FSD2041. Nuorten kulutuskulttuurit tietoyhteiskunnassa Koodikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD2041. Nuorten kulutuskulttuurit tietoyhteiskunnassa 2001. Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD2041 Nuorten kulutuskulttuurit tietoyhteiskunnassa 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO

2 c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten kulutuskulttuurit tietoyhteiskunnassa 2001 [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. FSD Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto TAMPEREEN YLIOPISTO puh fax URI: Ladottu L A TEX:lla $ Koodikirjoitin.py :52: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2041. Tutkimusaineisto on merkittävä lähdeviitteisiin kaikissa julkaisuissa, joissa sitä tai sen osaa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai viittausta voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaustieto: Autio, Minna & Wilska, Terhi-Anna: Nuorten kulutuskulttuurit tietoyhteiskunnassa 2001 [elektroninen aineisto]. FSD2041, versio 1.0 ( ). Helsinki: Ympäristöministeriö [tuottaja], Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja], Aineiston arkistoon luovuttajilla ja arkistolla ei ole vastuuta aineiston uudiskäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Arkistolle tulee lähettää tiedot julkaisuista, joissa aineistoa tai siitä luvallisesti otettuja kopioita on hyödynnetty. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo julkaisuista, joissa aineistoa on käytetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Aineistoon mahdollisesti liittyvä kyselylomake on saatavissa erillisenä tiedostona. Tämä koodikirja on tuotettu automaattisesti Python-, L A TEX- ja dvipdfm-ohjelmistoilla. Lähdetiedostoina ovat olleet DDI-kuvailuformaatin mukaiset kuvailutiedostot ja SPSS-tiedostot.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 7 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät A Kyselylomake 185 i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Nuorten kulutuskulttuurit tietoyhteiskunnassa 2001 Aineiston nimi englanniksi: Youth Consumer Cultures in Information Society 2001 Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. 1.2 Sisällön kuvaus Tiedostot Data: suomenkielinen SPSS portable -tiedosto. Data saatavilla myös muissa tiedostoformaateissa. Muu materiaali Kyselylomake: pdf-tiedosto suomeksi Tekijät Autio, Minna (Helsingin yliopisto. Taloustieteen laitos) Wilska, Terhi-Anna (Turun kauppakorkeakoulu. Markkinoinnin laitos) Tutkimusprojekti on Nuorisotutkimusverkoston koordinoima eri yliopistojen yhteishanke. 1

8 1. Aineiston kuvailu Aineiston tekijänoikeudet FSD:n ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. Aineiston luovuttaja Wilska, Terhi-Anna (Turun kauppakorkeakoulu. Markkinoinnin laitos) Aineisto luovutettu arkistoon Asiasanat Internet; koulunkäynti; kulutustottumukset; matkapuhelimet; nuoret; raha; säästäminen; tietotekniikka; tietoyhteiskunta; toimeentulo; työ; ympäristötietoisuus; ympäristöystävälliset tuotteet Tieteenala FSDn sanaston mukainen luokittelu: kuluttajatutkimus; nuorisotutkimus; sosiologia; taloustiede; tietoyhteiskuntatutkimus; ympäristöntutkimus CESSDAn sanaston mukainen luokittelu: kulutus ja kuluttajakäyttäytyminen; nuoret; tietoyhteiskunta (myös internetin käyttö) Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Yksittäiset aineistot Yksittäisiin aineistoihin on luokiteltu ne aineistot, jotka eivät kuulu mihinkään sarjaan. Sisällönkuvaus Tutkimus on osa Ympäristöministeriön KESTY-ohjelmaa (Tietoyhteiskunta ja kestävä kehitys).tutkimuksessa kartoitettiin noin vuotiaiden nuorten suhtautumista kulutukseen, tietoyhteiskuntaan kommunikaatioteknologiaan ja kulutuksen ympäristövaikutuksiin. Vastaajilta kysyttiin myös heidän toimeentulostaan ja rahan käytöstään. Työhön, rahaan ja kulutukseen liittyen vastaajilta tiedusteltiin, kuinka paljon he tienaavat omalla työllään, kuinka paljon heillä jää rahaan omaan vapaa-ajan käyttöön ja säästöön. Vastaajat kertoivat, kuinka paljon heidän vanhempansa tukevat heitä taloudellisesti ja kuinka paljon vanhemmat vaikuttavat vastaajien kulutukseen. 2

9 1.3. Aineiston rakenne ja keruu Kännykkään ja tietoyhteiskuntaan liittyen vastaajilta kysyttiin kuinka mones puhelin heillä on käytössä ja kuinka aktiivisesti he kännykkää ja sen erilaisia lisäpalveluja (esimerkiksi palvelun maksaminen kännykällä, logot, soittoäänet) käyttävät. Myös Internetin käyttöä kartoitettiin. Vastaajien suhtautumista tietotekniikkaan ja tietoyhteiskuntakehitykseen kartoitettiin erilaisilla asenneväittämillä. Ympäristön ja kulutuksen suhdetta selvitettiin. Vastaajilta kysyttiin, kuinka usein he ostavat luomu-, reilun kaupan- ja ympäristömerkittyjä tuotteita ja käytettyjä tavaroita. Vastaajat kertoivat kuinka suuri vaikutus ympäristönäkökohdilla on heidän kulutuspäätöksiinsä. Lisäksi vastaajien yleisiä ympäristöasenteita kartoitettiin asenneväittämillä. Vastaajia pyydettiin kertomaan kotiensa varustelutasosta. Vastaajat kertoivat onko heillä esimerkiksi autoa, digitaalikameraa, televisiota, matkapuhelinta ja niin edelleen. Edelleen kysyttiin erilaisten maksullisten palvelujen (elokuvat, taksin käyttö, ulkomaanmatkat, konsertit jne.) käytöstä. Taustamuuttujina olivat vastaajan sukupuoli, ikä, asuinpaikka, asumismuoto, sisarusten ja kotona asuvien sisarusten lukumäärä, kotitalouden koko yhteensä sekä vanhempien koulutustaso ja ammatti. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Kohdemaa: Suomi Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkö: Henkilö Perusjoukko/otos: Suomen lukioissa ja muissa keskiasteen oppilaitoksissa opiskelevat noin vuotiaat nuoret Aineistonkeruun ajankohta: Aineiston kerääjät: Autio, Minna (Helsingin yliopisto. Taloustieteen laitos); Wilska, Terhi- Anna (Turun kauppakorkeakoulu. Markkinoinnin laitos) Aineiston tuottajat: Ympäristöministeriö Keruumenetelmä: Ohjattu lomakekysely Keruuväline: Strukturoitu kyselylomake Aineiston ajallinen kattavuus: 2001 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 314 muuttujaa ja 637 havaintoa. Otantamenetelmä: Harkinnanvarainen näyte 3

10 1. Aineiston kuvailu 1.4 Aineiston käyttö Aineiston käytössä huomioitavaa Aineisto ei sisällä muu, mikä -kysymysten vastauksia. Aineistosta on poistettu tietoarkistossa koulumuuttuja ja siihen on lisätty koulutyyppimuuttuja. Julkaisut Autio, Minna & Heinonen, Visa (2002). Nuorten kulutuksen moraali ja moraalitalous. Teoksessa: Autio, Minna & Eresmaa, Ilppo & Heinonen, Visa & Koljonen, Virpi & Paju, Petri & Wilska, Terhi-Anna: Pakko riittää. Näkökulmia nuorten maksuhäiriöihin ja kulutukseen, Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja; 24. Autio, Minna (2004). Kohti runsauden sukupolvea Teoksessa: Ihanne ja todellisuus: näkökulmia kulutuksen muutokseen (toim. Kirsti Alhqvist & Anu Raijas). Helsinki: Tilastokeskus. Wilska, Terhi-Anna (2002). Young Consumers in Today s Finland. Teoksessa: Tendenser i Unges Forbrugeradfaerd og ungdomskultur - betydningen for forbrugerinformation målrettet unge. Copenhagen: Nordisk Ministerråd. TemaNord 2002:537. Wilska, Terhi-Anna & Virtanen, Taru (2002). Tyylittelyä ja tiukkaa taloutta: nuorten kulutuksen ja toimeentulon kehitys 1960-luvulta nykypäivään. Teoksessa: Nuorisopolitiikka Suomessa 1960-luvulta 2000-luvulle. (toim. Heikki Silvennoinen). Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto & Nuorisoasiainneuvottelukunta & Opetusministeriö. Julkaisuja / Nuorisotutkimusseura; 29 & Julkaisuja / Nuora; 25. Wilska, Terhi-Anna (2003). Mobile Phone Use as part of Young People s Consumption Styles. Journal of Consumer Policy, Vol. 26: Autio, Minna & Wilska, Terhi-Anna (2005) Young People in Knowledge Society - Possibilities to Fulfil Ecological Goals. Progress in Industrial Ecology. An International Journal 2(3/4), Autio, Minna & Wilska, Terhi-Anna (2003). Vihertävät tytöt ja vastuuttomat pojat - nuorten kuluttajien ympäristöasenteet. Nuorisotutkimus 21(2), Wilska, Terhi-Anna (2002). Uusi teknologia nuorten taloudessa. Teoksessa: Tieteellisen sosiologian puolesta (toim. Toivonen T). Turku: Turun kauppakorkeakoulu. Publications of The Turku School of Economics and Business Administration. Serie KR: Wilska, Terhi-Anna (2002). Laiteniilot ja perässähiihtäjät. Nuorten kulutustyylit ja teknologiasuuntautuminen. Teoksessa: Autio, Minna & Eresmaa, Ilppo & Heinonen, Visa & Koljonen, Virpi & Paju, Petri & Wilska, Terhi-Anna: Pakko riittää. Näkökulmia nuorten maksuhäiriöihin ja kulutukseen. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja / Nuorisotutkimusseura; 24. Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa 4

11 1.4. Aineiston käyttö Käytön ja kuvailun oheismateriaalit Wilska, Terhi-Anna & Autio, Minna (2002). Nuorten kulutuskulttuurit tietoyhteiskunnan murroksessa - Raportti kouluille toteutetusta lomakekyselystä. Nuoristotutkimusverkosto (Julkaisematon raportti). Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. Käyttörajoitukset Aineistoa luovutetaan tieteelliseen tutkimus- ja opetuskäyttöön; FSD:n lupamenettely. 5

12

13 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 637 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 637 minimi 1.00 maksimi 1.00 keskiarvo 1.00 keskihajonta

14 2. Muuttujat [FSD_PRO] Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. A (ks. koodikirja) 1 B (ks. koodikirja) C (dataa ei ole tarkastettu FSD:ssä) [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 637 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [KOTYYPPI] Koulutyyppi (lisätty FSD:ssä) Koulutyyppi (lisätty FSD:ssä) lukio kauppaoppilaitos (taulukko jatkuu seur. sivulla) 8

15 Q3 (taulukko jatkuu ed. sivulta) palvelualojen oppilaitos [Q1] Vastaajan sukupuoli Oletko tyttö poika [Q2] Vastaajan ikä (vuotta) Minkä ikäinen olet? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 635 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 1.98 [Q3] Vastaajan asuinpaikka Asutko 9

16 2. Muuttujat kaupungissa/taajama-alueella maaseudulla tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4] Vastaajan asumismuoto Asutko vanhempien/vanhemman kanssa omassa taloudessa sekä että (esim. opiskelupaikkakunnalla omassa) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5_1] Onko sinulla sisaruksia? Onko sinulla sisaruksia? kyllä ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5_1_1] Vastaajan sisarusten lukumäärä lukumäärä Kuvailevat tunnusluvut 10

17 Q7 tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 582 minimi 1.00 maksimi keskiarvo 2.22 keskihajonta 1.77 [Q5_2] Vastaajan kotona asuvien sisarusten lukumäärä joista kotona asuvia, lukumäärä Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 554 minimi 0.00 maksimi keskiarvo 1.41 keskihajonta 1.59 [Q6] Vastaajan kotitaloudessa asuvien henkilöiden lukumäärä Montako henkilöä kaiken kaikkiaan asuu kotitaloudessasi? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 614 minimi 1.00 maksimi keskiarvo 3.88 keskihajonta 1.72 [Q7] Vastaajan isän ammatillinen koulutustaso Mikä on isäsi ammatillinen koulutustaso? 11

18 2. Muuttujat ei ammatillista koulutusta ammattikoulu tai ammattikurssi opistotason koulutus korkeakoulututkinto muu, mikä? en tiedä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8] Vastaajan äidin ammatillinen koulutustaso Mikä on äitisi ammatillinen koulutustaso? ei ammatillista koulutusta ammattikoulu tai ammattikurssi opistotason koulutus korkeakoulututkinto muu, mikä? en tiedä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9] Vastaajan isän ammatti (avokysymys) Mikä on/oli isäsi ammatti? (avokysymys) yrittäjä ylempi toimihenkilö alempi toimihenkilö työntekijä eläkkeellä/työtön/kotiäiti tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 12

19 Q11 (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q10] Vastaajan äidin ammatti (avokysymys) Mikä on/oli äitisi ammatti? (avokysymys) yrittäjä ylempi toimihenkilö alempi toimihenkilö työntekijä eläkkeellä/työtön/kotiäiti tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11] Käytkö töissä koulunkäynnin ohella? Käytkö töissä koulunkäynnin ohessa? (ei lasketa mahdollista pakollista työharjoittelua) säännöllisesti satunnaisesti, mutta ympäri vuoden vain loma-aikoina/kesätöissä en käy töissä (paitsi mahd. työharjoittelussa) en käy töissä lainkaan eikä koulutukseeni kuulu työharjoittelua tieto puuttuu (SYSMIS)

20 2. Muuttujat [Q11_1] Kuinka monta tuntia viikossa työskentelee, jos käy töissä säännöllisesti? säännöllisesti, noin...tuntia viikossa Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 73 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta 7.68 [Q12] Vastaajan bruttoansiotulot/vuosi (mk) Paljonko arvioit ansaitsevasi omalla työnteollasi vuodessa ennen veroja (brutto)? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 405 minimi 0.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q13] Saatko valtion opintotukea? Saatko valtion opintotukea? kyllä en (taulukko jatkuu seur. sivulla) 14

21 Q16 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14] Oletko ottanut opintolainaa? Oletko ottanut opintolainaa? kyllä en tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15] Saatko kotoasi tai sukulaisiltasi taskurahaa? Saatko kotoasi tai sukulaisiltasi taskurahaa? kyllä en tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16] Joutuuko tekemään kotitöitä taskurahan eteen? Jos saat taskurahaa, joudutko tekemään niiden eteen kotitöitä tms.? 15

22 2. Muuttujat kyllä en tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17_1] Taskurahaa kuukaudessa (mk) Jos saat taskurahaa, paljonko saat kuukaudessa? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 412 minimi 0.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q17_2] Taskurahaa viikossa (mk) TAI viikossa? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 119 minimi 0.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q18] Paljonko jää rahaa omaan vapaa-ajan käyttöön kuukaudessa (mk)? Paljonko sinulla jää keskimäärin rahaa omaan vapaa-ajan käyttöön kuukaudessa? Kuvailevat tunnusluvut 16

23 Q19B tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 543 minimi 0.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q19A] Kuinka suuren osan vanhemmat kustantavat: Asumisesta? Kuinka suuren osan vanhempasi arviolta kustantavat suoraan seuraavista kuluista. (Vanhemmilta ym. saatuja taskurahoja ei oteta tässä huomioon). Jos sinulla ei ole menoerää, jätä vastaamatta. Asumisesta? Kaiken Suurimman osan Puolet Vähän Ei lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19B] Kuinka suuren osan vanhemmat kustantavat: Ruoasta? Kuinka suuren osan vanhempasi arviolta kustantavat suoraan seuraavista kuluista. (Vanhemmilta ym. saatuja taskurahoja ei oteta tässä huomioon). Jos sinulla ei ole menoerää, jätä vastaamatta. Ruoasta? 17

24 2. Muuttujat Kaiken Suurimman osan Puolet Vähän Ei lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19C] Kuinka suuren osan vanhemmat kustantavat: Terveydenhoidosta? Kuinka suuren osan vanhempasi arviolta kustantavat suoraan seuraavista kuluista. (Vanhemmilta ym. saatuja taskurahoja ei oteta tässä huomioon). Jos sinulla ei ole menoerää, jätä vastaamatta. Terveydenhoidosta? Kaiken Suurimman osan Puolet Vähän Ei lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19D] Kuinka suuren osan vanhemmat kustantavat: Vaatteista? Kuinka suuren osan vanhempasi arviolta kustantavat suoraan seuraavista kuluista. (Vanhemmilta ym. saatuja taskurahoja ei oteta tässä huomioon). Jos sinulla ei ole menoerää, jätä vastaamatta. Vaatteista? 18

25 Q19F Kaiken Suurimman osan Puolet Vähän Ei lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19E] Kuinka suuren osan vanhemmat kustantavat: Auto/liikennekuluista? Kuinka suuren osan vanhempasi arviolta kustantavat suoraan seuraavista kuluista. (Vanhemmilta ym. saatuja taskurahoja ei oteta tässä huomioon). Jos sinulla ei ole menoerää, jätä vastaamatta. Auto/liikennekuluista? Kaiken Suurimman osan Puolet Vähän Ei lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19F] Kuinka suuren osan vanhemmat kustantavat: Matkapuhelinkuluista? Kuinka suuren osan vanhempasi arviolta kustantavat suoraan seuraavista kuluista. (Vanhemmilta ym. saatuja taskurahoja ei oteta tässä huomioon). Jos sinulla ei ole menoerää, jätä vastaamatta. 19

26 2. Muuttujat Matkapuhelinkuluista? Kaiken Suurimman osan Puolet Vähän Ei lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19G] Kuinka suuren osan vanhemmat kustantavat: Opiskelusta? Kuinka suuren osan vanhempasi arviolta kustantavat suoraan seuraavista kuluista. (Vanhemmilta ym. saatuja taskurahoja ei oteta tässä huomioon). Jos sinulla ei ole menoerää, jätä vastaamatta. Opiskelusta? Kaiken Suurimman osan Puolet Vähän Ei lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19H] Kuinka suuren osan vanhemmat kustantavat: Harrastuksista? Kuinka suuren osan vanhempasi arviolta kustantavat suoraan seuraavista kuluista. (Vanhemmilta ym. saatuja taskurahoja ei oteta tässä huomioon). Jos sinulla ei ole menoerää, jätä vastaamatta. 20

27 Q19I Harrastuksista? Kaiken Suurimman osan Puolet Vähän Ei lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19I] Kuinka suuren osan vanhemmat kustantavat: Kauneudenhoidosta ja hygieniasta? Kuinka suuren osan vanhempasi arviolta kustantavat suoraan seuraavista kuluista. (Vanhemmilta ym. saatuja taskurahoja ei oteta tässä huomioon). Jos sinulla ei ole menoerää, jätä vastaamatta. Kauneudenhoidosta ja hygieniasta? Kaiken Suurimman osan Puolet Vähän Ei lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS)

28 2. Muuttujat [Q19J] Kuinka suuren osan vanhemmat kustantavat: Ulkona käymisestä? Kuinka suuren osan vanhempasi arviolta kustantavat suoraan seuraavista kuluista. (Vanhemmilta ym. saatuja taskurahoja ei oteta tässä huomioon). Jos sinulla ei ole menoerää, jätä vastaamatta. Ulkona käymisestä? Kaiken Suurimman osan Puolet Vähän Ei lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19K] Kuinka suuren osan vanhemmat kustantavat: Matkailusta? Kuinka suuren osan vanhempasi arviolta kustantavat suoraan seuraavista kuluista. (Vanhemmilta ym. saatuja taskurahoja ei oteta tässä huomioon). Jos sinulla ei ole menoerää, jätä vastaamatta. Matkailusta? Kaiken Suurimman osan Puolet Vähän (taulukko jatkuu seur. sivulla) 22

29 Q22 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Ei lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20] Seuraavatko vanhempasi rahankäyttöäsi? Seuraavatko vanhempasi rahankäyttöäsi? jatkuvasti usein joskus harvoin ei koskaan [Q21] Pyrkivätkö vanhempasi vaikuttamaan kulutukseesi/ostoksiisi? Pyrkivätkö vanhempasi vaikuttamaan kulutukseesi/ostoksiisi? jatkuvasti usein joskus harvoin ei koskaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q22] Pystytkö itse vaikuttamaan vanhempiesi kulutukseen/ostoksiin? Pystytkö itse vaikuttamaan vanhempiesi kulutukseen/ostoksiin? 23

30 2. Muuttujat hyvin paljon paljon jonkin verran vähän en yhtään tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23_1] Ostossa vanhemmat kuuntelevat mielipidettä: ruoka+taloustavarat (avokysymys) Millaisten tavaroiden ostamisessa vanhempasi kuuntelevat mielipidettäsi? ruoka+taloustavarat (avokysymys) Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23_2] Ostossa vanhemmat kuuntelevat mielipidettä: huonekalut+sisustus (avokysymys) Millaisten tavaroiden ostamisessa vanhempasi kuuntelevat mielipidettäsi? huonekalut+sisustus (avokysymys) 24

31 Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) Q23_4 [Q23_3] Ostossa vanhemmat kuuntelevat mielipidettä: vaatteet (avokysymys) Millaisten tavaroiden ostamisessa vanhempasi kuuntelevat mielipidettäsi? vaatteet (avokysymys) Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23_4] Ostossa vanhemmat kuuntelevat mielipidettä: tietokone+viihdeelektroniikka (avokysymys) Millaisten tavaroiden ostamisessa vanhempasi kuuntelevat mielipidettäsi? tietokone+viihde-elektroniikka (avokysymys) Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 25

32 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23_5] Ostossa vanhemmat kuuntelevat mielipidettä: muut kodin kestokulutustavarat (avokysymys) Millaisten tavaroiden ostamisessa vanhempasi kuuntelevat mielipidettäsi? muut kodin kestokulutustavarat (avokysymys) Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23_6] Ostossa vanhemmat kuuntelevat mielipidettä: oma kulutus (sis. harrastukset)(avokysymys) Millaisten tavaroiden ostamisessa vanhempasi kuuntelevat mielipidettäsi? oma kulutus (sis. harrastukset)(avokysymys) Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 26

33 Q25 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q24] Kuinka paljon perheellä käytössä rahaa? Onko perheelläsi/vanhemmillasi käsityksesi mukaan käytössään rahaa? hyvin paljon paljon kohtuullisesti niukasti hyvin niukasti tieto puuttuu (SYSMIS) [Q25] Kuinka paljon itsellä käytössä rahaa? Onko sinulla itselläsi mielestäsi käytössä rahaa? hyvin paljon paljon kohtuullisesti niukasti hyvin niukasti tieto puuttuu (SYSMIS)

34 2. Muuttujat [Q26_1] Suurin henk.koht. kulutuserä: vaatteet (avokysymys) Mainitse 3-5 markkamääräisesti suurinta henkilökohtaista kulutuserääsi suuruusjärjestyksessä (esim. kännykkä, vaatteet, matkailu, alkoholi, makeiset tms.) vaatteet (avokysymys) Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q26_2] Suurin henk.koht. kulutuserä: matkapuhelin (avokysymys) Mainitse 3-5 markkamääräisesti suurinta henkilökohtaista kulutuserääsi suuruusjärjestyksessä (esim. kännykkä, vaatteet, matkailu, alkoholi, makeiset tms.) matkapuhelin (avokysymys) Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q26_3] Suurin henk.koht. kulutuserä: alkoholi (avokysymys) Mainitse 3-5 markkamääräisesti suurinta henkilökohtaista kulutuserääsi suuruusjärjestyksessä (esim. kännykkä, vaatteet, matkailu, alkoholi, makeiset tms.) 28

35 Q26_5 alkoholi (avokysymys) Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q26_4] Suurin henk.koht. kulutuserä: matkailu (avokysymys) Mainitse 3-5 markkamääräisesti suurinta henkilökohtaista kulutuserääsi suuruusjärjestyksessä (esim. kännykkä, vaatteet, matkailu, alkoholi, makeiset tms.) matkailu (avokysymys) Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q26_5] Suurin henk.koht. kulutuserä: makeiset, juomat, sipsit ym (avokysymys) Mainitse 3-5 markkamääräisesti suurinta henkilökohtaista kulutuserääsi suuruusjärjestyksessä (esim. kännykkä, vaatteet, matkailu, alkoholi, makeiset tms.) makeiset, juomat, sipsit ym (avokysymys) 29

36 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q26_6] Suurin henk.koht. kulutuserä: harrastuk.,lehdet, lemmikit, soittimet (avokysymys) Mainitse 3-5 markkamääräisesti suurinta henkilökohtaista kulutuserääsi suuruusjärjestyksessä (esim. kännykkä, vaatteet, matkailu, alkoholi, makeiset tms.) harrastuk.,lehdet, lemmikit, soittimet (avokysymys) Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q26_7] Suurin henk.koht. kulutuserä: ulkona syönti, roskaruoka (avokysymys) Mainitse 3-5 markkamääräisesti suurinta henkilökohtaista kulutuserääsi suuruusjärjestyksessä (esim. kännykkä, vaatteet, matkailu, alkoholi, makeiset tms.) ulkona syönti, roskaruoka (avokysymys) 30

37 Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) Q26_9 [Q26_8] Suurin henk.koht. kulutuserä: huvittelu, elokuvat, uhkapelit, veikkaus (avokysymys) Mainitse 3-5 markkamääräisesti suurinta henkilökohtaista kulutuserääsi suuruusjärjestyksessä (esim. kännykkä, vaatteet, matkailu, alkoholi, makeiset tms.) huvittelu, elokuvat, uhkapelit, veikkaus (avokysymys) Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q26_9] Suurin henk.koht. kulutuserä: elektroniikka, vahvistimet yms. (avokysymys) Mainitse 3-5 markkamääräisesti suurinta henkilökohtaista kulutuserääsi suuruusjärjestyksessä (esim. kännykkä, vaatteet, matkailu, alkoholi, makeiset tms.) elektroniikka, vahvistimet yms. (avokysymys) 31

38 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q26_10] Suurin henk.koht. kulutuserä: tietokone+oheislaitteet (avokysymys) Mainitse 3-5 markkamääräisesti suurinta henkilökohtaista kulutuserääsi suuruusjärjestyksessä (esim. kännykkä, vaatteet, matkailu, alkoholi, makeiset tms.) tietokone+oheislaitteet (avokysymys) Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q26_11] Suurin henk.koht. kulutuserä: musiikki (levyt, kasetit) (avokysymys) Mainitse 3-5 markkamääräisesti suurinta henkilökohtaista kulutuserääsi suuruusjärjestyksessä (esim. kännykkä, vaatteet, matkailu, alkoholi, makeiset tms.) musiikki (levyt, kasetit) (avokysymys) 32

39 Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) Q26_13 [Q26_12] Suurin henk.koht. kulutuserä: tupakkatuotteet (avokysymys) Mainitse 3-5 markkamääräisesti suurinta henkilökohtaista kulutuserääsi suuruusjärjestyksessä (esim. kännykkä, vaatteet, matkailu, alkoholi, makeiset tms.) tupakkatuotteet (avokysymys) Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q26_13] Suurin henk.koht. kulutuserä: auto, bensa, kulkuneuvot, liikenne (avokysymys) Mainitse 3-5 markkamääräisesti suurinta henkilökohtaista kulutuserääsi suuruusjärjestyksessä (esim. kännykkä, vaatteet, matkailu, alkoholi, makeiset tms.) auto, bensa, kulkuneuvot, liikenne (avokysymys) Ei mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 33

40 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q26_14] Suurin henk.koht. kulutuserä: opiskelu, ajokortti (avokysymys) Mainitse 3-5 markkamääräisesti suurinta henkilökohtaista kulutuserääsi suuruusjärjestyksessä (esim. kännykkä, vaatteet, matkailu, alkoholi, makeiset tms.) opiskelu, ajokortti (avokysymys) Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q26_15] Suurin henk.koht. kulutuserä: meikit, korut, kauneudenhoito, hygienia (avokysymys) Mainitse 3-5 markkamääräisesti suurinta henkilökohtaista kulutuserääsi suuruusjärjestyksessä (esim. kännykkä, vaatteet, matkailu, alkoholi, makeiset tms.) meikit, korut, kauneudenhoito, hygienia (avokysymys) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 34

41 Q26_17 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q26_16] Suurin henk.koht. kulutuserä: asuminen, kotital. kalustus, muut laskut (avokysymys) Mainitse 3-5 markkamääräisesti suurinta henkilökohtaista kulutuserääsi suuruusjärjestyksessä (esim. kännykkä, vaatteet, matkailu, alkoholi, makeiset tms.) asuminen, kotital. kalustus, muut laskut (avokysymys) Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q26_17] Suurin henk.koht. kulutuserä: ruoka (oma talous) (avokysymys) Mainitse 3-5 markkamääräisesti suurinta henkilökohtaista kulutuserääsi suuruusjärjestyksessä (esim. kännykkä, vaatteet, matkailu, alkoholi, makeiset tms.) ruoka (oma talous) (avokysymys) 35

42 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q27] Jääkö sinulle rahaa säästöön kulutuksen jälkeen? Jääkö sinulle rahaa säästöön kulutuksen jälkeen? usein joskus ei koskaan [Q28] Säästätkö nyt johonkin tavoitteeseen? Säästätkö nyt johonkin tavoitteeseen? kyllä en tieto puuttuu (SYSMIS) [Q28_1] Säästää: matka (avokysymys) Säästätkö nyt johonkin tavoitteeseen? matka (avokysymys) 36

43 Q28_3 Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q28_2] Säästää: tietokone+viihde-elektroniikka (avokysymys) Säästätkö nyt johonkin tavoitteeseen? tietokone+viihde-elektroniikka (avokysymys) Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q28_3] Säästää: juhlat, festarit (avokysymys) Säästätkö nyt johonkin tavoitteeseen? juhlat, festarit (avokysymys) Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 37

44 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q28_4] Säästää: auto, ajokortti (avokysymys) Säästätkö nyt johonkin tavoitteeseen? auto, ajokortti (avokysymys) Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q28_5] Säästää: muu (avokysymys) Säästätkö nyt johonkin tavoitteeseen? muu (avokysymys) Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

45 Q29_2 [Q29] Onko tehnyt suuria henkilökohtaisia hankintoja viim. 12 kk aikana? Oletko tehnyt/onko sinulle tehty henkilökohtaisia isoja hankintoja (yli 1000 mk) viimeisen 12 kk:n aikana? kyllä en tieto puuttuu (SYSMIS) [Q29_1] Suuri henk.koht. hankinta: vaatteet (avokysymys) Oletko tehnyt/onko sinulle tehty henkilökohtaisia isoja hankintoja (yli 1000 mk) viimeisen 12 kk:n aikana? Kyllä, mitä? vaatteet (avokysymys) Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q29_2] Suuri henk.koht. hankinta: viihde-elektroniikka (avokysymys) Oletko tehnyt/onko sinulle tehty henkilökohtaisia isoja hankintoja (yli 1000 mk) viimeisen 12 kk:n aikana? Kyllä, mitä? viihde-elektroniikka (avokysymys) 39

46 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q29_3] Suuri henk.koht. hankinta: tietokoneet+oheislaitteet (avokysymys) Oletko tehnyt/onko sinulle tehty henkilökohtaisia isoja hankintoja (yli 1000 mk) viimeisen 12 kk:n aikana? Kyllä, mitä? tietokoneet+oheislaitteet (avokysymys) Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q29_4] Suuri henk.koht. hankinta: harrastusvälineet (avokysymys) Oletko tehnyt/onko sinulle tehty henkilökohtaisia isoja hankintoja (yli 1000 mk) viimeisen 12 kk:n aikana? Kyllä, mitä? harrastusvälineet (avokysymys) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 40

47 Q29_6 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q29_5] Suuri henk.koht. hankinta: matkat (avokysymys) Oletko tehnyt/onko sinulle tehty henkilökohtaisia isoja hankintoja (yli 1000 mk) viimeisen 12 kk:n aikana? Kyllä, mitä? matkat (avokysymys) Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q29_6] Suuri henk.koht. hankinta: ajokortti (avokysymys) Oletko tehnyt/onko sinulle tehty henkilökohtaisia isoja hankintoja (yli 1000 mk) viimeisen 12 kk:n aikana? Kyllä, mitä? ajokortti (avokysymys) 41

48 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q29_7] Suuri henk.koht. hankinta: kulkuvälineet (avokysymys) Oletko tehnyt/onko sinulle tehty henkilökohtaisia isoja hankintoja (yli 1000 mk) viimeisen 12 kk:n aikana? Kyllä, mitä? kulkuvälineet (avokysymys) Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q29_8] Suuri henk.koht. hankinta: kodin sisustus+tarvikkeet (avokysymys) Oletko tehnyt/onko sinulle tehty henkilökohtaisia isoja hankintoja (yli 1000 mk) viimeisen 12 kk:n aikana? Kyllä, mitä? kodin sisustus+tarvikkeet (avokysymys) Ei mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 42

49 Q30 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q29_10] Suuri henk.koht. hankinta: muu (avokysymys) Oletko tehnyt/onko sinulle tehty henkilökohtaisia isoja hankintoja (yli 1000 mk) viimeisen 12 kk:n aikana? Kyllä, mitä? muu (avokysymys) Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q30] Kuinka kauan omistanut matkapuhelimen (kuukautta)? Kysymyksen esiteksti jätä väiin kysymykset 30-37, jos et omista etkä käytä matkapuhelinta Kuinka kauan olet omistanut matkapuhelin tai säännöllisesti käyttänyt sitä? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 584 minimi 1.00 (taulukko jatkuu seur. sivulla) 43

50 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tunnusluku arvo maksimi keskiarvo keskihajonta [Q31] Monesko matkapuhelin on käytössä? Monesko matkapuhelin sinulla tällä hetkellä on käytössäsi? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 585 minimi 1.00 maksimi 9.00 keskiarvo 2.16 keskihajonta 1.23 [Q32] Minkä suuruisia puhelinlaskut ovat (mk/kk)? Minkä suuruisia puhelinlaskut ovat keskimäärin... mk/kk? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 578 minimi 2.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q33] Käytätkö saldorajoitinta? Käytätkö saldorajoitinta? 44

51 kyllä en tieto puuttuu (SYSMIS) Q34B [Q34A] Mitä matkapuhelimen lisäpalveluja käyttää: puhelunsiirtoa? Käytätkö matkapuhelimen seuraavia lisäominaisuuksia ja -palveluja? puhelunsiirtoa? kyllä en tieto puuttuu (SYSMIS) [Q34B] Mitä matkapuhelimen lisäpalveluja käyttää: välipuhelua? Käytätkö matkapuhelimen seuraavia lisäominaisuuksia ja -palveluja? välipuhelua? kyllä en tieto puuttuu (SYSMIS)

52 2. Muuttujat [Q34C] Mitä matkapuhelimen lisäpalveluja käyttää: kotisoittoa tai -linjaa? Käytätkö matkapuhelimen seuraavia lisäominaisuuksia ja -palveluja? kotisoittoa tai -linjaa? kyllä en tieto puuttuu (SYSMIS) [Q34D] Mitä matkapuhelimen lisäpalveluja käyttää: vastaajaa? Käytätkö matkapuhelimen seuraavia lisäominaisuuksia ja -palveluja? vastaajaa? kyllä en tieto puuttuu (SYSMIS) [Q34E] Mitä matkapuhelimen lisäpalveluja käyttää: tekstiviestiä? Käytätkö matkapuhelimen seuraavia lisäominaisuuksia ja -palveluja? 46

53 Q34G tekstiviestiä? kyllä en tieto puuttuu (SYSMIS) [Q34F] Mitä matkapuhelimen lisäpalveluja käyttää: ryhmätekstiviestiä? Käytätkö matkapuhelimen seuraavia lisäominaisuuksia ja -palveluja? ryhmätekstiviestiä? kyllä en tieto puuttuu (SYSMIS) [Q34G] Mitä matkapuhelimen lisäpalveluja käyttää: herätyskelloa, kalenteria tai laskinta? Käytätkö matkapuhelimen seuraavia lisäominaisuuksia ja -palveluja? herätyskelloa, kalenteria tai laskinta? 47

54 2. Muuttujat kyllä en tieto puuttuu (SYSMIS) [Q34H] Mitä matkapuhelimen lisäpalveluja käyttää: uusia logoja ja soittoääniä? Käytätkö matkapuhelimen seuraavia lisäominaisuuksia ja -palveluja? uusia logoja ja soittoääniä? kyllä en tieto puuttuu (SYSMIS) [Q34I] Mitä matkapuhelimen lisäpalveluja käyttää: maksullisia tekstiviestipalveluja? Käytätkö matkapuhelimen seuraavia lisäominaisuuksia ja -palveluja? maksullisia tekstiviestipalveluja? kyllä en (taulukko jatkuu seur. sivulla) 48

55 Q34K (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q34J] Mitä matkapuhelimen lisäpalveluja käyttää: numerotiedustelun yhdistämispalvelua? Käytätkö matkapuhelimen seuraavia lisäominaisuuksia ja -palveluja? numerotiedustelun yhdistämispalvelua? kyllä en tieto puuttuu (SYSMIS) [Q34K] Mitä matkapuhelimen lisäpalveluja käyttää: ilmoitusta sähköpostin saapumisesta? Käytätkö matkapuhelimen seuraavia lisäominaisuuksia ja -palveluja? ilmoitusta sähköpostin saapumisesta? kyllä en (taulukko jatkuu seur. sivulla) 49

56 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q34L] Mitä matkapuhelimen lisäpalveluja käyttää: tavaran/palvelun maksamista kännykällä? Käytätkö matkapuhelimen seuraavia lisäominaisuuksia ja -palveluja? tavaran/palvelun maksamista kännykällä? kyllä en tieto puuttuu (SYSMIS) [Q34M] Mitä matkapuhelimen lisäpalveluja käyttää: muuta (mitä)? Käytätkö matkapuhelimen seuraavia lisäominaisuuksia ja -palveluja? muuta (mitä)? kyllä en tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 50

57 Q36_1 (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q35_1] Monta puhelua saa päivässä? Montako puhelua saat keskimäärin päivässä? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 579 minimi 0.00 maksimi keskiarvo 3.53 keskihajonta 2.92 [Q35_2] Monta puhelua soittaa itse? montako soitat itse? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 578 minimi 0.00 maksimi keskiarvo 2.80 keskihajonta 2.48 [Q36_1] Monta tekstiviestiä saa päivässä? Montako tekstiviestiä saat keskimäärin päivässä? Kuvailevat tunnusluvut 51

58 2. Muuttujat tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 577 minimi 0.00 maksimi keskiarvo 3.40 keskihajonta 3.13 [Q36_2] Monta tekstiviestiä lähettää päivässä? montako lähetät itse? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 575 minimi 0.00 maksimi keskiarvo 3.01 keskihajonta 2.46 [Q37A] Kännykän käyttö: tärkeä vain yhteydenpidon kannalta Miten seuraavat väitteet kuvaavat matkapuhelimen käyttöäsi? Kännykkä on tärkeä vain yhteydenpidon ja asioiden järjestelyn kannalta. Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa, eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS)

59 [Q37B] Kännykän käyttö: soittelen usein huvikseni ilman erityistä asiaa Miten seuraavat väitteet kuvaavat matkapuhelimen käyttöäsi? Q37C Soittelen usein huvikseni ilman mitään erityistä asiaa. Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa, eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q37C] Kännykän käyttö: kirjoitan paljon tekstiviestejä Miten seuraavat väitteet kuvaavat matkapuhelimen käyttöäsi? Kirjoitan paljon tekstiviestejä. Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa, eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS)

60 2. Muuttujat [Q37D] Kännykän käyttö: käytän paljon myös kotipuhelinta Miten seuraavat väitteet kuvaavat matkapuhelimen käyttöäsi? Käytän paljon myös perheemme kotipuhelinta. Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa, eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q37E] Kännykän käyttö: edullinen perusmalli riittää Miten seuraavat väitteet kuvaavat matkapuhelimen käyttöäsi? Minulle riittää kännykäksi jokin edullinen perusmalli. Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa, eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS)

61 Q37G [Q37F] Kännykän käyttö: tärkeintä halpa hinta Miten seuraavat väitteet kuvaavat matkapuhelimen käyttöäsi? Kännykän ostossa tärkeintä on halpa hinta. Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa, eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q37G] Kännykän käyttö: kolme vuotta vanha näyttää vanhanaikaiselta Miten seuraavat väitteet kuvaavat matkapuhelimen käyttöäsi? Kolme vuotta vanha kännykkä näyttää mielestäni jo liian vanhanaikaiselta. Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa, eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS)

62 2. Muuttujat [Q37H] Kännykän käyttö: tärkeää, että on uusinta tekniikkaa Miten seuraavat väitteet kuvaavat matkapuhelimen käyttöäsi? Minulle on tärkeää, että kännykkäni on uusinta tekniikkaa ja "hieno". Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa, eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q37I] Kännykän käyttö: vaihdan usein logoa ja soittoääntä Miten seuraavat väitteet kuvaavat matkapuhelimen käyttöäsi? Vaihdan usein logoa ja/tai soittoääntä. Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa, eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS)

63 [Q37J] Kännykän käyttö: on tärkeää saada paljon puheluja ja viestejä Miten seuraavat väitteet kuvaavat matkapuhelimen käyttöäsi? Q37K Minulle on tärkeää saada paljon puheluja ja/tai tekstiviestejä Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa, eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q37K] Kännykän käyttö: puhun usein puhelimeen julkisilla paikoilla Miten seuraavat väitteet kuvaavat matkapuhelimen käyttöäsi? Puhun usein puhelimeen julkisilla paikoilla ihmisten keskellä (esim. bussi, juna, kahvila) Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa, eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS)

64 2. Muuttujat [Q37L] Kännykän käyttö: tärkeää, että puhelimessa on internet Miten seuraavat väitteet kuvaavat matkapuhelimen käyttöäsi? Mielestäni on tärkeää, että puhelimessa on internet (esim. wap). Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa, eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q37M] Kännykän käyttö: kännykän sovittava vaatetukseen ja imagoon Miten seuraavat väitteet kuvaavat matkapuhelimen käyttöäsi? Minulle on tärkeää, että kännykäni sopii vaatetukseeni ja imagooni. Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa, eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS)

65 [Q37N] Kännykän käyttö: tarkistelen viestejä ja puheluita vähän väliä Miten seuraavat väitteet kuvaavat matkapuhelimen käyttöäsi? Q37O Tarkistelen viestejä tai puheluja vähän väliä. Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa, eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q37O] Kännykän käyttö: olo epämukava, jos kännykkä ei ole mukana Miten seuraavat väitteet kuvaavat matkapuhelimen käyttöäsi? Oloni on hyvin epämukava, jos kännykkäni ei jostain syystä ole mukanani. Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa, eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS)

66 2. Muuttujat [Q37P] Kännykän käyttö: usein vaikeuksia suoriutua puhelinlaskuista Miten seuraavat väitteet kuvaavat matkapuhelimen käyttöäsi? Minulla on usein vaikeuksia suoriutua puhelinlaskuistani. Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa, eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q37Q] Kännykän käyttö: ei kiinnosta, mitä loppuun käytetyille kännyköille tapahtuu Miten seuraavat väitteet kuvaavat matkapuhelimen käyttöäsi? Minua ei kiinnosta, mitä loppuun käytetyille kännyköille tapahtuu. Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa, eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS)

67 Q37S [Q37R] Kännykän käyttö: lisääntyy tulevaisuudessa Miten seuraavat väitteet kuvaavat matkapuhelimen käyttöäsi? Kännykän käyttöni lisääntyy varmaan tulevaisuudessa. Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa, eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q37S] Kännykän käyttö: hinta ratkaisee liittymän ja operaattorin valinnan Miten seuraavat väitteet kuvaavat matkapuhelimen käyttöäsi? Hinta lähinnä ratkaisee kännykkäliittymän ja -operaattorin valinnan. Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa, eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS)

68 2. Muuttujat [Q37T] Kännykän käyttö: jokin kännykkäliittymä trendikkäämpi kuin muut Miten seuraavat väitteet kuvaavat matkapuhelimen käyttöäsi? Jokin kännykkäliittymä on mielestäni trendikkäämpi kuin muut (jos on, mikä?) Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa, eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q38] Kuinka usein käytät internetiä? Kuinka usein käytät internetiä? useita kertoja päivässä kerran päivässä muutaman kerran viikossa muutaman kerran kuukaudessa harvemmin en lainkaan [Q39] Missä enimmäkseen käytät nettiä? Missä enimmäkseen käytät nettiä? 62

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus

Lisätiedot

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja FSD2769 Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta

Lisätiedot

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja FSD1113 Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Palkallisen ja

Lisätiedot

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja FSD2176 KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2534. Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä 2007: vanhemmat. Koodikirja

FSD2534. Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä 2007: vanhemmat. Koodikirja FSD2534 Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä 2007: vanhemmat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä

Lisätiedot

FSD2522. Nuorisobarometri kevät 1996. Koodikirja

FSD2522. Nuorisobarometri kevät 1996. Koodikirja FSD2522 Nuorisobarometri kevät 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri kevät 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1269. Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002. Koodikirja

FSD1269. Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002. Koodikirja FSD1269 Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja FSD2940 Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asunto-osakeyhtiölain

Lisätiedot

FSD2083. Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002. Koodikirja

FSD2083. Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002. Koodikirja FSD2083 Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suhtautuminen

Lisätiedot

FSD2481. Asuinympäristö ja viihtyvyys 2005: Limingan Tupoksen asukaskysely. Koodikirja

FSD2481. Asuinympäristö ja viihtyvyys 2005: Limingan Tupoksen asukaskysely. Koodikirja FSD2481 Asuinympäristö ja viihtyvyys 2005: Limingan Tupoksen asukaskysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asuinympäristö ja viihtyvyys 2005: Limingan Tupoksen asukaskysely [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2915. Kehyskuntiin muuttaneiden asumisvalinnat Turun seudulla 2013. Koodikirja

FSD2915. Kehyskuntiin muuttaneiden asumisvalinnat Turun seudulla 2013. Koodikirja FSD2915 Kehyskuntiin muuttaneiden asumisvalinnat Turun seudulla 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kehyskuntiin

Lisätiedot

FSD2482. Asuinympäristö ja viihtyvyys 2006: Suomussalmen asukaskysely. Koodikirja

FSD2482. Asuinympäristö ja viihtyvyys 2006: Suomussalmen asukaskysely. Koodikirja FSD2482 Asuinympäristö ja viihtyvyys 2006: Suomussalmen asukaskysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asuinympäristö ja viihtyvyys 2006: Suomussalmen asukaskysely [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2458. Perheyritysten merkitys ja rooli yhteiskunnassa 2002. Koodikirja

FSD2458. Perheyritysten merkitys ja rooli yhteiskunnassa 2002. Koodikirja FSD2458 Perheyritysten merkitys ja rooli yhteiskunnassa 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perheyritysten

Lisätiedot

FSD1323. Hyvinvointi 2000. Koodikirja

FSD1323. Hyvinvointi 2000. Koodikirja FSD1323 Hyvinvointi 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Hyvinvointi 2000 [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja FSD2808 Sosiaalibarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2007 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD1258. Sopimuspalokuntatutkimus 2002: palokuntalaiset. Koodikirja

FSD1258. Sopimuspalokuntatutkimus 2002: palokuntalaiset. Koodikirja FSD1258 Sopimuspalokuntatutkimus 2002: palokuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sopimuspalokuntatutkimus

Lisätiedot

FSD2145. KuntaSuomi 2004 : kirjastotoimi 1996. Koodikirja

FSD2145. KuntaSuomi 2004 : kirjastotoimi 1996. Koodikirja FSD2145 KuntaSuomi 2004 : kirjastotoimi 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004 : kirjastotoimi

Lisätiedot

FSD1231. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995. Koodikirja

FSD1231. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995. Koodikirja FSD1231 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alkoholijuomien

Lisätiedot

FSD2723. Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus 2012. Koodikirja

FSD2723. Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus 2012. Koodikirja FSD2723 Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2916. Etelä-Savon 7-13-vuotiaiden lasten hyvinvointi 2011. Koodikirja

FSD2916. Etelä-Savon 7-13-vuotiaiden lasten hyvinvointi 2011. Koodikirja FSD2916 Etelä-Savon 7-13-vuotiaiden lasten hyvinvointi 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2015 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Etelä-Savon 7-13-vuotiaiden

Lisätiedot

FSD2041 Nuorten kulutuskulttuurit tietoyhteiskunnassa 2001

FSD2041 Nuorten kulutuskulttuurit tietoyhteiskunnassa 2001 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2041 Nuorten kulutuskulttuurit tietoyhteiskunnassa 2001 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

FSD2937. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: osakkaat. Koodikirja

FSD2937. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: osakkaat. Koodikirja FSD2937 Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: osakkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asunto-osakeyhtiölain

Lisätiedot

FSD2473. Asuinympäristö ja viihtyvyys 2004: Oulunsalon asukaskysely. Koodikirja

FSD2473. Asuinympäristö ja viihtyvyys 2004: Oulunsalon asukaskysely. Koodikirja FSD2473 Asuinympäristö ja viihtyvyys 2004: Oulunsalon asukaskysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asuinympäristö ja viihtyvyys 2004 : Oulunsalon asukaskysely [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2052. Poliisin turvallisuusbarometri 1999. Koodikirja

FSD2052. Poliisin turvallisuusbarometri 1999. Koodikirja FSD2052 Poliisin turvallisuusbarometri 1999 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Poliisin turvallisuusbarometri

Lisätiedot

FSD1266. Yritysjohtajat ja yhteiskunta 1990. Koodikirja

FSD1266. Yritysjohtajat ja yhteiskunta 1990. Koodikirja FSD1266 Yritysjohtajat ja yhteiskunta 1990 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Yritysjohtajat ja yhteiskunta 1990

Lisätiedot

FSD2939. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: isännöitsijät. Koodikirja

FSD2939. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: isännöitsijät. Koodikirja FSD2939 Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: isännöitsijät Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asunto-osakeyhtiölain

Lisätiedot

FSD2719. Lasten mediabarometri 2011. Koodikirja

FSD2719. Lasten mediabarometri 2011. Koodikirja FSD2719 Lasten mediabarometri 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten mediabarometri 2011 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2469. Kunnallisalan ilmapuntari 2009 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD2469. Kunnallisalan ilmapuntari 2009 : kuntalaiset. Koodikirja FSD2469 Kunnallisalan ilmapuntari 2009 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD1202. Kaupunkipalvelututkimus 1989. Koodikirja

FSD1202. Kaupunkipalvelututkimus 1989. Koodikirja FSD1202 Kaupunkipalvelututkimus 1989 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 1989 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1139. Ammattirakenteen ja sosiaalisen aseman muutos 1988. Koodikirja

FSD1139. Ammattirakenteen ja sosiaalisen aseman muutos 1988. Koodikirja FSD1139 Ammattirakenteen ja sosiaalisen aseman muutos 1988 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ammattirakenteen

Lisätiedot

FSD2053. Poliisin turvallisuusbarometri 2001. Koodikirja

FSD2053. Poliisin turvallisuusbarometri 2001. Koodikirja FSD2053 Poliisin turvallisuusbarometri 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Poliisin turvallisuusbarometri

Lisätiedot

FSD1213. Nuorisorikollisuus 2001. Koodikirja

FSD1213. Nuorisorikollisuus 2001. Koodikirja FSD1213 Nuorisorikollisuus 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisorikollisuus 2001 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2393. Tampereen Harrastava iltapäivä: vanhemmat Koodikirja

FSD2393. Tampereen Harrastava iltapäivä: vanhemmat Koodikirja FSD2393 Tampereen Harrastava iltapäivä: vanhemmat 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen Harrastava

Lisätiedot

FSD2090. Kunnallisalan ilmapuntari 2002 : kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD2090. Kunnallisalan ilmapuntari 2002 : kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD2090 Kunnallisalan ilmapuntari 2002 : kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD3015. Asumisen turvallisuus Kuopiossa 2004-2005. Koodikirja

FSD3015. Asumisen turvallisuus Kuopiossa 2004-2005. Koodikirja FSD3015 Asumisen turvallisuus Kuopiossa 2004-2005 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asumisen turvallisuus Kuopiossa 2004-2005 [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2480. Asuinympäristö ja viihtyvyys 2004: Kajaanin asukaskysely. Koodikirja

FSD2480. Asuinympäristö ja viihtyvyys 2004: Kajaanin asukaskysely. Koodikirja FSD2480 Asuinympäristö ja viihtyvyys 2004: Kajaanin asukaskysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asuinympäristö ja viihtyvyys 2004: Kajaanin asukaskysely [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD1001. Puolueiden ajankohtaistutkimus 1974. Koodikirja

FSD1001. Puolueiden ajankohtaistutkimus 1974. Koodikirja FSD1001 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1974 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 1999 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Puolueiden ajankohtaistutkimus

Lisätiedot

FSD3048. Kehitysyhteistyötutkimus 2015. Koodikirja

FSD3048. Kehitysyhteistyötutkimus 2015. Koodikirja FSD3048 Kehitysyhteistyötutkimus 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kehitysyhteistyötutkimus 2015 [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2320. Tampereen terveys- ja sosiaalikysely 1996. Koodikirja

FSD2320. Tampereen terveys- ja sosiaalikysely 1996. Koodikirja FSD2320 Tampereen terveys- ja sosiaalikysely 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen terveys- ja sosiaalikysely

Lisätiedot

FSD2985. Suomalaisten internetin käyttö 2013. Koodikirja

FSD2985. Suomalaisten internetin käyttö 2013. Koodikirja FSD2985 Suomalaisten internetin käyttö 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2013 [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja

Lisätiedot

FSD1309. Energia-asennetutkimus 1996. Koodikirja

FSD1309. Energia-asennetutkimus 1996. Koodikirja FSD1309 Energia-asennetutkimus 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Energia-asennetutkimus 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2484. Nuorisobarometri 2009. Koodikirja

FSD2484. Nuorisobarometri 2009. Koodikirja FSD2484 Nuorisobarometri 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2015. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2257. Kirkkomonitor 2004. Koodikirja

FSD2257. Kirkkomonitor 2004. Koodikirja FSD2257 Kirkkomonitor 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirkkomonitor 2004 [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2331. Vapaa-ajan asuminen Järvi-Suomessa 2004. Koodikirja

FSD2331. Vapaa-ajan asuminen Järvi-Suomessa 2004. Koodikirja FSD2331 Vapaa-ajan asuminen Järvi-Suomessa 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Vapaa-ajan asuminen Järvi-Suomessa

Lisätiedot

FSD1219. Väestöryhmien väliset hyvinvointierot ja hyvinvointiongelmien paikantuminen 1995. Koodikirja

FSD1219. Väestöryhmien väliset hyvinvointierot ja hyvinvointiongelmien paikantuminen 1995. Koodikirja FSD1219 Väestöryhmien väliset hyvinvointierot ja hyvinvointiongelmien paikantuminen 1995 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2543. Työaikapankki 2004. Koodikirja

FSD2543. Työaikapankki 2004. Koodikirja FSD2543 Työaikapankki 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työaikapankki 2004 [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006 : palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006 : palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006 : palvelupistekysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2043. Maaseudun naiset 1993. Koodikirja

FSD2043. Maaseudun naiset 1993. Koodikirja FSD2043 Maaseudun naiset 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Maaseudun naiset 1993 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2371. Uusimman liikeaallon aktivistien haastattelut 2000-2001. Aineisto-opas

FSD2371. Uusimman liikeaallon aktivistien haastattelut 2000-2001. Aineisto-opas FSD2371 Uusimman liikeaallon aktivistien haastattelut 2000-2001 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Uusimman liikeaallon aktivistien haastattelut 2000-2001 [aineisto-opas].

Lisätiedot

FSD2731. Päihdeongelmaisten hoitoseuranta 1995-1997. Koodikirja

FSD2731. Päihdeongelmaisten hoitoseuranta 1995-1997. Koodikirja FSD2731 Päihdeongelmaisten hoitoseuranta 1995-1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Päihdeongelmaisten hoitoseuranta 1995-1997 [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2554. Lasten oikeudet 2010. Koodikirja

FSD2554. Lasten oikeudet 2010. Koodikirja FSD2554 Lasten oikeudet 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten oikeudet 2010 [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2884. Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut 2004. Koodikirja

FSD2884. Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut 2004. Koodikirja FSD2884 Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten hyvinvointi

Lisätiedot

FSD2487. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2002-2008. Koodikirja

FSD2487. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2002-2008. Koodikirja FSD2487 Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2002-2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinotoimistojen

Lisätiedot

FSD2251. Nuorten rahapelaaminen 2006. Koodikirja

FSD2251. Nuorten rahapelaaminen 2006. Koodikirja FSD2251 Nuorten rahapelaaminen 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen 2006 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1229. Elämäntyylitutkimus 1995. Koodikirja

FSD1229. Elämäntyylitutkimus 1995. Koodikirja FSD1229 Elämäntyylitutkimus 1995 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Elämäntyylitutkimus 1995 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD1320. Toimeentulotukiasiakkaiden elinolot ja sosiaalityö 1987. Koodikirja

FSD1320. Toimeentulotukiasiakkaiden elinolot ja sosiaalityö 1987. Koodikirja FSD1320 Toimeentulotukiasiakkaiden elinolot ja sosiaalityö 1987 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Toimeentulotukiasiakkaiden

Lisätiedot

FSD2024. Eduskuntavaalien 2003 seuranta. Koodikirja

FSD2024. Eduskuntavaalien 2003 seuranta. Koodikirja FSD2024 Eduskuntavaalien 2003 seuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Eduskuntavaalien 2003 seuranta [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2569. Maaseutubarometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2569. Maaseutubarometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2569 Maaseutubarometri 2009: kansalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Maaseutubarometri 2009: kansalaiset

Lisätiedot

FSD1192. Kunnalliset säästöstrategiat Suomessa 1998. Koodikirja

FSD1192. Kunnalliset säästöstrategiat Suomessa 1998. Koodikirja FSD1192 Kunnalliset säästöstrategiat Suomessa 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnalliset säästöstrategiat

Lisätiedot

FSD2794. Nuoret Helsingissä 2011. Koodikirja

FSD2794. Nuoret Helsingissä 2011. Koodikirja FSD2794 Nuoret Helsingissä 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuoret Helsingissä 2011 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2901. Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille 2009. Koodikirja

FSD2901. Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille 2009. Koodikirja FSD2901 Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille 2009 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1089. Korkeakoulujen tutkimustoiminnan dynamiikka ja tuloksellisuus 1990. Koodikirja

FSD1089. Korkeakoulujen tutkimustoiminnan dynamiikka ja tuloksellisuus 1990. Koodikirja FSD1089 Korkeakoulujen tutkimustoiminnan dynamiikka ja tuloksellisuus 1990 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2000 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1224. Nuorten suhde järjestöihin ja globalisaatioon 2001. Koodikirja

FSD1224. Nuorten suhde järjestöihin ja globalisaatioon 2001. Koodikirja FSD1224 Nuorten suhde järjestöihin ja globalisaatioon 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten suhde järjestöihin

Lisätiedot

FSD2907. Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille 2011. Koodikirja

FSD2907. Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille 2011. Koodikirja FSD2907 Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille 2011 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2261. Nuoret ja eduskuntavaalit 2007. Koodikirja

FSD2261. Nuoret ja eduskuntavaalit 2007. Koodikirja FSD2261 Nuoret ja eduskuntavaalit 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuoret ja eduskuntavaalit 2007 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2380. Kehitysyhteistyötutkimus Koodikirja

FSD2380. Kehitysyhteistyötutkimus Koodikirja FSD2380 Kehitysyhteistyötutkimus 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kehitysyhteistyötutkimus 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2837. New age -lehti Ultran lukijoiden henkisyys ja henkisyyden harjoittaminen 2011. Koodikirja

FSD2837. New age -lehti Ultran lukijoiden henkisyys ja henkisyyden harjoittaminen 2011. Koodikirja FSD2837 New age -lehti Ultran lukijoiden henkisyys ja henkisyyden harjoittaminen 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2986. Vapaaehtoistoiminnan esteet 2014. Koodikirja

FSD2986. Vapaaehtoistoiminnan esteet 2014. Koodikirja FSD2986 Vapaaehtoistoiminnan esteet 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Vapaaehtoistoiminnan esteet 2014 [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja

Lisätiedot

FSD2690. Suomalainen päihdehoito: laitosten terapeutit 2008. Koodikirja

FSD2690. Suomalainen päihdehoito: laitosten terapeutit 2008. Koodikirja FSD2690 Suomalainen päihdehoito: laitosten terapeutit 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalainen päihdehoito:

Lisätiedot

Nuorten kulutuskulttuurit tietoyhteiskunnassa. Terhi-Anna Wilska Innorata-seminaari Joensuu 6.11.2009

Nuorten kulutuskulttuurit tietoyhteiskunnassa. Terhi-Anna Wilska Innorata-seminaari Joensuu 6.11.2009 Nuorten kulutuskulttuurit tietoyhteiskunnassa Terhi-Anna Wilska Innorata-seminaari Joensuu 6.11.2009 Lasten ja nuorten kulutusresurssit ja niiden kohdistuminen? Millaisia ovat nykynuorten arvot ja asenteet

Lisätiedot

FSD2022. Varsinaissuomalaisten ympäristöasenteet ja -käyttäytyminen 1999. Koodikirja

FSD2022. Varsinaissuomalaisten ympäristöasenteet ja -käyttäytyminen 1999. Koodikirja FSD2022 Varsinaissuomalaisten ympäristöasenteet ja -käyttäytyminen 1999 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Varsinaissuomalaisten

Lisätiedot

FSD2286. Eduskuntavaalit 2007: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2286. Eduskuntavaalit 2007: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2286 Eduskuntavaalit 2007: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2766. Lasten kuritusväkivalta 2007. Koodikirja

FSD2766. Lasten kuritusväkivalta 2007. Koodikirja FSD2766 Lasten kuritusväkivalta 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2007 [koodikirja].

Lisätiedot

Kulutus ja ostopyynnöt lasten, nuorten ja perheiden arjessa. Terhi-Anna Wilska KoKoTuki-vanhempainilta 14.3.2012

Kulutus ja ostopyynnöt lasten, nuorten ja perheiden arjessa. Terhi-Anna Wilska KoKoTuki-vanhempainilta 14.3.2012 Kulutus ja ostopyynnöt lasten, nuorten ja perheiden arjessa Terhi-Anna Wilska KoKoTuki-vanhempainilta 14.3.2012 Lasten ehdoilla perheen taloudessa? Lapset yhä useammin perheen projekteja, ajankäyttö lasten

Lisätiedot

FSD2138. Presidentinvaalit 2006, 2. kierroksen seuranta. Koodikirja

FSD2138. Presidentinvaalit 2006, 2. kierroksen seuranta. Koodikirja FSD2138 Presidentinvaalit 2006, 2. kierroksen seuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidentinvaalit 2006,

Lisätiedot

Menaiset.fi. SPOT-tutkimus Joulukuu 2013

Menaiset.fi. SPOT-tutkimus Joulukuu 2013 Menaiset.fi SPOT-tutkimus Joulukuu 2013 Vastaajien taustatiedot Sivustolla vierailutiheys Olen ensimmäistä kertaa Kerran päivässä tai useammin 13% 11% 12% 38% 2-6 kertaa viikossa 25% 36% Noin kerran viikossa

Lisätiedot

Kiloklubi.fi. SPOT-tutkimus Joulukuu 2013

Kiloklubi.fi. SPOT-tutkimus Joulukuu 2013 Kiloklubi.fi SPOT-tutkimus Joulukuu 2013 Vastaajien taustatiedot Sivustolla vierailutiheys Olen ensimmäistä kertaa 11% Kerran päivässä tai useammin 38% 69% 2-6 kertaa viikossa 13% 2 Noin kerran viikossa

Lisätiedot

FSD2463. European Social Survey 2008: Suomen aineisto. Koodikirja

FSD2463. European Social Survey 2008: Suomen aineisto. Koodikirja FSD2463 European Social Survey 2008: Suomen aineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: European Social Survey 2008: Suomen aineisto [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1321. Toimeentulotukiasiakkaiden elinolot ja sosiaalityö 1996. Koodikirja

FSD1321. Toimeentulotukiasiakkaiden elinolot ja sosiaalityö 1996. Koodikirja FSD1321 Toimeentulotukiasiakkaiden elinolot ja sosiaalityö 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Toimeentulotukiasiakkaiden

Lisätiedot

FSD2229. Uskonto ja suomalaiset 2006. Koodikirja

FSD2229. Uskonto ja suomalaiset 2006. Koodikirja FSD2229 Uskonto ja suomalaiset 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uskonto ja suomalaiset 2006 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2608. Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2008. Koodikirja

FSD2608. Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2008. Koodikirja FSD2608 Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakouluopiskelijoiden

Lisätiedot

FSD2801. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2008. Koodikirja

FSD2801. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2008. Koodikirja FSD2801 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2550. Tampereen terveys- ja sosiaalikysely 2008. Koodikirja

FSD2550. Tampereen terveys- ja sosiaalikysely 2008. Koodikirja FSD2550 Tampereen terveys- ja sosiaalikysely 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen terveys- ja sosiaalikysely

Lisätiedot

Metro.fi Kävijäprofiili. Tammikuu 2013

Metro.fi Kävijäprofiili. Tammikuu 2013 Metro.fi Kävijäprofiili Tammikuu 2013 Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin Metro.fi-sivustolla 7.1. 20.1.2013. Vastauksia tutkimukseen kerättiin 300 kappaletta, ja vastausprosentti

Lisätiedot

FSD3018. Eduskuntavaalit 2015: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen.

FSD3018. Eduskuntavaalit 2015: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen. FSD3018 Eduskuntavaalit 2015: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Eduskuntavaalit 2015: ehdokkaiden

Lisätiedot

FSD1355. Tampereen terveys- ja sosiaalikysely 2002. Koodikirja

FSD1355. Tampereen terveys- ja sosiaalikysely 2002. Koodikirja FSD1355 Tampereen terveys- ja sosiaalikysely 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen terveys- ja sosiaalikysely

Lisätiedot

Fonecta. Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 2013. Nettisivuston profiilitutkimus Fonecta.fi

Fonecta. Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 2013. Nettisivuston profiilitutkimus Fonecta.fi Fonecta Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 03 Fonecta.fi-sivustolla kävijä Olen 5-vuotias nainen. Asun kaksin puolisoni kanssa Etelä- Suomessa pienemmällä paikkakunnalla. Käyn Fonectan sivustolla

Lisätiedot

FSD2207. Kehitysvammaisten elämänlaatu 1991: lievemmin kehitysvammaiset. Koodikirja

FSD2207. Kehitysvammaisten elämänlaatu 1991: lievemmin kehitysvammaiset. Koodikirja FSD2207 Kehitysvammaisten elämänlaatu 1991: lievemmin kehitysvammaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kehitysvammaisten

Lisätiedot

FSD2575. Lähihoitajakoulutuksen etnografia: kenttäpäiväkirjat 2007-2010. Aineisto-opas

FSD2575. Lähihoitajakoulutuksen etnografia: kenttäpäiväkirjat 2007-2010. Aineisto-opas FSD2575 Lähihoitajakoulutuksen etnografia: kenttäpäiväkirjat 2007-2010 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Lähihoitajakoulutuksen etnografia: kenttäpäiväkirjat 2007-2010 [aineisto-opas].

Lisätiedot

ZA4980. Flash Eurobarometer 243 (Consumers views on switching service providers) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4980. Flash Eurobarometer 243 (Consumers views on switching service providers) Country Specific Questionnaire Finland ZA4980 Flash Eurobarometer 243 (Consumers views on switching service providers) Country Specific Questionnaire Finland FLASH EUROBAROMETER Questionnaire D1. Sukupuoli [ÄLÄ KYSY - MERKITSE SOPIVIN] [1]

Lisätiedot

FSD3020. Sateenkaarinuorena nyt ja ennen 2014. Aineisto-opas

FSD3020. Sateenkaarinuorena nyt ja ennen 2014. Aineisto-opas FSD3020 Sateenkaarinuorena nyt ja ennen 2014 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Sateenkaarinuorena nyt ja ennen 2014 [aineisto-opas]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot