KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Liite Otsikko Sivu 34 1 SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS; KIVIRINTA JUHANI JA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 102. Liite Otsikko Sivu 34 1 SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS; KIVIRINTA JUHANI JA"

Transkriptio

1 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Yhdyskuntalautakunta AIKA klo 17:30-21:00 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 34 1 SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS; KIVIRINTA JUHANI JA 105 KAISA 35 TERVEYSTIEN RAKENNUSSUUNNITELMA OPINTIEN SILLAN RAKENNUSSUUNNITELMA LAUSUNTO DESTIA OY:N MAA- 110 AINESLUPAHAKEMUKSEEN 38 LAUSUNTO VIHERRENGAS JÄRVENPÄÄ OY:N 111 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEEN 39 LAUSUNNON ANTAMINEN KUNTALAISEN OSALLISUUDEN 112 JA VAIKUTTAMISEN OHJELMASTA 40 2 KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT JA 65 - RAATINHARJU 41 RIVITALOTONTIN MYYNTI TARJOUSTEN PERUSTEELLA MAANKÄYTTÖ PALVELUALUEEN PALVELUSOPIMUS YHDYSKUNTATEKNINEN TOTEUTUS JA YLLÄPITO 117 PALVELUALUEEN PALVELUSOPIMUS POIKKEAMISHAKEMUS; KIINTEISTÖ OY KIIMINGIN 119 KIVITASKU 45 POIKKEAMISHAKEMUS; TULIKURKKU OY ILMOITUSASIAT VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET KORJAUS- JA ENERGIA -AVUSTUSTEN JA KORKOTUKILAINOJEN KÄSITTELYN MYÖNTÄMISEN DELEGOINTI TARKASTUSINSINÖÖRILLE / RAKENNUSTARKASTAJALLE 126

2 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ KOKOUSAIKA klo 17:30-21:00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Schönberg Juha 17:30-21:00 puheenjohtaja Hanhela Lahja 17:30-21:00 jäsen Kyllönen Tapio 17:30-21:00 jäsen Mikkonen Mirja 17:30-21:00 jäsen Rantala Ville 17:30-21:00 jäsen Savolainen Mirja 17:30-20:00 jäsen :t Tomperi Päivi 17:30-21:00 jäsen Haipus Taisto 17:30-19:50 varajäsen :t 34-39, poistui :n 40 käsittelyn aikana Niemi Jonna 17:30-21:00 varajäsen POISSA Tuomaala Eija varapuheenj. Isola Timo jäsen Karjalainen Antero jäsen Siira Tapani jäsen MUU Tiri Kari 17:30-21:00 kunnanhall.ed. Hankivuo Petteri 17:30-21:00 yhdyskuntajoh taja/esittelijä Röpelinen Anja 17:30-21:00 toimistoarkk. Weiste Henriikka 17:30-18:00 asiantuntija Weiste WayStep Consunting Parantala Seppo 18:00-18:40 asiantuntija Ramboll Oy Sivonen Merja 18:00-18:40 asiantuntija Ramboll Oy Vilmi Sirkku 17:30-21:00 lupasihteeri/pö ytäkirjanpitäjä esitteli Oulun seudun joukkoliikennesu unnitelmaa esitteli Terveystien ja Opintien sillan rakennussuunnit elmia esitteli Terveystien ja Opintien sillan rakennussuunnit elmia LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja jäsen ten lukumäärään näh den päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUSTAPA Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mirja Mikkonen ja Ville Rantala sekä varalle Jonna Niemi Tarkastus toimitetaan siten, että pöytäkirja on valmiina ilmoitettuna nähtävilläolopäivänä.

3 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Juha Schönberg Tapio Kyllönen ( 37) Pöytäkirjanpitäjä Sirkku Vilmi PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUSTOIMITUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelyleh det on varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset Mirja Mikkonen Ville Rantala PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka: Yhteispalvelu Virka-asema Allekirjoitus Todistaa: Lupasihteeri Sirkku Vilmi

4 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Yhdyskuntalautakunta SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS; KIVIRINTA JUHANI JA KAISA 332/605/2010 Yhdk.ltk 34 Valmistelija: toimistoarkkitehti Anja Röpelinen, puh , sähköposti: Juhani ja Kaisa Kivirinta ovat jättäneet hakemuksen rakennusluvan edellytysten tutkimiseksi suunnittelutarvealueella (MRL 137 ). Rakennushanke: kerroksinen, yksiasuntoinen omakotitalo, kerrosala 300 m2 - talousrakennus, kerrosala 100 m2 Rakennuspaikka: - rakennuspaikaksi esitetään m2:n suuruista määräalaa Rajala -ni misestä tilasta RN 11:103 - rakennuspaikka sijaitsee Alakylässä rajoittuen Kuivasjärventiehen Suunnitelmat: - Oulun seudun yleiskaava 2020: MAASEUTUMAISEN ASUMISEN ALUE, (kaavamerkintä A-1) Alue on tarkoitettu kylärakennetta tukevaa maaseutumaista asumista, palveluja ja työpaikkatoimintoja varten. Suunnittelusuositus: Alueen rakennukset on sijoitettava olevaa rakennetta täydentäen siten, että ympäröivä rakennuskan ta, kyläkuva ja yhteydet oleviin palveluihin otetaan huomioon. Alueen vesi huolto on järjestettävä siten, ettei jätevesien käsittelystä aiheudu ympäris töhaittaa. Maiseman kannalta tärkeät pellot tulee säilyttää rakentamatto mana. KEHITETTÄVÄ ALUE Alueen maankäyttö ratkaistaan yksityiskohtaisella oikeusvaikutteisella osayleiskaavalla tai asemakaa valla Alakylän osayleiskaavassa rakennuspaikka on osittain maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M) ja osittain maa- ja metsätalousaluetta (MT). Alueille saa sijoittaa pääasiassa vain maa- ja metsätaloutta palvelevaa rakentamista. Mikäli alueelle muodostetaan erillisiä rakennuspaikkoja on nii den vähimmäiskoko m2. Rakennuspaikkaan kuuluu myös AO-1 -aluetta. Kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa yhden asuinrakennuksen sekä työ- ja taloustiloja. Rakennuspaikan vähimmäiskoko on m2. Alue tullaan liittämään yleiseen jätevesiviemäriin, sitä ennen jätevedet on koottava umpisäiliöihin. Lausunnot: - Naapureiden kuuleminen on suoritettu. Heillä ei ole huomautettavaa hankkeen johdosta. Lisäksi tilojen RN:t 11:161, 11:158 ja 11:51 omistajat toteavat, että heitä ei erikseen tarvitse kuulla tämän hakemuksen mukaisesta rakennuslupahakemuksesta. - Vesihuoltoinsinööri :

5 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Yhdyskuntalautakunta "Kiinteistö on liitettävissä yleiseen vesijohtoon ja alueelle rakennettavaan paineviemäriin. Viemäröinti on järjestettävissä kiinteistökohtaisella pienpumppaamolla. Kiinteistön kunnallistekniikan järjestelyt ja liittymän suunta tontille on sovittava vesihuoltoinsinöörin kanssa." Liitteenä nro 1 on tarkistuslista. Esityslistan mukana jaetaan ote Alakylän osayleiskaavasta, asemapiirros ja lupatilannekartat. Kunta katsoo, että rakentamisen erityiset edellytykset ovat olemassa. Tämän suunnittelutarveratkaisun mukaisella rakentamisella käytetään tilalle 11:103 Alakylän osayleiskaavassa osoitettu AO-1-rakennuspaikka. Kiinteistö on liitet tävä yleiseen vesijohtoon ja viemäriin. Perustelut: Tilalle 11:103 on osoitettu Alakylän osayleiskaavassa kaksi AO-1-rakennuspaikkaa, jotka molemmat sijoittuvat osittain hakemuksen kohteena ole valle määräalalle. Toinen näistä AO-1 -rakennuspaikoista katsotaan siirretyksi tällä päätöksellä kyseiselle määrä alalle kokonaan. Ha ke muksen mukaisesti toteutettuna rakentaminen ei vai keuta osayleis kaavan tarkistamista. Tämä päätös on voimassa saakka, mihin mennessä hank keelle on haettava rakennuslupa. Tiedoksi: Hakijat Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toimeksi: lupasihteeri

6 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntalautakunta TERVEYSTIEN RAKENNUSSUUNNITELMA 192/661/2010 Yhdk.ltk Valmistelija: tilaajajohtaja, yhdyskuntajohtaja Petteri Hankivuo, puh , sähköposti: Asiantuntija Seppo Parantala Ramboll Oy:stä esittelee Terveystien ja torin päi vi te tyn yleis suunnitelman Esityslistan mukana jaetaan luonnokset Terveystien ja torin suunnitelmasta. Hyväksytään päivitetty Terveystien ja torin yleisssuunnitelma jatkosuunni telua varten. Lautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi Senioritalon ja kiinteistöyhtiöiden mukanaolon varmistamiseksi. Yhdk.ltk Terveystien ja torin alueen päivitetystä 2010 yleissuunnitelmasta on pyydet ty kiin teistön omistajilta ja Senioritalolta lausunnot. Lausuntoja on saa tu kolme kap pa let ta, yksi puhelinsoittona ja kaksi sähköpostiviestinä. Lau sunnot on käsi tel ty ja jaetaan kokouksessa. Voimassa olevassa ase ma kaavassa ei ole mää räyk siä liit ty mien osal ta. Terveystien yleissuunnitelmaan on saatu mennessä kiinteistöjen omistajilta kolme kommenttia, jotka edellyttävät suunnitelman tarkistamista saatujen palautteiden pohjalta. Torin ja Seniorintalon osalta saadut kommentit eivät vaikuta yleissuunnitelman sisältöön. Yleissuunnitelman pohjalta voidaan torin ja Senioritalon pihatyöt aloittaa. Yhdk.ltk Terveystien yleissuunnitelmaa on tarkennettu seuraavasti: K-Supermarketin ja apteekin kiinteistöjen liittymä on hajotettu kahteen osaan siten, että K-Supermarketin liittymä on nykyisellä paikallaan ja apteekin liittymä on lähes nykyisellä paikallaan ko. kiinteistöjen puolen bussipysäkki on siirretty liittymien väliin suunnitelma ei ulotu K-Supermarketin pihalle, nykyiset järjestelyt säilyvät. ->suunnitelmarajana tässä kohdin on katualue torin kiveystyyppejä on yhtenäistetty, yksi kiveystyyppi on jätetty pois

7 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntalautakunta ja torin ja kadun väliin on lisätty viherkaista koko alueen valaistus on muutettu ja mitoitettu (Siteco DL500) valaisintyypille torin tukimuurin materiaali on muutettu betonikivimuuriksi ja valaistus on sijoitettu muuriin. Aikaisempaan graniittimuuriin ei valaisimia olisi voitu upottaa ja valaisimet on välttämättömät alueen toimivuudelle. torin pollarit on poistettu valaistusratkaisujen vuoksi P- alueen ja torin yhdystien tukimuureja on muutettu (toinen muuri on paikalla valettu ja toinen muuri on elementtirakenteinen) Lempiniementieltä on poistettu toinen suojatieylitys Esityslistan mukana jaetaan suunnitelmakartta Lautakunta hyväksyy suunnitelman ja asettaa sen maankäyttö ja rakennusasetuksen 43 mukaisesti julkisesti nähtäväksi 14 päivän ajaksi. Yhdk.ltk Terveystien tiesuunnitelmat ovat olleet nähtävillä välisen ajan. Näh tä villä oloaikana suunnitelmista ei ole tullut muistutuksia. Yj.: Yhdyskuntalautakunta vahvistaa Terveystien tiesuunnitelmat. Lisäksi lautakunta edellyttää, että rakennesuunnittelun yhteydessä nykyis tä tielinjausta muutetaan siten, että kevyen liikenteen väylät mahtuvat ka tualueelle. Yhdk.ltk 35 Yhdyskuntapalveluissa on laadittu katusuunnitelmat Terveystielle. Ramboll Oy:n edustajat Seppo Parantala ja Merja Sivonen esittelevät kokouk ses sa suun ni tel mia. Yj.: Lautakunta hyväksyy suunnitelmat ja asettaa ne maankäyttö ja ra kennusasetuksen 43 mukaisesti julkisesti nähtäväksi 14 päi vän ajaksi.

8 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Yhdyskuntalautakunta OPINTIEN SILLAN RAKENNUSSUUNNITELMA Yhdk.ltk 36 Valmistelija: tilaajajohtaja, yhdyskuntajohtaja Petteri Hankivuo, puh , sähköposti: Yhdyskuntapalveluissa on laadittu Opintien sillan rakennussuunnitelmat Jaaranlammen tulvauoman yli Opintielle. Suunnitelmat käsittävät vanhan sil lan pois ta mi sen ja uu den sil lan ra kenta misen. Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat vastuualueelta on pyydetty kirjallinen lausunto rakennettavan sillan mitoitusvirtaamaksi kevään 2000 tulvavedenkorkeushavaintojen ja uoman poikkileikkausten avulla. Ramboll Oy:n edustaja Seppo Parantala ja Merja Sivonen esittelevät kokouk ses sa suun ni tel mat. Lautakunta hyväksyy suunnitelmat ja asettaa ne maankäyttö ja rakennusase tuksen 43 mukaisesti julkisesti nähtäväksi 14 päivän ajaksi.

9 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Yhdyskuntalautakunta LAUSUNTO DESTIA OY:N MAA- AINESLUPAHAKEMUKSEEN 74/70/2011 Yhdk.ltk 37 Valmistelija: tilaajajohtaja, yhdyskuntajohtaja Petteri Hankivuo, puh , sähköposti: Haukiputaan tekninen lautakunta pyytää mahdollista lausuntoa Destia oy:n maa-aineslupahakemukseen: "Destia Oy hakee maa-aineslupaa kallion louhintaan Vasikkasuon alueelle tille Vasikkasuo RN:o 14:206. Kyseessä on ottotoiminnan jatkaminen. Hakemukset suunnitelmineen ovat nähtävillä kirjaamossa saakka. Asiaa koskevat muistutukset on toimitettava kirjallisesti tekniselle lautakunnalle osoitettuna nähtävillä oloajan päättymiseen mennessä." Esityslistan mukana jaetaan kartta ja ottamissuunnitelma alueesta. Kiimingin kunta edellyttää, että louhinta ja murskaus tulee tapahtua si ten, että toiminnasta aiheutuu mahdollisim man vähän hait taa Kiimin gin ra jalla oleville va kituisille asukkaille. Toiminta-aika on rajoituttava ar ki päi visin klo välille. Lisäksi Kiimingin kunta edellyttää, että toiminnasta ei aiheudu ympäristöä häiritsevää melua ja että alueella olevat räjähdysaineiden määrät selvitetään ja varastoidaan lakien ja asetusten mukaisesti. Puheenjohtaja poistui kokouksesta esteellisenä (intressijäävi) tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi ja vanhimman kokousedustajan Mirja Mikkosen johdolla valittiin tämän asian puheenjohtajaksi yksimielisesti Tapio Kyllönen.

10 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Yhdyskuntalautakunta LAUSUNTO VIHERRENGAS JÄRVENPÄÄ OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEEN 81/70/2011 Yhdk.ltk 38 Valmistelija: tilaajajohtaja, yhdyskuntajohtaja Petteri Hankivuo, puh , sähköposti: Haukiputaan tekninen lautakunta pyytää lausuntoa Viherrengas Järvenpää Oy:n ympäristölupahakemuksesta: "Viherrengas Järvenpää Oy hakee ympäristölupaa ylijäämämassojan läjitykseen Kellon kylän Vasikkasuon alueelle tilalle Vasikkajärvi Rn:o 301:1. Alue, jolta on otettu hiekkaa, on täytetty maanpinnan tasoon. Lupaa haetaan läjitystason korotukseen (+ 3 m). Puhtaita ylijäämämaita on tarkoitus läjittää noin tonnnia/v - yhteensä noin m3. Lupaa haetaan toistaiseksi. Hakemus on asiakirjoineen nähtävillä Haukiputaan kunnan kirjaamossa saakka. Asiaa koskevat muistutukset on toimitettava kirjallisesti tekniselle lautakunnalle osoitettuna nähtävillä oloajan päättymiseen mennessä." Esityslistan mukana jaetaan kartta läjitysalueesta. Yhdyskuntalautakunta edellyttää seuraavat toimenpiteet ylijäämassojen läjitykseltä: Läjitysalueelle voidaan sijoittaa vain puhtaita maita. Mi käli maan puhtaudesta ei ole var muutta, on materiaalin läji tyskelpoi suus selvit tävä tut ki muksilla. Alueelle ei saa ottaa vas taan muu ta jätettä. Luvan haltija on es tet tävä asia ton pääsy alueelle. Mikäli alu eelle tuo daan jä tettä, jonka vas taan ottoa ei ole hyväksyt ty lu vassa, on luvan hal tija velvolli nen toi mit ta maan jätteen asianmu kai seen kä sitte ly paik kaan.

11 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Yhdyskuntalautakunta LAUSUNNON ANTAMINEN KUNTALAISEN OSALLISUUDEN JA VAIKUTTAMISEN OHJELMASTA 85/050/2011 Yhdk.ltk 39 Valmistelija: hallintojohtaja Harri Kantola, puh , sähköposti: ja tilaajajohtaja, yh dys kun ta joh taja Pet teri Han kivuo, puh , säh kö posti: Yhdistymishallituksen asettama osallisuuden ja vaikuttamisen toimikunta on valmistellut lausuntovaiheeseen uudessa Oulussa jokainen kuuluu ja vaikuttaa - Kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelman. Asiakirja jaetaan esityslistan mukana. Asiakirja avaa ja määrittelee: - yhdistymisen arvot kuntalaisten osallisuutta ja vaikuttamista ohjaavina periaatteina - ohjelman tavoitteet - osallisuuden ja vaikuttamisen vision, - osallisuutta ja vaikuttamista sekä yhdessä tekemistä edistävät toimenpiteet (linjaukset) - alueellisen toimintamallin - kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen uuden Oulun toiminnassa - viestinnän, vuorovaikutuksen, koulutuksen ja tutkimuksen sekä - resurssit, arvioinnin ja mittarit Uudessa Oulussa jokainen kuuluu ja vaikuttaa -ohjausasiakirja tehdään yhdessä. Kuntalaisten mielipiteen esittämisen vaihe on toteutettu ajalla kuntien www-sivuilla, kunnantaloilla, kirjastoissa sekä asukastuvilla. Ohjelmasta pyydetään lausunnot uuden Oulun toimikunnilta, kunnanhallituksilta, keskeisiltä lautakunnilta, asukasyhteisöiltä (nykytilannekartoitus), alueellisilta yhteistyöryhmiltä, nuorisovaltuustoilta ja nuorten ryhmiltä, vanhus- ja vammaisneuvostoilta sekä opiskelijajärjestöiltä perjantaihin mennessä. Mielipiteen ja lausuntojen esittämisen vaihetta on vahvistettu järjestetyillä uuden Oulun asukasilloilla ( tilaisuudet pidetty ). Lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että sillä ei ole huomautettavaa Kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelmaan.

12 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Yhdyskuntalautakunta KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 54 JA 65 - RAATINHARJU Yhdk.ltk 40 Valmistelija: toimistoarkkitehti Anja Röpelinen, puh , sähköposti: Kaavoituksen työohjelmassa on Raatinharjun asemakaavan muutos. Suunnittelualue sijaitsee Raatintiellä. Asemakaavan muutos perus tuu kou lu verk ko sel vi tyk sen kaa va muutostarpeisiin. Raatinharjussa tutkitaan koulurakennusten laajennus- ja päiväkodin rakentamismahdollisuutta. Suunnittelualue on kooltaan kuusi (6) hehtaaria, josta pääosan omistaa kunta.tavoitteena on koulun YO-tontin laajentaminen nykyisen asemakaavan KTY-1 -alueelle (liike- ja toimistorakennusten se kä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten kortteli alue), joka poistuisi kaavamuutoksen yhteydessä. Samalla tutkitaan mah dollisuutta siirtää Raatinpolkua luoteen suuntaan, mikä helpottaisi YO-alu een käytön ja esimerkiksi tulevan päiväkodin piha-alueiden suunnittelua. Alueen asukkaisiin on oltu yhteydessä hankkeen käynnistämisestä. Liitteenä nro 2 Kirkonseudun asemakaavamuutoksen osal listumis- ja arviointisuunnitelma. Esitetään kunnanhallitukselle, että se saattaa vireille Kirkonseudun asemakaavan muutoksen, joka koskee Raatinharjun aluetta ja kortteleita 54 ja 65, sekä asettaa nähtäville kyseisen kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman.

13 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Yhdyskuntalautakunta RIVITALOTONTIN MYYNTI TARJOUSTEN PERUSTEELLA Yhdk.ltk 41 Valmistelija: maanmittausinsinööri Kari Viik, p , sähkö posti: Kyseinen rivitalotontti sijaitsee Jäälin Laivakankaalla korttelissa 252. Tontin pinta-ala 3071 m 2 ja rakennusoikeutta tontilla on 921 k-m 2. Kaava mahdolistaa rakentamisen kahteen kerrokseen. Tontilla sijaitsee vanhoja maanotto kuoppia, jolloin täyden rakennusoikeuden käyt täminen yhteenkerrokseen rakentaen muodostaa omat haasteensa. Jäälissä kunnan myymien rivitalotonttien hinta on perustunut kaavan oikeuttamaan rakennusoikeuteen ja hinta on ollut 101 /k-m 2. Tällä perusteella kyseessä olevan tontin hinnaksi tulee Esityslistan mukana jaetaan tonttikartta alueesta. Yj.: Kyseessä olevan rivitalotontin rakennusoikeudesta velvoitetaan käyttä mään 590 k-m 2, jolloin tontin alimmaksi hyväksyttäväksi hinnaksi muodostuu voimassa olevan hintatason mukaan Myön netty rakennusoikeus on rakennettava kokonaisuudessaan kolmen vuo den ku luessa kauppakirjan al lekirjoittamisesta siihen valmiusas tee seen, et tä raken nustarkastusvi ranomainen voi suorittaa siinä hy väk syttä vän käyt töönottokatselmuk sen. Raken taminen tulee aloittaa kah den vuo den kuluessa kauppakir jan allekir joittamisesta. Tarjoukset on jätettävä klo mennessä. Toimeksi: maanmittausinsinööri

14 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Palvelujohtokunta Yhdyskuntalautakunta MAANKÄYTTÖ PALVELUALUEEN PALVELUSOPIMUS /083/2011 Palvjtk Valmistelija: palvelujohtaja, yhdyskuntainsinööri Mikko Ukkola, puh , sähköposti: Tällä palvelusopimuksella sovitaan kunnanvaltuuston päättämän Maankäyttö palvelualueen palveluista, joista järjestämisvastuussa oleva yhdyskuntalautakunta vastaa. Palveluntuottaja si tou tuu tuot ta maan täs sä so pimuksessa sovitut palvelut ajalla Palvelualueella tuotettujen palvelujen kokonaishinta sopimuskaudella on euroa (TA 2011, sivu 52). Palvelut järjestetään valtuuston hyväksymän kuntastrategian ja palvelustrategian toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita sekä palveluiden järjestämistä koskevia yleisiä periaatteita noudattaen. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Kiimingin kunnan toimenpideohjelman talouden tasapainottamiseksi Toimenpideohjelmaa toteutetaan talousarviokirjan 2011 mukaisesti. Palvelutuoteluettelossa on kuvattu tuotteet, niiden laskutusperuste eli yksikkö, hinta ja tuotettava määrä vuositasolla (TA 2011, sivu 52). Tuotteista on tehty palvelutuotekuvaukset, joissa kuvataan palvelutuotteen koh deryhmä, sisältö, palvelun tuottamiseen tarvittavat resurssit ja tukipalvelut, keskeiset laatuvaatimukset ja palvelun onnistumisen arviointi ja seuranta. Palvelutuoteluettelot ja palvelutuotekuvaukset ovat sopimuksen liitteinä. Tuottaja toimittaa järjestäjälle kunkin kuukauden 7:een työpäivään mennessä sisäisen laskun, josta ilmenee tuotettujen tuotteiden määrä, hinta ja laskun loppusumma. Tuottaja on myös velvollinen toimittamaan seurantaraportin mittareista lautakunnan arviointia varten kolmannesvuosittain seurantajaksoa seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä. Palvj. yhd: Yhdk.ltk 42 Palvelujohtokunta hyväksyy maankäytön palvelualueen palvelusopimuksen vuo delle 2011 liitteen nro 8 mukaisesti ja esittää sen edelleen yh dys kun ta lau ta kunnan hyväksyttäväksi. Tällä palvelusopimuksella sovitaan kunnanvaltuuston päättämän Maankäyttöpalvelualueen palveluista, joista järjestämisvastuussa oleva yhdyskuntalautakunta vas taa. Palveluntuottaja sitoutuu tuottamaan tässä sopimuk sessa so vi tut pal velut ajalla Palvelualueella tuo tettujen palvelu jen koko naishinta sopimuskaudella on euroa. Palvelutuoteluettelossa on kuvattu tuotteet, niiden laskutusperuste eli yk-

15 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Palvelujohtokunta Yhdyskuntalautakunta sikkö, hinta ja tuotettava määrä vuositasolla. Lisäksi on tehty palvelutuotekuvaukset, joissa kuva taan palvelutuotteen kohderyhmä, sisältö, palvelun tuottamiseen tarvittavat resurssit ja tukipalvelut, keskeiset laatuvaatimukset ja palvelun onnistumi sen arviointi ja seuranta. Tuottaja toimittaa järjestäjälle kunkin kuukauden 7:een työpäivään mennessä sisäisen laskun, josta ilmenee tuotettujen tuotteiden määrä, hinta ja laskun loppusumma. Tuottaja on myös velvollinen toimittamaan seurantaraportin mittareista lautakunnan arviointia varten kolmannesvuosittain seurantajaksoa seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä. Maankäyttöpalvelualueen palvelusopimus on liitteenä nro 3. Hyväksytään palvelusopimus loppusummaltaan euroa.

16 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Palvelujohtokunta Yhdyskuntalautakunta YHDYSKUNTATEKNINEN TOTEUTUS JA YLLÄPITO PALVELUALUEEN PALVELUSOPIMUS /083/2011 Palvjtk Valmistelija: palvelujohtaja, yhdyskuntainsinööri Mikko Ukko la, puh , sähköposti: Tällä palvelusopimuksella sovitaan kunnanvaltuuston päättämän Yhdyskuntatekninen toteutus ja ylläpito palvelualueen palveluista, joista järjestämisvastuussa oleva yhdyskuntalautakunta vastaa. Palveluntuottaja sitoutuu tuottamaan tässä sopimuksessa sovitut palvelut ajalla Palvelualueella tuotettujen palvelujen kokonaishinta sopimuskaudella on euroa (TA 2011, sivu 53). Palvelut järjestetään valtuuston hyväksymän kuntastrategian ja palvelustrategian toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita sekä palveluiden järjestämistä koskevia yleisiä periaatteita noudattaen. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Kiimingin kunnan toimenpideohjelman talouden tasapainottamiseksi Toimenpideohjelmaa toteutetaan talousarviokirjan 2011 mukaisesti. Palvelutuoteluettelossa on kuvattu tuotteet, niiden laskutusperuste eli yksikkö, hinta ja tuotettava määrä vuositasolla (TA 2011, sivu 53). Tuot teista on tehty palvelutuotekuvaukset, joissa kuvataan palvelutuotteen koh deryhmä, sisältö, palvelun tuottamiseen tarvittavat resurssit ja tukipalvelut, keskeiset laatuvaatimukset ja palvelun onnistumisen arviointi ja seuranta. Palvelutuoteluettelot ja palvelutuotekuvaukset ovat sopimuksen liitteinä. Tuottaja toimittaa järjestäjälle kunkin kuukauden 7:een työpäivään mennessä sisäisen laskun, josta ilmenee tuotettujen tuotteiden määrä, hinta ja laskun loppusumma. Tuottaja on myös velvollinen toimittamaan seurantaraportin mittareista lautakunnan arviointia varten kolmannesvuosittain seurantajaksoa seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä. Palvj. yhd: Yhdk.ltk 43 Palvelujohtokunta hyväksyy yhdyskuntatekninen toteutus ja ylläpito palve lualueen palvelusopimuksen vuodelle 2011 liitteen nro 9 mukaisesti ja esittää sen edelleen yhdyskuntalautakunnan hyväksyttäväk si. Hyväksyttiin yksimielisesti, Tällä palvelusopimuksella sovitaan kunnanvaltuuston päättämän Yhdyskuntateknisen toteutus ja ylläpito palveluista, joista järjestämisvastuussa ole va yh dys kunta lauta kunta vas taa. Pal ve luntuottaja sitoutuu tuottamaan täs sä so pi muk sessa sovitut pal velut ajal la Palvelualueella tuo tet tu jen palvelu jen koko naishinta so pi muskaudella on euroa. Palvelutuoteluettelossa on kuvattu tuotteet, niiden laskutusperuste eli yk-

17 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Palvelujohtokunta Yhdyskuntalautakunta sikkö, hinta ja tuotettava määrä vuositasolla. Lisäksi on tehty palvelutuotekuvaukset, joissa kuvataan palvelutuotteen kohderyhmä, sisältö, palvelun tuottamiseen tarvittavat resurssit ja tukipalvelut, keskeiset laatuvaatimukset ja palvelun onnistumisen arviointi ja seuranta. Tuottaja toimittaa järjestäjälle kunkin kuukauden 7:een työpäivään mennessä sisäisen laskun, josta ilmenee tuotettujen tuotteiden määrä, hinta ja laskun loppusumma. Tuottaja on myös velvollinen toimittamaan seurantaraportin mittareista lautakunnan arviointia varten kolmannesvuosittain seurantajaksoa seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä. Yhdyskuntateknisen toteutus ja ylläpito alueen palvelusopimus on liit tee nä nro 4. Hyväksytään Yhdyskuntateknisen toteutus ja ylläpito palveluiden palve lusopimus loppusummaltaan euroa.

18 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Yhdyskuntalautakunta POIKKEAMISHAKEMUS; KIINTEISTÖ OY KIIMINGIN KIVITASKU 39/604/2011 Yhdk.ltk 44 Valmistelija: toimistoarkkitehti Anja Röpelinen, puh , sähköposti: Kiinteistö Oy Kiimingin Kivitasku on jättänyt hakemuksen rakentaa vastoin asemakaavaa (MRL 23 luku). Rakennushanke: - valokatteiden rakentaminen asuntojen takapihalle Rakennuspaikka: - rakennuspaikka sijaitsee Kirkonseudun asemakaava-alueella, korttelissa 15, osoitteessa Kivitie 14 Suunnitelmat: - Asemakaavassa rakennuspaikka sijaitsee rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueella (AR I). Lausunnot: - Naapurien kuuleminen on suoritettu. Naapureilla ei ole huomautet ta vaa hankkeen johdosta. Hakijan esittämät poikkeamisen erityiset syyt ja hakemuksen perustelut: "Osassa taloyhtiömme asunnoista on jo olemassaolevat valokatteet, mutta rakennuslupaa katteille ei ole ollut. Olemme nyt hakemassa rakennuslupaa koko taloyhtiölle. A-talon takapihalla osa katteista tulee noin kol men (3) metrin etäisyydelle naa purin rajasta ja tästä syystä haem me poik keamislupaa." Hakijan arvio hankkeen keskeisistä vaikutuksista: "Hanke (valokatteet) parantaa taloyhtiön asukkaiden asumismukavuutta." Esityslistan mukana jaetaan asemakaavaote ja asemapiirros. Kunta suostuu poikkeamiseen. Perustelut: Valokatteiden rakentaminen hakemuksen mukaisesti parantaa asumisviihtyisyyttä eikä aiheuta haittaa naapurustolle tai vaa ran na ase ma kaa van pe riaatteita. Hakemus täyttää maankäyttöja ra kennuslain 172 :ssä asetetut poikkeamisen ehdot. Hyväksytiin yksimielisesti. Tämä päätös on voimassa saakka, mihin mennessä hank keelle on haettava toimenpidelupa.

19 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Yhdyskuntalautakunta Tiedoksi: hakija Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toimeksi: lupasihteeri

20 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Yhdyskuntalautakunta POIKKEAMISHAKEMUS; TULIKURKKU OY 339/604/2010 Yhdk.ltk 45 Valmistelija: toimistoarkkitehti Anja Röpelinen, puh , sähköposti: Tulikurkku Oy hakee poikkeamista saada rakentaa vastoin asemakaavaa (MRL 23 luku). Rakennushanke: - autojen pesuhalli, kerrosala 83 m2 Rakennuspaikka: - rakennuspaikka sijaitsee Kirkonseudun asemakaava-alueella, kortteli 77, tontti 1, Isoahontien varrella - rakennuspaikan pinta-ala on m2 Rakennuspaikalla sijaitsee liikerakennus (osittain tontilla 2), jonka ker rosala on 5018 m2. Li säk si tontille on myönnetty rakennuslupa grillikioskille (286 k-m2). Suunnitelmat: - Asemakaavassa rakennuspaikka sijaitsee toimitilarakennusten korttelialueella (KTY-3). Alueelle saa sijoittaa toimistorakennuksia, ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia teollisuus- ja varastorakennuksia, polttoaineenjake luaseman sekä paljon ti laa vaativan erikoistavaran kaupan myymälätiloja. Alueelle saa sijoittaa myös päivittäistavarakaupan myymälätiloja korkein taan 2000 k-m2. Rakennus ten tulee olla valtatien liikennealueelle näkyviltä julki sivuil taan pääosin pu natiil tä ja lasia. Rakennustehokkuus e = 0,35. Poikkeusta haetaan pesuhallin rakentamiseksi osittain kaavaan merkitylle istutettavan alueen osalle. Esityslistan mukana jaetaan asemapiirros ja ote asemakaavasta. yj: Kunta suostuu poikkeamiseen sillä ehdolla, että pesuhallin etäi syys tontin pohjoisrajasta on vä hin tään 1500 mm ja pi han lii kenne- ja paikoitusjärjestelyt mukaute taan hallin si jaintiin. Ra ken nusoikeuden vä häinen poik kea minen käsi tel lään ra kennuslu pa pää töksen yhteydes sä. Perustelut: Ehdon mukaisesti toteutettuna rakentaminen ei tuota haittaa ympäristön maankäytölle eikä vaaranna asemakaavan periaatteita. Tällöin hanke täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 172 :ssä asetetut poikkeamisen ehdot. Kerrosalan ylitys jää pienemmäksi kuin MRL 171 :n mukainen vähäistä suurempi poikkeaminen.

21 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Yhdyskuntalautakunta Tämä päätös on voimassa saakka, mihin mennessä hankkeelle on haettava rakennuslupa. Tiedoksi: hakija Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toimeksi: lupasihteeri

22 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Yhdyskuntalautakunta ILMOITUSASIAT Yhdk.ltk 46 Valmistelija: lupasihteeri Sirkku Vilmi, puh , sähkö posti: Vt. rakennustarkastajan työnjohtajapäätökset: LVI-insinööri Pasi Latonranta kvv- ja iv-työnjohtajaksi Timo Lehtolan rakennustyömaalle - LVI-urakoitsija Timo Klaavo kvv- ja iv-työnjohtajaksi Timo Toivasen ja Hen na Rytilahden rakennustyömaalle - LVI- suunnittelija Seppo Tomperi kvv- ja iv-työnjohtajaksi Pasi Alajoen omakotitalon rakennustyömaalle arkkitehti Markku Vuolteenaho vastaavaksi työnjohtajaksi Kari Arontien paritalon rakennustyömaalle Vt. rakennustarkastajan lupapäätökset: Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy; muutoslupa muuntamon rakennuslupaan - Arola Juha; puiden kaataminen - Tiirola Matti; puiden kaataminen - Ylimäki Titta ja Jari; jatkoaika asuinrakennuksen rakennusluvalle Pitkänen Pasi; jatkoaika asuinrakennuksen ja autotalli/varaston rakennusvuville - Hautajärvi Ilari; jatkoaika varaston rakennusluvalle - Vuohtoniemi-Lyly Minna ja Lyly Kari; jatkoaika asuinrakennusken rakennusluvalle - Hiltunen Petri ja Tikkanen Mervi; jatkoaika asuinrakennuksen rakennusluvalle - Elsilä Mika; makuuhuone muutetaan työtilaksi - Karjalainen Veli ja Hannele; liiteri - Leppälä Jukka; autokatos - As. Oy Jäälinemäntä: terassien ja valokateiden rakentaminen - Koistinen Juha; julkisinu ja kattokaltevuuden muutos Sipola Eero; konehallin rakentaminen ja vanhojen varastorakennuksien purku - Kuivamäki Paavo; pesuhuone/wc:n rakentaminen ja asuinrakennuksen laajennus kuistilla - Rättyä Johanna ja Alatalo Janne; omakotitalon peruskorjaus ja laajennus ja autotalli/varastorakennuksen rakentaminen Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: Siirtymäajan liikennöintisopimuksen muutos, Siirtymäajan liikennöintisopimuksen muutos, DI, KTK Henriikka Weiste WayStep Consultingista esittelee Oulun seu dun joukkoliikenteen palvelutasosuunnitelmaa kokouksen alussa.

23 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Yhdyskuntalautakunta Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

24 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Yhdyskuntalautakunta VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Yhdk.ltk 47 Valmistelija: lupasihteeri Sirkku Vilmi, puh , sähkö posti: Merkitään seuraavat viranhaltijapäätökset tiedoksi: Maanmittausinsinööri: ; kauppakirjan hyväksyminen Kii min gin kunnan ja Matias Laitalan välillä, Tilaajajohtaja, yhdyskuntajohtaja: ; Terveystien ja kunnanviraston aukean katu- ja rakennussuunnitelmien laatiminen ; Terveystien ja kunnanviraston aukean, torin pintarakentaiden sekä sillan ja opintien katutöiden rakennuttaminen ; Opintien silta, sillan rakennussuunnittelu ja kevyenliiken taan väy län järjestelyt ja samalla päätetään, ettei viranhaltijapäätöksiä oteta KuntaL:n 51 :n mu kaisesti yhdyskuntalautakunnan käsiteltäväksi. Merkittiin tiedoksi ja hyväksyttiin yksimielisesti.

25 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntalautakunta KORJAUS- JA ENERGIA -AVUSTUSTEN JA KORKOTUKILAINOJEN KÄSITTELYN MYÖNTÄMISEN DELEGOINTI TARKASTUSINSINÖÖRILLE / RAKENNUSTARKASTAJALLE Yhdk.ltk Valmistelija: rakennustarkastaja Sami Juola, puh , sähköposti: ARA:n ohjeiden mukaan jaettavien energiaä ja korjausavus tusten käytännön myöntäminen on yhdyskuntalautakunnan päätöksellä delegoitu rakennustarkastajalle. Tarkastuinsinööri on aiemmin hoitanut ARA:n avustushakemukset ja päätösesityksen tekemisen yhdyskuntalautakunnan päätettäväksi. Avustusten käsittelyn nopeuttamiseksi ja vuoden 2009 henkilöstovajeen vuoksi päätösvalta delegoitiin tuolloin rakennustarkastajalle. ARA:n ohjeiden mukaan jaettavat energia- ja korjausavustusten, korkotu kilainojen sekä muiden erityisryhmien avustusten käsittely ja käytännön myöntäminen siirretään tarkastusinsinöörille. Tiedoksi: tarkastusinsinööri Toimeksi: lupasihteeri Yhdk.ltk 48 Valmistelija: palvelujohtaja yhdyskuntainsinööri Mikko Ukko la, puh , sähkö posti: lupasihteeri Sirkku Vilmi, puh , säh köposti: Edellisen päätöksen jälkeen tarkastusinsinööri on siirtynyt hoitamaan rakennustarkastajan virkaa vt:nä ja tar kas tus in si nöö rin vir kaa ei ole täy tetty. ARA:n ohjeiden mukaan jaettavat energia- ja korjausavustusten, korkotu kilainojen sekä muiden erityisryhmien avustusten käsittely ja käytännön myöntäminen siirretään rakennustarkastajalle ja sijaisena näissä asioissa toimii tarkastusinsinööri. Tiedoksi: vt. rakennusarkastaja Toimeksi: lupasihteeri

26 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kiimingin yhdyskuntalautakunta Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuk sen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Kiimingin yhdyskuntalautakunta, Lempiniementie 2, PL 4, KIIMINKI Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös sähköisesti osoitteeseen: tai telefaxilla puhelinnumeroon Pykälät: 35, 36, 41, 42, 43, 48 Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen Tiedoksianto asianosaiselle 1) Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetet tu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuk sen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän alle kirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle en nen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäi vä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oi kaisuvaatimusasiakirjat toimittaa oikaisuvaatimusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Pvm: Asianosainen Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 ) Annettu postin kuljetettavaksi, pvm/tiedoksiantaja Asianosainen Luovutettu asianosaiselle Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus Vastaanottajan allekirjoitus Muulla tavoin, miten 1) Täytetään otteeseen, jos päätös annetaan erityistiedoksiantona tiedoksi Kuntalain 92 1 mom:ssa tarkoitetulle asianosaiselle.

27 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kiimingin yhdyskuntalautakunta Kieltojen perusteet VALITUSKIELLOT Kokouspäivämäärä Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 37, 38, 39, 40, 46, 47 Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä hallintovalitusta, koska päätökset eivät sisäl lä sellaista toimenpidettä, jolla asia on ratkaistu tai jätetty tutkimatta (hallintolain käyttölaki 5 1 mom.). Pykälät: Seuraaviin vesilain mukaisissa asioissa valvonta-asioissa annettuihin päätök siin ei saa valittamalla hakea muutosta. Pykälät:

28 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kiimingin yhdyskuntalautakunta VALITUSOSOITUS (julkipanon jälkeen annettavat päätökset) Kunnallisvalitus Hallintovalitus Päätöksen julkipanoaika Yhdyskuntalautakunnan 34, 44, 45 :t on julkipantu. Valitusosoitus ja valitusperusteet Valitusviranomainen ja -aika Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Maa-aineslain mukaisissa asioissa valitusoikeus on myös alueellisella elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lain vastainen. Hallintovalituksen saa tehdä ainoastaan asianosainen eli se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Valituksen saa tehdä paitsi edellä todetuilla kunnallisvalituksen valitusperusteilla, myös tarkoituksenmukaisuusperusteella. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Oulun hallinto-oikeus Isokatu 4, PL 189, OULU Valitukset voi toimittaa myös sähköisesti tai fax-asiakirjoina telefaxnro , sähköposti: Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyn timaksua hallinto-oikeudessa 90 euroa. Kunnallisvalitus, pykälät. Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä lukien (mainittua päivää lukuun ottamatta). Hallintovalitus, pykälät 34, 44, 45. Valitusaika on 30 päivää päätöksen anto päi väs tä lukien (mainittua päivää lukuun ottamatta). Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (sitä päivää lukuun ottamatta). Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksianto asianosaiselle 1) Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 ) Annettu postin kuljetettavaksi, pvm/tiedoksiantaja Asianosainen Luovutettu asianosaiselle Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus Asianosainen Vastaanottajan allekirjoitus Muulla tavoin, miten

29 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirja, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oi keaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luet tava. Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulutai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle en simmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla asiakirjat voi lähettää postit se tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehti vät perille ennen valitusajan päättymistä. Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimak sua hallinto-oikeudessa 90 euroa. 1) Täytetään otteeseen, jos päätös annetaan erityistiedoksiantona kuntalain 92 :n 1 momentissa tarkoitetulle asianosaiselle.

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 81. Liite Otsikko Sivu 27 LAUSUNTO VASIKKASUON BIOKAASULAITOSHANKKEEN

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 81. Liite Otsikko Sivu 27 LAUSUNTO VASIKKASUON BIOKAASULAITOSHANKKEEN KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 81 Yhdyskuntalautakunta 15.03.2011 AIKA 15.03.2011 klo 17:30-20:00 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 27 LAUSUNTO VASIKKASUON BIOKAASULAITOSHANKKEEN

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40. Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN RAKENTAMINEN;

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40. Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN RAKENTAMINEN; KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40 Yhdyskuntalautakunta 15.05.2012 AIKA 15.05.2012 klo 17:30-19:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2011 291

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2011 291 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2011 291 Yhdyskuntalautakunta 16.08.2011 AIKA 16.08.2011 klo 17:30-20:40 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 106 1 SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS;

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2011 333. Liite Otsikko Sivu 120 TONTTIEN LUOVUTUS KEVÄÄLLÄ 2009 / TONTIN

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2011 333. Liite Otsikko Sivu 120 TONTTIEN LUOVUTUS KEVÄÄLLÄ 2009 / TONTIN KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2011 333 Yhdyskuntalautakunta 30.08.2011 AIKA 30.08.2011 klo 17:30-20:00 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 120 TONTTIEN LUOVUTUS KEVÄÄLLÄ

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 137

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 137 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 137 Kunnanvaltuusto 27.09.2010 AIKA 27.09.2010 klo 17:00-18:55 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 LAINOJEN MYÖNTÄMINEN KIIMINGIN VESI OY:LLE 140 47

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 Tekninen lautakunta 10.09.2014 AIKA 10.09.2014 klo 17:30-20:25 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 188. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 188. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 188 Kunnanhallitus 04.04.2012 ASIAT Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 191 82 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 192 83 Sotkamon kunnan tilinpäätös

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23. Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23. Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23 Tekninen lautakunta Aika 19.08.2014 klo 17:05-17:55 Paikka Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 74 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 238. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 238. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 238 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 25.11.2009 ASIAT Otsikko Sivu 142 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 241 143 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 242. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 242. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 242 14.05.2012 ASIAT Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 244 108 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 245 109 Lausunto oikeusministeriön esityksestä

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 16.12.2009 ASIAT Otsikko Sivu 162 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 280 163 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2009 282. Ympäristölautakunta 15.10.2009 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2009 282. Ympäristölautakunta 15.10.2009 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2009 282 Ympäristölautakunta 15.10.2009 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 130 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 284 131 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 285 132 ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498 Kunnanhallitus 24.08.2015 AIKA 24.08.2015 klo 17:00-18:10 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 244 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 Ympäristölautakunta 25.04.2013 AIKA 25.04.2013 klo 18:30-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 204. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 204. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 204 23.05.2011 ASIAT Otsikko Sivu 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 206 99 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 207 100 Opiskelija-asuntojen rakentaminen Tenetin

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 141 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 24.02.2010 ASIAT Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 53 24 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1. Rakennuslautakunta AIKA 09.06.2015 klo 16:00-17:20

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1. Rakennuslautakunta AIKA 09.06.2015 klo 16:00-17:20 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 Rakennuslautakunta AIKA 09.06.2015 klo 16:00-17:20 PAIKKA Kemijärven kaupungin teknisen osaston kokoushuone, Vapaudenkatu 8 B, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Sivu 31

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 24.05.2010 kello 12:00-14:38 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 163 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 13/2014 1 Kunnanhallitus 13.08.2014 AKA 17:05-20:00 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:05-20:00 Puheenjohtaja Arffman

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 Kunnanhallitus 08.09.2014 AIKA 08.09.2014 klo 17:00-20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 240 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 16:30-18:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 113 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tekninen lautakunta 19.05.2015 Aika 19.05.2015 klo 18:00-18:20 Paikka Liperin kunnan virastotalo, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 57-65 Kokousasian otsikko Sivu

Lisätiedot