SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO"

Transkriptio

1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA Lähihoitaja Voimassa alkaen

2 2(175) Sisällys 1. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan arvoperusta ja ammattiala Savonlinnan seudulla Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset Soveltuvuuskoe Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon muodostuminen Arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatilliset tutkinnon osat Pakolliset tutkinnon osat Kasvun tukeminen ja ohjaus, 7p1KATU 20 osp Hoito- ja huolenpito, 7p1HOHU 30 osp Kuntoutumisen tukeminen, 7p1KUTU 20 osp Osaamisalat Jalkojenhoidon osaamisala, 7p2JAHO 50 OSP Kuntoutuksen osaamisala, 7p2KUNTO 50 osp Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisala, 7p2LANU 50 OSP Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala, 7p2MIPÄ 50 osp Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala, 7p2SAHU 50 OSP Vammaistyön osaamisala, 7p2VATY 50 OSP Vanhustyön osaamisala, 7p2VAHU 50 osp Valinnaiset tutkinnon osat Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen, 7p2MIELI 15 osp Haavan hoito jalkojenhoidossa, 7p2HAAVA 15 OSP Vanhusten kotihoito ja huolenpito, 7p2VANHA 15 osp

3 3(175) 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto voidaan suorittaa ammatillisena peruskoulutuksena. Perustutkinnon perusteisiin sisältyy opetussuunnitelman perusteet. Perustutkinnon tutkinnon perusteet on määräys, jolla ohjataan peruskoulutuksen järjestäjiä. Tämä oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma noudattaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitaja, perusteita. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista, yhteisistä tutkinnon osista ja vapaasti valittavista tutkinnon osista. Lisäksi tutkintoon tulee voida yksilöllisesti sisällyttää enemmän tutkinnon osia silloin kun se on työelämän alakohtaisiin tai paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin vastaamisen ja opiskelijan ammattitaidon syventämisen kannalta tarpeellista SOSIAALI- JA TERVEYSALAN ARVOPERUSTA JA AMMATTIALA SAVONLINNAN SEUDULLA Sosiaali- ja terveysalalla työskennellään ihmisten kanssa ja heitä varten. Alalla tarvitaan laaja-alaista osaamista ja erikoisosaamista. Asiakasryhmät ovat erilaisia ja heidän kanssaan tehdään työtä monenlaisissa toimintaympäristöissä. Asiakkaiden kulttuuritaustat ovat myös hyvin erilaiset. Työssä korostuvat ammatilliset, eettiset sekä ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot sekä alan tietotekniikan ja teknologian hallinta. Sosiaali- ja terveysalan työ vaatii työntekijältä joustavuutta ja kykyä sopeutua muuttuviin tilanteisiin sekä valmiutta omaksua uusia tietoja ja taitoja. Sosiaali- ja terveysalalla palvelujen tuottajia ovat julkinen, yksityinen ja kolmas sektori, joita kaikkia on Savonlinnan seudulla.. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut lähihoitaja työskentelee moniammatillisissa työryhmissä erilaisissa toimintaympäristöissä tai itsenäisenä yrittäjänä. Sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluissa lähihoitaja tekee terveyttä edistävää, ehkäisevää ja kuntouttavaa kasvatus-, hoito- ja huolenpitotyötä. Mahdollisia sosiaalihuollon työympäristöjä ovat mm. varhaiskasvatuspalvelujen ja lastensuojelun yksiköt sekä lapsiperheet, vammais-, mielenterveys- ja päihdetyön yksiköt, kotihoito sekä vanhusten erilaiset avohuollon ja laitoshoidon yksiköt. Perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa lähihoitajat työskentelevät esimerkiksi terveyskeskusten vuodeosastoilla ja poliklinikoilla, suun terveydenhuollon yksiköissä, päivystyksessä, perioperatiivisissa yksiköissä, ensihoidossa ja kotisairaalassa. Sosiaali- ja terveysalan toiminnan tavoitteena on asiakkaiden toimintakyvyn ylläpitäminen sekä osallisuuden, hyvinvoinnin ja terveyden kokonaisvaltainen edistäminen. Tulevaisuudessa sosiaali- ja terveysalan palvelujen tarvetta lisää väestön ikääntyminen, lapsiperheiden tuen tarve, päihde- ja mielenterveysongelmat sekä muut kansansairaudet. Työ sisältää yhä enemmän varhaista puuttumista sosiaalisiin ongelmiin ja kansanterveydellisiin riskeihin, yhteisöllisiä toimintatapoja sekä kumppanuusyhteistyötä verkostojen kanssa. Lähihoitaja työskentelee eri kulttuureista tulevien asiakkaiden, potilaiden ja työtekijöiden kanssa. Kodeissa tapahtuva hoito, huolenpito, kuntoutus, kasvatus ja vanhemmuuden tukeminen lisääntyvät ja monipuolistuvat.

4 4(175) Uusia palvelumuotoja kehitetään tukemaan kaikkien väestöryhmien kotona asumista ja itsenäistä selviytymistä. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneella on hyvät vuorovaikutus-, ihmissuhde- ja neuvottelutaidot sekä kyky toimia moniammatillisissa työryhmissä, projekteissa ja yrittäjänä. Hän osaa toimia monikulttuurisissa toimintaympäristöissä ja on kielitaitoinen. Hänellä on vahva osaaminen sosiaali- ja terveysalan hoito-, huolenpito-, kuntoutus- ja kasvatus- ja ohjaustehtävissä. Hän hyödyntää työssään kuntouttavaa työotetta ja edistää asiakkaiden hyvinvointia. Lähihoitaja hallitsee ihmiseen, hänen sosiaaliseen ja fyysiseen ympäristöönsä ja yhteiskuntaan liittyvän ammatillisen tietoperustan ja ottaa sen huomioon työssään. Hän noudattaa työssään tietosuojaa, työturvallisuutta ja ergonomiaa. Työ edellyttää lähihoitajalta hyvää fyysistä ja psyykkistä terveyttä sekä halua huolehtia oman osaamisensa jatkuvasta kehittämisestä, työkyvyn ylläpidosta ja työhyvinvoinnista. Lähihoitaja kohtaa työssään asiakkaan kokonaisvaltaisesti, inhimillisesti ja suvaitsevaisesti. Työn tekemisessä korostuu voimavaralähtöinen ajattelu. Lähihoitaja kunnioittaa asiakkaiden ja potilaiden vakaumusta, arvoja ja kokemuksia. Lähihoitajan ammattitaitoa ja persoonallista osaamista on myös hiljainen osaaminen: tasapaino omien tunteiden, arvojen ja asenteiden kanssa, oman persoonan luova käyttö, oma elämänhallinta ja usko omiin kykyihin. Lähihoitaja toimii työssään sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön ja säännösten mukaan, jotta potilas- ja asiakasturvallisuus ja potilaan ja asiakkaan oikeudet toteutuvat. Lähihoitajan ammattitaito muodostuu: ammattieettisestä osaamisesta (eettisten ongelmien tunnistaminen, käsittely ja ratkaisu, vastuullinen ja oikeudenmukainen toiminta ja ammattietiikan noudattaminen) tiedollisesta osaamisesta (ammatin tietoperustan hallinta, elinikäinen oppiminen, kyky hankkia ja soveltaa uutta tietoa ja perustella tekemiään ratkaisuja ja yrittäjämäinen ajattelu) taidollisesta osaamisesta (vuorovaikutus- ja viestintätaidot, sosiaaliset taidot ja ammatilliset taidot) esteettisestä osaamisesta (työ- ja elinympäristön esteettisyyden huomioon ottaminen, positiivisen ilmapiirin luominen ja toisten huomioon ottaminen) Lähihoitajan työtä ohjaavat keskeiset periaatteet ovat elämän ja ihmisarvon kunnioittaminen, itsemääräämisoikeus, oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo. Ammattieettisten ohjeiden mukaan lähihoitaja on vastuussa tekemästään työstä ensisijaisesti asiakkaalle ja myös yhteiskunnalle. Tämä vastuu edellyttää lähihoitajalta jatkuvaa alansa seuraamista, tietojen päivittämistä sekä lisä- ja täydennyskoulutusta ammatillisen osaamisen syventämiseksi.

5 5(175) 1.2. TUTKINTOKOHTAISET TERVEYDENTILAVAATIMUKSET Tutkintokohtaisten terveydentilavaatimusten tavoitteena on edistää turvallisuutta ammatillisessa peruskoulutuksessa ja myöhemmin työelämässä. Opiskelijaksi ottamisen esteettömyydestä ja opiskelijaksi ottamisen perusteista säädetään ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa. Laki ja asetus ammatillisesta koulutuksesta ovat muuttuneet (Sora-laki / Opiskeluun soveltumattomuuden ratkaisuja). Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen silloin, kun opintoihin sisältyy alaikäisen turvallisuutta tai potilas- tai asiakasturvallisuutta koskevia vaatimuksia. Jos toisten henkilöiden terveyden ja turvallisuuden suojeleminen sitä edellyttävät, opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla aikaisemmin tapahtuneen opiskeluoikeuden peruuttamispäätöksen salaaminen ammatilliseen perustutkintoon hakeutumisen yhteydessä. Opiskelijaksi hakeutuvan tulee antaa pyydettäessä koulutuksen järjestäjälle opiskelijaksi ottamisen edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä mahdollinen tieto aikaisemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä. Tutkintokohtaiset terveydentilan ja toimintakyvyn vaatimukset sisältyvät valtioneuvoston asetuksessa (1032/2011) määriteltyjen humanistisen ja kasvatusalan, tekniikan ja liikenteen alan, luonnonvara- ja ympäristöalan sekä sosiaali-, terveys ja liikunta-alan ammatillisten perustutkintojen perusteisiin. Opiskelijaksi ei voida ottaa sellaista henkilöä, jonka sairaus tai vamma ilmeisesti on esteenä koulutukseen osallistumiselle. Opiskelijan pääsyä ammatilliseen koulutuksen voidaan rajoittaa vain silloin, kun sairaus objektiivisesti arvioiden estää opinnot tai se vaarantaisi opiskelijan tai muiden turvallisuutta. Sairauden tai vamman opiskelulle aiheuttamat käytännön ongelmat tulee ensisijaisesti pyrkiä ratkaisemaan opetusjärjestelyiden ja opiskelijahuoltopalveluiden avulla. Opiskelijaksi pyrkivän tulee antaa koulutuksen järjestäjälle opiskelijaksi ottamisen edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot. Koulutuksen järjestäjän tulee tämän lisäksi varmistaa, että opiskelijaksi valitun henkilön terveydentila on sellainen, että hän voi selviytyä myös koulutukseen kuuluvasta työpaikoilla tapahtuvasta oppimisesta, kuten alan tehtävissä toimiminen ja tutkinnon ammattitaitovaatimusten saavuttaminen edellyttävät. Opiskelijan oikeusturvan kannalta on perusteltua, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jonka mukaisissa tehtävissä hän ei terveydentilansa vuoksi voisi toimia. Opiskelijavalintaa tehtäessä on otettava huomioon ammatteihin ja työhön sisältyvät moninaiset tehtävät. On mahdollista, että saman tutkinnon sisällä voi olla tutkinnon osia, jotka edellyttävät erilaisia terveydentilavaatimuksia ja mahdollistavat täten opiskelijalle yksilöllisiä ratkaisuja koulutuksen suorittamiseen. Jotta opiskelijavalinta onnistuisi opiskelijan kannalta parhaalla mahdollisella tavalla, koulutuksen järjestäjän tulee tiedottaa perustutkinnon ja koulutusalan terveydentilaa koskevista vaatimuksista ja edellytyksistä sekä mahdollisista terveydellisistä riskeistä opiskelijaksi hakeutuville hakuoppaissa ja opiskelijavalintatilaisuudessa. Opiskelijaksi hakeutuvan oma kuvaus nykyhetken terveydentilastaan ja mahdollisen sairauden hoitotilanteesta riittää pääsääntöisesti valintatilanteessa.

6 6(175) 1.3. SOVELTUVUUSKOE Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa varten on soveltuvuuden arviointi. Sillä arvioidaan hakijan soveltuvuutta alalle OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN Opiskelijan osaamista on arvioitava opintojen alkaessa sekä opintojen alkaessa että aina ennen uuden tutkinnon osan alkamista. Ryhmänohjaaja ja opinto-ohjaaja tekevät opiskelijan kanssa alkukartoituksen osaamisen tunnistamiseksi. Osaamisen tunnustamisella tulee välttää opintojen päällekkäisyyttä ja lyhentää opiskeluaikoja. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on osa opiskelijan arviointia. Osaamisen tunnustamisella korvataan tai luetaan hyväksi suoritettavaan tutkintoon kuuluvia opintoja. Tunnistetut tutkinnon osat kirjataan tutkintotodistukseen. Osaamisen tunnistamiselle ja tunnustamiselle vaaditaan todistus tai muu luotettava dokumentti, käytännön työ, suulinen ja/tai kirjallinen näyttö. Mikäli todetaan, että opiskelijan osaaminen ei ole riittävä eikä näin arvosanaa voida antaa, niin tällöin järjestetään tutkinnon osasta arviointi tutkinnon osan arviointisuunnitelman mukaisesti. Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen suorittaa pääsääntöisesti kyseisen opintojen opettaja tai ryhmäohjaaja. Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kuvaus on esitetty tarkemmin IMSjärjestelmässä SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut lähihoitaja työskentelee ihmisten kanssa ja heitä varten. Lähihoitaja osaa kohdata eri elämänkulun vaiheissa olevat asiakkaat ja potilaat yksilöinä ja edistää toiminnallaan heidän terveyttään ja hyvinvointiaan. Lähihoitaja työskentelee sosiaali- ja terveysalan hoito-, huolenpito-, kasvatus- ja kuntoutustehtävissä. Hän osaa avustaa ja ohjata asiakasta ja potilasta voimavaralähtöisesti, yksilöllisesti ja tasavertaisesti arjen tilanteissa. Hän osaa ohjata asiakasta ja potilasta toimintakyvyn ylläpitämisessä sekä terveellisissä elintavoissa, kuten ravitsemuksessa ja liikunnassa sekä elämänhallinnassa. Hän osaa ohjata ja tukea asiakkaita ja potilaita erilaisten hyvinvointipalvelujen hakemisessa ja käytössä sekä tarvittaessa erilaisten vertaistukea antavien yhteisöjen pariin. Lähihoitaja osaa hyödyntää työssään tutkintoon kuuluvaa laaja-alaista sosiaali- ja terveysalan osaamista erilaisissa toimintaympäristöissä ja työskennellessään eri kulttuuritaustaisten asiakkaiden ja potilaiden ja heidän läheisten kanssa. Lähihoitajan laaja-alainen sosiaali- ja terveysalan osaaminen mahdollistaa tarvittaessa joustavan siirtymisen alan erilaisiin työtehtäviin. Lähihoitaja hyödyntää työssään valitsemansa

7 7(175) koulutusohjelman tai osaamisalan tuottamaa erikoistuneempaa osaamista. Lähihoitaja osaa työskennellä suunnitelmallisesti ja joustavasti muuttuvissa tilanteissa sekä tehdä valintoja ja päätöksiä luovasti. Lähihoitaja osaa toimia työssään sosiaali- ja terveysalan arvoperustan mukaisesti. Hän osaa tunnistaa, käsitellä ja ratkaista työssä esiin tulevia eettisiä ongelmia ja noudattaa alansa ammattietiikkaa. Lähihoitaja osaa työskennellä vastuullisesti ja oikeudenmukaisesti sekä toimia oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa mukaisesti. Lähihoitaja vastaa tekemästään työstä ensisijaisesti asiakkaalle ja potilaalle mutta myös yhteiskunnalle. Lähihoitaja osaa ylläpitää ammattitaitoaan seuraamalla alansa kehitystä, päivittämällä tietojaan sekä syventämällä ammatillista osaamistaan lisä- ja täydennyskoulutuksella tai hakeutumalla jatkoopintoihin. Lähihoitaja osaa huolehtia omasta työ- ja toimintakyvystään, työhyvinvoinnistaan ja ammattitaitonsa jatkuvasta kehittämisestä. Lähihoitaja osaa toimia työssään kokonaisvaltaisesti, inhimillisesti ja suvaitsevaisesti. Lähihoitaja kunnioittaa asiakkaiden ja potilaiden vakaumusta, arvoja ja kokemuksia. Työssä korostuu asiakkaan terveyden edistäminen sekä hyvinvointia ja kokonaiskuntoutumista tukeva työote. Hän osaa ottaa työskentelyssään huomioon asiakas- ja potilasturvallisuuden, ennaltaehkäistä tapaturmien syntymistä sekä toimia turvallisesti ja ergonomisesti. Hän osaa tunnistaa väkivallan uhkan ja sen erilaiset ilmenemismuodot (mm. perhe- ja lähisuhdeväkivallan) ja osallistua väkivaltaa ja syrjäytymistä ehkäisevään työhön. Hän osaa toimia asiakaslähtöisesti vammaisten (ml. henkilöt, joilla on näön ja/tai kuulon heikkous) asiakkaiden tai potilaiden kanssa, edistää heidän toimintakykyään ja ohjata heitä apuvälineiden käytössä ja sosiaali- ja terveydenhuollon ja kuntoutuksen palvelujärjestelmässä. Lähihoitaja osallistuu terveyden edistämiseen ja ehkäisevään mielenterveys- ja päihdetyöhön sekä muiden kansansairauksien ehkäisyyn niin yksilöiden kuin yhteisöjenkin kohdalla. Lähihoitaja osaa työskennellä moniammatillisissa ja -kulttuurisissa työryhmissä ja projekteissa. Hän osaa toimia rakentavasti yhteistyössä eri ammattiryhmien kesken ja kommunikoida asianmukaisesti erilaisissa tilanteissa. Hän osaa käyttää työssään ammatillisia, vuorovaikutus-, ihmissuhde- ja neuvottelutaitoja sekä kielitaitoa. Hän osaa hyödyntää työssään asiakas- ja potilasryhmien ja työyhteisön jäsenten välistä vertaistukea. Lähihoitaja osaa ottaa työssään huomioon työ- ja elinympäristön esteettisyyden hyvinvoinnin edistäjänä. Lähihoitaja hallitsee ammattinsa keskeisen tietoperustan, joka käsittelee ihmisen ja hänen psykososiaalisen ja fyysisen ympäristönsä sekä yhteiskunnan välisiä yhteyksiä. Hän osaa hyödyntää tietotekniikkaa ja alan teknologiaa. Hänellä on valmiudet yrittäjyyteen sekä työskentelyyn verkostoissa ja monikulttuurisessa toimintaympäristössä. Hän osaa ottaa työssään huomioon ympäristö- ja kustannusvaikutukset ja toimia taloudellisesti, laadukkaasti ja tuloksellisesti. Hän osaa noudattaa työssään ympäristöä säästäviä kestävän kehityksen toimintaperiaatteita. Hänellä on elinikäisen oppimisen valmiudet, ja hän osaa hakea ja soveltaa työssään uutta tietoa ja perustella tekemänsä ratkaisut.

8 8(175) 1.6. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN TUTKINNON MUODOSTUMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA, 180 osp 2 Ammatilliset tutkinnon osat, 135 osp Tutkinnon osiin sisältyy työssäoppimista, yrittäjyyttä ja opinnäyte. 2.1 Pakolliset tutkinnon osat, 70 osp Kasvun tukeminen ja ohjaus, 20 osp Hoito ja huolenpito, 30 osp Kuntoutumisen tukeminen, 20 osp Tutkintoon kuuluu pakollisena yksi osaamisala 2.2 Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala, 50 osp Asiakaspalvelu ja tietohallinta, 50 osp 2.3 Ensihoidon osaamisala, 50 osp Ensihoitopalvelussa toimiminen, 35 osp Lisäksi opiskelija valitsee yhden tutkinnon osan kohdista , laajuus 15 osp. 2.4 Jalkojenhoidon osaamisala, 50 osp Jalkojenhoito, 50 osp 2.5. Kuntoutuksen osaamisala, 50 osp Kuntoutus, 50 osp 2.6 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisala, 50 osp Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus, 50 osp 2.7 Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala, 50 osp Mielenterveys- ja päihdetyö, 50 osp 2.8. Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala, 50 osp Sairaanhoito ja huolenpito, 50 osp 2.9 Suun terveydenhoidon osaamisala, 50 osp

9 9(175) Suun terveydenhoito, 50 osp 2.10 Vammaistyön osaamisala, 50 osp Vammaistyö, 50 osp 2.11 Vanhustyön osaamisala, 50 osp Vanhustyö, 50 osp 2.12 Valinnaiset tutkinnon osat, 15 osp Opiskelijan on valittava 15 osp kohdista Päivystyspolikliininen hoitotyö, 15 osp Perioperatiivinen hoitotyö, 15 osp Immobilisaatiohoidon toteuttaminen, 15 osp Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen, 15 osp Suun terveyden edistäminen ja suun terveydenhoidon erikoisaloilla toimiminen, 15 osp Haavan hoito jalkojenhoidossa, 15 osp Näytteenotto ja asiakaspalvelu lähihoitajan työssä, 15 osp Vanhusten kotihoito ja huolenpito, 15 osp Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp Tutkinnon osa ammatillisista perustutkinnoista, osp Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta, 15 osp Tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista, 15 osp Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp Yrityksessä toimiminen, 15 osp Huippuosaajana toimiminen, 15 osp Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa, 5-15 osp Tutkinnon osa vapaasti valittavista tutkinnon osista, 5-15 osp 3. Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 35 osp Pakolliset Valinnaiset 3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp 8 osp 3 osp Äidinkieli 5 0-3

10 10(175) Toinen kotimainen kieli, ruotsi Vieraat kielet Matemaattisluonnontieteellinen osaaminen, 9 osp 6 osp 3 osp Matematiikka Fysiikka ja kemia Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 8 osp osp 3 osp Yhteiskuntataidot Työelämätaidot Yrittäjyys ja yritystoiminta Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 3.4 Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen, 7 osp osp Kulttuurien tuntemus Taide ja kulttuuri Etiikka Psykologia Ympäristöosaaminen Osa-alueita kohdista osp 16 osp 4 Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 osp 4.1 Ammattitaitoa syventäviä ja laajentavia ammatillisia tutkinnon osia 4.2 Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin tai osaamistavoitteisiin perustuvia tutkinnon osia 4.3 Yhteisiä tutkinnon osia tai lukio-opintoja

11 11(175) 4.4 Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja 4.5 Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuva yksilöllinen tutkinnon osa 5 Tutkintoa yksilöllisesti laajentavat tutkinnon osat 1.7. ARVIOINNIN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Pakolliset tutkinnon osat Kasvun tukeminen ja ohjaaminen 20 osp 30 osp Hoito ja huolenpito Kuntoutumisen tukeminen Osaamisalat 20 osp 50 osp Kuntoutuksen osaamisala Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisala 50 osp 50 osp Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala 50 osp Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala 50 osp Vammaistyön osaamisala 50 osp Vanhustyön osaamisala 50 osp Valinnaiset tutkinnon osat

12 12(175) 15 osp Vanhusten kotihoito ja huolenpito 15 osp Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen 15 osp Ammattiosaamisen näyttö Muu osaamisen arviointi Tämän lisäksi tutkinnon osan kokonaisuuden arviointiin vaikuttavat elinikäisen oppimisen avaintaidot. Oppiminen ja ongelmanratkaisu Estetiikka Vuorovaikutus ja yhteistyö Viestintä- ja mediaosaaminen Ammattietiikka Matematiikka ja luonnontieteet Terveys. turvallisuus sekä toimintakyky Teknologia ja tietotekniikka Aloitekyky ja yrittäjyys Kestävä kehitys Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit

13 13(175) 2. AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 2.1. PAKOLLISET TUTKINNON OSAT KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS, 7p1KATU 20 OSP Tässä kasvun tukemisen ja ohjauksen pakollisessa tutkinnon osassa opiskelija perehtyy sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitaja, pakolliseen osaan. Opiskelija tukee eri-ikäisten ja erilaisten asiakkaiden kasvua ja kehitystä päivittäisissä toiminnoissa. Hän osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaiden kehitystä tukevaa monipuolista toimintaa esim. musiikin, käden taitojen ja liikunnan keinoin. Hän osaa suunnitella täysipainoista ravitsemusta asiakkaillensa ja valmistamaan arkiruokaa. Kasvun tukemisen ja ohjauksen opinnoissa opitaan myös oppimaan oppimisen taitoja, vuorovaikutusta, kehityspsykologiaa lapsuudesta vanhuuteen, ryhmän toiminnan lainalaisuuksia, sosiaali- ja terveysalan palveluja sekä elintarvikehygieniaa. Voit suorittaa tutkinnon osan siten, että valitset itsellesi sopivimman menetelmän (vrt. toteuttamistavat) tai osoitat aikaisemmin hankitun osaamisen. Keskustele aikaisemmin hankitusta osaamisesta ensin ryhmänohjaajasi kanssa ja esitä sitten joko aikaisemmin laatimasi aineisto (kts. ammattitaidon hankkimisen osaamisvaatimukset) tai tee tutkinnon osan osien tehtävä/tehtävät ja palauta ne ammattiaineen opettajalle. Tähän tutkinnon osaan integroidaan yhteisistä tutkinnon osista: Äidinkieli 1, Ruotsi, Englanti, Matematiikka 2, Tieto ja viestintätekniikka, Yhteiskuntataidot, Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto, Työelämän puheviestintä ja Psykologia. Tutkinnon osa sisältää työssäoppimista 8 osp.

14 Oppimateriaalit: 14(175) Laine, A., Ruishalme, O., Salervo, P., Sivén, T. & Välimäki, P. (2009 tai uudempi) OPI ja OHJAA sosiaali- ja terveysalalla. WSOY. Nurmiranta, H., Leppämäki, P. & Horppu, S. (2009 tai uudempi) Kehityspsykologiaa lapsuudesta vanhuuteen. Kirjapaja. (Tai jokin muu kehityspsykolgiaa ja ihmisen elämänkaarta käsittelevä kirja). Pursiainen, S. (2011 tai uudempi). Lähihoitajana yhteiskunnassa. Edita. Aapro, S., Kupiainen, H. & Leander, M. (2008 tai uudempi) Ravitsemushoito käytännössä. WSOY. Leander, M., Purontaus, S., Pöyliö, M. & Sipilä, K. (2014) Ruokaa & puhtautta. Kyllä hoituu. WSOY. Kirveslahti, K., Siven, T., Vilhunen, R. & Vahala, M. (2014) Kasvun aika. Sanoma Pro Sähköiset ja muut lähteet Terveysliikuntasuositukset eri ikäryhmissä: UKK-instituutti (2008) Varhaiskasvatuksen liikuntasuositukset: Sosiaali- ja terveysministeriö (2005) pdf&title=Varhaiskasvatuksen_liikunnan_suositukset_fi.pdf Laatusuositus ikääntymisen turvaamiseksi (2013) Kuntalaki (365/1995), Hallintolaki (434/2003), Sosiaalihuoltolaki (710/1982), Avioliittolaki (234/1929), Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta (812/2000), Laki potilaan oikeuksista (785/1998), Päivähoitolaki (36/1973), Lastensuojelulaki (417/2007), Laki lasten huollosta ja tapaamisoikeudesta (361/1983), Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002), Vanhuspalvelulaki (980/2012) Ammattiaineen opettajat ohjaavat ainesisältöjensä mukaisiin muihin lähteisiin

15 15(175) OPPIMINEN JA VUOROVAIKUTUS, 7p1KATU1 Luennot, tiimioppiminen, oppimistehtävät, ryhmätyöt, projektityöt, ohjausharjoittelu, työssäoppiminen ja verkko-opetus. Opiskelija osaa työskennellä luontevasti asiakasta kunnioittaen eri vuorovaikutustilanteissa. Hän hallitsee työssään tarvittavan tietotekniikan käytön sekä ottaa vastuun oppimisestaan ja ammatillisesta kasvustaan. YHTEISKUNTA JA AMMATTI, 7p1KATU2 Luennot, tiimioppiminen, oppimistehtävät, ryhmätyöt, projektityöt, työssäoppiminen ja verkko-opetus. Opiskelija osaa työskennellä ammattieettisesti asiakasta kunnioittaen lähihoitajan työtä ohjaavien säädösten ja toimintaperiaatteiden mukaisesti. Hän tuntee lähihoitajatutkinnon tutkintorakenteen sekä ottaa vastuun työhyvinvoinnistaan ja työturvallisuudestaan. ELÄMÄNKAARI LAPSUUDESTA VANHUUTEEN, 7p1KATU3 Luennot, tiimioppiminen, oppimistehtävät, ryhmätyöt, projektityöt, ohjausharjoittelu, työssäoppiminen ja verkko-opetus. Opiskelija osaa ottaa huomioon toiminnassaan lapsen, nuoren, aikuisen ja ikääntyneen kasvun, kehityksen ja persoonallisuuden asettaessaan tavoitteita, tukiessaan ja ohjatessaan asiakasta päivittäisissä ja luovissa toiminnoissa sekä arvioidessaan toiminnan toteutumista suunnitelman pohjalta yhdessä asiakkaan läheisten tai huoltajien kanssa. LUOVAT TOIMINNAT KASVUN TUKEMISEN VÄLINEENÄ, 7p1KATU4 Luennot, tiimioppiminen, oppimistehtävät, ryhmätyöt, projektityöt, ohjausharjoittelu ja työssäoppiminen. Opiskelija osaa käyttää luovan toiminnan menetelmiä eri-ikäisten asiakkaiden ja asiakasryhmien kasvun ja kehityksen tukemisen ja ohjaamisen välineinä. RAVITSEMUS JA RUOANVALMISTUS, 7p1KATU5 Luennot, tiimioppiminen, oppimistehtävät, ryhmätyöt, projektityöt, ohjausharjoittelu, työssäoppiminen ja verkko-opetus. Opiskelija ymmärtää ravitsemuksen merkityksen ihmisen hyvinvoinnin ja terveyden kannalta, osaa koostaa asiakkaalleen terveellisen ja monipuolisen ruokavalion sekä osaa perustella ruoka-aineiden terveysvaikutukset ravintoainetietoudella. Hän osaa valmistaa suomalaista ravintorikasta perusruokaa. HYGIENIAOSAAMINEN, 7p1KATU6 Opiskelumateriaali, verkko-opiskelu, työssäoppiminen. Opiskelija ymmärtää elintarvikehygienian vaatimukset ja toimii niiden mukaisesti työssään. Hän suorittaa hygieniapassin hyväksytysti.

16 16(175) AMMATTITAIDON HANKKIMINEN / OSAAMISEN TUNNISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset Osaamismoduuli, osaamistavoitteet (tiedot, taidot, pätevyys) ja sisällöt Ammattitaidon hankkimisen osoittamistavat Toteuttamistavat ja oppimisympäristöt OPPIMINEN JA VUOROVAIKUTUS Opiskelija osaa ottaa vastuun oppimisestaan ja arvioida ammatillista kehittymistään hakea tietoa ja käyttää tietotekniikkaa ja dokumentointivälineitä edistää ja tukea asiakkaan kasvua ja kehitystä, terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia Opiskelija osaa työskennellä luontevasti asiakasta kunnioittaen eri vuorovaikutustilanteissa. Hän hallitsee työssään tarvittavan tietotekniikan käytön sekä ottaa vastuun oppimisestaan ja ammatillisesta kasvustaan. Sisältö: oppimiseen liittyvät perusasiat Kasvun tukemisen ja ohjauksen opinnot opiskellaan käyttämällä seuraavia opetusmenetelmiä ja oppimisympäristöjä. - luennot - tiimioppiminen - oppimistehtävät - ryhmätyöt - projektityöt ohjata ja tukea asiakasta päivittäisissä toiminnoissa ohjata erilaisia asiakasryhmiä oppimisen valmiudet ja oppimistaidot tietotekniikan perustaidot keskeiset dokumentointivälineet tiedonkeruumenetelmät Käytä opiskelu- / työtehtävissä tietotekniikkaa käytä tekstinkäsittelyohjelman perusohjelmia - ohjausharjoittelu - työssäoppiminen - verkko-opetus itsetuntemus, itseohjautuvuus, itsearviointitaidot ammatillisen kasvun käsite ja vaiheet sekä tavoitteiden asettelu ammatilliset vuorovaikutustaidot erilaisten asiakkaiden kanssa toimiessa hyvät tavat, palveluhenkisyys lähetä sähköpostia liitetiedostoineen hae tietoa ja arvioi tietolähteen luotettavuutta Tee oppimistyylitestejä ja analysoi niiden tulokset Toteuta ja käytä vuorovaikutustaitoja tavoitteellisesti ryhmä- / työtilanteissa

17 17(175) keskustelutaidot, aktiivinen kuunteleminen ratkaisukeskeinen toiminta itsensä ilmaiseminen, mielipiteen ilmaiseminen Itsenäinen opiskelu: - kertaa teoriatietoja ja syvennä esim. annetun/osoitetun materiaalin pohjalta YHTEISKUNTA JA AMMATTI Opiskelija osaa työskennellä eri asiakasryhmiä koskevien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatusalan säädösten, määräysten, ohjeiden ja toimintaperiaatteiden mukaan noudattaa työryhmän sääntöjä ja toimii työyksikön työhyvinvointi- ja turvallisuusohjeiden mukaan Opiskelija osaa työskennellä ammattieettisesti asiakasta kunnioittaen lähihoitajan työtä ohjaavien säädösten ja toimintaperiaatteiden mukaisesti. Hän tuntee lähihoitajatutkinnon tutkintorakenteen sekä ottaa vastuun työhyvinvoinnistaan ja työturvallisuudestaan. Sisältö: kasvun tukemiseen ja ohjaamiseen liittyvät sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaperiaatteet, säädökset, lait ja asetukset, tietosuojapykälät lainsäädännössä sekä työpaikan määräyksissä ja säännökset (mm. ihmisoikeuksien, lasten ja vammaisten oikeuksien julistukset, tss-oikeudet) Laadi tiivistelmä tietotekniikkaa apuna käyttäen lähihoitajan työtä ohjaavista laeista ja asetuksista (arvioitava tehtävä) ja sovella niitä käytännön työssä Laadi kirjoitelma lähihoitajan ammatillisesta ja yhteiskunnallisesta taustasta Kasvun tukemisen ja ohjauksen opinnot opiskellaan käyttämällä seuraavia opetusmenetelmiä ja oppimisympäristöjä. - luennot - tiimioppiminen - oppimistehtävät - ryhmätyöt - projektityöt - työssäoppiminen - verkko-opetus sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmät, ohjeet ja suositukset (varhaiskasvatus, ehkäisevä lastensuojelutyö, perheitä koskevat palvelut, mielenterveys- ja päihdesuunnitelma, Kuvaa esimerkein, mitkä ovat lähihoitajan työn eettiset periaatteet

18 18(175) liikuntasuositukset, ikäihmisten palvelujen laatu) sosiaali- ja terveydenhuollon historia, kehitys ja tulevaisuus Kuvaa esimerkein, mistä työhyvinvointi koostuu ja mitkä asiat vaikuttavat työturvallisuuteen lapsiperheiden palvelut tutkinnon rakenne ja ammattitaitovaatimukset Toimi työssoppimisen jaksolla noudattaen toimintaympäristön työturvallisuus- ja hyvinvointiohjeita lähihoitajan ammatin historia eettisiä kysymyksiä sosiaali- ja terveysalalla Noudata työssäoppimisen jaksolla ko. asiakasryhmää koskevia lakeja, säädöksiä ja toimintaperiaatteita lähihoitajan työn eettiset periaatteet etiikka ja moraali: hyvä paha, oikea väärä sosiaali- ja terveydenhuollon arvot kulttuurin merkityksen huomiointi kasvun tukemisessa lähihoitajan vastuu ja velvollisuudet salassapitovelvollisuus ja siihen sitoutuminen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen työhyvinvointi työturvallisuus yrittäjyys o o sisäinen yrittäjyys omien yrittäjyysominaisuuksien tunnistaminen Itsenäinen opiskelu: kertaa teoriatietoja ja syvennä esim. annetun/osoitetun materiaalin pohjalta perehdy sosiaali- ja terveydenhuollon historiaan Suunnittele ja/tai toteuttaa asiakasprojekteja sotetyöympäristössä

19 19(175) ELÄMÄNKAARI LAPSUUDESTA VANHUUTEEN Opiskelija osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa työskennellä eri asiakasryhmiä koskevien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatusalan säädösten, määräysten, ohjeiden ja toimintaperiaatteiden mukaan tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden kasvuun ja kehitykseen liittyviä vahvuuksia ja tarpeita asettaa kasvua ja kehitystä tukevia tavoitteita toimia asiakkaan kasvua ja kehitystä tukevan suunnitelman pohjalta arvioida toimintaansa sekä kasvua ja kehitystä tukevan suunnitelman toteutumista edistää ja tukea asiakkaan kasvua ja kehitystä, terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia ohjata ja tukea asiakasta päivittäisissä toiminnoissa ohjata erilaisia asiakasryhmiä Opiskelija osaa ottaa huomioon toiminnassaan lapsen, nuoren, aikuisen ja ikääntyneen kasvun, kehityksen ja persoonallisuuden asettaessaan tavoitteita, tukiessaan ja ohjatessaan asiakasta päivittäisissä ja luovissa toiminnoissa sekä arvioidessaan toiminnan toteutumista suunnitelman pohjalta yhdessä asiakkaan läheisten tai huoltajien kanssa. Sisältö: kasvun ja kehityksen käsitteet asiakkaan kasvua ja kehitystä tukevan kirjallisen suunnitelman tulkinta ja asiakkaiden tavoitteellinen kasvun ja kehityksen tukeminen: esim. kasvatus- ja opetussuunnitelmat, hoito- ja palvelusuunnitelmat asiakaslähtöisyys: asiakkaana lapsi ja perhe, nuori ja perhe, aikuinen ja perhe, ikääntynyt ja läheiset kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen vaikuttavat tekijät lapsuudessa, nuoruudessa, aikuisuudessa ja vanhuudessa kehityksen osa-alueet lapsuudessa fyysinen ja motorinen psyykkinen ja kognitiivinen sosiaalinen ja emotionaalinen tavoitteellinen yksilön ja ryhmän ohjaaminen Tutustu lasten kasvua ja kehitystä tukeviin kasvatus- ja opetussuunnitelmiin sekä hoito- ja palvelusuunnitelmiin sekä toteuta niitä työssä Tee case-analyysi eri ikä- ja elämänvaiheen asiakkaasta Suorita kasvun ja kehityksen tukemisesta tehtävä/tentti, joka käsittelee lapsuutta, nuoruutta, aikuisuutta ja vanhuutta TAI osoita osaaminen kuhunkin ikävaiheeseen liittyvällä aiemmalla opinto- ja/tai työtodistuksellaan Työskentele tavoitteellisesti eriikäisiä asiakkaita ja asiakasryhmiä ohjaten sekä kasvua ja kehitystä tukien Toteuta asiakashavainnointi työssäoppimisen jaksolla Suunnittele, toteuta ja arvioi työssäoppimisen jaksolla asiakasryhmälle ohjattu toimintatuokio Huomioi toiminnassasi toimintaympäristön turvallisuus Kasvun tukemisen ja ohjauksen opinnot opiskellaan käyttämällä seuraavia opetusmenetelmiä ja oppimisympäristöjä. - luennot - tiimioppiminen - oppimistehtävät - ryhmätyöt - projektityöt - ohjausharjoittelu - työssäoppiminen - verkko-opetus

20 20(175) kasvatustyön prosessi ohjaava kasvatus lapsuudessa ja nuoruudessa ohjaus ja neuvonta aikuisille ja ikääntyneille päivittäiset toiminnot ja niiden ohjaaminen eri-ikäisillä Itsenäinen opiskelu: - kertaa ja syvennä teoriatietoja esim. annetun/osoitetun materiaalin pohjalta - sovella varhaiskasvatuksen ja kouluikäisten liikuntasuosituksia ja terveysliikunnan suositusta, liikuntasuositusta yli 65-vuotiaille kyseiseen työssäoppimisen asiakasryhmään - opiskele ikäihmisten palvelujen laatusuositus LUOVAT TOIMINNAT KASVUN TUKEMISEN VÄLINEENÄ Opiskelija osaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden kasvuun ja kehitykseen liittyviä vahvuuksia ja tarpeita asettaa kasvua ja kehitystä tukevia tavoitteita toimia asiakkaan kasvua ja kehitystä tukevan suunnitelman pohjalta arvioida toimintaansa sekä kasvua ja kehitystä tukevan suunnitelman toteutumista ohjata erilaisia asiakasryhmiä Opiskelija osaa käyttää luovan toiminnan menetelmiä eri-ikäisten asiakkaiden ja asiakasryhmien kasvun ja kehityksen tukemisen ja ohjaamisen välineinä. Sisältö: asiakaslähtöisyys ryhmien merkitys yksilölle, ryhmäprosessit, normit, roolit, ryhmässä työskentely tavoitteellinen yksilön ja ryhmän ohjaaminen ryhmän ohjaaminen kasvun tukemisen näkökulmasta toimintaympäristöön soveltuvia luovan toiminnan menetelmiä käyttäen (esimerkiksi liikunta, musiikki, draama, kuvataide, käsityöt) sekä kestävä kehitys huomioiden Suunnittele, toteuta ja arvioi ryhmäohjaustoimintaa luovan toiminnan menetelmien käyttäen eriikäisille asiakkaille. Ryhmän ohjaustoiminnan suunnittelu ja toteutus työssäoppimisen jaksolla Itsenäinen opiskelu: - syvennä teoriatietoa esim. annetun/osoitetun materiaalin pohjalta Kasvun tukemisen ja ohjauksen opinnot opiskellaan käyttämällä seuraavia opetusmenetelmiä ja oppimisympäristöjä. - luennot - tiimioppiminen - oppimistehtävät - ryhmätyöt - projektityöt - ohjausharjoittelu - työssäoppiminen

21 21(175) toimintaympäristön esteettisyys ja viihtyisyys - luovien toimintojen harjoittelu (liikunta, musiikki (laulu/soittaminen), draama, kuvataide, käsityöt jne.) RAVITSEMUS JA RUOANVALMISTUS Opiskelija osaa työskennellä eri asiakasryhmiä koskevien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatusalan säädösten, määräysten, ohjeiden ja toimintaperiaatteiden mukaan tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden kasvuun ja kehitykseen liittyviä vahvuuksia ja tarpeita edistää ja tukea asiakkaan kasvua ja kehitystä, terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia Opiskelija ymmärtää ravitsemuksen merkityksen ihmisen hyvinvoinnin ja terveyden kannalta, osaa koostaa asiakkaalleen terveellisen ja monipuolisen ruokavalion sekä osaa perustella ruokaaineiden terveysvaikutukset ravintoainetietoudella. Hän osaa valmistaa suomalaista ravintorikasta perusruokaa. Sisältö: ravitsemuksen merkitys yksilön hyvinvoinnin kannalta asiakkaan ohjaaminen terveellisiin ruokatottumuksiin suomalaiset ravitsemussuositukset asiakaslähtöisyyden huomiointi Analysoi omaa ravitsemusta suhteessa ravitsemussuosituksiin ja ravintoaineidensaantisuosituksiin Tee ravitsemuksen tentti/arvioitava tehtävä Suunnittele, perustele ja valmista tai tee diaesitys tms. valmistamastasi ravitsemussuositusten mukaisesta perusruoasta ja leivonnaisista eri asiakasryhmät huomioiden Kasvun tukemisen ja ohjauksen opinnot opiskellaan käyttämällä seuraavia opetusmenetelmiä ja oppimisympäristöjä. - luennot - tiimioppiminen - oppimistehtävät - ryhmätyöt - projektityöt - ohjausharjoittelu - opetuskeittiötyöskentely - verkko-opetus - työssäoppiminen energiatasapaino ja painonhallinta energia- ja suojaravintoaineet perusruoanvalmistus ja leivonta kestävä kehitys huomioiden Havainnoi asiakkaan ravitsemusta ja ohjaa asiakkaita terveelliseen ravitsemukseen täysipainoisen ravitsemuksen suunnittelu elintarvikehygienia käytännön työssä Itsenäinen opiskelu: - syvennä ravitsemustietoa esim. annetun/osoitetun materiaalin pohjalta - tee kolmen päivän ruokapäiväkirja ja analysoi se

22 22(175) - harjoittele ruoanvalmistusta ja sen suunnittelua HYGIENIAOSAAMINEN Opiskelija osaa työskennellä eri asiakasryhmiä koskevien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatusalan säädösten, määräysten, ohjeiden ja toimintaperiaatteiden mukaan Opiskelija ymmärtää elintarvikehygienian vaatimukset ja toimii niiden mukaisesti työssään. Sisältö: elintarvikehygienia o henkilökohtainen hygienia Suorita hygieniapassi Toimi elintarvikehygienian vaatimusten mukaan Elintarvikehygienia opiskellaan käyttämällä seuraavia opetusmenetelmiä ja oppimisympäristöjä. - opiskelumateriaali - verkko-oppiminen: esim. Evira - työssäoppiminen edistää ja tukea asiakkaan kasvua ja kehitystä, terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia o o hygieeniset työtavat keittiössä ruokien säilytyslämpötilat ja säilyvyys Itsenäinen opiskelu: - opiskele elintarvikehygienia ja hygieniaosaaminen o mikrobiologiset riskitekijät o ruokamyrkytykset ja niiden ehkäiseminen o puhtaanapito o omavalvonta ja lainsäädäntö

23 Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan koko koulutuksen ja opiskelun ajan antamalla opiskelijalle suullista tai kirjallista palautetta oppimisen etenemisestä. Jokainen opettaja käy palaute- ja kannustuskeskusteluita opiskelijoiden kanssa jatkuvasti (mitä opiskelija on oppinut, hänen on vielä opittava ja millä keinoin). Oppimista arvioidaan myös antamalla palautetta tehtävistä ja töistä. Opiskelija tekee itsearviointia omasta oppimisestaan. Oppimisen arvioinnin perusteella tehdään tarvittavat muutokset opiskelijan opetukseen ja oppimisen tukemiseen. Tutkinnon osan arviointiin vaikuttavat myös elinikäisen oppimisen avaintaidot. 23(175) Osaamisen arviointi Opiskelija osoittaa osaamisensa kasvun tukemisessa ja ohjauksessa ammattiosaamisen näytössä toimimalla lähihoitajan työtehtävissä ensisijaisesti varhaiskasvatuksen toimintaympäristöissä, joita ovat päiväkoti tai ryhmäperhepäivähoito tai kouluissa, oppilaskodeissa, koulujen ja oppilaitosten asuntolatoiminnassa tai päiväkerhoissa. Perustellusta syystä kyseeseen voi tulla jonkin muun asiakasryhmän (kuten vanhukset, vammaiset) toimintaympäristö tai alan työpaikka. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaito-vaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteerejä. Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Ravitsemus- ja ruoanvalmistusosaaminen osoitetaan oppilaitoksessa näyttönä, jossa opiskelija suunnittelee ja toteuttaa asiakkaalle ravitsemuksellisesti täysipainoisen, ravitsemussuositusten mukaisen ateriakokonaisuuden asiakkaan tarpeet huomioiden. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Arviointimenetelmät Tehtävät, tentit, tuntiaktiivisuus, käytännön harjoitteet sekä arviointikeskustelut. Arvioijat Ammattiaineen opettajat Työssäoppimisen ohjaajat Arviointimenetelmät Ammattiosaamisen näyttö ja muu osaamisen arviointi. Arvioijat Arvioinnin suorittaa ammattiaineen opettaja ja työpaikkaohjaaja yhdessä tai erikseen ammattiosaamisen näytön suunnitelman mukaisesti. Opiskelijan itsearviointi huomioidaan arviointikeskustelussa, mutta se ei vaikuta arvosanaan. Muu osaamisen arviointi Pääosin osaaminen osoitetaan ammattiosaamisen näytössä. Lisäksi käytetään muita osaamisen arviointeja: - kehitykseen liittyvä tiedonhallinta - sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon muodostuminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon historia: keskustelut ja/tai tehtävät - elintarvikehygienia: suoritetaan hygieniapassi Tutkinnon osan arvosanan muodostuminen Kasvun tukemisen ja ohjaamisen tutkinnon osan kokonaisarvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arviointikeskustelun arviointipäätöksen perusteella sekä muusta osaamisen arvioinnista yhdessä arvioinnin toteuttamissuunnitelman mukaisesti. Arvosanan korottaminen ja/tai uusiminen Ammattiosaamisen näytöstä saatua arvosanaa voidaan korottaa. Hylätty ammattiosaamisen näyttö voidaan uusia. Ammattiaineen opettaja varmistaa yhdessä opiskelijan kanssa opiskelijan valmiudet ennen uuden ammattiosaamisen näytön järjestämistä.

24 24(175) HOITO- JA HUOLENPITO, 7p1HOHU 30 OSP Tässä hoito- ja huolenpidon pakollisessa tutkinnon osassa opiskelija perehtyy monipuolisesti hoitotyön eri osa-alueisiin. Hän osaa toimia työssään kokonaisvaltaisesti, inhimillisesti ja suvaitsevaisesti. Hän kunnioittaa asiakkaiden ja potilaiden vakaumusta, arvoja ja kokemuksia. Työssä korostuu asiakkaan terveyden edistäminen sekä hyvinvointia ja kokonaiskuntoutumista tukeva työote. Hän osaa ottaa työskentelyssään huomioon asiakas- ja potilasturvallisuuden, ennaltaehkäistä tapaturmien syntymistä sekä toimia turvallisesti ja ergonomisesti. Hän osaa tunnistaa väkivallan uhkan ja sen erilaiset ilmenemismuodot (mm. perhe- ja lähisuhdeväkivallan) ja osallistua väkivaltaa ja syrjäytymistä ehkäisevään työhön. Hän osaa toimia asiakaslähtöisesti vammaisten (ml. henkilöt, joilla on näön ja/tai kuulon heikkous) asiakkaiden tai potilaiden kanssa, edistää heidän toimintakykyään ja ohjata heitä apuvälineiden käytössä ja sosiaali- ja terveydenhuollon ja kuntoutuksen palvelujärjestelmässä. Hän osallistuu terveyden edistämiseen ja ehkäisevään mielenterveys- ja päihdetyöhön sekä muiden kansansairauksien ehkäisyyn niin yksilöiden kuin yhteisöjenkin kohdalla. (Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2010). Voit suorittaa tutkinnon osan siten, että valitset itsellesi sopivimman menetelmän (vrt. toteuttamistavat) tai osoitat aikaisemmin hankitun osaamisen. Keskustele aikaisemmin hankitusta osaamisesta ensi ryhmänohjaajasi kanssa ja esitä sitten joko aikaisemmin laatimasi aineisto (kts. ammattitaidon hankkimisen osaamisvaatimukset) tai tee tutkinnon osan osien tehtävä/tehtävät ja palauta ne ammattiaineen opettajalle. Tähän tutkinnon osaan integroidaan yhteisistä tutkinnon osista: Ruotsi, Englanti, Matematiikka 1, Kemia, Yrittäjyys ja yritystoiminta, Liikunta (työkyky), Kulttuurien tuntemus, Työelämän kirjallinen viestiminen, Yhtälöt ja tilastot, Mekaniikkaa, lämpöä ja sähköä

25 25(175) Tutkinnon osa sisältää työssäoppimista 8 osp. Oppimateriaalit ja lähteet: Oppikirjat Anttila ym.: Sairaanhoito ja huolenpito, WSOY Nurminen: Lääkehoidon ABC, WSOY Anttila ym. : Hoitamalla hyvää oloa, WSOY Karhumäki ym. : Päästä varpaisiin, Edita Pursiainen, Sirpa: Lähihoitajana yhteiskunnassa, Edita Sähköiset ja muut lähteet Nettimoppi, lääkelaskujen verkkomateriaali, Infektioiden torjunnan perusteet terveydenhuollossa verkkokurssi (www.duodecim.fi/verkkokurssit), Aistit (www.oppiminen.yle.fi) Terveydenhuoltolaki (1326/2010) Kansanterveyslaki (66/1972) Erikoissairaanhoitolaki (1062/1989) Sosiaalihuoltolaki (710/1982) Vanhuspalvelulaki (980/2012) Vammaispalvelulaki (380/1987) Kehitysvammalaki (519/1977) Päihdehuoltolaki (41/1986) Mielenterveyslaki (1116/1990) Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/94) Hallintolaki (434/2003) Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1998) Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000)

26 26(175) SAIRAUDET JA HOITOTYÖ, 7p1HOHU1 Luento-opetus, tiimioppiminen, oppimistehtävät, multimediamateriaalit, tutustumiskäynnit, verkko-oppiminen, työssäoppiminen Opiskelija osaa yleisimmät muisti-, kansan- ja pitkäaikaissairaudet PERUSHOITO, 7p1HOHU2 Luento-opetus, tiimioppiminen, oppimistehtävät, multimediamateriaalit, laboraatiot, aidot asiakas- ja potilastilanteet, tutustumiskäynnit, verkko-oppiminen, työssäoppiminen Opiskelija osaa tarkkailla elintoimintoja, avustaa päivittäisissä toiminnoissa, toimia ergonomian ja aseptiikan periaatteiden mukaisesti. LÄÄKEHOITO, 7p1HOHU3 Luento-opetus, tiimioppiminen, oppimistehtävät, multimediamateriaalit, tutustumiskäynnit, verkko-oppiminen, työssäoppiminen Opiskelija osaa turvallisen lääkehoidon perusteet, keskeisimmät lääkeaineryhmät ja lääkelaskut. IHMISEN RAKENNE JA TOIMINTA, 7p1HOHU4 Luento-opetus, tiimioppiminen, oppimistehtävät, multimediamateriaalit, anatomian havaintomateriaalit, verkko-oppiminen, työssäoppiminen Opiskelija osaa ihmiskehon rakenteen ja toiminnan. RAVITSEMUS JA KODINHOITO, 7p1HOHU5 Luento-opetus, tiimioppiminen, oppimistehtävät opetuskeittiötyöskentely, multimediamateriaalit, verkko-oppiminen, työssäoppiminen Opiskelija osaa ohjata asiakasta tai potilasta terveelliseen ravitsemukseen ja hyödyntää tietoa erityisruokavalioista, vaatehuollosta ja puhtaanapidosta. ENSIAPU, 7p1HOHU6 Luento-opetus, tiimioppiminen, oppimistehtävät, multimediamateriaalit, ensiapuharjoitukset, työssäoppiminen Opiskelija osaa toimia EA1 toimintaperiaatteiden mukaisesti ensiaputilanteissa. Hän suorittaa EA1-kortin. TOIMINTA PALVELUJÄRJESTELMÄSSÄ, 7p1HOHU7 Luento-opetus, tiimioppiminen, oppimistehtävät, multimediamateriaalit, tutustumiskäynnit, verkko-oppiminen, työssäoppiminen Opiskelija oppii tuntemaan sosiaali- ja terveysalan peruspalvelut, alan lainsäädäntöä ja toimeentuloturvan perusteet.

27 27(175) AMMATTITAIDON HANKKIMINEN / OSAAMISEN TUNNISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset Osaamismoduuli, osaamistavoitteet (tiedot, taidot, pätevyys) ja sisällöt Ammattitaidon hankkimisen osoittamistavat Toteuttamistavat ja oppimisympäristöt SAIRAUDET JA HOITOTYÖ Opiskelija osaa Asettaa tavoitteita omalle toiminnalleen hoito- ja huolenpitotyössä Tehdä asiakas- ja potilaslähtöistä hoitoja huolenpitotyötä hyödyntäen hoidon ja huolenpidon tietoperustaa Toteuttaa muisti-, pitkäaikais- ja kansansairauksia (mm. sydän- ja verisuonisairaudet, diabetes, epilepsia, Parkinsonin tauti, Alzheimerin tauti, reuma, aivoverenvuoto, aivoinfarkti, mielenterveys- ja päihdesairaudet, artroosi ja osteoporoosi, aistisairaudet ja -vammat) sairastavien perushoitoa ja edistää kuntoutumista Opiskelija osaa yleisimmät muisti-, kansan- ja pitkäaikaissairaudet Sisältö: kansaterveydelliset sairaudet, niiden riskitekijät ja ennaltaehkäisy: ASO, sepelvaltimotauti, sydäninfarkti, verenpainetauti, sydämen vajaatoiminta, aivoverenvuoto, aivoinfarkti, astma, COPD, nivelreuma, artroosi, osteoporoosi, depressio, diabetes, epilepsia, Parkinsonin tauti, Alzheimerin tauti, harmaa kaihi, glaukooma, silmänpohjan ikärappeuma Toteuta tavallisimpia muisti-, pitkäaikaisja kansansairauksia sairastavien asiakkaiden perus- ja lääkehoitoa huomioiden elimistön normaalin rakenteen ja toiminnan. Edistä asiakkaan terveyttä ja hyvinvointia kuntouttavalla työotteella Itsenäinen opiskelu: - opiskele osteoporoosi Opinnot opiskellaan monimuotoisesti käyttämällä seuraavia opetusmenetelmiä ja oppimisympäristöjä: Luento-opetus Tiimioppiminen Oppimistehtävät Multimediamateriaalit Tutustumiskäynnit Verkko-oppiminen Työssäoppiminen PERUSHOITO Opiskelija osaa Asettaa tavoitteita omalle toiminnalleen hoito- ja huolenpitotyössä Opiskelija osaa tarkkailla elintoimintoja, avustaa päivittäisissä toiminnoissa, toimia ergonomian ja aseptiikan periaatteiden mukaisesti. Sisältö: Opinnot opiskellaan monimuotoisesti käyttämällä seuraavia opetusmenetelmiä ja oppimisympäristöjä: Luento-opetus Tiimioppiminen Oppimistehtävät

28 28(175) Laatia tarve- ja voimavaralähtöisen asiakkaan tai potilaan hoitoa ja huolenpitoa edistävän suunnitelman sekä toteuttaa ja arvioida sitä Tehdä asiakas- ja potilaslähtöistä hoitoja huolenpitotyötä hyödyntäen hoidon ja huolenpidon tietoperustaa Tukea asiakkaita tai potilaita selviytymään päivittäisissä toiminnoissa Edistää asiakkaan tai potilaan fyysistä ja psyykkistä terveyttä, potilas- ja asiakasturvallisuutta ja hyvinvointia Asiakkaan tai potilaan ammatillisen kohtaamisen Hoitotyön keskeiset käsitteet ja periaatteet Hoitotyön prosessimalli ja hoitosuunnitelma Elintoimintojen tarkkailu, havainnointi, haastattelu ja erilaiset mittaukset: tajunnan taso, hengittäminen, verenpaine ja pulssi, kehonlämpö, erittäminen (virtsaneritys, nestelista, PLV, suolentoiminta, pahoinvointi ja oksentelu), ihopistosnäytteenotto, s.c. ja i.m injektiot, kivun tarkkailu Päivittäisissä toiminnoissa avustaminen: puhtaus ja pukeutuminen (vuoteen sijaus, vuodepesut, suunhoito, ihon hoito, käsien ja jalkojen hoito), liikehoito (asentohoito ja painehaavojen ennaltaehkäisy), syöminen ja juominen, uni ja lepo, seksuaali- ja lisääntymisterveys, kuolevan hoitaminen, saattohoito Edistä asiakkaan terveyttä ja hyvinvointia kuntouttavalla työotteella, sosiaali- ja terveyspalveluja hyödyntäen. Toimi noudattaen hoitotyön periaatteita ja hyödyntäen hoitotyön käsitteitä. Toimi työssäsi kokonaisvaltaisesti, inhimillisesti ja suvaitsevaisesti. Laadi ja/tai päivitä hoitotyön suunnitelma sekä toteuta ja arvioi sitä. Tarkkaile elintoimintoja, mittaa oikein verenpaine, pulssi, hengitystiheys ja verensokeri. Tunnista normaalista poikkeavat arvot ja toimi niiden edellyttämällä tavalla. Laboraatiot Multimediamateriaalit Aidot asiakas- ja työtilanteet Tutustumiskäynnit Verkko-oppiminen Työssäoppiminen Hyödyntää apuvälineiden ja teknologian mahdollisuuksia hoito- ja huolenpitotyössä Tarkkailla asiakkaan tai potilaan elintoimintoja ja toimintakykyä sekä kirjata havaintojaan ja tiedottaa niistä Arvioida omaa toimintaansa ja ammatillista kehittymistään sekä hyödyntää saamaansa palautetta Ergonomia hoitotyössä: nosto- ja siirtotekniikat, apuvälineiden käyttö, tapaturmien ehkäisy Tartuntatautien torjuntatyön säädökset Aseptisen toiminnan periaatteet ja menetelmät hoitotyössä (kosketuseristys, aseptinen työjärjestys, tartuntatavat) Henkilöhygienia, käsihygienia Yleisimmät tartuntojen aiheuttajat sekä niiden leviämistiet (mikrobit,virtsatieinfektio, keuhkokuume, moniresistentit bakteerit) Toimi ergonomisesti ja hyödynnä apuvälineitä. Noudata työskentelyssäsi asiakas- ja potilasturvallisuutta. Toimi aseptisesti hoito- ja huolenpitotyössä. Kirjaa hoitotyön prosessin eri vaiheet potilastietojärjestelmää käyttäen. Noudata tietosuojaa.

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa.

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa. 1 Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille OSAAMISEN TUNNISTAMINEN LÄHIHOITAJAN AMMATTITAITO - perustuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2010 ammatillisen

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Kaikille pakolliset tutkinnon osat HOITO JA HUOLENPITO

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Kaikille pakolliset tutkinnon osat HOITO JA HUOLENPITO Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma Kaikille pakolliset tutkinnon osat HOITO JA HUOLENPITO Näyttötutkinnon suorittaja: Tutkintotilaisuuden paikka ja aika: Työpaikka ja työpaikkakoodi: Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: KASVUN TUKEMINEN

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KASVUN TUKEMISEN JA OHJAUKSEN TUTKINNON OSASSA

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteiden muutokset ja osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 1.8.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteiden muutokset ja osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 1.8. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteiden muutokset ja osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 1.8.2015 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lait ja asetukset, tutkintojen

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS NÄYTTÖ

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS NÄYTTÖ KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS NÄYTTÖ 1 2 1. NÄYTTÖ KASVUN TUKEMISEN JA OHJAUKSEN TUTKINNONOSASSA / NÄYTÖN KUVAUS Kasvun tukemisen ja ohjauksen tutkinnonosan näytössä opiskelija osallistuu työryhmän jäsenenä

Lisätiedot

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh.

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh. LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Kasvun tukeminen ja ohjaus TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti Kuntoutumisen tukeminen Sivu 1(10) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja: tunnistaa

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan koulutuskokeilujen jaosto 16.3.2015 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lait

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KASVUN TUKEMISEN JA OHJAUKSEN OPINTOKOKONAISUUDESSA

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KUNTOUTUMISEN TUKEMISEN TUTKINNON OSASSA / NÄYTÖN

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2014

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2014 Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala, lähihoitaja Ensihoidon osaamisala, lähihoitaja Jalkojenhoidon osaamisala,

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 19.11.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN luonnos

KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN luonnos KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN Ammattitaitovaatimukset: Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa työskennellä kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan työn säädösten, arvopohjan ja ammattieettisten periaatteiden

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi TUTKINNON OSA: KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN TUTKINNON

Lisätiedot

Luonnos! 24.3.2015/ar

Luonnos! 24.3.2015/ar Luonnos! 24.3.2015/ar Ammatillisen perustutkinnon perusteet koulutuskokeilua varten Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Perustason ensihoidon osaamisala, perustason ensihoitaja Määräys

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Tutkinnon osan nimi ja laajuus: 2.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus, 20 osp. Pakollinen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014 Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala Ensihoidon osaamisala Jalkojenhoidon osaamisala Kuntoutuksen

Lisätiedot

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa Tutkintokohtaiset t k i t terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa tki Aira Rajamäki 30.11.2009 Opetusneuvos Aira Rajamäki Opetushallitus aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

Opetussuunnitelma 2015 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Opetussuunnitelma 2015 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Koulutuskeskus Sedu Opetussuunnitelma 2015 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Asiakaspalvelun ja tietohallinnon osaamisala, Ensihoidon osaamisala Kuntoutuksen

Lisätiedot

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden kehittämisen tahtotila

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Tampereen seudun ammattiopisto sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Liite Naytto 24.11.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Kaikille pakolliset tutkinnon osat Osaamisala Valinnainen tutkinnon osa Tutkintonimike Hyvinvointi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Kuljetusalan koulutuksen kehittämispäivät Helsinki pe 31.10.2014 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Tutkintojen muodostuminen PkL 12 b ja uusi

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Perustason ensihoidon koulutuskokeilu. Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014

Perustason ensihoidon koulutuskokeilu. Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014 Perustason ensihoidon koulutuskokeilu Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014 Perustason ensihoidon osaamisen painopistealueita kokeilun suunnittelussa Ensihoitotyön osaaminen Itsearviointi,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014 Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala Ensihoidon osaamisala Jalkojenhoidon osaamisala Kuntoutuksen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: HOITO JA HUOLENPITO

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Hoito ja huolenpito TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS ja ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh.

Lisätiedot

Humanistisen ja kasvatusalan tutkintojen perusteiden uudistamisen käynnistämistyöpaja Yhteydet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon 8.11.

Humanistisen ja kasvatusalan tutkintojen perusteiden uudistamisen käynnistämistyöpaja Yhteydet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon 8.11. Humanistisen ja kasvatusalan tutkintojen perusteiden uudistamisen käynnistämistyöpaja Yhteydet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon 8.11.2016 Aira Rajamäki, opetusneuvos, Opetushallitus Sosiaali- ja

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Kaikille pakolliset tutkinnon osat KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Kaikille pakolliset tutkinnon osat KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma Kaikille pakolliset tutkinnon osat KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS Näyttötutkinnon suorittaja: Tutkintotilaisuuden paikka ja aika: Työpaikka ja työpaikkakoodi:

Lisätiedot

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä Opintoviikoista osaamispisteisiin, ECVET Round Table - keskustelutilaisuus Helsinki ma 9.12.2013 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Ammaattiosaamisen näyttö Arviointisuunnitelma Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa

Lisätiedot

Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen

Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Eija Kauppinen Lait ja asetukset, tutkintojen perusteet ja muut määräykset voimaan 1.8.2015 Vuosien 1999-2001 perustutkinnon perusteiden mukaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteiden muutokset ja osaamisperusteisuuden vahvistaminen Opetusneuvos Aira Rajamäki

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteiden muutokset ja osaamisperusteisuuden vahvistaminen Opetusneuvos Aira Rajamäki Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteiden muutokset ja osaamisperusteisuuden vahvistaminen 1.8.2015 Opetusneuvos Aira Rajamäki Osaamisperusteisuuden vahvistaminen Opetuskeskeisestä ajattelusta

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Kuntoutumisen tukeminen

Kuntoutumisen tukeminen Kuntoutumisen tukeminen Ammattitaitovaatimukset osaa laatia, toteuttaa ja arvioida lähihoitajan vastuualueella kuntoutujalähtöisen edistävän yhteistyössä moni työryhmän kanssa ohjata ja tukea erilaisten

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

terveydentilavaatimukset lääkealan perustutkinnossa

terveydentilavaatimukset lääkealan perustutkinnossa Tutkintokohtaiset t k i t terveydentilavaatimukset lääkealan perustutkinnossa tki Aira Rajamäki 7.12.2009 Opetusneuvos Aira Rajamäki Opetushallitus aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Sivu 1/6Sivu 1/6 KOMMENTIT 1(6) Opetushallitus / Aira Rajamäki PL 380 00531 Helsinki aira.rajamaki@oph.fi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Ohessa Kuuloliiton kommentit sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon

Lisätiedot

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Näytön työpaikat ja ajankohdat

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto

Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE LÄHIHOITAJA - Lähellä sinua Sosiaali- ja terveysalan opistolla tarjoamme Sinulle mahdollisuuden hankkia ihmisläheisen ammatin, jonka työllistymisnäkymät

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA on käsitelty ja hyväksytty. Kouvolan seudun ammattiopisto / 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA on käsitelty ja hyväksytty. Kouvolan seudun ammattiopisto / 2015 KÄSITTELY Ammatillisen peruskoulutuksen koulutuksen järjestäjän tulee ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 14 :n mukaisesti hyväksyä näiden tutkinnon perusteiden mukainen opetussuunnitelma. SOSIAALI-

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Kuntoutumisen tukeminen TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OSAAMISALASSA

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

3/24/2015. Osaamisperusteisuus pedagogisen toiminnan lähtökohdaksi

3/24/2015. Osaamisperusteisuus pedagogisen toiminnan lähtökohdaksi Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet Osaamisperusteisuuden vahvistaminen 24.3.2015 TEHY Lääkeinformaatioverkoston koulutustyöryhmän kokous 2/2015 Aira Rajamäki, opetusneuvos Ammatillinen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA SOSIAALI- JA TERVEYSALA Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 8 2. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON KOULUTUSOHJELMA VANHUSTYÖN KOULUTUSOHJELMA LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMAN AMMATILLISET

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO NÄYTTÖTUTKINTONA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO NÄYTTÖTUTKINTONA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO NÄYTTÖTUTKINTONA OPETUSSUUNNITELMA Lähihoitaja (7703371101) Voimassa 1.8.2015 alkaen 1(147) Sisällys 1. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto... 2 1.1 Sosiaali-

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Osaamisala VANHUSTYÖ. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Osaamisala VANHUSTYÖ. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma Osaamisala VANHUSTYÖ Näyttötutkinnon suorittaja: Tutkintotilaisuuden paikka ja aika: Työpaikka ja työpaikkakoodi: Tutkintotilaisuuden ajankohta Osoite:

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Artesaani Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 53/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet 19.3.2015 Helsinki, Messukeskus, Messuaukio 1 Aira Rajamäki, opetusneuvos, Ammatillinen

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN: AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN: AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN: AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KUNTOUTUMISEN TUKEMISEN TUTKINNON OSASSA / NÄYTÖN KUVAUS 2. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 3. SUUNNITELMA

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 1/2 Tutkinnon perusteisiin sisältyy erilaisia

Lisätiedot

Muutokset 1.8.2015 alkaen

Muutokset 1.8.2015 alkaen Muutokset 1.8.2015 alkaen Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (L630/1998, muutos L787/2014) tuli voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN NÄYTTÖ

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN NÄYTTÖ 1 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN NÄYTTÖ 2 1. NÄYTTÖ KUNTOUTUMISEN TUKEMISEN TUTKINNONOSASSA / NÄYTÖN KUVAUS Kuntoutumisen tukemisen tutkinnon osan näytössä opiskelija osallistuu työryhmän jäsenenä lähihoitajalle

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA Lähihoitaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkintokohtainen

Lisätiedot

Tutkinnon muodostuminen

Tutkinnon muodostuminen Tutkinnon muodostuminen Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 19.3.2015 yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Valtioneuvoston asetus ammatillisen perustutkinnon muodostumisesta

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

Hoito ja huolenpito. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

Hoito ja huolenpito. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa Hoito ja huolenpito Ammattitaitovaatimukset osaa asettaa tavoitteita omalle toiminnalleen hoito- ja huolenpitotyössä laatia tarve- ja voimavaralähtöisen hoitoa ja huolenpitoa edistävän suunnitelman sekä

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen Hyväksymismerkinnät 1 (5) Tämän asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat kauneudenhoitoalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA. Turvallisuusalan perustutkinto Turvallisuusvalvoja

VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA. Turvallisuusalan perustutkinto Turvallisuusvalvoja VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Turvallisuusvalvoja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 86/011/2014

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset o valmistautuu finanssipalveluihin o hoitaa finanssipalvelun o

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä työskentelemällä yrityksessä, jossa valmistetaan ja kehitetään sulautettuja järjestelmiä.

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Ammattitaitaatimukset ja sisällöt Opiskelijan arvioinnin toteutus Ammattiosaamisen näyttö = suunnitelma näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Muu

Lisätiedot

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Lähihoitaja

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Lähihoitaja SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Lähihoitaja Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Pakolliset tutkinnon osat Kasvun tukeminen ja ohjaus Hoito ja huolenpito Kuntoutumisen

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa 12.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

Lisätiedot

Lähihoitaja, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Opetussuunnitelma / Toteutus aikuiskoulutuksena

Lähihoitaja, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Opetussuunnitelma / Toteutus aikuiskoulutuksena Lähihoitaja, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Opetussuunnitelma / Toteutus aikuiskoulutuksena 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, lähihoitaja, 180 osp Tutkinnon rakenne Pakolliset tutkinnon

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA

Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN ARVIOINTILOMAKE

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN ARVIOINTILOMAKE AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN ARVIOINTILOMAKE HOITO JA HUOLENPITO, Opetussuunnitelmaperusteinen koulutus Opiskelija: Ryhmätunnus: Näyttöpaikka: Näytön ajankohta: Työpaikkaohjaaja: Opettaja: Jokaisesta arvioinnin

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO Lastenohjaaja 1 TUTKINNON RAKENNE Pakolliset tutkinnon osat 70 ov - Lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito 30ov - Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö 25 ov - Koululaisten

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Matkailualan perustutkinto Koodi: MAT3902 Päätös: LAMO C19/201 Näytön kuvaus osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä kulttuuritapahtumassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat uudistuvat!

Yhteiset tutkinnon osat uudistuvat! Yhteiset tutkinnon osat uudistuvat! Yhteistyöseminaari 15.8.2017 Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Tilanne säädösten ja yhteisten tutkinnon osien valmistelun osalta Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot