Parkanon kaupunki 2 Talousarvio 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Parkanon kaupunki 2 Talousarvio 2009"

Transkriptio

1 Parkanon kaupunki 2009 Taloussuunnitelma

2 Parkanon kaupunki Sisällysluettelo KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN RAKENNE JA SITOVUUS... 5 PARKANON KAUPUNGIN STRATEGIA... 5 YLEINEN TALOUDEN KEHITYS... 6 PARKANON TALOUDEN KEHITYS... 6 KAUPUNGIN RAHOITUKSEN RIITTÄVYYS JA VAKAVARAISUUS... 8 TAVOITTEET KONSERNIYHTIÖILLE... 9 HANKKEET KÄYTTÖTALOUS KESKUSVAALILAUTAKUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KAUPUNGINVALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS MAASEUTUHALLINTO PERUSTURVALAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA RAKENNUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA INVESTOINNIT RAHOITUSLASKELMA Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma Vesihuoltolaitoksen rahoituslaskelma HENKILÖSTÖOSA... 52

3 Parkanon kaupunki KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUODEN 2009 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELM AN YLEISPERUSTEET Tausta Vuoden 2009 talousarvion laadintaa on varjostanut maailman laajuinen taloudellinen taantuma, jonka syvyys ja kesto eivät ole tällä hetkellä kenenkään tiedossa. Myös vaikutukset Parkanon kaupungin talouteen ovat vielä arvailujen varassa. Kaupunginhallitus antoi 2.9. talousarvion laadintaohjeet hallintokunnille. Samalla esitettiin myös vuoden 2009 tuloarviot. Tämän jälkeen verotuloennustetta on jouduttu pudottamaan kolme kertaa alaspäin. Onneksi valtionosuuksien kehitys ainakin vielä talousarviovuonna näyttää kohtuullisen hyvältä. Käyttötalous Vuoden 2009 talousarvio on vain euroa ylijäämäinen ja vuosikate on 1,17 milj. euroa positiivinen. Toimintakate kasvaa 3,1 % verrattuna vuoden muutettuun talousarvioon. Kustannusten kasvu johtuu pääasiassa palkkakustannusten kasvusta. n valmistelussa kaupungin johtoryhmä on tehnyt tiivistä yhteistyötä ja osastopäälliköiden lautakunnille tekemät esitykset ovat olleet kaupunginjohtajan hyväksymiä. Lautakunnat ovat käsitelleet ehdotuksensa loka-marraskuun vaihteessa, eivätkä päätökset ole merkittävästi poikenneet esityksistä. Pieniä karsintoja on kuitenkin jouduttu tekemään vielä lautakunta käsittelyn jälkeen, koska tuloennuste on heikentynyt koko talousarvioprosessin ajan. Kokonaisuudessaan käyttötalous on laadittu erittäin kireäksi ja siinä pysyminen vaatii kovaa työtä kaikilla toiminnan tasoilla. Todettakoon, että talousarvio ei sisällä epärealistisia oletuksia. On kuitenkin olemassa useita riskitekijöitä, joista suurin on erikoissairaanhoito, vaikka esitys on sairaanhoitopiirin kanssa käydyn neuvottelun tulos. Investoinnit Vuoden 2009 investointibudjetin lähtökohtana on kunnallisen palvelutuotannon riskienhallinnan näkökulma. Suurin investointi on Vuorijärven vedenottamon saneeraus, jolla pyritään poistamaan vedessä esiintyvät mangaaniongelmat. Lisäksi saneerataan myös vanhoja vesi- ja viemäriputkistoja, jotta vuotovesimäärät saataisiin nykyistä parempaan hallintaan.

4 Parkanon kaupunki Tietohallintoon liittyviä riskejä pyritään vähentämään sekä laitteiston uusimisilla että myös atk-konehuoneen ilmastointi- ja varavoimahankinnoilla. Muilta osin investoinnit ovat nykyisen infran ylläpitoon liittyviä. Terveyskeskuksen saneerausta jatketaan ja se tulee valmistumaan vuoden 2010 aikana. Lisäksi katuverkoston päällystyksiin panostetaan talousarviovuoden aikana. Myös Viinikan kaava-alueen kunnallistekniikan rakentamista jatketaan. Vuoden nettoinvestoinnit ovat noin 1,6 milj. euroa, mutta suunnitteluvuosina yli 2 milj. euron tasoa. Todellisuudessa suunnitteluvuosien investointeja joudutaan sopeuttamaan tulorahoituksen edellyttämälle tasolle. Rahoitus Tulorahoituksella ei pystytä rahoittamaan kaikkia esitettyjä investointeja vuosikatteen ollessa noin 1,2 milj. euroa ja nettoinvestointien noin 1,6 milj. euroa. Kokonaisuudessaan kaupungin velkamäärä kasvaa noin euroa. Lopuksi Vuodesta 2009 tulee erittäin haastava. Taloudellisen taantuman kesto ja vaikutus parkanolaisiin yrityksiin selviää vasta vuoden aikana. Pahimmassa tapauksessa tätä talousarviota joudutaan tarkastelemaan kokonaisuudessaan vielä vuoden aikana ja tekemään tarvittavia sopeuttamistoimia. Ainoastaan riittävän nopealla reagoinnilla voidaan välttyä suuremmilta ongelmilta. Syntynyt maailmanlaajuinen taloudellinen taantuma, suurten ikäluokkien eläköityminen lähivuosina sekä palvelutarpeiden kasvaminen tulevat edellyttämään rakenteellisia muutoksia myös Parkanossa. Tämän johdosta Parkanon kaupungin on oltava mukana tekemässä kunta- ja palvelurakenneuudistuksen mukaisia toimenpiteitä, ovat ne sitten kuntarakenteen muutoksia tai palveluiden järjestämiseen liittyviä uudistuksia. Parkanossa Jarkko Malmberg kaupunginjohtaja

5 Parkanon kaupunki TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN RAKENNE JA SITOVUUS jakautuu käyttötalouteen, tuloslaskelmaosaan, investointeihin ja rahoitusosaan. n tuloslaskelma- ja rahoitusosa kuvaavat kunnan kokonaistaloutta, käyttötalous- ja investointiosalla taas ohjataan toimintaa. Kaupunginvaltuusto päättää käyttötalousosan tehtävät, joille se asettaa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Taloussuunnitelma on laadittu neljäksi vuodeksi: talousarvio vuodelle 2009 ja taloussuunnitelma vuosille n käyttötalouden sitovuustaso on * tavoitteet toimielimittäin * määrärahat nettomääräisinä osa-alueittain esitetyllä tasolla, Investoinnit ovat sitovat tehtäväalueittain. Yli euron hankkeet ja yli euron irtaimistohankkeet ovat hankekohtaisesti sitovia. on ja taloussuunnitelmaan sisältyy myös henkilöstöosa, jossa esitetään osastoittain henkilöstö ja perusturvaosaston henkilöstömuutokset. Muilla osastoilla toimitaan nykyisten resurssien puitteissa. Lisäksi esitetään vakinaisen henkilöstön ikäjakautuma ja eläköityminen. PARKANON KAUPUNGIN STRATEGIA Parkanon kaupunginvaltuusto on määritellyt syksyllä kaupungin vision 2015 seuraavasti: PARKANO ON SEUTUKUNNALLINEN KAUPAN JA TEOLLISUUDEN KESKUS, JOKA TARJOAA KUNTALAISILLE KATTAVAT JA LAADUKKAAT PALVELUT TURVALLISESSA JA LUONNONKAUNIISSA YMPÄRISTÖSSÄ Parkanon vahvuutena ovat maantieteellinen sijainti ja liikenneyhteydet sekä realisoitavissa olevat mahdollisuudet laadukkaaseen, luonnonläheiseen asuinrakentamiseen ja elinkeinoelämän sijoittumiseen. Parkanon elinkeinoelämä nojaa rakenteeltaan vahvasti metalliteollisuuteen, metsään ja puunjalostusteollisuuteen. Muovialasta odotetaan uutta elinkeinoelämän taloudellista tukipilaria. Kattavat julkiset palvelut ja kasvava yksityisen sektorin palvelutarjonta tuovat kaupunkiin dynaamista henkeä ja yritteliäisyyden kulttuuria. Parkanon työpaikkaomavaraisuus on huomattavan korkea 100,3% (2007). Parkano tarjoaa työpaikkoja myös seutukunnan muiden kuntien asukkaille. Syyskuussa Parkanon väkiluku oli 7141 henkeä. Väestömäärän kehitys kääntyi lievään nousuun maahanmuuton ansiosta, joka helpotti metalliteollisuuden työvoimapulaa alueella. Kaupunkikuvaa vilkastuttavat etenkin muualta seutukunnasta töissä ja ostoksilla käyvät sekä kolmostieltä poikkeavat matkaajat. Parkanon onnistunut markkinoiminen houkuttelevana kotikuntana, sekä kriittisten menestystekijöiden löytäminen muuttovoiton aikaansaamiseksi ovat strategiakauden keskeisiä haasteita. Strategisen kehittämisen painopisteet: Aktiivinen kaavoittamispolitiikka ja maanhankinta Markkinoinnin ja tiedottamisen voimistaminen Aseman seudun kehittäminen Imagonrakentaminen ja profiloituminen Uusi kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto tarkentavat kaupungin strategiaa syksyllä 2009.

6 Parkanon kaupunki YLEINEN TALOUDEN KEHITYS Vuoden syksyn aikana maailman taloutta on heilauttanut finanssikriisi, jonka aallot ovat saapuneet Suomeenkin. Talouden kehityksen parin prosentin kasvuennusteet ovat kääntyneet kokonaistuotannon nollalinjalle, jonka ennustetaan jatkuvan alentuneella tasolla vuosien aikana. Viime vuosina työllisyyskehitys on ollut suotuisaa, mutta suhdannemuutoksen johdosta arvioidaan myös työttömyyden lisääntyvän ensi vuonna merkittävästi. Talouden kehityssuunta tulee vaikuttamaan myös kuntien talouden kehitykseen. PARKANON TALOUDEN KEHITYS Parkanon kaupungin vuoden 2007 aikana hyvään kasvuun lähteneen talouden tuleva kehitys on arvoituksellinen. Vaikka vuoden tulosennuste näyttääkin vielä tasapainoiselta, merkitsee tasapainon saavuttaminen vuoden 2009 osalta tarkkaa taloudenseurantaa ja tiukkaa menokuria. n 2009 tulopohjaa on pyritty arvioimaan varovasti, meneillään oleva yleinen kehitys huomioiden. Verotulokehitykseen on suhtauduttava kriittisesti ja yhteisöveron osalta ensi vuonna varaudutaan verokertymän alenemiseen. Tehdyt palkkaratkaisut, välttämättömät henkilöstölisäykset ja kustannusten selkeä kohoaminen luovat kuntakentälle suuren haasteen tavoitteellisen talousarvion toteuttamiseen. TULOSLASKELMA TP 2007 TA Ennuste TA 2009 muutos% ennuste 08 Toimintakate ,0 Verotulot ,0 Valtionosuudet ,4 Rahoitustuotot ja -kulut ,0 Vuosikate ,8 Poistot ,6 Tilikauden yli/alijäämä ,8 Kumulatiivinen yli/alijääm ,9 Nettoinvestoinnit ,8 Lainamäärä milj euroa 13,4 13,7 13,0 13,4 1,9 Toiminta Kaupungin ulkoiset toimintatuotot kasvavat talousarviossa 5,1 miljoonaan euroon, muutosta vuoden ennusteeseen on 3,4 %. Tuottojen kasvua tapahtuu perusturvan asiakasmaksuissa. Toimintakulut ovat 36,9 miljoonaa euroa ja ne kasvavat ennusteesta 5,7 %. Henkilöstömenot ovat 17,6 miljoonaa, kasvua ennusteesta 6,1 %. Kasvua tuo perusturvan hoitohenkilöstön lisäys suosituksia vastaavaksi. Toiminta-alueista suurinta kasvua esiintyy perusturvan alueella, jossa erikoissairaanhoitoon varaudutaan yli 7,6 miljoonalla, jo erikoissairaanhoidon ennustetaan nousevan samalle tasolle. Perusturvan menoja ja tuloja kasvattaa myös kehitysvammaisten päiväkeskus Pajulinnun toiminnan siirtyminen kaupungin toiminnaksi.

7 Parkanon kaupunki Koko kaupungin toimintakuluissa kiinteistöjen lämmitys- ja sähkökulujen kasvu on myös huomattava. Toimintakate eli toiminnan ulkoiset nettomenot ovat 31,4 miljoonaa, jossa kasvua tämän vuoden arvioituun toteutumaan on + 6 %. Lomaraha Kaupungin henkilöstömenoja on useana vuonna alentanut henkilöstölle tarjottu mahdollisuus vaihtaa lomarahansa vapaaseen. Vuonna 2007 lomarahavaihtoa käytettiin kahden viikon lomautuksen vaihtoehtona ja vuoden talousarviossa suositeltiin viikon lomarahavaihtoa. Vuoden 2009 aikana henkilöstöllä on edelleen mahdollista käyttää lomarahan vapaaseen vaihtoa ja keväällä tästä mahdollisuudesta tullaan antamaan ohjeet. Verotulot ja valtionosuudet Verotuloja arvioidaan kertyvän vuoden 2009 aikana vajaat 20,6 miljoonaa euroa, joka on vuoden ennusteen mukaisella tasolla. Kunnallisveroarvio on 17,56 M, kasvua 1,6 %. Talouden muutosten arvioidaan heijastuvan yhteisöveroon, jota odotetaan 1,9 M, muutosta - 13,6 %. Kiinteistövero pysyy lähes ennallaan n. miljoonan euron tasolla. Valtionosuudet kasvavat n. 9,4 % ja kaupungin kassaan niitä tilitetään lähes 12,6 miljoonaa euroa. Suurimpana sektorina perusturvan osuus on 10,7 miljoonaa, yleistä valtionosuutta maksetaan ja sivistyksen osuus on n. 1,6 miljoonaa. Valtionosuuksiin sisältyvä verotulotasaus pysyy samalla tasolla kuin eli 2,2 miljoonana eurona. Vuosikate heikkenee n. 1,2 miljoonaan euroon, joka ei riitä investointeihin, vaan osa niistä joudutaan kattamaan lainalla. Kaupungin tulos on poistojen jälkeen noin euroa, eikä tulevien vuosien varalle pystytä varautumaan puskuria kasvattamalla. Huomionarvoista kuitenkin on, että ennusteen mukaan vanhat alijäämät saadaan katettua vuoden aikana Parkanon vuosikate ja nettoinvestoinnit 5,00 milj 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00-1,00-2,00 4,03 3,11 2,19 2,37 2,46 2,35 1,86 1,57 1,61 0,95 1,37 1,31 1,60 1,17 1,39 0,17 1,17 0,39-0, enn ta ,25 Vuosikate Nettoinvestoinnit Investoinnit ovat nettomäärältään vajaat 1,6 miljoonaa euroa. Tärkeimpiä rakennushankkeita ovat terveyskeskuksen kosteusvaurion korjaamisen jatkaminen eurolla ja Vuorijärven vedenottamon saneerauksen aloittaminen eurolla. Viinikan kaava-alueelle rakennetaan katuja ja vesihuoltoa.

8 Parkanon kaupunki Lainat Kaupunki on onnistunut vuoden aikana pitämään lainakannan kurissa mm. rahoittamalla vesihuollon investointeja kaupungin kassavaroilla. ssa 2009 investointeja joudutaan jo kattamaan ulkoisella lainalla ja lainakanta kasvaa 13,4 miljoonaan euroon. Suunnitelmakaudella lainamäärä kasvaa tulevien investointien myötä 15 miljoonan euron tasolle. Vesilaitos Vesilaitoksen 2009 tulos on alijäämäinen, vaikka vesimaksuja korotetaankin vuoden alusta 10 prosentilla. Vuoden vesihuoltoinvestoinnit rahoitettiin pääosin kaupungin antamalla, yhteensä euron kassalainalla, joka ensi vuoden talousarviossa on käsitelty pitkäaikaisena sisäisenä lainana. Kyseisen rahoituserän käsittelyä selvitellään myös mahdollisena peruspääoman korotuksena. Suunnittelukaudella vesihuoltolaitoksen välttämättömät investoinnit vaativat lisää rahoitusta ja aiheuttavat kaupungin lisävelkaantumisen. Vesilaitoksen heikon taloustilanteen vuoksi kaupungin vesilaitokseen sijoittamalle pääomalle tuottoprosentiksi vahvistetaan ensi vuodelle 0 %. vuoden aikana selvitetään vesilaitoksen talouden tasapainottamisen ratkaisut ja määritellään peruspääoman tuottotavoite pitkällä tähtäimellä. KAUPUNGIN RAHOITUKSEN RIITTÄVYYS JA VAKAVARAISUUS Kunta- ja palvelurakenneuudistukseen liittyen on säädetty kuntien rahoituksen riittävyyden ja vakavaraisuuden turvaamisesta. Tämän seuraamiseksi on asetettu kriisikuntien raja-arvot: *taseen kertynyt alijäämä/asukas tilinpäätöksessä vähintään ja sitä edeltäneenä vuonna Parkanossa kertynyttä alijäämää/asukas oli tilinpäätöksessä , edellisenä vuonna 295, talousarvion mukaan muodostuu jo kertynyttä ylijäämää ja samoin 2009 talousarviossa *tai seuraavat edellytykset täyttyvät 1) vuosikate ilman harkinnanvaraista rahoitusavustusta negatiivinen Parkanossa ,1 M, ta + 1,8 M ja 2009 ta +1,2 M 2) tuloveroprosentti vähintään 0,5 % prosenttiyksikköä korkeampi kuin keskimääräinen 18,4 % 2007 ja 18,55 % Parkanossa 2007, ja ,5 % 3) lainat/asukas ylittää vähintään 50 %:lla keskimääräisen lainakannan, joka vuonna 2007 oli Parkanossa , ylitystä 20,5 %, ta / 25,9 %ja 2009 ta /20,3% 4) taseessa on kertynyttä alijäämää Parkanossa oli kertynyttä alijäämää 2007, mutta ta ja ta 2009 kertynyttä ylijäämää 5) omavaraisuusaste on alle 50 % Parkanossa 42,36 % 2007, 43,63 % ta ja 43,64 % ta ) suhteellinen velkaantuneisuus on vähintään 50 % Parkanossa 50,25 % 2007, 49,56 % ta ja 47,52 % ta 2009

9 Parkanon kaupunki Suhteelline n velkaantuneisuus % ta 2009 ta Parkano kes kim äärin kriteeri hyvä Parkanon tunnuslukujen kehitys on 2007 hyvän tilinpäätöksen sekä ja 2009 tiukkojen talousarvioiden mukaan kääntymässä parempaan suuntaan talousarvion mukaisista tunnusluvuista kriisikunnan raja-arvoa huonompia ovat vielä tuloveroprosentti ja omavaraisuusaste. Suunnitelmakaudella kaupungin talouden kehitystä uhkaa yleisen talouden mahdollinen taantuma, joka heijastuu myös Parkanon kaupungin verotuloihin. Tämän vuoksi on pidettävä erityistä huolta siitä, että kaupungin toimintaa hoidetaan tehokkaasti tulojen mukaisella tasolla. Velkatasoa ei saa kasvattaa ja tämä tarkoittaa nettoinvestointien tason alentamista vuosikatteen tasolle. TAVOITTEET KONSERNIYHTIÖILLE Kehitys-Parkki Oy Yritysten perustamisen ja investointihakemusten tukeminen ja edistäminen Asemanseudun kehittäminen hankkeen avulla Liike- ja teollisuustilojen rakentamisen edistäminen Kolmoskeskuksen kehittäminen Seuranta: Kehitys-Parkki Oy:n toiminnan mittarina yritysten ja työpaikkojen määrän kehitysseuranta Kehitys-Parkki Oy:n rahoituksen seuranta kaupungin maksuosuuksien muotoutumisena Parkanon kaupungin Vuokratalot Oy Joustava ja taloudellinen toimintatapa Toiminnallisesti ja taloudellisesti kannattava toiminta Kokonaisanalyysin laatiminen vuokratalojen tilasta - asuntokannan tarkastelu tulevaisuuden tarpeet huomioiden

10 Parkanon kaupunki HANKKEET Parkanon kaupunki on mukana omien hankkeidensa lisäksi monissa seudullisissa ja paikallisissa hankkeissa. Kaupunginhallituksen määrärahoista maksetaan kuntaosuudet - Metsäntutkimuslaitoksen koordinoimaan Terveyttä metsästä -hankkeeseen ja - pitkäaikaistyöttömien syrjäytymisen ehkäisemiseen tähtäävään Nuotta 2011 hankkeeseen, joka toteutetaan yhteistyössä Pohjois-Pirkanmaan työvoimahallinnon kanssa Lisäksi alueemme elinkeinotoimintaa tukevia hankkeita ovat - Pilarihanke (räätälöityjä koulutuksia yrityksien tarpeisiin) - Automaatio ja robotiikkahanke - Maahanmuuttohanke - Yritysneuvontahanke - Asemanseudun esiselvityshanke - Matkailun kehittämishanke Kaikkiin kyseisiin hankkeisiin sisältyy kuntarahaa joko seudullisen kehittämisyksikön tai Kehitys-Parkin kautta.

11 Parkanon kaupunki KÄYTTÖTALOUS Käyttötalouden vertailutietona on käytetty toimielinten esittämillä muutoksilla korjattua talousarviota. Määrärahoihin sisältyy kaupungin sisäisiä menoja euroa ja sisäisiä tuloja saman verran. Tuloslaskelman vertailutietona on syyskuun toteutuman perusteella laskettu ennuste koko vuoden toteutumasta. Käyttötalous yhteensä TP 2007 Tulot , Valmistus omaan käyttöön , Menot , Netto , Poistot , KESKUSVAALILAUTAKUNTA Vaalit Tehtäväalueen toiminnan kuvaus Kunnallisten ja valtiollisten vaalien järjestäminen Parkanon kaupungissa. Volyymitiedot ja kehitys Keskusvaalilautakunta ja sen sihteeri, vaalilautakunta, vaalitoimikunta. vuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset Valtiollisia vaaleja järjestetään suunnittelukaudella seuraavasti: vuonna 2009 europarlamenttivaalit, vuonna 2011 eduskuntavaalit ja vuonna 2012 presidentinvaali. Kunnallisilla vaaleilla valittiin v. uusi valtuusto vuosille Seuraavat kunnallisvaalit järjestetään suunnittelukauden lopussa Keskusvaalilautakunta TP Muutos% TS 2010 TS 2011 TS 2012 Tulot Menot , NETTO ,

12 Parkanon kaupunki TARKASTUSLAUTAKUNTA Tehtäväalueen toiminnan kuvaus Tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja vastaavat kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisesta tarkastuksesta. Volyymitiedot ja kehitys Tarkastuslautakunta kokoontuu n. 9 kertaa vuodessa. Tilintarkastusyhteisön vastuullinen ja avustava tarkastaja suorittavat tarkastusta yhteensä arviolta 20 pv vuodessa. vuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset Uuden tarkastuslautakunnan ensimmäisiä tehtäviä on tehdä esitys tilintarkastusyhteisön valinnasta valtuustokaudelle Tarkastuslautakunta TP 2007 Tulot 0 Menot , NETTO , KAUPUNGINVALTUUSTO Tehtäväalueen toiminnan kuvaus Valtuustolla on kaupungin ylimpänä päättävänä elimenä kokonaisvastuu kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuustolle kuuluu strateginen päätöksenteko, kuntakonsernin tavoitteiden asettaminen sekä hallinnon järjestämisen perusteista päättäminen. Valtuusto päättää mm. talousarviosta, tilinpäätöksen hyväksymisestä, johtosäännöistä, maksujen perusteista, takauksista ja kiinteän omaisuuden myynnistä. Volyymitiedot ja kehitys Kaupunginvaltuustoon kuuluu 27 valtuutettua ja yhtä monta varavaltuutettua, jotka valitaan kunnallisvaaleissa. Valtuusto kokoontuu n. 9 kertaa vuodessa. vuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset Vuonna 2009 toimikautensa aloittava valtuusto valitsee jäsenet kaupungin muihin toimielimiin. vuoden määrärahoihin on tehty varaus uusien luottamushenkilöiden koulutusta varten. Kaupunginvaltuusto TP 2007 Tulot 0 Menot , NETTO ,

13 Parkanon kaupunki KAUPUNGINHALLITUS Yleishallinto Tehtäväalueen toiminnan kuvaus Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta strategian ja tavoitteiden mukaisesti sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus myös valvoo kaupungin etua, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa. Kaupunginhallitukselle kuuluu kuntien yhteistyön kehittäminen/paras hanke. Yleishallintoon kuuluvat myös kuntayhteistyö, Koti Parkanoon hanke, kansliapalvelut, yhteistoimintaosuudet, elinkeinojen kehittäminen, toimikunnat sekä koko kaupungin yleiset hallintokustannukset. Volyymitiedot ja kehitys Kaupunginhallitukseen kuuluu 9 jäsentä ja hallitus kokouksia pidetään noin 20 vuoden aikana. Jäsenmäärä noussee v uuden toimikauden alkaessa 10:een. Kansliayksikön henkilöstö: kaupunginjohtaja, kansliasihteeri, toimistosihteeri ja syksystä Koti Parkanoon hankkeen osa-aikainen projektipäällikkö. vuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset Paras-lainsäädännön mukainen kuntayhteistyö Edunvalvonta siirtyy valtion hoidettavaksi alkaen Tehtävän tavoitteet ja vastuu strategisten tavoitteiden saavuttamisessa Strategiset tavoitteet: - Aktiivinen kaavoittamispolitiikka - Markkinoinnin ja tiedottamisen voimistaminen - Aseman seudun kehittäminen - Imagonrakentaminen ja profiloituminen - Kuntatalouden tasapaino - Kuntien välinen konkreettinen yhteistyö Henkilöstöhallinto Tehtäväalueen toiminnan kuvaus Henkilöstöhallinnossa huolehditaan henkilöstön hyvinvoinnista, työterveyshuollosta, työsuojelusta sekä yhteistoiminnasta työnantajan ja henkilöstön välillä (yhteistoimintaelin). Kaupunki järjestää myös Tyky-toimintaa ja sitä kehitetään talousarviovunna. Henkilöstölehti julkaistaan muutaman kerran vuodessa. Volyymitiedot ja kehitys Palkka-asiamiehen tehtävät hoidetaan oman tehtävän ohella ja samoin työsuojelupäällikön toimi. vuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset Henkilöstökyselyn tulosten mukaisiin toimenpiteisiin esim koulutuksen avulla on varauduttu. Tyky-toimintaa kehitetään. Henkilöstöhallintoa hoidetaan kaikilla kaupungin osa-alueilla, joilla toteutetaan kaupungin yhteisiä strategisia tavoitteita: - Työympäristön turvallisuus ja viihtyisyys - Säännölliset henkilöstöpalaverit ja kehityskeskustelut - Henkilöstön osaamisen kehittäminen - Työhyvinvoinnin ylläpito - Kannustaminen henkiseen ja fyysiseen aktiivisuuteen - Vetovoima työnantajana

14 Parkanon kaupunki Tukipalvelut Tehtäväalueen toiminnan kuvaus Tukipalveluita ovat talouspalvelut, toimistopalvelut, postitus, monistamo ja puhelinvaihde/palvelupiste. Talouspalveluilla hoidetaan keskitetysti kaupungin ja vesihuoltolaitoksen taloushallintoa. Tähän tehtävään kuuluvat mm. talouden kehityksen seuranta, talousarvion ja toimintakertomuksen valmistelu, kirjanpito ja tilinpäätös, ostoreskontra, maksuliikenne, vesi-, päivähoito- ja yleislaskutus, perintätoimet, palkat ja eläkeasiat, maksuvalmius ja rahoitus. Lisäksi Kihniölle myydään palkanlaskentapalveluita. Toimistopalveluissa hoidetaan kaupungin asiakirjojen diariointia ja arkistointia. Toimistotarvikkeiden hankinta on keskitetty. Myös postitus ja palveluneuvonta/puhelinvaihde hoidetaan koko organisaation tukipalveluna. Lisäksi tarjotaan kopiopalvelua. Volyymitiedot ja kehitys Tukipalveluja hoidetaan yhteensä 11 henkilötyövuoden avulla. Resurssista talouspalveluihin kohdistuu 8 henkilötyövuotta, kun v alussa näihin tehtäviin käytettävissä oli 2 henkilötyövuotta enemmän. Toimistopalveluihin tukipalvelujen resurssista kohdistuu 3 henkilötyövuotta vuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset Konsernitilinpäätös laaditaan alkaen täydellisenä sisältäen konsernitaseen, konsernituloslaskelman ja konsernirahoituslaskelman kaupungin ja vesilaitoksen vastaavien laskelmien lisäksi. Uuden haasteen tuo yhtenäisen euromaksualueen SEPAn käyttöönotto kaupungin maksuliikejärjestelmissä vuoteen 2010 mennessä. Asiakirjahallinto-ohjelman arkisto-osio otetaan käyttöön keväällä Tehtävän tavoitteet Taloushallinnon hoitaminen ja kehittäminen Henkilöstön osaamisen tukeminen koulutuksella Arkistonmuodostussuunnitelman valmistuminen Tukipalveluiden toiminnalle tärkeitä edellytyksiä ovat riittävät resurssit ja niiden oikea kohdentaminen, henkilöstöresurssien saatavuus ja osaamisen varmistaminen, aktiivinen henkilökunta, vastuualueiden selkeys, sisäisen tarkastuksen kohdentaminen eri osa alueille, ajanmukainen henkilöstöpolitiikka sekä muutosprosessien hallinta ja viestintä. Kaupunginhallitus yht. TP 2007 Tulot , Menot , NETTO , Poistot , YLEISHALLINTO TP 2007 Tulot , Menot , NETTO , Poistot ,0

15 Parkanon kaupunki HENKILÖSTÖHALLINTO TP 2007 Tulot , Menot , NETTO , TUKIPALVELUT TP 2007 Tulot , Menot , NETTO , Poistot , MAASEUTUHALLINTO Tehtäväalueen toiminnan kuvaus Maaseutuelinkeinohallintoa sekä maaseutuelinkeinoja koskevassa lainsäädännössä kunnan tehtäväksi on annettu palvelujen tuottaminen tai hankinta ja maaseudun kehittäminen. Volyymitiedot ja kehitys Maaseutusihteeri Parkanossa on v. on 200 maatilaa (v tilaa) vuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset Maaseutuhallintoon on tulossa muutoksia ja neuvotteluja käydään toiminnan turvaamisesta EU:n vaatimusten mukaisena mahdollisesti suuremmissa yksiköissä. Tehtävän tavoitteet ja vastuu strategisten tavoitteiden saavuttamisessa Tavoitteena on asiantunteva ja asiakasystävällinen palvelu, jotta asiakkaat saisivat riittävästi tietoa selviytyäkseen maatalouden tukijärjestelmän monimutkaisuudesta. Maaseutuhallinnon tehtävänä on myös varmistaa, että hakemukset tallennetaan määräajassa ja tukien maksatukset suoritetaan ajallaan. Perusteluina esitettävät tunnusluvut ja mittarit Asiakastyytyväisyys Hakemusten tallennus ja tallennusten tarkastus määräajassa sekä maksatukset viivytyksittä. Maaseutuhallinto TP 2007 Tulot Menot , NETTO ,

16 Parkanon kaupunki PERUSTURVALAUTAKUNTA Toiminnalliset tavoitteet 2009 Perusturvapalvelujen toiminta-ajatuksena on väestön tarpeita ja kaupungin voimavaroja vastaavien laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen ja hankinta. Toimiva hoidonporrastus joustavat ja oikea-aikaiset siirrot erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon; siirto vuorokauden kuluessa erikoissairaanhoidon esittämästä ajankohdasta joustavat ja oikea aikaiset siirrot laitoshoidossa perusterveydenhuollon ja vanhustenhuollon välillä ikääntyvien kuntoisuuden ylläpitäminen ja vahvistaminen toimiva kotihoito Perusterveydenhuollon saatavuus ammattilaisen ensiarvio sairaudesta kolmen päivän kuluessa hoitoonpääsyn turvaaminen Ennaltaehkäisevä työ kansantautien ehkäisyssä kakkostyypin diabeteksen tehostettu toteaminen ja hoito elintapaohjeiden antaminen Päivähoidon ja esiopetuksen saatavuus hoitopaikka järjestetään kahden viikon kuluessa hakemuksesta Asiantuntevat sosiaalityön palvelut Riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö Sairauspoissaolojen määrän hallinta Seuranta Toiminto Toimiva hoidonporrastus Perusterveydenhuollon saatavuus Ennaltaehkäisevä työ kansantautien ehkäisyssä Päivähoidon/esiopetuksen saatavuus Asiantuntevat sosiaalityön palvelut Seurantatapa jonotus erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon, pitkäaikaishoidettavien hoitopäivät vuodessa omaishoidontuella hoidettavien % -osuus +75 v. ennaltaehkäisevien käyntien määrä yli 80 -vuotiaille hoidon tarpeen toteamisesta vastaanottoon kuluva aika tilastoitujen tulosten seuranta Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja erityisesti Parkanon kaupungin osalta liikuntareseptien määrä hoitopaikan saamiseen menevä aika hakemuksen jättämisestä %-osuus päivähoidossa 0-6 -vuotiaiden ikäryhmästä suhdelukukäyttöaste toimeentulotukiasiakkaiden määrä kotitalouksittain toimeentulotukihakemusten keskimääräinen käsittelyaika lastensuojeluilmoitusten käsittely määräajassa lastensuojelutarpeen selvityksen laatiminen määräajassa kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden määrä / toimintapäivät kuntouttavan aktivointisuunnitelmien määrä palveluliikenteen käyttäjämäärä

17 Parkanon kaupunki Riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö Sairauspoissaolojen hallinta työntekijämäärä suhteutettuna potilas- ja asiakasmäärään vuodeosastolla, vanhainkodissa ja kotihoidossa sairauspoissaolojen määrän kehitys; Paras-soster hankkeen tulosten ja toimintamallien hyödyntäminen työssä jaksamisessa PERUSTURVAN HALLINTO Sosiaali- ja terveyspalvelujen tavoitteena on yhdessä toimien tukea kuntalaisten hyvinvointia, jotta asiakaskunta saavuttaisi edellytystensä mukaisen hyvän terveydentilan ja sosiaalisen turvallisuuden. Huomiota kiinnitetään erityisesti tavoitteellisten talousarviomäärärahojen puitteissa eritasoisten palvelujen riittävään ja oikea-aikaiseen tarjontaan, jotta palvelurakenteen toiminta muodostuisi joustavaksi ja tehokkaaksi. Sosiaali- ja terveystoimessa etsitään ja toteutetaan tarkoituksenmukaisia järjestelyjä hallinnonalan tehtävien hoitamiseksi. Keinoina käytetään työnkiertoa, tehtävien sisältöjen tarkennuksia, sisäistä koulutusta ja järjestelmällistä perehdytystä. Tehokkailla ja toimivilla palveluilla vältetään tarpeettomia kustannuksia. Perusturvapalveluilla tuetaan erityisesti asiakaskunnan omatoimisuuden säilymistä. Keskeisenä tavoitteena on parantaa vanhusten edellytyksiä asua omassa kodissaan ja siirtää laitoshoidon tarvetta myöhemmäksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksessa on tavoitteena toteuttaa voimassaolevia koulutussuosituksia. Koulutus järjestetään pääosin sisäisenä koulutuksena. TERVEYDENHUOLLON LAITOSHOITO Terveyskeskuksen vuodeosastolla tuotetaan akuuttisairaanhoitoa, jatkohoitoa ja kuntoutusta erikoissairaanhoidosta siirtyville potilaille sekä pitkäaikaista laitoshoitoa. Coxasta jatkohoitoon siirtyvien potilaiden hoitoa ja kuntoutusta toteutetaan omassa terveyskeskuksessa tavoitteena potilaiden nopea kotiutuminen. Hoidon porrastusta, yhteistyötä ja kuntouttavan hoitotyön toteutusta kehitetään ja tiivistetään edelleen. Pitkäaikaisessa hoidossa oleville potilaille tehtävän RAI- arvioinnin avulla kehitetään hoitoa sekä arviointia käytetään myös hoidon ja toiminnan suunnittelun apuvälineenä. AVOTERVEYDENHUOLTO Perusterveydenhuollossa perustyöajan tehtäviä hoidetaan viiden lääkärin työpanoksella. Virkalääkäreiden lisäksi on käytössä Pihlajalinnan Lääkärit Oy:n kanssa tehdyllä ostopalvelusopimuksella hankittava resurssi. Perusterveydenhuollossa erityisenä painopistealueena on ennaltaehkäisevä terveydenhoito. Lääkäripäivystys jatkuu Parkanossa vuonna 2009 entiseen tapaan sisältäen viikonloppu- ja yöpäivystyksen (24/7-periaate). Lääkäripäivystys palvelee sopimusterveyskeskuksia sekä kiireellistä hoitoa tarvitsevia ulkopaikkakuntalaisia. Hammashuollon päivystyksessä tukeudutaan TAYS:n yhteyteen perustettavaan päivystysyksikköön. vuonna valmistellaan ja kilpailutetaan työterveyshuollon palvelukokonaisuus siten, että palvelu hankitaan ostopalveluna vuodesta 2010 alkaen. Neuvolan tehtävänä on tuottaa lasten ja nuorten terveyspalveluja, jotka ovat äitiys- ja lastenneuvolatoimintaa sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoa. Tavoitteena on aloittaa avoterveydenhuollossa siedätyshoidot. Äitiysneuvolassa paneudutaan synnyttäneiden äitien ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon.

18 Parkanon kaupunki Ennaltaehkäisevän työn haasteena ovat muun muassa raskausajan diabeetikot. Parkanossa kirjoilla oleville kaikille synnyttäjille maksetaan 250 :n synnytysavustus. Lastenneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa painottuu moniammatillinen yhteistyö sosiaalitoimen, kasvatus- ja perheneuvonnan sekä nuorisopsykiatrian kanssa. Avohoidon tavoitteena on taata asianmukaiset ja laadukkaat palvelut myös sydän-, syöpä-, astma-, reuma- ja tartuntatautipotilaille erikoissairaanhoidon kanssa tehtävän yhteistyön ja toimivien hoitoketjujen avulla. Liikuntareseptien käyttöönottoa tehostetaan. Liikuntareseptien tavoitteena on lisätä vähemmän liikkuvien henkilöiden fyysistä aktiivisuutta sekä lisätä ihmisten motivaatiota hoitaa itseään myös liikunnan avulla. Diabeteksen hoitoon panostetaan turvaamalla riittävä diabeteshoitajan työresurssi. Diabetes ja sydänsairaudet ovat sairastavuustilastojen kärjessä Parkanossa. Tavoitteena on saada diabeetikot säännöllisen hoidon ja seurannan piiriin jatko-ongelmien välttämiseksi. Lihavuuden torjuntaa tehostetaan sekä tupakan ja päihteiden käyttöön puututaan. Suun terveydenhuoltoa toteutetaan terveyskeskuksessa ja tavoitteena on pitää jonotilanne valtakunnallisesti määriteltyjen tavoitteiden mukaisena. TERVEYDENHUOLLON TUKIPALVELUT Terveydenhuollon tukipalvelujen tehtävänä on täydentää asiakkaiden tarvitsemia lääkäripalveluja ja hoitoa. Tukipalvelujen toimivuudella taataan saumattomien hoitoketjujen toimivuus, palvelujen laatu ja saatavuus. Fysioterapian tavoitteena on yhdessä asiakkaan/kuntoutujan kanssa saavuttaa hänelle optimaalinen terveys sekä liikkumis- ja toimintakyky huomioiden hänen voimavaransa ja paikkakunnan palvelujärjestelmien tarjoamat mahdollisuudet. Kaikessa toiminnassa pyritään ohjauksella edistämään kuntalaisten terveyttä ehkäisemällä kansantautien lisääntymistä terveellisten elämäntapojen omaksumisella. Fysioterapian menetelmiä ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia sekä apuvälinepalvelut. Fysioterapeutti toimii asiantuntijatehtävissä työterveyshuollossa. Fysioterapiahenkilöstö työskentelee monessa eri yksikössä täydentävänä palveluna yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa. Terveyskeskuksessa jatkuu urologin vastaanotto syöpäpotilaiden hoitoon painottuvana. Palveluita myydään lähikunnille. Kuvantamispalveluita (digitaalinen röntgen ja UÄ-kuvaukset) tuotetaan myös naapurikunnille. Röntgenlääkäri käy kerran viikossa, joka on ostopalvelua. ERIKOISSAIRAANHOITO Erikoissairaanhoidon kustannuksiin pyritään vaikuttamaan yksityissektorilta hankittavalla laaja-alaisella erikoissairaanhoidon konsultaatiotoiminnalla, seutukunnallisella yhteistyöllä, vuodeosaston aktiivisella työotteella, tehokkaalla kotihoidolla, toimivalla hoidonporrastuksella, ostopalvelutoimintaa, omaa ympärivuorokautista lääkäripäivystystä sekä tehokasta avosairaanhoitoa jatkamalla. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristöterveydenhuollossa Parkanon kaupungineläinlääkäri hoitaa keskitetysti terveysvalvonnan johtajan tehtäviä Parkanon ja Ikaalisten kaupungin sekä Kihniön kunnan alueella. Terveystarkastajan palveluita myydään edelleen Kihniön kunnalle. Kesäaikana työmäärä lisääntyy ympäristöterveydenhuollossa ja lisätyövoimaa palkataan edellisvuosien tapaan.

19 Parkanon kaupunki Perusturvalautakunta yht TP 2007 Tulot , Menot , NETTO , Poistot , PERUSTURVAN HALLINTO TP 2007 Tulot Menot , NETTO , Poistot ,4 TERVEYDENHUOLLON LAITOSHOITO TP 2007 Tulot , Menot , NETTO , Poistot , AVOTERVEYDENHUOLTO TP 2007 Tulot , Menot , NETTO , Poistot , HAMMASHUOLTO TP 2007 Tulot , Menot , NETTO , Poistot , TERVEYDENHUOLLON TUKIPALVELUT TP 2007 Tulot , Menot , NETTO , Poistot , ERIKOISSAIRAANHOITO TP 2007 Tulot , Menot , NETTO ,

20 Parkanon kaupunki YMPÄRISTÖ- TERVEYDENHUOLTO TP 2007 Tulot , Menot , NETTO , Poistot ,2 SOSIAALITYÖ Sosiaalitoimisto palvelee asiakkaita lastensuojeluun, lasten valvontaan ja isyyden selvittämiseen, vammaispalveluun, päihdehuoltoon, toimeentulotukeen sekä kasvatus- ja perheneuvontaan liittyvissä asioissa. Tasaisen palvelutarpeen kasvun myötä erityisesti erimuotoisten palveluiden tarve lisääntyy, johon vaikuttaa oleellisesti vaatimusten kasvu ja lainsäädännön uudistaminen. Palvelutarpeen kasvuun pyritään vastaamaan tehostamalla palvelujärjestelmää muun muassa kehittämällä työmenetelmiä sekä lisäämällä yhteistyötä eri hallintokuntien ja yhteistoiminta-alueen kuntien välillä. Kasvavan palvelutarpeen ja palvelurakenteiden muutosten kuten sosiaalipalveluiden kuntayhtymän purkautumisen johdosta sosiaalityön resurssia ei myydä muille kunnille vaan koko henkilöstöresurssi käytetään laadukkaiden sosiaalipalveluiden järjestämiseen lain tarkoittamalla tavalla. Lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua ovat lastensuojelutarpeen selvitys, avohuollon tukitoimet, lapsen tai nuoren kiireellinen sijoitus ja huostaanotto sekä niihin liittyvä sijaishuolto ja jälkihuolto. Lastensuojelun avohuollossa tukitoimet räätälöidään yksilöllisesti lapsen ja perheen tarpeiden ja tilanteen mukaan. Lastensuojelun painopistealueena on talousarviovuonna ennaltaehkäisevän työn tehostaminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Työnjakoa kehitetään edelleen jotta onnistutaan lainmukaisesti selvittämään lastensuojeluntarve ja laatimaan avohuollon suunnitelma kullekin lastensuojelun asiakkaana olevalle lapselle. Lastensuojelusuunnitelman laadinta kunnallisen päätöksenteon tueksi aloitetaan yhteistyössä yhteistoiminta-alueen kuntien kanssa. Sosiaalipäivystyksen järjestämistä lain tarkoittamalla tavalla selvitetään edelleen yhteistyössä lähikuntien kanssa. Elatustuen perinnän ja maksatuksen siirtyminen Kelan tehtäväksi huhtikuussa 2009 tehdään suunnitelmallisesti. Lastenvalvojan työtä kehitetään edelleen toiminnan tehostamiseksi. Parkanon kasvatus- ja perheneuvonta on moniammatillinen yksikkö, jonka tehtävänä on tukea ja edistää lasten ja nuorten myönteistä kehitystä järjestämällä ohjausta, neuvontaa ja muuta asiantuntija-apua ihmissuhteisiin, perheelämään ja lasten kasvatukseen liittyvissä kysymyksissä sekä tutkimusta ja hoitoa lasten kasvatukseen ja perhe-elämään liittyvissä ongelmissa. Toimeentulotuki on viimesijainen toimeentuloturvan muoto tilanteissa, joissa henkilön tai perheen tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin. Toimeentulotuki muodostuu perustoimeentulotuesta ja täydentävästä toimeentulotuesta. Lisäksi voidaan myöntää ehkäisevää toimeentulotukea. Painopistealueena toimeentulotuen osa-alueella on tehostaa toimeentulotukihakemusten käsittelyä lisäämällä kirjallisten hakemusten määrää, joka mahdollistaa toimeentulotukiasioiden käsittelyn asetetuissa määräajoissa. Pirkanmaan sosiaalipalvelujen kuntayhtymä purkautuu Kuntayhtymän tuottamien kehitysvammaisten avopalvelujen järjestäminen siirretään alkaen jäsenkunnille ja laitospalvelut sekä kuntoutusneuvola sairaanhoitopiirille. Kuntayhtymän purkautumisen myötä Parkanon kaupungin vastuulle siirtyy toimintakeskus Pajulintu sekä kuntoutusohjaaja. Avopalveluita myydään yhteistoiminta-alueen kunnille. Vammaispalvelussa kehitysvammahuollon laitospalvelut sekä kuntoutusneuvolan palvelut ostetaan jatkossa sairaanhoitopiiriltä. Asumispalveluja ostetaan lisäksi myös yksityisiltä palveluntuottajilta. Kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat palvelut järjestetään kunnassa esiintyvän tarpeen mukaisesti. Muut vammaispalvelulain tarkoittamat palvelut järjestetään varattujen määrärahojen puitteissa. Palveluliikenne jatkaa toimintaansa. Vaikeavammaisille kuljetuspalveluasiakkaille palveluliikenteen käyttö on maksutonta. Päihdehuollossa panostetaan avohuollon palvelujen kehittämiseen ja työnjakoon liittyviin asioihin sosiaalitoimen ja A-klinikan välillä. Laitoskuntoutusta järjestetään terveyskeskuksen vuodeosastolla ja tarvittaessa kuntoutusta ostetaan muilta palveluntuottajilta esiintyvän tarpeen mukaan olemassa olevilla resursseilla.

21 Parkanon kaupunki LASTEN PÄIVÄHOITO Päivähoidon tavoitteena on tarjota lapsiperheille laadukasta varhaiskasvatusta turvallisessa ympäristössä perheen toivomassa ympäristössä joko perhepäivähoitajan kodissa, ryhmäperhepäivähoitokodissa tai päiväkodissa. Perhe voi valita lapselleen sopivimman hoitomuodon. Valittavia hoitomuotoja ovat puolipäivähoito (alle 5h/pv), kokopäivähoito (yli 5h/pv). Perhe voi ostaa myös ennalta ilmoitettuja yli 5h hoitopäiviä Lisäksi päivähoidossa on mahdollisuus osallistua maksuttomaan 6-vuotiaiden esiopetukseen, jolloin lapsi voi jatkaa samassa paikassa päivähoidossa iltapäivän. Päivähoidosta vanhemmilta perittävän hoitomaksun määräytymisperusteet muuttuivat Perheen koko otetaan aikaisempaa paremmin huomioon ja tulorajoja nostettiin. Samalla maksujen korottaminen sidottiin indeksiin ja korotukset tehdään elokuussa joka toinen vuosi. Uusien maksuperusteiden mukainen tulosidonnainen kokopäivähoidon kuukausimaksu voi vaihdella euron välillä. Alle 5h/pv hoidosta peritään enintään 139,80 euroa kuukaudessa. Tulokertymä näyttää Parkanossa pysyvän suunnilleen ennallaan, koska joidenkin perheiden maksu laski ja osan nousi. Varhaiskasvatus on pienten lasten eri elämänpiireissä tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta. Se on suunnitelmallista toimintaa, jonka tavoitteena on edistää lapsen tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Varhaiskasvatus on lapsen hoidosta, kasvatuksesta ja opetuksesta muodostuva kokonaisuus, jossa lapsen omaehtoisella leikillä on keskeinen merkitys. Varhaiskasvatuksessa tarvitaan kasvatuskumppanuutta, jolla tarkoitetaan kiinteää yhteistyötä vanhempien ja kasvatuksen ammattilaisten kesken. Kasvatuskumppanit toimivat saumattomasti yhdessä lapsen edun mukaisesti. Varhaiskasvatuksessa hoito, kasvatus ja opetus muodostavat saumattoman kokonaisuuden. Esiopetuksen tavoitteet määräytyvät toisaalta kunkin lapsen yksilöllisistä kehittymisen mahdollisuuksista ja oppimisedellytyksistä ja toisaalta yhteiskunnan tarpeista. Varhaiskasvatus ja siihen kuuluva esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kehityksen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden. Esiopetuksen järjestämisessä huomioidaan toisaalta muun varhaiskasvatuksen ja toisaalta perusopetuksen tavoitteet ja sisällöt. vuonna 2009 varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa jatketaan yhteistyötä Ikaalisten ja Kihniön kanssa järjestämällä yhteisiä koulutuksia ja henkilökunnan keskinäisiä tapaamisia. Sosiaalialan osaamiskeskus Pikassoksen kanssa jatketaan tiivistä yhteydenpitoa ja selvitetään KASTE-OHJELMAN Väli-Suomen alueelle tarjoamia hankerahoitusmahdollisuuksia. Suunnitelmakauden loppupuolella eduskunta on hallitusohjelmaan kirjannut päivähoidon lainsäädännön uudistamisen varhaiskasvatuslaiksi. Parkanossa suunnitelmakauden alkupuolella on käynnistettävä Sinilintu-päiväkodin peruskorjaus ja laajennus, jotta päivähoitoyksiköiden määrää pystytään vähentämään ja päivähoidon saatavuus taattua. Suunnitelmakauden aikana merkittävää on päivähoitohenkilökunnan ikääntyminen. Vuosina saavuttaa 60 vuoden iän 15 henkilöä, mikä tarkoittaa lähes 30 % koko päivähoidon henkilökunnasta. VANHUSTYÖ Vanhustyössä tuotetaan Rauhalakodissa toteutettavaa pitkäaikais- sekä lyhytaikaishoitoa, sekä pääsääntöisesti Rantakodosta ostettavia asumispalveluita. Rauhalakodin lyhytaikaisosasto tarjoaa jatkokuntoutuspaikan vuodeosastolta siirtyville potilaille, mahdollistaa omaishoitajan vapaapäivän toteutumisen, toteuttaa sotaveteraaneille tuotettavaa laitoskuntoutusta sekä vahvistaa lyhytaikaisessa laitoshoidossa olevan asiakkaan toimintakykyä ja kotihoidossa selviytymistä. Pitkäaikaiseen laitoshoitoon tai asumispalveluun hakeutuvan asiakkaan hoidontarpeen arviointi toteutetaan SAS- työryhmässä. Arvioinnissa käytetään RAI ja RAVA toimintakykymittaria sekä muistitestiä. Pitkäaikaisessa hoidossa oleville potilaille tehtävän RAI- arvioinnin avulla kehitetään hoitoa. Arviointia käytetään myös hoidon ja toiminnan suunnittelun apuvälineenä.

22 Parkanon kaupunki KOTIHOITO Sosiaali- ja terveysministeriö painotusten mukaisesti kunnassa tulee huomioida ikääntyneiden kotona asumisen mahdollisuus, avopalvelujen ensisijaisuus sekä tasapainoinen, palveluja tarvitsevien ikääntyneiden kuntalaisten tarpeita vastaava palvelurakenne. Parkanon kaupungin vanhuspoliittinen ohjelma vuosille päivitetään syksyn ja kevään 2009 aikana STM:n ikäihmisten palvelujen laatusuositus huomioiden Kotihoidossa tavoitteena on toimiva hoidon porrastus ja perusterveydenhuollon saatavuus. Kotihoidossa tarjotaan ikääntyville palveluita siten, että tuetaan heidän itsenäistä asumista ja selviytymistä omassa kodissaan tutussa asuinympäristössä. Kuntouttavan työotteen tavoitteena kotihoidossa on ikäihmisten yksilöllisten voimavarojen ylläpitämisen tukeminen olemassa olevilla resursseilla. Rauhalan lyhytaikaisjaksot ja päivätoiminta tarjoavat kotihoitoa täydentäviä palveluluita ikäihmisille ja omaishoitajille. Kotihoidon tukipalvelut tuotetaan asiakkaille tarvelähtöisesti. Kotihoidon tukipalveluiden hinnat on tarkoitus yhtenäistää alkaen Kihniön ja Ikaalisten kanssa. Päivätoiminnan tavoitteena on tukea asiakasta kuntouttavin keinoin ylläpitämään fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä, jotta hän voisi asua mahdollisimman pitkään omassa kodissaan. Päivätoiminta tarjoaa kuntoutusta, erilaisia terapioita, hoivaa ja huolenpitoa, lääkehoitoa ja lääkäripalvelun. Asiakasmäärät ovat lisääntyneet tavoitteiden mukaisesti. Kotihoito on muuttunut vaativammaksi. Henkilöstörakennetta ja -tarvetta sekä henkilöstön osaamistarpeita arvioidaan toiminnan vaatimusten mukaan. Asiakkaat ovat entistä iäkkäämpiä ja monisairaita. Asiakasmäärät ja -käynnit ovat lisääntyneet. Kotihoidolla on tärkeä rooli erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollossa laitoshoidon, päivätoiminnan, vapaaehtoisjärjestöjen sekä asiakkaiden ja kotien välillä. TYÖELÄMÄN PALVELUKESKUS Työelämän palvelukeskus toimii vanhalla paloasemalla. Toimintaan kuuluvat nuorten työpaja, kuntouttava työtoiminta, työllistämispalvelu ja Ohje-hanke. Pajatoiminnan ensisijainen tehtävä on nuoren elämän kokonaisvaltainen tukeminen. Nuoria kannustetaan työllistymään ja/tai kouluttautumaan työpajatoiminnan avulla. Kuntouttava työtoiminta ja työllistämispalvelu on tarkoitettu pitkään työttöminä olleille. Toiminnan tarkoituksena on parantaa työttömien elämänhallintakykyä ja työllistymismahdollisuuksia. Ohje-hanke toteutetaan Pirkanmaan TE-keskuksen, Pohjois-Pirkanmaan työvoimatoimiston Parkanon toimipaikan kanssa. Hankkeen tavoitteena on torjua syrjäytymiskehitystä työttömyydestä aiheutuvien ongelmien tunnistamisella ja ehkäisemisellä sekä parantaa työttömien elämänhallintakykyä ja työmarkkinavalmiuksia. Työelämän palvelukeskus tekee yhteistyötä neuvolan kanssa. Neuvolan terveydenhoitaja tekee tarvittavat terveystarkastukset ja auttaa työelämän palvelukeskuksen asiakkaita terveydenhuoltoon liittyvissä kysymyksissä. Yhteistyön tavoitteena on asiakkaiden syrjäytymisen ehkäisemisen ja heidän ongelmiensa selvittely ja tukeminen kohti parempaa tulevaisuutta. RAVINTOHUOLTO Perusturvan ravintohuollossa tuotetaan maukkaita kotiruoka-annoksia. Toiminnan kehittämisessä tehdään yhteistyötä Tays:n ravitsemusterapeutin kanssa ja tavoitteena on ikääntyneiden asiakkaiden ravintorikkaat ja maittavat ateriat. Aterioiden laatua seurataan systemaattisesti omavalvontakriteerien mukaisesti. SOSIAALITYÖ TP 2007 Tulot , Menot , NETTO , Poistot ,2

23 Parkanon kaupunki LASTEN PÄIVÄHOITO TP 2007 Tulot , Menot , NETTO , Poistot ,3 VANHUSTYÖ TP 2007 Tulot , Menot , NETTO , Poistot , KOTIHOITO TP 2007 Tulot , Menot , NETTO , Poistot , TYÖELÄMÄN PALVELUKESKUS TP 2007 Tulot , Menot , NETTO , Poistot ,0 HENKILÖSTÖRESURSSIYKSIKKÖ TP 2007 Tulot Menot NETTO Poistot RAVINTOHUOLTO TP 2007 Tulot , Menot , NETTO , Poistot ,

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena 1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS 2 Toiminnan

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015» siirtymäsäännöksiä

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Valtuustoseminaari 16.5.2016 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Toimintaympäristön muutoksia edessä Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän globaalit kilpailutekijät Arktisuuden mahdollisuudet Hallinnon uudistaminen

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta 103 13.10.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 19.10.2015 Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa. Talouspalvelut 8.8.2016 Palvelukeskuksille VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelurakennetyöryhmän väliraportti Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa?

Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa? Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa? Tarja Myllärinen Johtaja Kuntaliitto Hyvinvoiva Päijät-Häme ja sote-uudistus 8.9.2014 Lahti Mitä tavoitellaan Sote-uudistuksen tarkoitus 1)

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9 1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Lapin kuntatalous Lapin liiton kuntataloustyöryhmä Tapani Melaluoto Puheenjohtaja

Lapin kuntatalous Lapin liiton kuntataloustyöryhmä Tapani Melaluoto Puheenjohtaja Lapin kuntatalous Lapin liiton kuntataloustyöryhmä Tapani Melaluoto Puheenjohtaja 10 000 Toimintakate tilinpäätös 2014 /as. 9 000 8 868 8 000 7 000 6 000 5 000 7 411 7 328 6 739 6 259 6 327 6 461 5 839

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 19.12.2016 Liite 2 155 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 19.12.2016 Talousarvion 2017 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle (ohm. 120)

Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle (ohm. 120) Perusturvalautakunta 73 25.08.2016 Kunnanhallitus 167 12.09.2016 Perusturvalautakunta 85 29.09.2016 Kunnanhallitus 207 17.10.2016 Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 5.1.216] KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Marraskuu 215 MARRASKUU PÄHKINÄNKUORESSA Marraskuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa:

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TULOSLASKELMAN TARKASTELU 1/7 2011 2010 Toimintatuotot 4.543.224 3.933.772 TA-toteutuma 108,32 % 104,8 % Muutos edell.vuodesta / % 609.453 / 15,5 % 639.183 / 19,4 % Toimintatuotot

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelut huolehtii toimialan yleisistä toimintaedellytyksistä

Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelut huolehtii toimialan yleisistä toimintaedellytyksistä Savonlinnan kaupunki TA 2017 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö Perusturva Perusturvalautakunta Hallinto perusturvajohtaja Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelut huolehtii

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 17.6.2016 Kirsi Mukkala Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 Pohjatietojen lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto Väestömuutos 2015 (suluissa muutos henkilömääränä) -0,4 % (-18) -0,6 % (-60) -0,9 % (-13)

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yt-toimikunta 16.11.2015 Kunnahallitus 16.11.2015 Kunnanvaltuusto 30.11.2015 1 SISÄLLYS 1. Henkilöstösuunnitelman tavoite... 3 2. Henkilöstöpoliittiset linjaukset... 3 3. Työvoimatarpeen

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (1/20) Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (2/20) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet

Lisätiedot

Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous

Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous Kuntamarkkinat Helsinki 12.9.2014 Kirsi Mononen, johtava lakimies Kuntatalousohjelma Kuntataloudelle kokonaisuutena oma tasapainotavoite» Menojen ja

Lisätiedot

SOSIAALITOIMEN JA TERVEYDENHUOLLON PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALITOIMEN JA TERVEYDENHUOLLON PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia SOSIAALITOIMEN JA TERVEYDENHUOLLON PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 5.11.2009 94 Voimaantulo 1.1.2010 2 SISÄLTÖ 1 ' TOIMINTA-AJATUS... 3 2 ' PÄÄVASTUUALUEEN

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011 2016 9.2.2012 Helsinki Heli Jauhola Hallitusohjelma ja Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Selvitys 1 (5) Sosiaali- ja terveyskeskus Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana Toiminnan taustaa ja käsitteen määrittelyä: Mielenterveyskuntoutuja tarkoittaa

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset

Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014 Sari Korento kehittämispäällikkö Taloutta koskevat muutosehdotukset Talousarvio ja suunnitelma 111 Talousarviossa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Terveyspalvelut Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärin

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Talouden työryhmä. Nousiainen 4/2015, tunnuslukusarjat Nousiainen-Masku-Rusko 2013

Talouden työryhmä. Nousiainen 4/2015, tunnuslukusarjat Nousiainen-Masku-Rusko 2013 Talouden työryhmä Nousiainen 4/215, tunnuslukusarjat Nousiainen-Masku-Rusko 213 Toimintakate (itseisarvo), /as. 6 5 4 3 2 1 22 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Nousiainen Masku Rusko Koko maa Käyttötalouden palkat,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Hallintokuntien johtajat ja puheenjohtajat ottavat kantaa alustavasti.

Hallintokuntien johtajat ja puheenjohtajat ottavat kantaa alustavasti. Perusturvalautakunta 60 28.08.2014 Perusturvatoimen vuoden 2015 talousarvio (ohm 13 ja 14) Ptltk 60 Tase 28.4.2014 Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 18.12.2013 aikataulun, jonka mukaan menoraamia

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4727/00.01.03/2014 96 Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Niina Savikko, puh. 043 825 3353 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2003/index.shtml TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma 2003-2005 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 2.12.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Jyväskylän

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot