Puhdistusneste Brematron

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puhdistusneste Brematron"

Transkriptio

1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusneste Brematron Tunnuskoodi - Reach-rekisteröintinumero Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus Puhdistusneste Bremer ja Spectra XXL:n kahvijärjestelmälle. Toimialakoodi Käyttötarkoituskoodi I56 Ravitsemistoiminta 9 Puhdistus- ja pesuaineet Kemikaalia voidaan käyttää yleiseen kulutukseen Kemikaalia käytetään vain yleiseen kulutukseen 1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja Gustav Paulig Oy Katuosoite Satamakaari 20 Postinumero ja -toimipaikka Postilokero Postinumero ja -toimipaikka Helsinki Puhelin +358 (0) Telefax +358 (0) Sähköpostiosoite Y-tunnus Hätäpuhelinnumero tai Myrkytystietokeskus, PL 790 (Tukholmankatu 17) HUS Yleinen hätänumero VAARAN YKSILÖINTI 2.1 Aineen tai seoksen luokitus 1272/2008 (CLP): Skin Corr. 1A - H314 67/548/ETY-1999/45/EY: C;N R Merkinnät 1272/2008 (CLP): Sivu 1

2 VAARA Sisältää: Kaliumhydroksidi; Natriumhypokloriitti, liuos Vaaralausekkeet: H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa Turvalausekkeet: P260 Älä hengitä sumua/höyryä/suihketta. P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta. P301+P330+P331JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. EI saa oksennuttaa. P303+P361+P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä. P304+P340 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys. P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. 2.3 Muut vaarat Tuotteesta voi vapautua vaarallista kaasua (kloori). 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA Vaaraa aiheuttavat aineosat CAS/EY-numero ja Aineosan nimi Pitoisuus Luokitus rekisteröintinumero CAS EY Kaliumhydroksidi 5-15 % Skin Corr. 1A - H314; Acute Tox. 4 - H302 (C;R35, Xn;R22) CAS EY Natriumhypokloriitti, liuos 1-5 % Skin Corr. 1B - H314; Aquatic. Acute 1 - H400; EUH031 (C;R34, R31, N;R50) R-lausekkeet: ks. kohta ENSIAPUTOIMENPITEET 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Yleistä: Jos oireet jatkuvat tai ovat vakavia, hakeudu lääkäriin. Riisu heti tuotteen likaamat vaatteet ja pese ne ennen uudelleenkäyttöä. Hengitys: Siirrä tuotetta hengittänyt raittiiseen ilmaan. Pidä henkilö levossa ja puoli-istuvassa asennossa. Hakeudu lääkäriin. Iho: Pese iho välittömästi runsaalla vedellä ja saippualla. Mikäli ihoärsytys jatkuu, hakeudu lääkäriin. Roiskeet silmiin: Huuhtele välittömästi runsaalla puhtaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan pidellen silmäluomia auki. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti ja jatka huuhtelua. Hakeudu välittömästi lääkäriin. Nieleminen: Ei saa oksennuttaa. Huuhdo suu välittömästi runsaalla vedellä. Älä koskaan anna tajuttomalle mitään suun kautta. Mikäli henkilö on tajuissaan, anna runsaasti vettä juotavaksi. Toimita lääkäriin Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Hengitys: Ei tiedossa oireita tai haittavaikutuksia. Iho: Voimakkaasti syövyttävää. Voi aiheuttaa syviä haavaumia. Roiskeet silmiin: Syövyttää voimakkaasti silmiä. Vakavan silmävaurion vaara. Nieleminen: Syövyttää ruuansulatuskanavan seinämiä Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Hoito oireiden mukaan. 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET 5.1. Sammutusaineet Vesisumu, hiilidioksidi, vaahto tai hiekka. Tuote itsessään ei ole palavaa. Älä käytä suoraa vesisuihkua tai korkeapainesuihkua, sillä se voi levittää palavaa materiaalia. Sivu 2

3 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Tuotteesta voi vapautua myrkyllisiä kaasuja (mm. kloori) Palontorjuntaa koskevat ohjeet Paineilmahengityslaite ja suojapuku. Estä sammutusvesien pääsy viemäreihin, vesistöön tai maaperään. 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Estä asiattomien pääsy vaara-alueelle. Sulje vuoto, jos sen voi tehdä turvallisesti. Käytä suojavarusteita. Varo tuotteen joutumista iholle, silmiin tai vaatteisiin ja höyryjen hengittämistä Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Estä tuotteen pääsy laimentamattomana viemäreihin, vesistöihin tai maaperään. Ilmoita vahingosta paikalliselle ympäristöviranomaiselle Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet Imeytä vuoto imeytysaineeseen (esim. hiekka, piimaa, kaupallinen imeytysaine) ja kerää imeytysaine suljettaviin astioihin hävitystä varten. Huuhtele alue runsaalla vedellä. Huolehdi riittävästä tuuletuksesta. Laimenna viemäriverkkoon joutuva huuhteluvesi lisäämällä siihen runsaasti vettä Viittaukset muihin kohtiin Ohjeet turvallisesta käsittelystä kohdassa 7. Ohjeet suojavarusteita kohdassa 8. Ohjeet jätteiden käsittelystä kohdassa KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Varmista hyvä ilmanvaihto (tarvittaessa kohdepoisto). Varo tuotteen iho- ja silmäkosketusta ja höyryn/kaasun hengittämistä. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty tuotetta käsiteltäessä ja sen läheisyydessä. Pese kädet ennen taukoja ja työn päättyessä. Työskentelypisteen läheisyydessä on oltava silmienhuuhtelupiste. Pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Varastoi tiiviisti suljetussa alkuperäisessä säiliössä, kuivassa ja viileässä tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytettävä erillään elintarvikkeista ja rehuista. Yhteensopimattomat materiaalit ks. kohta Erityinen loppukäyttö Ei ilmoitettu. 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat HTP-arvot CAS-nro Aineosa HTP-arvot Kaliumhydroksidi 2 mg/m 3 (15 min), kattoarvo Kloori 0,5 ppm / 1,5 mg/m 3 (15 min) Muut raja-arvot Muissa maissa annettuja raja-arvoja DNEL Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty. Aineosien tietoja ei ole käytettävissä PNEC Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty. Aineosien tietoja ei ole käytettävissä Altistumisen ehkäiseminen Tekniset torjuntatoimenpiteet Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta (tarvittaessa kohdepoisto) Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet Hengityksensuojaus Käytä hengityksensuojainta, mikäli ilmanvaihto ei ole riittävää. Sivu 3

4 Käsien suojaus Käytettävä sopivia kemikaalia läpäisemättömiä suojakäsineitä (EN 374). Soveltuvia materiaaleja suojakäsineisiin ovat butyyli- ja nitriilikumi, fluorikumi, polykloropreeni, luonnonkumi, PVC. Varmista materiaalin sopivuus käsinevalmistajalta Silmien tai kasvojen suojaus Käytä tiiviitä suojalaseja (EN 166) Ihonsuojaus Käytä asianmukaista suojavaatetusta ja -kenkiä. Pese likaantunut iho runsaalla vedellä ja saippualla. Riisu likaantunut vaatetus ja pese se ennen uudelleenkäyttöä Ympäristöaltistumisen torjuminen Älä päästä tuotetta ympäristöön tai viemäriin. 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto Haju Hajukynnys ph Sulamis- tai jäätymispiste Kiehumispiste ja kiehumisalue Leimahduspiste Haihtumisnopeus Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) Ylin ja alin syttyvyys- tai räjähdysraja Höyrynpaine Höyryntiheys Suhteellinen tiheys Liukoisuus (liukoisuudet) Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi Itsesyttymislämpötila Hajoamislämpötila Viskositeetti Räjähtävyys Hapettavuus Kellertävä neste. Luonteenomainen. 13,8 (20 C) noin 100 C 1,31 g/cm 3 (20 C). Vesiliukoinen (20 C). n. 3 mpa.s (20 C). Ei luokiteltu räjähtäväksi. Ei luokiteltu hapettavaksi Muut tiedot Ei ilmoitettu. 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS Reaktiivisuus Ei reaktiivinen normaaleissa käyttö- ja varastointiolosuhteissa Kemiallinen stabiilisuus Tuote on pysyvä normaaleissa varastointiolosuhteissa Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Reaktio happojen kanssa Vältettävät olosuhteet Kuumuus, auringonvalo Yhteensopimattomat materiaalit Pidettävä erillään hapoista. Ei saa sekoittaa muihin tuotteisiin Vaaralliset hajoamistuotteet Tuotteesta voi vapautua vaarallista kaasua (kloori). Sivu 4

5 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Välitön myrkyllisyys Tästä nimenomaisesta tuotteesta ei ole saatavilla myrkyllisyystietoja. Tuote on käsitelty ja luokiteltu Euroopan yhteisön direktiivien mukaisesti ottaen huomioon tuotteen ympäristölliset/toksikologiset ominaisuudet. Natriumhypokloriitti, liuos: LD50 (suun kautta, rotta): > 1200 mg/kg LD50 (ihon kautta, kani): > mg/kg LC50 (hengitettynä, rotta): > 10,5 mg/l Kaliumhydroksidi: LD50 (suun kautta, rotta): 273 mg/kg Ärsyttävyys ja syövyttävyys Tuote on voimakkaasti syövyttävää. Voi aiheuttaa iholla syviä haavaumia. Herkistyminen Tuotetta ei ole luokiteltu herkistymistä aiheuttavaksi. Syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat tai lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset Tuotetta ei ole luokiteltu syöpää aiheuttavaksi, perimää vaurioittavaksi tai lisääntymiselle vaaralliseksi. Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta- tai toistuva altistuminen) Tuotetta ei ole luokiteltu elinkohtaisen myrkyllisyyden perusteella. Aspiraatiovaara Tuotetta ei ole luokiteltu aspiraatiovaaraa aiheuttavaksi. Muut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot Nieltynä tuote syövyttää ruuansulatuskanavaa. Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihon ärsytystä ja ihotulehduksen. 12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE Myrkyllisyys Myrkyllisyys vesieliöille Tästä nimenomaisesta tuotteesta ei ole saatavilla ympäristömyrkyllisyystietoja. Tuote on luokiteltu ympäristölle vaaralliseksi. Kaliumhydroksidi: LC50 (96 h, kala): 80 mg/l Natriumhypokloriitti, liuos: LC50 (96 h, kala): 0,01-0,1 mg/l Myrkyllisyys muille eliöille Tuotteesta ei ole saatavilla ympäristömyrkyllisyystietoja Pysyvyys ja hajoavuus Ei tietoja Biokertyvyys Ei tietoja Liikkuvuus maaperässä Liukenee veteen PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty Muut haitalliset vaikutukset Tuote saattaa aiheuttaa paikallista haittaa vesiympäristössä myös korkean emäksisyytensä vuoksi. 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT Jätteiden käsittelymenetelmät Vaarallinen jäte. Hävitettävä voimassa olevien paikallisten ja kansallisten virallisten määräysten mukaisesti. Sivu 5

6 14. KULJETUSTIEDOT YK-numero Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi SYÖVYTTÄVÄ NESTE, EMÄKSINEN, N.O.S. (Kaliumhydroksidi, Natriumhypokloriittiliuos) Kuljetuksen vaaraluokka Pakkausryhmä II Ympäristövaarat Tuote on luokiteltu ympäristölle vaaralliseksi (Erittäin myrkyllistä vesieliöille) Erityiset varotoimet käyttäjälle Varo tuotteen joutumista iholle tai silmiin ja höyryjen hengittämistä. Vältettävä päästämistä viemäriin, vesistöön tai maaperään Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti Ei sovelleta. 15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai - lainsäädäntö Ei erityissäädöksiä Kemikaaliturvallisuusarviointi Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty tuotteelle. 16. MUUT TIEDOT Muutokset edelliseen versioon : Täsmennetty/muutettu turvalausekkeet kohdassa 2.2. asetuksen (EU) N:o 487/2013 mukaiseksi : Muutettu luokitus ja merkinnät CLP-asetuksen (EY No. 1272/2008) mukaiseksi : Tuotteen luokitus muuttunut, tiedot tarkistettu kokonaisuudessaan : Päivitetty maahantuoja : Päivitetty käyttöturvallisuustiedote REACH 2010 pohjalle, tuotteen luokitus ja muut tiedot tarkistettu. Lyhenteiden selitykset LC50: Lethal concentration: pitoisuus, joka tappaa 50 % koe-eliöistä LD50: Lethal dose: annos, joka tappaa 50 % koe-eliöistä Tietolähteet Valmistajan käyttöturvallisuustiedote Sosiaali- ja terveysministeriön asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista 268/2014 (HTP-arvot 2014) Käytetty menetelmä luokituksen arvioinnissa Ei relevantti Luettelo R- ja S-lausekkeista tai/ja vaara- ja turvalausekkeista R-lausekkeet R22 Terveydelle haitallista nieltynä. R31 Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa. R34 Syövyttävää. R35 Voimakkaasti syövyttävää. R50 Erittäin myrkyllistä vesieliöille. Vaaralausekkeet H302 Haitallista nieltynä H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille EUH31 Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa Sivu 6

7 Työntekijöiden koulutus Tutustuttava käyttöturvallisuustiedotteeseen. Sivu 7

Päiväys: 21.3.2011 Edellinen päiväys: 17.6.2008

Päiväys: 21.3.2011 Edellinen päiväys: 17.6.2008 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi ph - Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Päiväys: 31.5.2011 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 31.5.2011 Edellinen päiväys: - KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi PURITY FG WO WHITE MINERAL OIL 15 Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero

Lisätiedot

K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja

K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja Tunnuskoodi

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys:18.11.2013 KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz Tunnuskoodi - Reach-rekisteröintinumero

Lisätiedot

Päiväys: 21.12.2011 Edellinen päiväys: 21.7.2003

Päiväys: 21.12.2011 Edellinen päiväys: 21.7.2003 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi K10 NA Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. P280

Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. P280 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Antistatic Concentrate 2113

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Antistatic Concentrate 2113 Antistatic Concentrate 2113 Sivu 1 / 7 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Antistatic Concentrate 2113 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 02.04.2012 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

Päiväys: 27.8.2012 Edellinen päiväys: 1.1.2011 RIKITÖN KEVYT POLTTOÖLJY, KESÄLAATU, VÄLILAATU, TALVILAATU

Päiväys: 27.8.2012 Edellinen päiväys: 1.1.2011 RIKITÖN KEVYT POLTTOÖLJY, KESÄLAATU, VÄLILAATU, TALVILAATU KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi RIKITÖN KEVYT POLTTOÖLJY, KESÄLAATU, VÄLILAATU, TALVILAATU Tunnuskoodi

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 570504, 570507 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 78028007 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Päiväys: 10.2.2015 Edellinen päiväys: 19.5.2014

Päiväys: 10.2.2015 Edellinen päiväys: 19.5.2014 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS Päiväys: 10.2.2015 Edellinen päiväys: 19.5.2014 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi ECOFAX 20, ECOFAX

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 5605 EAN 6414405303002 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PELOX RP

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PELOX RP PELOX RP Sivu 1 / 7 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PELOX RP KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 28.10.2009 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi PELOX RP 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Päiväys: 29.12.2014 Edellinen päiväys: 11.10.2011

Päiväys: 29.12.2014 Edellinen päiväys: 11.10.2011 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Avalon Hoitava Nestesaippua Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero 1.2.

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Dinatriumoktaboraatti,tetrahydraatti CAS-Nro. 12280-03-4 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1233 ALMATEK GENERAL PURPOSE LUBRICANT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1233 ALMATEK GENERAL PURPOSE LUBRICANT 1233 ALMATEK GENERAL PURPOSE LUBRICANT Sivu 1 / 6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1233 ALMATEK GENERAL PURPOSE LUBRICANT KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 12.09.2013

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL) PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL) Sivu 1 / 8 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL) KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi / Seoksen : Alkoholietoksilaatti CAS-Nro. 68439-50-9 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALIILMOITUS Päiväys: 31.10.2012 Edellinen päiväys: 14.05.2007 (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN

Lisätiedot

Päiväys: 24.10.2011 Edellinen päiväys: - 467. Muu erikoistunut tukkukauppa 9. Puhdistus- ja pesuaineet

Päiväys: 24.10.2011 Edellinen päiväys: - 467. Muu erikoistunut tukkukauppa 9. Puhdistus- ja pesuaineet KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 24.10.2011 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Avery Flat Surface Cleaner Tunnuskoodi

Lisätiedot

Päiväys: 31.10.2012 Edellinen päiväys: 17.11.2010

Päiväys: 31.10.2012 Edellinen päiväys: 17.11.2010 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALIILMOITUS Päiväys: 31.10.2012 Edellinen päiväys: 17.11.2010 (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Uulatuote Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Päiväys: 2.4.2012 Edellinen päiväys: 24.9.2010. Niagara. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Päiväys: 2.4.2012 Edellinen päiväys: 24.9.2010. Niagara. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen nimi Tunnuskoodi REACHrekisteröintinumero Niagara 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2661 EAN 5000325004740 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 1.10.1013 Edellinen päiväys: 4.3.2013 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi REACH-rekisteröintinumero Ei sovellettavissa (seos). 1.2 Aineen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2103 EAN 6414400022441 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot