ENNAKOIVALLA ARVIOINNILLA ONNISTUNEESEEN MUUTTOON. Arviointiaineisto vammaisen henkilön muuton suunnitteluun

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ENNAKOIVALLA ARVIOINNILLA ONNISTUNEESEEN MUUTTOON. Arviointiaineisto vammaisen henkilön muuton suunnitteluun"

Transkriptio

1 ENNAKOIVALLA ARVIOINNILLA ONNISTUNEESEEN MUUTTOON Arviointiaineisto vammaisen henkilön muuton suunnitteluun

2 JOHDANTOA Jokainen meistä vaihtaa joskus asuinpaikkaa. Muuttotilanteessa joudutaan pohtimaan muuttajan ja läheisten toiveita muutolle sekä arvioimaan niiden pohjalta vaihtoehtoja, joita on tarjolla. Muuttoon liittyvien tarpeiden selvittäminen ja asumisvaihtoehtojen arviointi on tavanomaista haastavampaa silloin, kun muuttajalla on toimintakyvyn rajoitteita. Vammaisella asiakkaalla voi olla monia toimintakyvyn rajoitteista johtuvia erityistarpeita, joista osa jää helposti huomaamatta ilman muistilistaa. Vammaisen asiakkaan muuttotilanteessa on otettava huomioon monelta suunnalta tulevia vaatimuksia, jolloin erityistä huomiota tulee kiinnittää asiakkaan toiveisiin ja tarpeisiin, jotta asiakaslähtöisyys toteutuisi parhaimmalla mahdollisella tavalla. Savon alueen Vammaispalvelujen Kaste-hankkeessa tuotettiin arviointiaineistoa asiakaslähtöisyyden, yksilöllisyyden ja turvallisuuden lisäämiseksi vammaisasiakkaan muuton suunnittelussa, palveluohjauksessa ja sopivimman asumisvaihtoehdon löytymisessä. Aineiston laatimista edelsi hankkeessa toteutettu laatukriteerien laadinta vammaisasiakkaan muuttamiselle sekä vammaisasiakaan kriisi- ja päivystyspalvelulle. Kriteereitä laatineen työryhmän ja kriteereitä arvioineiden tahojen kommenteissa tuli esille tarve laatia työkaluja, jotka auttaisivat asiakasta löytämään itselleen sopivan asumismuodon, asunnon ja hyvän elämän kannalta tarpeelliset palvelut. ARVIOINTIAINEISTO JA OHJE AINEISTON KÄYTTÖÖN Laadittu arviointiaineisto muodostuu kahdesta eri osiosta - asiakkaan toiveiden ja palvelutarpeiden selvittäminen (Liite 1) - asumisvaihtoehdon arviointi peilaten asiakkaan toiveisiin ja tarpeisiin (Liite 2) Kenelle aineisto on tarkoitettu? Aineistoa voi käyttää muuttoa suunnitteleva henkilö itsenäisesti tai yhdessä läheistensä tai verkostonsa kanssa. Vaikka aineisto on suunniteltu erityisesti vammaisille ihmisille, sitä voi soveltaa myös muille kohderyhmille. Aineistoa voi käyttää myös apuna, kun hankintayksikkö valmistelee asumis- ja tukipalveluiden hankintoja. Toiveiden ja palvelutarpeen arviointi Ensiksi on tarkoitus selvittää asiakkaan toiveita ja palvelutarpeita käyttämällä liitteenä 1 olevaa lomaketta. Lomake kokoaa yhteen asiakkaan itsensä esittämät toiveet ja tarpeet sekä aiemmat arvioinnit ja selvitykset, joihin voidaan viitata ja poimia niistä valmiiksi selvitetyt palvelutarpeet. Toimintakykyselvitykset antavat yksipuolisen kuvan tarpeista ja toiveista muuttamisen ja asunnon valinnan kannalta, koska ne mittaavat nimensä mukaan toimintakykyä. Muuttamista ajatellen tuleekin siten selvittää, mitä vaatimuksia toimintakyky aiheuttaa asunnolle, asuinympäristölle ja palveluille ja mitkä ovat asiakkaan yksilölliset toiveet, elämäntilanne, verkostot jne.

3 Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on otettava huomioon asiakkaan toivomukset, mielipide, etu ja yksilölliset tarpeet sekä hänen äidinkielensä ja kulttuuritaustansa. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista ( /380) Kunnan tulee järjestää vammaisten henkilöiden tarvitsemat palvelut ja tukitoimet siten, että ne tukevat omatoimista suoriutumista. (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/ ) Lähtökohtana on, että arviointia tehdään yhteistyössä vammaispalvelun, asiakkaan, hänen omaistensa, edunvalvojan ja mahdollisten muiden asiantuntijoiden kanssa, jotta asiakkaan tarpeet tulisivat monipuolisesti huomioitua. Mikäli arvioitavista kohdista ei päästä yhteisymmärrykseen, tulisi osapuolten eriävät näkemykset kirjata Huomioitavaa-sarakkeeseen. Vammaisasiakkaan on kuitenkin hyvä tutustua lomakkeeseen jo ennakkoon itsekseen tai läheisensä kanssa ja kirjata oma näkemyksensä kysytyistä asioista. Parhaaseen lopputulokseen päästään, kun palveluohjauksesta vastaava kunnan työntekijä käy tapaamassa muuttoa suunnittelevaa asiakasta hänen senhetkisessä elämisen ympäristössään. Käynnin tarkoituksena on kuulla asiakasta ja ohjata häntä ymmärtämään omien toiveittensa ja tarpeittensa merkitys suunnittelussa. Samalla ohjaajalla on mahdollisuus tehdä havaintoja, joilla on merkitystä asunnon/asuinpaikan valinnan ohjaamiseen ja tukipalveluiden tarpeeseen. Sen jälkeen jatketaan arviointia esim. verkostopalaverissa, jossa täytetään yhteinen arviointi pohjaksi vaihtoehtojen etsintää ja valintaa varten. Vaihtoehtoisten ratkaisujen etsintä Edellä kerättyä tietoa käytetään alustavasti hyväksi kun etsitään markkinoilta asuntovaihtoehtoja asiakkaalle valittavaksi. Hyvin tehty alkukartoitus auttaa jo rajaamaan vaihtoehtoja ja nopeuttaa etsimistä, mikä on kaikkien osapuolten kannalta taloudellista ja tarkoituksenmukaista. Tarjolla olevan asumisvaihtoehdon arviointi Liitteenä 2 oleva lomake on tarkoitettu tarjolla olevan asumisvaihtoehdon arviointiin. Myös tätä lomaketta voi asiakas käyttää sekä itsenäisesti että yhdessä verkostonsa kanssa. Lomaketta apuna käyttäen verrataan asuntovaihtoehtoa asiakkaan aiemmin kartoitettuihin toiveisiin ja arvioidaan täyttyvätkö asunnon kohdalla ne vaatimukset, jotka asiakkaan toimintakyky ja siitä johdettu palvelutarve aiheuttavat. Samalla pohditaan ja kirjataan mitä muutoksia ja mitä palveluja arvioitavassa asuntovaihtoehdossa tarvittaisiin, ja ovatko ne mahdollisia toteuttaa osapuolten hyväksyttävissä olevalla kustannustasolla. Joskus arvioitavia vaihtoehtoja voi tietysti olla useitakin, jolloin jokainen vaihtoehto arvioidaan omalla lomakkeellaan. Lo- puksi tehdään päätös siitä, hyväksytäänkö ratkaisu vai jatketaanko edelleen asuntovaihtoehtojen etsintää. Lomakkeiden levittäminen Tätä Savon alueen Vammaispalvelujen Kaste-hankkeessa laadittua aineistoa pyritään levittämään käyttöön mahdollisimman monen kanavan kautta. Aineistoa jaetaan kesän 2013 aikana sähköpostin välityksellä kaikkien Savon alueen kuntien vammaispalveluyksiköihin,

4 vammaisalan toimijoille ja lomakkeet ovat saatavissa myös Vaalijalan kuntayhtymän Internet-sivuilta: tai laatupäällikkö Merja Jäppiseltä Toivomme, että aineistoa levitettäisiin ja sitä kehitettäisiin edelleen käyttökokemusten pohjalta, koska lomakkeita ei ehditty projektiaikana juurikaan testata. Syventävää tietoa arviointiin Housing enabler arviointimenetelmä antaa yksityiskohtaista tietoa asuinympäristön soveltuvuudesta asukkaan tarpeisiin. Se on tarkoitettu erityisesti toimintaterapeuteille, mutta muutkin ammattiryhmät voivat sitä käyttää. Erillistä käyttökoulutusta suositellaan. Asuintilojen ja kiinteistön välittömän ympäristön arviointi tulee tehdä aina suhteessa asiakkaan toimintakykyyn. Toimintaterapeutin arvio esimerkiksi Housing enabler -menetelmän avulla toteutettuna tai erillinen arviointilomake voisi tuoda eriteltyä ja luotettavaa tietoa erityisesti, kun arvioidaan keittiö- ja ruokailutilojen soveltuvuutta, wc-tilojen soveltuvuutta, sauna- ja pesutilojen soveltuvuutta, vaatehuollon tilojen ja varustuksen soveltuvuutta, apuvälineiden käyttöä ja huoneiston muuta soveltuvuutta ja esteettömyyttä kiinteistössä, pihaalueella, asunnon välittömässä ympäristössä ja päivittäisissä palveluissa. Tietoa Housing enablerista: - Iwarsson, S. & Slaug, B Housing Enabler: Arviointiväline asumisen esteettömyysongelmien arviointiin ja analysointiin - ASTA ASTA on tarkoitettu asumisessa tarvittavan avun ja tuen tarpeen arviointivälineeksi. ASTA soveltuu käytettäväksi asiakkailla, jotka tarvitsevat apua joko kognitiivisista, psyykkisistä tai fyysisistä syistä johtuen. ASTA on arviointiväline, jolla voidaan tehdä hyvin yksilöllistä arviointia. Laajuudesta huolimatta ASTAsta voidaan kuitenkin hyödyntää myös vain kulloinkin tarvittavia osia. Kodin esteettömyys Lisätietoa kodin esteettömyydestä, kodin apuvälineistä ja muutostöistä: Laatukriteerit ja prosessikuvaus muuttamiselle Savon alueen Vammaispalvelujen Kaste-hankkeessa laaditut laatukriteerit ja prosessikuvaus ovat aineistoa, joka on tarkoitettu käytettäväksi muuttotilanteissa aina muuton suunnittelusta toteutuksen arviointiin saakka. Muuttamisen laatukriteereitä ja prosessikuvauksia on saatavissa: Vaalijalan kuntayhtymän Internet-sivuilta: tai laatupäällikkö Merja Jäppiseltä Muuttovalmennus Muuttovalmennukseen liittyviä aineistoja

5 Subjektiivinen oikeus ja määrärahasidonnaiset palvelut Osa vammaispalvelulain mukaisista palveluista on säädetty kuntien erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin. Vammaisella henkilöllä on subjektiivinen oikeus saada näitä palveluja. Erityisen järjestämisvelvollisuuden alaisia palveluja ja tukitoimia ovat vammaispalvelulaissa kuljetuspalvelut palveluasuminen henkilökohtainen apu päivätoiminta asunnon muutostyöt asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet Erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat palvelut kunta on velvollinen järjestämään taloudellisesta tilanteestaan riippumatta ja palveluihin liittyy oikeus valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Sosiaalihuollosta vastaava toimielin ei voi päätöksenteossaan vedota siihen, ettei subjektiivisiin oikeuksiin ole varattu riittävästi määrärahoja. Mikäli määrärahat loppuvat kesken talousarviovuoden, on talousarviota muutettava. Määrärahasidonnaisia palveluja ja tukitoimia ovat vammaispalvelulaissa kuntoutusohjaus sopeutumisvalmennus korvaus päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavista välineistä, koneista ja laitteista korvaus ylimääräisistä vaatekustannuksista erityisravintokustannukset muut vammaispalvelulain tarkoituksen toteuttamiseksi tarpeelliset palvelut ja tukitoimet Lisätietoa vammaispalveluista ja tukitoimista esim. Lomakkeet ovat saatavissa Vaalijalan kuntayhtymän Internet-sivuilta: tai laatupäällikkö Merja Jäppiseltä

6 Liite 1 Muuttoa suunnittelevan vammaisasiakkaan tarpeiden ja toiveiden kartoitus 1 Perustiedot 1.1 Nimi 1.2 Yhteystiedot 1.3 Arvioinnin pvm 1.4 Ketkä muut osallistuivat kartoituksen laadintaan kuin asiakas itse? 1.5 Nykyinen asuinpaikka 1.6 Mitkä ovat suunniteltavan muuton syyt? 1.7 Milloin muuton tulisi tapahtua? 1.8 Mitä muutoksia on odotettavissa asumis- ja palvelutarpeillesi 2-5 vuoden kuluessa? 1.9 Mitä toimintakyvyn rajoituksia asuntosi ja asuinympäristösi valinnassa tulee huomioida? alentunut näkökyky vaikea kuulovamma vaikeus ymmärtää kirjallisia ohjeita alentunut koordinaatiokyky sokeus vaikeus ymmärtää puhetta alentunut fyysinen kestävyys vaikeus liikuttaa päätä käyttää apuvälineitä alentunut yläraajojen toimintakyky yläraajojen toimintakyvyn osittainen puuttuminen tasapainovaikeudet alentunut hienomotoriikka Muita huomioitavia toimintakyvyn rajoitteita: epätavallinen pituus tai paino käyttää pyörätuolia käyttää kävelyapuvälineitä

7 2 Asunto ja asuinympäristö 2.1 Onko toiveenasi asuinympäristöksi maaseutu taajama kuntakeskusta jokin muu Jos jokin muu, niin mikä? 2.2 Mikä on toiveesi asumismuodosta? ryhmäkoti palvelutalo palvelukoti perhekoti tukiasuminen itsenäinen asuminen jokin muu, mikä? 2.3 Onko kanssasi muuttamassa muita henkilöitä samaan paikkaan? kyllä ei Jos kanssasi muuttaa muita, niin ketä? 2.4 Mikä olisi sopiva asunnon koko? 2.5 Mitä toiveita sinulla on tulevan asunnon kalustamisen, sisustamisen ja remontoinnin suhteen? 2.6 Mitä toiveita sinulla on mahdollisten tulevien asuinkavereiden suhteen? 2.7 Tuleeko asunnossasi olla oma keittiö? kyllä ei 2.8 Mitä erityisvaatimuksia keittiötiloille on? 2.9 Mitä vaatimuksia WC- ja pesutiloille on? 2.10 Tarvitsetko asuntoosi omat pyykinpesutilat? kyllä ei 2.11Tarvitsetko varastotiloja, autopaikkaa, autotallia? 2.12 Tarvitsetko asunnossa lukittavia säilytystiloja esim. lääkkeille, asiapapereille, rahoille jne.? 2.13 Mitä erityisiä vaatimuksia on asuntokiinteistölle esim. hissin, asuinkerroksen, yhteisten tilojen, pihaalueen tai muun sellaisen suhteen? 2.14 Mitä koulu- ja opiskelumahdollisuuksia uuden asuinpaikkasi tulisi tarjota Tulisiko uudessa asuinpaikassa olla mahdollisuuksia päivätoimintaan tai työtoimintaan tai työhön?

8 2.16 Haluaisitko hoitaa tai pitää eläimiä? 2.17 Haluaisitko kasvattaa kasveja tai hoitaa puutarhaa? 2.18 Oletko valmis hyväksymään, että oma osuutesi asumiskustannuksiin ja muihin muutosta johtuviin kustannuksiin nousisi asuinpaikan vaihtuessa? kyllä ei 3 Sosiaaliset suhteet ja vapaa-aika 3.1 Onko sinulla sukulaisia tai läheisiä, joiden vierailut luonasi ovat sinulle tärkeitä? 3.2 Missä he asuvat ja kuinka usein vierailuja olisi toivottavaa olla? 3.3 Haluatko itse vierailla sukulaistesi tai läheistesi luona? Millä paikkakunnalla? Kuinka usein? 3.4 Mitä harrastuksiasi haluat jatkaa uudessa asuinpaikassasi? 3.5 Mitä uusia harrastuksia mahdollisesti haluaisit aloittaa? 3.6 Mitä harrastusten jatkuminen tai aloittaminen uudessa asuinpaikassasi edellyttää? (esim. ryhmät, kuljetukset, välineet, tilat jne.) 3.7 Onko yhdistyksiä, järjestöjä tai yhteisöjä, joissa toimiminen on sinulle tärkeää? 3.8 Mitä edellisten toimintojen jatkaminen edellyttää uudessa asuinpaikassa? 3.9 Käytkö nyt työssä tai työtoiminnassa? kyllä en? 3.10 Mitä toiveita sinulla on työn tai työtoiminnan suhteen uudessa asuinpaikassasi? 3.11 Mikäli käyt päivätoiminnassa niin kuinka usein? 3.12 Mitä toiveita sinulla on päivätoiminnalle uudessa asuinpaikassasi? 4 Avun, tuen ja palvelujen tarve Seuraavien kohtien yksityiskohtaisemmassa määrittelyssä voidaan käyttää apuna esim. ASTA TM -asumisen taitojen arviointia tai muita soveltuvia toimintakykyarviointeja ja selvityksiä sekä asiantuntijalausuntoja. 4.1 Mitä apua olet viime aikoina saanut läheisiltäsi tai sukulaisiltasi ja kuinka usein?

9 4.2 Millaista tukea toivot saavasi läheisiltäsi tai sukulaisiltasi uudessa asuinpaikassasi? 4.3 Mitä toiveita tai vaatimuksia sinulla on ruokavaliollesi? 4.4 Tarvitsetko apua ruuan suunnittelussa, ruuan hankinnassa, valmistuksessa, ruokailussa ja astiahuollossa? Minkälaista apua tarvitset ja kuinka usein? 4.5 Tarvitsetko apua vaatehuollossa? Kuvaa avuntarvetta esim. millaista apua ja kuinka usein? 4.6 Tarvitsetko apua pukeutumisessa? Kuinka usein? 4.7 Tarvitsetko apua henkilökohtaisen hygienian hoidossa? Kuinka usein? 4.8 Millainen on avun tarpeesi lääkehuollossa? (lääkkeiden hankinta, jakaminen, säilytys, lääkkeen ottaminen) 4.9 Mitä toiveita ja vaatimuksia sinulla on tarvitsemiesi lääkäripalvelujen toteuttamiselle? 4.10 Mitä toiveita ja vaatimuksia sinulla on tarvitsemiesi terapiapalvelujen toteuttamiselle? 4.11 Mitä toiveita ja vaatimuksia sinulla on turvallisuutesi varmistamiseksi? (esim. yövalvonta, yöpartio, turvaranneke, kulunvalvonta, ajastukset sähkölaitteissa jne.) 4.12 Millainen on apuvälineiden ja avustamisen tarpeesi liikkumiseen asunnossa ja piha-alueella? 4.13 Mitä toiveita ja vaatimuksia sinulla on liikkumiselle, jota vaativat esim. päivittäinen asiointi, hankinnat, raha-asioiden hoitaminen, terveyden- ja sairauden hoito, koulu, työ, päivätoiminta ja harrastukset kodin ulkopuolella? (esim. kulkuvälineet, kulkuyhteydet, saattajan tarve, tulkin tarve jne.) 4.14 Tarvitaanko edunvalvontaa? Onko edunvalvonta jo aiemmin järjestetty? 4.15 Onko sinulla ollut henkilökohtainen avustaja? kyllä ei 4.16 Minkälaista tukea tarvitset opiskelussa ja koulun käymisessä? 4.17 Minkälaista apua/tukea tarvitset päivätoiminnassa tai työtoiminnassa? 4.18 Mitä muita toiveita sinulla on asumiseen tarvittavien palvelujen suhteen?

10 Liite 2 ASUNTOVAIHTOEHDON ARVIOINTI Asiakkaan nimi Arviointiin osallistuneet Pvm Arvioitavan asuinpaikan osoite Arvioikaa toteutuvatko asiakkaan toiveet ja palveluvaatimukset seuraavissa? A. ASUNTO Kyllä erityistarvetta Asumismuoto Asuinhuoneen koko Asuinhuoneen kunto Asuinhuoneen viihtyisyys Mahdollisuus asunnon kunnostamiseen, sisustamiseen, kalustamiseen Keittiö- ja ruokailutilan soveltuvuus (työtasojen korkeus ja syvyys, liesitason korkeus, tasojen soveltuvuus istumatyöhön, säilytystilan käytettävyys, kynnykset, lattiapinta) WC-tilojen soveltuvuus (wc-istuimen korkeus, pääsy pesualtaan luokse, peilin korkeus, koukkujen ja säilytystilan käytettävyys, kynnykset, lattiapinta) Sauna- ja pesutilojen soveltuvuus (tiloihin pääsy, istumapaikka, tukikahvat ja niiden korkeus ja käytettävyys, kynnykset, lattiapinta) Vaatehuollon tilojen ja varustuksen soveltuvuus asiakkaan kannalta (tilan riittävyys, säilytystilan korkeus ja käytettävyys)

11 Voiko huoneistossa käyttää asukkaan tarvitsemia apuvälineitä? (tilantarve, kynnykset, lattiapinta) Huoneiston muu soveltuvuus (esim. apuvälineiden säilytys, ovien avaaminen, valaistus jne.) Lukittavat säilytystilat (esim. rahoille, lääkkeille, asiapapereille) Asuinhuoneen turvallisuus Asuintilojen esteettömyys (kynnykset, portaat, lattia, ovet, ovien avaaminen, tasojen korkeus) Asuinkaverit Mahdollisuus lemmikkieläimen pitämiseen/hoitoon Mahdollisuus kasvien kasvattamiseen/hoitoon B. ASUINYMPÄRISTÖ Asuinympäristö on asiakkaan toiveen mukainen (esim. maaseutu, taajama, kunta-keskusta jne.) Asumisratkaisu on asiakkaan kulttuuritaustaan sopiva Lähiympäristön tarjoamat palvelut Ympäristön viihtyisyys Asuinympäristön/asuinalueen turvallisuus Esteettömyys kiinteistössä, piha-alueella ja välittömässä ympäristössä, päivittäisissä palveluissa (kulkuväylät, pysäköinti, istumapaikat, sisäänkäynnit, portaat, luiskat, hissit, ulkona olevat istumapaikat, parveke, opasteet, puhelimet, varastotilojen kynnykset ja portaat, pääsy pesutupaan) Kyllä Kyllä erityistarvetta erityistarvetta

12 Ulkoilu- ja liikuntamahdollisuudet Koulu- ja opiskelumahdollisuudet Työmahdollisuudet Tietoliikenneyhteydet Liikenneyhteydet päivittäisten asioinnin kannalta (huomioidaan myös viikonloput ja juhlapyhät) Liikenneyhteydet tarvittaviin terveydenhuollon palveluihin Liikenneyhteydet kouluun ja/tai työhön Liikenneyhteydet harrastuksiin C. SOSIAALISET SUHTEET JA VAPAA-AIKA Kyllä Kyllä erityistarvetta erityistarvetta Tarjottavan asunnon sijainti/etäisyydet läheisiin nähden Mahdollisuudet vierailuihin läheisten luona (saattoapu, matkakustannukset) Läheisten yöpymismahdollisuudet asunnossa/asuinpaikassa Läheisten osallistuminen hoitoon/avustamiseen Jääkö uudessa asuinpaikassa pois sellaista sukulaisten ja läheisten tai muun verkoston antamaa apua, joka on aiemmin ollut käytettävissä? Jos jää, niin kuinka asia ratkaistaan? Mahdollisuus entisten harrastusten jatkamiseen Mahdollisuus toiveena oleviin uusiin harrastuksiin Mahdollisuus sosiaalisiin kontakteihin

13 Mahdollisuudet osallistua puutarhan tai eläinten hoitoon piha- tai lähialueella Asiakkaan mahdollisuudet selvitä asuinympäristössä äidinkielellään/viestintätavallaan D. AVUN, TUEN JA PALVELUJEN SAATAVUUS Avun saatavuus ruuan suunnitteluun ja valmistukseen Ruokailussa tarvittavan avun saatavuus Muut ruokahuollon toiminnot esim. ruokatavaroiden hankkiminen, astioiden pesu jne. Ravintoon liittyvien palvelujen läheisyys (esim. ruokapaikat ja kaupat) Avun saatavuus pukeutumiseen Avun saatavuus siivoukseen Avun saatavuus vaatehuoltoon Avun saatavuus pesuihin, saunaan ja muuhun hygieniaan Avun saatavuus muuhun itsestä huolehtimiseen Lääkehuollon järjestäminen (lääkkeen jako, lääkkeiden ottaminen, säilytys) Asioinnit apteekissa Lääkäripalvelujen saatavuus Kuntoutus- ja terapiapalvelujen saatavuus Kotisairaanhoidon palvelun saatavuus Kyllä Kyllä erityistarvetta erityistarvetta

14 Avun saanti hätätilanteissa Tulkkipalvelujen saatavuus Henkilökohtaisen avun saatavuus Päivätoimintamahdollisuudet Työtoimintamahdollisuudet Palveleeko asuinratkaisu lähivuosien (3-5 v) tiedossa olevia tarpeita? Tarvitseeko asiakas muuttamisen tueksi muuttovalmennusta, muuttoapua tai muuta lyhytaikaista tukea. Miten se voitaisiin toteuttaa? Tarvitseeko asiakas tuekseen selkokielistä ohjeistusta esim. kodin koneisiin tai muuhun asunnon varustukseen. Kyllä erityistarvetta Voitiinko toimintakyvyn aiheuttamat rajoitukset huomioida eri osapuolten mielestä riittävästi? Millainen on uuden asumisratkaisun vaikutus asiakkaan omaan maksuosuuteen? Millainen vaikutus uudella asumisratkaisulla on kokonaiskustannuksiin? Hyväksytäänkö arvioitava asuinratkaisu kyllä ei Ehdotuksia jatkon suunnittelulle, mikäli ratkaisu ei ollut soveltuva

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue. Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue. Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Palvelujen ja tukitoimien yksilöllinen järjestäminen palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Vammaispalvelulaista. Vammaispalveluraadille Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski

Vammaispalvelulaista. Vammaispalveluraadille Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski Vammaispalvelulaista Vammaispalveluraadille 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski 30.5.2013 Vammaispalvelulaki Ketä laki koskee? Vammaisuus (VpL 2 ) vamma tai sairaus pitkäaikaisuus eli

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Kuljetuspalvelun tarve Virkistys- ja asiointimatkat (enintään 18/ yhdensuuntaista

Lisätiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Ammatti Osoite Postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kotikunta Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot Hakijan kotitaloudessa asuvien

Lisätiedot

Kelan kehittämishanke: Aivohalvauspotilaiden tehostetun käden käytön kuntoutus KOTIKÄYNTILOMAKE. omakotitalo rivitalo kerrostalo palvelutalo

Kelan kehittämishanke: Aivohalvauspotilaiden tehostetun käden käytön kuntoutus KOTIKÄYNTILOMAKE. omakotitalo rivitalo kerrostalo palvelutalo 1 Kelan kehittämishanke: Aivohalvauspotilaiden tehostetun käden käytön kuntoutus KOTIKÄYNTILOMAKE Pvm Kuntoutujan nimi: Sos.turvatunnus: Palveluntuottaja Kurssinumero: Kunta: Kotikäynti nro Kohdat 1-4

Lisätiedot

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa?

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Vastaa sen pohjalta, millaista Ruotsin paras vanhustenhoito sinun mielestäsi olisi. Yritä pohtia, miten haluaisit asioiden olevan

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sosiaali- ja terveysvirasto Vammaispalvelu Metsolantie 2, 04200 Kerava KULJETUSPALVELUHAKEMUS JA -ARVIOINTI 1 (8) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Ammatti: Osoite: Postinumero:

Lisätiedot

Työ kuuluu kaikille!

Työ kuuluu kaikille! Esteetön ja yhdenvertainen työelämä Työ kuuluu kaikille! Uudenmaan TE-toimisto, Pasila 9.3.2016 Anne Mäki, ry 1 Esteettömyys Esteetön työympäristö on kaikkien etu Laaja kokonaisuus, joka mahdollistaa ihmisten

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2015

Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2015 Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2015 Miksi puheenvuoro henkilökohtaisesta avusta? Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu voi olla

Lisätiedot

Muuttovalmennusmalli/ Leena Suhonen 6/2013. Muutto. Ennen muuttoa Työkalupakki Muuttajan opas Läheinen muuttaa

Muuttovalmennusmalli/ Leena Suhonen 6/2013. Muutto. Ennen muuttoa Työkalupakki Muuttajan opas Läheinen muuttaa Muuttovalmennuksen tarve Muuttovalmennusmalli/ Leena Suhonen 6/2013 Yhteydenotto kotikuntaan Verkostopalaveri/ palvelusuunnitelma - päätös muuttovalmennuksen toteuttamistavasta Muuton jälkeen Muutto Muuttovalmennus

Lisätiedot

Henkilökohtainen budjetointi kokemuksia kehittämistyöstä. Aarne Rajalahti,

Henkilökohtainen budjetointi kokemuksia kehittämistyöstä. Aarne Rajalahti, Henkilökohtainen budjetointi kokemuksia kehittämistyöstä Aarne Rajalahti, 24.2.2016 Vammaispalvelut suunniteltava yksilöllisesti Vammaisella ihmisellä ja hänen läheisillään pitää olla todellinen mahdollisuus

Lisätiedot

Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin?

Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin? Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin? Susanna Hintsala, Kehitysvammaliitto Kuntaseminaari Eskoossa 28.10.2016 1 11/8/2016 YK-sopimus ja asuminen 9 art. Varmistetaan vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS

ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS Vanhus- ja vammaispalvelut ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS Saapunut..20 Nimi Osoite Henkilötunnus Postinumero- ja toimipaikka Puhelin ja sähköposti Kotikunta Ammatti (myös entinen) Siviilisääty Naimaton Avio-

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja Henkilökohtaisen avun hakeminen Työpaja 10.10.2013 Vammaispalvelulaki - Henkilökohtainen apu liittyy vammaispalvelulakiin. - Vammaispalvelulaki uudistui 1.9.2009. - Vammaispalvelulakia muutettiin, jotta

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

Postinumero ja paikka:

Postinumero ja paikka: Nurmijärven kunta Vammaispalvelut Keskustie 2 A, 01900 Nurmijärvi VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU- HAKEMUS 1 (6) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Osoite: Puhelin

Lisätiedot

Kelhänkatu 3, Jämsä Saapunut:

Kelhänkatu 3, Jämsä Saapunut: Saapunut: Palvelua tarvitsevan henkilötiedot Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Osoite, katu, paikkakunta, postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Perhesuhteet naimaton naimisissa avoliitossa eronnut

Lisätiedot

PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto -viranomaisesite-

PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto -viranomaisesite- PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto -viranomaisesite- Tavoitteenamme on edistää vammaisen henkilön itsenäistä selviytymistä ja vähentää vamman aiheuttamia rajoitteita tai esteitä asiakkaidemme

Lisätiedot

PALVELUSUUNNITELMA 1/5. Jämsän kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Vammaispalvelut Kelhänkatu 3, Jämsä PALVELUSUUNNITELMA.

PALVELUSUUNNITELMA 1/5. Jämsän kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Vammaispalvelut Kelhänkatu 3, Jämsä PALVELUSUUNNITELMA. 1/5 Päivämäärä: ASIAKAS Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Lähiomainen Sukunimi ja etunimi: Suhde asiakkaaseen: Muut perheen jäsenet ja lähiverkosto: Edunvalvoja Sukunimi ja etunimi: N LAATIJAT: ASUMINEN,

Lisätiedot

Arjen Keskiössä

Arjen Keskiössä Arjen Keskiössä 6.3.2014 Yksilöllisen asumisen malli Kotkassa Arjen Keskiössä hankkeen myötä Kotkassa käytetään sanaa kortteliasuminen, siinä asiakas asuu itsenäisesti ja tarvittava tuki hänelle järjestetään

Lisätiedot

Asiakkaan oma arvio kotihoidon tarpeesta. Palvelutarpeen arvion pohjalta on laadittu yksilöllinen hoito ja palvelusuunnitelma

Asiakkaan oma arvio kotihoidon tarpeesta. Palvelutarpeen arvion pohjalta on laadittu yksilöllinen hoito ja palvelusuunnitelma 1(5) FYYSINEN TOIMINTAKYKY Asiakkaalla on koettu kotihoidon tarve. Asiakas ei selviydy päivittäisistä toiminnoista itsenäisesti koska hänen toimintakykynsä on selkeästi alentunut. Palveluntarve MAPLe_5

Lisätiedot

Dokumentoinnin käytännön haasteet tvammaispalvelussa. Mikko Keränen, kehittäjä-sosiaalityöntekijä Poske/PaKaste-hanke

Dokumentoinnin käytännön haasteet tvammaispalvelussa. Mikko Keränen, kehittäjä-sosiaalityöntekijä Poske/PaKaste-hanke Dokumentoinnin käytännön haasteet tvammaispalvelussa l Inari Mikko Keränen, kehittäjä-sosiaalityöntekijä Poske/PaKaste-hanke Taustaa Vammaispalvelulain l l i ja sosiaalihuoltolain l l i velvoitteet: Kunnan

Lisätiedot

HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA

HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA Hakemus saapui: Viranomainen /toimintayksikkö Vaasan kaupunki Vammaispalvelu PL 241, Vöyrinkatu 46 65100 VAASA P. 06 325 1111/ vaihde Henkilötiedot Sukunimi

Lisätiedot

Kysely kotona asuville kehitysvammaisille. Seutu III

Kysely kotona asuville kehitysvammaisille. Seutu III Kysely kotona asuville kehitysvammaisille Seutu III Tietoja Vastausmäärä seuduittain 80 60 40 20 0 Seutu I Seutu II Seutu III Kaikki vastaukset 70 44 41 Seutu I Seutu II Seutu III Yhteensä Kotona asuvat

Lisätiedot

Sivu 1/5 OMAISHOIDON HOITO- JA PALVELUSUUNNITELMA Päivämäärä Hoidettavan nimi Ulla Ahkera Hoidettavan henkilötunnus 111111-1111 Hoidettavan osoite Ahertajantie 6 912121 Kuusioja Hoidettavan puhelinnumero

Lisätiedot

Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5. PL Kainuu Henkilötiedot tulevat tähän kohtaan. Pro Consona -tietojärjestelmästä

Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5. PL Kainuu Henkilötiedot tulevat tähän kohtaan. Pro Consona -tietojärjestelmästä Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5 Henkilötiedot tulevat tähän kohtaan Pro Consona -tietojärjestelmästä 1 ASIAKKUUS Kehitysvammapalveluiden Vammaispalveluiden Omaishoidon Asiakkaan kotikunta: 2 PALVELUSUUNNITELMA

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

Tervetuloa asumaan. Kotisiipi

Tervetuloa asumaan. Kotisiipi Tervetuloa asumaan Kotisiipi Päivärinteen palvelutalon Kotisiipi on turvallinen ryhmäkoti kuudelle ikäihmiselle. Toiminta-ajatus Kotisiipi on Päivärinteen palvelutalossa sijaitseva kuuden asukkaan ryhmäkoti.

Lisätiedot

Muuttajanpolku kohti omannäköistä kotia ja elämää. Muuttoräppi löytyy netistä:

Muuttajanpolku kohti omannäköistä kotia ja elämää. Muuttoräppi löytyy netistä: Muuttajanpolku kohti omannäköistä kotia ja elämää Muuttoräppi löytyy netistä: http://www.kvps.fi/perheille/muuttovalmennus/ Elämäntilanteen kuvaus ja tulevaisuuden suunnittelu Missä haluaisin asua? Millaisessa

Lisätiedot

Työpaikka/työ- tai päivätoimintapaikka:

Työpaikka/työ- tai päivätoimintapaikka: KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN Palvelusuunnitelma 1 (5) Palvelusuunnitelma Palvelusuunnitelma on asiakkaan tai asiakkaan ja hänen edustajansa kanssa yhteistyössä tehty yhteenveto hänen elämänsä tämänhetkisestä

Lisätiedot

Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5. PL 400 87070 Kainuu 16.7.2013

Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5. PL 400 87070 Kainuu 16.7.2013 Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5 Henkilötiedot tulevat tähän kohtaan Pro Consona -tietojärjestelmästä 1 LÄHIOMAINEN (suhde asiakkaaseen) Sukunimi, etunimi Puoliso Vanhempi Lapsi Muu Osoite Puhelinnumero

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arvioinnin kriteerit lainsäädännössä Erityisasiantuntija Marja Pajukoski, THL 29.3.2012 1 Yleiset tarpeen arvioinnin kriteerit

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho)

Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho) PALVELUSUUNNITELMA Päiväys ja paikka: Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus Puhelinnumero Lähiomainen Sukunimi ja etunimi Suhde asiakkaaseen Puhelinnumero Muut perheen jäsenet ja lähiverkosto Edunvalvoja

Lisätiedot

PALVELUSUUNNITELMA. PALVELUSUUNNITELMA Päivämäärä: Jämsän kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Vammais- ja kuntoutuspalvelut Kelhänkatu 3, Jämsä

PALVELUSUUNNITELMA. PALVELUSUUNNITELMA Päivämäärä: Jämsän kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Vammais- ja kuntoutuspalvelut Kelhänkatu 3, Jämsä Päivämäärä: ASIAKAS Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Osoite: Puhelinnumero: Lähiomainen Sukunimi ja etunimi: Osoite: Puhelinnumero: Muut perheen jäsenet ja lähiverkosto: Edunvalvoja Sukunimi ja etunimi:

Lisätiedot

Nykyinen asumismuoto Omistusasunto Omakotitalo Rivitalo TK:n vuodeosasto Palvelutalo, mikä Asuu yksin Asuu yhdessä, kenen kanssa?

Nykyinen asumismuoto Omistusasunto Omakotitalo Rivitalo TK:n vuodeosasto Palvelutalo, mikä Asuu yksin Asuu yhdessä, kenen kanssa? Sivu 1 / 5 1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Henkilötunnus Postinumero- ja toimipaikka Etunimet Kotikunta Puhelunnumero Sähköpostiosoite Siviilisääty Naimaton Avoliitossa Naimisissa Eronnut Leski Asuu erillään

Lisätiedot

Kuljetuspalvelua voi käyttää Jyväskylän, Joutsan, Jämsän, Laukaan, Luhangan, Muuramen, Petäjäveden, Toivakan ja Uuraisten kunnan alueella.

Kuljetuspalvelua voi käyttää Jyväskylän, Joutsan, Jämsän, Laukaan, Luhangan, Muuramen, Petäjäveden, Toivakan ja Uuraisten kunnan alueella. 2 erityishuollosta annetun lain (519/1977) 1 :ssä tarkoitetulle henkilölle järjestetään hänen vammaisuutensa edellyttämiä palveluja ja tukitoimia ensisijaisesti tämän lain nojalla siltä osin kuin ne ovat

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Esimerkkinä Keuruu Merja Pihlajasaari 12.5.2016 Merja Pihlajasaari Lähisuhdeväkivalta tarkoittaa perhe-, sukulais-, pari- ja seurustelusuhteissa

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma 2016 Säkylän kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Asumispalveluiden laatusuositus... 2 3. Asumispalveluiden nykytilanne Säkylässä... 2 4. Suunnitelmissa/rakenteilla

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukainen Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi

Vammaispalvelulain mukainen Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi Vammaispalvelulain mukainen Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2014 Mitä tarkoittaa henkilökohtainen apu? Henkilökohtainen apu tarkoittaa vaikeavammaisen

Lisätiedot

Alustusta erityislainsäädäntöön. Vammaispalvelujen raati 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski

Alustusta erityislainsäädäntöön. Vammaispalvelujen raati 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski Alustusta erityislainsäädäntöön Vammaispalvelujen raati 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski 30.5.2013 Elävänä olentona maailmassa Erilaiset roolit Ihminen Perheenjäsen, vanhempi, sisarus,

Lisätiedot

Vanhojen ihmisten asuminen yhteiskuntapoliittisena kysymyksenä

Vanhojen ihmisten asuminen yhteiskuntapoliittisena kysymyksenä Vanhojen ihmisten asuminen yhteiskuntapoliittisena kysymyksenä Teppo Kröger Ikäasumisen valinnat ja mahdollisuudet -seminaari Helsinki 17.8.2015 Ikäasumisen suuret kysymykset Yksin vai yhdessä? Eläkejärjestelmän

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan)

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan) Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (1.7.2013 alkaen asteittain voimaan) Vanhuslain toimeenpano Espoossa Story 16.9.2014 5 Kunnan tulee laatia

Lisätiedot

Saarenpääkoti (erillinen hakemus)

Saarenpääkoti (erillinen hakemus) Hakemuksen täyttöpäivä: Kotihoito Pienkoti Tehostettu palveluasuminen Asiakastiedot Hakemuksen saapumispäivä: Saarenpääkoti (erillinen hakemus) 1 (5) Asiakkaan suostumus hakemukseen Asiakkaan nimi (myös

Lisätiedot

Ikäasumisen valinnat ja mahdollisuudet Suomen Akatemia, Helsinki, 17.8.2015

Ikäasumisen valinnat ja mahdollisuudet Suomen Akatemia, Helsinki, 17.8.2015 Ikäasumisen valinnat ja mahdollisuudet Suomen Akatemia, Helsinki, 17.8.2015 Muuttamisvalinnat ja asumisen uudet vaihtoehdot Outi Jolanki, FT Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

Kehitysvammaiset. 12,0 Palveluasuminen (ohjattu asuminen) 4,0. 4,0 Tuettu asuminen (tukiasuminen) 3,0 5,0 % 5,0 % 5,0 %

Kehitysvammaiset. 12,0 Palveluasuminen (ohjattu asuminen) 4,0. 4,0 Tuettu asuminen (tukiasuminen) 3,0 5,0 % 5,0 % 5,0 % KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN LAUSUNTO ARAN AVUSTUSHAKEMUKSEEN Kunta Orivesi 562 Kuntakoodi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) edellyttää kunnan sosiaali- ja terveystoimen lausunnon hankkeesta

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUHAKEMUS

VAMMAISPALVELUHAKEMUS 1 VAMMAISPALVELUHAKEMUS Hakijan henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus Osoite Ammatti Puhelinnumero Haettavat palvelut (Huomioi, että hakemus täytetään vain niiden palveluiden osalta, joita haetaan)

Lisätiedot

PERUSTURVAOSASTO KEHITYSVAMMAISTEN

PERUSTURVAOSASTO KEHITYSVAMMAISTEN ILOMANTSIN KUNTA PERUSTURVAOSASTO VAMMAISPALVELUT HAKULOMAKE KEHITYSVAMMAISTEN PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA 1. HAKIJAN TIEDOT NIMI HENKILÖTUNNUS PUHELINNUMERO OSOITE 1 2. HAETTAVA PÄIVÄTOIMINTA PÄIVÄ- TAI TYÖTOIMINTA

Lisätiedot

Hyvän elämän iltakahvit Oppiva kahvila ryhmäkeskustelun kooste

Hyvän elämän iltakahvit Oppiva kahvila ryhmäkeskustelun kooste Hyvän elämän iltakahvit Oppiva kahvila ryhmäkeskustelun kooste 20.1.2011 Kuhmon Työkeskus Illan ohjelma Ilmoittautumiset ja iltakahvit Illan teemojen ja keskustelumenetelmän esittely Keskustelua Hyvän

Lisätiedot

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle MINÄ MUUTAN Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle Kirsi Timonen, projektityöntekijä Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2010-2012 MINÄ MUUTAN Olet suuren muutoksen edessä. Uuteen kotiin

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas.

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. RANUAN KUNTA/Perusturva Yleinen info. 1 Tervetuloa palveluasumiseen! Asukasvalintakäsittely

Lisätiedot

PALVELUOHJAUS POHJOIS-SATAKUNNAN HANKEKUNNAT HONKAJOKI, JÄMIJÄRVI, KANKAANPÄÄN, KARVIA

PALVELUOHJAUS POHJOIS-SATAKUNNAN HANKEKUNNAT HONKAJOKI, JÄMIJÄRVI, KANKAANPÄÄN, KARVIA POHJOIS-SATAKUNNAN HANKEKUNNAT HONKAJOKI, JÄMIJÄRVI, KANKAANPÄÄN, KARVIA 1 PALVELUOHJAUS - Asiakkaan etua korostava työmenetelmä, jolla kootaan palvelut asiakkaan tueksi ja lievennetään palvelujärjestelmän

Lisätiedot

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Vaikuttamistoiminnan päällikkö Marika Ahlstén, Kehitysvammaliitto 4.3.2015 1 Nykytila Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonta ja valtakunnalliset valvontaohjelmat Valvirassa

Sosiaalihuollon valvonta ja valtakunnalliset valvontaohjelmat Valvirassa Sosiaalihuollon valvonta ja valtakunnalliset valvontaohjelmat Valvirassa Elina Uusitalo,ylitarkastaja Valvira 2.3.2011 Elina Uusitalo 1 Sosiaalihuolto Valvirassa Sosiaalihuollona valvonta ja ohjaus osaksi

Lisätiedot

Hyväksytty johtokunta SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE ALKAEN

Hyväksytty johtokunta SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE ALKAEN Hyväksytty johtokunta 12.12.2011 191 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.1.2012 ALKAEN Tämä toimintaohje kumoaa Sosiaalihuoltolain mukaisesta kuljetuspalvelusta 1.5.2010 voimaan

Lisätiedot

Vammaistyö. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT. 3 Asumispalvelut. 4 Ryhmäkotien yhteystiedot. 5 Työ- ja päivätoiminta

Vammaistyö. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT. 3 Asumispalvelut. 4 Ryhmäkotien yhteystiedot. 5 Työ- ja päivätoiminta 1 2 Vammaistyö Salon kaupungin vammaistyöhön kuuluvat kehitysvammaisten palvelut, vammaispalvelulain mukaiset palvelut sekä alle 65 -vuotiaiden omaishoidon tuki. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT

Lisätiedot

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ensisijaisena toimenpiteenä ennen hoitomaksun alentamista edellytetään aina, että asiakas anoo Kelalta ne etuudet, joihin yleensä kotihoidon

Lisätiedot

TAUSTATIEDOT. 1. Minä olen asiakas omainen/läheinen

TAUSTATIEDOT. 1. Minä olen asiakas omainen/läheinen Sivu 1 / 9 TAUSTATIEDOT 1. Minä olen asiakas omainen/lähnen Seuraavat kysymykset koskevat itse asiakasta. Mikäli olet omainen/lähnen, vastaa kysymyksiin asiakkaan näkökulmasta. 2. Ikä 0-17 vuotta 18 64

Lisätiedot

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue Ajankohtaista Georg Henrik Wrede Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue 02953 30345 georghenrik.wrede@minedu.fi Uudistuksesta kysytty ja ehdotettu 1. Tavoitteet (2 ) 2. Nuorten määritelmä (3 ) 3.

Lisätiedot

Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE

Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE Valma-hanke 2004-2005 Lastensuojelullisen huolen arvioinnin työväline on kokonaisuudessaan tarkoitettu välineeksi silloin

Lisätiedot

Korjausneuvonta. Vanhustyön keskusliitto

Korjausneuvonta. Vanhustyön keskusliitto Korjausneuvonta Vanhustyön keskusliitto VANHUSTYÖN KESKUSLIITON KORJAUSNEUVONTA Valtakunnallinen korjausneuvojaorganisaatio 15 alueellista korjausneuvojaa Sotainvalidien ja veteraanien asunnonmuutostöiden

Lisätiedot

Ikäinnovaatio hanke

Ikäinnovaatio hanke Ikäinnovaatio 2012-2014 hanke http://www.uef.fi/ikainnovaatio 22.5.2013 Paronen, Elsa Ropponen, Katja Ahonen, Tommi Hämäläinen, Susanne Tutkimustulokset -esityksen eteneminen 1)Tutkimus asetelma 2) Kyselyyn

Lisätiedot

Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen kehittämisestä. Reetta Mietola, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos reetta.mietola@helsinki.

Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen kehittämisestä. Reetta Mietola, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos reetta.mietola@helsinki. Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen kehittämisestä Reetta Mietola, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos reetta.mietola@helsinki.fi Kehitysvammaisten asumista koskeva selvitystyö (2011-2012,

Lisätiedot

Vammaispalvelulain ja asetuksen perusteella myönnettävien palveluiden ja tukitoimien ohjeet vuodelle 2016

Vammaispalvelulain ja asetuksen perusteella myönnettävien palveluiden ja tukitoimien ohjeet vuodelle 2016 1(10) Vammaispalvelulain ja asetuksen perusteella myönnettävien palveluiden ja tukitoimien ohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki,vammaispalvelut (Sote-lautakunta, 16.12.2015, 165) Ohj 2(10) SISÄLTÖ JOHDANTO

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE

VAMMAISPALVELUHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE VAMMAISPALVELUHAKEMUS Vammaispalvelut Viranomainen täyttää Hakemus saapunut / / Vireillepano / / Selvitys / / Vireillepano / / Selvitys / / VAMMAISPALVELUHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE Täytä hakemuksen kaikki kohdat

Lisätiedot

Kuntoutus monialaisen verkoston yhteistyönä

Kuntoutus monialaisen verkoston yhteistyönä Kuntoutus monialaisen verkoston yhteistyönä Raija Kerätär 2.11.2015 www.oorninki.fi Kuntoutus Järvikoski 2013 Korjaavaa tai varhaiskuntoutuksellista toimintaa, joka käynnistyy Työ- ja toimintakykyisyyden

Lisätiedot

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

Johdanto kuntaesimerkkeihin. Arjen keskiössä seminaari Susanna Hintsala

Johdanto kuntaesimerkkeihin. Arjen keskiössä seminaari Susanna Hintsala Johdanto kuntaesimerkkeihin Arjen keskiössä seminaari 6.3.2014 Susanna Hintsala susanna.hintsala@kvl.fi ARJEN KESKIÖSSÄ hankkeen tavoitteet 2012-2014 Lähiyhteisöjen ja asuntoverkostojen suunnittelu Uudet

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon paloturvallisuuteen liittyvät käytännöt kotipalveluissa, tuki- ja palveluasumisessa; STEP II hanke

Sosiaali- ja terveydenhuollon paloturvallisuuteen liittyvät käytännöt kotipalveluissa, tuki- ja palveluasumisessa; STEP II hanke Sosiaali- ja terveydenhuollon paloturvallisuuteen liittyvät käytännöt kotipalveluissa, tuki- ja palveluasumisessa; STEP II hanke Palotutkimuksen päivät 2015, Espoo Tarja Ojala, DI, KM, tutkija Palotutkimuksen

Lisätiedot

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset sijaishuoltoon VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 29.9. 30.9.2015

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset sijaishuoltoon VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 29.9. 30.9.2015 Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset sijaishuoltoon VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 29.9. 30.9.2015 Lainsäädäntö ohjaa, miten toimia Ennen sijoitusta Sijoituksen aikana Sijoituksen jälkeen SHL

Lisätiedot

ARJEN KESKIÖSSÄ

ARJEN KESKIÖSSÄ ARJEN KESKIÖSSÄ 2012-2014 Lähiyhteisöjen ja asuntoverkostojen suunnittelu Uudet asumisratkaisut yhteistoiminnallisena kehittämisenä Tulosten ja vaikutusten arviointi 1. Asukkaiden toiveet ja tarpeet: asuminen,

Lisätiedot

Palvelun sisältö KEHITYSVAMMAISTEN TUETUN KOTONA ASUMISEN PALVELUT VAMMAISPALVELU, KEHITYSVAMMAHUOLTO

Palvelun sisältö KEHITYSVAMMAISTEN TUETUN KOTONA ASUMISEN PALVELUT VAMMAISPALVELU, KEHITYSVAMMAHUOLTO 1 VAMMAISPALVELU, KEHITYSVAMMAHUOLTO 0, Joensuun ja Kontiolahden sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue KEHITYSVAMMAISTEN TUETUN KOTONA ASUMISEN PALVELUT Tämä ohje on tarkoitettu tuetun asumisen

Lisätiedot

Asumispalvelujen hankinta

Asumispalvelujen hankinta Asumispalvelujen hankinta Vammaispalvelut Kehitysvammapalvelut Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 2 mukainen Asiakasmäärä n. 70 -> Hankinnan arvo n. 18M Ajalle 1.3.2017-28.2.2021, + 2 v (optio)

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Valtakunnallinen vammaisneuvosto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Merja Heikkonen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

KÅRKULLA SAMKOMMUN KUNTAYHTYMÄ

KÅRKULLA SAMKOMMUN KUNTAYHTYMÄ KÅRKULLA SAMKOMMUN KUNTAYHTYMÄ Kårkulla kuntayhtymä Kårkulla kuntayhtymä tuottaa ruotsinkielisiä vammaispalveluita. Toiminta aloitettiin 20.8.1960. Kårkulla kuntayhtymää ylläpitää kaikki 33 kaksikielistä

Lisätiedot

SELVITYS Esteetön Espoo -tunnus yrityksille ja palveluille

SELVITYS Esteetön Espoo -tunnus yrityksille ja palveluille SELVITYS Esteetön Espoo -tunnus yrityksille ja palveluille 1 (5) VASTAUSOHJE Täytetty lomake pyydetään palauttamaan sähköpostin liitteenä osoitteeseen: esteeton.espoo@espoo.fi Tämän lomakkeen tarkoituksena

Lisätiedot

Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi

Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi Sosiaalipalvelut -tulosalue 1 Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi Päivi Nurmi-Koikkalainen 21.10.2008 Rovaniemi Oikeudenmukaisuus = normit + käytäntö H.T. Klami 1990

Lisätiedot

Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunta. VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2013 alkaen

Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunta. VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2013 alkaen Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunta VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2013 alkaen 1. Yleistä... 2 1.1 Vammainen henkilö... 2 1.2 Palvelujen järjestämisvelvollisuus... 2 1.3 Palvelujen

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua. KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012

Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua. KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012 Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012 Palvelujen suunnittelun olemassa oleva säädöspohja Perustuslaki yhdenvertaisuus, sosiaaliturva, oikeusturva

Lisätiedot

JÄMSÄN VANHUSPALVELUIDEN PALVELUHAKEMUS

JÄMSÄN VANHUSPALVELUIDEN PALVELUHAKEMUS Sivu 1 / 5 JÄMSÄN VANHUSPALVELUIDEN PALVELUHAKEMUS Hakemuksen saapumispäivä: 1. MITÄ HAETAAN JAKSOHOITO, minkä verran jaksohoitoa haetaan: PALVELUASUMINEN (ei ympärivuorokautinen) RYHMÄKOTI(ei ympärivuorokautinen)

Lisätiedot

Asumisen suunnitelmani. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa

Asumisen suunnitelmani. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa Asumisen suunnitelmani Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa Asumisen suunnitelmani Jos suunnittelet muuttoa, on hyödyllistä pohtia etukäteen, millaiset asiat ovat sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen Soveltamisohje Sisällysluettelo Lainsäädäntö ja järjestämisvelvollisuus... 3 Menettely palveluasumista haettaessa... 3 Myöntämisen perusteet... 4 Palveluasumisen

Lisätiedot

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut MYÖNTÄMISPERUSTEET kotihoito palveluasuminen tehostettu palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut Sisällys 1. Kotihoidon myöntämisperusteet.3 2. Palveluasumisen myöntämisperusteet 5 3.Tehostetun palveluasumisen

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki tulee - mistä on kysymys? Päivi Voutilainen sosiaalineuvos, STM

Vanhuspalvelulaki tulee - mistä on kysymys? Päivi Voutilainen sosiaalineuvos, STM Vanhuspalvelulaki tulee - mistä on kysymys? Päivi Voutilainen sosiaalineuvos, STM Lisätietoa: www.stm.fi Tiedotteet Tiedote 66/2012 VALMISTELUN KONTEKSTI TAVOITTEENA VAIKUTTAVA OHJAUS Ikäihmisten palvelujen

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009 Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009 Vammaispalvelulakiin tulee muutoksia 1.9.2009. Lakiin on lisätty säädökset vaikeavammaisille henkilöille järjestettävästä

Lisätiedot

TOTEUTTAAKO VANHUSPALVELULAKI VALTAA VANHUUS -LIIKKEEN TEEMOJA?

TOTEUTTAAKO VANHUSPALVELULAKI VALTAA VANHUUS -LIIKKEEN TEEMOJA? TOTEUTTAAKO VANHUSPALVELULAKI VALTAA VANHUUS -LIIKKEEN TEEMOJA? Senioriliikkeen kevätkokous 22.04.2013 Helsinki Aulikki Kananoja LAKI l l Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

Jari Lindh. misyksikkö Kolpeneen palvelukeskus. VASKI - Pohjois-Suomen vammaispalvelujen kehittämisyksikkö

Jari Lindh. misyksikkö Kolpeneen palvelukeskus. VASKI - Pohjois-Suomen vammaispalvelujen kehittämisyksikkö Kartoitus vammaisten palvelujen nykytilasta ja kehittämistarpeista Pohjois-Suomessa. - Kuntakyselyn alustavia tuloksia vammaisten palvelujen toimivuudesta Kainuussa, Lapissa ja Pohjois-lla Jari Lindh VASKI

Lisätiedot

Ikäinnovaatio hanke

Ikäinnovaatio hanke Ikäinnovaatio 2012-2014 hanke http://www.uef.fi/ikainnovaatio 30.5.2013 Paronen, Elsa Ropponen, Katja Ahonen, Tommi Hämäläinen, Susanne Tutkimustulokset -esityksen eteneminen 1)Tutkimus asetelma 2) Kyselyyn

Lisätiedot

Hyvän elämän iltakahvit Oppiva kahvila ryhmäkeskustelun kooste

Hyvän elämän iltakahvit Oppiva kahvila ryhmäkeskustelun kooste Hyvän elämän iltakahvit Oppiva kahvila ryhmäkeskustelun kooste 26.1.2011 Suomussalmi Ämmänsaaren seurakuntatalo Illan ohjelma Ilmoittautumiset ja iltakahvit Illan teemojen ja keskustelumenetelmän esittely

Lisätiedot

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT 1 (6) VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN Perusturvatoimi Vammaispalvelu Kalevankatu 4 08100 Lohja saapunut: 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Ammatti: Osoite: Postinumero: Postitoimipaikka:

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 A. Ennakointi ja varautuminen 1. Otetaan ikääntyneiden asumisen parantaminen huomioon valtion asuntopolitiikan toteutuksessa

Lisätiedot

IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä

IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä Vastaajan nimi: Päivämäärä: Johdanto Tämän lomakkeen kysymykset koskevat päivittäisiä toimintojasi. Pyrimme saamaan käsityksen

Lisätiedot

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT HYVÄN ARJEN TUKENA Rovaniemen kaupungin vammaispalvelut edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Autamme asiakkaitamme ylläpitämään toimintakykyään

Lisätiedot