Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO"

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS KUOPIO

2 2

3 Sisällysluettelo Sivu 1 Toimintakertomus 1.1 Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat Kaupunginjohtajan katsaus Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kokonaistalouden tarkastelu Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Tasetarkastelu Kunnan kokonaistulot ja menot v Konsernitarkastelu Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Kaupunginhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä 35 2 Toteutumisvertailu 2.1 Tavoitteiden toteutuminen Strategisten tavoitteiden seuranta Kaupunkistrategiaan liittyvät ohjelmat Käyttötalouden toteutuminen Käyttötalousosan toteutumisvertailu Tuloslaskelman toteutuminen Talousarvion tuloslaskelman toteutuminen Investointien toteutuminen Investointiosan rakenne ja sitovuus Investointiosan toteutumisvertailu Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto talousarvion toteutumisvertailusta Tilinpäätöslaskelmat 3.1 Kuopion kaupungin tilinpäätöslaskelmat Kuopio-konsernin tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot 4.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Kunnan tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot, vastaavaa Taseen liitetiedot, vastattavaa Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot Ympäristötilinpäätös Eriytetyt tilinpäätökset 5.1 Liikelaitosten tilinpäätökset Kuopion Energia Liikelaitos Kuopion Vesi Liikelaitos Kuopion Ateria Liikelaitos Kallaveden Työterveys Liikelaitos Muiden eriytettyjen yksiköiden tilinpäätökset Pohjois-Savon pelastuslaitos Liikelaitosten vaikutus kunnan talouteen Allekirjoitukset ja merkinnät Tilinpäätöksen allekirjoitus 7 Luettelot ja selvitykset 7.1 Luettelo vuonna 2009 käytetyistä kirjanpitokirjoista 308 3

4 4

5 1 Toimintakertomus 5

6 1.1 Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat Kaupunginjohtajan katsaus Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Suomen bruttokansantuote supistui vuonna ,8 prosenttia. Edellisenä vuonna kasvua oli vielä 0,9 prosenttia. Tuotannon romahdus oli yksittäisenä vuonna suurin sitten vuosien 1917 ja Ennen lamaa Suomen talouden vuosikasvu oli keskimäärin 4 5 prosentin suuruusluokkaa. Kansantalous supistui vuoden 2009 ensimmäisellä vuosineljänneksellä nopeasti, mutta supistuminen taittui toisella vuosineljänneksellä. Kansantuotteen muutos oli kolmannella vuosineljänneksellä niukasti positiivinen edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Valtiovarainministeriön arvion mukaan kokonaistuotannon arvioidaan kasvavan alkaneen vuoden aikana vajaan prosentin. Viimeisten neljän vuoden ajan kohonnut työllisyysaste kääntyi laskuun vuoden 2009 aikana. Työttömyysaste päätyi valtakunnan tasolla 8,5 prosentin työttömyyteen noustessa vuoden 2005 tasolle. Valtio velkaantui vuonna ,4 miljardia euroa. Valtiontalouden alijäämä oli vuoden lopussa 8,2 miljardia euroa. Verotulot supistuivat vuonna ,8 prosenttia. Valtiontalouden äkillinen ja suurimittakaavainen heikkeneminen merkitsee useiden vuosien talouden tasapainottamistoimien välttämättömyyttä. Tämä ei ennakoi valtion laajempaa osallisuutta kuntien talousahdingon helpottamisessa. Kuntatalous heikkeni huomattavasti vuonna 2009 Tilastokeskuksen ja Kuntaliiton keräämien ennakkotietojen mukaan. Tämä selittyy kuntien menojen voimakkaasta kasvusta ja verotulojen heikosta kehityksestä. Kuntien toimintamenot kasvoivat tilinpäätösarvioiden mukaan noin viisi prosenttia. Verotulot kasvoivat 0,4 prosenttia ja valtionosuudet 7,4 prosenttia. Kuntatalouden heikkeneminen on johtanut lainakannan tuntuvaan kasvuun vuonna Kuntasektorin lainakanta oli 15,7 prosenttia suurempi kuin edellisenä vuonna. Kuopion kaupungin talous koheni vuoden 2009 aikana sekä edellisiin vuosiin että talousarviossa osoitettuun tasoon nähden. Toimintamenot kasvoivat kertomusvuotena 4,5 %. Toimintamenojen kasvu oli hieman kuntatalouden keskimääräistä toimintamenojen kasvua hitaampaa. Verorahoituksen kasvussa ylitettiin maan keskimääräinen kasvu Kuopion verotulojen kasvun ollessa 1,5 % ja valtionosuuksien kasvun ollessa 8,8 %. Kuopion tilikauden tulos oli hieman ylijäämäinen, kun taas kuntien yhteenlaskettu tulos jäi ennakkotietojen mukaan 60 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Kuopio velkaantui maan keskiarvoa vähemmän. Kuopion tilikauden ylijäämä on vuoden 2009 tilinpäätöksen mukaan 0,8 miljoonaa euroa. Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta on 2,4 miljoonaa euroa alijäämäinen. Edellisen tilikauden tuloslaskelma osoitti 11,6 miljoonan euron sekä varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta 30,2 miljoonan euron alijäämää. Vuoden 2009 tilinpäätökseen kirjattiin liikelaitosten alijäämiä yhteensä 0,5 miljoonaa euroa, kun liikelaitosten tulos vuoden 2008 tilinpäätöksessä oli 0,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Ydinkaupungin ylijäämäksi puolestaan kirjattiin vuonna ,3 miljoonaa euroa, kun tulos vuonna 2008 oli 11,7 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kuopion vuosikate riitti vuonna 2009 kattamaan noin 87 % poistoista. Kuntien tilinpäätösarvioiden perusteella vastaava tunnusluku on 90 %. Vuosikate riitti Kuopiossa kattamaan noin 66 % investointien omahankintamenosta. Kuntatalouden vastaava tunnusluku oli ennakkotietojen mukaan noin 47 %. Kuopion velkamäärä asukasta kohden laskettuna pysyi edelleen kuntien keskiarvon alapuolella. Asukaskohtainen pitkäaikaisen velan määrä oli vuoden 2009 viimeisenä päivänä Kuopiossa noin euroa. Kuntien keskimääräinen velan määrä oli euroa / asukas. Kuntien keskimääräiset rahavarat ovat kuitenkin suuremmat kuin Kuopion kaupungin. Kuopiossa oli vuoden 2010 alussa asukasta. Väestömäärän lisääntyminen jatkui positiivisena, kasvun ollessa 640 asukasta ja 0,7 prosenttia vuodessa. Kuopiossa oli vuoden 2009 alussa työpaikkaa. Nettolisäys edelliseen vuoteen oli yhteensä 460 työpaikkaa. Vuoden 2009 kehitystä kuvaavat luvut eivät ole tätä kirjoitettaessa tiedossa, mutta oletettavaa on ettei työpaikkalisäystä juurikaan ole tapahtunut. Laman seurauksena kuopiolaiset yritykset ovat joutuneet sopeuttamaan toimintaansa mm. henkilöstön lomautuksiin turvautuen. Kaupungin monipuolisesta työpaikka- ja elinkeinorakenteesta johtuen laajoilta irtisanomisilta on kuitenkin vältytty. Liikevaihdon ja viennin voimakkaasta supistumisesta huolimatta yritysten toiminnallinen tilanne on pääosin hallittu. Tämä luo uskoa positiiviseen kehitykseen laman käännyttyä nyt lievään talouden kasvuun. Työministeriön tietojen mukaan Kuopiossa oli vuoden 2009 aikana kuukausittain keskimäärin noin työtöntä. Työttömyysaste oli 11,9 prosenttia. 14 vertailukaupungin joukossa Kuopio oli pääkaupun- 6

7 kiseudun ja Vaasan jälkeen viidenneksi parhaan asemassa. Kuopiossa valmistui vuonna rakennusta. Asuntoja valmistui yhteensä 500 kappaletta. Vuonna 2009 rakentaminen säilyi likipitäen edellisen vuoden tasolla eikä Kuopio kokenut pelättyä rakentamisen romahdusta. Karttulan ja Kuopion kuntaliitos tulee tapahtumaan Vuonna 2009 on jatkettu liitosvalmisteluja hyväksyttyjen toimialakohtaisten suunnitelmien mukaisesti. Keskeisiä kaupunkitasoisia toimenpiteitä ovat olleet henkilöstön sijoitussuunnitelman ja vuosien rekrytointiohjeen valmistuminen. Liitosavustuksen kohdentamisesta on valmisteltu esitys, jonka hallitukset hyväksyivät vuoden 2009 lopulla. Lopullisen päätöksen tekevät valtuustot alkuvuonna Karttulan kunnan eroaminen Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymästä vuoden 2010 lopussa sai hyväksynnän ja selvitys toimintojen ja henkilöstön siirrosta on edennyt suunnitelman mukaisesti. Kunta- ja palvelurakennehankkeeseen liittyen Kuopion ja Suonenjoen kaupungit ovat jatkaneet laajaalaisen palveluyhteistyön selvittämistä vuoden 2009 aikana. Tehtyjen kattavien selvitysten pohjalta on valmisteltu ja valtuustoissa hyväksytty aiesopimus työn jatkamisesta. Kuopion kaupungin palveluksessa vuoden 2009 lopussa oli henkilöä, joista liikelaitosten palveluksessa 442 henkilöä ja taseyksikön palveluksessa 245 henkilöä. Ydinkaupungin osalta henkilöstömäärä väheni vuoden 2008 loppuun verrattuna 201 henkilöä, vaikka Tuusniemen perusterveydenhuolto siirtyi Kuopion kaupungin järjestettäväksi vuoden 2009 alussa ja henkilöstö siirtyi Kuopion kaupungin palvelukseen (vuoden 2009 lopussa 48 henkilöä). Vuoden 2009 aikana Kuopion kaupungin toiminnan, talouden ja henkilöstön tasapainottamiseen on saatu uskottava tuloksellisuus. Kuntatalouden äkkinäisesti huonontunut tilanne on pakottanut kaupungin aiemmin suunniteltua voimakkaampiin sopeuttamistoimiin. Vuoden 2009 aikana kaupunki lomautti henkilökuntaansa ja toteutti talouden supistamistoimia myös normaalista talousarviovuodesta poikkeavalla rytmityksellä. Kaupunkikonsernin talous on saatu tasapainoon. Ydinkaupungin talouslukuihin vuoden 2009 osalta positiivisesti vaikuttavat myös kertaluontoiset tulot. Ydinkaupungin toiminnoissa on edelleen joidenkin miljoonien eurojen toiminnallinen alijäämätilanne, joka yhdessä erittäin kireänä jatkuvan kuntatalouden kanssa edellyttää sopeuttamistoimien ja tuottavuuden lisäyksiin tähtäävien toimien jatkamista. Kaupungin toiminnallisen tilanteen hallinta edelleen niukkoina pysyvillä resursseilla on suuri haaste luottamushenkilöille ja henkilöstölle. Asukkaiden kannalta tasapuolinen ja palvelut riittävällä tasolla turvaava toiminnan ylläpito ja resurssien käyttö edellyttää olevaa toimintaa ehdollistaviakin linjauksia. Kuopion kaupunki siirtyy asiakaslähtöiseen palvelualuepohjaiseen toimintatapaan vuoden 2011 alussa. Valmistelu on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Uudistus luo kaupungille entistä parempia valmiuksia oman toimintansa kehittämiseen ja sen vaikuttavuuden kohdentamiseen. Kiitän osaltani Kuopion kaupungin kunnallispoliittisia päättäjiä ja kaupungin henkilökuntaa siitä, että vuoden 2009 toiminnalliset tavoitteet pääosin saavutettiin ja talousarviossa asetetut taloudelliset tavoitteet jopa ylitettiin. Petteri Paronen Kaupunginjohtaja 7

8 1.1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupungin hallinto Kuopion kaupunginvaltuuston jäsenmäärä on 59 ja kaupunginhallituksen 11. Kaupunginvaltuuston ja hallituksen poliittiset voimasuhteet vuoden 2009 lopussa olivat: Valtuusto Hallitus Kokoomus 15 3 Keskustapuolue 13 3 Sosiaalidemokraattinen puolue 12 2 Vihreät 9 1 Vasemmistoliitto 5 1 Perussuomalaiset 3 1 Kristillisdemokraatit 2 - Kaupunginvaltuuston puheenjohtajat 2009: PuheenjohtajaTtM, sairaanhoitaja Marja-Leena Puputti I varapuheenjohtaja, hum.kand., lehtori Matti Mänttäri II varapuheenjohtaja sairaanhoitaja Pirkko-Liisa Piironen. Kaupunginhallituksen puheenjohtajat 2009: Puheenjohtaja, erikoislääkäri Sari Raassina I varapuheenjohtaja, palomestari Pekka Kaartinen II varapuheenjohtaja, terveydenhoitaja Leila Savolainen Kaupunginhallituksen esittelijänä toimii kaupunginjohtaja. Kaupunginjohtajana toimi Petteri Paronen. Apulaiskaupunginjohtajana toimi Jukka Pulkkinen saakka. Yleinen kehitys Kuopion väestönkasvu jatkui ripeänä vuonna Väestönmäärä kasvoi noin 670 henkilöä eli lähes saman verran kuin edellisvuonna. Vuoden 2010 alussa Kuopion väestönmäärä oli henkilöä ja koko seudulla väkiluku ylsi henkilöön. Kuopion väestönkehitys toteutui vuonna 2009 edellisvuoden tapaan: Luonnollinen väestönkasvu oli noin 240 henkilöä ja muuttovoitto (netto) yhteensä noin 400 henkilöä. Kuntien välinen muuttoliike toi nettona Kuopiolle n. 250 henkilöä lisää ja muuttovoitto ulkomailta n. 150 henkilöä. Koko maassa taloustilanne jatkui heikkona koko vuoden 2009 ajan. Kokonaistuotanto supistui edellisvuodesta huimat 7,8 prosenttia, eikä loppuvuosikaan tuonut merkittävää parannusta suhdannetilanteeseen. Koko vuonna vienti, kulutus ja investoinnit laskivat. Kuopion seudulle suhdannetilanne on heijastunut hieman lievempänä ja pienoisella viiveellä. Vuoden 2009 ensimmäisellä vuosipuoliskolla heikentynyt kehitys näkyi kuitenkin selvästi: Kuopion seudun yritysten liikevaihto supistui 15 prosenttia ja vienti 36 prosenttia edellisvuoden vastaavasta. Vuoden 2009 työpaikkamuutos ei ole vielä tiedossa, mutta vuotta aiemmin työpaikkakasvu oli 460 työpaikkaa. Vuoden 2009 alussa Kuopiossa oli yhteensä n työpaikkaa. Työllisyystilanne heikkeni suhdannetaantuman myötä ja työttömien ja lomautettujen määrä alkoi lisääntyä. Vuonna 2009 työttömien määrä lisääntyi Kuopiossa joka kuukausi verrattuna edellisvuoteen. Työttömänä oli Kuopiossa keskimäärin henkilöä, joka on 11,9 prosenttia työvoimasta ja hieman vajaat 900 työtöntä enemmän kuin vuonna Kuopiossa työttömyyden kasvu ei ole ollut kuitenkaan yhtä raju kuin useissa muissa suurissa kaupungeissa ja joulukuun työttömyysprosentteja verrattaessa Kuopio sijoittuu (12,6 %) vertailukaupunkien joukossa viidenneksi pääkaupunkiseudun ja Vaasan jälkeen. Koko maan keskimääräinen työttömyysaste oli joulukuussa 11,3 prosenttia eli Kuopion ja koko maan välinen ero kaventui hieman viime vuoden loppua kohden. Kuopion asuntomarkkinatilanne vilkastui hieman vuoden 2009 loppua kohden. Vuonna 2008 alkanut asuntojen kysynnän väheneminen ja hintojen lasku kääntyivät taas kesällä 2009 nousuun. Vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä asuntojen reaalihinnat olivat noin 6 prosenttia korkeammat kuin vuotta aiemmin ja vanhassa kerrostaloasunnossa neliöhinta oli keskimäärin euroa neliölle. Vuonna 2009 Kuopioon valmistui yhteensä noin 500 uutta asuntoa, joista noin 300 oli kerrostaloissa ja noin 200 pientaloissa. Kerrostaloista valtaosa valmistui keskustaan ja pientaloista suurin osa Saaristokaupunkiin. Yleinen taloudellinen kehitys Kansainvälisessä taloudessa taantuman syvin vaihe on tilinpäätösvuoden aikana ohitettu ja taloudellinen aktiviteetti on pikkuhiljaa elpymässä. Tilanteen kohenemisen katsotaan osittain olevan seurausta massiivisista elvytystoimista, joita on tehty kasvun ylläpitämiseksi ja markkinoiden rauhoittamiseksi. Osa kysynnän kasvusta on aiheutunut varastojen täydennyksistä lähemmäksi normaalia tasoa. Kun näiden tilapäisten tekijöiden vaikutus alkaa asteittain väistyä ja kun finanssi- ja rahapolitiikkaa vähitellen suunnataan talouden pitemmän aikavälin kestävyyden varmistamiseen, ei orastavan kasvun voida olettaa vauhdittuvan niin nopeasti kuin noususuhdanteissa yleensä. 8

9 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Suomen bruttokansantuote supistui vuonna 2009 peräti 7,8 prosenttia ja painui vuoden 2006 tasolle. Tuotannon supistuminen oli suurempaa kuin yhtenäkään 1990-luvun lamavuotena ja suurin vuosien jälkeen. Suhdannekierron pohja lienee kuitenkin saavutettu tilinpäätösvuoden lopulla ja Suomen talous alkaa kääntyä hitaan elpymisen suuntaan. Bruttokansantuote kasvanee vuonna 2010 vajaan prosentin. Työllisyys heikkeni koko tilinpäätösvuoden ajan. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan työllisten määrä väheni yli henkilöllä ja työttömien määrä lisääntyi yli henkilöllä. Vuoden 2009 keskimääräinen työttömyysaste oli noin 8,5 %. Nousua edellisestä vuodesta on runsaat 2 prosenttiyksikköä. Valtiovarainministeriö arvioi työttömyysasteen kohoavan alkaneena vuonna keskimäärin 10,5 prosenttiin. Suurimmillaan lienee vuoden 2010 keväällä, jonka jälkeen tuotantotoiminnan vilkastuminen alkanee lisätä työvoiman kysyntää. Kuluttajahinnat pysyivät keskimäärin edellisen vuoden tasolla. Hintojen kuukausimuutokset heilahtelivat nollan molemmin puolin. Syynä on maailmanmarkkinahintojen laskun ohella mm. lainakustannusten alentuminen ja lokakuun alussa toteutetun elintarvikkeiden arvonlisäveron muutoksen hintoja laskeva vaikutus. Vuonna 2010 kuluttajahinnat kääntynevät hienoiseen nousuun. Yksityisen kulutuksen aleneminen jäi vuonna 2009 noin kahden prosentin suuruusluokkaan. Aleneminen päättyi alkusyksystä 2009, jonka jälkeen tavaroiden ja palvelujen yksityinen kysyntä kääntyi hienoiseen kasvuun. Kansantalouden palkkasumma supistui työllisyyden heiketessä noin yhden prosentin, vaikka ansiotasoindeksi kohosi liki 4 prosenttia. Kotitalouksien reaalitulot kasvoivat palkkasumman alenemisesta huolimatta keskimäärin yhden prosentin sosiaalietuuksien liki 7 prosentin nousun myötä. Yritysten toimintaylijäämä eli liikevoitto supistui rajusti laman takia. Pudotus on ennakkotietojen mukaan noin 39 %. Välittömiä veroja ja veroennakoita yritykset maksoivat yli 44 prosenttia edellistä vuotta vähemmän. Kun yritykset vähensivät investointejaan ja varastojaan, niiden rahoitusasema pysyi kuitenkin ylijäämäisenä. Julkisyhteisöjen yhteenlaskettu rahoitusasema heikkeni 11,4 miljardia euroa. Erityisesti valtionhallinnon rahoitusasema romahti vuonna Usean edellisen vuoden ylijäämä kääntyi peräti 8,2 miljardin alijäämäksi. Kehitykseen vaikutti eniten verotulojen merkittävä supistuminen. Julkisyhteisöjen velan suhde bruttokansantuotteeseen oli tilinpäätösvuoden lopussa 41,8 %, kun vastaava tunnusluku vuotta aiemmin oli 34,2 %. Tilastokeskuksen keräämien ennakkotietojen mukaan kuntatalous heikkeni merkittävästi tilinpäätösvuoden aikana. Lama iski voimakkaimmin suurten kaupunkien ja vientivetoisten kuntien talouteen. Erityisesti yhteisöveroriippuvaisten kuntien rahoitusasema muuttui olennaisesti verotulojen voimakkaan supistumisen myötä. Niiden kuntien talous, joiden tulot perustuvat verotuloja enemmän valtionosuuksiin, pysyi vielä kohtuullisen hyvänä. Kuntien yhteenlaskettu vuosikate oli ennakkotietojen mukaan 90 % poistoista, kun vastaava tunnusluku vuotta aiemmin oli 122 %. Kuntien lainakanta kohosi yli 1,3 mrd. euroa noin 10 mrd. euroon. Asukasta kohden laskettu lainamäärä kasvoi noin 245 eurolla ollen vuoden lopussa euroa. Kuopion talouden kehitys Kuopion kaupungin toimintamenot kasvoivat kertomusvuotena 4,5 %. Toimintamenojen kasvu oli hieman hitaampaa kuin kuntataloudessa keskimäärin. Verorahoituksen kasvu oli Kuopiossa hieman maan keskimääräistä nopeampaa. Sekä valtionosuuksien että verotulojen muutos oli maan keskiarvoa suurempi. Kuopion tuloslaskelma oli lievästi ylijäämäinen kun taas kuntatalouden tulos yleisesti muodostui alijäämäiseksi. Kuopio velkaantui maan keskiarvoa hitaammin ja tilikauden tulos muodostui hieman maan keskimääräistä paremmaksi. Kuopion tilikauden ylijäämä on vuoden 2009 tilinpäätöksen mukaan 0,8 milj. euroa. Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta on 2,4 milj. euroa alijäämäinen. Edellisen tilikauden tuloslaskelma osoitti 11,6 milj. euron sekä varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta 30,2 milj. euron alijäämää. Vuoden 2008 tilinpäätökseen kirjattiin liikelaitosten ylijäämiä yhteensä 0,2 milj. euroa, kun taas vuoden 2009 tilinpäätöksessä kirjattiin 0,6 milj. euroa alijäämää. Puolestaan ydinkaupungin alijäämäksi kirjattiin vuonna ,7 milj. euroa ja vuonna 2009 tulos parani 13,1 milj. eurolla 1,4 milj. euron ylijäämäksi. Tuloksen paranemisesta huolimatta Kuopion taloudellinen asema ei ole riittävän vakaalla pohjalla. Yleisen talouden kasvun ennakoidaan olevan hidasta tulevana vuonna ja kaupungin on jatkettava aktiivisesti toimintansa sopeuttamista ja kehittämistä saavuttaakseen tasapainon yhä niukkenevien resurssien ja tuotettavien palveluiden kesken. Kuopion vuosikate riitti vuonna 2009 kattamaan noin 87 % poistoista. Kuntien tilinpäätösarvioiden perusteella vastaava tunnusluku on 90 %. Vuosikate riitti Kuopiossa kattamaan noin 66 % investointien omahankintamenosta. Kuntatalouden vastaava luku oli ennakkotietojen mukaan noin 47 %. 9

10 Kuopion velkamäärä asukasta kohden laskettuna pysyi edelleen kuntien keskiarvon alapuolella. Asukaskohtainen pitkäaikaisen velan määrä oli vuoden 2009 viimeisenä päivänä Kuopiossa euroa. Kuntien yhteenlasketun velan määrä oli euroa. Kuntien keskimääräiset rahavarat ovat kuitenkin huomattavasti suuremmat kuin Kuopion kaupungin. Henkilöstö Kuopion kaupungin palveluksessa vuoden 2009 lopussa oli henkilöä, joista liikelaitosten palveluksessa 442 henkilöä. Ydinkaupungin osalta henkilöstömäärä väheni vuoden 2008 loppuun verrattuna 201 henkilöä, vaikka Tuusniemen perusterveydenhuolto siirtyi Kuopion kaupungin järjestettäväksi vuoden 2009 alussa ja henkilöstö siirtyi Kuopion kaupungin palvelukseen (vuoden 2009 lopussa 48 henkilöä). Päivähoito siirtyi vuoden 2009 alussa sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisuudesta varhaiskasvatusja koulutuslautakunnan alaisuuteen. Sosiaali- ja terveystoimen henkilöstömäärä väheni 115 henkilöä. Yleinen edunvalvonta siirtyi valtiolle (11 henkilöä), Harjulan sairaalan osasto 3 ulkoistettiin (26 henkilöä), Kevättömän sairaalasta yksi osasto lakkautettiin (17 henkilöä), elatustuki siirtyi Kelalle ja organisaatiomuutosten yhteydessä jätettiin yksittäisiä virkoja/tehtäviä täyttämättä. Päivähoidon henkilöstömäärä oli vuoden 2009 lopussa 879 henkilöä, eli 42 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Koulutuspalvelujen henkilöstömäärä väheni 28 henkilöä. Henkilöstömäärän vähenemiseen on osaltaan vaikuttanut päivähoito- ja kouluikäisten lasten ikäluokkien pienentyminen. Vapaa-ajankeskuksen henkilöstömäärä väheni 23 henkilöä pajatoiminnan siirryttyä vuoden 2009 alussa Kuopion seudun työvalmennussäätiölle. Henkilöden määrä vuoden lopussa toimialoittain Toimiala Keskusvaalilautakunta 0 0 Tarkastustoimi 3 3 Hallinto- Ja Kehittämiskeskus Yleishallinto Hankintatoimi Työllistäminen 3 Atk-Keskus Painatuskeskus 7 8 Ympäristökeskus Koulutuspalvelut Päivähoito Kansalaisopisto Sosiaali- Ja Terveystoimi Lähikuntien sos.- ja perusterv.huolto 48 Kulttuuripalvelukeskus Vapaa-Ajan Palvelut Tekninen Virasto Rakennusvalvonta Tilakeskus Ydinkaupunki yhteensä Liikelaitokset Kallaveden Työterveys Kuopion Ateria Kuopion Energia Kuopion Vesi Taseyksikkö P-S Pelastuslaitos Kuopion kaupunki yhteensä Kokonaistyöaika henkilötyövuosina toimialoittain väheni vuodesta 2008 yhteensä 143 henkilötyövuotta, vaikka Tuusniemen perusterveydenhuolto siirtyi Kuopion kaupungin järjestettäväksi vuoden 2009 alussa (43,1 henkilötyövuotta). Kokonaistyöajan vähenemisessä lomautusten ja vapaaehtoisten palkattomien vapaiden osuus oli 49,6 henkilötyövuotta. Kuopion kaupungin strategiseksi tavoitteeksi 2009 asetettiin henkilötyövuosien määrän vähentäminen 300 henkilötyövuodella vuoteen 2011 mennessä. Tilakeskuksessa vuonna 2009 eläköityneiden tilalle ei pääsääntöisesti palkattu uutta työntekijää joten henkilöstömäärä vähentyi 30 henkilöllä. 10

11 Kokonaistyöaika henkilötyövuosina Toimiala Keskusvaalilautakunta 0,3 0,2 Tarkastustoimi 3,0 3,0 2,9 2,6 Hallinto- Ja Kehittämiskeskus 103,7 82,7 84,8 79,7 Yleishallinto 15,4 11,4 14,9 16,5 Hankintatoimi 12,9 12,9 14,3 13,9 Työllistäminen 2,8 Atk-Keskus 44,1 49,7 43,9 42,0 Painatuskeskus 8,7 8,9 8,6 7,0 Ympäristökeskus 72,2 61,6 54,6 51,7 Koulutuspalvelut 1 054, , , ,8 Päivähoito 924,0 938,0 922,0 879,0 Kansalaisopisto 114,7 136,8 131,2 123,6 Sosiaali- Ja Terveystoimi 1 588, , , ,5 Lähikuntien Sos.- Ja Perusterv.Huol 43,1 Kulttuuripalvelukeskus 266,3 272,1 269,5 266,9 Vapaa-Ajan Palvelut 153,1 156,7 147,7 123,2 Tekninen Virasto 364,1 355,1 356,6 347,6 Rakennusvalvonta 11,8 12,5 11,4 10,9 Tilakeskus 312,5 310,4 304,8 282,9 Ydinkaupunki yhteensä 5 049, , , ,7 Liikelaitokset Kallaveden Työterveys 30,4 29,4 33,9 Kuopion Ateria 254,4 247,6 240,5 252,6 Kuopion Energia Kuopion Vesi 79,3 78,2 74,4 71,0 Taseyksikkö P-S Pelastuslaitos 252,3 247,1 249,1 247,8 Kuopi on kaupunki yhteensä 5 635, , , ,0 Päivähoito siirtyi sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisuudesta varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisuuteen Ympäristötekijät Ympäristötekijöissä ei vuoden 2009 aikana ole ollut sellaisia poikkeavia tapahtumia, jotka olisivat vaikuttaneet kaupungin taloudelliseen tulokseen, asemaan tai toiminnan kehitykseen. Ympäristönsuojeluun liittyvät kustannukset ja investoinnit ovat olleet samaa luokkaa kuin muinakin vuosina eikä ympäristövahinkoja ole tapahtunut. Ympäristötilinpäätös esitetään kokonaisuudessaan vuoden 2009 tilinpäätöksen liitetiedoissa. Vuoden 2010 aikana laaditaan erillinen ympäristöraportti, jossa ympäristötekijöitä tarkastellaan yksityiskohtaisemmin. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Kuopion kaupungin palvelujen ja toiminnan järjestämiseen ei liity sellaisia merkittäviä riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka olennaisesti poikkeaisivat suurten kaupunkien vastaavasta tilanteesta. Kansainvälisen, kansallisen ja paikallisen talouden heikko ja epävakaa tilanne sekä työttömyyden kasvu merkitsevät myös Kuopiolle epävarmuutta ja pulmallisia lähtökohtia palvelujen järjestämiselle. Korkotason todennäköinen, ehkä merkittäväkin kohoaminen on lainakantaan ja lisävelkaantumiseen liittyvä riski. Pitemmällä tähtäimellä ammattitaitoisen ja osaavan henkilöstön saatavuus nousee olennaiseksi epävarmuustekijäksi suurten ikäluokkien siirtyessä lähivuosina eläkkeelle. Tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvien riskien merkitys kasvaa jatkuvasti kun kaupungin palvelutuotanto perustuu yhä enemmän tietojärjestelmien häiriöttömään toimintaan. Seurauksiltaan erityisen merkittäviä voivat 11

12 riskien toteutuessa olla yhteiskunnan elintärkeisiin energia- ja vesihuollon toimintoihin liittyvät riskit. Kaupungin seutuyhteistyö Karttulan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitosprosessi Kuntaliitos tulee tapahtumaan Vuonna 2009 on jatkettu liitosvalmisteluja hyväksyttyjen toimialakohtaisten suunnitelmien mukaisesti. Keskeisiä kaupunkitasoisia toimenpiteitä ovat olleet henkilöstön sijoitussuunnitelman ja vuosien rekrytointiohjeen valmistuminen. Liitosavustuksen kohdentamisesta on valmisteltu esitys, jonka hallitukset hyväksyivät vuoden 2009 lopulla. Lopullisen päätöksen tekevät valtuustot alkuvuonna Karttulan kunnan eroaminen Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymästä vuoden 2010 lopussa sai hyväksynnän ja selvitys toimintojen ja henkilöstön siirrosta on edennyt suunnitelman mukaisesti. Kumppanuusmallin rakentaminen Suonenjoen kaupungin kanssa (kuten johto- ja toimintasääntöjen määrittely, henkilöstöjärjestelyjä, perehdytystä ja tietojärjestelmien hankintoja). Tuotteistaminen Tuotteistus on edennyt toimialoilla pääsääntöisesti suunnitelmien mukaisesti. Toimialat valmistelivat vuoden 2010 talousarvionsa myös tuotebudjettien ja tuotteita kuvaavien mittareiden kautta. Mittareiden jäsentelyssä on hyödynnetty BSC mallia. Sosiaali- ja terveyspalveluja koskeva tuotebudjetointi on vielä keskeneräinen ja sitä jatketaan yleisen viitekehyksen mukaisesti. Tuotteistusta koskeva kehittämistyö jatkuu edelleen koko kaupunkitasolla mm. tuotelaskentamallien ja tuotteita kuvaavien mittareiden osalta. Lisäksi tuotteita ja prosesseja koskeva yhdistämistyö on aloitettu jo vuonna 2009; tuotteet ja niiden tuoteryhmät tullaan niputtamaan prosesseihin vuoden 2010 aikana. Tuotebudjetit laaditaan jatkossa palvelualueittain. Kuopion ja Suonenjoen kaupungit ovat jatkaneet laaja-alaisen palveluyhteistyön selvittämistä vuoden 2009 aikana. Tehtyjen kattavien selvitysten pohjalta on valmisteltu ja valtuustoissa hyväksytty aiesopimus työn jatkamisesta. Kaupungin sisäiset kehittämishankkeet Laatutyö Laatupolitiikka ja hyvän toiminnan käsikirja hyväksyttiin jo vuonna Vuosi 2009 järjestettiin hyvän toiminnan käsikirjan käyttöönoton tiimoilta tietoiskuja valtuustosalissa. Hyvän toiminnan käsikirjan käytännönläheisyydestä tuli hyvää palautetta, mutta käyttöönottoaikataulua pidettiin liian tiukkana. Palvelualueuudistus ja tuotteistus priorisoitiin toimialoilla tärkeämmäksi ja näin ollen hyvän toiminnan käsikirjan käyttöönotto jatkuukin todennäköisesti vasta palvelualueuudistuksen jälkeen. Prosessit ja prosessityö Prosessien ja prosessijohtamisen määrittelyn II vaihe päättyi marraskuussa 2009, mutta sitä ennen kesän aikana hyväksyttiin koko palvelualueuudistuksen hankesuunnitelma. Hankesuunnitelman myötä koko muu uudistushanke käynnistyi, jakautuen useaksi eri projektiksi. Organisaation rakentaminen käynnistyi johtamismallin ja palvelutuotantorakenteen määrittelyprojekteissa. Määrittelytyön ja uudistuksen käyttöönoton tueksi tarvitaan useita erillisiä projekteja tai työryhmätyöskentelyrupeamia 12

13 1.2 Kokonaistalouden tarkastelu Tilikauden tuloksen muodostuminen TULOSLASKELMA Sisältää liikelaitokset, sisäiset eliminoitu Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Vuosikate Suunnitelman mukaiset poistot Satunnaiset erät Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Varausten lisäys(-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys(-) tai vähennys (+) 0 21 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot / Toimintakulut, % = 100 * Toimintatuotot / Toimintakulut 30,8 % 28,7 % Vuosikate / Poistot, % = 100 * Vuosikate / Poistot 87,0 % 68,3 % Vuosikate, /asukas Asukasmäärä

14 1.2.2 Toiminnan rahoitus RAHOITUSLASKELMA Sisältää liikelaitokset, sisäiset eliminoitu Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Oman pääoman muutokset Oman pääoman muutokset P-S Pelastuslaitoksen lisäveloitus /-hyvitys Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Muutos

15 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT INVESTOINNIT Investointien tulorahoitus, % 65,7 % 33,2 % = 100 * Vuosikate / Investointien omahankintameno Pääomamenojen tulorahoitus, % = 100 * Vuosikate / (Investointien omahankintameno + 55,3 % 32,6 % Antolainojen nettolisäys + Lainanlyhennykset) LAINANHOITO Lainanhoitokate 2,7 3,4 = (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset) MAKSUVALMIUS Rahavarat , = Rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset Kassastamaksut / vuosi, Toimintakulut Korkokulut Muut rahoituskulut Investointimenot Antolainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys (lyhennykset) Kassan riittävyys, pv = 365 pv * Rahavarat / Kassasta maksut tilikaudella 15 9 Asukasmäärä

16 1.2.3 Tasetarkastelu TASE Sisältää liikelaitokset, sisäiset eliminoitu VASTAAVAA A PYSYVÄT VASTAAVAT I Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot II Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskener. hank III Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset Muut saamiset Pysyvät vastaavat yhteensä B TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiantojen varat Lahjoitusrahastojen erityiskatteet Muut toimeksiantojen varat C VAIHTUVAT VASTAAVAT I Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet II Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset 0 0 Lainasaamiset Muut saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Saamiset yhteensä III Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Joukkovelkakirjalainasaamiset IV Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä VASTAAVAA

17 VASTATTAVAA A OMA PÄÄOMA Peruspääoma Arvonkorotusrahasto 0 0 Muut omat rahastot Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero Vapaaehtoiset varaukset C PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset Muut pakolliset varaukset D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen pääomat E VIERAS PÄÄOMA I Pitkäaikainen Lainat vakuutus- ja rahoitusl Saadut ennakot Ostovelat 0 50 Muut velat ja liittymismaksut II Lyhytaikainen Lainat vakuutus- ja rahoitusl Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat Vieras pääoma yhteensä VASTATTAVAA TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 61,9 % 62,7 % Suhteellinen velkaantuneisuus, % 42,5 % 43,1 % Kertynyt yli-/alijäämä, Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas Lainakanta , Lainakanta , /asukas Lainasaamiset, Asukasmäärä

18 1.2.4 Kunnan kokonaistulot ja -menot Sisältää liikelaitokset, sisäiset eliminoitu TULOT % % Toiminta Toimintatuotot , ,7 Verotulot , ,1 Valtionosuudet , ,3 Korkotuotot , ,7 Muut rahoitustuotot , ,2 Satunnaiset tuotot ,0 0 0,0 Tulorahoituksen korjauserät - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot , ,0 Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin , ,7 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , ,2 Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennykset 438 0, ,4 Pitkäaikaisten lainojen lisäys , ,7 Lyhytaikaisten lainojen lisäys 0 0,0 0 0,0 Oman pääoman lisäykset 832 0,1 0 0,0 Kokonaistulot yhteensä , ,0 MENOT Toiminta Toimintakulut , ,4 - Valmistus omaan käyttöön 0 Korkokulut , ,9 Muut rahoituskulut 322 0,1 40 0,0 Satunnaiset kulut 0 0,0 0 0,0 Tulorahoituksen korjauserät +/- Pakollisten varausten muutos -43 0, ,0 - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot -16 0, ,1 Investoinnit Investointimenot , ,1 Rahoitustoiminta Antolainasaamisten lisäykset 400 0, ,1 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,6 Lyhytaikaisten lainojen vähennys 0 0 0,0 Oman pääoman vähennykset 0 0, ,0 Kokonaismenot yhteensä , ,0 Erotus Täsmäytys v.2009: Kokonaistulot - Kokonaismenot = ( ) = Muut maksuvalmiuden muutokset - Rahavarojen muutos = [ 3574 ] - [ 9528 ] = [ 5954 ] 18

19 1.3 Konsernitarkastelu Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä yhdistelty konsernitilinpäätökseen yhdistelty (kpl) ei yhdistelty (kpl) tytäryhteisöt yhtiöt kiinteistö- ja asuntoyhtiöt 8 kpl kunnallista liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt 3 kpl muut yhtiöt 3 kpl 1 kpl yhdistykset kuntayhtymät 6 kpl osakkuusyhteisöt 1 kpl 7 kpl yhteensä 21 kpl 8 kpl Tytäryhteisöjen ja osakkuusyhteisöjen tilinpäätökset on jätetty yhdistelemättä niiden vähäisen merkityksen vuoksi. Yhdistelemättä jätettyjen yhteisöjen omasta ja vieraasta pääomasta sekä tilikauden tuloksesta on annettu liitetieto. 19

20 1.3.2 Konsernin toiminnan ohjaus Toiminnanohjausta toteutetaan kaupunginvaltuuston hyväksymien Kuopion kaupungin omistajapoliittiset linjaukset ja Kuopion kaupungin konserniohjeet sekä kaupunginhallituksen hyväksymän Hyvä hallintotapa Kuopio konsernissa ohjeen periaatteiden mukaisesti. Kaupunginvaltuusto asettaa vuosittain laadittavassa talousarvioissa tytäryhteisöille strategiset, toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Kaupunginhallitus valvoo osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista. Kaupunginjohtaja, omistajaohjausta hoitava johtaja ja muut viranhaltijat seuraavat konsernin osien toimintaa ja tavoitteiden toteutumista. Yhteisön tulee raportoida aina, kun sen toiminnassa on havaittavissa olennaisia poikkeamia kaupungin määrittämistä tavoitteista. Mahdolliset poikkeamat käsitellään konsernijohdossa ja niistä raportoidaan kaupunginhallitukselle. 20

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN TIEDOTE 27.3.2017 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN Juuri valmistuneessa tilinpäätöksessä

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2016 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2016. Väestö kasvoi 29 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 176. Työllisyystilanne oli hieman

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 27.3.2017 Tilinpäätös 2016 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 8,3 milj. euroa

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS Sivu 1/110 LAPIN LIITTO / LAPIN PELASTUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 Kansainvälinen Barents Rescue 2015 harjoitus (BR15) 30.9-1.10. 2015 Levillä. Lapin liitto/lapin pelastuslaitos ( Koko yritys (YR) )

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.217 Päiväys: 28.3.217 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 0,00 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 661 352,05 9 211

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2008

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2008 Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2008 Kuopion kaupunki Seurantajulkaisut (SE) 2009:1 ISSN 0785 0344 2 Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 1.1 Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat 1.1.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot