Hyväksyttiin edslliasn, 19, pidetyn kokouksen pii MUcirja.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyväksyttiin edslliasn, 19,12.-47 pidetyn kokouksen pii MUcirja."

Transkriptio

1 1. TOMTSTBLU J1 URHinnilTTTO L okiin nan k»kcu« , Pöytäkirja, laadittu 3uoa«n Voinipt*lu ja TJrhailuliiton työvaliolnjfcnan kokukaessa, joka jpidettiin taatikuun 2 päivänä 1948 Suemtalaiaellu nuhilla. Kak^ukiassa»livat s&iipuvllla liiton puheenjohtaja Y.A.M. Karikoski, työvaliokttntaan jäaonot toht. Tanner, aosiaalijohtaja laakela, tuma. Salmenkylä ja pääkonsuli Himberg, toimitusjohtaja Santala ja osaatopäällikkö Korpi.Pöytäkirjaa piti allekirjoittanut, L N»Ui8<n koko-ofcsen ;n lllttj-mineo Hyväksyttiin edslliasn, 19, pidetyn kokouksen pii MUcirja. 2 S. T^rkaatettiin 3uoBwn Naisten liikuntakaavatusliiton laatiaa sopinusehdotiia ja päätettiin vielä neuvotella sanotun liiton kansaa liittymissopinukaen 5 ja 6 kohtien jahdeata. Seuraveren perinnästä e«akauttiin sovitteleva kanta, jenka mukaan 3N aaa periä jäaenmakaua seuroilta, jetka je kuuluvat sanottuun liittoon, muttei vuonna 194ö lihon liittyviltä. ";» -ii m ke i.tl E. Pou^al- Vahvistettiin sopimus, jolla neiti Eeva Poutiainen oli ^{vojfel^lri kiinnitetty liiton palvelukseen naisurheilunjohf tajan». i 4 5. TarkastoÄiin plirisn mallisäännöt ja hyväksyttiin ne, pienin muutoksin, joiden suerittaminen jäi allekirjoitta- n aeen tehtäväksi, j^uetuksesta pyydetään piireiltä ja liitoilta lausunto mennesäa. r jiminaa» teäat. ri.!kalaa Aroa ^ ^luklmt» Käsiteltiin järjestöohjaaja U. neappaiaen cekemau ehdotusta seuratoiminnan käsikirjan kustantaalaesta ja pää-. tettlin ryhtyä usuvottolemaan Kivi-yhtion ksuiasa kirjan icumtantaax M s ta. o HyTäkeyttiin maimt, L. Pihkalalle hänen bo-vuotispäiväaään Jätettävän adrea-sin aanamuoto ja päätettiin osallistua hänelle annettavaan lahjaan enintään ^ markalla,actreeain jättää hänen merkkipäivänään lähetystö, jonka uedeetaa tyttvaliekunta ja sen lisäksi yksi C7:n edustaja U t e -

2 2. lläi«t«ri pihjcalaii» 1^.1.4d piatttaviil» kansftlaltipäi- ttlllslllä valittiin Uitan pu*lut«i pui-iuaaan «versti tmik«aki» pankinj«htajs Ar* ja tahttri Tannar. 7 S. laaattlln, atta taiainnanjahcajlan nlnan yhaannulcalata- nan ali jatatty sääntökoaltaalla. xalionkaratua. ^«utaimiaaa, ö. Taltattiin, attft ylaisan palkankaroiuiatan paruataelia all liitän taialbankilöldan palkjcaukaii^ 1.1.bhtian karaltattava i>t >ij_la. 9 S. PMätattlin julkaista liiton tolmaata Olyaplateoksen V oaa ja Suurkisoja selostava taos. Talvlolyspialalsla selostavan taakaan tolalttajian tladustalu jätettiin toimituajohtaja Santalan tehtäväkai. 10. rtl». Oaaatopä&lllkkö Karpi alusti kysymyksen jokamiehen urhalluata. Tähän toimintaan pitäisi saada mukaan sellaiset hankllöt, jotka eivät ole varslaaisia aktllvlaia urheilijalta ja mainittiin sellaisina liikuntamuotoina, jotka sopisivat hyvin tähän tarkoit\ikse«n, hilhta, voimistelu, uinxx, karho- ja ratkeilytalminta. Kun ali lisäksi todettu, että Suomen Latu ali harjalttanut lajaa jokamlehanurheilua hillidan muodasaa ja että se ali ajatellut liittymistä SVUL:ään, Jätettiin asian edalleenajaminen toimikunnalle, johon 3VtJL:n edustajan lisäksi kutsutaan urheilun, hiihdon, voimistelun ja suunnistamisen sekä Suoman Ladun edustajat. Toimikunnan kuttou kakoan SVUL. Suoman Voimistelu-ja Urheiluliiton nimen suunnittaleminan aallaisekai, että siitä ilmanisi liiton asema kaakuslllttana jätattlln sääntökaritaan tehtäväksi. Vakuudeksi: 7 V/ ^ mssnt

3 > aryulitt tyot»llokunta POyUJtlrJ«1»/ -'*B. Hl» 8. Kdalilsdg kukouk- MV Uki rj to BynnHiymiDen. raitli TULia tuklmiaa- Tirjiita. POytKklrj«, laftdlttu Suentao Vol- Bist»iu- i» Urhslluliiton tytftaliokun- Oäa kokoukmssa, joka pidätti in Uitan toimituajohtajan Tlrkahuonaasaa parjantalna, tammikuun 16 piott Kokoukaaaaa olivat aaapuvllla tyotallokumian Jäsanat tobt. L* Tanaar, sosiaali Johtaja A. Kaakala Ja Tarat. Saln^nkylft aektt tolmltuajohtaja Lauri Santala, osastopiiälllkkö R, Koppi Ja talouspäällikköaa Pkimsinan. Pahatta Johti Tarapuhaan- Johtaja toht. Tanner Ja pöytäkirjaa piti allajur Jolttanut Hyviiicayttlln adallsaan, 2/l-48^pldetyn työvaliokunnan kokoakaan p«yuklrj«. TalauapäKUlkkö S S. PiilTailtilsen aalt/ksen parustaalla todattlln, att«talouavaliokunta oli auunnltallut kilpailun JKr>atäBlaUA TULin ylalamerklsttt Ja atttt Suouen TaldapllrtKJäln Llltta ali ahdatukala arvosta laman almena nyt taiteilija BOrJa Baokmanln Ja Ornamo puolestaan taiteilija Tapla Tlrkkalan. jrotallokunta byväkayl talouavallokoonan aluatavat tolaaaplteat saktt nloasl adustajacseen arvostelulautakuntaan toht. L. Tannerin Ja sosiaalijohtaja 3 5. Kaskelan. Talauaptlttlliy^ite salvlttl taloustallokunnan suurinltolmaa SVULm taklmlaajmrjaatsn luomlsakal. Kaakuatalun kuluessa todattlln, ett< parhaillaan kttytttue olymplakarttykaalla on tänk ajankohtana annettava atualj«ja attk auurlllkapllrlt ovat nyigrlsln kovin yli- l-.i

4 uuamsm Ml «hthvkmms trimtm famtttom»vimlmlmu.»»m WMMM M. Ji yy«kumilhft fettmicm MlMlM««! fimillumittm h«r-»ajf-i»*- felm^a 4» f» Mt«««. «. Uni Mtm UM1MM««UUMMMB forts luttlltitmtolblmmm «UlMut«««! ««««MM. ÊwimiUim ^Tikayttlla allu vamuimcxi«. HM ill> «M JiAMlivi/k mbimäimm tmnvllm» piétuám k«vt%f<mteiu. fenmlinillm«. «M tolmmpmom»miiittuvm têfi yh f L <9 mp»ofi^af JS l. eeeelepisllitti btvm «iiatttia«* MU Mr >es#*eeet*a yém ailmfiu «artaa teallaaa tei^ to««- ja MavMMak^iaa* ja M^k^rttiu aa. amiia «amtttia Maaa <ara»n»aa a Mkftotuvà^ai M.OOO aarkkaa. itojaataomatoa m UM UlmimUmm to. toetteaaeaaa atottava /k««ra kaavatataaaatoaa. k jmuim. MHi 1. Xiiîir tma«liu, ai ala aua* Mr Ufta mm imia ah aamt.jaa /ktolaviai.ta at kiia«alm a MMataaM Ja ymtow a Maat aafctoaaaa alkaaa UklMl V. nuámum yataiaüiaaa»laaaiaaaiaaaa aautottaaamt/kaaa NryaS kivj«laratmmrkwaaatla UMai, a«m tvmam M». fvvitaa«ruetealaleaa arkaliaiit»- to M 1 UaaaU telaiva r«ia«ataiu*iiatoa ««Ma ykvm. rtfcaaaal aa. raitlamvwa ja i«m aeyisewa lamatoaiia m /ktolateislaewee fftoia feavaa aakt >«ua m ^aaáa m iltitojaa «tumaai /àmi«toimamaa»i>iik«iaaa rt i

5 nrjelhl: BHUHa %m»% äo K«t tmaklmlul MptMMPMiMil. m Ult«a MiwwpMlilkM «U «Un toll MM M»- íamíia Ut it. «r Mama, 9«ti««tiu mm«agt àxi M mi 1. teiimilliiillt«««u aámlmmia MBUt ffuli- at.ooo MVkM llml»a ««imca ftácttkalm««! ««1 MMMA- miaiu k*lmiijuáu. m*««u «tatmalaiatorlt m«u««imtlt^m«* lé.ooo mrkktê», aiakft UalMl»mm«wllltt* «U «fuuxl* M«tBUt at.ooo MriUM. t«mni*m 000 Vi M«Ma HlvkJMlAttiAitM MtMM UMt mmxlm 9«ftta«%lU iáu» toin Ula m1um «m M<aa. %«U1«M Ml«k«l TDLiiM tolaam«il«m «vm««««a, >M M aat- J f i M. ÍC luia taiwim au aioaiavaa»! 1 tlatea- DCSiBnLili' «alh amiilatalaife» tua«! lasttm ia aitlt» M tola- taa BarM mi «m m MwaaltaltaM MT«Aj»aam ttoium. 1»«kMtoltaBM aal««««feata«! ^«TalisaMata. m M a«ml tum mau aaa «m «latlam Ui^mmm! takia Wii«iaM «ttaim J» j«amaftmii«. m «to ««M am toll Mtiala«! '.«Kaail to- lia «Hr^iaieieaaHriwa/àtoyûea». f k. Takut ica ti íááfé* 1 'i' A

6 flwua «fmilokiiit«nrtiklf i«l/i * 999%ákirim, itméitu SuoaM Telal»- ui»r ja OMclUilltoa tjrvvtilokiuma fe*- te«km«m, jelm ««Mikuua 11 fil^a«ms. líalmitocm«jeliu pttihtm liitoa yamaajoataj* avavati T.A.M. Karliteakl ja auvat kalwtuaaaaa «aapuvüla t t «/ vallaiauyiai Jiaaaa«toatart U Taaaar, oalaalljakiaja A. KaaJi«la Ja taeaarl A«Salaaaiqrll, tolaltaajoata ja l. SaataU Ja osaatoy«iluttl. Kavyl. NjrtiUlrjaa»1. %i ahaklrjalmaavt. t'! «klrja. U l»«aluma U/l pl«a«ya kojcottkaaa féjf- iil rutattua aimttaa Mavatua- Ja tlaaeltaavailoicubaaa lal vallatuatailojmaaakal. lil laataataltlla Uittajaa alhtaarlaa alaaaa rhdaamumlatatta^aaata ja pmtattlla aalttk«, attk kalatk luytattälalla alaltgrattt illttaalktaarl. laittbiibtijj ^»ftii tmmát iii altattlla valkiaaafattoitoa Maaava aaplmiaaadottta ja ymtattlla al lakirjoit taa aa. KBaltaitlla aaaratolalaaaa lualiurjab kavlttaalakjrayja taitlla aliaaa taialmaaa attft. Haa kirjaa oa pl- atti«maalaaaa jaataafttattaft. ai mntm alia» ala tar- j j t*law»äaiuaba paltta faltatttu auuttaa pamapal haulaam» Mttalttlla allml M.OOO aavkkaa kaoaauéaa i ',.

7 . il MM, atidl M ill toa vallat«*- f proiacaaáanaiiiuiuftiaa. ifcrmiitii vrwi'i- y. Kaaaaiaáanrhaliiu Miattalarahaatoa «ftiu/kaaiu aaal Akatcasla«Oftoaüiillltt» palaaitmutaaa "JokM aftlaaa volalatatoaujalaan" palaatm- ja XatntUmliiiuiajM pait Wal aakaá iojooo aarkm avuatimu, allcá phälattlla a«allllml al taata rabaatoata aaojalia i afoaiu. VaJtottAaital i / ) M

8 .ybj^m tyavull»kuutit i-iythklrj» 23/2-48..i 4 rurtutivja. lim^mu Suaun V*l>xat«- lu. ja tnrk*liullltm.t riivalx»ku)uhut k«k«. ukmsm,. j«ka yt««ttlln h«likik.2; p,iia U*m«n Tya»ant»jan K«iku«lilt*n hu»- ntuatmaa.akmücmsaa»livat aapuvllla tri L. Tannar»JaJka tali^ PUbaanJahUjam. aaala*lljahtaja Akaall Kaskala, pkllkanaxai krtm Hlabarg Ja lafpupualalla kakauata Uitan»uhacBjahtaJa av.v.aj. larikaaki. talttalijkni talid tala. Jaht. Santala ja llvat kakauksaaaa llamkal aaapuvllla aa. plulll. Raina Caryi «elci allakirjaittasut pttrtakirjan ylthjmaä. 1. Rrvikayttlia adalliaan flaatyn kakaukaan pttytttkirj». 2 S. Harkituin, attk Uitan anaiamrkki ali aaatu apattaja J. itkhaalla RantaaalMlta. 3 S. Ta«attiia, attä altlavaraiablniatariv ali antanut kialtalaan f«kt«kaen 3mta ja mtn jrhtaiaaati takaiattän ana- Bkaean na. urhailutitalin varavafaana paruataaiaaata talaukaianaa tukaaiaakai. * 4 $. ladattiin, att«aaiat. lamri Pihkalalla ali htean tigrtattjrttän 60 vuatta Uitan alalttaaata ayttnnatty prafaaaarin rraalai ja attu yoraf. Pihkala ali liitalla lihattänyt kiltakaan aarkkip«it«all aaaaaataan lahjaata. 5. i-iata» Uitan aduatajakai Suaaan RuarijMjärJastöJan KAuatajlataan valittiin aaaatahälllkkö O. Kupiainan. ( f. 07 Talkkauataiaiata Abtn hallintanauvaataan vtkai - 4d»Uttiin Uitan a«natajakai raratua^rit A. SalMnkyl«ja K. FiUiaan aaka aaaiaalijahtama A. Kaakala. 7. Tarkaatattiin ja kyrttayttiin kaavatuaoaaatan karütkau- «an talattaarria, jaka piättyl aarkkaaa. -- LuoX t»> 8 S. féiucauatalaiatalte Tilaa vuatana aauduista vaikkaukaan hualt^anrauatan varaiata pmitattiln Paattpallallltalla auarittaa vaikkauakahtaikai hyvtlkaytyiru kuttáaata attaluata ja kab4aata attaluata k 2900t- ali yhtaanaä 1 1.1

9 35,OOOf- J» SuwMTi JlUUti.kktlilt«!!«kahdesta»tttluata MTlckaa ThAlatynaet kiwalahitt alivat ilacittancct auunnittel«- vanaa kuvalahdan j\ilkaiw i naata Lantaan alympiakibtlata ja Urjaimaat liltalla 10 i lah4«n «yyntihinnaata ahd«lla, attti liitt* kaakki julkaiaulla pf^rinkäyttölinran.lahden hinmlc- 1 ali auunnitaltu loot- kafpalaelta Ja ayynnin auuruud«kai KhinUULn kpl. Kaakuatalun jälka«n p«*tattiin kuatantajall««aittä*, attft aa auarittaiai liitall«j*ka 15 l«hdan ayyntihinnaa- U tai aiht»aht«iba«ti takaiai liitalla vtthintättn 200,000 arkan tuatan. 10 S. Taiaituajohtaja Santala aalaati Olympiata^kaen kuudennen aaan kuattmtajfllata kaakavia neuvattaluja ilmoittaen, attä aarjan aikaiseapi kuatantaja fernar Söderstrda Oy «i halua kxiatantaa p.a. St.Maritaln Ja Lantaan kiseja kaakavau asm*. MikMli naurattalut ajrva auittan kuatantajicn kanaaa «irux Jahda tulakaiin, valiekunta «li aitä aicltä, attä liitta itae kuatantaa taeaaarjan kuudannan»aan. il ^^^»«uatg' 11 S. Päätettiin, attä liitte itae kustantaa Sueaan ouurkiaat taakaen. Josta tahdjm auunnitalaan aukanui otetaan 20.00C kpl. painos JulkaiaukuluJon noustaasa toht/jon laskelaien likaan OOOt-. Tooata, Joka Julkaistaan vain sidottuna, laskattiin onai tilaasa saatavaa as. aaurojen välityksellä yydyksi kpl. Ja sen hinta oliai 535t- kappaleelta, Jassa tapauksasaa taokaesta koituisi arviolaakalaun aiikaan n. 3 BilJ. sarkan voitto. Taoksen painaa Sueaalaiaen Kirjallisuuden Seuran Kivipaino Oy Coskuataltiin laajasti liiton huoueustokysyayksestä Ja todettiin aan käyneen siotäaättöaäkai. Asiantilan korjuamiaeksi ollaan oltu yhteydessä Teknikkojen 3ouran Ja Kansanaläkolaitokaaen» Joilla oloamilla on hankkeilla rakenta- lapuuhat. Lisäksi todettiin, että Helsingin ürheilutalouakyayays oa uudelleen tullut ajankohtaiseksi. Cun oli poriaattaesaa päätetty, ettei liitto aisaäan tapauksessa aana vuokralaiseksi aihinkään, vaan hankkii «swn ajamukaison huonouaton, lykättiin aaia seuraavaan 1 i K»

10 R«laln«ln piiri «nai llltelta rkan ftliuui uma- taruumiltelliram h*nkjilalala varten. Kun llltt* tmkln «n tal«ud«lllalmnl mlkcukalaa* Ja kun lainanant* f Urilla liaäkmi. «n parlaattoalunan kyayaya, f««ttl työvaliakuntarahtautimanaaukman klaltaiaeati. i. U f. u S. TaiaituaJ^taJa Santala ilaaitti, attm Opatuaalnlatario ali ValitkauavaraLata ayttntänyt liitallama taiataiaekai 9 Bilj. aarkkaa. 19 S. Saaain ilaaitti taia.jah«. Santala, attk 7altl«yaraln- niatarl«ali auoatunut liittämä anaaukaaen, atttl na lah- Jaitukaatf Jatka ailla nahdalliaaati annataan Ja avat auuruudaltmta rakintmte aarkkaa, arat laadultaan aallaiaia, att«lahjaittajat tttyt«tty«aa arinaalaau alnlatari- a kirjalattaa«aalaitut ahaat, Taivat vtthantlul M varanalalalata tuiaiataaa. b S. Tyfivaliakunnaa aauraava kakaua pilatattiin f itää aaaaaaa paikaaaa aaanantaina, tulavan aaallakuun 1 yinll kla 16,90. Takuudakait f < Offo»imilllnan. 1 1 S -

11 guomm TOimSTlUJ- JA 0MUJT1O TySTAllaltua««p.k.i* 9. MytiklrJ«pidetty SUOBM Volaiat«lu- Ja Drhallulliton tyota- lokunnaa kokoukacasa. Saapuvilla oli* rat fuhaanjehtajana T.A.M. Karlkoakl aakk k. Kaakala, A.Hlabarg ia L. Tannar JiaanlnM. SalttaliJ&ni tolal L. Santala Ja psytiklrjan pltäjinm alla> klrjelttaaut. 1 i HjrvMkajritlla ««alllaan kokoukaan pöytlklrja. 2 S TDLin Halalncln pllrla anoaua tolmlatokulujanaa korettulaaksl akiata akiaaa hylmttlln. 3 $ smia laakl-pohjanaaan pllrla anoaua palkata yhtalnm tonallatl SLia k«aaa, joka aasalla loialal SlLia a.o. pllrla ohjaajana hjrräkayttlln kokallualalaaai. SVUL ottaa oaaa kuatannukalla aktlla kuukautta kohti,ali l/3tlla. 4 S OrhalluoplatflB anenua aaada 8fUL takaaaaan 3 alljoonan arkan laina Saapo-jrhtlSlti uutta haakllökunnaa rakannuata vartan h/vmkajrttlln rtalalato-kllnnltyat«taataan. 9 $ Aulaason pllrltolalntapmlvllla päntättiin ptjit kustantaa kiaaa. fllrlt kuatantavat puhaaijohtajanaa Ja liitot odttstajanaa. Farillkolo aakaataan kaikilla. Ohjalaa plltll Tartm hjrväkaytti in planin auutokaln. < i.a. KorTan aalatloata kiijrtlin ylalakaakuatalm, Jonka ykaltylakohtainan kmalttaly JMtattlla aauraatlln kokoukalu. fakuudakal J M

12 Uj HfTäksyttiln edellinen kokoukeen pöytäkirja. 2 Pöytäkirja, trtty ouoimn '/olmist«lu- Ja Urhellullltcn työvaliokunnidi cokoiilcstbsa 9,2,48, kokouksessa ollrat BaapuTllla puhien johtajana 1. Tanner, jäseninä :alfljflnkylä, 4 A, KtBkel* seldi 1. Santala ja R. Kor- f pl. Allekirjoittanut piti pöytäkirjaa. Dansk draetb-forbundln kirjelrän johdosta, joka koski n,s. /aelleekobitean isännyyden aiirtymlbtä S7Ul:lle tänä Tmoniia, päätettiin tiedustella a.o. mailta onko näillä kokousta v.rteii asioita, joiden Tuokei pitäiai kokuontua, layäntei»esisä tapauksessa ahdotetuaa fiuobl-hiotsi ataottolun ajankohtaa ajyakuuasa. LJj. luettiin '/aition Urheilulautakunnan kirjelmä, joaa liittoa kehoitettiin Talitsemaan aduetaja arroatelemaan U, uomelfiu Urheilun Hietorian ja oaa«vtirten. Tehtävään viilittlin maist. Toivo chkola. Todettiin SVUXin mervklkilpailu ratkaistuksi, josst palkinnot jakaantuivat: lp. "U. i^entti* Tapio /allioja 2^,000;- p, 'stadion* > Unto iiarttula lif.ooo:- X p» *Sepp«löid]rt kentällä*. Tauno Rl«! 7.6cO;- ja lanastettavaksi *Kenttä, kehity» ja liitto* «/öinä Puustelli e.<-00:-, Talouspäällikkfl velvoitettiin antamuan kustatinusarvio markin valaiataaisesta. SVU:n toiseksi järjestöohjaajaksi kiinnitettiin Keski-Pohj&uuan piirin tolm. joht, Uato ilalajv, ja toimiston tehtäväksi jäi palkan äärääaioen...

13 i-ii 3V0l:n uuj«n huoiwueton haakhlmli»«jätettiin kmka tf»<n JlMutlli ni»fc«r lllä oli ollut multa ki hkb ollut kokouksessa läaaä. pöydällä, a.ainnltélala l -il lootoon kiaojan lippuvaraua Jätettiin toimiston tehtäväksi. Suur-isToa piiriä eaityi^^ngaalamnan Kisallijain Liittokoacrassi päfttsttlln järjastäh syksyllä, allel fml laa-kcal taan kokotusta pidätä. U a. lm9:n piirijuhlien järjastämiatä vartan aaetattlln tolmlkubta, Johon valittiin lehtori Väinö Lahtlnao, koul. ohj. äaito Palalo, 1 edustaja J toll:3ta Ja oaaatopäill. italno Korpi kokoonkutaujana. rankaiseaiaakal 3VU:n toiaasu«koaka k.o. seura oa syyllistyi^t Jan Tastaiaiin rikkomuksiin, päätettiin ottaa a.o. seuz^ta ensin selitya aaiaata. UJu Lahden piiri oli anoaut S?Ul;ltä arpajalalupaa.kokous ei sääntö- kataoant Tolvanaa suoatua yleisen arpajaisluvan han>:klmiaeen, vaan oli piirin tyydyttärä arpajaisiin, ilji 3VUl:n tilibpäätä8ehdotukl;et Joihin riittää naaherran lupa. Jätettiin tvk.n Jäsenen aalsienkjrlän perustsallleesti tutkittavaksi Ja tvk:n puolesta hyväicsyttäväksi. ilui. Suotaan -uheopiatoa kannatuayhdiatykaen»-«4kokoukseen vir» littiia 3VUl;n eduatajakal osaatopälllkiiö a..urpl. r.1

14 11. 3'/Ul:n uud«n huoneuston hank)clmln«n Jätattlin pöydälle, tobk;«tt»<n jäatnflll Himber lllä oli ollut muita Sirannltelmia iki hän ollut kokoukaassa läsaä. lilttokongr«38i pääteltiin järjestää syksyllä, tllai rmll«8-koadt«an kokcoista pidetä. L JLl T. l»49;n piirijuhlien järjestämistä varten asetettiin toi- llcuntb, Johon valittiin lehtori '/äinö lahtinen, koul. ohj. aslco Palolo, 1 edustaja l tlll: st» Ja osastopääll. Heino Korpi kokocnkntaujana. ULX Lontoon kisojen lippuvaraus Jätettiin toimiston tehtäväksi. ili* 3uur-ÄaTon piirin esity^-liangaalsimen Kisailijain rankaiseaiseksl 3/U:n toimesta, koska k.o. seura on syyllistyi^srt sääntöjen vastaisiin rikkoimkeiin, päätettiin ottna a.o. seuralta ansin selitys asiasta. iuu Lahden piiri oli anonut SVUL«ltä arpajaislupaa.kokous ei kutaonut voivansa suostua yleisen arpajaisluvan hankkimiseen, vaan oli piirin tyydyttävä arpajaisiin, Joihin riittää maaherran lupa. 37Ul:n tilinpäätösshdotuk^ist Jätettiin tvk.n Jäsenen Salmenkyliin perixstasllisesti tutkittavaksi Ja tvk;n puolesta hyväksyttäväksi. Suonen -uheopiston kannatusyhdistyksen vuosikokoukseen valittiin ävul;n edustajaksi osastopäällkiiö ii. Korpi..

15 KauMntanhulllton kutsuun koskiso S/U:n adustuata a.o. liiton vuo8lkolcouk8«38» päät«ttila nstata ki«lt«lsti.! T«paturn»torJuntaybdl8tyjCö«n tarjoujcaean 3VUl:n llltty- Blsakal k.o. yhdistykää an pä&tattlln vastata kialtalsastl..a. korvan muistion käsltt^y Jätattlin pöydrlla. Pöytäkirjan 7akuudaksi: l,.t

16 4i m PöytMklrja tthty smjn luttohallltuk«*n tytttallokun.4ui kokouka««- a 8.i.4d* LäanK olivat puh.johtajana Xaorlkoakl, JMaanat Auumt Ja. dalmankarlk aakft Santala. Allaklrjolttanut ielal auitacrliut. 1 i!«ikkauat*lalatoa aanettua irti 10.i50.000t- lalnanaa ptffttattlia lyhaatu lainaa 2 ailjoamdla Ja loppuoaa pyytu «aaittatakai. a S VakuataayhtiB Pohjolan tarjoua Lttntiaan Puiatotia litn kiiatoiatiia liaatakbattaiü.aakai 4 ailjoomlla päntättiin hy- TCkaytt, 10 Tuodaa aakauajalla allaa 4.idOt- kuukaudaaaa. TK- la Jltlkaaa k*a. kiiataiato aa Takuatatta 17 ailjoonaata aarkaata. l S Malain«ia piiriä aaoaua karottaa taiaiatoallkrmrahaa kuukaudaaaa 2X>C akiata $000 aktaaa ptuttattiia hyrtucay«. 4 S yrkla ilyliitsa aaitya hurivaron alantaalaakai p&ätattiiu aataa Taltian Orhailulautakunaan hoidattavakai. 9 S SuMiaa OMiailulahdan SO-vuotlaJuhlapäiTtflliailla valtuutattlia aduatajakai taia.jobt. Xauri Santala» Joaaa Ulaiauudaaaa hiaan tabtkrskaaaa anaattiia luotuttaa SVULta aaaiaaarkki taia. Ba«o Talpakaalla Ja teia. Harri ELJankalla. «S Orhailutalaittajaia karhaa pftirian yhtaydaaatt p«ätattiin tarjota p4u.t«llinan, Joaaa yhtaydaaah pid«t««n SVUtn tiodeituatilaiauua. Saaaaaa tilaiauudaaaa pttiitattiia luoruttaa SYDLta aaaiaaaikki toiaittaja Eaaia Sarán'illa.Hbltata, tola. TKiaB Marilliaalla Ja Sula Laakkaaalla ÜStata^toia. Kikko Ukiaalla STTtata, lailiaiaja tiliha M lnllaalla Tlaiatvr tuwbitrii 7 i SuMiaa Suorkiaojaa auiatoplakattion Ja -aitalion Jako- «ilaiauua ptttttottiia pitll 5.;. koakiriikkona klo 14.oo lataili Kttipia Juhlaaaliaaa. S S Lapia piiriä toiainnanjohtaja Karppiaan aiirthalaakai Kaaki-PohJaBB«aa piiriia p««tattlin adattaa Eaaki-Pobjanaaan fiiria laaauntoa. ' U

17 9 S U»la llaa pttatattlla aakam 1^4.48 llhu«n Lapin j» Ltaal^ahjan piiri tvlminnaajoiitejul«.. i 10 SuoBM UrhailnapiatMi bnnatu«omkcyhtlbll* 2 Biljoonan laiaaa MMiaalui O/t Taikkauatoijalatolta ptttftatuim antaa STULaa takuu* U MankllBknanan palkat aalativkallljaln kohdalta puttottlln korottaa 1.4. luhtlan tolaituajohtkja Santalan altttaällk tavalla. 12 f Jbrjoatitalhtoorl Otto MMkoltlaon oroanonikaoon pmktottlin uoatiia Ja nliilttla hlnon tilallooa ylioppllaa Pauli 3wanljunc ' akta kuukaaalpalkalla. 13 S SouraaTa kokoua pä&tottlia pitltk klo 19. PVytäklrjaB vakuuaokai Raimo Korpl^ K.l

18 oomu foxmismo- a i loo&itto /T.4.1fa. 1 s HrNkajrttiiji lmb«m iallli 9 Ut m i a Mrkia hjrvtk^alnmi jtttcttlla llittilmlli«uk«m péé flirla «lalnomgatotejaiul mllttiu mixmmämtä wklj M ^ 9««M fcaalatvltuiltmi ailitmn Kaij* lyhamb, wrall«ultauitemutoja M. limilnmi. 4 1 Um1^«ÉJM fllru immllavant ykt. ar.oooi- im^fvuim ^ i r U mmuícmb yhtcn«mrta«. Mljrla afeia «ím-«mmuj(mm «1 vcltm aumtua. «la kaainiallltaa ka Uit Maa ja lisait «awi, a«m aéaataj Jaa«a JahtajatauraMill«, ^ vaaniaamma ayäfa«- S. J«rjaat«aiijaaia tappalaan daiaa-andaukaaaa ylutattlla auoa- Jaa aaa4aaa kalaaaaaa tyiwallakunaaa JKaaaaa "aluaaua". Lain kaan 7 i karalia vakuutta «al «akuuta vaataan ja lal jw lyitáaa attaaa kuukaaalttala 10 i falkaata. T Oa.fi&ll. larvaa SG.OOO aarkan aatka-avuatuaaaoaua Hallaatlia, Balclaaa, li«laatlla aak«äkaaalaaavlaaa auuatautuvaa aflatomtkm «artaa, JAtattlla f r ^ ^»»» 1 «halita talijmb tla«aatalmaaa. «ika aamal.li fo^ia mltakaama i*l*en«aje lima Talataaa lauaunnoa jeháaata,»aattfailaata avlmllatalalttajlaa karhaa kuraa!ulalaua- «aaaa, lihatatmki 9««Ma»hai lal li talla kirjala«kjramkaallmi "Qiyi» SacMa OirMUallitta vytotra/t talaaayltaialla, Jatta tallaiaaa arkallaalma kakonaiauat ia rlkkava, vlralllaa«aa tllalaauaaaaa lakatta Ja Jataia urimllumotaa kahtaan t«lid«tty aua> a MlMllMalaa alaatavlnaa ai taulatulalt" > i if fe.t «

19 f imtuu auiattm" Su« Ftll»urh«ll»intto. u«- émlum uiui.% «LtM <>..^»11. X«ryl ttl» iwli» «éimtojajiai»... trtaikunto J«h«MU«im.tuia Mlvcatttvtt «visty*. 10 imtrmmwm k«k«umrjmteim. t«uk*ku«ui 7 fia«u* 19.o«, J«11»U J««k«UM ay»k«nrm auiaum" V«kuu4«JMl fmai (f S 1 i

20 VOMsmO- JA OBKiOXmO POltiklrJ» sm»«liitt»- k*llituk««a tyfivaliokuzuiui ko. koukacsu 7.5.4Ö kl* 19.oo SVUliB kmomuttoom. CokouJtaMM oilv»t llun«vallatainnmt VttTMuhccnJohUJ«L. JiacMt i.liak«la J» A.S»l»«nlijrl» liitoa t*lmitu«johuj» L, OMatMiUUiiUö R.Korpi j» tolbiatmlht««rl P.»MiilJunc il rlall«l. HjrviM^tll» «llimb,»4/4»iiatya kokaukaan pöytä- Mirim. t S. SMTMV«kokoM «llatslm a klo 19. i. imkuataltlla Korrtn aiatiosta jm päiulyttllilhan, M U otatmka Milla aaurmvma«kokoukaaaa«, Johon tellma kutaumm aa.pmlll. Eayiainan Ja Lahtlnan, kouluteaahj. Pftlala Ja jlrjoatsahjmja CMppainan. S4alllteini. tallia anaatmii k.a. auiatlo tetuatunlsta vartan. 4 S. Kaakl-rakjaiiuan fiiria tolairuwnjohtajakai valittiin TiitaaM hakijmta latfnatfitaijll Martti Rlrvl KllvlältK. TaralU Qlavl lakkola. 5. JtejMMahJaaJa KMppaiaan akin laina-aromukaan auoatutam, J m Cai^ipaiiMn haakkll vihintluia kak^l takajaa. Lalaa anoataan 70ft karalla Ja lyhanaatällb 10 ft palkaata. ( S. Oa.fMl. lorru Mtka-«vuatua ihik SC.OCOi- taataan..a. raha fgrrittutai aa Maan Oljavialaiaalta Coal taalta. 3 ryt M.yläll. Karvan llihatttalnan ylaiatarkkailljana Lontoo«klaoihln. 7 f. "Kallan klao J M " fohujakai mlittlia johtaja A. Kmakala, mralla oa.pmäll. KUylainaa. 8!. STUia ll.tt<aoka«a HUttattlin pitää lauantaina kaa«- toraa 19 piai aikaan klo 14*00. 9 S. LaatUln tllintarlcmtajlan lausunta Ja icaalaiataltila a M Johdaata. Pttfttattila kttaitalll Mlanonaiataa huoawutuk- Mt aauraavmm kokoukamm. t. t t ' E X

21 lo f.» 4«ttlin, «tu uamt lht»t «Hviit yllttänest tiltjuki, Jonte Jhdo«t«pMHtcttlin uitm «ston vftlmlatm Ml kokeukmtti mmnntmmlk tlllankilyttttohjcct smin J»«rlkoiallittojM ttlilut. US., Suoam»yrlilitllyllltollt lllh»ut»an Uhdlaatf «M «MttttfrliMläriykalM keskstulavan llaoltuk««n johiomtm klrjt kyajmykalai "(Mie 3uoami fyrkkallyliitte huoamumt, «ttä liitoa ihmm Tofl jrtkäima on «ntanut almn^m Ja valokuvana» Milaty«JulklMaaa llaoltukammi. koaklan aahun aalnoatuatat Oako RytkttM» ta* ollut tiatoinm niavnatt ja kuvanaa Mgrtöat«? " U Jahtaja Kasia la oa luovuttanut Lahdan urhallljaln 20 «uotlajahlilla SVULia aaaloaarkin fllritytfnjohtaja lii* VihMtalall«. vrati T.AJt. Earlkoakl antoi avuin Satakii: nan»lirin 40 T.JuiaUla STOLin aaaloaarkin hamaaalättkmri Utta Järvlaalla, aaaavilj. Ualkkl talvilla ja»tj. Klilo Paloaalla. PöytHklrJan «akuudakal Cu Pauli äaanljubc K.t t t. i3;,

22 TOM T ir.v. 31 «Ulimiim» rallokaat* 10 10/ Y0/tiklrJa llttohaliitukswi tyot*. lloicuiuiai kokuujiooata lvul:a buoaolatoa- «11.B.1948 klo Uum ollrat t«- liokuaafli imhooajohtaja ff.i.u. «rlkook.l J* JäaoMt L.Taaaar. A.Xaaktla, A.iaHmkjrlA Mkt tolmltuojoht, Santal«, oa.pa..ll. Korpi, lia«ksl ooaa allcaa oo. p&alllkot Biplalaoa, lahtlaoa, koulututjobt. malmio Ja JkrJoatOohJaaJa KeaQ)palBOB. POrtaklr.]«piti JftrJostOilhtoeri»»anljuac. itllim«kokouk vm uiatio. ia k«miom- ^slma kirja. looa klrjmt, rrtkayttha oaaliloaa 7,8.48 pläotya kokoukiaa pijytiklrja. #. t #. KHrfella laaja Ja pltkft yloiakoakuatolu "Korrtn mulo, tioata**, Joasa paaajrttlia «llh««, «tta oa. pääll. Korvolla aaaotttia tohtarakal laatia uual tarklatattu loulatlo. Joata paria uudaa tyovalloxuoxiaa kaaltttyn pohjalla iauo> doatottaiaila lilttohallltttkaolla Ja lilttokokoukaalla aluatua tai «altalaa aalan adollaan Tiamlaakal. 3 filrltol.laaaajobtajlon koaaloma-apulaiaia Tartaa auorlttaa SVUL avuataata 3-öOuO nk pllria kobdao. ialan tarkampl barklata Jttattiia toiniaton tahtäräkal. 4 AiataBnaakyajroQ^a JärJaatäohJaaJa KanvpalaaB klrjaata "njrhoilua luuratolmlata'* jatattlla pviyaalla. Ht.jarj.alhtaarl Kekaiaiaaa klrjaldan Jobdoata» otoratl Karlkoakalla Ja tola.joht. Saotaiaila pa&tattiia * «kaaatfft auomob Urhalluoplataa poolaaa. Jotta a.otila aaatalalla taalta tjrspalkka. ^i'takirjac Takuudakal M drrswen

23 TTHtm L titteli ituks fyötmllälnuit«. 3VUlfii llut.h«llituk- V n Tyovali«kvuu.a2 t»u_ trljt-rlfja 11/ ia. k*kuua 20 päivän«1948.saapuvilla ^ llvat vall^jouman puhaanj^htaja JariJc»«kl,v»ri^uha«njahtaja Tannar, JäsatMt Caskala Ja Salaankylä aakk llakirjalttanut Uitan taiaituajahtaja Santala..i 1 5. ' Rrrttayttiin adalliaaa jldatya kakauksan pöytäkirja. 2 S. 3u«Mn MikaurtiailtaliitaB päivätyn kirjaan jahdaata»äätattiin pualtaa liitän anmiuata saada OpatuaainistariUltä j- Mrkan auuruinan avuatua fuartan Uthailutaiminiian Oppaan Julkaise- ata rartan EiartakirJacnMl K 5A948 aukalaaati 3u«awn Olympialaiam CMitaa tolaa kuatantaaaan Lastaan alyi^piakiaalhin mm, kunkin ari lajin urimilulliaat kumiaitaijat.- Tätä ahjatta naudattaan SVUin aslanmal- at Jäaaaliitat t»i na. ytetaiatai»intavaliakunnat arat ehdattaneet amt humi ai tai Janaa kasi taan hyräksyttävikai. Cun Tuadan 1952 aljapiakiaat JärJaatatään Ralaingisaä Ja kun SVUl kaoaaintäliaiin JärJaatBihia kuulurian arikaialiittajan kaakualiittaaa tuntaa aialankiiataa, Japa aaalta aaaltaan an vaatuuaaakln Helsingin Qlji^iakiaaJan aakä urhailtaiislsta, attä JärJeatelyasieista, mliakvinta päätti ilaaittaa 3uflMti Olympialaisella laaltealle SYULtn pitävän tärkeänä, että liitte saa Cealtean kustannukbella lähettää Lantaan klaaibis kak^i sellaiata ylaistarkaatajaa. Jatka avat 'orbellulliatan asiaiden tuntijalta Ja Jatka lisäkai Suaaar. ^^uurkiaejai Jahtavina taiaihankiloinä easicvat p.e. tehtävään riittävästi edellytyksiä Liitän eduatajakai Buatain kaakuaurhailuliiten Jahtajakur»3aille Bssön uvbsiluapiatasaa valittiin kaulutuaahjaaja Sake Palaie Ja ääasb varaaishakaeaa asaatapäällikkb Oaae Kupiaiaan. 5 S. Jfttsttlla taiaistaa tektttvftsi valita Uitaa adustajat Kteaen DMMlluyalkicataiaikuanan päivätyn kirjalaän edallyttäiyiän, AalaacsUa pidettävään HHaaaaläänin kuatian urtiailulautakaatisn aauatajakekaukaaen Ja Halsiogin ylaiaen MatkailiJayhdistzicasn OpaakarhaD aaittalytilaisuutaea Halalaei.n Eaupun^ntaleaaa 2^ ia.!

24 2, «5. Sm* j»bdmto, Oy, T*ikk»u«Ul«lat«Abta hkulatxwuvvstm kakmfcmasa 28,5,1948 ktoitaullän kyayn^-i «nnakan luotuta«ia«ate «rlaaälatan avhalulaitaataa rakaanuaafvuatukalkal, TalkkauatfliBis- «klri llhän 8,5a9i8 pyyt tylhraliakmit^ kiiwauia«atl rlttalmriuin STUlta kaanaa p.a. kyayayksaaat. Cualtuaan Uakirjalttanavn, yktloa Jshtakunnaa J«Mn*n «Lmi- nuäaaa» aatafcan aalmt^mn aslaaaft, mlakunte «uhuutul «yönt«!- ail f.«, kyayaykaaan. 7 J. SuMMu Sutirtclaajan 13, HUvltya««tUiayMtSkaeaUi ««dat. tila, att«klaat taattiva* liitalla i25 auopuisen tapplan, Ta^atoaaa, «%«an alaaaaaa aahdaliauulrau p.a, «applan Jaka kakaaaaa tai alaakin aalttalaaea paltttalaaen Yalkkauatalmliuiaa «uat. «varailla, valakunta valtuutti allaklrjalttaaaan adalaankln haitaaaac aalaa, 8. ladattllb llltaa talaiatakartamkaen vuadalta1947 valalatunacn. 9 S. Uitan aaal vuadaatelauaarrlaahdatuata Ja ahdatusta jäa«aliitallla aoarltattavlata avuatukaiarta valalata im Yallttlln lastela, Salaaakylä Ja allaklrjalttaaut, 10 f. San Jahdaata, att«yktyaaat?a»arltahtaat «d i lukaa auarltta- Mkia STüLtla karvauata ormllijala kurlaa kftytthalaaatä klrjalahtlbidaa kaaalaaa» aalaa harkltaaaaan ja jatkakkalttalylhln valaiavallttila Caakal», 3al»aakylK Ja allaklrjalttamit. FSytAklrjac vakuudakali Talaltuajahtajat ^aistala. 1 r l r. i i\

25 rm Httthallltukatn Liftkunte 112/ «. Pöytlkirj«SVUi» lalt*olu»nituk8«««yttviili*)iuaaiui kokäults^au 37l1»a huomua- «a» Ufi.igAS aut»«i.kl» 13,o«. lakouk- ^ M olltot Kanä pijiaenjohttajiim ictiak«- la, Jäaanat l, Riabarg Ja Salnankylä aakä taimltuajahtaja 1. Santala, «a. p«äl. H, Kani. aa. skttl. A. PälviUttiaan Ja JärJaatöaihtaarl «rl P. F. 3wanljuii 3w%n] alhtaerin«. - - J Lta«iL»Mi. 1 S. rallaakamltaan kakaua alirratiuln pahjaiamiidaa Uittajaa TMtaiikalln najautuan anai vuataan. TMaän aijalla f idetään Suaial - Ruatal ylalnurhailumuiattalun aikana liitt^angraaai. 2 S. tla.l8juhlat. rit TlcseeB» 3TULta raaaalalajuhlat JärJaatatään kautta maan. 3 S. Eaakl-SuoBan piirin ahdatua SVUtn aeuratelkltaij^uiar-' kikal Jätattiia pöydällä. 4 S. käaltaltäväkai. 5 S. 4 Suoaan Ok>hailuapiatan liikuntanauvojakuraain appilulimn atuatuaanmua Jätattiin pöydällä. talä-pahjanaa^n purin ahäatua, attä ayäa piirian duatajat Talltaan liittahaultukaaen, siirrattiln sättnttfkaaitaan 6 5. Tiiyurin piirin aaaaukaaen aaada täyaipalkkainan kebm i ariilalnan, ai vaitu auaatua, ratin kataottiin, «ttä piirin aa itaa JärJaatattärä aaia. g^lbitsl ia- liitt(jr.al- -ria BliJlä ""«äiarvsuaäosea anaau». riaatsl ifuaaan 7 5. Luattiia Viipurin piirin ptjta Pakka Canoaen anania kasia^n ajaata, li kk palkattauista lobaata, ja uudesta tyttpcikaata kaakuapaikkana häaan uuai ketipalkjmkunlauiaii Haiaalaaa». Kaaälean-aikaan auaatuttlia, auiata aaioiata tullaan naurattaiaaaun. B S. jbfltsjea Haittiuajärjaatöjan Yhtaiataiaikunnan lähattäaä kirja kaakian aktiiriurhailijaia alkaholikäyttöä, urheilujärjaatäjan alkrtielitte»ia juhlia ja tilalauukaia Ja raittiuavaliatuata, annetaan aa. pääl. 0. Cupialaalle eaitettäv«kai adallaan valiatuavaliekunnalle Ja Jäaealiitaille.

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 19.03.2015 AIKA 19.03.2015 klo 14:30-16:05 PAIKKA Ylihärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 12 8 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/ V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/7 1933. PUOLUE Et'. MI VAALIVOITTO YLITTI ROHKEE i MATKIN ODOTUKSET. Jos v a a lit o l i s i to im ite ttu vuosi s i t t e n,

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja Työsuojelu- ja 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 3 28.05.2015 yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus 10 21.09.2015 Työsuojelu- ja 3 26.11.2015

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 380 09.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy 1068/61/616/2011 STLTK 380 Botnia Scan Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka):

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka): Kaupunginhallitus 114 25.04.2016 Kaupunginhallitus 135 23.05.2016 ELINVOIMAPÄÄLLIKÖN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN Kaupunginhallitus 25.04.2016 114 Oriveden kaupunginhallitus päätti 22.2.2016 44 hyväksyä elinvoiman

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

seudut maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittäjinä

seudut maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittäjinä MAL-VERKOSTO udu maanäyön, aumn ja lnn häjnä 15.3.2011 MAL-vr: Khää raga udulla uunnlua ja vahvaa r mjdn yhyöä yl unarajjn navalauu, ävä avu ja uujn lpaluyy, ujuva ar, lmanmuun hllnä. Tarjaa uujn väln

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3

c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3 c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3 e n o n c, i n 28.10.2014 S Ä H K Ö N H A N K IN T A L O U N A IS -S U O M E N K O U L U T U S K U N T A Y H T Y M Ä Mukana ovat Lounais -Suomen Koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä.

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä. Kunnanhallitus 18 14.01.2013 Valtuusto 13 24.01.2013 Kunnanhallitus 102 16.03.2015 Valtuusto 13 26.03.2015 Kunnanhallitus 6 18.01.2016 Valtuusto 8 17.03.2016 Kunnanhallitus 227 22.08.2016 Valtuusto 32

Lisätiedot

Piiri kuuluu jäsenenä Suomen jousiampujain Liitto ry:een ja toimii sen liittokokouksen määräämällä alueella.

Piiri kuuluu jäsenenä Suomen jousiampujain Liitto ry:een ja toimii sen liittokokouksen määräämällä alueella. Helsingin Jousiammuntapiiri Helsingfors Bågskyttedistrikt r.y. SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA, ALUE JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään piiriksi, nimi on Helsingin Jousiammuntapiiri

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Valmistelu: suunnittelupäällikkö Kari Hällström. Katuosasto esittää tarkistettavaksi palvelu- ja vuokramaksunsa (suluis sa voi massa olevat hinnat):

Valmistelu: suunnittelupäällikkö Kari Hällström. Katuosasto esittää tarkistettavaksi palvelu- ja vuokramaksunsa (suluis sa voi massa olevat hinnat): Tekninen lautakunta 129 15.12.2009 KATUOSASTON MAKSUT 1.1.2010 LÄHTIEN TELA 129 Valmistelu: suunnittelupäällikkö Kari Hällström Katuosasto esittää tarkistettavaksi palvelu- ja vuokramaksunsa (suluis sa

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015 Perusturvalautakunta 15 21.01.2015 Perusturvalautakunta 68 27.05.2015 Perusturvalautakunta 96 23.09.2015 Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Loimaa SOP IM U S LU ONN OS. Sopimusluonnos. Loimaan kaupungin ja Yri tys Oy:n välinen, talteenotettujen eläinten tilapäistä hoitoa koskeva,

Loimaa SOP IM U S LU ONN OS. Sopimusluonnos. Loimaan kaupungin ja Yri tys Oy:n välinen, talteenotettujen eläinten tilapäistä hoitoa koskeva, lyvör6 Loimaa tulevaisuudesta 7 Loimaan kaupungin ja Yri tys Oy:n välinen, talteenotettujen eläinten tilapäistä hoitoa koskeva, SOP IM U S LU ONN OS Loimaa lyvöllö tulevaisuudesta SISÄLL YSLUETTELO 1.

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Lasse-Maijan etsivätoimisto. Uimahallin arvoitus TAMMI

Lasse-Maijan etsivätoimisto. Uimahallin arvoitus TAMMI e sse aijan is to ätoimio Lasse-aijan etsivätoimio Uimahallin arvoitus Uima ha ar vo llin itus ar t in Wi dmar k KU V Helen I T U S a Wi l lis TAI Uintimerkit Suomessa myöntää Suomen uimaopetus- ja hengenpelausliitto.

Lisätiedot

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Suomen kielen nauhoitearkisto

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Suomen kielen nauhoitearkisto Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Suomen kielen nauhoitearkisto Lauri Kettunen: liivin vahalieriöäänitteet Kirjallisuutta: Kettunen, Lauri 1920: Liiviläis-matkalta. Virittäjä 24: 111 119. Kettunen, Lauri

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52. Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014 Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.521/2014 KAUPHALL 27.10.2014 397 Kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY NÄKYMÄ TURVESUNKADUN JA LELAHDENKADUN RSTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNTELMA TEVAALANTELLE LELAHTEEN LUNNS.. ARKKTEHDT A Y ,,,,,, :,, Pelv o,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,,,,,,, Pol Pl,,,, K,, :,,, :,,,,,,,

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Millainen olo sinulle tulee saunassa?

Millainen olo sinulle tulee saunassa? Millainen olo sinulle tulee saunassa? hyvä rauhallinen rento nälkäinen lämmin virkeä huono kiireinen kireä janoinen viluinen väsynyt CC Kirsi Alastalo 2016 Sauna-tekstiin liittyviä kysymyksiä Jos keskustelua

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO

ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO Rhy pöytiikirja. Sivu 1. ( 5) ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) KOKOUS PÖYTÄKIRJA AIKA: 26.02.2005 kello 12.10-15.20 PA 1 KKA : SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO LÄSNÄ:

Lisätiedot

Tampereen Naisyhdistyksen

Tampereen Naisyhdistyksen Tampereen Naisyhdistyksen Säännöt. i. Tampereen Naisyhdistyksen tarkoitus on työskennellä naisen kohottamiseksi tiedollisessa ja siveellisessä suhteessa sekä hänen taloudellisen ja yhteiskunnallisen asemansa

Lisätiedot

Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale

Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale Kaupunginhallitus 258 20.10.2014 Kaupunginhallitus 294 07.12.2015 Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale 141/522/2013 Kaupunginhallitus 20.10.2014 258 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valmistelija: sivistysjohtaja p. 044 4598 250

Valmistelija: sivistysjohtaja p. 044 4598 250 Sivistyslautakunta 13 19.03.2014 Sivistyslautakunta 25 16.04.2014 KESKUSKOULUN APULAISREHTORIN NIMEÄMINEN SIVLTK 13 Saarijärven kaupungin käytännön mukaisesti apulaisrehtorien/apulaisjohtajan tehtävään

Lisätiedot

Internet-käyttäjät ikuisesti IKI ry vuosikokous 31.3.2012 Sivu 1. Internet-käyttäjät ikuisesti IKI ry:n vuosikokous 31.3.

Internet-käyttäjät ikuisesti IKI ry vuosikokous 31.3.2012 Sivu 1. Internet-käyttäjät ikuisesti IKI ry:n vuosikokous 31.3. Internet-käyttäjät ikuisesti IKI ry vuosikokous 31.3.2012 Sivu 1 Internet-käyttäjät ikuisesti IKI ry:n vuosikokous 31.3.2012 pöytäkirja 1. Kokouksen avaus '^l/f.vuwj /VfZ»\Af

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNKI KUNTATEKNIIKKA

HYVINKÄÄN KAUPUNKI KUNTATEKNIIKKA USUNTO X.. HYNÄÄN UUN UNTTEN o Hgo h y Coygh öyy Fd Oy X X SSÄYS YESTÄ... OHJ J OHJESOOSUHTEET... To j... To j... To, j... To j... To j... To j U... UEEN RENNETTUUS UONNOSEEN ERUSTUEN.... Yä.... R....

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

kivikoriaita h500mm VIERAS JÄTEKATOS JÄTEKATOS +135,10 +135,10 lumet lumet 5 svk asf lumet PULL-UP PULL-UP 31 AIR AIR WALKER WALKER jumppa

kivikoriaita h500mm VIERAS JÄTEKATOS JÄTEKATOS +135,10 +135,10 lumet lumet 5 svk asf lumet PULL-UP PULL-UP 31 AIR AIR WALKER WALKER jumppa h500mm kivikoriaita kivikoriaita h500mm 11 h500mm kivikoriaita kivikoriaita h500mm 22 33 44 66 55 77 88 10 10 99 11 11 12 12 kivikoriaita h500mm 13 13 14 14 15 15 VIERAS JÄTEATOS JÄTEATOS +135,10 +135,10

Lisätiedot

Pöytäkirja 3/2016 1 (11)

Pöytäkirja 3/2016 1 (11) Pöytäkirja 3/2016 1 (11) 16.02.2016 Aika 16.02.2016 klo 09:00-09:55 Paikka Mikkeli, H-rakennuksen neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 3 2 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 1/2017 1 Koululautakunta Aika 19.01.2017 klo 09:00 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Yöhoidon tarve varhaiskasvatuksessa 3 2 Työsuunnitelman

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira/Fanin Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira/Fanin Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 256 06.10.2010 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira/Fanin Oy 761/61/616/2010 STLTK 256 Fanin Oy Kuopiosta on pyytänyt lupaa Sosi aali- ja terveysalan

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA PÄÄTÖS Nro 1/1991 Annettu Helsingissä 31.7.1991 Diaarinro 1/1991

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA PÄÄTÖS Nro 1/1991 Annettu Helsingissä 31.7.1991 Diaarinro 1/1991 URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA PÄÄTÖS Nro 1/1991 Annettu Helsingissä 31.7.1991 Diaarinro 1/1991 URHEI LUN OIKEUSTURVALAUTM(TJNNAN KOKOONPANO Erkki-Juhani Taipale, puheenjohtaja, Heikki Halila, Markku Pohjola,

Lisätiedot

Rautatie on mahdollisuus

Rautatie on mahdollisuus Rautatie on mahdollisuus Pam flet ti Suo men rau ta teis tä ja liikennepolitiikasta Raideryhmä Suomes sa 22.5.2005 Olisi paljon helpompaa ministeriölle, jos RHK suostuisi ottamaan roiston roolin ja ehdottamaan,

Lisätiedot

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää A E l JUMALAN OLEMASSAOLOA V jl l l j Igl j l l l M j l l j M l l? K ö ljl p j pö l j pl j lpp Ol g l j lppj lp M j l j lblg Rc Dw j l H l pjl l l p l j DNA: j l l l S pl J l p l l l l M ö j lppj lp pl

Lisätiedot

Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT

Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT 114/01.00/2014 KHALL 30.06.2014 167 (Valmistelija kunnanjohtaja Kristiina Järvenpää,

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koulutuslautakunta 37 27.03.2014 Koulutuslautakunta 46 29.04.2014 Koulutuslautakunta 55 22.05.2014 Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koula 27.03.2014 37 Vuoden 2014

Lisätiedot

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913.

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913. .. - K E R TOM U S Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton Pyörä~ly-, luistelu- ja hiihtojaostohallinnon toiminnasta v. 1913. Pyöräily-, luistelu-ja hiihtojaostohallinnon jäseni~si valit tiin LIiton VUOSiKoKouKsessa

Lisätiedot

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki PÖYTÄKIRJA 1(10) EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS AIKA Klo 17.00 PAIKKA Pasila, tila 2004 KUTSUTUT 1 Salla Korhonen paikalla 2 Juhani Sillanpää paikalla 3 Teemu Tiilikainen paikalla 4 Tiina Hiltunen paikalla

Lisätiedot

Suunnistusliiton säännöt

Suunnistusliiton säännöt Suunnistusliiton säännöt SUOMEN SUUNNISTUSLIITTO ry Suomen Suunnistusliiton säännöt (Rekisteröity 19.9.2008) 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Suunnistusliitto ry. ja sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

RATKAISUT: Kertaustehtäviä

RATKAISUT: Kertaustehtäviä Phyica 1 uuditettu paino OPETTAJAN OPAS 1(9) Kertautehtäiä RATKAISUT: Kertautehtäiä LUKU 3. Luua on a) 4 eriteää nueroa b) 3 eriteää nueroa c) 7 eriteää nueroa. 4. Selitetään erieen yhtälön olepien puolien

Lisätiedot

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 69 18.09.2014 Kaupunginhallitus 375 29.09.2014 Kaupunginhallitus 383 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 61 13.10.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 92 13.11.2014 Lausunnon antaminen

Lisätiedot

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 161 06.10.2015 Ympäristölautakunta 222 26.11.2015 MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

Lisätiedot

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS)

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) Selvitys V. Luhon vuonna 958 suorittamasta kaivauksesta kivikautisella asuinpaikalla Tuija Wallenius 989 Vuonna 958 Ville Luho suoritti tutkimuksia

Lisätiedot

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin Ympäristölautakunta 36 28.09.2011 Ympäristölautakunta 44 02.11.2011 Ympäristölautakunta 49 30.11.2011 Ympäristölautakunta 39 09.10.2014 Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus,

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 19.9.2010 PÖYTÄKIRJA

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 19.9.2010 PÖYTÄKIRJA F.C. Barcelona Fan Club Finland n:o 1426 www.fcbarcelonafinland.com PÖYTÄKIRJA VUOSIKOKOUS 2010 1(3) YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 19.9.2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokouksen avaus Jari Pekkola toivotti jäsenet tervetulleeksi

Lisätiedot