PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2009 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2009 1"

Transkriptio

1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta AIKA klo 17:00-20:08 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka-kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 3 Teknisen lautakunnan sihteerin nimeäminen 5 4 Pöytäkirjan tarkastustavasta päättäminen 6 5 Kokousten ajasta, paikasta ja koollekutsumistavasta päättäminen vuodeksi Kokouspöytäkirjojen nähtävänäpitäminen vuonna Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjojen nähtävänäpitäminen vuonna Varaston, kaluston, kassojen, arvopapereiden, vakuuksien ja saatavien perinnän 10 tarkastus vuonna Käyttösuunnitelman vahvistaminen ja tositteiden hyväksyjien määrääminen 11 vuodeksi Tiejaoston jäsenten valinta toimikaudeksi Tiejaoston sihteerin nimeäminen Lausunto / Hanhikiven ydinvoimamaakuntakaavaluonnos Erkki ja Eino Vähäkuopuksen tienparannuskustannusten avustaminen / Nikujärven 18 yksityistie 14 Penttilän yksityistie / valtionavustuksen vastaanottaminen ja työnjohto Asemakaavan muutos / Kurenalan eteläisen osan asemakaava korttelit 10,13 21 JA Lausunto kunnallisvalituksesta / Moilanen Raimo ja Liisa, Iinatti Aili, Konttinen 24 Irja, Iinatti Annika 17 Viranhaltijapäätösten ottaminen teknisen lautakunnan käsiteltäväksi Tiedoksisaatettavat asiat Elinkeinosihteeri Terttu Määtän nimikkeen muuttaminen osastosihteerin nimikkeeksi Iso-Syötteen lumetusvesialtaan ja maamassojen sijoitussuunnitelman tarkistaminen 29 rakennuttamista varten / Suunnittelu tarjoukset 21 Tarjoukset / Syötteen matkailualueen kehittämissuunnitelma Tarjoukset / Luokkavaaaran asemakaavan laajennus Suunnittelutarjoukset/ Ollukan ja Kauralantien alue Kaukolämpölaitos/ Rimminkankaan lämpölinjan suunnittelutarjoukset Kaupungin kiinteistöjen jätteenkuljetustarjoukset vuodelle Syötteen alueeen vesi- ja viemärihuoltotyöt/ Lähteenmäen lisä- ja muutostyöt 39 Merk. Puheenjohtaja REIJO TALALA Reijo Talala Pöytäkirjanpitäjä Terttu Määttä Pöytäkirjantarkastajat:

2 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Aika klo 17:00-20:08 Paikka Kaupungintalo, Kotka-kokoushuone OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Talala Reijo 17:00-20:08 puheenjohtaja Ojala Sari 17:00-20:08 varapuheenjohtaja Baas Joonas 17:00-20:08 jäsen Kortetjärvi Paavo 17:00-20:08 jäsen Laakkonen Kari 17:00-20:08 jäsen Lehtimäki Outi 17:00-20:08 jäsen Salmela Pentti 17:00-20:08 jäsen Siuruainen-Kalliola Aira 17:00-20:08 jäsen Vikström Martta 17:00-20:08 jäsen Hinkula Timo 17:00-20:08 varajäsen Tihinen Paavo 17:00-20:08 khall:n edustaja Kinnula Ritva 17:00-20:08 esittelijä Määttä Terttu 17:00-20:08 pöytäkirjanpitäjä POISSA Kuurola Matti jäsen Riekki Vesa khall:n puh.johtaja Daavittila Kaarina kaupunginjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Reijo Talala Ritva Kinnula Terttu Määttä Puheenjohtaja ptk-pitäjä 19 Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 1-26 PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Pudasjärvi Paavo Kortetjärvi Joonas Baas PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ kaupunginvirastossa klo 9-11 Terttu Määttä Pöytäkirjantarkastajat:

3 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus TEK 1 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajat:

4 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta TEK 2 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti jäsenet Joonas Baas ja Paavo Kortetjärvi. Pöytäkirjantarkastajat:

5 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan sihteerin nimeäminen TEK 3 Tekninen lautakunnan tulee nimetä lautakunnan sihteeri. Tekninen lautakunta päättää nimetä lautakunnan sihteeriksi teknisen toimen osastosihteerin Terttu Määtän ja hänen estyneenä ol les sa keskushallinnon osastosihteerin Maija Moilasen. Pöytäkirjantarkastajat:

6 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjan tarkastustavasta päättäminen TEK 4 Kuntalain 62 :n mukaan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Hallintosäännön 31 :ssä todetaan, että pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Yleisin tapa tarkastaa pöytäkirja on, että toimielin valitsee jäsenistään tai varajäsenistä kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Näiden tulee olla sellaisia, jotka ovat olleet kokouksessa saapuvilla alusta loppuun ja esteettömiä kaikissa käsiteltävissä asioissa. Toimielin voi myös päättää, että pöytäkirja tarkastetaan joko samassa kokouksessa tai seuraavassa kokouksessa. Tekninen lautakunta päättää tarkistaa pöytäkirjan v valitsemalla kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Kiireellisissä asioissa pöytäkirja tai yksittäinen asia voidaan tarkastaa heti kokouksessa Pöytäkirjantarkastajat:

7 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Kokousten ajasta, paikasta ja koollekutsumistavasta päättäminen vuodeksi 2009 TEK 5 Hallintosäännön (20-21 :ien) mukaan toimielin päättää varsinaisten kokoustensa ajan ja paikan. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus osallistua kokoukseen, toimielimen päättämällä tavalla. Tekninen lautakunta päättää: 1) kokoontua tarvittaessa jokaisen kuukauden 4. keskiviikko alkaen klo 16:30, sekä pitää ylimääräisiä kokouksia tarpeen mukaan; 2) toimittaa kutsun lautakunnan kokoukseen kirjallisena jäsenille, kaupunginhallituksen puheenjohtajalle ja kaupunginhallituksen edustajalle, mikäli mahdollista viimeistään kokouspäivää edeltävän viikon keskiviikkona postitettuna. Kokouskutsuun liitetään mahdollisuuksien mukaan teknisen johtajan laatima esityslista kokouksessa käsiteltävistä asioista perusteluineen ja päätösehdotuksineen. 3) Kokouksen esityslista ja pöytäkirja julkaistaan internetissä (kaupunginhallituksen päätös ). Pöytäkirjantarkastajat:

8 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Kokouspöytäkirjojen nähtävänäpitäminen vuonna 2009 TEK 6 Kuntalain 63 :n ja hallintosäännön 31 :n mukaan toimielimen pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tms. valitusosoituksineen pidetään tarkastuksen jälkeen yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä on ennakolta vähintään yhtä päivää aiemmin ilmoitettu. Kaupungin johtoryhmän kokouksessa on sovittu, että hallintokuntien pöytäkirjojen nähtävänäpitoajankohdat saatetaan yhtenäiseksi siten, että kunkin hallintokunnan pöytäkirjat pidettäisiin nähtävänä kokousviikon perjantaina klo toimielimen pöytäkirjanpitäjän toimistossa. Mikäli kaupungintalo on ao. päivänä suljettuna, nähtävänäpitopäivä siirtyy seuraavaksi kaupungintalon aukiolopäiväksi. Tekninen lautakunta päättää pitää pöytäkirjan yleisesti nähtävänä kokousviikon perjantaina klo pöytäkirjanpitäjän toimistossa. Mikäli kaupungintalo on ao. päivänä suljettuna, nähtävänäpitopäivä siirtyy seuraavaksi kaupungintalon aukiolopäiväksi. Pöytäkirjantarkastajat:

9 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjojen nähtävänäpitäminen vuonna 2009 TEK 7 Kuntalain 63 :n mukaan on toimielimen pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusoikeuksineen sen jälkeen, kun se on tarkastettu, pidettävä kaupungintalon tai muussa sopivassa paikassa yleisesti nähtävänä. Tästä on edeltäpäin ilmoitettava siten kuin kaupungin ilmoitukset julkaistaan. Mitä edellä on säädetty, koskee vastaavasti kaupungin muunkin viranomaisen pöytäkirjaa, mikäli asianomainen viranomainen katsoo nähtävänä pitämisen tarpeelliseksi. Tekninen lautakunta päättää pitää viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat yleisesti nähtävänä jokaisen viikon perjantaina klo kaupungintalolla teknisessä toimistossa osastosihteerin työ huoneessa. Mi käli kau pun gin talo on ao. päivänä suljettuna, näh tä vänäpitopäi vä siir tyy seu raa vaksi kau pungintalon aukiolopäi väksi. Pöytäkirjantarkastajat:

10 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Varaston, kaluston, kassojen, arvopapereiden, vakuuksien ja saatavien perinnän tarkastus vuonna 2009 TEK 8 Kaupungin hallintosäännön taloutta koskevien toimeenpano-ohjeiden mukaan on toimielimen valittava keskuudestaan kaksi jäsentä tarkastamaan tehtäväalueen kassat, arvopaperit, vakuudet, saatavien perinnän ja varastot vähintään kerran vuodessa. Tarkastuksesta on annettava raportti kaupunginhallitukselle. Tekninen lautakunta päättää valita kaksi henkilöä hallintosäännön taloutta koskevien toimeenpano-ohjeiden edellyttämään tarkastustehtävään. Tekninen lautakunta valitsi yksimielisesti hallintosäännön taloutta koskevien toimeenpano-ohjeiden edellyttämään tarkastustehtävään vuodeksi 2009 jäsenet Paavo Kortetjärvi ja Joonas Baas. Pöytäkirjantarkastajat:

11 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Käyttösuunnitelman vahvistaminen ja tositteiden hyväksyjien määrääminen vuodeksi 2009 TEK 9 Va ltuusto on hyväksynyt talousarvion vuodelle 2009 ja taloussuunnitelman vuosille Valtuusto hyväksyi tekniseen toimeen sitovat määrärahat seuraavasti: KÄYTTÖTA LOUS Tuotot Kulut Kate Tekniset palvelut (si tova) Rakennusvalvon ta (sito va) Ympäristöpalvelut (si tova) TEKNINEN TOI MI Hallintosäänön 29 :n mukaan toimialoittain sitovasti vahvistetutjen määrärahojen käyttösuunnitelmasta päättää ao. toimielimet. Em. perusteella teknisten pal ve lui den käyt tö suun ni tel man hy väksyy tek ni nen lau ta kunta, ra ken nus val von nan ra ken nuslau ta kunta ja ym pä ristö pal veluiden Ou lun kaaren ympä ris tö lautakun ta. Kaupunginhallitus antaa talousarvion täytäntööpa no-ohjeet vastuualueille ja toimialoille myöhemmin. Täytäntöön pano-ohjeissa annetaan ohjeet mm. määräajoin tapahtuvasta ra portoinnista kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle. 1. Talousarvion sitovuus - Kaupungin toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota. - Sitovat määrärahat (toimintakate) ovat toimialojen tasolla. - Toimialojen toiminnasta vastaavien toimielinten ja toimintayksiköiden johdon tulee suhtautua vakavasti talousarviossa hyväksytyn toimintakatteen sitovuuteen sekä tähän liittyen vastuullisuuteen käyttösuunnitelmien laadinnassa ja niiden toteutumisen seurannassa. 2. Käyttösuunnitelma Toimialakohtaiset käyttösuunnitelmat tulee sopeuttaa hyväksyttyyn talousarvioon ja niissä on huomioitava valtuuston päätökset. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja muutokset - Jokainen toimiala on laatinut vuodelle 2009 toiminnalliset tavoitteet ja suunnittelukauden tavoitteet koko kaupungin strategian pohjalta. Teknisten palveluiden toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2009 ja suunnitelukaudelle nä ky vät käyttösuunnitelmas sa. - Oulunkaaren seudullinen kuntapalvelutoimisto on aloittanut toimintansa Kuntapalvelutoimiston hoidettavaksi on siirtynyt henkilöstöhallinto, taloushallinto ja it-palvelut. 4. Raportointi Kaupunginhallitus antaa toimialoille ohjeet määräajoin tapahtuvasta raportoinnista kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle. Pöytäkirjantarkastajat:

12 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Talousarviomuutokset Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Talousarviomuutosten esittämisvelvollisuus koskee sekä toimintakatetta että tavoitteita. Talousarviomuutokset tulee esittää talousarvio vuoden aikana siinä vaiheessa kun ilmenee, että valtuuston hy väksymä sitova toimintakate ylittyy. 6. Tositteiden hyväksyjät Sisäisen valvonnan ohjeen kohdan 7.2 mukaan kaupunginhallituksen ja lautakunnan on vuosittain määrättävä henkilöt, joilla on oikeus hyväksyä menotositteet, ellei hyväksyjistä ole erikseen määräystä päävastuualueen johtosäännössä. Kaupunki on siirtynyt sähköiseen laskujen hyväksymismenettelyyn, jossa allekirjoitus korvataan järjestelmään automaattisesti tallentuvalla henkilökohtaisella käyttäjätunnukselle, joka todentaa ja yksilöi hyväksyjän. Toimialojen tulee varmentaa, että Rondo-ohjelmistoon ilmoitetut hyväksyjät ovat sisäisen valvonnan ohjeen mukaiset. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota, että vastaanottajana ja hyväksyjänä ei saa olla sama henkilö samassa tositteessa. Omia laskuja ei voi hyväksyä eikä alainen voi hyväksyä esimiehensä laskuja. Tekniset palvelut -toimialalla on laadittu käyttösuunnitelma valtuuston hyväksymien määrärahojen mukaisesti ja lisäksi suunnitelmaan on tarkistettu tulostavoitteet, tunnusluvut ja mittarit vuodelle 2009 sekä suunnitelmavuosille Investointipuolen käyttösuunnitelma vuodelle 2009 on laadittu valtuuston hyväksymän rakentamisohjelman mukaisesti. Investiontien määrärahat ovat sitovia tulosalueittain rakentamisohjelman ja irtaimiston hankintaohjelman mukaisesti. Tositteiden hyväksyjät kustannuspaikkatasolla on esitetty käyttösuunnitelmassa. Tarkempi käyttösuunnitelma jaettiin lautakunnan jäsenille esityslistan mukana. Tekninen johtaja ehdotaa: Tekninen lautakunta päättää: 1) vahvistaa tekniset palvelut - toimialan käyttötalosupuolen käyttösuunnitelman vuodelle 2009 tulosyksikkötasolla sekä tarkistetut tulostavoitteet vuodelle 2009 esitetyn mukaisena; 2) hyväksyä tositteiden hyväksyjät kustannuspaikkatasolla käyttösuunnitelman mukaisesti; 3) hyväksyä vuoden 2009 investointikohteet esitetyn mukaisena; 4) kokonaisuudessaan vuoden 2009 investointikohteiden tositteita voivat hyväksyä tekninen johtaja Ritva Kinnula sekä hänen lisäkseen maarakennusinvestointien osalta yhdyskuntatekniikan päällikkö Kauko Seppänen, katualueiden lunastuksen osalta maankäyttöinsinööri markku Mattinen sekä talonrakennusinvestointien osalta kiinteistöpäällikkö Kari Rissanen; Pöytäkirjantarkastajat:

13 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ ) edellä mainittujen estyneenä ollessa tositteita voi kokonaisuudessa hyväksyä niin käyttötalous- kuin investointipuolelta tekninen johtaja Ritva Kinnula tai rakennustarkastaja Kari Lahdenperä. 6) teknistä johtajaa koskevat laskut hyväksyy kaupunginjohtaja; 7) lähettää käyttösuunnitelman kaupunginhallitukselle tiedoksi. Pöytäkirjantarkastajat:

14 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Tiejaoston jäsenten valinta toimikaudeksi TEK 10 Hallintosäännön mukaan tekninen lautakunta toimii myös tie- ja pelastushallintojen viranomaisena. Teknisen otimen johtosäännön mukaan tekninen lautakunta valitsee keskuudestaan yksityistielain tarkoittamia toimituksia ja katselmuksia varten tiejaoston, johon kuuluu kolme (3) varsinaista jäsentä ja kolme (3) henkilökohtaista varajäsentä. Varsinaisista jäsenistä lautakunta määrää jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kuntalain 18 :n mukaan jaoston jäsenenä voi olla myös toimielimen varajäsen. Valtuusto voi päättää, että jaoston jäseneksi, ei kuitenkaan puheenjohtajaksi, voidaan valita muitakin kuin toimielimen jäseniä ja varajäseniä. Tekninen lautakunta päättää nimetä tiejaoston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä määrätä varsinaisista jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Tekninen lautakunta valitsi tiejaoston jäsenet ja varajäsenet seuraavasti: Varsinaiset jäsenet Varajäsenet (henk.koht.) Pentti Salmela Joonas Baas Reijo Talala Paavo Kortetjärvi Martta Vikström Sari Ojala Puheenjohtajaksi lautakunta nimesi Reijo Talalan ja varapuheenjoh ta jak si Mart ta Vikströmin. Pöytäkirjantarkastajat:

15 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Tiejaoston sihteerin nimeäminen TEK 11 Tiejaoston sihteerinä on toiminut toimistoinsinööri Eija Haanela, joka on siirtynyt toisen työntantajan palvelukseen alkaen. Teknisen toimen osastosihteeriksi on siirtynyt alkaen elinkeinopalveluista Terttu Määttä, jonka tehtäväalueeseen on ni met ty mm. tie jaoston sihteerin tehtävät. Tekninen lautakunta päättää nimetä osastosihteeri Tert tu Mää tän tiejaoston sihteeriksi. Pöytäkirjantarkastajat:

16 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Lausunto / Hanhikiven ydinvoimamaakuntakaavaluonnos 1204/08/05/2008 TEK 12 Pohjois-Pohjanmaan liitto pyytää Pudasjärven kaupungilta lausuntoa Hanhikiven ydinvoimamaakuntakaavan luonnoksesta viimeistään mennessä. Liitto on käyn nis tä nyt maa kun takaa van muu tok sen laatimisen Py hä joen Han hi kiven alu eelle suunni teltua ydin voi ma laitosta var ten. Osalli sille varataan tässä mah dolli suus osal listua kaa van valmiste luun, ar vioida kaa voi tuksen vaiku tuksia ja lausua mielipi teensä asiasta. Maakuntakaavassa selvitetään edellytykset megawatin suuruisen yhdestä tai kahdesta yksiköstä koostuvan ydinvoimalaitoksen sijoittamiseksi Hanhikiven niemelle ja vaikutukset ympäristön maankäyttöön. Ydinvoimalahanke vaatii kaavoituksen, ympäristövaikutusten arvioinnin ja useiden lupien lisäksi ydinenergialain mukaisen periaatepäätöksen, jota koskevan hakemuksen Fennovoima on ilmoittanut jättävänsä valtioneuvostolle tammikuussa Periaatepäätöksessä, joka on odotettavissa vuonna 2010, arvioidaan hanke valtakunnallisen energiapolitiikan ja yhteiskunnan kokonaisedun kannalta. Hankkeen vaikutuksia on arvioitu ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä: Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja ympäristöön ovat pää asiassa paikallisia. Toiminnasta aiheu tuvat vaiku tukset riip pu vat lai tok sen toi min nan vaiheesta: rakenta misen vai kutus on 6 vuotta, käyttöönotto 2 vuotta, käyttö 60 vuotta ja käy töstä poistaminen usei ta vuosia. Käytetyn polttoai neen va ras tointi tapahtuu paikka kun nalla mutta loppusijoitus kohdistuu muualle. Hankkeella on myös seudullisia ja valtakunnal lis ta vaikutuksia. Rakentamisen aikainen työ voi man tarve on enim mil lään henkilöä. Säh kö mark ki noi den lisääntyvä kilpailu alentaa säh kön hin taa Suo mes sa. Ydinvoi matuo tannon kas vat taminen saat taa vä hentää tur ve lauh desäh kön ky syntää. Pohjois-Pohjan maan ener giastrate gian mu kaan tur ve tuotanto ei kuitenkaan vä henisi, vaan käyttö suuntaisi muualle, ku ten polt to neste tuotan non osaraa ka-aineeksi. Ydin sähkön tuo tanto kas vat taa tar vetta säätö sähkön tuotantoon kuor mitus huip puja varten. Hankkeella ei kat sota ole van suoraa vaiku tusta uraa ni kai vos hankkeisiin Poh jois-pohjan maalla ja muu alla Suo messa, kos ka ydinvoimalan polttoaine on tarkoitus hank kia maail man markki noilta. Vakavan ydinonnettomuuden todennäköisyys on arvion mukaan äärimmäisen pieni. Tällaisesta onnettomuudesta aiheutuvan radio aktii visen päästön vaikutukset ympäristössä riippuvat voi makkaasti sääti lanteesta. Ravintotuotteiden saastumiseen vaikut taa myös vuo denaika. Vakavan onnettomuuden seu raukse na maa talous- ja luonnontuotteiden käyttöä ei todennäköi sesti joudu ta ra- Pöytäkirjantarkastajat:

17 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ joittamaan. Epäedullisissa säätilanteissa lyhytai kaiset maata loustuotteiden käytön rajoitukset voivat kohdistua alueille, jotka si jaitsevat enintään 1000 kilometrin etäisyydellä lai toksesta, mikäli kotieläimiin ja ravinnontuotantoon kohdistuvia suojelutoi menpitei tä ei tehdä. Epäsuotuisan sään vallitessa voi daan onnet tomuuden seurauksena joutua antamaan myös erilai sia luonnon tuotteita koskevia käyttörajoituksia niillä alueilla, joille suurin las keuma osuu. Esimerkiksi joidenkin sienten ravintokäyt töä voi daan joutua rajoittamaan pitkäaikaisesti enintään kilo metrin etäisyydellä sijaitsevilla alueilla. Vakavan onnettomuuden uhatessa, väestö evakuoidaan varotoimenpiteenä noin 5 kilometrin etäisyydelle laitoksesta ulottuvan suojavyöhykkeen sisällä. Epä edullisissa sääolosuhteissa sisälle suojautuminen voi olla tarpeen enintään 10 kilometrin etäisyydellä. Myös joditablettien nauttimi nen viranomaisten ohjeiden mukaisesti voi olla tarpeen. Vakaval la onnettomuudella ei ole suoria ter veysvaikutuksia. Pudasjärven kaupungin kannalta hank keen positiivisena vaikutuksena voidaan pitää työllisyyden paranemista seudullisesti sekä laitoksen vaikutusta sähkön saatavuuteen ja hintaan. Kielteisenä vaikutuksena on vakavan ydinonnettomuuden sattuessa radioaktiivisen päästön mahdollinen kulkeutuminen Pudasjärven alueelle. Maakuntakaavaehdotuksen arvioidaan olevan nähtävänä toukokesäkuussa ja kaavan hyväksymiskäsittelyn maakuntavaltuustossa joulukuussa Asian on valmistellut maankäyttöinsinööri Markku Mattinen, puh Tekninen lautakunta esittää lausuntonaan kaupunginhallitukselle, ett ei sil lä ole huo mau tet ta vaa kaavaluonnoksesta. Pöytäkirjantarkastajat:

18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Erkki ja Eino Vähäkuopuksen tienparannuskustannusten avustaminen / Nikujärven yksityistie 1118/10/15/2008 TEK 121 Jussi Ervasti on lähettänyt Erkki ja Eino Vähäkuopuksen puolesta Pudasjärven kaupunginhallitukselle avustushakemuksen Nikujärven yksityistien paran tamiskustannusten Vähäkuopusten osuudesta: " Nikujärven yksityistie on rakennettu vuosien aikana ja on pituudeltaan noin 8,1 km. Tien loppupäässä on pysyvästi asuttu omakotitalo Eino ja Erkki Vähäkuopuksella. Koska tietä ei ole perusparannettu rakentamisen jälkeen, on tien kunto päässyt erittäin huonoksi. Suurimmat ongelmat tulevat esille talviaikaisessa kunnossapidossa ja keväällä roudan sulaessa. Metsä on kasvanut "kiinni", tiealueella ja tiellä olevat kannot ja kivet sekä raviojien ja tien pinta-aineksen puute estävät normaalin kunnossapidon. Nikujärven yksityistielle tullaan tekemään metsäautotien perusparannus. Perusparannus perustuu Metsäkeskuksen tekemään suunnitelmaan ja kustannusarviolaskelmaan. Sen mukaan kustannukset ovat yh teensä ,00 euroa. Valtiolta saatava tuki on 60% eli ,00 euroa. Loppuosan kustannuksista vastaavat tieosakkaat heille kuuluvan tieyksiköiden mukaisesti. Erkki ja Eino Vähäkuopuksen tieyksikköosuus on 26,47% eli 8121,75 euroa. Vähäkuopuksien osuutta nostaa pysyvän asumisen vaikutus tieyksiköiden suuruuteen. Nikunjärven yksityistien tietoimitus suoritettiin Tuolloin yksityistoimituksessa koko tiekunnan tieyksiköinti päivitettiin vastaamaan normitusta. Koska Vähäkuopuksien omarahoitusosuus nousee näin merkittäväksi, esitän, että Pudasjärven kaupunki myöntäisi erillisen tiekustannusavustuksen Erkki ja Eino Vähäkuopukselle. " Kaupunki on viime vuosina osallistunut valtionapukelpoisten yksityis tei den perusparannuskustannuksiin, joita myös valtio on avustanut. Kaupunki on myös avustanut pysyvän asutuksen pääsyteitä ns. kunnossapidon erityisavustuksilla. Tekninen toimi on varautunut kuluvan vuoden talousarviossa euron määrärahalla yksityisteiden erityisavustuksiin ja se on jo jaettu usean haki jan kes ken. Nikujärven yk si tyis tie on py sy vän asu tuk sen pää sy tie ja tien kunto on huono, jo ten pe rus pa ran nus on tarpeellinen. Pöytäkirjantarkastajat:

19 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta päättää esittää lausuntonaan kaupunginhallitukselle: 1) Nikujärven tien perusparantaminen on erittäin tarpeellinen pysyvän asutuksen pääsytienä ; 2) teknisellä toi mel la ei ole mää rä ra haa vuo den 2008 ta lous ar vios sa ky sei sen avus tuk sen myön tä mistä var ten; 3) mikäli kaupunginhallitus katsoo avus tamisen tarpeelliseksi tulee hyväksytylle avustussummalle osoittaa erillinen lisämääräraha. KH Vt. kaupunginjohtaja ehdottaa: Kaupunginhallitus merkitsee asian tässä vaiheessa tietoonsa saa te tuksi ja kehottaa teknistä toimea varaamaan tarkoitukseen mää rä ra han ensi vuoden talousarvioon. TEK 13 Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Tekninen toimi on selvittänyt tiekunnalta viimeisimmän voimassa olevan yksikköjaon ja hankkeen kustannusarvion. Kiinteistöyhtymä Erkki ja Eino Vähäkuopuksen yksikköjen osuus on 20,77 %. Hankkeen toteutuksen kustannusarvio on tiekunnan ilmoituksen mukaan ,-, johon kemeratuki on 60 % eli ,-. Tieosakkaiden maksettavaksi jää silloin ,-, josta Kiinteistöyh tymä Erkki ja Eino Vähäkuopuksen yksikköjen mukaan tuleva osuus on 6.425,-. Erkki ja Eino Vähäkuopus ovat tiesakkaina ai noat metsätien vaikutuspiirissä vakituisesti asuvat tieosakkaat. Pu das järven kaupunki on harkintansa mukaan tapauskohtaisesti avusta nut metsätien varalla asuvia pysyviä asukkaita. Tässä tapauksessa Pudasjärven kaupunki avustaa 60 % Erkki ja Eino Vähäkuopukselle tulevasta toteutuneiden kustannusten mukaisesta osuudesta ja enintään 3.800,-. Asiaa valmistellut tekninen johtaja Ritva Kinnula puh Tekninen lautakaunta päättää: 1) avustaa Kiinteistöyhtymä Erkki ja Eino Vähäkuopusta heille tulevan toteutuneiden kustannusten mukaisesta osuudesta 60 % ja kuitenkin enintään 3.800,- 2) pyytää tiekunnalta selvityksen ennen avustuksen maksamista hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista 3) maksaa tiekunnan antaman selvityksen jälkeen avustusosuuden suo raan Erk ki ja Ei no Vä hä kuo puk sen ilmoittamalle pankkitilille. Pöytäkirjantarkastajat:

20 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Penttilän yksityistie / valtionavustuksen vastaanottaminen ja työnjohto TEK 14 Pudasjärven kaupunki on hakenut avustusta Oulun tiepiiriltä Penttilän yk si tyis tien perusparantamiseen (vaihe 2). Oulun tiepiiri on tekemällään päätöksellä hyväksynyt hankkeen kustannusarvioksi ,- euroa. Avustuksen määrä on 60 % hyväksyttävistä kustannuksista, kuitenkin enintään ,- euroa. Työn on oltava valmis viimeistään Avustusehtojen mukaan kaupungin on 60 päivän kuluessa siitä, kun avustuspäätös on tullut tiedoksi, ilmoitettava kirjallisesti tiepiirille otetaanko valtionapu vastaan. Ilmoitukseen on liittettävä työn suoritus- ja rahoitussuunnitelma sekä ehdotus työnjohtajasta tai jos työ on tarkoitus teettää kokonaisurakalla, ehdotus urakan valvojasta. Työn saa aloittaa vasta, kun tiepiiri on kirjallisesti ilmoittanut hyväk syneensä työn suoritus- ja rahoitussuunnitelman sekä työnjohta jan/urakan valvojan. Teknisen toimen liikenneväylien ja yleisten alueiden tulosyksikköön on varattu vuoden 2009 talousarvioon määräraha kyseisen hankkeen toteuttamiseen. Asian on valmistellut maarakennusmestari Erkki Moilanen, puh Tekninen lautakunta päättää: 1) kaupunki sitoutuu vastaamaan valtionavustuksen ja hyväksytyn kustannusarvion välisestä erotuksesta (16 720,- ) 2) hyväksyä - avustuksen otettavaksi vastaan em. ehdolla - esittää työnjohtajaksi maarakennus mestari Erkki Moilanen - tehdä tiekunnan kanssa yksityistie asetuksen 21 :n mukaisen so pimuksen tien parantamisesta Pöytäkirjantarkastajat:

21 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Asemakaavan muutos / Kurenalan eteläisen osan asemakaava korttelit 10,13 JA /08/10/2007 TEK 164 Asemakaavaehdotus pidettiin nähtävänä Kaavaehdotuksesta pyydettiin lausunnot Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselta, Pohjois-Pohjanmaan museolta, Oulun - Koillismaan pe las tus lai tok sel ta, Fortum sähkönsiirto Oy:ltä, Pu dasjärven vesiosuuskunnalta sekä rakennus-, perusturva- ja ym päristölauta kunnilta. Lau sunnonantajista Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksella ja ra kennuslautakunnalla oli huomautettavaa. Muis tu tuksen kaa va eh do tuk ses ta jätti kak si maan omis ta jaa. Kaavan laa tija Kim mo Mus to nen on an ta nut vastineensa lausuntojen joh dosta. Maanomista jien kanssa on pidetty neuvottelu heidän muis tutustensa johdosta, jonka pohjalta vastineita on edelleen täydennetty. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus toteaa, ettei tul van vai kutusta rakentamiseen ole esitetty, joten kaavaselostus ta on näil tä osin täydennettävä. Vastine: kaavaselostusta täydennetään Iijoen tulvavaikutusten osalta. Rakennuslautakunta to teaa lau sunnossaan, että kaa vassa tu lee määritellä uusien ra ken nus paikkojen ja korttelin 200 vähim mäisrakennuskorkeus, jo ka si joittuu selvästi huipputulva korkeu den yläpuolelle. Rantatien päähän tulee tehdä pysäköintialue. Korttelin 213 tontit pi tää numeroida. Vastine: Rakennuspaikat ovat tulvapenkereen sisällä eikä ympäristökeskuskaan luonnosvaiheen lausunnossaan edellyttänyt perustamiskorkeuden määrittämistä huipputulvakorkeuden yläpuolel le. Alinta perustamiskorkeutta ei määritetä. Rantatien päähän ei ole syytä laittaa pysäköintialuetta, vaan tarve voidaan hoitaa ve nevalkaman (LV) alueen järjestelyissä. Korttelin 213 tonttien nu merot puuttuvat voimassa olevasta asemakaavasta, mutta ne voi daan lisätä tämän kaavan yhteydessä. Muistutukset: Vesa ja Maria Hanhisuvanto sähköpostilla toteavat, että voivat antaa 3 metriä leveän alueen Sivakkaojan ja lammen rannasta puistoalueeksi. Muutoin aluetta tarvitaan tonttina lasten leikki- ja pe lialueeksi ja koirien ulkoilutukseen aidattuna. Myös kylän nuoriso ja ns. puliukot mietityttävät, mikä saattaa olla iso ongelma kesäi sin. Kaupungin mahdolliset suunnitelmat puistoalueelle hei kentä vät heidän toimintamahdollisuuksiaan merkittävästi. Jos kaa va suunni telmat olisivat olleet tiedossa, niin talokauppa ja muutto paikka kunnalle olisivat jää neet tekemättä. Kiinteistön myyntiarvo piene nee, jos tontin koko pienenee tai on merkitty Pöytäkirjantarkastajat:

22 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ puistoalueeksi. Alu eelle ei ole tarkoitus rakentaa mitään vaan pitää se siististi hoi det tuna lammenrantaa myöten. Vastine: Muistutus voidaan ottaa huomioon, kun Lauhikarien muistutuksen johdosta tontin 2 taakse lisätään uusi rakennuspaik ka ja korttelin raja puistoa vastaan linjataan uudestaan. Antti, Risto, Timo ja Pirkko-Liisa Lauhikari esittävät, että kortteli 200 tulee muuttaa pientalojen (API) rakennusalueeksi, korttelin tehokkuusluvuksi 0,30 ja muotoa tarkentaa luoteiskulmasta siten, että se paremmin noudattaa rannan muotoja. Esitystä perustellaan sillä, että alue on kaunis, hyvä rakennuspaikka Iijoen tuntumassa, liittyy luontevalla tavalla kaavoitettuun alueeseen, ei rajoita VP -alueen käyttöä ja muissa kortteleissa alueella on tehokkuusluku 0,25-0,35. Lisäksi esitetään tilan 38:353 muuttamista AO -tontiksi siten, että sen koillisraja noudattaa tontin 3 koillispäädyn linjaa ja muutoin maanomistusrajoja. Tehokkuusluvuksi esitetään 0,25 ja ojan varsi jäisi VP -alueeksi. Tätä perustel laan sillä, että tila rajoittuu Rantatiehen, ojan varteen jää riittävä VP -kaista ja tontilla sijaitsee huonokuntoinen puojirakennus eikä alueen rakentamisväljyys muutu. Vastine: Risto Lauhikarin kanssa on neuvotteluissa tarkennettu maanomistajien tavoitteita. Korttelin 200 osalta tavoitteena on mahdollistaa nykyisen asuinpientalon laajentaminen tulevaisuudessa. Tehokkuusluvun kasvattaminen 0,15-0,20:een on riittävä. Aluerajaukset ja kaavamerkinnät voivat muuten olla ehdotuksen mukaisia. Ns. kir ves var si ton tin lisäämisestä kort te lin 10 ton tin 2 koil lispuo lelle luovuttiin luonnosvaiheessa naapurin vastustuksen vuoksi. Nyt naapurikiinteistön omistajan kanssa on pidetty katselmus maastossa ja hän hyväksyy uuden tontin, kun uusi rakennus sijoitetaan tonttien 1 ja 2 väliin niin, ettei vapaa näkymää heidän pihaltaan esty. Vaikka kaavaehdotusta muutetaan olennaisesti sen jälkeen, kun se on ollut julkisesti nähtävänä, ei uudelleen nähtäville aset taminen ole tarpeen, kun muutokset koskevat vain yksityistä etua, ja niitä osallisia, joita muutokset koskevat, kuulaan erikseen. Asian on valmistellut maankäyttöinsinööri Markku Mattinen, puh Asemakaavaehdotus jaetaan esityslistan mukana Tekninen lautakunta päättää: 1) muuttaa kaavaehdotusta vastineissa esitetyllä tavalla; 2) kuulla erikseen niitä maanomistajia, joita muutokset koskevat: 3) ehdottaa kaupungin hallitukselle ja edelleen valtuustolle asemakaavan hyväksymistä. Pöytäkirjantarkastajat:

23 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ TEK 15 Muutettu päivätty kaavaehdotus on aikaisemmasta pää tök sestä poi ke ten, ym pä ris tö keskuksen aloitteesta, pidetty uu del leen näh tä vänä Syynä menettelyyn oli ympä ris tökes kuk sen nä kemys, että muutos saattaa koskea muitakin kuin yksi tyistä etua. Muutetusta ehdotuksesta tiedotettiin lisäksi lau sunnon an ta jil le, jotta he voivat tarvittaessa täydentää lausunto aan. Kaavaehdotuksesta jättivät muistutuksensa Mirja ja Pentti Särkelä. Särkelät vaativat, että tilalle 38:431 merkitään rakennusoikeus alueella olevan tont titehokkuusluvun mukaisesti ja kaavaan merkitään oh jeellinen rakennusala. Viheralueen rajaus tulisi tehdä tasapuoli sesti Sivak kaojaa myötäillen, kuten tilalla 38:204 on tehty. Lisäksi todetaan, että kaupungin maat on kaavoitettu lähes Sivak kaojaan kiinni ja viheralueet on otettu yksityisten maista. Kaavan laatija Kimmo Mustonen on antanut muistutukseen vastineensa. Kaavatontilla on merkityn aluetehokkuuden mukainen rakennusoi keus (0,25) riippumatta siitä, mihin tilaan se kuuluu, ilman eri mer kintää. Tilan 38:431 kortteliin 10 kuuluva pinta-ala on n. 963 m2, joten rakennusoikeus on n. 234 k-m2. Se voidaan käyttää tilojen 38:430 38:431 alueella. Tilalla 38:430 oleva asuinrakennus on n. 4-5 m päässä tilan rajoista, joten ns. kirvesvarsitonttia ei ole kat sottu voitavan merkitä korttelin sisäosaan. Lisärakentaminen tulisi toteuttaa paritalona tai ns. sivuasuntona. Kaupungin omista mille alueille korttelin 13 rakennuspaikka 4 tulee varsin lähelle Si vak kaojaa, mutta kevyen liikenteen väylä mahtuu ojan ja korttelin vä liin. Sivakkaojaa on laajennettu kaivamalla kaupungin tilan alu eelle. Muutoin kaupungin mailla on suhteellisesti huomattavasti enemmän viheralueita kuin yksityisten mailla. En katso olevan tarvetta muuttaa kaavaa. Kaavaehdotuskartta jaettiin esityslistan mukana. Asian on valmistellut maankäyttöinsinööri Markku Mattinen, puh Tekninen lautakunta ehdottaa: Kaupunginhallitus ehdottaa: Valtuusto päättää hyväksyä kaavaehdotuksen. Pöytäkirjantarkastajat:

24 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Lausunto kunnallisvalituksesta / Moilanen Raimo ja Liisa, Iinatti Aili, Konttinen Irja, Iinatti Annika 1243/10/30/2008 TEK 16 Raimo ja Liisa Moilanen, Aili Iinatti, Irja Konttinen sekä Annika Iinatti ovat tehneet Oulun hallinto-oikeudelle kunnallisvalituksen tekni sen lautakunnan päätöksestä , jolla hylättiin hakijoiden oikaisuvaatimus maankäyttöinsinöörin viranhaltijapäätöksestä, koskien Meiskantien nimen siirtämistä toi selle tielle. Valittajat kirjoittavat valituksessaan: " Haluamme Hallinto-oikeuden käsittelyn Meiskantie-nimi asiasta. Olemme tyy ty mät tö miä viranhaltijan / teknisen lautakunnan tekemään päätökseen. Meiskantie otettiin 1990-luvulla käyttöön. Kulku Meiskan taloon on ollut ko. tien kautta 2007 syksyyn saakka, jolloin se lakkautettiin. Nykyi sen Meiskantien varrella on yksi vakituinen asuintalo; tullut 2007/2008. Esim. Museoviraston kanta asiaan on, että tiet nimetään yleensä kantatilojen mukaan. Kyseessä on vanha kantatila, Meiskan kruununtorppana tunnettu. On historiallisesti merkittävää mielestämme säilyttää taloon johtava tie Meiskantienä. Tilalla sijaitsee vanhoja ra kennuksia. Vetoamme t ti lan his to rialli seen arvoon. On harhaanjohtavaa ja sekaannuksia aiheuttava mikäli Meis kantietä ei pääse ta loon nimeltä Meiska. Nyt Meiskan taloon johtavalla tiellä ei ole mitään nimeä. Haluamme Meiskantien nimen siirtyvän nyt käyttämämme tien nimeksi." Vastine: Meiskantietä pääsytienään käyttää yksi pysyvästi asuttu talo sekä yhdeksän vapaa-ajan asuntoa. Meiskalan taloon johta vaa tietä käyttää seitsemän vapaa-ajan asuntoa. Molemmat tiet ovat tärkeitä kiinteistöjen liittymäteitä. Kaikille kiin teis töille an ne taan osoi te jär jestel män mu kai nen tien nimeen ja numeroon pe rustuva lähi osoite. Pudasjär ven alueella osalla niistä teistä, joilla ei ole py sy vää asutusta, on osoitteistaminen vielä kesken. Näin on tilan ne mm. Meiskalan taloon nykyisin johtavalla tiellä. Taloon johtava tie ni metään sen jälkeen, kun tien nimen siirtämis tä kos keva asia on ratkaistu. Meiskalan talon RN:o 18:0 tilukset ovat alun perin ylettyneet koko Meiskanniemen alueelle, nykyinen Meiskalan tila on vain osa vanhaa taloa, tosin tilan vanhat päärakennukset sijaitsevat sillä. Meis kan tie kulkee pääosin vanhan Meiskalan mailla. Tien ni mi osoittaa al ku pe räi sen kulku yh teyden Meis kalan ta loon. Meiskantie on opit tu tun te maan ny kyi sellä paikallaan, joten tien ni men siir tämi nen saat taa ai heuttaa se kaannusta. Tiet nimetään kunnan osoitejärjestelmää varten. Osoitejärjestel- Pöytäkirjantarkastajat:

25 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ mästä huolehtiminen on katsottu kunnan tehtäväksi, asiasta ei ole säädetty lainsäädännössä. Järjestelmä perustuu kuntaliiton ohjei siin ja suosituksiin. Osoitenimi on osoitteen välttä mätön osa. Ni men tulee sopia paik kaan, yksilöidä kohde ja erot taa se muista samankaltaisista. Ni mistö on osa kunnan pe rusra kennetta, opastusta ja turvallisuutta. Nimistö pitää yllä myös paikal lista kieltä, pe rin nettä, kulttuuria, his toriaa ja kotiseututun netta ja luo alueelle juu ria, identiteettiä ja imagoa. Vakiintu neita nimiä ei ole syytä muut taa il man perusteluita. Meiskantie on nimetty Pudasjärven osoitekarttaan ja valtakunnallisiin tierekistereihin, joita käytetään mm. ajoneuvonavigoinnissa. Osoitekartan viimeisin versio on painettu vuonna Osoitekarttaan tehtävä muutos voidaan korjata vasta seuraavalla päivityskierroksella, noin viiden vuoden kuluttua. Tien nimen muuttami nen johtaa osoitteiden muutoksiin tien varren kiinteistöillä. Tien nimen muuttamiselle ei ole esitetty sellaisia perusteluja, jotka olisivat ylivertaisia siitä aiheutuviin haittoihin nähden. Asian on valmistellut maankäyttöinsinööri Markku Mattinen, puh Tekninen lautakunta esittää valituksen hylättäväksi perusteettomana edellä selostetuin perusteluin. Pöytäkirjantarkastajat:

26 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätösten ottaminen teknisen lautakunnan käsiteltäväksi TEK 17 Kuntalain 51 :n sekä kaupungin hallintosäännön 32 :n (kaupun ginhallituksen, lautakunnan ja viranhaltijan otto-oikeus) määräys ten mukaisesti lautakunnalle on toimitettu seuraavat viranhaltija päätöspöytäkirjojen jäljennökset: 1) Teknisen johtajan ptk. Iso-Syötteen asemakaava-alueen reitistöjen suunnitelmien täydentäminen /muutossuunnittelu, 31/ Vakuudet/Syötteen vesi- ja viemärilaitoksen kaukovalvonta- /automaatiojärjestelmä, vuoden 2008 työt, 2/ VT 20:n melulaskenta Pudasjärvellä, 3/ Vakuudet/Pudasjärven hoivakodin sähköurakka, 4 / Toimenkuvan hyväksyminen/määttä Terttu, 1/ Tekninen lautakunta päättää todeta, ettei edellä mainittuja viranhaltijapäätöksiä Kuntalain 51 :n edellyttämässä järjestyksessä oteta lautakunnan käsiteltäväksi. Pöytäkirjantarkastajat:

27 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Tiedoksisaatettavat asiat TEK 18 Tekniselle lautakunnalle tiedoksi ovat saapuneet seuraavat päätökset ja kirjelmät: 1) Valtuuston päätökset: - Talousarvio vuodelle 2009 ja taloussuunnitelma vuosille ; ) Kaupunginhallituksen päätökset: - Khall ; teknisen lautakunnan päätöksen (siivoojan toimen täyttäminen) ottaminen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi - Siivoojan toimen täyttäminen; Rytingin terveystalon myyminen; ) Pöytäkirja alitilittäjän kassantarkastuksesta / Kurenalan kaatopaikka 4) Tiehallinnon rakennussuunnitelman hyväksyminen ; VT 20:n väistötila mt 8540 liittymän kohdalla, Pudasjärvi 5) Oulunkaaren ympäristöpalvelujen tarkastuspöytäkirja / Pudasjärven ammattikoulu 6) Oulunkaaren ympäristöpalvelujen tarkastuspöytäkirja / Kurenalan koulu 7) Materiaalitoimintojen yhteistyöryhmän pöytäkirja ) Pöyry Enviroment Oy:n tekemä jätevesitarkkailun yhteenveto elo- ja marraakuulta 2008 Tekninen lautakunta merkitsee em. päätökset ja kirjelmät tietoonsa saatetuiksi ja toteaa, etteivät ne anna aihetta lisätoimenpiteisiin. Pöytäkirjantarkastajat:

28 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Elinkeinosihteeri Terttu Määtän nimikkeen muuttaminen osastosihteerin nimikkeeksi TEK 19 Teknisen toimen palvelusihteeri siirtyy Oulunkaaren seutukunnan kuntapalvelutoimiston palvelukseen ja määräaikaisessa toimistoinsinöörin tehtävässä saakka ollut Eija Haanela on siirtynyt eri kunnan palvelukseen. Osa em. henkilöiden hoitamista henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävistä siirtyy kun ta pal ve lutoi mis ton tehtäväksi ja osa jää peruskun nan hoi detta vak si. Jäävät tek ni sen toi men hallinto- ja toimistotehtävät on suunniteltu hoidettavaksi sisäisillä tehtävien uudelleenjärjeste lyillä. Järjestelyistä on keskusteltu Esko Malisen, Mikko Kälkäjän, Seija Turpeisen, Ritva Kinnulan ja Terttu Määtän kanssa sekä ympäristöpalveluiden osalta vt. ympäristöjohtaja Eeva Jokikokon kanssa. Tehtäväjärjestelyihin liittyen kaupunginjohtaja on te ke mäl lään vi ran hal ti ja päätöksellä siirtänyt Terttu Määtän keskus hal lin nosta tekni seen toimeen. Toimenkuvan tar kempi määrittely on jä tetty tekni sen johtajan määriteltäväksi ja tekninen johtaja on hyväksynyt toimenkuvan viranhaltijapäätöksellä Terttu Määttä on jo aikaisemmassa elinkeinosihteerin toimessaan hoitanut elinkeinotoimelle ja tekniselle toimelle yhteisesti kuuluvien investointihankkeiden rahoitusasiat ja osallistunut sihteerinä ohjausryhmätyöskentelyyn. Lisäksi aikaisempaan yhteistyöhön on kuulunut myös tilapalveluiden toimitilojen vuokrasopimusten laatiminen yhteistyössä kiinteistöpäällikön kanssa. Edellä mainit tujen tehtävien lisäksi uuteen toimenkuvaan on lisätty tek nis ten palveluiden ja ympäristö palveluiden hallin nolli set tehtä vät yh dessä ympäristö palveluiden palvelusihteerin kans sa. Henki lös tö hallitoon ja sopi musten val misteluun liittyvät tehtä vät. Tekni sen lautakunnan ja tiejaoston sihteerin tehtävät sekä rakennuslautakunnan ja ympäris tölauta kunnan sih teerin si jais teh tä vät tarvittaessa. Kuntapalvelutoimiston toiminta on alkanut Kuluvan vuoden aikana selvitetään vielä tarkemmin koko teknisen toimen tehtäväjärjestelyitä kuntapalvelutoimiston ja mahdollisesti muiden vapautuvien henkilöresurssien välillä. Toimenkuvaa laa jen ne taan mahdollisuuksien mukaan tehtäväjärjestelyiden sel kiin nyttyä koko teknisen toimen päävastuualueelle, joten aikaisempi elinkeinosihteerin nimike on perusteltua muuttaa osastosihteerin nimikkeeksi. Tekninen lautakunta päättää muuttaa elinkeinosihteeri Terttu Määtän nimikkeen osastosihteerin nimikkeeksi alkaen. Tekninen lautakunta hyväksyi päätöksen yksimielisesti Merkitään, että Terttu Määttä poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi ja sihteerinä toimi Ritva Kinnula. Pöytäkirjantarkastajat:

29 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Iso-Syötteen lumetusvesialtaan ja maamassojen sijoitussuunnitelman tarkistaminen rakennuttamista varten / Suunnittelu tarjoukset TEK 20 Vuosina toteutetussa Iso-Syötteen ja Pikku-Syötteen vä li alu een suun nit te lu ja ve sis tö alueiden selvitystyön Eu-hankkees sa kilpai lutet tiin mm. Iso-Syötteen ve si altaan maamassojen si joi tus suun nitelma ja si joittami seen tar vit ta vien suostumusten ja lu paha ke musten te ke minen. Tarjouk sen voitti Ramboll Finland Oy koko naishinnal taan edulli simpana. Suunnitelmat valmistuivat hank keeseen liitty vänä v Ramboll Finlad Oy ja Suomen Salaojakeskus ovat pyynnöstä jättäneet suunnitelmien tar kentamista koskevat tarjoukset, joissa lume tusvesialtaan ja maa massojen sijoittamista varten tehdyt alustavat suunnitelmat tar kistetaan rakentamisen kilpailuttamista varten. Li säksi Ram boll Fin land Oy:n tarjoukseen sisältyy myös rakenut ta mis asia kirjojen laa timinen kokonaisuudessaan kilpailutusta varten. Ao. suunnitte lutoimistojen kanssa on jouduttu jo aikeisemmin rahoitushake musta varten tekemään täydennyksiä ja lisäselvityksiä, joista töis tä molemmat suunnittelijat ovat ilmoittaneet näistä töistä syntyvät kustannukset. Ramboll Finland Oy:n kustannukset 2.431,- (alv 0 %) ja Suomen Salaojakeskus Oy:n kus tan nukset 1.136,68 (alv 0 %). Ramboll Finland Oy:n jättämä tarjous sisältää lumetusvesialtaan täydellisten rakennuttamisasiakirjojen laatimisen yhteistyössä Suomen Salaojakeskuksen kanssa. Rakennuttamisasiakirjat ovat valmiit helmikuun 2009 loppuun mennessä. Suunnitelutyön kuntannusarvio on 4.850,- (alv 0 %), jota ei ylitetä ilman tilaajan suostumusta. Suomen Salaojakeskus Oy:n tarjous sisältää lumetusvesialtaan ja pohjapadon sekä pohjapadon ylittävän puusillan rakennussuunnitelmat. Suunnitelmat valmistuvat pääosin helmikuun 2009 loppuun mennessä ja suunnitelma-asiakirjat luovutetaan ti laajalle viimeistään mennessä. Suunnittelutyö tehdään yhteistyössä Ramboll Finland Oy:n kanssa. Suunnittelutyön koko naishinta on 7.800,- (alv 0 %). Tähän hintaan sisältyy pohjapadon ylittävän sillan rakennesuunnittelu ilman arkkitehtisuunnittelua. Mikäli puusillan suunnittelussa käytettään arkkitehtisuunnittelua, jonka tekisi alikonsultina VSU Oy niin, silloin kokonaishinta on ,- (alv 0%). Hankkeen toteutukseen on varaudutu vuoden 2009 talousarviossa ja vuosien 2010 ja 2011 taloussuunnitelmassa. Kaupunginhallitus käsittelee hankkeen toteutukseen liittyvät rahoitusasiat Tekninen lautakunta päättää: 1) hyväksyä lumetusvesialtaan täydellisten rakennuttamisasiakirjojen laatijoiksi Ramboll Finland Oy:n hintaan 4.850,- (alv 0 %) ja Pöytäkirjantarkastajat:

30 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Suo men Salaojakeskus Oy:n hintaan 7.800,- (alv 0 %). Arkkitehtisuunnittelun tarve ratkaistaan suunnittelutyönaikana. 2) maksaa ko. hankkeen aikaisemmasta työstä Ramboll Finland Oy:lle 2.431,- (alv 0 %) ja Suo men Sa la oja kes kus Oy:lle 1.136,68 (alv 0 %). --- Merkitään, että varapuheenjohtaja Sari Ojala ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tä män asian käsittelyn ja päätöksen teon ajak si. Pöytäkirjantarkastajat:

31 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Tarjoukset / Syötteen matkailualueen kehittämissuunnitelma TEK 21 Pohjois-Pohjanmaan Liitto on myöntänyt EAKR- ja valtionrahoitusta Syötteen matkailualueen kehittämissuunnitelma projektille. Hankkeen tavoitteena on kohottaa Syötteen matkailualueen viihtyvyystasoa kansallisesti ja kansainvälisesti arvoina ihmisläheisyys, luonto ja kulttuuri sekä kestävän kehityksen periaate. Suunnitelmilla pyritään mahdollistamaan alueen kehittäminen maankäytön suunnittelun näkökulmasta ja osaltaan toimia tu levien investointien ohjeellisena toteutussuunnitelmana. Projektin ohjausryhmä on asettanut Syötteen kasvulle tavoitteeksi 2023 mennessä miljoona vuotuista kävijää, jois ta lu met to man ajan kä vi jöi tä on 40 %. Tekninen osasto on pyytänyt tarjousta Syöt teen mat kai lu alu een toi minnallisesta tarkastelusta. Suunnitelmalla sel vite tään vi sion mu kaisen kasvun vaikutus Syöt teen alueen toi min toi hin. Suunnitel man tulee poh jautua valtakun nallisiin ja alu eelli siin mat kailun kas vuennusteisiin, Pohjois-Poh janmaan mat kailu strate gi aan, Pudas järven kaupun gin elinkeino poliittiseen oh jel maan ja valmistumas sa olevaan Syötteen yleis kaavaan. Suunnitelmassa selvitetään aikataulutettuna kasvun aiheuttamia muutoksia olemassa oleviin ja uusiin toimintoihin sekä näiden toimintojen mahdollisia vaiku tuksia kasvuun. Suunnittelussa tarkastellaan ainakin seuraavia toimintoja: majoitus-, ravitsemus-, ym. palvelut, kauppa, liikenne, logistiikka, vapaa-ajan harrastukset, ohjelmapalvelut. Tarjousten arviointi ja suunnittelijan valinta suoritetaan laatutekijöiden ja hinnan kokonaisedullisuuden perusteella. Laadullisille tekijöille annetaan 60 % ja kustannustekijöille 40 % painoarvo valinnassa. Määräaikaan klo mennessä tarjouksensa jättivät Ark ton Suun nit te lu ryh mä Oy, Pöy ry Environment Oy, AirIX Ympäristö Oy ja FCG Planeko Oy. Hankinnassa noudatetaan julkisen hankintalain kansallisen kynnysarvon ylittävää hankintatapaa. Hankinnasta on julkaistu hankitanilmoitus virallisessa HILMA hankintakanavassa Han kin ta me net te ly on avoin. Projektin ohjausryhmä on käsitellyt tarjouksia tiistaina ja ehdottaa suunnittelijaksi FCG Plane ko Oy:tä, joka sai suoritetussa kokonaistaloudellisuusvertailussa korkeimman piste määrän. Asian on valmistellut maankäyttöinsinööri Markku Mattinen, puh Pöytäkirjantarkastajat:

32 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta päättää valita Syötteen matkailualueen kehittämissuunnitelman laatijaksi kokonaistaloudellisuusvertailussa korkeimman pistemäärän saaneen FCG Pla ne ko Oy:n. Pöytäkirjantarkastajat:

33 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Tarjoukset / Luokkavaaaran asemakaavan laajennus TEK 22 Tekninen osasto on pyytänyt tarjoukset Syötteen Luokkavaaran ase ma kaavan laajentamisesta. Laajennus koskee kaupungin Luokkavaarasta ostamaa 65 hehtaarin maa-aluetta se kä yk si tyistä maa-aluetta Lo hi lammen ympäristöstä, jonka kaa voit tami ses ta so vittiin Vä li huiko sen rakentamisen yhteydessä. Kaa voi tet ta va alue si jait see Syöt teen Luok ka vaa ran etelärinteellä, sen pin ta-ala on noin 90 heh taa ria. Kaavoituksen tavoitteena on korkeatasoisen ympäri vuotisen loma-asunto- sekä urheilu- ja virkistyspalvelujenalueen muodostaminen Luokkavaaraan Syötteen yleiskaavan mukaisesti. Mitoi tukseksi on asetettu noin 1100 uutta vuodepaikkaa. Alue pyritään kaavoittamaan niin, että alueen rakentaminen voidaan jakaa useaan it senäiseen osa-alu eeseen niin, ettei kulloinkin meneillään oleva rakentaminen ai heu ta mer kittävää haittaa jo to teutuneille osa-alueil le ja kunnal lis tek niikan rakentamiskustannuk set voidaan jakaa usealle vuodelle. Kaavalla tutkitaan myös mahdollisuus vä häisen pysyvän asutuk sen sijoittumiselle jollekin osalle aluetta. Kysymyksessä on lähin nä matkailuyritysten henkilö-kunnan asut taminen. Kaavalla pyri tään kehittämään reittiverkostoa ja kevyt lii ken ne yh teyk siä sekä säilyttämään luonnonympäristöä ja maise maa. Määräaikaan mennessä tarjouksensa jättivät Arkton Suunnitteluryhmä Oy, KimmoKaava, AirIX Ympäristö Oy, Pöyry Environment Oy, FCG Planeko Oy, Arkkitehtiasema Oy, Ark ki teh ti toi misto Pek ka Lukkaroinen Oy ja Ramboll Fin land Oy. Tarjousten arviointi ja konsultin valinta suoritetaan tarjouspyynnön mukaan laatutekijöiden ja hinnan kokonaistaloudellisuuden pe rus teel la. Laa dulli sille teki jöille (mm. projektin vetäjä ja muu työ hön osallis tuva hen kilös tö, toimintamalli, projektisuunnitelma) an ne taan 60 % ja kus tan nus tekijöille 40 % painoarvo valinnassa. Hinta ja laa tuteki jät pis tey tetään asteikolla Pisteet painotetaan kerto malla ne pai no kertoimilla ja lasketaan yhteen. Edellä kuvatulla menetelmällä määriteltynä parhaan pistemäärän 8,43 sai FCG Pla neko Oy. Hankinnassa noudatetaan julkisen hankintalain kansallisen kynnysarvon ylittävää hankintatapaa. Hankintailmoitus on laitettu Hilma hankintakanavaan Hankintamenettely on avoin. Kartta kaavoitettavasta alueesta ja yhteenveto pisteytyksestä jaetaan esi tys lis tan mu ka na. Asian on valmistellut maankäyttöinsinööri Markku Mattinen, puh Pöytäkirjantarkastajat:

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 Tekninen lautakunta 20.01.2011 AIKA 20.01.2011 klo 16:30-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka-kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 27.01.2015 klo 17:00-17:44 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 1. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 1. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 27.01.2011 ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 4 3

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 Ympäristölautakunta 25.04.2013 AIKA 25.04.2013 klo 18:30-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 13/2014 1 Kunnanhallitus 13.08.2014 AKA 17:05-20:00 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:05-20:00 Puheenjohtaja Arffman

Lisätiedot

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 604 Kaupunginhallitus AIKA 08.09.2014 klo 15:00-17:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 301 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 13.01.2014 klo 17:00-18:54 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2009 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2009 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2009 1 Kunnanhallitus 23.11.2009 AIKA 18:30-21:45 PAIKKA Kunnanjohtajan huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 268 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 269 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 07.12.2009 kello 12:00-17:17 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 415 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 821 Kaupunginhallitus AIKA 08.12.2014 klo 13:00-16:50 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 411 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Kaupunginhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:00-18:31 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja Virtanen

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Aika 26.05.2014 klo 18:00-20:55 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 94 Vuoden 2013 tilinpäätöksen

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

Keskiviikkona 11.2.2015 klo 9.00-15.00 kaupunginkansliassa

Keskiviikkona 11.2.2015 klo 9.00-15.00 kaupunginkansliassa Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 17:00-18:40 Paikka Läsnä Kaupunginvaltuuston istuntosali Luettelon mukaan Pykälät 1-12 Allekirjoitukset Harri Helminen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 Kunnanhallitus 19.12.2011 AIKA 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 312 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 313 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot