Parkanon kaupunki 2 Talousarvio 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Parkanon kaupunki 2 Talousarvio 2009"

Transkriptio

1 Parkanon kaupunki 2009 Taloussuunnitelma

2 Parkanon kaupunki Sisällysluettelo KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN RAKENNE JA SITOVUUS... 5 PARKANON KAUPUNGIN STRATEGIA... 5 YLEINEN TALOUDEN KEHITYS... 6 PARKANON TALOUDEN KEHITYS... 6 KAUPUNGIN RAHOITUKSEN RIITTÄVYYS JA VAKAVARAISUUS... 8 TAVOITTEET KONSERNIYHTIÖILLE... 9 HANKKEET KÄYTTÖTALOUS KESKUSVAALILAUTAKUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KAUPUNGINVALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS MAASEUTUHALLINTO PERUSTURVALAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA RAKENNUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA INVESTOINNIT RAHOITUSLASKELMA Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma Vesihuoltolaitoksen rahoituslaskelma HENKILÖSTÖOSA... 52

3 Parkanon kaupunki KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUODEN 2009 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELM AN YLEISPERUSTEET Tausta Vuoden 2009 talousarvion laadintaa on varjostanut maailman laajuinen taloudellinen taantuma, jonka syvyys ja kesto eivät ole tällä hetkellä kenenkään tiedossa. Myös vaikutukset Parkanon kaupungin talouteen ovat vielä arvailujen varassa. Kaupunginhallitus antoi 2.9. talousarvion laadintaohjeet hallintokunnille. Samalla esitettiin myös vuoden 2009 tuloarviot. Tämän jälkeen verotuloennustetta on jouduttu pudottamaan kolme kertaa alaspäin. Onneksi valtionosuuksien kehitys ainakin vielä talousarviovuonna näyttää kohtuullisen hyvältä. Käyttötalous Vuoden 2009 talousarvio on vain euroa ylijäämäinen ja vuosikate on 1,17 milj. euroa positiivinen. Toimintakate kasvaa 3,1 % verrattuna vuoden muutettuun talousarvioon. Kustannusten kasvu johtuu pääasiassa palkkakustannusten kasvusta. n valmistelussa kaupungin johtoryhmä on tehnyt tiivistä yhteistyötä ja osastopäälliköiden lautakunnille tekemät esitykset ovat olleet kaupunginjohtajan hyväksymiä. Lautakunnat ovat käsitelleet ehdotuksensa loka-marraskuun vaihteessa, eivätkä päätökset ole merkittävästi poikenneet esityksistä. Pieniä karsintoja on kuitenkin jouduttu tekemään vielä lautakunta käsittelyn jälkeen, koska tuloennuste on heikentynyt koko talousarvioprosessin ajan. Kokonaisuudessaan käyttötalous on laadittu erittäin kireäksi ja siinä pysyminen vaatii kovaa työtä kaikilla toiminnan tasoilla. Todettakoon, että talousarvio ei sisällä epärealistisia oletuksia. On kuitenkin olemassa useita riskitekijöitä, joista suurin on erikoissairaanhoito, vaikka esitys on sairaanhoitopiirin kanssa käydyn neuvottelun tulos. Investoinnit Vuoden 2009 investointibudjetin lähtökohtana on kunnallisen palvelutuotannon riskienhallinnan näkökulma. Suurin investointi on Vuorijärven vedenottamon saneeraus, jolla pyritään poistamaan vedessä esiintyvät mangaaniongelmat. Lisäksi saneerataan myös vanhoja vesi- ja viemäriputkistoja, jotta vuotovesimäärät saataisiin nykyistä parempaan hallintaan.

4 Parkanon kaupunki Tietohallintoon liittyviä riskejä pyritään vähentämään sekä laitteiston uusimisilla että myös atk-konehuoneen ilmastointi- ja varavoimahankinnoilla. Muilta osin investoinnit ovat nykyisen infran ylläpitoon liittyviä. Terveyskeskuksen saneerausta jatketaan ja se tulee valmistumaan vuoden 2010 aikana. Lisäksi katuverkoston päällystyksiin panostetaan talousarviovuoden aikana. Myös Viinikan kaava-alueen kunnallistekniikan rakentamista jatketaan. Vuoden nettoinvestoinnit ovat noin 1,6 milj. euroa, mutta suunnitteluvuosina yli 2 milj. euron tasoa. Todellisuudessa suunnitteluvuosien investointeja joudutaan sopeuttamaan tulorahoituksen edellyttämälle tasolle. Rahoitus Tulorahoituksella ei pystytä rahoittamaan kaikkia esitettyjä investointeja vuosikatteen ollessa noin 1,2 milj. euroa ja nettoinvestointien noin 1,6 milj. euroa. Kokonaisuudessaan kaupungin velkamäärä kasvaa noin euroa. Lopuksi Vuodesta 2009 tulee erittäin haastava. Taloudellisen taantuman kesto ja vaikutus parkanolaisiin yrityksiin selviää vasta vuoden aikana. Pahimmassa tapauksessa tätä talousarviota joudutaan tarkastelemaan kokonaisuudessaan vielä vuoden aikana ja tekemään tarvittavia sopeuttamistoimia. Ainoastaan riittävän nopealla reagoinnilla voidaan välttyä suuremmilta ongelmilta. Syntynyt maailmanlaajuinen taloudellinen taantuma, suurten ikäluokkien eläköityminen lähivuosina sekä palvelutarpeiden kasvaminen tulevat edellyttämään rakenteellisia muutoksia myös Parkanossa. Tämän johdosta Parkanon kaupungin on oltava mukana tekemässä kunta- ja palvelurakenneuudistuksen mukaisia toimenpiteitä, ovat ne sitten kuntarakenteen muutoksia tai palveluiden järjestämiseen liittyviä uudistuksia. Parkanossa Jarkko Malmberg kaupunginjohtaja

5 Parkanon kaupunki TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN RAKENNE JA SITOVUUS jakautuu käyttötalouteen, tuloslaskelmaosaan, investointeihin ja rahoitusosaan. n tuloslaskelma- ja rahoitusosa kuvaavat kunnan kokonaistaloutta, käyttötalous- ja investointiosalla taas ohjataan toimintaa. Kaupunginvaltuusto päättää käyttötalousosan tehtävät, joille se asettaa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Taloussuunnitelma on laadittu neljäksi vuodeksi: talousarvio vuodelle 2009 ja taloussuunnitelma vuosille n käyttötalouden sitovuustaso on * tavoitteet toimielimittäin * määrärahat nettomääräisinä osa-alueittain esitetyllä tasolla, Investoinnit ovat sitovat tehtäväalueittain. Yli euron hankkeet ja yli euron irtaimistohankkeet ovat hankekohtaisesti sitovia. on ja taloussuunnitelmaan sisältyy myös henkilöstöosa, jossa esitetään osastoittain henkilöstö ja perusturvaosaston henkilöstömuutokset. Muilla osastoilla toimitaan nykyisten resurssien puitteissa. Lisäksi esitetään vakinaisen henkilöstön ikäjakautuma ja eläköityminen. PARKANON KAUPUNGIN STRATEGIA Parkanon kaupunginvaltuusto on määritellyt syksyllä kaupungin vision 2015 seuraavasti: PARKANO ON SEUTUKUNNALLINEN KAUPAN JA TEOLLISUUDEN KESKUS, JOKA TARJOAA KUNTALAISILLE KATTAVAT JA LAADUKKAAT PALVELUT TURVALLISESSA JA LUONNONKAUNIISSA YMPÄRISTÖSSÄ Parkanon vahvuutena ovat maantieteellinen sijainti ja liikenneyhteydet sekä realisoitavissa olevat mahdollisuudet laadukkaaseen, luonnonläheiseen asuinrakentamiseen ja elinkeinoelämän sijoittumiseen. Parkanon elinkeinoelämä nojaa rakenteeltaan vahvasti metalliteollisuuteen, metsään ja puunjalostusteollisuuteen. Muovialasta odotetaan uutta elinkeinoelämän taloudellista tukipilaria. Kattavat julkiset palvelut ja kasvava yksityisen sektorin palvelutarjonta tuovat kaupunkiin dynaamista henkeä ja yritteliäisyyden kulttuuria. Parkanon työpaikkaomavaraisuus on huomattavan korkea 100,3% (2007). Parkano tarjoaa työpaikkoja myös seutukunnan muiden kuntien asukkaille. Syyskuussa Parkanon väkiluku oli 7141 henkeä. Väestömäärän kehitys kääntyi lievään nousuun maahanmuuton ansiosta, joka helpotti metalliteollisuuden työvoimapulaa alueella. Kaupunkikuvaa vilkastuttavat etenkin muualta seutukunnasta töissä ja ostoksilla käyvät sekä kolmostieltä poikkeavat matkaajat. Parkanon onnistunut markkinoiminen houkuttelevana kotikuntana, sekä kriittisten menestystekijöiden löytäminen muuttovoiton aikaansaamiseksi ovat strategiakauden keskeisiä haasteita. Strategisen kehittämisen painopisteet: Aktiivinen kaavoittamispolitiikka ja maanhankinta Markkinoinnin ja tiedottamisen voimistaminen Aseman seudun kehittäminen Imagonrakentaminen ja profiloituminen Uusi kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto tarkentavat kaupungin strategiaa syksyllä 2009.

6 Parkanon kaupunki YLEINEN TALOUDEN KEHITYS Vuoden syksyn aikana maailman taloutta on heilauttanut finanssikriisi, jonka aallot ovat saapuneet Suomeenkin. Talouden kehityksen parin prosentin kasvuennusteet ovat kääntyneet kokonaistuotannon nollalinjalle, jonka ennustetaan jatkuvan alentuneella tasolla vuosien aikana. Viime vuosina työllisyyskehitys on ollut suotuisaa, mutta suhdannemuutoksen johdosta arvioidaan myös työttömyyden lisääntyvän ensi vuonna merkittävästi. Talouden kehityssuunta tulee vaikuttamaan myös kuntien talouden kehitykseen. PARKANON TALOUDEN KEHITYS Parkanon kaupungin vuoden 2007 aikana hyvään kasvuun lähteneen talouden tuleva kehitys on arvoituksellinen. Vaikka vuoden tulosennuste näyttääkin vielä tasapainoiselta, merkitsee tasapainon saavuttaminen vuoden 2009 osalta tarkkaa taloudenseurantaa ja tiukkaa menokuria. n 2009 tulopohjaa on pyritty arvioimaan varovasti, meneillään oleva yleinen kehitys huomioiden. Verotulokehitykseen on suhtauduttava kriittisesti ja yhteisöveron osalta ensi vuonna varaudutaan verokertymän alenemiseen. Tehdyt palkkaratkaisut, välttämättömät henkilöstölisäykset ja kustannusten selkeä kohoaminen luovat kuntakentälle suuren haasteen tavoitteellisen talousarvion toteuttamiseen. TULOSLASKELMA TP 2007 TA Ennuste TA 2009 muutos% ennuste 08 Toimintakate ,0 Verotulot ,0 Valtionosuudet ,4 Rahoitustuotot ja -kulut ,0 Vuosikate ,8 Poistot ,6 Tilikauden yli/alijäämä ,8 Kumulatiivinen yli/alijääm ,9 Nettoinvestoinnit ,8 Lainamäärä milj euroa 13,4 13,7 13,0 13,4 1,9 Toiminta Kaupungin ulkoiset toimintatuotot kasvavat talousarviossa 5,1 miljoonaan euroon, muutosta vuoden ennusteeseen on 3,4 %. Tuottojen kasvua tapahtuu perusturvan asiakasmaksuissa. Toimintakulut ovat 36,9 miljoonaa euroa ja ne kasvavat ennusteesta 5,7 %. Henkilöstömenot ovat 17,6 miljoonaa, kasvua ennusteesta 6,1 %. Kasvua tuo perusturvan hoitohenkilöstön lisäys suosituksia vastaavaksi. Toiminta-alueista suurinta kasvua esiintyy perusturvan alueella, jossa erikoissairaanhoitoon varaudutaan yli 7,6 miljoonalla, jo erikoissairaanhoidon ennustetaan nousevan samalle tasolle. Perusturvan menoja ja tuloja kasvattaa myös kehitysvammaisten päiväkeskus Pajulinnun toiminnan siirtyminen kaupungin toiminnaksi.

7 Parkanon kaupunki Koko kaupungin toimintakuluissa kiinteistöjen lämmitys- ja sähkökulujen kasvu on myös huomattava. Toimintakate eli toiminnan ulkoiset nettomenot ovat 31,4 miljoonaa, jossa kasvua tämän vuoden arvioituun toteutumaan on + 6 %. Lomaraha Kaupungin henkilöstömenoja on useana vuonna alentanut henkilöstölle tarjottu mahdollisuus vaihtaa lomarahansa vapaaseen. Vuonna 2007 lomarahavaihtoa käytettiin kahden viikon lomautuksen vaihtoehtona ja vuoden talousarviossa suositeltiin viikon lomarahavaihtoa. Vuoden 2009 aikana henkilöstöllä on edelleen mahdollista käyttää lomarahan vapaaseen vaihtoa ja keväällä tästä mahdollisuudesta tullaan antamaan ohjeet. Verotulot ja valtionosuudet Verotuloja arvioidaan kertyvän vuoden 2009 aikana vajaat 20,6 miljoonaa euroa, joka on vuoden ennusteen mukaisella tasolla. Kunnallisveroarvio on 17,56 M, kasvua 1,6 %. Talouden muutosten arvioidaan heijastuvan yhteisöveroon, jota odotetaan 1,9 M, muutosta - 13,6 %. Kiinteistövero pysyy lähes ennallaan n. miljoonan euron tasolla. Valtionosuudet kasvavat n. 9,4 % ja kaupungin kassaan niitä tilitetään lähes 12,6 miljoonaa euroa. Suurimpana sektorina perusturvan osuus on 10,7 miljoonaa, yleistä valtionosuutta maksetaan ja sivistyksen osuus on n. 1,6 miljoonaa. Valtionosuuksiin sisältyvä verotulotasaus pysyy samalla tasolla kuin eli 2,2 miljoonana eurona. Vuosikate heikkenee n. 1,2 miljoonaan euroon, joka ei riitä investointeihin, vaan osa niistä joudutaan kattamaan lainalla. Kaupungin tulos on poistojen jälkeen noin euroa, eikä tulevien vuosien varalle pystytä varautumaan puskuria kasvattamalla. Huomionarvoista kuitenkin on, että ennusteen mukaan vanhat alijäämät saadaan katettua vuoden aikana Parkanon vuosikate ja nettoinvestoinnit 5,00 milj 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00-1,00-2,00 4,03 3,11 2,19 2,37 2,46 2,35 1,86 1,57 1,61 0,95 1,37 1,31 1,60 1,17 1,39 0,17 1,17 0,39-0, enn ta ,25 Vuosikate Nettoinvestoinnit Investoinnit ovat nettomäärältään vajaat 1,6 miljoonaa euroa. Tärkeimpiä rakennushankkeita ovat terveyskeskuksen kosteusvaurion korjaamisen jatkaminen eurolla ja Vuorijärven vedenottamon saneerauksen aloittaminen eurolla. Viinikan kaava-alueelle rakennetaan katuja ja vesihuoltoa.

8 Parkanon kaupunki Lainat Kaupunki on onnistunut vuoden aikana pitämään lainakannan kurissa mm. rahoittamalla vesihuollon investointeja kaupungin kassavaroilla. ssa 2009 investointeja joudutaan jo kattamaan ulkoisella lainalla ja lainakanta kasvaa 13,4 miljoonaan euroon. Suunnitelmakaudella lainamäärä kasvaa tulevien investointien myötä 15 miljoonan euron tasolle. Vesilaitos Vesilaitoksen 2009 tulos on alijäämäinen, vaikka vesimaksuja korotetaankin vuoden alusta 10 prosentilla. Vuoden vesihuoltoinvestoinnit rahoitettiin pääosin kaupungin antamalla, yhteensä euron kassalainalla, joka ensi vuoden talousarviossa on käsitelty pitkäaikaisena sisäisenä lainana. Kyseisen rahoituserän käsittelyä selvitellään myös mahdollisena peruspääoman korotuksena. Suunnittelukaudella vesihuoltolaitoksen välttämättömät investoinnit vaativat lisää rahoitusta ja aiheuttavat kaupungin lisävelkaantumisen. Vesilaitoksen heikon taloustilanteen vuoksi kaupungin vesilaitokseen sijoittamalle pääomalle tuottoprosentiksi vahvistetaan ensi vuodelle 0 %. vuoden aikana selvitetään vesilaitoksen talouden tasapainottamisen ratkaisut ja määritellään peruspääoman tuottotavoite pitkällä tähtäimellä. KAUPUNGIN RAHOITUKSEN RIITTÄVYYS JA VAKAVARAISUUS Kunta- ja palvelurakenneuudistukseen liittyen on säädetty kuntien rahoituksen riittävyyden ja vakavaraisuuden turvaamisesta. Tämän seuraamiseksi on asetettu kriisikuntien raja-arvot: *taseen kertynyt alijäämä/asukas tilinpäätöksessä vähintään ja sitä edeltäneenä vuonna Parkanossa kertynyttä alijäämää/asukas oli tilinpäätöksessä , edellisenä vuonna 295, talousarvion mukaan muodostuu jo kertynyttä ylijäämää ja samoin 2009 talousarviossa *tai seuraavat edellytykset täyttyvät 1) vuosikate ilman harkinnanvaraista rahoitusavustusta negatiivinen Parkanossa ,1 M, ta + 1,8 M ja 2009 ta +1,2 M 2) tuloveroprosentti vähintään 0,5 % prosenttiyksikköä korkeampi kuin keskimääräinen 18,4 % 2007 ja 18,55 % Parkanossa 2007, ja ,5 % 3) lainat/asukas ylittää vähintään 50 %:lla keskimääräisen lainakannan, joka vuonna 2007 oli Parkanossa , ylitystä 20,5 %, ta / 25,9 %ja 2009 ta /20,3% 4) taseessa on kertynyttä alijäämää Parkanossa oli kertynyttä alijäämää 2007, mutta ta ja ta 2009 kertynyttä ylijäämää 5) omavaraisuusaste on alle 50 % Parkanossa 42,36 % 2007, 43,63 % ta ja 43,64 % ta ) suhteellinen velkaantuneisuus on vähintään 50 % Parkanossa 50,25 % 2007, 49,56 % ta ja 47,52 % ta 2009

9 Parkanon kaupunki Suhteelline n velkaantuneisuus % ta 2009 ta Parkano kes kim äärin kriteeri hyvä Parkanon tunnuslukujen kehitys on 2007 hyvän tilinpäätöksen sekä ja 2009 tiukkojen talousarvioiden mukaan kääntymässä parempaan suuntaan talousarvion mukaisista tunnusluvuista kriisikunnan raja-arvoa huonompia ovat vielä tuloveroprosentti ja omavaraisuusaste. Suunnitelmakaudella kaupungin talouden kehitystä uhkaa yleisen talouden mahdollinen taantuma, joka heijastuu myös Parkanon kaupungin verotuloihin. Tämän vuoksi on pidettävä erityistä huolta siitä, että kaupungin toimintaa hoidetaan tehokkaasti tulojen mukaisella tasolla. Velkatasoa ei saa kasvattaa ja tämä tarkoittaa nettoinvestointien tason alentamista vuosikatteen tasolle. TAVOITTEET KONSERNIYHTIÖILLE Kehitys-Parkki Oy Yritysten perustamisen ja investointihakemusten tukeminen ja edistäminen Asemanseudun kehittäminen hankkeen avulla Liike- ja teollisuustilojen rakentamisen edistäminen Kolmoskeskuksen kehittäminen Seuranta: Kehitys-Parkki Oy:n toiminnan mittarina yritysten ja työpaikkojen määrän kehitysseuranta Kehitys-Parkki Oy:n rahoituksen seuranta kaupungin maksuosuuksien muotoutumisena Parkanon kaupungin Vuokratalot Oy Joustava ja taloudellinen toimintatapa Toiminnallisesti ja taloudellisesti kannattava toiminta Kokonaisanalyysin laatiminen vuokratalojen tilasta - asuntokannan tarkastelu tulevaisuuden tarpeet huomioiden

10 Parkanon kaupunki HANKKEET Parkanon kaupunki on mukana omien hankkeidensa lisäksi monissa seudullisissa ja paikallisissa hankkeissa. Kaupunginhallituksen määrärahoista maksetaan kuntaosuudet - Metsäntutkimuslaitoksen koordinoimaan Terveyttä metsästä -hankkeeseen ja - pitkäaikaistyöttömien syrjäytymisen ehkäisemiseen tähtäävään Nuotta 2011 hankkeeseen, joka toteutetaan yhteistyössä Pohjois-Pirkanmaan työvoimahallinnon kanssa Lisäksi alueemme elinkeinotoimintaa tukevia hankkeita ovat - Pilarihanke (räätälöityjä koulutuksia yrityksien tarpeisiin) - Automaatio ja robotiikkahanke - Maahanmuuttohanke - Yritysneuvontahanke - Asemanseudun esiselvityshanke - Matkailun kehittämishanke Kaikkiin kyseisiin hankkeisiin sisältyy kuntarahaa joko seudullisen kehittämisyksikön tai Kehitys-Parkin kautta.

11 Parkanon kaupunki KÄYTTÖTALOUS Käyttötalouden vertailutietona on käytetty toimielinten esittämillä muutoksilla korjattua talousarviota. Määrärahoihin sisältyy kaupungin sisäisiä menoja euroa ja sisäisiä tuloja saman verran. Tuloslaskelman vertailutietona on syyskuun toteutuman perusteella laskettu ennuste koko vuoden toteutumasta. Käyttötalous yhteensä TP 2007 Tulot , Valmistus omaan käyttöön , Menot , Netto , Poistot , KESKUSVAALILAUTAKUNTA Vaalit Tehtäväalueen toiminnan kuvaus Kunnallisten ja valtiollisten vaalien järjestäminen Parkanon kaupungissa. Volyymitiedot ja kehitys Keskusvaalilautakunta ja sen sihteeri, vaalilautakunta, vaalitoimikunta. vuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset Valtiollisia vaaleja järjestetään suunnittelukaudella seuraavasti: vuonna 2009 europarlamenttivaalit, vuonna 2011 eduskuntavaalit ja vuonna 2012 presidentinvaali. Kunnallisilla vaaleilla valittiin v. uusi valtuusto vuosille Seuraavat kunnallisvaalit järjestetään suunnittelukauden lopussa Keskusvaalilautakunta TP Muutos% TS 2010 TS 2011 TS 2012 Tulot Menot , NETTO ,

12 Parkanon kaupunki TARKASTUSLAUTAKUNTA Tehtäväalueen toiminnan kuvaus Tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja vastaavat kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisesta tarkastuksesta. Volyymitiedot ja kehitys Tarkastuslautakunta kokoontuu n. 9 kertaa vuodessa. Tilintarkastusyhteisön vastuullinen ja avustava tarkastaja suorittavat tarkastusta yhteensä arviolta 20 pv vuodessa. vuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset Uuden tarkastuslautakunnan ensimmäisiä tehtäviä on tehdä esitys tilintarkastusyhteisön valinnasta valtuustokaudelle Tarkastuslautakunta TP 2007 Tulot 0 Menot , NETTO , KAUPUNGINVALTUUSTO Tehtäväalueen toiminnan kuvaus Valtuustolla on kaupungin ylimpänä päättävänä elimenä kokonaisvastuu kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuustolle kuuluu strateginen päätöksenteko, kuntakonsernin tavoitteiden asettaminen sekä hallinnon järjestämisen perusteista päättäminen. Valtuusto päättää mm. talousarviosta, tilinpäätöksen hyväksymisestä, johtosäännöistä, maksujen perusteista, takauksista ja kiinteän omaisuuden myynnistä. Volyymitiedot ja kehitys Kaupunginvaltuustoon kuuluu 27 valtuutettua ja yhtä monta varavaltuutettua, jotka valitaan kunnallisvaaleissa. Valtuusto kokoontuu n. 9 kertaa vuodessa. vuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset Vuonna 2009 toimikautensa aloittava valtuusto valitsee jäsenet kaupungin muihin toimielimiin. vuoden määrärahoihin on tehty varaus uusien luottamushenkilöiden koulutusta varten. Kaupunginvaltuusto TP 2007 Tulot 0 Menot , NETTO ,

13 Parkanon kaupunki KAUPUNGINHALLITUS Yleishallinto Tehtäväalueen toiminnan kuvaus Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta strategian ja tavoitteiden mukaisesti sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus myös valvoo kaupungin etua, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa. Kaupunginhallitukselle kuuluu kuntien yhteistyön kehittäminen/paras hanke. Yleishallintoon kuuluvat myös kuntayhteistyö, Koti Parkanoon hanke, kansliapalvelut, yhteistoimintaosuudet, elinkeinojen kehittäminen, toimikunnat sekä koko kaupungin yleiset hallintokustannukset. Volyymitiedot ja kehitys Kaupunginhallitukseen kuuluu 9 jäsentä ja hallitus kokouksia pidetään noin 20 vuoden aikana. Jäsenmäärä noussee v uuden toimikauden alkaessa 10:een. Kansliayksikön henkilöstö: kaupunginjohtaja, kansliasihteeri, toimistosihteeri ja syksystä Koti Parkanoon hankkeen osa-aikainen projektipäällikkö. vuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset Paras-lainsäädännön mukainen kuntayhteistyö Edunvalvonta siirtyy valtion hoidettavaksi alkaen Tehtävän tavoitteet ja vastuu strategisten tavoitteiden saavuttamisessa Strategiset tavoitteet: - Aktiivinen kaavoittamispolitiikka - Markkinoinnin ja tiedottamisen voimistaminen - Aseman seudun kehittäminen - Imagonrakentaminen ja profiloituminen - Kuntatalouden tasapaino - Kuntien välinen konkreettinen yhteistyö Henkilöstöhallinto Tehtäväalueen toiminnan kuvaus Henkilöstöhallinnossa huolehditaan henkilöstön hyvinvoinnista, työterveyshuollosta, työsuojelusta sekä yhteistoiminnasta työnantajan ja henkilöstön välillä (yhteistoimintaelin). Kaupunki järjestää myös Tyky-toimintaa ja sitä kehitetään talousarviovunna. Henkilöstölehti julkaistaan muutaman kerran vuodessa. Volyymitiedot ja kehitys Palkka-asiamiehen tehtävät hoidetaan oman tehtävän ohella ja samoin työsuojelupäällikön toimi. vuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset Henkilöstökyselyn tulosten mukaisiin toimenpiteisiin esim koulutuksen avulla on varauduttu. Tyky-toimintaa kehitetään. Henkilöstöhallintoa hoidetaan kaikilla kaupungin osa-alueilla, joilla toteutetaan kaupungin yhteisiä strategisia tavoitteita: - Työympäristön turvallisuus ja viihtyisyys - Säännölliset henkilöstöpalaverit ja kehityskeskustelut - Henkilöstön osaamisen kehittäminen - Työhyvinvoinnin ylläpito - Kannustaminen henkiseen ja fyysiseen aktiivisuuteen - Vetovoima työnantajana

14 Parkanon kaupunki Tukipalvelut Tehtäväalueen toiminnan kuvaus Tukipalveluita ovat talouspalvelut, toimistopalvelut, postitus, monistamo ja puhelinvaihde/palvelupiste. Talouspalveluilla hoidetaan keskitetysti kaupungin ja vesihuoltolaitoksen taloushallintoa. Tähän tehtävään kuuluvat mm. talouden kehityksen seuranta, talousarvion ja toimintakertomuksen valmistelu, kirjanpito ja tilinpäätös, ostoreskontra, maksuliikenne, vesi-, päivähoito- ja yleislaskutus, perintätoimet, palkat ja eläkeasiat, maksuvalmius ja rahoitus. Lisäksi Kihniölle myydään palkanlaskentapalveluita. Toimistopalveluissa hoidetaan kaupungin asiakirjojen diariointia ja arkistointia. Toimistotarvikkeiden hankinta on keskitetty. Myös postitus ja palveluneuvonta/puhelinvaihde hoidetaan koko organisaation tukipalveluna. Lisäksi tarjotaan kopiopalvelua. Volyymitiedot ja kehitys Tukipalveluja hoidetaan yhteensä 11 henkilötyövuoden avulla. Resurssista talouspalveluihin kohdistuu 8 henkilötyövuotta, kun v alussa näihin tehtäviin käytettävissä oli 2 henkilötyövuotta enemmän. Toimistopalveluihin tukipalvelujen resurssista kohdistuu 3 henkilötyövuotta vuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset Konsernitilinpäätös laaditaan alkaen täydellisenä sisältäen konsernitaseen, konsernituloslaskelman ja konsernirahoituslaskelman kaupungin ja vesilaitoksen vastaavien laskelmien lisäksi. Uuden haasteen tuo yhtenäisen euromaksualueen SEPAn käyttöönotto kaupungin maksuliikejärjestelmissä vuoteen 2010 mennessä. Asiakirjahallinto-ohjelman arkisto-osio otetaan käyttöön keväällä Tehtävän tavoitteet Taloushallinnon hoitaminen ja kehittäminen Henkilöstön osaamisen tukeminen koulutuksella Arkistonmuodostussuunnitelman valmistuminen Tukipalveluiden toiminnalle tärkeitä edellytyksiä ovat riittävät resurssit ja niiden oikea kohdentaminen, henkilöstöresurssien saatavuus ja osaamisen varmistaminen, aktiivinen henkilökunta, vastuualueiden selkeys, sisäisen tarkastuksen kohdentaminen eri osa alueille, ajanmukainen henkilöstöpolitiikka sekä muutosprosessien hallinta ja viestintä. Kaupunginhallitus yht. TP 2007 Tulot , Menot , NETTO , Poistot , YLEISHALLINTO TP 2007 Tulot , Menot , NETTO , Poistot ,0

15 Parkanon kaupunki HENKILÖSTÖHALLINTO TP 2007 Tulot , Menot , NETTO , TUKIPALVELUT TP 2007 Tulot , Menot , NETTO , Poistot , MAASEUTUHALLINTO Tehtäväalueen toiminnan kuvaus Maaseutuelinkeinohallintoa sekä maaseutuelinkeinoja koskevassa lainsäädännössä kunnan tehtäväksi on annettu palvelujen tuottaminen tai hankinta ja maaseudun kehittäminen. Volyymitiedot ja kehitys Maaseutusihteeri Parkanossa on v. on 200 maatilaa (v tilaa) vuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset Maaseutuhallintoon on tulossa muutoksia ja neuvotteluja käydään toiminnan turvaamisesta EU:n vaatimusten mukaisena mahdollisesti suuremmissa yksiköissä. Tehtävän tavoitteet ja vastuu strategisten tavoitteiden saavuttamisessa Tavoitteena on asiantunteva ja asiakasystävällinen palvelu, jotta asiakkaat saisivat riittävästi tietoa selviytyäkseen maatalouden tukijärjestelmän monimutkaisuudesta. Maaseutuhallinnon tehtävänä on myös varmistaa, että hakemukset tallennetaan määräajassa ja tukien maksatukset suoritetaan ajallaan. Perusteluina esitettävät tunnusluvut ja mittarit Asiakastyytyväisyys Hakemusten tallennus ja tallennusten tarkastus määräajassa sekä maksatukset viivytyksittä. Maaseutuhallinto TP 2007 Tulot Menot , NETTO ,

16 Parkanon kaupunki PERUSTURVALAUTAKUNTA Toiminnalliset tavoitteet 2009 Perusturvapalvelujen toiminta-ajatuksena on väestön tarpeita ja kaupungin voimavaroja vastaavien laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen ja hankinta. Toimiva hoidonporrastus joustavat ja oikea-aikaiset siirrot erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon; siirto vuorokauden kuluessa erikoissairaanhoidon esittämästä ajankohdasta joustavat ja oikea aikaiset siirrot laitoshoidossa perusterveydenhuollon ja vanhustenhuollon välillä ikääntyvien kuntoisuuden ylläpitäminen ja vahvistaminen toimiva kotihoito Perusterveydenhuollon saatavuus ammattilaisen ensiarvio sairaudesta kolmen päivän kuluessa hoitoonpääsyn turvaaminen Ennaltaehkäisevä työ kansantautien ehkäisyssä kakkostyypin diabeteksen tehostettu toteaminen ja hoito elintapaohjeiden antaminen Päivähoidon ja esiopetuksen saatavuus hoitopaikka järjestetään kahden viikon kuluessa hakemuksesta Asiantuntevat sosiaalityön palvelut Riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö Sairauspoissaolojen määrän hallinta Seuranta Toiminto Toimiva hoidonporrastus Perusterveydenhuollon saatavuus Ennaltaehkäisevä työ kansantautien ehkäisyssä Päivähoidon/esiopetuksen saatavuus Asiantuntevat sosiaalityön palvelut Seurantatapa jonotus erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon, pitkäaikaishoidettavien hoitopäivät vuodessa omaishoidontuella hoidettavien % -osuus +75 v. ennaltaehkäisevien käyntien määrä yli 80 -vuotiaille hoidon tarpeen toteamisesta vastaanottoon kuluva aika tilastoitujen tulosten seuranta Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja erityisesti Parkanon kaupungin osalta liikuntareseptien määrä hoitopaikan saamiseen menevä aika hakemuksen jättämisestä %-osuus päivähoidossa 0-6 -vuotiaiden ikäryhmästä suhdelukukäyttöaste toimeentulotukiasiakkaiden määrä kotitalouksittain toimeentulotukihakemusten keskimääräinen käsittelyaika lastensuojeluilmoitusten käsittely määräajassa lastensuojelutarpeen selvityksen laatiminen määräajassa kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden määrä / toimintapäivät kuntouttavan aktivointisuunnitelmien määrä palveluliikenteen käyttäjämäärä

17 Parkanon kaupunki Riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö Sairauspoissaolojen hallinta työntekijämäärä suhteutettuna potilas- ja asiakasmäärään vuodeosastolla, vanhainkodissa ja kotihoidossa sairauspoissaolojen määrän kehitys; Paras-soster hankkeen tulosten ja toimintamallien hyödyntäminen työssä jaksamisessa PERUSTURVAN HALLINTO Sosiaali- ja terveyspalvelujen tavoitteena on yhdessä toimien tukea kuntalaisten hyvinvointia, jotta asiakaskunta saavuttaisi edellytystensä mukaisen hyvän terveydentilan ja sosiaalisen turvallisuuden. Huomiota kiinnitetään erityisesti tavoitteellisten talousarviomäärärahojen puitteissa eritasoisten palvelujen riittävään ja oikea-aikaiseen tarjontaan, jotta palvelurakenteen toiminta muodostuisi joustavaksi ja tehokkaaksi. Sosiaali- ja terveystoimessa etsitään ja toteutetaan tarkoituksenmukaisia järjestelyjä hallinnonalan tehtävien hoitamiseksi. Keinoina käytetään työnkiertoa, tehtävien sisältöjen tarkennuksia, sisäistä koulutusta ja järjestelmällistä perehdytystä. Tehokkailla ja toimivilla palveluilla vältetään tarpeettomia kustannuksia. Perusturvapalveluilla tuetaan erityisesti asiakaskunnan omatoimisuuden säilymistä. Keskeisenä tavoitteena on parantaa vanhusten edellytyksiä asua omassa kodissaan ja siirtää laitoshoidon tarvetta myöhemmäksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksessa on tavoitteena toteuttaa voimassaolevia koulutussuosituksia. Koulutus järjestetään pääosin sisäisenä koulutuksena. TERVEYDENHUOLLON LAITOSHOITO Terveyskeskuksen vuodeosastolla tuotetaan akuuttisairaanhoitoa, jatkohoitoa ja kuntoutusta erikoissairaanhoidosta siirtyville potilaille sekä pitkäaikaista laitoshoitoa. Coxasta jatkohoitoon siirtyvien potilaiden hoitoa ja kuntoutusta toteutetaan omassa terveyskeskuksessa tavoitteena potilaiden nopea kotiutuminen. Hoidon porrastusta, yhteistyötä ja kuntouttavan hoitotyön toteutusta kehitetään ja tiivistetään edelleen. Pitkäaikaisessa hoidossa oleville potilaille tehtävän RAI- arvioinnin avulla kehitetään hoitoa sekä arviointia käytetään myös hoidon ja toiminnan suunnittelun apuvälineenä. AVOTERVEYDENHUOLTO Perusterveydenhuollossa perustyöajan tehtäviä hoidetaan viiden lääkärin työpanoksella. Virkalääkäreiden lisäksi on käytössä Pihlajalinnan Lääkärit Oy:n kanssa tehdyllä ostopalvelusopimuksella hankittava resurssi. Perusterveydenhuollossa erityisenä painopistealueena on ennaltaehkäisevä terveydenhoito. Lääkäripäivystys jatkuu Parkanossa vuonna 2009 entiseen tapaan sisältäen viikonloppu- ja yöpäivystyksen (24/7-periaate). Lääkäripäivystys palvelee sopimusterveyskeskuksia sekä kiireellistä hoitoa tarvitsevia ulkopaikkakuntalaisia. Hammashuollon päivystyksessä tukeudutaan TAYS:n yhteyteen perustettavaan päivystysyksikköön. vuonna valmistellaan ja kilpailutetaan työterveyshuollon palvelukokonaisuus siten, että palvelu hankitaan ostopalveluna vuodesta 2010 alkaen. Neuvolan tehtävänä on tuottaa lasten ja nuorten terveyspalveluja, jotka ovat äitiys- ja lastenneuvolatoimintaa sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoa. Tavoitteena on aloittaa avoterveydenhuollossa siedätyshoidot. Äitiysneuvolassa paneudutaan synnyttäneiden äitien ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon.

18 Parkanon kaupunki Ennaltaehkäisevän työn haasteena ovat muun muassa raskausajan diabeetikot. Parkanossa kirjoilla oleville kaikille synnyttäjille maksetaan 250 :n synnytysavustus. Lastenneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa painottuu moniammatillinen yhteistyö sosiaalitoimen, kasvatus- ja perheneuvonnan sekä nuorisopsykiatrian kanssa. Avohoidon tavoitteena on taata asianmukaiset ja laadukkaat palvelut myös sydän-, syöpä-, astma-, reuma- ja tartuntatautipotilaille erikoissairaanhoidon kanssa tehtävän yhteistyön ja toimivien hoitoketjujen avulla. Liikuntareseptien käyttöönottoa tehostetaan. Liikuntareseptien tavoitteena on lisätä vähemmän liikkuvien henkilöiden fyysistä aktiivisuutta sekä lisätä ihmisten motivaatiota hoitaa itseään myös liikunnan avulla. Diabeteksen hoitoon panostetaan turvaamalla riittävä diabeteshoitajan työresurssi. Diabetes ja sydänsairaudet ovat sairastavuustilastojen kärjessä Parkanossa. Tavoitteena on saada diabeetikot säännöllisen hoidon ja seurannan piiriin jatko-ongelmien välttämiseksi. Lihavuuden torjuntaa tehostetaan sekä tupakan ja päihteiden käyttöön puututaan. Suun terveydenhuoltoa toteutetaan terveyskeskuksessa ja tavoitteena on pitää jonotilanne valtakunnallisesti määriteltyjen tavoitteiden mukaisena. TERVEYDENHUOLLON TUKIPALVELUT Terveydenhuollon tukipalvelujen tehtävänä on täydentää asiakkaiden tarvitsemia lääkäripalveluja ja hoitoa. Tukipalvelujen toimivuudella taataan saumattomien hoitoketjujen toimivuus, palvelujen laatu ja saatavuus. Fysioterapian tavoitteena on yhdessä asiakkaan/kuntoutujan kanssa saavuttaa hänelle optimaalinen terveys sekä liikkumis- ja toimintakyky huomioiden hänen voimavaransa ja paikkakunnan palvelujärjestelmien tarjoamat mahdollisuudet. Kaikessa toiminnassa pyritään ohjauksella edistämään kuntalaisten terveyttä ehkäisemällä kansantautien lisääntymistä terveellisten elämäntapojen omaksumisella. Fysioterapian menetelmiä ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia sekä apuvälinepalvelut. Fysioterapeutti toimii asiantuntijatehtävissä työterveyshuollossa. Fysioterapiahenkilöstö työskentelee monessa eri yksikössä täydentävänä palveluna yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa. Terveyskeskuksessa jatkuu urologin vastaanotto syöpäpotilaiden hoitoon painottuvana. Palveluita myydään lähikunnille. Kuvantamispalveluita (digitaalinen röntgen ja UÄ-kuvaukset) tuotetaan myös naapurikunnille. Röntgenlääkäri käy kerran viikossa, joka on ostopalvelua. ERIKOISSAIRAANHOITO Erikoissairaanhoidon kustannuksiin pyritään vaikuttamaan yksityissektorilta hankittavalla laaja-alaisella erikoissairaanhoidon konsultaatiotoiminnalla, seutukunnallisella yhteistyöllä, vuodeosaston aktiivisella työotteella, tehokkaalla kotihoidolla, toimivalla hoidonporrastuksella, ostopalvelutoimintaa, omaa ympärivuorokautista lääkäripäivystystä sekä tehokasta avosairaanhoitoa jatkamalla. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristöterveydenhuollossa Parkanon kaupungineläinlääkäri hoitaa keskitetysti terveysvalvonnan johtajan tehtäviä Parkanon ja Ikaalisten kaupungin sekä Kihniön kunnan alueella. Terveystarkastajan palveluita myydään edelleen Kihniön kunnalle. Kesäaikana työmäärä lisääntyy ympäristöterveydenhuollossa ja lisätyövoimaa palkataan edellisvuosien tapaan.

19 Parkanon kaupunki Perusturvalautakunta yht TP 2007 Tulot , Menot , NETTO , Poistot , PERUSTURVAN HALLINTO TP 2007 Tulot Menot , NETTO , Poistot ,4 TERVEYDENHUOLLON LAITOSHOITO TP 2007 Tulot , Menot , NETTO , Poistot , AVOTERVEYDENHUOLTO TP 2007 Tulot , Menot , NETTO , Poistot , HAMMASHUOLTO TP 2007 Tulot , Menot , NETTO , Poistot , TERVEYDENHUOLLON TUKIPALVELUT TP 2007 Tulot , Menot , NETTO , Poistot , ERIKOISSAIRAANHOITO TP 2007 Tulot , Menot , NETTO ,

20 Parkanon kaupunki YMPÄRISTÖ- TERVEYDENHUOLTO TP 2007 Tulot , Menot , NETTO , Poistot ,2 SOSIAALITYÖ Sosiaalitoimisto palvelee asiakkaita lastensuojeluun, lasten valvontaan ja isyyden selvittämiseen, vammaispalveluun, päihdehuoltoon, toimeentulotukeen sekä kasvatus- ja perheneuvontaan liittyvissä asioissa. Tasaisen palvelutarpeen kasvun myötä erityisesti erimuotoisten palveluiden tarve lisääntyy, johon vaikuttaa oleellisesti vaatimusten kasvu ja lainsäädännön uudistaminen. Palvelutarpeen kasvuun pyritään vastaamaan tehostamalla palvelujärjestelmää muun muassa kehittämällä työmenetelmiä sekä lisäämällä yhteistyötä eri hallintokuntien ja yhteistoiminta-alueen kuntien välillä. Kasvavan palvelutarpeen ja palvelurakenteiden muutosten kuten sosiaalipalveluiden kuntayhtymän purkautumisen johdosta sosiaalityön resurssia ei myydä muille kunnille vaan koko henkilöstöresurssi käytetään laadukkaiden sosiaalipalveluiden järjestämiseen lain tarkoittamalla tavalla. Lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua ovat lastensuojelutarpeen selvitys, avohuollon tukitoimet, lapsen tai nuoren kiireellinen sijoitus ja huostaanotto sekä niihin liittyvä sijaishuolto ja jälkihuolto. Lastensuojelun avohuollossa tukitoimet räätälöidään yksilöllisesti lapsen ja perheen tarpeiden ja tilanteen mukaan. Lastensuojelun painopistealueena on talousarviovuonna ennaltaehkäisevän työn tehostaminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Työnjakoa kehitetään edelleen jotta onnistutaan lainmukaisesti selvittämään lastensuojeluntarve ja laatimaan avohuollon suunnitelma kullekin lastensuojelun asiakkaana olevalle lapselle. Lastensuojelusuunnitelman laadinta kunnallisen päätöksenteon tueksi aloitetaan yhteistyössä yhteistoiminta-alueen kuntien kanssa. Sosiaalipäivystyksen järjestämistä lain tarkoittamalla tavalla selvitetään edelleen yhteistyössä lähikuntien kanssa. Elatustuen perinnän ja maksatuksen siirtyminen Kelan tehtäväksi huhtikuussa 2009 tehdään suunnitelmallisesti. Lastenvalvojan työtä kehitetään edelleen toiminnan tehostamiseksi. Parkanon kasvatus- ja perheneuvonta on moniammatillinen yksikkö, jonka tehtävänä on tukea ja edistää lasten ja nuorten myönteistä kehitystä järjestämällä ohjausta, neuvontaa ja muuta asiantuntija-apua ihmissuhteisiin, perheelämään ja lasten kasvatukseen liittyvissä kysymyksissä sekä tutkimusta ja hoitoa lasten kasvatukseen ja perhe-elämään liittyvissä ongelmissa. Toimeentulotuki on viimesijainen toimeentuloturvan muoto tilanteissa, joissa henkilön tai perheen tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin. Toimeentulotuki muodostuu perustoimeentulotuesta ja täydentävästä toimeentulotuesta. Lisäksi voidaan myöntää ehkäisevää toimeentulotukea. Painopistealueena toimeentulotuen osa-alueella on tehostaa toimeentulotukihakemusten käsittelyä lisäämällä kirjallisten hakemusten määrää, joka mahdollistaa toimeentulotukiasioiden käsittelyn asetetuissa määräajoissa. Pirkanmaan sosiaalipalvelujen kuntayhtymä purkautuu Kuntayhtymän tuottamien kehitysvammaisten avopalvelujen järjestäminen siirretään alkaen jäsenkunnille ja laitospalvelut sekä kuntoutusneuvola sairaanhoitopiirille. Kuntayhtymän purkautumisen myötä Parkanon kaupungin vastuulle siirtyy toimintakeskus Pajulintu sekä kuntoutusohjaaja. Avopalveluita myydään yhteistoiminta-alueen kunnille. Vammaispalvelussa kehitysvammahuollon laitospalvelut sekä kuntoutusneuvolan palvelut ostetaan jatkossa sairaanhoitopiiriltä. Asumispalveluja ostetaan lisäksi myös yksityisiltä palveluntuottajilta. Kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat palvelut järjestetään kunnassa esiintyvän tarpeen mukaisesti. Muut vammaispalvelulain tarkoittamat palvelut järjestetään varattujen määrärahojen puitteissa. Palveluliikenne jatkaa toimintaansa. Vaikeavammaisille kuljetuspalveluasiakkaille palveluliikenteen käyttö on maksutonta. Päihdehuollossa panostetaan avohuollon palvelujen kehittämiseen ja työnjakoon liittyviin asioihin sosiaalitoimen ja A-klinikan välillä. Laitoskuntoutusta järjestetään terveyskeskuksen vuodeosastolla ja tarvittaessa kuntoutusta ostetaan muilta palveluntuottajilta esiintyvän tarpeen mukaan olemassa olevilla resursseilla.

21 Parkanon kaupunki LASTEN PÄIVÄHOITO Päivähoidon tavoitteena on tarjota lapsiperheille laadukasta varhaiskasvatusta turvallisessa ympäristössä perheen toivomassa ympäristössä joko perhepäivähoitajan kodissa, ryhmäperhepäivähoitokodissa tai päiväkodissa. Perhe voi valita lapselleen sopivimman hoitomuodon. Valittavia hoitomuotoja ovat puolipäivähoito (alle 5h/pv), kokopäivähoito (yli 5h/pv). Perhe voi ostaa myös ennalta ilmoitettuja yli 5h hoitopäiviä Lisäksi päivähoidossa on mahdollisuus osallistua maksuttomaan 6-vuotiaiden esiopetukseen, jolloin lapsi voi jatkaa samassa paikassa päivähoidossa iltapäivän. Päivähoidosta vanhemmilta perittävän hoitomaksun määräytymisperusteet muuttuivat Perheen koko otetaan aikaisempaa paremmin huomioon ja tulorajoja nostettiin. Samalla maksujen korottaminen sidottiin indeksiin ja korotukset tehdään elokuussa joka toinen vuosi. Uusien maksuperusteiden mukainen tulosidonnainen kokopäivähoidon kuukausimaksu voi vaihdella euron välillä. Alle 5h/pv hoidosta peritään enintään 139,80 euroa kuukaudessa. Tulokertymä näyttää Parkanossa pysyvän suunnilleen ennallaan, koska joidenkin perheiden maksu laski ja osan nousi. Varhaiskasvatus on pienten lasten eri elämänpiireissä tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta. Se on suunnitelmallista toimintaa, jonka tavoitteena on edistää lapsen tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Varhaiskasvatus on lapsen hoidosta, kasvatuksesta ja opetuksesta muodostuva kokonaisuus, jossa lapsen omaehtoisella leikillä on keskeinen merkitys. Varhaiskasvatuksessa tarvitaan kasvatuskumppanuutta, jolla tarkoitetaan kiinteää yhteistyötä vanhempien ja kasvatuksen ammattilaisten kesken. Kasvatuskumppanit toimivat saumattomasti yhdessä lapsen edun mukaisesti. Varhaiskasvatuksessa hoito, kasvatus ja opetus muodostavat saumattoman kokonaisuuden. Esiopetuksen tavoitteet määräytyvät toisaalta kunkin lapsen yksilöllisistä kehittymisen mahdollisuuksista ja oppimisedellytyksistä ja toisaalta yhteiskunnan tarpeista. Varhaiskasvatus ja siihen kuuluva esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kehityksen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden. Esiopetuksen järjestämisessä huomioidaan toisaalta muun varhaiskasvatuksen ja toisaalta perusopetuksen tavoitteet ja sisällöt. vuonna 2009 varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa jatketaan yhteistyötä Ikaalisten ja Kihniön kanssa järjestämällä yhteisiä koulutuksia ja henkilökunnan keskinäisiä tapaamisia. Sosiaalialan osaamiskeskus Pikassoksen kanssa jatketaan tiivistä yhteydenpitoa ja selvitetään KASTE-OHJELMAN Väli-Suomen alueelle tarjoamia hankerahoitusmahdollisuuksia. Suunnitelmakauden loppupuolella eduskunta on hallitusohjelmaan kirjannut päivähoidon lainsäädännön uudistamisen varhaiskasvatuslaiksi. Parkanossa suunnitelmakauden alkupuolella on käynnistettävä Sinilintu-päiväkodin peruskorjaus ja laajennus, jotta päivähoitoyksiköiden määrää pystytään vähentämään ja päivähoidon saatavuus taattua. Suunnitelmakauden aikana merkittävää on päivähoitohenkilökunnan ikääntyminen. Vuosina saavuttaa 60 vuoden iän 15 henkilöä, mikä tarkoittaa lähes 30 % koko päivähoidon henkilökunnasta. VANHUSTYÖ Vanhustyössä tuotetaan Rauhalakodissa toteutettavaa pitkäaikais- sekä lyhytaikaishoitoa, sekä pääsääntöisesti Rantakodosta ostettavia asumispalveluita. Rauhalakodin lyhytaikaisosasto tarjoaa jatkokuntoutuspaikan vuodeosastolta siirtyville potilaille, mahdollistaa omaishoitajan vapaapäivän toteutumisen, toteuttaa sotaveteraaneille tuotettavaa laitoskuntoutusta sekä vahvistaa lyhytaikaisessa laitoshoidossa olevan asiakkaan toimintakykyä ja kotihoidossa selviytymistä. Pitkäaikaiseen laitoshoitoon tai asumispalveluun hakeutuvan asiakkaan hoidontarpeen arviointi toteutetaan SAS- työryhmässä. Arvioinnissa käytetään RAI ja RAVA toimintakykymittaria sekä muistitestiä. Pitkäaikaisessa hoidossa oleville potilaille tehtävän RAI- arvioinnin avulla kehitetään hoitoa. Arviointia käytetään myös hoidon ja toiminnan suunnittelun apuvälineenä.

22 Parkanon kaupunki KOTIHOITO Sosiaali- ja terveysministeriö painotusten mukaisesti kunnassa tulee huomioida ikääntyneiden kotona asumisen mahdollisuus, avopalvelujen ensisijaisuus sekä tasapainoinen, palveluja tarvitsevien ikääntyneiden kuntalaisten tarpeita vastaava palvelurakenne. Parkanon kaupungin vanhuspoliittinen ohjelma vuosille päivitetään syksyn ja kevään 2009 aikana STM:n ikäihmisten palvelujen laatusuositus huomioiden Kotihoidossa tavoitteena on toimiva hoidon porrastus ja perusterveydenhuollon saatavuus. Kotihoidossa tarjotaan ikääntyville palveluita siten, että tuetaan heidän itsenäistä asumista ja selviytymistä omassa kodissaan tutussa asuinympäristössä. Kuntouttavan työotteen tavoitteena kotihoidossa on ikäihmisten yksilöllisten voimavarojen ylläpitämisen tukeminen olemassa olevilla resursseilla. Rauhalan lyhytaikaisjaksot ja päivätoiminta tarjoavat kotihoitoa täydentäviä palveluluita ikäihmisille ja omaishoitajille. Kotihoidon tukipalvelut tuotetaan asiakkaille tarvelähtöisesti. Kotihoidon tukipalveluiden hinnat on tarkoitus yhtenäistää alkaen Kihniön ja Ikaalisten kanssa. Päivätoiminnan tavoitteena on tukea asiakasta kuntouttavin keinoin ylläpitämään fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä, jotta hän voisi asua mahdollisimman pitkään omassa kodissaan. Päivätoiminta tarjoaa kuntoutusta, erilaisia terapioita, hoivaa ja huolenpitoa, lääkehoitoa ja lääkäripalvelun. Asiakasmäärät ovat lisääntyneet tavoitteiden mukaisesti. Kotihoito on muuttunut vaativammaksi. Henkilöstörakennetta ja -tarvetta sekä henkilöstön osaamistarpeita arvioidaan toiminnan vaatimusten mukaan. Asiakkaat ovat entistä iäkkäämpiä ja monisairaita. Asiakasmäärät ja -käynnit ovat lisääntyneet. Kotihoidolla on tärkeä rooli erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollossa laitoshoidon, päivätoiminnan, vapaaehtoisjärjestöjen sekä asiakkaiden ja kotien välillä. TYÖELÄMÄN PALVELUKESKUS Työelämän palvelukeskus toimii vanhalla paloasemalla. Toimintaan kuuluvat nuorten työpaja, kuntouttava työtoiminta, työllistämispalvelu ja Ohje-hanke. Pajatoiminnan ensisijainen tehtävä on nuoren elämän kokonaisvaltainen tukeminen. Nuoria kannustetaan työllistymään ja/tai kouluttautumaan työpajatoiminnan avulla. Kuntouttava työtoiminta ja työllistämispalvelu on tarkoitettu pitkään työttöminä olleille. Toiminnan tarkoituksena on parantaa työttömien elämänhallintakykyä ja työllistymismahdollisuuksia. Ohje-hanke toteutetaan Pirkanmaan TE-keskuksen, Pohjois-Pirkanmaan työvoimatoimiston Parkanon toimipaikan kanssa. Hankkeen tavoitteena on torjua syrjäytymiskehitystä työttömyydestä aiheutuvien ongelmien tunnistamisella ja ehkäisemisellä sekä parantaa työttömien elämänhallintakykyä ja työmarkkinavalmiuksia. Työelämän palvelukeskus tekee yhteistyötä neuvolan kanssa. Neuvolan terveydenhoitaja tekee tarvittavat terveystarkastukset ja auttaa työelämän palvelukeskuksen asiakkaita terveydenhuoltoon liittyvissä kysymyksissä. Yhteistyön tavoitteena on asiakkaiden syrjäytymisen ehkäisemisen ja heidän ongelmiensa selvittely ja tukeminen kohti parempaa tulevaisuutta. RAVINTOHUOLTO Perusturvan ravintohuollossa tuotetaan maukkaita kotiruoka-annoksia. Toiminnan kehittämisessä tehdään yhteistyötä Tays:n ravitsemusterapeutin kanssa ja tavoitteena on ikääntyneiden asiakkaiden ravintorikkaat ja maittavat ateriat. Aterioiden laatua seurataan systemaattisesti omavalvontakriteerien mukaisesti. SOSIAALITYÖ TP 2007 Tulot , Menot , NETTO , Poistot ,2

23 Parkanon kaupunki LASTEN PÄIVÄHOITO TP 2007 Tulot , Menot , NETTO , Poistot ,3 VANHUSTYÖ TP 2007 Tulot , Menot , NETTO , Poistot , KOTIHOITO TP 2007 Tulot , Menot , NETTO , Poistot , TYÖELÄMÄN PALVELUKESKUS TP 2007 Tulot , Menot , NETTO , Poistot ,0 HENKILÖSTÖRESURSSIYKSIKKÖ TP 2007 Tulot Menot NETTO Poistot RAVINTOHUOLTO TP 2007 Tulot , Menot , NETTO , Poistot ,

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena 1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS 2 Toiminnan

Lisätiedot

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Vuoden 2009 talousarvion toteutuma 31.8.2009 Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Budjettivertailua vuoteen 2008 25.9.2009 Ulkoinen laskelma 2008 2009 Muutos % Tilanne 31.8.2009 8kk 8kk Toimintatuotot 36 536

Lisätiedot

Suunnittelukehysten perusteet

Suunnittelukehysten perusteet Kaupunginhallitus 344 19.06.2017 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2875/02.02.00/2017 KHALL 19.06.2017 344 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 Perusturvan hallinto Hyvinvointilautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Perusturvajohtaja, johtava

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (59,3 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2016 Muut (17 %) SOTE (57 %) Henkilöstömenot (26 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö

P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö KOKEMÄEN KAUPUNKI Hyväksytty KV 19.4.2010 14 Voimaantulo 1.5.2010 P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö I LUKU PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 Valinta ja kokoonpano 2 Perusturvalautakunnan tehtävä

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta:

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Kuntakohtainen paine veroprosentin korottamiseksi 2012 2017e 2021e 2025e Harjavalta 23,6 23,4 25,0

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2015 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen TILINPÄÄTÖS 2015 Koko kaupunki TP 2014 TP 2015 Muutos % Toimintatuotot 68 664 727 62 560 049-6 104 678-8,9 Toimintakulut -399 456 971-406 350 041-6 893 069

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 Kunnan tilikauden tuloksen muodostuminen Vuoden 2016 talousarvion kehyksenä ollut 2015 talousarvio ja oletukset heikosta talouskehityksestä. Tilikauden aikana näkymä taloudesta

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015» siirtymäsäännöksiä

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Valtuustoseminaari 16.5.2016 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Toimintaympäristön muutoksia edessä Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän globaalit kilpailutekijät Arktisuuden mahdollisuudet Hallinnon uudistaminen

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2019 KH 26.9.2016 1..1 Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 14 490 0 0 Toimintakulut -18

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja Lähde: Kuntaliitto 2017, Kuntien tunnuslukutiedosto Kuntien palvelutuotannon kustannuksia

Kuntien taloustietoja Lähde: Kuntaliitto 2017, Kuntien tunnuslukutiedosto Kuntien palvelutuotannon kustannuksia Kuntien taloustietoja 2016 Lähde: Kuntaliitto 2017, Kuntien tunnuslukutiedosto 2005-2016 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2005-2016 2 Kuntien tuloslaskelma vuonna 2016, /asukas Kemi 20001-50000 as.

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 11.9.2017 Toimielimet ja valmistelevat viranhaltijat VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2019-2020 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta KH 28.11.2017 Yleistä vuoden 2018 talousarviosta Suomen kuntien taloudellisessa tilanteessa näkyy selvä kahtiajako hyvin toimeentuleviin kuntiin ja vaikeuksissa oleviin kuntiin. Osa kunnista suunnittelee

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntaliiton ja Etelä-Savon maakuntaliiton ajankohtaisseminaari 7.5.2015 Mikkeli Kehittämispäällikkö Sari Korento Uusi kuntalaki (410/2015) Hyväksyttiin eduskunnassa

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa. Talouspalvelut 8.8.2016 Palvelukeskuksille VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Pohjatietoa kuntavaaleihin Kaikki yhteen ääneen. 28.10.2012 Använd din röst. Kuntien järjestämisvastuu Kunnilla on vastuu palvelujen järjestämisestä

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta 103 13.10.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 19.10.2015 Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön SELVITYS TALOUSTOIMIKUNNALLE PERUSTURVAPALVELUT/Eeva-Sirkku Pöyhönen TOTEUTUNEET SÄÄSTÖT 2014 2015 Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 )

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 ) Kaupunginhallitus 100 27.03.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 77/04.047/2017 KH 27.03.2017 100 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Tavoite Toimenpiteet 2012 Mittarit Toteutuma Henkilöstö Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

Tavoite Toimenpiteet 2012 Mittarit Toteutuma Henkilöstö Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö 4.2 Perusturvatoimi TOIMIELIN SOSIAALITYÖ JA HALLINTO Perusturvajohtaja Anne Hokkanen Sosiaalityön ja hallinnon osasto vastaa sosiaalitoimen hallinnosta ja sosiaalityöstä. Sosiaalityön tehtävänä on asiakkaan

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV

.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV 16.8.2007/RLÖ/hul.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV Kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan lain 10 :n mukaisen selvityksen ja toimeenpanosuunnitelman keskeisten tietojen toimittaminen valtioneuvostolle

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Itä-Suomen huippukokous 30.8.2011. Virpi Kölhi

Itä-Suomen huippukokous 30.8.2011. Virpi Kölhi Itä-Suomen huippukokous 30.8.2011 Virpi Kölhi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) järjestää jäsenkuntien puolesta erikoissairaanhoidon, kehitysvammaisten erityishuollon, perusterveydenhuollon

Lisätiedot

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2011-2024 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2011 2024 1 (4) JOHDANTO Strategia kattaa kuluvan valtuustokauden lopun ja kolme seuraavaa valtuustokautta. Tavoitteena

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelurakennetyöryhmän väliraportti Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Maisema-seminaari 23.04.2009 Helsinki Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta Ikäihmisten palvelujen ydinprosessi Tampereen kaupunki

Lisätiedot

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT JA -TAVOITTEET (mittarit) Toiminta ympäristön muutos, toiminnan painopistealueet:

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT JA -TAVOITTEET (mittarit) Toiminta ympäristön muutos, toiminnan painopistealueet: Peruspalveluiden hallinto Vastaa sosiaali- ja terveystoimen lakisääteisten palvelujen järjestämisestä kuntalaisille. Peruspalveluiden halllinto, projektit ja vanhusneuvosto. Tehtäväalueeseen kuuluu myös

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot