Päiväys: Edellinen päiväys: -

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päiväys: 1.4.2014 Edellinen päiväys: -"

Transkriptio

1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi DENSITONE SPRAY Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus Painomusteen/värin tiheyttä lisäävä aine. Toimialakoodi Käyttötarkoituskoodi 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut 45. Reprograafiset aineet Kemikaalia voidaan käyttää yleiseen kulutukseen Kemikaalia käytetään vain yleiseen kulutukseen 1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja Wallun painotarvike Oy Katuosoite Vaittintie 15 B 3 Postinumero ja -toimipaikka Postilokero Postinumero ja -toimipaikka Pirkkala Puhelin Telefax Sähköpostiosoite Y-tunnus Hätäpuhelinnumero tai Myrkytystietokeskus, PL 790 (Tukholmankatu 17) HUS Yleinen hätänumero VAARAN YKSILÖINTI 2.1 Aineen tai seoksen luokitus 67/548/ETY-1999/45/EY: F+; R12 Xn; R48/20 - R63 Xi; R38 R67 N; R /2008 (CLP): Flam. Aerosol. 1 - H222 Skin Irrit. 2 - H315 STOT SE 3 - H336 Sivu 1

2 STOT RE 2 - H373 Repr. 2 - H361d Aquatic Chronic 1 - H Merkinnät GHS02, GHS07, GHS08, GHS09 Huomiosana; VAARA Vaaralausekkeet H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H229 Painepakkaus. Voi revetä kuumennettaessa. H315 Ärsyttää ihoa. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. H361d Voi vaurioittaa sikiötä. H373 Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistuksessa. H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Turvalausekkeet P210 Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. Tupakointi kielletty. P211 Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen. P251 Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. P281 Käytä vaadittuja henkilösuojaimia. P260 Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. P271 Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. P303+P361+P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä. P301+P310 + P331 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. EI saa oksennuttaa. P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. P332+P313 Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin. P304+P340 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää. P312 Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. P362 Riisu ja pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä. P102 Säilytä lasten ulottumattomissa. P P233 Varastoi lukitussa tilassa. Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna. P412 Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 C lämpötiloille. P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön. P501 Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten/alueellisten/ kansallisten/kansainvälisten määräysten mukaisesti. 2.3 Muut vaarat Ei tietoa muista vaaroista. Sivu 2

3 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA Vaaraa aiheuttavat aineosat CAS/EY-numero ja rekisteröintinumero Aineosan nimi Pitoisuus Luokitus / ja xxxx Maaöljy, vetykäsitelty kevyt 50 % Flam. liq. 2 - H225; Asp. Tox. 1 - H304; Skin Irrit. 2 - H315; STOT SE 3 - H336; Aquatic Chronic 2 - H411 (F+;R12, Xn; R65, Xi; R38, R67, N;R51-53) / Isobutaani % Press.Gas; Flam. Gas 1 - H220 (F+; R12) / ja xxxx Tolueeni % Flam. Liq. 2 - H225; Asp. Tox. 1 - H304; Skin Irrit. 2 - H315; STOT SE 3 - H336; Repr. 2 - H361d; STOT RE 2 - H373 (F; R11, Xn; R48/ , Xi; R38, R67) / Propaani 2,5 10 % Press.Gas; Flam. Gas 1 - H220 (F+; R12) / Butaani 0 2,5 % Press.Gas; Flam. Gas 1 - H220 (F+; R12) R-lausekkeet kohdassa ENSIAPUTOIMENPITEET 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Yleistä Suuressa kerta-altistumisessa tai jos oireet ovat vakavia, hakeudu lääkäriin. Myrkytysoireet voivat tulla viiveellä, altistumisen jälkeen oireita on tarkkailtava vähintään 48 tuntia. Hengitys Siirrä höyryjä hengittänyt raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa. Jos huonovointisuutta esiintyy, toimita lääkäriin. Iho Poista saastunut vaatetus välittömästi. Pese iho runsaalla vedellä ja saippualla. Jos ihoärsytystä ilmenee, hakeudu lääkäriin. Roiskeet silmiin Huuhtele heti runsaalla vedellä pitäen silmäluomia auki. Poista mahdolliset piilolinssit jos sen voi tehdä helposti ja jatka huuhtelua vähintään 15 minuutin ajan. Jos oireita esiintyy, hakeudu lääkäriin. Nieleminen ÄLÄ oksennuta. Ota välittömästi yhteys ensiapuun tai myrkytystietokeskukseen Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Hengitys: Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Iho: Ärsyttää ihoa. Roiskeet silmiin: Saattaa ärsyttää silmiä. Nieleminen: Aspiraatiovaara. Muuta: Aspiraatiovaara: tuotteen joutuminen keuhkoihin esim. oksentamisen yhteydessä voi aiheuttaa hengenvaarallisen kemiallisen keuhkotulehduksen tai keuhkopöhön Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Hoito oireiden mukaan. Oireet voivat ilmetä viiveellä. 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET 5.1. Sammutusaineet Vaahto, jauhe, hiilidioksidi Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Tuote voi muodostaa räjähtävän kaasu-ilmaseoksen. Tulipalossa tai korkeissa lämpötiloissa voi muodostua terveydelle haitallisia yhdisteitä. Sivu 3

4 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet Paineilmahengityslaite ja suojapuku. Jäähdytä kuumentuneita astioita vesisumulla. Hävitä palojäte ja sammutusvesi paikallisten säädösten mukaan. 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Estä asiattomien pääsy alueelle. Poista sytytyslähteet. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta. Älä hengitä höyryjä ja vältä tuotteen joutumista iholle, silmiin tai vaatteille. Käytä asianmukaisia suojavarusteita (ks. kohta 8.2.) Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Estä aineen pääsy viemäreihin, vesistöihin tai maaperään. Älä päästä tuotetta viemäriin, vesistöihin tai pohjavesiin. Suurien vuotojen yhteydessä ilmoita vuodosta paikalliselle viranomaiselle Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet Imeytä inerttiin imeytysaineeseen (esim. hiekka) ja kerää tiiviisti suljettavaan astiaan hävittämistä varten Viittaukset muihin kohtiin Ohjeet turvallisesta käsittelystä kohdassa 7. Ohjeet suojavarusteita kohdassa 8. Ohjeet jätteiden käsittelystä kohdassa KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Pidä erillään elintarvikkeista, juomista ja rehuista. Pidä erillään kaikista syttymis- ja lämmönlähteistä. Älä suihkuta tuotetta tuleen tai muuhun sytytyslähteeseen. Käytä maadoitettuja laitteita käsitellessäsi tuotetta. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta. Älä hengitä höyryjä tai sumua. Vältä tuotteen joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Pese altistuneet alueet huolellisesti käytön jälkeen. Pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä. Vältä pitkittynyttä tai toistuvaa altistumista. Älä käytä tuotetta jos olet raskaana Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Pidettävä erillään lämmön- ja syttymislähteistä. Säilytettävä viileässä, auringonvalolta suojattuna, lasten ulottumattomissa, lukitussa tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Yhteensopimattomat materiaalit ks. kohta Erityinen loppukäyttö Ei ilmoitettu. 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat HTP-arvot Tuotteelle ei soveltuvia altistumisen raja-arvoja. Aineosien tietoja: Isobutaani ja butaani Tolueeni: Propaani: HTP 8h 800 ppm HTP 15 min ppm HTP 8h 81 mg/m3 (25 ppm) HTP 15 min. 380 mg/m3 (100 ppm) Huom: iho HTP 8h 1500 mg/m3 (800 ppm) HTP 15 min mg/m3 (2000 ppm) Huom: liite Muut raja-arvot Ei soveltuvia altistumisen raja-arvoja. Sivu 4

5 Muissa maissa annettuja raja-arvoja DNEL Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty PNEC Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty Altistumisen ehkäiseminen Tekniset torjuntatoimenpiteet Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta (tarvittaessa kohdepoisto) Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet Hengityksensuojaus Mikäli ilmanvaihtoon riittämätön tai hengitysilmassa on sumua/höyryjä, käytä hyväksyttyä hengityksensuojainta. Suositeltu hengityksensuojain lyhytaikaiseen altistukseen: suodatin AX Käsien suojaus Käytä sopivia kemikaalia läpäisemättömiä suojakäsineitä. Suositeltava käsinemateriaali: viton, paksuus 0,7 mm ja läpäisevyys 240 min Silmien tai kasvojen suojaus Käytä tiiviitä suojalaseja, joissa suoja myös sivussa Ihonsuojaus Käytä asianmukaista suojavaatetusta. Ihokosketuksen jälkeen tulee kemikaali pestä pois iholta ja likaantuneet vaatteet ja kengät on pestävä ennen uudelleenkäyttöä Ympäristöaltistumisen torjuminen Älä päästä tuotetta ympäristöön tai viemäriin. 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto Väritön aerosoli. Haju Liuottimen haju. Hajukynnys ph Sulamis- tai jäätymispiste Kiehumispiste ja kiehumisalue Ei tiedossa, kuten aerosoleilla. Leimahduspiste Ei tiedossa, kuten aerosoleilla. Haihtumisnopeus Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) > 200 C Ylin ja alin syttyvyys- tai räjähdysraja Höyrynpaine Höyryntiheys Suhteellinen tiheys Liukoisuus (liukoisuudet) Vesi: ei vesiliukoinen. Orgaaniset liuottimet: 100% Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi Itsesyttymislämpötila Hajoamislämpötila Viskositeetti Räjähtävyys Ei luokiteltu räjähtäväksi. Voi kuitenkin muodostaa räjähtävän seoksen ilman kanssa. Hapettavuus Ei luokiteltu hapettavaksi. Sivu 5

6 9.2. Muut tiedot Tiheys 20 C:ssa 0,67275 g/cm3 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS Reaktiivisuus Helposti syttyvä Kemiallinen stabiilisuus Tuote on pysyvä normaaleissa varastointiolosuhteissa Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Ei vaarallisia reaktioita tiedossa Vältettävät olosuhteet Pidettävä erillään lämmön- ja syttymislähteistä. Suojattava suoralta auringonvalolta ja yli 50 c lämpötiloilta Yhteensopimattomat materiaalit Vaaralliset hajoamistuotteet Aldehydit, hiilidioksidi, hiilimonoksidi. 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Välitön myrkyllisyys Tästä nimenomaisesta tuotteesta ei ole saatavilla myrkyllisyystietoja. Tuotetta ei ole luokiteltu välittömän myrkyllisyyden perusteella. Aineosoien tietoja: Maaöljy, vetykäsitelty kevyt: LD50, suun kautta, rotta >2000 mg/kg LD50, ihon kautta, kani >2000 mg/kg LC50, 4 h, hengitettynä, rotta > 5mg/l Tolueeni: LD50, suun kautta, rotta 5000 mg/kg LD50, ihon kautta, kani mg/kg LC50, 4 h, hengitettynä, hiiri 5320 mg/l Ärsyttävyys ja syövyttävyys Ärsyttää ihoa. Voi ärsyttää suun ja nielun limakalvoja sekä ylähengitysteitä. Herkistyminen Tuotetta ei ole luokiteltu herkistymistä aiheuttavaksi. Syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat tai lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset Tuotetta ei ole luokiteltu syöpää aiheuttavaksi tai perimää vaurioittavaksi. Tuote voi vaurioittaa sikiötä. Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta- tai toistuva altistuminen) Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Pitkäaikainen tai toistuva altistuminen voi vaurioittaa elimiä. Aspiraatiovaara Tuotetta ei ole luokiteltu aspiraatiovaaraa aiheuttavaksi. Muut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot Sivu 6

7 Ei muita tietoja. 12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE Myrkyllisyys Tuote on ainesosiensa perusteella erittäin myrkyllistä vesieliöille ja voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Jo pieni määrä maahan joutunutta tuotetta pohjavesialueella voi pilata juomaveden Pysyvyys ja hajoavuus Ei tietoja Biokertyvyys Ei tietoja Liikkuvuus maaperässä Ei tietoja PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty Muut haitalliset vaikutukset Oma luokitus (saksalainen vaaraluokka): vesistöä vaarantava. 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT Jätteiden käsittelymenetelmät Tuote on vaarallinen jäte. Hävitettävä voimassa olevien paikallisten ja kansallisten virallisten määräysten mukaisesti. Jäteluokka, aine: painepakkauksissa ja -säiliöissä olevat kaasut (halonit mukaan luettuina), jotka sisältävät vaarallisia aineita. Jäteluokka, pakkaus: : metallipakkaukset. 14. KULJETUSTIEDOT YK-numero Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi AEROSOLIT Kuljetuksen vaaraluokka Pakkausryhmä Ympäristövaarat Tuote on luokiteltu ympäristölle vaaralliseksi: ei saa päästää ympäristöön Erityiset varotoimet käyttäjälle Vaarakoodi 23, EMS: F-D, S-U. Pidettävä erillään syttymis- ja lämmönlähteistä. Vältettävä höyryjen hengittämistä ja tuotteen joutumista silmiin, iholle tai vaatteille. Ei saa päästää vesistöön, viemäriin tai maaperään Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti Ei sovelleta. 15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai - lainsäädäntö Aerosoliasetus (1433/1993) Kemikaaliturvallisuusarviointi Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty tuotteelle. Sivu 7

8 16. MUUT TIEDOT Muutokset edelliseen versioon : Laadittu suomenkielinen käyttöturvallisuustiedote valmistajan englanninkielisen KTT:n pohjalta, tuotteen luokitus ja muut tiedot tarkastettu. Lyhenteiden selitykset LD50 Lethal dose 50 %: annos, joka tappaa 50% kohde-eliöistä LC50 Lethal concentration 50 %: pitoisuus, joka tappaa 50% kohde-eliöistä Tietolähteet Valmistajan käyttöturvallisuustiedote 13/03/2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista 1213/2011 (HTP-arvot 2011) Käytetty menetelmä luokituksen arvioinnissa - Luettelo R- ja S-lausekkeista tai/ja vaara- ja turvalausekkeista H220 H224 H225 H304 H315 H336 H361d H373 H411 Erittäin helposti syttyvä kaasu. Erittäin helposti syttyvä neste ja höyry. Helposti syttyvä neste ja höyry. Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Ärsyttää ihoa. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Epäillään vaurioittavan sikiötä. Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. R11 Helposti syttyvää. R12 Erittäin helposti syttyvää. R38 Ärsyttää ihoa. R63 Voi olla vaarallista sikiölle. R65 Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä. R67 Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. R51-53 Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. R48/20 Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä. Työntekijöiden koulutus Tutustuttava käyttöturvallisuustiedotteeseen. Sivu 8

Päiväys: 31.5.2011 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 31.5.2011 Edellinen päiväys: - KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi PURITY FG WO WHITE MINERAL OIL 15 Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero

Lisätiedot

K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja

K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja Tunnuskoodi

Lisätiedot

Päiväys: 27.8.2012 Edellinen päiväys: 1.1.2011 RIKITÖN KEVYT POLTTOÖLJY, KESÄLAATU, VÄLILAATU, TALVILAATU

Päiväys: 27.8.2012 Edellinen päiväys: 1.1.2011 RIKITÖN KEVYT POLTTOÖLJY, KESÄLAATU, VÄLILAATU, TALVILAATU KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi RIKITÖN KEVYT POLTTOÖLJY, KESÄLAATU, VÄLILAATU, TALVILAATU Tunnuskoodi

Lisätiedot

Päiväys: 21.12.2011 Edellinen päiväys: 21.7.2003

Päiväys: 21.12.2011 Edellinen päiväys: 21.7.2003 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi K10 NA Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Päiväys: 21.3.2011 Edellinen päiväys: 17.6.2008

Päiväys: 21.3.2011 Edellinen päiväys: 17.6.2008 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi ph - Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 15657 EAN 5000204771749 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Päiväys: 29.11.2012 Edellinen päiväys: 14.1.2011

Päiväys: 29.11.2012 Edellinen päiväys: 14.1.2011 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Shell Diesel kesä, talvi Tunnuskoodi 400001131, 400001133 Reach-rekisteröintinumero

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 5605 EAN 6414405303002 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys:18.11.2013 KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz Tunnuskoodi - Reach-rekisteröintinumero

Lisätiedot

Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. P280

Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. P280 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 78028007 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1233 ALMATEK GENERAL PURPOSE LUBRICANT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1233 ALMATEK GENERAL PURPOSE LUBRICANT 1233 ALMATEK GENERAL PURPOSE LUBRICANT Sivu 1 / 6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1233 ALMATEK GENERAL PURPOSE LUBRICANT KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 12.09.2013

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 570504, 570507 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

115079, 143706, 115083, 115084. Seos, ei rekisteröintinumeroa

115079, 143706, 115083, 115084. Seos, ei rekisteröintinumeroa KEMIKAALI-ILMOITUS KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen nimi Tunnuskoodi REACH-rekisteröintinumero Diesel Plus -10/-20, Diesel Max -10/-20,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL) PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL) Sivu 1 / 8 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL) KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE COMET SUPER HPD 10W-30, 15W-40

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE COMET SUPER HPD 10W-30, 15W-40 COMET SUPER HPD 10W-30, 15W-40 Sivu 1 / 6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE COMET SUPER HPD 10W-30, 15W-40 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 03.07.2012 1.1. Tuotetunniste

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Antistatic Concentrate 2113

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Antistatic Concentrate 2113 Antistatic Concentrate 2113 Sivu 1 / 7 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Antistatic Concentrate 2113 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 02.04.2012 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SUPERCUT 1000

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SUPERCUT 1000 SUPERCUT 1000 Sivu 1 / 9 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SUPERCUT 1000 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 30.08.2007 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi SUPERCUT 1000 Tuotekoodi

Lisätiedot

NESPOLI BRAVO FLOURESCENT EFFECT 400ML

NESPOLI BRAVO FLOURESCENT EFFECT 400ML KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 9 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. P280

Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. P280 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 833044140 CAS-numero 1330-20-7 Aineen nimi Ksyleeni

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2229, 2230, 4007, 4008 EAN 6414402180002, 6414402181009,

Lisätiedot

Päiväys: 24.10.2011 Edellinen päiväys: - 467. Muu erikoistunut tukkukauppa 9. Puhdistus- ja pesuaineet

Päiväys: 24.10.2011 Edellinen päiväys: - 467. Muu erikoistunut tukkukauppa 9. Puhdistus- ja pesuaineet KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 24.10.2011 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Avery Flat Surface Cleaner Tunnuskoodi

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2103 EAN 6414400022441 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Dinatriumoktaboraatti,tetrahydraatti CAS-Nro. 12280-03-4 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Päiväys: 10.2.2015 Edellinen päiväys: 19.5.2014

Päiväys: 10.2.2015 Edellinen päiväys: 19.5.2014 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS Päiväys: 10.2.2015 Edellinen päiväys: 19.5.2014 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi ECOFAX 20, ECOFAX

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1345 1.1.3 REACHrekisteröintinumero 01211947510346,

Lisätiedot

Haitallista hengitettynä. Saattaa aiheuttaa elinvaurioita pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistuksessa hengitettynä. H319

Haitallista hengitettynä. Saattaa aiheuttaa elinvaurioita pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistuksessa hengitettynä. H319 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 21.6.2011 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1389 1.2 Aineen

Lisätiedot

Päiväys: 29.12.2014 Edellinen päiväys: 11.10.2011

Päiväys: 29.12.2014 Edellinen päiväys: 11.10.2011 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Avalon Hoitava Nestesaippua Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero 1.2.

Lisätiedot