Hyväksyttiin edslliasn, 19, pidetyn kokouksen pii MUcirja.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyväksyttiin edslliasn, 19,12.-47 pidetyn kokouksen pii MUcirja."

Transkriptio

1 1. TOMTSTBLU J1 URHinnilTTTO L okiin nan k»kcu« , Pöytäkirja, laadittu 3uoa«n Voinipt*lu ja TJrhailuliiton työvaliolnjfcnan kokukaessa, joka jpidettiin taatikuun 2 päivänä 1948 Suemtalaiaellu nuhilla. Kak^ukiassa»livat s&iipuvllla liiton puheenjohtaja Y.A.M. Karikoski, työvaliokttntaan jäaonot toht. Tanner, aosiaalijohtaja laakela, tuma. Salmenkylä ja pääkonsuli Himberg, toimitusjohtaja Santala ja osaatopäällikkö Korpi.Pöytäkirjaa piti allekirjoittanut, L N»Ui8<n koko-ofcsen ;n lllttj-mineo Hyväksyttiin edslliasn, 19, pidetyn kokouksen pii MUcirja. 2 S. T^rkaatettiin 3uoBwn Naisten liikuntakaavatusliiton laatiaa sopinusehdotiia ja päätettiin vielä neuvotella sanotun liiton kansaa liittymissopinukaen 5 ja 6 kohtien jahdeata. Seuraveren perinnästä e«akauttiin sovitteleva kanta, jenka mukaan 3N aaa periä jäaenmakaua seuroilta, jetka je kuuluvat sanottuun liittoon, muttei vuonna 194ö lihon liittyviltä. ";» -ii m ke i.tl E. Pou^al- Vahvistettiin sopimus, jolla neiti Eeva Poutiainen oli ^{vojfel^lri kiinnitetty liiton palvelukseen naisurheilunjohf tajan». i 4 5. TarkastoÄiin plirisn mallisäännöt ja hyväksyttiin ne, pienin muutoksin, joiden suerittaminen jäi allekirjoitta- n aeen tehtäväksi, j^uetuksesta pyydetään piireiltä ja liitoilta lausunto mennesäa. r jiminaa» teäat. ri.!kalaa Aroa ^ ^luklmt» Käsiteltiin järjestöohjaaja U. neappaiaen cekemau ehdotusta seuratoiminnan käsikirjan kustantaalaesta ja pää-. tettlin ryhtyä usuvottolemaan Kivi-yhtion ksuiasa kirjan icumtantaax M s ta. o HyTäkeyttiin maimt, L. Pihkalalle hänen bo-vuotispäiväaään Jätettävän adrea-sin aanamuoto ja päätettiin osallistua hänelle annettavaan lahjaan enintään ^ markalla,actreeain jättää hänen merkkipäivänään lähetystö, jonka uedeetaa tyttvaliekunta ja sen lisäksi yksi C7:n edustaja U t e -

2 2. lläi«t«ri pihjcalaii» 1^.1.4d piatttaviil» kansftlaltipäi- ttlllslllä valittiin Uitan pu*lut«i pui-iuaaan «versti tmik«aki» pankinj«htajs Ar* ja tahttri Tannar. 7 S. laaattlln, atta taiainnanjahcajlan nlnan yhaannulcalata- nan ali jatatty sääntökoaltaalla. xalionkaratua. ^«utaimiaaa, ö. Taltattiin, attft ylaisan palkankaroiuiatan paruataelia all liitän taialbankilöldan palkjcaukaii^ 1.1.bhtian karaltattava i>t >ij_la. 9 S. PMätattlin julkaista liiton tolmaata Olyaplateoksen V oaa ja Suurkisoja selostava taos. Talvlolyspialalsla selostavan taakaan tolalttajian tladustalu jätettiin toimituajohtaja Santalan tehtäväkai. 10. rtl». Oaaatopä&lllkkö Karpi alusti kysymyksen jokamiehen urhalluata. Tähän toimintaan pitäisi saada mukaan sellaiset hankllöt, jotka eivät ole varslaaisia aktllvlaia urheilijalta ja mainittiin sellaisina liikuntamuotoina, jotka sopisivat hyvin tähän tarkoit\ikse«n, hilhta, voimistelu, uinxx, karho- ja ratkeilytalminta. Kun ali lisäksi todettu, että Suomen Latu ali harjalttanut lajaa jokamlehanurheilua hillidan muodasaa ja että se ali ajatellut liittymistä SVUL:ään, Jätettiin asian edalleenajaminen toimikunnalle, johon 3VtJL:n edustajan lisäksi kutsutaan urheilun, hiihdon, voimistelun ja suunnistamisen sekä Suoman Ladun edustajat. Toimikunnan kuttou kakoan SVUL. Suoman Voimistelu-ja Urheiluliiton nimen suunnittaleminan aallaisekai, että siitä ilmanisi liiton asema kaakuslllttana jätattlln sääntökaritaan tehtäväksi. Vakuudeksi: 7 V/ ^ mssnt

3 > aryulitt tyot»llokunta POyUJtlrJ«1»/ -'*B. Hl» 8. Kdalilsdg kukouk- MV Uki rj to BynnHiymiDen. raitli TULia tuklmiaa- Tirjiita. POytKklrj«, laftdlttu Suentao Vol- Bist»iu- i» Urhslluliiton tytftaliokun- Oäa kokoukmssa, joka pidätti in Uitan toimituajohtajan Tlrkahuonaasaa parjantalna, tammikuun 16 piott Kokoukaaaaa olivat aaapuvllla tyotallokumian Jäsanat tobt. L* Tanaar, sosiaali Johtaja A. Kaakala Ja Tarat. Saln^nkylft aektt tolmltuajohtaja Lauri Santala, osastopiiälllkkö R, Koppi Ja talouspäällikköaa Pkimsinan. Pahatta Johti Tarapuhaan- Johtaja toht. Tanner Ja pöytäkirjaa piti allajur Jolttanut Hyviiicayttlln adallsaan, 2/l-48^pldetyn työvaliokunnan kokoakaan p«yuklrj«. TalauapäKUlkkö S S. PiilTailtilsen aalt/ksen parustaalla todattlln, att«talouavaliokunta oli auunnltallut kilpailun JKr>atäBlaUA TULin ylalamerklsttt Ja atttt Suouen TaldapllrtKJäln Llltta ali ahdatukala arvosta laman almena nyt taiteilija BOrJa Baokmanln Ja Ornamo puolestaan taiteilija Tapla Tlrkkalan. jrotallokunta byväkayl talouavallokoonan aluatavat tolaaaplteat saktt nloasl adustajacseen arvostelulautakuntaan toht. L. Tannerin Ja sosiaalijohtaja 3 5. Kaskelan. Talauaptlttlliy^ite salvlttl taloustallokunnan suurinltolmaa SVULm taklmlaajmrjaatsn luomlsakal. Kaakuatalun kuluessa todattlln, ett< parhaillaan kttytttue olymplakarttykaalla on tänk ajankohtana annettava atualj«ja attk auurlllkapllrlt ovat nyigrlsln kovin yli- l-.i

4 uuamsm Ml «hthvkmms trimtm famtttom»vimlmlmu.»»m WMMM M. Ji yy«kumilhft fettmicm MlMlM««! fimillumittm h«r-»ajf-i»*- felm^a 4» f» Mt«««. «. Uni Mtm UM1MM««UUMMMB forts luttlltitmtolblmmm «UlMut«««! ««««MM. ÊwimiUim ^Tikayttlla allu vamuimcxi«. HM ill> «M JiAMlivi/k mbimäimm tmnvllm» piétuám k«vt%f<mteiu. fenmlinillm«. «M tolmmpmom»miiittuvm têfi yh f L <9 mp»ofi^af JS l. eeeelepisllitti btvm «iiatttia«* MU Mr >es#*eeet*a yém ailmfiu «artaa teallaaa tei^ to««- ja MavMMak^iaa* ja M^k^rttiu aa. amiia «amtttia Maaa <ara»n»aa a Mkftotuvà^ai M.OOO aarkkaa. itojaataomatoa m UM UlmimUmm to. toetteaaeaaa atottava /k««ra kaavatataaaatoaa. k jmuim. MHi 1. Xiiîir tma«liu, ai ala aua* Mr Ufta mm imia ah aamt.jaa /ktolaviai.ta at kiia«alm a MMataaM Ja ymtow a Maat aafctoaaaa alkaaa UklMl V. nuámum yataiaüiaaa»laaaiaaaiaaaa aautottaaamt/kaaa NryaS kivj«laratmmrkwaaatla UMai, a«m tvmam M». fvvitaa«ruetealaleaa arkaliaiit»- to M 1 UaaaU telaiva r«ia«ataiu*iiatoa ««Ma ykvm. rtfcaaaal aa. raitlamvwa ja i«m aeyisewa lamatoaiia m /ktolateislaewee fftoia feavaa aakt >«ua m ^aaáa m iltitojaa «tumaai /àmi«toimamaa»i>iik«iaaa rt i

5 nrjelhl: BHUHa %m»% äo K«t tmaklmlul MptMMPMiMil. m Ult«a MiwwpMlilkM «U «Un toll MM M»- íamíia Ut it. «r Mama, 9«ti««tiu mm«agt àxi M mi 1. teiimilliiillt«««u aámlmmia MBUt ffuli- at.ooo MVkM llml»a ««imca ftácttkalm««! ««1 MMMA- miaiu k*lmiijuáu. m*««u «tatmalaiatorlt m«u««imtlt^m«* lé.ooo mrkktê», aiakft UalMl»mm«wllltt* «U «fuuxl* M«tBUt at.ooo MriUM. t«mni*m 000 Vi M«Ma HlvkJMlAttiAitM MtMM UMt mmxlm 9«ftta«%lU iáu» toin Ula m1um «m M<aa. %«U1«M Ml«k«l TDLiiM tolaam«il«m «vm««««a, >M M aat- J f i M. ÍC luia taiwim au aioaiavaa»! 1 tlatea- DCSiBnLili' «alh amiilatalaife» tua«! lasttm ia aitlt» M tola- taa BarM mi «m m MwaaltaltaM MT«Aj»aam ttoium. 1»«kMtoltaBM aal««««feata«! ^«TalisaMata. m M a«ml tum mau aaa «m «latlam Ui^mmm! takia Wii«iaM «ttaim J» j«amaftmii«. m «to ««M am toll Mtiala«! '.«Kaail to- lia «Hr^iaieieaaHriwa/àtoyûea». f k. Takut ica ti íááfé* 1 'i' A

6 flwua «fmilokiiit«nrtiklf i«l/i * 999%ákirim, itméitu SuoaM Telal»- ui»r ja OMclUilltoa tjrvvtilokiuma fe*- te«km«m, jelm ««Mikuua 11 fil^a«ms. líalmitocm«jeliu pttihtm liitoa yamaajoataj* avavati T.A.M. Karliteakl ja auvat kalwtuaaaaa «aapuvüla t t «/ vallaiauyiai Jiaaaa«toatart U Taaaar, oalaalljakiaja A. KaaJi«la Ja taeaarl A«Salaaaiqrll, tolaltaajoata ja l. SaataU Ja osaatoy«iluttl. Kavyl. NjrtiUlrjaa»1. %i ahaklrjalmaavt. t'! «klrja. U l»«aluma U/l pl«a«ya kojcottkaaa féjf- iil rutattua aimttaa Mavatua- Ja tlaaeltaavailoicubaaa lal vallatuatailojmaaakal. lil laataataltlla Uittajaa alhtaarlaa alaaaa rhdaamumlatatta^aaata ja pmtattlla aalttk«, attk kalatk luytattälalla alaltgrattt illttaalktaarl. laittbiibtijj ^»ftii tmmát iii altattlla valkiaaafattoitoa Maaava aaplmiaaadottta ja ymtattlla al lakirjoit taa aa. KBaltaitlla aaaratolalaaaa lualiurjab kavlttaalakjrayja taitlla aliaaa taialmaaa attft. Haa kirjaa oa pl- atti«maalaaaa jaataafttattaft. ai mntm alia» ala tar- j j t*law»äaiuaba paltta faltatttu auuttaa pamapal haulaam» Mttalttlla allml M.OOO aavkkaa kaoaauéaa i ',.

7 . il MM, atidl M ill toa vallat«*- f proiacaaáanaiiiuiuftiaa. ifcrmiitii vrwi'i- y. Kaaaaiaáanrhaliiu Miattalarahaatoa «ftiu/kaaiu aaal Akatcasla«Oftoaüiillltt» palaaitmutaaa "JokM aftlaaa volalatatoaujalaan" palaatm- ja XatntUmliiiuiajM pait Wal aakaá iojooo aarkm avuatimu, allcá phälattlla a«allllml al taata rabaatoata aaojalia i afoaiu. VaJtottAaital i / ) M

8 .ybj^m tyavull»kuutit i-iythklrj» 23/2-48..i 4 rurtutivja. lim^mu Suaun V*l>xat«- lu. ja tnrk*liullltm.t riivalx»ku)uhut k«k«. ukmsm,. j«ka yt««ttlln h«likik.2; p,iia U*m«n Tya»ant»jan K«iku«lilt*n hu»- ntuatmaa.akmücmsaa»livat aapuvllla tri L. Tannar»JaJka tali^ PUbaanJahUjam. aaala*lljahtaja Akaall Kaskala, pkllkanaxai krtm Hlabarg Ja lafpupualalla kakauata Uitan»uhacBjahtaJa av.v.aj. larikaaki. talttalijkni talid tala. Jaht. Santala ja llvat kakauksaaaa llamkal aaapuvllla aa. plulll. Raina Caryi «elci allakirjaittasut pttrtakirjan ylthjmaä. 1. Rrvikayttlia adalliaan flaatyn kakaukaan pttytttkirj». 2 S. Harkituin, attk Uitan anaiamrkki ali aaatu apattaja J. itkhaalla RantaaalMlta. 3 S. Ta«attiia, attä altlavaraiablniatariv ali antanut kialtalaan f«kt«kaen 3mta ja mtn jrhtaiaaati takaiattän ana- Bkaean na. urhailutitalin varavafaana paruataaiaaata talaukaianaa tukaaiaakai. * 4 $. ladattiin, att«aaiat. lamri Pihkalalla ali htean tigrtattjrttän 60 vuatta Uitan alalttaaata ayttnnatty prafaaaarin rraalai ja attu yoraf. Pihkala ali liitalla lihattänyt kiltakaan aarkkip«it«all aaaaaataan lahjaata. 5. i-iata» Uitan aduatajakai Suaaan RuarijMjärJastöJan KAuatajlataan valittiin aaaatahälllkkö O. Kupiainan. ( f. 07 Talkkauataiaiata Abtn hallintanauvaataan vtkai - 4d»Uttiin Uitan a«natajakai raratua^rit A. SalMnkyl«ja K. FiUiaan aaka aaaiaalijahtama A. Kaakala. 7. Tarkaatattiin ja kyrttayttiin kaavatuaoaaatan karütkau- «an talattaarria, jaka piättyl aarkkaaa. -- LuoX t»> 8 S. féiucauatalaiatalte Tilaa vuatana aauduista vaikkaukaan hualt^anrauatan varaiata pmitattiln Paattpallallltalla auarittaa vaikkauakahtaikai hyvtlkaytyiru kuttáaata attaluata ja kab4aata attaluata k 2900t- ali yhtaanaä 1 1.1

9 35,OOOf- J» SuwMTi JlUUti.kktlilt«!!«kahdesta»tttluata MTlckaa ThAlatynaet kiwalahitt alivat ilacittancct auunnittel«- vanaa kuvalahdan j\ilkaiw i naata Lantaan alympiakibtlata ja Urjaimaat liltalla 10 i lah4«n «yyntihinnaata ahd«lla, attti liitt* kaakki julkaiaulla pf^rinkäyttölinran.lahden hinmlc- 1 ali auunnitaltu loot- kafpalaelta Ja ayynnin auuruud«kai KhinUULn kpl. Kaakuatalun jälka«n p«*tattiin kuatantajall««aittä*, attft aa auarittaiai liitall«j*ka 15 l«hdan ayyntihinnaa- U tai aiht»aht«iba«ti takaiai liitalla vtthintättn 200,000 arkan tuatan. 10 S. Taiaituajohtaja Santala aalaati Olympiata^kaen kuudennen aaan kuattmtajfllata kaakavia neuvattaluja ilmoittaen, attä aarjan aikaiseapi kuatantaja fernar Söderstrda Oy «i halua kxiatantaa p.a. St.Maritaln Ja Lantaan kiseja kaakavau asm*. MikMli naurattalut ajrva auittan kuatantajicn kanaaa «irux Jahda tulakaiin, valiekunta «li aitä aicltä, attä liitta itae kuatantaa taeaaarjan kuudannan»aan. il ^^^»«uatg' 11 S. Päätettiin, attä liitte itae kustantaa Sueaan ouurkiaat taakaen. Josta tahdjm auunnitalaan aukanui otetaan 20.00C kpl. painos JulkaiaukuluJon noustaasa toht/jon laskelaien likaan OOOt-. Tooata, Joka Julkaistaan vain sidottuna, laskattiin onai tilaasa saatavaa as. aaurojen välityksellä yydyksi kpl. Ja sen hinta oliai 535t- kappaleelta, Jassa tapauksasaa taokaesta koituisi arviolaakalaun aiikaan n. 3 BilJ. sarkan voitto. Taoksen painaa Sueaalaiaen Kirjallisuuden Seuran Kivipaino Oy Coskuataltiin laajasti liiton huoueustokysyayksestä Ja todettiin aan käyneen siotäaättöaäkai. Asiantilan korjuamiaeksi ollaan oltu yhteydessä Teknikkojen 3ouran Ja Kansanaläkolaitokaaen» Joilla oloamilla on hankkeilla rakenta- lapuuhat. Lisäksi todettiin, että Helsingin ürheilutalouakyayays oa uudelleen tullut ajankohtaiseksi. Cun oli poriaattaesaa päätetty, ettei liitto aisaäan tapauksessa aana vuokralaiseksi aihinkään, vaan hankkii «swn ajamukaison huonouaton, lykättiin aaia seuraavaan 1 i K»

10 R«laln«ln piiri «nai llltelta rkan ftliuui uma- taruumiltelliram h*nkjilalala varten. Kun llltt* tmkln «n tal«ud«lllalmnl mlkcukalaa* Ja kun lainanant* f Urilla liaäkmi. «n parlaattoalunan kyayaya, f««ttl työvaliakuntarahtautimanaaukman klaltaiaeati. i. U f. u S. TaiaituaJ^taJa Santala ilaaitti, attm Opatuaalnlatario ali ValitkauavaraLata ayttntänyt liitallama taiataiaekai 9 Bilj. aarkkaa. 19 S. Saaain ilaaitti taia.jah«. Santala, attk 7altl«yaraln- niatarl«ali auoatunut liittämä anaaukaaen, atttl na lah- Jaitukaatf Jatka ailla nahdalliaaati annataan Ja avat auuruudaltmta rakintmte aarkkaa, arat laadultaan aallaiaia, att«lahjaittajat tttyt«tty«aa arinaalaau alnlatari- a kirjalattaa«aalaitut ahaat, Taivat vtthantlul M varanalalalata tuiaiataaa. b S. Tyfivaliakunnaa aauraava kakaua pilatattiin f itää aaaaaaa paikaaaa aaanantaina, tulavan aaallakuun 1 yinll kla 16,90. Takuudakait f < Offo»imilllnan. 1 1 S -

11 guomm TOimSTlUJ- JA 0MUJT1O TySTAllaltua««p.k.i* 9. MytiklrJ«pidetty SUOBM Volaiat«lu- Ja Drhallulliton tyota- lokunnaa kokoukacasa. Saapuvilla oli* rat fuhaanjehtajana T.A.M. Karlkoakl aakk k. Kaakala, A.Hlabarg ia L. Tannar JiaanlnM. SalttaliJ&ni tolal L. Santala Ja psytiklrjan pltäjinm alla> klrjelttaaut. 1 i HjrvMkajritlla ««alllaan kokoukaan pöytlklrja. 2 S TDLin Halalncln pllrla anoaua tolmlatokulujanaa korettulaaksl akiata akiaaa hylmttlln. 3 $ smia laakl-pohjanaaan pllrla anoaua palkata yhtalnm tonallatl SLia k«aaa, joka aasalla loialal SlLia a.o. pllrla ohjaajana hjrräkayttlln kokallualalaaai. SVUL ottaa oaaa kuatannukalla aktlla kuukautta kohti,ali l/3tlla. 4 S OrhalluoplatflB anenua aaada 8fUL takaaaaan 3 alljoonan arkan laina Saapo-jrhtlSlti uutta haakllökunnaa rakannuata vartan h/vmkajrttlln rtalalato-kllnnltyat«taataan. 9 $ Aulaason pllrltolalntapmlvllla päntättiin ptjit kustantaa kiaaa. fllrlt kuatantavat puhaaijohtajanaa Ja liitot odttstajanaa. Farillkolo aakaataan kaikilla. Ohjalaa plltll Tartm hjrväkaytti in planin auutokaln. < i.a. KorTan aalatloata kiijrtlin ylalakaakuatalm, Jonka ykaltylakohtainan kmalttaly JMtattlla aauraatlln kokoukalu. fakuudakal J M

12 Uj HfTäksyttiln edellinen kokoukeen pöytäkirja. 2 Pöytäkirja, trtty ouoimn '/olmist«lu- Ja Urhellullltcn työvaliokunnidi cokoiilcstbsa 9,2,48, kokouksessa ollrat BaapuTllla puhien johtajana 1. Tanner, jäseninä :alfljflnkylä, 4 A, KtBkel* seldi 1. Santala ja R. Kor- f pl. Allekirjoittanut piti pöytäkirjaa. Dansk draetb-forbundln kirjelrän johdosta, joka koski n,s. /aelleekobitean isännyyden aiirtymlbtä S7Ul:lle tänä Tmoniia, päätettiin tiedustella a.o. mailta onko näillä kokousta v.rteii asioita, joiden Tuokei pitäiai kokuontua, layäntei»esisä tapauksessa ahdotetuaa fiuobl-hiotsi ataottolun ajankohtaa ajyakuuasa. LJj. luettiin '/aition Urheilulautakunnan kirjelmä, joaa liittoa kehoitettiin Talitsemaan aduetaja arroatelemaan U, uomelfiu Urheilun Hietorian ja oaa«vtirten. Tehtävään viilittlin maist. Toivo chkola. Todettiin SVUXin mervklkilpailu ratkaistuksi, josst palkinnot jakaantuivat: lp. "U. i^entti* Tapio /allioja 2^,000;- p, 'stadion* > Unto iiarttula lif.ooo:- X p» *Sepp«löid]rt kentällä*. Tauno Rl«! 7.6cO;- ja lanastettavaksi *Kenttä, kehity» ja liitto* «/öinä Puustelli e.<-00:-, Talouspäällikkfl velvoitettiin antamuan kustatinusarvio markin valaiataaisesta. SVU:n toiseksi järjestöohjaajaksi kiinnitettiin Keski-Pohj&uuan piirin tolm. joht, Uato ilalajv, ja toimiston tehtäväksi jäi palkan äärääaioen...

13 i-ii 3V0l:n uuj«n huoiwueton haakhlmli»«jätettiin kmka tf»<n JlMutlli ni»fc«r lllä oli ollut multa ki hkb ollut kokouksessa läaaä. pöydällä, a.ainnltélala l -il lootoon kiaojan lippuvaraua Jätettiin toimiston tehtäväksi. Suur-isToa piiriä eaityi^^ngaalamnan Kisallijain Liittokoacrassi päfttsttlln järjastäh syksyllä, allel fml laa-kcal taan kokotusta pidätä. U a. lm9:n piirijuhlien järjastämiatä vartan aaetattlln tolmlkubta, Johon valittiin lehtori Väinö Lahtlnao, koul. ohj. äaito Palalo, 1 edustaja J toll:3ta Ja oaaatopäill. italno Korpi kokoonkutaujana. rankaiseaiaakal 3VU:n toiaasu«koaka k.o. seura oa syyllistyi^t Jan Tastaiaiin rikkomuksiin, päätettiin ottaa a.o. seuz^ta ensin selitya aaiaata. UJu Lahden piiri oli anoaut S?Ul;ltä arpajalalupaa.kokous ei sääntö- kataoant Tolvanaa suoatua yleisen arpajaisluvan han>:klmiaeen, vaan oli piirin tyydyttärä arpajaisiin, ilji 3VUl:n tilibpäätä8ehdotukl;et Joihin riittää naaherran lupa. Jätettiin tvk.n Jäsenen aalsienkjrlän perustsallleesti tutkittavaksi Ja tvk:n puolesta hyväicsyttäväksi. ilui. Suotaan -uheopiatoa kannatuayhdiatykaen»-«4kokoukseen vir» littiia 3VUl;n eduatajakal osaatopälllkiiö a..urpl. r.1

14 11. 3'/Ul:n uud«n huoneuston hank)clmln«n Jätattlin pöydälle, tobk;«tt»<n jäatnflll Himber lllä oli ollut muita Sirannltelmia iki hän ollut kokoukaassa läsaä. lilttokongr«38i pääteltiin järjestää syksyllä, tllai rmll«8-koadt«an kokcoista pidetä. L JLl T. l»49;n piirijuhlien järjestämistä varten asetettiin toi- llcuntb, Johon valittiin lehtori '/äinö lahtinen, koul. ohj. aslco Palolo, 1 edustaja l tlll: st» Ja osastopääll. Heino Korpi kokocnkntaujana. ULX Lontoon kisojen lippuvaraus Jätettiin toimiston tehtäväksi. ili* 3uur-ÄaTon piirin esity^-liangaalsimen Kisailijain rankaiseaiseksl 3/U:n toimesta, koska k.o. seura on syyllistyi^srt sääntöjen vastaisiin rikkoimkeiin, päätettiin ottna a.o. seuralta ansin selitys asiasta. iuu Lahden piiri oli anonut SVUL«ltä arpajaislupaa.kokous ei kutaonut voivansa suostua yleisen arpajaisluvan hankkimiseen, vaan oli piirin tyydyttävä arpajaisiin, Joihin riittää maaherran lupa. 37Ul:n tilinpäätösshdotuk^ist Jätettiin tvk.n Jäsenen Salmenkyliin perixstasllisesti tutkittavaksi Ja tvk;n puolesta hyväksyttäväksi. Suonen -uheopiston kannatusyhdistyksen vuosikokoukseen valittiin ävul;n edustajaksi osastopäällkiiö ii. Korpi..

15 KauMntanhulllton kutsuun koskiso S/U:n adustuata a.o. liiton vuo8lkolcouk8«38» päät«ttila nstata ki«lt«lsti.! T«paturn»torJuntaybdl8tyjCö«n tarjoujcaean 3VUl:n llltty- Blsakal k.o. yhdistykää an pä&tattlln vastata kialtalsastl..a. korvan muistion käsltt^y Jätattlin pöydrlla. Pöytäkirjan 7akuudaksi: l,.t

16 4i m PöytMklrja tthty smjn luttohallltuk«*n tytttallokun.4ui kokouka««- a 8.i.4d* LäanK olivat puh.johtajana Xaorlkoakl, JMaanat Auumt Ja. dalmankarlk aakft Santala. Allaklrjolttanut ielal auitacrliut. 1 i!«ikkauat*lalatoa aanettua irti 10.i50.000t- lalnanaa ptffttattlia lyhaatu lainaa 2 ailjoamdla Ja loppuoaa pyytu «aaittatakai. a S VakuataayhtiB Pohjolan tarjoua Lttntiaan Puiatotia litn kiiatoiatiia liaatakbattaiü.aakai 4 ailjoomlla päntättiin hy- TCkaytt, 10 Tuodaa aakauajalla allaa 4.idOt- kuukaudaaaa. TK- la Jltlkaaa k*a. kiiataiato aa Takuatatta 17 ailjoonaata aarkaata. l S Malain«ia piiriä aaoaua karottaa taiaiatoallkrmrahaa kuukaudaaaa 2X>C akiata $000 aktaaa ptuttattiia hyrtucay«. 4 S yrkla ilyliitsa aaitya hurivaron alantaalaakai p&ätattiiu aataa Taltian Orhailulautakunaan hoidattavakai. 9 S SuMiaa OMiailulahdan SO-vuotlaJuhlapäiTtflliailla valtuutattlia aduatajakai taia.jobt. Xauri Santala» Joaaa Ulaiauudaaaa hiaan tabtkrskaaaa anaattiia luotuttaa SVULta aaaiaaarkki taia. Ba«o Talpakaalla Ja teia. Harri ELJankalla. «S Orhailutalaittajaia karhaa pftirian yhtaydaaatt p«ätattiin tarjota p4u.t«llinan, Joaaa yhtaydaaah pid«t««n SVUtn tiodeituatilaiauua. Saaaaaa tilaiauudaaaa pttiitattiia luoruttaa SYDLta aaaiaaaikki toiaittaja Eaaia Sarán'illa.Hbltata, tola. TKiaB Marilliaalla Ja Sula Laakkaaalla ÜStata^toia. Kikko Ukiaalla STTtata, lailiaiaja tiliha M lnllaalla Tlaiatvr tuwbitrii 7 i SuMiaa Suorkiaojaa auiatoplakattion Ja -aitalion Jako- «ilaiauua ptttttottiia pitll 5.;. koakiriikkona klo 14.oo lataili Kttipia Juhlaaaliaaa. S S Lapia piiriä toiainnanjohtaja Karppiaan aiirthalaakai Kaaki-PohJaBB«aa piiriia p««tattlin adattaa Eaaki-Pobjanaaan fiiria laaauntoa. ' U

17 9 S U»la llaa pttatattlla aakam 1^4.48 llhu«n Lapin j» Ltaal^ahjan piiri tvlminnaajoiitejul«.. i 10 SuoBM UrhailnapiatMi bnnatu«omkcyhtlbll* 2 Biljoonan laiaaa MMiaalui O/t Taikkauatoijalatolta ptttftatuim antaa STULaa takuu* U MankllBknanan palkat aalativkallljaln kohdalta puttottlln korottaa 1.4. luhtlan tolaituajohtkja Santalan altttaällk tavalla. 12 f Jbrjoatitalhtoorl Otto MMkoltlaon oroanonikaoon pmktottlin uoatiia Ja nliilttla hlnon tilallooa ylioppllaa Pauli 3wanljunc ' akta kuukaaalpalkalla. 13 S SouraaTa kokoua pä&tottlia pitltk klo 19. PVytäklrjaB vakuuaokai Raimo Korpl^ K.l

18 oomu foxmismo- a i loo&itto /T.4.1fa. 1 s HrNkajrttiiji lmb«m iallli 9 Ut m i a Mrkia hjrvtk^alnmi jtttcttlla llittilmlli«uk«m péé flirla «lalnomgatotejaiul mllttiu mixmmämtä wklj M ^ 9««M fcaalatvltuiltmi ailitmn Kaij* lyhamb, wrall«ultauitemutoja M. limilnmi. 4 1 Um1^«ÉJM fllru immllavant ykt. ar.oooi- im^fvuim ^ i r U mmuícmb yhtcn«mrta«. Mljrla afeia «ím-«mmuj(mm «1 vcltm aumtua. «la kaainiallltaa ka Uit Maa ja lisait «awi, a«m aéaataj Jaa«a JahtajatauraMill«, ^ vaaniaamma ayäfa«- S. J«rjaat«aiijaaia tappalaan daiaa-andaukaaaa ylutattlla auoa- Jaa aaa4aaa kalaaaaaa tyiwallakunaaa JKaaaaa "aluaaua". Lain kaan 7 i karalia vakuutta «al «akuuta vaataan ja lal jw lyitáaa attaaa kuukaaalttala 10 i falkaata. T Oa.fi&ll. larvaa SG.OOO aarkan aatka-avuatuaaaoaua Hallaatlia, Balclaaa, li«laatlla aak«äkaaalaaavlaaa auuatautuvaa aflatomtkm «artaa, JAtattlla f r ^ ^»»» 1 «halita talijmb tla«aatalmaaa. «ika aamal.li fo^ia mltakaama i*l*en«aje lima Talataaa lauaunnoa jeháaata,»aattfailaata avlmllatalalttajlaa karhaa kuraa!ulalaua- «aaaa, lihatatmki 9««Ma»hai lal li talla kirjala«kjramkaallmi "Qiyi» SacMa OirMUallitta vytotra/t talaaayltaialla, Jatta tallaiaaa arkallaalma kakonaiauat ia rlkkava, vlralllaa«aa tllalaauaaaaa lakatta Ja Jataia urimllumotaa kahtaan t«lid«tty aua> a MlMllMalaa alaatavlnaa ai taulatulalt" > i if fe.t «

19 f imtuu auiattm" Su« Ftll»urh«ll»intto. u«- émlum uiui.% «LtM <>..^»11. X«ryl ttl» iwli» «éimtojajiai»... trtaikunto J«h«MU«im.tuia Mlvcatttvtt «visty*. 10 imtrmmwm k«k«umrjmteim. t«uk*ku«ui 7 fia«u* 19.o«, J«11»U J««k«UM ay»k«nrm auiaum" V«kuu4«JMl fmai (f S 1 i

20 VOMsmO- JA OBKiOXmO POltiklrJ» sm»«liitt»- k*llituk««a tyfivaliokuzuiui ko. koukacsu 7.5.4Ö kl* 19.oo SVUliB kmomuttoom. CokouJtaMM oilv»t llun«vallatainnmt VttTMuhccnJohUJ«L. JiacMt i.liak«la J» A.S»l»«nlijrl» liitoa t*lmitu«johuj» L, OMatMiUUiiUö R.Korpi j» tolbiatmlht««rl P.»MiilJunc il rlall«l. HjrviM^tll» «llimb,»4/4»iiatya kokaukaan pöytä- Mirim. t S. SMTMV«kokoM «llatslm a klo 19. i. imkuataltlla Korrtn aiatiosta jm päiulyttllilhan, M U otatmka Milla aaurmvma«kokoukaaaa«, Johon tellma kutaumm aa.pmlll. Eayiainan Ja Lahtlnan, kouluteaahj. Pftlala Ja jlrjoatsahjmja CMppainan. S4alllteini. tallia anaatmii k.a. auiatlo tetuatunlsta vartan. 4 S. Kaakl-rakjaiiuan fiiria tolairuwnjohtajakai valittiin TiitaaM hakijmta latfnatfitaijll Martti Rlrvl KllvlältK. TaralU Qlavl lakkola. 5. JtejMMahJaaJa KMppaiaan akin laina-aromukaan auoatutam, J m Cai^ipaiiMn haakkll vihintluia kak^l takajaa. Lalaa anoataan 70ft karalla Ja lyhanaatällb 10 ft palkaata. ( S. Oa.fMl. lorru Mtka-«vuatua ihik SC.OCOi- taataan..a. raha fgrrittutai aa Maan Oljavialaiaalta Coal taalta. 3 ryt M.yläll. Karvan llihatttalnan ylaiatarkkailljana Lontoo«klaoihln. 7 f. "Kallan klao J M " fohujakai mlittlia johtaja A. Kmakala, mralla oa.pmäll. KUylainaa. 8!. STUia ll.tt<aoka«a HUttattlin pitää lauantaina kaa«- toraa 19 piai aikaan klo 14*00. 9 S. LaatUln tllintarlcmtajlan lausunta Ja icaalaiataltila a M Johdaata. Pttfttattila kttaitalll Mlanonaiataa huoawutuk- Mt aauraavmm kokoukamm. t. t t ' E X

21 lo f.» 4«ttlin, «tu uamt lht»t «Hviit yllttänest tiltjuki, Jonte Jhdo«t«pMHtcttlin uitm «ston vftlmlatm Ml kokeukmtti mmnntmmlk tlllankilyttttohjcct smin J»«rlkoiallittojM ttlilut. US., Suoam»yrlilitllyllltollt lllh»ut»an Uhdlaatf «M «MttttfrliMläriykalM keskstulavan llaoltuk««n johiomtm klrjt kyajmykalai "(Mie 3uoami fyrkkallyliitte huoamumt, «ttä liitoa ihmm Tofl jrtkäima on «ntanut almn^m Ja valokuvana» Milaty«JulklMaaa llaoltukammi. koaklan aahun aalnoatuatat Oako RytkttM» ta* ollut tiatoinm niavnatt ja kuvanaa Mgrtöat«? " U Jahtaja Kasia la oa luovuttanut Lahdan urhallljaln 20 «uotlajahlilla SVULia aaaloaarkin fllritytfnjohtaja lii* VihMtalall«. vrati T.AJt. Earlkoakl antoi avuin Satakii: nan»lirin 40 T.JuiaUla STOLin aaaloaarkin hamaaalättkmri Utta Järvlaalla, aaaavilj. Ualkkl talvilla ja»tj. Klilo Paloaalla. PöytHklrJan «akuudakal Cu Pauli äaanljubc K.t t t. i3;,

22 TOM T ir.v. 31 «Ulimiim» rallokaat* 10 10/ Y0/tiklrJa llttohaliitukswi tyot*. lloicuiuiai kokuujiooata lvul:a buoaolatoa- «11.B.1948 klo Uum ollrat t«- liokuaafli imhooajohtaja ff.i.u. «rlkook.l J* JäaoMt L.Taaaar. A.Xaaktla, A.iaHmkjrlA Mkt tolmltuojoht, Santal«, oa.pa..ll. Korpi, lia«ksl ooaa allcaa oo. p&alllkot Biplalaoa, lahtlaoa, koulututjobt. malmio Ja JkrJoatOohJaaJa KeaQ)palBOB. POrtaklr.]«piti JftrJostOilhtoeri»»anljuac. itllim«kokouk vm uiatio. ia k«miom- ^slma kirja. looa klrjmt, rrtkayttha oaaliloaa 7,8.48 pläotya kokoukiaa pijytiklrja. #. t #. KHrfella laaja Ja pltkft yloiakoakuatolu "Korrtn mulo, tioata**, Joasa paaajrttlia «llh««, «tta oa. pääll. Korvolla aaaotttia tohtarakal laatia uual tarklatattu loulatlo. Joata paria uudaa tyovalloxuoxiaa kaaltttyn pohjalla iauo> doatottaiaila lilttohallltttkaolla Ja lilttokokoukaalla aluatua tai «altalaa aalan adollaan Tiamlaakal. 3 filrltol.laaaajobtajlon koaaloma-apulaiaia Tartaa auorlttaa SVUL avuataata 3-öOuO nk pllria kobdao. ialan tarkampl barklata Jttattiia toiniaton tahtäräkal. 4 AiataBnaakyajroQ^a JärJaatäohJaaJa KanvpalaaB klrjaata "njrhoilua luuratolmlata'* jatattlla pviyaalla. Ht.jarj.alhtaarl Kekaiaiaaa klrjaldan Jobdoata» otoratl Karlkoakalla Ja tola.joht. Saotaiaila pa&tattiia * «kaaatfft auomob Urhalluoplataa poolaaa. Jotta a.otila aaatalalla taalta tjrspalkka. ^i'takirjac Takuudakal M drrswen

23 TTHtm L titteli ituks fyötmllälnuit«. 3VUlfii llut.h«llituk- V n Tyovali«kvuu.a2 t»u_ trljt-rlfja 11/ ia. k*kuua 20 päivän«1948.saapuvilla ^ llvat vall^jouman puhaanj^htaja JariJc»«kl,v»ri^uha«njahtaja Tannar, JäsatMt Caskala Ja Salaankylä aakk llakirjalttanut Uitan taiaituajahtaja Santala..i 1 5. ' Rrrttayttiin adalliaaa jldatya kakauksan pöytäkirja. 2 S. 3u«Mn MikaurtiailtaliitaB päivätyn kirjaan jahdaata»äätattiin pualtaa liitän anmiuata saada OpatuaainistariUltä j- Mrkan auuruinan avuatua fuartan Uthailutaiminiian Oppaan Julkaise- ata rartan EiartakirJacnMl K 5A948 aukalaaati 3u«awn Olympialaiam CMitaa tolaa kuatantaaaan Lastaan alyi^piakiaalhin mm, kunkin ari lajin urimilulliaat kumiaitaijat.- Tätä ahjatta naudattaan SVUin aslanmal- at Jäaaaliitat t»i na. ytetaiatai»intavaliakunnat arat ehdattaneet amt humi ai tai Janaa kasi taan hyräksyttävikai. Cun Tuadan 1952 aljapiakiaat JärJaatatään Ralaingisaä Ja kun SVUl kaoaaintäliaiin JärJaatBihia kuulurian arikaialiittajan kaakualiittaaa tuntaa aialankiiataa, Japa aaalta aaaltaan an vaatuuaaakln Helsingin Qlji^iakiaaJan aakä urhailtaiislsta, attä JärJeatelyasieista, mliakvinta päätti ilaaittaa 3uflMti Olympialaisella laaltealle SYULtn pitävän tärkeänä, että liitte saa Cealtean kustannukbella lähettää Lantaan klaaibis kak^i sellaiata ylaistarkaatajaa. Jatka avat 'orbellulliatan asiaiden tuntijalta Ja Jatka lisäkai Suaaar. ^^uurkiaejai Jahtavina taiaihankiloinä easicvat p.e. tehtävään riittävästi edellytyksiä Liitän eduatajakai Buatain kaakuaurhailuliiten Jahtajakur»3aille Bssön uvbsiluapiatasaa valittiin kaulutuaahjaaja Sake Palaie Ja ääasb varaaishakaeaa asaatapäällikkb Oaae Kupiaiaan. 5 S. Jfttsttlla taiaistaa tektttvftsi valita Uitaa adustajat Kteaen DMMlluyalkicataiaikuanan päivätyn kirjalaän edallyttäiyiän, AalaacsUa pidettävään HHaaaaläänin kuatian urtiailulautakaatisn aauatajakekaukaaen Ja Halsiogin ylaiaen MatkailiJayhdistzicasn OpaakarhaD aaittalytilaisuutaea Halalaei.n Eaupun^ntaleaaa 2^ ia.!

24 2, «5. Sm* j»bdmto, Oy, T*ikk»u«Ul«lat«Abta hkulatxwuvvstm kakmfcmasa 28,5,1948 ktoitaullän kyayn^-i «nnakan luotuta«ia«ate «rlaaälatan avhalulaitaataa rakaanuaafvuatukalkal, TalkkauatfliBis- «klri llhän 8,5a9i8 pyyt tylhraliakmit^ kiiwauia«atl rlttalmriuin STUlta kaanaa p.a. kyayayksaaat. Cualtuaan Uakirjalttanavn, yktloa Jshtakunnaa J«Mn*n «Lmi- nuäaaa» aatafcan aalmt^mn aslaaaft, mlakunte «uhuutul «yönt«!- ail f.«, kyayaykaaan. 7 J. SuMMu Sutirtclaajan 13, HUvltya««tUiayMtSkaeaUi ««dat. tila, att«klaat taattiva* liitalla i25 auopuisen tapplan, Ta^atoaaa, «%«an alaaaaaa aahdaliauulrau p.a, «applan Jaka kakaaaaa tai alaakin aalttalaaea paltttalaaen Yalkkauatalmliuiaa «uat. «varailla, valakunta valtuutti allaklrjalttaaaan adalaankln haitaaaac aalaa, 8. ladattllb llltaa talaiatakartamkaen vuadalta1947 valalatunacn. 9 S. Uitan aaal vuadaatelauaarrlaahdatuata Ja ahdatusta jäa«aliitallla aoarltattavlata avuatukaiarta valalata im Yallttlln lastela, Salaaakylä Ja allaklrjalttaaut, 10 f. San Jahdaata, att«yktyaaat?a»arltahtaat «d i lukaa auarltta- Mkia STüLtla karvauata ormllijala kurlaa kftytthalaaatä klrjalahtlbidaa kaaalaaa» aalaa harkltaaaaan ja jatkakkalttalylhln valaiavallttila Caakal», 3al»aakylK Ja allaklrjalttamit. FSytAklrjac vakuudakali Talaltuajahtajat ^aistala. 1 r l r. i i\

25 rm Httthallltukatn Liftkunte 112/ «. Pöytlkirj«SVUi» lalt*olu»nituk8«««yttviili*)iuaaiui kokäults^au 37l1»a huomua- «a» Ufi.igAS aut»«i.kl» 13,o«. lakouk- ^ M olltot Kanä pijiaenjohttajiim ictiak«- la, Jäaanat l, Riabarg Ja Salnankylä aakä taimltuajahtaja 1. Santala, «a. p«äl. H, Kani. aa. skttl. A. PälviUttiaan Ja JärJaatöaihtaarl «rl P. F. 3wanljuii 3w%n] alhtaerin«. - - J Lta«iL»Mi. 1 S. rallaakamltaan kakaua alirratiuln pahjaiamiidaa Uittajaa TMtaiikalln najautuan anai vuataan. TMaän aijalla f idetään Suaial - Ruatal ylalnurhailumuiattalun aikana liitt^angraaai. 2 S. tla.l8juhlat. rit TlcseeB» 3TULta raaaalalajuhlat JärJaatatään kautta maan. 3 S. Eaakl-SuoBan piirin ahdatua SVUtn aeuratelkltaij^uiar-' kikal Jätattiia pöydällä. 4 S. käaltaltäväkai. 5 S. 4 Suoaan Ok>hailuapiatan liikuntanauvojakuraain appilulimn atuatuaanmua Jätattiin pöydällä. talä-pahjanaa^n purin ahäatua, attä ayäa piirian duatajat Talltaan liittahaultukaaen, siirrattiln sättnttfkaaitaan 6 5. Tiiyurin piirin aaaaukaaen aaada täyaipalkkainan kebm i ariilalnan, ai vaitu auaatua, ratin kataottiin, «ttä piirin aa itaa JärJaatattärä aaia. g^lbitsl ia- liitt(jr.al- -ria BliJlä ""«äiarvsuaäosea anaau». riaatsl ifuaaan 7 5. Luattiia Viipurin piirin ptjta Pakka Canoaen anania kasia^n ajaata, li kk palkattauista lobaata, ja uudesta tyttpcikaata kaakuapaikkana häaan uuai ketipalkjmkunlauiaii Haiaalaaa». Kaaälean-aikaan auaatuttlia, auiata aaioiata tullaan naurattaiaaaun. B S. jbfltsjea Haittiuajärjaatöjan Yhtaiataiaikunnan lähattäaä kirja kaakian aktiiriurhailijaia alkaholikäyttöä, urheilujärjaatäjan alkrtielitte»ia juhlia ja tilalauukaia Ja raittiuavaliatuata, annetaan aa. pääl. 0. Cupialaalle eaitettäv«kai adallaan valiatuavaliekunnalle Ja Jäaealiitaille.

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 19.03.2015 AIKA 19.03.2015 klo 14:30-16:05 PAIKKA Ylihärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 12 8 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv.

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv. TI E f as 8 5 5 pu ke lu pi ip iv - le / te AP 1 4 KI +8 8 +8 9 O le lem ht a ip ss uu a st ol oa ev aa rk ki ip met A L 31 6 L AP P LE IK S E T ei l y tu pu r u va liu m k u at m to äk i in u hl M 22

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

matsku 3 JAKO- JA KERTOLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 3 JAKO- JA KERTOLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku 3 JAKO- JA KERTOLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSKU 3 Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo Opetushallitus ja tekijät Opetushallitus PL 380 0031 Helsinki www.oph.fi/verkkokauppa

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 21.06.2017 AIKA 21.06.2017 klo 10:00-11:14 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja

LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja SYNTYMÄPÄIVÄTAIVAS (aapinen s. 114 125): JAKSOARVIOINTI, opettajan ohjeet Jaksoarvioinnin kolme ensimmäistä tehtävää ovat sanelutehtäviä ja ne tehdään

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yhteistoimintaelin 6 26.01.2017 Henkilöstöjaosto 9 30.01.2017 Kaupunginhallitus 37 20.02.2017 Valtuusto 20 29.05.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yte 26.01.2017 6 1.1.2014

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA Takorauta Tuote LVI-numero Pikakoodi 0753007 RU33 KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS DN 65 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS SK/UK SK/UK

Lisätiedot

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S 100 H a n n u P o h a n n o r o N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S lauluäänelle, kitaralle sekä viola da gamballe tai sellolle or voices, guitar, viola da gamba / violoncello - ' 00 Teosto Suomalaisen

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/ V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/7 1933. PUOLUE Et'. MI VAALIVOITTO YLITTI ROHKEE i MATKIN ODOTUKSET. Jos v a a lit o l i s i to im ite ttu vuosi s i t t e n,

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja Työsuojelu- ja 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 3 28.05.2015 yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus 10 21.09.2015 Työsuojelu- ja 3 26.11.2015

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 380 09.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy 1068/61/616/2011 STLTK 380 Botnia Scan Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Kiinteistönhoidon esimiehen tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen. Kaupunginsihteeri: Teknisen johtajan Tuomo Kotilaisen esitys 8.6.

Kiinteistönhoidon esimiehen tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen. Kaupunginsihteeri: Teknisen johtajan Tuomo Kotilaisen esitys 8.6. Henkilöstöjaosto 27 24.08.2015 Henkilöstöjaosto 34 14.12.2015 Henkilöstöjaosto 5 02.02.2017 Kiinteistönhoidon esimiehen tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen 133/01.02.01/2015 HJAOS 24.08.2015 27 Teknisen

Lisätiedot

Listalla ovat seuraavat kiinteistöt:

Listalla ovat seuraavat kiinteistöt: Kunnanhallitus 105 16.04.2015 Kunnanhallitus 77 31.03.2016 Kunnanhallitus 234 06.10.2016 Kunnanhallitus 147 11.05.2017 Kunnanvaltuusto 60 01.06.2017 Oravanpesä -kiinteistön (635-421-6-45) myyminen 561/02.07.02/2008,

Lisätiedot

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ.

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ. TIEHALLINTO OTJEH/J/ Tmi,,kjjwv Kirjasto Asiakkuusaapinen on tehty havainnoltistamaan Tiehallinnon johtokunnassa 30.9.2002 hyväksyttyä asiakkuusstrategiaa. Aapista ovat työstäneet Outi Ryyppö, Otti Haavisto,

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

Piiri kuuluu jäsenenä Suomen jousiampujain Liitto ry:een ja toimii sen liittokokouksen määräämällä alueella.

Piiri kuuluu jäsenenä Suomen jousiampujain Liitto ry:een ja toimii sen liittokokouksen määräämällä alueella. Helsingin Jousiammuntapiiri Helsingfors Bågskyttedistrikt r.y. SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA, ALUE JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään piiriksi, nimi on Helsingin Jousiammuntapiiri

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

6. KOKOUKSEN LAILLISUUSEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

6. KOKOUKSEN LAILLISUUSEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN (3) PÖYTÄKIRJA 5..203 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Aika Paikka 5..203 klo 9.20 alkaen Ideapark, Kokoustila Kotka. Lempäälä Läsnä Osallistujalista liitteenä (liite ). KOKOUKSEN AVAUS TaLVIn

Lisätiedot

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka):

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka): Kaupunginhallitus 114 25.04.2016 Kaupunginhallitus 135 23.05.2016 ELINVOIMAPÄÄLLIKÖN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN Kaupunginhallitus 25.04.2016 114 Oriveden kaupunginhallitus päätti 22.2.2016 44 hyväksyä elinvoiman

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3

c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3 c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3 e n o n c, i n 28.10.2014 S Ä H K Ö N H A N K IN T A L O U N A IS -S U O M E N K O U L U T U S K U N T A Y H T Y M Ä Mukana ovat Lounais -Suomen Koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen LEIVOTAAN YHDESSÄ Susanna Koistinen Miia Laho Kuvat: Jutta Valtonen SI-SÄL-LYS E-SI-VAL-MIS-TE-LUT... 2 PE-RUS-RE-SEP-TIT KAU-RA-KEK-SIT... 5 SUK-LAA-KEK-SIT... 7 MAR-JA-PII-RAK-KA... 9 MUF-FIN-IT...

Lisätiedot

Tampereen Naisyhdistyksen

Tampereen Naisyhdistyksen Tampereen Naisyhdistyksen Säännöt. i. Tampereen Naisyhdistyksen tarkoitus on työskennellä naisen kohottamiseksi tiedollisessa ja siveellisessä suhteessa sekä hänen taloudellisen ja yhteiskunnallisen asemansa

Lisätiedot

Hallituksen järjestäytymiskokous 1 / 2017

Hallituksen järjestäytymiskokous 1 / 2017 Hallituksen järjestäytymiskokous 1 / 2017 Aika klo 17.30-20.15 Paikka Neste Pälkäne Aapiskukko, Valtatie 12 (Tervapirtintie 7), 36600, PÄLKÄNE Läsnä Jaakola Pekka Jylhäsalo Ari, puheenjohtaja Heikkilä

Lisätiedot

MERKKIEN SELITYKSET. Kartta: Vt13. Parannettava tieosuus. Uusi tai parannettava yksityistie. Ohituskaistaosuus ja kaistamäärä. Kevyen liikenteen väylä

MERKKIEN SELITYKSET. Kartta: Vt13. Parannettava tieosuus. Uusi tai parannettava yksityistie. Ohituskaistaosuus ja kaistamäärä. Kevyen liikenteen väylä ERKKEN SETKSET Kartta Vt arannettaa tesuus Uus ta parannettaa ykstyste Ohtuskastasuus ja kastaäärä Keyen lkenteen äylä Nykysen lttyän katkasu Näkeälekkaus Aseakaaa-alueen raja Hren yltyska tuuslekkaus

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO LASTENVALVOJA

ARKISTOLUETTELO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO LASTENVALVOJA Sivu 1(16) Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit 1968 1977 1 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1968-1971 21.3.1968-31.12.1971 2 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1972-1977 1.1.1972-9.3.1977 Sivu 2(16) Ab Lähetettyjen

Lisätiedot

seudut maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittäjinä

seudut maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittäjinä MAL-VERKOSTO udu maanäyön, aumn ja lnn häjnä 15.3.2011 MAL-vr: Khää raga udulla uunnlua ja vahvaa r mjdn yhyöä yl unarajjn navalauu, ävä avu ja uujn lpaluyy, ujuva ar, lmanmuun hllnä. Tarjaa uujn väln

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 24 19.05.2016 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 19.05.2016 24 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku LUUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSU Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo Opetushallitus ja tekijät Opetushallitus PL 380 0053 Helsinki wwwophfi/verkkokauppa Ulkoasu

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi.

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi. Tekninen lautakunta 271 30.09.2014 Tekninen lautakunta 101 26.04.2016 Tekninen lautakunta 107 27.06.2017 Kaupunginhallitus 385 14.08.2017 Kaupunginhallitus 402 28.08.2017 Kaupunginvaltuusto 109 18.09.2017

Lisätiedot

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä.

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä. Kunnanhallitus 18 14.01.2013 Valtuusto 13 24.01.2013 Kunnanhallitus 102 16.03.2015 Valtuusto 13 26.03.2015 Kunnanhallitus 6 18.01.2016 Valtuusto 8 17.03.2016 Kunnanhallitus 227 22.08.2016 Valtuusto 32

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh )

MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh ) Tekninen lautakunta 78 09.08.2016 Kunnanhallitus 267 22.08.2016 Valtuusto 55 29.08.2016 Valtuusto 2 30.01.2017 MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE 494-403-155-46 429/6/63/631/2016 Teknltk 09.08.2016

Lisätiedot

Valmistelu: suunnittelupäällikkö Kari Hällström. Katuosasto esittää tarkistettavaksi palvelu- ja vuokramaksunsa (suluis sa voi massa olevat hinnat):

Valmistelu: suunnittelupäällikkö Kari Hällström. Katuosasto esittää tarkistettavaksi palvelu- ja vuokramaksunsa (suluis sa voi massa olevat hinnat): Tekninen lautakunta 129 15.12.2009 KATUOSASTON MAKSUT 1.1.2010 LÄHTIEN TELA 129 Valmistelu: suunnittelupäällikkö Kari Hällström Katuosasto esittää tarkistettavaksi palvelu- ja vuokramaksunsa (suluis sa

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY NÄKYMÄ TURVESUNKADUN JA LELAHDENKADUN RSTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNTELMA TEVAALANTELLE LELAHTEEN LUNNS.. ARKKTEHDT A Y ,,,,,, :,, Pelv o,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,,,,,,, Pol Pl,,,, K,, :,,, :,,,,,,,

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Lasse-Maijan etsivätoimisto. Uimahallin arvoitus TAMMI

Lasse-Maijan etsivätoimisto. Uimahallin arvoitus TAMMI e sse aijan is to ätoimio Lasse-aijan etsivätoimio Uimahallin arvoitus Uima ha ar vo llin itus ar t in Wi dmar k KU V Helen I T U S a Wi l lis TAI Uintimerkit Suomessa myöntää Suomen uimaopetus- ja hengenpelausliitto.

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Loimaa SOP IM U S LU ONN OS. Sopimusluonnos. Loimaan kaupungin ja Yri tys Oy:n välinen, talteenotettujen eläinten tilapäistä hoitoa koskeva,

Loimaa SOP IM U S LU ONN OS. Sopimusluonnos. Loimaan kaupungin ja Yri tys Oy:n välinen, talteenotettujen eläinten tilapäistä hoitoa koskeva, lyvör6 Loimaa tulevaisuudesta 7 Loimaan kaupungin ja Yri tys Oy:n välinen, talteenotettujen eläinten tilapäistä hoitoa koskeva, SOP IM U S LU ONN OS Loimaa lyvöllö tulevaisuudesta SISÄLL YSLUETTELO 1.

Lisätiedot

matsku 2 YHTEEN- JA VÄHENNYSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 2 YHTEEN- JA VÄHENNYSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku 2 HTEEN- JA VÄHENNSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSKU 2 Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo 0 h-tä suu-ri h-tä suu-ri htä suuri 4 1 h-teen-las-ku 0 5 Mi-tä puut-tuu?

Lisätiedot

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää A E l JUMALAN OLEMASSAOLOA V jl l l j Igl j l l l M j l l j M l l? K ö ljl p j pö l j pl j lpp Ol g l j lppj lp M j l j lblg Rc Dw j l H l pjl l l p l j DNA: j l l l S pl J l p l l l l M ö j lppj lp pl

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 192 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 35 19.06.2017 Teknisen lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 192 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten kokoon pa

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot