FSD2041. Nuorten kulutuskulttuurit tietoyhteiskunnassa Koodikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD2041. Nuorten kulutuskulttuurit tietoyhteiskunnassa 2001. Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD2041 Nuorten kulutuskulttuurit tietoyhteiskunnassa 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO

2 c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten kulutuskulttuurit tietoyhteiskunnassa 2001 [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. FSD Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto TAMPEREEN YLIOPISTO puh fax URI: Ladottu L A TEX:lla $ Koodikirjoitin.py :52: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2041. Tutkimusaineisto on merkittävä lähdeviitteisiin kaikissa julkaisuissa, joissa sitä tai sen osaa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai viittausta voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaustieto: Autio, Minna & Wilska, Terhi-Anna: Nuorten kulutuskulttuurit tietoyhteiskunnassa 2001 [elektroninen aineisto]. FSD2041, versio 1.0 ( ). Helsinki: Ympäristöministeriö [tuottaja], Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja], Aineiston arkistoon luovuttajilla ja arkistolla ei ole vastuuta aineiston uudiskäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Arkistolle tulee lähettää tiedot julkaisuista, joissa aineistoa tai siitä luvallisesti otettuja kopioita on hyödynnetty. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo julkaisuista, joissa aineistoa on käytetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Aineistoon mahdollisesti liittyvä kyselylomake on saatavissa erillisenä tiedostona. Tämä koodikirja on tuotettu automaattisesti Python-, L A TEX- ja dvipdfm-ohjelmistoilla. Lähdetiedostoina ovat olleet DDI-kuvailuformaatin mukaiset kuvailutiedostot ja SPSS-tiedostot.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 7 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät A Kyselylomake 185 i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Nuorten kulutuskulttuurit tietoyhteiskunnassa 2001 Aineiston nimi englanniksi: Youth Consumer Cultures in Information Society 2001 Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. 1.2 Sisällön kuvaus Tiedostot Data: suomenkielinen SPSS portable -tiedosto. Data saatavilla myös muissa tiedostoformaateissa. Muu materiaali Kyselylomake: pdf-tiedosto suomeksi Tekijät Autio, Minna (Helsingin yliopisto. Taloustieteen laitos) Wilska, Terhi-Anna (Turun kauppakorkeakoulu. Markkinoinnin laitos) Tutkimusprojekti on Nuorisotutkimusverkoston koordinoima eri yliopistojen yhteishanke. 1

8 1. Aineiston kuvailu Aineiston tekijänoikeudet FSD:n ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. Aineiston luovuttaja Wilska, Terhi-Anna (Turun kauppakorkeakoulu. Markkinoinnin laitos) Aineisto luovutettu arkistoon Asiasanat Internet; koulunkäynti; kulutustottumukset; matkapuhelimet; nuoret; raha; säästäminen; tietotekniikka; tietoyhteiskunta; toimeentulo; työ; ympäristötietoisuus; ympäristöystävälliset tuotteet Tieteenala FSDn sanaston mukainen luokittelu: kuluttajatutkimus; nuorisotutkimus; sosiologia; taloustiede; tietoyhteiskuntatutkimus; ympäristöntutkimus CESSDAn sanaston mukainen luokittelu: kulutus ja kuluttajakäyttäytyminen; nuoret; tietoyhteiskunta (myös internetin käyttö) Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Yksittäiset aineistot Yksittäisiin aineistoihin on luokiteltu ne aineistot, jotka eivät kuulu mihinkään sarjaan. Sisällönkuvaus Tutkimus on osa Ympäristöministeriön KESTY-ohjelmaa (Tietoyhteiskunta ja kestävä kehitys).tutkimuksessa kartoitettiin noin vuotiaiden nuorten suhtautumista kulutukseen, tietoyhteiskuntaan kommunikaatioteknologiaan ja kulutuksen ympäristövaikutuksiin. Vastaajilta kysyttiin myös heidän toimeentulostaan ja rahan käytöstään. Työhön, rahaan ja kulutukseen liittyen vastaajilta tiedusteltiin, kuinka paljon he tienaavat omalla työllään, kuinka paljon heillä jää rahaan omaan vapaa-ajan käyttöön ja säästöön. Vastaajat kertoivat, kuinka paljon heidän vanhempansa tukevat heitä taloudellisesti ja kuinka paljon vanhemmat vaikuttavat vastaajien kulutukseen. 2

9 1.3. Aineiston rakenne ja keruu Kännykkään ja tietoyhteiskuntaan liittyen vastaajilta kysyttiin kuinka mones puhelin heillä on käytössä ja kuinka aktiivisesti he kännykkää ja sen erilaisia lisäpalveluja (esimerkiksi palvelun maksaminen kännykällä, logot, soittoäänet) käyttävät. Myös Internetin käyttöä kartoitettiin. Vastaajien suhtautumista tietotekniikkaan ja tietoyhteiskuntakehitykseen kartoitettiin erilaisilla asenneväittämillä. Ympäristön ja kulutuksen suhdetta selvitettiin. Vastaajilta kysyttiin, kuinka usein he ostavat luomu-, reilun kaupan- ja ympäristömerkittyjä tuotteita ja käytettyjä tavaroita. Vastaajat kertoivat kuinka suuri vaikutus ympäristönäkökohdilla on heidän kulutuspäätöksiinsä. Lisäksi vastaajien yleisiä ympäristöasenteita kartoitettiin asenneväittämillä. Vastaajia pyydettiin kertomaan kotiensa varustelutasosta. Vastaajat kertoivat onko heillä esimerkiksi autoa, digitaalikameraa, televisiota, matkapuhelinta ja niin edelleen. Edelleen kysyttiin erilaisten maksullisten palvelujen (elokuvat, taksin käyttö, ulkomaanmatkat, konsertit jne.) käytöstä. Taustamuuttujina olivat vastaajan sukupuoli, ikä, asuinpaikka, asumismuoto, sisarusten ja kotona asuvien sisarusten lukumäärä, kotitalouden koko yhteensä sekä vanhempien koulutustaso ja ammatti. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Kohdemaa: Suomi Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkö: Henkilö Perusjoukko/otos: Suomen lukioissa ja muissa keskiasteen oppilaitoksissa opiskelevat noin vuotiaat nuoret Aineistonkeruun ajankohta: Aineiston kerääjät: Autio, Minna (Helsingin yliopisto. Taloustieteen laitos); Wilska, Terhi- Anna (Turun kauppakorkeakoulu. Markkinoinnin laitos) Aineiston tuottajat: Ympäristöministeriö Keruumenetelmä: Ohjattu lomakekysely Keruuväline: Strukturoitu kyselylomake Aineiston ajallinen kattavuus: 2001 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 314 muuttujaa ja 637 havaintoa. Otantamenetelmä: Harkinnanvarainen näyte 3

10 1. Aineiston kuvailu 1.4 Aineiston käyttö Aineiston käytössä huomioitavaa Aineisto ei sisällä muu, mikä -kysymysten vastauksia. Aineistosta on poistettu tietoarkistossa koulumuuttuja ja siihen on lisätty koulutyyppimuuttuja. Julkaisut Autio, Minna & Heinonen, Visa (2002). Nuorten kulutuksen moraali ja moraalitalous. Teoksessa: Autio, Minna & Eresmaa, Ilppo & Heinonen, Visa & Koljonen, Virpi & Paju, Petri & Wilska, Terhi-Anna: Pakko riittää. Näkökulmia nuorten maksuhäiriöihin ja kulutukseen, Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja; 24. Autio, Minna (2004). Kohti runsauden sukupolvea Teoksessa: Ihanne ja todellisuus: näkökulmia kulutuksen muutokseen (toim. Kirsti Alhqvist & Anu Raijas). Helsinki: Tilastokeskus. Wilska, Terhi-Anna (2002). Young Consumers in Today s Finland. Teoksessa: Tendenser i Unges Forbrugeradfaerd og ungdomskultur - betydningen for forbrugerinformation målrettet unge. Copenhagen: Nordisk Ministerråd. TemaNord 2002:537. Wilska, Terhi-Anna & Virtanen, Taru (2002). Tyylittelyä ja tiukkaa taloutta: nuorten kulutuksen ja toimeentulon kehitys 1960-luvulta nykypäivään. Teoksessa: Nuorisopolitiikka Suomessa 1960-luvulta 2000-luvulle. (toim. Heikki Silvennoinen). Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto & Nuorisoasiainneuvottelukunta & Opetusministeriö. Julkaisuja / Nuorisotutkimusseura; 29 & Julkaisuja / Nuora; 25. Wilska, Terhi-Anna (2003). Mobile Phone Use as part of Young People s Consumption Styles. Journal of Consumer Policy, Vol. 26: Autio, Minna & Wilska, Terhi-Anna (2005) Young People in Knowledge Society - Possibilities to Fulfil Ecological Goals. Progress in Industrial Ecology. An International Journal 2(3/4), Autio, Minna & Wilska, Terhi-Anna (2003). Vihertävät tytöt ja vastuuttomat pojat - nuorten kuluttajien ympäristöasenteet. Nuorisotutkimus 21(2), Wilska, Terhi-Anna (2002). Uusi teknologia nuorten taloudessa. Teoksessa: Tieteellisen sosiologian puolesta (toim. Toivonen T). Turku: Turun kauppakorkeakoulu. Publications of The Turku School of Economics and Business Administration. Serie KR: Wilska, Terhi-Anna (2002). Laiteniilot ja perässähiihtäjät. Nuorten kulutustyylit ja teknologiasuuntautuminen. Teoksessa: Autio, Minna & Eresmaa, Ilppo & Heinonen, Visa & Koljonen, Virpi & Paju, Petri & Wilska, Terhi-Anna: Pakko riittää. Näkökulmia nuorten maksuhäiriöihin ja kulutukseen. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja / Nuorisotutkimusseura; 24. Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa 4

11 1.4. Aineiston käyttö Käytön ja kuvailun oheismateriaalit Wilska, Terhi-Anna & Autio, Minna (2002). Nuorten kulutuskulttuurit tietoyhteiskunnan murroksessa - Raportti kouluille toteutetusta lomakekyselystä. Nuoristotutkimusverkosto (Julkaisematon raportti). Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. Käyttörajoitukset Aineistoa luovutetaan tieteelliseen tutkimus- ja opetuskäyttöön; FSD:n lupamenettely. 5

12

13 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 637 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 637 minimi 1.00 maksimi 1.00 keskiarvo 1.00 keskihajonta

14 2. Muuttujat [FSD_PRO] Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. A (ks. koodikirja) 1 B (ks. koodikirja) C (dataa ei ole tarkastettu FSD:ssä) [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 637 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [KOTYYPPI] Koulutyyppi (lisätty FSD:ssä) Koulutyyppi (lisätty FSD:ssä) lukio kauppaoppilaitos (taulukko jatkuu seur. sivulla) 8

15 Q3 (taulukko jatkuu ed. sivulta) palvelualojen oppilaitos [Q1] Vastaajan sukupuoli Oletko tyttö poika [Q2] Vastaajan ikä (vuotta) Minkä ikäinen olet? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 635 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 1.98 [Q3] Vastaajan asuinpaikka Asutko 9

16 2. Muuttujat kaupungissa/taajama-alueella maaseudulla tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4] Vastaajan asumismuoto Asutko vanhempien/vanhemman kanssa omassa taloudessa sekä että (esim. opiskelupaikkakunnalla omassa) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5_1] Onko sinulla sisaruksia? Onko sinulla sisaruksia? kyllä ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5_1_1] Vastaajan sisarusten lukumäärä lukumäärä Kuvailevat tunnusluvut 10

17 Q7 tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 582 minimi 1.00 maksimi keskiarvo 2.22 keskihajonta 1.77 [Q5_2] Vastaajan kotona asuvien sisarusten lukumäärä joista kotona asuvia, lukumäärä Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 554 minimi 0.00 maksimi keskiarvo 1.41 keskihajonta 1.59 [Q6] Vastaajan kotitaloudessa asuvien henkilöiden lukumäärä Montako henkilöä kaiken kaikkiaan asuu kotitaloudessasi? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 614 minimi 1.00 maksimi keskiarvo 3.88 keskihajonta 1.72 [Q7] Vastaajan isän ammatillinen koulutustaso Mikä on isäsi ammatillinen koulutustaso? 11

18 2. Muuttujat ei ammatillista koulutusta ammattikoulu tai ammattikurssi opistotason koulutus korkeakoulututkinto muu, mikä? en tiedä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8] Vastaajan äidin ammatillinen koulutustaso Mikä on äitisi ammatillinen koulutustaso? ei ammatillista koulutusta ammattikoulu tai ammattikurssi opistotason koulutus korkeakoulututkinto muu, mikä? en tiedä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9] Vastaajan isän ammatti (avokysymys) Mikä on/oli isäsi ammatti? (avokysymys) yrittäjä ylempi toimihenkilö alempi toimihenkilö työntekijä eläkkeellä/työtön/kotiäiti tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 12

19 Q11 (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q10] Vastaajan äidin ammatti (avokysymys) Mikä on/oli äitisi ammatti? (avokysymys) yrittäjä ylempi toimihenkilö alempi toimihenkilö työntekijä eläkkeellä/työtön/kotiäiti tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11] Käytkö töissä koulunkäynnin ohella? Käytkö töissä koulunkäynnin ohessa? (ei lasketa mahdollista pakollista työharjoittelua) säännöllisesti satunnaisesti, mutta ympäri vuoden vain loma-aikoina/kesätöissä en käy töissä (paitsi mahd. työharjoittelussa) en käy töissä lainkaan eikä koulutukseeni kuulu työharjoittelua tieto puuttuu (SYSMIS)

20 2. Muuttujat [Q11_1] Kuinka monta tuntia viikossa työskentelee, jos käy töissä säännöllisesti? säännöllisesti, noin...tuntia viikossa Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 73 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta 7.68 [Q12] Vastaajan bruttoansiotulot/vuosi (mk) Paljonko arvioit ansaitsevasi omalla työnteollasi vuodessa ennen veroja (brutto)? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 405 minimi 0.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q13] Saatko valtion opintotukea? Saatko valtion opintotukea? kyllä en (taulukko jatkuu seur. sivulla) 14

21 Q16 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14] Oletko ottanut opintolainaa? Oletko ottanut opintolainaa? kyllä en tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15] Saatko kotoasi tai sukulaisiltasi taskurahaa? Saatko kotoasi tai sukulaisiltasi taskurahaa? kyllä en tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16] Joutuuko tekemään kotitöitä taskurahan eteen? Jos saat taskurahaa, joudutko tekemään niiden eteen kotitöitä tms.? 15

22 2. Muuttujat kyllä en tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17_1] Taskurahaa kuukaudessa (mk) Jos saat taskurahaa, paljonko saat kuukaudessa? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 412 minimi 0.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q17_2] Taskurahaa viikossa (mk) TAI viikossa? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 119 minimi 0.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q18] Paljonko jää rahaa omaan vapaa-ajan käyttöön kuukaudessa (mk)? Paljonko sinulla jää keskimäärin rahaa omaan vapaa-ajan käyttöön kuukaudessa? Kuvailevat tunnusluvut 16

23 Q19B tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 543 minimi 0.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q19A] Kuinka suuren osan vanhemmat kustantavat: Asumisesta? Kuinka suuren osan vanhempasi arviolta kustantavat suoraan seuraavista kuluista. (Vanhemmilta ym. saatuja taskurahoja ei oteta tässä huomioon). Jos sinulla ei ole menoerää, jätä vastaamatta. Asumisesta? Kaiken Suurimman osan Puolet Vähän Ei lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19B] Kuinka suuren osan vanhemmat kustantavat: Ruoasta? Kuinka suuren osan vanhempasi arviolta kustantavat suoraan seuraavista kuluista. (Vanhemmilta ym. saatuja taskurahoja ei oteta tässä huomioon). Jos sinulla ei ole menoerää, jätä vastaamatta. Ruoasta? 17

24 2. Muuttujat Kaiken Suurimman osan Puolet Vähän Ei lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19C] Kuinka suuren osan vanhemmat kustantavat: Terveydenhoidosta? Kuinka suuren osan vanhempasi arviolta kustantavat suoraan seuraavista kuluista. (Vanhemmilta ym. saatuja taskurahoja ei oteta tässä huomioon). Jos sinulla ei ole menoerää, jätä vastaamatta. Terveydenhoidosta? Kaiken Suurimman osan Puolet Vähän Ei lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19D] Kuinka suuren osan vanhemmat kustantavat: Vaatteista? Kuinka suuren osan vanhempasi arviolta kustantavat suoraan seuraavista kuluista. (Vanhemmilta ym. saatuja taskurahoja ei oteta tässä huomioon). Jos sinulla ei ole menoerää, jätä vastaamatta. Vaatteista? 18

25 Q19F Kaiken Suurimman osan Puolet Vähän Ei lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19E] Kuinka suuren osan vanhemmat kustantavat: Auto/liikennekuluista? Kuinka suuren osan vanhempasi arviolta kustantavat suoraan seuraavista kuluista. (Vanhemmilta ym. saatuja taskurahoja ei oteta tässä huomioon). Jos sinulla ei ole menoerää, jätä vastaamatta. Auto/liikennekuluista? Kaiken Suurimman osan Puolet Vähän Ei lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19F] Kuinka suuren osan vanhemmat kustantavat: Matkapuhelinkuluista? Kuinka suuren osan vanhempasi arviolta kustantavat suoraan seuraavista kuluista. (Vanhemmilta ym. saatuja taskurahoja ei oteta tässä huomioon). Jos sinulla ei ole menoerää, jätä vastaamatta. 19

26 2. Muuttujat Matkapuhelinkuluista? Kaiken Suurimman osan Puolet Vähän Ei lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19G] Kuinka suuren osan vanhemmat kustantavat: Opiskelusta? Kuinka suuren osan vanhempasi arviolta kustantavat suoraan seuraavista kuluista. (Vanhemmilta ym. saatuja taskurahoja ei oteta tässä huomioon). Jos sinulla ei ole menoerää, jätä vastaamatta. Opiskelusta? Kaiken Suurimman osan Puolet Vähän Ei lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19H] Kuinka suuren osan vanhemmat kustantavat: Harrastuksista? Kuinka suuren osan vanhempasi arviolta kustantavat suoraan seuraavista kuluista. (Vanhemmilta ym. saatuja taskurahoja ei oteta tässä huomioon). Jos sinulla ei ole menoerää, jätä vastaamatta. 20

27 Q19I Harrastuksista? Kaiken Suurimman osan Puolet Vähän Ei lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19I] Kuinka suuren osan vanhemmat kustantavat: Kauneudenhoidosta ja hygieniasta? Kuinka suuren osan vanhempasi arviolta kustantavat suoraan seuraavista kuluista. (Vanhemmilta ym. saatuja taskurahoja ei oteta tässä huomioon). Jos sinulla ei ole menoerää, jätä vastaamatta. Kauneudenhoidosta ja hygieniasta? Kaiken Suurimman osan Puolet Vähän Ei lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS)

28 2. Muuttujat [Q19J] Kuinka suuren osan vanhemmat kustantavat: Ulkona käymisestä? Kuinka suuren osan vanhempasi arviolta kustantavat suoraan seuraavista kuluista. (Vanhemmilta ym. saatuja taskurahoja ei oteta tässä huomioon). Jos sinulla ei ole menoerää, jätä vastaamatta. Ulkona käymisestä? Kaiken Suurimman osan Puolet Vähän Ei lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19K] Kuinka suuren osan vanhemmat kustantavat: Matkailusta? Kuinka suuren osan vanhempasi arviolta kustantavat suoraan seuraavista kuluista. (Vanhemmilta ym. saatuja taskurahoja ei oteta tässä huomioon). Jos sinulla ei ole menoerää, jätä vastaamatta. Matkailusta? Kaiken Suurimman osan Puolet Vähän (taulukko jatkuu seur. sivulla) 22

29 Q22 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Ei lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20] Seuraavatko vanhempasi rahankäyttöäsi? Seuraavatko vanhempasi rahankäyttöäsi? jatkuvasti usein joskus harvoin ei koskaan [Q21] Pyrkivätkö vanhempasi vaikuttamaan kulutukseesi/ostoksiisi? Pyrkivätkö vanhempasi vaikuttamaan kulutukseesi/ostoksiisi? jatkuvasti usein joskus harvoin ei koskaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q22] Pystytkö itse vaikuttamaan vanhempiesi kulutukseen/ostoksiin? Pystytkö itse vaikuttamaan vanhempiesi kulutukseen/ostoksiin? 23

30 2. Muuttujat hyvin paljon paljon jonkin verran vähän en yhtään tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23_1] Ostossa vanhemmat kuuntelevat mielipidettä: ruoka+taloustavarat (avokysymys) Millaisten tavaroiden ostamisessa vanhempasi kuuntelevat mielipidettäsi? ruoka+taloustavarat (avokysymys) Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23_2] Ostossa vanhemmat kuuntelevat mielipidettä: huonekalut+sisustus (avokysymys) Millaisten tavaroiden ostamisessa vanhempasi kuuntelevat mielipidettäsi? huonekalut+sisustus (avokysymys) 24

31 Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) Q23_4 [Q23_3] Ostossa vanhemmat kuuntelevat mielipidettä: vaatteet (avokysymys) Millaisten tavaroiden ostamisessa vanhempasi kuuntelevat mielipidettäsi? vaatteet (avokysymys) Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23_4] Ostossa vanhemmat kuuntelevat mielipidettä: tietokone+viihdeelektroniikka (avokysymys) Millaisten tavaroiden ostamisessa vanhempasi kuuntelevat mielipidettäsi? tietokone+viihde-elektroniikka (avokysymys) Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 25

32 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23_5] Ostossa vanhemmat kuuntelevat mielipidettä: muut kodin kestokulutustavarat (avokysymys) Millaisten tavaroiden ostamisessa vanhempasi kuuntelevat mielipidettäsi? muut kodin kestokulutustavarat (avokysymys) Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23_6] Ostossa vanhemmat kuuntelevat mielipidettä: oma kulutus (sis. harrastukset)(avokysymys) Millaisten tavaroiden ostamisessa vanhempasi kuuntelevat mielipidettäsi? oma kulutus (sis. harrastukset)(avokysymys) Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 26

33 Q25 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q24] Kuinka paljon perheellä käytössä rahaa? Onko perheelläsi/vanhemmillasi käsityksesi mukaan käytössään rahaa? hyvin paljon paljon kohtuullisesti niukasti hyvin niukasti tieto puuttuu (SYSMIS) [Q25] Kuinka paljon itsellä käytössä rahaa? Onko sinulla itselläsi mielestäsi käytössä rahaa? hyvin paljon paljon kohtuullisesti niukasti hyvin niukasti tieto puuttuu (SYSMIS)

34 2. Muuttujat [Q26_1] Suurin henk.koht. kulutuserä: vaatteet (avokysymys) Mainitse 3-5 markkamääräisesti suurinta henkilökohtaista kulutuserääsi suuruusjärjestyksessä (esim. kännykkä, vaatteet, matkailu, alkoholi, makeiset tms.) vaatteet (avokysymys) Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q26_2] Suurin henk.koht. kulutuserä: matkapuhelin (avokysymys) Mainitse 3-5 markkamääräisesti suurinta henkilökohtaista kulutuserääsi suuruusjärjestyksessä (esim. kännykkä, vaatteet, matkailu, alkoholi, makeiset tms.) matkapuhelin (avokysymys) Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q26_3] Suurin henk.koht. kulutuserä: alkoholi (avokysymys) Mainitse 3-5 markkamääräisesti suurinta henkilökohtaista kulutuserääsi suuruusjärjestyksessä (esim. kännykkä, vaatteet, matkailu, alkoholi, makeiset tms.) 28

35 Q26_5 alkoholi (avokysymys) Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q26_4] Suurin henk.koht. kulutuserä: matkailu (avokysymys) Mainitse 3-5 markkamääräisesti suurinta henkilökohtaista kulutuserääsi suuruusjärjestyksessä (esim. kännykkä, vaatteet, matkailu, alkoholi, makeiset tms.) matkailu (avokysymys) Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q26_5] Suurin henk.koht. kulutuserä: makeiset, juomat, sipsit ym (avokysymys) Mainitse 3-5 markkamääräisesti suurinta henkilökohtaista kulutuserääsi suuruusjärjestyksessä (esim. kännykkä, vaatteet, matkailu, alkoholi, makeiset tms.) makeiset, juomat, sipsit ym (avokysymys) 29

36 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q26_6] Suurin henk.koht. kulutuserä: harrastuk.,lehdet, lemmikit, soittimet (avokysymys) Mainitse 3-5 markkamääräisesti suurinta henkilökohtaista kulutuserääsi suuruusjärjestyksessä (esim. kännykkä, vaatteet, matkailu, alkoholi, makeiset tms.) harrastuk.,lehdet, lemmikit, soittimet (avokysymys) Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q26_7] Suurin henk.koht. kulutuserä: ulkona syönti, roskaruoka (avokysymys) Mainitse 3-5 markkamääräisesti suurinta henkilökohtaista kulutuserääsi suuruusjärjestyksessä (esim. kännykkä, vaatteet, matkailu, alkoholi, makeiset tms.) ulkona syönti, roskaruoka (avokysymys) 30

37 Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) Q26_9 [Q26_8] Suurin henk.koht. kulutuserä: huvittelu, elokuvat, uhkapelit, veikkaus (avokysymys) Mainitse 3-5 markkamääräisesti suurinta henkilökohtaista kulutuserääsi suuruusjärjestyksessä (esim. kännykkä, vaatteet, matkailu, alkoholi, makeiset tms.) huvittelu, elokuvat, uhkapelit, veikkaus (avokysymys) Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q26_9] Suurin henk.koht. kulutuserä: elektroniikka, vahvistimet yms. (avokysymys) Mainitse 3-5 markkamääräisesti suurinta henkilökohtaista kulutuserääsi suuruusjärjestyksessä (esim. kännykkä, vaatteet, matkailu, alkoholi, makeiset tms.) elektroniikka, vahvistimet yms. (avokysymys) 31

38 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q26_10] Suurin henk.koht. kulutuserä: tietokone+oheislaitteet (avokysymys) Mainitse 3-5 markkamääräisesti suurinta henkilökohtaista kulutuserääsi suuruusjärjestyksessä (esim. kännykkä, vaatteet, matkailu, alkoholi, makeiset tms.) tietokone+oheislaitteet (avokysymys) Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q26_11] Suurin henk.koht. kulutuserä: musiikki (levyt, kasetit) (avokysymys) Mainitse 3-5 markkamääräisesti suurinta henkilökohtaista kulutuserääsi suuruusjärjestyksessä (esim. kännykkä, vaatteet, matkailu, alkoholi, makeiset tms.) musiikki (levyt, kasetit) (avokysymys) 32

39 Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) Q26_13 [Q26_12] Suurin henk.koht. kulutuserä: tupakkatuotteet (avokysymys) Mainitse 3-5 markkamääräisesti suurinta henkilökohtaista kulutuserääsi suuruusjärjestyksessä (esim. kännykkä, vaatteet, matkailu, alkoholi, makeiset tms.) tupakkatuotteet (avokysymys) Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q26_13] Suurin henk.koht. kulutuserä: auto, bensa, kulkuneuvot, liikenne (avokysymys) Mainitse 3-5 markkamääräisesti suurinta henkilökohtaista kulutuserääsi suuruusjärjestyksessä (esim. kännykkä, vaatteet, matkailu, alkoholi, makeiset tms.) auto, bensa, kulkuneuvot, liikenne (avokysymys) Ei mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 33

40 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q26_14] Suurin henk.koht. kulutuserä: opiskelu, ajokortti (avokysymys) Mainitse 3-5 markkamääräisesti suurinta henkilökohtaista kulutuserääsi suuruusjärjestyksessä (esim. kännykkä, vaatteet, matkailu, alkoholi, makeiset tms.) opiskelu, ajokortti (avokysymys) Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q26_15] Suurin henk.koht. kulutuserä: meikit, korut, kauneudenhoito, hygienia (avokysymys) Mainitse 3-5 markkamääräisesti suurinta henkilökohtaista kulutuserääsi suuruusjärjestyksessä (esim. kännykkä, vaatteet, matkailu, alkoholi, makeiset tms.) meikit, korut, kauneudenhoito, hygienia (avokysymys) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 34

41 Q26_17 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q26_16] Suurin henk.koht. kulutuserä: asuminen, kotital. kalustus, muut laskut (avokysymys) Mainitse 3-5 markkamääräisesti suurinta henkilökohtaista kulutuserääsi suuruusjärjestyksessä (esim. kännykkä, vaatteet, matkailu, alkoholi, makeiset tms.) asuminen, kotital. kalustus, muut laskut (avokysymys) Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q26_17] Suurin henk.koht. kulutuserä: ruoka (oma talous) (avokysymys) Mainitse 3-5 markkamääräisesti suurinta henkilökohtaista kulutuserääsi suuruusjärjestyksessä (esim. kännykkä, vaatteet, matkailu, alkoholi, makeiset tms.) ruoka (oma talous) (avokysymys) 35

42 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q27] Jääkö sinulle rahaa säästöön kulutuksen jälkeen? Jääkö sinulle rahaa säästöön kulutuksen jälkeen? usein joskus ei koskaan [Q28] Säästätkö nyt johonkin tavoitteeseen? Säästätkö nyt johonkin tavoitteeseen? kyllä en tieto puuttuu (SYSMIS) [Q28_1] Säästää: matka (avokysymys) Säästätkö nyt johonkin tavoitteeseen? matka (avokysymys) 36

43 Q28_3 Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q28_2] Säästää: tietokone+viihde-elektroniikka (avokysymys) Säästätkö nyt johonkin tavoitteeseen? tietokone+viihde-elektroniikka (avokysymys) Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q28_3] Säästää: juhlat, festarit (avokysymys) Säästätkö nyt johonkin tavoitteeseen? juhlat, festarit (avokysymys) Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 37

44 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q28_4] Säästää: auto, ajokortti (avokysymys) Säästätkö nyt johonkin tavoitteeseen? auto, ajokortti (avokysymys) Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q28_5] Säästää: muu (avokysymys) Säästätkö nyt johonkin tavoitteeseen? muu (avokysymys) Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

45 Q29_2 [Q29] Onko tehnyt suuria henkilökohtaisia hankintoja viim. 12 kk aikana? Oletko tehnyt/onko sinulle tehty henkilökohtaisia isoja hankintoja (yli 1000 mk) viimeisen 12 kk:n aikana? kyllä en tieto puuttuu (SYSMIS) [Q29_1] Suuri henk.koht. hankinta: vaatteet (avokysymys) Oletko tehnyt/onko sinulle tehty henkilökohtaisia isoja hankintoja (yli 1000 mk) viimeisen 12 kk:n aikana? Kyllä, mitä? vaatteet (avokysymys) Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q29_2] Suuri henk.koht. hankinta: viihde-elektroniikka (avokysymys) Oletko tehnyt/onko sinulle tehty henkilökohtaisia isoja hankintoja (yli 1000 mk) viimeisen 12 kk:n aikana? Kyllä, mitä? viihde-elektroniikka (avokysymys) 39

46 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q29_3] Suuri henk.koht. hankinta: tietokoneet+oheislaitteet (avokysymys) Oletko tehnyt/onko sinulle tehty henkilökohtaisia isoja hankintoja (yli 1000 mk) viimeisen 12 kk:n aikana? Kyllä, mitä? tietokoneet+oheislaitteet (avokysymys) Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q29_4] Suuri henk.koht. hankinta: harrastusvälineet (avokysymys) Oletko tehnyt/onko sinulle tehty henkilökohtaisia isoja hankintoja (yli 1000 mk) viimeisen 12 kk:n aikana? Kyllä, mitä? harrastusvälineet (avokysymys) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 40

47 Q29_6 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q29_5] Suuri henk.koht. hankinta: matkat (avokysymys) Oletko tehnyt/onko sinulle tehty henkilökohtaisia isoja hankintoja (yli 1000 mk) viimeisen 12 kk:n aikana? Kyllä, mitä? matkat (avokysymys) Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q29_6] Suuri henk.koht. hankinta: ajokortti (avokysymys) Oletko tehnyt/onko sinulle tehty henkilökohtaisia isoja hankintoja (yli 1000 mk) viimeisen 12 kk:n aikana? Kyllä, mitä? ajokortti (avokysymys) 41

48 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q29_7] Suuri henk.koht. hankinta: kulkuvälineet (avokysymys) Oletko tehnyt/onko sinulle tehty henkilökohtaisia isoja hankintoja (yli 1000 mk) viimeisen 12 kk:n aikana? Kyllä, mitä? kulkuvälineet (avokysymys) Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q29_8] Suuri henk.koht. hankinta: kodin sisustus+tarvikkeet (avokysymys) Oletko tehnyt/onko sinulle tehty henkilökohtaisia isoja hankintoja (yli 1000 mk) viimeisen 12 kk:n aikana? Kyllä, mitä? kodin sisustus+tarvikkeet (avokysymys) Ei mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 42

49 Q30 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q29_10] Suuri henk.koht. hankinta: muu (avokysymys) Oletko tehnyt/onko sinulle tehty henkilökohtaisia isoja hankintoja (yli 1000 mk) viimeisen 12 kk:n aikana? Kyllä, mitä? muu (avokysymys) Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q30] Kuinka kauan omistanut matkapuhelimen (kuukautta)? Kysymyksen esiteksti jätä väiin kysymykset 30-37, jos et omista etkä käytä matkapuhelinta Kuinka kauan olet omistanut matkapuhelin tai säännöllisesti käyttänyt sitä? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 584 minimi 1.00 (taulukko jatkuu seur. sivulla) 43

50 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tunnusluku arvo maksimi keskiarvo keskihajonta [Q31] Monesko matkapuhelin on käytössä? Monesko matkapuhelin sinulla tällä hetkellä on käytössäsi? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 585 minimi 1.00 maksimi 9.00 keskiarvo 2.16 keskihajonta 1.23 [Q32] Minkä suuruisia puhelinlaskut ovat (mk/kk)? Minkä suuruisia puhelinlaskut ovat keskimäärin... mk/kk? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 578 minimi 2.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q33] Käytätkö saldorajoitinta? Käytätkö saldorajoitinta? 44

51 kyllä en tieto puuttuu (SYSMIS) Q34B [Q34A] Mitä matkapuhelimen lisäpalveluja käyttää: puhelunsiirtoa? Käytätkö matkapuhelimen seuraavia lisäominaisuuksia ja -palveluja? puhelunsiirtoa? kyllä en tieto puuttuu (SYSMIS) [Q34B] Mitä matkapuhelimen lisäpalveluja käyttää: välipuhelua? Käytätkö matkapuhelimen seuraavia lisäominaisuuksia ja -palveluja? välipuhelua? kyllä en tieto puuttuu (SYSMIS)

52 2. Muuttujat [Q34C] Mitä matkapuhelimen lisäpalveluja käyttää: kotisoittoa tai -linjaa? Käytätkö matkapuhelimen seuraavia lisäominaisuuksia ja -palveluja? kotisoittoa tai -linjaa? kyllä en tieto puuttuu (SYSMIS) [Q34D] Mitä matkapuhelimen lisäpalveluja käyttää: vastaajaa? Käytätkö matkapuhelimen seuraavia lisäominaisuuksia ja -palveluja? vastaajaa? kyllä en tieto puuttuu (SYSMIS) [Q34E] Mitä matkapuhelimen lisäpalveluja käyttää: tekstiviestiä? Käytätkö matkapuhelimen seuraavia lisäominaisuuksia ja -palveluja? 46

53 Q34G tekstiviestiä? kyllä en tieto puuttuu (SYSMIS) [Q34F] Mitä matkapuhelimen lisäpalveluja käyttää: ryhmätekstiviestiä? Käytätkö matkapuhelimen seuraavia lisäominaisuuksia ja -palveluja? ryhmätekstiviestiä? kyllä en tieto puuttuu (SYSMIS) [Q34G] Mitä matkapuhelimen lisäpalveluja käyttää: herätyskelloa, kalenteria tai laskinta? Käytätkö matkapuhelimen seuraavia lisäominaisuuksia ja -palveluja? herätyskelloa, kalenteria tai laskinta? 47

54 2. Muuttujat kyllä en tieto puuttuu (SYSMIS) [Q34H] Mitä matkapuhelimen lisäpalveluja käyttää: uusia logoja ja soittoääniä? Käytätkö matkapuhelimen seuraavia lisäominaisuuksia ja -palveluja? uusia logoja ja soittoääniä? kyllä en tieto puuttuu (SYSMIS) [Q34I] Mitä matkapuhelimen lisäpalveluja käyttää: maksullisia tekstiviestipalveluja? Käytätkö matkapuhelimen seuraavia lisäominaisuuksia ja -palveluja? maksullisia tekstiviestipalveluja? kyllä en (taulukko jatkuu seur. sivulla) 48

55 Q34K (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q34J] Mitä matkapuhelimen lisäpalveluja käyttää: numerotiedustelun yhdistämispalvelua? Käytätkö matkapuhelimen seuraavia lisäominaisuuksia ja -palveluja? numerotiedustelun yhdistämispalvelua? kyllä en tieto puuttuu (SYSMIS) [Q34K] Mitä matkapuhelimen lisäpalveluja käyttää: ilmoitusta sähköpostin saapumisesta? Käytätkö matkapuhelimen seuraavia lisäominaisuuksia ja -palveluja? ilmoitusta sähköpostin saapumisesta? kyllä en (taulukko jatkuu seur. sivulla) 49

56 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q34L] Mitä matkapuhelimen lisäpalveluja käyttää: tavaran/palvelun maksamista kännykällä? Käytätkö matkapuhelimen seuraavia lisäominaisuuksia ja -palveluja? tavaran/palvelun maksamista kännykällä? kyllä en tieto puuttuu (SYSMIS) [Q34M] Mitä matkapuhelimen lisäpalveluja käyttää: muuta (mitä)? Käytätkö matkapuhelimen seuraavia lisäominaisuuksia ja -palveluja? muuta (mitä)? kyllä en tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 50

57 Q36_1 (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q35_1] Monta puhelua saa päivässä? Montako puhelua saat keskimäärin päivässä? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 579 minimi 0.00 maksimi keskiarvo 3.53 keskihajonta 2.92 [Q35_2] Monta puhelua soittaa itse? montako soitat itse? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 578 minimi 0.00 maksimi keskiarvo 2.80 keskihajonta 2.48 [Q36_1] Monta tekstiviestiä saa päivässä? Montako tekstiviestiä saat keskimäärin päivässä? Kuvailevat tunnusluvut 51

58 2. Muuttujat tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 577 minimi 0.00 maksimi keskiarvo 3.40 keskihajonta 3.13 [Q36_2] Monta tekstiviestiä lähettää päivässä? montako lähetät itse? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 575 minimi 0.00 maksimi keskiarvo 3.01 keskihajonta 2.46 [Q37A] Kännykän käyttö: tärkeä vain yhteydenpidon kannalta Miten seuraavat väitteet kuvaavat matkapuhelimen käyttöäsi? Kännykkä on tärkeä vain yhteydenpidon ja asioiden järjestelyn kannalta. Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa, eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS)

59 [Q37B] Kännykän käyttö: soittelen usein huvikseni ilman erityistä asiaa Miten seuraavat väitteet kuvaavat matkapuhelimen käyttöäsi? Q37C Soittelen usein huvikseni ilman mitään erityistä asiaa. Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa, eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q37C] Kännykän käyttö: kirjoitan paljon tekstiviestejä Miten seuraavat väitteet kuvaavat matkapuhelimen käyttöäsi? Kirjoitan paljon tekstiviestejä. Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa, eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS)

60 2. Muuttujat [Q37D] Kännykän käyttö: käytän paljon myös kotipuhelinta Miten seuraavat väitteet kuvaavat matkapuhelimen käyttöäsi? Käytän paljon myös perheemme kotipuhelinta. Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa, eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q37E] Kännykän käyttö: edullinen perusmalli riittää Miten seuraavat väitteet kuvaavat matkapuhelimen käyttöäsi? Minulle riittää kännykäksi jokin edullinen perusmalli. Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa, eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS)

61 Q37G [Q37F] Kännykän käyttö: tärkeintä halpa hinta Miten seuraavat väitteet kuvaavat matkapuhelimen käyttöäsi? Kännykän ostossa tärkeintä on halpa hinta. Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa, eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q37G] Kännykän käyttö: kolme vuotta vanha näyttää vanhanaikaiselta Miten seuraavat väitteet kuvaavat matkapuhelimen käyttöäsi? Kolme vuotta vanha kännykkä näyttää mielestäni jo liian vanhanaikaiselta. Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa, eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS)

62 2. Muuttujat [Q37H] Kännykän käyttö: tärkeää, että on uusinta tekniikkaa Miten seuraavat väitteet kuvaavat matkapuhelimen käyttöäsi? Minulle on tärkeää, että kännykkäni on uusinta tekniikkaa ja "hieno". Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa, eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q37I] Kännykän käyttö: vaihdan usein logoa ja soittoääntä Miten seuraavat väitteet kuvaavat matkapuhelimen käyttöäsi? Vaihdan usein logoa ja/tai soittoääntä. Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa, eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS)

63 [Q37J] Kännykän käyttö: on tärkeää saada paljon puheluja ja viestejä Miten seuraavat väitteet kuvaavat matkapuhelimen käyttöäsi? Q37K Minulle on tärkeää saada paljon puheluja ja/tai tekstiviestejä Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa, eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q37K] Kännykän käyttö: puhun usein puhelimeen julkisilla paikoilla Miten seuraavat väitteet kuvaavat matkapuhelimen käyttöäsi? Puhun usein puhelimeen julkisilla paikoilla ihmisten keskellä (esim. bussi, juna, kahvila) Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa, eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS)

64 2. Muuttujat [Q37L] Kännykän käyttö: tärkeää, että puhelimessa on internet Miten seuraavat väitteet kuvaavat matkapuhelimen käyttöäsi? Mielestäni on tärkeää, että puhelimessa on internet (esim. wap). Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa, eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q37M] Kännykän käyttö: kännykän sovittava vaatetukseen ja imagoon Miten seuraavat väitteet kuvaavat matkapuhelimen käyttöäsi? Minulle on tärkeää, että kännykäni sopii vaatetukseeni ja imagooni. Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa, eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS)

65 [Q37N] Kännykän käyttö: tarkistelen viestejä ja puheluita vähän väliä Miten seuraavat väitteet kuvaavat matkapuhelimen käyttöäsi? Q37O Tarkistelen viestejä tai puheluja vähän väliä. Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa, eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q37O] Kännykän käyttö: olo epämukava, jos kännykkä ei ole mukana Miten seuraavat väitteet kuvaavat matkapuhelimen käyttöäsi? Oloni on hyvin epämukava, jos kännykkäni ei jostain syystä ole mukanani. Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa, eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS)

66 2. Muuttujat [Q37P] Kännykän käyttö: usein vaikeuksia suoriutua puhelinlaskuista Miten seuraavat väitteet kuvaavat matkapuhelimen käyttöäsi? Minulla on usein vaikeuksia suoriutua puhelinlaskuistani. Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa, eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q37Q] Kännykän käyttö: ei kiinnosta, mitä loppuun käytetyille kännyköille tapahtuu Miten seuraavat väitteet kuvaavat matkapuhelimen käyttöäsi? Minua ei kiinnosta, mitä loppuun käytetyille kännyköille tapahtuu. Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa, eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS)

67 Q37S [Q37R] Kännykän käyttö: lisääntyy tulevaisuudessa Miten seuraavat väitteet kuvaavat matkapuhelimen käyttöäsi? Kännykän käyttöni lisääntyy varmaan tulevaisuudessa. Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa, eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q37S] Kännykän käyttö: hinta ratkaisee liittymän ja operaattorin valinnan Miten seuraavat väitteet kuvaavat matkapuhelimen käyttöäsi? Hinta lähinnä ratkaisee kännykkäliittymän ja -operaattorin valinnan. Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa, eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS)

68 2. Muuttujat [Q37T] Kännykän käyttö: jokin kännykkäliittymä trendikkäämpi kuin muut Miten seuraavat väitteet kuvaavat matkapuhelimen käyttöäsi? Jokin kännykkäliittymä on mielestäni trendikkäämpi kuin muut (jos on, mikä?) Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa, eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q38] Kuinka usein käytät internetiä? Kuinka usein käytät internetiä? useita kertoja päivässä kerran päivässä muutaman kerran viikossa muutaman kerran kuukaudessa harvemmin en lainkaan [Q39] Missä enimmäkseen käytät nettiä? Missä enimmäkseen käytät nettiä? 62

FSD2251. Nuorten rahapelaaminen 2006. Koodikirja

FSD2251. Nuorten rahapelaaminen 2006. Koodikirja FSD2251 Nuorten rahapelaaminen 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen 2006 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2569. Maaseutubarometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2569. Maaseutubarometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2569 Maaseutubarometri 2009: kansalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Maaseutubarometri 2009: kansalaiset

Lisätiedot

FSD3037. Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut 2013. Koodikirja

FSD3037. Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut 2013. Koodikirja FSD3037 Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut 2013 [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

Working Papers in Economic Sociology:

Working Papers in Economic Sociology: OUTI SARPILA, PEKKA RÄSÄNEN, JANI EROLA, JOONAS KEKKI & KAROLIINA PITKÄNEN Working Papers in Economic Sociology: Suomi 2009: Tutkimusseloste ja aineistojen 1999 2009 vertailua Turun yliopisto/sosiaalitieteiden

Lisätiedot

FSD1241 Suomi 1999 : kulutus ja elämäntapa vuosituhannen vaihteessa

FSD1241 Suomi 1999 : kulutus ja elämäntapa vuosituhannen vaihteessa KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1241 Suomi 1999 : kulutus ja elämäntapa vuosituhannen vaihteessa Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

KULUTTAVA NUORUUS MINNA AUTIO JA PETRI PAJU (TOIM.)

KULUTTAVA NUORUUS MINNA AUTIO JA PETRI PAJU (TOIM.) KULUTTAVA NUORUUS MINNA AUTIO JA PETRI PAJU (TOIM.) NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISKESKUS, STAKES Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

Kansi: Eeva Haartio Ulkoasun suunnittelu: Vesa Pesonen Taitto: Eeva Haartio. Helsingissä 22.9.2005

Kansi: Eeva Haartio Ulkoasun suunnittelu: Vesa Pesonen Taitto: Eeva Haartio. Helsingissä 22.9.2005 ERILAISET JA SAMANLAISET NUORISOBAROMETRI TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 31 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

VARUSMIESTEN ETUUSTUTKIMUS 2003

VARUSMIESTEN ETUUSTUTKIMUS 2003 VARUSMIESTEN ETUUSTUTKIMUS 2003 KYSELY VARUSMIESTEN TALOUDELLISISTA JA SOSIAALISISTA ETUUKSISTA SEKÄ HEIDÄN YHTEISKUNNALLISESTA ASEMASTAAN KYSELYLOMAKE LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Kysymyksiin vastataan 1. Ympyröimällä

Lisätiedot

Miten ja mihin nuoret käyttävät pikavippejä ja muita kulutusluottoja?

Miten ja mihin nuoret käyttävät pikavippejä ja muita kulutusluottoja? Miten ja mihin nuoret käyttävät pikavippejä ja muita kulutusluottoja? KTM Rahoitetut tutkimukset 10/2006 Risto Kaartinen Jaana Lähteenmaa Miten ja mihin nuoret käyttävät pikavippejä ja muita kulutusluottoja?

Lisätiedot

Sami Myllyniemi. Aika vapaalla. Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA

Sami Myllyniemi. Aika vapaalla. Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Sami Myllyniemi Aika vapaalla Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 92 Nuorisoasiain

Lisätiedot

Viitebudjettien päivitys vuodelle 2013 Mitä kohtuullinen eläminen maksaa? Anna Riitta Lehtinen & Kristiina Aalto

Viitebudjettien päivitys vuodelle 2013 Mitä kohtuullinen eläminen maksaa? Anna Riitta Lehtinen & Kristiina Aalto TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ 3 2014 Viitebudjettien päivitys vuodelle 2013 Mitä kohtuullinen eläminen maksaa? Anna Riitta Lehtinen & Kristiina Aalto TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ 3 2014 Viitebudjettien päivitys

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2077 Turkulaisten hyvinvointi 1995 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Viestintävirasto. Suomalaiset viestintäpalveluiden kuluttajina 6.11.2009

Viestintävirasto. Suomalaiset viestintäpalveluiden kuluttajina 6.11.2009 Viestintävirasto Suomalaiset viestintäpalveluiden kuluttajina 6.11.200 Tutkimuksen taustat Tämän tutkimuksen on tehnyt IROResearch Oy Viestintäviraston toimeksiannosta Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää,

Lisätiedot

Kärkkäinen Hilma Karoliina & Määttänen Matti Petteri KUUDESLUOKKALAISTEN KULUTUSKÄYTTÄYTYMINEN ELÄYTYMISTARINOIDEN POHJALTA

Kärkkäinen Hilma Karoliina & Määttänen Matti Petteri KUUDESLUOKKALAISTEN KULUTUSKÄYTTÄYTYMINEN ELÄYTYMISTARINOIDEN POHJALTA Kärkkäinen Hilma Karoliina & Määttänen Matti Petteri KUUDESLUOKKALAISTEN KULUTUSKÄYTTÄYTYMINEN ELÄYTYMISTARINOIDEN POHJALTA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Filosofinen tiedekunta Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Nuoret ja kommunikaatioakrobatia. 16-18-vuotiaiden kännykkä- ja internetkulttuurit.

Nuoret ja kommunikaatioakrobatia. 16-18-vuotiaiden kännykkä- ja internetkulttuurit. Nuoret ja kommunikaatioakrobatia. 16-18-vuotiaiden kännykkä- ja internetkulttuurit. Kaisa Coogan ja Sonja Kangas. Nuorisotutkimusverkosto ja Elisa Communications, 2001. (Elisa tutkimuskeskus, raporti nro

Lisätiedot

OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004

OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004 OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004 TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 28 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

TEKNOLOGISOITUVA NUORUUS

TEKNOLOGISOITUVA NUORUUS TEKNOLOGISOITUVA NUORUUS SONJA KANGAS JA TAPIO KUURE (TOIM.) NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISKESKUS, STAKES Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

Pelaavat nuoret Vantaalla

Pelaavat nuoret Vantaalla Pelaavat nuoret Vantaalla Selvitys vantaalaisten koululaisten pelaamisesta ja pelihaitoista Luhtala Kaisa, Silvennoinen Inka, Tenkanen Teresa 10.5.2012 Sisältö 1 Lasten ja nuorten pelaaminen... 3 2 Kysely

Lisätiedot

Muistio tietoyhteiskuntaohjelmalle suomalaisten tieto- ja viestintätekniikan käytöstä ja siihen suhtautumisesta marraskuussa

Muistio tietoyhteiskuntaohjelmalle suomalaisten tieto- ja viestintätekniikan käytöstä ja siihen suhtautumisesta marraskuussa Muistio tietoyhteiskuntaohjelmalle suomalaisten tieto- ja viestintätekniikan käytöstä ja siihen suhtautumisesta marraskuussa 2006 Laatija: tutkija Timo Sirkiä 1. Aluksi...1 2. Suomalaiset viestintätekniikan

Lisätiedot

1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...3 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...7 3. TULOKSET...9 4. YHTEENVETO BAROMETRIN PÄÄTULOKSET...32

1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...3 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...7 3. TULOKSET...9 4. YHTEENVETO BAROMETRIN PÄÄTULOKSET...32 1 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...3 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...7 3. TULOKSET...9 3.1. Oma asuinseutu...9 3.2. Turvallisuus...15 3.3. Toimeentulo...17 3.4. Opiskelu ja työ...20 3.5. Huolet, tyytyväisyys

Lisätiedot

Kulutusluotot ja lainat nuorten keskuudessa

Kulutusluotot ja lainat nuorten keskuudessa Kulutusluotot ja lainat nuorten keskuudessa Nyqvist, Katariina 2009 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Kulutusluotot ja lainat nuorten keskuudessa Katariina Nyqvist Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Resurssitehokkuuden kartoitus. Sitra

Resurssitehokkuuden kartoitus. Sitra Resurssitehokkuuden kartoitus Sitra Resurssitehokkuuden kartoitus Taloustutkimus Oy Katja Mikkonen 5.5.204 T-2585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 204 /KMi, mn, mv 3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Taloustutkimus

Lisätiedot

SUOMEN YMPÄRISTÖ 1 2011. Omaa kotia etsimässä ASUMINEN. Nuorten asuminen 2010. Tiina Kupari (toim.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

SUOMEN YMPÄRISTÖ 1 2011. Omaa kotia etsimässä ASUMINEN. Nuorten asuminen 2010. Tiina Kupari (toim.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ 1 2011 Omaa kotia etsimässä ASUMINEN Nuorten asuminen 2010 Tiina Kupari (toim.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ 1 2011 Omaa kotia etsimässä Nuorten asuminen 2010 Tiina Kupari (toim.)

Lisätiedot

Taloutesi. Raha-asiat Kuluttajaviraston. Näin rahasi riittävät pitempään. järjestyksessä. Neuvoa ja opastusta

Taloutesi. Raha-asiat Kuluttajaviraston. Näin rahasi riittävät pitempään. järjestyksessä. Neuvoa ja opastusta 2010 Raha-asiat Kuluttajaviraston laskelmia järjestyksessä Apua budjetin tekoon Näin rahasi riittävät pitempään Taloutesi Neuvoa ja opastusta lapset auto asunto vakuutus Internet vaatteet lainat ruoka

Lisätiedot

TYÖSELOSTEITA JA ESITELMIÄ 142 2012 NUORTEN TALOUSOSAAMISEN TESTIN KEHITTÄMINEN

TYÖSELOSTEITA JA ESITELMIÄ 142 2012 NUORTEN TALOUSOSAAMISEN TESTIN KEHITTÄMINEN TYÖSELOSTEITA JA ESITELMIÄ 142 2012 NUORTEN TALOUSOSAAMISEN TESTIN KEHITTÄMINEN Anna-Riitta Lehtinen TYÖSELOSTEITA JA ESITELMIÄ 142 2012 Nuorten talousosaamisen testin kehittäminen Anna-Riitta Lehtinen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA Muuttoliiketutkimus 2015. Tutkimusraportti

NURMIJÄRVEN KUNTA Muuttoliiketutkimus 2015. Tutkimusraportti NURMIJÄRVEN KUNTA Muuttoliiketutkimus 2015 Tutkimusraportti Taloustutkimus Oy, Markus Mervola Toukokuu 2015 Nurmijärven Kunta Muuttoliiketutkimus 2 TIIVISTELMÄ: NURMIJÄRVEN MUUTTOTUTKIMUS Nurmijärvelle

Lisätiedot

FSD2005 Lapsesta aikuiseksi : 36-vuotiaiden elämäntilannekysely 1995

FSD2005 Lapsesta aikuiseksi : 36-vuotiaiden elämäntilannekysely 1995 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2005 Lapsesta aikuiseksi : 36-vuotiaiden elämäntilannekysely 1995 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

LOHJALAINEN KULUTTAJA 2004

LOHJALAINEN KULUTTAJA 2004 Lempi Uusimaa projektin selvityksiä LOHJALAINEN KULUTTAJA 2004 Laurea - ammattikorkeakoulu Joulukuu 2004 EUROOPAN UNIONI Euroopan Sosiaalirahasto Artikla 6 Innovatiiviset toimet 2 1. JOHDANTO 3 2. TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Nuorten korkeakouluopiskelijoiden kulutusresurssit ja kulutus tasapainoilua välttämättömien ja ylellisten kulutuskohteiden välillä

Nuorten korkeakouluopiskelijoiden kulutusresurssit ja kulutus tasapainoilua välttämättömien ja ylellisten kulutuskohteiden välillä Kimmo Ihantila Nuorten korkeakouluopiskelijoiden kulutusresurssit ja kulutus tasapainoilua välttämättömien ja ylellisten kulutuskohteiden välillä Helsingin Yliopisto Taloustieteen laitos Maisterintutkielma

Lisätiedot

Raha-asiat. järjestyksessä. Näin. rahasi. riittävät kauemmin. Kuluttajaviraston laskelma Neuvoja ja vinkkejä rahankäyttöösi

Raha-asiat. järjestyksessä. Näin. rahasi. riittävät kauemmin. Kuluttajaviraston laskelma Neuvoja ja vinkkejä rahankäyttöösi Raha-asiat järjestyksessä Näin rahasi riittävät kauemmin 2009 Kuluttajaviraston laskelma Neuvoja ja vinkkejä rahankäyttöösi Talouteni Kuluvatko rahasi aivan liian nopeasti ja huomaamatta? Saat rahasi riittämään

Lisätiedot