PAKKAUSSELOSTE Doxorubicin Pharmachemie 2 mg/ml injektioneste, liuos Doksorubisiinihydrokloridi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PAKKAUSSELOSTE Doxorubicin Pharmachemie 2 mg/ml injektioneste, liuos Doksorubisiinihydrokloridi"

Transkriptio

1 PAKKAUSSELOSTE Doxorubicin Pharmachemie 2 mg/ml injektioneste, liuos Doksorubisiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai hoitohenkilökunnan puoleen. - Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun. - Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai hoitohenkilökunnalle. Tässä pakkausselosteessa esitetään: 1. Mitä Doxorubicin Pharmachemie on ja mihin sitä käytetään 2. Ennen kuin käytät Doxorubicin Pharmachemie injektionestettä 3. Miten Doxorubicin Pharmachemie injektionestettä käytetään 4. Mahdolliset haittavaikutukset 5. Doxorubicin Pharmachemie injektionesteen säilyttäminen 6. Muuta tietoa 1. MITÄ DOXORUBICIN PHARMACHEMIE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN Doksorubisiini on laajakirjoinen sytostaatti eli solunsalpaaja. Sen vaikutus alkaa nopeasti, joten sitä voidaan käyttää monissa käyttötarkoituksissa alkuhoitona tai yhdistelmähoitona leikkausten yhteydessä. Käyttötarkoitukset Akuutti leukemia, luu- ja pehmytosasarkooma, rintasyöpä, Hodgkin- ja non-hodgkin-lymfoomat, pienisoluinen keuhkosyöpä, ruoansulatuskanavan kasvaimet ja virtsarakkosyöpä. 2. ENNEN KUIN KÄYTÄT DOXORUBICIN PHARMACHEMIE INJEKTIONESTETTÄ Älä käytä Doxorubicin Pharmachemie injektionestettä - jos olet allerginen (yliherkkä) doksorubisiinille tai Doxorubicin Pharmachemie injektionesteen jollekin muulle aineelle. - jos olet raskaana tai imetät - jos sinulla on solunsalpaajien aiheuttama luuytimen toiminnanvajaus eli myelosuppressio, - jos sinulla on sydänsairaus, - jos olet aiemmin saanut enimmäismäärän doksorubisiini- tai muuta antrasykliinihoitoa. Doksorubisiinia ei tule käyttää virtsarakkoon annettuna virtsarakkosyövän hoitoon potilailla, joilla on virtsaputken ahtauma ja joita ei voida katetroida. Ole erityisen varovainen Doxorubicin Pharmachemien suhteen - jos olet yli 70 vuoden tai alle 15 vuoden ikäinen, tai sinulla on sydänsairaus. Tällöin sydänlihassairauden (kardiomyopatian) riski on suurentunut. Jos olet saanut aiemmin muita antrasykliinejä tai syklofosfamidia, mitomysiini C:tä tai dakarbatsiinia tai sädehoitoa välikarsinan alueelle, sydämelle haitallisia vaikutuksia voi ilmetä suositeltua enimmäismäärää pienemmillä annoksilla. Niin miesten kuin naistenkin tulee huolehtia tehokkaasta ehkäisystä doksorubisiinihoidon aikana ja vähintään kolmen kuukauden ajan sen jälkeen.

2 Virtsasi saattaa muuttua väriltään punertavaksi lääkkeen antamisen jälkeen. Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö Kerro lääkärille tai hoitohenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt. Doksorubisiinia tulee käyttää varoen seuraavien lääkeaineiden kanssa: muut antrasykliinit, mitomysiini C, dakarbatsiini, daktinomysiini, mahdollisesti syklofosfamidi, sytokromi P-450- entsyymin indusoijat (esim. rifampisiini ja barbituraatit) ja sytokromi P-450-entsyymin estäjät (esim. simetidiini). Yhteiskäyttö näiden lääkeaineiden kanssa voi lisätä haittavaikutuksia tai mahdollisesti doksorubisiinin myrkyllisiä vaikutuksia. Raskaus ja imetys Kysy lääkäriltä tai hoitohenkilökunnalta neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana. Doksorubisiini on epämuodostumia aiheuttava aine ja myrkyllinen sikiölle. Se kulkeutuu osittain äidinmaitoon. Doksorubisiinia ei tulisi antaa raskaana oleville tai imettäville äideille. Ajaminen ja koneiden käyttö Usein esiintyvän pahoinvoinnin ja oksentelun vuoksi autolla ajamista ja koneiden käyttöä tulee välttää. 3. MITEN DOXORUBICIN PHARMACHEMIE INJEKTIONESTETTÄ KÄYTETÄÄN Hoitohenkilökunta annostelee Doxorubicin Pharmachemie injektionestettä sinulle laskimoon juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Valmistetta voidaan antaa myös virtsarakkoon hoidettaessa virtsarakkosyöpää. Valmistetta ei saa antaa lihakseen eikä ihon alle. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai hoitohenkilökunnalta, jos olet epävarma. Annostus riippuu kasvaintyypistä, maksan toiminnasta ja muusta samanaikaisesta solusalpaajahoidosta. Hoitoalan ammattilaiset, ks. yksityiskohtaiset annostus ja käyttöohjeet kohdasta Annostus ja antotapa tämän pakkausselosteen lopusta. Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai hoitohenkilökunnan puoleen. 4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET Kuten kaikki lääkkeet, Doxorubicin Pharmachemie injektionestekin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Haittavaikutusten esiintymistiheyteen ja laatuun vaikuttaa antamisnopeus ja annos. Seuraavia haittavaikutuksia on havaittu: Hyvin yleiset (ilmenee useammalla kuin 1 potilaalla 10:stä): Infektio, sydänlihassairaus (kardiomyopatia), muutokset verisoluissa (leukopenia, anemia, trombosytopenia), luuytimen toiminnan lamaantuminen, mahavaivat, pahoinvointi, oksentelu, virtsan värjääntyminen punaiseksi, hiustenlähtö (alopesia). Yleiset (ilmenee useammalla kuin 1 potilaalla 100:sta): Muutokset EKG:ssä (sydänsähkökäyrä), suutulehdus, limakalvotulehdus, ruokahaluttomuus, ummetus, ripuli, laskimotulehdus. Paikallisia reaktioita, kuten rakon ja virtsaputken ärsytystä, kivulloista

