Poikkitien (mt145) liikenne eselvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Poikkitien (mt145) liikenne eselvitys"

Transkriptio

1 Poikkitien (mt145) liikenneselvitys

2 Poikkitien (mt145) liikenneselvitys 1 ESIPUHE Järvenpään Poikkitiehen (mt145) tukeutuvan maankäytön on suunniteltu kasvavan voimakkaasti lähivuosina. Laaditussa liikenneselvityksessä on tuotettu liikenne-ennusteet suunnitellulle maankäytölle. Ennusteiden pohjalta on arvioitu Poikkitien liikenteellistä toimivuutta ja tehty alustavat päivitykset aiemmin laadittuihin suunnitelmiin ja niiden kustannusarvioihin. Liikenneselvitys toimii lähtökohtana tien jatkosuunnittelulle, jonka on suunniteltu käynnistyvän vuoden 2011 alussa. Liikenneselvitys on laadittu Järvenpään kaupungin toimeksiannosta. Työtä ohjanneeseen hankeryhmään kuuluivat: Ilkka Holmila Kaarina Laine Järvenpään kaupunki Järvenpään kaupunki Veli-Pekka Saresma Järvenpään kaupunki Terttu-Elina Wainio Järvenpään kaupunki Pekka Räty Uudenmaan ELY Selvitys on laadittu Strafica Oy:n ja Sito Oy:n yhteistyönä ja se on valmistunut joulukuussa Työstä ovat vastanneet dipl.ins. Miikka Niinikoski, Ins.AMK Tommi Eskelinen ja Ins.AMK Jan-Erik Berg. SISÄLTÖ Esipuhe Tausta ja tavoitteet Maankäyttö Liikenneverkon kehittämisen lähtökohdat Liikenne-ennusteet Toimivuustarkastelut Suositukset LIITTEET... 22

3 Poikkitien (mt145) liikenneselvitys 2 1 TAUSTA JA TAVOITTEET Poikkitie on seututieluokkainen väylä, joka yhdistää Järvenpään eteläpohjoissuuntaiset pääyhteydet Sibeliuksenväylän ja Pohjoisväylän. Nykyisin Poikkitiehen tukeutuvaa maankäyttöä on lähinnä väylän pohjoispuolella ja pääradan itäpuolella sijaitsevalla Kyrölän alueella. Järvenpään yleiskaavassa on maankäytön suunniteltu kehittyvän voimakkaasti väylän varrella. Pääradan itäpuolella väylään tukeutuisi kaupallisten palveluiden alue ja tehokasta asumista. Pääradan länsipuolella on Lepolan ja Ristinummen pelloille suunniteltu asumista, joka kytkeytyisi Pohjoisväylään osittain suoraan tonttikaduilla ja osittain alueen uuden kokoojaväylän, Lepolanväylän kautta. Poikkitien parantamisesta on laadittu tilavaraussuunnitelma vuonna Tilavaraussuunnitelmassa Poikkitien itäosa on suunniteltu katumaiseksi. Länsiosalle ei tilavaraussuunnitelmassa ole esitetty uusia tonttikatujen liittymiä. Suunnitelman laatimisen jälkeen tarkentuneet maankäyttösuunnitelmat edellyttävät myös liikenteellisten ratkaisujen tarkistamista. Liikenneselvityksen tavoitteina on ollut esittää tarkentuneita maankäyttösuunnitelmia tukeva katumainen ratkaisu Poikkitien länsiosalla, päivittää koko Poikkitien liikenne-ennuste ja varmistaa väylän liikenteellinen toimivuus, varmistaa tekninen toteutettavuus (liikennetekninen mitoitus) esisuunnittelutarkkuudella seuraavan suunnitteluvaiheen (tiesuunnitelma) pohjaksi, päivittää Poikkitien parantamisen alustava kustannusarvio, esittää Poikkitien parantamisen vaiheistus maankäytön kehittymisen myötä ja esittää Poikkitien loppusuunnittelun (tiesuunnittelu - rakennussuunnittelu) vaiheistus. Liikenneselvitys toimii lähtökohtana tien jatkosuunnittelulle. Tiesuunnitelman laatimisen on suunniteltu käynnistyvän vuoden 2011 alussa. 2 MAANKÄYTTÖ Liikennesuunnitelman lähtökohtina on käytetty Järvenpään yleiskaavan maankäyttötietoja sekä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmatyön (HLJ) ennusteiden laadinnassa käytettyjä seudullisia maankäyttötietoja. Suunnittelualueella on hyödynnetty viimeisimpiä alueesta laadittuja maankäyttösuunnitelmia. HLJ -suunnitelman ennusteissa on Järvenpään väkiluvun arvioitu kasvavan vuoteen 2020 mennessä n asukkaaseen ja n asukkaaseen vuoteen 2035 mennessä. Asukasmäärät vastaavat kaupungin omia kehitysarvioita. Lepolan alueesta on laadittu osayleiskaava (kuva 1) ja alueen asemakaavoitusta tehdään lähivuosina. Osayleiskaavassa alueen lopputilanteen asukasmääräksi on arvioitu n asukasta. Liikenne-ennusteita tarkennettaessa on Lepolan asukasmitoituksesta oletettu toteutuneeksi 80 % vuoden 2020 ennusteessa ja 100 % vuoden 2035 ennusteessa. Osa Lepolan asuinkortteleista kytkeytyy tonttikaduilla Poikkitiehen ja osa Lepolanväylään. Poikkitiehen kytkeytyy myös Ainola ja tuleva Sibeliuskeskus Poikkitien pohjoispuolella.

4 Poikkitien (mt145) liikenneselvitys 3 Kuva 1 Lepolan osayleiskaava Pääradan Itäpuolella on Poikkitien eteläpuoleis sta alueista laadittu suunnitelma- vaihtoehtoja, joissa alueelle sijoittuis erikoiskauppaa, työpaikkoja ja asumista. Poikkitien liikenneselvityksen perusennusteen lähtökohdaksi on otettu luonnos- vaihtoehdon B mukainenn mitoitus (kuva 2). VaihtoehdosV ssa alueelle sijoittuisii n. 650 asukasta ja 750 työpaikkaa. Erikoiskauppaa alueelle sijoittuisi n kerrosneliötä. Kaiken erikoiskaupan on oletettu vastaavann liikennetuotokseltaan tilaaa vievää kauppaa. Herkkyystarkasteluna on lisäksi tarkasteltu tilannetta, jossa alueelle sijoittuvan kaupann tuotoksia on kasvatettu kaksinkertaisiksi perusennus- teeseen verrattuna. Liikenne-ennusteiden lähtökohtana käytetyt asukas- ja työpaikkamäärät on esitet- ty liitteessä 1.

5 Poikkitien (mt145) liikenneselvitys 4 Kuva 2 Poikkitien yritys-- Luonnosvaihtoehto B ja palvelualueen maankäyttösuunnitelma, havainnekuva, 3 LIIKENNEVERKON KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT Suunnittelualueen verkollinen ratkaisu vastaa vuonna v 2004 yleiskaavan yhtey- dessä laadittuaa Järvenpään liikennesuunnitelman tarkistustaa (kuva 3). Poikkitien liittymäratkaisujen lähtökohtana on käytetty vuonna 2004 laadittua ti- lanvaraussuunnitelmaa. Tilanvaraussuunnitelmassa Pohjoisväylän ja Puistotien liittymät on suunniteltu kiertoliittymiksi. Molemmista liittymistä on yhteys Poikkitien eteläpuoliseen maankäyttöön. Pohjoisväylän kiertoliittymään on suunniteltu va- paa oikea idästä Pohjoisväylän suuntaan ajaville. Poikkitienn ja Sibeliuksenväylänn liittymä on suunniteltu 3-haaraiseksi 2-kaistaisek ksi kiertoliittymäksi. Tilanvaraussuunnitelmassa ei ole suunniteltu maankäytönm n liittymiä Pääradan ja Sibeliuksenväyän välillä. Lepolan yleiskaavan yhteydessä on esitetty maankäytön n yhteydet 3-haaraisina kanavoituina liittyminä. Poikittaiset kevyen liikenteen pääyhteydet toteutetaan eritasossa. Taajama- olosuhteissa 50 km/h nopeusrajoitusalueella voidaan keskikorokkeellista suoja- tietä pitää tyydyttävänä risteämistapana alle ajon/vrk liikennemäärillä ja hyvänä risteämistapana alle ajon/vrk liikennemäärillä. Tasoylityksiä ei kui- tenkaan esitetä Poikkitielle mm. koululaisten liikenneturvallisuuden varmistami- seksi. Poikkitien varren maankäytön kehittyminen ja uudet u liittymät muuttavat tien sel- västi nykytilannetta katumaisemmaksi. Tien nopeusrajoituksen on suunniteltuu

6 Poikkitien (mt145) liikenneselvitys 5 olevan 50 km/h itäosalla ja 60 km/h länsiosalla. Nykyisin tien nopeusrajoitus on km/h. Poikkitien liikennesuunnitelmassa on tarkennettu maankäytön liittymien sijainnit ja sekä tutkittu liittymien kaistajärjestelyt ja liikenteen toimivuus. Pääradan kohdalla on tutkittu, onko tarvetta muuttaa tien pystygeometriaa Pääradan lisäraiteiden ja Lepolanväylän toteuttamisen seurauksena. Poikkitien tasaus Kyrölän ratasillan kohdalla Poikkitien nykyinen alikulkukorkeus Kyrölän alikulkusillan kohdalla on 4,3 metriä. Työssä tutkittiin uuden ratasillan sekä Lepolanväylän sillan rakentamisen vaikutukset Poikkitien tasaukseen. Tarkasteluissa todettiin, ettei Poikkitien tasausta tarvitse muuttaa uusien siltojen kohdalla. Uudenmaan ELY-keskus totesi, että nykyinen 4,3 metrin alikulkukorkeus on riittävä myös jatkossa. Korkeammille kuljetuksille on olemassa reitti kaupungin pohjoispuolitse tai Keravan kautta. Jotta Lepolanväylän rampin Poikkitien liittymässä päästäisiin tyydyttävään pituuskaltevuuteen (3 %), tulee nykyistä Poikkitien tasausta kuitenkin loiventaa tällä kohtaa noin 1-1,5 % 250 metrin matkalla. Poikkitien tasauksen muutoksesta on esitetty periaatepituusleikkaus raportin liitteenä.

7 Poikkitien (mt145) liikenneselvitys 6 Kuva 3 Kuva 4 Ristinummen-Kyrölän alueen liikenneverkko (Järvenpään liikenne- suunnitelman tarkistus ) Poikkitien (maantien 145) ja sen liittymien sekä Ristinummentien (pai- 2004) kallistien 11611) ) liittymän parantamine en (Tilanvaraussuunnitelma

8 Poikkitien (mt145) liikenneselvitys 7 Kuva 5 Lepolan-Ristinummen kaavarunko, liikenneverkkokaavio

9 Poikkitien (mt145) liikenneselvitys 8 4 LIIKENNE-ENNUSTEET Poikkitien liikenteellisten ratkaisujen pohjaksi on laadittu liikenne-ennusteet vuosien 2020 ja 2035 tilanteille. Liikenne-ennusteiden pohjana on käytetty Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmatyön (HLJ) yhteydessä laadittuja liikenneennusteita. Lähtökohtana olleessa ennusteessa Järvenpään asukasmäärä oli vuonna 2020 ja vuonna Suunnittelualueen osalta on ennusteen lähtötiedot tarkistettu vastaamaan Lepolan osayleiskaavan ja Järvenpään yleiskaavan mitoituksia sekä Poikkitien yritysja palvelualueen maankäyttösuunnitelman luonnosvaihtoehtoa B. Ennusteen lähtökohtana käytetyt suunnittelualueen asukas- ja työpaikkamäärät sekä kaupan kerrosalat jaoteltuna päivittäistavara- ja erikoiskauppaan on esitetty taulukossa 1 kaupunginosittain. Taulukko1 Ennusteen maankäyttötiedot kaupunginosittain AS TP PTkauppa ETkauppa AS TP PTkauppa ETkauppa Terioja YHT Lepola YHT Ristinummi YHT Kyrölä YHT Teriojan ja Kyrölän alueiden maankäytön on ennusteissa oletettu pysyvän nykyisellään. Asukasmäärien kasvu sijoittuu Lepolan ja Ristinummen alueille. Uudet työpaikat ja kaupan kerrosala sijoittuvat ennusteessa Ristinummen alueelle. Poikkitien yritys- ja palvelualueen maankäyttösuunnitelman osalta on tarkasteltu myös mitoitusvaihtoehtoa, jossa alueelle sijoittuisi erikoiskauppaa kerrosneliömetrin sijaan kerrosneliömetriä. Vuoden 2020 ennustetilanteessa on oletettu Lepolan ja Ristinummen maankäytön vuoden 2035 mitoituksesta toteutuneeksi 80 % Ennusteen liikennetuotokset on määritetty ympäristöministeriön ohjeen Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa periaatteiden mukaisesti. Alueen erikoiskaupan tuotosten on arvioitu vastaavan tilaa vaativan erikoiskaupan tuotoksia. Ennusteessa käytetyt tuotoskertoimet on esitetty taulukossa 2. Kaupan iltahuipputunnin osuudet vastaavat normaalin arjen tuntivaihtelua. Taulukko2 Ennusteessa käytetyt liikennetuotokset Tuotos lähtevät ja saapuvat henkilöautomatkat yhteensä vuorokaudessa AHT osuus vrk liikenteestä lähtevät/saapuvat IHT osuus vrk liikenteestä lähtevät/saapuvat Asuminen 0,945 ajon/as 14,7 % / 1,0 % 4,9 % / 13,4 % Työpaikat 1 ajon/tp 1,0 % / 25,9 % 23,3 % / 1,3 % ET -kauppa 100 ajon/100 k-m2 1,0 % / 2,0 % 10 % / 10 % PT -kauppa 14 ajon/100 k-m2 2,5 % / 2,5 % 10 % / 10 %

10 Poikkitien (mt145) liikenneselvitys 9 Suunnittelualueen osalta mallin aluejakoa ja liikenneverkkokuvausta on tarken- nettu huomattavasti seudullisesta mallista. Tarkennettu aluejako ja ennusteiden n maankäytöt osa-alueittain on esitetty muistion liitteenä. Ennusteen lähtökohtana käytetty nykytilanteen liikennekysyl yntä on kalibroitu vas- taamaan tiedossa olevia liikennemääriä. Mallin ennustamat ja suunnittelualueen osalta tarkennetut liikennekysynnän muutoksett on lisätty kalibroidun nykytilan- teen liikennekysynnän päälle. Nykytilanteen liikennemääl ärien kalibroinnin lähtökohdaksi Järvenpäänn kaupunki teki iltahuipputunnin liikennelaskennat Poikkitienn ja Sibeliuksenväylän sekä Poik- kitien ja Pohjoisväylän liittymässä. Liikennelask kennan iltahuipputunnin liikenne- määrät ja tiedossa olevat nykytilanteen arkivuorokauden liikennemäärät on esitet- ty kuvassa 6. Kuva 6 Nykyiset liikennemäärät Ennustetilanteiden liikennee on sijoiteltu verkolle, jossa on varsinaisen suunnitte- lualueen ulkopuolella oletettu toteutetuiksi Sibeliuksenväylän nelikaistaistaminen Poikkitien liittymästä keskustaan ja Pohjoisväylän nelikaistaistaminen Poikkitien ja Lahdenväylän liittymän välillä. Suunnittelualueen liikenneverkko on kuvattu lu- Laadittujen ennusteiden liikennemäärät aamu- jaa iltahuipputuntina sekä arkivuo- vussa 3 esitettyjen suunnitelmien sekä Lepolan osayleiskaao avan mukaisesti. rokausiliikenteeksi laajennettuna on esitetty kuvissa 7-13.

11 Poikkitien (mt145) liikenneselvitys 10 Sibeliuksenväylän ja Pohjoisväylän toteutetuiksi oletetuilla lisäkaistoillaa on pyritty vähentämään ruuhkautumr misen seurauksena alemmalle katuverkolle siirtyvän lii- liikennet- kenteen määrää. Lisäkaistoista huolimatta varsinkin aamuhuipputuntina tä siirtyy ennusteissa huomattavasti Sibeliuksenv väylältä Lepolanväylälle ja Poh- ny- joisväylälle. Ennusteessa huipputunnin liikennemäärä jää Sibeliuksenväylällä kytilanteen liikennemääräää pienemmäksi sekä aamuhuipputuntina että vuorokau- Järven- sitasolle laajennetuissa arkiliikenteissä. Syynä tähän on se, että mallissa päästä pääkaupunkiseudulle suuntautuvat matka vaihtavatt hyviin herkästi reittiä Lahdenväylän ja Tuusulanväylän välillä. Tämä vastaa myöss todellista tilannetta. t Reitinvalintaan ennustetilanteessa vaikuttaa merkittävästi liikenneverkon ruuh- toimi- kautuminen pääkaupunkiseudulla, mitä on vaikea ennakoida. Tehdyissä vuustarkasteluissa on tästää syystä oletettu, että SibeliuksenS nväylän liikenne on vähintään 10 % nykyistä liikennemäärää suurempi. Sibeluksenväylän liikenne- Näin on pyritty varmistamaan suunniteltujen ratkaisujen toimivuus sekä Sibeliuk- määriin tehtyjä tarkistuksiaa ei ole otettu huomioon Pohjoisväylän liikenteessä. senväylän että Pohjoisväylän liittymässä reitinvalinnan epävarmuudesta huoli- sijoittu- matta. Ennusteeseen liittyy huomattavaa epävarmuutta Poikkitien yritysalueelle van maankäytön liikennetuotosten suhteen. Maankäyttösuunnitelmien ja alueelle sijoittuvan kaupan tyypin tarkentuessaa on liikenne-ennusteita syytä vielä tarkentaa. Kuva 7 Aamuhuipputunti 2020 (ajon/h)

12 Poikkitien (mt145) liikenneselvitys 11 Kuva 8 Iltahuipputunti 2020 (ajon/h) Kuva 9 Arkivuorokausiliikenne 2020 (ajon/vrk)

13 Poikkitien (mt145) liikenneselvitys 12 Kuva 10 Aamuhuipputunti 2035 (ajon/h) Kuva 11 Iltahuipputunti 2035 (ajon/h)

14 Poikkitien (mt145) liikenneselvitys 13 Kuva 12 Arkivuorokausiliikenne 2035 (ajon/vrk) Kuva 13 Iltahuipputunninn liikenne 2035 kaupan kerrosalan suuremmalla mitoituksella

15 Poikkitien (mt145) liikenneselvitys 14 5 TOIMIVUUSTARKASTELUT Tehtyjen toimivuustarkasteluiden lähtökohtana ovat olleet vuoden 2035 aamuaja iltahuipputunnin ennusteliikennemäärät. Tarkasteluiden tavoitteena on ollut määrittää liittymien kaistajärjestelyt, joilla liikenteen toimivuus voidaan säilyttää ennustetilanteessa hyväksyttävällä tasolla. Toimivuustarkastelun lähtökohtana ovat luvussa 3 esitetyt liittymien järjestelyperiaatteet. Poikkitie on koko matkaltaan 2-kaistainen. Puistotien liittymässä on 1-kaistainen kiertoliittymä. Muut liittymät ovat 3-haaraisia, pääsuunnalta vasemmalle kääntymiskaista. Lepolanväylän rampilla ja K-Raudan liittymässä on myös sivusunnalla ryhmittymiskaistat. Sibeliuksenväylällä on 2-kaistainen kiertoliittymä (2-kaistainen suunta Sibeliuksenväylän-Järvenpääntien suunnassa). Pohjoisväylällä on 2-kaistainen kiertoliittymä (2-kaistainen suunta moottoritieltä Pohjoisväylälle sekä Pohjoisväylältä ja Poikkitieltä moottoritielle). Vuoden 2035 perusennusteiden lisäksi on tarkasteluja tehty vuoden 2020 tilanteen ennusteilla ja vuoden 2035 ennusteilla, joissa Poikkitien yritys- ja palvelualueen kaupan kerrosalan mitoitus on 1,5-kertainen perusennusteeseen verrattuna ( k-m2 -> ke-m2). Välivaiheen tarkasteluilla on arvioitu mahdollisuuksia Sibeliukseväylän ja Pohjoisväylän liittymien vaiheittain toteuttamiseen. Suuremmalla vuoden 2035 ennusteella on arvioitu Poikkitien itäpään tilavaraustarpeita liikenteen kasvaessa perusennusteen oletusta voimakkaammin. Toimivuustarkasteluissa käytetyt liikennemäärät on esitetty liitteessä 2. Toimivuustarkastelut on tehty Synchro/Simtraffic- ohjelmalla. Useampikaistaistenkiertoliittymien tarkastelussa on lisäksi hyödynnetty Tiehallinnon julkaisussa Kiertoliittymien välityskyky (tiehallinnon selvityksiä 17/2009) esitettyä suomalaista laskentamenetelmää. Vuoden 2035 perusennusteella tehtyjen simulointitarkastelujen perustella voidaan todeta, että - esitetyllä perusratkaisulla liikenteen toimivuus voidaan pitää hyväksyttävällä tasolla pääradan länsipuolisella osuudella sekä aamu- että iltahuipputunnin liikenteessä - Lepolanväylän rampin liittymässä esiintyy hetkittäisiä jonoja, jotka kuitenkin purkautuvat simuloinnin aikana - Pohjoisväylän liittymässä esiintyy ongelmia sekä aamu- että iltahuipputunnin liikenteessä - iltahuipputunnin liikenteessä myös Puistotien kiertoliittymän liikenne on vaarassa ruuhkautua, jos Pohjoisväylän liittymä kykenee väittämään kaiken liikennekysynnän Poikkitielle - aamuhuipputunnin liikenteessä Puistotien kiertoliittymän hetkittäiset jonot purkutuvat simuloinnin aikana. Seuraavassa on tarkasteltu tarkemmin Sibeliuksenväylän ja Pohjoisväylän liittymien toimivuutta.

16 Poikkitien (mt145) liikenneselvitys 15 Sibeliuksenväylän liittymä Sibeliuksenväylän liittymä kykenee esitettynä 2-kaistaisenaa kiertoliittymänä välit- tämään ennustetun liikenteen. Tarkastelluilla liikennemäärillä Poikkitien suunnaltaa riittää yksi saapuva kaista. Ennusteen epävarmuuksien vuoksi on tilavarauksissaa kuitenkin syytä varautua myös ryhmittymiskaistaan Poikkitiellä. Lisäkaista voi olla jokoo etelään tai pohjoiseen kääntyvälle liikenteelle riippuen liikenteen tulevastaa suuntautumisesta. Tilavaraukseksi esitetty ratkaisu ei edellytä Sibeliuksenväylän 4-kaistaistamistaa kokoo osuudella Pohjoisväylän liittymästä keskustan suuntaan, vaan poikkileikka- us voidaan kaventaa 2-kaistaiseksi. Mikäli Sibeliuksenväylän parantaminen ei to- teudu lähivuosina on syytä tarkastella myös mahdollisia m välivaiheen ratkaisuja. Käytännössä välivaiheen ratkaisu, jolla voidaann saavuttaaa merkittäviä säästöjä, olisi kiertoliittymän toteuttaminen alkuvaiheessa 1-kaistaisena. Simtraffic -ohjelmalla tehdyissä simulointitarkasteluissa kertyy kasvavia jonoja jo nykytilanteen liikennemäärillä vilkkaimmilla tulosuunnillaa (aamuhuipputuntina pohjoisesta ja iltahuipputuntina etelästä). Simulointitarkastelut antavat kuitenkinn usein pessimistisen kuvann kiertoliittymän välityskyvystä. Yksikaistaisen kiertoliit- tymän välityskykyä on tarkasteltu myös suomalaisella olemassa olevista kiertoliit- tymistä laskettuihin liikennemääriin perustuvalla a laskentamenetelmällä. Menetel- mä tarkastelee kiertoliittymään saapuvan ja kiertoliittymässä kiertävän liikenteenn suhdetta. Menetelmän mukainen kiertoliittymän perusvälityskyky on esitetty ku- vassa 14. Kuva 14 Yksikaistaisen jaa kaksikaistaisen kiertoliittymän perusvälityskyky suo- halkaisija10 m tai 40 m, kaksikaistaisessa kiertävästä liikenteestä 50 % malaisen laskentamenetelmän mukaan. Yksikaistaisessa kiertotilan tai 90 % ulkokaistalla. (Lähde: Kiertoliittymien välityskyky, Tiehallinnon selvityksiä 17/2009)

17 Poikkitien (mt145) liikenneselvitys 16 Nykytilanteen iltahuipputunnin ongelmallisimman, Poikkitieltä saapuvan suunnann laskettu liikennemäärä on 244 ajoneuvoa tunnissa. Etelästä suoraan ajava virta, jota tämä liikenne joutuu väistämään, on 888 ajoneuvoa tunnissa. Yksikaistaise- na liittymä kykenee vielä välittämään liikenteen nykytilanteessa, mutta koko kier- toliittymän liikenteen kasvaessa n % Poikkitieltä saapuvan suunnan kapa- siteetti täyttyy. Aamuhuipputuntina liittymän liikennemäärät ovat pienemmät ja kiertoliittymän välityskyky y mahdollistaa iltahuipputuntia suuremman liikenteenn kasvun. Sibeliuksenväylän liittymä voidaan toteuttaa välivaiheessa 1-kaistaisena kiertoliit- tymänä. Riskinä on kuitenkin, että välivaihe jää lyhytikäiseksi. Liikenteen normaa- lin vaihtelun puitteissa onn mahdollista, että ruuhkautumista esiintyisi ajoittain jo nykyisellä liikennekysynnällä. Toisaalta on mahdollista, ettei iltahuipputunnin lii- kenne Hyrylän suunnastaa voi käytännössä merkittävästi kasvaa ennen Hyrylän ohikulkutien toteuttamista. Välivaiheen ratkaisusta päätettäessä on hyvä ottaaa huomioon myös Sibeliuksenväylän ja Hyrylän liikenneverkon kehittämisen aika- taulut. Mikäli yhteydellä Järvenpääntie - Sibeliukseväylä ei haluta lisätä liikennet- tä voidaan välivaiheessa mahdollisesti hyväksyää heikompikin palvelutaso, jos lii- kennettä halutaan ohjata pääkaupunkiseudun suuntaan Pohjoisväylän ja Lah- denväylän kautta, mikä vastaa myös mallin suosimaa reitinvalintaa. Tällöin Sibe- liuksenväylän kiertoliittym än liikennemäärät jäisivät tarkastelussa käytettyjä lii- kennemääriä pienemmiksi. Kuva 15 Sibeliuksenväylän kiertoliittymän kaistakaavio

18 Poikkitien (mt145) liikenneselvitys 17 Pohjoisväylän liittymä jaa Poikkitien itäpää Pohjoisväylän liittymän liikennemäärät edellyttävät jo vuoden 2020 ennusteilla 2- kaistaista kiertoliittymää. Vuoden 2035 ennustetilanteessa 2-kaistaisina tulisi liit- tymässä toteuttaa Pohjoisväylän suoraan ajavatt suunnat sekä Poikkitien ja Poh- joisväylän itähaaran väliset suunnat. Käytännössä tämä tarkoittaisi kuvan 15 mu- kaista kaistajärjestelyä, jossa Pohjoisväylälle Lahdenväylän suunnasta suuntau- tuvalle liikenteelle on erillinen lisäkaista. Kuva 16 Pohjoisväylän liittymän kaistakaavio Aamuhuipputunnin liikenteessä esitetyillä kaistajärjestelyillä ongelmallisimmaksii muodostuu Poikkitieltä saapuva tulosuunta, jollaa kiertoliittymään saapuvaa liiken- nettä on 1050 ajoneuvoa tunnissa vuoden ennustetilanteessa. Tämä virta joutuu väistämään noin 870 ajoneuvon kiertoliittymässä kiertävää virtaa. Suoma- laisen laskentamenetelmän perusteella tulosuunnan kapasiteetista on käytössää noinn 90 %. Aamuhuipputunnin liikennettä tarkasteltaessa on kuitenkinn todettava, että ennustetilanteen liikenteen sijoittelu suosii Lahdenväylää reittinä Helsinkiinn nykytilannetta voimakkaam mmin. Vuoden 2035 iltahuipputunnin ennusteliikennemäärillä kiertoliittymän tulosuuntienn kapasiteetin käyttöasteet ovat korkeimmillaan hieman ylii 60 %. Suuremmallaa kaupan kerrosalamitoituksella pohjoisesta saapuvan tulosuunnan kapasiteetin käyttöaste nousee jo 80 % tasolle. Pohjoisväylän kiertoliittymä ä kykenee esitetyillä kaistajärjestk telyillä välittämään en- nustetilanteidenn mukaisenn liikenteen. Välivaiheessa voidaan toteuttaaa liittymä il- man kiertoliittymän ohittavaa kaistaa Lahdenväylän suunnalta Pohjoisväylälle. Tällöin myös Poikkitielle poistuva suunta voidaan toteuttaaa yksikaistaisena. Lah-

19 Poikkitien (mt145) liikenneselvitys 18 denväylän suunnalta Poikkitielle suuntautuvan liikenteen kapasiteetti on näillä järjestelyillä täysin käytössä viimeistään vuoden 2035 ennustetilanteessa. Puistotien 1-kaistaisen kiertoliittymän kapasiteetista on vuoden 2035 aamuhuipputunnin ennustetilanteessa kuormittuneimmalla suunnalla käytössä n. 60 %. Iltahuipputunnin tilanteessa kapasiteetista on käytössä pienemmällä kaupan mitoituksella 76 % ja suuremmalla kaupan mitoituksella 82 %. Iltahuipputunnin tilanteessa kuormittunein suunta on Poikkitieltä idästä saapuva suunta. Koska ennusteeseen liittyy huomattavasti epävarmuutta alueen kaupan liikennetuotosten suhteen, on Puistotien liittymän tilavarauksissa syytä varautua lisäkaistoihin Poikkitieltä idästä vasemmalle kääntyvälle liikenteelle ja Puistotieltä etelästä oikealle kääntyvälle liikenteelle. Käytännössä on suositeltavaa varata maankäytön suunnittelussa tilaa 2+2-kaistaiselle poikkileikkaukselle Puistotien ja Pohjoisväylän liittymien välillä. 6 SUOSITUKSET Lopputilanteen ratkaisu (tilavaraus) Poikkitien (maantie 145) esitetään parannettavaksi Sibeliuksenväylän ja Pohjoisväylän välillä pääosin nykyisellä paikallaan 1-ajorataisella poikkileikkauksella lukuun ottamatta Pohjoisväylän ja Puistotien väistä osuutta, jolla tarvitaan varaus 2- ajorataiselle poikkileikkaukselle. Poikkitien nopeusrajoitus on 60 km/h pääradan länsipuolella ja 50 km/h pääradan itäpuolella. Seuraavassa on esitetty jaksotettuina tilanvarauksessa huomioitavat toimenpiteet. Sibeliuksenväylän kiertoliittymä Poikkitien ja Sibeliuksenväylän nykyinen tasoliittymä korvataan 2-ajokaistaisella ja 3-haaraisella kiertoliittymällä. Kiertosaarekkeen halkaisija on 50 metriä. Ajettaessa kohti kiertoliittymää, on kiertoliittymän Poikkitien haaraan lisätty toinen liittymiskaista. Muutoin kiertoliittymä ja siihen liittyvät tiejärjestelyt sekä kevyen liikenteen yhteydet ovat vuonna 2004 esitetyn tilanvaraussuunnitelman mukaiset. Sibeliuksenväylällä kiertoliittymän pohjoispuolella toteutetaan väliaikainen yhteys tien itäpuoliseen maankäyttöön kevyen liikenteen väylän kautta. Väliaikainen yhteys poistuu Lepolan alueen liikenneverkon rakennuttua. Länsipuolelle jää liittymä Aholaan. Liittymästä sallitaan kuitenkin vain oikealle kääntyminen, jolloin pohjoiseen lähdettäessä käydään kiertoliittymässä kääntymässä. Aholan ja kiertoliittymän välille jää melko lyhyt matka, jolla pohjoiseen ja itään kääntyvien on ryhmityttävä vasemmalle kaistalle. Etelästä tultaessa Aholaan vasemmalle kääntyminen on sallittu ja kääntyvälle suunnalle on lisäkaista. Jatkosuunnittelussa voidaan selvittää myös mahdollisuutta poistaa Aholan liittymä kokonaan, jos korvaava yhteys voidaan toteuttaa Tuusulanjärvi-instituutin liittymän kautta. Ainolan ja suunnitellun vierailukeskuksen liittymät on varustettu vasemmalle kääntymiskaistoin. Pohjoisen ajokaistan puoleinen bussipysäkki on siirretty lähemmäs vierailukeskuksen liittymää. Kevyen liikenteen väylät toteutetaan Poikkitien molemmin puolin. Ainolan ja vierailukeskuksen välinen Poikkitien risteävä kevyt liikenne ohjataan Vierailukeskuksen toteuttamisen yhteydessä rakennettavan ylikulkusillan kautta.

20 Poikkitien (mt145) liikenneselvitys 19 Sibeliuksenväylän liittymän parantamistarve on olemassa jo nykytilanteessa. Lepolan osayleiskaavan maankäytön alkaessa toteutua kasvavat liikenneongelmat liittymässä. Liittymän parantaminen on suositeltavaa käynnistää mahdollisimman nopeasti, koska Lepolan alue toteutuu jo lähivuosina. Liittymä on suositeltavaa toteuttaa heti lopputilanteen mukaisena 2-kaistaisena kiertoliittymänä, koska 1- kaistaisen kiertoliittymän kapasiteetti mahdollistaa vain pienen kasvun liittymän nykyisiin liikennemääriin. Lepolan kaava-alueen maankäyttöliittymät Lepolan kaava-alueen maankäyttöliittymät toteutetaan porrastettuina vasemmalle kääntymiskaistoin varustettuina tasoliittyminä. Liittymät toteutetaan niihin kytkeytyvän maankäytön toteutumisen yhteydessä. Bussipysäkit sijoitetaan pohjoisen kaavaliittymän länsipuolelle sekä eteläisen kaavaliittymän itäpuolelle. Poikkitien risteävä kevyt liikenne toteutetaan alikulkuratkaisuna. Lepolanväylän ramppi ja yhteys Kyrölän aseman liityntäpysäköintiin Lepolanväylän ja Poikkitien yhdistävä uusi ramppi sijoittuu Poikkitiellä noin 100 metriä Poikkitien ylittävän Lepolanväylän sillan länsipuolelle. Rampin yhteyteen toteutetaan Lepolanväylän ja Poikkitien yhdistävä kevyen liikenteen väylä. Ramppi on varustettu vasemmalle ja oikealle kääntymiskaistoin liityttäessä Poikkitielle. Poikkitieltä lännen suunnasta käännyttäessä rampille, on Poikkitie varustettu vasemmalle kääntymiskaistalla. Kyrölän aseman liityntäpysäköinnin yhteys toteutetaan vaiheittain: Ensimmäisessä vaiheessa Lepolanväylän rampin länsipuolelta toteutettavan Poikkitien eteläpuolisen tasoliittymän kautta. Tällöin Poikkitielle tarvitaan idästä lähestyttäessä vasemmalle kääntymiskaista. Toisessa vaiheessa Poikkitien ylittävän Lepolanväylän jatkeen kautta. Toisen vaiheen toteutuessa poistuu Poikkitieltä liityntäpysäköinnin tasoliittymä. Kyseiseen kohtaan toteutetaan tässä vaiheessa kevyen liikenteen Poikkitien alikulku. Jo rakennettua liityntäpysäköinnin ajoyhteyden pohjaa voidaan käyttää kevyen liikenteen väylän pohjana. Poikkitie välillä Puistotie-Pohjoisväylä Puistotien liittymään toteutetaan 1-ajokaistainen 4-haarainen kiertoliittymä. Tilanvarauksessa tulee ottaa huomioon myöhemmin mahdollisesti tarvittava liittymän kapasiteetin nosto kaupallisen korttelin suunnan lisäkaistoilla. Puistotien ja Pohjoisväylän kiertoliittymän välisellä osuudella varaudutaan 2- ajorataiseen ja 4-kaistaiseen väylään. Alkuvaiheessa 4-kaistainen poikkileikkaus toteutetaan Pohjoisväylän ja Rajaniitynkadun välillä. Rajaniitynkadulta Poikkitielle liityttäessä toteutetaan erilliset vasemmalle - ja oikealle kääntymiskaistat. Puistotien kiertoliittymä toteutetaan Poikkitien eteläpuolisen yritysalueen toteutumisen yhteydessä. Pohjoisväylän ja Rajaniitynkadun välin 2-ajoratainen osuus toteutetaan Pohjoisväylän kiertoliittymän toteuttamisen yhteydessä.

21 Poikkitien (mt145) liikenneselvitys 20 Pohjoisväylän kiertoliittymä Pohjoisväylän kiertoliittymä toteutetaan 2-kaistaisena kuvan 15 mukaisilla kaistajärjestelyillä. Kiertoliittymän Pohjoisväylän suunnan 2-kaistaiset ajoradat liitetään nykyiseen 1-ajorataiseen Pohjoisväylään. Lahdenväylän suunnan nykyinen 2- ajoratainen osuus jatketaan kiertoliittymään. Poikkitien suunnassa varaudutaan 2-ajorataiseen väylään Puistotien liittymään saakka. Kiertoliittymän toteuttamisen yhteydessä toteutetaan 2-ajoratainen osuus Pohjoisväylän ja Rajaniitynkadun välillä. Kaikki kevyen liikenteen risteämiset toteutetaan suurien liikennemäärien vuoksi eritasoratkaisuina. Pohjoisväylän liittymän parantaminen on tarpeellista jo nykyisillä liikennemäärillä. Nykyinen valo-ohjaamaton tasoliittymä on korvattava 2-kaistaisella kiertoliittymällä viimeistään Poikkitien eteläpuolisen yritysalueen toteutumisen yhteydessä. Yritysalueen toteutuminen ajoittunee vuosille Liittymä esitetään toteutettavaksi heti lopputilanteen mukaisin kaistajärjestelyin. Liikenteellisesti olisi osa 2-kaistaisista suunnista mahdollista toteuttaa vasta myöhemmässä vaiheessa. Kustannuksissa saavutettavat säästöt jäisivät kuitenkin pieniksi, koska kiertoliittymän ohittava kaista Pohjoisväylän suuntaan hyödyntää nykyistä ajorataa ja kevyen liikenteen alikulut toteutettaneen heti lopulliseen pituuteen. Lisäksi vaiheittain toteuttamisesta aiheutuisi haittoja liittymän liikenteelle. Tiesuunnitelmavaiheessa on mahdollista vielä tarkastella Poikkitien kaventamista 1-ajorataiseksi jo Pohjoisväylän ja Rajaniitynkadun välisellä osuudella. Kehittämispolku ja kustannukset Poikkitien liikenneverkon kehittäminen voidaan toteuttaa kolmessa päävaiheessa. Päävaiheet sekä niiden sisältö ja kustannukset on esitetty taulukossa 3. Yksityiskohtainen kustannusarvio on raportin liitteessä 5. Kustannusarvo on laadittu in.infra laskentaohjelmistolla. Taulukko 3 Toteutusvaiheet ja niiden kustannusarvio Vaihe M Vaihe 1 Poikkitie pääradan länsipuolella 2,6 1.1 Sibeliuksenväylän kiertoliittymä 1,5 1.2 Poikkitie välillä Järvenpääntien kiertoliittymä ratasilta Lepolanväylän ramppi 1,1 Kevyen liikenteen alikulut Ainolan, Sibeliuskeskuksen ja asuinalueiden liittymät Vaihe 2 Poikkitie Pääradan itäpuolella 4,6 2.1 Pohjoisväylän kiertoliittymä (sis. Pohjoisväylän toimenpiteet) 2,5 2.2 Poikkitie välillä ratasilta Pohjoisväylän kiertoliittymä 2,1 Vaihe 3 Lepolanväylän silta Lepolanväylän silta 1,4 Liityntäpysäköinnin yhteydet Poikkitien alikulku väliaikaisen yhteyden kohdalla

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Ennakkoaineisto 13.1.2015 Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät 2 Liikenneselvityksen sisältö Työssä on tarkasteltu Niiralan asemakaava-alueelle

Lisätiedot

Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016

Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 Liikenteelliset vaikutukset PKi, TRa 1.4.2016 Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 2 (14) 1.4.2016 SISÄLTÖ 1 MAANKÄYTTÖ...

Lisätiedot

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Liikenne-ennusteen päivittäminen Liikenne-ennuste pohjautuu Keski-Nurmon osayleiskaavatyön yhteydessä laadittuun ennusteeseen vuodelle 2040 Ennusteen

Lisätiedot

Rykmentinpuiston keskustan asemakaava-alueen keskeisten katuliittymien toimivuustarkastelut Katarina Wallin ja Olli Haveri

Rykmentinpuiston keskustan asemakaava-alueen keskeisten katuliittymien toimivuustarkastelut Katarina Wallin ja Olli Haveri Rykmentinpuiston keskustan asemakaava-alueen keskeisten katuliittymien toimivuustarkastelut Katarina Wallin ja Olli Haveri Tarkastelumenetelmä Simuloimalla tutkittiin Tuusulan Rykmentinpuiston keskustan

Lisätiedot

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1(7) 19.9.2014 MUISTIO MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1. Yleistä Tässä Mäskälän kaavarunkoalueen liikenteellisessä selvityksessä tarkastellaan kaavakaavarunkoalueen synnyttämän liikenteen

Lisätiedot

Eskoon Tyrnäväntien liittymien toimivuustarkastelut

Eskoon Tyrnäväntien liittymien toimivuustarkastelut Eskoon Tyrnäväntien liittymien toimivuustarkastelut Jussi Lassila 16.3.2016 Sito Parhaan ympäristön tekijät Tarkastellut vaihtoehdot Toimivuustarkastelut on tehty kahdelle tilanteelle Perusennuste 2030-2040

Lisätiedot

SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS

SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS 28.3.2013 TARKASTELUALUEEN NYKYISET VUOROKAUSILIIKENNEMÄÄRÄT KAAVA-ALUEEN LIIKENNE-ENNUSTE Rakentuneella kaavaalueella 2 800 asukasta (sis. nykyiset asukkaat)

Lisätiedot

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1(5) 2.2.2012 MUISTIO SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1. Yleistä Tämä Siirin alueen toinen liikenteellinen selvitys liittyy Siiri II alueen asemakaavan laadintaan, jossa Iso-Harvoilantieltä alkavaa

Lisätiedot

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut Strafica Oy 20.12.2014 Kantasataman lopputilanne 6.11.2014 2 Liikenne-ennuste Keväällä 2014 laadittua liikenne-ennustetta päivitettiin 6.11.2014

Lisätiedot

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys 16.01.2014 LPo, MTu, TLe Raportti 16.1.2014 16.1.2014 1 (15) SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 Työn tausta... 2 1.2 Söderkullan alueen tie- ja katuverkko... 2 1.3 Alueen kehittyminen ja suunnitelmat...

Lisätiedot

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 1 AIKAISEMMAT SUUNNITELMAT Vuonna 2010 tehtiin Harvialan alueen liikenneselvitys Selvityksessä tutkittiin v. 2030 ennustetilannetta, jossa alueelle

Lisätiedot

Aulangontie 1, Hämeenlinna

Aulangontie 1, Hämeenlinna Aulangontie 1, Hämeenlinna Liikenteen toimivuustarkastelut Sito Parhaan ympäristön tekijät Simulointimallit: nyky- ja vertailuverkko NYKYVERKKO VERTAILUVERKKO Kääntyvien kaista, johon mahtuu 2 henkilöautoa

Lisätiedot

Peuraniityn kunnallistekninen yleissuunnitelma, Liikenteen toimivuustarkastelut

Peuraniityn kunnallistekninen yleissuunnitelma, Liikenteen toimivuustarkastelut Raportti Peuraniityn kunnallistekninen yleissuunnitelma, Liikenteen toimivuustarkastelut 28.5.2015 Sisältö Sisältö... 2 1. Tarkastelumenetelmä ja liikenne-ennuste... 3 1.1. Tarkastelumenetelmä... 3 1.2.

Lisätiedot

Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys Herkkyystarkastelu, Härmäläntanta II asukasmäärä / Antti Soisalo

Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys Herkkyystarkastelu, Härmäläntanta II asukasmäärä / Antti Soisalo Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys Herkkyystarkastelu, Härmäläntanta II asukasmäärä 14.6.2012 / Antti Soisalo Huipputunnin liikennetuotokset korjattu ja simulointitulokset päivitetty 4.10.2012

Lisätiedot

KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT

KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT 22.10.2013 SELVITYKSEN SISÄLTÖ Nykyliikenteen liikennemäärät Liikenne-ennuste 10v ja 20v päähän Liikenteen toimivuustarkastelut Pääoven edustan liikennejärjestelyt

Lisätiedot

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys 6.3.2014 6.3.2014 1 (8) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.2 Suunnittelualue... 2 2 NYKYTILA... 3 2.1 Nykyinen liikenneverkko... 3 2.2 Liikennemäärät...

Lisätiedot

KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA

KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA TIESUUNNITELMAN YLEISÖTILAISUUS JORMA LAAKSO JA LAURI HARJULA 3.6.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ Lähtökohdat, perustiedot ja yleiskartta Tutkitut eritasoliittymien

Lisätiedot

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys MUISTIO Projekti Asiakas Limingan maankäytön kehittäminen vaikutukset valtatien Sweco Ympäristö Päivämäärä 30.9.2014 Laatija Tuomo Vesajoki, Jouko Hintsala, Vesa-Pekka Saunakangas Kyllösen asemakaava Limingassa

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KESKUSTAN LÄNSIOSA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT MUISTIO

LAPPEENRANNAN KESKUSTAN LÄNSIOSA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT MUISTIO LAPPEENRANNAN KESKUSTAN LÄNSIOSA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT MUISTIO 23.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 TARKASTELUN LÄHTÖKOHDAT 2 2 LIIKENNEMÄÄRÄTIEDOT 3 3 LIIKENTEEN TOIMIVUUS 4 3.1 Nykytilanne...

Lisätiedot

Lappeenrannan sairaalan liittymien liikenteellinen toimivuustarkastelu

Lappeenrannan sairaalan liittymien liikenteellinen toimivuustarkastelu Lappeenrannan sairaalan liittymien liikenteellinen toimivuustarkastelu Mikko Yli-Kauhaluoma Trafix Oy 28.4.2015 Johdanto Työssä on tarkasteltu Lappeenrannan sairaalan ympäristön uusien liittymäjärjestelyiden

Lisätiedot

Tuusulan liikennemalli

Tuusulan liikennemalli Tuusulan liikennemalli 13.4.2015 1 Tuusulan liikennemallin esittely 2 Johdanto Pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueen liikennemallin ensimmäinen versio on valmistunut vuonna 2010 ja kyseistä mallia sekä

Lisätiedot

Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan

Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan Lahden yleiskaavan 2025 liikenne-ennusteetennusteet Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Luolalan teollisuusalueen kaavoitukseen liittyvä liikenteellisten vaikutusten tarkastelu 141-C6961

Naantalin kaupunki. Luolalan teollisuusalueen kaavoitukseen liittyvä liikenteellisten vaikutusten tarkastelu 141-C6961 Luolalan teollisuusalueen kaavoitukseen liittyvä liikenteellisten 141-C6961 10.1.2006 SUUNNITTELUKESKUS OY RAPORTTI 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LASKENTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 3 2 TULOKSET... 3 2.1 Matkatuotokset...

Lisätiedot

Salo, Rannikon OYK. Liikenteelliset vaikutukset. Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030

Salo, Rannikon OYK. Liikenteelliset vaikutukset. Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030 LIITE 4 Salo, Rannikon OYK Liikenteelliset vaikutukset Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030 Osayleiskaava-alueella kulkee kaksi lounais-koillis-suuntaista tietä: Merikulmantie (mt 1824) ja Hämeenkyläntie

Lisätiedot

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Ramboll Knowledge taking people further --- Jyväskylän kaupunki Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Lokakuu 2008 Sisällys Tiivistelmä 1 1. Johdanto 5 2. Osayleiskaava-alue

Lisätiedot

SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS

SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS Vastaanottaja Tuusulan kunta Asiakirjatyyppi PROJEKTIMUISTIO Päivämäärä 27.03.2014 SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS Tarkastus 02 Päivämäärä 27/3/2014 Laatija Tarkastajat Riku

Lisätiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot Valtatien 4 ja Sorosentien (pt 18756) liittymän toimivuustarkastelu Valo-ohjauksen tarveselvitys VALTATIEN 4 JA SOROSENTIEN (PT 18756) TARKASTELU 2 Tehtävä Tämän selvityksen tavoitteena on tarkastella

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA. Työ: E23375. Tampere 8.10.2009

VIHDIN KUNTA. Työ: E23375. Tampere 8.10.2009 VIHDIN KUNTA Liikenteellinen toimivuustarkastelu Enärannan eteläosan asemakaavatyötä (kaava N 144) varten Työ: E23375 Tampere 8.10.2009 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax

Lisätiedot

Karakallion täydennysrakentaminen, liikenteen toimivuustarkastelut sekä toimenpidetarkastelut

Karakallion täydennysrakentaminen, liikenteen toimivuustarkastelut sekä toimenpidetarkastelut 11.04.2016 1/15 307267 KARKOITE Katarina Wallin ja Olli Haveri Karakallion täydennysrakentaminen, liikenteen toimivuustarkastelut sekä toimenpidetarkastelut 1. Tarkastelun tausta Työssä tarkastellaan Karakallioon

Lisätiedot

Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta

Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta LIITE 9 Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta Luonnos 13.5.2015 SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 4 2 NYKYTILA... 4 2.1 Liikenneverkko... 4

Lisätiedot

SIPOON JA KERAVAN SAUMA-ALUEEN LIIKENNE-ENNUSTE KERCA III ASEMAKAAVAN MUUTOS

SIPOON JA KERAVAN SAUMA-ALUEEN LIIKENNE-ENNUSTE KERCA III ASEMAKAAVAN MUUTOS SIPOON JA KERAVAN SAUMA-ALUEEN LIIKENNE-ENNUSTE KERCA III ASEMAKAAVAN MUUTOS 10.5.2013 2 3 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT JA SISÄLTÖ Työ on jatkoa Strafica Oy:n vuonna 2012 laatimalle Bastukärr III työpaikka-alueen

Lisätiedot

Kauppajoupin liikenneselvitys. toimivuustarkastelut

Kauppajoupin liikenneselvitys. toimivuustarkastelut Kauppajoupin liikenneselvitys Liikenne-ennusteet ennusteet ja toimivuustarkastelut 06.05.2010 Yleistä liikenne-ennusteista ennusteista Liikenne-ennusteet laadittiin Seinäjoen liikennemallin tuloksia hyödyntäen

Lisätiedot

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia Liikenneinsinööri Sari Piela 05.11.2015 LIIKENNELASKENNAT ST1 LÄHEISYYDESSÄ 5.11.2015 2 Liikennelaskennat JUHOLANKADUN JA URHEILUKADUN RISTEYS

Lisätiedot

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 1 Esipuhe Tämä liikenneselvitystyö on laadittu Oy Sunny-Trading Ltd :n toimeksiannosta. Se käsittää

Lisätiedot

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys Humppila 12.1.2011 Työn tavoitteet Työn tavoitteena on tutkia valtateiden 2 ja 9 risteysalueelle ja sen läheisyyteen kaavaillun uuden maankäytön synnyttämän

Lisätiedot

Eteläisen Seinäjoen tie- ja katuverkkoselvitys

Eteläisen Seinäjoen tie- ja katuverkkoselvitys Eteläisen Seinäjoen tie- ja katuverkkoselvitys 28.11.2008 Eteläisen Seinäjoen tie- ja katuverkkoselvitys Suunnittelun vaiheet Vuonna 2005 alkoi eteläisen Seinäjoen tie- ja katuverkkoselvitys, jossa on

Lisätiedot

Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto. Johdanto. Liikenneselvitys. Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys Yhteenveto 4.5.

Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto. Johdanto. Liikenneselvitys. Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys Yhteenveto 4.5. 4.5.2016 1 (5) Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto Johdanto Tampereen kaupunki kehittää uutta Hiedanrannan asuin- ja työpaikka-aluetta kaupungin länsiosaan nykyisen Lielahden kaupan alueen

Lisätiedot

KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS Vastaanottaja Jalasjärven kunta Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä 30.4.2015 (päivitetty 28.10.2015) KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS Päivämäärä 28/10/2015

Lisätiedot

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE 27.1.2017 JOHDANTO Selvityksessä on tutkittu uuden eritasoliittymän toteuttamista Tampereen itäiselle kehätielle valtatielle 9 Hallilan eritasoliittymän

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEIS- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET LUONNOS 30.11.2009

TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEIS- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET LUONNOS 30.11.2009 TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEIS- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET Tarkastus LUONNOS Päivämäärä 30.11.2009

Lisätiedot

Mäskälän alueen kaavarunko

Mäskälän alueen kaavarunko S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Mäskälän alueen kaavarunko Liikennetarkastelu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 23.10.2012 P17620 Liikennetarkastelu 1 (10) Miettinen Tuomas 23.10.2012

Lisätiedot

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 12.3.2010 MUISTIO Hannu Sainio 1(7) KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 1. Lähtökohtia Keinusaaren alue rajautuu Viipurintien, Keinusaarentien, Vanajantien, Kutalanjoen ja rautatien väliin. Keinusaari

Lisätiedot

Vuohkallion liikenneselvitys

Vuohkallion liikenneselvitys Vuohkallion liikenneselvitys Heinola LIIKENNE-ENNUSTE JA TOIMIVUUSTARKASTELU maps.goog le.fi maps.google.fi Helmikuu 2011 MUISTIO 1 (10) Piritta Laitakari, puh. 0207 911 544 Juha Vehmas, puh. 0207 911

Lisätiedot

Järvenpään liikenne-ennuste 2012

Järvenpään liikenne-ennuste 2012 Tapani Särkkä, Erkki Jaakkola, 1.0 25.10.2012 2 (28) 25.10.2012 SISÄLTÖ 1 TAUSTA. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 3 1.1 Tausta... 3 1.2 Tavoitteet ja rajaus... 3 2 LÄHTÖTIEDOT JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄKUVAUS...

Lisätiedot

Iin Pentinkankaan asemakaavan muutoksen kaupallisten palvelujen liikenneselvitys. Vt 4 / Sorosentien liittymä. Juha Raappana

Iin Pentinkankaan asemakaavan muutoksen kaupallisten palvelujen liikenneselvitys. Vt 4 / Sorosentien liittymä. Juha Raappana Iin Pentinkankaan asemakaavan muutoksen kaupallisten palvelujen liikenneselvitys Vt 4 / Sorosentien liittymä Juha Raappana 10.11.2006 Pentinkankaan asemakaavamuutoksen liikenneselvitys 2 / 10 1. Lähtökohdat

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPPA-JOUPIN LIIKENNESELVITYKSEN TARKISTUS

SEINÄJOEN KAUPPA-JOUPIN LIIKENNESELVITYKSEN TARKISTUS SEINÄJOEN KAUPPA-JOUPIN LIIKENNESELVITYKSEN TARKISTUS Seinäjoen kaupunki Sito Oy Strafica Oy 6.5.2010 Seinäjoen Kauppa-Joupin liikenneselvitys 2 ESIPUHE Tämä 6.5.2010 päivätty Kauppa-Joupin liikenneselvityksen

Lisätiedot

KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 9

KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 9 KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 9 TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY Mikkelin kaupunki Kirkonvarkauden asemakaavan liikenneselvitys 2(25) LIIKENNESELVITYS Kirkonvarkauden AK 1. JOHDANTO 1.1 SELVITYSALUE

Lisätiedot

LIIKENNETARKASTELU KALEVANRINTEEN ENSIMMÄINEN RAKENNUSVAIHE

LIIKENNETARKASTELU KALEVANRINTEEN ENSIMMÄINEN RAKENNUSVAIHE LIIKENNETARKASTELU KALEVANRINTEEN ENSIMMÄINEN RAKENNUSVAIHE 14.11.2013 SISÄLTÖ Nykyliikennemäärät ja liikenteen toimivuus Liikenne-ennuste Yön yli tilanteen toimivuus Herkkyystarkastelut NYKYTILANNE LIIKENNELASKENNAT

Lisätiedot

Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys

Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys 12.12.2011 / Soisalo, Rintamäki Härmälänrannan ja Pereen alueen huipputunnin liikennetuotos korjattu ja simulointitulokset päivitetty 4.10.2012 / Soisalo Työn

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA 1 SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUKOHDE... 2 Taustaa... 2 Kaavatilanne... 2 2. LIIKENNEVERKKO... 3 Autoliikenne... 3 Jalankulku

Lisätiedot

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien

Lisätiedot

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Tiehallinto Oulun Tiepiiri 2005 Lähtökohdat ja tavoitteet... 2 Lähtökohdat... 4 Tarkastelu... 10 Johtopäätökset...

Lisätiedot

Alahärmän tieverkkosuunnitelma

Alahärmän tieverkkosuunnitelma Alahärmän tieverkkosuunnitelma Kauhava KAUHAVAN KAUPUNKI ETELÄ-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS ETELÄ-POHJANMAAN LIITTO 2015 2 Alahärmän tieverkkosuunnitelma Kauhava Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Savilahti - Keskusta (Niiralankatu - Tulliportinkatu) yleissuunnitelmaperiaatteiden hyväksyminen nähtävillä oloa varten Va. suunnittelujohtaja

Lisätiedot

Luolala, Aluepelastuslaitoksen asemakaava. Liikenteen toimivuustarkastelu

Luolala, Aluepelastuslaitoksen asemakaava. Liikenteen toimivuustarkastelu NAANTALIN KAUPUNKI Ympäristövirasto Luolala, Aluepelastuslaitoksen asemakaava Liikenteen toimivuustarkastelu 1.9.2009 Liikennesuunnitelma Työ n:o 9052 NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO LUOLALA Aluepelastuslaitoksen

Lisätiedot

VANTAAN AKSELIN ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA TOIMIVUUSTARKASTELUT

VANTAAN AKSELIN ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA TOIMIVUUSTARKASTELUT Ramboll Finland Oy PL 3, Piispanmäentie 5 02241 ESPOO Puh. 020 755 611 Fax 020 755 6202 www.ramboll.fi VANTAAN AKSELIN ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA TOIMIVUUSTARKASTELUT Päivämäärä 23.2.2011 SISÄLTÖ 2 1

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaava-alueen toimivuustarkastelut

Vaalimaan asemakaava-alueen toimivuustarkastelut Vaalimaan asemakaava-alueen toimivuustarkastelut Virolahden kunta 11.2.2016 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut ja tulokset Johtopäätökset Suositellut toimenpiteet 11.2.2016 Page 2 Työn lähtökohdat

Lisätiedot

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE 4.8.2015 SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE LIIKENNE Tarkastus 01 Päivämäärä 4/8/2015 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Tuomas Lehteinen

Lisätiedot

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta 13.10.2011 (Timo Vuoriainen, Tapio Koikkalainen) 27.11.2013 päivitetty Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta Jyväskylän seudulla on useita tärkeitä

Lisätiedot

Liikennesuunnittelu, referenssejä

Liikennesuunnittelu, referenssejä 1 (6) Liikennesuunnittelu, referenssejä Moisio-Kyyhkylän osayleiskaava-alueen ja Kirkonvarkauden asemakaava-alueen liikenneselvitykset, Mikkelin kaupunki, 2013 2014 Mikkeli on Etelä-Savon maakuntakeskus

Lisätiedot

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS 2016 4 1. LÄHTÖKOHDAT JA NYKYTILA 1.1 Suunnittelukohde Suunnittelukohteena on valtatien 2 ja maantien 2444 (Siltatie) eritasoliittymä

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Tiesuunnitelman tarkistaminen Yleisötilaisuus 5.11.2014 Kymen Paviljonki 5.11.2014 1 Hankkeen taustaa Valtatien 12 tieosuudelle on laadittu

Lisätiedot

Nurmi-Sorilan ja Tarastenjärven osayleiskaavat

Nurmi-Sorilan ja Tarastenjärven osayleiskaavat Nurmi-Sorilan ja Tarastenjärven osayleiskaavat - liikennemallitarkastelujen tuloksia Työraportti 18.2.29 1 Johdanto... 2 2 Maankäyttö- ja liikenneverkkovaihtoehdot... 2 2.1 Osa-aluejako ja maankäyttö...

Lisätiedot

Kiteen uusi paloasema

Kiteen uusi paloasema Kiteen uusi paloasema Liittymätarkastelu LUONNOS Juha Korhonen 4.12.2015 Sito Best for Your Environment Paloaseman suunnittelualueen sijainti Liite 5 Liikenneympäristö ja suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

SALON SEUTUTEIDEN ST224 JA ST110 LIITTYMÄTARKASTELUT

SALON SEUTUTEIDEN ST224 JA ST110 LIITTYMÄTARKASTELUT Vastaanottaja Salon kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Maaliskuu, 2015 SALON SEUTUTEIDEN ST224 JA ST110 LIITTYMÄTARKASTELUT kuva: Salon kaupunki SALON SEUTUTEIDEN ST224 JA ST110 LIITTYMÄTARKASTELUT

Lisätiedot

KESKUSTAN KATUJEN LIIKENNEJÄRJESTELYT

KESKUSTAN KATUJEN LIIKENNEJÄRJESTELYT KESKUSTAN KATUJEN LIIKENNEJÄRJESTELYT 1. Liikenteen ja katuverkon nykytilanne Asemanseudun suunnittelu yhteydessä on ennakkoluulottomasti mietitty erilaisia liikennejärjestelyitä. Asema sijaitsee Mariankadun

Lisätiedot

NURMON KAUPAN HANKKEEN LIIKENTEESEEN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

NURMON KAUPAN HANKKEEN LIIKENTEESEEN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI FCG Finnish Consulting Group Oy Ruokakesko Oy / Pohjanmaa NURMON KAUPAN HANKKEEN LIIKENTEESEEN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Raportti Nurmon kaupan alue 19.4.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti

Lisätiedot

Veturitien työnaikaiset järjestelyt Liikenteelliset vaikutukset ja liikenteen toimivuusanalyysi

Veturitien työnaikaiset järjestelyt Liikenteelliset vaikutukset ja liikenteen toimivuusanalyysi Veturitien työnaikaiset järjestelyt Liikenteelliset vaikutukset ja liikenteen toimivuusanalyysi 28.3.2013 Alkusanat Keski-Pasilan kehittämiseen liittyen Veturitie Länsi-Pasilan kohdalla linjataan nykyiseltä

Lisätiedot

Niskanperän liittymäselvitys

Niskanperän liittymäselvitys LAPIN ELY-KESKUS Niskanperän liittymäselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28789 Raportti 1 (7) Saara Aavajoki Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Nykytilanteen liikennejärjestelyt... 1 2.1

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO 27221 17.11.2015 Suunnittelukohde Meritie sijaitsee Vihdin Nummelan taajamassa. Se on yksi pääsisääntuloväylä keskustaan. Meritiellä on kaksi

Lisätiedot

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Syyskuu 2014 VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Liikenneselvitys 1 SISÄLTÖ 1. Lähtökohdat 2 1.1 Liikennöintiselvityksen

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Tiesuunnitelman tarkistaminen Yleisötilaisuus 5.11.2014 Kymen Paviljonki 5.11.2014 1 Hankkeen taustaa Valtatien 12 tieosuudelle on laadittu

Lisätiedot

HEIKKIMÄEN ASEMAKAAVAN LIIKENNESELVITYS

HEIKKIMÄEN ASEMAKAAVAN LIIKENNESELVITYS HEIKKIMÄEN ASEMAKAAVAN LIIKENNESELVITYS 2 Päivämäärä 16.12.2014 Laatija Ramboll Finland Oy, Erica Roselius ja Jukka Räsänen Raportin pohjakartta-aineisto: Heinolan kaupunki ja Logica Suomi Oy, Maanmittauslaitos

Lisätiedot

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Matti Keränen Trafix Oy 22.8.2011 Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Tehtävän kuvaus Tässä muistiossa tarkastellaan Porvoon Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalueiden

Lisätiedot

Tupuri mt110 katuyhteys, Salo

Tupuri mt110 katuyhteys, Salo Liikenneselvitys JLi, JMi, TRa 28.1.2016 2 (18) 28.1.2016 SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 3 2 LIIKENNEMÄÄRÄT JA LIIKENTEEN TOIMIVUUS... 4 2.1 Nykytilanne... 4 2.2 Ennustetilanne yön yli...

Lisätiedot

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIEKSAN KAUPUNKI Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi Selostus LUONNOS, joka päivitetään kaavan edistyessä

Lisätiedot

Valkontie (seututie 178) välillä Petaksentie Solvikintie, Loviisa ALUEVARAUS- SUUNNITELMA. Loviisan kaupunki

Valkontie (seututie 178) välillä Petaksentie Solvikintie, Loviisa ALUEVARAUS- SUUNNITELMA. Loviisan kaupunki Valkontie (seututie 178) välillä Petaksentie Solvikintie, Loviisa ALUEVARAUS- SUUNNITELMA Loviisan kaupunki Marraskuu 2009 ALKUSANAT Seututien 178 eli Valkontien aluevaraussuunnitelma on tehty palvelemaan

Lisätiedot

LIIKENTEEN TOIMIVUUS NUOTTASAARENTIE 5 TOIMENPITEET 2016/04/19

LIIKENTEEN TOIMIVUUS NUOTTASAARENTIE 5 TOIMENPITEET 2016/04/19 LIIKENTEEN TOIMIVUUS NUOTTASAARENTIE 5 TOIMENPITEET TARKASTELUN LÄHTÖKOHDAT TARKASTELUALUE JA LIIKENNEMÄÄRÄT UUSI MAANKÄYTTÖ; NUOTTASAARENTIE 5 VE 0, NYKYTILA MAANKÄYTTÖ LIIKENNE VE 0+, NYKYTILA + MAANKÄYTTÖMUUTOKSET

Lisätiedot

Alberga Business Park / Sokerilinnatie Liikenteen toimivuustarkastelut

Alberga Business Park / Sokerilinnatie Liikenteen toimivuustarkastelut Sivu 1 / 9 Alberga Business Park / Sokerilinnatie Työssä selvitettiin Alberga Business Parkin (ABP) pysäköinnin liikenteellistä toimivuutta aamu- ja iltahuipputunnin aikana. Toimivuustarkastelut tehtiin

Lisätiedot

Keskustan työnaikaisten liikennejärjestelyiden tilannekatsaus ja lähiaikojen toimenpiteet haittojen lieventämiseksi

Keskustan työnaikaisten liikennejärjestelyiden tilannekatsaus ja lähiaikojen toimenpiteet haittojen lieventämiseksi Keskustan työnaikaisten liikennejärjestelyiden tilannekatsaus ja lähiaikojen toimenpiteet haittojen lieventämiseksi 1 SISÄLTÖ 1. Katsaus liikennemäärien kehittymiseen tunnelin avaamisen jälkeen 2. Liikenneverkon

Lisätiedot

HEINIKON YRITYSALUEEN ERITASOLIITTYMÄN ALUE- VARAUSSUUNNITELMA, YLÖJÄRVI

HEINIKON YRITYSALUEEN ERITASOLIITTYMÄN ALUE- VARAUSSUUNNITELMA, YLÖJÄRVI Vastaanottaja Ylöjärven kaupunki Asiakirjatyyppi Aluevaraussuunnitelma Päivämäärä 06/2014 HEINIKON YRITYSALUEEN ERITASOLIITTYMÄN ALUE- VARAUSSUUNNITELMA, YLÖJÄRVI Tarkastus Sari Kirvesniemi Päivämäärä

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu

FCG Finnish Consulting Group Oy ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu 1.11.2011 Liikenneselvitys 1 (3) M. Karttunen Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO

SISÄLLYSLUETTELO OSA A TIESUUNNITELMAN SELOSTUSOSA Tiesuunnitelman sisällysluettelo 29.5.2015 Tiesuunnitelmien yleisesite Hankekortit 29.5.2015 1.2T Tiesuunnitelmaselostus 29.5.2015 1.3T Ehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi

Lisätiedot

Ojalan ja Lamminrahkan alueen yleiskaava

Ojalan ja Lamminrahkan alueen yleiskaava Ojalan ja Lamminrahkan alueen yleiskaava Liikenne-ennuste 1 1. Johdanto Tässä työraportissa esitellyt liikennemallitarkastelut liittyvät Ojalan ja Lamminrahkan alueen yleiskaavan vaikutusten arviointiin.

Lisätiedot

Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie

Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie 1 Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie Tiesuunnitelman esittelytilaisuus 11.2.2013 2013 klo 15.00 16.00. 2 Maantien 3051

Lisätiedot

TEISKONTIEN LIIKENNESUUNNITELMA RAPORTTI

TEISKONTIEN LIIKENNESUUNNITELMA RAPORTTI TEISKONTIEN LIIKENNESUUNNITELMA RAPORTTI 24.2.2014 1 HANKKEEN YLEISESITTELY Tilaajat: Tampereen kaupunki, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Ohjausryhmä:

Lisätiedot

Kaavoitus ja hulevesien hallinta Järvenpäässä. Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula

Kaavoitus ja hulevesien hallinta Järvenpäässä. Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula Kaavoitus ja hulevesien hallinta Järvenpäässä Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula 9.11.2016 9.11.2016 2 Lähtökohdat Järvenpään kaupungin hulevesisuunnitelma Hyväksytty kaupunkikehityslautakunnassa v. 2013

Lisätiedot

Ruskontien toimivuustarkastelut välillä Ahvenisjärventie-Rusko

Ruskontien toimivuustarkastelut välillä Ahvenisjärventie-Rusko 8.5.2008 Ruskontien toimivuustarkastelut välillä Ahvenisjärventie-Rusko Tampereen kaupunki Infrasuunnittelu, Länsi-Suomi PL 40 (Åkerlundinkatu 11 A) 101 TAMPERE Puhelin 020 444 11 Faksi 020 444 4201 2

Lisätiedot

Järvenpään keskustan osayleiskaavan liikenneselvitys

Järvenpään keskustan osayleiskaavan liikenneselvitys Liikenne-ennusteen päivitys ja toimivuustarkastelut MTu / TRa / TSä v.2.0 31.12.2013 2 (31) 31.12.2013 SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 3 1.1 Järvenpään osayleiskaavatyö... 3 1.2 Maankäytön muutokset... 3 1.3

Lisätiedot

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Valtimon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11.10.2011 VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Päivämäärä 11/10/2011 Laatija Jouni Mikkonen Tarkastaja

Lisätiedot

Masalan urheilupuisto, asemakaava (hanke 32101)

Masalan urheilupuisto, asemakaava (hanke 32101) Masalan urheilupuisto, asemakaava (hanke 32101) Selvitys monitoimitalon korttelin (2031) ajoyhteydestä Masalan urheilupuiston asemakaavaehdotuksessa Masalantielle ja Sundsbergintielle sekä niihin liittyviin

Lisätiedot

Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa

Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa Liikenneselvitykset S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NURMEKSEN KAUPUNKI Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa Selostus

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS Sepänkylän osayleiskaava, Mustasaari 2014, päivitetty 02/2016 (liikenne-ennuste, tienimet) SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS 1. SELVITYKSEN SISÄLTÖ JA TAVOITE Tämä liikenneselvitys on osa Sepänkylän

Lisätiedot

Riihimäen kaupunkiseudun maankäytön ja liikkumisen suunnitelma

Riihimäen kaupunkiseudun maankäytön ja liikkumisen suunnitelma seudun maankäytön ja liikkumisen suunnitelma Yhteenveto vaiheista I ja II 6/2016 suunnitelma yhteenveto vaiheista I ja II 1 seudun maankäytön ja liikkumisen suunnitelma I vaihe keskittyi maankäytön ja

Lisätiedot

KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS

KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS 3.6.2014 KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS LIIKENNESELVITYS Tarkastus 03 Päivämäärä 3/6/2014 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Pekka Kuorikoski Hyväksyjä Jukka Räsänen Kuvaus Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

! " # $ % & % ' # " ( # $ " & % ) " ) * # " (

!  # $ % & % ' #  ( # $  & % )  ) * #  ( !!"" ###$%& # !" # $%&% '#" (# $"& % )" )* #"( ' ' ( ( + ( # +! '%)%*# ( ( + (, (+ - (!. (-. (. / (/ / ( +#%%*, +( -" 0,,0& +(( +((! +((+ +( " 0,,0& 6 +(( 6 +((! 6 +((+ 6 +(( ##' 6 +((- "#### %&###! +##

Lisätiedot

Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana Ylistaron yleiskaavaa 2020

Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana Ylistaron yleiskaavaa 2020 FCG Planeko Oy YLISTARO Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana n yleiskaavaa 2020 31.10.2008 1 (9) FCG Planeko Oy 30.10.2008 Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten

Lisätiedot

Liikenneselvitys Ylöjärven kaupunki

Liikenneselvitys Ylöjärven kaupunki Metsäkylän osayleiskaava, Ylöjärvi Liikenneselvitys Ylöjärven kaupunki SYYSKUU 2014 2 (23) Kuva 1. Suunnittelukohteen sijainti liikenneverkolla Ylöjärven keskustan länsipuolella valtatien 3 varressa. Kansikuva:

Lisätiedot

YLIHÄRMÄN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVA LIIKENTEELLINEN ARVIOINTI

YLIHÄRMÄN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVA LIIKENTEELLINEN ARVIOINTI YLIHÄRMÄN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVA LIIKENTEELLINEN ARVIOINTI Projekti Ylihärmän taajaman osayleiskaava Asiakas Kauhavan kaupunki, Jari Leivo Päivämäärä 12.11.2015 Lähettäjä Mikko Uljas Tiedoksi Juha-Matti

Lisätiedot