KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Liite Otsikko Sivu 34 1 SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS; KIVIRINTA JUHANI JA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 102. Liite Otsikko Sivu 34 1 SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS; KIVIRINTA JUHANI JA"

Transkriptio

1 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Yhdyskuntalautakunta AIKA klo 17:30-21:00 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 34 1 SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS; KIVIRINTA JUHANI JA 105 KAISA 35 TERVEYSTIEN RAKENNUSSUUNNITELMA OPINTIEN SILLAN RAKENNUSSUUNNITELMA LAUSUNTO DESTIA OY:N MAA- 110 AINESLUPAHAKEMUKSEEN 38 LAUSUNTO VIHERRENGAS JÄRVENPÄÄ OY:N 111 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEEN 39 LAUSUNNON ANTAMINEN KUNTALAISEN OSALLISUUDEN 112 JA VAIKUTTAMISEN OHJELMASTA 40 2 KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT JA 65 - RAATINHARJU 41 RIVITALOTONTIN MYYNTI TARJOUSTEN PERUSTEELLA MAANKÄYTTÖ PALVELUALUEEN PALVELUSOPIMUS YHDYSKUNTATEKNINEN TOTEUTUS JA YLLÄPITO 117 PALVELUALUEEN PALVELUSOPIMUS POIKKEAMISHAKEMUS; KIINTEISTÖ OY KIIMINGIN 119 KIVITASKU 45 POIKKEAMISHAKEMUS; TULIKURKKU OY ILMOITUSASIAT VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET KORJAUS- JA ENERGIA -AVUSTUSTEN JA KORKOTUKILAINOJEN KÄSITTELYN MYÖNTÄMISEN DELEGOINTI TARKASTUSINSINÖÖRILLE / RAKENNUSTARKASTAJALLE 126

2 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ KOKOUSAIKA klo 17:30-21:00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Schönberg Juha 17:30-21:00 puheenjohtaja Hanhela Lahja 17:30-21:00 jäsen Kyllönen Tapio 17:30-21:00 jäsen Mikkonen Mirja 17:30-21:00 jäsen Rantala Ville 17:30-21:00 jäsen Savolainen Mirja 17:30-20:00 jäsen :t Tomperi Päivi 17:30-21:00 jäsen Haipus Taisto 17:30-19:50 varajäsen :t 34-39, poistui :n 40 käsittelyn aikana Niemi Jonna 17:30-21:00 varajäsen POISSA Tuomaala Eija varapuheenj. Isola Timo jäsen Karjalainen Antero jäsen Siira Tapani jäsen MUU Tiri Kari 17:30-21:00 kunnanhall.ed. Hankivuo Petteri 17:30-21:00 yhdyskuntajoh taja/esittelijä Röpelinen Anja 17:30-21:00 toimistoarkk. Weiste Henriikka 17:30-18:00 asiantuntija Weiste WayStep Consunting Parantala Seppo 18:00-18:40 asiantuntija Ramboll Oy Sivonen Merja 18:00-18:40 asiantuntija Ramboll Oy Vilmi Sirkku 17:30-21:00 lupasihteeri/pö ytäkirjanpitäjä esitteli Oulun seudun joukkoliikennesu unnitelmaa esitteli Terveystien ja Opintien sillan rakennussuunnit elmia esitteli Terveystien ja Opintien sillan rakennussuunnit elmia LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja jäsen ten lukumäärään näh den päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUSTAPA Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mirja Mikkonen ja Ville Rantala sekä varalle Jonna Niemi Tarkastus toimitetaan siten, että pöytäkirja on valmiina ilmoitettuna nähtävilläolopäivänä.

3 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Juha Schönberg Tapio Kyllönen ( 37) Pöytäkirjanpitäjä Sirkku Vilmi PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUSTOIMITUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelyleh det on varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset Mirja Mikkonen Ville Rantala PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka: Yhteispalvelu Virka-asema Allekirjoitus Todistaa: Lupasihteeri Sirkku Vilmi

4 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Yhdyskuntalautakunta SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS; KIVIRINTA JUHANI JA KAISA 332/605/2010 Yhdk.ltk 34 Valmistelija: toimistoarkkitehti Anja Röpelinen, puh , sähköposti: Juhani ja Kaisa Kivirinta ovat jättäneet hakemuksen rakennusluvan edellytysten tutkimiseksi suunnittelutarvealueella (MRL 137 ). Rakennushanke: kerroksinen, yksiasuntoinen omakotitalo, kerrosala 300 m2 - talousrakennus, kerrosala 100 m2 Rakennuspaikka: - rakennuspaikaksi esitetään m2:n suuruista määräalaa Rajala -ni misestä tilasta RN 11:103 - rakennuspaikka sijaitsee Alakylässä rajoittuen Kuivasjärventiehen Suunnitelmat: - Oulun seudun yleiskaava 2020: MAASEUTUMAISEN ASUMISEN ALUE, (kaavamerkintä A-1) Alue on tarkoitettu kylärakennetta tukevaa maaseutumaista asumista, palveluja ja työpaikkatoimintoja varten. Suunnittelusuositus: Alueen rakennukset on sijoitettava olevaa rakennetta täydentäen siten, että ympäröivä rakennuskan ta, kyläkuva ja yhteydet oleviin palveluihin otetaan huomioon. Alueen vesi huolto on järjestettävä siten, ettei jätevesien käsittelystä aiheudu ympäris töhaittaa. Maiseman kannalta tärkeät pellot tulee säilyttää rakentamatto mana. KEHITETTÄVÄ ALUE Alueen maankäyttö ratkaistaan yksityiskohtaisella oikeusvaikutteisella osayleiskaavalla tai asemakaa valla Alakylän osayleiskaavassa rakennuspaikka on osittain maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M) ja osittain maa- ja metsätalousaluetta (MT). Alueille saa sijoittaa pääasiassa vain maa- ja metsätaloutta palvelevaa rakentamista. Mikäli alueelle muodostetaan erillisiä rakennuspaikkoja on nii den vähimmäiskoko m2. Rakennuspaikkaan kuuluu myös AO-1 -aluetta. Kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa yhden asuinrakennuksen sekä työ- ja taloustiloja. Rakennuspaikan vähimmäiskoko on m2. Alue tullaan liittämään yleiseen jätevesiviemäriin, sitä ennen jätevedet on koottava umpisäiliöihin. Lausunnot: - Naapureiden kuuleminen on suoritettu. Heillä ei ole huomautettavaa hankkeen johdosta. Lisäksi tilojen RN:t 11:161, 11:158 ja 11:51 omistajat toteavat, että heitä ei erikseen tarvitse kuulla tämän hakemuksen mukaisesta rakennuslupahakemuksesta. - Vesihuoltoinsinööri :

5 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Yhdyskuntalautakunta "Kiinteistö on liitettävissä yleiseen vesijohtoon ja alueelle rakennettavaan paineviemäriin. Viemäröinti on järjestettävissä kiinteistökohtaisella pienpumppaamolla. Kiinteistön kunnallistekniikan järjestelyt ja liittymän suunta tontille on sovittava vesihuoltoinsinöörin kanssa." Liitteenä nro 1 on tarkistuslista. Esityslistan mukana jaetaan ote Alakylän osayleiskaavasta, asemapiirros ja lupatilannekartat. Kunta katsoo, että rakentamisen erityiset edellytykset ovat olemassa. Tämän suunnittelutarveratkaisun mukaisella rakentamisella käytetään tilalle 11:103 Alakylän osayleiskaavassa osoitettu AO-1-rakennuspaikka. Kiinteistö on liitet tävä yleiseen vesijohtoon ja viemäriin. Perustelut: Tilalle 11:103 on osoitettu Alakylän osayleiskaavassa kaksi AO-1-rakennuspaikkaa, jotka molemmat sijoittuvat osittain hakemuksen kohteena ole valle määräalalle. Toinen näistä AO-1 -rakennuspaikoista katsotaan siirretyksi tällä päätöksellä kyseiselle määrä alalle kokonaan. Ha ke muksen mukaisesti toteutettuna rakentaminen ei vai keuta osayleis kaavan tarkistamista. Tämä päätös on voimassa saakka, mihin mennessä hank keelle on haettava rakennuslupa. Tiedoksi: Hakijat Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toimeksi: lupasihteeri

6 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntalautakunta TERVEYSTIEN RAKENNUSSUUNNITELMA 192/661/2010 Yhdk.ltk Valmistelija: tilaajajohtaja, yhdyskuntajohtaja Petteri Hankivuo, puh , sähköposti: Asiantuntija Seppo Parantala Ramboll Oy:stä esittelee Terveystien ja torin päi vi te tyn yleis suunnitelman Esityslistan mukana jaetaan luonnokset Terveystien ja torin suunnitelmasta. Hyväksytään päivitetty Terveystien ja torin yleisssuunnitelma jatkosuunni telua varten. Lautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi Senioritalon ja kiinteistöyhtiöiden mukanaolon varmistamiseksi. Yhdk.ltk Terveystien ja torin alueen päivitetystä 2010 yleissuunnitelmasta on pyydet ty kiin teistön omistajilta ja Senioritalolta lausunnot. Lausuntoja on saa tu kolme kap pa let ta, yksi puhelinsoittona ja kaksi sähköpostiviestinä. Lau sunnot on käsi tel ty ja jaetaan kokouksessa. Voimassa olevassa ase ma kaavassa ei ole mää räyk siä liit ty mien osal ta. Terveystien yleissuunnitelmaan on saatu mennessä kiinteistöjen omistajilta kolme kommenttia, jotka edellyttävät suunnitelman tarkistamista saatujen palautteiden pohjalta. Torin ja Seniorintalon osalta saadut kommentit eivät vaikuta yleissuunnitelman sisältöön. Yleissuunnitelman pohjalta voidaan torin ja Senioritalon pihatyöt aloittaa. Yhdk.ltk Terveystien yleissuunnitelmaa on tarkennettu seuraavasti: K-Supermarketin ja apteekin kiinteistöjen liittymä on hajotettu kahteen osaan siten, että K-Supermarketin liittymä on nykyisellä paikallaan ja apteekin liittymä on lähes nykyisellä paikallaan ko. kiinteistöjen puolen bussipysäkki on siirretty liittymien väliin suunnitelma ei ulotu K-Supermarketin pihalle, nykyiset järjestelyt säilyvät. ->suunnitelmarajana tässä kohdin on katualue torin kiveystyyppejä on yhtenäistetty, yksi kiveystyyppi on jätetty pois

7 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntalautakunta ja torin ja kadun väliin on lisätty viherkaista koko alueen valaistus on muutettu ja mitoitettu (Siteco DL500) valaisintyypille torin tukimuurin materiaali on muutettu betonikivimuuriksi ja valaistus on sijoitettu muuriin. Aikaisempaan graniittimuuriin ei valaisimia olisi voitu upottaa ja valaisimet on välttämättömät alueen toimivuudelle. torin pollarit on poistettu valaistusratkaisujen vuoksi P- alueen ja torin yhdystien tukimuureja on muutettu (toinen muuri on paikalla valettu ja toinen muuri on elementtirakenteinen) Lempiniementieltä on poistettu toinen suojatieylitys Esityslistan mukana jaetaan suunnitelmakartta Lautakunta hyväksyy suunnitelman ja asettaa sen maankäyttö ja rakennusasetuksen 43 mukaisesti julkisesti nähtäväksi 14 päivän ajaksi. Yhdk.ltk Terveystien tiesuunnitelmat ovat olleet nähtävillä välisen ajan. Näh tä villä oloaikana suunnitelmista ei ole tullut muistutuksia. Yj.: Yhdyskuntalautakunta vahvistaa Terveystien tiesuunnitelmat. Lisäksi lautakunta edellyttää, että rakennesuunnittelun yhteydessä nykyis tä tielinjausta muutetaan siten, että kevyen liikenteen väylät mahtuvat ka tualueelle. Yhdk.ltk 35 Yhdyskuntapalveluissa on laadittu katusuunnitelmat Terveystielle. Ramboll Oy:n edustajat Seppo Parantala ja Merja Sivonen esittelevät kokouk ses sa suun ni tel mia. Yj.: Lautakunta hyväksyy suunnitelmat ja asettaa ne maankäyttö ja ra kennusasetuksen 43 mukaisesti julkisesti nähtäväksi 14 päi vän ajaksi.

8 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Yhdyskuntalautakunta OPINTIEN SILLAN RAKENNUSSUUNNITELMA Yhdk.ltk 36 Valmistelija: tilaajajohtaja, yhdyskuntajohtaja Petteri Hankivuo, puh , sähköposti: Yhdyskuntapalveluissa on laadittu Opintien sillan rakennussuunnitelmat Jaaranlammen tulvauoman yli Opintielle. Suunnitelmat käsittävät vanhan sil lan pois ta mi sen ja uu den sil lan ra kenta misen. Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat vastuualueelta on pyydetty kirjallinen lausunto rakennettavan sillan mitoitusvirtaamaksi kevään 2000 tulvavedenkorkeushavaintojen ja uoman poikkileikkausten avulla. Ramboll Oy:n edustaja Seppo Parantala ja Merja Sivonen esittelevät kokouk ses sa suun ni tel mat. Lautakunta hyväksyy suunnitelmat ja asettaa ne maankäyttö ja rakennusase tuksen 43 mukaisesti julkisesti nähtäväksi 14 päivän ajaksi.

9 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Yhdyskuntalautakunta LAUSUNTO DESTIA OY:N MAA- AINESLUPAHAKEMUKSEEN 74/70/2011 Yhdk.ltk 37 Valmistelija: tilaajajohtaja, yhdyskuntajohtaja Petteri Hankivuo, puh , sähköposti: Haukiputaan tekninen lautakunta pyytää mahdollista lausuntoa Destia oy:n maa-aineslupahakemukseen: "Destia Oy hakee maa-aineslupaa kallion louhintaan Vasikkasuon alueelle tille Vasikkasuo RN:o 14:206. Kyseessä on ottotoiminnan jatkaminen. Hakemukset suunnitelmineen ovat nähtävillä kirjaamossa saakka. Asiaa koskevat muistutukset on toimitettava kirjallisesti tekniselle lautakunnalle osoitettuna nähtävillä oloajan päättymiseen mennessä." Esityslistan mukana jaetaan kartta ja ottamissuunnitelma alueesta. Kiimingin kunta edellyttää, että louhinta ja murskaus tulee tapahtua si ten, että toiminnasta aiheutuu mahdollisim man vähän hait taa Kiimin gin ra jalla oleville va kituisille asukkaille. Toiminta-aika on rajoituttava ar ki päi visin klo välille. Lisäksi Kiimingin kunta edellyttää, että toiminnasta ei aiheudu ympäristöä häiritsevää melua ja että alueella olevat räjähdysaineiden määrät selvitetään ja varastoidaan lakien ja asetusten mukaisesti. Puheenjohtaja poistui kokouksesta esteellisenä (intressijäävi) tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi ja vanhimman kokousedustajan Mirja Mikkosen johdolla valittiin tämän asian puheenjohtajaksi yksimielisesti Tapio Kyllönen.

10 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Yhdyskuntalautakunta LAUSUNTO VIHERRENGAS JÄRVENPÄÄ OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEEN 81/70/2011 Yhdk.ltk 38 Valmistelija: tilaajajohtaja, yhdyskuntajohtaja Petteri Hankivuo, puh , sähköposti: Haukiputaan tekninen lautakunta pyytää lausuntoa Viherrengas Järvenpää Oy:n ympäristölupahakemuksesta: "Viherrengas Järvenpää Oy hakee ympäristölupaa ylijäämämassojan läjitykseen Kellon kylän Vasikkasuon alueelle tilalle Vasikkajärvi Rn:o 301:1. Alue, jolta on otettu hiekkaa, on täytetty maanpinnan tasoon. Lupaa haetaan läjitystason korotukseen (+ 3 m). Puhtaita ylijäämämaita on tarkoitus läjittää noin tonnnia/v - yhteensä noin m3. Lupaa haetaan toistaiseksi. Hakemus on asiakirjoineen nähtävillä Haukiputaan kunnan kirjaamossa saakka. Asiaa koskevat muistutukset on toimitettava kirjallisesti tekniselle lautakunnalle osoitettuna nähtävillä oloajan päättymiseen mennessä." Esityslistan mukana jaetaan kartta läjitysalueesta. Yhdyskuntalautakunta edellyttää seuraavat toimenpiteet ylijäämassojen läjitykseltä: Läjitysalueelle voidaan sijoittaa vain puhtaita maita. Mi käli maan puhtaudesta ei ole var muutta, on materiaalin läji tyskelpoi suus selvit tävä tut ki muksilla. Alueelle ei saa ottaa vas taan muu ta jätettä. Luvan haltija on es tet tävä asia ton pääsy alueelle. Mikäli alu eelle tuo daan jä tettä, jonka vas taan ottoa ei ole hyväksyt ty lu vassa, on luvan hal tija velvolli nen toi mit ta maan jätteen asianmu kai seen kä sitte ly paik kaan.

11 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Yhdyskuntalautakunta LAUSUNNON ANTAMINEN KUNTALAISEN OSALLISUUDEN JA VAIKUTTAMISEN OHJELMASTA 85/050/2011 Yhdk.ltk 39 Valmistelija: hallintojohtaja Harri Kantola, puh , sähköposti: ja tilaajajohtaja, yh dys kun ta joh taja Pet teri Han kivuo, puh , säh kö posti: Yhdistymishallituksen asettama osallisuuden ja vaikuttamisen toimikunta on valmistellut lausuntovaiheeseen uudessa Oulussa jokainen kuuluu ja vaikuttaa - Kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelman. Asiakirja jaetaan esityslistan mukana. Asiakirja avaa ja määrittelee: - yhdistymisen arvot kuntalaisten osallisuutta ja vaikuttamista ohjaavina periaatteina - ohjelman tavoitteet - osallisuuden ja vaikuttamisen vision, - osallisuutta ja vaikuttamista sekä yhdessä tekemistä edistävät toimenpiteet (linjaukset) - alueellisen toimintamallin - kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen uuden Oulun toiminnassa - viestinnän, vuorovaikutuksen, koulutuksen ja tutkimuksen sekä - resurssit, arvioinnin ja mittarit Uudessa Oulussa jokainen kuuluu ja vaikuttaa -ohjausasiakirja tehdään yhdessä. Kuntalaisten mielipiteen esittämisen vaihe on toteutettu ajalla kuntien www-sivuilla, kunnantaloilla, kirjastoissa sekä asukastuvilla. Ohjelmasta pyydetään lausunnot uuden Oulun toimikunnilta, kunnanhallituksilta, keskeisiltä lautakunnilta, asukasyhteisöiltä (nykytilannekartoitus), alueellisilta yhteistyöryhmiltä, nuorisovaltuustoilta ja nuorten ryhmiltä, vanhus- ja vammaisneuvostoilta sekä opiskelijajärjestöiltä perjantaihin mennessä. Mielipiteen ja lausuntojen esittämisen vaihetta on vahvistettu järjestetyillä uuden Oulun asukasilloilla ( tilaisuudet pidetty ). Lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että sillä ei ole huomautettavaa Kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelmaan.

12 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Yhdyskuntalautakunta KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 54 JA 65 - RAATINHARJU Yhdk.ltk 40 Valmistelija: toimistoarkkitehti Anja Röpelinen, puh , sähköposti: Kaavoituksen työohjelmassa on Raatinharjun asemakaavan muutos. Suunnittelualue sijaitsee Raatintiellä. Asemakaavan muutos perus tuu kou lu verk ko sel vi tyk sen kaa va muutostarpeisiin. Raatinharjussa tutkitaan koulurakennusten laajennus- ja päiväkodin rakentamismahdollisuutta. Suunnittelualue on kooltaan kuusi (6) hehtaaria, josta pääosan omistaa kunta.tavoitteena on koulun YO-tontin laajentaminen nykyisen asemakaavan KTY-1 -alueelle (liike- ja toimistorakennusten se kä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten kortteli alue), joka poistuisi kaavamuutoksen yhteydessä. Samalla tutkitaan mah dollisuutta siirtää Raatinpolkua luoteen suuntaan, mikä helpottaisi YO-alu een käytön ja esimerkiksi tulevan päiväkodin piha-alueiden suunnittelua. Alueen asukkaisiin on oltu yhteydessä hankkeen käynnistämisestä. Liitteenä nro 2 Kirkonseudun asemakaavamuutoksen osal listumis- ja arviointisuunnitelma. Esitetään kunnanhallitukselle, että se saattaa vireille Kirkonseudun asemakaavan muutoksen, joka koskee Raatinharjun aluetta ja kortteleita 54 ja 65, sekä asettaa nähtäville kyseisen kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman.

13 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Yhdyskuntalautakunta RIVITALOTONTIN MYYNTI TARJOUSTEN PERUSTEELLA Yhdk.ltk 41 Valmistelija: maanmittausinsinööri Kari Viik, p , sähkö posti: Kyseinen rivitalotontti sijaitsee Jäälin Laivakankaalla korttelissa 252. Tontin pinta-ala 3071 m 2 ja rakennusoikeutta tontilla on 921 k-m 2. Kaava mahdolistaa rakentamisen kahteen kerrokseen. Tontilla sijaitsee vanhoja maanotto kuoppia, jolloin täyden rakennusoikeuden käyt täminen yhteenkerrokseen rakentaen muodostaa omat haasteensa. Jäälissä kunnan myymien rivitalotonttien hinta on perustunut kaavan oikeuttamaan rakennusoikeuteen ja hinta on ollut 101 /k-m 2. Tällä perusteella kyseessä olevan tontin hinnaksi tulee Esityslistan mukana jaetaan tonttikartta alueesta. Yj.: Kyseessä olevan rivitalotontin rakennusoikeudesta velvoitetaan käyttä mään 590 k-m 2, jolloin tontin alimmaksi hyväksyttäväksi hinnaksi muodostuu voimassa olevan hintatason mukaan Myön netty rakennusoikeus on rakennettava kokonaisuudessaan kolmen vuo den ku luessa kauppakirjan al lekirjoittamisesta siihen valmiusas tee seen, et tä raken nustarkastusvi ranomainen voi suorittaa siinä hy väk syttä vän käyt töönottokatselmuk sen. Raken taminen tulee aloittaa kah den vuo den kuluessa kauppakir jan allekir joittamisesta. Tarjoukset on jätettävä klo mennessä. Toimeksi: maanmittausinsinööri

14 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Palvelujohtokunta Yhdyskuntalautakunta MAANKÄYTTÖ PALVELUALUEEN PALVELUSOPIMUS /083/2011 Palvjtk Valmistelija: palvelujohtaja, yhdyskuntainsinööri Mikko Ukkola, puh , sähköposti: Tällä palvelusopimuksella sovitaan kunnanvaltuuston päättämän Maankäyttö palvelualueen palveluista, joista järjestämisvastuussa oleva yhdyskuntalautakunta vastaa. Palveluntuottaja si tou tuu tuot ta maan täs sä so pimuksessa sovitut palvelut ajalla Palvelualueella tuotettujen palvelujen kokonaishinta sopimuskaudella on euroa (TA 2011, sivu 52). Palvelut järjestetään valtuuston hyväksymän kuntastrategian ja palvelustrategian toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita sekä palveluiden järjestämistä koskevia yleisiä periaatteita noudattaen. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Kiimingin kunnan toimenpideohjelman talouden tasapainottamiseksi Toimenpideohjelmaa toteutetaan talousarviokirjan 2011 mukaisesti. Palvelutuoteluettelossa on kuvattu tuotteet, niiden laskutusperuste eli yksikkö, hinta ja tuotettava määrä vuositasolla (TA 2011, sivu 52). Tuotteista on tehty palvelutuotekuvaukset, joissa kuvataan palvelutuotteen koh deryhmä, sisältö, palvelun tuottamiseen tarvittavat resurssit ja tukipalvelut, keskeiset laatuvaatimukset ja palvelun onnistumisen arviointi ja seuranta. Palvelutuoteluettelot ja palvelutuotekuvaukset ovat sopimuksen liitteinä. Tuottaja toimittaa järjestäjälle kunkin kuukauden 7:een työpäivään mennessä sisäisen laskun, josta ilmenee tuotettujen tuotteiden määrä, hinta ja laskun loppusumma. Tuottaja on myös velvollinen toimittamaan seurantaraportin mittareista lautakunnan arviointia varten kolmannesvuosittain seurantajaksoa seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä. Palvj. yhd: Yhdk.ltk 42 Palvelujohtokunta hyväksyy maankäytön palvelualueen palvelusopimuksen vuo delle 2011 liitteen nro 8 mukaisesti ja esittää sen edelleen yh dys kun ta lau ta kunnan hyväksyttäväksi. Tällä palvelusopimuksella sovitaan kunnanvaltuuston päättämän Maankäyttöpalvelualueen palveluista, joista järjestämisvastuussa oleva yhdyskuntalautakunta vas taa. Palveluntuottaja sitoutuu tuottamaan tässä sopimuk sessa so vi tut pal velut ajalla Palvelualueella tuo tettujen palvelu jen koko naishinta sopimuskaudella on euroa. Palvelutuoteluettelossa on kuvattu tuotteet, niiden laskutusperuste eli yk-

15 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Palvelujohtokunta Yhdyskuntalautakunta sikkö, hinta ja tuotettava määrä vuositasolla. Lisäksi on tehty palvelutuotekuvaukset, joissa kuva taan palvelutuotteen kohderyhmä, sisältö, palvelun tuottamiseen tarvittavat resurssit ja tukipalvelut, keskeiset laatuvaatimukset ja palvelun onnistumi sen arviointi ja seuranta. Tuottaja toimittaa järjestäjälle kunkin kuukauden 7:een työpäivään mennessä sisäisen laskun, josta ilmenee tuotettujen tuotteiden määrä, hinta ja laskun loppusumma. Tuottaja on myös velvollinen toimittamaan seurantaraportin mittareista lautakunnan arviointia varten kolmannesvuosittain seurantajaksoa seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä. Maankäyttöpalvelualueen palvelusopimus on liitteenä nro 3. Hyväksytään palvelusopimus loppusummaltaan euroa.

16 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Palvelujohtokunta Yhdyskuntalautakunta YHDYSKUNTATEKNINEN TOTEUTUS JA YLLÄPITO PALVELUALUEEN PALVELUSOPIMUS /083/2011 Palvjtk Valmistelija: palvelujohtaja, yhdyskuntainsinööri Mikko Ukko la, puh , sähköposti: Tällä palvelusopimuksella sovitaan kunnanvaltuuston päättämän Yhdyskuntatekninen toteutus ja ylläpito palvelualueen palveluista, joista järjestämisvastuussa oleva yhdyskuntalautakunta vastaa. Palveluntuottaja sitoutuu tuottamaan tässä sopimuksessa sovitut palvelut ajalla Palvelualueella tuotettujen palvelujen kokonaishinta sopimuskaudella on euroa (TA 2011, sivu 53). Palvelut järjestetään valtuuston hyväksymän kuntastrategian ja palvelustrategian toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita sekä palveluiden järjestämistä koskevia yleisiä periaatteita noudattaen. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Kiimingin kunnan toimenpideohjelman talouden tasapainottamiseksi Toimenpideohjelmaa toteutetaan talousarviokirjan 2011 mukaisesti. Palvelutuoteluettelossa on kuvattu tuotteet, niiden laskutusperuste eli yksikkö, hinta ja tuotettava määrä vuositasolla (TA 2011, sivu 53). Tuot teista on tehty palvelutuotekuvaukset, joissa kuvataan palvelutuotteen koh deryhmä, sisältö, palvelun tuottamiseen tarvittavat resurssit ja tukipalvelut, keskeiset laatuvaatimukset ja palvelun onnistumisen arviointi ja seuranta. Palvelutuoteluettelot ja palvelutuotekuvaukset ovat sopimuksen liitteinä. Tuottaja toimittaa järjestäjälle kunkin kuukauden 7:een työpäivään mennessä sisäisen laskun, josta ilmenee tuotettujen tuotteiden määrä, hinta ja laskun loppusumma. Tuottaja on myös velvollinen toimittamaan seurantaraportin mittareista lautakunnan arviointia varten kolmannesvuosittain seurantajaksoa seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä. Palvj. yhd: Yhdk.ltk 43 Palvelujohtokunta hyväksyy yhdyskuntatekninen toteutus ja ylläpito palve lualueen palvelusopimuksen vuodelle 2011 liitteen nro 9 mukaisesti ja esittää sen edelleen yhdyskuntalautakunnan hyväksyttäväk si. Hyväksyttiin yksimielisesti, Tällä palvelusopimuksella sovitaan kunnanvaltuuston päättämän Yhdyskuntateknisen toteutus ja ylläpito palveluista, joista järjestämisvastuussa ole va yh dys kunta lauta kunta vas taa. Pal ve luntuottaja sitoutuu tuottamaan täs sä so pi muk sessa sovitut pal velut ajal la Palvelualueella tuo tet tu jen palvelu jen koko naishinta so pi muskaudella on euroa. Palvelutuoteluettelossa on kuvattu tuotteet, niiden laskutusperuste eli yk-

17 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Palvelujohtokunta Yhdyskuntalautakunta sikkö, hinta ja tuotettava määrä vuositasolla. Lisäksi on tehty palvelutuotekuvaukset, joissa kuvataan palvelutuotteen kohderyhmä, sisältö, palvelun tuottamiseen tarvittavat resurssit ja tukipalvelut, keskeiset laatuvaatimukset ja palvelun onnistumisen arviointi ja seuranta. Tuottaja toimittaa järjestäjälle kunkin kuukauden 7:een työpäivään mennessä sisäisen laskun, josta ilmenee tuotettujen tuotteiden määrä, hinta ja laskun loppusumma. Tuottaja on myös velvollinen toimittamaan seurantaraportin mittareista lautakunnan arviointia varten kolmannesvuosittain seurantajaksoa seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä. Yhdyskuntateknisen toteutus ja ylläpito alueen palvelusopimus on liit tee nä nro 4. Hyväksytään Yhdyskuntateknisen toteutus ja ylläpito palveluiden palve lusopimus loppusummaltaan euroa.

18 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Yhdyskuntalautakunta POIKKEAMISHAKEMUS; KIINTEISTÖ OY KIIMINGIN KIVITASKU 39/604/2011 Yhdk.ltk 44 Valmistelija: toimistoarkkitehti Anja Röpelinen, puh , sähköposti: Kiinteistö Oy Kiimingin Kivitasku on jättänyt hakemuksen rakentaa vastoin asemakaavaa (MRL 23 luku). Rakennushanke: - valokatteiden rakentaminen asuntojen takapihalle Rakennuspaikka: - rakennuspaikka sijaitsee Kirkonseudun asemakaava-alueella, korttelissa 15, osoitteessa Kivitie 14 Suunnitelmat: - Asemakaavassa rakennuspaikka sijaitsee rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueella (AR I). Lausunnot: - Naapurien kuuleminen on suoritettu. Naapureilla ei ole huomautet ta vaa hankkeen johdosta. Hakijan esittämät poikkeamisen erityiset syyt ja hakemuksen perustelut: "Osassa taloyhtiömme asunnoista on jo olemassaolevat valokatteet, mutta rakennuslupaa katteille ei ole ollut. Olemme nyt hakemassa rakennuslupaa koko taloyhtiölle. A-talon takapihalla osa katteista tulee noin kol men (3) metrin etäisyydelle naa purin rajasta ja tästä syystä haem me poik keamislupaa." Hakijan arvio hankkeen keskeisistä vaikutuksista: "Hanke (valokatteet) parantaa taloyhtiön asukkaiden asumismukavuutta." Esityslistan mukana jaetaan asemakaavaote ja asemapiirros. Kunta suostuu poikkeamiseen. Perustelut: Valokatteiden rakentaminen hakemuksen mukaisesti parantaa asumisviihtyisyyttä eikä aiheuta haittaa naapurustolle tai vaa ran na ase ma kaa van pe riaatteita. Hakemus täyttää maankäyttöja ra kennuslain 172 :ssä asetetut poikkeamisen ehdot. Hyväksytiin yksimielisesti. Tämä päätös on voimassa saakka, mihin mennessä hank keelle on haettava toimenpidelupa.

19 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Yhdyskuntalautakunta Tiedoksi: hakija Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toimeksi: lupasihteeri

20 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Yhdyskuntalautakunta POIKKEAMISHAKEMUS; TULIKURKKU OY 339/604/2010 Yhdk.ltk 45 Valmistelija: toimistoarkkitehti Anja Röpelinen, puh , sähköposti: Tulikurkku Oy hakee poikkeamista saada rakentaa vastoin asemakaavaa (MRL 23 luku). Rakennushanke: - autojen pesuhalli, kerrosala 83 m2 Rakennuspaikka: - rakennuspaikka sijaitsee Kirkonseudun asemakaava-alueella, kortteli 77, tontti 1, Isoahontien varrella - rakennuspaikan pinta-ala on m2 Rakennuspaikalla sijaitsee liikerakennus (osittain tontilla 2), jonka ker rosala on 5018 m2. Li säk si tontille on myönnetty rakennuslupa grillikioskille (286 k-m2). Suunnitelmat: - Asemakaavassa rakennuspaikka sijaitsee toimitilarakennusten korttelialueella (KTY-3). Alueelle saa sijoittaa toimistorakennuksia, ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia teollisuus- ja varastorakennuksia, polttoaineenjake luaseman sekä paljon ti laa vaativan erikoistavaran kaupan myymälätiloja. Alueelle saa sijoittaa myös päivittäistavarakaupan myymälätiloja korkein taan 2000 k-m2. Rakennus ten tulee olla valtatien liikennealueelle näkyviltä julki sivuil taan pääosin pu natiil tä ja lasia. Rakennustehokkuus e = 0,35. Poikkeusta haetaan pesuhallin rakentamiseksi osittain kaavaan merkitylle istutettavan alueen osalle. Esityslistan mukana jaetaan asemapiirros ja ote asemakaavasta. yj: Kunta suostuu poikkeamiseen sillä ehdolla, että pesuhallin etäi syys tontin pohjoisrajasta on vä hin tään 1500 mm ja pi han lii kenne- ja paikoitusjärjestelyt mukaute taan hallin si jaintiin. Ra ken nusoikeuden vä häinen poik kea minen käsi tel lään ra kennuslu pa pää töksen yhteydes sä. Perustelut: Ehdon mukaisesti toteutettuna rakentaminen ei tuota haittaa ympäristön maankäytölle eikä vaaranna asemakaavan periaatteita. Tällöin hanke täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 172 :ssä asetetut poikkeamisen ehdot. Kerrosalan ylitys jää pienemmäksi kuin MRL 171 :n mukainen vähäistä suurempi poikkeaminen.

21 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Yhdyskuntalautakunta Tämä päätös on voimassa saakka, mihin mennessä hankkeelle on haettava rakennuslupa. Tiedoksi: hakija Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toimeksi: lupasihteeri

22 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Yhdyskuntalautakunta ILMOITUSASIAT Yhdk.ltk 46 Valmistelija: lupasihteeri Sirkku Vilmi, puh , sähkö posti: Vt. rakennustarkastajan työnjohtajapäätökset: LVI-insinööri Pasi Latonranta kvv- ja iv-työnjohtajaksi Timo Lehtolan rakennustyömaalle - LVI-urakoitsija Timo Klaavo kvv- ja iv-työnjohtajaksi Timo Toivasen ja Hen na Rytilahden rakennustyömaalle - LVI- suunnittelija Seppo Tomperi kvv- ja iv-työnjohtajaksi Pasi Alajoen omakotitalon rakennustyömaalle arkkitehti Markku Vuolteenaho vastaavaksi työnjohtajaksi Kari Arontien paritalon rakennustyömaalle Vt. rakennustarkastajan lupapäätökset: Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy; muutoslupa muuntamon rakennuslupaan - Arola Juha; puiden kaataminen - Tiirola Matti; puiden kaataminen - Ylimäki Titta ja Jari; jatkoaika asuinrakennuksen rakennusluvalle Pitkänen Pasi; jatkoaika asuinrakennuksen ja autotalli/varaston rakennusvuville - Hautajärvi Ilari; jatkoaika varaston rakennusluvalle - Vuohtoniemi-Lyly Minna ja Lyly Kari; jatkoaika asuinrakennusken rakennusluvalle - Hiltunen Petri ja Tikkanen Mervi; jatkoaika asuinrakennuksen rakennusluvalle - Elsilä Mika; makuuhuone muutetaan työtilaksi - Karjalainen Veli ja Hannele; liiteri - Leppälä Jukka; autokatos - As. Oy Jäälinemäntä: terassien ja valokateiden rakentaminen - Koistinen Juha; julkisinu ja kattokaltevuuden muutos Sipola Eero; konehallin rakentaminen ja vanhojen varastorakennuksien purku - Kuivamäki Paavo; pesuhuone/wc:n rakentaminen ja asuinrakennuksen laajennus kuistilla - Rättyä Johanna ja Alatalo Janne; omakotitalon peruskorjaus ja laajennus ja autotalli/varastorakennuksen rakentaminen Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: Siirtymäajan liikennöintisopimuksen muutos, Siirtymäajan liikennöintisopimuksen muutos, DI, KTK Henriikka Weiste WayStep Consultingista esittelee Oulun seu dun joukkoliikenteen palvelutasosuunnitelmaa kokouksen alussa.

23 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Yhdyskuntalautakunta Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

24 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Yhdyskuntalautakunta VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Yhdk.ltk 47 Valmistelija: lupasihteeri Sirkku Vilmi, puh , sähkö posti: Merkitään seuraavat viranhaltijapäätökset tiedoksi: Maanmittausinsinööri: ; kauppakirjan hyväksyminen Kii min gin kunnan ja Matias Laitalan välillä, Tilaajajohtaja, yhdyskuntajohtaja: ; Terveystien ja kunnanviraston aukean katu- ja rakennussuunnitelmien laatiminen ; Terveystien ja kunnanviraston aukean, torin pintarakentaiden sekä sillan ja opintien katutöiden rakennuttaminen ; Opintien silta, sillan rakennussuunnittelu ja kevyenliiken taan väy län järjestelyt ja samalla päätetään, ettei viranhaltijapäätöksiä oteta KuntaL:n 51 :n mu kaisesti yhdyskuntalautakunnan käsiteltäväksi. Merkittiin tiedoksi ja hyväksyttiin yksimielisesti.

25 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntalautakunta KORJAUS- JA ENERGIA -AVUSTUSTEN JA KORKOTUKILAINOJEN KÄSITTELYN MYÖNTÄMISEN DELEGOINTI TARKASTUSINSINÖÖRILLE / RAKENNUSTARKASTAJALLE Yhdk.ltk Valmistelija: rakennustarkastaja Sami Juola, puh , sähköposti: ARA:n ohjeiden mukaan jaettavien energiaä ja korjausavus tusten käytännön myöntäminen on yhdyskuntalautakunnan päätöksellä delegoitu rakennustarkastajalle. Tarkastuinsinööri on aiemmin hoitanut ARA:n avustushakemukset ja päätösesityksen tekemisen yhdyskuntalautakunnan päätettäväksi. Avustusten käsittelyn nopeuttamiseksi ja vuoden 2009 henkilöstovajeen vuoksi päätösvalta delegoitiin tuolloin rakennustarkastajalle. ARA:n ohjeiden mukaan jaettavat energia- ja korjausavustusten, korkotu kilainojen sekä muiden erityisryhmien avustusten käsittely ja käytännön myöntäminen siirretään tarkastusinsinöörille. Tiedoksi: tarkastusinsinööri Toimeksi: lupasihteeri Yhdk.ltk 48 Valmistelija: palvelujohtaja yhdyskuntainsinööri Mikko Ukko la, puh , sähkö posti: lupasihteeri Sirkku Vilmi, puh , säh köposti: Edellisen päätöksen jälkeen tarkastusinsinööri on siirtynyt hoitamaan rakennustarkastajan virkaa vt:nä ja tar kas tus in si nöö rin vir kaa ei ole täy tetty. ARA:n ohjeiden mukaan jaettavat energia- ja korjausavustusten, korkotu kilainojen sekä muiden erityisryhmien avustusten käsittely ja käytännön myöntäminen siirretään rakennustarkastajalle ja sijaisena näissä asioissa toimii tarkastusinsinööri. Tiedoksi: vt. rakennusarkastaja Toimeksi: lupasihteeri

26 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kiimingin yhdyskuntalautakunta Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuk sen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Kiimingin yhdyskuntalautakunta, Lempiniementie 2, PL 4, KIIMINKI Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös sähköisesti osoitteeseen: tai telefaxilla puhelinnumeroon Pykälät: 35, 36, 41, 42, 43, 48 Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen Tiedoksianto asianosaiselle 1) Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetet tu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuk sen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän alle kirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle en nen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäi vä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oi kaisuvaatimusasiakirjat toimittaa oikaisuvaatimusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Pvm: Asianosainen Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 ) Annettu postin kuljetettavaksi, pvm/tiedoksiantaja Asianosainen Luovutettu asianosaiselle Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus Vastaanottajan allekirjoitus Muulla tavoin, miten 1) Täytetään otteeseen, jos päätös annetaan erityistiedoksiantona tiedoksi Kuntalain 92 1 mom:ssa tarkoitetulle asianosaiselle.

27 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kiimingin yhdyskuntalautakunta Kieltojen perusteet VALITUSKIELLOT Kokouspäivämäärä Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 37, 38, 39, 40, 46, 47 Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä hallintovalitusta, koska päätökset eivät sisäl lä sellaista toimenpidettä, jolla asia on ratkaistu tai jätetty tutkimatta (hallintolain käyttölaki 5 1 mom.). Pykälät: Seuraaviin vesilain mukaisissa asioissa valvonta-asioissa annettuihin päätök siin ei saa valittamalla hakea muutosta. Pykälät:

28 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kiimingin yhdyskuntalautakunta VALITUSOSOITUS (julkipanon jälkeen annettavat päätökset) Kunnallisvalitus Hallintovalitus Päätöksen julkipanoaika Yhdyskuntalautakunnan 34, 44, 45 :t on julkipantu. Valitusosoitus ja valitusperusteet Valitusviranomainen ja -aika Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Maa-aineslain mukaisissa asioissa valitusoikeus on myös alueellisella elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lain vastainen. Hallintovalituksen saa tehdä ainoastaan asianosainen eli se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Valituksen saa tehdä paitsi edellä todetuilla kunnallisvalituksen valitusperusteilla, myös tarkoituksenmukaisuusperusteella. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Oulun hallinto-oikeus Isokatu 4, PL 189, OULU Valitukset voi toimittaa myös sähköisesti tai fax-asiakirjoina telefaxnro , sähköposti: Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyn timaksua hallinto-oikeudessa 90 euroa. Kunnallisvalitus, pykälät. Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä lukien (mainittua päivää lukuun ottamatta). Hallintovalitus, pykälät 34, 44, 45. Valitusaika on 30 päivää päätöksen anto päi väs tä lukien (mainittua päivää lukuun ottamatta). Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (sitä päivää lukuun ottamatta). Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksianto asianosaiselle 1) Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 ) Annettu postin kuljetettavaksi, pvm/tiedoksiantaja Asianosainen Luovutettu asianosaiselle Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus Asianosainen Vastaanottajan allekirjoitus Muulla tavoin, miten

29 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirja, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oi keaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luet tava. Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulutai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle en simmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla asiakirjat voi lähettää postit se tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehti vät perille ennen valitusajan päättymistä. Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimak sua hallinto-oikeudessa 90 euroa. 1) Täytetään otteeseen, jos päätös annetaan erityistiedoksiantona kuntalain 92 :n 1 momentissa tarkoitetulle asianosaiselle.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Tarkastuslautakunta 05.11.2013 AIKA 05.11.2013 klo 16:45 PAIKKA KPMG:n toimist, Isokatu 32 B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen avaus 3 16 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 8/2014 Ympäristölautakunta Sivu 148. Tiistai 16.12.2014 klo 18.30 19.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen huone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 8/2014 Ympäristölautakunta Sivu 148. Tiistai 16.12.2014 klo 18.30 19.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen huone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 8/2014 Ympäristölautakunta Sivu 148 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 16.12.2014 klo 18.30 19.00 Isonkyrön

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Rakennuslautakunta Kokousaika 29.06.2015 klo 18:00-19:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle: OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN KHALL 7 Vuonna 2015 asetetaan myyntiin tai vuokrattavaksi Juliuksentien asemakaavan muutos-alueelta kuusi omakotitonttia ja Hanhijoen asemakaavan muutosalueelta,

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2008 44 KOKOUSAIKA Torstai 18.12.2008 klo 18-18.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

SAAREN ALUEEN OMAKOTITONTTIEN MYYNTIEHTOJEN VAHVISTAMINEN

SAAREN ALUEEN OMAKOTITONTTIEN MYYNTIEHTOJEN VAHVISTAMINEN SAAREN ALUEEN OMAKOTITONTTIEN MYYNTIEHTOJEN VAHVISTAMINEN KHALL 340 Saaren asemakaava-alueelta ja muutos-alueelta asetetaan 2012 myyntiin 28 omakotitonttia. Esityslistan liitteenä kartta, josta ilmenee

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Kaavoitustyön tarjouspyynnöt

Kaavoitustyön tarjouspyynnöt HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 8/11 Kokousaika: 29.06.2011 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, Teknisen toimen kokoustila Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Tarkastuslautakunta 03.10.2013 AIKA 03.10.2013 klo 16:50-19:10 PAIKKA KPMG:n toimisto, Isokatu 32, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 266 Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kalevi Manner ja Esa Pelkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kalevi Manner ja Esa Pelkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Ympäristölautakunta Aika Torstai 19.03.2015 klo 18:00-19:02 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Simola ja Minna Valtonen. Sivu 23 Vapaa-aikatoimen tehtävien järjestely 38

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Simola ja Minna Valtonen. Sivu 23 Vapaa-aikatoimen tehtävien järjestely 38 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 36 Vapaaaikalautakunta Aika 31.07.2014 klo 18:00 18:25 Paikka Kunnantalo, Käräjäsali, Taavetti Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

LAUSUNTO 7.2.2014. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus katsoo esitetyn kaavamuutoksen olevan mahdollinen.

LAUSUNTO 7.2.2014. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus katsoo esitetyn kaavamuutoksen olevan mahdollinen. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Luumäen kunnanhallitus PL 13 54501 TAAVETTI LAUSUNTO 7.2.2014 KASELY/24/07.01/2014 LULJMÄEN KUNNANHALLITUS Saapunut /.L 2O.. Diaannro Kbitelty / 20. * Viite Lausuntopyyntönne

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 16.07.2014 AIKA 16.07.2014 klo 13:00-13:40 PAIKKA Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sivu 41 Rakennuslupa, Ilves Arja 98 42 Rakennuslupa, Kiinteistö Oy Taavetin Linnalantie 100 43 Ilmoitusasiat 102

Sivu 41 Rakennuslupa, Ilves Arja 98 42 Rakennuslupa, Kiinteistö Oy Taavetin Linnalantie 100 43 Ilmoitusasiat 102 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 96 Ympäristölautakunta Aika Torstai 11.12.2014 klo 18:00-18:20 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 6/2015 Ympäristölautakunta. Torstai 5.11.2015 klo 18.30 19.40 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 6/2015 Ympäristölautakunta. Torstai 5.11.2015 klo 18.30 19.40 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 6/2015 Ympäristölautakunta Sivu 75 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Torstai 5.11.2015 klo 18.30 19.40 Isonkyrön

Lisätiedot

Mirva Möttönen, puheenjohtaja Raija-Liisa Lahti, varajäsen Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen, saapui klo 14.20, 19.

Mirva Möttönen, puheenjohtaja Raija-Liisa Lahti, varajäsen Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen, saapui klo 14.20, 19. HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2009 39 KOKOUSAIKA Torstai 17.12.2009 klo 14-14.45 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta. Aika Torstai klo 18:00-19:15. Kunnantalo, kokoushuone.

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta. Aika Torstai klo 18:00-19:15. Kunnantalo, kokoushuone. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 20 Ympäristölautakunta Aika Torstai 14.04.2016 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.1.2010 klo 14-14.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot