Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 1/2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 1/2011"

Transkriptio

1 -3, TEK :30 Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta Esityslista 1/2011

2 -1, TEK :30 Kokousaika kello Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus Ville Vähäsöyrinki Martti Joensuu Sirpa Heiska Antti Hautakoski Päivi Karppinen Sanna Huotari Seppo Löytynoja Helena Kujala Timo Perkkiö Jarmo Vuolteenaho Eija-Riitta Niinikoski Kalervo Mantila Kari Valtanen Heikki Junttila Marjoriikka Löllö Sampsa Sanaksenaho Jukka-Pekka Flygare Raija Aksila pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen kh:n puh.joht kh:n 1 varapj. kh:n 2 varapj. kaupunginjoht. kh:n edustaja nuorisovalt.ed. nuorisovalt.ed. esittelijä sihteeri Läsnä Asiat Asialistan mukaiset :t Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastustoimitus Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Ville Vähäsöyrinki Raija Aksila Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Nivala Allekirjoitukset Allekirjoitukset Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Todistaa Aika ja paikka hallintosihteerin työhuoneessa Virka-asema palvelusihteeri Raija Aksila

3 4, TEK :30 Teknisen lautakunnan kokoontuminen ja kokouskutsujen lähettäminen v Hallintosäännön 35 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Teknisen lautakunnan kokouksessa on kaupunginhallituksen puheenjohtajilla, kaupunginhallituksen edustajilla ja kaupunginjohtajalla sekä kahdella nuorisovaltuustoon nimetyllä edustajalla oikeus olla saapuvilla ja käyttää puheoikeutta. Mikäli varsinainen jäsen on estynyt saapumasta kokoukseen, tulee hänen ilmoittaa siitä viipymättä omalle varajäsenelleen ja lautakunnan sihteerille, joka varmistaa varajäsenen paikallaolon. Tekninen lautakunta on kokoontunut vuoden 2011 aikana pääsääntöisesti joka toisen kuukauden kolmantena torstaina alkaen klo Kutsu kokoukseen on lähetetty esityslistoineen exstranettiin viimeistään edellisen viikon perjantaina.. Teknisen johtajan esitys Päätös Lautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti vuonna 2012 joka toisen kuukauden kolmantena torstaina alkaen klo Tarvittaessa lautakunta kokoontuu myös muuna ajankohtana. Kokouskutsut ja esityslistat liitteineen lähetetään ensisijaisesti jäsenille Nivalan kaupungin Extranet järjestelmään ja vain poikkeustapauksissa sähköpostiin tai postitse. Pöytäkirjat, ellei jonkin asian kohdalla toisin päätetä kirjoitetaan ja tarkastetaan pöytäkirjantarkastajien toimesta heti kokouksen jälkeen ja pidetään yleisesti nähtävillä kokousta seuraavana arkipäivänä palvelusihteerin työhuoneessa. Pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen pöytäkirjat julkaistaan kaupungin internet sivuilla

4 5, TEK :30 Kuuleminen hallintopakkoa koskevassa asiassa Korkiakoski Mika ja Anu Valmistelija ympäristösihteeri Nivalan kaupunginvaltuusto on päätöksellään vahvistanut Pirttiranta Kullaan alueen vesihuoltolaitoksen viemäriverkoston toiminta-alueeksi. Vesihuoltolain ( 119 / 2001 ) 10 :n mukaan toiminta-alueella olevat kiinteistöt on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Anu ja Mika Korkiakosken omistama kiinteistö Kuusela Rn:o 26:92, osoitteessa Poikkitie 13, Nivala, sijaitsee kyseisellä toimintaalueella. Ympäristösihteeri on lähetetyllä kirjeellä pyytänyt kiinteistön omistajilta kirjallista selitystä niistä perusteista, miksi kiinteistön jätevesihuoltoa ei ole järjestetty kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti. Kiinteistön omistajat jättivät selityksensä Selityksessä on vedottu heikkoon taloudelliseen tilanteeseen. Ympäristösihteeri on antanut kiinteistön omistajalle kirjallisen vastineen hakijan esittämään selitykseen. Vastineessa on todettu, että liittymisvelvollisuudesta voidaan poiketa ainoastaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen erillisellä päätöksellä. Kiinteistön omistaja ei kuitenkaan ole hakenut vapautusta liittymisvelvollisuudesta. Vastineessa kiinteistön omistajalle on myös esitetty mahdollisuus neuvotella liittymisasiassa ympäristösihteerin kanssa. Kiinteistön omistaja ei ole vastannut neuvottelupyyntöön. Tekninen lautakunta on kokouksessaan päättänyt, että kaikkien kyseisellä toiminta-alueella sijaitsevien sellaisten kiinteistöjen, jotka eivät ympäristösihteerin antamasta kehotuksesta huolimatta ole liittyneet alueelle rakennettuun viemäriverkostoon tai joille lautakunta ei ole myöntänyt erillistä vapautusta liittymisvelvollisuudesta, tulee laatia liittymissopimus Nivalan Vesihuolto Oy:n kanssa kiinteistön liittämiseksi viemäriverkostoon viimeistään mennessä. Liittymän rakentamisen aikataulusta lautakunta päätti, että kiinteistö tulee olla liitettynä alueelle rakennettuun viemäriverkostoon viimeistään mennessä. Päätös valitusosoituksineen on lähetetty myös Anu ja Mika Korkiakoskelle. Oulun Hallinto-oikeudelta pyydetyn suullisen lainvoimaisuustodistuksen mukaan Anu ja Mika Korkiakoski eivät ole valittaneet lautakunnan päätöksestä, joten päätös on lainvoimainen. Päätöksessään lautakunta on myös määrännyt, että mikäli liittymissopimusta ei ole annettuun määräaikaan mennessä tehty, tulee lautakunta käynnistämään uhkasakkolain (1113/1990) mukaisen hallintopakkomenettelyn vaatimuksensa tehostamiseksi. Vesihuoltolain 29 :n mukaan valvontaviranomainen voi kieltää sitä, joka rikkoo tätä lakia tai sen nojalla annettua säännöstä, jatkamasta

5 5, TEK :30 Valmistelijan esitys tai toistamasta säännöksen vastaista menettelyä taikka määrätä hänet täyttämään velvollisuutensa. Ennen kiellon tai määräyksen antamista valvontaviranomaisen on mahdollisuuksien mukaan neuvoteltava tämän lain tai sen nojalla annettua säännöstä rikkoneen kanssa. Saman lain 30 :n mukaan valvontaviranomainen voi tehostaa 29 :n nojalla antamaansa kieltoa tai määräystä uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella taikka että toiminta keskeytetään tai kielletään. Vesihuoltolain (119/2001) 4 :n mukaan valvontaviranomaisia vesihuoltoasioissa ovat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä kunnan terveyden- ja ympäristönsuojeluviranomainen. Nivalan kaupunginvaltuuston (muutos ) hyväksymän hallintosäännön mukaan tekninen lautakunta toimii kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena. Nivalan Vesihuolto Oy:ltä saadun valvontatiedon (luettelo kiinteistöistä, jotka eivät ole liittyneet) mukaan Anu ja Mika Korkiakosken omistamalla kiinteistöllä Kuusela Rn:o 26:92 sijaitsevan asuinrakennuksen osalta liittymissopimusta ei ole annettuun määräaikaan mennessä tehty. (päävelvoite) Kiinteistölle ei myöskään ole haettu vesihuoltolain 11 :n mukaista vapautusta liittymisvelvollisuudesta. Lautakunta varaa Anu ja Mika Korkiakoskelle uhkasakkolain 5 luvun 22 :n mukaisesti mahdollisuuden antaa asiassa kirjallinen selitys ennen uhkasakon asettamista. Selitys tulee jättää mennessä osoitteella: Nivalan kaupunki, Tekninen lautakunta, Kalliontie 15, Nivala. Selityksen puuttuminen ei estä asian käsittelyä. Vt. teknisen johtajan esitys Hyväksytään valmistelijan esitys. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tekninen lautakunta Valmistelijan esitys valmistelija ympäristösihteeri Anu ja Mika Korkiakoski eivät antaneet selitystä asiassa. Anu ja Mika Korkiakoski eivät ole annettuun määräaikaan mennessä toimittanut viranomaiselle jäljennöstä viemäriliittymää koskevasta liittymissopimuksesta, eikä Nivalan Vesihuolto Oy:ltä saadun valvontatiedon mukaan sopimusta kyseisen kiinteistön liittämiseksi alueelle rakennettuun viemäriin ole laadittu.

6 5, TEK :30 Koska lautakunnan antamaa päävelvoitetta kiinteistön liittämiseksi alueelle rakennettuun yleiseen viemäriverkostoon ei ole annettuun määräaikaan mennessä täytetty, päättää lautakunta: Teknisen johtajan esitys että sopimus kiinteistön liittämiseksi alueelle rakennettuun yleiseen viemäriin tulee laatia Nivalan Vesihuolto Oy:n kanssa mennessä. että sopimuksesta tulee määräpäivään mennessä toimittaa jäljennös kaupungille. tehostaa velvoitetta 5 000,00 (viiden tuhannen) euron suuruisella uhkasakolla. että mikäli kiinteistön omistaja myy tai luovuttaa kyseisen kiinteistön käyttöoikeuden kolmannelle osapuolelle, tulee hänen ilmoittaa luovutuksensaajalle, millainen päävelvoite ja uhka kiinteistöä koskee. Velvoitetun on lisäksi ilmoitettava uhan asettaneelle viranomaiselle mahdollisen luovutuksensaajan nimi ja osoite. (UhkasakkoL 18 ) että päätöksestä lähetetään ilmoitus Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen merkinnän tekemiseksi kiinnityksistä pidettävään rekisteriin. (UhkasakkoL 19 ). Hyväksytään valmistelijan esitys. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Perustelut: Vesihuoltolain 29 :n mukaan valvontaviranomainen voi kieltää sitä, joka rikkoo tätä lakia tai sen nojalla annettua säännöstä, jatkamasta tai toistamasta säännöksen vastaista menettelyä taikka määrätä hänet täyttämään velvollisuutensa. Saman lain 30 :n mukaan valvontaviranomainen voi tehostaa 29 :n nojalla antamaansa kieltoa tai määräystä uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella taikka että toiminta keskeytetään tai kielletään. Muutoksen haku: Uhkasakon suuruutta harkittaessa on otettu huomioon päävelvoitteen laatu ja laajuus sekä velvoitetun maksukyky ja muut asiaan vaikuttavat seikat. Määräajan pituutta harkittaessa on otettu huomioon päävelvoitteen laatu ja laajuus, velvoitetun mahdollisuus noudattaa sitä sekä muut asiaan vaikuttavat seikat.

7 5, TEK :30 Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla siitä Oulun Hallinto- oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Päätöksestä tiedottaminen: Päätös saantitodistusta vastaan: Anu ja Mika Korkiakoski Jäljennös päätöksestä: Nivalan Vesihuolto Oy Tekninen lautakunta valmistelija ympäristösihteeri Kiinteistötietojärjestelmän rekisteriotteen mukaan kiinteistöllä Kuusela Rn:o 26:92 on suoritettu ositus , jonka jälkeen kiinteistön omistaa yksin Mika Korkiakoski. Nivalan Vesihuolto Oy:ltä saadun valvontatiedon mukaan Mika Korkiakoski on laatinut Nivalan Vesihuolto Oy:n kanssa kirjallisen sopimuksen kiinteistön liittämiseksi vesi- ja viemärilaitoksen viemäriverkostoon. Jäljennös liittymissopimuksesta on tallennettu asiakirjojen joukkoon. Valmistelijan esitys: Koska velvoite kiinteistön liittämiseksi yleiseen viemäriverkostoon on todistettavasti järjestetty lautakunnan päätöksen mukaisesti, voidaan hallintopakkomenettely päättää tarpeettomana. Teknisen johtajan päätösehdotus: Päätetään hallintopakkomenettely Mika Korkiakosken kiinteistön Kuusela Rn:o 26:92 osalta. Hallintopakkomenettelyn päättymisestä ilmoitetaan Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen merkinnän poistamiseksi kiinnityksistä pidettävästä rekisteristä. Päätös: Muutoksen haku: Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla siitä Oulun Hallinto- oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Päätöksestä tiedottaminen: Päätös: Mika Korkiakoski Jäljennös päätöksestä: Nivalan Vesihuolto Oy

8 6, TEK :30 Lausunto Fingrid oyj Keski-Suomen ja Oulujoen välisen 400 kilovoltin voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Valmistelijan ehdotus valmistelija ympäristösihteeri Keski-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö- ja luonnonvarat- vastuualue on pyytänyt Nivalan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Fingrid Oyj:n 400 kilovoltin voimajohtohankkeen Keski-Suomi Oulujoki YVA-menettelyä koskevasta arviointiohjelmasta. Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma tarvittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn järjestämisestä. Lausunnossa tulisi kiinnittää erityisesti huomiota selvitysten riittävyyteen. Arviointiohjelmassa on tutkittu useita eri vaihtoehtoisia linjauksia 400 kilovoltin voimajohdon sijoittamiselle. Hankkeen toteuttamatta jättäminen ei ole vaihtoehto, koska ratkaisu ei ole mahdollinen kantaverkon toiminnan kannalta. Suunniteltu voimajohto sijoittuu pääosin nykyisten 220 tai 400 kilovoltin voimajohtojen yhteyteen. Esitetyistä vaihtoehdoista linjaus 3 A g-h sijoittuisi n. 1,1 kilometrin matkalla Nivalan kaupungin alueelle, kunnan koilliskulmalla Ruuskankylällä. Kyseisellä osuudella sijaitsee nykyisillään 220 kilovoltin voimajohto. Hankkeen myötä nykyisen johdon rinnalle, sen länsipuolelle on esitetty rakennettavaksi uusi 400 kilovoltin voimajohto, jolloin johtokäytävä levenisi nykyisestä 31 metriä. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa nykyisen voimajohdon sijainti on merkitty pääsähköjohdon sijoitustarvetta koskevalla merkinnällä. Nivalan kaupungilla ei ole voimassa olevia kaavoja kyseisellä alueella, eikä kaupungilla ole vireillä sitä koskevia erityisiä maankäytön suunnitelmia. Alueella ei myöskään ole erityisiä suojelukohteita, joiden suojeluarvojen säilymiselle hankkeella saattaisi olla vaikutusta. Lähimmät Nivalan puolella sijaitsevat asuinrakennukset sijaitsevat n. 900 metrin etäisyydellä suunnitellusta linjausvaihtoehdosta länteen, Leppisessä. Pitkästä etäisyydestä johtuen hankkeen toteuttamisella ei ennalta arvioiden ole vaikutusta Nivalan alueella sijaitsevalle asutukselle. Edellä mainitut seikat huomioiden Nivalan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisella ei ole huomautettavaa arviointiohjelmassa esitettyjen selvitysten riittävyyteen tai suunniteltujen linjausten valintaan. Teknisen johtajan esitys Päätös Lautakunta hyväksyy valmistelijan esityksen lausunnoksi ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.

9 7, TEK :30 Laskujen ja tositteiden hyväksyjät v Toimialajohtajan esitys Päätös LIITE Luettelo laskujen/tositteiden hyväksyjistä v Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti jokaista tehtäväaluetta tai yksikköä varten toimielinten on valittava vuosittain laskujen hyväksyjät, ellei hyväksyjää ole määrätty ohje- ja johtosäännössä. Hallintokuntien tulee lähettää kaupunginhallitukselle ja taloustoimistoon laskentapäällikölle vuotta 2012 koskevat päätökset laskujen hyväksyjistä alkuperäisine nimikirjoitusnäytteineen. Lautakunta hyväksyy liitteenä olevan luettelon laskujen/tositteiden hyväksyjistä.

10 7, TEK :30 / Pykälän liite: Laskujen ja tositteiden hyväksyjät 2012 NIVALAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 1 LASKUJEN JA TOSITTEIDEN HYVÄKSYJÄT V LUPA- JA VALVONTA Kaija Linna rakennustarkastaja 650 MAANKÄYTTÖ Juha Peltomaa maanmittausteknikko 700 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO Jukka-Pekka Flygare tekninen johtaja toimialajohtaja 705 LIIKENNEVÄYLÄT 7051 kaavatiet 7052 kevyen liikenteenväylät 7063 valaistus 7064 sadevesiverkosto 7065 kunnan tiet 7067 monitoimiradasto Kari Kaartinen maanrakennustyön etumies yksityistiet Juha Peltomaa maanmittausteknikko 710 PUISTOT JA YLEISET ALUEET 720 KONEKESKUSPALVELUT 730 JÄTEHUOLTO Liisa Junttila kaupunginpuutarhuri

11 7, TEK :30 / Pykälän liite: Laskujen ja tositteiden hyväksyjät KUNNOSSAPITO Mika Ojala kiinteistöpäällikkö Kulutusmittaus ja erityislaitehuolto Pekka Mehtälä automaationpääkäyttäjä RUOKA- JA PUHDISTUSPALVELU Sirpa Peltomaa ruokahuoltopäällikkö Asta Keckman siivoustyöjohtaja 7611 Niva-Kaijan keittiö Liisa Linna ruokapalveluesimies 7612 Kotikeskuksen keittiö Anna-Leena Tölli ruokapalveluesimies INVESTOINNIT VASTUUALUEITTAIN Vastaavat henkilöt kuten edellä. Lisäksi kaikkien laskujen hyväksyjinä voivat toimia varalla. Jukka-Pekka Flygare tekninen johtaja toimialajohtaja Kaija Linna rakennustarkastaja toimialajohtajan sijaisena ollessaan Hyväksymismerkinnän edellä laskuissa tulee aina ensin olla laskun aiheellisuuden ja menokohdan toteava vastaanottomerkintä.

12 8, TEK :30 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 2011 Toimialajohtajan esitys Päätös Kaupunginvaltuusto hyväksyessään talousarvion hyväksyy myös tehtäväalueiden toiminnalliset tavoitteet. Sekä talouden että toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan puolivuosittain ja tilinpäätöksen yhteydessä. Myös tarkastuslautakunta seuraa talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista. LIITE Toiminnallisten tavoitteiden toteutumiset vuodelta Hyväksytään toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ja esitetään ne edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle tilinpäätöksen laatimista varten.

13 8, TEK :30 / Pykälän liite: Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen TEKLA TEKNINEN LAUTAKUNTA Toimintaympäristö ja keskeiset muutokset Tekninen toimi järjestää lakien ja asetusten puitteissa julkiset tekniset- ja viranomaispalvelut. Tekniset palvelut ylläpitää kunnan ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallion toiminnan edellytyksiä määrärahojen puitteissa. Tekninen toimiala koostuu tehtäväalueista, jotka ovat viranomaispalvelut, tekniset palvelut, tilapalvelu sekä ruoka- ja puhdistuspalvelut. Vuonna 2011 käynnistetään kaksi hanketta: Vireä Malisjoki II jatkohanke (puistot, vesiensuojelu) sekä Pyssymäen luontoliikuntakeskushanke. Lautakunnan suurin yksittäinen hanke tulee olemaan Niva-Kaijan koulu. Lautakunnan perustama työryhmä valmistelee asiasta esityksen tammikuun 2011 aikana. Strategian toteuttaminen Teknisen toimialastrategian linjaukset tähtäävät palveluiden tuottamisessa ja järjestämisessä kaupunkilaisten hyvinvointiin ja elämänlaatuun. Palveluiden tuottamisessa ja järjestämisessä tavoitteena ovat esteettömyys, turvallisuus, ennakointi sekä kustannustehokkuus. Toiminnalliset tavoitteet Turvata välttämätön kunnan toiminnallinen taso. Viihtyisän ja virikkeellisen asuinympäristön luominen infrastruktuurin ajanmukaisella ja riittävän ajoissa tapahtuvalla suunnittelulla ja tehokkaalla rakentamisella sekä oikea-aikaisella maapolitiikalla. Tuotteet hinnoitellaan ja palveluhinnastot ja tasot tarkistetaan taloudellista tilannetta vastaavaksi. Vuoden 2011 toiminnan haaste on ylläpitää toiminnallisen tason turvaava palvelutaso taloudellisten resurssien asettamissa puitteissa. Teknisen toimen toimisto- ja talouspalvelut integroidaan kaupungin toimisto- ja talouspalvelujen ratkaisujen yhteydessä ja aikataulussa. Tunnusluvut Suoritteet TP 2008 TP 2009 TA 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014 Lautakunnan kokoukset Talousarvion toteutuminen v Vireä Malisjoki II hanke käynnistettiin ja hanke jatkuu. Hanke vaiheeseen saatiin Torialueen kehittäminen, Liikuntapuisto hanke, Jyrkäntien rakentaminen sekä Pajatien jatkaminen. Rahoitusta varten on hankkeista laitettu hakemukset sisään ELY-keskukseen. Lautakunta kokoontui 9 kertaa. Suurimpana haasteena toimialalle nousi Niva-Kaijan koulun peruskorjaus. Lautakunta perustama rakennustoimikunta kokoontui useamman kerran. Keittiötyöryhmä perustettiin tutkimaan Nivalan ruokahuollon järjestämistä tulevaisuudessa, työryhmän tehtävät jatkuvat vuonna Tarhin toimintakeskuksen työt käynnistettiin ja rakennus valmistuu keväällä Kunnallistekniikan puolella merkittävin kohde oli Tiilimaan palvelukeskuksen ja valtateiden 27 ja 28 liikennejärjestelyiden loppuun saattaminen. Lisäksi kaupungin alueella tehtiin perusparannustyö Linnustajantiellä sekä useita asfaltointikohteita. Myös Pyssymäellä tehtiin kunnostustöitä SM-maastokilpailuja varten.

14 8, TEK :30 / Pykälän liite: Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen TEKLA VIRANOMAISPALVELUT Toimintaympäristö ja keskeiset muutokset Viranomaispalveluiden tehtävänä on valvoa rakennustoimintaa ja ympäristönsuojelua yleisen edun kannalta sekä valvoa kaavojen noudattamista, huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä, myöntää ympäristöluvat ja valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapidosta. Viranomaispalveluiden vastuulla on jätevesiasetuksen valvonta, maa-ainesluvat ja ottamisen valvonta, jätelain valvonta ja lisäksi myöntää korjaus- ja energia-avustukset. Rakennusvalvonta vastaa myös rakennus- ja huoneistorekisterin ylläpidosta. Viranomaistarkastuksia on vähennetty kuntaliiton suosituksen mukaisesti. Kaikki poikkeamispäätökset siirtyvät ympäristökeskukselta rakennusvalvontaviranomaisen päätettäväksi. Strategian toteuttaminen Kaupungin strategiaa toteutetaan ja toiminta mitoitetaan tarvetta vastaavasti. Toiminnalliset tavoitteet Rakennus-, ympäristö- ja maa-aineslupien sekä korjausavustusten myöntäminen. Rakennusrekisterin korjaaminen on aloitettu lokakuussa 2010 ja jatketaan edelleen. Puututaan luvattomaan rakentamiseen. Tunnusluvut Suoritteet Tuottojen osuus toimintakuluista %:na Viranomaispalveluiden kulut /as. Suoritettavat katselmukset kpl TP % TP % TP % TA % TA % TS % TS % TS % Myönnetyt : Rakennusluvat Toimenpideluvat Maa-ainesluvat Ympäristöluvat Suunnittelutarvelup Maankäyttöprosessi Toimintaympäristö ja keskeiset muutokset Nivalan keskustan osayleiskaavan laatiminen on vireillä. Kaavoituksen luonnosvaihe on valmistumassa vuoden 2010 loppuun mennessä. Luonnosvaiheen jälkeen alkutalvesta 2011 alkaa lopullisen kaavaehdotuksen laatiminen. Työ valmistuu vuoden loppuun mennessä. Maanmittauslaitos on siirtynyt uuteen EUREF-FIN karttakordinaatistoon, mutta käyttää rinnalla entistä KKJ-järjestelmää vuoteen 2012 loppuun asti. Suunnitellaan oman kartaston siirtäminen uuteen valtakunnalliseen koordinaattijärjestelmään. Työ suoritetaan vaiheittain resurssien puitteissa pääosin konsulttityönä mahdollisesti usean kunnan yhteisprojektina. Tekninen johtaja, joka on toiminut kaupungin kaavoittajana, on valittu uuteen työpaikkaan. Ennen uuden teknisen johtajan valintaa ja viran täyttymistä kaavoittajan tehtäviä hoitaa kaavoittajan sijainen maanmittausteknikko. Maastomittaustyönjohtaja jää eläkkeelle alkuvuodesta. Henkilöstön vahvuus on tämän jälkeen yksi henkilö, eli organisaatio on aika haavoittuva. Tämä voi vaikuttaa palvelun nopeuteen ja joustavuuteen.

15 8, TEK :30 / Pykälän liite: Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen TEKLA Strategian toteuttaminen Kaavoituksen avulla turvataan teollisuuden ja asutuksen tarpeet luomalla viihtyisiä ja turvallisia asuinalueita ja tarvetta vastaavia teollisuuskortteleita. Osayleiskaavalla luodaan puitteet kunnan kehitykselle ja ohjataan kaava-alueen kasvua. Toiminnalliset tavoitteet - oikea-aikainen ja joustava palvelu - maankäytönsuunnittelulla pyritään täyttämään kysyntää vastaavat tarpeet - kaavojen ja karttojen ajantasallapito - kaupunkirakenteen tiivistäminen - kuntalaisten osallistuminen varmistetaan järjestämällä tarvittava määrä kuntalaistapahtumia. Tunnusluvut - taulukko, jossa esitetään maankäyttöprosessien keskeisimmät tunnusluvut. Suoritteet TP 2009 TA 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014 Myytyjen tonttien määrä Kaavahankkeet Talousarvion toteutuminen 2011 Tavoitteiden toteutuminen Talousarvion toteutuminen on ollut toiminnallisesta ja taloudellista. Lupa- ja valvontaprosessien tuotot ovat 100,90 % tavoitteesta ja kulut ovat 101 % tavoitteesta. Rakennusvalvonta Rakennusvalvonnan luvat on myönnetty voimassa olevia lakeja ja asetuksia noudattaen. Katselmuksia ja tarkastuksia on tehty 416 kappaletta. Neuvontakäyntien määrää ei ole tilastoitu. Neuvonta- ja opastuskäyntejä on tehty tarpeen mukaisessa laajuudessa. Rakennuslupia on myönnetty 166 ja toimenpidelupia 56 sekä ilmoituksia käsitelty 13. Lupajaos antoi 21 suunnittelutarvepäätöstä. Korjaus- ja energia-avustuspäätöksiä tehtiin 79. Rakennusvalvonnan nettokulut olivat 6,9 /asukas ja ympäristönsuojelun osalta nettokulut olivat 2,3 euroa/asukas. Huoneisto- ja rakennusrekisterin korjaamista on jatkettu. Rakennusvalvonnassa on puututtu luvattomaan rakentamiseen. Kiinteistöverottajan kanssa on yhteistyötä tiivistetty. Tekninen lupajaos suoritti katselmuksia maastossa elokuussa Haapajärvi-Nivala- siirtoviemärin sijoittamispäätöksiä varten. Ympäristökatselmus, jossa tarkasteltuun rakennusten kunnossapitoa ja ympäristön hoitoa suoritettiin toukokuussa. Katselmuksen johdosta annettiin kehotuksia noin 25 kiinteistölle. Ympäristönsuojelu Vuoden aikana tuli vireille 2 ympäristölupahakemusta. Hakemuksista toinen koski alkaliparistojen tilapäistä varastointia ja toinen metalliromun ammattimaista hyödyntämistä. Metalliromun hyödyntämistä koskeva lupa siirrettiin Ely-keskuksen lausunnon perusteella Aluehallintoviraston käsiteltäväksi.. Lupien keskimääräinen käsittelyaika oli 82 vrk. Meluilmoituksia käsiteltiin vuoden aikana25 kpl. Vuoden 2011 lopulla tuli vireille yksi maa-aineslupahakemus, jonka päätös siirtyi tammikuulle Vuoden lopussa Nivalan kaupungissa oli voimassa olevia maa-aineslupia yhteensä 11 kpl. Näiden lupien yhteenlaskettu kokonaisottomäärä oli m 3 ja vuotuinen otto m 3. Kaikilla voimassaolevilla maa-aineslupa-alueilla suoritettiin vuositarkastukset, eikä merkittäviä puutteita lupamääräysten noudattamisessa havaittu. Jätevesijärjestelmien rakentamista koskevia lupahakemuksia tarkastettiin 29 kpl ja lannan patterointi-ilmoituksia 6 kpl. Jäteastioiden tyhjennysvälin pidentämistä koskevia hakemuksia käsiteltiin 26 kpl. Vuoden aikana käynnistettiin 8 kiinteistön osalta hallintopakkomenettely kiinteistön liittämiseksi alueelle rakennettuun

16 8, TEK :30 / Pykälän liite: Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen TEKLA viemäriverkostoon. Kiinteistöistä 7 teki liittymissopimuksen. Yhden kiinteistön omistaja valitti uhkasakkopäätöksestä Hallinto-oikeuteen. Yksi kiinteistö haki vapautusta liittymisvelvollisuudesta yleiseen viemäriin. Tämän hakemuksen käsittely on edelleen kesken. Ympäristösihteerin viranhaltijatehtävät ostettiin Sievin kunnalta 2 pv/vko. Talousarvion toteutuminen v MAANKÄYTTÖ: Osayleiskaavan luonnosvaihe on valmis. Toukokuussa pidettiin yleisötilaisuus, jossa kaavaluonnosta esiteltiin. Yleiskaavaehdotus on työn alla. Konsultti tekee kaupallisia selvityksiä jotta keskustatoimintojen alueet saadaan määriteltyä tarkasti. Kaavan pohjakartan ja muun paikkatietoaineiston muuntamista EUREF-karttakoordinaatistoon suunniteltiin, mutta lopullinen toteutus siirtyy vuoden 2012 puolelle, johon on varattu myös määrärahaa. Henkilöstöresursseissa uusi tekninen johtaja aloitti huhtikuussa ja toimii samalla kaupungin kaavoittajana. Maastomittaustyönjohtaja jäi eläkkeelle. Tontteja myytiin yksi kappale, maanhankintaa suoritettiin Jyrkäntien alueella. Asemakaavoja vahvistui vuoden aikana kolme, lisäksi kolme asemakaavanmuutosta on vireillä. Suurimmat poikkeamat taloudessa tuli 6501 Paikkatiedossa, jossa mittaustoimen maksuja ei saatu riittävästi, koska tontteja ei myyty suunnitellusti. Ylitystä n Kaavoitustoimessa 6503 sen sijaan säästöjä tuli lähinnä viranhaltijoiden palkoissa ja asiantuntijapalkkioissa. Säästöä kertyi kaikkiaan n TEKNISET PALVELUT Toimintaympäristö ja keskeiset muutokset Sopeutetaan toimenpiteet talousarvion toimintaympäristön mukaiseen ympäristöön. Tavoitteet sekä hoitoja kunnossapitoluokitukset määritetään uudelleen käytettävissä olevia taloudellisia resursseja vastaavalla tavalla. Merkittävimmät resurssienleikkausten aiheuttamat muutokset vuoden 2010 toimintaan verrattuna ovat: - Puistojen kunnossapito hoidetaan talousarvion määrärahoja puitteissa. Nurmikonleikkaus ostopalveluna A2 ja A3 n.17,4 ha. Omana työnä hoidetaan puistoja ja tievihreitä 16 ha sekä - Destian alueiden kunnossapito. Palkkakustannuksiin varattu 3 kk palkkamenoerä. Strategian toteuttaminen Palvelutasot määritetään uudestaan ja palvelutuotantoa tehostetaan niillä sektoreilla joilla se on mahdollista ottaen huomioon taloudelliset resurssit. Strategian toteuttaminen vaatii henkilöiltä joustavuutta ja sopeutumista työtehtäviin. Toiminnalliset tavoitteet Talousarvion toiminnalliset tavoitteet hoito- ja kunnossapitoluokitukset määritetään uudelleen käytettävissä olevia taloudellisia resursseja vastaavalla tavalla. : - Viheralueiden kunnossapitoluokituksen toiminnallisen tason optimointi taloudellisia resursseja vastaavaksi - Ostopalveluiden määrä ja hoitotaso talousarvion määrärahoja mukaiset Tunnusluvut Suoritteet Viheralueiden hoitokerrat Hoidett. alueiden määrä ha TP ,6 TP ,6 TP ,6 TA ,6 TA ,6 TS ,6 TS ,0 TS ,0

17 8, TEK :30 / Pykälän liite: Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen TEKLA Kaavateiden määrä km 61,0 61,5 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 Talousarvion toteutuminen v Tavoitteiden toteutuminen Vetovoimahankkeen lopputarkastus oli marraskuussa ja hankkeesta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus maksoi loppusumman ( 10 % kustannuksista). Vireä Malisjoki hankeen I vaihe saatiin päätökseen Jatkohanke Vireä Malisjoki II alkoi kevytrakenteisten siltojen suunnittelulla ja Vähäjärven kosteikon rakentamisella. Torialueen kehittäminen käynnistettiin valitsemalla hankkeelle työryhmä, joka valmisteli hankekokonaisuutta. Ramboll Oy teki valmistelujen pohjalta suunnitteluluonnokset. Torialueen kehittämiselle haettiin maaseudun kehittämisrahaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta joulukuussa. Kyösti Kallion puiston leikkikenttäalue aidattiin osittain suunnitelmien mukaan. Ulkoleikkipaikkojen turvallisuuden peruskurssia ei järjestetty vuoden 2011 aikana joten sinne ei voitu osallistua (määrärahat varattuna). Puistoja ja leikkialueita on kehitetty helppohoitoisemmiksi. 740 TILAPALVELUT Toimintaympäristö ja keskeiset muutokset - Tilapalveluiden tehtävänä on järjestää ja ylläpitää hallintokuntien ja ulkopuolisten asiakkaiden tarvitsemat tilat ensisijaisesti olemassa olevasta rakennuskannasta asiakaskohtaisin sopimuksin sekä luoda asiakkailleen turvalliset, terveelliset ja viihtyisät toimitilat. - Tilapalveluiden suurin yksittäinen vuokrakumppani on Peruspalvelukuntayhtymä Kallio. - Korpitie 2, Asematie 14 ja Teollisuustie 4 kiinteistöt on purettu uuden paloaseman sekä uuden liiketilan tonteilta pois. -Tilapalvelut on tehnyt vuokrasopimuksen uudesta paloasemakiinteistöstä Nivalan Teollisuuskylä Oy:n kanssa ja jälleenvuokrasopimuksen pelastuslaitoksen kanssa. Vanhan paloasema on tyhjillään. Strategian toteuttaminen - Kustannusten koostumisen tehokas seuranta ja siihen vaikuttaminen, johtamistyön kehittäminen. Hyvä vuorovaikutus käyttäjäkuntien kanssa. Toiminnalliset tavoitteet - Tilankäytön taloudellisuus, ominaiskulutustavoitteiden seuranta ja toteuttaminen. - Kiinteistökannan kunnossapidon tasoa on jouduttu kautta linjan laskemaan johtuen kustannustason nopeasta noususta suhteessa käyttötalousmäärärahaan. Koska rakennuskantaa ei voida pitää terveellisessä ja turvallisessa kunnossa, joudutaan tulevaisuudessa arvioimaan mitkä kiinteistöt kannattaa säilyttää ja mistä joudutaan luopumaan kokonaan. -Jatketaan vuoden 2011 aikana kiinteistö strategian laatimista. -Selvitetään koulujen tilatarve osana oppilaitosstrategiaa -Kallion käytössä olevien tilojen optimointi. Kiinteistöt joista alustavan suunnitelman perusteella tullaan luopumaan: Sos.ja terveyspalvelutalo, Vanha rauhanyhdistyksen talo ja Vanhan uimahallin osakekanta. Selvitetään vanhan paloaseman käyttömahdollisuudet kuntoarvion valmistuttua. Tunnusluvut kiinteistöt/käyttötarkoitus kpl määrä brutto m 2 /m 2 /v Rm 3 Asuinrakennukset ,1 344 Hoitoalan rakennukset , Toimisto- ja hallintorak , Kokoontumisrakennukset ,

18 8, TEK :30 / Pykälän liite: Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen TEKLA Opetusrakennukset , Varastorakennukset , Muut rakennukset , Talousarvion toteutuminen v Tilapalveluiden talousarvion toteutuminen on ollut suunnitelman mukaista. Toimintaa on pyritty kehittämään ja tehostamaan. Kiinteistöissä ei käytännössä ole nk. tyhjiä neliöitä (ei käytössä) vaan kaikki tilat ovat käytössä, pois lukien terveyskeskuksen toimistosiiven 1. kerros. Tilapalvelun tuottojen (toimitilojen ja asuntojen vuokrat) toteutuma on 99,80 % ja kulujen (palkat, materiaalit, ostopalvelut jne.) toteutuma on 117,0 %. Toteutuneet tunnusluvut kiinteistöt/käyttötarkoitus kpl määrä brutto m2 Asuinrakennukset Hoitoalan rakennukset Toimisto- ja hallintorak Kokoontumisrakennukset Opetusrakennukset Varastorakennukset Muut rakennukset Vuosiosuudet: /m2/v * ostopalvelut ,99 * tuntipalkat + sos.kulut ,56 * kiin.hoidon palkat+sos.k ,52 * rakennusmat.+tarvikkeet ,90 * kaluston ylläpito + hankinn ,18 YHTEENSÄ , RUOKA- JA PUHDISTUSPALVELUT Toimintaympäristö ja keskeiset muutokset Ruokapalveluiden toiminta jatkuu nykyisissä tiloissa ja entisin toimintatavoin. Muutokset ovat seurausta asiakaskunnan muuttuneista tarpeista. Puhdistuspalveluissa huomioidaan asiakaskunnan muuttuvat toiveet ja siivoustarpeet sekä oppilasmäärien muutoksista johtuneet tilaratkaisut. Henkilöstön eläköitymiseen ja ammattitaitoisen työvoiman saatavuuteen valmistaudutaan tarjoamalla työssäoppimis-/harjoittelupaikkoja ammattiopistojen ja aikuiskoulutusyksiköiden ravitsemus- ja siivousalan opiskelijoille sekä toimivalla yhteistyöllä työvoimatoimiston kanssa. Strategian toteuttaminen Ruoka- ja puhdistuspalvelut kehittävät toimintaansa siten, että toiminta on asiakaslähtöistä, vastuullista ja kannattavaa. Toiminnalliset tavoitteet - tuottaa hallintokuntien ja peruspalvelukuntayhtymä Kallion tarvitsevat ruoka- ja puhdistuspalvelut - turvataan palvelun laatu ja saatavuus riittävän ajanmukaisilla toimintatavoilla ja välineillä sekä

19 8, TEK :30 / Pykälän liite: Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen TEKLA kouluttautumisella ja yhteistyöllä Tunnusluvut Suoritteet TP 2007 TP2008 TP 2009 TA 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014 Ateriasuoritteet Siivottavat neliöt Talousarvion toteutuminen v Hallintokuntien ja peruspalvelukuntayhtymä Kallion tarvitsemat ruoka- ja puhdistuspalvelut on tuotettu asiantuntemuksella, ammattitaidolla ja kustannustehokkaasti. Palvelun laatu ja saatavuus on turvattu riittävän ajanmukaisilla toimintatavoilla ja välineillä sekä kouluttautumisella ja yhteistyöllä. Tavoitteen saavuttamiseksi on hyödynnetty lähialueen koulutustarjontaa sekä panostettu yhteistyöhön Kalajokilaakson hankintarenkaan yhteistyökumppaneiden ja alueen oppilaitosten kanssa. Ruokapalvelut ovat tuottaneet ateriasuoritetta perussuoritteiksi laskettuna. Määrällisten tavoitteiden toteutumista on seurattu suoritelaskelmajärjestelmän avulla. Puhdistuspalvelut ovat hoitaneet m2 siivous- ja puhdistuspalvelut. Tehtäväalueen toimintaa on kehitetty asiakaslähtöisesti, vastuullisesti ja kustannustietoisesti yhteistyössä eri yhteistyötahojen kanssa. Avainhenkilöstön riittävä määrä ja ammattitaito on varmistettu resurssien puitteissa niin vakituisten kuin sijaisten osalta. Työssäoppijoita ja opiskelijoita on rekrytoitu sairas- ja vuosilomien sijaisuuksiin tavoitteena ammattitaitoisen työvoiman saatavuus myös tulevaisuudessa.

20 9, TEK :30 Investointikäyttösuunnitelman hyväksyminen Toimialajohtajan esitys Päätös Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt v talousarvion investointiosan Investointimäärärahojen käyttösuunnitelmat on laadittu määrärahojen mukaisesti. LIITE Investointikäyttösuunnitelmaesitys v Hyväksytään liitteen mukainen käyttösuunnitelma talonrakennuksen, julkisen käyttöomaisuuden ja irtaimen omaisuuden osalta.

21 9, TEK :30 / Pykälän liite: INVESTOINTIKÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 INVESTOINTIKÄYTTÖSUUNNITELMA TEKNINEN LAUTAKUNTA yht KOHDE ALV 0 % TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS TALONRAKENNUS Niva-Kaijan koulun peruskorjaus Niva-Kaijan koulun keittiön saneeraus ja laajennus Tarhin toimintakeskuksen laajennuksen toteutus Välikylän koulu vesikatonmaalaus Pirttirannan päiväkodin vesikaton uusiminen Aittolankoulu vesikatteen uusiminen Ilmanvaihdon nuohoukset 7 kohdetta Junttilan koulu ikkunoiden uusiminen Koulujen pihojen kunnostus (erillisen ohjelman mukaan) Kotikeskus sauna ja pesuhuone remontti Terveskeskuksen katon uusiminen Terveyskeskuksen vuodeosaston ja hammashoitolan saneeraus ja laajennus Ennalta arvaamattomat TALONRAKENNUS JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS KUNNALLISTEKNIIKKA Kaavatiet Sorateiden kunnostus Ruojantie länsipää(saneeraus) Tarhinpuhto(saneeraus) Suunnittelu (oma) Päällystys Linnustajantie Kuokkatie Kalliokumpu Käpäläkuja Teollisuustie Sv-viemärit Vanhat alueet Katuvalot Vanhojen valojen uusiminen OLKKOSENTIEN KUNNOSTAMINEN JYRKÄNTIEN RAKENTAMINENAHTEEN TIEN RAKENTAMINEN RAHOITUS 45% PAJATIEN RAKENTAMINEN RAHOITUS 45% KUNNALLISTEKNIIKKA PUISTOT JA LEIKKIKENTÄT Kyösti Kallion puisto - pensasistutukset ja tiedotetaulu Järvimehtänpuisto -pensasistutukset ja tiedotetalulu Leikkikenttien kunnostus

22 9, TEK :30 / Pykälän liite: INVESTOINTIKÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 PUISTOT JA LEIKKIKENTÄT MUUT YLEISET ALUEET Vireä Malisjoki II siltojen asentaminen ja ympäristötyöt 2 kpl - Jyrkänlammen ja Puustellinrannan alueiden rakentaminen -Vähjärven 2-vaiheen työt sekä virkistysrakenteet -tiedotetaulut Erkkisjärven kunnostussuunnittelun käynnistäminen Metsätalouden kostikkojen suunnittelu, pienempien kosteikkojen rakentaminen, seurantalaitteet kostikoille EAKR- ja valtion rahoitus kunta RAHOITUS 45% Torin ja keskusalueen kunnostus Yleis- ja rakennussuunnittelu, P-alueen rakentaminen ja kirjaston edusta Valokatos, Kalliontien liikennejärjestelyt,esiintymislava Liikennejärjestelyt Kt 27:lle, hankkeen viimeistelytyöt Torialueen ja keskusalueen kunnostus yht. EAKR- ja valtion rahoitus 75 % hankkeesta ? RAHOITUS 45% MUUT YLEISET ALUEET LIIKUNTA-ALUEET LIIKUNTA-ALUEET KUNNOSSAPITO/Liikuntatoimen esitys Vuosittaiset korjaustyöt Tuiskulan urheilukentän kaluston uusiminen (lähtötelineet, pituushyppypaikkojen suojapeitteet, korkeushyppytelineet ja heittopaikkojen kunnostamista (kuula/kiekko/moukari) Tuiskulan ja vanhan elokuvanteatterin välisen aidan uusiminen verkko aidaksi Tuulimittarin hankintaan Korpipuiston kalustamiseen Katvalan pesäpallokentän kotipesän hiekkatekonurmen uusiminen (Saltex Oy:n tarjous) Suunnistuskartan laatiminen LIIKUNTAPUISTO HANKE (N. 9,8 ) LIIKUNTA-ALUEET IRTAIN OMAISUUS RUOKA-JA PUHDISTUSPALVELUT Puhdistuspalvelut; Puhdistuspalvelut; Laiteinvestointeja Ruokapalvelut; Ruokapalvelut; Laiteinvestointeja PUISTOT Takalana Ruohonleikkuri Konekaluston uusiminen -5000

23 9, TEK :30 / Pykälän liite: INVESTOINTIKÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 MITTAUSPALVELUT maaperätutkimukset rakennusjärjestyksen uusiminen yleiskaavan laatiminen opaskartan uusiminen/laatiminen Koordinaattijärjestelmän muutos KKJ:stä ETRS:ään IRTAIN OMAISUUS KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ

24 10, TEK :30 Työohjelma ja aikataulu vuodelle 2012 Valmistelijat vt kiinteistöpäällikkö, kaupunginpuutarhuri ja maanrakennusmestari Esityslistan liitteenä tehtäväalueittain laaditut alustavat työohjelmat vuodelle Ohjelmat perustuvat kaupunginvaltuuston hyväksymiin määrärahoihin. LIITE Työohjelmaesitykset tehtäväalueittain v Valmistelijoiden ehdotus Toimialajohtajan esitys Päätös Lautakunta hyväksyy liitteenä olevat työohjelmat vuodelle Hyväksytään valmistelijoiden ehdotukset.

25 10, TEK :30 / Pykälän liite: Työohjelma ja aikataulut, katualueet, puistot, tilapalvelu

26 10, TEK :30 / Pykälän liite: Työohjelma ja aikataulut, katualueet, puistot, tilapalvelu

27 10, TEK :30 / Pykälän liite: Työohjelma ja aikataulut, katualueet, puistot, tilapalvelu

28 11, TEK :30 TEKNI: 20/2011 Hannu-Pekka Honkasen muistutus rakennustarkastajan virheellisestä ja lainvastaisesta toiminnasta Tekninen lupajaos Hannu-Pekka Honkanen on jättänyt päivätyn muistutuksen rakennustarkastajan lain vastaisesta ja virheellisestä tavasta toimia rakennustarkastajana. Muistutuksen viitteenä on rakennusluvat nrot 2009/77-78 ( Kaarlela Leenalle myönnetyt luvat omakotitalon ja talousrakennuksen rakentamiseen) ja edelleen sen perustelut tarkastus- ja valvontamaksusta sekä II kerroksen huonetilan rakennusluvasta. Rakennuslupa 2009/77-78 on myönnetty asuinrakennuksen ja talousrakennuksen rakentamiseksi kortteliin 72 tontille 7. Asuinrakennuksen kerrosala on 119 m 2 ja lupa on myönnetty 1. kerroksen rakentamista varten.. Tekninen lupajaos on myöntänyt poikkeamisen harjakaton muuttamiseksi mansardikatoksi. Poikkeaminen on lainvoimainen (Asia tarkistettu Oulun hallinto-oikeudesta ). Poikkeamisesta peritään maksu kaupunginvaltuuston hyväksymän taksan mukaisesti. Rakentaja on toimittanut muutoskuvat rakennusvalvontaan. Poikkeamismenettelyssä on toimittu Pohjois-Pohjanmaan ELY- keskuksen alueiden käyttö- ja rakentamisyksikön ohjeiden mukaisesti. Tekninen lupajaos on yleiskeskusteluissaan ohjeistanut rakennustarkastajaa luopumaan tiukoista rakentamistapaohjeista yksilöllisempään rakennustapaan. Nykyinen rakentaminen tähtää turvalliseen ja terveelliseen rakentamiseen. Rakennustarkastajan esitys Todetaan, että Leena Kaarlelalle myönnetty poikkeaminen on lainvoimainen. II-kerrosta ei tässä vaiheessa rakenneta. II-kerrokselle on haettava rakennuslupa ennen rakennustöihin ryhtymistä. Rakennustarkastaja hyväksyy suunnitelmasta poikkeamisen viranhaltijapäätöksellä. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tekninen lautakunta Teknisen johtajan esitys Päätös Oikaisuvaatimus on aiheeton. Tekninen lautakunta päättää, että oikaisuvaatimus on aiheeton eikä edellytä toimenpiteitä.

29 11, TEK :30 / Pykälän liite: Honkasen muistutus

30 11, TEK :30 / Pykälän liite: Honkasen muistutus

31 11, TEK :30 / Pykälän liite: Liite 1 Honkasen muistutukseen

32 11, TEK :30 / Pykälän liite: Honkasen oikaisuvaatimus lupajaos 70

33 11, TEK :30 / Pykälän liite: Honkasen oikaisuvaatimus lupajaos 70

34 11, TEK :30 / Pykälän liite: Honkasen oikaisuvaatimus lupajaos 70

35 11, TEK :30 / Pykälän liite: Honkasen oikaisuvaatimus lupajaos 70

36 11, TEK :30 / Pykälän liite: Honkasen oikaisuvaatimus lupajaos 70

37 11, TEK :30 / Pykälän liite: Honkasen oikaisuvaatimus lupajaos 70

38 11, TEK :30 / Pykälän liite: Honkasen oikaisuvaatimus lupajaos 70

39 11, TEK :30 / Pykälän liite: Honkasen oikaisuvaatimus lupajaos 70

40 11, TEK :30 / Pykälän liite: Honkasen oikaisuvaatimus lupajaos 70

41 11, TEK :30 / Pykälän liite: Honkasen oikaisuvaatimus lupajaos 70

42 11, TEK :30 / Pykälän liite: Honkasen oikaisuvaatimus lupajaos 70

43 12, TEK :30 TEKNI: 22/2011 Oiva ja Helli Aakon sekä Hannu-Pekka Honkasen tiedustelu Tekninen lupajaos Oiva Aakolle on myönnetty rakennuslupa kaksikerroksisen asuinrakennuksen rakentamista varten Rakennus rakennettiin vanhan puretun asuinrakennuksen paikalle vanhoille perustuksille ja kellarin päälle. Rakennustyö oli aloitettu ilman lupaa vuonna 2005; rakennusvalvontaviranomainen oli kehottanut rakentajaa hakemaan rakennukselle luvan ja rakennusvalvontaviranomainen oli keskeyttänyt kohteen rakennustyön, koska rakentaminen oli jatkunut ilman rakennuslupaa. Rakennusluvan myöntämisen jälkeen, kohteessa on pidetty aloituskokous , jolloin rakennuksen vesikatto oli asennettu, tuulensuojalevyt olivat paikoillaan, ristikot asennettu itse vanhan ristikkokuvan mukaisesti, hormisto oli jätetty paikoilleen sekä kellarissa oleva pannuhuone lämmityskattiloineen. Kohteen jätevesisuunnitelman mukaan, kohteen mustat vedet johdetaan umpisäiliöön ja harmaat vedet sakosäiliön kautta suodatinkenttään. Ympäristösihteeri oli kehottanut rakentamiseen ryhtyvää täydentämään jätevesisuunnitelmaa. Suunnitelmaa ei ole täydennetty. Kohteeseen oli vaadittu rakennesuunnitelmat ja LVI- ja sähkösuunnitelmat. Kohteeseen on hyväksytty vastaavaksi työnjohtajaksi Hannu-Pekka Honkanen ja KVV- työnjohtajaksi Mauri Koskela. Pääsuunnittelija ja rakennesuunnittelija on Markku Pyhtilä. Rakennuslupa on ollut voimassa saakka. Oiva Aakko on hakenut jatkoaikaa rakennustöiden loppuunsaattamista varten ( MRL mom.) päivätyllä hakemuksella. Rakennustarkastaja on tehnyt päätöksen jatkoajasta rakennustöiden loppuun saattamiseksi saakka. Päätös on tuolloin merkitty rakennusvalvontaohjelmaan ja rakennusrekisteriin. Vastaavalle työnjohtajalle on päätöksestä mainittu sekä käyttöönottokatselmuksessa asianomaiselle. Viranhaltijapäätös on lähetty rakentamiseen ryhtyvälle lokakuussa Kohteessa on tehty käyttöönottokatselmus MRL:n 153 :n mukaan rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin se hyväksytty käyttöönotetuksi. Käyttöönottokatselmus on osittainen loppukatselmus. Jotta rakennus voidaan hyväksyä käyttöön, on riittävä riittävästä turvallisuudesta ja terveellisyydestä. Kohteessa oli tehty sähkötarkastus sähkötöiden osalta ja LVI-putkisto oli koeponnistettu. Keittiökalusteet olivat asentamatta. Kohteen kaikki jätevedet johdetaan rakentajan mukaan umpisäiliöön. Kohteen rakennuslupa on voimassa saakka, johon mennessä rakennukselle on tehtävä loppukatselmus. Rakennuksen kantavat rakenteet ja riskialttiit rakenteet on tehty, joten kohteessa voi toimia vastaavana työnjohtajana jatkossa myös henkilö, jolla ei ole tehtävään vaadittua pätevyyttä. Hannu-Pekka Honkanen on suullisissa keskusteluissa ilmoittanut päämääräkseen saada rakennustarkastaja irtisanoutumaan tehtävästään. Käytännössä tähän päämäärään pääsemiseksi Hannu-

44 12, TEK :30 TEKNI: 22/2011 Pekka Honkanen tarkkailee intensiivisesti rakennusvalvonnan toimintaa. Rakennustarkastajan esitys Tekninen lupajaos hyväksyy rakennustarkastajan vastineen ja hyväksyy Hannu-Pekka Honkasen eroilmoituksen vastaavan tj:n tehtävästä rakennuslupakohteessa Aakko Oiva. Irtisanoutuneen vastaavan työnjohtajan on toimitettava rakennusvalvontaviranomaiselle kohteen rakennustyön tarkastusasiakirja asianmukaisesti täytettynä ja allekirjoitettuna. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tekninen lautakunta Teknisen johtajan esitys Päätös Oikaisuvaatimus on aiheeton. Tekninen lautakunta päättää, että oikaisuvaatimus on aiheeton eikä edellytä toimenpiteitä.

45 12, TEK :30 / Pykälän liite: Tiedustelu Aakko Oiva ja Helli

46 12, TEK :30 / Pykälän liite: Tiedustelu Aakko Oiva ja Helli

47 12, TEK :30 / Pykälän liite: Tiedustelu Aakko Oiva ja Helli

48 12, TEK :30 / Pykälän liite: Tiedustelu Aakko Oiva ja Helli

49 12, TEK :30 / Pykälän liite: Tiedustelu Aakko Oiva ja Helli

50 12, TEK :30 / Pykälän liite: Tiedustelu Aakko Oiva ja Helli

51 12, TEK :30 / Pykälän liite: Tiedustelu Aakko Oiva ja Helli

52 12, TEK :30 / Pykälän liite: Tiedustelu Aakko Oiva ja Helli

53 12, TEK :30 / Pykälän liite: Tiedustelu Aakko Oiva ja Helli

54 12, TEK :30 / Pykälän liite: Honkasen oikaisuvaatimus lupajaos 69

55 12, TEK :30 / Pykälän liite: Honkasen oikaisuvaatimus lupajaos 69

56 12, TEK :30 / Pykälän liite: Honkasen oikaisuvaatimus lupajaos 69

57 12, TEK :30 / Pykälän liite: Honkasen oikaisuvaatimus lupajaos 69

58 12, TEK :30 / Pykälän liite: Honkasen oikaisuvaatimus lupajaos 69

59 12, TEK :30 / Pykälän liite: Honkasen oikaisuvaatimus lupajaos 69

60 12, TEK :30 / Pykälän liite: Honkasen oikaisuvaatimus lupajaos 69

61 12, TEK :30 / Pykälän liite: Honkasen oikaisuvaatimus lupajaos 69

62 12, TEK :30 / Pykälän liite: Honkasen oikaisuvaatimus lupajaos 69

63 12, TEK :30 / Pykälän liite: Honkasen oikaisuvaatimus lupajaos 69

64 12, TEK :30 / Pykälän liite: Honkasen oikaisuvaatimus lupajaos 69

65 12, TEK :30 / Pykälän liite: Honkasen oikaisuvaatimus lupajaos 69

66 12, TEK :30 / Pykälän liite: Honkasen oikaisuvaatimus lupajaos 69

67 12, TEK :30 / Pykälän liite: Honkasen oikaisuvaatimus lupajaos 69

68 12, TEK :30 / Pykälän liite: Honkasen oikaisuvaatimus lupajaos 69

69 12, TEK :30 / Pykälän liite: Honkasen oikaisuvaatimus lupajaos 69

70 12, TEK :30 / Pykälän liite: Honkasen oikaisuvaatimus lupajaos 69

71 13, TEK :30 Asemakaavan muuttaminen Jyrkäntiellä ja korttelissa 118 Valmistelijan ehdotus Valmistelija maanmittausteknikko Tiilimaan palvelukeskuksen ja valtateiden 27- ja 28- liikennejärjetelyiden hanke laajenee koskemaan Jyrkäntietä, valtatie 27:n risteyksen kanavointia ja vt 27:n kevyenliikenteen alikulkua. Asemakaavaa tulee tarkistaa alikulun rakentamisen mahdollistamiseksi. Myös Jyrkäntien linjausta tarkistetaan kiinteistön Jyrkkä kohdalla. Käynnistetään asemakaavanmuutos ja pyydetään tarjoukset kaavoitustyön suorittamisesta. Teknisen johtajan esitys Päätös Hyväksytään valmistelijan esitys.

HUOM!! Kokous alkaa klo 18.00

HUOM!! Kokous alkaa klo 18.00 -3, YMP 13.9.2012 17:30 Nivalan kaupunki Tekninen lupajaos 13.9.2012 HUOM!! Kokous alkaa klo 18.00 Esityslista 5/2012 -1, YMP 13.9.2012 17:30 Kokousaika 13.9.2012 klo 18.00 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p -3, KV 31.3.2016 18:30 Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Oulun Eteläisen instituutin ja Kerttu Saalasti säätiön toiminnan esittely - johtaja, säätiön asiamies Ville Isoherranen Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta. Esityslista 11/2011

Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta. Esityslista 11/2011 -3, SIV 18.10.2011 17:00 Nivalan kaupunki Sivistyslautakunta 18.10.2011 Esityslista 11/2011 -2, SIV 18.10.2011 17:00 Kokousaika 18.10.2011 klo 17.00 Kokouspaikka Kapungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE.

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 9/2012

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 9/2012 -3, KH 23.4.2012 13:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 23.4.2012 Esityslista 9/2012 -2, KH 23.4.2012 13:00 Kokousaika Maanantai 23.4.2012 klo 13.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 18.8.2010

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 18.8.2010 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Tekninen lautakunta 18.8.2010 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.8.2010 klo 16.30 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat YPÄJÄN KUNTA Rakennuslautakunta ASIALUETTELO 1 / 2016 KOKOUSAIKA 3.3.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut

Lisätiedot

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT Hyväksytty Kv 10.12.2008 80 Voimaantulo 1.1.2009 1 LUKU HALLINTO-ORGANISAATIO 1 Luottamushenkilöorganisaatio Teknisen palvelualueen luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

-3, KH 14.9.2015 15:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 14.9.2015

-3, KH 14.9.2015 15:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 14.9.2015 -3, KH 14.9.2015 15:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 14.9.2015 Esityslista 18/2015 -2, KH 14.9.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 14.9.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41 Tekninen lautakunta Nro 6/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 17.9.2015 klo 17-18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta. Esityslista 4/2012

Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta. Esityslista 4/2012 -3, SIV 12.4.2012 17:30 Nivalan kaupunki Sivistyslautakunta 12.4.2012 Esityslista 4/2012 -2, SIV 12.4.2012 17:30 Kokousaika 12.4.2012 klo 17.30 Kokouspaikka Niva-Kaijan koulu lk B113 VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON

Lisätiedot

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 21.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2015 Kokousaika 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..2 2.

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 Tekninen lautakunta 17.9.2008 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 17.9.2008 klo 16.30 17.05 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Kohtala Paavo Hautamäki

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö.

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. 1 ULVILAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 31.01.2011 Valt. 7 Voimaantulo: 01.02.2011 1 Toiminta-ajatus Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA ESITYSLISTA Kokousnumero 8/2016 Aika Ke klo 18.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Keskiviikkona Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 8/2016 ASIA LIITE 62 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (6) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden tekemät rakennuslupapäätökset Päätökset annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

Jätelain tarkoittaman jätehuollon järjestämisvelvollisuuden rikkominen, Risulahdentie 66 B / kuuleminen ennen uhkasakon tuomitsemista

Jätelain tarkoittaman jätehuollon järjestämisvelvollisuuden rikkominen, Risulahdentie 66 B / kuuleminen ennen uhkasakon tuomitsemista Rakennus- ja ympäristölautakunta 141 02.09.2015 Jätelain tarkoittaman jätehuollon järjestämisvelvollisuuden rikkominen, Risulahdentie 66 B / kuuleminen ennen uhkasakon tuomitsemista RAKYL 141 Jätelain

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 107 09.10.2014. 107 Asianro 5559/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 107 09.10.2014. 107 Asianro 5559/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) 107 Asianro 5559/10.03.00/2013 Teettämisuhan määrääminen täytäntöön pantavaksi / 778-424-9-57 / Simolantie 8, 77630 Lempyy / palaneen rakennuksen purkaminen ja

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 2. helmikuuta 2012 kello 19.00 20.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Martti Mäkitalo pj x Matti Jolkki j. x Anna-Maija Kirsi-Korhonen

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta. Esityslista 13/2011

Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta. Esityslista 13/2011 -3, SIV 29.11.2011 17:00 Nivalan kaupunki Sivistyslautakunta 29.11.2011 Esityslista 13/2011 -2, SIV 29.11.2011 17:00 Kokousaika 29.11.2011 klo 17.00 Kokouspaikka Vanha umahalli VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 4.9.2014. Esityslista 6/2014

Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 4.9.2014. Esityslista 6/2014 -3, KV 4.9.2014 18:30 Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 4.9.2014 Esityslista 6/2014 Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Soilille p. 040-344 7205 tai Merjalle p. 040-344 7204 -2, KV 4.9.2014 18:30 Kokousaika

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 10.5.2011, kello 17.30 18.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Hannuksela

Lisätiedot

Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Niva-Kaijan koulun peruskorjauskohteeseen tutustuminen. Paikalla Alpo Hietala ja Toni Kainu.

Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Niva-Kaijan koulun peruskorjauskohteeseen tutustuminen. Paikalla Alpo Hietala ja Toni Kainu. -3, KV 30.5.2013 18:00 Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Niva-Kaijan koulun peruskorjauskohteeseen tutustuminen. Paikalla Alpo Hietala ja Toni Kainu. Huom!!!!! Kokouskin pidetään Niva-Kaijan koululla

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 56 Tekninen lautakunta 26.04.2016 AIKA 26.04.2016 klo 18:00-19:15 PAIKKA Pyhän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 15

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 15 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 15 Tekninen lautakunta Nro 3/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 28.5.2015 klo 17-18.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 24/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/ sallitaan myös muu toimistokäyttö.

Helsingin kaupunki Esityslista 24/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/ sallitaan myös muu toimistokäyttö. Helsingin kaupunki Esityslista 24/2016 1 (5) 4 Poikkeamishakemus (Kuntatalo Oy, Kallion tontti 11303/3, Toinen Linja 14) HEL 2014-015224 T 10 04 01 Rakvv 11-3839-14-S Päätösehdotus Hakija Rakennuspaikka

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 7. helmikuuta 2013 kello 19.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo Leino j. x Elina Rauhala

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2012

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2012 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2012 kello 9.00 10.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Tekninen lautakunta 13.11.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 13.11.2014 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo 6.6.2016 alkaen Toimialajohtaja alueen päällikkö tekninen johtaja rakennustarkastaja 2 Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 15 Hyväksyy rakennusjärjestyksen MRL 21 Määrää

Lisätiedot

Juoksevan uhkasakon asettaminen luvatonta rakentamista/laajentamista sekä ennallistamismääräystä koskevassa asiassa/osmo Roukala, Morsiussaarentie 8

Juoksevan uhkasakon asettaminen luvatonta rakentamista/laajentamista sekä ennallistamismääräystä koskevassa asiassa/osmo Roukala, Morsiussaarentie 8 Rakennus- ja ympäristölautakunta 74 15.04.2015 Juoksevan uhkasakon asettaminen luvatonta rakentamista/laajentamista sekä ennallistamismääräystä koskevassa asiassa/osmo Roukala, Morsiussaarentie 8 Rakennus-

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2888/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2888/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (1) 53 Asianro 2888/10.03.00/2013 Oikaisuvaatimus / rakennustarkastaja Esa Koposen päätös 26.11.2012 1067 / osittaiset loppukatselmukset 26.3.2013 ja 2.4.2013 / 8-49-12

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N VALTIMON KUNNAN T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N J O H T O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty 6.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 2 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus 2 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse. Kaupunginhallitus Esityslista 22/2013

Nivalan kaupunki. 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse. Kaupunginhallitus Esityslista 22/2013 -3, KH 25.11.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 25.11.2013 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse Esityslista 22/2013 -2, KH 25.11.2013 14:00 Kokousaika Maanantai

Lisätiedot

Hannu Rantala Juhani Heikkilä Reetta Hulmi Jukka Männistö Teuvo Sulin Liisa Yski. Pirjo Kotiranta. Esittelijä-sihteeri Pertti Ollikka

Hannu Rantala Juhani Heikkilä Reetta Hulmi Jukka Männistö Teuvo Sulin Liisa Yski. Pirjo Kotiranta. Esittelijä-sihteeri Pertti Ollikka Viranomainen No 2//2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Sivu 16 KOKOUSAIKA 16.4.2014 klo 17.00-18.25 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanviraston

Lisätiedot

-3, KH 25.11.2015 18:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 25.11.2015

-3, KH 25.11.2015 18:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 25.11.2015 -3, KH 25.11.2015 18:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 25.11.2015 Esityslista 28/2015 -2, KH 25.11.2015 18:00 Kokousaika Keskiviikko 25.11.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 09.11.2011 KOKOUSAIKA 09.11.2011 klo 17.00-17.17 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 32 ILMOITUSASIAT 48 33 SIIVOUSURAKOITSIJAN VALINTA 49 Tekninen lautakunta 09.11.2011

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 30.11.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet 30.11.2016 klo 16.00 Puumilan juhla- ja taitotalossa

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 4. syyskuuta 2014 kello 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Jari Laurila pj Esko Syrjälä j. Kimmo Kupi j. Pirjo Leino j. Elina Rauhala j. Läsnä Poissa Muut saapuvilla

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 (TORSTAI) Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Rakennustyön keskeyttäminen / 11-6-1 / Pohjolankatu 18 / käyttövesiputkiston korjaustyö Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Alueellinen

Lisätiedot

SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.johtaja

SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.johtaja PÖYTÄKIRJA 1/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 23.03.2016 klo 15.00 16.45 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.johtaja Jyrälä Arja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Jokitalo Juha - Rahkonen Pirjo Huovari Piritta X Sipilä Ari

Jokitalo Juha - Rahkonen Pirjo Huovari Piritta X Sipilä Ari SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Sivu 1 Tekninen lautakunta Kokousaika: 11.04.2016 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka: Kunnantalo, kh:n huone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Huovari Tomi Puheenjohtaja

Lisätiedot

Rakennuspaikka DÅVITS, Brakeudden 37, JORVAS. Rakennettu kerrosala 157 m²

Rakennuspaikka DÅVITS, Brakeudden 37, JORVAS. Rakennettu kerrosala 157 m² Rakennus- ja ympäristölautakunta 105 09.06.2015 Rakennuslupa 15-64-A, Dåvits 410-1-81 / Oikaisuvaatimus 15-12-OIK 490/10.03.00.02/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 105 Asia Rakennuslupa Hakemus on

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77 48 Ehdotus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen. kh:n puh.joht. kh:n 1 varapj. kh:n 2 varapj kaupunginjoht. kh:n edustaja nuorisov.ed.

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen. kh:n puh.joht. kh:n 1 varapj. kh:n 2 varapj kaupunginjoht. kh:n edustaja nuorisov.ed. -1, TEK 16.2.2012 18:30 Kokousaika 16.2.2012 kello 18.30-22.10 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUSAIKA 16.10.2007 kello 19.00-20.07

KOKOUSAIKA 16.10.2007 kello 19.00-20.07 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Maaseutuelinkeinolautakunta 2/2007 8 KOKOUSAIKA 16.10.2007 kello 19.00-20.07 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Tervetuloa! 14.1.2016

Tervetuloa! 14.1.2016 Tervetuloa! 14.1.2016 Viranomaisvalvonta rakentamisessa Maankäyttö- ja rakennuslaki 124 Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia,

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/ (7) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/ kaupunginosan (Haaga) korttelin tontti 3

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/ (7) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/ kaupunginosan (Haaga) korttelin tontti 3 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/2012 1 (7) 354 Poikkeamishakemus (Haaga, Puutarhurinkuja 2) (b-asia) HEL 2012-011277 T 10 04 01 Rakvv 29-2575-12-12-S 14.8.2012 Päätös Rakennuspaikka Hakemus Säännökset,

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2015 Kirkkoneuvosto sivut KOKOUSAIKA klo

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2015 Kirkkoneuvosto sivut KOKOUSAIKA klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2015 sivut 65-69 KOKOUSAIKA klo 18.30 18.55 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Vihannin seurakuntatalo, Onnelantie, VIHANTI Matala Tuomo Havia Risto

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 30.11.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 30.11.2016 klo 16.00 17.50 Puumilan juhla- ja taitotalossa Petteri Wiinamäki

Lisätiedot

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 4/2008

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 4/2008 Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Perjantai 29.8.2008 kello 13.00 15.00 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 21.6.2010 kello 18.00 18.35 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Överby Asuinrakennuksen (rak. v. 1910) purkaminen. Rakennuspaikka: Haapajärvi , Majtorp

Överby Asuinrakennuksen (rak. v. 1910) purkaminen. Rakennuspaikka: Haapajärvi , Majtorp Rakennus- ja ympäristölautakunta 4 26.01.2016 Rakennusvalvonnan ilmoitusasioita Rakennus- ja ympäristölautakunta 26.01.2016 4 Rakennus- ja ympäristölautakunnalle tiedoksi saatetaan seuraavat päätökset:

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2011

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2011 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 25.3.2011 kello 9.00 12.30 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

Tiedoksi lautakunnalle Savukosken lämpölaitoksen energiamaksun korottaminen Talousarvion toteutuminen tammi-lokakuu 2015 Muut asiat

Tiedoksi lautakunnalle Savukosken lämpölaitoksen energiamaksun korottaminen Talousarvion toteutuminen tammi-lokakuu 2015 Muut asiat SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 24.11.2015 klo 18.00 19.30 Paikka Savukosken kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 27 28 29 30 Tiedoksi lautakunnalle Savukosken lämpölaitoksen

Lisätiedot

-3, KH 7.12.2015 15:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 7.12.2015

-3, KH 7.12.2015 15:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 7.12.2015 -3, KH 7.12.2015 15:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 7.12.2015 Esityslista 29/2015 -2, KH 7.12.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 7.12.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta 20/2011 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Keskiviikkona 16.11.2011 klo 16.55 Kunnanhallituksen kokoushuone 1. 2. 3. 4. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/ KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 1/7.3.2012 Kokousaika 7.3.2012 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet Saapuvilla olleet enet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 6/2014

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 6/2014 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 17.11.2014 kello 16.00 17.30 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusohjeet ja muutoksenhakukiellot

Oikaisuvaatimusohjeet ja muutoksenhakukiellot YPÄJÄN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU 1/2017 KOKOUSAIKA 1.2.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 1 Saapuneet asiakirjat 2 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

Kunnantalon kokoushuone

Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 31.10.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 15.11.2016 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Esityslista Nro 1/2015. Rakennuslautakunta

Kosken Tl kunta Esityslista Nro 1/2015. Rakennuslautakunta Rakennuslautakunta 24.2.2015 1 Kokousaika Tiistai 24.2.2015 klo 18:00- Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsenet: Pekka Kulmanen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4087/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4087/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2016 1 (1) 186 Asianro 4087/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-471-1-45 Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

-3, SIV :00. Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta

-3, SIV :00. Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta -3, SIV 1.11.2016 18:00 Nivalan kaupunki Sivistyslautakunta 1.11.2016 Esityslista 9/2016 -2, SIV 1.11.2016 18:00 Kokousaika 1.11.2016 klo 18.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE.

Lisätiedot

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo)

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) Rakennus- ja ympäristölautakunta 202 04.11.2015 Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) 674/10.03.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 04.11.2015 202 Valmistelija:

Lisätiedot

Keskiviikko 20.04.2011 kello 17.00 19.03. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Keskiviikko 20.04.2011 kello 17.00 19.03. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4 / 2011 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.04.2011 kello 17.00 19.03 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

38 RANTA-ASEMAKAAVAN LAATIMINEN OSALLE KANKARINJÄRVEÄ

38 RANTA-ASEMAKAAVAN LAATIMINEN OSALLE KANKARINJÄRVEÄ ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 19.8.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.8.2015 klo 16.30 17.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Irja Keskinen Jussi

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 25. syyskuuta 2014 kello 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Jari Laurila pj Esko Syrjälä j. Kimmo Kupi j. Pirjo Leino j. Elina Rauhala j. Läsnä Poissa Muut saapuvilla

Lisätiedot

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Tiistai 8.05.2013 klo 12.35 13.47 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91 Kokousaika 28.9.2011 klo 15.15-16.05 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari Viuhkola

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No2/2013 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 17. kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No2/2013 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 17. kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No2/2013 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 17 KOKOUSAIKA 27.2.2013 klo 17.00 17.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 3/2008

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 3/2008 Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Perjantai 6.6.2008 kello 13.00 15.00 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

1:346 Kortteli 11 Tontti 1. Tontin pinta-ala 7619,00 m² Sallittu kerrosala 80,00 m² Käytetty kerrosala 27,70 m² Rakennuspaikan

1:346 Kortteli 11 Tontti 1. Tontin pinta-ala 7619,00 m² Sallittu kerrosala 80,00 m² Käytetty kerrosala 27,70 m² Rakennuspaikan Lupanumero 2013-0001 Päätöspäivä 13.02.2013 10 Hakija Rantanen Mika Juhani Muuntajantie 3 28760 PORI Rantanen Johanna Katriina Muuntajantie 3 28760 PORI Rakennuspaikka Kiinteistötunnus 608-402-0001-0346

Lisätiedot

Ryhtyminen MRL 182 :n mukaisiin toimenpiteisiin/ Seinäke/ Anna-Liisa Välske

Ryhtyminen MRL 182 :n mukaisiin toimenpiteisiin/ Seinäke/ Anna-Liisa Välske Ympäristölautakunta 5 20.01.2011 Ympäristölautakunta 14 08.02.2011 Ympäristölautakunta 13 05.02.2013 Ympäristölautakunta 24 12.03.2013 Ympäristölautakunta 15 04.03.2014 Ryhtyminen MRL 182 :n mukaisiin

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon

Lisätiedot

SOTEN ILTAKOULU koskien Ppky Kallion talousarviota kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen Nivalan kaupunki

SOTEN ILTAKOULU koskien Ppky Kallion talousarviota kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen Nivalan kaupunki -3, KV 14.11.2012 18:30 SOTEN ILTAKOULU koskien Ppky Kallion talousarviota kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 14.11.2012 Esityslista 6/2012 -2, KV 14.11.2012 18:30

Lisätiedot