PIRKKALAN KUNTA. Tilinpäätös 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIRKKALAN KUNTA. Tilinpäätös 2012"

Transkriptio

1 PIRKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2012 VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ

2

3 Pormestarin katsaus Pirkkalan kunta vietti vuonna 2012 juhlavuotta, kun saavutimme kuntana komean 90 vuoden merkkipaalun ja pitäjänä Pirkkala on jo 775-vuotias. Pääjuhla oli onnistunut ja hyvä näyte Pirkkalan aktiivisuudesta. Valtakunnallisessa palvelutyytyväisyystutkimuksen saavutimme kolmannen sijan arvioitaessa parhaimpien kuntapalvelujen tuottajia Suomessa. Kuntastrategian vision mukaan Pirkkala on elinvoimainen ja voimakkaasti verkottunut kunta, joka kehittää aktiivisesti asukkaiden ja elinympäristön hyvinvointia. Syksyllä 2010 hyväksytyn strategian tavoitteiden toteuttaminen on edennyt ja konkretisoitunut monin tavoin. Helmikuussa 2012 valtuusto hyväksyi useita strategian mukaisia ohjelmia, joiden sisältö ja tavoitteet näkyvät käytännön toimenpiteinä niin kuntalaisille kuin henkilöstöllekin. Esimerkkinä voi mainita vaikkapa maapoliittisen ohjelman ja henkilöstöohjelman, joiden toteutus on parhaillaan etenemässä. Koko kuntakenttää koskeva kuntarakenneuudistus on ollut toimintavuonna keskeinen puheenaihe, joka on vaatinut paljon voimavaroja niin päättäjiltä kuin viranhaltijoiltakin. Pirkkala on ollut aktiivinen toimija ja vaikuttaja niin Tampereen seudulla kuin valtakunnallisestikin. Olemme tavanneet lukuisia valtakunnantason päättäjiä ja esimerkiksi pirkanmaalaisia kansanedustajia, kertoen heille kuntamme toimivista ja asiakaslähtöisistä palveluista. Pirkkalan ja Vesilahden kuntien sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alue aloitti Pirkkalan toimiessa vastuukuntana. Yhteistoiminta-alueen valmistelu oli merkittävä ponnistus erityisesti perusturvaosastolla. Se eteni suunnitellusti ja hyvässä yhteistyössä kuntien kesken. Kansalaisopistotoiminnot siirtyivät vuoden 2013 alusta Nokian kaupungin vastuulle, kun Nokian, Lempäälän, Pirkkalan ja Vesilahden muodostama Pirkan opisto aloitti. Myös tämän yhteistoiminnan käynnistäminen edellytti valmistelua vuonna Yleisessä taloustilanteessa oli edelleen ilmassa paljon epävarmuustekijöitä. Pirkkalassa työllisyys on kuitenkin säilynyt seudun ja valtakunnallinenkin tilanne huomioiden hyvänä. Olemme panostaneet elinkeinoelämän kehittämiseen edelleen voimakkaasti. Väestönkasvu tasaantui hieman pariin edelliseen vuoteen verrattuna, mutta oli silti 2,1 % ja 365 asukasta. Meitä pirkkalalaisia oli vuoden lopussa Tilinpäätöksessä ei kokonaisuutena ole merkittäviä poikkeamia talousarvioon. Tilikauden tulos on 3,1 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Käyttötalouden tulos ei ole huono, mutta investointien rahoittaminen lainarahalla nostaa velkamäärää. Merkittävimmät talonrakennusinvestoinnit olivat Toivion koulu ja liikuntatalon yhteyteen valmistunut monitoimitila, jotka molemmat ovat mitä suurimmassa määrin investointeja kuntalaisia varten. Tulevaisuudessakin haasteet Pirkkalan taloudessa liittyvät suureen investointitarpeeseen ja sen rahoittamiseen. Kiitän kaikkia, niin luottamushenkilöitä kuin työntekijöitäkin, vuoden 2012 aikana tehdystä työstä. Helena Rissanen pormestari

4

5 Sisällys TOIMINTAKERTOMUS... 3 JOHDANTO... 5 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 7 Kunnan hallinto... 7 Yleinen taloudellinen kehitys Olennaiset muutokset Pirkkalan kunnan toiminnassa ja taloudessa Henkilöstö Ympäristötekijät SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET Tase ja sen tunnusluvut KOKONAISTULOT JA MENOT KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Konsernitase ja sen tunnusluvut KUNNANHALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TULOSLASKELMA VEROTULOT VALTIONOSUUDET RAHOITUSLASKELMA KÄYTTÖTALOUS Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus Maaseutulautakunta Ympäristölautakunta Perusturvalautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Liikunta- ja nuorisolautakunta Kirjasto- ja kulttuurilautakunta Tekninen lautakunta INVESTOINNIT YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TULOSLASKELMA TASE RAHOITUSLASKELMA KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNITASE KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA

6 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Kunnan tilinpäätöstä koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Taseen vastattavia koskevat liitetiedot VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET VESIHUOLTOLAITOSTA KOSKEVAT LASKELMAT LUETTELOT JA SELVITYKSET LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA JA SELVITYS KIRJANPIDON SÄILYTYKSESTÄ TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ MUUT LIITTEET Kunnan maa-alueiden omistus, hallinta ja käyttö Tilinpäätöksen tunnusluvut Konsernitilinpäätöksen tunnusluvut

7 TOIMINTAKERTOMUS 3

8 4 Pirkkalan kunta TP 2012

9 JOHDANTO Säädösperusta Kuntalaki, kirjanpitolaki ja asetus ja kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeet ja lausunnot. Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tuloslaskelmaa, tasetta, rahoituslaskelmaa ja liitetietoja koskevista pakottavista säännöksistä voidaan kirjanpitolain ja - asetuksen mukaan poiketa vain kirjanpitolautakunnan kuntajaoston päätöksellä. Väärään tilinpäätökseen liittyy rangaistus- ja vahingonkorvausvastuu. Yleisiä tilinpäätösperiaatteita ovat oletus toiminnan jatkuvuudesta, johdonmukaisuus menettelytavoissa tilikaudesta toiseen, sisältöpainotteisuus, varovaisuuden periaate, tasejatkuvuuden periaate, suoriteperusteisuus ja erillisarvostusta koskeva periaate. Mainituista periaatteista saa poiketa, kun poikkeaminen perustuu lakiin tai lain nojalla annettuun muuhun säännökseen tai määräykseen. Poikkeamisesta on tehtävä selkoa liitetietona. Tilintarkastajan on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava päättyneen tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös sekä luovutettava tarkastuslautakunnalle valtuustolle osoitettu tilintarkastuskertomus. Kertomukseen sisältyy lausunto siitä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus. 1) Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. 2) Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. 3) Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä ja talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu alijäämä suunnittelukaudella eli taloussuunnitelman voimassaoloaikana katetaan. Hallituksen esityksessä annetaan ohjeita alijäämän kattamisesta. Siinä todetaan, että yleensä tilinpäätökseen kertynyt alijäämä katetaan tulevien vuosien ylijäämällä. Talouden tasapainottamistoimenpiteinä tulisivat tällöin kysymykseen esim. menojen karsinta, tulojen korotukset, myyntivoittoa tuottavan käyttöomaisuuden myynti tai rahoitustuottoa tuottavien pitkäaikaisten sijoitusten realisointi siten, että kokonaisvaikutus olisi alijäämää vähentävä. 5

