Poikkitien (mt145) liikenne eselvitys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Poikkitien (mt145) liikenne eselvitys"

Transkriptio

1 Poikkitien (mt145) liikenneselvitys

2 Poikkitien (mt145) liikenneselvitys 1 ESIPUHE Järvenpään Poikkitiehen (mt145) tukeutuvan maankäytön on suunniteltu kasvavan voimakkaasti lähivuosina. Laaditussa liikenneselvityksessä on tuotettu liikenne-ennusteet suunnitellulle maankäytölle. Ennusteiden pohjalta on arvioitu Poikkitien liikenteellistä toimivuutta ja tehty alustavat päivitykset aiemmin laadittuihin suunnitelmiin ja niiden kustannusarvioihin. Liikenneselvitys toimii lähtökohtana tien jatkosuunnittelulle, jonka on suunniteltu käynnistyvän vuoden 2011 alussa. Liikenneselvitys on laadittu Järvenpään kaupungin toimeksiannosta. Työtä ohjanneeseen hankeryhmään kuuluivat: Ilkka Holmila Kaarina Laine Järvenpään kaupunki Järvenpään kaupunki Veli-Pekka Saresma Järvenpään kaupunki Terttu-Elina Wainio Järvenpään kaupunki Pekka Räty Uudenmaan ELY Selvitys on laadittu Strafica Oy:n ja Sito Oy:n yhteistyönä ja se on valmistunut joulukuussa Työstä ovat vastanneet dipl.ins. Miikka Niinikoski, Ins.AMK Tommi Eskelinen ja Ins.AMK Jan-Erik Berg. SISÄLTÖ Esipuhe Tausta ja tavoitteet Maankäyttö Liikenneverkon kehittämisen lähtökohdat Liikenne-ennusteet Toimivuustarkastelut Suositukset LIITTEET... 22

3 Poikkitien (mt145) liikenneselvitys 2 1 TAUSTA JA TAVOITTEET Poikkitie on seututieluokkainen väylä, joka yhdistää Järvenpään eteläpohjoissuuntaiset pääyhteydet Sibeliuksenväylän ja Pohjoisväylän. Nykyisin Poikkitiehen tukeutuvaa maankäyttöä on lähinnä väylän pohjoispuolella ja pääradan itäpuolella sijaitsevalla Kyrölän alueella. Järvenpään yleiskaavassa on maankäytön suunniteltu kehittyvän voimakkaasti väylän varrella. Pääradan itäpuolella väylään tukeutuisi kaupallisten palveluiden alue ja tehokasta asumista. Pääradan länsipuolella on Lepolan ja Ristinummen pelloille suunniteltu asumista, joka kytkeytyisi Pohjoisväylään osittain suoraan tonttikaduilla ja osittain alueen uuden kokoojaväylän, Lepolanväylän kautta. Poikkitien parantamisesta on laadittu tilavaraussuunnitelma vuonna Tilavaraussuunnitelmassa Poikkitien itäosa on suunniteltu katumaiseksi. Länsiosalle ei tilavaraussuunnitelmassa ole esitetty uusia tonttikatujen liittymiä. Suunnitelman laatimisen jälkeen tarkentuneet maankäyttösuunnitelmat edellyttävät myös liikenteellisten ratkaisujen tarkistamista. Liikenneselvityksen tavoitteina on ollut esittää tarkentuneita maankäyttösuunnitelmia tukeva katumainen ratkaisu Poikkitien länsiosalla, päivittää koko Poikkitien liikenne-ennuste ja varmistaa väylän liikenteellinen toimivuus, varmistaa tekninen toteutettavuus (liikennetekninen mitoitus) esisuunnittelutarkkuudella seuraavan suunnitteluvaiheen (tiesuunnitelma) pohjaksi, päivittää Poikkitien parantamisen alustava kustannusarvio, esittää Poikkitien parantamisen vaiheistus maankäytön kehittymisen myötä ja esittää Poikkitien loppusuunnittelun (tiesuunnittelu - rakennussuunnittelu) vaiheistus. Liikenneselvitys toimii lähtökohtana tien jatkosuunnittelulle. Tiesuunnitelman laatimisen on suunniteltu käynnistyvän vuoden 2011 alussa. 2 MAANKÄYTTÖ Liikennesuunnitelman lähtökohtina on käytetty Järvenpään yleiskaavan maankäyttötietoja sekä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmatyön (HLJ) ennusteiden laadinnassa käytettyjä seudullisia maankäyttötietoja. Suunnittelualueella on hyödynnetty viimeisimpiä alueesta laadittuja maankäyttösuunnitelmia. HLJ -suunnitelman ennusteissa on Järvenpään väkiluvun arvioitu kasvavan vuoteen 2020 mennessä n asukkaaseen ja n asukkaaseen vuoteen 2035 mennessä. Asukasmäärät vastaavat kaupungin omia kehitysarvioita. Lepolan alueesta on laadittu osayleiskaava (kuva 1) ja alueen asemakaavoitusta tehdään lähivuosina. Osayleiskaavassa alueen lopputilanteen asukasmääräksi on arvioitu n asukasta. Liikenne-ennusteita tarkennettaessa on Lepolan asukasmitoituksesta oletettu toteutuneeksi 80 % vuoden 2020 ennusteessa ja 100 % vuoden 2035 ennusteessa. Osa Lepolan asuinkortteleista kytkeytyy tonttikaduilla Poikkitiehen ja osa Lepolanväylään. Poikkitiehen kytkeytyy myös Ainola ja tuleva Sibeliuskeskus Poikkitien pohjoispuolella.

4 Poikkitien (mt145) liikenneselvitys 3 Kuva 1 Lepolan osayleiskaava Pääradan Itäpuolella on Poikkitien eteläpuoleis sta alueista laadittu suunnitelma- vaihtoehtoja, joissa alueelle sijoittuis erikoiskauppaa, työpaikkoja ja asumista. Poikkitien liikenneselvityksen perusennusteen lähtökohdaksi on otettu luonnos- vaihtoehdon B mukainenn mitoitus (kuva 2). VaihtoehdosV ssa alueelle sijoittuisii n. 650 asukasta ja 750 työpaikkaa. Erikoiskauppaa alueelle sijoittuisi n kerrosneliötä. Kaiken erikoiskaupan on oletettu vastaavann liikennetuotokseltaan tilaaa vievää kauppaa. Herkkyystarkasteluna on lisäksi tarkasteltu tilannetta, jossa alueelle sijoittuvan kaupann tuotoksia on kasvatettu kaksinkertaisiksi perusennus- teeseen verrattuna. Liikenne-ennusteiden lähtökohtana käytetyt asukas- ja työpaikkamäärät on esitet- ty liitteessä 1.

5 Poikkitien (mt145) liikenneselvitys 4 Kuva 2 Poikkitien yritys-- Luonnosvaihtoehto B ja palvelualueen maankäyttösuunnitelma, havainnekuva, 3 LIIKENNEVERKON KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT Suunnittelualueen verkollinen ratkaisu vastaa vuonna v 2004 yleiskaavan yhtey- dessä laadittuaa Järvenpään liikennesuunnitelman tarkistustaa (kuva 3). Poikkitien liittymäratkaisujen lähtökohtana on käytetty vuonna 2004 laadittua ti- lanvaraussuunnitelmaa. Tilanvaraussuunnitelmassa Pohjoisväylän ja Puistotien liittymät on suunniteltu kiertoliittymiksi. Molemmista liittymistä on yhteys Poikkitien eteläpuoliseen maankäyttöön. Pohjoisväylän kiertoliittymään on suunniteltu va- paa oikea idästä Pohjoisväylän suuntaan ajaville. Poikkitienn ja Sibeliuksenväylänn liittymä on suunniteltu 3-haaraiseksi 2-kaistaisek ksi kiertoliittymäksi. Tilanvaraussuunnitelmassa ei ole suunniteltu maankäytönm n liittymiä Pääradan ja Sibeliuksenväyän välillä. Lepolan yleiskaavan yhteydessä on esitetty maankäytön n yhteydet 3-haaraisina kanavoituina liittyminä. Poikittaiset kevyen liikenteen pääyhteydet toteutetaan eritasossa. Taajama- olosuhteissa 50 km/h nopeusrajoitusalueella voidaan keskikorokkeellista suoja- tietä pitää tyydyttävänä risteämistapana alle ajon/vrk liikennemäärillä ja hyvänä risteämistapana alle ajon/vrk liikennemäärillä. Tasoylityksiä ei kui- tenkaan esitetä Poikkitielle mm. koululaisten liikenneturvallisuuden varmistami- seksi. Poikkitien varren maankäytön kehittyminen ja uudet u liittymät muuttavat tien sel- västi nykytilannetta katumaisemmaksi. Tien nopeusrajoituksen on suunniteltuu

6 Poikkitien (mt145) liikenneselvitys 5 olevan 50 km/h itäosalla ja 60 km/h länsiosalla. Nykyisin tien nopeusrajoitus on km/h. Poikkitien liikennesuunnitelmassa on tarkennettu maankäytön liittymien sijainnit ja sekä tutkittu liittymien kaistajärjestelyt ja liikenteen toimivuus. Pääradan kohdalla on tutkittu, onko tarvetta muuttaa tien pystygeometriaa Pääradan lisäraiteiden ja Lepolanväylän toteuttamisen seurauksena. Poikkitien tasaus Kyrölän ratasillan kohdalla Poikkitien nykyinen alikulkukorkeus Kyrölän alikulkusillan kohdalla on 4,3 metriä. Työssä tutkittiin uuden ratasillan sekä Lepolanväylän sillan rakentamisen vaikutukset Poikkitien tasaukseen. Tarkasteluissa todettiin, ettei Poikkitien tasausta tarvitse muuttaa uusien siltojen kohdalla. Uudenmaan ELY-keskus totesi, että nykyinen 4,3 metrin alikulkukorkeus on riittävä myös jatkossa. Korkeammille kuljetuksille on olemassa reitti kaupungin pohjoispuolitse tai Keravan kautta. Jotta Lepolanväylän rampin Poikkitien liittymässä päästäisiin tyydyttävään pituuskaltevuuteen (3 %), tulee nykyistä Poikkitien tasausta kuitenkin loiventaa tällä kohtaa noin 1-1,5 % 250 metrin matkalla. Poikkitien tasauksen muutoksesta on esitetty periaatepituusleikkaus raportin liitteenä.

7 Poikkitien (mt145) liikenneselvitys 6 Kuva 3 Kuva 4 Ristinummen-Kyrölän alueen liikenneverkko (Järvenpään liikenne- suunnitelman tarkistus ) Poikkitien (maantien 145) ja sen liittymien sekä Ristinummentien (pai- 2004) kallistien 11611) ) liittymän parantamine en (Tilanvaraussuunnitelma

8 Poikkitien (mt145) liikenneselvitys 7 Kuva 5 Lepolan-Ristinummen kaavarunko, liikenneverkkokaavio

9 Poikkitien (mt145) liikenneselvitys 8 4 LIIKENNE-ENNUSTEET Poikkitien liikenteellisten ratkaisujen pohjaksi on laadittu liikenne-ennusteet vuosien 2020 ja 2035 tilanteille. Liikenne-ennusteiden pohjana on käytetty Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmatyön (HLJ) yhteydessä laadittuja liikenneennusteita. Lähtökohtana olleessa ennusteessa Järvenpään asukasmäärä oli vuonna 2020 ja vuonna Suunnittelualueen osalta on ennusteen lähtötiedot tarkistettu vastaamaan Lepolan osayleiskaavan ja Järvenpään yleiskaavan mitoituksia sekä Poikkitien yritysja palvelualueen maankäyttösuunnitelman luonnosvaihtoehtoa B. Ennusteen lähtökohtana käytetyt suunnittelualueen asukas- ja työpaikkamäärät sekä kaupan kerrosalat jaoteltuna päivittäistavara- ja erikoiskauppaan on esitetty taulukossa 1 kaupunginosittain. Taulukko1 Ennusteen maankäyttötiedot kaupunginosittain AS TP PTkauppa ETkauppa AS TP PTkauppa ETkauppa Terioja YHT Lepola YHT Ristinummi YHT Kyrölä YHT Teriojan ja Kyrölän alueiden maankäytön on ennusteissa oletettu pysyvän nykyisellään. Asukasmäärien kasvu sijoittuu Lepolan ja Ristinummen alueille. Uudet työpaikat ja kaupan kerrosala sijoittuvat ennusteessa Ristinummen alueelle. Poikkitien yritys- ja palvelualueen maankäyttösuunnitelman osalta on tarkasteltu myös mitoitusvaihtoehtoa, jossa alueelle sijoittuisi erikoiskauppaa kerrosneliömetrin sijaan kerrosneliömetriä. Vuoden 2020 ennustetilanteessa on oletettu Lepolan ja Ristinummen maankäytön vuoden 2035 mitoituksesta toteutuneeksi 80 % Ennusteen liikennetuotokset on määritetty ympäristöministeriön ohjeen Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa periaatteiden mukaisesti. Alueen erikoiskaupan tuotosten on arvioitu vastaavan tilaa vaativan erikoiskaupan tuotoksia. Ennusteessa käytetyt tuotoskertoimet on esitetty taulukossa 2. Kaupan iltahuipputunnin osuudet vastaavat normaalin arjen tuntivaihtelua. Taulukko2 Ennusteessa käytetyt liikennetuotokset Tuotos lähtevät ja saapuvat henkilöautomatkat yhteensä vuorokaudessa AHT osuus vrk liikenteestä lähtevät/saapuvat IHT osuus vrk liikenteestä lähtevät/saapuvat Asuminen 0,945 ajon/as 14,7 % / 1,0 % 4,9 % / 13,4 % Työpaikat 1 ajon/tp 1,0 % / 25,9 % 23,3 % / 1,3 % ET -kauppa 100 ajon/100 k-m2 1,0 % / 2,0 % 10 % / 10 % PT -kauppa 14 ajon/100 k-m2 2,5 % / 2,5 % 10 % / 10 %

10 Poikkitien (mt145) liikenneselvitys 9 Suunnittelualueen osalta mallin aluejakoa ja liikenneverkkokuvausta on tarken- nettu huomattavasti seudullisesta mallista. Tarkennettu aluejako ja ennusteiden n maankäytöt osa-alueittain on esitetty muistion liitteenä. Ennusteen lähtökohtana käytetty nykytilanteen liikennekysyl yntä on kalibroitu vas- taamaan tiedossa olevia liikennemääriä. Mallin ennustamat ja suunnittelualueen osalta tarkennetut liikennekysynnän muutoksett on lisätty kalibroidun nykytilan- teen liikennekysynnän päälle. Nykytilanteen liikennemääl ärien kalibroinnin lähtökohdaksi Järvenpäänn kaupunki teki iltahuipputunnin liikennelaskennat Poikkitienn ja Sibeliuksenväylän sekä Poik- kitien ja Pohjoisväylän liittymässä. Liikennelask kennan iltahuipputunnin liikenne- määrät ja tiedossa olevat nykytilanteen arkivuorokauden liikennemäärät on esitet- ty kuvassa 6. Kuva 6 Nykyiset liikennemäärät Ennustetilanteiden liikennee on sijoiteltu verkolle, jossa on varsinaisen suunnitte- lualueen ulkopuolella oletettu toteutetuiksi Sibeliuksenväylän nelikaistaistaminen Poikkitien liittymästä keskustaan ja Pohjoisväylän nelikaistaistaminen Poikkitien ja Lahdenväylän liittymän välillä. Suunnittelualueen liikenneverkko on kuvattu lu- Laadittujen ennusteiden liikennemäärät aamu- jaa iltahuipputuntina sekä arkivuo- vussa 3 esitettyjen suunnitelmien sekä Lepolan osayleiskaao avan mukaisesti. rokausiliikenteeksi laajennettuna on esitetty kuvissa 7-13.

11 Poikkitien (mt145) liikenneselvitys 10 Sibeliuksenväylän ja Pohjoisväylän toteutetuiksi oletetuilla lisäkaistoillaa on pyritty vähentämään ruuhkautumr misen seurauksena alemmalle katuverkolle siirtyvän lii- liikennet- kenteen määrää. Lisäkaistoista huolimatta varsinkin aamuhuipputuntina tä siirtyy ennusteissa huomattavasti Sibeliuksenv väylältä Lepolanväylälle ja Poh- ny- joisväylälle. Ennusteessa huipputunnin liikennemäärä jää Sibeliuksenväylällä kytilanteen liikennemääräää pienemmäksi sekä aamuhuipputuntina että vuorokau- Järven- sitasolle laajennetuissa arkiliikenteissä. Syynä tähän on se, että mallissa päästä pääkaupunkiseudulle suuntautuvat matka vaihtavatt hyviin herkästi reittiä Lahdenväylän ja Tuusulanväylän välillä. Tämä vastaa myöss todellista tilannetta. t Reitinvalintaan ennustetilanteessa vaikuttaa merkittävästi liikenneverkon ruuh- toimi- kautuminen pääkaupunkiseudulla, mitä on vaikea ennakoida. Tehdyissä vuustarkasteluissa on tästää syystä oletettu, että SibeliuksenS nväylän liikenne on vähintään 10 % nykyistä liikennemäärää suurempi. Sibeluksenväylän liikenne- Näin on pyritty varmistamaan suunniteltujen ratkaisujen toimivuus sekä Sibeliuk- määriin tehtyjä tarkistuksiaa ei ole otettu huomioon Pohjoisväylän liikenteessä. senväylän että Pohjoisväylän liittymässä reitinvalinnan epävarmuudesta huoli- sijoittu- matta. Ennusteeseen liittyy huomattavaa epävarmuutta Poikkitien yritysalueelle van maankäytön liikennetuotosten suhteen. Maankäyttösuunnitelmien ja alueelle sijoittuvan kaupan tyypin tarkentuessaa on liikenne-ennusteita syytä vielä tarkentaa. Kuva 7 Aamuhuipputunti 2020 (ajon/h)

12 Poikkitien (mt145) liikenneselvitys 11 Kuva 8 Iltahuipputunti 2020 (ajon/h) Kuva 9 Arkivuorokausiliikenne 2020 (ajon/vrk)

13 Poikkitien (mt145) liikenneselvitys 12 Kuva 10 Aamuhuipputunti 2035 (ajon/h) Kuva 11 Iltahuipputunti 2035 (ajon/h)

14 Poikkitien (mt145) liikenneselvitys 13 Kuva 12 Arkivuorokausiliikenne 2035 (ajon/vrk) Kuva 13 Iltahuipputunninn liikenne 2035 kaupan kerrosalan suuremmalla mitoituksella

15 Poikkitien (mt145) liikenneselvitys 14 5 TOIMIVUUSTARKASTELUT Tehtyjen toimivuustarkasteluiden lähtökohtana ovat olleet vuoden 2035 aamuaja iltahuipputunnin ennusteliikennemäärät. Tarkasteluiden tavoitteena on ollut määrittää liittymien kaistajärjestelyt, joilla liikenteen toimivuus voidaan säilyttää ennustetilanteessa hyväksyttävällä tasolla. Toimivuustarkastelun lähtökohtana ovat luvussa 3 esitetyt liittymien järjestelyperiaatteet. Poikkitie on koko matkaltaan 2-kaistainen. Puistotien liittymässä on 1-kaistainen kiertoliittymä. Muut liittymät ovat 3-haaraisia, pääsuunnalta vasemmalle kääntymiskaista. Lepolanväylän rampilla ja K-Raudan liittymässä on myös sivusunnalla ryhmittymiskaistat. Sibeliuksenväylällä on 2-kaistainen kiertoliittymä (2-kaistainen suunta Sibeliuksenväylän-Järvenpääntien suunnassa). Pohjoisväylällä on 2-kaistainen kiertoliittymä (2-kaistainen suunta moottoritieltä Pohjoisväylälle sekä Pohjoisväylältä ja Poikkitieltä moottoritielle). Vuoden 2035 perusennusteiden lisäksi on tarkasteluja tehty vuoden 2020 tilanteen ennusteilla ja vuoden 2035 ennusteilla, joissa Poikkitien yritys- ja palvelualueen kaupan kerrosalan mitoitus on 1,5-kertainen perusennusteeseen verrattuna ( k-m2 -> ke-m2). Välivaiheen tarkasteluilla on arvioitu mahdollisuuksia Sibeliukseväylän ja Pohjoisväylän liittymien vaiheittain toteuttamiseen. Suuremmalla vuoden 2035 ennusteella on arvioitu Poikkitien itäpään tilavaraustarpeita liikenteen kasvaessa perusennusteen oletusta voimakkaammin. Toimivuustarkasteluissa käytetyt liikennemäärät on esitetty liitteessä 2. Toimivuustarkastelut on tehty Synchro/Simtraffic- ohjelmalla. Useampikaistaistenkiertoliittymien tarkastelussa on lisäksi hyödynnetty Tiehallinnon julkaisussa Kiertoliittymien välityskyky (tiehallinnon selvityksiä 17/2009) esitettyä suomalaista laskentamenetelmää. Vuoden 2035 perusennusteella tehtyjen simulointitarkastelujen perustella voidaan todeta, että - esitetyllä perusratkaisulla liikenteen toimivuus voidaan pitää hyväksyttävällä tasolla pääradan länsipuolisella osuudella sekä aamu- että iltahuipputunnin liikenteessä - Lepolanväylän rampin liittymässä esiintyy hetkittäisiä jonoja, jotka kuitenkin purkautuvat simuloinnin aikana - Pohjoisväylän liittymässä esiintyy ongelmia sekä aamu- että iltahuipputunnin liikenteessä - iltahuipputunnin liikenteessä myös Puistotien kiertoliittymän liikenne on vaarassa ruuhkautua, jos Pohjoisväylän liittymä kykenee väittämään kaiken liikennekysynnän Poikkitielle - aamuhuipputunnin liikenteessä Puistotien kiertoliittymän hetkittäiset jonot purkutuvat simuloinnin aikana. Seuraavassa on tarkasteltu tarkemmin Sibeliuksenväylän ja Pohjoisväylän liittymien toimivuutta.

16 Poikkitien (mt145) liikenneselvitys 15 Sibeliuksenväylän liittymä Sibeliuksenväylän liittymä kykenee esitettynä 2-kaistaisenaa kiertoliittymänä välit- tämään ennustetun liikenteen. Tarkastelluilla liikennemäärillä Poikkitien suunnaltaa riittää yksi saapuva kaista. Ennusteen epävarmuuksien vuoksi on tilavarauksissaa kuitenkin syytä varautua myös ryhmittymiskaistaan Poikkitiellä. Lisäkaista voi olla jokoo etelään tai pohjoiseen kääntyvälle liikenteelle riippuen liikenteen tulevastaa suuntautumisesta. Tilavaraukseksi esitetty ratkaisu ei edellytä Sibeliuksenväylän 4-kaistaistamistaa kokoo osuudella Pohjoisväylän liittymästä keskustan suuntaan, vaan poikkileikka- us voidaan kaventaa 2-kaistaiseksi. Mikäli Sibeliuksenväylän parantaminen ei to- teudu lähivuosina on syytä tarkastella myös mahdollisia m välivaiheen ratkaisuja. Käytännössä välivaiheen ratkaisu, jolla voidaann saavuttaaa merkittäviä säästöjä, olisi kiertoliittymän toteuttaminen alkuvaiheessa 1-kaistaisena. Simtraffic -ohjelmalla tehdyissä simulointitarkasteluissa kertyy kasvavia jonoja jo nykytilanteen liikennemäärillä vilkkaimmilla tulosuunnillaa (aamuhuipputuntina pohjoisesta ja iltahuipputuntina etelästä). Simulointitarkastelut antavat kuitenkinn usein pessimistisen kuvann kiertoliittymän välityskyvystä. Yksikaistaisen kiertoliit- tymän välityskykyä on tarkasteltu myös suomalaisella olemassa olevista kiertoliit- tymistä laskettuihin liikennemääriin perustuvalla a laskentamenetelmällä. Menetel- mä tarkastelee kiertoliittymään saapuvan ja kiertoliittymässä kiertävän liikenteenn suhdetta. Menetelmän mukainen kiertoliittymän perusvälityskyky on esitetty ku- vassa 14. Kuva 14 Yksikaistaisen jaa kaksikaistaisen kiertoliittymän perusvälityskyky suo- halkaisija10 m tai 40 m, kaksikaistaisessa kiertävästä liikenteestä 50 % malaisen laskentamenetelmän mukaan. Yksikaistaisessa kiertotilan tai 90 % ulkokaistalla. (Lähde: Kiertoliittymien välityskyky, Tiehallinnon selvityksiä 17/2009)

17 Poikkitien (mt145) liikenneselvitys 16 Nykytilanteen iltahuipputunnin ongelmallisimman, Poikkitieltä saapuvan suunnann laskettu liikennemäärä on 244 ajoneuvoa tunnissa. Etelästä suoraan ajava virta, jota tämä liikenne joutuu väistämään, on 888 ajoneuvoa tunnissa. Yksikaistaise- na liittymä kykenee vielä välittämään liikenteen nykytilanteessa, mutta koko kier- toliittymän liikenteen kasvaessa n % Poikkitieltä saapuvan suunnan kapa- siteetti täyttyy. Aamuhuipputuntina liittymän liikennemäärät ovat pienemmät ja kiertoliittymän välityskyky y mahdollistaa iltahuipputuntia suuremman liikenteenn kasvun. Sibeliuksenväylän liittymä voidaan toteuttaa välivaiheessa 1-kaistaisena kiertoliit- tymänä. Riskinä on kuitenkin, että välivaihe jää lyhytikäiseksi. Liikenteen normaa- lin vaihtelun puitteissa onn mahdollista, että ruuhkautumista esiintyisi ajoittain jo nykyisellä liikennekysynnällä. Toisaalta on mahdollista, ettei iltahuipputunnin lii- kenne Hyrylän suunnastaa voi käytännössä merkittävästi kasvaa ennen Hyrylän ohikulkutien toteuttamista. Välivaiheen ratkaisusta päätettäessä on hyvä ottaaa huomioon myös Sibeliuksenväylän ja Hyrylän liikenneverkon kehittämisen aika- taulut. Mikäli yhteydellä Järvenpääntie - Sibeliukseväylä ei haluta lisätä liikennet- tä voidaan välivaiheessa mahdollisesti hyväksyää heikompikin palvelutaso, jos lii- kennettä halutaan ohjata pääkaupunkiseudun suuntaan Pohjoisväylän ja Lah- denväylän kautta, mikä vastaa myös mallin suosimaa reitinvalintaa. Tällöin Sibe- liuksenväylän kiertoliittym än liikennemäärät jäisivät tarkastelussa käytettyjä lii- kennemääriä pienemmiksi. Kuva 15 Sibeliuksenväylän kiertoliittymän kaistakaavio

18 Poikkitien (mt145) liikenneselvitys 17 Pohjoisväylän liittymä jaa Poikkitien itäpää Pohjoisväylän liittymän liikennemäärät edellyttävät jo vuoden 2020 ennusteilla 2- kaistaista kiertoliittymää. Vuoden 2035 ennustetilanteessa 2-kaistaisina tulisi liit- tymässä toteuttaa Pohjoisväylän suoraan ajavatt suunnat sekä Poikkitien ja Poh- joisväylän itähaaran väliset suunnat. Käytännössä tämä tarkoittaisi kuvan 15 mu- kaista kaistajärjestelyä, jossa Pohjoisväylälle Lahdenväylän suunnasta suuntau- tuvalle liikenteelle on erillinen lisäkaista. Kuva 16 Pohjoisväylän liittymän kaistakaavio Aamuhuipputunnin liikenteessä esitetyillä kaistajärjestelyillä ongelmallisimmaksii muodostuu Poikkitieltä saapuva tulosuunta, jollaa kiertoliittymään saapuvaa liiken- nettä on 1050 ajoneuvoa tunnissa vuoden ennustetilanteessa. Tämä virta joutuu väistämään noin 870 ajoneuvon kiertoliittymässä kiertävää virtaa. Suoma- laisen laskentamenetelmän perusteella tulosuunnan kapasiteetista on käytössää noinn 90 %. Aamuhuipputunnin liikennettä tarkasteltaessa on kuitenkinn todettava, että ennustetilanteen liikenteen sijoittelu suosii Lahdenväylää reittinä Helsinkiinn nykytilannetta voimakkaam mmin. Vuoden 2035 iltahuipputunnin ennusteliikennemäärillä kiertoliittymän tulosuuntienn kapasiteetin käyttöasteet ovat korkeimmillaan hieman ylii 60 %. Suuremmallaa kaupan kerrosalamitoituksella pohjoisesta saapuvan tulosuunnan kapasiteetin käyttöaste nousee jo 80 % tasolle. Pohjoisväylän kiertoliittymä ä kykenee esitetyillä kaistajärjestk telyillä välittämään en- nustetilanteidenn mukaisenn liikenteen. Välivaiheessa voidaan toteuttaaa liittymä il- man kiertoliittymän ohittavaa kaistaa Lahdenväylän suunnalta Pohjoisväylälle. Tällöin myös Poikkitielle poistuva suunta voidaan toteuttaaa yksikaistaisena. Lah-

19 Poikkitien (mt145) liikenneselvitys 18 denväylän suunnalta Poikkitielle suuntautuvan liikenteen kapasiteetti on näillä järjestelyillä täysin käytössä viimeistään vuoden 2035 ennustetilanteessa. Puistotien 1-kaistaisen kiertoliittymän kapasiteetista on vuoden 2035 aamuhuipputunnin ennustetilanteessa kuormittuneimmalla suunnalla käytössä n. 60 %. Iltahuipputunnin tilanteessa kapasiteetista on käytössä pienemmällä kaupan mitoituksella 76 % ja suuremmalla kaupan mitoituksella 82 %. Iltahuipputunnin tilanteessa kuormittunein suunta on Poikkitieltä idästä saapuva suunta. Koska ennusteeseen liittyy huomattavasti epävarmuutta alueen kaupan liikennetuotosten suhteen, on Puistotien liittymän tilavarauksissa syytä varautua lisäkaistoihin Poikkitieltä idästä vasemmalle kääntyvälle liikenteelle ja Puistotieltä etelästä oikealle kääntyvälle liikenteelle. Käytännössä on suositeltavaa varata maankäytön suunnittelussa tilaa 2+2-kaistaiselle poikkileikkaukselle Puistotien ja Pohjoisväylän liittymien välillä. 6 SUOSITUKSET Lopputilanteen ratkaisu (tilavaraus) Poikkitien (maantie 145) esitetään parannettavaksi Sibeliuksenväylän ja Pohjoisväylän välillä pääosin nykyisellä paikallaan 1-ajorataisella poikkileikkauksella lukuun ottamatta Pohjoisväylän ja Puistotien väistä osuutta, jolla tarvitaan varaus 2- ajorataiselle poikkileikkaukselle. Poikkitien nopeusrajoitus on 60 km/h pääradan länsipuolella ja 50 km/h pääradan itäpuolella. Seuraavassa on esitetty jaksotettuina tilanvarauksessa huomioitavat toimenpiteet. Sibeliuksenväylän kiertoliittymä Poikkitien ja Sibeliuksenväylän nykyinen tasoliittymä korvataan 2-ajokaistaisella ja 3-haaraisella kiertoliittymällä. Kiertosaarekkeen halkaisija on 50 metriä. Ajettaessa kohti kiertoliittymää, on kiertoliittymän Poikkitien haaraan lisätty toinen liittymiskaista. Muutoin kiertoliittymä ja siihen liittyvät tiejärjestelyt sekä kevyen liikenteen yhteydet ovat vuonna 2004 esitetyn tilanvaraussuunnitelman mukaiset. Sibeliuksenväylällä kiertoliittymän pohjoispuolella toteutetaan väliaikainen yhteys tien itäpuoliseen maankäyttöön kevyen liikenteen väylän kautta. Väliaikainen yhteys poistuu Lepolan alueen liikenneverkon rakennuttua. Länsipuolelle jää liittymä Aholaan. Liittymästä sallitaan kuitenkin vain oikealle kääntyminen, jolloin pohjoiseen lähdettäessä käydään kiertoliittymässä kääntymässä. Aholan ja kiertoliittymän välille jää melko lyhyt matka, jolla pohjoiseen ja itään kääntyvien on ryhmityttävä vasemmalle kaistalle. Etelästä tultaessa Aholaan vasemmalle kääntyminen on sallittu ja kääntyvälle suunnalle on lisäkaista. Jatkosuunnittelussa voidaan selvittää myös mahdollisuutta poistaa Aholan liittymä kokonaan, jos korvaava yhteys voidaan toteuttaa Tuusulanjärvi-instituutin liittymän kautta. Ainolan ja suunnitellun vierailukeskuksen liittymät on varustettu vasemmalle kääntymiskaistoin. Pohjoisen ajokaistan puoleinen bussipysäkki on siirretty lähemmäs vierailukeskuksen liittymää. Kevyen liikenteen väylät toteutetaan Poikkitien molemmin puolin. Ainolan ja vierailukeskuksen välinen Poikkitien risteävä kevyt liikenne ohjataan Vierailukeskuksen toteuttamisen yhteydessä rakennettavan ylikulkusillan kautta.

20 Poikkitien (mt145) liikenneselvitys 19 Sibeliuksenväylän liittymän parantamistarve on olemassa jo nykytilanteessa. Lepolan osayleiskaavan maankäytön alkaessa toteutua kasvavat liikenneongelmat liittymässä. Liittymän parantaminen on suositeltavaa käynnistää mahdollisimman nopeasti, koska Lepolan alue toteutuu jo lähivuosina. Liittymä on suositeltavaa toteuttaa heti lopputilanteen mukaisena 2-kaistaisena kiertoliittymänä, koska 1- kaistaisen kiertoliittymän kapasiteetti mahdollistaa vain pienen kasvun liittymän nykyisiin liikennemääriin. Lepolan kaava-alueen maankäyttöliittymät Lepolan kaava-alueen maankäyttöliittymät toteutetaan porrastettuina vasemmalle kääntymiskaistoin varustettuina tasoliittyminä. Liittymät toteutetaan niihin kytkeytyvän maankäytön toteutumisen yhteydessä. Bussipysäkit sijoitetaan pohjoisen kaavaliittymän länsipuolelle sekä eteläisen kaavaliittymän itäpuolelle. Poikkitien risteävä kevyt liikenne toteutetaan alikulkuratkaisuna. Lepolanväylän ramppi ja yhteys Kyrölän aseman liityntäpysäköintiin Lepolanväylän ja Poikkitien yhdistävä uusi ramppi sijoittuu Poikkitiellä noin 100 metriä Poikkitien ylittävän Lepolanväylän sillan länsipuolelle. Rampin yhteyteen toteutetaan Lepolanväylän ja Poikkitien yhdistävä kevyen liikenteen väylä. Ramppi on varustettu vasemmalle ja oikealle kääntymiskaistoin liityttäessä Poikkitielle. Poikkitieltä lännen suunnasta käännyttäessä rampille, on Poikkitie varustettu vasemmalle kääntymiskaistalla. Kyrölän aseman liityntäpysäköinnin yhteys toteutetaan vaiheittain: Ensimmäisessä vaiheessa Lepolanväylän rampin länsipuolelta toteutettavan Poikkitien eteläpuolisen tasoliittymän kautta. Tällöin Poikkitielle tarvitaan idästä lähestyttäessä vasemmalle kääntymiskaista. Toisessa vaiheessa Poikkitien ylittävän Lepolanväylän jatkeen kautta. Toisen vaiheen toteutuessa poistuu Poikkitieltä liityntäpysäköinnin tasoliittymä. Kyseiseen kohtaan toteutetaan tässä vaiheessa kevyen liikenteen Poikkitien alikulku. Jo rakennettua liityntäpysäköinnin ajoyhteyden pohjaa voidaan käyttää kevyen liikenteen väylän pohjana. Poikkitie välillä Puistotie-Pohjoisväylä Puistotien liittymään toteutetaan 1-ajokaistainen 4-haarainen kiertoliittymä. Tilanvarauksessa tulee ottaa huomioon myöhemmin mahdollisesti tarvittava liittymän kapasiteetin nosto kaupallisen korttelin suunnan lisäkaistoilla. Puistotien ja Pohjoisväylän kiertoliittymän välisellä osuudella varaudutaan 2- ajorataiseen ja 4-kaistaiseen väylään. Alkuvaiheessa 4-kaistainen poikkileikkaus toteutetaan Pohjoisväylän ja Rajaniitynkadun välillä. Rajaniitynkadulta Poikkitielle liityttäessä toteutetaan erilliset vasemmalle - ja oikealle kääntymiskaistat. Puistotien kiertoliittymä toteutetaan Poikkitien eteläpuolisen yritysalueen toteutumisen yhteydessä. Pohjoisväylän ja Rajaniitynkadun välin 2-ajoratainen osuus toteutetaan Pohjoisväylän kiertoliittymän toteuttamisen yhteydessä.

21 Poikkitien (mt145) liikenneselvitys 20 Pohjoisväylän kiertoliittymä Pohjoisväylän kiertoliittymä toteutetaan 2-kaistaisena kuvan 15 mukaisilla kaistajärjestelyillä. Kiertoliittymän Pohjoisväylän suunnan 2-kaistaiset ajoradat liitetään nykyiseen 1-ajorataiseen Pohjoisväylään. Lahdenväylän suunnan nykyinen 2- ajoratainen osuus jatketaan kiertoliittymään. Poikkitien suunnassa varaudutaan 2-ajorataiseen väylään Puistotien liittymään saakka. Kiertoliittymän toteuttamisen yhteydessä toteutetaan 2-ajoratainen osuus Pohjoisväylän ja Rajaniitynkadun välillä. Kaikki kevyen liikenteen risteämiset toteutetaan suurien liikennemäärien vuoksi eritasoratkaisuina. Pohjoisväylän liittymän parantaminen on tarpeellista jo nykyisillä liikennemäärillä. Nykyinen valo-ohjaamaton tasoliittymä on korvattava 2-kaistaisella kiertoliittymällä viimeistään Poikkitien eteläpuolisen yritysalueen toteutumisen yhteydessä. Yritysalueen toteutuminen ajoittunee vuosille Liittymä esitetään toteutettavaksi heti lopputilanteen mukaisin kaistajärjestelyin. Liikenteellisesti olisi osa 2-kaistaisista suunnista mahdollista toteuttaa vasta myöhemmässä vaiheessa. Kustannuksissa saavutettavat säästöt jäisivät kuitenkin pieniksi, koska kiertoliittymän ohittava kaista Pohjoisväylän suuntaan hyödyntää nykyistä ajorataa ja kevyen liikenteen alikulut toteutettaneen heti lopulliseen pituuteen. Lisäksi vaiheittain toteuttamisesta aiheutuisi haittoja liittymän liikenteelle. Tiesuunnitelmavaiheessa on mahdollista vielä tarkastella Poikkitien kaventamista 1-ajorataiseksi jo Pohjoisväylän ja Rajaniitynkadun välisellä osuudella. Kehittämispolku ja kustannukset Poikkitien liikenneverkon kehittäminen voidaan toteuttaa kolmessa päävaiheessa. Päävaiheet sekä niiden sisältö ja kustannukset on esitetty taulukossa 3. Yksityiskohtainen kustannusarvio on raportin liitteessä 5. Kustannusarvo on laadittu in.infra laskentaohjelmistolla. Taulukko 3 Toteutusvaiheet ja niiden kustannusarvio Vaihe M Vaihe 1 Poikkitie pääradan länsipuolella 2,6 1.1 Sibeliuksenväylän kiertoliittymä 1,5 1.2 Poikkitie välillä Järvenpääntien kiertoliittymä ratasilta Lepolanväylän ramppi 1,1 Kevyen liikenteen alikulut Ainolan, Sibeliuskeskuksen ja asuinalueiden liittymät Vaihe 2 Poikkitie Pääradan itäpuolella 4,6 2.1 Pohjoisväylän kiertoliittymä (sis. Pohjoisväylän toimenpiteet) 2,5 2.2 Poikkitie välillä ratasilta Pohjoisväylän kiertoliittymä 2,1 Vaihe 3 Lepolanväylän silta Lepolanväylän silta 1,4 Liityntäpysäköinnin yhteydet Poikkitien alikulku väliaikaisen yhteyden kohdalla

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Ennakkoaineisto 13.1.2015 Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät 2 Liikenneselvityksen sisältö Työssä on tarkasteltu Niiralan asemakaava-alueelle

Lisätiedot

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS 1/5 Kaavoitus RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS Tehtävä Tehtävänä oli tarkastella asemakaava-alueen liikennejärjestelyjä, asemakaavan vaikutusta liikenneverkkoon sekä uuden maankäytön

Lisätiedot

Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016

Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 Liikenteelliset vaikutukset PKi, TRa 1.4.2016 Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 2 (14) 1.4.2016 SISÄLTÖ 1 MAANKÄYTTÖ...

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Kesäkuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/05/30 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1(10) 15.11.2010 MUISTIO PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1. Yleistä Painokankaan-Karanojan osayleiskaava-alue (kuva 1) sijaitsee valtatien 10, Orsitien ja valtatien 3 eteläpuolella. Alueen toteutuneen

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: 26725 Tampere 20.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5

Lisätiedot

Poikkitien yritys- ja palvelualueen kaavarunkosuunnitelma

Poikkitien yritys- ja palvelualueen kaavarunkosuunnitelma Liikenne-ennuste ja toimivuustarkastelut MTu / TRa / TSä 31.12.2013 2 (17) 31.12.2013 SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 3 1.1 Poikkitien yritys- ja palvelualueen kaavarunkotyö... 3 1.2 Tuleva maankäyttö... 3 1.3

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Lokakuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/10/27 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

MUISTIO J. Rinta-Piirto 4.6.2008 Seinäjoen Itikanmäki Liikenne-ennuste ja arvioita toimivuuksista Lähtökohtia Seinäjoen Itikanmäen alueelle on suunnitteilla uutta maankäyttöä. Tavoitteena on muuttaa joen

Lisätiedot

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Liikenne-ennusteen päivittäminen Liikenne-ennuste pohjautuu Keski-Nurmon osayleiskaavatyön yhteydessä laadittuun ennusteeseen vuodelle 2040 Ennusteen

Lisätiedot

Rykmentinpuiston keskustan asemakaava-alueen keskeisten katuliittymien toimivuustarkastelut Katarina Wallin ja Olli Haveri

Rykmentinpuiston keskustan asemakaava-alueen keskeisten katuliittymien toimivuustarkastelut Katarina Wallin ja Olli Haveri Rykmentinpuiston keskustan asemakaava-alueen keskeisten katuliittymien toimivuustarkastelut Katarina Wallin ja Olli Haveri Tarkastelumenetelmä Simuloimalla tutkittiin Tuusulan Rykmentinpuiston keskustan

Lisätiedot

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1(7) 19.9.2014 MUISTIO MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1. Yleistä Tässä Mäskälän kaavarunkoalueen liikenteellisessä selvityksessä tarkastellaan kaavakaavarunkoalueen synnyttämän liikenteen

Lisätiedot

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy 27.11.2014

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy 27.11.2014 LIITE 6 Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut Strafica Oy 27.11.2014 Kantasataman lopputilanne 6.11.2014 2 Liikenne-ennuste Keväällä 2014 laadittua liikenne-ennustetta päivitettiin

Lisätiedot

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 LIIKENNE-ENNUSTEET ja LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Kivistön kaupunkikeskuksen suunnittelun yhteydessä on laadittu HSL:n tuoreimpia liikennemalleja hyödyntäen

Lisätiedot

ELOVAINION KOHDAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

ELOVAINION KOHDAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS ELOVAINION KOHDAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS LIIKENNE-ENNUSTE LÄHTÖKOHDAT Liikenteellisiä tarkasteluita varten laadittiin liikenne-ennuste Ylöjärven keskustan alueelta. Ennusteessa on otettu huomioon Ylöjärven

Lisätiedot

Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu. Strafica Oy

Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu. Strafica Oy Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu Strafica Oy 15.4.2015 Tarkastelun sisältö Rasinkylän asemakaava-alue sijoittuu Kotkan Sutelan kaupunginosaan, Sutelantien, Pernoontien ja Mussalontien risteysalueen

Lisätiedot

Eskoon Tyrnäväntien liittymien toimivuustarkastelut

Eskoon Tyrnäväntien liittymien toimivuustarkastelut Eskoon Tyrnäväntien liittymien toimivuustarkastelut Jussi Lassila 16.3.2016 Sito Parhaan ympäristön tekijät Tarkastellut vaihtoehdot Toimivuustarkastelut on tehty kahdelle tilanteelle Perusennuste 2030-2040

Lisätiedot

Pirkkalan keskustakorttelin asemakaavan muutoksen liikenneselvitys

Pirkkalan keskustakorttelin asemakaavan muutoksen liikenneselvitys Pirkkalan keskustakorttelin asemakaavan muutoksen liikenneselvitys Lisätarkastelu muuttuneiden maankäyttösuunnitelmien perusteella Maiju Lintusaari Sito Parhaan ympäristön tekijät Lähtötiedot Asumisen

Lisätiedot

Karnaisten alueen maankäytön kehittäminen Liikenne

Karnaisten alueen maankäytön kehittäminen Liikenne Suunnittelualue Suunnittelualueena on valtatien 1 ja Karnaistentien sekä Hossanmäentien rajaama alue sekä Hossantien varsi Ruotiontien liittymästä valtatien ramppiliittymiin. Alueella sijaitsee nykyisin

Lisätiedot

FOCUS-ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT

FOCUS-ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT FOCUS-ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT Lähtökohdat ja oletukset Liikenteellinen toimivuustarkastelu on laadittu Paramics-mikrosimulointiohjelmalla. Tarkastelualue on esitetty kuvassa 1. Toimivuustarkasteluissa

Lisätiedot

Multimäki II, kunnallistekniikan YS

Multimäki II, kunnallistekniikan YS 1 / 7 Liikenteelliset tarkastelut Tero Rahkonen L1 28.5.2014 2 / 7 2 (7) 28.5.2014 SISÄLTÖ 1 LIIKENNEMÄÄRÄT... 3 1.1 Nykyliikenne... 3 1.2 Ennusteliikenne... 3 2 LIIKENTEEN TOIMIVUUS... 4 2.1 Toimivuustarkastelut...

Lisätiedot

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8)

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) 1 Yleistä Tarkastelualue sijaitsee Tuusulassa Vantaan rajalla. Kuva 1: tarkastelualueen sijainti (www.tuusula.fi) Kelatien alue on pienteollisuusaluetta ja alueen toteutunut

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS

TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS 16X161127 27.3.2014 TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS LAHELANPELTO II ASEMAKAAVAN TOIMIVUUSTARKASTELU Esipuhe Tämä toimivuustarkastelu on tehty Tuusulan kunnan toimeksiannosta. Selvitys käsittää

Lisätiedot

Takumäentie Takumäenkuja Pälkäneentie (Kt 57) Tölkkimäentie Vt 3. Wartiamäentie (mt 130)

Takumäentie Takumäenkuja Pälkäneentie (Kt 57) Tölkkimäentie Vt 3. Wartiamäentie (mt 130) Takumäenkuja asemakaavamuutos 2523, Pullerinmäki, liikennetarkastelu 30.12.2015 Liikennetarkastelu on tehty Takumäenkujan asemakaavan muutosta varten (kohteen sijainti liitteessä 1). Kaavan tarkoituksena

Lisätiedot

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen Genimap Oy, lupa L4377 Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii Mika Räsänen Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta

Lisätiedot

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1(5) 2.2.2012 MUISTIO SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1. Yleistä Tämä Siirin alueen toinen liikenteellinen selvitys liittyy Siiri II alueen asemakaavan laadintaan, jossa Iso-Harvoilantieltä alkavaa

Lisätiedot

SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS

SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS 28.3.2013 TARKASTELUALUEEN NYKYISET VUOROKAUSILIIKENNEMÄÄRÄT KAAVA-ALUEEN LIIKENNE-ENNUSTE Rakentuneella kaavaalueella 2 800 asukasta (sis. nykyiset asukkaat)

Lisätiedot

Kunnanhallitus liite 2. Kantatien 62 ja maantien liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala

Kunnanhallitus liite 2. Kantatien 62 ja maantien liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala Kunnanhallitus 18.4.2017 72 liite 2 Kantatien 62 ja maantien 15139 liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala Projektin sisältö ja tekijät Työssä selvitettiin kantatien 62 ja maantien 15139

Lisätiedot

Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki

Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki Liikenteelliset tarkastelut välillä Ruukintie-Törnäväntie-Itäväylä 31.8.2016 Juha Mäkinen Sito Oy Sito Parhaan ympäristön tekijät Työn sisältö Työssä

Lisätiedot

Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu

Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu Tarkasteluperiaatteet Tarkastelussa arvioidaan Terholan liikekiinteistön rakentamisen vaikutuksia Pohjoisväylän ja Hesingintien liittymän toimivuuteen.

Lisätiedot

Suupohjantien ja Kantatie 67:n liittymän n toimivuustarkastelut 18.6.2010.2010

Suupohjantien ja Kantatie 67:n liittymän n toimivuustarkastelut 18.6.2010.2010 Suupohjantien ja Kantatie 67:n liittymän n toimivuustarkastelut 18.6.2010.2010 Yleistä tarkasteluista Toimivuustarkastelut pohjautuvat nykytilanteen liikennelaskentaan tarkasteltavasta liittymästä sekä

Lisätiedot

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 1 AIKAISEMMAT SUUNNITELMAT Vuonna 2010 tehtiin Harvialan alueen liikenneselvitys Selvityksessä tutkittiin v. 2030 ennustetilannetta, jossa alueelle

Lisätiedot

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007 Kauklahden alueella on käynnissä useita maankäytön kehittämiseen tähtääviä suunnitelmia. Kauklahdenväylän kehittämisselvitys Länsiväylän ja Kehä III:n välillä on laadittu, jotta maankäytön suunnittelussa

Lisätiedot

VOIMALANTIE 5-6 VANTAA Asemakaavan muutos nro LIIKENNE SUUNNITTELUALUE

VOIMALANTIE 5-6 VANTAA Asemakaavan muutos nro LIIKENNE SUUNNITTELUALUE SUUNNITTELUALUE MAANKÄYTTÖSUUNNITELMAT 1.VAIHE Murata Electronics Oy:n laajennus noin 8500 kem2 Voimalantie 6:n alueelle Muratan työntekijöiden pysäköinti, noin 500 autopaikkaa. Nykyisin autopaikkoja on

Lisätiedot

Liittymän toiminta nelihaaraisena valo-ohjaamattomana liittymänä Ristikkoavaimentien rakentamisen jälkeen.

Liittymän toiminta nelihaaraisena valo-ohjaamattomana liittymänä Ristikkoavaimentien rakentamisen jälkeen. Porvoon kaupunki 7224 Loviisantien yritysalue Toimivuustarkastelu Tämä toimivuustarkastelu on laadittu Porvoon kaupungin toimeksiannosta. Tarkastelun kohteena on liikenteellinen toimivuus Loviisantie Porvoon

Lisätiedot

HAMINAN MERIKADUN LIIKENNEJÄRJESTELYT JA TOIMIVUUSTARKASTELUT

HAMINAN MERIKADUN LIIKENNEJÄRJESTELYT JA TOIMIVUUSTARKASTELUT Ramboll Finland Oy PL 3, Piispanmäentie 5 02241 ESPOO Puh. 020 755 611 Fax 020 755 6202 www.ramboll.fi HAMINAN MERIKADUN LIIKENNEJÄRJESTELYT JA TOIMIVUUSTARKASTELUT Päivämäärä 21.4.2011 SISÄLTÖ 2 LIITTEET...

Lisätiedot

Aulangontie 1, Hämeenlinna

Aulangontie 1, Hämeenlinna Aulangontie 1, Hämeenlinna Liikenteen toimivuustarkastelut Sito Parhaan ympäristön tekijät Simulointimallit: nyky- ja vertailuverkko NYKYVERKKO VERTAILUVERKKO Kääntyvien kaista, johon mahtuu 2 henkilöautoa

Lisätiedot

LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS

LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS MUISTIO 16.10.2007 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 TARKASTELUALUE 2 1.1 Tarkastelukohde ja liikennemäärät... 2 1.2 Liittymäjärjestelyt... 3

Lisätiedot

Toimivuustarkastelut. Talman osayleiskaavan liikenneselvityksen päivitys, When infrastructure counts.

Toimivuustarkastelut. Talman osayleiskaavan liikenneselvityksen päivitys, When infrastructure counts. Toimivuustarkastelut Talman osayleiskaavan liikenneselvityksen päivitys, When infrastructure counts. 2 Toimivuustarkastelut, liikennemäärät Tarkasteltuina on mt148 ja mt140 kriittiset liittymäalueet Keravan

Lisätiedot

Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007. WSP Finland Oy

Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007. WSP Finland Oy Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007 WSP Finland Oy 1. TARKASTELUN LÄHTÖKOHDAT Työn tarkoituksena oli tutkia eri liittymäratkaisujen liikenteellistä toimivuutta Turvesuonkadun

Lisätiedot

Peuraniityn kunnallistekninen yleissuunnitelma, Liikenteen toimivuustarkastelut

Peuraniityn kunnallistekninen yleissuunnitelma, Liikenteen toimivuustarkastelut Raportti Peuraniityn kunnallistekninen yleissuunnitelma, Liikenteen toimivuustarkastelut 28.5.2015 Sisältö Sisältö... 2 1. Tarkastelumenetelmä ja liikenne-ennuste... 3 1.1. Tarkastelumenetelmä... 3 1.2.

Lisätiedot

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut Strafica Oy 20.12.2014 Kantasataman lopputilanne 6.11.2014 2 Liikenne-ennuste Keväällä 2014 laadittua liikenne-ennustetta päivitettiin 6.11.2014

Lisätiedot

HATANPÄÄN SAIRAALA, KARTANOALUE JA ARBORETUM ASEMAKAAVA NRO 8578 TOIMIVUUSTARKASTELUT

HATANPÄÄN SAIRAALA, KARTANOALUE JA ARBORETUM ASEMAKAAVA NRO 8578 TOIMIVUUSTARKASTELUT HATANPÄÄN SAIRAALA, KARTANOALUE JA ARBORETUM ASEMAKAAVA NRO 8578 TOIMIVUUSTARKASTELUT TYÖN TARKOITUS Työ liittyy Tampereen kaupungin asemakaavaan nro 8578 Hatanpään sairaala, kartanoalue ja arboretum.

Lisätiedot

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys 16.01.2014 LPo, MTu, TLe Raportti 16.1.2014 16.1.2014 1 (15) SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 Työn tausta... 2 1.2 Söderkullan alueen tie- ja katuverkko... 2 1.3 Alueen kehittyminen ja suunnitelmat...

Lisätiedot

KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT

KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT 22.10.2013 SELVITYKSEN SISÄLTÖ Nykyliikenteen liikennemäärät Liikenne-ennuste 10v ja 20v päähän Liikenteen toimivuustarkastelut Pääoven edustan liikennejärjestelyt

Lisätiedot

BASTUKÄRR III TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LIIKENNESELVITYS

BASTUKÄRR III TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LIIKENNESELVITYS BASTUKÄRR III TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LIIKENNESELVITYS 21.12.2012 3 2 LIIKENNE-ENNUSTEET 2.1 Maankäytön mitoitus Keski-Sipoon maankäyttö Maantie 148:n liikenneselvityksessä käytettyjä Nikkilän

Lisätiedot

Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki

Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki Liikenteelliset tarkastelut välillä Ruukintie-Törnäväntie-Itäväylä 31.8.2016 Juha Mäkinen Sito Oy Sito Parhaan ympäristön tekijät Työn sisältö Työssä

Lisätiedot

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys 6.3.2014 6.3.2014 1 (8) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.2 Suunnittelualue... 2 2 NYKYTILA... 3 2.1 Nykyinen liikenneverkko... 3 2.2 Liikennemäärät...

Lisätiedot

Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys Herkkyystarkastelu, Härmäläntanta II asukasmäärä / Antti Soisalo

Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys Herkkyystarkastelu, Härmäläntanta II asukasmäärä / Antti Soisalo Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys Herkkyystarkastelu, Härmäläntanta II asukasmäärä 14.6.2012 / Antti Soisalo Huipputunnin liikennetuotokset korjattu ja simulointitulokset päivitetty 4.10.2012

Lisätiedot

Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu

Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu Humppilan kunta 12.2.2015 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut Nykytilanne vuonna 2015 Outlet-kylä

Lisätiedot

Länsirannan asemakaavan muutos

Länsirannan asemakaavan muutos Länsirannan asemakaavan muutos Liikennetuotos ja liikennejärjestelyjen toimivuus 30.1.2014 Ympäristösi parhaat tekijät Liikennetuotokset illan huipputunnilla 2 Liikennetuotoksen arvioissa on käytetty kulkutapana

Lisätiedot

HÄRMÄLÄN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN KEHITTÄMINEN. Yhteenveto tehdyistä liikennetarkasteluista

HÄRMÄLÄN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN KEHITTÄMINEN. Yhteenveto tehdyistä liikennetarkasteluista HÄRMÄLÄN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN KEHITTÄMINEN Yhteenveto tehdyistä liikennetarkasteluista 12.12.2012 HÄRMÄLÄN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN KEHITTÄMINEN YHTEENVETO TEHDYISTÄ LIIKENNETARKASTELUISTA Destia Oy Infrasuunnittelu

Lisätiedot

NURMIJÄRVI OJAKKALANTIEN JA HELSINGINTIEN LIITTYMÄN LIIKENNEVALORATKAISU

NURMIJÄRVI OJAKKALANTIEN JA HELSINGINTIEN LIITTYMÄN LIIKENNEVALORATKAISU NURMIJÄRVI OJAKKALANTIEN JA HELSINGINTIEN LIITTYMÄN LIIKENNEVALORATKAISU MUISTIO 30.11.2010 1-1 Päivämäärä 30/11/2010 Laatija Čapek Karel, Nyberg Johanna Tarkastaja Hyväksyjä SISÄLTÖ 1. TYÖN LÄHTÖKOHDAT

Lisätiedot

KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA

KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA TIESUUNNITELMAN YLEISÖTILAISUUS JORMA LAAKSO JA LAURI HARJULA 3.6.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ Lähtökohdat, perustiedot ja yleiskartta Tutkitut eritasoliittymien

Lisätiedot

OJALA-LAMMINRAHKA PÄÄKADUN YS LIIKENNETARKASTELUT

OJALA-LAMMINRAHKA PÄÄKADUN YS LIIKENNETARKASTELUT OJALA-LAMMINRAHKA PÄÄKADUN YS LIIKENNETARKASTELUT 14.3.2017 LÄHTÖKOHDAT Tutkittiin Ojalan ja Lamminrahkan kaupunginosien rakentamisten vaikutusta liittymien toimivuuteen Aitolahdentiellä sekä Ojalan uudella

Lisätiedot

BASTUKÄRR III TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LIIKENNESELVITYS

BASTUKÄRR III TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LIIKENNESELVITYS BASTUKÄRR III TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LIIKENNESELVITYS 25.3.2013 2 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT JA SISÄLTÖ Liikenneselvityksessä on tarkasteltu Sipoon Martinkylässä sijaitsevan, noin 125 hehtaarin

Lisätiedot

NURMON ABC-MYYMÄLÄN ASEMAKAAVAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

NURMON ABC-MYYMÄLÄN ASEMAKAAVAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS FCG Finnish Consulting Group Oy Etelä-Pohjanmaan osuuskauppa NURMON ABC-MYYMÄLÄN ASEMAKAAVAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS Raportti, luonnos 3773-P11136 ABC-myymälä 26.2.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy

Lisätiedot

Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu

Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu 11.05.2011 Sisältö Esipuhe... 2 1. Työn tavoitteet ja lähtökohdat... 3 2. Nykytilanne ja maankäyttösuunnitelmat... 4 3. Liittymän toteuttamismahdollisuudet...

Lisätiedot

Oulun tiepiiri VT 20:N JA MT 848:N LIITTYMÄN TOIMIVUUS: SIMULOINTITARKASTELU JA LIIKENNEVALO-OHJAUKSEN TARVE

Oulun tiepiiri VT 20:N JA MT 848:N LIITTYMÄN TOIMIVUUS: SIMULOINTITARKASTELU JA LIIKENNEVALO-OHJAUKSEN TARVE Oulun tiepiiri VT 20:N JA MT 848:N LIITTYMÄN TOIMIVUUS: SIMULOINTITARKASTELU JA LIIKENNEVALO-OHJAUKSEN TARVE MUISTIO 22.2.2005 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 TARKASTELUALUE JA MENETELMÄT 2 2 TOIMIVUUS

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KESKUSTAN LÄNSIOSA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT MUISTIO

LAPPEENRANNAN KESKUSTAN LÄNSIOSA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT MUISTIO LAPPEENRANNAN KESKUSTAN LÄNSIOSA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT MUISTIO 23.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 TARKASTELUN LÄHTÖKOHDAT 2 2 LIIKENNEMÄÄRÄTIEDOT 3 3 LIIKENTEEN TOIMIVUUS 4 3.1 Nykytilanne...

Lisätiedot

Tuusulan liikennemalli

Tuusulan liikennemalli Tuusulan liikennemalli 13.4.2015 1 Tuusulan liikennemallin esittely 2 Johdanto Pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueen liikennemallin ensimmäinen versio on valmistunut vuonna 2010 ja kyseistä mallia sekä

Lisätiedot

15.8.2014 LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUEEN OSAYLEISKAAVA, LIIKENNESELVITYS

15.8.2014 LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUEEN OSAYLEISKAAVA, LIIKENNESELVITYS 15.8.2014 LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUEEN OSAYLEISKAAVA, LIIKENNESELVITYS Ramboll Säterinkatu 6 PL 25 02601 ESPOO T +358 20 755 611 F +358 20 755 6201 www.ramboll.fi 2 Tarkastus 04 Päivämäärä 15/8/2014

Lisätiedot

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys MUISTIO Projekti Asiakas Limingan maankäytön kehittäminen vaikutukset valtatien Sweco Ympäristö Päivämäärä 30.9.2014 Laatija Tuomo Vesajoki, Jouko Hintsala, Vesa-Pekka Saunakangas Kyllösen asemakaava Limingassa

Lisätiedot

Lappeenrannan sairaalan liittymien liikenteellinen toimivuustarkastelu

Lappeenrannan sairaalan liittymien liikenteellinen toimivuustarkastelu Lappeenrannan sairaalan liittymien liikenteellinen toimivuustarkastelu Mikko Yli-Kauhaluoma Trafix Oy 28.4.2015 Johdanto Työssä on tarkasteltu Lappeenrannan sairaalan ympäristön uusien liittymäjärjestelyiden

Lisätiedot

NUMMELAN ETELÄOSIEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYKSEN PÄIVITYS

NUMMELAN ETELÄOSIEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYKSEN PÄIVITYS NUMMELAN ETELÄOSIEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYKSEN PÄIVITYS 15.3.2013 2 1 JOHDANTO Etelä-Nummelan alueelle laadittiin liikenneselvitys vuonna 2009. Liikenneselvityksen tavoitteena oli osoittaa alueen

Lisätiedot

Trafix Oy Kuva 1. Tarkastelussa käytetyt liikennejärjestelyt; yksikaistainen kiertoliittymä (VE1).

Trafix Oy Kuva 1. Tarkastelussa käytetyt liikennejärjestelyt; yksikaistainen kiertoliittymä (VE1). Mutkakadun kiertoliittymän toimivuustarkastelu Toimivuustarkastelussa tutkittiin Mutkakadun ja Snellmaninkadun liittymän muuttamista kiertoliittymäksi ennusteen 2014 ja vuoden 2025 iltahuipputunnin liikennemäärillä.

Lisätiedot

VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS, KLAUKKALA

VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS, KLAUKKALA VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS, KLAUKKALA TOIMIVUUSTARKASTELUT LIITE: LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT NYKYTILANTEESSA Sami Iikkanen, Jukka Räsänen 20.5.2014 LISÄTARKASTELUJEN TARKOITUS Lisätarkastelut

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 2658/10.03.01/2012 127 Lausunnon antaminen kaupunginhallitukselle tiesuunnitelmasta Vihdintien (mt 120) parantaminen Mariannantien ja Juvanmalmintien kohdalla

Lisätiedot

MIILUKORPI II, ASEMAKAAVA TOIMIVUUSTARKASTELU. 1. Työn tausta: 1.1 Suunnitelma

MIILUKORPI II, ASEMAKAAVA TOIMIVUUSTARKASTELU. 1. Työn tausta: 1.1 Suunnitelma MIILUKORPI II, 631900 ASEMAKAAVA TOIMIVUUSTARKASTELU 1. Työn tausta: 1.1 Suunnitelma Työssä tutkittiin Miilukorpi II-asemakaavan vaikutukset liikenteen toimivuuteen ympäröivällä katuverkolla (Nupurintie

Lisätiedot

SIPOON JA KERAVAN SAUMA-ALUEEN LIIKENNE-ENNUSTE KERCA III ASEMAKAAVAN MUUTOS

SIPOON JA KERAVAN SAUMA-ALUEEN LIIKENNE-ENNUSTE KERCA III ASEMAKAAVAN MUUTOS SIPOON JA KERAVAN SAUMA-ALUEEN LIIKENNE-ENNUSTE KERCA III ASEMAKAAVAN MUUTOS 10.5.2013 2 3 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT JA SISÄLTÖ Työ on jatkoa Strafica Oy:n vuonna 2012 laatimalle Bastukärr III työpaikka-alueen

Lisätiedot

Asemakaavan havainnekuva 2

Asemakaavan havainnekuva 2 Puustellinkallion kaava alueen liikennetekninen tarkastelu 08.06.2017 Ympäristösi parhaat tekijät Asemakaavan havainnekuva 2 Julkisen liikenteen saavutettavuus 3 Tarkasteluvaihtoehtojen kerrosneliöt (Kerrosneliömäärät

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Luolalan teollisuusalueen kaavoitukseen liittyvä liikenteellisten vaikutusten tarkastelu 141-C6961

Naantalin kaupunki. Luolalan teollisuusalueen kaavoitukseen liittyvä liikenteellisten vaikutusten tarkastelu 141-C6961 Luolalan teollisuusalueen kaavoitukseen liittyvä liikenteellisten 141-C6961 10.1.2006 SUUNNITTELUKESKUS OY RAPORTTI 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LASKENTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 3 2 TULOKSET... 3 2.1 Matkatuotokset...

Lisätiedot

Kivenlahden eritasoliittymän tilavaraussuunnitelma Liikenne-ennusteet ja toimivuustarkastelut

Kivenlahden eritasoliittymän tilavaraussuunnitelma Liikenne-ennusteet ja toimivuustarkastelut Kivenlahden eritasoliittymän tilavaraussuunnitelma Liikenne-ennusteet ja toimivuustarkastelut 05.01.2016 Liikenne-ennusteet Taustaa Liikenne-ennusteet perustuvat Länsimetron jatkeen alueen liikenneennusteet

Lisätiedot

SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS

SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS Vastaanottaja Tuusulan kunta Asiakirjatyyppi PROJEKTIMUISTIO Päivämäärä 27.03.2014 SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS Tarkastus 02 Päivämäärä 27/3/2014 Laatija Tarkastajat Riku

Lisätiedot

Kankaan ja Seppälän alueiden liikennetarkastelu. Taina Haapamäki Strafica Oy

Kankaan ja Seppälän alueiden liikennetarkastelu. Taina Haapamäki Strafica Oy Kankaan ja Seppälän alueiden liikennetarkastelu Taina Haapamäki Strafica Oy (26.6.2012) päivitetty 14.8.2012 Liikenne-ennusteen lähtökohdat Pohjalla Jyväskylän seudun liikennemalli aluejakoa tarkennettu

Lisätiedot

Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Liittymäselvitys. Asikkala

Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Liittymäselvitys. Asikkala Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Asikkala 2011 Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla 1 SISÄLTÖ 1. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 SUUNNITTELUKOHDE JA TIEVERKKO 3 1.2 MAANKÄYTTÖ JA KAAVOITUS

Lisätiedot

Salo, Rannikon OYK. Liikenteelliset vaikutukset. Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030

Salo, Rannikon OYK. Liikenteelliset vaikutukset. Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030 LIITE 4 Salo, Rannikon OYK Liikenteelliset vaikutukset Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030 Osayleiskaava-alueella kulkee kaksi lounais-koillis-suuntaista tietä: Merikulmantie (mt 1824) ja Hämeenkyläntie

Lisätiedot

Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Kokemäki. Tilavaraussuunnitelma asemakaavamuutokseen liittyen TILAVARAUSSUUNNITELMAN MUISTIO

Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Kokemäki. Tilavaraussuunnitelma asemakaavamuutokseen liittyen TILAVARAUSSUUNNITELMAN MUISTIO Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Tilavaraussuunnitelma asemakaavamuutokseen liittyen TILAVARAUSSUUNNITELMAN MUISTIO Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Sisältö 1 LÄHTÖKOHDAT JA NYKYTILA 1 1.1 Tieverkon

Lisätiedot

Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Kokemäki. Tilavaraussuunnitelma asemakaavamuutokseen liittyen TILAVARAUSSUUNNITELMAN MUISTIO

Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Kokemäki. Tilavaraussuunnitelma asemakaavamuutokseen liittyen TILAVARAUSSUUNNITELMAN MUISTIO Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Tilavaraussuunnitelma asemakaavamuutokseen liittyen TILAVARAUSSUUNNITELMAN MUISTIO Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Sisältö 1 LÄHTÖKOHDAT JA NYKYTILA 1 1.1 Tieverkon

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUS

YLEISÖTILAISUUS MAANTIEN 16685 PALOKANORREN PARANTAMINEN VÄLILLÄ SAARIJÄRVENTIE - RITOPOHJANTIE, JYVÄSKYLÄ. TIESUUNNITELMA. SUUNNITTELUKOHTEEN SIJAINTI SUUNNITTELU KOHDE SIJAITSEE NOIN 7KM PÄÄSSÄ JYVÄSKYLÄN KESKUSTASTA

Lisätiedot

JANKAN JA RISTINARKUN LIIKENTEELLINEN TARKASTELU

JANKAN JA RISTINARKUN LIIKENTEELLINEN TARKASTELU JANKAN JA RISTINARKUN LIIKENTEELLINEN TARKASTELU 10.6.2015 SISÄLTÖ 1) Lähtökohdat 2) Tarkastelualueen nykytilanne 3) Maankäytön kehittämisen vaikutus liikenteen toimivuuteen LÄHTÖKOHDAT Tässä liikenneselvityksessä

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA. Työ: E23375. Tampere 8.10.2009

VIHDIN KUNTA. Työ: E23375. Tampere 8.10.2009 VIHDIN KUNTA Liikenteellinen toimivuustarkastelu Enärannan eteläosan asemakaavatyötä (kaava N 144) varten Työ: E23375 Tampere 8.10.2009 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax

Lisätiedot

Kaavaehdotus: Poikkitien yritysja palvelualueen itäosa , Seutulantalo Kaupunkikehitys

Kaavaehdotus: Poikkitien yritysja palvelualueen itäosa , Seutulantalo Kaupunkikehitys Kaavaehdotus: Poikkitien yritysja palvelualueen itäosa 21.4.2016, Seutulantalo Kaupunkikehitys Tilaisuuden ohjelma 17:30 Tilaisuuden avaus 17:35 Luonnoksesta kaavaehdotukseen 17:45 Kaavaehdotuksen esittely

Lisätiedot

Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan

Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan Lahden yleiskaavan 2025 liikenne-ennusteetennusteet Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan

Lisätiedot

Lohjan torialue Pysäköintilaitoksen liikenteen toimivuustarkastelut Trafix Oy, LOHJAN TORIPARKKI, LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT

Lohjan torialue Pysäköintilaitoksen liikenteen toimivuustarkastelut Trafix Oy, LOHJAN TORIPARKKI, LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT LOHJAN TORIPARKKI, LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tarkastelussa on arvioitu Lohjan torin alle suunnitellun pysäköintilaitoksen ajojärjestelyjen toimivuutta. Tarkastelut on tehty käyttäen

Lisätiedot

p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen ys_ doc

p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen ys_ doc Jalasjärven kunta Asemakaavan muutos Liikenteen yleissuunnitelma Koulukeskus Rajalanmäki Vt3 Vt3 Rajalantie H-as, Oikotie 27.02.2006 Juha Raappana p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen

Lisätiedot

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Mika Räsänen Valtatie 20, Yrityspuiston liittymä 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta nykyisin

Lisätiedot

Kauppajoupin liikenneselvitys. toimivuustarkastelut

Kauppajoupin liikenneselvitys. toimivuustarkastelut Kauppajoupin liikenneselvitys Liikenne-ennusteet ennusteet ja toimivuustarkastelut 06.05.2010 Yleistä liikenne-ennusteista ennusteista Liikenne-ennusteet laadittiin Seinäjoen liikennemallin tuloksia hyödyntäen

Lisätiedot

ERIKSNÄSIN OYK-ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT

ERIKSNÄSIN OYK-ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Ramboll Finland Oy Espoo, pääkonttori PL 25, Säterinkatu 6 FI-02601 Espoo ERIKSNÄSIN OYK-ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Puh. 020 755 611 Fax 020 755 6202 www.ramboll.fi Päivämäärä

Lisätiedot

Karakallion täydennysrakentaminen, liikenteen toimivuustarkastelut sekä toimenpidetarkastelut

Karakallion täydennysrakentaminen, liikenteen toimivuustarkastelut sekä toimenpidetarkastelut 11.04.2016 1/15 307267 KARKOITE Katarina Wallin ja Olli Haveri Karakallion täydennysrakentaminen, liikenteen toimivuustarkastelut sekä toimenpidetarkastelut 1. Tarkastelun tausta Työssä tarkastellaan Karakallioon

Lisätiedot

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Ramboll Knowledge taking people further --- Jyväskylän kaupunki Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Lokakuu 2008 Sisällys Tiivistelmä 1 1. Johdanto 5 2. Osayleiskaava-alue

Lisätiedot

NOKIAN KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA LIIKENTEELLISET TOI- MIVUUSTARKASTELUT

NOKIAN KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA LIIKENTEELLISET TOI- MIVUUSTARKASTELUT Vastaanottaja Tommi Jalkanen, Nokian kaupunki Asiakirjatyyppi Muistio Päivämäärä 5.5.2011 NOKIAN KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA LIIKENTEELLISET TOI- MIVUUSTARKASTELUT NOKIAN KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Bastukärrin kaava-alueiden liikenneselvitys Muistio

SISÄLLYSLUETTELO. Bastukärrin kaava-alueiden liikenneselvitys Muistio Bastukärrin kaava-alueiden liikenneselvitys Muistio 4.6.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. Työn tausta ja sisältö... 2 2. Liikenne-ennusteen lähtökohdat... 2 1.1. Maankäyttötiedot... 2 1.2. Liikennetuotokset...

Lisätiedot

Himoksen Uskolan ja kylpylän asemakaavojen alueen liikenteen toimivuustarkastelu

Himoksen Uskolan ja kylpylän asemakaavojen alueen liikenteen toimivuustarkastelu Himoksen Uskolan ja kylpylän asemakaavojen alueen liikenteen toimivuustarkastelu Jämsän kaupunki 9.5.2016 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut Johtopäätökset Paikkatietoikkuna 2016 9.5.2016 Page

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPPA-JOUPIN LIIKENNESELVITYKSEN TARKISTUS

SEINÄJOEN KAUPPA-JOUPIN LIIKENNESELVITYKSEN TARKISTUS SEINÄJOEN KAUPPA-JOUPIN LIIKENNESELVITYKSEN TARKISTUS Seinäjoen kaupunki Sito Oy Strafica Oy 6.5.2010 Seinäjoen Kauppa-Joupin liikenneselvitys 2 ESIPUHE Tämä 6.5.2010 päivätty Kauppa-Joupin liikenneselvityksen

Lisätiedot

Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta

Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta LIITE 9 Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta Luonnos 13.5.2015 SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 4 2 NYKYTILA... 4 2.1 Liikenneverkko... 4

Lisätiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot Valtatien 4 ja Sorosentien (pt 18756) liittymän toimivuustarkastelu Valo-ohjauksen tarveselvitys VALTATIEN 4 JA SOROSENTIEN (PT 18756) TARKASTELU 2 Tehtävä Tämän selvityksen tavoitteena on tarkastella

Lisätiedot

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 2 (5) VT 6 TAAVETTI - LAPPEENRANTA TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE Yleistä Tiesuunnitelman liikenne-ennuste

Lisätiedot

KORVENKYLÄN LIIKENNE- ENNUSTE STRATEGINEN MALLI (EMME4) JA MIKROSIMULOINTIMALLI (VISSIM)

KORVENKYLÄN LIIKENNE- ENNUSTE STRATEGINEN MALLI (EMME4) JA MIKROSIMULOINTIMALLI (VISSIM) KORVENKYLÄN LIIKENNE- ENNUSTE STRATEGINEN MALLI (EMME4) JA MIKROSIMULOINTIMALLI (VISSIM) STRATEGINEN MALLI Nykytilan 2014 ennuste laadittiin ruutuaineistosta (250m) saatujen asukas- ja työpaikkatietojen

Lisätiedot

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 1 Esipuhe Tämä liikenneselvitystyö on laadittu Oy Sunny-Trading Ltd :n toimeksiannosta. Se käsittää

Lisätiedot