,-_~*I, guom(2n. L N:o 7-8 JO U L U KUU 1955) I( I( I. Akateeminen Shakkiliitfo 20 vuotias Puheenjohta>iia eri vuosilta (kts. siv.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ",-_~*I, guom(2n. L N:o 7-8 JO U L U KUU 1955) I( I( I. Akateeminen Shakkiliitfo 20 vuotias Puheenjohta>iia eri vuosilta (kts. siv."

Transkriptio

1 guom(2n,-_~*i, L N:o 7-8 JO U L U KUU 1955) I( I( I Akateeminen Shakkiliitfo 20 vuotias Puheenjohta>iia eri vuosilta (kts. siv. 46)

2 (---~---_. HÄMEENLINNA Kultaseppä Hj. Salo Raatihuoneenkartu 13 JYVÄSKYLÄ Kuliaseppä S. Korhonen Kauppak. 4;1 Puh. 2612i4 Kelloseppä M. Niskanen Koulukatu 2,. Sisä-Suomen Moottori Kilpisenkatu 14 Osakeyhtiö Keskus Osuuskunta Työn Voima V. Maurisalo Puistol~atu 35. Puh. 5,23'8 KAJAANI I Hotelli Seurahuone KOTKA Kyminlaakson Osuusliike KUOPIO Kuopion Kultaseppä Oy. B. Saadeidin Vaaietusliike Torik. 9. Puh. 5'9 ' 1 ' 2 jaj toivottavat ilmoittajamme kaikille shakinharrastajille r KOKKOLA I Teli Oy Hotelli Seurahuone KOUVOLA I Vaateiusliike Y. Rissanen Apt1eekkitallo. Puh. 2'376 Hotelli-Ravintola Kymen Kartano Kouvolan Seudun Osuuskassa Viipurin Sähkö-Kone MIKKELI Mikkelin Keksi- ja Leipätehtaat Oy TAMPERE Tampereen Seudun Osuuskassa VAASA Suomen Väri- ja Vernissatehdas Oy Vaasan Leimasiniehdas Oy T:mi Marin KuHa ja Kellosepänliike Ruokala-Kahvila Keskus Pitkäkatu 26. Puh SUrOMlJEI\J SJHAJKJKJl Suomen KeskusshakkiliBon. Suomen Shakkiliiton. Työväen Shakkiliiton ja Suomen Tehtäväniekkojen äänenkannauaja 7-BJl955._--_., --=:..~~~itt-.::~~_ A I~ T T.. I S A LOI IJ A, Osoite: HeI a i n k i - '1' Ö Ö 1 Ö, Messeniuksenkatu 7 B 50 I TILAUSMAKSU 1955 POSTISIIRTOTILIT I HeI s i n k i 1/1 vsk. 450: - mk Suomen Shakki I l\:iesseniuksenkatu 7 B 50 Ulkomaille 550: - mk Altti SaloiI", _ Pub Ilmestyy 8 numeroa Osoite HELSINKI I ~"~~--.,,;,.--~--~~------_.:...=._._._ i\!{ateemisen SIIAKIi.ILiITON NYKYISEN PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Alloittaessal3Jn rujnsh1iden onnentoilvotujsten saatta,mana koolmaunen vujosikymmenen,sä voi AkateemiJ:tlJen Sh3lkki!liJitto k3ltsahtaa ylpeänä taajksensa. Sillä on per1nteitä j,al sille on luutu kiinteät toimintamuodot. Liiton sääntöjenmukarnen ta1rkooitus, «edistää yhoppil-aijdeln keskuudess'aj sha:kkipelin harrastusta«, ja slrtä varten järjestää vuosittain henlkilökoh1jai,sia ja JOUikkuekilpaJiJluj,a ym, ma,inittulaj tali1kioi,tujstaj edijstäviä thalisuukosih!, on voitu toteut:taa. Ilahduttavana piirteenä tälssä,torminnassa on ol!lujt Liiton «sen]oden«aktililv1nen suhtautuminen pyrkimyksirmme. Tällä DaJvoin elävät 5iilS Alka'ieeminen Shakkikolubi!, kuiln myös sotiaj vähttömälsti edeltänle'en ylioppi. laspolven hedelmällinen työ ja1tkuvajsti Alkateemrsessl8J ShakkiHitossaJ. Verrattaessa liji>ton kilpaijlutoimintaaj muiden maajmme lhttojen j,a- kerhojenkin vaistawvaa:n toilmilntam1, on se todettl3iva vaa't1mattomaksi,. Ulkomaiset sulhteet muodosltajvat puo1estaan sen alujeen, jossa aik,a,teemisella shakilh on ouut varsin huomajttajv'aj silja. Tämä onkin hyvin ymmälrrettävissä, si'llä opintojenlsaj pa1ris'sa ahertavallle yhoppihialle jää shakki pakostakin lähim,nä virkilstäväksi harrrastukoseksi, j'a innokkaimmijlla on puoles1ja,an krip3l1lutijlajisuuksia miehnmäärin käytettävissä muiden liittojen pu~tte]s'slaj. Kansa1nvälilset suhteet ja nrijiden haita, minen mujodost:ajvat 31kateemilseHe shakille huomattavasti o:tohise'mman työkentän. Se palvelee erinolffiajilseha tavalla opintoja antclleslslalan ylijoppilaille tilailsuuden käytäinnöllisiijn kiehhcllrjoiituksiln, ja tutu6>tumah.a vi'eraisiin kulttuuripiireihin ajv1artala hänen näkemystään monres,sa suhteessa. Lisäksi ovcllt ulkomad,s,et koskoetukset suoljtett,avilssa kesä1alika1an, jolloilil ei tarrvits:e kysyä: «Tenttt vaji turnaus?«shakin merkitys nhn pelaajjan ku1n proh1emistiillkin kann3l1ta, on kiistämätön: Alja-ttelutoi!minnaJn monipuolijnen keh1ttäm~nen ja nykyajalle tyypillisen kidhkeä elämäint.ajhdin luoman jännityklsen laiukai,seminen. AkaJteemrsestaJ shcllkista voimme puhuja sil1oin, kuin se tämän lisäjks1 pystyy otta, maan koyhin SUUl'essa, määrin huomioon elämän 31ka,teemiselle kallljsalaliselle asettamat, j a hänen varsinaista työtään pa1lvelev1ajt vaatimulkset. Bertil J 0' h a n S s 0 n

3 - -_._ SHAKKIKLU AKATEEMISEN EIN ENSIMMÄISEN PUHEEN JOHTAJAN TERVEHDYS Vuosisata'mme allussa harrastettiin sjlakki'a san en intensiivilsesti opiskelevan nuodson k!eskuudessa Hels1ngrssä. Sha,k!kia: ei pelattu ainoastaan osakunni,8lsa, vaan melkeinpä vielä ahkerammhlj Vanhan Ylioppila'stalon lukusalilssa" jossa salin ainoa shalkkipöytä oli kiinteästi käytössä aamusta iltaan ja aina, sanka,n ja kiinnostuneen kats'elijaparven ympä,röimälnä. V aika oli kypsä Aklateemisen Shalkkilklub~n perustamiselle, vaikkalkin monet asettuiva't vastustavalle kannaue sen perustamiseen nähden pelälten toiminnan vailkuttavan häiritsevästi jäsenten opintoihin. Vai<kka kaltsoisi:kin nälkökohdan olevan määrätys,sä mielessä oikeutetun, niin on shakinha'rra:stuksen plus-puolelle myös merki'ttävä moni'a opiskelijjan tulevalle elämälle ja toiminnalle arvokkailta ja merkityksellisiä seikkoja. Shakki terästää muisti'a ja hava,intokykyä sekä on hyvää' halrjoirtusta loogilli'seen aljaltteluun. Se ohja'a itsehillintään, avartaa käjsiltyskykyämme ja' opetta,a ha'rjoiltta,jansa alrvostelemaan oikein mahdolliisuutensa. Shwkin suurien merkitys on kuitenkin pelin syvälhsyydessä ja kauneudessa. Näillä ominarsuuksillaan shakki vangitsee pelaaljan mielenkiinnon, se vailkuttaa ja,lostalvas<1i luonteeseen ja sillä 0'11 ainutlaatuinen kyky suoda kaivattua ja tarpeellista jännityksen laukeami,sta päivän r3lsittavan aherrukse'l1 jälkeen. Ei Hene olemaissa yhtään srvi.stynyttä seutua, missä shalkilla ei olisi innostuneita kannattajia kaiki's'sa yhteiskuntapiireis'sä. Tämä on selvä todistus shakin arvosta ja me'l.'ki- tykses'iä ka1kille kansoihe. Jatkuko?n tämän kunillik.ai3lms'en pelin vmttokulku myöskin meidän maassamme. Saakoon shakki j,atkuvasti uusia ystäviä myös akalteemi,sen nuori'son, sivistyksen lipuljlkantajan, keskuudessa. Wolter Helle n. AKATEEMISEN SHAKKILIIT( )[\1 ENSIMMÄISEN PUHEENJOH'!'l\ JAN TERVEHDYS Kun AJkateemmen Shalkkiliiltto 20 vuottal sitten perustettiin, ei sen tarvinnut aloittala toimintaansa tyhjästä. Akalteemi,S'ella shakitlla olil jo silloin vahvat perinteelt. VaikJka ei enää elettykää'n sitä «vanhala hyvää aikai3l«, jolloin sivistyneistöön lukeutuvan pi,ti omata edes jonkinlainen shakkitaito, oli A,kateeminen Shakki:klubi kui;tlenkiln jo yli kahden vuosikymmenen ajan ylläpitänyt aktiivista shwkinh3lrr'alstusta a:kalteemisissa piireissä. Tältä pohja,ua oli helppo jatka,a, ja tällä hetkellä onkin mteliihyvinbodettava" että moljiet Akalteemisen Shakkiliil1:on aluksi va'atima,uomissa puitteissa aloitetut toimintamuodot, kuten esimerkiksi henkitlökohtaisten mestarruu!skilpailujen järjestäminen ja, utkomainen shalkkittoiminta t1etävät nykyi'sin hu'omattavia tapa'uksia koko maan sh3lkkielämässä. Edellämainittuun kehitykseen ka'tsoen on täysil syy olettaa jcl' toivoa" että Alkateeminen Shakkiliitto nyt alkavan seura,avan vuosikymmenen aikana edelleen kykenee kehi,ttämän uusia toimintamuotoja shakinh3lrrastuksen laajentamiseksi 31kateemisissa phreissä. Kun toiminnan ylläpitäminen ja laajentaminen säännöllisesti vaatii myös jälkikasvusta huolehtimista, rohkenen tässä yhteydessä esruää sen ajartuksen, että Akateeminen Shakkiliitto ryhtyisi tutkitrnaa,n mahdollisuuksia, lmikkiten maan oppikoulujen viili's('n shakki<t oiminnan luomiseksi, ja 1<(' hittämis:eksi. Olen va,rma sii-f.;;" ('Uii sanotulla toilminna.lla tlll('v:l i:;lllldl~s' sa Q11isi 01evCl' huomatt;\lva IllC'l kil.ys. Näissä ajatuksissa "'l/ll/ilkl"1i I\keJ: teem]sta Shakkili,ifJI."I!- :;"11 11\,[ viettämän juhlcvvii'o<!i'1i.!"llchd;'-.1" toivotan sille j;l'1.kll'v:i':1 1111'111'::1.\,:;1.;;. 'I'"i 1111 II" II [" 1 i' II It ja 5 AKATEEMINEN SHAKKIKLUBI Maa,mme vanhimman shakkiyhdistyksen, ensi vuonna 70 vuotta täyttävän Helsingin Shakkiklubin, perus.ti pääasiallisesti joukko oplj1itons3j päättäneitä ylioppila,ha, jotka Helsingiln Yli'opiston Uu'smaalaisen osakunnan piirissä olivat muodostaneet eräänla,isen shakkikerho'n. Mutta shakkrkärpänen oli purrut nuorempienkin polvi'en akalteemilsia kalllsa"aisia, ja syksyllä 1911 perustetti<in Helsingin Akateeminen Sh3lkkiklubi-niminen yhdi'stys. Sääntöehdotus on päivätty , ja helposti muistettav3lj1a päivänä Helsingin YliIopLston silloinen rehtori A. Don n e r vaihvilsti 15- pykäläiset säännöt, j'oiden 1 :n muka,an «klubin tarkoituksena on lwhotta,a ylioppilaskunnan jäsenten innostusta shakkipeliin, edistääkseen siten 100- gilhs,ta ja keskitettyä ajartjtelemist.a«. Perustaj-ajäls,enistä ovalt vielä elossa maisteri W. HelI e n, tuomari A. Me s t e r t 0 n, kenra'alli O. Ole n i us ja pääkkjanpitäjä J. Te r h 0, vainajia kapteeni U. KaI s k e ja rautwti'evirkamies A. Ole n i u s, kuten myös Mestertonin ja Hellenin ohella sää'ntöjen laadintaan osa,lhstuneet pankinjohta.i'a O. W. Kankaanranta ja Fj. S t e n i u s. Sittemmin sääntöjä jonkin verrall1 liisättiin, ja klubin rekist,eröimisvuonna 1925 ne olivat sangen yksitylskohtailset. ASK:n ensimmä<isenä puheenjohtaj,ana oli W. Henen 19n~1'8. Toiminta oli suhteelli,sen vilkasta" ja esim. ensimmäiseen, helmikuuss,a 19'12 julistettuml turnaukseen osallistui 25 pelalaljaa. Säännöllisten kjubirturna,usten lisä,ksi pelattiin erilaisia pi!katurnauksia, järjestettiin simul1aaninäytäntöjä, otteluja; ym. shakkiohjelm3la. Shakkihistoriallisesti mielenkiintoinen oli : tehty päätös lähettää W. HelIen ja A. Mesterton Helsingin Sha'kkilklubiin keskuste1emaa\l1 koko maan käshtävän shakkiliiton t'all"peellisuudesta. Kuten tiedetään, hanke to'teutui vasta v Vapaussota sammutti AiSK:n toiminna'n moneksi vuodeksi!, kunne,s ] 923 taipahtui henkiinherättäminen koko'ukseslsa, joka «juli.slti iltsensä' Alkateemisen Shakkiklubin perilliseksi«, Kokouksen 31ilkalans,aaja ja uusi puheenjohtaja oli U. M a, t t i 1 a eli kirjailija Y. K i v imi e s. Hänlen seuraacjansa 0liv3lt di!ploomi-inlsij1lööri A. 1..M ali ne n W24~26" maisteri Pentti SoI a 19,216,---,2:7, ma,jsterr A. O. W i n te r 19'2:7'--218, ja apulaispäällikkö E. o t i 1 a, Oleniusten veljessarjaln nuorin, 1928~35. Sihteeri'nä toimi maisteri O. K 0 t k a tl a h t i (Gl'Oternelt). TapahtumiJsta maini!ttalkoon liittyminen Suomen Shakbliittoon 19M, henkilökohtaisen akateemiset mestaruuskhpailut 19<2:5~ 2 9 ja, joukkuekilpailut 192'6>--35', edelleen lukuisat ottelut ja ulkomali's,tenkin mest,a'l.'eiden simultaaninäytännöt. «Ema«Oleniuksen mi1tei yksin jäa:'jestämm jokackevälset joukkueki<lpailut eiivät kuitenkaan riilttäneet tyydyttämään m3lamme ja s amallla, akateemi!sen shakinharrastuksen kasvaneha va,ajti:muksia, ja ylimääa:'äisessä kokouksessa ,5, j,a vuos~kokoukses,sa hyväksyttiin yksimlel1se'sti O. Kai 1 a n klub~n johtokunnalle esittämä nimen- ja sääntöjenmuutosehdotus. Näin pääittyi AJkateemilsen Shakkiklubin vaihteleva 24-vlJlotin-en taival. AKATEEMINEN SHAKKILIITTO Akateemisen Shakkmiton ensimmäiseltä kymmenvuotistaipaleelta on Suomen Shakissa n:o 8/1945' julkad:s'tu vajrsijn seikk3lperäinen selostus, johon samorn kuin myöhempiin tijlastoihin vii:ttaamme. Tässä yhteydessä todettakoon, että muutos klubi,sta liitoksi nopeasti osoittautui hedelmälliseksi toimenpiteeksi ja että Akateeminen Shakkiliitto alusta a'lkaen toijmi kiitettävän vilkk3lcllsti. Henkilökohtais.et mest8!l'uuskilpailut elvytettiin henkiin jo syksyllä 19'35 j'a' heti kolmen sarjan voimalla.

4 6 Tosin niitä sodan takia ei pelattu vv. 19'3,9-44. Joukkuemestm'uw:>kilpailuilSsa siirryttiin keväällä 1936, aika~semmista cup-kilpahursta A-s8Jrja,a,l1 ja B-ryhmään. Pöytäjärjesityksen hyvälksyminen tosin toteutui vasta, vuoden 1938 vuosikokoukses,sa ja sillooijnkin äänin 4-3. JoukkuemestaJI'uudesta ei oteitu v. 19'4,0 eikä vv Aikateemis'en Shakkilklubin jou'tsenlauluna pelajttu Oottelu Tarton Alkadeemiline Maleklubi-nimistä veljesj~rje'stöä vast~an , sai seuraoajakseen keväällä vuonna 19'36 akateemiisen ma,aottelun Latv1aa vasltaan sekä sen jälkeen SELL:in shakkj.kijsat, jotka v ' jiiorjestettiin Helsi'ngissä.. S~danaJj,aJll perua ovat ns. ylei,sakateemilset pikapelikhpahu't, ja lo-vuotis JuhlIen yhteydessä loka-marraoskuussa 1945 pelattiin m.m. «vanhojen turnaus«. Ak,ateemilnen ShalkkilHtto ei soben vuoksi menettänyt ainooastaan mahdollisuudet mestaruuskilpailujen pelaamiseen. Se menetti myös mo'u1a ansioituneita akateemisia shakkilniehiä, joista eriltooten mainittakoo,t ent.. Akateemisen Shakk1klubin puhe'enjohta;ja Pentti S 00 1 a, A-pela;a'jat Lauri M a n s i k k ala ja Eero HeI a n d er sekä toimihenkilöt Yrjö SaI 0- heimo, Eino Jansson, Ahti Lappi ja Jukka Kangas. 10-vuotishiS'toriikin pääj1jteenä oleva jäsenkuntilen luettelo sisälsi 14 osa~ kuntaa ja ylioppilas<kuntaa, Esmo R ida l a : 7 Akateeminen Shakkiliitto toiminnan viriäminen sodan jälkeen Liiton ensimmäinen sodanjälkeinen vuosikokous pidettirn jolloin uuden hamtuksen puheenjohtajaksi valittiin tuomari M. V ä y r y n e n (PPO), sihteerilksi J. Virta'kalli:Oo (ESO), taloudenhooitaojaksi V. Kiuru (TY) sekä varajäseniksi O. Kailla (ESO) ja P. Jäntti (KY). Tilintarkasrt3Jjoiksi tulivat J. Kovasin (Vi0 ja KY) sekä Bl'edström (T'Y) ja, varaliili'ntarkas'taji'ksi R. Klälrich (PPO) ja S. Sertola (SatO). Yleis akateeminen pikapehmesta1ruus'turnaus pelattiin 1' , jolloin mesta;ruuden voitti maksijffiituloksella E. G r ii n t h a 1 (ESO), lähijnnä entinen mestari V. Kiuru (TY). B-sarjan V'oiHio V. Hallme (KY), lähinnä p, Ka;rvOonen (SO) lo-vuotisjuhla! ja uuden vuosikymmenen aloittaminen "l!ialeelllisen Shahkiliiton Io-vLlutisjuhlinlaan I945 liittyvä «"allhoi,," IIIIIUII'. /"I/i'/1 nissii. T'asemmalla 11elaavat shahhimeslari, varatuumari Illllari 1\'i,'/II'/" 1" ",, ',/11'" ehdokas, yliliiähäri I-farn' Renkonen, oikealla }zovioihellrlelllli'//i'"'' 11/"/1 ',1/"/"/111 ia kenraali Oiva alenius. Liiton lo-vuotijskokous pidettiin jollooin uuteen ha>mtuksen valittiin puheenjohtajaksi fil. mailst. V. H a u r u (PPO), srhteeriksi edelleen J. Vkt'akamo (ESO) taloudenhoitajaksi P. Jäntti (KY) sekä valyajjäseniksi O. Kaila (ESO) ja d. RiiJhimaa (EPO). Kokouksessa va>littiin yksim.ij~1ises~ti liiton puheenjohtaj,ana vv. 19'35-45 toiminut varatuoma,ri T Ha.nbpoh]a liiton kunnija>jäseneksi pidettyihilnakateemisiin henkilökohtaisi'in mesltatuuskripailuihin osallistui 34 pelaa>jaa. A-sarjan voithva;t E Griinthal (ESO) ja V. Hauru (PPO) 2 % pis,teellä 4 mahdollisesta, lähinnä O. Kalilla (ESO) ja P. Rikkonen (ViO) 2 sekä O. Riihimaa (EPO) 1 pilsteellä. A'kateemiS'en mestalruuden saaivutti G r ii n t h a 1 voittamaolla ottelussa Haurun 2--0, B-soarjan V'o1tti maksimituloksella 5 pistettä S. Liljamo (TY), lähinnä Y. Repo (ESO) 3. C-sarjan 1. :r:yhmän.. vc;>itti.olli.k::inen (KY) 4 1(2 pistee~lä (5): 2. ryhmän P. Jäntti (KY) Ja I. MakrhOovI (VIllI) 4 (5), ryhman K. TImpen (KyO) 4 % (5) sekä 4. ryhmän ILkka (EPO) ja Väänänen (EPO) 3 (4) pisteellä. ' Samassa yhteydessä pelatun n.s. vanhojen turnauksien J?es;talrlrryuJ?an voihi V. Kiuru 2 % pisteellä, lähinnä E. Böök (joka keskeyth ~al:r:alsltumlse:n johdosta 1. kierroksen tälkee,n). O. K.alla ~.1f2 sekä. E. C~nd.?l~n J.~ M. Lar- 5 ",'3JIi I luokian 1. ryhman VOItti I. NIemela 2 1Jz p~steel1a, lahmna H. Renkone~ 2 sekä 2. ryhmän O. OlenDus ja V. Lignell 2 pisteellä, lähinnä J. Vesterinen. II luokan voitti A. Fröjdman 2, 1fz pisteellä., lähinnä G. Gummerus 2 pisteellä. LiitOon lo-vuotlsju.. hl,a paa... tt....,ajalspatva... "II' lsmeen. pl 'd e tt" lln ~ ;) V am h an yli:oppilas'talon musrt~~~salissa: ~äjsnäol.leet n?i~ ~O v,:nha,,; ja numta ak:;uteemi:sta pela3ijaa pitivat lukulsia puheita, eslthvat talteelll~ta> ohjelmaa ]~ suorittivat 13 mi'ehen pj,kapeliiturnauksen, jonka parha,a't ollvall 1. NI'2mela ja V. Hawu. AkialteemLset joukkuemestaruuski:lpailut pelattiin ,. Mestaruuden voitti E S 0 (joukkueessa: E. Griinthal, O. Kaila;, E. Bonsdorff, Y. Repo, E. Ylitupa, J. VirtrukalliOo ja varramiehenä O. Routa.suo) 14 % pis-.. ~.._..._

5 SUOMEN SHAKKl tee!lä 1~ mahdolli?es~.a. Seuma1viiksi sijoilttuivalt TY ja PPO 10 sekä NN 1 % plsleella. B-ryhmalssa 011 mukana kahdeks,ajn joukkuetta j,a noudatettiin karsmtam~netelmää 1 1/2 mi'inuspisteen pudottaessa joukkueen. Loppuottelussa vol'thvajt KY KSO:n tuloksella 4-2. Mukana ohvat Hsä,ksi EPO KyO, ESO II, HO, PPO II ja SaltO. Karsintajärjestelmän oilkkuja oli etd loppuotteluun pä,ässeet oliva!t jo 2. ki,erroksella kohda'nneet KSO:n' voittaessa sodanjälkeinen sukupolvi astuu esiin Lc;1i:2/mussa 1946 pidetyss,ä vuosikokouksessa vahttiin liiton puheenjohta JakSI uudel1een V. H a u ru (PPO), sihteeriksi E. Grunthal (ESO) taloudenh~itajaksi V. Hakalla (KY) sekä hallliituks1en jäs1eniksi S. Liljamo '(TY) ja K. NIlsson (NN). Ha,kalan tilalle a,stui myöhemmin hänen erottualan E. Karttunen (KY). V:n 1946 a kateeminen henkilökohta,inen mestaruusturnaus De1a<ttrin Mestaruuden voitti G. G 0 t h 0 n i (NN) 3 pisteellä hävitenad,noasta'an Kailalle ja voittalen kaikki muut. Seuraaviksi sijoittuivat O. Ka,ua (ESO) ja, O. RiJihimaa (EPO) 2%, E. Grunthal (ESO) 1 1f2 sekä S. Liljamo (TY) 1f2 pisteellä.. B-sa:"ia'n voitti (s,a,manaik8jilsesti Helsingin mestaruusturnauksen 1 luokassa pelannut) L, Mäki (ViO) malksimituloksella (!) 5 uistettä lähi nnä> M Must~~all~o CP,PO). 3. C-s,~.~j~, jossa.. oli 54 osanottaiaa, -oli jaletltu kolmee~ ryhma!:ll1 )a pe. attnn cup-]anestelman mukalain pu!dotusra,jana 1 1J2 miinuspistetta. Ryhm~en parhaat: 1. r.: J. Kurld-Suonio (ViO) - 1Jz jal K. Heinonen (ESO) - 1 1J2. 2. r.: M. Kurimo (KyO) - 1 1J~ ia J OKsanen (TY) - 2 sekä 3. r.: A. Gmnholm (TY) 6 1 ja M. Pippingskjöld (EKY) - 2. Turnausten osanottajien kokonaismäjärä oli 65<. V:n 1947 joukkuemest,aruuskilpailut pelattiin maalis-huhtikuus.sa>. A-sa;r.1al1 Ja, mestaruuden voitti jälle en ESO (joukkue: O. Kaila.. E. Gr*nrtha:l V. Lrg:r;.ell, H. Sahrakorpi, P. Niiranen ja' E. Bonsdorff) 15 1J2 pilsteelläi 18 l~aihdolhsesta, seuraa,vma, NN 10, TY 6 PPO 4 1/2 piste'ellä. B-sarjals,sa ouvat mukana seuma,,,:alt kajhdeksan joukkuetta: EPO,- HO, KY, SO,' ESO II, ia ~SO III, :~~.y:s>.~. Ja Kvq II. Nouda,tettiin karsintalperiaa'tetta siten että 1 1/2 ]ouk~uel:~\vl(~ta p1:ld.ott~:. L?p~~Qtt~.lu~ se}:,:.ijsiväj~. ESO. II ja KyO 1. joista edellisella olr yksi J'a JalkIlffiallsella el' yhtaan mhnusplstehä. ESO II (kokf)on?an?s~a: V. G.runt~~a'l. A. HänmiJnen, Y. Repo, P. Uusivirta,. K. V;es,anto, P. 811'0.1a valramllehena K. Hemonl m) voitti kymenja,al'{s'olaiset kahdesti tulo~sel!a ~ 1Jz - 1 1Jz ja pääsi täten koko sarjan voihaja,lc{si. Kllpa1lilu]en ko'konaisosanottaij.amäärä '::n ~9'47 akajtee.mijnen pikapelimestar:uusturnajus pelattiin A~ sa'r]'an Ja! ClJk'aJt~emIs:~n. mestarn.:~uden :,o~tti E. G r u n t h a' 1 (ESO) maksimituloksel~a 7 pistettclj Ja B-saT)'an voittr M Nukari (HO) 6 1f2 pisteellä 8 mahdollr:ses,ta osallisi~minen kilpailuihin ennäiysmäisen vilkasta, ulkomaisien suhteiden luominen alkaa Vl!0sIk?k?us pidettii!l jolloin uuden halliituksen puheenjohta. JaksI valittnn tuo:t;:1al::l~. SClJ.~r~.korpi (ESO), sihteeriksi J. Nyrkiö (K:yO), taloudeni:oi'iajcljk~n P. Orma (KY), sekä hallituksen jäs,eniksi' E. Gr~nthal (ESO) Ja K. NIlsson (NN). Kokouksessa esitti ero2jva silhtl~(~l'i E. C-::u.ntha,l la'adan suunniltelman ulkomaisten ottelujen aikaansaamiseksi ensi SI'J1l!l~esh.. Hollannin ja 8ve~tsin kanssa' sekä yhteydenottami'seksi rnviis Enf.; lantlln pa,m. ESO:~ v3'ltuutettu L. L1gneH ehdotti ulkoasiainsiht(,[,i'ill vi,['c;n perust~m.~sta. Hallrtukselle annetti'iln valtuudet tähän. HaJllitus v:li i,l:; i Irl v(ihemmassa kokouksessaan liiton ens1mmäiseksi ulkoalsia'in',illl"'i'i i'i ;:'i E G runrthalin....!i Ak:::l~eemi'l1en henkilökohta,inen mestaruusturnaus suoritettiin lokakuun d:me:s2llä ja jajtko-ottelut marraskuun ens]mmäisehä viikolla. A-sarrjassa jr,'wivcl: G. Gothoni (NN) j'a E. Grul1ithal (ESO 1 palkinnon 4 pi:s'teellä: 5 m&hdoll::sesta, se:uraa,vina P. Ni:irralllen (ESO) 2 1J2, P. Rikkonen (ViO) 2, S. Liljamo (TY) 1 % ja O. Pa'stuhov (NN) 1 pisteellä. B-slalrjan 1. ryhmän voitti E. Nurminen (vill~) 3 pilsteellä 4 mahdolhsesta, lähinnä K. Ni11 sson (NN) ja M. Nukari (HO) 2 % pisteellä ja 2. ryhmän K. Timperii (KyO) maksirn1tu 10ksel1a 3 pi:stettä, lähinnä J. Viisanko (VSO) 2 pis,teellä. C-sarjan kc'usi ryhmää voittiva1t E. Haikala (SO), Y. Hämäläinen (SO), M. Kiiskinen (PP01. O. Marttila (EPO), O. Nreminen (SO) ja K. Vesanto (ESO). Ottelun a,k'ateemisesta mestaruudestal vortti E. G r u n t h a, 1 lyötyään G. Gothonin pistein 1 % - 1Jz. B-sarjan ryhmänvoi:ttajjien Timperin jla Nurmisen ottelu päättyi ensilllma'i'nhun vaihoon 2 V~ - 1 1Jz. C-s3'rjrm ryhmänvoittaji1en turnaus päälttyi seuraa,vasti: E. Hai.:.;:ala (SO) 4. O. Ni2minen (S:Ol 3. O. lvi1;.~wla (EPO) 3, K. Vesanto (ESO) 3 s2kä M. Kiils'bnen (PPO) ja Y. H1!mäläi'l1i2n (SO) 0 pist'että.. Päättäjäispi'kapeliturnaJUksen ESO :ssa va,j'tti kaksi,kieno ksis2s::a A-s:::rj8:ssa E. Grunthal 8 1Jz pisteellä, lähinnä P. Rikkonen 7. B-sa'rjc\ll1 voitti J. Nyrkiö 4 % pisteellä, läh]nnä M. Kiis,kinen ja K. Vesanto 4. V:n 1948 joukkuemest8jruusblpailut pelatti1n jälleen maa<lrs-huht~kuun aikana. Tällä kerralla sal3'vutetti>in kailklden aikojen osanottaja,ennäitys - 18 joukkuetta, joissa yhteensä W2 pelaa<jaa. A-sarjalll ja akabemisen mestaruuden voitti jälleen E S.0 saladen 13 % pisteitä 18 mahdollises,ta. Seurasiva1t NN 9 pisteellä, PPO ja TY. B-s,arjaan osalji,stui 12 joukkuet.ta. C-saJrja, jossa kokeiltiin ensimmäistä kertaa kolmim~ehisihä joukkueilla, ei herättänyt odotettua mielenk~j,lltoa pienten osakuntien taholla. Ilmoilto<utui ain03:3ta'an kaksi jouli:kueua', jo~s'tal KSO:n voiltti SO:n Vuoden p1kapelimestaruusturnaius pelaltti1n ESO:ssa. A-sarjäln j8j mes'tä!ruuden voitti E. G r ii n t h a 1 (ESO) maiksijilliltuloksella 6 pistettä, lähinnä P. Rilk'konen (V10) 5 pisteellä. B-s'3!rjan 1. ryhmän voitti R. Hei'kki:lä (KY) 6, p1steellä, läjhinnä P-E. Ekblo'ffi (NN) 5 pisteellä ja 2. ryhmän P. örmä (KY) 5 pi,steellä, lähinnä Pukkala (SaltO) 4 % pisteellä. 0:;anottaji1a 01i kaiikkitaan ensimmäiset sodanjälkeiset akateemiset maaoitelu± Hollantia ja Tanskaa vasiaan Vuosikokous pidetthn ESO:ssa. Puheenjohtaja'ksi vahttiin uudelleen tuomari H. S a h r 3J ko r p i (ESO), sihteeriksi K. Timperi (KyO), taloudenhoitajjaksij P. örmä (KY), ulkoalsiainsi'hteeriksij uudelleen E. Gruntha,l (ESO) ja hallituksen viidenneksi< jäseneksi K. Nrlsson (NN). Akateemisen henkilökohtaisen mestajruuden voitti O. Pastuhov (NN) 5 lj2 pisteellä 6 mahdollisesta. Seuraa,viiksi sij'orttuivajt R. Nylund ety) 4, E. Grunthal (ESO) 3 1f2, P. NUranen (ESO) 31, P. Rikkonen (ViO) 2, A. Sneitz (SHS) 2 ja B. Johansson (KSO) 1 pisteellä. B-sarjan 1. ryhmän voitti' K.-E. Juselius (NN) 2 pisteellä, lähinnä O. Nieminen (SO) 2, 2. ryhmän M. Kurimo (KyO) 3, lähinnä P. E. Eklblom (TF) 2 1f2 ja 3. ryhmän J. Nyrki:ö (KyO) 3 1f2, lähinnä O. Somkunnas (KSO) ja B. Söderman (ESO) 2 1f2 pis1teellä. C-sarjan l. ryhmän voitti U. R'antamo (~-:.[;,:O) 4, lähinnä K. Kantola (KyO) 4., 2. ryhmäjn M. Jylhä (TY) 4 1/2, lährnnä S. Linderborg (TY) 3 lj2 ja 3. ryhmän O. Helkavaara (HO) 4, lähinnä L. Kerkola (TY) 2 1f2 p1steellä. D-sarjan 1. ryhmän voittivat P. E. Panelius (TF) ja G. Undfors (T1<') 3 1fz, lähinnä R. Andersson (KyO) 2 ja 2. ryhmän J. Bredenberg (TF) 5, lähinnä T. Makkonen (TY) 4 pisteellä.

6 10 ~~~ --~ ~~-~ ~--- Henk.1lökohta~sen mesta1ruustulitijauksen yhteydessä pelattiin jälleen n.s. «v2.l~hoje~ tuifn~u~,«. Mestaril~?kalssa jak,?'i;vat I-:-II sijan O. Kaila ja J. Nieme la 2 pl'st~e~la Ja. III-IV slja~ ~. Grunthal Ja O. Pastuhov 1 pisrteellä. 1 luokar;; vollttj P. LIhtonen maksimituloksella 3, pisitettä, lähinnä A. Perttul~.~ s~~~ I-:-II lu9'k~n. N. <?lkkonen yhdessä P. Kaartisen kanssa 2 pisteellä. PaattaJalispnkapehssa pkowait vorton O. P,aBtuhov ja A. PeI'ttula 8 p~steellä (10), läh::1nä E. Grunthall 7. V:n 19,49 joukkuemesta1ruuskilpailut pellalttiin sunnunta;isin helmir-huhtikuun aikana. A-sarrjan voitu totuttuun tapaan ESO (joukkue: E. Grunthal B. ~21~1f'2:korpi, T. Lehtinen, B. Anthoni, K. Vesa,nto, R. SuUn ja varamiehe~ nä V.Lignell) 12 pilsteellä 18 ma,hdollilsesta, mutta teekkarrit pysyttehrvät k2nnohja kull1ines kärsivä!t vlumeilsellä kilerroksella pistein 4-2 tappion esolaisla vasta,an. TY sai 9' % pistettä, NN 7 % j,a EPO 7. B-sarjan l. ryhmän voitti< BO 2'0 pisteenä 24 mahdolhsesta lähirnnlä SatO 15 1/2 ja 2. ryhmän KyO 11 % pisteellä 18 malhdomsesta' lähinnä KSO 1'0. Ry l?mie,n voitta,jien välillä suoritetussa ottelussa peri< KyO (joukkue K. Timpen, M. K~rimo, J. Nyrkiö, K. Karntola, R. Amdersson ja J. Mukul,a') HO:a,a val~'taan vmton 4-2. A- ja, B-salrjoiJssa oli yhteensä 16 kuusimi1ehistä joukkue,tta eli osanottaj1en kokona,ismäärä oli 9,6. -Kevään aikana suoritetthn erikoinen karsinta- ja harjoitusltm:'naus erik-' seen kutsutuijue osanottajille. «Peliai!ka«oli maialilskuun puolivälilstä toukokuun loppuun ja 'turrnausjohtajana tolmi ulkoasiainsihteeri. TUlmaulklsen tulos: B. Johalnsson (KSO) 4 %, P. Niira<nen (ESO).iaJ A Sneitz (SHS) 4, E. Bonsdorff (ESO) ja P. Riikkornen (ViO) 3 1/2, R. Nylund (TY) 1 ja K. Timperi (KyO) 1/2 pistettä. Kesä 1,9.49 oli Uiton toiminnajslsa lukuisten kans-ai1nvälisten suhteiden solmi!misen a,ikaa. Tä,tä yhteydenottoa oli valmisteltu syksystä rg,47 lähtien aluksi kirjeenvailhdon avulla j,a kesäistä 19'418 lähtijen liirton ulkoa,si,alillsihtee~ rin käydessä Leidenrslsä HOllannissa" myös henk]lökohtai-sen kosketuksen a.v~lla. P~ämääränä oli vas'tavuorols-t,en vijeml1uiden jätrjestäminen j'aj kaksrklerroksllset maaottelut kymmenmiehisiin JOUlkkuein. HoUantHaiis-et kieltäytyivät kuitenkin slajapumalsta talvella. Näin jaltkui: lleuvotteh:ukosketus Leidenin yliopiston shakkikerhon edustajien kanss'a kevättallv:e11e 1'9,49 asti jolloin sa'atiin kosketus herra Jarup J. van Oostlierwiljk Bruyniin UtDechtistä. Tämä johti tuloksiin ja vaikka hollanthajisten tulo Suome en lykkä'ytyikin useaan otteeseen sa,alttoi ASL jo maaliskuussa illmoiittaa oman joukkueemme lähtöpäivän. Tämän lisäksi oli liiton ulkoasi'ainsiht.eeri yhteydessä Mr. C. H. 0' D.Alexarnderiin Englann]ssa, tri H. Christoffelilin Sveitsilssä ja Tanskan Shakblj,iton puheenjohtajan F. K. Vi!llurmsenrin Kööpenhaminassa. Viimeksimainittu kosroetus johti pian kaksikijerroksisen ma,aottelun aikaansaamiseen Kööpenhaminassa. TOUlko-J::es~kuun aikaill'a suoritti Hiton halhtus kiiremsiä valmijs,teluja hollallhla~sviera~lun varalle j,a ulkoasijarnsihteeri kä'vi, kaksi kert'a,a Karjalohjalla ja Lohjana valmistelemalssa shkkimestati O. Kailan kan6'sa hollarnh~ais:ten ki~:rtomatkaa U!fd~llal!laalla. HoUarnnin joukkue sa'arpui lopulta Helsmkun roesakuun 3,0 rp:na t1edmteutuaan saapumisest,a1an 18, tuntia ai<kaisemmin. SmmnLtelma:t olivat kuitellkirn vajlmlina ja lle voi<tän to'teuttaa suuremmitta vaikeuksijtta. Hollan~in j.9.ukkueen k~lrpailuohjelma:, Helsinkiin ja sen ympäristöön tutus!tumlsen Jalkeen, alkoi Hangossa, jossa houanti:ladset vieraat löivä,t Länsi-Uudellmaan joukkueen pistein 71fz-l1fz. 5'.7. suoritetthn Lohja,ua hollanulai:sten ja kauppalan joukkueen välillä ottelu, jollka vi,era<at 11 voilttivat 3, 1fz - 1 %. Sa!mam'aikaiJs,esti v1emili osa joukkuetta! VirkkaJlassa, jossa' pelatun pikapelirturnauksien voitti J. J. van Oosterw~jk Bruyn palaisivat vier'aalt pääkaupurnkijin, joissa VaJnhaJll ylio'ppi'~asta:'on mus±rkkisalissa suodtettilin a:kateemisen maaottelun Suomi-Hollanti avajwiset j.a 1. kierros. Alvajaisislsa puhuivat liiton puheenjohtaja H. Saihrrakorpi, ulkoasijainsihteeö E. Gruntha:l, Hollannin lälheuiläs J. van det Vlug1t ja hoilantilai's'joukkueen kapteelli Sam van Oorde. Maa!ottelun yksityiskoht'wiset tulokset pöytäjärjestykses'sä: O. Kaila, - J. J. van Oosterw1jk Bruyn , %-% O. Pa:stuhov - B. V. Bekker %-%, 0-1 E. Grunthal - W. H. Sandifort 1-0, 1-0 V. Lignell - W. J. Plinsinga 0~1, 1-0 O. RiiJh1maa - G. H. Prahl 0'--1, P. Niiramen - H. GrOtenenboem 0-1, 1/2-% Å. Sneiltz - Chr. Feiters 1-0" %-% P. Rikkonen - W. J. G. Mees I~O, 1/2-% E. Bonsdorff - J. C. 0-1, 1-0 -_ _..- --_._--~~- Lopputulos 4 % + 6, = 10 % - 4 1;2 + 3, = 7 % oe Suomen Keskusshakkili1tto järjestänyt hollantilajisten j,a helsinkiläjisistä pelaalj,ista kootun joukkueen. väuue ottelun, jonkiaj viimeksimainitut voi1jti'vajt oh Suomen YHoppilaskuntien Li,~tto järjestänyt päättäjälispätvälliset tanssiaisineen KY:n talolle. Tähän päättyi myö,s vieralllnen ohjelma,. Marnittalmon,että tämän lisä'nsi oli eräijhä hollalntilaisjoukklleen jäsenillä yhmäåräi!stä shaikillilst,a ohjemaa, jonka aikal<l'nsalam~seen ASL oli myötävaikuttanut. Niinpä m.lll. pelasi van Oosterwijk Bruyn MikkeHssä s1multajanin tuloksella = 0. j.a hän sekä Prahl osamstu~valt Lovi~san kylpyl-äturnaiuks1een, jossla vain Oosterwijk Bruyn siljoittui 2. ja Pralhl 5. tilalle. Suomen joukkueen vastavrera,hu alkoi Maao'ttelu Tanskaa vastaarn suodtettiin Kööpen.haminassa seurwavin yksityiskohtai:sin tuloksin, joista käy myös ilmi joukkue.en kokoonpano ja pöytäjärjesiys: O. Kailla - Hartvig Nilelsen 1-0, 1~0 O. Pastuhov - Th. Haahr 0-1, 1/2-% E. Grunthal - J. Undhard 0-1, V. Lignell - E. Fri,s 1-0., %-% O. Rilihima'a - A. Lomvie 1-0., 1-0 P. Nriranen - H. Borregaard 0-1, %-% P. Rikkonen - P. Kofoed Larsen 1:--~---'0, 1-0 E. Bonsdorff - P. 0sterbye 1-0, %-% R. Nylund - R. Falborg 0-1, 1-0 H. Ea'hrs/wrpi - S. B;ng 1-0, ~-- Lopputulos = =6 Pääisäntänä toimi suomalaisen arkateemi,sten pe1aaji'en hyväksi myöhemminkin anlsiokka,ast1 toiminut Sven B~ng. Kööpellhaminasta ja:tkoi joukkue junalla matk,aa, Amsterdamiin, jossa sha:kkitalossa suoritettiim ma,aottelun juhlallisei avajai,set.. Puheita pitivät Amsterdamirn yliopiston rector ma:gllhicus, prof. Hoehl1lk, ~ollannilll KUllinka,allis,en Shaikbli<ilton puheenjohta:jaj, i:ns. H. J. van Steems, Suomen Almsterdamiss,a toimiv<l' va,ra'konsuli R. Key (suomeksi ja ruotsiksi:) sekä, Suomen jou~kueen jolhtaij-a E. Grunthal. Maa'o,ttelu pelal1jtiin seumavill yksityiskohtaisin tuloksin: O. Kai,la - L. Pri'ns 1-0., 0'--1 O. PaiStuhov - N. Cortlever 0-1, 0-~1 E. Grunrthal - J. T. Ba'rendreg't 0-1, 1-0 V. Lignell - C. Orpaan 1!2-'Y2, 0-1.

,,----- I L ~ -----~-"\ I. 2, Argentiina 3, Jugoslavia I. 17. Itävalta 18. Italia 19. 20. 1. 22. 23, I 24. 15. Kuuba 16. Englanti. 2!

,,----- I L ~ -----~-\ I. 2, Argentiina 3, Jugoslavia I. 17. Itävalta 18. Italia 19. 20. 1. 22. 23, I 24. 15. Kuuba 16. Englanti. 2! _.~="~~----->~~..,\ 1952 ~ -----~-"\ I I L 2, Argentiina 3, Jugoslavia I 4, Tshekkoslovakia I 5, 6, 7, 8, Länsi"Saksa 9, 10, Israel 15. Kuuba 16. Englanti 17. Itävalta 18. Italia 19. 20. 1. 22. 23, I 24.

Lisätiedot

Koululaisten PM Oslossa 18.-20.2.2005 (ilm. Suomen Shakissa) TAPANI SAMMALVUO tapani.sammalvuo@shakkitori.com

Koululaisten PM Oslossa 18.-20.2.2005 (ilm. Suomen Shakissa) TAPANI SAMMALVUO tapani.sammalvuo@shakkitori.com Koululaisten PM Oslossa 18.-20.2.2005 (ilm. Suomen Shakissa) TAPANI SAMMALVUO tapani.sammalvuo@shakkitori.com Koululaisten PM pelattiin tänä vuonna Oslossa 18.-20.2.2005. SKSL:n ja Velhojen valmennussopimuksen

Lisätiedot

~uom(2n. r--llj g--- U-illkommen! \...-J. l N:o 5 ELOKUU 1952) Tervetuloa! Ule[[come! ~-- Argentiina Brasilia Egypti 1 Englanti

~uom(2n. r--llj g--- U-illkommen! \...-J. l N:o 5 ELOKUU 1952) Tervetuloa! Ule[[come! ~-- Argentiina Brasilia Egypti 1 Englanti ~uom(2n r--llj g--- l N:o 5 ELOKUU 1952) I Tervetuloa! Ule[[come! U-illkommen! ~-- Argentiina Brasilia Egypti 1 Englanti Hollanti Islanti Israel Italia Itä-Saksa Itävalta Jugoslavia Kuuba Kreikka Luxemburg

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SEURAJOUKKUEIDEN SM-KI~PAI~UT Mestaruussarja 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Lisätiedot

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 3/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 4/2000)

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 3/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 4/2000) Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 3/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 4/2000) Artikkelin viimeissä osassa tutustumme erääseen terävään varianttiin, joka joutui 1990-luvun loppupuolella valtavan

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 KARPOV JÄ~~EEN

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 KARPOV JÄ~~EEN Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 KARPOV JÄ~~EEN KASPAROVIN HAASTAJAKSI ANAIQ~l KAKPQV KUK1~ll KUA~A ~UMPUK1~~A,

Lisätiedot

Rikospoliisien Shakkikerho ry 3 2004

Rikospoliisien Shakkikerho ry 3 2004 Rikospoliisien Shakkikerho ry 3 2004 1 METALLIROMUN VASTAANOTTO! Mänkimiehentie 13, Kauklahti, Espoo. TUO MEILLE: - liedet, pesukoneet, kiukaat, piikkilangat, ym. - romuautot, myös rekisteristäpoisto veloituksetta

Lisätiedot

Suomen Valtakunnan Urheiluliiton VUOSIKIRJA 1966. ja SVUL:n VUOSIKERTOMUS 1965

Suomen Valtakunnan Urheiluliiton VUOSIKIRJA 1966. ja SVUL:n VUOSIKERTOMUS 1965 Suomen Valtakunnan Urheiluliiton VUOSIKIRJA 1966 ja SVUL:n VUOSIKERTOMUS 3 Eteenpäin ylöspäin Urheilun aate on Suomen kansan keskuudessa voittanut erittäin laajat kannattajajoukot. Parhaana osoituksena

Lisätiedot

RBK 56. Rovaniemen Bridgekerho r.y. 50 vuotta (Luonnos)

RBK 56. Rovaniemen Bridgekerho r.y. 50 vuotta (Luonnos) RBK 56 Rovaniemen Bridgekerho r.y. 50 vuotta (Luonnos) 1956 2006 2 Sisältö sivu SAATTEEKSI... 3 1. ALKUTAIVAL 1956-58... 4 2. KUKOISTUKSEN AIKAA 1959-64... 8 3. VAKIINTUVAA TOIMINTAA 1965-69... 12 4. HARVOJEN

Lisätiedot

---------------------------------.-------------- Neuvostoliiton shakkimestarivierailu ja kansainvälinen turnaus Helsingissä

---------------------------------.-------------- Neuvostoliiton shakkimestarivierailu ja kansainvälinen turnaus Helsingissä SUOMEN SHAKK Toimitus ia konttori: fyvaskylä, Luonnetjärvi. Tilaushinta: '/1 vsk. 150 mk, '/2 vsk. 85 mk.- Ulkomaille 'h vsk. 200 mk. Postisiirtotili n:o 68538. Suomen Shakki, T 1 K K A K 0 S K 1. Osoitteen

Lisätiedot

T UUL ET. Tawastin. Tawast Golf ry:n jäsenlehti 2/2008

T UUL ET. Tawastin. Tawast Golf ry:n jäsenlehti 2/2008 T UUL ET Tawastin Tawast Golf ry:n jäsenlehti 2/2008 Kausi 2008 Kauden kuuma aihe, fuusio Aulanko Golfin kanssa vai ei, on juuri saanut ratkaisunsa. Tawastin ylimääräinen yhtiökokous on hylännyt esityksen

Lisätiedot

POYTAT E N NIS SUOMEN POYTATENNISLIITTO FINLANDS BORDTENNISFORBUND

POYTAT E N NIS SUOMEN POYTATENNISLIITTO FINLANDS BORDTENNISFORBUND POYTAT E N NIS SUOMEN POYTATENNISLIITTO FINLANDS BORDTENNISFORBUND 4.1977 Kiinalaiset poytatennistaiturit valloittivat Suomen sivu 6-11 Suomi saavutti kaksi PM-kultaa sivu 15 17 Harjoittele kuln kllpailetkin,

Lisätiedot

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o - 2-3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o dota liittotoimikuntaan. b) Valiokunta ei ole oikeutettu tekemään päätöstä, joka on selvässä ristiriidassa' liittoto imikunnan

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 .. SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 + HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 Suomen Voimistelu -ja Urheiluliitto vuonna 1936. Olyrnpialaisvuosi 1936 oli

Lisätiedot

Bryssel Berliini (DDR) Varsova

Bryssel Berliini (DDR) Varsova " Bryssel Berliini (DDR) Varsova Kolme mielenkiintoista kaupunkia. Kaikki erityyppisiä ja omalla tavallaan viehättäviä. Nyt voitte lentää myös näihin kaupunkeihin kotoisesti Finnairin koneilla. Brysseliin

Lisätiedot

Demla r.y. vähän yli 50 vuotta

Demla r.y. vähän yli 50 vuotta Page 1 of 37 Markku Fredman: Demla r.y. vähän yli 50 vuotta KIRJOITUS JULKAISTU OIKEUS-LEHDESSÄ 4/2005, viimeisin päivitys 05.02.2008 (OSA KUVISTA AUKEAA HIIRELLÄ KLIKATTAESSA SUUREMPANA UUTEEN SELAINIKKUNAAN)

Lisätiedot

Petri Makkonen vuoden pelaaja. Jani Siekkiselle mestaruussarjan RG voitto.

Petri Makkonen vuoden pelaaja. Jani Siekkiselle mestaruussarjan RG voitto. Suomen Biljardiliiton lajilehti 41. vuosikerta 4 2013 www.sbil.fi Pool 4 Pool 6 Petri Makkonen vuoden pelaaja. Jani Siekkiselle mestaruussarjan RG voitto. Kaisa 18 Snooker 22 Markku Koponen huippuvireessä.

Lisätiedot

/TIGPs. Stiga Yasaka Mark V: StigaCamp.

/TIGPs. Stiga Yasaka Mark V: StigaCamp. vrf* \\rvo % «arg StigaCamp. ALKUPERAINEN Luotu Neroudella ja Nakemyksella. Valmistettu tiedolla ja taidolla. Pelin herkkyyteen. Mestariteos. Alkuperainen. Alkuperaista kopioidaan, mutta kopiot eivat koskaan

Lisätiedot

35,023 34,502 35,409 37,682 37,904 37,225 39,904 39,725 40,569 40,310 40,302

35,023 34,502 35,409 37,682 37,904 37,225 39,904 39,725 40,569 40,310 40,302 14 15 kosta tasapainosta, ja se tapahtui siitä huo limatta, että keskuspankki koetti nousua jarruttaa. Esimerkkinä tästä pyrkimyk sestä mainittakoon, että joulukuun 24 päi vänä pankki nimenomaan ilmoitti,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1969

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1969 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1969 37 JÄSENLIITTOA JA 18 PIIRIÄ 3.847 SEURAA. 744.336 JÄSENTÄ 384 MAAOTTELUA 27 URHEILUSSA 173.040 KOULUTUSTILAISUUTTA, JOISSA 2.991.106 OSANOTTAJAA 57.125 KILPAILUA JA OTTELUA,

Lisätiedot

Shakin säännöt. Luku 1

Shakin säännöt. Luku 1 Sisältö 1 Shakin säännöt 1 1.1 Nappuloiden liikkeet.............................. 4 Torni................................... 4 Lähetti.................................. 4 Kuningatar...............................

Lisätiedot

Master Golf. www.mastergolf.fi. Master Golf ry:n jäsenlehti 2 2013. Finnish Open 2013 Junnuille menestystä

Master Golf. www.mastergolf.fi. Master Golf ry:n jäsenlehti 2 2013. Finnish Open 2013 Junnuille menestystä Master Golf www.mastergolf.fi Master Golf ry:n jäsenlehti 2 2013 Finnish Open 2013 Junnuille menestystä MGC TIEDOTTAA Kiitos kuluneesta golfkaudesta kaikille! Opetus jatkuu jälleen Season Golfin sisäharjoitteluhallissa

Lisätiedot

työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä

työ:;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... 'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta 1950 sekä vuoden 1951 sään tömääräisen LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO HELSINGISSÄ 1951

Lisätiedot

m4 2/199s t/ffi\',\ Suomen Curlinglehti N : o /..1'.\ /-,\ Liiton kehiftämisseminaari Hlvinkiiiin Curlingin palkitut MM-kisat Turistina EM-kisoissa

m4 2/199s t/ffi\',\ Suomen Curlinglehti N : o /..1'.\ /-,\ Liiton kehiftämisseminaari Hlvinkiiiin Curlingin palkitut MM-kisat Turistina EM-kisoissa /..1'.\ /-,\ t/ffi\',\ a News in English Suomen Curlinglehti N : o m4 2/199s Curlingin henki Liiton kehiftämisseminaari Turistina EM-kisoissa Mitä curlaaja voi tehdä kesiillä? Skottivierailu Hyvinkiiiillä

Lisätiedot

Sisällys. Sukuneuvosto

Sisällys. Sukuneuvosto Vanhan Tuomas Rautalammin 2008 2007 Korhosten 11 sukuseura ry Sisällys Päätoimittajan puheevuoro 3 Kaarina Laitisen muistolle 4 Suomen Korhonen 5 Korhosten kuusi sukupolvea Säkkimäellä ja Vehkalassa 10

Lisätiedot

LETKU & LAASTARI. 10 vuotta1. Tampereen aluepelastuslaitoksen henkilöstölehti 2/4 2010/kesä LETKU & LAASTARI

LETKU & LAASTARI. 10 vuotta1. Tampereen aluepelastuslaitoksen henkilöstölehti 2/4 2010/kesä LETKU & LAASTARI LETKU & LAASTARI Tampereen aluepelastuslaitoksen henkilöstölehti 2/4 2010/kesä LETKU & LAASTARI 10 vuotta1 LETKU & LAASTARI Sisällysluettelo Kansikuva: Kurisjärven VPK:n uusi paloaseman vihkiäistilaisuus

Lisätiedot

Sotiemme muistoja ja Joroisten veteraanien matrikkeli vuosilta 1939 45

Sotiemme muistoja ja Joroisten veteraanien matrikkeli vuosilta 1939 45 Sotiemme muistoja ja Joroisten veteraanien matrikkeli vuosilta 1939 45 Toimittaja: Antti Kangaskesti Joroisten miehet talvi-ja jatkosodassa: Filosofian maisteri Eero Lappi Matrikkelitiedot: Joroisten Sotaveteraanit

Lisätiedot

Liittokokous. Työvaliokunta. Muut valiokunnat. Lii ttohallitus (7,. (8,. (6,.

Liittokokous. Työvaliokunta. Muut valiokunnat. Lii ttohallitus (7,. (8,. (6,. entistä runsaampaa osallistumista kilpailuun Suomen Cupista sekä eri koulumuotojen kanssa yhteistoiminnassa järjestettyjen kilpailujen vakiintumista jatkuvaksi toiminnaksi. ViUileksimainittujen kilpailumuotojen

Lisätiedot

Keskustelu : Ojanen: Hyvät puoluetoverit! Tämä kunnallispoliittinen oh-

Keskustelu : Ojanen: Hyvät puoluetoverit! Tämä kunnallispoliittinen oh- 223 juuri kunnallismiehet haluavat tämän taakan siirtää kuntien harteille, niin lienee asiallisinta tästä toisesta kappaleesta poistaa sana ''kunnallinen", joten tämä lause tulisi pyöreänä: "Päämääränä

Lisätiedot

Paljon on vettä virrannut

Paljon on vettä virrannut Paljon on vettä virrannut 50 vuotta LC Keminmaa 2009 1 Lions Club Keminmaa Juhlapaikka Pohjanrannan tila on paitsi ravintola myös hotelli, tanssipaikka ja leirintäalue. Lisäksi tilan 15 000 marjapensasta

Lisätiedot