Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO"

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS KUOPIO

2 2

3 Sisällysluettelo Sivu 1 Toimintakertomus 1.1 Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat Kaupunginjohtajan katsaus Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kokonaistalouden tarkastelu Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Tasetarkastelu Kunnan kokonaistulot ja menot v Konsernitarkastelu Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Kaupunginhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä 35 2 Toteutumisvertailu 2.1 Tavoitteiden toteutuminen Strategisten tavoitteiden seuranta Kaupunkistrategiaan liittyvät ohjelmat Käyttötalouden toteutuminen Käyttötalousosan toteutumisvertailu Tuloslaskelman toteutuminen Talousarvion tuloslaskelman toteutuminen Investointien toteutuminen Investointiosan rakenne ja sitovuus Investointiosan toteutumisvertailu Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto talousarvion toteutumisvertailusta Tilinpäätöslaskelmat 3.1 Kuopion kaupungin tilinpäätöslaskelmat Kuopio-konsernin tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot 4.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Kunnan tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot, vastaavaa Taseen liitetiedot, vastattavaa Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot Ympäristötilinpäätös Eriytetyt tilinpäätökset 5.1 Liikelaitosten tilinpäätökset Kuopion Energia Liikelaitos Kuopion Vesi Liikelaitos Kuopion Ateria Liikelaitos Kallaveden Työterveys Liikelaitos Muiden eriytettyjen yksiköiden tilinpäätökset Pohjois-Savon pelastuslaitos Liikelaitosten vaikutus kunnan talouteen Allekirjoitukset ja merkinnät Tilinpäätöksen allekirjoitus 7 Luettelot ja selvitykset 7.1 Luettelo vuonna 2009 käytetyistä kirjanpitokirjoista 308 3

4 4

5 1 Toimintakertomus 5

6 1.1 Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat Kaupunginjohtajan katsaus Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Suomen bruttokansantuote supistui vuonna ,8 prosenttia. Edellisenä vuonna kasvua oli vielä 0,9 prosenttia. Tuotannon romahdus oli yksittäisenä vuonna suurin sitten vuosien 1917 ja Ennen lamaa Suomen talouden vuosikasvu oli keskimäärin 4 5 prosentin suuruusluokkaa. Kansantalous supistui vuoden 2009 ensimmäisellä vuosineljänneksellä nopeasti, mutta supistuminen taittui toisella vuosineljänneksellä. Kansantuotteen muutos oli kolmannella vuosineljänneksellä niukasti positiivinen edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Valtiovarainministeriön arvion mukaan kokonaistuotannon arvioidaan kasvavan alkaneen vuoden aikana vajaan prosentin. Viimeisten neljän vuoden ajan kohonnut työllisyysaste kääntyi laskuun vuoden 2009 aikana. Työttömyysaste päätyi valtakunnan tasolla 8,5 prosentin työttömyyteen noustessa vuoden 2005 tasolle. Valtio velkaantui vuonna ,4 miljardia euroa. Valtiontalouden alijäämä oli vuoden lopussa 8,2 miljardia euroa. Verotulot supistuivat vuonna ,8 prosenttia. Valtiontalouden äkillinen ja suurimittakaavainen heikkeneminen merkitsee useiden vuosien talouden tasapainottamistoimien välttämättömyyttä. Tämä ei ennakoi valtion laajempaa osallisuutta kuntien talousahdingon helpottamisessa. Kuntatalous heikkeni huomattavasti vuonna 2009 Tilastokeskuksen ja Kuntaliiton keräämien ennakkotietojen mukaan. Tämä selittyy kuntien menojen voimakkaasta kasvusta ja verotulojen heikosta kehityksestä. Kuntien toimintamenot kasvoivat tilinpäätösarvioiden mukaan noin viisi prosenttia. Verotulot kasvoivat 0,4 prosenttia ja valtionosuudet 7,4 prosenttia. Kuntatalouden heikkeneminen on johtanut lainakannan tuntuvaan kasvuun vuonna Kuntasektorin lainakanta oli 15,7 prosenttia suurempi kuin edellisenä vuonna. Kuopion kaupungin talous koheni vuoden 2009 aikana sekä edellisiin vuosiin että talousarviossa osoitettuun tasoon nähden. Toimintamenot kasvoivat kertomusvuotena 4,5 %. Toimintamenojen kasvu oli hieman kuntatalouden keskimääräistä toimintamenojen kasvua hitaampaa. Verorahoituksen kasvussa ylitettiin maan keskimääräinen kasvu Kuopion verotulojen kasvun ollessa 1,5 % ja valtionosuuksien kasvun ollessa 8,8 %. Kuopion tilikauden tulos oli hieman ylijäämäinen, kun taas kuntien yhteenlaskettu tulos jäi ennakkotietojen mukaan 60 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Kuopio velkaantui maan keskiarvoa vähemmän. Kuopion tilikauden ylijäämä on vuoden 2009 tilinpäätöksen mukaan 0,8 miljoonaa euroa. Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta on 2,4 miljoonaa euroa alijäämäinen. Edellisen tilikauden tuloslaskelma osoitti 11,6 miljoonan euron sekä varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta 30,2 miljoonan euron alijäämää. Vuoden 2009 tilinpäätökseen kirjattiin liikelaitosten alijäämiä yhteensä 0,5 miljoonaa euroa, kun liikelaitosten tulos vuoden 2008 tilinpäätöksessä oli 0,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Ydinkaupungin ylijäämäksi puolestaan kirjattiin vuonna ,3 miljoonaa euroa, kun tulos vuonna 2008 oli 11,7 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kuopion vuosikate riitti vuonna 2009 kattamaan noin 87 % poistoista. Kuntien tilinpäätösarvioiden perusteella vastaava tunnusluku on 90 %. Vuosikate riitti Kuopiossa kattamaan noin 66 % investointien omahankintamenosta. Kuntatalouden vastaava tunnusluku oli ennakkotietojen mukaan noin 47 %. Kuopion velkamäärä asukasta kohden laskettuna pysyi edelleen kuntien keskiarvon alapuolella. Asukaskohtainen pitkäaikaisen velan määrä oli vuoden 2009 viimeisenä päivänä Kuopiossa noin euroa. Kuntien keskimääräinen velan määrä oli euroa / asukas. Kuntien keskimääräiset rahavarat ovat kuitenkin suuremmat kuin Kuopion kaupungin. Kuopiossa oli vuoden 2010 alussa asukasta. Väestömäärän lisääntyminen jatkui positiivisena, kasvun ollessa 640 asukasta ja 0,7 prosenttia vuodessa. Kuopiossa oli vuoden 2009 alussa työpaikkaa. Nettolisäys edelliseen vuoteen oli yhteensä 460 työpaikkaa. Vuoden 2009 kehitystä kuvaavat luvut eivät ole tätä kirjoitettaessa tiedossa, mutta oletettavaa on ettei työpaikkalisäystä juurikaan ole tapahtunut. Laman seurauksena kuopiolaiset yritykset ovat joutuneet sopeuttamaan toimintaansa mm. henkilöstön lomautuksiin turvautuen. Kaupungin monipuolisesta työpaikka- ja elinkeinorakenteesta johtuen laajoilta irtisanomisilta on kuitenkin vältytty. Liikevaihdon ja viennin voimakkaasta supistumisesta huolimatta yritysten toiminnallinen tilanne on pääosin hallittu. Tämä luo uskoa positiiviseen kehitykseen laman käännyttyä nyt lievään talouden kasvuun. Työministeriön tietojen mukaan Kuopiossa oli vuoden 2009 aikana kuukausittain keskimäärin noin työtöntä. Työttömyysaste oli 11,9 prosenttia. 14 vertailukaupungin joukossa Kuopio oli pääkaupun- 6

7 kiseudun ja Vaasan jälkeen viidenneksi parhaan asemassa. Kuopiossa valmistui vuonna rakennusta. Asuntoja valmistui yhteensä 500 kappaletta. Vuonna 2009 rakentaminen säilyi likipitäen edellisen vuoden tasolla eikä Kuopio kokenut pelättyä rakentamisen romahdusta. Karttulan ja Kuopion kuntaliitos tulee tapahtumaan Vuonna 2009 on jatkettu liitosvalmisteluja hyväksyttyjen toimialakohtaisten suunnitelmien mukaisesti. Keskeisiä kaupunkitasoisia toimenpiteitä ovat olleet henkilöstön sijoitussuunnitelman ja vuosien rekrytointiohjeen valmistuminen. Liitosavustuksen kohdentamisesta on valmisteltu esitys, jonka hallitukset hyväksyivät vuoden 2009 lopulla. Lopullisen päätöksen tekevät valtuustot alkuvuonna Karttulan kunnan eroaminen Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymästä vuoden 2010 lopussa sai hyväksynnän ja selvitys toimintojen ja henkilöstön siirrosta on edennyt suunnitelman mukaisesti. Kunta- ja palvelurakennehankkeeseen liittyen Kuopion ja Suonenjoen kaupungit ovat jatkaneet laajaalaisen palveluyhteistyön selvittämistä vuoden 2009 aikana. Tehtyjen kattavien selvitysten pohjalta on valmisteltu ja valtuustoissa hyväksytty aiesopimus työn jatkamisesta. Kuopion kaupungin palveluksessa vuoden 2009 lopussa oli henkilöä, joista liikelaitosten palveluksessa 442 henkilöä ja taseyksikön palveluksessa 245 henkilöä. Ydinkaupungin osalta henkilöstömäärä väheni vuoden 2008 loppuun verrattuna 201 henkilöä, vaikka Tuusniemen perusterveydenhuolto siirtyi Kuopion kaupungin järjestettäväksi vuoden 2009 alussa ja henkilöstö siirtyi Kuopion kaupungin palvelukseen (vuoden 2009 lopussa 48 henkilöä). Vuoden 2009 aikana Kuopion kaupungin toiminnan, talouden ja henkilöstön tasapainottamiseen on saatu uskottava tuloksellisuus. Kuntatalouden äkkinäisesti huonontunut tilanne on pakottanut kaupungin aiemmin suunniteltua voimakkaampiin sopeuttamistoimiin. Vuoden 2009 aikana kaupunki lomautti henkilökuntaansa ja toteutti talouden supistamistoimia myös normaalista talousarviovuodesta poikkeavalla rytmityksellä. Kaupunkikonsernin talous on saatu tasapainoon. Ydinkaupungin talouslukuihin vuoden 2009 osalta positiivisesti vaikuttavat myös kertaluontoiset tulot. Ydinkaupungin toiminnoissa on edelleen joidenkin miljoonien eurojen toiminnallinen alijäämätilanne, joka yhdessä erittäin kireänä jatkuvan kuntatalouden kanssa edellyttää sopeuttamistoimien ja tuottavuuden lisäyksiin tähtäävien toimien jatkamista. Kaupungin toiminnallisen tilanteen hallinta edelleen niukkoina pysyvillä resursseilla on suuri haaste luottamushenkilöille ja henkilöstölle. Asukkaiden kannalta tasapuolinen ja palvelut riittävällä tasolla turvaava toiminnan ylläpito ja resurssien käyttö edellyttää olevaa toimintaa ehdollistaviakin linjauksia. Kuopion kaupunki siirtyy asiakaslähtöiseen palvelualuepohjaiseen toimintatapaan vuoden 2011 alussa. Valmistelu on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Uudistus luo kaupungille entistä parempia valmiuksia oman toimintansa kehittämiseen ja sen vaikuttavuuden kohdentamiseen. Kiitän osaltani Kuopion kaupungin kunnallispoliittisia päättäjiä ja kaupungin henkilökuntaa siitä, että vuoden 2009 toiminnalliset tavoitteet pääosin saavutettiin ja talousarviossa asetetut taloudelliset tavoitteet jopa ylitettiin. Petteri Paronen Kaupunginjohtaja 7

8 1.1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupungin hallinto Kuopion kaupunginvaltuuston jäsenmäärä on 59 ja kaupunginhallituksen 11. Kaupunginvaltuuston ja hallituksen poliittiset voimasuhteet vuoden 2009 lopussa olivat: Valtuusto Hallitus Kokoomus 15 3 Keskustapuolue 13 3 Sosiaalidemokraattinen puolue 12 2 Vihreät 9 1 Vasemmistoliitto 5 1 Perussuomalaiset 3 1 Kristillisdemokraatit 2 - Kaupunginvaltuuston puheenjohtajat 2009: PuheenjohtajaTtM, sairaanhoitaja Marja-Leena Puputti I varapuheenjohtaja, hum.kand., lehtori Matti Mänttäri II varapuheenjohtaja sairaanhoitaja Pirkko-Liisa Piironen. Kaupunginhallituksen puheenjohtajat 2009: Puheenjohtaja, erikoislääkäri Sari Raassina I varapuheenjohtaja, palomestari Pekka Kaartinen II varapuheenjohtaja, terveydenhoitaja Leila Savolainen Kaupunginhallituksen esittelijänä toimii kaupunginjohtaja. Kaupunginjohtajana toimi Petteri Paronen. Apulaiskaupunginjohtajana toimi Jukka Pulkkinen saakka. Yleinen kehitys Kuopion väestönkasvu jatkui ripeänä vuonna Väestönmäärä kasvoi noin 670 henkilöä eli lähes saman verran kuin edellisvuonna. Vuoden 2010 alussa Kuopion väestönmäärä oli henkilöä ja koko seudulla väkiluku ylsi henkilöön. Kuopion väestönkehitys toteutui vuonna 2009 edellisvuoden tapaan: Luonnollinen väestönkasvu oli noin 240 henkilöä ja muuttovoitto (netto) yhteensä noin 400 henkilöä. Kuntien välinen muuttoliike toi nettona Kuopiolle n. 250 henkilöä lisää ja muuttovoitto ulkomailta n. 150 henkilöä. Koko maassa taloustilanne jatkui heikkona koko vuoden 2009 ajan. Kokonaistuotanto supistui edellisvuodesta huimat 7,8 prosenttia, eikä loppuvuosikaan tuonut merkittävää parannusta suhdannetilanteeseen. Koko vuonna vienti, kulutus ja investoinnit laskivat. Kuopion seudulle suhdannetilanne on heijastunut hieman lievempänä ja pienoisella viiveellä. Vuoden 2009 ensimmäisellä vuosipuoliskolla heikentynyt kehitys näkyi kuitenkin selvästi: Kuopion seudun yritysten liikevaihto supistui 15 prosenttia ja vienti 36 prosenttia edellisvuoden vastaavasta. Vuoden 2009 työpaikkamuutos ei ole vielä tiedossa, mutta vuotta aiemmin työpaikkakasvu oli 460 työpaikkaa. Vuoden 2009 alussa Kuopiossa oli yhteensä n työpaikkaa. Työllisyystilanne heikkeni suhdannetaantuman myötä ja työttömien ja lomautettujen määrä alkoi lisääntyä. Vuonna 2009 työttömien määrä lisääntyi Kuopiossa joka kuukausi verrattuna edellisvuoteen. Työttömänä oli Kuopiossa keskimäärin henkilöä, joka on 11,9 prosenttia työvoimasta ja hieman vajaat 900 työtöntä enemmän kuin vuonna Kuopiossa työttömyyden kasvu ei ole ollut kuitenkaan yhtä raju kuin useissa muissa suurissa kaupungeissa ja joulukuun työttömyysprosentteja verrattaessa Kuopio sijoittuu (12,6 %) vertailukaupunkien joukossa viidenneksi pääkaupunkiseudun ja Vaasan jälkeen. Koko maan keskimääräinen työttömyysaste oli joulukuussa 11,3 prosenttia eli Kuopion ja koko maan välinen ero kaventui hieman viime vuoden loppua kohden. Kuopion asuntomarkkinatilanne vilkastui hieman vuoden 2009 loppua kohden. Vuonna 2008 alkanut asuntojen kysynnän väheneminen ja hintojen lasku kääntyivät taas kesällä 2009 nousuun. Vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä asuntojen reaalihinnat olivat noin 6 prosenttia korkeammat kuin vuotta aiemmin ja vanhassa kerrostaloasunnossa neliöhinta oli keskimäärin euroa neliölle. Vuonna 2009 Kuopioon valmistui yhteensä noin 500 uutta asuntoa, joista noin 300 oli kerrostaloissa ja noin 200 pientaloissa. Kerrostaloista valtaosa valmistui keskustaan ja pientaloista suurin osa Saaristokaupunkiin. Yleinen taloudellinen kehitys Kansainvälisessä taloudessa taantuman syvin vaihe on tilinpäätösvuoden aikana ohitettu ja taloudellinen aktiviteetti on pikkuhiljaa elpymässä. Tilanteen kohenemisen katsotaan osittain olevan seurausta massiivisista elvytystoimista, joita on tehty kasvun ylläpitämiseksi ja markkinoiden rauhoittamiseksi. Osa kysynnän kasvusta on aiheutunut varastojen täydennyksistä lähemmäksi normaalia tasoa. Kun näiden tilapäisten tekijöiden vaikutus alkaa asteittain väistyä ja kun finanssi- ja rahapolitiikkaa vähitellen suunnataan talouden pitemmän aikavälin kestävyyden varmistamiseen, ei orastavan kasvun voida olettaa vauhdittuvan niin nopeasti kuin noususuhdanteissa yleensä. 8

9 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Suomen bruttokansantuote supistui vuonna 2009 peräti 7,8 prosenttia ja painui vuoden 2006 tasolle. Tuotannon supistuminen oli suurempaa kuin yhtenäkään 1990-luvun lamavuotena ja suurin vuosien jälkeen. Suhdannekierron pohja lienee kuitenkin saavutettu tilinpäätösvuoden lopulla ja Suomen talous alkaa kääntyä hitaan elpymisen suuntaan. Bruttokansantuote kasvanee vuonna 2010 vajaan prosentin. Työllisyys heikkeni koko tilinpäätösvuoden ajan. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan työllisten määrä väheni yli henkilöllä ja työttömien määrä lisääntyi yli henkilöllä. Vuoden 2009 keskimääräinen työttömyysaste oli noin 8,5 %. Nousua edellisestä vuodesta on runsaat 2 prosenttiyksikköä. Valtiovarainministeriö arvioi työttömyysasteen kohoavan alkaneena vuonna keskimäärin 10,5 prosenttiin. Suurimmillaan lienee vuoden 2010 keväällä, jonka jälkeen tuotantotoiminnan vilkastuminen alkanee lisätä työvoiman kysyntää. Kuluttajahinnat pysyivät keskimäärin edellisen vuoden tasolla. Hintojen kuukausimuutokset heilahtelivat nollan molemmin puolin. Syynä on maailmanmarkkinahintojen laskun ohella mm. lainakustannusten alentuminen ja lokakuun alussa toteutetun elintarvikkeiden arvonlisäveron muutoksen hintoja laskeva vaikutus. Vuonna 2010 kuluttajahinnat kääntynevät hienoiseen nousuun. Yksityisen kulutuksen aleneminen jäi vuonna 2009 noin kahden prosentin suuruusluokkaan. Aleneminen päättyi alkusyksystä 2009, jonka jälkeen tavaroiden ja palvelujen yksityinen kysyntä kääntyi hienoiseen kasvuun. Kansantalouden palkkasumma supistui työllisyyden heiketessä noin yhden prosentin, vaikka ansiotasoindeksi kohosi liki 4 prosenttia. Kotitalouksien reaalitulot kasvoivat palkkasumman alenemisesta huolimatta keskimäärin yhden prosentin sosiaalietuuksien liki 7 prosentin nousun myötä. Yritysten toimintaylijäämä eli liikevoitto supistui rajusti laman takia. Pudotus on ennakkotietojen mukaan noin 39 %. Välittömiä veroja ja veroennakoita yritykset maksoivat yli 44 prosenttia edellistä vuotta vähemmän. Kun yritykset vähensivät investointejaan ja varastojaan, niiden rahoitusasema pysyi kuitenkin ylijäämäisenä. Julkisyhteisöjen yhteenlaskettu rahoitusasema heikkeni 11,4 miljardia euroa. Erityisesti valtionhallinnon rahoitusasema romahti vuonna Usean edellisen vuoden ylijäämä kääntyi peräti 8,2 miljardin alijäämäksi. Kehitykseen vaikutti eniten verotulojen merkittävä supistuminen. Julkisyhteisöjen velan suhde bruttokansantuotteeseen oli tilinpäätösvuoden lopussa 41,8 %, kun vastaava tunnusluku vuotta aiemmin oli 34,2 %. Tilastokeskuksen keräämien ennakkotietojen mukaan kuntatalous heikkeni merkittävästi tilinpäätösvuoden aikana. Lama iski voimakkaimmin suurten kaupunkien ja vientivetoisten kuntien talouteen. Erityisesti yhteisöveroriippuvaisten kuntien rahoitusasema muuttui olennaisesti verotulojen voimakkaan supistumisen myötä. Niiden kuntien talous, joiden tulot perustuvat verotuloja enemmän valtionosuuksiin, pysyi vielä kohtuullisen hyvänä. Kuntien yhteenlaskettu vuosikate oli ennakkotietojen mukaan 90 % poistoista, kun vastaava tunnusluku vuotta aiemmin oli 122 %. Kuntien lainakanta kohosi yli 1,3 mrd. euroa noin 10 mrd. euroon. Asukasta kohden laskettu lainamäärä kasvoi noin 245 eurolla ollen vuoden lopussa euroa. Kuopion talouden kehitys Kuopion kaupungin toimintamenot kasvoivat kertomusvuotena 4,5 %. Toimintamenojen kasvu oli hieman hitaampaa kuin kuntataloudessa keskimäärin. Verorahoituksen kasvu oli Kuopiossa hieman maan keskimääräistä nopeampaa. Sekä valtionosuuksien että verotulojen muutos oli maan keskiarvoa suurempi. Kuopion tuloslaskelma oli lievästi ylijäämäinen kun taas kuntatalouden tulos yleisesti muodostui alijäämäiseksi. Kuopio velkaantui maan keskiarvoa hitaammin ja tilikauden tulos muodostui hieman maan keskimääräistä paremmaksi. Kuopion tilikauden ylijäämä on vuoden 2009 tilinpäätöksen mukaan 0,8 milj. euroa. Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta on 2,4 milj. euroa alijäämäinen. Edellisen tilikauden tuloslaskelma osoitti 11,6 milj. euron sekä varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta 30,2 milj. euron alijäämää. Vuoden 2008 tilinpäätökseen kirjattiin liikelaitosten ylijäämiä yhteensä 0,2 milj. euroa, kun taas vuoden 2009 tilinpäätöksessä kirjattiin 0,6 milj. euroa alijäämää. Puolestaan ydinkaupungin alijäämäksi kirjattiin vuonna ,7 milj. euroa ja vuonna 2009 tulos parani 13,1 milj. eurolla 1,4 milj. euron ylijäämäksi. Tuloksen paranemisesta huolimatta Kuopion taloudellinen asema ei ole riittävän vakaalla pohjalla. Yleisen talouden kasvun ennakoidaan olevan hidasta tulevana vuonna ja kaupungin on jatkettava aktiivisesti toimintansa sopeuttamista ja kehittämistä saavuttaakseen tasapainon yhä niukkenevien resurssien ja tuotettavien palveluiden kesken. Kuopion vuosikate riitti vuonna 2009 kattamaan noin 87 % poistoista. Kuntien tilinpäätösarvioiden perusteella vastaava tunnusluku on 90 %. Vuosikate riitti Kuopiossa kattamaan noin 66 % investointien omahankintamenosta. Kuntatalouden vastaava luku oli ennakkotietojen mukaan noin 47 %. 9

10 Kuopion velkamäärä asukasta kohden laskettuna pysyi edelleen kuntien keskiarvon alapuolella. Asukaskohtainen pitkäaikaisen velan määrä oli vuoden 2009 viimeisenä päivänä Kuopiossa euroa. Kuntien yhteenlasketun velan määrä oli euroa. Kuntien keskimääräiset rahavarat ovat kuitenkin huomattavasti suuremmat kuin Kuopion kaupungin. Henkilöstö Kuopion kaupungin palveluksessa vuoden 2009 lopussa oli henkilöä, joista liikelaitosten palveluksessa 442 henkilöä. Ydinkaupungin osalta henkilöstömäärä väheni vuoden 2008 loppuun verrattuna 201 henkilöä, vaikka Tuusniemen perusterveydenhuolto siirtyi Kuopion kaupungin järjestettäväksi vuoden 2009 alussa ja henkilöstö siirtyi Kuopion kaupungin palvelukseen (vuoden 2009 lopussa 48 henkilöä). Päivähoito siirtyi vuoden 2009 alussa sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisuudesta varhaiskasvatusja koulutuslautakunnan alaisuuteen. Sosiaali- ja terveystoimen henkilöstömäärä väheni 115 henkilöä. Yleinen edunvalvonta siirtyi valtiolle (11 henkilöä), Harjulan sairaalan osasto 3 ulkoistettiin (26 henkilöä), Kevättömän sairaalasta yksi osasto lakkautettiin (17 henkilöä), elatustuki siirtyi Kelalle ja organisaatiomuutosten yhteydessä jätettiin yksittäisiä virkoja/tehtäviä täyttämättä. Päivähoidon henkilöstömäärä oli vuoden 2009 lopussa 879 henkilöä, eli 42 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Koulutuspalvelujen henkilöstömäärä väheni 28 henkilöä. Henkilöstömäärän vähenemiseen on osaltaan vaikuttanut päivähoito- ja kouluikäisten lasten ikäluokkien pienentyminen. Vapaa-ajankeskuksen henkilöstömäärä väheni 23 henkilöä pajatoiminnan siirryttyä vuoden 2009 alussa Kuopion seudun työvalmennussäätiölle. Henkilöden määrä vuoden lopussa toimialoittain Toimiala Keskusvaalilautakunta 0 0 Tarkastustoimi 3 3 Hallinto- Ja Kehittämiskeskus Yleishallinto Hankintatoimi Työllistäminen 3 Atk-Keskus Painatuskeskus 7 8 Ympäristökeskus Koulutuspalvelut Päivähoito Kansalaisopisto Sosiaali- Ja Terveystoimi Lähikuntien sos.- ja perusterv.huolto 48 Kulttuuripalvelukeskus Vapaa-Ajan Palvelut Tekninen Virasto Rakennusvalvonta Tilakeskus Ydinkaupunki yhteensä Liikelaitokset Kallaveden Työterveys Kuopion Ateria Kuopion Energia Kuopion Vesi Taseyksikkö P-S Pelastuslaitos Kuopion kaupunki yhteensä Kokonaistyöaika henkilötyövuosina toimialoittain väheni vuodesta 2008 yhteensä 143 henkilötyövuotta, vaikka Tuusniemen perusterveydenhuolto siirtyi Kuopion kaupungin järjestettäväksi vuoden 2009 alussa (43,1 henkilötyövuotta). Kokonaistyöajan vähenemisessä lomautusten ja vapaaehtoisten palkattomien vapaiden osuus oli 49,6 henkilötyövuotta. Kuopion kaupungin strategiseksi tavoitteeksi 2009 asetettiin henkilötyövuosien määrän vähentäminen 300 henkilötyövuodella vuoteen 2011 mennessä. Tilakeskuksessa vuonna 2009 eläköityneiden tilalle ei pääsääntöisesti palkattu uutta työntekijää joten henkilöstömäärä vähentyi 30 henkilöllä. 10

11 Kokonaistyöaika henkilötyövuosina Toimiala Keskusvaalilautakunta 0,3 0,2 Tarkastustoimi 3,0 3,0 2,9 2,6 Hallinto- Ja Kehittämiskeskus 103,7 82,7 84,8 79,7 Yleishallinto 15,4 11,4 14,9 16,5 Hankintatoimi 12,9 12,9 14,3 13,9 Työllistäminen 2,8 Atk-Keskus 44,1 49,7 43,9 42,0 Painatuskeskus 8,7 8,9 8,6 7,0 Ympäristökeskus 72,2 61,6 54,6 51,7 Koulutuspalvelut 1 054, , , ,8 Päivähoito 924,0 938,0 922,0 879,0 Kansalaisopisto 114,7 136,8 131,2 123,6 Sosiaali- Ja Terveystoimi 1 588, , , ,5 Lähikuntien Sos.- Ja Perusterv.Huol 43,1 Kulttuuripalvelukeskus 266,3 272,1 269,5 266,9 Vapaa-Ajan Palvelut 153,1 156,7 147,7 123,2 Tekninen Virasto 364,1 355,1 356,6 347,6 Rakennusvalvonta 11,8 12,5 11,4 10,9 Tilakeskus 312,5 310,4 304,8 282,9 Ydinkaupunki yhteensä 5 049, , , ,7 Liikelaitokset Kallaveden Työterveys 30,4 29,4 33,9 Kuopion Ateria 254,4 247,6 240,5 252,6 Kuopion Energia Kuopion Vesi 79,3 78,2 74,4 71,0 Taseyksikkö P-S Pelastuslaitos 252,3 247,1 249,1 247,8 Kuopi on kaupunki yhteensä 5 635, , , ,0 Päivähoito siirtyi sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisuudesta varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisuuteen Ympäristötekijät Ympäristötekijöissä ei vuoden 2009 aikana ole ollut sellaisia poikkeavia tapahtumia, jotka olisivat vaikuttaneet kaupungin taloudelliseen tulokseen, asemaan tai toiminnan kehitykseen. Ympäristönsuojeluun liittyvät kustannukset ja investoinnit ovat olleet samaa luokkaa kuin muinakin vuosina eikä ympäristövahinkoja ole tapahtunut. Ympäristötilinpäätös esitetään kokonaisuudessaan vuoden 2009 tilinpäätöksen liitetiedoissa. Vuoden 2010 aikana laaditaan erillinen ympäristöraportti, jossa ympäristötekijöitä tarkastellaan yksityiskohtaisemmin. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Kuopion kaupungin palvelujen ja toiminnan järjestämiseen ei liity sellaisia merkittäviä riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka olennaisesti poikkeaisivat suurten kaupunkien vastaavasta tilanteesta. Kansainvälisen, kansallisen ja paikallisen talouden heikko ja epävakaa tilanne sekä työttömyyden kasvu merkitsevät myös Kuopiolle epävarmuutta ja pulmallisia lähtökohtia palvelujen järjestämiselle. Korkotason todennäköinen, ehkä merkittäväkin kohoaminen on lainakantaan ja lisävelkaantumiseen liittyvä riski. Pitemmällä tähtäimellä ammattitaitoisen ja osaavan henkilöstön saatavuus nousee olennaiseksi epävarmuustekijäksi suurten ikäluokkien siirtyessä lähivuosina eläkkeelle. Tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvien riskien merkitys kasvaa jatkuvasti kun kaupungin palvelutuotanto perustuu yhä enemmän tietojärjestelmien häiriöttömään toimintaan. Seurauksiltaan erityisen merkittäviä voivat 11

12 riskien toteutuessa olla yhteiskunnan elintärkeisiin energia- ja vesihuollon toimintoihin liittyvät riskit. Kaupungin seutuyhteistyö Karttulan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitosprosessi Kuntaliitos tulee tapahtumaan Vuonna 2009 on jatkettu liitosvalmisteluja hyväksyttyjen toimialakohtaisten suunnitelmien mukaisesti. Keskeisiä kaupunkitasoisia toimenpiteitä ovat olleet henkilöstön sijoitussuunnitelman ja vuosien rekrytointiohjeen valmistuminen. Liitosavustuksen kohdentamisesta on valmisteltu esitys, jonka hallitukset hyväksyivät vuoden 2009 lopulla. Lopullisen päätöksen tekevät valtuustot alkuvuonna Karttulan kunnan eroaminen Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymästä vuoden 2010 lopussa sai hyväksynnän ja selvitys toimintojen ja henkilöstön siirrosta on edennyt suunnitelman mukaisesti. Kumppanuusmallin rakentaminen Suonenjoen kaupungin kanssa (kuten johto- ja toimintasääntöjen määrittely, henkilöstöjärjestelyjä, perehdytystä ja tietojärjestelmien hankintoja). Tuotteistaminen Tuotteistus on edennyt toimialoilla pääsääntöisesti suunnitelmien mukaisesti. Toimialat valmistelivat vuoden 2010 talousarvionsa myös tuotebudjettien ja tuotteita kuvaavien mittareiden kautta. Mittareiden jäsentelyssä on hyödynnetty BSC mallia. Sosiaali- ja terveyspalveluja koskeva tuotebudjetointi on vielä keskeneräinen ja sitä jatketaan yleisen viitekehyksen mukaisesti. Tuotteistusta koskeva kehittämistyö jatkuu edelleen koko kaupunkitasolla mm. tuotelaskentamallien ja tuotteita kuvaavien mittareiden osalta. Lisäksi tuotteita ja prosesseja koskeva yhdistämistyö on aloitettu jo vuonna 2009; tuotteet ja niiden tuoteryhmät tullaan niputtamaan prosesseihin vuoden 2010 aikana. Tuotebudjetit laaditaan jatkossa palvelualueittain. Kuopion ja Suonenjoen kaupungit ovat jatkaneet laaja-alaisen palveluyhteistyön selvittämistä vuoden 2009 aikana. Tehtyjen kattavien selvitysten pohjalta on valmisteltu ja valtuustoissa hyväksytty aiesopimus työn jatkamisesta. Kaupungin sisäiset kehittämishankkeet Laatutyö Laatupolitiikka ja hyvän toiminnan käsikirja hyväksyttiin jo vuonna Vuosi 2009 järjestettiin hyvän toiminnan käsikirjan käyttöönoton tiimoilta tietoiskuja valtuustosalissa. Hyvän toiminnan käsikirjan käytännönläheisyydestä tuli hyvää palautetta, mutta käyttöönottoaikataulua pidettiin liian tiukkana. Palvelualueuudistus ja tuotteistus priorisoitiin toimialoilla tärkeämmäksi ja näin ollen hyvän toiminnan käsikirjan käyttöönotto jatkuukin todennäköisesti vasta palvelualueuudistuksen jälkeen. Prosessit ja prosessityö Prosessien ja prosessijohtamisen määrittelyn II vaihe päättyi marraskuussa 2009, mutta sitä ennen kesän aikana hyväksyttiin koko palvelualueuudistuksen hankesuunnitelma. Hankesuunnitelman myötä koko muu uudistushanke käynnistyi, jakautuen useaksi eri projektiksi. Organisaation rakentaminen käynnistyi johtamismallin ja palvelutuotantorakenteen määrittelyprojekteissa. Määrittelytyön ja uudistuksen käyttöönoton tueksi tarvitaan useita erillisiä projekteja tai työryhmätyöskentelyrupeamia 12

13 1.2 Kokonaistalouden tarkastelu Tilikauden tuloksen muodostuminen TULOSLASKELMA Sisältää liikelaitokset, sisäiset eliminoitu Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Vuosikate Suunnitelman mukaiset poistot Satunnaiset erät Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Varausten lisäys(-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys(-) tai vähennys (+) 0 21 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot / Toimintakulut, % = 100 * Toimintatuotot / Toimintakulut 30,8 % 28,7 % Vuosikate / Poistot, % = 100 * Vuosikate / Poistot 87,0 % 68,3 % Vuosikate, /asukas Asukasmäärä

14 1.2.2 Toiminnan rahoitus RAHOITUSLASKELMA Sisältää liikelaitokset, sisäiset eliminoitu Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Oman pääoman muutokset Oman pääoman muutokset P-S Pelastuslaitoksen lisäveloitus /-hyvitys Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Muutos

15 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT INVESTOINNIT Investointien tulorahoitus, % 65,7 % 33,2 % = 100 * Vuosikate / Investointien omahankintameno Pääomamenojen tulorahoitus, % = 100 * Vuosikate / (Investointien omahankintameno + 55,3 % 32,6 % Antolainojen nettolisäys + Lainanlyhennykset) LAINANHOITO Lainanhoitokate 2,7 3,4 = (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset) MAKSUVALMIUS Rahavarat , = Rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset Kassastamaksut / vuosi, Toimintakulut Korkokulut Muut rahoituskulut Investointimenot Antolainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys (lyhennykset) Kassan riittävyys, pv = 365 pv * Rahavarat / Kassasta maksut tilikaudella 15 9 Asukasmäärä

16 1.2.3 Tasetarkastelu TASE Sisältää liikelaitokset, sisäiset eliminoitu VASTAAVAA A PYSYVÄT VASTAAVAT I Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot II Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskener. hank III Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset Muut saamiset Pysyvät vastaavat yhteensä B TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiantojen varat Lahjoitusrahastojen erityiskatteet Muut toimeksiantojen varat C VAIHTUVAT VASTAAVAT I Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet II Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset 0 0 Lainasaamiset Muut saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Saamiset yhteensä III Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Joukkovelkakirjalainasaamiset IV Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä VASTAAVAA

17 VASTATTAVAA A OMA PÄÄOMA Peruspääoma Arvonkorotusrahasto 0 0 Muut omat rahastot Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero Vapaaehtoiset varaukset C PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset Muut pakolliset varaukset D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen pääomat E VIERAS PÄÄOMA I Pitkäaikainen Lainat vakuutus- ja rahoitusl Saadut ennakot Ostovelat 0 50 Muut velat ja liittymismaksut II Lyhytaikainen Lainat vakuutus- ja rahoitusl Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat Vieras pääoma yhteensä VASTATTAVAA TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 61,9 % 62,7 % Suhteellinen velkaantuneisuus, % 42,5 % 43,1 % Kertynyt yli-/alijäämä, Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas Lainakanta , Lainakanta , /asukas Lainasaamiset, Asukasmäärä

18 1.2.4 Kunnan kokonaistulot ja -menot Sisältää liikelaitokset, sisäiset eliminoitu TULOT % % Toiminta Toimintatuotot , ,7 Verotulot , ,1 Valtionosuudet , ,3 Korkotuotot , ,7 Muut rahoitustuotot , ,2 Satunnaiset tuotot ,0 0 0,0 Tulorahoituksen korjauserät - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot , ,0 Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin , ,7 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , ,2 Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennykset 438 0, ,4 Pitkäaikaisten lainojen lisäys , ,7 Lyhytaikaisten lainojen lisäys 0 0,0 0 0,0 Oman pääoman lisäykset 832 0,1 0 0,0 Kokonaistulot yhteensä , ,0 MENOT Toiminta Toimintakulut , ,4 - Valmistus omaan käyttöön 0 Korkokulut , ,9 Muut rahoituskulut 322 0,1 40 0,0 Satunnaiset kulut 0 0,0 0 0,0 Tulorahoituksen korjauserät +/- Pakollisten varausten muutos -43 0, ,0 - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot -16 0, ,1 Investoinnit Investointimenot , ,1 Rahoitustoiminta Antolainasaamisten lisäykset 400 0, ,1 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,6 Lyhytaikaisten lainojen vähennys 0 0 0,0 Oman pääoman vähennykset 0 0, ,0 Kokonaismenot yhteensä , ,0 Erotus Täsmäytys v.2009: Kokonaistulot - Kokonaismenot = ( ) = Muut maksuvalmiuden muutokset - Rahavarojen muutos = [ 3574 ] - [ 9528 ] = [ 5954 ] 18

19 1.3 Konsernitarkastelu Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä yhdistelty konsernitilinpäätökseen yhdistelty (kpl) ei yhdistelty (kpl) tytäryhteisöt yhtiöt kiinteistö- ja asuntoyhtiöt 8 kpl kunnallista liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt 3 kpl muut yhtiöt 3 kpl 1 kpl yhdistykset kuntayhtymät 6 kpl osakkuusyhteisöt 1 kpl 7 kpl yhteensä 21 kpl 8 kpl Tytäryhteisöjen ja osakkuusyhteisöjen tilinpäätökset on jätetty yhdistelemättä niiden vähäisen merkityksen vuoksi. Yhdistelemättä jätettyjen yhteisöjen omasta ja vieraasta pääomasta sekä tilikauden tuloksesta on annettu liitetieto. 19

20 1.3.2 Konsernin toiminnan ohjaus Toiminnanohjausta toteutetaan kaupunginvaltuuston hyväksymien Kuopion kaupungin omistajapoliittiset linjaukset ja Kuopion kaupungin konserniohjeet sekä kaupunginhallituksen hyväksymän Hyvä hallintotapa Kuopio konsernissa ohjeen periaatteiden mukaisesti. Kaupunginvaltuusto asettaa vuosittain laadittavassa talousarvioissa tytäryhteisöille strategiset, toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Kaupunginhallitus valvoo osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista. Kaupunginjohtaja, omistajaohjausta hoitava johtaja ja muut viranhaltijat seuraavat konsernin osien toimintaa ja tavoitteiden toteutumista. Yhteisön tulee raportoida aina, kun sen toiminnassa on havaittavissa olennaisia poikkeamia kaupungin määrittämistä tavoitteista. Mahdolliset poikkeamat käsitellään konsernijohdossa ja niistä raportoidaan kaupunginhallitukselle. 20

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2009

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2009 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2009 Tilinpäätös 2009 LAHTI TP 2007 TP 2008 TP 2009 Asukasluku (31.12)*) 99 301 100 080 100 833 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 290 033 314 779 320 977

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 11/2013 1 (7) 5 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen HEL 2013-003762 T 02 06 01 00 Päätösehdotus päättänee 1 hyväksyä vuoden 2012 tilinpäätöksen siten, että tilikauden

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa klo 9. Kuopion kaupunki Tilinpäätös

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa klo 9. Kuopion kaupunki Tilinpäätös Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 3.4.2012 klo 9 Kuopion kaupunki Tilinpäätös 2011 2.4.2012 Kaupunginjohtajan katsaus Maailmantalouden epävarmuus jatkuu. Alkuvuoden 2011 kohtalaisen ripeä talouskasvu alkoi

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 138 04.04.2016 Kaupunginvaltuusto 56 08.06.2016 Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 29/02.06.01/2016 KH 04.04.2016 138 Kuntalain 113 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015 Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 HKLjk 23.8.2012 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot