LOPPURAPORTTI. Sivu 1 / 29 STUUVA-HANKE LOPPURAPORTTI. Hanke on toteutettu Työsuojelurahaston tuella.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOPPURAPORTTI. Sivu 1 / 29 STUUVA-HANKE LOPPURAPORTTI. Hanke on toteutettu Työsuojelurahaston tuella."

Transkriptio

1 Sivu 1 / 29 STUUVA-HANKE LOPPURAPORTTI Hanke on toteutettu Työsuojelurahaston tuella.

2 Sivu 2 / 29 1 Tiivistelmä Stuuva-hankkeen tavoitteena oli levittää Satamien turvallisuustietokanta hankkeessa kehitetyn Stuuvan käyttö kaikkiin suomalaisiin satamiin. Tietokanta on kehitetty satamien turvallisuuspoikkeamien raportointia varten. Kaikki satamatoimijat voivat raportoida samaan tietokantaan ja siten levittää tietoa ja tehdä yhteistyötä turvallisuusasioissa. Tavoitteena oli, että Stuuva-tietokannan tietokannan käyttö tulisi osaksi sata- tietokannan mien turvallisuustyötä. Stuuva-tietokannan tietokannan otti käyttöönsä hankkeen aikana Länsi-rannikon satamat yrityksineen sekä monet Sa- tamaoperaattorit ry:n jäsenyritykset. Käyttäjäorganisaatioita Stuuva-tietokannalla oli hankkeen loppuvaiheilla yhteensä 59. Hankkeen aikana tietokannalle tehtiin Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa kehitysversio tietokannassa havaittujen puutteiden korjaamiseksi. Uuteen versioon on lisätty joitakin toimintoja ja kokonaisuutta on yksinkertaistettu. Tietokannan käyttäjät raportoivat hankkeen aikana Stuuva- tietokantaan satamissa sattuneita turvallisuuspoikkeamia ja hankkeen projektipäällikkö ylläpiti tietokantaa julkaisemalla raportit tietokannan tokannan portaali-sivuilla (www.stuuva.fi). Tietokannalle etsittiin uusi ylläpitäjä tarjouskilpailun avulla. Sofor Oy jatkaa Stuuva-tietokannan tietokannan ylläpitäjänä vuoden 2009 lopusta lähtien. Stuuva-hankkeessa kehitettiin yhteinen tietopankki turvallisuuspoikkeamien raportointia varten. Yhteisen tietopankin in avulla tietoa sattuneista poikkeamista voidaan levittää muille saman alan toimijoille. Yhteinen tietopankki toimii pedagogisena välineenä turvallisuuden kehittämistyössä. Tietopankki on toimiva työkalu aloilla, joissa raportointikulttuuri on kehittynyt ja tapahtumien tutkinnassa käytetään alan ammattilaisia apuna. Stuuva-hankkeessa työkalua ei pystytty hyödyntämään optimaalisella tavalla. Työtä tämän sekä yleensä satamien turvallisuuden parantamisen eteen on vielä jatkettava. Hankkeen toteutti Kymenlaakson Ammattikorkeakoulun Kymi Technology osaamiskeskittymä yhteistyössä satama-alan toimijoiden ja Stuuva-tietokannan tietokannan käyttäjien kanssa. Projektin päärahoittajana toimi Työsuo- jelurahasto. Lisäksi hanketta rahoittivat Kemin satama, Kokkolan satama, Pietarsaaren Satama, Onnetto- muustutkintakeskus, Oulun satama, Rannikko- ja Sisävesiliikenteen Säätiö sekä Satamaoperaattorit ry. Stuuva-hanke oli jatkoa Satamien turvallisuustietokanta hankkeelle.

3 Sivu 3 / 29 Sisältö 1 Tiivistelmä Tausta Tavoitteet Hankkeen toteutus Tulokset Stuuva-tietokanta Tietokantaversio Tietokantaversio Tietokantaan raportoidut turvallisuuspoikkeamat Stuuva-yhteisö Stuuva-konsepti Turvallisuuskulttuuri Tiedotus Hankkeen organisaatio Tulosten arviointi Tietokannan käytön valtakunnallistaminen Tietokannan kehitystyö Tietokannan ylläpito hankkeen jälkeen Tietokannan ominaisuudet Stuuva-tietokannan n raportit ja raportointiaktiivisuus Työturvallisuustyö vs. turvallisuustyö Raportointi- ja turvallisuuskulttuuri Lopuksi Lähdeluettelo... 29

4 Sivu 4 / 29 2 Tausta Satama-ala ala on turvallisuuskriittinen toimiala. Satamassa, melko pienellä ja suljetulla alueella liikkuu suuria määriä tavaraa, joukossa vaarallisia aineita. Satamien liikennemäärät ovat suuria, liikkumiseen ja tavaroiden kuljettamiseen käytetään monenlaisia tapoja, kulkuvälineitä ja koneita. Satamassa on paljon erilaisia toimijoita ja päivittäin kävijämäärät saattavat olla huomattavia. Lisäksi olosuhteet, tilanteet ja toiminnot muuttuvat jatkuvasti. Kokonaisuuden hallinta turvallisuuden kannalta on vaativaa työtä. Satama on yhteinen työpaikka, jossa samalla suljetulla la alueella työskentelee runsaasti toimijoita. Sataman pitäjän lisäksi satamissa työskentelee muun muassa satamaoperaattoreiden, nesteterminaalien, kuljetusyritysten ja viranomaisten palveluksessa. Kaikkien toiminnalla on vaikutusta muiden ja koko sataman turvallisuuteen. Näistä syistä satamien turvallisuustyössä on erityisen tärkeää toimiva tiedonkulku ja yhteistyö eri toimijoiden kesken. Satamassa työskentelevien tulee tuntea toimintaympäristönsä riskit ja turvallisuustyön haasteet. Ei riitä, että tunnetaan an ja hallitaan vain oma työympäristö, vaan myös muiden toimijoiden toimin- taa ja siitä aiheutuvia riskejä tulee tuntea. Satamien suurimpana riskitekijänä pidetään nykyisin sisäistä liikennettä. Liikennemäärät satamissa ovat kasvaneet vuosi vuodelta ja tämä ä taas lisännyt entisestään satamien sisäistä liikennettä. Siirrettävien taakkojen koko on kasvanut ja sen myötä riskit ovat kasvaneet. Näkyväisyys siirtolaitteista on usein rajoittunut ja raskaita taakkoja kuljettavien siirtolaitteiden pysähtymismatkat ovat pitkiä. Samat ongelmat liittyvät myös juniin. (Penttinen 2000; Santala 2004.) Erityisen ongelmallista satamissa on risteävä liikenne. Sataman alueella liikutaan kävellen, polkupyörillä ja henkilöautoilla ja lasteja kuljetetaan työkoneilla ja rekka-autoilla sekä junilla. Satamissa on paljon paikkoja, joissa näkyväisyys kulman taakse on huono. Suuririskisiä kohteita ovat myös tasoristeykset. Sisäisen liikenteen lisäksi lastin käsittely aiheuttaa suuria riskitekijöitä. Satamassa kuljetetaan ja nostetaan raskaita taakkoja. Nesteterminaaleissa eterminaaleissa käsitellään erilaisia kemikaaleja, ja vaarallista lastia kuljetetaan myös pakattuina. Myös pölyävät ja vuotavat lastit aiheuttavat vaaroja satamassa työskenteleville. (Penttinen 2000.) Suomen satamissa tilastoidaan vuosittain noin 500 työtapaturmaa (Tapaturmavakuutuslaitosten liiton Tayksi vuodessa (Tapaturmavakuutuslaitos- paturmapakki 2006). Näistä kuolemaan johtaneita tapaturmia on ten liitto). Tapaturmien taustalla on aina runsaasti läheltä piti tapauksia, jotka eivät näy tilastoissa, koska niistä ei aiheudu henkilö- eikä materiaalivahinkoja. Satamissa sekä satama-alalla alalla toimivissa organisaatioissa on otettu viime vuosien aikana käyttöön laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmiä, joiden myötä turvallisuusasiat sasiat ja myös poikkeamien käsitte- lyprosessit ovat nousseet esille. Raportointikulttuuri, -tavat sekä raporttien käsittelytavat vaihtelevat kuitenkin melko paljon yrityksittäin. Lisäksi kokonaisuutena raportointikulttuuri on vielä melko kehittymätönpieni osa. Kaikkiaan vain tä. Osassa ssa satamien yrityksistä lähes kaikki poikkeamat raportoidaan ja osassa vain murto-osa satamissa sattuneista turvallisuuspoikkeamista raportoidaan. Onnettomuudet ja vakavat työta-

5 Sivu 5 / 29 paturmat raportoidaan, mutta ns. nollatapaturmat eli tapaturmat, jotka eivät johda lääkärissä käyntiin eivätkä aiheutua sairauspoissaoloja, jäävät usein raportoimatta. Tämän lisäksi läheltä piti -tapaukset jäävät usein raportoimatta. Läheltä piti -tapausten raportointikulttuuria ttuuria ei satamissa vielä ole. Satamissa ei ole ollut vakiintunutta käytäntöä käsitellä yhdessä eri toimijoiden kesken sattuneita turvallisuuspoikkeamia. Tämä siitäkin huolimatta, että monet niistä olisi syytä muidenkin tuntea. Muutamissa satamissa tosin pidetään vuosittain yhteisiä tapaamisia ja näissä käsitellään myös sattuneet turvallisuuspoikkeamat, jotka koskevat useita sataman toimijoita. Raportointikulttuuria parantamaan, turvallisuutta ja erityisesti työturvallisuutta lisäämään Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa käynnistyi vuonna 2005 Satamien turvallisuustietokantahanke, jossa kehitettiin satamatoimijoille yhteinen tietopankki turvallisuuspoikkeaminen raportointia ja tiedonlevitystä varten. Yhteisen tietopankin idea on toimia pedagogisena välineenä satamaturvallisuutta kehitettäessä. Stuuva- hanke on jatkoa Satamien turvallisuustietokanta-hankkeelle.

6 Sivu 6 / 29 3 Tavoitteet Satamien turvallisuustietokanta -hankkeessa toteutettiin yhteistyössä Kotkan ja Haminan satamien sekä niissä toimivien yritysten kanssa Stuuva-tietokanta satamien turvallisuuspoikkeamien uuspoikkeamien raportointia varten. Stuuva-hankkeen tavoitteena on ollut valtakunnallistaa tietokannan käyttö muihin suomalaisiin satamiin. Olennainen asia on ollut saada satamatoimijat raportoimaan turvallisuuspoikkeamia samaan tietokantaan. Stuuva-tietokannasta annasta oli tarkoitus saada merkittävä työkalu satamien turvallisuustyön parantamiseen. Suomen satamat sijaitsevat maantieteellisesti kaukana toisistaan ja yhteistyö voi olla käytännössä hankalaa toteuttaa. Internetissä toimiva tietokanta mahdollistaa helpon ja yksinkertaisen väylän jakaa tietoa turvalli- suusasioista yli yritys- ja satamarajojen. Stuuva-hankkeen yksi tavoite on ollut kehittää Satamien turvallisuustietokannan aikana luotua tietokantaa kerätyn palautteen perusteella. Palautetta ajateltiin kerätä myös Stuuva-hankkeen aikana ja sen perusteella tehdä jatkuvaa kehitystyötä tietokannalle. Stuuva-hankkeen avulla suunniteltiin myös lisättävän satama-alalla alalla toimivien yhteistyötä turvallisuusasiois- sa. Hankkeessa oli tavoitteena luoda satamatoimijoiden ja asiantuntijoiden välille yhteistyöverkosto sata- mien työturvallisuusasioiden käsittelyä varten. Tavoitteena myös oli, että Stuuva-tietokanta tietokanta päätyisi kaikki- en satamissa työskentelevien käyttöön. Raportoijat levittäisivät vät tietokannan kautta tietoa tapahtuneista poikkeamista, saisivat niistä palautetta sekä voisivat vat seurata poikkeamien käsittelyprosessia. Käyttäjäorgatietokannan kautta tietoa yrityksessään sattuneista turvallisuus- nisaatioiden johtoporras taas saisi Stuuva-tietokannan poikkeamista. He voisivat myös ver rata oman yrityksensä turvallisuuden tasoa muiden vastaavien yritysten tai samassa satamassa toimivien yritysten tasoon tietokannasta saatavien koosteiden avulla. Yritysten petietokantaa uusien työntekijöiden kouluttamisessa käyttäen raport- teja esimerkkinä satamaympäristön vaaroista tai hyödyntämällä Stuuva-tietokannassa tietokannassa olevaa valmista rehdyttäjät voisivat vat hyödyntää Stuuva-tietokantaa koostemateriaalia. Projektin tavoitteena on ollut saada kartoitettua satamien suurimmat riskitekijät sekä niiden syyt. Tämä on mahdollista tietokantaan raportoitujen tapausten perusteella, sillä toteutuneet turvallisuuspoikkeamat ovat osoitus riskitekijöistä. Eniten raportoidut poikkeamatyypit kuvastavat satamien tyypillisimpiä ja suu- rimpia riskejä. Tavoitteena oli yhdessä hankkeeseen osallistuvien kanssa pohtia toimenpiteitä suurimpien riskien poistamiseksi. Stuuva-tietokannan tietokannan avulla turvallisuustyön painopistettä voidaan siirtää ennakoivampaan suuntaan. Käyttä- jäorganisaatio voi puuttua muualla sattuneiden poikkeamien aiheuttajiin omassa a toiminnassaan ennen kuin mitään sattuu. Samoin organisaatio voi puuttua ennakolta Stuuva-tietokannan tietokannan kautta esille nousseisiin ris- keihin. Tietokannan avulla on myös mahdollista lisätä läheltä piti -tapausten raportointia ja käsittelyä. Projektin päätavoite on ollut satamien työturvallisuuden parantaminen. Vaikuttamalla poikkeamien syihin sekä tunnistettuihin riskeihin voidaan satamissa sattuneiden turvallisuuspoikkeamien määrää vähentää.

7 Sivu 7 / 29 Työturvallisuuden parantumista suunniteltiin arvioida projektin alussa yritysten kanssa määritettävillä mit- tareilla. Tavoitteena Stuuva-hankkeella oli myös hyödyntää hankkeesta saatavaa tietoa ammattikorkeakoulun opetuksessa. Tavoitteena oli myös vahvistaa Kymenlaakson ammattikorkeakoulun osaamista satamien turvalli- suuden alueella.

8 Sivu 8 / 29 4 Hankkeen toteutus Hanke käynnistyi Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa merenkulun toimialan tutkimus- ja kehitys (T & K) -yksikössä (nykyisin osa Kymi Technology osaamiskeskittymää) Projektisuunnitelman mukaan hankkeen piti päättyä , mutta sille haettiin jatkoaikaa aluksi kesään asti ja lopulta lokakuulle 2009, jotta tietokannan uuden ylläpitäjän valinta saatiin tehtyä ja vastuunsiirto uudelle ylläpitäjälle toteutettua hankkeen puitteissa. Projektista Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa vastasi projektipäällikkö. Hänen apunaan projektissa työskenteli myös osa-aikaisesti aikaisesti projektityöntekijä ja projektisihteeri sekä useita yksittäisiä asiantuntijoita. Projektia toteutettiin yhteistyössä Stuuva-tietokannan käyttäjien kanssa. Käyttäjäyrityksissä täjäyrityksissä linkkinä projek- tihenkilöstön ja yrityksen välillä toimivat yritysten yhteyshenkilöt. Hankkeen päärahoittajana toimi Työsuojelurahasto. Lisäksi hanketta rahoittivat Kemin satama, Kokkolan satama, Pietarsaaren Satama, Onnettomuustutkintakeskus, us, Oulun satama, Rannikko- ja Sisävesiliikenteen Säätiö sekä Satamaoperaattorit ry. Stuuva-hankkeen budjetti oli Yksityistä rahaa hankkeessa oli ja Työsuojelurahaston ra- hoitusosuus yhteensä oli Stuuva-hanke ei toteutunut täysin alkuperäisen projektisuunnitelman mukaisesti. Muutoksia suunnitelmaan verrattuna oli aikataulussa ja toteutustavoissa. Stuuva-hanke pohjautuu Satamien turvallisuustietokanta projektiin, mikä toteutettiin KyAMK:ssa välisenä aikana. Tämän ensimmäisen projektin aikana luotiin tietokanta satamien turraportointiin yhteistyössä Kotkan ja Haminan satamatoimijoiden kanssa. Stuuva- vallisuuspoikkeamien hankkeessa tietokantaa tarjottiin käyttöönotettavaksi kaikille Suomen satamille sekä niissä toimiville yrityk- sille. Tämä tehtiin hankkeen alussa suorilla yhteydenotoilla sekä epäsuorasti tiedottamisen avulla. Uusiksi käyttäjiksi saatiin Kemin, Kokkolan, Pietarsaaren ja Oulun satamat sekä niissä toimivat yritykset ja Satama- operaattorit ry:n jäsenyrityksiä eri puolelta Suomea. Yhteensä käyttäjiä kesällä 2009 oli 59. Mukaan tulleille le organisaatioille järjestettiin aloituspalaverit, jossa hanketta ja tietokantaa esiteltiin sekä pohdittiin, miten Stuuvasta saadaan osaksi organisaation toimintaa. Lisäksi palaverissa määriteltiin tavoit- teet Stuuva-tietokannan tietokannan käyttöön hankkeen aikana. Tietokannan käyttöönotto yrityksissä toteutettiin varsinaisten käyttöönottokoulutusten jälkeen. Koulutus pidettiin yritysten yhteyshenkilöille. Heidän tehtävätietokanta osaksi oman yrityksensä turvallisuustyötä. Projektihenkilöstö pyrki tukemaan käyttäjäorganisaatioita tietokannan käytössä ja tekemään tietokantaa tunnetuksi omalta osal- taan tiedottamisen ja yhteydenpidon nään sen jälkeen viedä Stuuva-tietokanta avulla. Internetissä (www.stuuva.fi) toimivalle Stuuva-tietokannalle tehtiin kehitysversio (2.0). Ensimmäisessä ver- siossa havaittiin muutostarpeita käyttöönoton jälkeen. Osin kustannus- ja osin ohjauksellisista syistä toisen version toteuttajaksi valittiin Kymenlaakson ammattikorkeakoulun Ohjelmistoakatemian opiskelija. Hänet palkattiin projektiin kehitystyön ajaksi harjoittelijan palkalla. Muutostarpeiden määrittelyn oli tehnyt hank-

9 Sivu 9 / 29 keen projektihenkilöstö ja muutostyötä ohjasivat sekä Ohjelmistoakatemian opettajat että projektihenkionta johtuen sen teknisestä toteutustavasta. Tämän vuoksi kehitysversio laadittiin aivan uusiksi. Tietotasoltaan uusi versio vastaa edeltäjäänsä, mutta toiminnoiltaan se on muutettu helppokäyttöisemmäksi ja suoraviivaisemmaksi. Uusi kehi- löstö. Stuuva 2.0 -ohjelmoijan mukaan ensimmäisen version jatkokehitys oli mahdotonta tysversio valmistui alkuvuodesta Sitä ei otettu tuotantokäyttöön hankkeen aikana. Stuuva-tietokannan tietokannan palvelintila ostettiin hankkeen alussa Kymen Puhelimelta. Stuuva-tietokannan tekninen ylläpito oli Kymenlaakson ammattikorkeakoulun ja käytännössä Stuuva 2.0 version kehittäjän vastuulla. Stuuva-tietokannan tietokannan käyttäjäyritykset raportoivat tietokantaan sattuneita turvallisuuspoikkeamia. Hankkeeen loppuun mennessä tietokantaan oli raportoitu yhteensä 526 kpl. Projektihenkilöstö ylläpiti tietokantaa jatkuvasti julkaisemalla a raportoidut poikkeamat anonymisoinnin jälkeen. Projektihenkilöstö oli myös tarvit- taessa yhteydessä raportoijiin tapausten lisäselvittelyä varten. STUUVA-hankkeen yksi tavoite oli selvittää tietokannan ylläpito hankkeen päättymisen jälkeen. Erilaisia vaihtoehtoja tutkittiin ja selvitettiin. Stuuvan rahoittajien, Stuuva-tietokannan tietokannan käyttäjien ja erilaisten asiantiin sähköpostikyselyillä, puhelinhaastatteluilla sekä erilaisissa palavereis- sa. Parhaimmaksi toimintatavaksi todettiin tiin luovuttaa ylläpito jollekin raportointityökaluja ja turvallisuusjohtamispalveluja tarjoavalle yritykselle. Aluksi selvitettiin, miten Stuuvan käyttäjät voisivat itse olla päättä- mässä asiasta, mutta koska käyttäjiä oli niin paljon, käytännössä oli järkevintä, että Kymenlaakson ammatti- korkeakoulu teki itse tarvittavat päätökset huomioiden satama-alan alan tarpeet ja tilanteen. Stuuva- tietokannan ylläpidosta järjestettiin tarjouskilpailu kesällä Tarjouskilpailun perusteella ylläpito luovu- tuntijoiden näkemyksiä tiedusteltiin tetaan taan loppuvuoden 2009 aikana Sofor Oy:lle. Ennen tarjouskilpailun toteuttamista selvitettiin, minkälaisia velvoitteita, oikeuksia ja vastuita liittyisi tietoluovuttamiseen uudelle ylläpitäjälle. Tietotekniikan alaan perehtyneeltä asianajotoimistolta pyydettiin asiaan selvitystä ja samalla laadittiin kaksi sopimuspohjaa, toinen KyAMK:n ja Stuuvan käyttäjän välille tehtävä sopimus Stuuvan käytöstä ja toinen KyAMK:n K:n ja uuden ylläpitäjän välille ylläpidon siirrosta. Sopimus Stuuvan käyttämisestä oli tarpeen, sillä sellaista ei ollut tehty vielä kummankaan hankkeen aikana. Kun ylläpito päätettiin antaa kolmannelle osapuolelle ja erityisesti, kun tämä olisi kaupallinen yritys, oli tärkeää sopia mm. Stuuvan käyttöoikeuksista, raporttien omistusoikeuksista, tietokannan käytön maksullisuudesta sekä ylipäätään KyAMK:n oikeudesta siirtää ylläpito kolmannelle osapuolelle. Sopimukset lähetettiin allekir- kannan joitettavaksi Stuuvan käyttäjille toukokuussa Samalla lähetettiin kysely, jossa käyttäjiä pyydettiin ilmoittamaan maan aikeestaan jatkon suhteen. Syksyn 2009 aikana on valmisteltu tietokannan siirtoa Sofor Oy:lle. Tähän on sisältynyt siirtosopimuksen neuvottelut, materiaalin ja tietokannan valmistelut luovutuskuntoon sekä tiedottaminen yhteistyökumppaneille. Siirtosopimus imus allekirjoitettiin marraskuun alussa. Palvelinsopimus Kymen Puhelimen kanssa irtisanottietokanta oli toiminnassa marraskuun 2009 loppuun saakka. Sofor Oy tar- tiin lokakuun lopussa ja Stuuva-tietokanta joaa Stuuvan käyttäjille oman tietojärjestelmänsä, T2V2:n. Tämä tapahtuu vielä ennen vuoden vaihdetta. Tässä yhteydessä siirrosta tiedotetaan laajasti.

10 Sivu 10 / 29 5 Tulokset 5.1. Stuuva-tietokanta Stuuva-tietokanta tietokanta rakennettiin suomalaisten satamien ja niissä toimivien yritysten vaaratilanneraportoinaan voidaan raportoida satamissa sattuneita turvallisuuspoikkeamia (läheltä piti - tapaukset, tapaturmat, onnettomuudet, materiaalivahingot, ympäristöpoikkeamat). Tietokantaan rapor- toidut tapahtumat julkaistaan Internetissä raporttien anonymisoinnin jälkeen. tialustaksi. Tietokantaan Poikkeamat raportoidaan Stuuva-tietokantaan tietokantaan käyttämällä raportointilomaketta, jossa selvitetään mitä ja miksi on tapahtunut ja miten vastaavat tapaukset voidaan estää. Raporttiin on mahdollista tallettaa myös kaikki poikkeamaan liittyvä materiaali, kuten valokuvat ja poikkeaman tutkintaraportit. Raportointi Stuuva-tietokantaan tietokantaan on mahdollista miltä tahansa tietokoneelta, kun käytössä on käyttäjätunnus sekä salasana. Yritys itse määrittelee, miten raportoidut turvallisuuspoikkeamat lisätään Stuuva- tietokantaan. Osa yrityksistä on ohjeistanut työntekijöitä raportoimaan poikkeamat omien raportointikäytäntöjensä mukaisesti yrityksen sisällä, ja näin tieto poikkeamista tulee yritysten yhteyshenkilöille. Yhteys- henkilöt kirjaavat poikkeamaraportit Stuuva-tietokantaan. Osa yrityksistä taas on ottanut käyttöönsä ns. yhteisiä käyttäjätunnuksia, mikä mahdollistaa työntekijöiden raportoida poikkeamat suoraan Stuuvatietokannassa, tietokannan pääkäyttäjä (hankkeiden aikana projektihenkilöstö) anonymisoi sen. Anonymisointi tarkoittaa sitä, että raportista poistetaan kaikki yrityksen tunnistamisen mahdollistavat tiedot, kuten henkilöiden, koneiden ja kemikaalien nimet, paikat ja tiet sekä raitei- tietokantaan. Ennen kuin raportti julkaistaan Stuuva-tietokannassa, den numerot. Tietokannan ohjelmisto poistaa automaattisesti osan näistä tiedoista ja loput luottamukselliset tiedot pääkäyttäjä poistaa käsin. Pääkäyttäjä lisää raporttiin myös avainsanat, joiden perusteella raport- teja voidaan luokitella. Kaikki Stuuva-tietokantaan raportoidut tapaukset julkaistaan tietokannan etusivulla ja kuka tahansa voi tutustua niihin. Tällä tavoin tieto tapahtuneesta leviää muihin satamiin ja yksittäisille työntekijöille. Raportteihin voi tutustua Internetissä myös kuka tahansa ulkopuolinen henkilö. Käyttäjäorganisaatioissa äorganisaatioissa tietokannan pääkäyttäjinä toimivat Stuuva-hankkeiden yhteyshenkilöt. Heillä on omat käyttäjätunnukset, joiden avulla he saavat käyttöönsä kaikki omasta yrityksestä raportoidut tapaukset sellaisena kuin ne ovat tietokantaan raportoitu. Raportin lähettämisen yhteydessä heillä on mahdollisuus saada tietoa samanlaisista tietokantaan aikaisemmin raportoiduista tapauksista. Yhteyshenkilöillä on käy- tettävissään myös erilaisia haku- ja koostetoimintoja. Tietokannassa on myös tiedotus- ja keskustelupalsta sekä koostemateriaalipankki. Tiedotuspalstan avulla pääkäyttäjä voi informoida tietokannan käyttäjiä erilaisista ajankohtaisista asioista. Keskustelupalstan avulla tietokannan käyttäjät voivat käydä keskustelua satamien turvallisuusasioista. Keskustelupalstalla voidaan esimerkiksi nostaa esille riskejä, jotka eivät raporttien kautta tule esille, tai jakaa esimerkkejä hyvistä käytännöistä. Koostemateriaalipankkiin pääkäyttäjä voi koostaa materiaalia yritysten käyttöön. Sinne on tehty

11 Sivu 11 / 29 yhteenvetoja tietokantaan raportoiduista tapauksista sekä lisätty muuta materiaalia satamien työturvallitietokantaa kehitettiin yhdessä Kotkan ja Haminan satamien kans- sa, yritysten työterveyshuolloille annettiin myös käyttöoikeuksia Stuuva-tietokantaan. tietokantaan. Työterveyshuollot saavat käyttöönsä yrityksen alkuperäiset raportit, jos tästä on erikseen sovittu yrityksen kanssa. Myös Stuu- suudesta. Ensimmäisessä hankkeeessa, kun Stuuva-tietokantaa va-hankkeen aikana mukaan tulleiden käyttäjäyritysten työterveyshuolloille oli tarkoitus antaa käyttöoikeudet. Tämä kuitenkin haluttiin toteuttaa vasta, kun uusi tietokantaversio on käytössä. Koska uutta versiota ei otettu hankkeen aikana tuotantokäyttöön, aikomus uusien käyttäjäyritysten työterveyshuoltojen mu- kaantulosta ei toteutunut Tietokantaversio 1.0 Stuuva-tietokantaversioita tietokantaversioita toteutettiin hankkeiden aikana kaksi versiota. Ensimmäisen version toteutti TkSoft Oy, joka oli valittu toimittajaksi Satamien turvallisuustietokanta hankkeen aikana pidetyn tarjous- kilpailun perusteella. Tietokantamäärittelyn ominaisuudet ja rakenne tekivät projektihenkilöstö yhteistyöorganisaatioista saatujen kommenttien ja kokemusten sekä organisaatioissa käytössä olevien raportointilomakkeiden perusteella. Tietokannan tekninen toteutus määriteltiin yhdessä tietokannan toimittajan kanssa. Stuuva-tietokannan tietokannan 1. versio on toteutettu käyttäen html-kieltä ja Java-scriptejä. Tietokanta toteutettiin avoimen lähdekoodin periaatteella ja se noudattaa GNU / GPL -lisenssiä. Lähdekoodi on hankkeen päätytedelleen kehitettävissä. Tietokannan lähdekoodi jää hankkeen jälkeen Kymenlaakson ammattikorkeakoululle, mutta se on luovutettu myös tietokannan seuraavalle ylläpitäjälle, Sofor Oy:lle. tyä hyödynnettävissä ja 1. version rakenne on esitetty seuraavalla sivulla olevassa kuvassa (1). Kuvassa esitetään tietokantaan ra- portoitujen turvallisuuspoikkeamien käsittelyä ja liikkumista tietokannassa.

12 Sivu 12 / 29 Kuva 1. Stuuva 1.0 tietokannan rakenne Tietokantaversio 2.0 Stuuva-hankkeen aikana tietokannasta toteutettiin toinen versio. Ensimmäisessä versiossa havaittiin muu- tostarpeita käyttöönoton jälkeen. Osin kustannus- ja osin ohjauksellisista syistä toisen version toteuttajaksi valittiin Kymenlaakson ammattikorkeakoulun Ohjelmistoakatemia. Käytännössä ohjelmointityön teki yksi ammattikorkeakoulun Ohjelmistoakatemiassa opiskeleva opiskelija palkkatyönään opettajien sekä projekti- henkilöstön ohjauksessa. Stuuva 2.0 -ohjelmoijan mukaan ensimmäisen version jatkokehitys oli mahdotonta johtuen sen teknisestä toteutustavasta. Tämän vuoksi kehitysversio io laadittiin aivan uusiksi. Tietotasoltaan uusi versio vastaa edeltäjäänsä, mutta toiminnoiltaan se on muutettu helppokäyttöisemmäksi ja suoraviivaisemmaksi. Lisäksi uutena toimintona voidaan pitää raportointien vastakäsittelyä, joka pyrkii työturvallisuuden kestävään kehittämiseen laadullisella näkökulmalla. Raportteja on mahdollista tehdä kahta erilaista: 1) tapahtuman aiheuttajaa ei tunneta ja 2) tapahtuman aiheuttaja tunnetaan. Kun poikkeaman havaitsija tekee raportin, järjes- telmä pyytää sähköpostin välityksellä tapahtuman aiheuttajalta (jos tiedossa) selvitystä tapahtuman aiheuttaneista syistä, korjaavista toimenpiteistä ja aikataulusta. Selvityksen saatuaan havaitsija hyväksyy korjaa- vat toimenpiteet tehdyksi, jolloin raportti siirtyy Stuuvan pääkäyttäjälle käsiteltäväksi. Toisen version ra- kenne on kuvattu alla olevassa kuvassa (Kuva 2).

13 LOPPURAPORTTI Sivu 13 / 29 Kuva tietokantaversion tietokantaversion rakenne. Uusi tietokantaversio on toteutettu Joomla! julkaisujärjestelmällä, julkaisujärjestelmällä, käyttäen PHP-kieltä PHP ja My Sqltiedostoja. Myös toinen versio on toteutettu avoimen lähdekoodin periaatteella ja on GPL-lisenssin GPL alainen. Lähdekoodi sekä tekijänoikeudet jäävät Kymenlaakson ammattikorkeakoululle. Stuuva 2.0 tarjotaan julkijulk sesti saataville hankkeen jälkeen. Stuuva 2.0 on myös se versio, jota tarjotaan Stuuvan nykyisille käyttäjille, mikäli joku organisaatio haluaisi jatkaa Stuuvan käyttöä itsenäisesti, oman organisaation sisällä. Stuuva 2.0 luovutetaan myös Stuuva-konseptin konseptin uudelle ylläpitäjälle, Sofor Oy:lle. Uutta Stuuva-versiota 2.0 ei otettu tu tuotantokäyttöön Stuuva-hankkeen Stuuva hankkeen aikana. Tämä johtuu siitä, että kehikeh tystyö osoittautui oletettua haastavammaksi ja ohjelmistoversio valmistui vasta alkuvuodesta TuolTuo loin todettiin, että uutta versiota ei ole järkevää ottaa käyttöön ennen kuin on päätetty, miten StuuvaStuuva konseptin kanssa jatketaan hankkeen päättymisen jälkeen Tietokantaan raportoidut turvallisuuspoikkeamat Stuuva-tietokantaan tietokantaan raportoitiin Stuuva-hankkeen Stuuva hankkeen loppuun mennessä yhteensä 526 turvallisuuspoikturvallisuuspoi keamaa. Poikkeamista 69% on läheltä eltä piti tapauksia, tapauksia, 6,5% tapaturmia, 19% onnettomuuksia, 4,5% matemat riaalivahinkoja ja 1% ympäristövahinkoja. Taulukossa 1 on esitetty raportoitujen tapausten määrät vuositvuosi

14 Sivu 14 / 29 tain sekä poikkeamatyypin mukaan. Raporttien määrä vuonna 2008 on pysynyt lähes samana kuin vuosina 2007 ja Vuonna 2009 raportointimäärä putosi selvästi. Keväällä 2008 mukaan tulleista yrityksistä usea on kokeillut raportin tekemistä heti käyttökoulutuksen jälkeen, mutta ei ole sittemmin enää raportoi- nut poikkeamistaan. Myös monessa alkuun aktiivisessa yrityksessä raportointiaktiivisuus on hiipunut hankkeen loppua kohden Yhteensä Läheltä piti -tapaus Materiaalivahinko Onnettomuus Tapaturma Ympäristöpoikkeama Yhteensä Taulukko 1. Stuuva-tietokantaan tietokantaan raportoidut poikkeamat vuosittain. Raportteja tietokantaan on lähetetty 20 organisaatiosta. 76 % raporteista on tehnyt VR Cargo. Seuraavat aktiivisimmat raportoijat ovat Steveco, Oiltanking Sonmarin, Haminan satama, Pietarsaaren satama ja Finnsteve. Koska tietokantaan raportoitujen tapausten määrä sekä aktiivisten raportoijien määrä ovat vähäisiä, ei ai- neistosta voida tehdä erityisiä johtopäätöksiä. Raportit antavat kuvan enemmänkin yksittäisten yritysten tai satamien tilanteesta kuin koko satama-alan riskeistä. Toisaalta voidaan sanoa, että aineisto kuvaa hyvin jo ennalta tiedettyä sataman merkittävintä riskiä, sisäistä liikennettä. Suurin osa raporteista nimittäin on tehty sataman sisäisen liikenteen ongelmista. Raporttiaineisto on hyvä pohja jatkaa Stuuva-hankkeiden käynnistämää turvallisuutta parantavaa työtä. Stuuva-tietokannan tietokannan uudelle ylläpitäjälle luovutetaan tietokannan raporttiaineisto, elleivät raportoijaorganisaatiot ole sitä erikseen kieltäneet (hankkeen päättymiseen mennessä kieltäviä yrityksiä on ollut 2 kpl) Stuuva-yhteisö Satamien turvallisuustietokanta hankkeen aikana Stuuva-tietokannan tietokannan käyttäjät koostuivat Kotkan ja Ha- minan satamista sekä niissä toimivista yrityksistä. Stuuva-hankkeen aikana käyttäjäkunta laajentui Länsirannikon satamiin ja niissä toimiviin yrityksiin sekä muutamissa muissa satamissa toimiviin yrityksiin. Käyt- täjäorganisaatiot Stuuva-hankkeen aikana, yhteensä 59 kpl, on listattu kappaleessa 8 Hankkeen organisaa-

15 Sivu 15 / 29 tio (taulukko 3). Stuuvan käyttäjät muodostavat sosiaalisen verkoston, jonka tavoitteena on parantaa sata- mien turvallisuutta ja jakaa tietoa satamissa sattuneista poikkeamista. Satamien turvallisuustietokanta hankkeessa essa koottiin satamien työturvallisuusasioiden parissa työskentelevistä yhteistyöverkosto, jonka tarkoituksena oli edesauttaa tietokannan rakentamista, hankkeen toteutta- mista, tiedottamista sekä tavoitteiden saavuttamista. Stuuva-hankkeen aikana käyttäjäkunta alkoi maantieteellisesti katsottuna olla niin hajalla, että samanlaisen yhteistyöverkoston luominen ei käytännössä enää ollut mahdollista. Yhteistyö toteutettiin pienemmissä yksiköissä sekä projektihenkilöstön ja käyttäjäorganiuseita yhteistyökumppaneiden tapaamisia: aloituspalaverit, käyttöönottokoulutukset, Satamaturvallisuusseminaari sekä neuvot- saation kahdenvälisellä yhteydenpidolla. Aiheen ympäriltä järjestettiin myös telut ja palaverit liittyen Stuuva-tietokannan tietokannan jatkoon ja ylläpitoon vuodenvaihteessa, keväällä ja kesällä Turvallisuus on asia, jonka nimissä tehdään mielellään yhteistyötä. Yhteistyö saattaa ulottua myös niiden välille, jotka liiketoiminnallisesti ovat kilpailuasetelmassa keskenään. Usealla Stuuva-hankkeeseen osallistuneella oli kilpailuasetelma jonkun toisen Stuuvan käyttäjän kanssa. Projektihenkilöstön käsityksen mukaan yhteistyö, varsinkin ensimmäisen hankkeen aikana, kun osallistujatahot tulivat maantieteellisesti melko suppealta alueelta, toimi hyvin huolimatta yhteistyökumppaneiden välisistä kilpailuasetelmista. Kun hankkeen loppuvaiheilla todettiin, että alkuperäiset ajatukset Stuuva-tietokannan tietokannan ylläpidosta tai Stuu- va-konseptin jatkuvuudesta eivät toteutuneetkaan, Stuuvan käyttäjien olisi ollut tarpeen järjestäytyä, jotta tarvittavat päätökset kaikkia kuunnellen olisi ollut mahdollista tehdä. Järjestäytymistä tai sopivan päättäjäryhmän muodostamista yritettiin, mutta se ei onnistunut. Osoittautui, että vaikka monet käyttäjäorganisaaprojektista ja pitivät hanketta tärkeänä, sitoutuminen sen tavoitteisiin oli melko löyhää. Toisaalta havaittavissa oli myös yksittäisiä toimijoita, jotka aktiivisesti kantoivat huolta Stuu- tiot olivat olleet innostuneita vasta ja toivat sitä esille oma-aloitteisesti aloitteisesti eri tapaamisissa ja tilaisuuksissa. Stuuvan ympärille muodostunut yhteistyöverkosto on olemassa, mutta sen aktiivisuus ja toimintakyky ovat riippuvaisia yksittäisistä aktiivi- sista toimijoista ja suunnannäyttäjistä Stuuva-konsepti Stuuva-konsepti käsitteenä tässä raportissa tarkoittaa kokonaisuutta, joka muodostuu Stuuva- tietokannasta, Stuuva-yhteisöstä sekä toimintamallista, jossa eri puolilla Suomea toimivat organisaatiot tekevät turvallisuusasioissa yhteistyötä raportoimalla samaan tietokantaan omia turvallisuuspoikkeamiaan. Konsepti on suomalaisessa yhteiskunnassa ainutlaatuinen, vastaavia malleja ei hankkeen aloitushetkellä vielä ollut käytössä. Sittemmin samankaltaisella idealla toimivia yhteistyöverkostoja on muodostunut usei- takin. Stuuva on herättänyt jonkin verran mielenkiintoa joillakin muilla toimialoilla. Stuuva-konseptin soveltuvuutta lastiturvallisuustyöryhmän tarpeisiin alettiin selvittää kesällä Lastiturvallisuustyöryhmän tavoittee- na on edistää turvallisuutta ja kuljetusten laadun nostamista läpi kuljetusketjun etjun maa- ja merikuljetuksissa koordinoidusti yhteistyössä ketjun eri osapuolten ja viranomaisten kanssa. Työryhmässä on keskusteltu tarpeesta kerätä yhteiseen tietopankkiin informaatiota lastiturvallisuuteen liittyvistä poikkeamista.

16 Sivu 16 / 29 Stuuva-konsepti on erittäin hyvä työkalu turvallisuuden parantamisen työssä. Parhaimmillaan se toimii aloilla, la, jossa raportointikulttuuri on jo kehittynyt ja joissa tapahtumien tutkinnassa on olemassa toimivat ja vakiintuneet menettelytavat. Stuuva-konseptiin voisi sisällyttää ää asiantuntijaryhmän, joka huolehtisi ainakin isompien tapahtumien tutkinnasta ja koostaisi tutkinta-aineistosta aineistosta erilaisia yhteenvetoja. Näitä yhteenvetoja voitaisiin hyödyntää esimerkiksi turvallisuusjohtamistyökalujen sekä kouluttamisen suunnittelun yhtey- dessä. Asiantuntijaryhmän tulisi koostua satama-alan alan asiantuntijoista sekä riskien hallinnan, turvallisuusjoh- tamisen ja onnettomuustutkinnan ammattilaisista. Tällaisen asiantuntijaryhmän avulla Stuuva-konseptin vaikuttavuutta voitaisiin nostaa aivan uudelle tasolle Turvallisuuskulttuuri Stuuva-hankkeiden vaikutusta satama-alan alan turvallisuuskulttuuriin on vaikea mitata. Raportteja tietokantaan hankkeiden aikana saatiin melko vähän ja sitä ei voi käyttää mittarina. Projektihenkilöstön käsityksen mu- kaan kuitenkin Stuuva-hankkeet ovat jonkin verran vaikuttaneet positiivisesti hankkeisiin osallistuneiden tahojen turvallisuuskulttuuriin. Vaikutus on enemmän piilevää ja kohdistuu pääasiassa sellaisiin abstraktei- hin asioihin, kuten tietoisuuden tasoon, yhteistyön tapoihin sekä toimintamalleihin. Stuuva-tietokanta tietokanta on ainakin osassa sitä käyttävissä yrityksissä koettu hyödylliseksi ja turvallisuutta parantavaksi työkaluksi. Konkreettisiin parannustoimiinkin se on johtanut. Esimerkiksi VR Cargo, joka on ollut aktiivisin Stuuva-tietokannan tietokannan raportoija 76 % kaikista raporteista oli havahtunut Stuuvan avulla junakalustonsa näkyvyyden ongelmiin. Vuoden 2009 alussa VR:llä on otettu koekäyttöön vilkkuvilla led-valoilla varustettuja vetureita. Myös vaunukaluston ja VR Cargo:n henkilökunnan näkyvyyttä on parannettu heijastimin. Turvallisuuspäällikkö Nina Kujala Pietarsaaren satamasta kertoi, että heillä Stuuva-tietokannan käyttöönotto (kevät 2008) on parantanut koko sataman alueen turvallisuusyhteistyötä, yhdentänyt alueen toimintamalleja poikkeavan tapahtuman sattuessa, luonut mielikuvan turvallisuusasioiden tärkeydestä ja nii- den huomioon ottamisesta sekä helpottanut raportointia ja raporttien käsittelyä. Erityisesti Satamien turvallisuustietokanta-hankkeen aikana projektihenkilöstö keräsi tietoa satama-alan erityispiirteistä, turvallisuusriskeistä sekä turvallisuuskulttuurista. Tietoa kertyi myös vähitellen molempien hankkeiden aikana. Myös tietokannan raportit muodostavat yhden hyvä tietoaineiston. Tietokannan materiaalipankkiin laitettiin muutamia tietopaketteja satamien työturvallisuudesta. Satamien turvallisuustieto- kanta hankkeen aikana laaditussa julkaisussa kuvattiin myös aihetta jonkin verran. Kymenlaakson ammat- tikorkeakoulu hyödyntää hankkeista saamaansa tietoa opetus- ja tutkimustyössä. KyAMK:lla on menossa tällä hetkellä useita satama-alan alan turvallisuuteen liittyviä hankkeita. Stuuvasta saatua aineistoa hyödynne- tään suoraan Metku (Merenkulun turvallisuuden kehittäminen) hankkeessa, jossa mm. selvitetään sataalla käytössä olevia turvallisuusjohtamisjärjestelmiä sekä etsitään hyviä turvallisuusjohtamiskäytäntö- ma-alalla jä.

17 Sivu 17 / 29 6 Tiedotus Hankkeen alussa Stuuvasta tiedotettiin laajasti tiedotusvälineissä sekä alan ammattilehdissä. Tällä tavoin tietokannan tunnettuutta pyrittiin iin lisäämään ja saamaan tietokannalle mahdollisimman paljon uusia käyttäjiä. Tiedotuksen tueksi laadittiin lehdistötiedote. Stuuvasta kirjoitettiin seuraavissa lehdissä (leh- tikirjoitukset ovat olleet väliraporttien liitteinä): Radio Perämeri, Internet ( ), Oulun radio, Internet ( ), Kymen Sanomat, Internet ( ), Kymen Sanomat, lehti ( ), Radio Keski-Pohjanmaa, Internet ( ), Lounais-Lappi Lappi ( ), Kaleva, Suomen Merimies-Unioni, Internet, Suomen Merenkulku 3/2008, Oulun Sataman henkilöstölehti OuluPort 2/2007 ja 1/2008, Pietarsaaren sataman Internet-sivut ( ), Telma-lehdessä lehdessä 2/2008, AHT Teknisten jäsenlehti 1-2/2008. Stuuva-hanketta esiteltiin myös kahdessa artikkelissa. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun tutkimusjulkaisussa (Tutkimusjulkaisuja 2009) olleessa artikkelissa Merenkulun turvallisuuden hankkeet Itämerellä ja Kymenlaakson näkökulmasta oli lyhyt kuvaus Stuuva-tietokannasta. tietokannasta. Samoin Navigator-lehdessä (6/2008) julkaistussa artikkelissa Häiriöiden merkityksestä intermodaalikuljetusketjun hallinnassa oli lyhyt maininta Stuuva-hankeesta. Artikkelit ovat olleet väliraporttien liitteenä. Tietokantaa tarjottiin uusille käyttäjille puhelin- ja sähköpostiyhteydenottojen n avulla. Yhteyttä otettiin kaik- kiin suurempiin suomalaisiin satamiin sekä niissä toimiviin yrityksiin. Hankkeen alussa järjestettiin uusille käyttäjille koulutustilaisuudet tietokannan käytöstä. Samalla Stuuva- hankkeesta sekä aikaisemmasta projektista tiedotettiin tilaisuuksissa. Koulutustilaisuudet pidettiin: Kokkolassa , Oulussa , Joensuussa , Naantalissa sekä Loviisassa Yhteydenpitoa Stuuvan käyttäjiin on pidetty koko hankkeen ajan sähköpostin ja puhelimen avulla sekä Stuuva-tietokannan internet-sivujen tiedotuspalstan avulla. Keväällä 2009 suurimmalta osalta käyttäjäyrityksistä kysyttiin sekä sähköpostitse että puhelimitse kokemuksia Stuuvan käytöstä ja ajatuksia Stuuvan

18 Sivu 18 / 29 jatkosta. Tässä yhteydessä ydessä tiedotettiin myös hankkeen tilanteesta sekä KyAMK:n käsityksistä jatkon vaihto- ehdoista. Kun keväällä 2009 ei Stuuvan ylläpitäjästä ollut tietoa, molempien Stuuva-hankkeiden rahoittajat kutsuttiin koolle pohtimaan tilannetta. Tilaisuus pidettiin Satamaliiton tiloissa Helsingissä. Stuuvan tilannetta esiteltiin myös toisen kerran Satamaliiton tiloissa, Satamaturvallisuustyöryhmän kokouksessa Kaikista päätöksistä tietokannan suhteen sekä ylläpitäjän vaihtumisesta tiedotettiin käyttäjille sähköpostin avulla. Kun tietokannan uusi ylläpitäjä ottaa vastuun Stuuvasta kuluvan vuoden marras-joulukuun aikana, siirrosta laaditaan lehdistötiedote. Tavoitteena on saada Stuuvalle siirron yhteydessä laajaa julkisuutta. Stuuva-hanke sekä muut Kymenlaakson ammattikorkeakoulun satamien turvallisuuteen liittyvät hankkeet järjestivät Satamaturvallisuusseminaarin Seminaarissa keskusteltiin ajankohtaisista satamien tur- vallisuuteen liittyvistä aiheista. Seminaariin oli kutsuttu satamien turvallisuusasioiden parissa työskentele- viä henkilöitä Kymenlaakson ja Etelä-Suomen satamista. Osallistujamäärä oli 27 henkilöä. Stuuva-hanketta esiteltiin myös ICHCA International Safety Panel:ssa, joka pidettiin Merikeskus Vellamossa, Kotkassa. a. ICHCA on lastiturvallisuuden parantamiseen keskittyvä järjestö ja paneeliin osallistu- neet olivat järjestön jäseniä ympäri maailmaa. Stuuva tuotiin esille kahteen kertaan myös Yhdysvalloissa pidetyissä Great Lakes Maritime University:n professori Stewartin johtaman Suurten Järvien keskustelufoo- rumin tapaamisissa vuosina 2007 ja Tietokannan Internet-sivusto stuuva.fi on omalta osaltaan levittänyt tietoa Stuuvasta periaatteessa ke- nelle tahansa satunnaiselle Internetissä liikkuvalle. Muutamia yhteydenottoja ydenottoja tämän perusteella Kymenlaakson ammattikorkeakoulu onkin saanut. Projektihenkilöstö on esitellyt Stuuvaa myös muutamille ulkopuolisille tahoille. Stuuvan käyttäjäyritykset itse ovat huolehtineet Stuuvan tiedottamisesta omissa yrityksissään tai satamis- saan. Muutama aktiivisempi henkilö on myös oma-aloitteisesti aloitteisesti kertonut Stuuvasta omissa tilaisuuksissaan. Turun merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen järjestämillä Ympäristölupa satamassa koulutuspäivillä Kokkolassa Mika Björklund Blomberg Oy:stä esitteli Stuuvaa esitelmässään Lä- heltä piti -tilanteista oppiminen ja tiedottaminen sekä operaattorin näkökulma selvilläolovelvollisuuteen. Satamaliiton toimitusjohtaja Jouko Santala esitteli Stuuvaa lastiturvallisuustyöryhmän tapaamisessa Helsingissä. Stuuvan seuraava ylläpitäjä Sofor Oy jatkaa yhdessä Satamaoperaattorit ry:n kanssa selvittelyä Stuuvan soveltuvuudesta lastiturvallisuustyöryhmän tarpeisiin.

19 Sivu 19 / 29 7 Hankkeen organisaatio Stuuva-hanke toteutettiin Kymenlaakson ammattikorkeakoulun merenkulun toimialan T & K yksikössä (nykyisin osa Kymi Technology osaamiskeskittymää). Projekti toteutettiin yhteistyössä Stuuva-tietokannan käyttäjäorganisaatioiden kanssa. Koko hankkeen ajan projekti käytännössä toteutti sekä koordinoi projektipäällikkö. Tietokannan kehittämistyötä varten hankkeeseen palkattiin erillinen projektityöntekijä (KyAMK:n Ohjelmistoakatemian opiskelija). Hankkeen taloushallinnossa avusti projektisihteeri. Tämän lisäksi tutkimusjohtaja osallistui hankkeen ohja- us- ja koordinointityöhön. Projektin alkuperäisen projektipäällikön siirtyessä toisen työnantajan palveluk- seen projektipäällikön tehtäviä väliaikaisesti hoiti kaksi OTO-projektipäällikköä, kunnes kokoaikainen pro- jektipäällikkö helmikuun 2009 alussa saatiin palkattua. attua. Projektissa työskennelleet henkilöt sekä heidän työ- aikansa projektin aikana on listattu alla olevassa taulukossa (Taulukko 2). Projektihenkilö Tehtävä Työaika Heidi Nousiainen projektipäällikkö ( ) Mirva Salokorpi projektipäällikkö ( ) Tommy Ulmanen OTO-projekipäällikkö ( h (5,5kk) 610,5 h (4 kk) 152 h Jorma Rytkönen Juhani Heikkinen tutkimusjohtaja opettaja (Kiviharjun työn ohjaus) 83,5 h 14 h Sami Kiviharju projektihenkilö ( ) 746,5 h (5 kk) Päivi Piira Mari Turunen Teemu Saarelainen projektisihteeri projektisihteeri opettaja (Kiviharjun työn ohjaus) 51,25 h 1 h 2 h Taulukko 2. Projektihenkilöstön työpanos.

20 Hankkeen ohjausryhmä koottiin eri yhteistyökumppaneiden edustajista ja rahoittajista. Hankkeen ohjausryhmään kuuluivat: Jorma Rytkönen, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy Heidi Nousiainen, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy ( ) Mirva Salokorpi, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy ( ) Tommy Ulmanen, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy ( ) Ilkka Tahvanainen, Työsuojelurahasto Tapani Pasanen, Haminan Satama Oy Arto Murto, Rannikko- ja Sisävesiliikenteen säätiö Elsa Ruokosenmäki, Satamaoperaattorit ry Nina Kujala, Pietarsaaren satama Sivu 20 / 29 Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi Jorma Rytkönen sekä sihteerinä kulloinkin hankkeessa toiminut projektipäällikkö (Heidi Nousiainen, Tommy Ulmanen sekä Mirva Salokorpi). Ohjausryhmä kokoontui hankkeen aikana neljä kertaa, , , 08, sekä Ensimmäinen kokouksista pidettiin Helsingissä ja loput Kotkassa. Projektin yhteistyökumppaneita olivat Kemin, Kokkolan, Pietarsaaren ja Oulun satamat sekä niissä toimivat yritykset, Satamaoperaattorit ry:n jäsenyritykset sekä Sataman turvallisuustietokanta -hankkeen yhteistyö- kumppanit. Projektiin osallistumisen lisäksi yhteistyöyritykset toimivat Stuuva-tietokannan tietokannan käyttäjinä. Yh- teistyöyritykset ovat listattu taulukossa (Taulukko 3). Näiden lisäksi Stuuva-hankkeessa yhteistyötä on tehty monien eri asiantuntijaorganisaatioiden kanssa, joista Stuuva-tietokantaa tietokantaa käyttävät Satamaoperaattorit ry, Onnettomuustutkintakeskus sekä Työturvallisuuskeskus. Oy Alholmens Kraft Ab Baltic Tank Oy Baltic Bulk Oy BASF Oy Boliden Kokkola Oy Botnia Shippping Oy Chemec Oy Dynea Finland Oy Eurolashing Oy Finnsementti Oy Onnettomuustutkintakeskus Oulun satama liikelaitos Outokumpu Shipping Oy Oy The Federations Stevedore in Lovisa Ab Oy Hacklin Bulk Service Ltd Oy M. Rauanheimo Ab Oy Saimaa Terminals Ab Pietarsaaren satama Pohjaset, Kemi RP Kuljetustekniikka

Piia Kiltti Työturvallisuuden hyvät käytännöt Kysely työturvallisuuden hyvistä käytännöistä

Piia Kiltti Työturvallisuuden hyvät käytännöt Kysely työturvallisuuden hyvistä käytännöistä Turvallisuustekniikan laitos. Raportti 9 Institute of Occupational Safety Engineering. Report 9 Piia Kiltti Työturvallisuuden hyvät käytännöt Kysely työturvallisuuden hyvistä käytännöistä Tampere 4 Tampereen

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

0 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015

0 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015 0 1 TIIVISTELMÄ Suunnitelma 15 -projektin (2011 2014) arviointiraportti. Nina K. Hietakangas. Sininauhaliitto,

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne

Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne Ikäihmiset ja tietoyhteiskunta -projektin (2005 2009) loppuraportti Pekka Roni Jaakko Tyni Tuula Immonen 2 Sisällys 1. Projektin päämäärät, tavoitteet ja

Lisätiedot

Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä

Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-07169-08 Kemikaaliverkot Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Yngve Malmén & Ismo Ruohomäki

Lisätiedot

ProTouch Strategia käytäntöön

ProTouch Strategia käytäntöön Työtieteen hankeraportteja No. 34 Tommi Autio, Venla Räisänen, Jarmo Vorne, Janne Sinisammal ja Paula Naumanen ProTouch Strategia käytäntöön ProTouch hankkeen loppuraportti Julkaistu Työsuojelurahaston

Lisätiedot

Loppuraportti. Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014. Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Loppuraportti. Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014. Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Loppuraportti Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014 Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisällysluettelo Johdanto 3 Äiti ei pysy kärryillä -projektin taustatietoa 5 Projektin tavoiteltavat

Lisätiedot

MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007

MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007 MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007 Loppuraportti Matalan kynnyksen neuvontapisteen toimintamalli Yhteistoiminnan malli Leena Ruskomaa Sisällys Esipuhe. 3 Johdanto...

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Perheasioiden sovittelun uudet tuulet

Perheasioiden sovittelun uudet tuulet Vaula Haavisto, Marina Bergman-Pyykkönen & Synnöve Karvinen-Niinikoski Perheasioiden sovittelun uudet tuulet Havaintoja, mallinnuksia ja arvioita FASPER-hankkeen pohjalta Suomen sovittelufoorumi ry Perheasioiden

Lisätiedot

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma 1 Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma Pertti Kiuru, Jari Handelberg, Heikki Rannikko 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1 Arvioinnin

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Sitran selvityksiä 88 Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Systeemi avaruudesta? Maaliskuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 88 ISBN 978-951-563-907-3 (nid.) ISBN 978-951-563-908-0 (PDF) www.sitra.fi

Lisätiedot

Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007

Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007 Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007 Kansallisen kampanjan raportti ja arviointi Riikka Jalonen,

Lisätiedot

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti Hille Koskela Riikka Nurminen Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti 12.6.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. Arviointitutkimuksen tavoitteet 2. Tutkimuksen teoreettinen

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

hyvään arkeen omaishoitoperheissä

hyvään arkeen omaishoitoperheissä Yhteistyöllä hyvään arkeen omaishoitoperheissä Hyvät käytännöt ja palveluohjaus omaishoitajien arjen tukena -projektin (CARERI, 2007-2010) loppuraportti Malla Heino Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry

Lisätiedot

Kuninkaantien matkailutie: yritysverkoston yhteistyö

Kuninkaantien matkailutie: yritysverkoston yhteistyö Uudenmaan liiton julkaisuja E 83-2005 Uudenmaan liitto Kuninkaantien matkailutie: yritysverkoston yhteistyö Uudenmaan liiton julkaisuja E 83-2005 Kuninkaantien matkailutie: Yritysverkoston yhteistyö LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

metsäenergia-ala ammatiksi

metsäenergia-ala ammatiksi Metsäja metsäenergia-ala LOPPURAPORTTI 1.5.2011-28.2.2014 METSÄ- JA METSÄENERGIA-ALA AMMATIKSI -HANKE Raportointikausi 1.5.2011-28.2.2014 Sisällysluettelo 1. Hankkeen toteuttaja... 2 2. Hankkeen nimi ja

Lisätiedot

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari Outdoors Finland II aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014 Loppuraportti Heli Saari Helsinki 24.3.2015 1 LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Matkailun edistämiskeskus,

Lisätiedot

Juho Kervinen, HTM. Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys, KAJO-keskus. 19.5.2014, Joensuu

Juho Kervinen, HTM. Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys, KAJO-keskus. 19.5.2014, Joensuu Raportti Pohjois-Karjalan työllisyyspoliittisten hankkeiden yhteistyöstä, esille nousseista teemoista sekä hankkeiden toimintaan vaikuttaneista lakimuutoksista ajalta 1998 2014 Juho Kervinen, HTM Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Kustantaja: Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry www.potilasturvallisuusyhdistys.fi Toimituskunta: Haavisto E, Helovuo A, Kinnunen M, Peltomaa K. 2012

Lisätiedot

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi laakeri www..info työelämäyhteistyö sujuvaksi Sisältö Työelämän ja ammatillisten oppilaitosten tuloksekas yhteistyö...3 Kokenut vs. uusi työpaikkaohjaaja...4 Oppia ja osaamisen arviointia työtä tekemällä...5

Lisätiedot

ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN. Liikkumisen ohjauksen kehittäminen Hyvinkäällä Koontimuistio 23.6.2011

ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN. Liikkumisen ohjauksen kehittäminen Hyvinkäällä Koontimuistio 23.6.2011 ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN Liikkumisen ohjauksen kehittäminen Hyvinkäällä Koontimuistio 23.6.2011 ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN LIIKKUMISEN OHJAUKSEN KEHITTÄMINEN HYVINKÄÄLLÄ SISÄLTÖ JOHDANTO A. TOIMENPITEIDEN

Lisätiedot

Kuntien kulttuuripalveluiden indikaattorit: raportti 22 kaupungin yhteisen vertailevan tietokannan ja internetportaalin perustamisesta

Kuntien kulttuuripalveluiden indikaattorit: raportti 22 kaupungin yhteisen vertailevan tietokannan ja internetportaalin perustamisesta Kuntien kulttuuripalveluiden indikaattorit: raportti 22 kaupungin yhteisen vertailevan tietokannan ja internetportaalin perustamisesta 5.5.2011 Sari Karttunen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö

Lisätiedot

KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009

KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009 KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009 LOPPURAPORTTI Marjo Hattunen & Satu Tanttu SISÄLLYS 2 1 Johdanto 3 2 Hankkeen tausta 4 3 Hanketyön eteneminen 4 4 Hankkeen

Lisätiedot