Karjalainen Erkki, Ramboll CM Oy Taru Rouvinen Unhola Laitinen Heikki Laitinen Mirja Torvinen Matti (avustaja)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Karjalainen Erkki, Ramboll CM Oy Taru Rouvinen. 320-402-137-0 Unhola Laitinen Heikki Laitinen Mirja Torvinen Matti (avustaja)"

Transkriptio

1 Toimitusnumero (20) Yksityistietoimitus Kohde: Aika: kello 9:00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Patokankaan kiertotie, Pumppuaseman, Erkintalon ja Harjuntien tasoristeysten poisto, Pahkakummun tasoristeyksen muutokset, Jalankulkuyhteys: [useita kiinteistöjä] Kemijärven kaupungintalo, valtuustosali Terhi Halonen Sami Niemistö ja Eino Meriläinen Liikennevirasto (hakija) Karjalainen Erkki, Ramboll CM Oy Taru Rouvinen Halkokankaan yksityistie Väyrynen Kari Kotaniemi Kuosku Raija Unhola Laitinen Heikki Laitinen Mirja Torvinen Matti (avustaja) Juurela Sipovaara Juhani (Sipovaara Väinö oik.om.) Lampela Vuokko Kallio Sipovaara Lauri Alakarkulainen Naakka Jarmo Sipovaara Sipovaara Arto Yläkarkulainen, Ylikallaan-Juurelan yksityistie Naakka Rainer Haapala Sipovaara Kyösti Muut Kerkelä Mauno 1. Tiedottaminen Kokouksesta on tiedotettu ja lähetetyillä kutsukirjeillä Maanmittauslaitoksen diaarista ilmeneville asianosaisille sekä kuuluttamalla toimituksesta Koti-Lappi nimisessä sanomalehdessä Asianosaiset eivät kysyttäessä esittäneet huomautuksia toimituksen tiedottamisesta. Toimituksesta on tiedotettu laillisesti.

2 Toimitusnumero (20) Lainkohdat Kiinteistönmuodostamislaki , Laki yksityisistä teistä Kokouksen laillisuus Toimitusinsinööri katsoi uskottujen miesten käyttämisen tarpeelliseksi. Kukaan ei kysyttäessä esittänyt esteellisyysmuistutusta toimitusmiehiä kohtaan. Toimitusmiehet ovat esteettömiä ja kokous on laillinen eikä estettä toimituksen jatkamiselle ole. Lainkohdat Kiinteistönmuodostamislaki 40, Edellytykset Liikennevirasto haki toimitusta Yksityistietoimituksen aloittamiselle on todettu olevan lainmukaiset edellytykset alkukokouksessa Toimitus on aloitettu ratatoimituksena. Alkukokouksessa (ark. MMLm/23959/33/2014) hakemuksesta on erotettu yksityistietoimituksessa käsiteltäväksi tasoristeysten poistamista ja niiden vaikutuksia koskevat asiat. Lainkohdat Ratalaki Toimituksen edellisen kokouksen pöytäkirja Toimitusinsinööri luki alkukokouksen pöytäkirjasta tasoristeysten poistamistaja siihen liittyvien oikeuksien käsittelyä koskevan kuulemiskohdat muistutuksitta. 5. Tasoristeysten poistaminen Tasoristeyksten poistaminen ja niille johtavien tieoikeuksien lakkauttaminen perustuu yleisen tarpeen vaatimukseen eli rataliikenneturvallisuuden parantamiseen sekä vähäisessä käytössä olevien tasoristeysten poistamisella saavutettavaan kunnossapitokustannusten pienentämiseen. Poistettavat tasoristeykset on osoitettu ratasuunnitelmassa. Poistettavien tasoristeysten käyttäjäkiinteistöjen tarkoituksenmukaista käyttöä varten kiinteistöille on tärkeätä saada korvaava kulkuyhteys tiluksilleen, jollei olosuhteista muuta ilmene. Toimitusmiehet päättivät, että toimituksen kohteena olevat seuraavat tasoristeykset poistetaan: - Pumppuasema (km ) - Erkintalo (km ) - Harjuntie (km ) Lainkohdat Ratalaki 18, 43.3 Tasoristeysten poistamisen johdosta niiden kautta kulkeneet tieoikeudet tulee lakkautettavaksi. Lakkauttamista koskeva asia on käsitelty pöytäkirjan kohdassa 6. Tieoikeuksien käsittely. 6. Tieoikeuksien käsittely 1. PUMPPUASEMA Ratasuunnitelmassa on osoitettu pumppuaseman tasoristeys poistettavaksi. Pumppuasemalle johtaa olemassa oleva tieoikeus (ark. 403:680) Tasoristeyksen poistamisen vuoksi tieoikeus tulee myös poistettavaksi. Isojaossa on perustettu vanha rasitetieoikeus R15 (K:0VII 9b). Rasite kulkee nykyisin kokonaan vedessä.

3 Toimitusnumero (20) Asianosaisten kuuleminen Alkukokouksessa on ilmoitettu, että tarvetta uusille oikeuksille ei ole. Alueella ei sijaitse rakennuksia. 2. ERKINTALO Erkintalon tasoristeyksen poistaminen ja siitä johtuvat tiejärjestelyt on käsitelty ratasuunnitelmassa. Arkistotutkimusten mukaan Sallantie (Erkintalon tasoristeys) - Ylikallaantien ja Juurelantie risteyksen välisellä tieosuudella on oikeus kulkemiseen useilla kiinteistöillä. Poistettavan tasoristeyksen vuoksi tieoikeudet em. tieosuudelta tulee lakkauttaa ja perustaa tarvittavat uudet oikeudet Herralan puistikon kautta siten, kuin ratasuunnitelmassa on osoitettu. Juurela-Ylikallaan yksityistie on perustettu v.1996 toimituksessa (ark. 3:170). Tieoikeus on perustettu 10 metriä leveänä. Lohkomisessa v.2009 (ark. MMLm/19264/33/2009) on perustettu 8 metrin levyinen tieoikeus tilan Alakarkulainen 77:106 alueella kiinteistölle Yläkarkulainen 77:105. Tieyksiköinti tulee laadittavaksi uudessa tilanteessa. Katselmus Kokouksessa pyydettiin suorittamaan katselmus ja selvittämään onko tieoikeutta mahdollista siirtää tilojen 77:106 ja 77:105 alueella lähemmäs kiinteistöjen etelärajoja. Kokouksen yhteydessä suoritettiin katselmus. Maastossa tehtyjen havaintojen perusteella katsottiin, että tilan 77:106 alueella siirtäminen on mahdollista, mutta tilan 77:105 alueella maaston jyrkkäpiirteisyyden vuoksi on tarkoituksenmukaisempaa viedä tietä etäämmälle jyrkkäreunaisesta alueesta. Liikenneviraston edustajat hyväksyivät tielinjauksen muutoksen ratasuunnitelmassa osoitetusta. Asianosaisten kuuleminen Rainer Naakka (Yläkarkulainen 77:105) on sähköpostitse pyytänyt käsittelemään hänelle väliaikaisen autopaikan tiealueella. Aikaisemmin Rainer Naakka on saanut pitää autoa tilan Alakarkulainen alueella maanomistaja Jarmo Naakan kanssa tekemän sopimuksen perusteella Ylikallaantien varrella. Sopimus on lakannut Rainer Naakka (Yläkarkulainen 77:105) vaati kaiteita sivutiehen, joka johtaa hänen tilalleen. Lisäksi hän vaati, että Liikennevirasto tietä rakentaessaan ottaa huomioon maaston jyrkkäpiirteisyyden ja tekee tarvittavat leikkaukset ja täytöt, jotta jyrkkäpiirteisyyttä saadaan vähennettyä. Erkki Karjalainen (Liikennevirasto) sanoi, että rakentamisvaiheessa on mahdollista suorittaa tarvittavat maantäytöt ja leikkaukset. Karjalainen sanoi, että kaiteet on mahdollista rakentaa, mutta niiden kunnossapidosta ei Liikennevirasto rakentamisen jälkeen enää vastaa. 3. HARJUNTIE Toimitusinsinööri on soittanut Kari Väyryselle (Halkokankaantien tiekunnan yhteyshenkilö), joka kertoi että seuraavat tilat Alakallaanvaara 69:17, Kotaniemi 185:9 ja Närvälä 181:5 ovat jo nykyisellään osakkaana Halkokankaantiessä. Kiinteistöille kulkeminen on muilta osin tapahtunut entistä yleistä tietä (pakkolunastusyksikkö) pitkin. Tasoristeyksen länsipuolella olevat kiinteistöt ovat kulkeneet Pahkakummuntien suuntaan, eikä tasoristeystä ole ollut tarpeen ylittää entisessä tilanteessa. Kiinteistöille kulkeminen on tapahtunut entistä yleistä tietä pitkin. Kulkeminen valtion omistamien pakkolunastusyksiköiden kautta on edelleen mahdollista. Tieoikeudet pakkolunastusyksikköön käsitellään aikanaan pidettävässä maantietoimituksessa. Asianosaisten kuuleminen

4 Toimitusnumero (20) Alkukokouksessa esiin nousi kysymys erityisliikenteen pääsemisestä Sallantielle. Erkki Karjalainen (Liikennevirasto) sanoi, että erityisliikenne pääsee kulkemaan tarvittaessa eriä kautta. Kari Väyrynen sanoi, että raskaan liikenteen kulkeminen Halkokankaantien kautta ei ole tiekunnan tahdon mukaista. Erkki Karjalainen sanoi, että tällä hetkellä ei ole tiedossa minkä tyyppistä kulkemistarvetta alueelle tulevaisuudessa tulee olemaan. Karjalaisen mukaan tarvittavat oikeudet voidaan ratkaista sen jälkeen erikseen, kun on tiedossa tosiasiallinen käyttötarve. Mauno Kerkelä sanoi, että toivottavaa on hankkeiden eteneminen aikataulussa. Yksityistielain 8.1 :n mukaan, jos kiinteistön tarkoituksenmukaista käyttöä varten on tärkeätä saada kulkuyhteys toisen kiinteistön kautta eikä siitä aiheudu huomattavaa haittaa millekään kiinteistölle, on kulkuyhteyttä tarvitsevalle kiinteistölle annettava tieoikeus. Yksityistielain 8.2 :n nojalla voidaan ennestään olevan tien osa siirtää. Yksityistielain 9 :n mukaan milloin ennestään oleva tie on tärkeä sellaisen kiinteistön tarkoituksenmukaista käyttöä varten, jolla ei ole oikeutta tähän tiehen, siihen on annettava tieoikeus, jollei oikeuden antamisesta aiheudu huomattavaa haittaa sille kiinteistölle, jonka alueella tie on, tai jollekin, jolla ennestään on oikeus tiehen. Yksityistielain 84 :n mukaan tie tai sen osa voidaan lakkauttaa, jos olosuhteet ovat niin muuttuneet, että tie tai sen osa on käynyt tarpeettomaksi. Asemakaava-alueelle tieoikeudet perustetaan kiinteistönmuodostamislain kohdan mukaisena rasiteoikeutena. Toimitusmiehet päättivät seuraavaa: Edellä esitetyn selvityksen perusteella toimitusmiehet katsovat, että jäljempänä esitettävät tieoikeudet ovat käyneet tarpeettomaksi ja ne voidaan lakkauttaa sekä jäljempänä esitettävät tieoikeuksien perustamiset ovat tärkeitä kiinteistöille kulkemista varten eikä tieoikeuksien perustamisesta aiheudu millekään kiinteistölle huomattavaa haittaa. PUMPPUASEMA 1) Lakkautetaan tieoikeus (ark. 403:680) kaikilta siihen oikeutetuilta tiloilta, Kemijärven kaupungin (320) Isokylässä (403) sijaitsevien kiinteistöjen Yhdistetyn jakokunnan vesialue 876:1:0, Santala 78:48, Valtion rautatiealue 78:8, Valtion rautatiealue 56:1 alueilta kuten toimituskartta lähemmin osoittaa. 2) Lakkautetaan vanha tieoikeus R15 (ark. K:0 VII 9 b) tarpeettomana siltä osin kuin vanha tieoikeus kulkee vedessä eli tilojen. Kaikkien tiehen oikeutettujen kulkeminen pumppuasemalle päin on siten tosiasiallisesti jo estynyt tilojen 88:3, 215:7, 77:17, 78:48 alueilla. Poistettava tieoikeus ilmenee toimituskartalta. ERKINTALO 3) Lakkautetaan vanha tieoikeus (ark. 3:170) Ylikallaantien ja Juurelantien risteyksestä- Sallantielle saakka kokonaan kiinteistön 77:13 alueelta ja osittain kiinteistön 77:103 alueelta kuten toimituskartta lähemmin osoittaa. Tieoikeus lakkaa kaikilta tiehen oikeutetuilta Kemijärven kaupungin (320), Isokylässä (403) sijaitsevilta kiinteistöiltä 77:13, 77:98, 77:101, 77:103, 77:105, 77:106 ja 78:40, 78:41, 78:43-46, 77:53, 77:55, 77:57 sekä Ylikallaan-Juurelan yksityistien tieosakkailta. Poistettava tieoikeus ilmenee lähemmin toimituskartalta harmaalla viivalla. 4) Lakkautetaan vanhat tieoikeudet (ark. 3:170) ja (ark. MMLm/19264/33/2009) kokonaan kiinteistöjen 77:105 ja 77:106 alueelta sekä osittain kiinteistön 77:103 alueelta kuten toi-

5 Toimitusnumero (20) mituskartta lähemmin osoittaa. Tieoikeus lakkaa kaikilta siihen oikeutetuilta sekä yksityistien tieosakkailta. Poistettava tieoikeus ilmenee lähemmin toimituskartalta harmaalla viivalla. 5) Perustetaan Ylikallaan-Juurelan yksityistielle uusi tieoikeus, 6 metriä leveänä, kiinteistöjen 77:103, 77:106, 77:105 kautta ja tieoikeus saman levyisenä rasiteoikeutena asemakaavan mukaiselle virkistysalueelle 893:100:1, 190:0, 239:0 ja 113:12 kautta Ruottalantielle (katu) saakka. Tieoikeus ilmenee lähemmin toimituskartalta. Tieoikeus ilmenee kiinteistörekisteristä käyttöoikeusyksikkönä K9226/1. 6) Perustetaan Ylikallaan-Juurelan yksityistielle rasiteoikeutena uusi sivutieoikeus 4 metriä leveänä kiinteistölle 77:105 kulkemista varten kiinteistön 893:100:1 alueelle. Uusi tieoikeus ilmenee lähemmin toimituskartalta. Tieoikeus merkitään kiinteistörekisteriin käyttöoikeusyksikkönä K ) Ratasuunnitelmassa osoitettu 4 metrin sivutieoikeus kiinteistön 77:106 alueella saman kiinteistön käyttöä varten ei täytä yksityistielain 8.1 :n mukaista edellytystä, koska tieoikeus ei kulkisi toisen kiinteistön alueella. Yksityistielain mukaista tieoikeutta ei voida perustaa. Tien sijainti on kuitenkin osoitettu ratasuunnitelmassa. Vaikkei lainmukaista edellytystä kiinteistökohtaisen tieoikeuden perustamiselle ole, ratasuunnitelmasta johtuen on liikenneviraston kuitenkin rakennettava kustannuksellaan ratasuunnitelmassa osoitettu sivutie kiinteistön 77:106 alueella. HARJUNTIE Asiassa edellä esitetyn selvityksen perusteella Harjuntien osalta ei ole tarpeen perustaa uusia oikeuksia. Korvaukset on käsitelty pöytäkirjan kohdassa 13. Kunnossapidon ja rakentamisen kustannusten osittelu on käsitelty pöytäkirjan kohdissa 8 ja 9. Väliaikainen tieoikeus Tässä toimituksessa poistettavaksi osoitetut tieoikeudet ja tasoristeykset ovat väliaikaisina tieoikeuksina käytössä niin kauan, kunnes Liikenneviraston toimesta on rakennettu uusi korvaava tieoikeus. Kysymys väliaikaisen autonpitopaikan perustamisesta Tämän toimituksen tarkoituksena on käsitellä vaikutukset olemassa olevien tieoikeuksien muutoksiin. Rainer Naakka on esittänyt vaatimuksen väliaikaisen autopaikan perustamisesta tilanteessa, jossa aiempi oikeus on perustunut maanomistajien väliseen sopimukseen. Oikeus sopimusperusteisena on aikaisemmassa tilanteessa ollut henkilökohtainen eikä kiinteistökohtainen oikeus. Lisäksi voidaan katsoa, ettei väliaikaisen autopaikan perustamisen tarve ole seurausta ratasuunnitelmassa osoitetuista toimenpiteistä. Toimitusta ei ole tarkoituksenmukaista laajentaa yksityisen maanomistajan intresseistä lähtevien epäselvyyksien selvittämiseksi. Epäselvyys voidaan maanomistajan hakemuksin saada ratkaistavaksi erillisessä yksityistietoimituksessa. Lainkohdat Ratalaki 59, Yksityistielaki 7-9, 7. Oikeuksien raukeaminen Radanpitäjä voi poistaa tasoristeykset ja tasoristeyksiin kohdistuvat oikeudet lakkaavat, kun korvaava tieyhteys on järjestetty ja korvaavaa tieoikeutta koskeva toimitus on saanut lainvoiman.

6 Toimitusnumero (20) Lainkohdat Ratalaki Rakentamiskustannukset Ratalain 18.1 :n mukaisesti radanpitäjä tekee tarvittavan uuden tien. Rakentamisen kustannuksia ei ole tarpeen ositella, koska vastuu rakentamisen kustannuksista on suoraan ratalain nojalla radanpitäjällä. Lainkohdat Ratalaki Kunnossapitokustannukset Sovellettavat säännökset Yksityistielain 22 :n mukaan jokainen, joka on saanut oikeuden tiehen, jolta tapahtuviin kuljetuksiin tietä tarvitaan tai voidaan käyttää, on velvollinen tieosakkaana osuutensa mukaan tekemään ja pitämään kunnossa tietä. Yksityistielain 23 :n mukaan tienpitovelvollisuus on tieosakkaiden kesken jaettava sen hyödyn mukaan, minkä tien kullekin katsotaan tuottavan. Laskennan perusteet Osittelun laskennassa on perusteena käytetty Maanmittauslaitoksen julkaisua nro 92 Käsikirja yksityistien tienpidon osittelusta (Helsinki 2015). Yksityistielain 23 :n mukaista hyötyä arvioitaessa on otettava huomioon tieosakkaalla tien vaikutuspiirissä olevan alueen suuruus ja missä määrin tietä kunkin osakkaan kohdalta käytetään tai tullaan käyttämään erilaisiin kuljetuksiin sekä tieosakkaan mahdollisesta elinkeinonharjoittamisesta johtuva tien käyttö. Ositteluun vaikuttavat metsämaan pinta-ala, rakennuspaikkojen laatu ja määrä, käytettävän tienosan pituus sekä painoluku. Yksiköinnin apuna on käytetty aiemmin Ylikallaan-Juurelan yksityistiestä laadittua tieyksiköintiä. Ylikallaan-Juurelan yksityistielle on laadittu uusi tieyksiköinti, joka ilmenee pöytäkirjan liitteenä 5. Lainkohdat Yksityistielaki Yksiköinnissä käytettävät painoluvut Tässä yksiköinnissä on käytetty seuraavia painolukuja: - Ulkoisen metsäliikenteen (ULM) painolukuna käytetään 4 tonnikilometriä - Sisäisen metsäliikenteen (SLM) painolukuna käytetään 2 tonnikilometriä - Ulkoisen asuinliikenteen (ULA) painolukuna käytetään 900 tonnikilometriä - Ulkoisen loma-asuinliikenteen (ULL) painolukuna käytetään 300 tonnikilometriä Matkan korjauskerroin Matkan korjauskertoimia käyttämällä voidaan tieyrityksen laajentumisesta johtuva hyöty jakaa tasaisemmin tieosakkaiden kesken. Matkan korjauskertoimet määritetään erikseen kunkin liikennelajin kohdalla käytetyn tievälin pituuden perusteella laskentakaavalla, joka on esitetty julkaisussa 92. Kertoimella korjataan vain ulkoisen liikenteen painolukuja. 10. Puolipuomilaitoksella varustamisen vaikutukset Pahkakummuntien tasoristeyksen (km ) puolipuomilaitoksella varustaminen on osoitettu ratasuunnitelmassa. Pahkakummuntie on maantie.

7 Toimitusnumero (20) Maantiehen liittyvät rakenteet ja rakennelmat eivät lähtökohtaisesti aiheuta korvauksia yksityisille maanomistajille. Aikaisemmassa tilanteessa tiellä liikkujat ovat joutuneet hiljentämään tasoristeyksen kohdalla ja varmistamaan ettei radalla ole liikennettä. Puolipuomilaitoksella varustaminen parantaa tienkäyttäjien liikenneturvallisuutta. Tienkäyttäjien matka-aika ei sanottavissa määrin tule lisääntymään. Toimitusmiehet katsovat, ettei maanomistajille aiheudu toimenpiteestä korvattavaa haittaa tai vahinkoa. Lainkohdat Ratalaki Toimituskartta Toimituskartta laaditaan rekisterikartta-aineistoa ratasuunnitelmatiedoilla täydentäen. Kartan mittausluokka on 4. Toimituskartalla osoitetaan muun muassa perustettavat ja lakkautettavat tieoikeudet sekä poistettavat tasoristeykset. Jalankulkuyhteyden ja puolipuomilaitoksella varustamisen osalta ei ole tarpeen laatia toimituskarttaa, koska asiassa on kyse vain korvattavuudesta eikä kiinteistöoikeudellisia oikeuksia ole perustettu tai lakkautettu tässä toimituksessa. Lainkohdat Kiinteistönmuodostamislaki 188, Kiinteistönmuodostamisasetus Haltuunotto Toimitusmiehet päättivät, että radanpitäjä saa ottaa haltuun ratasuunnitelmassa osoitetun alueen Ylikallaan-Juurelan yksityistien rakentamista varten tänään Lainkohdat Ratalaki Korvausten käsittely 1. KORVAUSSOPIMUKSET 2. KORVAUSVAATIMUKSET JA VASTINEET Rainer Naakka (77:105 Yläkarkulainen) on sähköpostitse kertonut raivanneensa puut tiealueelta ja vaatinut kuitu- ja tukkipuun korvattavaksi. Rainer Naakka on tehnyt kauppahintaselvityksen asuinrakennuspaikoista 13 vuoden ajalta. Naakan vaatimus on 5 euroa/m2 asuinrakennusmaasta arvioitavalla alueella. Tapio Pöyliö Kemijärven kaupungilta kävi ennen kokousta esittämässä korvausvaatimuksenaan virkistysalueesta 1,5 euroa/m2. 3. KATSELMUS Alkukokouksen yhteydessä suoritettiin katselmus arviointia varten Ylikallaan-Juurelan yksityistiellä. 4. KORVAUSKÄSITTELYN LÄHTÖKOHDAT Ratalain 62 :n mukaan jos jollakulla on oikeus yksityisen tien tasoristeykseen, on hänellä oikeus saada korvaus tasoristeyksen poistamisesta tai siirtämisestä, jos siitä aiheutuu merkittävää haittaa. Yksityistielain 33 :n nojalla maan luovuttamisesta sekä haitasta tai vahingosta tai kustannuksista, jotka yksityistielakiin perustuvasta toimenpiteestä aiheutuvat, suoritetaan korvaus. Kiinteistön arvoon vaikuttavat yleisten arviointiteorioiden mukaan kohteen sijoittuminen alueellisesti ja paikallisesti sekä voimassa olevat maankäyttösuunnitelmat ja markkinatilanne. Kohdekohtaisista tekijöistä alueen laajuudella, saavutettavuudella sekä

8 Toimitusnumero (20) rakenteellisilla ja maisemallisilla tekijöillä on vaikutusta arvon muodostuksessa. Lähtökohtaisesti vertailukaupat pyritään etsimään ajallisesti ja sijainnillisesti samalta markkina-alueelta. Jos alueella ei ole markkinoita vastaavanlaisista kohteista, vaihtoehtoisesti voidaan ajallista tarkastelu-ulottuvuutta laajentaa esimerkiksi 10 vuoteen. Tällöin arvioinnissa otetaan huomioon myös yleisen hintatason kohoaminen. Yksityistielain 87 :n mukaan tien tultua lakkautetuksi siirtyy tienä ollut alue korvauksetta alueen omistajan hallintaan. Tie voidaan myös siirtää siten, että hyöty siirrosta kohdistuu joko kokonaan tai osittain rasitetun kiinteistön omistajaan. Tällöin useimmiten rasitetun kiinteistön omistajan hallintaan palautuva entinen tieoikeusalue vastaa uutta luovutettavaa tiealuetta, jolloin maapohjan korvauksia ei tule maksettavaksi. Periaatteessa kuitenkin jos tiealue uudessa tilanteessa on pinta-alaltaan huomattavasti suurempi entiseen tilanteeseen verrattuna, voi maapohjan korvauksen maksaminen rasitetun kiinteistön omistajalle tulla kysymykseen. (Markkula Markku, Yksityiset tiet, s. 276). 5. PUUSTO Hakijalla on toimituksen saatua lainvoiman oikeus poistaa puusto, joka kuuluu maapohjan luovuttaneen kiinteistön omistajalle. Hakijan poistaessa puuston, on se hakijan toimesta tehtävä tarkoituksenmukaiseksi puutavaraksi ja pinottava kiinteistön omistajan osoittamaan paikkaan tien varrelle. Vahinko ja haitta, joka syntyy puuston poistamisesta ennenaikaisesti virkistysalueeksi osoitetulta alueelta tai rakennusmaalta, on otettu huomioon osana kohteenkorvausta. 6. ARVIOINNIN TARKKUUS Kiinteistöarvioinnin luonteesta johtuen korvausarvioinnin tarkkuus tässä toimituksessa on +/- 30 %. 7. KORVAUSARVIOINTI 7.1 Korvausarviointi Käypää arvoa arvioidaan ensisijaisesti kauppa-arvomenetelmällä, mikä tarkoittaa vertailevaa kauppahintatutkimusta samankaltaisten kohteiden markkinoilla. Toissijaisesti arviointimenetelmänä voidaan käyttää tuotto- tai kustannusarvomenetelmää. Lähtöaineistona käytetään Maanmittauslaitoksen kauppahintarekisteriä, vuosittaisia kauppahintatilastoja sekä Maanmittauslaitoksen julkaisua nro 93 "Korvaussuositukset kiinteistövahingoissa". Lisäksi käytetään apuna Maanmittauslaitoksen korvaukset ja arviointi aineistoa. 7.2 KOHTEEN KORVAUS Asuinrakennuspaikat Kiinteistöjen 77:106 Alakarkulainen (3129 m2) ja 77:105 Yläkarkulainen (3209 m2) kohteenkorvaukset arvioidaan asuinrakennuspaikkoina. Kauppahintarekisteristä tehtiin haku Kemijärvellä tehdyistä asuinrakennuspaikkojen kaupoista aikavälillä 01/ /2015. Asemakaava-alueella Hakua rajattiin seuraavasti: Asemakaava-alueella, rakentamaton, rantaan rajoittumaton, vain yksityinen luovuttaja ja ei sukulaisten välisiä luovutuksia. Haku antoi 14 luovutusta. Näistä karsittiin 5 luovutusta, koska ne rajoittuivat tosiasiallisesti rantaan tai olivat lisäaluekauppoja. Keskimääräinen koko on 2313 m2 ja hinta 5,59 e/m2. Mediaanihinta on 3,00 e/m2 ja hintojen keskihajonta 5,75 e/m2. Sipovaara-Kallaanvaara alueella olivat seuraavat luovutukset:

9 Toimitusnumero (20) Luovutus Koko (ha) hinta (e/m2) L ,0945 1,06 L ,0924 1,08 L ,9360 6,41 Ei kaava-alueella Hakua rajattiin seuraavasti: kaavoittamaton, rakentamaton, rantaan rajoittumaton, vain yksityinen luovuttaja ja ei sukulaisten välisiä luovutuksia. Haku antoi 6 luovutusta. Näistä karsittiin 1 luovutus, koska se rajoittui tosiasiallisesti rantaan. Keskimääräinen koko on 5148 m2 ja hinta 0,83 e/m2. Mediaanihinta on 0,54 e/m2 ja hintojen keskihajonta 0,51 e/ m2. Kaikki luovutukset sijaitsivat etäämmällä kuntakeskuksesta kuin arvioitava kohde. Käytettävän arvon valinta Asuinrakennuspaikan arviointiin vaikuttavat arvioitavan kohteen koko, sijainti suhteessa kuntakeskukseen ja palveluihin, rakennuspaikan saavutettavuus ja laadulliset tekijät. Arvioitava kohde sijaitsee asemakaava-alueen välittömässä läheisyydessä kaavoittamattomalla alueella. Asemakaavan läheisyydellä voidaan katsoa olevan arvoa nostava vaikutus. Kohteen koon kasvaessa hinta yleensä pienenee. Ottaen huomioon tehty kauppahintaselvitys sekä edellä esitetyt seikat, toimitusmiehet katsovat käyväksi arvoksi arvioitavissa kohteissa 3,7 e/m Lomarakennuspaikat Kiinteistö 77:103 on nykyisin lomarakennuspaikkana. Etäisyys keskustaan on noin 2 km, alueen koko on 0,66 ha ja rantamaisema avautuu länsi-luoteeseen. Kauppahintarekisteristä tehtiin haku Kemijärvellä tehdyistä lomarakennuspaikkojen kaupoista aikavälillä 01/ /2015. Asema- tai ranta-asemakaava-alueella Hakua rajattiin seuraavasti: kaavoitettu, rakentamaton, rantaan rajoittuva, vain yksityinen luovuttaja ja ei sukulaisten välisiä luovutuksia. Haku antoi 3 luovutusta. Keskimääräinenkoko on 4087 m2 ja hinta 3,81 e/m2. Mediaanihinta on 3,67 e/m2 ja hintojen keskihajonta 0,26 e/m2. Ei kaava-alueella Hakua rajattiin seuraavasti: kaavoittamaton, rakentamaton, rantaan rajoittuva, vain yksityinen luovuttaja ja ei sukulaisten välisiä luovutuksia. Haku antoi 30 luovutusta. Näistä karsittiin vielä pois luovutukset, joiden koko oli yli 1 ha. Luovutuksia jäi 17 kappaletta. Keskimääräinen koko on 5008 m2 ja hinta 2,44 e/m2. Mediaanihinta on 1,50 e/m2 ja hintojen keskihajonta 1,74 e/m2. Vertailukelpoisimmat luovutukset on esitetty alla. Muut luovutukset sijaitsivat huomattavasti etäämmällä keskustasta. Luovutus Koko (ha) hinta (e/ m2) etäisyys keskustaan (km) L ,6000 1,50 6 (Kotajärvi) länsi L ,5190 1,35 6,4 (Peltojärvi) länsi Rannan avautuminen Käytettävän arvon valinta Lomarakennuspaikan arviointiin vaikuttavat keskeisimmin alueen koko, saavutettavuus, etäisyys kuntakeskustaan sekä rannan avautumisilmansuunta. Arvioitava kohde on asemaakaavoitetun alueen välittömässä läheisyydessä, muttei kuitenkaan kaavoitetulla alueella. Asemakaavan läheisyydellä on arvoa nostava vaikutus. Kohteen koon kasvaessa hinta yleensä pienenee. Ottaen huomioon tehty kauppahintaselvitys sekä edellä mainitut seikat, toimitusmiehet katsovat, että käypä arvo arvioitavalla alueella on 2,9 e/m Virkistysalueet

10 Toimitusnumero (20) Kauppahintarekisteristä tehtiin haku Kemijärvellä tehdyistä virkistysalueen kaupoista aikavälillä 01/ /2015. Hakua rajattiin seuraavasti: Rakentamaton, rantaan rajoittumaton, vain yksityinen luovuttaja ja ei sukulaisten välisiä luovutuksia. Haku antoi seuraavat 3 luovutusta: Luovutus Koko (ha) hinta (e/m2) etäisyys keskustaan (km) L ,0253 0,59 2,8 L ,1 3,5 2,3 L ,4 1,01 28 (Suomu) Vertailun vuoksi katsottiin Kemijärven raakamaakaupat aikaväliltä 01/ /2015. Haku antoi 9 luovutusta, joista 3 karsittiin kaukana olemisen vuoksi ja 3 sen vuoksi, että ne olivat kooltaan suurehkoja. Jäljelle jääneen 3 luovutuksen keskimääräinen koko oli 433 m2, hinta 0,59 e/m2, mediaanihinta 0,56 e/m2 ja keskihajonta 0,4 e/m2. Ottaen huomioon arvioitavien kohteiden etäisyys keskustaan (n. 2,5 km), arvioitavien kohteiden koko sekä tehty kauppahintaselvitys sekä virkistysaluemarkkinoiden vähäinen kysyntä, arvioidaan virkistysaluekohteiden käyväksi arvoksi 1,1 e/m HAITAN- JA VAHINGONKORVAUKSET Toimituksessa käsitellään sellaiset haitan ja vahingonkorvaukset, jotka ovat todennäköisiä toimitushetkellä. Kohteenkorvaukseen katsotaan sisältyväksi muut vähäiset haitan- ja vahingonkorvaukset Kiertohaitta Kiertohaitalla tarkoitetaan haitallista vaikutusta, joka aiheutuu tieyhteyden muutoksesta tienkäyttäjille. Kiertohaittaa mitataan yleensä sellaisilla tekijöillä kuin matkan pitenemiseen liittyvä ajankäyttö, ajoneuvokustannukset ja lisääntyneet tienpitokustannukset, joiden vaikutukset voivat kestää pitkälle tulevaisuuteen. Kiertohaittaan sisältyy etäisyyshaitta sekä hyödyn kompensaatio. Kiertohaittakorvaus pitää sisällään korvauksen kiinteistön arvon alenemisesta. Kiertohaitan arviointi perustuu käyttöyksikkökohtaiseen kokonaistilanteen arviointiin, jossa otetaan huomioon entinen ja haittatapahtuman jälkeinen tilanne. Kiertohaitan arviointiin vaikuttaa tapauskohtaiset olosuhteet sekä etäisyyden piteneminen suhteessa kokonaisetäisyyteen. Pöytäkirjan liitteessä 3. on esitetty kiinteistöittäin etäisyyden lisääntyminen. Taulukossa on otettu huomioon nykyisen kiinteistönomistajan väestötietojärjestelmästä ilmenevä asuinpaikka. Laskennan lähtötiedot Kustannusten arviointi perustuu matkojen lukumäärän selvittämiseen ja tulevien vuosien matkojen ennusteeseen. Liikennehaitan (kiertohaitta) korvaukset on laskettu soveltamalla Maanmittauslaitoksen suositusta kiertohaitan korvaamiseksi sekä Arviointi ja korvaustiedot julkaisua. Matkan lisääntyminen Metsäpalstojen kysymyksessä ollen käyntikertojen lukumääräksi toimitusmiehet arvioivat 10 käyntikertaa/vuosi, jota käytetään kaikkien kiinteistöjen osalta, ellei käyntikertojen suuremmalle lukumäärälle ole esitetty erityisperusteita. Rakennettujen kiinteistöjen osalta korvausarvioinnissa pidetään lähtökohtana keskimääräiselle asuntoliikenteelle aiheutuvia kustannuksia. Tässä arvioinnissa käytetään asumisliikenteen osalta 800 matkaa/vuosittain ja lomakiinteistö-

11 Toimitusnumero (20) jen osalta 240 matkaa vuosittain. Elinkeinonharjoittamisesta johtuen voidaan matkamäärää korottaa. Arviointi- ja korvaus 2014-ohjeen mukaan matkakustannus on rakennuspaikalle 0,24 e/km ja metsäpalstalle 0,62 e/km Lisääntyneet tieyksikkökustannukset Tien pituuden lisääntymistä on tarkasteltu kiinteistöittäin pöytäkirjan liitteessä 4. Haitan arvioimiseksi on laskennassa pitänyt käyttää aiemmassa tieyksiköinnissä käytettyjä painolukuja, jotta tosiasiallinen haitallinen muutos, joka johtuu tien sijainnin muuttumisesta, on arvioitavissa. Julkaisussa Yksityistien kunnossapito (Hämäläinen Esko, s. 18) on todettu, että yksityisteiden kunnossapitokustannukset vaihtelevat huomattavasti. Tutkimuksen mukaan pysyvän asutuksen käyttämän yksityistien kunnossapitokustannukset vähä liikenteisimmillä teillä ovat noin e/km. Tässä arviossa käytetään laskennassa arvoa 400 e/km. Pääomituskerroin Pääomituskorkoa 5 % ja 15 vuoden pääomitusaikaa käyttäen pääomistuskerroin on 10,3797 ja kertakaikkinen korvaus kiertohaitasta on laskettu korvausyhdistelmään. Korvauspäätös perustuu edellä esitettyyn selvitykseen. Korvauslaskelmat kiertohaittaa koskien ja lisääntyneistä tieyksikkökustannuksista on esitetty pöytäkirjan liitteinä 3 ja 4. Korvauspäätöksessä on esitetty yhteenveto määrättävistä korvauksista. Alle 10 euron suuruinen pääomitettu kustannusten lisääntyminen tieyksikkömaksuissa on niin vähäinen haitta kiinteistönomistajalle, ettei haitan korvauskynnys ylity. Korvauspäätös: Edellä mainituilla perusteilla toimitusmiehet harkitsivat seuraavien korvausten vastaavan täyttä menetystä kohteesta, haitasta ja vahingosta, joka kiinteistön omistajille aiheutuu kaikkiaan tasoristeysten poistamisen johdosta: Karkulainen Omistaja: Naakka Torsti (1/3), Naakka Rainer (1/3), Naakka Jarmo (1/3) Haitankorvaus: Kiinteistönomistajat asuvat sijoittuen siten, ettei kiinteistölleaiheudu korvattavaksi katsottavaa haittaa toimituksessa tehtävistä toimenpiteistä Yläkarkulainen Omistaja: Naakka Rainer Kohteenkorvaus: Kiinteistö menettää asuinrakennusmaata tiemaaksi 6 m x 40 m =240 m2. Kohteenkorvausta kiinteistölle määrätään 3,7 e/m2 x 240 m2 = 888 euroa. Haitankorvaus: Kiinteistölle aiheutuu kiertohaitasta 1345 euroa. Tieyksikkökustannusten nousu pääomitettuna on niin vähäinen, ettei korvauskynnys ylity. Korvaukset yhteensä: 2233 euroa Alakarkulainen Omistaja: Naakka Jarmo

12 Toimitusnumero (20) Kohteenkorvaus: Yksityistieoikeus siirtyy toiseen paikkaan maanomistajan maalla. Ylikallaantietä poistuu 10m x 48 m = 480 m2 ja sivutieoikeutta poistuu 8 m x 47 m =376 m2 eli poistuvaa tiemaata palautuu maanomistajalle 856 m2. Uudessa tilanteessa tieoikeudet muiden kuin oman kiinteistön käyttöön on 6 m x 44 m = 246 m2 ja omaan käyttöön 4 m x 20 m = 80 m2 eli yhteensä tiemaaksi tulee 326 m2. Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, ettei tällaisessa tilanteessa tule määrättäväksi maanomistajalle korvausta. Haitankorvaus: Haitankorvauksena kiertohaitasta määrätään 1495 euroa. Haitallisesta muutoksesta tieyksikkökustannuksiin 16,6 euroa. Korvaukset yhteensä: 1511,6 euroa Ylikallas Omistaja: Sipovaara Erkki oik.om. Kohteenkorvaus: Yksityistieoikeus siirtyy osittain toiseen paikkaan maanomistajan maalla. Ylikallaantietä poistuu 111 metrin matkalta. Osa tiealueesta on naapuritilojen alueella, mutta voidaan arvioida, että poistuvaa tiemaata onnoin 800 m2. Uudessa tilanteessa tiemaaksi menetetään 6 m x 31 m = 186 m2. Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, ettei tällaisessa tilanteessa tule määrättäväksi maanomistajalle korvausta. Haitankorvaus: Lisäksi haitankorvauksena kiertohaitasta 622 euroa. Haitallisesta muutoksesta tieyksikkökustannuksiin 28 euroa. Korvaukset yhteensä: 650 euroa Rinne Omistaja: Heinonen Erkki (1/2), Heinonen Kari (1/2) Haitankorvaus: Kiinteistönomistajat asuvat sijoittuen siten, ettei kiinteistölleaiheudu korvattavaksi katsottavaa kiertohaittaa toimituksessa tehtävistä toimenpiteistä. Tieyksikkökustannusten nousu pääomitettuna on niin vähäinen, ettei korvauskynnys ylity Jumisko Omistaja: Jumisko Kerttu Haitankorvaus: Lisäksi haitankorvauksena kiertohaitasta 58 euroa. Tieyksikkökustannusten nousu pääomitettuna on niin vähäinen, ettei korvauskynnys ylity. Korvaukset yhteensä: 58 euroa Vainio Omistaja: Sipovaara Kari Haitankorvaus: Kiinteistönomistajat asuvat sijoittuen siten, ettei kiinteistölleaiheudu korvattavaksi katsottavaa kiertohaittaa toimituksessa tehtävistä toimenpiteistä. Tieyksikkökustannusten nousu pääomitettuna on niin vähäinen, ettei korvauskynnys ylity Haapala Omistaja: Sipovaara Aarne Oik.om.

13 Toimitusnumero (20) Haitankorvaus: Oikeudenomistajat asuvat siten, ettei kiertohaittaa synny. Tieyksikkökustannusten nousu pääomitettuna on niin vähäinen, ettei korvauskynnys ylity Haapala Vuokraoikeuden haltijat Ulkuniemi Heikki ja Ulkuniemi Pirjo Haitankorvaus: Haitankorvauksena kiertohaitasta 2007 euroa. Haitallisesta muutoksesta tieyksikkökustannuksiin 72,3 euroa. Korvaukset yhteensä: 2079,3 euroa Törmä Omistaja: Sipovaara Mikko oik.om. Haitankorvaus: Kiinteistönomistajat asuvat sijoittuen siten, ettei kiinteistölleaiheudu korvattavaksi katsottavaa kiertohaittaa toimituksessa tehtävistä toimenpiteistä. Tieyksikkökustannusten nousu pääomitettuna on niin vähäinen, ettei korvauskynnys ylity Juurela Omistaja: Sipovaara Väinö oik. om. Haitankorvaus: Haitankorvauksena kiertohaitasta 1784 euroa. Haitallisesta muutoksesta tieyksikkökustannuksiin 56,4 euroa. Korvaukset yhteensä: 1840,4 euroa Juurela Vuokraoikeuden haltija: Sipovaara Väinö Juhani Haitankorvaus: Haitankorvauksena kiertohaitasta 1784 euroa. Haitallisesta muutoksesta tieyksikkökustannuksiin 51,7 euroa. Korvaukset yhteensä: 1840,4 euroa Sipovaara Omistaja: Sipovaara Arto (1/2), Sipovaara Anne (1/2) Haitankorvaus: Lisäksi haitankorvauksena kiertohaitasta 593 euroa. Haitallisesta muutoksesta tieyksikkökustannuksiin 25,6 euroa. Korvaukset yhteensä: 618,6 euroa Pellonperä Omistaja: Sipovaara Kari Haitankorvaus: Kiinteistönomistajat asuvat sijoittuen siten, ettei kiinteistölleaiheudu korvattavaksi katsottavaa kiertohaittaa toimituksessa tehtävistä toimenpiteistä. Tieyksikkökustannusten nousu pääomitettuna on niin vähäinen, ettei korvauskynnys ylity Pellonpää Omistaja: Peltoperä Helmi Haitankorvaus: Kiinteistönomistajat asuvat sijoittuen siten, ettei kiinteistölleaiheudu korvattavaksi katsottavaa kiertohaittaa toimituksessa tehtävistä toi-

14 Toimitusnumero (20) menpiteistä. Tieyksikkökustannusten nousu pääomitettuna on niin vähäinen, ettei korvauskynnys ylity Kallio Omistaja: Sipovaara Lauri Haitankorvaus: Kiinteistönomistajat asuvat sijoittuen siten, ettei kiinteistölleaiheudu korvattavaksi katsottavaa kiertohaittaa toimituksessa tehtävistä toimenpiteistä. Tieyksikkökustannusten nousu pääomitettuna on niin vähäinen, ettei korvauskynnys ylity Alatörmä Omistaja: Somppi Raimo (1/2), Somppi Tuula (1/2) Haitankorvaus: Lisäksi haitankorvauksena kiertohaitasta 1784 euroa ja haitallisesta muutoksesta tieyksikkökustannuksiin 54,8 euroa. Korvaukset yhteensä: 1838,8 euroa Hannunpelto Omistaja: Kemijärven kaupunki Kohteenkorvaus: Kiinteistö menettää kaavan mukaista virkistysaluetta tiemaaksi 6m x 63 m = 378 m2. Kohteenkorvaus on edellä esitetyn selvityksen perusteella 378 x 1,1 e/m2 = 416 euroa. Haitankorvaus: Kiinteistölle ei aiheudu korvattavaksi katsottavaa haittaa toimituksessa tehtävistä toimenpiteistä. Korvaukset yhteensä: 416 euroa Rouvala Omistaja; Kemijärven kaupunki Kohteenkorvaus: Kiinteistö menettää kaavan mukaista virkistysaluetta tiemaaksi 6m x 148 m= 888 m2. Kohteenkorvaus on edellä esitetyn selvityksen perusteella 888 x 1,1 e/m2 = 976,8 euroa. Haitankorvaus: Kiinteistölle ei aiheudu korvattavaksi katsottavaa haittaa toimituksessa tehtävistä toimenpiteistä. Korvaukset yhteensä: 977 euroa Hannunmetsä Omistaja Kemijärven kaupunki Kohteenkorvaus: Kiinteistö menettää kaavan mukaista virkistysaluetta tiemaaksi6m x 7 m = 42 m2. Kohteenkorvaus on edellä esitetyn selvityksen perusteella 42 x 1,1 e/m2 = 46 euroa. Haitankorvaus: Kiinteistölle ei aiheudu korvattavaksi katsottavaa haittaa toimituksessa tehtävistä toimenpiteistä. Korvaukset yhteensä: 46 euroa Kemijärvi MH Omistaja: Suomen valtio, metsähallitus Kohteenkorvaus: Kiinteistö menettää kaavan mukaista virkistysaluetta tiemaaksi 6m x 96m = 576 m2 ja 4m x 52 m = 208 m2. Yhteensä 784 m2. Kohteenkorvaus on edellä esitetyn selvityksen perusteella 784 x 1,1 e/m2 = 862,4 euroa. Haitankorvaus: Kiinteistölle ei aiheudu korvattavaksi katsottavaa haittaa toimituksessa tehtävistä toimenpiteistä. Korvaukset yhteensä: 862,4 euroa.

15 Toimitusnumero (20) Toimitusmiehet katsovat, ettei muuta haittaa tai vahinkoa aiheudu tasoristeysten poistamisesta tai siitä johtuvista toimenpiteistä, joita tässä toimituksessa on käsitelty. Vahingoista ja haitoista, jotka ovat syntyneet rakentamisvaiheessa ja josta ei ole sovittu, voidaan hakea toimitusta korvausten määräämiseksi ratalain 65 :n mukaisesti. Lainkohdat Ratalaki 43, 62, Yksityistielaki 33, 87, Lunastuslaki Kysymys jalankulkuylityksen poistamisesta Ratasuunnitelma Ratasuunnitelmassa on osoitettu jalankulkuyhteyden (KM ) poistaminen. Arkistotutkimukset Arkistotutkimusten perusteella ei radan yli johda perustettuja rasite- tai tieoikeuksia. Asianosaisten kuuleminen Kokouksen yhteydessä luettiin alkukokouksessa esitetyt lausumat pöytäkirjan kohdasta 10. Kiinteistön Unhola omistajat Heikki ja Mirja Laitinen ovat toimittaneet asiamiehensä Matti Torvisen laatiman lausuman , jossa on esitetty seuraavat vaatimukset perusteluineen. 1. Ensisijaisena vaatimuksenaan Laitiset vaativat radanpitäjän kustannuksellaan rakentamaan poistettavan porrasylikäytävän tilalle uuden, vähintään jalankululle soveltuvan yhteyden ja huolehtimaan sen kunnossapidosta. 2. Toissijaisesti poistuvasta jalankulkuyhteydestä vaaditaan tilalle aiheutuva arvon alentuminen ja tilan kiertohaitta. 3. Lisäksi vaaditaan tarpeellisten oikeuksien antamista rantaan pääsyä varten. 4. Kaikki kustannukset vaaditaan radanpitäjän maksettaviksi. 5. Lisäksi vaaditaan selvitystä siitä, kuka vastaa radan uudistamistöiden ja liikennemuutosten vaikutuksista sekä asumismukavuutta koskeviin kysymyksiin (maiseman menetys, melu, pöly, tärinä ja piha-alueen muuttuminen turvattomaksi). Vaatimukselle esitetyt perustelut: - Kulku rantaan hankaloituu. Kiertoa tulee noin 200 metriä, joka on kiinteistölle aiheutuva merkittävä haitta. - Tontin arvon alentuminen. Kulkuyhteydellä on ollut kiinteistön arvoon vaikutusta. Jälkikäteisesti poistettava kulkuyhteys aiheuttaa sen, että Lääninhallituksen päätöksessä (rek ) määrätty korvaus ei vastaa enää täyttä korvausta. - Liikenteen todennäköinen lisääntyminen. Vaatimukselle on toimitettu lisäperusteluina Koillis-Suomen kiinteistövälitys Oy:n laatima arviokirja, jossa arvion tarkoituksena on määritellä kohteen käypä arvo arviointiajankohtana Arviokirjan mukaan kiinteistönarvioija Rainer Naakka pitää arvoa alentavana tekijänä rajoittumista kahdelta suunnalta LR-alueeseen. Lisäksi arviokirjassa todetaan, että jalankulkuyhteyden poisto vaikeuttaa kyseisen kiinteistön omistajan Pöyliöjärven virkistyskäyttöä. Yhteysmatka veneenpitopaikalle pitenisi 250 metriä. Naakan mukaan porrasylikäytävän poisto vaikuttaa kohteen arvoa alentavasti n euroa. Vaatimukset on kokonaisuudessaan liitetty pöytäkirjan liitteeksi 1.

16 Toimitusnumero (20) Liikennevirasto on antanut vastineen, joka on liitetty pöytäkirjan liitteeksi 2. Liikennevirasto on vastineessaan todennut, että radan alittava korvaava alikulku on olemassa n. 60 metriä itään päin porrasylikäytävästä. Muuta alikulkuyhteyttä ei tarvita. Liikennevirasto katsoo, että tilalle Unhola on suoritettu korvaukset tontin arvon alenemisesta ja radan aiheuttamista hankaluuksista pakkolunastuksen yhteydessä eikä lisäkorvausten suorittamiselle ole perusteita. Liikennevirasto on vastineessaan esittänyt, että tehtyjen saantokirjojen (jakosopimus, kauppakirja) mukaan Laitiset eivät omista kolmioraiteen sisällä olevia Unhola-tilan palstoja. Matti Torvinen sanoi, että tilan käytössä oleva veneenpitopaikka sijaitsee tosiasiallisesti etäämpänä kuin on lähin venevalkama-alueen reuna. Aikanaan rakennettua ylikulkua on käytetty aktiivisesti ja käytetään edelleen ja sillä on kiinteä yhteys kiinteistön arvoon. Mirja Laitinen kysyi, eikö Lääninhallituksen päätöksessä ilmenevällä sopimuksella jalankulkuyhteyttä varten ole merkitystä. Erkki Karjalainen (liikennevirasto) vastasi, että jalankulkuyhteys on esitetty poistettavaksi ratasuunnitelmassa, koska se ei enää vastaa nykyisiä rataliikenteelle asetettavia turvallisuusvaatimuksia. Lainhuutotodistusotteen mukaan Mirja ja Heikki Laitinen omistava tontin Tällä tilalla on kiinteistörekisteriotteen mukaan osuus yhteisiin vesialueisiin. Luovutuskirjalla on tilasta Unhola luovutettu määräala Kemijärven kaupungille. Luovutuskirjassa ei ole mainintaa osuuksista yhteisiin alueisiin. Kiinteistönmuodostamislain :n mukaan osuudet yhteisiin siirtyvät luovutuksen mukana vain jos asianosaiset ovat saantokirjassa niin sopineet. Osuudet yhteisiin alueisiin ovat näin ollen jääneet tilalle Unhola. Tilan Unhola omistaa lainhuutotodistusotteen mukaan Laitinen Heikki. Kiinteistönmuodostamislain :n mukaan kullekin kiinteistölle on asemakaava-alueella oltava tarpeellinen kulkuyhteys kadulle pääsemistä varten. Kiinteistöt rajoittuvat asemakaavan mukaiseen katualueeseen. Uusia oikeuksien perustamiselle ei ole tarvetta. Lääninhallituksen päätöksessä (merkitty maarekisteriin ) mukaan tilalle Unhola on suoritettu korvaus tontin arvon alenemisesta ja radan aiheuttamista hankaluuksista kertakaikkiaan. Lainvoiman saaneessa ratasuunnitelmassa jalankulkuyhteys on esitetty poistettavaksi. Tässä toimituksessa tulevat arvioitavaksi ratasuunnitelmassa osoitettujen toimenpiteiden vaikutukset kiinteistöille aiheutuvien taloudellisten menetysten johdosta. Koillis-Suomen kiinteistövälitys Oy:n arviokirja osoittaa tilan käypää arvoa euron kiinteistön alentavaa arvoa on perusteltu toteamalla että jalankulkuyhteys poistuu ja se vaikuttaa arvioijan käsityksen mukaan virkistyskäyttöön. Minkään kiinteistön oikeutta veneenpitopaikkaan ei olla tämän toimituksen yhteydessä rajoittamassa. Kiinteistön omistajan kiinteistöoikeudellisia virkistysmahdollisuuksia ei siten rajoiteta eikä kiinteistön arvo sen vuoksi alene. Arvioitavana on näin ollen ainoastaan kysymys siitä, aiheutuuko maanomistajalle taloudellista menetystä jalan tehtävästä kulkemismatkan pidentymisestä noin 250 metrillä veneenpitopaikalle. Ratalain esitöissä (HE 222/2006 vp s. 37) on todettu, että korvattavaa ei olisi jokamiehen oikeuteen perustuva virkistysarvojen menettäminen tai niiden huononeminen. Korvattavuuden yleisenä edellytyksenä on myös että menetys on objektiivisesti todettavissa ja taloudellisesti arvioitavissa.

17 Toimitusnumero (20) Maanmittauslaitoksen Arviointi- ja korvaus ohjeistus lähtee siitä, että kulkumatkan pidentymisestä aiheutuva haitta eli kiertohaitta on korvattavaa, jos siitä aiheutuu maanomistajalle kustannuksia. Haittaa mitataan lähtökohtaisesti matkan pitenemiseen liittyvän lisääntyvän ajankäytön ja ajoneuvokustannusten avulla. Maanmittauslaitoksen ohjeistuksen mukaan pääperiaatteena on, että kiertämiseen mennyt aika korvataan vain elinkeinon harjoittajille ammatinharjoittamiseen liittyvien ajojen osalta. Muiden tienkäyttäjien osalta lisääntynyt ajoaika merkitsee vapaa-ajan vähenemistä. Vapaa-aika ei lähtökohtaisesti ole taloudellisesti hinnoiteltavissa. Edellä mainituilla perusteilla toimitusmiehet katsovat, ettei jalankulkuyhteyden poistamisesta aiheudu maanomistajille korvattavaa taloudellista menetystä. Kysymykseen siitä, kuka vastaa radan uudistamistöiden ja liikennemuutosten vaikutuksista sekä asumismukavuutta koskeviin kysymyksiin (maiseman menetys, melu, pöly, tärinä ja piha-alueen muuttuminen turvattomaksi) ei voida antaa vastausta yksityistietoimituksen yhteydessä. Esitetyt kysymykset ovat sellaisia, jotka kuuluvat ratalain 65 :n perusteella käsiteltäväksi ratatoimituksessa silloin, kun niitä ei sovita. Ratatoimituksen saa hakemuksin vireille radanpitäjä tai maanomistaja. 15. Korko ja indeksikorotus Indeksikorotusta ei määrätä, koska korvaukset on arvioitu lunastuspäätöksen antamisajankohdassa. Haltuunotto tapahtuu vasta toimituksessa tehtävällä päätöksellä. Korkoa ei Lainkohdat Ratalaki 66, Korvausten suorittaminen Korvaus on kertakaikkinen rahakorvaus, jonka Liikennevirasto suorittaa korvauspäätöksen mukaisesti kiinteistöjen omistajille. Korvaukset on suoritettava kolmen (3) kuukauden kuluessa toimituksen lopettamispäivästä eli viimeistään Lainkohdat Ratalaki Korvausten saajat voivat ilmoittaa tiliyhteystietonsa toimitusinsinöörille: - sähköpostitse - kirjeitse: Maanmittauslaitos, Terhi Halonen, Hallituskatu 5 C, Rovaniemi Toimitusinsinööri toimittaa tiedot edelleen korvausten maksajalle. Toimitusmiehet eivät katsoneet tarpeen määrätä korvauksia talletettavaksi minkään kiinteistön osalta. Liikennevirastolla on kuitenkin oikeus Maksutalletuslain 1 :n mukaisin edellytyksin tallettaa korvaus Lapin aluehallintovirastoon. Korvauksen maksamisen viivästyessä sille on maksettava korkolain 4 :ssä tarkoitetun korkokannan mukainen vuotuinen korko. 17. Edunvalvontakulukorvaukset Asianosaisella on vaadittaessa oikeus saada oikeutensa valvomisesta johtuvat välttämättömät kulut korvattavaksi. Edunvalvontakustannusten korvaamista on vaadittu seuraavasti: Yläkarkulainen Kiinteistön omistaja Rainer Naakka vaati korvattavaksi ansionmenetyksenä toimitusajankohdalta laskutustuntini veloituksen mukaan 100,00 /h eli 3,5*100,00 /h=350. Naakka toimii Koillis-Suomen Kiinteistönvälitys Oy:n toimitusjohtajana.

18 Toimitusnumero (20) Unhola ja Kiinteistön omistajat Heikki ja Mirja Laitinen vaativat korvattavaksi kustannukset asiamiehen käyttämisestä 5 tunnilta 220 euroa + alv, ja lisäksi kustannus, joka on aiheutunut arviokirjan laatimisesta 550 euroa. Tunnit ovat koostuneet asiaan valmistautumisesta, neuvotteluista päämiesten kanssa sekä kokoukseen osallistumisesta. Toimitusmiehet pitivät viidentoista minuutin tauon päätösten harkintaa varten. Toimitusmiehet päättivät määrätä seuraavat edunvalvontakulukorvaukset: Yläkarkulainen Ansionmenetyksenä korvataan oikeuden valvomisesta johtuvia jäämättä saaneita palkkatuloja sille, joka on osallistunut kokoukseen. Tämän vuoksi ei voida käyttää yrityksen laskutustuntiveloitusta. Toimitusmiehet harkitsivat kohtuulliseksi ansionmenetykseksi 62 euroa veroineen. Edunvalvontakulukorvausta kiinteistön omistajalle määrätään 3,5 tunnilta 217 euroa Unhola ja Toimitusmiehet katsovat, että Heikki ja Mirja Laitisella on asian laadun vuoksi ollut perusteltu syy avustajan käyttämiseen. Vaadittu tuntimäärä vaikuttaa oikealta. Kiinteistötoimituksissa korvauskäsittely ja asian selvittäminen tehdään viran puolesta. Avustajan palkkiota harkittaessa on kiinteistötoimituksissa sovellettu valtioneuvoston asetusta oikeusavun palkkioperusteista (290/2008), jonka 6 :n perusteella tuntipalkkion määrä on 110 euroa tunnilta. Edellä mainituilla perusteilla edunvalvontakulukorvauksena määrätään avustajan käyttämisestä viideltä tunnilta 550 euroa kiinteistön omistajille Heikki ja Mirja Laitiselle. Arviokirjassa ei ole esitetty seikkoja, jotka olisivat hyödyttäneet toimitusmiehiä korvausarviointia harkittaessa. Toimitusmiehet katsovat, ettei arviokirjan laatimisesta tule määrättäväksi edunvalvontakulukorvausta. Korvausten suorittaminen Hakijan on suoritettava korvaus kolmen kuukauden kuluessa tästä päivästä lukien. Korvauksen maksamisen viivästyessä sille on maksettava korkolain 4 :ssä tarkoitetun korkokannan mukainen vuotuinen korko. Lainkohdat Laki yksityisistä teistä 86, Lunastuslaki Toimituskustannukset Toimitusinsinööri selosti kiinteistötoimituksen määräytymisperusteita ja määräsi ne hakijan maksettavaksi. Kiinteistötoimitusmaksu velotaan vaikka toimitukseen haettaisi muutosta. Lainkohdat Laki yksityisistä teistä 47, Laki kiinteistötoimitusmaksusta Asiakirjojen lähettäminen Toimitusinsinööri päätti lähettää asiakirjat 14 vuorokauden kuluessa asianosaisille. Pöytäkirja on luettavissa myös internet-osoitteessa, joka on asianosaisille toimitettu kutsun mukana. Lainkohdat Kiinteistönmuodostamisasetus 58

19 Toimitusnumero (20) 20. Lopettaminen Koska kaikki toimituksen asiat oli käsitelty, toimitusinsinööri lopetti toimituksen. Toimitusinsinööri selosti muutoksenhakumenettelyn, toimituksen ja myös toimituskustannusten osittelun osalta sekä antoi suullisen valitusosoituksen. Kirjallisia valitusosoituksia oli saatavilla kokouspaikalta. Toimitukseen voi hakea valittamalla muutosta 30 päivän kuluessa toimituksen lopettamisesta lukien. Oheisesta valitusosoituksesta ilmenee sekä toimituksen lopettamispäivä, että valitusajan päättymispäivä. Toimitus saavuttaa lainvoiman valitusajan päätyttyä tai kun mahdollinen muutoksenhaku on lopullisesti ratkaistu. Toimitusinsinööri Terhi Halonen maanmittausinsinööri DI Lainkohdat Kiinteistönmuodostamislaki 190, 231, 234, 284

20 Toimitusnumero (20) Valitusosoitus Tämä valitusosoitus koskee toimitusta , lopettamispäivä Yksityistietoimitus Patokankaan kiertotie, Pumppuaseman, Erkintalon ja Harjuntien tasoristeysten poisto, Pahkakummun tasoristeyksen muutokset, Jalankulkuyhteys: [useita kiinteistöjä] Toimitukseen tai siinä annettuun ratkaisuun saa hakea muutosta kirjallisella valituksella maaoikeudelta. Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää siitä päivästä, jona toimitus lopetettiin tai päätös annettiin. Muutoksenhakuasiakirjat on toimitettava puhevallan menettämisen uhalla maaoikeuteen viimeistään maanantaina viraston aukioloaikana. Tässä asiassa toimivaltainen maaoikeus toimii Lapin käräjäoikeudessa, joka on avoinna virka-aikana klo 8-16:15. käyntiosoite: Valtakatu 17, Rovaniemi postiosoite: Valtakatu 17, Rovaniemi sähköpostiosoite: lappi.ko(at)oikeus.fi Muutoksenhakuasiakirjat voi toimittaa henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä taikka lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköpostina maaoikeuteen. Muutoksenhakuasiakirjat lähetetään lähettäjän vastuulla. Muutoksenhakukirjelmässä on mainittava kaikki seuraavat asiat: toimitus tai muu päätös, jota muutoksenhakemus koskee miltä kohdin toimitukseen tai siinä tehtyyn ratkaisuun haetaan muutosta muutokset, jotka vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan todisteet, jotka aiotaan esittää ja asiat, jotka todisteilla aiotaan näyttää toteen vaatimus oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta, jos valittaja pitää sitä aiheellisena mahdollinen pyyntö perusteluineen asian ratkaisemisesta ilman suullista pääkäsittelyä Muutoksenhakukirjelmässä on ilmoitettava muutoksenhakijan nimi ja hänen laillisen edustajansa, asiamiehensä tai avustajansa yhteystiedot sekä postiosoite, johon kutsut, kehotukset ja ilmoitukset voidaan lähettää. Myös todistajan tai muun kuultavan yhteystiedot on ilmoitettava. Jos postiosoite muuttuu, uusi osoite on ilmoitettava maaoikeudelle. Valittajan tai kirjelmän laatijan (jollei valittaja ole laatinut sitä itse) on allekirjoitettava muutoksenhakukirjelmä. Muutoksenhakukirjelmään on liitettävä tämä valitusosoitus tai sen jäljennös ja lisäksi asiakirjat, joihin muutoksenhakukirjelmässä vedotaan ja jotka eivät sisälly muutoksenhaun alaisen toimituksen tai ratkaisun käsittelyn asiakirjoihin. Jos asianosainen laillisen esteen vuoksi tai muusta hyväksyttävästä syystä ei voi määräajassa hakea muutosta, maaoikeus voi asettaa hakemuksesta uuden määräajan muutoksenhaun tekemistä varten. Uutta määräaikaa on pyydettävä kirjallisella hakemuksella, joka on osoitettava maaoikeudelle ja toimitettava ennen muutoksenhakuajan päättymistä maaoikeuteen. Hakemukseen on liitettävä selvitys hakemuksen perusteesta. Tällöin on noudatettava muutoksenhakukirjelmän laatimisohjeita. Maaoikeus voi kehottaa toimituksen asianosaista antamaan vastauksen muutoksenhakemukseen, jos hakemus koskee asianosaisen oikeutta. Vastaus ja siihen liitetyt asiakirjat annetaan tiedoksi muutoksenhakijalle. Maaoikeus voi kehottaa toimitusinsinööriä antamaan kirjallisen lausuntonsa. Lausunto annetaan tiedoksi pääkäsittelyyn kutsuttavalle asianosaiselle. Jollei asiaa ratkaista ilman pääkäsittelyä, maaoikeuden istunnosta ilmoitetaan kirjeellä, joka annetaan postin kuljetettavaksi tai muulla tavoin toimitetaan asianosaiselle vähintään 14 päivää ennen istuntoa. Jos muutoksenhakija jää pois istunnosta, muutoksenhakemus jätetään sillensä. Muun asianosaisen poissaolo ei estä asian ratkaisemista. Maaoikeus voi suorittaa paikalla katselmuksen. Valitusasian käsittelystä maaoikeudessa peritään yleensä 196 euron oikeudenkäyntimaksu. Asianosaisten oikeudenkäyntikuluihin maaoikeudessa sovelletaan riita-asioiden oikeudenkäyntikuluja koskevia oikeudenkäymiskaaren 21 luvun säännöksiä. Toimitusinsinööri: Terhi Halonen

Laki yksityisistä teistä 15.6.1962/358

Laki yksityisistä teistä 15.6.1962/358 Page 1 of 39 FINLEX - Edita Publishing Oy Laki yksityisistä teistä 15.6.1962/358 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Tämä laki koskee kaikkia yksityisiä teitä, sellaisia

Lisätiedot

2. Kokouksen laillisuus Kukaan asianosaisista ei esittänyt esteellisyysmuistutusta toimitusmiehiä vastaan.

2. Kokouksen laillisuus Kukaan asianosaisista ei esittänyt esteellisyysmuistutusta toimitusmiehiä vastaan. Toimitusnumero 2009-307379 1(5) Uusjako Kohde: Leskelän uusjako Aika: 24.2.2015 kello 10.00 Paikka: Siikalatvan kunnantalon Pulkkila-Sali, Pulkkilantie 4 Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat:

Lisätiedot

Maantietoimitus koskien valtatien 6 parantamista Lappeenrannan kaupungissa välillä Luumäen kunnan raja - Kärki, rinnakkaistiejärjestelyineen.

Maantietoimitus koskien valtatien 6 parantamista Lappeenrannan kaupungissa välillä Luumäen kunnan raja - Kärki, rinnakkaistiejärjestelyineen. Toimitusnumero 2014-489596 1(29) Maantietoimitus, loppukokous. Kohde: Aika: 28.5.2015 kello 12:00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Maantietoimitus koskien valtatien 6 parantamista Lappeenrannan

Lisätiedot

Tieyksiköinnin perusteet-opas. Kati Kontinen ja Juhani Salonen

Tieyksiköinnin perusteet-opas. Kati Kontinen ja Juhani Salonen Tieyksiköinnin perusteet-opas Kati Kontinen ja Juhani Salonen TIEYKSIKÖINNIN PERUSTEET-OPAS Kati Kontinen ja Juhani Salonen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU MIKKELI 2014 C: OPPIMATERIAALIA STUDY MATERIAL 15

Lisätiedot

Heinäveden tekninen lautakunta Kermanrannantie 7 79700 HEINÄVESI ':^ I,,KIRJAVIHKOAEi SAA PURKAA. Tiia Konttinen toimistosihteeri

Heinäveden tekninen lautakunta Kermanrannantie 7 79700 HEINÄVESI ':^ I,,KIRJAVIHKOAEi SAA PURKAA. Tiia Konttinen toimistosihteeri `ttuopion HALLINTO -OIKEUS LÄHETE 3678/13 Puijonkatu 29 A, 2. krs, PL 1744, 70101 KUOPIO Puhelin 029 56 42500 Faksi 029 56 42501 25.6.2013 01156/13/4113 Sähköposti kuopio.hao@oikeus.fi Heinäveden tekninen

Lisätiedot

YLEISEN ALUEEN LOHKOMINEN Esimerkkinä Suonenjoen kaupunki

YLEISEN ALUEEN LOHKOMINEN Esimerkkinä Suonenjoen kaupunki Kai Takkunen YLEISEN ALUEEN LOHKOMINEN Esimerkkinä Suonenjoen kaupunki Opinnäytetyö Maanmittaustekniikan koulutusohjelma Huhtikuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 15.4.2008 Tekijä(t) Kai Takkunen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 322 328. Laki. N:o 322. kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 322 328. Laki. N:o 322. kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 322 328 SISÄLLYS N:o Sivu 322 Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta... 869 323 Laki kiinteistörekisterilain 5 ja

Lisätiedot

MAANTIETOIMITUKSEN TUOTTEET

MAANTIETOIMITUKSEN TUOTTEET MAANTIETOIMITUKSEN TUOTTEET Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 103 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA www.maanmittauslaitos.fi ISBN 951-48-0194-6 (PDF) ISSN 1236-5084 Kansikuva: Havainnekuva Veturitien eritasoliittymästä

Lisätiedot

Vesijätön arvo tontin lisäalueena

Vesijätön arvo tontin lisäalueena Maanmittaus 82:2 (2007) 45 Maanmittaus 82:2 (2007) Saapunut 22.11.2006 ja tarkistettuna 20.4.2007 Hyväksytty 21.5.2007 Vesijätön arvo tontin lisäalueena Risto Peltola ja Juhana Hiironen Maanmittauslaitos

Lisätiedot

Ojitustoimitusopas. Maa- ja metsätalousministeriö MMM:n julkaisuja 4/2003

Ojitustoimitusopas. Maa- ja metsätalousministeriö MMM:n julkaisuja 4/2003 1 Ojitustoimitusopas Maa- ja metsätalousministeriö MMM:n julkaisuja 4/2003 2 Julkaisun nimi: Ojitustoimitusopas Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö Tekijät: Peruskuivatuksen laaturyhmä; Heikki Pajula

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 3/12/2 Dnro PSAVI/154/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA LUVAN HAKIJAT

LUPAPÄÄTÖS Nro 3/12/2 Dnro PSAVI/154/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA LUVAN HAKIJAT LUPAPÄÄTÖS Nro 3/12/2 Dnro PSAVI/154/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 1 ASIA LUVAN HAKIJAT Veden ottaminen tilalla Kuusisto RN:o 19:7 olevasta lähteestä sekä vesijohdon, kaivon ja vedenpumppauslaitteiston

Lisätiedot

Järvenpään kaupungin maapoliittinen periaateohjelma

Järvenpään kaupungin maapoliittinen periaateohjelma 1 KAUPUNGINVALTUUSTON 03.03.2003 25 HYVÄKSYMÄ Järvenpään kaupungin maapoliittinen periaateohjelma Sisällysluettelo 0. Esipuhe 2 1. Yleistä 2 2. Maankäyttöpolitiikka 3 2.1 Kaavoituspolitiikka 3 2.2 Maapolitiikka

Lisätiedot

Yksityisteiden valtionavustukset. Avustusmenettelyn käsikirja

Yksityisteiden valtionavustukset. Avustusmenettelyn käsikirja Yksityisteiden valtionavustukset Avustusmenettelyn käsikirja Yksityisteiden valtionavustukset Avustusmenettelyn käsikirja Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Kansikuva:

Lisätiedot

Yksityisteiden valtionavustukset LIIKENNEVIRASTON OHJEITA

Yksityisteiden valtionavustukset LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Yksityisteiden valtionavustukset 29 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Liikenneviraston ohjeita 29/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010 Kannen kuvat: Sakari Seppälä ja Olli Ylinen Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi)

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN JULKAISUJA NRO 92. Käsikirja yksityisteiden tienpidon osittelusta

MAANMITTAUSLAITOKSEN JULKAISUJA NRO 92. Käsikirja yksityisteiden tienpidon osittelusta MAANMITTAUSLAITOKSEN JULKAISUJA NRO 92 Käsikirja yksityisteiden tienpidon osittelusta Maanmittauslaitos Helsinki 2015 ISBN 978-951-48-0243-0 ISSN 1799-2133 (verkkojulkaisu PDF) Käsikirja yksityisteiden

Lisätiedot

KÄSIKIRJA YKSITYISTEIDEN TIENPIDON OSITTELUSTA

KÄSIKIRJA YKSITYISTEIDEN TIENPIDON OSITTELUSTA KÄSIKIRJA YKSITYISTEIDEN TIENPIDON OSITTELUSTA MAANMITTAUSLAITOKSEN JULKAISUJA NRO 92 KEHITTÄMISKESKUS 2007 MAANMITTAUSLAITOKSEN JULKAISUJA NRO 92 Käsikirja yksityisteiden tienpidon osittelusta MAANMITTAUSLAITOS

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 39/11/2 Dnro PSAVI/67/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.6.2011 ASIA HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 39/11/2 Dnro PSAVI/67/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.6.2011 ASIA HAKIJA PÄÄTÖS Nro 39/11/2 Dnro PSAVI/67/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.6.2011 1 ASIA HAKIJA Talvivaaran kaivokselle tapahtuvasta veden johtamisesta vesistöstä aiheutuvan vesivoiman tuoton vähentymisen

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Valtausoikeutta on haettu viideksi (5) vuodeksi. Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 28.3.2011; 26.7.2013.

Päätös 1 (5) Valtausoikeutta on haettu viideksi (5) vuodeksi. Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 28.3.2011; 26.7.2013. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 30.9.2014 9101 Kiimingin Sora Oy c/o Asianajotoimisto Krogerus Oy Kirkkokatu 13 90100 OULU VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Nimi Kultaselkä a ja b Hakija Kiimingin

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölaki

Asunto-osakeyhtiölaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Asunto-osakeyhtiölaki Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 I OSA YLEISET PERIAATTEET, OSAKKEET JA YHTIÖVASTIKE 1 luku Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

OIK UDEN KÄY TI KU UT. Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2011

OIK UDEN KÄY TI KU UT. Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2011 E OIK UDEN KÄY TI KU UT L N Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2011 Oikeudenkäyntikulut Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2011 Työryhmän raportti Oikeudenkäyntikulut 1 Helsingin hovioikeuden julkaisuja

Lisätiedot

Yksityisten teiden liittymät maanteihin. Lupa-asioiden käsittely

Yksityisten teiden liittymät maanteihin. Lupa-asioiden käsittely Yksityisten teiden liittymät maanteihin Lupa-asioiden käsittely Yksityisten teiden liittymät maanteihin Lupa-asioiden käsittely Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2007 Valokuvat: Heikki Heiniö

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin välityslautakunnan säännöt

Keskuskauppakamarin välityslautakunnan säännöt Keskuskauppakamarin välityslautakunnan säännöt KESKUSKAUPPAKAMARIN VÄLITYSLAUTAKUNNAN SÄÄNNÖT Vahvistettu Keskuskauppakamarin valtuuskunnan syyskokouksessa 16. päivänä joulukuuta 1992. Nämä säännöt ovat

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 27.11.2013.

Päätös 1 (5) Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 27.11.2013. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 19.12.2014 9316 Endomines Oy Pampalontie 11 82967 HATTU VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Nimi Ilokulta 4 ja 6-7 Hakija Endomines Oy Kuusankoski Yhteystiedot:

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2015. 34/2015 Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2015. 34/2015 Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2015 34/2015 Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Sopimaton menettelyelinkeinotoiminnassa

Sopimaton menettelyelinkeinotoiminnassa MARKKINAOIKEUS PÄÄTÖS Nro 113/2013 22.3.2013 Dnro 233/12/Ml HAKIJA Dir-Air Oy VASTAAJA Biobe Oy ASIA Sopimaton menettelyelinkeinotoiminnassa HAKEMUS Vaatimukset Dir-Air Oy (jäljempänä myös Dir-Air) on

Lisätiedot

Aili Sorjanen. Vesilain (587/2011) mukainen ojitusopas kunnan ympäristönsuojeluviranhaltijoille

Aili Sorjanen. Vesilain (587/2011) mukainen ojitusopas kunnan ympäristönsuojeluviranhaltijoille Aili Sorjanen Vesilain (587/2011) mukainen ojitusopas kunnan ympäristönsuojeluviranhaltijoille Kehittämistehtävä Syksy 2011 Maa- ja metsätalouden yksikkö Maaseudun vesitalouden erityisasiantuntija oppisopimustyyppinen

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU. Liiketalouden osaamisala / taloushallinto. Reeta Anteroinen OPAS TIEKUNNAN TALOUDEN HOITOON

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU. Liiketalouden osaamisala / taloushallinto. Reeta Anteroinen OPAS TIEKUNNAN TALOUDEN HOITOON KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden osaamisala / taloushallinto Reeta Anteroinen OPAS TIEKUNNAN TALOUDEN HOITOON Opinnäytetyö 2011 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous ANTEROINEN,

Lisätiedot

Rakennusliike Soimu Oy:n hakemus liittyen kiinteistöllä 167-4-44-13 olevien yhdyskuntalaitteiden poistamiseksi

Rakennusliike Soimu Oy:n hakemus liittyen kiinteistöllä 167-4-44-13 olevien yhdyskuntalaitteiden poistamiseksi Rakennus- ja ympäristölautakunta 26 19.02.2014 Rakennusliike Soimu Oy:n hakemus liittyen kiinteistöllä 167-4-44-13 olevien yhdyskuntalaitteiden poistamiseksi 2834/10.01.00/2014 RAKYMPLK 26 Rakennusliike

Lisätiedot

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2002:4. Oikeusavun käsikirja

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2002:4. Oikeusavun käsikirja LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2002:4 Oikeusavun käsikirja LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2002:4 Oikeusavun käsikirja OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2002 ISSN 1458-7149 ISBN 952-466-067-9 Oikeusministeriö Helsinki KUVAILULEHTI

Lisätiedot