Parkanon kaupunki 2 Talousarvio 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Parkanon kaupunki 2 Talousarvio 2009"

Transkriptio

1 Parkanon kaupunki 2009 Taloussuunnitelma

2 Parkanon kaupunki Sisällysluettelo KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN RAKENNE JA SITOVUUS... 5 PARKANON KAUPUNGIN STRATEGIA... 5 YLEINEN TALOUDEN KEHITYS... 6 PARKANON TALOUDEN KEHITYS... 6 KAUPUNGIN RAHOITUKSEN RIITTÄVYYS JA VAKAVARAISUUS... 8 TAVOITTEET KONSERNIYHTIÖILLE... 9 HANKKEET KÄYTTÖTALOUS KESKUSVAALILAUTAKUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KAUPUNGINVALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS MAASEUTUHALLINTO PERUSTURVALAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA RAKENNUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA INVESTOINNIT RAHOITUSLASKELMA Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma Vesihuoltolaitoksen rahoituslaskelma HENKILÖSTÖOSA... 52

3 Parkanon kaupunki KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUODEN 2009 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELM AN YLEISPERUSTEET Tausta Vuoden 2009 talousarvion laadintaa on varjostanut maailman laajuinen taloudellinen taantuma, jonka syvyys ja kesto eivät ole tällä hetkellä kenenkään tiedossa. Myös vaikutukset Parkanon kaupungin talouteen ovat vielä arvailujen varassa. Kaupunginhallitus antoi 2.9. talousarvion laadintaohjeet hallintokunnille. Samalla esitettiin myös vuoden 2009 tuloarviot. Tämän jälkeen verotuloennustetta on jouduttu pudottamaan kolme kertaa alaspäin. Onneksi valtionosuuksien kehitys ainakin vielä talousarviovuonna näyttää kohtuullisen hyvältä. Käyttötalous Vuoden 2009 talousarvio on vain euroa ylijäämäinen ja vuosikate on 1,17 milj. euroa positiivinen. Toimintakate kasvaa 3,1 % verrattuna vuoden muutettuun talousarvioon. Kustannusten kasvu johtuu pääasiassa palkkakustannusten kasvusta. n valmistelussa kaupungin johtoryhmä on tehnyt tiivistä yhteistyötä ja osastopäälliköiden lautakunnille tekemät esitykset ovat olleet kaupunginjohtajan hyväksymiä. Lautakunnat ovat käsitelleet ehdotuksensa loka-marraskuun vaihteessa, eivätkä päätökset ole merkittävästi poikenneet esityksistä. Pieniä karsintoja on kuitenkin jouduttu tekemään vielä lautakunta käsittelyn jälkeen, koska tuloennuste on heikentynyt koko talousarvioprosessin ajan. Kokonaisuudessaan käyttötalous on laadittu erittäin kireäksi ja siinä pysyminen vaatii kovaa työtä kaikilla toiminnan tasoilla. Todettakoon, että talousarvio ei sisällä epärealistisia oletuksia. On kuitenkin olemassa useita riskitekijöitä, joista suurin on erikoissairaanhoito, vaikka esitys on sairaanhoitopiirin kanssa käydyn neuvottelun tulos. Investoinnit Vuoden 2009 investointibudjetin lähtökohtana on kunnallisen palvelutuotannon riskienhallinnan näkökulma. Suurin investointi on Vuorijärven vedenottamon saneeraus, jolla pyritään poistamaan vedessä esiintyvät mangaaniongelmat. Lisäksi saneerataan myös vanhoja vesi- ja viemäriputkistoja, jotta vuotovesimäärät saataisiin nykyistä parempaan hallintaan.

4 Parkanon kaupunki Tietohallintoon liittyviä riskejä pyritään vähentämään sekä laitteiston uusimisilla että myös atk-konehuoneen ilmastointi- ja varavoimahankinnoilla. Muilta osin investoinnit ovat nykyisen infran ylläpitoon liittyviä. Terveyskeskuksen saneerausta jatketaan ja se tulee valmistumaan vuoden 2010 aikana. Lisäksi katuverkoston päällystyksiin panostetaan talousarviovuoden aikana. Myös Viinikan kaava-alueen kunnallistekniikan rakentamista jatketaan. Vuoden nettoinvestoinnit ovat noin 1,6 milj. euroa, mutta suunnitteluvuosina yli 2 milj. euron tasoa. Todellisuudessa suunnitteluvuosien investointeja joudutaan sopeuttamaan tulorahoituksen edellyttämälle tasolle. Rahoitus Tulorahoituksella ei pystytä rahoittamaan kaikkia esitettyjä investointeja vuosikatteen ollessa noin 1,2 milj. euroa ja nettoinvestointien noin 1,6 milj. euroa. Kokonaisuudessaan kaupungin velkamäärä kasvaa noin euroa. Lopuksi Vuodesta 2009 tulee erittäin haastava. Taloudellisen taantuman kesto ja vaikutus parkanolaisiin yrityksiin selviää vasta vuoden aikana. Pahimmassa tapauksessa tätä talousarviota joudutaan tarkastelemaan kokonaisuudessaan vielä vuoden aikana ja tekemään tarvittavia sopeuttamistoimia. Ainoastaan riittävän nopealla reagoinnilla voidaan välttyä suuremmilta ongelmilta. Syntynyt maailmanlaajuinen taloudellinen taantuma, suurten ikäluokkien eläköityminen lähivuosina sekä palvelutarpeiden kasvaminen tulevat edellyttämään rakenteellisia muutoksia myös Parkanossa. Tämän johdosta Parkanon kaupungin on oltava mukana tekemässä kunta- ja palvelurakenneuudistuksen mukaisia toimenpiteitä, ovat ne sitten kuntarakenteen muutoksia tai palveluiden järjestämiseen liittyviä uudistuksia. Parkanossa Jarkko Malmberg kaupunginjohtaja

5 Parkanon kaupunki TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN RAKENNE JA SITOVUUS jakautuu käyttötalouteen, tuloslaskelmaosaan, investointeihin ja rahoitusosaan. n tuloslaskelma- ja rahoitusosa kuvaavat kunnan kokonaistaloutta, käyttötalous- ja investointiosalla taas ohjataan toimintaa. Kaupunginvaltuusto päättää käyttötalousosan tehtävät, joille se asettaa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Taloussuunnitelma on laadittu neljäksi vuodeksi: talousarvio vuodelle 2009 ja taloussuunnitelma vuosille n käyttötalouden sitovuustaso on * tavoitteet toimielimittäin * määrärahat nettomääräisinä osa-alueittain esitetyllä tasolla, Investoinnit ovat sitovat tehtäväalueittain. Yli euron hankkeet ja yli euron irtaimistohankkeet ovat hankekohtaisesti sitovia. on ja taloussuunnitelmaan sisältyy myös henkilöstöosa, jossa esitetään osastoittain henkilöstö ja perusturvaosaston henkilöstömuutokset. Muilla osastoilla toimitaan nykyisten resurssien puitteissa. Lisäksi esitetään vakinaisen henkilöstön ikäjakautuma ja eläköityminen. PARKANON KAUPUNGIN STRATEGIA Parkanon kaupunginvaltuusto on määritellyt syksyllä kaupungin vision 2015 seuraavasti: PARKANO ON SEUTUKUNNALLINEN KAUPAN JA TEOLLISUUDEN KESKUS, JOKA TARJOAA KUNTALAISILLE KATTAVAT JA LAADUKKAAT PALVELUT TURVALLISESSA JA LUONNONKAUNIISSA YMPÄRISTÖSSÄ Parkanon vahvuutena ovat maantieteellinen sijainti ja liikenneyhteydet sekä realisoitavissa olevat mahdollisuudet laadukkaaseen, luonnonläheiseen asuinrakentamiseen ja elinkeinoelämän sijoittumiseen. Parkanon elinkeinoelämä nojaa rakenteeltaan vahvasti metalliteollisuuteen, metsään ja puunjalostusteollisuuteen. Muovialasta odotetaan uutta elinkeinoelämän taloudellista tukipilaria. Kattavat julkiset palvelut ja kasvava yksityisen sektorin palvelutarjonta tuovat kaupunkiin dynaamista henkeä ja yritteliäisyyden kulttuuria. Parkanon työpaikkaomavaraisuus on huomattavan korkea 100,3% (2007). Parkano tarjoaa työpaikkoja myös seutukunnan muiden kuntien asukkaille. Syyskuussa Parkanon väkiluku oli 7141 henkeä. Väestömäärän kehitys kääntyi lievään nousuun maahanmuuton ansiosta, joka helpotti metalliteollisuuden työvoimapulaa alueella. Kaupunkikuvaa vilkastuttavat etenkin muualta seutukunnasta töissä ja ostoksilla käyvät sekä kolmostieltä poikkeavat matkaajat. Parkanon onnistunut markkinoiminen houkuttelevana kotikuntana, sekä kriittisten menestystekijöiden löytäminen muuttovoiton aikaansaamiseksi ovat strategiakauden keskeisiä haasteita. Strategisen kehittämisen painopisteet: Aktiivinen kaavoittamispolitiikka ja maanhankinta Markkinoinnin ja tiedottamisen voimistaminen Aseman seudun kehittäminen Imagonrakentaminen ja profiloituminen Uusi kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto tarkentavat kaupungin strategiaa syksyllä 2009.

6 Parkanon kaupunki YLEINEN TALOUDEN KEHITYS Vuoden syksyn aikana maailman taloutta on heilauttanut finanssikriisi, jonka aallot ovat saapuneet Suomeenkin. Talouden kehityksen parin prosentin kasvuennusteet ovat kääntyneet kokonaistuotannon nollalinjalle, jonka ennustetaan jatkuvan alentuneella tasolla vuosien aikana. Viime vuosina työllisyyskehitys on ollut suotuisaa, mutta suhdannemuutoksen johdosta arvioidaan myös työttömyyden lisääntyvän ensi vuonna merkittävästi. Talouden kehityssuunta tulee vaikuttamaan myös kuntien talouden kehitykseen. PARKANON TALOUDEN KEHITYS Parkanon kaupungin vuoden 2007 aikana hyvään kasvuun lähteneen talouden tuleva kehitys on arvoituksellinen. Vaikka vuoden tulosennuste näyttääkin vielä tasapainoiselta, merkitsee tasapainon saavuttaminen vuoden 2009 osalta tarkkaa taloudenseurantaa ja tiukkaa menokuria. n 2009 tulopohjaa on pyritty arvioimaan varovasti, meneillään oleva yleinen kehitys huomioiden. Verotulokehitykseen on suhtauduttava kriittisesti ja yhteisöveron osalta ensi vuonna varaudutaan verokertymän alenemiseen. Tehdyt palkkaratkaisut, välttämättömät henkilöstölisäykset ja kustannusten selkeä kohoaminen luovat kuntakentälle suuren haasteen tavoitteellisen talousarvion toteuttamiseen. TULOSLASKELMA TP 2007 TA Ennuste TA 2009 muutos% ennuste 08 Toimintakate ,0 Verotulot ,0 Valtionosuudet ,4 Rahoitustuotot ja -kulut ,0 Vuosikate ,8 Poistot ,6 Tilikauden yli/alijäämä ,8 Kumulatiivinen yli/alijääm ,9 Nettoinvestoinnit ,8 Lainamäärä milj euroa 13,4 13,7 13,0 13,4 1,9 Toiminta Kaupungin ulkoiset toimintatuotot kasvavat talousarviossa 5,1 miljoonaan euroon, muutosta vuoden ennusteeseen on 3,4 %. Tuottojen kasvua tapahtuu perusturvan asiakasmaksuissa. Toimintakulut ovat 36,9 miljoonaa euroa ja ne kasvavat ennusteesta 5,7 %. Henkilöstömenot ovat 17,6 miljoonaa, kasvua ennusteesta 6,1 %. Kasvua tuo perusturvan hoitohenkilöstön lisäys suosituksia vastaavaksi. Toiminta-alueista suurinta kasvua esiintyy perusturvan alueella, jossa erikoissairaanhoitoon varaudutaan yli 7,6 miljoonalla, jo erikoissairaanhoidon ennustetaan nousevan samalle tasolle. Perusturvan menoja ja tuloja kasvattaa myös kehitysvammaisten päiväkeskus Pajulinnun toiminnan siirtyminen kaupungin toiminnaksi.

7 Parkanon kaupunki Koko kaupungin toimintakuluissa kiinteistöjen lämmitys- ja sähkökulujen kasvu on myös huomattava. Toimintakate eli toiminnan ulkoiset nettomenot ovat 31,4 miljoonaa, jossa kasvua tämän vuoden arvioituun toteutumaan on + 6 %. Lomaraha Kaupungin henkilöstömenoja on useana vuonna alentanut henkilöstölle tarjottu mahdollisuus vaihtaa lomarahansa vapaaseen. Vuonna 2007 lomarahavaihtoa käytettiin kahden viikon lomautuksen vaihtoehtona ja vuoden talousarviossa suositeltiin viikon lomarahavaihtoa. Vuoden 2009 aikana henkilöstöllä on edelleen mahdollista käyttää lomarahan vapaaseen vaihtoa ja keväällä tästä mahdollisuudesta tullaan antamaan ohjeet. Verotulot ja valtionosuudet Verotuloja arvioidaan kertyvän vuoden 2009 aikana vajaat 20,6 miljoonaa euroa, joka on vuoden ennusteen mukaisella tasolla. Kunnallisveroarvio on 17,56 M, kasvua 1,6 %. Talouden muutosten arvioidaan heijastuvan yhteisöveroon, jota odotetaan 1,9 M, muutosta - 13,6 %. Kiinteistövero pysyy lähes ennallaan n. miljoonan euron tasolla. Valtionosuudet kasvavat n. 9,4 % ja kaupungin kassaan niitä tilitetään lähes 12,6 miljoonaa euroa. Suurimpana sektorina perusturvan osuus on 10,7 miljoonaa, yleistä valtionosuutta maksetaan ja sivistyksen osuus on n. 1,6 miljoonaa. Valtionosuuksiin sisältyvä verotulotasaus pysyy samalla tasolla kuin eli 2,2 miljoonana eurona. Vuosikate heikkenee n. 1,2 miljoonaan euroon, joka ei riitä investointeihin, vaan osa niistä joudutaan kattamaan lainalla. Kaupungin tulos on poistojen jälkeen noin euroa, eikä tulevien vuosien varalle pystytä varautumaan puskuria kasvattamalla. Huomionarvoista kuitenkin on, että ennusteen mukaan vanhat alijäämät saadaan katettua vuoden aikana Parkanon vuosikate ja nettoinvestoinnit 5,00 milj 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00-1,00-2,00 4,03 3,11 2,19 2,37 2,46 2,35 1,86 1,57 1,61 0,95 1,37 1,31 1,60 1,17 1,39 0,17 1,17 0,39-0, enn ta ,25 Vuosikate Nettoinvestoinnit Investoinnit ovat nettomäärältään vajaat 1,6 miljoonaa euroa. Tärkeimpiä rakennushankkeita ovat terveyskeskuksen kosteusvaurion korjaamisen jatkaminen eurolla ja Vuorijärven vedenottamon saneerauksen aloittaminen eurolla. Viinikan kaava-alueelle rakennetaan katuja ja vesihuoltoa.

8 Parkanon kaupunki Lainat Kaupunki on onnistunut vuoden aikana pitämään lainakannan kurissa mm. rahoittamalla vesihuollon investointeja kaupungin kassavaroilla. ssa 2009 investointeja joudutaan jo kattamaan ulkoisella lainalla ja lainakanta kasvaa 13,4 miljoonaan euroon. Suunnitelmakaudella lainamäärä kasvaa tulevien investointien myötä 15 miljoonan euron tasolle. Vesilaitos Vesilaitoksen 2009 tulos on alijäämäinen, vaikka vesimaksuja korotetaankin vuoden alusta 10 prosentilla. Vuoden vesihuoltoinvestoinnit rahoitettiin pääosin kaupungin antamalla, yhteensä euron kassalainalla, joka ensi vuoden talousarviossa on käsitelty pitkäaikaisena sisäisenä lainana. Kyseisen rahoituserän käsittelyä selvitellään myös mahdollisena peruspääoman korotuksena. Suunnittelukaudella vesihuoltolaitoksen välttämättömät investoinnit vaativat lisää rahoitusta ja aiheuttavat kaupungin lisävelkaantumisen. Vesilaitoksen heikon taloustilanteen vuoksi kaupungin vesilaitokseen sijoittamalle pääomalle tuottoprosentiksi vahvistetaan ensi vuodelle 0 %. vuoden aikana selvitetään vesilaitoksen talouden tasapainottamisen ratkaisut ja määritellään peruspääoman tuottotavoite pitkällä tähtäimellä. KAUPUNGIN RAHOITUKSEN RIITTÄVYYS JA VAKAVARAISUUS Kunta- ja palvelurakenneuudistukseen liittyen on säädetty kuntien rahoituksen riittävyyden ja vakavaraisuuden turvaamisesta. Tämän seuraamiseksi on asetettu kriisikuntien raja-arvot: *taseen kertynyt alijäämä/asukas tilinpäätöksessä vähintään ja sitä edeltäneenä vuonna Parkanossa kertynyttä alijäämää/asukas oli tilinpäätöksessä , edellisenä vuonna 295, talousarvion mukaan muodostuu jo kertynyttä ylijäämää ja samoin 2009 talousarviossa *tai seuraavat edellytykset täyttyvät 1) vuosikate ilman harkinnanvaraista rahoitusavustusta negatiivinen Parkanossa ,1 M, ta + 1,8 M ja 2009 ta +1,2 M 2) tuloveroprosentti vähintään 0,5 % prosenttiyksikköä korkeampi kuin keskimääräinen 18,4 % 2007 ja 18,55 % Parkanossa 2007, ja ,5 % 3) lainat/asukas ylittää vähintään 50 %:lla keskimääräisen lainakannan, joka vuonna 2007 oli Parkanossa , ylitystä 20,5 %, ta / 25,9 %ja 2009 ta /20,3% 4) taseessa on kertynyttä alijäämää Parkanossa oli kertynyttä alijäämää 2007, mutta ta ja ta 2009 kertynyttä ylijäämää 5) omavaraisuusaste on alle 50 % Parkanossa 42,36 % 2007, 43,63 % ta ja 43,64 % ta ) suhteellinen velkaantuneisuus on vähintään 50 % Parkanossa 50,25 % 2007, 49,56 % ta ja 47,52 % ta 2009

9 Parkanon kaupunki Suhteelline n velkaantuneisuus % ta 2009 ta Parkano kes kim äärin kriteeri hyvä Parkanon tunnuslukujen kehitys on 2007 hyvän tilinpäätöksen sekä ja 2009 tiukkojen talousarvioiden mukaan kääntymässä parempaan suuntaan talousarvion mukaisista tunnusluvuista kriisikunnan raja-arvoa huonompia ovat vielä tuloveroprosentti ja omavaraisuusaste. Suunnitelmakaudella kaupungin talouden kehitystä uhkaa yleisen talouden mahdollinen taantuma, joka heijastuu myös Parkanon kaupungin verotuloihin. Tämän vuoksi on pidettävä erityistä huolta siitä, että kaupungin toimintaa hoidetaan tehokkaasti tulojen mukaisella tasolla. Velkatasoa ei saa kasvattaa ja tämä tarkoittaa nettoinvestointien tason alentamista vuosikatteen tasolle. TAVOITTEET KONSERNIYHTIÖILLE Kehitys-Parkki Oy Yritysten perustamisen ja investointihakemusten tukeminen ja edistäminen Asemanseudun kehittäminen hankkeen avulla Liike- ja teollisuustilojen rakentamisen edistäminen Kolmoskeskuksen kehittäminen Seuranta: Kehitys-Parkki Oy:n toiminnan mittarina yritysten ja työpaikkojen määrän kehitysseuranta Kehitys-Parkki Oy:n rahoituksen seuranta kaupungin maksuosuuksien muotoutumisena Parkanon kaupungin Vuokratalot Oy Joustava ja taloudellinen toimintatapa Toiminnallisesti ja taloudellisesti kannattava toiminta Kokonaisanalyysin laatiminen vuokratalojen tilasta - asuntokannan tarkastelu tulevaisuuden tarpeet huomioiden

10 Parkanon kaupunki HANKKEET Parkanon kaupunki on mukana omien hankkeidensa lisäksi monissa seudullisissa ja paikallisissa hankkeissa. Kaupunginhallituksen määrärahoista maksetaan kuntaosuudet - Metsäntutkimuslaitoksen koordinoimaan Terveyttä metsästä -hankkeeseen ja - pitkäaikaistyöttömien syrjäytymisen ehkäisemiseen tähtäävään Nuotta 2011 hankkeeseen, joka toteutetaan yhteistyössä Pohjois-Pirkanmaan työvoimahallinnon kanssa Lisäksi alueemme elinkeinotoimintaa tukevia hankkeita ovat - Pilarihanke (räätälöityjä koulutuksia yrityksien tarpeisiin) - Automaatio ja robotiikkahanke - Maahanmuuttohanke - Yritysneuvontahanke - Asemanseudun esiselvityshanke - Matkailun kehittämishanke Kaikkiin kyseisiin hankkeisiin sisältyy kuntarahaa joko seudullisen kehittämisyksikön tai Kehitys-Parkin kautta.

11 Parkanon kaupunki KÄYTTÖTALOUS Käyttötalouden vertailutietona on käytetty toimielinten esittämillä muutoksilla korjattua talousarviota. Määrärahoihin sisältyy kaupungin sisäisiä menoja euroa ja sisäisiä tuloja saman verran. Tuloslaskelman vertailutietona on syyskuun toteutuman perusteella laskettu ennuste koko vuoden toteutumasta. Käyttötalous yhteensä TP 2007 Tulot , Valmistus omaan käyttöön , Menot , Netto , Poistot , KESKUSVAALILAUTAKUNTA Vaalit Tehtäväalueen toiminnan kuvaus Kunnallisten ja valtiollisten vaalien järjestäminen Parkanon kaupungissa. Volyymitiedot ja kehitys Keskusvaalilautakunta ja sen sihteeri, vaalilautakunta, vaalitoimikunta. vuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset Valtiollisia vaaleja järjestetään suunnittelukaudella seuraavasti: vuonna 2009 europarlamenttivaalit, vuonna 2011 eduskuntavaalit ja vuonna 2012 presidentinvaali. Kunnallisilla vaaleilla valittiin v. uusi valtuusto vuosille Seuraavat kunnallisvaalit järjestetään suunnittelukauden lopussa Keskusvaalilautakunta TP Muutos% TS 2010 TS 2011 TS 2012 Tulot Menot , NETTO ,

12 Parkanon kaupunki TARKASTUSLAUTAKUNTA Tehtäväalueen toiminnan kuvaus Tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja vastaavat kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisesta tarkastuksesta. Volyymitiedot ja kehitys Tarkastuslautakunta kokoontuu n. 9 kertaa vuodessa. Tilintarkastusyhteisön vastuullinen ja avustava tarkastaja suorittavat tarkastusta yhteensä arviolta 20 pv vuodessa. vuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset Uuden tarkastuslautakunnan ensimmäisiä tehtäviä on tehdä esitys tilintarkastusyhteisön valinnasta valtuustokaudelle Tarkastuslautakunta TP 2007 Tulot 0 Menot , NETTO , KAUPUNGINVALTUUSTO Tehtäväalueen toiminnan kuvaus Valtuustolla on kaupungin ylimpänä päättävänä elimenä kokonaisvastuu kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuustolle kuuluu strateginen päätöksenteko, kuntakonsernin tavoitteiden asettaminen sekä hallinnon järjestämisen perusteista päättäminen. Valtuusto päättää mm. talousarviosta, tilinpäätöksen hyväksymisestä, johtosäännöistä, maksujen perusteista, takauksista ja kiinteän omaisuuden myynnistä. Volyymitiedot ja kehitys Kaupunginvaltuustoon kuuluu 27 valtuutettua ja yhtä monta varavaltuutettua, jotka valitaan kunnallisvaaleissa. Valtuusto kokoontuu n. 9 kertaa vuodessa. vuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset Vuonna 2009 toimikautensa aloittava valtuusto valitsee jäsenet kaupungin muihin toimielimiin. vuoden määrärahoihin on tehty varaus uusien luottamushenkilöiden koulutusta varten. Kaupunginvaltuusto TP 2007 Tulot 0 Menot , NETTO ,

13 Parkanon kaupunki KAUPUNGINHALLITUS Yleishallinto Tehtäväalueen toiminnan kuvaus Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta strategian ja tavoitteiden mukaisesti sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus myös valvoo kaupungin etua, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa. Kaupunginhallitukselle kuuluu kuntien yhteistyön kehittäminen/paras hanke. Yleishallintoon kuuluvat myös kuntayhteistyö, Koti Parkanoon hanke, kansliapalvelut, yhteistoimintaosuudet, elinkeinojen kehittäminen, toimikunnat sekä koko kaupungin yleiset hallintokustannukset. Volyymitiedot ja kehitys Kaupunginhallitukseen kuuluu 9 jäsentä ja hallitus kokouksia pidetään noin 20 vuoden aikana. Jäsenmäärä noussee v uuden toimikauden alkaessa 10:een. Kansliayksikön henkilöstö: kaupunginjohtaja, kansliasihteeri, toimistosihteeri ja syksystä Koti Parkanoon hankkeen osa-aikainen projektipäällikkö. vuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset Paras-lainsäädännön mukainen kuntayhteistyö Edunvalvonta siirtyy valtion hoidettavaksi alkaen Tehtävän tavoitteet ja vastuu strategisten tavoitteiden saavuttamisessa Strategiset tavoitteet: - Aktiivinen kaavoittamispolitiikka - Markkinoinnin ja tiedottamisen voimistaminen - Aseman seudun kehittäminen - Imagonrakentaminen ja profiloituminen - Kuntatalouden tasapaino - Kuntien välinen konkreettinen yhteistyö Henkilöstöhallinto Tehtäväalueen toiminnan kuvaus Henkilöstöhallinnossa huolehditaan henkilöstön hyvinvoinnista, työterveyshuollosta, työsuojelusta sekä yhteistoiminnasta työnantajan ja henkilöstön välillä (yhteistoimintaelin). Kaupunki järjestää myös Tyky-toimintaa ja sitä kehitetään talousarviovunna. Henkilöstölehti julkaistaan muutaman kerran vuodessa. Volyymitiedot ja kehitys Palkka-asiamiehen tehtävät hoidetaan oman tehtävän ohella ja samoin työsuojelupäällikön toimi. vuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset Henkilöstökyselyn tulosten mukaisiin toimenpiteisiin esim koulutuksen avulla on varauduttu. Tyky-toimintaa kehitetään. Henkilöstöhallintoa hoidetaan kaikilla kaupungin osa-alueilla, joilla toteutetaan kaupungin yhteisiä strategisia tavoitteita: - Työympäristön turvallisuus ja viihtyisyys - Säännölliset henkilöstöpalaverit ja kehityskeskustelut - Henkilöstön osaamisen kehittäminen - Työhyvinvoinnin ylläpito - Kannustaminen henkiseen ja fyysiseen aktiivisuuteen - Vetovoima työnantajana

14 Parkanon kaupunki Tukipalvelut Tehtäväalueen toiminnan kuvaus Tukipalveluita ovat talouspalvelut, toimistopalvelut, postitus, monistamo ja puhelinvaihde/palvelupiste. Talouspalveluilla hoidetaan keskitetysti kaupungin ja vesihuoltolaitoksen taloushallintoa. Tähän tehtävään kuuluvat mm. talouden kehityksen seuranta, talousarvion ja toimintakertomuksen valmistelu, kirjanpito ja tilinpäätös, ostoreskontra, maksuliikenne, vesi-, päivähoito- ja yleislaskutus, perintätoimet, palkat ja eläkeasiat, maksuvalmius ja rahoitus. Lisäksi Kihniölle myydään palkanlaskentapalveluita. Toimistopalveluissa hoidetaan kaupungin asiakirjojen diariointia ja arkistointia. Toimistotarvikkeiden hankinta on keskitetty. Myös postitus ja palveluneuvonta/puhelinvaihde hoidetaan koko organisaation tukipalveluna. Lisäksi tarjotaan kopiopalvelua. Volyymitiedot ja kehitys Tukipalveluja hoidetaan yhteensä 11 henkilötyövuoden avulla. Resurssista talouspalveluihin kohdistuu 8 henkilötyövuotta, kun v alussa näihin tehtäviin käytettävissä oli 2 henkilötyövuotta enemmän. Toimistopalveluihin tukipalvelujen resurssista kohdistuu 3 henkilötyövuotta vuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset Konsernitilinpäätös laaditaan alkaen täydellisenä sisältäen konsernitaseen, konsernituloslaskelman ja konsernirahoituslaskelman kaupungin ja vesilaitoksen vastaavien laskelmien lisäksi. Uuden haasteen tuo yhtenäisen euromaksualueen SEPAn käyttöönotto kaupungin maksuliikejärjestelmissä vuoteen 2010 mennessä. Asiakirjahallinto-ohjelman arkisto-osio otetaan käyttöön keväällä Tehtävän tavoitteet Taloushallinnon hoitaminen ja kehittäminen Henkilöstön osaamisen tukeminen koulutuksella Arkistonmuodostussuunnitelman valmistuminen Tukipalveluiden toiminnalle tärkeitä edellytyksiä ovat riittävät resurssit ja niiden oikea kohdentaminen, henkilöstöresurssien saatavuus ja osaamisen varmistaminen, aktiivinen henkilökunta, vastuualueiden selkeys, sisäisen tarkastuksen kohdentaminen eri osa alueille, ajanmukainen henkilöstöpolitiikka sekä muutosprosessien hallinta ja viestintä. Kaupunginhallitus yht. TP 2007 Tulot , Menot , NETTO , Poistot , YLEISHALLINTO TP 2007 Tulot , Menot , NETTO , Poistot ,0

15 Parkanon kaupunki HENKILÖSTÖHALLINTO TP 2007 Tulot , Menot , NETTO , TUKIPALVELUT TP 2007 Tulot , Menot , NETTO , Poistot , MAASEUTUHALLINTO Tehtäväalueen toiminnan kuvaus Maaseutuelinkeinohallintoa sekä maaseutuelinkeinoja koskevassa lainsäädännössä kunnan tehtäväksi on annettu palvelujen tuottaminen tai hankinta ja maaseudun kehittäminen. Volyymitiedot ja kehitys Maaseutusihteeri Parkanossa on v. on 200 maatilaa (v tilaa) vuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset Maaseutuhallintoon on tulossa muutoksia ja neuvotteluja käydään toiminnan turvaamisesta EU:n vaatimusten mukaisena mahdollisesti suuremmissa yksiköissä. Tehtävän tavoitteet ja vastuu strategisten tavoitteiden saavuttamisessa Tavoitteena on asiantunteva ja asiakasystävällinen palvelu, jotta asiakkaat saisivat riittävästi tietoa selviytyäkseen maatalouden tukijärjestelmän monimutkaisuudesta. Maaseutuhallinnon tehtävänä on myös varmistaa, että hakemukset tallennetaan määräajassa ja tukien maksatukset suoritetaan ajallaan. Perusteluina esitettävät tunnusluvut ja mittarit Asiakastyytyväisyys Hakemusten tallennus ja tallennusten tarkastus määräajassa sekä maksatukset viivytyksittä. Maaseutuhallinto TP 2007 Tulot Menot , NETTO ,

16 Parkanon kaupunki PERUSTURVALAUTAKUNTA Toiminnalliset tavoitteet 2009 Perusturvapalvelujen toiminta-ajatuksena on väestön tarpeita ja kaupungin voimavaroja vastaavien laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen ja hankinta. Toimiva hoidonporrastus joustavat ja oikea-aikaiset siirrot erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon; siirto vuorokauden kuluessa erikoissairaanhoidon esittämästä ajankohdasta joustavat ja oikea aikaiset siirrot laitoshoidossa perusterveydenhuollon ja vanhustenhuollon välillä ikääntyvien kuntoisuuden ylläpitäminen ja vahvistaminen toimiva kotihoito Perusterveydenhuollon saatavuus ammattilaisen ensiarvio sairaudesta kolmen päivän kuluessa hoitoonpääsyn turvaaminen Ennaltaehkäisevä työ kansantautien ehkäisyssä kakkostyypin diabeteksen tehostettu toteaminen ja hoito elintapaohjeiden antaminen Päivähoidon ja esiopetuksen saatavuus hoitopaikka järjestetään kahden viikon kuluessa hakemuksesta Asiantuntevat sosiaalityön palvelut Riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö Sairauspoissaolojen määrän hallinta Seuranta Toiminto Toimiva hoidonporrastus Perusterveydenhuollon saatavuus Ennaltaehkäisevä työ kansantautien ehkäisyssä Päivähoidon/esiopetuksen saatavuus Asiantuntevat sosiaalityön palvelut Seurantatapa jonotus erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon, pitkäaikaishoidettavien hoitopäivät vuodessa omaishoidontuella hoidettavien % -osuus +75 v. ennaltaehkäisevien käyntien määrä yli 80 -vuotiaille hoidon tarpeen toteamisesta vastaanottoon kuluva aika tilastoitujen tulosten seuranta Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja erityisesti Parkanon kaupungin osalta liikuntareseptien määrä hoitopaikan saamiseen menevä aika hakemuksen jättämisestä %-osuus päivähoidossa 0-6 -vuotiaiden ikäryhmästä suhdelukukäyttöaste toimeentulotukiasiakkaiden määrä kotitalouksittain toimeentulotukihakemusten keskimääräinen käsittelyaika lastensuojeluilmoitusten käsittely määräajassa lastensuojelutarpeen selvityksen laatiminen määräajassa kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden määrä / toimintapäivät kuntouttavan aktivointisuunnitelmien määrä palveluliikenteen käyttäjämäärä

17 Parkanon kaupunki Riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö Sairauspoissaolojen hallinta työntekijämäärä suhteutettuna potilas- ja asiakasmäärään vuodeosastolla, vanhainkodissa ja kotihoidossa sairauspoissaolojen määrän kehitys; Paras-soster hankkeen tulosten ja toimintamallien hyödyntäminen työssä jaksamisessa PERUSTURVAN HALLINTO Sosiaali- ja terveyspalvelujen tavoitteena on yhdessä toimien tukea kuntalaisten hyvinvointia, jotta asiakaskunta saavuttaisi edellytystensä mukaisen hyvän terveydentilan ja sosiaalisen turvallisuuden. Huomiota kiinnitetään erityisesti tavoitteellisten talousarviomäärärahojen puitteissa eritasoisten palvelujen riittävään ja oikea-aikaiseen tarjontaan, jotta palvelurakenteen toiminta muodostuisi joustavaksi ja tehokkaaksi. Sosiaali- ja terveystoimessa etsitään ja toteutetaan tarkoituksenmukaisia järjestelyjä hallinnonalan tehtävien hoitamiseksi. Keinoina käytetään työnkiertoa, tehtävien sisältöjen tarkennuksia, sisäistä koulutusta ja järjestelmällistä perehdytystä. Tehokkailla ja toimivilla palveluilla vältetään tarpeettomia kustannuksia. Perusturvapalveluilla tuetaan erityisesti asiakaskunnan omatoimisuuden säilymistä. Keskeisenä tavoitteena on parantaa vanhusten edellytyksiä asua omassa kodissaan ja siirtää laitoshoidon tarvetta myöhemmäksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksessa on tavoitteena toteuttaa voimassaolevia koulutussuosituksia. Koulutus järjestetään pääosin sisäisenä koulutuksena. TERVEYDENHUOLLON LAITOSHOITO Terveyskeskuksen vuodeosastolla tuotetaan akuuttisairaanhoitoa, jatkohoitoa ja kuntoutusta erikoissairaanhoidosta siirtyville potilaille sekä pitkäaikaista laitoshoitoa. Coxasta jatkohoitoon siirtyvien potilaiden hoitoa ja kuntoutusta toteutetaan omassa terveyskeskuksessa tavoitteena potilaiden nopea kotiutuminen. Hoidon porrastusta, yhteistyötä ja kuntouttavan hoitotyön toteutusta kehitetään ja tiivistetään edelleen. Pitkäaikaisessa hoidossa oleville potilaille tehtävän RAI- arvioinnin avulla kehitetään hoitoa sekä arviointia käytetään myös hoidon ja toiminnan suunnittelun apuvälineenä. AVOTERVEYDENHUOLTO Perusterveydenhuollossa perustyöajan tehtäviä hoidetaan viiden lääkärin työpanoksella. Virkalääkäreiden lisäksi on käytössä Pihlajalinnan Lääkärit Oy:n kanssa tehdyllä ostopalvelusopimuksella hankittava resurssi. Perusterveydenhuollossa erityisenä painopistealueena on ennaltaehkäisevä terveydenhoito. Lääkäripäivystys jatkuu Parkanossa vuonna 2009 entiseen tapaan sisältäen viikonloppu- ja yöpäivystyksen (24/7-periaate). Lääkäripäivystys palvelee sopimusterveyskeskuksia sekä kiireellistä hoitoa tarvitsevia ulkopaikkakuntalaisia. Hammashuollon päivystyksessä tukeudutaan TAYS:n yhteyteen perustettavaan päivystysyksikköön. vuonna valmistellaan ja kilpailutetaan työterveyshuollon palvelukokonaisuus siten, että palvelu hankitaan ostopalveluna vuodesta 2010 alkaen. Neuvolan tehtävänä on tuottaa lasten ja nuorten terveyspalveluja, jotka ovat äitiys- ja lastenneuvolatoimintaa sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoa. Tavoitteena on aloittaa avoterveydenhuollossa siedätyshoidot. Äitiysneuvolassa paneudutaan synnyttäneiden äitien ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon.

18 Parkanon kaupunki Ennaltaehkäisevän työn haasteena ovat muun muassa raskausajan diabeetikot. Parkanossa kirjoilla oleville kaikille synnyttäjille maksetaan 250 :n synnytysavustus. Lastenneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa painottuu moniammatillinen yhteistyö sosiaalitoimen, kasvatus- ja perheneuvonnan sekä nuorisopsykiatrian kanssa. Avohoidon tavoitteena on taata asianmukaiset ja laadukkaat palvelut myös sydän-, syöpä-, astma-, reuma- ja tartuntatautipotilaille erikoissairaanhoidon kanssa tehtävän yhteistyön ja toimivien hoitoketjujen avulla. Liikuntareseptien käyttöönottoa tehostetaan. Liikuntareseptien tavoitteena on lisätä vähemmän liikkuvien henkilöiden fyysistä aktiivisuutta sekä lisätä ihmisten motivaatiota hoitaa itseään myös liikunnan avulla. Diabeteksen hoitoon panostetaan turvaamalla riittävä diabeteshoitajan työresurssi. Diabetes ja sydänsairaudet ovat sairastavuustilastojen kärjessä Parkanossa. Tavoitteena on saada diabeetikot säännöllisen hoidon ja seurannan piiriin jatko-ongelmien välttämiseksi. Lihavuuden torjuntaa tehostetaan sekä tupakan ja päihteiden käyttöön puututaan. Suun terveydenhuoltoa toteutetaan terveyskeskuksessa ja tavoitteena on pitää jonotilanne valtakunnallisesti määriteltyjen tavoitteiden mukaisena. TERVEYDENHUOLLON TUKIPALVELUT Terveydenhuollon tukipalvelujen tehtävänä on täydentää asiakkaiden tarvitsemia lääkäripalveluja ja hoitoa. Tukipalvelujen toimivuudella taataan saumattomien hoitoketjujen toimivuus, palvelujen laatu ja saatavuus. Fysioterapian tavoitteena on yhdessä asiakkaan/kuntoutujan kanssa saavuttaa hänelle optimaalinen terveys sekä liikkumis- ja toimintakyky huomioiden hänen voimavaransa ja paikkakunnan palvelujärjestelmien tarjoamat mahdollisuudet. Kaikessa toiminnassa pyritään ohjauksella edistämään kuntalaisten terveyttä ehkäisemällä kansantautien lisääntymistä terveellisten elämäntapojen omaksumisella. Fysioterapian menetelmiä ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia sekä apuvälinepalvelut. Fysioterapeutti toimii asiantuntijatehtävissä työterveyshuollossa. Fysioterapiahenkilöstö työskentelee monessa eri yksikössä täydentävänä palveluna yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa. Terveyskeskuksessa jatkuu urologin vastaanotto syöpäpotilaiden hoitoon painottuvana. Palveluita myydään lähikunnille. Kuvantamispalveluita (digitaalinen röntgen ja UÄ-kuvaukset) tuotetaan myös naapurikunnille. Röntgenlääkäri käy kerran viikossa, joka on ostopalvelua. ERIKOISSAIRAANHOITO Erikoissairaanhoidon kustannuksiin pyritään vaikuttamaan yksityissektorilta hankittavalla laaja-alaisella erikoissairaanhoidon konsultaatiotoiminnalla, seutukunnallisella yhteistyöllä, vuodeosaston aktiivisella työotteella, tehokkaalla kotihoidolla, toimivalla hoidonporrastuksella, ostopalvelutoimintaa, omaa ympärivuorokautista lääkäripäivystystä sekä tehokasta avosairaanhoitoa jatkamalla. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristöterveydenhuollossa Parkanon kaupungineläinlääkäri hoitaa keskitetysti terveysvalvonnan johtajan tehtäviä Parkanon ja Ikaalisten kaupungin sekä Kihniön kunnan alueella. Terveystarkastajan palveluita myydään edelleen Kihniön kunnalle. Kesäaikana työmäärä lisääntyy ympäristöterveydenhuollossa ja lisätyövoimaa palkataan edellisvuosien tapaan.

19 Parkanon kaupunki Perusturvalautakunta yht TP 2007 Tulot , Menot , NETTO , Poistot , PERUSTURVAN HALLINTO TP 2007 Tulot Menot , NETTO , Poistot ,4 TERVEYDENHUOLLON LAITOSHOITO TP 2007 Tulot , Menot , NETTO , Poistot , AVOTERVEYDENHUOLTO TP 2007 Tulot , Menot , NETTO , Poistot , HAMMASHUOLTO TP 2007 Tulot , Menot , NETTO , Poistot , TERVEYDENHUOLLON TUKIPALVELUT TP 2007 Tulot , Menot , NETTO , Poistot , ERIKOISSAIRAANHOITO TP 2007 Tulot , Menot , NETTO ,

20 Parkanon kaupunki YMPÄRISTÖ- TERVEYDENHUOLTO TP 2007 Tulot , Menot , NETTO , Poistot ,2 SOSIAALITYÖ Sosiaalitoimisto palvelee asiakkaita lastensuojeluun, lasten valvontaan ja isyyden selvittämiseen, vammaispalveluun, päihdehuoltoon, toimeentulotukeen sekä kasvatus- ja perheneuvontaan liittyvissä asioissa. Tasaisen palvelutarpeen kasvun myötä erityisesti erimuotoisten palveluiden tarve lisääntyy, johon vaikuttaa oleellisesti vaatimusten kasvu ja lainsäädännön uudistaminen. Palvelutarpeen kasvuun pyritään vastaamaan tehostamalla palvelujärjestelmää muun muassa kehittämällä työmenetelmiä sekä lisäämällä yhteistyötä eri hallintokuntien ja yhteistoiminta-alueen kuntien välillä. Kasvavan palvelutarpeen ja palvelurakenteiden muutosten kuten sosiaalipalveluiden kuntayhtymän purkautumisen johdosta sosiaalityön resurssia ei myydä muille kunnille vaan koko henkilöstöresurssi käytetään laadukkaiden sosiaalipalveluiden järjestämiseen lain tarkoittamalla tavalla. Lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua ovat lastensuojelutarpeen selvitys, avohuollon tukitoimet, lapsen tai nuoren kiireellinen sijoitus ja huostaanotto sekä niihin liittyvä sijaishuolto ja jälkihuolto. Lastensuojelun avohuollossa tukitoimet räätälöidään yksilöllisesti lapsen ja perheen tarpeiden ja tilanteen mukaan. Lastensuojelun painopistealueena on talousarviovuonna ennaltaehkäisevän työn tehostaminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Työnjakoa kehitetään edelleen jotta onnistutaan lainmukaisesti selvittämään lastensuojeluntarve ja laatimaan avohuollon suunnitelma kullekin lastensuojelun asiakkaana olevalle lapselle. Lastensuojelusuunnitelman laadinta kunnallisen päätöksenteon tueksi aloitetaan yhteistyössä yhteistoiminta-alueen kuntien kanssa. Sosiaalipäivystyksen järjestämistä lain tarkoittamalla tavalla selvitetään edelleen yhteistyössä lähikuntien kanssa. Elatustuen perinnän ja maksatuksen siirtyminen Kelan tehtäväksi huhtikuussa 2009 tehdään suunnitelmallisesti. Lastenvalvojan työtä kehitetään edelleen toiminnan tehostamiseksi. Parkanon kasvatus- ja perheneuvonta on moniammatillinen yksikkö, jonka tehtävänä on tukea ja edistää lasten ja nuorten myönteistä kehitystä järjestämällä ohjausta, neuvontaa ja muuta asiantuntija-apua ihmissuhteisiin, perheelämään ja lasten kasvatukseen liittyvissä kysymyksissä sekä tutkimusta ja hoitoa lasten kasvatukseen ja perhe-elämään liittyvissä ongelmissa. Toimeentulotuki on viimesijainen toimeentuloturvan muoto tilanteissa, joissa henkilön tai perheen tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin. Toimeentulotuki muodostuu perustoimeentulotuesta ja täydentävästä toimeentulotuesta. Lisäksi voidaan myöntää ehkäisevää toimeentulotukea. Painopistealueena toimeentulotuen osa-alueella on tehostaa toimeentulotukihakemusten käsittelyä lisäämällä kirjallisten hakemusten määrää, joka mahdollistaa toimeentulotukiasioiden käsittelyn asetetuissa määräajoissa. Pirkanmaan sosiaalipalvelujen kuntayhtymä purkautuu Kuntayhtymän tuottamien kehitysvammaisten avopalvelujen järjestäminen siirretään alkaen jäsenkunnille ja laitospalvelut sekä kuntoutusneuvola sairaanhoitopiirille. Kuntayhtymän purkautumisen myötä Parkanon kaupungin vastuulle siirtyy toimintakeskus Pajulintu sekä kuntoutusohjaaja. Avopalveluita myydään yhteistoiminta-alueen kunnille. Vammaispalvelussa kehitysvammahuollon laitospalvelut sekä kuntoutusneuvolan palvelut ostetaan jatkossa sairaanhoitopiiriltä. Asumispalveluja ostetaan lisäksi myös yksityisiltä palveluntuottajilta. Kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat palvelut järjestetään kunnassa esiintyvän tarpeen mukaisesti. Muut vammaispalvelulain tarkoittamat palvelut järjestetään varattujen määrärahojen puitteissa. Palveluliikenne jatkaa toimintaansa. Vaikeavammaisille kuljetuspalveluasiakkaille palveluliikenteen käyttö on maksutonta. Päihdehuollossa panostetaan avohuollon palvelujen kehittämiseen ja työnjakoon liittyviin asioihin sosiaalitoimen ja A-klinikan välillä. Laitoskuntoutusta järjestetään terveyskeskuksen vuodeosastolla ja tarvittaessa kuntoutusta ostetaan muilta palveluntuottajilta esiintyvän tarpeen mukaan olemassa olevilla resursseilla.

21 Parkanon kaupunki LASTEN PÄIVÄHOITO Päivähoidon tavoitteena on tarjota lapsiperheille laadukasta varhaiskasvatusta turvallisessa ympäristössä perheen toivomassa ympäristössä joko perhepäivähoitajan kodissa, ryhmäperhepäivähoitokodissa tai päiväkodissa. Perhe voi valita lapselleen sopivimman hoitomuodon. Valittavia hoitomuotoja ovat puolipäivähoito (alle 5h/pv), kokopäivähoito (yli 5h/pv). Perhe voi ostaa myös ennalta ilmoitettuja yli 5h hoitopäiviä Lisäksi päivähoidossa on mahdollisuus osallistua maksuttomaan 6-vuotiaiden esiopetukseen, jolloin lapsi voi jatkaa samassa paikassa päivähoidossa iltapäivän. Päivähoidosta vanhemmilta perittävän hoitomaksun määräytymisperusteet muuttuivat Perheen koko otetaan aikaisempaa paremmin huomioon ja tulorajoja nostettiin. Samalla maksujen korottaminen sidottiin indeksiin ja korotukset tehdään elokuussa joka toinen vuosi. Uusien maksuperusteiden mukainen tulosidonnainen kokopäivähoidon kuukausimaksu voi vaihdella euron välillä. Alle 5h/pv hoidosta peritään enintään 139,80 euroa kuukaudessa. Tulokertymä näyttää Parkanossa pysyvän suunnilleen ennallaan, koska joidenkin perheiden maksu laski ja osan nousi. Varhaiskasvatus on pienten lasten eri elämänpiireissä tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta. Se on suunnitelmallista toimintaa, jonka tavoitteena on edistää lapsen tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Varhaiskasvatus on lapsen hoidosta, kasvatuksesta ja opetuksesta muodostuva kokonaisuus, jossa lapsen omaehtoisella leikillä on keskeinen merkitys. Varhaiskasvatuksessa tarvitaan kasvatuskumppanuutta, jolla tarkoitetaan kiinteää yhteistyötä vanhempien ja kasvatuksen ammattilaisten kesken. Kasvatuskumppanit toimivat saumattomasti yhdessä lapsen edun mukaisesti. Varhaiskasvatuksessa hoito, kasvatus ja opetus muodostavat saumattoman kokonaisuuden. Esiopetuksen tavoitteet määräytyvät toisaalta kunkin lapsen yksilöllisistä kehittymisen mahdollisuuksista ja oppimisedellytyksistä ja toisaalta yhteiskunnan tarpeista. Varhaiskasvatus ja siihen kuuluva esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kehityksen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden. Esiopetuksen järjestämisessä huomioidaan toisaalta muun varhaiskasvatuksen ja toisaalta perusopetuksen tavoitteet ja sisällöt. vuonna 2009 varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa jatketaan yhteistyötä Ikaalisten ja Kihniön kanssa järjestämällä yhteisiä koulutuksia ja henkilökunnan keskinäisiä tapaamisia. Sosiaalialan osaamiskeskus Pikassoksen kanssa jatketaan tiivistä yhteydenpitoa ja selvitetään KASTE-OHJELMAN Väli-Suomen alueelle tarjoamia hankerahoitusmahdollisuuksia. Suunnitelmakauden loppupuolella eduskunta on hallitusohjelmaan kirjannut päivähoidon lainsäädännön uudistamisen varhaiskasvatuslaiksi. Parkanossa suunnitelmakauden alkupuolella on käynnistettävä Sinilintu-päiväkodin peruskorjaus ja laajennus, jotta päivähoitoyksiköiden määrää pystytään vähentämään ja päivähoidon saatavuus taattua. Suunnitelmakauden aikana merkittävää on päivähoitohenkilökunnan ikääntyminen. Vuosina saavuttaa 60 vuoden iän 15 henkilöä, mikä tarkoittaa lähes 30 % koko päivähoidon henkilökunnasta. VANHUSTYÖ Vanhustyössä tuotetaan Rauhalakodissa toteutettavaa pitkäaikais- sekä lyhytaikaishoitoa, sekä pääsääntöisesti Rantakodosta ostettavia asumispalveluita. Rauhalakodin lyhytaikaisosasto tarjoaa jatkokuntoutuspaikan vuodeosastolta siirtyville potilaille, mahdollistaa omaishoitajan vapaapäivän toteutumisen, toteuttaa sotaveteraaneille tuotettavaa laitoskuntoutusta sekä vahvistaa lyhytaikaisessa laitoshoidossa olevan asiakkaan toimintakykyä ja kotihoidossa selviytymistä. Pitkäaikaiseen laitoshoitoon tai asumispalveluun hakeutuvan asiakkaan hoidontarpeen arviointi toteutetaan SAS- työryhmässä. Arvioinnissa käytetään RAI ja RAVA toimintakykymittaria sekä muistitestiä. Pitkäaikaisessa hoidossa oleville potilaille tehtävän RAI- arvioinnin avulla kehitetään hoitoa. Arviointia käytetään myös hoidon ja toiminnan suunnittelun apuvälineenä.

22 Parkanon kaupunki KOTIHOITO Sosiaali- ja terveysministeriö painotusten mukaisesti kunnassa tulee huomioida ikääntyneiden kotona asumisen mahdollisuus, avopalvelujen ensisijaisuus sekä tasapainoinen, palveluja tarvitsevien ikääntyneiden kuntalaisten tarpeita vastaava palvelurakenne. Parkanon kaupungin vanhuspoliittinen ohjelma vuosille päivitetään syksyn ja kevään 2009 aikana STM:n ikäihmisten palvelujen laatusuositus huomioiden Kotihoidossa tavoitteena on toimiva hoidon porrastus ja perusterveydenhuollon saatavuus. Kotihoidossa tarjotaan ikääntyville palveluita siten, että tuetaan heidän itsenäistä asumista ja selviytymistä omassa kodissaan tutussa asuinympäristössä. Kuntouttavan työotteen tavoitteena kotihoidossa on ikäihmisten yksilöllisten voimavarojen ylläpitämisen tukeminen olemassa olevilla resursseilla. Rauhalan lyhytaikaisjaksot ja päivätoiminta tarjoavat kotihoitoa täydentäviä palveluluita ikäihmisille ja omaishoitajille. Kotihoidon tukipalvelut tuotetaan asiakkaille tarvelähtöisesti. Kotihoidon tukipalveluiden hinnat on tarkoitus yhtenäistää alkaen Kihniön ja Ikaalisten kanssa. Päivätoiminnan tavoitteena on tukea asiakasta kuntouttavin keinoin ylläpitämään fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä, jotta hän voisi asua mahdollisimman pitkään omassa kodissaan. Päivätoiminta tarjoaa kuntoutusta, erilaisia terapioita, hoivaa ja huolenpitoa, lääkehoitoa ja lääkäripalvelun. Asiakasmäärät ovat lisääntyneet tavoitteiden mukaisesti. Kotihoito on muuttunut vaativammaksi. Henkilöstörakennetta ja -tarvetta sekä henkilöstön osaamistarpeita arvioidaan toiminnan vaatimusten mukaan. Asiakkaat ovat entistä iäkkäämpiä ja monisairaita. Asiakasmäärät ja -käynnit ovat lisääntyneet. Kotihoidolla on tärkeä rooli erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollossa laitoshoidon, päivätoiminnan, vapaaehtoisjärjestöjen sekä asiakkaiden ja kotien välillä. TYÖELÄMÄN PALVELUKESKUS Työelämän palvelukeskus toimii vanhalla paloasemalla. Toimintaan kuuluvat nuorten työpaja, kuntouttava työtoiminta, työllistämispalvelu ja Ohje-hanke. Pajatoiminnan ensisijainen tehtävä on nuoren elämän kokonaisvaltainen tukeminen. Nuoria kannustetaan työllistymään ja/tai kouluttautumaan työpajatoiminnan avulla. Kuntouttava työtoiminta ja työllistämispalvelu on tarkoitettu pitkään työttöminä olleille. Toiminnan tarkoituksena on parantaa työttömien elämänhallintakykyä ja työllistymismahdollisuuksia. Ohje-hanke toteutetaan Pirkanmaan TE-keskuksen, Pohjois-Pirkanmaan työvoimatoimiston Parkanon toimipaikan kanssa. Hankkeen tavoitteena on torjua syrjäytymiskehitystä työttömyydestä aiheutuvien ongelmien tunnistamisella ja ehkäisemisellä sekä parantaa työttömien elämänhallintakykyä ja työmarkkinavalmiuksia. Työelämän palvelukeskus tekee yhteistyötä neuvolan kanssa. Neuvolan terveydenhoitaja tekee tarvittavat terveystarkastukset ja auttaa työelämän palvelukeskuksen asiakkaita terveydenhuoltoon liittyvissä kysymyksissä. Yhteistyön tavoitteena on asiakkaiden syrjäytymisen ehkäisemisen ja heidän ongelmiensa selvittely ja tukeminen kohti parempaa tulevaisuutta. RAVINTOHUOLTO Perusturvan ravintohuollossa tuotetaan maukkaita kotiruoka-annoksia. Toiminnan kehittämisessä tehdään yhteistyötä Tays:n ravitsemusterapeutin kanssa ja tavoitteena on ikääntyneiden asiakkaiden ravintorikkaat ja maittavat ateriat. Aterioiden laatua seurataan systemaattisesti omavalvontakriteerien mukaisesti. SOSIAALITYÖ TP 2007 Tulot , Menot , NETTO , Poistot ,2

23 Parkanon kaupunki LASTEN PÄIVÄHOITO TP 2007 Tulot , Menot , NETTO , Poistot ,3 VANHUSTYÖ TP 2007 Tulot , Menot , NETTO , Poistot , KOTIHOITO TP 2007 Tulot , Menot , NETTO , Poistot , TYÖELÄMÄN PALVELUKESKUS TP 2007 Tulot , Menot , NETTO , Poistot ,0 HENKILÖSTÖRESURSSIYKSIKKÖ TP 2007 Tulot Menot NETTO Poistot RAVINTOHUOLTO TP 2007 Tulot , Menot , NETTO , Poistot ,

Parkanon kaupunki. Talousarvio 2008

Parkanon kaupunki. Talousarvio 2008 Parkanon kaupunki Talousarvio 2008 Taloussuunnitelma - 2011 Parkanon kaupunki 2 Talousarvio 2008 Parkanon kaupunki 3 Talousarvio 2008 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus...5 Talousarvion ja taloussuunnitelman

Lisätiedot

Parkanon kaupunki 2 Toimintakertomus 2007

Parkanon kaupunki 2 Toimintakertomus 2007 Toimintakertomus Parkanon kaupunki 2 Toimintakertomus 2007 Parkanon kaupunki 3 Toimintakertomus 2007 Toimintakertomus 2007 I. YLEISTIETOA PARKANOSTA...1 II. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...5

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVIO

VUODEN 2014 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2015-2016 TALOUSSUUNNITELMA VUODEN 2014 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2015-2016 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT... 3 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15 Valtuusto 14.12.2012 39 SISÄLLYSLUETTELO I. YLEINEN OSA 1. YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE... 3 2. KUNTATALOUDEN TILANNE... 3 3. URJALAN KUNNAN STRATEGIA 2010 2013... 6 4. URJALAN YLEISET JA TALOUDELLISET

Lisätiedot

VUODEN 2011 TALOUSARVIO

VUODEN 2011 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012-2013 TALOUSSUUNNITELMA VUODEN 2011 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2012-2013 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT...3 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

VUODEN 2010 TALOUSARVIO

VUODEN 2010 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2011-2012 TALOUSSUUNNITELMA YHTEENVETO 2 VUODEN 2010 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2011-2012 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT...4 Talousarvion

Lisätiedot

Sisällys I Ohjaus... 3 II Tuloslaskelma... 18 III Rahoituslaskelma ja lainakanta... 22 IV Käyttötalous... 25 V Investoinnit... 62

Sisällys I Ohjaus... 3 II Tuloslaskelma... 18 III Rahoituslaskelma ja lainakanta... 22 IV Käyttötalous... 25 V Investoinnit... 62 1 Sisällys I Ohjaus... 3 1 Kunnanjohtajan johdanto... 3 2 Inarin kunnan visio, kuntastrategia, toiminta-ajatus, arvot ja perustavoitteet... 5 3 Kunnan talouden tasapainottaminen, hallitun menokasvun ohjelma...

Lisätiedot

YLITORNION KUNTA. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016. Kunnanvaltuusto 2.12.2013 91

YLITORNION KUNTA. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016. Kunnanvaltuusto 2.12.2013 91 1 YLITORNION KUNTA Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016 Kunnanvaltuusto 2.12.2013 91 2 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut 1 Talousarvion rakenne ja periaatteet lainsäädännössä 1 Talousarvion

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi SISÄLLYSLUETTELO 1 TALOUDELLINEN TILANNE JA KEHITYSNÄKYMÄT...

Lisätiedot

Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2012 2014

Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2012 2014 Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2012 2014 Kh 5.12.2011 280 Kv 16.12.2011 59 2 Sisällysluettelo TALOUSARVIOASETELMAN OSAT JA RAKENNE 4 TALOUSARVION

Lisätiedot

Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17

Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17 Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17 Kuntayhtymähallitus 27.11.2014 175 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleisperustelut 1 1.1 Yleistä 1 1.2 Kuntayhtymän toimintaympäristön muutokset 1 1.3 Strategian

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

Kh 332, 15.11.2011, liite nro 1 Kv 95, 13.12.2011, liite nro 1 SODANKYLÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014

Kh 332, 15.11.2011, liite nro 1 Kv 95, 13.12.2011, liite nro 1 SODANKYLÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 Kh 332, 15.11.2011, liite nro 1 Kv 95, 13.12.2011, liite nro 1 SODANKYLÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. KUNTASTRATEGIA 4 1.1 Sodankylän arvot

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 TALOUSARVIO VUODELLE 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Sisällys I YHTEENVETO... 2 YHTEENVETO TALOUSARVION KESKEISISTÄ ASIOISTA... 2 PAINOPISTEALUEET TALOUSARVIO 2014... 3 II YLEISPERUSTELUT...

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013 1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013 TALOUSARVION SITOVUUS Valtuusto hyväksyy kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvion. Sen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma vuosille 2015-2017

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma vuosille 2015-2017 Taloussuunnitelma 2015 2017 1 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma vuosille 2015-2017 Kaupunginhallitus, 9.12.2013, 390 Kaupunginvaltuusto, 20.12.2013 110 Sisällysluettelo Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KVALT 02.12.2013 85 LIITE 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2 Kunnan

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN LOUSSUUNNITELMA 2016 LOUSARVIO Sisällys 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2.

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 Khall 18.11.2013 Kvalt 25.11.2013 Ikaalisten kaupunki Valtakatu 5-7, PL 33, 39501 Ikaalinen p. (03) 45011 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2016-2017 SISÄLLYSLUETTELO sivu

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010

Kankaanpään kaupunki TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kankaanpään kaupunki TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kaupunginjohtaja 6.11.2007 Kaupunginhallitus 26.11.2007 382 Kaupunginvaltuusto 10.12.2007 78 Veikko Huovinen, Havukka-ahon ajattelija:

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 22 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 21.11.2013 Sitovuus Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Toimintakulut Sitova -7 102 727-7 323 228-7 569 387-7 722 183-8 040 046 Toimintatuotot Sitova 3 977 490 3 689 037

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2012

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2012 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2012 SISÄLLYSLUTTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 TALOUSARVION YLEINEN OSA...4 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset...4 2. Kuntastrategia...5

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Valtuusto hyväksynyt 20/12/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnan visio 3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 3 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 1 Siikajoki on itsenäinen vireä kunta, joka toimii aktiivisesti seutukunnallisena kehittäjänä. Yritystoimintaa tuetaan aktiivisesti ja se on moni-ilmeistä modernista maataloudesta innovatiiviseen huipputeknologiaan.

Lisätiedot

UURAISTEN KUNTA. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

UURAISTEN KUNTA. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 UURAISTEN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kunnanhallitus 17.11.2014 Kunnanvaltuusto 8.12.2014 2 SISÄLLYS 1. Yleisperustelut... 3 2. Kunnan visio ja strategia... 4 3. Ulkoinen toimintaympäristö...

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 Kaupunginhallitus 25.11.2013 Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 Sisällysluettelo sivu Kaupunginjohtajan katsaus 3 Strategia 2020 4 Taloudenhoidon

Lisätiedot