Päiväys: Edellinen päiväys:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päiväys: 16.7.2003 Edellinen päiväys: 14.9.1999"

Transkriptio

1 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi / MAGNEETTIJAUHE Tunnuskoodi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus Käyttötarkoitus sanallisesti ilmoitettuna Magneettijauhetarkastus. Lue käyttöohjeet Toimialakoodi TOL: G Tukku- ja vähittäiskauppa Käyttötarkoituskoodi KT: 55 Muut kemikaalit Kemikaalia voidaan käyttää yleiseen kulutukseen Kemikaalia käytetään vain yleiseen kulutukseen 1.3 Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja SONAR OY Yhteystiedot Katuosoite TAIVALMÄKI 11 Postinumero ja -toimipaikka ESPOO Postilokero PL 5 Postinumero ja -toimipaikka ESPOO Puhelin Telefax Y-tunnus Ulkomaisen valmistajan tiedot Tiede GmbH + Co 1.4 Hätäpuhelinnumero Numero, nimi ja osoite (suora); (vaihde), Myrkytystietokeskus, PL 340, Haartmaninkatu 4, HUS (Helsinki) 2. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 2.1 Vaaraa aiheuttavat aineosat CAS-numero tai muu koodi Aineosan nimi Pitoisuus Teollisuusbensiini (maaöljy), n 99 % raskas alkylaatti Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta Xn; R Aineesta tehty asetuksen liitteen 3 mukainen hakemus tai ilmoitus Vaaraton aine on ilmoitettu luottamuksellisena Sivu 1

2 2.1.7 Muut tiedot Magneettijauhe (rautaoksidi (päällystettynä fluoresoivalla värillä) aromaattivapaassa hiilivetyseoksessa. Aerosoli. Ponneaine: Paineilma. 3. VAARALLISTEN OMINAISUUKSIEN KUVAUS Painepakkaus. Palava neste. Helposti syttyvää. Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä. 4. ENSIAPUOHJEET 4.1 Erityiset ohjeet Ihokosketus voi aiheuttaa ihoärsytystä ja kuivattaa ihoa. 4.2 Hengitys Raittiiseen ilmaan, lepoa. Tarvittaessa tekohengitystä. Tajuton heti kylkiasennossa lääkärinhoitoon. 4.3 Iho Riisuttava saastunut vaatetus. Iho pestään runsaalla saippuavedellä. Käytettävä suojavoidetta. 4.4 Roiskeet silmiin Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä väh. 15 min pitäen silmiä auki. Lääkärinhoitoon. 4.5 Nieleminen Ei saa oksennuttaa. Ei saa antaa mitään juotavaa! Välittömästi lääkärinhoitoon. 4.6 Tietoja lääkärille tai muille ensiapua antaville ammattihenkilöille 5. OHJEET TULIPALON VARALTA 5.1 Sopivat sammutusaineet Vaahto, jauhe, CO2, hiekka. 5.2 Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä Älä käytä vesisuihkua tai vesisumua. 5.3 Erityiset altistumisvaarat tulipalossa Epätäydellisessä palossa muodostuu mahdollisesti hiilimonoksidia. Tuote kelluu vedessä ja voi syttyä uudelleen vedenpinnalla. Uudelleensyttyminen on mahdollista pidemmältäkin. Höyryt ovat ilmaa raskaampia ja voivat levitä pitkin lattioita tai maanpintaa. Aerosolipakkausten kuumentuessa räjähdysvaara. 5.4 Erityiset suojaimet tulipaloa varten Paineilmalaitteet ja suojavaatetus sammuttajille. 5.5 Muita ohjeita 6. OHJEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖJEN VARALTA 6.1 Ohjeet henkilövahinkojen estämisestä Sivu 2

3 Käyttöpaikalla tulee olla hyvä ilmanvaihto, esim. kohdepoisto. Vältettävä suoraa ihokosketusta. Höyryt ovat ilmaa raskaampia ja voivat näinollen levitä maahan tai lattialle. Eristettävä sytytyslähteistä - Tupakointi kielletty. Asiattomat henkilöt pidettävä pois käyttöalueelta. Ks kohdat 7 ja Ohjeet ympäristövahinkojen estämisestä Ei saa päästää vesistöön, viemäriin tai maaperään. 6.3 Puhdistusohjeet Pienet määrät imeytetään inerttiin materiaaliin (esim. hiekka) ja kootaan talteen etiketöityihin säiliöihin hävittämistä varten. Ks kohta Muita ohjeita Tarvittaessa ilmoitettava vuodosta paikallisille viranomaisille. Tarvittaessa kumisaappaat ja nitriilikautsuinen suojavaatetus.. 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1 Käsittely Käyttöpaikalla pitää olla hyvä ilmanvaihto esim. kohdepoisto. Ruiskutussumua ei saa hengittää. Vältettävä iho- ja silmäkosketusta. Syöminen ja juominen kielletty tuotetta käytettäessä. Tuotetta ei saa käsitellä yli 55 C:n lämpötilassa tai muuten voi muodostua syttyviä tai räjähtäviä höyry/ilmaseoksia. Käytössä voi muodostua sähköstaattista varausta. Lue käyttöohjeet. 7.2 Varastointi Säilytettävä suojattuna pakkaselta, suoralta auringonpaisteelta, lämmöltä. Pidettävä erillään hapettimista. Säiliöt pidettävä tiiviisti suljettuina hyvin tuuletetussa paikassa. Säiliöiden tulee olla teräksestä tai HD-polyeteenistä valmistetut. Sopimattomat säiliömateriaalit: Luonnon-, butyyli- tai nitriilikautsu. 7.3 Erityiset käyttötavat 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 8.1 Altistuksen raja-arvot HTP-arvot Muut raja-arvot Muissa maissa annettuja raja-arvoja Hiilivetyhöyryt (CAS ): MAK = 1000 mg/m3 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Työperäisen altistuksen torjunta Tuotetta voidaan käyttää ainoastaan hyvin ilmastoiduissa tiloissa. Noudatettava hyvää henkilökohtaista hygieniaa ja annettuja työsuojeluohjeita. Vältettävä iho- ja silmäkosketusta. Iholle käytettävä suojavoidetta. Iho pestävä aina huolellisesti työskentelyn jälkeen. Ihovoidetta suositellaan. Saastunut vaatetus vaihdettava heti ja käytettävä uudelleen vasta puhdistuksen jälkeen. Käsiteltäessä raskasta materiaalia käytettävä turvakenkiä ja asianmukaisia työkaluja Hengityksensuojaus Jos esiintyy öljysumua, on käytettävä A2-P2-suodattimella varustettua hengityksensuojainta. Sivu 3

4 Käsiensuojaus Käytettävä läpäisemättömiä suojakäsineitä ja suojavoidetta Silmiensuojaus Käytettävä silmien- tai kasvonsuojainta Ihonsuojaus Vältettävä ihokosketusta. Käytettävä suojavaatetusta Ympäristöaltistuksen ehkäiseminen 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Yleiset tiedot (olomuoto, väri, haju) Aerosoli : Ruskea, 690.2: Musta 9.2 Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot ph ei käyttökelpoinen Kiehumispiste/kiehumisalue Leimahduspiste 60 C (ASTM D-93/PMCC) Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) Räjähdysominaisuudet Alempi räjähdysraja 1,1 til-% Ylempi räjähdysraja 6,5 til-% Hapettavat ominaisuudet Höyrynpaine 1,1 hpa Suhteellinen tiheys 761 kg/m3 15 C (ASTM D-4052) Liukoisuus Vesiliukoisuus Liukenematon Rasvaliukoisuus (liuotin-öljy, yksilöitävä) Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi ei käyttökelpoinen Viskositeetti Kinemaattinen: 1,85 mm2/s 25 C (ASTM D-445) Höyryntiheys Sivu 4

5 Haihtumisnopeus 9.3 Muut tiedot Jähmettymispiste: -60 C (DIN ISO 3016), -30 C (ASTM D-1078) 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 10.1 Vältettävät olosuhteet Stabiili valmistajan ohjeidenmukaisesti käytettynä. Tuote säilytettävä pakkaselta suojattuna. Käytettäessä voi muodostua syttyviä / räjähtäviä höyry / ilma-seoksia Vältettävät materiaalit Vahvat hapettimet, lämpö, liekit, kipinät Vaaralliset hajoamistuotteet Ei muodostu normaaleissa varastointi- ja käyttöolosuhteissa. 11. TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT 11.1 Välitön myrkyllisyys Ks kohta Ärsyttävyys ja syövyttävyys Toistuva tai jatkuva ihokosketus voi kuivattaa ihoa ja aiheuttaa ihotulehdusta. Iho voi täten tulla herkemmäksi muille ärsytyksille Herkistyminen Herkistäviä vaikutuksia ei ole odotettavissa Subakuutti, subkrooninen ja pitkäaikaismyrkyllisyys 11.5 Kokemusperäinen tieto vaikutuksista ihmisiin Ks ed Muut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot Noudatettaessa käyttöohjeita ei ole odotettavissa mitään haitallisia terveysvaikutuksia. 12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 12.1 Ekotoksisuus Myrkyllisyys vesieliöille Tietoja ei saatavilla Myrkyllisyys muille eliöille Tietoja ei saatavilla Liikkuvuus Tuote kelluu veden pinnalla Pysyvyys ja hajoavuus Biologinen hajoavuus Tuote ei ole biologisesti hajoava Kemiallinen hajoavuus Tuotetta ei saa päästää ympäristöön kontrolloimattomasti Biokertyvyyspotentiaali 12.5 Muut haitalliset vaikutukset Sivu 5

6 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELY Ongelmajätteiden hävityslaitokseen tai hävittäminen paikallisen jätehuoltoviranomaisen hyväksymällä tavalla. Jätenimike: Öljyjätteet (ongelmajätettä). 14. KULJETUSTIEDOT 14.1 YK-numero Pakkausryhmä Maakuljetukset Kuljetusluokka Vaaran tunnusnumero Rahtikirjan mukainen nimitys UN 1950 AEROSOLIT, 2 (Lipuke 2.1) Muita tietoja 14.4 Merikuljetukset IMDG-luokka Oikea tekninen nimi AEROSOLS Muita tietoja EmS: F-D, S-U 14.5 Ilmakuljetukset ICAO/IATA-luokka Luokiteltava aina erikseen jokaisen lähetyksen yhteydessä voimassaolevien määräysten mukaisesti Oikea tekninen nimi Muita tietoja 15. KEMIKAALEJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 15.1 Varoitusetiketin tietoja Valmisteen varoitusmerkin kirjaintunnus ja varoitusmerkin nimi F Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet R-lausekkeet R11 Helposti syttyvää S-lausekkeet Sivu 6

7 S16 Eristettävä sytytyslähteistä - Tupakointi kielletty. S23 Vältettävä höyryn/sumun hengittämistä. S24 Varottava kemikaalin joutumista iholle. S36/37 Käytettävä sopivaa suojavaatetusta ja suojakäsineitä. S38 Kemikaalin käyttö edellyttää tehokasta ilmanvaihto tai sopivaa hengityksensuojainta. S62 Jos kemikaalia on nielty, ei saa oksennuttaa: hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti Eräitä valmisteita koskevat erityisvaatimukset Aerosolivaroitus Kansalliset määräykset 16. MUUT TIEDOT 16.1 Luettelo kemikaalia koskevista R-lausekkeista R11 Helposti syttyvää. R65 Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä Koulutusohjeet 16.3 Käyttörajoitukset 16.4 Lisätiedot Ks kohta Käytetyt tietolähteet 16.6 Lisäykset, poistot ja muutokset Sivu 7

Päiväys: 26.10.2005 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 26.10.2005 Edellinen päiväys: - X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 4A004AR

Lisätiedot

Dyckerhoff Mikrodur R-F rock

Dyckerhoff Mikrodur R-F rock X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 16.12.2004 Edellinen päiväys: 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin

Lisätiedot

2.1.4 Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta 65997-15-1 Portlandsementti n.20-30 % Xi (ärsyttävä) R38, R41

2.1.4 Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta 65997-15-1 Portlandsementti n.20-30 % Xi (ärsyttävä) R38, R41 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 18.6.2004 28.9.1998 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

Päiväys: 2010-02-01 Edellinen päiväys: 2008-07-07

Päiväys: 2010-02-01 Edellinen päiväys: 2008-07-07 453 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi RK-MIKROEMULSIO Tunnuskoodi 10251

Lisätiedot

Päiväys: 16.07.2002 Edellinen päiväys: 27.12.1999

Päiväys: 16.07.2002 Edellinen päiväys: 27.12.1999 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Sika

Lisätiedot

Erikoisseloste ihmisiä ja ympäristöä koskevista vaaroista: R65 Haitallista: voi aihetuttaa keuhkovaurion nieltäessä.

Erikoisseloste ihmisiä ja ympäristöä koskevista vaaroista: R65 Haitallista: voi aihetuttaa keuhkovaurion nieltäessä. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Virtasen Katto10 Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 2009-02-18 Edellinen päiväys: 2008-06-26

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 2009-02-18 Edellinen päiväys: 2008-06-26 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 20090218 Edellinen päiväys: 20080626 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

Päiväys:13.01.2003 Edellinen päiväys: 11.09.2002

Päiväys:13.01.2003 Edellinen päiväys: 11.09.2002 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys:13.01.2003 Edellinen päiväys: 11.09.2002 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 5.12.2005 Edellinen päiväys: 11.5..1998

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 5.12.2005 Edellinen päiväys: 11.5..1998 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 5.12.2005 Edellinen päiväys: 11.5..1998 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 30.11.2004 Edellinen päiväys 30.3.1989 1/6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

Päiväys: 24.02.2009 Edellinen päiväys: 19.06.2006

Päiväys: 24.02.2009 Edellinen päiväys: 19.06.2006 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi VariKleer

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Structurite

Lisätiedot

3.1.2 Aineosan nimi 3.1.3 Pitoisuus 10-30 5-10 1-5 1-5

3.1.2 Aineosan nimi 3.1.3 Pitoisuus 10-30 5-10 1-5 1-5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Solo Cut & Polish Cream Tunnuskoodi 20103A Reachrekisteröintinumero

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 29.11.2006 Edellinen päiväys 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 30.4.2008 Edellinen päiväys: 17.08.2005

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 30.4.2008 Edellinen päiväys: 17.08.2005 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 30.4.2008 Edellinen päiväys: 17.08.2005 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 26.3.2012 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi ENKE-Multi-Protect

Lisätiedot

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Maalarin REMONTTIMAALI 20 Tunnuskoodi

Lisätiedot

Suomen 3M Oy Lars Sonckin Kaari 6 02600 ESPOO FINLAND

Suomen 3M Oy Lars Sonckin Kaari 6 02600 ESPOO FINLAND Suomen 3M Oy Lars Sonckin Kaari 6 02600 ESPOO FINLAND 3 ======================================================================== K Ä Y T T Ö T U R V A L L I S U U S T I E D O T E ========================================================================

Lisätiedot

Päiväys: 09.10.2008 Edellinen päiväys: 20.12.2005

Päiväys: 09.10.2008 Edellinen päiväys: 20.12.2005 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Carbon Kick Assimilator Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 19.03.2003 Edellinen päiväys: 13.08.2002 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS Edellinen päiväys: Päiväys: 01.08.2010

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS Edellinen päiväys: Päiväys: 01.08.2010 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 01.08.2010 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi STONEX-REUNAKIVILIIMA,

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 450 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

Päiväys: 16.3.2011 Edellinen päiväys: 16.7.2010

Päiväys: 16.3.2011 Edellinen päiväys: 16.7.2010 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Mataki Primer BITUMILIUOS, Mataki Cold Bitumiliuos

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 07.09.2006 Edellinen päiväys:.. 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 4 SGT 9200 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 4 SGT 9200 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 4 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 7.6.2006 Edellinen päiväys: 12.05.2005 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

2.2.2 Aineosan täydellinen kemiallinen nimi (CAS-numero:nimi) Luottamuksellinen

2.2.2 Aineosan täydellinen kemiallinen nimi (CAS-numero:nimi) Luottamuksellinen X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Aineen tai valmisteen tunnistustiedot* Kauppanimi*

Lisätiedot

KTT-numero : 16-3425-2 Päiväys : 22.11.2005 Versio : 1,00 Edellinen päiväys : ---

KTT-numero : 16-3425-2 Päiväys : 22.11.2005 Versio : 1,00 Edellinen päiväys : --- Sivu 1 ( 7 ) ================================================================ KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ================================================================ KTT-numero : 16-3425-2 Päiväys :

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi BUEHLER

Lisätiedot