3 virtsaamista, tiheää virtsaamistarvetta, verivirtsaisuutta, virtsarakon kouristuksia ja virtsarakon tulehdusta voi ilmetä, kun lääkettä annetaan rakkoon. Melko harvinaiset (ilmenee useammalla kuin 1 potilaalla 1000:sta): Sepsis (verenmyrkytys), kardiotoksisuus (myrkyllisyys sydämelle), yliherkkyysreaktiot. Harvinaiset (ilmenee useammalla kuin 1 potilaalla :sta): Nokkosrokko, ihottuma, ihon ja kynsien värjäytyminen ja kynnen irtoaminen, kuume, vilunväristykset, paikalliset punoittavat reaktiot siinä laskimossa, jota käytetään injektiossa Hyvin harvinaiset (ilmenee harvemmalla kuin 1 potilaalla :sta), mukaan lukien yksittäiset raportit: Akuutti vasemman kammion vajaatoiminta, AV- ja haarakatkos, sydämen vajaatoiminta, perikardiitti, perikardiitti-myokardiitti oireyhtymä, Kun lääkettä on käytetty sytarabiinin kanssa, on raportoitu paksusuolen ja erityisesti umpisuolen haavaumia ja nekroosia, Vakavat allergiset reaktiot, jotka ilmenevät kun valmistetta on annosteltu rakkoon. Sydänoireet voivat pahentua raskauden aikana naisilla, joita on aiemmin hoidettu doksorubisiinilla, myös vaikka he eivät ole saaneet aiemmin oireita sydämeen kohdistuvista haittavaikutuksista. Pahoinvointia ja oksentelua ilmenee usein ensimmäisenä vuorokautena lääkkeen antamisen jälkeen. Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai hoitohenkilökunnalle. 5. DOXORUBICIN PHARMACHEMIE INJEKTIONESTEEN SÄILYTTÄMINEN Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Säilytä jääkaapissa (2-8 C). Herkkä valolle. Säilytä injektiopullo ulkopakkauksessa. Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa. 6. MUUTA TIETOA Mitä Doxorubicin Pharmachemie injektioneste sisältää - Vaikuttava aine on doksorubisiinihydrokloridi 2 mg/ml (vastaavasti eri pakkauskoissa 10 mg/ 5 ml, 50 mg/ 25 ml ja 200 mg/ 100 ml) - Muut aineet ovat natriumkloridi, väkevä kloorivetyhappo tai natriumhydroksidi ph:n säätöön, injektionesteisiin käytettävä vesi. Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot Valmisteen kuvaus: Oranssinpunainen injektioneste. Pakkauskoot: 1 x 5 ml, 10 x 5 ml (10 mg), 1 x 25 ml, 10 x 25 ml (50 mg), 1 x 100 ml ja 10 x 100 ml (200 mg). Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä. Myyntiluvan haltija ja valmistaja Pharmachemie BV,

4 Swensweg 5, Haarlem, P.O. Box 552, 2003 RN Haarlem, Hollanti Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi < Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille: Annostus ja antotapa Annostus riippuu kasvaintyypistä, maksan toiminnasta ja samanaikaisesta solusalpaajahoidosta. Annosta nostettaessa kardiomyopatian riski kasvaa asteittain. Kokonaisannosta mg/ m 2 ei tule ylittää. Monoterapiassa: mg/m 2 kerta-annoksena laskimoon kolmen viikon välein. Jos potilaan luuytimen toiminta on heikentynyt, käytetään pienempää annosta. Vaihtoehtoisen annostuksen 20 mg/ m 2 viikoittain, on raportoitu aiheuttavan vähemmän kardiotoksisuutta. Yhdistelmähoidossa muiden onkolyyttien kanssa annetaan mg/m 2. Myelosuppressio voi olla voimakkaampaa, koska näillä lääkkeillä on additiivinen vaikutus. Kardiomyopatian kehittymisen riski lisääntyy vähitellen annostuksen myötä. Kumulatiivista annosta mg/m 2 ei tule ylittää. Doksorubisiinin antoa tulee seurata EKG:n, ultraäänen ja kaulavaltimopulssikäyrän perusteella: kun QRS-aallon amplitudi pienenee 30 % tai jos se lyhenee fraktionaalisesti 5 %, suositellaan hoidon lopettamista. Jos potilas on saanut mediastinumin alueen sädetystä, hänellä on sydänsairaus tai hän saa muita kardiotoksisia onkolyyttejä, jotka eivät ole antrasykliinionkolyyttejä, kumulatiivisen annoksen tulee olla enintään 400 mg/m 2. Jos bilirubiini on koholla, doksorubisiiniannostusta tulee vähentää seuraavasti: seerumin bilirubiini mg/l - annetaan puolet normaaliannoksesta, bilirubiini >30 mg/l - annetaan neljäsosa normaaliannoksesta. Munuaisten vajaatoiminta ei yleensä vaadi annoksen pienentämistä. Doksorubisiinia voidaan antaa bolusinjektiona laskimoon tai jatkuvana infuusiona. Bolusinjektio aiheuttaa suuremmat pitoisuushuiput plasmassa ja on luultavasti sen vuoksi sydäntoksisempi. Doksorubisiinia ei saa antaa lihakseen eikä ihon alle. Laskimoon anto tapahtuu parhaiten käynnissä olevan laskimoinfuusion yhteydessä 3-5 minuutin aikana. Jos potilaalla on lisääntynyt sydäntoksisuusriski, tulee harkita 24 tunnin jatkuvaa infuusiota bolusinjektion sijaan. Näin sydäntoksisuus voidaan saada vähenemään ilman hoitotehon heikkenemistä. Näillä potilailla on mitattava ejektiofraktio ennen kutakin hoitokertaa. Pinnallinen virtsarakkosyöpä ja virtsarakon carcinoma in situ Annostussuositus on 50 mg 50 ml:ssa fysiologista keittosuolaliuosta steriilin katetrin kautta. Aluksi tämä annos annetaan viikoittain, myöhemmin kuukausittain. Optimaalista hoidon kestoa ei ole vielä määritetty. Se vaihtelee 6-12 kuukauden välillä. Virtsarakkoon antoa eivät koske samat suurimman kumulatiivisen annoksen rajoitukset kuin laskimoon antoa, koska doksorubisiinin systeeminen imeytyminen on häviävän pientä. Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet Pahoinvointi, oksentelu ja mukosiitti ovat yleensä erittäin vaikeita ja ne tulee hoitaa asiaankuuluvasti. Doksorubisiinia ei saa antaa lihakseen eikä ihon alle. Ekstravasaatio saa aikaan vaikean ja etenevän kudosnekroosin. Ekstravasaation tapahtuessa annostelu tulee lopettaa ja aloittaa uudelleen toiseen laskimoon. Huuhtelu fysiologisella keittosuolaliuoksella, paikallinen kortikosteroidien infiltrointi tai natriumvetykarbonaattiliuoksen (8,4 %) anto ja dimetyylisulfoksidin käyttö ovat tuottaneet vaihtelevia tuloksia. Plastiikkakirurgin konsultaatiota tulee

5 pyytää, ja vauriokohdan radikaalipoistoa tulee harkita. Kehittymässä olevan kardiomyopatian riski lisääntyy vähitellen annostuksen lisääntyessä. Kumulatiivista annosta mg/m 2 ei tule ylittää. Yli 70 vuoden tai alle 15 vuoden ikää tulee pitää riskitekijänä, samoin sydänsairautta. Lisäksi saattaa esiintyä EKG-muutoksia, kuten QRS-aallon amplitudin pienenemistä ja systolen keston pitenemistä, samoin ejektiofraktio voi pienentyä. Jos potilas on saanut aiemmin muita antrasykliinejä tai syklofosfamidia, mitomysiini C:tä tai dakarbatsiinia tai sädehoitoa mediastinumin alueelle, kardiotoksisuutta voi ilmetä kumulatiivista rajaarvosuositusta pienemmillä annoksilla. Akuuttia vaikeaa arytmiaa on ilmoitettu doksorubisiinin annon aikana tai muutaman tunnin sisällä siitä. Sydänoireet voivat pahentua raskauden aikana naisilla, joita on aiemmin hoidettu doksorubisiinilla (jopa 20 vuotta sitten), myös vaikka he eivät ole saaneet aiemmin oireita sydämeen kohdistuvista haittavaikutuksista. Naisia, joita on aiemmin hoidettu doksorubisiinilla tulisi tarkkailla huolellisesti raskauden aikana sydämeen kohdistuvien haittavaikutusten varalta. Sydämen toiminta tulee tutkia ennen doksorubisiinihoitoa, sen aikana ja sen jälkeen esim. EKGrekisteröinnin, kaikukuvauksen tai ejektiofraktion määrityksen avulla. Luuydinsuppression suuri insidenssi vaatii huolellista hematologista seurantaa. Huippu saavutetaan päivän kuluttua antamisesta. Veriarvot normaalistuvat yleensä 21 päivän kuluttua antamisesta. Doksorubisiinihoitoa ei tule aloittaa eikä sitä tule jatkaa silloin, kun polymorfonukleaaristen granulosyyttien määrä on alle 2000/mm 3. Akuuttien leukemioiden hoidossa tämä raja voidaan asettaa alemmaksi tilanteen mukaan. Huolellista seurantaa tarvitaan myös onkolyyttihoitoon liittyvän sekundaarisen leukemian riskin vuoksi. Nämä leukemiat voidaan parantaa, jos ne havaitaan varhaisvaiheessa. Maksan toimintaa (SGOT, SGPT, alkalinen fosfataasi ja bilirubiini) tulee arvioida ennen hoitoa ja sen aikana. Doksorubisiini saattaa aiheuttaa hyperurikemiaa. Veren virtsahappopitoisuutta tulee seurata; riittävä nesteen saanti tulee varmistaa (vähintään 3 l/m 2 päivässä). Tarvittaessa voidaan antaa ksantiinioksidaasinestäjää (allopurinolia). Niin miesten kuin naistenkin tulee huolehtia tehokkaasta ehkäisystä doksorubisiinihoidon aikana ja vähintään kolmen kuukauden ajan sen jälkeen. Potilaan virtsa saattaa muuttua väriltään punertavaksi lääkkeen antamisen jälkeen. Käsittelyohjeet Doksorubisiinia käsiteltäessä tulee käyttää suojakäsineitä, suojavaatteita sekä hengitys- ja silmäsuojaimia. Liuokset tulee valmistaa laminaari-ilmavirtauskaapissa. Doksorubisiinia ei saa joutua iholle. Jos liuosta joutuu iholle tai limakalvolle, on kyseinen kohta pestävä huolellisesti vedellä. Jos liuosta joutuu silmiin, huuhdellaan ne huolella keittosuolaliuoksella. Doxorubicin injektioneste voidaan laimentaa 0,9 % natriumkloridiliuoksella tai 5 % glukoosiliuoksella. Laimennokset pysyvät kemiallisesti ja fysikaalisesti stabiileina 7 päivää huoneenlämmössä (15-25 C) suojassa valolta. Mikrobiologiselta kannalta katsottuna laimennettu valmiste tulisi käyttää välittömästi. Jos sitä ei käytetä välittömästi, säilytysaika ja olosuhteet ennen käyttöä ovat käyttäjän vastuulla, eikä säilytysajan yleensä tule olla 24 tuntia pidempi säilytettynä 2-8 C:ssa, jollei laimennosta ole tehty kontrolloiduissa ja validoiduissa aseptisissa olosuhteissa. Doksorubisiinia ei tule sekoittaa 5-fluorourasiiliin tai hepariiniin, koska nämä aineet saostuvat keskenään. Kontaktia alumiinin kanssa tulee välttää. Sytostaatti on riskijätettä. Käyttämättä jääneen lääkkeen ja injektiopullojen hävittämisessä on noudatettava sytostaattien turvallista käsittelyä koskevia ohjeita.

6 BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Doxorubicin Pharmachemie 2 mg/ml injektionsvätska, lösning Doxorubicinhydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen. - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller vårdpersonal. - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina. - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller vårdpersonal. I denna bipacksedel finner du information om: 1. Vad Doxorubicin Pharmachemie är och vad det används för 2. Innan du använder Doxorubicin Pharmachemie 3. Hur du använder Doxorubicin Pharmachemie 4. Eventuella biverkningar 5. Hur Doxorubicin Pharmachemie ska förvaras 6. Övriga upplysningar 1. VAD DOXORUBICIN PHARMACHEMIE ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR Doxorubicin är en cytostatika d.v.s. ett cellgift med brett spektrum. Den har en snabbt insättande effekt och kan därför användas för många ändamål som startbehandling eller som kombinationsbehandling i samband med kirurgiska ingrepp. Indikationer Akut leukemi, ben- och mjukdelssarkom, bröstcancer, Hodgkins- och non-hodgkins-lymfom, småcellig lungcancer, tumörer i matsmältningskanalen och cancer i urinblåsan. 2. INNAN DU ANVÄNDER DOXORUBICIN PHARMACHEMIE Använd inte Doxorubicin Pharmachemie - om du är allergisk (överkänslig) mot doxorubicin eller mot något av övriga innehållsämnen i Doxorubicin Pharmachemie. - om du är gravid eller ammar - om du har hämmad benmärgsfunktion d.v.s. myelosupression som orsakas av cellgift - om du har någon hjärtsjukdom - om du tidigare har vårdats med maximala doser av doxorubicin eller annan antracyklin. Doxorubicin ska inte administreras i urinblåsan vid vård av cancer i urinblåsan om patienten har förträngt urinrör och inte kan katetreras. Var särskilt försiktig med Doxorubicin Pharmachemie - om du är över 70 år eller under 15 år gammal, eller om du har någon hjärtsjukdom. Risken för hjärtmuskelsjukdom (kardiomyopati) är större i dessa fall. Om du tidigare vårdats med andra antracykliner eller med cyklofosfamid, mitomycin C eller dakarbazin eller fått strålningsbehandling i området kring lungmellanrummet kan det förekomma skadliga verkningar på hjärtat med lägre doser än vad som rekommenderats som maximala doser. Både män och kvinnor bör försäkra sig om noggranna preventivåtgärder under doxorubicinbehandlingen och minst tre månader efter att behandlingen avslutats.

7 Din urin kan få en rödskiftande färg efter administreringen av läkemedlet. Användning av andra läkemedel Tala om för läkare eller vårdpersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Doxorubicin ska användas med försiktighet med följande läkemedel: andra antracykliner, mitomycin C, dakarbazin, daktinomycin, eventuellt cyklofosfamid, inducerare av cytokrom P-450-enzym (t.ex. rifampicin och barbiturater) och hämmare av cytokrom P-450-enzym (t.ex. cimetidin). Sambruket med dessa läkemedel kan öka förekomsten av biverkningar eller eventuellt öka doxorubicinets giftiga verkningar. Graviditet och amning Rådfråga läkare eller vårdpersonal innan du tar något läkemedel. Doxorubicin är ett ämne som orsakar missbildningar och är giftigt för fostret. Det passerar delvis till modersmjölken. Doxorubicin ska inte ges åt gravida eller ammande kvinnor. Körförmåga och användning av maskiner På grund av allmänt förekommande illamående och kräkningar bör bilkörning och användning av maskiner undvikas. 3. HUR DU ANVÄNDER DOXORUBICIN PHARMACHEMIE Vårdpersonalen administrerar alltid Doxorubicin Pharmachemie injektionsvätska i venen enligt läkarens anvisningar. Preparatet kan även ges direkt i urinblåsan vid behandling av cancer i urinblåsan. Preparatet får inte ges intramuskulärt eller subkutant. Rådfråga läkare eller vårdpersonal om du är osäker. Doseringen beror på typen av tumör, leverns funktion och annan samtidig cellblockerande vård. Hälso- och sjukvårdspersonal, se detaljerade uppgifter om dosering och användning som anges i avsnitt Dosering och administreringssätt i slutet av denna bipacksedel. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller vårdpersonal. 4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR Liksom alla läkemedel kan Doxorubicin Pharmachemie orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Frekvensen av biverkningar är beroende av administreringshastighet och dosstorlek. Följande biverkningar har observerats: Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 patienter): Infektion, hjärtmuskelsjukdom (kardiomyopati), förändringar i blodkroppar (leukopeni, anemi, trombocytopeni), sviktande benmärgsfunktion, magbesvär, illamående, kräkningar, rödfärgning av urinen, håravfall (alopeci). Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 patienter): Förändringar i EKG (elektrokardiogram), muninflammation, slemhinneinflammation, aptitlöshet, förstoppning, diarré, veninflammation. Lokala reaktioner, såsom irritation i blåsan och urinröret, smärtsam urinering, ökad urineringsfrekvens, blod i urinen, kramper i urinblåsan och urinblåseinflammation kan förekomma när läkemedlet ges i blåsan.

8 Mindre vanliga (förekommer hos fler än 1 av 1000 patienter): Sepsis (blodförgiftning), kardiotoxicitet (hjärtpåverkan), överkänslighetsreaktioner. Sällsynta (förekommer hos fler än 1 av patienter): Nässelutslag, utslag, missfärgning av hud och naglar och nagellossning, feber, frossa, lokala rodnande reaktioner i den ven som läkemedlet injiceras. Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av patienter), inklusive enstaka rapporter: Akut vänsterkammarsvikt, AV- och skänkelblock, hjärtsvikt, perikardit, perikardit-myokarditsyndrom. När läkemedlet använts tillsammans med cytarabin har sår och nekros i tjocktarmen och speciellt i blindtarmen rapporterats. Allvarliga allergiska reaktioner som förekommer efter att preparatet administrerats i blåsan. Hjärtsymtom kan bli värre under graviditeten hos kvinnor som tidigare behandlats med doxorubicin, även om den tidigare behandlingen inte gett några biverkningar på hjärtat. Illamående och kräkningar förekommer ofta inom det första dygnet efter administreringen. Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller vårdpersonal. 5. HUR DOXORUBICIN PHARMACHEMIE SKA FÖRVARAS Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Förvaras i kylskåp (2-8 C). Ljuskänsligt. Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. 6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Innehållsdeklaration - Den aktiva substansen är doxorubicinhydroklorid 2 mg/ml (motsvarande i olika förpackningsstorlekar 10 mg/ 5 ml, 50 mg/ 25 ml och 200 mg/ 100 ml) - Övriga innehållsämnen är natriumklorid, stark klorvätesyra eller natriumhydroxid för reglering av ph-värdet, vatten för injektionsvätskor. Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar Läkemedlets utseende: orangeröd injektionsvätska. Förpackningsstorlekar: 1 x 5 ml, 10 x 5 ml (10 mg), 1 x 25 ml, 10 x 25 ml (50 mg), 1 x 100 ml och 10 x 100 ml (200 mg). Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras. Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare Pharmachemie BV, Swensweg 5, Haarlem, P.O. Box 552, 2003 RN Haarlem, Nederländerna

9 Denna bipacksedel godkändes senast < Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal: Dosering och administreringssätt Doseringen beror på typen av tumör, leverns funktion och samtidig cellblockerande vård. Vid högre doser ökar risken för kardiomyopati stegvis. En kumulativ dosering på mg/m 2 ska inte överskridas. Vid monoterapi: mg/m 2 som engångsdos intravenöst med tre veckors mellanrum. Om patientens benmärgsfunktion är nedsatt används lägre dosering. Den alternativa doseringen 20 mg/m 2 har rapporterats orsaka mindre kardiotoxitet. I kombination med andra onkolyter ges mg/m 2. Myelosupressionen kan vara kraftigare eftersom dessa läkemedel har en additiv verkan. Risken för utveckling av kardiomyopati ökar småningom med doseringen. En kumulativ dosering på mg/m 2 ska inte överskridas. Administreringen av doxorubicin ska följas med hjälp av EKG, ultraljud och halsåderpulsens kurva: då QRS-vågens amplitud minskar med 30 % eller om den förkortas fraktionellt med 5 % rekommenderas att vården avslutas. Om patienten har fått strålbehandling i området kring mediastinum, har hjärtfel eller vårdas med andra kardiotoxiska onkolyter som inte är antracyklinonkolyter, ska den kumulativa doseringen vara högst 400 mg/m 2. Om bilirubinet är förhöjt ska doseringen av doxorubicinet reduceras på följande sätt: Om serumets bilirubin är mg/l, ges hälften av den normala dosen, om bilirubinet är >30 mg/l ges en fjärdedel av den normala dosen. Nedsatt njurfunktion kräver vanligtvis inte en reducerad dosering. Doxorubicin kan ges som bolusinjektion i venen eller som kontinuerlig infusion. Bolusinjektionen orsakar högre koncentrationer i plasman och är troligtvis därför mera toxiskt för hjärtat. Doxorubicin får inte ges intramuskulärt eller subkutant. Intravenös administrering ges lämpligast i samband med en pågående venös infusion under 3-5 minuters tid. Om patienten har ökad risk för kardiotoxitet bör man överväga en 24 timmars kontinuerlig infusion i stället för bolusinjektion. På detta sätt kan den toxiska verkan i hjärtat minskas utan att vården blir ineffektivare. Hos dessa patienter bör ejektionsfraktionen mätas före varje vårdtillfälle. Ytlig cancer i urinblåsan och urinblåsans carcinoma in situ Den rekommenderade doseringen är 50 mg i 50 ml fysiologisk koksaltlösning genom en steril kateter. Till en början ges denna dos en gång i veckan, senare en gång i månaden. Optimal tid för vården har inte ännu fastsällts. Tiden varierar mellan 6 och 12 månader. Då administreringen sker i urinblåsan gäller inte samma begränsningar gällande den kumulativa doseringen som vid intravenös administrering, eftersom doxorubicinets systemiska upptagning är försvinnande liten. Varningar och försiktighet vid användningen av läkemedlet Illamående, uppkastningar och mucosit är vanligtvis mycket svåra och ska behandlas på ändamålsenligt sätt. Doxorubicin får inte administreras intramuskulärt eller subkutant. Extravasation orsakar en svår och spridande vävnadsnekros. Vid extravasation ska administreringen avbrytas och påbörjas på nytt i en annan ven. Sköljning med fysiologisk koksaltlösning, infiltrering av lokala kortikosteroider eller administrering av natriumvätekarbonatlösning (8,4 %) och användning av dimetylsulfoxid har medfört varierande resultat. Plastikkirurg bör konsulteras om man överväger radikal avlägsning av det skadade området.

10 Risken för utvecklingen av kardiomyopati ökar småningom då doseringen ökas. Den kumulativa dosen mg/m 2 ska inte överskridas. Över 70 eller under 15 års ålder ska ses som riskfaktorer, likasom hjärtsjukdom. Dessutom kan det förekomma EKG-förändringar, såsom minskning av QRS-vågens amplitud och förlängning av systole samt minskning av ejektionsfraktionen. Om patienten tidigare vårdats med andra antracykliner eller med cyklofosfamid, mitomycin C eller dakarbazin eller strålningsbehandling i området kring mediastinum kan det förekomma kardiotoxitet med lägre doser än vad som rekommenderats som kumulativ gränsdosering. Akut svår arytmi har konstaterats under administreringen av doxorubicin eller inom några timmar efter administreringen. Hjärtsymptomen kan förvärras under graviditeten hos kvinnor som tidigare behandlats med doxorubicin (t.o.m. för 20 år sedan), även då de inte tidigare upplevt hjärtrelaterade biverkningar. Kvinnor som tidigare behandlats med doxorubicin bör noga övervakas under graviditet för att upptäcka eventuella hjärtrelaterade biverkningar. Hjärtfunktionen bör undersökas före vård med doxorubicin, under vården och efter att vården avslutats till exempel genom registrering av EKG, ultraljud eller bestämning av ejektionsfraktionen. Benmärgssupressionens höga incidens kräver noggrann hematologisk uppföljning. Toppen nås vanligtvis dagar efter administreringen. Blodvärdena normaliseras vanligtvis 21 dagar efter administreringen. Vård med doxorubicin ska inte påbörjas eller fortsättas då de polymorfonukleära granulocyternas mängd är under 2000/mm 3. Vid vård av akuta leukemier kan denna gräns sänkas beroende på situationen. Noggrann uppföljning krävs också på grund av risken för sekundär leukemi vid onkolytvård. Dessa leukemier kan botas om de upptäcks i ett tidigt skede. Leverns funktion (SGOT, SGPT, alkalisk fosfatas och bilirubin) ska utvärderas före vården påbörjas och under vården. Doxorubicin kan orsaka hyperurikemi. Blodets urinsyrehalt ska följas upp; man bör försäkra sig om tillräckligt intag av vätska (minst 3 l/m 2 per dag). Vid behov kan man ge xantinoxidashämmare (allopurinol). Både män och kvinnor bör försäkra sig om noggranna preventivåtgärder under doxorubicinbehandlingen och minst tre månader efter att behandlingen avslutats. Patientens urin kan få en rödskiftande färg efter administreringen av läkemedlet. Hantering av läkemedlet Vid hantering av doxorubicin bör skyddshandskar, skyddskläder samt andnings- och ögonskydd användas. Lösningarna ska tillredas i laminarskåp med luftströmning. Doxorubicin får inte komma i kontakt med huden. Om preparatet hamnar på huden eller slemhinnorna ska ifrågavarande ställe tvättas noggrant med vatten. Om preparatet kommer i kontakt med ögonen sköljs ögonen omsorgsfullt med koksaltlösning. Doxorubicin injektionsvätskan kan spädas ut med 0,9 % natriumkloridlösning eller med 5 % glukoslösning. De utspädda beredningarna hålls kemiskt och fysikaliskt stabila i 7 dagar i rumstemperatur (15-25 C) skyddade från ljus. Ur mikrobiologisk synvinkel borde det utspädda preparatet användas genast. Om beredningen inte används genast är hållbarhetstiden och förvaringsförhållandena på användarens ansvar. Förvaringstiden ska inte heller vanligtvis överskrida 24 timmar i 2-8 C, om beredningen inte gjorts under kontrollerade validerade aseptiska förhållanden. Doxorubicin ska inte blandas med 5-fluorouracil eller heparin eftersom dessa ämnen utfäller varandra. Kontakt med aluminium bör undvikas. Cytostatika är riskavfall. Läkemedel som blivit oanvänt och injektionsflaskor ska förstöras i enlighet med de anvisningar som finns om trygg hantering av cytostatika.

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Carboplatin Ebewe 10 mg/ml, infuusiokonsentraatti, liuosta varten karboplatiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Carboplatin Ebewe 10 mg/ml, infuusiokonsentraatti, liuosta varten karboplatiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Carboplatin Ebewe 10 mg/ml, infuusiokonsentraatti, liuosta varten karboplatiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Vancomycin Sandoz 500 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten Vancomycin Sandoz 1000 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten Vankomysiini

PAKKAUSSELOSTE. Vancomycin Sandoz 500 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten Vancomycin Sandoz 1000 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten Vankomysiini PAKKAUSSELOSTE Vancomycin Sandoz 500 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten Vancomycin Sandoz 1000 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten Vankomysiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: Tietoakäyttäjälle EtoposideAccord 20 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten etoposidi

PAKKAUSSELOSTE: Tietoakäyttäjälle EtoposideAccord 20 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten etoposidi PAKKAUSSELOSTE: Tietoakäyttäjälle EtoposideAccord 20 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten etoposidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Cartexan 400 mg kapseli, kova

PAKKAUSSELOSTE. Cartexan 400 mg kapseli, kova PAKKAUSSELOSTE Cartexan 400 mg kapseli, kova Kondroitiininatriumsulfaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fungizone 50 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten amfoterisiini B

PAKKAUSSELOSTE. Fungizone 50 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten amfoterisiini B PAKKAUSSELOSTE Fungizone 50 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten amfoterisiini B Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: TIETOJA KÄYTTÄJÄLLE Oxaliplatin Accord 5 mg/ml, infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Oksaliplatiini

PAKKAUSSELOSTE: TIETOJA KÄYTTÄJÄLLE Oxaliplatin Accord 5 mg/ml, infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Oksaliplatiini PAKKAUSSELOSTE: TIETOJA KÄYTTÄJÄLLE Oxaliplatin Accord 5 mg/ml, infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Oksaliplatiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Gemcitabin Fresenius Kabi 40 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. gemsitabiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Gemcitabin Fresenius Kabi 40 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. gemsitabiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Gemcitabin Fresenius Kabi 40 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten gemsitabiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Rap 500 mg tabletit PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Rap 500 mg tabletit PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Rap 500 mg tabletit PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Paracetamol Actavis 24 mg/ml oraaliliuos. Parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Paracetamol Actavis 24 mg/ml oraaliliuos. Parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Paracetamol Actavis 24 mg/ml oraaliliuos Parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Pamidronatdinatrium Agila 3 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten pamidronaattidinatrium

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Pamidronatdinatrium Agila 3 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten pamidronaattidinatrium Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pamidronatdinatrium Agila 3 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten pamidronaattidinatrium Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Clindamycin Stragen 150 mg/ml injektioneste, liuos/infuusiokonsentraatti, liuosta varten:

PAKKAUSSELOSTE. Clindamycin Stragen 150 mg/ml injektioneste, liuos/infuusiokonsentraatti, liuosta varten: PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. IMUKIN 0,2 mg/ml, injektioneste, liuos. Rekombinantti ihmisen interferonigamma-1b

PAKKAUSSELOSTE. IMUKIN 0,2 mg/ml, injektioneste, liuos. Rekombinantti ihmisen interferonigamma-1b PAKKAUSSELOSTE IMUKIN 0,2 mg/ml, injektioneste, liuos Rekombinantti ihmisen interferonigamma-1b Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Valsarstad 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen. valsartaani

PAKKAUSSELOSTE. Valsarstad 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen. valsartaani PAKKAUSSELOSTE Valsarstad 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen valsartaani Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. ipratropiumbromidi

PAKKAUSSELOSTE. ipratropiumbromidi 1 PAKKAUSSELOSTE ATROVENT 0,25 mg/ml sumutinliuos kerta-annossäiliössä ipratropiumbromidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Acyrax 200 mg, 400 mg ja 800 mg tabletit asikloviiri

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Acyrax 200 mg, 400 mg ja 800 mg tabletit asikloviiri Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Acyrax 200 mg, 400 mg ja 800 mg tabletit asikloviiri Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Pakkausseloste. ASA-ratiopharm 500 mg tabletit. Asetyylisalisyylihappo

Pakkausseloste. ASA-ratiopharm 500 mg tabletit. Asetyylisalisyylihappo Pakkausseloste ASA-ratiopharm 500 mg tabletit Asetyylisalisyylihappo Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE Precosa 250 mg kapseli, kova

PAKKAUSSELOSTE Precosa 250 mg kapseli, kova PAKKAUSSELOSTE Precosa 250 mg kapseli, kova Saccharomyces boulardii Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. ASACOL 1 g peräruiske mesalatsiini

PAKKAUSSELOSTE. ASACOL 1 g peräruiske mesalatsiini PAKKAUSSELOSTE ASACOL 1 g peräruiske mesalatsiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Granisetron BMM Pharma 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetron BMM Pharma 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni

PAKKAUSSELOSTE. Granisetron BMM Pharma 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetron BMM Pharma 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni PAKKAUSSELOSTE Granisetron BMM Pharma 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetron BMM Pharma 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Nabumeton BMM Pharma 500 mg kalvopäällysteiset tabletit Nabumetoni

PAKKAUSSELOSTE. Nabumeton BMM Pharma 500 mg kalvopäällysteiset tabletit Nabumetoni 1 PAKKAUSSELOSTE 500 mg kalvopäällysteiset tabletit Nabumetoni Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Terbinafin ratiopharm 250 mg tabletit terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Terbinafin ratiopharm 250 mg tabletit terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Terbinafin ratiopharm 250 mg tabletit terbinafiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit loratadiini

PAKKAUSSELOSTE. Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit loratadiini PAKKAUSSELOSTE Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit loratadiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Pentocur injektiokuiva-aine, liuosta varten. tiopentaalinatrium

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Pentocur injektiokuiva-aine, liuosta varten. tiopentaalinatrium PAKKAUSSELOSTE Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pentocur injektiokuiva-aine, liuosta varten tiopentaalinatrium Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. ASPIRIN 500 mg tabletit Asetyylisalisyylihappo

PAKKAUSSELOSTE. ASPIRIN 500 mg tabletit Asetyylisalisyylihappo PAKKAUSSELOSTE ASPIRIN 500 mg tabletit Asetyylisalisyylihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää tietoja lääkkeestä ja sen käytöstä. Tätä lääkettä saa ilman reseptiä. Käytä Aspirin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Cefuroxim Stragen 250 mg, 750 mg ja 1,5 g injektiokuiva-aine, liuosta varten:

PAKKAUSSELOSTE. Cefuroxim Stragen 250 mg, 750 mg ja 1,5 g injektiokuiva-aine, liuosta varten: PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Hepatect 50 IU/ml infuusioneste, liuos. ihmisen hepatiitti B -immunoglobuliini laskimonsisäiseen antoon

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Hepatect 50 IU/ml infuusioneste, liuos. ihmisen hepatiitti B -immunoglobuliini laskimonsisäiseen antoon Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Hepatect 50 IU/ml infuusioneste, liuos ihmisen hepatiitti B -immunoglobuliini laskimonsisäiseen antoon Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Ibuxin rapid 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen ibuprofeenilysinaatti

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Ibuxin rapid 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen ibuprofeenilysinaatti PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE Ibuxin rapid 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen ibuprofeenilysinaatti Tarkoitettu vähintään 20 kg painavien (noin 6-vuotiaiden) lasten, nuorten ja aikuisten hoitoon

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. ATARAX 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen hydroksitsiinihydrokloridi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. ATARAX 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen hydroksitsiinihydrokloridi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle ATARAX 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen hydroksitsiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Codaxol 500mg/30mg, tabletti

PAKKAUSSELOSTE. Codaxol 500mg/30mg, tabletti PAKKAUSSELOSTE Codaxol 500mg/30mg, tabletti Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä,

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Siqualone Decanoat 25 mg/ml injektioneste, liuos. flufenatsiinidekanoaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Siqualone Decanoat 25 mg/ml injektioneste, liuos. flufenatsiinidekanoaatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Siqualone Decanoat 25 mg/ml injektioneste, liuos flufenatsiinidekanoaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot