8. KASARMINMÄEN KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA KONTTILANTIEN KATUALUETTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "8. KASARMINMÄEN KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA KONTTILANTIEN KATUALUETTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS"

Transkriptio

1 8. KASARMINMÄEN KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA KONTTILANTIEN KATUALUETTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS Vireilletulopäivämäärä: Kaupunginhallituksen hyväksymispäivämäärä: Kaupunginvaltuuston hyväksymispäivämäärä: Työnumero E26332 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A OULU Puhelin Telefax OULAISTEN KAUPUNKI Y-tunnus

2

3 Selostuksen sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaava-alueen sijainti Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö ja maisema Rakennettu ympäristö Rakennettavuus ja maaperä Hulevedet Maanomistus Suunnittelutilanne Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaava Rakennusjärjestys Pohjakartta Uimahallihanke ja sijaintipaikan arviointi ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö Asemakaavan tavoitteet Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Mitoitus Palvelut Aluevaraukset Kaavamääräykset Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Vaikutukset yritystoimintaan Vaikutukset liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen Muut vaikutukset ja ihmisiin kohdistuvat vaikutukset

4 5.5 Ympäristön häiriötekijät Nimistö ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteuttaminen ja ajoitus Valokuvat AIRIX Ympäristö Oy / Elina Marjakangas Elina Marjakangas Arkkitehti SAFA Kristiina Strömmer Arkkitehti, YKS-260, ARK-790 2

5 1 Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavan laajennus koskee 8. (Kasarminmäki) kaupunginosaa. Asemakaavan muutos koskee 8. (Kasarminmäki) Konttilantien katualuetta. Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuvat 8. (Kasarminmäki) kaupunginosan korttelin 3 tontti 14, korttelit ja niihin liittyvät katu- ja virkistysalueet. 1.1 Kaava-alueen sijainti Asemakaavan laajennusalue sijaitsee Oulaistenkadun, Konttilantien ja Kuntotien välisellä alueella. Kaavan muutosalue sijaitsee Reservikomppaniankadun varrella. Molemmat suunnittelualueet kaavoitetaan samalla kaavamenettelyllä. Kaavan muutos- ja laajennusalueen sijainti ja rajaus punaisella, vaikutusalue sinisellä 1.2 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ote voimassa olevasta asemakaavasta 1:2000 Alustava rakennettavuusselvitys Hulevesiselvitys Asemakaavan seurantalomake 1.3 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista Alustava rakennettavuusselvitys (AIRIX Ympäristö Oy, ) Konttirämeen pohjatutkimukset (Pohjatutkimus ja mittauspalvelu Oy, ) Oulaisten uimahallin hankesuunnitelma (Arkkitehtuuritoimisto Arktes Oy, ) Oulaisten uuden uimahallin sijaintivaihtoehdot (Arkkitehtuuritoimisto Arktes Oy, ) Keskustan osayleiskaavan selvitykset (maisemarakenne, luonto) 3

6 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Kaupunginvaltuusto päätti uuden uimahallin sijoituspaikan Tekninen lautakunta käsitteli osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja päätti asettaa sen nähtäville Asemakaavatyön vireilletulo Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä ja saatavilla Työn aloituspalaveri Oulaisissa Suunnittelupalaveri Oulaisissa (alustava kaavaluonnos) Viranomaisneuvottelu Oulussa Tekninen lautakunta käsitteli kaavaluonnoksen ja päätti asettaa sen nähtäville Asemakaavaluonnos nähtävillä, valmisteluvaiheen kuuleminen (MRA 62 ) Tekninen lautakunta käsitteli kaavaehdotuksen ja päätti asettaa sen nähtäville Asemakaavaehdotus nähtävillä (MRA 27 ) xx.xx.2013 xx Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen xx.xx.2013 xx Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavaehdotuksen xx.xx.2013 Voimaantulokuulutus (MRA 93 ) 2.2 Asemakaava Asemakaavalla muodostuu tontti (YU) uudelle uimahallille, uusi kokoojakatu Oulaistenkadulta Reservikomppaniankadulle, Hilkanpuiston lähivirkistysaluetta (VL) sekä lisäksi tontteja täydentävälle asuinrakentamiselle (AP ja AO) sekä yleisille rakennuksille (Y). Konttilantie katkaistaan ja muutetaan tonttitieksi, jolta ei ole läpikulkuyhteyttä Reservikomppaniankadulle saakka. Rakennusoikeutta uimahallin tontilla on yhteensä 5000 k-m2. Osa rakennuksesta voidaan toteuttaa kellarikerrokseen. Uimahallin rakennuspaikka vastaa tehtyä hankesuunnitelmaa, joskin pysäköimispaikan muotoilussa on huomioitu uusi kokoojakatu. Autopaikkoja tontille mahtuu noin 160 kpl. Tontin sisäiset ajo- ja huoltoyhteydet on mahdollista ratkaista vastaavalla tavalla, kuin hankesuunnitelmaluonnoksissa on esitetty. Uudet asuinpientalotontit (AP) liittyvät uuteen kokoojakatuun, Uimarinkatuun. Kerrosluku korttelin 25 tonteilla on I ½ ja tonttitehokkuus e=0.25. Korttelin 26 ja 27 tonteilla kerrosluku on II ja tonttitehokkuus e=0.25. Ensisijaisesti alueelle tavoitellaan kuitenkin yksikerroksista, nykyaikaiset esteettömyysvaatimukset täyttävää asuinrakentamista. Konttilantien varteen muodostuu lisäksi yksi uusi omakotitontti (AO). Kaavoitettavan alueen maaperä on heikosti kantavaa, minkä vuoksi tonteilla on tehtävä rakennuspaikkakohtaiset perustamistapaselvitykset ennen perustamistavan valintaa ja rakennusluvan hakemista. Uimarinkadun itäpuolisilla tonteilla paaluperustus on todennäköisesti ainoa vaihtoehto. 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Uimahallin rakentaminen ajoittuu tällä hetkellä talousarviosuunnitelmissa vuodelle Kaupunki vastaa uimahallin, sekä alueen katujen ja muun yhdyskuntatekniikan rakentamisesta ja rahoituksesta. Uimahallin rakennussuunnittelu käynnistyy asemakaavoituksen rinnalla tai heti sen jälkeen. Muiden kortteli- ja virkistysalueiden toteuttamisesta ei ole olemassa tarkempia suunnitelmia. 4

7 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Asemakaavan laajennusalue on pääosin rakentumatonta vanhaa peltoa. Alueella sijaitsee myös kolme asuinkäytössä olevaa omakotitaloa sekä sotainvalideille ja muille vanhuksille tarkoitettu vuokrarivitalo. Lisäksi kaupungin omistamalla kiinteistöllä Konttilantien varressa on yksi varastorakennus. Vesihuollon hoitaa Oulaisten vesiosuuskunta, viemäriverkosto on kaupungin viemärilaitoksen ylläpitämä ja sähkön alueelle toimittaa Elenia Oy Luonnonympäristö ja maisema Kaavoitettava alue on pääosin vanhaa ojien halkomaa peltoa ja niittyä. Alueen kautta kulkee myös merkittävä laskuoja. Maaperä on vanhaa meri- ja järvikerrostumaa (hiekka, hiesu, savi). Kuivempi kangas ulottuu Konttilantien laitaan, missä on tiheä metsälö. Konttilantien varrella puusto on lähinnä korkeaa mäntyä ja kuusta ja avoimen niityn laidassa on havupuiden seassa tuoreempia lehtipuita ja pensaita. Myös niityn keskellä ja rakennettujen tonttien ympärillä on pensas- ja puusaarekkeita. Niittyalueet muodostavat suurehkon avoimen maisematilan, joka ulottuu paikoin Oulaistenkadulta Kuntotielle saakka. Kaukonäkymät Pyhäjoen suuntaan kuitenkin puuttuvat, sillä ammattiopisto ja rivitalotontti sekä Kuntotien varren kasvillisuus rajaavat maisemaa etelässä. Oulaistenkadun varrella on lämpölaitos, joka on näkyvä maamerkki pohjoissuunnassa. Kaavan laajennusalueen maisemaa etelästä Kuntotieltä. 5

8 Kuntotien varsi vuokrarivitalojen ja laskuojan välissä on pensaikon ja nuorten lehtipuiden valtaamaa aluetta Rakennettu ympäristö Kaava-alueella Konttilantien varressa on kolme eri-ikäistä, luvulla rakennettua omakotiasuntoa pihapiireineen ja yksi erillinen varastorakennus. Kuntotien varressa on sotainvalideille ja muille vanhuksille tarkoitettu rivitalokohde. Vaikutusalueella on myös kolme omakotitaloa ja Mannerkorven kiinteistö Konttilantien toisella puolella, Elenia Oy:n lämpölaitos, ammattiopisto, sairaalan rakennuksia ja Taukokankaan kuntoutuskoti. Lähialueelle suunnitellaan myös uutta palvelukotirakentamista. Suunnittelualueella ei ole kulttuuriympäristön kannalta arvokkaita rakennuskohteita. Urheilukenttä, pesäpallokenttä ja jäähalli Konttilantien omakotiasuntoja ja Mannerkorven kiinteistö Lämpölaitos Suunniteltuja palveluasuntoja Oulaskankaan sairaala Kuntoutuskoti Taukokangas Sotainvalidien / vanhusten asuntoja Ammattioppilaitos Suunnittelualueen ja lähialueiden rakennettua ympäristöä. 6

9 Konttilantie on kokoojakatu, joka liittyy sairaala-alueen takaa kulkevaan Reservikomppaniankatuun ja ammattioppilaitokselle kulkevaan Kuntotiehen. Kevyen liikenteen väyliä on Oulaistenkadun, Konttilantien, Kuntotien ja Reservikomppaniankadun varsilla. Oulaistenkadulla kevyen liikenteen väylät ovat tien molemmin puolin ja suunnittelualueen kohdalla on bussipysäkki. Kaavoitettavalla alueella on Elenia Verkko Oy:n omistama puistomuuntamo ja ilmajohtoja. Kaava-alueen koillisosaan ulottuu keskijänniteilmajohto, jonka linjaus on jo aiemman kaavoituksen yhteydessä suunniteltu siirrettävän suunnittelualueen koillislaidalle. Lisäksi Konttilantien ja Kuntotien läheisyydessä on maakaapeleita. Konttilantien rakennettua ympäristöä. 7

10 Kartta alueen sähköjohdoista ja muuntamon sijainti Rakennettavuus ja maaperä Alustava rakennettavuusselvitys vanhalta peltoalueelta on selostuksen liitteenä. Suunnitellun uimahallin kohdalle on tehty maaperätutkimukset ja rakennettavuusselvitys erikseen hankesuunnittelun yhteydessä. Maapohja on heikosti kantavaa, joten rakentaminen edellyttää todennäköisesti paaluttamista. Massanvaihto saattaa tulla kyseeseen ainoastaan kaavoitettavan alueen etelä- ja länsiosassa Hulevedet Alustavan luonnoksen pohjalta tehty hulevesiselvitys on selostuksen liitteenä. Selvityksen tarkoituksena on hallita asemakaava-alueen hulevesien johtamista ja mahdollista käsittelyä Maanomistus Kaupunki omistaa suunnittelualueen maat kolmea yksityistä asuinkiinteistöä lukuun ottamatta. 3.2 Suunnittelutilanne Maakuntakaava Maakuntakaavassa suunnittelualueet ovat taajamatoimintojen aluetta (A). Merkinnällä osoitetaan asumisen, palvelujen, teollisuus- ja muiden työpaikka-alueiden ym. taajamatoimintojen sijoittumisalue ja laajentumisalueita. Ympäristöministeriö on vahvistanut Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan (päätös YM3/5222/2003). Maakuntakaavaa ollaan parhaillaan 8

11 uudistamassa ja uusi 1. vaihekaavan luonnos on valmistunut Siinä ei ole esitetty alueelle kohdistuvia muutoksia. Ote maakuntakaavasta Yleiskaava Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Oulaisten keskustan tarkistetun osayleiskaavan. Kaavoitettava alue on yleiskaavassa julkisten hallinnon ja palvelun aluetta (PY), pientalovaltaista asuinaluetta (AP) sekä lähivirkistysaluetta (VL). Katujen varsille osoitetut kevyen liikenteen reitit ovat toteutuneet. Ote yleiskaavasta Asemakaava Asemakaavoitettavan alueen kaikki ympäröivät lähialueet on asemakaavoitettu aikaisemmin. Ympäröivät asemakaavat ovat vahvistuneet pääosin 1990-luvulla. Alueen asemakaava on vahvistettu Ote voimassa olevasta asemakaavasta on selostuksen liitteenä. 9

12 Ote asemakaavayhdistelmästä Rakennusjärjestys Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Oulaisten kaupungin rakennusjärjestyksen Pohjakartta Pohjakartta on kaavoitusmittausasetuksen 1284/1999 mukainen ja vastaa tilannetta Uimahallihanke ja sijaintipaikan arviointi Kaupunginhallitus on asettanut uimahallityöryhmän, joka on selvittänyt uuden uimahallin mahdollisia sijoituspaikkoja. Arktes Oy laati +/- -vertailun ja karkeat luonnokset yhteensä 5 eri sijaintipaikasta Arkkitehtitoimisto Arktes Oy on arvioinut hankesuunnittelun yhteydessä uuden uimahallin sijaintipaikkaa (VE 5) Oulaistenkadun ja Konttilantien kulmauksessa seuraavasti: ++ kaupunki omistaa alueen ++ saavutettavuus Oulaistenkadulta hyvä ++ laajennusmahdollisuus hyvä ++ etäisyys sosiaali- ja terveyspalveluista - - vaatii asemakaavan - - huono rakennuspaikka, pehmeikköä - - ei muuta tukevaa toimintaa Uimahallityöryhmä päätyi esittämään rakennuksen sijoituspaikaksi monitoimihallin viereistä aluetta (VE 4). Kaupunginhallitukselle toimitettiin lisäyksenä arviot VE 4 vaatiman uuden pesäpallokentän kustannuksista sekä VE 5 vaatimista paalutuskustannuksista ja kustannusarvioiden perusteella kaupunginhallitus päätyi esittämään sijaintipaikkaa VE 5 edelleen kaupunginvaltuustolle. Kaupunginvaltuusto päätti uimahallin sijoituspaikaksi Oulaistenkadun ja Konttilantien risteysalueen

13 Luonnos uimahallin asemapiirroksesta (Arkkitehtitoimisto Arktes Oy) 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Kaavoitus on tullut vireille kaupungin aloitteesta. Uuden uimahallin rakentaminen on ollut jo useita vuosia Oulaisten kaupungin investointiohjelmassa. Nykyinen uimahalli vaatisi täydellisen peruskorjauksen mm. uima-altaiden osalta. Peruskorjauksessa uimahallia ei saa mm. esteettömyyden ja allaspalveluiden osalta tämän päivän vaatimusten mukaiseksi. Allasosastoa ei voi laajentaa. Näin ollen uimahallia ei kannata peruskorjata. Uutta uimahallia voivat hyödyntää oulaistelaisten lisäksi myös lähikuntien asukkaat ja koululaiset sekä terveys- ja hyvinvointipalvelut. Uimahallin rakennuspaikan kaavoittamisen yhteydessä on tarve tarkastella koko suunnittelualueen liittyminen liikenteen ja muun rakentamisen osalta muuhun asemakaavoitettuun ympäristöön ja täydentää Kasarminmäen kaupunginosan asemakaava Oulaistenkadun, Konttilantien ja Kuntotien väliselle alueelle. Alussa kaavoitushankkeessa oli mukana myös korttelin 3 tonttia 8 koskeva asemakaavan muutos. Kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen on tullut tarve muuttaa tontin käyttötarkoitus 4 5 kerroksiseksi kerrostalotontiksi ns. senioritalon tontiksi. Tästä johtuen tontin kaavamuutos on poistettu tästä kaavoitushankkeesta. Tämän tontin kaavamuutoksesta käynnistetään oma erillinen asemakaavan muutoshanke. 11

14 . 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Kaupunginvaltuusto päätti uuden uimahallin sijoituspaikan Uimahallin toteuttaminen valitulle paikalle edellyttää asemakaavan laatimista. Kaavahanke on kuvattu tarkemmin myös kaavoituskatsauksessa , jonka kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Tekninen lautakunta hyväksyi kaavoitusta koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) ja päätti asettaa sen nähtäville. Kaavan vireilletulosta ja OAS:n nähtävilläolosta ilmoitettiin sanomalehti Pyhäjokiseudussa ja kaupungin ilmoitustaululla julkaistulla kuulutuksella päivätty OAS oli nähtävillä ja saatavilla teknisessä palvelukeskuksessa välisenä aikana sekä kaupungin internetsivuilla osoitteessa koko kaavoituksen ajan. Tekninen lautakunta päätti asettaa kaavaluonnoksen valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtäville MRL 62 :n mukaisesti. Kaavamuutosluonnos on ollut nähtävillä välisen ajan teknisessä keskuksessa sekä kaupungin internet-sivuilla. Tekninen lautakunta hyväksyi kaavaehdotuksen ja päätti asettaa sen MRA 27 :n mukaisesti nähtäville. 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Kaavan osallisia ovat ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava ja kaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaisista Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Oulaisten kaupungin valvontalautakunta Ympäristöpalvelut Helmi Jokilaaksojen pelastuslaitos Elenia Oy Oulaisten vesiosuuskunta Oulaisten kaupungin viemärilaitos Pohjanmaan PPO Oy Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt on kuvattu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa Viranomaisyhteistyö 1. Viranomaisneuvottelu järjestettiin Asemakaavan tavoitteet Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa uuden uimahallin rakentaminen kaupunginvaltuuston päättämään paikkaan Oulaistenkadun ja Konttilantien kulmaukseen, mahdollistaa uuden kokoojakadun rakentaminen sekä luoda puitteet viihtyisille ja toimiville liikunta- ja asumispalveluille. Kaavaratkaisussa huomioidaan alueelle tehdyt pohjatutkimukset. 12

15 4.4.1 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen Pohjatutkimuksia täydennettiin alustavalla perustamistapalausunnolla, mikä vaikutti korttelialueiden sijoitteluun ja rajauksiin kaavaluonnoksessa. Hulevesiselvitys laadittiin alustavan kaavaluonnoksen valmistuttua. 4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Asemakaavasta on laadittu yksi luonnos, jota on työstetty suunnittelun edetessä kaupungin ja viranomaisten kommenttien perusteella. Uusi kokoojakatu on tarkoitus jatkaa myöhemmässä vaiheessa sujuvana yhteytenä Reservikompaniankatuun saakka. Katuyhteyden järjestämistä varten tarvitaan erillinen, teknisluontoinen kaavamuutos. Samassa yhteydessä tulisi muuttaa Konttilantien kadunnimi Reservikomppaniankadun päähän jäävällä osalla. 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Mitoitus Kaavoitettavan alueen pinta-ala on 7,5275 ha ja kaavamuutosalueen pinta-ala 0,4884 ha Palvelut Uudelle uimahallille kaavoitetaan rakennuspaikka. Uimahallia voivat hyödyntää myös terveys- ja liikuntapalvelut. Uimahallin yhteyteen tulee myös pieni kioski-kahvio. Uimahallin lisäksi alueelle ei ole toistaiseksi suunniteltu muita uusia palveluita. Läheisten sairaala-, hyvinvointitai opetuspalvelujen on mahdollista laajentaa palveluitaan kaavoitettaville yleisten rakennusten korttelialueille (Y). Asuinpientalojen tonteille (AP) on mahdollista toteuttaa tavanomaisten pientaloasuntojen ohella myös esim. tukiasuntoja. 5.2 Aluevaraukset Kaikki korttelialueiden käyttötarkoitukset ja aluevaraukset ilmenevät kaavakartalta. Asuinpientalojen korttelialue AP: Uudet asuinpientalotontit (AP) liittyvät uuteen kokoojakatuun. Kerrosluku korttelin 25 tonteilla on I 1/2 ja tonttitehokkuus e=0.25. Kerrosluku kortteleissa 26 ja 27 tonteilla on II ja tehokkuus e=0.25. Ensisijaisesti alueelle tavoitellaan kuitenkin yksikerroksista, nykyaikaiset esteettömyysvaatimukset täyttävää asuinrakentamista. Merkintä sallii rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten ohella myös omakotitalojen toteuttamisen. Tonteille voi toteuttaa myös palvelu- ja tukiasuntoja. Maaperän kantavuus on heikko, joten paaluperustus on todennäköisesti ainoa mahdollinen perustamistapa ainakin Uimarinkadun itäpuolisilla tonteilla. Tonteilla edellytetään rakennuspaikkakohtaista perustamistapaselvitystä ennen rakennusluvan hakemista. Erillispientalojen korttelialue AO: Konttilantien varteen kaupungin maalle on osoitettu yksi uusi erillispientalotontti kolmen aiemmin rakentuneen tontin väliin. Uusi tontti on melko kapea, mutta syvä. Tontin koko on 1655 m2. AO-tonttien suurin sallittu kerrosluku on I 1/2 ja tonttitehokkuus e=0.20. Tonteille voidaan rakentaa enintään kaksi erillistä pientaloa. Yleisten rakennusten korttelialue Y: Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuu kaksi yleisten rakennusten tonttia, jotka liittyvät sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueiseen (YS). Tontti 14 muodostuu nykyisen asemakaavan mukaisen Konttilantien katualueen koh- 13

16 dalle. Tontti 14 sijaitsee myös opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueen (YO) välittömässä läheisyydessä. Uudet Y-tontit on tarkoitettu lähinnä viereisten sairaala-, hyvinvointi- tai opetuspalvelujen laajennusvaraksi, eikä niiden tulevasta käyttötarkoituksesta ole toistaiseksi tarkempia suunnitelmia. Tonttien suurin sallittu kerrosluku on II ja tonttitehokkuus e=0.50. Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue YU: Korttelialueelle muodostuu uuden uimahallin rakennuspaikka kaupunginvaltuuston päättämälle paikalle. Tontin rakennusoikeus on 5000 k-m2 ja suurin sallittu kerroskorkeus ¾ k II. Osa kerrosalasta voidaan siten sijoittaa hankesuunnitelman mukaisesti kellarikerrokseen. Rakennusala on melko tiukasti rajattu lähelle Oulaistenkadun ja Konttilantien risteysaluetta, missä on suotuisampi maapohja rakentamista ajatellen. Viitteellinen periaatepiirros pysäköintialueen järjestelyistä ja liittymisestä katuverkkoon. Oulaistenkadulta riittänee yksi tonttiliittymä, jolla ainoastaan tontille ajo on sallittu. Pysäköimispaikka on jaettava istutuksin tai rakentein osa-alueisiin ja pysäköimispaikan pintaalasta vähintään 5 % tulee olla istutettua. Pysäköintialueelle sopii autopaikkaa. Autopaikan vähimmäisleveydeksi suositellaan 2,6 m. Katualueet: Uimarinkadusta on tarkoitus muodostaa uusi selkeä kokoojakatu Oulaistenkadulta Reservikomppaniankadulle. Tässä vaiheessa Uimarinkatu kaavoitetaan vain Kuntotiehen saakka ja liittyminen Reservikomppaniankatuun ratkaistaan muussa yhteydessä. Uimarinkadun katualue on 20 m leveä, joten siihen voidaan toteuttaa erillinen kevyen liikenteen väylä. 14

17 Konttilantie katkaistaan ja muutetaan tonttikaduksi. Kevyen liikenteen yhteys Konttilantieltä Uimarinkadulle voidaan järjestää lähivirkistysalueen kautta. Kaavamuutosalueen kohdalla Reservikomppaniankadun katualue levenee ja sille osoitetaan liittymäkielto. Korttelin 3 tontille 15 ajo sallitaan jalankululle ja polkupyöräilylle varatun kadun kautta. Lähivirkistysalueet (VL): Hilkanpuiston lähivirkistysalueesta muodostuu yleiskaavan mukainen laaja vihervyöhyke kaavoitettavan alueen koillisosaan. Alueelle voi toteuttaa lähialueen asukkaita palvelevan taajamapuiston, jolla sijaitsee esteetön kulkureitti levähdys- ja oleskelupaikkoineen. Alueelle saa rakentaa myös käyttötarkoitusta palvelevia rakennelmia, joiden kerrosala on yhteensä enintään 100 m2. Taajamapuiston toteuttaminen voi tulla ajankohtaiseksi lähialueelle rakennettavien palvelu- ja tukiasuntojen myötä. Taajamapuiston toteuttamisesta ei ole tarkempia suunnitelmia, mutta siihen on haluttu kaavoituksessa varautua. Uimarinkadun varrella on lisäksi kaksi asuintontteihin liittyvää pienempää lähivirkistysaluetta, joilla on yleiselle jalankululle ja pyöräilylle varattu alueen osa sekä olevaa puistomuuntamoa varten varattu alueen osa. 5.3 Kaavamääräykset 5.4 Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Korttelialueiden rakentuminen muuttaisi kaavoitettavan alueen ympäristön täysin vanhasta peltoalueesta rakennetuksi taajamaympäristöksi. Suunniteltu uusi uimahalli sijaitsee erittäin näkyvällä paikalla Oulaistenkadun ja Konttilankadun kulmauksessa. Uimarinkadusta muodostuu selkeä kokoojakatu, jonka varrelle on osoitettu runsaasti uutta rakentamista. Toisaalta alueelle jää myös selkeä laaja vihervyöhyke, jonka reunamat voidaan rakentaa taajamamaisen tiiviisti Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Suunnittelualueen luonnonympäristö on kulttuurivaikutteista, kauttaaltaan ihmisen muokkaamaan ympäristöä. Alueen ympäristö kehittyy ja maankäyttö tehostuu nykytilanteeseen nähden huomattavasti. Vaikutukset luonnonympäristöön ovat kuitenkin neutraalit. Alueelle jää rakentamisen ohella edelleen melko laajoja virkistysalueita, jotka on mahdollista muokata puistomaiseksi ympäristöksi maaston muokkauksen, hulevesien käsittelyn sekä alue- ja vihersuunnittelun keinoin Vaikutukset yritystoimintaan Yritysvaikutukset uuden uimahallin rakentamisen ja käytön osalta ovat myönteiset. Hanke edistää yritystoiminnan edellytyksiä paikkakunnalla. Uimahallin käyttöön liittyviä tehtäviä voidaan ostaa yrityksiltä. Esim. lipunmyynti, kahvilanpitäminen ja siivous voidaan ulkoistaa. Paikkakunnan yritysten henkilöstö voi käyttää vapaa-aikanaan uimahallia virkistäytymiseen, kuntoiluun ja työhyvinvoinnin edistämiseen. Uusi uimahalli lisää myös kaupungin vetovoimatekijöitä ja parantaa imagoa. Uusi uimahalli mahdollistaa uudenlaista yritystoimintaa ainakin hyvinvointipalveluiden osalta. 15

18 5.4.4 Vaikutukset liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen Liikennöinti alueella tulee lisääntymään jonkin verran, mutta liikennemäärien kasvu kohdistuu lähinnä Oulaistenkadulle ja Uimarinkadulle. Konttilantiellä autoliikenne oletettavasti vähenee, kun läpikulku estyy ja kulku ammattiopistolle siirtyy Uimarinkadulle. Liikenneturvallisuuteen kaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia. Paikallisten koululaisten matka uimahallille hieman pitenee, mutta alueelle on hyvät kevyen liikenteen yhteydet. Kapeahkolla Konttilantiellä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikenneturvallisuus oletettavasti paranee kun muu liikenne vähenee. Konttilantien kautta voidaan muodostaa turvallinen jalankulku- ja pyöräilyreitti ammattikoululle Muut vaikutukset ja ihmisiin kohdistuvat vaikutukset Uimahallin käyttäjämäärien odotetaan kasvavan noin kävijästä kävijään. Ihmisten hyvinvointi paranee, kun uimahallin palvelutarjonta lisääntyy. Uimahallilla on terveyttä edistäviä vaikutuksia. Sijainti on erinomainen muihin terveys- ja hyvinvointipalveluihin nähden. Uuteen uimahalliin tulee esteettömyys erinomaiselle tasolle verrattuna nykyiseen uimahalliin. Kuntoutuskoti Taukokankaan asukkaiden ja suunnittelualueen itäpuolelle suunnitellun uuden palvelukodin asukkaiden kannalta on tärkeää, että uimahalli sijaitsee lähietäisyydellä. Uusi uimahalli on noin 1 kilometrin päässä koulukeskuksesta, mikä heikentää paikallisten koululaisten saavutettavuutta nykyisen uimahallin sijaintiin verrattuna. Etäisyys ei kuitenkaan merkittävästi pitene ja alueelle on hyvät jalankulku- ja pyörätieyhteydet. Etäisyys saattaa lisätä jonkin verran varsinkin alaluokkien (0-2 luokat) kuljetustarvetta koulukeskuksen ja hallin välillä. Toisaalta lapsia tulisikin saada liikkumaan enemmän myös koulupäivän aikana. Suuri osa uimahallia käyttävistä koululaisista kuljetetaan linja-autoilla muiden kuntien alueelta ja hallin sijaitsee ulkopaikkakuntalaisten kuljetuksia ajatellen liikenteellisesti hyvällä paikalla. Lähistöllä sijaitsevat myös muut Kasarminmäen liikunta-alueet, joita koululaiset voivat hyödyntää uuden uimahallin ohella. Liikuntapaikkojen työntekijöiden yhteiskäyttö paranee uimahallihankkeen myötä. Käyttäjämäärät kasvavat uudessa uimahallissa ja energiatehokkuus myös paranee. Toisaalta kaupungin talous tiukkenee investoinnin ja käyttökustannusten nousun vuoksi. Konttilantien varrella sijaitsee kolme yksityistä asuinkiinteistöä, joille kaavoitetaan tontit. Naapuriin osoitetaan myös uusia rakentamisalueita. Rakennettujen omakotitonttien asuinpihojen rauhallisuus ja yksityisyys on pyritty mahdollisimman hyvin säilyttämään kaavamerkintöjen ja määräysten avulla. Tonttien rakentamisalueet on rajattu ja uimahallin tonttia vasten on osoitettu suojavyöhykkeeksi säilytettävää / istutettavaa puustoa. Konttilantien katkaiseminen ja ajoneuvoliikenteen läpikulun estäminen katsotaan olevan eduksi Konttilantien asukkaiden ja asumisviihtyvyyden kannalta. Kaavoitettavalla alueella sijaitsee maanalaisia sähkökaapeleita ja vesi- ja viemärijohtoja, joiden tarkempi sijainti tulee selvittää ja ottaa tonttien rakentamisessa huomioon. Mahdollisista johdonsiirto- ja muutostöistä aiheutuvat kustannukset tulevat maanomistajan maksettaviksi. Mahdollisesti toteutuksen yhteydessä siirrettäviä sähköjohtoja ja sähköverkon maakaapeleita ei ole merkitty kaavakarttaan. 5.5 Ympäristön häiriötekijät Suunnittelualueille ei kohdistu tai oleteta muodostuvat merkittäviä ympäristön häiriötekijöitä. 5.6 Nimistö Uimarinkatu on uusi kadunnimi. 16

19 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteutusta ohjaavat asemakaavan lisäksi alueelle tehdyt maaperätutkimukset ja liitteenä olevat rakennettavuus- ja hulevesiselvitykset. 6.2 Toteuttaminen ja ajoitus Uimahallin rakentaminen ajoittuu tällä hetkellä talousarviosuunnitelmissa vuodelle Kaupunki vastaa uimahallin, sekä alueen katujen ja muun yhdyskuntatekniikan rakentamisesta ja rahoituksesta. Uimahallin rakennussuunnittelu käynnistyy heti asemakaavoituksen rinnalla / jälkeen. Muiden kortteli- ja virkistysalueiden toteuttamisesta ei ole olemassa tarkempia suunnitelmia tai aikataulua. Elina Marjakangas Arkkitehti SAFA Kristiina Strömmer Arkkitehti, YKS-260, ARK

8. KASARMINMÄEN KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 2, 3 JA 17

8. KASARMINMÄEN KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 2, 3 JA 17 8. KASARMINMÄEN KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 2, 3 JA 17 Luonnos 27.1.2014 Vireilletulopäivämäärä: 30.12.2013 Kaupunginhallituksen hyväksymispäivämäärä: Kaupunginvaltuuston hyväksymispäivämäärä:

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELI 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELI 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELI 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA MUHOKSEN KUNTA ASEMAKAAVAN SELOSTUS PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA Asemakaavan muutos koskee Päivärinteen asemakaavan itäosan virkistys- ja maa- ja metsätalousalueita. Asemakaavalla muodostetaan korttelit

Lisätiedot

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA MUHOKSEN KUNTA ASEMAKAAVAN SELOSTUS PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA Asemakaavan muutos koskee Päivärinteen asemakaavan itäosan virkistys-, maa- ja metsätalousalueita. Asemakaavalla muodostetaan korttelit

Lisätiedot

YLIVIESKA. Luonnosvaihe 1/2015 . TEKNINEN PALVELUKESKUS. KAAVOITUS YLIVIESKAN KAUPUNKI. Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 31.5.

YLIVIESKA. Luonnosvaihe 1/2015 . TEKNINEN PALVELUKESKUS. KAAVOITUS YLIVIESKAN KAUPUNKI. Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 31.5. YLIVIESKA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kaisaniemen (6.) kaupunginosan korttelit 25, 26 ja 27, katu- ja liikennealue, urheilu- ja virkistyspalvelujen alue sekä Niemenrannan (7.)kaupunginosan katu- ja

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 LAPUA Lapuan kaupungin 17. Alanurmon kaupunginosan asemakaavan laajennus, Vierulanpellon alue Korttelit 004 010 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a KAAVOITUS N132 Kotirinne Asemakaava ja asemakaavan muutos Valmisteluaineiston selostus Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a Asia 299/713/2007 Kaavaprosessi ja käsittelyvaiheet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 4. RITAKALLION, 7. RITAMÄEN JA 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS ALANGON ALUE SELOSTUS/ LUONNOS

LAPUAN KAUPUNKI 4. RITAKALLION, 7. RITAMÄEN JA 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS ALANGON ALUE SELOSTUS/ LUONNOS LAPUAN KAUPUNKI 4. RITAKALLION, 7. RITAMÄEN JA 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS ALANGON ALUE SELOSTUS/ LUONNOS Selostus 13.1.2015 SELOSTUS 28.1.2013 13.1.2015 Lapuan kaupunki

Lisätiedot

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS HAUKIPUDAS ASEMAKAAVAN MUUTOS, LAAJENNUS JA KUMOAMINEN Asemakaavan laajennus koskee tiloja RN:ot 7:298, 7:314, 7:322, 7:372 sekä 7:393. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 4027-4029

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN LAAJENTAMINEN LEHMONSUON ALUEELLE

ASEMAKAAVAN LAAJENTAMINEN LEHMONSUON ALUEELLE KONTIOLAHDEN KUNTA Tekninen osasto Kaavoitus 1.3.2014 KONTIOLAHDEN KUNTA LEHMO ASEMAKAAVAN LAAJENTAMINEN LEHMONSUON ALUEELLE KAAVASELOSTUS Luonnos 1.3.2014 Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA

Lisätiedot

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaava koskee: Arantilan ja Soinilan kylän tiloja: RN:o 531-402-1-307 (Leinola), RN:o 531-402-1-217 (Sähkömäki), RN:o 531-402-1-79

Lisätiedot

KIVIRISTI LAPUA. ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS SELOSTUS (luonnos/ 05)

KIVIRISTI LAPUA. ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS SELOSTUS (luonnos/ 05) KIVIRISTI LAPUA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS SELOSTUS (luonnos/ 05) Asemakaavan muutos koskee Kiviristin kaupunginosan 5 korttelin 514 tontteja 3-4 sekä osaa tilasta 11:189. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

PUDASJÄRVI KURENALA UUSI KOULUKESKUS PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVI KURENALA UUSI KOULUKESKUS PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PUDASJÄRVI KURENALA UUSI KOULUKESKUS Asemakaavan muutos koskee Kurenalan pohjoisen osan asemakaavan kortteleita 5 ja 7-9 sekä niihin liittyviä viher-, vesi-, katu- ja liikennealueita sekä Rimminkankaan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 67050458.BM2.SLU3 Kvalt...2006 27.11.2006

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 67050458.BM2.SLU3 Kvalt...2006 27.11.2006 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 67050458.BM2.SLU3 Kvalt...2006 27.11.2006 LAPUA Lapuan kaupungin 8.Liuhtarin kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus Kortteli 894 ja osakortteli 854 sekä niihin liittyvät erityis-,

Lisätiedot

Viikkalan asemakaavan muutos

Viikkalan asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NAKKILAN KUNTA Viikkalan asemakaavan muutos Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20751 Selostus 1 (23) Hakula, Närhi Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Kaavaselostus Laukaan kirkonkylä ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Korttelit 670-674 ja 677 sekä niihin liittyvät viher- ja katualueet 410-AK-KIR-027 Ehdotus 6.5.2015 LAUKAAN KUNTA 2015 MAANKÄYTTÖOSASTO Tähän

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ HAUKIPUDAS UKONKAIVOS HAUKIPUTAAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIRKONKYLÄ HAUKIPUDAS UKONKAIVOS HAUKIPUTAAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS KIRKONKYLÄ HAUKIPUDAS UKONKAIVOS ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee osaa Kirkonkylän asemakaavan korttelista 2703 Ukonkaivoksen alueella. Asemakaavan muutoksella muodostuvat Haukiputaan kirkonkylän

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A. YRITYSPERÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 11.6.2013 Ehdotus

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A. YRITYSPERÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 11.6.2013 Ehdotus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YRITYSPERÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 11.6.2013 Ehdotus Kaavaselostus 1 (20) Ehdotus 11.6.2013 Sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 1 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKRANTA/SARKKRANTA (/00) SARKKRANNAN PÄVÄKODN LAAJENNUS JA ALANGONTE Asemakaavan muutos koskee Sarkkirannan kortteleita 0, 0 ja 0 sekä niihin liittyviä viheralueita ja Alangontien

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet.

KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet. 24.06.2014 Diaarinumero 424/2012 Toimielinkäsittely Kaavanumero 05052 KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet. ASEMAKAAVAN SELOSTUS Asemakaavan

Lisätiedot

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI 1 Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI Asemakaava: 80.kaup.osa, korttelit 44 tontit 7-12, korttelit 45 ja 72-76 sekä virkistys-, suojaviher-, ja katualueet Päivi Saloranta,

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ A S E M A K A A V A N S E L O S T U S ASEMAKAAVAN MUUTOS 9. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 29 TONTEILLE 1, 2, 3 JA 7 KORTTELIN 30 TONTILLE 4 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEILLE Kaavatunnus 09:069 LÄNSIVÄYLÄ KAAVAN

Lisätiedot

PUDASJÄRVI SYÖTE HULHAVANAHO- LUOKKAVAARA PUDASJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LUONNOS 27.4.2011. kuva alueelta

PUDASJÄRVI SYÖTE HULHAVANAHO- LUOKKAVAARA PUDASJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LUONNOS 27.4.2011. kuva alueelta PUDASJÄRVI SYÖTE HULHAVANAHO- LUOKKAVAARA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LUONNOS 27.4.2011 kuva alueelta Vireilletulosta on ilmoitettu Hyväksytty kunnanhallituksessa..2011 Hyväksytty kunnanvaltuustossa..2011

Lisätiedot

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 67080498.BBS2.SLU1 Kvalt. 16.11.2009.. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 SEINÄJOKI Kertunlaakson (54) kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus, alue III Korttelit 68 83 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

TONKOPURO PUOLANKA, PALJAKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS PUOLANGAN KUNTA. Kaavoitus vireille 27.3.2008. Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan

TONKOPURO PUOLANKA, PALJAKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS PUOLANGAN KUNTA. Kaavoitus vireille 27.3.2008. Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan TONKOPURO PUOLANKA, PALJAKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS PUOLANGAN KUNTA Kaavoitus vireille 27.3.28 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 91 OULU Puhelin 1 241 46 Telefax 1 241 461 Etunimi.sukunimi@airix.fi

Lisätiedot

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta 19.10.2011

Lisätiedot