8. KASARMINMÄEN KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA KONTTILANTIEN KATUALUETTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "8. KASARMINMÄEN KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA KONTTILANTIEN KATUALUETTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS"

Transkriptio

1 8. KASARMINMÄEN KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA KONTTILANTIEN KATUALUETTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS Vireilletulopäivämäärä: Kaupunginhallituksen hyväksymispäivämäärä: Kaupunginvaltuuston hyväksymispäivämäärä: Työnumero E26332 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A OULU Puhelin Telefax OULAISTEN KAUPUNKI Y-tunnus

2

3 Selostuksen sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaava-alueen sijainti Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö ja maisema Rakennettu ympäristö Rakennettavuus ja maaperä Hulevedet Maanomistus Suunnittelutilanne Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaava Rakennusjärjestys Pohjakartta Uimahallihanke ja sijaintipaikan arviointi ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö Asemakaavan tavoitteet Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Mitoitus Palvelut Aluevaraukset Kaavamääräykset Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Vaikutukset yritystoimintaan Vaikutukset liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen Muut vaikutukset ja ihmisiin kohdistuvat vaikutukset

4 5.5 Ympäristön häiriötekijät Nimistö ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteuttaminen ja ajoitus Valokuvat AIRIX Ympäristö Oy / Elina Marjakangas Elina Marjakangas Arkkitehti SAFA Kristiina Strömmer Arkkitehti, YKS-260, ARK-790 2

5 1 Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavan laajennus koskee 8. (Kasarminmäki) kaupunginosaa. Asemakaavan muutos koskee 8. (Kasarminmäki) Konttilantien katualuetta. Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuvat 8. (Kasarminmäki) kaupunginosan korttelin 3 tontti 14, korttelit ja niihin liittyvät katu- ja virkistysalueet. 1.1 Kaava-alueen sijainti Asemakaavan laajennusalue sijaitsee Oulaistenkadun, Konttilantien ja Kuntotien välisellä alueella. Kaavan muutosalue sijaitsee Reservikomppaniankadun varrella. Molemmat suunnittelualueet kaavoitetaan samalla kaavamenettelyllä. Kaavan muutos- ja laajennusalueen sijainti ja rajaus punaisella, vaikutusalue sinisellä 1.2 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ote voimassa olevasta asemakaavasta 1:2000 Alustava rakennettavuusselvitys Hulevesiselvitys Asemakaavan seurantalomake 1.3 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista Alustava rakennettavuusselvitys (AIRIX Ympäristö Oy, ) Konttirämeen pohjatutkimukset (Pohjatutkimus ja mittauspalvelu Oy, ) Oulaisten uimahallin hankesuunnitelma (Arkkitehtuuritoimisto Arktes Oy, ) Oulaisten uuden uimahallin sijaintivaihtoehdot (Arkkitehtuuritoimisto Arktes Oy, ) Keskustan osayleiskaavan selvitykset (maisemarakenne, luonto) 3

6 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Kaupunginvaltuusto päätti uuden uimahallin sijoituspaikan Tekninen lautakunta käsitteli osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja päätti asettaa sen nähtäville Asemakaavatyön vireilletulo Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä ja saatavilla Työn aloituspalaveri Oulaisissa Suunnittelupalaveri Oulaisissa (alustava kaavaluonnos) Viranomaisneuvottelu Oulussa Tekninen lautakunta käsitteli kaavaluonnoksen ja päätti asettaa sen nähtäville Asemakaavaluonnos nähtävillä, valmisteluvaiheen kuuleminen (MRA 62 ) Tekninen lautakunta käsitteli kaavaehdotuksen ja päätti asettaa sen nähtäville Asemakaavaehdotus nähtävillä (MRA 27 ) xx.xx.2013 xx Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen xx.xx.2013 xx Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavaehdotuksen xx.xx.2013 Voimaantulokuulutus (MRA 93 ) 2.2 Asemakaava Asemakaavalla muodostuu tontti (YU) uudelle uimahallille, uusi kokoojakatu Oulaistenkadulta Reservikomppaniankadulle, Hilkanpuiston lähivirkistysaluetta (VL) sekä lisäksi tontteja täydentävälle asuinrakentamiselle (AP ja AO) sekä yleisille rakennuksille (Y). Konttilantie katkaistaan ja muutetaan tonttitieksi, jolta ei ole läpikulkuyhteyttä Reservikomppaniankadulle saakka. Rakennusoikeutta uimahallin tontilla on yhteensä 5000 k-m2. Osa rakennuksesta voidaan toteuttaa kellarikerrokseen. Uimahallin rakennuspaikka vastaa tehtyä hankesuunnitelmaa, joskin pysäköimispaikan muotoilussa on huomioitu uusi kokoojakatu. Autopaikkoja tontille mahtuu noin 160 kpl. Tontin sisäiset ajo- ja huoltoyhteydet on mahdollista ratkaista vastaavalla tavalla, kuin hankesuunnitelmaluonnoksissa on esitetty. Uudet asuinpientalotontit (AP) liittyvät uuteen kokoojakatuun, Uimarinkatuun. Kerrosluku korttelin 25 tonteilla on I ½ ja tonttitehokkuus e=0.25. Korttelin 26 ja 27 tonteilla kerrosluku on II ja tonttitehokkuus e=0.25. Ensisijaisesti alueelle tavoitellaan kuitenkin yksikerroksista, nykyaikaiset esteettömyysvaatimukset täyttävää asuinrakentamista. Konttilantien varteen muodostuu lisäksi yksi uusi omakotitontti (AO). Kaavoitettavan alueen maaperä on heikosti kantavaa, minkä vuoksi tonteilla on tehtävä rakennuspaikkakohtaiset perustamistapaselvitykset ennen perustamistavan valintaa ja rakennusluvan hakemista. Uimarinkadun itäpuolisilla tonteilla paaluperustus on todennäköisesti ainoa vaihtoehto. 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Uimahallin rakentaminen ajoittuu tällä hetkellä talousarviosuunnitelmissa vuodelle Kaupunki vastaa uimahallin, sekä alueen katujen ja muun yhdyskuntatekniikan rakentamisesta ja rahoituksesta. Uimahallin rakennussuunnittelu käynnistyy asemakaavoituksen rinnalla tai heti sen jälkeen. Muiden kortteli- ja virkistysalueiden toteuttamisesta ei ole olemassa tarkempia suunnitelmia. 4

7 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Asemakaavan laajennusalue on pääosin rakentumatonta vanhaa peltoa. Alueella sijaitsee myös kolme asuinkäytössä olevaa omakotitaloa sekä sotainvalideille ja muille vanhuksille tarkoitettu vuokrarivitalo. Lisäksi kaupungin omistamalla kiinteistöllä Konttilantien varressa on yksi varastorakennus. Vesihuollon hoitaa Oulaisten vesiosuuskunta, viemäriverkosto on kaupungin viemärilaitoksen ylläpitämä ja sähkön alueelle toimittaa Elenia Oy Luonnonympäristö ja maisema Kaavoitettava alue on pääosin vanhaa ojien halkomaa peltoa ja niittyä. Alueen kautta kulkee myös merkittävä laskuoja. Maaperä on vanhaa meri- ja järvikerrostumaa (hiekka, hiesu, savi). Kuivempi kangas ulottuu Konttilantien laitaan, missä on tiheä metsälö. Konttilantien varrella puusto on lähinnä korkeaa mäntyä ja kuusta ja avoimen niityn laidassa on havupuiden seassa tuoreempia lehtipuita ja pensaita. Myös niityn keskellä ja rakennettujen tonttien ympärillä on pensas- ja puusaarekkeita. Niittyalueet muodostavat suurehkon avoimen maisematilan, joka ulottuu paikoin Oulaistenkadulta Kuntotielle saakka. Kaukonäkymät Pyhäjoen suuntaan kuitenkin puuttuvat, sillä ammattiopisto ja rivitalotontti sekä Kuntotien varren kasvillisuus rajaavat maisemaa etelässä. Oulaistenkadun varrella on lämpölaitos, joka on näkyvä maamerkki pohjoissuunnassa. Kaavan laajennusalueen maisemaa etelästä Kuntotieltä. 5

8 Kuntotien varsi vuokrarivitalojen ja laskuojan välissä on pensaikon ja nuorten lehtipuiden valtaamaa aluetta Rakennettu ympäristö Kaava-alueella Konttilantien varressa on kolme eri-ikäistä, luvulla rakennettua omakotiasuntoa pihapiireineen ja yksi erillinen varastorakennus. Kuntotien varressa on sotainvalideille ja muille vanhuksille tarkoitettu rivitalokohde. Vaikutusalueella on myös kolme omakotitaloa ja Mannerkorven kiinteistö Konttilantien toisella puolella, Elenia Oy:n lämpölaitos, ammattiopisto, sairaalan rakennuksia ja Taukokankaan kuntoutuskoti. Lähialueelle suunnitellaan myös uutta palvelukotirakentamista. Suunnittelualueella ei ole kulttuuriympäristön kannalta arvokkaita rakennuskohteita. Urheilukenttä, pesäpallokenttä ja jäähalli Konttilantien omakotiasuntoja ja Mannerkorven kiinteistö Lämpölaitos Suunniteltuja palveluasuntoja Oulaskankaan sairaala Kuntoutuskoti Taukokangas Sotainvalidien / vanhusten asuntoja Ammattioppilaitos Suunnittelualueen ja lähialueiden rakennettua ympäristöä. 6

9 Konttilantie on kokoojakatu, joka liittyy sairaala-alueen takaa kulkevaan Reservikomppaniankatuun ja ammattioppilaitokselle kulkevaan Kuntotiehen. Kevyen liikenteen väyliä on Oulaistenkadun, Konttilantien, Kuntotien ja Reservikomppaniankadun varsilla. Oulaistenkadulla kevyen liikenteen väylät ovat tien molemmin puolin ja suunnittelualueen kohdalla on bussipysäkki. Kaavoitettavalla alueella on Elenia Verkko Oy:n omistama puistomuuntamo ja ilmajohtoja. Kaava-alueen koillisosaan ulottuu keskijänniteilmajohto, jonka linjaus on jo aiemman kaavoituksen yhteydessä suunniteltu siirrettävän suunnittelualueen koillislaidalle. Lisäksi Konttilantien ja Kuntotien läheisyydessä on maakaapeleita. Konttilantien rakennettua ympäristöä. 7

10 Kartta alueen sähköjohdoista ja muuntamon sijainti Rakennettavuus ja maaperä Alustava rakennettavuusselvitys vanhalta peltoalueelta on selostuksen liitteenä. Suunnitellun uimahallin kohdalle on tehty maaperätutkimukset ja rakennettavuusselvitys erikseen hankesuunnittelun yhteydessä. Maapohja on heikosti kantavaa, joten rakentaminen edellyttää todennäköisesti paaluttamista. Massanvaihto saattaa tulla kyseeseen ainoastaan kaavoitettavan alueen etelä- ja länsiosassa Hulevedet Alustavan luonnoksen pohjalta tehty hulevesiselvitys on selostuksen liitteenä. Selvityksen tarkoituksena on hallita asemakaava-alueen hulevesien johtamista ja mahdollista käsittelyä Maanomistus Kaupunki omistaa suunnittelualueen maat kolmea yksityistä asuinkiinteistöä lukuun ottamatta. 3.2 Suunnittelutilanne Maakuntakaava Maakuntakaavassa suunnittelualueet ovat taajamatoimintojen aluetta (A). Merkinnällä osoitetaan asumisen, palvelujen, teollisuus- ja muiden työpaikka-alueiden ym. taajamatoimintojen sijoittumisalue ja laajentumisalueita. Ympäristöministeriö on vahvistanut Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan (päätös YM3/5222/2003). Maakuntakaavaa ollaan parhaillaan 8

11 uudistamassa ja uusi 1. vaihekaavan luonnos on valmistunut Siinä ei ole esitetty alueelle kohdistuvia muutoksia. Ote maakuntakaavasta Yleiskaava Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Oulaisten keskustan tarkistetun osayleiskaavan. Kaavoitettava alue on yleiskaavassa julkisten hallinnon ja palvelun aluetta (PY), pientalovaltaista asuinaluetta (AP) sekä lähivirkistysaluetta (VL). Katujen varsille osoitetut kevyen liikenteen reitit ovat toteutuneet. Ote yleiskaavasta Asemakaava Asemakaavoitettavan alueen kaikki ympäröivät lähialueet on asemakaavoitettu aikaisemmin. Ympäröivät asemakaavat ovat vahvistuneet pääosin 1990-luvulla. Alueen asemakaava on vahvistettu Ote voimassa olevasta asemakaavasta on selostuksen liitteenä. 9

12 Ote asemakaavayhdistelmästä Rakennusjärjestys Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Oulaisten kaupungin rakennusjärjestyksen Pohjakartta Pohjakartta on kaavoitusmittausasetuksen 1284/1999 mukainen ja vastaa tilannetta Uimahallihanke ja sijaintipaikan arviointi Kaupunginhallitus on asettanut uimahallityöryhmän, joka on selvittänyt uuden uimahallin mahdollisia sijoituspaikkoja. Arktes Oy laati +/- -vertailun ja karkeat luonnokset yhteensä 5 eri sijaintipaikasta Arkkitehtitoimisto Arktes Oy on arvioinut hankesuunnittelun yhteydessä uuden uimahallin sijaintipaikkaa (VE 5) Oulaistenkadun ja Konttilantien kulmauksessa seuraavasti: ++ kaupunki omistaa alueen ++ saavutettavuus Oulaistenkadulta hyvä ++ laajennusmahdollisuus hyvä ++ etäisyys sosiaali- ja terveyspalveluista - - vaatii asemakaavan - - huono rakennuspaikka, pehmeikköä - - ei muuta tukevaa toimintaa Uimahallityöryhmä päätyi esittämään rakennuksen sijoituspaikaksi monitoimihallin viereistä aluetta (VE 4). Kaupunginhallitukselle toimitettiin lisäyksenä arviot VE 4 vaatiman uuden pesäpallokentän kustannuksista sekä VE 5 vaatimista paalutuskustannuksista ja kustannusarvioiden perusteella kaupunginhallitus päätyi esittämään sijaintipaikkaa VE 5 edelleen kaupunginvaltuustolle. Kaupunginvaltuusto päätti uimahallin sijoituspaikaksi Oulaistenkadun ja Konttilantien risteysalueen

13 Luonnos uimahallin asemapiirroksesta (Arkkitehtitoimisto Arktes Oy) 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Kaavoitus on tullut vireille kaupungin aloitteesta. Uuden uimahallin rakentaminen on ollut jo useita vuosia Oulaisten kaupungin investointiohjelmassa. Nykyinen uimahalli vaatisi täydellisen peruskorjauksen mm. uima-altaiden osalta. Peruskorjauksessa uimahallia ei saa mm. esteettömyyden ja allaspalveluiden osalta tämän päivän vaatimusten mukaiseksi. Allasosastoa ei voi laajentaa. Näin ollen uimahallia ei kannata peruskorjata. Uutta uimahallia voivat hyödyntää oulaistelaisten lisäksi myös lähikuntien asukkaat ja koululaiset sekä terveys- ja hyvinvointipalvelut. Uimahallin rakennuspaikan kaavoittamisen yhteydessä on tarve tarkastella koko suunnittelualueen liittyminen liikenteen ja muun rakentamisen osalta muuhun asemakaavoitettuun ympäristöön ja täydentää Kasarminmäen kaupunginosan asemakaava Oulaistenkadun, Konttilantien ja Kuntotien väliselle alueelle. Alussa kaavoitushankkeessa oli mukana myös korttelin 3 tonttia 8 koskeva asemakaavan muutos. Kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen on tullut tarve muuttaa tontin käyttötarkoitus 4 5 kerroksiseksi kerrostalotontiksi ns. senioritalon tontiksi. Tästä johtuen tontin kaavamuutos on poistettu tästä kaavoitushankkeesta. Tämän tontin kaavamuutoksesta käynnistetään oma erillinen asemakaavan muutoshanke. 11

14 . 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Kaupunginvaltuusto päätti uuden uimahallin sijoituspaikan Uimahallin toteuttaminen valitulle paikalle edellyttää asemakaavan laatimista. Kaavahanke on kuvattu tarkemmin myös kaavoituskatsauksessa , jonka kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Tekninen lautakunta hyväksyi kaavoitusta koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) ja päätti asettaa sen nähtäville. Kaavan vireilletulosta ja OAS:n nähtävilläolosta ilmoitettiin sanomalehti Pyhäjokiseudussa ja kaupungin ilmoitustaululla julkaistulla kuulutuksella päivätty OAS oli nähtävillä ja saatavilla teknisessä palvelukeskuksessa välisenä aikana sekä kaupungin internetsivuilla osoitteessa koko kaavoituksen ajan. Tekninen lautakunta päätti asettaa kaavaluonnoksen valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtäville MRL 62 :n mukaisesti. Kaavamuutosluonnos on ollut nähtävillä välisen ajan teknisessä keskuksessa sekä kaupungin internet-sivuilla. Tekninen lautakunta hyväksyi kaavaehdotuksen ja päätti asettaa sen MRA 27 :n mukaisesti nähtäville. 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Kaavan osallisia ovat ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava ja kaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaisista Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Oulaisten kaupungin valvontalautakunta Ympäristöpalvelut Helmi Jokilaaksojen pelastuslaitos Elenia Oy Oulaisten vesiosuuskunta Oulaisten kaupungin viemärilaitos Pohjanmaan PPO Oy Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt on kuvattu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa Viranomaisyhteistyö 1. Viranomaisneuvottelu järjestettiin Asemakaavan tavoitteet Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa uuden uimahallin rakentaminen kaupunginvaltuuston päättämään paikkaan Oulaistenkadun ja Konttilantien kulmaukseen, mahdollistaa uuden kokoojakadun rakentaminen sekä luoda puitteet viihtyisille ja toimiville liikunta- ja asumispalveluille. Kaavaratkaisussa huomioidaan alueelle tehdyt pohjatutkimukset. 12

15 4.4.1 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen Pohjatutkimuksia täydennettiin alustavalla perustamistapalausunnolla, mikä vaikutti korttelialueiden sijoitteluun ja rajauksiin kaavaluonnoksessa. Hulevesiselvitys laadittiin alustavan kaavaluonnoksen valmistuttua. 4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Asemakaavasta on laadittu yksi luonnos, jota on työstetty suunnittelun edetessä kaupungin ja viranomaisten kommenttien perusteella. Uusi kokoojakatu on tarkoitus jatkaa myöhemmässä vaiheessa sujuvana yhteytenä Reservikompaniankatuun saakka. Katuyhteyden järjestämistä varten tarvitaan erillinen, teknisluontoinen kaavamuutos. Samassa yhteydessä tulisi muuttaa Konttilantien kadunnimi Reservikomppaniankadun päähän jäävällä osalla. 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Mitoitus Kaavoitettavan alueen pinta-ala on 7,5275 ha ja kaavamuutosalueen pinta-ala 0,4884 ha Palvelut Uudelle uimahallille kaavoitetaan rakennuspaikka. Uimahallia voivat hyödyntää myös terveys- ja liikuntapalvelut. Uimahallin yhteyteen tulee myös pieni kioski-kahvio. Uimahallin lisäksi alueelle ei ole toistaiseksi suunniteltu muita uusia palveluita. Läheisten sairaala-, hyvinvointitai opetuspalvelujen on mahdollista laajentaa palveluitaan kaavoitettaville yleisten rakennusten korttelialueille (Y). Asuinpientalojen tonteille (AP) on mahdollista toteuttaa tavanomaisten pientaloasuntojen ohella myös esim. tukiasuntoja. 5.2 Aluevaraukset Kaikki korttelialueiden käyttötarkoitukset ja aluevaraukset ilmenevät kaavakartalta. Asuinpientalojen korttelialue AP: Uudet asuinpientalotontit (AP) liittyvät uuteen kokoojakatuun. Kerrosluku korttelin 25 tonteilla on I 1/2 ja tonttitehokkuus e=0.25. Kerrosluku kortteleissa 26 ja 27 tonteilla on II ja tehokkuus e=0.25. Ensisijaisesti alueelle tavoitellaan kuitenkin yksikerroksista, nykyaikaiset esteettömyysvaatimukset täyttävää asuinrakentamista. Merkintä sallii rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten ohella myös omakotitalojen toteuttamisen. Tonteille voi toteuttaa myös palvelu- ja tukiasuntoja. Maaperän kantavuus on heikko, joten paaluperustus on todennäköisesti ainoa mahdollinen perustamistapa ainakin Uimarinkadun itäpuolisilla tonteilla. Tonteilla edellytetään rakennuspaikkakohtaista perustamistapaselvitystä ennen rakennusluvan hakemista. Erillispientalojen korttelialue AO: Konttilantien varteen kaupungin maalle on osoitettu yksi uusi erillispientalotontti kolmen aiemmin rakentuneen tontin väliin. Uusi tontti on melko kapea, mutta syvä. Tontin koko on 1655 m2. AO-tonttien suurin sallittu kerrosluku on I 1/2 ja tonttitehokkuus e=0.20. Tonteille voidaan rakentaa enintään kaksi erillistä pientaloa. Yleisten rakennusten korttelialue Y: Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuu kaksi yleisten rakennusten tonttia, jotka liittyvät sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueiseen (YS). Tontti 14 muodostuu nykyisen asemakaavan mukaisen Konttilantien katualueen koh- 13

