Poikkitien (mt145) liikenne eselvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Poikkitien (mt145) liikenne eselvitys"

Transkriptio

1 Poikkitien (mt145) liikenneselvitys

2 Poikkitien (mt145) liikenneselvitys 1 ESIPUHE Järvenpään Poikkitiehen (mt145) tukeutuvan maankäytön on suunniteltu kasvavan voimakkaasti lähivuosina. Laaditussa liikenneselvityksessä on tuotettu liikenne-ennusteet suunnitellulle maankäytölle. Ennusteiden pohjalta on arvioitu Poikkitien liikenteellistä toimivuutta ja tehty alustavat päivitykset aiemmin laadittuihin suunnitelmiin ja niiden kustannusarvioihin. Liikenneselvitys toimii lähtökohtana tien jatkosuunnittelulle, jonka on suunniteltu käynnistyvän vuoden 2011 alussa. Liikenneselvitys on laadittu Järvenpään kaupungin toimeksiannosta. Työtä ohjanneeseen hankeryhmään kuuluivat: Ilkka Holmila Kaarina Laine Järvenpään kaupunki Järvenpään kaupunki Veli-Pekka Saresma Järvenpään kaupunki Terttu-Elina Wainio Järvenpään kaupunki Pekka Räty Uudenmaan ELY Selvitys on laadittu Strafica Oy:n ja Sito Oy:n yhteistyönä ja se on valmistunut joulukuussa Työstä ovat vastanneet dipl.ins. Miikka Niinikoski, Ins.AMK Tommi Eskelinen ja Ins.AMK Jan-Erik Berg. SISÄLTÖ Esipuhe Tausta ja tavoitteet Maankäyttö Liikenneverkon kehittämisen lähtökohdat Liikenne-ennusteet Toimivuustarkastelut Suositukset LIITTEET... 22

3 Poikkitien (mt145) liikenneselvitys 2 1 TAUSTA JA TAVOITTEET Poikkitie on seututieluokkainen väylä, joka yhdistää Järvenpään eteläpohjoissuuntaiset pääyhteydet Sibeliuksenväylän ja Pohjoisväylän. Nykyisin Poikkitiehen tukeutuvaa maankäyttöä on lähinnä väylän pohjoispuolella ja pääradan itäpuolella sijaitsevalla Kyrölän alueella. Järvenpään yleiskaavassa on maankäytön suunniteltu kehittyvän voimakkaasti väylän varrella. Pääradan itäpuolella väylään tukeutuisi kaupallisten palveluiden alue ja tehokasta asumista. Pääradan länsipuolella on Lepolan ja Ristinummen pelloille suunniteltu asumista, joka kytkeytyisi Pohjoisväylään osittain suoraan tonttikaduilla ja osittain alueen uuden kokoojaväylän, Lepolanväylän kautta. Poikkitien parantamisesta on laadittu tilavaraussuunnitelma vuonna Tilavaraussuunnitelmassa Poikkitien itäosa on suunniteltu katumaiseksi. Länsiosalle ei tilavaraussuunnitelmassa ole esitetty uusia tonttikatujen liittymiä. Suunnitelman laatimisen jälkeen tarkentuneet maankäyttösuunnitelmat edellyttävät myös liikenteellisten ratkaisujen tarkistamista. Liikenneselvityksen tavoitteina on ollut esittää tarkentuneita maankäyttösuunnitelmia tukeva katumainen ratkaisu Poikkitien länsiosalla, päivittää koko Poikkitien liikenne-ennuste ja varmistaa väylän liikenteellinen toimivuus, varmistaa tekninen toteutettavuus (liikennetekninen mitoitus) esisuunnittelutarkkuudella seuraavan suunnitteluvaiheen (tiesuunnitelma) pohjaksi, päivittää Poikkitien parantamisen alustava kustannusarvio, esittää Poikkitien parantamisen vaiheistus maankäytön kehittymisen myötä ja esittää Poikkitien loppusuunnittelun (tiesuunnittelu - rakennussuunnittelu) vaiheistus. Liikenneselvitys toimii lähtökohtana tien jatkosuunnittelulle. Tiesuunnitelman laatimisen on suunniteltu käynnistyvän vuoden 2011 alussa. 2 MAANKÄYTTÖ Liikennesuunnitelman lähtökohtina on käytetty Järvenpään yleiskaavan maankäyttötietoja sekä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmatyön (HLJ) ennusteiden laadinnassa käytettyjä seudullisia maankäyttötietoja. Suunnittelualueella on hyödynnetty viimeisimpiä alueesta laadittuja maankäyttösuunnitelmia. HLJ -suunnitelman ennusteissa on Järvenpään väkiluvun arvioitu kasvavan vuoteen 2020 mennessä n asukkaaseen ja n asukkaaseen vuoteen 2035 mennessä. Asukasmäärät vastaavat kaupungin omia kehitysarvioita. Lepolan alueesta on laadittu osayleiskaava (kuva 1) ja alueen asemakaavoitusta tehdään lähivuosina. Osayleiskaavassa alueen lopputilanteen asukasmääräksi on arvioitu n asukasta. Liikenne-ennusteita tarkennettaessa on Lepolan asukasmitoituksesta oletettu toteutuneeksi 80 % vuoden 2020 ennusteessa ja 100 % vuoden 2035 ennusteessa. Osa Lepolan asuinkortteleista kytkeytyy tonttikaduilla Poikkitiehen ja osa Lepolanväylään. Poikkitiehen kytkeytyy myös Ainola ja tuleva Sibeliuskeskus Poikkitien pohjoispuolella.

4 Poikkitien (mt145) liikenneselvitys 3 Kuva 1 Lepolan osayleiskaava Pääradan Itäpuolella on Poikkitien eteläpuoleis sta alueista laadittu suunnitelma- vaihtoehtoja, joissa alueelle sijoittuis erikoiskauppaa, työpaikkoja ja asumista. Poikkitien liikenneselvityksen perusennusteen lähtökohdaksi on otettu luonnos- vaihtoehdon B mukainenn mitoitus (kuva 2). VaihtoehdosV ssa alueelle sijoittuisii n. 650 asukasta ja 750 työpaikkaa. Erikoiskauppaa alueelle sijoittuisi n kerrosneliötä. Kaiken erikoiskaupan on oletettu vastaavann liikennetuotokseltaan tilaaa vievää kauppaa. Herkkyystarkasteluna on lisäksi tarkasteltu tilannetta, jossa alueelle sijoittuvan kaupann tuotoksia on kasvatettu kaksinkertaisiksi perusennus- teeseen verrattuna. Liikenne-ennusteiden lähtökohtana käytetyt asukas- ja työpaikkamäärät on esitet- ty liitteessä 1.

5 Poikkitien (mt145) liikenneselvitys 4 Kuva 2 Poikkitien yritys-- Luonnosvaihtoehto B ja palvelualueen maankäyttösuunnitelma, havainnekuva, 3 LIIKENNEVERKON KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT Suunnittelualueen verkollinen ratkaisu vastaa vuonna v 2004 yleiskaavan yhtey- dessä laadittuaa Järvenpään liikennesuunnitelman tarkistustaa (kuva 3). Poikkitien liittymäratkaisujen lähtökohtana on käytetty vuonna 2004 laadittua ti- lanvaraussuunnitelmaa. Tilanvaraussuunnitelmassa Pohjoisväylän ja Puistotien liittymät on suunniteltu kiertoliittymiksi. Molemmista liittymistä on yhteys Poikkitien eteläpuoliseen maankäyttöön. Pohjoisväylän kiertoliittymään on suunniteltu va- paa oikea idästä Pohjoisväylän suuntaan ajaville. Poikkitienn ja Sibeliuksenväylänn liittymä on suunniteltu 3-haaraiseksi 2-kaistaisek ksi kiertoliittymäksi. Tilanvaraussuunnitelmassa ei ole suunniteltu maankäytönm n liittymiä Pääradan ja Sibeliuksenväyän välillä. Lepolan yleiskaavan yhteydessä on esitetty maankäytön n yhteydet 3-haaraisina kanavoituina liittyminä. Poikittaiset kevyen liikenteen pääyhteydet toteutetaan eritasossa. Taajama- olosuhteissa 50 km/h nopeusrajoitusalueella voidaan keskikorokkeellista suoja- tietä pitää tyydyttävänä risteämistapana alle ajon/vrk liikennemäärillä ja hyvänä risteämistapana alle ajon/vrk liikennemäärillä. Tasoylityksiä ei kui- tenkaan esitetä Poikkitielle mm. koululaisten liikenneturvallisuuden varmistami- seksi. Poikkitien varren maankäytön kehittyminen ja uudet u liittymät muuttavat tien sel- västi nykytilannetta katumaisemmaksi. Tien nopeusrajoituksen on suunniteltuu

6 Poikkitien (mt145) liikenneselvitys 5 olevan 50 km/h itäosalla ja 60 km/h länsiosalla. Nykyisin tien nopeusrajoitus on km/h. Poikkitien liikennesuunnitelmassa on tarkennettu maankäytön liittymien sijainnit ja sekä tutkittu liittymien kaistajärjestelyt ja liikenteen toimivuus. Pääradan kohdalla on tutkittu, onko tarvetta muuttaa tien pystygeometriaa Pääradan lisäraiteiden ja Lepolanväylän toteuttamisen seurauksena. Poikkitien tasaus Kyrölän ratasillan kohdalla Poikkitien nykyinen alikulkukorkeus Kyrölän alikulkusillan kohdalla on 4,3 metriä. Työssä tutkittiin uuden ratasillan sekä Lepolanväylän sillan rakentamisen vaikutukset Poikkitien tasaukseen. Tarkasteluissa todettiin, ettei Poikkitien tasausta tarvitse muuttaa uusien siltojen kohdalla. Uudenmaan ELY-keskus totesi, että nykyinen 4,3 metrin alikulkukorkeus on riittävä myös jatkossa. Korkeammille kuljetuksille on olemassa reitti kaupungin pohjoispuolitse tai Keravan kautta. Jotta Lepolanväylän rampin Poikkitien liittymässä päästäisiin tyydyttävään pituuskaltevuuteen (3 %), tulee nykyistä Poikkitien tasausta kuitenkin loiventaa tällä kohtaa noin 1-1,5 % 250 metrin matkalla. Poikkitien tasauksen muutoksesta on esitetty periaatepituusleikkaus raportin liitteenä.

7 Poikkitien (mt145) liikenneselvitys 6 Kuva 3 Kuva 4 Ristinummen-Kyrölän alueen liikenneverkko (Järvenpään liikenne- suunnitelman tarkistus ) Poikkitien (maantien 145) ja sen liittymien sekä Ristinummentien (pai- 2004) kallistien 11611) ) liittymän parantamine en (Tilanvaraussuunnitelma

8 Poikkitien (mt145) liikenneselvitys 7 Kuva 5 Lepolan-Ristinummen kaavarunko, liikenneverkkokaavio

9 Poikkitien (mt145) liikenneselvitys 8 4 LIIKENNE-ENNUSTEET Poikkitien liikenteellisten ratkaisujen pohjaksi on laadittu liikenne-ennusteet vuosien 2020 ja 2035 tilanteille. Liikenne-ennusteiden pohjana on käytetty Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmatyön (HLJ) yhteydessä laadittuja liikenneennusteita. Lähtökohtana olleessa ennusteessa Järvenpään asukasmäärä oli vuonna 2020 ja vuonna Suunnittelualueen osalta on ennusteen lähtötiedot tarkistettu vastaamaan Lepolan osayleiskaavan ja Järvenpään yleiskaavan mitoituksia sekä Poikkitien yritysja palvelualueen maankäyttösuunnitelman luonnosvaihtoehtoa B. Ennusteen lähtökohtana käytetyt suunnittelualueen asukas- ja työpaikkamäärät sekä kaupan kerrosalat jaoteltuna päivittäistavara- ja erikoiskauppaan on esitetty taulukossa 1 kaupunginosittain. Taulukko1 Ennusteen maankäyttötiedot kaupunginosittain AS TP PTkauppa ETkauppa AS TP PTkauppa ETkauppa Terioja YHT Lepola YHT Ristinummi YHT Kyrölä YHT Teriojan ja Kyrölän alueiden maankäytön on ennusteissa oletettu pysyvän nykyisellään. Asukasmäärien kasvu sijoittuu Lepolan ja Ristinummen alueille. Uudet työpaikat ja kaupan kerrosala sijoittuvat ennusteessa Ristinummen alueelle. Poikkitien yritys- ja palvelualueen maankäyttösuunnitelman osalta on tarkasteltu myös mitoitusvaihtoehtoa, jossa alueelle sijoittuisi erikoiskauppaa kerrosneliömetrin sijaan kerrosneliömetriä. Vuoden 2020 ennustetilanteessa on oletettu Lepolan ja Ristinummen maankäytön vuoden 2035 mitoituksesta toteutuneeksi 80 % Ennusteen liikennetuotokset on määritetty ympäristöministeriön ohjeen Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa periaatteiden mukaisesti. Alueen erikoiskaupan tuotosten on arvioitu vastaavan tilaa vaativan erikoiskaupan tuotoksia. Ennusteessa käytetyt tuotoskertoimet on esitetty taulukossa 2. Kaupan iltahuipputunnin osuudet vastaavat normaalin arjen tuntivaihtelua. Taulukko2 Ennusteessa käytetyt liikennetuotokset Tuotos lähtevät ja saapuvat henkilöautomatkat yhteensä vuorokaudessa AHT osuus vrk liikenteestä lähtevät/saapuvat IHT osuus vrk liikenteestä lähtevät/saapuvat Asuminen 0,945 ajon/as 14,7 % / 1,0 % 4,9 % / 13,4 % Työpaikat 1 ajon/tp 1,0 % / 25,9 % 23,3 % / 1,3 % ET -kauppa 100 ajon/100 k-m2 1,0 % / 2,0 % 10 % / 10 % PT -kauppa 14 ajon/100 k-m2 2,5 % / 2,5 % 10 % / 10 %

10 Poikkitien (mt145) liikenneselvitys 9 Suunnittelualueen osalta mallin aluejakoa ja liikenneverkkokuvausta on tarken- nettu huomattavasti seudullisesta mallista. Tarkennettu aluejako ja ennusteiden n maankäytöt osa-alueittain on esitetty muistion liitteenä. Ennusteen lähtökohtana käytetty nykytilanteen liikennekysyl yntä on kalibroitu vas- taamaan tiedossa olevia liikennemääriä. Mallin ennustamat ja suunnittelualueen osalta tarkennetut liikennekysynnän muutoksett on lisätty kalibroidun nykytilan- teen liikennekysynnän päälle. Nykytilanteen liikennemääl ärien kalibroinnin lähtökohdaksi Järvenpäänn kaupunki teki iltahuipputunnin liikennelaskennat Poikkitienn ja Sibeliuksenväylän sekä Poik- kitien ja Pohjoisväylän liittymässä. Liikennelask kennan iltahuipputunnin liikenne- määrät ja tiedossa olevat nykytilanteen arkivuorokauden liikennemäärät on esitet- ty kuvassa 6. Kuva 6 Nykyiset liikennemäärät Ennustetilanteiden liikennee on sijoiteltu verkolle, jossa on varsinaisen suunnitte- lualueen ulkopuolella oletettu toteutetuiksi Sibeliuksenväylän nelikaistaistaminen Poikkitien liittymästä keskustaan ja Pohjoisväylän nelikaistaistaminen Poikkitien ja Lahdenväylän liittymän välillä. Suunnittelualueen liikenneverkko on kuvattu lu- Laadittujen ennusteiden liikennemäärät aamu- jaa iltahuipputuntina sekä arkivuo- vussa 3 esitettyjen suunnitelmien sekä Lepolan osayleiskaao avan mukaisesti. rokausiliikenteeksi laajennettuna on esitetty kuvissa 7-13.

11 Poikkitien (mt145) liikenneselvitys 10 Sibeliuksenväylän ja Pohjoisväylän toteutetuiksi oletetuilla lisäkaistoillaa on pyritty vähentämään ruuhkautumr misen seurauksena alemmalle katuverkolle siirtyvän lii- liikennet- kenteen määrää. Lisäkaistoista huolimatta varsinkin aamuhuipputuntina tä siirtyy ennusteissa huomattavasti Sibeliuksenv väylältä Lepolanväylälle ja Poh- ny- joisväylälle. Ennusteessa huipputunnin liikennemäärä jää Sibeliuksenväylällä kytilanteen liikennemääräää pienemmäksi sekä aamuhuipputuntina että vuorokau- Järven- sitasolle laajennetuissa arkiliikenteissä. Syynä tähän on se, että mallissa päästä pääkaupunkiseudulle suuntautuvat matka vaihtavatt hyviin herkästi reittiä Lahdenväylän ja Tuusulanväylän välillä. Tämä vastaa myöss todellista tilannetta. t Reitinvalintaan ennustetilanteessa vaikuttaa merkittävästi liikenneverkon ruuh- toimi- kautuminen pääkaupunkiseudulla, mitä on vaikea ennakoida. Tehdyissä vuustarkasteluissa on tästää syystä oletettu, että SibeliuksenS nväylän liikenne on vähintään 10 % nykyistä liikennemäärää suurempi. Sibeluksenväylän liikenne- Näin on pyritty varmistamaan suunniteltujen ratkaisujen toimivuus sekä Sibeliuk- määriin tehtyjä tarkistuksiaa ei ole otettu huomioon Pohjoisväylän liikenteessä. senväylän että Pohjoisväylän liittymässä reitinvalinnan epävarmuudesta huoli- sijoittu- matta. Ennusteeseen liittyy huomattavaa epävarmuutta Poikkitien yritysalueelle van maankäytön liikennetuotosten suhteen. Maankäyttösuunnitelmien ja alueelle sijoittuvan kaupan tyypin tarkentuessaa on liikenne-ennusteita syytä vielä tarkentaa. Kuva 7 Aamuhuipputunti 2020 (ajon/h)

12 Poikkitien (mt145) liikenneselvitys 11 Kuva 8 Iltahuipputunti 2020 (ajon/h) Kuva 9 Arkivuorokausiliikenne 2020 (ajon/vrk)

13 Poikkitien (mt145) liikenneselvitys 12 Kuva 10 Aamuhuipputunti 2035 (ajon/h) Kuva 11 Iltahuipputunti 2035 (ajon/h)

14 Poikkitien (mt145) liikenneselvitys 13 Kuva 12 Arkivuorokausiliikenne 2035 (ajon/vrk) Kuva 13 Iltahuipputunninn liikenne 2035 kaupan kerrosalan suuremmalla mitoituksella

15 Poikkitien (mt145) liikenneselvitys 14 5 TOIMIVUUSTARKASTELUT Tehtyjen toimivuustarkasteluiden lähtökohtana ovat olleet vuoden 2035 aamuaja iltahuipputunnin ennusteliikennemäärät. Tarkasteluiden tavoitteena on ollut määrittää liittymien kaistajärjestelyt, joilla liikenteen toimivuus voidaan säilyttää ennustetilanteessa hyväksyttävällä tasolla. Toimivuustarkastelun lähtökohtana ovat luvussa 3 esitetyt liittymien järjestelyperiaatteet. Poikkitie on koko matkaltaan 2-kaistainen. Puistotien liittymässä on 1-kaistainen kiertoliittymä. Muut liittymät ovat 3-haaraisia, pääsuunnalta vasemmalle kääntymiskaista. Lepolanväylän rampilla ja K-Raudan liittymässä on myös sivusunnalla ryhmittymiskaistat. Sibeliuksenväylällä on 2-kaistainen kiertoliittymä (2-kaistainen suunta Sibeliuksenväylän-Järvenpääntien suunnassa). Pohjoisväylällä on 2-kaistainen kiertoliittymä (2-kaistainen suunta moottoritieltä Pohjoisväylälle sekä Pohjoisväylältä ja Poikkitieltä moottoritielle). Vuoden 2035 perusennusteiden lisäksi on tarkasteluja tehty vuoden 2020 tilanteen ennusteilla ja vuoden 2035 ennusteilla, joissa Poikkitien yritys- ja palvelualueen kaupan kerrosalan mitoitus on 1,5-kertainen perusennusteeseen verrattuna ( k-m2 -> ke-m2). Välivaiheen tarkasteluilla on arvioitu mahdollisuuksia Sibeliukseväylän ja Pohjoisväylän liittymien vaiheittain toteuttamiseen. Suuremmalla vuoden 2035 ennusteella on arvioitu Poikkitien itäpään tilavaraustarpeita liikenteen kasvaessa perusennusteen oletusta voimakkaammin. Toimivuustarkasteluissa käytetyt liikennemäärät on esitetty liitteessä 2. Toimivuustarkastelut on tehty Synchro/Simtraffic- ohjelmalla. Useampikaistaistenkiertoliittymien tarkastelussa on lisäksi hyödynnetty Tiehallinnon julkaisussa Kiertoliittymien välityskyky (tiehallinnon selvityksiä 17/2009) esitettyä suomalaista laskentamenetelmää. Vuoden 2035 perusennusteella tehtyjen simulointitarkastelujen perustella voidaan todeta, että - esitetyllä perusratkaisulla liikenteen toimivuus voidaan pitää hyväksyttävällä tasolla pääradan länsipuolisella osuudella sekä aamu- että iltahuipputunnin liikenteessä - Lepolanväylän rampin liittymässä esiintyy hetkittäisiä jonoja, jotka kuitenkin purkautuvat simuloinnin aikana - Pohjoisväylän liittymässä esiintyy ongelmia sekä aamu- että iltahuipputunnin liikenteessä - iltahuipputunnin liikenteessä myös Puistotien kiertoliittymän liikenne on vaarassa ruuhkautua, jos Pohjoisväylän liittymä kykenee väittämään kaiken liikennekysynnän Poikkitielle - aamuhuipputunnin liikenteessä Puistotien kiertoliittymän hetkittäiset jonot purkutuvat simuloinnin aikana. Seuraavassa on tarkasteltu tarkemmin Sibeliuksenväylän ja Pohjoisväylän liittymien toimivuutta.

16 Poikkitien (mt145) liikenneselvitys 15 Sibeliuksenväylän liittymä Sibeliuksenväylän liittymä kykenee esitettynä 2-kaistaisenaa kiertoliittymänä välit- tämään ennustetun liikenteen. Tarkastelluilla liikennemäärillä Poikkitien suunnaltaa riittää yksi saapuva kaista. Ennusteen epävarmuuksien vuoksi on tilavarauksissaa kuitenkin syytä varautua myös ryhmittymiskaistaan Poikkitiellä. Lisäkaista voi olla jokoo etelään tai pohjoiseen kääntyvälle liikenteelle riippuen liikenteen tulevastaa suuntautumisesta. Tilavaraukseksi esitetty ratkaisu ei edellytä Sibeliuksenväylän 4-kaistaistamistaa kokoo osuudella Pohjoisväylän liittymästä keskustan suuntaan, vaan poikkileikka- us voidaan kaventaa 2-kaistaiseksi. Mikäli Sibeliuksenväylän parantaminen ei to- teudu lähivuosina on syytä tarkastella myös mahdollisia m välivaiheen ratkaisuja. Käytännössä välivaiheen ratkaisu, jolla voidaann saavuttaaa merkittäviä säästöjä, olisi kiertoliittymän toteuttaminen alkuvaiheessa 1-kaistaisena. Simtraffic -ohjelmalla tehdyissä simulointitarkasteluissa kertyy kasvavia jonoja jo nykytilanteen liikennemäärillä vilkkaimmilla tulosuunnillaa (aamuhuipputuntina pohjoisesta ja iltahuipputuntina etelästä). Simulointitarkastelut antavat kuitenkinn usein pessimistisen kuvann kiertoliittymän välityskyvystä. Yksikaistaisen kiertoliit- tymän välityskykyä on tarkasteltu myös suomalaisella olemassa olevista kiertoliit- tymistä laskettuihin liikennemääriin perustuvalla a laskentamenetelmällä. Menetel- mä tarkastelee kiertoliittymään saapuvan ja kiertoliittymässä kiertävän liikenteenn suhdetta. Menetelmän mukainen kiertoliittymän perusvälityskyky on esitetty ku- vassa 14. Kuva 14 Yksikaistaisen jaa kaksikaistaisen kiertoliittymän perusvälityskyky suo- halkaisija10 m tai 40 m, kaksikaistaisessa kiertävästä liikenteestä 50 % malaisen laskentamenetelmän mukaan. Yksikaistaisessa kiertotilan tai 90 % ulkokaistalla. (Lähde: Kiertoliittymien välityskyky, Tiehallinnon selvityksiä 17/2009)

17 Poikkitien (mt145) liikenneselvitys 16 Nykytilanteen iltahuipputunnin ongelmallisimman, Poikkitieltä saapuvan suunnann laskettu liikennemäärä on 244 ajoneuvoa tunnissa. Etelästä suoraan ajava virta, jota tämä liikenne joutuu väistämään, on 888 ajoneuvoa tunnissa. Yksikaistaise- na liittymä kykenee vielä välittämään liikenteen nykytilanteessa, mutta koko kier- toliittymän liikenteen kasvaessa n % Poikkitieltä saapuvan suunnan kapa- siteetti täyttyy. Aamuhuipputuntina liittymän liikennemäärät ovat pienemmät ja kiertoliittymän välityskyky y mahdollistaa iltahuipputuntia suuremman liikenteenn kasvun. Sibeliuksenväylän liittymä voidaan toteuttaa välivaiheessa 1-kaistaisena kiertoliit- tymänä. Riskinä on kuitenkin, että välivaihe jää lyhytikäiseksi. Liikenteen normaa- lin vaihtelun puitteissa onn mahdollista, että ruuhkautumista esiintyisi ajoittain jo nykyisellä liikennekysynnällä. Toisaalta on mahdollista, ettei iltahuipputunnin lii- kenne Hyrylän suunnastaa voi käytännössä merkittävästi kasvaa ennen Hyrylän ohikulkutien toteuttamista. Välivaiheen ratkaisusta päätettäessä on hyvä ottaaa huomioon myös Sibeliuksenväylän ja Hyrylän liikenneverkon kehittämisen aika- taulut. Mikäli yhteydellä Järvenpääntie - Sibeliukseväylä ei haluta lisätä liikennet- tä voidaan välivaiheessa mahdollisesti hyväksyää heikompikin palvelutaso, jos lii- kennettä halutaan ohjata pääkaupunkiseudun suuntaan Pohjoisväylän ja Lah- denväylän kautta, mikä vastaa myös mallin suosimaa reitinvalintaa. Tällöin Sibe- liuksenväylän kiertoliittym än liikennemäärät jäisivät tarkastelussa käytettyjä lii- kennemääriä pienemmiksi. Kuva 15 Sibeliuksenväylän kiertoliittymän kaistakaavio

18 Poikkitien (mt145) liikenneselvitys 17 Pohjoisväylän liittymä jaa Poikkitien itäpää Pohjoisväylän liittymän liikennemäärät edellyttävät jo vuoden 2020 ennusteilla 2- kaistaista kiertoliittymää. Vuoden 2035 ennustetilanteessa 2-kaistaisina tulisi liit- tymässä toteuttaa Pohjoisväylän suoraan ajavatt suunnat sekä Poikkitien ja Poh- joisväylän itähaaran väliset suunnat. Käytännössä tämä tarkoittaisi kuvan 15 mu- kaista kaistajärjestelyä, jossa Pohjoisväylälle Lahdenväylän suunnasta suuntau- tuvalle liikenteelle on erillinen lisäkaista. Kuva 16 Pohjoisväylän liittymän kaistakaavio Aamuhuipputunnin liikenteessä esitetyillä kaistajärjestelyillä ongelmallisimmaksii muodostuu Poikkitieltä saapuva tulosuunta, jollaa kiertoliittymään saapuvaa liiken- nettä on 1050 ajoneuvoa tunnissa vuoden ennustetilanteessa. Tämä virta joutuu väistämään noin 870 ajoneuvon kiertoliittymässä kiertävää virtaa. Suoma- laisen laskentamenetelmän perusteella tulosuunnan kapasiteetista on käytössää noinn 90 %. Aamuhuipputunnin liikennettä tarkasteltaessa on kuitenkinn todettava, että ennustetilanteen liikenteen sijoittelu suosii Lahdenväylää reittinä Helsinkiinn nykytilannetta voimakkaam mmin. Vuoden 2035 iltahuipputunnin ennusteliikennemäärillä kiertoliittymän tulosuuntienn kapasiteetin käyttöasteet ovat korkeimmillaan hieman ylii 60 %. Suuremmallaa kaupan kerrosalamitoituksella pohjoisesta saapuvan tulosuunnan kapasiteetin käyttöaste nousee jo 80 % tasolle. Pohjoisväylän kiertoliittymä ä kykenee esitetyillä kaistajärjestk telyillä välittämään en- nustetilanteidenn mukaisenn liikenteen. Välivaiheessa voidaan toteuttaaa liittymä il- man kiertoliittymän ohittavaa kaistaa Lahdenväylän suunnalta Pohjoisväylälle. Tällöin myös Poikkitielle poistuva suunta voidaan toteuttaaa yksikaistaisena. Lah-

19 Poikkitien (mt145) liikenneselvitys 18 denväylän suunnalta Poikkitielle suuntautuvan liikenteen kapasiteetti on näillä järjestelyillä täysin käytössä viimeistään vuoden 2035 ennustetilanteessa. Puistotien 1-kaistaisen kiertoliittymän kapasiteetista on vuoden 2035 aamuhuipputunnin ennustetilanteessa kuormittuneimmalla suunnalla käytössä n. 60 %. Iltahuipputunnin tilanteessa kapasiteetista on käytössä pienemmällä kaupan mitoituksella 76 % ja suuremmalla kaupan mitoituksella 82 %. Iltahuipputunnin tilanteessa kuormittunein suunta on Poikkitieltä idästä saapuva suunta. Koska ennusteeseen liittyy huomattavasti epävarmuutta alueen kaupan liikennetuotosten suhteen, on Puistotien liittymän tilavarauksissa syytä varautua lisäkaistoihin Poikkitieltä idästä vasemmalle kääntyvälle liikenteelle ja Puistotieltä etelästä oikealle kääntyvälle liikenteelle. Käytännössä on suositeltavaa varata maankäytön suunnittelussa tilaa 2+2-kaistaiselle poikkileikkaukselle Puistotien ja Pohjoisväylän liittymien välillä. 6 SUOSITUKSET Lopputilanteen ratkaisu (tilavaraus) Poikkitien (maantie 145) esitetään parannettavaksi Sibeliuksenväylän ja Pohjoisväylän välillä pääosin nykyisellä paikallaan 1-ajorataisella poikkileikkauksella lukuun ottamatta Pohjoisväylän ja Puistotien väistä osuutta, jolla tarvitaan varaus 2- ajorataiselle poikkileikkaukselle. Poikkitien nopeusrajoitus on 60 km/h pääradan länsipuolella ja 50 km/h pääradan itäpuolella. Seuraavassa on esitetty jaksotettuina tilanvarauksessa huomioitavat toimenpiteet. Sibeliuksenväylän kiertoliittymä Poikkitien ja Sibeliuksenväylän nykyinen tasoliittymä korvataan 2-ajokaistaisella ja 3-haaraisella kiertoliittymällä. Kiertosaarekkeen halkaisija on 50 metriä. Ajettaessa kohti kiertoliittymää, on kiertoliittymän Poikkitien haaraan lisätty toinen liittymiskaista. Muutoin kiertoliittymä ja siihen liittyvät tiejärjestelyt sekä kevyen liikenteen yhteydet ovat vuonna 2004 esitetyn tilanvaraussuunnitelman mukaiset. Sibeliuksenväylällä kiertoliittymän pohjoispuolella toteutetaan väliaikainen yhteys tien itäpuoliseen maankäyttöön kevyen liikenteen väylän kautta. Väliaikainen yhteys poistuu Lepolan alueen liikenneverkon rakennuttua. Länsipuolelle jää liittymä Aholaan. Liittymästä sallitaan kuitenkin vain oikealle kääntyminen, jolloin pohjoiseen lähdettäessä käydään kiertoliittymässä kääntymässä. Aholan ja kiertoliittymän välille jää melko lyhyt matka, jolla pohjoiseen ja itään kääntyvien on ryhmityttävä vasemmalle kaistalle. Etelästä tultaessa Aholaan vasemmalle kääntyminen on sallittu ja kääntyvälle suunnalle on lisäkaista. Jatkosuunnittelussa voidaan selvittää myös mahdollisuutta poistaa Aholan liittymä kokonaan, jos korvaava yhteys voidaan toteuttaa Tuusulanjärvi-instituutin liittymän kautta. Ainolan ja suunnitellun vierailukeskuksen liittymät on varustettu vasemmalle kääntymiskaistoin. Pohjoisen ajokaistan puoleinen bussipysäkki on siirretty lähemmäs vierailukeskuksen liittymää. Kevyen liikenteen väylät toteutetaan Poikkitien molemmin puolin. Ainolan ja vierailukeskuksen välinen Poikkitien risteävä kevyt liikenne ohjataan Vierailukeskuksen toteuttamisen yhteydessä rakennettavan ylikulkusillan kautta.

20 Poikkitien (mt145) liikenneselvitys 19 Sibeliuksenväylän liittymän parantamistarve on olemassa jo nykytilanteessa. Lepolan osayleiskaavan maankäytön alkaessa toteutua kasvavat liikenneongelmat liittymässä. Liittymän parantaminen on suositeltavaa käynnistää mahdollisimman nopeasti, koska Lepolan alue toteutuu jo lähivuosina. Liittymä on suositeltavaa toteuttaa heti lopputilanteen mukaisena 2-kaistaisena kiertoliittymänä, koska 1- kaistaisen kiertoliittymän kapasiteetti mahdollistaa vain pienen kasvun liittymän nykyisiin liikennemääriin. Lepolan kaava-alueen maankäyttöliittymät Lepolan kaava-alueen maankäyttöliittymät toteutetaan porrastettuina vasemmalle kääntymiskaistoin varustettuina tasoliittyminä. Liittymät toteutetaan niihin kytkeytyvän maankäytön toteutumisen yhteydessä. Bussipysäkit sijoitetaan pohjoisen kaavaliittymän länsipuolelle sekä eteläisen kaavaliittymän itäpuolelle. Poikkitien risteävä kevyt liikenne toteutetaan alikulkuratkaisuna. Lepolanväylän ramppi ja yhteys Kyrölän aseman liityntäpysäköintiin Lepolanväylän ja Poikkitien yhdistävä uusi ramppi sijoittuu Poikkitiellä noin 100 metriä Poikkitien ylittävän Lepolanväylän sillan länsipuolelle. Rampin yhteyteen toteutetaan Lepolanväylän ja Poikkitien yhdistävä kevyen liikenteen väylä. Ramppi on varustettu vasemmalle ja oikealle kääntymiskaistoin liityttäessä Poikkitielle. Poikkitieltä lännen suunnasta käännyttäessä rampille, on Poikkitie varustettu vasemmalle kääntymiskaistalla. Kyrölän aseman liityntäpysäköinnin yhteys toteutetaan vaiheittain: Ensimmäisessä vaiheessa Lepolanväylän rampin länsipuolelta toteutettavan Poikkitien eteläpuolisen tasoliittymän kautta. Tällöin Poikkitielle tarvitaan idästä lähestyttäessä vasemmalle kääntymiskaista. Toisessa vaiheessa Poikkitien ylittävän Lepolanväylän jatkeen kautta. Toisen vaiheen toteutuessa poistuu Poikkitieltä liityntäpysäköinnin tasoliittymä. Kyseiseen kohtaan toteutetaan tässä vaiheessa kevyen liikenteen Poikkitien alikulku. Jo rakennettua liityntäpysäköinnin ajoyhteyden pohjaa voidaan käyttää kevyen liikenteen väylän pohjana. Poikkitie välillä Puistotie-Pohjoisväylä Puistotien liittymään toteutetaan 1-ajokaistainen 4-haarainen kiertoliittymä. Tilanvarauksessa tulee ottaa huomioon myöhemmin mahdollisesti tarvittava liittymän kapasiteetin nosto kaupallisen korttelin suunnan lisäkaistoilla. Puistotien ja Pohjoisväylän kiertoliittymän välisellä osuudella varaudutaan 2- ajorataiseen ja 4-kaistaiseen väylään. Alkuvaiheessa 4-kaistainen poikkileikkaus toteutetaan Pohjoisväylän ja Rajaniitynkadun välillä. Rajaniitynkadulta Poikkitielle liityttäessä toteutetaan erilliset vasemmalle - ja oikealle kääntymiskaistat. Puistotien kiertoliittymä toteutetaan Poikkitien eteläpuolisen yritysalueen toteutumisen yhteydessä. Pohjoisväylän ja Rajaniitynkadun välin 2-ajoratainen osuus toteutetaan Pohjoisväylän kiertoliittymän toteuttamisen yhteydessä.

21 Poikkitien (mt145) liikenneselvitys 20 Pohjoisväylän kiertoliittymä Pohjoisväylän kiertoliittymä toteutetaan 2-kaistaisena kuvan 15 mukaisilla kaistajärjestelyillä. Kiertoliittymän Pohjoisväylän suunnan 2-kaistaiset ajoradat liitetään nykyiseen 1-ajorataiseen Pohjoisväylään. Lahdenväylän suunnan nykyinen 2- ajoratainen osuus jatketaan kiertoliittymään. Poikkitien suunnassa varaudutaan 2-ajorataiseen väylään Puistotien liittymään saakka. Kiertoliittymän toteuttamisen yhteydessä toteutetaan 2-ajoratainen osuus Pohjoisväylän ja Rajaniitynkadun välillä. Kaikki kevyen liikenteen risteämiset toteutetaan suurien liikennemäärien vuoksi eritasoratkaisuina. Pohjoisväylän liittymän parantaminen on tarpeellista jo nykyisillä liikennemäärillä. Nykyinen valo-ohjaamaton tasoliittymä on korvattava 2-kaistaisella kiertoliittymällä viimeistään Poikkitien eteläpuolisen yritysalueen toteutumisen yhteydessä. Yritysalueen toteutuminen ajoittunee vuosille Liittymä esitetään toteutettavaksi heti lopputilanteen mukaisin kaistajärjestelyin. Liikenteellisesti olisi osa 2-kaistaisista suunnista mahdollista toteuttaa vasta myöhemmässä vaiheessa. Kustannuksissa saavutettavat säästöt jäisivät kuitenkin pieniksi, koska kiertoliittymän ohittava kaista Pohjoisväylän suuntaan hyödyntää nykyistä ajorataa ja kevyen liikenteen alikulut toteutettaneen heti lopulliseen pituuteen. Lisäksi vaiheittain toteuttamisesta aiheutuisi haittoja liittymän liikenteelle. Tiesuunnitelmavaiheessa on mahdollista vielä tarkastella Poikkitien kaventamista 1-ajorataiseksi jo Pohjoisväylän ja Rajaniitynkadun välisellä osuudella. Kehittämispolku ja kustannukset Poikkitien liikenneverkon kehittäminen voidaan toteuttaa kolmessa päävaiheessa. Päävaiheet sekä niiden sisältö ja kustannukset on esitetty taulukossa 3. Yksityiskohtainen kustannusarvio on raportin liitteessä 5. Kustannusarvo on laadittu in.infra laskentaohjelmistolla. Taulukko 3 Toteutusvaiheet ja niiden kustannusarvio Vaihe M Vaihe 1 Poikkitie pääradan länsipuolella 2,6 1.1 Sibeliuksenväylän kiertoliittymä 1,5 1.2 Poikkitie välillä Järvenpääntien kiertoliittymä ratasilta Lepolanväylän ramppi 1,1 Kevyen liikenteen alikulut Ainolan, Sibeliuskeskuksen ja asuinalueiden liittymät Vaihe 2 Poikkitie Pääradan itäpuolella 4,6 2.1 Pohjoisväylän kiertoliittymä (sis. Pohjoisväylän toimenpiteet) 2,5 2.2 Poikkitie välillä ratasilta Pohjoisväylän kiertoliittymä 2,1 Vaihe 3 Lepolanväylän silta Lepolanväylän silta 1,4 Liityntäpysäköinnin yhteydet Poikkitien alikulku väliaikaisen yhteyden kohdalla

BASTUKÄRR III TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LIIKENNESELVITYS

BASTUKÄRR III TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LIIKENNESELVITYS BASTUKÄRR III TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LIIKENNESELVITYS 21.12.2012 3 2 LIIKENNE-ENNUSTEET 2.1 Maankäytön mitoitus Keski-Sipoon maankäyttö Maantie 148:n liikenneselvityksessä käytettyjä Nikkilän

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi - Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi - Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA 2012 Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi - Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA Pirkanmaan

Lisätiedot

Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla. Kehittämisselvitys

Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla. Kehittämisselvitys Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla Kehittämisselvitys Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla Kehittämisselvitys Julkaisuluvat: Pohjakartat Maanmittauslaitos, lupa nro 20/MYY/07 Pohjakartat

Lisätiedot

Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu

Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu 11.05.2011 Sisältö Esipuhe... 2 1. Työn tavoitteet ja lähtökohdat... 3 2. Nykytilanne ja maankäyttösuunnitelmat... 4 3. Liittymän toteuttamismahdollisuudet...

Lisätiedot

VIITE Päijät Hämeen liiton lausuntopyyntö maakuntakaavan 2014 luonnosaineistosta

VIITE Päijät Hämeen liiton lausuntopyyntö maakuntakaavan 2014 luonnosaineistosta LAUSUNTO 2012 09 19 Tieokas Markku Sakari Meriluoto Onnenlaakso Puutarhatie 24 A 18 FIN 16100 UUSIKYLÄ m. 045 651 9808 markku.meriluoto@ti eokas.fi www.tieokas.fi Y tunnus 1516503 5 Alv.rek. VIITE Päijät

Lisätiedot

Vt 12 kehittäminen nykyisen linjauksen puitteissa Lahden kaupunkiseudulla

Vt 12 kehittäminen nykyisen linjauksen puitteissa Lahden kaupunkiseudulla Vt 12 kehittäminen nykyisen linjauksen puitteissa Lahden kaupunkiseudulla WSP LT-Konsultit Oy Päijät-Hämeen liitto Vt 12 kehittäminen nykyisen linjauksen puitteissa Lahden kaupunkiseudulla 2 SISÄLTÖ ESIPUHE

Lisätiedot

SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEIS- KAAVAN TEKNISET SELVITYKSET JA SUUNNITTELU

SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEIS- KAAVAN TEKNISET SELVITYKSET JA SUUNNITTELU Vastaanottaja Sipoon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11/2013 SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEIS- KAAVAN TEKNISET SELVITYKSET JA SUUNNITTELU Päivämäärä 15.11.2013 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Jari Mannila,

Lisätiedot

Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset

Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset Hämeen tiepiiri, Hämeen liitto, Hämeenlinnan kaupunki, Janakkalan kunta 2007 Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset Selvitys Hämeen tiepiiri, Hämeen

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007. Valtatien 13 rekkajonoongelmien. välillä Lappeenranta Nuijamaa. Esiselvitys

Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007. Valtatien 13 rekkajonoongelmien. välillä Lappeenranta Nuijamaa. Esiselvitys Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007 Valtatien 13 rekkajonoongelmien lieventäminen välillä Lappeenranta Nuijamaa Esiselvitys Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007 Valtatien 13 rekkajono-ongelman lieventämien välillä

Lisätiedot

VALTATEIDEN 10 JA 2 MAANKÄYTTÖÄ PALVELEVA KEHITTÄMISSELVITYS

VALTATEIDEN 10 JA 2 MAANKÄYTTÖÄ PALVELEVA KEHITTÄMISSELVITYS VALTATEIDEN 10 JA 2 MAANKÄYTTÖÄ PALVELEVA KEHITTÄMISSELVITYS Pirkanmaan ELY-keskus Uudenmaan ELY-keskus Forssan kaupunki, Jokioisten kunta ja Tammelan kunta ALKUSANAT Työn tarkoituksena on ollut laatia

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KESKUSTAN TOIMIVUUSTARKASTELU

SIILINJÄRVEN KESKUSTAN TOIMIVUUSTARKASTELU 1 (21) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 2 2 LIIKENNEMÄÄRÄT... 3 2.1 Nykyliikenne... 3 2.2 Liikenne-ennuste 2015... 7 2.3 Liikenne-ennuste 2030... 7 3 LIITTYMIEN TOIMIVUUS... 8 3.1 Nykytilanteen toimivuus... 9

Lisätiedot

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely marraskuu 2013 Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatie 13 Lappeenranta-Nuijamaa Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Lisätiedot

liikenneviraston suunnitelmia Valtatien 20 Oulu Korvenkylä-hankkeen jälkiarviointi

liikenneviraston suunnitelmia Valtatien 20 Oulu Korvenkylä-hankkeen jälkiarviointi 2 2014 liikenneviraston suunnitelmia Valtatien 20 Oulu Korvenkylä-hankkeen jälkiarviointi Valtatien 20 Oulu Korvenkylähankkeen jälkiarviointi Liikenneviraston suunnitelmia 2/2014 Liikennevirasto Helsinki

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungintalo, Kaupunginhallituksen kokoushuone 20.8.2009 klo 13.00 alkaen. Läsnä: Veijo Voutilainen Tiehallinto, Vaasan tiepiiri

Seinäjoen kaupungintalo, Kaupunginhallituksen kokoushuone 20.8.2009 klo 13.00 alkaen. Läsnä: Veijo Voutilainen Tiehallinto, Vaasan tiepiiri 24.8.2009 Muistio NEUVOTTELU POHJAN ASEMAKAAVASTA Paikka: Aika: Seinäjoen kaupungintalo, Kaupunginhallituksen kokoushuone 20.8.2009 klo 13.00 alkaen Läsnä: Veijo Voutilainen Tiehallinto, Vaasan tiepiiri

Lisätiedot

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS Erillinen liikenneosioiden vastaus: Tehtyjen liikenneselvitysten perusteella voidaan todeta, että Lahelanpellon liikenne pystytään järjestämään

Lisätiedot

Kaupunkibulevardien rakenneteknisiä tarkasteluja Esimerkkejä väyläalueiden kattamisesta

Kaupunkibulevardien rakenneteknisiä tarkasteluja Esimerkkejä väyläalueiden kattamisesta HELSINGIN YLEISKAAVA Kaupunkibulevardien rakenneteknisiä tarkasteluja Esimerkkejä väyläalueiden kattamisesta Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tiehankkeiden arviointiohje

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tiehankkeiden arviointiohje 13 2013 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA tä Liikenneviraston ohjeita 13/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Markku Nummelin Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISSN-L 1798-663X ISSN 1798-6648

Lisätiedot

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAADUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ VASTINEET NIIHIN KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ 26.8. 26.9.2013 LAUSUNTOAIKA 26.8.2013 18.10.2013 A. Lausunnot

Lisätiedot

Itäväylän seuturaitin parantaminen

Itäväylän seuturaitin parantaminen Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston selvityksiä 2004:1 Itäväylän seuturaitin parantaminen pyöräilyn pääväylän kehittäminen pienillä toimenpiteillä Esipuhe Tässä pilottisuunnitelmassa

Lisätiedot

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava 2040 KAAVASELOSTUS

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava 2040 KAAVASELOSTUS Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan Liminganportin osayleiskaava 2040 KAAVASELOSTUS 13.4.2015 hyväksyttyy KV 25.5.2015 33 Johdanto Tämän osayleiskaavan pohjana on vuonna 1997 käynnistetty

Lisätiedot

Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Hankkeesta vastaa Tiehallinto, Savo-Karjalan tiepiiri PL 1117 (Kirkkokatu

Lisätiedot

li 26 OY 27.9.2013 0634-P21253

li 26 OY 27.9.2013 0634-P21253 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SODANKYLÄN KUNTA Sodankylän kirkonkylän asemakaavan muutos, korttel li 26 LIIKENNESELVITYS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 3 0634-P21253 LIIKENNESELVITYS Sisällysluettelo 1 Selvityksen

Lisätiedot

Pisara-rata Yleissuunnitelman tiivistelmä

Pisara-rata Yleissuunnitelman tiivistelmä 20 Pasila alppila töölö hakaniemi keskusta Pisara-rata Yleissuunnitelman tiivistelmä Yleissuunnittelu ja ympäristövaikutusten arviointi Liikennevirasto Helsingin kaupunki Pisara-rata Yleissuunnitelman

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava YK HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.08.2014 1 SUUNNITTELUALUE / SIJAINTI... 2 2 OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS... 2 3. TAVOITTEET

Lisätiedot

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland Turku Lieto selvitys valtatien 10 linjausvaihtoehdoista liedossa Valtatie 10 toimii Turun seudulla pitkämatkaisen ja seudullisen liikenteen välittäjänä. Se on Varsinais- Suomen ja Hämeen keskusten välinen

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Kaavaprosessin vaiheet

TIIVISTELMÄ. Kaavaprosessin vaiheet HÄRMÄLÄ 930-1, -2, -4 JA 5, KATU-, VIRKISTYS-, ERITYIS- JA VESIALUETTA, VALMETINKATU. ENTISEN LENTOKONETEHTAAN ALUEEN MUUTTAMINEN ASUINKÄYTTÖÖN, KAAVA NRO 8388. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee

Lisätiedot

Valtatie 8 Raisio-Nousiainen HANKE JA VAIHTOEHDOT

Valtatie 8 Raisio-Nousiainen HANKE JA VAIHTOEHDOT Valtatie 8 Raisio-Nousiainen HANKE JA VAIHTOEHDOT 21 Kuva 9. Vaihtoehto Sinivihreä 2. Verkkoon sisältyy uutena poikittaisyhteytenä Myllymäen yhdystie sekä rinnakkaisteinä yhteys Ruskontieltä valtatien

Lisätiedot

Kantatie 75 Lastukosken kohdan aluevaraussuunnitelma, Nilsiä. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja

Kantatie 75 Lastukosken kohdan aluevaraussuunnitelma, Nilsiä. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja Kantatie 75 Lastukosken kohdan aluevaraussuunnitelma, Nilsiä Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja 10/2011 Kantatie 75 Lastukosken kohdan aluevaraussuunnitelma Nilsiä 10/2011

Lisätiedot

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Asemakaavan muutosehdotuksen selostus Kh 23.3.2015 kh liite Kate 18.3.2015 24 Kate om Ympa 13.9.2011 79 Ympa om Asia 45/10.02.03/2015

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Keskustan ja kirkonseudun osayleiskaava Työ: E25837 Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.sweco.fi Toimistot:

Lisätiedot