Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 1/2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 1/2011"

Transkriptio

1 -3, TEK :30 Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta Esityslista 1/2011

2 -1, TEK :30 Kokousaika kello Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus Ville Vähäsöyrinki Martti Joensuu Sirpa Heiska Antti Hautakoski Päivi Karppinen Sanna Huotari Seppo Löytynoja Helena Kujala Timo Perkkiö Jarmo Vuolteenaho Eija-Riitta Niinikoski Kalervo Mantila Kari Valtanen Heikki Junttila Marjoriikka Löllö Sampsa Sanaksenaho Jukka-Pekka Flygare Raija Aksila pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen kh:n puh.joht kh:n 1 varapj. kh:n 2 varapj. kaupunginjoht. kh:n edustaja nuorisovalt.ed. nuorisovalt.ed. esittelijä sihteeri Läsnä Asiat Asialistan mukaiset :t Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastustoimitus Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Ville Vähäsöyrinki Raija Aksila Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Nivala Allekirjoitukset Allekirjoitukset Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Todistaa Aika ja paikka hallintosihteerin työhuoneessa Virka-asema palvelusihteeri Raija Aksila

3 4, TEK :30 Teknisen lautakunnan kokoontuminen ja kokouskutsujen lähettäminen v Hallintosäännön 35 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Teknisen lautakunnan kokouksessa on kaupunginhallituksen puheenjohtajilla, kaupunginhallituksen edustajilla ja kaupunginjohtajalla sekä kahdella nuorisovaltuustoon nimetyllä edustajalla oikeus olla saapuvilla ja käyttää puheoikeutta. Mikäli varsinainen jäsen on estynyt saapumasta kokoukseen, tulee hänen ilmoittaa siitä viipymättä omalle varajäsenelleen ja lautakunnan sihteerille, joka varmistaa varajäsenen paikallaolon. Tekninen lautakunta on kokoontunut vuoden 2011 aikana pääsääntöisesti joka toisen kuukauden kolmantena torstaina alkaen klo Kutsu kokoukseen on lähetetty esityslistoineen exstranettiin viimeistään edellisen viikon perjantaina.. Teknisen johtajan esitys Päätös Lautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti vuonna 2012 joka toisen kuukauden kolmantena torstaina alkaen klo Tarvittaessa lautakunta kokoontuu myös muuna ajankohtana. Kokouskutsut ja esityslistat liitteineen lähetetään ensisijaisesti jäsenille Nivalan kaupungin Extranet järjestelmään ja vain poikkeustapauksissa sähköpostiin tai postitse. Pöytäkirjat, ellei jonkin asian kohdalla toisin päätetä kirjoitetaan ja tarkastetaan pöytäkirjantarkastajien toimesta heti kokouksen jälkeen ja pidetään yleisesti nähtävillä kokousta seuraavana arkipäivänä palvelusihteerin työhuoneessa. Pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen pöytäkirjat julkaistaan kaupungin internet sivuilla

4 5, TEK :30 Kuuleminen hallintopakkoa koskevassa asiassa Korkiakoski Mika ja Anu Valmistelija ympäristösihteeri Nivalan kaupunginvaltuusto on päätöksellään vahvistanut Pirttiranta Kullaan alueen vesihuoltolaitoksen viemäriverkoston toiminta-alueeksi. Vesihuoltolain ( 119 / 2001 ) 10 :n mukaan toiminta-alueella olevat kiinteistöt on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Anu ja Mika Korkiakosken omistama kiinteistö Kuusela Rn:o 26:92, osoitteessa Poikkitie 13, Nivala, sijaitsee kyseisellä toimintaalueella. Ympäristösihteeri on lähetetyllä kirjeellä pyytänyt kiinteistön omistajilta kirjallista selitystä niistä perusteista, miksi kiinteistön jätevesihuoltoa ei ole järjestetty kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti. Kiinteistön omistajat jättivät selityksensä Selityksessä on vedottu heikkoon taloudelliseen tilanteeseen. Ympäristösihteeri on antanut kiinteistön omistajalle kirjallisen vastineen hakijan esittämään selitykseen. Vastineessa on todettu, että liittymisvelvollisuudesta voidaan poiketa ainoastaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen erillisellä päätöksellä. Kiinteistön omistaja ei kuitenkaan ole hakenut vapautusta liittymisvelvollisuudesta. Vastineessa kiinteistön omistajalle on myös esitetty mahdollisuus neuvotella liittymisasiassa ympäristösihteerin kanssa. Kiinteistön omistaja ei ole vastannut neuvottelupyyntöön. Tekninen lautakunta on kokouksessaan päättänyt, että kaikkien kyseisellä toiminta-alueella sijaitsevien sellaisten kiinteistöjen, jotka eivät ympäristösihteerin antamasta kehotuksesta huolimatta ole liittyneet alueelle rakennettuun viemäriverkostoon tai joille lautakunta ei ole myöntänyt erillistä vapautusta liittymisvelvollisuudesta, tulee laatia liittymissopimus Nivalan Vesihuolto Oy:n kanssa kiinteistön liittämiseksi viemäriverkostoon viimeistään mennessä. Liittymän rakentamisen aikataulusta lautakunta päätti, että kiinteistö tulee olla liitettynä alueelle rakennettuun viemäriverkostoon viimeistään mennessä. Päätös valitusosoituksineen on lähetetty myös Anu ja Mika Korkiakoskelle. Oulun Hallinto-oikeudelta pyydetyn suullisen lainvoimaisuustodistuksen mukaan Anu ja Mika Korkiakoski eivät ole valittaneet lautakunnan päätöksestä, joten päätös on lainvoimainen. Päätöksessään lautakunta on myös määrännyt, että mikäli liittymissopimusta ei ole annettuun määräaikaan mennessä tehty, tulee lautakunta käynnistämään uhkasakkolain (1113/1990) mukaisen hallintopakkomenettelyn vaatimuksensa tehostamiseksi. Vesihuoltolain 29 :n mukaan valvontaviranomainen voi kieltää sitä, joka rikkoo tätä lakia tai sen nojalla annettua säännöstä, jatkamasta

5 5, TEK :30 Valmistelijan esitys tai toistamasta säännöksen vastaista menettelyä taikka määrätä hänet täyttämään velvollisuutensa. Ennen kiellon tai määräyksen antamista valvontaviranomaisen on mahdollisuuksien mukaan neuvoteltava tämän lain tai sen nojalla annettua säännöstä rikkoneen kanssa. Saman lain 30 :n mukaan valvontaviranomainen voi tehostaa 29 :n nojalla antamaansa kieltoa tai määräystä uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella taikka että toiminta keskeytetään tai kielletään. Vesihuoltolain (119/2001) 4 :n mukaan valvontaviranomaisia vesihuoltoasioissa ovat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä kunnan terveyden- ja ympäristönsuojeluviranomainen. Nivalan kaupunginvaltuuston (muutos ) hyväksymän hallintosäännön mukaan tekninen lautakunta toimii kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena. Nivalan Vesihuolto Oy:ltä saadun valvontatiedon (luettelo kiinteistöistä, jotka eivät ole liittyneet) mukaan Anu ja Mika Korkiakosken omistamalla kiinteistöllä Kuusela Rn:o 26:92 sijaitsevan asuinrakennuksen osalta liittymissopimusta ei ole annettuun määräaikaan mennessä tehty. (päävelvoite) Kiinteistölle ei myöskään ole haettu vesihuoltolain 11 :n mukaista vapautusta liittymisvelvollisuudesta. Lautakunta varaa Anu ja Mika Korkiakoskelle uhkasakkolain 5 luvun 22 :n mukaisesti mahdollisuuden antaa asiassa kirjallinen selitys ennen uhkasakon asettamista. Selitys tulee jättää mennessä osoitteella: Nivalan kaupunki, Tekninen lautakunta, Kalliontie 15, Nivala. Selityksen puuttuminen ei estä asian käsittelyä. Vt. teknisen johtajan esitys Hyväksytään valmistelijan esitys. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tekninen lautakunta Valmistelijan esitys valmistelija ympäristösihteeri Anu ja Mika Korkiakoski eivät antaneet selitystä asiassa. Anu ja Mika Korkiakoski eivät ole annettuun määräaikaan mennessä toimittanut viranomaiselle jäljennöstä viemäriliittymää koskevasta liittymissopimuksesta, eikä Nivalan Vesihuolto Oy:ltä saadun valvontatiedon mukaan sopimusta kyseisen kiinteistön liittämiseksi alueelle rakennettuun viemäriin ole laadittu.

6 5, TEK :30 Koska lautakunnan antamaa päävelvoitetta kiinteistön liittämiseksi alueelle rakennettuun yleiseen viemäriverkostoon ei ole annettuun määräaikaan mennessä täytetty, päättää lautakunta: Teknisen johtajan esitys että sopimus kiinteistön liittämiseksi alueelle rakennettuun yleiseen viemäriin tulee laatia Nivalan Vesihuolto Oy:n kanssa mennessä. että sopimuksesta tulee määräpäivään mennessä toimittaa jäljennös kaupungille. tehostaa velvoitetta 5 000,00 (viiden tuhannen) euron suuruisella uhkasakolla. että mikäli kiinteistön omistaja myy tai luovuttaa kyseisen kiinteistön käyttöoikeuden kolmannelle osapuolelle, tulee hänen ilmoittaa luovutuksensaajalle, millainen päävelvoite ja uhka kiinteistöä koskee. Velvoitetun on lisäksi ilmoitettava uhan asettaneelle viranomaiselle mahdollisen luovutuksensaajan nimi ja osoite. (UhkasakkoL 18 ) että päätöksestä lähetetään ilmoitus Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen merkinnän tekemiseksi kiinnityksistä pidettävään rekisteriin. (UhkasakkoL 19 ). Hyväksytään valmistelijan esitys. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Perustelut: Vesihuoltolain 29 :n mukaan valvontaviranomainen voi kieltää sitä, joka rikkoo tätä lakia tai sen nojalla annettua säännöstä, jatkamasta tai toistamasta säännöksen vastaista menettelyä taikka määrätä hänet täyttämään velvollisuutensa. Saman lain 30 :n mukaan valvontaviranomainen voi tehostaa 29 :n nojalla antamaansa kieltoa tai määräystä uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella taikka että toiminta keskeytetään tai kielletään. Muutoksen haku: Uhkasakon suuruutta harkittaessa on otettu huomioon päävelvoitteen laatu ja laajuus sekä velvoitetun maksukyky ja muut asiaan vaikuttavat seikat. Määräajan pituutta harkittaessa on otettu huomioon päävelvoitteen laatu ja laajuus, velvoitetun mahdollisuus noudattaa sitä sekä muut asiaan vaikuttavat seikat.

7 5, TEK :30 Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla siitä Oulun Hallinto- oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Päätöksestä tiedottaminen: Päätös saantitodistusta vastaan: Anu ja Mika Korkiakoski Jäljennös päätöksestä: Nivalan Vesihuolto Oy Tekninen lautakunta valmistelija ympäristösihteeri Kiinteistötietojärjestelmän rekisteriotteen mukaan kiinteistöllä Kuusela Rn:o 26:92 on suoritettu ositus , jonka jälkeen kiinteistön omistaa yksin Mika Korkiakoski. Nivalan Vesihuolto Oy:ltä saadun valvontatiedon mukaan Mika Korkiakoski on laatinut Nivalan Vesihuolto Oy:n kanssa kirjallisen sopimuksen kiinteistön liittämiseksi vesi- ja viemärilaitoksen viemäriverkostoon. Jäljennös liittymissopimuksesta on tallennettu asiakirjojen joukkoon. Valmistelijan esitys: Koska velvoite kiinteistön liittämiseksi yleiseen viemäriverkostoon on todistettavasti järjestetty lautakunnan päätöksen mukaisesti, voidaan hallintopakkomenettely päättää tarpeettomana. Teknisen johtajan päätösehdotus: Päätetään hallintopakkomenettely Mika Korkiakosken kiinteistön Kuusela Rn:o 26:92 osalta. Hallintopakkomenettelyn päättymisestä ilmoitetaan Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen merkinnän poistamiseksi kiinnityksistä pidettävästä rekisteristä. Päätös: Muutoksen haku: Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla siitä Oulun Hallinto- oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Päätöksestä tiedottaminen: Päätös: Mika Korkiakoski Jäljennös päätöksestä: Nivalan Vesihuolto Oy

8 6, TEK :30 Lausunto Fingrid oyj Keski-Suomen ja Oulujoen välisen 400 kilovoltin voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Valmistelijan ehdotus valmistelija ympäristösihteeri Keski-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö- ja luonnonvarat- vastuualue on pyytänyt Nivalan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Fingrid Oyj:n 400 kilovoltin voimajohtohankkeen Keski-Suomi Oulujoki YVA-menettelyä koskevasta arviointiohjelmasta. Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma tarvittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn järjestämisestä. Lausunnossa tulisi kiinnittää erityisesti huomiota selvitysten riittävyyteen. Arviointiohjelmassa on tutkittu useita eri vaihtoehtoisia linjauksia 400 kilovoltin voimajohdon sijoittamiselle. Hankkeen toteuttamatta jättäminen ei ole vaihtoehto, koska ratkaisu ei ole mahdollinen kantaverkon toiminnan kannalta. Suunniteltu voimajohto sijoittuu pääosin nykyisten 220 tai 400 kilovoltin voimajohtojen yhteyteen. Esitetyistä vaihtoehdoista linjaus 3 A g-h sijoittuisi n. 1,1 kilometrin matkalla Nivalan kaupungin alueelle, kunnan koilliskulmalla Ruuskankylällä. Kyseisellä osuudella sijaitsee nykyisillään 220 kilovoltin voimajohto. Hankkeen myötä nykyisen johdon rinnalle, sen länsipuolelle on esitetty rakennettavaksi uusi 400 kilovoltin voimajohto, jolloin johtokäytävä levenisi nykyisestä 31 metriä. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa nykyisen voimajohdon sijainti on merkitty pääsähköjohdon sijoitustarvetta koskevalla merkinnällä. Nivalan kaupungilla ei ole voimassa olevia kaavoja kyseisellä alueella, eikä kaupungilla ole vireillä sitä koskevia erityisiä maankäytön suunnitelmia. Alueella ei myöskään ole erityisiä suojelukohteita, joiden suojeluarvojen säilymiselle hankkeella saattaisi olla vaikutusta. Lähimmät Nivalan puolella sijaitsevat asuinrakennukset sijaitsevat n. 900 metrin etäisyydellä suunnitellusta linjausvaihtoehdosta länteen, Leppisessä. Pitkästä etäisyydestä johtuen hankkeen toteuttamisella ei ennalta arvioiden ole vaikutusta Nivalan alueella sijaitsevalle asutukselle. Edellä mainitut seikat huomioiden Nivalan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisella ei ole huomautettavaa arviointiohjelmassa esitettyjen selvitysten riittävyyteen tai suunniteltujen linjausten valintaan. Teknisen johtajan esitys Päätös Lautakunta hyväksyy valmistelijan esityksen lausunnoksi ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.

9 7, TEK :30 Laskujen ja tositteiden hyväksyjät v Toimialajohtajan esitys Päätös LIITE Luettelo laskujen/tositteiden hyväksyjistä v Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti jokaista tehtäväaluetta tai yksikköä varten toimielinten on valittava vuosittain laskujen hyväksyjät, ellei hyväksyjää ole määrätty ohje- ja johtosäännössä. Hallintokuntien tulee lähettää kaupunginhallitukselle ja taloustoimistoon laskentapäällikölle vuotta 2012 koskevat päätökset laskujen hyväksyjistä alkuperäisine nimikirjoitusnäytteineen. Lautakunta hyväksyy liitteenä olevan luettelon laskujen/tositteiden hyväksyjistä.

10 7, TEK :30 / Pykälän liite: Laskujen ja tositteiden hyväksyjät 2012 NIVALAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 1 LASKUJEN JA TOSITTEIDEN HYVÄKSYJÄT V LUPA- JA VALVONTA Kaija Linna rakennustarkastaja 650 MAANKÄYTTÖ Juha Peltomaa maanmittausteknikko 700 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO Jukka-Pekka Flygare tekninen johtaja toimialajohtaja 705 LIIKENNEVÄYLÄT 7051 kaavatiet 7052 kevyen liikenteenväylät 7063 valaistus 7064 sadevesiverkosto 7065 kunnan tiet 7067 monitoimiradasto Kari Kaartinen maanrakennustyön etumies yksityistiet Juha Peltomaa maanmittausteknikko 710 PUISTOT JA YLEISET ALUEET 720 KONEKESKUSPALVELUT 730 JÄTEHUOLTO Liisa Junttila kaupunginpuutarhuri

11 7, TEK :30 / Pykälän liite: Laskujen ja tositteiden hyväksyjät KUNNOSSAPITO Mika Ojala kiinteistöpäällikkö Kulutusmittaus ja erityislaitehuolto Pekka Mehtälä automaationpääkäyttäjä RUOKA- JA PUHDISTUSPALVELU Sirpa Peltomaa ruokahuoltopäällikkö Asta Keckman siivoustyöjohtaja 7611 Niva-Kaijan keittiö Liisa Linna ruokapalveluesimies 7612 Kotikeskuksen keittiö Anna-Leena Tölli ruokapalveluesimies INVESTOINNIT VASTUUALUEITTAIN Vastaavat henkilöt kuten edellä. Lisäksi kaikkien laskujen hyväksyjinä voivat toimia varalla. Jukka-Pekka Flygare tekninen johtaja toimialajohtaja Kaija Linna rakennustarkastaja toimialajohtajan sijaisena ollessaan Hyväksymismerkinnän edellä laskuissa tulee aina ensin olla laskun aiheellisuuden ja menokohdan toteava vastaanottomerkintä.

12 8, TEK :30 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 2011 Toimialajohtajan esitys Päätös Kaupunginvaltuusto hyväksyessään talousarvion hyväksyy myös tehtäväalueiden toiminnalliset tavoitteet. Sekä talouden että toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan puolivuosittain ja tilinpäätöksen yhteydessä. Myös tarkastuslautakunta seuraa talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista. LIITE Toiminnallisten tavoitteiden toteutumiset vuodelta Hyväksytään toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ja esitetään ne edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle tilinpäätöksen laatimista varten.

13 8, TEK :30 / Pykälän liite: Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen TEKLA TEKNINEN LAUTAKUNTA Toimintaympäristö ja keskeiset muutokset Tekninen toimi järjestää lakien ja asetusten puitteissa julkiset tekniset- ja viranomaispalvelut. Tekniset palvelut ylläpitää kunnan ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallion toiminnan edellytyksiä määrärahojen puitteissa. Tekninen toimiala koostuu tehtäväalueista, jotka ovat viranomaispalvelut, tekniset palvelut, tilapalvelu sekä ruoka- ja puhdistuspalvelut. Vuonna 2011 käynnistetään kaksi hanketta: Vireä Malisjoki II jatkohanke (puistot, vesiensuojelu) sekä Pyssymäen luontoliikuntakeskushanke. Lautakunnan suurin yksittäinen hanke tulee olemaan Niva-Kaijan koulu. Lautakunnan perustama työryhmä valmistelee asiasta esityksen tammikuun 2011 aikana. Strategian toteuttaminen Teknisen toimialastrategian linjaukset tähtäävät palveluiden tuottamisessa ja järjestämisessä kaupunkilaisten hyvinvointiin ja elämänlaatuun. Palveluiden tuottamisessa ja järjestämisessä tavoitteena ovat esteettömyys, turvallisuus, ennakointi sekä kustannustehokkuus. Toiminnalliset tavoitteet Turvata välttämätön kunnan toiminnallinen taso. Viihtyisän ja virikkeellisen asuinympäristön luominen infrastruktuurin ajanmukaisella ja riittävän ajoissa tapahtuvalla suunnittelulla ja tehokkaalla rakentamisella sekä oikea-aikaisella maapolitiikalla. Tuotteet hinnoitellaan ja palveluhinnastot ja tasot tarkistetaan taloudellista tilannetta vastaavaksi. Vuoden 2011 toiminnan haaste on ylläpitää toiminnallisen tason turvaava palvelutaso taloudellisten resurssien asettamissa puitteissa. Teknisen toimen toimisto- ja talouspalvelut integroidaan kaupungin toimisto- ja talouspalvelujen ratkaisujen yhteydessä ja aikataulussa. Tunnusluvut Suoritteet TP 2008 TP 2009 TA 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014 Lautakunnan kokoukset Talousarvion toteutuminen v Vireä Malisjoki II hanke käynnistettiin ja hanke jatkuu. Hanke vaiheeseen saatiin Torialueen kehittäminen, Liikuntapuisto hanke, Jyrkäntien rakentaminen sekä Pajatien jatkaminen. Rahoitusta varten on hankkeista laitettu hakemukset sisään ELY-keskukseen. Lautakunta kokoontui 9 kertaa. Suurimpana haasteena toimialalle nousi Niva-Kaijan koulun peruskorjaus. Lautakunta perustama rakennustoimikunta kokoontui useamman kerran. Keittiötyöryhmä perustettiin tutkimaan Nivalan ruokahuollon järjestämistä tulevaisuudessa, työryhmän tehtävät jatkuvat vuonna Tarhin toimintakeskuksen työt käynnistettiin ja rakennus valmistuu keväällä Kunnallistekniikan puolella merkittävin kohde oli Tiilimaan palvelukeskuksen ja valtateiden 27 ja 28 liikennejärjestelyiden loppuun saattaminen. Lisäksi kaupungin alueella tehtiin perusparannustyö Linnustajantiellä sekä useita asfaltointikohteita. Myös Pyssymäellä tehtiin kunnostustöitä SM-maastokilpailuja varten.

14 8, TEK :30 / Pykälän liite: Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen TEKLA VIRANOMAISPALVELUT Toimintaympäristö ja keskeiset muutokset Viranomaispalveluiden tehtävänä on valvoa rakennustoimintaa ja ympäristönsuojelua yleisen edun kannalta sekä valvoa kaavojen noudattamista, huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä, myöntää ympäristöluvat ja valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapidosta. Viranomaispalveluiden vastuulla on jätevesiasetuksen valvonta, maa-ainesluvat ja ottamisen valvonta, jätelain valvonta ja lisäksi myöntää korjaus- ja energia-avustukset. Rakennusvalvonta vastaa myös rakennus- ja huoneistorekisterin ylläpidosta. Viranomaistarkastuksia on vähennetty kuntaliiton suosituksen mukaisesti. Kaikki poikkeamispäätökset siirtyvät ympäristökeskukselta rakennusvalvontaviranomaisen päätettäväksi. Strategian toteuttaminen Kaupungin strategiaa toteutetaan ja toiminta mitoitetaan tarvetta vastaavasti. Toiminnalliset tavoitteet Rakennus-, ympäristö- ja maa-aineslupien sekä korjausavustusten myöntäminen. Rakennusrekisterin korjaaminen on aloitettu lokakuussa 2010 ja jatketaan edelleen. Puututaan luvattomaan rakentamiseen. Tunnusluvut Suoritteet Tuottojen osuus toimintakuluista %:na Viranomaispalveluiden kulut /as. Suoritettavat katselmukset kpl TP % TP % TP % TA % TA % TS % TS % TS % Myönnetyt : Rakennusluvat Toimenpideluvat Maa-ainesluvat Ympäristöluvat Suunnittelutarvelup Maankäyttöprosessi Toimintaympäristö ja keskeiset muutokset Nivalan keskustan osayleiskaavan laatiminen on vireillä. Kaavoituksen luonnosvaihe on valmistumassa vuoden 2010 loppuun mennessä. Luonnosvaiheen jälkeen alkutalvesta 2011 alkaa lopullisen kaavaehdotuksen laatiminen. Työ valmistuu vuoden loppuun mennessä. Maanmittauslaitos on siirtynyt uuteen EUREF-FIN karttakordinaatistoon, mutta käyttää rinnalla entistä KKJ-järjestelmää vuoteen 2012 loppuun asti. Suunnitellaan oman kartaston siirtäminen uuteen valtakunnalliseen koordinaattijärjestelmään. Työ suoritetaan vaiheittain resurssien puitteissa pääosin konsulttityönä mahdollisesti usean kunnan yhteisprojektina. Tekninen johtaja, joka on toiminut kaupungin kaavoittajana, on valittu uuteen työpaikkaan. Ennen uuden teknisen johtajan valintaa ja viran täyttymistä kaavoittajan tehtäviä hoitaa kaavoittajan sijainen maanmittausteknikko. Maastomittaustyönjohtaja jää eläkkeelle alkuvuodesta. Henkilöstön vahvuus on tämän jälkeen yksi henkilö, eli organisaatio on aika haavoittuva. Tämä voi vaikuttaa palvelun nopeuteen ja joustavuuteen.

15 8, TEK :30 / Pykälän liite: Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen TEKLA Strategian toteuttaminen Kaavoituksen avulla turvataan teollisuuden ja asutuksen tarpeet luomalla viihtyisiä ja turvallisia asuinalueita ja tarvetta vastaavia teollisuuskortteleita. Osayleiskaavalla luodaan puitteet kunnan kehitykselle ja ohjataan kaava-alueen kasvua. Toiminnalliset tavoitteet - oikea-aikainen ja joustava palvelu - maankäytönsuunnittelulla pyritään täyttämään kysyntää vastaavat tarpeet - kaavojen ja karttojen ajantasallapito - kaupunkirakenteen tiivistäminen - kuntalaisten osallistuminen varmistetaan järjestämällä tarvittava määrä kuntalaistapahtumia. Tunnusluvut - taulukko, jossa esitetään maankäyttöprosessien keskeisimmät tunnusluvut. Suoritteet TP 2009 TA 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014 Myytyjen tonttien määrä Kaavahankkeet Talousarvion toteutuminen 2011 Tavoitteiden toteutuminen Talousarvion toteutuminen on ollut toiminnallisesta ja taloudellista. Lupa- ja valvontaprosessien tuotot ovat 100,90 % tavoitteesta ja kulut ovat 101 % tavoitteesta. Rakennusvalvonta Rakennusvalvonnan luvat on myönnetty voimassa olevia lakeja ja asetuksia noudattaen. Katselmuksia ja tarkastuksia on tehty 416 kappaletta. Neuvontakäyntien määrää ei ole tilastoitu. Neuvonta- ja opastuskäyntejä on tehty tarpeen mukaisessa laajuudessa. Rakennuslupia on myönnetty 166 ja toimenpidelupia 56 sekä ilmoituksia käsitelty 13. Lupajaos antoi 21 suunnittelutarvepäätöstä. Korjaus- ja energia-avustuspäätöksiä tehtiin 79. Rakennusvalvonnan nettokulut olivat 6,9 /asukas ja ympäristönsuojelun osalta nettokulut olivat 2,3 euroa/asukas. Huoneisto- ja rakennusrekisterin korjaamista on jatkettu. Rakennusvalvonnassa on puututtu luvattomaan rakentamiseen. Kiinteistöverottajan kanssa on yhteistyötä tiivistetty. Tekninen lupajaos suoritti katselmuksia maastossa elokuussa Haapajärvi-Nivala- siirtoviemärin sijoittamispäätöksiä varten. Ympäristökatselmus, jossa tarkasteltuun rakennusten kunnossapitoa ja ympäristön hoitoa suoritettiin toukokuussa. Katselmuksen johdosta annettiin kehotuksia noin 25 kiinteistölle. Ympäristönsuojelu Vuoden aikana tuli vireille 2 ympäristölupahakemusta. Hakemuksista toinen koski alkaliparistojen tilapäistä varastointia ja toinen metalliromun ammattimaista hyödyntämistä. Metalliromun hyödyntämistä koskeva lupa siirrettiin Ely-keskuksen lausunnon perusteella Aluehallintoviraston käsiteltäväksi.. Lupien keskimääräinen käsittelyaika oli 82 vrk. Meluilmoituksia käsiteltiin vuoden aikana25 kpl. Vuoden 2011 lopulla tuli vireille yksi maa-aineslupahakemus, jonka päätös siirtyi tammikuulle Vuoden lopussa Nivalan kaupungissa oli voimassa olevia maa-aineslupia yhteensä 11 kpl. Näiden lupien yhteenlaskettu kokonaisottomäärä oli m 3 ja vuotuinen otto m 3. Kaikilla voimassaolevilla maa-aineslupa-alueilla suoritettiin vuositarkastukset, eikä merkittäviä puutteita lupamääräysten noudattamisessa havaittu. Jätevesijärjestelmien rakentamista koskevia lupahakemuksia tarkastettiin 29 kpl ja lannan patterointi-ilmoituksia 6 kpl. Jäteastioiden tyhjennysvälin pidentämistä koskevia hakemuksia käsiteltiin 26 kpl. Vuoden aikana käynnistettiin 8 kiinteistön osalta hallintopakkomenettely kiinteistön liittämiseksi alueelle rakennettuun

16 8, TEK :30 / Pykälän liite: Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen TEKLA viemäriverkostoon. Kiinteistöistä 7 teki liittymissopimuksen. Yhden kiinteistön omistaja valitti uhkasakkopäätöksestä Hallinto-oikeuteen. Yksi kiinteistö haki vapautusta liittymisvelvollisuudesta yleiseen viemäriin. Tämän hakemuksen käsittely on edelleen kesken. Ympäristösihteerin viranhaltijatehtävät ostettiin Sievin kunnalta 2 pv/vko. Talousarvion toteutuminen v MAANKÄYTTÖ: Osayleiskaavan luonnosvaihe on valmis. Toukokuussa pidettiin yleisötilaisuus, jossa kaavaluonnosta esiteltiin. Yleiskaavaehdotus on työn alla. Konsultti tekee kaupallisia selvityksiä jotta keskustatoimintojen alueet saadaan määriteltyä tarkasti. Kaavan pohjakartan ja muun paikkatietoaineiston muuntamista EUREF-karttakoordinaatistoon suunniteltiin, mutta lopullinen toteutus siirtyy vuoden 2012 puolelle, johon on varattu myös määrärahaa. Henkilöstöresursseissa uusi tekninen johtaja aloitti huhtikuussa ja toimii samalla kaupungin kaavoittajana. Maastomittaustyönjohtaja jäi eläkkeelle. Tontteja myytiin yksi kappale, maanhankintaa suoritettiin Jyrkäntien alueella. Asemakaavoja vahvistui vuoden aikana kolme, lisäksi kolme asemakaavanmuutosta on vireillä. Suurimmat poikkeamat taloudessa tuli 6501 Paikkatiedossa, jossa mittaustoimen maksuja ei saatu riittävästi, koska tontteja ei myyty suunnitellusti. Ylitystä n Kaavoitustoimessa 6503 sen sijaan säästöjä tuli lähinnä viranhaltijoiden palkoissa ja asiantuntijapalkkioissa. Säästöä kertyi kaikkiaan n TEKNISET PALVELUT Toimintaympäristö ja keskeiset muutokset Sopeutetaan toimenpiteet talousarvion toimintaympäristön mukaiseen ympäristöön. Tavoitteet sekä hoitoja kunnossapitoluokitukset määritetään uudelleen käytettävissä olevia taloudellisia resursseja vastaavalla tavalla. Merkittävimmät resurssienleikkausten aiheuttamat muutokset vuoden 2010 toimintaan verrattuna ovat: - Puistojen kunnossapito hoidetaan talousarvion määrärahoja puitteissa. Nurmikonleikkaus ostopalveluna A2 ja A3 n.17,4 ha. Omana työnä hoidetaan puistoja ja tievihreitä 16 ha sekä - Destian alueiden kunnossapito. Palkkakustannuksiin varattu 3 kk palkkamenoerä. Strategian toteuttaminen Palvelutasot määritetään uudestaan ja palvelutuotantoa tehostetaan niillä sektoreilla joilla se on mahdollista ottaen huomioon taloudelliset resurssit. Strategian toteuttaminen vaatii henkilöiltä joustavuutta ja sopeutumista työtehtäviin. Toiminnalliset tavoitteet Talousarvion toiminnalliset tavoitteet hoito- ja kunnossapitoluokitukset määritetään uudelleen käytettävissä olevia taloudellisia resursseja vastaavalla tavalla. : - Viheralueiden kunnossapitoluokituksen toiminnallisen tason optimointi taloudellisia resursseja vastaavaksi - Ostopalveluiden määrä ja hoitotaso talousarvion määrärahoja mukaiset Tunnusluvut Suoritteet Viheralueiden hoitokerrat Hoidett. alueiden määrä ha TP ,6 TP ,6 TP ,6 TA ,6 TA ,6 TS ,6 TS ,0 TS ,0

17 8, TEK :30 / Pykälän liite: Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen TEKLA Kaavateiden määrä km 61,0 61,5 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 Talousarvion toteutuminen v Tavoitteiden toteutuminen Vetovoimahankkeen lopputarkastus oli marraskuussa ja hankkeesta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus maksoi loppusumman ( 10 % kustannuksista). Vireä Malisjoki hankeen I vaihe saatiin päätökseen Jatkohanke Vireä Malisjoki II alkoi kevytrakenteisten siltojen suunnittelulla ja Vähäjärven kosteikon rakentamisella. Torialueen kehittäminen käynnistettiin valitsemalla hankkeelle työryhmä, joka valmisteli hankekokonaisuutta. Ramboll Oy teki valmistelujen pohjalta suunnitteluluonnokset. Torialueen kehittämiselle haettiin maaseudun kehittämisrahaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta joulukuussa. Kyösti Kallion puiston leikkikenttäalue aidattiin osittain suunnitelmien mukaan. Ulkoleikkipaikkojen turvallisuuden peruskurssia ei järjestetty vuoden 2011 aikana joten sinne ei voitu osallistua (määrärahat varattuna). Puistoja ja leikkialueita on kehitetty helppohoitoisemmiksi. 740 TILAPALVELUT Toimintaympäristö ja keskeiset muutokset - Tilapalveluiden tehtävänä on järjestää ja ylläpitää hallintokuntien ja ulkopuolisten asiakkaiden tarvitsemat tilat ensisijaisesti olemassa olevasta rakennuskannasta asiakaskohtaisin sopimuksin sekä luoda asiakkailleen turvalliset, terveelliset ja viihtyisät toimitilat. - Tilapalveluiden suurin yksittäinen vuokrakumppani on Peruspalvelukuntayhtymä Kallio. - Korpitie 2, Asematie 14 ja Teollisuustie 4 kiinteistöt on purettu uuden paloaseman sekä uuden liiketilan tonteilta pois. -Tilapalvelut on tehnyt vuokrasopimuksen uudesta paloasemakiinteistöstä Nivalan Teollisuuskylä Oy:n kanssa ja jälleenvuokrasopimuksen pelastuslaitoksen kanssa. Vanhan paloasema on tyhjillään. Strategian toteuttaminen - Kustannusten koostumisen tehokas seuranta ja siihen vaikuttaminen, johtamistyön kehittäminen. Hyvä vuorovaikutus käyttäjäkuntien kanssa. Toiminnalliset tavoitteet - Tilankäytön taloudellisuus, ominaiskulutustavoitteiden seuranta ja toteuttaminen. - Kiinteistökannan kunnossapidon tasoa on jouduttu kautta linjan laskemaan johtuen kustannustason nopeasta noususta suhteessa käyttötalousmäärärahaan. Koska rakennuskantaa ei voida pitää terveellisessä ja turvallisessa kunnossa, joudutaan tulevaisuudessa arvioimaan mitkä kiinteistöt kannattaa säilyttää ja mistä joudutaan luopumaan kokonaan. -Jatketaan vuoden 2011 aikana kiinteistö strategian laatimista. -Selvitetään koulujen tilatarve osana oppilaitosstrategiaa -Kallion käytössä olevien tilojen optimointi. Kiinteistöt joista alustavan suunnitelman perusteella tullaan luopumaan: Sos.ja terveyspalvelutalo, Vanha rauhanyhdistyksen talo ja Vanhan uimahallin osakekanta. Selvitetään vanhan paloaseman käyttömahdollisuudet kuntoarvion valmistuttua. Tunnusluvut kiinteistöt/käyttötarkoitus kpl määrä brutto m 2 /m 2 /v Rm 3 Asuinrakennukset ,1 344 Hoitoalan rakennukset , Toimisto- ja hallintorak , Kokoontumisrakennukset ,

18 8, TEK :30 / Pykälän liite: Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen TEKLA Opetusrakennukset , Varastorakennukset , Muut rakennukset , Talousarvion toteutuminen v Tilapalveluiden talousarvion toteutuminen on ollut suunnitelman mukaista. Toimintaa on pyritty kehittämään ja tehostamaan. Kiinteistöissä ei käytännössä ole nk. tyhjiä neliöitä (ei käytössä) vaan kaikki tilat ovat käytössä, pois lukien terveyskeskuksen toimistosiiven 1. kerros. Tilapalvelun tuottojen (toimitilojen ja asuntojen vuokrat) toteutuma on 99,80 % ja kulujen (palkat, materiaalit, ostopalvelut jne.) toteutuma on 117,0 %. Toteutuneet tunnusluvut kiinteistöt/käyttötarkoitus kpl määrä brutto m2 Asuinrakennukset Hoitoalan rakennukset Toimisto- ja hallintorak Kokoontumisrakennukset Opetusrakennukset Varastorakennukset Muut rakennukset Vuosiosuudet: /m2/v * ostopalvelut ,99 * tuntipalkat + sos.kulut ,56 * kiin.hoidon palkat+sos.k ,52 * rakennusmat.+tarvikkeet ,90 * kaluston ylläpito + hankinn ,18 YHTEENSÄ , RUOKA- JA PUHDISTUSPALVELUT Toimintaympäristö ja keskeiset muutokset Ruokapalveluiden toiminta jatkuu nykyisissä tiloissa ja entisin toimintatavoin. Muutokset ovat seurausta asiakaskunnan muuttuneista tarpeista. Puhdistuspalveluissa huomioidaan asiakaskunnan muuttuvat toiveet ja siivoustarpeet sekä oppilasmäärien muutoksista johtuneet tilaratkaisut. Henkilöstön eläköitymiseen ja ammattitaitoisen työvoiman saatavuuteen valmistaudutaan tarjoamalla työssäoppimis-/harjoittelupaikkoja ammattiopistojen ja aikuiskoulutusyksiköiden ravitsemus- ja siivousalan opiskelijoille sekä toimivalla yhteistyöllä työvoimatoimiston kanssa. Strategian toteuttaminen Ruoka- ja puhdistuspalvelut kehittävät toimintaansa siten, että toiminta on asiakaslähtöistä, vastuullista ja kannattavaa. Toiminnalliset tavoitteet - tuottaa hallintokuntien ja peruspalvelukuntayhtymä Kallion tarvitsevat ruoka- ja puhdistuspalvelut - turvataan palvelun laatu ja saatavuus riittävän ajanmukaisilla toimintatavoilla ja välineillä sekä

19 8, TEK :30 / Pykälän liite: Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen TEKLA kouluttautumisella ja yhteistyöllä Tunnusluvut Suoritteet TP 2007 TP2008 TP 2009 TA 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014 Ateriasuoritteet Siivottavat neliöt Talousarvion toteutuminen v Hallintokuntien ja peruspalvelukuntayhtymä Kallion tarvitsemat ruoka- ja puhdistuspalvelut on tuotettu asiantuntemuksella, ammattitaidolla ja kustannustehokkaasti. Palvelun laatu ja saatavuus on turvattu riittävän ajanmukaisilla toimintatavoilla ja välineillä sekä kouluttautumisella ja yhteistyöllä. Tavoitteen saavuttamiseksi on hyödynnetty lähialueen koulutustarjontaa sekä panostettu yhteistyöhön Kalajokilaakson hankintarenkaan yhteistyökumppaneiden ja alueen oppilaitosten kanssa. Ruokapalvelut ovat tuottaneet ateriasuoritetta perussuoritteiksi laskettuna. Määrällisten tavoitteiden toteutumista on seurattu suoritelaskelmajärjestelmän avulla. Puhdistuspalvelut ovat hoitaneet m2 siivous- ja puhdistuspalvelut. Tehtäväalueen toimintaa on kehitetty asiakaslähtöisesti, vastuullisesti ja kustannustietoisesti yhteistyössä eri yhteistyötahojen kanssa. Avainhenkilöstön riittävä määrä ja ammattitaito on varmistettu resurssien puitteissa niin vakituisten kuin sijaisten osalta. Työssäoppijoita ja opiskelijoita on rekrytoitu sairas- ja vuosilomien sijaisuuksiin tavoitteena ammattitaitoisen työvoiman saatavuus myös tulevaisuudessa.

20 9, TEK :30 Investointikäyttösuunnitelman hyväksyminen Toimialajohtajan esitys Päätös Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt v talousarvion investointiosan Investointimäärärahojen käyttösuunnitelmat on laadittu määrärahojen mukaisesti. LIITE Investointikäyttösuunnitelmaesitys v Hyväksytään liitteen mukainen käyttösuunnitelma talonrakennuksen, julkisen käyttöomaisuuden ja irtaimen omaisuuden osalta.

21 9, TEK :30 / Pykälän liite: INVESTOINTIKÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 INVESTOINTIKÄYTTÖSUUNNITELMA TEKNINEN LAUTAKUNTA yht KOHDE ALV 0 % TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS TALONRAKENNUS Niva-Kaijan koulun peruskorjaus Niva-Kaijan koulun keittiön saneeraus ja laajennus Tarhin toimintakeskuksen laajennuksen toteutus Välikylän koulu vesikatonmaalaus Pirttirannan päiväkodin vesikaton uusiminen Aittolankoulu vesikatteen uusiminen Ilmanvaihdon nuohoukset 7 kohdetta Junttilan koulu ikkunoiden uusiminen Koulujen pihojen kunnostus (erillisen ohjelman mukaan) Kotikeskus sauna ja pesuhuone remontti Terveskeskuksen katon uusiminen Terveyskeskuksen vuodeosaston ja hammashoitolan saneeraus ja laajennus Ennalta arvaamattomat TALONRAKENNUS JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS KUNNALLISTEKNIIKKA Kaavatiet Sorateiden kunnostus Ruojantie länsipää(saneeraus) Tarhinpuhto(saneeraus) Suunnittelu (oma) Päällystys Linnustajantie Kuokkatie Kalliokumpu Käpäläkuja Teollisuustie Sv-viemärit Vanhat alueet Katuvalot Vanhojen valojen uusiminen OLKKOSENTIEN KUNNOSTAMINEN JYRKÄNTIEN RAKENTAMINENAHTEEN TIEN RAKENTAMINEN RAHOITUS 45% PAJATIEN RAKENTAMINEN RAHOITUS 45% KUNNALLISTEKNIIKKA PUISTOT JA LEIKKIKENTÄT Kyösti Kallion puisto - pensasistutukset ja tiedotetaulu Järvimehtänpuisto -pensasistutukset ja tiedotetalulu Leikkikenttien kunnostus

22 9, TEK :30 / Pykälän liite: INVESTOINTIKÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 PUISTOT JA LEIKKIKENTÄT MUUT YLEISET ALUEET Vireä Malisjoki II siltojen asentaminen ja ympäristötyöt 2 kpl - Jyrkänlammen ja Puustellinrannan alueiden rakentaminen -Vähjärven 2-vaiheen työt sekä virkistysrakenteet -tiedotetaulut Erkkisjärven kunnostussuunnittelun käynnistäminen Metsätalouden kostikkojen suunnittelu, pienempien kosteikkojen rakentaminen, seurantalaitteet kostikoille EAKR- ja valtion rahoitus kunta RAHOITUS 45% Torin ja keskusalueen kunnostus Yleis- ja rakennussuunnittelu, P-alueen rakentaminen ja kirjaston edusta Valokatos, Kalliontien liikennejärjestelyt,esiintymislava Liikennejärjestelyt Kt 27:lle, hankkeen viimeistelytyöt Torialueen ja keskusalueen kunnostus yht. EAKR- ja valtion rahoitus 75 % hankkeesta ? RAHOITUS 45% MUUT YLEISET ALUEET LIIKUNTA-ALUEET LIIKUNTA-ALUEET KUNNOSSAPITO/Liikuntatoimen esitys Vuosittaiset korjaustyöt Tuiskulan urheilukentän kaluston uusiminen (lähtötelineet, pituushyppypaikkojen suojapeitteet, korkeushyppytelineet ja heittopaikkojen kunnostamista (kuula/kiekko/moukari) Tuiskulan ja vanhan elokuvanteatterin välisen aidan uusiminen verkko aidaksi Tuulimittarin hankintaan Korpipuiston kalustamiseen Katvalan pesäpallokentän kotipesän hiekkatekonurmen uusiminen (Saltex Oy:n tarjous) Suunnistuskartan laatiminen LIIKUNTAPUISTO HANKE (N. 9,8 ) LIIKUNTA-ALUEET IRTAIN OMAISUUS RUOKA-JA PUHDISTUSPALVELUT Puhdistuspalvelut; Puhdistuspalvelut; Laiteinvestointeja Ruokapalvelut; Ruokapalvelut; Laiteinvestointeja PUISTOT Takalana Ruohonleikkuri Konekaluston uusiminen -5000

23 9, TEK :30 / Pykälän liite: INVESTOINTIKÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 MITTAUSPALVELUT maaperätutkimukset rakennusjärjestyksen uusiminen yleiskaavan laatiminen opaskartan uusiminen/laatiminen Koordinaattijärjestelmän muutos KKJ:stä ETRS:ään IRTAIN OMAISUUS KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ

24 10, TEK :30 Työohjelma ja aikataulu vuodelle 2012 Valmistelijat vt kiinteistöpäällikkö, kaupunginpuutarhuri ja maanrakennusmestari Esityslistan liitteenä tehtäväalueittain laaditut alustavat työohjelmat vuodelle Ohjelmat perustuvat kaupunginvaltuuston hyväksymiin määrärahoihin. LIITE Työohjelmaesitykset tehtäväalueittain v Valmistelijoiden ehdotus Toimialajohtajan esitys Päätös Lautakunta hyväksyy liitteenä olevat työohjelmat vuodelle Hyväksytään valmistelijoiden ehdotukset.

25 10, TEK :30 / Pykälän liite: Työohjelma ja aikataulut, katualueet, puistot, tilapalvelu

26 10, TEK :30 / Pykälän liite: Työohjelma ja aikataulut, katualueet, puistot, tilapalvelu

27 10, TEK :30 / Pykälän liite: Työohjelma ja aikataulut, katualueet, puistot, tilapalvelu

28 11, TEK :30 TEKNI: 20/2011 Hannu-Pekka Honkasen muistutus rakennustarkastajan virheellisestä ja lainvastaisesta toiminnasta Tekninen lupajaos Hannu-Pekka Honkanen on jättänyt päivätyn muistutuksen rakennustarkastajan lain vastaisesta ja virheellisestä tavasta toimia rakennustarkastajana. Muistutuksen viitteenä on rakennusluvat nrot 2009/77-78 ( Kaarlela Leenalle myönnetyt luvat omakotitalon ja talousrakennuksen rakentamiseen) ja edelleen sen perustelut tarkastus- ja valvontamaksusta sekä II kerroksen huonetilan rakennusluvasta. Rakennuslupa 2009/77-78 on myönnetty asuinrakennuksen ja talousrakennuksen rakentamiseksi kortteliin 72 tontille 7. Asuinrakennuksen kerrosala on 119 m 2 ja lupa on myönnetty 1. kerroksen rakentamista varten.. Tekninen lupajaos on myöntänyt poikkeamisen harjakaton muuttamiseksi mansardikatoksi. Poikkeaminen on lainvoimainen (Asia tarkistettu Oulun hallinto-oikeudesta ). Poikkeamisesta peritään maksu kaupunginvaltuuston hyväksymän taksan mukaisesti. Rakentaja on toimittanut muutoskuvat rakennusvalvontaan. Poikkeamismenettelyssä on toimittu Pohjois-Pohjanmaan ELY- keskuksen alueiden käyttö- ja rakentamisyksikön ohjeiden mukaisesti. Tekninen lupajaos on yleiskeskusteluissaan ohjeistanut rakennustarkastajaa luopumaan tiukoista rakentamistapaohjeista yksilöllisempään rakennustapaan. Nykyinen rakentaminen tähtää turvalliseen ja terveelliseen rakentamiseen. Rakennustarkastajan esitys Todetaan, että Leena Kaarlelalle myönnetty poikkeaminen on lainvoimainen. II-kerrosta ei tässä vaiheessa rakenneta. II-kerrokselle on haettava rakennuslupa ennen rakennustöihin ryhtymistä. Rakennustarkastaja hyväksyy suunnitelmasta poikkeamisen viranhaltijapäätöksellä. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tekninen lautakunta Teknisen johtajan esitys Päätös Oikaisuvaatimus on aiheeton. Tekninen lautakunta päättää, että oikaisuvaatimus on aiheeton eikä edellytä toimenpiteitä.

29 11, TEK :30 / Pykälän liite: Honkasen muistutus

30 11, TEK :30 / Pykälän liite: Honkasen muistutus

31 11, TEK :30 / Pykälän liite: Liite 1 Honkasen muistutukseen

32 11, TEK :30 / Pykälän liite: Honkasen oikaisuvaatimus lupajaos 70

33 11, TEK :30 / Pykälän liite: Honkasen oikaisuvaatimus lupajaos 70

34 11, TEK :30 / Pykälän liite: Honkasen oikaisuvaatimus lupajaos 70

35 11, TEK :30 / Pykälän liite: Honkasen oikaisuvaatimus lupajaos 70

36 11, TEK :30 / Pykälän liite: Honkasen oikaisuvaatimus lupajaos 70

37 11, TEK :30 / Pykälän liite: Honkasen oikaisuvaatimus lupajaos 70

38 11, TEK :30 / Pykälän liite: Honkasen oikaisuvaatimus lupajaos 70

39 11, TEK :30 / Pykälän liite: Honkasen oikaisuvaatimus lupajaos 70

40 11, TEK :30 / Pykälän liite: Honkasen oikaisuvaatimus lupajaos 70

41 11, TEK :30 / Pykälän liite: Honkasen oikaisuvaatimus lupajaos 70

42 11, TEK :30 / Pykälän liite: Honkasen oikaisuvaatimus lupajaos 70

43 12, TEK :30 TEKNI: 22/2011 Oiva ja Helli Aakon sekä Hannu-Pekka Honkasen tiedustelu Tekninen lupajaos Oiva Aakolle on myönnetty rakennuslupa kaksikerroksisen asuinrakennuksen rakentamista varten Rakennus rakennettiin vanhan puretun asuinrakennuksen paikalle vanhoille perustuksille ja kellarin päälle. Rakennustyö oli aloitettu ilman lupaa vuonna 2005; rakennusvalvontaviranomainen oli kehottanut rakentajaa hakemaan rakennukselle luvan ja rakennusvalvontaviranomainen oli keskeyttänyt kohteen rakennustyön, koska rakentaminen oli jatkunut ilman rakennuslupaa. Rakennusluvan myöntämisen jälkeen, kohteessa on pidetty aloituskokous , jolloin rakennuksen vesikatto oli asennettu, tuulensuojalevyt olivat paikoillaan, ristikot asennettu itse vanhan ristikkokuvan mukaisesti, hormisto oli jätetty paikoilleen sekä kellarissa oleva pannuhuone lämmityskattiloineen. Kohteen jätevesisuunnitelman mukaan, kohteen mustat vedet johdetaan umpisäiliöön ja harmaat vedet sakosäiliön kautta suodatinkenttään. Ympäristösihteeri oli kehottanut rakentamiseen ryhtyvää täydentämään jätevesisuunnitelmaa. Suunnitelmaa ei ole täydennetty. Kohteeseen oli vaadittu rakennesuunnitelmat ja LVI- ja sähkösuunnitelmat. Kohteeseen on hyväksytty vastaavaksi työnjohtajaksi Hannu-Pekka Honkanen ja KVV- työnjohtajaksi Mauri Koskela. Pääsuunnittelija ja rakennesuunnittelija on Markku Pyhtilä. Rakennuslupa on ollut voimassa saakka. Oiva Aakko on hakenut jatkoaikaa rakennustöiden loppuunsaattamista varten ( MRL mom.) päivätyllä hakemuksella. Rakennustarkastaja on tehnyt päätöksen jatkoajasta rakennustöiden loppuun saattamiseksi saakka. Päätös on tuolloin merkitty rakennusvalvontaohjelmaan ja rakennusrekisteriin. Vastaavalle työnjohtajalle on päätöksestä mainittu sekä käyttöönottokatselmuksessa asianomaiselle. Viranhaltijapäätös on lähetty rakentamiseen ryhtyvälle lokakuussa Kohteessa on tehty käyttöönottokatselmus MRL:n 153 :n mukaan rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin se hyväksytty käyttöönotetuksi. Käyttöönottokatselmus on osittainen loppukatselmus. Jotta rakennus voidaan hyväksyä käyttöön, on riittävä riittävästä turvallisuudesta ja terveellisyydestä. Kohteessa oli tehty sähkötarkastus sähkötöiden osalta ja LVI-putkisto oli koeponnistettu. Keittiökalusteet olivat asentamatta. Kohteen kaikki jätevedet johdetaan rakentajan mukaan umpisäiliöön. Kohteen rakennuslupa on voimassa saakka, johon mennessä rakennukselle on tehtävä loppukatselmus. Rakennuksen kantavat rakenteet ja riskialttiit rakenteet on tehty, joten kohteessa voi toimia vastaavana työnjohtajana jatkossa myös henkilö, jolla ei ole tehtävään vaadittua pätevyyttä. Hannu-Pekka Honkanen on suullisissa keskusteluissa ilmoittanut päämääräkseen saada rakennustarkastaja irtisanoutumaan tehtävästään. Käytännössä tähän päämäärään pääsemiseksi Hannu-

44 12, TEK :30 TEKNI: 22/2011 Pekka Honkanen tarkkailee intensiivisesti rakennusvalvonnan toimintaa. Rakennustarkastajan esitys Tekninen lupajaos hyväksyy rakennustarkastajan vastineen ja hyväksyy Hannu-Pekka Honkasen eroilmoituksen vastaavan tj:n tehtävästä rakennuslupakohteessa Aakko Oiva. Irtisanoutuneen vastaavan työnjohtajan on toimitettava rakennusvalvontaviranomaiselle kohteen rakennustyön tarkastusasiakirja asianmukaisesti täytettynä ja allekirjoitettuna. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tekninen lautakunta Teknisen johtajan esitys Päätös Oikaisuvaatimus on aiheeton. Tekninen lautakunta päättää, että oikaisuvaatimus on aiheeton eikä edellytä toimenpiteitä.

45 12, TEK :30 / Pykälän liite: Tiedustelu Aakko Oiva ja Helli

46 12, TEK :30 / Pykälän liite: Tiedustelu Aakko Oiva ja Helli

47 12, TEK :30 / Pykälän liite: Tiedustelu Aakko Oiva ja Helli

48 12, TEK :30 / Pykälän liite: Tiedustelu Aakko Oiva ja Helli

49 12, TEK :30 / Pykälän liite: Tiedustelu Aakko Oiva ja Helli

50 12, TEK :30 / Pykälän liite: Tiedustelu Aakko Oiva ja Helli

51 12, TEK :30 / Pykälän liite: Tiedustelu Aakko Oiva ja Helli

52 12, TEK :30 / Pykälän liite: Tiedustelu Aakko Oiva ja Helli

53 12, TEK :30 / Pykälän liite: Tiedustelu Aakko Oiva ja Helli

54 12, TEK :30 / Pykälän liite: Honkasen oikaisuvaatimus lupajaos 69

55 12, TEK :30 / Pykälän liite: Honkasen oikaisuvaatimus lupajaos 69

56 12, TEK :30 / Pykälän liite: Honkasen oikaisuvaatimus lupajaos 69

57 12, TEK :30 / Pykälän liite: Honkasen oikaisuvaatimus lupajaos 69

58 12, TEK :30 / Pykälän liite: Honkasen oikaisuvaatimus lupajaos 69

59 12, TEK :30 / Pykälän liite: Honkasen oikaisuvaatimus lupajaos 69

60 12, TEK :30 / Pykälän liite: Honkasen oikaisuvaatimus lupajaos 69

61 12, TEK :30 / Pykälän liite: Honkasen oikaisuvaatimus lupajaos 69

62 12, TEK :30 / Pykälän liite: Honkasen oikaisuvaatimus lupajaos 69

63 12, TEK :30 / Pykälän liite: Honkasen oikaisuvaatimus lupajaos 69

64 12, TEK :30 / Pykälän liite: Honkasen oikaisuvaatimus lupajaos 69

65 12, TEK :30 / Pykälän liite: Honkasen oikaisuvaatimus lupajaos 69

66 12, TEK :30 / Pykälän liite: Honkasen oikaisuvaatimus lupajaos 69

67 12, TEK :30 / Pykälän liite: Honkasen oikaisuvaatimus lupajaos 69

68 12, TEK :30 / Pykälän liite: Honkasen oikaisuvaatimus lupajaos 69

69 12, TEK :30 / Pykälän liite: Honkasen oikaisuvaatimus lupajaos 69

70 12, TEK :30 / Pykälän liite: Honkasen oikaisuvaatimus lupajaos 69

71 13, TEK :30 Asemakaavan muuttaminen Jyrkäntiellä ja korttelissa 118 Valmistelijan ehdotus Valmistelija maanmittausteknikko Tiilimaan palvelukeskuksen ja valtateiden 27- ja 28- liikennejärjetelyiden hanke laajenee koskemaan Jyrkäntietä, valtatie 27:n risteyksen kanavointia ja vt 27:n kevyenliikenteen alikulkua. Asemakaavaa tulee tarkistaa alikulun rakentamisen mahdollistamiseksi. Myös Jyrkäntien linjausta tarkistetaan kiinteistön Jyrkkä kohdalla. Käynnistetään asemakaavanmuutos ja pyydetään tarjoukset kaavoitustyön suorittamisesta. Teknisen johtajan esitys Päätös Hyväksytään valmistelijan esitys.

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 2.11.2011 17:00 Kokousaika 2.11.2011 kello 17.00-20.20 Kokouspaikka kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Ville Vähäsöyrinki

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 18.10.2012 18:30 Kokousaika 18.10.2012 kello 18.30-22.25 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Ville Vähäsöyrinki

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 1/2014

Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 1/2014 -3, TEK 30.1.2014 18:30 Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta 30.1.2014 Esityslista 1/2014 -1, TEK 30.1.2014 18:30 Kokousaika 30.1.2014 kello 18.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla

Lisätiedot

Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta

Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta -3, TEK 14.4.2011 18:30 Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta 14.4.2011 Esityslista 2/2010 -1, TEK 14.4.2011 18:30 Kokousaika 14.4.2011 kello 18.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone -2, TEK 8.12.2010 18:30 Kokousaika Torstai 8.12.2010 klo 18.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 6/2012

Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 6/2012 -3, TEK 30.8.2012 18:30 Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta 30.8.2012 Esityslista 6/2012 -1, TEK 30.8.2012 18:30 Kokousaika 30.8.2012 kello 18.30 - Kokouspaikka kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla

Lisätiedot

Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta

Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta -3, TEK 13.6.2013 18:30 Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta 13.6.2013 Esityslista 5/2013 -1, TEK 13.6.2013 18:30 Kokousaika 13.6.2013 kello 18.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 13.6.2013 18:30 Kokousaika 13.6.2013 kello 18.30-20.40 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 3/2012

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 3/2012 -3, KH 13.2.2012 15:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 13.2.2012 Esityslista 3/2012 -2, KH 13.2.2012 15:00 Kokousaika Maanantai 13.2.2012 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 5/2010

Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 5/2010 -3, TEK 3.8.2011 19:30 Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta 3.8.2011 Esityslista 5/2010 -1, TEK 3.8.2011 19:30 Kokousaika 3.8.2011 kello 19.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla

Lisätiedot

-1, TEK 27.3.2014 18:30

-1, TEK 27.3.2014 18:30 -1, TEK 27.3.2014 18:30 Kokousaika 27.3.2014 kello 18.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta.

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta. -3, KV 25.9.2014 18:30 Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 25.9.2014

Lisätiedot

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 19.12.2013 8:00 Kokousaika Torstaina 19.12.2013 klo 08.00 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 07.30 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-1, TEK 11.6.2015 18:30

-1, TEK 11.6.2015 18:30 -1, TEK 11.6.2015 18:30 Kokousaika 11.6.2015 kello 18.30-20.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 14.3.2011 14:00 Kokousaika Maanantai 14.3.2011 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 12.12.2013 18:30 Kokousaika 12.12.2013 kello 18.30-21.55 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone. Anneli Mäenpää. Ari Kylkisalo jäsen Rauha Karvala jäsen Esko Mastomäki varajäsen

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone. Anneli Mäenpää. Ari Kylkisalo jäsen Rauha Karvala jäsen Esko Mastomäki varajäsen LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 1 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.1.2006 klo 14.00-16.25 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Jussi Kontola varapuheenjohtaja

Lisätiedot

-2, KH 23.3.2015 14:00

-2, KH 23.3.2015 14:00 -2, KH 23.3.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 23.3.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 2 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 5.2.2007 klo 14.30-15.55 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Jussi Kontola varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 2, KV 26.8.2010 18:00 Kokousaika Torstaina 26.8.2010 klo 18.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kunnanhallitus 9.1.2012. 1. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajien vaali vuodeksi 2012...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kunnanhallitus 9.1.2012. 1. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajien vaali vuodeksi 2012... PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kunnanhallitus 9.1.2012 Käsiteltävät asiat 1. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajien vaali vuodeksi 2012...2 2. Valtuuston kokoukset...3 3. Kunnan ilmoitusten julkaiseminen...4

Lisätiedot

-2, KH 30.6.2015 15:00

-2, KH 30.6.2015 15:00 -2, KH 30.6.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 30.6.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 11/2012

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 11/2012 -3, KH 21.5.2012 16:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 21.5.2012 Esityslista 11/2012 -2, KH 21.5.2012 16:00 Kokousaika Maanantai 21.5.2012 klo 16.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1. Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1. Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Tekninen lautakunta 11.08.2015 AIKA 11.08.2015 klo 17:15-22:25 PAIKKA Teknisen toimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö -1, KH 16.8.2010 14:00 Kokousaika 16.8.2010 kello 14.00-16.22. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarmo Vuolteenaho

Lisätiedot

-2, KH 12.1.2015 14:00

-2, KH 12.1.2015 14:00 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Ennen kokousta hallituksen vieraana on 18 nuorisovaltuuston jäsentä sekä nuoriso-ohjaaja Kaisa Honkala.

Ennen kokousta hallituksen vieraana on 18 nuorisovaltuuston jäsentä sekä nuoriso-ohjaaja Kaisa Honkala. HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 19/2014 Kokousaika 15.12.2014, klo 18.30 20.15 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 139-150 HUOM! Kokous alkaa jo klo 16.00. Ennen kokousta hallituksen

Lisätiedot