OMA KOTI JYVÄSKYLÄÄN OPAS PIENTALORAKENTAMISTA SUUNNITTELEVALLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OMA KOTI JYVÄSKYLÄÄN OPAS PIENTALORAKENTAMISTA SUUNNITTELEVALLE"

Transkriptio

1 OMA KOTI JYVÄSKYLÄÄN OPAS PIENTALORAKENTAMISTA SUUNNITTELEVALLE

2 OMA KOTI JYVÄSKYLÄÄN Pientalorakentaminen on ollut Jyväskylässä vilkasta jo vuosia. Jyväskylä myöntää eri puolilta kaupunkia vuosittain kysynnän mukaan noin 100 tonttia omakotirakentajille. Omakotitalon rakentaminen on aina iso projekti. Tämä opas on laadittu auttamaan projektin eri vaiheissa. Jyväskylän kaupungin omakotirakentamisen asiantuntijat tarjoavat tukeaan projektiisi. Oppaassa kerrotut asiat koskevat ensisijaisesti rakentajaa, joka hankkii tontin kaupungilta. On helpompaa valita tontti mieluisalta alueelta ja suunnitella talo tontille kuin hakea haluamalleen talolle sopivaa tonttia! 1

3 SISÄLLYSLUETTELO Tontin valinta Tontin hakeminen ja varaus Tontin osto tai vuokraus - Tontin osto - Tontin vuokraus - Muita luovutusehtoja Tontin lainhuudatus tai vuokraoikeuden kirjaaminen - Ostotontti - Vuokratontti Rakennussuunnitelmien laatiminen - Pääsuunnittelija - Yhteistyö rakennusvalvontaosaston kanssa - Rakennuslupakartta Rakennuslupa - Luvan hakeminen - Naapurien kuuleminen - Rakennustöiden aloitus, luvan lainvoimaisuus - Rakennuslupamaksu - Lupaehdot - Luvan voimassaoloaika - Lupahakemus ja liiteasiakirjat/piirustukset Työnjohtajat - Vastaava työnjohtaja - Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston työnjohtaja (KVV) ja kiinteistön ilmanvaihtolaitteiston työnjohtaja (IV) - Työnjohtajien hyväksyminen Rakennustyön aikaiset katselmukset - Rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitseminen - Aloituskokous - Tarkempi paikan merkintä - Sijaintikatselmus - Hormikatselmus - KVV- ja IV-katselmus - Sähkötarkastukset - Lämmityslaitteiston käyttöönottotarkastukset - Loppukatselmukset Jätehuolto Yhteystiedot

4 TONTIN VALINTA Viihtyisän omakotitalon rakentaminen lähtee tontin valitsemisesta ja siksi tontin valintaan tulee käyttää riittävästi aikaa. Suunnittelijan mukaan ottaminen tontin valintaan auttaa hyvään lopputulokseen pääsemisessä. Määräyksistä selviää, voiko tontille rakentaa yksitasoisen rakennuksen vai onko taloon mahdollista tai jopa pakollista rakentaa esimerkiksi kellari tai yläkerta. Määräyksistä ilmenee myös tontin rakennusoikeus eli kuinka iso talo tontille on mahdollista rakentaa. Jyväskylän kaupungin myöntämät tontit sijaitsevat yleensä asemakaava-alueilla. Asemakaava ohjaa rakentamista, joten tonttia valittaessa on erityisen tärkeää syventyä rakentamista ohjaaviin kaava- ja muihin määräyksiin. Kattokaltevuus, harjan suunta, katon väri, rakennuksen julkisivun väri ja rakennusmateriaali kuvataan usein määräyksissä. Nykyisin myös pientaloalueiden vihersuunnitteluun kiinnitetään huomiota. Alueelle on voitu laatia viheryleissuunnitelma, joka velvoittaa rakentajaa muun muassa istuttamaan tontille suunnitelman mukaisia kasveja. Suunnittele talo tontille, älä tonttia talolle! 3

5 TONTIN HAKEMINEN JA VARAUS Uusien omakotialueiden tontit tulevat haettaviksi pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Vapaaksi jääneitä tontteja voi hakea kuukausittain. Vapaita tontteja haetaan erillisellä hakulomakkeella. Hakulomakkeita sekä tietoja vapaista tonteista saa Palvelupiste Hannikaisesta ja internet-sivuilta. Kaikki kaupungin myöntämät tontit ovat aina asemakaavan mukaisia ja rakentamiskelpoisia. Kaupunki rakentaa tonteille katuyhteyden sekä tarpeelliset vesi-, viemäri- ja sähköliittymät. Rakentajalle nämä palvelut tarjoavat turvallisen ja helpon lähtökohdan. Tontti varataan hakijalle suunnittelua varten noin 6-12 kuukaudeksi. Varausmaksu on 290 euroa ja siihen sisältyy suunnittelua ja rakennuslupaa varten tarvittava rakennuslupakarttapaketti. Varausmaksua ei palauteta eikä se tarkoita etumaksua. Varaajan tulee varausaikana päättää tontin ostamisesta, vuokraamisesta tai hankkeesta luopumisesta. Luopumisesta tulee ilmoittaa tonttituotantoon kirjallisesti. Varausaikana tontilla tulisi suorittaa maaperätutkimukset, joista tontin varaaja vastaa itse ja hoitaa ne omalla kustannuksellaan. Tontit myönnetään hakijoille ensisijaisesti asunnontarpeen perusteella. Tarvetta kuvaavat muun muassa nykyisen asunnon koko sekä perheenjäsenten lukumäärä. Tontteja voidaan luovuttaa myös tarjouskilpailulla kaupunkirakennelautakunnan niin päättäessä 4

6 TONTIN OSTO TAI VUOKRAUS Tontin vuokraus Kauppakirjan tai vuokrasopimuksen allekirjoitustilaisuus järjestetään tonttituotannossa. Aika tilaisuuteen tulee varata hyvissä ajoin ennen varausajan päättymistä. Mikäli tontinvaraaja ei sovi aikaa ennen varausajan päättymistä, varaus peruuntuu. Tonttituotanto valmistelee tonttia koskevat luovutusasiakirjat allekirjoitustilaisuuteen. - Vuosivuokra on 5 % tontin myyntihinnasta. Vuokra sidotaan vuokrasopimuksen tekohetken elinkustannusindeksiin. - Vuokra-aika on 50 vuotta. - Vuokran voi sopia maksettavaksi yhdessä tai kahdessa vuosierässä. - Tontin voi lunastaa omakseen vuokra-aikana. Hinta määräytyy ostohetken tonttihinnoittelun mukaisesti. Tontin osto Muita luovutusehtoja - Kauppahinta maksetaan kertamaksuna - Tontin hinta määräytyy kaupantekohetkellä voimassa olevan kaupunkirakennelautakunnan määrittelemän asuntotonttien hinnoittelun mukaan. - Kaupanteon yhteydessä peritään kaupanvahvistajanpalkkio 105 euroa. - Tonttia ostettaessa tai vuokrattaessa peritään tontin lohkomiskuluina 1055 euroa (v. 2012). - Asuinrakennuksen tulee olla käyttöönottokunnossa kahden vuoden kuluessa kaupanteosta tai vuokra-ajan alkamisesta. - Tontin ostaja tai vuokraaja ei saa myydä eikä luovuttaa tonttia eteenpäin rakentamattomana ilman kaupungin kirjallista suostumusta. - Luovutusehtojen laiminlyönnistä kaupunki voi periä sopimussakkoa, jonka määrä on tontin hinta kaksinkertaisena. 5

7 TONTIN LAINHUUDATUS TAI VUOKRAOIKEUDEN KIRJAAMINEN Ostotontti Lainhuutoa tai vuokraoikeuden kirjaamista on haettava KeskiSuomen maanmittaustoimistolta kuuden kuukauden kuluessa kauppakirjan tai vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta. Lainhuudatus tai vuokraoikeuden kirjaaminen on edellytys kiinnitysten hankkimiselle. Ostajan tulee hakea lainhuuto ostamalleen tontille. Lainhuudolla tarkoitetaan kiinteistön omistusoikeuden kirjaamista maanmittaustoimiston ylläpitämään lainhuudatus- ja kiinteistörekisteriin. Ostaja huolehtii varainsiirtoverosta, joka on 4 % kauppahinnasta. Vuokratontti Vuokrasopimuksen solmimisen jälkeen vuokraajan tulee hakea tontille vuokraoikeuden kirjaamista, jossa vuokra- tai hallintaoikeus kirjataan maanmittaustoimiston ylläpitämään rekisteriin. 6

8 RAKENNUSSUUNNITELMIEN LAATIMINEN Pääsuunnittelija Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että hänellä on käytettävissään pätevä henkilöstö. Laki edellyttää, että suunnitelmien laatijoilla on suunnittelutehtävän laadun ja vaativuuden edellyttämä, riittävä koulutus sekä kokemus kyseisen suunnittelualan tehtävistä. Hyvin suunniteltu talo pysyy toimivana perheen koon ja elämäntilanteiden muuttuessa. Oikeat materiaalivalinnat ja tekniset ratkaisut pidentävät talon ikää sekä ehkäisevät rakennusvaurioiden syntyä. Pääsuunnittelijan rooli rakennushankkeessa on merkittävä: hän vastaa rakennuksen suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta. Pääsuunnittelijan tehtävänä on huolehtia, että rakennus- ja erityissuunnitelmat (rakennus, rakenne, LVI ja sähkö) muodostavat toimivan kokonaisuuden. Pää- ja rakennus-suunnittelijana voi yleensä toimia sama henkilö. Pääsuunnittelijalla tulee olla rakennusalan tutkinto ja riittävä kokemus. Hyvään lopputulokseen pääsemiseksi on pätevän pääsuunnittelijan mukanaolo erityisen tärkeää heti hankkeen suunnittelun alkaessa. Suunnitteluun panostaminen maksaa itsensää takaisin rakennuksen käytön aikana! 7 Pääsuunnittelijan tulisi olla mukana jo tonttia valittaessa!

9 Suunnitteluvaiheen yhteistyö rakennusvalvonnan kanssa Rakennuslupakartta Rakennusvalvonnan asiantuntijat antavat ohjeita ja neuvoja hankkeen suunnitteluun. Yhteistyö rakennusvalvonnan kanssa on siten tärkeää heti suunnittelun alkaessa. Suunnitelmat tulisi jo luonnosvaiheessa esitellä rakennusvalvonnalle yhdessä pääsuunnittelijan kanssa. Myös rakennuksen energiaratkaisut ja -laskelmat tulee käydä läpi rakennusvalvonnan energianeuvojan kanssa ennen rakennuslupahakemuksen jättämistä. Tämä lyhentää yleensä rakennuslupahakemuksen käsittelyaikaa. Rakennussuunnitelmien lähtökohdaksi suunnittelijat tarvitsevat rakennuslupakarttapaketin, joka tulee liittää myös rakennuslupaan. Palvelupiste Hannikainen toimittaa paketin tontin varaajalle muutaman viikon kuluessa varausmaksun eräpäivästä, ellei toisin mainita. Rakennuslupakartta on voimassa kolme kuukautta. Se tulee päivittää ennen rakennuslupahakemuksen jättämistä mikäli voimassaoloaika on umpeutunut. Rakennuslupakarttapaketti sisältää seuraavat asiakirjat: - rakennuslupakartta, sis. kaava- ja pohjakarttatiedot, pyykkikoordinaatit ja rajamitat - asemakaavamerkinnät - kiinteistörekisteriote/tiedot - kiinteistön vesi- ja viemärijohtojen liittymistiedot - katukorkeuskartta - naapuritonttien omistajatiedot naapurin kuulemista varten - muut mahdolliset asiakirjat, kuten kaukolämmön liittymistiedot, alueen yleissuunnittelu- tai rakentamistapaohjeet 8

10 RAKENNUSLUPA Luvan hakeminen Naapurien kuuleminen Rakennuslupaa haetaan aina kirjallisella hakemuksella rakennusvalvonnasta. Lupia käsitellään jokaisena työpäivänä ja luvan käsittely vie normaalisti 2-4 viikkoa. Ruuhka-aikana käsittelyaika voi olla pidempi. Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta pitää tiedotta naapureille ennen lopullisen lupahakemuksen jättämistä rakennusvalvontaan. Naapureille esitellään lupapiirustukset ja pyydetään allekirjoitus rakennuslupahakemuksen liitteenä olevaan naapurin lausunnon. Luvanhakijan kannattaa itse hoitaa lainmukainen tiedottaminen. Ellei luvanhakija liitä selvitystä naapurien kuulemisesta hakemukseen, rakennusvalvontaviranomainen hoitaa on rakennushankkeesta ilmoittamisen. Ilmoitus maksaa 129 euroa kuultavaa kohti ja menettely hidastaa luvan käsittelyä. Lainmukaisia naapureita ovat kaikki rajanaapurit ja vastapäisten kiinteistöjen omistajat tai haltijat. Tiedot naapureista löytyvät rakennuslupakarttapaketista. 9

11 Rakennustöiden aloitus ja luvan lainvoimaisuus Lupaehdot Rakennustöitä ei saa aloittaa ennen kuin rakennuslupapäätös on lainvoimainen. Rakennustyöt voidaan aloittaa heti, mikäli haetaan erillistä aloittamisoikeutta, joka omakotitaloille maksaa 129 euroa. Aloittamisoikeuden saa 2000 euron vakuutta vastaan. Rakennusluvan saajan on tutustuttava rakennuslupapäätökseen ja täytettävä siinä asetetut ehdot. Rakennus tulee toteuttaa vahvistettuja piirustuksia noudattaen. Töiden aloittaminen edellyttää aloituskokouksen pitämistä, työnjohtajien hyväksymistä ja tarpeellisten erityissuunnitelmien esittämistä. Rakennuslupamaksu Rakennusluvasta peritään voimassa olevan taksan mukainen rakennuslupamaksu, joka määräytyy rakennuksen koon mukaan. Maksu on yleensä tuhannesta eurosta 2000 euroon ja siihen sisältyy rakennuksen paikanmerkitsemis- ja sijaintikatselmusmaksut. Rakennuslupapäätös ja vahvistetut pääpiirustukset on säilytettävä rakennustyömaalla ja rakennuksen valmistuttua rakennuksessa. Päätöstä ja piirustuksia ei saa luovuttaa mihinkään muuhun tarkoitukseen, kuin käytettäväksi rakennustyön aikaisissa tarkastuksissa. Luvan voimassaoloaika Rakennustyöt tulee aloittaa kolmen vuoden kuluessa ja rakennuksen tulee valmistua viiden vuoden kuluessa rakennusluvan myöntämisestä. Kaupungin luovuttamilla tonteilla tulee kuitenkin huomioida myös tontinluovutusehdoissa mainittu rakentamisvelvoiteaika, lisätietoja s

12 RAKENNUSLUPA Lupahakemus ja liiteasiakirjat/piirustukset 1. Rakennuslupahakemus - rakennusvalvonnan lomake, 1 kpl - allekirjoittajina rakennuspaikan kaikki omistajat tai haltijat - nimetyn pääsuunnittelijan allekirjoitus 2. Selvitys omistus- tai hallintaoikeudesta - lainhuutotodistus tai jäljennös kauppakirjasta tai vuokrasopimuksesta 3. Karttapaketti - Palvelupiste Hannikainen, lisätietoja s Pääpiirustukset - asemapiirros, mittakaava 1:200, 3:n sarjana, sisältäen tontin pinnantasaussuunnitelman ja pintavesien ohjauksen. - pohjapiirros 1:100 (1:50), 3:n sarjana - leikkauspiirustukset 1:100 (1:50), 2:n sarjana - julkisivupiirustukset 1:100, 2:n sarjana - rakenneleikkaus 1:20, myös märkätilojen seinistä ja lattioista sekä keittiön vesikalusteiden alle tulevasta vedeneristyksestä, 2:n sarjana - hormipiirros 1:20, 2:n sarjana - värityssuunnitelma, 2:n sarjana 5. Tilastolomakkeet (RH-lomakkeet) - RH1 Rakennushankeilmoitus jokaisesta rakennuksesta erikseen, esim. päärakennus, erillinen autotalli - RH2 Asuinhuoneistolomake täytetään, mikäli hanke sisältää enemmän kuin yhden asunnon tai asuntoon tulee muutoksia. 11

13 6. Pohjatutkimus ja perustamistapaselvitys - sisältää myös tontin pintavaaituksen Rakennuslupaa hakiessa on nimettävä rakennuksen suunnittelija, rakennesuunnittelija ja LVI-suunnittelija. 7. Selvitys naapureille tiedottamisesta - rakennusvalvonnan lomake Kaikki rakennuslupaa varten tarvittavat lomakkeet löytyvät rakennusvalvonnasta tai rakennusvalvonnan internet-sivuilta. 8. Työnjohtajien hakemukset/ilmoitukset - vastaava-, KVV- (kiinteistöjen vesi- ja viemäröintilaitteisto) ja IV (ilmanvaihto)-työnjohtajat 9. Rakennuksen lämmöneristyksen määräysten mukaisuuden tarkistuslista ja laskentataulukko, lisäksi energiatodistus ja -selvitys Lupahakemuksen ja liiteasiakirjojen jättäminen samanaikaisesti jouduttaa hakemuksen käsittelyä. 12

14 TYÖNJOHTAJAT Vastaava työnjohtaja Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää, että rakennushankkeeseen on hyväksytettävä vastaava työnjohtaja. Omakotirakennuksen vastaavalla työnjohtajalla tulee olla vähintään rakennusmestarin koulutus ja riittävä kokemus työnjohtotehtävistä. Vastaavan työnjohtajan tulee johtaa rakennustyötä ja hän vastaa hankkeen rakennusteknisestä oikeasta toteutuksesta. Hän pitää huolen, että tarpeelliset suunnitelmat ovat olemassa ja työt tehdään niiden sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Hänen tehtävänään on huolehtia, että tarvittavat viranomaisilmoitukset tehdään ajoissa, osallistua katselmuksiin ja valvoa, että ne suoritetaan ajallaan. Vastaavan työnjohtajan on pidettävä rakennustyön tarkastusasiakirjaa, josta kopio luovutetaan rakennusvalvontaviranomaiselle loppukatselmuksen yhteydessä. Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston työnjohtaja (KVV) ja kiinteistön ilmanvaihtolaitteiston työnjohtaja (IV) Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistotyössä (KVV-työssä) sekä kiinteistön ilmanvaihtotyössä (IV-työssä), tulee olla rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymät henkilöt, jotka johtavat KVV- ja IV-työtä sekä vastaavat, että KVV- ja IV-laitteisto asennetaan määräysten mukaisesti. KVV- ja IV-työnjohtajien tulee omalta osaltaan huolehtia katselmusten tilaamisesta ja olla itse niissä läsnä. Työnjohtajien hyväksyminen Vastaavaksi työnjohtajaksi sekä KVV- ja IV-vastaavaksi työnjohtajaksi hyväksymistä haetaan rakennusvalvonnasta lomakkeella, jossa tulee olla työnjohtajan sitoumus tehtävän suorittamiseen. Vastaava työnjohtaja kannattaa valita jo rakentamishankkeen alkuvaiheessa. 13

15 RAKENNUSTYÖN AIKAISET KATSELMUKSET Rakennushankkeen edellyttämät katselmukset on merkitty rakennuslupapäätökseen. Vastaava työnjohtaja tilaa ne työn edistymisen mukaan rakennusvalvonnan palvelunumerosta, ellei toisin ole sovittu. Vastaavan työnjohtajan tulee olla aina mukana katselmuksissa. Rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitseminen Kun rakennuslupa on myönnetty tilataan, ennen aloituskokousta ja varsinaisen rakennustyön aloittamista, rakennuspaikan ja korkeusaseman merkitseminen Palvelupiste Hannikaisesta. Rakennuspaikka ja korkeusasema merkitään hyväksyttyjen piirustusten mukaisesti maastoon metsäkepeillä aloituskokousta varten. 14

16 RAKENNUSTYÖN AIKAISET KATSELMUKSET Aloituskokous Tarkempi paikan merkintä Ennen rakennustöiden aloittamista pidetään aloituskokous. Aloituskokouksessa käydään läpi tulevaa rakennushanketta ja varmistetaan vastuuhenkilöiden tehtävät. Aloituskokouksen ja suurimpien maansiirtotöiden jälkeen rakentajan tulee rakentaa tontilleen tukevat ja hyvin säilyvät lankapukit metsäkeppien mukaisesti ja tilata tarkempi paikanmerkintä Palvelupiste Hannikaisesta. Rakennustöitä ei saa aloittaa ennen kuin korkeusasema on vahvistettu joko aloituskokouksessa tai erillisessä korkeusaseman katselmuksessa. Rakennuksen korkeusaseman vahvistaa rakennusvalvontaviranomainen. Aloituskokouksen tilaa vastaava työnjohtaja rakennusvalvonnasta. Rakennusvalvontaviiranomaisen lisäksi siinä tulee olla läsnä ainakin vastaava työjohtaja, pääsuunnittelija sekä rakennuttaja tai hänen edustajansa. Rakennustöitä ei saa jatkaa, ennen kuin sijaintikatselmus on suoritettu. 15

17 Sijaintikatselmus Lämmityslaitteiston käyttöönottotarkastukset Sijaintikatselmus tulee tilata Palvelupiste Hannikaisesta heti, kun rakennuksen perustukset (sokkeli tai vastaava) ovat valmiina. Katselmuksella varmistetaan, että rakennus ja sen sijainti on rakennusluvan mukainen. Lämmityslaitteiston käyttöönottotarkastus tulee tilata palotarkastajalta, jos rakennukseen on valittu öljylämmitys. Pohja-, rakenne-, hormi-, KVV- ja IV-tarkastukset Tarkastuksen suorittaja määritellään rakennuslupapäätöksessä tai aloituskokouksessa. Sähkötarkastukset Sähköurakoitsija tekee rakentamilleen sähkölaitteistoille käyttöönottotarkastuksen. Käyttöönottotarkastuksesta on laadittava pöytäkirja, josta tulee toimittaa kopio loppukatselmusta varten. Kaukolämmöllä varustetun talon lämmityslaitteiston käyttöönottotarkastus tulee tilata Jyväskylän Energia Oy:ltä. Loppukatselmus Rakennusvalvonta suorittaa loppukatselmuksen, kun rakennus on valmis. Katselmuksessa tulee esittää rakennuslupa, erityissuunnitelmat, käyttö- ja huolto-ohje sekä tarkastusasiakirja, jossa on merkinnät suoritetuista katselmuksista. Kopio tarkistusasiakirjan koontisivusta on jätettävä rakennusvalvontaviranomaiselle. JÄTEHUOLTO Asumisen jätehuoltojärjestelyt tulee esittää jo rakennuslupakuvissa ja järjestelyjen tulee olla valmiit lopputarkastuksen yhteydessä. Lisätietoja jätehuollosta löytyy muun muassa Jyväskylän Kodin Jäteoppaasta, jota saa Palvelupiste Hannikaisesta ja sähköisenä 16

18 YHTEYSTIEDOT Palvelupiste Hannikainen Hannikaisenkatu 17, 1. krs Rakentajan palvelut, tekninen neuvonta ja tilaukset p. (014) vapaat tontit ja tonttien hakeminen - rakennuspaikan ja korkeusaseman merkitseminen, tarkempi paikan merkintä ja sijantikatselmukset - karttapalvelut - kaava-asiat, vireillä olevat kaavat - jätehuollon neuvonta - korkotukilainat, p. (014) , Rakennusvalvonta Hannikaisenkatu 17, 1. krs Rakennusvalvonnan asiantuntijapalvelut klo rakennuslupapäätökset ja katselmukset (014) pientalorakentamisen ohjaus (014) vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtoasiat (014) puunkaatoluvat tonttialueilla (014) Tonttituotanto Hannikaisenkatu 17, 4.krs - tontin osto, p. (014) tontin vuokraus, p. (014) Kaavoitus Hannikaisenkatu 17, 2. krs - asemakaavamääräysten tulkinta, p. (014) /Palvelupiste Hannikainen Keski-Suomen pelastuslaitos Palokunnankatu 1 - lämmityslaitteiston käyttöönottotarkastukset (öljylämmitys), p. (014) Jyväskylän Energia, rakentajan liittymäpalvelut Hannikaisenkatu 17, 1. krs p. (014) lämmityslaitteiston käyttöönottotarkastukset (kaukolämpö) - rakennusaikainen sähkö ja sähköliittymät - kaukolämpö, lämpöosasto - vesijohto- ja viemäriverkkoon liittyminen

19 Vattenfall Oyj - sähköliittymät (Säynätsalo, Kinkovuori), p Keski-Suomen maanmittaustoimisto Kankaankatu 17, PL 56, Jyväskylä - vuokraoikeuden kirjaaminen, lainhuudatus, p , Esitteessä olevat tiedot perustuvat helmikuun 2012 tilanteeseen. Oikeudet muutoksiin pidätetään. 18

20 YHTEISTYÖLLÄ JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN ASIANTUNTIJOIDEN KANSSA RAKENNAT OMAN, TURVALLISEN KODIN JA TEET UNELMISTASI TOTTA!

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Tonttipalvelut Rakennusvalvonta Kaavoituspalvelut www.aanekoski.fi lokakuu 2013 OHJEITA PIENTALORAKENTAJALLE

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Tonttipalvelut Rakennusvalvonta Kaavoituspalvelut www.aanekoski.fi lokakuu 2013 OHJEITA PIENTALORAKENTAJALLE ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Tonttipalvelut Rakennusvalvonta Kaavoituspalvelut www.aanekoski.fi lokakuu 2013 OHJEITA PIENTALORAKENTAJALLE TONTIN VALINTA TONTIN VARAUS JA LUOVUTUS RAKENNUSSUUNNITELMIEN LAATIMINEN

Lisätiedot

SUUNNITELMASTA TALOKSI Opas rakentajalle 2015

SUUNNITELMASTA TALOKSI Opas rakentajalle 2015 SUUNNITELMASTA TALOKSI Opas rakentajalle 2015 www.tampere.fi/asuminenjarakentaminen/rakentaminen/rakennusvalvonta/laitjaohjeet Tampereen kaupunki - Palvelupiste Frenckell palvelupiste.frenckell@tampere.fi

Lisätiedot

RAKENNA RIIHIMÄELLÄ Rakentajan opas viranomaispalveluihin

RAKENNA RIIHIMÄELLÄ Rakentajan opas viranomaispalveluihin RAKENNA RIIHIMÄELLÄ Rakentajan opas viranomaispalveluihin Riihimäen kaupunki Tekniikan ja ympäristön toimiala Eteläinen Asemakatu 2 11130 Riihimäki Päiväys 2/2015 Sisällysluettelo: Oma koti Riihimäelle...

Lisätiedot

RAKENTAJAN OPAS Hämeen 1 linn 1 an / kau 2 punki 4/2012

RAKENTAJAN OPAS Hämeen 1 linn 1 an / kau 2 punki 4/2012 RAKENTAJAN OPAS Hämeenlinnan 11/2 kaupunki 4/2012 Sisällysluettelo Haluatko rakentaa oman kodin...3 Mieti rahoitus...3 Hanki sopiva tontti tai rakennuspaikka...3 Varauspäätös...4 Valitse suunnittelijat

Lisätiedot

HATTULAN KUNTA Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS

HATTULAN KUNTA Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS HATTULAN KUNTA Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS 2 HATTULAN KUNTA Rakennusvalvonta Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS LUVAN HAKEMINEN JA ASIAKIRJAT Hattulassa rakennuslupaa haetaan joko

Lisätiedot

SUUNNITELMASTA. Lokakuu 2003. Tampereen kaupunki - Palvelupiste Frenckell - (03) 3146 6700 Palvelupiste.Frenckell@tt.tampere.fi

SUUNNITELMASTA. Lokakuu 2003. Tampereen kaupunki - Palvelupiste Frenckell - (03) 3146 6700 Palvelupiste.Frenckell@tt.tampere.fi SUUNNITELMASTA TAL ALOKSI RAKENT AKENTAJ AJAN AN OPAS VIRANOMAISP ANOMAISPAL ALVELUIST VELUISTA Lokakuu 2003 Tampereen kaupunki - Palvelupiste Frenckell - (03) 3146 6700 Palvelupiste.Frenckell@tt.tampere.fi

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE

KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE Julkaisija SATAKUNNAN KUNNALLISRAKENNUSMESTARIT JA -INSINÖÖRIT AMK RY 13. UUDISTETTU PAINOS 2011-2013 Ohjeita rakentajille...1 2 Lukijalle Kädessäsi oleva Käytännön ohjeita

Lisätiedot

Suomussalmen Kunta Rakentajan opas

Suomussalmen Kunta Rakentajan opas Suomussalmen Kunta Rakentajan opas Tämä opas on tarkoitettu rakentajille. Oppaassa selvitetään tontin tai muun rakennuspaikan hankinta ja rakentamisen eri vaiheet. Opas soveltuu kaikkeen Suomussalmen kunnan

Lisätiedot

Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta

Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta 1 Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta Jari Heikkilä, dosentti kaupunginarkkitehti 20.10.2010 2 3 4 5 6 7 Rakennusvalvonnan tehtävä Rakennusvalvonta

Lisätiedot

LUKIJALLE. TONTIN, RAKENNUSPAIKAN, jonka ehdoilla myös suunnittelu tulee tehdä.

LUKIJALLE. TONTIN, RAKENNUSPAIKAN, jonka ehdoilla myös suunnittelu tulee tehdä. LAIHIAN KUNTA RAKENTAJAN OPAS 1 LUKIJALLE Olet päättänyt rakentaa perheellesi oman kodin. Rakentamiseen tarvitset runsaan määrän tietoa ja taitoa, kärsivällisyyttä, pitkäjänteisyyttä ja ties mitä. Suureen

Lisätiedot

HAKEMUKSEN TÄYTTÖ PUOLISON TIEDOT Puolisolla tarkoitetaan avio- tai avopuolisoa, jolla on sama osoite kuin hakijalla.

HAKEMUKSEN TÄYTTÖ PUOLISON TIEDOT Puolisolla tarkoitetaan avio- tai avopuolisoa, jolla on sama osoite kuin hakijalla. HAKEMUSTEN JÄTTÖ Tontteja koskevat hakemukset on jätettävä Tampereen kaupungin keskusvirastotalon ala-aulan esittelytilaan, os. Aleksis Kiven katu 14-16 C tai kiinteistötoimeen 3. krs. Avoinna arkisin

Lisätiedot

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan Kunnon ammattilainen alallaan - K-rauta 75 on rakentamisen, remontoinnin ja pihapiirin kunnostamisen Gourmet kokki. Asiantunteva henkilökuntamme osaa kunnon reseptit omakoti-asumisen tarpeisiin - kuinka

Lisätiedot

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA KUN RYHDYT RAKENTAMAAN: 1. Tontin hankinta ja rakennusoikeuden varmistus Lappajärven kunnan omistamia tontteja voi tiedustella kunnan Teknisestä toimistosta. Tontteja on kaupan myös avoimilla markkinoilla.

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta PIENTALORAKENTAJAN ABC

Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta PIENTALORAKENTAJAN ABC PIENTALORAKENTAJAN ABC 1 Sisällysluettelo 1. MIHIN LUPAA TARVITAAN?... 4 YLEISTÄ... 4 LUPAMUODOT... 4 2. LUPAPROSESSI... 7 YLEISTÄ... 7 NAAPURIN KUULEMINEN... 8 KAAVAMAHDOLLISUUDET... 8 RAKENNUSJÄRJESTYS...

Lisätiedot

OHJEITA RAKENNUS- JA TOIMENPIDELUVAN HAKIJALLE JA RAKENTAJALLE

OHJEITA RAKENNUS- JA TOIMENPIDELUVAN HAKIJALLE JA RAKENTAJALLE LOPEN KUNTA 12.8.2015 1 (8) OHJEITA RAKENNUS- JA TOIMENPIDELUVAN HAKIJALLE JA RAKENTAJALLE 1. RAKENNUS- TAI TOIMENPIDELUVAN HAKEMINEN 1.1. Tarvittavat asiakirjat Hakemus täytetään yhtenä kappaleena rakennuslupa

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN LAATU- JA TOIMINTASUUNNITELMA

HAMINAN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN LAATU- JA TOIMINTASUUNNITELMA HAMINAN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN LAATU- JA TOIMINTASUUNNITELMA 14.12.2012 1 Sisällysluettelo 1. Rakennusvalvonnan laatupolitiikka...2 1.1 Toiminta-ajatus..2 1.2 Palvelua ohjaavat tavoitteet.2 1.3 Toiminnalliset

Lisätiedot

Käsikirja omakotitalorakentajalle asemakaava-alueella Vaasassa

Käsikirja omakotitalorakentajalle asemakaava-alueella Vaasassa Käsikirja omakotitalorakentajalle asemakaava-alueella Vaasassa 2 Lukijalle Pysähdy ja ajattele olet aloittelemassa elämäsi suurinta ja kalleinta seikkailua. Oman kodin rakentaminen on yksi elämän suurimmista

Lisätiedot

RAKENTAJAN OPAS RAKENNUSHANKKEEN ALUSSA

RAKENTAJAN OPAS RAKENNUSHANKKEEN ALUSSA RAKENTAJAN OPAS RAKENNUSHANKKEEN ALUSSA SOMERON KAUPUNKI / RAKENNUSVALVONTATOIMISTO 19.12.2013 SISÄLLYS 1. RAKENNUSTONTIT SOMEROLLA... 3 2. LIITTYMÄT RAKENNUSTONTILLA... 4 3. RAKENNUSLUPAMENETTELY... 5

Lisätiedot

1-2005. Kaupunkimittaus Viipurinkatu 2 Postiosoite: PL2205, 00099 Helsingin kaupunki p. 09 7312 32

1-2005. Kaupunkimittaus Viipurinkatu 2 Postiosoite: PL2205, 00099 Helsingin kaupunki p. 09 7312 32 1-2005 Kaupunkimittaus Postiosoite: PL2205, 00099 Helsingin kaupunki p. 09 7312 32 Tämän tiedotteen tarkoituksena on kertoa asemakaava-alueen kiinteistönomistajan oikeuksista ja velvoitteista sekä rakentamiseen

Lisätiedot

17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS +107,61 2. +104,60 4. 2. 3. KAAKKOON 4. +96,00 PIENTALO - OHJE 2009 17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAIS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...5 1. YLEISTÄ...5 2. MILLAINEN

Lisätiedot

OMAKOTITALON SUUNNITTELU, KUSTANNUSARVIO JA LUPAPROSESSI

OMAKOTITALON SUUNNITTELU, KUSTANNUSARVIO JA LUPAPROSESSI OMAKOTITALON SUUNNITTELU, KUSTANNUSARVIO JA LUPAPROSESSI Jarkko Jämsä Opinnäytetyö Kevät 2012 Rakennustekniikan koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

PIENTALO-OHJE 2015 2014

PIENTALO-OHJE 2015 2014 PIENTALO-OHJE 2015 2014 Kuopion alueellinen rakennusvalvonta Pohjois-Savon pelastuslaitos 21.2.2014 2.2.2015 SISÄLLYS 1 LUKU... 5 YLEISTÄ... 5 2 LUKU... 6 MILLAINEN LUPA TARVITAAN?... 6 2.1 RAKENNUSLUVANVARAISET

Lisätiedot

A1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus Määräykset ja ohjeet 2006

A1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus Määräykset ja ohjeet 2006 A1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus Määräykset ja ohjeet 2006 1 Ympäristöministeriön asetus rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus Annettu Helsingissä 28

Lisätiedot

RAKENNUSLUVAN JA TOIMENPIDELUVAN HAKEMINEN

RAKENNUSLUVAN JA TOIMENPIDELUVAN HAKEMINEN RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNUSLUVAN JA TOIMENPIDELUVAN HAKEMINEN OHJE Huhtikuu 2008 Korvaa ohjeen Heinäkuu 2007 YLEISTÄ Uuden rakennuksen rakentaminen tai lisärakentaminen, jota on myös rakennuksen korottaminen

Lisätiedot

OHJEITA RAKENNUS- TAI TOIMENPIDELUVAN HAKIJALLE

OHJEITA RAKENNUS- TAI TOIMENPIDELUVAN HAKIJALLE 1.9.2013 1(6) Rakennusvalvonta Karstuntie 4, 08100 Lohja PL 71, 08101 Lohja rakennusvalvonta@lohja.fi fax(019) 369 4406 OHJEITA RAKENNUS- TAI TOIMENPIDELUVAN HAKIJALLE OHJEITA RAKENNUS- TAI TOIMENPIDELUVAN

Lisätiedot

OHJEITA RAKENTAMISEN LUVISTA JA LUPIEN HAKEMISESTA

OHJEITA RAKENTAMISEN LUVISTA JA LUPIEN HAKEMISESTA OHJEITA RAKENTAMISEN LUVISTA JA LUPIEN HAKEMISESTA Luvat ja lupien tarve - rakennuslupa - toimenpidelupa - ilmoitusmenettely - purkamislupa ja ilmoitus - maisematyölupa - poikkeaminen - suunnittelutarveratkaisu

Lisätiedot

HAKEMUS (ILMOITUS) KUNTIEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELLE

HAKEMUS (ILMOITUS) KUNTIEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELLE HAKEMUS (ILMOITUS) KUNTIEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELLE Kiinteistötunnus Lupatunnus Vastaanottaja ja päiväys Rakennuslupa Toimenpidelupa Toimenpideilmoitus Purkamislupa Maisematyölupa Rakennussuunnittelutehtävän

Lisätiedot

RAKENTAMINEN PÖYTYÄN KUNNASSA

RAKENTAMINEN PÖYTYÄN KUNNASSA RAKENTAMINEN PÖYTYÄN KUNNASSA voimassa 1.5.2010 alkaen 1. MIHIN TARVITAAN LUPA? Yleistä Rakentamiseen liittyvät luvat voidaan jakaa seuraavasti: Ennen rakennusluvan hakemista tarvittaessa: - Poikkeamispäätös

Lisätiedot

Rakennustyön valvonta

Rakennustyön valvonta A1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Asunto- ja rakennusosasto 1 Rakennustyön valvonta MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 2000 Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 13 :n (132/1999)

Lisätiedot

* liikennejärjestelyt * ostaminen/lohkominen/lainhuuto * kaava-alue/haja-alue/ranta-alue

* liikennejärjestelyt * ostaminen/lohkominen/lainhuuto * kaava-alue/haja-alue/ranta-alue SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle........................... Rakennusprojekti.................... Haapaveden kaupunki......... 3 Siikalatvan kunta............. 4 Tähtiluokitus....................... 5 Rakennusluvan.hakeminen............

Lisätiedot