Hyväksyttiin edslliasn, 19, pidetyn kokouksen pii MUcirja.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyväksyttiin edslliasn, 19,12.-47 pidetyn kokouksen pii MUcirja."

Transkriptio

1 1. TOMTSTBLU J1 URHinnilTTTO L okiin nan k»kcu« , Pöytäkirja, laadittu 3uoa«n Voinipt*lu ja TJrhailuliiton työvaliolnjfcnan kokukaessa, joka jpidettiin taatikuun 2 päivänä 1948 Suemtalaiaellu nuhilla. Kak^ukiassa»livat s&iipuvllla liiton puheenjohtaja Y.A.M. Karikoski, työvaliokttntaan jäaonot toht. Tanner, aosiaalijohtaja laakela, tuma. Salmenkylä ja pääkonsuli Himberg, toimitusjohtaja Santala ja osaatopäällikkö Korpi.Pöytäkirjaa piti allekirjoittanut, L N»Ui8<n koko-ofcsen ;n lllttj-mineo Hyväksyttiin edslliasn, 19, pidetyn kokouksen pii MUcirja. 2 S. T^rkaatettiin 3uoBwn Naisten liikuntakaavatusliiton laatiaa sopinusehdotiia ja päätettiin vielä neuvotella sanotun liiton kansaa liittymissopinukaen 5 ja 6 kohtien jahdeata. Seuraveren perinnästä e«akauttiin sovitteleva kanta, jenka mukaan 3N aaa periä jäaenmakaua seuroilta, jetka je kuuluvat sanottuun liittoon, muttei vuonna 194ö lihon liittyviltä. ";» -ii m ke i.tl E. Pou^al- Vahvistettiin sopimus, jolla neiti Eeva Poutiainen oli ^{vojfel^lri kiinnitetty liiton palvelukseen naisurheilunjohf tajan». i 4 5. TarkastoÄiin plirisn mallisäännöt ja hyväksyttiin ne, pienin muutoksin, joiden suerittaminen jäi allekirjoitta- n aeen tehtäväksi, j^uetuksesta pyydetään piireiltä ja liitoilta lausunto mennesäa. r jiminaa» teäat. ri.!kalaa Aroa ^ ^luklmt» Käsiteltiin järjestöohjaaja U. neappaiaen cekemau ehdotusta seuratoiminnan käsikirjan kustantaalaesta ja pää-. tettlin ryhtyä usuvottolemaan Kivi-yhtion ksuiasa kirjan icumtantaax M s ta. o HyTäkeyttiin maimt, L. Pihkalalle hänen bo-vuotispäiväaään Jätettävän adrea-sin aanamuoto ja päätettiin osallistua hänelle annettavaan lahjaan enintään ^ markalla,actreeain jättää hänen merkkipäivänään lähetystö, jonka uedeetaa tyttvaliekunta ja sen lisäksi yksi C7:n edustaja U t e -

2 2. lläi«t«ri pihjcalaii» 1^.1.4d piatttaviil» kansftlaltipäi- ttlllslllä valittiin Uitan pu*lut«i pui-iuaaan «versti tmik«aki» pankinj«htajs Ar* ja tahttri Tannar. 7 S. laaattlln, atta taiainnanjahcajlan nlnan yhaannulcalata- nan ali jatatty sääntökoaltaalla. xalionkaratua. ^«utaimiaaa, ö. Taltattiin, attft ylaisan palkankaroiuiatan paruataelia all liitän taialbankilöldan palkjcaukaii^ 1.1.bhtian karaltattava i>t >ij_la. 9 S. PMätattlin julkaista liiton tolmaata Olyaplateoksen V oaa ja Suurkisoja selostava taos. Talvlolyspialalsla selostavan taakaan tolalttajian tladustalu jätettiin toimituajohtaja Santalan tehtäväkai. 10. rtl». Oaaatopä&lllkkö Karpi alusti kysymyksen jokamiehen urhalluata. Tähän toimintaan pitäisi saada mukaan sellaiset hankllöt, jotka eivät ole varslaaisia aktllvlaia urheilijalta ja mainittiin sellaisina liikuntamuotoina, jotka sopisivat hyvin tähän tarkoit\ikse«n, hilhta, voimistelu, uinxx, karho- ja ratkeilytalminta. Kun ali lisäksi todettu, että Suomen Latu ali harjalttanut lajaa jokamlehanurheilua hillidan muodasaa ja että se ali ajatellut liittymistä SVUL:ään, Jätettiin asian edalleenajaminen toimikunnalle, johon 3VtJL:n edustajan lisäksi kutsutaan urheilun, hiihdon, voimistelun ja suunnistamisen sekä Suoman Ladun edustajat. Toimikunnan kuttou kakoan SVUL. Suoman Voimistelu-ja Urheiluliiton nimen suunnittaleminan aallaisekai, että siitä ilmanisi liiton asema kaakuslllttana jätattlln sääntökaritaan tehtäväksi. Vakuudeksi: 7 V/ ^ mssnt

3 > aryulitt tyot»llokunta POyUJtlrJ«1»/ -'*B. Hl» 8. Kdalilsdg kukouk- MV Uki rj to BynnHiymiDen. raitli TULia tuklmiaa- Tirjiita. POytKklrj«, laftdlttu Suentao Vol- Bist»iu- i» Urhslluliiton tytftaliokun- Oäa kokoukmssa, joka pidätti in Uitan toimituajohtajan Tlrkahuonaasaa parjantalna, tammikuun 16 piott Kokoukaaaaa olivat aaapuvllla tyotallokumian Jäsanat tobt. L* Tanaar, sosiaali Johtaja A. Kaakala Ja Tarat. Saln^nkylft aektt tolmltuajohtaja Lauri Santala, osastopiiälllkkö R, Koppi Ja talouspäällikköaa Pkimsinan. Pahatta Johti Tarapuhaan- Johtaja toht. Tanner Ja pöytäkirjaa piti allajur Jolttanut Hyviiicayttlln adallsaan, 2/l-48^pldetyn työvaliokunnan kokoakaan p«yuklrj«. TalauapäKUlkkö S S. PiilTailtilsen aalt/ksen parustaalla todattlln, att«talouavaliokunta oli auunnltallut kilpailun JKr>atäBlaUA TULin ylalamerklsttt Ja atttt Suouen TaldapllrtKJäln Llltta ali ahdatukala arvosta laman almena nyt taiteilija BOrJa Baokmanln Ja Ornamo puolestaan taiteilija Tapla Tlrkkalan. jrotallokunta byväkayl talouavallokoonan aluatavat tolaaaplteat saktt nloasl adustajacseen arvostelulautakuntaan toht. L. Tannerin Ja sosiaalijohtaja 3 5. Kaskelan. Talauaptlttlliy^ite salvlttl taloustallokunnan suurinltolmaa SVULm taklmlaajmrjaatsn luomlsakal. Kaakuatalun kuluessa todattlln, ett< parhaillaan kttytttue olymplakarttykaalla on tänk ajankohtana annettava atualj«ja attk auurlllkapllrlt ovat nyigrlsln kovin yli- l-.i

4 uuamsm Ml «hthvkmms trimtm famtttom»vimlmlmu.»»m WMMM M. Ji yy«kumilhft fettmicm MlMlM««! fimillumittm h«r-»ajf-i»*- felm^a 4» f» Mt«««. «. Uni Mtm UM1MM««UUMMMB forts luttlltitmtolblmmm «UlMut«««! ««««MM. ÊwimiUim ^Tikayttlla allu vamuimcxi«. HM ill> «M JiAMlivi/k mbimäimm tmnvllm» piétuám k«vt%f<mteiu. fenmlinillm«. «M tolmmpmom»miiittuvm têfi yh f L <9 mp»ofi^af JS l. eeeelepisllitti btvm «iiatttia«* MU Mr >es#*eeet*a yém ailmfiu «artaa teallaaa tei^ to««- ja MavMMak^iaa* ja M^k^rttiu aa. amiia «amtttia Maaa <ara»n»aa a Mkftotuvà^ai M.OOO aarkkaa. itojaataomatoa m UM UlmimUmm to. toetteaaeaaa atottava /k««ra kaavatataaaatoaa. k jmuim. MHi 1. Xiiîir tma«liu, ai ala aua* Mr Ufta mm imia ah aamt.jaa /ktolaviai.ta at kiia«alm a MMataaM Ja ymtow a Maat aafctoaaaa alkaaa UklMl V. nuámum yataiaüiaaa»laaaiaaaiaaaa aautottaaamt/kaaa NryaS kivj«laratmmrkwaaatla UMai, a«m tvmam M». fvvitaa«ruetealaleaa arkaliaiit»- to M 1 UaaaU telaiva r«ia«ataiu*iiatoa ««Ma ykvm. rtfcaaaal aa. raitlamvwa ja i«m aeyisewa lamatoaiia m /ktolateislaewee fftoia feavaa aakt >«ua m ^aaáa m iltitojaa «tumaai /àmi«toimamaa»i>iik«iaaa rt i

5 nrjelhl: BHUHa %m»% äo K«t tmaklmlul MptMMPMiMil. m Ult«a MiwwpMlilkM «U «Un toll MM M»- íamíia Ut it. «r Mama, 9«ti««tiu mm«agt àxi M mi 1. teiimilliiillt«««u aámlmmia MBUt ffuli- at.ooo MVkM llml»a ««imca ftácttkalm««! ««1 MMMA- miaiu k*lmiijuáu. m*««u «tatmalaiatorlt m«u««imtlt^m«* lé.ooo mrkktê», aiakft UalMl»mm«wllltt* «U «fuuxl* M«tBUt at.ooo MriUM. t«mni*m 000 Vi M«Ma HlvkJMlAttiAitM MtMM UMt mmxlm 9«ftta«%lU iáu» toin Ula m1um «m M<aa. %«U1«M Ml«k«l TDLiiM tolaam«il«m «vm««««a, >M M aat- J f i M. ÍC luia taiwim au aioaiavaa»! 1 tlatea- DCSiBnLili' «alh amiilatalaife» tua«! lasttm ia aitlt» M tola- taa BarM mi «m m MwaaltaltaM MT«Aj»aam ttoium. 1»«kMtoltaBM aal««««feata«! ^«TalisaMata. m M a«ml tum mau aaa «m «latlam Ui^mmm! takia Wii«iaM «ttaim J» j«amaftmii«. m «to ««M am toll Mtiala«! '.«Kaail to- lia «Hr^iaieieaaHriwa/àtoyûea». f k. Takut ica ti íááfé* 1 'i' A

6 flwua «fmilokiiit«nrtiklf i«l/i * 999%ákirim, itméitu SuoaM Telal»- ui»r ja OMclUilltoa tjrvvtilokiuma fe*- te«km«m, jelm ««Mikuua 11 fil^a«ms. líalmitocm«jeliu pttihtm liitoa yamaajoataj* avavati T.A.M. Karliteakl ja auvat kalwtuaaaaa «aapuvüla t t «/ vallaiauyiai Jiaaaa«toatart U Taaaar, oalaalljakiaja A. KaaJi«la Ja taeaarl A«Salaaaiqrll, tolaltaajoata ja l. SaataU Ja osaatoy«iluttl. Kavyl. NjrtiUlrjaa»1. %i ahaklrjalmaavt. t'! «klrja. U l»«aluma U/l pl«a«ya kojcottkaaa féjf- iil rutattua aimttaa Mavatua- Ja tlaaeltaavailoicubaaa lal vallatuatailojmaaakal. lil laataataltlla Uittajaa alhtaarlaa alaaaa rhdaamumlatatta^aaata ja pmtattlla aalttk«, attk kalatk luytattälalla alaltgrattt illttaalktaarl. laittbiibtijj ^»ftii tmmát iii altattlla valkiaaafattoitoa Maaava aaplmiaaadottta ja ymtattlla al lakirjoit taa aa. KBaltaitlla aaaratolalaaaa lualiurjab kavlttaalakjrayja taitlla aliaaa taialmaaa attft. Haa kirjaa oa pl- atti«maalaaaa jaataafttattaft. ai mntm alia» ala tar- j j t*law»äaiuaba paltta faltatttu auuttaa pamapal haulaam» Mttalttlla allml M.OOO aavkkaa kaoaauéaa i ',.

7 . il MM, atidl M ill toa vallat«*- f proiacaaáanaiiiuiuftiaa. ifcrmiitii vrwi'i- y. Kaaaaiaáanrhaliiu Miattalarahaatoa «ftiu/kaaiu aaal Akatcasla«Oftoaüiillltt» palaaitmutaaa "JokM aftlaaa volalatatoaujalaan" palaatm- ja XatntUmliiiuiajM pait Wal aakaá iojooo aarkm avuatimu, allcá phälattlla a«allllml al taata rabaatoata aaojalia i afoaiu. VaJtottAaital i / ) M

8 .ybj^m tyavull»kuutit i-iythklrj» 23/2-48..i 4 rurtutivja. lim^mu Suaun V*l>xat«- lu. ja tnrk*liullltm.t riivalx»ku)uhut k«k«. ukmsm,. j«ka yt««ttlln h«likik.2; p,iia U*m«n Tya»ant»jan K«iku«lilt*n hu»- ntuatmaa.akmücmsaa»livat aapuvllla tri L. Tannar»JaJka tali^ PUbaanJahUjam. aaala*lljahtaja Akaall Kaskala, pkllkanaxai krtm Hlabarg Ja lafpupualalla kakauata Uitan»uhacBjahtaJa av.v.aj. larikaaki. talttalijkni talid tala. Jaht. Santala ja llvat kakauksaaaa llamkal aaapuvllla aa. plulll. Raina Caryi «elci allakirjaittasut pttrtakirjan ylthjmaä. 1. Rrvikayttlia adalliaan flaatyn kakaukaan pttytttkirj». 2 S. Harkituin, attk Uitan anaiamrkki ali aaatu apattaja J. itkhaalla RantaaalMlta. 3 S. Ta«attiia, attä altlavaraiablniatariv ali antanut kialtalaan f«kt«kaen 3mta ja mtn jrhtaiaaati takaiattän ana- Bkaean na. urhailutitalin varavafaana paruataaiaaata talaukaianaa tukaaiaakai. * 4 $. ladattiin, att«aaiat. lamri Pihkalalla ali htean tigrtattjrttän 60 vuatta Uitan alalttaaata ayttnnatty prafaaaarin rraalai ja attu yoraf. Pihkala ali liitalla lihattänyt kiltakaan aarkkip«it«all aaaaaataan lahjaata. 5. i-iata» Uitan aduatajakai Suaaan RuarijMjärJastöJan KAuatajlataan valittiin aaaatahälllkkö O. Kupiainan. ( f. 07 Talkkauataiaiata Abtn hallintanauvaataan vtkai - 4d»Uttiin Uitan a«natajakai raratua^rit A. SalMnkyl«ja K. FiUiaan aaka aaaiaalijahtama A. Kaakala. 7. Tarkaatattiin ja kyrttayttiin kaavatuaoaaatan karütkau- «an talattaarria, jaka piättyl aarkkaaa. -- LuoX t»> 8 S. féiucauatalaiatalte Tilaa vuatana aauduista vaikkaukaan hualt^anrauatan varaiata pmitattiln Paattpallallltalla auarittaa vaikkauakahtaikai hyvtlkaytyiru kuttáaata attaluata ja kab4aata attaluata k 2900t- ali yhtaanaä 1 1.1

9 35,OOOf- J» SuwMTi JlUUti.kktlilt«!!«kahdesta»tttluata MTlckaa ThAlatynaet kiwalahitt alivat ilacittancct auunnittel«- vanaa kuvalahdan j\ilkaiw i naata Lantaan alympiakibtlata ja Urjaimaat liltalla 10 i lah4«n «yyntihinnaata ahd«lla, attti liitt* kaakki julkaiaulla pf^rinkäyttölinran.lahden hinmlc- 1 ali auunnitaltu loot- kafpalaelta Ja ayynnin auuruud«kai KhinUULn kpl. Kaakuatalun jälka«n p«*tattiin kuatantajall««aittä*, attft aa auarittaiai liitall«j*ka 15 l«hdan ayyntihinnaa- U tai aiht»aht«iba«ti takaiai liitalla vtthintättn 200,000 arkan tuatan. 10 S. Taiaituajohtaja Santala aalaati Olympiata^kaen kuudennen aaan kuattmtajfllata kaakavia neuvattaluja ilmoittaen, attä aarjan aikaiseapi kuatantaja fernar Söderstrda Oy «i halua kxiatantaa p.a. St.Maritaln Ja Lantaan kiseja kaakavau asm*. MikMli naurattalut ajrva auittan kuatantajicn kanaaa «irux Jahda tulakaiin, valiekunta «li aitä aicltä, attä liitta itae kuatantaa taeaaarjan kuudannan»aan. il ^^^»«uatg' 11 S. Päätettiin, attä liitte itae kustantaa Sueaan ouurkiaat taakaen. Josta tahdjm auunnitalaan aukanui otetaan 20.00C kpl. painos JulkaiaukuluJon noustaasa toht/jon laskelaien likaan OOOt-. Tooata, Joka Julkaistaan vain sidottuna, laskattiin onai tilaasa saatavaa as. aaurojen välityksellä yydyksi kpl. Ja sen hinta oliai 535t- kappaleelta, Jassa tapauksasaa taokaesta koituisi arviolaakalaun aiikaan n. 3 BilJ. sarkan voitto. Taoksen painaa Sueaalaiaen Kirjallisuuden Seuran Kivipaino Oy Coskuataltiin laajasti liiton huoueustokysyayksestä Ja todettiin aan käyneen siotäaättöaäkai. Asiantilan korjuamiaeksi ollaan oltu yhteydessä Teknikkojen 3ouran Ja Kansanaläkolaitokaaen» Joilla oloamilla on hankkeilla rakenta- lapuuhat. Lisäksi todettiin, että Helsingin ürheilutalouakyayays oa uudelleen tullut ajankohtaiseksi. Cun oli poriaattaesaa päätetty, ettei liitto aisaäan tapauksessa aana vuokralaiseksi aihinkään, vaan hankkii «swn ajamukaison huonouaton, lykättiin aaia seuraavaan 1 i K»

10 R«laln«ln piiri «nai llltelta rkan ftliuui uma- taruumiltelliram h*nkjilalala varten. Kun llltt* tmkln «n tal«ud«lllalmnl mlkcukalaa* Ja kun lainanant* f Urilla liaäkmi. «n parlaattoalunan kyayaya, f««ttl työvaliakuntarahtautimanaaukman klaltaiaeati. i. U f. u S. TaiaituaJ^taJa Santala ilaaitti, attm Opatuaalnlatario ali ValitkauavaraLata ayttntänyt liitallama taiataiaekai 9 Bilj. aarkkaa. 19 S. Saaain ilaaitti taia.jah«. Santala, attk 7altl«yaraln- niatarl«ali auoatunut liittämä anaaukaaen, atttl na lah- Jaitukaatf Jatka ailla nahdalliaaati annataan Ja avat auuruudaltmta rakintmte aarkkaa, arat laadultaan aallaiaia, att«lahjaittajat tttyt«tty«aa arinaalaau alnlatari- a kirjalattaa«aalaitut ahaat, Taivat vtthantlul M varanalalalata tuiaiataaa. b S. Tyfivaliakunnaa aauraava kakaua pilatattiin f itää aaaaaaa paikaaaa aaanantaina, tulavan aaallakuun 1 yinll kla 16,90. Takuudakait f < Offo»imilllnan. 1 1 S -

11 guomm TOimSTlUJ- JA 0MUJT1O TySTAllaltua««p.k.i* 9. MytiklrJ«pidetty SUOBM Volaiat«lu- Ja Drhallulliton tyota- lokunnaa kokoukacasa. Saapuvilla oli* rat fuhaanjehtajana T.A.M. Karlkoakl aakk k. Kaakala, A.Hlabarg ia L. Tannar JiaanlnM. SalttaliJ&ni tolal L. Santala Ja psytiklrjan pltäjinm alla> klrjelttaaut. 1 i HjrvMkajritlla ««alllaan kokoukaan pöytlklrja. 2 S TDLin Halalncln pllrla anoaua tolmlatokulujanaa korettulaaksl akiata akiaaa hylmttlln. 3 $ smia laakl-pohjanaaan pllrla anoaua palkata yhtalnm tonallatl SLia k«aaa, joka aasalla loialal SlLia a.o. pllrla ohjaajana hjrräkayttlln kokallualalaaai. SVUL ottaa oaaa kuatannukalla aktlla kuukautta kohti,ali l/3tlla. 4 S OrhalluoplatflB anenua aaada 8fUL takaaaaan 3 alljoonan arkan laina Saapo-jrhtlSlti uutta haakllökunnaa rakannuata vartan h/vmkajrttlln rtalalato-kllnnltyat«taataan. 9 $ Aulaason pllrltolalntapmlvllla päntättiin ptjit kustantaa kiaaa. fllrlt kuatantavat puhaaijohtajanaa Ja liitot odttstajanaa. Farillkolo aakaataan kaikilla. Ohjalaa plltll Tartm hjrväkaytti in planin auutokaln. < i.a. KorTan aalatloata kiijrtlin ylalakaakuatalm, Jonka ykaltylakohtainan kmalttaly JMtattlla aauraatlln kokoukalu. fakuudakal J M

12 Uj HfTäksyttiln edellinen kokoukeen pöytäkirja. 2 Pöytäkirja, trtty ouoimn '/olmist«lu- Ja Urhellullltcn työvaliokunnidi cokoiilcstbsa 9,2,48, kokouksessa ollrat BaapuTllla puhien johtajana 1. Tanner, jäseninä :alfljflnkylä, 4 A, KtBkel* seldi 1. Santala ja R. Kor- f pl. Allekirjoittanut piti pöytäkirjaa. Dansk draetb-forbundln kirjelrän johdosta, joka koski n,s. /aelleekobitean isännyyden aiirtymlbtä S7Ul:lle tänä Tmoniia, päätettiin tiedustella a.o. mailta onko näillä kokousta v.rteii asioita, joiden Tuokei pitäiai kokuontua, layäntei»esisä tapauksessa ahdotetuaa fiuobl-hiotsi ataottolun ajankohtaa ajyakuuasa. LJj. luettiin '/aition Urheilulautakunnan kirjelmä, joaa liittoa kehoitettiin Talitsemaan aduetaja arroatelemaan U, uomelfiu Urheilun Hietorian ja oaa«vtirten. Tehtävään viilittlin maist. Toivo chkola. Todettiin SVUXin mervklkilpailu ratkaistuksi, josst palkinnot jakaantuivat: lp. "U. i^entti* Tapio /allioja 2^,000;- p, 'stadion* > Unto iiarttula lif.ooo:- X p» *Sepp«löid]rt kentällä*. Tauno Rl«! 7.6cO;- ja lanastettavaksi *Kenttä, kehity» ja liitto* «/öinä Puustelli e.<-00:-, Talouspäällikkfl velvoitettiin antamuan kustatinusarvio markin valaiataaisesta. SVU:n toiseksi järjestöohjaajaksi kiinnitettiin Keski-Pohj&uuan piirin tolm. joht, Uato ilalajv, ja toimiston tehtäväksi jäi palkan äärääaioen...

13 i-ii 3V0l:n uuj«n huoiwueton haakhlmli»«jätettiin kmka tf»<n JlMutlli ni»fc«r lllä oli ollut multa ki hkb ollut kokouksessa läaaä. pöydällä, a.ainnltélala l -il lootoon kiaojan lippuvaraua Jätettiin toimiston tehtäväksi. Suur-isToa piiriä eaityi^^ngaalamnan Kisallijain Liittokoacrassi päfttsttlln järjastäh syksyllä, allel fml laa-kcal taan kokotusta pidätä. U a. lm9:n piirijuhlien järjastämiatä vartan aaetattlln tolmlkubta, Johon valittiin lehtori Väinö Lahtlnao, koul. ohj. äaito Palalo, 1 edustaja J toll:3ta Ja oaaatopäill. italno Korpi kokoonkutaujana. rankaiseaiaakal 3VU:n toiaasu«koaka k.o. seura oa syyllistyi^t Jan Tastaiaiin rikkomuksiin, päätettiin ottaa a.o. seuz^ta ensin selitya aaiaata. UJu Lahden piiri oli anoaut S?Ul;ltä arpajalalupaa.kokous ei sääntö- kataoant Tolvanaa suoatua yleisen arpajaisluvan han>:klmiaeen, vaan oli piirin tyydyttärä arpajaisiin, ilji 3VUl:n tilibpäätä8ehdotukl;et Joihin riittää naaherran lupa. Jätettiin tvk.n Jäsenen aalsienkjrlän perustsallleesti tutkittavaksi Ja tvk:n puolesta hyväicsyttäväksi. ilui. Suotaan -uheopiatoa kannatuayhdiatykaen»-«4kokoukseen vir» littiia 3VUl;n eduatajakal osaatopälllkiiö a..urpl. r.1

14 11. 3'/Ul:n uud«n huoneuston hank)clmln«n Jätattlin pöydälle, tobk;«tt»<n jäatnflll Himber lllä oli ollut muita Sirannltelmia iki hän ollut kokoukaassa läsaä. lilttokongr«38i pääteltiin järjestää syksyllä, tllai rmll«8-koadt«an kokcoista pidetä. L JLl T. l»49;n piirijuhlien järjestämistä varten asetettiin toi- llcuntb, Johon valittiin lehtori '/äinö lahtinen, koul. ohj. aslco Palolo, 1 edustaja l tlll: st» Ja osastopääll. Heino Korpi kokocnkntaujana. ULX Lontoon kisojen lippuvaraus Jätettiin toimiston tehtäväksi. ili* 3uur-ÄaTon piirin esity^-liangaalsimen Kisailijain rankaiseaiseksl 3/U:n toimesta, koska k.o. seura on syyllistyi^srt sääntöjen vastaisiin rikkoimkeiin, päätettiin ottna a.o. seuralta ansin selitys asiasta. iuu Lahden piiri oli anonut SVUL«ltä arpajaislupaa.kokous ei kutaonut voivansa suostua yleisen arpajaisluvan hankkimiseen, vaan oli piirin tyydyttävä arpajaisiin, Joihin riittää maaherran lupa. 37Ul:n tilinpäätösshdotuk^ist Jätettiin tvk.n Jäsenen Salmenkyliin perixstasllisesti tutkittavaksi Ja tvk;n puolesta hyväksyttäväksi. Suonen -uheopiston kannatusyhdistyksen vuosikokoukseen valittiin ävul;n edustajaksi osastopäällkiiö ii. Korpi..

15 KauMntanhulllton kutsuun koskiso S/U:n adustuata a.o. liiton vuo8lkolcouk8«38» päät«ttila nstata ki«lt«lsti.! T«paturn»torJuntaybdl8tyjCö«n tarjoujcaean 3VUl:n llltty- Blsakal k.o. yhdistykää an pä&tattlln vastata kialtalsastl..a. korvan muistion käsltt^y Jätattlin pöydrlla. Pöytäkirjan 7akuudaksi: l,.t

16 4i m PöytMklrja tthty smjn luttohallltuk«*n tytttallokun.4ui kokouka««- a 8.i.4d* LäanK olivat puh.johtajana Xaorlkoakl, JMaanat Auumt Ja. dalmankarlk aakft Santala. Allaklrjolttanut ielal auitacrliut. 1 i!«ikkauat*lalatoa aanettua irti 10.i50.000t- lalnanaa ptffttattlia lyhaatu lainaa 2 ailjoamdla Ja loppuoaa pyytu «aaittatakai. a S VakuataayhtiB Pohjolan tarjoua Lttntiaan Puiatotia litn kiiatoiatiia liaatakbattaiü.aakai 4 ailjoomlla päntättiin hy- TCkaytt, 10 Tuodaa aakauajalla allaa 4.idOt- kuukaudaaaa. TK- la Jltlkaaa k*a. kiiataiato aa Takuatatta 17 ailjoonaata aarkaata. l S Malain«ia piiriä aaoaua karottaa taiaiatoallkrmrahaa kuukaudaaaa 2X>C akiata $000 aktaaa ptuttattiia hyrtucay«. 4 S yrkla ilyliitsa aaitya hurivaron alantaalaakai p&ätattiiu aataa Taltian Orhailulautakunaan hoidattavakai. 9 S SuMiaa OMiailulahdan SO-vuotlaJuhlapäiTtflliailla valtuutattlia aduatajakai taia.jobt. Xauri Santala» Joaaa Ulaiauudaaaa hiaan tabtkrskaaaa anaattiia luotuttaa SVULta aaaiaaarkki taia. Ba«o Talpakaalla Ja teia. Harri ELJankalla. «S Orhailutalaittajaia karhaa pftirian yhtaydaaatt p«ätattiin tarjota p4u.t«llinan, Joaaa yhtaydaaah pid«t««n SVUtn tiodeituatilaiauua. Saaaaaa tilaiauudaaaa pttiitattiia luoruttaa SYDLta aaaiaaaikki toiaittaja Eaaia Sarán'illa.Hbltata, tola. TKiaB Marilliaalla Ja Sula Laakkaaalla ÜStata^toia. Kikko Ukiaalla STTtata, lailiaiaja tiliha M lnllaalla Tlaiatvr tuwbitrii 7 i SuMiaa Suorkiaojaa auiatoplakattion Ja -aitalion Jako- «ilaiauua ptttttottiia pitll 5.;. koakiriikkona klo 14.oo lataili Kttipia Juhlaaaliaaa. S S Lapia piiriä toiainnanjohtaja Karppiaan aiirthalaakai Kaaki-PohJaBB«aa piiriia p««tattlin adattaa Eaaki-Pobjanaaan fiiria laaauntoa. ' U

17 9 S U»la llaa pttatattlla aakam 1^4.48 llhu«n Lapin j» Ltaal^ahjan piiri tvlminnaajoiitejul«.. i 10 SuoBM UrhailnapiatMi bnnatu«omkcyhtlbll* 2 Biljoonan laiaaa MMiaalui O/t Taikkauatoijalatolta ptttftatuim antaa STULaa takuu* U MankllBknanan palkat aalativkallljaln kohdalta puttottlln korottaa 1.4. luhtlan tolaituajohtkja Santalan altttaällk tavalla. 12 f Jbrjoatitalhtoorl Otto MMkoltlaon oroanonikaoon pmktottlin uoatiia Ja nliilttla hlnon tilallooa ylioppllaa Pauli 3wanljunc ' akta kuukaaalpalkalla. 13 S SouraaTa kokoua pä&tottlia pitltk klo 19. PVytäklrjaB vakuuaokai Raimo Korpl^ K.l

18 oomu foxmismo- a i loo&itto /T.4.1fa. 1 s HrNkajrttiiji lmb«m iallli 9 Ut m i a Mrkia hjrvtk^alnmi jtttcttlla llittilmlli«uk«m péé flirla «lalnomgatotejaiul mllttiu mixmmämtä wklj M ^ 9««M fcaalatvltuiltmi ailitmn Kaij* lyhamb, wrall«ultauitemutoja M. limilnmi. 4 1 Um1^«ÉJM fllru immllavant ykt. ar.oooi- im^fvuim ^ i r U mmuícmb yhtcn«mrta«. Mljrla afeia «ím-«mmuj(mm «1 vcltm aumtua. «la kaainiallltaa ka Uit Maa ja lisait «awi, a«m aéaataj Jaa«a JahtajatauraMill«, ^ vaaniaamma ayäfa«- S. J«rjaat«aiijaaia tappalaan daiaa-andaukaaaa ylutattlla auoa- Jaa aaa4aaa kalaaaaaa tyiwallakunaaa JKaaaaa "aluaaua". Lain kaan 7 i karalia vakuutta «al «akuuta vaataan ja lal jw lyitáaa attaaa kuukaaalttala 10 i falkaata. T Oa.fi&ll. larvaa SG.OOO aarkan aatka-avuatuaaaoaua Hallaatlia, Balclaaa, li«laatlla aak«äkaaalaaavlaaa auuatautuvaa aflatomtkm «artaa, JAtattlla f r ^ ^»»» 1 «halita talijmb tla«aatalmaaa. «ika aamal.li fo^ia mltakaama i*l*en«aje lima Talataaa lauaunnoa jeháaata,»aattfailaata avlmllatalalttajlaa karhaa kuraa!ulalaua- «aaaa, lihatatmki 9««Ma»hai lal li talla kirjala«kjramkaallmi "Qiyi» SacMa OirMUallitta vytotra/t talaaayltaialla, Jatta tallaiaaa arkallaalma kakonaiauat ia rlkkava, vlralllaa«aa tllalaauaaaaa lakatta Ja Jataia urimllumotaa kahtaan t«lid«tty aua> a MlMllMalaa alaatavlnaa ai taulatulalt" > i if fe.t «

19 f imtuu auiattm" Su« Ftll»urh«ll»intto. u«- émlum uiui.% «LtM <>..^»11. X«ryl ttl» iwli» «éimtojajiai»... trtaikunto J«h«MU«im.tuia Mlvcatttvtt «visty*. 10 imtrmmwm k«k«umrjmteim. t«uk*ku«ui 7 fia«u* 19.o«, J«11»U J««k«UM ay»k«nrm auiaum" V«kuu4«JMl fmai (f S 1 i

20 VOMsmO- JA OBKiOXmO POltiklrJ» sm»«liitt»- k*llituk««a tyfivaliokuzuiui ko. koukacsu 7.5.4Ö kl* 19.oo SVUliB kmomuttoom. CokouJtaMM oilv»t llun«vallatainnmt VttTMuhccnJohUJ«L. JiacMt i.liak«la J» A.S»l»«nlijrl» liitoa t*lmitu«johuj» L, OMatMiUUiiUö R.Korpi j» tolbiatmlht««rl P.»MiilJunc il rlall«l. HjrviM^tll» «llimb,»4/4»iiatya kokaukaan pöytä- Mirim. t S. SMTMV«kokoM «llatslm a klo 19. i. imkuataltlla Korrtn aiatiosta jm päiulyttllilhan, M U otatmka Milla aaurmvma«kokoukaaaa«, Johon tellma kutaumm aa.pmlll. Eayiainan Ja Lahtlnan, kouluteaahj. Pftlala Ja jlrjoatsahjmja CMppainan. S4alllteini. tallia anaatmii k.a. auiatlo tetuatunlsta vartan. 4 S. Kaakl-rakjaiiuan fiiria tolairuwnjohtajakai valittiin TiitaaM hakijmta latfnatfitaijll Martti Rlrvl KllvlältK. TaralU Qlavl lakkola. 5. JtejMMahJaaJa KMppaiaan akin laina-aromukaan auoatutam, J m Cai^ipaiiMn haakkll vihintluia kak^l takajaa. Lalaa anoataan 70ft karalla Ja lyhanaatällb 10 ft palkaata. ( S. Oa.fMl. lorru Mtka-«vuatua ihik SC.OCOi- taataan..a. raha fgrrittutai aa Maan Oljavialaiaalta Coal taalta. 3 ryt M.yläll. Karvan llihatttalnan ylaiatarkkailljana Lontoo«klaoihln. 7 f. "Kallan klao J M " fohujakai mlittlia johtaja A. Kmakala, mralla oa.pmäll. KUylainaa. 8!. STUia ll.tt<aoka«a HUttattlin pitää lauantaina kaa«- toraa 19 piai aikaan klo 14*00. 9 S. LaatUln tllintarlcmtajlan lausunta Ja icaalaiataltila a M Johdaata. Pttfttattila kttaitalll Mlanonaiataa huoawutuk- Mt aauraavmm kokoukamm. t. t t ' E X

21 lo f.» 4«ttlin, «tu uamt lht»t «Hviit yllttänest tiltjuki, Jonte Jhdo«t«pMHtcttlin uitm «ston vftlmlatm Ml kokeukmtti mmnntmmlk tlllankilyttttohjcct smin J»«rlkoiallittojM ttlilut. US., Suoam»yrlilitllyllltollt lllh»ut»an Uhdlaatf «M «MttttfrliMläriykalM keskstulavan llaoltuk««n johiomtm klrjt kyajmykalai "(Mie 3uoami fyrkkallyliitte huoamumt, «ttä liitoa ihmm Tofl jrtkäima on «ntanut almn^m Ja valokuvana» Milaty«JulklMaaa llaoltukammi. koaklan aahun aalnoatuatat Oako RytkttM» ta* ollut tiatoinm niavnatt ja kuvanaa Mgrtöat«? " U Jahtaja Kasia la oa luovuttanut Lahdan urhallljaln 20 «uotlajahlilla SVULia aaaloaarkin fllritytfnjohtaja lii* VihMtalall«. vrati T.AJt. Earlkoakl antoi avuin Satakii: nan»lirin 40 T.JuiaUla STOLin aaaloaarkin hamaaalättkmri Utta Järvlaalla, aaaavilj. Ualkkl talvilla ja»tj. Klilo Paloaalla. PöytHklrJan «akuudakal Cu Pauli äaanljubc K.t t t. i3;,

22 TOM T ir.v. 31 «Ulimiim» rallokaat* 10 10/ Y0/tiklrJa llttohaliitukswi tyot*. lloicuiuiai kokuujiooata lvul:a buoaolatoa- «11.B.1948 klo Uum ollrat t«- liokuaafli imhooajohtaja ff.i.u. «rlkook.l J* JäaoMt L.Taaaar. A.Xaaktla, A.iaHmkjrlA Mkt tolmltuojoht, Santal«, oa.pa..ll. Korpi, lia«ksl ooaa allcaa oo. p&alllkot Biplalaoa, lahtlaoa, koulututjobt. malmio Ja JkrJoatOohJaaJa KeaQ)palBOB. POrtaklr.]«piti JftrJostOilhtoeri»»anljuac. itllim«kokouk vm uiatio. ia k«miom- ^slma kirja. looa klrjmt, rrtkayttha oaaliloaa 7,8.48 pläotya kokoukiaa pijytiklrja. #. t #. KHrfella laaja Ja pltkft yloiakoakuatolu "Korrtn mulo, tioata**, Joasa paaajrttlia «llh««, «tta oa. pääll. Korvolla aaaotttia tohtarakal laatia uual tarklatattu loulatlo. Joata paria uudaa tyovalloxuoxiaa kaaltttyn pohjalla iauo> doatottaiaila lilttohallltttkaolla Ja lilttokokoukaalla aluatua tai «altalaa aalan adollaan Tiamlaakal. 3 filrltol.laaaajobtajlon koaaloma-apulaiaia Tartaa auorlttaa SVUL avuataata 3-öOuO nk pllria kobdao. ialan tarkampl barklata Jttattiia toiniaton tahtäräkal. 4 AiataBnaakyajroQ^a JärJaatäohJaaJa KanvpalaaB klrjaata "njrhoilua luuratolmlata'* jatattlla pviyaalla. Ht.jarj.alhtaarl Kekaiaiaaa klrjaldan Jobdoata» otoratl Karlkoakalla Ja tola.joht. Saotaiaila pa&tattiia * «kaaatfft auomob Urhalluoplataa poolaaa. Jotta a.otila aaatalalla taalta tjrspalkka. ^i'takirjac Takuudakal M drrswen

23 TTHtm L titteli ituks fyötmllälnuit«. 3VUlfii llut.h«llituk- V n Tyovali«kvuu.a2 t»u_ trljt-rlfja 11/ ia. k*kuua 20 päivän«1948.saapuvilla ^ llvat vall^jouman puhaanj^htaja JariJc»«kl,v»ri^uha«njahtaja Tannar, JäsatMt Caskala Ja Salaankylä aakk llakirjalttanut Uitan taiaituajahtaja Santala..i 1 5. ' Rrrttayttiin adalliaaa jldatya kakauksan pöytäkirja. 2 S. 3u«Mn MikaurtiailtaliitaB päivätyn kirjaan jahdaata»äätattiin pualtaa liitän anmiuata saada OpatuaainistariUltä j- Mrkan auuruinan avuatua fuartan Uthailutaiminiian Oppaan Julkaise- ata rartan EiartakirJacnMl K 5A948 aukalaaati 3u«awn Olympialaiam CMitaa tolaa kuatantaaaan Lastaan alyi^piakiaalhin mm, kunkin ari lajin urimilulliaat kumiaitaijat.- Tätä ahjatta naudattaan SVUin aslanmal- at Jäaaaliitat t»i na. ytetaiatai»intavaliakunnat arat ehdattaneet amt humi ai tai Janaa kasi taan hyräksyttävikai. Cun Tuadan 1952 aljapiakiaat JärJaatatään Ralaingisaä Ja kun SVUl kaoaaintäliaiin JärJaatBihia kuulurian arikaialiittajan kaakualiittaaa tuntaa aialankiiataa, Japa aaalta aaaltaan an vaatuuaaakln Helsingin Qlji^iakiaaJan aakä urhailtaiislsta, attä JärJeatelyasieista, mliakvinta päätti ilaaittaa 3uflMti Olympialaisella laaltealle SYULtn pitävän tärkeänä, että liitte saa Cealtean kustannukbella lähettää Lantaan klaaibis kak^i sellaiata ylaistarkaatajaa. Jatka avat 'orbellulliatan asiaiden tuntijalta Ja Jatka lisäkai Suaaar. ^^uurkiaejai Jahtavina taiaihankiloinä easicvat p.e. tehtävään riittävästi edellytyksiä Liitän eduatajakai Buatain kaakuaurhailuliiten Jahtajakur»3aille Bssön uvbsiluapiatasaa valittiin kaulutuaahjaaja Sake Palaie Ja ääasb varaaishakaeaa asaatapäällikkb Oaae Kupiaiaan. 5 S. Jfttsttlla taiaistaa tektttvftsi valita Uitaa adustajat Kteaen DMMlluyalkicataiaikuanan päivätyn kirjalaän edallyttäiyiän, AalaacsUa pidettävään HHaaaaläänin kuatian urtiailulautakaatisn aauatajakekaukaaen Ja Halsiogin ylaiaen MatkailiJayhdistzicasn OpaakarhaD aaittalytilaisuutaea Halalaei.n Eaupun^ntaleaaa 2^ ia.!

24 2, «5. Sm* j»bdmto, Oy, T*ikk»u«Ul«lat«Abta hkulatxwuvvstm kakmfcmasa 28,5,1948 ktoitaullän kyayn^-i «nnakan luotuta«ia«ate «rlaaälatan avhalulaitaataa rakaanuaafvuatukalkal, TalkkauatfliBis- «klri llhän 8,5a9i8 pyyt tylhraliakmit^ kiiwauia«atl rlttalmriuin STUlta kaanaa p.a. kyayayksaaat. Cualtuaan Uakirjalttanavn, yktloa Jshtakunnaa J«Mn*n «Lmi- nuäaaa» aatafcan aalmt^mn aslaaaft, mlakunte «uhuutul «yönt«!- ail f.«, kyayaykaaan. 7 J. SuMMu Sutirtclaajan 13, HUvltya««tUiayMtSkaeaUi ««dat. tila, att«klaat taattiva* liitalla i25 auopuisen tapplan, Ta^atoaaa, «%«an alaaaaaa aahdaliauulrau p.a, «applan Jaka kakaaaaa tai alaakin aalttalaaea paltttalaaen Yalkkauatalmliuiaa «uat. «varailla, valakunta valtuutti allaklrjalttaaaan adalaankln haitaaaac aalaa, 8. ladattllb llltaa talaiatakartamkaen vuadalta1947 valalatunacn. 9 S. Uitan aaal vuadaatelauaarrlaahdatuata Ja ahdatusta jäa«aliitallla aoarltattavlata avuatukaiarta valalata im Yallttlln lastela, Salaaakylä Ja allaklrjalttaaut, 10 f. San Jahdaata, att«yktyaaat?a»arltahtaat «d i lukaa auarltta- Mkia STüLtla karvauata ormllijala kurlaa kftytthalaaatä klrjalahtlbidaa kaaalaaa» aalaa harkltaaaaan ja jatkakkalttalylhln valaiavallttila Caakal», 3al»aakylK Ja allaklrjalttamit. FSytAklrjac vakuudakali Talaltuajahtajat ^aistala. 1 r l r. i i\

25 rm Httthallltukatn Liftkunte 112/ «. Pöytlkirj«SVUi» lalt*olu»nituk8«««yttviili*)iuaaiui kokäults^au 37l1»a huomua- «a» Ufi.igAS aut»«i.kl» 13,o«. lakouk- ^ M olltot Kanä pijiaenjohttajiim ictiak«- la, Jäaanat l, Riabarg Ja Salnankylä aakä taimltuajahtaja 1. Santala, «a. p«äl. H, Kani. aa. skttl. A. PälviUttiaan Ja JärJaatöaihtaarl «rl P. F. 3wanljuii 3w%n] alhtaerin«. - - J Lta«iL»Mi. 1 S. rallaakamltaan kakaua alirratiuln pahjaiamiidaa Uittajaa TMtaiikalln najautuan anai vuataan. TMaän aijalla f idetään Suaial - Ruatal ylalnurhailumuiattalun aikana liitt^angraaai. 2 S. tla.l8juhlat. rit TlcseeB» 3TULta raaaalalajuhlat JärJaatatään kautta maan. 3 S. Eaakl-SuoBan piirin ahdatua SVUtn aeuratelkltaij^uiar-' kikal Jätattiia pöydällä. 4 S. käaltaltäväkai. 5 S. 4 Suoaan Ok>hailuapiatan liikuntanauvojakuraain appilulimn atuatuaanmua Jätattiin pöydällä. talä-pahjanaa^n purin ahäatua, attä ayäa piirian duatajat Talltaan liittahaultukaaen, siirrattiln sättnttfkaaitaan 6 5. Tiiyurin piirin aaaaukaaen aaada täyaipalkkainan kebm i ariilalnan, ai vaitu auaatua, ratin kataottiin, «ttä piirin aa itaa JärJaatattärä aaia. g^lbitsl ia- liitt(jr.al- -ria BliJlä ""«äiarvsuaäosea anaau». riaatsl ifuaaan 7 5. Luattiia Viipurin piirin ptjta Pakka Canoaen anania kasia^n ajaata, li kk palkattauista lobaata, ja uudesta tyttpcikaata kaakuapaikkana häaan uuai ketipalkjmkunlauiaii Haiaalaaa». Kaaälean-aikaan auaatuttlia, auiata aaioiata tullaan naurattaiaaaun. B S. jbfltsjea Haittiuajärjaatöjan Yhtaiataiaikunnan lähattäaä kirja kaakian aktiiriurhailijaia alkaholikäyttöä, urheilujärjaatäjan alkrtielitte»ia juhlia ja tilalauukaia Ja raittiuavaliatuata, annetaan aa. pääl. 0. Cupialaalle eaitettäv«kai adallaan valiatuavaliekunnalle Ja Jäaealiitaille.

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o - 2-3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o dota liittotoimikuntaan. b) Valiokunta ei ole oikeutettu tekemään päätöstä, joka on selvässä ristiriidassa' liittoto imikunnan

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 .. SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 + HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 Suomen Voimistelu -ja Urheiluliitto vuonna 1936. Olyrnpialaisvuosi 1936 oli

Lisätiedot

Suomen Valtakunnan Urheiluliiton VUOSIKIRJA 1966. ja SVUL:n VUOSIKERTOMUS 1965

Suomen Valtakunnan Urheiluliiton VUOSIKIRJA 1966. ja SVUL:n VUOSIKERTOMUS 1965 Suomen Valtakunnan Urheiluliiton VUOSIKIRJA 1966 ja SVUL:n VUOSIKERTOMUS 3 Eteenpäin ylöspäin Urheilun aate on Suomen kansan keskuudessa voittanut erittäin laajat kannattajajoukot. Parhaana osoituksena

Lisätiedot

n.. ",,, ~ j $. s. ~ - -LQ.(.~~ fyv\.,- ~ ~---... . ~~"---

n.. ,,, ~ j $. s. ~ - -LQ.(.~~ fyv\.,- ~ ~---... . ~~--- . ~ / n..,,, ~ j $. s. ~ - -LQ.(.~~ fyv\.,- ~ ~---.... ~~--- ... :,-j,.'ln. '... \ -, I~.. \., I... K ER TO ~ TJ... S TO _ N '01M1STELU ~ ja URHEILULTO TOI:: ' DH ASTA V, 1916 SUO} en Woimistelu- j~ Urheiluliiton

Lisätiedot

sihteerinä. Lu a myönnettiin.

sihteerinä. Lu a myönnettiin. Kokous 21/39. Työväen Urheiluliiton Liittotoimikunnan liiton toimistossa 8 påivänä toukokuuta 1939 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Saapuvilla olivat U. Rinne (21) puheenjohtajana,a.e.heiskanen (21), T. H.Vilppula

Lisätiedot

Suur-Savon puri. Puheenjohtajan tervehdys

Suur-Savon puri. Puheenjohtajan tervehdys Suur-Savon puri Puheenjohtaja Bruno Arjanko Piiri on perustettu 909 Mikkelin piirinä ja 9 Savonlinnan piirinä, jotka yhtyivät 933 Suur-Savon piiriksi, jolla nimellä rekisteröity 950. Vuonna 969 seuroja

Lisätiedot

u. Hilano ja varalle p. ~oponen. Yhteistoimintavaliokunnan sihteeriksi

u. Hilano ja varalle p. ~oponen. Yhteistoimintavaliokunnan sihteeriksi Kokous 1/46-1. ~ s i t y s 1 i s t a. Tycväen Urheiluliiton r.y. liittotoii.ii

Lisätiedot

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta Kaupunginhallitus 225 08.09.2014 Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta 423/5.52.522/2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Bryssel Berliini (DDR) Varsova

Bryssel Berliini (DDR) Varsova " Bryssel Berliini (DDR) Varsova Kolme mielenkiintoista kaupunkia. Kaikki erityyppisiä ja omalla tavallaan viehättäviä. Nyt voitte lentää myös näihin kaupunkeihin kotoisesti Finnairin koneilla. Brysseliin

Lisätiedot

35,023 34,502 35,409 37,682 37,904 37,225 39,904 39,725 40,569 40,310 40,302

35,023 34,502 35,409 37,682 37,904 37,225 39,904 39,725 40,569 40,310 40,302 14 15 kosta tasapainosta, ja se tapahtui siitä huo limatta, että keskuspankki koetti nousua jarruttaa. Esimerkkinä tästä pyrkimyk sestä mainittakoon, että joulukuun 24 päi vänä pankki nimenomaan ilmoitti,

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Nyrnbergin joukkueen jäsenille myönnettiin oikeus kilpailla tulomatkalla myös Stettinissä. Ehdot: asunto ynnä 100 mk päiväraha kilpailijl oille

Nyrnbergin joukkueen jäsenille myönnettiin oikeus kilpailla tulomatkalla myös Stettinissä. Ehdot: asunto ynnä 100 mk päiväraha kilpailijl oille alle 67t kg, Lammi alle 75 kg, Gerdt alle 82i ja Mäkelä yli 82i, voimistelijoita Onni Mäki ja Kalle Lehtinen, uimareita A. Kaivola ja Irja Henriksson, yleisurheilijoita K.Vall, L.Virtanen, N.Both~s, V.Takkinen,

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1969

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1969 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1969 37 JÄSENLIITTOA JA 18 PIIRIÄ 3.847 SEURAA. 744.336 JÄSENTÄ 384 MAAOTTELUA 27 URHEILUSSA 173.040 KOULUTUSTILAISUUTTA, JOISSA 2.991.106 OSANOTTAJAA 57.125 KILPAILUA JA OTTELUA,

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940.

Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940. 141 Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940. Liittojohtokunta: Sotatoimet keskeyttivät Suomen Poikaurheiluliiton toiminnan syksyllä v. 1939, joten liiton vuosikokousta, joka jo oli keritty kutsua koolle, ei

Lisätiedot

11 Nl L TAE R T M U. Suomen Olympiayhdistys r.y.

11 Nl L TAE R T M U. Suomen Olympiayhdistys r.y. -. 11 Nl L TAE R T M U 19 1 Suomen Olympiayhdistys r.y. KERTOMUS TOI MlN T A V U 0 DEL T A 1 9 7 1 Suomen Olympiayhdistys ray. .- S 1 S Ä L T b 1 YLEISKATSAUS II JAS:CNISTÖ, TOIMIELIMET ja HALLINTO Jäsenistö

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi.

Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi. Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi. Voimassa oleva lainsäädäntö. Työllisyyslaki on annettu 28 päivänä kesäkuuta 1963 ( 3 3 1 /6 3 ). Sitä on muutettu kunnan sopimustöiden osalta vuonna 1967

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

K e r t 0 ~ u s. Suonen Voit 1s e1u- ja r lci1~liiton. toi~irulasta v. 1923.

K e r t 0 ~ u s. Suonen Voit 1s e1u- ja r lci1~liiton. toi~irulasta v. 1923. u K e r t 0 ~ u s Suonen Voit 1s e1u- ja r lci1~liiton toi~irulasta v. 1923. K e r t 0 r'l U S Suomen Voimis telu-.i a Urhei lulii ton toi mi lmasta v. 192 3. S' J'1e' Voiriistel u - ja Urheiluliiton 18

Lisätiedot

Keskustelu : Ojanen: Hyvät puoluetoverit! Tämä kunnallispoliittinen oh-

Keskustelu : Ojanen: Hyvät puoluetoverit! Tämä kunnallispoliittinen oh- 223 juuri kunnallismiehet haluavat tämän taakan siirtää kuntien harteille, niin lienee asiallisinta tästä toisesta kappaleesta poistaa sana ''kunnallinen", joten tämä lause tulisi pyöreänä: "Päämääränä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. arviointimekanismin perustamisesta Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamista varten

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. arviointimekanismin perustamisesta Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamista varten EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.11.2010 KOM(2010) 624 lopullinen 2010/0312 (COD) C7-0370/10 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS arviointimekanismin perustamisesta Schengenin säännöstön soveltamisen

Lisätiedot

m4 2/199s t/ffi\',\ Suomen Curlinglehti N : o /..1'.\ /-,\ Liiton kehiftämisseminaari Hlvinkiiiin Curlingin palkitut MM-kisat Turistina EM-kisoissa

m4 2/199s t/ffi\',\ Suomen Curlinglehti N : o /..1'.\ /-,\ Liiton kehiftämisseminaari Hlvinkiiiin Curlingin palkitut MM-kisat Turistina EM-kisoissa /..1'.\ /-,\ t/ffi\',\ a News in English Suomen Curlinglehti N : o m4 2/199s Curlingin henki Liiton kehiftämisseminaari Turistina EM-kisoissa Mitä curlaaja voi tehdä kesiillä? Skottivierailu Hyvinkiiiillä

Lisätiedot

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT Kaupunginhallitus 311 15.12.2014 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT Kaupunginhallitus 311 Kaupunginhallitus päätti 16.9.2014. että Oriveden kaupunki aloittaa ko ko hen ki lö kun

Lisätiedot

lnterplanetistit ry 1) Yhdiatya pitää lentävien lautasten olemasaaoloa Lentävillä lautasil la tarkoitetaan

lnterplanetistit ry 1) Yhdiatya pitää lentävien lautasten olemasaaoloa Lentävillä lautasil la tarkoitetaan ] w7...ajw"a 1 Neljä kertaa vuode ssa ilmestyvä jäsenlehti Julka sija Interpl anetisti t ry - Interplaneti$terna rf Päätoimittaja Ai li Nurmiaho Toimitussihteeri P. Teerikorpi Kirjqitusten lainaaminen

Lisätiedot

SAK:N SYDÄN-SATAKUNNAN PAIKALLISJÄRJESTÖN TOIMINTAA VUOSILTA 1946 2001

SAK:N SYDÄN-SATAKUNNAN PAIKALLISJÄRJESTÖN TOIMINTAA VUOSILTA 1946 2001 SAK:N SYDÄN-SATAKUNNAN PAIKALLISJÄRJESTÖN TOIMINTAA VUOSILTA 1946 2001 Ihmisiä, tapahtumia ja aiheita kokouspöytäkirjojen kertomana Auvo Lampinen Kirjoittaja ja toimittaja Auvo Lampinen Historiikki on

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 09:00-12:56 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 69 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 Kaupunginhallitus 154 08.06.2015 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 23/00.02.04/2015 KH 08.06.2015 154 Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää lausuntoa

Lisätiedot

70-LUVUN SELITYKSET. E».., 1.,...,.. Neljä kertaa TUodesaa il estyyä jäsenlehti

70-LUVUN SELITYKSET. E».., 1.,...,.. Neljä kertaa TUodesaa il estyyä jäsenlehti ...... :.. E».., 1.,......,.. Neljä kertaa TUodesaa il estyyä jäsenlehti Julkaisija Interplanetistit ry - Interplanetiaterna rf Päätoimittaja Aili Nurmiaho Toimitusaihteeri P. Teerikorpi KirjoituateD lainaa.inen

Lisätiedot