16 dalle. Tontti 14 sijaitsee myös opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueen (YO) välittömässä läheisyydessä. Uudet Y-tontit on tarkoitettu lähinnä viereisten sairaala-, hyvinvointi- tai opetuspalvelujen laajennusvaraksi, eikä niiden tulevasta käyttötarkoituksesta ole toistaiseksi tarkempia suunnitelmia. Tonttien suurin sallittu kerrosluku on II ja tonttitehokkuus e=0.50. Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue YU: Korttelialueelle muodostuu uuden uimahallin rakennuspaikka kaupunginvaltuuston päättämälle paikalle. Tontin rakennusoikeus on 5000 k-m2 ja suurin sallittu kerroskorkeus ¾ k II. Osa kerrosalasta voidaan siten sijoittaa hankesuunnitelman mukaisesti kellarikerrokseen. Rakennusala on melko tiukasti rajattu lähelle Oulaistenkadun ja Konttilantien risteysaluetta, missä on suotuisampi maapohja rakentamista ajatellen. Viitteellinen periaatepiirros pysäköintialueen järjestelyistä ja liittymisestä katuverkkoon. Oulaistenkadulta riittänee yksi tonttiliittymä, jolla ainoastaan tontille ajo on sallittu. Pysäköimispaikka on jaettava istutuksin tai rakentein osa-alueisiin ja pysäköimispaikan pintaalasta vähintään 5 % tulee olla istutettua. Pysäköintialueelle sopii autopaikkaa. Autopaikan vähimmäisleveydeksi suositellaan 2,6 m. Katualueet: Uimarinkadusta on tarkoitus muodostaa uusi selkeä kokoojakatu Oulaistenkadulta Reservikomppaniankadulle. Tässä vaiheessa Uimarinkatu kaavoitetaan vain Kuntotiehen saakka ja liittyminen Reservikomppaniankatuun ratkaistaan muussa yhteydessä. Uimarinkadun katualue on 20 m leveä, joten siihen voidaan toteuttaa erillinen kevyen liikenteen väylä. 14

17 Konttilantie katkaistaan ja muutetaan tonttikaduksi. Kevyen liikenteen yhteys Konttilantieltä Uimarinkadulle voidaan järjestää lähivirkistysalueen kautta. Kaavamuutosalueen kohdalla Reservikomppaniankadun katualue levenee ja sille osoitetaan liittymäkielto. Korttelin 3 tontille 15 ajo sallitaan jalankululle ja polkupyöräilylle varatun kadun kautta. Lähivirkistysalueet (VL): Hilkanpuiston lähivirkistysalueesta muodostuu yleiskaavan mukainen laaja vihervyöhyke kaavoitettavan alueen koillisosaan. Alueelle voi toteuttaa lähialueen asukkaita palvelevan taajamapuiston, jolla sijaitsee esteetön kulkureitti levähdys- ja oleskelupaikkoineen. Alueelle saa rakentaa myös käyttötarkoitusta palvelevia rakennelmia, joiden kerrosala on yhteensä enintään 100 m2. Taajamapuiston toteuttaminen voi tulla ajankohtaiseksi lähialueelle rakennettavien palvelu- ja tukiasuntojen myötä. Taajamapuiston toteuttamisesta ei ole tarkempia suunnitelmia, mutta siihen on haluttu kaavoituksessa varautua. Uimarinkadun varrella on lisäksi kaksi asuintontteihin liittyvää pienempää lähivirkistysaluetta, joilla on yleiselle jalankululle ja pyöräilylle varattu alueen osa sekä olevaa puistomuuntamoa varten varattu alueen osa. 5.3 Kaavamääräykset 5.4 Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Korttelialueiden rakentuminen muuttaisi kaavoitettavan alueen ympäristön täysin vanhasta peltoalueesta rakennetuksi taajamaympäristöksi. Suunniteltu uusi uimahalli sijaitsee erittäin näkyvällä paikalla Oulaistenkadun ja Konttilankadun kulmauksessa. Uimarinkadusta muodostuu selkeä kokoojakatu, jonka varrelle on osoitettu runsaasti uutta rakentamista. Toisaalta alueelle jää myös selkeä laaja vihervyöhyke, jonka reunamat voidaan rakentaa taajamamaisen tiiviisti Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Suunnittelualueen luonnonympäristö on kulttuurivaikutteista, kauttaaltaan ihmisen muokkaamaan ympäristöä. Alueen ympäristö kehittyy ja maankäyttö tehostuu nykytilanteeseen nähden huomattavasti. Vaikutukset luonnonympäristöön ovat kuitenkin neutraalit. Alueelle jää rakentamisen ohella edelleen melko laajoja virkistysalueita, jotka on mahdollista muokata puistomaiseksi ympäristöksi maaston muokkauksen, hulevesien käsittelyn sekä alue- ja vihersuunnittelun keinoin Vaikutukset yritystoimintaan Yritysvaikutukset uuden uimahallin rakentamisen ja käytön osalta ovat myönteiset. Hanke edistää yritystoiminnan edellytyksiä paikkakunnalla. Uimahallin käyttöön liittyviä tehtäviä voidaan ostaa yrityksiltä. Esim. lipunmyynti, kahvilanpitäminen ja siivous voidaan ulkoistaa. Paikkakunnan yritysten henkilöstö voi käyttää vapaa-aikanaan uimahallia virkistäytymiseen, kuntoiluun ja työhyvinvoinnin edistämiseen. Uusi uimahalli lisää myös kaupungin vetovoimatekijöitä ja parantaa imagoa. Uusi uimahalli mahdollistaa uudenlaista yritystoimintaa ainakin hyvinvointipalveluiden osalta. 15

18 5.4.4 Vaikutukset liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen Liikennöinti alueella tulee lisääntymään jonkin verran, mutta liikennemäärien kasvu kohdistuu lähinnä Oulaistenkadulle ja Uimarinkadulle. Konttilantiellä autoliikenne oletettavasti vähenee, kun läpikulku estyy ja kulku ammattiopistolle siirtyy Uimarinkadulle. Liikenneturvallisuuteen kaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia. Paikallisten koululaisten matka uimahallille hieman pitenee, mutta alueelle on hyvät kevyen liikenteen yhteydet. Kapeahkolla Konttilantiellä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikenneturvallisuus oletettavasti paranee kun muu liikenne vähenee. Konttilantien kautta voidaan muodostaa turvallinen jalankulku- ja pyöräilyreitti ammattikoululle Muut vaikutukset ja ihmisiin kohdistuvat vaikutukset Uimahallin käyttäjämäärien odotetaan kasvavan noin kävijästä kävijään. Ihmisten hyvinvointi paranee, kun uimahallin palvelutarjonta lisääntyy. Uimahallilla on terveyttä edistäviä vaikutuksia. Sijainti on erinomainen muihin terveys- ja hyvinvointipalveluihin nähden. Uuteen uimahalliin tulee esteettömyys erinomaiselle tasolle verrattuna nykyiseen uimahalliin. Kuntoutuskoti Taukokankaan asukkaiden ja suunnittelualueen itäpuolelle suunnitellun uuden palvelukodin asukkaiden kannalta on tärkeää, että uimahalli sijaitsee lähietäisyydellä. Uusi uimahalli on noin 1 kilometrin päässä koulukeskuksesta, mikä heikentää paikallisten koululaisten saavutettavuutta nykyisen uimahallin sijaintiin verrattuna. Etäisyys ei kuitenkaan merkittävästi pitene ja alueelle on hyvät jalankulku- ja pyörätieyhteydet. Etäisyys saattaa lisätä jonkin verran varsinkin alaluokkien (0-2 luokat) kuljetustarvetta koulukeskuksen ja hallin välillä. Toisaalta lapsia tulisikin saada liikkumaan enemmän myös koulupäivän aikana. Suuri osa uimahallia käyttävistä koululaisista kuljetetaan linja-autoilla muiden kuntien alueelta ja hallin sijaitsee ulkopaikkakuntalaisten kuljetuksia ajatellen liikenteellisesti hyvällä paikalla. Lähistöllä sijaitsevat myös muut Kasarminmäen liikunta-alueet, joita koululaiset voivat hyödyntää uuden uimahallin ohella. Liikuntapaikkojen työntekijöiden yhteiskäyttö paranee uimahallihankkeen myötä. Käyttäjämäärät kasvavat uudessa uimahallissa ja energiatehokkuus myös paranee. Toisaalta kaupungin talous tiukkenee investoinnin ja käyttökustannusten nousun vuoksi. Konttilantien varrella sijaitsee kolme yksityistä asuinkiinteistöä, joille kaavoitetaan tontit. Naapuriin osoitetaan myös uusia rakentamisalueita. Rakennettujen omakotitonttien asuinpihojen rauhallisuus ja yksityisyys on pyritty mahdollisimman hyvin säilyttämään kaavamerkintöjen ja määräysten avulla. Tonttien rakentamisalueet on rajattu ja uimahallin tonttia vasten on osoitettu suojavyöhykkeeksi säilytettävää / istutettavaa puustoa. Konttilantien katkaiseminen ja ajoneuvoliikenteen läpikulun estäminen katsotaan olevan eduksi Konttilantien asukkaiden ja asumisviihtyvyyden kannalta. Kaavoitettavalla alueella sijaitsee maanalaisia sähkökaapeleita ja vesi- ja viemärijohtoja, joiden tarkempi sijainti tulee selvittää ja ottaa tonttien rakentamisessa huomioon. Mahdollisista johdonsiirto- ja muutostöistä aiheutuvat kustannukset tulevat maanomistajan maksettaviksi. Mahdollisesti toteutuksen yhteydessä siirrettäviä sähköjohtoja ja sähköverkon maakaapeleita ei ole merkitty kaavakarttaan. 5.5 Ympäristön häiriötekijät Suunnittelualueille ei kohdistu tai oleteta muodostuvat merkittäviä ympäristön häiriötekijöitä. 5.6 Nimistö Uimarinkatu on uusi kadunnimi. 16

19 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteutusta ohjaavat asemakaavan lisäksi alueelle tehdyt maaperätutkimukset ja liitteenä olevat rakennettavuus- ja hulevesiselvitykset. 6.2 Toteuttaminen ja ajoitus Uimahallin rakentaminen ajoittuu tällä hetkellä talousarviosuunnitelmissa vuodelle Kaupunki vastaa uimahallin, sekä alueen katujen ja muun yhdyskuntatekniikan rakentamisesta ja rahoituksesta. Uimahallin rakennussuunnittelu käynnistyy heti asemakaavoituksen rinnalla / jälkeen. Muiden kortteli- ja virkistysalueiden toteuttamisesta ei ole olemassa tarkempia suunnitelmia tai aikataulua. Elina Marjakangas Arkkitehti SAFA Kristiina Strömmer Arkkitehti, YKS-260, ARK

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN PIIPSJÄRVEN KYLÄN TILOJA SOUTULA 46:20 JA SURFIRANTA 46:12 KOSKEVA RANTA-ASEMAKAAVA Kaavan päiväys: Kuva Hannu

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT. 1.

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT. 1. KOKEMÄEN KAUPUNKI LUONNOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot PITKÄJÄRVEN 107 KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS: OSAKORTTELI

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELI 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELI 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELI 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (9) 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS 107-AK1706 SAUVON KUNTA KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 5.10.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS LUONNOS 28.2.2017 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT:.. 2017 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 28. PÄIVÄNÄ HELMIKUUTA 2017 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1 PERUS-

Lisätiedot

Peuranpolku-KoulukadunKannitie risteysalue. Kuhmo. Kuhmon kaupunki

Peuranpolku-KoulukadunKannitie risteysalue. Kuhmo. Kuhmon kaupunki Peuranpolku-KoulukadunKannitie risteysalue Kuhmo Asemakaavan muutos ja laajennus Asemakaavaselostusluonnos, joka liittyy 10.10.2011 päivättyyn kaavakarttaan. Kaavaselostus täydentyy suunnittelun edetessä.

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Venesjärven kylän tiloja Liisanniemi 214-423- 3-141 ja Etelärinne 214-423-3-145 koskeva ranta-asemakaava. VENESJÄRVEN MARJAKEITAAN RANTA-ASEMAKAAVA 2 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 8.12.2015 ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Salon kaupunki Tehdaskatu 1, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi sa lo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 2

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN PIIPSJÄRVEN KYLÄN TILOJA SOUTULA 46:20 JA SURFIRANTA 46:12 KOSKEVA RANTA-ASEMAKAAVA Kaavan päiväys: 26.6.2012

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 162-AK1603 MYNÄMÄEN KUNTA RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 28.10.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos. Vaalan kunta

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos. Vaalan kunta Vaalan kunta Vireilletulo: Nähtävilläolo: Kaavaluonnos xx.xx.2016 xx.xx.2016 Kaavaehdotus Hyväksyminen: Kunnanhallitus Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos Selostus koskee

Lisätiedot

MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta

MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 344, osa korttelia 346 sekä katualuetta MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 15. KIVISENKANGAS KAUPUNGINOSAN KORTTELEITA 9 JA 22 SEKÄ KIVENHAKAAJAN PUISTON PUISTOALUEEN OSAA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 15. KIVISENKANGAS KAUPUNGINOSAN KORTTELEITA 9 JA 22 SEKÄ KIVENHAKAAJAN PUISTON PUISTOALUEEN OSAA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 15. KIVISENKANGAS KAUPUNGINOSAN KORTTELEITA 9 JA 22 SEKÄ KIVENHAKAAJAN PUISTON PUISTOALUEEN OSAA KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN (RAKENNUSKAAVAN) MUUTOKSEN SELOSTUS KOIRIEN KOULUTUSHALLI VENTUKSENTIE

ASEMAKAAVAN (RAKENNUSKAAVAN) MUUTOKSEN SELOSTUS KOIRIEN KOULUTUSHALLI VENTUKSENTIE ASEMAKAAVAN (RAKENNUSKAAVAN) MUUTOKSEN SELOSTUS KOIRIEN KOULUTUSHALLI VENTUKSENTIE 2 ASEMAKAAVAN (RAKENNUSKAAVAN) MUUTOKSEN SELOSTUS KOIRIEN KOULUTUSHALLI, VENTUKSENTIE 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

S i s ä l l y s l u e t t e l o

S i s ä l l y s l u e t t e l o S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 2 1.4 Liitteet 2 2 LÄHTÖKOHDAT 2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS VATIALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LENKKITIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 8.10.2013 ASEMAKAAVAN NUMERO 727 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI KYLÄ VATIALA KORTTELIT 1350

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Uudenkaupungin kaupunki Ak 1506 Hallinto- ja kehittämiskeskus Kaupunkisuunnittelu KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee X.5.2017 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 10. JA 25. KAUPUNGINOSIEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS SEKÄ 10. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 44 TONTTIEN 6 JA 7 SEKÄ VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS (KELJO, CITYMARKET)

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 334, tiloja 214-406-2-117 ja 214-406-2-542 sekä puistoaluetta koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos. 214005182 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Kurenojantie (Villähde) Lahti.fi

A Asemakaavan muutos. Kurenojantie (Villähde) Lahti.fi A-2716 Asemakaavan muutos 30.5.2017 Kurenojantie (Villähde) Lahti.fi Selostus A-2716 2 (9) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 30.päivänä kesäkuuta 2017 päivättyä asemakaavakarttaa nro A-2716 (Kurenojantie)

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13 Ilmakuva lännestä. Asemakaavamuutosalueen likimääräinen

Lisätiedot

ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS LIITE 2 MAANKÄYTTÖ JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Alustava osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.3.2008. Täydennetty 06.5.2009

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 45 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen, kunnanhallitus Hyväksyminenkunnanvaltuusto

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 10.6.2015 2

Lisätiedot

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI E27462 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI RIMMINKANKAAN JA KURENALAN ETELÄISEN OSAN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki. Ylikylä

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki. Ylikylä Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki Ylikylä KAAVASELOSTUSLUONNOS KAAVOITUS 2017 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 2 Asemakaavan muutos Rovaniemen

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.11.2013 (tark. 01.04.2014) JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 2

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.11.2013 (tark. 01.04.2014) JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 2 KOKEMÄEN KAUPUNKI EHDOTUS ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.11.2013 (tark. 01.04.2014) JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot PITKÄJÄRVEN 107 KAUPUNGINOSAN

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 6. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 82 TONTIN 15 ASEMAKAAVAN MUUTOS, Pitkäkatu 25 2 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut/kaavoitus 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27 L O V I I S A 5.11.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 30 PERNAJA (SÄHKÖKUJAN ALUE, KOSKENKYLÄ) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: KOSKENKYLÄ, PERNAJA Kaupunki: LOVIISA

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Laarin asemakaavan muutos 9. Kaupunginosa (Kärki) Asemakaavan muutos koskien korttelin 702 tontteja 2,3 ja 4 ja katualueita Laari ja Valssi. YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO

Lisätiedot

8. KASARMINMÄEN KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 2, 3 JA 17

8. KASARMINMÄEN KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 2, 3 JA 17 8. KASARMINMÄEN KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 2, 3 JA 17 Luonnos 27.1.2014 Vireilletulopäivämäärä: 30.12.2013 Kaupunginhallituksen hyväksymispäivämäärä: Kaupunginvaltuuston hyväksymispäivämäärä:

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot ASEMAKAAVA/ASEMAKAAVAN MUUTOS/TONTTIJAKO: ALLEKIRJOITUS PVM. 5.11.2015 VIREILLETULO

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Sibeliuksenkadun levennys Keski-Lahti Lahti.fi

A Asemakaavan muutos. Sibeliuksenkadun levennys Keski-Lahti Lahti.fi A-2704 Asemakaavan muutos 1.6.2017 Sibeliuksenkadun levennys Keski-Lahti Lahti.fi Selostus A-2704 2 (7) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 1. päivänä kesäkuuta 2017 päivättyä asemakaavakarttaa

Lisätiedot

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS 01:151 / ASEMAKATU 2 / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

KORTTELIN 658 ASEMAKAAVAMUUTOS (ak ) ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Suonenjoen kaupunki Maankäytön ja suunnittelun palvelualue

KORTTELIN 658 ASEMAKAAVAMUUTOS (ak ) ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Suonenjoen kaupunki Maankäytön ja suunnittelun palvelualue KORTTELIN 658 ASEMAKAAVAMUUTOS (ak 006030) Koskee 6. kaupunginosan korttelin 658 tonttia 1, muutoksella muodostuu korttelin 658 tontti 1. ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS 15.9.2017 Suonenjoen kaupunki Maankäytön

Lisätiedot

RIMMINKANKAAN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RIMMINKANKAAN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26942 TILAAJA: PUDASJÄRVEN KAUPUNKI RIMMINKANKAAN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS 2.5.2014 päivämääriä lisätty 28.5.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Kaavatyön käynnistäminen,

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 1. (OULAS) KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 24 KOSKEVA ASEMAKAA- VAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 1. (OULAS) KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 24 KOSKEVA ASEMAKAA- VAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 1. (OULAS) KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 24 KOSKEVA ASEMAKAA- VAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU 1. (OULAS)

Lisätiedot

MÄKILÄNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 1103

MÄKILÄNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 1103 Kaavanro MÄKILÄNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 1103 ASEMAKAAVASELOSTUS 15.3.2017 päivättyyn kaavamuutokseen PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus 2 S i v u PAIMION KAUPUNKI MÄKILÄNTIEN

Lisätiedot

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI Vastaanottaja Laihian kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, MAANTIET KADUIKSI KAAVASELOSTUS Tarkastus

Lisätiedot

Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu Kivistön asemakaavayksikkö Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 10.3.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002221. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavamuutos

Lisätiedot

ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIN 517 TONTTIA 1

ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIN 517 TONTTIA 1 ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIN 517 TONTTIA 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 517 TONTIT 1 JA 3 ULVILASSA 1.3.2013 MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PUJOTIEN ETELÄPÄÄ JA TILA SEKÄ SOKOJANTIETÄ

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PUJOTIEN ETELÄPÄÄ JA TILA SEKÄ SOKOJANTIETÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PUJOTIEN ETELÄPÄÄ JA TILA 404-40-0 SEKÄ SOKOJANTIETÄ 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee Kallisen

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 10.10.2007 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee 31. kaupunginosan hautausmaa- ja katualuetta.

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OULAISTEN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OULAISTEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKIEN 15. KIVISENKANGAS KAUPUNGINOSAN KIVIKANKAANTIEN ITÄPUOLISIA KORTTELEITA SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ KATU- JA PUISTOALUEITA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET Blom Kartta 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 57. kaupunginosan kaavatonta aluetta ja asemakaavan

Lisätiedot

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus. Vaalan kunta

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus. Vaalan kunta Vaalan kunta Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus Vireilletulo: 16.9.2016 Nähtävilläolo: Kaavaluonnos 16.9. 30.9.2016 Kaavaehdotus Hyväksyminen: Kunnanhallitus Selostus koskee 16.1.2017

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 7. kaupunginosan (Reima) korttelia 527 ja puistoaluetta koskeva asemakaavan muutos.

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 7. kaupunginosan (Reima) korttelia 527 ja puistoaluetta koskeva asemakaavan muutos. KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 7. kaupunginosan (Reima) korttelia 527 ja puistoaluetta koskeva asemakaavan muutos. 214005192 YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO 28.02.2017 214 2 1 PERUS-

Lisätiedot

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli.

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli. ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIEN ASEMAKAAVAMUUTOS 2011 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIE KAAVASELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 20.6.2011 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot