PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLE EISKAAVA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLE EISKAAVA"

Transkriptio

1 PYHÄJOEN KUNTA PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLE EISKAAVA Vastineet ehdotusvaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiin SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

2 PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 1 (20) SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Vastineet ehdotusvaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiin Janne Tolppanen/ Kai Tolonen/ Ville Suorsa Sisällysluettelo 1 Lausunnot Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ( ) Pohjois-Pohjanmaan museo ( ) Puolustusvoimat ( ) Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ( ) Digita Oy ( ) Fingrid Oyj ( ) Pohjois-Suomen aluehallintovirasto AVI ( ) Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaa ( ) Mielipiteet Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ry ( ) Matti Kortesuo, Erkki Kortesuo ja Kalervo Kangasjärvelä Suomen Metsästäjäliiton Oulun piiri ( ) Yppärin kyläyhdistys ( ) Jatkotoimet... 19

3 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 1 (19) PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Pyhäjoen Paltusmäen tuulivoimapuiston osayleiskaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä osayleiskaavaehdotus selostuksineen ja selvityksineen on ollut Pyhäjoen kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti julkisesti nähtävillä valmisteluvaiheen kuulemista varten aikavälillä Pyhäjoen kunnanvirastolla ja Pyhäjoen kunnan internet-sivuilla osoitteessa Nähtävilläolosta on kuulutettu sanomalehti Pyhäjoen sanomissa ja kunnan ilmoitustaululla. Osayleiskaavaehdotuksesta pyydettiin lausunnot seuraavilta tahoilta: Pohjois- Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Pohjois-Pohjanmaan maakuntamuseo, Museovirasto, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (AVI), TraFi, Finavia Oyj, Puolustusvoimat, Liikennevirasto, Viestintävirasto, Jokilaaksojen pelastuslaitos, Fingrid Oyj, Digita Oy Elenia Verkko Oy, Fortum Oyj, TuuliWatti Oy, Pyhäjokisuun Vesi Oy, Vestia Oy, Pyhäjokialueen luonnonsuojeluyhdistys, Pohjois- Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri, Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys, Keski-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys, Yppärin kyläyhdistys, Yppärin erämiehet, Metsänhoitoyhdistys Pyhäjokilaakso, Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaa, ProAgria Oulu, Yppärin kyläyhdistys, MTK Pyhäjoki ja Kalajoen kaupunki. Osayleiskaavaehdotuksesta saatiin kahdeksan lausuntoa ja neljä muistutusta. 1 LAUSUNNOT 1.1 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ( ) Kaavaluonnos on ollut nähtävillä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) ympäristö- ja luonnonvarat vastuualueella eri yksiköissä ja siitä on annettu seuraavaa palautetta: Alueidenkäyttöyksikkö Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausunnon Paltusmäen tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksesta Kaavasta on järjestetty työneuvottelu Kaavaehdotus mahdollistaa viiden tuulivoimalan rakentamisen. Luonnoksessa esitetyistä voimaloista nro 6 ja nro 8 luopuminen vähentää haitallisia maisemavaikutuksia Rajaniemen kylään ja Viirteen rakennusryhmään. Voimaloille varatut alueet ja uudet tie- ja kaapelilinjaukset on suunniteltu siten, että ne eivät sijoitu luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeille alueille. Kaavamääräyksiä on tarkennettu EL Y-keskuksen luonnoksesta antaman lausunnon mukaisesti. Kaavoittajan antamassa vastineessa ELY-keskuksen lausuntoon todetaan, että ilmajohdoista on luovuttu ja alue tullaan liittämään valtakunnan verkkoon maakaapelein. Tästä syystä osayleiskaavan voimajohtojen varoaluetta koskevan määräyksen tarpeellisuutta tulee vielä arvioida.

4 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 2 (19) Luonnonsuojeluyksikkö Paltusmäen tuulivoimahankkeen voimalamäärä on tippunut luonnosvaiheen kahdeksasta voimalasta ehdotusvaiheessa viiteen voimalaan. Myös ilmajohdoista on luovuttu ja alueen liittäminen valtakunnan verkkoon toteutetaan maakaapelein. Natura-arvioinnista ELY-keskus on antanut erillisen lausuntonsa. Yhteisvaikutuksia lähialueen muiden tuulivoimahankkeiden kanssa ei ole arvioitu, vaikka EL Y-keskus sitä edellytti kaavaluonnosvalheen lausunnossaan. Yhteisvaikutuksia muiden tuulivoimahankkeiden kanssa tulee arvioida ainakin linnusto- ja maisemavaikutusten osalta. Ympäristönsuojeluyksikkö Asuinrakennusten ja loma-asuntojen sekä matalataajuisen melun laskentakohteiden sijainti tulee esittää melumallinnuskartoilla. Kaavamääräyksistä poistetaan kohta: Voimajohtojen varo-alueella on sallittu alueeseen rajoittuvien sähkö- ja voimajohtolinjojen liittyvät uusimis-, huolto- ja kunnossapitotehtävät, kuten johtoalueen puuston käsittely sekä edellä mainittuihin toimenpiteisiin liittyvä välttämätön moottoriajoneuvolla liikkuminen. Yhteisvaikutusten arvioinnin velvollisuus tuulivoimahankkeissa määräytyy ajoituksen mukaan: myöhemmin vireille tulleen lähialueelle sijoittuvan hankkeen yhteydessä tulee arvioida yhteisvaikutukset kaikkien aiempien hankkeiden kanssa. Yhteisvaikutuksien arviointi lisätään niiden lähialueen hankkeiden osalta, jotka ovat tulleet vireille ennen Paltusmäen tuulivoimapuistoa. Asuinrakennusten ja loma-asuntojen sekä matalataajuisen melun laskentakohteiden sijainnit lisätään melumallinnuskartoille. 1.2 Pohjois-Pohjanmaan museo ( ) Pyhäjoen kunta on pyytänyt Pohjois-Pohjanmaan museolta lausuntoa Paltusmäen tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksesta. Pohjois-Pohjanmaan museo lausuu asiasta sekä rakennetun että arkeologisen kulttuuriperinnön osalta. Smart Windpower Oy on suunnittelemassa Pyhäjoen Paltusmäen alueelle 5 tuulivoimalayksikön rakentamista. Tuulivoimalaitosten yksikkötehot olisivat 2,5-3 MW. Tuulivoimaloiden napakorkeus olisi 120 metriä, roottorien halkaisija 115 metriä ja kokonaiskorkeus 177,5 metriä. Pyhäjoen Paltusmäen tuulivoimapuiston lähivaikutusalueella sijaitsee kulttuurihistoriallisilta arvoiltaan valtakunnallisesti merkittävä Rajaniemen kylä (RKY 2009; Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut ympäristöt). Osayleiskaavan selostuksen sivuilla 14 ja 15 Rajaniemen kylä on virheellisesti mainittu maakunnallisesti merkittäväksi kohteeksi. Muualla selostuksessa kohteen arvotus on esitetty oikein. Lisaksi noin 3-5 kilometrin etäisyydellä suunnittelualueesta sijaitsevat seu-

5 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 3 (19) raavat valtakunnallisesti merkittävät RKY 2009 kohteet: Pohjanmaan rantatie, Etelänkylän museosilta ja Pyhäjoen kalarannat (Jokipuojin kalaranta, Kaukon kalalanssi ja Parhalahden kalaranta). Paltusmäen tuulivoimapuistohankkeen lähivaikutusalueella sijaitsee myös maakunnallisesti merkittävä Viirteen kylä eli puhto. Paltusmäen tuulivoimapuiston vaikutuksia kulttuuriympäristöön on arvioitu karttojen, ilmakuvien, valokuvien ja kaavoitusta varten laadittujen näkemäalueanalyysien ja valokuvasovitteiden avulla. Tuulivoimaloiden määrää on osayleiskaavaluonnosvaiheen jälkeen vähennetty kahdeksasta viiteen voimalaan muun muassa maisemallisten haittavaikutusten vähentämiseksi. Lisaksi tuulivoimaloita on siirretty etäämmälle kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaista puhdoista, mikä on vähentänyt haitallisia vaikutuksia entisestään. Näin ollen Paltusmäen tuulivoimaloiden visuaaliset vaikutukset Rajaniemen ja Viirteen kyläpuhdoille jäävät varsin vähäisiksi. Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta luonnosvaiheessa Museoviraston antaman lausunnon ( ) mukaisesti on kaavaehdotuksen liitteeksi liitetty syksyllä 2013 tehdyn arkeologisen inventoinnin raportti (Keski-Pohjanmaan Arkeologiapalvelu). Vuonna 2013 inventoidut alueet on esitetty raportissa sivulla 7. Vaikka osa ehdotuksessa esitetyistä voimalapaikoista ja teistä sijaitsee alueilla, joita ei ole maastossa tarkastettu, voidaan inventointia pitää riittävänä. Kun alueelta ei ole tietoja ennestään tunnetuista kiinteistä muinaisjäännöksistä tai esinelöydöistä ja kun uusia kohteita ei löydetty inventoinnin yhteydessä, on muinaisjäännösten esiintyminen inventoinnin ulkopuolelle jääneillä muuttuvan maankäytön kohdilla hyvin epätodennäköistä. Nain etenkin, kun ne karttatarkastelussa sijoittuvat maastonkohdille, jotka eivät ole mitenkään otollisia muinaisjäännöksiä ajatellen. Kaavaselostuksessa alueen muinaisjäännöstilanne esitellään asianmukaisesti sivulla 30 mainitsemalla, että alueen inventoinnissa ei muinaisjäännöksiä löydetty ja luettelemalla lähimmät tunnetut kohteet. Pohjois-Pohjanmaan museolla ei ole huomautettavaa Pyhäjoen Paltusmäen tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksesta rakennetun kulttuuriympäristön eikä arkeologisen kulttuuriperinnön osalta. Pohjois-Pohjanmaan museolla ei ole huomautettavaa Pyhäjoen Paltusmäen tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksesta rakennetun kulttuuriympäristön eikä arkeologisen kulttuuriperinnön osalta, joten lausunto ei edellytä kaavoittajan vastinetta. 1.3 Puolustusvoimat ( ) Pyhäjoen kunta on 2. viiteasiakirjalla pyytänyt lausuntoa Paltusmäen tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksesta. Paltusmäen tuulivoimapuistoalue sijoittuu osittain Perämeren kompensaatioalueeseen.

6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 4 (19) Pääesikunta on 1. viiteasiakirjalla antanut lausunnon hankkeen hyväksyttävyydestä puolustusvoimien kannalta. Lausuntoa (1. viite) annettaessa alueelle suunniteltiin rakennettavaksi 8 kappaletta tuulivoimaloita, joiden kokonaiskorkeus oli 21 O metriä. Lausunnon mukaan Puolustusvoimat ei vastusta Perämeren kompensaatioalueen ulkopuolisten suunnitelman mukaisten tuulivoimaloiden rakentamista Pyhäjoen Paltusmäen alueelle. Puolustusvoimien toimintaan vaikuttavien vaikutuksien osalta Pääesikunnan logistiikkaosasto muistuttaa, että mikäli toteutettavien tuulivoimaloiden koko (suurempi), määrä (enemmän) tai sijoittelu poikkeaa niistä tiedoista, joilla Puolustusvoimat (Pääesikunnan operatiivinen osasto) on antanut lausunnon hankkeen hyväksyttävyydestä, tulee hankkeelle saada Pääesikunnalta uusi lausunto. Pääesikunnan logistiikkaosastolla ei ole muuta huomautettavaa lausuttavana olevasta Paltusmäen tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksesta. Pääesikunnan logistiikkaosasto pyytää jatkossa huomioimaan, että Puolustusvoimien logistiikkalaitos vastaa alkaen alueidenkäytön suunnitteluun liittyvistä lausunnoista ja viranomaisneuvotteluihin osallistumisesta. Logistiikkalaitos ilmoittaa asiasta tarkemmin (mm. yhteystiedot) erikseen lähettämällään kirjeellä. Pääesikunnan logistiikkaosastolla ei ole huomautettavaa lausuttavana olevasta Paltusmäen tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksesta, joten lausunto ei vaadi kaavoittajan vastinetta. 1.4 Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ( ) Liikenteen turvallisuusvirastolla ei ole huomautettavaa kaavaehdotuksesta. Pyydämme kuitenkin huomioimaan ilmailulain muutoksen. Uusi ilmailulaki on 864/2014 ja sen lentoesteitä koskeva pykälä on 158. Suunnitelmissa otetaan huomioon uusi ilmailulaki 864/2014 ja sen lentoesteitä koskeva pykälä Digita Oy ( ) Paltusmäen Tuulivoima Oy suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista Pyhäjoen Paltusmäen alueelle. Yhtiö on tähän liittyen pyytänyt Digita Networks Oy:ltä (jäljempänä Digita) lausuntoa suunnitellun tuulipuiston arvioiduista vaikutuksista Digitan maanpäällisten tv-lähetysten näkyvyyteen.

7 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 5 (19) Jäljempänä olevaan kuvaan 1 on merkitty mustilla kolmioilla tuulivoimalat, sinisillä neliöillä alueella asuva väestö ja harmailla neliöillä vapaa-ajan asunnot. Punaiset nuolet osoittavat lähetyssuunnan lähetysasemalta. Potentiaalinen häiriöalue on merkitty punaisella raidoituksella. Suunniteltujen tuulivoimaloiden ympäristössä antenni-tv-vastaanotto tapahtuu Haapaveden lähetysasemalta (n. 60 km asemalta puistoon). Eniten ongelmia on ennustettavissa alueelle jossa antenni-tv-vastaanotto tapahtuu suoraan suunnitellun tuulivoimapuiston läpi. Talla alueella tuulivoimapuiston takana, on noin 10 vakituista asukasta ja 52 vapaa-ajan asuntoa. Pyydettynä lausuntona Digita toteaa, että on erittäin todennäköistä, että Paltusmäkeen suunnitellut tuulivoimalat tulevat aiheuttamaan häiriöitä tv-signaaliin. Tuulivoimalat eivät häiritse Digitan tiedonsiirtoyhteyksiä (linkkejä). Digita suhtautuu myönteisesti tuulivoiman käyttöön energianlähteenä. Jo toteutetut tuulivoimalat ovat kuitenkin osoittaneet, että tv-lähetysasemien jälkeen rakennetut tuulivoimalapuistot voivat aiheuttaa olennaisia ongelmia tvvastaanottoon. Siksi mahdollisten häiriöiden korjaamiseen kannattaa varautua jo puiston suunnitteluvaiheessa. Tuulivoimaloiden rakentamista aiheutuvat häiriöt pystytään korjaamaan joko kiinteistökohtaisella antennikunnostuksella tai ns. täytelähettimellä. Lisätietoja asiassa antaa tekninen palvelupäällikkö Kari Meriläinen, puh ,

8 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 6 (19) Paltusmäen tuulivoimapuiston ympäristössä on suoritettu Smart Windpower Oy:n toimeksiannosta tv-signaalimittaukset. Ant.sign.mittari oli PROMAX HD RANGER Lite Mittauksissa käytetty Hirsma/Laatuantennin LA014E21-63, (Yagi tyyp. 12,5 db vahv.) Antenni sijoitettu teleskooppi mittausmastoon 9,0m korkeudelle Mittauspaikat valittu esteettömiltä paikoilta (rakennusten vaikutus minimoitu). Säätila: Matalapaine, pakkaskeli -6 c - -4 c, ajoittain sakeitakin lumikuuroja. Alueella ei käytännössä ole muita tv-lähetysten vastaanottosuuntia kuin Haapavesi. Ainoastaan Ulkoharmissa oli Raahen lähettimen signaali mitattavissa, josta on myös pisin matka Haapaveden lähettimelle. Lumiolosuhteet eivät sallineet liikkua muilla huvila-alueilla. Kaikissa mittauspisteissä Haapaveden signaalit oli alueelle tyypillisiä ja hyvälaatuisia. Mittauksissa ei ole vaihdettu antennin paikkaa kun suuntausta muutettu lähettimeltä toiselle, eikä mittauspistettä mittapaikalla etsitty parhaan mahdollisen signaalin saamiseksi. Etäisyydet lähetysasemille otettu Digitan karttapalvelusta. Mittauspaikka / osoite tietoihin merkitty paikka ETRS- TM35FIN koordinaateilla.

9 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 7 (19) Tuulivoimaloiden rakentamisen jälkeen suoritetaan Smart Windpower Oy:n toimeksiannosta uudet mittaukset. Mikäli silloin häiriöitä esiintyy ja mittaukset poikkeavat nyt tehdyistä, ratkaisee hanketoimija yhdessä verkon ylläpitäjän kanssa häiriöongelman (täydennyslähetin tms. ratkaisu). 1.6 Fingrid Oyj ( ) Kiitos lausuntopyynnöstänne. Fingridillä ei ole huomautettavaa osayleiskaavan ehdotuksesta. Tätä kaavoitusasiaa Fingrid Oyj:ssä hoitaa Mika Penttilä, puh Pyydämme lähettämään meille tietoa kaavan etenemisestä. Yleis- ja asemayleiskaavat, joissa on Fingrid Oyj:n voimajohtoja tai muita toimintoja, pyydämme lähettämään lausunnolle mieluiten sähköisenä osoitteeseen tai kirjallisena osoitteella Fingrid Oyj, Maankäyttö ja ympäristö, PL 530, HELSINKI. Fingridillä ei ole huomautettavaa lausuttavana olevasta Paltusmäen tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksesta, joten lausunto ei vaadi kaavoittajan vastinetta. 1.7 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto AVI ( ) Pyhäjoen kunta pyytää Pohjois-Suomen aluehallintoviraston Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueelta lausuntoa Pyhäjoen Paltusmäen tuulivoimapuiston osayleiskaavan ehdotuksesta. Hankkeessa Smart Windpower Oy suunnittelee Pyhäjoen Paltusmäen alueelle yhteensä viiden tuulivoimalan rakentamista. Tuulivoimaloiden yksikköteho olisi 2 5 MW, jolloin tuulivoimapuiston kokonaisteho olisi

10 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 8 (19) yhteensä MW. Kaavaselostuksessa ei ole esitetty selkeästi tuulivoimaloiden kokonaiskorkeutta. Alueen sähkönsiirto toteutettaisiin maakaapeleilla. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue toteaa, että tuulivoimahankkeissa tulee kiinnittää erityistä huomiota ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuviin vaikutuksiin. Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset liittyvät muun muassa tuulivoimaloista syntyvään meluun ja välkkeeseen. Osayleiskaavaehdotuksen selostuksen mukaan lähimmät asuinrakennukset sijaitsisivat noin 1,1 kilometrin etäisyydellä ja lähin lomarakennus noin 2,4 kilometrin etäisyydellä lähimmästä voimalasta. Kaavaselostuksen mukaan niin melu- kuin varjostusmallinnuksen lähtötietoina on käytetty voimalatyyppiä, jonka napakorkeus on 120 metriä ja roottorin halkaisija 117 metriä. Mallinnuksessa käytetyn voimalan kokonaiskorkeus on näin ollen noin 178,5 metriä. Kaavassa todetaan kuitenkin, että yksittäisen tuulivoimalan enimmäiskorkeus saa olla kaava-alueella enintään 210 metriä, eli yli 30 metriä korkeampi kuin melumallinnuksessa käytetty voimalatyyppi. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueen näkemyksen mukaan vaikutusten arvioinnissa tulee huomioida hankkeen suurin mahdollinen vaikutus. Näin ollen Paltusmäen kaava-alueelle ei saisi rakentaa melu- ja varjostusmallinnuksessa käytettyä voimalatyyppiä korkeampia (178,5 metriä) voimaloita. Jotta alueelle voitaisiin kaavoittaa 210 metriä korkeita tuulivoimaloita, pitäisi ensin selvittää niin korkeiden tuulivoimaloiden melu- ja varjostusvaikutukset. Vastuualueen näkemyksen mukaan Pyhäjoen Parhalahden tuulipuiston osayleiskaavaehdotuksessa on muuten tunnistettu hankkeen merkittävimmät ihmisten terveyteen kohdistuvat vaikutukset. Osayleiskaavoituksessa on kiinnitetty huomiota ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuviin vaikutuksiin. Asumiseen käytettävillä alueilla ylin sallittu ulkomelutason ohjearvo yöaikainen 40 db raja ei mallinnusten mukaan ylittynyt missään kohteista. Loma-asunnoilla ylin taustaäänenvoimakkuuden ohjearvojen mukainen äänitason raja yöllä 35 db ei ylity missään osayleiskaavan vaikutusalueella. Myöskään tuulivoimapuiston aiheuttama matalataajuinen melu ei merkittävissä määrin ulotu lähimpiin häiriintyviin kohteisiin. Varjostusvaikutusten osalta kaikilla lähialueen asuinrakennuksilla ja loma-asunnoilla varjostus jää alle kahdeksan h/vuosi. Melu- ja varjostusmallinnukset sekä näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet on tehty todennäköisimmin valittavan voimalatyypin mukaan. Jos hanketoimija päätyy korkeampiin voimaloihin, tulee hanketoimijan ennen rakennusluvan myöntämistä esittää uudet melu- ja varjostusmallinnukset, jotka on tehty valitulla voimalatyypillä.

11 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 9 (19) 1.8 Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaa ( ) Suomen metsäkeskuksen Julkisten palvelujen Pohjois-Pohjanmaan alueyksikkö saattaa tiedoksi, että kaavaehdotusmerkintöjen mukaan 3-tuulivoimala sijaitsee metsälain 10 :n tarkoittamaksi erityisen tärkeäksi elinympäristöksi määritellyn kitumaan kallion läheisyydessä. Sama koskee 4-tuulivoimalaa. Metsäkeskus esittää, että mainittujen elinympäristöjen ominaispiirteet pyritään mahdollisuuksien mukaan säilyttämään. Muuta huomauttamista metsäkeskuksella ei kaavaehdotuksesta ole. Lisätietoja saa allekirjoittaneelta (puh tai ). Metsälain 10 :n tarkoittamat erityisen tärkeät elinympäristöt on tunnistettu suunnittelualueelta ja otettu huomioon osayleiskaavassa. Kyseessä oleville alueille ei ole sijoitettu tuulivoimaloita (tv-alueita), teitä eikä muitakaan tuulivoimapuiston rakenteita. 2 MIELIPITEET 2.1 Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ry ( ) Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ry (PPLY) on pahoillaan siitä, että Pyhäjoen kunta on päätynyt jatkamaan Paltusmäen kaavoitusprosessia. Kuten PPLY esitti lausunnossaan tuulivoimaosayleiskaavaluonnoksesta joulukuussa 2013, hanke sijoittuu keskelle yhtä maamme tärkeimmistä lintujen päämuuttoreiteistä. Lisaksi voimalat tulisivat lintujen ruokailupeltojen ja niiden levähdysalueena käyttämän merenrannikon väliin. Sijainnistaan johtuen esitetty hanke on toteuttamiskelvoton. Länsirannikkoa seuraava suurten lintujen muuttoreitti on kapeimmillaan Pyhäjoen kohdalla. Suhteessa muuttolintuihin tuulivoimatuotantoa ei voisi suunnitella juuri Paltusmäkeä huonommalle paikalle. Ristiriita luontoarvojen ja tuulivoiman välillä on turha. Pyhäjoen kunnan alueella on käynnissä useita tuulivoimahankkeita, jotka eivät aiheuta merkittävää uhkaa muuttolinnuille. Mikäli Smart Windpower Oy todellakin haluaa tuottaa "eettistä tuulivoimaenergiaa", kuten he ovat Pyhäjoen kunnanhallitukselle esittäneet, siirtävät he suunnitelmansa vähintään kaksi kilometriä sisämaahan, jolloin vaikutukset muuttolinnustoon putoavat murto-osaan nykyisestä. Se, että kaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen tuulivoimaloiden määrää on vähennetty kahdeksasta viiteen, ei valitettavasti ale tässä tapauksessa riittävä muutos. Päämuuttoreitin keskelle ei tule rakentaa yhtään voimalaa. Kaavoittajan kannattaa kohdentaa voimavaransa toteuttamiskelpoisiin hankkeisiin.

12 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 10 (19) Erillisselvitykset ja kaavaselostus Kuten jo edellisessä lausunnossamme toteisimme, tehdyt linnustoselvitykset ovat riittävät hankkeen toteuttamiskelpoisuuden arvioimiseksi. Vuoden 2014 aikana selvityksiä on vielä täydennetty Natura-arvioinnilla, joka on hyvin ja perusteellisesti tehty. Sen sijaan kaavaselostuksessa on lukuisia kohtia, jotka asettavat sen uskottavuuden kyseenalaiseksi. Alaluvussa "Vaikutukset eläimistöön" väitetään muun muassa: "Tuulivoimapuisto muuttaa suurelta osin erämaisen alueen elinympäristöjä ja luonnetta ihmistoiminnan alaiseksi alueeksi, joka aiheuttaa jossain määrin häiriötä ja saattaa myös karkottaa arimpia suurpetoja alueelta. [...] Suurpetoja tulee todennäköisesti esiintymään alueella myös tulevaisuudessa, kun niiden ravinnoksi sopivaa eläimistöä kuten hirviä ja metsäpeuraa esiintyy alueella jatkossakin." (s. 71) Paltusmäen alue ei ole erämainen eikä siellä esiinny metsäpeuraa. Herää kysymys koskevatko nämä väitteet todellakin kaavoituksen kohteena olevaa aluetta? Kaavan toteuttamiskelpoisuus Seuraavat kaavaselostuksen väittämät pitävät täysin paikkansa: "Hankkeen sijoittumisesta johtuen riittävän tasokkaat ympäristöselvitykset ovat tarpeen. Yhteisvaikutusten arvioinnin lisäksi linnustovaikutusten selvittäminen korostuu kaava-alueen sijoittuessa päämuuttoreitille. Kaava-alueen läheisyyteen sijoittuu myös tärkeitä muutonaikaisia levähdysalueita." (s. 12) "Paltusmäen tuulivoimahanke sijoittuu keskelle lintujen merkittävää muuttoreittiä... " (s. 21) "Pohjois-Pohjanmaan rannikkoalueen kautta muuttaa keväisin noin metsähanhea, joista noin 80 % muuttaa rannikkoalueelle rajattua muuttoreittiä pitkin. Paltusmäen kaava-alue sijoittuu keskelle tätä merkittävää metsähanhen muuttoreittiä." (s. 22) Yllä esitetyt seikat ovat tärkeitä eikä niitä tule väheksyä kaavoituksesta päätettäessä. Kaavaselostuksessa sivulla 23 on esitetty kuva metsähanhen kevätmuuttoreitti Pohjois-Pohjanmaan rannikolla. Kuva on erittäin hyvä ja siinä oranssilla esitetty metsähanhen ja samalla myös useimpien muiden lintujen käyttämä päämuuttoreitti tulisi jättää kokonaan tuulivoimarakentamisen ulkopuolelle. Nämä oikein esitetyt lähtökohdat huomioiden jälkeen kaavaselostuksen alaluku "Vaikutukset muuttolinnustoon" on erityisen puutteellinen. Tosiasiassa hankkeen vaikutuksia muuttolinnustoon ei ole arvioitu kuin joutsenen osalta (Naturaarviointi). Vaikutukset esimerkiksi juuri metsähanheen ovat arvioimatta. Tällaista puutetta ei voi hyväksyä. Arvioimatta ovat myös metsähanhen päämuuttoreitille tai sen välittömään läheisyyteen sijoittuvien tuulivoimapuistojen yhteisvaikutukset.

13 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 11 (19) Kuten ainoassa kunnollisessa tätä seutua koskevassa yhteisvaikutusten arvioinnissa (FCG & Pöyry 2012) todetaan, toteutuessaan päämuuttoreitille suunnitellut tuulivoimapuistot aiheuttaisivat pelkästään törmäyskuolleisuutena 10 vuoden aikana yhteensä 3,5 % vähenemisen metsähanhikantaan. Mallissa on oletettu, että 95 % hanhista väistää voimalat. Tämä tarkoittaa, että pääosa hanhista siirtyisi sivuun käyttämältään suorimmalta lentoreitiltä, mikä taas lisää energiankulutusta ja saattaa johdattaa hanhet pois niiden aiemmin käyttämiltä parhailta ruokailupaikoilta. Kokonaisvaikutus siis heikentää hanhien kuntoa kriittiseen aikaan keväällä ennen niiden pesintää ja voi siten heikentää pesintämenestystä. Metsähanhen populaatio on pienentynyt jo pitkään. Lajin metsästys kiellettiin kokonaan ensimmäisen kerran vuonna 2014 hanhien kuolleisuuden pienentämiseksi. Tässä tilanteessa ei tule toteuttaa mitään hankkeita, jotka lisäisivät hanhien kuolleisuutta tai mahdollisesti heikentäisivät niiden pesintämenestystä, ja näin haittaisivat ponnisteluja metsähanhen suojelemiseksi. On tärkeää ymmärtää Paltusmäelle suunniteltujen voimaloiden konteksti metsähanhen osalta. Yksittäin arvioituna mikään puisto ei aiheuta merkittävää riskiä metsähanhikannalle, mutta yhdessä lajia uhkaavien muiden tekijöiden kanssa (pesimäympäristöjen muutokset, metsästys jne.) useiden tuulivoimapuistojen rakentaminen lajin muuttokäytäville on merkittävä uhka lajille. Yhtä voimalayksikköä kohti arvioitu törmäysriski ja häiriövaikutus ovat Paltusmäellä alueen sijainnista johtuen poikkeuksellisen suuria. Johtopaatos Tuulivoimaloiden kaavoittaminen tunnetulle isojen lintujen muuttoreitille on ohjeiden ja maankäyttö- ja rakennuslain hengen vastaista. Perustuslain mukaan vastuu luonnon monimuotoisuudesta kuuluu kaikille, myös Pyhäjoen kunnan kaavoittajille ja päättäjille. Tehdyt selvitykset antavat riittävät eväät oikean päätöksen tekemiseen. Pyhäjoen Paltusmäen tuulivoimapuiston osayleiskaava on linnustovaikutusten takia täysin toteuttamiskelvoton. Kaavoitus tulee keskeyttää. Jatkossa tuulivoimaloiden sijaintipaikat tulee miettiä tarkemmin jo ennen kaavaprosessien käynnistämistä turhan työn välttämiseksi. Paltusmäen tuulivoimaosayleiskaavan luonnosvaiheen jälkeen alueen linnustoon kohdistuvia vaikutuksia on pyritty vähentämään. Tuulivoimaloiden lukumäärä on vähentynyt luonnosvaiheen kahdeksasta voimalasta ehdotusvaiheen viiteen voimalaan. Voimala-aluetta on myös tiivistetty ehdotusvaiheeseen. Ilmajohdoista on luovuttu, ja alueen liittäminen valtakunnan verkkoon toteutetaan maakaapelein. Näillä keinoilla on vähennetty tuulivoimapuiston vaikutuksia alueen linnustoon, erityisesti muuttolinnustoon kohdistuvia vaikutuksia. Lisäksi hankevastaava on sitoutunut tuulivoimapuiston ensimmäisinä toimintavuosina seuraamaan hankkeen linnustovaikutuksia.

14 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 12 (19) Paltusmäen tuulivoimapuisto sijoittuu lausunnon mukaisesti metsähanhen valtakunnallisesti tärkeälle muuttoreitille, ja Pohjois-Pohjanmaalla määritellylle Kalajoen Pyhäjoen rannikon lintumuuton ns. pullonkaula-alueelle. Samalle muuttoreitille sijoittuu useita olemassa olevia tuulivoimahankkeita koko metsähanhen muuttoreitin matkalla Satakunnasta Pohjois-Pohjanmaalle. Määritellylle pullonkaulaalueelle sijoittuu rakenteilla olevista tuulivoimahankkeista Kalajoen Jokelan ja Tohkojan sekä Pyhäjoen Mäkikankaan tuulivoimapuistot. Välittömästi pullonkaulaalueen reunalle sijoittuu rakenteilla oleva Kalajoen Mustilankankaan tuulivoimapuisto. Pohjanlahden rannikkoa muuttava taigametsähanhi on taantunut viime vuosikymmeninä, ja Suomessa laji on luokiteltu silmälläpidettäväksi (NT). Itämeren alueella (HELCOM) talvehtiva taigametsähanhikanta, joka muuttaa valtaosin Pohjanlahden rannikkoa pitkin, on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi (EN). Alueelle suunnitellut tuulivoimapuistot tulevat vaikuttamaan alueen kautta muuttavaan metsähanhipopulaatioon, ja voivat jossain määrin heikentää metsähanhikantaa muiden populaatioon vaikuttavien tekijöiden lisäksi. Täytyy kuitenkin huomata, että hanhien on muualla maailmassa todettu väistävän voimakkaasti tuulivoimaloita ja kiertävän tuulivoimapuistoja (väistön todennäköisyys jopa 98 99%). Näin ollen on oletettavaa, että metsähanhen kohdalla tuulivoimaloiden vaikutukset kohdistuvat enemmässä määrin muutokseen lintujen muuttoreiteissä ja levähdyspaikoissa kuin suoraan populaation kuolleisuuteen. Useiden tuulivoimapuistojen kiertäminen muuttaa lintujen vakiintuneita muuttoreittejä ja lepäilyalueita sekä lisää lintujen energiankulutusta niiden muuttomatkalla. Suomessa Pohjanlahden rannikkoa seuraavan muuttoreitin osalta ei ole kuitenkaan vielä tehty selvitystä, jossa todettaisiin metsähanhien kiertävän tuulivoimapuistoja, joten asiasta ei ole täyttä varmuutta Suomen olosuhteissa. Paltusmäen tuulivoimapuisto sijoittuu myös useiden muiden Pohjanlahden rannikkoa seuraavien ja mantereen yllä muuttavien lintujen tärkeälle muuttoreitille sekä maakunnallisesti tärkeiden levähdysalueiden (mm. Yppärin lahdet, Yppärin pellot) väliselle alueelle, jossa lintujen liikehdintä on keskimäärin suurempaa kuin muilla maa-alueilla ja kauempana sisämaassa. On selvää, että Paltusmäen tuulivoimapuistolla tulee olemaan vaikutuksia alueella muutto- ja pesimäaikana liikkuviin lintuihin, mutta on myös todennäköistä, että yksin Paltusmäen tuulivoimahankkeen kohdalla linnustoon kohdistuvat vaikutukset eivät kohoa merkittäviksi. Useiden samalle muuttoreitille sijoittuvien tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutukset alueen kautta muuttavaan linnustoon voivat kohota vähintään kohtalaiseksi. 2.2 Matti Kortesuo, Erkki Kortesuo ja Kalervo Kangasjärvelä Aluksi Olemme tutustuneet Paltusmäen tuulipuiston kaavaehdotukseen. Kaavaehdotuksessa olevista puutteista ja virheistä johtuen emme voi hyväksyä hanketta eikä sitä tule toteuttaa. Alla tuomme esille virheellisiä ja puutteellisia asioita kaavaehdotuksesta tai asioita joita kaavaehdotuksessa sievistellään.

15 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 13 (19) Kiinteistöjen arvo Kaavaehdotuksessa ei tuoda millään lailla esille kiinteistöille aiheutuvia arvojen alenemista, vaikka aiemmin tehtyjen tuulivoimapuistojen ympäristössä on selkeästi nähtävillä tällaista. Kuitenkin kaavaehdotusalueen läheisyydessä 2 kilometrin etäisyydellä sijaitsee parikymmentä taloa. Lisäksi kunnalla on valmiiksi kaavoitettuja tontteja Viirteen kylässä ja kylään ollaan rakentamassa kevyenliikenteen väylää. Voisi olettaa, että rakentamalla kevyenliikenteen väylän kunnalla on tarkoituksena lisätä asutusta alueelle. Rakentamalla näin lähelle tuulivoimapuisto estetään kylän mahdollinen laajentuminen. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa todetaan, että "alueen uudisrakentamista on ohjattava siten, että se sijoittuu yhdyskuntarakenteen kannalta edullisesti olevan asutuksen, palvelujen sekä tietoliikenneyhteyksien läheisyyteen". Viirteen ja Yppärin kylien välisellä alueella 8-tien läheisyydessä on potentiaalista asuntokaavoitusaluetta, huomioon ottaen, että tien läheisyydestä löytyy valmiina vesi-, sähkö- ja tietoliikenneyhteydet. Lisäksi Parhalahdelle tulevan ydinvoimalan vaikutuksesta Pyhäjoen kunnan alueella tulee olemaan tarvetta hyvistä asuinalueista tulevina vuosina. Lisäksi kiinteistöjen arvojen alenema ei rajoitu ainoastaan 2 kilometrin säteelle, vaan kiinteistöt myös aina 3 kilometriin asti menettävät arvoaan. Tältä alueelta löytyy useita kymmeniä asuntoja ja tämän lisäksi alueella on myös useita kymmeniä loma-asuntoja. Tälle alueella on myös kaavoitettuna uusia loma-asuntoja. Liitteessä 1 on esitetty Aktia Kiinteistövälitys Oy:n aluejohtajan ja kiinteistövälittäjän Mosse Lindholmin 17. tammikuuta 2013 kirjoittama lausunto Nasen kartanon tuulivoimapuiston OYK-ehdotuksesta ja sen vaikutuksista kaava-aluetta ympäröivien kiinteistöjen arvoon. Lausunnosta on selkeästi nähtävissä todelliset vaikutukset alueen kiinteistöjen arvon alenemiseen. Lisäksi liitteessä 2 Pentti Paakki on kommentoinut tuulivoimaloiden vaikutusta Raahen alueella. Linnusto Kaava-alueen reunasta on vain noin kilometri erittäin tärkeälle lintujen muuttoreitin levähdyspaikalle, joka kuuluu myös Natura luonnonsuojeluohjelmaan. Tuulivoimapuisto Paltusmäen alueella aiheuttaa vakavan vaaran muuttolinnustolle sijainnillaan keskellä vilkkainta muuttoreittiä. Tämän asian esille toi lausunnollaan jo Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys, joka totesi, ettei tuulivoimapuisto sovellu lainkaan tälle paikalle. Tämän lausunnon kaavoittaja on välinpitämättömästi ohittanut toteamalla, että haitta on vähentynyt, kun voimaloiden määrää on vähennetty ja ilmajohtoja poistettu. Samoin todetaan, että voimalat eivät uhkaa laulujoutsen kantaa. Mutta todellisuudessa suuremman uhan voimalat aiheuttavatkin jo nyt vähäiselle metsähanhikannalle, jonka muuttoreitillä kyseenomainen alue on. Lisaksi puisto aiheuttaa vaaraa alueen petolinnustolle, kuten alueella lisääntyneelle merikotkakannalle. Melumallinnus Melumallinnuksesta on tilattu asiantuntijalausunto (liite 3) johtavalta ääniasiantuntija Vesa Viljaselta. Lausunnon tarkoituksena on tuoda esille melumallinnuksen asiat esille niin, että maallikkokin pystyy ne ymmärtämään. Asiantuntijalausun-

16 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 14 (19) nossaan Viljanen tuo esille lukuisia virheitä, jotka on tehnyt melumallinnuksessa. Melumallinnuksesta on tullut tai se on tarkoituksella tehty epäselväksi ja vaikeasti ymmärrettäväksi, niin ettei sitä pysty tulkitsemaan muut kuin asiaan perehtyneet. Asiantuntijalausunnossa tuodaan esille kokemuksia jo toteutetuista tuulivoimapuistojen meluongelmista. Yhtenä Raahen Kopsan tuulivoimapuisto, jossa asukkaat ovat kokeneet meluhaittaa 1,5 kilometrin päässä voimalaloista. Asumisterveysohjeesta on tulossa uusi asetus, jossa ulkopuolelta tulevan sisämelun ohjearvoa ollaan laskemassa 25 db:iin. Uutta asetusta tullaan soveltamaan myös tuulivoimamelun tarkastelussa. Viljanen toteaa myös, ettei melumallinnuksessa ole huomioitu melutasoja 1/3- oktaavisilla alle 200 Hz:n taajuuksilla, kuten mallinnusohjeessa edellytetään. Myöskään amplitudimodulaatiota ei ole huomioitu mallinnuksessa, vaan on todettu virheellisesti että niitä ei tarvitse huomioida. Tästä seurauksena on se, että mallintamistuloksiin tulisi lisätä 5 db:a ennen niiden vertaamista ohjearvoihin. Nord mallinnusohjelmaa voidaan pitää tarkimpana käytössä olevista ohjelmista ja siitä huolimatta ohjelman uusin versio on valmistajan mukaan tarkka vain 400 metriin asti. Jotta muita tuulivoimapuiston aiheuttamia haittoja on saatu vähennettyä, on voimalat täytynyt sijoittaa lähelle toisiaan, mikä aiheuttaa meluun niin sanotun summavaikutuksen. Tuulivoimaloita on jouduttu myös siirtämään vielä lähemmäksi toisiaan tämän osayleiskaavaehdotuksen jälkeen, koska Smart Windpowerilla ei ole allekirjoittaneiden nimiä kunnan vaatiman 2 kilometrin etäisyyssäännön mukaisesti (Liite 4). Tätä summavaikutusta ei ole mitenkään huomioitu melumallinnuksessa. Lisäksi melumallinnuksessa ei ole huomioitu muiden tuulivoimapuistojen aiheuttamaa melua, joka voi myös aiheuttaa summavaikutuksen. Lähistöllä on jo osittain rakennettu Mäkikankaan tuulivoimapuisto ja toinen Puskakorvenkallioille tehtävä tuulivoimapuisto suunnittelussa, joka sijaitsee hyvin lähellä Paltusmäen puistoa. Melumallinnuksen tarkoituksena on antaa mahdollisimman luotettavaa tietoa tuulivoimaloiden tuottamasta meluhaitasta. Yllä olevista epävarmuustekijöistä johtuen Paltusmäen meluselvitys antaa vähättelevän ja väärän kuvan meluhaitoista. Tästä ja tuulivoimaloiden siirrosta johtuen melumallinnusta ei tällaisenaan voi hyväksyä. Maisemalliset haittavaikutukset Maisemallisista vaikutuksista Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on todennut, että voimakkaimmat vaikutukset kohdistuvat Viirteen ja Yppärin kylille. Sen sijaan Rajaniemen kylään tuulivoimalat eivät näkyisi kovin merkittävästi. Kaavaprosessin aikana on syytä huomioida osallisten näkemykset tulevasta elinympäristön muutoksesta. Museovirasto on todennut tuulivoimapuiston olevan niin lähellä Rajaniemen, Viirteen ja Yppärin kyliä, joissa sijaitsee maakunnallisesti merkittäviä rakennuskohteita, että hankkeella on näihin heikentäviä vaikutuksia. Museovirasto toteaa

17 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 15 (19) myös, että tuulivoimapuisto tulisi sijoittaa huomattavasti etäämmälle kyseisistä kohteista. Kaavantekijä kuitenkin toteaa haitan pienenneen vähentyneestä tuulivoimalamäärästä johtuen. Kaavaselostuksessa kuitenkin todetaan, että pimeällä säällä vilkkumisvaikutus voi olla huomattava Rajaniemessä. Tuulivoimaloista on tehty valokuvasovitteita kyseisistä kylistä. Valokuvasovitteet on laadittu Nordex N voimalalla, jonka roottorin halkaisija on 117m ja voimalan napakorkeus 120m, jolloin kokonaiskorkeus on 178m. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman johdantokappaleessa todetaan voimalaitosten enimmäiskorkeudeksi kuitenkin 210 metriä, mikä on huomattavasti enemmän kuin valokuvasovitteissa. Onko valokuvasovitteissa haluttu tahallaan pienentää näkymähaittaa? Valokuvasovitteiden kuvat on otettu vuonna Sen jälkeen Rajaniemen ja kaava-alueen väliltä hakattu jo yksi lakimetsä pois, mikä lisää tuulivoimaloiden näkyvyyttä. Mitä metsiä seuraavina vuosina hakataan ja millä tavalla tamä taas tulee vaikuttamaan maisemaan? Varjostus Samoin varjonmuodostusmallinnuksessa on käytetty kyseistä tuulivoimalatyyppiä, joka on kuitenkin enimmäiskorkeudeltaan matalampi. Jos voimaloista kuitenkin tehdään maksimikorkuisia, eli 210 m, ei varjonmuodostusmallinnus ole enää toimiva. Eikö mallinnuksessa täytyisi käyttää täysimittaisia voimaloita? Lisäksi ainakin yhden voimalan paikkaa on muutettu mallinnuksen teon jälkeen (Liite 4). Kyseisten seikkojen vuoksi varjonmuodostusmallinnus täytyy tehdä uudestaan. Voimaloiden ympäristössä liikkumiselle aiheuttamat vaarat Tuulivoimaloiden ympäristön käyttömahdollisuuksista rakentaja ilmoittaa, ettei vaikutusta ole ympäristön käytölle. Tämän jälkeen kuitenkin todetaan, että turvallisuuden vuoksi voi olla tarpeen estää liikkuminen tuulimyllyjen ympäristössä. Kommentit ovat täysin ristiriidassa keskenään. Miten voidaan esimerkiksi taata, että jatkossakin on turvallista käyttää tuulivoimaloiden läheisyydessä olevaa motocrossrataa, joka on tällä hetkellä ympärivuotisesti aktiivisessa käytössä? Samoin voimalan läheltä kulkee metsäautotie, jota käyttävät sekä metsästäjät että alueen viljelijät. Voimaloiden purkaminen Tuulivoimaloiden purkamisesta rakentaja on ilmoittanut kaavaselostuksessa vain muutamalla rivillä. Tuulivoimaloiden tekniseksi käyttöiäksi on määritelty noin 25 vuotta, jonka jälkeen ne puretaan vain pois - "helppoa". Todellisuus on kuitenkin paljon monimutkaisempaa. Voimaloiden purkamisesta ei ilmoiteta minkäänlaista hinta-arviota. Voimaloiden purkuun ja kustannuksiin liittyvää tietoa on toki saatavilla. Kurikkalehdessä on julkaistu artikkeli (liite 5) "Tuulivoimasta saattaa tulla iso lasku maanomistajille", jossa esitetään karijokelaisen valtuutetun Kalervo Uusitalon havaintoja asian tiimoilta sekä kustannuslaskelmat tuulivoimalan purkukustannuksista kahden eri voimalakoon tapauksessa. Voimaloiden purkukustannukset

18 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 16 (19) pyörivät useissa sadoissa tuhansissa euroissa. Erillinen Kalervo Uusitalon tekemä tarkempi laskelma tuulivoimaloiden purkukustannuksista on esitetty liitteessä 6. Purkamiseen liittyvistä vastuukysymyksiin rakentaja ei ota enempää kantaa, vaan sivuuttaa sen. Miten voidaan varmistua, että tuulivoimaloiden rakentaja vastaa myös purkamisesta, niin ettei purkaminen jää maanomistajan vastuulle? Vaaraa aiheuttavan rakennuksen purkaminen on laissa määrätty tehtäväksi. Purku- ja vastuukysymysten käsittely saattaa tulla ajankohtaiseksi nopeastikin käyttöönoton jälkeen. Esimerkkitapauksia odotettua lyhyemmästä käyttöiästä on monia: Kristiinankaupunkiin kolmesta vuonna 2004 rakennetusta voimalasta yksi on palanut ja kaksi muuta eivät ole enää sähkötuotannossa, Oulunsalon Riutunkarin kolmesta 2003 valmistuneesta voimalasta kahdessa vaihteistot rikkoontuivat 2013 eikä niitä kannattanut korjata, vuonna 1999 valmistunut purettiin ja myytiin 2013 turvallisuusriskin vuoksi (Kaleva ), Perin Reposaaressa villiintyi vajaa vuosi sitten 1999 valmistunut voimala aiheuttaen vaaratilanteen ja se purettiin tänä syksynä (Vie Uutiset ). Arvioitu käyttöikä ei näin ollen ole uskottava. Lopuksi Useiden puutteiden, ristiriitaisuuksien ja kaavaehdotuksesta aiheutuvien suoranaisten haittojen takia olemme sitä mieltä, että Paltusmäen tuulivoimapuiston kaavaehdotusta ei voida hyväksyä. Tuulivoimapuisto laskee kiinteistöjen arvoa ja haittaa kylien mahdollista kehitystä sekä alueen linnustoa. Kaavaehdotuksen melu- ja varjostusmallinnukset eivät ole ollenkaan ajan tasaisia ja niissä on suoranaisia virheitä. Myös valokuvasovitteissa ei ole huomioitu maiseman muutoksia metsänhakkuiden myötä. Täysin auki ovat myös voimaloiden ympäristössä liikkumisesta aiheutuvat vaarat ja voimaloiden purkamisesta aiheutuvien kustannusten maksaja. Kaavoituksen yhteydessä ei voida ottaa kantaa kiinteistöjen arvonheittelyyn. Siihen vaikuttavat koko ajan hyvin monet tekijät niin paikallisella kuin valtakunnallisella tasolla, jolloin suorien johtopäätösten tekeminen tuulivoimaloista johtuen vaatisi laajaa tutkimusta. Mahdollinen kiinteistön arvon aleneminen tuulivoimatoiminnan johdosta ei ole yleistettävissä vaan on kiinteistökohtainen riippuen kiinteistön sijainnista suhteessa tuulivoimapuistoon ja sen laajuuteen sekä kiinteistölle mahdollisesti aiheutuvista vaikutuksista. Osayleiskaavoituksen melu- ja varjostusmallinnukset on tehty lain edellyttämällä tavalla. Asumiseen käytettävillä alueilla ylin sallittu ulkomelutason ohjearvo yöaikainen 40 db raja ei mallinnusten mukaan ylittynyt missään kohteista. Lomaasunnoilla ylin taustaäänenvoimakkuuden ohjearvojen mukainen äänitason raja yöllä 35 db ei ylity missään osayleiskaavan vaikutusalueella. Myöskään tuulivoimapuiston aiheuttama matalataajuinen melu ei merkittävissä määrin ulotu lähimpiin häiriintyviin kohteisiin. Matalataajuinen melu on voimakkainta kohteen A Asuinrakennus (Harmintie 11) luona, jossa se ulkona pahimmillaan ylittää asuinhuoneiden ohjearvon noin 2 db taajuudella 100 Hz. Sisällä ohjearvo ei ylity ja pa-

19 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 17 (19) himmillaan melu on noin 13 db alle ohjearvon taajuudella 50 Hz. Matalataajuinen melu sisällä pahimmillaankin alittaa kuulokynnyksen noin 3 db taajuudella 200 Hz. Ääneneristyksen voi turvallisesti olettaa 100 Hz taajuudella olevan riittävän äänitaso alenemiseen sisällä vähintään 2 db. Siten todennäköisyys sille, että Asumisterveysohjeen mukaiset ohjearvot ylittyisivät, on hyvin pieni. Tuulivoimapuistolla on aina maisemallisia vaikutuksia. On hyvin pitkältä katsojan silmässä, koetaanko muuttunut maisema negatiivisesti vai positiivisesti. Pohjois- Pohjanmaan museo on lausunut osayleiskaavaehdotuksesta, että Paltusmäen tuulivoimaloiden visuaaliset vaikutukset Rajaniemen ja Viirteen kyläpuhdoille jäävät varsin vähäisiksi. Näin ollen maisemallisia vaikutuksia ei voida pitää merkittävinä myöskään asutukselle Viirteessä tai etäämmällä sijaitsevissa Yppärissä ja Rajaniemessä. Kaavoituksessa ei mitenkään voida ottaa huomioon metsätalouden mahdollisia tulevia toimia alueella ja niistä aiheutuvia näkymämuutoksia vaan vaikutukset arvioidaan tämän hetkisen tilanteen perusteella. Varjostusmallinnuksessa kaikilla lähialueen asuinrakennuksilla ja loma-asunnoilla varjostus jää alle kahdeksan h/vuosi. Neljä vakituista asuntoa sijaitsee siten, että vuotuinen varjostus jää 1 8 tuntiin. Muut asuinrakennukset ja loma-asunnot sijaitsevat kauempana eikä tuulivoimapuiston varjostusvaikutuksista ole niille haittaa. Melu- ja varjostusmallinnukset sekä näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet on tehty todennäköisimmin valittavan voimalatyypin mukaan. Jos hanketoimija päätyy korkeampiin voimaloihin, tulee hanketoimijan ennen rakennusluvan myöntämistä esittää uudet melu- ja varjostusmallinnukset, jotka on tehty valitulla voimalatyypillä. Ympäristöministeriö linjaa tuulivoimaloiden purkamisesta seuraavasti: Tuulivoimarakentamiseen sovelletaan samoja säännöksiä kuin muuhunkin rakentamiseen eikä tuulivoimalaa voida asettaa erilaiseen asemaan, ellei siitä säädetä laissa. Kaavaan ei voida ottaa määräystä, joka velvoittaisi purkamaan tuulivoimalan sen käytön päätyttyä. Tuulivoimayleiskaava on voimassa toistaiseksi ja kaavan aluevaraus osoittaa sen, mihin tarkoitukseen alueet on suunniteltu käytettäväksi. Kaava on laadittava siitä lähtökohdasta, että kaavassa osoitetulla tuulivoimalan rakennuspaikalla saa olla tuulivoimala, jota saa ja täytyy pitää kunnossa. Rakennuspaikalle saa rakentaa kaavan mukaisen uudenkin tuulivoimalan siihen saakka, kun tuulivoimayleiskaava on voimassa. Kiinteistön omistajan harkinnassa ja tulevaisuuden teknisen kehityksen varassa on se, hyödyntääkö ja pystyykö kiinteistönomistaja hyödyntämään uudisrakentamisessa olemassa olevaa tuulivoimalaa. MRL 166 :ssä on säännökset rakennuksen kunnossapidosta ja MRL 170 :n 2 momentissa on säännös, jonka mukaan rakennuspaikka ympäristöineen on saatettava sellaiseen kuntoon, ettei se vaaranna turvallisuutta tai rumenna ympäristöä, jos rakennuksen käyttämisestä on luovuttu. Kun laissa on säännös, miten pitää toimia silloin, kun rakennuksen käyttämisestä on luovuttu, kaavaan ei voi ottaa määräystä, joka poikkeaa tästä lain säännöksestä. Purkamista koskevia kaavamääräyksiä ei tule ottaa kaavaan edes informatiivisiksi tarkoitettuina.

20 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 18 (19) Mikäli tuulivoimalat päädytään purkamaan, niin romuraudan arvo todennäköisesti kattaa purkamiskustannukset. Tämä toki riippuu ko. metallien sen hetkisestä maailmanmarkkinatilanteesta. Linnuston osalta vastineeseen on osittain vastattu jo edellä kohdassa 2.1. Hankkeessa laaditun Natura-arvioinnin sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Natura-arvioinnista antaman lausunnon perusteella Paltusmäen tuulivoimapuisto ei vaaranna niitä luontoarvoja, joiden perusteella Rajalahti Perilahden alue on sisällytetty Suomen Natura 2000-verkostoon. Metsähanhen sekä monen muun lajin tavoin tuulivoimapuisto sijoittuu myös merikotkan tärkeälle muuttoreitille. Merikotkan pesimäkanta alueella on kasvussa, mutta Paltusmäen tuulivoimapuiston ympäristöön ei tällä hetkellä sijoitu tiedossa olevaa merikotkan pesäpaikkaa. Paltusmäen tuulivoimapuiston ympäristössä todennäköisesti liikkuu merikotkia läpi vuoden, koska laji on nykyisin yksi yleisimpiä läpi vuoden alueella esiintyviä petolintuja. Suurin osa merikotkien liikkeistä sijoittuu aivan rannikon tuntumaan, mutta lintuja todennäköisesti liikkuu jossain määrin myös tuulivoimapuiston alueella, koska Isonevan Salkkarin peltoalueella lepäilee merikotkien ravinnoksi kelpaavia lintuja etenkin muuttokausilla. Merikotkan on monin paikoin havaittu kiertävän tuulivoimaloita, joten on todennäköistä, että myös Paltusmäen tuulivoimapuiston kohdalla suurin osa merikotkista tulee kiertämään alueelle rakennettavia tuulivoimaloita. 2.3 Suomen Metsästäjäliiton Oulun piiri ( ) Suomen Metsästäjäliitto on Suomen ainoa metsästäjien etujärjestö, johon kuuluu metsästäjää ja 2600 metsästysseuraa. Pidämme erikoisena, että yhtiö ja Pyhäjoen kunta on sivuttanut metsästäjien etujärjestön ja jättänyt ottamatta huomioon Metsästäjäliiton mielipiteen. Mainittakoon, että vastineen on antanut esimerkiksi luonnonsuojeluliitto, joka on jäsenmäärältään huomattavasti pienempi järjestö kuin Suomen Metsästäjäliitto. Suomen Metsästäjäliiton Oulun piiri ei pidä järkevänä ratkaisuna rakentaa Paltusmäen tuulivoimapuistoa. Paltusmäen tuulivoimalat sijaitsevat riistalinnuston kannalta riskialttiilla alueella. Läheinen merenranta ja viljelyspellot sijoittuvat Paltusmäen tuulivoimapuiston alueen läheisyyteen. Sorsalinnuston, metsähanhien, merihanhien ja muiden riistalintujen ruokailu- ja lepoalueina toimivat läheiset peltoalueet. Vesilintujen ja hanhien aamu- ja iltalentojen lentoreitti on tuulivoimapuiston rakentamisen jälkeen sulkemassa myös peltojen ja läheisten merenrantojen riistalinnuston päivittäisen lentoreitin. Ei pidä myöskään väheksyä kuinka tärkeät ovat kyseiset peltoalueet Pohjois- Suomeen tulevien/lähtevien muuttolintuparvien ruokailu- ja lepopaikkana merenrannan läheisyydestä johtuen. Jos riistalintujen ruokailun, pesinnän ja muuttoreitin turvallisuutta ei pystytä varmistamaan luotettavasti Paltusmäen alueella, tulee tuulivoimapuiston rakentamista vakavasti harkita.

21 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 19 (19) Lausunnot pyydetään ELY:n ja kunnan edellyttämiltä viranomaisilta sekä paikallisilta ja maakunnallisista toimijoilta, joita asia koskettaa. Metsästystoiminta on huomioitu lausuntopyynnöissä. Lausunto on pyydetty alueella toimivalta metsästysseuralta, Yppärin erämiehiltä. On todennäköistä, että annetun lausunnon mukaisesti, Paltusmäen tuulivoimapuiston kautta kulkee jonkin verran lintujen ruokailulentoliikennettä ranta-alueen sekä Isoneva Salkkarin peltoalueen välillä. Lajistosta, tarkemmista lentoreiteistä tai lentokorkeuksista ei kuitenkaan ole tietoa. Suomeen rakennettujen tuulivoimapuistojen kohdalla on myös todettu, että paikallinen linnusto pystyy ainakin jossain määrin siirtymään törmäyskorkeuden alapuolella tuulivoimapuiston läpi pesimä- ja ruokailualueidensa välillä. Samassa yhteydessä on myös todettu, että linnut kiertävät tuulivoimapuistoja pesimä- ja ruokailualueiden välillä liikkuessaan. Näin lyhyen siirtymän kohdalla on todennäköistä, että esimerkiksi muistutuksessa mainitut sorsalinnut ja hanhet lentävät enimmäkseen törmäyskorkeuden alapuolella. Paltusmäen tuulivoimapuiston kohdalla on vaikea arvioida, voivatko linnut lentää tuulivoimapuiston läpi vai kiertävätkö ne ennemmin koko tuulivoimapuistoa. On todennäköistä, että lintujen kiertäessä tuulivoimapuistoa Isoneva Salkkarin peltoalueen merkitys esimerkiksi riistalintujen ruokailu- ja lepäilyalueena muuttuu. Tämä ei kuitenkaan todennäköisesti vaikuta merkittävästi lajien pesimäkantaan alueella, jonka ympäristön sijoittuu muitakin vastaavankaltaisia peltoalueita tai muita lintujen ruokailu- ja lepäilyalueiksi kelpaavia kohteita. 2.4 Yppärin kyläyhdistys ( ) Hei! Sain tuon materiaalin Paltusmäen tuulipuiston osayleiskaavaehdotuksesta. Vaikka ei olisi huomauttamista, kunta pyytää ilmoittamaan asiasta 16.1 mennessä, mutta ainakin tuosta minun paperista oli unohtunut tuo osoite mihin ilmoitetaan, joten toivottavasti tieto tulee tätä kautta perille. Yppärin kyläyhdistys ry:llä ei ole huomauttamista osayleiskaavaehdotuksesta. terveisin Anne Vuoti, sihteeri, Yppärin kyläyhdistys ry Yppärin kyläyhdistyksellä ei ole huomautettavaa lausuttavana olevasta Paltusmäen tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksesta, joten lausunto ei vaadi kaavoittajan vastinetta. 3 JATKOTOIMET Kaavan laatija on tehnyt kaava-asiakirjoihin vastineiden mukaiset korjaukset ja esittää Pyhäjoen kunnanhallitukselle osayleiskaavan hyväksymisen esittämistä Pyhäjoen kunnanvaltuustolle.

Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti

Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava Osayleiskaavaehdotus nähtävillä oloajankohta 10.11-10.12.2014 VASTINERAPORTTI 29.4.2015

Lisätiedot

LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 16.5.2014 VARELY/47/07.01/2013. ELY keskuksen kannanotto

LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 16.5.2014 VARELY/47/07.01/2013. ELY keskuksen kannanotto 15.10.2014 - Vastineraportti 1 / 24 LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 16.5.2014 VARELY/47/07.01/2013 ELY keskuksen kannanotto Maisema ja kulttuuriympäristö Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteiden

Lisätiedot

Kaavan ehdotusvaiheen kuulemisesta saadut lausunnot ja muistutukset

Kaavan ehdotusvaiheen kuulemisesta saadut lausunnot ja muistutukset Salon kaupunki Näsen kartanon tuulipuiston osayleiskaava 82129132-03 Kaavan ehdotusvaiheen kuulemisesta saadut lausunnot ja muistutukset Näsen kartanon tuulipuiston osayleiskaavan ehdotusvaiheen kuulemisen

Lisätiedot

Teuvan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointi. Yhteysviranomaisen lausunto hankkeen arviointiselostuksesta

Teuvan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointi. Yhteysviranomaisen lausunto hankkeen arviointiselostuksesta Lausunto Dnro EPOELY/3/07.04/2011 Etelä-Pohjanmaa I Södra Österbotten 8.7.2011 (Entinen Dnro LSU-2008-R-58) EPV Tuulivoima Oy Frilundintie 7 65170 VAASA Viite/Referens Asia/ Ärende Teuvan tuulivoimapuiston

Lisätiedot

Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava

Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava LOIMAAN KAUPUNKI EOLUS VIND AB PO Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24868 Kaavaselostus 1 (65) Pekka Sepppänen Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 1.1

Lisätiedot

Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava

Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava HUITTISTEN KAUPUNKI EOLUS OY Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24870 Kaavaselostus 1 (70) Pekka Sepppänen Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Lausunnonantaja Lausunnon pääsisältö Toimenpide-ehdotus

Lausunnonantaja Lausunnon pääsisältö Toimenpide-ehdotus SALON KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava, koonti luonnosvaiheen lausunnoista 20.11.2013 Lausunnonantaja Lausunnon pääsisältö Toimenpide-ehdotus Varsinais-Suomen ELY-keskus Kaavaselostus:

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 2.6.2015 15/0135/1 1 (32) Diaarinumero 01052/14/4102 01075/14/4102 01080/14/4102 01084/14/4102 01087/14/4102 01094/14/4102 01096/14/4102 Asia Valitus

Lisätiedot

82129133-03 Merikarvian Korpi-Matin OYK, palauteraportti. 2. osayleiskaavaehdotus 2.7.-25.8.2014 VIRANOMAISLAUSUNNOT VASTINEET 30.9.

82129133-03 Merikarvian Korpi-Matin OYK, palauteraportti. 2. osayleiskaavaehdotus 2.7.-25.8.2014 VIRANOMAISLAUSUNNOT VASTINEET 30.9. 82129133-03 Merikarvian Korpi-Matin OYK, palauteraportti Merikarvian Korpi-Matin osayleiskaava PALAUTERAPORTTI 2. osayleiskaavaehdotus 2.7.-25.8.2014 VIRANOMAISLAUSUNNOT VASTINEET 30.9.2014 1) Pääesikunnan

Lisätiedot

1. TUULIVOIMALOIDEN MELU YLITTÄÄ LAAJALLA ALUEELLA OHJEARVOT (VAIKKA MELUMALLINNUKSET ON TEHTY VASTOIN OHJEISTUKSIA)

1. TUULIVOIMALOIDEN MELU YLITTÄÄ LAAJALLA ALUEELLA OHJEARVOT (VAIKKA MELUMALLINNUKSET ON TEHTY VASTOIN OHJEISTUKSIA) 1 2.9.2013 MUISTUTUS: PURNUVUOREN RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS Olemme perehtyneet Purnuvuoren ranta-asemakaavamuutosehdotukseen ja kaavaselostukseen. Kaavamuutosehdotus sisältää mm. sen, että Purnuvuorelle aiotaan

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus Hoffren avasi kokouksen ja toimi kokouksen puheenjohtajana. Muistion laatii Lehtinen.

1. Kokouksen avaus Hoffren avasi kokouksen ja toimi kokouksen puheenjohtajana. Muistion laatii Lehtinen. MUISTIO Merikarvia, Korpi-Matin osayleiskaava Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu 17.3.2014 Paikka: Satakunnan ELY-keskus, Valtakatu 12, nh Areena (6.krs) Aika: Maanantai 17.3.2014 klo (9:30) 10.20-12.20

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNKI MAASELÄNKANKAAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA VASTINEET PENTTI JA MARJA WIKSTRÖMIN SEKÄ JOUNI KUKKURAN TEKEMÄÄN VALITUKSEEN

OULAISTEN KAUPUNKI MAASELÄNKANKAAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA VASTINEET PENTTI JA MARJA WIKSTRÖMIN SEKÄ JOUNI KUKKURAN TEKEMÄÄN VALITUKSEEN OULAISTEN KAUPUNKI MAASELÄNKANKAAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA VASTINEET PENTTI JA MARJA WIKSTRÖMIN SEKÄ JOUNI KUKKURAN TEKEMÄÄN VALITUKSEEN Pohjois- Suomen hallinto-oikeus PL 189 90101 OULU (Saapunut 4.11.2014)

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN TOISESTA EHDOTUKSESTA ANNETUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VASTINE

ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN TOISESTA EHDOTUKSESTA ANNETUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VASTINE mkhall 28.04.2014 1(36) ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN TOISESTA EHDOTUKSESTA ANNETUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VASTINE Sisältö Etelä-Savon kuntien palaute... 2 Kunnat, joilla ei

Lisätiedot

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115 11 39? 10:32 40 10:98 10 8 15 696 3 2 2 42 5 9 14 41 62 30 29 17 1 28 65 31 7 RP 16 6 60 9 43 253:4 12 4 RP12 9 25 72 14 8 13 13 21 10 45 1 26 37 1 32 996 11 66 15 2 15 10:131 44 23 997 10:129 14 685 719

Lisätiedot

Pyhäjoen kunta KAAVAEHDOTUKSEN SELOSTUS. 24.11.2014 tark. 26.1.2015 PYHÄJOEN KUNTA PARHALAHDEN TUULIPUISTON ITÄISEN OSA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA

Pyhäjoen kunta KAAVAEHDOTUKSEN SELOSTUS. 24.11.2014 tark. 26.1.2015 PYHÄJOEN KUNTA PARHALAHDEN TUULIPUISTON ITÄISEN OSA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA Pyhäjoen kunta KAAVAEHDOTUKSEN SELOSTUS 24.11.2014 tark. 26.1.2015 PYHÄJOEN KUNTA PARHALAHDEN TUULIPUISTON ITÄISEN OSA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA 1 1 TIIVISTELMÄ... 5 1.1 Suunnittelun vaiheet... 6 1.2 Osayleiskaavatyön

Lisätiedot

Paraisten tuulivoimaselvitys

Paraisten tuulivoimaselvitys Paraisten tuulivoimaselvitys 1 Johanna Eskola Suunnittelija 20.9.2013 MILJÖAVDELNINGEN YMPÄRISTÖOSASTO Strandvägen 28, FI-21600 PARGAS Rantatie 28, FI-21600 PARAINEN Tfn / Puh. (02) 458 5700 Fax (02) 458

Lisätiedot

Pyhäjoen kunta KAAVALUONNOKSEN SELOSTUS. 16USP0142 16.12.2013 kaavaluonnos PYHÄJOEN KUNTA PARHALAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA

Pyhäjoen kunta KAAVALUONNOKSEN SELOSTUS. 16USP0142 16.12.2013 kaavaluonnos PYHÄJOEN KUNTA PARHALAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA Pyhäjoen kunta KAAVALUONNOKSEN SELOSTUS 16USP0142 16.12.2013 kaavaluonnos PYHÄJOEN KUNTA PARHALAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA 1 1 JOHDANTO... 4 1.1 Osayleiskaavatyön tausta ja sijainti... 5 1.2 Yleiskaavatyön

Lisätiedot

Kannanotto: Raahen Someronkankaan tuulivoimapuisto, Raahen Itäisten tuulivoimaloiden YVA-selostus

Kannanotto: Raahen Someronkankaan tuulivoimapuisto, Raahen Itäisten tuulivoimaloiden YVA-selostus 15.8.2013/KN Kannanotto: Raahen Someronkankaan tuulivoimapuisto, Raahen Itäisten tuulivoimaloiden YVA-selostus Sisällys: 1. Yleistä Raahen Itäisistä tuulivoimapuistoista 2. Työllistävä vaikutus 3. Meluhaitat

Lisätiedot

PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos)

PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos) PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos) 1. JOHDANTO 2. VARSINAIS-SUOMEN TUULIVOIMASELVITYS 2010 2011 3. TUULIVOIMASELVITYKSEEN SISÄLTYVÄT ALUEET KEMIÖNSAARELLA 4. KEMIÖNSAAREN KUNNAN PERIAATEPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi

Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi TM VOIMA OY Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi Pajukosken, Kytölän, Saarenkylä-Vieskanjärven, Tuomiperän sekä Kukonahon tuulivoimapuistot FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY FCG SUUNNITTELU JA

Lisätiedot

Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi

Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi TM VOIMA OY Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi Pajukosken, Kytölän, Saarenkylä-Vieskanjärven, Tuomiperän sekä Kukonahon tuulivoimapuistot FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY FCG SUUNNITTELU JA

Lisätiedot

PERKIÖN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

PERKIÖN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Karijoen kunta PERKIÖN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS / valmisteluvaihe FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21610 Kaavaselostus Susanna Paananen Sisällysluettelo

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUVAIHEESSA ANNETUT LAUSUNNOT JA HUOMAUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VASTINE

ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUVAIHEESSA ANNETUT LAUSUNNOT JA HUOMAUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VASTINE mkhall 22.05.2013 1(84) ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUVAIHEESSA ANNETUT LAUSUNNOT JA HUOMAUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VASTINE Sisältö Yleistä tästä asiakirjasta... 2 Yleisvastine koskien

Lisätiedot

Liite 17 1 (15) 27.3.2015. Marttilan kunta Verhonkulman osayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin

Liite 17 1 (15) 27.3.2015. Marttilan kunta Verhonkulman osayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin Liite 17 1 (15) 27.3.2015 Marttilan kunta Verhonkulman osayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin Sisällysluettelo Marttilan Verhonkulman tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotus

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet

Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet Etelä-Pohjanmaan liitto 2015 Etelä Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot

Lisätiedot

Mastokankaan tuulivoimaosayleiskaava

Mastokankaan tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus Timo Huhtinen 2.6.2015 Kaavaselostus, luonnos 2 (58) 2.6.2015 SISÄLLYS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 1.1 Tunnistetiedot... 4 1.2 Kaava-alueen sijainti... 4 1.3 Kaavan tarkoitus... 5 1.4

Lisätiedot

MOLPE-PETOLAHDEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

MOLPE-PETOLAHDEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA MAALAHDEN KUNTA MOLPE-PETOLAHDEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS / FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20392 KAAVASELOSTUS / I Salomaa Kristina Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Kaavoituksen

Lisätiedot

LIITE 1 HANKEKUVAUS JA ALUSTAVA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

LIITE 1 HANKEKUVAUS JA ALUSTAVA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI LIITE 1 HANKEKUVAUS JA ALUSTAVA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 1 HANKKEEN KUVAUS JA SIJAINTI... 2 2 HANKEALUEEN YMPÄRISTÖ... 4 2.1 ALUEEN TIESTÖ... 4 2.2 ASUTUS JA ALUEEN MUUT TOIMINNOT... 4 2.3 KAAVATILANNE

Lisätiedot

YHTEYSTIEDOT HANKKEESTA VASTAAVA. YVA-KONSULTTI Sito Oy YHTEYSVIRANOMAINEN. Egentliga Finlands Energi Ab. Yhteyshenkilö:

YHTEYSTIEDOT HANKKEESTA VASTAAVA. YVA-KONSULTTI Sito Oy YHTEYSVIRANOMAINEN. Egentliga Finlands Energi Ab. Yhteyshenkilö: YHTEYSTIEDOT HANKKEESTA VASTAAVA Egentliga Finlands Energi Ab Yhteyshenkilö: Ansgar Hahn Puh. +358 400 354 253 Sähköposti ansgar@epo-energy.com Hämeenkatu 28 E 3. krs. 20700 Turku YVA-KONSULTTI Sito Oy

Lisätiedot

PUHURI OY JA TUULIWATTI OY Raahen eteläiset tuulipuistot YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS. Ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus)

PUHURI OY JA TUULIWATTI OY Raahen eteläiset tuulipuistot YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS. Ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus) 52K30045.49 Marraskuu 2012 PUHURI OY JA TUULIWATTI OY Raahen eteläiset tuulipuistot Ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus) COPYRIGHT PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING OY Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedot