PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2009 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2009 1"

Transkriptio

1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta AIKA klo 17:00-20:08 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka-kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 3 Teknisen lautakunnan sihteerin nimeäminen 5 4 Pöytäkirjan tarkastustavasta päättäminen 6 5 Kokousten ajasta, paikasta ja koollekutsumistavasta päättäminen vuodeksi Kokouspöytäkirjojen nähtävänäpitäminen vuonna Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjojen nähtävänäpitäminen vuonna Varaston, kaluston, kassojen, arvopapereiden, vakuuksien ja saatavien perinnän 10 tarkastus vuonna Käyttösuunnitelman vahvistaminen ja tositteiden hyväksyjien määrääminen 11 vuodeksi Tiejaoston jäsenten valinta toimikaudeksi Tiejaoston sihteerin nimeäminen Lausunto / Hanhikiven ydinvoimamaakuntakaavaluonnos Erkki ja Eino Vähäkuopuksen tienparannuskustannusten avustaminen / Nikujärven 18 yksityistie 14 Penttilän yksityistie / valtionavustuksen vastaanottaminen ja työnjohto Asemakaavan muutos / Kurenalan eteläisen osan asemakaava korttelit 10,13 21 JA Lausunto kunnallisvalituksesta / Moilanen Raimo ja Liisa, Iinatti Aili, Konttinen 24 Irja, Iinatti Annika 17 Viranhaltijapäätösten ottaminen teknisen lautakunnan käsiteltäväksi Tiedoksisaatettavat asiat Elinkeinosihteeri Terttu Määtän nimikkeen muuttaminen osastosihteerin nimikkeeksi Iso-Syötteen lumetusvesialtaan ja maamassojen sijoitussuunnitelman tarkistaminen 29 rakennuttamista varten / Suunnittelu tarjoukset 21 Tarjoukset / Syötteen matkailualueen kehittämissuunnitelma Tarjoukset / Luokkavaaaran asemakaavan laajennus Suunnittelutarjoukset/ Ollukan ja Kauralantien alue Kaukolämpölaitos/ Rimminkankaan lämpölinjan suunnittelutarjoukset Kaupungin kiinteistöjen jätteenkuljetustarjoukset vuodelle Syötteen alueeen vesi- ja viemärihuoltotyöt/ Lähteenmäen lisä- ja muutostyöt 39 Merk. Puheenjohtaja REIJO TALALA Reijo Talala Pöytäkirjanpitäjä Terttu Määttä Pöytäkirjantarkastajat:

2 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Aika klo 17:00-20:08 Paikka Kaupungintalo, Kotka-kokoushuone OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Talala Reijo 17:00-20:08 puheenjohtaja Ojala Sari 17:00-20:08 varapuheenjohtaja Baas Joonas 17:00-20:08 jäsen Kortetjärvi Paavo 17:00-20:08 jäsen Laakkonen Kari 17:00-20:08 jäsen Lehtimäki Outi 17:00-20:08 jäsen Salmela Pentti 17:00-20:08 jäsen Siuruainen-Kalliola Aira 17:00-20:08 jäsen Vikström Martta 17:00-20:08 jäsen Hinkula Timo 17:00-20:08 varajäsen Tihinen Paavo 17:00-20:08 khall:n edustaja Kinnula Ritva 17:00-20:08 esittelijä Määttä Terttu 17:00-20:08 pöytäkirjanpitäjä POISSA Kuurola Matti jäsen Riekki Vesa khall:n puh.johtaja Daavittila Kaarina kaupunginjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Reijo Talala Ritva Kinnula Terttu Määttä Puheenjohtaja ptk-pitäjä 19 Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 1-26 PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Pudasjärvi Paavo Kortetjärvi Joonas Baas PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ kaupunginvirastossa klo 9-11 Terttu Määttä Pöytäkirjantarkastajat:

3 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus TEK 1 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajat:

4 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta TEK 2 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti jäsenet Joonas Baas ja Paavo Kortetjärvi. Pöytäkirjantarkastajat:

5 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan sihteerin nimeäminen TEK 3 Tekninen lautakunnan tulee nimetä lautakunnan sihteeri. Tekninen lautakunta päättää nimetä lautakunnan sihteeriksi teknisen toimen osastosihteerin Terttu Määtän ja hänen estyneenä ol les sa keskushallinnon osastosihteerin Maija Moilasen. Pöytäkirjantarkastajat:

6 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjan tarkastustavasta päättäminen TEK 4 Kuntalain 62 :n mukaan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Hallintosäännön 31 :ssä todetaan, että pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Yleisin tapa tarkastaa pöytäkirja on, että toimielin valitsee jäsenistään tai varajäsenistä kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Näiden tulee olla sellaisia, jotka ovat olleet kokouksessa saapuvilla alusta loppuun ja esteettömiä kaikissa käsiteltävissä asioissa. Toimielin voi myös päättää, että pöytäkirja tarkastetaan joko samassa kokouksessa tai seuraavassa kokouksessa. Tekninen lautakunta päättää tarkistaa pöytäkirjan v valitsemalla kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Kiireellisissä asioissa pöytäkirja tai yksittäinen asia voidaan tarkastaa heti kokouksessa Pöytäkirjantarkastajat:

7 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Kokousten ajasta, paikasta ja koollekutsumistavasta päättäminen vuodeksi 2009 TEK 5 Hallintosäännön (20-21 :ien) mukaan toimielin päättää varsinaisten kokoustensa ajan ja paikan. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus osallistua kokoukseen, toimielimen päättämällä tavalla. Tekninen lautakunta päättää: 1) kokoontua tarvittaessa jokaisen kuukauden 4. keskiviikko alkaen klo 16:30, sekä pitää ylimääräisiä kokouksia tarpeen mukaan; 2) toimittaa kutsun lautakunnan kokoukseen kirjallisena jäsenille, kaupunginhallituksen puheenjohtajalle ja kaupunginhallituksen edustajalle, mikäli mahdollista viimeistään kokouspäivää edeltävän viikon keskiviikkona postitettuna. Kokouskutsuun liitetään mahdollisuuksien mukaan teknisen johtajan laatima esityslista kokouksessa käsiteltävistä asioista perusteluineen ja päätösehdotuksineen. 3) Kokouksen esityslista ja pöytäkirja julkaistaan internetissä (kaupunginhallituksen päätös ). Pöytäkirjantarkastajat:

8 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Kokouspöytäkirjojen nähtävänäpitäminen vuonna 2009 TEK 6 Kuntalain 63 :n ja hallintosäännön 31 :n mukaan toimielimen pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tms. valitusosoituksineen pidetään tarkastuksen jälkeen yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä on ennakolta vähintään yhtä päivää aiemmin ilmoitettu. Kaupungin johtoryhmän kokouksessa on sovittu, että hallintokuntien pöytäkirjojen nähtävänäpitoajankohdat saatetaan yhtenäiseksi siten, että kunkin hallintokunnan pöytäkirjat pidettäisiin nähtävänä kokousviikon perjantaina klo toimielimen pöytäkirjanpitäjän toimistossa. Mikäli kaupungintalo on ao. päivänä suljettuna, nähtävänäpitopäivä siirtyy seuraavaksi kaupungintalon aukiolopäiväksi. Tekninen lautakunta päättää pitää pöytäkirjan yleisesti nähtävänä kokousviikon perjantaina klo pöytäkirjanpitäjän toimistossa. Mikäli kaupungintalo on ao. päivänä suljettuna, nähtävänäpitopäivä siirtyy seuraavaksi kaupungintalon aukiolopäiväksi. Pöytäkirjantarkastajat:

9 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjojen nähtävänäpitäminen vuonna 2009 TEK 7 Kuntalain 63 :n mukaan on toimielimen pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusoikeuksineen sen jälkeen, kun se on tarkastettu, pidettävä kaupungintalon tai muussa sopivassa paikassa yleisesti nähtävänä. Tästä on edeltäpäin ilmoitettava siten kuin kaupungin ilmoitukset julkaistaan. Mitä edellä on säädetty, koskee vastaavasti kaupungin muunkin viranomaisen pöytäkirjaa, mikäli asianomainen viranomainen katsoo nähtävänä pitämisen tarpeelliseksi. Tekninen lautakunta päättää pitää viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat yleisesti nähtävänä jokaisen viikon perjantaina klo kaupungintalolla teknisessä toimistossa osastosihteerin työ huoneessa. Mi käli kau pun gin talo on ao. päivänä suljettuna, näh tä vänäpitopäi vä siir tyy seu raa vaksi kau pungintalon aukiolopäi väksi. Pöytäkirjantarkastajat:

10 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Varaston, kaluston, kassojen, arvopapereiden, vakuuksien ja saatavien perinnän tarkastus vuonna 2009 TEK 8 Kaupungin hallintosäännön taloutta koskevien toimeenpano-ohjeiden mukaan on toimielimen valittava keskuudestaan kaksi jäsentä tarkastamaan tehtäväalueen kassat, arvopaperit, vakuudet, saatavien perinnän ja varastot vähintään kerran vuodessa. Tarkastuksesta on annettava raportti kaupunginhallitukselle. Tekninen lautakunta päättää valita kaksi henkilöä hallintosäännön taloutta koskevien toimeenpano-ohjeiden edellyttämään tarkastustehtävään. Tekninen lautakunta valitsi yksimielisesti hallintosäännön taloutta koskevien toimeenpano-ohjeiden edellyttämään tarkastustehtävään vuodeksi 2009 jäsenet Paavo Kortetjärvi ja Joonas Baas. Pöytäkirjantarkastajat:

11 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Käyttösuunnitelman vahvistaminen ja tositteiden hyväksyjien määrääminen vuodeksi 2009 TEK 9 Va ltuusto on hyväksynyt talousarvion vuodelle 2009 ja taloussuunnitelman vuosille Valtuusto hyväksyi tekniseen toimeen sitovat määrärahat seuraavasti: KÄYTTÖTA LOUS Tuotot Kulut Kate Tekniset palvelut (si tova) Rakennusvalvon ta (sito va) Ympäristöpalvelut (si tova) TEKNINEN TOI MI Hallintosäänön 29 :n mukaan toimialoittain sitovasti vahvistetutjen määrärahojen käyttösuunnitelmasta päättää ao. toimielimet. Em. perusteella teknisten pal ve lui den käyt tö suun ni tel man hy väksyy tek ni nen lau ta kunta, ra ken nus val von nan ra ken nuslau ta kunta ja ym pä ristö pal veluiden Ou lun kaaren ympä ris tö lautakun ta. Kaupunginhallitus antaa talousarvion täytäntööpa no-ohjeet vastuualueille ja toimialoille myöhemmin. Täytäntöön pano-ohjeissa annetaan ohjeet mm. määräajoin tapahtuvasta ra portoinnista kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle. 1. Talousarvion sitovuus - Kaupungin toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota. - Sitovat määrärahat (toimintakate) ovat toimialojen tasolla. - Toimialojen toiminnasta vastaavien toimielinten ja toimintayksiköiden johdon tulee suhtautua vakavasti talousarviossa hyväksytyn toimintakatteen sitovuuteen sekä tähän liittyen vastuullisuuteen käyttösuunnitelmien laadinnassa ja niiden toteutumisen seurannassa. 2. Käyttösuunnitelma Toimialakohtaiset käyttösuunnitelmat tulee sopeuttaa hyväksyttyyn talousarvioon ja niissä on huomioitava valtuuston päätökset. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja muutokset - Jokainen toimiala on laatinut vuodelle 2009 toiminnalliset tavoitteet ja suunnittelukauden tavoitteet koko kaupungin strategian pohjalta. Teknisten palveluiden toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2009 ja suunnitelukaudelle nä ky vät käyttösuunnitelmas sa. - Oulunkaaren seudullinen kuntapalvelutoimisto on aloittanut toimintansa Kuntapalvelutoimiston hoidettavaksi on siirtynyt henkilöstöhallinto, taloushallinto ja it-palvelut. 4. Raportointi Kaupunginhallitus antaa toimialoille ohjeet määräajoin tapahtuvasta raportoinnista kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle. Pöytäkirjantarkastajat:

12 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Talousarviomuutokset Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Talousarviomuutosten esittämisvelvollisuus koskee sekä toimintakatetta että tavoitteita. Talousarviomuutokset tulee esittää talousarvio vuoden aikana siinä vaiheessa kun ilmenee, että valtuuston hy väksymä sitova toimintakate ylittyy. 6. Tositteiden hyväksyjät Sisäisen valvonnan ohjeen kohdan 7.2 mukaan kaupunginhallituksen ja lautakunnan on vuosittain määrättävä henkilöt, joilla on oikeus hyväksyä menotositteet, ellei hyväksyjistä ole erikseen määräystä päävastuualueen johtosäännössä. Kaupunki on siirtynyt sähköiseen laskujen hyväksymismenettelyyn, jossa allekirjoitus korvataan järjestelmään automaattisesti tallentuvalla henkilökohtaisella käyttäjätunnukselle, joka todentaa ja yksilöi hyväksyjän. Toimialojen tulee varmentaa, että Rondo-ohjelmistoon ilmoitetut hyväksyjät ovat sisäisen valvonnan ohjeen mukaiset. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota, että vastaanottajana ja hyväksyjänä ei saa olla sama henkilö samassa tositteessa. Omia laskuja ei voi hyväksyä eikä alainen voi hyväksyä esimiehensä laskuja. Tekniset palvelut -toimialalla on laadittu käyttösuunnitelma valtuuston hyväksymien määrärahojen mukaisesti ja lisäksi suunnitelmaan on tarkistettu tulostavoitteet, tunnusluvut ja mittarit vuodelle 2009 sekä suunnitelmavuosille Investointipuolen käyttösuunnitelma vuodelle 2009 on laadittu valtuuston hyväksymän rakentamisohjelman mukaisesti. Investiontien määrärahat ovat sitovia tulosalueittain rakentamisohjelman ja irtaimiston hankintaohjelman mukaisesti. Tositteiden hyväksyjät kustannuspaikkatasolla on esitetty käyttösuunnitelmassa. Tarkempi käyttösuunnitelma jaettiin lautakunnan jäsenille esityslistan mukana. Tekninen johtaja ehdotaa: Tekninen lautakunta päättää: 1) vahvistaa tekniset palvelut - toimialan käyttötalosupuolen käyttösuunnitelman vuodelle 2009 tulosyksikkötasolla sekä tarkistetut tulostavoitteet vuodelle 2009 esitetyn mukaisena; 2) hyväksyä tositteiden hyväksyjät kustannuspaikkatasolla käyttösuunnitelman mukaisesti; 3) hyväksyä vuoden 2009 investointikohteet esitetyn mukaisena; 4) kokonaisuudessaan vuoden 2009 investointikohteiden tositteita voivat hyväksyä tekninen johtaja Ritva Kinnula sekä hänen lisäkseen maarakennusinvestointien osalta yhdyskuntatekniikan päällikkö Kauko Seppänen, katualueiden lunastuksen osalta maankäyttöinsinööri markku Mattinen sekä talonrakennusinvestointien osalta kiinteistöpäällikkö Kari Rissanen; Pöytäkirjantarkastajat:

13 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ ) edellä mainittujen estyneenä ollessa tositteita voi kokonaisuudessa hyväksyä niin käyttötalous- kuin investointipuolelta tekninen johtaja Ritva Kinnula tai rakennustarkastaja Kari Lahdenperä. 6) teknistä johtajaa koskevat laskut hyväksyy kaupunginjohtaja; 7) lähettää käyttösuunnitelman kaupunginhallitukselle tiedoksi. Pöytäkirjantarkastajat:

14 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Tiejaoston jäsenten valinta toimikaudeksi TEK 10 Hallintosäännön mukaan tekninen lautakunta toimii myös tie- ja pelastushallintojen viranomaisena. Teknisen otimen johtosäännön mukaan tekninen lautakunta valitsee keskuudestaan yksityistielain tarkoittamia toimituksia ja katselmuksia varten tiejaoston, johon kuuluu kolme (3) varsinaista jäsentä ja kolme (3) henkilökohtaista varajäsentä. Varsinaisista jäsenistä lautakunta määrää jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kuntalain 18 :n mukaan jaoston jäsenenä voi olla myös toimielimen varajäsen. Valtuusto voi päättää, että jaoston jäseneksi, ei kuitenkaan puheenjohtajaksi, voidaan valita muitakin kuin toimielimen jäseniä ja varajäseniä. Tekninen lautakunta päättää nimetä tiejaoston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä määrätä varsinaisista jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Tekninen lautakunta valitsi tiejaoston jäsenet ja varajäsenet seuraavasti: Varsinaiset jäsenet Varajäsenet (henk.koht.) Pentti Salmela Joonas Baas Reijo Talala Paavo Kortetjärvi Martta Vikström Sari Ojala Puheenjohtajaksi lautakunta nimesi Reijo Talalan ja varapuheenjoh ta jak si Mart ta Vikströmin. Pöytäkirjantarkastajat:

15 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Tiejaoston sihteerin nimeäminen TEK 11 Tiejaoston sihteerinä on toiminut toimistoinsinööri Eija Haanela, joka on siirtynyt toisen työntantajan palvelukseen alkaen. Teknisen toimen osastosihteeriksi on siirtynyt alkaen elinkeinopalveluista Terttu Määttä, jonka tehtäväalueeseen on ni met ty mm. tie jaoston sihteerin tehtävät. Tekninen lautakunta päättää nimetä osastosihteeri Tert tu Mää tän tiejaoston sihteeriksi. Pöytäkirjantarkastajat:

16 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Lausunto / Hanhikiven ydinvoimamaakuntakaavaluonnos 1204/08/05/2008 TEK 12 Pohjois-Pohjanmaan liitto pyytää Pudasjärven kaupungilta lausuntoa Hanhikiven ydinvoimamaakuntakaavan luonnoksesta viimeistään mennessä. Liitto on käyn nis tä nyt maa kun takaa van muu tok sen laatimisen Py hä joen Han hi kiven alu eelle suunni teltua ydin voi ma laitosta var ten. Osalli sille varataan tässä mah dolli suus osal listua kaa van valmiste luun, ar vioida kaa voi tuksen vaiku tuksia ja lausua mielipi teensä asiasta. Maakuntakaavassa selvitetään edellytykset megawatin suuruisen yhdestä tai kahdesta yksiköstä koostuvan ydinvoimalaitoksen sijoittamiseksi Hanhikiven niemelle ja vaikutukset ympäristön maankäyttöön. Ydinvoimalahanke vaatii kaavoituksen, ympäristövaikutusten arvioinnin ja useiden lupien lisäksi ydinenergialain mukaisen periaatepäätöksen, jota koskevan hakemuksen Fennovoima on ilmoittanut jättävänsä valtioneuvostolle tammikuussa Periaatepäätöksessä, joka on odotettavissa vuonna 2010, arvioidaan hanke valtakunnallisen energiapolitiikan ja yhteiskunnan kokonaisedun kannalta. Hankkeen vaikutuksia on arvioitu ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä: Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja ympäristöön ovat pää asiassa paikallisia. Toiminnasta aiheu tuvat vaiku tukset riip pu vat lai tok sen toi min nan vaiheesta: rakenta misen vai kutus on 6 vuotta, käyttöönotto 2 vuotta, käyttö 60 vuotta ja käy töstä poistaminen usei ta vuosia. Käytetyn polttoai neen va ras tointi tapahtuu paikka kun nalla mutta loppusijoitus kohdistuu muualle. Hankkeella on myös seudullisia ja valtakunnal lis ta vaikutuksia. Rakentamisen aikainen työ voi man tarve on enim mil lään henkilöä. Säh kö mark ki noi den lisääntyvä kilpailu alentaa säh kön hin taa Suo mes sa. Ydinvoi matuo tannon kas vat taminen saat taa vä hentää tur ve lauh desäh kön ky syntää. Pohjois-Pohjan maan ener giastrate gian mu kaan tur ve tuotanto ei kuitenkaan vä henisi, vaan käyttö suuntaisi muualle, ku ten polt to neste tuotan non osaraa ka-aineeksi. Ydin sähkön tuo tanto kas vat taa tar vetta säätö sähkön tuotantoon kuor mitus huip puja varten. Hankkeella ei kat sota ole van suoraa vaiku tusta uraa ni kai vos hankkeisiin Poh jois-pohjan maalla ja muu alla Suo messa, kos ka ydinvoimalan polttoaine on tarkoitus hank kia maail man markki noilta. Vakavan ydinonnettomuuden todennäköisyys on arvion mukaan äärimmäisen pieni. Tällaisesta onnettomuudesta aiheutuvan radio aktii visen päästön vaikutukset ympäristössä riippuvat voi makkaasti sääti lanteesta. Ravintotuotteiden saastumiseen vaikut taa myös vuo denaika. Vakavan onnettomuuden seu raukse na maa talous- ja luonnontuotteiden käyttöä ei todennäköi sesti joudu ta ra- Pöytäkirjantarkastajat:

17 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ joittamaan. Epäedullisissa säätilanteissa lyhytai kaiset maata loustuotteiden käytön rajoitukset voivat kohdistua alueille, jotka si jaitsevat enintään 1000 kilometrin etäisyydellä lai toksesta, mikäli kotieläimiin ja ravinnontuotantoon kohdistuvia suojelutoi menpitei tä ei tehdä. Epäsuotuisan sään vallitessa voi daan onnet tomuuden seurauksena joutua antamaan myös erilai sia luonnon tuotteita koskevia käyttörajoituksia niillä alueilla, joille suurin las keuma osuu. Esimerkiksi joidenkin sienten ravintokäyt töä voi daan joutua rajoittamaan pitkäaikaisesti enintään kilo metrin etäisyydellä sijaitsevilla alueilla. Vakavan onnettomuuden uhatessa, väestö evakuoidaan varotoimenpiteenä noin 5 kilometrin etäisyydelle laitoksesta ulottuvan suojavyöhykkeen sisällä. Epä edullisissa sääolosuhteissa sisälle suojautuminen voi olla tarpeen enintään 10 kilometrin etäisyydellä. Myös joditablettien nauttimi nen viranomaisten ohjeiden mukaisesti voi olla tarpeen. Vakaval la onnettomuudella ei ole suoria ter veysvaikutuksia. Pudasjärven kaupungin kannalta hank keen positiivisena vaikutuksena voidaan pitää työllisyyden paranemista seudullisesti sekä laitoksen vaikutusta sähkön saatavuuteen ja hintaan. Kielteisenä vaikutuksena on vakavan ydinonnettomuuden sattuessa radioaktiivisen päästön mahdollinen kulkeutuminen Pudasjärven alueelle. Maakuntakaavaehdotuksen arvioidaan olevan nähtävänä toukokesäkuussa ja kaavan hyväksymiskäsittelyn maakuntavaltuustossa joulukuussa Asian on valmistellut maankäyttöinsinööri Markku Mattinen, puh Tekninen lautakunta esittää lausuntonaan kaupunginhallitukselle, ett ei sil lä ole huo mau tet ta vaa kaavaluonnoksesta. Pöytäkirjantarkastajat:

18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Erkki ja Eino Vähäkuopuksen tienparannuskustannusten avustaminen / Nikujärven yksityistie 1118/10/15/2008 TEK 121 Jussi Ervasti on lähettänyt Erkki ja Eino Vähäkuopuksen puolesta Pudasjärven kaupunginhallitukselle avustushakemuksen Nikujärven yksityistien paran tamiskustannusten Vähäkuopusten osuudesta: " Nikujärven yksityistie on rakennettu vuosien aikana ja on pituudeltaan noin 8,1 km. Tien loppupäässä on pysyvästi asuttu omakotitalo Eino ja Erkki Vähäkuopuksella. Koska tietä ei ole perusparannettu rakentamisen jälkeen, on tien kunto päässyt erittäin huonoksi. Suurimmat ongelmat tulevat esille talviaikaisessa kunnossapidossa ja keväällä roudan sulaessa. Metsä on kasvanut "kiinni", tiealueella ja tiellä olevat kannot ja kivet sekä raviojien ja tien pinta-aineksen puute estävät normaalin kunnossapidon. Nikujärven yksityistielle tullaan tekemään metsäautotien perusparannus. Perusparannus perustuu Metsäkeskuksen tekemään suunnitelmaan ja kustannusarviolaskelmaan. Sen mukaan kustannukset ovat yh teensä ,00 euroa. Valtiolta saatava tuki on 60% eli ,00 euroa. Loppuosan kustannuksista vastaavat tieosakkaat heille kuuluvan tieyksiköiden mukaisesti. Erkki ja Eino Vähäkuopuksen tieyksikköosuus on 26,47% eli 8121,75 euroa. Vähäkuopuksien osuutta nostaa pysyvän asumisen vaikutus tieyksiköiden suuruuteen. Nikunjärven yksityistien tietoimitus suoritettiin Tuolloin yksityistoimituksessa koko tiekunnan tieyksiköinti päivitettiin vastaamaan normitusta. Koska Vähäkuopuksien omarahoitusosuus nousee näin merkittäväksi, esitän, että Pudasjärven kaupunki myöntäisi erillisen tiekustannusavustuksen Erkki ja Eino Vähäkuopukselle. " Kaupunki on viime vuosina osallistunut valtionapukelpoisten yksityis tei den perusparannuskustannuksiin, joita myös valtio on avustanut. Kaupunki on myös avustanut pysyvän asutuksen pääsyteitä ns. kunnossapidon erityisavustuksilla. Tekninen toimi on varautunut kuluvan vuoden talousarviossa euron määrärahalla yksityisteiden erityisavustuksiin ja se on jo jaettu usean haki jan kes ken. Nikujärven yk si tyis tie on py sy vän asu tuk sen pää sy tie ja tien kunto on huono, jo ten pe rus pa ran nus on tarpeellinen. Pöytäkirjantarkastajat:

19 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta päättää esittää lausuntonaan kaupunginhallitukselle: 1) Nikujärven tien perusparantaminen on erittäin tarpeellinen pysyvän asutuksen pääsytienä ; 2) teknisellä toi mel la ei ole mää rä ra haa vuo den 2008 ta lous ar vios sa ky sei sen avus tuk sen myön tä mistä var ten; 3) mikäli kaupunginhallitus katsoo avus tamisen tarpeelliseksi tulee hyväksytylle avustussummalle osoittaa erillinen lisämääräraha. KH Vt. kaupunginjohtaja ehdottaa: Kaupunginhallitus merkitsee asian tässä vaiheessa tietoonsa saa te tuksi ja kehottaa teknistä toimea varaamaan tarkoitukseen mää rä ra han ensi vuoden talousarvioon. TEK 13 Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Tekninen toimi on selvittänyt tiekunnalta viimeisimmän voimassa olevan yksikköjaon ja hankkeen kustannusarvion. Kiinteistöyhtymä Erkki ja Eino Vähäkuopuksen yksikköjen osuus on 20,77 %. Hankkeen toteutuksen kustannusarvio on tiekunnan ilmoituksen mukaan ,-, johon kemeratuki on 60 % eli ,-. Tieosakkaiden maksettavaksi jää silloin ,-, josta Kiinteistöyh tymä Erkki ja Eino Vähäkuopuksen yksikköjen mukaan tuleva osuus on 6.425,-. Erkki ja Eino Vähäkuopus ovat tiesakkaina ai noat metsätien vaikutuspiirissä vakituisesti asuvat tieosakkaat. Pu das järven kaupunki on harkintansa mukaan tapauskohtaisesti avusta nut metsätien varalla asuvia pysyviä asukkaita. Tässä tapauksessa Pudasjärven kaupunki avustaa 60 % Erkki ja Eino Vähäkuopukselle tulevasta toteutuneiden kustannusten mukaisesta osuudesta ja enintään 3.800,-. Asiaa valmistellut tekninen johtaja Ritva Kinnula puh Tekninen lautakaunta päättää: 1) avustaa Kiinteistöyhtymä Erkki ja Eino Vähäkuopusta heille tulevan toteutuneiden kustannusten mukaisesta osuudesta 60 % ja kuitenkin enintään 3.800,- 2) pyytää tiekunnalta selvityksen ennen avustuksen maksamista hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista 3) maksaa tiekunnan antaman selvityksen jälkeen avustusosuuden suo raan Erk ki ja Ei no Vä hä kuo puk sen ilmoittamalle pankkitilille. Pöytäkirjantarkastajat:

20 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Penttilän yksityistie / valtionavustuksen vastaanottaminen ja työnjohto TEK 14 Pudasjärven kaupunki on hakenut avustusta Oulun tiepiiriltä Penttilän yk si tyis tien perusparantamiseen (vaihe 2). Oulun tiepiiri on tekemällään päätöksellä hyväksynyt hankkeen kustannusarvioksi ,- euroa. Avustuksen määrä on 60 % hyväksyttävistä kustannuksista, kuitenkin enintään ,- euroa. Työn on oltava valmis viimeistään Avustusehtojen mukaan kaupungin on 60 päivän kuluessa siitä, kun avustuspäätös on tullut tiedoksi, ilmoitettava kirjallisesti tiepiirille otetaanko valtionapu vastaan. Ilmoitukseen on liittettävä työn suoritus- ja rahoitussuunnitelma sekä ehdotus työnjohtajasta tai jos työ on tarkoitus teettää kokonaisurakalla, ehdotus urakan valvojasta. Työn saa aloittaa vasta, kun tiepiiri on kirjallisesti ilmoittanut hyväk syneensä työn suoritus- ja rahoitussuunnitelman sekä työnjohta jan/urakan valvojan. Teknisen toimen liikenneväylien ja yleisten alueiden tulosyksikköön on varattu vuoden 2009 talousarvioon määräraha kyseisen hankkeen toteuttamiseen. Asian on valmistellut maarakennusmestari Erkki Moilanen, puh Tekninen lautakunta päättää: 1) kaupunki sitoutuu vastaamaan valtionavustuksen ja hyväksytyn kustannusarvion välisestä erotuksesta (16 720,- ) 2) hyväksyä - avustuksen otettavaksi vastaan em. ehdolla - esittää työnjohtajaksi maarakennus mestari Erkki Moilanen - tehdä tiekunnan kanssa yksityistie asetuksen 21 :n mukaisen so pimuksen tien parantamisesta Pöytäkirjantarkastajat:

21 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Asemakaavan muutos / Kurenalan eteläisen osan asemakaava korttelit 10,13 JA /08/10/2007 TEK 164 Asemakaavaehdotus pidettiin nähtävänä Kaavaehdotuksesta pyydettiin lausunnot Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselta, Pohjois-Pohjanmaan museolta, Oulun - Koillismaan pe las tus lai tok sel ta, Fortum sähkönsiirto Oy:ltä, Pu dasjärven vesiosuuskunnalta sekä rakennus-, perusturva- ja ym päristölauta kunnilta. Lau sunnonantajista Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksella ja ra kennuslautakunnalla oli huomautettavaa. Muis tu tuksen kaa va eh do tuk ses ta jätti kak si maan omis ta jaa. Kaavan laa tija Kim mo Mus to nen on an ta nut vastineensa lausuntojen joh dosta. Maanomista jien kanssa on pidetty neuvottelu heidän muis tutustensa johdosta, jonka pohjalta vastineita on edelleen täydennetty. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus toteaa, ettei tul van vai kutusta rakentamiseen ole esitetty, joten kaavaselostus ta on näil tä osin täydennettävä. Vastine: kaavaselostusta täydennetään Iijoen tulvavaikutusten osalta. Rakennuslautakunta to teaa lau sunnossaan, että kaa vassa tu lee määritellä uusien ra ken nus paikkojen ja korttelin 200 vähim mäisrakennuskorkeus, jo ka si joittuu selvästi huipputulva korkeu den yläpuolelle. Rantatien päähän tulee tehdä pysäköintialue. Korttelin 213 tontit pi tää numeroida. Vastine: Rakennuspaikat ovat tulvapenkereen sisällä eikä ympäristökeskuskaan luonnosvaiheen lausunnossaan edellyttänyt perustamiskorkeuden määrittämistä huipputulvakorkeuden yläpuolel le. Alinta perustamiskorkeutta ei määritetä. Rantatien päähän ei ole syytä laittaa pysäköintialuetta, vaan tarve voidaan hoitaa ve nevalkaman (LV) alueen järjestelyissä. Korttelin 213 tonttien nu merot puuttuvat voimassa olevasta asemakaavasta, mutta ne voi daan lisätä tämän kaavan yhteydessä. Muistutukset: Vesa ja Maria Hanhisuvanto sähköpostilla toteavat, että voivat antaa 3 metriä leveän alueen Sivakkaojan ja lammen rannasta puistoalueeksi. Muutoin aluetta tarvitaan tonttina lasten leikki- ja pe lialueeksi ja koirien ulkoilutukseen aidattuna. Myös kylän nuoriso ja ns. puliukot mietityttävät, mikä saattaa olla iso ongelma kesäi sin. Kaupungin mahdolliset suunnitelmat puistoalueelle hei kentä vät heidän toimintamahdollisuuksiaan merkittävästi. Jos kaa va suunni telmat olisivat olleet tiedossa, niin talokauppa ja muutto paikka kunnalle olisivat jää neet tekemättä. Kiinteistön myyntiarvo piene nee, jos tontin koko pienenee tai on merkitty Pöytäkirjantarkastajat:

22 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ puistoalueeksi. Alu eelle ei ole tarkoitus rakentaa mitään vaan pitää se siististi hoi det tuna lammenrantaa myöten. Vastine: Muistutus voidaan ottaa huomioon, kun Lauhikarien muistutuksen johdosta tontin 2 taakse lisätään uusi rakennuspaik ka ja korttelin raja puistoa vastaan linjataan uudestaan. Antti, Risto, Timo ja Pirkko-Liisa Lauhikari esittävät, että kortteli 200 tulee muuttaa pientalojen (API) rakennusalueeksi, korttelin tehokkuusluvuksi 0,30 ja muotoa tarkentaa luoteiskulmasta siten, että se paremmin noudattaa rannan muotoja. Esitystä perustellaan sillä, että alue on kaunis, hyvä rakennuspaikka Iijoen tuntumassa, liittyy luontevalla tavalla kaavoitettuun alueeseen, ei rajoita VP -alueen käyttöä ja muissa kortteleissa alueella on tehokkuusluku 0,25-0,35. Lisäksi esitetään tilan 38:353 muuttamista AO -tontiksi siten, että sen koillisraja noudattaa tontin 3 koillispäädyn linjaa ja muutoin maanomistusrajoja. Tehokkuusluvuksi esitetään 0,25 ja ojan varsi jäisi VP -alueeksi. Tätä perustel laan sillä, että tila rajoittuu Rantatiehen, ojan varteen jää riittävä VP -kaista ja tontilla sijaitsee huonokuntoinen puojirakennus eikä alueen rakentamisväljyys muutu. Vastine: Risto Lauhikarin kanssa on neuvotteluissa tarkennettu maanomistajien tavoitteita. Korttelin 200 osalta tavoitteena on mahdollistaa nykyisen asuinpientalon laajentaminen tulevaisuudessa. Tehokkuusluvun kasvattaminen 0,15-0,20:een on riittävä. Aluerajaukset ja kaavamerkinnät voivat muuten olla ehdotuksen mukaisia. Ns. kir ves var si ton tin lisäämisestä kort te lin 10 ton tin 2 koil lispuo lelle luovuttiin luonnosvaiheessa naapurin vastustuksen vuoksi. Nyt naapurikiinteistön omistajan kanssa on pidetty katselmus maastossa ja hän hyväksyy uuden tontin, kun uusi rakennus sijoitetaan tonttien 1 ja 2 väliin niin, ettei vapaa näkymää heidän pihaltaan esty. Vaikka kaavaehdotusta muutetaan olennaisesti sen jälkeen, kun se on ollut julkisesti nähtävänä, ei uudelleen nähtäville aset taminen ole tarpeen, kun muutokset koskevat vain yksityistä etua, ja niitä osallisia, joita muutokset koskevat, kuulaan erikseen. Asian on valmistellut maankäyttöinsinööri Markku Mattinen, puh Asemakaavaehdotus jaetaan esityslistan mukana Tekninen lautakunta päättää: 1) muuttaa kaavaehdotusta vastineissa esitetyllä tavalla; 2) kuulla erikseen niitä maanomistajia, joita muutokset koskevat: 3) ehdottaa kaupungin hallitukselle ja edelleen valtuustolle asemakaavan hyväksymistä. Pöytäkirjantarkastajat:

23 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ TEK 15 Muutettu päivätty kaavaehdotus on aikaisemmasta pää tök sestä poi ke ten, ym pä ris tö keskuksen aloitteesta, pidetty uu del leen näh tä vänä Syynä menettelyyn oli ympä ris tökes kuk sen nä kemys, että muutos saattaa koskea muitakin kuin yksi tyistä etua. Muutetusta ehdotuksesta tiedotettiin lisäksi lau sunnon an ta jil le, jotta he voivat tarvittaessa täydentää lausunto aan. Kaavaehdotuksesta jättivät muistutuksensa Mirja ja Pentti Särkelä. Särkelät vaativat, että tilalle 38:431 merkitään rakennusoikeus alueella olevan tont titehokkuusluvun mukaisesti ja kaavaan merkitään oh jeellinen rakennusala. Viheralueen rajaus tulisi tehdä tasapuoli sesti Sivak kaojaa myötäillen, kuten tilalla 38:204 on tehty. Lisäksi todetaan, että kaupungin maat on kaavoitettu lähes Sivak kaojaan kiinni ja viheralueet on otettu yksityisten maista. Kaavan laatija Kimmo Mustonen on antanut muistutukseen vastineensa. Kaavatontilla on merkityn aluetehokkuuden mukainen rakennusoi keus (0,25) riippumatta siitä, mihin tilaan se kuuluu, ilman eri mer kintää. Tilan 38:431 kortteliin 10 kuuluva pinta-ala on n. 963 m2, joten rakennusoikeus on n. 234 k-m2. Se voidaan käyttää tilojen 38:430 38:431 alueella. Tilalla 38:430 oleva asuinrakennus on n. 4-5 m päässä tilan rajoista, joten ns. kirvesvarsitonttia ei ole kat sottu voitavan merkitä korttelin sisäosaan. Lisärakentaminen tulisi toteuttaa paritalona tai ns. sivuasuntona. Kaupungin omista mille alueille korttelin 13 rakennuspaikka 4 tulee varsin lähelle Si vak kaojaa, mutta kevyen liikenteen väylä mahtuu ojan ja korttelin vä liin. Sivakkaojaa on laajennettu kaivamalla kaupungin tilan alu eelle. Muutoin kaupungin mailla on suhteellisesti huomattavasti enemmän viheralueita kuin yksityisten mailla. En katso olevan tarvetta muuttaa kaavaa. Kaavaehdotuskartta jaettiin esityslistan mukana. Asian on valmistellut maankäyttöinsinööri Markku Mattinen, puh Tekninen lautakunta ehdottaa: Kaupunginhallitus ehdottaa: Valtuusto päättää hyväksyä kaavaehdotuksen. Pöytäkirjantarkastajat:

24 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Lausunto kunnallisvalituksesta / Moilanen Raimo ja Liisa, Iinatti Aili, Konttinen Irja, Iinatti Annika 1243/10/30/2008 TEK 16 Raimo ja Liisa Moilanen, Aili Iinatti, Irja Konttinen sekä Annika Iinatti ovat tehneet Oulun hallinto-oikeudelle kunnallisvalituksen tekni sen lautakunnan päätöksestä , jolla hylättiin hakijoiden oikaisuvaatimus maankäyttöinsinöörin viranhaltijapäätöksestä, koskien Meiskantien nimen siirtämistä toi selle tielle. Valittajat kirjoittavat valituksessaan: " Haluamme Hallinto-oikeuden käsittelyn Meiskantie-nimi asiasta. Olemme tyy ty mät tö miä viranhaltijan / teknisen lautakunnan tekemään päätökseen. Meiskantie otettiin 1990-luvulla käyttöön. Kulku Meiskan taloon on ollut ko. tien kautta 2007 syksyyn saakka, jolloin se lakkautettiin. Nykyi sen Meiskantien varrella on yksi vakituinen asuintalo; tullut 2007/2008. Esim. Museoviraston kanta asiaan on, että tiet nimetään yleensä kantatilojen mukaan. Kyseessä on vanha kantatila, Meiskan kruununtorppana tunnettu. On historiallisesti merkittävää mielestämme säilyttää taloon johtava tie Meiskantienä. Tilalla sijaitsee vanhoja ra kennuksia. Vetoamme t ti lan his to rialli seen arvoon. On harhaanjohtavaa ja sekaannuksia aiheuttava mikäli Meis kantietä ei pääse ta loon nimeltä Meiska. Nyt Meiskan taloon johtavalla tiellä ei ole mitään nimeä. Haluamme Meiskantien nimen siirtyvän nyt käyttämämme tien nimeksi." Vastine: Meiskantietä pääsytienään käyttää yksi pysyvästi asuttu talo sekä yhdeksän vapaa-ajan asuntoa. Meiskalan taloon johta vaa tietä käyttää seitsemän vapaa-ajan asuntoa. Molemmat tiet ovat tärkeitä kiinteistöjen liittymäteitä. Kaikille kiin teis töille an ne taan osoi te jär jestel män mu kai nen tien nimeen ja numeroon pe rustuva lähi osoite. Pudasjär ven alueella osalla niistä teistä, joilla ei ole py sy vää asutusta, on osoitteistaminen vielä kesken. Näin on tilan ne mm. Meiskalan taloon nykyisin johtavalla tiellä. Taloon johtava tie ni metään sen jälkeen, kun tien nimen siirtämis tä kos keva asia on ratkaistu. Meiskalan talon RN:o 18:0 tilukset ovat alun perin ylettyneet koko Meiskanniemen alueelle, nykyinen Meiskalan tila on vain osa vanhaa taloa, tosin tilan vanhat päärakennukset sijaitsevat sillä. Meis kan tie kulkee pääosin vanhan Meiskalan mailla. Tien ni mi osoittaa al ku pe räi sen kulku yh teyden Meis kalan ta loon. Meiskantie on opit tu tun te maan ny kyi sellä paikallaan, joten tien ni men siir tämi nen saat taa ai heuttaa se kaannusta. Tiet nimetään kunnan osoitejärjestelmää varten. Osoitejärjestel- Pöytäkirjantarkastajat:

25 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ mästä huolehtiminen on katsottu kunnan tehtäväksi, asiasta ei ole säädetty lainsäädännössä. Järjestelmä perustuu kuntaliiton ohjei siin ja suosituksiin. Osoitenimi on osoitteen välttä mätön osa. Ni men tulee sopia paik kaan, yksilöidä kohde ja erot taa se muista samankaltaisista. Ni mistö on osa kunnan pe rusra kennetta, opastusta ja turvallisuutta. Nimistö pitää yllä myös paikal lista kieltä, pe rin nettä, kulttuuria, his toriaa ja kotiseututun netta ja luo alueelle juu ria, identiteettiä ja imagoa. Vakiintu neita nimiä ei ole syytä muut taa il man perusteluita. Meiskantie on nimetty Pudasjärven osoitekarttaan ja valtakunnallisiin tierekistereihin, joita käytetään mm. ajoneuvonavigoinnissa. Osoitekartan viimeisin versio on painettu vuonna Osoitekarttaan tehtävä muutos voidaan korjata vasta seuraavalla päivityskierroksella, noin viiden vuoden kuluttua. Tien nimen muuttami nen johtaa osoitteiden muutoksiin tien varren kiinteistöillä. Tien nimen muuttamiselle ei ole esitetty sellaisia perusteluja, jotka olisivat ylivertaisia siitä aiheutuviin haittoihin nähden. Asian on valmistellut maankäyttöinsinööri Markku Mattinen, puh Tekninen lautakunta esittää valituksen hylättäväksi perusteettomana edellä selostetuin perusteluin. Pöytäkirjantarkastajat:

26 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätösten ottaminen teknisen lautakunnan käsiteltäväksi TEK 17 Kuntalain 51 :n sekä kaupungin hallintosäännön 32 :n (kaupun ginhallituksen, lautakunnan ja viranhaltijan otto-oikeus) määräys ten mukaisesti lautakunnalle on toimitettu seuraavat viranhaltija päätöspöytäkirjojen jäljennökset: 1) Teknisen johtajan ptk. Iso-Syötteen asemakaava-alueen reitistöjen suunnitelmien täydentäminen /muutossuunnittelu, 31/ Vakuudet/Syötteen vesi- ja viemärilaitoksen kaukovalvonta- /automaatiojärjestelmä, vuoden 2008 työt, 2/ VT 20:n melulaskenta Pudasjärvellä, 3/ Vakuudet/Pudasjärven hoivakodin sähköurakka, 4 / Toimenkuvan hyväksyminen/määttä Terttu, 1/ Tekninen lautakunta päättää todeta, ettei edellä mainittuja viranhaltijapäätöksiä Kuntalain 51 :n edellyttämässä järjestyksessä oteta lautakunnan käsiteltäväksi. Pöytäkirjantarkastajat:

27 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Tiedoksisaatettavat asiat TEK 18 Tekniselle lautakunnalle tiedoksi ovat saapuneet seuraavat päätökset ja kirjelmät: 1) Valtuuston päätökset: - Talousarvio vuodelle 2009 ja taloussuunnitelma vuosille ; ) Kaupunginhallituksen päätökset: - Khall ; teknisen lautakunnan päätöksen (siivoojan toimen täyttäminen) ottaminen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi - Siivoojan toimen täyttäminen; Rytingin terveystalon myyminen; ) Pöytäkirja alitilittäjän kassantarkastuksesta / Kurenalan kaatopaikka 4) Tiehallinnon rakennussuunnitelman hyväksyminen ; VT 20:n väistötila mt 8540 liittymän kohdalla, Pudasjärvi 5) Oulunkaaren ympäristöpalvelujen tarkastuspöytäkirja / Pudasjärven ammattikoulu 6) Oulunkaaren ympäristöpalvelujen tarkastuspöytäkirja / Kurenalan koulu 7) Materiaalitoimintojen yhteistyöryhmän pöytäkirja ) Pöyry Enviroment Oy:n tekemä jätevesitarkkailun yhteenveto elo- ja marraakuulta 2008 Tekninen lautakunta merkitsee em. päätökset ja kirjelmät tietoonsa saatetuiksi ja toteaa, etteivät ne anna aihetta lisätoimenpiteisiin. Pöytäkirjantarkastajat:

28 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Elinkeinosihteeri Terttu Määtän nimikkeen muuttaminen osastosihteerin nimikkeeksi TEK 19 Teknisen toimen palvelusihteeri siirtyy Oulunkaaren seutukunnan kuntapalvelutoimiston palvelukseen ja määräaikaisessa toimistoinsinöörin tehtävässä saakka ollut Eija Haanela on siirtynyt eri kunnan palvelukseen. Osa em. henkilöiden hoitamista henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävistä siirtyy kun ta pal ve lutoi mis ton tehtäväksi ja osa jää peruskun nan hoi detta vak si. Jäävät tek ni sen toi men hallinto- ja toimistotehtävät on suunniteltu hoidettavaksi sisäisillä tehtävien uudelleenjärjeste lyillä. Järjestelyistä on keskusteltu Esko Malisen, Mikko Kälkäjän, Seija Turpeisen, Ritva Kinnulan ja Terttu Määtän kanssa sekä ympäristöpalveluiden osalta vt. ympäristöjohtaja Eeva Jokikokon kanssa. Tehtäväjärjestelyihin liittyen kaupunginjohtaja on te ke mäl lään vi ran hal ti ja päätöksellä siirtänyt Terttu Määtän keskus hal lin nosta tekni seen toimeen. Toimenkuvan tar kempi määrittely on jä tetty tekni sen johtajan määriteltäväksi ja tekninen johtaja on hyväksynyt toimenkuvan viranhaltijapäätöksellä Terttu Määttä on jo aikaisemmassa elinkeinosihteerin toimessaan hoitanut elinkeinotoimelle ja tekniselle toimelle yhteisesti kuuluvien investointihankkeiden rahoitusasiat ja osallistunut sihteerinä ohjausryhmätyöskentelyyn. Lisäksi aikaisempaan yhteistyöhön on kuulunut myös tilapalveluiden toimitilojen vuokrasopimusten laatiminen yhteistyössä kiinteistöpäällikön kanssa. Edellä mainit tujen tehtävien lisäksi uuteen toimenkuvaan on lisätty tek nis ten palveluiden ja ympäristö palveluiden hallin nolli set tehtä vät yh dessä ympäristö palveluiden palvelusihteerin kans sa. Henki lös tö hallitoon ja sopi musten val misteluun liittyvät tehtä vät. Tekni sen lautakunnan ja tiejaoston sihteerin tehtävät sekä rakennuslautakunnan ja ympäris tölauta kunnan sih teerin si jais teh tä vät tarvittaessa. Kuntapalvelutoimiston toiminta on alkanut Kuluvan vuoden aikana selvitetään vielä tarkemmin koko teknisen toimen tehtäväjärjestelyitä kuntapalvelutoimiston ja mahdollisesti muiden vapautuvien henkilöresurssien välillä. Toimenkuvaa laa jen ne taan mahdollisuuksien mukaan tehtäväjärjestelyiden sel kiin nyttyä koko teknisen toimen päävastuualueelle, joten aikaisempi elinkeinosihteerin nimike on perusteltua muuttaa osastosihteerin nimikkeeksi. Tekninen lautakunta päättää muuttaa elinkeinosihteeri Terttu Määtän nimikkeen osastosihteerin nimikkeeksi alkaen. Tekninen lautakunta hyväksyi päätöksen yksimielisesti Merkitään, että Terttu Määttä poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi ja sihteerinä toimi Ritva Kinnula. Pöytäkirjantarkastajat:

29 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Iso-Syötteen lumetusvesialtaan ja maamassojen sijoitussuunnitelman tarkistaminen rakennuttamista varten / Suunnittelu tarjoukset TEK 20 Vuosina toteutetussa Iso-Syötteen ja Pikku-Syötteen vä li alu een suun nit te lu ja ve sis tö alueiden selvitystyön Eu-hankkees sa kilpai lutet tiin mm. Iso-Syötteen ve si altaan maamassojen si joi tus suun nitelma ja si joittami seen tar vit ta vien suostumusten ja lu paha ke musten te ke minen. Tarjouk sen voitti Ramboll Finland Oy koko naishinnal taan edulli simpana. Suunnitelmat valmistuivat hank keeseen liitty vänä v Ramboll Finlad Oy ja Suomen Salaojakeskus ovat pyynnöstä jättäneet suunnitelmien tar kentamista koskevat tarjoukset, joissa lume tusvesialtaan ja maa massojen sijoittamista varten tehdyt alustavat suunnitelmat tar kistetaan rakentamisen kilpailuttamista varten. Li säksi Ram boll Fin land Oy:n tarjoukseen sisältyy myös rakenut ta mis asia kirjojen laa timinen kokonaisuudessaan kilpailutusta varten. Ao. suunnitte lutoimistojen kanssa on jouduttu jo aikeisemmin rahoitushake musta varten tekemään täydennyksiä ja lisäselvityksiä, joista töis tä molemmat suunnittelijat ovat ilmoittaneet näistä töistä syntyvät kustannukset. Ramboll Finland Oy:n kustannukset 2.431,- (alv 0 %) ja Suomen Salaojakeskus Oy:n kus tan nukset 1.136,68 (alv 0 %). Ramboll Finland Oy:n jättämä tarjous sisältää lumetusvesialtaan täydellisten rakennuttamisasiakirjojen laatimisen yhteistyössä Suomen Salaojakeskuksen kanssa. Rakennuttamisasiakirjat ovat valmiit helmikuun 2009 loppuun mennessä. Suunnitelutyön kuntannusarvio on 4.850,- (alv 0 %), jota ei ylitetä ilman tilaajan suostumusta. Suomen Salaojakeskus Oy:n tarjous sisältää lumetusvesialtaan ja pohjapadon sekä pohjapadon ylittävän puusillan rakennussuunnitelmat. Suunnitelmat valmistuvat pääosin helmikuun 2009 loppuun mennessä ja suunnitelma-asiakirjat luovutetaan ti laajalle viimeistään mennessä. Suunnittelutyö tehdään yhteistyössä Ramboll Finland Oy:n kanssa. Suunnittelutyön koko naishinta on 7.800,- (alv 0 %). Tähän hintaan sisältyy pohjapadon ylittävän sillan rakennesuunnittelu ilman arkkitehtisuunnittelua. Mikäli puusillan suunnittelussa käytettään arkkitehtisuunnittelua, jonka tekisi alikonsultina VSU Oy niin, silloin kokonaishinta on ,- (alv 0%). Hankkeen toteutukseen on varaudutu vuoden 2009 talousarviossa ja vuosien 2010 ja 2011 taloussuunnitelmassa. Kaupunginhallitus käsittelee hankkeen toteutukseen liittyvät rahoitusasiat Tekninen lautakunta päättää: 1) hyväksyä lumetusvesialtaan täydellisten rakennuttamisasiakirjojen laatijoiksi Ramboll Finland Oy:n hintaan 4.850,- (alv 0 %) ja Pöytäkirjantarkastajat:

30 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Suo men Salaojakeskus Oy:n hintaan 7.800,- (alv 0 %). Arkkitehtisuunnittelun tarve ratkaistaan suunnittelutyönaikana. 2) maksaa ko. hankkeen aikaisemmasta työstä Ramboll Finland Oy:lle 2.431,- (alv 0 %) ja Suo men Sa la oja kes kus Oy:lle 1.136,68 (alv 0 %). --- Merkitään, että varapuheenjohtaja Sari Ojala ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tä män asian käsittelyn ja päätöksen teon ajak si. Pöytäkirjantarkastajat:

31 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Tarjoukset / Syötteen matkailualueen kehittämissuunnitelma TEK 21 Pohjois-Pohjanmaan Liitto on myöntänyt EAKR- ja valtionrahoitusta Syötteen matkailualueen kehittämissuunnitelma projektille. Hankkeen tavoitteena on kohottaa Syötteen matkailualueen viihtyvyystasoa kansallisesti ja kansainvälisesti arvoina ihmisläheisyys, luonto ja kulttuuri sekä kestävän kehityksen periaate. Suunnitelmilla pyritään mahdollistamaan alueen kehittäminen maankäytön suunnittelun näkökulmasta ja osaltaan toimia tu levien investointien ohjeellisena toteutussuunnitelmana. Projektin ohjausryhmä on asettanut Syötteen kasvulle tavoitteeksi 2023 mennessä miljoona vuotuista kävijää, jois ta lu met to man ajan kä vi jöi tä on 40 %. Tekninen osasto on pyytänyt tarjousta Syöt teen mat kai lu alu een toi minnallisesta tarkastelusta. Suunnitelmalla sel vite tään vi sion mu kaisen kasvun vaikutus Syöt teen alueen toi min toi hin. Suunnitel man tulee poh jautua valtakun nallisiin ja alu eelli siin mat kailun kas vuennusteisiin, Pohjois-Poh janmaan mat kailu strate gi aan, Pudas järven kaupun gin elinkeino poliittiseen oh jel maan ja valmistumas sa olevaan Syötteen yleis kaavaan. Suunnitelmassa selvitetään aikataulutettuna kasvun aiheuttamia muutoksia olemassa oleviin ja uusiin toimintoihin sekä näiden toimintojen mahdollisia vaiku tuksia kasvuun. Suunnittelussa tarkastellaan ainakin seuraavia toimintoja: majoitus-, ravitsemus-, ym. palvelut, kauppa, liikenne, logistiikka, vapaa-ajan harrastukset, ohjelmapalvelut. Tarjousten arviointi ja suunnittelijan valinta suoritetaan laatutekijöiden ja hinnan kokonaisedullisuuden perusteella. Laadullisille tekijöille annetaan 60 % ja kustannustekijöille 40 % painoarvo valinnassa. Määräaikaan klo mennessä tarjouksensa jättivät Ark ton Suun nit te lu ryh mä Oy, Pöy ry Environment Oy, AirIX Ympäristö Oy ja FCG Planeko Oy. Hankinnassa noudatetaan julkisen hankintalain kansallisen kynnysarvon ylittävää hankintatapaa. Hankinnasta on julkaistu hankitanilmoitus virallisessa HILMA hankintakanavassa Han kin ta me net te ly on avoin. Projektin ohjausryhmä on käsitellyt tarjouksia tiistaina ja ehdottaa suunnittelijaksi FCG Plane ko Oy:tä, joka sai suoritetussa kokonaistaloudellisuusvertailussa korkeimman piste määrän. Asian on valmistellut maankäyttöinsinööri Markku Mattinen, puh Pöytäkirjantarkastajat:

32 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta päättää valita Syötteen matkailualueen kehittämissuunnitelman laatijaksi kokonaistaloudellisuusvertailussa korkeimman pistemäärän saaneen FCG Pla ne ko Oy:n. Pöytäkirjantarkastajat:

33 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Tarjoukset / Luokkavaaaran asemakaavan laajennus TEK 22 Tekninen osasto on pyytänyt tarjoukset Syötteen Luokkavaaran ase ma kaavan laajentamisesta. Laajennus koskee kaupungin Luokkavaarasta ostamaa 65 hehtaarin maa-aluetta se kä yk si tyistä maa-aluetta Lo hi lammen ympäristöstä, jonka kaa voit tami ses ta so vittiin Vä li huiko sen rakentamisen yhteydessä. Kaa voi tet ta va alue si jait see Syöt teen Luok ka vaa ran etelärinteellä, sen pin ta-ala on noin 90 heh taa ria. Kaavoituksen tavoitteena on korkeatasoisen ympäri vuotisen loma-asunto- sekä urheilu- ja virkistyspalvelujenalueen muodostaminen Luokkavaaraan Syötteen yleiskaavan mukaisesti. Mitoi tukseksi on asetettu noin 1100 uutta vuodepaikkaa. Alue pyritään kaavoittamaan niin, että alueen rakentaminen voidaan jakaa useaan it senäiseen osa-alu eeseen niin, ettei kulloinkin meneillään oleva rakentaminen ai heu ta mer kittävää haittaa jo to teutuneille osa-alueil le ja kunnal lis tek niikan rakentamiskustannuk set voidaan jakaa usealle vuodelle. Kaavalla tutkitaan myös mahdollisuus vä häisen pysyvän asutuk sen sijoittumiselle jollekin osalle aluetta. Kysymyksessä on lähin nä matkailuyritysten henkilö-kunnan asut taminen. Kaavalla pyri tään kehittämään reittiverkostoa ja kevyt lii ken ne yh teyk siä sekä säilyttämään luonnonympäristöä ja maise maa. Määräaikaan mennessä tarjouksensa jättivät Arkton Suunnitteluryhmä Oy, KimmoKaava, AirIX Ympäristö Oy, Pöyry Environment Oy, FCG Planeko Oy, Arkkitehtiasema Oy, Ark ki teh ti toi misto Pek ka Lukkaroinen Oy ja Ramboll Fin land Oy. Tarjousten arviointi ja konsultin valinta suoritetaan tarjouspyynnön mukaan laatutekijöiden ja hinnan kokonaistaloudellisuuden pe rus teel la. Laa dulli sille teki jöille (mm. projektin vetäjä ja muu työ hön osallis tuva hen kilös tö, toimintamalli, projektisuunnitelma) an ne taan 60 % ja kus tan nus tekijöille 40 % painoarvo valinnassa. Hinta ja laa tuteki jät pis tey tetään asteikolla Pisteet painotetaan kerto malla ne pai no kertoimilla ja lasketaan yhteen. Edellä kuvatulla menetelmällä määriteltynä parhaan pistemäärän 8,43 sai FCG Pla neko Oy. Hankinnassa noudatetaan julkisen hankintalain kansallisen kynnysarvon ylittävää hankintatapaa. Hankintailmoitus on laitettu Hilma hankintakanavaan Hankintamenettely on avoin. Kartta kaavoitettavasta alueesta ja yhteenveto pisteytyksestä jaetaan esi tys lis tan mu ka na. Asian on valmistellut maankäyttöinsinööri Markku Mattinen, puh Pöytäkirjantarkastajat:

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen

Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen 627/08/10/2010 TEK 147 AirIX Ympäristö Oy on laatinut 27.4.2011 päivätyn kaavaluonnoksen Hulhavanahon, Luokkavaaran

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 Maaseutulautakunta 12.02.2010 AIKA 12.02.2010 klo 10:00-12:30 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Otava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1 Nuorisolautakunta AIKA 17.12.2015 klo 18:00 PAIKKA Flamingo Spa, Tasetie 8 Vantaa Käsiteltävät asiat Asia 47 48 49 50 51 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 127 20.11.2014 KAUPUNGINHALLITUS 471 01.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 157 08.12.2014 Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1836/10.1000.100002/2014 TELA 127

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52. Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014 Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.521/2014 KAUPHALL 27.10.2014 397 Kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Koko hankkeen laajuus on 2350 m2 ja kustannusarvio 4 025 000 (alv 0 %).

Koko hankkeen laajuus on 2350 m2 ja kustannusarvio 4 025 000 (alv 0 %). Joutsan kunnanhallitus 215 19.09.2011 Kunnanvaltuusto 55 26.09.2011 Joutsan kunnanhallitus 29 30.01.2012 Joutsan kunnanhallitus 120 21.05.2012 Joutsan kunnanhallitus 210 22.10.2012 Kunnanvaltuusto 35 29.10.2012

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone) ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

(Valmistelija: yhdyskuntatekniikan insinööri Annukka Takalo) - avustus on kilometriperusteinen

(Valmistelija: yhdyskuntatekniikan insinööri Annukka Takalo) - avustus on kilometriperusteinen Tiejaosto 2 19.01.2016 Tekninen lautakunta 6 03.02.2016 Tiejaosto 5 08.02.2016 Tekninen lautakunta 11 16.03.2016 Yksityistieavustusten perusteet 2016 18/10.03.01/2016 Tiejsto 19.01.2016 2 (Valmistelija:

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 10.02.2015 1/2015. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet:

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 10.02.2015 1/2015. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Tiistai 10.02.2015 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: Saukko Hannu pj. Pudas Jaana Klasila Kauko vpj. x Lahti Kari Nivala Liisa Keskikorpi

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 19.8.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.8.2015 klo 16.30 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja Keskinen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 19.03.2015 AIKA 19.03.2015 klo 14:30-16:05 PAIKKA Ylihärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 12 8 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 11.03.2014 1/2014. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet:

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 11.03.2014 1/2014. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Tiistai 11.03.2014 klo 19.00 20.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: Saukko Hannu pj. x Pudas Jaana Klasila Kauko vpj. x Lahti Kari Nivala Liisa x Keskikorpi

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2011 148

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2011 148 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2011 148 Tekninen lautakunta 12.05.2011 AIKA 12.05.2011 klo 17:00-17:57 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka-kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 112 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 Vanhus- ja vammaisneuvosto AIKA 10.11.2015 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kaavamääräys RA (loma-asuntoalue) Rakennusten sijoittaminen lomarakennuspaikalla

Kaavamääräys RA (loma-asuntoalue) Rakennusten sijoittaminen lomarakennuspaikalla Rakennuslautakunta 41 28.05.2014 Kunnanhallitus 140 09.06.2014 Rakennuslautakunta 8 04.02.2015 Rakennuslautakunta 29 16.04.2015 Poikkeamispäätös / Markus Sjöholm Rakltk 41 Valmistelija: tekninen johtaja,

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma Liite 80 a / Tekla 21.5.2015

Henkilöstösuunnitelma Liite 80 a / Tekla 21.5.2015 Tekninen lautakunta 80 21.05.2015 Kaupunginhallitus 11 15.06.2015 Kaupunginhallitus 3 25.06.2015 Kaupunginhallitus 3 07.09.2015 Kaupunginhallitus 11 23.11.2015 Kaupunginhallitus 5 24.11.2015 Virkojen ja

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Kaavoitukseen liittyvä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään 8.4.2010. Kaava-asiakirjat esityslistan oheismateriaalina.

Kaavoitukseen liittyvä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään 8.4.2010. Kaava-asiakirjat esityslistan oheismateriaalina. Tekninen jaosto 35 12.04.2010 Tekninen jaosto 65 16.06.2010 Tekninen jaosto 82 08.09.2010 Kunnanhallitus 230 22.09.2010 Kunnanvaltuusto 39 10.11.2010 Kunnanhallitus 27 11.01.2011 Kunnanhallitus 252 19.12.2011

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2011 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2011 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2011 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS Aika: Torstai 3. helmikuuta 2011 kello 19.00 21.30 Paikka: Kunnanvirasto Läsnä Poissa Puheenjohtaja Martti Mäkitalo x Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 Tilike-johtokunta Aika 17.04.2012 klo 15:00-16:40 Paikka Kiteen kaupungintalo, Pajari-neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Eronen Yrjö 15:00

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumisyksikön rakentaminen / nimikilpailu 97/05.02.12/2013 TEK 07.05.2014 29

Kehitysvammaisten asumisyksikön rakentaminen / nimikilpailu 97/05.02.12/2013 TEK 07.05.2014 29 Tekninen lautakunta 29 07.05.2014 Perusturvalautakunta 67 20.05.2014 Perusturvalautakunta 114 16.09.2014 Perusturvalautakunta 147 18.11.2014 Perusturvalautakunta 153 16.12.2014 Perusturvalautakunta 10

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Vanhusneuvosto AIKA 17.06.2015 klo 15:00-16:10 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen 3 2 Vanhusneuvoston

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KH 225 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 25.5.2015:

KH 225 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 25.5.2015: KAUPUNGINHALLITUS 225 01.06.2015 Poikkeamislupa/Suomen Hyötytuuli Oy 271/10.1003.100300/2015 KH 225 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 25.5.2015: Lausunnonantaja Lausunnonsaaja Hakija Kaavasuunnittelija

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Nro 1/2012. Torstai 15.3.2012 kello 18.00. Kunnanvirasto, alakerran varakokoushuone

Tekninen lautakunta Nro 1/2012. Torstai 15.3.2012 kello 18.00. Kunnanvirasto, alakerran varakokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Nro 1/2012 KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 15.3.2012 kello 18.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia nro 1 2-4 1 2 3 4 5 6 Kunnanvirasto, alakerran varakokoushuone

Lisätiedot

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin Ympäristölautakunta 36 28.09.2011 Ympäristölautakunta 44 02.11.2011 Ympäristölautakunta 49 30.11.2011 Ympäristölautakunta 39 09.10.2014 Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus,

Lisätiedot

Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale

Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale Kaupunginhallitus 258 20.10.2014 Kaupunginhallitus 294 07.12.2015 Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale 141/522/2013 Kaupunginhallitus 20.10.2014 258 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Henkilöstöstrategian laatiminen 928/01.00.02/2013 HENKJAOS 14.02.2013 12

Henkilöstöstrategian laatiminen 928/01.00.02/2013 HENKJAOS 14.02.2013 12 Henkilöstöjaosto 12 14.02.2013 Kaupunginhallitus 118 04.03.2013 Henkilöstöjaosto 25 21.03.2013 Henkilöstöjaosto 53 03.10.2013 Henkilöstöjaosto 63 12.12.2013 Yhteistyötoimikunta 12 19.02.2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 22.01.2015 Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 Valmistelija: Hallintopäällikkö Raimo Peltola Kauhavan

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1. Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1. Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Tekninen lautakunta 26.11.2015 Kokousaika 26.11.2015 klo 18:00 Kokouspaikka Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 81 Kokouksen

Lisätiedot

Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen

Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen Kaavatoimikunta 11 24.08.2015 Kaavatoimikunta 1 08.02.2016 Valtuusto 46 23.05.2016 Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen 101/10.02.02/2015, 421/10.02.02/2012 Kaavatmk 24.08.2015 11 Kaavatoimikunta

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot