INKOON VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INKOON VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA"

Transkriptio

1 INKOON KUNTA INKOON VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA Tarkistettu ja päivitetty Inkoon vammaisneuvosto 2014

2 1 SISÄLTÖ VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA... 2 Vammaispoliittisen ohjelman tarve... 2 Inkoon kunnan vammaisneuvosto ja vammaispoliittinen ohjelma... 2 YMPÄRISTÖ... 3 Tietoisuus ja tiedottaminen... 3 Fyysinen ympäristö... 3 Maankäytön suunnittelu ja rakentaminen... 3 Erityismääräykset... 4 VAMMAISPALVELUN TUKIPALVELUT... 4 Subjektiiviseen oikeuteen perustuvat tukipalvelut... 4 Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut... 5 Henkilökohtainen apu... 5 Tulkkipalvelut... 5 Palveluasuminen... 6 Asunnon muutostyöt... 6 Päivätoiminta... 6 Kunnan järjestämät harkinnanvaraiset palvelut... 6 Autoveron palautus... 7 TERVEYDENHUOLTO JA KUNTOUTUS... 7 OPETUS JA KOULUTUS... 8 Perusopetus... 8 Ammattikoulutus ja korkeakouluopinnot... 9 TYÖ, TOIMEENTULO JA SOSIAALITURVA... 9 HENKILÖKOHTAINEN KOSKEMATTOMUUS JA PERHE-ELÄMÄ KULTTUURI, LIIKUNTA JA VIRKISTYS ESTEETTÖMYYSKARTOITUS SITOUTTAMINEN JA SEURANTA LINKKEJÄ... 12

3 2 VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA Vammaispoliittisen ohjelman tarve Vuonna 1993 YK:n yleiskokous hyväksyi 22 erilaista yleisohjetta varmistaakseen vammaisten ihmisten osallisuuden ja tasavertaisuuden. Useat maat, Suomi mukaan lukien, ovat sitoutuneet toteuttamaan ohjeiden hengen ja sisällön, niin yleisellä kuin paikallisellakin tasolla. YK:n yleiskokous hyväksyi vuonna 2006 yleissopimuksen vammaisten oikeuksista. Sopimus astui kansainvälisesti voimaan Suomi ei ole vielä ratifioinut yleissopimusta (marraskuu 2014), sillä se edellyttää ensin kansallisen lainsäädännön harmonisointia. Ratifiointia valmisteleva työryhmä jätti mietintönsä ulkoministerille tammikuussa Inkoon vammaispoliittinen ohjelma on osa suurempaa kokonaisuutta, jonka pyrkimyksenä on taata vammaisille tasavertaiset olosuhteet niin Suomen kaikissa osissa kuin koko maailmassa. Suomen ensimmäinen kansallinen vammaispoliittinen ohjelma hyväksyttiin sosiaali- ja terveysministeriössä vuonna 1995, ja sitä on päivitetty Inkoon kunnan vammaispoliittinen ohjelma kirjoitettiin vuonna 2003 ja päivitettiin Kaikkia koskevat perusvapaudet ja -oikeudet sisältyvät Suomen perustuslakiin. Syrjinnän kieltäviä määräyksiä on yhdenvertaisuuslaissa ja rikoslaissa. Vaikeavammaisten oikeudet vammaisuuteensa liittyviin palveluihin ja tukitoimiin määritellään laissa vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista. Vammaisten oikeuksien huomioonottaminen sisältyy myös mm. maankäyttö- ja rakennuslakiin. Esteettömyys ei tarkoita vain fyysistä saavutettavuutta. Toimintarajoitus voi olla paitsi fyysistä myös henkistä ja älyllistä rajoittuneisuutta. Esteettömyys on laaja kokonaisuus kattaen myös työn, vapaa-ajantoiminnan, kulttuurin ja opinnot. Välttämättömien palveluiden pitää olla saatavissa, kuten myös tarpeellisten toimivien ja henkilökohtaisesti sovitettujen apuvälineiden. Kaiken informaation pitää olla helposti ymmärrettävissä ja saavutettavissa. Yleistä suhtautumista sekä asenteita muokataan jatkuvasti, jotta kanssaihmisten ymmärrys ja tietoisuus lisääntyisivät niitä ihmisiä kohtaan, joilla on erityistarpeita. Inkoon kunnan vammaisneuvosto ja vammaispoliittinen ohjelma Inkoon kunta huomioi päätöksissään käytännön ratkaisut toimintarajoitteisten henkilöiden päivittäisen elämän helpottamiseksi, jotta nämä saavuttaisivat mahdollisimman suuren tasavertaisuuden ja osallisuuden. Yhdessä seudun vammaisjärjestöjen kanssa kunta haluaa edistää toimintarajoitteisten henkilöiden mahdollisuuksia aktiiviseen osallistumiseen yhteiskuntaan, samalla pyrkien torjumaan syrjäytymisen ja passivoitumisen. Sopivien tukitoimien avulla henkilö voi toimintarajoitteisuudestaan huolimatta olla tasavertainen ja osallistuva kansalainen täysine itsemääräämisoikeuksineen. Jokainen on itse oman hyvän ja mielekkään elämänsä paras asiantuntija. Vammaisneuvosto, joka nimetään valtuustokausittain, valvoo kunnan päätöksiä ja toimia, jotka koskevat vammaisia henkilöitä, sekä neuvoo ja ohjaa yleisellä tasolla vammaisia arjen ja osallistumisen parantamiseksi. Vammaisneuvostolla ei ole itsenäistä päätäntävaltaa.

4 3 Inkoon vammaispoliittinen ohjelma on osa jatkuvaa prosessia, jolla pyritään takaamaan inkoolaisille toimintarajoitteisille henkilöille hyvät elinehdot. YMPÄRISTÖ Tietoisuus ja tiedottaminen Kielteiset asenteet ja puutteellinen tieto voivat olla vaikeammin voitettavissa kuin näkyvät esteet. Siksi kunta pyrkiikin aktiivisesti parantamaan henkilökunnan, luottamushenkilöiden ja kuntalaisten tietoisuutta vammaisuudesta sekä vammaisten oikeuksista ja tarpeista. Jotta virkamiehet pystyisivät hoitamaan velvollisuutensa, heidän on jatkuvasti saatava koulutusta vammaisasioissa. Kuntalaisille suunnatun informaation tulee kokonaisuudessaan olla helposti saatavilla, helppolukuista ja myös näkö-, kuulo- ja liikuntarajoitteisten käytettävissä. Inkoon kunnan kotisivuja laadittaessa huomioidaan käytettävyys, jotta sivut sopisivat myös erityisryhmille, kuten heikkonäköisille ja henkilöille, joilla on luku- ja kirjoitusvaikeuksia. Kunta valvoo, että kuntien yhteisten toimielinten tiedonvälityksessä huomioidaan myös Inkoo ja inkoolaiset. Fyysinen ympäristö Maankäytön suunnittelu ja rakentaminen Kunta huomioi vammaisnäkökulman kaikessa maankäytön suunnittelussa ja rakentamisessa. Kokonaisvastuu on kunnanhallituksella. Kunta selvittää kiinteistöjen, ulkoalueiden ja kevyen liikenteen väylien saavutettavuuden. Vammaisneuvostolle on varattava tilaisuus kommentoida suunnitelmia ja piirustuksia suunnittelun alkuvaiheista lähtien.

5 4 Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan alueiden käytön suunnittelun tulee edistää turvallisen, terveellisen, viihtyisän, sosiaalisesti toimivan ja eri väestöryhmien tarpeita tyydyttävän elin- ja toimintaympäristön luomista. Vammaisten käyttöön sopeutetut rakennukset ja liikennejärjestelyt soveltuvat myös henkilöille, joilla ei ole toimintarajoitteita, kuten esim. lapset ja vanhukset. Eri toimintarajoitteisilla henkilöryhmillä on rakennuksille omat vaateensa. Liikuntavammaisilla on vaikeuksia portaissa ja vastaavissa tiloissa; näkövammaiset tarvitsevat hyvin valaistun ja helposti hahmotettavan ympäristön. Kuulovammaiset hyötyvät hyvästä akustiikasta ja induktiosilmukoista ja allergikot rakennuksesta, jossa ei ole herkistäviä materiaaleja. Nämä vaatimukset on otettava huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Erityismääräykset Tiettyjen rakennusten, kuten julkisten hallinto- ja palvelurakennusten, sekä muissa rakennuksissa toimivien liike- ja palvelutilojen, joihin tasa-arvon näkökulmasta kaikilla pitää olla pääsy, pitää olla toimintarajoitteisten henkilöiden liikkumiselle soveltuvat. Määräykset koskevat aina julkisia uudisrakennuksia. Määräykset koskevat myös ulkoalueita ja liikenneväyliä. Kunnalla on rakennuslupia myöntäessään mahdollisuus ohjata rakentamista vammaisille soveltuvaksi. Rakennustarkastustoimen aktiivisuudella ja tietoisuudella on ratkaiseva merkitys näiden asioiden edistämisessä. Suunnittelijoiden edellytetään olevan tietoisia vammaisten tarpeista jo rakennushankkeita suunniteltaessa. Rakennuslautakunnan ja -tarkastustoimen sekä urakoitsijoiden tulee toimia siten, että rakennushankkeet täyttävät saavutettavuusnormit. VAMMAISPALVELUN TUKIPALVELUT Jotta vammaiset voivat elää ja toimia yhteiskunnan täysivaltaisina jäseninä tarvitaan tukipalveluja. Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annettu laki säätelee tukipalveluja, joihin toimintarajoitteisilla henkilöillä on subjektiivinen oikeus. Kunnan on myönnettävä riittävät määrärahat kattamaan vammaisten subjektiiviseen oikeuteen perustuvien tukipalveluiden järjestämisen. Avuntarve on otettava huomioon kaikille toimintarajoitteisille henkilöille laadittavissa henkilökohtaisissa palvelusuunnitelmissa, joita päivitetään tarvittaessa. Vammaispalvelulaki määrittelee palvelujen vähimmäistason. Palvelut myönnetään vaikeavammaisille iästä riippumatta mutta vammaispalvelulaki ei kuitenkaan koske normaaliin ikääntymiseen liittyviä sairauksia ja toimintaesteitä. Lakisääteiset, nk. subjektiiviset oikeudet myönnetään riippumatta siitä, onko kunta varannut talousarvioon määrärahaa vai ei. Tietyt muut palvelut ja tukitoimet järjestetään harkinnanvaraisesti kunnan talousarvion puitteissa. Subjektiiviseen oikeuteen perustuvat tukipalvelut Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain mukaan kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle mm. kohtuulliset kuljetuspalvelut niihin liittyvine saattajapalveluineen; samoin on järjestettävä päivätoimintaa, henkilökohtaista apua sekä palveluasumista, mikäli henkilö vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista.

6 5

7 Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut Erityisistä liikkumisvaikeuksista kärsivillä henkilöillä, jotka vammansa tai sairautensa vuoksi eivät voi käyttää joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia, on oikeus kuljetuspalveluihin ja niihin liittyviin saattajapalveluihin työssä käymisen, opiskelun, asioimisen, yhteiskunnallisen osallistumisen, virkistyksen tai muun sellaisen jokapäiväiseen elämään liittyvän syyn vuoksi. Henkilökohtainen apu Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen kotona tai kodin ulkopuolella päivittäisissä toimissa, työssä ja opinnoissa, vapaa-ajanharrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja sosiaalisten kontaktien ylläpitämisessä tarvitsemaa välttämätöntä toisen henkilön apua. Kunta voi järjestää henkilökohtaisen avun korvaamalla henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset. Kunta voi vaihtoehtoisesti myöntää palvelusetelin, jolla vammainen voi hankkia itselleen avustajapalvelua. Kolmantena vaihtoehtona kunta voi ostaa avustajapalvelua julkiselta tai yksityiseltä palveluntuottajalta tai tuottaa palvelun itse tai solmia palvelusopimuksen toisen kunnan tai kuntien kanssa. Inkoossa vammaiset etupäässä toimivat itse työnantajina, ja kunta korvaa avusta aiheutuneet kustannukset. Henkilökohtaisesta avusta päätettäessä kunnan on otettava huomioon vaikeavammaisen omat mielipiteet ja toiveet sekä palvelusuunnitelmassa määritelty yksilöllinen avun tarve ja vammaisen elämäntilanne kokonaisuudessaan. 6 Tulkkipalvelut Suomessa asuvalla henkilöllä, jolla on kuulo-, näkö- tai puhevamma sekä käytössään jokin toimiva kommunikaatiomenetelmä, on oikeus maksuttomaan tulkkauspalveluun. Kommunikointimenetelmiä ovat esimerkiksi viittomakieli, kielen mukaan viitottu puhe, puhetulkkaus ja kirjoitustulkkaus.

8 Tulkkia voi käyttää työssäkäymiseen, opiskeluun, asioimiseen, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja vapaa-ajanharrastuksiin. Tulkkauspalvelua haetaan Kelan vammaisten tulkkauspalvelukeskuksesta. Palveluasuminen Palveluasumiseen kuuluvat asunto sekä sellaiset asumiseen liittyvät palvelut, jotka ovat välttämättömiä asukkaan jokapäiväisen suoriutumisen kannalta. Asuminen voidaan järjestää palvelutalossa tai vammaiselle sopeutetussa omassa kodissa tukipalveluiden, henkilökohtaisten avustajien, omaishoitajien tai näiden yhdistelmän avulla. Inkoon kunta pyrkii ensisijaisesti järjestämään asumisen omassa kodissa riittävien tukitoimien avulla. Asunnon muutostyöt Kunta korvaa vaikeavammaiselle henkilölle välttämättömät asunnon muutostöistä aiheutuvat kohtuulliset kustannukset, jos toimenpiteet ovat vamman tai sairauden johdosta välttämättömiä, jotta selvitään normaaleista arkitoimista. Muutostarpeet liittyvät usein keittiösisustukseen, valaistukseen, saniteettitiloihin ja sisäänkäynteihin (luiskat, ovet, kynnykset). Myös suunnittelukustannukset korvataan. 7 Päivätoiminta Työkyvyttömille, toimintakyvyltään vaikeasti rajoittuneille henkilöille järjestetään päivätoimintaa sosiaalisten taitojen edistämiseksi ja itsenäisen elämän tukemiseksi. Kunnan järjestämät harkinnanvaraiset palvelut Muiden kuin lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin kuuluvien välineiden, koneiden tai laitteiden hankkimisesta aiheutuvat kulut korvataan joko osittain tai kokonaan vammaispalvelulain perusteella sellaiselle vammaiselle henkilölle, joka tarvitsee niitä vammansa tai sairautensa johdosta liikkumiseen, viestintään tai henkilökohtaiseen suoriutumiseen kotona tai vapaa-aikana. Tällaiset kustannukset voivat aiheutua esim. auton hankinnasta ja varustamisesta, kotitalouskoneista, tietokoneista sekä harrastuksiin ja vapaa-aikaan liittyvistä välineistä.

9 Vamman tai sairauden takia tarvittavan erikoisruokavalion, -vaatteiden tai - jalkineiden ylimääräiset kustannukset voidaan myös korvata kokonaan tai osittain. Niiden välineiden, koneiden ja laitteiden kustannuksista, jotka vammainen tarvitsee selvitäkseen päivittäisistä toimistaan, korvataan puolet. Kuitenkin korvataan kokonaan muutostyöt vakiomallisiin välineisiin, koneisiin tai laitteisiin. Lisäksi kunta voi tarjota vammaisen käyttöön korvauksetta välineitä, koneita ja laitteita. Autoveron palautus Vammainen henkilö voi saada autoverolain mukaan joko kokonaan tai osittain autoveron palautettua omaan käyttöön tulevasta autosta, joka ensirekisteröidään Suomessa hänen omistukseensa. Käytetynkin auton voi siis tuoda maahan ja saada veronpalautusta. Palautusta haetaan Hangon tullista. 8 TERVEYDENHUOLTO JA KUNTOUTUS Julkinen terveydenhuolto vastaa väestön terveys- ja sosiaalihuollosta sekä suoraan sairaanhoitoon liittyvästä lääkinnällisestä kuntoutuksesta. Tällöin terveydenhuolto vastaa myös kuntoutuksen ohjauksesta ja päivittäin tarvittavista esim. liikunta- ja kommunikaatioapuvälineistä. Terveydenhuollon sosiaalityö pyrkii luomaan edellytyksiä sairauden menestykselliselle hoidolle sekä ohjaamaan, neuvomaan ja selvittämään sairaudesta tai vammaisuudesta johtuvia sosiaalisia ongelmatilanteita. Tavoitteena on vahvistaa sosiaalisia taitoja ja auttaa vammaista selviytymään omin voimin. Kansaneläkelaitos (Kela) järjestää ja kustantaa vaikeavammaisten henkilöiden lakisääteisen ammatillisen sekä lääkinnällisen kuntoutuksen, jossa kuntoutuksen tarkoituksena on ylläpitää tai parantaa vammaisen työ- tai toimintakykyä ja tukea mahdollisuuksia selvitä arjesta. Kela edellyttää, että asiakkaalle on myönnetty vähintään korotettuna hoitotuki tai vammaistuki. Valtion talousarviossa vuosittain myönnettävien varojen puitteissa Kela järjestää myös harkinnanvaraista kuntoutusta. Tätä harkinnanvaraista kuntoutusta järjestetään esim. henkilökohtaisten kuntoutusjaksojen, kuntoutuskurssien, sopeutumisvalmennuksen, ammatillisesti syvennetyn lääkinnällisen kuntoutuksen (ASLAK), psykoterapian ja neuropsykologisen kuntoutuksen muodossa. Kunta voi harkinnanvaraisesti kustantaa näitä kuntoutustoimenpiteitä, mikäli Kela ei ole niitä myöntänyt. Inkoon kunnalla on lakisääteinen kuntoutusyhteistyöryhmä, joka voi tiimissä käsitellä yksittäisiä kuntoutustapauksia. Tässä ryhmässä useiden viranomaisten edustajat toimivat yhteistyössä löytääkseen asiakkaan kuntoutukseen parhaan toimintatavan. OPETUS JA KOULUTUS Perusopetus Kaikki lapset ovat oppivelvollisia, riippumatta mahdollisesta toimintakyvyn rajoituksesta, sairaudesta tai oppimisvaikeudesta. Tämä velvoittaa omaksumaan perusopetuslaissa ja opintosuunnitelman perusteissa vahvistetun perusopetuksen oppimäärän. Yleensä

10 oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jolloin lapsi täyttää seitsemän vuotta. Oikeus koulunkäyntiin koskee myös kehitysvammaisia lapsia. Opetus on ensisijaisesti järjestettävä lapsen lähikoulussa siten, etteivät lapsen ystäväpiiri ja ympäristö vaihdu koulunkäynnin alkaessa. Yhdenvertainen opetus vaatii riittäviä resursseja. On järjestettävä koulunkäyntiavustajia, apuvälineitä ja tulkkipalvelua. Koulujen opintosuunnitelmien tulee olla joustavia ja sopeutettavia. Opettajille tarjotaan mahdollisuus jatkokoulutukseen vammaisten lasten opetukseen tarvittavien valmiuksien hankkimiseksi. Opetusta varten on olemassa sekä ruotsin- että suomenkielisiä erityisopettajia. Mikäli on ilmeistä, ettei lapsi voi vammaisuuden tai sairauden takia saavuttaa perusopetuksen tavoitteita yhdeksässä vuodessa, voi oppivelvollisuus olla yksitoista vuotta (nk. pidennetty oppivelvollisuus). Erityisopetuspäätös tehdään oppilaille, joilla ei vammaisuuden, sairauden, kehityksen viivästymisen, tunne-elämän häiriöiden tai muun näihin verrattavan syyn takia ole edellytyksiä saavuttaa perusopetuksen tavoitteita. Tällainen päätös edellyttää lääkärin tai psykologin lausuntoa tai sosiaalista selvitystä. Erityisopetus voidaan järjestää oppilaan yleisopetusryhmässä tai erityisluokassa. Inkoossa erityisopetus järjestetään etupäässä oppilaan omassa lähikoulussa. Erityisopetus voi olla myös osa-aikaista. 9 Ammattikoulutus ja korkeakouluopinnot Ammatillinen erityisopetus on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat erityisiä opetusjärjestelyjä tai oppilashuoltopalveluja vammaisuuden, sairauden, kehityksen viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun syyn takia. Ammatillisessa erityisopetuksessa opiskelijat saavat saman pätevyyden kuin muussa ammattikoulutuksessa. Opetus voidaan sopeuttaa kokonaan tai osittain opiskelijan edellytysten mukaiseksi. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOJKS), joka huomioi opiskelijan henkilökohtaiset tarpeet.

11 10 Harjaantumis- ja kuntoutustarkoituksessa annettu opetus ja ohjaus on tarkoitettu vammaisille opiskelijoille, joiden on harjoitettava perusvalmiuksiaan ennen kuin aloittavat perusammattikoulutuksensa tai alkavat opiskella. Tavoitteena voi myös olla harjoittaa ja kuntouttaa opiskelijoita työhön tai itsenäiseen elämään. Toimintarajoitteinen henkilö voi saada ammattikoulutukseen Kelan myöntämää taloudellista tukea opintotukea vastaavan kuntoutusrahan muodossa. Tämä takaa toimeentulon myös korkeakouluopintojen aikana. TYÖ, TOIMEENTULO JA SOSIAALITURVA Vammaiset henkilöt ovat selvästi aliedustettuja työelämässä. Julkisesti tiedostetaan tarve parantaa vammaisten työllisyyttä. Kunnan tulee aktiivisesti edistää vammaisten mahdollisuuksia saada työtä niin kunnan omilla työpaikoilla kuin yksityisessä elinkeinoelämässäkin. Tämä edellyttää työhön sijoittumista edistävien erityisten tukitoimenpiteiden järjestämistä, jos henkilöllä on vaikeuksia työllistyä pelkästään tavanomaisten työvoimapoliittisten toimien avulla. Tarvittaessa kunnan tulee tiedottaa vammaisille mahdollisuuksista saada erillistuettua työtä ja toimintaa. Erityishuoltopiirit Kårkulla samkommun ja Eteva kuntayhtymä järjestävät kehitysvammaisille työtä ja toimintaa. Toimeentuloturva on osa sosiaaliturvaa ja takaa kaikille ihmisille riittävän perusturvan ja kohtuullisen toimeentulon kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu perustoimeentulotuesta, ts. taloudellisesta tuesta, sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista. Yhteiskunnan panokset ovat tarpeen osallisuuden lisäämiseksi ja syrjäytymisen ja köyhyyden vähentämiseksi. Julkinen taho vastaa riittävän taloudellisen tuen saannista, mikäli toimintakyky ja ansiotulot ovat tilapäisesti alentuneet.

12 11

13 12 HENKILÖKOHTAINEN KOSKEMATTOMUUS JA PERHE-ELÄMÄ Toimintakyvyltään fyysisesti tai psyykkisesti rajoittuneella ihmisellä on oikeus valita oma elämäntapansa, asumismuodosta riippumatta. Henkilökohtaista koskemattomuutta, sekä ruumiillista että henkistä loukkaamattomuutta, on kunnioitettava kaikissa tilanteissa. Kaikki toimintarajoitteisten henkilöiden perheeseen, vanhemmuuteen ja parisuhteisiin liittyvä syrjintä on torjuttava. Kotona asumista tuetaan tarpeellisin toimenpitein. KULTTUURI, LIIKUNTA JA VIRKISTYS Vammaisille taataan mahdollisuus osallistua kulttuurielämään samoin ehdoin muiden kanssa ja heille taataan samat mahdollisuudet virkistykseen ja liikuntaan. Kulttuuri-, virkistys- ja vapaa-ajantilat sopeutetaan henkilöille, joiden toimintakyky on rajoittunut. Inkoon kunnassa on liikuntarajoitteisillekin soveltuvia liikuntaryhmiä ja -paikkoja, ks. kunnan kotisivut (mm. lähiliikuntapuisto, urheilu- ja palloiluhalli, urheilukentät). Kunnallinen uimaranta Björnviken on varustettu uimista helpottavalla pyörätuoliluiskalla. Kopparnäsin upea ulkoilualue Degerbyssä soveltuu myös liikuntarajoitteisille. Vammaisneuvosto katsastaa pyydettäessä kohteita ja antaa kehitysehdotuksia. Inkoossa kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajantoimintaa järjestetään usein seurantaloissa. Tilojen esteettömyys on huomioitava kunnan myöntäessä taloja ylläpitäville yhdistyksille taloudellista tukea. Myös kansalaisopiston kurssien on oltava esteettömiä. Vaikeavammaisen henkilökohtainen avustaja pääsee useimmiten ilmaiseksi näihin yllämainittuihin vapaa-ajantilaisuuksiin.

14 13 ESTEETTÖMYYSKARTOITUS Inkoon julkisten tilojen esteettömyyttä tarkistetaan säännöllisin väliajoin. Esteettömyyskartoituksessa tarkastetaan käytännössä, miten rakennuksiin päästään ilman apua ja eri apuvälineitä käyttäen sekä miten siellä pystyy liikkumaan ja käyttämään palveluita ja tiloja. Ryhmä tarkastaa mm. kunnantalon, kauppoja, pankkeja, kahviloita, ravintoloita, apteekin, kirjaston ja kirkon. Julkisia ulkoalueita ja kevyen liikenteen väyliäkin tarkastetaan. Myönteisessä hengessä annetaan palautetta, jolla kiinnitetään huomio mahdollisiin ongelmallisiin tai huonosti toimiviin ratkaisuihin. SITOUTTAMINEN JA SEURANTA Vammaispoliittinen ohjelma on moraalinen ja poliittinen tahdonilmaus, joka huomioidaan kaikessa päätöksenteossa. Kunnanvaltuusto hyväksyy vammaispoliittisen ohjelman. Kunnanhallitus ja vammaisneuvosto vastaavat yhdessä vammaispoliittisen ohjelman sisällön käytännön toteuttamisesta, seurannasta sekä päivittämisestä. Vammaisneuvosto korostaa esteettömyysnäkökohdan huomioimisen tärkeyttä kaikissa kunnan virkamiesten ja luottamuselinten tekemissä päätöksissä Vammaisneuvoston asiantuntemusta on syytä hyödyntää jo asioiden varhaisessa valmisteluvaiheessa.

15 14 LINKKEJÄ Julkiset palvelut kootusti yhdessä osoitteessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL Tietoa terveydestä ja hyvinvoinnista aihealueittain Sosiaali- ja terveysministeriö STM Sosiaali- ja terveys-, toimeentulotuki-, tasa-arvotietoa Valtakunnallinen vammaisneuvosto VANE Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva viranomaisten, vammaisjärjestöjen ja omaisjärjestöjen yhteistyöelin. Linkkejä oppaisiin, lainsäädäntöön, vammaisjärjestöihin Täältä löytyy mm.: Suomen vammaispoliittinen ohjelma Ändrad fältkod Ändrad fältkod Ändrad fältkod Ändrad fältkod Oikeusministeriön oikeudellisen aineiston palvelu Sisältää ajantasaista lainsäädäntöä sekä oikeuskäytäntöä Ympäristöministeriö Maankäyttö ja rakentaminen Vammaispalvelujen käsikirja Yksiin kansiin koottua tietoa vammaispalveluista Ändrad fältkod Inkoon kunta Kunnan asukkailleen tarjoamat palvelut Inkoon vammaisneuvosto Inkoon kunnan ja vammaisten henkilöiden, heidän läheistensä sekä alueella toimivien vammaisjärjestöjen yhteistyöelin. Yhteydenotto Inkoon vammaisneuvostoon kunnan vaihteen kautta Ändrad fältkod Vammaisneuvosto ei käsittele yksittäisen henkilön asioita Ξ Tämän ohjelman piirrokset ovat Merituulen koulun luokkien 2 A ja 2 B oppilaiden tekemiä (v. 2010).

INKOON VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA. Tarkistettu ja päivitetty

INKOON VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA. Tarkistettu ja päivitetty INKOON KUNTA INKOON VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA Tarkistettu ja päivitetty Inkoon vammaisneuvosto 2010 1 SISÄLTÖ VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA Vammaispoliittisen ohjelman tarve Inkoon kunnan vammaispoliittinen

Lisätiedot

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina 2015 LAKI Vammaispalvelulaissa on määritelty ne palvelut ja taloudelliset tukitoimet, joita kunnan sosiaalitoimi järjestää Vammaisille henkilöille. Lain tarkoituksena on edistää vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut

ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut Sosiaaliohjaaja Porin perusturva Vammaispalvelut LAINSÄÄDÄNTÖ Perustuslaki : 6 yhdenvertaisuus, 19 oikeus sosiaaliturvaan Sosiaalihuoltolaki: 1 yksityisen henkilön,

Lisätiedot

Työ kuuluu kaikille!

Työ kuuluu kaikille! Esteetön ja yhdenvertainen työelämä Työ kuuluu kaikille! Uudenmaan TE-toimisto, Pasila 9.3.2016 Anne Mäki, ry 1 Esteettömyys Esteetön työympäristö on kaikkien etu Laaja kokonaisuus, joka mahdollistaa ihmisten

Lisätiedot

Vammaispalvelut Helsingissä. Reija Lampinen vammaisasiamies 26.9.2013 Kampin palvelukeskus

Vammaispalvelut Helsingissä. Reija Lampinen vammaisasiamies 26.9.2013 Kampin palvelukeskus Vammaispalvelut Helsingissä Reija Lampinen vammaisasiamies 26.9.2013 Kampin palvelukeskus Vammaispalvelulaki Vammaispalvelulain mukaan vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla on vamman tai

Lisätiedot

Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi

Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi Sosiaalipalvelut -tulosalue 1 Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi Päivi Nurmi-Koikkalainen 21.10.2008 Rovaniemi Oikeudenmukaisuus = normit + käytäntö H.T. Klami 1990

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu

Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu Kuljetuspalveluhakemus 1 (5) Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu Virkistys- ja asiointimatkat (enintään 18 yhdensuuntaista matkaa/kk) Sipoon kunnan ja lähikuntien alueilla, ei

Lisätiedot

PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto Viranomaisesite

PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto Viranomaisesite Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto: Aikuissosiaalityön päällikkö Puh. 044 577 2746, ma-ti, to-pe klo 9.00 10.00 Työnjohto ja hallinto Vakituiset ja tilapäiset asumispalvelusijoitukset (sis. myös Vpl:n

Lisätiedot

V a m m a i s p a l v e l u t t y ö l l i s t y m i s e n t u k e n a S a n n a K a l m a r i, k u n t o u t u s s u u n n i t t e l i j a

V a m m a i s p a l v e l u t t y ö l l i s t y m i s e n t u k e n a S a n n a K a l m a r i, k u n t o u t u s s u u n n i t t e l i j a V a m m a i s p a l v e l u t t y ö l l i s t y m i s e n t u k e n a S a n n a K a l m a r i, k u n t o u t u s s u u n n i t t e l i j a Vammaispalvelulaki Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu -järjestelmä periaatteet ja lakitausta

Henkilökohtainen apu -järjestelmä periaatteet ja lakitausta Henkilökohtainen apu -järjestelmä periaatteet ja lakitausta Lakimies Mika Välimaa 13.5.2014, Turku Kynnys ry Säädökset Vammaispalvelulaki (8-8 d, 3 a ) subjektiivinen oikeus palvelusuunnitelma Laki sosiaalihuollon

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET PALVELUT JA TUKITOIMET

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET PALVELUT JA TUKITOIMET VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET PALVELUT JA TUKITOIMET Vammaispalvelun toteuttaminen pohjautuu vammaispalvelulakiin ja asetukseen sekä soveltamisohjeisiin. Lain tarkoitus on - edistää vammaisen henkilön edellytyksiä

Lisätiedot

HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA

HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA Hakemus saapui: Viranomainen /toimintayksikkö Vaasan kaupunki Vammaispalvelu PL 241, Vöyrinkatu 46 65100 VAASA P. 06 325 1111/ vaihde Henkilötiedot Sukunimi

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 12.7.2017 Taltionumero 3515 Diaarinumero 3492/2/16 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUT. Vammaispalvelujen palveluesimies Maija Tervo. Vammaispalvelun sosiaalityö ja ohjaus. Asumispalvelut Katja Vesterelve

VAMMAISPALVELUT. Vammaispalvelujen palveluesimies Maija Tervo. Vammaispalvelun sosiaalityö ja ohjaus. Asumispalvelut Katja Vesterelve VAMMAISPALVELUT Vammaispalvelujen palveluesimies Maija Tervo Vammaispalvelun sosiaalityö ja ohjaus Ansala Heli Juupaluoma Sauli Niemi Johanna Rapo Sirpa Asumispalvelut Katja Vesterelve Tiimivastaavat Päivätoiminta

Lisätiedot

Vammaispalvelulaista. Vammaispalveluraadille Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski

Vammaispalvelulaista. Vammaispalveluraadille Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski Vammaispalvelulaista Vammaispalveluraadille 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski 30.5.2013 Vammaispalvelulaki Ketä laki koskee? Vammaisuus (VpL 2 ) vamma tai sairaus pitkäaikaisuus eli

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Kuljetuspalvelun tarve Virkistys- ja asiointimatkat (enintään 18/ yhdensuuntaista

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu käytännössä

Henkilökohtainen apu käytännössä Henkilökohtainen apu käytännössä Mirva Vesimäki, Henkilökohtaisen avun koordinaattori, Keski-Suomen henkilökohtaisen avun keskus HAVU 24.2.2012 Henkilökohtainen apu vaikeavammaiselle henkilölle, 8 2 Kunnan

Lisätiedot

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt Helsingin sosiaalivirasto Vammaisten sosiaalityö 26.1.2010 www.hel.fi Sosiaalityö ja palveluohjaus Sosiaaliturvaa

Lisätiedot

Vammaispalvelut ja vaikeavammaisuus

Vammaispalvelut ja vaikeavammaisuus Vammaispalvelut ja vaikeavammaisuus Lakimies Mika Välimaa, Kynnys ry Salo, 27.2.2014 1 Lait ja asetukset Sosiaalihuoltolaki Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 3.4.1987/380

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUN PALVELUASUMINEN

VAMMAISPALVELUN PALVELUASUMINEN POHJOIS-SATAKUNNAN HANKEKUNNAT HONKAJOKI, JÄMIJÄRVI, KANKAANPÄÄ, KARVIA VAMMAISPALVELUN PALVELUASUMINEN TOIMINTAOHJE Palvelun määritelmä Vaikeavammaisen määritelmä Palveluasumiseen liittyvät palvelut ja

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN APU VAIKEAVAMMAISELLE HENKILÖLLE SOVELTAMISOHJEET 01.12.2009 LÄHTIEN

HENKILÖKOHTAINEN APU VAIKEAVAMMAISELLE HENKILÖLLE SOVELTAMISOHJEET 01.12.2009 LÄHTIEN Vaasan sosiaali- ja terveystoimi/sosiaalityö ja perhepalvelut/vammaispalvelut HENKILÖKOHTAINEN APU VAIKEAVAMMAISELLE HENKILÖLLE SOVELTAMISOHJEET 01.12.2009 LÄHTIEN YLEISTÄ HENKILÖKOHTAISESTA AVUSTA Henkilökohtaisen

Lisätiedot

Kuljetuspalvelua voi käyttää Jyväskylän, Joutsan, Jämsän, Laukaan, Luhangan, Muuramen, Petäjäveden, Toivakan ja Uuraisten kunnan alueella.

Kuljetuspalvelua voi käyttää Jyväskylän, Joutsan, Jämsän, Laukaan, Luhangan, Muuramen, Petäjäveden, Toivakan ja Uuraisten kunnan alueella. 2 erityishuollosta annetun lain (519/1977) 1 :ssä tarkoitetulle henkilölle järjestetään hänen vammaisuutensa edellyttämiä palveluja ja tukitoimia ensisijaisesti tämän lain nojalla siltä osin kuin ne ovat

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN PERUSTEELLA JÄRJESTETTÄVIEN PALVELUIDEN JA TUKITOIMIEN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET v. 2011

VAMMAISPALVELULAIN PERUSTEELLA JÄRJESTETTÄVIEN PALVELUIDEN JA TUKITOIMIEN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET v. 2011 VAMMAISPALVELULAIN PERUSTEELLA JÄRJESTETTÄVIEN PALVELUIDEN JA TUKITOIMIEN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET v. 2011 1. YLEISET PERUSTEET Vammaispalvelulain soveltamisen tavoitteena on a) edistää vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

Henkilökohtainen avustajajärjestelmä ja vammaispalvelulaki. Jyväskylä 28.8.2008 lakimies Juha-Pekka Konttinen

Henkilökohtainen avustajajärjestelmä ja vammaispalvelulaki. Jyväskylä 28.8.2008 lakimies Juha-Pekka Konttinen Henkilökohtainen avustajajärjestelmä ja vammaispalvelulaki Jyväskylä 28.8.2008 lakimies Juha-Pekka Konttinen Henkilökohtainen avustaja järjestelmä (Kynnys ry:n laatima määritelmä) Henkilökohtainen avustaja

Lisätiedot

SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUIDEN VAMMAISPALVELUT JA KEHITYSVAMMAHUOLTO

SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUIDEN VAMMAISPALVELUT JA KEHITYSVAMMAHUOLTO SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUIDEN VAMMAISPALVELUT JA KEHITYSVAMMAHUOLTO Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan vammaispalvelulaissa henkilöä, jolla on vamman tai sairauden johdosta arviolta

Lisätiedot

VAMMAISTEN HENKILÖIDEN MÄÄRÄ- RAHASIDONNAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN TOIMINTAOHJE ESPOOSSA Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.8.

VAMMAISTEN HENKILÖIDEN MÄÄRÄ- RAHASIDONNAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN TOIMINTAOHJE ESPOOSSA Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.8. VAMMAISTEN HENKILÖIDEN MÄÄRÄ- RAHASIDONNAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN TOIMINTAOHJE ESPOOSSA Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.8.2009 Kumoaa Vammaisten henkilöiden määrärahasidonnaisten palveluiden ja

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja Henkilökohtaisen avun hakeminen Työpaja 10.10.2013 Vammaispalvelulaki - Henkilökohtainen apu liittyy vammaispalvelulakiin. - Vammaispalvelulaki uudistui 1.9.2009. - Vammaispalvelulakia muutettiin, jotta

Lisätiedot

KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT

KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT Kelan kautta haettavia etuuksia: Osittain tai kokonaan korvattavat lääkkeet Eläkettä saavan hoitotuki Eläkkeen saajan asumistuki LÄÄKEKORVAUKSET

Lisätiedot

Koske Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Puhevammaisten tulkkipalvelut Keski-Suomessa työkokous 20.9.2007 Armi Mustakallio, projektipäällikkö

Koske Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Puhevammaisten tulkkipalvelut Keski-Suomessa työkokous 20.9.2007 Armi Mustakallio, projektipäällikkö Koske Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Puhevammaisten tulkkipalvelut Keski-Suomessa työkokous 20.9.2007 Armi Mustakallio, projektipäällikkö 24.9.2007 Mitä tulkkipalveluihin kuuluu? VpA 7 Työssä

Lisätiedot

YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS

YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS Tekstin kokoaminen ja kuvat: Tommi Kivimäki SOPIMUKSEN ARTIKLAT 5-30: 5. Vammaisten syrjintä on kielletty Vammaisten ihmisten on saatava tietoa ymmärrettävässä

Lisätiedot

1.9.2009 VOIMAAN TULLEIDEN VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMINEN JOUTSASSA

1.9.2009 VOIMAAN TULLEIDEN VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMINEN JOUTSASSA 1 Liite n:o 3, Perusturvalautakunta 27.1.2010 10 1.9.2009 VOIMAAN TULLEIDEN VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMINEN JOUTSASSA Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Lisätiedot

SATAOSAA - MUUTOKSESSA MUKANA! Vammaistyön päällikkö, Rauma Vesa Kiiski

SATAOSAA - MUUTOKSESSA MUKANA! Vammaistyön päällikkö, Rauma Vesa Kiiski SATAOSAA - MUUTOKSESSA MUKANA! Vammaistyön päällikkö, Rauma Vesa Kiiski VAMMAISPALVELULAKI 8 b Päivätoiminta 8 c Henkilökohtainen apu KEHITYSVAMMALAKI 2 : kohta 3) tarpeellinen ohjaus sekä 4) työtoiminnan

Lisätiedot

Kuntoutussuunnitelma Palvelusuunnitelma

Kuntoutussuunnitelma Palvelusuunnitelma Kuntoutussuunnitelma Palvelusuunnitelma Kuntoutussuunnitelma ja palvelusuunnitelma Ideaalitilanne on, että palvelusuunnitelma ja kuntoutussuunnitelma tukevat toisiaan palvelujen järjestämisessä. Niiden

Lisätiedot

PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto -viranomaisesite-

PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto -viranomaisesite- PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto -viranomaisesite- Tavoitteenamme on edistää vammaisen henkilön itsenäistä selviytymistä ja vähentää vamman aiheuttamia rajoitteita tai esteitä asiakkaidemme

Lisätiedot

1994 vp -- lie 271 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

1994 vp -- lie 271 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1994 vp -- lie 271 Flallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUHAKEMUS

VAMMAISPALVELUHAKEMUS VAMMAISPALVELUHAKEMUS Hakijan henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Haettavat palvelut (täytetään vain niiden palvelujen osalta, joita haetaan) 1. Asuminen Asunnon muutostyöt, mitä

Lisätiedot

Alustusta erityislainsäädäntöön. Vammaispalvelujen raati 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski

Alustusta erityislainsäädäntöön. Vammaispalvelujen raati 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski Alustusta erityislainsäädäntöön Vammaispalvelujen raati 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski 30.5.2013 Elävänä olentona maailmassa Erilaiset roolit Ihminen Perheenjäsen, vanhempi, sisarus,

Lisätiedot

Osallisuus ja palvelusuunnittelu

Osallisuus ja palvelusuunnittelu Vammaispalvelujen kehittämishanke 2 Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke 2012-2013 Osallisuus ja palvelusuunnittelu Vammaispalvelulaki VpL:n tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä

Lisätiedot

Puhevammaisten tulkkipalvelut seminaari

Puhevammaisten tulkkipalvelut seminaari Puhevammaisten tulkkipalvelut seminaari Jyväskylän ammattikorkeakoulu 4.12.2007 klo. 12-16 projektipäällikkö Pirkko Jääskeläinen Puhevammaisten tulkkipalvelun oikeus! Kuka on puhevammainen? Miten tulkkipalvelua

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu mitä se on? Kaisa Pesonen

Henkilökohtainen apu mitä se on? Kaisa Pesonen Henkilökohtainen apu mitä se on? Kaisa Pesonen 21.10.2015 VAMMAISPALVELUT Vammaisten ja kehitysvammaisten henkilöiden palveluiden tavoitteena on mahdollistaa vammaiselle henkilölle mielekäs ja muihin asukkaisiin

Lisätiedot

Eri järjestämistapojen valintaprosessit (miten se oikeasti Espoossa tapahtuu)

Eri järjestämistapojen valintaprosessit (miten se oikeasti Espoossa tapahtuu) Eri järjestämistapojen valintaprosessit (miten se oikeasti Espoossa tapahtuu) Anu Autio, asiantuntija Espoon kaupunki, Vammaispalvelut Henkilökohtaisen avun asiakasmäärä sekä nettokustannukset Kuusikossa

Lisätiedot

Vammaistyö. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT. 3 Asumispalvelut. 4 Ryhmäkotien yhteystiedot. 5 Työ- ja päivätoiminta

Vammaistyö. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT. 3 Asumispalvelut. 4 Ryhmäkotien yhteystiedot. 5 Työ- ja päivätoiminta 1 2 Vammaistyö Salon kaupungin vammaistyöhön kuuluvat kehitysvammaisten palvelut, vammaispalvelulain mukaiset palvelut sekä alle 65 -vuotiaiden omaishoidon tuki. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 4.2.2015 Taltionumero 276 Diaarinumero 2783/3/13 1 (7) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista - järjestöjen näkemyksiä. pääsihteeri Pirkko Mahlamäki Vammaisfoorumi ry

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista - järjestöjen näkemyksiä. pääsihteeri Pirkko Mahlamäki Vammaisfoorumi ry YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista - järjestöjen näkemyksiä pääsihteeri Pirkko Mahlamäki Vammaisfoorumi ry Vammaisfoorumi ry. Vammaisjärjestöjen yhteinen ääni 24 kansallisen vammaisjärjestön

Lisätiedot

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Vammaisohjelma 2009-2011 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vammaisohjelma Johdanto Seurakuntayhtymän vammaisohjelma pohjautuu vammaistyöstä saatuihin kokemuksiin. Vammaistyön

Lisätiedot

Tulkkipalveluun liittyvä lainsäädäntö

Tulkkipalveluun liittyvä lainsäädäntö Tulkkipalveluun liittyvä lainsäädäntö Alle on koottu tulkkipalveluun ja tulkintaan liittyviä säännöksiä. Kokonaisuudessaan lakeihin voi tutustua osoitteessa www.finlex.fi Perustuslaki (731/1999) http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731

Lisätiedot

Vammaispalvelulain ja asetuksen perusteella myönnettävien palveluiden ja tukitoimien ohjeet vuodelle 2016

Vammaispalvelulain ja asetuksen perusteella myönnettävien palveluiden ja tukitoimien ohjeet vuodelle 2016 1(10) Vammaispalvelulain ja asetuksen perusteella myönnettävien palveluiden ja tukitoimien ohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki,vammaispalvelut (Sote-lautakunta, 16.12.2015, 165) Ohj 2(10) SISÄLTÖ JOHDANTO

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano 3. 4.12.2009, Helsinki Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen-yksikkö Liiisa.metsola@oph.fi Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä

Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä Vapaus valita miten asun - Kohti kehitysvammaisten yhdenvertaista kansalaisuutta -seminaari FDUV Helsinki, Kuntatalo 14.2.2013 Jaana Huhta, STM Vammaispolitiikan

Lisätiedot

Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä

Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä Vapaus valita miten asun - Kohti kehitysvammaisten yhdenvertaista kansalaisuutta -seminaari FDUV Helsinki, Kuntatalo 14.2.2013 Jaana Huhta, STM Vammaispolitiikan

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta Eveliina Pöyhönen Uusi sosiaalihuoltolaki Lain tarkoitus: Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu matkoilla Tanja Alatainio, lakimies Heta-Liitto

Henkilökohtainen apu matkoilla Tanja Alatainio, lakimies Heta-Liitto Henkilökohtainen apu matkoilla 29.4.2017 Tanja Alatainio, lakimies Heta-Liitto Taustaa Vammaispalvelulaki Henkilökohtaista apua myönnetään päivittäisiin toimiin, työhön ja opiskeluun, harrastuksiin, yhteiskunnalliseen

Lisätiedot

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sosiaali- ja terveysvirasto Vammaispalvelu Metsolantie 2, 04200 Kerava KULJETUSPALVELUHAKEMUS JA -ARVIOINTI 1 (8) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Ammatti: Osoite: Postinumero:

Lisätiedot

Lapsen oikeus henkilökohtaiseen apuun Tampere johtava lakimies Sirkka Sivula Kehitysvammaisten Tukiliitto

Lapsen oikeus henkilökohtaiseen apuun Tampere johtava lakimies Sirkka Sivula Kehitysvammaisten Tukiliitto Lapsen oikeus henkilökohtaiseen apuun Tampere 22.5.2017 johtava lakimies Sirkka Sivula Kehitysvammaisten Tukiliitto Ulos kuplasta Asiakassuunnittelu Arvio Suunnitelma Päätös Toteutus 3 Lapsen osallisuus

Lisätiedot

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on Yleisellä tuella tarkoitetaan jokaiselle suunnattua Yleinen tukea tuki muoto. erityisen Tehostamalla yleisen tuen tukimuotoja pyritään ennalta ja se on ehkäisemään ensisijainen tuen tehostetun järjestämisen

Lisätiedot

Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunta. VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2013 alkaen

Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunta. VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2013 alkaen Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunta VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2013 alkaen 1. Yleistä... 2 1.1 Vammainen henkilö... 2 1.2 Palvelujen järjestämisvelvollisuus... 2 1.3 Palvelujen

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sosiaalihuoltolai n 23 :n l i i k k u m i s t a tukevat palvelut S o v e l t a m i s o h j e e t 1.1.2017 alkaen Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sisällys Sosiaalihuoltolain 23.n mukaisten liikkumista

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukainen Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi

Vammaispalvelulain mukainen Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi Vammaispalvelulain mukainen Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2014 Mitä tarkoittaa henkilökohtainen apu? Henkilökohtainen apu tarkoittaa vaikeavammaisen

Lisätiedot

Esteettömyys YK:n vammaissopimuksessa

Esteettömyys YK:n vammaissopimuksessa Esteettömyys YK:n vammaissopimuksessa Rakennusfoorumi, 01.09.2015, Rakennustietosali - Helsinki Henrik Gustafsson, Invalidiliiton lakimies 1 Yleistä ihmis- ja perusoikeuksista Perustavanlaatuisia oikeuksia,

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖKOH- TAISEN AVUN OHJEET 1.1.2015 ALKAEN

SASTAMALAN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖKOH- TAISEN AVUN OHJEET 1.1.2015 ALKAEN SASTAMALAN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖKOH- TAISEN AVUN OHJEET 1.1.2015 ALKAEN 1. Kenelle henkilökohtaista apua myönnetään 1.1 Vaikeavammainen henkilö Henkilökohtaista apua myönnettäessä

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009 Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009 Vammaispalvelulakiin tulee muutoksia 1.9.2009. Lakiin on lisätty säädökset vaikeavammaisille henkilöille järjestettävästä

Lisätiedot

Vammaispalveluja koskeva lakiuudistus

Vammaispalveluja koskeva lakiuudistus Vammaispalveluja koskeva lakiuudistus Sanna Ahola, erityisasiantuntija, OTK 8.12.2017 Vammaispalveluja koskeva lakiuudistus / Sanna Ahola 1 Sosiaalihuollon palvelujärjestelmän tavoitteet Sosiaalihuollon

Lisätiedot

Tietoa vammaisten ihmisten toimeentulosta: Kysely oikeuksien toteutumisesta Tea Hoffrén

Tietoa vammaisten ihmisten toimeentulosta: Kysely oikeuksien toteutumisesta Tea Hoffrén Tietoa vammaisten ihmisten toimeentulosta: Kysely oikeuksien toteutumisesta 1 6.2.2018 Tea Hoffrén Mitä ja miksi? Kyselyn kohderyhmä: vammaiset henkilöt, omaiset ja läheiset sekä vammaisneuvosto- ja vammaisjärjestötoimijat

Lisätiedot

Taustaa ja näkökulmia vammaisten valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen historiaan

Taustaa ja näkökulmia vammaisten valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen historiaan Taustaa ja näkökulmia vammaisten valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen historiaan Opetushallitus 3.12.2009 1 Erityisopetuksen lähtökohtia/ valmentava koulutus 1980 Vammaisten ammatillisen

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu. Pirjo Poikonen

Henkilökohtainen apu. Pirjo Poikonen Henkilökohtainen apu Pirjo Poikonen Henkilökohtaisen avun tarkoitus Vammaispalvelulain 8 c» Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4. Palveluseteli. ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4. Palveluseteli. ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4 Palveluseteli ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1505-1 Painosmäärä: 10.000 kpl Taitto: AT-Julkaisutoimisto

Lisätiedot

Palvelut autismin kirjon henkilöille Vammaisten palvelut. Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt 14.1.2014

Palvelut autismin kirjon henkilöille Vammaisten palvelut. Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt 14.1.2014 Palvelut autismin kirjon henkilöille Vammaisten palvelut Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt 14.1.2014 SOSIAALITYÖ neuvonta ;lanteen arvioin; palvelutarpeen kartoitus palvelusuunnitelman tekeminen sopivien

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 28.11.2016 Taltionumero 5074 Diaarinumero 3514/3/15 1 (5) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A huoltajinaan B ja C Päätös, jota valitus koskee

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 11.8.2011 Taltionumero 2130 Diaarinumero 3246/3/10 1 (7) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus X:n perusturvalautakunta Päätös, jota valitus koskee

Lisätiedot

Lääkinnällisenä kuntoutuksena myönnettävien apuvälineiden saatavuusperusteet

Lääkinnällisenä kuntoutuksena myönnettävien apuvälineiden saatavuusperusteet Lääkinnällisenä kuntoutuksena myönnettävien apuvälineiden saatavuusperusteet 21.5.2014 Johtava toimintaterapeutti Irmeli Wasén, TURKU/Hyto/Lääkinnällinen kuntoutus 1 Alueellinen apuvälinetoiminta Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Suunnitelmien määrä vammaisasiakkaiden määrään suhteutettuna. Myönteisten päätösten määrät suhteessa tehtyjen hakemusten määrään.

Suunnitelmien määrä vammaisasiakkaiden määrään suhteutettuna. Myönteisten päätösten määrät suhteessa tehtyjen hakemusten määrään. Indikaattorin nimi Mitä mittaa Mitta-arvo Kommentit Palvelutarpeen arviointi palvelutarpeen arvioinnissa tehtyjen sunnitelmien suhteessa vammaisasiaakaiden än Suunnitelmien vammaisasiakkaiden än suhteutettuna

Lisätiedot

Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma Työryhmän loppuraportti

Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma Työryhmän loppuraportti Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma Työryhmän loppuraportti Anne-Mari Raassina Neuvotteleva virkamies STM Työryhmän toimeksianto laatia kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma, johon sisältyvät

Lisätiedot

Lapin aluehallintoviraston strateginen tulossopimus ja Kuntakysely kevät 2012

Lapin aluehallintoviraston strateginen tulossopimus ja Kuntakysely kevät 2012 Lapin aluehallintoviraston strateginen tulossopimus 2012 2015 ja Kuntakysely kevät 2012 SOSIAALIHUOLTO 1 Tavoitteen arviointi: Aluehallintovirasto on valvonut seuraavia kuntien toimia: Vammaisen henkilön

Lisätiedot

Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Asiantuntija- ja keskustelutilaisuus narkolepsialasten vanhemmille ja aikuispotilaille 4.2.2011 Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren,

Lisätiedot

Vammaisten palvelut VAMMAISTEN PALVELUT

Vammaisten palvelut VAMMAISTEN PALVELUT Vammaispalvelut VAMMAISTEN PALVELUT Vammaisten palvelut Lapuan kaupunki tarjoaa arkea helpottavia ja elämänlaatua parantavia palveluita vammaisille ja/tai pitkäaikaissairaille asukkailleen vammaislain

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUT VAKKA-SUOMESSA. Pyhäranta. Laitila. Uusikaupunki. Vehmaa. Taivassalo. Kustavi

VAMMAISPALVELUT VAKKA-SUOMESSA. Pyhäranta. Laitila. Uusikaupunki. Vehmaa. Taivassalo. Kustavi VAMMAISPALVELUT Pyhäranta Laitila Uusikaupunki Vehmaa Kustavi Taivassalo VAKKA-SUOMESSA Sisällysluettelo Laki 2 Vammainen henkilö 3 Kunnan erityinen järjestämisvelvollisuus 3 -palvelusuunnitelma ja palvelutarpeen

Lisätiedot

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Versio 2.0 Lokakuu 2017 11.10.2017 Esityksen nimi / Tekijä 1 Keskeisiä käsitteitä Palvelutehtäväkohtainen palveluryhmä koostuu joukosta sosiaalipalveluja.

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 4.2.2015 Taltionumero 278 Diaarinumero 4064/3/13 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus Nokian kaupunki, perusturvakeskus Päätös, jota valitus

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2015

Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2015 Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2015 Miksi puheenvuoro henkilökohtaisesta avusta? Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu voi olla

Lisätiedot

Päätöksiä henkilökohtaisesta avusta

Päätöksiä henkilökohtaisesta avusta Päätöksiä henkilökohtaisesta avusta Kehitysvammahuollon yhteistyökokous Helsinki, 12.12. 2011 Lakimies Sampo Löf-Rezessy, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. lakineuvonta@kvtl.fi Henkilökohtainen apu Vammaispalvelulaki

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua. KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012

Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua. KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012 Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012 Palvelujen suunnittelun olemassa oleva säädöspohja Perustuslaki yhdenvertaisuus, sosiaaliturva, oikeusturva

Lisätiedot

Onni on yksilöllinen, sujuva arki ja turvallinen verkosto

Onni on yksilöllinen, sujuva arki ja turvallinen verkosto Onni on yksilöllinen, sujuva arki ja turvallinen verkosto OPAS HENKILÖKOHTAISEN AVUN HAKIJALLE Henkilökohtainen apu mahdollistaa yhdenvertaisuuden muiden kanssa Vammaispalvelulaki oikeuttaa henkilökohtaisen

Lisätiedot

Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten asumisen tarpeet Sari Valjakka

Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten asumisen tarpeet Sari Valjakka Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten asumisen tarpeet Sari Valjakka Miljoona esteetöntä asuntoa vuoteen 2030-seminaari 20.3.2014 Tavoitteet ja toteutus Selvittää neurologisesti pitkäaikaissairaiden

Lisätiedot

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Työpaja ammattikorkeakouluille ja sidosryhmille kuntousalan koulutuksesta 27.5.2014 Johtaja Päivi Voutilainen Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus lainsäädäntöön. 23.9.2014, Seinäjoki Salla Pyykkönen, Kvtl

Ajankohtaiskatsaus lainsäädäntöön. 23.9.2014, Seinäjoki Salla Pyykkönen, Kvtl Ajankohtaiskatsaus lainsäädäntöön 23.9.2014, Seinäjoki Salla Pyykkönen, Kvtl Muutosten aika Taustalla eri lainsäädäntömuutoksien tarpeisiin Ajattelutapa muutos tarve / dg Arjen ongelmien moninaistuminen

Lisätiedot

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit 6.4.2017 Sosisaalihuollon palvelutehtätäkohtaiset palveluprosessit / Niina Häkälä ja Antero Lehmuskoski 1 Sosiaalihuollon palveluprosessit Yleiset

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 22.11.2016 Taltionumero 4949 Diaarinumero 4302/3/15 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

Kokemuksia vammaisuudesta kuinka nähdä mahdollisuudet esteiden sijaan

Kokemuksia vammaisuudesta kuinka nähdä mahdollisuudet esteiden sijaan Kokemuksia vammaisuudesta kuinka nähdä mahdollisuudet esteiden sijaan 1 Mitä palveluita olen saanut ja miten ne ovat mahdollistaneet sujuvan arjen? Anna Caldén Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 2018 Kuka

Lisätiedot

Vammaispalvelulain uudistuksen tilanne. Vammaispalvelujen neuvottelupäivät Helsinki, Jaana Huhta, STM

Vammaispalvelulain uudistuksen tilanne. Vammaispalvelujen neuvottelupäivät Helsinki, Jaana Huhta, STM Vammaispalvelulain uudistuksen tilanne Vammaispalvelujen neuvottelupäivät Helsinki, 8.2. 2018 Jaana Huhta, STM Esityksen sisältö Uudistuksen tausta ja lähtökohdat Keskeinen sisältö Jatkovalmistelun kärjet

Lisätiedot

Mitä on palvelusuunnittelu?

Mitä on palvelusuunnittelu? Vammaispalvelujen kehittämishanke 2 Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke 2012-2013 Mitä on palvelusuunnittelu? Piia Liinamaa Palvelusuunnittelun Innopaja 21.5.2013 Meirän tuloo sallia ihimisten ittensä

Lisätiedot

Postinumero ja paikka:

Postinumero ja paikka: Nurmijärven kunta Vammaispalvelut Keskustie 2 A, 01900 Nurmijärvi VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU- HAKEMUS 1 (6) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Osoite: Puhelin

Lisätiedot

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Osoite Puhelin. Osoite. Pystyttekö käyttämään julkisia liikennevälineitä?

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Osoite Puhelin. Osoite. Pystyttekö käyttämään julkisia liikennevälineitä? HAMINAN KAUPUNKI Ikäihmisten palvelut Kotihoitokeskus Pikkuympyräkatu 3 49400 HAMINA P. 0400 801 831 KULJETUSPALVELUHAKEMUS Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu Saap.pv Dnro HAKIJA Sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

LIIKKUMISVAPAUS JA ESTEETTÖMYYS STANDARDI

LIIKKUMISVAPAUS JA ESTEETTÖMYYS STANDARDI LIIKKUMISVAPAUS JA ESTEETTÖMYYS STANDARDI Asukkailla on todellinen mahdollisuus valita itse asuinpaikkansa. Asumisyksikön pitää olla esteetön, ja asukkailla on oltava mahdollisuus liikkua paikasta toiseen

Lisätiedot

Pvm. asioimis- ja virkistys opiskelu työ Montako yhdensuuntaista asioimis- ja virkistysmatkaa arvioitte tarvitsevanne kuukaudessa

Pvm. asioimis- ja virkistys opiskelu työ Montako yhdensuuntaista asioimis- ja virkistysmatkaa arvioitte tarvitsevanne kuukaudessa Ylöjärven kaupunki Vammaispalvelu Kuruntie 10 33470 Ylöjärvi p. 03 565 30 000 Kuljetuspalveluhakemus Asiakastiedot matkapalvelukeskusta varten Pvm 1 HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet (Alleviivatkaa kutsumanimi)

Lisätiedot

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke. Voimavaralähtöisyys ja kuvat palvelusuunnittelussa

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke. Voimavaralähtöisyys ja kuvat palvelusuunnittelussa Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2 Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke Voimavaralähtöisyys ja kuvat palvelusuunnittelussa Kehittämissuunnittelija Piia Liinamaa 2013 Vammaispalvelulain

Lisätiedot

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Vaikuttamistoiminnan päällikkö Marika Ahlstén, Kehitysvammaliitto 4.3.2015 1 Nykytila Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Vastaajien määrä: 1 Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Toni

Lisätiedot

Vammaisetuudet. Alle 16-vuotiaan vammaistuki 16 vuotta täyttäneen vammaistuki Eläkettä saavan hoitotuki Ruokavaliokorvaus

Vammaisetuudet. Alle 16-vuotiaan vammaistuki 16 vuotta täyttäneen vammaistuki Eläkettä saavan hoitotuki Ruokavaliokorvaus Vammaisetuudet Vammaisetuuksien tarkoituksena on tukea vammaisten tai pitkäaikaisesti sairaiden selviytymistä jokapäiväisessä elämässä ja parantaa heidän elämänlaatuaan. Vammaisetuuksia ovat: Alle 16-vuotiaan

Lisätiedot

Vammaisneuvoston esitykset kaupungin vuoden 2016 talousarvioon. 1. Sosiaali- ja terveystoimi

Vammaisneuvoston esitykset kaupungin vuoden 2016 talousarvioon. 1. Sosiaali- ja terveystoimi Vammaisneuvoston esitykset kaupungin vuoden 2016 talousarvioon 1 Vammaisneuvosto pyytää ko. lautakunnilta vastaukset talousarvioesityksiin. Toimiala valmistelee oman toimialan esitykset. Sivistystoimen

Lisätiedot