ENNAKOIVALLA ARVIOINNILLA ONNISTUNEESEEN MUUTTOON. Arviointiaineisto vammaisen henkilön muuton suunnitteluun

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ENNAKOIVALLA ARVIOINNILLA ONNISTUNEESEEN MUUTTOON. Arviointiaineisto vammaisen henkilön muuton suunnitteluun"

Transkriptio

1 ENNAKOIVALLA ARVIOINNILLA ONNISTUNEESEEN MUUTTOON Arviointiaineisto vammaisen henkilön muuton suunnitteluun

2 JOHDANTOA Jokainen meistä vaihtaa joskus asuinpaikkaa. Muuttotilanteessa joudutaan pohtimaan muuttajan ja läheisten toiveita muutolle sekä arvioimaan niiden pohjalta vaihtoehtoja, joita on tarjolla. Muuttoon liittyvien tarpeiden selvittäminen ja asumisvaihtoehtojen arviointi on tavanomaista haastavampaa silloin, kun muuttajalla on toimintakyvyn rajoitteita. Vammaisella asiakkaalla voi olla monia toimintakyvyn rajoitteista johtuvia erityistarpeita, joista osa jää helposti huomaamatta ilman muistilistaa. Vammaisen asiakkaan muuttotilanteessa on otettava huomioon monelta suunnalta tulevia vaatimuksia, jolloin erityistä huomiota tulee kiinnittää asiakkaan toiveisiin ja tarpeisiin, jotta asiakaslähtöisyys toteutuisi parhaimmalla mahdollisella tavalla. Savon alueen Vammaispalvelujen Kaste-hankkeessa tuotettiin arviointiaineistoa asiakaslähtöisyyden, yksilöllisyyden ja turvallisuuden lisäämiseksi vammaisasiakkaan muuton suunnittelussa, palveluohjauksessa ja sopivimman asumisvaihtoehdon löytymisessä. Aineiston laatimista edelsi hankkeessa toteutettu laatukriteerien laadinta vammaisasiakkaan muuttamiselle sekä vammaisasiakaan kriisi- ja päivystyspalvelulle. Kriteereitä laatineen työryhmän ja kriteereitä arvioineiden tahojen kommenteissa tuli esille tarve laatia työkaluja, jotka auttaisivat asiakasta löytämään itselleen sopivan asumismuodon, asunnon ja hyvän elämän kannalta tarpeelliset palvelut. ARVIOINTIAINEISTO JA OHJE AINEISTON KÄYTTÖÖN Laadittu arviointiaineisto muodostuu kahdesta eri osiosta - asiakkaan toiveiden ja palvelutarpeiden selvittäminen (Liite 1) - asumisvaihtoehdon arviointi peilaten asiakkaan toiveisiin ja tarpeisiin (Liite 2) Kenelle aineisto on tarkoitettu? Aineistoa voi käyttää muuttoa suunnitteleva henkilö itsenäisesti tai yhdessä läheistensä tai verkostonsa kanssa. Vaikka aineisto on suunniteltu erityisesti vammaisille ihmisille, sitä voi soveltaa myös muille kohderyhmille. Aineistoa voi käyttää myös apuna, kun hankintayksikkö valmistelee asumis- ja tukipalveluiden hankintoja. Toiveiden ja palvelutarpeen arviointi Ensiksi on tarkoitus selvittää asiakkaan toiveita ja palvelutarpeita käyttämällä liitteenä 1 olevaa lomaketta. Lomake kokoaa yhteen asiakkaan itsensä esittämät toiveet ja tarpeet sekä aiemmat arvioinnit ja selvitykset, joihin voidaan viitata ja poimia niistä valmiiksi selvitetyt palvelutarpeet. Toimintakykyselvitykset antavat yksipuolisen kuvan tarpeista ja toiveista muuttamisen ja asunnon valinnan kannalta, koska ne mittaavat nimensä mukaan toimintakykyä. Muuttamista ajatellen tuleekin siten selvittää, mitä vaatimuksia toimintakyky aiheuttaa asunnolle, asuinympäristölle ja palveluille ja mitkä ovat asiakkaan yksilölliset toiveet, elämäntilanne, verkostot jne.

3 Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on otettava huomioon asiakkaan toivomukset, mielipide, etu ja yksilölliset tarpeet sekä hänen äidinkielensä ja kulttuuritaustansa. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista ( /380) Kunnan tulee järjestää vammaisten henkilöiden tarvitsemat palvelut ja tukitoimet siten, että ne tukevat omatoimista suoriutumista. (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/ ) Lähtökohtana on, että arviointia tehdään yhteistyössä vammaispalvelun, asiakkaan, hänen omaistensa, edunvalvojan ja mahdollisten muiden asiantuntijoiden kanssa, jotta asiakkaan tarpeet tulisivat monipuolisesti huomioitua. Mikäli arvioitavista kohdista ei päästä yhteisymmärrykseen, tulisi osapuolten eriävät näkemykset kirjata Huomioitavaa-sarakkeeseen. Vammaisasiakkaan on kuitenkin hyvä tutustua lomakkeeseen jo ennakkoon itsekseen tai läheisensä kanssa ja kirjata oma näkemyksensä kysytyistä asioista. Parhaaseen lopputulokseen päästään, kun palveluohjauksesta vastaava kunnan työntekijä käy tapaamassa muuttoa suunnittelevaa asiakasta hänen senhetkisessä elämisen ympäristössään. Käynnin tarkoituksena on kuulla asiakasta ja ohjata häntä ymmärtämään omien toiveittensa ja tarpeittensa merkitys suunnittelussa. Samalla ohjaajalla on mahdollisuus tehdä havaintoja, joilla on merkitystä asunnon/asuinpaikan valinnan ohjaamiseen ja tukipalveluiden tarpeeseen. Sen jälkeen jatketaan arviointia esim. verkostopalaverissa, jossa täytetään yhteinen arviointi pohjaksi vaihtoehtojen etsintää ja valintaa varten. Vaihtoehtoisten ratkaisujen etsintä Edellä kerättyä tietoa käytetään alustavasti hyväksi kun etsitään markkinoilta asuntovaihtoehtoja asiakkaalle valittavaksi. Hyvin tehty alkukartoitus auttaa jo rajaamaan vaihtoehtoja ja nopeuttaa etsimistä, mikä on kaikkien osapuolten kannalta taloudellista ja tarkoituksenmukaista. Tarjolla olevan asumisvaihtoehdon arviointi Liitteenä 2 oleva lomake on tarkoitettu tarjolla olevan asumisvaihtoehdon arviointiin. Myös tätä lomaketta voi asiakas käyttää sekä itsenäisesti että yhdessä verkostonsa kanssa. Lomaketta apuna käyttäen verrataan asuntovaihtoehtoa asiakkaan aiemmin kartoitettuihin toiveisiin ja arvioidaan täyttyvätkö asunnon kohdalla ne vaatimukset, jotka asiakkaan toimintakyky ja siitä johdettu palvelutarve aiheuttavat. Samalla pohditaan ja kirjataan mitä muutoksia ja mitä palveluja arvioitavassa asuntovaihtoehdossa tarvittaisiin, ja ovatko ne mahdollisia toteuttaa osapuolten hyväksyttävissä olevalla kustannustasolla. Joskus arvioitavia vaihtoehtoja voi tietysti olla useitakin, jolloin jokainen vaihtoehto arvioidaan omalla lomakkeellaan. Lo- puksi tehdään päätös siitä, hyväksytäänkö ratkaisu vai jatketaanko edelleen asuntovaihtoehtojen etsintää. Lomakkeiden levittäminen Tätä Savon alueen Vammaispalvelujen Kaste-hankkeessa laadittua aineistoa pyritään levittämään käyttöön mahdollisimman monen kanavan kautta. Aineistoa jaetaan kesän 2013 aikana sähköpostin välityksellä kaikkien Savon alueen kuntien vammaispalveluyksiköihin,

4 vammaisalan toimijoille ja lomakkeet ovat saatavissa myös Vaalijalan kuntayhtymän Internet-sivuilta: tai laatupäällikkö Merja Jäppiseltä Toivomme, että aineistoa levitettäisiin ja sitä kehitettäisiin edelleen käyttökokemusten pohjalta, koska lomakkeita ei ehditty projektiaikana juurikaan testata. Syventävää tietoa arviointiin Housing enabler arviointimenetelmä antaa yksityiskohtaista tietoa asuinympäristön soveltuvuudesta asukkaan tarpeisiin. Se on tarkoitettu erityisesti toimintaterapeuteille, mutta muutkin ammattiryhmät voivat sitä käyttää. Erillistä käyttökoulutusta suositellaan. Asuintilojen ja kiinteistön välittömän ympäristön arviointi tulee tehdä aina suhteessa asiakkaan toimintakykyyn. Toimintaterapeutin arvio esimerkiksi Housing enabler -menetelmän avulla toteutettuna tai erillinen arviointilomake voisi tuoda eriteltyä ja luotettavaa tietoa erityisesti, kun arvioidaan keittiö- ja ruokailutilojen soveltuvuutta, wc-tilojen soveltuvuutta, sauna- ja pesutilojen soveltuvuutta, vaatehuollon tilojen ja varustuksen soveltuvuutta, apuvälineiden käyttöä ja huoneiston muuta soveltuvuutta ja esteettömyyttä kiinteistössä, pihaalueella, asunnon välittömässä ympäristössä ja päivittäisissä palveluissa. Tietoa Housing enablerista: - Iwarsson, S. & Slaug, B Housing Enabler: Arviointiväline asumisen esteettömyysongelmien arviointiin ja analysointiin - ASTA ASTA on tarkoitettu asumisessa tarvittavan avun ja tuen tarpeen arviointivälineeksi. ASTA soveltuu käytettäväksi asiakkailla, jotka tarvitsevat apua joko kognitiivisista, psyykkisistä tai fyysisistä syistä johtuen. ASTA on arviointiväline, jolla voidaan tehdä hyvin yksilöllistä arviointia. Laajuudesta huolimatta ASTAsta voidaan kuitenkin hyödyntää myös vain kulloinkin tarvittavia osia. Kodin esteettömyys Lisätietoa kodin esteettömyydestä, kodin apuvälineistä ja muutostöistä: Laatukriteerit ja prosessikuvaus muuttamiselle Savon alueen Vammaispalvelujen Kaste-hankkeessa laaditut laatukriteerit ja prosessikuvaus ovat aineistoa, joka on tarkoitettu käytettäväksi muuttotilanteissa aina muuton suunnittelusta toteutuksen arviointiin saakka. Muuttamisen laatukriteereitä ja prosessikuvauksia on saatavissa: Vaalijalan kuntayhtymän Internet-sivuilta: tai laatupäällikkö Merja Jäppiseltä Muuttovalmennus Muuttovalmennukseen liittyviä aineistoja

5 Subjektiivinen oikeus ja määrärahasidonnaiset palvelut Osa vammaispalvelulain mukaisista palveluista on säädetty kuntien erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin. Vammaisella henkilöllä on subjektiivinen oikeus saada näitä palveluja. Erityisen järjestämisvelvollisuuden alaisia palveluja ja tukitoimia ovat vammaispalvelulaissa kuljetuspalvelut palveluasuminen henkilökohtainen apu päivätoiminta asunnon muutostyöt asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet Erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat palvelut kunta on velvollinen järjestämään taloudellisesta tilanteestaan riippumatta ja palveluihin liittyy oikeus valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Sosiaalihuollosta vastaava toimielin ei voi päätöksenteossaan vedota siihen, ettei subjektiivisiin oikeuksiin ole varattu riittävästi määrärahoja. Mikäli määrärahat loppuvat kesken talousarviovuoden, on talousarviota muutettava. Määrärahasidonnaisia palveluja ja tukitoimia ovat vammaispalvelulaissa kuntoutusohjaus sopeutumisvalmennus korvaus päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavista välineistä, koneista ja laitteista korvaus ylimääräisistä vaatekustannuksista erityisravintokustannukset muut vammaispalvelulain tarkoituksen toteuttamiseksi tarpeelliset palvelut ja tukitoimet Lisätietoa vammaispalveluista ja tukitoimista esim. Lomakkeet ovat saatavissa Vaalijalan kuntayhtymän Internet-sivuilta: tai laatupäällikkö Merja Jäppiseltä

6 Liite 1 Muuttoa suunnittelevan vammaisasiakkaan tarpeiden ja toiveiden kartoitus 1 Perustiedot 1.1 Nimi 1.2 Yhteystiedot 1.3 Arvioinnin pvm 1.4 Ketkä muut osallistuivat kartoituksen laadintaan kuin asiakas itse? 1.5 Nykyinen asuinpaikka 1.6 Mitkä ovat suunniteltavan muuton syyt? 1.7 Milloin muuton tulisi tapahtua? 1.8 Mitä muutoksia on odotettavissa asumis- ja palvelutarpeillesi 2-5 vuoden kuluessa? 1.9 Mitä toimintakyvyn rajoituksia asuntosi ja asuinympäristösi valinnassa tulee huomioida? alentunut näkökyky vaikea kuulovamma vaikeus ymmärtää kirjallisia ohjeita alentunut koordinaatiokyky sokeus vaikeus ymmärtää puhetta alentunut fyysinen kestävyys vaikeus liikuttaa päätä käyttää apuvälineitä alentunut yläraajojen toimintakyky yläraajojen toimintakyvyn osittainen puuttuminen tasapainovaikeudet alentunut hienomotoriikka Muita huomioitavia toimintakyvyn rajoitteita: epätavallinen pituus tai paino käyttää pyörätuolia käyttää kävelyapuvälineitä

7 2 Asunto ja asuinympäristö 2.1 Onko toiveenasi asuinympäristöksi maaseutu taajama kuntakeskusta jokin muu Jos jokin muu, niin mikä? 2.2 Mikä on toiveesi asumismuodosta? ryhmäkoti palvelutalo palvelukoti perhekoti tukiasuminen itsenäinen asuminen jokin muu, mikä? 2.3 Onko kanssasi muuttamassa muita henkilöitä samaan paikkaan? kyllä ei Jos kanssasi muuttaa muita, niin ketä? 2.4 Mikä olisi sopiva asunnon koko? 2.5 Mitä toiveita sinulla on tulevan asunnon kalustamisen, sisustamisen ja remontoinnin suhteen? 2.6 Mitä toiveita sinulla on mahdollisten tulevien asuinkavereiden suhteen? 2.7 Tuleeko asunnossasi olla oma keittiö? kyllä ei 2.8 Mitä erityisvaatimuksia keittiötiloille on? 2.9 Mitä vaatimuksia WC- ja pesutiloille on? 2.10 Tarvitsetko asuntoosi omat pyykinpesutilat? kyllä ei 2.11Tarvitsetko varastotiloja, autopaikkaa, autotallia? 2.12 Tarvitsetko asunnossa lukittavia säilytystiloja esim. lääkkeille, asiapapereille, rahoille jne.? 2.13 Mitä erityisiä vaatimuksia on asuntokiinteistölle esim. hissin, asuinkerroksen, yhteisten tilojen, pihaalueen tai muun sellaisen suhteen? 2.14 Mitä koulu- ja opiskelumahdollisuuksia uuden asuinpaikkasi tulisi tarjota Tulisiko uudessa asuinpaikassa olla mahdollisuuksia päivätoimintaan tai työtoimintaan tai työhön?

8 2.16 Haluaisitko hoitaa tai pitää eläimiä? 2.17 Haluaisitko kasvattaa kasveja tai hoitaa puutarhaa? 2.18 Oletko valmis hyväksymään, että oma osuutesi asumiskustannuksiin ja muihin muutosta johtuviin kustannuksiin nousisi asuinpaikan vaihtuessa? kyllä ei 3 Sosiaaliset suhteet ja vapaa-aika 3.1 Onko sinulla sukulaisia tai läheisiä, joiden vierailut luonasi ovat sinulle tärkeitä? 3.2 Missä he asuvat ja kuinka usein vierailuja olisi toivottavaa olla? 3.3 Haluatko itse vierailla sukulaistesi tai läheistesi luona? Millä paikkakunnalla? Kuinka usein? 3.4 Mitä harrastuksiasi haluat jatkaa uudessa asuinpaikassasi? 3.5 Mitä uusia harrastuksia mahdollisesti haluaisit aloittaa? 3.6 Mitä harrastusten jatkuminen tai aloittaminen uudessa asuinpaikassasi edellyttää? (esim. ryhmät, kuljetukset, välineet, tilat jne.) 3.7 Onko yhdistyksiä, järjestöjä tai yhteisöjä, joissa toimiminen on sinulle tärkeää? 3.8 Mitä edellisten toimintojen jatkaminen edellyttää uudessa asuinpaikassa? 3.9 Käytkö nyt työssä tai työtoiminnassa? kyllä en? 3.10 Mitä toiveita sinulla on työn tai työtoiminnan suhteen uudessa asuinpaikassasi? 3.11 Mikäli käyt päivätoiminnassa niin kuinka usein? 3.12 Mitä toiveita sinulla on päivätoiminnalle uudessa asuinpaikassasi? 4 Avun, tuen ja palvelujen tarve Seuraavien kohtien yksityiskohtaisemmassa määrittelyssä voidaan käyttää apuna esim. ASTA TM -asumisen taitojen arviointia tai muita soveltuvia toimintakykyarviointeja ja selvityksiä sekä asiantuntijalausuntoja. 4.1 Mitä apua olet viime aikoina saanut läheisiltäsi tai sukulaisiltasi ja kuinka usein?

9 4.2 Millaista tukea toivot saavasi läheisiltäsi tai sukulaisiltasi uudessa asuinpaikassasi? 4.3 Mitä toiveita tai vaatimuksia sinulla on ruokavaliollesi? 4.4 Tarvitsetko apua ruuan suunnittelussa, ruuan hankinnassa, valmistuksessa, ruokailussa ja astiahuollossa? Minkälaista apua tarvitset ja kuinka usein? 4.5 Tarvitsetko apua vaatehuollossa? Kuvaa avuntarvetta esim. millaista apua ja kuinka usein? 4.6 Tarvitsetko apua pukeutumisessa? Kuinka usein? 4.7 Tarvitsetko apua henkilökohtaisen hygienian hoidossa? Kuinka usein? 4.8 Millainen on avun tarpeesi lääkehuollossa? (lääkkeiden hankinta, jakaminen, säilytys, lääkkeen ottaminen) 4.9 Mitä toiveita ja vaatimuksia sinulla on tarvitsemiesi lääkäripalvelujen toteuttamiselle? 4.10 Mitä toiveita ja vaatimuksia sinulla on tarvitsemiesi terapiapalvelujen toteuttamiselle? 4.11 Mitä toiveita ja vaatimuksia sinulla on turvallisuutesi varmistamiseksi? (esim. yövalvonta, yöpartio, turvaranneke, kulunvalvonta, ajastukset sähkölaitteissa jne.) 4.12 Millainen on apuvälineiden ja avustamisen tarpeesi liikkumiseen asunnossa ja piha-alueella? 4.13 Mitä toiveita ja vaatimuksia sinulla on liikkumiselle, jota vaativat esim. päivittäinen asiointi, hankinnat, raha-asioiden hoitaminen, terveyden- ja sairauden hoito, koulu, työ, päivätoiminta ja harrastukset kodin ulkopuolella? (esim. kulkuvälineet, kulkuyhteydet, saattajan tarve, tulkin tarve jne.) 4.14 Tarvitaanko edunvalvontaa? Onko edunvalvonta jo aiemmin järjestetty? 4.15 Onko sinulla ollut henkilökohtainen avustaja? kyllä ei 4.16 Minkälaista tukea tarvitset opiskelussa ja koulun käymisessä? 4.17 Minkälaista apua/tukea tarvitset päivätoiminnassa tai työtoiminnassa? 4.18 Mitä muita toiveita sinulla on asumiseen tarvittavien palvelujen suhteen?

10 Liite 2 ASUNTOVAIHTOEHDON ARVIOINTI Asiakkaan nimi Arviointiin osallistuneet Pvm Arvioitavan asuinpaikan osoite Arvioikaa toteutuvatko asiakkaan toiveet ja palveluvaatimukset seuraavissa? A. ASUNTO Kyllä erityistarvetta Asumismuoto Asuinhuoneen koko Asuinhuoneen kunto Asuinhuoneen viihtyisyys Mahdollisuus asunnon kunnostamiseen, sisustamiseen, kalustamiseen Keittiö- ja ruokailutilan soveltuvuus (työtasojen korkeus ja syvyys, liesitason korkeus, tasojen soveltuvuus istumatyöhön, säilytystilan käytettävyys, kynnykset, lattiapinta) WC-tilojen soveltuvuus (wc-istuimen korkeus, pääsy pesualtaan luokse, peilin korkeus, koukkujen ja säilytystilan käytettävyys, kynnykset, lattiapinta) Sauna- ja pesutilojen soveltuvuus (tiloihin pääsy, istumapaikka, tukikahvat ja niiden korkeus ja käytettävyys, kynnykset, lattiapinta) Vaatehuollon tilojen ja varustuksen soveltuvuus asiakkaan kannalta (tilan riittävyys, säilytystilan korkeus ja käytettävyys)

11 Voiko huoneistossa käyttää asukkaan tarvitsemia apuvälineitä? (tilantarve, kynnykset, lattiapinta) Huoneiston muu soveltuvuus (esim. apuvälineiden säilytys, ovien avaaminen, valaistus jne.) Lukittavat säilytystilat (esim. rahoille, lääkkeille, asiapapereille) Asuinhuoneen turvallisuus Asuintilojen esteettömyys (kynnykset, portaat, lattia, ovet, ovien avaaminen, tasojen korkeus) Asuinkaverit Mahdollisuus lemmikkieläimen pitämiseen/hoitoon Mahdollisuus kasvien kasvattamiseen/hoitoon B. ASUINYMPÄRISTÖ Asuinympäristö on asiakkaan toiveen mukainen (esim. maaseutu, taajama, kunta-keskusta jne.) Asumisratkaisu on asiakkaan kulttuuritaustaan sopiva Lähiympäristön tarjoamat palvelut Ympäristön viihtyisyys Asuinympäristön/asuinalueen turvallisuus Esteettömyys kiinteistössä, piha-alueella ja välittömässä ympäristössä, päivittäisissä palveluissa (kulkuväylät, pysäköinti, istumapaikat, sisäänkäynnit, portaat, luiskat, hissit, ulkona olevat istumapaikat, parveke, opasteet, puhelimet, varastotilojen kynnykset ja portaat, pääsy pesutupaan) Kyllä Kyllä erityistarvetta erityistarvetta

12 Ulkoilu- ja liikuntamahdollisuudet Koulu- ja opiskelumahdollisuudet Työmahdollisuudet Tietoliikenneyhteydet Liikenneyhteydet päivittäisten asioinnin kannalta (huomioidaan myös viikonloput ja juhlapyhät) Liikenneyhteydet tarvittaviin terveydenhuollon palveluihin Liikenneyhteydet kouluun ja/tai työhön Liikenneyhteydet harrastuksiin C. SOSIAALISET SUHTEET JA VAPAA-AIKA Kyllä Kyllä erityistarvetta erityistarvetta Tarjottavan asunnon sijainti/etäisyydet läheisiin nähden Mahdollisuudet vierailuihin läheisten luona (saattoapu, matkakustannukset) Läheisten yöpymismahdollisuudet asunnossa/asuinpaikassa Läheisten osallistuminen hoitoon/avustamiseen Jääkö uudessa asuinpaikassa pois sellaista sukulaisten ja läheisten tai muun verkoston antamaa apua, joka on aiemmin ollut käytettävissä? Jos jää, niin kuinka asia ratkaistaan? Mahdollisuus entisten harrastusten jatkamiseen Mahdollisuus toiveena oleviin uusiin harrastuksiin Mahdollisuus sosiaalisiin kontakteihin

13 Mahdollisuudet osallistua puutarhan tai eläinten hoitoon piha- tai lähialueella Asiakkaan mahdollisuudet selvitä asuinympäristössä äidinkielellään/viestintätavallaan D. AVUN, TUEN JA PALVELUJEN SAATAVUUS Avun saatavuus ruuan suunnitteluun ja valmistukseen Ruokailussa tarvittavan avun saatavuus Muut ruokahuollon toiminnot esim. ruokatavaroiden hankkiminen, astioiden pesu jne. Ravintoon liittyvien palvelujen läheisyys (esim. ruokapaikat ja kaupat) Avun saatavuus pukeutumiseen Avun saatavuus siivoukseen Avun saatavuus vaatehuoltoon Avun saatavuus pesuihin, saunaan ja muuhun hygieniaan Avun saatavuus muuhun itsestä huolehtimiseen Lääkehuollon järjestäminen (lääkkeen jako, lääkkeiden ottaminen, säilytys) Asioinnit apteekissa Lääkäripalvelujen saatavuus Kuntoutus- ja terapiapalvelujen saatavuus Kotisairaanhoidon palvelun saatavuus Kyllä Kyllä erityistarvetta erityistarvetta

14 Avun saanti hätätilanteissa Tulkkipalvelujen saatavuus Henkilökohtaisen avun saatavuus Päivätoimintamahdollisuudet Työtoimintamahdollisuudet Palveleeko asuinratkaisu lähivuosien (3-5 v) tiedossa olevia tarpeita? Tarvitseeko asiakas muuttamisen tueksi muuttovalmennusta, muuttoapua tai muuta lyhytaikaista tukea. Miten se voitaisiin toteuttaa? Tarvitseeko asiakas tuekseen selkokielistä ohjeistusta esim. kodin koneisiin tai muuhun asunnon varustukseen. Kyllä erityistarvetta Voitiinko toimintakyvyn aiheuttamat rajoitukset huomioida eri osapuolten mielestä riittävästi? Millainen on uuden asumisratkaisun vaikutus asiakkaan omaan maksuosuuteen? Millainen vaikutus uudella asumisratkaisulla on kokonaiskustannuksiin? Hyväksytäänkö arvioitava asuinratkaisu kyllä ei Ehdotuksia jatkon suunnittelulle, mikäli ratkaisu ei ollut soveltuva

Opas onnistuneen muuton avuksi kehitysvammaisille ihmisille ja heidän läheisilleen VAALIJALAN

Opas onnistuneen muuton avuksi kehitysvammaisille ihmisille ja heidän läheisilleen VAALIJALAN Opas onnistuneen muuton avuksi kehitysvammaisille ihmisille ja heidän läheisilleen VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ Kohti omaa kotia ja toimivaa arkea! Opas onnistuneen muuton avuksi kehitysvammaisille ihmisille

Lisätiedot

Projekteista julkaistut raportit löytyvät pdf-muodossa osoitteesta www.aspa.fi

Projekteista julkaistut raportit löytyvät pdf-muodossa osoitteesta www.aspa.fi Asumispalvelusäätiö ASPA kartoittaa Tarve-projekteilla vammaisten ihmisten tai mielenterveyskuntoutujien asumiseen liittyviä palvelutarpeita. Kartoituksessa selvitetään rajatun, kohdennetun asiakasryhmän

Lisätiedot

ASPA-kartoituksia 4/2012 Tarja Jussila ISBN 978-952-5680-79-9 ISSN 1797-335X (painettu) ISSN 1797-3368 (pdf) Painopaikka: SOLVER Palvelut Oy

ASPA-kartoituksia 4/2012 Tarja Jussila ISBN 978-952-5680-79-9 ISSN 1797-335X (painettu) ISSN 1797-3368 (pdf) Painopaikka: SOLVER Palvelut Oy Asumispalvelusäätiö ASPA on yleishyödyllinen säätiö, joka edistää vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien mahdollisuuksia asua ja elää itsenäisesti tavallisessa asuinympäristössä. Säätiön toiminta-aluetta

Lisätiedot

ASPA-kartoituksia 3/2012 Tarja Jussila ISBN 978-952-5680-77-5 ISSN 1797-335X (painettu) ISSN 1797-3368 (pdf) Painopaikka: SOLVER Palvelut Oy

ASPA-kartoituksia 3/2012 Tarja Jussila ISBN 978-952-5680-77-5 ISSN 1797-335X (painettu) ISSN 1797-3368 (pdf) Painopaikka: SOLVER Palvelut Oy Asumispalvelusäätiö ASPA on yleishyödyllinen säätiö, joka edistää vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien mahdollisuuksia asua ja elää itsenäisesti tavallisessa asuinympäristössä. Säätiön toiminta-aluetta

Lisätiedot

FSHKY. Vammaispalveluohje. Hyväksytty FSHKY:n yhtymähallituksessa 28.4.2014

FSHKY. Vammaispalveluohje. Hyväksytty FSHKY:n yhtymähallituksessa 28.4.2014 FSHKY Vammaispalveluohje Hyväksytty FSHKY:n yhtymähallituksessa 28.4.2014 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ VAMMAISPALVELUISTA... 3 1.1. PALVELUIDEN HAKEMINEN... 4 1.2. PALVELUTARPEEN SELVITTÄMINEN JA PALVELUSUUNNITELMA...

Lisätiedot

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET 1 VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUT Tausta. Iin, Pudasjärven, Utajärven ja Vaalan kuntien vammaispalvelujen viranhaltijat

Lisätiedot

Oman elämän kartalla Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti

Oman elämän kartalla Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti Oman elämän kartalla Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti Torniossa Tiina Puikko Aspa-kartoituksia 1/2014 ISBN 978-952-5680-89-8 (sid.) ISBN 978-952-5680-90-4 (pdf) ISSN 1797-335X

Lisätiedot

KUINKA SINÄ HALUAT ASUA?

KUINKA SINÄ HALUAT ASUA? KUINKA SINÄ HALUAT ASUA? Opas omia tarpeita vastaavaan palveluasumiseen Invalidiliitto ry Rotia palveluihin, kutia kumppanuuteen -projekti Kuvitukset Kaisa Leka Invalidiliiton julkaisuja O. 57., 2013 ISBN

Lisätiedot

Joskus vois muuttaa omaankin kotiin Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti

Joskus vois muuttaa omaankin kotiin Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti Joskus vois muuttaa omaankin kotiin Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti Janakkalassa Paula Suonpää Aspa-kartoituksia 2/2014 ISBN 978-952-5680-95-9 (sid.) ISBN 978-952-5680-96-6

Lisätiedot

Laadittu pohjautuen Keski-Suomen vammaispalveluohjeet, kuntien käyttöön 1.9.2009 lukien /Armi Mustakallio. Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien

Laadittu pohjautuen Keski-Suomen vammaispalveluohjeet, kuntien käyttöön 1.9.2009 lukien /Armi Mustakallio. Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien Äänekosken kaupunki perusturvalautakunta 15.12.2010 liite nro 4 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VAMMAISPALVELUOHJE VAMMAISPALVELULAKI JA ASETUS Laadittu pohjautuen Keski-Suomen vammaispalveluohjeet, kuntien käyttöön

Lisätiedot

Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa

Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa Selvitys vammaispalveluista Pohjois- Suomessa vammaisjärjestöjen haastattelujen yhteenveto 2008 Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa - vammaisjärjestöjen haastattelujen yhteenveto 2008 Merja Renko

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE 18.9.2009 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula 2 ESIPUHE 3 1. JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS

Lisätiedot

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Sari Niemi Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Tie yhdenvertaiseen elämään OPINNÄYTETYÖ Syksy 2005 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Seinäjoki Sosiaalialan koulutusohjelma SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU SISÄLLYS

Lisätiedot

Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje

Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje Uudenkaupungin kaupunki Vammaispalvelu 1 Sisällys 1. ESIPUHE... 2 2. JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS... 2 2. YLEISTÄ... 3 2.1 TOISSIJAISUUS...

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN MUKAISET PALVELUT OHJEISTUS VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNNALLE

VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN MUKAISET PALVELUT OHJEISTUS VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNNALLE VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN MUKAISET PALVELUT OHJEISTUS VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNNALLE UUSIKAUPUNKI, LAITILA, VEHMAA, PYHÄRANTA, TAIVASSALO, KUSTAVI Sisällys 1.ESIPUHE 2 2. JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS 2 2.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa. Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen

Oma tupa, oma lupa. Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen Oma tupa, oma lupa Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY. FDUV Sisältö Lukijalle... 3 Perustuslaki

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.3.2014 ALKAEN

VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.3.2014 ALKAEN 1 Liite nro PER 19.2.2014 VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.3.2014 ALKAEN Pirkkalan yhteistoiminta-alue Perusturvalautakunta on hyväksynyt ohjeet 19.2.2014 ID 429921 2 Sisällys ESIPUHE... 3 1 YLEISET

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN IHMISTEN ASUMISEN

KEHITYSVAMMAISTEN IHMISTEN ASUMISEN 1 KEHITYSVAMMAISTEN IHMISTEN ASUMISEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN LOIMAALLA VUOSILLE 2013-2023 Vammaispalveluiden työryhmän raportti Aspa -säätiön laatimien toimenpidesuositusten toteuttamiseksi. Perusturvalautakunta

Lisätiedot

Vammaispalvelulain ja asetuksen mukaisten palvelujen ja tukitoimien soveltamisohje

Vammaispalvelulain ja asetuksen mukaisten palvelujen ja tukitoimien soveltamisohje Vammaispalvelulain ja asetuksen mukaisten palvelujen ja tukitoimien soveltamisohje Sisältö Esipuhe... 1 1 Järjestämisvelvollisuus... 1 2 Toissijaisuus... 1 3 Kotikunta... 1 4 Hakeminen ja päätöksenteko...

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma

Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma 2009 2012 ( vielä kesken: kuva, asiakkaan piirros ) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 2 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TAUSTAA 3 2.1 Vammaisuus ja vammaispolitiikan

Lisätiedot

Omaa kotia kohti. Susanna Paavilainen, Vantaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Omaa kotia kohti. Susanna Paavilainen, Vantaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Omaa kotia kohti Susanna Paavilainen, Vantaa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Omaa kotia kohti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Marko Metsähonkala, Kyröskoski Omaa kotia kohti ISBN 978-952-9777-68-6 Tekstit

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KAINUUN VAMMAISPALVELUOPAS

KAINUUN VAMMAISPALVELUOPAS KAINUUN VAMMAISPALVELUOPAS Kainuun maakunta -kuntayhtymä LUKIJALLE Tämä vammaispalveluopas on tarkoitettu Kainuun maakunta -kuntayhtymän alueella vammaispalveluja tarvitseville ja heidän omaisilleen sekä

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015 Liite nro 1 Ptlk 16 8.~P~QN?~ 1 ::~ ~ t 4 - PIEKSÄMÄKI KAIKILLE PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015 SISÄLLYS 2 LÄHTÖKOHTA JA TAVOITTEET 3 1. OIKEUS OMAEHTOISEEN ELÄMÄÄN 4

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄSIKIRJA

TYÖNTEKIJÄN KÄSIKIRJA HAASTAVIEN TILANTEIDEN KOHTAAMINEN ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN PALVELUISSA TYÖNTEKIJÄN KÄSIKIRJA Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkostoitunut vammaistyön kehittämisyksikkö hanke 2007-2009 2 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Toimintakykyä edistävä työote kotihoidossa Etelä-Kymenlaakson toimintamalli

Toimintakykyä edistävä työote kotihoidossa Etelä-Kymenlaakson toimintamalli 21.08.2012 Toimintakykyä edistävä työote kotihoidossa Etelä-Kymenlaakson toimintamalli Kaakon SOTE-INTO Etelä-Kymenlaakson osahanke Kotihoidon työryhmä 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Tavoitteellisuus...

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMISOHJEET VUONNA 2014

VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMISOHJEET VUONNA 2014 Liite 3 Keuruun perusturvalautakunta 17.12.2013 151 VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMISOHJEET VUONNA 2014 Sisällysluettelo Sivu Yleistä 3 Palvelut ja tukitoimet 4 Vaikeavammaisten henkilöiden asunnon

Lisätiedot

RIITTÄVÄT TUKIPALVELUT JA IHMINEN LÄHELLÄ

RIITTÄVÄT TUKIPALVELUT JA IHMINEN LÄHELLÄ RIITTÄVÄT TUKIPALVELUT JA IHMINEN LÄHELLÄ Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien asuminen ja asumispalvelutarpeet Luoteis-Pirkanmaalla ASPA-selvityksiä 1/2011 Virva Malinen ISBN 978-952-5680-69-0

Lisätiedot

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi salo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi salo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1(31) VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 31.10.2012 2(31) Sisällys 1 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TAVOITTEET... 3 1.1 Ohjelman tausta... 3 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 5

Lisätiedot