TARJOUSPYYNTÖ PAIMION KAUPUNGIN VAMMAISPALVELULAIN (VPL) MUKAISISTA KULJETUSPALVELUISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARJOUSPYYNTÖ PAIMION KAUPUNGIN VAMMAISPALVELULAIN (VPL) MUKAISISTA KULJETUSPALVELUISTA"

Transkriptio

1 Paimion kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunta PL Paimio 1 TARJOUSPYYNTÖ PAIMION KAUPUNGIN VAMMAISPALVELULAIN (VPL) MUKAISISTA KULJETUSPALVELUISTA Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn henkilöliikenteen hoitamisesta tässä tarjouspyynnössä mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouspyyntöön sisältyy ehto, että voittaessaan tarjouskilpailun tarjoaja sitoutuu solmimaan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisen sopimuksen Paimion kaupungin kanssa. Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on oikeus henkilöliikenteen harjoittamiseen taksiluvan tai joukkoliikenneluvan nojalla. Hankinnan kohde Kilpailutuksen kohteena on koko vammaispalveluliikenteen kuljetuspalvelu sisältäen itse henkilökuljetuksen, tilauspalvelun, asiakkaiden matkakortit ja laskutuksen raportteineen. Tässä kuljetuksilla tarkoitetaan sekä perusvarusteisella että esteettömällä autolla tapahtuvaa henkilöliikennettä. Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut kohdentuvat vaikeavammaisille henkilöille. Osalla asiakkaista on sellaisia sairaudesta tai vammaisuudesta johtuvia ongelmia liikkumisessaan, että heidän kuljettamiseensa tarvitaan esteettömästi varusteltua autoa. Paimion kaupungissa tehtiin vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalvelumatkoja v yhteensä noin matkaa. Marraskuussa 2013 Paimiossa VPL-asiakkaita oli n. 170, joista esteetöntä autoa tai invataksia käytti 53 henkilöä. Marraskuussa 2013 kuljetuksia oli 648 matkaa eli keskimäärin n. 22 matkaa/päivä. Kellonajan mukaan marraskuun kuljetukset jakautuivat prosentuaalisesti seuraavasti: klo ,8 % Klo ,9 % Klo ,0 % Klo ,8 % Klo ,5 % Paimion kaupungin päätöksen mukaisesti VPL- kuljetuspalvelut (18 yhdensuuntaista matkaa/kk) toteutuvat Paimion kaupungin alueella tai ne voivat suuntautua seuraaviin lähikuntiin: Sauvo, Kaarina, Lieto, Tarvasjoki, Marttila ja

2 Salo. Lisäksi matkat Turkuun ovat mahdollisia erikseen sovittaessa. Omavastuuna asiakkaalta peritään linja-autotaksan mukainen maksu, minkä liikenteen hoitaja vähentää kaupungilta perittävästä korvauksesta. Mikäli asiakkaalla on ohjeistuksesta poikkeavia jokapäiväiseen elämään kuuluvia matkustustarpeita, otetaan asiakkaan esittämä yksilöllinen tarve huomioon kuljetuspalvelupäätöstä tehtäessä. Tällä hetkellä asiakkaat tilaavat kuljetuksensa pääsääntöisesti soittamalla Lounais-Suomen Taxidatan tilauskeskukseen, joka välittää tilauksen lähimmälle autolle. Autoissa on kortinlukijalaitteet, joilla asiakasmaksu peritään ja samalla tuotetaan laskutusraportti. Paimion kaupunki ei takaa tiettyä kyytimäärää tarjouksen voittaneelle kuljetuspalvelun tuottajalle. Kaupungilla on oikeus tehdä kuljetustarpeen muuttuessa muutoksia tarjouskokonaisuuteen asiakkaiden lukumäärän tai muiden kuljetusratkaisujen korvatessa yksilöliikenteen. 2 Sopimuksen kesto Sopimusaika on kaksi vuotta Sen lisäksi tilaaja varaa oikeuden yhden + yhden (1+1) vuoden optioon, jonka käyttöönotto voidaan toteuttaa tilaajan ja palvelun tuottajan välisellä sopimuksella ilman uutta tarjouskierrosta. Option käyttöönotosta tehdään erillinen hankintapäätös viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus Hankinta toteutetaan avoimena EU:n kynnysarvot ylittävänä hankintana. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista 348/2007 ja julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2009). Hankintailmoitus julkaistaan hankintojen ilmoituskanava Hilmassa osoitteessa ja Paimion kaupungin kotisivuilla osoitteessa Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain perusteella tarjoukset ovat pääsääntöisesti julkisia sopimuksenteon jälkeen ja asianosaisille jo päätöksenteon jälkeen. Siksi tarjoukset on pyrittävä laatimaan siten, etteivät ne sisällä liike- ja ammattisalaisuuksia. Jos liike- tai ammattisalaisuuksien sisällyttäminen tarjouslomakkeella tehtyyn tarjoukseen on välttämätöntä, on ne lueteltava erillisellä, SALAINEN otsikoidulla liitteellä. Hinta ei lähtökohtaisesti ole liike- tai ammattisalaisuus. Tilaaja harkitsee tapauskohtaisesti, ovatko liike- tai ammattilaisuuksiksi ilmoitetut tiedot lain mukaan salassa pidettäviä.

3 Tarjouksen laatiminen 3 Tarjous on laadittava suomen kielellä ja tarjouksen tulee olla tämän tarjouspyynnön mukainen. Tarjous on laadittava liitteellä nro 1 A tai 1B ja tarjoukseen on liitettävä kaikki liitteessä 1 mainitut asiakirjat ja todistukset tai hyväksyttävät selvitykset niiden puuttumisesta. Osatarjoukset Osatarjoukset hyväksytään siten, että tarjous voidaan jättää joko kokonaisuudesta A perusvarusteisella autoilla ajettavat kuljetukset tai kokonaisuudesta B esteettömällä / invavarusteisella autolla ajettavat kuljetukset. Tarjouksen tulee kuitenkin aina sisältää myös tilauspalvelukeskuksen palvelut, matkakortit laskutuksineen ja raportteineen. Yhteenliittymät tarjouksen antajina Tarjouksissa kaupunki hyväksyy myös yhteenliittymän. Tarjouksen voi jättää myös esim. tilauspalvelukeskus tarvittavalla auto- / kuljettajamäärällä. Liikennöitsijät voivat siis liittyä yhteen tehdäkseen yhteisen tarjouksen yhteisestä suorituksesta silloin, kun yhteenliittymään kuuluvan yksittäisen liikennöitsijän voimavarat eivät riitä tarjouskilpailun kohteena olevan liikenteen hoitamiseen. (Kilpailunrajoituslaki 5 ). Tällöin kaikki tarjouksessa mukana olevat allekirjoittavat tarjouksen ja ovat yhteisvastuussa tarjouksesta. Tarjoaja vastaa siitä, että kilpailunrajoituslakia ei rikota. Hinnat Hinta on ilmoitettava tarjousliitteen mukaisesti. Hinta tulee ilmoittaa muodossa: - X % kulloinkin voimassaolevasta valtioneuvoston asetuksella (viimeisin 460/2013) vahvistetuista taksiliikenteen kuluttajahinnoista sisältäen perusmaksun, ajomatkamaksun, odotusmaksun (enintään 15 min.) ja avustamislisän. - matkakortin hinta - muut mahdolliset kustannukset Paimion kaupunki hyväksyy tarjouspyynnön mukaisena tarjouksena vain tarjoukset, joissa tarjottu hinta on enintään valtioneuvoston vahvistama taksiliikenteen kuluttajahinta. Asemapaikalla tarkoitetaan Valtioneuvoston asetuksen 460/ :n mukaista taksiasemaa tai auton päivystyspaikkaa, mikä tässä tapauksessa on Paimion keskusta. Liikennöitsijä sitoutuu noudattamaan asemapisteen mukaista perusmaksun soveltamisaluetta Valtioneuvoston asetuksen mukaisesti. Erillisiä toimitusmaksuja tai laskutuslisiä ei hyväksytä.

4 Hinnanmuutokset 4 Sopimuskaudella hyväksytään ehto- tai hintamuutokset ainoastaan silloin, kun ne perustuvat viranomaisen päätöksiin ja todistettavasti toimittajasta riippumattomiin erityisiin muutostarpeisiin. Hintoja voidaan tarkistaa enintään valtioneuvoston vahvistaman kuluttajahinnan ajomatkamaksun muutoksia vastaavasti silloin kun asetus astuu voimaan. Vetoamista yleiseen kustannustason nousuun ei voida pitää hyväksyttävänä perusteena hintojen korottamiselle. Laskutus Laskutus tuottaa kaksi kertaa kuukaudessa toteumatietojen perusteella Paimion kaupungille laskutusaineiston, jonka perusteella kaupunki tilittää liikennöintikorvaukset laskuttajan ilmoittamalle tilille. Maksuehto on vähintään 21 päivää laskun saapumisesta. Mahdollisesti perittävä viivästyskorko on ilmoitettava tarjouksessa ja viivästyskorko saa olla enintään korkolain mukainen. Laskut tulee toimittaa Paimion kaupungille verkkolaskuina. Tarjoajan kelpoisuuden arviointi Tarjoajan kelpoisuuden arvioinnilla selvitetään tarjoajan edellytykset suoriutua hankinnan toteuttamisesta tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukaisesti. Kelpoisuuden toteamiseksi tarjoajan on toimitettava tarjouksen liitteenä seuraavat asiakirjat: 1) Kopio voimassa olevasta taksi- tai joukkoliikenneluvasta 2) Kaupparekisteriote ja Y-tunnus (enintään 3kk vanha) 3) Veroviranomaisen todistus maksetuista veroista ja sosiaaliturvamaksuista (enintään 3 kk vanha) 4) Vakuutusyhtiön todistus lakisääteisten vakuutusmaksujen suorittamisesta (enintään 3 kk vanha) 5) Vakuutusyhtiön todistus vastuuvakuutuksesta asiakkaille aiheutuvien vahinkojen varalle (enintään 3 kk vanha) 6) Sopimus tai esisopimus tilauskeskuksen palveluista 7) Malliraportti laskutusperusteista 8) Käytettävä, tilaajan tarpeeseen soveltuva kalusto 9) Kuljettajaluettelo Kuljetuspalvelun suorittajalla tulee olla sopimuskauden alkuun mennessä ammattimaisen henkilöliikenteen harjoittamiseen oikeuttava lupa. Tarvittavan luvan voimassaoloajan umpeutuminen kesken sopimuskauden ei estä liikennöitsijää ottamasta osaa tarjouskilpailuun. Liikennöitsijä vastaa kuitenkin siitä, että liikennöinti hoidetaan sopimuksen mukaisesti koko sopimuskauden. Tarjoaja vastaa vahingoista, joita tilaajalle aiheutuu, jos sopimus purkautuu kesken sopimuskauden siitä syystä, että kuljetuspalvelun suorittaja ei hae liikennelupaa tai lupaa ei uudisteta palvelun tarjoajasta johtuvasta syystä.

5 5 Kaikilla kuljetuspalvelun tuottamiseen osallistuvilla on oltava voimassaoleva vastuuvakuutus asiakkaille mahdollisesti aiheutuvia vahinkojen varalta. Paimion kaupungin edustajalla on oikeus tarkastaa kuljetusautot ja pyytää tarvittaessa muita selvityksiä, joilla on merkitystä hankinnan toteutukseen ja erityisesti tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen. Tarjoaja, joka ei toimita pyydettyjä selvityksiä tai jonka selvitykset ovat puutteellisia, suljetaan pois tarjouskilpailusta. Tarjoajaa koskevat vaatimukset Tarjouskilpailusta suljetaan pois hankintalain 53 :n ja 54 :n mukaisesti sellainen ehdokas tai tarjoaja, joka on syyllistynyt vakaviin taloudellisiin rikoksiin ja sellaiset yritykset, joilla ei voida katsoa olevan hankintalain 71 :n mukaisesti teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen. Lisäksi tarjoaja voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta, jos: 1) tarjoajan tekninen suorituskyky arvioidaan niin heikoksi tai taloudellinen tilanne niin huonoksi, että tarjoajalla voidaan perustellusti olettaa olevan vaikeuksia täyttää sopimuksen mukaiset velvoitteet, 2) tarjoaja ei täytä henkilöliikennelainsäädännössä asetettuja vaatimuksia, 3) tarjoaja on tuomittu liikenteen harjoittamiseen liittyvästä lainvastaisesta teosta, jota ei ole pidettävä vähäisenä, tai on ostoliikenteen harjoittamisessa syyllistynyt vakavaan sopimus- tai muuhun menettelyrikkomukseen tai väärinkäytökseen, tai 4) tarjoaja on antanut tarjouskilpailun yhteydessä tilaajalle vääriä tietoja. Tilauspalvelua koskevat vaatimukset Tarjoajalla on oltava joko sopimus/esisopimus jonkin taksiliikennelain 15 :n mukaisen tilausvälityskeskuksen kanssa tai oma em. vaatimuksen täyttävä kuljetusten tilausvälityskeskus. Tilauspalvelukeskuksessa on oltava riittävällä henkilökunnalla varustettu päivystys 24 h/7 vrk. Henkilökunnalta vaaditaan hyvää suomenkielen taitoa ja kykyä tulkita myös vaikeasti kommunikoivien asiakkaiden tilauksia. Puhelut on nauhoitettava mahdollisia reklamaatioita varten ja reklamaatiot on selvitettävä ja annettava raportti Paimion kaupungille. Asiakkaan maksettavaksi saa jäädä vain paikallispuhelumaksu tai vastaava operaattorikorvaus.

6 Kilpailuun osallistuvan liikennöitsijän tai yhteenliittymän jokaisen jäsenen on oltava valmis ottamaan ajotilauksia vastaan ja sitouduttava ajamaan ajotilauksia kaikkina vuorokauden aikoina, myös kilpailutettavan liikenteen hiljaisina aikoina; illalla, yöllä ja viikonloppuna sekä koko Paimion kaupungin alueella riippumatta siitä missä on matkan lähtö- ja päätepiste. Kuljetuspalvelujen toteuttaminen edellyttää hyvää yhteistyötä ja kumppanuutta kaupungin ja matkojen tilauskeskuksen kanssa sekä ajotehtävää suorittavien liikennöitsijöiden keskinäistä hyvää yhteistyötä, luottamusta ja päivystysjärjestelmän luomista. 6 Asiakkailta perittävät omavastuuosuudet Vammaispalvelulain mukaiset asiakkaat maksavat kuljettajalle linjaautoliikenteen kulloinkin voimassaolevan vakiovuorotaksan suuruisen omavastuuosuuden, joka määräytyy kuljetun kilometrimäärän mukaan. Asiakkaalle tulee aina antaa kuitti, josta käy ilmi päivämäärä, maksetut omavastuut, matkan hinta ja kilometrit sekä auton ja kuljettajan numero tai muut tunnistetiedot. Asiakkaiden matkakortit Asiakkaiden käyttöön on toimitettava matkakortit ja autoissa on oltava niihin sopivat, tulosteen antavat kortinlukijalaitteet. Kuljetuspalvelun tuottaja toimittaa kaupungille valmiiksi ladatut kortit. Korttiin tai järjestelmään on voitava ladata asiakkaan numero, tiedot matkojen määrästä sekä matkan arvon määrästä (kts kohta asiakkailta perittävät omavastuuosuudet). Kortin avulla tuotetaan laskutusraportti, josta selviää vähintään: matkan lähtöpaikka ja määränpää (kohdeosoite tai kohderuutu), kilometrit, kellonaika, päivämäärä, asiakkaan kortin numero, auton numero, kuljettajan numero (tai muut auton ja kuljettajan tunnistetieto), omavastuuosuus sekä nettohinta. Jokainen matka vähentää automaattisesti korttiin ladattuja matkoja. Kuljetuspalvelun tuottaja tai hänen sopimuskumppaninsa ylläpitää asiakaskorttirekisteriä, johon kaupunki ilmoittaa mahdolliset muutokset (korttien sulkemiset, matkojen vähennykset tai lisäykset, uudet asiakkaat). Liikennöinnissä käytettävät autot Liikenteessä käytettävien autojen tulee täyttää seuraavat vaatimukset: Perusvarusteisen auton vähimmäisvaatimuksena autotyypin osalta on henkilöauto, jossa on kuljettajan lisäksi vähintään neljä istumapaikkaa. Esteettömässä autossa on oltava vähintään yksi pyörätuolipaikka. Asiakkaan kuljetukselle varatun tilan korkeuden on oltava riittävä siten, että pyörätuolissa istuva normaalipituinen henkilö mahtuu istumaan selkä suorana. Kulkuaukon on oltava riittävän leveä ja korkea, jotta pyörätuoliasiakkaan saa vaikeuksitta siirrettyä autoon ja autosta pois. Invataksin vähimmäisvaatimuksena on paari- tai vammaisvarusteinen henkilöauto, jossa on vähintään kaksi pyörätuolipaikkaa ja joka muutenkin vastaa

7 asetuksen / mukaista esteettömän auton kalustovaatimusta. Kaikkia autoja koskevia vaatimuksia ovat: 7 Autossa on turvavyöt kaikissa istuimissa. Autossa on apuvälineiden ja matkustajien tavaroiden sijoitusmahdollisuus Autossa on asiakaskorttiin sopiva kuitin antava rahastuslaite, jolla tuotetaan tiedot, jotka vaaditaan laskutusraporttiin. Tupakointi ajoneuvossa on kielletty. Autot on huollettava niin, että niiden kaikki laitteet toimivat moitteettomasti. Autojen on oltava siistejä ja puhtaita. Kuljettajan on huolehdittava siitä, että auton lämpötila ja ilmanvaihto ovat matkustajan kannalta asianmukaiset ja miellyttävät. Ajoneuvojen ikä: M1 luokan ajoneuvo enintään 6 vuotta (käyttöönottokuukaudesta), M2 luokan ajoneuvo enintään 8 vuotta (käyttöönottokuukaudesta). Esteettömän auton ja invataksin tulee täyttää myös seuraavat vaatimukset: Autoon pääsee vaikeuksitta erilaisilla sähköpyörätuoleilla eli autossa on sekä kaupunki- että maaseutuolosuhteisiin sopiva, loiva ja turvallinen luiska tai pyörätuolinostin. Mikäli tarjottava kalusto on linja-auto, tulee tarjoajan huomioida, että auto on soveltuva liikennöimään huonokuntoisilla syrjä- ja pihateillä, ja että toisaalta liian suuri kalustokoko ei rajoita auton joustavaa liikkumista esim. ahtailla piha-alueilla. Autossa tulee olla vähintään yksi pyörätuolipaikka ja säädettävät selkänojat. Pyörätuolimatkustajien on voitava matkustaa autossa pyörätuolissaan istuen turvallisesti. Pyörätuoli tulee voida kiinnittää tuolin rungosta ajoneuvoon. Jos pyörätuoli kiinnitetään ajoneuvoon hihnoilla, on kiinnityshihnoja oltava neljä kaksi eteenpäin ja kaksi taaksepäin. Pyörätuoli ei saa normaaleissa ajo-olosuhteissa liikkua eteen- tai taaksepäin eikä siirtyä paikaltaan. Yhden henkilön tulee voida hätätilanteessa vapauttaa pyörätuoli kiinnityksistä 60 sekunnissa ja kiinnitysjärjestelmää tulee voida käyttää ilman työkaluja. (Standardi SFS 5912) Pyörätuolipaikka voi sisältyä taksiluvallisen auton paikkalukuun. Autossa on irtoturvavöitä pyörätuolissa matkustaville. Palvelun laatuvaatimukset Tilaaja ja kuljetuspalvelun tuottaja sitoutuvat kiinnittämään erityistä huomiota palvelun laatuun. Tavoitteena on matkustajien erityisistä tarpeista johtuvan yksilöllisen ja ystävällisen palvelun toteuttaminen. Tilaajan ja kuljetuspalvelun tuottajan / tarjouksesta vastaavan tahon välinen yhteydenpito on jatkuvaa niin, että mahdollisiin ongelmiin etsitään välittömästi ratkaisut ja että palvelun edelleen kehittäminen on osa normaalia toimintaa.

8 Asiakaspalvelun tulee täyttää vähintään seuraavat vaatimukset: 8 Kuljettajalla tulee olla sujuva suomen kielen taito. Asiakaspalvelun tulee olla ystävällistä ja asiakkaan yksilöllisistä tarpeista lähtevää. Kuljettajan on tarvittaessa avustettava asiakas noutokohteesta (sisältä esim. kotoa, virastosta, liikkeestä) autoon ja kuljetuksen päätepisteessä sijaitsevaan huoneistoon (sisälle esim. kotiin, virastoon, tai liikkeeseen). Kuljettajalta edellytetään taitoa vanhusten ja huonokuntoisten asiakkaiden palvelemiseen sekä heidän käyttämiensä apuvälineiden tuntemusta. Kuljettajan tulee tarvittaessa neuvoa asiakasta matkustamiseen ja asiointiin liittyvissä asioissa. Kuljettajalta edellytetään työssään ehdotonta raittiutta. Kuljettaja on itse velvollinen välittömästi ilmoittamaan tilaajan edustajalle, jos hän joutuu rattijuopumustutkimuksen kohteeksi( = puhalluskoe johtaa jatkoselvityksiin). Liikenteenharjoittaja sitoutuu sopimuksen allekirjoittamisella em. asioiden noudattamiseen. Invavarusteisia ajoneuvoja ajavan kuljettajan on kyettävä vaivattomasti ja turvallisesti saamaan pyörätuoliasiakas autoon ilman muiden henkilöiden apua (käytössä tarvittavat apuvälineet). Kuljettajan tulee huolehtia, että asiakkaat matkustavat asianmukaisia turvalaitteita käyttäen ja että pyörätuolit on asianmukaisesti kiinnitetty ajoneuvoon matkan ajaksi (Tieliikennelaki 88c /234). Erityisesti on kiinnitettävä huomiota pyörätuolissa matkustavan henkilön turvallisuuteen. Liikennöinnissä tulee ottaa huomioon työsuojeluun ja noudatettaviin työehtoihin liittyvät velvoitteet. Kuljetuspalvelun tuottajan on huolehdittava kuljettajiensa koulutuksesta siten, että hän pystyy varmistamaan tilaajan edellä esittämien asiakaspalvelun laatuvaatimusten täyttymisen. Mikäli kuljetuksia suorittavalla kuljettajalla on palvelun alkaessa tuomioita rattijuopumuksesta tai kuljettaja tuomitaan rattijuopumuksesta sopimuskauden aikana, ei hän saa neljään (4) vuoteen tuomionantopäivästä suorittaa kuljetuksia Paimion kaupungille. Kuljetuspalvelun tuottaja vastaa siitä, että kuljettajien osalta rikosrekisteriotteet on tarkistettu ja että ne ovat vailla merkintöjä lapseen kohdistuvista rikoksista, seksuaalirikoksista, väkivaltarikoksista ja huumausainerikoksista (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä). Paimion kaupungille on pyydettäessä esitettävä yhteenveto kuljettajien rikosrekisterin tunnistetiedoista ja näyttöpäivästä. Rikosrekisteriotteita ei saa liittää tarjoukseen. Tarjoajan on tarjouksessaan annettava selvitys, kuinka liikennöitsijä menettelee kaluston rikkoutuessa, kuljettajan sairastuessa tai muissa odottamissa tilanteissa.

9 Palvelun saatavuus 9 Palvelun tuottaja sitoutuu siihen, että auto on pyydetyssä osoitteessa viimeistään Paimion keskusta-alueella 30 minuutin kuluessa asiakkaan tilauksesta (pääsääntö). Erityisinä poikkeustilanteina huomioidaan vaikeat keliolosuhteet. Palvelun tuottajan on kyettävä hoitamaan kuljetuksia 24 tuntia vuorokaudessa kaikkina vuodenpäivinä. Alihankkijat Kuljetuspalvelun tuottajalla on oikeus käyttää toimituksissa alihankkijoita. Tarjoaja vastaa siitä, että alihankkijat täyttävät samat vaatimukset kuin tarjoajalta edellytetään. Tarjoajan on ilmoitettava käyttämänsä alihankkijat. Häiriötilanteet Kuljetuspalvelun tuottajan on ilmoitettava häiriötilanteesta (rikkoutunut auto, yllättävä kaluston lisätarve) viivytyksettä Paimion kaupungin sosiaalipalveluihin ja on ryhdyttävä välittömiin toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi. Kuljettajan on tiedotettava matkustajille häiriöstä ja aiheutuneen viivästyksen kestosta. Korvaukset kunnalle kuljetuspalvelun toimimattomuudesta Mikäli kuljetuspalvelua ei saada toimimaan hankintayksikön reklamaatiosta ja asiaa koskevasta tilaajan ja palvelun tuottajan välisestä neuvottelusta huolimatta sopimuksen mukaisesti, on tarjouskilpailun voittanut kuljetuspalvelun tuottaja velvollinen korvaamaan kunnalle vahingonkorvauksena , mikä on noin 10 % Paimion kaupungin vuotuisesta palvelun hankintahinnasta. Liikenteen valvonta- ja seurantatiedot Tilaaja valvoo liikenteenhoidon sekä palvelua ja kalustoa koskevien määräysten noudattamista. Tilaajalla on oikeus tarkastaa ostoliikenteen ajosuoritteita (ajokilometrit ja ajotunnit) ja liikenteestä saatavia tuloja koskevia sekä autojen käyttöön liittyviä asiakirjoja samoin kuin saada nähdäkseen niistä tietokannoissa olevia tietoja sekä ottaa niistä jäljennöksiä ja otteita. Tarjouskilpailun voittaneen kuljetuspalvelun tuottajan on pyynnöstä toimitettava Paimion kaupungille tarkastusta varten kopiot asiakkaiden maksamien omavastuuosuuskuittien vastakappaleista.

10 Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen 10 Tarjous hylätään, mikäli se ei vastaa tarjouspyynnön vaatimuksia; sitä ei ole annettu määräajassa tai pyydetyssä muodossa, tarjouspyynnön liitteet on jätetty täyttämättä tai että tarjoaja on antanut tarjouskilpailun yhteydessä ostajalle vääriä tietoja. Tarjoukset, jotka täyttävät tarjoajalle, tarjoukselle ja palvelun laadulle asetetut vaatimukset, käsitellään jäljempänä kohdassa Hankintapäätöksen perusteet esitettyjen perusteiden mukaisesti. Tarjoaja vastaa siitä, että tarjousta jättäessään se on selvittänyt ja ymmärtänyt tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset ja taustat. Tarjoaja ei voi myöhemmin vedota tietämättömyyteen. Hankintapäätöksen perusteet Hankintapäätöksen perusteena on hinta. Hyväksytyksi tulee halvin tarjouspyynnön mukainen tarjous. Mikäli useampi tarjous on yhtä edullinen, valituksi tulee tarjous, joka sisältää eniten autoja kuljettajineen. Halvin tarjous valitaan laskemalla yhteen seuraavat kustannukset tarjouksissa esitettyjen hintojen perusteella: Sopimusajan kuljetuskustannukset = (tarjottu hinta ilman arvonlisäveroa prosentteina asetuksen enimmäishinnoista / 100) x arvioidut vuotuiset kustannukset ilman kilpailutusta x sopimusvuosien määrä 2 Matkakorttien kustannukset sopimusajan alkaessa = uudet kortit 170 kpl x tarjottu kortin hinta ilman arvonlisäveroa Sopimusaikana vuosittain tarvittavat uudet matkakortit = 20 kpl vuodessa x tarjottu kortin hinta ilman arvonlisäveroa x sopimusvuosien määrä 2 Muut mahdolliset tarjouksessa esitetyt kustannukset = vuodessa x sopimusvuosien määrä 2 Vertailukustannukset ovat siis yhteenlasketut arvioidut kustannukset kahden sopimusvuoden aikana. Ostaja voi hylätä kaikki tarjoukset, jos tarjousten hintataso on liian korkea tai jos olosuhteet tai liikenteen järjestämisen edellytykset ovat muuttuneet niin, että suunniteltua liikennettä ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista toteuttaa tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla. Hankintapäätös ja -sopimus Tätä hankintaa koskevan päätöksen tekee Paimion kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta.

11 11 Asianomaisen toimielimen tekemä hankintapäätös ei vielä merkitse sopimuksen syntymistä. Hankintasopimus osapuolten välille syntyy vasta, kun sopimus on allekirjoitettu. Hankinnasta tehdään kirjallinen hankintasopimus tarjouksen voittaneen kuljetuspalvelun tuottajan kanssa. Hankintasopimus allekirjoitetaan hankintapäätöksen saatua lainvoiman ja sopimus päättyy ilman erillistä irtisanomista sopimuskauden päättyessä. Sopimusasiakirjojen järjestys Hankintasopimus/tilaus Hankintapäätös Tarjouspyyntö liitteineen JYSE 2009 palvelu ehdot Tarjous liitteineen Sopimusoikeudellisesti tarjoaja vastaa tarjouksestaan. Sopimuksesta johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, jätetään asia Turun seudun käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen tulee olla voimassa kuusi (6) kuukautta tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä laskien. Tarjousten jättäminen Tarjoukset tulee toimittaa suljetussa kirjekuoressa ja niiden on oltava perillä viimeistään klo Tarjoukset tulee toimittaa osoitteeseen: Paimion kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunta PL 50, Vistantie PAIMIO Kirjekuoreen tulee merkitä tunnus: VAMMAISPALVELUKULJETUSTEN KILPAILUTUS Lisätiedot ja kysymykset Hankintaa koskeviin kysymyksiin vastaa sosiaalityöntekijä Seija Koskinen, p. (02) Mahdolliset hankintaan liittyvät tarkentavat kysymykset on esitettävä kirjallisesti suomen kielellä mennessä. Osoite:

12 tai kirjeellä osoite: Paimion kaupunki, Sosiaali- ja terveyspalvelut PL Paimio. Kuoreen tai viestin otsikkoon merkintä: Lisätietopyyntö: vammaispalvelukuljetukset Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto joka julkaistaan viimeistään sähköisesti osoitteessa Samassa yhteydessä ilmoitetaan myös mahdollisista tarkentavista muutoksista tarjouspyyntöön. Vain kirjallisesti annetut täydennystiedot ovat Paimion kaupunkia sitovia. Lisätietoja antavat sosiaalityöntekijä Seija Koskinen p. (02) ja hallintosihteeri Pentti Taimen p. (02) Muuta Paimion kaupunki ei korvaa tarjoajalle tarjouksen tekemisestä johtuvia kustannuksia. Liitteet Liitteet nro 1A ja 1B Tarjouslomakkeet Liite nro 2 Ostoliikennesopimus

SAVONLINNAN KAUPUNKI Tekninen toimiala Logistiikkapalveluyksikkö TARJOUSPYYNTÖ PUNKAHARJUN KOULULAISKULJETUKSET

SAVONLINNAN KAUPUNKI Tekninen toimiala Logistiikkapalveluyksikkö TARJOUSPYYNTÖ PUNKAHARJUN KOULULAISKULJETUKSET 2014 PUNKAHARJUN KOULULAISKULJETUKSET Sisällys 1. Ostaja... 2 2. Kohteet... 2 3. Tarjouskilpailusta ilmoittaminen ja tarjouspyyntötilaus... 3 4. Palvelun tarjoajalle asetetut vähimmäisvaatimukset... 4

Lisätiedot

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio)

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Tarjouspyyntö 1 (16) Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Palvelulle asetetut ehdottomat

Lisätiedot

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouspyyntöön

Lisätiedot

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouspyyntöön

Lisätiedot

OULUN KAUPUNGIN KOULUKULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 1 TARJOUSPYYNTÖ. TARJOUSPYYNTÖ nro 1(9) Asiatunnus/Dnro 14.4.2014 OUKA/1506/02.08.

OULUN KAUPUNGIN KOULUKULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 1 TARJOUSPYYNTÖ. TARJOUSPYYNTÖ nro 1(9) Asiatunnus/Dnro 14.4.2014 OUKA/1506/02.08. TARJOUSPYYNTÖ nro 1(9) OULUN KAUPUNGIN KOULUKULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 1 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ nro 2(9) SISÄLLYSLUETTELO 1. Ostaja... 3 2. Hankintamenettely... 3 3. Tarjouspyynnön kohde... 3 4.

Lisätiedot

3.11.2014 31.12.2015, ainoastaan perjantaisin

3.11.2014 31.12.2015, ainoastaan perjantaisin 1 NOUSIAISTEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ Asiointiliikenne välillä Valpperi Nummi Valpperi Pyydämme kirjallista tarjoustanne asiointiliikenteestä välillä Valpperi Nummi Valpperi. Tarjous tulee tehdä tarjouspyyntöasiakirjojen

Lisätiedot

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös Tarjouspyyntö 1 (6) Tarjouspyynnöntekijä Kilpailutuksen nimi Hankinnan kohde Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut Vesi- ja viemärijohtotarjous Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. Sopimusaika

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 TARJOUSPYYNTÖ LOVIISAN KAUPUNGIN OPPILASKULJETUKSISTA pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 Kyseessä on esiopetus- ja koulukuljetukset johon kuuluu myös vammaisoppilaiden

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA 28.01.2013 Hallintopalvelut

SOTKAMON KUNTA 28.01.2013 Hallintopalvelut 1 SOTKAMON KUNTA 28.01.2013 Hallintopalvelut TARJOUSPYYNTÖ SOTKAMON KUNNAN JA SEN OMISTAMIEN TYTÄRYHTIÖIDEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTAMISESTA Kansallinen hankinta Sotkamon kunnan lakisääteisten ja

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN EHDOT

TARJOUSKILPAILUN EHDOT ORIVEDEN KAUPUNKI LIITE 2: TARJOUSKILPAILUN EHDOT 1 ( 7 ) TARJOUSKILPAILUN EHDOT Sisällysluettelo 1.1 Liikenneluvan voimassaolo...1 1.2 Liikenneluvan automäärä...1 1.3 Yhteenliittymä...1 1.4 Alihankinnan

Lisätiedot

Asiakaskuljetusten kilpailutus LIITE 7

Asiakaskuljetusten kilpailutus LIITE 7 12.3.2015 Sivu 1/11 LUONNOS PUITESOPIMUS / TILAUS- JA VAIHTUVIEN KULJETUSTEN HANKINTA 1. Osapuolet 1.1. Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja) Myllyojantie 2 21520 Naskarla

Lisätiedot

Turun sisäisen linja-autoliikenteen liikennöinti, linjat 80, 83, 88, 18, 32A, 34, 67 ja 100

Turun sisäisen linja-autoliikenteen liikennöinti, linjat 80, 83, 88, 18, 32A, 34, 67 ja 100 Tarjouspyyntö 1 (14) Tarjouspyyntöä korjattu 11.6.2015 kohdasta 7 Kalustovaatimukset. Tarjouspyyntöä korjattu 9.7.2015 kohdasta 11.4. (Kaluston muut ominaisuudet) Turun sisäisen linja-autoliikenteen liikennöinti,

Lisätiedot

Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on oikeus ostoliikenteen harjoittamiseen.

Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on oikeus ostoliikenteen harjoittamiseen. OSTOLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouspyyntöön sisältyy edellytyksinä valinnalle tarjoajan

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

LIIKENNEPALVELUJEN HANKINTA OSTOLIIKENNESOPIMUS

LIIKENNEPALVELUJEN HANKINTA OSTOLIIKENNESOPIMUS LIIKENNEPALVELUJEN HANKINTA OSTOLIIKENNESOPIMUS (MALLI) 1 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 3 OSTOLIIKENNESOPIMUS SISÄLLYSLUETTELO 1 SOPIJAOSAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN TARKOITUS JA SISÄLTÖ... 3 3 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDENAJAN SIKIÖSEULONTOJEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDENAJAN SIKIÖSEULONTOJEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSISTA TARJOUSPYYNTÖ 19.8.2014 1481/ 05.13.00/ 2014 TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDENAJAN SIKIÖSEULONTOJEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSISTA Paraisten kaupunki pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellyn raskaudenaikaisten sikiön

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 474/05.05.00/2013 PERUSTURVATOIMI 8.10.2014

LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 474/05.05.00/2013 PERUSTURVATOIMI 8.10.2014 LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 474/05.05.00/2013 PERUSTURVATOIMI 8.10.2014 TURVAPUHELINPALVELUN HANKINTA 1. HANKINNAN KOHDE Lohjan kaupungin perusturvatoimi pyytää tarjousta turvapuhelinpalvelun tuottamisesta.

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 32833 / 2015 Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Päivi Nykänen Suomi puh. fax Tarjoukset lähetettävä: Tarjous

Lisätiedot

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun:

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Työterveyspalvelujen hankinta TYÖTERVEYSPALVELUJEN HANKINTA Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Hankinnan kohde Pyydämme kirjallisia

Lisätiedot

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN 1 (10) VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Jämsän kaupunki (myöhemmin tilaaja) järjestää tarjouskilpailun vanhusten avohoidon eräiden palvelujen järjestämiseksi

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta

Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta Tarjouspyyntö 27.8.2015 8425-2015 Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta 1 HANKINNAN KOHDE... 2 2 HANKITTAVALLE PALVELULLE ASETETUT VAATIMUKSET... 3 3 KÄYTTÖÖNOTTO JA HYVÄKSYMISTESTAUS...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SIVISTYSKESKUKSEN JA VANHUSTYÖN HENKILÖKULJETUKSISTA SEINÄJOEN KAUPUNGIN ALUEELLA

TARJOUSPYYNTÖ SIVISTYSKESKUKSEN JA VANHUSTYÖN HENKILÖKULJETUKSISTA SEINÄJOEN KAUPUNGIN ALUEELLA MATERIAALIHALLINTO 29.10.2013 13234 Henkilökuljetukset TARJOUSPYYNTÖ SIVISTYSKESKUKSEN JA VANHUSTYÖN HENKILÖKULJETUKSISTA SEINÄJOEN KAUPUNGIN ALUEELLA Seinäjoen kaupungin materiaalihallinto pyytää sitovaa

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

PERTUNMAAN KUNTA 19.5.2015

PERTUNMAAN KUNTA 19.5.2015 TARJOUSKILPAILUN EHDOT LIITE 3 Koulukuljetukset Sivu 1/5 Sisällysluettelo 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankkijan käyttäminen 5. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015

Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015 1/9 TARJOUSPYYNTÖ 32790 / 2015 Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Tapani Mähönen PL 125 76101 Pieksämäki Suomi puh. +358

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/17 Sisällysluettelo 1 Hankinnan kohde... 2 2 Sopimusaika... 3 3 Hankintaa

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET 1 VIRTAIN KAUPUNKI 03.09.2014 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET Virtain kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne kuorimattomasta ja kuoritusta, raa`asta ruokaperunasta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS 25.11.2010 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA Keski-Uudenmaan ympäristökeskus pyytää tarjoustanne Mäntsälän kunnan kotieläimille järjestettävistä

Lisätiedot