10 Jos kunnan omavaraisuusaste sen sallii, voidaan kertynyttä alijäämää kuitenkin myös kattaa edellisinä vuosina kertyneellä taseen muulla vapaalla pääomalla ja poikkeustapauksissa peruspääomalla. Kunnan oman pääoman tulisi olla lainapääomaa suurempi. Jos alijäämä katetaan taseen osoittamaa vapaata pääomaa tai peruspääomaa vähentämällä, kyseessä on muodollisen tasapainon saavuttaminen. Tervettä ja tavoiteltavaa taloudenpitoa on asialliseen tasapainotalouteen pyrkiminen. Tilinpäätösasiakirjat Tilinpäätöksen muodostavat tasekirja ja tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat. Tilinpäätöksen käsittelyssä laaditaan lisäksi tarkastusasiakirjat eli tilintarkastuskertomus ja arviointikertomus. Kunnan tasekirja sisältää toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisvertailun, tilinpäätöslaskelmat, liitetiedot, erillistilinpäätökset, allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkinnät sekä luettelot ja selvitykset. Kunnan tilinpäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat julkisia sen jälkeen, kun kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari on allekirjoittanut tilinpäätöksen. 6

11 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA Kunnan hallinto 7

12 VALTUUSTO toimikausi Puolue Paikat KOK 16 SDP 10 VIHR 7 KESK 3 VAS 3 KD 2 PPP 1 PS 1 43 Varsinaiset jäsenet 2012 Skogberg Pertti pj Naskali Raili I vpj Pulkkinen Helena II vpj. Aalto Harri Aalto Maija Ahola Niina Hiltunen Jukkamatti Isotalo Tauno Jartti Pirkko Jukarainen Pirjo Kallioluoma Jouni Kangasniemi Tapio Kuoppa Mikko Kuusisto Jukka Kärki Armi Lahti Tero Lahtinen Anna-Maija Lammi Vesa Lehtinen Raimo Lehtinen Rauno Mattila Kai-Pekka KOK KESK SDP PPP KOK VIHR KOK KESK (sit.) KOK KOK VAS KD VAS KOK PS SDP KOK KOK SDP VAS SDP Merikoski Riku Näsi Matti Pajunen Sirpa Pentti Rauno Pirhonen Matti Rajala Tuuli Rinneaho Arja Rissanen Helena Routamaa Hannu Ruusunoksa Marko Saari Emmi (ent.vainio) Saksala Antero Savilahti Elina Silván-Väliharju Marika Talasmäki Kari Tammi Jukka Vainio Aki Vallas Hannu Väätäinen Tomi Ylipää Markku VIHR VIHR SDP SDP KESK VIHR VIHR SDP KOK SDP SDP (sit.) KOK KOK KOK VIHR KOK VIHR KOK KOK KD Pirjo Jukarainen ja Krista Kailahti ovat eronneet Kokoomuksen valtuustoryhmästä ja perustaneet Pro Pirkkala nimisen valtuustoryhmän Harri Aalto on eronnut Paremman Pirkkalan Puolesta valtuustoryhmästä ja liittynyt Pirkkalan Vasemmistoliiton valtuustoryhmään Pirjo Jukarainen ja Krista Kailahti ovat lopettaneet Pro-Pirkkala nimisen valtuustoryhmän ja liittyneet Vihreä Pirkkala valtuustoryhmään Elina Savilahti on eronnut Kokoomuksen valtuustoryhmästä ja liittynyt Keskustan valtuustoryhmään

13 Varajäsenet puolueittain 2012 KOK Saarikko Soili Kivelä Pirjo Saarenpää Heidi Laiho Mari Rautakorpi Ari Rautakorpi Helena Mälkönen Esko Nättilä Juha-Antero Lahti Hannu Järvinen Mikko Peltoniemi Heli Riihimäki-Salmela Joanna Luukkanen Ritva Drotàr Herman Pulkkinen Sanna Joenperä Asser ( alkaen) SDP Tolvanen Taru Pietilä Elina Ahola Ritva Tuominen Mikko Palola Sami Pajunen Veli-Pekka Koskinen Jussi Saarikoski Tero Saarnio Lasse Hillukka Salme VIHR Tammisto Siiri Mattsson Reija Hoikkala Teppo Laaksonen Kati Kivimäki Matti Paakkanen Helena Salminen Merja KESK Nieminen Markku Koskinen Kyllikki Naskali Pekka ( alkaen) VAS Ahtiala Päivi Kulju Tiina Jokelainen Arja KD Grönfors Eija Kangasniemi Ritva PPP Villberg Mauri Koivunen Sirpa PS Närvänen Paavo Leuku Timo 9

14 Luettelo valtuuston tärkeimmistä päätöksistä 2012 Valtuusto Kuva: Hannu Vallas Valtuusto kokoontui yksitoista kertaa ja käsitteli 119 asiaa. Valtuuston tärkeimmät päätökset vuonna 2012 olivat seuraavat: Valtuuston vuonna 2012 hyväksymät asemakaavat - Toivion asemakaavan muutos korttelissa 1804 (nro 222) - Pereen asemakaavan muutos korttelissa 1420 (nro 225) Valtuuston muut tärkeimmät päätökset vuonna , Juhlakokous - päätti perustaa Pirkkalan perusopetuksen yläkoulun stipendirahaston - päätti järjestää avoimen ideakilpailun kunnan näkyvyyden parantamiseksi Pirkkalan taajama-alueen sisääntuloväylille 10

15 hyväksyi kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman - hyväksyi kunnan henkilöstö- ja työhyvinvointiohjelman - hyväksyi kunnan kulttuuriympäristöohjelman - hyväksyi kunnan maapoliittisen ohjelman - hyväksyi palvelujärjestelmän kehittämissuunnitelman - hyväksyi kunnan tietojohtamisjärjestelmän - hyväksyi kunnan viheralueohjelman - hyväksyi liikuntatalon kuntosalin maksut - päätti johtosääntöön tehtävistä muutoksista ympäristölautakunnan, rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun osalta - hyväksyi Pirkkalan kunnan konserniohjeen hyväksyi sopimuksen kansalaisopistotoiminnan järjestämisestä Lempäälän, Nokian, Pirkkalan ja Vesilahden kuntien yhteistyönä - hyväksyi aiesopimuksen ammatillisen koulutuksen yhteistoiminta-alueesta päätti valtiovarainministeriölle Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvityksestä annettavasta lausunnosta päätti esikoululaisten aamu- ja iltapäivähoidon järjestämisestä ja siitä perittävistä maksuista - päätti valtuuston työjärjestyksen muuttamisesta - päätti hallintosäännön muuttamisesta - päätti kunnanhallituksen johtosäännön muuttamisesta - hyväksyi lautakuntien johtosäännön - hyväksyi yhteistoimintasopimuksen jätehuoltoviranomaisena toimimisesta - hyväksyi vesihuollon kehittämissuunnitelman merkitsi Henkilöstökertomuksen 2011 tiedoksi - hyväksyi Pirkkalan ympäristöohjelman päätti Pirkkalan joukkoliikenteen järjestämisestä alkaen - hyväksyi ammatillisen koulutuksen yhteistoiminta-aluetta koskevan sopimuksen - hyväksyi vuoden 2011 tilinpäätöksen - myönsi vastuuvapauden tilikaudelta hyväksyi Pirkanmaan pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen ja Pirkanmaan pelastustoimen johtosäännön lukien 11

16 määräsi verovuodelle 2012 tuloveroprosentiksi 20,00, yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi 0,90, vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentiksi 0,45, muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentiksi 0,95 sekä yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentiksi 0,00 - hyväksyi vuoden 2013 talousarvion sekä vuosien taloussuunnitelman - päätti, että Pirkkalan kunta osallistuu seudun tulevaisuuden vaihtoehtoja koskevaan selvitykseen hyväksyi MAL-aiesopimuksen hyväksyi lautakuntien johtosääntöön tehtävät muutokset KUNNAHALLITUS toimikausi Puolue Paikat KOK 4 SDP 3 VIHR 2 KD/PS 1 VAS 1 11 Varsinaiset jäsenet 2012 Varajäsenet 2012 Helena Rissanen pj, pormestari SDP Hiltunen Jukkamatti I vpj KOK Rinneaho Arja II vpj VIHR Aalto Maija KOK Hoikkala Teppo VIHR Jukarainen Pirjo VIHR Kärki Armi PS Lehtinen Rauno VAS Palola Sami SDP Silván-Väliharju Marika KOK Vainio Tapani SDP Isotalo Tauno KESK Lammi Vesa KOK Vainio Aki VIHR Tammi Jukka KOK Laaksonen Kati VIHR Jartti Pirkko KOK Raatikainen Jukka PS Ahtiala Päivi VAS Lehtinen Raimo SDP Savilahti Elina KOK Tolvanen Taru SDP 12

17 Yleinen taloudellinen kehitys Talouden epävarmuus ei hellittänyt otettaan vuonna Euroalueen tilanne jatkui epävakaana ja kriisin nopea helpottuminen ei näytä todennäköiseltä. Pitkittyessään tilanne vaikeuttaa talouden kasvua ja kasvattaa epäluottamusta. Vaikutukset työllisyyteen eivät kuitenkaan olleet niin dramaattiset kuin olisi voinut olettaa. Tilanne vuodesta 2012 eteenpäin näyttää edelleen epävarmalta. BKT:n kasvun ennustetaan pysyvän matalana ja euroalueen talouskehitys on heikkoa. Työllisyysennusteet eivät ainakaan vielä vuonna 2013 näytä kovin valoisilta. Taantuma heikentää julkisen talouden näkymiä, valtion talous pysyy alijäämäisenä ja velkaantuminen jatkuu. Myös kuntatalouden tilanne näyttää haasteelliselta. Vuoden 2012 osalta on käytettävissä joitakin ennakkotietoja. Tilastokeskuksen keräämien tilinpäätösarviotietojen mukaan Manner- Suomen kuntien yhteenlaskettu vuosikate laski edellisestä vuodesta 767 miljoonalla eurolla. Vuosikatteen heikkenemiseen vaikutti se, että kuntien toimintakate heikkeni enemmän kuin verotulot ja valtionosuudet kasvoivat. Kuntien lainakanta jatkoi kasvuaan 1,4 miljardilla eurolla. Investointeihin kunnat arvioivat vuonna 2012 käyttäneensä 3,8 miljardia euroa, joka on 5,7 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kuntien lainakanta oli vuoden 2012 lopussa vajaa 12,3 miljardia euroa eli lähes 1,4 miljardia euroa enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Asukasta kohti lasketun lainakannan keskiarvo Manner-Suomen kunnissa oli euroa, kun vastaava suhdeluku edellisenä vuonna oli euroa. Tilastokeskuksen keräämän kuntien neljännesvuositilaston mukaan kuntien toimintamenot kasvoivat 5 prosenttia vuonna 2012 edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kuntien verotulot ja valtionosuudet kasvoivat 2 prosenttia. Kuntien vuosikate pieneni 55 prosenttia. Toimintamenojen suurin yksittäinen erä, palkat ja palkkiot, kasvoi 4 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajasta. Toimintamenoista palvelujen ostot kasvoivat 6 prosenttia. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot pienenivät 1 prosentin ja maksetut avustukset kasvoivat 8 prosenttia. Kuntien toimintatulot lisääntyivät 7 prosenttia. Myyntitulot kasvoivat 12 prosenttia ja maksutulot 5 prosenttia. Kunnilla riittää rahoituksellisia haasteita, jotka johtuvat erityisesti toimintakulujen nopeasta kasvusta sekä suurista investoinneista. Verotulojen kasvu hidastui merkittävästi vuonna Kuntakentän sisäiset erot kasvoivat niin tulopohja-, toimintakate-, investointi- kuin lainakantavertailujenkin osalta. 13

18 Olennaiset muutokset Pirkkalan kunnan toiminnassa ja taloudessa Tuloslaskelma Kunnan tilikauden tulos ja ylijäämä on euroa. Tulos on jonkin verran talousarviossa ennakoitua parempi. Ulkoiset toimintatuotot laskivat edellisvuodesta 11,2 %. Syksyllä 2011 Tampereen Veden kanssa tehty sopimus vaikutti olennaisesti vesilaitoksen tuottojen vähenemiseen. Maanmyynti tulot jäivät merkittävästi aiempaa pienemmiksi ja myös talousarviota alemmiksi. Tuet ja avustukset kasvoivat vuodesta 2011 ja olivat myös talousarviossa ennakoitua enemmän. Erityisesti sivistysosastolla onnistuttiin saamaan hankerahoja. Ulkoiset toimintakulut kasvoivat vuodesta 2011 yhteensä 6,0 %. Toimintakuluista suurimman erän muodostavat henkilöstökulut (49,1 milj. euroa), joka on 53,9 % toimintakuluista. Henkilöstökulut kasvoivat 7,4 %. Edellisvuonna kasvu oli noin 5,7 %. 5,2 (6 %) 29,1 (33 %) Ulkoiset kulut menolajeittain, milj. 4,9 (5 %) 1,8 (2 %) 49,1 (54 %) Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tavarat, tarv. Avustukset 29,8 (33 %) 13,8 (15 %) Ulkoiset kulut osastoittain, milj. 8,0 (9 %) 39,3 (43 %) Hallinto-osasto Perusturvaosasto Sivistysosasto Tekninen osasto Verotulojen kasvu oli 6,8 % ja 4,6 miljoonaa euroa. Yhteensä verotulojen kertymä oli 72,5 miljoonaa euroa. Kunnallisveron kertymä ylitti talousarvion 1,8 miljoonalla eurolla. Pirkkalan joulukuun tilitys oli jako-osuuden oikaisusta johtuen huomattavan suuri, mitä oli aiemmin syksyllä muutostalousarviota tehdessä vaikea ennakoida. Loppuvuonna tuli tieto myös yhteisöveroon kohdistuneesta oikaisusta, jolla oli vaikutuksensa Pirkkalankin yhteisöverokertymään. Verohallinnon oikaisulautakunnan päätös oikaista erään verovelvollisen verotusta vuosilta pienensi kunnille vuonna 2012 tilitettyjen yhteisöverojen määrää yhteensä noin 100 miljoonaa euroa. Valtionosuuksien toteuma oli 13,9 miljoonaa euroa. Valtionosuudet pysyivät vuoden 2011 tasolla. Valtionosuuksiin kohdistui hallitusohjelman mukaisia leikkauksia vuodelle Pirkkalan maksama verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus oli vuonna 2012 jo 3,2 miljoonaa euroa. 14

19 13,9 (14 %) Ulkoiset tuotot, milj. 14,2 (14) % Toimintatuotot Verotulot Valtionosuudet Rahoitus Lainamäärä kasvoi 8,6 miljoonaa euroa. Korollinen vieras pääoma oli vuoden lopussa 44,1 miljoonaa euroa. Asukaskohtainen laina oli euroa. Kasvua vuoden 2011 tilanteeseen on noin 435 euroa, mutta luku on talousarviossa ennakoidun suuruinen. Investointien tulorahoitusprosentti oli 58,0 %. 72,5 (72 %) Vuosikate oli 8,1 miljoonaa euroa, hieman parempi kuin talousarviossa. Valtuusto hyväksyi uuden poistosuunnitelman Poistojen määrä kasvoi jonkin verran edelliseen tilinpäätökseen verrattuna. Investoinnit Investointimenot olivat yhteensä 15,6 miljoonaa euroa. Suurimmat yksittäiset kohteet olivat talonrakennuksen puolella Toivion koulu (4,4 miljoonaa euroa) ja liikuntatalon yhteyteen rakennettu monitoimitila (1,4 miljoonaa euroa). Kunnallistekniikan suurimmat investointikohteet olivat Vaitin (1,7 milj. euroa) ja Pereen (1 milj. euroa) alueet EUR Lainamäärä EUR ja /asukas TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 Lainakanta 1000 EUR /asukas Kunnan väestönkasvu jatkui edelleen vuonna 2012, mutta kahden edellisen vuoden kasvuprosentteihin verrattuna maltillisemmin. Vuoden 2012 lopun asukasmäärä oli henkilöä. Kunnan asukasmäärä kasvoi 365 henkilöllä (2,1 % kasvu vuoden 2011 lopun tilanteeseen). 0 Investointimenot, milj. Väestömäärän kehitys ,4 (3 %) 7,2 (46 %) 0,9 (5 %) 0,1 (1 %) 7,0 (45 %) Irtain omaisuus Arvopaperit Kunnallistekniikka Talonrakennus Maa-alueet ,4 2,3 2,2 3,1 2, Asukasluku Kasvu% 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 15

20 Työllisyyskehitys Työllisyystilanne oli Pirkanmaalla koko maata heikompi joulukuun 2012 lopussa. Pirkanmaalla työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 11,9 prosenttia ja koko maassa keskimäärin 10,7 prosenttia. Pirkanmaalla työttömien työnhakijoiden määrä oli kääntynyt merkittävään nousuun vuositasolla, muutos oli 13,4 prosenttia. Tilanne on korkeammalla tasolla kuin koko maassa keskimäärin, jossa nousua oli 10,5 %. ELY-keskuksittain tarkasteltuna työttömien työnhakijoiden määrä nousi kaikissa ELY-keskuksissa, eli työllisyydessä oli negatiivista muutosta koko maan osalta. Koko maan työttömyysaste vuoden lopussa oli 10,7 %, Pirkanmaalla 11,9 %, Tampereen seutukunnassa 12,7 % ja Pirkkalassa 9,2 %. Työttömysasteen kehitys %, ,0 20,0 Pirkkala Tampereen seutukunta 15,0 10,0 5,0 8,8 5,9 12,9 12,4 9,0 9,3 11,0 11,2 8,0 8,2 0, Kuvio. Työttömyysasteen kehitys (%) Pirkkalassa ja Tampereen seutukunnassa Työttömysasteen kehitys % Pirkkalassa 01-12/ ,8 8,0 7,6 7,5 7,4 8,6 9,5 8,2 8,2 8,3 8,4 9, /2012 2/2012 3/2012 4/2012 5/2012 6/2012 7/2012 8/2012 9/ / / /2012 % Kuvio. Työttömyysasteen kehitys (%) Pirkkalassa tammi-joulukuussa

21 Tammi joulukuussa 2012 Pirkkalassa oli keskimäärin 720 työtöntä työnhakijaa. Edellisvuoden vastaavaan ajakohtaan verrattuna on havaittavissa nousua. Vuoden 2011 vastaavan ajakohdan luku oli keskimäärin 670 työtöntä työnhakijaa. Joulukuun 2012 luku työttömien työnhakijoiden osalta oli 808 henkilöä, kun se samana ajankohtana vuonna 2011 oli 698. Pitkäaikaistyöttömien määrä nousi, vuoden 2012 lopussa heitä oli 233 henkilöä, kun vuotta aiemmin luku oli 182. Yli 50 vuotiaiden työttömien työnhakijoiden määrä nousi myös, ollen vuoden 2012 joulukuussa 304 henkilöä. Muutos vuoden 2011 samaan ajankohtaan oli 29 henkilöä Työttömät työnhakijat Pirkkalassa / / / / /2012 Yli 50v Pitkäaik. Nuoret Yhteensä Kuvio. Työttömät työnhakijat Pirkkalassa (joulukuun tilanne), kaikki yhteensä sekä eriteltynä seuraavat ryhmät: yli 50-vuotiaat, pitkäaikaistyöttömät, nuoret 17

22 Vuoden 2012 arvioitu työpaikkojen nettolisäys oli noin 150 työpaikkaa. Kunnan arvioitu työpaikkamäärä oli vuoden lopussa noin ja työpaikkaomavaraisuus hieman alle 70 %. Kunnan asettama työpaikkatavoite saavutettiin, mutta työpaikkaomavaraisuuden kasvutavoite vain osittain. Toimitilatonttien kauppa jatkui vilkkaana. Kunta teki reilun vuoden aikana noin 20 tontinmyyntipäätöstä. Toimitilojen käyttöaste säilyi korkeana. Kunnan myymille tonteille rakensivat toimitilojaan vuoden aikana Hämeen Kattokeskus Oy, Järvensivun Konepaja Oy, Baron Print Oy, KL-Lämpö Oy, Nord Gear Oy, Nekapaino Oy ja Hämeen Laaturemontti Oy. Huovin teollisuusalueella oli meneillään useita laajennusinvestointeja. Vuoden jälkipuolella suhdannekuva muuttui selvästi negatiiviseen suuntaan. Vaikka tonttien kysyntä on jatkunut kohtuullisena tämän vuoden puolelle, päätöksenteko on hidastunut ja muutamien tonttien osalta on jouduttu tekemään useampia myyntipäätöksiä. Lentoliikenteen matkustajamäärä laski vuoden aikana noin 13 %, päätyen matkustajaan. Pitkään esillä ollut matkustajaterminaalihanke toteutunee vuoden 2013 aikana kakkosterminaalin kunnostamisena ja laajennuksena. 18

23 Kunta ja palvelurakenneuudistus Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen osana erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevat kunnat selvittävät mahdollisuutensa turvata asukkailleen lainsäädännön edellyttämät palvelut. Kriteereiden raja-arvot on määritelty Valtioneuvoston asetuksella (172/2007) kunnan talouden tunnuslukujen eräistä raja-arvoista. Asetus on voimassa vuoden 2012 loppuun. Kunnan palvelukykyä selvitetään joko pelkän taseeseen kertyneen alijäämän johdosta, jos taseessa on viimeisessä hyväksytyssä tilinpäätöksessä asukasta kohti alijäämää vähintään euroa ja sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä vähintään 500 euroa TAI kun kaikkien alla mainittujen tunnuslukujen raja-arvot ylittyvät Tunnusluku Kriteeri Raja-arvo 2012 Pirkkala 2012 Vuosikate negatiivinen ilman harkinnanvaraista rahoitusavustusta negatiivinen 447 /asukas Tuloveroprosentti vähintään 0,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti 19,25+0,5=19,75% 20,00 % Lainamäärä asukasta kohti laskettu kunnan lainamäärä ylittää kaikkien kuntien keskimääräisen lainamäärän vähintään 50% ennakkotieto 2012: /asukas*50%= /asukas /asukas Taseen alijäämä Omavaraisuusaste Suhteellinen velkaantuneisuus taseessa kertynyttä alijäämä omavaraisuusaste alle 50% suhteellinen velkaantuneisuus vähintään 50 % on alijäämää ylijäämää 35 milj. alle 50% 52 % yli 50% 61 % Vuoden 2012 tilinpäätöksen mukaan Pirkkalan kunta täyttää kaksi edellä esitellyistä kriteereistä (merkitty punaisella). Kriteerin täyttävät tunnusluvut ovat tuloveroprosentti ja suhteellinen velkaantuneisuus. 19

24 Henkilöstö Pirkkalan kunnan henkilöstömäärä oli henkilöä, joista vakituisia oli 925 ja määräaikaisia 315. Vuotta aiemmin henkilöstömäärä oli 1 184, joten kasvu oli 4,7 %. Vuoden 2012 lopussa työllistettyjä oli 29, kun vuoden 2011 lopussa heitä oli 22. Henkilöstön jakautuminen osastoittain on esitetty henkilöstöä koskevissa liitetiedoissa. Henkilöstökulut vuonna 2012 olivat yhteensä euroa, josta palkat ja palkkiot euroa ja henkilösivukulut euroa. Henkilöstökulut ovat nousseet edellisvuodesta euroa eli 7,4 %. Henkilöstökertomuksessa raportoidaan yksityiskohtaisemmin henkilöstöön liittyvistä tunnusluvuista. Ympäristötekijät Pirkkalassa kunnan ympäristönsuojeluviranomaisille kuuluvat laeissa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle määrättyjen tehtävien lisäksi myös maa-aineslain mukainen lupa ja valvontaviranomaistehtävät, maankäyttö- ja rakennuslain mukainen maisematyöluvista päättäminen ja valvonta sekä luonnonsuojelulain mukaisia tehtäviä. Kestävän kehityksen toimenpiteinä saatiin valmiiksi Pirkkalan kestävän kehityksen ohjelma (Pirkkalan ympäristöohjelma ), jota ryhdyttiin myös toteuttamaan. Ohjelman teon lähtökohtina olivat muun muassa Tampereen seudulle tehty ilmastostrategia ja Pirkanmaan ympäristöohjelma. Ohjelman tekemisen yhteydessä tehtiin Pirkkalan ympäristön tilasta julkaisu. Pirkkalan kasvihuonekaasupäästöjen tilannetta voi seurata vuosittaisesta koosteraportista ja viikkopäästöjä lähes reaaliajassa kunnan Internet-sivuilta. Kunnallistekniikan suunnittelussa ja toteuttamisessa on noudatettu kestävän kehityksen periaatteita, mm. laadukkaiden ja tarkoituksenmukaisten materiaalien käytöllä. Laadukkaampien materiaalien ja rakenteiden käyttö nostaa investointikustannuksia, mutta tulee edulliseksi elinkaarimittakaavassa ja säästää luonnonvaroja. Kunnallistekniikka on mukana seudullisessa joukkoliikennesuunnittelussa. Kevyen liikenteen reitistöä kehitetään yhteistyössä maankäytön kanssa mm. yleiskaavan valmistelun yhteydessä. Kunnallistekniikka on mukana seudullisessa kävelyn ja pyöräilyn edistämisestä huolehtivassa seurantaryhmässä. Katuvalaistusta on saneerattu ja vanhoja elohopealamppuja on uusittu monimetallivalaisimiin. Valaistusrakenteissa on varauduttu mm. energiansäästön vuoksi tehtävään ohjausjärjestelmän uusimiseen. Katuvalaistuksen saneeraukseen on käytetty yhteensä yli euroa. Uusien kaava-alueiden laadinnan yhteydessä tehdään massatasapainotarkasteluja yhteistyössä maankäytön kanssa. Puhtaiden ylijäämämaiden läjitysalueita etsitään aktiivisesti, jotta kuljetusmatkat pysyvät mahdollisimman pieninä. Hulevesiin liittyen on teetetty valumaalueselvitys yhteistyössä maankäytön kanssa, kunnallistekniikan kustannusosuus noin euroa. Nuolialanlaaksoon on suunniteltu ja toteutettu huleveden viivytysrakenteita (puiston rakentamisen kustannus yhteensä noin euroa). Hulevesiasioita tarkastellaan yhteistyös- 20

25 sä maankäytön kanssa jo kaavan laadintavaiheessa, tavoitteena ehkäistä hulevesien muodostumista ja niihin kohdistuvaa laatuhaittaa sekä pyrkiä säilyttämään veden kiertokulku mahdollisimman luonnollisena. Isomäentien viereiselle puistoalueelle on laadittu ja hyväksytty puistosuunnitelma, jossa alueelle on suunniteltu meluvalli-tyyppistä maastonmuotoilua. Vähä-Vaittin kaavaalueelle on rakennettu meluvallia. Kehätien varteen, Ryttylänmäentien kohdalle on suunniteltu uusi meluvalli yhteistyössä ELYkeskuksen kanssa. Ryttylänmäentien nykyisen meluvallin korotus on suunniteltu. Tilapalvelu on toteuttanut Pirkkalan kunnan hyväksymää kuntien energiaohjelmaa Kuukausittain tehdystä energiaseurannasta on raportoitu Kuntaliittoon ja energiansäästötyöryhmän kautta kunnan eri hallintokunnille. Vuoden 2012 aikana on valmisteltu energiansäästöhanke ns. ESCO II, jossa suoritetaan erilaisia energiansäästötoimia kunnan 7 eri kiinteistöön. Toimitus- ja asennussopimus on allekirjoitettu ja työt suoritetaan vuoden 2013 aikana. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat euroa. Vuoden aikana on laadittu tärkeimpiin kiinteistöihin lain (487/2007) mukaiset energiatodistukset, 12 kpl. Vuoden 2012 talousarviossa kunta oli varannut euroa energiakorjauksiin. Tästä pääosa käytettiin Kurikankulman päiväkotikoulun ja Kurikan päiväkodin muuttamiseen öljylämmityksestä kaukolämpöön. Pirkkala osallistui aktiivisesti seudun kuntien energiatehokkuus- ja ilmastotoimien kehitystyöhön. 21

26 SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä selkoa siitä, miten sisäinen valvonta ja riskienhallinta on kunnassa järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa kunnan johtamis- ja hallintojärjestelmää sekä operatiivista johtamista. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan johdon ja henkilöstön toimenpiteitä, joilla hallitaan riskejä ja lisätään päämäärien ja tavoitteiden saavuttamisen todennäköisyyttä. Sisäisen valvonnan avulla varmistetaan, että kunnan tavoitteet saavutetaan, resursseja käytetään taloudellisesti ja tehokkaasti, toimintaan liittyviä riskejä hallitaan riittävästi, raportointijärjestelmät tuottavat luotettavaa ja oikeaa tietoa ja kunnan toiminta on säännösten ja muiden normien mukaista. Pirkkalan kunnan sisäisen valvonnan voimassa olevat ohjeet on hyväksytty kunnanhallituksessa Ohjeiden mukaan kunnanhallituksella on kunnan sisäisen valvonnan järjestämisvastuu ja kunnanhallitus hyväksyy sisäisen valvonnan ohjeistuksen. Pormestarilla on sisäisen valvonnan valvontavastuu. Kansliapäällikkö vastaa sisäisen valvonnan toteutuksesta, yleisohjauksen käytännön toimivuuden seurannasta ja sisäisen valvonnan kehittämisestä ja koordinoinnista kunnassa. Tilivelvolliset vastaavat vastuualueensa sisäisen valvonnan asianmukaisuudesta ja tarkkailun jatkuvuudesta. Tilivelvollisia ovat kuntalain 75 :n mukaan toimielimien jäsenet ja asianomaisten toimielinten tehtäväalueiden johtavat viranhaltijat. Esimiehillä on vastuu avustaa toimivaa johtoa tarkkailussa sekä vastuu siitä, että tarkastuksiin saadaan oikeat ja luotettavat tiedot. Esimies vastaa, että yksikön henkilöstön toimivalta ja vastuut on määritelty asianmukaisesti. Olennaiset jatkuvat sisäisen valvonnan kohteet Pirkkalan kunnassa ovat päätöksenteko ja esteellisyys, talouden suunnittelu ja seuranta, kirjanpito ja maksuliikenne, henkilöstöasiat, omaisuuden hallinnointi, avustukset, tietoturva, sopimukset ja hankinnat. Ohjeen mukaan pormestari hyväksyy kansliapäällikön esityksestä vuosittain sisäisen valvonnan painopistealueet. Niiden seurannan tuloksista laaditaan raportti, joka toimitetaan kunnanhallitukselle tiedoksi. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2012: Pormestari on hyväksynyt sisäisen valvonnan painopistealueiksi vuodelle 2012 seuraavat kohteet: kunnan tilojen käytön tehokkuus, Pirkkalan kunnan ja Tampereen Veden välisen sopimuksen ja toteutumisen arvio, kunnan maksettaviksi tulevat viivästyskorot, toimivat sijaisjärjestelyt sekä sopimusrekisterin ajantasaisuus ja sopimustietojen hallinta. Painopistealueista on raportoitu kunnanhallitukselle helmikuussa Seuraavassa tiivistelmä raportista: Teknisen osaston tilapalvelu toimii kunnan tilojen ylläpitäjänä. Tavoitteena on tilojen mahdollisimman tehokas käyttö yhteistyössä kunnan hallintokuntien ja ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Päiväaikainen käyttöaste on monissa kiinteistöissä korkea. Iltakäytöstä erityisesti liikuntatilojen käyttöaste on korkea, myös Pirkkala opiston (nykyinen Pirkan opisto) tilankäyttö on kasvanut. Ympärivuorokautisessa 22

27 käytössä ovat osa terveyskeskuksen tiloista sekä Pirkankoivun tilat. Uusien toimitilojen suunnittelussa pyritään huomioimaan monipuolisen käytön periaatteet. Vuoden 2012 lopussa valmistunut monitoimitila on tästä onnistunut esimerkki. Useissa tiloissa on sekä kunnan omaa että ulkopuolisten toimijoiden toimintaa ja tilaisuuksia. Vuonna 2013 valmisteltavassa toimitilastrategiassa arvioidaan tilojen kokonaiskäyttöä. Siinä määritellään rakennuskohtaisesti tilojen tarve ja tehdään tarvittavat toimenpidesuunnitelmat. Myös ensivaiheessa vapaa-aikapalveluissa käyttöönotettavalla sähköisellä tilavarausjärjestelmällä saadaan parannettua tilojen kokonaiskäyttöä. Pirkkalan kunnan ja Tampereen Veden välinen sopimus tuli voimaan , joten toimintavuosi 2012 oli ensimmäinen kokonainen sopimusvuosi. Toiminta on toteutunut suunnitellusti. Yhteistyöneuvotteluja pidetään säännöllisesti ja niissä käydään läpi sekä sopimuksen toteutumista että operatiiviseen toimintaan liittyviä käytännön asioita. Vuonna 2011 kunta maksoi viivästyskorkoja huomattavasti aiempia vuosia enemmän. Vuonna 2012 summa pieneni alle puoleen ja lähelle aiempien vuosien tasoa. Vuoden 2012 aikana kiinnitettiin erityistä huomiota laskujen käsittelyn sujuvuuteen sekä taloushallinnossa että osastoilla. Viivästyskorkojen syyt on kirjattu järjestelmällisesti, jotta on pystytty puuttumaan mahdollisiin epäkohtiin. Toimenkuvissa tehtävien hoitoon on määrätty sijaiset. Esimiehet vastaavat käytännön sijaisjärjestelyistä. Joillakin toimialoilla sijaisten saatavuudessa on ollut haasteita. Ongelmaa on pyritty ratkaisemaan mm. toimivalla varahenkilöjärjestelmällä ja sisäisten sijaisten palkkaamisella. Kunnassa on käytössä sähköinen sopimusrekisteri, jota ylläpidetään jatkuvasti osana päivittäistä toimintaa. Osastojen sopimusrekisterin ovat ajantasaisia. Sopimushallintaan liittyvä Audiatorin pitämä koulutus esimiehille ja sopimushallintaan osallistuville järjestettiin lokakuussa. Kunnan vakuutusturva on kilpailutettu vuonna 2011 ja yhtiöksi valittiin If. Taloudellisia riskejä on vähennetty siten, että lainasalkun rakennetta on muutettu entistäkin enemmän kiinteäkorkoiseksi. 23

28 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS Tilikauden tuloksen muodostumista kuvataan tuloslaskelmassa ja toiminnan rahoitusta rahoituslaskelmassa. Molempien laskelmien ja niistä laskettavien tunnuslukujen tehtävänä on osoittaa kunnan rahoituksen riittävyyttä. Rahoituslaskelmassa osoitetaan edelleen, miten investoinnit, sijoitukset ja lainanlyhennykset tulorahoituksen lisäksi muutoin rahoitetaan. Tilikauden tuloksen muodostuminen Tilikauden tulojen riittävyys menoihin osoitetaan tuloslaskelman välitulosten eli toimintakatteen, vuosikatteen ja tilikauden tuloksen avulla. Toimintakate (2011: ) Toimintakate on toimintatuottojen ja -kulujen erotus. Vuosikate 162,2 % poistoista ja 447 /asukas (2011: 215,0 % poistoista ja 583 /asukas) Osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, poistoihin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien käyttöomaisuuden poistojen suuruinen, kunnan tulorahoitus on riittävä. Tilikauden tulos (2011: ) Tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan omaa pääomaa. Päättyneen tilikauden tulosta voidaan pitää tyydyttävänä, sillä alkuperäinen talousarvio laadittiin noin 2,6 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi ja muutostalousarvio noin 2,5 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi. Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista 15,6 % (2011: 18,6 %) Tunnusluku osoittaa, paljonko toiminnan kuluista saadaan katetuksi myynti- ja maksutuotoilla ja muilla varsinaisen toiminnan tuotoilla. Saatu prosenttiosuus vähennettynä sadasta puolestaan osoittaa, millainen osuus toimintakuluista rahoitetaan verotuloin ja valtionosuuksin. 24

29 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Ulkoiset tuotot ja kulut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 9 35 Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut -3-7 Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 12 Satunnaiset kulut Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä/alijäämä Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/Toimintakulut, % 15,6 18,6 = 100 * Toimintatuotot / (Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön) Vuosikate/Poistot, % 162,2 215,0 = 100 * Vuosikate/Poistot Vuosikate, /asukas Asukasmäärä

30 Toiminnan rahoitus Toiminnan rahoitusta tilikauden aikana tarkastellaan rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Rahoituslaskelmassa esitetään erikseen tulorahoituksen ja investointien nettomäärä ja rahoitustoiminnan eli anto- ja ottolainauksen, oman pääoman ja maksuvalmiuden muutosten nettomäärä. Näiden kahden nettomäärän erotus tai summa osoittaa kunnan kassavarojen muutoksen tilikaudella. Investointien tulorahoitus 58,0 % (2011: 95,4 %) Investointien tulorahoitus tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli käyttöomaisuuden myynnillä, lainalla tai kassavarojen määrää vähentämällä. Investoinneista noin 58 % on rahoitettu tulorahoituksella. Pääomamenojen tulorahoitus 40,3 % (2011: 58,6 %) Pääomamenojen tulorahoitus on tunnusluku, joka osoittaa vuosikatteen prosenttiosuuden investointien omahankintamenojen, antolainojen nettolisäyksen ja lainanlyhennysten yhteismäärästä. Noin 40 % investoinneista ja lainanlyhennyksistä hoidettiin vuosikatteella. Lainanhoitokate 1,3 % (2011 1,5 %) Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään kassavaroja. Pirkkalan kunnan lainanhoitokyky on ollut viime vuosina keskimäärin tyydyttävällä tasolla. Vuonna 2012 lainanhoitokyky heikkeni hieman edellisestä vuodesta. Kassan riittävyys 15 pv (2011: 1 pv) Kunnan maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kunnan kassavaroilla. Vuonna 2011 lainaa lyhennettiin kassavaroilla, mikä heikensi tuolloin tunnuslukua. 26

31 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Ulkoiset rahan lähteet ja käyttö Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät, netto 12 Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 77 6 Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus, % 58,0 95,4 = 100 * Vuosikate / Investointien omahankintameno Pääomamenojen tulorahoitus, % 40,3 58,6 = 100 * Vuosikate / (Investointien omahankintameno + Antolainojen nettolisäys + Lainanlyhennykset) Lainanhoitokate 1,3 1,5 = (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset) Kassan riittävyys, pv = 365 pv * Kassavarat / Kassasta maksut 15 1 tilikaudella Asukasmäärä

32 RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET Kunnan rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Rahoitusasemassa tilikaudella tapahtuneet muutokset kuten sijoitukset, pääoman lisäykset ja palautukset käyvät ilmi rahoituslaskelmasta. Taseen liitetiedoissa on tase-erien tarkemmat erittelyt. Omavaraisuusaste 52 % (2011: 55 %) Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää %:n omavaraisuutta. 50 %:n tai sitä alempi omavaraisuusaste merkitsee kuntataloudessa merkittävän suurta velkarasitetta. Pirkkalassa omavaraisuusaste on hieman alle tavoitetason. Suhteellinen velkaantuneisuus 61 % (2011: 53 %) Tunnusluku kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Suhteellinen velkaantuneisuus on omavaraisuusastetta käyttökelpoisempi tunnusluku kuntien välisessä vertailussa, koska käyttöomaisuuden ikä, käyttöomaisuuden arvostus tai poistomenetelmä ei vaikuta tunnusluvun arvoon. Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella. Suhteellinen velkaantuneisuus on koko kuntasektorilla keskimäärin huomattavasti pienempi kuin Pirkkalassa. Kertynyt ylijäämä 35,1 milj. euroa (2011: 31,9 milj. euroa) Kertynyt ylijäämä osoittaa, paljonko kunnalla on kertynyttä ylijäämää tulevien vuosien liikkumavarana, taikka paljonko on kertynyttä alijäämää, joka on katettava tulevina vuosina. Kertynyt ylijäämä/asukas (2011: /asukas) Asukaskohtainen kertynyt ylijäämä nousi 135 euroa vuonna Lainakanta oli 44,1 milj. euroa (2011: 35,5 milj. euroa) Kunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Lainakantaan lasketaan tällöin koko vieras pääoma vähennettynä saaduilla ennakoilla sekä osto-, siirto- ja muilla veloilla. Lainat /asukas (2011: /asukas) Asukaskohtainen lainamäärä nousi 435 euroa vuonna Vuoden 2012 ennakkotietojen mukaan lainaa oli koko maassa keskimäärin euroa/asukas. Lainasaamiset olivat euroa (2011: euroa) Lainasaamisilla tarkoitetaan pysyviin vastaaviin merkittyjä antolainoja kunnan omistamien ja muiden yhteisöjen investointien rahoittamiseen. 28

33 Tase ja sen tunnusluvut VASTAAVAA VASTATTAVAA A PYSYVÄT VASTAAVAT A OMA PÄÄOMA I Aineettomat hyödykkeet I Peruspääoma Aineettomat oikeudet 11 IV Muut omat rahastot Muut pitkävaikutteiset menot V Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) II Aineelliset hyödykkeet VI Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Maa- ja vesialueet B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET 2. Rakennukset VARAUKSET Kiinteät rakenteet ja laitteet Vapaaehtoiset varaukset Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet C TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen pääomat III Sijoitukset Muut toimeksiantojen pääomat Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset 8 8 D VIERAS PÄÄOMA I Pitkäaikainen B TOIMEKSIANTOJEN VARAT Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Valtion toimeksiannot Lainat julkisyhteisöiltä Lahjoitusrahastojen erityiskatteet Liittymismaksut ja muut velat Muut toimeksiantojen varat II Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta C VAIHTUVAT VASTAAVAT Lainat julkisyhteisöiltä 9 9 I Vaihto-omaisuus Saadut ennakot Aineet ja tarvikkeet Ostovelat Muu vaihto-omaisuus Muut velat II Saamiset Siirtovelat Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset VASTATTAVAA YHTEENSÄ Muut saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset III Rahoitusarvopaperit 0 0 IV Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ

34 Taseen tunnusluvut Omavaraisuusaste, % = 100*(Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma - Saadut ennakot) Suhteellinen velkaantuneisuus, % = 100* (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot Kertynyt ylijäämä (alijäämä), = Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Kertynyt ylijäämä (alijäämä), /asukas Lainakanta , = Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) Lainakanta , /asukas Lainasaamiset , = Sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset Asukasmäärä

35 KOKONAISTULOT JA MENOT TULOT MENOT Varsinainen toiminta % Varsinainen toiminta % Toimintatuotot ,04 Toimintakulut ,55 Verotulot ,47 - Valmistus omaan käyttöön Valtionosuudet ,80 Korkokulut ,47 Korkotuotot 9 0,01 Muut rahoituskulut 3 0,00 Muut rahoitustuotot 128 0,11 Satunnaiset kulut Satunnaiset tuotot Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoituksen korjauserät +/- Pakollisten varausten muutos - Pysyvien vastaavien - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot 37 0,03 hyödykkeiden luovutustappiot Investoinnit Investoinnit Rah.osuudet investointimenoihin ,38 Investointimenot ,63 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 775 0,66 Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,11 Pitkäaik. lainojen vähennys ,36 Lyhytaikaisten lainojen lisäys ,39 Lyhytaikaisten lainojen vähennys Oman pääoman lisäykset Oman pääoman vähennykset Kokonaistulot yhteensä ,00 Kokonaismenot yhteensä ,00 Kokonaistulot ovat nousseet edellisvuodesta 20 % ja kokonaismenot nousseet 8,4 %. 31

36 KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS Pirkkalan konsernirakenteen kuvaus PIRKKALAN KUNTA Tytäryhteisöt Kuntayhtymät Pirkkalan Jäähalli Oy 91,56 % 7,70 % Pirkanmaan koulutuskonserni ky Kiinteistö Oy Pirkkalakeskus 77,55 % 4,48 % Tampereen kaupunkiseudun ky Niemenmaan Lämpö Oy 70 % 2,87 % Pirkanmaan liitto ky 0,79 % Hämeen päihdehuollon ky 1,69 % Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ky konserni Pirkkalan kunnan konsernirakenne muuttui vuoden 2012 aikana, kun kunnan kokonaan omistama Kiinteistö Oy Pirkkalan Liikekeskus lakkautettiin ja omaisuus siirrettiin suoraan kunnan omistukseen. Tontti ja rakennus sijaitsevat osoitteessa Suupankuja 2. Tilat ovat edelleen hallinnon väliaikaistiloina, mutta tonttiin liittyy tulevaisuuden kehitysajatuksia. Sulauttaminen aiheutti kirjanpidollisen kirjauksen, joka sisältyy tuloslaskelmaan noin euron myyntitappiona. Taseessa tapahtui siirto osakkeista maa-alueeseen (16.200,54) ja rakennuksiin ( ,78). 32 Pirkkalan Jäähalli Oy:n osakkeita merkittiin suunnatussa osakeannissa tarjotut uutta osaketta, josta suoritettiin yhtiölle osakepääoman korotusta varten ,39 euroa. Kunta on antanut jäähalliosakeyhtiölle sitoumuksen palvelujen ostamisesta vuosittain eurolla. Tilikauden 2012 tappio oli ,60 euroa. Yhtiöllä on edellisiltä tilikausilta kertynyttä tappiota ,70 euroa ja vierasta pääomaa ,45 euroa. Kunnan omistusosuus Niemenmaan Lämpö Oy:stä on 70 %. Tilikauden 2012 tappio oli ,48 euroa. Kiinteistö Oy Pirkkalakeskuksen (omistusosuus 77,55 % osakkeista) kiinteistö sijaitsee osoitteessa Suupantie 6 ja Pirkkalan kunnan toiminnoista kiinteistössä ovat kunnan pääkirjasto, sivistystoimen hallinnon tilat sekä ympäristöterveydenhuolto Pirteva. Kunnan omistuksessa on myös 10 autopaikkaa. Yhtiön tilikauden tulos oli 0 euroa. Ammatillisen koulutuksen yhteistoimintaalueen perustamisen ( ) myötä Pirkanmaan koulutuskonserni kuntayhtymä on tarkoitus purkaa kesäkuuhun 2013 mennessä.

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Pohjois- Savon kun/en /linpäätökset v Lähde: Kysely Pohjois- Savon kunnilta, huh9kuu 2017

Pohjois- Savon kun/en /linpäätökset v Lähde: Kysely Pohjois- Savon kunnilta, huh9kuu 2017 Pohjois- Savon kun/en /linpäätökset v. 2016 Lähde: Kysely Pohjois- Savon kunnilta, huh9kuu 2017 Maakunnan - toimintatuotot 376,3 milj., kasvoivat 1,1 % edellisvuodesta - verotulot 883,5 milj. euroa, vähenivät

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2016 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2016. Väestö kasvoi 29 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 176. Työllisyystilanne oli hieman

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 13.5.2016 1 KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika: 13.5.2016 klo 9.00 12.15 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä Marja Jalli

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 27.3.2017 Tilinpäätös 2016 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 8,3 milj. euroa

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN TIEDOTE 27.3.2017 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN Juuri valmistuneessa tilinpäätöksessä

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 Kunnanvaltuusto 46 27.06.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.217 Päiväys: 28.3.217 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS Sivu 1/110 LAPIN LIITTO / LAPIN PELASTUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 Kansainvälinen Barents Rescue 2015 harjoitus (BR15) 30.9-1.10. 2015 Levillä. Lapin liitto/lapin pelastuslaitos ( Koko yritys (YR) )

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 138 04.04.2016 Kaupunginvaltuusto 56 08.06.2016 Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 29/02.06.01/2016 KH 04.04.2016 138 Kuntalain 113 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kaupunginhallitus 156 03.04.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 37 02.05.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 44 15.05.2017 Kaupunginvaltuusto 32 22.05.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 149/02.06.01.03/2017

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot