KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 61, 65, 67, 68 JA 255 (TORIN SEUTU) / 175

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 61, 65, 67, 68 JA 255 (TORIN SEUTU) 20.1.2015 2015/ 175"

Transkriptio

1 L A P I N L A H T I KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 61, 65, 67, 68 JA 255 (TORIN SEUTU) / 175

2 E 34 Ringettet. Ote opaskartasta Ote Pohjois-Savon maakuntakaavasta Ote osayleiskaavasta 2

3 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: Lapinlahti Kunnanosa: Kirkonseutu Asemakaavan muutos koskee kirkonseudun asemakaavan korttelin 61 rakennuspaikkoja 2, 3, 4, 5 ja 6, korttelia 65, korttelin 67 rakennuspaikkoja 1 ja 4, korttelin 68 rakennuspaikkaa 1 ja korttelin 255 rakennuspaikkaa 1 niihin liittyvine pysäköimis-, liikenne-, tori- ja katualueineen. Asemakaavan muutoksella muodostuvat kirkonseudun asemakaavan korttelin 61 rakennuspaikat 2, 3, 4, 5 ja 6, kortteli 65, korttelin 67 rakennuspaikat 1 ja 4, korttelin 68 rakennuspaikka 1 ja kortteli 255 rakennuspaikka 1 niihin liittyvine pysäköimis-, liikenne-, tori- ja katualueineen. Kaavan laatija: Timo Takala, arkkitehti SAFA Arkkitehtiasema Oy Karjakatu Oulu p Kaavan päiväys: Vireille tulosta ilmoitettu: Tekninen lautakunta: Kunnanhallitus: Kunnanvaltuusto: Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Lapinlahden keskustassa Linnansalmentien pohjoispuolella. 1.3 Kaavan tarkoitus 2 TIIVISTELMÄ Lapinlahden kirkonkylällä on jo pitkään ollut erilaisten keskustelujen yhteydessä ajatus kirkonkylän torin ja sen lähialueen kehittämisestä. Lapinlahden kunnan vuoden 2013 talousarvion teknisen toimen yhtenä tavoitteena olikin torin alueen kaavoittaminen. Asiasta on järjestetty keskustelutilaisuus maanomistajien, yrittäjien, kaavanlaatijan ja kunnan edustajien kesken kesällä 2013 ja lisäksi toinen tilaisuus alkutalvella Tilaisuuksien perusteella saatiin suuntaviivat torin ja sen ympäristön kaavoitukselle. Torialueen asemakaavanmuutoksella selkeytetään torin ja sen ympäristön tulevaa rakentamista, elinkeinopolitiikkaa, liikennejärjestelyjä ja muuta maankäyttöä. Asemakaavan muutosalue on kunnan keskustan ydinaluetta. Alueella on runsaasti tyhjiä tai vajaakäytössä olevia kiinteistöjä. Voimassa oleva asemakaava on monilta osin vanhentunut ja vaikeuttaa alueen rakentumista. Asemakaavan muutoksella selkeytetään torin ja sen ympäristön tulevaa rakentamista ja liikennejärjestelyjä sekä parannetaan kunnan tärkeimpänä julkisivuna toimivan torin ympäristön rakentamismahdollisuuksia. Asemakaavan muutoksella alueen rakennusoikeus lisääntyy n k-m 2 :llä. Lisäys kohdistuu käytännössä kokonaan asuntorakentamisen mahdollisuuksiin. 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Suunnittelualueella on sekä asuin- että liikerakennuksia. Rakennuskanta on vaihtelevan kuntoista ja ikäistä. Asemakaavan muutoksella selkeytetään torin seudun ja sen ympäristön rakentamista sekä liikennejärjestelyjä. Samalla tarkistetaan rakennuspaikat kiinteistörajojen mukaisiksi. 1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista - havainnekuva - asemakaavan seurantalomake - osallistumis- ja arviointisuunnitelma - asemakaava ja muutettava kaava 1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista - Torinseudun rakennuskulttuuri-inventoinnin tarkistus, Eeva Martikainen Tori Luonnonympäristö Alue on kauttaaltaan rakennettua taajamaympäristöä. Tonteilla on jonkin verran kookasta puustoa. 3

4 3.1.3 Rakennettu ympäristö Torin seudun rakennuskannan inventointia on päivitetty kesällä Inventoidusta rakennuksista pientaloja on 6 kappaletta ja liiketaloja 2 kappaletta. inventoinnin yhteydessä on edellä mainituista kohteista inventoitu vain Impantie 12 ja Ystintie 5. Inventointilomakkeisiin on kerätty tiedot rakentamistavasta, asukkaista tai toimijoista ja niiden tiedossa olevista vaihdoksista. Jokainen rakennus on kuvailtu sanallisesti ja kuvaliitteellä. Inventointilomakkeiden tiedot perustuvat pääasiassa asukkaiden haastatteluihin. Joistain kohteista löytyy rakennuslupia ja -piirustuksia Lapinlahden kunnan rakennusvalvonnasta. Inventointilomakkeeseen on merkitty arvio rakennuksen rakennushistoriallisesta, historiallisesta tai maisemallisesta merkityksestä. Kohdekäynnit on tehty yhdessä FM Veli-Matti Sormusen kanssa touko-kesäkuussa Jollei toisin mainita, kohteiden dokumentointikuvat ovat Eeva Martikaisen tai Veli-Matti Sormusen ottamia. Tarkistustyön ohjaajana ja asiantuntijana on toiminut arkkitehti Hannu Puurunen. Inventoinnissa luettelointiperusteena on esitetty seuraavaa: - 1. Kangaslahdentie 25; rakennushistoriallinen Impantie 13; rakennushistoriallinen Linnansalmentie 10; rakennushistoriallinen, maisemallinen Impantie 12; rakennushistoriallinen, historiallinen, maisemallinen Ystintie 5; rakennushistoriallinen, historiallinen. Inventointilomakkeet on täytetty seuraavista kohteista: 1. Kangaslahdentie 25, Männikkö 2. Impantie Mykkäläntie 1, Tervola 4. Kangaslahdentie 26, Jaakkola 5. Linnansalmentie 10, Liiketalo Linnari 6. Impantie Impantie 12, Pajala, (Kasurisen paja) 8.Ystintie 5, Tikkala Kangaslahdentie 25, Männikkö Alueen vanhin pihapiiri on niin sanottu Kasurisen pajan tontti, jonka asuinrakennuksen vanhin osa on 1900-luvun alusta. Tontin rakennukset ovat pääasiassa valmistuneet luvuilla. Kasurisen pajarakennus on määritelty maakunnallisesti arvokkaaksi kohteeksi Pohjois-Savon maakuntakaavassa ja se on suojelukohteena kirkonkylän osayleiskaavassa. Muista alueen pientaloista neljä on rakennettu 1950-luvulla ja yksi 1970-luvulla. Liikerakennukset ovat valmistuneet 1940-luvulla ja 1980-luvulla. Alueen yleisilme on hajanainen. Liikerakennukset sijoittuvat pääasiassa Linnansalmentien varteen. Eri ikäiset kerros- ja rivitaloasunnot sijoittuvat Kangaslahdentien, Leppäsyrjäntien ja Ystintien varsille. Pientalotontit sijoittuvat hajanaisesti liikekerros- ja rivitalojen väliin. Hajanaiseen yleisilmeeseen vaikuttaa osaltaan se, että osa tonteista on rakennettu tiiviisti, osa taas hyvin väljästi. Alueelle mahtuu myös muutama rakentamaton, hoitamaton tontti. Lisäksi kiinteistöjen reuna-alueiden kasvillisuus on osittain hoitamatonta ja villiintynyttä. Tämä inventoinnin tarkistus täydentää osaltaan vuonna 1993 valmistunutta rakennuskulttuurin inventointia luvun Impantie 13 4

5 Linnansalmentie 10, Liiketalo Linnari Impantie 10, tontilla sijaitseva hirsiaitta. Impantie 12, Kasurisen paja Tori Ystintie 5, Tikkala Linnansalmentie lännestä katsottuna. Impantie 10 Linnansalmentie idästä katsottuna. 5

6 Kuva-aineistoa torin seudulta. 6

7 Palvelut Alue on kunnan keskeisintä liikealuetta. Myös julkiset palvelut ovat alueen läheisyydessä. Liikenne Suunnittelualueelle liikennöidään Linnansalmentien ja Kangaslahdentien kautta. Linnansalmentien (maantie 5646) nykyliikennemäärä on noin 4400 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen määrä on noin 120 ajoneuvoa vuorokaudessa eli sen osuus kokonaisliikenteestä on noin 3%. (tiedot perustuvat Liikenneviraston liikennemäärätietoihin, KVL 2013) Nykyisen tien leveys on noin 7,5 metriä ja molemmin puolin tietä on yhdistetty jalankulku- ja pyöräilyväylä. Tie on valaistu ja nopeusrajoitus on 40 km/h. Torin kohdalla on korotettu suojatie. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Alue kuuluu Lapinlahden kirkonkylän kulttuuriympäristöön (MA ). Suunnittelualueella sijaitsee Pohjois-Savon maakuntakaavassa maakunnallisesti arvokkaaksi merkitty Kasurisen paja (ma ). Tekninen huolto Alue kuuluu kunnallisteknisten verkostojen piiriin. Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Osa suunnittelualueesta sijaitsee tärkeällä pohjavesialueella Maanomistus Kaava-alue on suurimmilta osin yksityisomistuksessa. 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maakuntakaava: Pohjois-Savon maakuntakaavassa suunnittelualue on varattu taajamatoimintojen alueeksi (A ). Lisäksi alue kuuluu Lapinlahden kirkonkylän kulttuuriympäristöön (MA ). Suunnittelualueella sijaitsee Pohjois-Savon maakuntakaavassa maakunnallisesti arvokkaaksi merkitty Kasurisen paja (ma ). Yleiskaava: Kirkonkylän osayleiskaavassa kaavamuutosalue on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (K). Kasurisen paja on osoitettu maakunnallisesti arvokkaaksi kohteeksi. Asemakaava: Voimassa olevan asemakaavan määräykset: Kortteli 61: YV (Huvi- ja viihdetarkoituksia palvelevien rakennusten korttelialue) ja AP (Asuintalojen korttelialue) AL-6 (Asuin-liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Maanpinnan tasoon saa rakentaa enintään 30% rakennuspaikan pinta-alasta). Kortteli 65: KL-2 (Liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa linjaautoaseman vaatimia toimintoja). Kortteli 67: AL-5, (Asuin- liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Maanpinnan tasoon saa rakentaa enintään 20% rakennuspaikan pinta-alasta. Kerrosalasta saa käyttää enintään 30% liiketiloja varten alueelle ei saa rakentaa maanpäällistä kellarikerrosta, ellei siihen sijoiteta kerrosalaan laskettavaa rakennusoikeutta.) KL-1 (Liikerakennusten korttelialue, jossa maanpinnan tasoon saa rakentaa enintään 40% rakennuspaikan pinta-alasta). Kortteli 255: KL (Liikerakennusten korttelialue) Kortteli 68: ALK3 (Yhdistettyjen liike- ja asuinkerrostalojen korttelialue. alueelle ei saa rakentaa maanpäällistä kellarikerrosta, ellei siihen sijoiteta kerrosalaan laskettavaa rakennusoikeutta. Asuntojen piha-alueet on erotettava rakennuspaikkojen muista toiminnoista riittävillä suojaistutuksilla.) Rakennusjärjestys: Lapinlahden kunnan rakennusjärjestyksen on kunnanvaltuusto hyväksynyt Pohjakartta: Pohjakartta vastaa laatimisajan olosuhteita. 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Asemakaavan muutosalue on kunnan keskustan ydinaluetta. Alueella on runsaasti tyhjiä tai vaajaakäytössä olevia kiinteistöjä. Voimassa oleva asemakaava on monilta osin vanhentunut ja vaikeuttaa alueen rakentumista. Torin alueen kaavamuutoksen lähtökohta selkeyttää torin ja ympäristön tulevaa rakentamista, elinkeinopolitiikkaa, liikennejärjestelyjä ja muuta maankäyttöä. Kaavamuutoksella luodaan edellytykset nykyisten ja tulevien liiketilojen laajentamiseen ja rakentamiseen. Muutos mahdollistaa myös jo muutamia vuosia sitten aloitetun uusien kerros- ja rivitalojen rakentamisen. Alueelle on paluumuuttanut paljon vanhempaa, eläkkeellä olevaa väestöä. Välimatkat palveluihin ovat lyhyet, ne voi saavuttaa helposti jalankin. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Kunnanhallitus on pidetyssä kokouksessa päättänyt asemakaavan muutoksen tekemisestä Lapinlahden torin alueelle. 7

8 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan kaavoitukseen voivat vaikuttaa maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Lain mukaan näitä eri tahoja kutsutaan osallisiksi. Lapinlahden kunta Ympäristölautakunta Peruspalvelulautakunta Lapinlahden Vesi Oy Viranomaiset Pohjois-Savon ELY-keskus / Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue Pohjois-Savon ELY-keskus / Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue Pohjois-Savon liitto Pohjois-Savon pelastuslaitos Kuopion kulttuurihistoriallinen museo Etujärjestöt ja muut tahot Savon Voima Verkko Oy Savon Voima Oyj Lapinlahden yrittäjät Ylä-Savon Vesi Oy Lapinlahden kunta järjesti alueen kehittämisestä keskustelutilaisuudet ja Tilaisuuksiin kutsuttiin alueen maanomistajat, asukkaat ja yrittäjät. Tilaisuuksista on laadittu muistiot Vireilletulo Vireilletulosta on ilmoitettu osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolon yhteydessä. 4.4 Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Yleiskaavassa kaavamuutosalue on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (K). Voimassa oleva asemakaava noudattaa yleiskaavan periaatteita. Torialue ja Linnansalmentien varsi kuuluu osana vuonna 1993 laadittuun suunnitelmaan taidekadusta ja arkitorista. Taidekatu käsittää keskeisen kevyen liikenteen kulkuväylän Linnansalmentieltä, Arkitorin kohdalta taidemuseolle. Tarkoitus on, että taidekatu kehittyy vähitellen, elää ja muuttuu ajan myötä. 4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä välisen ajan. Hankkeesta jätettiin yhteensä 10 lausuntoa ja mielipidettä, joihin on laadittu vastineet. 1. Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut / terveystarkastaja Susanna Haatainen Lapinlahden kunnan tekninen lautakunta on valmistellut Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden 61, 65, 67, 68 ja 255 asemakaavamuutosta ja pyytänyt kunnan terveydensuojeluviranomaiselta lausuntoa kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, joka sisältää kolme erilaista kaavavaihtoehtoa. Kaavaluonnoksen sisältöä; Kaavamuutos koskee torin seudun kehittämistä ja sisältää torialueen ympäristön liike- ja asuntorakentamista ja liikennejärjestelyä. Muutoksen tarkoituksena on selkeyttää torin ja sen ympäristön rakentamista, liikennejärjestelyjä ja muuta maankäyttöä. Muutosalue on maakuntakaavassa taajamatoimintojen aluetta ja Kirkonkylän osayleiskaavassa keskustatoimintojen aluetta. Alueen lounaisreunalla kulkee pohjavesialueen rajaus. Ulkomelun päiväaikainen yli 55 db:n alueen rajaus ei ulotu muutosalueelle. Uutta asuinrakentamista on suunniteltu Kangaslahdentien ja Impantien väliselle alueelle ja Ystintien itäpuolelle kortteliin 67. Muutoin suunnitelma koskee torikorttelia, jossa laajennettaisiin liikerakentamista ja selkeytettäisiin varsinaisen torin aluetta ja lisättäisiin sinne erillinen torirakennus. Tähän rakennukseen on suunniteltu torikaupan avustavia toimintoja ja WC-tilat. Linnansalmentien eteläpuolella suunnitelma koskee lähinnä liikennejärjestelyjä. Terveydensuojeluviranomaisen lausunto; Asemakaavan muutos selkeyttäisi torialuetta päätavoitteensa mukaisesti. Liikerakentaminen sijoittuisi isoimman väylän viereen ja uusi asuinrakentaminen vähemmän liikennöityjen teiden varsille. Pienhiukkasten ja muiden liikenneperäisten ilman epäpuhtauksien sekä melun määrä on pienempi vähemmän liikennöityjen teiden varsilla, joten tämä on ympäristöterveyttä edistävä tavoite. Liikennemäärät alueella eivät oletettavasti merkittävästi lisäänny, mutta voivat painottua eri tavoin joillekin tieosuuksille vaihtoehdosta riippuen. Asuinrakennusten oleskelupihojen sijoittaminen tieltä katsoen rakennusmassan taakse, mahdollistaisi hiljaisemman ulkoympäristön asukkaille (vaihe 2 Ystintie). Asuinrakennuksissa melun keskiäänitason tulee olla päivällä alle 35 db(a) ja yöllä alle 30 db(a). Tämän katsotaan mahdollistuvan ulkomelun jäädessä päivällä alle 55 db(a) ja yöllä 50 db(a). Erillisen toritalon rakentaminen mahdollistaisi mm. torikauppiaille ja yleisölle tarkoitetun käymälän. Tämä parantaisi yleisön palvelua ja tarkoittaisi myös hygieenisten olosuhteiden parantumista ja on siten ympäristöterveyttä edistävä asia. Taidekadun osa-alue. 8 Taajama-alueen suunnitelmissa on suositeltavaa pitää

9 mukana kevyen liikenteen sujuvat väylästöt liikenneturvallisuuden ja käyttömukavuuden varmistamiseksi. Pohjavesialue sivuaa alueen lounaisosaa, johon ei juurikaan ole tulossa muutosrakentamista. Pohjavesialueen maankäytössä on aina huomioitava pohjavesialueen suojelusuunnitelman toimenpide-esitykset. Teknisen lautakunnan vastine: Asumista ei ole tarkoitus sijoittaa Linnansalmentien lähelle. Toritalon rakentamismahdollisuudet tutkitaan kaavamuutoksen yhteydessä. Pohjavesialue huomioidaan kaavoituksessa. 2. Pohjois-Savon liitto / suunnittelujohtaja Paula Qvick, suunnittelija Mikko Rummukainen Lapinlahden torin seudun kehittäminen on myönteinen asia, jota asemakaavan muutostyö tukee. Nähtävillä olevassa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on tuotu esiin voimassa olevan Pohjois-Savon maakuntakaavan 2030 merkinnät. Pohjois-Savon liitolla ei ole suunnitelmasta huomautettavaa. Teknisen lautakunnan vastine: Lausunto ei vaikuta kaavan sisältöön. 3. Pohjois-Savon Pelastuslaitos / palopäällikkö Esko Laakkonen Pohjois-Savon pelastuslaitoksella ei ole huomautettavaa esitettyyn asemakaava muutokseen. Teknisen lautakunnan vastine: Lausunto ei vaikuta kaavan sisältöön. 4. Pohjois-Savon ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue / alueidenkäytön ylitarkastaja Leila Kantonen On hyvä, että asemakaavamuutosalueelle tehdään kulttuuriympäristöselvitysten täydentäminen. Inventointi on tehty vuosina Hanna Oijala aloitti n inventoinnin päivittämisen jota jatkoi Lapinlahti seura ja nyt työ on kesken. Kaava-alueella on ELY-keskuksen tietojen mukaan tähän mennessä inventoituna viisi taloa: Tikkala, Everttilä, Kasurisen paja, Pietikäisen kauppa, Lisänurkka. Myös uudempaa rakennuskantaa syytä inventoida ja inventoitujen kohteiden nykytilaa tulee tarkentaa. Pienet hirsirakennukset, joita on vielä alueella 3-4 kpl tulisi säilyttää mahdollisuuksien mukaan. Impantiellä on purku-uhan alla Kasurisen pajan tontin asuinrakennus joka on tielinjassa kiinni. Impantien leveyttä ja tulevaa roolia on syytä selvittää myös uudisrakentamisen näkökulmasta. Jos Säästötori-nimistä liikerakennusta aiotaan laajentaa, niin liikennöinti ja pysäköintijärjestelyt Säästötorin tontille suhteessa Impantiehen on syytä ratkaista jo asemakaavoituksen yhteydessä. Liikenteelliset selvitykset ovatkin asemakaavamuutosalueella tarpeen, kuten OASissa on mainittukin. Mikäli kaavassa mahdollistetaan asuinrakentamista Linnansalmentien läheisyyteen, tulee asuinrakennusten melulta suojaamiseen kiinnittää erityishuomiota kaavassa. ELY-keskuksella ole tässä vaiheessa muuta huomautettavaa. Teknisen lautakunnan vastine: Lausunnossa esitetyt seikat huomioidaan jatkosuunnittelussa. 5. Museovirasto / intendentti Marja-Leena Ikkala Kuopion kulttuurihistoriallisen museon ja Museoviraston tekemän yhteistyösopimuksen mukaan museo hoitaa kulttuuriympäristön viranomaistehtäviä Pohjois-Savossa. Näin ollen Museovirasto ei lausu kyseisestä kaava-asiasta. Teknisen lautakunnan vastine: Museovirasto poistetaan osallisten luettelosta ja Kuopion kulttuurihistoriallinen museo siirretään viranomaislistaan. 6. Kuopion Kulttuurihistoriallinen museo / museonjohtaja Merja Heiskanen, yli-intendentti Tapio Laaksonen Lapinlahti on aloittamassa asemakaavan muuttamista kirkon lähialueelle sijoittuvan suunnittelualueen osalta. Kuopion kulttuurihistoriallinen museo toimii asiassa museopuolen asiantuntijaviranomaisena, joten museo on aiheellista huomioida OAS:n "viranomaiset" -kohdassa. Lausuntopyynnön mukana seurasi 3 luonnospiirrosta, joihin ei viitata lausuntopyynnössä tai OAS-tekstissä. Museo ei pysty tässä vaiheessa ottamaan kantaa piirroksiin. Teknisen lautakunnan vastine: Museovirasto poistetaan osallisten luettelosta ja Kuopion kulttuurihistoriallinen museo siirretään viranomaislistaan. 7. Savon Voima Verkko Oy, Suunnittelu / verkostosuunnittelija Asko Pennanen Lausuntopyyntöönne viitaten lausumme sähköverkon osalta seuraavaa: Pyydämme merkkaamaan asemakaavaan nykyisen puistomuuntamon suoja-alueen, joka on kooltaan 15x15 m. Asemakaavan muutosalueella sähköverkosto on maakaapeloitu. Nykyisten sähkölinjojen mahdolliset siirrot kustantaa tilaaja tapauskohtaisen arvion perusteella. Toivoisimme myös saavamme asemakaavasta sähköisen version järjestelmäämme (Auto Cad 2010 formaatti DWX tai DXF tai vanhempikin Auto Cad versio käy). Lähetysosoite ja matti. huovinen~savonvoima.fi. Yhteyshenkilönä sähköverkostoon kuuluvissa asioissa toimii Asko Pennanen puh Teknisen lautakunnan vastine: Konsultti toimittaa kaavan Savon Voima Verkko Oy:lle pyydetyllä tavalla. Lausunto ei vaikuta kaavan sisältöön 8. Jarmo ja Mia Karhunen Esitämme alueen maanomistajina (korttelissa 65) lausuntonamme seuraavaa: Suunnitelma on hyvä. Mielestämme on hyvä ottaa huomioon korttelin nykyiset toiminnot eli näemme, että asemakaavan tulisi jatkossa mahdollistaa sekä liike- että asuinra- 9

10 kentaminen. Nykyisessä kaavassahan asuinrakentaminen ei liene mahdollista. Tällöin nykyinen olotilakaan ei olisi tulevan kaavan vastainen. Tulevaisuudessa saattaa olla järkevää yhdistää liike- ja asuinrakentaminen ja siten tiivistää keskusta-aluetta myös sillä tavoin. Teknisen lautakunnan vastine: Kortteli 65 on Lapinlahden keskeisintä liikealuetta, joten lähtökohtaisesti sen tulisi säilyä liikerakennusten korttelialueena. Asuminen soveltuu kortteliin huonosti. 9. Pirkko Olanterä Pyydän ottamaan huomioon seuraavaa Lapinlahden keskustassa omistamani tontin 61/ 2 (Impantie 12) osalta uutta asemakaavaa kyseiselle alueelle laadittaessa: - Kyseisellä tontilla sijaitsevalle asuinrakennukselle ja talousrakennuksille 1 ja 2 (lautarakenteiset osat) on myönnetty purkuluvat ja ne tulevat poistumaan. (Lupatunnukset ,34,35). Talousrakennus 2 hirsiosa säilytetään mutta se siirtyy todennäköisesti tontilla toiseen paikkaan. - tontilla sijaitsevalle " Kasurisen pajalle" olen hakemassa purkulupaa myös. Prosessi on vielä kesken. - Asemakaavassa rakennusta ei ole tähänkään mennessä ole mainittu suojeltavana kohteena. Yleiskaavassa se mainitaan, mutta juuri tämä suojeluarvo arvioidaan uudelleen purkulupaa haettaessa ja uutta asemakaavaa laadittaessa?( Huomasin muuten, että samoilla seutuvilla tässä korttelissa "kummittelee" nykyisessä kaavassa merkintänä ns. Pietikäisen kellosepän talo - vaikka rakennus on aikaa sitten purettu!) - olen suunnittelemassa jossain vaiheessa uudisrakennusta tälle rakennuspaikalle. Ehkä samantyyppinen paritalo kuin kunnan tonteille? Liiketila/asuinrakennus- yhdistelmä ei sekään ole poissuljettu. Teknisen lautakunnan vastine: Kasurisen pajan merkintöjen suhteen seurataan minkälaiseen tulokseen sen siirrossa päädytään. Pietikäisen kellosepän talo on purettu, joten yleiskaavan merkinnällä ei ole vaikutusta asemakaavaan. Liikerakentamisen sallimista tutkitaan. 10. Terho Paltamo Mielipiteeni ja muistutukseni Lapinlahden kunnan asemakaavaehdotuksesta En hyväksy kumpaakaan asemakaavaluonnosta korttelissa 65 tonttini Pienelän (24:29) osalta. Molemmat kaavoituksen vaiheet 2 ja 2B alentavat tonttini arvon minimaaliseksi ja estävät sen myynnin esim. asuinja liiketarkoituksiin vapailla markkinoilla. Esitteistä ei edes selviä, mikä on tonttini kaavaluonnos ja sitä ei edes käsitelty selkeästi joulukuun 2013 keskustelutilaisuudessa. Pienelän (24:29) tonttini kohdalla uudet kaavaversiot ovat jopa huonompia kuin 1990-luvun asemakaava. Vaihe 2 on mielestäni täysin mahdoton, koska kaava yhdistäisi tonttini Kotiväylän kiinteistöön ja viljelymaani läpi on halkaistu taksien huoltotie. Vaihe 2B taas sijoittaa taksikentän ja paikoitusalueet tontilleni, mikä haaskaa puolet maani rakennusoikeudesta. Kaavasta ei selviä, millainen rakennus tontilleni on suunniteltu. Matin ja Liisan artikkelista ymmärsin teknisen johtajan Eero Mykkäsen haastattelusta, että torin pohjoispuolelle Pienelän tontille, olisi kenties mahdollista rakentaa asuin- ja liikerakennuksen yhdistelmä. Jo yli 40 vuotta Lapinlahden kunta on estänyt omakotitalon rakentamisen tontilleni. Aina on pyykkikiviä siirretty mielivaltaisesti kunnanmiesten toimesta ja varastettu maaomaisuuttani. Olen myös tyytymätön Lapinlahden kunnan tapaan laittaa virkoja auki tai pyytää tärkeitä muistutuksia pääsiäispyhien aikana; se estää asianosaiselta mahdollisuuden tukeutua arkkitehtien, lakimiesten tai insinöörien apuun. Ymmärsin joulukuun 2013 keskustelutilaisuudessa, että tätä kaavaa käsiteltäisiin vasta kesällä Yllätys oli suuri, kun palasin kiirastorstaina (17.4) kolmeviikkoiselta Amerikan matkaltani ja huomasin vanhasta paikallislehdestä (10.4) kunnan kuulutuksen. Todellisuudessa valmistelukaava ei siten ole esillä kahta viikkoa; minun tapauksessani vain yhden päivän eli tiistain Ps. Kunta on aina vaatinut tontilleni näyttävämpää liikerakentamista. Mielestäni taksikopin siirtely paikasta toiseen ei kehitä Lapinlahden elämää yhtään eteenpäin. (Mielipiteeseen liittyi lisäksi postikortti) Teknisen lautakunnan vastine: Kaavaa laaditaan vuorovaikutteisesti maanomistajien kanssa keskustellen. Välttämätöntä tarvetta kaavamerkintöjen muuttamiselle Paltamon tontilla ei ole, joten Pienelän (24:29) osalta kaavan käyttötarkoitus- kerrosluku- ja rakennusoikeusmerkinnät voidaan muutoksessa jättää entisen kaavan mukaisiksi mikäli yhteisesti keskustellen ei löydy parempaa ratkaisua. Asemakaavaluonnos Tekninen lautakunta päätti asettaa kaavaluonnoksen nähtäville. Asemakaavaluonnos oli nähtävillä Suunnitelmasta jätettiin yhteensä 12 lausuntoa ja mielipidettä. 1. Lapinlahden Vesi Oy / Vesihuoltoinsinööri Marja-Leena Nevalainen ja Verkostomestari Pekka Sairanen Lapinlahden Vesi Oy ilmoittaa lausuntonaan, että Ystintiellä ei ole omaa hulevesiviemäriverkkoa. Alueen poikittaa kaksi eri hulevesiputkea, toinen Kangaslahdentien suuntaisesti ja toinen torilta päin jatkuen kortteleiden välistä Koivutielle. Kaavaluonnoksesta ei käy ilmi, ovatko alueelle suunnitellut asuin- ja liikekiinteistöt kellarillisia vai eivät. Mikäli kaava sallii kellareiden rakentamisen, tulee rakentajien hoitaa kuivatus pumpuilla tai vaihtoehtoisesti Ystintielle on rakennettava syvempi sadevesiviemäri esimerkiksi Leppäsyrjäntien kautta notkoon, jossa on jo olemassa hulevesiviemärin (315 mm) purkupää. Lapinlahden Vesi Oy saneeraa alueen jätevesiviemärilinjat tänä syksynä. Jätevesiviemärilinjojen korkeusasema ei myöskään salli kellareiden viemäröintiä tällä hetkellä, jolloin mahdollisia kellaritiloja ei voi viemäröidä jäteveden osalla. Edelleen Lapinlahden Vesi Oy ilmoittaa lausuntonaan, että kortteliin 67 AL- ja KL-tonttien väliin on muodostettava rasite olemassa olevaa hulevesiviemäriä varten. 10

11 Vastine: Asemakaavaan lisätään rasitemerkintä korttelin 67 läpäisevälle hulevesiviemärille. Vesilaitoksella ei ole velvollisuutta rakentaa viemäreitä tai hulevesiviemäreitä kellaritiloja varten. Mikäli kellari halutaan kuitenkin rakentaa, joutuu rakennuttaja huolehtimaan pumppauksesta olemassa oleviin verkostoihin. Pohjavesi on alueella niin syvällä, ettei kellareiden rakentamista ole katsottu tarpeelliseksi kieltää. 2. Jääskeläinen Airi Mielestäni tori on hyvä sellaisenaan kuin se jo on. Pienen kylän väki mahtuu sinne, harvoin siellä tungosta on, silloin kuuluukin olla kun tapahtumaa sattuu olemaan se luo toritunnelmaa. Antaa jäljellä olevien vanhojen talojen rakennuskulttuurin näkyä ei niitä nyt niin paljon ole jäljellä torin ja kirkon ympärillä, nehän kuuluu taidepitäjään jotain vanhaa jotain uutta. Niissä näkyy ajan historia ja rakennuskulttuuri. Sopu sijaa antakoon. My Home sweet Home Vastine: Suunnittelualue on keskeisin osa Lapinlahden kuntakeskusta. Mikäli liiketilojen tarve vielä lisääntyy, on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kannalta syytä vähentää tarpeetonta liikennettä ja keskittää mahdolliset liiketilat kunnan keskustaan olevien palveluiden yhteyteen. Rakentamisen täydellinen jäädyttäminen ei näin ollen ole valtakunnan eikä kunnan tavoitteiden näkökulmasta tarkoituksenmukaista. Asemakaavassa uudisrakentaminen sopeutetaan mittakaavaltaan kirkonkylän olevaan kulttuuriympäristöön. 3. Pohjois-Savon ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue / alueidenkäytön ylitarkastaja Leila Kantonen ja ympäristönsuojelun erityisasijantuntija Jorma Lappalainen Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) esittää lausuntonaan asemakaavan muutoksesta seuraavaa: Kulttuuriympäristöt On hyvä, että kaavamuutosalueelle on nyt päivitetty kulttuuriympäristöjen inventoinnit. Seuraava kohde kaava-alueella tarvitsee suojelumerkinnän (sr): - 8. Ystintie 5 Mäkitupa 1900-luvun alku, piharakennus, kaivo ja kellari, 1950-luvun asuinrakennus, merkintä on tarpeen koska Mäkitupa on viimeinen alueella yleisesti vallinneesta työmiesten ja käsityöläisten asuntotyypistä. Asuinrakennus vuodelta 1950 on esimerkkikohde rintamamiestaloista, se on säilynyt hyvin alkuperäisessä asussaan sekä ulkoa että sisältä. Seuraavat kohteet ovat paikallisen asutushistorian kannalta merkityksellisiä, joten niiden kohdalla on tarpeen kohteiden arvon esiintuova kaavamääräys: - 2. Impantie 13, hirsiaitta - 6. Impantie 10, hirsiaitta - 7. Impantie 12, Kasurisen paja ja hirsiaitat, kohde on jo yleiskaavan sr-kohde. Kohde on merkitty maakuntakaavaan maakunnallisesti merkittäväksi kohteeksi (mal). Pohjavesialueet Kaavaselostuksen sivulla 9 on syytä tarkentaa lakiviittauksia nykyisen lainsäädännön mukaiseksi: Alueella rakentamista ja muita toimenpiteitä saattavat rajoittaa vesilain (587/2011) 3 luvun 2 sekä ymparistönsuojeluiain (527/20 14) 16 (maaperän pilaamiskielto) ja 17 (pohjaveden pilaamiskielto). Liikenne Suunnittelualueen läpi kulkee yhdystie 5646 (Linnansalmentie), joka aiheuttaa asemakaavaprosessissa huomioon otettavia vaikutuksia. Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue muistuttaa liikenteellisten vaikutusten arvioinnista. - Kaavamuutoksen vaikutuksia tulee arvioida liikenteellisten vaikutusten, kuten uuden liike- ja asuinrakentamisen tuottamien liikennetuotosten osalta. Nyt esillä olevassa aineistossa on kerrottu, ettei kaava toteutuessaan lisää alueen liikennettä. Liikennevastuualue katsoo, että uudis- ja lisärakentaminen toisi mukanaan väistämättä lisääntyvää liikennettä. Myös yhtenä kaavamuutoksen tarkoituksena on esitetty torin ympäristön liikennejärjestelyjen selkeyttäminen. Tällä tavoitteella on myös liikenteellisiä vaikutuksia. Liikenteellisistä vaikutuksista tulee esittää yksityiskohtaisempaa selvitystä ja tarvittaessa arvioida erilaisten vaihtoehtojen arviointia. Uuden asuinrakentamisen osalta tulee varmistua Linnansalmentien (yt 5646) liikennemelun aiheuttamien meluhaittojen selvittämisestä ja hallinnasta asuinrakentamisen vaatimukset huomioon ottaen. Liikennevastuualue muistuttaa kyseistä tietä kulkee merkittävä määrä raskasta liikennettä Valiolle. Kaavamerkinnöistä liikennevastuualue huomauttaa maantietä koskevaa merkintää, jonka tulee LYT:n sijasta olla LT. LT-merkintä tulee nimetä maantien alueeksi. Lausunnon valmisteluun ovat osallistuneet liikennejärjestelmäasiantuntija Simo Takalammi ja arkkitehti, ylitarkastaja Eeva Pehkonen. Vastine: Kulttuuriympäristöt - Ystintie 5, Mäkitupa 1900-luvun alku, piharakennus, kaivo ja kellari, 1950-luvun asuinrakennus Kaavan tavoitteena on tarpeettoman liikenteen välttämiseksi keskittää tuleva liikerakentaminen tälle nykyisen kaupallisen keskuksen alueelle. Mäkituvan alue on ainoa merkittävä liikerakentamiseenkin sopiva vapaa tontti alueella ja rakennukset ovat huonossa kunnossa, joten kaavan keskeisiä tavoitteita vaarantamatta sitä ei voida esittää suojeltavaksi Impantie 13, hirsiaitta Toriin liittyvänä Impantie 13 on sijainniltaan kunnan paras rakentamaton liiketontti. Suojelumerkintä aitan kohdalla rajoittaisi merkittävästi asemakaavan mukaista liikerakentamiskäyttöä ja vaarantaisi asemakaavan keskeisiä periaatteita. Nykyisellä sijainnilla aitta jäisi liikerakennuksen takapihalle, mikä alentaisi rakennuksen arvokkuutta Impantie 10, hirsiaitta Hirsiaitta on esitetty suojelumerkinnällä Impantie 12, Kasurisen paja ja hirsiaitat Lapinlahden kunnassa on jo useiden vuosien ajan ollut tavoitteena kehittää ja jäntevöittää Lapinlahden kirkonkylän keskustan maankäyttöä. Tärkeimpänä kohteena tässä on tullut esille ns. torin alueen kaavoituksen uusiminen. 11

12 Kunta on tehnyt pitkäjänteistä työtä asian eteen mm. hankkimalla maa-alueita kaavan muutosta Nyt on kyseessä toria ympäröivän alueen tarkastelu. Taajamien kehittämien on kuntien kannalta elintärkeä asia. Tiivis asuinympäristö ja elävä keskusta ovat sen kannalta tärkeimmät tavoitteet. Torin alueen kaavamuutoksen lähtökohta selkeyttää torin ja ympäristön tulevaa rakentamista, elinkeinopolitiikkaa, liikennejärjestelyjä ja muuta maankäyttöä. Kaavamuutoksella luodaan edellytykset nykyisten ja tulevien liiketilojen laajentamiseen ja rakentamiseen. Muutos mahdollistaa myös jo muutamia vuosia sitten aloitetun uusien kerros- ja rivitalojen rakentamisen. Alueelle on paluumuuttanut paljon vanhempaa, eläkkeellä olevaa väestöä. Välimatkat palveluihin ovat lyhyet, ne voi saavuttaa helposti jalankin. Kohteena oleva pajarakennuksen tontti (30:15) on suunniteltu tässä kaavaehdotuksessa asuinrakennusten korttelialueeksi. Alueelle voidaan rakentaa korkeintaan kaksikerroksisia pientaloja. Tontti rajoittuu yhdeltä sivulta uudehkoon kerrostaloon, toiselta sivulta peruskorjattuun 50/60 luvun pientaloon ja toiselta sivulta tyhjään tonttiin. Pajarakennukselle ei esitetä asemakaavan muutosehdotuksessa suojelumääräystä. Samalla tontilla sijaitseville asuinrakennukselle ja talousrakennukselle on jo myönnetty purkuluvat. Mikäli pajarakennus jäisi suojeltuna rakennuksena tontille uusien rakennusten ympäröidyksi, se muodostaisi jonkinasteisen ristiriidan tulevaan torin alueen kaavan kokonaiskuvaan. Pajarakennus voitaisiin siirtää johonkin toiseen ympäristöön, missä olisi jo entuudestaan samanlaista rakennuskantaa. Siirto pitäisi toteuttaa vapaaehtoisuuteen pohjautuen, ilman vastaanottavan tontin suojelumääräystä. Tästä asiasta ovat tontin 30:15 nykyiset omistajat jo neuvotelleet joidenkin tahojen kanssa. Pajarakennus ei muodosta enää yhtenäistä historiallista kuvaa entisajan pajan toiminnasta, sillä pajan sisällä oleva irtaimisto on jo myyty pois, jäljellä on enää hirsirakennus. Suojelu on tavallaan menettänyt merkityksen, koska rakennuksen toiminnallisuus on hävinnyt. Kunnan kanta pajarakennuksen suhteen on, että rakennukseen ei tulisi kaavassa laitaa suojelumääräystä. Pohjavesialueet Pohjavesialueen merkintä kirjoitetaan esityksen mukaisesti. Liikenne Yleisen tien merkintä muutetaan esityksen mukaisesti. Asemakaavan selostukseen lisätään melun- ja liikenteen vaikutusten arvioinnit. 4. Kuopion Kulttuurihistoriallinen museo / museonjohtaja Merja Heiskanen, yli-intendentti Tapio Laaksonen Kaavan tarkoituksena on selkeyttää torin seudun rakentamista ja liikennejärjestelyjä sekä tarkistaa rakennuspaikat kiinteistörajojen mukaisiksi. Kaavoitukseen liittyen on alueen rakennusinventointi vuonna 2014 päivitetty ja täydennetty. Inventointiin sisältyneistä kahdeksasta kohteesta yhtäkään ei ole osoitettu kaavaluonnoksessa suojelumerkinnällä. Huomio kiinnittyy tältä osin kohteeseen Pajala (Kohde 7, Impantie 12). Kohteesta on inventointiaineistossa mukana arkkitehti Hannu Puurusen tekemä selvitys Pajalan tontin rakennuksista ja vaiheista. Kuulun seppämestarin Kusti Kasurisen paja on osoitettu Lapinlahden kirkonkylän osayleiskaavassa sr-merkinnällä. Pohjois-Savon maakuntakaavassa se on osoitettu kulttuurihistorialliseksi arvokkaaksi kohteeksi (maakunnallisesti arvokas). Myös muutamaa muuta rakennusinventointikohdetta voitaisiin ajatella mahdollisina asemakaavallisina suojelukohteina - mutta tätä ei voi pitää välttämättömänä. Pajalan kulttuurihistoriallinen arvo on todettu jo aiemmin. Kaavaaineistossa ei ole kerrottu syytä sille, miksi Pajalaa ei ole osoitettu suojeltavaksi. Mikäli kohdetta ei suojella, on tähän esitettävä kaava-aineistossa asianmukaiset perusteet. Vastine: Kohteena oleva pajarakennuksen tontti (30:15) on suunniteltu tässä kaavaehdotuksessa asuinrakennusten korttelialueeksi. Alueelle voidaan rakentaa korkeintaan kaksikerroksisia pientaloja. Tontti rajoittuu yhdeltä sivulta uudehkoon kerrostaloon, toiselta sivulta peruskorjattuun 50/60 luvun pientaloon ja toiselta sivulta tyhjään tonttiin. Pajarakennukselle ei esitetä asemakaavan muutosehdotuksessa suojelumääräystä. Samalla tontilla sijaitseville asuinrakennukselle ja talousrakennukselle on jo myönnetty purkuluvat. Mikäli pajarakennus jäisi suojeltuna rakennuksena tontille uusien rakennusten ympäröidyksi, se muodostaisi jonkinasteisen ristiriidan tulevaan torin alueen kaavan kokonaiskuvaan. Pajarakennus voitaisiin siirtää johonkin toiseen ympäristöön, missä olisi jo entuudestaan samanlaista rakennuskantaa. Siirto pitäisi toteuttaa vapaaehtoisuuteen pohjautuen, ilman vastaanottavan tontin suojelumääräystä. Tästä asiasta ovat tontin 30:15 nykyiset omistajat jo neuvotelleet joidenkin tahojen kanssa. Pajarakennus ei muodosta enää yhtenäistä historiallista kuvaa entisajan pajan toiminnasta, sillä pajan sisällä oleva irtaimisto on jo myyty pois, jäljellä on enää hirsirakennus. Suojelu on tavallaan menettänyt merkityksen, koska rakennuksen toiminnallisuus on hävinnyt. Kunnan kanta pajarakennuksen suhteen on, että rakennukseen ei tulisi kaavassa laitaa suojelumääräystä. 5. Lapinlahden vasemmisto ry / Markku Miettinen ja Pentti Ryth Lapinlahden vasemmisto ry:n omistama tila korttelissa 61 on kaavaluonnoksessa merkitty kerrostalotontiksi Nykyään siinä sijaitsee työväentalo. Jotta nykyinen käyttö voisi jatkua, esitämme, että kaavaan tulisi vaihtoehtoinen merkintä, joka mahdollistaisi työväentalon säilymisen ja sen laajentamisen. Vastine: Mielipiteen esittäjän tilalle on osoitettu kaavamääräyksellä mahdollisuus säilyttää kokoontumistiloja kerrostalorakentamisen ohella. 6. Museovirasto / intendentti Marja-Leena Ikkala Kuopion kulttuurihistoriallisen museon ja Museoviraston tekemän yhteistyösopimuksen mukaan museo hoitaa kulttuuriympäristön viranomaistehtäviä Pohjois-Savossa. Näin ollen Museovirasto ei lausu kyseisestä kaava-asiasta. Vastine: Lausunto ei vaikuta kaavan sisältöön. 12

13 7. Pohjois-Savon Pelastuslaitos / johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Pohjois-Savon pelastuslaitoksella ei ole huomautettavaa esitettyyn asemakaava muutokseen. Kaikki alueen henkilö- ja paloturvallisuutta koskevat rakenteelliset asiakokonaisuudet hoidetaan rakennuslupakäsittelyssä, jossa pelastuslaitos on lausunnon antajana rakennushankkeen osalta. Vastine: Lausunto ei vaikuta kaavan sisältöön. 8. Savon Voima Verkko Oy, Suunnittelu / verkostosuunnittelija Asko Pennanen Lausuntopyyntöönne viitaten lausumme sähköverkon osalta seuraavaa: Varaamme kaksi puistomuuntamon paikkaa yhden torille ja toisen Mäkikujan varteen 255 korttelin KL tontille. Puistomuuntamoiden aluevarauksen koko on (15x15) m. Torille sijoittuva uusi muuntamo sijoitetaan nykyisen muuntamon pohjoispuolelle n. 2 m päähän. Toivoisimme myös saavamme asemakaavasta sähköisen version järjestelmäämme (Auto Cad formaatti DWX tai DXF tai vanhempikin Auto Cad versio käy). Vastine: Konsultti toimittaa kaavan Savon Voima Verkko Oy:lle pyydetyllä tavalla. Puistomuuntamoiden paikat osoitetaan kaavassa torille ja Mäkikujan varteen 255 korttelin KL tontille. 9. Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut / terveystarkastaja Tauno Kähkönen Asemakaavan muutosprosessin osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheessa on terveydensuojeluviranomainen ( Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut 1 terveystarkastaja Susanna Haatainen) antanut seuraavan lausunnon: Asemakaavan muutos selkeyttäisi torialuetta päätavoitteensa mukaisesti. Liikerakentaminen sijoittuisi isoimman väylän viereen ja uusi asuinrakentaminen vähemmän liikennöityjen teiden varsille. Pienhiukkasten ja muiden liikenneperäisten ilman epäpuhtauksien sekä melun määrä on pienempi vähemmän liikennöityjen teiden varsilla, joten tämä on ympäristöterveyttä edistävä tavoite. Liikennemäärät alueella eivät oletettavasti merkittävästi lisäänny, mutta voivat painottua eri tavoin joillekin tieosuuksille vaihtoehdosta riippuen. Asuinrakennusten oleskelupihojen sijoittaminen tieltä katsoen rakennusmassan taakse, mahdollistaisi hiljaisemman ulkoympäristön asukkaille (vaihe2 Ystintie). asuinrakennuksissa melun keskiäänitason tulee olla päivällä alle 35 db(a) ja yöllä alle 30 db(a). Tämän katsotaan mahdollistuvan ulkomelun jäädessä päivällä alle 55 db(a) ja yöllä 50 db(a). Erillisen toritalon rakentaminen mahdollistaisi mm. torikauppiaille ja yleisölle tarkoitetun käymälän. Tämä parantaisi yleisön palvelua ja tarkoittaisi myös hygieenisten olosuhteiden parantumista ja on siten ympäristöterveyttä edistävä asia. Taajama-alueen suunnitelmissa on suotavaa pitää mukana kevyen liikenteen sujuvat väylästöt liikenneturvallisuuden ja käyttömukavuuden varmistamiseksi. Pohjavesialue sivuaa alueen lounaisosaa, johon ei juurikaan ole tulossa muutosrakentamista. Pohjavesialueen maankäytössä on aina huomioitava pohjavesialueen suojelusuunnitelman toimenpide-esitykset. Terveydensuojelulliset näkökohdat ovat säilyneet samoina kaavamuutosprosessin edetessä arviointisuunnitelmavaiheesta muutosluonnosvaiheeseen. Terveydensuojeluviranomainen pitäytyy osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheessa antamassaan lausunnossa. Vastine: Liikennemelua on arvioitu Linnansalmentien osalta, koska sillä liikennemäärä on selvästi suurin. Liikennemelua on tarkasteltu Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti. Liikennemäärän, nopeusrajoituksen ja raskaan liikenteen osuuden perusteella 55 db:n melualueen raja on noin 40 metrin etäisyydellä Linnansalmentien keskilinjasta. Uudet asuinrakennukset on esitetty em. rajaa kauemmaksi. Yöaikainen liikenne on niin vähäistä, ettei yöaikaisen ohjearvon (45 db) ylittämisen riskiä ole. Nykyrakennusten seinien ja ikkunoiden äänieristävyys on riittävä siihen, ettei sisätiloissa ole riskiä meluarvojen ylitykseen. Toritalon rakentamismahdollisuudet tutkitaan kaavamuutoksen yhteydessä. Pohjavesialueen raja merkitään kaavakartalle 10. Terho Paltamo Lapinlahden kunnan asemakaavan muutoksesta ( ) torinseudun sekä korttelista 65 tonttini Pienelän osalta (24:29) haluan sanoa seuraavaa: 1. Koska tontistani (Pienelä 24:29, alkuperäinen pinta-ala 1800 m2) on vuosien kuluessa lohkottu yli 20 % Impantien ja Ystintien levennyksiin, haluan rajojen tarkistamista. Taksien paikoitusalue ei saa ulottua maalleni. Samoin taksien paikoitusalueen ja tonttini rajalle on kunnan rakennettava korkeampi uusi aita torialueen häiriöiden minimoimiseksi. 2. Ensisijaisesti tällä toimella haluan säilyttää tonttini yhtenäisenä alueena. 3. Uusimmassa asemakaavaluonnoksessa Pienelän tonttini on merkitty liikerakennusten (KL) korttelialueeseen. Ainakaan nykyiset Lapinlahden kauppa -ja liikerakennukset eivät edusta arkkitehtuuriltaan näyttävyyttä, korkeutta tai kauneutta; kaikki ovat rumia ja matalia halpahalleja. Siksi esitän vaihtoehtoisesti tonttini merkittäväksi asuin-, liike- ja toimistorakennusten rakennusalueeksi (AL), mikä antaa paremmat mahdollisuudet arvotonttini hyödyntämiseen. 4. Lisäksi kun ns. Kasurisen paja puretaan, on tontillani sijaitseva vilja-aitta keskustan ainoa alkuperäisellä paikallaan sijaitseva vanha hirsirakennus, joka ELY-keskuksen mukaan tulisi säilyttää. Uusimmassa kaavaluonnoksessa myös aittarakennus saisi olla merkittynä paikallaan. liitteenä rakennusinventointikortti. Vastine: 1. Rajojen tarkistus Kaavaluonnoksessa Paltamon rakennuspaikan raja torille päin on pysytetty nykyisessä kiinteistörajassa. Impantien ja Ystintien katualueita ei ole otettu haltuun, joten niiden osilta on noudatettu pääosin voimassaolevan asemakaavan katualueiden rajoja. Ystintie on entisen kaavan mukaisena. Impantietä on Paltamon kohdalla kavennettu Paltamon puolelta n. 70 senttimetrillä. Paltamon tontin länsipuolella tilaan esitetään liitettäväksi kunnan omistamaa maa-aluetta n. 3 metrin leveydeltä. Aidan rakennusvelvollisuus ei kuulu asemakaavassa selvitettäviin asioihin. Aitaaminen on 13

14 syytä selvittää mahdollisen toritalon ja/tai pysäköintialueen suunnittelun yhteydessä. 2. Tontti yhtenäisenä alueena Paltamon tila ulottuu nykyisin Impantien ajoradalle saakka ja Ystintien sivuojaan, joten katualueiden haltuunotto on näiltä osin välttämätöntä. Muilta osin tontin pinta-alaa esitetään vastaavasti lisättäväksi kunnan maa-alueesta liitettävällä alueella. 3. Kaavamerkintä K/AL Toriin liittyvänä Paltamon tontti on sijainniltaan kunnan paras rakentamaton liiketontti ja rauhaton asuinrakennuksen paikaksi. Näin ollen voimassa olevan liikerakennusmerkinnän muuttaminen asumista sallivaksi ei ole tarkoituksenmukaista. 4. Rakennusten merkitseminen Paltamon rakennukset katualueelle osittain sijoittuvaa autotallia lukuun ottamatta sijaitsevat asemakaavassa rakennusalalla, joten niiden säilyttämiselle ei ole estettä. Suojelumerkintä aitan kohdalla rajoittaisi merkittävästi asemakaavan mukaista liikerakentamiskäyttöä ja vaarantaisi asemakaavan keskeisiä periaatteita ja heikentäisi myös kiinteistön arvoa. Nykyisellä sijainnilla aitta jäisi liikerakennuksen takapihalle, mikä alentaisi rakennuksen arvokkuutta. 11. Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta esittää lausuntonaan seuraavaa; Impantien varrella olevan ent. Kasurisen pajan tontille (nro 3) olisi laitettava kaavaluonnokseen rakennusalueen rajausmerkinnät. Asuinrakennukselle ja osalle talousrakennuksia on myönnetty purkulupa. Vastine: Rakennusalan rajat on merkitty lausunnon mukaisesti. 12. Savon Voima Oyj, Energiantuotanto ja kaukolämpö / rakennuttamispäällikkö Jouko Miettinen Lausunto koskee Lapinlahden torin seudun asemakaavan muutosta, johon Lapinlahden kunta on lähettänyt lausuntopyynnön Savon Voima Oyj / energiantuotanto ja kaukolämpö liiketoimintayksiköllä ei ole huomautettavaa esitettyyn asemakaavan muutokseen. Vastine: Lausunto ei vaikuta kaavan sisältöön. Asemakaavaehdotus 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Kaava noudattaa osayleiskaavan periaatteita. Korttelissa 61 rakennuspaikalle 6 osoitetaan kerrostalo, joka täydentää jo aikaisemmin Kangaslahdentien varteen rakennettujen kerrostalojen rivistöä. Rakennuspaikalle 5 ja Impantien varteen muutosalueelle osoitetaan asuntorakentamista (A). Merkinnällä varataan mahdollisuus erilaisiin asuntotyyppeihin, koska alueen tulevia tarpeita ei tiedetä tässä vaiheessa. Tarkoituksena on kuitenkin että alue täydentyy korkeintaan 2-kerroksisilla rakennuksilla. Kortteli 65 on säilytetty liikerakentamisen korttelialueena ja tehokkuus on säilytetty ennallaan. Korttelin 67 rakennuspaikan 4 merkintä AL-5, joka rajoittaa liiketilojen rakentamisen 70 %:iin, muutetaan merkinnäksi AL, joka ei rajoita asuin-, liike- ja toimistorakentamisen osuuksia. Näin helpotetaan rakentamismahdollisuuksia vastaamaan tulevia tarpeita. Kortteleissa 68 ja 255 kaavamerkintöjä on tarkistettu vastaamaan rakennettua tilannetta Mitoitus Kaavamuutoksessa alueen rakennusoikeus lisääntyy 1222 kerrosalaneliömetriä. Muutosalueen rakennusoikeus on yhteensä k-m 2. Rakennusoikeuden lisäys on käytännössä kokonaan asuntorakennusoikeuden lisäystä. Liikerakennusoikeus on pysynyt suunnilleen ennallaan. 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Kaavamuutos mahdollistaa torin seudun täydennysrakentamisen. Alueelle saadaan uutta asuntotuotantoa ja liikerakentamista. Uudisrakentaminen vaikuttaa myönteisesti Lapinlahden keskeisen alueen ilmeeseen ja kehittämismahdollisuuksiin. 5.3 Aluevaraukset Korttelialueet Asuinkerrostalojen korttelialueelle (AK-1) sijoittuu yksi kerrostalo. Kerrosalasta kokoustiloja saa olla enintään 550 k-m 2. Asuinrakennusten korttelialueelle (A) voidaan sijoittaa kerros-, rivi- tai omakotitaloja. Asuin-, liike- ja toimistorakennusten (AL) korttelialueelle voidaan sijoittaa asumisen ohella toimisto- ja liiketilaa. Liikerakennusten korttelialueelle (KL) sijoittuu kaupallisia palveluita Muut alueet Katu- ja liikennealueet Kaavassa ei esitetä muutoksia alueen liikennejärjestelyihin. Yleisen tien alue on merkitty nykyisten lunastusrajojen mukaisena ja myös katualueet ovat pääosin voimassaolevan kaavan mukaisina. 14

15 Tori Torialue on rakennettu voimassaolevasta asemakaavasta poiketen asemakaavan pysäköintialueen paikalla. Tästä syystä pysäköintialue liitetään torialueeseen ja torin pohjoisosaan esitetään torialueen osana pieni ohjeellinen pysäköintialue. Torialueelle osoitetaan rakennusoikeutta toritaloa/taksiasemaa varten. Torin seutu idästä katsottuna. 15

16 5.4 Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Asemakaavan muutoksella tähdätään torin seudun lisärakentamiseen, mikä merkitsee muutoksia alueen rakennettuun ympäristöön. Alueen nykyinen ilme on sekavahko ja käyttämättömien tai vajaakäyttöisten rakennusten leimaama. Asemakaavan toteuttaminen muuttaa aluetta keskustamaisempaan suuntaan ja yhtenäistää alueen ympäristökuvaa. Taloudelliset vaikutukset ja vaikutukset teknisen huollon järjestämiseen. Alue liittyy suoraan olemassa oleviin verkostoihin ja on siten hyvin edullista rakentaa. Vaikutukset sosiaaliseen toimintaympäristöön ja kulttuuriympäristöön Asemakaavan uusiminen saattaa pitkällä tähtäimellä parantaa alueen ja koko kunnan statusta ja vaikuttaa positiivisesti koko kunnan väestön hyvinvointiin Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Suunniteltu rakentaminen kohdistuu rakennettuun ympäristöön eikä siten vaaranna luonnonarvoja Vaikutukset pohjaveteen Osa suunnittelualueesta sijaitsee tärkeällä pohjavesialueella. Asemakaavassa ei esitetä toimintoja, jotka olisivat pohjaveden suhteen riskialttiita. Pohjavesialueen raja on osoitettu asemakaavassa Vaikutukset liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen Linnansalmentien (maantie 5646) nykyliikennemäärä on noin 4400 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen määrä on noin 120 ajoneuvoa vuorokaudessa eli sen osuus kokonaisliikenteestä on noin 3%. (tiedot perustuvat Liikenneviraston liikennemäärätietoihin, KVL 2013) Nykyisen tien leveys on noin 7,5 metriä ja molemmin puolin tietä on yhdistetty jalankulku- ja pyöräilyväylä. Tie on valaistu ja nopeusrajoitus on 40 km/h. Torin kohdalla on korotettu suojatie. Asemakaavaehdotuksessa on muutamia muutoksia nykyiseen asemakaavaan. Maankäytön periaatteet säilyvät pääosin ennallaan, tarkistuksia on tehty tonttitehokkuuteen, maankäytöllisiin määräyksiin ja yhden korttelin osalta käyttötarkoitukseen. Asemakaavamuutoksen vaikutuksia on arvioitu liikennemäärämuutoksen kautta, sillä kaavassa ei muuteta liikenneväylien tai risteysten sijainteja eikä liikenneverkko muutu. Arvio voidaan tehdä sekä nykykaavaan että nykytilanteeseen verrattuna. Liikennemäärämuutoksia on arvioitu Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa (Ympäristöministeriö, 2008) julkaisussa esitettyjen liikennetuotosarvioiden avulla. Asemakaavamuutoksessa on lisätty asuinrakennusten korttelialueella tonttitehokkuutta ja asuinkerrostalojen korttelialue Impantien ja Kangaslahdentien rajaamalle korttelialueelle. Samalla Impantien mutkan läheltä on poistettu AL-korttelialue ja Kangaslahdentien varresta YV-korttelialue (Työväentalo). Kerrostalon rakentaminen tuottaa vuorokaudessa vain muutamia kymmeniä henkilöautomatkoja. Rakennuksen sijoittuminen ydinkeskustassa aivan palvelujen äärellä vähentää henkilöautoilu tarvetta ja lisää jalankulun ja pyöräilyn kulkumuoto-osuutta. Asunrakennusten korttelialueen tehokkuuden nosto mahdollistaa nykykaavaa ja nykytilannetta suuremman asuinrakentamisen ja sitä kautta liikennetuotos kasvaa. Toisaalta liikerakentamisen mahdollisuuden poistaminen vähentää liikennetuotosta, koska liikerakentamisen oletettu liikennetuotos on suurempi kuin asuinrakentamisella. Kuten kerrostalokorttelinkin osalla, asumisen sijoittuminen palvelujen lähellä pienentää henkilöautoilun kulkumuotoosuutta. Asuinrakentamisen korttelissa tehtävät muutokset todennäköisesti lisäävät henkilöautoliikenne hyvin vähän verrattuna olemassa olevaan liikenne- tai asemakaavatilanteeseen. Liikerakennuksen kortteleissa asemakaava ei muutu. Linnansalmentien eteläpuolella rakennusoikeus on käytännössä jo käytetty eikä kaavamuutos tuo muutosta liikenteeseen. Linnansalmentien pohjoispuolella torin länsipuolella on tällä hetkellä pieni päivittäistavaraliike. Nykykaava ja kaavamuutos mahdollistavat kortteliin suuremman, yhteensä noin 2100 k-m2 kokoisen kaupan. Liikennetuotoksen lisäys on arvioitu siltä pohjalta, että rakennusoikeus käytetään kokonaan ja että rakennus on päivittäistavarakauppa. Näin on voitu arvioida korttelin maksimiliikennetuotosta. Arvioitu henkilöautoliikenteen määrän lisäys on noin 700 ajoneuvoa vuorokaudessa. Siitä suurin osa käyttää Linnansalmentietä. Ruuhkahuipun aikana, mikä Lapinlahden-tyyppisessä taajamassa on erittäin lyhytaikainen, voi esiintyä lyhyitä jonoja sivusuunnan kaduilla liityttäessä Linnansalmentielle. Mahdollista ruuhkaa vähentää se, että kortteliin ja siltä pois on useita ajoreittejä Linnansalmentien eri liittymien ja muiden katujen kautta. Asuin- ja liikerakennusten toteuttaminen lisää jalankulkua ja pyöräilyä alueella. Nykyinen liikenneverkko riittää hyvin palvelemaan lisääntyvää liikennettä, eikä kasvavia liikenneturvallisuusriskejä ole nähtävissä. Lisääntyvä jalankulku ja pyöräily kasvattaa autoilijoiden tarvetta huomioida muut liikennemuodot paremmin ja liikenneturvallisuus voi jopa parantua. (DI Erkki Sarjanoja, Ramboll Finland Oy) Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutuminen Asemakaava toteuttaa valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita hyödyntämällä olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta ja eheyttämällä taajamaa. 16

17 5.5 Ympäristön häiriötekijät Liikennemelu Liikennemelua on arvioitu Linnansalmentien osalta, koska sillä liikennemäärä on selvästi suurin. Liikennemelua on tarkasteltu Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti. Liikennemäärän, nopeusrajoituksen ja raskaan liikenteen osuuden perusteella 55 db:n melualueen raja on noin 40 metrin etäisyydellä Linnansalmentien keskilinjasta. Uudet asuinrakennukset on esitetty em. rajaa kauemmaksi. Yöaikainen liikenne on niin vähäistä, ettei yöaikaisen ohjearvon (45 db) ylittämisen riskiä ole. Nykyrakennusten seinien ja ikkunoiden äänieristävyys on riittävä siihen, ettei sisätiloissa ole riskiä meluarvojen ylitykseen. 5.6 Kaavamerkinnät ja -määräykset Pohjavesialueet Pv -Tärkeän pohjavesialueen raja. Alueelle ei saa sijoittaa sellaista maankäyttöä, josta voi aiheutua pohjaveden pilaantumisvaaraa. Pohjavesialue on s-viivojen osoittamalla puolella rajaviivaa. Osa asemakaava-alueesta on tärkeällä vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella (Haminamäki-Humppi / , 1-luokka). Alueella rakentamista ja muita toimenpiteitä saattavat rajoittaa vesilain (587/2011) 3 luvun 2 sekä ympäristönsuojeluiain (527/20 14) 16 (maaperän pilaamiskielto) ja 17 (pohjaveden pilaamiskielto). Rakennussuojelumerkinnät Impantie 10:n hirsiaitta on esitetty suojelumerkinnällä. 5.6 Nimistö Alueen nimistö on säilytetty voimassa olevan kaavan mukaisena. 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6.1 Toteuttaminen ja ajoitus Rakentaminen ajoittuu tuleville vuosille kysynnän mukaan. 17

18 Torin seutu / havainnekuva. 18

19 402 Lapinlahti Torin seutu ,7419 0,0000 0,0000 1, , ,44 0, , , ,40-0, , ,6 70 0,01 0, , , ,44 0, A 0, , ,40 0, AK 0, , ,64 0, AP -0, AL 0, , ,40 0, AL-5-0, AL-6-0, ALK -0, , YV -0, , , ,40-0, KL 1, , ,40 0, KL-1-0, KL-2-0, , ,6 70 0,01 0,0348 Kadut 0, ,3-0,0248 Katuauk./torit 0, ,4 70 0,03 0,1164 Kev.liik.kadut 0,0362 3,2-0,0002 LT 0, ,1 0,3227 LP 0, ,0-0,0614 LYT -0,

20 LAPINLAHTI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS / KORTTELIT 61, 65, 67, 68 JA 255 (TORIN SEUTU) ALUE, JONKA KAA- VOITUSTA SUUNNITELLAAN ALUE, JONKA KAA- VOITUSTA SUUNNITELLAAN VAIKUTUSALUE Alustava suunnittelualueen rajaus MITÄ ON TEKEILLÄ? Lapinlahden kirkonkylällä on jo pitkään ollut erilaisten keskustelujen yhteydessä ajatus kirkonkylän torin ja sen lähialueen kehittämisestä. Lapinlahden kunnan teknisen toimen yhtenä tavoitteena onkin ollut torin alueen kaavan tarkistaminen. Torin seudun kehittämisestä on järjestetty keskustelutilaisuus maanomistajien, yrittäjien, kaavanlaatijan ja kunnan edustajien kesken kesällä 2013 sekä alkuvuonna Tilaisuuksien perusteella saatiin suuntaviivat torin ja sen ympäristön kaavoitukselle. Kangaslahdentien ja Impantien välisellä alueella korttelissa 61 tutkitaan asuntorakentamisen mahdollisuuksia. Korttelissa 65 tutkitaan torialueen ja liikerakentamisen kehittämismahdollisuuksia. Ystintien itäpuolella tutkitaan liikerakentamisen lisäksi asuntorakentamisen mahdollisuuksia. Linnansalmentien eteläpuolella tutkitaan Kalmistontien luonnetta ja pysäköinnin kehittämismahdollisuuksia. Torialueen asemakaavan muutoksella selkeytetään torin ja sen ympäristön tulevaa rakentamista, liikennejärjestelyjä ja muuta maankäyttöä. Oheiselle kartalle on rajattu alue, joka tulee kaavatarkasteluiden piirin. Asemakaavan lopullinen rajaus täsmentyy tarkemmin työn kuluessa. SUUNNITTELUTILANNE. Pohjois-Savon maakuntakaavassa suunnittelualue on varattu taajamatoimintojen alueeksi (A ). Lisäksi alue kuuluu Lapinlahden kirkonkylän kulttuuriympäristöön (MA ). Suunnittelualueella sijaitsee Pohjois-Savon maakuntakaavassa maakunnallisesti arvokkaaksi merkitty Kasurisen paja. Kirkonkylän osayleiskaavassa kaavamuutosalue on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (K). Kasurisen paja on osoitettu maakunnallisesti arvokkaaksi kohteeksi. Suunnittelualueella on voimassa , , ja vahvistetut asemakaavat. Osa suunnittelualueesta sijaitsee tärkeällä pohjavesialueella. Suunnittelualueella on sekä yksityisten että kunnan omistuksessa olevia alueita. MITEN TYÖ TEHDÄÄN? Asemakaavan laatiminen tehdään konsulttityönä, josta vastaa Arkkitehtiasema Oy. MILLÄ AIKATAULULLA? Tarvittavat asemakaavatarkastelut on tarkoitus käynnistää välittömästi siten, että alustavaa kaavaluonnosta voitaisiin esitellä vuoden 2014 kuluessa. Alueen rakentaminen tapahtuu tulevien tarpeiden mukaisessa aikataulussa. MITEN ALUEEN RAKENTAMISEN VAIKUTUKSIA SELVITE- TÄÄN? Asemakaavaa laadittaessa tutkitaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti alueen rakentamisen suhteet naapurustoonsa. Asemakaava-alueella olevan puuston ja kasvillisuuden hyödyntämismahdollisuudet aluetta rakennettaessa selvitetään työn kuluessa. Rakentamisen suhde maisemaan selvitetään asemakaavan laatimisen yhteydessä. Myös liikenteelliset vaikutukset selvitetään kaavatyön yhteydessä. Alueelle tehdään kulttuuriympäristön selvitysten täydentäminen. 20 Lapinlahden kunta Arkkitehtiasema Oy 2014 / 175

Lapinlahti, kirkonseudun asemakaavan muutos korttelit 61, 65, 67, 68 ja 255 ( Torin seutu ) / lausunnot ja mielipiteet: 20.1.2015

Lapinlahti, kirkonseudun asemakaavan muutos korttelit 61, 65, 67, 68 ja 255 ( Torin seutu ) / lausunnot ja mielipiteet: 20.1.2015 Tekla 29.1.2015 7, liite 23 Lapinlahti, kirkonseudun asemakaavan muutos korttelit 61, 65, 67, 68 ja 255 ( Torin seutu ) / lausunnot ja mielipiteet: 20.1.2015 Tekninen lautakunta päätti 11.9.2014 asettaa

Lisätiedot

Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden 61, 65, 67, 68 ja 255 asemakaavan muutos.

Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden 61, 65, 67, 68 ja 255 asemakaavan muutos. Tekninen lautakunta 20 03.04.2014 Tekninen lautakunta 33 27.05.2014 Tekninen lautakunta 47 11.09.2014 Tekninen lautakunta 7 29.01.2015 Tekninen lautakunta 26 16.06.2015 Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden

Lisätiedot

Lapinlahti, kirkonseudun asemakaavan muutos korttelit 61, 65, 67, 68 ja 255 ( Torin seutu ) / lausunnot ja muistutukset:

Lapinlahti, kirkonseudun asemakaavan muutos korttelit 61, 65, 67, 68 ja 255 ( Torin seutu ) / lausunnot ja muistutukset: Tekla 16.6.2015 26 Liite no 1 Lapinlahti, kirkonseudun asemakaavan muutos korttelit 61, 65, 67, 68 ja 255 ( Torin seutu ) / lausunnot ja muistutukset: 16.3.2015 Tekninen lautakunta päätti 29.1.2015 asettaa

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS 107-AK1706 SAUVON KUNTA KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 5.10.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS VATIALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LENKKITIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 8.10.2013 ASEMAKAAVAN NUMERO 727 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI KYLÄ VATIALA KORTTELIT 1350

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS KALERVONKATU 8 KAAVATUNNUS 02:119 KAAVAN PÄIVÄYS 21.2.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 28.2.2013 02:119 / KALERVONKATU

Lisätiedot

MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS HARTOLA, Kirkonseudun asemakaava-alue MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ehdotus Koskee 21.3.2012 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Asemakaavan muutos koskee: Kirkonseudun asemakaava-alue kortteli

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 11.12.2012

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOs KORTTELIt 61, 65, 67, 68 ja 255

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOs KORTTELIt 61, 65, 67, 68 ja 255 L A P I N L A H T I KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOs KORTTELIt 61, 65, 67, 68 ja 255 (torin seutu) 20.1.2015 Tarkistettu 16.3.2015, 4.5.2015, 20.5.2015, 26.8.2015 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 15.9.2015 ARKKITEHTIASEMA

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

KORTTELI 27 UTAJÄRVI

KORTTELI 27 UTAJÄRVI KORTTELI 27 UTAJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS 23.5.2013 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU Puhelin 010 241 4600 Telefax 010 241 4601 UTAJÄRVEN KUNTA Laitilantie 5 PL 18 91600 UTAJÄRVI Vireilletulosta

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 10.6.2015 2

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO Kaavaselostus 5.9.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 28.2.2012 31 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta 18.9.2012

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ote rantaosayleiskaavakartasta, kaavamuutosalueella punainen rajaus SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS 28.8.2013 28.11.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue.

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. IITTI KIRKONKYLÄ Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. ASEMAKAAVALLA KUMOUTUU OSA SORRONNIEMEN RANTA- ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS NATTARIN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LOUKKAANTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 13.9.2016 ASEMAKAAVAN NUMERO 782 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI/2 KORTTELI 1112 OSA KAAVA-ALUEEN

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 61, 65, 67, 68 JA 255 (TORIN SEUTU) Tarkistettu , , 20.5.

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 61, 65, 67, 68 JA 255 (TORIN SEUTU) Tarkistettu , , 20.5. KH 17.8.2015 126 LIITE 7 Tekla 16.6.2015 26 Valt 15.9.2015 33 liite 7 liite no 3 L A P I N L A KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 61, 65, 67, 68 JA 255 (TORIN SEUTU) 20.1.2015 Tarkistettu 16.3.2015,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151 Ak 5151 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus 4. kaupunginosa (Tapala) korttelin 314 tontti 5 ja puistoalue YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 27.3.2007

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA

VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA Liite 2 VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA 28.1.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TIMO RYSÄ TAINA RIEKKINEN Mänttä-Vilppulan kaupunki, 1. kaupunginosan kortteli 118/osa,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO luonnos

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO luonnos KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan muutos. Muutos koskee tilaa 214-406-3-487. 214005186 YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO Ympäristökeskus

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 8.12.2015 ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Salon kaupunki Tehdaskatu 1, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi sa lo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 2

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 6. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 82 TONTIN 15 ASEMAKAAVAN MUUTOS, Pitkäkatu 25 2 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut/kaavoitus 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT.. FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25.8.2014 P195-P19523

Lisätiedot

ASKOLA. MONNINKYLÄ KAUPPAPAIKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS Luonnos. Helsinki 13.10.2011.

ASKOLA. MONNINKYLÄ KAUPPAPAIKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS Luonnos. Helsinki 13.10.2011. ASKOLA MONNINKYLÄ KAUPPAPAIKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS Luonnos Helsinki 13.10.2011. Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520 Helsinki p. 09-1481943, 0400-425390 email: phartikainen@kolumbus.fi Vireille

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET RAISION KAUPUNKI ALHAISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 12.6.2014 Vireille tulosta ilmoitettu: Tekninen lautakunta 26.2.2014. Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520

Lisätiedot

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutokset

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutokset VIROLAHDEN KUNTA Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutokset lausuntojen ja muistutusten vastineet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P30712 kuuleminen / vastineet 1 (13) Auranen Maria Sisällysluettelo

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 45 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen, kunnanhallitus Hyväksyminenkunnanvaltuusto

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 132-AK1305 NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 KAAVASELOSTUS Ehdotus 16.1.2014 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS 01:151 / ASEMAKATU 2 / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 LINJA-AUTOASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, kortteli 615

Asemakaavan muutos, kortteli 615 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI Asemakaavan muutos, kortteli 615 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2012 P195-P19523 Kaavaselostus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1(7) MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOSALUE PROJ.NRO 221 Asemakaavan muutos Suunnittelualue käsittää Linnalan yritysalueen

Lisätiedot

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli.

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli. ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIEN ASEMAKAAVAMUUTOS 2011 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIE KAAVASELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 20.6.2011 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS RUUTANAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HONKATIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 8.1.2016 ASEMAKAAVAN NUMERO 768 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE RUUTANA KORTTELIT OSA KORTTELIA 7024

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS Maanmittari Oy Öhman 2014 RANTA-ASEMAKAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavaselostus koskee 2.1.2014 päivättyä ranta-asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54

NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 KAAVASELOSTUS Kaavaehdotus Versio 1.0 14.10.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (16) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO ehdotus

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO ehdotus KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan muutos. Muutos koskee tilaa 214-406-3-487. 214005186 YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO Ympäristökeskus

Lisätiedot

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö.

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Melunleviämiskartat Liite 5 Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Maanomistus Liite 6 Kunnan omistamat maa-alueet on merkitty

Lisätiedot

S i s ä l l y s l u e t t e l o

S i s ä l l y s l u e t t e l o S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 2 1.4 Liitteet 2 2 LÄHTÖKOHDAT 2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 305 osaa sekä puistoaluetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 305 tontti 1 Kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.11.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.11.2013 OAS 1 (5) TUUSNIEMEN KUNTA KESKITIEN ASEMAKAAVA JA HARJUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.11.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu Kivistön asemakaavayksikkö Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 10.3.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002221. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavamuutos

Lisätiedot

107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio Nosto Consulting Oy

107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio Nosto Consulting Oy 107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 30.5.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9 Valmistelija Elina Masalin, kaavasuunnittelija, p. 040 773 7752 KAAVA NRO 0316 Kaupunkisuunnittelu OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KELLOMÄEN PUUTARHA (työnumero 358, asian:o 2931/2015) ASEMAKAAVAN MUUTOS 15.4.2015 OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

KORTTELIT 304 JA 306 / LINJA-AUTOASEMA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KORTTELIT 304 JA 306 / LINJA-AUTOASEMA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1(5) KORTTELIT 304 JA 306 / LINJA-AUTOASEMA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.11.2011 PROJ.NRO 211 Asemakaavan muutos korttelit 304 ja 306, sekä niihin liittyvät puistoliikenne-,

Lisätiedot

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206.

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 14. päivänä toukokuuta 2007 päivättyä ja 11.06.2007 tarkistettua asemakaavakarttaa

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi (275) KYLÄ Kirkonkylä ALUE Kuhmontien katualue ja siihen liittyvät virkistysalueet

Lisätiedot