RINTASYÖPÄPOTILAAN PREOPERATIIVINEN PUHELINOHJAUS SAVONLINNAN KESKUSSAIRAALAS- SA potilaspalautelomakkeen kehittäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RINTASYÖPÄPOTILAAN PREOPERATIIVINEN PUHELINOHJAUS SAVONLINNAN KESKUSSAIRAALAS- SA potilaspalautelomakkeen kehittäminen"

Transkriptio

1 Sari Repo, Hanne Valonen RINTASYÖPÄPOTILAAN PREOPERATIIVINEN PUHELINOHJAUS SAVONLINNAN KESKUSSAIRAALAS- SA potilaspalautelomakkeen kehittäminen Opinnäytetyö Hoitotyö Toukokuu 2007

2 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Sari Repo ja Hanne Valonen Koulutusohjelma ja suuntautuminen Hoitotyön koulutusohjelma, Savonlinna Nimeke Rintasyöpäpotilaan preoperatiivinen puhelinohjaus Savonlinnan keskussairaalaosa-potilaspalautelomakkeen kehittäminen Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella ensimmäistä kertaa rintasyöpäleikkaukseen tulleiden potilaiden kokemuksia sairaanhoitajalta saamasta preoperatiivisesta (ennen leikkausta tapahtuvasta) puhelinohjauksesta Savonlinnan keskussairaalassa. Myös lääkäri antaa jonkin verran preoperatiivista ohjausta, mutta olemme työssämme keskittyneet hoitajan antamaan ohjaukseen, joka on kattavampaa. Teoreettisena pohjana käytimme mahdollisimman tuoretta kirjallisuutta sekä internetlähteitä rintasyövästä, puhelinohjauksesta, potilaspalautelomakkeen luomisesta ja laadusta terveydenhuollossa. Tutkimuksen perusjoukon muodostivat vuonna 2006 syksyllä ja vuonna 2007 talvella ensimmäistä kertaa rintasyöpäleikatut potilaat. Tavoitteenamme oli käyttää tutkimusmenetelminä haastatteluita sekä puolistruksturoitua kyselylomaketta. Eettinen toimikunta myönsi tutkimusluvan, mutta emme saaneet lupaa haastatteluiden tekoon., joten päädyimme pelkkään kyselyyn. Kuten ennalta arvelimmekin, kysely ei tuottanut riittävästi vastauksia parissa kuukaudessa. Emme saaneet kuin 7 vastausta, joka ei riitä kyselytutkimuksen aineistoksi. Vaihdoimme opinnäytetyön näkökulmaa, koska emme saaneet tutkimusta tehtyä. Emme halunneet kuitenkaan luopua aiheesta, jonka eteen olimme jo tehneet paljon työtä. Päätimme kehittää potilaspalautelomakkeen. Palautelomake on suunnattu rintasyöpäpotilaille, jotka ovat saaneet preoperatiivista puhelinohjausta. Osasto 2B:n yhteyshenkilöt kokivat idean potilaspalautelomakkeesta hyödyllisenä, kun se koskee nimenomaan potilaiden kokemuksia saamastaan puhelinohjauksesta. Osasto 2B:llä on käytössä yleinen potilaspalautelomake, jonka pohjalta sekä kirjallisuutta apuna käyttäen että aiemmin tekemäämme kyselylomaketta hyödyntäen lähdimme rakentamaan omaa lomakettamme. Puhelinohjaus on melko uusi ohjauksen muoto terveydenhuollossa ja lisääntyy koko ajan, joten sen kehittämisen kannalta potilaspalaute on tärkeää. Palautelomakkeesta teimme mahdollisimman yksinkertaisen ja selkeän, jotta potilaat jaksavat keskittyä vastaamaan. Vastausvaihtoehtoina strukturoiduissa kysymyksissä käytimme enimmäkseen numeraalista asteikkoa, koska Savonlinnan keskussairaalassa muukin potilaspalaute kerätään niin, joten vastausten analysoiminen on helpompaa ja yhtenäisempää. Lomakkeen ulkoasun loimme houkuttelevaksi ja värikkääksi, koska tutkitusti se motivoi vastaamaan. Tarkoituksena on, että rintasyöpäleikkauspotilaiden preoperatiivista puhelinohjausta voisi tarvittaessa kehittää palautteen avulla. Jatkossa muutkin yksiköt voivat halutessaan hyödyntää lomakettamme pohjana omalle kyselylleen puhelinohjauksesta. Asiasanat (avainsanat) rintasyöpä, puhelinohjaus, laatu terveydenhuollossa, potilaspalautelomake Sivumäärä Kieli URN 43 sivua+ Liitteet 16 sivua Suomi URN:NBN:fi:mamkopinn Huomautus (huomautukset liitteistä) Ohjaavan opettajan nimi Opinnäytetyön toimeksiantaja Tuija Vänttinen

3 DESCRIPTION Date of the bachelor's thesis Author(s) Sari Repo ja Hanne Valonen Name of the bachelor's thesis Degree programme and option Degree Programme in Nursing, Savonlinna Nursing The pre-operative counselling of breast cancer patients in Savonlinna central hospital a patient feedback form Abstract The purpose of this study was to consider the experiences of patients who came for the first time for a breast cancer operation of their pre-operative (before operation) phone counselling in Savonlinna central hospital. The doctor gives a little counselling too, but we concentrated on the more extensive counselling given by nurses. In our theoretical base we use so new literature as possible and internet sources of breast cancer, counselling by phone, creating patient feedback forms and quality in nursing. The research group consisted of patients who came for the first time to an operation in autum 2006 and in winter Our aim was to use interviews and half-structured question forms as research methods. The ethical commission gave us permission for research, but the ward sister didn t let us to do interviews. So we decided to use only questionnaires. We got only 7 answers and that is not enough to be used as research material. We had to change our standpoint, because we couldn t accomplish research. We did not want to give up the subject, because we had worked on it hard already. We decided to create a patient feedback form, which is given to those breast cancer patients who have had counselling by phone. The contact person on Ward 2B considered it as a good idea, because it relates to patients experiences of phone counselling. On Ward 2B they have a common patient feedback form, on which we based our planning. We also utilized new literature when creating the new form. Phone counselling is quite a new subject in health care sector, and its significance is growing. That s why it is important to get feed-back from patients in order to be able to develop phone counselling. We created so simple and clear patient feedback form as possible in order to facilitate the patients concentration on answering. In alternatives we mainly use number scale, because the common patient feedback form of Savonlinna central hospital is also structured that way. Analysing answers is easier and more coherent then. The design of the form is tempting and colourful, because according to studies it motivates to answer. Our goal is that breast cancer patients pre-operative phone counselling can be developed with the help of feedback. In future other wards can use this feedback form if they want to. Subject headings, (keywords) cancer of the breast, counselling by phone, quality in healthcare, patient feedback form. Pages Language URN Finnish URN:NBN:fi:mamkopinn Remarks, notes on appendices Tutor Tuija Vänttinen Bachelor s thesis assigned by

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO RINTASYÖPÄ Rintasyöpä sairautena Rintasyöpäpotilaiden tuntemuksia Hoidon nykysuuntaukset 4 3 RINTASYÖPÄPOTILAAN PREOPERATIIVINEN HOITOTYÖ Johdanto hoitosuositukseen Rintasyöpäpotilaan preoperatiivinen hoitopolku Rintasyöpäpotilaan preoperatiivinen hoito Savonlinnan keskussairaalassa Syöpädiagnoosista ja sairastumisesta kertominen Rintasyöpäleikkauspotilaan kohtaaminen ja hänen tiedon ja tuen tarpeensa PUHELINOHJAUS Ohjaus Preoperatiivinen ohjaus Puhelinohjaus -käsitteenmäärittelyä Puhelinneuvonta Näkökohtia puhelinohjaukseen Puhelinohjauksessa vaadittavat taidot Rintasyöpäpotilaiden preoperatiivinen puhelinohjaus Savonlinnan keskussairaalassa Rintahoitaja puhelinohjauksen antajana Savonlinnan keskussairaalassa...18

5 5 LAATU TERVEYDENHUOLLOSSA Laadun määritelmä Laadunhallinta terveydenhuollossa Laadunvarmistus Itä-Savon sairaanhoitopiirin laatupolitiikka ja arvot Osasto 2B:n arvot ja periaatteet OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS POTILASPALAUTELOMAKKEEN KEHITTÄMINEN PUHELINOHJAUKSEEN Potilaskysely hoidon laadun kehittäjänä Asiakaspalautteen hankkiminen Palautelomakkeen tekeminen Savonlinnan keskussairaalassa kerättävä potilaspalaute Esitestausaineiston tuottamat tulokset Potilaspalautelomake preoperatiivisesta puhelinohjauksesta rintasyöpäpotilaalle POHDINTA Opinnäytetyöprosessi Jatkotutkimusaiheet Luotettavuus ja eettisyys..38 LÄHTEET LIITTEET

6 1 1 JOHDANTO Rintasyöpä on tällä hetkellä Suomessa naisten yleisin syöpäsairaus. Joka kymmenes nainen sairastuu jossain elämänsä vaiheessa rintasyöpään. Hoitomenetelmien kehittymisen ja varhaisemman syövän toteamisen ansiosta rintasyövän ennuste on parantunut. (Holmia ym. 2006, 610.) Rintasyöpää todetaan jo alle 30-vuotiaillakin, mutta riski sairastua lisääntyy 45 vuoden jälkeen luvulla todettiin noin 900 rintasyöpätapausta vuosittain ja luku on noussut vuosikymmenten aikana. Suomessa todettiin vuonna 2003 yli uutta rintasyöpätapausta. Viiden vuoden kuluttua sairauden toteamisesta on noin 80 % potilaista elossa. (Blomqvist ym , Syöpäjärjestöt.) Tieto vakavasta sairaudesta on pysäyttävä, eikä potilaan oma mielikuva syövästä ole välttämättä realistinen. Rintasyöpään sairastuneen naisen tunteet ovat yksilöllisiä, ja ne voivat vaihdella esimerkiksi pelosta suruun. Rintasyöpä merkitsee eri-ikäisille ja eri elämäntilanteissa oleville naisille erilaisia asioita. Rintasyöpään sairastunut potilas tarvitsee tietoa, tukea ja rohkaisua henkilökunnalta monissa hyvinkin henkilökohtaisissa ongelmissa. Tiedon välittämisessä potilaalle on otettava huomioon sairauden vaihe, sillä potilaiden tarpeet ovat erilaisia. (Iivanainen ym. 2005, ; Eriksson & Kuuppelomäki 2000, ) Rintasyöpäpotilaiden preoperatiivinen eli ennen leikkausta saama ohjaus tapahtuu Savonlinnan keskussairaalassa puhelimitse. Ohjausta antaa rintahoitaja tai hänen sijaisensa. Potilaan ohjaus on tärkeä osa sairaanhoitajan työtä, ja se tulisi hallita hyvin. Hyvä potilasohjaus parantaa kokonaishoidon laatua. (Ervasti 2004,2.) Terveydenhuollossa tarkoitetaan puhelinohjauksella puhelimen välityksellä annettavaa ohjausta, jota antaa terveydenhuollon ammattihenkilö (Kyngäs ym. 2006, 77). Hoitotakuulakiuudistus tuli voimaan Yhtenä tavoitteena hoitotakuulla oli puhelinyhteyden saaminen terveyskeskukseen välittömästi virka-aikana. Tämän lisäksi kolmen päivän sisällä yhteydenotosta on arvioitava hoidon tarve. (Sosiaali- ja terveysministeriö Esitteitä 2004.) Hoitotakuu on lisännyt terveydenhuollon paineita palveluiden uudelleen organisoinnista ja palveluiden kysyntää. Yhtenä vaihtoehtona on kehittää puhelinpalveluita tehokkaasti. Puhelinpalveluilla voidaan vähentää sellaisia käyntejä, jotka eivät välttämättä vaadi terveydenhuoltohenkilökunnan luona käyntiä. Puhelimitse asiakas voi saada ohjausta ja neuvontaa tai ohjausta hoitoon hakeutumi-

7 2 sesta. Tarkoitus on vapauttaa ja kohdentaa sekä hoitohenkilökunnan että asiakkaan ajankäyttöä ja resursseja, ei estää asiakasta hakeutumasta hoitoon. Savonlinnan keskussairaalassa kerätään potilailta kyselylomakkeella palautetta heidän saamastaan hoidosta ja palvelusta. Lomake on sama riippumatta osastosta tai poliklinikasta. Opinnäytetyömme tavoitteeksi muotoutui kohdennettu potilaspalautelomakkeen kehittäminen rintasyöpäpotilaille, jotka saavat pre-operatiivista ohjausta puhelimitse. 2 RINTASYÖPÄ 2.1 Rintasyöpä sairautena Rintasyöpä eli carcinoma mammae on tällä hetkellä Suomessa naisten yleisin syöpäsairaus. Joka kymmenes nainen sairastuu jossain elämänsä vaiheessa rintasyöpään. (Holmia ym.2006, 610.) Rintasyöpää todetaan jo alle 30-vuotiaillakin, mutta riski sairastua lisääntyy 45 vuoden jälkeen luvulla todettiin noin 900 vuosittain, luvulla todettiin noin 1400, 1980-luvun puolivälissä todettiin 2150 ja vuonna 1995 jo 3125 uutta naisten rintasyöpään sairastunutta. Nykyisin miehilläkin on tavattu rintasyöpää. (Blomqvist.ym 1999, 409.) Hoitomenetelmien kehittymisen ja varhaisemman syövän toteamisen ansiosta rintasyövän ennuste on parantunut. Rintasyöpään sairastumisen perimmäistä syytä ei tiedetä, mutta on olemassa altistavia riskitekijöitä. Hormonaalisia tekijöitä ovat esimerkiksi aikaisin alkaneet kuukautiset, myöhäinen menopaussi, myöhäinen ensisynnytys, vähäinen lasten lukumäärä sekä pitkäaikainen hormonikorvaushoito. Ravintoon liittyviä riskitekijöitä ovat runsasrasvainen ravinto, ylipaino ja runsas alkoholinkäyttö % rintasyövistä saattaa johtua perinnöllisistä syistä. On löydetty kaksi rintasyöpään liittyvää geeniä, BRCA1 ja BRCA2. Epäitsekkyys, uhrautuvaisuus, alistuvuus ja kärsivällisyys sekä estyneisyys, masentuneisuus ja tunteiden tukahduttaminen ovat Ollosen (1997) väitöskirjan mukaan tyypillisiä persoonan piirteitä naisilla, jotka sairastuvat rintasyöpään. Kaikki riskitekijät voivat siis altistaa rintasyövälle mutta

8 3 kuitenkaan 70 %:lla rintasyöpään sairastuneista ei ole ollut yhtäkään kyseisistä riskitekijöistä. (Holmia ym.2006, ) Oireet ja löydökset Rintasyövän tavallisin oire on kyhmy, jonka takia potilas hakeutuu lääkäriin (noin 80 %). Rintasyöpäkyhmy voi olla aristava, mutta yleensä kivuton. Voi olla, että iho tai nänni on vetäytynyt sisäänpäin tai mamillasta eli nännistä tulee eritettä. Muina oireina voi olla painon tunnetta rinnassa, epämääräistä kipua ja pistelyä. Joskus potilaille on ilmestynyt kyhmyjä kainalon imusolmukkeisiin, joten rinnasta on lähtenyt metastaaseja jo kauemmaksi. (Blomqvist ym 1999, 410.) Ensiksi rintasyöpä lähettää etäispesäkkeitä imusolmukkeisiin. Suoria imutieyhteyksiä on rintakehän sisäpuolella oleviin imusolmukkeisiin, jonne ennen kaikkea tulee etäispesäkkeitä, jos rintasyöpä sijaitsee mediaalineljänneksen (rinnan sisäneljänneksen) tai sentraalialuella (keskellä rintaa). Jos syöpä leviää veren mukana, tavallisimmat sijaintipaikat ovat aivot, luusto, pleura, maksa ja keuhkot. (Blomqvist ym 1999, 410.) 2.2 Rintasyöpäpotilaiden tuntemuksia Tieto vakavasta sairaudesta on pysäyttävä. Potilaan oma mielikuva syövästä ei välttämättä vastaa todellisuutta. Sairastuminen tuntuu aluksi epätodelta. Ympärillä kaikki jatkuu normaalisti, mutta oma elämä on aivan uudessa tilanteessa. Yleistä on erilaisten tunteiden vaihtelu. Tavallista on sairauden kiistäminen, vihaisuus, pelko, ahdistus, suru, masennus, syyllisyys ja yksinäisyys. Ne ovat kaikki täysin normaaleja tunteita juuri sairastuneelle. Jokainen rintasyöpäpotilas on yksilö, joten potilaan suhtautuminen sairauteen on myös hyvin yksilöllistä. (Syöpäjärjestöt, Eriksson & Kuuppelomäki 2000, ) Rintasyöpädiagnoosin kuuleminen voi vaikuttaa eri ihmisiin hyvin eri tavalla. Esimerkiksi 30-vuotias perusterve nainen voi kokea syövän eri tavoin kuin esimerkiksi 75-vuotias lievästi dementoitunut nainen. Syöpäpotilas voi joutua sairauden takia useisiin kriiseihin, ja hän voi kokea riippuvuutta hoitohenkilökunnan tietämystä kohtaan. Syöpään sairastunut voi itsekin kokea

9 4 tällaisen riippuvuuden vaikeana, koska on itsenäinen, aikuinen ihminen. (Juvonen & Lauri 1994, 7.) Rintasyöpäpotilaan kriisin vaiheet, jotka on hyvä tunnistaa: Alkujärkytys/shokkivaihe: Kaikki tuntuu epätodelliselta ja tapahtunutta on vaikea uskoa todeksi.. Ulospäin ihminen voi olla tyyni, mutta sisällä kaikki on myllerrystä. Tämän vaiheen pituus riippuu myös potilaan elämäntilanteesta, sosiaalisesta verkostosta, persoonan piirteistä. Syyllisten hakeminen ja tilanteen ymmärtäminen: Kun turruttava alkuvaihe on ohi, seuraavaksi potilas alkaa reagoida sairauteen ja hän ymmärtää tilanteensa. Silloin haetaan syyllisiä, podetaan huonoa omaatuntoa ja mahdollisesti jossitellaan eri vaihtoehtoja. Epätoivo, suru, itsesääli, pelko ja masennus ovat tyypillisiä tunteita. Somaattiset reagointitavat ovat myös tyypillisiä. Muokkausvaihe eli läpityöskentelyn vaihe: Ahdistus alkaa hävitä ja ihminen pyrkii löytämään selviytymiskeinoja. Niiden tarkoitus on suojata minää. Esimerkiksi oman tilan seuranta, hoidosta kyseleminen sekä tunteiden käsittely ovat osa kriisin läpikäymistä. Uudelleen suuntautuminen: Tämä on vaihe, joka koskee potilaita joiden syöpä saadaan hallintaan tai kokonaan parannettua. Tässä vaiheessa potilas voi alkaa oivaltaa, että elämä on ainutkertaista ja jokainen päivä on arvokas. Potilas voi tuntea kiitollisuutta, suuntautua tulevaisuuteen ja ottaa vastuuta itsestään ja hyvinvoinnistaan. Sopeutumisvaihe: Tarkoittaa sopeutumista siihen, että syöpää ei voida parantaa ja potilas tulee kuolemaan (Syöpäjärjestöt, Eriksson & Kuuppelomäki. 2000, ) 2.3 Hoidon nykysuuntaukset Rintasyövän ennuste on parantunut varhaisemman syövän toteamisen ja hoitomenetelmien kehittymisen ansiosta. Tällä hetkellä noin 80 % potilaista on elossa viiden

10 5 vuoden kuluttua sairauden toteamisesta. Taudin varhaisen toteamisen mammografiaseulontojen avulla on useissa tutkimuksissa havaittu vähentävän erityisesti yli 50- vuotiaiden naisten rintasyöpäkuolleisuutta. Nuoremmilla naisilla ei vastaavaa vaikutusta ole varmuudella voitu osoittaa, koska he eivät käy joukkoseulonnoissa. Suurin osa potilaista voi elää laadukasta elämää vuosikymmeniä ensimmäisen diagnoosin jälkeen.(www.cancer.fi.) Jokaisen rintasyövän hoito on aina yksilöllisesti räätälöity kokonaisuus. Tärkeä lähtökohta hoidosta päätettäessä on määrittää leviämisen riski. Sen perusteella voidaan valita hoito, joka on riittävän tehokas kyseiseen tautiin. Myös ylihoitamista tulee välttää, sillä hoidoilla on aina sivuvaikutuksia. Rintasyöpädiagnoosi perustuu yleensä leikkauksesta saatavaan tietoon. Saadun tiedon perusteella leikkaushoitoon yhdistetään tarvittaessa eri liitännäishoitoja ja sädehoitoa. (Tietoa syövästä.) Tutkimuksissa on todettu yksilövastuisen hoitotyön ja omahoitajuuden olevan tärkeä osa rintasyöpäpotilaan hoitotyötä. Potilas odottaa omahoitajalta yksilöllistä kohtelua, rehellisyyttä ja potilaan ajan tasalla pitämistä. Omahoitaja auttaa myös sairastumisprosessin käsittelyssä. (Holmia ym. 2006, ) 3 RINTASYÖPÄLEIKKAUSPOTILAAN PRE-OPERATIIVINEN HOITOTYÖ 3.1 Johdanto hoitosuositukseen Rintasyövän hoitosuositus on toteutettu Suomen Rintasyöpäryhmä ry:n toimesta Suomalainen Lääkäriseura Duodecimin Käypä hoito projektin puitteissa. Ensimmäistä kertaa rintasyövän diagnostiikka- ja hoitosuositus on julkaistu vuonna 1992, jonka jälkeen se on päivitetty kaksi kertaa. Hoitosuosituksen sisältö perustuu järjestelmällisesti kerättyyn tämän hetkiseen parhaaseen mahdolliseen julkaistuun tutkimustietoon; rintasyövän kirurgisesta, säde- ja lääkehoidosta eri taudin vaiheissa, palliatiivisesta hoidosta, hoidon porrastuksesta, kuntoutuksesta ja seurannasta. Suositus on tarkoitettu kaikille rintasyöpäpotilaita hoitaville terveydenhuollon ammattilaisille. Suositus on tarkoitettu antamaan tukea päätöksen teolle niin helpoissa kuin vaikeissakin kliinisissä

11 6 tilanteissa. Varsinaiset hoitopäätökset tehdään yhteisymmärryksessä kunkin potilaan kanssa hänen yksilölliset ominaisuutensa ja arvostuksensa huomioiden, jotta kunkin potilaan parhaan edun mukainen hoito toteutuisi. (Käypähoito, Holmia ym. 2006, 617.) (Liite 2.) 3.2 Rintasyöpäleikkauspotilaan preoperatiivinen hoitopolku Hoitopolku alkaa rintojen tutkimisesta ja sitä kautta mahdollisen syövän löytämisestä. Ensisijainen rintojen tutkimistapa on rintojen omatarkkailu ja säännöllinen tunnustelu eli palpointi. Palpointi on hyvä tehdä kuukautisten jälkeen, koska premenstruaalisessa (ennen kuukautisia) vaiheessa rinnat voivat olla arat ja pingottuneet. Myös hoitaja tai lääkäri voi palpoida rinnat, jos nainen on hankkiutunut vastaanotolle tuntemansa kyhmyn tai muiden oireiden takia. (Holmia ym. 2006, ) Mammografia eli rintojen röntgenkuvaus on toinen rintojen tutkimusmenetelmä. Se on tarkka tutkimustapa, vaikkei sillä päästä aivan 100 prosenttiseen tulokseen. Mammografia voidaan tehdä rinnassa tuntuvan kyhmyn tai oireen selvittämiseksi sekä oireettomille naisille seulontatutkimuksena. Jos rinnasta löytyy kyhmy, tarvitaan lisätutkimuksia kyhmyn laadun selvittämiseksi. Ultraäänitutkimus näyttää, onko mammografiassa löydetty kasvain nesteen täyttämä kysta vai kiinteätä kudosta. Ohut- ja karkeaneulabiopsialla saadaan tietoa rintakyhmyn solujen laadusta. Tutkimuksessa imetään kyhmyn solumassaa ohueen neulaan ja näyte tutkitaan mikroskooppisesti. Rinnasta tuleva verinen tai seroosinen vuoto voi olla syy maitotiehyiden varjoainekuvaukseen eli galaktografiaan jossa siis selvitetään syövän mahdollisuutta. (Holmia ym. 2006, ) Rintasyöpä todetaan harvoin metastaasien eli syövän etäpesäkkeiden perusteella, mutta joskus potilaat hakeutuvat lääkäriin kainaloon ilmaantuneiden metastaattisten imusolmukkeiden tai ihoon ilmaantuneiden muutosten vuoksi. Joskus myös luusto- ja keuhkometastaasit voivat olla ensilöydöksiä. (Holmia ym. 2006, ) Rintasyöpään sairastuneen ensisijainen hoito on kasvaimen kirurginen poisto. Syöpäkasvaimen levinneisyyden luokittaminen eli TNM-luokitus vaikuttaa osittain siihen millainen leikkaus tehdään. Leikkausmuotoja ovat rinnan säästävä leikkaus, rinnan

12 7 poisto, kainalon tyhjennys ja rinnan korjausleikkaukset. Leikkauksen yhteydessä otetaan monesti kudosnäyte kyhmystä, jonka avulla saadaan varmuus rintakyhmyn laadusta. (Holmia ym. 2006, ) 3.3 Rintasyöpäpotilaan preoperatiivinen hoito Savonlinnan keskussairaalassa Aluksi potilas hakeutuu hoitoon terveyskeskukseen, yksityislääkäriin tai ikäindikaatioilla tapahtuvaan mammografiaseulontaan, josta hän saa lähetteen kirurgian poliklinikalle. Kirurgi katsoo lähetteen ja tekee sen perusteella hoitopäätöksen. Hän määrittelee toimenpiteen kiireellisyys luokan (I - III) ja määrää potilaalle alustavasti tehtävät toimenpiteet (esim. mammografia, ultraääni). Alustavat toimenpiteet on jo yleensä tehty jos potilas tulee hoitoon seulonnan kautta. (Savonlinnan keskussairaala 2003.) Kun potilas tulee kirurgian poliklinikalle lääkärinvastaanotolle niin kirurgi päättää, tarvitaanko vielä lisätutkimuksia (stereotaktinen biopsia). Potilaalta otetaan samalla yleensä veriryhmävasta-aineet. Kirurgi täyttää leikkausjonokortin tai laittaa hoidonvarauksen. Jonohoitaja tai rintahoitaja on yhteydessä potilaaseen puhelimitse. Tällöin sovitaan mahdollinen leikkausaika. Rintahoitaja lähettää potilaalle kutsukirjeen osastolle 2 B, ohjeen rintaleikkaukseen tulevalle sekä tulohaastattelukaavakkeen. (Savonlinnan keskussairaala 2003.) Potilas tulee osastolle laboratorion ja röntgenin kautta leikkausta edeltävänä päivänä klo 12 mennessä. Potilaat, joille tehdään kainaloimusolmukkeiden varjoainekuvaus, saapuvat osastolle aikaisemmin aamulla. Hoitaja tekee potilaalle tulohaastattelun ja aloittaa hoitosuunnitelman kirjaamisen. Potilaalle kerrotaan leikkausvalmisteluista ja häntä valmistellaan leikkaukseen. Leikkaava lääkäri tutkii potilaan vielä ennen leikkausta ja päättää leikkaustavasta. Potilas saa pre-operatiivisesti fysioterapeutin ohjausta hengitysharjoituksissa. Anestesialääkäri käy katsomassa pre-operatiivisesti ainakin potilaan sairauskertomuksen. Potilaalle tehdään leikkausvalmistelut preoperatiivisesti. Leikkaus tapahtuu keskusleikkausyksikössä moniammatillisen työryhmän suorittamana.(savonlinnan keskussairaala 2003.)

13 8 3.4 Syöpädiagnoosista ja sairastumisesta kertominen Edelleenkin syöpäsairauteen liitetään vanhentuneita pelkoja ja uskomuksia. Toisaalta kyse on vakavasta sairaudesta, jonka hoito voi vaikuttaa potilaan ruumiinkuvaan ja yleisvointiin ainakin väliaikaisesti. Usein ihminen myös miettii tässä tilanteessa elämäänsä kokonaisvaltaisesti, omia arvojaan ja saavutuksiaan ja suhdettaan läheisiinsä sekä aiemmin tärkeinä tai itsestään selvinä pitämiään asioita. Kun sairaudesta kerrotaan potilaalle, on tärkeää, että tilanne on kiireetön ja keskustellaan rauhallisesti. Lopuksi varmistetaan, että potilas on ymmärtänyt. Hoitajan on hyvä olla läsnä ja turvata lääkärille ja potilaalle rauhallinen, keskeyttämätön keskusteluaika. Potilalle pyritään antamaan tietoa niin paljon kuin hän pystyy vastaanottamaan ja varaudutaan vastaamaan niihin kysymyksiin, jotka nousevat potilaan mieleen. On hyvä, jos mukana on potilaan toivoma omainen, joka varmistaa, että asiat ymmärretään oikein. (Eriksson & Kuuppelomäki 2000, ) Joissakin sairaaloissa edelleenkin potilas käy pre-operatiivisella käynnillä hoitajan vastaanotolla kuultuaan rintasyöpädiagnoosin ensiksi lääkäriltä. Savonlinnan keskussairaalassa, 1. kiireellisyysluokaltaan olevat potilaat leikataan kuukauden sisällä tiedon saannista. Heille preoperatiivinen ohjaus tapahtuu puhelimessa. (Wright 2006.) 3.5 Rintasyöpäpotilaan kohtaaminen sekä hänen tiedon ja tuen tarpeensa Lääkärin tehtävä on selvittää potilaalle hoitosuosituksen perusteet ja sisältö. Hoitopäätös tehdään yhteisymmärryksessä potilaan kanssa arvioimalla hoidosta mahdollisesti saatava hyöty ja siitä todennäköisesti aiheutuvat haitat. Nainen, jolla on alustavasti diagnosoitu rintasyöpä, on todennäköisesti huolestunut ja ahdistunut. Tällöin potilas tarvitsee hoitohenkilökunnan asiallista ja rauhallista suhtautumista asiaan sekä luotettavaa tietoa asioista, jotka liittyvät rintasyöpään ja hänen omaan tilanteeseen. (Syöpäjärjestöt.) Rintasyöpään sairastuminen merkitsee naiselle useimmiten rintarauhasen menettämistä tai sen silpoutumista. Leikkaukseen joutuvan naisen on hyvä saada osallistua leik-

14 9 kaustavan valintaan, jotta tilanne olisi helpompi hyväksyä. Monesti nainen kokee leikkauksen väkivaltaisena. Naisella on oikeus erilaisten tunteiden kokemiseen sekä jakamiseen, ja hänellä on oikeus olla nainen, vaikka hänellä olisi vain yksi rinta. Mikäli mahdollista, niin puoliso otetaan mukaan keskusteluihin, koska hänen osuutensa tukijana on merkittävä. (Holmia ym. 2006, ) Potilaan ja omaisten selviytymisen kannalta voi olla helpottavaa, jos omaiset ovat alkuvaiheista lähtien mukana sairaudesta ja hoidoista keskusteltaessa, koska se voi vähentää ennakkoluuloja sairautta kohtaan. Rintasyöpäpotilaat kokevat omaisten tiedonsaannin tärkeäksi useiden suomalaisten tutkimusten mukaan. (Lauri & Juvonen 1994, 7.) Rintasyöpään sairastunut potilas tarvitsee tietoa, tukea ja rohkaisua henkilökunnalta monissa hyvinkin henkilökohtaisissa ongelmissa. Tiedon välittämisessä potilaalle on otettava huomioon sairauden vaihe, sillä potilaan tarpeet ovat erilaisia. Kirjallisuuden mukaan rintasyöpäpotilaat tarvitsevat usein tietoa hoidon psyykkisistä, fyysisistä ja sosiaalisista vaikutuksista, taudin levinneisyydestä, hoidon parantavan vaikutuksen todennäköisyydestä, taudin vaikutuksesta sosiaaliseen elämään, perheeseen ja ystäviin, itsehoidosta, seksuaalisuudesta, viehättävyydestä, hoitojen vaihtoehdoista ja perheenjäsenten riskeistä saada sama sairaus sekä hoidon sivuvaikutuksista. (Lauri & Juvonen 1994, 7;Iivanainen ym. 2005, ). Suomisen (1994) tutkimuksen mukaan rintasyöpäleikkauksen kokeneet potilaat eivät olleet saaneet riittävästi tietoa ennen tuloaan sairaalaan leikkausta varten eivätkä he olleet hyvin varustautuneita kysymään omasta tilanteesta sairaalassa ollessaan. (Iivanainen ym. 2005, ). Syöpää sairastavien potilaiden kohdalla on todettu, että vakavan diagnoosin kuultuaan he eivät halua heti ottaa vastaan tai käsitellä sairauden hoitoa koskevaa tietoa. Vasta selviydyttyään alkujärkytyksestä potilaat pystyvät aktiiviseen tiedonhankintaan ja osallistumaan hoitoonsa. Suomisen (1992) mukaan rintasyöpädiagnoosin toteamisen jälkeen potilaat kuvaavat olevansa tuskaisia, masentuneita, vihaisia, peloissaan taudin leviämisestä ja huolissaan sekä perheistään että itsestään. Suomisen (1994) väitöskirjan tulosten mukaan rintasyöpäpotilaista % koki, ettei heitä kohdella hoidossa yksilöinä, ei rohkaista, ei puhuta, heitä ei kuunnella, ko-

15 10 kemuksia ei jaeta heidän kanssaan eikä heitä lohduteta. Hoitajista 60 % totesi, että he eivät lohduta potilaita, eivätkä jaa potilaan kanssa kokemuksia. Noin 20 % hoitajista mainitsi, että he eivät puhu potilaiden kanssa tarpeeksi eivätkä rohkaise potilaita. Potilaat odottivat sairaalahoidon jälkeen positiivisempaa asennetta, kuuntelua, sosiaalista tukea ja henkistä kuntoutusta. Hoitajien mielestä ammatillinen tuki, jatkokontrollit ja ryhmäterapia ovat keskeisiä potilaan auttamisen kannalta. Hoitajat toivat myös esille tukihenkilöiden ja syöpäyhdistyksen roolin sekä pysyvän lääkärisuhteen merkityksen. (Iivanainen ym., ) Laurin ja Juvosen (1994) tutkimuksen mukaan suurin osa rintasyöpäpotilaista oli saanut tietoa sairaudesta ja hoidosta, mutta puolet vastaajista koki tarvitsevansa lisää tietoa. Potilaan informoinnissa on huomioitava se, että sairaudet ja hoidot aiheuttavat stressiä ja potilas ei välttämättä ymmärrä tietoa silloin, kun se annetaan. (Juvonen & Lauri 1994, 55.) Preoperatiivinen puhelinohjaus on osa hoitajan ja potilaan välistä vuorovaikutusta. Tavoitteenamme on kehittää potilaspalautelomake, jonka avulla osastolla voidaan jatkossa mitata preoperatiivisen puhelinohjauksen laatua kyselemällä potilaiden kokemuksia siitä. Potilaan kokema hyvä ohjaus on osa hyvää hoitoa. Ohjaukselle lisävaatimuksia asettaa se, että ohjaus tapahtuu puhelimessa, jolloin kontakti potilaaseen on erilainen kuin kasvotusten. Savonlinnan lisäksi mahdollisesti muutkin sairaalat/hoitopaikat voivat tulevaisuudessa halutessaan hyötyä työstämme käyttämällä lomaketta potilaspalautteen saamiseen ja jatko kehittää lomaketta. 4 PUHELINOHJAUS 4.1 Ohjaus Sairaanhoitajan työtä on aina ollut ohjaaminen terveyteen ja sairauteen liittyvissä kysymyksissä. Sairaanhoitajat ovat ajallisesti eniten tekemisissä potilaiden kanssa, joten heillä on parhaat mahdollisuudet ohjata potilaita. Huolimatta siitä, että potilaat saavat ohjausta useilta eri tahoilta, on sairaanhoitajalla kokonaisvastuu potilasohjauksen sekä neuvonnan toteuttamisesta ja koordinoinnista. Ohjauksen merkitys korostuu lyhentyneiden hoitoaikojen takia ja siksi että potilaiden tiedontarve on lisääntynyt. Potilas tarvitsee tietoa sairaudestaan ja sen hoidosta päätöksentekonsa tueksi, ja se on myös hänen oikeutensa. Tutkimusten mukaan potilaat kokevat saavansa tietoa liian vähän

16 11 hoidon kaikista osa-alueista. (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992, Torkkola ym. 2002, 7-28.) Ohjauksen onnistumiseen vaikuttavat ohjaajan asiantuntijuus ja persoona. Sairaanhoitajan on tunnettava ohjattava asia hyvin ja osattava jäsentää se sopivaksi kokonaisuudeksi. Ohjauksen antajalta vaaditaan herkkyyttä, kun hän toimii potilaan kanssa, joka on saanut tietää sairastavansa vakavaa sairautta. Luottamuksen rakentaminen ja turvallisen vuorovaikutussuhteen luominen on erityisen tärkeää. Ohjausympäristön tulisi olla rauhallinen, ja yksityisyyden suojaus olisi oltava taattu. Ohjaukseen käytettävä aika on usein lyhyt. Tämän vuoksi ohjattavan asiakokonaisuuden jäsentely on tärkeää, jotta tärkeät asiat ehditään käsitellä. Kriisin vaihe tai sairaus voi heikentää potilaan kykyä ottaa ohjausta vastaan. Toisaalta potilaalla on myös oikeus kieltäytyä ohjauksesta. Tällöin hänen itsemääräämisoikeuttaan on kunnioitettava. Potilas on yksilö, ja ohjaus on suunniteltava huomioiden hänen yksilöllisyytensä ja ikätasonsa. Annettujen ohjeiden kirjaaminen on tärkeää. Tarvittaessa voidaan tarkistaa, mitä ohjeita on annettu esimerkiksi, jos potilas ottaa myöhemmin yhteyttä. (Torkkola ym. 2002, ) 4.2 Preoperatiivinen ohjaus Preoperatiivinen eli leikkausta edeltävä vaihe alkaa leikkauspäätöksestä ja päättyy, kun vastuu siirtyy leikkaussalin henkilökunnalle. Potilaan on tärkeää saada tietoa leikkaukseen valmentautumisesta toimenpiteen laadun ja hänen yksilöllisten tekijöidensä pohjalta. Potilaalle on hyvä antaa myös kirjalliset ohjeet valmistautumisesta leikkaukseen. Jatkohoito leikkauksen jälkeen on hyvä suunnitella jo ennen leikkausta. Ohjauksella on tutkimusten mukaan positiivinen vaikutus potilaan toipumiseen. Hyvää preoperatiivista ohjausta saaneet potilaat pelkäävät muita vähemmän, ja leikkauksesta toipuminen sujuu paremmin. Potilaan kokemusten huomiointi, hoidon tavoitteellisuus ja potilaan tunteminen auttavat pre-operatiivisessa vaiheessa yksilöllisen hoitotyön toteutumista. Hoitotyön toteutumista tarkkaillaan arvioimalla potilaan fyysisiä ja psyykkisiä toimintoja, sekä muutoksia niissä. (Holmia ym. 2006, )

17 Puhelinohjaus -käsitteen määrittelyä Hoitotieteessä ja hoitotyössä käytetään paljon käsitettä ohjaus. Sen käyttöön liittyy kuitenkin epäselvyyksiä ja määrittelyyn osittain sopimuksenvaraisuutta. (Kääriäinen & Kyngäs 2005, 251). Synonyymeja sanalle ohjata ovat mm. opastaa, ja neuvoa (MOT kielitoimiston sanakirja). Sanalle neuvoa vastineena käytetään mm. opettaa, opastaa, ohjata ja kasvattaa (Jäppinen 2003, 255). Kääriäisen ja Kynkään 2006, 251 mukaan käsitettä ohjaus on käytetty paljon rinnakkain tiedon antamisen, neuvonnan ja opetuksen käsitteiden kanssa. Eroja käsitteiden välillä kuitenkin löytyy. Asiakkaan opetus on systeemi suunniteltuja toimintoja, jotka vaikuttavat asiakkaan käyttäytymiseen. Opetusta taas edeltää ohjaus. Ohjaus tapahtuu vuorovaikutteisessa ohjaussuhteessa, joka on aktiivista ja tavoitteellista toimintaa ohjaajan ja ohjattavan välillä. He pyrkivät etsimään yhdessä ohjattavan ongelmiin ratkaisua. (Soohbany 1999.) Ohjauksessa pidättäydytään suorien neuvojen antamisesta (Vehviläinen 2001). Ohjattavan asian sisältö korostuu tiedon antamisessa, ja vuorovaikutus on vähäisempää kuin ohjauksessa ja neuvonnassa (Rycroft-Malone ym. 2000, Kääriäinen & Kyngäs 2006, 6-8.) Terveydenhuollossa tarkoitetaan puhelinohjauksella puhelimen välityksellä annettavaa ohjausta, jota antaa terveydenhuollon ammattihenkilö (Kyngäs ym. 2006, 77). Opinnäytetyössämme käytämme puhelimessa tapahtuvasta ohjauksesta termiä puhelinohjaus, koska puhelinohjausrungosta (Liite 3.) käy ilmi pre-operatiivisen ohjauksen rakenne, jolloin se eroaa neuvonnasta. Tutkimissamme lähteissä oli yleisempää, että asiakas soitti tiettyyn numeroon saadakseen neuvontaa ja ohjausta. Tutkimuksessamme taas sairaanhoitaja soittaa potilaalle antaakseen tälle pre-operatiivista ohjausta. Etsiessämme lähdemateriaalia puhelinohjauksesta, käsitteet puhelinohjaus ja neuvonta tuntuivat kuitenkin kulkevan käsi kädessä esimerkiksi seuraavanlaisissa lauseissa: ohjaus ja neuvonta puhelimitse lisääntynyt viimevuosina. (Järvinen 2004, ) Käsitteemme puhelinohjaus tuli harvemmin vastaan potilaan ohjauksen yhteydessä, eli puhelimessa yleisempää on neuvonnan antaminen. Puhelimessa tapahtuvalla neuvonnalla ja ohjauksella on kuitenkin yhteisiä piirteitä paljon. Annettiinpa puhelimessa ohjausta tai neuvoja, lähtökohdat ovat kuitenkin samat: keskustelijat eivät näe toisiaan.

18 Puhelinneuvonta Potilaiden tarve saada neuvoja terveyteen ja sairauteen liittyvissä ongelmissa on synnyttänyt puhelinpalvelut (Hyrynkangas-Järvenpää 2000, 48). Puhelimitse voidaan antaa yleistä tai yksilökohtaista neuvontaa. Yksilökohtainen neuvonta on potilaslain tarkoittamaa terveyden- ja sairaanhoitoa ja edellyttää terveydenhuollon ammattihenkilöä ja potilasasiakirjamerkintöjä. Soittaja täytyy tunnistaa, ja hänelle annetaan yksilöllisiä hoito-ohjeita ja terveydentilaan liittyviä kannanottoja. Tällöin syntyy hoitosuhde potilaan ja terveydenhuollon ammattihenkilön välille ja neuvonnan antajalla on vastuu antamistaan ohjeista. Yleisessä puhelinneuvonnassa asiakkaan ei tarvitse kertoa nimeään, eli soittajaa ei tarvitse tunnistaa. Tällöin neuvot annetaan hänelle yleisellä tasolla eikä oteta kantaa yksilölliseen hoitoon, joten hoitosuhdetta ei synny. Luonnollisesti potilasasiakirjat eivät ole käytössä. Tietoa asiakkaalle voidaan antaa sairauksien oireista, hoito-ohjeista ja tutkimusmenetelmistä. (Pyykkö 2006.) Terveydenhuollossa puhelimessa annettavan neuvonnan ja ohjauksen vaikuttavuudesta sekä asiakastyytyväisyydestä on Suomessa hyvin vähän tietoa (Lampe 2004; Nuutila 2005). Vanhempien mielipiteitä puhelinneuvonnasta on kartoitettu Iisalmessa. Tutkimustulosten mukaan vanhemmat olivat pääosin tyytyväisiä puhelinneuvonnan järjestämiseen, toteuttamiseen ja saamiinsa neuvoihin. He myös kokivat palvelun tarpeellisena. (Holopainen ym ) Tukholmassa Medical Call Centerin käyttäjille tehdyn tutkimuksen mukaan asiakkaat olivat tyytyväisiä palveluun ja suurin osa toimi sieltä saamiensa neuvojen mukaan (Wahlberg & Wredling 1999,169). Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on potilasohjauksen kehittämishankkeen tuloksena syntynyt teoriaan pohjautuva puhelinohjauksen ideaalimalli. Ideaalimalli koostuu teoriaosasta, puhelinohjausmallista sekä kohdennetuista sairaanhoitajan toimintamalleista. Kohdennetut mallit ovat leikkauspotilaan ohjaaminen ennen leikkausta ja leikkauksen jälkeen. (Lipponen ym. 2006). Pirkko Hyrynkangas-Järvenpää on tutkinut lääkärin antamaa puhelinneuvontaa. Tutkimuksessa ilmeni, että potilaat olivat tyytyväisiä puhelinneuvontaan ja kokivat saaneensa riittävästi ohjeita ja neuvoja. Potilaat pitivät käymäänsä puhelinkeskustelua luontevana ja vastavuoroisena. (Hyrynkangas- Järvenpää 2000, 128.) Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen ja Turun yliopistollisen keskussairaalan lastenklinikan yhteistyöhankkeessa sairaanhoitajien toteuttamaa puhe-

19 14 linneuvontaa tutkittiin palvelun käyttäjien näkökulmasta. Tutkimuksen mukaan suurin osa toimi saamiensa ohjeiden mukaan ja koki ne ymmärrettäviksi ja luotettaviksi. Valtaosa soittajista koki hyötynä tiedon- ja toimintaohjeiden saannin, turhalta lääkärissäkäynniltä välttymisen ja neuvonnan rauhoittavan vaikutuksen. (Nuutila 2005, 74.) 4.5 Näkökohtia puhelinohjaukseen Puhelinneuvontaa ja ohjausta on aina tehty, mutta nyt siihen on panostettu enemmän Hoitotakuu-lakiuudistuksen myötä. (Hyrynkangas-Järvenpää 2000, 12, Lebedeff 2006; Järvi 2003; Lampe 2004). Hoitotakuulakiuudistus tuli voimaan Sen yhtenä tavoitteena oli puhelinyhteyden saaminen terveyskeskukseen välittömästi virka-aikana. Hoidon tarve on arvioitava kolmen päivän sisällä yhteydenotosta. (Sosiaalija terveysministeriö 2004; Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992; Hoitoon pääsyn turvaaminen 2004.) Hoitotakuu on lisännyt terveydenhuollon paineita palveluiden uudelleen organisoinnista ja palveluiden kysyntää. Yhtenä vaihtoehtona on puhelinpalveluiden tehokas kehittäminen, jolla voidaan vähentää sellaisia käyntejä, jotka eivät välttämättä vaadi terveydenhuoltohenkilökunnan luona käyntiä. Tällöin asiakas voi saada ohjausta ja neuvontaa puhelimitse tai ohjausta hoitoon hakeutumisesta. Tarkoitus ei ole estää asiakasta hakeutumasta hoitoon vaan vapauttaa ja kohdentaa sekä hoitohenkilökunnan että asiakkaan ajankäyttöä ja resursseja. Parhaimmillaan onnistunut potilasneuvonta ja ohjaus voi lyhentää hoitoaikoja ja vähentää potilaan sairaalakäyntien määrää ja tarvetta. (Torkkola ym. 2002, 7.) Puhelin on edullinen ja nopea viestintäväline, jonka käyttäminen on nykyaikaista. Puhelinneuvonta vähentää vastaanottokäyntejä ja sitä kautta vaikuttaa myös taloudellisesti korvatessaan kalliimpia palveluja, kuten esimerkiksi päivystysvastaanottokäyntejä (Hyrynkangas-järvenpää 2000, 12,128; Järvinen 2004; Järvi 2004; Lipponen ym. 2006; Lampe 2004; Pyykkö 2006; Smith 1999). Terveyspalveluiden tarve on muuttunut, koska potilaiden terveystietämys on lisääntynyt. Terveyspalveluita on syytä kehittää, koska tulevaisuudessa niiden kysyntä kasvaa ja nykyinen rahoitus ei pysty niitä kattamaan. Tämän vuoksi tarvitaan palveluiden järjestämisen vertailua ja tehokkuutta. (Hyrynkangas-Järvenpää 2000, 117.)

20 15 Osalla asiakkaista on pitkä matka terveyskeskukseen tai osalla, esimerkiksi vanhuksilla voi olla vaikea päästä paikalle, vaikka matka olisikin lyhyt. Kaikille on etua, jos asia voidaan hoitaa puhelimitse, tällöin esimerkiksi matkakulut jäävät pois. Toisaalta puhelinneuvonta vaikeaa, koska ei näe potilasta. Myös tiedon etsiminen tietokannoista puhelun aikana on hankalaa. (Hyrynkangas-Järvenpää 2000, 113; Lebedeff 2006; Wahlberg ym ) Asiointi kaukana vieraassa sairaalassa aiheuttaa potilaalle stressiä ja lisäksi asiointiin voi kulua koko päivä (Telelääketiede 1999, 59). Potilaan tunnistaminen ehdottoman varmasti puhelimessa on mahdotonta. Tunnistusta voidaan parantaa esimerkiksi kysymällä henkilötunnus ja osoite. Pääsääntönä on luottamuksen ilmapiiri: uskotaan henkilöllisyydeksi se, minkä potilas ilmoittaa. (Pyykkö 2006.) 4.6 Puhelinohjauksessa vaadittavat taidot Puhelinneuvonnan ja ohjauksen lisääntyminen on saanut huomion kiinnittymään sen laatuun ja terveydenhoitoalan henkilöiden valmiuteen antaa puhelimessa ohjeita (Hyrynkangas-Järvenpää 2000, 12). Puhelinohjauksessa työskentelevien hoitajien on oltava hyvin koulutettuja tehtäväänsä ja heidän pitää pystyä antamaan tietoa potilaalle (Järvi 2004; Järvinen 2004; Wahlberg & Wredling 1999, 169). Työntekijältä puhelinohjaus vaatii kokemusta, harjoittelua ja jatkuvaa koulutusta. Omat vuorovaikutustaidot pitää tunnistaa, ja kuuntelutaidon tulee olla moitteeton. (Järvi 2003, Järvinen 2004, Wahlberg & Wredling 1999, 169.) Käytössä tulee olla hyvät valmiudet hyödyntää tietotekniikkaa. Kaikista potilaan hoitamiseen liittyvistä asioista tulee olla tiedot käytössä. (Wahlberg & Wredling 1999.) Puhelimessa on pyrittävä antamaan selkeitä vastauksia ammattitaidolla. Potilaan kuuntelu on erittäin tärkeää. Tärkeää on myös, ettei tee liian hätäisiä johtopäätöksiä ja osaa kysyä oikeita kysymyksiä kussakin tilanteessa (Lebedeff 2006). Tutkimusten mukaan hoitajat kokevat ongelmaksi havaita ja kuunnella, onko soittajalla vielä jotain sanottavaa, jota he eivät saa sanottua. Oikeanlaisten kysymysten sekä jo saadun tiedon pohjalta esitettävien jatkokysymysten esittäminen koetaan haasteellisena. Muita ongelmakohdiksi mainittuja ovat kommunikointi ja kielelliset vaikeudet maahanmuuttajien kanssa. (Wahlberg 2003.) Toisaalta puhelin on kaksisuuntainen viestiväline. Kak-

21 16 si ihmistä voi keskustella reaaliajassa, jolloin molemmilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä. (Järvi 2003.) Puhelimessa toimiva henkilö ei kuule eikä näe itseään. Tällöin hän saattaa kuvitella itsensä ystävälliseksi ja selkeäksi puhelimessa kommunikoijaksi, vaikka ei sitä olisikaan. Tämän vuoksi on tärkeää saada rakentavaa palautetta toisilta, jotta voi kehittyä työssään tai edelleen vahvistaa hyviä osa-alueita. (Marckworth 1998, 5,17.) Hoitajan on oltava hyvin tietoinen käyttämästään äänensävystä ja sanoista, jotta vuorovaikutus olisi tehokasta. Hoidon vaikuttavuus saattaa vähetä, jos hoitaja väheksyy potilasta, väittelee hänen kanssaan tai tuomitsee häntä. Ohjauksen tehottomuutta puhelimessa lisää myös jos hoitaja kuulostaa töykeältä, kiireiseltä, epäystävälliseltä tai kiinnostumattomalta. (Smith 1999.) Mikäli hän myös käy ohjeet läpi kaavamaisesti eikä välitä, ymmärtääkö potilas, ohjaus epäonnistuu (Vuori 2002, 27). Hoitaja ei saisi kuulostaa turhautuneelta, jos potilaan puhe on epäselvää tai rönsyilevää. Hoitajan tulisi selvittää mitä voi tehdä potilaan asian auttamiseksi ja palauttaa keskustelu aiheeseen takaisin. (Smith 1999.) Puhelimessa annettavat tiedot olisi tärkeää jaksottaa, koska kuuntelija ei pysty kerralla vastaanottamaan suurta määrää tietoa. Vastaanotettava tietomäärä on noin yhden puhelinnumeron verran. Tietojen antajalla taas voi olla edessään esimerkiksi muistilista tai näyttöpääte, jolta lukee annettavat tiedot. Vastaavasti kuuntelijalla ei ole mitään kirjallista materiaalia, vaan hän on pelkän kuulon varassa. Jaksotettaessa ohjattavaa asiaa puhelimessa potilas ehtii sisäistää sen paremmin ja tehdä mahdollisesti muistiinpanoja. Tauot myös antavat toiselle osapuolelle aikaa järjestää siihen mennessä kuulemansa asia. Siirtymätauoilla autetaan ymmärtämään, milloin siirrytään asiasta toiseen, eli milloin tietty kokonaisuus on käsitelty. Hoitotyöntekijälle ohjattavat asiat ovat arkipäivää, mutta potilaalle ne voivat tulla eteen ensimmäistä kertaa ja olla vieraita asioita. Mikäli ohjaus annetaan nopeasti ja vastaaja ei ehdi jäsentää asioita, voi ohjauksen toivottu hyöty jäädä vähäiseksi. Tällöin hukkaan menee molempien aikaa ja pahimmassa tapauksessa potilas tuntee itsensä yksinkertaiseksi. (Marckworth 1998, 26,33). Puhelinkommunikaatiossa kehonkielen merkitys jää huomattavasti pienemmäksi kuin muussa kommunikaatiossa, koska näköyhteys potilaaseen puuttuu. Kuitenkin kehon-

22 17 kielen osuus välittyy puhelimessa äänen kautta. Sanojen ja äänen perusteella luodaan mielikuvia ja täydennetään asiat, joita ei nähdä. Tämän vuoksi ei ole aivan yhdentekevää, miten ohjausta puhelimessa annetaan. Potilas voi luoda mielikuvansa esimerkiksi sairaalasta sen perusteella, minkälaisen kuvan hän soittajasta saa. Tämä mielikuva syntyy nopeasti ja pysyy siihen asti, kun tapahtuu jokin muutos, joka muuttaa vastaajan mielikuvan. (Marckwort 1998, 12). Väärinkäsitykset syntyvät useammin puhelimitse kommunikoitaessa kuin kasvotusten. Selkeä kieli ja lyhyet lauseet auttavat puhelimessa ymmärtämistä. Visuaalisella kielellä, kielikuvilla ja vertauksilla voidaan selkeyttää annettavaa ohjausta. Potilaan kertoessa asioistaan voidaan osoittaa kuuntelemista pienillä välisanoilla tai toistamalla toisen avainsanoja. Non-verbaalisen kommunikaation avulla täydennetään puhelinohjauksen kautta saatua rajallista tietoa. Hoitajan kuuntelemat ja havainnoimat potilaalta tulevat non-verbaaliset viestit ovat hengitysmekaniikan muutokset, yleisen keskustelun äänensävy, hiljaisuus ja taustalta kuuluvat äänet. (Marckwort 1998, 50 51; Smith 1999.) 4.7 Rintasyöpäpotilaiden pre-operatiivinen puhelinohjaus Savonlinnan keskussairaalassa Ensimmäistä kiireellisyysluokkaa olevien rintasyöpäleikkauspotilaiden preoperatiivinen ohjaus tapahtuu Savonlinnan keskussairaalassa puhelimitse. Ensimmäinen kiireellisyysluokka tarkoittaa rintasyöpäpotilaan kohdalla leikkausaikaa noin 1-3 viikon päästä diagnoosista. Kiireellisyysluokkia määrittelevää lomaketta ei ole saatavissa. Ajan määräytymiseen vaikuttaa esimerkiksi leikkausjonotilanne ja leikkaavien lääkärien määrä. (Falck 2007, Wrigh 2006.) Preoperatiivisen puhelinohjauksen antaa rintahoitaja tai hänen sijaisensa. Puhelinohjauksen lisäksi potilaalle lähetään kirjalliset ohjeet ja informaatiota. Kirjallisen materiaalin lähettäminen lisää potilaan turvallisuudentunnetta (Wright 2006). Usein se on myös välttämätön tuki suulliselle ohjaukselle, sillä hyvänkin ohjauksen antamat tiedot voivat unohtua hetkessä (Torkkola ym. 2002, 25, 29). Suullinen ohjaus on kuitenkin potilaan kannalta merkittävin ohjauksen muoto, koska silloin vuorovaikutus mahdollistuu. Perusteluna sille, miksi pre-operatiivinen ohjaus rintasyöpäleikkauspotilaalle annetaan puhelimitse, on nopeus. Postin kulku voi olla hidasta tai ajanvarauksesta kertova kirje voi matkalla hävitä. Itä-Savon sairaanhoitopiiri on myös alueellisesti

23 18 laaja ja potilaan saattaisi olla hankala päästä henkilökohtaiseen ohjaukseen keskussairaalalle. Leikkauspäivä tulee noin kuukauden sisällä diagnoosista, minkä vuoksi potilaan on tärkeää saada pre-operatiivista ohjausta ajoissa. (Wright 2006.) 4.8 Rintahoitaja puhelinneuvonnan antajana Savonlinnan keskussairaalassa Rintahoitaja saa esitiedot potilaasta Esitiedot toimenpiteeseen tulevasta potilaasta - lomakkeella (Liite 4.) ennen soittoaan. Hän pääsee myös potilaan sähköiseen potilaskertomukseen. (Wright 2006) Onnistunut potilasohjaus on hyvin suunniteltua. Tutustuminen ennalta potilaan tietoihin auttaa hoitajaa suunnittelemaan ohjaustilanteen yksilöllisesti. Tällöin hän voi huomioida esimerkiksi potilaan aikaisemman sairaushistorian asettaessaan tavoitteita eli pohtiessaan mitä potilaan tulisi oppia tai tietää. Samalla voi pohtia, millä tavoin asioita havainnollistaa asioita potilaalle. Yksilöllinen ohjaus vähentää ohjauksen päällekkäisyyttä ja potilasta toisinaan turhauttavaa ylenpalttista toistoa. Ohjaustilanteessa potilas ja hoitaja keskustelevat tasavertaisesti. Potilaan tarpeet ja ohjauksen tavoitteet täsmentyvät ohjaustilanteessa. Lopuksi on syytä arvioida ohjauksen aikana tapahtunutta oppimista. (Torkkola ym. 2002, ) Puhelinohjauksen jälkeen lähetettävästä kirjallisesta materiaalista huolimatta suullinen ohjaus on hyvin merkittävässä asemassa. Vuorovaikutuksen mahdollistuessa puhelimessa molemmilla on heti mahdollisuus esittää tarkentavia kysymyksiä. Puhelimessa tapahtuva ohjaus on haasteellista ohjausta antavalle sekä ohjattavalle, koska fyysinen kontakti, kuten esimerkiksi ilmeet ja eleet puuttuvat. Lisäksi puhelinohjaus on koko ajan yleistymässä hoitotyössä. (Wright 2006.) 5. LAATU TERVEYDENHUOLLOSSA Käsittelemme työssämme laadun määritelmää ja käymme läpi laatua terveydenhuollossa, koska laadunhallinta on tärkeä osa suomalaista terveydenhuoltoa ja käytännön hoitotyötä. Opinnäytetyömme tarkoituksena on kehittää potilaspalautelomake, joka on siis eräänlainen hoidon laadun mittari. Laatu terveydenhuollossa on laaja käsite, jota tarkastelemme työmme kautta lähinnä potilaan/asiakkaan näkökulmasta. Käytämme työssämme käsitteitä sekä asiakas että potilas.

24 19 Outisen ym mukaan nimike, jota palvelutilanteessa käytetään asiakkaasta riippuu paljon asiakkaan itsensä mielipiteestä. Asiakaslähtöiseen toimintaan kuuluu sellaisten nimikkeiden käyttö, joita asiakkaat arvostavat. Monesti sosiaali- ja terveyspalveluita käyttävät kokevat termin asiakas hyväksi, koska se tuo mieleen aktiivisuuden ja tasavertaisuuden. Perinteisesti terveyspalvelujen käyttäjää on kutsuttu potilaaksi. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista määrittelee potilaaksi sellaisen henkilön, joka käyttää terveyden- ja sairaanhoidon palveluja tai on niiden kohteena. Asiakkaaksi kutsutaan esimerkiksi avoterveydenhuollon palveluiden käyttäjiä. Sillä käytetäänkö nimitystä potilas vai asiakas ei pitäisi olla niin paljon merkitystä kuin sillä kohdellaanko heitä samanarvoisesti. (Outinen ym. 1994, ) 5.1 Laadun määritelmä Sosiaali- ja terveydenhuollossa laatua ei ole helppo määritellä yksiselitteisesti. Nykyään yhdistetään palvelujen käyttäjien, tuottajien ja johtamisen näkökulmat. Laatu voidaan määritellä niistä ominaisuuksista koostuvaksi kokonaisuudeksi, johon perustuu organisaation, tuotteen, palvelun tai tietyn prosessin kyky täyttää sille asetetut vaatimukset ja siihen kohdistuneet odotukset. Sosiaali- ja terveydenhuollossa laatua voi olla kyky täyttää asiakkaiden tarpeet ammattitaidolla, edullisin kustannuksin ja lakien, asetusten ja määräysten mukaan. On tärkeää sopia, mitä aluetasolla, kunnassa, organisaatiossa tai esimerkiksi työryhmässä tarkoitetaan laadulla, jota tavoitellaan, vaikkei laadun määrittäminen ole helppoa. Tämä yhteinen määritys ilmaistaan laatupolitiikassa ja kaikkien yksikössä tai organisaatiossa työskentelevien tulee olla tietoisia siitä. (SFS-ISO 8402, Laatusanasto, 1998.) Laatukriteerit auttavat laadun sisällön konkretisoinnissa ja täsmentämisessä sekä ovat palvelujen laadun arvioinnin apuvälineitä. Mittaamalla laatukriteerien täyttymistä voidaan arvioida, onko toiminta sen mukaista mitä on tavoiteltu. Täydellinen eli maksimaalinen laatu asiakkaan ja ammattilaisten määrittelemänä johtaa vääjäämättä suurempiin kustannuksiin kuin toimintaan on mahdollista panostaa. Siksi tuleekin pyrkiä optimilaatuun kaikista kolmesta laadun näkökulmasta yhteisesti määriteltynä ja ottamalla asiakas mukaan määrittelemään. (Stakes.)

TERVEYSTALO SAVONLINNAN PLASTIIKKAKIRURGISTEN POTILAIDEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS JA OHJAUKSEN LAATU

TERVEYSTALO SAVONLINNAN PLASTIIKKAKIRURGISTEN POTILAIDEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS JA OHJAUKSEN LAATU Jutta Kosunen, Tiia Laukkanen TERVEYSTALO SAVONLINNAN PLASTIIKKAKIRURGISTEN POTILAIDEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS JA OHJAUKSEN LAATU Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Maaliskuu 2013 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma. Johanna Nykyri Harri Suomalainen DIABETEKSEEN SAIRASTUNEEN LAPSEN ALKUOHJAUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma. Johanna Nykyri Harri Suomalainen DIABETEKSEEN SAIRASTUNEEN LAPSEN ALKUOHJAUS POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Johanna Nykyri Harri Suomalainen DIABETEKSEEN SAIRASTUNEEN LAPSEN ALKUOHJAUS Opinnäytetyö Maaliskuu 2009 OPINNÄYTETYÖ Maaliskuu 2009 Hoitotyön

Lisätiedot

TIETOA JA TUKEA EPILEPSIAA SAIRASTAVAN LAPSEN VANHEMMILLE

TIETOA JA TUKEA EPILEPSIAA SAIRASTAVAN LAPSEN VANHEMMILLE TIETOA JA TUKEA EPILEPSIAA SAIRASTAVAN LAPSEN VANHEMMILLE HOITOHENKILÖKUNNAN NÄKÖKULMASTA TARKASTELTUNA Jaana Harhala Opinnäytetyö Syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin yksikkö Diakoninen sosiaali-,

Lisätiedot

ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Kirsti Anttila Kati Kupari Opinnäytetyö, Syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Lahden yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan

Lisätiedot

PITKÄAIKAISSAIRAAN LAPSEN PERHEEN TUKEMINEN

PITKÄAIKAISSAIRAAN LAPSEN PERHEEN TUKEMINEN Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitaja 2011 Anni Järvi, Anna Kivimaa & Nita Söderholm PITKÄAIKAISSAIRAAN LAPSEN PERHEEN TUKEMINEN verkkosivut Perhenettiin OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Säilytyspaikka: DIAK, Pieksämäen yksikön kirjasto

Säilytyspaikka: DIAK, Pieksämäen yksikön kirjasto LAPSI SAIRASTAA SYÖPÄÄ. Vanhempien kokemuksia sairaanhoitajan antamasta hengellisestä tuesta Kuopion yliopistollisen sairaalan lasten veri- ja syöpätautien osastolla Mirva Ahonen Opinnäytetyö Syksy 2006

Lisätiedot

HYVÄ HOITO JA OHJEISTUS MIKKELIN KESKUSSAIRAALAN ENDOSKOPIAYKSIKÖSSÄ

HYVÄ HOITO JA OHJEISTUS MIKKELIN KESKUSSAIRAALAN ENDOSKOPIAYKSIKÖSSÄ Hanna Litmanen, Hanna Liukkonen STH1-04 HYVÄ HOITO JA OHJEISTUS MIKKELIN KESKUSSAIRAALAN ENDOSKOPIAYKSIKÖSSÄ Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 22.5.2007

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN TYYTYVÄISYYS ÄITIYSNEUVOLASSA SAATUUN OHJAUKSEEN Tutkimus Varkauden äitiysneuvoloiden asiakkaille

ASIAKKAIDEN TYYTYVÄISYYS ÄITIYSNEUVOLASSA SAATUUN OHJAUKSEEN Tutkimus Varkauden äitiysneuvoloiden asiakkaille ASIAKKAIDEN TYYTYVÄISYYS ÄITIYSNEUVOLASSA SAATUUN OHJAUKSEEN Tutkimus Varkauden äitiysneuvoloiden asiakkaille Kettunen Tiina Pulliainen Laura Opinnäytetyö Kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen

Lisätiedot

HENKINEN KUORMITTAVUUS JA JAKSAMINEN HOITOTYÖSSÄ

HENKINEN KUORMITTAVUUS JA JAKSAMINEN HOITOTYÖSSÄ Miia Levänen, Jonna Pasanen HENKINEN KUORMITTAVUUS JA JAKSAMINEN HOITOTYÖSSÄ Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Helmikuu 2010 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Miia Levänen, Jonna Pasanen

Lisätiedot

Omaisen saama tuki saattohoidossa

Omaisen saama tuki saattohoidossa ETTEI TARVII ELÄÄ MISSÄÄN PILVILINNOISSA Omaisen saama tuki saattohoidossa Tuija Hakala Marja Järvinen Tarja Lahtinen Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu/ Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali-

Lisätiedot

RAKASTETTAVA PIENOKAINEN. Opas riskiraskauden vuoksi sairaalahoidossa olevalle äidille ja hänen puolisolleen

RAKASTETTAVA PIENOKAINEN. Opas riskiraskauden vuoksi sairaalahoidossa olevalle äidille ja hänen puolisolleen RAKASTETTAVA PIENOKAINEN Opas riskiraskauden vuoksi sairaalahoidossa olevalle äidille ja hänen puolisolleen Anni Hinssa Janni Hyvärinen Opinnäytetyö Maaliskuu 2013 Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

POTILASOHJAUKSEN HAASTEET Käytännön hoitotyöhön soveltuvat ohjausmallit

POTILASOHJAUKSEN HAASTEET Käytännön hoitotyöhön soveltuvat ohjausmallit Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin julkaisuja Publication Series of the Northern Ostrobothnia Hospital District 4/2006 POTILASOHJAUKSEN HAASTEET Käytännön hoitotyöhön soveltuvat ohjausmallit Toimittaneet

Lisätiedot

Saija Lundberg & Minna Pietikäinen. Eettisten periaatteiden toteutuminen palliatiivisen potilaan hoidossa kotisairaanhoitajan näkökulmasta

Saija Lundberg & Minna Pietikäinen. Eettisten periaatteiden toteutuminen palliatiivisen potilaan hoidossa kotisairaanhoitajan näkökulmasta Saija Lundberg & Minna Pietikäinen Eettisten periaatteiden toteutuminen palliatiivisen potilaan hoidossa kotisairaanhoitajan näkökulmasta Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

HILJAISEEN RAPORTOINTIIN. Ohjeistus hiljaisesta raportoinnista Oulun yliopistollisen sairaalan neurologian vuodeosaston henkilökunnalle

HILJAISEEN RAPORTOINTIIN. Ohjeistus hiljaisesta raportoinnista Oulun yliopistollisen sairaalan neurologian vuodeosaston henkilökunnalle HILJAISEEN RAPORTOINTIIN Ohjeistus hiljaisesta raportoinnista Oulun yliopistollisen sairaalan neurologian vuodeosaston henkilökunnalle Sinikka Pesonen Opinnäytetyö Kevät 2010 Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA Kouluterveydenhoitajien kokemuksia nuoren syömishäiriöpotilaan tukemisesta ja tuen antamiseen liittyvistä voimavaroista Lapin sairaanhoitopiirissä Tuija Mikkonen Opinnäytetyö,

Lisätiedot

OPAS MAAHANMUUTTAJA- VANHEMPIEN JA PÄIVÄKODIN HENKILÖKUNNAN VÄLISEN KOMMUNIKOINNIN HELPOTTAMISEKSI

OPAS MAAHANMUUTTAJA- VANHEMPIEN JA PÄIVÄKODIN HENKILÖKUNNAN VÄLISEN KOMMUNIKOINNIN HELPOTTAMISEKSI 1 Sara Ritosalo OPAS MAAHANMUUTTAJA- VANHEMPIEN JA PÄIVÄKODIN HENKILÖKUNNAN VÄLISEN KOMMUNIKOINNIN HELPOTTAMISEKSI Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Marraskuu 2010 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

SYDÄMEN VAJAATOIMINTAPOTILAAN OHJAUS Ohjauskansio ja kotihoito-ohje

SYDÄMEN VAJAATOIMINTAPOTILAAN OHJAUS Ohjauskansio ja kotihoito-ohje SYDÄMEN VAJAATOIMINTAPOTILAAN OHJAUS Ohjauskansio ja kotihoito-ohje Sanna Faari ja Johanna Salpakari Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia- ammattikorkeakoulu,diak itä Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja

Lisätiedot

HOITOTAKUUN TUOMAT MUUTOKSET SAIRAANHOITAJAN TYÖSSÄ OULUN KAUPUNGIN TERVEYSASEMILLA SAIRAANHOITAJIEN ARVIOIMANA

HOITOTAKUUN TUOMAT MUUTOKSET SAIRAANHOITAJAN TYÖSSÄ OULUN KAUPUNGIN TERVEYSASEMILLA SAIRAANHOITAJIEN ARVIOIMANA HOITOTAKUUN TUOMAT MUUTOKSET SAIRAANHOITAJAN TYÖSSÄ OULUN KAUPUNGIN TERVEYSASEMILLA SAIRAANHOITAJIEN ARVIOIMANA Riitta Heinonen Marjut Ikonen Topi Rantakangas Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

SADUT JA SADUTUS LASTEN HOITOTYÖSSÄ

SADUT JA SADUTUS LASTEN HOITOTYÖSSÄ SADUT JA SADUTUS LASTEN HOITOTYÖSSÄ Hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja Opinnäytetyö Syksy 2007 Jenny Asimont HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIA Sosiaali- ja terveysala Koulutusohjelma Hoitotyön

Lisätiedot

Sanna Leskelä UUSPERHEET TERVEYDENHOITAJAN NEUVOLAVASTAANOTOLLA

Sanna Leskelä UUSPERHEET TERVEYDENHOITAJAN NEUVOLAVASTAANOTOLLA Sanna Leskelä UUSPERHEET TERVEYDENHOITAJAN NEUVOLAVASTAANOTOLLA Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Toukokuu 2007 KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

Kun jäljelle jäi häpeä ja tyhjä olo

Kun jäljelle jäi häpeä ja tyhjä olo Kun jäljelle jäi häpeä ja tyhjä olo Suunnitelma vertaistukisivustosta naisille joilla on todettu kohdunkaulan solumuutoksia Hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja, AMK Opinnäytetyö Kevät 2008 Tiina

Lisätiedot

TYYTYVÄISYYSKYSELY MIKKELIN KESKUSSAIRAALAN LASTENPOLIKLINIKALLA ASIOIVIEN LASTEN JA NUORTEN VANHEMMILLE

TYYTYVÄISYYSKYSELY MIKKELIN KESKUSSAIRAALAN LASTENPOLIKLINIKALLA ASIOIVIEN LASTEN JA NUORTEN VANHEMMILLE Määttänen Jenni TYYTYVÄISYYSKYSELY MIKKELIN KESKUSSAIRAALAN LASTENPOLIKLINIKALLA ASIOIVIEN LASTEN JA NUORTEN VANHEMMILLE Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Lokakuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Kotona tapahtuvaan asentohoitoon sitoutuminen verkkokalvokirurgisen potilaan kokemana

Kotona tapahtuvaan asentohoitoon sitoutuminen verkkokalvokirurgisen potilaan kokemana Kotona tapahtuvaan asentohoitoon sitoutuminen verkkokalvokirurgisen potilaan kokemana Aho, Päivi Latva-Mäenpää, Jaana 2013 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Kotona tapahtuvaan asentohoitoon

Lisätiedot

TERVEYDENHOITAJAN KEINOJA EDISTÄÄ VERENPAINETAUTIA SAIRASTAVAN ASIAKKAAN OMAHOITOON SITOUTUMISTA Asiakkaan näkökulmasta

TERVEYDENHOITAJAN KEINOJA EDISTÄÄ VERENPAINETAUTIA SAIRASTAVAN ASIAKKAAN OMAHOITOON SITOUTUMISTA Asiakkaan näkökulmasta Päivi Kainulainen TERVEYDENHOITAJAN KEINOJA EDISTÄÄ VERENPAINETAUTIA SAIRASTAVAN ASIAKKAAN OMAHOITOON SITOUTUMISTA Asiakkaan näkökulmasta Kehittämistyö Terveydenhoitajan koulutusohjelma Marraskuu 2007

Lisätiedot

TEKONIVELPOTILAAN PREOPERATIIVINEN OHJAUS

TEKONIVELPOTILAAN PREOPERATIIVINEN OHJAUS TEKONIVELPOTILAAN PREOPERATIIVINEN OHJAUS Tietopaketti sairaanhoitajille Taina Mettovaara Pirjo Ronkainen Diakoniaammattikorkeakoulu Oulun yksikkö Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja (AMK) 2 Taina

Lisätiedot

SAMULLA ON ASTMA Opas astmaan sairastuneelle lapselle

SAMULLA ON ASTMA Opas astmaan sairastuneelle lapselle SAMULLA ON ASTMA Opas astmaan sairastuneelle lapselle Erja Huttunen Johanna Ruotsalainen Opinnäytetyö, kevät 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveysja kasvatusalan

Lisätiedot

ALAKOULUIKÄISEN LAPSEN PÄÄNSÄRKYOPPAAN TOTEUTTAMINEN

ALAKOULUIKÄISEN LAPSEN PÄÄNSÄRKYOPPAAN TOTEUTTAMINEN Saimaan ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala, Lappeenranta Hoitotyön koulutusohjelma Marjo Aaltonen ja Sanna-Kaisa Hyvönen ALAKOULUIKÄISEN LAPSEN PÄÄNSÄRKYOPPAAN TOTEUTTAMINEN Opinnäytetyö 2011 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

PÄIHDETAUSTAISTEN ISIEN JA HEIDÄN LASTENSA VUOROVAIKUTUSSUHTEEN TUKEMINEN JA ISYYDEN VAHVISTAMINEN

PÄIHDETAUSTAISTEN ISIEN JA HEIDÄN LASTENSA VUOROVAIKUTUSSUHTEEN TUKEMINEN JA ISYYDEN VAHVISTAMINEN Jenna Aulén ja Aino-Kaisa Heikkinen PÄIHDETAUSTAISTEN ISIEN JA HEIDÄN LASTENSA VUOROVAIKUTUSSUHTEEN TUKEMINEN JA ISYYDEN VAHVISTAMINEN Opinnäytetyö Sosiaaliala Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

Mervi Talvitie ja Taina Tienhaara. Läheisriippuvuus alkoholistin läheisenä. Opaslehtinen

Mervi Talvitie ja Taina Tienhaara. Läheisriippuvuus alkoholistin läheisenä. Opaslehtinen 1 Mervi Talvitie ja Taina Tienhaara Läheisriippuvuus alkoholistin läheisenä Opaslehtinen Opinnäytetyö Kevät 2011 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Hoitotyön koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Fysioterapeuttien ja perheiden käsityksiä CPvammaisten. ohjauksesta botulinumtoksiini A injektion yhteydessä

Fysioterapeuttien ja perheiden käsityksiä CPvammaisten. ohjauksesta botulinumtoksiini A injektion yhteydessä Fysioterapeuttien ja perheiden käsityksiä CPvammaisten lasten ja nuorten fysioterapeuttisesta ohjauksesta botulinumtoksiini A injektion yhteydessä Mannelin, Matleena Piironen, Krista 2010 Laurea Otaniemi

Lisätiedot