,-_~*I, guom(2n. L N:o 7-8 JO U L U KUU 1955) I( I( I. Akateeminen Shakkiliitfo 20 vuotias Puheenjohta>iia eri vuosilta (kts. siv.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ",-_~*I, guom(2n. L N:o 7-8 JO U L U KUU 1955) I( I( I. Akateeminen Shakkiliitfo 20 vuotias Puheenjohta>iia eri vuosilta (kts. siv."

Transkriptio

1 guom(2n,-_~*i, L N:o 7-8 JO U L U KUU 1955) I( I( I Akateeminen Shakkiliitfo 20 vuotias Puheenjohta>iia eri vuosilta (kts. siv. 46)

2 (---~---_. HÄMEENLINNA Kultaseppä Hj. Salo Raatihuoneenkartu 13 JYVÄSKYLÄ Kuliaseppä S. Korhonen Kauppak. 4;1 Puh. 2612i4 Kelloseppä M. Niskanen Koulukatu 2,. Sisä-Suomen Moottori Kilpisenkatu 14 Osakeyhtiö Keskus Osuuskunta Työn Voima V. Maurisalo Puistol~atu 35. Puh. 5,23'8 KAJAANI I Hotelli Seurahuone KOTKA Kyminlaakson Osuusliike KUOPIO Kuopion Kultaseppä Oy. B. Saadeidin Vaaietusliike Torik. 9. Puh. 5'9 ' 1 ' 2 jaj toivottavat ilmoittajamme kaikille shakinharrastajille r KOKKOLA I Teli Oy Hotelli Seurahuone KOUVOLA I Vaateiusliike Y. Rissanen Apt1eekkitallo. Puh. 2'376 Hotelli-Ravintola Kymen Kartano Kouvolan Seudun Osuuskassa Viipurin Sähkö-Kone MIKKELI Mikkelin Keksi- ja Leipätehtaat Oy TAMPERE Tampereen Seudun Osuuskassa VAASA Suomen Väri- ja Vernissatehdas Oy Vaasan Leimasiniehdas Oy T:mi Marin KuHa ja Kellosepänliike Ruokala-Kahvila Keskus Pitkäkatu 26. Puh SUrOMlJEI\J SJHAJKJKJl Suomen KeskusshakkiliBon. Suomen Shakkiliiton. Työväen Shakkiliiton ja Suomen Tehtäväniekkojen äänenkannauaja 7-BJl955._--_., --=:..~~~itt-.::~~_ A I~ T T.. I S A LOI IJ A, Osoite: HeI a i n k i - '1' Ö Ö 1 Ö, Messeniuksenkatu 7 B 50 I TILAUSMAKSU 1955 POSTISIIRTOTILIT I HeI s i n k i 1/1 vsk. 450: - mk Suomen Shakki I l\:iesseniuksenkatu 7 B 50 Ulkomaille 550: - mk Altti SaloiI", _ Pub Ilmestyy 8 numeroa Osoite HELSINKI I ~"~~--.,,;,.--~--~~------_.:...=._._._ i\!{ateemisen SIIAKIi.ILiITON NYKYISEN PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Alloittaessal3Jn rujnsh1iden onnentoilvotujsten saatta,mana koolmaunen vujosikymmenen,sä voi AkateemiJ:tlJen Sh3lkki!liJitto k3ltsahtaa ylpeänä taajksensa. Sillä on per1nteitä j,al sille on luutu kiinteät toimintamuodot. Liiton sääntöjenmukarnen ta1rkooitus, «edistää yhoppil-aijdeln keskuudess'aj sha:kkipelin harrastusta«, ja slrtä varten järjestää vuosittain henlkilökoh1jai,sia ja JOUikkuekilpaJiJluj,a ym, ma,inittulaj tali1kioi,tujstaj edijstäviä thalisuukosih!, on voitu toteut:taa. Ilahduttavana piirteenä tälssä,torminnassa on ol!lujt Liiton «sen]oden«aktililv1nen suhtautuminen pyrkimyksirmme. Tällä DaJvoin elävät 5iilS Alka'ieeminen Shakkikolubi!, kuiln myös sotiaj vähttömälsti edeltänle'en ylioppi. laspolven hedelmällinen työ ja1tkuvajsti Alkateemrsessl8J ShakkiHitossaJ. Verrattaessa liji>ton kilpaijlutoimintaaj muiden maajmme lhttojen j,a- kerhojenkin vaistawvaa:n toilmilntam1, on se todettl3iva vaa't1mattomaksi,. Ulkomaiset sulhteet muodosltajvat puo1estaan sen alujeen, jossa aik,a,teemisella shakilh on ouut varsin huomajttajv'aj silja. Tämä onkin hyvin ymmälrrettävissä, si'llä opintojenlsaj pa1ris'sa ahertavallle yhoppihialle jää shakki pakostakin lähim,nä virkilstäväksi harrrastukoseksi, j'a innokkaimmijlla on puoles1ja,an krip3l1lutijlajisuuksia miehnmäärin käytettävissä muiden liittojen pu~tte]s'slaj. Kansa1nvälilset suhteet ja nrijiden haita, minen mujodost:ajvat 31kateemilseHe shakille huomattavasti o:tohise'mman työkentän. Se palvelee erinolffiajilseha tavalla opintoja antclleslslalan ylijoppilaille tilailsuuden käytäinnöllisiijn kiehhcllrjoiituksiln, ja tutu6>tumah.a vi'eraisiin kulttuuripiireihin ajv1artala hänen näkemystään monres,sa suhteessa. Lisäksi ovcllt ulkomad,s,et koskoetukset suoljtett,avilssa kesä1alika1an, jolloilil ei tarrvits:e kysyä: «Tenttt vaji turnaus?«shakin merkitys nhn pelaajjan ku1n proh1emistiillkin kann3l1ta, on kiistämätön: Alja-ttelutoi!minnaJn monipuolijnen keh1ttäm~nen ja nykyajalle tyypillisen kidhkeä elämäint.ajhdin luoman jännityklsen laiukai,seminen. AkaJteemrsestaJ shcllkista voimme puhuja sil1oin, kuin se tämän lisäjks1 pystyy otta, maan koyhin SUUl'essa, määrin huomioon elämän 31ka,teemiselle kallljsalaliselle asettamat, j a hänen varsinaista työtään pa1lvelev1ajt vaatimulkset. Bertil J 0' h a n S s 0 n

3 - -_._ SHAKKIKLU AKATEEMISEN EIN ENSIMMÄISEN PUHEEN JOHTAJAN TERVEHDYS Vuosisata'mme allussa harrastettiin sjlakki'a san en intensiivilsesti opiskelevan nuodson k!eskuudessa Hels1ngrssä. Sha,k!kia: ei pelattu ainoastaan osakunni,8lsa, vaan melkeinpä vielä ahkerammhlj Vanhan Ylioppila'stalon lukusalilssa" jossa salin ainoa shalkkipöytä oli kiinteästi käytössä aamusta iltaan ja aina, sanka,n ja kiinnostuneen kats'elijaparven ympä,röimälnä. V aika oli kypsä Aklateemisen Shalkkilklub~n perustamiselle, vaikkalkin monet asettuiva't vastustavalle kannaue sen perustamiseen nähden pelälten toiminnan vailkuttavan häiritsevästi jäsenten opintoihin. Vai<kka kaltsoisi:kin nälkökohdan olevan määrätys,sä mielessä oikeutetun, niin on shakinha'rra:stuksen plus-puolelle myös merki'ttävä moni'a opiskelijjan tulevalle elämälle ja toiminnalle arvokkailta ja merkityksellisiä seikkoja. Shakki terästää muisti'a ja hava,intokykyä sekä on hyvää' halrjoirtusta loogilli'seen aljaltteluun. Se ohja'a itsehillintään, avartaa käjsiltyskykyämme ja' opetta,a ha'rjoiltta,jansa alrvostelemaan oikein mahdolliisuutensa. Shwkin suurien merkitys on kuitenkin pelin syvälhsyydessä ja kauneudessa. Näillä ominarsuuksillaan shakki vangitsee pelaaljan mielenkiinnon, se vailkuttaa ja,lostalvas<1i luonteeseen ja sillä 0'11 ainutlaatuinen kyky suoda kaivattua ja tarpeellista jännityksen laukeami,sta päivän r3lsittavan aherrukse'l1 jälkeen. Ei Hene olemaissa yhtään srvi.stynyttä seutua, missä shalkilla ei olisi innostuneita kannattajia kaiki's'sa yhteiskuntapiireis'sä. Tämä on selvä todistus shakin arvosta ja me'l.'ki- tykses'iä ka1kille kansoihe. Jatkuko?n tämän kunillik.ai3lms'en pelin vmttokulku myöskin meidän maassamme. Saakoon shakki j,atkuvasti uusia ystäviä myös akalteemi,sen nuori'son, sivistyksen lipuljlkantajan, keskuudessa. Wolter Helle n. AKATEEMISEN SHAKKILIIT( )[\1 ENSIMMÄISEN PUHEENJOH'!'l\ JAN TERVEHDYS Kun AJkateemmen Shalkkiliiltto 20 vuottal sitten perustettiin, ei sen tarvinnut aloittala toimintaansa tyhjästä. Akalteemi,S'ella shakitlla olil jo silloin vahvat perinteelt. VaikJka ei enää elettykää'n sitä «vanhala hyvää aikai3l«, jolloin sivistyneistöön lukeutuvan pi,ti omata edes jonkinlainen shakkitaito, oli A,kateeminen Shakki:klubi kui;tlenkiln jo yli kahden vuosikymmenen ajan ylläpitänyt aktiivista shwkinh3lrr'alstusta a:kalteemisissa piireissä. Tältä pohja,ua oli helppo jatka,a, ja tällä hetkellä onkin mteliihyvinbodettava" että moljiet Akalteemisen Shakkiliil1:on aluksi va'atima,uomissa puitteissa aloitetut toimintamuodot, kuten esimerkiksi henkitlökohtaisten mestarruu!skilpailujen järjestäminen ja, utkomainen shalkkittoiminta t1etävät nykyi'sin hu'omattavia tapa'uksia koko maan sh3lkkielämässä. Edellämainittuun kehitykseen ka'tsoen on täysil syy olettaa jcl' toivoa" että Alkateeminen Shakkiliitto nyt alkavan seura,avan vuosikymmenen aikana edelleen kykenee kehi,ttämän uusia toimintamuotoja shakinh3lrrastuksen laajentamiseksi 31kateemisissa phreissä. Kun toiminnan ylläpitäminen ja laajentaminen säännöllisesti vaatii myös jälkikasvusta huolehtimista, rohkenen tässä yhteydessä esruää sen ajartuksen, että Akateeminen Shakkiliitto ryhtyisi tutkitrnaa,n mahdollisuuksia, lmikkiten maan oppikoulujen viili's('n shakki<t oiminnan luomiseksi, ja 1<(' hittämis:eksi. Olen va,rma sii-f.;;" ('Uii sanotulla toilminna.lla tlll('v:l i:;lllldl~s' sa Q11isi 01evCl' huomatt;\lva IllC'l kil.ys. Näissä ajatuksissa "'l/ll/ilkl"1i I\keJ: teem]sta Shakkili,ifJI."I!- :;"11 11\,[ viettämän juhlcvvii'o<!i'1i.!"llchd;'-.1" toivotan sille j;l'1.kll'v:i':1 1111'111'::1.\,:;1.;;. 'I'"i 1111 II" II [" 1 i' II It ja 5 AKATEEMINEN SHAKKIKLUBI Maa,mme vanhimman shakkiyhdistyksen, ensi vuonna 70 vuotta täyttävän Helsingin Shakkiklubin, perus.ti pääasiallisesti joukko oplj1itons3j päättäneitä ylioppila,ha, jotka Helsingiln Yli'opiston Uu'smaalaisen osakunnan piirissä olivat muodostaneet eräänla,isen shakkikerho'n. Mutta shakkrkärpänen oli purrut nuorempienkin polvi'en akalteemilsia kalllsa"aisia, ja syksyllä 1911 perustetti<in Helsingin Akateeminen Sh3lkkiklubi-niminen yhdi'stys. Sääntöehdotus on päivätty , ja helposti muistettav3lj1a päivänä Helsingin YliIopLston silloinen rehtori A. Don n e r vaihvilsti 15- pykäläiset säännöt, j'oiden 1 :n muka,an «klubin tarkoituksena on lwhotta,a ylioppilaskunnan jäsenten innostusta shakkipeliin, edistääkseen siten 100- gilhs,ta ja keskitettyä ajartjtelemist.a«. Perustaj-ajäls,enistä ovalt vielä elossa maisteri W. HelI e n, tuomari A. Me s t e r t 0 n, kenra'alli O. Ole n i us ja pääkkjanpitäjä J. Te r h 0, vainajia kapteeni U. KaI s k e ja rautwti'evirkamies A. Ole n i u s, kuten myös Mestertonin ja Hellenin ohella sää'ntöjen laadintaan osa,lhstuneet pankinjohta.i'a O. W. Kankaanranta ja Fj. S t e n i u s. Sittemmin sääntöjä jonkin verrall1 liisättiin, ja klubin rekist,eröimisvuonna 1925 ne olivat sangen yksitylskohtailset. ASK:n ensimmä<isenä puheenjohtaj,ana oli W. Henen 19n~1'8. Toiminta oli suhteelli,sen vilkasta" ja esim. ensimmäiseen, helmikuuss,a 19'12 julistettuml turnaukseen osallistui 25 pelalaljaa. Säännöllisten kjubirturna,usten lisä,ksi pelattiin erilaisia pi!katurnauksia, järjestettiin simul1aaninäytäntöjä, otteluja; ym. shakkiohjelm3la. Shakkihistoriallisesti mielenkiintoinen oli : tehty päätös lähettää W. HelIen ja A. Mesterton Helsingin Sha'kkilklubiin keskuste1emaa\l1 koko maan käshtävän shakkiliiton t'all"peellisuudesta. Kuten tiedetään, hanke to'teutui vasta v Vapaussota sammutti AiSK:n toiminna'n moneksi vuodeksi!, kunne,s ] 923 taipahtui henkiinherättäminen koko'ukseslsa, joka «juli.slti iltsensä' Alkateemisen Shakkiklubin perilliseksi«, Kokouksen 31ilkalans,aaja ja uusi puheenjohtaja oli U. M a, t t i 1 a eli kirjailija Y. K i v imi e s. Hänlen seuraacjansa 0liv3lt di!ploomi-inlsij1lööri A. 1..M ali ne n W24~26" maisteri Pentti SoI a 19,216,---,2:7, ma,jsterr A. O. W i n te r 19'2:7'--218, ja apulaispäällikkö E. o t i 1 a, Oleniusten veljessarjaln nuorin, 1928~35. Sihteeri'nä toimi maisteri O. K 0 t k a tl a h t i (Gl'Oternelt). TapahtumiJsta maini!ttalkoon liittyminen Suomen Shakbliittoon 19M, henkilökohtaisen akateemiset mestaruuskhpailut 19<2:5~ 2 9 ja, joukkuekilpailut 192'6>--35', edelleen lukuisat ottelut ja ulkomali's,tenkin mest,a'l.'eiden simultaaninäytännöt. «Ema«Oleniuksen mi1tei yksin jäa:'jestämm jokackevälset joukkueki<lpailut eiivät kuitenkaan riilttäneet tyydyttämään m3lamme ja s amallla, akateemi!sen shakinharrastuksen kasvaneha va,ajti:muksia, ja ylimääa:'äisessä kokouksessa ,5, j,a vuos~kokoukses,sa hyväksyttiin yksimlel1se'sti O. Kai 1 a n klub~n johtokunnalle esittämä nimen- ja sääntöjenmuutosehdotus. Näin pääittyi AJkateemilsen Shakkiklubin vaihteleva 24-vlJlotin-en taival. AKATEEMINEN SHAKKILIITTO Akateemisen Shakkmiton ensimmäiseltä kymmenvuotistaipaleelta on Suomen Shakissa n:o 8/1945' julkad:s'tu vajrsijn seikk3lperäinen selostus, johon samorn kuin myöhempiin tijlastoihin vii:ttaamme. Tässä yhteydessä todettakoon, että muutos klubi,sta liitoksi nopeasti osoittautui hedelmälliseksi toimenpiteeksi ja että Akateeminen Shakkiliitto alusta a'lkaen toijmi kiitettävän vilkk3lcllsti. Henkilökohtais.et mest8!l'uuskilpailut elvytettiin henkiin jo syksyllä 19'35 j'a' heti kolmen sarjan voimalla.

4 6 Tosin niitä sodan takia ei pelattu vv. 19'3,9-44. Joukkuemestm'uw:>kilpailuilSsa siirryttiin keväällä 1936, aika~semmista cup-kilpahursta A-s8Jrja,a,l1 ja B-ryhmään. Pöytäjärjesityksen hyvälksyminen tosin toteutui vasta, vuoden 1938 vuosikokoukses,sa ja sillooijnkin äänin 4-3. JoukkuemestaJI'uudesta ei oteitu v. 19'4,0 eikä vv Aikateemis'en Shakkilklubin jou'tsenlauluna pelajttu Oottelu Tarton Alkadeemiline Maleklubi-nimistä veljesj~rje'stöä vast~an , sai seuraoajakseen keväällä vuonna 19'36 akateemiisen ma,aottelun Latv1aa vasltaan sekä sen jälkeen SELL:in shakkj.kijsat, jotka v ' jiiorjestettiin Helsi'ngissä.. S~danaJj,aJll perua ovat ns. ylei,sakateemilset pikapelikhpahu't, ja lo-vuotis JuhlIen yhteydessä loka-marraoskuussa 1945 pelattiin m.m. «vanhojen turnaus«. Ak,ateemilnen ShalkkilHtto ei soben vuoksi menettänyt ainooastaan mahdollisuudet mestaruuskilpailujen pelaamiseen. Se menetti myös mo'u1a ansioituneita akateemisia shakkilniehiä, joista eriltooten mainittakoo,t ent.. Akateemisen Shakk1klubin puhe'enjohta;ja Pentti S 00 1 a, A-pela;a'jat Lauri M a n s i k k ala ja Eero HeI a n d er sekä toimihenkilöt Yrjö SaI 0- heimo, Eino Jansson, Ahti Lappi ja Jukka Kangas. 10-vuotishiS'toriikin pääj1jteenä oleva jäsenkuntilen luettelo sisälsi 14 osa~ kuntaa ja ylioppilas<kuntaa, Esmo R ida l a : 7 Akateeminen Shakkiliitto toiminnan viriäminen sodan jälkeen Liiton ensimmäinen sodanjälkeinen vuosikokous pidettirn jolloin uuden hamtuksen puheenjohtajaksi valittiin tuomari M. V ä y r y n e n (PPO), sihteerilksi J. Virta'kalli:Oo (ESO), taloudenhooitaojaksi V. Kiuru (TY) sekä varajäseniksi O. Kailla (ESO) ja P. Jäntti (KY). Tilintarkasrt3Jjoiksi tulivat J. Kovasin (Vi0 ja KY) sekä Bl'edström (T'Y) ja, varaliili'ntarkas'taji'ksi R. Klälrich (PPO) ja S. Sertola (SatO). Yleis akateeminen pikapehmesta1ruus'turnaus pelattiin 1' , jolloin mesta;ruuden voitti maksijffiituloksella E. G r ii n t h a 1 (ESO), lähijnnä entinen mestari V. Kiuru (TY). B-sarjan V'oiHio V. Hallme (KY), lähinnä p, Ka;rvOonen (SO) lo-vuotisjuhla! ja uuden vuosikymmenen aloittaminen "l!ialeelllisen Shahkiliiton Io-vLlutisjuhlinlaan I945 liittyvä «"allhoi,," IIIIIUII'. /"I/i'/1 nissii. T'asemmalla 11elaavat shahhimeslari, varatuumari Illllari 1\'i,'/II'/" 1" ",, ',/11'" ehdokas, yliliiähäri I-farn' Renkonen, oikealla }zovioihellrlelllli'//i'"'' 11/"/1 ',1/"/"/111 ia kenraali Oiva alenius. Liiton lo-vuotijskokous pidettiin jollooin uuteen ha>mtuksen valittiin puheenjohtajaksi fil. mailst. V. H a u r u (PPO), srhteeriksi edelleen J. Vkt'akamo (ESO) taloudenhoitajaksi P. Jäntti (KY) sekä valyajjäseniksi O. Kaila (ESO) ja d. RiiJhimaa (EPO). Kokouksessa va>littiin yksim.ij~1ises~ti liiton puheenjohtaj,ana vv. 19'35-45 toiminut varatuoma,ri T Ha.nbpoh]a liiton kunnija>jäseneksi pidettyihilnakateemisiin henkilökohtaisi'in mesltatuuskripailuihin osallistui 34 pelaa>jaa. A-sarjan voithva;t E Griinthal (ESO) ja V. Hauru (PPO) 2 % pis,teellä 4 mahdollisesta, lähinnä O. Kalilla (ESO) ja P. Rikkonen (ViO) 2 sekä O. Riihimaa (EPO) 1 pilsteellä. A'kateemiS'en mestalruuden saaivutti G r ii n t h a 1 voittamaolla ottelussa Haurun 2--0, B-soarjan V'o1tti maksimituloksella 5 pistettä S. Liljamo (TY), lähinnä Y. Repo (ESO) 3. C-sarjan 1. :r:yhmän.. vc;>itti.olli.k::inen (KY) 4 1(2 pistee~lä (5): 2. ryhmän P. Jäntti (KY) Ja I. MakrhOovI (VIllI) 4 (5), ryhman K. TImpen (KyO) 4 % (5) sekä 4. ryhmän ILkka (EPO) ja Väänänen (EPO) 3 (4) pisteellä. ' Samassa yhteydessä pelatun n.s. vanhojen turnauksien J?es;talrlrryuJ?an voihi V. Kiuru 2 % pisteellä, lähinnä E. Böök (joka keskeyth ~al:r:alsltumlse:n johdosta 1. kierroksen tälkee,n). O. K.alla ~.1f2 sekä. E. C~nd.?l~n J.~ M. Lar- 5 ",'3JIi I luokian 1. ryhman VOItti I. NIemela 2 1Jz p~steel1a, lahmna H. Renkone~ 2 sekä 2. ryhmän O. OlenDus ja V. Lignell 2 pisteellä, lähinnä J. Vesterinen. II luokan voitti A. Fröjdman 2, 1fz pisteellä., lähinnä G. Gummerus 2 pisteellä. LiitOon lo-vuotlsju.. hl,a paa... tt....,ajalspatva... "II' lsmeen. pl 'd e tt" lln ~ ;) V am h an yli:oppilas'talon musrt~~~salissa: ~äjsnäol.leet n?i~ ~O v,:nha,,; ja numta ak:;uteemi:sta pela3ijaa pitivat lukulsia puheita, eslthvat talteelll~ta> ohjelmaa ]~ suorittivat 13 mi'ehen pj,kapeliiturnauksen, jonka parha,a't ollvall 1. NI'2mela ja V. Hawu. AkialteemLset joukkuemestaruuski:lpailut pelattiin ,. Mestaruuden voitti E S 0 (joukkueessa: E. Griinthal, O. Kaila;, E. Bonsdorff, Y. Repo, E. Ylitupa, J. VirtrukalliOo ja varramiehenä O. Routa.suo) 14 % pis-.. ~.._..._

5 SUOMEN SHAKKl tee!lä 1~ mahdolli?es~.a. Seuma1viiksi sijoilttuivalt TY ja PPO 10 sekä NN 1 % plsleella. B-ryhmalssa 011 mukana kahdeks,ajn joukkuetta j,a noudatettiin karsmtam~netelmää 1 1/2 mi'inuspisteen pudottaessa joukkueen. Loppuottelussa vol'thvajt KY KSO:n tuloksella 4-2. Mukana ohvat Hsä,ksi EPO KyO, ESO II, HO, PPO II ja SaltO. Karsintajärjestelmän oilkkuja oli etd loppuotteluun pä,ässeet oliva!t jo 2. ki,erroksella kohda'nneet KSO:n' voittaessa sodanjälkeinen sukupolvi astuu esiin Lc;1i:2/mussa 1946 pidetyss,ä vuosikokouksessa vahttiin liiton puheenjohta JakSI uudel1een V. H a u ru (PPO), sihteeriksi E. Grunthal (ESO) taloudenh~itajaksi V. Hakalla (KY) sekä hallliituks1en jäs1eniksi S. Liljamo '(TY) ja K. NIlsson (NN). Ha,kalan tilalle a,stui myöhemmin hänen erottualan E. Karttunen (KY). V:n 1946 a kateeminen henkilökohta,inen mestaruusturnaus De1a<ttrin Mestaruuden voitti G. G 0 t h 0 n i (NN) 3 pisteellä hävitenad,noasta'an Kailalle ja voittalen kaikki muut. Seuraaviksi sijoittuivat O. Ka,ua (ESO) ja, O. RiJihimaa (EPO) 2%, E. Grunthal (ESO) 1 1f2 sekä S. Liljamo (TY) 1f2 pisteellä.. B-sa:"ia'n voitti (s,a,manaik8jilsesti Helsingin mestaruusturnauksen 1 luokassa pelannut) L, Mäki (ViO) malksimituloksella (!) 5 uistettä lähi nnä> M Must~~all~o CP,PO). 3. C-s,~.~j~, jossa.. oli 54 osanottaiaa, -oli jaletltu kolmee~ ryhma!:ll1 )a pe. attnn cup-]anestelman mukalain pu!dotusra,jana 1 1J2 miinuspistetta. Ryhm~en parhaat: 1. r.: J. Kurld-Suonio (ViO) - 1Jz jal K. Heinonen (ESO) - 1 1J2. 2. r.: M. Kurimo (KyO) - 1 1J~ ia J OKsanen (TY) - 2 sekä 3. r.: A. Gmnholm (TY) 6 1 ja M. Pippingskjöld (EKY) - 2. Turnausten osanottajien kokonaismäjärä oli 65<. V:n 1947 joukkuemest,aruuskilpailut pelattiin maalis-huhtikuus.sa>. A-sa;r.1al1 Ja, mestaruuden voitti jälle en ESO (joukkue: O. Kaila.. E. Gr*nrtha:l V. Lrg:r;.ell, H. Sahrakorpi, P. Niiranen ja' E. Bonsdorff) 15 1J2 pilsteelläi 18 l~aihdolhsesta, seuraa,vma, NN 10, TY 6 PPO 4 1/2 piste'ellä. B-sarjals,sa ouvat mukana seuma,,,:alt kajhdeksan joukkuetta: EPO,- HO, KY, SO,' ESO II, ia ~SO III, :~~.y:s>.~. Ja Kvq II. Nouda,tettiin karsintalperiaa'tetta siten että 1 1/2 ]ouk~uel:~\vl(~ta p1:ld.ott~:. L?p~~Qtt~.lu~ se}:,:.ijsiväj~. ESO. II ja KyO 1. joista edellisella olr yksi J'a JalkIlffiallsella el' yhtaan mhnusplstehä. ESO II (kokf)on?an?s~a: V. G.runt~~a'l. A. HänmiJnen, Y. Repo, P. Uusivirta,. K. V;es,anto, P. 811'0.1a valramllehena K. Hemonl m) voitti kymenja,al'{s'olaiset kahdesti tulo~sel!a ~ 1Jz - 1 1Jz ja pääsi täten koko sarjan voihaja,lc{si. Kllpa1lilu]en ko'konaisosanottaij.amäärä '::n ~9'47 akajtee.mijnen pikapelimestar:uusturnajus pelattiin A~ sa'r]'an Ja! ClJk'aJt~emIs:~n. mestarn.:~uden :,o~tti E. G r u n t h a' 1 (ESO) maksimituloksel~a 7 pistettclj Ja B-saT)'an voittr M Nukari (HO) 6 1f2 pisteellä 8 mahdollr:ses,ta osallisi~minen kilpailuihin ennäiysmäisen vilkasta, ulkomaisien suhteiden luominen alkaa Vl!0sIk?k?us pidettii!l jolloin uuden halliituksen puheenjohta. JaksI valittnn tuo:t;:1al::l~. SClJ.~r~.korpi (ESO), sihteeriksi J. Nyrkiö (K:yO), taloudeni:oi'iajcljk~n P. Orma (KY), sekä hallituksen jäs,eniksi' E. Gr~nthal (ESO) Ja K. NIlsson (NN). Kokouksessa esitti ero2jva silhtl~(~l'i E. C-::u.ntha,l la'adan suunniltelman ulkomaisten ottelujen aikaansaamiseksi ensi SI'J1l!l~esh.. Hollannin ja 8ve~tsin kanssa' sekä yhteydenottami'seksi rnviis Enf.; lantlln pa,m. ESO:~ v3'ltuutettu L. L1gneH ehdotti ulkoasiainsiht(,[,i'ill vi,['c;n perust~m.~sta. Hallrtukselle annetti'iln valtuudet tähän. HaJllitus v:li i,l:; i Irl v(ihemmassa kokouksessaan liiton ens1mmäiseksi ulkoalsia'in',illl"'i'i i'i ;:'i E G runrthalin....!i Ak:::l~eemi'l1en henkilökohta,inen mestaruusturnaus suoritettiin lokakuun d:me:s2llä ja jajtko-ottelut marraskuun ens]mmäisehä viikolla. A-sarrjassa jr,'wivcl: G. Gothoni (NN) j'a E. Grul1ithal (ESO 1 palkinnon 4 pi:s'teellä: 5 m&hdoll::sesta, se:uraa,vina P. Ni:irralllen (ESO) 2 1J2, P. Rikkonen (ViO) 2, S. Liljamo (TY) 1 % ja O. Pa'stuhov (NN) 1 pisteellä. B-slalrjan 1. ryhmän voitti E. Nurminen (vill~) 3 pilsteellä 4 mahdolhsesta, lähinnä K. Ni11 sson (NN) ja M. Nukari (HO) 2 % pisteellä ja 2. ryhmän K. Timperii (KyO) maksirn1tu 10ksel1a 3 pi:stettä, lähinnä J. Viisanko (VSO) 2 pis,teellä. C-sarjan kc'usi ryhmää voittiva1t E. Haikala (SO), Y. Hämäläinen (SO), M. Kiiskinen (PP01. O. Marttila (EPO), O. Nreminen (SO) ja K. Vesanto (ESO). Ottelun a,k'ateemisesta mestaruudestal vortti E. G r u n t h a, 1 lyötyään G. Gothonin pistein 1 % - 1Jz. B-sarjan ryhmänvoi:ttajjien Timperin jla Nurmisen ottelu päättyi ensilllma'i'nhun vaihoon 2 V~ - 1 1Jz. C-s3'rjrm ryhmänvoittaji1en turnaus päälttyi seuraa,vasti: E. Hai.:.;:ala (SO) 4. O. Ni2minen (S:Ol 3. O. lvi1;.~wla (EPO) 3, K. Vesanto (ESO) 3 s2kä M. Kiils'bnen (PPO) ja Y. H1!mäläi'l1i2n (SO) 0 pist'että.. Päättäjäispi'kapeliturnaJUksen ESO :ssa va,j'tti kaksi,kieno ksis2s::a A-s:::rj8:ssa E. Grunthal 8 1Jz pisteellä, lähinnä P. Rikkonen 7. B-sa'rjc\ll1 voitti J. Nyrkiö 4 % pisteellä, läh]nnä M. Kiis,kinen ja K. Vesanto 4. V:n 1948 joukkuemest8jruusblpailut pelatti1n jälleen maa<lrs-huht~kuun aikana. Tällä kerralla sal3'vutetti>in kailklden aikojen osanottaja,ennäitys - 18 joukkuetta, joissa yhteensä W2 pelaa<jaa. A-sarjalll ja akabemisen mestaruuden voitti jälleen E S.0 saladen 13 % pisteitä 18 mahdollises,ta. Seurasiva1t NN 9 pisteellä, PPO ja TY. B-s,arjaan osalji,stui 12 joukkuet.ta. C-saJrja, jossa kokeiltiin ensimmäistä kertaa kolmim~ehisihä joukkueilla, ei herättänyt odotettua mielenk~j,lltoa pienten osakuntien taholla. Ilmoilto<utui ain03:3ta'an kaksi jouli:kueua', jo~s'tal KSO:n voiltti SO:n Vuoden p1kapelimestaruusturnaius pelaltti1n ESO:ssa. A-sarjäln j8j mes'tä!ruuden voitti E. G r ii n t h a 1 (ESO) maiksijilliltuloksella 6 pistettä, lähinnä P. Rilk'konen (V10) 5 pisteellä. B-s'3!rjan 1. ryhmän voitti R. Hei'kki:lä (KY) 6, p1steellä, läjhinnä P-E. Ekblo'ffi (NN) 5 pisteellä ja 2. ryhmän P. örmä (KY) 5 pi,steellä, lähinnä Pukkala (SaltO) 4 % pisteellä. 0:;anottaji1a 01i kaiikkitaan ensimmäiset sodanjälkeiset akateemiset maaoitelu± Hollantia ja Tanskaa vasiaan Vuosikokous pidetthn ESO:ssa. Puheenjohtaja'ksi vahttiin uudelleen tuomari H. S a h r 3J ko r p i (ESO), sihteeriksi K. Timperi (KyO), taloudenhoitajjaksij P. örmä (KY), ulkoalsiainsi'hteeriksij uudelleen E. Gruntha,l (ESO) ja hallituksen viidenneksi< jäseneksi K. Nrlsson (NN). Akateemisen henkilökohtaisen mestajruuden voitti O. Pastuhov (NN) 5 lj2 pisteellä 6 mahdollisesta. Seuraa,viiksi sij'orttuivajt R. Nylund ety) 4, E. Grunthal (ESO) 3 1f2, P. NUranen (ESO) 31, P. Rikkonen (ViO) 2, A. Sneitz (SHS) 2 ja B. Johansson (KSO) 1 pisteellä. B-sarjan 1. ryhmän voitti' K.-E. Juselius (NN) 2 pisteellä, lähinnä O. Nieminen (SO) 2, 2. ryhmän M. Kurimo (KyO) 3, lähinnä P. E. Eklblom (TF) 2 1f2 ja 3. ryhmän J. Nyrki:ö (KyO) 3 1f2, lähinnä O. Somkunnas (KSO) ja B. Söderman (ESO) 2 1f2 pis1teellä. C-sarjan l. ryhmän voitti U. R'antamo (~-:.[;,:O) 4, lähinnä K. Kantola (KyO) 4., 2. ryhmäjn M. Jylhä (TY) 4 1/2, lährnnä S. Linderborg (TY) 3 lj2 ja 3. ryhmän O. Helkavaara (HO) 4, lähinnä L. Kerkola (TY) 2 1f2 p1steellä. D-sarjan 1. ryhmän voittivat P. E. Panelius (TF) ja G. Undfors (T1<') 3 1fz, lähinnä R. Andersson (KyO) 2 ja 2. ryhmän J. Bredenberg (TF) 5, lähinnä T. Makkonen (TY) 4 pisteellä.

6 10 ~~~ --~ ~~-~ ~--- Henk.1lökohta~sen mesta1ruustulitijauksen yhteydessä pelattiin jälleen n.s. «v2.l~hoje~ tuifn~u~,«. Mestaril~?kalssa jak,?'i;vat I-:-II sijan O. Kaila ja J. Nieme la 2 pl'st~e~la Ja. III-IV slja~ ~. Grunthal Ja O. Pastuhov 1 pisrteellä. 1 luokar;; vollttj P. LIhtonen maksimituloksella 3, pisitettä, lähinnä A. Perttul~.~ s~~~ I-:-II lu9'k~n. N. <?lkkonen yhdessä P. Kaartisen kanssa 2 pisteellä. PaattaJalispnkapehssa pkowait vorton O. P,aBtuhov ja A. PeI'ttula 8 p~steellä (10), läh::1nä E. Grunthall 7. V:n 19,49 joukkuemesta1ruuskilpailut pellalttiin sunnunta;isin helmir-huhtikuun aikana. A-sarrjan voitu totuttuun tapaan ESO (joukkue: E. Grunthal B. ~21~1f'2:korpi, T. Lehtinen, B. Anthoni, K. Vesa,nto, R. SuUn ja varamiehe~ nä V.Lignell) 12 pilsteellä 18 ma,hdollilsesta, mutta teekkarrit pysyttehrvät k2nnohja kull1ines kärsivä!t vlumeilsellä kilerroksella pistein 4-2 tappion esolaisla vasta,an. TY sai 9' % pistettä, NN 7 % j,a EPO 7. B-sarjan l. ryhmän voitti< BO 2'0 pisteenä 24 mahdolhsesta lähirnnlä SatO 15 1/2 ja 2. ryhmän KyO 11 % pisteellä 18 malhdomsesta' lähinnä KSO 1'0. Ry l?mie,n voitta,jien välillä suoritetussa ottelussa peri< KyO (joukkue K. Timpen, M. K~rimo, J. Nyrkiö, K. Karntola, R. Amdersson ja J. Mukul,a') HO:a,a val~'taan vmton 4-2. A- ja, B-salrjoiJssa oli yhteensä 16 kuusimi1ehistä joukkue,tta eli osanottaj1en kokona,ismäärä oli 9,6. -Kevään aikana suoritetthn erikoinen karsinta- ja harjoitusltm:'naus erik-' seen kutsutuijue osanottajille. «Peliai!ka«oli maialilskuun puolivälilstä toukokuun loppuun ja 'turrnausjohtajana tolmi ulkoasiainsihteeri. TUlmaulklsen tulos: B. Johalnsson (KSO) 4 %, P. Niira<nen (ESO).iaJ A Sneitz (SHS) 4, E. Bonsdorff (ESO) ja P. Riikkornen (ViO) 3 1/2, R. Nylund (TY) 1 ja K. Timperi (KyO) 1/2 pistettä. Kesä 1,9.49 oli Uiton toiminnajslsa lukuisten kans-ai1nvälisten suhteiden solmi!misen a,ikaa. Tä,tä yhteydenottoa oli valmisteltu syksystä rg,47 lähtien aluksi kirjeenvailhdon avulla j,a kesäistä 19'418 lähtijen liirton ulkoa,si,alillsihtee~ rin käydessä Leidenrslsä HOllannissa" myös henk]lökohtai-sen kosketuksen a.v~lla. P~ämääränä oli vas'tavuorols-t,en vijeml1uiden jätrjestäminen j'aj kaksrklerroksllset maaottelut kymmenmiehisiin JOUlkkuein. HoUantHaiis-et kieltäytyivät kuitenkin slajapumalsta talvella. Näin jaltkui: lleuvotteh:ukosketus Leidenin yliopiston shakkikerhon edustajien kanss'a kevättallv:e11e 1'9,49 asti jolloin sa'atiin kosketus herra Jarup J. van Oostlierwiljk Bruyniin UtDechtistä. Tämä johti tuloksiin ja vaikka hollanthajisten tulo Suome en lykkä'ytyikin useaan otteeseen sa,alttoi ASL jo maaliskuussa illmoiittaa oman joukkueemme lähtöpäivän. Tämän lisäksi oli liiton ulkoasi'ainsiht.eeri yhteydessä Mr. C. H. 0' D.Alexarnderiin Englann]ssa, tri H. Christoffelilin Sveitsilssä ja Tanskan Shakblj,iton puheenjohtajan F. K. Vi!llurmsenrin Kööpenhaminassa. Viimeksimainittu kosroetus johti pian kaksikijerroksisen ma,aottelun aikaansaamiseen Kööpenhaminassa. TOUlko-J::es~kuun aikaill'a suoritti Hiton halhtus kiiremsiä valmijs,teluja hollallhla~sviera~lun varalle j,a ulkoasijarnsihteeri kä'vi, kaksi kert'a,a Karjalohjalla ja Lohjana valmistelemalssa shkkimestati O. Kailan kan6'sa hollarnh~ais:ten ki~:rtomatkaa U!fd~llal!laalla. HoUarnnin joukkue sa'arpui lopulta Helsmkun roesakuun 3,0 rp:na t1edmteutuaan saapumisest,a1an 18, tuntia ai<kaisemmin. SmmnLtelma:t olivat kuitellkirn vajlmlina ja lle voi<tän to'teuttaa suuremmitta vaikeuksijtta. Hollan~in j.9.ukkueen k~lrpailuohjelma:, Helsinkiin ja sen ympäristöön tutus!tumlsen Jalkeen, alkoi Hangossa, jossa houanti:ladset vieraat löivä,t Länsi-Uudellmaan joukkueen pistein 71fz-l1fz. 5'.7. suoritetthn Lohja,ua hollanulai:sten ja kauppalan joukkueen välillä ottelu, jollka vi,era<at 11 voilttivat 3, 1fz - 1 %. Sa!mam'aikaiJs,esti v1emili osa joukkuetta! VirkkaJlassa, jossa' pelatun pikapelirturnauksien voitti J. J. van Oosterw~jk Bruyn palaisivat vier'aalt pääkaupurnkijin, joissa VaJnhaJll ylio'ppi'~asta:'on mus±rkkisalissa suodtettilin a:kateemisen maaottelun Suomi-Hollanti avajwiset j.a 1. kierros. Alvajaisislsa puhuivat liiton puheenjohtaja H. Saihrrakorpi, ulkoasijainsihteeö E. Gruntha:l, Hollannin lälheuiläs J. van det Vlug1t ja hoilantilai's'joukkueen kapteelli Sam van Oorde. Maa!ottelun yksityiskoht'wiset tulokset pöytäjärjestykses'sä: O. Kaila, - J. J. van Oosterw1jk Bruyn , %-% O. Pa:stuhov - B. V. Bekker %-%, 0-1 E. Grunthal - W. H. Sandifort 1-0, 1-0 V. Lignell - W. J. Plinsinga 0~1, 1-0 O. RiiJh1maa - G. H. Prahl 0'--1, P. Niiramen - H. GrOtenenboem 0-1, 1/2-% Å. Sneiltz - Chr. Feiters 1-0" %-% P. Rikkonen - W. J. G. Mees I~O, 1/2-% E. Bonsdorff - J. C. 0-1, 1-0 -_ _..- --_._--~~- Lopputulos 4 % + 6, = 10 % - 4 1;2 + 3, = 7 % oe Suomen Keskusshakkili1tto järjestänyt hollantilajisten j,a helsinkiläjisistä pelaalj,ista kootun joukkueen. väuue ottelun, jonkiaj viimeksimainitut voi1jti'vajt oh Suomen YHoppilaskuntien Li,~tto järjestänyt päättäjälispätvälliset tanssiaisineen KY:n talolle. Tähän päättyi myö,s vieralllnen ohjelma,. Marnittalmon,että tämän lisä'nsi oli eräijhä hollalntilaisjoukklleen jäsenillä yhmäåräi!stä shaikillilst,a ohjemaa, jonka aikal<l'nsalam~seen ASL oli myötävaikuttanut. Niinpä m.lll. pelasi van Oosterwijk Bruyn MikkeHssä s1multajanin tuloksella = 0. j.a hän sekä Prahl osamstu~valt Lovi~san kylpyl-äturnaiuks1een, jossla vain Oosterwijk Bruyn siljoittui 2. ja Pralhl 5. tilalle. Suomen joukkueen vastavrera,hu alkoi Maao'ttelu Tanskaa vastaarn suodtettiin Kööpen.haminassa seurwavin yksityiskohtai:sin tuloksin, joista käy myös ilmi joukkue.en kokoonpano ja pöytäjärjesiys: O. Kailla - Hartvig Nilelsen 1-0, 1~0 O. Pastuhov - Th. Haahr 0-1, 1/2-% E. Grunthal - J. Undhard 0-1, V. Lignell - E. Fri,s 1-0., %-% O. Rilihima'a - A. Lomvie 1-0., 1-0 P. Nriranen - H. Borregaard 0-1, %-% P. Rikkonen - P. Kofoed Larsen 1:--~---'0, 1-0 E. Bonsdorff - P. 0sterbye 1-0, %-% R. Nylund - R. Falborg 0-1, 1-0 H. Ea'hrs/wrpi - S. B;ng 1-0, ~-- Lopputulos = =6 Pääisäntänä toimi suomalaisen arkateemi,sten pe1aaji'en hyväksi myöhemminkin anlsiokka,ast1 toiminut Sven B~ng. Kööpellhaminasta ja:tkoi joukkue junalla matk,aa, Amsterdamiin, jossa sha:kkitalossa suoritettiim ma,aottelun juhlallisei avajai,set.. Puheita pitivät Amsterdamirn yliopiston rector ma:gllhicus, prof. Hoehl1lk, ~ollannilll KUllinka,allis,en Shaikbli<ilton puheenjohta:jaj, i:ns. H. J. van Steems, Suomen Almsterdamiss,a toimiv<l' va,ra'konsuli R. Key (suomeksi ja ruotsiksi:) sekä, Suomen jou~kueen jolhtaij-a E. Grunthal. Maa'o,ttelu pelal1jtiin seumavill yksityiskohtaisin tuloksin: O. Kai,la - L. Pri'ns 1-0., 0'--1 O. PaiStuhov - N. Cortlever 0-1, 0-~1 E. Grunrthal - J. T. Ba'rendreg't 0-1, 1-0 V. Lignell - C. Orpaan 1!2-'Y2, 0-1.

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096.

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096. Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 s\\ PÄÄTOIMITTAJA Esko NuutiLainen, PL 61, 04401 Järvenpää, puh 90-2919319

Lisätiedot

() <) 0 ::.' c c. ()OO<.JCOOO. o ;) (., i) 0 () n. o (: o n 0 0 '" 0. \0 Q 2as..>o:._,..:, };50~;'O 0000'..>0{'00:..JDwo " () C C

() <) 0 ::.' c c. ()OO<.JCOOO. o ;) (., i) 0 () n. o (: o n 0 0 ' 0. \0 Q 2as..>o:._,..:, };50~;'O 0000'..>0{'00:..JDwo  () C C OCOOOSOOt;8COOG f'c000q-;,ooc';:;,oaog OC0~I,}OGa0'00oo;,OC O 90nQDC00"OCOOOGOC o Q '" P '.J 0 (").;) (' (;0 ~.J.:, Q 0 ("> 0;c,c:or, (:;COUO:::;Q,") :; 0 0 o n 0 0 " () C C '" 0 \0 Q 2as..>o:._,..:, };50~;'O

Lisätiedot

SUOMEN SNAI I. Musta aloitti todellisen Pyörityksen. Miten? (sivu 246) N:o 7

SUOMEN SNAI I. Musta aloitti todellisen Pyörityksen. Miten? (sivu 246) N:o 7 SUOMEN SNAI I Musta aloitti todellisen Pyörityksen. Miten? (sivu 246) 1977 N:o 7 HANKI ILMOITUKSIA SUOMEN SHAKKIIN! ITSELLESI TULEVA HANKINTAPALKKIO ON 20%. Lehtemme toivoo, että kaikki ne, joilla vähänkin

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat KAKSOISMESTARI Tässä numerossa mm: 307 Suomen mestaruusturnaus 320 Nuorten Suomen mestaruudet

Lisätiedot

::::::::::::oshåkkileh-ti

::::::::::::oshåkkileh-ti """",,q....,ee.ooo OO(J&Ql6oo;}&C>oB(;G00t>a.& 0QO 0!l;l"QQOOöl')

Lisätiedot

SUOMEN SHIKKI. Musta pelasi tässä 1.- Tg4? ja hävisi. Mikä olisi ollut voittojatko? N:o 6

SUOMEN SHIKKI. Musta pelasi tässä 1.- Tg4? ja hävisi. Mikä olisi ollut voittojatko? N:o 6 SUOMEN SHIKKI Musta pelasi tässä 1.- Tg4? ja hävisi. Mikä olisi ollut voittojatko? (sivu 205) 1977 N:o 6 KAKSOISVOITTO GAUSDALISSA - YRJÖ RANTANEN KV, MESTARIKSI! Gausdalin turnauksessa 14-21.8 saavuttivat

Lisätiedot

Joose Norri puolusti menestyksellä Suomen mestaruuttaan SELO- JA ELO LISTAT ANAND-KAMSKY. 5'1-TCR::\AUKSET KOTl\IAISIA TULOKSIA 6-7 1995

Joose Norri puolusti menestyksellä Suomen mestaruuttaan SELO- JA ELO LISTAT ANAND-KAMSKY. 5'1-TCR::\AUKSET KOTl\IAISIA TULOKSIA 6-7 1995 Joose Norri puolusti menestyksellä Suomen mestaruuttaan 5'1-TCR::\AUKSET KOTl\IAISIA TULOKSIA 6-7 1995 SELO- JA ELO LISTAT ANAND-KAMSKY SISÄLLYS 6-711995 PÄÄTOIMITTAJA 191 SM-turnaukset 199 Anand-Kamsky

Lisätiedot

... ... ... ... ... ... ... ... ~ ... ... ...,... ... ... ... ... ... ... ... ... .:.:.:.: ... Co... &.. 0... EI et... ... e C S.

... ... ... ... ... ... ... ... ~ ... ... ...,... ... ... ... ... ... ... ... ... .:.:.:.: ... Co... &.. 0... EI et... ... e C S. ..........................,........ Co....... &.. 0... EI et........... "......................................... }{,... ~ '.....:.:.:.:........ e............... " f,.................... C S 4t E o N:o

Lisätiedot

----- ~~I ~ ------., \" N:o 3 KESÄKUU 1959J

----- ~~I ~ ------., \ N:o 3 KESÄKUU 1959J SuOmlln 35 'Vuotta ----- ~~I ~ ------., ( \" N:o 3 KESÄKUU 1959J 8HAKKI S 1 S Ä L T Ä Ä mm. Maa 0 t tel u Suo m i-n e u v 0 s t 0 - E e s t i, Katsaus Neuvostoliiton mestaruusturnauksen 1959 ava u k s

Lisätiedot

:\1aailmanmestarijoukkue: Paavilainen, Perkonoja ja Hurme

:\1aailmanmestarijoukkue: Paavilainen, Perkonoja ja Hurme :\1aailmanmestarijoukkue: Paavilainen, Perkonoja ja Hurme HEART OF FINLAND KOTBIAISIA TULOKSIA 8 1995 JOUKKUEPIKASHAKIN SM SYNTYMÄPÄlVIÄ SISÄLLYS 8/1995 PÄÄTOIMITTAJA 239 Heart of Finland 252 Tehtäväshakkia

Lisätiedot

Suomen K.eskusshakki/iitto Suomen Shakkifiitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096. Tässä numerossa mm:

Suomen K.eskusshakki/iitto Suomen Shakkifiitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096. Tässä numerossa mm: Suomen K.eskusshakki/iitto Suomen Shakkifiitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 MARKO MANNINEN - KAKSOISVOITTAJA Kuva: Mikko Markkula Tässä numerossa mm:

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN HS-TURNAUS HELSINGISSÄ 16.-29.3.1981

KANSAINVÄLINEN HS-TURNAUS HELSINGISSÄ 16.-29.3.1981 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat KANSAINVÄLINEN HS-TURNAUS HELSINGISSÄ 16.-29.3.1981 Yleisnäkymä Jugend-salin avarista pelitiloista.

Lisätiedot

Suomen. , ~ml_--.. (N:O 9 MA RRASKU U 1958) SHAKKI SUURMESTARI MIHAIL TAL

Suomen. , ~ml_--.. (N:O 9 MA RRASKU U 1958) SHAKKI SUURMESTARI MIHAIL TAL Suomen, ~ml_--.. (N:O 9 MA RRASKU U 958) SHAKKI SUURMESTARI MIHAIL TAL Portorozin suurturnauksen voittaja ja Miinchenin kisojen paras pelaaja! - Mihin ehtii vielä? Shak/~ikerhol! Shakinh arrastajat! SHAKKIKELLOJA

Lisätiedot

SHAKKIKIRJAlLlSUUTT A. AKATEEMiNEN KIRJAKAUPPA. Keskuskatu 1 00100 Helsinki 10 puh. 625901/218. SHAKKIPElEJÄ. nappulat, 3 kokoa. 42,35, 30,50 ja 23,80

SHAKKIKIRJAlLlSUUTT A. AKATEEMiNEN KIRJAKAUPPA. Keskuskatu 1 00100 Helsinki 10 puh. 625901/218. SHAKKIPElEJÄ. nappulat, 3 kokoa. 42,35, 30,50 ja 23,80 SHAKKIKIRJAlLlSUUTT A AKATEEMiNEN KIRJAKAUPPA Keskuskatu 1 00100 Helsinki 10 puh. 625901/218 SHAKKIPElEJÄ Puunappulat 26,35 STAUNTON KING n:o 80 nappulat woodyren-muovia 38,90 pelilaudat pahvia: pieni

Lisätiedot

SUOMEN "SHIKKI. Mikä valkean D-shakki päätti pelin heti? Larsen-Portisch, 3. ottelupeli (sivu 88) N:o 3

SUOMEN SHIKKI. Mikä valkean D-shakki päätti pelin heti? Larsen-Portisch, 3. ottelupeli (sivu 88) N:o 3 SUOMEN "SHIKKI Mikä valkean D-shakki päätti pelin heti? Larsen-Portisch, 3. ottelupeli (sivu 88) 1977 N:o 3 Suomen BPOy HANKI ILMOITUKSIA SUOMEN SHAKKIIN! ITSELLESI TULEVA HANKINTAPALKKIO ON 20%. Lehtemme

Lisätiedot

SHAKKI. :.:... LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELlOJA - YHDY PANKKI. Kartuttakaa Osmo" Kailan shakkirahastoa tili n:o 5344/PYP Lauttasaari-Keskusta

SHAKKI. :.:... LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELlOJA - YHDY PANKKI. Kartuttakaa Osmo Kailan shakkirahastoa tili n:o 5344/PYP Lauttasaari-Keskusta SuomlZ.n &mw.r ~l ~~~ ~ ( N:o 5 L 0 K AKU U I 9 6 7 J SHAKKI :.:... LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELlOJA - Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Ohjevähittäishinta 40:-. Alan liikkeille myös tukuttain.

Lisätiedot

illllpi SU()MEN Shakki KvM-tuloksen tehnyt Petri Kekki kohtaa voittosijaa jakaneen Mihail Rytshagovin ESPOON KV. TURNAUS KOTIMAISIA TULOKSIA

illllpi SU()MEN Shakki KvM-tuloksen tehnyt Petri Kekki kohtaa voittosijaa jakaneen Mihail Rytshagovin ESPOON KV. TURNAUS KOTIMAISIA TULOKSIA illllpi SU()MEN Shakki KvM-tuloksen tehnyt Petri Kekki kohtaa voittosijaa jakaneen Mihail Rytshagovin ESPOON KV. TURNAUS KOTIMAISIA TULOKSIA 9 1995 NUORTEN PALSTA SEURAJOUKKUEIDEN SM SISÄLLYS 911995 PÄÄTOIMITTAJA

Lisätiedot

Rikospoliisien Shakkikerho ry 2 2004

Rikospoliisien Shakkikerho ry 2 2004 Rikospoliisien Shakkikerho ry 2 2004 Palmberg ilmo 28touko.indd 1 28.5.2004 13:26:37 2 RIKOSPOLIISIEN SHAKKIKERHO R.Y. www.riksha.fi Hallitus: Jari Lehvonen, puheenjohtaja puh (09) 189 5587 email: jari.lehvonen@helsinki.poliisi.fi

Lisätiedot

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 3/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 4/2000)

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 3/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 4/2000) Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 3/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 4/2000) Artikkelin viimeissä osassa tutustumme erääseen terävään varianttiin, joka joutui 1990-luvun loppupuolella valtavan

Lisätiedot

r--& *' 1_--..\ Kouvolan Shakkikerhon 25-vuotisjuhlakilpailusta

r--& *' 1_--..\ Kouvolan Shakkikerhon 25-vuotisjuhlakilpailusta "':;;uomen r--& *' 1_--..\ l N:o 2 HU H T 1 KUU 1955) S H A I~ I~ I Kouvolan Shakkikerhon 25-vuotisjuhlakilpailusta ajalla 2. 1.-9. 1. 1955. Kuvassa näkymä I. luokan turnauksen viimeiseltä kierrokseha

Lisätiedot

SHAKKI. Sllom~n ~=I. ,TAPAtlTUI v. 1958 (~---JOUL~~UU---~

SHAKKI. Sllom~n ~=I. ,TAPAtlTUI v. 1958 (~---JOUL~~UU---~ Sllom~n ~=I (~---JOUL~~UU---~ SHAKKI,TAPAtlTUI v. 1958 Tammikuussa: Yhdysvaltain alueturnauksen voitti ylivoimaisesti Bobby Fischer. Helsingin mestariksi leivottiin A. Fred. Shakinpäivä,kokosi jälleen

Lisätiedot

SHAKIN SM-TURNAUS HELSINGISSÄ 8.-22.6.1983

SHAKIN SM-TURNAUS HELSINGISSÄ 8.-22.6.1983 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitta Työväen Shakkiliitta Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 SHAKIN SM-TURNAUS HELSINGISSÄ 8.-.6.198 HEIKKI WESTERINEN KAARLE OJANEN HeLsingissä

Lisätiedot

r---------- ~ --------~J LN:o 8 LOKAKUU 1958 PORTOROZIN SUURTURNAUKSEN OSANOTTAJAT

r---------- ~ --------~J LN:o 8 LOKAKUU 1958 PORTOROZIN SUURTURNAUKSEN OSANOTTAJAT Suomen ~~I r---------- ~ --------~J LN:o 8 LOKAKUU 958 SHAKKI PORTOROZIN SUURTURNAUKSEN OSANOTTAJAT Turnauksen voitti suurmestari M. TaI i (0). toisen palkinnon vei suurmestari S. Gligori6.!II-IV P. Benkö

Lisätiedot

SHAKKI SUOMEN ..J 81 SÄLLYS:

SHAKKI SUOMEN ..J 81 SÄLLYS: SUOMEN SHAKKI N:o 5 ELO KUU -~ AKATEEMI~EN MAAOTTELU HOLLANTI-SUOMI:. pöydän peli O. Kaila-J. J. Oosterwijk Bruyn (oik.) alkamassa. Katsojat vasemmalta: B. W. Bekker, J. C. Sorgdrager, Suomen Keskusshakkiliiton

Lisätiedot

JÄLLEEN MAAILMANMESTARUUS

JÄLLEEN MAAILMANMESTARUUS Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 JÄLLEEN MAAILMANMESTARUUS Suomi voitti jälleen pikaratkaisemisen joukkuemaai

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Naisten maailmanmestari Maija Tshiburdanidze keskustelemassa Suomessakin

Lisätiedot

~c::_'::"} ".,,,,"~t~:--';';i, ~.(, ;;~ Oi!>;)C<...,[''',:-6'''0{)&~;D. .D >'-' '-'.:; V.:) <'> :;, c. 0 1) ;::, ouoc;::;oooooco('c()o

~c::_'::} .,,,,~t~:--';';i, ~.(, ;;~ Oi!>;)C<...,[''',:-6'''0{)&~;D. .D >'-' '-'.:; V.:) <'> :;, c. 0 1) ;::, ouoc;::;oooooco('c()o 00';'0 '" c-,;;cj l>"uv",0";:; y"o"~()u&"'/';:'gg>g:'::':)0 &O~.u0e.()...,,,gO"'QO '~0,",,,,&v,,,uV{:j

Lisätiedot

Rikospoliisien Shakkikerho ry 1 008

Rikospoliisien Shakkikerho ry 1 008 Rikospoliisien Shakkikerho ry 1 008 RIKOSPOLIISIEN SHAKKIKERHO 1958 1 Rikospoliisien Shakkikerhon jäseniä Tampereen seudulla tervehtivät: Lempääläntie 21 Tampere, Puh. 03-251 8411 WWW.PIRAMK.FI Pirkanmaan

Lisätiedot

Fur Anfänger und Fortgeschrittene 1975 288 s. 46,80 KATEEMINEN KIRJ K Keskuskatu i, 00100 Helsinki 10, puh. 90-651 122/157

Fur Anfänger und Fortgeschrittene 1975 288 s. 46,80 KATEEMINEN KIRJ K Keskuskatu i, 00100 Helsinki 10, puh. 90-651 122/157 W. lombardy: SNATCHED OPPORTUNITIES ON THE CHESSBOARD Quick Victories In 200 Reeent Master Games 1973 340 s. 43,'lO H. Kasparjan: ZAUBER DES ENDSPIElS SOdwestschach-Reihe, Bd. 15 1974 135 s. 41,- W. Unzicker:

Lisätiedot

----------. suotjten I-tAKKI. S)Doää C30uiua JOULUKUU. ,N:o 8. ~nne{{ista Uutta cmuotta

----------. suotjten I-tAKKI. S)Doää C30uiua JOULUKUU. ,N:o 8. ~nne{{ista Uutta cmuotta _... ~ suotjten I-tAKKI,N:o 8 JOULUKUU 1950 ITÄ.SUOMEN SHAKKILIITON PERUSTAVASTA KOKOUKSE TA. Istumassa (vasemmalta) P. Laine (Varkaus), V. Tirkkonen (Pieksämäki), E. Heilimo (Iisalmi) ja M. Ryynänen (Kuopio).

Lisätiedot

I H A I( I( I. guom(2n. JJ&?fII1. , rjii\ ~ -., ( N:o l HELMIKUU 1953)

I H A I( I( I. guom(2n. JJ&?fII1. , rjii\ ~ -., ( N:o l HELMIKUU 1953) guom(2n JJ&?fII1, rjii\ ~ -., ( N:o l HELMIKUU 1953) I H A I( I( I Turun Shakinys:tävien 30-vuotisjuhlaturnauksesia Pelaajat vasemmalta: O. Riihimaa, A. Alin (näkyy huonosti), J. Hietala ja N. OIkkonen.

Lisätiedot

Näkymä rca:n ehdokasottelujen pelipaikalta SELOLISTA KOTIMAAN TULOKSIA PCA:~ EHDOKASOTTELUT KÄRKILISTAT 7-8 1994

Näkymä rca:n ehdokasottelujen pelipaikalta SELOLISTA KOTIMAAN TULOKSIA PCA:~ EHDOKASOTTELUT KÄRKILISTAT 7-8 1994 Näkymä rca:n ehdokasottelujen pelipaikalta PCA:~ EHDOKASOTTELUT KÄRKILISTAT 7-8 1994 SELOLISTA KOTIMAAN TULOKSIA SISÄLLYS 7-8/1994 251 Pääkirjoitus 252 PCA:n ehdokasottelut 264 Madridin turnaus 266 Konsala:

Lisätiedot

8HAKKI. S ilo men (N:O 6 LOKAKUU 1959J. 4. Ehdokasturnauksen kärkimiehet. 35 vuotta ~ml_-... Toisen vaiheen jälkeen

8HAKKI. S ilo men (N:O 6 LOKAKUU 1959J. 4. Ehdokasturnauksen kärkimiehet. 35 vuotta ~ml_-... Toisen vaiheen jälkeen 35 vuotta ~ml_-... S ilo men (N:O 6 LOKAKUU 1959J 8HAKKI 4. Ehdokasturnauksen kärkimiehet Toisen vaiheen jälkeen Paul Keres. joka johti turnausta toisen vaiheen jälkeen. Pystyykö hän torjumaan loistavatyylisen

Lisätiedot

Aleksander Shneider uusi voittonsa Heart of Finlandissa

Aleksander Shneider uusi voittonsa Heart of Finlandissa Aleksander Shneider uusi voittonsa Heart of Finlandissa 8:\1 -TCR~A UKSET HEART OF FINLAND 8 1993 SOKKOSHAKIN SM NUORTEN SHAKKIA: LOPPUPELITAITOA SISÄLLYS 8/1993 231 Pääkirjoitus 232 Suomen mestaruusturnaukset

Lisätiedot

Rikospoliisien Shakkikerho ry 4 2004

Rikospoliisien Shakkikerho ry 4 2004 Rikospoliisien Shakkikerho ry 4 2004 1 2 RIKOSPOLIISIEN SHAKKIKERHO R.Y. www.riksha.fi Hallitus: Jari Lehvonen, puheenjohtaja puh (09) 189 5587 email työ: jari.lehvonen@helsinki.poliisi.fi email koti:

Lisätiedot

= T.Porrasmaa, P.Houtsonen 0 T.ViLjava, H.Fröberg

= T.Porrasmaa, P.Houtsonen 0 T.ViLjava, H.Fröberg Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SHAKKIKERHO FISCHER JOHTAA MESTARUUSSARJAA Seurajoukkueiden SM-kiLpaiLujen.

Lisätiedot

fihakki LUOTETTAVIA SHAKKIKElLOJA Suom(2ll ,------ ------, luottamuspankki Ilmoittajat tukevat meitä - tukekaa ilmoittajiamme

fihakki LUOTETTAVIA SHAKKIKElLOJA Suom(2ll ,------ ------, luottamuspankki Ilmoittajat tukevat meitä - tukekaa ilmoittajiamme Suom(2ll ~~~ "Ail\,------ %~i ~ l ------, N:04KESÄKUU1972 j fihakk LUOTETTAVA SHAKKKElLOJA Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Alan liikkeille myös tukuttain. Maahantuoja: Helsinki 25, Topeliuksenkatu

Lisätiedot

Y~'jöiä - Vuoden shakilllpelaaja. Haastattelu sisäsivuiua. MESTARUUS 1-1= SELO- JA ELOLISTAT EN JA HORGENIN TURNAUKSET SEURAJOUKKUEIDEN SM

Y~'jöiä - Vuoden shakilllpelaaja. Haastattelu sisäsivuiua. MESTARUUS 1-1= SELO- JA ELOLISTAT EN JA HORGENIN TURNAUKSET SEURAJOUKKUEIDEN SM Y~'jöiä - Vuoden shakilllpelaaja. Haastattelu sisäsivuiua. 1-1= MESTARUUS EN JA HORGENIN TURNAUKSET 1 996 SELO- JA ELOLISTAT SEURAJOUKKUEIDEN SM ------------ SISÄLLYS 1/1996 PÄÄ TOIMITT AJA 3 Pääkirjoitus

Lisätiedot

... ... . " ... ... ... ' ... ... ~:~:~:: ... ""4O. ileh_i. s:sha. ~ Maalis-huhtikuu. N:o 2

... ... .  ... ... ... ' ... ... ~:~:~:: ... 4O. ileh_i. s:sha. ~ Maalis-huhtikuu. N:o 2 tt. ".......................... tl... '..... ""4O...... ~:~:~:: N:o 2, E s:sha 0 ileh_i ~ Maalis-huhtikuu UI 1963 SHAKINHARRAST AJATI Suomen Shakblehden kustantamana ilmestyy syys'kuussa bulletiini. joka

Lisätiedot

SUO"EN SHAKKI I.KANKO - T.BINHAM. SSL:n mestaruus 1978 Kanko sommitteli näyttävästi 117). N:03

SUOEN SHAKKI I.KANKO - T.BINHAM. SSL:n mestaruus 1978 Kanko sommitteli näyttävästi 117). N:03 SUO"EN SHAKKI I.KANKO - T.BINHAM SSL:n mestaruus 1978 Kanko sommitteli näyttävästi (sivut 91 ja 117). 1978 N:03 86 SUO M E N S H A K K 1 ERKKI TURUNEN Kuva: Jörn Elfving Helsingin mestari diplomi-insinööri

Lisätiedot

shåkkilehl'i " c""", " ~,,~,,~ (', ~ r, "' "l " A, ~ 0-- N:o 8

shåkkilehl'i  c,  ~,,~,,~ (', ~ r, ' l  A, ~ 0-- N:o 8 N:o 8 shåkkilehl'i, ~' c: c E 0-- ~ UI " c""", " ~,,~,,,,~ (', ~ r, "' "l " A, ~ 1961 SHAKINPELAAJAT! VENÄLÄISIÄ SHAKKIKELLOJA saapunut pieni erä. Hinta 5950:-~ Shakkiseurat ja shakinharrastajat! SUOMEN

Lisätiedot

!)!!#!!2!!'&!322 2!)!-,,!32!!!2!!!!!!!1!!31+!31 1!-+!!31!31!'A@!*((!!$"

!)!!#!!2!!'&!322 2!)!-,,!32!!!2!!!!!!!1!!31+!31 1!-+!!31!31!'A@!*((!!$ 21. tunti: Hyvät ja huonot lä- hetit Vaikka huonon lähetin voisi keskipelissä kompensoida muiden nappuloiden aktiivisuudella, niin loppupelissä tälläinen lähetti on usein syynä häviöön. I. esimerkki. Averbah

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 PIKASHAKIN SUOMEN MESTARIT THOMAS RISTOJA Kuva: Jörn Elfving NIINA KOSKELA

Lisätiedot

Kirjeshakin nykypäivää ja mitä iloa siitä on lähishakinpelaajalle? Ensimmäinen kirjeshakkiturnaukseni vanhana lähipelaajana

Kirjeshakin nykypäivää ja mitä iloa siitä on lähishakinpelaajalle? Ensimmäinen kirjeshakkiturnaukseni vanhana lähipelaajana Kirjeshakin nykypäivää ja mitä iloa siitä on lähishakinpelaajalle? Tämä tarina on kirjeshakista ja sen nykytilasta koneiden ja internetin aikakaudella. Tämä on omakohtainen kertomus siitä, miten itse löysin

Lisätiedot

r---- l N:o 2 MAALISKUU 1952)

r---- l N:o 2 MAALISKUU 1952) r---- l N:o 2 MAALISKUU \ 1952) 1 Shakkiliittojen palsta Suomen Keskusshakkiliitto Kansain Shakkikisai ovat toteutumassa, sillä pitkällisten neuvottelujen jälkeen valtiovalta on myöntänyt avustuksen jonka

Lisätiedot

SHAKKIKERHO FISCHER JOHTAA SM-LIIGAA

SHAKKIKERHO FISCHER JOHTAA SM-LIIGAA Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitta Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SHAKKIKERHO FISCHER JOHTAA SM-LIIGAA SarjatauLukot pääsarjoissa kolmen kierroksen

Lisätiedot

Janne :\'lertasehe toinen peräkkäinen mitali koululaisten PM-kilpailuista - nyt pronssinen.

Janne :\'lertasehe toinen peräkkäinen mitali koululaisten PM-kilpailuista - nyt pronssinen. Janne :\'lertasehe toinen peräkkäinen mitali koululaisten PM-kilpailuista - nyt pronssinen. NAISTEN ALUETURNAUS KOULULAISTEN PM 3 1995 SEURAJOUKKUEIDEN SM PCA:N EHDOKASOTTELUT SISÄLLYS 3/1995 PÄÄTOIMITTAJA

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 ELO - L U V U T 1.1.1986 MAAILMAN KÄRKI SuomaLaiset: 1. Garri Kasparov (SU)

Lisätiedot

l N:o 2 HUHTIKUU ~) SHAKKI TAL ALOITTI VOITOLLA

l N:o 2 HUHTIKUU ~) SHAKKI TAL ALOITTI VOITOLLA Suomen 36 vuotta r--~' _~I_~ l N:o 2 HUHTIKUU ~) SHAKKI TAL ALOITTI VOITOLLA maailmanmestaruus kamppailun. Bo tv i n n i k epäonnistui pahasti keskipelissä, eikä nuorella haastajalla ollut vaikeuksia pelin

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 ANATO~I KARPOV KUKISTI EHDOKASOTTELUJEN NELJÄNNESVÄLIERISSÄ HELPOSTI JOHANN

Lisätiedot

SHAKKI YHDY PANKKI ... ~~ LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. ~ luottamusp>lllkki , / Ilmoittajat tukevat meitä - tukekaa ilmeitta1'iamme

SHAKKI YHDY PANKKI ... ~~ LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. ~ luottamusp>lllkki , / Ilmoittajat tukevat meitä - tukekaa ilmeitta1'iamme ... ~~ ~l~~~~ r--n-:-o-7--mar RAS KU-U--1-9-7-2-', / SHAKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Alan liikkeille myös tt:tktfuain. Maahantuoja: Helsinki 25, Topeliuksenkatu

Lisätiedot

SHAKKI YHDY PANKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. 3a(Jm(Zn. Uudista,kaa tilauksenn,e vuodelle 1972! " luottamuspankki

SHAKKI YHDY PANKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. 3a(Jm(Zn. Uudista,kaa tilauksenn,e vuodelle 1972!  luottamuspankki 3a(Jm(Zn SHAKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Alan liikkeille myös tukuttain. Maahantuoja: Helsinki 25, Topeliuksenkatu 13 Puh. 440628 YHDY PANKKI " luottamuspankki

Lisätiedot

Koululaisten PM Oslossa 18.-20.2.2005 (ilm. Suomen Shakissa) TAPANI SAMMALVUO tapani.sammalvuo@shakkitori.com

Koululaisten PM Oslossa 18.-20.2.2005 (ilm. Suomen Shakissa) TAPANI SAMMALVUO tapani.sammalvuo@shakkitori.com Koululaisten PM Oslossa 18.-20.2.2005 (ilm. Suomen Shakissa) TAPANI SAMMALVUO tapani.sammalvuo@shakkitori.com Koululaisten PM pelattiin tänä vuonna Oslossa 18.-20.2.2005. SKSL:n ja Velhojen valmennussopimuksen

Lisätiedot

SNAIII SUOMEN. N:o 1 SM WESTERINEN - SM SIGURJONSSON NEW YORK 1977

SNAIII SUOMEN. N:o 1 SM WESTERINEN - SM SIGURJONSSON NEW YORK 1977 SUOMEN SNAIII SM WESTERINEN - SM SIGURJONSSON NEW YORK 1977 Musta uhkaa mattia, mutta valkealla on siirtovuoro. Heikki pisti myllyn pyörimään! (5. 11) 1978 N:o 1 STS:ssa eletaan nyt reaaliaikaa. 1 uotji

Lisätiedot

Anatoli Karpov kukistaa Jan Timmanin MM-OTTELUT JATKUVAT SM-LIIGA KÄYNNISTYI TEHTÄVÄRATKAISUN MM NUORET VOITTN AT NORJASSA

Anatoli Karpov kukistaa Jan Timmanin MM-OTTELUT JATKUVAT SM-LIIGA KÄYNNISTYI TEHTÄVÄRATKAISUN MM NUORET VOITTN AT NORJASSA Anatoli Karpov kukistaa Jan Timmanin MM-OTTELUT JATKUVAT SM-LIIGA KÄYNNISTYI TEHTÄVÄRATKAISUN MM NUORET VOITTN AT NORJASSA 10 1993 SISÄLLYS 10/1993 303 Pääkirjoitus 305 MM-ottelut 313 Sommitelmia 315 Nuorten

Lisätiedot

guofnf2n ...--_1.&' 1, ( N:o 6 ELO KUU 1953 )

guofnf2n ...--_1.&' 1, ( N:o 6 ELO KUU 1953 ) guofnf2n...--_1.&' 1, ( N:o 6 ELO KUU 1953 ) Sompasaaren 5. kesälurnauksen osanoifajisfoa Istumassa (vas.): E. Heinonen, E. Salmi, 1. Niemelä, T. Salo, M. Rantanen, O. Katajisio, J. Vesterinen, A. Fred

Lisätiedot

Suomen mestarit: Marko Manninen ja Markku Hartikainen NUORTEN SUOMEN MESTARUUDET UUDET ELOLUVUT UUDET SELOLUVUT NUORTEN SHAKKIA: ASKEL ASKELEELTA 6-7

Suomen mestarit: Marko Manninen ja Markku Hartikainen NUORTEN SUOMEN MESTARUUDET UUDET ELOLUVUT UUDET SELOLUVUT NUORTEN SHAKKIA: ASKEL ASKELEELTA 6-7 Suomen mestarit: Marko Manninen ja Markku Hartikainen UUDET ELOLUVUT UUDET SELOLUVUT NUORTEN SUOMEN MESTARUUDET NUORTEN SHAKKIA: ASKEL ASKELEELTA 6-7 1993 SISÄLLYS 6-7/1993 179 Pääkirjoitus 180 Nuorten

Lisätiedot

SUO " EN" E S T ARI T

SUO  EN E S T ARI T Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat SSN 055-8096 SUO " EN" E S T AR T KAARLE OJANEN LEENA LATNEN Kaarle Ojanen (64) saavutti.

Lisätiedot

C N:o I SYYSKUU 1966 J SHAKKI

C N:o I SYYSKUU 1966 J SHAKKI Sl10m(ln ~m~ ~1~~1~, C N:o I SYYSKUU 1966 J SHAKKI SISÄLLYS: Suomen Shakkiliiton kilpailukulsu... 2 Helsingin Shakkiklubin juhlaturnaus... 2 Lyhytpeli- ja sommitelmakilpailu........................ 2 Uusin

Lisätiedot

C-N-:-O-I--T A M'M; K U U--l-S5-S-) I H A I( I( I

C-N-:-O-I--T A M'M; K U U--l-S5-S-) I H A I( I( I ~umfn ~_ C-N-:-O---T A M'M; K U U--l-S-S-) H A ( ( Rauhallisella ja miellyttävällä ympäristöllä n shakinpelaajan kilpailusurituksiin tärkeä merkityksensä. Harvin näemme näin fäydellisiä «tiveympäris!öå«kuin

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Eri upseerit vastaan sotilas...2. Kuningatar vastaan sotilas... 2 Torni vastaan sotilas... 3 Kevytupseeri vastaan sotilas...

Sisällysluettelo. Eri upseerit vastaan sotilas...2. Kuningatar vastaan sotilas... 2 Torni vastaan sotilas... 3 Kevytupseeri vastaan sotilas... Sisällysluettelo Eri upseerit vastaan sotilas... Kuningatar vastaan sotilas... Torni vastaan sotilas... Kevytupseeri vastaan sotilas... Kevytupseeri ja sotilas vastaan kuningas... Ratsu ja sotilas vastaan

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKI HARRI HURME - EERO RAASTE. Valkea päätti pelin voimasiirrolla. N:06

SUOMEN SHAKKI HARRI HURME - EERO RAASTE. Valkea päätti pelin voimasiirrolla. N:06 SUOMEN SHAKKI HARRI HURME - EERO RAASTE Valkea päätti pelin voimasiirrolla. Sivu 214. 1978 N:06 210 SUO M E N NUORTEN KILPAILUJA Tanskan avoin mestaruus, Ribe 24.6-3.7: Mukana oli 34 pelaajaa kymmenestä

Lisätiedot

Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 KOLMOISVOITTO ESPOON KANSAINVÄLISESSÄ TURNAUKSESSA! KIMMO VÄLKESALMI EERO

Lisätiedot

Veijo Mäki voitti TShL:n pääsiäiskhpailun (palaamme kilpailuun)

Veijo Mäki voitti TShL:n pääsiäiskhpailun (palaamme kilpailuun) Veijo Mäki voitti TShL:n pääsiäiskhpailun (palaamme kilpailuun) PO LG AR~SP ASSKI NAISTEN ALUETURNAUS 3 1993 JOOSE NORRI HELSINGIN MESTARIKSI HENRIKSSON PIKASHAKKIMESTARIKSI SISÄLLYS 3/1993 71 Pääkirjoitus

Lisätiedot

.: LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELLOJA - YHDY PANKKI. Kartuttakaa Osmo Kailan shakkirahastoa tili n:o 5344!PYP Lauttasaari-Keskusta

.: LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELLOJA - YHDY PANKKI. Kartuttakaa Osmo Kailan shakkirahastoa tili n:o 5344!PYP Lauttasaari-Keskusta iii:..~w ~l~~~~ r~----~ ------~, I N:o 7 JOULUKUU 2 1967 I ~ J 8HAKKI.: LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELLOJA - Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Ohjevähittäishinta 40:-. Alan liikkeille myös tukuttain.

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat HELSINGIN MESTARI SHAKIN OSCAR Kansainvälinen shakkitoimittajien liitto AIPE järjesti jo

Lisätiedot

-.. SUOMEN. Shakki NUORTEN PALSTA SEURAJOUKKUEIDEN SM TEHTI VIKONGRESSI JA MM

-.. SUOMEN. Shakki NUORTEN PALSTA SEURAJOUKKUEIDEN SM TEHTI VIKONGRESSI JA MM -.. SUOMEN Shakki Garn ~asparoy kukisti Viswanathan Anandin PCA:n MM-ottelussa selvin numeroin PCA:~ '1M-OTTELU TEHTI VIKONGRESSI JA MM 10 1995 NUORTEN PALSTA SEURAJOUKKUEIDEN SM SISÄLLYS 1011995 PÄÄTOIMITTAJA

Lisätiedot

";::I... GC)000t)OGO~ODOOO GOOO CC()O '::'0000 eo '}o'ol) 00000 (JOO 0000 uoo~~ 0. DcOoOoOoC, 0 0 0 0 0 0 "G006 00000 000 'l>ogo oeoqoo

;::I... GC)000t)OGO~ODOOO GOOO CC()O '::'0000 eo '}o'ol) 00000 (JOO 0000 uoo~~ 0. DcOoOoOoC, 0 0 0 0 0 0 G006 00000 000 'l>ogo oeoqoo U",o-"'vD"'",;:,C00iiO';;O "do",,,/.;l~"'i:."'(.1 b",,,,, ""J-OQIi>U,,,.:l "OQ;:;.,"''''ol>t>00(>j(;000 $o",a;;;'gd04ö@ S VöÖ ~OOOOOOC;frO~"'OCOD ~,o':-"'oö(:logc:oooo ni!j';':;;'d00>qoogo

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKI. I N:o " r SISÄLLYS: "\ ~ ~ KESÄKUU 1948

SUOMEN SHAKKI. I N:o  r SISÄLLYS: \ ~ ~ KESÄKUU 1948 SUOMEN SHAKKI I N:o " KESÄKUU 1948 :\:IAAILlVIAN!\'IESTARUUSOTTEL"UK P xx TYTTY"~ Osanottajat vasernmalta oikealle: P. Kerr:;s, V. Smyslov, S. Resheysky, :\1. Emve ja maailmanmestari :\1. B 0 tv i 11 11

Lisätiedot

,SjU\O,M;E~1 SRI. KANKO - OJANEN, Helsinki 1979 Musta on juuri pelannut Db6-b4. Miten valkea osoitti sen virheeksi? Sommitelmaosasto.

,SjU\O,M;E~1 SRI. KANKO - OJANEN, Helsinki 1979 Musta on juuri pelannut Db6-b4. Miten valkea osoitti sen virheeksi? Sommitelmaosasto. ,SjU\O,M;E~1 SRI KANKO - OJANEN, Helsinki 1979 Musta on juuri pelannut Db6-b4. Miten valkea osoitti sen virheeksi? Sommitelmaosasto. KILPAILU- JA TAPAHTUMA KALENTERI joulukuu 1979 - syyskuu 1980 Tähdellä

Lisätiedot

SHAKKI. Muistoja aikojen takaa. Päätoimittajat ja avustajat alusta alkaen: lukuisa joukko tunnettuja shakkinimiä, joihin palaamme juhl=umerossa.

SHAKKI. Muistoja aikojen takaa. Päätoimittajat ja avustajat alusta alkaen: lukuisa joukko tunnettuja shakkinimiä, joihin palaamme juhl=umerossa. 35 "1luotta Suom~n SHAKKI Muistoja aikojen takaa Päätoimittajat ja avustajat alusta alkaen: 1924--31: päätoimittaja Ilmari Rahm, avustajat H. Hindström, E. Malmberg, A. Rautanen, J. Terho, Y. S. Nilsson,

Lisätiedot

Suomen mestarit Johanna Paasikangas ja Joose Norri

Suomen mestarit Johanna Paasikangas ja Joose Norri Sumen mestarit Jhanna Paasikangas ja Jse Nrri LINARES NUORTEN SHAKKIA 4 994 SISÄLLYS 4/994 PÄÄTOIMITTAJA 35 SM-turnaukset 44 Seurajukkueiden SM 52 Linares 62 Nurten shakkia 66 Tebtäväshakkia 70 Kirjesbakkia

Lisätiedot

su=.n Keskusshakki/iitto

su=.n Keskusshakki/iitto su=.n Keskusshakki/iitto Suo n Shakki/iitto Työvä Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 PERUSLIITTOJEN MESTARIT JOUNI YRJöLÄ, SSL TIMO PIRTTIMÄKI, TShL PÄÄTOIMITTAJA

Lisätiedot

UUSINTA SHA~{lKilK!RJAlUSUUTTA:

UUSINTA SHA~{lKilK!RJAlUSUUTTA: UUSINTA SHA~{lKilK!RJAlUSUUTTA: Kaarle Ojanen - Veikko Salonen: OJASEN OIVALLUKSIA 1975 199 s. 33,- Theo Schuster: Uf\lVERGESSENE SCHACHPARTIEN 1 Von fvlorphy bis Tarrasch 1974 72 s. 15,40 UNVERGESSENE

Lisätiedot

<::0 30 @O,,:0SriaK. I e _1 ODo@O~~I:' o 6 &

<::0 30 @O,,:0SriaK. I e _1 ODo@O~~I:' o 6 & ö '" q, [1 '" :J '-' CI :> ;'1 c: C G 0 ~ 0 e- D (,; t;; ::, (.) '" G ~'j 0 :) ('OOOt'O GO,..0 {;;"' C.000(l~O?t>"'G",r~o

Lisätiedot

KARI RAHKAMO PELAA SHAKKIA

KARI RAHKAMO PELAA SHAKKIA Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 KARI RAHKAMO PELAA SHAKKIA Helsingin ylipormestari Kari Rahkamo on innokas

Lisätiedot

Kasparov ylivoimainen Linaresissa

Kasparov ylivoimainen Linaresissa Kasparov ylivoimainen Linaresissa BAL TIA-OTTELUT LL\ARES "JOIKO KERES MALJANSA POHJAAN?" SHAKKIKOULU: "LIIKKUVA NELIÖ" 5 1993 SISÄLLYS 5/1993 143 Pääkirjoitus 1~4 BaItia~ maaottelu t 149 Linares 154 Shakkikoulu

Lisätiedot

UUDET ELO-LUVUT 1,1,1982

UUDET ELO-LUVUT 1,1,1982 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 UUDET ELO-LUVUT 1,1,1982 Maailman kärki: 1. Anatoli Karpov (Neuvostoliitto)

Lisätiedot

SHAKKI MATTI! VOLVO 740 GLE TAI TURBO ON VOITTOSIIRTOSI.

SHAKKI MATTI! VOLVO 740 GLE TAI TURBO ON VOITTOSIIRTOSI. Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SHAKKI MATTI! VOLVO 740 GLE TAI TURBO ON VOITTOSIIRTOSI. ac VOLVO 740 -AJETTAVUUS

Lisätiedot

ile . ~'. ...'" ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ee::::::::: .:.:.:.:.:.:. e' e' e' Tammi-helmikuu N:o 1 .'...'.' ,10,' 10.'. '". .. ee.e e '.

ile . ~'. ...' ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ee::::::::: .:.:.:.:.:.:. e' e' e' Tammi-helmikuu N:o 1 .'...'.' ,10,' 10.'. '. .. ee.e e '. ........................ 0&......'",10,' 10.'.................. ee.e e '.. ~'. ':/. '"...'...'.'.:.:.:.:.:.:. e' e' e'................... '". /;II,,.e ee::::::::: a ile N:o 1 Tammi-helmikuu 1963 KUTSU

Lisätiedot

&~~.. ---"AiI1 ij:~d1 -... r N:o 6 JO U L U KUU I 1967 I \ I 8HAKKI .: LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELLOJA II YHDY PANKKI

&~~.. ---AiI1 ij:~d1 -... r N:o 6 JO U L U KUU I 1967 I \ I 8HAKKI .: LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELLOJA II YHDY PANKKI Suomen &~~.. ---"AiI1 ij:~d1 -... r N:o 6 JO U L U KUU I 1967 I \ I 8HAKKI.: LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELLOJA II Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Ohjevähittäishinta 40:-. Alan liikkeille myös

Lisätiedot

ELO-LUVUT 1.7.1982. Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kkjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

ELO-LUVUT 1.7.1982. Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kkjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kkjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 ~1aa il man kärk i : 1. Ana to 1 i Karpov (SU) 2. Garri Kasparov (SU) 3. Viktor

Lisätiedot

Kerhojen kokous valitsi KeskusshakkiliitoUe uuden hallituksen KERHOJEN KOKOUS EUROOPPA~CUP ESPOON KV. TURNAUS. SM~LnGA

Kerhojen kokous valitsi KeskusshakkiliitoUe uuden hallituksen KERHOJEN KOKOUS EUROOPPA~CUP ESPOON KV. TURNAUS. SM~LnGA Kerhojen kokous valitsi KeskusshakkiliitoUe uuden hallituksen KERHOJEN KOKOUS SM~LnGA EUROOPPA~CUP ESPOON KV. TURNAUS 993 SISÄLLYS /993 339 Kerhojen kokous 340 MM-ottelut 345 Euroopa-Cup 348 Shakkia Brasiliassa

Lisätiedot

UOMEN SISÄLLYS: Shakin luaaibna!nnestareita ja heidän edeltäjiääll, StrUITll -sta:ri ~l\~ KD=

UOMEN SISÄLLYS: Shakin luaaibna!nnestareita ja heidän edeltäjiääll, StrUITll -sta:ri ~l\~ KD= UOMEN H KJ Suomen kesän ihauullb (H, jälleen suonut,oi maa ja nautintoa myös ;,hakinharnwiajille! SISÄLLYS: Shakin luaaibna!nnestareita ja heidän edeltäjiääll, StrUITll -sta:ri ~l\~ KD= tovin esittely

Lisätiedot

Sll om l!-n. l N:o 1 TAMMIKUU 1957) SHAKKI

Sll om l!-n. l N:o 1 TAMMIKUU 1957) SHAKKI r Sll om l!-n ~~ ~I,'--- '.~ ----'\ l N:o 1 TAMMIKUU 1957) SHAKKI Helsingin mestaruusturnaus 27. 12. 56. Pelaajat vasemmalta shakkimestarit. A. Lahti, O. Pastuhoff (aikapulassa!) sitten U. Laakso ja O.

Lisätiedot

Matinteko (1 / 10) Matinteko (2 / 10) Helpointa matin tekeminen on kahdella raskaalla upseerilla (esim. kuningattarella ja tornilla).

Matinteko (1 / 10) Matinteko (2 / 10) Helpointa matin tekeminen on kahdella raskaalla upseerilla (esim. kuningattarella ja tornilla). Shakkinappuloiden voimasuhteet Matinteko (1 / 10) Kuningas on pelin tärkein nappula, ilman kuningasta peli on hävitty. 1. Kuningas + Daami + Torni vs Kuningas Matinteko (2 / 10) Helpointa matin tekeminen

Lisätiedot

MAAILMANMESTARUUS OTTELU

MAAILMANMESTARUUS OTTELU Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 MAAILMANMESTARUUS OTTELU Kasparovin ja Karpovin neljännen MM-ottelun ensimmalnen

Lisätiedot

Suomflll. r--~ 1- l N:o 3 TOUKOKUU 1956 ) SHAKKI

Suomflll. r--~ 1- l N:o 3 TOUKOKUU 1956 ) SHAKKI Suomflll r--~ 1- l N:o 3 TOUKOKUU 1956 ) SHAKKI Maailmanmestaruuden ylioppilaiden MM-kilpailussa Uppsalassa voittanut Neuvostoliiton joukkue vieraili paluumatkallaan maassamme Akateemisen Shakkiliiton

Lisätiedot

8HAKKI. SIlOmtln C N:o 1 M A ALIS KUU 1960 J. AJ ankohtatsta. 36 vuotta. TäSSä numerossa

8HAKKI. SIlOmtln C N:o 1 M A ALIS KUU 1960 J. AJ ankohtatsta. 36 vuotta. TäSSä numerossa 36 vuotta = ~ 1 SIlOmtln C N:o 1 M A ALIS KUU 1960 J 8HAKKI AJ ankohtatsta Parasta aikaa on käynnissä jännittävä Neuvostoliiton mestaruusturnaus, joka on vahvin kansallinen turnaus shakkimaailmassa. Helsingin

Lisätiedot

SUOMEN SHAIII. Musta siirtää ja voittaa klassiseen tyyliin. Sivu 285, kuvio 25. 19n. N:o 8

SUOMEN SHAIII. Musta siirtää ja voittaa klassiseen tyyliin. Sivu 285, kuvio 25. 19n. N:o 8 SUOMEN SHAIII Musta siirtää ja voittaa klassiseen tyyliin. Sivu 285, kuvio 25. 19n N:o 8 NUORTEN JA VARHAISNUORTEN JOUKKUEPIKAPELIN SM-KILPAILUT, UUSIKAUPUNKI 8.10.1977 P 1 KAP ELI A Nuorten ja varhaisnuorten

Lisätiedot

HELSINGIN SHAKKIKLUBI JOHTAA TASAISTA MESTARUUSSARJAA

HELSINGIN SHAKKIKLUBI JOHTAA TASAISTA MESTARUUSSARJAA Suomen Keskusshakki!iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 HELSINGIN SHAKKIKLUBI JOHTAA TASAISTA MESTARUUSSARJAA Seurajoukkueiden SM-kiLpaiLussa

Lisätiedot

AVOIMEN SUOMEN MESTARUUSTURNAUKSEN TASAVOITTAJAT

AVOIMEN SUOMEN MESTARUUSTURNAUKSEN TASAVOITTAJAT Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 AVOIMEN SUOMEN MESTARUUSTURNAUKSEN TASAVOITTAJAT ERKKI TURUNEN (HSK) PAAVO

Lisätiedot

Suomen KeskusshakkiJiitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 TÄSSÄ NUMEROSSA:

Suomen KeskusshakkiJiitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 TÄSSÄ NUMEROSSA: Suomen KeskusshakkiJiitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 UUSI MAAILMANMESTARI TÄSSÄ NUMEROSSA: 471 Ehdokasottelu Short-Gelfand 478

Lisätiedot

( N:o 4 K E S Ä KUU 1953 )

( N:o 4 K E S Ä KUU 1953 ) ~ 1----. ( N:o 4 K E S Ä KUU 1953 ) S H A I( I( I.Helsingin Shakkiklubissa 11. 5. 1953 pelatun H. Karjalaisen pikapelipokaalin ouelunäkymä: E. A. Björklund pelaamassa, Yrjö Kivimies (keskellä) ja H. Hindström.

Lisätiedot

SEURAJOUKKUEIDEN SM-KILPAILUT

SEURAJOUKKUEIDEN SM-KILPAILUT Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SEURAJOUKKUEIDEN SM-KILPAILUT Sarjatilanteet 9.2. kierroksen jälkeen: Mestaruussarja

Lisätiedot

Sl!llomen 9~-6~ maaottelussa. Antti Pyhälä ja Yrjö Rantanen olivat suomalaisvoittajat HEART OF FINLAND RA VT A TIELÄISTEN PM

Sl!llomen 9~-6~ maaottelussa. Antti Pyhälä ja Yrjö Rantanen olivat suomalaisvoittajat HEART OF FINLAND RA VT A TIELÄISTEN PM RUOU:ili Sl!llomen 9~-6~ maaottelussa. Antti Pyhälä ja Yrjö Rantanen olivat suomalaisvoittajat HEART OF FINLAND RA VT A TIELÄISTEN PM 9 1994 JOUKKUEPIKASHAKIN SM CSIT:N MESTARUUS SISÄLLYS 9/1994 303 Pääkirjoitus

Lisätiedot

YRJÖLÄ - ANDERSSON 2-0!

YRJÖLÄ - ANDERSSON 2-0! Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 YRJÖLÄ - ANDERSSON 2-0! Jouni Yrjölä kukisti maaottelussa Ruotsin Ulf Anderssonin

Lisätiedot