Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele"

Transkriptio

1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Aika klo 14:00-17:55 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 123 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Etelä-Karjalan Kärki-LEADER kehittämisstrategian 5 rahoittaminen 126 Vuoden 2013 tilinpäätös ja toimintakertomus Vuoden 2013 arviointikertomus Tarjous Kokonsuo -tilasta Simpeleen kyläyhdistys ry:n takaushakemus Etelä-Karjalan hankintatoimen uudellenjärjestelyt Valtionperintö / Pentti Pantsari Kuntarakenneselvityksen valtuustojen työseminaari Ilmoitusasiat Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Ostoliikenteen linja-autovuoroparin Imatra-Simpele kustannuksiin osallistuminen 29

2 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Lonka Taina 14:00-17:55 puheenjohtaja Vuorela Harri 14:00-17:55 1. varapj ptk tark. Europaeus Teemu 14:00-17:55 2. varapj ptk tark. Kääriä Krista 14:00-17:55 varajäsen Lensu-Saukkonen Helena 14:00-17:55 Jäsen Tervonen Timo 14:00-16:56 jäsen Terävä Liisa 14:00-17:55 valtuuston pj Anttila Harri 14:00-17:55 kj, pöytäkirjanpitäjä Hinkkanen Paula 14:00-17:55 talouspäällikkö Poissa Kuru Katja jäsen Vanhatalo Mika jäsen Luumi Kari valt 1. varapj Paajanen Timo valt 2. varapj Rita Annaleena kehitysjohtaja Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Taina Lonka Puheenjohtaja Harri Anttila Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Harri Vuorela Pöytäkirjantarkastaja Teemu Europaeus Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjan nähtävilläpito Rautjärven kunnantalo yhteispalvelupiste Päivi Kujantola-Nupponen keskusarkistonhoitaja

3 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh 123 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kokous todetaan Hallintosäännön 4. luvun 3. :n mukaisesti laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kh 124 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kunnantalon yhteispalvelupisteessä Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Harri Vuorela ja Katja Kuru. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Harri Vuorela ja Teemu Europaeus.

5 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Etelä-Karjalan Kärki-LEADER kehittämisstrategian rahoittaminen 501/ /2013 Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p , s-posti: Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry on laatinut ohjelmakaudelle kehittämisstrategian "Virtauksia ja valintoja". Toimintaryhmä pyytää Rautjärven kunnan alustavaa sitoutumista rahoitukseen. Kehittämisstrategian painopistealueet ja tavoitteet ovat: Ihminen ja asuminen Ympäristö on viihtyisä ja virikkeellinen. Kehittämistoimilla vahvistetaan ihmisten kiintymystä kotiseutuun ja haluun toimia oman elinympäristönsä hyväksi. Ympäristö Yhteisöt Yritykset Alueella on energiaomavarainen kylä. Hankerahoitusta kohdistetaan toimenpiteisiin, jotka parantavat ympäristön tilaa ja lisäävät asukkaiden ympäristövastuullisuutta. Alueen järjestörakenne järkevöityy ja toimintaedellytykset paranevat. Tavoitteena on, että kylällä toimivat yhdistykset yhdistävät voimavaransa ja toiminta jatkuu esim. monitoimiyhdistyksissä. Lisäksi kansalaisjärjestöjen yhteistyötä tiivistetään myös maakuntatasolla. Alueelle syntyy yritysverkostoja ja yritysten palvelutarjonta on hyvin esillä. Lisäksi rahoitetaan pienten yritysten käynnistämistä ja olemassa olevien yritysten kehittämistoimia. Paikalliskehittäminen Lähidemokratian turvaaminen. Tavoitteena on vahvistaa alueen asukkaiden valmiuksia ja tahtoa toimia oman elinympäristönsä hyväksi. Toimenpiteet ja tavoitteet on kuvattu takemmin oheisessa kehittämisstrategiassa. Kehittämisohjelman toteuttamisen julkisen tuen määräksi on arvioitu euroa vuodessa, josta kuntarahoituksen osuus olisi euroa. Virallinen haku käynnistynee vuoden 2014 alkupuolella ja toimintaryhmien esitysten valinta syksyllä 2014, kun maaseuturahoituksesta saatava kokonaismäärä selviää.

6 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Rautjärven kunnan osuudeksi rahoituksesta on esitetty euroa vuodessa. Hankealuetta on laajennettu Imatran osalta, jolloin Imatran osuus rahoituksesta on noussut. Päättyvällä ohjelmakaudella Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy vastasi osasta kuntarahoitusosuutta, mutta uudessa osakassopimuksessa tätä ei ole huomioitu. Kunnanhallitus tutustuu "Virtauksia ja valintoja" kehittämissuunnitelmehdotukseen. Kunnanhallitus ottaa alustavasti myönteisen kannan esitettyyn rahoitusosuuteen, mutta edellyttää, että hankealueesta, painopisteistä ja tavoitteista tulee saavuttaa yksimielisyys seutukunnan kuntien ja Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy:n kanssa. Kh 125 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Toimintaryhmien tulee tehdä lopulliset Leader -hankehakemukset Maa- ja met sä ta lous mi nis te riöl le mennessä. Etelä-Karjalan Kärki-Leader ry pyytää kuntien sitoutumista ohjelmaan. Virtauksia ja valintoja kehittämisstratgian kokonaiskustannus vuosina on euroa, josta kuntarahoituksen osuus on euroa. Vuosittainen kuntarahoitus on euroa, josta Rautjärven kunnan osuus on /v. Ohjelma-alueeseen on liitetty Imatralta Itä-Siitolan alue, joka korottaa Imatran maksuosuutta. Imatran Seututyövaliokunnata on päättänyt esittää, että kunnat sitoutuvat tämän valtuustokauden osalta kehittämisstratgian rahoittamiseen, jonka jälkeen uudet valtuustot voivat määritellä kannan ohjelmakauden loppuun. Toiminnanjohtaja Riitta Bagge on kokouksessa selostamassa asiaa. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Rautjärven kunta sitoutuu Virtauksia ja valintoja kehittämisstrategian rahoittamiseen 20 % osuudella kuitenkin vuosittain enintään eurolla.

7 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Toiminnanjohtaja Riitta Bagge esitteli asiaa kokouksessa ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa. Helena Lensu-Saukkonen ja Krista Kääriä eivät esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Liitteet Liite 1 Etelä-Karjalan Kärki-LEADER kehittämisstrategian kuntarahoitusosuudet Liite 2 Kehittämisstrategia Virtauksia ja Valintoja Liite 3 Kehittämisstrategian liitteet Liite 4 MMM hakuohje Jakelu valtuusto

8 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus Vuoden 2013 tilinpäätös ja toimintakertomus 121/ /2014 Kh Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti: Yleistä: Kuntalain 68 :ssä on säädetty kunnan tilinpäätöksestä. Kunnan tilikausi on ka len te ri vuo si. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tili kaut ta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se ti lin tar kas ta jien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talous ar vion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kunnan, jolla on määrää mis val ta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää ti linpää tök seen sä konsernitilinpäätös liitteineen. Konsernitilinpäätöksessä laadin nas sa noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolakia. Tilinpäätöksen al lekir joit ta vat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kuntalain 67 :n perusteella kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen laadin nas sa noudatetaan kuntalain ja soveltuvin osin kirjanpitolain sään nöksiä. Toimintakertomuksessa on kuntalain 69 :n mukaan esitettävä selvitys val tuus ton asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden to teu tumi ses ta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan talouteen ja konsernitaseeseen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa. Toimintakertomuksessa tu lee esittää tiedot myös olennaisista tapahtumista tilikaudelta ja sen päätty mi sen jälkeen. Samalla arvioidaan myös kunnan toiminnan ja talouden tu le vaa kehitystä. Kuntalain 70 :n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä se kä talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä. Ti lin tar kas tajien on kuntalain 73 :n mukaan viimeistään toukokuun loppuun mennessä tar kas tet ta va hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hal linto, kirjanpito ja tilinpäätös. Vuoden 2013 tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittu Työ- ja elin kei nomi nis te riön kirjanpitolautakunnan kuntajaoston vuonna 2013 antaman yleis oh jeen mukaisesti (Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta. Helsinki 2013). Tilinpäätöstietoja; Rautjärven kunnan tulorahoitus on tasapainossa. Vuoden 2013 vuosikate ,86 euroa kat taa poistot ja arvonalennukset. Toimintakate on ,62 euroa, aleni edelliseen vuoteen verrattuna ,77 euroa. Vuosikate on ,86 euroa, alitus edel li seen vuoteen 33,4 %. Vuosikate on 102,1 % poistoista. Tilikauden tu los on ,15 euroa. Siitä puretaan euron vapaehtoinen in ves toin ti-

9 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus va raus paloaseman rakentamisen johdosta, jolla summalla lisätään poistoeroa, ja lisäksi tuloutetaan poistoeroa suunniteleman mukaisesti ,96 eroa. Tilikauden ylijäämä poistoeron jälkeen on ,11 euroa. Ylijäämä lisätään ta see seen edellisten tilikausien ylijäämään. Edellisten tilikausien kumulatiivinen ylijäämä on ,65 euroa. Kunnallisveroa kertyi ,97 euroa. Alenema edelliseen vuoteen ver rat tu na on 4,6 % ( ,29 euroa). Yhteisöveroa kertyi ,70 euroa, kasvu edelliseen vuoteen verrattuna on 11,6 %. Kiinteis tö ve roa kertyi yhteensä ,5 euroa, kasvu edelliseen vuoteen verrattuna 11,3 %. Ve ro tu lot yhteensä ,21 euroa, vähennys edelliseen vuoteen 3,3 %. Jäännösverojen tilityskäytäntö muuttui joulukuussa 2013, joten verotulot lisääntyivät ,21 euroa talousarviomuutokseen nähden. Valtionosuudet olivat euroa. Kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 3,8 %. Kun nan peruspalvelujen valtionosuus oli euroa. Verotuloihin pe rus tu vaa valtionosuuden tasausta saatiin euroa. Opetus- ja kult tuu ri toi men valtionosuus euroa. Valtionosuus ylittyi n euroa talousarviosta. Toimintatuottojen to teu tu ma on ,76 euroa, kasvu edelliseen vuoteen 6,3 %. Muut toimintatuotot lisääntyivät poikkeuksellisesti Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymästä irtautumisen aiheuttamien n euroa tuottojen johdosta. Lisäksi on tuottoja kasvattanut maa- ja metsätilojen puukaupat, kertaluontoinen UPM vaihtokaupan myyntivoitto sekä työllistämistuen ja valtion tukien ja avustusten maksut. Toimintakulujen to teu ma oli ,38 euroa, kasvu edelliseen vuoteen verrattuna on 6,26 %. Palveluja ostettiin ,06 eurolla, kasvu 5,8 %. Henkilöstökuluja tilinpäätökseen kertyi yhteensä ,79 euroa, kasvu 5,46 % Korko- ja muita rahoituskuluja maksettiin yhteensä ,49 eu roa, joka on ,49 euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Korkokulujen määrään on vaikuttanut alhainen korkotaso. Pakollisena varauksena tilinpäätöksessä huomioitiin ,89 euroa Eksoten v alijäämiä. Eksoten alijäämien maksun aloitus sisältyy vuoden 2014 talousarvion maksuosuuteen, joten vuoden 2013 kunnan osuudeksi tuleva alijäämä n euroa ei sisälly myöskään tilinpäätöksen lukuihin. Suunnitelman mukaisia poistoja on tilinpäätökseen kirjattu ,71 eu roa, kasvu edelliseen vuoteen on euroa ( 45,3 %). Muutos johtuu käyttöomaisuuden poistosuunnitelman tarkistamisesta v alusta alkaen. Poistoeron lisäys tilinpäätöksessä on ,96 euroa. Investoinnit olivat yhteensä ,3 euroa, joka on ,84 euroa edellisen vuoden tasosta. Merkittävimmät hankkeet olivat maanhankinnassa, Kivijärven koulun peruskorjauksessa, yhtenäiskoulun suunnittelussa, katujen ja puistojen rakentamisessa sekä osakkeiden ja

10 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus osuuksien hankinnassa. Tilinpäätöksessä on pitkäaikaista vierasta pääomaa ,00 euroa, mistä summasta ,00 euroa on lo ma palk ka velkaa sosiaali- ja terveyspiirille. Lyhytaikaista lainaa rahoitus- ja va kuu tus laitok sil ta ,00 euroa, joka on pitkäaikaisten lainojen lyhennystä vuonna Lainaa yhteensä vuoden lopussa ,00 euroa. Kuntakonsernin konserniyhtiöiden tilinpäätöksistä tuloksesta ja taseesta yhteenveto liitteenä, sekä Rautjärven Vuokratalot Oy ja Simpeleen Lämpö Oy:n tuloslaskelmat ja taseet. tarkltk Rautjärven Vuokratalot Oy:n käyttöaste on 89,6 % (ed.v 92 %) ja tilikauden tulos euroa, mutta kassavarat ovat vähäiset lainojen lyhennysten ja investointien johdosta. Simpeleen Lämmön tilikauden voitto on 1.358,63 euroa. Kunnanhallitus hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2013 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajille tarkastettavaksi ja edelleen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi. Kunnanhallitus esittää tilikauden tuloksen käsittelystä kunnanvaltuustolle seuraavaa: -tuloutetaan poistoeroa suunnitelman mukaisesti ,96 euroa -kirjataan varausten vähennykseen euroa paloaseman investointivarauksen poistamista, ja samalla summalla lisätään poistoeroa -kirjataan Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän v alijäämää ,89 euroa pakolliseksi varauksesi -tilikauden ylijäämä ,11 euroa lisätään taseen edellisten tilikausien ylijäämään. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen ja allekirjoitti vuoden 2013 tilinpäätöksen sekä hyväksyi vahvistusilmoituksen tarkastajille ja täydennettäväksi muutokset talousarvion toteutuman tekstiin koskien Elinikäinen oppiminen ja Yhdskunta ja ympäristö -tulosalueiden poikkeamaraportointia: Kirjaston sulkemisajan vaikutukset kävijöiden ja lainojen määrään Kansalaisopiston oppilasmäärän muutos Sivistystoimen investoinnit Rakennusvalvonnan lupamäärät ja käsittelyajat Vesi- ja viemärilaitoksen pumpatun veden määrä Vesi- ja viemärilaitoksen taloudellisen tuloksen heikkeneminen Asemakaavatonttien myynti Ulkovalaistuksen rakentaminen Hulevesiverkoston rakentaminen Rautjärven aseman koulun liikuntahallin korjaustyöt

11 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus Tilintarkastajat ovat tilintarkastuskertomuksessaan esittäneet tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta Tilintarkastuskertomus jaettiin kokouksessa. Puheenjohtajan päätösehdotus: Tarkastuslautakunta saattaa tilintarkastuskertomuksen kunnanvaltuustolle tiedoksi esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2013 tilinpäätös hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta Kh 126 Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti: Tarkastuslautakunta on päättänyt kokouksessaan esittää valtuus tol le vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myön tä mis tä kunnan hallintoa ja taloutta hoitaville toimielinten jäsenille, se kä vastaavasti tehtäväalueiden johtaville viranomaisille. Tilinpäätös 2013 Tasekirjaa täydennettiin tilintarkastuksen jälkeen seu raavil la muutoksilla; - s. 17 Rahoituksen tunnusluvut kohtaan lisättiin tunnusluku, Toiminnan ja in ves toin tien rahavirta kertymä 5 vuodelta arvoltaan ,7 (teur) v ,3 (teur) - s Kunnan tase vaihdettiin sivujen kesken - s. 60 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot, korjattiin sivistyslautakunnan toi min ta tuo tot tehtäväalueittain v s. 67 Vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot, korjattiin vastuusitoukset jäljel lä oleva pääoma v Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle tasekirjan ja siihen tehdyt muutokset kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Liitteet Liite 5 Tilintarkastuskertomus 2013 Liite 6 Vuoden 2013 tilinpäätösanalyysi

12 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus Liite 7 Tasekirja 2013 Liite 8 Investointien toteutuminen 2013 Liite 9 Kuntakonsernin konserniyhtiöiden tulolaskelma ja tase yhteenveto v.2013 Liite 10 Rautjärven Vuokratalot Oy tuloslaskelmat ja tase 2013 Liite 11 Simpeleen Lämpö Oy:n tuloslaskelmat ja tase 2013 Liite 12 Vahvitusilmoitus tilintarkastajalle Jakelu valtuusto

13 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus Vuoden 2013 arviointikertomus tarkltk Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluu: "(...) sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset tavoiteet toteutuneet." Kuntalain tarkoittama arviointi tehdään arviointikertomuksen muodossa ja kertomus saatetaan valtuuston käsittelyyn yhdessä tilintarkastuskertomuksen kanssa. Tarkastuslautakunnalle on toimitettu kunnanhallituksen hyväksymä toimintakertomus, jossa hallitus on esittänyt oman raporttinsa toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta. Tarkastuslautakunta vertaa toimintakertomusta vuoden 2013 talousarvioon. Puheenjohtajan päätösehdotus: Tarkastuslautakunta päättää jättää valtuustolle arviointikertomuksen Kuntalain 71 :n tarkoittamana arviointina valtuuston asettamien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Kh 127 Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti: Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi vuoden 2013 arviointikertomuksen ja saattaa sen edelleen valtuuston käsiteltäväksi tarkastuslautakunnan ehdotuksen pohjalta. Liitteet Liite 13 Vuoden 2013 arviointikertomus Jakelu valtuusto

14 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarjous Kokonsuo -tilasta 196/ /2013 Kh Valmistelija: Rauni Kekäläinen, vs.kehitysjohtaja, p , Rautjärven kunnanhallitus on päättänyt hakea Valtiokonttorilta perintöä, mikä on jäänyt Rautjärveltä kotoisin olevalta ja ilman perimään oikeutettuja sukulaisia kuolleelta Helge Matias Hyrkkäältä. Hakemuskirje Valtiokonttorille on lähetetty Valtiokonttori on tehnyt asiaa koskevan päätöksen Kouvolan hallinto - oikeus on ilmoittanut, että kuolinpesän omaisuuden luovuttamisesta ei ole haettu muutosta määräajan kuluessa. Luovutuspäätös on lainvoimainen ja omaisuus menee päätöksessä mainituille. Asian käsittelyn yhteydessä syntyneet ja muodsotuneet asiakirjat, rahavarat ja muu omaisuus tilitetään ja luovutetaan Rautjärven kunnalle pidettävän lopputilityksen allekirjoittamisen jälkeen. Rautjärven kunta on hakemuksessaan Valtiokonttorille ilmoittanut, että se tulee käyttämään haetun ja nyt saadun perinnön lasten ja nuorten sekä syrjäytymisvaarassa olevien nuorten aikuisten tukemiseen. Rautjärven kunnalle tulevat kiinteistöt tai niiden osat ovat: 1. osa kiinteistöstä Rautjärvi, Torsansalo, Lähderinta RN:o kokonaan kiinteistö Rautjärvi, Torsansalo, Rinnemäki RN:o , kooltaan 17,96 ha 3. kokonaan kiinteistö Rautjärvi, Torsansalo, Kokonsuo RN:o , kooltaan 1,295 ha 4. kokonaan kiinteistö Rautjärvi, Torsansalo, Hankala RN:o , kooltaan 12,929 ha Valtiolle jäävät Valtiokonttorin päätöksen mukaan seuraavat: 1. määräala kiinteistöstä Rautjärvi, Torsansalo, Lähderinta RN:o kokonaan kiinteistö Rautjärvi, Torsansalo, Kopsala RN:o , kooltaan 58,75 ha Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi jälkeen allekirjoitettavan Helge Hyrkäs kp:n lopputilityksen, mikä sisältää rahavaroja ja kiinteää omaisuutta. Kunnanhallitus tutustuu Valtiokonttorilta perintönä tulleisiin Lähderinta- ja

15 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kh Hankala -kiinteistöillä sijaitseviin rakennuksiin. Kunnanhallitus keskustelee asiaan liittyvistä jatkotoimista. Merkitään tiedoksi saapunut ostotarjous Hankala -nimisestä kiinteistöstä. Kunnanjohtajalle annettiin tehtäväksi valmistella muiden tilojen, tilanosien ja rakennuskiinteistöjen myynti avoimella tarjousmenettelyllä lukuunottamatta Lähderinta ja Rinnemäki tilaan kuuluvia yhtenäisiä metsäpalstoja. Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p , s-posti: Rautjärven kunta on vastaanottanut perinnön ja kuitannut lopputilityksen. Lainhuutohakemus kunnalle luovutetuista kiinteistöistä on tehty. Kaikkiaan kunnalle luovutetun omaisuuden perunkirja-arvo on euroa. Rahavaroja kunnalle pesänhoitajan palkkion vähentämisen jälkeen jäi 9.977,59 euroa. Lisäksi kunnalle perinnöstä on vielä tulossa vuoden 2015 alussa ,39 irtisanotuista osuusmaksuista. Perunkirjoituksen yhteydessä Kiinteistövälittäjä LKV Jukka Rusanen on tehnyt arvion rakennuskiinteistöistä ja Etelä-Karjalan Mhy / Jari Jordan metsäkiinteistöistä. Metsäpalstoista on perunkirjaan tehty -27 % arvonkorjaus. Lähderinta -tilasta on erotettavissa talouskeskukselle 3,16 ha määräala, jossa n. 0,5 ha tontin lisäksi on 0,45 ha peltoa ja 2,2 ha metsämaata. Tilalla sijaitsevat tyydyttävässä kunnossa oleva 193 m2 asunitalo, hirsinen aitta, purkukuntoinen lautanavetta sekä tien toisella puolella oleva puinen varastorakennus. Alueen perunkirja-arvo rakennuksineen on Lähderinta -tilaan kuuluu 1,185 ha erillinen metsäpalsta, jonka perunkirja-arvo on Yhtenäisen Lähderinta -tilan metsäpalstan koko on 20,36 ha, jonka perunkirja-arvo on Edellämainittuun yhtenäiseen metsätilaan liittyy Rinnemäki -tila RN:o 9:40 pinta-ala 17,96 ha, jonka perunkirja-arvo on Erillisen tilan muodostaa Kokonsuo RN.o 7:15 1,34 ha, jonka perunkirja-arvo on

16 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Oman kokonaisuutensa muodostaa Hankala -tila RN:o 7:53 12,7 ha. Tila voidaan jakaa neljään palstaan: 1. Rantayleiskaavan mukainen loma-asuntotontti m2, Torsan rantaviivaa n. 175 m, vuonna 1964 valmistunut n. 50 m2 loma-asunto, aitta ja varasto, perunkirja-arvo Metsäpalsta 9,43 ha, ei rantaviivaa, ei rakennusoikeutta, perunkirja-arvo Pienen-Torsan rantapalsta, 2,57 ha, niittyä, metsää ja vesijättöä, puolet palstasta on rantayleiskaavan M-aluetta, jolla ei ole rantarakennusoikeutta, rantaviivaa 55 m, perunkirja-arvo Erillinen niittypalsta 0,268 ha, perunkirja-arvo 127 Lähderinta- ja Rinnemäki -tiloilla on jouduttu tekemään hätähakkuita kirjanpainajatoukan tuhojen takia. Kunnanhallitus päättää kirjata testementtien varojen pääomaksi ,00 euroa käytettäväksi hakemuksen mukaisesti lasten ja nuorten sekä syrjäytymisvaarassa olevien nuorten aikuisten tukemiseen. Erityisenä kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret, jotka ovat altistuneet erilaisten sisäilmaongelmien vuoksi pitkäaikaisille sairauksille ja hengityspulmille. Kunta pidättää itsellään Rinnemäki RNo 9:40 -tilan sekä Lähderinta RN:o 3:47 -tilasta 19,31 ha määräalan ja liittää ne kunnan metsätiloihin. Tiloilla tehdyistä hätähakkuista saadut tulot kirjataan kunnan metsänmyyntituloiksi eikä testamenttivarojen pääomaa muuteta tältä osin. Kunnan vastuulle jäävät myös kaikki hakkuukulut sekä tulevat metsähoitotyöt. Kunta päättää myydä julkisella kuulutuksella: Lähderinta - tilan talouskeskuksen rakennuksineen ja sen ympäröivän maa-alueen 3,16 ha, Hankala -tilalla sijaitsevan loma-asunnon rantayleiskaavan mukaisen m2 tontin, Hankala -tilan metsäpalstan 9,43 ha, Hankala-tilan Pienen Torsan rantapalstan 2,57 ha, Hankala -tilan niittypalstan 0,268 ha, Lähderanta -tilan erillisen metsäpalstan 1,185 ha sekä Kokonsuo RN:o 7:15 -tilan 1,34 ha Tilat laitetaan myyntiin välittömästi ja kuulutus julkaistaan Parikkalan-Rautjärven Sanomissa ja Etelä-Saimaa lehdessä, erikseen valittavassa nettipalvelussa sekä kunnan kotisivuilla ja ilmoitustaululla. Tarjoukset pyydetään erillisinä kustakin palstasta. Kunta varaa oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjoukset. Saatavilla myyntituloilla muutetaan testamenttien varojen pääomaa siltä osin, kun se poikkeaa myyntikuluilla lisätystä perunkirja-arvosta.

17 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kh Kunnanvaltuuston 1. vpj. Kari Luumi saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p , s-posti: Määräaikaan mennessä saatiin oheisen yhdistelmän mukaiset tarjoukset. Lähderinta-tilan talouskeskuksesta ja Kokonsuo -tilasta ei saatu tarjouksia. Saapuneet tarjoukset vastaavat perunkirjaa varten tehtyjä kiinteistö- ja metsäarvioita lukuunottamatta Lähderinta-tilan erillistä 1,185 ha:n metsäpalstaa, jonka metsäarvio on ja jätetty tarjous Palsta rajoittuu kolmelta sivulta tarjoajan omistamaan tilaan. Lähderinta -tilan talouskeskus on mahdollista antaa avoimeen myyntiin kiinteistönvälittäjälle tai ottaa päärakennus kunnan asuntovuokrauskäyttöön. Päärakennuksessa on pidettävä vähintään peruslämpö, joten talviajalta kunnalle tulee katettavia kustannuksia. Kunnanhallitus hyväksyy seuraavat kiinteistöjen ostotarjoukset: Lähderanta- tilan erillinen metsäpalsta 1,185 ha Oiva Korhosen perikunta/juha Korhonen Lavasuontie 79, Simpele 1.800,00 euroa. Hankala tilasta (RN:o 7:53) n m2 määräala rakennuksineen, joka muodostaa rantaosayleiskaavan mukaisen RA -tontin Pälvi Vento Kuusitie 6 A 23, Helsinki ,00 euroa. Hankala tilasta määräala n. 9,43 ha, metsämaata, ei rakennusoikeutta Pälvi Vento Kuusitie 6 A 23, Helsinki ,00 euroa. Hankala tilasta määräala n. 2,57 ha, palsta rajoittuu Pieni-Torsa järveen, rantaviivaa 55 m Anssi ja Marjut Rita Torsansalontie 387, Laikko ,00 euora. Hankala tilan (RN:o 7:53) erillinen niittypalsta 0,268 ha Mauri Vento Torsantie 60, Laikko 300,00 euroa

18 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanjohtajalle annetaan valtuudet sopia kauppojen ehdoista tarjoajien kanssa, laatia ja allekirjoittaa kauppakirjat, jonka jälkeen kunnanhallitus hyväksyy kaupat lopullisesti. Kunnanhallitus myöntää kunnanjohtajalle valtuudet antaa Lähderanta -tilan talouskeskus kilpailutuksen perusteella Rautjärven alueella toimivalle kiiinteistövälittäjälle myyntiin kunnanhallituksen määrittelelmällä tavoitehinnalla. Tilan päärakennus voidaan vuokrata asuntokäyttöön määräaikaisesti enintään kesäkuun 2014 loppuun saakka vuokralla, joka kattaa rakennuksen ylläpitokustannukset. Kh 128 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Tuukka Purasmaa teki Kokonsuo -tilasta euron tarjouksen. Kunnanhallituksen kokouksessa kunnanjohtaja valtuutettiin tekemään euron vastatarjous. Tuukka Purasmaa antoi vastauksen , jossa hän korotti tarjouksen euroon. Markku Vento teki oman tarjoksensa euroa Kokonsuo -tilasta Ottaen huomioon nykyiset lainhuutokustannukset Tuukka Purasmaan tarjous vastaa tilasta tehtyä arviota. Koska kauppa ei perustu avoimeen tarjouskilpailuun kauppa on kunnanvaltuuston päätettävissä. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Rautjärven kunta myy Kokonsuo RN:o 7:15 -tilan 1,34 ha Tuukka Purasmaalle euron kauppahinnasta. Liitteet Liite 14 Tarjous Kokosuo RN:o 7:15 tilasta Liite 15 Vastatarjous Kokonsuo tilasta Jakelu valtuusto

19 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Simpeleen kyläyhdistys ry:n takaushakemus 131/ /2014 Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kirjeellään Simpeleen kyläyhdistys ry pyytää Rautjärven kunnan oma vel kais ta takausta Tehtaanpuiston kunnostamista varten otetulle ky läyh dis tyk sen euron lainalle. Laina on tällä hetkellä yhdistyksen hallituksen jäsenten vastuulla ja jää dessään pois hallituksesta he haluaisivat päästä irti kyläyhdistyksen vastuista. Toisena vaihtoehtona kyläyhdistys esittää, että Rautjärven kunta myöntäisi euron lainan 10 vuoden takaisinmaksuajalla. Kunnanhallitus merkitsee saapuneen hakemuksen tiedoksi ja antaa asian ta lous pääl li kön valmisteltavaksi. Valmistelussa tulee selvittää, miten velka on muodostunut ja mikä on takaisinmaksusuunnitelma. Kh 129 Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti: Simpeleen kyläyhdistys ry:n puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja antoivat lisäselvityksen Rautjärven kunnanhallitukselle kyläyhdistyksen lai nan omavelkaista takausta varten. Tehtaanpuistoa kunnostettassa kyläyhdistys joutui maksamaan hei näkuus sa 2011 urakoitsijan ensimmäiset laskut. Leader-tukea saadaan vain mak set tu ja laskuja vastaan, joten kyläyhdistys nosti Simpeleen Osuus pankis ta euron lainan, jonka laina-aika oli 4 vuotta ja korkomarginaali 1 % + 1 kk:n euribor. Lainan kokonaiskorko on vaihedellut välillä 1,230-2,366 euriborin vaihtelun johdosta. Lainaa on lyhennetty mennes sä ,14 euroa ja korkoa on maksettu 902,38 euroa. Lainaa lyhen ne tään vielä n eurolla. Kyläyhdistys pyytää Rautjärven kunnan omavelkaista takausta Teh taanpuis ton kunnostamisesta aiheutuneiden kulujen kattamiseksi vuosina euron lainalle kymmenen (10) vuoden laina-ajalla. Simpeleen kyläyhdistys ry haluaa kilpailuttaa lainan uudestaan 2-3 ra ha laitok sen välillä.

20 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Hallitus esittää valtuustolle, että Simpeleen kyläyhdistys ry:lle myönnetään oma vel kai nen takaussitoumus euron lainalle, jonka laina-aika on kym me nen (10) vuotta. Laina kilpailutetaan 2-3 rahalaitoksen kanssa. Liitteet Liite 16 Simpeleen kyläyhdistys ry:n lisäselvitys takaushakemukseen Liite 17 Simpeleen kyläyhdistys ry:n takaushakemus Jakelu valtuusto

21 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Etelä-Karjalan hankintatoimen uudellenjärjestelyt 202/ /2014 Kh 130 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Imatran ja Lappeenrannan kaupungit sekä Lemin, Parikkalan, Rautjärven, Ruo ko lah den, Savitaipaleen ja Taipalsaaren kunnat sekä Eksote ja Etelä-Kar ja lan koulutuskuntayhtymä ovat allekirjoittaneet yh teis toi minta so pimuk sen maakunnallisesta hankintapalveluyksiköstä. Eksote on ilmoittanut, että toimintaympäristön muutoksista johtuvien uusien tarpeiden ja edellä olevan selvityksen johtopäätösten perusteella on tar koi tuk sen mu kai ses ta, että Eksote ryhtyy valmistelemaan uudenlaista han kin to jen ja logistiikan toimintamallia. Tavoitteena on saada kus tan nuste ho kas kuljetuspalvelu koko Eksoten alueelle, jota joustavasti voidaan ohja ta todellisen tarpeen mukaisesti. Eksoten hallitus on sen vuoksi ko koukses saan päättänyt, että Eksotessa jatketaan hankintojen, lo gistii kan ja varastoinnin toimintamallien kehittämistä siten, että ensimmäisen vai heen tavoitteena on hankintaosaamisen ja hankintakoordinoinnin li säämi nen Eksotessa. Hallitus päätti edelleen, että logistiikan ja varastoinnin osal ta jatkosta neuvotellaan Lappeenrannan kaupungin ja sen kautta muiden jäsenkuntien kanssa. Käytännössä tämä tarkoittaa nykyisen yhteistoimintaospimuksen pur kamis ta. Lappeenrannan kaupunginhallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja merkinnyt Eksoten ja muut selvitykset asiassa tiedoksi ja päättä nyt esittää Etelä-Karjaln maakunnallisen hantaipalveluyksikön yh teis toimin ta so pi muk sen sopijapuolille, että yhteistoimintasopimusta muutetaan niin, että Lappeenrannan kaupungin sijasta hankintapalvelujen or ga ni saatio (hankintayksikkö, logistiikkakeskus ja kuljetuskeskus) siirtyy osaksi Etelä-Kar ja lan sosiaali- ja terveydehuollon kuntayhtymän organisaatioon ja muut sopimusehdot tarkistetaan vastaavasti. Hankintatoimikunta on kokouksessaan merkinnyt asiaan liittyvät sel vi tyk set ja päätökset sekä ehdotukset tiedoksi ja todennut kantanaan, et tä linjaukset maakunnallisen hankintapalveluorganisaation toi min ta mallis ta jatkossa tulee saada ratkaisutua yhteistoiminnassa kaikkien osallisten kans sa pikaisesti. Asiassa ei ole siis vielä yhteistä näkemystä. Hankintayhteistyötä ja siihen liit ty vän muun kokonaisuuden ratkaisemiseksi ja yhteistoimintasopimuksen eh to jen tarkistamiseksi vastaamaan muuttuvaa tilannetta esitän, että or gani saa tion ne nimeää jäsenen työryhmään, joka ryhtyy valmistelemaan asiaa. Usean osakkaan yhteinen edustaja sopii myös. Toivon, että edus tajien nimet olisivat käytettävissä viimeistään perjantaian (säh köpos tit se Liitteenä on Lappeenrannan kaupunginhallituksen päätös liitteineen ao. kohdalta sekä Eksoten kirje hankintatoimikunnalle.

22 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Etelä-Karjalan hankintapalvelujen uudelleenjärjestelytarpeen ja nimeää Rautjärven kunnan edustajaksi asiaa valmistelevaan työryhmään teknisen johtajan Ari Pölläsen. Liitteet Liite 18 Eksoten kirje hankintatoimikunnalle Liite 19 Etelä-Karjalan hankintapalvelut ja Eksote, Lappeenrannan kaupunginhallituksen ote pöytäkirjasta Liite 20 Hankintapalveluita koskeva yhteistoimintasopimus Liite 21 Hankintapalvelujen vastine ja liite Eksoten tilaamaan selvitykseen Liite 22 Hankintayhteistyö ja Eksote, edustajan nimeäminen työryhmään Liite 23 Raportti hankinnan, varastoinnin ja logistiikan toimintamalleista Jakelu Lappeenrannan kaupunki Ari Pöllänen talouspäällikkö

23 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtionperintö / Pentti Pantsari 134/ /2014 Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Valtiokonttori on ilmoittanut Rautjärven kunnalle mah dol li suudes ta hakea kuolleen Pentti Kalevi Pantsarin omaisuutta mennessä. Perillisittä kuolleen henkilön kotikunnalla on oikeus hakea kuolinpesä omai suut ta luovutettavaksi kunnalle. Kuolinpesään kuuluvan kiinteistön sijain ti kun ta voi hakea kiintestöä. Kunnan tulee ilmoittaa jokin sosiaalinen tai kult tuu riin liittyvä käyttötarkoitus omaisuudelle. Hakemusta ei muuten tarvit se perustella. Pentti Pantsarin kuolinpesän omaisuus koostuu hänen omasta sekä ai emmin kuolleen veljensä Raimo Pantsarin kuolinpesän omaisuudesta. Perunkirjan mukaan pesässä on rahavaroja yli euroa sekä Asunto Oy Roihantie 3 asunto-osake sekä Parikkalan Valo Oy:n osakkeita. Kunnanhallitus päättää hakea Pentti Kalevi Pantsarin kuolinpesän omaisuut ta luovutettavaksi kunnalle käytettäväksi vanhusten ja vammaisten asu mis olo suh tei den ja palvelujen parantamiseen. Kh 131 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Valtiokonttori on päätöksellään päättänyt luovuttaa Pentti Pantsarin omaisuuden Rautjärven kunnalle. Kunnanhallitus päättää ottaa vastaan Pentti Pantsarin omaisuuden valtionkonttorin määrittelemin ehdoin. Roihantie 3 asunto-osake sekä Parikkalan Valo Oy:n osakkeet lunastetaan kunnan omaisuuteen perukirja-arvolla. Asunto otetaan kunnan normaaliin vuokra-asuntokäyttöön. Kertyneet nettovarat käytetään erillisillä päätöksillä vanhusten ja vammaisten asumisolosuhteiden ja palvelujen parantamiseen.

24 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Liitteet Liite 24 Valtiokonttorin päätös valtionperinnön hakeminen, Pantsari Pentti Jakelu talouspäällikkö

25 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Kuntarakenneselvityksen valtuustojen työseminaari 158/ /2014 Kh 132 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys on edennyt aikataulun ja suun ni telman mukaan. Työryhmätyöskentelyn tuloksena on julkaistu 6 tee ma ra porti ta. Kunnille on tullut kutsu osallistumisesta kun ta ra ken ne se minaa riin klo Lappeenrannan kaupungintalolla. Hankkeen ohjausryhmä on pyytänyt valmistelemaan jokaisen kunnan oman puheenvuoron. Puheenvuorossa tulisi pyrkiä vastaamaan seuraaviin ky sy myk siin: - Miltä selvitykset näyttävät oman kunnan näkökulmasta? - Mitä johtopäätöksiä tulevaisuudesta voi tehdä? - Jatkamme seutukunnittaisten ja maakunnan kokoisen kunnan ku vauk silla rakenneviahtoehtojen kuvauksin- onko siihen jotain kommentoitavaa? - Muut odotukset prosessille ja selvityskumppaneille? Kuntajakoselvitykseen liittyvät materiaalit ovat nähtävissä osoitteessa Kunnanhallitus sopii kunnan puheenvuoron sisällöstä ja käyttäjästä. Kunnanjohtaja esitteli Raujärven kunnallistalouden painelaskelmat valtionosuusleikkauksien ja yhteiskouluinvestoinnin rahoittamiseksi. Rautjärven kunnan puheenvuoron pitäjäksi valittiin kunnanvaltuuston puheenjohtaja Liisa Terävä. Keskustelun pohjalta kunnanjohtaja laatii puherungon. Timo Tervonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo

26 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Kh 133 Kunnanhallitukselle tiedoksi tulleita kirjeitä ja päätöksiä: Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy - Kutsu pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen klo 12 Kouvolaan Maanmittauslaitos - Kutsu maanmittaustoimitukseen Laaksola mo Rautjärven kunnassa Kutsu maanmittaustoimitukseen Myllytontti Kangaskoskella Rautjärven kunnassa Opetushallitus - Päätös , 91/514/2013, Vieraskielisten oppilaiden/opiskelijoiden opetukseen myönnettävä täydentävä valtionavustus vuonna Opetushallitus on myöntänyt hakemuksen perusteella valtionavustusta vuonna 2013 aiheutuneisiin kustannuksiin 430 euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriö - Päätös , OKM/337/529/2013, Eritysavustuksen myöntäminen. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmäkoon pienentämiseen euroa. Aluehallintovirasto - Päätös , ESAVI/1835/ , Eristysavustuksen myöntäminen lasten ja nuorten liikunnan kehittämishankkeelle. Rautjärven kunta on hakenut avustusta 2750 euroa valtinoavustusta: Varhaiskasvatus puhkuu ja puhisee - lasten ja nuorten liikunnan kehittämishankkeelle. Avustus on myönnetty hankkeelle. Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi saapuneet ilmoitusasiat.

27 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Kh 134 Rautjärven kunnan toimielinten pöytäkirjajäljennöksiä ja viranhaltijapäätöksiä: Muiden toimielinten pöytäkirjajäljennöksiä ja viranhaltijapäätöksiä: Etelä-Karjalan liitto - Maakuntahallituksen kokoustiedote Imatran seudun ympäristölautakunta - esityslista , 4/2014 Etelä-Karjalan jätelautakunta - esityslista , 3/2014 Etelä-Karjalan pelastuslautakunta - kokouskutsu nro 2/2014, Kunnanhallitus merkitsee pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset tiedokseen.

28 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Ostoliikenteen linja-autovuoroparin Imatra-Simpele kustannuksiin osallistuminen 46/ /2014 Kh Valmistelija: Eila Toppinen, sivistystoimenjohtaja, p , s-posti: Joukkoliikennevastaava Ulla Marjamaa Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta on ollut sivistystoimenjohtajaan yhteydessä ja tiedustellut kunnan kantaa Imatra-Simpele vuoroparin kustannuksiin osallistumisesta myös jatkossa. Kaksivuotinen sopimus päättyy ELY-keskuksen näkökulmasta matkustajamäärätietojen mukaan vuorolla näyttää olevan kysyntää, mutta matkustajia koskevat nousijatiedot näyttävät liikenteen palvelevan pääsääntöisesti vain Rautjärven kunnan tarpeita. Tämä liikenne ei siis ole kuntakeskusten ja useaa matkustajaryhmää palvelevaa liikennettä ja sen huomioiminen ELY:n hankintakohteena nykyisessä rahoitustilanteessa ei ole suoraan perusteltua. ELY on valmis kilpailuttamaan reitin alkaen vähintään yhtä suurella kunnan rahoitusosuudella (50/50) kuin päättyvässä sopimuksessa. Valtakunnallisesta lippu- ja maksujärjestelmämuutoksesta johtuen nyt kilpailutettavista liikenteistä tehdään 1v-sopimuksia (+1+1 v. optio). Rautjärven kunnan kannalta kyseinen linja-autoliikenteen vuoropari on toisen asteen opiskelijoille ja myös työmatkaliikenteelle erittäin tärkeä. Kunnanhallitus päättää osallistua ELY:n kilpailuttamaan koululaisliikenteen linja-autovuoroparin Imatra-Simpele kustannuksiin 50 %:lla. Sopimusosapuolet ovat ostajina Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Rautjärven kunta sekä kilpailutuksen voittava liikennöitsijänä. Kunnan vuosikustannusarvio on n euroa. Kh 135 Valmistelija: Eila Toppinen, sivistystoimenjohtaja p , s-posti: Kaakkois-Suomen ELY on kilpailuttanut vuoron. Vuoron tarjoushinnaksi on muo dos tu nut elokuusta toukokuuhun ,00 euroa, josta kun nan 50 % osuus olisi ,00 euroa. Kunnanhallitus hyväksyy tarjouksen omalta osaltaan sekä kunnan mak suosuu dek si ,00 euroa lukuvuodeksi

29 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Jakelu Kaakkois-Suomen ELY-keskus sivistystoimenjohtaja talouspäällikkö

30 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Oikaisuvaatimusohjeet Muutoksenhakukielto ja perusteet Päätöksistä :t , ei saa tehdä Kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Oikaisuvaatimusoikeus Päätöksiin :t 130, 131, 135 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Rautjärven kunnanhallitus Simpeleentie Simpele f: s-posti: Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä: Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rautjärven kunnanhallitukselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Tiedoksiantotodistus ( ) Lähetetty tiedoksi kirjeellä (Kuntalaki 95 ) Vastaanottaja: Rautjärvellä / 20 Lähettäjän allekirjoitus ( ) Luovutettu asianosaiselle Rautjärvellä / 20 Luovuttaja Vastaanottaja Tuomioistuinen ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 90 euroa.

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2014 1 Kunnanhallitus Aika 31.03.2014 klo 12:30-16:08 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160 Kunnanhallitus Aika 01.06.2015 klo 14:00-16:17 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1

Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Kunnanhallitus Aika 03.02.2014 klo 15:00-17:10 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2015 182. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2015 182. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2015 182 Kunnanhallitus Aika 15.06.2015 klo 14:00-18:06 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 101 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1 Kunnanhallitus Aika 16.06.2014 klo 14:00-17:27 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 136 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Aika 22.12.2014 klo 14:44-17:17 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 268 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 265 Kunnanhallitus 04.06.2012 AIKA 04.06.2012 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91 Kunnanhallitus Kokousaika 31.03.2015 klo 13:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/2013 251. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/2013 251. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/2013 251 Kunnanhallitus Aika 09.12.2013 klo 14:00-16:33 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 243 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95 Tekninen lautakunta Aika 20.05.2015 klo 15:30-18:08 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 7/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 7/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 7/2014 1 Kunnanhallitus Aika 05.05.2014 klo 14:00-16:34 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 98 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 266. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 266. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 266 Kaupunginhallitus AIKA 30.03.2015 klo 15:00-17:59 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/2015 130. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/2015 130. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/2015 130 Tekninen lautakunta Aika 17.06.2015 klo 16:00-18:14 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97 Tarkastuslautakunta1 AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 63 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 30.3.2015 klo 18:10-21:05 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2014 145

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Tekninen lautakunta Aika 10.09.2014 klo 16:00-17:40 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 AIKA 18.05.2015 klo 18:00-19:05 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 416. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 416. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 416 Kaupunginhallitus AIKA 09.06.2014 klo 15:00-16:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 567. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 567. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 567 Kunnanhallitus AIKA 10.08.2015 klo 17:30-19:00 PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 276 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. 125 Lietvesi - Suur-Saimaan osayleiskaavan päivityksen hyväksyminen, alue 1

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. 125 Lietvesi - Suur-Saimaan osayleiskaavan päivityksen hyväksyminen, alue 1 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:00-17:57 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 125 Lietvesi - Suur-Saimaan osayleiskaavan päivityksen

Lisätiedot

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 604 Kaupunginhallitus AIKA 08.09.2014 klo 15:00-17:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 301 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot