HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 235"

Transkriptio

1 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus AIKA klo 14:15-16:45 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastaminen Ilmoitusasiat Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Harkinnanvaraisen rahoitusavustuksen hakeminen vuonna Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle valtaushakemuksesta 163 Ovtes:n mukaisen paikallisen järjestelyerän ( ) jakaminen lukien 164 Kunnanjohtajan vuosiloman vahvistaminen Ukkohallan lomarakennuspaikan, kortteli 51 tontti 1, myynti Pinehousex Oy:lle 166 Ukkohallan lomarakennuspaikan, kortteli 56 tontti 2, myynti Pinehousex Oy:lle 167 Ukkohallan lomarakennuspaikan, kortteli 56 tontti 3, myynti Pinehousex Oy:lle 168 Ukkohallan lomarakennuspaikan, kortteli 56 tontti 4, myynti Pinehousex Oy:lle 169 Ukkohallan lomarakennuspaikan, kortteli 58 tontti 6, myynti Pinehousex Oy:lle 170 Seijan Ratsutalli, maanvuokrasopimus Väisälän koulun myyntitoimeksianto Kunnanvaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano 173 Moottorikelkkailu-uran käyttöoikeussopimukset Avoin yhtiö Villaset, vuokrasopimuksen irtisanominen Kangas -nimisen kiinteistön ( ) myynti Tervatörmän asemakaava-alueelta, Heikkinen Kati ja Heikkinen Jarkko

2 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ AIKA klo 14:15-16:45 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen huone OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kemppainen Tapani 14:15-16:45 puheenjohtaja Toivanen Osmo 14:15-16:45 varapj. Hankkila Liisa 14:15-16:45 jäsen Heikkinen Aira 14:15-16:45 jäsen Heikkinen Pertti 14:15-16:45 jäsen Keränen Taisto 14:15-16:45 jäsen Mulari Reetta 14:15-16:45 jäsen Niskanen Markku 14:15-16:45 jäsen Pesola Leila 14:15-16:45 jäsen Heikkinen Vuokko 14:15-16:45 varajäsen Kemppainen Esa 14:15-16:45 kv:n puheenjohtaja Romppainen Mirja 14:15-16:45 kv:n II varapj. Keränen Heimo 14:15-16:45 kunnanjohtaja, esittelijä Heikkinen Tuula 14:15-16:45 pöytäkirjanpitäjä POISSA Heikkinen Mira jäsen Bäckman Markku kv:n I varapj. ALLEKIRJOITUKSET Tapani Kemppainen puheenjohtaja Tuula Heikkinen pöytäkirjanpitäjä Heimo Keränen pöytäkirjanpitäjä 163 KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Hyrynsalmi Leila Pesola Osmo Toivanen

3 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja on nähtävänä hallinto-osastolla tiistaina viraston aukioloajan. Tuula Heikkinen, hallintosihteeri

4 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KH 157 Kokouskutsu ja esityslista on postitettu kunnanhallituksen jäsenille Kunnanhallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kuusi jä sen tä, pu heenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on saapu villa. Kunnanhallitus toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Todettiin.

5 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Pöytäkirjan tarkastaminen KH 158 Toimielimen pöytäkirjaan merkitään hallintosäännön 6 :n kohdan c mu kai se na laillisuustietoina merkintä pöytäkirjan tarkastuksesta. Pöytäkirja on tarkastettava joko heti tai seuraavassa kokouksessa tai kullakin kerralla valitun kahden jäsenen toimesta. Mikäli tarkastaja ei hyväksy pöytäkirjaa, se on tarkistettava seuraavassa kokoukses sa. Kunnanhallitus päättää, että kunnanhallituksen pöytäkirjan tar kas taa vuo rollaan kaksi kunnanhallituksen jäsentä sukuni men mu kai sessa aakkosjärjestyksessä. Aakkosjärjestyksen mukaan tarkastusvuorossa ovat jäsenet Leila Pesola ja Osmo Toivanen ja varalla Liisa Hankkila ja Aira Heikkinen. Päätös: Kunnanhallitus valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Leila Pesolan ja Osmo Toivasen ja varalle Liisa Hankkilan ja Aira Heikkisen.

6 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat KH 159 Kunnanhallituksen saapunut posti ajalla liitteen 1 mu kaan. Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tie toonsa saatetuksi.

7 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset KH 160 Hallintosäännön 7 :n mukaan viranomaisen tekemät päätökset on tie do tettava otto-oikeutta käyttävälle viranomaiselle neljän päivän ku lues sa pöytäkirjan tarkastamisesta tai päätöksen tekemisestä. Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään 14 päi vän kuluessa tiedoksisaannista. Tämä ei koske niitä henkilöstöasioi ta, joissa toimen- tai viranhaltijalla on ehdoton oikeus tai lain perus teella eivät ole julkisia tietoja. Kokouspöytäkirjat: - ei pöytäkirjoja Viranhaltijapäätökset : Kunnanjohtaja Henkilöstöpäätökset - ei päätöksiä Hankintapäätökset - ei päätöksiä Yleiset päätökset Etuosto-oikeuden käyttäminen: Hyrynsalmen kylä, määräala tilasta Syvälahti, Etuosto-oikeuden käyttäminen: Oravivaaran kylä, määräala tilasta Koistila, Kehityspäällikkö Yleiset päätökset - ei päätöksiä Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi ja päättää, ettei pöytäkirjoihin merkittyjä päätöksiä siirretä kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

8 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Harkinnanvaraisen rahoitusavustuksen hakeminen vuonna /20.203/2009 KH 161 Valtiovarainministeriö on lähettänyt kunnille kirjeen harkinnanvaraisen rahoitusavustuksen hakemisesta vuonna Harkinnanvaraista rahoitusavustusta voidaan kuntien valtionosuuslain 13 :n mukaan myöntää kunnalle, joka ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn ta loudellisen tuen tarpeessa. Sen arvioinnissa otetaan huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet. Rahoitusavustuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt suunnitelman taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä. Suunnitelma tulee liittää avustushake mukseen. Hallitusohjelman mukaan avustukset kytketään vuodesta 2007 alkaen tiukemmin kunnan rakenteiden ja palvelutuotannon uudistamisprosesseihin. Tämä toteutetaan siten, että avustuksen myöntämisen harkin taperusteina huomioidaan kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta an netun lain 10 :n mukainen kunnan selvitys ja uudistuksen toi meen panosuunnitelma osana muuta kriteeristöä. Avustukseen on käytettävissä euroa. Hakemukset tulee toimittaa valtiovarainministeriölle mennessä. Kertyneet alijäämät peruskunnalla vuoden 2008 lopussa (2,05 milj. eu roa) ja Kai nuun maa kunta -kuntayhtymälle (0,49 milj.euroa) tekevät ta lou delli sen ti lan teen erit täin haas teelliseksi. Kainuun maakunnan ali jäämän kat ta minen on aloitettu jo vuoden 2009 aikana. Täs tä syys tä Hy ryn sal men kun nal la on hy vät pe rus teet ha kea har kin nanvarais ta ra hoi tus avus tusta po si tiivi sen ta lous kään teen ai kaan saamiseksi. Lisätietoja asiasta antaa kunnanjohtaja puh Kunnanhallitus päättää hakea vuodelle 2009 kuntien harkinnanvaraista rahoitusavustusta euroa.

9 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle valtaushakemuksesta 356/00.001/2009 KH 162 Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää saapuneessa kirjeessä Hyrynsalmen kun nalta lau sun toa valtaushakemuksesta. Ministeriö on laatinut hakemuksesta yhteenvedon, josta käy ilmi hakijan suunnittelemat tutkimukset ja niiden aikataulu. Yhteenveto on postitettu esityslistan mukana, oheisaineisto. Haetut valtausalueet sijaitsevat Tapanivaaran kylän tiloil la: Ta panila, Heikkilä ja Kelo. Haettujen valtausalueiden pinta-ala on yhteensä 59,63 ha. Kaivoslain 12 :n 1 momentin mukaan valtaajalla on oikeus lain 3 luvussa säädetyillä ehdoilla toimittaa valtausalueella tutkimustyötä esiintymän laadun ja laajuuden selvittämiseksi sekä tarpeen mukaan käyttää alueen ulkopuolellakin maata teitä sekä voima-, vesi- ja muita johto ja varten. Kaivoslain 12 :n 2 momentin mukaan tutkimustyö ja alueiden käyttö on rajoitettava niihin toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen tutkimustyön tarkoituksen saavuttamiseksi, niin kuin kuivattamiseen, kaivamiseen, koelouhintaan, syväkairaukseen, koerikastamiseen ja muuhun sellaiseen. Toimenpiteet on suoritettava siten, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän vahinkoa tai haittaa. Osana hakemuksen käsittelyä työ- ja elinkeinoministeriö selvittää, kohdistuuko valtausalueisiin kaivoslain 6 :n mukaisia valtauksen esteitä tai muita seikkoja, jotka tulisi huomioida asiasta päätettäessä. Työ- ja elinkeinoministeriö tulee päättämään valtaushakemuksen jatkotoimenpiteistä vasta saatuaan asianosaisten mielipiteet sekä eri viranomaisilta pyydetyt lausunnot. Valtauksia koskevassa päätöksessä voidaan tapauskohtaisesti rajoittaa sallittuja tutkimustoimenpiteitä sekä asettaa muita ehtoja ja rajoituksia. Ministeriö varaa kunnalle tilaisuuden antaa hakemuksen johdosta lausuntonsa, jossa voidaan tuoda esille asian selvittämiseen liittyviä seikkoja, esimerkiksi onko valtausalueella rakenteilla olevia rakennuksia ym. Lausunnossa pyydetään kuntaa antamaan selvitys siitä, onko haetulla valtausalueella kaivoslain 6 :n mukaisia valtauksen esteitä. Erityisesti pyydetään ottamaan kantaa kaivoslain 6 :n 1 momentin 8 kohtaan: sijoittuuko kunnan alueelle haettu valtausalue asemakaavan tai oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueelle. Lausunto tulee toimittaa mennessä osoitteeseen

10 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kaivoslain 6 :n 3-9 kohtien mukaan: Valtausta ei saa suorittaa (valtauksen esteet): 3) rajavyöhykkeellä ilman valtioneuvoston lupaa; 4) linnoitusalueella tai sitä ympäröivällä niin leveällä vyöhykkeellä, kuin asetuksella säädetään; 5) 30 metriä lähempänä lentokenttää, maantietä, katua tai yleiseen liikenteeseen käytettyä rautatietä taikka kanavaa; 6) 50 metriä lähempänä rakennusta, jota käytetään tai aiotaan käyttää asuntona, loma-asuntona tai työhuoneena, taikka sellaista rakennusta var ten varattua tonttia tai rakennuspaikka, jossa on aloitettu rakenta mista tarkoittavat työt, tai yleistä rakennusta tai laitosta taik ka voltin jännitteistä sähkölinjaa taikka muuntoasemaa eikä puutarhassa taikka asuinrakennuksen yhteydessä olevassa puistos sa ( /1102); 7) teollisuuslaitoksen alueella tai sen käyttämällä varasto- tahi jätealueella; eikä 8) ilman erityistä syytä asemakaavan tai oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella, jos kunta vastustaa sitä alueiden käyttöön liittyvästä pätevästä syystä; ( /1102) 9) kirkko- tai hautausmaalla. Rakennustarkastaja on tutkinut asian käytettävissä olevien aineistojen pohjalta. Selvityksessä ei ole havaittu edellä kerrotun Kaivoslain 6 :n mukai sia esteitä. Haettu valtausalue ei sijaitse asemakaavan tai oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella. Lisätietoja asiasta antaa rakennustarkastaja, p ja kunnanjohtaja, p Hyrynsalmen kunnanhallituksella ei ole huomautettavaa valtaushakemukseen.

11 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Ovtes:n mukaisen paikallisen järjestelyerän ( ) jakaminen lukien KH 128 Kunnallisen ovtes:n mukaisesti on käytössä kaksi eri paikal lista järjestelyerää. Toinen 0,5 %:n suuruinen järjestelyerä perustuu samapalkkaisuuspöytäkirjan määräykseen ja toinen 0,3 %:n järjeste lyerä perustuu ovtes:n allekirjoituspöytäkirjaan. Ovtes:n mukainen paikallinen jakoerä on 645,55 euroa (0,5 % = 403,47 ja 0,3 % = 242,08 ). Työnantajan edustajat ovat neuvotelleet erän jakamisen perusteista sopijajärjestön kanssa jaettavan paikallisen järjestelyerän jakoesitys on esityslistan liitteenä. Lisätietoja asiasta antavat kunnanjohtaja, puh ja hallin tosihteeri, puh Kunnanhallitus päättää jakaa Ovtes:n mukaisen paikallisen järjestelyerän liitteen mukaisesti sekä vahvistaa lukien maksettavaksi liitteessä olevat tilanteen mukaiset lisäyk set työn vaa ti vuus te ki jöi hin. Liisa Hankkila ja Mira Heikkinen poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. KH 163 Kunnanhallitus päätti jakaa kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisen paikallisen järjes telyerän väliseltä ajalta kertaeränä lukien maksettavasta järjestelyerän osuudesta on neuvoteltu sopijajärjestön kanssa. Tva-tekjöiden ryhmittelyä ja hinnoittelua on kehitetty sellaiseksi, että kouluilla tehtävä työnvaativuuden arviointi on helposti toteutettavissa ja tva-tekijät ovat selkeästi tulkittavia. Lisätietoja asiasta antaa kunnanjohtaja p ja hallintosihteeri p Kunnanhallitus hyväksyy käyttöön otettavaksi Hyrynsalmen kunnassa lu kien liitteen 2 mukaiset kunnallisen opetushenkilöstön vir ka- ja työ eh toso pi muk sen työnvaativuuden arviointitekijät.

12 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Liisa Hankkila ja Tuula Heikkinen poistuivat kokouksesta esteellisinä tämän asian käsittelyn ajaksi. Heimo Keränen toimi pöytäkirjanpitäjänä tässä asiassa.

13 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Kunnanjohtajan vuosiloman vahvistaminen KH 164 Kunnanjohtaja pyytää, että kunnanhallitus vahvistaa hänen vuosilomansa väliseksi ajaksi. Koska kunnanjohtaja on esteellinen toimimaan tässä asiassa esittelijä nä, kunnanhallitus käsittelee asian kunnanhallituksen pu heenjohtajan selostuksen pohjalta. Lisätietoja asiasta antaa hallintosihteeri, puh Kunnanhallitus vahvisti kunnanjohtajan vuosilomaksi

14 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Ukkohallan lomarakennuspaikan, kortteli 51 tontti 1, myynti Pinehousex Oy:lle KH 165 Pinehousex Oy on kiinnostunut osta maan lo ma ra ken nus pai kan Hyryn sal men kun nan Ukkohallan ase makaa va-alu eel ta. Lomarakennuspaikka on Hyrynsalmen kunnan Kytömäen kylässä Ukkohallan asemakaava-alueella sijaitseva noin 848 m²:n suuruinen oheisliitteeseen merkitty määräala tilasta Ukkohalla I RN:o 52:33 kort te lis sa 51 tontti 1. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Ukkohallan tonttien vuokraus- ja lunastusehdot sekä vahvistanut tonttien myynti- ja vuokraushinnat. Kunnanvaltuuston on päätöksellään muuttanut vuokraus- ja lu nas tusehtoja. Lisätietoja asiasta antaa kehityspäällikkö puh Kunnanhallitus päättää myydä Pinehousex Oy:lle Hyrynsal men kunnan Ky tö mäen ky län Ukkohallan asemakaava-alueella si jaitse van noin 848 m²:n suurui sen määräalan tilasta Ukkohalla I RN:o 52:33, 3.561,60 eu ron kaup pahinnalla ja muutoin kunnanvaltuuston hyväksymin eh doin. Kauppa purkautuu mikäli kauppakirjaa ei allekirjoiteta kolmen kuukauden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaisuudesta lukien.

15 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Ukkohallan lomarakennuspaikan, kortteli 56 tontti 2, myynti Pinehousex Oy:lle KH 166 Pinehousex Oy on kiinnostunut osta maan lo ma ra ken nus pai kan Hyryn sal men kun nan Ukkohallan ase makaa va-alu eel ta. Lomarakennuspaikka on Hyrynsalmen kunnan Kytömäen kylässä Ukkohallan asemakaava-alueella sijaitseva noin 1130 m²:n suuruinen oheisliitteeseen merkitty määräala tilasta Ukkohalla I RN:o 52:33 kort te lis sa 56 tontti 2. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Ukkohallan tonttien vuokraus- ja lunastusehdot sekä vahvistanut tonttien myynti- ja vuokraushinnat. Kunnanvaltuuston on päätöksellään muuttanut vuokraus- ja lu nas tusehtoja. Lisätietoja asiasta antaa kehityspäällikkö puh Kunnanhallitus päättää myydä Pinehousex Oy:lle Hyrynsal men kunnan Ky tö mäen ky län Ukkohallan asemakaava-alueella si jaitse van noin 1130 m²:n suurui sen määräalan tilasta Ukkohalla I RN:o 52:33, 4.746,00 eu ron kauppahinnalla ja muutoin kunnanvaltuuston hyväksymin ehdoin. Kauppa purkautuu mikäli kauppakirjaa ei allekirjoiteta kolmen kuukauden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaisuudesta lukien.

16 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Ukkohallan lomarakennuspaikan, kortteli 56 tontti 3, myynti Pinehousex Oy:lle KH 167 Pinehousex Oy on kiinnostunut osta maan lo ma ra ken nus pai kan Hyryn sal men kun nan Ukkohallan ase makaa va-alu eel ta. Lomarakennuspaikka on Hyrynsalmen kunnan Kytömäen kylässä Ukkohallan asemakaava-alueella sijaitseva noin 1150 m²:n suuruinen oheisliitteeseen merkitty määräala tilasta Ukkohalla I RN:o 52:33 kort te lis sa 56 tontti 3. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Ukkohallan tonttien vuokraus- ja lunastusehdot sekä vahvistanut tonttien myynti- ja vuokraushinnat. Kunnanvaltuuston on päätöksellään muuttanut vuokraus- ja lu nas tusehtoja. Lisätietoja asiasta antaa kehityspäällikkö puh Kunnanhallitus päättää myydä Pinehousex Oy:lle Hyrynsal men kunnan Ky tö mäen ky län Ukkohallan asemakaava-alueella si jaitse van noin 1150 m²:n suurui sen määräalan tilasta Ukkohalla I RN:o 52:33, 4.830,00 eu ron kaup pahinnalla ja muutoin kunnanvaltuuston hyväksymin eh doin. Kauppa purkautuu mikäli kauppakirjaa ei allekirjoiteta kolmen kuukauden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaisuudesta lukien.

17 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Ukkohallan lomarakennuspaikan, kortteli 56 tontti 4, myynti Pinehousex Oy:lle KH 168 Pinehousex Oy on kiinnostunut osta maan lo ma ra ken nus pai kan Hyryn sal men kun nan Ukkohallan ase makaa va-alu eel ta. Lomarakennuspaikka on Hyrynsalmen kunnan Kytömäen kylässä Ukkohallan asemakaava-alueella sijaitseva noin 1270 m²:n suuruinen oheisliitteeseen merkitty määräala tilasta Ukkohalla I RN:o 52:33 kort te lis sa 56 tontti 4. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Ukkohallan tonttien vuokraus- ja lunastusehdot sekä vahvistanut tonttien myynti- ja vuokraushinnat. Kunnanvaltuuston on päätöksellään muuttanut vuokraus- ja lu nas tusehtoja. Lisätietoja asiasta antaa kehityspäällikkö puh Kunnanhallitus päättää myydä Pinehousex Oy:lle Hyrynsal men kunnan Ky tö mäen ky län Ukkohallan asemakaava-alueella si jaitse van noin 1270 m²:n suurui sen määräalan tilasta Ukkohalla I RN:o 52:33, 5.334,00 eu ron kaup pahinnalla ja muutoin kunnanvaltuuston hyväksymin eh doin. Kauppa purkautuu mikäli kauppakirjaa ei allekirjoiteta kolmen kuukauden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaisuudesta lukien.

18 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Ukkohallan lomarakennuspaikan, kortteli 58 tontti 6, myynti Pinehousex Oy:lle KH 169 Pinehousex Oy on kiinnostunut osta maan lo ma ra ken nus pai kan Hyryn sal men kun nan Ukkohallan ase makaa va-alu eel ta. Lomarakennuspaikka on Hyrynsalmen kunnan Kytömäen kylässä Ukkohallan asemakaava-alueella sijaitseva noin 1020 m²:n suuruinen oheisliitteeseen merkitty määräala tilasta Ukkohalla I RN:o 52:33 kort te lis sa 58 tontti 6. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Ukkohallan tonttien vuokraus- ja lunastusehdot sekä vahvistanut tonttien myynti- ja vuokraushinnat. Kunnanvaltuuston on päätöksellään muuttanut vuokraus- ja lu nas tusehtoja. Lisätietoja asiasta antaa kehityspäällikkö puh Kunnanhallitus päättää myydä Pinehousex Oy:lle Hyrynsal men kunnan Ky tö mäen ky län Ukkohallan asemakaava-alueella si jaitse van noin 1020 m²:n suurui sen määräalan tilasta Ukkohalla I RN:o 52:33, 4.284,00 eu ron kaup pahinnalla ja muutoin kunnanvaltuuston hyväksymin eh doin. Kauppa purkautuu mikäli kauppakirjaa ei allekirjoiteta kolmen kuukauden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaisuudesta lukien.

19 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Seijan Ratsutalli, maanvuokrasopimus KH 170 Kunnanhallitus on hyväksynyt ( 80) Hyrynsalmen kunnan ja Seijan Ratsutallin välille laaditun maanvuokrasopimuksen. Sopimus on allekirjoitettu Yrittäjän kanssa on tehty alueella maastotarkastus. Alueesta on neuvoteltu uusi maanvuokrasopimus (liite 3), jossa alue on tarkennettu toimintaan paremmin soveltuvalle paikalle. Lisätietoja asiasta antaa rakennustarkastaja, p Kunnanhallitus kumoaa hyväksytyn ja allekirjoitetun maan vuok ra so pi muk sen. Kunnanhallitus hyväksyy Hyrynsalmen kunnan ja Sei jan Ratsu tallin välille laaditun maanvuokra so pimuksen liitteen 3 mukaisesti.

20 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Väisälän koulun myyntitoimeksianto KH 171 Hyrynsalmen kunta antaa Väisälän koulukiinteistön myytäväksi Kiinteistövälitys Brunni ja Helin Oy:lle. Väisälän koulukiinteistön (Kytö 2:12) pinta-ala on 1,75 ha ja rakennuk sen ker ros ala on 483 m². Kiinteistöllä on myös varastoraken nus ja sau na ra kennus sekä pihakatos. Myyntihintatavoite on euroa. Välityspalkkio mak se taan kiinteistön kaupantekotilaisuudessa saadusta myyntihinnas ta. Lisätietoja asiasta antaa kehityspäällikkö p ja rakennustarkastaja p Kunnanhallitus antaa kunnanjohtajalle oikeuden tehdä kiinteistövälityssopimuksen Kiinteistövälitys Brunni ja Helin Oy:n kanssa. Pekka Oikarinen oli asiantuntijana kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

21 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano KH 172 Pöytäkirja kunnanvaltuuston pidetystä kokouksesta on pidetty ylei sesti nähtävänä Kunnanvaltuuston päätökset: 29 Hallan Sauna Oy:n maanvuokrasopimus 30 Viljo Ruokolaisen eropyyntö keskusvaalilautakunnan varajäsenen tehtävästä 31 Lea Kinnusen eropyyntö kunnallisista luottamustehtävistä 32 Kuntaraha kantrikoulutus-hankkeelle 33 Vuolijat-veistos MT 891 Kiertoliittymään 34 Vesi-Mega Oy, omavelkainen takaus 35 Omavelkainen takaus, Kiinteistö Oy Ahmahaka Oulun hallinto-oikeuden kirjaamosta saadun tiedon mukaan kun nanvaltuuston kokouksen päätöksistä ei ole valitettu. Lisätietoja asiasta antaa hallintosihteeri, p Kunnanhallitus päättää todeta, että kunnanvaltuuston päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eivätkä ole lain tai ase tuk sen vastaisia eikä kunnanvaltuusto ole päätöksiä teh des sään ylit tä nyt toimivaltaansa sekä päättää panna kunnanval tuuston päätökset täy täntöön kuntalain ja kunnanhallituksen johto säännön määrää mäl lä tavalla.

22 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Moottorikelkkailu-uran käyttöoikeussopimukset KH 173 Tekniset palvelut on laatinut maanomistajan kanssa seuraavat sopimukset: Maanomistaja Kiinteistö Kertakorvaus Keränen Lassi Komula ,80 Keränen Lassi Komula ,48 Lisätietoja asiasta antaa kunnanrakennusmestari, p Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 4 ja liitteenä 5 olevat maanomistajan kans sa teh dyt moottorikelkkailu-uran käyttöoikeussopimukset. Taisto Keränen poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsitte lyn ajaksi.

23 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Avoin yhtiö Villaset, vuokrasopimuksen irtisanominen 385/04.043/2009 KH 174 Avoin yhtiö Villaset on vuokrannut (kh ) toimintaansa toimitilaa Hietaniemestä (ent. matkailuinfo). Yritys irtisanoo päi vää mällään kirjeellä vuokrasopimuksen alkaen. Lisätietoja asiasta antaa kehityspäällikkö, p Kunnanhallitus hyväksyy vuokrasopimuksen irtisanomisen alkaen.

24 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Kangas -nimisen kiinteistön ( ) myynti Tervatörmän asemakaava-alueelta, Heikkinen Kati ja Heikkinen Jarkko KH 175 Heikkinen Kati ja Heikkinen Jarkko ovat kiinnostuneet ostamaan Kangas -nimisen tilan Tervatörmän asemakaava-alueelta. Kangas -niminen tila RN:o 7:75 (pinta-ala 0,1552 ha) sijaitsee Hyryn sal men kun nas sa, Hy ryn sal men kylässä, joka vastaa Tervatörmän asemakaava-alueella sijaitsevaa tont tia 1 korttelissa 302. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Tervatörmän asemakaava-alueen tonttien myynti- ja vuokraushinnat sekä kauppakirja- ja vuokrasopimusmallit. Lisätietoja asiasta antaa kehityspäällikkö, p Kunnanhallitus päättää myydä Kati Heikkiselle ja Jarkko Heikkiselle Kangas -nimisen tilan RN:o 7:75 (kiinteistötunnus ) Ter va tör män asemakaava-alueelta 6208,00 euron kauppahinnalla. Kauppa purkautuu mikäli kauppakirjaa ei allekirjoiteta kolmen kuukauden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaisuudesta lukien.

25 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA Kokouspvm Pykälät VALITUSOSOITUS Kunnanhallitus MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska pää tös koskee vain valmistelua tai perusteet täytäntöönpanoa. Pykälät , 172 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätök siin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät , HallintolainkäyttöL 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomai nen ja -ai ka Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Hyrynsalmen kunta Kunnanhallitus Laskutie Hyrynsalmi Pykälät , Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

26 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuk- Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta va litusaika sen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Oulun hallinto-oikeus Isokatu 4, PL 189, Oulu Kunnallisvalitus, pykälät Hallintovalitus, pykälät Pykälät Valitusaika 30 päivää Valitusaika päivää Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valituskirjelmä Valitusasiakir jojen toimitta minen Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai muun valituskirjelmän laatijan nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoi tettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisem min toimitettu viranomaisille. Asiamiehen on liitettävä tarvittaessa valtakirja (HLL 21 ). Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasia kirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Liitetään pöytäkirjaan

27 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ HAKEMUSOSOITUSOHJE HANKINTA-ASIOISSA Asian saattaminen markkinaoikeuden tutkittavaksi Kansalliset kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa asia voidaan saattaa markkinaoikeuden tutkittavaksi. Asianosainen voi saattaa hankintapäätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Hakemus markkinaoikeudelle on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon päätöksestä ja sen perusteluista sekä ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Asiakirja katsotaan saadun tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua asiakirjan lähettämisestä. Hakemuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen sekä hankinta-asia, jota hakemus koskee. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava hakemus. Hakemukseen on merkittävä hakijan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero. Hakemukseen on liitettävä: - päätös, johon muutosta haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä - asiakirjat, joihin vedotaan - valtakirja, mikäli käytetään asiamiestä EU- kynnysarvon alittavat ns. tekniset peruspalvelut Erityisalojen hankintalain tarkoittamissa teknisiä peruspalveluja (vesi-, energia-, liikenne- ja postipalvelut) koskevissa hankinnoissa markkinaoikeuden toimivalta alkaa vasta EU- kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa. Valituskielto Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa valittaa kuntalain nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain vastainen. Markkinaoikeuden yhteystiedot Postiosoite: PL 118, Helsinki Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3, Helsinki puh faksi

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009 144. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009 144. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009 144 Kunnanhallitus 08.04.2009 AIKA 08.04.2009 klo 10:00-11:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 96 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64 Kunnanvaltuusto 09.06.2009 AIKA 09.06.2009 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 67 37

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 67. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 67. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 67 Kunnanhallitus 24.02.2009 AIKA 24.02.2009 klo 10:00-12:10 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2008 212. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2008 212. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2008 212 Ympäristölautakunta 18.12.2008 AIKA 18.12.2008 klo 18:00-21:10 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 112 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 44. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 44. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 44 Kunnanhallitus 01.03.2011 AIKA 01.03.2011 klo 14:00-16:20 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 117

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 117 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 117 Sivistyslautakunta 07.08.2013 AIKA 07.08.2013 klo 18:30-19:36 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 165

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 165 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 165 Ympäristölautakunta 01.11.2012 AIKA 01.11.2012 klo 17:30-20:45 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 90 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 117

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 117 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 117 Ympäristölautakunta 29.08.2013 AIKA 29.08.2013 klo 18:30-20:15 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 59 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 148. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 148. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 148 Sivistyslautakunta 24.11.2010 AIKA 24.11.2010 klo 18:00-18:30 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 Ympäristölautakunta 25.04.2013 AIKA 25.04.2013 klo 18:30-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Reijo Mikkola. ASIAT: 16-20 Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan seuraavat tarkastusvuorossa olevat jäsenet TARKASTUSTAPA Anu Leppisaari Tapio Uusitalo

Reijo Mikkola. ASIAT: 16-20 Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan seuraavat tarkastusvuorossa olevat jäsenet TARKASTUSTAPA Anu Leppisaari Tapio Uusitalo TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 3/2008 KOKOUSAIKA: Perjantaina 30.05.2008 klo 10.00- KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali ESITYSLISTA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki, pj.

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.7.2010 9:00 Kokousaika Torstai 1.7.2010 klo 09.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 189

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 189 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 189 Kunnanhallitus 26.06.2014 AIKA 26.06.2014 klo 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Drockila Rune Jäsen. Metsola Anne Jäsen. Tuomala Markku Jäsen. Rupponen Matti Pöytäkirjanpitäjä

Drockila Rune Jäsen. Metsola Anne Jäsen. Tuomala Markku Jäsen. Rupponen Matti Pöytäkirjanpitäjä PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 459 Kunnanhallitus AIKA 02.12.2013 klo 17:00-18:15 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Tjeder Sari Puheenjohtaja Lehto Raul Varapuheenjohtaja Drockila Rune Jäsen Halme Seija Jäsen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2012 1 Ympäristöterveysjaosto Aika 31.05.2012 klo 12:44-13:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93 Rakennuslautakunta 04.09.2013 Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 95 54 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 18/2014 430 Kunnanhallitus Aika 24.11.2014 klo 15:00-18:40 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 194 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246 Kunnanhallitus 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tekninen lautakunta 19.05.2015 Aika 19.05.2015 klo 18:00-18:20 Paikka Liperin kunnan virastotalo, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 57-65 Kokousasian otsikko Sivu

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39

SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39 Tekninen lautakunta 20.04.2011 AIKA 20.04.2011 klo 17:00-17:35 PAIKKA Säkylän kunnanvirasto, kokoushuone 202 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-28.2.2011

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166 Tekninen lautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 13:00-15:55 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot