PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLE EISKAAVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLE EISKAAVA"

Transkriptio

1 PYHÄJOEN KUNTA PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLE EISKAAVA Vastineet ehdotusvaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiin SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

2 PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 1 (20) SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Vastineet ehdotusvaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiin Janne Tolppanen/ Kai Tolonen/ Ville Suorsa Sisällysluettelo 1 Lausunnot Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ( ) Pohjois-Pohjanmaan museo ( ) Puolustusvoimat ( ) Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ( ) Digita Oy ( ) Fingrid Oyj ( ) Pohjois-Suomen aluehallintovirasto AVI ( ) Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaa ( ) Mielipiteet Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ry ( ) Matti Kortesuo, Erkki Kortesuo ja Kalervo Kangasjärvelä Suomen Metsästäjäliiton Oulun piiri ( ) Yppärin kyläyhdistys ( ) Jatkotoimet... 19

3 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 1 (19) PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Pyhäjoen Paltusmäen tuulivoimapuiston osayleiskaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä osayleiskaavaehdotus selostuksineen ja selvityksineen on ollut Pyhäjoen kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti julkisesti nähtävillä valmisteluvaiheen kuulemista varten aikavälillä Pyhäjoen kunnanvirastolla ja Pyhäjoen kunnan internet-sivuilla osoitteessa Nähtävilläolosta on kuulutettu sanomalehti Pyhäjoen sanomissa ja kunnan ilmoitustaululla. Osayleiskaavaehdotuksesta pyydettiin lausunnot seuraavilta tahoilta: Pohjois- Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Pohjois-Pohjanmaan maakuntamuseo, Museovirasto, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (AVI), TraFi, Finavia Oyj, Puolustusvoimat, Liikennevirasto, Viestintävirasto, Jokilaaksojen pelastuslaitos, Fingrid Oyj, Digita Oy Elenia Verkko Oy, Fortum Oyj, TuuliWatti Oy, Pyhäjokisuun Vesi Oy, Vestia Oy, Pyhäjokialueen luonnonsuojeluyhdistys, Pohjois- Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri, Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys, Keski-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys, Yppärin kyläyhdistys, Yppärin erämiehet, Metsänhoitoyhdistys Pyhäjokilaakso, Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaa, ProAgria Oulu, Yppärin kyläyhdistys, MTK Pyhäjoki ja Kalajoen kaupunki. Osayleiskaavaehdotuksesta saatiin kahdeksan lausuntoa ja neljä muistutusta. 1 LAUSUNNOT 1.1 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ( ) Kaavaluonnos on ollut nähtävillä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) ympäristö- ja luonnonvarat vastuualueella eri yksiköissä ja siitä on annettu seuraavaa palautetta: Alueidenkäyttöyksikkö Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausunnon Paltusmäen tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksesta Kaavasta on järjestetty työneuvottelu Kaavaehdotus mahdollistaa viiden tuulivoimalan rakentamisen. Luonnoksessa esitetyistä voimaloista nro 6 ja nro 8 luopuminen vähentää haitallisia maisemavaikutuksia Rajaniemen kylään ja Viirteen rakennusryhmään. Voimaloille varatut alueet ja uudet tie- ja kaapelilinjaukset on suunniteltu siten, että ne eivät sijoitu luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeille alueille. Kaavamääräyksiä on tarkennettu EL Y-keskuksen luonnoksesta antaman lausunnon mukaisesti. Kaavoittajan antamassa vastineessa ELY-keskuksen lausuntoon todetaan, että ilmajohdoista on luovuttu ja alue tullaan liittämään valtakunnan verkkoon maakaapelein. Tästä syystä osayleiskaavan voimajohtojen varoaluetta koskevan määräyksen tarpeellisuutta tulee vielä arvioida.

4 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 2 (19) Luonnonsuojeluyksikkö Paltusmäen tuulivoimahankkeen voimalamäärä on tippunut luonnosvaiheen kahdeksasta voimalasta ehdotusvaiheessa viiteen voimalaan. Myös ilmajohdoista on luovuttu ja alueen liittäminen valtakunnan verkkoon toteutetaan maakaapelein. Natura-arvioinnista ELY-keskus on antanut erillisen lausuntonsa. Yhteisvaikutuksia lähialueen muiden tuulivoimahankkeiden kanssa ei ole arvioitu, vaikka EL Y-keskus sitä edellytti kaavaluonnosvalheen lausunnossaan. Yhteisvaikutuksia muiden tuulivoimahankkeiden kanssa tulee arvioida ainakin linnusto- ja maisemavaikutusten osalta. Ympäristönsuojeluyksikkö Asuinrakennusten ja loma-asuntojen sekä matalataajuisen melun laskentakohteiden sijainti tulee esittää melumallinnuskartoilla. Kaavamääräyksistä poistetaan kohta: Voimajohtojen varo-alueella on sallittu alueeseen rajoittuvien sähkö- ja voimajohtolinjojen liittyvät uusimis-, huolto- ja kunnossapitotehtävät, kuten johtoalueen puuston käsittely sekä edellä mainittuihin toimenpiteisiin liittyvä välttämätön moottoriajoneuvolla liikkuminen. Yhteisvaikutusten arvioinnin velvollisuus tuulivoimahankkeissa määräytyy ajoituksen mukaan: myöhemmin vireille tulleen lähialueelle sijoittuvan hankkeen yhteydessä tulee arvioida yhteisvaikutukset kaikkien aiempien hankkeiden kanssa. Yhteisvaikutuksien arviointi lisätään niiden lähialueen hankkeiden osalta, jotka ovat tulleet vireille ennen Paltusmäen tuulivoimapuistoa. Asuinrakennusten ja loma-asuntojen sekä matalataajuisen melun laskentakohteiden sijainnit lisätään melumallinnuskartoille. 1.2 Pohjois-Pohjanmaan museo ( ) Pyhäjoen kunta on pyytänyt Pohjois-Pohjanmaan museolta lausuntoa Paltusmäen tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksesta. Pohjois-Pohjanmaan museo lausuu asiasta sekä rakennetun että arkeologisen kulttuuriperinnön osalta. Smart Windpower Oy on suunnittelemassa Pyhäjoen Paltusmäen alueelle 5 tuulivoimalayksikön rakentamista. Tuulivoimalaitosten yksikkötehot olisivat 2,5-3 MW. Tuulivoimaloiden napakorkeus olisi 120 metriä, roottorien halkaisija 115 metriä ja kokonaiskorkeus 177,5 metriä. Pyhäjoen Paltusmäen tuulivoimapuiston lähivaikutusalueella sijaitsee kulttuurihistoriallisilta arvoiltaan valtakunnallisesti merkittävä Rajaniemen kylä (RKY 2009; Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut ympäristöt). Osayleiskaavan selostuksen sivuilla 14 ja 15 Rajaniemen kylä on virheellisesti mainittu maakunnallisesti merkittäväksi kohteeksi. Muualla selostuksessa kohteen arvotus on esitetty oikein. Lisaksi noin 3-5 kilometrin etäisyydellä suunnittelualueesta sijaitsevat seu-

5 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 3 (19) raavat valtakunnallisesti merkittävät RKY 2009 kohteet: Pohjanmaan rantatie, Etelänkylän museosilta ja Pyhäjoen kalarannat (Jokipuojin kalaranta, Kaukon kalalanssi ja Parhalahden kalaranta). Paltusmäen tuulivoimapuistohankkeen lähivaikutusalueella sijaitsee myös maakunnallisesti merkittävä Viirteen kylä eli puhto. Paltusmäen tuulivoimapuiston vaikutuksia kulttuuriympäristöön on arvioitu karttojen, ilmakuvien, valokuvien ja kaavoitusta varten laadittujen näkemäalueanalyysien ja valokuvasovitteiden avulla. Tuulivoimaloiden määrää on osayleiskaavaluonnosvaiheen jälkeen vähennetty kahdeksasta viiteen voimalaan muun muassa maisemallisten haittavaikutusten vähentämiseksi. Lisaksi tuulivoimaloita on siirretty etäämmälle kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaista puhdoista, mikä on vähentänyt haitallisia vaikutuksia entisestään. Näin ollen Paltusmäen tuulivoimaloiden visuaaliset vaikutukset Rajaniemen ja Viirteen kyläpuhdoille jäävät varsin vähäisiksi. Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta luonnosvaiheessa Museoviraston antaman lausunnon ( ) mukaisesti on kaavaehdotuksen liitteeksi liitetty syksyllä 2013 tehdyn arkeologisen inventoinnin raportti (Keski-Pohjanmaan Arkeologiapalvelu). Vuonna 2013 inventoidut alueet on esitetty raportissa sivulla 7. Vaikka osa ehdotuksessa esitetyistä voimalapaikoista ja teistä sijaitsee alueilla, joita ei ole maastossa tarkastettu, voidaan inventointia pitää riittävänä. Kun alueelta ei ole tietoja ennestään tunnetuista kiinteistä muinaisjäännöksistä tai esinelöydöistä ja kun uusia kohteita ei löydetty inventoinnin yhteydessä, on muinaisjäännösten esiintyminen inventoinnin ulkopuolelle jääneillä muuttuvan maankäytön kohdilla hyvin epätodennäköistä. Nain etenkin, kun ne karttatarkastelussa sijoittuvat maastonkohdille, jotka eivät ole mitenkään otollisia muinaisjäännöksiä ajatellen. Kaavaselostuksessa alueen muinaisjäännöstilanne esitellään asianmukaisesti sivulla 30 mainitsemalla, että alueen inventoinnissa ei muinaisjäännöksiä löydetty ja luettelemalla lähimmät tunnetut kohteet. Pohjois-Pohjanmaan museolla ei ole huomautettavaa Pyhäjoen Paltusmäen tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksesta rakennetun kulttuuriympäristön eikä arkeologisen kulttuuriperinnön osalta. Pohjois-Pohjanmaan museolla ei ole huomautettavaa Pyhäjoen Paltusmäen tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksesta rakennetun kulttuuriympäristön eikä arkeologisen kulttuuriperinnön osalta, joten lausunto ei edellytä kaavoittajan vastinetta. 1.3 Puolustusvoimat ( ) Pyhäjoen kunta on 2. viiteasiakirjalla pyytänyt lausuntoa Paltusmäen tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksesta. Paltusmäen tuulivoimapuistoalue sijoittuu osittain Perämeren kompensaatioalueeseen.

6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 4 (19) Pääesikunta on 1. viiteasiakirjalla antanut lausunnon hankkeen hyväksyttävyydestä puolustusvoimien kannalta. Lausuntoa (1. viite) annettaessa alueelle suunniteltiin rakennettavaksi 8 kappaletta tuulivoimaloita, joiden kokonaiskorkeus oli 21 O metriä. Lausunnon mukaan Puolustusvoimat ei vastusta Perämeren kompensaatioalueen ulkopuolisten suunnitelman mukaisten tuulivoimaloiden rakentamista Pyhäjoen Paltusmäen alueelle. Puolustusvoimien toimintaan vaikuttavien vaikutuksien osalta Pääesikunnan logistiikkaosasto muistuttaa, että mikäli toteutettavien tuulivoimaloiden koko (suurempi), määrä (enemmän) tai sijoittelu poikkeaa niistä tiedoista, joilla Puolustusvoimat (Pääesikunnan operatiivinen osasto) on antanut lausunnon hankkeen hyväksyttävyydestä, tulee hankkeelle saada Pääesikunnalta uusi lausunto. Pääesikunnan logistiikkaosastolla ei ole muuta huomautettavaa lausuttavana olevasta Paltusmäen tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksesta. Pääesikunnan logistiikkaosasto pyytää jatkossa huomioimaan, että Puolustusvoimien logistiikkalaitos vastaa alkaen alueidenkäytön suunnitteluun liittyvistä lausunnoista ja viranomaisneuvotteluihin osallistumisesta. Logistiikkalaitos ilmoittaa asiasta tarkemmin (mm. yhteystiedot) erikseen lähettämällään kirjeellä. Pääesikunnan logistiikkaosastolla ei ole huomautettavaa lausuttavana olevasta Paltusmäen tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksesta, joten lausunto ei vaadi kaavoittajan vastinetta. 1.4 Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ( ) Liikenteen turvallisuusvirastolla ei ole huomautettavaa kaavaehdotuksesta. Pyydämme kuitenkin huomioimaan ilmailulain muutoksen. Uusi ilmailulaki on 864/2014 ja sen lentoesteitä koskeva pykälä on 158. Suunnitelmissa otetaan huomioon uusi ilmailulaki 864/2014 ja sen lentoesteitä koskeva pykälä Digita Oy ( ) Paltusmäen Tuulivoima Oy suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista Pyhäjoen Paltusmäen alueelle. Yhtiö on tähän liittyen pyytänyt Digita Networks Oy:ltä (jäljempänä Digita) lausuntoa suunnitellun tuulipuiston arvioiduista vaikutuksista Digitan maanpäällisten tv-lähetysten näkyvyyteen.

7 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 5 (19) Jäljempänä olevaan kuvaan 1 on merkitty mustilla kolmioilla tuulivoimalat, sinisillä neliöillä alueella asuva väestö ja harmailla neliöillä vapaa-ajan asunnot. Punaiset nuolet osoittavat lähetyssuunnan lähetysasemalta. Potentiaalinen häiriöalue on merkitty punaisella raidoituksella. Suunniteltujen tuulivoimaloiden ympäristössä antenni-tv-vastaanotto tapahtuu Haapaveden lähetysasemalta (n. 60 km asemalta puistoon). Eniten ongelmia on ennustettavissa alueelle jossa antenni-tv-vastaanotto tapahtuu suoraan suunnitellun tuulivoimapuiston läpi. Talla alueella tuulivoimapuiston takana, on noin 10 vakituista asukasta ja 52 vapaa-ajan asuntoa. Pyydettynä lausuntona Digita toteaa, että on erittäin todennäköistä, että Paltusmäkeen suunnitellut tuulivoimalat tulevat aiheuttamaan häiriöitä tv-signaaliin. Tuulivoimalat eivät häiritse Digitan tiedonsiirtoyhteyksiä (linkkejä). Digita suhtautuu myönteisesti tuulivoiman käyttöön energianlähteenä. Jo toteutetut tuulivoimalat ovat kuitenkin osoittaneet, että tv-lähetysasemien jälkeen rakennetut tuulivoimalapuistot voivat aiheuttaa olennaisia ongelmia tvvastaanottoon. Siksi mahdollisten häiriöiden korjaamiseen kannattaa varautua jo puiston suunnitteluvaiheessa. Tuulivoimaloiden rakentamista aiheutuvat häiriöt pystytään korjaamaan joko kiinteistökohtaisella antennikunnostuksella tai ns. täytelähettimellä. Lisätietoja asiassa antaa tekninen palvelupäällikkö Kari Meriläinen, puh ,

8 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 6 (19) Paltusmäen tuulivoimapuiston ympäristössä on suoritettu Smart Windpower Oy:n toimeksiannosta tv-signaalimittaukset. Ant.sign.mittari oli PROMAX HD RANGER Lite Mittauksissa käytetty Hirsma/Laatuantennin LA014E21-63, (Yagi tyyp. 12,5 db vahv.) Antenni sijoitettu teleskooppi mittausmastoon 9,0m korkeudelle Mittauspaikat valittu esteettömiltä paikoilta (rakennusten vaikutus minimoitu). Säätila: Matalapaine, pakkaskeli -6 c - -4 c, ajoittain sakeitakin lumikuuroja. Alueella ei käytännössä ole muita tv-lähetysten vastaanottosuuntia kuin Haapavesi. Ainoastaan Ulkoharmissa oli Raahen lähettimen signaali mitattavissa, josta on myös pisin matka Haapaveden lähettimelle. Lumiolosuhteet eivät sallineet liikkua muilla huvila-alueilla. Kaikissa mittauspisteissä Haapaveden signaalit oli alueelle tyypillisiä ja hyvälaatuisia. Mittauksissa ei ole vaihdettu antennin paikkaa kun suuntausta muutettu lähettimeltä toiselle, eikä mittauspistettä mittapaikalla etsitty parhaan mahdollisen signaalin saamiseksi. Etäisyydet lähetysasemille otettu Digitan karttapalvelusta. Mittauspaikka / osoite tietoihin merkitty paikka ETRS- TM35FIN koordinaateilla.

9 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 7 (19) Tuulivoimaloiden rakentamisen jälkeen suoritetaan Smart Windpower Oy:n toimeksiannosta uudet mittaukset. Mikäli silloin häiriöitä esiintyy ja mittaukset poikkeavat nyt tehdyistä, ratkaisee hanketoimija yhdessä verkon ylläpitäjän kanssa häiriöongelman (täydennyslähetin tms. ratkaisu). 1.6 Fingrid Oyj ( ) Kiitos lausuntopyynnöstänne. Fingridillä ei ole huomautettavaa osayleiskaavan ehdotuksesta. Tätä kaavoitusasiaa Fingrid Oyj:ssä hoitaa Mika Penttilä, puh Pyydämme lähettämään meille tietoa kaavan etenemisestä. Yleis- ja asemayleiskaavat, joissa on Fingrid Oyj:n voimajohtoja tai muita toimintoja, pyydämme lähettämään lausunnolle mieluiten sähköisenä osoitteeseen tai kirjallisena osoitteella Fingrid Oyj, Maankäyttö ja ympäristö, PL 530, HELSINKI. Fingridillä ei ole huomautettavaa lausuttavana olevasta Paltusmäen tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksesta, joten lausunto ei vaadi kaavoittajan vastinetta. 1.7 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto AVI ( ) Pyhäjoen kunta pyytää Pohjois-Suomen aluehallintoviraston Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueelta lausuntoa Pyhäjoen Paltusmäen tuulivoimapuiston osayleiskaavan ehdotuksesta. Hankkeessa Smart Windpower Oy suunnittelee Pyhäjoen Paltusmäen alueelle yhteensä viiden tuulivoimalan rakentamista. Tuulivoimaloiden yksikköteho olisi 2 5 MW, jolloin tuulivoimapuiston kokonaisteho olisi

10 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 8 (19) yhteensä MW. Kaavaselostuksessa ei ole esitetty selkeästi tuulivoimaloiden kokonaiskorkeutta. Alueen sähkönsiirto toteutettaisiin maakaapeleilla. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue toteaa, että tuulivoimahankkeissa tulee kiinnittää erityistä huomiota ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuviin vaikutuksiin. Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset liittyvät muun muassa tuulivoimaloista syntyvään meluun ja välkkeeseen. Osayleiskaavaehdotuksen selostuksen mukaan lähimmät asuinrakennukset sijaitsisivat noin 1,1 kilometrin etäisyydellä ja lähin lomarakennus noin 2,4 kilometrin etäisyydellä lähimmästä voimalasta. Kaavaselostuksen mukaan niin melu- kuin varjostusmallinnuksen lähtötietoina on käytetty voimalatyyppiä, jonka napakorkeus on 120 metriä ja roottorin halkaisija 117 metriä. Mallinnuksessa käytetyn voimalan kokonaiskorkeus on näin ollen noin 178,5 metriä. Kaavassa todetaan kuitenkin, että yksittäisen tuulivoimalan enimmäiskorkeus saa olla kaava-alueella enintään 210 metriä, eli yli 30 metriä korkeampi kuin melumallinnuksessa käytetty voimalatyyppi. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueen näkemyksen mukaan vaikutusten arvioinnissa tulee huomioida hankkeen suurin mahdollinen vaikutus. Näin ollen Paltusmäen kaava-alueelle ei saisi rakentaa melu- ja varjostusmallinnuksessa käytettyä voimalatyyppiä korkeampia (178,5 metriä) voimaloita. Jotta alueelle voitaisiin kaavoittaa 210 metriä korkeita tuulivoimaloita, pitäisi ensin selvittää niin korkeiden tuulivoimaloiden melu- ja varjostusvaikutukset. Vastuualueen näkemyksen mukaan Pyhäjoen Parhalahden tuulipuiston osayleiskaavaehdotuksessa on muuten tunnistettu hankkeen merkittävimmät ihmisten terveyteen kohdistuvat vaikutukset. Osayleiskaavoituksessa on kiinnitetty huomiota ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuviin vaikutuksiin. Asumiseen käytettävillä alueilla ylin sallittu ulkomelutason ohjearvo yöaikainen 40 db raja ei mallinnusten mukaan ylittynyt missään kohteista. Loma-asunnoilla ylin taustaäänenvoimakkuuden ohjearvojen mukainen äänitason raja yöllä 35 db ei ylity missään osayleiskaavan vaikutusalueella. Myöskään tuulivoimapuiston aiheuttama matalataajuinen melu ei merkittävissä määrin ulotu lähimpiin häiriintyviin kohteisiin. Varjostusvaikutusten osalta kaikilla lähialueen asuinrakennuksilla ja loma-asunnoilla varjostus jää alle kahdeksan h/vuosi. Melu- ja varjostusmallinnukset sekä näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet on tehty todennäköisimmin valittavan voimalatyypin mukaan. Jos hanketoimija päätyy korkeampiin voimaloihin, tulee hanketoimijan ennen rakennusluvan myöntämistä esittää uudet melu- ja varjostusmallinnukset, jotka on tehty valitulla voimalatyypillä.

11 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 9 (19) 1.8 Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaa ( ) Suomen metsäkeskuksen Julkisten palvelujen Pohjois-Pohjanmaan alueyksikkö saattaa tiedoksi, että kaavaehdotusmerkintöjen mukaan 3-tuulivoimala sijaitsee metsälain 10 :n tarkoittamaksi erityisen tärkeäksi elinympäristöksi määritellyn kitumaan kallion läheisyydessä. Sama koskee 4-tuulivoimalaa. Metsäkeskus esittää, että mainittujen elinympäristöjen ominaispiirteet pyritään mahdollisuuksien mukaan säilyttämään. Muuta huomauttamista metsäkeskuksella ei kaavaehdotuksesta ole. Lisätietoja saa allekirjoittaneelta (puh tai ). Metsälain 10 :n tarkoittamat erityisen tärkeät elinympäristöt on tunnistettu suunnittelualueelta ja otettu huomioon osayleiskaavassa. Kyseessä oleville alueille ei ole sijoitettu tuulivoimaloita (tv-alueita), teitä eikä muitakaan tuulivoimapuiston rakenteita. 2 MIELIPITEET 2.1 Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ry ( ) Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ry (PPLY) on pahoillaan siitä, että Pyhäjoen kunta on päätynyt jatkamaan Paltusmäen kaavoitusprosessia. Kuten PPLY esitti lausunnossaan tuulivoimaosayleiskaavaluonnoksesta joulukuussa 2013, hanke sijoittuu keskelle yhtä maamme tärkeimmistä lintujen päämuuttoreiteistä. Lisaksi voimalat tulisivat lintujen ruokailupeltojen ja niiden levähdysalueena käyttämän merenrannikon väliin. Sijainnistaan johtuen esitetty hanke on toteuttamiskelvoton. Länsirannikkoa seuraava suurten lintujen muuttoreitti on kapeimmillaan Pyhäjoen kohdalla. Suhteessa muuttolintuihin tuulivoimatuotantoa ei voisi suunnitella juuri Paltusmäkeä huonommalle paikalle. Ristiriita luontoarvojen ja tuulivoiman välillä on turha. Pyhäjoen kunnan alueella on käynnissä useita tuulivoimahankkeita, jotka eivät aiheuta merkittävää uhkaa muuttolinnuille. Mikäli Smart Windpower Oy todellakin haluaa tuottaa "eettistä tuulivoimaenergiaa", kuten he ovat Pyhäjoen kunnanhallitukselle esittäneet, siirtävät he suunnitelmansa vähintään kaksi kilometriä sisämaahan, jolloin vaikutukset muuttolinnustoon putoavat murto-osaan nykyisestä. Se, että kaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen tuulivoimaloiden määrää on vähennetty kahdeksasta viiteen, ei valitettavasti ale tässä tapauksessa riittävä muutos. Päämuuttoreitin keskelle ei tule rakentaa yhtään voimalaa. Kaavoittajan kannattaa kohdentaa voimavaransa toteuttamiskelpoisiin hankkeisiin.

12 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 10 (19) Erillisselvitykset ja kaavaselostus Kuten jo edellisessä lausunnossamme toteisimme, tehdyt linnustoselvitykset ovat riittävät hankkeen toteuttamiskelpoisuuden arvioimiseksi. Vuoden 2014 aikana selvityksiä on vielä täydennetty Natura-arvioinnilla, joka on hyvin ja perusteellisesti tehty. Sen sijaan kaavaselostuksessa on lukuisia kohtia, jotka asettavat sen uskottavuuden kyseenalaiseksi. Alaluvussa "Vaikutukset eläimistöön" väitetään muun muassa: "Tuulivoimapuisto muuttaa suurelta osin erämaisen alueen elinympäristöjä ja luonnetta ihmistoiminnan alaiseksi alueeksi, joka aiheuttaa jossain määrin häiriötä ja saattaa myös karkottaa arimpia suurpetoja alueelta. [...] Suurpetoja tulee todennäköisesti esiintymään alueella myös tulevaisuudessa, kun niiden ravinnoksi sopivaa eläimistöä kuten hirviä ja metsäpeuraa esiintyy alueella jatkossakin." (s. 71) Paltusmäen alue ei ole erämainen eikä siellä esiinny metsäpeuraa. Herää kysymys koskevatko nämä väitteet todellakin kaavoituksen kohteena olevaa aluetta? Kaavan toteuttamiskelpoisuus Seuraavat kaavaselostuksen väittämät pitävät täysin paikkansa: "Hankkeen sijoittumisesta johtuen riittävän tasokkaat ympäristöselvitykset ovat tarpeen. Yhteisvaikutusten arvioinnin lisäksi linnustovaikutusten selvittäminen korostuu kaava-alueen sijoittuessa päämuuttoreitille. Kaava-alueen läheisyyteen sijoittuu myös tärkeitä muutonaikaisia levähdysalueita." (s. 12) "Paltusmäen tuulivoimahanke sijoittuu keskelle lintujen merkittävää muuttoreittiä... " (s. 21) "Pohjois-Pohjanmaan rannikkoalueen kautta muuttaa keväisin noin metsähanhea, joista noin 80 % muuttaa rannikkoalueelle rajattua muuttoreittiä pitkin. Paltusmäen kaava-alue sijoittuu keskelle tätä merkittävää metsähanhen muuttoreittiä." (s. 22) Yllä esitetyt seikat ovat tärkeitä eikä niitä tule väheksyä kaavoituksesta päätettäessä. Kaavaselostuksessa sivulla 23 on esitetty kuva metsähanhen kevätmuuttoreitti Pohjois-Pohjanmaan rannikolla. Kuva on erittäin hyvä ja siinä oranssilla esitetty metsähanhen ja samalla myös useimpien muiden lintujen käyttämä päämuuttoreitti tulisi jättää kokonaan tuulivoimarakentamisen ulkopuolelle. Nämä oikein esitetyt lähtökohdat huomioiden jälkeen kaavaselostuksen alaluku "Vaikutukset muuttolinnustoon" on erityisen puutteellinen. Tosiasiassa hankkeen vaikutuksia muuttolinnustoon ei ole arvioitu kuin joutsenen osalta (Naturaarviointi). Vaikutukset esimerkiksi juuri metsähanheen ovat arvioimatta. Tällaista puutetta ei voi hyväksyä. Arvioimatta ovat myös metsähanhen päämuuttoreitille tai sen välittömään läheisyyteen sijoittuvien tuulivoimapuistojen yhteisvaikutukset.

13 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 11 (19) Kuten ainoassa kunnollisessa tätä seutua koskevassa yhteisvaikutusten arvioinnissa (FCG & Pöyry 2012) todetaan, toteutuessaan päämuuttoreitille suunnitellut tuulivoimapuistot aiheuttaisivat pelkästään törmäyskuolleisuutena 10 vuoden aikana yhteensä 3,5 % vähenemisen metsähanhikantaan. Mallissa on oletettu, että 95 % hanhista väistää voimalat. Tämä tarkoittaa, että pääosa hanhista siirtyisi sivuun käyttämältään suorimmalta lentoreitiltä, mikä taas lisää energiankulutusta ja saattaa johdattaa hanhet pois niiden aiemmin käyttämiltä parhailta ruokailupaikoilta. Kokonaisvaikutus siis heikentää hanhien kuntoa kriittiseen aikaan keväällä ennen niiden pesintää ja voi siten heikentää pesintämenestystä. Metsähanhen populaatio on pienentynyt jo pitkään. Lajin metsästys kiellettiin kokonaan ensimmäisen kerran vuonna 2014 hanhien kuolleisuuden pienentämiseksi. Tässä tilanteessa ei tule toteuttaa mitään hankkeita, jotka lisäisivät hanhien kuolleisuutta tai mahdollisesti heikentäisivät niiden pesintämenestystä, ja näin haittaisivat ponnisteluja metsähanhen suojelemiseksi. On tärkeää ymmärtää Paltusmäelle suunniteltujen voimaloiden konteksti metsähanhen osalta. Yksittäin arvioituna mikään puisto ei aiheuta merkittävää riskiä metsähanhikannalle, mutta yhdessä lajia uhkaavien muiden tekijöiden kanssa (pesimäympäristöjen muutokset, metsästys jne.) useiden tuulivoimapuistojen rakentaminen lajin muuttokäytäville on merkittävä uhka lajille. Yhtä voimalayksikköä kohti arvioitu törmäysriski ja häiriövaikutus ovat Paltusmäellä alueen sijainnista johtuen poikkeuksellisen suuria. Johtopaatos Tuulivoimaloiden kaavoittaminen tunnetulle isojen lintujen muuttoreitille on ohjeiden ja maankäyttö- ja rakennuslain hengen vastaista. Perustuslain mukaan vastuu luonnon monimuotoisuudesta kuuluu kaikille, myös Pyhäjoen kunnan kaavoittajille ja päättäjille. Tehdyt selvitykset antavat riittävät eväät oikean päätöksen tekemiseen. Pyhäjoen Paltusmäen tuulivoimapuiston osayleiskaava on linnustovaikutusten takia täysin toteuttamiskelvoton. Kaavoitus tulee keskeyttää. Jatkossa tuulivoimaloiden sijaintipaikat tulee miettiä tarkemmin jo ennen kaavaprosessien käynnistämistä turhan työn välttämiseksi. Paltusmäen tuulivoimaosayleiskaavan luonnosvaiheen jälkeen alueen linnustoon kohdistuvia vaikutuksia on pyritty vähentämään. Tuulivoimaloiden lukumäärä on vähentynyt luonnosvaiheen kahdeksasta voimalasta ehdotusvaiheen viiteen voimalaan. Voimala-aluetta on myös tiivistetty ehdotusvaiheeseen. Ilmajohdoista on luovuttu, ja alueen liittäminen valtakunnan verkkoon toteutetaan maakaapelein. Näillä keinoilla on vähennetty tuulivoimapuiston vaikutuksia alueen linnustoon, erityisesti muuttolinnustoon kohdistuvia vaikutuksia. Lisäksi hankevastaava on sitoutunut tuulivoimapuiston ensimmäisinä toimintavuosina seuraamaan hankkeen linnustovaikutuksia.

14 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 12 (19) Paltusmäen tuulivoimapuisto sijoittuu lausunnon mukaisesti metsähanhen valtakunnallisesti tärkeälle muuttoreitille, ja Pohjois-Pohjanmaalla määritellylle Kalajoen Pyhäjoen rannikon lintumuuton ns. pullonkaula-alueelle. Samalle muuttoreitille sijoittuu useita olemassa olevia tuulivoimahankkeita koko metsähanhen muuttoreitin matkalla Satakunnasta Pohjois-Pohjanmaalle. Määritellylle pullonkaulaalueelle sijoittuu rakenteilla olevista tuulivoimahankkeista Kalajoen Jokelan ja Tohkojan sekä Pyhäjoen Mäkikankaan tuulivoimapuistot. Välittömästi pullonkaulaalueen reunalle sijoittuu rakenteilla oleva Kalajoen Mustilankankaan tuulivoimapuisto. Pohjanlahden rannikkoa muuttava taigametsähanhi on taantunut viime vuosikymmeninä, ja Suomessa laji on luokiteltu silmälläpidettäväksi (NT). Itämeren alueella (HELCOM) talvehtiva taigametsähanhikanta, joka muuttaa valtaosin Pohjanlahden rannikkoa pitkin, on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi (EN). Alueelle suunnitellut tuulivoimapuistot tulevat vaikuttamaan alueen kautta muuttavaan metsähanhipopulaatioon, ja voivat jossain määrin heikentää metsähanhikantaa muiden populaatioon vaikuttavien tekijöiden lisäksi. Täytyy kuitenkin huomata, että hanhien on muualla maailmassa todettu väistävän voimakkaasti tuulivoimaloita ja kiertävän tuulivoimapuistoja (väistön todennäköisyys jopa 98 99%). Näin ollen on oletettavaa, että metsähanhen kohdalla tuulivoimaloiden vaikutukset kohdistuvat enemmässä määrin muutokseen lintujen muuttoreiteissä ja levähdyspaikoissa kuin suoraan populaation kuolleisuuteen. Useiden tuulivoimapuistojen kiertäminen muuttaa lintujen vakiintuneita muuttoreittejä ja lepäilyalueita sekä lisää lintujen energiankulutusta niiden muuttomatkalla. Suomessa Pohjanlahden rannikkoa seuraavan muuttoreitin osalta ei ole kuitenkaan vielä tehty selvitystä, jossa todettaisiin metsähanhien kiertävän tuulivoimapuistoja, joten asiasta ei ole täyttä varmuutta Suomen olosuhteissa. Paltusmäen tuulivoimapuisto sijoittuu myös useiden muiden Pohjanlahden rannikkoa seuraavien ja mantereen yllä muuttavien lintujen tärkeälle muuttoreitille sekä maakunnallisesti tärkeiden levähdysalueiden (mm. Yppärin lahdet, Yppärin pellot) väliselle alueelle, jossa lintujen liikehdintä on keskimäärin suurempaa kuin muilla maa-alueilla ja kauempana sisämaassa. On selvää, että Paltusmäen tuulivoimapuistolla tulee olemaan vaikutuksia alueella muutto- ja pesimäaikana liikkuviin lintuihin, mutta on myös todennäköistä, että yksin Paltusmäen tuulivoimahankkeen kohdalla linnustoon kohdistuvat vaikutukset eivät kohoa merkittäviksi. Useiden samalle muuttoreitille sijoittuvien tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutukset alueen kautta muuttavaan linnustoon voivat kohota vähintään kohtalaiseksi. 2.2 Matti Kortesuo, Erkki Kortesuo ja Kalervo Kangasjärvelä Aluksi Olemme tutustuneet Paltusmäen tuulipuiston kaavaehdotukseen. Kaavaehdotuksessa olevista puutteista ja virheistä johtuen emme voi hyväksyä hanketta eikä sitä tule toteuttaa. Alla tuomme esille virheellisiä ja puutteellisia asioita kaavaehdotuksesta tai asioita joita kaavaehdotuksessa sievistellään.

15 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 13 (19) Kiinteistöjen arvo Kaavaehdotuksessa ei tuoda millään lailla esille kiinteistöille aiheutuvia arvojen alenemista, vaikka aiemmin tehtyjen tuulivoimapuistojen ympäristössä on selkeästi nähtävillä tällaista. Kuitenkin kaavaehdotusalueen läheisyydessä 2 kilometrin etäisyydellä sijaitsee parikymmentä taloa. Lisäksi kunnalla on valmiiksi kaavoitettuja tontteja Viirteen kylässä ja kylään ollaan rakentamassa kevyenliikenteen väylää. Voisi olettaa, että rakentamalla kevyenliikenteen väylän kunnalla on tarkoituksena lisätä asutusta alueelle. Rakentamalla näin lähelle tuulivoimapuisto estetään kylän mahdollinen laajentuminen. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa todetaan, että "alueen uudisrakentamista on ohjattava siten, että se sijoittuu yhdyskuntarakenteen kannalta edullisesti olevan asutuksen, palvelujen sekä tietoliikenneyhteyksien läheisyyteen". Viirteen ja Yppärin kylien välisellä alueella 8-tien läheisyydessä on potentiaalista asuntokaavoitusaluetta, huomioon ottaen, että tien läheisyydestä löytyy valmiina vesi-, sähkö- ja tietoliikenneyhteydet. Lisäksi Parhalahdelle tulevan ydinvoimalan vaikutuksesta Pyhäjoen kunnan alueella tulee olemaan tarvetta hyvistä asuinalueista tulevina vuosina. Lisäksi kiinteistöjen arvojen alenema ei rajoitu ainoastaan 2 kilometrin säteelle, vaan kiinteistöt myös aina 3 kilometriin asti menettävät arvoaan. Tältä alueelta löytyy useita kymmeniä asuntoja ja tämän lisäksi alueella on myös useita kymmeniä loma-asuntoja. Tälle alueella on myös kaavoitettuna uusia loma-asuntoja. Liitteessä 1 on esitetty Aktia Kiinteistövälitys Oy:n aluejohtajan ja kiinteistövälittäjän Mosse Lindholmin 17. tammikuuta 2013 kirjoittama lausunto Nasen kartanon tuulivoimapuiston OYK-ehdotuksesta ja sen vaikutuksista kaava-aluetta ympäröivien kiinteistöjen arvoon. Lausunnosta on selkeästi nähtävissä todelliset vaikutukset alueen kiinteistöjen arvon alenemiseen. Lisäksi liitteessä 2 Pentti Paakki on kommentoinut tuulivoimaloiden vaikutusta Raahen alueella. Linnusto Kaava-alueen reunasta on vain noin kilometri erittäin tärkeälle lintujen muuttoreitin levähdyspaikalle, joka kuuluu myös Natura luonnonsuojeluohjelmaan. Tuulivoimapuisto Paltusmäen alueella aiheuttaa vakavan vaaran muuttolinnustolle sijainnillaan keskellä vilkkainta muuttoreittiä. Tämän asian esille toi lausunnollaan jo Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys, joka totesi, ettei tuulivoimapuisto sovellu lainkaan tälle paikalle. Tämän lausunnon kaavoittaja on välinpitämättömästi ohittanut toteamalla, että haitta on vähentynyt, kun voimaloiden määrää on vähennetty ja ilmajohtoja poistettu. Samoin todetaan, että voimalat eivät uhkaa laulujoutsen kantaa. Mutta todellisuudessa suuremman uhan voimalat aiheuttavatkin jo nyt vähäiselle metsähanhikannalle, jonka muuttoreitillä kyseenomainen alue on. Lisaksi puisto aiheuttaa vaaraa alueen petolinnustolle, kuten alueella lisääntyneelle merikotkakannalle. Melumallinnus Melumallinnuksesta on tilattu asiantuntijalausunto (liite 3) johtavalta ääniasiantuntija Vesa Viljaselta. Lausunnon tarkoituksena on tuoda esille melumallinnuksen asiat esille niin, että maallikkokin pystyy ne ymmärtämään. Asiantuntijalausun-

16 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 14 (19) nossaan Viljanen tuo esille lukuisia virheitä, jotka on tehnyt melumallinnuksessa. Melumallinnuksesta on tullut tai se on tarkoituksella tehty epäselväksi ja vaikeasti ymmärrettäväksi, niin ettei sitä pysty tulkitsemaan muut kuin asiaan perehtyneet. Asiantuntijalausunnossa tuodaan esille kokemuksia jo toteutetuista tuulivoimapuistojen meluongelmista. Yhtenä Raahen Kopsan tuulivoimapuisto, jossa asukkaat ovat kokeneet meluhaittaa 1,5 kilometrin päässä voimalaloista. Asumisterveysohjeesta on tulossa uusi asetus, jossa ulkopuolelta tulevan sisämelun ohjearvoa ollaan laskemassa 25 db:iin. Uutta asetusta tullaan soveltamaan myös tuulivoimamelun tarkastelussa. Viljanen toteaa myös, ettei melumallinnuksessa ole huomioitu melutasoja 1/3- oktaavisilla alle 200 Hz:n taajuuksilla, kuten mallinnusohjeessa edellytetään. Myöskään amplitudimodulaatiota ei ole huomioitu mallinnuksessa, vaan on todettu virheellisesti että niitä ei tarvitse huomioida. Tästä seurauksena on se, että mallintamistuloksiin tulisi lisätä 5 db:a ennen niiden vertaamista ohjearvoihin. Nord mallinnusohjelmaa voidaan pitää tarkimpana käytössä olevista ohjelmista ja siitä huolimatta ohjelman uusin versio on valmistajan mukaan tarkka vain 400 metriin asti. Jotta muita tuulivoimapuiston aiheuttamia haittoja on saatu vähennettyä, on voimalat täytynyt sijoittaa lähelle toisiaan, mikä aiheuttaa meluun niin sanotun summavaikutuksen. Tuulivoimaloita on jouduttu myös siirtämään vielä lähemmäksi toisiaan tämän osayleiskaavaehdotuksen jälkeen, koska Smart Windpowerilla ei ole allekirjoittaneiden nimiä kunnan vaatiman 2 kilometrin etäisyyssäännön mukaisesti (Liite 4). Tätä summavaikutusta ei ole mitenkään huomioitu melumallinnuksessa. Lisäksi melumallinnuksessa ei ole huomioitu muiden tuulivoimapuistojen aiheuttamaa melua, joka voi myös aiheuttaa summavaikutuksen. Lähistöllä on jo osittain rakennettu Mäkikankaan tuulivoimapuisto ja toinen Puskakorvenkallioille tehtävä tuulivoimapuisto suunnittelussa, joka sijaitsee hyvin lähellä Paltusmäen puistoa. Melumallinnuksen tarkoituksena on antaa mahdollisimman luotettavaa tietoa tuulivoimaloiden tuottamasta meluhaitasta. Yllä olevista epävarmuustekijöistä johtuen Paltusmäen meluselvitys antaa vähättelevän ja väärän kuvan meluhaitoista. Tästä ja tuulivoimaloiden siirrosta johtuen melumallinnusta ei tällaisenaan voi hyväksyä. Maisemalliset haittavaikutukset Maisemallisista vaikutuksista Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on todennut, että voimakkaimmat vaikutukset kohdistuvat Viirteen ja Yppärin kylille. Sen sijaan Rajaniemen kylään tuulivoimalat eivät näkyisi kovin merkittävästi. Kaavaprosessin aikana on syytä huomioida osallisten näkemykset tulevasta elinympäristön muutoksesta. Museovirasto on todennut tuulivoimapuiston olevan niin lähellä Rajaniemen, Viirteen ja Yppärin kyliä, joissa sijaitsee maakunnallisesti merkittäviä rakennuskohteita, että hankkeella on näihin heikentäviä vaikutuksia. Museovirasto toteaa

17 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 15 (19) myös, että tuulivoimapuisto tulisi sijoittaa huomattavasti etäämmälle kyseisistä kohteista. Kaavantekijä kuitenkin toteaa haitan pienenneen vähentyneestä tuulivoimalamäärästä johtuen. Kaavaselostuksessa kuitenkin todetaan, että pimeällä säällä vilkkumisvaikutus voi olla huomattava Rajaniemessä. Tuulivoimaloista on tehty valokuvasovitteita kyseisistä kylistä. Valokuvasovitteet on laadittu Nordex N voimalalla, jonka roottorin halkaisija on 117m ja voimalan napakorkeus 120m, jolloin kokonaiskorkeus on 178m. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman johdantokappaleessa todetaan voimalaitosten enimmäiskorkeudeksi kuitenkin 210 metriä, mikä on huomattavasti enemmän kuin valokuvasovitteissa. Onko valokuvasovitteissa haluttu tahallaan pienentää näkymähaittaa? Valokuvasovitteiden kuvat on otettu vuonna Sen jälkeen Rajaniemen ja kaava-alueen väliltä hakattu jo yksi lakimetsä pois, mikä lisää tuulivoimaloiden näkyvyyttä. Mitä metsiä seuraavina vuosina hakataan ja millä tavalla tamä taas tulee vaikuttamaan maisemaan? Varjostus Samoin varjonmuodostusmallinnuksessa on käytetty kyseistä tuulivoimalatyyppiä, joka on kuitenkin enimmäiskorkeudeltaan matalampi. Jos voimaloista kuitenkin tehdään maksimikorkuisia, eli 210 m, ei varjonmuodostusmallinnus ole enää toimiva. Eikö mallinnuksessa täytyisi käyttää täysimittaisia voimaloita? Lisäksi ainakin yhden voimalan paikkaa on muutettu mallinnuksen teon jälkeen (Liite 4). Kyseisten seikkojen vuoksi varjonmuodostusmallinnus täytyy tehdä uudestaan. Voimaloiden ympäristössä liikkumiselle aiheuttamat vaarat Tuulivoimaloiden ympäristön käyttömahdollisuuksista rakentaja ilmoittaa, ettei vaikutusta ole ympäristön käytölle. Tämän jälkeen kuitenkin todetaan, että turvallisuuden vuoksi voi olla tarpeen estää liikkuminen tuulimyllyjen ympäristössä. Kommentit ovat täysin ristiriidassa keskenään. Miten voidaan esimerkiksi taata, että jatkossakin on turvallista käyttää tuulivoimaloiden läheisyydessä olevaa motocrossrataa, joka on tällä hetkellä ympärivuotisesti aktiivisessa käytössä? Samoin voimalan läheltä kulkee metsäautotie, jota käyttävät sekä metsästäjät että alueen viljelijät. Voimaloiden purkaminen Tuulivoimaloiden purkamisesta rakentaja on ilmoittanut kaavaselostuksessa vain muutamalla rivillä. Tuulivoimaloiden tekniseksi käyttöiäksi on määritelty noin 25 vuotta, jonka jälkeen ne puretaan vain pois - "helppoa". Todellisuus on kuitenkin paljon monimutkaisempaa. Voimaloiden purkamisesta ei ilmoiteta minkäänlaista hinta-arviota. Voimaloiden purkuun ja kustannuksiin liittyvää tietoa on toki saatavilla. Kurikkalehdessä on julkaistu artikkeli (liite 5) "Tuulivoimasta saattaa tulla iso lasku maanomistajille", jossa esitetään karijokelaisen valtuutetun Kalervo Uusitalon havaintoja asian tiimoilta sekä kustannuslaskelmat tuulivoimalan purkukustannuksista kahden eri voimalakoon tapauksessa. Voimaloiden purkukustannukset

18 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 16 (19) pyörivät useissa sadoissa tuhansissa euroissa. Erillinen Kalervo Uusitalon tekemä tarkempi laskelma tuulivoimaloiden purkukustannuksista on esitetty liitteessä 6. Purkamiseen liittyvistä vastuukysymyksiin rakentaja ei ota enempää kantaa, vaan sivuuttaa sen. Miten voidaan varmistua, että tuulivoimaloiden rakentaja vastaa myös purkamisesta, niin ettei purkaminen jää maanomistajan vastuulle? Vaaraa aiheuttavan rakennuksen purkaminen on laissa määrätty tehtäväksi. Purku- ja vastuukysymysten käsittely saattaa tulla ajankohtaiseksi nopeastikin käyttöönoton jälkeen. Esimerkkitapauksia odotettua lyhyemmästä käyttöiästä on monia: Kristiinankaupunkiin kolmesta vuonna 2004 rakennetusta voimalasta yksi on palanut ja kaksi muuta eivät ole enää sähkötuotannossa, Oulunsalon Riutunkarin kolmesta 2003 valmistuneesta voimalasta kahdessa vaihteistot rikkoontuivat 2013 eikä niitä kannattanut korjata, vuonna 1999 valmistunut purettiin ja myytiin 2013 turvallisuusriskin vuoksi (Kaleva ), Perin Reposaaressa villiintyi vajaa vuosi sitten 1999 valmistunut voimala aiheuttaen vaaratilanteen ja se purettiin tänä syksynä (Vie Uutiset ). Arvioitu käyttöikä ei näin ollen ole uskottava. Lopuksi Useiden puutteiden, ristiriitaisuuksien ja kaavaehdotuksesta aiheutuvien suoranaisten haittojen takia olemme sitä mieltä, että Paltusmäen tuulivoimapuiston kaavaehdotusta ei voida hyväksyä. Tuulivoimapuisto laskee kiinteistöjen arvoa ja haittaa kylien mahdollista kehitystä sekä alueen linnustoa. Kaavaehdotuksen melu- ja varjostusmallinnukset eivät ole ollenkaan ajan tasaisia ja niissä on suoranaisia virheitä. Myös valokuvasovitteissa ei ole huomioitu maiseman muutoksia metsänhakkuiden myötä. Täysin auki ovat myös voimaloiden ympäristössä liikkumisesta aiheutuvat vaarat ja voimaloiden purkamisesta aiheutuvien kustannusten maksaja. Kaavoituksen yhteydessä ei voida ottaa kantaa kiinteistöjen arvonheittelyyn. Siihen vaikuttavat koko ajan hyvin monet tekijät niin paikallisella kuin valtakunnallisella tasolla, jolloin suorien johtopäätösten tekeminen tuulivoimaloista johtuen vaatisi laajaa tutkimusta. Mahdollinen kiinteistön arvon aleneminen tuulivoimatoiminnan johdosta ei ole yleistettävissä vaan on kiinteistökohtainen riippuen kiinteistön sijainnista suhteessa tuulivoimapuistoon ja sen laajuuteen sekä kiinteistölle mahdollisesti aiheutuvista vaikutuksista. Osayleiskaavoituksen melu- ja varjostusmallinnukset on tehty lain edellyttämällä tavalla. Asumiseen käytettävillä alueilla ylin sallittu ulkomelutason ohjearvo yöaikainen 40 db raja ei mallinnusten mukaan ylittynyt missään kohteista. Lomaasunnoilla ylin taustaäänenvoimakkuuden ohjearvojen mukainen äänitason raja yöllä 35 db ei ylity missään osayleiskaavan vaikutusalueella. Myöskään tuulivoimapuiston aiheuttama matalataajuinen melu ei merkittävissä määrin ulotu lähimpiin häiriintyviin kohteisiin. Matalataajuinen melu on voimakkainta kohteen A Asuinrakennus (Harmintie 11) luona, jossa se ulkona pahimmillaan ylittää asuinhuoneiden ohjearvon noin 2 db taajuudella 100 Hz. Sisällä ohjearvo ei ylity ja pa-

19 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 17 (19) himmillaan melu on noin 13 db alle ohjearvon taajuudella 50 Hz. Matalataajuinen melu sisällä pahimmillaankin alittaa kuulokynnyksen noin 3 db taajuudella 200 Hz. Ääneneristyksen voi turvallisesti olettaa 100 Hz taajuudella olevan riittävän äänitaso alenemiseen sisällä vähintään 2 db. Siten todennäköisyys sille, että Asumisterveysohjeen mukaiset ohjearvot ylittyisivät, on hyvin pieni. Tuulivoimapuistolla on aina maisemallisia vaikutuksia. On hyvin pitkältä katsojan silmässä, koetaanko muuttunut maisema negatiivisesti vai positiivisesti. Pohjois- Pohjanmaan museo on lausunut osayleiskaavaehdotuksesta, että Paltusmäen tuulivoimaloiden visuaaliset vaikutukset Rajaniemen ja Viirteen kyläpuhdoille jäävät varsin vähäisiksi. Näin ollen maisemallisia vaikutuksia ei voida pitää merkittävinä myöskään asutukselle Viirteessä tai etäämmällä sijaitsevissa Yppärissä ja Rajaniemessä. Kaavoituksessa ei mitenkään voida ottaa huomioon metsätalouden mahdollisia tulevia toimia alueella ja niistä aiheutuvia näkymämuutoksia vaan vaikutukset arvioidaan tämän hetkisen tilanteen perusteella. Varjostusmallinnuksessa kaikilla lähialueen asuinrakennuksilla ja loma-asunnoilla varjostus jää alle kahdeksan h/vuosi. Neljä vakituista asuntoa sijaitsee siten, että vuotuinen varjostus jää 1 8 tuntiin. Muut asuinrakennukset ja loma-asunnot sijaitsevat kauempana eikä tuulivoimapuiston varjostusvaikutuksista ole niille haittaa. Melu- ja varjostusmallinnukset sekä näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet on tehty todennäköisimmin valittavan voimalatyypin mukaan. Jos hanketoimija päätyy korkeampiin voimaloihin, tulee hanketoimijan ennen rakennusluvan myöntämistä esittää uudet melu- ja varjostusmallinnukset, jotka on tehty valitulla voimalatyypillä. Ympäristöministeriö linjaa tuulivoimaloiden purkamisesta seuraavasti: Tuulivoimarakentamiseen sovelletaan samoja säännöksiä kuin muuhunkin rakentamiseen eikä tuulivoimalaa voida asettaa erilaiseen asemaan, ellei siitä säädetä laissa. Kaavaan ei voida ottaa määräystä, joka velvoittaisi purkamaan tuulivoimalan sen käytön päätyttyä. Tuulivoimayleiskaava on voimassa toistaiseksi ja kaavan aluevaraus osoittaa sen, mihin tarkoitukseen alueet on suunniteltu käytettäväksi. Kaava on laadittava siitä lähtökohdasta, että kaavassa osoitetulla tuulivoimalan rakennuspaikalla saa olla tuulivoimala, jota saa ja täytyy pitää kunnossa. Rakennuspaikalle saa rakentaa kaavan mukaisen uudenkin tuulivoimalan siihen saakka, kun tuulivoimayleiskaava on voimassa. Kiinteistön omistajan harkinnassa ja tulevaisuuden teknisen kehityksen varassa on se, hyödyntääkö ja pystyykö kiinteistönomistaja hyödyntämään uudisrakentamisessa olemassa olevaa tuulivoimalaa. MRL 166 :ssä on säännökset rakennuksen kunnossapidosta ja MRL 170 :n 2 momentissa on säännös, jonka mukaan rakennuspaikka ympäristöineen on saatettava sellaiseen kuntoon, ettei se vaaranna turvallisuutta tai rumenna ympäristöä, jos rakennuksen käyttämisestä on luovuttu. Kun laissa on säännös, miten pitää toimia silloin, kun rakennuksen käyttämisestä on luovuttu, kaavaan ei voi ottaa määräystä, joka poikkeaa tästä lain säännöksestä. Purkamista koskevia kaavamääräyksiä ei tule ottaa kaavaan edes informatiivisiksi tarkoitettuina.

20 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 18 (19) Mikäli tuulivoimalat päädytään purkamaan, niin romuraudan arvo todennäköisesti kattaa purkamiskustannukset. Tämä toki riippuu ko. metallien sen hetkisestä maailmanmarkkinatilanteesta. Linnuston osalta vastineeseen on osittain vastattu jo edellä kohdassa 2.1. Hankkeessa laaditun Natura-arvioinnin sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Natura-arvioinnista antaman lausunnon perusteella Paltusmäen tuulivoimapuisto ei vaaranna niitä luontoarvoja, joiden perusteella Rajalahti Perilahden alue on sisällytetty Suomen Natura 2000-verkostoon. Metsähanhen sekä monen muun lajin tavoin tuulivoimapuisto sijoittuu myös merikotkan tärkeälle muuttoreitille. Merikotkan pesimäkanta alueella on kasvussa, mutta Paltusmäen tuulivoimapuiston ympäristöön ei tällä hetkellä sijoitu tiedossa olevaa merikotkan pesäpaikkaa. Paltusmäen tuulivoimapuiston ympäristössä todennäköisesti liikkuu merikotkia läpi vuoden, koska laji on nykyisin yksi yleisimpiä läpi vuoden alueella esiintyviä petolintuja. Suurin osa merikotkien liikkeistä sijoittuu aivan rannikon tuntumaan, mutta lintuja todennäköisesti liikkuu jossain määrin myös tuulivoimapuiston alueella, koska Isonevan Salkkarin peltoalueella lepäilee merikotkien ravinnoksi kelpaavia lintuja etenkin muuttokausilla. Merikotkan on monin paikoin havaittu kiertävän tuulivoimaloita, joten on todennäköistä, että myös Paltusmäen tuulivoimapuiston kohdalla suurin osa merikotkista tulee kiertämään alueelle rakennettavia tuulivoimaloita. 2.3 Suomen Metsästäjäliiton Oulun piiri ( ) Suomen Metsästäjäliitto on Suomen ainoa metsästäjien etujärjestö, johon kuuluu metsästäjää ja 2600 metsästysseuraa. Pidämme erikoisena, että yhtiö ja Pyhäjoen kunta on sivuttanut metsästäjien etujärjestön ja jättänyt ottamatta huomioon Metsästäjäliiton mielipiteen. Mainittakoon, että vastineen on antanut esimerkiksi luonnonsuojeluliitto, joka on jäsenmäärältään huomattavasti pienempi järjestö kuin Suomen Metsästäjäliitto. Suomen Metsästäjäliiton Oulun piiri ei pidä järkevänä ratkaisuna rakentaa Paltusmäen tuulivoimapuistoa. Paltusmäen tuulivoimalat sijaitsevat riistalinnuston kannalta riskialttiilla alueella. Läheinen merenranta ja viljelyspellot sijoittuvat Paltusmäen tuulivoimapuiston alueen läheisyyteen. Sorsalinnuston, metsähanhien, merihanhien ja muiden riistalintujen ruokailu- ja lepoalueina toimivat läheiset peltoalueet. Vesilintujen ja hanhien aamu- ja iltalentojen lentoreitti on tuulivoimapuiston rakentamisen jälkeen sulkemassa myös peltojen ja läheisten merenrantojen riistalinnuston päivittäisen lentoreitin. Ei pidä myöskään väheksyä kuinka tärkeät ovat kyseiset peltoalueet Pohjois- Suomeen tulevien/lähtevien muuttolintuparvien ruokailu- ja lepopaikkana merenrannan läheisyydestä johtuen. Jos riistalintujen ruokailun, pesinnän ja muuttoreitin turvallisuutta ei pystytä varmistamaan luotettavasti Paltusmäen alueella, tulee tuulivoimapuiston rakentamista vakavasti harkita.

21 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 19 (19) Lausunnot pyydetään ELY:n ja kunnan edellyttämiltä viranomaisilta sekä paikallisilta ja maakunnallisista toimijoilta, joita asia koskettaa. Metsästystoiminta on huomioitu lausuntopyynnöissä. Lausunto on pyydetty alueella toimivalta metsästysseuralta, Yppärin erämiehiltä. On todennäköistä, että annetun lausunnon mukaisesti, Paltusmäen tuulivoimapuiston kautta kulkee jonkin verran lintujen ruokailulentoliikennettä ranta-alueen sekä Isoneva Salkkarin peltoalueen välillä. Lajistosta, tarkemmista lentoreiteistä tai lentokorkeuksista ei kuitenkaan ole tietoa. Suomeen rakennettujen tuulivoimapuistojen kohdalla on myös todettu, että paikallinen linnusto pystyy ainakin jossain määrin siirtymään törmäyskorkeuden alapuolella tuulivoimapuiston läpi pesimä- ja ruokailualueidensa välillä. Samassa yhteydessä on myös todettu, että linnut kiertävät tuulivoimapuistoja pesimä- ja ruokailualueiden välillä liikkuessaan. Näin lyhyen siirtymän kohdalla on todennäköistä, että esimerkiksi muistutuksessa mainitut sorsalinnut ja hanhet lentävät enimmäkseen törmäyskorkeuden alapuolella. Paltusmäen tuulivoimapuiston kohdalla on vaikea arvioida, voivatko linnut lentää tuulivoimapuiston läpi vai kiertävätkö ne ennemmin koko tuulivoimapuistoa. On todennäköistä, että lintujen kiertäessä tuulivoimapuistoa Isoneva Salkkarin peltoalueen merkitys esimerkiksi riistalintujen ruokailu- ja lepäilyalueena muuttuu. Tämä ei kuitenkaan todennäköisesti vaikuta merkittävästi lajien pesimäkantaan alueella, jonka ympäristön sijoittuu muitakin vastaavankaltaisia peltoalueita tai muita lintujen ruokailu- ja lepäilyalueiksi kelpaavia kohteita. 2.4 Yppärin kyläyhdistys ( ) Hei! Sain tuon materiaalin Paltusmäen tuulipuiston osayleiskaavaehdotuksesta. Vaikka ei olisi huomauttamista, kunta pyytää ilmoittamaan asiasta 16.1 mennessä, mutta ainakin tuosta minun paperista oli unohtunut tuo osoite mihin ilmoitetaan, joten toivottavasti tieto tulee tätä kautta perille. Yppärin kyläyhdistys ry:llä ei ole huomauttamista osayleiskaavaehdotuksesta. terveisin Anne Vuoti, sihteeri, Yppärin kyläyhdistys ry Yppärin kyläyhdistyksellä ei ole huomautettavaa lausuttavana olevasta Paltusmäen tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksesta, joten lausunto ei vaadi kaavoittajan vastinetta. 3 JATKOTOIMET Kaavan laatija on tehnyt kaava-asiakirjoihin vastineiden mukaiset korjaukset ja esittää Pyhäjoen kunnanhallitukselle osayleiskaavan hyväksymisen esittämistä Pyhäjoen kunnanvaltuustolle.

PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLE EISKAAVA

PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLE EISKAAVA PYHÄJOEN KUNTA PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLE EISKAAVA Vastine luonnosvaiheen lausuntoihin ja mielipiteis siin SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25. 11.2014 PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 1

Lisätiedot

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta - Tiedotus kaavan etenemisestä Fingrid Oyj / Mika Penttilä. Trafi - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Ilmatieteen

Lisätiedot

Liite 19 1 (7) 22.3.2016. Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin

Liite 19 1 (7) 22.3.2016. Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin Liite 19 1 (7) 22.3.2016 Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin Sisällysluettelo Marttilan Verhonkulman tuulivoimapuiston

Lisätiedot

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA IIN KUNTA ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus... 1 2 Suunnittelualue... 1 3 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

Kukonahon tuulivoimapuiston osayleiskaava

Kukonahon tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NIVALAN KAUPUNKI Kukonahon tuulivoimapuiston osayleiskaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20737 Lausuntojen vastineet, 1 (4) Sisällysluettelo 1 Pääesikunta, logistiikkaosasto...

Lisätiedot

YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA

YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 7.1.2015 P22715 Ehdotusvaiheen palaute ja kaavan laatijan vastine 1 (39)

Lisätiedot

KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA

KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Kokkolan kaupunki Asiakirjatyyppi Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin Päivämäärä 3.11.2014 KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA VASTINEET

Lisätiedot

Kytölän tuulivoimapuiston osayleiskaava

Kytölän tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ALAVIESKAN KUNTA Kytölän tuulivoimapuiston osayleiskaava Lausunnot saapuivat kaavaehdotuksen nähtävänäoloajan Kalajoen kaupunki ilmoitti etukäteen palautteenannosta

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN LAUSUNTO KOPSA III:n TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA

POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN LAUSUNTO KOPSA III:n TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA LAUSUNTO POPELY/4343/2015 Pohjois-Pohjanmaa 1.7.2016 Raahen kaupunki Kaupunginhallitus Raahen kaupungin kirjaamo (sähköinen) Lausuntopyyntönne 4.3.2016 POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN LAUSUNTO KOPSA III:n

Lisätiedot

Liite 11 1 (13) 24.2.2015

Liite 11 1 (13) 24.2.2015 Liite 11 1 (13) 24.2.2015 Huittisten kaupunki Kiimasuon tuulivoimaosayleiskaavaluonnos Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta annetut lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin Sisällysluettelo

Lisätiedot

KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA

KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Kokkolan kaupunki Asiakirjatyyppi Vastineet kaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Päivämäärä 3.11.2015 KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA VASTINEET

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN ISKAAVA. siin

HAAPAJÄRVEN ISKAAVA. siin HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEI ISKAAVA Vastine ehdotusvaiheen lausuntoihin ja mielipiteis siin SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 19. 5.2016 RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

Lisätiedot

ESITYS OSAYLEISKAAVAN KÄYNNISTÄMISESTÄ RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTOA VARTEN

ESITYS OSAYLEISKAAVAN KÄYNNISTÄMISESTÄ RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTOA VARTEN Haapajärven kaupunki Tekninen lautakunta Kirkkokatu 2 85800 Haapajärvi Infinergies Finland Oy Karppilantie 20 90450 Kempele Puh. 044 7595 050 sisko.kotzschmar@infinergiesfinland.com www.infinergies.com

Lisätiedot

KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ALAVIESKAN KUNTA KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA MUISTUTUSTEN VASTI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21191 MUISTUTUSTEN VASTI Sisällysluettelo 1 Aino Tammela...

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI KOPSA III TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA. Kaavan laatijan vastineet nähtävillä olleeseen kaavaluonnokseen

RAAHEN KAUPUNKI KOPSA III TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA. Kaavan laatijan vastineet nähtävillä olleeseen kaavaluonnokseen Tilaaja Raahen kaupunki Päiväys 20.2.2017 RAAHEN KAUPUNKI KOPSA III TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Kaavan laatijan vastineet 7.3.2016 8.4.2016 nähtävillä olleeseen kaavaluonnokseen 1 1 LAUSUNNOT 2 1.1

Lisätiedot

Hankilannevan tuulivoimahanke, Haapavesi ja Kärsämäki

Hankilannevan tuulivoimahanke, Haapavesi ja Kärsämäki S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PUHURI OY Hankilannevan tuulivoimahanke, Haapavesi ja Kärsämäki Valokuvasovitteet Päivitys 9.2.2015, kuva 6 lisätty FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21293 FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

Pajukosken tuulivoimapuiston osayleiskaava

Pajukosken tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI Pajukosken tuulivoimapuiston osayleiskaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20737 Lausuntojen vastineet, 1 (9) Sisällysluettelo 1 Ylivieskan kaupunki,

Lisätiedot

Sahantien asemakaavan muutos

Sahantien asemakaavan muutos JUUPAJOEN KUNTA Sahantien asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.12.2016 P26375P001 1 (5) 9.12.2016 Liite 2 Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 2 2 Suunnittelualue... 2 3 Suunnittelun tavoitteet...

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 10 Parhalahti_Valkeselvitys_JR15 1211- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Parhalahti Välkeselvitys Versio Päivä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 7.12.2015 YKo

Lisätiedot

Alavieskan Kytölän tuulivoimapuisto

Alavieskan Kytölän tuulivoimapuisto SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TM VOIMA OY Alavieskan Kytölän tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21262 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY V126 x 7 x HH137m

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SIEVIN KUNTA JAKOSTENKALLIOIDEN TUULIVOIMAYLEISKAAVAA OSALLISTUMIS- JA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus... 1

Lisätiedot

Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari. 30.10.2013, Oulu

Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari. 30.10.2013, Oulu Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari 30.10.2013, Oulu Esityksen sisältö Yleistä tuulivoimasta ja tuulivoimarakentamisesta Maakunnalliset selvitykset Tuulivoiman hankekehitys Metsähallituksen rooli

Lisätiedot

Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimahanke, Haapajärvi

Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimahanke, Haapajärvi SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA INFINERGIES FINLAND OY Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimahanke, Haapajärvi Vestas V126 hh147m FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 7.9.2015 P23690 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Lisätiedot

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän Sata aurinkoista päivää enemmän OSALLISUTMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Kirkonkylän asemakaavan muutos - Värenmäki MERIKARVIAN KUNTA 3.2.2016 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen

Lisätiedot

VUOHTOMÄEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA

VUOHTOMÄEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI VUOHTOMÄEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA Päivitetty 29.11.2012, 5.6.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman

Lisätiedot

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A IIN KUNTA ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.10.2014

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.10.2014 1(7) VESANNON KUNTA OINASKYLÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.10.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 :n mukaan

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO Kaavaselostus 20.2.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 7.10.2011 39 Kaavan hyväksyminen:

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus 77 16.02.2009 Kunnanhallitus 243 12.10.2009 Kunnanhallitus 270 23.11.2009 Kunnanhallitus 5 11.01.2010 Kunnanvaltuusto 4 17.02.2010 SAUKKOVAARAN LAKIALUEEN ASEMAKAAVA 101/10/2009 KHALL 77

Lisätiedot

ALUE 2) 15. 6.2015 P25633

ALUE 2) 15. 6.2015 P25633 LESTIJÄRVEN KUNTAA KOSOLANKANKAAN OSAYLEISKAAVA (OSA-A( ALUE 2) SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 15. 6.2015 P25633 I SUUNN ITTELU JA TEKNIIKKA P25633 Outi Järvinen 15.6.2015 Sisällysluettelo 1 Muistutukset...

Lisätiedot

Kakonjärven tuulivoimahanke, Pyhäranta-Laitila

Kakonjärven tuulivoimahanke, Pyhäranta-Laitila S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIITE 6 SUOMEN HYÖTYTUULI OY Kakonjärven tuulivoimahanke, Pyhäranta-Laitila Valokuvasovitteet Siemens SWT2,3MW x 21 x HH122,5 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P18059

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 02.12.2014 CGr TBo Hankilannevan tuulivoimapuiston välkeselvitys.

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 02.12.2014 CGr TBo Hankilannevan tuulivoimapuiston välkeselvitys. Page 1 of 11 Hankilanneva_Valkeselvitys- CGYK150219- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO HANKILANNEVA Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 02.12.2014

Lisätiedot

URAKKANEVAN TUULIVOIMAPUISTON YLEISKAAVA

URAKKANEVAN TUULIVOIMAPUISTON YLEISKAAVA YLIVIESKAN KAUPUNKI URAKKANEVAN TUULIVOIMAPUISTON YLEISKA AAVA Vastine osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta annettuihinn lausuntoihin ja mie- lipiteisiin SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 30. 5.2017 URAKKANEVAN

Lisätiedot

Kaavaluonnoksesta annettujen lausuntojen vastineet

Kaavaluonnoksesta annettujen lausuntojen vastineet S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Juuan kunta TYNNYRIVAARAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Kaavaluonnoksesta annettujen lausuntojen vastineet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24025 Kaavaluonnoksesta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Lestijärven tuulivoimapuisto

Lestijärven tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LESTIJÄRVEN TUULIVOIMA OY Lestijärven tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet E126 x 118 x HH170 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 182014 P20818 FCG

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

TYRINSELÄN TUULIVOIMA- KAAVAEHDOTUKSEN VASTINEET 1 (6) OSAYLEISKAAVA, YPÄJÄ

TYRINSELÄN TUULIVOIMA- KAAVAEHDOTUKSEN VASTINEET 1 (6) OSAYLEISKAAVA, YPÄJÄ TYRINSELÄN TUULIVOIMA- KAAVAEHDOTUKSEN VASTINEET 1 (6) YHTEENVETO JA VASTINEET KAAVAEHDOTUKSEN LAUSUNNOISTA JA MUISTUTUKSISTA Nähtävilläoloaika 16.9. 13.11.2015 Lausunnot L1 Lausunnon Varsinais- Suomen

Lisätiedot

Ulppaanmäki tuulivoimhankkeen osayleiskaava, kaavaluonnos

Ulppaanmäki tuulivoimhankkeen osayleiskaava, kaavaluonnos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A GREENWATT ULPPAANMÄKI OyAb Ulppaanmäki tuulivoimhankkeen osayleiskaava, kaavaluonnos Havainnekuvat ja näkymäaluenanalyysi FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 FCG

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 10.12.2014 7.11.20114 21.10.2014

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 10.12.2014 7.11.20114 21.10.2014 1(7) VESANNON KUNTA OINASKYLÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 10.12.2014 7.11.20114 21.10.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

OLTAVAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

OLTAVAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA PYHÄJOEN KUNTA 11.4.2014 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Tuulivoimaosayleiskaavan vireilletulon yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa

Lisätiedot

VISUAALISET VAIKUTUKSET OSANA TUULIVOIMAHANKKEIDEN YVA-MENETTELYÄ. 7.5.2013 Terhi Fitch

VISUAALISET VAIKUTUKSET OSANA TUULIVOIMAHANKKEIDEN YVA-MENETTELYÄ. 7.5.2013 Terhi Fitch VISUAALISET VAIKUTUKSET OSANA TUULIVOIMAHANKKEIDEN YVA-MENETTELYÄ 7.5.2013 Terhi Fitch YVA-menettely lakisääteinen menettely Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (468/1994 muutoksineen) Valtioneuvoston

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 2.2.2015 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee noin 1,5 kilometrin etäisyydellä

Lisätiedot

Mustalamminmäki tuulivoimhankkeen osayleiskaava, kaavaluonnos

Mustalamminmäki tuulivoimhankkeen osayleiskaava, kaavaluonnos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A GREENWATT MUSTALAMMINMÄKI OyAb Mustalamminmäki tuulivoimhankkeen osayleiskaava, kaavaluonnos Havainnekuvat ja näkymäaluenanalyysi P25023 1 (11) Mustalamminmäki tuulivoimhankkeen

Lisätiedot

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 INARIN KUNTA Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 15.2.2017 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

HANKILANNEVAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

HANKILANNEVAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA KÄRSÄMÄEN KUNTA HANKILANNEVANN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Vastine ehdotusvaiheen lausuntoihin ja muistutuk ksiin SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 10. 9.2015 HANKILANNEVAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

Lisätiedot

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö.

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Melunleviämiskartat Liite 5 Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Maanomistus Liite 6 Kunnan omistamat maa-alueet on merkitty

Lisätiedot

Sikamäen ja Oinaskylän tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutus

Sikamäen ja Oinaskylän tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MEGATUULI OY Sikamäen ja Oinaskylän tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutus Havainnekuvat ja näkymäaluenanalyysi N x (8+) x HH FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Liite 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI KORPISEN KYLÄ Tila 5:22 Valola Jurakkajärven ranta-asemakaavan laatiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.9.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAAN PÄIVITETTY

Lisätiedot

Tuulivoiman linnustovaikutukset ja vaikutusten vähentäminen. BirdLife Suomi ry

Tuulivoiman linnustovaikutukset ja vaikutusten vähentäminen. BirdLife Suomi ry Tuulivoiman linnustovaikutukset ja vaikutusten vähentäminen BirdLife Suomi ry Tuulivoimalat jauhavat linnut kuoliaiksi... Roottorit tekevät linnuista jauhelihaa... Ei lintusilppureita Siipyyhyn Ihmisen

Lisätiedot

Saarenkylä-Vieskanjärven tuulivoimapuiston osayleiskaava

Saarenkylä-Vieskanjärven tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ALAVIESKAN KUNTA Saarenkylä-Vieskanjärven tuulivoimapuiston osayleiskaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20159 Lausuntojen vastineet, 1 (7) Sisällysluettelo 1 Liikenteen

Lisätiedot

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus:

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: Kolpin asemakaavan muutos, korttelit 210-211 ja 221-229 sekä viheralue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 599407201606 2 Sisältö: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 KAAVAMUUTOKSEN KOHDE, TARKOITUS JA TAVOITTEET Mustikkakankaan teollisuusalue sijaitsee

Lisätiedot

SAUVIINMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

SAUVIINMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI SAUVIINMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus...

Lisätiedot

Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava

Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava Kaavaselostus ALUSTAVA LUONNOS Kaava-alueen sijainti Tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaavan suunnittelualue on koko kunta. Vaiheyleiskaavassa osoitetaan tuulivoima-alueet

Lisätiedot

Kuusiselän tuulivoimahanke, Rovaniemi

Kuusiselän tuulivoimahanke, Rovaniemi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIALFA OY Kuusiselän tuulivoimahanke, Rovaniemi Näkymäanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26900 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kuusiselän

Lisätiedot

LAUSUNTO 29.6.2015 1. Lestijärven kunta Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI. Viite: Lausuntopyyntö 11.5.2015

LAUSUNTO 29.6.2015 1. Lestijärven kunta Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI. Viite: Lausuntopyyntö 11.5.2015 LAUSUNTO 29.6.2015 1 Lestijärven kunta Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI Viite: Lausuntopyyntö 11.5.2015 Lestijärven tuulivoimapuiston Kosolankankaan (osa-alue 2) osayleiskaava Lestijärven kunta on pyytänyt

Lisätiedot

VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA

VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA Liite 2 VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA 28.1.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TIMO RYSÄ TAINA RIEKKINEN Mänttä-Vilppulan kaupunki, 1. kaupunginosan kortteli 118/osa,

Lisätiedot

Liite 7. Lakiakankaan tuulivoimayleiskaava, Karijoki. Lakiakankangas 1 tuulivoimakaava 1 (7)

Liite 7. Lakiakankaan tuulivoimayleiskaava, Karijoki. Lakiakankangas 1 tuulivoimakaava 1 (7) Lakiakankangas 1 Malinen Pertti Liite 7 1 (7) 16.2.2014 Lakiakankaan tuulivoimayleiskaava, Karijoki FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Yrittäjänkatu 13, PL 186, 65101 Vaasa Puh. 010 4090, fax 010 409 6999,

Lisätiedot

Lausunnot Kaakkois-Suomen ELY-keskus Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan pelastuslaitos Liikennevirasto 4. 5.

Lausunnot Kaakkois-Suomen ELY-keskus Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan pelastuslaitos Liikennevirasto 4. 5. Parikkalan kunta Koirniemen osayleiskaava 17.12.2014 Kaavaehdotus oli nähtävillä 26.6.2014 28.7.2014. Kaavaehdotuksesta saatiin 7 lausuntoa ja 1 muistutusta. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

TUULIVOIMAPUISTO Ketunperä

TUULIVOIMAPUISTO Ketunperä Page 1 of 7 Ketunperä_Valkeselvitys_YKJR 150531- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Ketunperä Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 31.5.2015

Lisätiedot

Louen tuulivoimapuisto

Louen tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIWATTI OY Louen tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 2 (11) Paulina.Kaivo-oja@fcg.fi Louen tuulivoimapuisto 1 Maisema ja havainnekuvat Havainnekuvat

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.09.2016 Ote rantaosayleiskaavasta, muutosalue rajattu punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. Sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

Nikkarinkaarto tuulivoimapuisto

Nikkarinkaarto tuulivoimapuisto SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA KAAVALUONNOS Nikkarinkaarto tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P12831 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY G128 x 10 x HH140m 1

Lisätiedot

Akm 230: Antinkankaan koulun asemakaavan muutos, ehdotus

Akm 230: Antinkankaan koulun asemakaavan muutos, ehdotus Akm 230: Antinkankaan koulun asemakaavan muutos, ehdotus Vastineet ehdotusvaiheen lausuntoihin ja muistutuksiin 8.3.2016 Antinkankaan koulun asemakaavan muutosehdotus on ollut MRL 65 :n ja MRA 27 :n mukaisesti

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) INKOON KUNTA BARÖSUNDIN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) Kaava-alue Kaava-alue käsittää Barösundin kyläkeskuksen ympäristöineen Orslandetin saaressa. Kaava-alue on rajattu

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 03.02.2015 CGr TBo Ketunperän tuulivoimapuiston välkeselvitys.

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 03.02.2015 CGr TBo Ketunperän tuulivoimapuiston välkeselvitys. Page 1 of 11 Ketunperä-Välkeselvitys- CG150203-1- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIPUISTO Ketunperä Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 03.02.2015 CGr

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 9 Portin_tuulipuisto_Valkeselvit ys- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Portti Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 28.09.2015 YKo

Lisätiedot

Liite 12 1 (6) Osallistumis- ja arviointisuunnitelman vastineraportti 2.2.2015

Liite 12 1 (6) Osallistumis- ja arviointisuunnitelman vastineraportti 2.2.2015 Liite 12 1 (6) Osallistumis- ja arviointisuunnitelman vastineraportti Loimaan kaupunki Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadut lausunnot ja mielipiteet

Lisätiedot

Paltusmäen tuulivoimapuiston alueella voimalat yhdistetään toisiinsa 20 kv maakaapelilla ja hankealueelle rakennetaan muuntoasema.

Paltusmäen tuulivoimapuiston alueella voimalat yhdistetään toisiinsa 20 kv maakaapelilla ja hankealueelle rakennetaan muuntoasema. PÄÄTÖS Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tapauskohtaisesta soveltamisesta Pvm.: 5.8.2013 Dnro: POPELY/20/07.04/2013 HANKE Pyhäjoen Paltusmäen tuulivoimahanke HANKKEESTA VASTAAVA Smart Windpower

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

Kiimassuo asemakaavaa ja Kiimassuon tuulivoima -asemakaavaa koskevasta hyväksymispäätöksestä tehdystä valituksesta annettava lausunto

Kiimassuo asemakaavaa ja Kiimassuon tuulivoima -asemakaavaa koskevasta hyväksymispäätöksestä tehdystä valituksesta annettava lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Kiimassuo asemakaavaa ja Kiimassuon tuulivoima -asemakaavaa koskevasta hyväksymispäätöksestä tehdystä valituksesta annettava lausunto Kaupunki esittää valituksen hylkäämistä

Lisätiedot

STUSNÄSIN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA

STUSNÄSIN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA STUSNÄSIN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 13.2.2012 päivitetty 24.4.2012 kaavan laatijana toimii Ramboll Finland Oy SISÄLLYSLUETTELO 1. SIJAINTI JA NYKYTILANNE...2 2. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Kattiharjun tuulivoimapuisto

Kattiharjun tuulivoimapuisto LIITE S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PROKON WIND ENERGY FINLAND OY Kattiharjun tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P214 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava

Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Laajaniemi 2:223 ja Leppäranta 2:195. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

Hevosselän tuulivoimahanke, Tervola

Hevosselän tuulivoimahanke, Tervola SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TUULIWATTI OY Hevosselän tuulivoimahanke, Tervola Valokuvasovitteet Vestas V136 x 6 x HH182m FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24253 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Valokuvasovitteet

Lisätiedot

Kytölän tuulivoimapuiston osayleiskaava

Kytölän tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ALAVIESKAN KUNTA Kytölän tuulivoimapuiston osayleiskaava Lausuntojen vastineet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21262 Lausuntojen vastineet 1 (8) Sisällysluettelo

Lisätiedot

VÄLIKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

VÄLIKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI VÄLIKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus...

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Perkiön tuulivoimahanke

Projektisuunnitelma Perkiön tuulivoimahanke n tuulivoimahanke Taustaa O2 on vuonna 1991 Ruotsissa perustettu tuulivoima-alan yritys, joka kehittää, rakentaa, rahoittaa, hallinnoi, omistaa sekä myy tuulivoimapuistoja. O2 on toteuttanut Ruotsissa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 OAS 1 (6) 15.10.2013 Kirkonkylän asemakaavan muutos TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KULAJOEN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

Olemme halukkaita tulemaan esittelemään tarkemmin hanketta se kä keskustelemaan hankkeesta kaavoitukseen liittyvissä asioissa.

Olemme halukkaita tulemaan esittelemään tarkemmin hanketta se kä keskustelemaan hankkeesta kaavoitukseen liittyvissä asioissa. Kunnanhallitus 138 07.11.2012 Kunnanvaltuusto 39 12.11.2012 Kunnanhallitus 9 21.01.2013 Kunnanhallitus 74 15.04.2013 Kunnanhallitus 156 04.11.2013 Kunnanhallitus 4 07.01.2014 Kunnanvaltuusto 4 13.01.2014

Lisätiedot

Naulakankaan tuulivoimapuisto

Naulakankaan tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIWATTI OY Naulakankaan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet V136 x 6 x HH182 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 27.6.2016 P26596 V136 x 6 x HH182

Lisätiedot

Kaavoittajan antama vastine kaavaehdotuksen nähtävilläoloaikana 21.10.2014 20.11.2014 esitettyihin lausuntoihin (8) ja muistutuksiin (6)

Kaavoittajan antama vastine kaavaehdotuksen nähtävilläoloaikana 21.10.2014 20.11.2014 esitettyihin lausuntoihin (8) ja muistutuksiin (6) PYHÄJOKI WSP Finland Oy Heikkiläntie 7 00210 Helsinki Silovuoren tuulivoimaosayleiskaava 8.12.2014 (Liite 1) Kaavoittajan antama vastine kaavaehdotuksen nähtävilläoloaikana 21.10.2014 20.11.2014 esitettyihin

Lisätiedot

HAAPAVEDEN HANKILANNEVAN TUULIVOIMAPUISTO

HAAPAVEDEN HANKILANNEVAN TUULIVOIMAPUISTO PUHURI OY HAAPAVEDEN HANKILANNEVAN TUULIVOIMAPUISTO Näkymäalueanalyysi ja havainnekuvat FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24972 Näkymäalueanalyysi ja havainnekuvat 1 (19) Vadbäck Hans Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Tuulivoimatuotantoalueen melu

Tuulivoimatuotantoalueen melu Tuulivoimatuotantoalueen melu John Öst Varsinais-Suomen ELY-keskus 20.3.2017 Tuulivoiman keskeiset vaikutukset Keskeisiä vaikutuksia ovat muun muassa vaikutukset maisemaan, linnustoon ja turvallisuuteen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.9.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.9.2014 3547 PEURANTIE asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä asiakirja on osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on kunnan esitys yhteistyöstä osallisille. Se määrittelee asemakaavan

Lisätiedot

LAUSUNNOT. KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi. 1. Lapin ELY-keskus

LAUSUNNOT. KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi. 1. Lapin ELY-keskus 1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi tekninen@kemijarvi.fi 9.10.2015 Liite 5 Ehdotusvaiheen nähtävilläoloaikana (28.8 28.9.2015) saatujen lausuntojen (3 kpl) ja mielipiteiden (5

Lisätiedot

115/ /2013. Khall Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus kirjoittaa :

115/ /2013. Khall Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus kirjoittaa : Kunnanhallitus 359 04.11.2013 Kunnanhallitus 38 27.01.2014 Kunnanhallitus 62 09.02.2015 Kunnanhallitus 215 25.05.2015 Kunnanhallitus 87 22.02.2016 Kunnanhallitus 261 06.06.2016 Polusjärven tuulivoimahanke

Lisätiedot

JOUKO PELTOSEN JA URPO UOTILAN SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / TUULIVOIMALAT 2 KPL

JOUKO PELTOSEN JA URPO UOTILAN SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / TUULIVOIMALAT 2 KPL Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta 123 26.08.2014 JOUKO PELTOSEN JA URPO UOTILAN SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / TUULIVOIMALAT 2 KPL 149/63.631/2014 PJSYMPLK 123 HANKE Kyseessä on kahden tuulivoimalan

Lisätiedot

ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA.

ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA. Joroisten kunta 1(6) JOROISTEN KUNTA GOLF-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Suodenniemen Kortekallion tuulivoimahanke

Suodenniemen Kortekallion tuulivoimahanke S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SASTAMALA Suodenniemen Kortekallion tuulivoimahanke Valokuvasovitteet Nordex N131 x 3 x HH144m FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Suodenniemen Kortekallion tuulivoimahanke

Lisätiedot