,-_~*I, guom(2n. L N:o 7-8 JO U L U KUU 1955) I( I( I. Akateeminen Shakkiliitfo 20 vuotias Puheenjohta>iia eri vuosilta (kts. siv.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ",-_~*I, guom(2n. L N:o 7-8 JO U L U KUU 1955) I( I( I. Akateeminen Shakkiliitfo 20 vuotias Puheenjohta>iia eri vuosilta (kts. siv."

Transkriptio

1 guom(2n,-_~*i, L N:o 7-8 JO U L U KUU 1955) I( I( I Akateeminen Shakkiliitfo 20 vuotias Puheenjohta>iia eri vuosilta (kts. siv. 46)

2 (---~---_. HÄMEENLINNA Kultaseppä Hj. Salo Raatihuoneenkartu 13 JYVÄSKYLÄ Kuliaseppä S. Korhonen Kauppak. 4;1 Puh. 2612i4 Kelloseppä M. Niskanen Koulukatu 2,. Sisä-Suomen Moottori Kilpisenkatu 14 Osakeyhtiö Keskus Osuuskunta Työn Voima V. Maurisalo Puistol~atu 35. Puh. 5,23'8 KAJAANI I Hotelli Seurahuone KOTKA Kyminlaakson Osuusliike KUOPIO Kuopion Kultaseppä Oy. B. Saadeidin Vaaietusliike Torik. 9. Puh. 5'9 ' 1 ' 2 jaj toivottavat ilmoittajamme kaikille shakinharrastajille r KOKKOLA I Teli Oy Hotelli Seurahuone KOUVOLA I Vaateiusliike Y. Rissanen Apt1eekkitallo. Puh. 2'376 Hotelli-Ravintola Kymen Kartano Kouvolan Seudun Osuuskassa Viipurin Sähkö-Kone MIKKELI Mikkelin Keksi- ja Leipätehtaat Oy TAMPERE Tampereen Seudun Osuuskassa VAASA Suomen Väri- ja Vernissatehdas Oy Vaasan Leimasiniehdas Oy T:mi Marin KuHa ja Kellosepänliike Ruokala-Kahvila Keskus Pitkäkatu 26. Puh SUrOMlJEI\J SJHAJKJKJl Suomen KeskusshakkiliBon. Suomen Shakkiliiton. Työväen Shakkiliiton ja Suomen Tehtäväniekkojen äänenkannauaja 7-BJl955._--_., --=:..~~~itt-.::~~_ A I~ T T.. I S A LOI IJ A, Osoite: HeI a i n k i - '1' Ö Ö 1 Ö, Messeniuksenkatu 7 B 50 I TILAUSMAKSU 1955 POSTISIIRTOTILIT I HeI s i n k i 1/1 vsk. 450: - mk Suomen Shakki I l\:iesseniuksenkatu 7 B 50 Ulkomaille 550: - mk Altti SaloiI", _ Pub Ilmestyy 8 numeroa Osoite HELSINKI I ~"~~--.,,;,.--~--~~------_.:...=._._._ i\!{ateemisen SIIAKIi.ILiITON NYKYISEN PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Alloittaessal3Jn rujnsh1iden onnentoilvotujsten saatta,mana koolmaunen vujosikymmenen,sä voi AkateemiJ:tlJen Sh3lkki!liJitto k3ltsahtaa ylpeänä taajksensa. Sillä on per1nteitä j,al sille on luutu kiinteät toimintamuodot. Liiton sääntöjenmukarnen ta1rkooitus, «edistää yhoppil-aijdeln keskuudess'aj sha:kkipelin harrastusta«, ja slrtä varten järjestää vuosittain henlkilökoh1jai,sia ja JOUikkuekilpaJiJluj,a ym, ma,inittulaj tali1kioi,tujstaj edijstäviä thalisuukosih!, on voitu toteut:taa. Ilahduttavana piirteenä tälssä,torminnassa on ol!lujt Liiton «sen]oden«aktililv1nen suhtautuminen pyrkimyksirmme. Tällä DaJvoin elävät 5iilS Alka'ieeminen Shakkikolubi!, kuiln myös sotiaj vähttömälsti edeltänle'en ylioppi. laspolven hedelmällinen työ ja1tkuvajsti Alkateemrsessl8J ShakkiHitossaJ. Verrattaessa liji>ton kilpaijlutoimintaaj muiden maajmme lhttojen j,a- kerhojenkin vaistawvaa:n toilmilntam1, on se todettl3iva vaa't1mattomaksi,. Ulkomaiset sulhteet muodosltajvat puo1estaan sen alujeen, jossa aik,a,teemisella shakilh on ouut varsin huomajttajv'aj silja. Tämä onkin hyvin ymmälrrettävissä, si'llä opintojenlsaj pa1ris'sa ahertavallle yhoppihialle jää shakki pakostakin lähim,nä virkilstäväksi harrrastukoseksi, j'a innokkaimmijlla on puoles1ja,an krip3l1lutijlajisuuksia miehnmäärin käytettävissä muiden liittojen pu~tte]s'slaj. Kansa1nvälilset suhteet ja nrijiden haita, minen mujodost:ajvat 31kateemilseHe shakille huomattavasti o:tohise'mman työkentän. Se palvelee erinolffiajilseha tavalla opintoja antclleslslalan ylijoppilaille tilailsuuden käytäinnöllisiijn kiehhcllrjoiituksiln, ja tutu6>tumah.a vi'eraisiin kulttuuripiireihin ajv1artala hänen näkemystään monres,sa suhteessa. Lisäksi ovcllt ulkomad,s,et koskoetukset suoljtett,avilssa kesä1alika1an, jolloilil ei tarrvits:e kysyä: «Tenttt vaji turnaus?«shakin merkitys nhn pelaajjan ku1n proh1emistiillkin kann3l1ta, on kiistämätön: Alja-ttelutoi!minnaJn monipuolijnen keh1ttäm~nen ja nykyajalle tyypillisen kidhkeä elämäint.ajhdin luoman jännityklsen laiukai,seminen. AkaJteemrsestaJ shcllkista voimme puhuja sil1oin, kuin se tämän lisäjks1 pystyy otta, maan koyhin SUUl'essa, määrin huomioon elämän 31ka,teemiselle kallljsalaliselle asettamat, j a hänen varsinaista työtään pa1lvelev1ajt vaatimulkset. Bertil J 0' h a n S s 0 n

3 - -_._ SHAKKIKLU AKATEEMISEN EIN ENSIMMÄISEN PUHEEN JOHTAJAN TERVEHDYS Vuosisata'mme allussa harrastettiin sjlakki'a san en intensiivilsesti opiskelevan nuodson k!eskuudessa Hels1ngrssä. Sha,k!kia: ei pelattu ainoastaan osakunni,8lsa, vaan melkeinpä vielä ahkerammhlj Vanhan Ylioppila'stalon lukusalilssa" jossa salin ainoa shalkkipöytä oli kiinteästi käytössä aamusta iltaan ja aina, sanka,n ja kiinnostuneen kats'elijaparven ympä,röimälnä. V aika oli kypsä Aklateemisen Shalkkilklub~n perustamiselle, vaikkalkin monet asettuiva't vastustavalle kannaue sen perustamiseen nähden pelälten toiminnan vailkuttavan häiritsevästi jäsenten opintoihin. Vai<kka kaltsoisi:kin nälkökohdan olevan määrätys,sä mielessä oikeutetun, niin on shakinha'rra:stuksen plus-puolelle myös merki'ttävä moni'a opiskelijjan tulevalle elämälle ja toiminnalle arvokkailta ja merkityksellisiä seikkoja. Shakki terästää muisti'a ja hava,intokykyä sekä on hyvää' halrjoirtusta loogilli'seen aljaltteluun. Se ohja'a itsehillintään, avartaa käjsiltyskykyämme ja' opetta,a ha'rjoiltta,jansa alrvostelemaan oikein mahdolliisuutensa. Shwkin suurien merkitys on kuitenkin pelin syvälhsyydessä ja kauneudessa. Näillä ominarsuuksillaan shakki vangitsee pelaaljan mielenkiinnon, se vailkuttaa ja,lostalvas<1i luonteeseen ja sillä 0'11 ainutlaatuinen kyky suoda kaivattua ja tarpeellista jännityksen laukeami,sta päivän r3lsittavan aherrukse'l1 jälkeen. Ei Hene olemaissa yhtään srvi.stynyttä seutua, missä shalkilla ei olisi innostuneita kannattajia kaiki's'sa yhteiskuntapiireis'sä. Tämä on selvä todistus shakin arvosta ja me'l.'ki- tykses'iä ka1kille kansoihe. Jatkuko?n tämän kunillik.ai3lms'en pelin vmttokulku myöskin meidän maassamme. Saakoon shakki j,atkuvasti uusia ystäviä myös akalteemi,sen nuori'son, sivistyksen lipuljlkantajan, keskuudessa. Wolter Helle n. AKATEEMISEN SHAKKILIIT( )[\1 ENSIMMÄISEN PUHEENJOH'!'l\ JAN TERVEHDYS Kun AJkateemmen Shalkkiliiltto 20 vuottal sitten perustettiin, ei sen tarvinnut aloittala toimintaansa tyhjästä. Akalteemi,S'ella shakitlla olil jo silloin vahvat perinteelt. VaikJka ei enää elettykää'n sitä «vanhala hyvää aikai3l«, jolloin sivistyneistöön lukeutuvan pi,ti omata edes jonkinlainen shakkitaito, oli A,kateeminen Shakki:klubi kui;tlenkiln jo yli kahden vuosikymmenen ajan ylläpitänyt aktiivista shwkinh3lrr'alstusta a:kalteemisissa piireissä. Tältä pohja,ua oli helppo jatka,a, ja tällä hetkellä onkin mteliihyvinbodettava" että moljiet Akalteemisen Shakkiliil1:on aluksi va'atima,uomissa puitteissa aloitetut toimintamuodot, kuten esimerkiksi henkitlökohtaisten mestarruu!skilpailujen järjestäminen ja, utkomainen shalkkittoiminta t1etävät nykyi'sin hu'omattavia tapa'uksia koko maan sh3lkkielämässä. Edellämainittuun kehitykseen ka'tsoen on täysil syy olettaa jcl' toivoa" että Alkateeminen Shakkiliitto nyt alkavan seura,avan vuosikymmenen aikana edelleen kykenee kehi,ttämän uusia toimintamuotoja shakinh3lrrastuksen laajentamiseksi 31kateemisissa phreissä. Kun toiminnan ylläpitäminen ja laajentaminen säännöllisesti vaatii myös jälkikasvusta huolehtimista, rohkenen tässä yhteydessä esruää sen ajartuksen, että Akateeminen Shakkiliitto ryhtyisi tutkitrnaa,n mahdollisuuksia, lmikkiten maan oppikoulujen viili's('n shakki<t oiminnan luomiseksi, ja 1<(' hittämis:eksi. Olen va,rma sii-f.;;" ('Uii sanotulla toilminna.lla tlll('v:l i:;lllldl~s' sa Q11isi 01evCl' huomatt;\lva IllC'l kil.ys. Näissä ajatuksissa "'l/ll/ilkl"1i I\keJ: teem]sta Shakkili,ifJI."I!- :;"11 11\,[ viettämän juhlcvvii'o<!i'1i.!"llchd;'-.1" toivotan sille j;l'1.kll'v:i':1 1111'111'::1.\,:;1.;;. 'I'"i 1111 II" II [" 1 i' II It ja 5 AKATEEMINEN SHAKKIKLUBI Maa,mme vanhimman shakkiyhdistyksen, ensi vuonna 70 vuotta täyttävän Helsingin Shakkiklubin, perus.ti pääasiallisesti joukko oplj1itons3j päättäneitä ylioppila,ha, jotka Helsingiln Yli'opiston Uu'smaalaisen osakunnan piirissä olivat muodostaneet eräänla,isen shakkikerho'n. Mutta shakkrkärpänen oli purrut nuorempienkin polvi'en akalteemilsia kalllsa"aisia, ja syksyllä 1911 perustetti<in Helsingin Akateeminen Sh3lkkiklubi-niminen yhdi'stys. Sääntöehdotus on päivätty , ja helposti muistettav3lj1a päivänä Helsingin YliIopLston silloinen rehtori A. Don n e r vaihvilsti 15- pykäläiset säännöt, j'oiden 1 :n muka,an «klubin tarkoituksena on lwhotta,a ylioppilaskunnan jäsenten innostusta shakkipeliin, edistääkseen siten 100- gilhs,ta ja keskitettyä ajartjtelemist.a«. Perustaj-ajäls,enistä ovalt vielä elossa maisteri W. HelI e n, tuomari A. Me s t e r t 0 n, kenra'alli O. Ole n i us ja pääkkjanpitäjä J. Te r h 0, vainajia kapteeni U. KaI s k e ja rautwti'evirkamies A. Ole n i u s, kuten myös Mestertonin ja Hellenin ohella sää'ntöjen laadintaan osa,lhstuneet pankinjohta.i'a O. W. Kankaanranta ja Fj. S t e n i u s. Sittemmin sääntöjä jonkin verrall1 liisättiin, ja klubin rekist,eröimisvuonna 1925 ne olivat sangen yksitylskohtailset. ASK:n ensimmä<isenä puheenjohtaj,ana oli W. Henen 19n~1'8. Toiminta oli suhteelli,sen vilkasta" ja esim. ensimmäiseen, helmikuuss,a 19'12 julistettuml turnaukseen osallistui 25 pelalaljaa. Säännöllisten kjubirturna,usten lisä,ksi pelattiin erilaisia pi!katurnauksia, järjestettiin simul1aaninäytäntöjä, otteluja; ym. shakkiohjelm3la. Shakkihistoriallisesti mielenkiintoinen oli : tehty päätös lähettää W. HelIen ja A. Mesterton Helsingin Sha'kkilklubiin keskuste1emaa\l1 koko maan käshtävän shakkiliiton t'all"peellisuudesta. Kuten tiedetään, hanke to'teutui vasta v Vapaussota sammutti AiSK:n toiminna'n moneksi vuodeksi!, kunne,s ] 923 taipahtui henkiinherättäminen koko'ukseslsa, joka «juli.slti iltsensä' Alkateemisen Shakkiklubin perilliseksi«, Kokouksen 31ilkalans,aaja ja uusi puheenjohtaja oli U. M a, t t i 1 a eli kirjailija Y. K i v imi e s. Hänlen seuraacjansa 0liv3lt di!ploomi-inlsij1lööri A. 1..M ali ne n W24~26" maisteri Pentti SoI a 19,216,---,2:7, ma,jsterr A. O. W i n te r 19'2:7'--218, ja apulaispäällikkö E. o t i 1 a, Oleniusten veljessarjaln nuorin, 1928~35. Sihteeri'nä toimi maisteri O. K 0 t k a tl a h t i (Gl'Oternelt). TapahtumiJsta maini!ttalkoon liittyminen Suomen Shakbliittoon 19M, henkilökohtaisen akateemiset mestaruuskhpailut 19<2:5~ 2 9 ja, joukkuekilpailut 192'6>--35', edelleen lukuisat ottelut ja ulkomali's,tenkin mest,a'l.'eiden simultaaninäytännöt. «Ema«Oleniuksen mi1tei yksin jäa:'jestämm jokackevälset joukkueki<lpailut eiivät kuitenkaan riilttäneet tyydyttämään m3lamme ja s amallla, akateemi!sen shakinharrastuksen kasvaneha va,ajti:muksia, ja ylimääa:'äisessä kokouksessa ,5, j,a vuos~kokoukses,sa hyväksyttiin yksimlel1se'sti O. Kai 1 a n klub~n johtokunnalle esittämä nimen- ja sääntöjenmuutosehdotus. Näin pääittyi AJkateemilsen Shakkiklubin vaihteleva 24-vlJlotin-en taival. AKATEEMINEN SHAKKILIITTO Akateemisen Shakkmiton ensimmäiseltä kymmenvuotistaipaleelta on Suomen Shakissa n:o 8/1945' julkad:s'tu vajrsijn seikk3lperäinen selostus, johon samorn kuin myöhempiin tijlastoihin vii:ttaamme. Tässä yhteydessä todettakoon, että muutos klubi,sta liitoksi nopeasti osoittautui hedelmälliseksi toimenpiteeksi ja että Akateeminen Shakkiliitto alusta a'lkaen toijmi kiitettävän vilkk3lcllsti. Henkilökohtais.et mest8!l'uuskilpailut elvytettiin henkiin jo syksyllä 19'35 j'a' heti kolmen sarjan voimalla.

4 6 Tosin niitä sodan takia ei pelattu vv. 19'3,9-44. Joukkuemestm'uw:>kilpailuilSsa siirryttiin keväällä 1936, aika~semmista cup-kilpahursta A-s8Jrja,a,l1 ja B-ryhmään. Pöytäjärjesityksen hyvälksyminen tosin toteutui vasta, vuoden 1938 vuosikokoukses,sa ja sillooijnkin äänin 4-3. JoukkuemestaJI'uudesta ei oteitu v. 19'4,0 eikä vv Aikateemis'en Shakkilklubin jou'tsenlauluna pelajttu Oottelu Tarton Alkadeemiline Maleklubi-nimistä veljesj~rje'stöä vast~an , sai seuraoajakseen keväällä vuonna 19'36 akateemiisen ma,aottelun Latv1aa vasltaan sekä sen jälkeen SELL:in shakkj.kijsat, jotka v ' jiiorjestettiin Helsi'ngissä.. S~danaJj,aJll perua ovat ns. ylei,sakateemilset pikapelikhpahu't, ja lo-vuotis JuhlIen yhteydessä loka-marraoskuussa 1945 pelattiin m.m. «vanhojen turnaus«. Ak,ateemilnen ShalkkilHtto ei soben vuoksi menettänyt ainooastaan mahdollisuudet mestaruuskilpailujen pelaamiseen. Se menetti myös mo'u1a ansioituneita akateemisia shakkilniehiä, joista eriltooten mainittakoo,t ent.. Akateemisen Shakk1klubin puhe'enjohta;ja Pentti S 00 1 a, A-pela;a'jat Lauri M a n s i k k ala ja Eero HeI a n d er sekä toimihenkilöt Yrjö SaI 0- heimo, Eino Jansson, Ahti Lappi ja Jukka Kangas. 10-vuotishiS'toriikin pääj1jteenä oleva jäsenkuntilen luettelo sisälsi 14 osa~ kuntaa ja ylioppilas<kuntaa, Esmo R ida l a : 7 Akateeminen Shakkiliitto toiminnan viriäminen sodan jälkeen Liiton ensimmäinen sodanjälkeinen vuosikokous pidettirn jolloin uuden hamtuksen puheenjohtajaksi valittiin tuomari M. V ä y r y n e n (PPO), sihteerilksi J. Virta'kalli:Oo (ESO), taloudenhooitaojaksi V. Kiuru (TY) sekä varajäseniksi O. Kailla (ESO) ja P. Jäntti (KY). Tilintarkasrt3Jjoiksi tulivat J. Kovasin (Vi0 ja KY) sekä Bl'edström (T'Y) ja, varaliili'ntarkas'taji'ksi R. Klälrich (PPO) ja S. Sertola (SatO). Yleis akateeminen pikapehmesta1ruus'turnaus pelattiin 1' , jolloin mesta;ruuden voitti maksijffiituloksella E. G r ii n t h a 1 (ESO), lähijnnä entinen mestari V. Kiuru (TY). B-sarjan V'oiHio V. Hallme (KY), lähinnä p, Ka;rvOonen (SO) lo-vuotisjuhla! ja uuden vuosikymmenen aloittaminen "l!ialeelllisen Shahkiliiton Io-vLlutisjuhlinlaan I945 liittyvä «"allhoi,," IIIIIUII'. /"I/i'/1 nissii. T'asemmalla 11elaavat shahhimeslari, varatuumari Illllari 1\'i,'/II'/" 1" ",, ',/11'" ehdokas, yliliiähäri I-farn' Renkonen, oikealla }zovioihellrlelllli'//i'"'' 11/"/1 ',1/"/"/111 ia kenraali Oiva alenius. Liiton lo-vuotijskokous pidettiin jollooin uuteen ha>mtuksen valittiin puheenjohtajaksi fil. mailst. V. H a u r u (PPO), srhteeriksi edelleen J. Vkt'akamo (ESO) taloudenhoitajaksi P. Jäntti (KY) sekä valyajjäseniksi O. Kaila (ESO) ja d. RiiJhimaa (EPO). Kokouksessa va>littiin yksim.ij~1ises~ti liiton puheenjohtaj,ana vv. 19'35-45 toiminut varatuoma,ri T Ha.nbpoh]a liiton kunnija>jäseneksi pidettyihilnakateemisiin henkilökohtaisi'in mesltatuuskripailuihin osallistui 34 pelaa>jaa. A-sarjan voithva;t E Griinthal (ESO) ja V. Hauru (PPO) 2 % pis,teellä 4 mahdollisesta, lähinnä O. Kalilla (ESO) ja P. Rikkonen (ViO) 2 sekä O. Riihimaa (EPO) 1 pilsteellä. A'kateemiS'en mestalruuden saaivutti G r ii n t h a 1 voittamaolla ottelussa Haurun 2--0, B-soarjan V'o1tti maksimituloksella 5 pistettä S. Liljamo (TY), lähinnä Y. Repo (ESO) 3. C-sarjan 1. :r:yhmän.. vc;>itti.olli.k::inen (KY) 4 1(2 pistee~lä (5): 2. ryhmän P. Jäntti (KY) Ja I. MakrhOovI (VIllI) 4 (5), ryhman K. TImpen (KyO) 4 % (5) sekä 4. ryhmän ILkka (EPO) ja Väänänen (EPO) 3 (4) pisteellä. ' Samassa yhteydessä pelatun n.s. vanhojen turnauksien J?es;talrlrryuJ?an voihi V. Kiuru 2 % pisteellä, lähinnä E. Böök (joka keskeyth ~al:r:alsltumlse:n johdosta 1. kierroksen tälkee,n). O. K.alla ~.1f2 sekä. E. C~nd.?l~n J.~ M. Lar- 5 ",'3JIi I luokian 1. ryhman VOItti I. NIemela 2 1Jz p~steel1a, lahmna H. Renkone~ 2 sekä 2. ryhmän O. OlenDus ja V. Lignell 2 pisteellä, lähinnä J. Vesterinen. II luokan voitti A. Fröjdman 2, 1fz pisteellä., lähinnä G. Gummerus 2 pisteellä. LiitOon lo-vuotlsju.. hl,a paa... tt....,ajalspatva... "II' lsmeen. pl 'd e tt" lln ~ ;) V am h an yli:oppilas'talon musrt~~~salissa: ~äjsnäol.leet n?i~ ~O v,:nha,,; ja numta ak:;uteemi:sta pela3ijaa pitivat lukulsia puheita, eslthvat talteelll~ta> ohjelmaa ]~ suorittivat 13 mi'ehen pj,kapeliiturnauksen, jonka parha,a't ollvall 1. NI'2mela ja V. Hawu. AkialteemLset joukkuemestaruuski:lpailut pelattiin ,. Mestaruuden voitti E S 0 (joukkueessa: E. Griinthal, O. Kaila;, E. Bonsdorff, Y. Repo, E. Ylitupa, J. VirtrukalliOo ja varramiehenä O. Routa.suo) 14 % pis-.. ~.._..._

5 SUOMEN SHAKKl tee!lä 1~ mahdolli?es~.a. Seuma1viiksi sijoilttuivalt TY ja PPO 10 sekä NN 1 % plsleella. B-ryhmalssa 011 mukana kahdeks,ajn joukkuetta j,a noudatettiin karsmtam~netelmää 1 1/2 mi'inuspisteen pudottaessa joukkueen. Loppuottelussa vol'thvajt KY KSO:n tuloksella 4-2. Mukana ohvat Hsä,ksi EPO KyO, ESO II, HO, PPO II ja SaltO. Karsintajärjestelmän oilkkuja oli etd loppuotteluun pä,ässeet oliva!t jo 2. ki,erroksella kohda'nneet KSO:n' voittaessa sodanjälkeinen sukupolvi astuu esiin Lc;1i:2/mussa 1946 pidetyss,ä vuosikokouksessa vahttiin liiton puheenjohta JakSI uudel1een V. H a u ru (PPO), sihteeriksi E. Grunthal (ESO) taloudenh~itajaksi V. Hakalla (KY) sekä hallliituks1en jäs1eniksi S. Liljamo '(TY) ja K. NIlsson (NN). Ha,kalan tilalle a,stui myöhemmin hänen erottualan E. Karttunen (KY). V:n 1946 a kateeminen henkilökohta,inen mestaruusturnaus De1a<ttrin Mestaruuden voitti G. G 0 t h 0 n i (NN) 3 pisteellä hävitenad,noasta'an Kailalle ja voittalen kaikki muut. Seuraaviksi sijoittuivat O. Ka,ua (ESO) ja, O. RiJihimaa (EPO) 2%, E. Grunthal (ESO) 1 1f2 sekä S. Liljamo (TY) 1f2 pisteellä.. B-sa:"ia'n voitti (s,a,manaik8jilsesti Helsingin mestaruusturnauksen 1 luokassa pelannut) L, Mäki (ViO) malksimituloksella (!) 5 uistettä lähi nnä> M Must~~all~o CP,PO). 3. C-s,~.~j~, jossa.. oli 54 osanottaiaa, -oli jaletltu kolmee~ ryhma!:ll1 )a pe. attnn cup-]anestelman mukalain pu!dotusra,jana 1 1J2 miinuspistetta. Ryhm~en parhaat: 1. r.: J. Kurld-Suonio (ViO) - 1Jz jal K. Heinonen (ESO) - 1 1J2. 2. r.: M. Kurimo (KyO) - 1 1J~ ia J OKsanen (TY) - 2 sekä 3. r.: A. Gmnholm (TY) 6 1 ja M. Pippingskjöld (EKY) - 2. Turnausten osanottajien kokonaismäjärä oli 65<. V:n 1947 joukkuemest,aruuskilpailut pelattiin maalis-huhtikuus.sa>. A-sa;r.1al1 Ja, mestaruuden voitti jälle en ESO (joukkue: O. Kaila.. E. Gr*nrtha:l V. Lrg:r;.ell, H. Sahrakorpi, P. Niiranen ja' E. Bonsdorff) 15 1J2 pilsteelläi 18 l~aihdolhsesta, seuraa,vma, NN 10, TY 6 PPO 4 1/2 piste'ellä. B-sarjals,sa ouvat mukana seuma,,,:alt kajhdeksan joukkuetta: EPO,- HO, KY, SO,' ESO II, ia ~SO III, :~~.y:s>.~. Ja Kvq II. Nouda,tettiin karsintalperiaa'tetta siten että 1 1/2 ]ouk~uel:~\vl(~ta p1:ld.ott~:. L?p~~Qtt~.lu~ se}:,:.ijsiväj~. ESO. II ja KyO 1. joista edellisella olr yksi J'a JalkIlffiallsella el' yhtaan mhnusplstehä. ESO II (kokf)on?an?s~a: V. G.runt~~a'l. A. HänmiJnen, Y. Repo, P. Uusivirta,. K. V;es,anto, P. 811'0.1a valramllehena K. Hemonl m) voitti kymenja,al'{s'olaiset kahdesti tulo~sel!a ~ 1Jz - 1 1Jz ja pääsi täten koko sarjan voihaja,lc{si. Kllpa1lilu]en ko'konaisosanottaij.amäärä '::n ~9'47 akajtee.mijnen pikapelimestar:uusturnajus pelattiin A~ sa'r]'an Ja! ClJk'aJt~emIs:~n. mestarn.:~uden :,o~tti E. G r u n t h a' 1 (ESO) maksimituloksel~a 7 pistettclj Ja B-saT)'an voittr M Nukari (HO) 6 1f2 pisteellä 8 mahdollr:ses,ta osallisi~minen kilpailuihin ennäiysmäisen vilkasta, ulkomaisien suhteiden luominen alkaa Vl!0sIk?k?us pidettii!l jolloin uuden halliituksen puheenjohta. JaksI valittnn tuo:t;:1al::l~. SClJ.~r~.korpi (ESO), sihteeriksi J. Nyrkiö (K:yO), taloudeni:oi'iajcljk~n P. Orma (KY), sekä hallituksen jäs,eniksi' E. Gr~nthal (ESO) Ja K. NIlsson (NN). Kokouksessa esitti ero2jva silhtl~(~l'i E. C-::u.ntha,l la'adan suunniltelman ulkomaisten ottelujen aikaansaamiseksi ensi SI'J1l!l~esh.. Hollannin ja 8ve~tsin kanssa' sekä yhteydenottami'seksi rnviis Enf.; lantlln pa,m. ESO:~ v3'ltuutettu L. L1gneH ehdotti ulkoasiainsiht(,[,i'ill vi,['c;n perust~m.~sta. Hallrtukselle annetti'iln valtuudet tähän. HaJllitus v:li i,l:; i Irl v(ihemmassa kokouksessaan liiton ens1mmäiseksi ulkoalsia'in',illl"'i'i i'i ;:'i E G runrthalin....!i Ak:::l~eemi'l1en henkilökohta,inen mestaruusturnaus suoritettiin lokakuun d:me:s2llä ja jajtko-ottelut marraskuun ens]mmäisehä viikolla. A-sarrjassa jr,'wivcl: G. Gothoni (NN) j'a E. Grul1ithal (ESO 1 palkinnon 4 pi:s'teellä: 5 m&hdoll::sesta, se:uraa,vina P. Ni:irralllen (ESO) 2 1J2, P. Rikkonen (ViO) 2, S. Liljamo (TY) 1 % ja O. Pa'stuhov (NN) 1 pisteellä. B-slalrjan 1. ryhmän voitti E. Nurminen (vill~) 3 pilsteellä 4 mahdolhsesta, lähinnä K. Ni11 sson (NN) ja M. Nukari (HO) 2 % pisteellä ja 2. ryhmän K. Timperii (KyO) maksirn1tu 10ksel1a 3 pi:stettä, lähinnä J. Viisanko (VSO) 2 pis,teellä. C-sarjan kc'usi ryhmää voittiva1t E. Haikala (SO), Y. Hämäläinen (SO), M. Kiiskinen (PP01. O. Marttila (EPO), O. Nreminen (SO) ja K. Vesanto (ESO). Ottelun a,k'ateemisesta mestaruudestal vortti E. G r u n t h a, 1 lyötyään G. Gothonin pistein 1 % - 1Jz. B-sarjan ryhmänvoi:ttajjien Timperin jla Nurmisen ottelu päättyi ensilllma'i'nhun vaihoon 2 V~ - 1 1Jz. C-s3'rjrm ryhmänvoittaji1en turnaus päälttyi seuraa,vasti: E. Hai.:.;:ala (SO) 4. O. Ni2minen (S:Ol 3. O. lvi1;.~wla (EPO) 3, K. Vesanto (ESO) 3 s2kä M. Kiils'bnen (PPO) ja Y. H1!mäläi'l1i2n (SO) 0 pist'että.. Päättäjäispi'kapeliturnaJUksen ESO :ssa va,j'tti kaksi,kieno ksis2s::a A-s:::rj8:ssa E. Grunthal 8 1Jz pisteellä, lähinnä P. Rikkonen 7. B-sa'rjc\ll1 voitti J. Nyrkiö 4 % pisteellä, läh]nnä M. Kiis,kinen ja K. Vesanto 4. V:n 1948 joukkuemest8jruusblpailut pelatti1n jälleen maa<lrs-huht~kuun aikana. Tällä kerralla sal3'vutetti>in kailklden aikojen osanottaja,ennäitys - 18 joukkuetta, joissa yhteensä W2 pelaa<jaa. A-sarjalll ja akabemisen mestaruuden voitti jälleen E S.0 saladen 13 % pisteitä 18 mahdollises,ta. Seurasiva1t NN 9 pisteellä, PPO ja TY. B-s,arjaan osalji,stui 12 joukkuet.ta. C-saJrja, jossa kokeiltiin ensimmäistä kertaa kolmim~ehisihä joukkueilla, ei herättänyt odotettua mielenk~j,lltoa pienten osakuntien taholla. Ilmoilto<utui ain03:3ta'an kaksi jouli:kueua', jo~s'tal KSO:n voiltti SO:n Vuoden p1kapelimestaruusturnaius pelaltti1n ESO:ssa. A-sarjäln j8j mes'tä!ruuden voitti E. G r ii n t h a 1 (ESO) maiksijilliltuloksella 6 pistettä, lähinnä P. Rilk'konen (V10) 5 pisteellä. B-s'3!rjan 1. ryhmän voitti R. Hei'kki:lä (KY) 6, p1steellä, läjhinnä P-E. Ekblo'ffi (NN) 5 pisteellä ja 2. ryhmän P. örmä (KY) 5 pi,steellä, lähinnä Pukkala (SaltO) 4 % pisteellä. 0:;anottaji1a 01i kaiikkitaan ensimmäiset sodanjälkeiset akateemiset maaoitelu± Hollantia ja Tanskaa vasiaan Vuosikokous pidetthn ESO:ssa. Puheenjohtaja'ksi vahttiin uudelleen tuomari H. S a h r 3J ko r p i (ESO), sihteeriksi K. Timperi (KyO), taloudenhoitajjaksij P. örmä (KY), ulkoalsiainsi'hteeriksij uudelleen E. Gruntha,l (ESO) ja hallituksen viidenneksi< jäseneksi K. Nrlsson (NN). Akateemisen henkilökohtaisen mestajruuden voitti O. Pastuhov (NN) 5 lj2 pisteellä 6 mahdollisesta. Seuraa,viiksi sij'orttuivajt R. Nylund ety) 4, E. Grunthal (ESO) 3 1f2, P. NUranen (ESO) 31, P. Rikkonen (ViO) 2, A. Sneitz (SHS) 2 ja B. Johansson (KSO) 1 pisteellä. B-sarjan 1. ryhmän voitti' K.-E. Juselius (NN) 2 pisteellä, lähinnä O. Nieminen (SO) 2, 2. ryhmän M. Kurimo (KyO) 3, lähinnä P. E. Eklblom (TF) 2 1f2 ja 3. ryhmän J. Nyrki:ö (KyO) 3 1f2, lähinnä O. Somkunnas (KSO) ja B. Söderman (ESO) 2 1f2 pis1teellä. C-sarjan l. ryhmän voitti U. R'antamo (~-:.[;,:O) 4, lähinnä K. Kantola (KyO) 4., 2. ryhmäjn M. Jylhä (TY) 4 1/2, lährnnä S. Linderborg (TY) 3 lj2 ja 3. ryhmän O. Helkavaara (HO) 4, lähinnä L. Kerkola (TY) 2 1f2 p1steellä. D-sarjan 1. ryhmän voittivat P. E. Panelius (TF) ja G. Undfors (T1<') 3 1fz, lähinnä R. Andersson (KyO) 2 ja 2. ryhmän J. Bredenberg (TF) 5, lähinnä T. Makkonen (TY) 4 pisteellä.

6 10 ~~~ --~ ~~-~ ~--- Henk.1lökohta~sen mesta1ruustulitijauksen yhteydessä pelattiin jälleen n.s. «v2.l~hoje~ tuifn~u~,«. Mestaril~?kalssa jak,?'i;vat I-:-II sijan O. Kaila ja J. Nieme la 2 pl'st~e~la Ja. III-IV slja~ ~. Grunthal Ja O. Pastuhov 1 pisrteellä. 1 luokar;; vollttj P. LIhtonen maksimituloksella 3, pisitettä, lähinnä A. Perttul~.~ s~~~ I-:-II lu9'k~n. N. <?lkkonen yhdessä P. Kaartisen kanssa 2 pisteellä. PaattaJalispnkapehssa pkowait vorton O. P,aBtuhov ja A. PeI'ttula 8 p~steellä (10), läh::1nä E. Grunthall 7. V:n 19,49 joukkuemesta1ruuskilpailut pellalttiin sunnunta;isin helmir-huhtikuun aikana. A-sarrjan voitu totuttuun tapaan ESO (joukkue: E. Grunthal B. ~21~1f'2:korpi, T. Lehtinen, B. Anthoni, K. Vesa,nto, R. SuUn ja varamiehe~ nä V.Lignell) 12 pilsteellä 18 ma,hdollilsesta, mutta teekkarrit pysyttehrvät k2nnohja kull1ines kärsivä!t vlumeilsellä kilerroksella pistein 4-2 tappion esolaisla vasta,an. TY sai 9' % pistettä, NN 7 % j,a EPO 7. B-sarjan l. ryhmän voitti< BO 2'0 pisteenä 24 mahdolhsesta lähirnnlä SatO 15 1/2 ja 2. ryhmän KyO 11 % pisteellä 18 malhdomsesta' lähinnä KSO 1'0. Ry l?mie,n voitta,jien välillä suoritetussa ottelussa peri< KyO (joukkue K. Timpen, M. K~rimo, J. Nyrkiö, K. Karntola, R. Amdersson ja J. Mukul,a') HO:a,a val~'taan vmton 4-2. A- ja, B-salrjoiJssa oli yhteensä 16 kuusimi1ehistä joukkue,tta eli osanottaj1en kokona,ismäärä oli 9,6. -Kevään aikana suoritetthn erikoinen karsinta- ja harjoitusltm:'naus erik-' seen kutsutuijue osanottajille. «Peliai!ka«oli maialilskuun puolivälilstä toukokuun loppuun ja 'turrnausjohtajana tolmi ulkoasiainsihteeri. TUlmaulklsen tulos: B. Johalnsson (KSO) 4 %, P. Niira<nen (ESO).iaJ A Sneitz (SHS) 4, E. Bonsdorff (ESO) ja P. Riikkornen (ViO) 3 1/2, R. Nylund (TY) 1 ja K. Timperi (KyO) 1/2 pistettä. Kesä 1,9.49 oli Uiton toiminnajslsa lukuisten kans-ai1nvälisten suhteiden solmi!misen a,ikaa. Tä,tä yhteydenottoa oli valmisteltu syksystä rg,47 lähtien aluksi kirjeenvailhdon avulla j,a kesäistä 19'418 lähtijen liirton ulkoa,si,alillsihtee~ rin käydessä Leidenrslsä HOllannissa" myös henk]lökohtai-sen kosketuksen a.v~lla. P~ämääränä oli vas'tavuorols-t,en vijeml1uiden jätrjestäminen j'aj kaksrklerroksllset maaottelut kymmenmiehisiin JOUlkkuein. HoUantHaiis-et kieltäytyivät kuitenkin slajapumalsta talvella. Näin jaltkui: lleuvotteh:ukosketus Leidenin yliopiston shakkikerhon edustajien kanss'a kevättallv:e11e 1'9,49 asti jolloin sa'atiin kosketus herra Jarup J. van Oostlierwiljk Bruyniin UtDechtistä. Tämä johti tuloksiin ja vaikka hollanthajisten tulo Suome en lykkä'ytyikin useaan otteeseen sa,alttoi ASL jo maaliskuussa illmoiittaa oman joukkueemme lähtöpäivän. Tämän lisäksi oli liiton ulkoasi'ainsiht.eeri yhteydessä Mr. C. H. 0' D.Alexarnderiin Englann]ssa, tri H. Christoffelilin Sveitsilssä ja Tanskan Shakblj,iton puheenjohtajan F. K. Vi!llurmsenrin Kööpenhaminassa. Viimeksimainittu kosroetus johti pian kaksikijerroksisen ma,aottelun aikaansaamiseen Kööpenhaminassa. TOUlko-J::es~kuun aikaill'a suoritti Hiton halhtus kiiremsiä valmijs,teluja hollallhla~sviera~lun varalle j,a ulkoasijarnsihteeri kä'vi, kaksi kert'a,a Karjalohjalla ja Lohjana valmistelemalssa shkkimestati O. Kailan kan6'sa hollarnh~ais:ten ki~:rtomatkaa U!fd~llal!laalla. HoUarnnin joukkue sa'arpui lopulta Helsmkun roesakuun 3,0 rp:na t1edmteutuaan saapumisest,a1an 18, tuntia ai<kaisemmin. SmmnLtelma:t olivat kuitellkirn vajlmlina ja lle voi<tän to'teuttaa suuremmitta vaikeuksijtta. Hollan~in j.9.ukkueen k~lrpailuohjelma:, Helsinkiin ja sen ympäristöön tutus!tumlsen Jalkeen, alkoi Hangossa, jossa houanti:ladset vieraat löivä,t Länsi-Uudellmaan joukkueen pistein 71fz-l1fz. 5'.7. suoritetthn Lohja,ua hollanulai:sten ja kauppalan joukkueen välillä ottelu, jollka vi,era<at 11 voilttivat 3, 1fz - 1 %. Sa!mam'aikaiJs,esti v1emili osa joukkuetta! VirkkaJlassa, jossa' pelatun pikapelirturnauksien voitti J. J. van Oosterw~jk Bruyn palaisivat vier'aalt pääkaupurnkijin, joissa VaJnhaJll ylio'ppi'~asta:'on mus±rkkisalissa suodtettilin a:kateemisen maaottelun Suomi-Hollanti avajwiset j.a 1. kierros. Alvajaisislsa puhuivat liiton puheenjohtaja H. Saihrrakorpi, ulkoasijainsihteeö E. Gruntha:l, Hollannin lälheuiläs J. van det Vlug1t ja hoilantilai's'joukkueen kapteelli Sam van Oorde. Maa!ottelun yksityiskoht'wiset tulokset pöytäjärjestykses'sä: O. Kaila, - J. J. van Oosterw1jk Bruyn , %-% O. Pa:stuhov - B. V. Bekker %-%, 0-1 E. Grunthal - W. H. Sandifort 1-0, 1-0 V. Lignell - W. J. Plinsinga 0~1, 1-0 O. RiiJh1maa - G. H. Prahl 0'--1, P. Niiramen - H. GrOtenenboem 0-1, 1/2-% Å. Sneiltz - Chr. Feiters 1-0" %-% P. Rikkonen - W. J. G. Mees I~O, 1/2-% E. Bonsdorff - J. C. 0-1, 1-0 -_ _..- --_._--~~- Lopputulos 4 % + 6, = 10 % - 4 1;2 + 3, = 7 % oe Suomen Keskusshakkili1tto järjestänyt hollantilajisten j,a helsinkiläjisistä pelaalj,ista kootun joukkueen. väuue ottelun, jonkiaj viimeksimainitut voi1jti'vajt oh Suomen YHoppilaskuntien Li,~tto järjestänyt päättäjälispätvälliset tanssiaisineen KY:n talolle. Tähän päättyi myö,s vieralllnen ohjelma,. Marnittalmon,että tämän lisä'nsi oli eräijhä hollalntilaisjoukklleen jäsenillä yhmäåräi!stä shaikillilst,a ohjemaa, jonka aikal<l'nsalam~seen ASL oli myötävaikuttanut. Niinpä m.lll. pelasi van Oosterwijk Bruyn MikkeHssä s1multajanin tuloksella = 0. j.a hän sekä Prahl osamstu~valt Lovi~san kylpyl-äturnaiuks1een, jossla vain Oosterwijk Bruyn siljoittui 2. ja Pralhl 5. tilalle. Suomen joukkueen vastavrera,hu alkoi Maao'ttelu Tanskaa vastaarn suodtettiin Kööpen.haminassa seurwavin yksityiskohtai:sin tuloksin, joista käy myös ilmi joukkue.en kokoonpano ja pöytäjärjesiys: O. Kailla - Hartvig Nilelsen 1-0, 1~0 O. Pastuhov - Th. Haahr 0-1, 1/2-% E. Grunthal - J. Undhard 0-1, V. Lignell - E. Fri,s 1-0., %-% O. Rilihima'a - A. Lomvie 1-0., 1-0 P. Nriranen - H. Borregaard 0-1, %-% P. Rikkonen - P. Kofoed Larsen 1:--~---'0, 1-0 E. Bonsdorff - P. 0sterbye 1-0, %-% R. Nylund - R. Falborg 0-1, 1-0 H. Ea'hrs/wrpi - S. B;ng 1-0, ~-- Lopputulos = =6 Pääisäntänä toimi suomalaisen arkateemi,sten pe1aaji'en hyväksi myöhemminkin anlsiokka,ast1 toiminut Sven B~ng. Kööpellhaminasta ja:tkoi joukkue junalla matk,aa, Amsterdamiin, jossa sha:kkitalossa suoritettiim ma,aottelun juhlallisei avajai,set.. Puheita pitivät Amsterdamirn yliopiston rector ma:gllhicus, prof. Hoehl1lk, ~ollannilll KUllinka,allis,en Shaikbli<ilton puheenjohta:jaj, i:ns. H. J. van Steems, Suomen Almsterdamiss,a toimiv<l' va,ra'konsuli R. Key (suomeksi ja ruotsiksi:) sekä, Suomen jou~kueen jolhtaij-a E. Grunthal. Maa'o,ttelu pelal1jtiin seumavill yksityiskohtaisin tuloksin: O. Kai,la - L. Pri'ns 1-0., 0'--1 O. PaiStuhov - N. Cortlever 0-1, 0-~1 E. Grunrthal - J. T. Ba'rendreg't 0-1, 1-0 V. Lignell - C. Orpaan 1!2-'Y2, 0-1.

7 . -~ O. Riihilffiaa - H. J. Donner 0-1, 1-0 P. N]~l'aInen - J. J. van OOlsterwijk Bruyn %-%, JI!- 1 2 P. Rikkonen - R. de Vita 0-1, 0;...-1 E. Bonsdorff - W. J. Plinsinga 1-0, 1-0 R. Nylund - G. W. van Vloten 0'-1, 0'-1..!!~hraJ~orpi-=RF. M. Gr3Jpper~<l'lls 0-1, 0-1_ Lopputulos % = 6 % /2 = 13 % Hollannin-vierailunsa arikalna pelaisi Suomen joukikue ystävyysotteluja Leeuwardenislsa, Erndhovenissa ja BeV1erw~jkissä. Leeuw3Jrdenin hmidti3lhotellrssa paik3jllista «KoninkliH~e S. C. Phirlidor 1847«-nimistä sharkkikerhoaj vastaan pelatussa ottelussa oirvalt yksityiskohtai!set tulokset seunravrlt: O. Kaila - H. Kramer 0-1 0, Pastuhov -. Th. v. d. ToI %_% E. Griinthal- K D. Mulder v. Leens D1jks,tra 1-0 O. Riihirma'a - E Poegh 1-0 P. Rirkkonen- H. Blokker 1-0 E. Bonsdorff - D. Boven 0-1 R. Nylund - J. Vellinga 0~1 K. Nil,sson -- H. Boven VZ.-Y2 Lopputulos pelasi joukkue Eilndhovenin Oralnje-hotelli:ssa Schaackclub Einc1hovenia valsta'aln ottelun seura'avin tuloksin: O. Kaila - F. L. Stumpers 0-1 O. Pastuhov - L. J. Tummers 0-1 E. Griinthal - J. W. A. van KoI 1-0 o Riihimaa _. P. Bronkhorst 0'-1 P. Rikkonen - P. Nyssen 0-1 E. Bonsdorff - A. M. Borren 1-0 R. Nylund - L, A. van Mechelen 1/ 2 _% K Nilsson - C. L. Bolwidt 1;2-% --_._"----._...._~--~~ Lopputulos 3-5 Kiertueen viimelnen ottelu pelathin Beverwij,kj,ssä Hoogovenin rauta- ja teräs tehtaiden henkilökunnan ravintola,ssa HOQ.goven Scha,ackclubia vasta,an. Tulokset: O. KaHa- M. P. Suiker 1-0 O. Pastuhov - Th, Spijker %_% E. Griinthal- M. SQ.eteman 1-0 O. Riihimaa - J. Beentjes 1-0 P. Rikkonen - B. Wulms 1-0 E. Bonsdorff - A. P. de Bruyn 0-1 R. Nylund - P. A. Veldheer 1-0 K Nilsson - D. G. Huyggen 1-0 Lopputulos 6 % - 1 1fz ASL järjestää kolmimaaottelun Suomi-Sveitsi-Tanska Liiton vuosikokous pidettijin jolloin uudeksi puherenjohtarjaksi valittiin valtiot. ma,ilst. E. G r ii n t h a 1 (ESO), sihteeriksi R. Sulin (ESO), taloudenhohaja1ksi F. Froste (SHS) sekä jäseniksi ekon. P. Ta'I'kkonen (SO) ja K-E. JuseUus (NN) ja vamjäseni,ksi E. Pesonen (ESO) ja J. Nyrkiö (KyO). Jäsenmarksu korotettiin 500 markaksi + 2 mk ki.rjoiss,aolevaa jäsentä kq.hti sen oltua tähän aisti sama kuin ennen sotaa eh 200 mk'+ 50 p. V:n 1949 henkilökohta'inen mestaruusturnarus pelattiin 13, kol- messa sa,rjajssa. A-sarjan ja akateem~sen mestaru;uden.. voitti tällä ~erlba,al S ne i t z (ESO) ylivoimaisella tuloks'ella 5 1fz plstetta 6, m:ahdo1l1sesta. al~ noasta,a'n 0, Pastuhovin kyetessä häntä valstaan t,a'sarpelllin. Seuraamksl sijq.ittu~va't E. Grlinthal (ESO) 3 1f2, E. Pesonen C~SO), R. Nylund (TY) j,a O. Palsr1uhov (NN) 3, B. Johansson (KSO) 2 seka P.-E. Erkblom (TF) 1 pisteellä k" B-sarrjan voitti M. Ruuskanen (TY) 4 (5), lajhl'iljna M. Jylha (TY) 3 ;2 se a C-sarjan 1. ryhmän P. Kärppä (VSO) 3, 2,. ryhmän P. Karvonen (SO) 4 (= malksimi) ja 3. ryhmäln H. Hä'rmä (SaJtO) ja R. Ila:skivi (SatO) 2 1f2 pisteellä. '" 'h Kevättalvella, 1950 muodost,ethin liiton hallitus uudelleen b]ton 51i tee- Iin R Sulinin sekä taloudenhoitajan F. Fr'Os1Jen pyydettyä, vi!imeksimainitun terveydelliisisrtä syils,tä, ~roa.. Uud;;ksi taji?u~,enhoirtaljak.~~. sa;artiin ekon. K. Pallmgren (KY), mutta srhterm pa']k;alle ei loyderhy. ke~.aa!.l Jo:ten tämä pa~kka jäi täyttämättä seuraavaan vuos.]k?'koukseen.. astl. Taslta mleshukas'ta huohmatta osoitta:utui hallhu'ks'en tolm]ntai, sen JalNeen kun varrajäsenet oli entistä kiinteämmin otettu s'en toimintalarn mukajan, menesr1:ykselliseksi.. ". Maaliskuussa 19<50 pelatuissa joukkuemesta!ruusblpallmssa!(,~n A-sarjassa ESO (joukkue: A. Sneitz, E. Grii'n~hal, ~. Pesonen, P. Nl'::mnen, H. Sahrakorpi, B. Anthoni ja varalla R. Suhn) VOIton 13 ll! pl'stee~la 24.. mahdollisesta. Seura'aJvi,ksi sirjoirttuijvalt TY 8, SaJtO 7 Y2 Ja EPO 7 plisteella. B-sarjan voiltti PPO 14 pijslteellä (24), seuraajvir:'a'?o.9 Y2, K9 7' ja TF 5 1 /z pis'teellä. C-sarj'aJn, jos,sa joukkueet oli:vat kol.mrmlrehlset, VOIttI. ESO ~I.. Vuoden suurtapaukseksi muodostui kolmvmajaottelu Suoml'--Sve1tsl Tanska. Ottelu pelajttirin kajksi,k~erroksisena 10 pöydällä )a, vire'rah1e 'Oli:.luvattu ka,hden viikon valpaa 'OLeskelu SU'omessa. M,a'JoltusrkusliarnnUlks'lsta selvhtiin etupää'ssä yklgi'ty1sma1joilturksl8'n se~ä eräiden muiden o'llni,stun~] den järjestelyjen avulla. JOB!kkueet saapuivat Turkholmankau!tta H21s~n- Suomen voiuoisa joukkue. Va,semmalia: O. Kaila, K. Palmgren, B. Nyren, B. Johansson, H. Liipola, Å. Sneit~: P. Ri~konen, ~. Bonsdorff ja O. Pasfuhov. Joukkueen kapteem E. Grunfhal 011 kuvaa ote±±aessa puhumassa radion tänään-lähetyksessä. J?.

8 14 kiin ja viijkon ~estäjnyt kolmimaaot1elu V'alllJhan ylioppilastalon musiikkilsahssa alkoi 2.8. Ensimmäisellä kierroksella Suomi voi,t:ti Tanskan 8-2, 2. kierroksella SveiJtsi Talnskan 7-3" 3. kierroksella' Suomi Sveitsi,n 7-3, 4. kijerroks,ella Suomi Tanskan 9-1" 5. kierrokseha Sveitsi Tanskan 8 ljz-1 Y2 ja 6. eli viimeilsellä kierroksellru Suomi Sveitsin 6~4. Lopputulokseksi muodostui näin ollen Suomi 30, Sveitsi 22 ljz ja Tanska 7 ljz. Yksi'iyistuloks,et pöytäj ä,rj,esty ksessä: Suomi-Tanska o Kaila-L. 0rkild 1-0, 1-0 E. Griinthal-E. Sprensen Vz-ljz, 1-0 A. SneHz-P. N!ilrgamd Olsen ljz-ljz, Palstuhov-D. Dahlkild 1-0, ljz-1i2 H. Liipola-P. Rasmussen ljz-1/2., 112-\0 K. Palmgeren- 1. Kayser 1-0, 1~0 B. Nyrenr-H. Linde ljz-y2, 1-0 E. Bonsdorff-H. Holstein-Rathlou 1-0, 1-0 P. Rikkonen-C. Sloth 1-0, 1-0 Suomi-Sveitsi Kailar-E. Nreverge],t ljz-ljz, 0-1 Griinthall-Th. Ginsbu'I"g 0-1, 1-0 Sneitz-W. Baumga1rtner 1-0" ljz-ljz Pa'stuhov-R. Schaeppi 1~0, 1-0 LiLpola'-P. Miil1er 1-0, 1I2-ljz Palmgren-R. Menzel 0-1, ljz-y2 NyrEm-H. SchwaUer 1-0, 1-0 Johansson-L. Clodi'us 1/2-Y2, 1I2-ljz E. Bonsdorff-H. Bodmer 1>--'0, R. Levi 1-0 Rikkonen-J. F. Aubert 1-0, 0-1 SveHsi-Tanska Nievergelt-0rkild 0'-1, '1-0 Ginslburg-S!ilmnsen 1-0, 1-0 Baumgartner-Nprgarurd Olsen ljz-ljz, ljz-y2 SchaeppiJ-Dahlkild Y2-ljz, 1~0 Miiller-Ra'smussen 1-0, 1-0 Menzel-Kayser 0-1, 1-0 Menzel-Linde 1-0., Y2-ljz Clodius-Christiansen 1-0, 1,-0 Bodmer- Holstein-Ra1thlou 1'-0', Y2-ljz Auber1-S1oth 1-0, 1-0 Kolhl~maaottelun päätyttyä lähtivät vi,ei1ahevat joukkueet maaseuitu'kiertueehe, sve1tsiläiset oppaanalan E. GruJIl'thal ijtään ja tanska:la,iset oppaana,an E. Pesonen länteen. Sveitsilläirset pelasivat Lahdessa Lahden piirin joukkuetta vastalan voitta,en , Imatralla piikapelio,tteluturnauksen ja Lappeenrannan Karhusaaressa Kaa1kkois-Suomen Sha1kkipiidn joukkuetta vas1talarn. Tanskalar~sret pelasinalt Hyvinkä,änä ja Hangossa voittaen molemmat ottelut maajoukkueen Keski-Euroopan matka Liiton vuosikokous pijdettrm Uuteen hallituks'een valittiin puheenjohtajaksi O. He 1 k av a, a r a: (HO), sihteerilksi M. Ruuskanen (TY ja SO), taloudenhoiltajaksi A. Pulkkanen (SO), ulkoasiainsihteeriksi E. Pesonen (ESO), jälseneksi A. Sneitz (ESO) ja valrajäsen~ksjr P. Karvornen (SO) ja 1. Aura (EPO). 15 Henkilökohtainen mestaruustulrnaus pelatltiiin ,. W. 50. Osanottajien ~okonailsmäärä oli la,skenut 28:aan. A-sarjassa jakoijvat 1 ja' II pa'lkinnon E. Griinthal (ESO) ja O. Pastuhov (NN) 4 % pi!s,teellä 5' mahdollisesta, seura,avina P. Riwkonen (ViO) 3, B. Johansson (KSO 2, R. Nylund (TY) 1 ja S. Linderborg (TY) 0. pisteellä. G r ii n t h a 1 voitti ottelussa' Pastuhovin 2 % ja saavutti tälten ~olmannen kerran akateemisen mesta,ruuden. B-sarjan 1. ryhmän voilttij L. Kalsatkin (KyO) 3 112, lähijnnä T. Tuominen (TY) 3" 2. ryhmän K.-E. JuseUus (NN) ja M. Kiiskinen (PPO) 3 sekä 3. ryhmän kolmikko M. Ruuskanen (TY), P. KaTvonen (SO) ja M. Kaario (TY) 3 pisteellä. C-sarjan 1. ryhmän vohti M. Kaikkonen (HO) ja 2. ryhmän Lind (KyO). Turnausjohta}ana toimi P. Karvonen. Kilpailujen päättäjäiset pidettiin Suomallalisten teknikkojen seura'ssa" jossa' pelatu!n uloslyöntirumputurnauksen voitti E. Griintha,l, toisena O. KaHa ja kolmantena E. Bonsdorff. V:n 1951 jouwkuemestatuuski.lpailut pelattiin ma,ali's-huhtikuun vaihteessa. Mestaruuden voitti jälleen E, S 0 14 pilsteellä 18 mahdollirsesta, seura,alvina TY 10. sekä PPO ja SatO 6. B-sarjan voitti HO. V:n 1951 pikarpelimestaruusturnaus pelattiin ja mesta!ruuden voitti A. S ne i t z (ESO) 4 % pisteellä, seuraavina E. Grunthal (ESO), E. Puha~ka ( ) ja P. Rilkkonen (ViO) 3 Y2 sekä E. Pesonen (ESO) 3,. B-sarjan parbaa!t olivat T. Aalto-Setälä (SatO) ja M. Ruuskanen (TY) 5, Lapojärvi (HO) 4 sekä 2. ryhmässä M. Kiiskinen (PPO) 5 (= maksimi) ja Tikka 3. Vuoden tapaus oli vuorostaan ulkomaijlle suuntautuva - rukateemisen maajoukkueen kilpailumaffka Tarnskaan, Länsi-SaJksaan ja Sveitsiin. JoukkV 28seen kuuluivajt johtajana liiton puheenjohtaja O. Helkavaa'ral ja yhdeksän pejaa'jaa, joista O. Riihimalru ei saijrrustumirsen vuoksi< voinut kuitenkaan pela1ta ennenkuin Sveeitsissä. Kaksikierroksinen maaottelu Suomir--Tanlska suorilte'ttiin Kööpenhaminassa seuraavin yksity1skohtaisilll tulowsin: E. Griinthal-H. Normalll-Hansen Y2-112, 1/2-1/2 O. Kailar-Hartvig Nielsen 1-0" 0-1 O. Pastuhov-C. Krarup Dinsen 1-0', 0-1 P. Rikkonen-K. B. Schou 0-1, 1-0. K. P3:Jlmgren-B. Andersen Bing Y2-Yz E. Bonsaorlf-E. Sp'rensen 1-0, 0-1 B. Jobans'son-F. P. DahlkiJld 1-0, 1-0 E. Pesonen---P. RasmUlssen Yz-1/2, Y2-Yz O. Helkavaa'r3!'-P. N!ilrgaard Olsen Yz-Yz, 0'-1 Lopputulos Yz = 10-21~ + 5, Yz = 8 Ma,aoiltelu LänsiJ-Saksa'a valsiaan siuoritettim Wiirzburgissa tämaan j oukkue oli ~oottu viidestä korkeakoulusta. Tulokset: E. Griinthal-P. Schlerusker O~I, 1-0 O. Kai:lar-R. Rönnefalhrt 1-0, 1f2-1/2 O. Pastuhov-H. Marcus 1-0., 0~1 P. Ri'kkonen-G. Laschek O~I, 0~1 K. Palmgren-W. Best 1-0, Yz-1I2 E. Borusdorlf-A. Gebhardt 1-0., 1-0 B. Johanslson-K. Schneider 0-1, 1-0. E. Pesonen-M. Dix 1-0, 0-1 Lopputulos = 9> = 7 Isän-

9 J(-i SUOMEN SHA.KKI Ma.aoUeluista Jmlmas ja v1imeinen suoötettiin Ziirichissä Sve]tsiä va.s<taan. Tämäkin ottelu päättyi Suomen voittoon. Yksityiskohta,isct tulokset: E. GriiD!thall-J. Kupper 1I2-1fZ, 0-1 O. Kai:la-R. Hed~nger 1h-V2, 1h--% O. PaJstUJhov-T. Girnsburg 1-0., 1-0 O. RHhima'a'-E. N~everg,elt 1f2-112, Yf-1I2 P. Rikkonen-W. BaJumgartner 0~1, 1-0 K PaJlmgren-L. C~odiiUrs 1f2-Vz, 0'-1 E. Bonsdorff-W. Sleber 1-0;, 1-0' B JohaJnsson-E Rohsch8Jcher le--o J-O E: Pesonen-O. Herzig 1I2-Vz, 112-~' LopputuIos 5 Vz + 5 Vz = 1] ' Vi = 7 Vi,j.meisen omeluns'8j Suomen jou~kule pelasi Ra:pperswilin kaupungissa yhdistettyä Itä-Sveirtsirn joukkuetta vas'taan seura,a'vi,n tuloksin: O. Kaila (musta<t)-w. Hrenneberger 1-0 O. Pa'stUJhov-tri E. Gmiir Vz-1I2 O. Riiihirrrma_H. Fischer 0'-1 K. PaI1mg'r,en-E. Lutz 1I2-Vz P. Riikkonen-W. St8!uffa,cher 1-0 E. Bonsdorff-O. Hrerzig Vz-Vz B. Joh8!nsson-K. Knmmer 1-0 E. Fesonen--Herm. Ziiger 0~1 O. Helk8Jvama~prof. R. Kneubiihler 0<-1 Lopputulos 4, Vz---4 1h ASL luopuu kansainvälisten kilpailujen järiesfämisestä, joka siirtyy Kansainväliselle Ylioppilasliitolle (lus) Lii,ton vuosiikolmus pidetticin 21. IlO. 51. Uudeksi puiheen;ohtaijaiksi valittiin ekon. K P a.l m g r e n (KY), sihteedidsi T. Aalto-Setälä (SaltO), tarloiudenhoitajaksi edelleen A. PulIDkanen (SO), ulkoajsi'ai'nsi'hteerirksi edelleen E. Pesonen (ESO), jäsenreksi M. Ruuskanen (TY) ja var8jjä'seniksi B. Joh8Jnsson (KSO) ja. B. Nyren (NN). Henkilökoht8!ill1en mest8jruusturnaus pelattijin a1ka.en 28. Hl. 51. A-sa,rjaJn ja mesta'ruuden voitti' B. Nyren (NN) 5 pisteellä 6, majhdolli~rerstar, seuraa.vma. E. Rutanen (ESO) 4%, O. P8Jstuhov (NN) 3 Vz, E. Puhakka (MerSK) ja R. Nylund (TY) 2 112, L. KalsaJtkin (KyO) 2 jar J. Haanrpää (ESO) 1. B-sarjan 1. ryhmän voitti m8jksimhulorksell8j 5 pilstettä M. RUJuskaJllen (TY), lähinnä J. Perkinren (TY) ja 1. Aura (EPO) 2 sekä 2. ryhmän P. Ojant&kanen (PPO) samorn m8jksimituloksella, 4 pistettä, lärhirnnä N. Juthla (EPO) ja O. Niiemrnen (SO). Ottelun Ruuskanen-Ojantaika1nen voitti ensinmadnittu. joka tä'ten nousi A-sarjaJa.n. C-salrjan vo~tti A. Krög.er (S8JtO) 41f2 pirsteellä 5 mahdollisesta, lähinnä T. A,a'8Jlto-Setälä (S8!tO) 3 Vz. Voittaja nousi; B-sarjalan. Kauneuspalkinnot sari!vat E. Griint:ha<lin a[]ltarmajn tuomiom perusteella E. Rutanen (E. Puh8Jkka-) A-sarjassa ja B-s8Jrjassa M. Ruuskanen (-Tolonen). Mestaruusturnauksen ohjelmarlhnren pa.lkijntojenja'kotila,isuius järjestettii'n Vanhan ylijoppijlajs1a.lon muisi~kkis'al1ssa. TäJs'sä ylelsakateemi'sessa h la]suudessa sumiltti maisteri B. J'Oh8Jns's'On shakkiltestajustaj ja pelattirin uloslyöntirumputurn8jus, johon 'Osallistui! 3,5, pel8j8jjaa (pudotusraj ana häviö ja 17 valkeijua tasapeli). LoppuottelUlssa voijtti ylikomis,ari'o A. Kallio (el1lt. ESO) J. HaraIJlpään (ESO).. V:n 1952 joulkkuemes'ta,ruus'kijlpajilut peiat,tili:n ma8jliskuun 8JikaJna j,a' mesta,riksi tul1 - kuten edellirsinäki'n vuosina - E S 0 (joukkue: E. Griinth8Jl, E. Rutanen, J. HaraJnpäå, E. Pesonen, S. Kukkonen, B. Anthoni ja. varal'la V. Griinthal) 18' pisteellä 24 majhdoljiisesta, seuraavina HO 12 1f2, PPO 12, TY 11 ja S8JtO G Vz. Liverpoolissa Englannisrsa suoriltettiin hujhhkuun 8Jlussa kansainväliset akateemislet joukkue- ja henkilökoht8!i'set khpa,ilut, joiden järjes1tämils'een os8'llistui ensijmmäisen kerran Prahassa, pääm8jja.ansal pitävä Kansainvä,... linen YHoppilalSrliitto (IUS). Joukkuekilpailuihin jäi,vät odutetut N euvstoliiton ja Romani,arn joukkueet sra,apumatta ja ainoastaran Suomella ja Engla.nniUa oli pai'kajlla täysilukuijnen joukkue, kolm8jnneksi koottiin intiallailsesta, tanskarlalisesta ja belgialaisest8j muodostettu kansairnvälinen joukkue. Tämän kilp8'hun v:oi'tti Suomi (joulkkue: O. Pasrtuhov, B. Nyren ja E. Rutanen) 4 pisteellä, toisen8j Englalnti samalla pistemäärällä - Suomi voijtti Engl'annin ja kolmarntena kansainvälinen joukkue Yf pi.steellä. Myöhemmin, Neuvostoliiiton edustajien saavuttua pa,ikalle pelattiin henkilökohtainen turnaus, jossa suomalaisten edus:tajjien panos oli niinijkään vwrsin tyydyttävä. TUJlokset: D. Bronstein j8j M. T,arjmaJnov (moi. N-liitostw) 6, Yf (7), O. Ba,stuhov (Suomi) 3 %, B. Nyren, E. Rutanren (moi. Suomi) ja D. Y. Mard1e (Englanti) 3', C. K Dinsen (Tarnska) 2 ja' Ka'Lra:gadd8J (Intia) V organisatorisia muutoksia Vuosirkokous prdettiin , jolloi'n puheenjohtaljaksi valitrtiin uudelleen K P8Jlmgren (KY), sihteerijksi P. KarV'onern (SO) ja ulkoasialthsihteeriksij B. Nyren (NN). Kokou,ks'esrs,a' va,ujttiin liiton kolm-an,neksii kunl1iajjäs,eneks~ kansainvähnen mestarri Osmo KaJisla. Samas,sra korlmuiksessa pääte'ttijin myös ASL:n lirirt;tymijs,estä Suomen Keskusshakkiliittoon. V:n 1'953, alusta, päätettiin si:ijrtyä mestaruus'kirlpailuils's8j uuteen järjestelmään siten, että henki,lökohtai,s'et khpai'lut tästä lärhhen sulori1jetaaln kevättalveua ja joukkuemestatuuski:1pailut syks'yllä. Tämän johdos'tar ei v. Hl<5 2 suoritettu ollenkaan henkirlökoht8iirsta mestajtlmsturn8julsta. Ensimmäinen uuden järjestelmän mukainen henkilökohtainen turnhuls suorri;tettiin 1.-15'.2,.53 kaikki'8'an 30 osanottajarn voi1malla. A-sarja:ss,a oli osarnott8jji.aj srensijjaanr nirijn p8lljon, että brli turvajuduttarva ryhmäjakoon ja loppu!kiilpalijlun jätjestämilsreen edkseen. A-sarrjam 1. ryhmän voiittivat R. He~kkiJlä (KY) j8j K-E. JUlselius (NN) 5 (7) pilsteeuä seur8javitna E. Sahlberg (HO) 4 %., P. KaJjas<te (TY), S. KU'IDkonen (ESO) 'j8j O. Vikman (KY) 3, B. Joha.nsson (KSO) 2Vz ja L. SalffimalistQl (ESO) 2 j'a 2. ryhmässä Olli tulos: B. Nyren (NN) 4112 (6r), J. Haanpää (ESO) ja S. Karjan (TY) 4, R. Ny1und (TY) ja E. RJUtanen (ESO) 2 Vz, A. Ba:cklund (WN) ja A LaJhti (HO) 1%. Loppuki1paJ1lussa uusi B. Ny r e n mesltaruutensa 4.1f2 pilsteellä 5r mahdollisesta', seur8j8ivima K.-E. Juseliuls 3 %, J. Halanpää 3, S. Karjan 2 sekä R. HeilkkHä ja E.. Sahlberg 1. B-sarjan vqlitti N. Ju<tirla (EPO) 6, (7), lähirnnä J. Perkiinen (TY) ja C-sarjan IVr. N8Jska,liJ (KyO) 5 (6'), lähinnä A. Leppälä (PPO) Turnauksen pää'jätjestäjänä toimi jäl1een liiton sijhteed P. Karvonen. Li:iton hallitus vahtsi tulosten perusteella A-sarjaln loppukilpairlun kolme pai"asta sekä E. Pesosen Suomen edust8jjirksir Bryss'elim 81kateemisiitn joukkuemalairlmanmestatuuski,1pajillui:hin. Brysselin kisat suodterttitinkin arlkaen maaliskuujssa. SU'omi sijjoi!ttui N orjan (181 % piistettä). ja' Englwnnin (lsr) jällmen 16 % pilsteeuä hyväksi kolmoseksi jättäen jä1keensä Islannin (16' Vz), Belgian (14Vz), Ruotsin 12 %),

10 ~---_._--_.. _.~ ~---- lh ItävaJllan (9) ja RanS!katn (6 Y2). PelaJaljien - pöytä,jäjrjes1tyks,essä mainit2n - sa,a'vutt8jmat henkhökohtaijsret pisrtremäärät: B. NyrEm 4 (m.m. vo~tto S. Rubinsteinista), J. Haanpää 4 Y2 (m.m. voitto' J. ThibauJdista), K.-E. Jusre Hus 2 % ja E. Pesonen 5, V2" joka oli paras 4. pöydän tulos. V:n 195G atkajteemilsen pilkapelimestaq'uursturnauksen V'O'itt1 B. Ny r e n (NN) mak6rmitulo'ksella 9' pistettä, lähin'nä E. Pesonen (ESO) 7 %, B. JO' l-ansson (KElO). K.-E, Juselius (NN), S. Kaja (TY), P. K8Jjalsrte (TY) ja S. KukkO'nen (ESO) ehdotus yliopiston- ja korkeakoul.ul1ope:ll:aiien mukaanottamisesta liiton toimintaan, ohjelmallisia tilaisuuksia Liirton vuosikokous pidetti'in , jollo'in u.udeksi puheenjohtajaksi va1ithi'n fil.kand. E, P e s 0 n e n (ESO), sihteeriksi H. Yrjälnäinen (HO), taloudenhoita;ja;ksi A. öslterlund (SHS), ulko8jsiainsihteerilksi uudelleen B. NyrEm (NN), turmmsjohta;ja,ksi S. Laakso (OKY) sekä varajäseniksi P. Kajalste (TY) ja J. Haanpää (ESO). Vuoökoko'Uksessa teki prof. M. Mustaka1li!o ehdotuksen myöskin yliopistojen ja korkeatkoulufen opeha'jion mukalanohamisesta Hiton tormintaan. V:n 195G joukkumestaruuskilpahut suoritettiin loka~ma,rtalskuun aik,ana ja kussa;kin kolmessa sar;j'assa oli neljä joukkuetta joten kilpailuihin osallistui! kaikba,an 6.0 pelaaljaa. A-sarjan j'a mos'ta'ruuden voitti, v~elä kerran E S 0 (joukkue: J. Haanpää, E. Ruta'nen, S. Kukkonen, E. Pesnnen, L. Sammalisto ja M. Koljonen) 11 Vz pisteellä 18 majhdolhsesta;, mutta TY jäi ainoals,taan puolen pis,teen pä.ähän eli 11 p~steeseen. HO:n saalis V2 ja PPO:n 5 pistettä. B-sarjan voitti selvällä piste-erona EPO, joka sa~ 13, pistettä, seuraavina SO 91 Vz, VSO 81 1 / 2 ja' SatO 5. C-sarjan, jossa pelasiva,t kolmimiehiset joukkueet, voitti, ylivoimai,sesti NN 7 1f2 pilsteellä 9' mahdollisesta, sreumavina ViO 6 Vz, ESO II ja OKY 1 Y2. Liitto järjes,ti ohjelmajlhsen tilaisuuden, jossa jaettiin joukkuekhpailujen pa,lkinnot, O. KaHa selosti ajankohtaisia shakkitapamumi,a, E. Rutanen psykoanalysoi «Morphyn mysteeriä,«j'a E. Pesonen voitti. rumputurnauksen 9 % pisteellä (12), lähinä E. Rutanen 9" J. Sneitz 8 1/ 2 ja B. Nyren 8. V:n 1954 aka,teemrnen henldjlöko'htalnen mesta,ruusturnaus pelattiin Osanotta,jia oli 31, joista 13 A-satrjals,sa. Tämän sarjan ja samalla akateemisen mestalruuden voitti S. Ka jan (TY) erittäin tiukan kilpailun jälkeen 9 V2 pisteellä 12 mahdollisesta tulosten muiden kohdalla ollessa seuraa:vien: E. Sahlberg (HO) 9, J. Haanpää (ESO) j,a S. Kukkonen (ESO) 8 1/2, P. KajaS'te (TY) jaj. Sne~tz (NN) 7 V2, A. Sa,velius (KO) 6 Y2, A. Lahti (HO) 6" R. Nylund (TY) 4 1/2, L. SammaHsto (ESO) 31 sekä. 1. Kanko (TY), A. Vahtera (VSO) ja O. V1kman (RO) 2 V2. B-Siarjan 1. ryhmän voijtti P. Pylkkänen (TY) 3 (4) pisteellä, lähinnä V. IkO'nen (ViO) ja p" Karvonen (SO) 2 % ja 2. ryhmän O. Hämäläinen (TY) 3 Vz (4), läh~nnä T. NmmiJnen (TY) sekä kakisiki:erroksi'sena nelatun C-saQ' jan 1. ryhmäjn H. Tawast (TY) 5, 1/2 (6) p~slteellä, lähinnä K. -KaikkO' (ViO) 4 % ja 2.ryhmän A. Sipponen (ESO) 3 % (4), lähinnä A. Leppälä (PPO) 3. Suomi osalhs:tui jälleen tänäkin vuona kia'njsarnväliisiin a'lmiileemrs,iin joukkuemaailmanmestatruuskil'pailuijhin, jotka pelajttiin 11~19' Oslossa, Tällä kerraua ou joukkueemme (kokoonpano' prstes8jalis: J. Ha'anpää 4, S. Kajan 3 1 /2, E. Saihlberg 2" S. Kulkkonen 3,1fz) tyydyttävä l'3r pisteellä Tsekkoslovakian (2:9112 pistettä 361 mahdollisesta ), NeuV'ostoliiltJon (2,8,1fz), Bulgarian (2'6), Englannin (213), I,slanin (19), Ruots,in (17) ja NO'Yjan (14J), jäjlkeen mutta ennen italialatis-skortlantilai!st'31 sekajoukkuetta (811fz) ja' Han'Skala (11fz) vaa'timattomaan 81 sijaan. 1! teekkarit valtaavat ESO:lia ensimmäisen kerran 13 vuoteen joukkuemestaruuden Vuosikokous p~dettii!n 24. 1'0. ja jaltkorkokous VaQ'silnsirs.essa vuosikokouksessa vahttiin liirto'n uudeksi puheenjohtajj3lksi P. K a r von en (SO), sijht.0crilksl S. Kukkonen (ESO), taloudenhoitalja1ksi: J. KJock (SHS), ulkoasiacinsd:hteedksi kolmannen kerran B. Nyren, jäseneksi S. Kajan (TY) ja varajäisenilksi H. Yrjälnäinen (HO) jalo. Pöyhönen (KSO), joilsta Yrjänäiselle uskottiin HitO'n ensimmäisen UedoiJtussihteerin t,ehtävät. Joulkkuemestaruuskilpai!lut pelattiin A-sarjass,a, teki TY (joukkue: S. Kajan, R. Nylund, P. Ka:jalS'te, 1. Kanlw, T. Nurminen ja 0" Hämäläinen) histodaa viemällä ensimmäijs,en ke'rran v:n 1941 jälkeen mestaruuden ESO :lta. T:eekkari,en tulos oli nhn yhvolma,inen kuin 26 pi'stehtä 31{)1 mahdollisesta ESO:n saadessa 17 (!J, SO:n ja, HO:n 15, Vz, EPO:n ja SatO:n 5 V2. B-saJrjan, jossa ensijmmäilsen kerran pelalttr~n nehmi:ehisin joukkuein, 1. ryhmän voitti VSO 9 pilsteellä, lähinnä OKY 9' (uusinnan voi1tti VSO 2 1fz - 1 1fz), KSO 4 ja ESO II ryhmän vortti KyO saaden 9 pilstettä, seuranvina NN 7 V2, TY n 5, 1/2 ja; SIIS 2. Ottelu B-sarjan voi:tosta 9, 12. KyO:n ja VSO:n välillä pää1ttyi ratkaisua vaijhe eli 2-2. V:n W5'5 ajkateem1nen henkijlökohta'ilnen mestarlluslturnaluls pääl1jtyi 10,. 3. E. Sahlbergin (HO) ja S. Kajariin (TY) jalka,essa 2 pisteellä 1 ja II palkinnon sekä,t. H3Ianpään (ESO) ja D. La;rdot-n (WN) 1 pilsk,.ellä III-IV sijan. Kaksi peliä käsittäneen ottelun alkalteemisesta mestalruudesta voitti S a h 1- berg. Akateeminen joukkue lähdössä Lyoniin ylioppilaiden MM-kilpailuihin: (vasemmalta) A. Lahti, E. Sahlberg, S. Kajan, P. Kajaste ja A. Vahtera.

11 20 Akateeminen ShakkiUi<tto järjesti yhdes6,ä HelsingiJn Sha,kbli1ton kanssa SO:.ssa ,5,vaIIlJhoj:e'n ja nykyiisrten akateemisrten pelajaj1en väl1sen y~tayy:ys~ttell:ln. Tulos /2-7 % «vanhojen pa:rtojen«hyväksi'. Kärklpo~dlHaolIva:t tul~'~set pöytäjätjes:tyksess'ä (<<väjnhat patfait«ens,in): E. Rldala ~ J. Haanpaa %-%, O. Pastuhoff - A. Lahti 0-1, E. Candolirn - J,' Snertz %-Y2, E. Bonsdorff, - E. Sahlberg %-%, R. Enalrvi - S. KalJan 1-0, L, Vllske.-:-: B. Nyren 0-1, A. Luumi - D. Lardot 1-0 ja P.-E. Ekblom - O. Vahkanga's.. Toi:nintavuoden aikana v::vaht:tii:n n~inikään perinteellis1ä lmnsainväusiä sllhte1t~. osalhstumaua L;von~ss~? ,5 pel3jttuihin akateemisiin joukkuemal'nlmanmest<l:ruusblpall.urhl~. Kovassa! kilpaillussa jäi' Suomen joukkue (kok?oniparno Ja, p.~oseil'ttl:~a'alhs:.. ~ L,ahti.5,01, E. Sahlberg 61, S. Kajan 3?.'? KaJ~~ste 37,5 s.eka v~ramljehena Ja' tulkkma toimijllult A. Vahtem 3G, 3:) SlJ.OltUS!l'Hn a,ias kmn 9'... ~!I~:1~~ mu~~a lohdutuksilna: olivat eräät hyvät yk~i~ tylssuontu. kset. E.d.,elle pajaswalt N:lll'tt.o (4,1 majks1m 4181) Bulga-'~ J'a Unk. ( 3,211') T kk 1. k' 1.'.,u~' 8Ifl 72, se IOS ova! raj2,7 Y2), ~.~g:~sntr (2,6.1/2), Puola (2 ' 5) ja' Espanja: (2:3,Y2) mu~:ta Suomen ( ) }a,lkeen Ja:lvalt Hollanti (W%) Norja ja' Ruotsi (1 w? i seka' Ranska (4%).,. - 19S5-S6 - uuden kymmenvuotiskauden kynnyksen vii _ Li,H'On vuo~ilkokou!ksessa 1, oli kll~,si osakunta'a' va.jta,kirjalla va I us~et.':1n~dustajan:s'aj kauttaj edus:tettuna. Luton ulldeksi pulheenjohtajaksi vahttlln bl: k::nd.. B. J 0 h a n s s o. n (KSO), sihteeriksi O. Pöyhönen (KSO) taloudenhmtajaksl. L. S~:m~HJUaihtr (KSO), ulkohisiainsihteeriks1 0 VäHka,n~ ga's (SO), turnausljohta,jaksl A. VaJhtero (VSO) ja varajäseniksi 0 F~rc. n (SHS), O. Suurrolllen (EPO) ja I. Kanko (TY)... 0se Peli- ja sommitelmaosasto ---~--~ ToiInittavat EERO E BööK ja t. OSMO KA~_~\ Hels1I1iki~Lauttasla8lfi, HaJaJhkatie '31_'3_'_A_5... AKATEEMISIA PELEJÄ JOUKKUEKILPAIL UT Ranskalainen puolustus Akateeminen mestaruus 1'903 ' 5, B-sarja. Y. Saloheimo. E. Ikonen. 1. e4 e6 2. d4 d5 3. Rc3 cs 4. exds (Tässä llis. Marshallin muunnelmalssa j'oka' johtaa sisillialaiseen, va1lkeaj pda\a joko 4. Rf3, Rc6, 5. exd5, exd5 & Le2! tail4. exd5 exd5, 5. dxc5 d4 6. R:e4. S,a!aden p~enen aeemaedun. Huom..: teorian käsitys v. 1'9515 on, että selvimmäjn edun antaa 4. exd5, exd5 5,. dxc5 d4 6. Lb5+! Rc6: ' 7. Lxc61+! bxc6 8. Rce2! jne.) exds S. Rf3 c4? (Tä:täei saisi tehdä. Miten se kumotaan, sen valkea johdonmukaisesti osodtasl.) 6. Le2 Le Rf6 LgS Re5 a6 (Tämä toinen a:1- heeton si'ijl"to, eihän mustan valstarpeli:stä D-sivUlsta,ua! ehdi. tulla mi,tälän, koituu samoin vaj1keaneduksi.) 10. f4 Rbd7 11. Lf3 RbS 12. Re2 (Valkea johtaa painosrtustaan rauha:msin va,lmisteluin ja ha['kitusti.) Rfd7 13. Lxe7 Dxe7 14. Rg3 Rf6 (Mustan pitäijs1 uskaitautu!a, ja,tkoon Rxe5, 15. fxe5.) 15. De2 g6? (Vielä tämä ja s,eumaval surto, n:htn kiintoisa katastrofi 'On valmis. Pai!kailla,an oli Ld7.) 16. Tael Tfe8 (D-siilrto oli vämämältön.) 17. Rg4! Le,6 (Eiikä Dxe2 18. Rxf61+ Kg7 19. Rxe8+' jne.) 18. fs,! gxfs (PHempään potki'va Rxg4 19'. Lxg4 gxf5, vaikka seura,a,kin 20. Lxf5!) 19. RxfS DdB 20. De3! (Nyt mustal on voima:ton.) 20. _ Lxf5 21. DgS+ Lg6 22. Rxf6+ Kg7 (Tai Kh3 23. Txe81+, edelleen Kf8? 23. Dh6, martti.) 23.RxeB+ ja musta tijetystr anrtautui. - O. Kai 1 aluulsi Suomi 193'5 Englantilainen neliratsupeli Akateeminen henkilök!ohta:inen mesta,ruusturnauls 215. H P. O. Lundström O. Kaila 1. c4 es 2. Re3 Rf6 3. Rf3 Re6 4. d4? (Oikea's'taam «englanti1a,isrta nelira,tsupeliä«, jossa teks!tisijkto (Stauntonin si'irto) on v1i1me ailmina ollut vähemmän suosittu) 4. - exd4 S. Rxd4 Lb4! (PeUs,sä Rasmusson _ Heilimo, Viipuri 11/3, W28" tapahtui 5. - Re5 ja musta hä'vrsi. Muunnelmalssa 5. - Re5 6. e31 Lb4 pelasdl Ra'smusson 7. Ld2 (kuten Balbel vuotta aikailsemmin Schindleriä vasta'an Ma!gdeburgissa), mutta ehkä vielä vwhvempi olisi ollut 7. Db31!) 6. Rxc6 (Nyt olilsi Aljechinin muunnelma 6. Lg5 ollut pa,ras) 6. - Lxe3+? (Teorra!sta kiinnostulneille lienee al'jhetta main]ta mahdoll1suus 6. - bxc6\ jota pidämme pal"empana. Ottelupelissä H. Ullner -- R. Krogius, Helsinki 1 19'219, s'eurals'i nyt (H. - bxc61 ) 7. g3 De7 3. Lg2 La,fl 9. Da4 tavallisen 9. Dd4 sijaista. Musta sa,a, kali,ki.ssa muunnelmissa hyvän pelin joten siirtoa 4. d4, a.vauksessa nykyisin vältetään) 7. bxc3 bxco (Teoda, pitää parempana 7. - dxd:i,) 8. La3! ds 9. c5 ds 10. e3! Re4 (Kirjepelissä Bubnow-Sil~:$s & Haberditz pelasi musta 110. ~ Lf5, muha sai 11. c4l jälkeen huonommaln pelin j.a hävisi. Tekstisiirto korjaa muunnelmaa;) 11. Dd4? (NäY'ttää siltä kuin 11. c4 tässä~"in oli"i. parempi) DM 12. g3 DgS (Jos Dh6, niin 13. De5,l, huomauttaa Kaila) 13. Lg Te8 15. c4 (Nyt virhe, koska:) IS. - LaS 16. Tfcl Tad8 17. cxd5 Txd5 18. Db4 Rxf2! 19. Lxd5 Rh Kg2 Dxd e4 Txe4 '22. Tedl Td Kxh3 Lc g4 D~3 2S. KM Dxg4 matti. - A( r nol d ). H (i n d s ). Hufvudstadsbladet 19,3.6.

12 ~ ~ -~~-~~---~~------~---- Stonewall-systeemi S. Helle R. Stigzelius Pelatttu rukrlteemises'sa mestaruusturnauksessa B-ryhmwssä L d4 e6 2.. e3 d5 ~. ~~3 "e5 4. e3 Re6 5. f4 (StO'newatll-sys'teemi, Jossa val~ea aikoo heti kayda mustan lyhyen linnql~tuksen kimppuun. Mustan OIkea vals:tapeli on pyrkiminen nopeasti tekemään pitkä Hnnoitus) 5. - Le7 6. Rh3 (VaJlkean kuningajtarmtsun on määrä tuna d2m ja f3':n k:a:!u~ e5':eenl 6. - e4 (Kävi:si ehkä lajatuun, jos musta: jarvka:i,si ~5 :lla, Joh~n valkea vastaisi 8. g4!) 7. Le2 a6? 8. Df3 Rf6? (Vieläkin OlIiSI f7-f51 palkallaan) 9. Rf (SuO'raan suden kitaan!) 10. g4! Rfd7 11. g5 g6? (Kysymykse'eI?- tull 11. -:- f5 12. gxf6 LxW, ei W. - gxw W. Tg1 + KM M.. Lxh7! Jne., t.arko'i'tukste:r;a suorittala häikäilemäjtön läpimurto e6-e5, vai:kkatpa,upseenn uhrauksin ennen kuin vaikea ehtiri kehittää ku'ningatarsiv.tjlstan~~,) 12. h4 f6 (12,. - f5, O'lisi O'llut paa:-empi) 13. h5 Kgi (Nyt on }O' myo'hä~s:tä keksl~ä parempia. ~~irto'ja:) 14. hxg6 hxg6 15. Th7+. Kxh7 16. Dh5+ Ja musrta luovut:tl sila seur'ajaj kahden sikro'n matti. - E. B ö ö k/uusi Suomi 193,6,. '. Ranskalainen puolustus Akateemi1nen mestalruus 19317, B-sarja E. NeO'vius. E. Ikonen. 1. d4 ';!6 2. e4 d5 3. exd~ exd5 (Näiden vaimojen jälkeen syntyy ns, ranskala~sen puo'lustuksen va]htomuunnelma:, jo'ssa tals'apehva,ajrai on suuri. Mutta, pienikin huomaamattomuus voi si'imä johta,a perikatoon.) 4. Rf3 Rf6 5. Ld~. 1.g4. 6: ~-o!-e7 7. Tel Lf4 Rbd7-9. Rbd'l Rh5 10. Lq3 (Jos lahetttl. 0'11S1 peraytynvte3:een. O"il~i seurannut 10, - f5' 11 h3, Lxh3! jne. ja musta saru ylivoimaisen pelin.) Rxg3 11. fxg3 (Pa~emDi 'Olisi ollut lyödä h-s'o'ti!la:alla.) c6 12. De2 Ld6 13. Df2 be7 14. Rh4 f5! 15. R,f3 (Mustarn s'o'til'a.s:ta Ai vo'i1nu1t lyödä edullisesti: esim. 15. Rxf5' Txf5! 1:6. Lxf5 Tf8 17. Lxh7 + Kxh7 ja mustallla Q1n vo'imakas läheihnarl) 15. _ f4 16. gxf4! Txf4 17. g3 Tf6 18. Dg'l Taf8 19. Tfl DbS 2,(} Tbl Re5! M~sta yhdistää t,aitavasti hyökkäykset d4:ääl ja f3 ' :a vastaan voilttaen aluksi sotil~'run.) 21. Le2 l,'t~f3-t: 22. Rxf3 Lxf3 23. Lxf3 Dxd Kh1 g5 (HetI' De3 0'11S1 vomut tapahtua.) 25. c3 De3 26. Lg4 (Siirtoa 2\6. Tbe1 olisi Iseurannut vo'imakkaasti Txf3'!) Tf2 27. Txf'2 Txf2 28. Dh3 De Kg1 LeS 30. antautui. Musrta: on pelannut määrätietoisesti ja voimakka3jsti. - E. B ö ö k/uusi Suomi 19.1'21. W317. K uningatargambii:tti Akateeminen mestaruusturnaus 19<38, C-sarja. V. Br'Otherus. P. Kaartinen. 1. d4 d5 2. e4 e6 3. Rf3 Re6 4. Re3 Lb4 5, De2 Rge7 6. e4 dxe4 7. Dxe Ld3 f5 9. Dc3 e5 10. d5 (Valke3J voisi huoletta; ottala ta',jotun Eotilaarn. Avaus muuten e] ole teo'reettisimmin hoid'ettujru mutta C-sa,rja~seksi sarngen laatuunkäypä.) e4 11. dxc6 exd3 1'2 cxb7 Lxb7 13. Ld2 Te D~~+ Kh8 15. Re5 Le8! 16. Rf7+ Kg8 17. Hh6+ + (Jos 17. Rxd81+, mm LX'e6 18. Rxe6' Rc6, jne.) 17. _ Kh8 18. Dg8+ (Pus,simatti kangastaa, mutjtal... ) Rxg8 ja shakki! 19. antautui. Tasapelin piti tiety1sh 181. Rf7t+ jne. Lystikä'stä! - O. Kai 1 a / Suomen Sha kkilehti n:o 1/1939. Espanjalainen avaus Akateeminen mestajruus H. Heikinheimo. A. G. Ojanen. 1. e4 e5 2. Rf3 Re6 3. Lb5 f5 (Jaenischim. yli 100 vuotta vanha gam~ biittrshrtn, jota Schliemann v. 1'8615' tarkoin tutki. MuttaJ vasta vuosisadarn vailhteessru vakuuttauduttiin siirron huonnujdesta, ja sen jälkeen siltä on pelattu vain shloin tällöin yllätystarkoiituksessa. VaJkealn selvästi, pal!'rls vastasiido on seura'ava tri Dyckhoffin nimissä oleva R-sikto.) 4. Re3! Rf6 (Päämuunnosl: 4. - fxe4 5. Rxe4 Rm 6. Rxf6+ gxf6, 7. d4 d6' 8. d5 al6 9. Le2 Re7 10. RM c Lh5'+ Kd7 12. dxc6l+! bxc6' 13. c41 jne. valkean eduksi. PelisHrto'On vrulkearn pitäisi va,srtalta 5. exf5!) 5. De2 De7 (Musrta ei kä'ytä hyväkseen valkean epätarkkuu1tta pelaamaha 5. - Rd41!, esim. 6. Rxd4 exd4 7. e5 Rg4 8. h3 RM 9. Rb1 Dg5 jne. tai 7. exf5+ Kf7! jne.) Rd4? (Nyt tämä surto on virhe ja sen sijaan piti tapahtual 6. - d6.) 7. Rxd4 exd4 8. e5 dxc3 (Eil käynytkä'än R-siJiTto, esim R,g4, koska 9. Rd5 Dc5 10. Lc4 tai rohkealsti 10. e61!) 9. exf6 Dxe2 10. Lxe2 cxd2 II. Lxd2 gxf6 (Vrulitettarva palkko:, murtta nyt mk joutuu valkean upsleer1en ristituleen.) 12. Lh5+ Kd8 13. Tfel Ld6 (Uhkaisi 14. Te 81 matti eitkä musta voi pela'ta esirm. 1'13. - dm, ko'ska 14. Te8+ Kd7 15. Lh6' Lg7 16,. True1! Muita L-siil!'toja seuraa 14. Te2, jru 15. T'ale1 helpoin voiiltoiin.) 14. Le3 Le5 (Ei: 14. ~ Tf8'?, ko'ska 15. Lxf6+! SeU'raa viehättävä sommmelma.) 15. Txe5! fxe5 16. Lxe5 Tf8 17. Lg7 d6 (Musta menettää au'tltarmahomash upseerin. Peli on jo täsrsä vaiheessa selvä, va,j,kka musta jatkoikin vielä parikymmentä siirtoa') 18. Lxf8 Le6 19. Tel Kd7 20. Lh6 Tg8 21. g3 a5 22. b3 a4 23. c4 axb3 24. axb3 Ta8 25. Lf3 e6 26. Lf4 Ta5 27. Tdl d Ld2 Ta3 29. exd5 Lxd5 30. Lxd5 exd5 31. Lb4 Txb3 32. Txd5+ Ke'6 33. Tb5 Tbl+ 34. Kg2 Kd7 35. Txb7+ Ke6 36. Tb8 Ke7 37. Ld6-1- antautui. Teoreett~sesti ja käytännöllisesrti mielenkiintoinen peli. - O. Kai 1 a. Ranskalainen puolustus Akalteemilnen mestaruusturnaus O. Kaila. H. Ward. 1. e4 e6 2. d4 ds 3. Re3 Lb4 4. Rge2 dxe4 5. a3 Lxe3 (Mustan muunnelma on venäläi,skeksintöä. Tarvallisemmin L peräytyy e7:ään) 6. Rxe3 Re7 7. Rxe4 Rbe6 8. Le3 e5 (Vapautus, jnta valkea ei voinut estää.) 9. dxe5 Lf5 10. Re5 Dxdl+ 11. Txdl Rxe5 12. Rxb7 Tb8 13. Lb5+' (Hyvä vähsi'irto, johorn muista valstrua pa,rhaalla tav3jlla.) R5c6 14. La b4 Lxe2 16. Tel Le4 17. O-O! (Ensin valkea antoii hyvällä trukaisin ryöstösot1iaan, nyt hän lisäksi uhraa saman verran.) Rxb4 18. axb4 Lxb7 19. Lxb7 Txb7 20. LeS Te8 (Kriitillinen 3Js,ema. Jos musta antaa kvaliteetin, vrulkjeail1' ma;hdouisuudet O'vat ehdqlttomasti paremmat. Jos c61, vaikealla on näppärä jatko 21. Tfe1 Te3 22. b5! voirttaen. Pelijatkon jälkeen vallkean voitto' ei niin vain Olle näkyvi'ssä) 21. T'~el Kf$l 22. Te:.! c6 '23. Tee3 f6 24. f4 Kf7 25. g4 Td7 26. Kf2 Td Kf3 Td7 28. T1e2 Tb7 29. Te,6 Td7 30. Kf2 Tb7 31. Kel Td7 32. T'2e3 Tb7 33. h4 Td7 34. Ke2 Tb7 35. Kf3 (Valkea ei vninut siirtää K:taan avoimelle d-linj'a,ue Td8- shalkkruuksen takia.) Td7 36. Te2 Td Kg2 (Tämä oli valkean kuorisiirto. Viisaasti kyllä vaikea ei aitkapula'vaiheilla ryhtynyt vo'i:ton pelaamilseen, vaan odotteli kot1anaiyysien apua. Jatkettaessa hänellä ornikin selvä voittotie valmiina.) Td7 38. g5 fxg5 (Muuten seuma 39. h5.) 39. fxg5 g Kf2 Tb7 41. Ke1 Td7 42. T2e5 Tb7 43. Ld6 Td7 44. Te4 Tb7 45. Kd2! Td7 46. Kel Tb7 47. LeS Td7 48. Kb2 Tb7 49. Ka3

13 24 Td7 50. Ka4 Tb7 51. KaS Tb5+ (Päärmuunnelma 'On tällainen: 5,1 - Te7 52. Ka6' Td7 53. Txe7 + Txe7 54. Txe7 Txe7 5,5. Lxe7 Kxe7 S6. Kxa,7 j'a vajkea v'oilttaa opposilt~onajvujlla, esilln. 5'6,. - Kd6, 57. Kb6, Kd7 58. K!b7! Kd6i 5'9. Ke8 jne. Tässä yhteydessä huomajttakoon, että jos musta valkean K-mar'Slsin aikana pela,ajkin si1rron a7-a6, vallkean on varottajva pariakim suhteellisen helppoaj.ans'a8j.) 52. KaS RdS 53. Txe8 Re Kxa7 Rxe8 55. Te7+ Kf8 SS. TeS+ Kf7 57. Txc6 Rg7 58. Tf6+ antautui. Hyvä peu" jonka, huvilttavana puolena on mustan avuttomuus loppuvaiheilla: Td7-b7'---d7'-b7 jne. - O. Kai 1 ajjsu'omen Sha,kki'lehti n:o 1/1939. Caro-Kann O. K8Jila O. Riihimaa AkaJteeminen henkilökohtainen mestaruusturnaus 3. ja 6. 1L 19' e4 c6 2. d4 ds 3. exd5 cxds 4. e4 Rf6 5. Rc3 ReB S. LgS DaS (,. - ee rinnallia mustan ehkä para,s jaltko) 7. LxfS exf6 8. exds (Nykyisen käsiltyksen mu'kaian on v alkearn parals mahdolhsl:ms 8. Dd21) 8. - Lb4! 9. Dd2 (9. dxe61 ei Hmeisestä syystä käynyt, mutt8j samoj'en pela1ajhen väiis,essä k<enosimultalan~pelilssä v. 1<9>319 ' tapahtui 9'. De21+ Le6 lro. Dd3' Lxd5' B. Rf31 0' Le2" mikä, :tuskin kui,tenkalan on ainakaan parempi. jatko' sillä mustailla on tilaisuus peia!ta U. - Lxf31) 9. - Re7 10. Le : Re2 Lg4 12. f3 Ld7 (Näin sai, mus'taj pr'ovoso~tua valke'ajlle h=kalu'wksia aiheuttaivan hei..kjkouden e3:een) 13. (1-0 Tfe.B 14. a3 LdS IS. La2 RfS 16. Tf2 Tae8 17. Tdl De7 18. g4 Re3 19. Tel Re4 20. De2 fs 21. gxfs (Va,lkeaUa 'OHsv ollut tila~suus vovttala; toinenki'n sotilas pelalamalla vaihta~ ma,l'la ensin C4:SiSä ja lyömällä v,a;sta, sitten f5':een. On' kuitlenkin s'3:ngen kyseenallaislta olisi'l"o,s'e hyödyttäjnyt mi,tä,äjn,s]llä valkearn on toi.,alw:ta, hyvin vaiikea päästä käyttämään sotilasyhvormaansa hyväkseen) Re3 22. Dd2 RxfS 23. Re4 Dd8 24. Khl Txcl 25. Dxel Le7 2S. Tg2 Db6 27. Re5 Le8 28. b4rh4 29. Tf2 Dg6 30. Rg3 DfS 31. Ddl Lg4 (Nyt voittaa mus,ta, kvaheetin, mutta Samana! varpalutuva'i valkealn tähän asti liikkumalttominaji pysyneet d-sotilaat, mikä. tasarpainoitt'ara tj,lant,een) 32, Rqe4 Lxf Txf3 Dxf3 34. Dxf3 Rxf3 35. d6 Lh4 3S. d7 Tb8 37. Rd6 Kf8 38. Rxf7 Rxd4 39. RfeS? (AikapulaJn aiheuttanut mjtkais,eva virrhe. Oilkein oli: 3,9'. d8 D+ Txd8 40. Rxd8 Lxd8 41. Rxib7 ilmeisin tajisaluelituloksin) LfS 40. Re4 b6 41. Rb3 Td8 42. Rxd4 Lxd4 43. a4 Txd7 44. Kg2 h6 45. Lb3 Ke7 46. b5 Le3 47. Lc2 Kf6 48. Kf3 Kq5 49. Kq3 Ld2 50. Kf3 Tf7 + S1. Kg2 Te? 52. Lb3 Le3 53. RdS Kf4 54. Kh3 Lb4 5S. Re4 Ke4 SS. La2 Kd4 j,a valj.kea luovutti. E. R ida la voi,ttajaq1 vilhjeiden muka'ain. Cambridge-Springs G. Gothoni O. Pastuhov Aka:0~2miT'c'2n hsnkilökchtainsn mestaruus turnaus, d4 d5 2~ c4 e,6 3. Rf3 Rf6 4. Rc3 c6 5.. LgS Rbd7 6~ e3 DaS '1. Lxf6 RxfS 8. Dc2 Lb4 9. Ld3 dxc4 10. Lxc4 Rd5 11. Tel Kfl (?I) (Etsii' kompli:kattoita! Valkean oli voijtettalval pd~ päästäkseen jakamaan 1. sijan) Rxe3 13. bxe3 Ld6 14. h4 bs 15. RgS gs 16. Kgl Kg? 17. Re4 La3(?) 18. Tdl h6 19. f4 Le7 '20. h5 g5 21. fxgs Lxg5 22. Th3 es 23. RxgS hxgs 24. hs + Kh8 25. Tg3 exd4 26. Df2 Df5 27. Tf3 dxe3 28. Dxe3 DeS 29. Td4 f6 30. Khl g4 31. Txf6?! (<<TaktiHinen uhr:aus«alkapulavaiheessa. Valkea S'a'<), huono'immissarkin valrianteissa malteriaalin takaisin etkä mustan ole helppo' löytää aå.karpu- lassa parmsta puolustuslsiirto'a. Pelissä lalski'n seuraajvart mahdollisuudet: 1) Txf6 3 2,. Td81+ Tf Dxe5 bxc5' 34. Txf81+ Kh7 31S. Le6 voittalen ja 2) 3,1. - Txf6. 32,. Td8+ Kh7! 313. Ld3+ Tf5, 34. Dg5, voitttaen. 8amotn voittaa 33,. - Tg6 34. De8. Mo1emmi'n puo1in paras muunnelmal Uenee 3): Txf6i 321. Td8+ Kh7! 3,3. Ld31+ Lf5! 34. Dxc5 bxc Lxf5+ Txf5' 36. Txa8' ja milelestäni vmlkeallla on pieni loppupelietu, esim g Txa7 + Kxh6, 3!8. Kg1 jne. tai Tf7 3,7. Kh2 jne.) DhS+ 32. Kgl TeS 33. Td8! Le6 (Jos 3'3. - Txd8', niin 34:. Tf8+) 34. Tf8+! Txf8 35. Dd4+ ja musta antautui. HalUsIka loppu! -G. Goth6ni. Sisilialainen peli E. Grunthal B. J ohalnsson.ajkateeminen henkilökohtainen mestalruusturnaus, e4 es 2. Rf3 Re6 3. d4 exd4 4. Rxd4 RfS S. Re3 e6 6. RdbS d6 (Musta ei pelannutka,alllj valstus:ilarjan odottalmaa teoreettistal jatkoa 6'. - Lb4. joka j'ohta'8j ervttä1n vllkkaisiin sommitelmhn. Pelisiirlo käy myös, mutta; ei 'Ole yhtä hyvä) 7. Lg5 a6 8. Lxf6! gxf6 9. Rd4 Db6 10. Rb3 Ld7 11. a4! (Varlkea; päärttää pelata mahdollisimman alktiivi:sesti ia: va I'3J1J1tuu jo nyt hyökkälyb:leen mustarn pitkää tornitusta va,sltaan järttäjen samalla 'Oman kunilnkaansa rohke,asti keslkus1a'aln. Pelin myöhemmä,t va,iheet oso1ttavat tämän suulljnitelma,n olevan hyvin ppl,alt'ta'vi,ssal) a5 De7 13. Ta4! (Tällä to'rnijllal on oma, tehtälvämä 4. rivillä) 13. Re5 14. Td4 Kb8 IS. f4 Rg6 16. Te4 Le6 17. Rd4! d5! (Musta pyrkh ai.van o1kein keskustan alv'8jami ' seen voidalkseen ryhtyä toimintalan valkean kuning,asta vlljsl1;a.8jn) 18. Rxe6+ bxe6 19. exd5 exds 211. Ta4 Te8+ (Vallkean asema arlkaja näyttää jo suoraistalain uhk,a'alvalta, mutta hänellä on varalla oma]aatu~nen kuning,asmnööveri, jo,ka tekee tyhjäksi: mustalllj aikeet) 21. Kd2 d4 22. Re'2! (Oli selvää, e,ttei va,lkea voinut lyödä d-s'o'hlalsta 22:. _ Lc5 ja Le3'+ tak1a) Rxf4 23. Kel! Rxe2+ 24, Lxe'2 e5? (Tähän aisti 'Oli musta pelannut hyvin, mutta vils,tolinjan a,8-n1 paliasta,va pehisikto on raltkaiseva virhe. D-sO'ti.Ials o1i suojalttalva:. mutta lähetillä, siis Le5. Peli oli!si jatkunut tämän jälke'en jänniutä'vänä, mutta: va1kealll hyökkä.ysmahdolusluudet olisivat olleet huomattavals,ti pi'enemmät kl1in peliiatkossal) 2S. TIl! Dxh2 2S. Txf6 Lh6+ '27. Kbl TeS 28. Txf7 The8 (Musta: oli 1lm2isestikin perus,tanut laskelmans'a tähä'n shi"toon, ~'evraah,,'11 lähetin väistlym1s,tä 2:9. - Tel. Vallmallla on t.ai1mta,skus'sa kuitenkin siirto, joka ei arinoa,,,,talan torju tätä uhkall1lsta" VH'aln ]o!'>pttaa samalla koko pelin lyhyeen) 29. Dd3! Dxg2 30. Db3+ Kc8 31. Lg4! DeS 32. Tf6 Kd7 33. Txh6 ja musta alntautui,. -- E. R i d ar 1 a. JOUKKUEKILPAIL UT CoHen avaus Akateemimen :joukkuemesta:ruus H. Syvänen (TF). A. Luumi (ViO). 1. d4 es 2. Rf3 Rf6 3. e3 e5 4. e3 d5 5. Ld3 Rel> (Parras valotalus on 5. Rohd7 jatkona esim. 6. Rbd2 Le? 7. De2i O~O '0, b61 9' e4 d:xce4, 10'. Re4 Lb7 jne. tasar-asemirn.) 6. Rbd'" Ld'7 (Ta'valli1semoi,a ovat 6. - Le7 ia, 6,. - Dc7.) 7. Del2 cxd4? (Tämä va'ihto käy päimsä va!star e4,-siilrron taoa:hduttua.) 8. exd4 De7 9. Re5 Te8 (Uhk8Ja, haluskasti Rxd4! 11. cxd4 ' Dxc1+! ja musta V'oi,ttaa s'otilaan.) Ld6 11. f4 DbS (.AJjanhukka'a.) 12. Khl hs (EdJellisen siirron johdjo,star linnoittuminen ei: 'Oi:kein käy.) 13. Rdf3 Ke7 (Mustan pe:li on j'o harjoami'stijlaslsru. On milelenkidntoi,s<i8j nähdä, miten johdonmukaiisesti valkear suoritta,a piirijtyksejl'sä, loppulffi.) 14. Rxd7!

14 2(;,cmkealiCli hetkellä, sjillä siirtoa Rxd7 seuraisv 15, f5) 14 _ Kxd7 IS. ReS+ Ke7 (P~~ko.) 1.6. Le3 De7 17. Tael Tcf8 (Pi~te f7 ta~~ts,ee tukea.) 18. ~el (N.am S'aa~li'n TaI hyökkäykseen mukaal!l. Mus:t3!n vastaus on s~or~ajinen. vi'i'he. AJateltavissa oli enää 1'8. - Rd8'.) 18. _ Rd7? 19. Rxf!. (TLeienkm.) 'xf7 20. Dxe6+ KdS 21. Dxf7 g5 22 Te61 (VoImakkaa'st~ pelattu!) Tf8 23. Tfel! Ree5 (Viimeinen yrity~ jon~ ~a..valkea ~Ul~~IlJkin musertavastil kumoaa.) 24. fxes! ja musta ant~utui. ~~lla I?:n ly.ontra seuraa 25. exd6 ~hat~n mattila j.3j D:a. Vadrkka musta par~~sabn. ~a]kassa on pelannut hei1kosh, valkean suori.tus ans,aitsee kiittä~ van malnmnan. - O. Kai: 1 af Suomen Shakki n:o 3/1935,.. Kuningatariniialainen puolustus hkateem~nen joukkuemestarruus 19'37. H. Ward (TF). E. Böök (TY). 1. d4 RfB 2. Rf3 b6 3. e4 Lb7 4. Rc3 (Alnkaran teoreettirnen v3js,taus on 4. g~, mu~ta. v~lke.a vahtsee kehitysmenetelmän, jota: ei paljoa käytetä, mutta JO~!l- elsl,~h smn~alan ole huono.) 4. - e6. S. LgS Lb4 6. e3 h6 7. Lxf6 (Epat~'vallInen va'irhto, mutta. 7. Lh4, voi saada vastauksen g5 8. Lg3 R<e4 Ja mustalla on uhkauksia:. HuomaJttaJko'On, että musta ei ehdoin tahdoirn tee tuttu3! välisiirtoa 7. - Lxc3+, niin edullinen kuirn se tässä,krn tajpau'~sessa voisi 'OllaJ.) 7. - Dxf6 8. Re5 (Ward ei' pelaa Taluhamsesti ja pajrharten 8. Le2, vaarn keksijil kiintoisan, joska,an ei su1osi<ielta,van malnööverin. A!loilte siktyykin vähijtellen mustaille, tosin soti,lalajn kustarlji1u'ksella.) f4 d6 10. Rf3 (10. Rd3 olisi omi'aan yhä enemmän vajaranta~aan ~a~~ean.k-siv1!:sta,: avonaisen p.itkän. viisto't'ivin taida.) 10. es.. (Ent~am m1elenkimtomen, mutta sittenkin kyseenala~nen sohlaan ~hrau}s, va~kkaj must3!l1aon ~äytehävänään aito inhalainen siirto e5,.iokaj Job~anee must3!l1e edullisempaan loppupeliin, esim. 11. Tel exd4 12. Dxd4 e5: 13. fxe5' dxe5 14,. Dxe5 Dxe5 15. Rxe5 Te8 j,ne. Mutta musta pel~.a.:rm~toa!) 11. fxes (11. dxe5 avaijsi turhan tajki<a d-linjan mustan! käyteitavaks].) dxes 12. RxeS (12. dxe5 ei tule kysymykseenkälån sillä ~.?;'. -. L~e b~e3 De7 voitt3!a vailvatta sothaan t<jikais~n ja, mu'stal1e Jaa yhvmmmnen sotila:sajsema.) Rc6! 13. Rf3 (Mulsrta oli harrkinnurt tarkka'an uhrauksensa. Mutta hyvin pela,a valkeakin. PeIisiilrto' varaa vajlkealle valtilaajile pääsyn f2:een j'a «uhka:a,«14. Dd2 sekä mustaln mukaan 15; o~q...,o tai 15. Kf2. Sen sijaan 13. Rd3? TfeS on s'elvästi mustaue m1e IU~lsta, }a sa.moin?n ryöstösi'rrron 13. Rd7 laita: U. - Dh g3, De4! taj] romajnttrs'emmm De7 15. Rxf8, Dxe Le2 Rxd4 17. Tfl ~e8,! 1? Dd2 Dxe px.~~ ~xe2,ine.. Mutta 13<: Rxe6' oh pelikelpoinen, vaikkaj Dh4+ rllstaa lmnort:tum]smalhdolhlsuuden. Muunnelma Lxe bxe3 Lxe6, 15. Dd2 Tfe '---'0 Te7 17. Ld3 Tae8 Hl.. d? La4! 1~: Tdfl!.~:~kä?O. ~4.on kyllä valkealle valoisampi. Mustan ma1mo vastasllrtoesiaa yllamaimtun uhkauksen, sinä jos 14. Dd2, niin seuraa 14" - Rxd~! a) 15. Rxd4 e a3 exd4! jne.; b) 15. exm Tfe8<+ 16. Kf2. Txd4 seka Txf4 valtalhyökkäyksm ta,i 16. Le2 Lxf3 17. gxf3:?,xd4 18. De2 Dh4+ jne. tai lopuksi 16. Kd1? Lxf3'+ 17. gxf3 Txd4 Jne) Ta~8! L~3 (Valk~a, ei 'Ole pekka,a palhempi: kaikki uhmul~x.ntyk~,et d.4:slsa k]lplstyva,t nyt shrrtoon Kfl ja toiselta, puolen valk:~a paasee hnn01ttum8jaa):. lyhyesti.) B. -:-. Tef\ IS., 0-0 (Jäl1een paras ~llit'to. l!hkaruksena. o!!' VOlffi~~ca:S 15. Rd5, mijkä palwttaa valkean seuta8jvaan valhrboon. PehsmroI?; ~~~.::-3Jn 0?lintaJke!ne:r: 15. Kd2 voij oha p'elatta VISSa, m~tta 15. Kf2? ~avlaa heti matenaa,ha: 15,. - Rxd4! W. exd4 Lxt3' s.eka Dxd4 + Ja Dx d3.). IS. -:- Lx<;3 16. bxc3 Txe3 (Mustan..?h p.ai:ko ottaa sotilas takaiijsi'il!. Nyt hän U'hkala 17. ~ De7 jaj ha1li:t;1 pehae-hnjan avuua. PeUsiJiTtosisältää sama'lla 'sommitteluhoukutuksijai, SU OME NSHAK K 1 '27 ---'~--'----" _ jo:lhin va}kea sitten lankeaaj.) 17. ReS De7 (17. - De6eiJ rihä, sriiä 18. Rxf7 Tf8 19. d5 v1e vaj1keajn voittoon. Tässä vaiheessa, katsott8jkoon myös valkean näennäijstäkvajliteetin voijttoaj siirrolla 18.Dd2-18,. Delon vielä huonompi. Kyseessä on kuitenkijn ans'8j: 18. Dd2? TX!e5!.19. dxe5 Rxe5 20. T<lie1 De5+ jne.) 18. Txf7! (Ward pelaa erinoiffiailsesti. T'ämän sii,rro'i1 pitäilsr johtaa valke<lille parrempa,an loppupeh~n, mutta v3!litetta, vasti muuan laskuvirhe houkuttelee häne't hajrhame111e s,euraavassla siirrossa. Muuten 18. Rxe6 jättää mustallle jonkin verran edulli<semman soiti:!:ajsajseman loppupeliä silmäuäpi'täe'n.ia 18. Rxf7? on va,llan virhe: W. - Tf8 19. Lg6, Txe3 ja mustan täytyy voittaa.) Txd3! (Vi:ts~käs väusilitt'to, jota parempaaka:an ei ole. Valke'aln pitäisi vastataj siihen yksinkert.ais'esti' 19. Dxd3, mijkä joihtala seurra,aviin muunnelmihlj: a) Dxe5, 201. dxe5 Txd3 21. Txe7' Ra5 22. Tel! Td8 valkjeajn vähän suuremmvn mahd!om, suuksin tai 22. Tfl (?) Td2 23,. Tlf7 Txg Kfl Tg5' 25'. Txb7 Rxb7 26'. Txb7 Tf Kg1 Txe5 28. Tx3!7 1'83 2,9. Ta3, Te4 3,0. Ta4 Te3 jne. talsapelein; b) Rx'e5 20. Txe7 Rxd3 21. Txe7 LaJ6 hyvin va] keasti <lirvosteltavin asemin.) 19. Dg4? DgS! 20. De,6 (20. Dxg5 hxg5 on mus.tan pitkälliseen, muttaj suhteellisen helppoon loppupehvoijttoon vi,evä nimenoma,an mustan hyvän lähetin ansilosta. Peli:s1iJrto uhkala hauskasti 21. Tf8+ +! sekä mattia seuraavalss'a: silill'toissa. Mutta mustana: on loistan'a vastaisku.) Dxg2+!! 21. Kxg2 Rxd DdS LxdS+ 23. cxds Txc3 (Tätä siirtoa valkea ei ollut ennakkolaskelmissaan hulomannult.) 24. Tafl Txd5 2S. Te7 Rc6 26. antautui. Mon1puo,]inen ottelu, joss.a vähäise,stä sii!r'toluvusta huolimattal on ennättänyt tapahtua vailklka mitä. -- O. Kai 1 a E. Böökin viitteiden muka,anfuusil Suomi 25,.4.19,3,7. Wieniläinen avaus Akateemilnen joukkuemestajruus 19'38. L. Vilske (ESO). L. Saarela, (KY). 1, e4 e5 2. Rc3 (Niin i 1 nnokkarta wi'enhäisen avaf\l!ksen suosijoita kuin on nykyinen mestariehdokas Leo Vi<1skeei ole useilta. Teoreettils.es:ti; pa,ra;:; vastajus on 2. - Rf6:.) 2. - Lc5 3. Lc4 (~eresilll mukaarn 3. f4! on kenties vielä va:hvempi. Sensijaan 3,. Ra4 sallii lupa1ajvan uhr3ju'ksen 3,. - Lxf2+! mi'elenkrintoi,sena ta's8jpe1i<ja,tkona seurraava hurrjastelu: 4. Kxf2 Dh4+ 5. Ke3 Df Kd3 d5 7. Ke3 Dxe4 8. Kb3 R3J6 9. a3 Dxa4+!! 10. Kxa4! Rc KM a5+! 12. Kxe5 Re7 13. Lb5+ Kd8 14. Le6'! b KM Rxe6 16. Kxe6,! Lb7 + 1'7. Kb5! LaJ6+ ja 1kuinen sh3jkki, kuten tapahtui pehssä Hamppe...,.-Meitner, 1873! Verra:ttakoon muu1jen D-uhrausta vastaava,an peusså; Raivio-Ylirtupa valkean 5,. siirron järlkjeen esitettyyn «teoreettiseen«uhraukseen.) 3. - Rc6 4. Dg4 (Nyky teoria pitää tätä sitrtoa huonona, koska 4. - g6,! 5,. Dg3' d6 6. Rf3 Le 6, 7. LXie6, fxe Rf6 9. d3 De7 tai 6. d3' Rd4! 7. Lb3 Le6 8.Lg5 Dd '--0 Lxb3 10. axb3 f6: 11. Le3 o'--o~o helpoin tasotuksin. Sen tilalle ei ole es1tettäjvänä pa,rempaa kuin sijill'tyminen siirrolla 4. Rf3 erääseen iltalia'ladsen muunnokseen, koska 4. d3 sallii! 4. : Ra5-siirrron. Mustan vastafms on tunnettu v~rhe.) 4. - Df6? S. RdS!Dxf2+ 6. Kdl Kf8 7. Rh3 hs (Peli Mi!eses-Tsehig:orin, Ostende 1!J0i6, jajtkui 7. - Dd4 H. d3 d6, jolloin tapahtuneen 9. Dh4-.siirron siljaa;n 9. Df3! Lxh3, 10. Tfl! heti olisi ratkaissut, uhkaahan 11. Dxf7 majtti ja 11. c3' «D-maJtein«.) 8. DgS f6 9. Rxf6! Dd4 (Jos 9. - gxf6:, niijn yksink s8lsti 1'0. Dg6' j<li jos 9. - Dxf6., nhn 1'0. Tfl. Mustan peli on jo hävitty.) 10. Lxg8 Th6 11. RxhS Txh5 12. DxhS Kxg8 13. RgS Df2 14. Dh7+ Kf8 IS. Dh8+ Ke7 16. Dxg7+ Ke8 17. Rh3 DM 18. Tfl ds 19. Df7+ Kd8 20. DxdS+ Ld7 21. c3 (Ei 21. Dxe5?, koska Lg41+.) Kc8 luovuuaen samalla. «KiJlpilkonnaasemistaan«tUJllnettu Vilske pystyy hyäkkäämäänbn! - O. K a: ill a.

15 SUOMEN SHAKK.I Skotlantilainen avaus kka<teemim.en joukkuemestaruus V. Hauru (PPO). T. P1etHä (SaJtO) 1. e4 e5 2. Rf3 Re6 3. d4 exd4 4. Rxd4 Dh4 (NormaaUvalstaukse1t ovat 4. - R.f6 ja 4. - Lc5. SteinHziJn suosima pelisikto ei ole tä,ysiarvoinen, ei lti'oin Keresrn ehdottajma 4. - d5, VaJlkiean tajvams~n valstaluls on 5. Rc3, mutta peliljatko ja 5. Rf3 ansaijtsevat huom~onsa nekin.) 5. Rb5 Dxe4+ 6. Le3 ('ta'i 6. Le2.) 6. - Kd8 7. Rle3 (Musta ahdvnkoa keventäväm sleuraavan vaihdon välttämiseksi: 7. Rd2 on SUQlsitelta!vamni, esim Dg6> 8. Rf3 ab' 9. R5d4 Rge7 10. Ld3!, FiJll!en mukaan vajlkean eduin.) 7. - Lb4 8. a3 Lxe3+ 9. Rxe3 Dg6 10. Ld3 De6 (MD joutuu huonoiille teilue, jos Dxg2? 11. Le4 jne.) Rf6 12. Tel Dg4 13, Dd2 h6 14. Lf4 ds 15. Le2 Df5 16. g4!? (Valkea etsii: hyökkäystä va,ikka, kiven ailita, mutta peji.siido on kaksijteräill!en, kuten Dg6' voi'si osoittala,.) IS. - Rxg4 17. Rb5 Ld7? (Salllii seuraaivan uhrajuksen. Kys-eelseen tuli sommitelmallinen puolustussiijfto Dg6, esilffi. 1'8. Kfl? Rxh2+! 19. Lxh2 Lh3 majtti> tali 18. Ld3 f5!, muttei Rge5+? eilkä liioin Rce5?, koska 19. Lxg6, Rf Kg2 Rxd2 21. Ld3! ja R on kv1nnil!) 18. Rxe7! Te8 19. Rb5 DgS 20. Lg3 Ree5 21. Rxd6 Txe2 22. Rxb7+ (Onpa sutillaihe perso ratsu! Ma,tedaali:t ovajt nyt tasoissa, mutta mustan K-a,semal aivonainen lmhtaloklmaliå tajvalla.) Ke7 '23. Db4 DbS! (Musta puolustautuu pa,rha'al1a taivalla vaikeassa asema,ssa, mutta, valkea k,eksvij teho'kka,an Hen: T:t «sisään«.) 24. Lxg4 Dxb4 25. axb4 Kxb7 26. Lxd7 Rxd Te7 TdB 28. Txf7 g5 29. LeS! (Suoja:a b2-sotilaan, jonlka lyömistä mus,ta tosin ei vielä uhannutkalan, koska Txb2? 30.. Td1 Kc8 31. Tc1+ Kb Tc7+, mutta ennen kaikkea uhkaa 30. Lf6.) Te'S 30. b5 TbS? (Kysymysmerkin perusteena on mahdollilsuus voitta.a upsleerr pela1amalla 31. Tdl jne., kuten edelhsessä huom~utu!ksessa Tc4 sisältäisi ansan 31. Lf6:? Tf4!, joten valkea'n on ensin pela,ua'val 3-1. Th7! Pa:ras on 30,. - Te6, va~kka 31. Ld4 a6 32. TX8JJ6 Txa6 3'3. bxal61+ Kxa\6 34. Th7 helposti voittawkin.) 31. Ld4(?) Txb5 32. Txa7+ Ke6 (Tai 3'2. - Kc8 33. Lc3! uha,ten 34. La5, mitä esim Rb6 ei torju.) 33. TaS + Kd5 (Jos K-7, ni1n yksinkertalisesti 34. Txh6.) 34. Tf5+ Kc4 35. Tc6+ Kxd4 (Tai KM 3'6. Lc3+ Ka4 3'7. Ta5'+ jne.) 3S. Txb5 antautui. Kermssaan lulja peli! - O. Kai 1 a. Espanjalainen peli J. Kacn,g8JJs (TY) T. Pukki (ESO) AkaJteemrs'et joukkuemestaruuskhpali1lut, ,8 e4 e" 2. Rf3 :R.eS ~,J.b5 as 4. La4 RfS RX"l4 S. d4 b5 7. Lb3 d5 8. dxe5 Le,S 9. Le3 (TaJvallinen shrtoiäriestvs on emin 9, c3', sillä nyt olisi mvst.a voinut pplalama]1'a 9'. - Ra!) voilljl\jt vad,hitara pois valkean K-lähetin) 9. - Le7 10. e3 O~O 11. Rb~?.. ~e5 (Taiva'~r muka-inen vastaus on 1,1. - Rxd2, muua koska, va,l.kea' tahom sara usein h.rvät malhdol]ilsljljdet K-hvökkä'yb,pen on teks1trsiirlo hyvin1dn yrittämisen arvo1nen) 1'2. Le2 Rd7 (Ainakin varmemp1 on L~4) 13. De2! Rdxe5 14. Rxe5 Rxe5 15. Ld4 Rg4 (Jos Rd7, niin 1r6. f41! c5, 17. f5 cxd4 18. fxe6 selvin valkean eduin) IS. f4 R.fS 17. b4 LdS 18. Dd3 qs 19. f5 Rq4 20. fxe's Lxh Khl fxes 22. Txf8+ Dxf '8 23. De2 (23. Tfl -jälkeen must,a olisi ollut valilla niitäi\ön vastamahdollisuuksia joilta hän nyt S&ru) e5 24. Dxg4 exd4 25. Dxd4 (Myös 25. Kx'h2 Dh6+ 2'6. Dh3, Df4+ 2,7. g3, Df Dg2: TfSi 29 '. Lh3 olisi ollut valkeaetuinen. On kuiten;kim. huomruttavar, että vallkean ni,i,n tässä kv:n pelija\tkossakin oli laskett.&va tairkoin mustan shakkaulsma\hdollisuudet, mlkä huomaju,avajsti vaikeutti oikean j,wtkon löytämistä) DM '26. Dxd5+ Kg7 27. Rfl Lf Kgl Le Rxe3 Dxe Kh2 Dh Kg3 De Df3? (Ra1tkais'evaJ vi!rhe! Oikein ohsi ollut 312. Kh2 ja tyytyminen 32,. - Dh6, + jälkeen j,kuilsella shalkiha tasapeliin) DeS 33. Kh3 Ti8 34. Dg3 Tf4 35. Ldl g5 (Mus'ta, on sara i nul kuningashyökkäyksensä kälyntun eikä v,a']kealla ole muultar kuin pakkosiirtojaj) 3S. Lg4 h5 37. Tel Dd6! (Eikä 3<7. - hxg>4i+ '? 318. Dxg4J! ja vallke& selv]ää!) 38. TeS hxg4 + ja, vallkea alntaultui,. - E. R j, d a,l a. Aljeehinin puolustus P. Tarkkonen (KY) E. Böök (TY) Akalteemilset jou~kuemestalruuskilpailurt }9'38 1. e4 Re6 2. Rf3 RfS 3. e5 Rd5 (Kierioti\etä on tultu A,ljechinin puolustukseen. Tava,llisempi siirtojätjestys on 1. e4 RfG, 2. e5' Rd51 3. Rf3 RcH) 4. e4 Rb6 5. a4 (Böök mainitsi pelin jälkeen,a4'-siiliton p01kkealva'n teorvastal, mutta va1i'kuttavam hyvä,ltä) 5. - d6 S. d4 dxe5 7. a5 e4 8. axbs exf3 9. d5 Re5 10. Txa7 Tb8 11. Lf4 DdS 12. Dd4 DgS 13, Lxe5 Dxbl (V,aIkea käytti kahteen viimeiseen sikrtoonsa\ 1 tunnin milettimisai'kaa. LaskeUaJvana oli m.m. kuninkaan pajkomahdollisuudet) 14. Kd2. Lf5 15. e5 fxg2?? (Mestall'in ratkaiseva vkhe, jonka vailkea sääl1- mättä ra,nikaisle'e) IS. Lb5+ ja musta alntautuii. Böök maj1njitsi pelin päåtyttyä, että olij hyvä, että pitkästäailkaa tuli häviökin, m1kä lupaa hyvää edessäolev8jjsta Malgrarten turnaluksessa. Häm onnistuikin sij.oittu c mh'an aivan kälrkipäähän. - P. Tarkkonen. Kansainväliset mestarit dipl.ins. Eero Böök (oikealla) ja lakitieteen ylioppilas Osmo Kaila.

16 Ili. i' ilo SUOMEN SH AK K 1 KANSAINVÄLISET OTTELVT. Evansin gambiitti Ottelu A:kadeemiline Maleklub Trurtus-Akateeminen Sha:kikiklubi, Tartto 193,5. F. Sanks. T. Hankipohja. 1. e.~~5 2. Rf3 Re6. 3: Le4 LeS 4. b4 Lb6 5. b5 (To,rjutusS'a Evansin gambntls'sa on Cordelm JaJtlm' 5. Lb2 käytännössä suositumpi pelirmuunljie!ma sen siljaan vijllimpi ja vaijkeampi.) 5. - Rd4 (Palremp( o:n 5,. - Ra5, es]m. 6,. Le2! d5 7. d3 dxe4 8. dxe4 Dxdl+' tajsta.-a,s'emiri tåji: 6. Rx'e5?! Rh6,! mustan eduin.) 6. Rxe5? (Virhe, joka: majksala upseerin. Oikein on 6. Rxd4 Lxd4 7. c3 LbG 8. d4 valkealle edullisesh tai, nljuhahi's sti ) 6. - Dg5! 7. Lxf7 + (Tunnettu ajnsa, O'D 7. Rxf7? Dxg2 8,. Tfl Dxe4+ 9,. Le2, Rf3, manti. Valkea alnta,al kylmäslti upseerin.) 7. - Ke Dxe5 9. Le4 Rxb5 10. Khl! Dxa1 (?) (Musta on illmeisestti~ pälätttän::yt syödä.ka,ijken, mil~kä sala'. Esim dg OIn vaa:raa, aiheuttavala: pehsurtoa paljon paremp]:) 11. Re3 d6 CI~y'see,seen tulee uihkarulksen 12. Lal3+ torjumiseksi myös RcW, jota ei seuraa 12. e5 Rxc4.! 13. La3+ Rxal3, vaaln yksj'nkiertaisesti 12, Lb3 mo'nin ulhkauksin.) 12. Lxb5 Ld4 13. e5! (Lupa,ava:nnäköisessä jatko'ssa 13,. Rd51+ Kd8, 14. Dh5 Rf6t 15,. Df7 Rxd5 16. exd5 mus,tajll pelastaa c61! Ta!rjottuaJ s'otijlaslta must,a ei kerna,als,ti lyö lähetitllä, s]llä seuraa 14. Tel uha1en 15. Txe5'+!) Lxe3 14. exd6+ exd6 15. Tel + Kd8 (Muut jajtkot ovajt vielä vaa;,ra:nalai!semmat.) 16. dxe3 Ke7 17. Dd4! Rf6 18. Te7+? CV:alkea la'ijminlyö VaJhitngobeen jalt:kon 18. Tdl! Td8 19. Lf4 Dxdl+ 20. Dxdl todennäköisin tajsalpelitulo'ksin. Hou, kuttelevalmpi.'. mutta huonompi on mitä n8jutittavin muunnelma, 13. Dc4+ Kb8! - Ellka Kd8? 19. Df7'! Ld7 20. Lxd7 vo'ittaen helposti Ld2! Db2 20. Lf4 - Ei' täs,sä eikä edemsessä siirrotss'a Dc5?!, esim Re4! 21. Txe4? Dal+ 22. Tel Dxel+! jne Td8 - Väärrin on Da3? 21. Te7! Dc5! Re4!! 22. Dd5! al6! - Ei 22'. - Dxc2 vaijkka uhkaakin 23,. - Lh3, sillä vajlkjea pelaja 23. h4! - sekä RXf2.+ ja Rg4 ja mustalle jää upseeri, enemmän. Pelisi i'iton jällkeen O'n loppu helppotajuinen huomautukisittalkin.) Ld7 19. De4+ Kd8 20. Tel Te8 21. Dfl Dxe3 22. Tdl Dxe2 23. LgS Lxb5 24. Txd6+ Ld7 25. h3 Te8 26. Db5 Tel+ 27. Kh2 Te6 28. Td2 DeS 29. Lxf6+ gxf6 30. Dxb7 De g3 De'6 32. Dxa7? Dxh3 matti. Heikikohermoilsilta katsominen kilelletty, vo~si tästä raijlakkaasta rapsodvajst8j s anoaj! - O. K aili a T. HankiipO'hjan vi~tteiden mukajan/suomen Shakki n:o 7/19'36. Ranskalainen peli 1. Nieme!ä (Suomi) K. Ozols (Latvia) SELL:in kisat, Riika e4 e6 2. d4 d5 3.Re3 Lb4 4. Rge2 dxe4 5. a3 Le7 6. Rxe4 Rd7 (Mus~an tava!llisemp1a ja1lkoja ~äs~sä r~n8~'allaji:sen MaToczyn muunnelman muo'tlmuodossa ovajt 6. - Rf61 Ja varsm'kin 6>. - Rc6" jonkä on sa'ahanut turrnauskäyt.äntöön tri Euwe viime o'ttelussa[an tri A,lj-echini,a v3lstaan) SUOMENSH-AKKI _------_ R2g3 Rgf6 8. Rg5! (V.a1kea,arvelee alivan 'Oikein,,että ennemmin tai myöhemmin mus:tan on kajrkortettav'a tämä ratsu soti1asa,sema'a heikentävä'llä siino'l1a. Täulä tapahtuukin hetitmiten) 8. - h6 9. Rf3 e5 10. e3 Db6? (Musta huomala kohta tämän D-silitrron tarko'i<tuksettomuudten ja ott'a,akin s'en kylmävceri,sesti takai<sin. D-Hi!hetin sivustoiminen on nimittäin välttämätöntä) 11. Ld3 De7 12; Le3 b Lb7 14. De2 0' h3 (Valkea jättää tornijen kehitysprob1eemi,n toi:staiseksi ratkalisemattta ja tekee ti<etoilsesti huono'n siirron, jona onnistuukin sajamajan aikaan ha,]uami,ansa sommitbelmamaihdto'llisuiiksia. Hyvä ajajtus, mutta epävarmuutensa tajkia ei ali<naj suosrtelta'vis,s8j) Ld6lS. Rh2! Lf4 (Sotilaan. ryöstäminenavaisi vallkeaue f-linjan, mikä vajrmaan korvaisi majteriaalin menetyksen) 17. Rg4 DeS (Alotilte näyttää nyt siirtyneen mustalle. VaJkealla on tosin käytettärvissäänni,in hyvä siilrtokuin 18. Df3,!, joka, senepähemähä blisi pitänyt pelata, mutta Niemelä ei olisi Niemelä ellei hän ol1si' käynyt kä,siksi tarjolla 'OlevaJan tosivaal1"auilseen sommittelumahdto'llisuuteen) 18. Re4? Rxe4' (Huono on Rd5', sillä seuraa 1'9. c4!) 19. Lxf4 Rd2?? (Siinä se: örmr suosi rohkeala! Yleensä niin ta;,rkkal Ozo18 «meni ],aill!kaan«jaj voimakkaan välisiiiton a:vulla kohta upseerin voitolla O'leva Niemelä saattöi komea,sti kruunata sa'tapwsenttisen työnsä SuO'men hyvälksi yllättävimmällä ko'kjo' pis'teeuä. Valkean 19. siirron jä}kein,en tilanne on hyper-edkoijnen. Mus,talla on kaikesta huolimarttal voitto kä'sissään,mutta hauskan satuuman o1kusta molemmat O'ttelijat laskev'ajt väärin käänteessä Rxc31! Seumuksd1a: 2<0. Rh61+! a,) gxh6t? 2,1. Dg4+ KM 2[2. f3'! ja vallkean lujaj hyökkäys riittää; b) KM! 211. Dg4 Rf6t 2'2:. Dg5 Rh7!! 213,. Lxh7 Re[ Kh2 Rxf4 mon~n muinkin majhdollisuuksin, mutta mustan eduin aina. Maini'ttalkon vielä mahdollisuus 210'. - Kh8t! 211. Rxf7, johon valstaus on yksinkertalisesti Txf7 mustan helpo'in vo'i,todln. VHmeksi mainhussa varijant1ssa Niemelä oli nähnyt jonkun ihmeellisen malttimahd::llisuuden, mitkä sittemmin ilmeni v,alllan ha~hanäyksi) 20, d5! Pxd5 21. Re3 Rf Dxf3 Dxf3 23. gxf3 Lxf3 (Vru]tkeaUa on kiistämätön voittoasema, mutta tri Tarl1a,schin kuului'san lauseen mukaanha,n «voittopelin voittaminen on pelin vaikein osa«. Niemelä suoriltta'a tehtä'vä,nlsä kuitbeiijkin loppuun saakka ihailta!valla täsmällisyydell&., ja i:hmettelevät ka,tsoja't saivat viejä mo'neenkin ottees,een nauttia hän9n verrattomastal kombinatilotkyvys'tään) 24. Kh2 es' 25. Lg3 Tad.8 26~ Lf5! Tfe8 27. Rc4 fs (Uhka,s,j 218. Lxd7 sekä 29. Rx'e5. Viil3to1injan e8,-h5 avajutuminen ajntala muuten myöhemmin pajljon hauskuuden a,ihetta) 28. Lg4 LeS 29. Rd6 Te7 30. Rf5 Tee8 31. Lh5 TeS 32. Tadl Tf8 33. Lg4 Tee8 34. Td6 Rb8 35. Lh5 Td8 36. Re7+ Kh7 37. Lg6+ Kh8 38. Txe6 Rxe6 39. Rxc6 (ValrsLn vitsikkäästi va,lkeal vahasi vi<elä ka!ksi :upseeria to-rnis'ta. Mustal-raukaUa oli miltei vadln pakko'sib:toja pitkät ajajt) Td7 40. b4 Td6 41. b5! (Bel] ei suinkajan vi'e'lä ole pelattu. Must3Jlla 'Oli ovela ansaj:41. Ra7? f5,! 42. Lh5[ f4 4,3. Lh4 g5, jal musta voittaa yhdten upseerin takaisin. Tekstils:ikl1on jälkeen f5' ei käy 421. Rxe5' jne.) 4,1. - a6 42. a4 axb5 43. axb5 Ta8 44,. Lf7 Ta (RohkJeasti pelatttu, mutta meikäläisellä 6tH jo kike junaille!) Td Khl exf~ (Jos Td3, niin jo'pa 4'7. fxe5' Txg3, 4H. e6, Th Tf2 jne. riittänee voittoon. V.ahvin jaltko' on kuiltenkin 47. Lh21 sekä mattiverko'n kudto'nta) 47. Lxf4 Td3 48. Le'S Txe3 49. Re7 g5 (V'aJlikea ei: vielä uhannut mitää<n mullistava'a" ja pelitsiirlo,. joka antala va,lkeatlle t,ila isuu den ratkalilsev3lan iskuun, onkln katso'ttava heikohkoksi, Vallkeam sommitelma kuuluu muuten: 50. LeS! fxe5' 5,1. Tf8l+ Kg Tf7 + Kh8 5,3. Rg6'+ Kg8.54. Ta7+ ja mattii!) 50. LeS! Txh Kg2 ja in~!:lta antautui. Su.uriJtyyl1lJ1en suoritus Niemelän puoj,eita" vadlkka SOt:rrlmltelman aukko' pllajakin paljon tuiijthermajll täydtellisyyttä. O. K a 1,1 a voittajan viitteiden muk3lajn I Uusi Suomi' li9t3,7. '

17 Caro-Kann SELL:in sh8!kki.kis8!t, Talrtto P. Keres. O. Kaila. 1. e4 e6 2. d4 d5 3. exd5 exd5 4. e4 Rf6 5. Rc3 e6 (TaJvaHisemman sikl'o'n 5. - Re6 jälkeen 6. Lg5 dxe4 7'. c15 Re5 8. Dc14 Rd3'+ 9. Lxd3 exd3 10. Rf3' tai 7. - Ra15, 8. Lxe4 Rxe4 9. Da4+ antavat va,lk,ealle pajremm8!t mahdolhsuudet. Peli:sidrrl'O'n jäl,k2een valke'8!n e-sotibarn etenemtstä hetij taj1 parrin shrron kuluttua alluk2si pidettiln vallan mustan muunll21man kumoa,vana, mutta musrt8! ryhtyykin murtoltoimenpiteilsiin sii:rronla b7-b6 sekä mahdolliisesti a7~a5, ia e6'---'e5, vasta Hnnoittumisen jäj1keen j,a sa,a kenties kermssaarn yliot:1jeen,) 6. Rf3 Le7 7. Ld3 0,-0 B. 0-0 dxe4 9. Lxc4 a6 (Musta, halu8!a joka tarpal\lksessa kehittää kuninga,ta,rlähettinsä b7:ään. Jos hän oli:si tyytynyt tavamseen si:vulstoinwn, hän olilsi pelarnnut surron b7-b6, ehkä ennen linno1ttum1stakin, mutta, hä,n pyrkiiil vastalanotettuun kuninga,targambi:i>ttiin. On huioma1ttava:, että musta jä'uää kumiingatarratsuns8! k2ehittäjmis,en riippuvajksv sijijtä, pelalajko valkea 10. a4" jolloin talp:'jhtui,si Rb8-e6' ja b4:s'sä ohsi hyvä upsee,druultu mustalle, va:i ei, :jol Ioi'DJ kehitys käy pelin 1.aIPaJan.) 10,. De'2 b5 11. Lb3 Lb7 12. LgS (Keresin omilssa analyyseissä tämä sidlrto' on kysymysmerkittetlty sen vuoksi" että sen sija,an 12. Tdl valmistajmassa d-so'tilaarn etenemistäj estäisi mustan kuningata:rraltsun kehi,ttäm1sen. Mutta vastaluis Rd5 riittänee pitämään sii!f'toa pitenenä epäitarkkuutena.) Rbd7 13. Tadl Rb6 14. Re5 RbdS IS. f4 (Tavo~lleen uskollils'mlja Keres miltä pikilmmin pyf'kii ratk8!is'evaan kuninga'shyökkäykseen. Om8!st8! puo'lestani pidän kuitenkiin siirtoal 15. Td3, joka sekä tälhtää hyökkäykseen että varmistala heikkoa e3-pi's'tettä, paljonkin parempana,) IS. - Rxe3 16. bxe3 Re4 17. Lxe7 (Jos 17. Le2. niin f5 on r>emijs,sivalstarus, mutta' musta voi suulremmirha hu'outta ohaa uhrauksen vastaank~n: Rxe3 18. Lxh7 + Kxh7 W. Dh5 + Kg8 2,0. Td3 f6, jne. Jos taas valkea, ens]n vaijhtaa lähetilt, on j8!tko 17. Lxe7 Dxe7 18. Le2 Rxc3 19. Lxh7+ Kxh Dh5 + Kg8! 21. Td3 g5 jne. Viimeisen siirron sija,an olitsi f6' kohta'okas, sillä seura,al 22. Rg6 De7 23. Txe3'! Dxe3? 24. Re7 ffiajtti. Keresin esitttälffiä tasoitusmene,telmä lähettien v,a'ihdon jäl'keen 18. Dd3 Tae8 19. e4 jne. sen sijaarn tuiee kyseeseen. PeHjaltko nimittäin on liian uhkarohkea.) Dxe7 lb. f5? Rxc31 (A,seman vaarallisuutta: osoittaa ove'a' 1>8. - exf5? 19. Rxf7! Txf7 20. Txf5 ja valkea, voittaja.) 19. Dg4 exf5 (Valkean ec1elhnen kuninga:ttaren siirrlto oli välttäjmätön, sillä sen muiden siitrtoj'en jälkeen uhkaus 210. i6 on tehoton.) 20. Dxf5? (Ratkaiseva virhe! Valkean on ehdottoma\s'ti pelattava 2,0. Txf5, jonka jälkeen mustarn puolestaan O'n O"tava hyvin valfuillaan. Katsotaail1!pa: a) Rxdl? 21. Lxf7 + KM 22. Rg6, +!; b) Le8? 2,1. Txf7'! Txf7 22. Df3!; e) 20>. - Rd5 21. Rxf7 Txf7 22. Txd5'( va1keajneduin. Mustan a,~noa vastaus onkin 2'0. - Ld5,! jatkon ollessa esrm. 2,1. Lxd5 Rxd Re6 ja: De61 ja mustalla on s'oltilaan enemmyyden turvin jonkin verran pa'f'empi peli.) 20,. - Rxdl 21. Rxf7 (Pe!isiitrron jälkeen valkea häviää vähintään upseeriin, joten se on omia,an jouduttamaan loppua, jota, sen sijaarn 21. Txdl viivästy'ttäiisi.) De3+ 22, Khl Lxg2+! 23. KXg"2 Dxb3l! (Mustan yllättävän sommhelman ydim O'n R haa'wkka, josta ei pelalsta: edes 2'4. Rh61+ gxh6' 215,. Dg4'+ Kh8 jne.) 24. De4 DdS (KauneiJn, joskaan ei: tehokkaijll voittotite. 24,. - De2 +! tekisi heti selvän, mutta musta ei vohonhuumatssa huomaa valkean vastausta: pehsiktoon.) 25. Rh6+ KhB (25. - gxh6?? 26. Dxd5 shajkki!) '26. Rf7+ Txf7 27. DxdS Re3+ 2B. Kg3 RxdS (28. - Rxf1+! ja 29. -TM8 vei,si kauniimpaan oppuun, milsltä syy'stä 28. Kh3 olisi ollut hivenen parempi.) 29. Txf7 Re3 30,. Te7 Rxa2 31. d5 KgB 32. d6 TdB 33. Te'6 Kf7 34. antautui. - O. K a jt 1 a/suomen ShakkHehti n:o 1/19'3 ' 9. Katalonialainen avaus MelngaJilis (LatviJa) K. Ojanen (Suomi) SELL:in krsoj,en 3. ktetrro's, Helsinki 21. 2'. W e4 Rf6 2. Rf3 e6 3. g3 ds 4. Lg2 dxe4! S. Da4+ Rbd7 6. 0,-0 a6 7. Rc3 Le7 B. Dxe4 (V,atlkea on pelaldlnut a!vaussiitrrolt väärrwssä järjestyksessä. Ratsun kehitltämtnen e3:,een näin ajlkaisirn ei ollu1. hyvä', silliä seestä'ä kuningalttall'ie>n peräytym]sen e2,:een) B. - b5 9. Db3 Lb7 10,. d4 e5 11. Tfdl (Jos vwlk'ea kuningaltarr olisi O'Hut e21:ssa olisi lyönti, c5i:een tullut kysymykseen) e4! 12. De2 b4 13. Rbl TaeB 14. Re5 Lxg2 15. Kxg2, De7 16. Rxd7 Rxd7 17. e4 0,-0, lb. Le3 Db7 19. f3 fs! 2,0. d5 (Vallkcea, ei h8!lunnut siirrolla e4c-e5' luovutta'a ruutua dj5t mus't'an raltsulla. PelisMrto joiltai&! linjojen8!vautumi!s'een, joka on eduksi kehjlty~ledun ommwalhe musrtahe) exds 21. exds Ld6 22. Rbd2 (parrempi: Olli a131, sillä! nyt musta voit taa sotilaacn) e3! 2.3. Rb3 cxb2 24. Dxb2 LeS 25. Ld4 DxdS 26. Lxe5 Dxe5 27. Dd2 Rf6 2B. Rd4 TfdB 29. Df2 Rd5 30. Tel Rf4+! (Kaun2ls sommitelma, jolla, Ojanen siirtyy suhteellisen helposti voi:tettavaan tornhoppupehin) 31. gxf4 Dxd4 32. TeB+ Kf7 33. Dxd4 Te Df2 Txf2 35. Kxf2 KxeB 3,6. Tbl as 37. a3! bxa3 38. Tb3 a4 39. Txa3 TaB (Nyt valkea torni on tuomit,tu toi'mehomuuteen. Mus,ta marrssi,tta'al nyt kun1nkaansa kuningatarsivus,tajue, sillä vwlkean seura,avan siirron jälkeen sle ei ehtisi arjoissa vastaiselle puo'lelle. V,alkea ei voi jatkuvatsti puolus'ta ' 3 heikkoja sotila:ilt&!am, s~llä mustalla on rajaton määrä 'temposiirtoj'a, ja hän voi sopiva's~la tiiais'uuc1essa uhrat:a a-sotijtalan voi'ttalakseen pari, soh ' asta kuningassilvu'srtaiha) 40,. Ke3 Kf7 41. Kd4 Kg6 42. Ke3 KhS 43. TaI a3 44. KfZ a2 45. h4 Ta3 46. Kg2. KgB 47. Kg3 Kf6 4B. hs h6 49. Kf2 Ke'6 50,. Kg3 Kd5 51. Kh4 Ke4 ja valkea antautui. - E. B ö ö k/uusi Suomi 19,3 ' 9. Oikeaoppinen D gambiitfi H. Ward (Suomi) Dreiberg's (Latvia') SELL:in ki'sa1t, Helsinki 2i1. 2,. 1>9> d4 Rf6 2. Rf3 e6 3. e4 d5 4. Re3 Rbd7 5. Lg5 Le7 6. e3 (}~o, 7. Tel a6 (SVieitsiläisen Hennebergerin muurnnelma', joka tähtää 8. Ld31 dxc4i 9. Lxc4, jälke'en 9. - e5:n suodt'iami:seen ilman temnon m"'tii"tyeltä. Va~'hto'a d5:ssä on yleisesti pidetlty pa'l'haana, s~llä 8. e5 sa8jtiettävä,sti valstauksen 8, - b6, 9'. b4! al5i! 110. a3 alxb4, II1.axb4: bxe5 iaj mustaj sa'a' rihtävästi va'stapel!]ä D-sivustan ajvoimiha linjoilla - huomarttakoon myös a-linjaij1j a'vaamisen vä1ttämälttömyys) B. exd5 exds 9. Ld3 c6 10,. De'2 TeB 11. LxfS (Tähän aisti peli OiJ1J sujunut täysin kirj,ateorian mu:kalatn, mutta' nyt poikkeaa vaikea ta,rkoituksenaan lähtö suoral8j päältä kuningalshyökkäyks'een. Yr1- tys ei, 'Olle - kutlen jatko osoitta:a - niirnkäjän v'8jaraton) Rxd6 12. Re5 Ld '6 (Rf6,:n va'p&!uttamiseksi suoielem8jsta: sh7:äät. Kysymykseen tuli kui't:enkin pikemminkin 113'. - h5') Th5 IS. Rdl (Tarkoi'tuksena suoja1ta, ratsun väistyessä e3') De7 16. Tf3! Rg7 17. Df2 e5 18. Re3 Le6 19. h3 Tac8 20,. g4 exd4 21. exd4 f6 '22. Rxg6! hxgs 23. Lxg6 Lf7 24. f5 (Valkea nn uhraa'malla upseedn kajhdesta s'otilalalslia S,21:lnut voimakkaan hyökkäyksen, mutta l'8'tkalseval8.,on että hän kykenee sitä jatkuvasti edelleen kehhtäjmään ilman ett~; mus,talla ousi paljoaka,an sa([]!omi:ota ' ) LxgB 25. fxgs fs 26. j;j5 (Tilannetta ei parannal myöskäii.'n 25. -_. De DM Dxg6' 2!8. Rxd5 jne.) 27. RxdS fxg4 2B. RfS+ Kh829. hxg4 Dh6 30. Dg2 Te:! 31. g5 Dh2+ (EpäJtnivoinen pela,stumi,syritys, mutta valkea:n kwksoislsotilas g-linjalla osoilttautuukrn yllä1:tävän vahvaksi valltiksi) 32. Dxh2 Lxh Kxh2 Txf3 34. Txf3 Te Kgl Re6 (Uhkasihan 3'6,. Th3+) 36. ReB KgB 37. Tf7 Tcl+ 3B. Kf2 Te Kel Th2 40. Rf6 + Kh8 41. g7 + ja mustaantalutui malttiuhan edes'sä, - E. R i d 8:1 a.

18 Prenssilainen peli Eindhoven, , 6. pöytä. E. Bonsdorff. A. M. Borrren. 1. e4 e5 2. Lc4 RfS 3. Rf3 Rc6 (Suositeltavampi on 3. - Rxe4, va,ikka Bonsdorrff sliben olisijkin vastcmnut g3jl1lbilittilsiirrroua 4. Re3!?) 4. d4 exd d6 (PreussllaJiJsen eh järkisiirtoilsen kaiksira!tsupelin päämuunnelman suljettu muoto.) 6. Rxd4 Re5 (Siirto, joka osoittaa, ettei musta ole selvillä tehtävästään Le7!) 7. Le2 Rxe4? (Tällainen e-lijnjan a,valaminen ei vo'i O'lla kostclju'tumatta. ~ehi,tyshän 'D'n arvopeli!en a j<a 0.) 8. f4 RgS ('8. - Re6 olisi ollut pienempipaha.)9. LbS+ c6 (Tämän jälkeen vaikealla on tilaisuus kerfalssaan kuo1ema,t:tomaan peliijn. Parrempi Ld7.) 10. Rxc6 Db Rd4+ Ld7 12. Lxd7+ Kxd7 13.Dg4+ Kc7 (Alstetta p3jfempi oli Kd8.) 14. Le3!! Dxb2 IS. Ra3! Rc3 (Ra3, O'li tietys'ti «tabu«: 15,. - Dxa3'?? 16. R:b51+.)l6. Tfbl! Dxa3 (Pelin loppuun vie myös W. - Rxb1 17. Txbl Dxa3 18. Txb7+ jne.) 17. Txb7+! Kxb7 18. Dd7+ Kb6 (Ehkä valkea erehtyy R-shakeils,sa... MUUlten 18. Ka6, 19. De61+ Ka'5' 20. Rb3+ Kb4 21. Ld2! Db ai3+. Tämän vuloksi 16. Tfb1!) 19. Tbl+' Rxbl 20. Dc6+ KaS 21. DbS matti. LoistopeIH syntyvä't a,1na va<5tustaljan avustukselh!j! - O. Kai la Suomen Sha,kki n:o 6' Venäläinen peli Akateem~nen ma,ao,tt,elu Hollall!ti - Suomi!, 8. pöytä, Amsterdam E. Bonsdorff. W. J. Plinsinga. 1. e4 es 2. Lc4 Rf6 3. Rf3 (MieIenkHll!toinen wtila'anuhraus!) Rxe4 4. Rc3 Rxc3 (Kysymykseen tu1evat myös 4. - Re6', joka johtaja: eräälseen preussilaisen pelin muunnelmaan, sekä AUeehimin &uosittama jatko 4. - Rf6 5. Rxe5 d5 6. Lb3. Muunnelma 4. - Rd6, 5. Lb3e4 6. De2 on sensijaan Keresin mukaan valkealle edullinen.)s. dxc3 d6? (Ainoa oikea siijrto on 5. - m, johon valkea vastaa 6,. 0-0, ja mustan on pelattava erilttäin tarkasti. Sehweizer Arbeiter Sehaeh 9-10/48> es~t>tää seuraavat muunnelmat: a) 6. - e6, jota monissa aloituis'oppikitjoissa virheems'estl pidetään va,lkean pelijtarvan kumouksenru, 7. Rxe5! d5 8. Dh5+ Ke7 [tai! 8. - g6> 9. Rxg6 10. Dxh8 dxe LM voittaen.] 9,. Df7 + Kd6 10.Rg6>! hxg6> 11. Lf4+ Ke5 12. Le7! Dd7 13. Ld3'! a5' ' Ra6 15. b4,+ axb4 16. axb4+ Rxb4 17. exb4+ Kxb4 18. Dxd7 Lxd7 19,. Txal8' ja valkea, voi voitta,a; b) 6. - Le5' 7. Rxe5! fxe5 8. Dh5+ g6 ['Erui 8. - Ke7 9'. Df7+ Kd6> 10. Dd5+ Ke7 11. Lg5+ ja 12. Df7 mattl] 9. Dxe5+ De? 10. Dxh8+ Df8 11. Tel + Le7 12. Txe7 + Kxe7 13. Lg5+ voijttaen; c) 6,. - Le7 7. Lh6>!! gxh6 8. Rxe5 Le5 9. Dh5 + ~e7 10. Df7 + Kd6 11. Dd5+ Ke7 12. Rg6+ hxg6 13. Tfel+ Kf8 14. Df7 ma,tti; Mustrun puolus,tuksen päämuunnelmalna ~eres esihää seurajavan jrutkon: 6. - Re6' 7. Rh4 g6' [7. - He7 jälkeen on 8. Ld3! g6 9. f4 eri>ttäin voimakas jaltko, esim Lg7 10. fxe51 fxe5' 11. Lg5' e6: 12,. Rf5,! vaikean voittoa!semin; Saburow - Liitze, kirjepeli Myös 7. - De7 on tekstlshrtoa heikompil sillä jrutkossa 8. Dh5'+ Kd8 9. b4 sekä f4 valkea sa'a vaffi:'ailhsen hyökkä~ksen.] 8. f4 f5 9. Rf3 [Siirtojen 9. Rxf5 d5! jälkeen vrulkea yksinkjertaisesti häviä,ä urpseerin.] e4 10. Rg5 Le Kh1 De7. Koska musta O'n voinut piltää voitltosotilaansa eikä vaikealla ole tasoi>ttavaa, hyökkäysjatkoa, on asema Keresin mijelestä mus'talle edullinen. Eräs mahdollimen jatko on, edelleen Keresin mukaan, 12. b4 Lb6, 13,. aj4 a6, 14. La,3 Rd8 15. b5 Le5 mustan eduin. Siirrot 6. - d6, 6. - De7 ja, 6'. - gu johtavat nekin ~eres1n mukaan mustalle parempaan peliin. 6. RxeS! De7 (Ei tietenkään dxe5?, koskal 7. Lxf7 + Ke7 8. Lg5+.)7. Lxf7 + KdB Dxe5 9. Tel Df5 (Siirto,a 9. - Df6 seuraa 10. TeS>+ Kd7 I1.Dg4+ Ke6' 12. Ld5+! Kxd5 13:. De4+ Ke5 14. Le3+ Kb5'.15. ru~+ ja k~~den sj,j,rron ffiruuti.) 10. Te8+ Kd7 11. Le6+ Dxe~? (P1,lha vrrhej Jloka he~l.johta:a: hävijöön. Oilkein on Kxe8 12. Lxf5' Lxf5 13. Df3 LeS> M'. Lg5 ja varkea voilttaa" esirm. a) Re6 15. Te1+ R;e5. 1U. De4 M 17.. Lf4 Ld7 18. Lxe5' dxe5' 19. Dxe5'+ Kd8 20. Td1 Ld6 21. Dxg7 Te8 2:l.. Dxh6 jne,; b) M 15. Te1+ Kd:7 16. Dg4+ Ke6 1'7. Dxe8 hxg5 18. 'DeS> jnle. ja c} e5 15. 'Cel+ Kd7 16. Df7 + Ke6' 17. Te8 Rd7 18. e4 Re5 19,. Txe5, dxe Dd5+ Kb6 21. Ld8+ Ka6' 22. b4 M 23. b5i+ Ka,5, 24,. Dd3 jaj kahden siirrron ma,tti.) 12. Txe6 Kxe6 13. Dg4+ Kd5 14: Dxc8 Kc6 ls. LgS g6 16. De8+ Kb6 17. Lf6 Lg7 18. De3 + jaj musta antaultui:. _. E. B 0 n s d 0 r f f. Pa'ul Sehlensker (Länsj,-Salksa) Espanjalainen peli E. Grun:!:hal (Suomi) AkaJteeminen majruottelu Suomi-LäJnsi-SalksaJ, Wlirzburg m. 1. e4 es 2. Rf3 Rc6 3. Lb5 a6 4. La4 Rf Rxe4 6. d4 bs 7. Lb3 d.s 8. dxes Le6.9.c3 ~.~S (Tämäsaa>ttala ouaj jopa pa,rempi,krn kuin t~.valll'lleln L~7, Jonka Jalke'en vajlkea sajapelaamalha W. Le3 hyökka~sr:>ruhdollls1!uksla) 10. Rbd Lc2 fs 1'2. Rb3 (Va~lkeaill helpoln Jatko on JO'katapaluks,ess>ru 12. exf6ijoskin monet pitä'vält - luuha:vasti aihe~tto~a:sti - pelilslirtoru parempana) La7! (On tärkjeää että läfhetti vetaytyy näin kami,s, siinä siirtoa Lb6, s'euraa 13,. a4! b4 14 w5! La7 ja vajlkean torni pääsee a4:n kajuttaj hyvin peli>ln) 13. Rbd4 Rxd4' 14. R~d4. L~d cxd f3 Rg3! 17. hxg3 (T'D'dennälköilseslti on tämä lyontl slttenkm par'emp~kuin tshekkiläilsen Paehmani'n 1:947 ehdottama 17. Tf2. Hänen esittämänsä muunnelmalt ova't 117. Tf21 Dh4 18. Dd!3, Lf5 1>9. De31 Lxe Txe2!! ja 1:8. - Tf5 19'. Lxf4 Dxf4 2>0. hxg31 Dxg3 2'1,. f4 Dh4 22,. g3, va.lkean ylivoimaisin asemin. Niin sl.mrmes:talrj, Brons,tein kuin tshekkiläi,nen mes'tari KOIS'kak1n ov,a>t s'ensiiaan ehdottajneet muslta:lle pa'rempa>a ja'tkoa Tf5, 119'. Lxf4! Txf4,! 210,. hxg3 Dxg3' 2,1. Dxh7 + Kf7' 22. Dg5 + (Böök suosittaa 22. Dh2) Ke Tad1 'Ch4 24:. Dg6i Tah8! 2? Kfl Tg4!! 2'6. Dd3, Thll+ 2,7. ' Ke2 Te4l!! ja musta voht,a,a,. Jos musta ei ha:lua: antalutua- näihin sommitelmiin eikä: allttiiksi va']ikean malhdolhsiue uutuuks1ue, käy valrsin hyvin pä,insä myös rauhamnen 17. Th2, Rh5'!) 17...,... fxg3 18. Dd3! (Tämä alntaa v'rulkeaue joka taipruuks'essaj palrhaat v3lstamahdollisuudet) Lf5 19. DxfS TxfS 20. LxfS DM 21. Lh3 Dxd Khl DxeS 23. Ld2 Dxb2 (Täslsä on musltru vailkjean vajlinnam edessä: - pelisiir.wn Hsäksi voi hän vruhta myös 213,. - e5 jota va,staaln palrha,aksi v,astasi:kroksi on m.m. td Euwe ehdottanut 214. b3:) 24,. Lf4 d4! (Tässä seisoi musta jälleen ti>enrilsteyksessä, sihä oli hrurkitt'ava myöslk~n ehkä tune n:~tumpaaj muunnelmaa c5,. Venäläis'en Estrj,ntn ajnalysoima tekstisnrto. on turn~skäytännöstä pääjtellen epäilemä:ttä prurempi. Lisläksi oli d-sotl],a:an heh trupahtuvaha etenemrsellä se etu, että kolm tämä muunn:~lma, ol~ sh'k.salad.s:elle tunt~maton) 25. Lxc7 d3 26. Tadl? (TornisiiJrron SIJ.a,~ta 0>11 heti.ta>pahtuv:a l:yonti 2:6. Lxg3 palrempi', sillä pelisiirron jälkeen OlISI mus~a vomu~ hyvmkm jatkalal DxaI2:! 217. Lxg3, ('ei 217. Txd3 De4) d2, J.n.e. paljon palremmin asemiin kuin itsle pe1i:s!sä:) dz? 27. Le6+ ~h8 28. Lxg3 Tae8? (Paljon vahvempia olivat tässä jatkot 2:8. - Td8 ta>1 2B. -. Df6, sillä - kuten E. Böök täysin oilkein alnallyyseis'sään «Suomen Shakl.s,sru«hupmauttala, - :"rulkea oli1si todennäköisesh jaltkamaua ny't 219. Ld5,! vomut ':'Ol:ttaa> koko pelin: jos musta peraa 2,9. - Te2, on vallkean vasta:us f4 Ja muussru tajpauksessa talals 310. Le4 kuten pelissä: Huk~l:-D~h!.l::r, Brrat1s1~I.:'a 1>94,7) 29. Lb3? as 30. Tbl Dc3 31. Lf7? (Vru1kean PItI. ynttaa vclistclipella etenemällä f-sotilaa>1la. Nyt liukuu a!loite 10pumsesh mustalle) Tc8 32. Tdl Df6 33. LdS Tel! 34. f4 Dal 3S. Lf3 Txdl 36. Txdl Dd4! (TäHä ruudulta käsin hruhitsee musltan kuningatar

19 :w kc:o peliä!) 37. f5 a4 38. Lc7 b4 39. LaS (MaJhdoUista~ kau![1iiin lopun, mutta musta1n &otilaiden eteneminen oli joka talpaukses&a vastus,tamaton) Dh Kgl Del+ 41. Kh2 De Khl Dxa5 43. Txd2 b3 44. Te2 Dd8! 45. axb3 Ddl+ 46. Kh2 Dxe2! 47. Lxe2 a3 48. f6 gxf6 ja valkea alntautui. E. R ida 1 a (<<Eesti Malle«1(1: Sisilialainen puolustus Aka'teeminen joukkuemaammajllmestalruus, Lyon '55. E. Sahlberg (Suomi). 1. Asmundsson (Islanti). 1. e4 c5 2. Rf3 d6 3. d4 cxd4 4. Rxd4 Rf6 5. Rc3 a6 S. Lg5. (T~oria jättää tämän muunoksen käsittelyn erittäin vähälle syve'tlltye.n miltei y~~ sinomaan sijihen, jossa musta, on pelann'ujt 2. - Re6. No,t'mll!ailI.vais:tll!Ul3 011S1 nyt 6. - e6 SehevelliJngenin ta1 Rausedn alsetelmiin siv~tymilsill1,e.~r;., kun ta:~.~ 6. - e5 on huono: 7. Lxf61 Dxf6i 8. Rd5 Dd8 9. Rf5 Jne. ta'i f. - gxitj 8. Rb3 f5 9. Dh5 fxe4, 10. Le4 jne. PeIisi'iJrto käy päinsä, muitta va-a,tii t.&:kkuutta, mustaha.) S. - Rbd7 7. Le2 Dc hs 9. Lh4 b5.10. Lf3 (Valkea ohala uhkaukset Lb7 j a b4 vajkalva:sti eikä pelaa 10. f4. Pol!'D ladut ovat puolin jaj t01s1n melko epärtavalhset.) Lb7 II. Tel b4 12. Rd5 Rx d5 13. exd5 Re5 14. Lh5 (Keresmä!inen sii.rto, jo :ta jatko g6 ottaisr osan kärrueä pors, mutta musta pelaa nuotuude11 ildoua, ja - ahn2udella. HaJuskaa anajlyysiaskartelua tarjoaa es1m. jaltko g6 15. Lg4 Lg7 16. f41?!) Lxd5 15. f4 Rd7 (Alktiivi'sempi, puolustus on Rg6, jonka jälkeen mahdollisuudet paljon. muil~.tuttalvat seu,:c::,avai3sa hudmautuksessaj main~ttuja.) IS. RfS RbS? (V]rhe, Jota &euraa 10:!S't.::cva loppu. mkein oli De5+ jaj joko 17. Ln DcG! t.a!i 17. Kh1 Lxg2+! 18. Kxg2 Dxf5 19. Dxd6 g5'! jne.) 17. Rxe7 Le'S lb. Lxf1+!! antautui. kos ka Kxf7 19. Dh5J+ taji Lxf7 19. Rd5+ selvin voilto~n. A ~~ate2mi'd2n mestari sa11s1alittilaisesta kau'niin revalnshin hävi'ölleen Oslo'S'sa O. Kai 1 a. Akateemisen Shakkilii±on nuoren polven mestareita: Bo Nyren (oikealla) ja Erkki Sahlberg. YSTÄVYYS- YM.OTTELUT Espanjalainen neliratsupeli Ystävyysottelu ESO B - KSO E. Raivio. (KSO). E. Yliiupa. (ESO). 1. e4 es 2. Rf3 Rc6 3. Lb5 RfS 4. Rc3 Rd4 5. Rxe5 (Avauklsessa on siis espanjala,j1sen berlhnhä1sestä puolusturksest,a' 3. - Rf6i kehittyn~t es~alnj~lai,sen nelijratsupelin RubjlnsteiJnin muunelmaj, jossa va,lkean kmtenkm pitäisi pelajta 5. LaJ4 t,ali mahdollisesti 5. Rxd4 exd4, 6. e5'! PeHsii,rrOln musta llrmilttäjin kutakuinkin kumoailsl jajrtkollal 5. - De7! 6. f4 Rxb5 7. Rxb5 d6. 8. Rf3 Dxe4+ 9. Kf2 Rg Kg3, Dg6 11. RM Dh5 12. Rxc7 + Kd8 113'. Rxa8 g5 14. fxg5 Dxg5 15,. Rf3' Dg3 Dg6! jlle. Tämän komeajn variajntin kukkanen on kurtenkin Wagnerin keksimä käänne 13. h3: Rf6 14. Rxa,s Dxh4H!! 15. Kxh4 Re4.! 16i.Dg4! Le Dg5' Lxg5'+ 18. fxg5 M 1'9. gfy fxg6 20. Tfl - tai, 2.0. d3'? g Kh51 Lf5! g Kh5 Rg3+ ja mustaha on voit~opeli. Mutta meidän.on lu'~vu:tt.a'va, t.e? rian herkuista! ja pelattajva UJpserm voitt.oa u:hkialavals,tj" Joslo11' huolnostl.) 5. - LM S. Lc ds 8. Rd3 La5 9. b4 LbS 10.Lb2 Lg4 (Valkea,n lyötyä la,ilidin s'ekä s~jlrron Rf4 :~t~äj.sijijrron h3 l1!'usta k~e~~?'tei!~se on päjälssyt tutuntuntuilseen ajlortteeseen kasllksl.) II.Del (Er ole mlk aan Vlrhe sillä seuraus Qn sama, vaikka 11. Db1.) Rxe4! 12.Khl RgS 13. Rf4 DfE; 14. Rd5? (Tä,ssä on ratkajis1eva virhe. 14. d3 ei,kä va~kean pelissä ole movtte en sijaa. Ei sen sijjaia'n 14. g3'? Lf Kgl Dxf4! tali 1'5'. R$2 L:Kg Kxg2 Df3+ sekä matti.) DhS 15. RxbS Rdf3! (Loppusovtto JaJ komea seharnen ajlkaa!) IS. h3 Rxh3! (Pienoinen kaujneujs,vkhe, sillä: 16,. - Lxh3! 10petJtaasiirtoaJ Blika1so8mmi'l1: Lxh31! 17. gxf3 Lg Kg2 Dh3+ &ekä majrtti tad! 18. Kgl Rxf3+ samoin seutcljuksin.) 17. gxf3 Lxf3+ lb. Kh'2 Dxf4+ 19.Kxh3 Dg Kh2 Dg2 matti. - O. K a ill a/uusi Suomi 9, 2. 19'3:6. Kuninga.targambiitti J. Kccmga.s E. Böök Pelattu 1!3. J..O Tekn~iikan YHoppiJlaiden Shakkikerhossa 1. d4 d5 2. c4 es 3. Rc3 RfS 4. Lg5 Le7 5. e3 0-0 Ii. Rf3 ihs! 7. Lh4 Re4 (Erikoi!sesti NOIordw1jkin turnauksen pelin Euwo8-Eliskases jälkeen, joka päättyi exmalailmajnmestarin tajppioon, OIn tämä n.s. Laskerpu01lustus kohonllut maineessa!. SiilrrOll h7,-h6. tarpeellisuudes.tal ollaan eri mieltä) 8. Lxe7 Dxe7 9. cxd5 (Uenee pajrempi kuin paljon pelajrttu 9. Dc2) 9. - Rxc3 10. bxc3 exd5 11. Db3 Td8 (Edellä!ffia,initussa pelissä ta pahtui Dd6, JOIta Eltskases pitää pajrhajana. j.atko~a. Torniisikt<? ei si,lti li!ene huonompi) 12. c4 c5 (TaJVa1li!sesb pelataa[jj Joko dxc4 t.ai Re6.. K.Q. peli 0'11 mielenkiintoi,sin pelisii:rrou8i alkajvien muunnelmien tutkimiseksi! pelatuijsta pads:iajkymmel1estä pelistä:) 13. cxd5 cxd4 (Mustan ensm yrtttämä: 13,. - Lf5 kumoutui lopuksi seuraava!an yllä'ttävään vaj3!tauks.een: M. Le4 Le4 1'5. Re5 cxd RxI7-!! ja mu'sta voi luovuttala) 14. Rxd4 RcS!? 15. RxcS (Par.aJs. olilsi kaji pieneenalsemaetuun tyytyminen jajtko&sa 1!5. dxe6' T:xd4 16. Le2 Tb4, 17. De2 bxc6, 1! jne,) bxcs IS. dxcs Lg4! (Uhka,a Dd6l! v,ajstaus 17. f3, ei kelpaja Dh4J!:n tajkia: Sen sij.alan ou,si H. Lc4 Dg5 tai 17. La 6 Dg5 anta'nut valkealle hyviä mahdoilrsuuksi1aj) 17. Dc3! TacB (UhkaJa Txe6! Nyt seura:ijsi 1,81. f3:aj Dh4+! 1:9. g3, Dh fxg4 Dd5 2i1. Tgl Txe61 j.a musta sa,a a,lnakin l'emissin) 18. Lb5 DgS! 19. LaS Dd (Pak!ko, sillä uhkas~ s'ekä Ddl+! että Dxg21) Txc6 21. Da3 Lf3!? (Vielä parempi o:}i:si ollut Tg o84! De6! 2!3. f3: Lh31 24,. Tf2, Lxg2,! 1 215:. Txg2! Txg21+ 2,6. Kxg2i Te2+ 2!7. KfJ.! Txh21! ja musta voittaaj) 22. Lb7? (Oikein o11si ollut 212. e4!! Lxe4! (DX!e4 23,. Lb7!) 2'3. Lb7 Dg5 ili

20 ._ _._ _._ ~._.. _-----_._._. - 2,4. Dg3 Dxg31 2i5. hxgg Te4J jne. Myöskin 2\3. Tg6!? 24. Lxd5 Txg2--f-- 2'5. Khl Txd5 dijttä.ä, sillä valkeal1la, ei ole pajrempaa jaltkoa kuin 2,6. f3 Tdd Tf2. Txf2 38. fxe4 Txh2i+ ja ikui,nen sb.!akki) Tg6! 23 LxdS Txg Khl Txd5 25. e4 (Mikään ei pelarsta!) Tgl Kxgl TgS matti. - E. B ö ö k ( Nuori Voima 2/1939. Ranskalainen peli V. Kiuru E. Böök Tekniikan YlioppHaiden Shalkkikerhon tallviturnarus 19'3,9 L e4 ei) 2. d4 d5 3. Re3 Lb4 4. Rge2 Re6 (UUltUUS! Jos va,lke.a i<l'tkailsil 5. a3:11a, seuraisi 5,. - Lxe3'+ 6. Rxe3' dxe4 7. Lb5 f5' 8. f3 Rf6 ja olisi tultu voisessa siirtojärjestyksessä La!skerin menettelyta,da'an) 5. e5 f6 6. f4 RhS (Parempi kuin vai!hto e5:ssä, jota seuraisi 7. fxe5' Rh6, 3. Lxh6! Dh4+ 9. g3 Dxh6' 10. Dd2! ja vaikealla on m3!inio peli, O. KaJtajisto-Böök, Helsinki 1913,8,) 7. Rg3 (Kysymykseen tulee myös- 7. exf6 Dxf6 8. g3, mutta musta vasta,a 3. - bei! :lla :S3!aden erinomaisen peli-n) a3 LaS! (Pa'rempi kuin vaihto e3:ssa, joka, luj1tta,isi' va,lkean kes,kuslta-al) 9. Le3 fxes 10. fxes Dh4 (Musta uhka'a voitta,a, sotilalan pe J-aama'lla Rf5 12. Lf2 Rxg3 13. Lxg3' Dxd4. Koska, 111. Lxh6' Dxh6 1,2. Dd3 Df4 olisi ilmeisesti mustalle edullista, tulee va,in seuriaava, siirto kysymykseen) d3 B.g g1 LI:> Re2 (Parempi oli-si ollut 13. Dd2. Muunnelma, W. - Rxd4 M. Lxd4 Lxd4 15. Lxh'7 + Dxh7 16. Dxd4, Dxe2,! 1'7. Dxg4! Dxb2 ls'. DM! Df2+ (Ei W. - Dxal Ke2! c5 20. Db3 c4 2,1. DM a5 2:2. DxfB+! jne.) 19. KM Dxg2, joss,a mus1aclla on kolme sotil3!sta upseerista ei a-nn3! selvää tulosta. Sen sija'an pelaamalla Rxe5,! 14. dxe5 Rf2,! 15. Lxf2, Lxf2' Dxf21 Txf2 17. Kxf2 Dd Kfl Dxe5 muslta, aika,ansad,si a'seman, joss,a hänen valtava sotilaskeskus,tansa takaisi voiton) Rexe5! 14.. dxe5 Lf Kd2 (15. Lxf2 Rxf2, johtatsi kvaliteetin ja so-tj,1aan menetykseen) Dg Kc3 c5! 17. b3 (Paremui olisi! ollut sotila,an uhralus 17. Kb3 e4+ ls. Lxe4 dxe4 19. Ka2" v-aikkei se pelastaka'an peliä) Dxe Kd2 c4 19. bxc4 dxc4 20. Lxe4 (Nopea kuolema O'n helpoin!) De3+ ja matti. - E. B ö ö k, «77 valitltua peliä«. Ranskalainen peli G. Goth6ni (NN) E. Griinfhal (ESO) PelaHu ystävyysottelun ESO-NN 1. pöydällä 13. 4, e4 es 2. d4 d5 3. exd5 exd5 4. Ld3 RcS 5. c3 (Ehkä hi!eman parempi O'lisi 5. Re2 ja kuningatarraltsun pelalamlnen c3 ' :een) 5. - Ld6 6. Re2 Rge7 7. Rf4?! (Mielenkiintornen kokeilu, joka johta1a pelin epäta'valhsille urille. Tava,llinen teo-reet:tinen jatko ousi 7. Lf4) 7. - Rg6 (Musta olj! yllättäjen vaikean vallrnnan edessä -,torni!tus on vaarallinen, sillä vallkea: S3Ja pelaamalla joko 'S. Dh5' tai 8. De2 uhkaa,van hyökkäyksen K-si,vust1a1lla eikä myöskäjän Lf5 tunnu täjysi,n turvallisel,ta. Pelisiirto sensijaan t.alrjoaa täydet valstalffiahdo1li!suudet) 8. De2+? (Heikentää valkean mahdohisuuksia, sillä musta saakin ylläittäväjn kehitysetuma,tkan. Hyvä j,atko t,asamahdollisuuksin olij 8. Rxd5 Lxh2 9. Txh2' DxdJ5, W. Lxg6, fxg6, jne.) 8. - Kf8! 9. Rxd5 Le'S! (Tärkeämpä,ä kuin sotila,an -tak3!ijsinvaltaamin,en 9. - Lxh2' avulla oli pelin kehittäminen ja pydkiminen e-linjan ha:ltuuniottamiseen kun~ngatartolrni'llia'vulla - mi'kä juulri oli mus~alilj K-sHlITonl iarrkoitus!) 10. Df3? (LopuIljInen virhe, jolllka jälkeen peli,ei enää! O'le pel3!sltettavi'ssa. Oikein oli ka~kesta huolimatta yrittää l!o. Re31, vaikka, must3!lla Rf4 jäjlkeen onkin 10iS'vava pelij) Rxd4.! 11. cxd4 Lxd5 12. Dg4 h5 13. Dh3 RM 14. f3 Le'S 15. g4 hxg4 IS. fxg4 Ld5! j'aj valke3! a:njtautui. Väitet,täköön vielä, että ranskalainen V3!iihtomuunmelma, Olli «'toi'voton«tasapelimuunnelma! - E. Ridal'a. Nimzointialainen peli E. Griinthal E. Bonsdorff ESO:n SYYistuTn3iUs, ' d4 Rf6 2. c4 es 3. Rc3 Lb4 4. e3 (RubiJllstein-muunnelma) 4. d5 5. Rf3 0-0 S. Ld3 dxe4 7. Lxc4 es 8. O-!l Re6 9. a3 cxd4! 10. exd4 Lxc3 11. bxc3 hs? (Tähän asti on musta pelannut hyvin j.a olisi' jaitkamallal De7 säilyttänyt tasa-aseman. Nyt s'aa va!lkea tilaisuuden hyökkäyks'een mustan kuningalsta vastaa1n) 12. g4! Rxg4 13. h3 RfS 14. Khl Kh8 15. Tgl De7? (Siirto Tg8 olisi antanut mahdollisuuden p;,tlkähiseen puolustukseen, va,ikka on vadkea sanoa, ohsiko- se enä,ä voinut pelastaa peliä) 16. LxhS! gxhs 17. Dd2Kh7 (Jos Rg8, niin 1,8. Txg81+ Kxg8 19. Dxh6' ja valkea voijt1:a1aj) 18. Ld3+ Re4 (Tarkoituksena jatkaa raltsun lyömisen jälkeen siirtoua 1'9'. - f5', jolloin musia olisi, välttänyt ainakin pahimmajn vaaran, mutta:) 19. Rg5+! ja musta luovut,ti, sillä malttia ei voi välttää. Huomautulkset E. G.:n «EteIäsuomal3!isesta'«3(1946. Kafalonialainen peli L. Matikainen (Hyv. SS) V. Lignell (ESO) Pelattu Hyvinkäällä 9. U ottelun ESO-Hyvinkään Shalkki,seura 2,. pöydällä. 1. d4 ds 2. Rf3 Rf6 3. g3 (N.s. kat3!lonialainen peli, jota viime vuosin;a on yhä useammin ruv'ettu käyt,tämään. Mustan va!stasiirto tasoi'tt-aa kultenkin pelit va~va'tta) 3. - LfS! 4. Lg2 es (Tässä samoin kuin vielä kolmen seuraavan siirron sijasta oh parempi pelava h7:""""h6, jotta valkea, ei voisi vaihta,a poils mustan edullisesti kehitettyä lähettiä) LdS S. Hbd2 R.bd7 7. e3 O-O? (Viimeinentilalisuus pelalt,a h7-h6. Nyt s aa valkea hyökkäysmaihdollisuuksi'a) 8. Rh4 Lg6 9. Rxg6 hxg6 10. eli! dxe4 11. Rxe4 Rxe4 12. Lxe4 c6 13. De2 e5 (Kysymykseen tuli pikemminkin 13:. - De7, va~kka vaikealla s1110inkin on hi'eman parempi peli. Tekstisiirto johtaa, pelin avautumiseen, jolloin valkean lähettipa:rin t01mill't'amabdo1lisuude,t kalsvavalt) 14. Tdl exd4 15. Lxg6 Df6 (Eikä 1'5. - fxg6 16. De61+ Kh8 17. Dxd6 ja va,lkea V'oittaal) IS. Le2 Tfe8 17. Dd3 Re5! (Välttämätön, shlä g cxd4lvoittaa sotilaaln ja pelin. Sensijaan olisi huono }IS. Dxd4, sillä pelaamall3j W. - Le5'! W. Dxf6. Rxf h3 Te2: sa,a musta hyvän hyökkäyksen) 18. Dh7+ Kf8 19. f4? (Raltkaiseva virhe, sinä nyt jää valkean kuninga's,alttiiksi mustald upseerien hyökkäykselle. Sensij,a1an 19'. h4l! olisi t3jrjonnurt hyviä voitonmahd:ollisu!uksi,a, esim Le5 20. Le4! dxe3' 211. Lg5' Dxf2+ 22,. Khl f6-2,3. Tfl, exb2 24. T3!bl Dd4 215,. Txf6+! Rf7 2i6. Txf7i+ Kxf Tfl+ j.n.e.) 19. LeS! 20. cxd4 (Jos 210. fxe5" ni'in d3+! 211. Kg2 Df2+ 2,2. Kh3 dxc2, 23. Td 7 Dfl +! 2:4. Kh4, (-ei 214:. Kg4 Dd1: +!) Le Txe7 De4+! ja musta voittaa) Rf Kf2 (Häviöön johtaivat myös j'3trnot 2,1. Khl Te2!212. dxe5' Txh~ Dxh2, Rxh2, 24. Kxh2i Dh! Kg2, TeS, 26. Ld3, Dh5 j.n.e. v3!}kean kunimkalajn huonon alseman vuoksi sekä 21. Kf7 De Ld3 Dd5 2,3. dxe5, Dxe5 24. Dh8+ K!e7 215'. Tel+ Kd7 2,6. Txe8 Txe3 j:a 2,1. Kg2 Dee! 2:2:. Ld31 Rell+ 213,. Kh3 Dg2+ 2'4. Kg4 Df3+ j.n.e.) Rxd4 22. Le3 Txe3! (Tämän ctornin lyöminen ei t~etenkään käy päilllsä: 2'3,. Kxe3! Rxe2+ ~4. Kf3' Dxb2 j.n.e.) 23. Dh8+ Ke7 24. Dxa8 Te Kfl DeS! 26. Dxb7+ Kf6 27. Lb3 Tf2+ (Turhaa tait-e1iua. YksinkertaJi'sin V1O'ittoja~ko oli 2'7. - Dh3'+ 2!S. Kgl Dg2, ja matti) 28. Kgl Rf3+ ja v,alkea luovutti, sillä seuraa matti, seuraalv3!ssa siirrossal. Harvinaisen jännittä'vä ja, sommitelm3.ll'ik,as pelt! - E. G r ii n t h a 1, «Eteläsuom3!lainen«1(19148.

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096.

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096. Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 s\\ PÄÄTOIMITTAJA Esko NuutiLainen, PL 61, 04401 Järvenpää, puh 90-2919319

Lisätiedot

() <) 0 ::.' c c. ()OO<.JCOOO. o ;) (., i) 0 () n. o (: o n 0 0 '" 0. \0 Q 2as..>o:._,..:, };50~;'O 0000'..>0{'00:..JDwo " () C C

() <) 0 ::.' c c. ()OO<.JCOOO. o ;) (., i) 0 () n. o (: o n 0 0 ' 0. \0 Q 2as..>o:._,..:, };50~;'O 0000'..>0{'00:..JDwo  () C C OCOOOSOOt;8COOG f'c000q-;,ooc';:;,oaog OC0~I,}OGa0'00oo;,OC O 90nQDC00"OCOOOGOC o Q '" P '.J 0 (").;) (' (;0 ~.J.:, Q 0 ("> 0;c,c:or, (:;COUO:::;Q,") :; 0 0 o n 0 0 " () C C '" 0 \0 Q 2as..>o:._,..:, };50~;'O

Lisätiedot

SUOMEN SNAI I. Musta aloitti todellisen Pyörityksen. Miten? (sivu 246) N:o 7

SUOMEN SNAI I. Musta aloitti todellisen Pyörityksen. Miten? (sivu 246) N:o 7 SUOMEN SNAI I Musta aloitti todellisen Pyörityksen. Miten? (sivu 246) 1977 N:o 7 HANKI ILMOITUKSIA SUOMEN SHAKKIIN! ITSELLESI TULEVA HANKINTAPALKKIO ON 20%. Lehtemme toivoo, että kaikki ne, joilla vähänkin

Lisätiedot

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 2/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 3/2000)

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 2/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 3/2000) Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 2/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 3/2000) Sarjan toisessa osassa tutustumme erääseen Botvinnik-slaavilaisen sivumuunnelmaan, siirrolla 7. a4 alkavaan asemallisena

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat KAKSOISMESTARI Tässä numerossa mm: 307 Suomen mestaruusturnaus 320 Nuorten Suomen mestaruudet

Lisätiedot

::::::::::::oshåkkileh-ti

::::::::::::oshåkkileh-ti """",,q....,ee.ooo OO(J&Ql6oo;}&C>oB(;G00t>a.& 0QO 0!l;l"QQOOöl')

Lisätiedot

----- ~~I ~ ------., \" N:o 3 KESÄKUU 1959J

----- ~~I ~ ------., \ N:o 3 KESÄKUU 1959J SuOmlln 35 'Vuotta ----- ~~I ~ ------., ( \" N:o 3 KESÄKUU 1959J 8HAKKI S 1 S Ä L T Ä Ä mm. Maa 0 t tel u Suo m i-n e u v 0 s t 0 - E e s t i, Katsaus Neuvostoliiton mestaruusturnauksen 1959 ava u k s

Lisätiedot

SUOMEN SHIKKI. Musta pelasi tässä 1.- Tg4? ja hävisi. Mikä olisi ollut voittojatko? N:o 6

SUOMEN SHIKKI. Musta pelasi tässä 1.- Tg4? ja hävisi. Mikä olisi ollut voittojatko? N:o 6 SUOMEN SHIKKI Musta pelasi tässä 1.- Tg4? ja hävisi. Mikä olisi ollut voittojatko? (sivu 205) 1977 N:o 6 KAKSOISVOITTO GAUSDALISSA - YRJÖ RANTANEN KV, MESTARIKSI! Gausdalin turnauksessa 14-21.8 saavuttivat

Lisätiedot

:\1aailmanmestarijoukkue: Paavilainen, Perkonoja ja Hurme

:\1aailmanmestarijoukkue: Paavilainen, Perkonoja ja Hurme :\1aailmanmestarijoukkue: Paavilainen, Perkonoja ja Hurme HEART OF FINLAND KOTBIAISIA TULOKSIA 8 1995 JOUKKUEPIKASHAKIN SM SYNTYMÄPÄlVIÄ SISÄLLYS 8/1995 PÄÄTOIMITTAJA 239 Heart of Finland 252 Tehtäväshakkia

Lisätiedot

... ... ... ... ... ... ... ... ~ ... ... ...,... ... ... ... ... ... ... ... ... .:.:.:.: ... Co... &.. 0... EI et... ... e C S.

... ... ... ... ... ... ... ... ~ ... ... ...,... ... ... ... ... ... ... ... ... .:.:.:.: ... Co... &.. 0... EI et... ... e C S. ..........................,........ Co....... &.. 0... EI et........... "......................................... }{,... ~ '.....:.:.:.:........ e............... " f,.................... C S 4t E o N:o

Lisätiedot

Suomen K.eskusshakki/iitto Suomen Shakkifiitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096. Tässä numerossa mm:

Suomen K.eskusshakki/iitto Suomen Shakkifiitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096. Tässä numerossa mm: Suomen K.eskusshakki/iitto Suomen Shakkifiitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 MARKO MANNINEN - KAKSOISVOITTAJA Kuva: Mikko Markkula Tässä numerossa mm:

Lisätiedot

Joose Norri puolusti menestyksellä Suomen mestaruuttaan SELO- JA ELO LISTAT ANAND-KAMSKY. 5'1-TCR::\AUKSET KOTl\IAISIA TULOKSIA 6-7 1995

Joose Norri puolusti menestyksellä Suomen mestaruuttaan SELO- JA ELO LISTAT ANAND-KAMSKY. 5'1-TCR::\AUKSET KOTl\IAISIA TULOKSIA 6-7 1995 Joose Norri puolusti menestyksellä Suomen mestaruuttaan 5'1-TCR::\AUKSET KOTl\IAISIA TULOKSIA 6-7 1995 SELO- JA ELO LISTAT ANAND-KAMSKY SISÄLLYS 6-711995 PÄÄTOIMITTAJA 191 SM-turnaukset 199 Anand-Kamsky

Lisätiedot

SUOMEN "SHIKKI. Mikä valkean D-shakki päätti pelin heti? Larsen-Portisch, 3. ottelupeli (sivu 88) N:o 3

SUOMEN SHIKKI. Mikä valkean D-shakki päätti pelin heti? Larsen-Portisch, 3. ottelupeli (sivu 88) N:o 3 SUOMEN "SHIKKI Mikä valkean D-shakki päätti pelin heti? Larsen-Portisch, 3. ottelupeli (sivu 88) 1977 N:o 3 Suomen BPOy HANKI ILMOITUKSIA SUOMEN SHAKKIIN! ITSELLESI TULEVA HANKINTAPALKKIO ON 20%. Lehtemme

Lisätiedot

SHAKKIKIRJAlLlSUUTT A. AKATEEMiNEN KIRJAKAUPPA. Keskuskatu 1 00100 Helsinki 10 puh. 625901/218. SHAKKIPElEJÄ. nappulat, 3 kokoa. 42,35, 30,50 ja 23,80

SHAKKIKIRJAlLlSUUTT A. AKATEEMiNEN KIRJAKAUPPA. Keskuskatu 1 00100 Helsinki 10 puh. 625901/218. SHAKKIPElEJÄ. nappulat, 3 kokoa. 42,35, 30,50 ja 23,80 SHAKKIKIRJAlLlSUUTT A AKATEEMiNEN KIRJAKAUPPA Keskuskatu 1 00100 Helsinki 10 puh. 625901/218 SHAKKIPElEJÄ Puunappulat 26,35 STAUNTON KING n:o 80 nappulat woodyren-muovia 38,90 pelilaudat pahvia: pieni

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN HS-TURNAUS HELSINGISSÄ 16.-29.3.1981

KANSAINVÄLINEN HS-TURNAUS HELSINGISSÄ 16.-29.3.1981 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat KANSAINVÄLINEN HS-TURNAUS HELSINGISSÄ 16.-29.3.1981 Yleisnäkymä Jugend-salin avarista pelitiloista.

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKI. Sznapik-Gaprindashvili Miten musta jatkoi? S N:o 4

SUOMEN SHAKKI. Sznapik-Gaprindashvili Miten musta jatkoi? S N:o 4 SUOMEN SHAKKI Sznapik-Gaprindashvili Miten musta jatkoi? S. 134 1977 - N:o 4 I AVOIN SUOMEN SM-TURNAUS, HELSINKI 4.-19.6.1977 1. Antti Pyhälä, G 10i/13 2. Yrjö Rantanen, TaSY 10~ 3. Timothy Binham, HSK

Lisätiedot

Rikospoliisien Shakkikerho ry 2 2004

Rikospoliisien Shakkikerho ry 2 2004 Rikospoliisien Shakkikerho ry 2 2004 Palmberg ilmo 28touko.indd 1 28.5.2004 13:26:37 2 RIKOSPOLIISIEN SHAKKIKERHO R.Y. www.riksha.fi Hallitus: Jari Lehvonen, puheenjohtaja puh (09) 189 5587 email: jari.lehvonen@helsinki.poliisi.fi

Lisätiedot

Suomen. , ~ml_--.. (N:O 9 MA RRASKU U 1958) SHAKKI SUURMESTARI MIHAIL TAL

Suomen. , ~ml_--.. (N:O 9 MA RRASKU U 1958) SHAKKI SUURMESTARI MIHAIL TAL Suomen, ~ml_--.. (N:O 9 MA RRASKU U 958) SHAKKI SUURMESTARI MIHAIL TAL Portorozin suurturnauksen voittaja ja Miinchenin kisojen paras pelaaja! - Mihin ehtii vielä? Shak/~ikerhol! Shakinh arrastajat! SHAKKIKELLOJA

Lisätiedot

SHAKKI. :.:... LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELlOJA - YHDY PANKKI. Kartuttakaa Osmo" Kailan shakkirahastoa tili n:o 5344/PYP Lauttasaari-Keskusta

SHAKKI. :.:... LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELlOJA - YHDY PANKKI. Kartuttakaa Osmo Kailan shakkirahastoa tili n:o 5344/PYP Lauttasaari-Keskusta SuomlZ.n &mw.r ~l ~~~ ~ ( N:o 5 L 0 K AKU U I 9 6 7 J SHAKKI :.:... LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELlOJA - Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Ohjevähittäishinta 40:-. Alan liikkeille myös tukuttain.

Lisätiedot

SHAKKI SUOMEN ..J 81 SÄLLYS:

SHAKKI SUOMEN ..J 81 SÄLLYS: SUOMEN SHAKKI N:o 5 ELO KUU -~ AKATEEMI~EN MAAOTTELU HOLLANTI-SUOMI:. pöydän peli O. Kaila-J. J. Oosterwijk Bruyn (oik.) alkamassa. Katsojat vasemmalta: B. W. Bekker, J. C. Sorgdrager, Suomen Keskusshakkiliiton

Lisätiedot

illllpi SU()MEN Shakki KvM-tuloksen tehnyt Petri Kekki kohtaa voittosijaa jakaneen Mihail Rytshagovin ESPOON KV. TURNAUS KOTIMAISIA TULOKSIA

illllpi SU()MEN Shakki KvM-tuloksen tehnyt Petri Kekki kohtaa voittosijaa jakaneen Mihail Rytshagovin ESPOON KV. TURNAUS KOTIMAISIA TULOKSIA illllpi SU()MEN Shakki KvM-tuloksen tehnyt Petri Kekki kohtaa voittosijaa jakaneen Mihail Rytshagovin ESPOON KV. TURNAUS KOTIMAISIA TULOKSIA 9 1995 NUORTEN PALSTA SEURAJOUKKUEIDEN SM SISÄLLYS 911995 PÄÄTOIMITTAJA

Lisätiedot

SHAKIN SM-TURNAUS HELSINGISSÄ 8.-22.6.1983

SHAKIN SM-TURNAUS HELSINGISSÄ 8.-22.6.1983 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitta Työväen Shakkiliitta Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 SHAKIN SM-TURNAUS HELSINGISSÄ 8.-.6.198 HEIKKI WESTERINEN KAARLE OJANEN HeLsingissä

Lisätiedot

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 3/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 4/2000)

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 3/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 4/2000) Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 3/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 4/2000) Artikkelin viimeissä osassa tutustumme erääseen terävään varianttiin, joka joutui 1990-luvun loppupuolella valtavan

Lisätiedot

JÄLLEEN MAAILMANMESTARUUS

JÄLLEEN MAAILMANMESTARUUS Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 JÄLLEEN MAAILMANMESTARUUS Suomi voitti jälleen pikaratkaisemisen joukkuemaai

Lisätiedot

SHAKKI. Sllom~n ~=I. ,TAPAtlTUI v. 1958 (~---JOUL~~UU---~

SHAKKI. Sllom~n ~=I. ,TAPAtlTUI v. 1958 (~---JOUL~~UU---~ Sllom~n ~=I (~---JOUL~~UU---~ SHAKKI,TAPAtlTUI v. 1958 Tammikuussa: Yhdysvaltain alueturnauksen voitti ylivoimaisesti Bobby Fischer. Helsingin mestariksi leivottiin A. Fred. Shakinpäivä,kokosi jälleen

Lisätiedot

~c::_'::"} ".,,,,"~t~:--';';i, ~.(, ;;~ Oi!>;)C<...,[''',:-6'''0{)&~;D. .D >'-' '-'.:; V.:) <'> :;, c. 0 1) ;::, ouoc;::;oooooco('c()o

~c::_'::} .,,,,~t~:--';';i, ~.(, ;;~ Oi!>;)C<...,[''',:-6'''0{)&~;D. .D >'-' '-'.:; V.:) <'> :;, c. 0 1) ;::, ouoc;::;oooooco('c()o 00';'0 '" c-,;;cj l>"uv",0";:; y"o"~()u&"'/';:'gg>g:'::':)0 &O~.u0e.()...,,,gO"'QO '~0,",,,,&v,,,uV{:j

Lisätiedot

r--& *' 1_--..\ Kouvolan Shakkikerhon 25-vuotisjuhlakilpailusta

r--& *' 1_--..\ Kouvolan Shakkikerhon 25-vuotisjuhlakilpailusta "':;;uomen r--& *' 1_--..\ l N:o 2 HU H T 1 KUU 1955) S H A I~ I~ I Kouvolan Shakkikerhon 25-vuotisjuhlakilpailusta ajalla 2. 1.-9. 1. 1955. Kuvassa näkymä I. luokan turnauksen viimeiseltä kierrokseha

Lisätiedot

r---------- ~ --------~J LN:o 8 LOKAKUU 1958 PORTOROZIN SUURTURNAUKSEN OSANOTTAJAT

r---------- ~ --------~J LN:o 8 LOKAKUU 1958 PORTOROZIN SUURTURNAUKSEN OSANOTTAJAT Suomen ~~I r---------- ~ --------~J LN:o 8 LOKAKUU 958 SHAKKI PORTOROZIN SUURTURNAUKSEN OSANOTTAJAT Turnauksen voitti suurmestari M. TaI i (0). toisen palkinnon vei suurmestari S. Gligori6.!II-IV P. Benkö

Lisätiedot

PAULI PERKONOJALLE JA SUOMELLE HOPEAA!

PAULI PERKONOJALLE JA SUOMELLE HOPEAA! Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 PAULI PERKONOJALLE JA SUOMELLE HOPEAA! Shakkitehtävien ratkaisemisen maailmanmestaruuskilpailuissa

Lisätiedot

----------. suotjten I-tAKKI. S)Doää C30uiua JOULUKUU. ,N:o 8. ~nne{{ista Uutta cmuotta

----------. suotjten I-tAKKI. S)Doää C30uiua JOULUKUU. ,N:o 8. ~nne{{ista Uutta cmuotta _... ~ suotjten I-tAKKI,N:o 8 JOULUKUU 1950 ITÄ.SUOMEN SHAKKILIITON PERUSTAVASTA KOKOUKSE TA. Istumassa (vasemmalta) P. Laine (Varkaus), V. Tirkkonen (Pieksämäki), E. Heilimo (Iisalmi) ja M. Ryynänen (Kuopio).

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Naisten maailmanmestari Maija Tshiburdanidze keskustelemassa Suomessakin

Lisätiedot

Fur Anfänger und Fortgeschrittene 1975 288 s. 46,80 KATEEMINEN KIRJ K Keskuskatu i, 00100 Helsinki 10, puh. 90-651 122/157

Fur Anfänger und Fortgeschrittene 1975 288 s. 46,80 KATEEMINEN KIRJ K Keskuskatu i, 00100 Helsinki 10, puh. 90-651 122/157 W. lombardy: SNATCHED OPPORTUNITIES ON THE CHESSBOARD Quick Victories In 200 Reeent Master Games 1973 340 s. 43,'lO H. Kasparjan: ZAUBER DES ENDSPIElS SOdwestschach-Reihe, Bd. 15 1974 135 s. 41,- W. Unzicker:

Lisätiedot

SUC)MEN Suomen Kesknsshakkiliiton Suomen Shakkiliiton Työväen Shakkiliiton ja Suomen Tehtäväniekkojen äänenltanna.ttaja

SUC)MEN Suomen Kesknsshakkiliiton Suomen Shakkiliiton Työväen Shakkiliiton ja Suomen Tehtäväniekkojen äänenltanna.ttaja ~uomen MM ottelun pääuäjäistilaisuuden kohokohta: maailmanmestari Mihail B 0 tv i n n iki n seppelöinti on suorifej:tu. Oikealla ex-maailmanmes±ari M. Euwen tyiär, neiti E uwe, vasemmalla FIDE:n varapresidentti

Lisätiedot

Rikospoliisien Shakkikerho ry 1 008

Rikospoliisien Shakkikerho ry 1 008 Rikospoliisien Shakkikerho ry 1 008 RIKOSPOLIISIEN SHAKKIKERHO 1958 1 Rikospoliisien Shakkikerhon jäseniä Tampereen seudulla tervehtivät: Lempääläntie 21 Tampere, Puh. 03-251 8411 WWW.PIRAMK.FI Pirkanmaan

Lisätiedot

Näkymä rca:n ehdokasottelujen pelipaikalta SELOLISTA KOTIMAAN TULOKSIA PCA:~ EHDOKASOTTELUT KÄRKILISTAT 7-8 1994

Näkymä rca:n ehdokasottelujen pelipaikalta SELOLISTA KOTIMAAN TULOKSIA PCA:~ EHDOKASOTTELUT KÄRKILISTAT 7-8 1994 Näkymä rca:n ehdokasottelujen pelipaikalta PCA:~ EHDOKASOTTELUT KÄRKILISTAT 7-8 1994 SELOLISTA KOTIMAAN TULOKSIA SISÄLLYS 7-8/1994 251 Pääkirjoitus 252 PCA:n ehdokasottelut 264 Madridin turnaus 266 Konsala:

Lisätiedot

8HAKKI. S ilo men (N:O 6 LOKAKUU 1959J. 4. Ehdokasturnauksen kärkimiehet. 35 vuotta ~ml_-... Toisen vaiheen jälkeen

8HAKKI. S ilo men (N:O 6 LOKAKUU 1959J. 4. Ehdokasturnauksen kärkimiehet. 35 vuotta ~ml_-... Toisen vaiheen jälkeen 35 vuotta ~ml_-... S ilo men (N:O 6 LOKAKUU 1959J 8HAKKI 4. Ehdokasturnauksen kärkimiehet Toisen vaiheen jälkeen Paul Keres. joka johti turnausta toisen vaiheen jälkeen. Pystyykö hän torjumaan loistavatyylisen

Lisätiedot

I H A I( I( I. guom(2n. JJ&?fII1. , rjii\ ~ -., ( N:o l HELMIKUU 1953)

I H A I( I( I. guom(2n. JJ&?fII1. , rjii\ ~ -., ( N:o l HELMIKUU 1953) guom(2n JJ&?fII1, rjii\ ~ -., ( N:o l HELMIKUU 1953) I H A I( I( I Turun Shakinys:tävien 30-vuotisjuhlaturnauksesia Pelaajat vasemmalta: O. Riihimaa, A. Alin (näkyy huonosti), J. Hietala ja N. OIkkonen.

Lisätiedot

Aleksander Shneider uusi voittonsa Heart of Finlandissa

Aleksander Shneider uusi voittonsa Heart of Finlandissa Aleksander Shneider uusi voittonsa Heart of Finlandissa 8:\1 -TCR~A UKSET HEART OF FINLAND 8 1993 SOKKOSHAKIN SM NUORTEN SHAKKIA: LOPPUPELITAITOA SISÄLLYS 8/1993 231 Pääkirjoitus 232 Suomen mestaruusturnaukset

Lisätiedot

Y~'jöiä - Vuoden shakilllpelaaja. Haastattelu sisäsivuiua. MESTARUUS 1-1= SELO- JA ELOLISTAT EN JA HORGENIN TURNAUKSET SEURAJOUKKUEIDEN SM

Y~'jöiä - Vuoden shakilllpelaaja. Haastattelu sisäsivuiua. MESTARUUS 1-1= SELO- JA ELOLISTAT EN JA HORGENIN TURNAUKSET SEURAJOUKKUEIDEN SM Y~'jöiä - Vuoden shakilllpelaaja. Haastattelu sisäsivuiua. 1-1= MESTARUUS EN JA HORGENIN TURNAUKSET 1 996 SELO- JA ELOLISTAT SEURAJOUKKUEIDEN SM ------------ SISÄLLYS 1/1996 PÄÄ TOIMITT AJA 3 Pääkirjoitus

Lisätiedot

= T.Porrasmaa, P.Houtsonen 0 T.ViLjava, H.Fröberg

= T.Porrasmaa, P.Houtsonen 0 T.ViLjava, H.Fröberg Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SHAKKIKERHO FISCHER JOHTAA MESTARUUSSARJAA Seurajoukkueiden SM-kiLpaiLujen.

Lisätiedot

fihakki LUOTETTAVIA SHAKKIKElLOJA Suom(2ll ,------ ------, luottamuspankki Ilmoittajat tukevat meitä - tukekaa ilmoittajiamme

fihakki LUOTETTAVIA SHAKKIKElLOJA Suom(2ll ,------ ------, luottamuspankki Ilmoittajat tukevat meitä - tukekaa ilmoittajiamme Suom(2ll ~~~ "Ail\,------ %~i ~ l ------, N:04KESÄKUU1972 j fihakk LUOTETTAVA SHAKKKElLOJA Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Alan liikkeille myös tukuttain. Maahantuoja: Helsinki 25, Topeliuksenkatu

Lisätiedot

!)!!#!!2!!'&!322 2!)!-,,!32!!!2!!!!!!!1!!31+!31 1!-+!!31!31!'A@!*((!!$"

!)!!#!!2!!'&!322 2!)!-,,!32!!!2!!!!!!!1!!31+!31 1!-+!!31!31!'A@!*((!!$ 21. tunti: Hyvät ja huonot lä- hetit Vaikka huonon lähetin voisi keskipelissä kompensoida muiden nappuloiden aktiivisuudella, niin loppupelissä tälläinen lähetti on usein syynä häviöön. I. esimerkki. Averbah

Lisätiedot

... ... . " ... ... ... ' ... ... ~:~:~:: ... ""4O. ileh_i. s:sha. ~ Maalis-huhtikuu. N:o 2

... ... .  ... ... ... ' ... ... ~:~:~:: ... 4O. ileh_i. s:sha. ~ Maalis-huhtikuu. N:o 2 tt. ".......................... tl... '..... ""4O...... ~:~:~:: N:o 2, E s:sha 0 ileh_i ~ Maalis-huhtikuu UI 1963 SHAKINHARRAST AJATI Suomen Shakblehden kustantamana ilmestyy syys'kuussa bulletiini. joka

Lisätiedot

Rikospoliisien Shakkikerho ry 4 2004

Rikospoliisien Shakkikerho ry 4 2004 Rikospoliisien Shakkikerho ry 4 2004 1 2 RIKOSPOLIISIEN SHAKKIKERHO R.Y. www.riksha.fi Hallitus: Jari Lehvonen, puheenjohtaja puh (09) 189 5587 email työ: jari.lehvonen@helsinki.poliisi.fi email koti:

Lisätiedot

Anatoli Karpov kukistaa Jan Timmanin MM-OTTELUT JATKUVAT SM-LIIGA KÄYNNISTYI TEHTÄVÄRATKAISUN MM NUORET VOITTN AT NORJASSA

Anatoli Karpov kukistaa Jan Timmanin MM-OTTELUT JATKUVAT SM-LIIGA KÄYNNISTYI TEHTÄVÄRATKAISUN MM NUORET VOITTN AT NORJASSA Anatoli Karpov kukistaa Jan Timmanin MM-OTTELUT JATKUVAT SM-LIIGA KÄYNNISTYI TEHTÄVÄRATKAISUN MM NUORET VOITTN AT NORJASSA 10 1993 SISÄLLYS 10/1993 303 Pääkirjoitus 305 MM-ottelut 313 Sommitelmia 315 Nuorten

Lisätiedot

SHAKKIKERHO FISCHER JOHTAA SM-LIIGAA

SHAKKIKERHO FISCHER JOHTAA SM-LIIGAA Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitta Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SHAKKIKERHO FISCHER JOHTAA SM-LIIGAA SarjatauLukot pääsarjoissa kolmen kierroksen

Lisätiedot

SUO"EN SHAKKI I.KANKO - T.BINHAM. SSL:n mestaruus 1978 Kanko sommitteli näyttävästi 117). N:03

SUOEN SHAKKI I.KANKO - T.BINHAM. SSL:n mestaruus 1978 Kanko sommitteli näyttävästi 117). N:03 SUO"EN SHAKKI I.KANKO - T.BINHAM SSL:n mestaruus 1978 Kanko sommitteli näyttävästi (sivut 91 ja 117). 1978 N:03 86 SUO M E N S H A K K 1 ERKKI TURUNEN Kuva: Jörn Elfving Helsingin mestari diplomi-insinööri

Lisätiedot

shåkkilehl'i " c""", " ~,,~,,~ (', ~ r, "' "l " A, ~ 0-- N:o 8

shåkkilehl'i  c,  ~,,~,,~ (', ~ r, ' l  A, ~ 0-- N:o 8 N:o 8 shåkkilehl'i, ~' c: c E 0-- ~ UI " c""", " ~,,~,,,,~ (', ~ r, "' "l " A, ~ 1961 SHAKINPELAAJAT! VENÄLÄISIÄ SHAKKIKELLOJA saapunut pieni erä. Hinta 5950:-~ Shakkiseurat ja shakinharrastajat! SUOMEN

Lisätiedot

SHAKKI YHDY PANKKI ... ~~ LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. ~ luottamusp>lllkki , / Ilmoittajat tukevat meitä - tukekaa ilmeitta1'iamme

SHAKKI YHDY PANKKI ... ~~ LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. ~ luottamusp>lllkki , / Ilmoittajat tukevat meitä - tukekaa ilmeitta1'iamme ... ~~ ~l~~~~ r--n-:-o-7--mar RAS KU-U--1-9-7-2-', / SHAKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Alan liikkeille myös tt:tktfuain. Maahantuoja: Helsinki 25, Topeliuksenkatu

Lisätiedot

r---- l N:o 2 MAALISKUU 1952)

r---- l N:o 2 MAALISKUU 1952) r---- l N:o 2 MAALISKUU \ 1952) 1 Shakkiliittojen palsta Suomen Keskusshakkiliitto Kansain Shakkikisai ovat toteutumassa, sillä pitkällisten neuvottelujen jälkeen valtiovalta on myöntänyt avustuksen jonka

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKI. I N:o " r SISÄLLYS: "\ ~ ~ KESÄKUU 1948

SUOMEN SHAKKI. I N:o  r SISÄLLYS: \ ~ ~ KESÄKUU 1948 SUOMEN SHAKKI I N:o " KESÄKUU 1948 :\:IAAILlVIAN!\'IESTARUUSOTTEL"UK P xx TYTTY"~ Osanottajat vasernmalta oikealle: P. Kerr:;s, V. Smyslov, S. Resheysky, :\1. Emve ja maailmanmestari :\1. B 0 tv i 11 11

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 PIKASHAKIN SUOMEN MESTARIT THOMAS RISTOJA Kuva: Jörn Elfving NIINA KOSKELA

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 ELO - L U V U T 1.1.1986 MAAILMAN KÄRKI SuomaLaiset: 1. Garri Kasparov (SU)

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 ANATO~I KARPOV KUKISTI EHDOKASOTTELUJEN NELJÄNNESVÄLIERISSÄ HELPOSTI JOHANN

Lisätiedot

Suomen mestarit: Marko Manninen ja Markku Hartikainen NUORTEN SUOMEN MESTARUUDET UUDET ELOLUVUT UUDET SELOLUVUT NUORTEN SHAKKIA: ASKEL ASKELEELTA 6-7

Suomen mestarit: Marko Manninen ja Markku Hartikainen NUORTEN SUOMEN MESTARUUDET UUDET ELOLUVUT UUDET SELOLUVUT NUORTEN SHAKKIA: ASKEL ASKELEELTA 6-7 Suomen mestarit: Marko Manninen ja Markku Hartikainen UUDET ELOLUVUT UUDET SELOLUVUT NUORTEN SUOMEN MESTARUUDET NUORTEN SHAKKIA: ASKEL ASKELEELTA 6-7 1993 SISÄLLYS 6-7/1993 179 Pääkirjoitus 180 Nuorten

Lisätiedot

Kirjeshakin nykypäivää ja mitä iloa siitä on lähishakinpelaajalle? Ensimmäinen kirjeshakkiturnaukseni vanhana lähipelaajana

Kirjeshakin nykypäivää ja mitä iloa siitä on lähishakinpelaajalle? Ensimmäinen kirjeshakkiturnaukseni vanhana lähipelaajana Kirjeshakin nykypäivää ja mitä iloa siitä on lähishakinpelaajalle? Tämä tarina on kirjeshakista ja sen nykytilasta koneiden ja internetin aikakaudella. Tämä on omakohtainen kertomus siitä, miten itse löysin

Lisätiedot

Janne :\'lertasehe toinen peräkkäinen mitali koululaisten PM-kilpailuista - nyt pronssinen.

Janne :\'lertasehe toinen peräkkäinen mitali koululaisten PM-kilpailuista - nyt pronssinen. Janne :\'lertasehe toinen peräkkäinen mitali koululaisten PM-kilpailuista - nyt pronssinen. NAISTEN ALUETURNAUS KOULULAISTEN PM 3 1995 SEURAJOUKKUEIDEN SM PCA:N EHDOKASOTTELUT SISÄLLYS 3/1995 PÄÄTOIMITTAJA

Lisätiedot

Koululaisten PM Oslossa 18.-20.2.2005 (ilm. Suomen Shakissa) TAPANI SAMMALVUO tapani.sammalvuo@shakkitori.com

Koululaisten PM Oslossa 18.-20.2.2005 (ilm. Suomen Shakissa) TAPANI SAMMALVUO tapani.sammalvuo@shakkitori.com Koululaisten PM Oslossa 18.-20.2.2005 (ilm. Suomen Shakissa) TAPANI SAMMALVUO tapani.sammalvuo@shakkitori.com Koululaisten PM pelattiin tänä vuonna Oslossa 18.-20.2.2005. SKSL:n ja Velhojen valmennussopimuksen

Lisätiedot

l N:o 2 HUHTIKUU ~) SHAKKI TAL ALOITTI VOITOLLA

l N:o 2 HUHTIKUU ~) SHAKKI TAL ALOITTI VOITOLLA Suomen 36 vuotta r--~' _~I_~ l N:o 2 HUHTIKUU ~) SHAKKI TAL ALOITTI VOITOLLA maailmanmestaruus kamppailun. Bo tv i n n i k epäonnistui pahasti keskipelissä, eikä nuorella haastajalla ollut vaikeuksia pelin

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Eri upseerit vastaan sotilas...2. Kuningatar vastaan sotilas... 2 Torni vastaan sotilas... 3 Kevytupseeri vastaan sotilas...

Sisällysluettelo. Eri upseerit vastaan sotilas...2. Kuningatar vastaan sotilas... 2 Torni vastaan sotilas... 3 Kevytupseeri vastaan sotilas... Sisällysluettelo Eri upseerit vastaan sotilas... Kuningatar vastaan sotilas... Torni vastaan sotilas... Kevytupseeri vastaan sotilas... Kevytupseeri ja sotilas vastaan kuningas... Ratsu ja sotilas vastaan

Lisätiedot

SNAIII SUOMEN. N:o 1 SM WESTERINEN - SM SIGURJONSSON NEW YORK 1977

SNAIII SUOMEN. N:o 1 SM WESTERINEN - SM SIGURJONSSON NEW YORK 1977 SUOMEN SNAIII SM WESTERINEN - SM SIGURJONSSON NEW YORK 1977 Musta uhkaa mattia, mutta valkealla on siirtovuoro. Heikki pisti myllyn pyörimään! (5. 11) 1978 N:o 1 STS:ssa eletaan nyt reaaliaikaa. 1 uotji

Lisätiedot

,SjU\O,M;E~1 SRI. KANKO - OJANEN, Helsinki 1979 Musta on juuri pelannut Db6-b4. Miten valkea osoitti sen virheeksi? Sommitelmaosasto.

,SjU\O,M;E~1 SRI. KANKO - OJANEN, Helsinki 1979 Musta on juuri pelannut Db6-b4. Miten valkea osoitti sen virheeksi? Sommitelmaosasto. ,SjU\O,M;E~1 SRI KANKO - OJANEN, Helsinki 1979 Musta on juuri pelannut Db6-b4. Miten valkea osoitti sen virheeksi? Sommitelmaosasto. KILPAILU- JA TAPAHTUMA KALENTERI joulukuu 1979 - syyskuu 1980 Tähdellä

Lisätiedot

Matinteko (1 / 10) Matinteko (2 / 10) Helpointa matin tekeminen on kahdella raskaalla upseerilla (esim. kuningattarella ja tornilla).

Matinteko (1 / 10) Matinteko (2 / 10) Helpointa matin tekeminen on kahdella raskaalla upseerilla (esim. kuningattarella ja tornilla). Shakkinappuloiden voimasuhteet Matinteko (1 / 10) Kuningas on pelin tärkein nappula, ilman kuningasta peli on hävitty. 1. Kuningas + Daami + Torni vs Kuningas Matinteko (2 / 10) Helpointa matin tekeminen

Lisätiedot

SHAKKI YHDY PANKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. 3a(Jm(Zn. Uudista,kaa tilauksenn,e vuodelle 1972! " luottamuspankki

SHAKKI YHDY PANKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. 3a(Jm(Zn. Uudista,kaa tilauksenn,e vuodelle 1972!  luottamuspankki 3a(Jm(Zn SHAKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Alan liikkeille myös tukuttain. Maahantuoja: Helsinki 25, Topeliuksenkatu 13 Puh. 440628 YHDY PANKKI " luottamuspankki

Lisätiedot

Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 KOLMOISVOITTO ESPOON KANSAINVÄLISESSÄ TURNAUKSESSA! KIMMO VÄLKESALMI EERO

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKI HARRI HURME - EERO RAASTE. Valkea päätti pelin voimasiirrolla. N:06

SUOMEN SHAKKI HARRI HURME - EERO RAASTE. Valkea päätti pelin voimasiirrolla. N:06 SUOMEN SHAKKI HARRI HURME - EERO RAASTE Valkea päätti pelin voimasiirrolla. Sivu 214. 1978 N:06 210 SUO M E N NUORTEN KILPAILUJA Tanskan avoin mestaruus, Ribe 24.6-3.7: Mukana oli 34 pelaajaa kymmenestä

Lisätiedot

ile . ~'. ...'" ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ee::::::::: .:.:.:.:.:.:. e' e' e' Tammi-helmikuu N:o 1 .'...'.' ,10,' 10.'. '". .. ee.e e '.

ile . ~'. ...' ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ee::::::::: .:.:.:.:.:.:. e' e' e' Tammi-helmikuu N:o 1 .'...'.' ,10,' 10.'. '. .. ee.e e '. ........................ 0&......'",10,' 10.'.................. ee.e e '.. ~'. ':/. '"...'...'.'.:.:.:.:.:.:. e' e' e'................... '". /;II,,.e ee::::::::: a ile N:o 1 Tammi-helmikuu 1963 KUTSU

Lisätiedot

";::I... GC)000t)OGO~ODOOO GOOO CC()O '::'0000 eo '}o'ol) 00000 (JOO 0000 uoo~~ 0. DcOoOoOoC, 0 0 0 0 0 0 "G006 00000 000 'l>ogo oeoqoo

;::I... GC)000t)OGO~ODOOO GOOO CC()O '::'0000 eo '}o'ol) 00000 (JOO 0000 uoo~~ 0. DcOoOoOoC, 0 0 0 0 0 0 G006 00000 000 'l>ogo oeoqoo U",o-"'vD"'",;:,C00iiO';;O "do",,,/.;l~"'i:."'(.1 b",,,,, ""J-OQIi>U,,,.:l "OQ;:;.,"''''ol>t>00(>j(;000 $o",a;;;'gd04ö@ S VöÖ ~OOOOOOC;frO~"'OCOD ~,o':-"'oö(:logc:oooo ni!j';':;;'d00>qoogo

Lisätiedot

.: LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELLOJA - YHDY PANKKI. Kartuttakaa Osmo Kailan shakkirahastoa tili n:o 5344!PYP Lauttasaari-Keskusta

.: LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELLOJA - YHDY PANKKI. Kartuttakaa Osmo Kailan shakkirahastoa tili n:o 5344!PYP Lauttasaari-Keskusta iii:..~w ~l~~~~ r~----~ ------~, I N:o 7 JOULUKUU 2 1967 I ~ J 8HAKKI.: LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELLOJA - Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Ohjevähittäishinta 40:-. Alan liikkeille myös tukuttain.

Lisätiedot

guofnf2n ...--_1.&' 1, ( N:o 6 ELO KUU 1953 )

guofnf2n ...--_1.&' 1, ( N:o 6 ELO KUU 1953 ) guofnf2n...--_1.&' 1, ( N:o 6 ELO KUU 1953 ) Sompasaaren 5. kesälurnauksen osanoifajisfoa Istumassa (vas.): E. Heinonen, E. Salmi, 1. Niemelä, T. Salo, M. Rantanen, O. Katajisio, J. Vesterinen, A. Fred

Lisätiedot

Sll om l!-n. l N:o 1 TAMMIKUU 1957) SHAKKI

Sll om l!-n. l N:o 1 TAMMIKUU 1957) SHAKKI r Sll om l!-n ~~ ~I,'--- '.~ ----'\ l N:o 1 TAMMIKUU 1957) SHAKKI Helsingin mestaruusturnaus 27. 12. 56. Pelaajat vasemmalta shakkimestarit. A. Lahti, O. Pastuhoff (aikapulassa!) sitten U. Laakso ja O.

Lisätiedot

SUO " EN" E S T ARI T

SUO  EN E S T ARI T Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat SSN 055-8096 SUO " EN" E S T AR T KAARLE OJANEN LEENA LATNEN Kaarle Ojanen (64) saavutti.

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 ELO - L U V U T 1.7.1987 MAAILMAN KÄRKI 1. Garri Kasparov (SU) 2740 (+ 5)

Lisätiedot

su=.n Keskusshakki/iitto

su=.n Keskusshakki/iitto su=.n Keskusshakki/iitto Suo n Shakki/iitto Työvä Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 PERUSLIITTOJEN MESTARIT JOUNI YRJöLÄ, SSL TIMO PIRTTIMÄKI, TShL PÄÄTOIMITTAJA

Lisätiedot

UUSINTA SHA~{lKilK!RJAlUSUUTTA:

UUSINTA SHA~{lKilK!RJAlUSUUTTA: UUSINTA SHA~{lKilK!RJAlUSUUTTA: Kaarle Ojanen - Veikko Salonen: OJASEN OIVALLUKSIA 1975 199 s. 33,- Theo Schuster: Uf\lVERGESSENE SCHACHPARTIEN 1 Von fvlorphy bis Tarrasch 1974 72 s. 15,40 UNVERGESSENE

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 KESKELLÄ MAAILMANMESTARI GARRI KASPAROV VASEMMALLA PUOLELLAAN NEUVOSTOLIITON

Lisätiedot

Veijo Mäki voitti TShL:n pääsiäiskhpailun (palaamme kilpailuun)

Veijo Mäki voitti TShL:n pääsiäiskhpailun (palaamme kilpailuun) Veijo Mäki voitti TShL:n pääsiäiskhpailun (palaamme kilpailuun) PO LG AR~SP ASSKI NAISTEN ALUETURNAUS 3 1993 JOOSE NORRI HELSINGIN MESTARIKSI HENRIKSSON PIKASHAKKIMESTARIKSI SISÄLLYS 3/1993 71 Pääkirjoitus

Lisätiedot

C N:o I SYYSKUU 1966 J SHAKKI

C N:o I SYYSKUU 1966 J SHAKKI Sl10m(ln ~m~ ~1~~1~, C N:o I SYYSKUU 1966 J SHAKKI SISÄLLYS: Suomen Shakkiliiton kilpailukulsu... 2 Helsingin Shakkiklubin juhlaturnaus... 2 Lyhytpeli- ja sommitelmakilpailu........................ 2 Uusin

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat HELSINGIN MESTARI SHAKIN OSCAR Kansainvälinen shakkitoimittajien liitto AIPE järjesti jo

Lisätiedot

C-N-:-O-I--T A M'M; K U U--l-S5-S-) I H A I( I( I

C-N-:-O-I--T A M'M; K U U--l-S5-S-) I H A I( I( I ~umfn ~_ C-N-:-O---T A M'M; K U U--l-S-S-) H A ( ( Rauhallisella ja miellyttävällä ympäristöllä n shakinpelaajan kilpailusurituksiin tärkeä merkityksensä. Harvin näemme näin fäydellisiä «tiveympäris!öå«kuin

Lisätiedot

8HAKKI. SIlOmtln C N:o 1 M A ALIS KUU 1960 J. AJ ankohtatsta. 36 vuotta. TäSSä numerossa

8HAKKI. SIlOmtln C N:o 1 M A ALIS KUU 1960 J. AJ ankohtatsta. 36 vuotta. TäSSä numerossa 36 vuotta = ~ 1 SIlOmtln C N:o 1 M A ALIS KUU 1960 J 8HAKKI AJ ankohtatsta Parasta aikaa on käynnissä jännittävä Neuvostoliiton mestaruusturnaus, joka on vahvin kansallinen turnaus shakkimaailmassa. Helsingin

Lisätiedot

SHAKKI. Muistoja aikojen takaa. Päätoimittajat ja avustajat alusta alkaen: lukuisa joukko tunnettuja shakkinimiä, joihin palaamme juhl=umerossa.

SHAKKI. Muistoja aikojen takaa. Päätoimittajat ja avustajat alusta alkaen: lukuisa joukko tunnettuja shakkinimiä, joihin palaamme juhl=umerossa. 35 "1luotta Suom~n SHAKKI Muistoja aikojen takaa Päätoimittajat ja avustajat alusta alkaen: 1924--31: päätoimittaja Ilmari Rahm, avustajat H. Hindström, E. Malmberg, A. Rautanen, J. Terho, Y. S. Nilsson,

Lisätiedot

AVOIMEN SUOMEN MESTARUUSTURNAUKSEN TASAVOITTAJAT

AVOIMEN SUOMEN MESTARUUSTURNAUKSEN TASAVOITTAJAT Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 AVOIMEN SUOMEN MESTARUUSTURNAUKSEN TASAVOITTAJAT ERKKI TURUNEN (HSK) PAAVO

Lisätiedot

( N:o 4 K E S Ä KUU 1953 )

( N:o 4 K E S Ä KUU 1953 ) ~ 1----. ( N:o 4 K E S Ä KUU 1953 ) S H A I( I( I.Helsingin Shakkiklubissa 11. 5. 1953 pelatun H. Karjalaisen pikapelipokaalin ouelunäkymä: E. A. Björklund pelaamassa, Yrjö Kivimies (keskellä) ja H. Hindström.

Lisätiedot

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 1/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 2/2000)

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 1/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 2/2000) Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 1/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 2/2000) Tässä kolmiosaisessa artikkelissa yhdistän shakin kauneuden yhä syvenevään avausteorian tutkimiseen esittelemällä

Lisätiedot

Kasparov ylivoimainen Linaresissa

Kasparov ylivoimainen Linaresissa Kasparov ylivoimainen Linaresissa BAL TIA-OTTELUT LL\ARES "JOIKO KERES MALJANSA POHJAAN?" SHAKKIKOULU: "LIIKKUVA NELIÖ" 5 1993 SISÄLLYS 5/1993 143 Pääkirjoitus 1~4 BaItia~ maaottelu t 149 Linares 154 Shakkikoulu

Lisätiedot

Suomen mestarit Johanna Paasikangas ja Joose Norri

Suomen mestarit Johanna Paasikangas ja Joose Norri Sumen mestarit Jhanna Paasikangas ja Jse Nrri LINARES NUORTEN SHAKKIA 4 994 SISÄLLYS 4/994 PÄÄTOIMITTAJA 35 SM-turnaukset 44 Seurajukkueiden SM 52 Linares 62 Nurten shakkia 66 Tebtäväshakkia 70 Kirjesbakkia

Lisätiedot

-.. SUOMEN. Shakki NUORTEN PALSTA SEURAJOUKKUEIDEN SM TEHTI VIKONGRESSI JA MM

-.. SUOMEN. Shakki NUORTEN PALSTA SEURAJOUKKUEIDEN SM TEHTI VIKONGRESSI JA MM -.. SUOMEN Shakki Garn ~asparoy kukisti Viswanathan Anandin PCA:n MM-ottelussa selvin numeroin PCA:~ '1M-OTTELU TEHTI VIKONGRESSI JA MM 10 1995 NUORTEN PALSTA SEURAJOUKKUEIDEN SM SISÄLLYS 1011995 PÄÄTOIMITTAJA

Lisätiedot

SHAKKI MATTI! VOLVO 740 GLE TAI TURBO ON VOITTOSIIRTOSI.

SHAKKI MATTI! VOLVO 740 GLE TAI TURBO ON VOITTOSIIRTOSI. Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SHAKKI MATTI! VOLVO 740 GLE TAI TURBO ON VOITTOSIIRTOSI. ac VOLVO 740 -AJETTAVUUS

Lisätiedot

<::0 30 @O,,:0SriaK. I e _1 ODo@O~~I:' o 6 &

<::0 30 @O,,:0SriaK. I e _1 ODo@O~~I:' o 6 & ö '" q, [1 '" :J '-' CI :> ;'1 c: C G 0 ~ 0 e- D (,; t;; ::, (.) '" G ~'j 0 :) ('OOOt'O GO,..0 {;;"' C.000(l~O?t>"'G",r~o

Lisätiedot

MAAILMANMESTARUUS OTTELU

MAAILMANMESTARUUS OTTELU Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 MAAILMANMESTARUUS OTTELU Kasparovin ja Karpovin neljännen MM-ottelun ensimmalnen

Lisätiedot

KARI RAHKAMO PELAA SHAKKIA

KARI RAHKAMO PELAA SHAKKIA Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 KARI RAHKAMO PELAA SHAKKIA Helsingin ylipormestari Kari Rahkamo on innokas

Lisätiedot

Tuomio: Itsematit / Informal tournament selfmates Suomen Tehtäväniekat 2010 Tehtäväniekka 2011

Tuomio: Itsematit / Informal tournament selfmates Suomen Tehtäväniekat 2010 Tehtäväniekka 2011 Tuomio: Itsematit / Informal tournament selfmates Suomen Tehtäväniekat 2010 Tehtäväniekka 2011 Kahden vuoden aikana lehdessä julkaistiin 37 itsemattiensipainosta 21 laatijalta seuraavista maista: Bulgaria,

Lisätiedot

&~~.. ---"AiI1 ij:~d1 -... r N:o 6 JO U L U KUU I 1967 I \ I 8HAKKI .: LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELLOJA II YHDY PANKKI

&~~.. ---AiI1 ij:~d1 -... r N:o 6 JO U L U KUU I 1967 I \ I 8HAKKI .: LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELLOJA II YHDY PANKKI Suomen &~~.. ---"AiI1 ij:~d1 -... r N:o 6 JO U L U KUU I 1967 I \ I 8HAKKI.: LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELLOJA II Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Ohjevähittäishinta 40:-. Alan liikkeille myös

Lisätiedot

UUDET ELO-LUVUT 1,1,1982

UUDET ELO-LUVUT 1,1,1982 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 UUDET ELO-LUVUT 1,1,1982 Maailman kärki: 1. Anatoli Karpov (Neuvostoliitto)

Lisätiedot

::::::::::>0 soa. I e.1 O::;'000~ODOOOO 2- 0" 0 0. " 0 DOc, 0 Q 0 0 0 Q 0 " 0 0 0. ~00000'lQO( "''''0''00 ';;';'Ö~"'[>f2D000GC,QO('c..

::::::::::>0 soa. I e.1 O::;'000~ODOOOO 2- 0 0 0.  0 DOc, 0 Q 0 0 0 Q 0  0 0 0. ~00000'lQO( ''''0''00 ';;';'Ö~'[>f2D000GC,QO('c.. OOOOo.'i';;:;",,>OC.0GQG-QI:) "'(;G~D;;a0Q&."'C(;;00oJ. i:>00&(-7'~u(le~cio",,jod{] fjöeo":i:l,,"o~'()0;j;;'o:)c B/,;l$"'(l'Oor.;

Lisätiedot

ELO-LUVUT 1.7.1982. Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kkjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

ELO-LUVUT 1.7.1982. Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kkjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kkjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 ~1aa il man kärk i : 1. Ana to 1 i Karpov (SU) 2. Garri Kasparov (SU) 3. Viktor

Lisätiedot