INKOON VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INKOON VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA"

Transkriptio

1 INKOON KUNTA INKOON VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA Tarkistettu ja päivitetty Inkoon vammaisneuvosto 2014

2 1 SISÄLTÖ VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA... 2 Vammaispoliittisen ohjelman tarve... 2 Inkoon kunnan vammaisneuvosto ja vammaispoliittinen ohjelma... 2 YMPÄRISTÖ... 3 Tietoisuus ja tiedottaminen... 3 Fyysinen ympäristö... 3 Maankäytön suunnittelu ja rakentaminen... 3 Erityismääräykset... 4 VAMMAISPALVELUN TUKIPALVELUT... 4 Subjektiiviseen oikeuteen perustuvat tukipalvelut... 4 Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut... 5 Henkilökohtainen apu... 5 Tulkkipalvelut... 5 Palveluasuminen... 6 Asunnon muutostyöt... 6 Päivätoiminta... 6 Kunnan järjestämät harkinnanvaraiset palvelut... 6 Autoveron palautus... 7 TERVEYDENHUOLTO JA KUNTOUTUS... 7 OPETUS JA KOULUTUS... 8 Perusopetus... 8 Ammattikoulutus ja korkeakouluopinnot... 9 TYÖ, TOIMEENTULO JA SOSIAALITURVA... 9 HENKILÖKOHTAINEN KOSKEMATTOMUUS JA PERHE-ELÄMÄ KULTTUURI, LIIKUNTA JA VIRKISTYS ESTEETTÖMYYSKARTOITUS SITOUTTAMINEN JA SEURANTA LINKKEJÄ... 12

3 2 VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA Vammaispoliittisen ohjelman tarve Vuonna 1993 YK:n yleiskokous hyväksyi 22 erilaista yleisohjetta varmistaakseen vammaisten ihmisten osallisuuden ja tasavertaisuuden. Useat maat, Suomi mukaan lukien, ovat sitoutuneet toteuttamaan ohjeiden hengen ja sisällön, niin yleisellä kuin paikallisellakin tasolla. YK:n yleiskokous hyväksyi vuonna 2006 yleissopimuksen vammaisten oikeuksista. Sopimus astui kansainvälisesti voimaan Suomi ei ole vielä ratifioinut yleissopimusta (marraskuu 2014), sillä se edellyttää ensin kansallisen lainsäädännön harmonisointia. Ratifiointia valmisteleva työryhmä jätti mietintönsä ulkoministerille tammikuussa Inkoon vammaispoliittinen ohjelma on osa suurempaa kokonaisuutta, jonka pyrkimyksenä on taata vammaisille tasavertaiset olosuhteet niin Suomen kaikissa osissa kuin koko maailmassa. Suomen ensimmäinen kansallinen vammaispoliittinen ohjelma hyväksyttiin sosiaali- ja terveysministeriössä vuonna 1995, ja sitä on päivitetty Inkoon kunnan vammaispoliittinen ohjelma kirjoitettiin vuonna 2003 ja päivitettiin Kaikkia koskevat perusvapaudet ja -oikeudet sisältyvät Suomen perustuslakiin. Syrjinnän kieltäviä määräyksiä on yhdenvertaisuuslaissa ja rikoslaissa. Vaikeavammaisten oikeudet vammaisuuteensa liittyviin palveluihin ja tukitoimiin määritellään laissa vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista. Vammaisten oikeuksien huomioonottaminen sisältyy myös mm. maankäyttö- ja rakennuslakiin. Esteettömyys ei tarkoita vain fyysistä saavutettavuutta. Toimintarajoitus voi olla paitsi fyysistä myös henkistä ja älyllistä rajoittuneisuutta. Esteettömyys on laaja kokonaisuus kattaen myös työn, vapaa-ajantoiminnan, kulttuurin ja opinnot. Välttämättömien palveluiden pitää olla saatavissa, kuten myös tarpeellisten toimivien ja henkilökohtaisesti sovitettujen apuvälineiden. Kaiken informaation pitää olla helposti ymmärrettävissä ja saavutettavissa. Yleistä suhtautumista sekä asenteita muokataan jatkuvasti, jotta kanssaihmisten ymmärrys ja tietoisuus lisääntyisivät niitä ihmisiä kohtaan, joilla on erityistarpeita. Inkoon kunnan vammaisneuvosto ja vammaispoliittinen ohjelma Inkoon kunta huomioi päätöksissään käytännön ratkaisut toimintarajoitteisten henkilöiden päivittäisen elämän helpottamiseksi, jotta nämä saavuttaisivat mahdollisimman suuren tasavertaisuuden ja osallisuuden. Yhdessä seudun vammaisjärjestöjen kanssa kunta haluaa edistää toimintarajoitteisten henkilöiden mahdollisuuksia aktiiviseen osallistumiseen yhteiskuntaan, samalla pyrkien torjumaan syrjäytymisen ja passivoitumisen. Sopivien tukitoimien avulla henkilö voi toimintarajoitteisuudestaan huolimatta olla tasavertainen ja osallistuva kansalainen täysine itsemääräämisoikeuksineen. Jokainen on itse oman hyvän ja mielekkään elämänsä paras asiantuntija. Vammaisneuvosto, joka nimetään valtuustokausittain, valvoo kunnan päätöksiä ja toimia, jotka koskevat vammaisia henkilöitä, sekä neuvoo ja ohjaa yleisellä tasolla vammaisia arjen ja osallistumisen parantamiseksi. Vammaisneuvostolla ei ole itsenäistä päätäntävaltaa.

4 3 Inkoon vammaispoliittinen ohjelma on osa jatkuvaa prosessia, jolla pyritään takaamaan inkoolaisille toimintarajoitteisille henkilöille hyvät elinehdot. YMPÄRISTÖ Tietoisuus ja tiedottaminen Kielteiset asenteet ja puutteellinen tieto voivat olla vaikeammin voitettavissa kuin näkyvät esteet. Siksi kunta pyrkiikin aktiivisesti parantamaan henkilökunnan, luottamushenkilöiden ja kuntalaisten tietoisuutta vammaisuudesta sekä vammaisten oikeuksista ja tarpeista. Jotta virkamiehet pystyisivät hoitamaan velvollisuutensa, heidän on jatkuvasti saatava koulutusta vammaisasioissa. Kuntalaisille suunnatun informaation tulee kokonaisuudessaan olla helposti saatavilla, helppolukuista ja myös näkö-, kuulo- ja liikuntarajoitteisten käytettävissä. Inkoon kunnan kotisivuja laadittaessa huomioidaan käytettävyys, jotta sivut sopisivat myös erityisryhmille, kuten heikkonäköisille ja henkilöille, joilla on luku- ja kirjoitusvaikeuksia. Kunta valvoo, että kuntien yhteisten toimielinten tiedonvälityksessä huomioidaan myös Inkoo ja inkoolaiset. Fyysinen ympäristö Maankäytön suunnittelu ja rakentaminen Kunta huomioi vammaisnäkökulman kaikessa maankäytön suunnittelussa ja rakentamisessa. Kokonaisvastuu on kunnanhallituksella. Kunta selvittää kiinteistöjen, ulkoalueiden ja kevyen liikenteen väylien saavutettavuuden. Vammaisneuvostolle on varattava tilaisuus kommentoida suunnitelmia ja piirustuksia suunnittelun alkuvaiheista lähtien.

5 4 Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan alueiden käytön suunnittelun tulee edistää turvallisen, terveellisen, viihtyisän, sosiaalisesti toimivan ja eri väestöryhmien tarpeita tyydyttävän elin- ja toimintaympäristön luomista. Vammaisten käyttöön sopeutetut rakennukset ja liikennejärjestelyt soveltuvat myös henkilöille, joilla ei ole toimintarajoitteita, kuten esim. lapset ja vanhukset. Eri toimintarajoitteisilla henkilöryhmillä on rakennuksille omat vaateensa. Liikuntavammaisilla on vaikeuksia portaissa ja vastaavissa tiloissa; näkövammaiset tarvitsevat hyvin valaistun ja helposti hahmotettavan ympäristön. Kuulovammaiset hyötyvät hyvästä akustiikasta ja induktiosilmukoista ja allergikot rakennuksesta, jossa ei ole herkistäviä materiaaleja. Nämä vaatimukset on otettava huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Erityismääräykset Tiettyjen rakennusten, kuten julkisten hallinto- ja palvelurakennusten, sekä muissa rakennuksissa toimivien liike- ja palvelutilojen, joihin tasa-arvon näkökulmasta kaikilla pitää olla pääsy, pitää olla toimintarajoitteisten henkilöiden liikkumiselle soveltuvat. Määräykset koskevat aina julkisia uudisrakennuksia. Määräykset koskevat myös ulkoalueita ja liikenneväyliä. Kunnalla on rakennuslupia myöntäessään mahdollisuus ohjata rakentamista vammaisille soveltuvaksi. Rakennustarkastustoimen aktiivisuudella ja tietoisuudella on ratkaiseva merkitys näiden asioiden edistämisessä. Suunnittelijoiden edellytetään olevan tietoisia vammaisten tarpeista jo rakennushankkeita suunniteltaessa. Rakennuslautakunnan ja -tarkastustoimen sekä urakoitsijoiden tulee toimia siten, että rakennushankkeet täyttävät saavutettavuusnormit. VAMMAISPALVELUN TUKIPALVELUT Jotta vammaiset voivat elää ja toimia yhteiskunnan täysivaltaisina jäseninä tarvitaan tukipalveluja. Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annettu laki säätelee tukipalveluja, joihin toimintarajoitteisilla henkilöillä on subjektiivinen oikeus. Kunnan on myönnettävä riittävät määrärahat kattamaan vammaisten subjektiiviseen oikeuteen perustuvien tukipalveluiden järjestämisen. Avuntarve on otettava huomioon kaikille toimintarajoitteisille henkilöille laadittavissa henkilökohtaisissa palvelusuunnitelmissa, joita päivitetään tarvittaessa. Vammaispalvelulaki määrittelee palvelujen vähimmäistason. Palvelut myönnetään vaikeavammaisille iästä riippumatta mutta vammaispalvelulaki ei kuitenkaan koske normaaliin ikääntymiseen liittyviä sairauksia ja toimintaesteitä. Lakisääteiset, nk. subjektiiviset oikeudet myönnetään riippumatta siitä, onko kunta varannut talousarvioon määrärahaa vai ei. Tietyt muut palvelut ja tukitoimet järjestetään harkinnanvaraisesti kunnan talousarvion puitteissa. Subjektiiviseen oikeuteen perustuvat tukipalvelut Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain mukaan kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle mm. kohtuulliset kuljetuspalvelut niihin liittyvine saattajapalveluineen; samoin on järjestettävä päivätoimintaa, henkilökohtaista apua sekä palveluasumista, mikäli henkilö vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista.

6 5

7 Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut Erityisistä liikkumisvaikeuksista kärsivillä henkilöillä, jotka vammansa tai sairautensa vuoksi eivät voi käyttää joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia, on oikeus kuljetuspalveluihin ja niihin liittyviin saattajapalveluihin työssä käymisen, opiskelun, asioimisen, yhteiskunnallisen osallistumisen, virkistyksen tai muun sellaisen jokapäiväiseen elämään liittyvän syyn vuoksi. Henkilökohtainen apu Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen kotona tai kodin ulkopuolella päivittäisissä toimissa, työssä ja opinnoissa, vapaa-ajanharrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja sosiaalisten kontaktien ylläpitämisessä tarvitsemaa välttämätöntä toisen henkilön apua. Kunta voi järjestää henkilökohtaisen avun korvaamalla henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset. Kunta voi vaihtoehtoisesti myöntää palvelusetelin, jolla vammainen voi hankkia itselleen avustajapalvelua. Kolmantena vaihtoehtona kunta voi ostaa avustajapalvelua julkiselta tai yksityiseltä palveluntuottajalta tai tuottaa palvelun itse tai solmia palvelusopimuksen toisen kunnan tai kuntien kanssa. Inkoossa vammaiset etupäässä toimivat itse työnantajina, ja kunta korvaa avusta aiheutuneet kustannukset. Henkilökohtaisesta avusta päätettäessä kunnan on otettava huomioon vaikeavammaisen omat mielipiteet ja toiveet sekä palvelusuunnitelmassa määritelty yksilöllinen avun tarve ja vammaisen elämäntilanne kokonaisuudessaan. 6 Tulkkipalvelut Suomessa asuvalla henkilöllä, jolla on kuulo-, näkö- tai puhevamma sekä käytössään jokin toimiva kommunikaatiomenetelmä, on oikeus maksuttomaan tulkkauspalveluun. Kommunikointimenetelmiä ovat esimerkiksi viittomakieli, kielen mukaan viitottu puhe, puhetulkkaus ja kirjoitustulkkaus.

8 Tulkkia voi käyttää työssäkäymiseen, opiskeluun, asioimiseen, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja vapaa-ajanharrastuksiin. Tulkkauspalvelua haetaan Kelan vammaisten tulkkauspalvelukeskuksesta. Palveluasuminen Palveluasumiseen kuuluvat asunto sekä sellaiset asumiseen liittyvät palvelut, jotka ovat välttämättömiä asukkaan jokapäiväisen suoriutumisen kannalta. Asuminen voidaan järjestää palvelutalossa tai vammaiselle sopeutetussa omassa kodissa tukipalveluiden, henkilökohtaisten avustajien, omaishoitajien tai näiden yhdistelmän avulla. Inkoon kunta pyrkii ensisijaisesti järjestämään asumisen omassa kodissa riittävien tukitoimien avulla. Asunnon muutostyöt Kunta korvaa vaikeavammaiselle henkilölle välttämättömät asunnon muutostöistä aiheutuvat kohtuulliset kustannukset, jos toimenpiteet ovat vamman tai sairauden johdosta välttämättömiä, jotta selvitään normaaleista arkitoimista. Muutostarpeet liittyvät usein keittiösisustukseen, valaistukseen, saniteettitiloihin ja sisäänkäynteihin (luiskat, ovet, kynnykset). Myös suunnittelukustannukset korvataan. 7 Päivätoiminta Työkyvyttömille, toimintakyvyltään vaikeasti rajoittuneille henkilöille järjestetään päivätoimintaa sosiaalisten taitojen edistämiseksi ja itsenäisen elämän tukemiseksi. Kunnan järjestämät harkinnanvaraiset palvelut Muiden kuin lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin kuuluvien välineiden, koneiden tai laitteiden hankkimisesta aiheutuvat kulut korvataan joko osittain tai kokonaan vammaispalvelulain perusteella sellaiselle vammaiselle henkilölle, joka tarvitsee niitä vammansa tai sairautensa johdosta liikkumiseen, viestintään tai henkilökohtaiseen suoriutumiseen kotona tai vapaa-aikana. Tällaiset kustannukset voivat aiheutua esim. auton hankinnasta ja varustamisesta, kotitalouskoneista, tietokoneista sekä harrastuksiin ja vapaa-aikaan liittyvistä välineistä.

9 Vamman tai sairauden takia tarvittavan erikoisruokavalion, -vaatteiden tai - jalkineiden ylimääräiset kustannukset voidaan myös korvata kokonaan tai osittain. Niiden välineiden, koneiden ja laitteiden kustannuksista, jotka vammainen tarvitsee selvitäkseen päivittäisistä toimistaan, korvataan puolet. Kuitenkin korvataan kokonaan muutostyöt vakiomallisiin välineisiin, koneisiin tai laitteisiin. Lisäksi kunta voi tarjota vammaisen käyttöön korvauksetta välineitä, koneita ja laitteita. Autoveron palautus Vammainen henkilö voi saada autoverolain mukaan joko kokonaan tai osittain autoveron palautettua omaan käyttöön tulevasta autosta, joka ensirekisteröidään Suomessa hänen omistukseensa. Käytetynkin auton voi siis tuoda maahan ja saada veronpalautusta. Palautusta haetaan Hangon tullista. 8 TERVEYDENHUOLTO JA KUNTOUTUS Julkinen terveydenhuolto vastaa väestön terveys- ja sosiaalihuollosta sekä suoraan sairaanhoitoon liittyvästä lääkinnällisestä kuntoutuksesta. Tällöin terveydenhuolto vastaa myös kuntoutuksen ohjauksesta ja päivittäin tarvittavista esim. liikunta- ja kommunikaatioapuvälineistä. Terveydenhuollon sosiaalityö pyrkii luomaan edellytyksiä sairauden menestykselliselle hoidolle sekä ohjaamaan, neuvomaan ja selvittämään sairaudesta tai vammaisuudesta johtuvia sosiaalisia ongelmatilanteita. Tavoitteena on vahvistaa sosiaalisia taitoja ja auttaa vammaista selviytymään omin voimin. Kansaneläkelaitos (Kela) järjestää ja kustantaa vaikeavammaisten henkilöiden lakisääteisen ammatillisen sekä lääkinnällisen kuntoutuksen, jossa kuntoutuksen tarkoituksena on ylläpitää tai parantaa vammaisen työ- tai toimintakykyä ja tukea mahdollisuuksia selvitä arjesta. Kela edellyttää, että asiakkaalle on myönnetty vähintään korotettuna hoitotuki tai vammaistuki. Valtion talousarviossa vuosittain myönnettävien varojen puitteissa Kela järjestää myös harkinnanvaraista kuntoutusta. Tätä harkinnanvaraista kuntoutusta järjestetään esim. henkilökohtaisten kuntoutusjaksojen, kuntoutuskurssien, sopeutumisvalmennuksen, ammatillisesti syvennetyn lääkinnällisen kuntoutuksen (ASLAK), psykoterapian ja neuropsykologisen kuntoutuksen muodossa. Kunta voi harkinnanvaraisesti kustantaa näitä kuntoutustoimenpiteitä, mikäli Kela ei ole niitä myöntänyt. Inkoon kunnalla on lakisääteinen kuntoutusyhteistyöryhmä, joka voi tiimissä käsitellä yksittäisiä kuntoutustapauksia. Tässä ryhmässä useiden viranomaisten edustajat toimivat yhteistyössä löytääkseen asiakkaan kuntoutukseen parhaan toimintatavan. OPETUS JA KOULUTUS Perusopetus Kaikki lapset ovat oppivelvollisia, riippumatta mahdollisesta toimintakyvyn rajoituksesta, sairaudesta tai oppimisvaikeudesta. Tämä velvoittaa omaksumaan perusopetuslaissa ja opintosuunnitelman perusteissa vahvistetun perusopetuksen oppimäärän. Yleensä

10 oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jolloin lapsi täyttää seitsemän vuotta. Oikeus koulunkäyntiin koskee myös kehitysvammaisia lapsia. Opetus on ensisijaisesti järjestettävä lapsen lähikoulussa siten, etteivät lapsen ystäväpiiri ja ympäristö vaihdu koulunkäynnin alkaessa. Yhdenvertainen opetus vaatii riittäviä resursseja. On järjestettävä koulunkäyntiavustajia, apuvälineitä ja tulkkipalvelua. Koulujen opintosuunnitelmien tulee olla joustavia ja sopeutettavia. Opettajille tarjotaan mahdollisuus jatkokoulutukseen vammaisten lasten opetukseen tarvittavien valmiuksien hankkimiseksi. Opetusta varten on olemassa sekä ruotsin- että suomenkielisiä erityisopettajia. Mikäli on ilmeistä, ettei lapsi voi vammaisuuden tai sairauden takia saavuttaa perusopetuksen tavoitteita yhdeksässä vuodessa, voi oppivelvollisuus olla yksitoista vuotta (nk. pidennetty oppivelvollisuus). Erityisopetuspäätös tehdään oppilaille, joilla ei vammaisuuden, sairauden, kehityksen viivästymisen, tunne-elämän häiriöiden tai muun näihin verrattavan syyn takia ole edellytyksiä saavuttaa perusopetuksen tavoitteita. Tällainen päätös edellyttää lääkärin tai psykologin lausuntoa tai sosiaalista selvitystä. Erityisopetus voidaan järjestää oppilaan yleisopetusryhmässä tai erityisluokassa. Inkoossa erityisopetus järjestetään etupäässä oppilaan omassa lähikoulussa. Erityisopetus voi olla myös osa-aikaista. 9 Ammattikoulutus ja korkeakouluopinnot Ammatillinen erityisopetus on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat erityisiä opetusjärjestelyjä tai oppilashuoltopalveluja vammaisuuden, sairauden, kehityksen viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun syyn takia. Ammatillisessa erityisopetuksessa opiskelijat saavat saman pätevyyden kuin muussa ammattikoulutuksessa. Opetus voidaan sopeuttaa kokonaan tai osittain opiskelijan edellytysten mukaiseksi. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOJKS), joka huomioi opiskelijan henkilökohtaiset tarpeet.

11 10 Harjaantumis- ja kuntoutustarkoituksessa annettu opetus ja ohjaus on tarkoitettu vammaisille opiskelijoille, joiden on harjoitettava perusvalmiuksiaan ennen kuin aloittavat perusammattikoulutuksensa tai alkavat opiskella. Tavoitteena voi myös olla harjoittaa ja kuntouttaa opiskelijoita työhön tai itsenäiseen elämään. Toimintarajoitteinen henkilö voi saada ammattikoulutukseen Kelan myöntämää taloudellista tukea opintotukea vastaavan kuntoutusrahan muodossa. Tämä takaa toimeentulon myös korkeakouluopintojen aikana. TYÖ, TOIMEENTULO JA SOSIAALITURVA Vammaiset henkilöt ovat selvästi aliedustettuja työelämässä. Julkisesti tiedostetaan tarve parantaa vammaisten työllisyyttä. Kunnan tulee aktiivisesti edistää vammaisten mahdollisuuksia saada työtä niin kunnan omilla työpaikoilla kuin yksityisessä elinkeinoelämässäkin. Tämä edellyttää työhön sijoittumista edistävien erityisten tukitoimenpiteiden järjestämistä, jos henkilöllä on vaikeuksia työllistyä pelkästään tavanomaisten työvoimapoliittisten toimien avulla. Tarvittaessa kunnan tulee tiedottaa vammaisille mahdollisuuksista saada erillistuettua työtä ja toimintaa. Erityishuoltopiirit Kårkulla samkommun ja Eteva kuntayhtymä järjestävät kehitysvammaisille työtä ja toimintaa. Toimeentuloturva on osa sosiaaliturvaa ja takaa kaikille ihmisille riittävän perusturvan ja kohtuullisen toimeentulon kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu perustoimeentulotuesta, ts. taloudellisesta tuesta, sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista. Yhteiskunnan panokset ovat tarpeen osallisuuden lisäämiseksi ja syrjäytymisen ja köyhyyden vähentämiseksi. Julkinen taho vastaa riittävän taloudellisen tuen saannista, mikäli toimintakyky ja ansiotulot ovat tilapäisesti alentuneet.

12 11

13 12 HENKILÖKOHTAINEN KOSKEMATTOMUUS JA PERHE-ELÄMÄ Toimintakyvyltään fyysisesti tai psyykkisesti rajoittuneella ihmisellä on oikeus valita oma elämäntapansa, asumismuodosta riippumatta. Henkilökohtaista koskemattomuutta, sekä ruumiillista että henkistä loukkaamattomuutta, on kunnioitettava kaikissa tilanteissa. Kaikki toimintarajoitteisten henkilöiden perheeseen, vanhemmuuteen ja parisuhteisiin liittyvä syrjintä on torjuttava. Kotona asumista tuetaan tarpeellisin toimenpitein. KULTTUURI, LIIKUNTA JA VIRKISTYS Vammaisille taataan mahdollisuus osallistua kulttuurielämään samoin ehdoin muiden kanssa ja heille taataan samat mahdollisuudet virkistykseen ja liikuntaan. Kulttuuri-, virkistys- ja vapaa-ajantilat sopeutetaan henkilöille, joiden toimintakyky on rajoittunut. Inkoon kunnassa on liikuntarajoitteisillekin soveltuvia liikuntaryhmiä ja -paikkoja, ks. kunnan kotisivut (mm. lähiliikuntapuisto, urheilu- ja palloiluhalli, urheilukentät). Kunnallinen uimaranta Björnviken on varustettu uimista helpottavalla pyörätuoliluiskalla. Kopparnäsin upea ulkoilualue Degerbyssä soveltuu myös liikuntarajoitteisille. Vammaisneuvosto katsastaa pyydettäessä kohteita ja antaa kehitysehdotuksia. Inkoossa kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajantoimintaa järjestetään usein seurantaloissa. Tilojen esteettömyys on huomioitava kunnan myöntäessä taloja ylläpitäville yhdistyksille taloudellista tukea. Myös kansalaisopiston kurssien on oltava esteettömiä. Vaikeavammaisen henkilökohtainen avustaja pääsee useimmiten ilmaiseksi näihin yllämainittuihin vapaa-ajantilaisuuksiin.

14 13 ESTEETTÖMYYSKARTOITUS Inkoon julkisten tilojen esteettömyyttä tarkistetaan säännöllisin väliajoin. Esteettömyyskartoituksessa tarkastetaan käytännössä, miten rakennuksiin päästään ilman apua ja eri apuvälineitä käyttäen sekä miten siellä pystyy liikkumaan ja käyttämään palveluita ja tiloja. Ryhmä tarkastaa mm. kunnantalon, kauppoja, pankkeja, kahviloita, ravintoloita, apteekin, kirjaston ja kirkon. Julkisia ulkoalueita ja kevyen liikenteen väyliäkin tarkastetaan. Myönteisessä hengessä annetaan palautetta, jolla kiinnitetään huomio mahdollisiin ongelmallisiin tai huonosti toimiviin ratkaisuihin. SITOUTTAMINEN JA SEURANTA Vammaispoliittinen ohjelma on moraalinen ja poliittinen tahdonilmaus, joka huomioidaan kaikessa päätöksenteossa. Kunnanvaltuusto hyväksyy vammaispoliittisen ohjelman. Kunnanhallitus ja vammaisneuvosto vastaavat yhdessä vammaispoliittisen ohjelman sisällön käytännön toteuttamisesta, seurannasta sekä päivittämisestä. Vammaisneuvosto korostaa esteettömyysnäkökohdan huomioimisen tärkeyttä kaikissa kunnan virkamiesten ja luottamuselinten tekemissä päätöksissä Vammaisneuvoston asiantuntemusta on syytä hyödyntää jo asioiden varhaisessa valmisteluvaiheessa.

15 14 LINKKEJÄ Julkiset palvelut kootusti yhdessä osoitteessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL Tietoa terveydestä ja hyvinvoinnista aihealueittain Sosiaali- ja terveysministeriö STM Sosiaali- ja terveys-, toimeentulotuki-, tasa-arvotietoa Valtakunnallinen vammaisneuvosto VANE Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva viranomaisten, vammaisjärjestöjen ja omaisjärjestöjen yhteistyöelin. Linkkejä oppaisiin, lainsäädäntöön, vammaisjärjestöihin Täältä löytyy mm.: Suomen vammaispoliittinen ohjelma Ändrad fältkod Ändrad fältkod Ändrad fältkod Ändrad fältkod Oikeusministeriön oikeudellisen aineiston palvelu Sisältää ajantasaista lainsäädäntöä sekä oikeuskäytäntöä Ympäristöministeriö Maankäyttö ja rakentaminen Vammaispalvelujen käsikirja Yksiin kansiin koottua tietoa vammaispalveluista Ändrad fältkod Inkoon kunta Kunnan asukkailleen tarjoamat palvelut Inkoon vammaisneuvosto Inkoon kunnan ja vammaisten henkilöiden, heidän läheistensä sekä alueella toimivien vammaisjärjestöjen yhteistyöelin. Yhteydenotto Inkoon vammaisneuvostoon kunnan vaihteen kautta Ändrad fältkod Vammaisneuvosto ei käsittele yksittäisen henkilön asioita Ξ Tämän ohjelman piirrokset ovat Merituulen koulun luokkien 2 A ja 2 B oppilaiden tekemiä (v. 2010).

Työ kuuluu kaikille!

Työ kuuluu kaikille! Esteetön ja yhdenvertainen työelämä Työ kuuluu kaikille! Uudenmaan TE-toimisto, Pasila 9.3.2016 Anne Mäki, ry 1 Esteettömyys Esteetön työympäristö on kaikkien etu Laaja kokonaisuus, joka mahdollistaa ihmisten

Lisätiedot

Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi

Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi Sosiaalipalvelut -tulosalue 1 Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi Päivi Nurmi-Koikkalainen 21.10.2008 Rovaniemi Oikeudenmukaisuus = normit + käytäntö H.T. Klami 1990

Lisätiedot

HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA

HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA Hakemus saapui: Viranomainen /toimintayksikkö Vaasan kaupunki Vammaispalvelu PL 241, Vöyrinkatu 46 65100 VAASA P. 06 325 1111/ vaihde Henkilötiedot Sukunimi

Lisätiedot

Vammaispalvelulaista. Vammaispalveluraadille Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski

Vammaispalvelulaista. Vammaispalveluraadille Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski Vammaispalvelulaista Vammaispalveluraadille 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski 30.5.2013 Vammaispalvelulaki Ketä laki koskee? Vammaisuus (VpL 2 ) vamma tai sairaus pitkäaikaisuus eli

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Kuljetuspalvelun tarve Virkistys- ja asiointimatkat (enintään 18/ yhdensuuntaista

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja Henkilökohtaisen avun hakeminen Työpaja 10.10.2013 Vammaispalvelulaki - Henkilökohtainen apu liittyy vammaispalvelulakiin. - Vammaispalvelulaki uudistui 1.9.2009. - Vammaispalvelulakia muutettiin, jotta

Lisätiedot

Kuljetuspalvelua voi käyttää Jyväskylän, Joutsan, Jämsän, Laukaan, Luhangan, Muuramen, Petäjäveden, Toivakan ja Uuraisten kunnan alueella.

Kuljetuspalvelua voi käyttää Jyväskylän, Joutsan, Jämsän, Laukaan, Luhangan, Muuramen, Petäjäveden, Toivakan ja Uuraisten kunnan alueella. 2 erityishuollosta annetun lain (519/1977) 1 :ssä tarkoitetulle henkilölle järjestetään hänen vammaisuutensa edellyttämiä palveluja ja tukitoimia ensisijaisesti tämän lain nojalla siltä osin kuin ne ovat

Lisätiedot

Henkilökohtainen avustajajärjestelmä ja vammaispalvelulaki. Jyväskylä 28.8.2008 lakimies Juha-Pekka Konttinen

Henkilökohtainen avustajajärjestelmä ja vammaispalvelulaki. Jyväskylä 28.8.2008 lakimies Juha-Pekka Konttinen Henkilökohtainen avustajajärjestelmä ja vammaispalvelulaki Jyväskylä 28.8.2008 lakimies Juha-Pekka Konttinen Henkilökohtainen avustaja järjestelmä (Kynnys ry:n laatima määritelmä) Henkilökohtainen avustaja

Lisätiedot

PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto -viranomaisesite-

PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto -viranomaisesite- PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto -viranomaisesite- Tavoitteenamme on edistää vammaisen henkilön itsenäistä selviytymistä ja vähentää vamman aiheuttamia rajoitteita tai esteitä asiakkaidemme

Lisätiedot

Alustusta erityislainsäädäntöön. Vammaispalvelujen raati 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski

Alustusta erityislainsäädäntöön. Vammaispalvelujen raati 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski Alustusta erityislainsäädäntöön Vammaispalvelujen raati 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski 30.5.2013 Elävänä olentona maailmassa Erilaiset roolit Ihminen Perheenjäsen, vanhempi, sisarus,

Lisätiedot

Vammaistyö. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT. 3 Asumispalvelut. 4 Ryhmäkotien yhteystiedot. 5 Työ- ja päivätoiminta

Vammaistyö. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT. 3 Asumispalvelut. 4 Ryhmäkotien yhteystiedot. 5 Työ- ja päivätoiminta 1 2 Vammaistyö Salon kaupungin vammaistyöhön kuuluvat kehitysvammaisten palvelut, vammaispalvelulain mukaiset palvelut sekä alle 65 -vuotiaiden omaishoidon tuki. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sosiaalihuoltolai n 23 :n l i i k k u m i s t a tukevat palvelut S o v e l t a m i s o h j e e t 1.1.2017 alkaen Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sisällys Sosiaalihuoltolain 23.n mukaisten liikkumista

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu. Pirjo Poikonen

Henkilökohtainen apu. Pirjo Poikonen Henkilökohtainen apu Pirjo Poikonen Henkilökohtaisen avun tarkoitus Vammaispalvelulain 8 c» Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella:

Lisätiedot

Tulkkipalveluun liittyvä lainsäädäntö

Tulkkipalveluun liittyvä lainsäädäntö Tulkkipalveluun liittyvä lainsäädäntö Alle on koottu tulkkipalveluun ja tulkintaan liittyviä säännöksiä. Kokonaisuudessaan lakeihin voi tutustua osoitteessa www.finlex.fi Perustuslaki (731/1999) http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731

Lisätiedot

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sosiaali- ja terveysvirasto Vammaispalvelu Metsolantie 2, 04200 Kerava KULJETUSPALVELUHAKEMUS JA -ARVIOINTI 1 (8) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Ammatti: Osoite: Postinumero:

Lisätiedot

Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunta. VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2013 alkaen

Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunta. VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2013 alkaen Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunta VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2013 alkaen 1. Yleistä... 2 1.1 Vammainen henkilö... 2 1.2 Palvelujen järjestämisvelvollisuus... 2 1.3 Palvelujen

Lisätiedot

Vammaispalvelulain ja asetuksen perusteella myönnettävien palveluiden ja tukitoimien ohjeet vuodelle 2016

Vammaispalvelulain ja asetuksen perusteella myönnettävien palveluiden ja tukitoimien ohjeet vuodelle 2016 1(10) Vammaispalvelulain ja asetuksen perusteella myönnettävien palveluiden ja tukitoimien ohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki,vammaispalvelut (Sote-lautakunta, 16.12.2015, 165) Ohj 2(10) SISÄLTÖ JOHDANTO

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukainen Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi

Vammaispalvelulain mukainen Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi Vammaispalvelulain mukainen Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2014 Mitä tarkoittaa henkilökohtainen apu? Henkilökohtainen apu tarkoittaa vaikeavammaisen

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009 Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009 Vammaispalvelulakiin tulee muutoksia 1.9.2009. Lakiin on lisätty säädökset vaikeavammaisille henkilöille järjestettävästä

Lisätiedot

Päätöksiä henkilökohtaisesta avusta

Päätöksiä henkilökohtaisesta avusta Päätöksiä henkilökohtaisesta avusta Kehitysvammahuollon yhteistyökokous Helsinki, 12.12. 2011 Lakimies Sampo Löf-Rezessy, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. lakineuvonta@kvtl.fi Henkilökohtainen apu Vammaispalvelulaki

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun järjestämistavat Eksotessa. Katriina Kunttu

Henkilökohtaisen avun järjestämistavat Eksotessa. Katriina Kunttu Henkilökohtaisen avun järjestämistavat Eksotessa Katriina Kunttu 2.11.2016 Henkilökohtaisen avun järjestämistavat Eksotessa käytössä kaikki 4 vaihtoehtoa: Työnantajamalli Ostopalvelu Palveluseteli Henkilökohtainen

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua. KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012

Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua. KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012 Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012 Palvelujen suunnittelun olemassa oleva säädöspohja Perustuslaki yhdenvertaisuus, sosiaaliturva, oikeusturva

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Vaikuttamistoiminnan päällikkö Marika Ahlstén, Kehitysvammaliitto 4.3.2015 1 Nykytila Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2015

Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2015 Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2015 Miksi puheenvuoro henkilökohtaisesta avusta? Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu voi olla

Lisätiedot

Työ- ja toimintakyvyn arviointimallin kehittäminen

Työ- ja toimintakyvyn arviointimallin kehittäminen Party-hankkeen väliseminaari Salo Työ- ja toimintakyvyn arviointimallin kehittäminen Fasilitoinnin menetelmin 2015-2017 PARTY Rauma Työkykykoordinaattori Mitä fasilitointi on? - Ryhmäprosessiohjausta ->

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

LÄHESTYMISTAPOJA SOSIAALISEEN KUNTOUTUKSEEN

LÄHESTYMISTAPOJA SOSIAALISEEN KUNTOUTUKSEEN LÄHESTYMISTAPOJA SOSIAALISEEN KUNTOUTUKSEEN Sosiaalinen kuntoutus tavoitteena osallisuus Kuntoutusakatemia 13.12.2012 Aulikki Kananoja ylisosiaalineuvos SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN POHDINTAA 1970-LUVULLA

Lisätiedot

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue. Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue. Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Palvelujen ja tukitoimien yksilöllinen järjestäminen palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Postinumero ja paikka:

Postinumero ja paikka: Nurmijärven kunta Vammaispalvelut Keskustie 2 A, 01900 Nurmijärvi VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU- HAKEMUS 1 (6) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Osoite: Puhelin

Lisätiedot

Kohti tulevaisuutta: vammaisalan haasteita ja kehitysnäkymiä

Kohti tulevaisuutta: vammaisalan haasteita ja kehitysnäkymiä Kohti tulevaisuutta: vammaisalan haasteita ja kehitysnäkymiä Valtakunnalliset erityishuoltopäivät Helsinki 10.9.2015 Jaana Huhta, neuvotteleva virkamies, STM Ajankohtaista vammaispalveluissa ja - politiikassa

Lisätiedot

Vaikeasti työllistyvien tukeminen välityömarkkinoilla

Vaikeasti työllistyvien tukeminen välityömarkkinoilla Vaikeasti työllistyvien tukeminen välityömarkkinoilla Eveliina Pöyhönen Keitä ovat vaikeasti työllistyvät henkilöt? Ei yhtenäistä määritelmää voi tarkoittaa pitkäaikaistyöttömiä, vammaisia, osatyökykyisiä

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 27.9.2016 Taltionumero 4075 Diaarinumero 1045/3/15 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus ja hallintoriita-asia A Päätös, jota valitus koskee

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu kuka sitä saa?

Henkilökohtainen apu kuka sitä saa? Henkilökohtainen apu kuka sitä saa? Kehitysvammahuollon yhteistyökokous Jyväskylä, 23.2. 2012 Lakimies Sampo Löf-Rezessy, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. lakineuvonta@kvtl.fi Henkilökohtainen apu Vammaispalvelulaki

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA

PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA Kunnalla on terveydenhuoltolain (L1326/2010:29 ) mukainen velvollisuus järjestää potilaan sairaanhoitoon liittyvä lääkinnällinen kuntoutus. Lääkinnälliseen

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu. Maritta Ekmark Kvtl 10.10.2013

Henkilökohtainen apu. Maritta Ekmark Kvtl 10.10.2013 Henkilökohtainen apu Maritta Ekmark Kvtl 10.10.2013 VpL muutos 2009 Henkilökohtaisesta avusta subjektiivinen oikeus Vaikeavammaisen henkilön oikeus määrärahoista riippumatta Kolme järjestämistapaa Työnantajamalli

Lisätiedot

Erityisopetus: pedagoginen käytäntö, auttaa pedagogisin keinoin erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä

Erityisopetus: pedagoginen käytäntö, auttaa pedagogisin keinoin erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä ERITYISKASVATUS Käsitteet Erityiskasvatus: tieteenala, jonka keskiössä kasvatukselliset erityistarpeet ammattialana jakautuu opetuksen, hallinnon, suunnittelun ja tutkimuksen ammatteihin Erityispedagogiikka:

Lisätiedot

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä Palveluseteli tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin Tietoa palvelusetelin käytöstä 1 Palveluseteli Palvelusetelin käyttö merkitsee uutta tapaa järjestää ja saada kaupungin palveluja. Helsingissä sosiaalivirastossa

Lisätiedot

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Helsinki 29.4.2011 Opetusneuvos Hely Parkkinen 1 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 5 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKIMUODOT

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

Sosiaalinen kuntoutus, työkyvyn tukena

Sosiaalinen kuntoutus, työkyvyn tukena Sosiaalinen kuntoutus, työkyvyn tukena 7.6.2016 Sosiaalinen kuntoutus tarkoittaa - Tuetaan vaikeasti syrjäytyneiden henkilöiden paluuta yhteiskunnalliseen osallisuuteen vahvistamalla sosiaalista toimintakykyä

Lisätiedot

Vaikeasti työllistyvien tukeminen. Eveliina Pöyhönen

Vaikeasti työllistyvien tukeminen. Eveliina Pöyhönen Vaikeasti työllistyvien tukeminen Eveliina Pöyhönen Keitä ovat vaikeasti työllistyvät henkilöt? Ei yhtenäistä määritelmää voi tarkoittaa pitkäaikaistyöttömiä, vammaisia, osatyökykyisiä tai pitkäaikaissairaita

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu. Seinäjoki, Lakimies Sampo Löf-Rezessy, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry.

Henkilökohtainen apu. Seinäjoki, Lakimies Sampo Löf-Rezessy, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Henkilökohtainen apu Seinäjoki, 8.11. 2011 Lakimies Sampo Löf-Rezessy, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. lakineuvonta@kvtl.fi Henkilökohtaisen avun muutokset VPL:ssa 1.9.2009 Henkilökohtainen apu kunnan

Lisätiedot

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa 12.10.2011 Pyhäntä 18.10.2011 Kestilä 3.11.2011 Rantsila Erityisluokanopettaja Pia Kvist Ohjaava opettaja Raisa Sieppi

Lisätiedot

SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016

SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016 SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, Yhteinen kirkkoneuvosto 28.11.2013 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.2 1. SAAVUTETTAVA SEURAKUNTA.2 2. FYYSINEN SAAVUTETTAVUUS ELI ESTEETÖN

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma 2016 Säkylän kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Asumispalveluiden laatusuositus... 2 3. Asumispalveluiden nykytilanne Säkylässä... 2 4. Suunnitelmissa/rakenteilla

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu Heli Kulmala 1

Henkilökohtainen apu Heli Kulmala 1 Henkilökohtainen apu Heli Kulmala 1 Vammaispalvelulaki Henkilökohtainen apu on subjektiivinen oikeus vaikeavammaisille henkilöille Henkilö, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden

Lisätiedot

Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012

Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012 Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012 Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto Mikko Mehtonen Erityisasiantuntija Kuntaliitto - kuntatalous Muut toimintatiedot (taulukko 51) Tukiopetustuntien

Lisätiedot

TAUSTATIEDOT. 1. Minä olen asiakas omainen/läheinen

TAUSTATIEDOT. 1. Minä olen asiakas omainen/läheinen Sivu 1 / 9 TAUSTATIEDOT 1. Minä olen asiakas omainen/lähnen Seuraavat kysymykset koskevat itse asiakasta. Mikäli olet omainen/lähnen, vastaa kysymyksiin asiakkaan näkökulmasta. 2. Ikä 0-17 vuotta 18 64

Lisätiedot

1. YLEISET SÄÄNNÖKSET

1. YLEISET SÄÄNNÖKSET 1. YLEISET SÄÄNNÖKSET 1.1 Vammainen henkilö Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan vammaispalvelulaissa henkilöä, jolla on vamman tai sairauden johdosta pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista

Lisätiedot

Vammaispalvelujen uudistaminen jatkuu

Vammaispalvelujen uudistaminen jatkuu Vammaispalvelujen uudistaminen jatkuu Henkilökohtaisen avun päivät Assistentti.info Helsinki, Kuntatalo 22.9.2010 Hallitussihteeri Jaana Huhta, STM Esityksen näkökulmia Vammaispalvelulain muutoksesta vuosi

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus henkilökohtaiseen apuun , Seinäjoki Salla Pyykkönen, Kvtl

Ajankohtaiskatsaus henkilökohtaiseen apuun , Seinäjoki Salla Pyykkönen, Kvtl Ajankohtaiskatsaus henkilökohtaiseen apuun 23.9.2014, Seinäjoki Salla Pyykkönen, Kvtl Palvelusuunnitelman merkitys korostuu! Palvelusuunnitelma Yhteistyössä ja yhteisymmärryksessä asiakkaan ja hänen läheistensä

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Vammaistyön uusimmat kuulumiset

Vammaistyön uusimmat kuulumiset Vammaistyön uusimmat kuulumiset VS avy 15.9.2015 Vammaisuuden määritelmä Vammaisuus ei ole vain terveysongelma. Se on monimutkainen ilmiö, joka syntyy vuorovaikutuksessa henkilön ja yhteiskunnan piirteiden

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN VAMMAISPALVELULAIN NOJALLA LUKIEN - Uudenkaupungin toimintaohje

HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN VAMMAISPALVELULAIN NOJALLA LUKIEN - Uudenkaupungin toimintaohje 1 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN VAMMAISPALVELULAIN NOJALLA 1.9.2016 LUKIEN - Uudenkaupungin toimintaohje 1 MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON Henkilökohtainen apu on välttämätöntä toisen ihmisen antamaa

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi Suomen CP-liitto ry Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävät ovat oikeuksien valvonta

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) Voimaan 1.7.2013 Keskeisiä linjauksia Erillislaki Ei säädetä uusista palveluista

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa. Pirjo Koivula Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa. Pirjo Koivula Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa Pirjo Koivula Opetushallitus 17.3.2015 HYVÄ KOULUPÄIVÄ Laadukas perusopetus, ennaltaehkäisevät toimintatavat, yhteisöllisyys, välittävä ja kannustava ilmapiiri,

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA KOULUTUS

OPETUSSUUNNITELMA TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA KOULUTUS OPETUSSUUNNI TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA KOULUTUS LAO C74/2015 LAMO C62/2015 UOPI C20/2015 Lapin ammattiopisto Lapin matkailuopisto Lapin urheiluopisto Opetussuunnitelma 1 (7) Sisällys 1 Valitsit

Lisätiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Ammatti Osoite Postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kotikunta Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot Hakijan kotitaloudessa asuvien

Lisätiedot

Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016

Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016 Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) Työllistymistä edistävää monialaista yhteispalvelua (TYP) koskeva laki (1369/2014) tuli täysimääräisesti voimaan

Lisätiedot

Millaista valmennusta ja tukea uudessa laissa tarvitaan? Anu Autio, asiantuntija, Espoon vammaispalvelut

Millaista valmennusta ja tukea uudessa laissa tarvitaan? Anu Autio, asiantuntija, Espoon vammaispalvelut Millaista valmennusta ja tukea uudessa laissa tarvitaan? Anu Autio, asiantuntija, Espoon vammaispalvelut Lausuntopalaute Valmennuksen ja tuen suhdetta sosiaalihuoltolain mukaiseen sosiaaliohjaukseen ja

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

TUKEA YKSILÖLLISEEN ELÄMÄÄN

TUKEA YKSILÖLLISEEN ELÄMÄÄN TUKEA YKSILÖLLISEEN ELÄMÄÄN Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo on sosiaalihuollon erityispalvelujen asiakaslähtöinen osaaja, tuottaja ja kehittäjä. Eskoo on erikoistunut vammaispalveluihin ja lastensuojeluun.

Lisätiedot

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Luonnos kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuen opetussuunnitelman perusteteksteiksi Nyt esitetyt muutokset perustuvat käytännön työstä saatuihin kokemuksiin, palautteisiin

Lisätiedot

KELAN HOITOTUKI mihin se on tarkoitettu

KELAN HOITOTUKI mihin se on tarkoitettu KELAN HOITOTUKI mihin se on tarkoitettu Kristiina Aaltonen 9.11.2005 Kelan vammaisetuudet lapsen hoitotuki vammaistuki eläkkeensaajien hoitotuki ruokavaliokorvaus (keliakia) Perustuvat eri aikoina säädettyihin

Lisätiedot

5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT

5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT 5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT Oppilasta autetaan oppimisvaikeuksissa eri tukimuodoin, jotka määräytyvät vaikeuksien laadun ja laajuuden mukaan. Keskeistä on varhainen

Lisätiedot

Satakielikeskustelufoorumi 24.5.2016. Vammaisetuudet. Elina Kontio, suunnittelija Kelan etuuspalvelujen lakiyksikkö Vammaisetuusryhmä

Satakielikeskustelufoorumi 24.5.2016. Vammaisetuudet. Elina Kontio, suunnittelija Kelan etuuspalvelujen lakiyksikkö Vammaisetuusryhmä Satakielikeskustelufoorumi 24.5.2016 Vammaisetuudet Elina Kontio, suunnittelija Kelan etuuspalvelujen lakiyksikkö Vammaisetuusryhmä 1 Vammaisetuuslainmuutos 1.6.2015 Lainmuutoksessa erityiskustannusten

Lisätiedot

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen Soveltamisohje Sisällysluettelo Lainsäädäntö ja järjestämisvelvollisuus... 3 Menettely palveluasumista haettaessa... 3 Myöntämisen perusteet... 4 Palveluasumisen

Lisätiedot

EVIJÄRVEN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2005-2008

EVIJÄRVEN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2005-2008 1 EVIJÄRVEN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2005-2008 Johdanto Vammaispoliittisen ohjelman on laatinut Evijärvellä järjestöjen edustajista ja viranhaltijoista koostunut työryhmä. Vammaispoliittinen

Lisätiedot

Kenellä vastuu liikkumisen palvelujen toteuttamisesta

Kenellä vastuu liikkumisen palvelujen toteuttamisesta Kenellä vastuu liikkumisen palvelujen toteuttamisesta Henkilökuljetukset tulevaisuudessa Miten ikäihmisten ja vammaisten henkilöiden liikkuminen turvataan? Päivi Voutilainen, STM/STO Tulokulma liikkumisen

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 16.9.2014 Taltionumero 2747 Diaarinumero 1114/3/13 1 (5) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

Sivu 1/5 OMAISHOIDON HOITO- JA PALVELUSUUNNITELMA Päivämäärä Hoidettavan nimi Ulla Ahkera Hoidettavan henkilötunnus 111111-1111 Hoidettavan osoite Ahertajantie 6 912121 Kuusioja Hoidettavan puhelinnumero

Lisätiedot

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT HYVÄN ARJEN TUKENA Rovaniemen kaupungin vammaispalvelut edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Autamme asiakkaitamme ylläpitämään toimintakykyään

Lisätiedot

Lakiluonnos sosiaalityön näkökulmasta. Virpi Peltomaa Sosiaaliturvapäällikkö, YTM Näkövammaisten Keskusliitto ry 25.1.

Lakiluonnos sosiaalityön näkökulmasta. Virpi Peltomaa Sosiaaliturvapäällikkö, YTM Näkövammaisten Keskusliitto ry 25.1. Lakiluonnos sosiaalityön näkökulmasta Virpi Peltomaa Sosiaaliturvapäällikkö, YTM Näkövammaisten Keskusliitto ry 25.1.2012 Kelahalli Suhde muuhun lainsäädäntöön Suhde erityislakeihin oltava selkeä Lakien

Lisätiedot

Kelan etuudet erityisnuorta tukemassa

Kelan etuudet erityisnuorta tukemassa Kelan etuudet erityisnuorta tukemassa Lapin keskussairaala 14.9.2016 Arja Törmänen, Kela Pohjoinen vakuutuspiiri NUOREN KUNTOUTUSRAHA Myöntämisedellytykset Ikä 16-19 vuotta Työ- ja opiskelukyky tai mahdollisuudet

Lisätiedot

PALVELUSUUNNITELMA 1/5. Jämsän kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Vammaispalvelut Kelhänkatu 3, Jämsä PALVELUSUUNNITELMA.

PALVELUSUUNNITELMA 1/5. Jämsän kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Vammaispalvelut Kelhänkatu 3, Jämsä PALVELUSUUNNITELMA. 1/5 Päivämäärä: ASIAKAS Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Lähiomainen Sukunimi ja etunimi: Suhde asiakkaaseen: Muut perheen jäsenet ja lähiverkosto: Edunvalvoja Sukunimi ja etunimi: N LAATIJAT: ASUMINEN,

Lisätiedot

LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA

LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA Pirjo Koivula ylitarkastaja OPETUSHALLITUS Osaamisen ja sivistyksen asialla Lasten hyvinvointi yhteiskunnassa Valtaosa suomalaislapsista voi

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

Lakineuvonnan näkökulma: kehitysvammaisten lasten perusopetuksen haasteita

Lakineuvonnan näkökulma: kehitysvammaisten lasten perusopetuksen haasteita Lakineuvonnan näkökulma: kehitysvammaisten lasten perusopetuksen haasteita Perusopetuksen iltapäivä, Jyväskylä 28.9.2016 Tanja Salisma, lakimies, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 1 Tukiliiton neuvontapalvelut

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki tulee - mistä on kysymys? Päivi Voutilainen sosiaalineuvos, STM

Vanhuspalvelulaki tulee - mistä on kysymys? Päivi Voutilainen sosiaalineuvos, STM Vanhuspalvelulaki tulee - mistä on kysymys? Päivi Voutilainen sosiaalineuvos, STM Lisätietoa: www.stm.fi Tiedotteet Tiedote 66/2012 VALMISTELUN KONTEKSTI TAVOITTEENA VAIKUTTAVA OHJAUS Ikäihmisten palvelujen

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN JA - ASETUKSEN PERUSTEELLA JÄRJESTETTÄVIEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN MYÖNTÄ MISOHJEET ALKAEN

VAMMAISPALVELULAIN JA - ASETUKSEN PERUSTEELLA JÄRJESTETTÄVIEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN MYÖNTÄ MISOHJEET ALKAEN 1 LOIMAAN KAUPUNKI VAMMAISPALVELULAIN JA - ASETUKSEN PERUSTEELLA JÄRJESTETTÄVIEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN MYÖNTÄ MISOHJEET 1.1.2009 ALKAEN YLEISTÄ Vammaispalveluja järjestettäessä noudatetaan vam maispalvelulakia

Lisätiedot

SOTE- ja maakuntauudistus

SOTE- ja maakuntauudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne muuttuu miten kuntouttava työtoiminta, sosiaalinen kuntoutus ja muu osallisuutta edistävä toiminta asemoituvat muutoksessa Eveliina Pöyhönen SOTE- ja maakuntauudistus

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien.

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnro 28/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Päivämäärä 27.8.2004 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Li 2 Ikla 15.12.2010 3 Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Yleiset perusteet Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvaa säännöllisen

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

Ajankohtaista vammaislainsäädännössä

Ajankohtaista vammaislainsäädännössä Ajankohtaista vammaislainsäädännössä Kuinka lakia luetaan, Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry, 6.10.2015 Helsinki. Elina Akaan-Penttilä, lakimies, Invalidiliitto. 1 Vammaisia henkilöitä koskevan sosiaalihuollon

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki Marjatta Takala

Kolmiportainen tuki Marjatta Takala Kolmiportainen tuki Marjatta Takala 14.9.2011 1 Integraatio ja inkluusio Meillä on erityiskouluja ja -luokkia Integroitujen määrä lisääntyy koko ajan Inkluusio tavoitteena Erityinen tuki Tehostettu tuki

Lisätiedot

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI Liite 1 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI SUUNNITELMA IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TUKEMISEKSI 2016-2020 27.2.201 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN TAUSTAA... 1 2. OSALLISUUS JA TOIMIJUUS... 2 3. ASUMINEN

Lisätiedot