ENNAKOIVALLA ARVIOINNILLA ONNISTUNEESEEN MUUTTOON. Arviointiaineisto vammaisen henkilön muuton suunnitteluun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ENNAKOIVALLA ARVIOINNILLA ONNISTUNEESEEN MUUTTOON. Arviointiaineisto vammaisen henkilön muuton suunnitteluun"

Transkriptio

1 ENNAKOIVALLA ARVIOINNILLA ONNISTUNEESEEN MUUTTOON Arviointiaineisto vammaisen henkilön muuton suunnitteluun

2 JOHDANTOA Jokainen meistä vaihtaa joskus asuinpaikkaa. Muuttotilanteessa joudutaan pohtimaan muuttajan ja läheisten toiveita muutolle sekä arvioimaan niiden pohjalta vaihtoehtoja, joita on tarjolla. Muuttoon liittyvien tarpeiden selvittäminen ja asumisvaihtoehtojen arviointi on tavanomaista haastavampaa silloin, kun muuttajalla on toimintakyvyn rajoitteita. Vammaisella asiakkaalla voi olla monia toimintakyvyn rajoitteista johtuvia erityistarpeita, joista osa jää helposti huomaamatta ilman muistilistaa. Vammaisen asiakkaan muuttotilanteessa on otettava huomioon monelta suunnalta tulevia vaatimuksia, jolloin erityistä huomiota tulee kiinnittää asiakkaan toiveisiin ja tarpeisiin, jotta asiakaslähtöisyys toteutuisi parhaimmalla mahdollisella tavalla. Savon alueen Vammaispalvelujen Kaste-hankkeessa tuotettiin arviointiaineistoa asiakaslähtöisyyden, yksilöllisyyden ja turvallisuuden lisäämiseksi vammaisasiakkaan muuton suunnittelussa, palveluohjauksessa ja sopivimman asumisvaihtoehdon löytymisessä. Aineiston laatimista edelsi hankkeessa toteutettu laatukriteerien laadinta vammaisasiakkaan muuttamiselle sekä vammaisasiakaan kriisi- ja päivystyspalvelulle. Kriteereitä laatineen työryhmän ja kriteereitä arvioineiden tahojen kommenteissa tuli esille tarve laatia työkaluja, jotka auttaisivat asiakasta löytämään itselleen sopivan asumismuodon, asunnon ja hyvän elämän kannalta tarpeelliset palvelut. ARVIOINTIAINEISTO JA OHJE AINEISTON KÄYTTÖÖN Laadittu arviointiaineisto muodostuu kahdesta eri osiosta - asiakkaan toiveiden ja palvelutarpeiden selvittäminen (Liite 1) - asumisvaihtoehdon arviointi peilaten asiakkaan toiveisiin ja tarpeisiin (Liite 2) Kenelle aineisto on tarkoitettu? Aineistoa voi käyttää muuttoa suunnitteleva henkilö itsenäisesti tai yhdessä läheistensä tai verkostonsa kanssa. Vaikka aineisto on suunniteltu erityisesti vammaisille ihmisille, sitä voi soveltaa myös muille kohderyhmille. Aineistoa voi käyttää myös apuna, kun hankintayksikkö valmistelee asumis- ja tukipalveluiden hankintoja. Toiveiden ja palvelutarpeen arviointi Ensiksi on tarkoitus selvittää asiakkaan toiveita ja palvelutarpeita käyttämällä liitteenä 1 olevaa lomaketta. Lomake kokoaa yhteen asiakkaan itsensä esittämät toiveet ja tarpeet sekä aiemmat arvioinnit ja selvitykset, joihin voidaan viitata ja poimia niistä valmiiksi selvitetyt palvelutarpeet. Toimintakykyselvitykset antavat yksipuolisen kuvan tarpeista ja toiveista muuttamisen ja asunnon valinnan kannalta, koska ne mittaavat nimensä mukaan toimintakykyä. Muuttamista ajatellen tuleekin siten selvittää, mitä vaatimuksia toimintakyky aiheuttaa asunnolle, asuinympäristölle ja palveluille ja mitkä ovat asiakkaan yksilölliset toiveet, elämäntilanne, verkostot jne.

3 Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on otettava huomioon asiakkaan toivomukset, mielipide, etu ja yksilölliset tarpeet sekä hänen äidinkielensä ja kulttuuritaustansa. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista ( /380) Kunnan tulee järjestää vammaisten henkilöiden tarvitsemat palvelut ja tukitoimet siten, että ne tukevat omatoimista suoriutumista. (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/ ) Lähtökohtana on, että arviointia tehdään yhteistyössä vammaispalvelun, asiakkaan, hänen omaistensa, edunvalvojan ja mahdollisten muiden asiantuntijoiden kanssa, jotta asiakkaan tarpeet tulisivat monipuolisesti huomioitua. Mikäli arvioitavista kohdista ei päästä yhteisymmärrykseen, tulisi osapuolten eriävät näkemykset kirjata Huomioitavaa-sarakkeeseen. Vammaisasiakkaan on kuitenkin hyvä tutustua lomakkeeseen jo ennakkoon itsekseen tai läheisensä kanssa ja kirjata oma näkemyksensä kysytyistä asioista. Parhaaseen lopputulokseen päästään, kun palveluohjauksesta vastaava kunnan työntekijä käy tapaamassa muuttoa suunnittelevaa asiakasta hänen senhetkisessä elämisen ympäristössään. Käynnin tarkoituksena on kuulla asiakasta ja ohjata häntä ymmärtämään omien toiveittensa ja tarpeittensa merkitys suunnittelussa. Samalla ohjaajalla on mahdollisuus tehdä havaintoja, joilla on merkitystä asunnon/asuinpaikan valinnan ohjaamiseen ja tukipalveluiden tarpeeseen. Sen jälkeen jatketaan arviointia esim. verkostopalaverissa, jossa täytetään yhteinen arviointi pohjaksi vaihtoehtojen etsintää ja valintaa varten. Vaihtoehtoisten ratkaisujen etsintä Edellä kerättyä tietoa käytetään alustavasti hyväksi kun etsitään markkinoilta asuntovaihtoehtoja asiakkaalle valittavaksi. Hyvin tehty alkukartoitus auttaa jo rajaamaan vaihtoehtoja ja nopeuttaa etsimistä, mikä on kaikkien osapuolten kannalta taloudellista ja tarkoituksenmukaista. Tarjolla olevan asumisvaihtoehdon arviointi Liitteenä 2 oleva lomake on tarkoitettu tarjolla olevan asumisvaihtoehdon arviointiin. Myös tätä lomaketta voi asiakas käyttää sekä itsenäisesti että yhdessä verkostonsa kanssa. Lomaketta apuna käyttäen verrataan asuntovaihtoehtoa asiakkaan aiemmin kartoitettuihin toiveisiin ja arvioidaan täyttyvätkö asunnon kohdalla ne vaatimukset, jotka asiakkaan toimintakyky ja siitä johdettu palvelutarve aiheuttavat. Samalla pohditaan ja kirjataan mitä muutoksia ja mitä palveluja arvioitavassa asuntovaihtoehdossa tarvittaisiin, ja ovatko ne mahdollisia toteuttaa osapuolten hyväksyttävissä olevalla kustannustasolla. Joskus arvioitavia vaihtoehtoja voi tietysti olla useitakin, jolloin jokainen vaihtoehto arvioidaan omalla lomakkeellaan. Lo- puksi tehdään päätös siitä, hyväksytäänkö ratkaisu vai jatketaanko edelleen asuntovaihtoehtojen etsintää. Lomakkeiden levittäminen Tätä Savon alueen Vammaispalvelujen Kaste-hankkeessa laadittua aineistoa pyritään levittämään käyttöön mahdollisimman monen kanavan kautta. Aineistoa jaetaan kesän 2013 aikana sähköpostin välityksellä kaikkien Savon alueen kuntien vammaispalveluyksiköihin,

4 vammaisalan toimijoille ja lomakkeet ovat saatavissa myös Vaalijalan kuntayhtymän Internet-sivuilta: tai laatupäällikkö Merja Jäppiseltä Toivomme, että aineistoa levitettäisiin ja sitä kehitettäisiin edelleen käyttökokemusten pohjalta, koska lomakkeita ei ehditty projektiaikana juurikaan testata. Syventävää tietoa arviointiin Housing enabler arviointimenetelmä antaa yksityiskohtaista tietoa asuinympäristön soveltuvuudesta asukkaan tarpeisiin. Se on tarkoitettu erityisesti toimintaterapeuteille, mutta muutkin ammattiryhmät voivat sitä käyttää. Erillistä käyttökoulutusta suositellaan. Asuintilojen ja kiinteistön välittömän ympäristön arviointi tulee tehdä aina suhteessa asiakkaan toimintakykyyn. Toimintaterapeutin arvio esimerkiksi Housing enabler -menetelmän avulla toteutettuna tai erillinen arviointilomake voisi tuoda eriteltyä ja luotettavaa tietoa erityisesti, kun arvioidaan keittiö- ja ruokailutilojen soveltuvuutta, wc-tilojen soveltuvuutta, sauna- ja pesutilojen soveltuvuutta, vaatehuollon tilojen ja varustuksen soveltuvuutta, apuvälineiden käyttöä ja huoneiston muuta soveltuvuutta ja esteettömyyttä kiinteistössä, pihaalueella, asunnon välittömässä ympäristössä ja päivittäisissä palveluissa. Tietoa Housing enablerista: - Iwarsson, S. & Slaug, B Housing Enabler: Arviointiväline asumisen esteettömyysongelmien arviointiin ja analysointiin - ASTA ASTA on tarkoitettu asumisessa tarvittavan avun ja tuen tarpeen arviointivälineeksi. ASTA soveltuu käytettäväksi asiakkailla, jotka tarvitsevat apua joko kognitiivisista, psyykkisistä tai fyysisistä syistä johtuen. ASTA on arviointiväline, jolla voidaan tehdä hyvin yksilöllistä arviointia. Laajuudesta huolimatta ASTAsta voidaan kuitenkin hyödyntää myös vain kulloinkin tarvittavia osia. Kodin esteettömyys Lisätietoa kodin esteettömyydestä, kodin apuvälineistä ja muutostöistä: Laatukriteerit ja prosessikuvaus muuttamiselle Savon alueen Vammaispalvelujen Kaste-hankkeessa laaditut laatukriteerit ja prosessikuvaus ovat aineistoa, joka on tarkoitettu käytettäväksi muuttotilanteissa aina muuton suunnittelusta toteutuksen arviointiin saakka. Muuttamisen laatukriteereitä ja prosessikuvauksia on saatavissa: Vaalijalan kuntayhtymän Internet-sivuilta: tai laatupäällikkö Merja Jäppiseltä Muuttovalmennus Muuttovalmennukseen liittyviä aineistoja

5 Subjektiivinen oikeus ja määrärahasidonnaiset palvelut Osa vammaispalvelulain mukaisista palveluista on säädetty kuntien erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin. Vammaisella henkilöllä on subjektiivinen oikeus saada näitä palveluja. Erityisen järjestämisvelvollisuuden alaisia palveluja ja tukitoimia ovat vammaispalvelulaissa kuljetuspalvelut palveluasuminen henkilökohtainen apu päivätoiminta asunnon muutostyöt asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet Erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat palvelut kunta on velvollinen järjestämään taloudellisesta tilanteestaan riippumatta ja palveluihin liittyy oikeus valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Sosiaalihuollosta vastaava toimielin ei voi päätöksenteossaan vedota siihen, ettei subjektiivisiin oikeuksiin ole varattu riittävästi määrärahoja. Mikäli määrärahat loppuvat kesken talousarviovuoden, on talousarviota muutettava. Määrärahasidonnaisia palveluja ja tukitoimia ovat vammaispalvelulaissa kuntoutusohjaus sopeutumisvalmennus korvaus päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavista välineistä, koneista ja laitteista korvaus ylimääräisistä vaatekustannuksista erityisravintokustannukset muut vammaispalvelulain tarkoituksen toteuttamiseksi tarpeelliset palvelut ja tukitoimet Lisätietoa vammaispalveluista ja tukitoimista esim. Lomakkeet ovat saatavissa Vaalijalan kuntayhtymän Internet-sivuilta: tai laatupäällikkö Merja Jäppiseltä

6 Liite 1 Muuttoa suunnittelevan vammaisasiakkaan tarpeiden ja toiveiden kartoitus 1 Perustiedot 1.1 Nimi 1.2 Yhteystiedot 1.3 Arvioinnin pvm 1.4 Ketkä muut osallistuivat kartoituksen laadintaan kuin asiakas itse? 1.5 Nykyinen asuinpaikka 1.6 Mitkä ovat suunniteltavan muuton syyt? 1.7 Milloin muuton tulisi tapahtua? 1.8 Mitä muutoksia on odotettavissa asumis- ja palvelutarpeillesi 2-5 vuoden kuluessa? 1.9 Mitä toimintakyvyn rajoituksia asuntosi ja asuinympäristösi valinnassa tulee huomioida? alentunut näkökyky vaikea kuulovamma vaikeus ymmärtää kirjallisia ohjeita alentunut koordinaatiokyky sokeus vaikeus ymmärtää puhetta alentunut fyysinen kestävyys vaikeus liikuttaa päätä käyttää apuvälineitä alentunut yläraajojen toimintakyky yläraajojen toimintakyvyn osittainen puuttuminen tasapainovaikeudet alentunut hienomotoriikka Muita huomioitavia toimintakyvyn rajoitteita: epätavallinen pituus tai paino käyttää pyörätuolia käyttää kävelyapuvälineitä

7 2 Asunto ja asuinympäristö 2.1 Onko toiveenasi asuinympäristöksi maaseutu taajama kuntakeskusta jokin muu Jos jokin muu, niin mikä? 2.2 Mikä on toiveesi asumismuodosta? ryhmäkoti palvelutalo palvelukoti perhekoti tukiasuminen itsenäinen asuminen jokin muu, mikä? 2.3 Onko kanssasi muuttamassa muita henkilöitä samaan paikkaan? kyllä ei Jos kanssasi muuttaa muita, niin ketä? 2.4 Mikä olisi sopiva asunnon koko? 2.5 Mitä toiveita sinulla on tulevan asunnon kalustamisen, sisustamisen ja remontoinnin suhteen? 2.6 Mitä toiveita sinulla on mahdollisten tulevien asuinkavereiden suhteen? 2.7 Tuleeko asunnossasi olla oma keittiö? kyllä ei 2.8 Mitä erityisvaatimuksia keittiötiloille on? 2.9 Mitä vaatimuksia WC- ja pesutiloille on? 2.10 Tarvitsetko asuntoosi omat pyykinpesutilat? kyllä ei 2.11Tarvitsetko varastotiloja, autopaikkaa, autotallia? 2.12 Tarvitsetko asunnossa lukittavia säilytystiloja esim. lääkkeille, asiapapereille, rahoille jne.? 2.13 Mitä erityisiä vaatimuksia on asuntokiinteistölle esim. hissin, asuinkerroksen, yhteisten tilojen, pihaalueen tai muun sellaisen suhteen? 2.14 Mitä koulu- ja opiskelumahdollisuuksia uuden asuinpaikkasi tulisi tarjota Tulisiko uudessa asuinpaikassa olla mahdollisuuksia päivätoimintaan tai työtoimintaan tai työhön?

8 2.16 Haluaisitko hoitaa tai pitää eläimiä? 2.17 Haluaisitko kasvattaa kasveja tai hoitaa puutarhaa? 2.18 Oletko valmis hyväksymään, että oma osuutesi asumiskustannuksiin ja muihin muutosta johtuviin kustannuksiin nousisi asuinpaikan vaihtuessa? kyllä ei 3 Sosiaaliset suhteet ja vapaa-aika 3.1 Onko sinulla sukulaisia tai läheisiä, joiden vierailut luonasi ovat sinulle tärkeitä? 3.2 Missä he asuvat ja kuinka usein vierailuja olisi toivottavaa olla? 3.3 Haluatko itse vierailla sukulaistesi tai läheistesi luona? Millä paikkakunnalla? Kuinka usein? 3.4 Mitä harrastuksiasi haluat jatkaa uudessa asuinpaikassasi? 3.5 Mitä uusia harrastuksia mahdollisesti haluaisit aloittaa? 3.6 Mitä harrastusten jatkuminen tai aloittaminen uudessa asuinpaikassasi edellyttää? (esim. ryhmät, kuljetukset, välineet, tilat jne.) 3.7 Onko yhdistyksiä, järjestöjä tai yhteisöjä, joissa toimiminen on sinulle tärkeää? 3.8 Mitä edellisten toimintojen jatkaminen edellyttää uudessa asuinpaikassa? 3.9 Käytkö nyt työssä tai työtoiminnassa? kyllä en? 3.10 Mitä toiveita sinulla on työn tai työtoiminnan suhteen uudessa asuinpaikassasi? 3.11 Mikäli käyt päivätoiminnassa niin kuinka usein? 3.12 Mitä toiveita sinulla on päivätoiminnalle uudessa asuinpaikassasi? 4 Avun, tuen ja palvelujen tarve Seuraavien kohtien yksityiskohtaisemmassa määrittelyssä voidaan käyttää apuna esim. ASTA TM -asumisen taitojen arviointia tai muita soveltuvia toimintakykyarviointeja ja selvityksiä sekä asiantuntijalausuntoja. 4.1 Mitä apua olet viime aikoina saanut läheisiltäsi tai sukulaisiltasi ja kuinka usein?

9 4.2 Millaista tukea toivot saavasi läheisiltäsi tai sukulaisiltasi uudessa asuinpaikassasi? 4.3 Mitä toiveita tai vaatimuksia sinulla on ruokavaliollesi? 4.4 Tarvitsetko apua ruuan suunnittelussa, ruuan hankinnassa, valmistuksessa, ruokailussa ja astiahuollossa? Minkälaista apua tarvitset ja kuinka usein? 4.5 Tarvitsetko apua vaatehuollossa? Kuvaa avuntarvetta esim. millaista apua ja kuinka usein? 4.6 Tarvitsetko apua pukeutumisessa? Kuinka usein? 4.7 Tarvitsetko apua henkilökohtaisen hygienian hoidossa? Kuinka usein? 4.8 Millainen on avun tarpeesi lääkehuollossa? (lääkkeiden hankinta, jakaminen, säilytys, lääkkeen ottaminen) 4.9 Mitä toiveita ja vaatimuksia sinulla on tarvitsemiesi lääkäripalvelujen toteuttamiselle? 4.10 Mitä toiveita ja vaatimuksia sinulla on tarvitsemiesi terapiapalvelujen toteuttamiselle? 4.11 Mitä toiveita ja vaatimuksia sinulla on turvallisuutesi varmistamiseksi? (esim. yövalvonta, yöpartio, turvaranneke, kulunvalvonta, ajastukset sähkölaitteissa jne.) 4.12 Millainen on apuvälineiden ja avustamisen tarpeesi liikkumiseen asunnossa ja piha-alueella? 4.13 Mitä toiveita ja vaatimuksia sinulla on liikkumiselle, jota vaativat esim. päivittäinen asiointi, hankinnat, raha-asioiden hoitaminen, terveyden- ja sairauden hoito, koulu, työ, päivätoiminta ja harrastukset kodin ulkopuolella? (esim. kulkuvälineet, kulkuyhteydet, saattajan tarve, tulkin tarve jne.) 4.14 Tarvitaanko edunvalvontaa? Onko edunvalvonta jo aiemmin järjestetty? 4.15 Onko sinulla ollut henkilökohtainen avustaja? kyllä ei 4.16 Minkälaista tukea tarvitset opiskelussa ja koulun käymisessä? 4.17 Minkälaista apua/tukea tarvitset päivätoiminnassa tai työtoiminnassa? 4.18 Mitä muita toiveita sinulla on asumiseen tarvittavien palvelujen suhteen?

10 Liite 2 ASUNTOVAIHTOEHDON ARVIOINTI Asiakkaan nimi Arviointiin osallistuneet Pvm Arvioitavan asuinpaikan osoite Arvioikaa toteutuvatko asiakkaan toiveet ja palveluvaatimukset seuraavissa? A. ASUNTO Kyllä erityistarvetta Asumismuoto Asuinhuoneen koko Asuinhuoneen kunto Asuinhuoneen viihtyisyys Mahdollisuus asunnon kunnostamiseen, sisustamiseen, kalustamiseen Keittiö- ja ruokailutilan soveltuvuus (työtasojen korkeus ja syvyys, liesitason korkeus, tasojen soveltuvuus istumatyöhön, säilytystilan käytettävyys, kynnykset, lattiapinta) WC-tilojen soveltuvuus (wc-istuimen korkeus, pääsy pesualtaan luokse, peilin korkeus, koukkujen ja säilytystilan käytettävyys, kynnykset, lattiapinta) Sauna- ja pesutilojen soveltuvuus (tiloihin pääsy, istumapaikka, tukikahvat ja niiden korkeus ja käytettävyys, kynnykset, lattiapinta) Vaatehuollon tilojen ja varustuksen soveltuvuus asiakkaan kannalta (tilan riittävyys, säilytystilan korkeus ja käytettävyys)

11 Voiko huoneistossa käyttää asukkaan tarvitsemia apuvälineitä? (tilantarve, kynnykset, lattiapinta) Huoneiston muu soveltuvuus (esim. apuvälineiden säilytys, ovien avaaminen, valaistus jne.) Lukittavat säilytystilat (esim. rahoille, lääkkeille, asiapapereille) Asuinhuoneen turvallisuus Asuintilojen esteettömyys (kynnykset, portaat, lattia, ovet, ovien avaaminen, tasojen korkeus) Asuinkaverit Mahdollisuus lemmikkieläimen pitämiseen/hoitoon Mahdollisuus kasvien kasvattamiseen/hoitoon B. ASUINYMPÄRISTÖ Asuinympäristö on asiakkaan toiveen mukainen (esim. maaseutu, taajama, kunta-keskusta jne.) Asumisratkaisu on asiakkaan kulttuuritaustaan sopiva Lähiympäristön tarjoamat palvelut Ympäristön viihtyisyys Asuinympäristön/asuinalueen turvallisuus Esteettömyys kiinteistössä, piha-alueella ja välittömässä ympäristössä, päivittäisissä palveluissa (kulkuväylät, pysäköinti, istumapaikat, sisäänkäynnit, portaat, luiskat, hissit, ulkona olevat istumapaikat, parveke, opasteet, puhelimet, varastotilojen kynnykset ja portaat, pääsy pesutupaan) Kyllä Kyllä erityistarvetta erityistarvetta

12 Ulkoilu- ja liikuntamahdollisuudet Koulu- ja opiskelumahdollisuudet Työmahdollisuudet Tietoliikenneyhteydet Liikenneyhteydet päivittäisten asioinnin kannalta (huomioidaan myös viikonloput ja juhlapyhät) Liikenneyhteydet tarvittaviin terveydenhuollon palveluihin Liikenneyhteydet kouluun ja/tai työhön Liikenneyhteydet harrastuksiin C. SOSIAALISET SUHTEET JA VAPAA-AIKA Kyllä Kyllä erityistarvetta erityistarvetta Tarjottavan asunnon sijainti/etäisyydet läheisiin nähden Mahdollisuudet vierailuihin läheisten luona (saattoapu, matkakustannukset) Läheisten yöpymismahdollisuudet asunnossa/asuinpaikassa Läheisten osallistuminen hoitoon/avustamiseen Jääkö uudessa asuinpaikassa pois sellaista sukulaisten ja läheisten tai muun verkoston antamaa apua, joka on aiemmin ollut käytettävissä? Jos jää, niin kuinka asia ratkaistaan? Mahdollisuus entisten harrastusten jatkamiseen Mahdollisuus toiveena oleviin uusiin harrastuksiin Mahdollisuus sosiaalisiin kontakteihin

13 Mahdollisuudet osallistua puutarhan tai eläinten hoitoon piha- tai lähialueella Asiakkaan mahdollisuudet selvitä asuinympäristössä äidinkielellään/viestintätavallaan D. AVUN, TUEN JA PALVELUJEN SAATAVUUS Avun saatavuus ruuan suunnitteluun ja valmistukseen Ruokailussa tarvittavan avun saatavuus Muut ruokahuollon toiminnot esim. ruokatavaroiden hankkiminen, astioiden pesu jne. Ravintoon liittyvien palvelujen läheisyys (esim. ruokapaikat ja kaupat) Avun saatavuus pukeutumiseen Avun saatavuus siivoukseen Avun saatavuus vaatehuoltoon Avun saatavuus pesuihin, saunaan ja muuhun hygieniaan Avun saatavuus muuhun itsestä huolehtimiseen Lääkehuollon järjestäminen (lääkkeen jako, lääkkeiden ottaminen, säilytys) Asioinnit apteekissa Lääkäripalvelujen saatavuus Kuntoutus- ja terapiapalvelujen saatavuus Kotisairaanhoidon palvelun saatavuus Kyllä Kyllä erityistarvetta erityistarvetta

14 Avun saanti hätätilanteissa Tulkkipalvelujen saatavuus Henkilökohtaisen avun saatavuus Päivätoimintamahdollisuudet Työtoimintamahdollisuudet Palveleeko asuinratkaisu lähivuosien (3-5 v) tiedossa olevia tarpeita? Tarvitseeko asiakas muuttamisen tueksi muuttovalmennusta, muuttoapua tai muuta lyhytaikaista tukea. Miten se voitaisiin toteuttaa? Tarvitseeko asiakas tuekseen selkokielistä ohjeistusta esim. kodin koneisiin tai muuhun asunnon varustukseen. Kyllä erityistarvetta Voitiinko toimintakyvyn aiheuttamat rajoitukset huomioida eri osapuolten mielestä riittävästi? Millainen on uuden asumisratkaisun vaikutus asiakkaan omaan maksuosuuteen? Millainen vaikutus uudella asumisratkaisulla on kokonaiskustannuksiin? Hyväksytäänkö arvioitava asuinratkaisu kyllä ei Ehdotuksia jatkon suunnittelulle, mikäli ratkaisu ei ollut soveltuva

VAMMAISPALVELUHAKEMUS

VAMMAISPALVELUHAKEMUS VAMMAISPALVELUHAKEMUS Hakijan henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Haettavat palvelut (täytetään vain niiden palvelujen osalta, joita haetaan) 1. Asuminen Asunnon muutostyöt, mitä

Lisätiedot

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina 2015 LAKI Vammaispalvelulaissa on määritelty ne palvelut ja taloudelliset tukitoimet, joita kunnan sosiaalitoimi järjestää Vammaisille henkilöille. Lain tarkoituksena on edistää vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut

ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut Sosiaaliohjaaja Porin perusturva Vammaispalvelut LAINSÄÄDÄNTÖ Perustuslaki : 6 yhdenvertaisuus, 19 oikeus sosiaaliturvaan Sosiaalihuoltolaki: 1 yksityisen henkilön,

Lisätiedot

Osallisuus ja palvelusuunnittelu

Osallisuus ja palvelusuunnittelu Vammaispalvelujen kehittämishanke 2 Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke 2012-2013 Osallisuus ja palvelusuunnittelu Vammaispalvelulaki VpL:n tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä

Lisätiedot

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt Helsingin sosiaalivirasto Vammaisten sosiaalityö 26.1.2010 www.hel.fi Sosiaalityö ja palveluohjaus Sosiaaliturvaa

Lisätiedot

Palvelut autismin kirjon henkilöille Vammaisten palvelut. Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt 14.1.2014

Palvelut autismin kirjon henkilöille Vammaisten palvelut. Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt 14.1.2014 Palvelut autismin kirjon henkilöille Vammaisten palvelut Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt 14.1.2014 SOSIAALITYÖ neuvonta ;lanteen arvioin; palvelutarpeen kartoitus palvelusuunnitelman tekeminen sopivien

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu

Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu Kuljetuspalveluhakemus 1 (5) Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu Virkistys- ja asiointimatkat (enintään 18 yhdensuuntaista matkaa/kk) Sipoon kunnan ja lähikuntien alueilla, ei

Lisätiedot

Asiakas Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Lähiomainen Sukunimi ja etunimi Suhde asiakkaaseen. Edunvalvoja Sukunimi ja etunimi Puhelinnumero

Asiakas Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Lähiomainen Sukunimi ja etunimi Suhde asiakkaaseen. Edunvalvoja Sukunimi ja etunimi Puhelinnumero Sivu 1/5 Palvelusuunnitelma Palvelusuunnitelma on asiakkaan tai asiakkaan ja hänen edustajansa kanssa yhteistyössä tehty yhteenveto hänen elämänsä tämänhetkisestä tilanteesta ja mahdollisesta uusien palveluiden

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 12.7.2017 Taltionumero 3515 Diaarinumero 3492/2/16 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

Vammaispalvelulaista. Vammaispalveluraadille Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski

Vammaispalvelulaista. Vammaispalveluraadille Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski Vammaispalvelulaista Vammaispalveluraadille 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski 30.5.2013 Vammaispalvelulaki Ketä laki koskee? Vammaisuus (VpL 2 ) vamma tai sairaus pitkäaikaisuus eli

Lisätiedot

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue. Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue. Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Palvelujen ja tukitoimien yksilöllinen järjestäminen palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Map-tiedote. Minun asumisen polkuni -projektin lopputuotteet

Map-tiedote. Minun asumisen polkuni -projektin lopputuotteet Map-tiedote Minun asumisen polkuni -projektin lopputuotteet Mitä tämä vihko sisältää? 1. Map Minun asumisen polkuni -toimintamalli 5 2. Map-selkokuvat 7 3. Suunnittelen omaa elämääni 9 4. Asuntotoiveeni

Lisätiedot

PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto Viranomaisesite

PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto Viranomaisesite Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto: Aikuissosiaalityön päällikkö Puh. 044 577 2746, ma-ti, to-pe klo 9.00 10.00 Työnjohto ja hallinto Vakituiset ja tilapäiset asumispalvelusijoitukset (sis. myös Vpl:n

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Kuljetuspalvelun tarve Virkistys- ja asiointimatkat (enintään 18/ yhdensuuntaista

Lisätiedot

Yhdenmukainen arviointi ja asiakkaan oikeudet

Yhdenmukainen arviointi ja asiakkaan oikeudet Yhdenmukainen arviointi ja asiakkaan oikeudet Sanna Ahola Erityisasiantuntija Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky -yksikkö 17.3.2017 Esityksen nimi / Tekijä 1 Asiakkaan oikeuksista sosiaalihuollossa Oikeus

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot

Lapsen oikeus henkilökohtaiseen apuun Tampere johtava lakimies Sirkka Sivula Kehitysvammaisten Tukiliitto

Lapsen oikeus henkilökohtaiseen apuun Tampere johtava lakimies Sirkka Sivula Kehitysvammaisten Tukiliitto Lapsen oikeus henkilökohtaiseen apuun Tampere 22.5.2017 johtava lakimies Sirkka Sivula Kehitysvammaisten Tukiliitto Ulos kuplasta Asiakassuunnittelu Arvio Suunnitelma Päätös Toteutus 3 Lapsen osallisuus

Lisätiedot

Henkilötiedot. Päivämäärä: Suunnitelman vastuullinen rekisterinpitäjä on Suunnitelman vastuuhenkilö on Laatijat ja yhteystiedot: Nimi: Osoite:

Henkilötiedot. Päivämäärä: Suunnitelman vastuullinen rekisterinpitäjä on Suunnitelman vastuuhenkilö on Laatijat ja yhteystiedot: Nimi: Osoite: TUKI- JA PALVELUSUUNNITELMA Suunnitelmaan kirjattavat tiedot saadaan ensisijaisesti asiakkaalta. Suunnitelman alkuperäinen kappale jää rekisterinpitäjälle ja yksi kappale (kopio) annetaan asiakkaalle tai

Lisätiedot

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke. Voimavaralähtöisyys ja kuvat palvelusuunnittelussa

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke. Voimavaralähtöisyys ja kuvat palvelusuunnittelussa Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2 Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke Voimavaralähtöisyys ja kuvat palvelusuunnittelussa Kehittämissuunnittelija Piia Liinamaa 2013 Vammaispalvelulain

Lisätiedot

Ensisijainen. Ensisijainen. Ensisijainen

Ensisijainen. Ensisijainen. Ensisijainen Ensisijainen Sosiaalihuoltolaki esim. sosiaalityö kotipalvelut asumispalvelut laitoshuolto vammaisten henkilöiden työllistymistä tukeva toiminta ja vammaisten henkilöiden työtoiminta Ensisijainen Vammaispalvelulaki

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUN PALVELUASUMINEN

VAMMAISPALVELUN PALVELUASUMINEN POHJOIS-SATAKUNNAN HANKEKUNNAT HONKAJOKI, JÄMIJÄRVI, KANKAANPÄÄ, KARVIA VAMMAISPALVELUN PALVELUASUMINEN TOIMINTAOHJE Palvelun määritelmä Vaikeavammaisen määritelmä Palveluasumiseen liittyvät palvelut ja

Lisätiedot

Vammaispalvelut ja vaikeavammaisuus

Vammaispalvelut ja vaikeavammaisuus Vammaispalvelut ja vaikeavammaisuus Lakimies Mika Välimaa, Kynnys ry Salo, 27.2.2014 1 Lait ja asetukset Sosiaalihuoltolaki Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 3.4.1987/380

Lisätiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Ammatti Osoite Postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kotikunta Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot Hakijan kotitaloudessa asuvien

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu käytännössä

Henkilökohtainen apu käytännössä Henkilökohtainen apu käytännössä Mirva Vesimäki, Henkilökohtaisen avun koordinaattori, Keski-Suomen henkilökohtaisen avun keskus HAVU 24.2.2012 Henkilökohtainen apu vaikeavammaiselle henkilölle, 8 2 Kunnan

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUT. Vammaispalvelujen palveluesimies Maija Tervo. Vammaispalvelun sosiaalityö ja ohjaus. Asumispalvelut Katja Vesterelve

VAMMAISPALVELUT. Vammaispalvelujen palveluesimies Maija Tervo. Vammaispalvelun sosiaalityö ja ohjaus. Asumispalvelut Katja Vesterelve VAMMAISPALVELUT Vammaispalvelujen palveluesimies Maija Tervo Vammaispalvelun sosiaalityö ja ohjaus Ansala Heli Juupaluoma Sauli Niemi Johanna Rapo Sirpa Asumispalvelut Katja Vesterelve Tiimivastaavat Päivätoiminta

Lisätiedot

Asiakas Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho)

Asiakas Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho) KUNTA / KUNTAYHTYMÄ: PALVELUSUUNNITELMA Päiväys: Asiakas Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Lähiomainen Sukunimi ja etunimi Puhelinnumero Suhde asiakkaaseen Puhelinnumero Muut perheen jäsenet ja lähiverkosto

Lisätiedot

Miten menee? lomake on työkalu vammaisen lapsen/nuoren ja hänen perheensä palvelusuunnittelun avuksi.

Miten menee? lomake on työkalu vammaisen lapsen/nuoren ja hänen perheensä palvelusuunnittelun avuksi. ANNA PALAUTETTA! Jaatinen, vammaisperheiden monitoimikeskus ry. Postios: Parivaljakontie 6, 00410 Helsinki. Käyntiosoite: Maja, Vellikellonpolku 1, Malminkartano, Helsinki Puhelin: (09) 477 1002, email:

Lisätiedot

Muuttovalmennusmalli/ Leena Suhonen 6/2013. Muutto. Ennen muuttoa Työkalupakki Muuttajan opas Läheinen muuttaa

Muuttovalmennusmalli/ Leena Suhonen 6/2013. Muutto. Ennen muuttoa Työkalupakki Muuttajan opas Läheinen muuttaa Muuttovalmennuksen tarve Muuttovalmennusmalli/ Leena Suhonen 6/2013 Yhteydenotto kotikuntaan Verkostopalaveri/ palvelusuunnitelma - päätös muuttovalmennuksen toteuttamistavasta Muuton jälkeen Muutto Muuttovalmennus

Lisätiedot

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen Miten asutaan? Tehostetussa palveluasumisessa asiakkaat asuvat omissa kodeissaan työntekijöiden ja asiakkaiden yhteistilan välittömässä läheisyydessä. Asiakkaan kotona tapahtuvassa

Lisätiedot

PALVELUTARPEET TUTKIMUKSEN VALOSSA

PALVELUTARPEET TUTKIMUKSEN VALOSSA PALVELUTARPEET TUTKIMUKSEN VALOSSA Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten asumisen selvitys Alustavia tuloksia Sari Valjakka 2 Selvityksen kysymykset 1. Missä ja miten neurologisesti

Lisätiedot

Asiakaskysely kotona asuville kehitysvammaisille 2011

Asiakaskysely kotona asuville kehitysvammaisille 2011 Asiakaskysely kotona asuville kehitysvammaisille 2011 TAUSTATIEDOT 1. Sukupuoli ( ) Mies ( ) Nainen 2. Ikä ( ) Alle 12 v. ( ) 12-17 v. ( ) 18-24 v. ( ) 25-34 v. ( ) 35-44 v. ( ) 45-54 v. ( ) 55-64 v. (

Lisätiedot

Vammaispalvelut Helsingissä. Reija Lampinen vammaisasiamies 26.9.2013 Kampin palvelukeskus

Vammaispalvelut Helsingissä. Reija Lampinen vammaisasiamies 26.9.2013 Kampin palvelukeskus Vammaispalvelut Helsingissä Reija Lampinen vammaisasiamies 26.9.2013 Kampin palvelukeskus Vammaispalvelulaki Vammaispalvelulain mukaan vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla on vamman tai

Lisätiedot

Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen? riittävästi liian vähän en lainkaan, miksi

Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen? riittävästi liian vähän en lainkaan, miksi OSALLISUUS OMAN ARJEN SUUNNITTELUUN Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen?, miksi Onko hoito- ja palvelusuunnitelmanne tavoitteet määritelty yhdessä teidän kanssanne? lainkaan

Lisätiedot

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa?

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Vastaa sen pohjalta, millaista Ruotsin paras vanhustenhoito sinun mielestäsi olisi. Yritä pohtia, miten haluaisit asioiden olevan

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN APU VAIKEAVAMMAISELLE HENKILÖLLE SOVELTAMISOHJEET 01.12.2009 LÄHTIEN

HENKILÖKOHTAINEN APU VAIKEAVAMMAISELLE HENKILÖLLE SOVELTAMISOHJEET 01.12.2009 LÄHTIEN Vaasan sosiaali- ja terveystoimi/sosiaalityö ja perhepalvelut/vammaispalvelut HENKILÖKOHTAINEN APU VAIKEAVAMMAISELLE HENKILÖLLE SOVELTAMISOHJEET 01.12.2009 LÄHTIEN YLEISTÄ HENKILÖKOHTAISESTA AVUSTA Henkilökohtaisen

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

Mitä on palvelusuunnittelu?

Mitä on palvelusuunnittelu? Vammaispalvelujen kehittämishanke 2 Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke 2012-2013 Mitä on palvelusuunnittelu? Piia Liinamaa Palvelusuunnittelun Innopaja 21.5.2013 Meirän tuloo sallia ihimisten ittensä

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 14.6.2011 Taltionumero 1601 Diaarinumero 1543/3/10 1 (5) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

Kelan kehittämishanke: Aivohalvauspotilaiden tehostetun käden käytön kuntoutus KOTIKÄYNTILOMAKE. omakotitalo rivitalo kerrostalo palvelutalo

Kelan kehittämishanke: Aivohalvauspotilaiden tehostetun käden käytön kuntoutus KOTIKÄYNTILOMAKE. omakotitalo rivitalo kerrostalo palvelutalo 1 Kelan kehittämishanke: Aivohalvauspotilaiden tehostetun käden käytön kuntoutus KOTIKÄYNTILOMAKE Pvm Kuntoutujan nimi: Sos.turvatunnus: Palveluntuottaja Kurssinumero: Kunta: Kotikäynti nro Kohdat 1-4

Lisätiedot

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit 6.4.2017 Sosisaalihuollon palvelutehtätäkohtaiset palveluprosessit / Niina Häkälä ja Antero Lehmuskoski 1 Sosiaalihuollon palveluprosessit Yleiset

Lisätiedot

Muuton muistilistani

Muuton muistilistani Muuton muistilistani Mitä Muuton muistilistani sisältää? 1. Minun tietojani 4 2. Minulle tärkeiden ihmisten yhteystietoja 5 3. Muuttooni liittyviä tietoja 6 4. Muuttoapuun liittyviä tietoja 7 5. Tutustumiskäyntini

Lisätiedot

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sosiaali- ja terveysvirasto Vammaispalvelu Metsolantie 2, 04200 Kerava KULJETUSPALVELUHAKEMUS JA -ARVIOINTI 1 (8) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Ammatti: Osoite: Postinumero:

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN ASIAKKUUSKRITEERIT

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN ASIAKKUUSKRITEERIT Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.8.2013 11 Liite 1.4.4. VANTAAN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Vanhus- ja vammaispalvelut KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN ASIAKKUUSKRITEERIT 1.9.2013 ALKAEN

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT Sallan kunta Sosiaali- ja terveyslautakunta SAS-työryhmä 2015 VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN

Lisätiedot

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Versio 2.0 Lokakuu 2017 11.10.2017 Esityksen nimi / Tekijä 1 Keskeisiä käsitteitä Palvelutehtäväkohtainen palveluryhmä koostuu joukosta sosiaalipalveluja.

Lisätiedot

Työ kuuluu kaikille!

Työ kuuluu kaikille! Esteetön ja yhdenvertainen työelämä Työ kuuluu kaikille! Uudenmaan TE-toimisto, Pasila 9.3.2016 Anne Mäki, ry 1 Esteettömyys Esteetön työympäristö on kaikkien etu Laaja kokonaisuus, joka mahdollistaa ihmisten

Lisätiedot

Työympäristön esteettömyyden arviointimenetelmä ESTE

Työympäristön esteettömyyden arviointimenetelmä ESTE Työympäristön esteettömyyden arviointimenetelmä ESTE Nina Nevala, Tiina Juhola, Juha Anttila, Hannu Alaranta Työsuojelurahaston tutkimus- ja kehityshanke 104373 Hankkeen toteuttajat Työterveyslaitos Invalidiliiton

Lisätiedot

ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS

ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS Vanhus- ja vammaispalvelut ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS Saapunut..20 Nimi Osoite Henkilötunnus Postinumero- ja toimipaikka Puhelin ja sähköposti Kotikunta Ammatti (myös entinen) Siviilisääty Naimaton Avio-

Lisätiedot

Pvm. asioimis- ja virkistys opiskelu työ Montako yhdensuuntaista asioimis- ja virkistysmatkaa arvioitte tarvitsevanne kuukaudessa

Pvm. asioimis- ja virkistys opiskelu työ Montako yhdensuuntaista asioimis- ja virkistysmatkaa arvioitte tarvitsevanne kuukaudessa Ylöjärven kaupunki Vammaispalvelu Kuruntie 10 33470 Ylöjärvi p. 03 565 30 000 Kuljetuspalveluhakemus Asiakastiedot matkapalvelukeskusta varten Pvm 1 HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet (Alleviivatkaa kutsumanimi)

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS/ Lapset, kehitysvammaiset

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS/ Lapset, kehitysvammaiset 1(6) Hakemus saapunut Kotikäynti Tiimin käsittely Hoidettavan henkilötiedot Nimi Lähiosoite Henkilötunnus Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero Lähiomainen, nimi ja puhelinnumero Asumistiedot Asunto

Lisätiedot

Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin?

Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin? Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin? Susanna Hintsala, Kehitysvammaliitto Kuntaseminaari Eskoossa 28.10.2016 1 11/8/2016 YK-sopimus ja asuminen 9 art. Varmistetaan vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Ammatti Osoite Postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kotikunta Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot Hakijan kotitaloudessa asuvien

Lisätiedot

Postinumero ja paikka:

Postinumero ja paikka: Nurmijärven kunta Vammaispalvelut Keskustie 2 A, 01900 Nurmijärvi VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU- HAKEMUS 1 (6) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Osoite: Puhelin

Lisätiedot

PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto -viranomaisesite-

PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto -viranomaisesite- PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto -viranomaisesite- Tavoitteenamme on edistää vammaisen henkilön itsenäistä selviytymistä ja vähentää vamman aiheuttamia rajoitteita tai esteitä asiakkaidemme

Lisätiedot

Suunnitelmien määrä vammaisasiakkaiden määrään suhteutettuna. Myönteisten päätösten määrät suhteessa tehtyjen hakemusten määrään.

Suunnitelmien määrä vammaisasiakkaiden määrään suhteutettuna. Myönteisten päätösten määrät suhteessa tehtyjen hakemusten määrään. Indikaattorin nimi Mitä mittaa Mitta-arvo Kommentit Palvelutarpeen arviointi palvelutarpeen arvioinnissa tehtyjen sunnitelmien suhteessa vammaisasiaakaiden än Suunnitelmien vammaisasiakkaiden än suhteutettuna

Lisätiedot

Koti elää asukkaan elämänkaaren mukana

Koti elää asukkaan elämänkaaren mukana Koti elää asukkaan elämänkaaren mukana Kuinka muunneltavuus ja esteettömyys otetaan huomioon uusissa asunnoissa Pekka Helin, YIT 6.9.2012 YIT 1 Internal Asiakaslähtöistä asuntorakentamista Ajankäyttö Ympäristöystävällisyys

Lisätiedot

Kotihoito Hoivaosasto Pienkoti Saarenpääkoti (erillinen hakemus) Tehostettu palveluasuminen

Kotihoito Hoivaosasto Pienkoti Saarenpääkoti (erillinen hakemus) Tehostettu palveluasuminen LAPUAN KAUPUNKI HAKEMUS 1 (5) Hakemuksen täyttöpäivä: Hakemuksen saapumispäivä: Kotihoito Hoivaosasto Pienkoti Saarenpääkoti (erillinen hakemus) Tehostettu palveluasuminen Asiakastiedot Asiakkaan suostumus

Lisätiedot

LIIKKUMISVAPAUS JA ESTEETTÖMYYS STANDARDI

LIIKKUMISVAPAUS JA ESTEETTÖMYYS STANDARDI LIIKKUMISVAPAUS JA ESTEETTÖMYYS STANDARDI Asukkailla on todellinen mahdollisuus valita itse asuinpaikkansa. Asumisyksikön pitää olla esteetön, ja asukkailla on oltava mahdollisuus liikkua paikasta toiseen

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUT VAKKA-SUOMESSA. Pyhäranta. Laitila. Uusikaupunki. Vehmaa. Taivassalo. Kustavi

VAMMAISPALVELUT VAKKA-SUOMESSA. Pyhäranta. Laitila. Uusikaupunki. Vehmaa. Taivassalo. Kustavi VAMMAISPALVELUT Pyhäranta Laitila Uusikaupunki Vehmaa Kustavi Taivassalo VAKKA-SUOMESSA Sisällysluettelo Laki 2 Vammainen henkilö 3 Kunnan erityinen järjestämisvelvollisuus 3 -palvelusuunnitelma ja palvelutarpeen

Lisätiedot

Muuttajanpolku kohti omannäköistä kotia ja elämää. Muuttoräppi löytyy netistä:

Muuttajanpolku kohti omannäköistä kotia ja elämää. Muuttoräppi löytyy netistä: Muuttajanpolku kohti omannäköistä kotia ja elämää Muuttoräppi löytyy netistä: http://www.kvps.fi/perheille/muuttovalmennus/ Elämäntilanteen kuvaus ja tulevaisuuden suunnittelu Missä haluaisin asua? Millaisessa

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET PALVELUT JA TUKITOIMET

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET PALVELUT JA TUKITOIMET VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET PALVELUT JA TUKITOIMET Vammaispalvelun toteuttaminen pohjautuu vammaispalvelulakiin ja asetukseen sekä soveltamisohjeisiin. Lain tarkoitus on - edistää vammaisen henkilön edellytyksiä

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2015

Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2015 Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2015 Miksi puheenvuoro henkilökohtaisesta avusta? Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu voi olla

Lisätiedot

1.9.2009 VOIMAAN TULLEIDEN VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMINEN JOUTSASSA

1.9.2009 VOIMAAN TULLEIDEN VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMINEN JOUTSASSA 1 Liite n:o 3, Perusturvalautakunta 27.1.2010 10 1.9.2009 VOIMAAN TULLEIDEN VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMINEN JOUTSASSA Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja Henkilökohtaisen avun hakeminen Työpaja 10.10.2013 Vammaispalvelulaki - Henkilökohtainen apu liittyy vammaispalvelulakiin. - Vammaispalvelulaki uudistui 1.9.2009. - Vammaispalvelulakia muutettiin, jotta

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

Mitä tämä vihko sisältää?

Mitä tämä vihko sisältää? Asuntotoiveeni Mitä tämä vihko sisältää? 1. Kuka minä olen? 4 2. Milloin haluan muuttaa omaan asuntoon? 5 3. Mihin haluan muuttaa? 5 4. Millaisessa asunnossa haluan asua? 6 5. Millaisella asuinalueella

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN PERUSTEELLA JÄRJESTETTÄVIEN PALVELUIDEN JA TUKITOIMIEN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET v. 2011

VAMMAISPALVELULAIN PERUSTEELLA JÄRJESTETTÄVIEN PALVELUIDEN JA TUKITOIMIEN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET v. 2011 VAMMAISPALVELULAIN PERUSTEELLA JÄRJESTETTÄVIEN PALVELUIDEN JA TUKITOIMIEN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET v. 2011 1. YLEISET PERUSTEET Vammaispalvelulain soveltamisen tavoitteena on a) edistää vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUT VAKKA-SUOMESSA. Pyhäranta. Laitila. Uusikaupunki. Vehmaa. Taivassalo. Kustavi

VAMMAISPALVELUT VAKKA-SUOMESSA. Pyhäranta. Laitila. Uusikaupunki. Vehmaa. Taivassalo. Kustavi VAMMAISPALVELUT Pyhäranta Laitila Uusikaupunki Vehmaa Kustavi Taivassalo VAKKA-SUOMESSA Sisällysluettelo Laki 2 Vammainen henkilö 3 Kunnan erityinen järjestämisvelvollisuus 3 -palvelusuunnitelma ja palvelutarpeen

Lisätiedot

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueella:

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueella: Kirkkonummen kunta Perusturva Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueella: Perusturvan toimiala Voimassaolevien delegointipäätösten

Lisätiedot

HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA

HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA Hakemus saapui: Viranomainen /toimintayksikkö Vaasan kaupunki Vammaispalvelu PL 241, Vöyrinkatu 46 65100 VAASA P. 06 325 1111/ vaihde Henkilötiedot Sukunimi

Lisätiedot

APUVÄLINEPALVELUT Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa Minna Salmi Kampin palvelukeskus 26.9.2013

APUVÄLINEPALVELUT Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa Minna Salmi Kampin palvelukeskus 26.9.2013 APUVÄLINEPALVELUT Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa Minna Salmi Kampin palvelukeskus 26.9.2013 Sairaala-, kuntoutusja hoivapalvelut; Kuntoutuksen osaamiskeskus Kuntoutussuunnittelu Apuvälinepalvelut

Lisätiedot

Esteettömyys korjausrakentamisessa kotona asumisen mahdollisuudet TURVALLINEN KOTI. Rakennusvalvonta. AnuMontin 28.9.2013

Esteettömyys korjausrakentamisessa kotona asumisen mahdollisuudet TURVALLINEN KOTI. Rakennusvalvonta. AnuMontin 28.9.2013 Esteettömyys korjausrakentamisessa TURVALLINEN KOTI AnuMontin 28.9.2013 Rakennusvalvonta Valtakunnalliset tavoitteet YM Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma vuosille 2013 2017 v. 2011 yli 75v 89,6%

Lisätiedot

Rakennetun ympäristön esteettömyys. Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys

Rakennetun ympäristön esteettömyys. Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys Rakennetun ympäristön esteettömyys Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys Fyysinen esteettömyys Jne. Tiedonsaannin esteettömyys Saavutettavuus

Lisätiedot

Koske Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Puhevammaisten tulkkipalvelut Keski-Suomessa työkokous 20.9.2007 Armi Mustakallio, projektipäällikkö

Koske Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Puhevammaisten tulkkipalvelut Keski-Suomessa työkokous 20.9.2007 Armi Mustakallio, projektipäällikkö Koske Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Puhevammaisten tulkkipalvelut Keski-Suomessa työkokous 20.9.2007 Armi Mustakallio, projektipäällikkö 24.9.2007 Mitä tulkkipalveluihin kuuluu? VpA 7 Työssä

Lisätiedot

SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUIDEN VAMMAISPALVELUT JA KEHITYSVAMMAHUOLTO

SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUIDEN VAMMAISPALVELUT JA KEHITYSVAMMAHUOLTO SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUIDEN VAMMAISPALVELUT JA KEHITYSVAMMAHUOLTO Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan vammaispalvelulaissa henkilöä, jolla on vamman tai sairauden johdosta arviolta

Lisätiedot

Muutostöillä esteettömyyttä ja turvallisuutta. Erja Väyrynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Paasitorni 12.11.

Muutostöillä esteettömyyttä ja turvallisuutta. Erja Väyrynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Paasitorni 12.11. Muutostöillä esteettömyyttä ja turvallisuutta Erja Väyrynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Paasitorni 12.11.2013 Sisältö 1. Mitä on esteettömyys ja turvallisuus rakennetussa ympäristössä?

Lisätiedot

PALVELUSUUNNITELMA 1/5. Jämsän kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Vammaispalvelut Kelhänkatu 3, Jämsä PALVELUSUUNNITELMA.

PALVELUSUUNNITELMA 1/5. Jämsän kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Vammaispalvelut Kelhänkatu 3, Jämsä PALVELUSUUNNITELMA. 1/5 Päivämäärä: ASIAKAS Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Lähiomainen Sukunimi ja etunimi: Suhde asiakkaaseen: Muut perheen jäsenet ja lähiverkosto: Edunvalvoja Sukunimi ja etunimi: N LAATIJAT: ASUMINEN,

Lisätiedot

Henkilökohtainen budjetointi kokemuksia kehittämistyöstä. Aarne Rajalahti,

Henkilökohtainen budjetointi kokemuksia kehittämistyöstä. Aarne Rajalahti, Henkilökohtainen budjetointi kokemuksia kehittämistyöstä Aarne Rajalahti, 24.2.2016 Vammaispalvelut suunniteltava yksilöllisesti Vammaisella ihmisellä ja hänen läheisillään pitää olla todellinen mahdollisuus

Lisätiedot

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa.

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa. Kotihoidon id myöntämisen perusteet 1.4.2014 alkaen - Rovaniemi Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen kohdentumista t (oikea-aikaisuus, i saavutettavuus), tt varattujen voimavarojen

Lisätiedot

Esteettömyys Savoniaammattikorkeakoulussa

Esteettömyys Savoniaammattikorkeakoulussa Esteettömyys Savonia Hyväksytty 1.3.2011 Esteettömyyys Savonia- 1 / 4 Sisällys Yleistä tietoa korkeakoulusta... 2 Opintojen ohjaus ja järjestäminen... 2 Valintakoe... 2 Yleinen kulkukelpoisuus korkeakoulussa...3

Lisätiedot

Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten asumisen tarpeet Sari Valjakka

Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten asumisen tarpeet Sari Valjakka Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten asumisen tarpeet Sari Valjakka Miljoona esteetöntä asuntoa vuoteen 2030-seminaari 20.3.2014 Tavoitteet ja toteutus Selvittää neurologisesti pitkäaikaissairaiden

Lisätiedot

Kelhänkatu 3, Jämsä Saapunut:

Kelhänkatu 3, Jämsä Saapunut: Saapunut: Palvelua tarvitsevan henkilötiedot Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Osoite, katu, paikkakunta, postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Perhesuhteet naimaton naimisissa avoliitossa eronnut

Lisätiedot

Arvioin palvelusuunnitelmani tekemistä

Arvioin palvelusuunnitelmani tekemistä Arvioin palvelusuunnitelmani tekemistä Mitä tämä vihko sisältää? 1. Kuka minä olen? 4 2. Miten aloitimme palvelusuunnitelman tekemisen? 5 3. Miten suunnittelin palvelujani ennen palvelusuunnitelmakokousta?

Lisätiedot

HAKEMUS ASUMISPALVELUIHIN. Ikäihmiset Mielenterveyskuntoutujat Päihdekuntoutujat. Saapumispäivä: / 20 Käsittelypäivä: / 20.

HAKEMUS ASUMISPALVELUIHIN. Ikäihmiset Mielenterveyskuntoutujat Päihdekuntoutujat. Saapumispäivä: / 20 Käsittelypäivä: / 20. Hakijan tiedot Sukunimi Henkilötunnus Ikäihmiset Mielenterveyskuntoutujat Päihdekuntoutujat Saapumispäivä: / 20 Käsittelypäivä: / 20 Etunimet Kotikunta Kotiosoite Puhelinnumero Siviilisääty naimaton naimisissa

Lisätiedot

Asiakkaan oma arvio kotihoidon tarpeesta. Palvelutarpeen arvion pohjalta on laadittu yksilöllinen hoito ja palvelusuunnitelma

Asiakkaan oma arvio kotihoidon tarpeesta. Palvelutarpeen arvion pohjalta on laadittu yksilöllinen hoito ja palvelusuunnitelma 1(5) FYYSINEN TOIMINTAKYKY Asiakkaalla on koettu kotihoidon tarve. Asiakas ei selviydy päivittäisistä toiminnoista itsenäisesti koska hänen toimintakykynsä on selkeästi alentunut. Palveluntarve MAPLe_5

Lisätiedot

Osa IV Ikäihmisten palvelutarpeiden arviointi. Riitta Räsänen

Osa IV Ikäihmisten palvelutarpeiden arviointi. Riitta Räsänen Osa IV Ikäihmisten palvelutarpeiden arviointi Riitta Räsänen Taustalla Kotiin annettavat palvelut ja hoito, valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014. Sosiaali- ja terveydenhuollon laadunhallinta 2000-luvulle.

Lisätiedot

Kysely kotona asuville kehitysvammaisille. Seutu III

Kysely kotona asuville kehitysvammaisille. Seutu III Kysely kotona asuville kehitysvammaisille Seutu III Tietoja Vastausmäärä seuduittain 80 60 40 20 0 Seutu I Seutu II Seutu III Kaikki vastaukset 70 44 41 Seutu I Seutu II Seutu III Yhteensä Kotona asuvat

Lisätiedot

yksiöt (1h+tk+kh) 40-41,5 m² 16,12 /m² kaksiot (2h+k+kh) 50-67 m² 15,27 /m² kolmiot (3h+k+kh) 69-74 m² 14,96 /m²

yksiöt (1h+tk+kh) 40-41,5 m² 16,12 /m² kaksiot (2h+k+kh) 50-67 m² 15,27 /m² kolmiot (3h+k+kh) 69-74 m² 14,96 /m² CARITAS-KODIN PALVELUASUNTOJEN HAKEMINEN Caritas-Kodin palveluasuntoja vuokraa Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymä. Caritas hoitaa asukasvalinnan sekä tuottaa asukkaiden palvelut. Palveluasunnot ovat tarkoitettu

Lisätiedot

Asukas Henkilötunnus. Yhteyshenkilöt

Asukas Henkilötunnus. Yhteyshenkilöt Asukas Nimi Henkilötunnus Osoite Puhelin Siviilisääty Ammatti Äidinkieli Omalääkäri Yhteyshenkilöt Nimi Nimi Osoite Osoite Puhelin (koti) Puhelin (koti) Yhteys Yhteys Tietojen luovutus Omainen tai henkilö,

Lisätiedot

KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT

KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT Kelan kautta haettavia etuuksia: Osittain tai kokonaan korvattavat lääkkeet Eläkettä saavan hoitotuki Eläkkeen saajan asumistuki LÄÄKEKORVAUKSET

Lisätiedot

Ikäneuvo-hanke Asiakasohjauksen kokeiluun osallistuvien kuntien yhteiset kotihoidon ja tukipalvelujen kriteerit

Ikäneuvo-hanke Asiakasohjauksen kokeiluun osallistuvien kuntien yhteiset kotihoidon ja tukipalvelujen kriteerit Ikäneuvo-hanke Asiakasohjauksen kokeiluun osallistuvien kuntien yhteiset kotihoidon ja tukipalvelujen kriteerit 1 Kotihoito yhteiset kriteerit 1/2 Kotihoitoa järjestetään eri-ikäisille asiakkaille, jotka

Lisätiedot

Koti palvelutalossa vai palvelut kotiin? koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen

Koti palvelutalossa vai palvelut kotiin? koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen Koti palvelutalossa vai palvelut kotiin? koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen 2 Tarkoituksenmukaiset palvelut Toimiva asuminen Osallisuus yhteisön toimintaan Riittävä taloudellinen toimeentulo

Lisätiedot

Sivu 1/5 OMAISHOIDON HOITO- JA PALVELUSUUNNITELMA Päivämäärä Hoidettavan nimi Ulla Ahkera Hoidettavan henkilötunnus 111111-1111 Hoidettavan osoite Ahertajantie 6 912121 Kuusioja Hoidettavan puhelinnumero

Lisätiedot

Miten hyvinvointiteknologia tukee muistisairaiden turvallisuutta?

Miten hyvinvointiteknologia tukee muistisairaiden turvallisuutta? TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Miten hyvinvointiteknologia tukee muistisairaiden turvallisuutta? Kokeilusta käytäntöön seminaari Holiday Club Saimaa, 19.4.2017 Hankkeen tavoitteet Alkavaa muistisairautta

Lisätiedot

Tietoa Borlängen kunnan vanhustenhuollosta

Tietoa Borlängen kunnan vanhustenhuollosta Tietoa Borlängen kunnan vanhustenhuollosta Borlänge kommun 781 81 Borlänge Tel: 0243-740 00 kommun@borlange.se www.borlange.se Kun tarvitset apua tai tukea Kun tarvitset apua arkiaskareisiin voit hakea

Lisätiedot

VAMMAISLAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN-

VAMMAISLAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN- VAMMAISLAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN- Vammaispalvelujen neuvottelupäivät, Scandic Park, Helsinki 18.2.2016 Jaana Huhta, STM Ajankohtaista Kuntien kustannusten karsiminen tehtäviä ja velvoitteita vähentämällä:

Lisätiedot

Esteetön asuminen ja eläminen

Esteetön asuminen ja eläminen Esteetön asuminen ja eläminen HEA loppuseminaari 19.11.2013 Tuula Hämäläinen, lehtori Sanna Spets, lehtori Saimaan AMK Mitä on hyvä vanheneminen? Hyvä vanheneminen on kohtuullinen määrä sapuskaa, lämmintä

Lisätiedot

KYSELY ASUMISTARPEISTA JYVÄSKYLÄN IKÄÄNTYVILLE ASUMINEN NYT

KYSELY ASUMISTARPEISTA JYVÄSKYLÄN IKÄÄNTYVILLE ASUMINEN NYT KYSELY ASUMISTARPEISTA JYVÄSKYLÄN IKÄÄNTYVILLE ASUMINEN NYT Tämän kyselyn tavoitteena on kartoittaa ikäihmisten tulevaisuuden asumistarpeita ja odotuksia. Kysely on tarkoitettu yli 55-vuotiaille Jyväskylässä

Lisätiedot

KYSELY HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE KESKI-SUOMESSA

KYSELY HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE KESKI-SUOMESSA KYSELY HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE KESKI-SUOMESSA Hanna Hiljanen Jyväskylän ammattikorkeakoulu, sosiaalija terveysalan oppilaitos, sosionomin koulutusohjelma 28.8.2008 Taustatietoa kyselystä

Lisätiedot