PIRKKALAN KUNTA. Tilinpäätös 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIRKKALAN KUNTA. Tilinpäätös 2012"

Transkriptio

1 PIRKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2012 VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ

2

3 Pormestarin katsaus Pirkkalan kunta vietti vuonna 2012 juhlavuotta, kun saavutimme kuntana komean 90 vuoden merkkipaalun ja pitäjänä Pirkkala on jo 775-vuotias. Pääjuhla oli onnistunut ja hyvä näyte Pirkkalan aktiivisuudesta. Valtakunnallisessa palvelutyytyväisyystutkimuksen saavutimme kolmannen sijan arvioitaessa parhaimpien kuntapalvelujen tuottajia Suomessa. Kuntastrategian vision mukaan Pirkkala on elinvoimainen ja voimakkaasti verkottunut kunta, joka kehittää aktiivisesti asukkaiden ja elinympäristön hyvinvointia. Syksyllä 2010 hyväksytyn strategian tavoitteiden toteuttaminen on edennyt ja konkretisoitunut monin tavoin. Helmikuussa 2012 valtuusto hyväksyi useita strategian mukaisia ohjelmia, joiden sisältö ja tavoitteet näkyvät käytännön toimenpiteinä niin kuntalaisille kuin henkilöstöllekin. Esimerkkinä voi mainita vaikkapa maapoliittisen ohjelman ja henkilöstöohjelman, joiden toteutus on parhaillaan etenemässä. Koko kuntakenttää koskeva kuntarakenneuudistus on ollut toimintavuonna keskeinen puheenaihe, joka on vaatinut paljon voimavaroja niin päättäjiltä kuin viranhaltijoiltakin. Pirkkala on ollut aktiivinen toimija ja vaikuttaja niin Tampereen seudulla kuin valtakunnallisestikin. Olemme tavanneet lukuisia valtakunnantason päättäjiä ja esimerkiksi pirkanmaalaisia kansanedustajia, kertoen heille kuntamme toimivista ja asiakaslähtöisistä palveluista. Pirkkalan ja Vesilahden kuntien sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alue aloitti Pirkkalan toimiessa vastuukuntana. Yhteistoiminta-alueen valmistelu oli merkittävä ponnistus erityisesti perusturvaosastolla. Se eteni suunnitellusti ja hyvässä yhteistyössä kuntien kesken. Kansalaisopistotoiminnot siirtyivät vuoden 2013 alusta Nokian kaupungin vastuulle, kun Nokian, Lempäälän, Pirkkalan ja Vesilahden muodostama Pirkan opisto aloitti. Myös tämän yhteistoiminnan käynnistäminen edellytti valmistelua vuonna Yleisessä taloustilanteessa oli edelleen ilmassa paljon epävarmuustekijöitä. Pirkkalassa työllisyys on kuitenkin säilynyt seudun ja valtakunnallinenkin tilanne huomioiden hyvänä. Olemme panostaneet elinkeinoelämän kehittämiseen edelleen voimakkaasti. Väestönkasvu tasaantui hieman pariin edelliseen vuoteen verrattuna, mutta oli silti 2,1 % ja 365 asukasta. Meitä pirkkalalaisia oli vuoden lopussa Tilinpäätöksessä ei kokonaisuutena ole merkittäviä poikkeamia talousarvioon. Tilikauden tulos on 3,1 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Käyttötalouden tulos ei ole huono, mutta investointien rahoittaminen lainarahalla nostaa velkamäärää. Merkittävimmät talonrakennusinvestoinnit olivat Toivion koulu ja liikuntatalon yhteyteen valmistunut monitoimitila, jotka molemmat ovat mitä suurimmassa määrin investointeja kuntalaisia varten. Tulevaisuudessakin haasteet Pirkkalan taloudessa liittyvät suureen investointitarpeeseen ja sen rahoittamiseen. Kiitän kaikkia, niin luottamushenkilöitä kuin työntekijöitäkin, vuoden 2012 aikana tehdystä työstä. Helena Rissanen pormestari

4

5 Sisällys TOIMINTAKERTOMUS... 3 JOHDANTO... 5 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 7 Kunnan hallinto... 7 Yleinen taloudellinen kehitys Olennaiset muutokset Pirkkalan kunnan toiminnassa ja taloudessa Henkilöstö Ympäristötekijät SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET Tase ja sen tunnusluvut KOKONAISTULOT JA MENOT KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Konsernitase ja sen tunnusluvut KUNNANHALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TULOSLASKELMA VEROTULOT VALTIONOSUUDET RAHOITUSLASKELMA KÄYTTÖTALOUS Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus Maaseutulautakunta Ympäristölautakunta Perusturvalautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Liikunta- ja nuorisolautakunta Kirjasto- ja kulttuurilautakunta Tekninen lautakunta INVESTOINNIT YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TULOSLASKELMA TASE RAHOITUSLASKELMA KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNITASE KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA

6 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Kunnan tilinpäätöstä koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Taseen vastattavia koskevat liitetiedot VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET VESIHUOLTOLAITOSTA KOSKEVAT LASKELMAT LUETTELOT JA SELVITYKSET LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA JA SELVITYS KIRJANPIDON SÄILYTYKSESTÄ TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ MUUT LIITTEET Kunnan maa-alueiden omistus, hallinta ja käyttö Tilinpäätöksen tunnusluvut Konsernitilinpäätöksen tunnusluvut

7 TOIMINTAKERTOMUS 3

8 4 Pirkkalan kunta TP 2012

9 JOHDANTO Säädösperusta Kuntalaki, kirjanpitolaki ja asetus ja kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeet ja lausunnot. Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tuloslaskelmaa, tasetta, rahoituslaskelmaa ja liitetietoja koskevista pakottavista säännöksistä voidaan kirjanpitolain ja - asetuksen mukaan poiketa vain kirjanpitolautakunnan kuntajaoston päätöksellä. Väärään tilinpäätökseen liittyy rangaistus- ja vahingonkorvausvastuu. Yleisiä tilinpäätösperiaatteita ovat oletus toiminnan jatkuvuudesta, johdonmukaisuus menettelytavoissa tilikaudesta toiseen, sisältöpainotteisuus, varovaisuuden periaate, tasejatkuvuuden periaate, suoriteperusteisuus ja erillisarvostusta koskeva periaate. Mainituista periaatteista saa poiketa, kun poikkeaminen perustuu lakiin tai lain nojalla annettuun muuhun säännökseen tai määräykseen. Poikkeamisesta on tehtävä selkoa liitetietona. Tilintarkastajan on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava päättyneen tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös sekä luovutettava tarkastuslautakunnalle valtuustolle osoitettu tilintarkastuskertomus. Kertomukseen sisältyy lausunto siitä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus. 1) Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. 2) Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. 3) Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä ja talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu alijäämä suunnittelukaudella eli taloussuunnitelman voimassaoloaikana katetaan. Hallituksen esityksessä annetaan ohjeita alijäämän kattamisesta. Siinä todetaan, että yleensä tilinpäätökseen kertynyt alijäämä katetaan tulevien vuosien ylijäämällä. Talouden tasapainottamistoimenpiteinä tulisivat tällöin kysymykseen esim. menojen karsinta, tulojen korotukset, myyntivoittoa tuottavan käyttöomaisuuden myynti tai rahoitustuottoa tuottavien pitkäaikaisten sijoitusten realisointi siten, että kokonaisvaikutus olisi alijäämää vähentävä. 5

10 Jos kunnan omavaraisuusaste sen sallii, voidaan kertynyttä alijäämää kuitenkin myös kattaa edellisinä vuosina kertyneellä taseen muulla vapaalla pääomalla ja poikkeustapauksissa peruspääomalla. Kunnan oman pääoman tulisi olla lainapääomaa suurempi. Jos alijäämä katetaan taseen osoittamaa vapaata pääomaa tai peruspääomaa vähentämällä, kyseessä on muodollisen tasapainon saavuttaminen. Tervettä ja tavoiteltavaa taloudenpitoa on asialliseen tasapainotalouteen pyrkiminen. Tilinpäätösasiakirjat Tilinpäätöksen muodostavat tasekirja ja tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat. Tilinpäätöksen käsittelyssä laaditaan lisäksi tarkastusasiakirjat eli tilintarkastuskertomus ja arviointikertomus. Kunnan tasekirja sisältää toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisvertailun, tilinpäätöslaskelmat, liitetiedot, erillistilinpäätökset, allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkinnät sekä luettelot ja selvitykset. Kunnan tilinpäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat julkisia sen jälkeen, kun kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari on allekirjoittanut tilinpäätöksen. 6

11 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA Kunnan hallinto 7

12 VALTUUSTO toimikausi Puolue Paikat KOK 16 SDP 10 VIHR 7 KESK 3 VAS 3 KD 2 PPP 1 PS 1 43 Varsinaiset jäsenet 2012 Skogberg Pertti pj Naskali Raili I vpj Pulkkinen Helena II vpj. Aalto Harri Aalto Maija Ahola Niina Hiltunen Jukkamatti Isotalo Tauno Jartti Pirkko Jukarainen Pirjo Kallioluoma Jouni Kangasniemi Tapio Kuoppa Mikko Kuusisto Jukka Kärki Armi Lahti Tero Lahtinen Anna-Maija Lammi Vesa Lehtinen Raimo Lehtinen Rauno Mattila Kai-Pekka KOK KESK SDP PPP KOK VIHR KOK KESK (sit.) KOK KOK VAS KD VAS KOK PS SDP KOK KOK SDP VAS SDP Merikoski Riku Näsi Matti Pajunen Sirpa Pentti Rauno Pirhonen Matti Rajala Tuuli Rinneaho Arja Rissanen Helena Routamaa Hannu Ruusunoksa Marko Saari Emmi (ent.vainio) Saksala Antero Savilahti Elina Silván-Väliharju Marika Talasmäki Kari Tammi Jukka Vainio Aki Vallas Hannu Väätäinen Tomi Ylipää Markku VIHR VIHR SDP SDP KESK VIHR VIHR SDP KOK SDP SDP (sit.) KOK KOK KOK VIHR KOK VIHR KOK KOK KD Pirjo Jukarainen ja Krista Kailahti ovat eronneet Kokoomuksen valtuustoryhmästä ja perustaneet Pro Pirkkala nimisen valtuustoryhmän Harri Aalto on eronnut Paremman Pirkkalan Puolesta valtuustoryhmästä ja liittynyt Pirkkalan Vasemmistoliiton valtuustoryhmään Pirjo Jukarainen ja Krista Kailahti ovat lopettaneet Pro-Pirkkala nimisen valtuustoryhmän ja liittyneet Vihreä Pirkkala valtuustoryhmään Elina Savilahti on eronnut Kokoomuksen valtuustoryhmästä ja liittynyt Keskustan valtuustoryhmään

13 Varajäsenet puolueittain 2012 KOK Saarikko Soili Kivelä Pirjo Saarenpää Heidi Laiho Mari Rautakorpi Ari Rautakorpi Helena Mälkönen Esko Nättilä Juha-Antero Lahti Hannu Järvinen Mikko Peltoniemi Heli Riihimäki-Salmela Joanna Luukkanen Ritva Drotàr Herman Pulkkinen Sanna Joenperä Asser ( alkaen) SDP Tolvanen Taru Pietilä Elina Ahola Ritva Tuominen Mikko Palola Sami Pajunen Veli-Pekka Koskinen Jussi Saarikoski Tero Saarnio Lasse Hillukka Salme VIHR Tammisto Siiri Mattsson Reija Hoikkala Teppo Laaksonen Kati Kivimäki Matti Paakkanen Helena Salminen Merja KESK Nieminen Markku Koskinen Kyllikki Naskali Pekka ( alkaen) VAS Ahtiala Päivi Kulju Tiina Jokelainen Arja KD Grönfors Eija Kangasniemi Ritva PPP Villberg Mauri Koivunen Sirpa PS Närvänen Paavo Leuku Timo 9

14 Luettelo valtuuston tärkeimmistä päätöksistä 2012 Valtuusto Kuva: Hannu Vallas Valtuusto kokoontui yksitoista kertaa ja käsitteli 119 asiaa. Valtuuston tärkeimmät päätökset vuonna 2012 olivat seuraavat: Valtuuston vuonna 2012 hyväksymät asemakaavat - Toivion asemakaavan muutos korttelissa 1804 (nro 222) - Pereen asemakaavan muutos korttelissa 1420 (nro 225) Valtuuston muut tärkeimmät päätökset vuonna , Juhlakokous - päätti perustaa Pirkkalan perusopetuksen yläkoulun stipendirahaston - päätti järjestää avoimen ideakilpailun kunnan näkyvyyden parantamiseksi Pirkkalan taajama-alueen sisääntuloväylille 10

15 hyväksyi kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman - hyväksyi kunnan henkilöstö- ja työhyvinvointiohjelman - hyväksyi kunnan kulttuuriympäristöohjelman - hyväksyi kunnan maapoliittisen ohjelman - hyväksyi palvelujärjestelmän kehittämissuunnitelman - hyväksyi kunnan tietojohtamisjärjestelmän - hyväksyi kunnan viheralueohjelman - hyväksyi liikuntatalon kuntosalin maksut - päätti johtosääntöön tehtävistä muutoksista ympäristölautakunnan, rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun osalta - hyväksyi Pirkkalan kunnan konserniohjeen hyväksyi sopimuksen kansalaisopistotoiminnan järjestämisestä Lempäälän, Nokian, Pirkkalan ja Vesilahden kuntien yhteistyönä - hyväksyi aiesopimuksen ammatillisen koulutuksen yhteistoiminta-alueesta päätti valtiovarainministeriölle Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvityksestä annettavasta lausunnosta päätti esikoululaisten aamu- ja iltapäivähoidon järjestämisestä ja siitä perittävistä maksuista - päätti valtuuston työjärjestyksen muuttamisesta - päätti hallintosäännön muuttamisesta - päätti kunnanhallituksen johtosäännön muuttamisesta - hyväksyi lautakuntien johtosäännön - hyväksyi yhteistoimintasopimuksen jätehuoltoviranomaisena toimimisesta - hyväksyi vesihuollon kehittämissuunnitelman merkitsi Henkilöstökertomuksen 2011 tiedoksi - hyväksyi Pirkkalan ympäristöohjelman päätti Pirkkalan joukkoliikenteen järjestämisestä alkaen - hyväksyi ammatillisen koulutuksen yhteistoiminta-aluetta koskevan sopimuksen - hyväksyi vuoden 2011 tilinpäätöksen - myönsi vastuuvapauden tilikaudelta hyväksyi Pirkanmaan pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen ja Pirkanmaan pelastustoimen johtosäännön lukien 11

16 määräsi verovuodelle 2012 tuloveroprosentiksi 20,00, yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi 0,90, vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentiksi 0,45, muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentiksi 0,95 sekä yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentiksi 0,00 - hyväksyi vuoden 2013 talousarvion sekä vuosien taloussuunnitelman - päätti, että Pirkkalan kunta osallistuu seudun tulevaisuuden vaihtoehtoja koskevaan selvitykseen hyväksyi MAL-aiesopimuksen hyväksyi lautakuntien johtosääntöön tehtävät muutokset KUNNAHALLITUS toimikausi Puolue Paikat KOK 4 SDP 3 VIHR 2 KD/PS 1 VAS 1 11 Varsinaiset jäsenet 2012 Varajäsenet 2012 Helena Rissanen pj, pormestari SDP Hiltunen Jukkamatti I vpj KOK Rinneaho Arja II vpj VIHR Aalto Maija KOK Hoikkala Teppo VIHR Jukarainen Pirjo VIHR Kärki Armi PS Lehtinen Rauno VAS Palola Sami SDP Silván-Väliharju Marika KOK Vainio Tapani SDP Isotalo Tauno KESK Lammi Vesa KOK Vainio Aki VIHR Tammi Jukka KOK Laaksonen Kati VIHR Jartti Pirkko KOK Raatikainen Jukka PS Ahtiala Päivi VAS Lehtinen Raimo SDP Savilahti Elina KOK Tolvanen Taru SDP 12

17 Yleinen taloudellinen kehitys Talouden epävarmuus ei hellittänyt otettaan vuonna Euroalueen tilanne jatkui epävakaana ja kriisin nopea helpottuminen ei näytä todennäköiseltä. Pitkittyessään tilanne vaikeuttaa talouden kasvua ja kasvattaa epäluottamusta. Vaikutukset työllisyyteen eivät kuitenkaan olleet niin dramaattiset kuin olisi voinut olettaa. Tilanne vuodesta 2012 eteenpäin näyttää edelleen epävarmalta. BKT:n kasvun ennustetaan pysyvän matalana ja euroalueen talouskehitys on heikkoa. Työllisyysennusteet eivät ainakaan vielä vuonna 2013 näytä kovin valoisilta. Taantuma heikentää julkisen talouden näkymiä, valtion talous pysyy alijäämäisenä ja velkaantuminen jatkuu. Myös kuntatalouden tilanne näyttää haasteelliselta. Vuoden 2012 osalta on käytettävissä joitakin ennakkotietoja. Tilastokeskuksen keräämien tilinpäätösarviotietojen mukaan Manner- Suomen kuntien yhteenlaskettu vuosikate laski edellisestä vuodesta 767 miljoonalla eurolla. Vuosikatteen heikkenemiseen vaikutti se, että kuntien toimintakate heikkeni enemmän kuin verotulot ja valtionosuudet kasvoivat. Kuntien lainakanta jatkoi kasvuaan 1,4 miljardilla eurolla. Investointeihin kunnat arvioivat vuonna 2012 käyttäneensä 3,8 miljardia euroa, joka on 5,7 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kuntien lainakanta oli vuoden 2012 lopussa vajaa 12,3 miljardia euroa eli lähes 1,4 miljardia euroa enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Asukasta kohti lasketun lainakannan keskiarvo Manner-Suomen kunnissa oli euroa, kun vastaava suhdeluku edellisenä vuonna oli euroa. Tilastokeskuksen keräämän kuntien neljännesvuositilaston mukaan kuntien toimintamenot kasvoivat 5 prosenttia vuonna 2012 edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kuntien verotulot ja valtionosuudet kasvoivat 2 prosenttia. Kuntien vuosikate pieneni 55 prosenttia. Toimintamenojen suurin yksittäinen erä, palkat ja palkkiot, kasvoi 4 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajasta. Toimintamenoista palvelujen ostot kasvoivat 6 prosenttia. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot pienenivät 1 prosentin ja maksetut avustukset kasvoivat 8 prosenttia. Kuntien toimintatulot lisääntyivät 7 prosenttia. Myyntitulot kasvoivat 12 prosenttia ja maksutulot 5 prosenttia. Kunnilla riittää rahoituksellisia haasteita, jotka johtuvat erityisesti toimintakulujen nopeasta kasvusta sekä suurista investoinneista. Verotulojen kasvu hidastui merkittävästi vuonna Kuntakentän sisäiset erot kasvoivat niin tulopohja-, toimintakate-, investointi- kuin lainakantavertailujenkin osalta. 13

18 Olennaiset muutokset Pirkkalan kunnan toiminnassa ja taloudessa Tuloslaskelma Kunnan tilikauden tulos ja ylijäämä on euroa. Tulos on jonkin verran talousarviossa ennakoitua parempi. Ulkoiset toimintatuotot laskivat edellisvuodesta 11,2 %. Syksyllä 2011 Tampereen Veden kanssa tehty sopimus vaikutti olennaisesti vesilaitoksen tuottojen vähenemiseen. Maanmyynti tulot jäivät merkittävästi aiempaa pienemmiksi ja myös talousarviota alemmiksi. Tuet ja avustukset kasvoivat vuodesta 2011 ja olivat myös talousarviossa ennakoitua enemmän. Erityisesti sivistysosastolla onnistuttiin saamaan hankerahoja. Ulkoiset toimintakulut kasvoivat vuodesta 2011 yhteensä 6,0 %. Toimintakuluista suurimman erän muodostavat henkilöstökulut (49,1 milj. euroa), joka on 53,9 % toimintakuluista. Henkilöstökulut kasvoivat 7,4 %. Edellisvuonna kasvu oli noin 5,7 %. 5,2 (6 %) 29,1 (33 %) Ulkoiset kulut menolajeittain, milj. 4,9 (5 %) 1,8 (2 %) 49,1 (54 %) Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tavarat, tarv. Avustukset 29,8 (33 %) 13,8 (15 %) Ulkoiset kulut osastoittain, milj. 8,0 (9 %) 39,3 (43 %) Hallinto-osasto Perusturvaosasto Sivistysosasto Tekninen osasto Verotulojen kasvu oli 6,8 % ja 4,6 miljoonaa euroa. Yhteensä verotulojen kertymä oli 72,5 miljoonaa euroa. Kunnallisveron kertymä ylitti talousarvion 1,8 miljoonalla eurolla. Pirkkalan joulukuun tilitys oli jako-osuuden oikaisusta johtuen huomattavan suuri, mitä oli aiemmin syksyllä muutostalousarviota tehdessä vaikea ennakoida. Loppuvuonna tuli tieto myös yhteisöveroon kohdistuneesta oikaisusta, jolla oli vaikutuksensa Pirkkalankin yhteisöverokertymään. Verohallinnon oikaisulautakunnan päätös oikaista erään verovelvollisen verotusta vuosilta pienensi kunnille vuonna 2012 tilitettyjen yhteisöverojen määrää yhteensä noin 100 miljoonaa euroa. Valtionosuuksien toteuma oli 13,9 miljoonaa euroa. Valtionosuudet pysyivät vuoden 2011 tasolla. Valtionosuuksiin kohdistui hallitusohjelman mukaisia leikkauksia vuodelle Pirkkalan maksama verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus oli vuonna 2012 jo 3,2 miljoonaa euroa. 14

19 13,9 (14 %) Ulkoiset tuotot, milj. 14,2 (14) % Toimintatuotot Verotulot Valtionosuudet Rahoitus Lainamäärä kasvoi 8,6 miljoonaa euroa. Korollinen vieras pääoma oli vuoden lopussa 44,1 miljoonaa euroa. Asukaskohtainen laina oli euroa. Kasvua vuoden 2011 tilanteeseen on noin 435 euroa, mutta luku on talousarviossa ennakoidun suuruinen. Investointien tulorahoitusprosentti oli 58,0 %. 72,5 (72 %) Vuosikate oli 8,1 miljoonaa euroa, hieman parempi kuin talousarviossa. Valtuusto hyväksyi uuden poistosuunnitelman Poistojen määrä kasvoi jonkin verran edelliseen tilinpäätökseen verrattuna. Investoinnit Investointimenot olivat yhteensä 15,6 miljoonaa euroa. Suurimmat yksittäiset kohteet olivat talonrakennuksen puolella Toivion koulu (4,4 miljoonaa euroa) ja liikuntatalon yhteyteen rakennettu monitoimitila (1,4 miljoonaa euroa). Kunnallistekniikan suurimmat investointikohteet olivat Vaitin (1,7 milj. euroa) ja Pereen (1 milj. euroa) alueet EUR Lainamäärä EUR ja /asukas TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 Lainakanta 1000 EUR /asukas Kunnan väestönkasvu jatkui edelleen vuonna 2012, mutta kahden edellisen vuoden kasvuprosentteihin verrattuna maltillisemmin. Vuoden 2012 lopun asukasmäärä oli henkilöä. Kunnan asukasmäärä kasvoi 365 henkilöllä (2,1 % kasvu vuoden 2011 lopun tilanteeseen). 0 Investointimenot, milj. Väestömäärän kehitys ,4 (3 %) 7,2 (46 %) 0,9 (5 %) 0,1 (1 %) 7,0 (45 %) Irtain omaisuus Arvopaperit Kunnallistekniikka Talonrakennus Maa-alueet ,4 2,3 2,2 3,1 2, Asukasluku Kasvu% 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 15

20 Työllisyyskehitys Työllisyystilanne oli Pirkanmaalla koko maata heikompi joulukuun 2012 lopussa. Pirkanmaalla työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 11,9 prosenttia ja koko maassa keskimäärin 10,7 prosenttia. Pirkanmaalla työttömien työnhakijoiden määrä oli kääntynyt merkittävään nousuun vuositasolla, muutos oli 13,4 prosenttia. Tilanne on korkeammalla tasolla kuin koko maassa keskimäärin, jossa nousua oli 10,5 %. ELY-keskuksittain tarkasteltuna työttömien työnhakijoiden määrä nousi kaikissa ELY-keskuksissa, eli työllisyydessä oli negatiivista muutosta koko maan osalta. Koko maan työttömyysaste vuoden lopussa oli 10,7 %, Pirkanmaalla 11,9 %, Tampereen seutukunnassa 12,7 % ja Pirkkalassa 9,2 %. Työttömysasteen kehitys %, ,0 20,0 Pirkkala Tampereen seutukunta 15,0 10,0 5,0 8,8 5,9 12,9 12,4 9,0 9,3 11,0 11,2 8,0 8,2 0, Kuvio. Työttömyysasteen kehitys (%) Pirkkalassa ja Tampereen seutukunnassa Työttömysasteen kehitys % Pirkkalassa 01-12/ ,8 8,0 7,6 7,5 7,4 8,6 9,5 8,2 8,2 8,3 8,4 9, /2012 2/2012 3/2012 4/2012 5/2012 6/2012 7/2012 8/2012 9/ / / /2012 % Kuvio. Työttömyysasteen kehitys (%) Pirkkalassa tammi-joulukuussa

21 Tammi joulukuussa 2012 Pirkkalassa oli keskimäärin 720 työtöntä työnhakijaa. Edellisvuoden vastaavaan ajakohtaan verrattuna on havaittavissa nousua. Vuoden 2011 vastaavan ajakohdan luku oli keskimäärin 670 työtöntä työnhakijaa. Joulukuun 2012 luku työttömien työnhakijoiden osalta oli 808 henkilöä, kun se samana ajankohtana vuonna 2011 oli 698. Pitkäaikaistyöttömien määrä nousi, vuoden 2012 lopussa heitä oli 233 henkilöä, kun vuotta aiemmin luku oli 182. Yli 50 vuotiaiden työttömien työnhakijoiden määrä nousi myös, ollen vuoden 2012 joulukuussa 304 henkilöä. Muutos vuoden 2011 samaan ajankohtaan oli 29 henkilöä Työttömät työnhakijat Pirkkalassa / / / / /2012 Yli 50v Pitkäaik. Nuoret Yhteensä Kuvio. Työttömät työnhakijat Pirkkalassa (joulukuun tilanne), kaikki yhteensä sekä eriteltynä seuraavat ryhmät: yli 50-vuotiaat, pitkäaikaistyöttömät, nuoret 17

22 Vuoden 2012 arvioitu työpaikkojen nettolisäys oli noin 150 työpaikkaa. Kunnan arvioitu työpaikkamäärä oli vuoden lopussa noin ja työpaikkaomavaraisuus hieman alle 70 %. Kunnan asettama työpaikkatavoite saavutettiin, mutta työpaikkaomavaraisuuden kasvutavoite vain osittain. Toimitilatonttien kauppa jatkui vilkkaana. Kunta teki reilun vuoden aikana noin 20 tontinmyyntipäätöstä. Toimitilojen käyttöaste säilyi korkeana. Kunnan myymille tonteille rakensivat toimitilojaan vuoden aikana Hämeen Kattokeskus Oy, Järvensivun Konepaja Oy, Baron Print Oy, KL-Lämpö Oy, Nord Gear Oy, Nekapaino Oy ja Hämeen Laaturemontti Oy. Huovin teollisuusalueella oli meneillään useita laajennusinvestointeja. Vuoden jälkipuolella suhdannekuva muuttui selvästi negatiiviseen suuntaan. Vaikka tonttien kysyntä on jatkunut kohtuullisena tämän vuoden puolelle, päätöksenteko on hidastunut ja muutamien tonttien osalta on jouduttu tekemään useampia myyntipäätöksiä. Lentoliikenteen matkustajamäärä laski vuoden aikana noin 13 %, päätyen matkustajaan. Pitkään esillä ollut matkustajaterminaalihanke toteutunee vuoden 2013 aikana kakkosterminaalin kunnostamisena ja laajennuksena. 18

23 Kunta ja palvelurakenneuudistus Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen osana erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevat kunnat selvittävät mahdollisuutensa turvata asukkailleen lainsäädännön edellyttämät palvelut. Kriteereiden raja-arvot on määritelty Valtioneuvoston asetuksella (172/2007) kunnan talouden tunnuslukujen eräistä raja-arvoista. Asetus on voimassa vuoden 2012 loppuun. Kunnan palvelukykyä selvitetään joko pelkän taseeseen kertyneen alijäämän johdosta, jos taseessa on viimeisessä hyväksytyssä tilinpäätöksessä asukasta kohti alijäämää vähintään euroa ja sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä vähintään 500 euroa TAI kun kaikkien alla mainittujen tunnuslukujen raja-arvot ylittyvät Tunnusluku Kriteeri Raja-arvo 2012 Pirkkala 2012 Vuosikate negatiivinen ilman harkinnanvaraista rahoitusavustusta negatiivinen 447 /asukas Tuloveroprosentti vähintään 0,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti 19,25+0,5=19,75% 20,00 % Lainamäärä asukasta kohti laskettu kunnan lainamäärä ylittää kaikkien kuntien keskimääräisen lainamäärän vähintään 50% ennakkotieto 2012: /asukas*50%= /asukas /asukas Taseen alijäämä Omavaraisuusaste Suhteellinen velkaantuneisuus taseessa kertynyttä alijäämä omavaraisuusaste alle 50% suhteellinen velkaantuneisuus vähintään 50 % on alijäämää ylijäämää 35 milj. alle 50% 52 % yli 50% 61 % Vuoden 2012 tilinpäätöksen mukaan Pirkkalan kunta täyttää kaksi edellä esitellyistä kriteereistä (merkitty punaisella). Kriteerin täyttävät tunnusluvut ovat tuloveroprosentti ja suhteellinen velkaantuneisuus. 19

24 Henkilöstö Pirkkalan kunnan henkilöstömäärä oli henkilöä, joista vakituisia oli 925 ja määräaikaisia 315. Vuotta aiemmin henkilöstömäärä oli 1 184, joten kasvu oli 4,7 %. Vuoden 2012 lopussa työllistettyjä oli 29, kun vuoden 2011 lopussa heitä oli 22. Henkilöstön jakautuminen osastoittain on esitetty henkilöstöä koskevissa liitetiedoissa. Henkilöstökulut vuonna 2012 olivat yhteensä euroa, josta palkat ja palkkiot euroa ja henkilösivukulut euroa. Henkilöstökulut ovat nousseet edellisvuodesta euroa eli 7,4 %. Henkilöstökertomuksessa raportoidaan yksityiskohtaisemmin henkilöstöön liittyvistä tunnusluvuista. Ympäristötekijät Pirkkalassa kunnan ympäristönsuojeluviranomaisille kuuluvat laeissa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle määrättyjen tehtävien lisäksi myös maa-aineslain mukainen lupa ja valvontaviranomaistehtävät, maankäyttö- ja rakennuslain mukainen maisematyöluvista päättäminen ja valvonta sekä luonnonsuojelulain mukaisia tehtäviä. Kestävän kehityksen toimenpiteinä saatiin valmiiksi Pirkkalan kestävän kehityksen ohjelma (Pirkkalan ympäristöohjelma ), jota ryhdyttiin myös toteuttamaan. Ohjelman teon lähtökohtina olivat muun muassa Tampereen seudulle tehty ilmastostrategia ja Pirkanmaan ympäristöohjelma. Ohjelman tekemisen yhteydessä tehtiin Pirkkalan ympäristön tilasta julkaisu. Pirkkalan kasvihuonekaasupäästöjen tilannetta voi seurata vuosittaisesta koosteraportista ja viikkopäästöjä lähes reaaliajassa kunnan Internet-sivuilta. Kunnallistekniikan suunnittelussa ja toteuttamisessa on noudatettu kestävän kehityksen periaatteita, mm. laadukkaiden ja tarkoituksenmukaisten materiaalien käytöllä. Laadukkaampien materiaalien ja rakenteiden käyttö nostaa investointikustannuksia, mutta tulee edulliseksi elinkaarimittakaavassa ja säästää luonnonvaroja. Kunnallistekniikka on mukana seudullisessa joukkoliikennesuunnittelussa. Kevyen liikenteen reitistöä kehitetään yhteistyössä maankäytön kanssa mm. yleiskaavan valmistelun yhteydessä. Kunnallistekniikka on mukana seudullisessa kävelyn ja pyöräilyn edistämisestä huolehtivassa seurantaryhmässä. Katuvalaistusta on saneerattu ja vanhoja elohopealamppuja on uusittu monimetallivalaisimiin. Valaistusrakenteissa on varauduttu mm. energiansäästön vuoksi tehtävään ohjausjärjestelmän uusimiseen. Katuvalaistuksen saneeraukseen on käytetty yhteensä yli euroa. Uusien kaava-alueiden laadinnan yhteydessä tehdään massatasapainotarkasteluja yhteistyössä maankäytön kanssa. Puhtaiden ylijäämämaiden läjitysalueita etsitään aktiivisesti, jotta kuljetusmatkat pysyvät mahdollisimman pieninä. Hulevesiin liittyen on teetetty valumaalueselvitys yhteistyössä maankäytön kanssa, kunnallistekniikan kustannusosuus noin euroa. Nuolialanlaaksoon on suunniteltu ja toteutettu huleveden viivytysrakenteita (puiston rakentamisen kustannus yhteensä noin euroa). Hulevesiasioita tarkastellaan yhteistyös- 20

25 sä maankäytön kanssa jo kaavan laadintavaiheessa, tavoitteena ehkäistä hulevesien muodostumista ja niihin kohdistuvaa laatuhaittaa sekä pyrkiä säilyttämään veden kiertokulku mahdollisimman luonnollisena. Isomäentien viereiselle puistoalueelle on laadittu ja hyväksytty puistosuunnitelma, jossa alueelle on suunniteltu meluvalli-tyyppistä maastonmuotoilua. Vähä-Vaittin kaavaalueelle on rakennettu meluvallia. Kehätien varteen, Ryttylänmäentien kohdalle on suunniteltu uusi meluvalli yhteistyössä ELYkeskuksen kanssa. Ryttylänmäentien nykyisen meluvallin korotus on suunniteltu. Tilapalvelu on toteuttanut Pirkkalan kunnan hyväksymää kuntien energiaohjelmaa Kuukausittain tehdystä energiaseurannasta on raportoitu Kuntaliittoon ja energiansäästötyöryhmän kautta kunnan eri hallintokunnille. Vuoden 2012 aikana on valmisteltu energiansäästöhanke ns. ESCO II, jossa suoritetaan erilaisia energiansäästötoimia kunnan 7 eri kiinteistöön. Toimitus- ja asennussopimus on allekirjoitettu ja työt suoritetaan vuoden 2013 aikana. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat euroa. Vuoden aikana on laadittu tärkeimpiin kiinteistöihin lain (487/2007) mukaiset energiatodistukset, 12 kpl. Vuoden 2012 talousarviossa kunta oli varannut euroa energiakorjauksiin. Tästä pääosa käytettiin Kurikankulman päiväkotikoulun ja Kurikan päiväkodin muuttamiseen öljylämmityksestä kaukolämpöön. Pirkkala osallistui aktiivisesti seudun kuntien energiatehokkuus- ja ilmastotoimien kehitystyöhön. 21

26 SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä selkoa siitä, miten sisäinen valvonta ja riskienhallinta on kunnassa järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa kunnan johtamis- ja hallintojärjestelmää sekä operatiivista johtamista. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan johdon ja henkilöstön toimenpiteitä, joilla hallitaan riskejä ja lisätään päämäärien ja tavoitteiden saavuttamisen todennäköisyyttä. Sisäisen valvonnan avulla varmistetaan, että kunnan tavoitteet saavutetaan, resursseja käytetään taloudellisesti ja tehokkaasti, toimintaan liittyviä riskejä hallitaan riittävästi, raportointijärjestelmät tuottavat luotettavaa ja oikeaa tietoa ja kunnan toiminta on säännösten ja muiden normien mukaista. Pirkkalan kunnan sisäisen valvonnan voimassa olevat ohjeet on hyväksytty kunnanhallituksessa Ohjeiden mukaan kunnanhallituksella on kunnan sisäisen valvonnan järjestämisvastuu ja kunnanhallitus hyväksyy sisäisen valvonnan ohjeistuksen. Pormestarilla on sisäisen valvonnan valvontavastuu. Kansliapäällikkö vastaa sisäisen valvonnan toteutuksesta, yleisohjauksen käytännön toimivuuden seurannasta ja sisäisen valvonnan kehittämisestä ja koordinoinnista kunnassa. Tilivelvolliset vastaavat vastuualueensa sisäisen valvonnan asianmukaisuudesta ja tarkkailun jatkuvuudesta. Tilivelvollisia ovat kuntalain 75 :n mukaan toimielimien jäsenet ja asianomaisten toimielinten tehtäväalueiden johtavat viranhaltijat. Esimiehillä on vastuu avustaa toimivaa johtoa tarkkailussa sekä vastuu siitä, että tarkastuksiin saadaan oikeat ja luotettavat tiedot. Esimies vastaa, että yksikön henkilöstön toimivalta ja vastuut on määritelty asianmukaisesti. Olennaiset jatkuvat sisäisen valvonnan kohteet Pirkkalan kunnassa ovat päätöksenteko ja esteellisyys, talouden suunnittelu ja seuranta, kirjanpito ja maksuliikenne, henkilöstöasiat, omaisuuden hallinnointi, avustukset, tietoturva, sopimukset ja hankinnat. Ohjeen mukaan pormestari hyväksyy kansliapäällikön esityksestä vuosittain sisäisen valvonnan painopistealueet. Niiden seurannan tuloksista laaditaan raportti, joka toimitetaan kunnanhallitukselle tiedoksi. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2012: Pormestari on hyväksynyt sisäisen valvonnan painopistealueiksi vuodelle 2012 seuraavat kohteet: kunnan tilojen käytön tehokkuus, Pirkkalan kunnan ja Tampereen Veden välisen sopimuksen ja toteutumisen arvio, kunnan maksettaviksi tulevat viivästyskorot, toimivat sijaisjärjestelyt sekä sopimusrekisterin ajantasaisuus ja sopimustietojen hallinta. Painopistealueista on raportoitu kunnanhallitukselle helmikuussa Seuraavassa tiivistelmä raportista: Teknisen osaston tilapalvelu toimii kunnan tilojen ylläpitäjänä. Tavoitteena on tilojen mahdollisimman tehokas käyttö yhteistyössä kunnan hallintokuntien ja ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Päiväaikainen käyttöaste on monissa kiinteistöissä korkea. Iltakäytöstä erityisesti liikuntatilojen käyttöaste on korkea, myös Pirkkala opiston (nykyinen Pirkan opisto) tilankäyttö on kasvanut. Ympärivuorokautisessa 22

27 käytössä ovat osa terveyskeskuksen tiloista sekä Pirkankoivun tilat. Uusien toimitilojen suunnittelussa pyritään huomioimaan monipuolisen käytön periaatteet. Vuoden 2012 lopussa valmistunut monitoimitila on tästä onnistunut esimerkki. Useissa tiloissa on sekä kunnan omaa että ulkopuolisten toimijoiden toimintaa ja tilaisuuksia. Vuonna 2013 valmisteltavassa toimitilastrategiassa arvioidaan tilojen kokonaiskäyttöä. Siinä määritellään rakennuskohtaisesti tilojen tarve ja tehdään tarvittavat toimenpidesuunnitelmat. Myös ensivaiheessa vapaa-aikapalveluissa käyttöönotettavalla sähköisellä tilavarausjärjestelmällä saadaan parannettua tilojen kokonaiskäyttöä. Pirkkalan kunnan ja Tampereen Veden välinen sopimus tuli voimaan , joten toimintavuosi 2012 oli ensimmäinen kokonainen sopimusvuosi. Toiminta on toteutunut suunnitellusti. Yhteistyöneuvotteluja pidetään säännöllisesti ja niissä käydään läpi sekä sopimuksen toteutumista että operatiiviseen toimintaan liittyviä käytännön asioita. Vuonna 2011 kunta maksoi viivästyskorkoja huomattavasti aiempia vuosia enemmän. Vuonna 2012 summa pieneni alle puoleen ja lähelle aiempien vuosien tasoa. Vuoden 2012 aikana kiinnitettiin erityistä huomiota laskujen käsittelyn sujuvuuteen sekä taloushallinnossa että osastoilla. Viivästyskorkojen syyt on kirjattu järjestelmällisesti, jotta on pystytty puuttumaan mahdollisiin epäkohtiin. Toimenkuvissa tehtävien hoitoon on määrätty sijaiset. Esimiehet vastaavat käytännön sijaisjärjestelyistä. Joillakin toimialoilla sijaisten saatavuudessa on ollut haasteita. Ongelmaa on pyritty ratkaisemaan mm. toimivalla varahenkilöjärjestelmällä ja sisäisten sijaisten palkkaamisella. Kunnassa on käytössä sähköinen sopimusrekisteri, jota ylläpidetään jatkuvasti osana päivittäistä toimintaa. Osastojen sopimusrekisterin ovat ajantasaisia. Sopimushallintaan liittyvä Audiatorin pitämä koulutus esimiehille ja sopimushallintaan osallistuville järjestettiin lokakuussa. Kunnan vakuutusturva on kilpailutettu vuonna 2011 ja yhtiöksi valittiin If. Taloudellisia riskejä on vähennetty siten, että lainasalkun rakennetta on muutettu entistäkin enemmän kiinteäkorkoiseksi. 23

28 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS Tilikauden tuloksen muodostumista kuvataan tuloslaskelmassa ja toiminnan rahoitusta rahoituslaskelmassa. Molempien laskelmien ja niistä laskettavien tunnuslukujen tehtävänä on osoittaa kunnan rahoituksen riittävyyttä. Rahoituslaskelmassa osoitetaan edelleen, miten investoinnit, sijoitukset ja lainanlyhennykset tulorahoituksen lisäksi muutoin rahoitetaan. Tilikauden tuloksen muodostuminen Tilikauden tulojen riittävyys menoihin osoitetaan tuloslaskelman välitulosten eli toimintakatteen, vuosikatteen ja tilikauden tuloksen avulla. Toimintakate (2011: ) Toimintakate on toimintatuottojen ja -kulujen erotus. Vuosikate 162,2 % poistoista ja 447 /asukas (2011: 215,0 % poistoista ja 583 /asukas) Osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, poistoihin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien käyttöomaisuuden poistojen suuruinen, kunnan tulorahoitus on riittävä. Tilikauden tulos (2011: ) Tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan omaa pääomaa. Päättyneen tilikauden tulosta voidaan pitää tyydyttävänä, sillä alkuperäinen talousarvio laadittiin noin 2,6 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi ja muutostalousarvio noin 2,5 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi. Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista 15,6 % (2011: 18,6 %) Tunnusluku osoittaa, paljonko toiminnan kuluista saadaan katetuksi myynti- ja maksutuotoilla ja muilla varsinaisen toiminnan tuotoilla. Saatu prosenttiosuus vähennettynä sadasta puolestaan osoittaa, millainen osuus toimintakuluista rahoitetaan verotuloin ja valtionosuuksin. 24

29 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Ulkoiset tuotot ja kulut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 9 35 Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut -3-7 Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 12 Satunnaiset kulut Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä/alijäämä Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/Toimintakulut, % 15,6 18,6 = 100 * Toimintatuotot / (Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön) Vuosikate/Poistot, % 162,2 215,0 = 100 * Vuosikate/Poistot Vuosikate, /asukas Asukasmäärä

30 Toiminnan rahoitus Toiminnan rahoitusta tilikauden aikana tarkastellaan rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Rahoituslaskelmassa esitetään erikseen tulorahoituksen ja investointien nettomäärä ja rahoitustoiminnan eli anto- ja ottolainauksen, oman pääoman ja maksuvalmiuden muutosten nettomäärä. Näiden kahden nettomäärän erotus tai summa osoittaa kunnan kassavarojen muutoksen tilikaudella. Investointien tulorahoitus 58,0 % (2011: 95,4 %) Investointien tulorahoitus tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli käyttöomaisuuden myynnillä, lainalla tai kassavarojen määrää vähentämällä. Investoinneista noin 58 % on rahoitettu tulorahoituksella. Pääomamenojen tulorahoitus 40,3 % (2011: 58,6 %) Pääomamenojen tulorahoitus on tunnusluku, joka osoittaa vuosikatteen prosenttiosuuden investointien omahankintamenojen, antolainojen nettolisäyksen ja lainanlyhennysten yhteismäärästä. Noin 40 % investoinneista ja lainanlyhennyksistä hoidettiin vuosikatteella. Lainanhoitokate 1,3 % (2011 1,5 %) Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään kassavaroja. Pirkkalan kunnan lainanhoitokyky on ollut viime vuosina keskimäärin tyydyttävällä tasolla. Vuonna 2012 lainanhoitokyky heikkeni hieman edellisestä vuodesta. Kassan riittävyys 15 pv (2011: 1 pv) Kunnan maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kunnan kassavaroilla. Vuonna 2011 lainaa lyhennettiin kassavaroilla, mikä heikensi tuolloin tunnuslukua. 26

31 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Ulkoiset rahan lähteet ja käyttö Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät, netto 12 Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 77 6 Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus, % 58,0 95,4 = 100 * Vuosikate / Investointien omahankintameno Pääomamenojen tulorahoitus, % 40,3 58,6 = 100 * Vuosikate / (Investointien omahankintameno + Antolainojen nettolisäys + Lainanlyhennykset) Lainanhoitokate 1,3 1,5 = (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset) Kassan riittävyys, pv = 365 pv * Kassavarat / Kassasta maksut 15 1 tilikaudella Asukasmäärä

32 RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET Kunnan rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Rahoitusasemassa tilikaudella tapahtuneet muutokset kuten sijoitukset, pääoman lisäykset ja palautukset käyvät ilmi rahoituslaskelmasta. Taseen liitetiedoissa on tase-erien tarkemmat erittelyt. Omavaraisuusaste 52 % (2011: 55 %) Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää %:n omavaraisuutta. 50 %:n tai sitä alempi omavaraisuusaste merkitsee kuntataloudessa merkittävän suurta velkarasitetta. Pirkkalassa omavaraisuusaste on hieman alle tavoitetason. Suhteellinen velkaantuneisuus 61 % (2011: 53 %) Tunnusluku kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Suhteellinen velkaantuneisuus on omavaraisuusastetta käyttökelpoisempi tunnusluku kuntien välisessä vertailussa, koska käyttöomaisuuden ikä, käyttöomaisuuden arvostus tai poistomenetelmä ei vaikuta tunnusluvun arvoon. Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella. Suhteellinen velkaantuneisuus on koko kuntasektorilla keskimäärin huomattavasti pienempi kuin Pirkkalassa. Kertynyt ylijäämä 35,1 milj. euroa (2011: 31,9 milj. euroa) Kertynyt ylijäämä osoittaa, paljonko kunnalla on kertynyttä ylijäämää tulevien vuosien liikkumavarana, taikka paljonko on kertynyttä alijäämää, joka on katettava tulevina vuosina. Kertynyt ylijäämä/asukas (2011: /asukas) Asukaskohtainen kertynyt ylijäämä nousi 135 euroa vuonna Lainakanta oli 44,1 milj. euroa (2011: 35,5 milj. euroa) Kunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Lainakantaan lasketaan tällöin koko vieras pääoma vähennettynä saaduilla ennakoilla sekä osto-, siirto- ja muilla veloilla. Lainat /asukas (2011: /asukas) Asukaskohtainen lainamäärä nousi 435 euroa vuonna Vuoden 2012 ennakkotietojen mukaan lainaa oli koko maassa keskimäärin euroa/asukas. Lainasaamiset olivat euroa (2011: euroa) Lainasaamisilla tarkoitetaan pysyviin vastaaviin merkittyjä antolainoja kunnan omistamien ja muiden yhteisöjen investointien rahoittamiseen. 28

33 Tase ja sen tunnusluvut VASTAAVAA VASTATTAVAA A PYSYVÄT VASTAAVAT A OMA PÄÄOMA I Aineettomat hyödykkeet I Peruspääoma Aineettomat oikeudet 11 IV Muut omat rahastot Muut pitkävaikutteiset menot V Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) II Aineelliset hyödykkeet VI Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Maa- ja vesialueet B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET 2. Rakennukset VARAUKSET Kiinteät rakenteet ja laitteet Vapaaehtoiset varaukset Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet C TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen pääomat III Sijoitukset Muut toimeksiantojen pääomat Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset 8 8 D VIERAS PÄÄOMA I Pitkäaikainen B TOIMEKSIANTOJEN VARAT Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Valtion toimeksiannot Lainat julkisyhteisöiltä Lahjoitusrahastojen erityiskatteet Liittymismaksut ja muut velat Muut toimeksiantojen varat II Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta C VAIHTUVAT VASTAAVAT Lainat julkisyhteisöiltä 9 9 I Vaihto-omaisuus Saadut ennakot Aineet ja tarvikkeet Ostovelat Muu vaihto-omaisuus Muut velat II Saamiset Siirtovelat Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset VASTATTAVAA YHTEENSÄ Muut saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset III Rahoitusarvopaperit 0 0 IV Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ

34 Taseen tunnusluvut Omavaraisuusaste, % = 100*(Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma - Saadut ennakot) Suhteellinen velkaantuneisuus, % = 100* (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot Kertynyt ylijäämä (alijäämä), = Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Kertynyt ylijäämä (alijäämä), /asukas Lainakanta , = Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) Lainakanta , /asukas Lainasaamiset , = Sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset Asukasmäärä

35 KOKONAISTULOT JA MENOT TULOT MENOT Varsinainen toiminta % Varsinainen toiminta % Toimintatuotot ,04 Toimintakulut ,55 Verotulot ,47 - Valmistus omaan käyttöön Valtionosuudet ,80 Korkokulut ,47 Korkotuotot 9 0,01 Muut rahoituskulut 3 0,00 Muut rahoitustuotot 128 0,11 Satunnaiset kulut Satunnaiset tuotot Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoituksen korjauserät +/- Pakollisten varausten muutos - Pysyvien vastaavien - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot 37 0,03 hyödykkeiden luovutustappiot Investoinnit Investoinnit Rah.osuudet investointimenoihin ,38 Investointimenot ,63 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 775 0,66 Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,11 Pitkäaik. lainojen vähennys ,36 Lyhytaikaisten lainojen lisäys ,39 Lyhytaikaisten lainojen vähennys Oman pääoman lisäykset Oman pääoman vähennykset Kokonaistulot yhteensä ,00 Kokonaismenot yhteensä ,00 Kokonaistulot ovat nousseet edellisvuodesta 20 % ja kokonaismenot nousseet 8,4 %. 31

36 KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS Pirkkalan konsernirakenteen kuvaus PIRKKALAN KUNTA Tytäryhteisöt Kuntayhtymät Pirkkalan Jäähalli Oy 91,56 % 7,70 % Pirkanmaan koulutuskonserni ky Kiinteistö Oy Pirkkalakeskus 77,55 % 4,48 % Tampereen kaupunkiseudun ky Niemenmaan Lämpö Oy 70 % 2,87 % Pirkanmaan liitto ky 0,79 % Hämeen päihdehuollon ky 1,69 % Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ky konserni Pirkkalan kunnan konsernirakenne muuttui vuoden 2012 aikana, kun kunnan kokonaan omistama Kiinteistö Oy Pirkkalan Liikekeskus lakkautettiin ja omaisuus siirrettiin suoraan kunnan omistukseen. Tontti ja rakennus sijaitsevat osoitteessa Suupankuja 2. Tilat ovat edelleen hallinnon väliaikaistiloina, mutta tonttiin liittyy tulevaisuuden kehitysajatuksia. Sulauttaminen aiheutti kirjanpidollisen kirjauksen, joka sisältyy tuloslaskelmaan noin euron myyntitappiona. Taseessa tapahtui siirto osakkeista maa-alueeseen (16.200,54) ja rakennuksiin ( ,78). 32 Pirkkalan Jäähalli Oy:n osakkeita merkittiin suunnatussa osakeannissa tarjotut uutta osaketta, josta suoritettiin yhtiölle osakepääoman korotusta varten ,39 euroa. Kunta on antanut jäähalliosakeyhtiölle sitoumuksen palvelujen ostamisesta vuosittain eurolla. Tilikauden 2012 tappio oli ,60 euroa. Yhtiöllä on edellisiltä tilikausilta kertynyttä tappiota ,70 euroa ja vierasta pääomaa ,45 euroa. Kunnan omistusosuus Niemenmaan Lämpö Oy:stä on 70 %. Tilikauden 2012 tappio oli ,48 euroa. Kiinteistö Oy Pirkkalakeskuksen (omistusosuus 77,55 % osakkeista) kiinteistö sijaitsee osoitteessa Suupantie 6 ja Pirkkalan kunnan toiminnoista kiinteistössä ovat kunnan pääkirjasto, sivistystoimen hallinnon tilat sekä ympäristöterveydenhuolto Pirteva. Kunnan omistuksessa on myös 10 autopaikkaa. Yhtiön tilikauden tulos oli 0 euroa. Ammatillisen koulutuksen yhteistoimintaalueen perustamisen ( ) myötä Pirkanmaan koulutuskonserni kuntayhtymä on tarkoitus purkaa kesäkuuhun 2013 mennessä.

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 138 04.04.2016 Kaupunginvaltuusto 56 08.06.2016 Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 29/02.06.01/2016 KH 04.04.2016 138 Kuntalain 113 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015» siirtymäsäännöksiä

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 98 30.3.2015 Asianro 356/02.02.01/2015 59 Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TULOSLASKELMAN TARKASTELU 1/7 2011 2010 Toimintatuotot 4.543.224 3.933.772 TA-toteutuma 108,32 % 104,8 % Muutos edell.vuodesta / % 609.453 / 15,5 % 639.183 / 19,4 % Toimintatuotot

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v. 2009 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta 12.4.2010 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2009 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Tiedotustilaisuus 13.2.2013 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2011 ja 2012 (ml.

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 37 TULOSSUUNNITELMA 38 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 17.6.2016 Kirsi Mukkala Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 Pohjatietojen lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto Väestömuutos 2015 (suluissa muutos henkilömääränä) -0,4 % (-18) -0,6 % (-60) -0,9 % (-13)

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot