8. KASARMINMÄEN KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA KONTTILANTIEN KATUALUETTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "8. KASARMINMÄEN KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA KONTTILANTIEN KATUALUETTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS"

Transkriptio

1 8. KASARMINMÄEN KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA KONTTILANTIEN KATUALUETTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS Vireilletulopäivämäärä: Kaupunginhallituksen hyväksymispäivämäärä: Kaupunginvaltuuston hyväksymispäivämäärä: Työnumero E26332 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A OULU Puhelin Telefax OULAISTEN KAUPUNKI Y-tunnus

2

3 Selostuksen sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaava-alueen sijainti Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö ja maisema Rakennettu ympäristö Rakennettavuus ja maaperä Hulevedet Maanomistus Suunnittelutilanne Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaava Rakennusjärjestys Pohjakartta Uimahallihanke ja sijaintipaikan arviointi ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö Asemakaavan tavoitteet Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Mitoitus Palvelut Aluevaraukset Kaavamääräykset Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Vaikutukset yritystoimintaan Vaikutukset liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen Muut vaikutukset ja ihmisiin kohdistuvat vaikutukset

4 5.5 Ympäristön häiriötekijät Nimistö ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteuttaminen ja ajoitus Valokuvat AIRIX Ympäristö Oy / Elina Marjakangas Elina Marjakangas Arkkitehti SAFA Kristiina Strömmer Arkkitehti, YKS-260, ARK-790 2

5 1 Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavan laajennus koskee 8. (Kasarminmäki) kaupunginosaa. Asemakaavan muutos koskee 8. (Kasarminmäki) Konttilantien katualuetta. Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuvat 8. (Kasarminmäki) kaupunginosan korttelin 3 tontti 14, korttelit ja niihin liittyvät katu- ja virkistysalueet. 1.1 Kaava-alueen sijainti Asemakaavan laajennusalue sijaitsee Oulaistenkadun, Konttilantien ja Kuntotien välisellä alueella. Kaavan muutosalue sijaitsee Reservikomppaniankadun varrella. Molemmat suunnittelualueet kaavoitetaan samalla kaavamenettelyllä. Kaavan muutos- ja laajennusalueen sijainti ja rajaus punaisella, vaikutusalue sinisellä 1.2 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ote voimassa olevasta asemakaavasta 1:2000 Alustava rakennettavuusselvitys Hulevesiselvitys Asemakaavan seurantalomake 1.3 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista Alustava rakennettavuusselvitys (AIRIX Ympäristö Oy, ) Konttirämeen pohjatutkimukset (Pohjatutkimus ja mittauspalvelu Oy, ) Oulaisten uimahallin hankesuunnitelma (Arkkitehtuuritoimisto Arktes Oy, ) Oulaisten uuden uimahallin sijaintivaihtoehdot (Arkkitehtuuritoimisto Arktes Oy, ) Keskustan osayleiskaavan selvitykset (maisemarakenne, luonto) 3

6 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Kaupunginvaltuusto päätti uuden uimahallin sijoituspaikan Tekninen lautakunta käsitteli osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja päätti asettaa sen nähtäville Asemakaavatyön vireilletulo Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä ja saatavilla Työn aloituspalaveri Oulaisissa Suunnittelupalaveri Oulaisissa (alustava kaavaluonnos) Viranomaisneuvottelu Oulussa Tekninen lautakunta käsitteli kaavaluonnoksen ja päätti asettaa sen nähtäville Asemakaavaluonnos nähtävillä, valmisteluvaiheen kuuleminen (MRA 62 ) Tekninen lautakunta käsitteli kaavaehdotuksen ja päätti asettaa sen nähtäville Asemakaavaehdotus nähtävillä (MRA 27 ) xx.xx.2013 xx Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen xx.xx.2013 xx Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavaehdotuksen xx.xx.2013 Voimaantulokuulutus (MRA 93 ) 2.2 Asemakaava Asemakaavalla muodostuu tontti (YU) uudelle uimahallille, uusi kokoojakatu Oulaistenkadulta Reservikomppaniankadulle, Hilkanpuiston lähivirkistysaluetta (VL) sekä lisäksi tontteja täydentävälle asuinrakentamiselle (AP ja AO) sekä yleisille rakennuksille (Y). Konttilantie katkaistaan ja muutetaan tonttitieksi, jolta ei ole läpikulkuyhteyttä Reservikomppaniankadulle saakka. Rakennusoikeutta uimahallin tontilla on yhteensä 5000 k-m2. Osa rakennuksesta voidaan toteuttaa kellarikerrokseen. Uimahallin rakennuspaikka vastaa tehtyä hankesuunnitelmaa, joskin pysäköimispaikan muotoilussa on huomioitu uusi kokoojakatu. Autopaikkoja tontille mahtuu noin 160 kpl. Tontin sisäiset ajo- ja huoltoyhteydet on mahdollista ratkaista vastaavalla tavalla, kuin hankesuunnitelmaluonnoksissa on esitetty. Uudet asuinpientalotontit (AP) liittyvät uuteen kokoojakatuun, Uimarinkatuun. Kerrosluku korttelin 25 tonteilla on I ½ ja tonttitehokkuus e=0.25. Korttelin 26 ja 27 tonteilla kerrosluku on II ja tonttitehokkuus e=0.25. Ensisijaisesti alueelle tavoitellaan kuitenkin yksikerroksista, nykyaikaiset esteettömyysvaatimukset täyttävää asuinrakentamista. Konttilantien varteen muodostuu lisäksi yksi uusi omakotitontti (AO). Kaavoitettavan alueen maaperä on heikosti kantavaa, minkä vuoksi tonteilla on tehtävä rakennuspaikkakohtaiset perustamistapaselvitykset ennen perustamistavan valintaa ja rakennusluvan hakemista. Uimarinkadun itäpuolisilla tonteilla paaluperustus on todennäköisesti ainoa vaihtoehto. 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Uimahallin rakentaminen ajoittuu tällä hetkellä talousarviosuunnitelmissa vuodelle Kaupunki vastaa uimahallin, sekä alueen katujen ja muun yhdyskuntatekniikan rakentamisesta ja rahoituksesta. Uimahallin rakennussuunnittelu käynnistyy asemakaavoituksen rinnalla tai heti sen jälkeen. Muiden kortteli- ja virkistysalueiden toteuttamisesta ei ole olemassa tarkempia suunnitelmia. 4

7 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Asemakaavan laajennusalue on pääosin rakentumatonta vanhaa peltoa. Alueella sijaitsee myös kolme asuinkäytössä olevaa omakotitaloa sekä sotainvalideille ja muille vanhuksille tarkoitettu vuokrarivitalo. Lisäksi kaupungin omistamalla kiinteistöllä Konttilantien varressa on yksi varastorakennus. Vesihuollon hoitaa Oulaisten vesiosuuskunta, viemäriverkosto on kaupungin viemärilaitoksen ylläpitämä ja sähkön alueelle toimittaa Elenia Oy Luonnonympäristö ja maisema Kaavoitettava alue on pääosin vanhaa ojien halkomaa peltoa ja niittyä. Alueen kautta kulkee myös merkittävä laskuoja. Maaperä on vanhaa meri- ja järvikerrostumaa (hiekka, hiesu, savi). Kuivempi kangas ulottuu Konttilantien laitaan, missä on tiheä metsälö. Konttilantien varrella puusto on lähinnä korkeaa mäntyä ja kuusta ja avoimen niityn laidassa on havupuiden seassa tuoreempia lehtipuita ja pensaita. Myös niityn keskellä ja rakennettujen tonttien ympärillä on pensas- ja puusaarekkeita. Niittyalueet muodostavat suurehkon avoimen maisematilan, joka ulottuu paikoin Oulaistenkadulta Kuntotielle saakka. Kaukonäkymät Pyhäjoen suuntaan kuitenkin puuttuvat, sillä ammattiopisto ja rivitalotontti sekä Kuntotien varren kasvillisuus rajaavat maisemaa etelässä. Oulaistenkadun varrella on lämpölaitos, joka on näkyvä maamerkki pohjoissuunnassa. Kaavan laajennusalueen maisemaa etelästä Kuntotieltä. 5

8 Kuntotien varsi vuokrarivitalojen ja laskuojan välissä on pensaikon ja nuorten lehtipuiden valtaamaa aluetta Rakennettu ympäristö Kaava-alueella Konttilantien varressa on kolme eri-ikäistä, luvulla rakennettua omakotiasuntoa pihapiireineen ja yksi erillinen varastorakennus. Kuntotien varressa on sotainvalideille ja muille vanhuksille tarkoitettu rivitalokohde. Vaikutusalueella on myös kolme omakotitaloa ja Mannerkorven kiinteistö Konttilantien toisella puolella, Elenia Oy:n lämpölaitos, ammattiopisto, sairaalan rakennuksia ja Taukokankaan kuntoutuskoti. Lähialueelle suunnitellaan myös uutta palvelukotirakentamista. Suunnittelualueella ei ole kulttuuriympäristön kannalta arvokkaita rakennuskohteita. Urheilukenttä, pesäpallokenttä ja jäähalli Konttilantien omakotiasuntoja ja Mannerkorven kiinteistö Lämpölaitos Suunniteltuja palveluasuntoja Oulaskankaan sairaala Kuntoutuskoti Taukokangas Sotainvalidien / vanhusten asuntoja Ammattioppilaitos Suunnittelualueen ja lähialueiden rakennettua ympäristöä. 6

9 Konttilantie on kokoojakatu, joka liittyy sairaala-alueen takaa kulkevaan Reservikomppaniankatuun ja ammattioppilaitokselle kulkevaan Kuntotiehen. Kevyen liikenteen väyliä on Oulaistenkadun, Konttilantien, Kuntotien ja Reservikomppaniankadun varsilla. Oulaistenkadulla kevyen liikenteen väylät ovat tien molemmin puolin ja suunnittelualueen kohdalla on bussipysäkki. Kaavoitettavalla alueella on Elenia Verkko Oy:n omistama puistomuuntamo ja ilmajohtoja. Kaava-alueen koillisosaan ulottuu keskijänniteilmajohto, jonka linjaus on jo aiemman kaavoituksen yhteydessä suunniteltu siirrettävän suunnittelualueen koillislaidalle. Lisäksi Konttilantien ja Kuntotien läheisyydessä on maakaapeleita. Konttilantien rakennettua ympäristöä. 7

10 Kartta alueen sähköjohdoista ja muuntamon sijainti Rakennettavuus ja maaperä Alustava rakennettavuusselvitys vanhalta peltoalueelta on selostuksen liitteenä. Suunnitellun uimahallin kohdalle on tehty maaperätutkimukset ja rakennettavuusselvitys erikseen hankesuunnittelun yhteydessä. Maapohja on heikosti kantavaa, joten rakentaminen edellyttää todennäköisesti paaluttamista. Massanvaihto saattaa tulla kyseeseen ainoastaan kaavoitettavan alueen etelä- ja länsiosassa Hulevedet Alustavan luonnoksen pohjalta tehty hulevesiselvitys on selostuksen liitteenä. Selvityksen tarkoituksena on hallita asemakaava-alueen hulevesien johtamista ja mahdollista käsittelyä Maanomistus Kaupunki omistaa suunnittelualueen maat kolmea yksityistä asuinkiinteistöä lukuun ottamatta. 3.2 Suunnittelutilanne Maakuntakaava Maakuntakaavassa suunnittelualueet ovat taajamatoimintojen aluetta (A). Merkinnällä osoitetaan asumisen, palvelujen, teollisuus- ja muiden työpaikka-alueiden ym. taajamatoimintojen sijoittumisalue ja laajentumisalueita. Ympäristöministeriö on vahvistanut Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan (päätös YM3/5222/2003). Maakuntakaavaa ollaan parhaillaan 8

11 uudistamassa ja uusi 1. vaihekaavan luonnos on valmistunut Siinä ei ole esitetty alueelle kohdistuvia muutoksia. Ote maakuntakaavasta Yleiskaava Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Oulaisten keskustan tarkistetun osayleiskaavan. Kaavoitettava alue on yleiskaavassa julkisten hallinnon ja palvelun aluetta (PY), pientalovaltaista asuinaluetta (AP) sekä lähivirkistysaluetta (VL). Katujen varsille osoitetut kevyen liikenteen reitit ovat toteutuneet. Ote yleiskaavasta Asemakaava Asemakaavoitettavan alueen kaikki ympäröivät lähialueet on asemakaavoitettu aikaisemmin. Ympäröivät asemakaavat ovat vahvistuneet pääosin 1990-luvulla. Alueen asemakaava on vahvistettu Ote voimassa olevasta asemakaavasta on selostuksen liitteenä. 9

12 Ote asemakaavayhdistelmästä Rakennusjärjestys Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Oulaisten kaupungin rakennusjärjestyksen Pohjakartta Pohjakartta on kaavoitusmittausasetuksen 1284/1999 mukainen ja vastaa tilannetta Uimahallihanke ja sijaintipaikan arviointi Kaupunginhallitus on asettanut uimahallityöryhmän, joka on selvittänyt uuden uimahallin mahdollisia sijoituspaikkoja. Arktes Oy laati +/- -vertailun ja karkeat luonnokset yhteensä 5 eri sijaintipaikasta Arkkitehtitoimisto Arktes Oy on arvioinut hankesuunnittelun yhteydessä uuden uimahallin sijaintipaikkaa (VE 5) Oulaistenkadun ja Konttilantien kulmauksessa seuraavasti: ++ kaupunki omistaa alueen ++ saavutettavuus Oulaistenkadulta hyvä ++ laajennusmahdollisuus hyvä ++ etäisyys sosiaali- ja terveyspalveluista - - vaatii asemakaavan - - huono rakennuspaikka, pehmeikköä - - ei muuta tukevaa toimintaa Uimahallityöryhmä päätyi esittämään rakennuksen sijoituspaikaksi monitoimihallin viereistä aluetta (VE 4). Kaupunginhallitukselle toimitettiin lisäyksenä arviot VE 4 vaatiman uuden pesäpallokentän kustannuksista sekä VE 5 vaatimista paalutuskustannuksista ja kustannusarvioiden perusteella kaupunginhallitus päätyi esittämään sijaintipaikkaa VE 5 edelleen kaupunginvaltuustolle. Kaupunginvaltuusto päätti uimahallin sijoituspaikaksi Oulaistenkadun ja Konttilantien risteysalueen

13 Luonnos uimahallin asemapiirroksesta (Arkkitehtitoimisto Arktes Oy) 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Kaavoitus on tullut vireille kaupungin aloitteesta. Uuden uimahallin rakentaminen on ollut jo useita vuosia Oulaisten kaupungin investointiohjelmassa. Nykyinen uimahalli vaatisi täydellisen peruskorjauksen mm. uima-altaiden osalta. Peruskorjauksessa uimahallia ei saa mm. esteettömyyden ja allaspalveluiden osalta tämän päivän vaatimusten mukaiseksi. Allasosastoa ei voi laajentaa. Näin ollen uimahallia ei kannata peruskorjata. Uutta uimahallia voivat hyödyntää oulaistelaisten lisäksi myös lähikuntien asukkaat ja koululaiset sekä terveys- ja hyvinvointipalvelut. Uimahallin rakennuspaikan kaavoittamisen yhteydessä on tarve tarkastella koko suunnittelualueen liittyminen liikenteen ja muun rakentamisen osalta muuhun asemakaavoitettuun ympäristöön ja täydentää Kasarminmäen kaupunginosan asemakaava Oulaistenkadun, Konttilantien ja Kuntotien väliselle alueelle. Alussa kaavoitushankkeessa oli mukana myös korttelin 3 tonttia 8 koskeva asemakaavan muutos. Kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen on tullut tarve muuttaa tontin käyttötarkoitus 4 5 kerroksiseksi kerrostalotontiksi ns. senioritalon tontiksi. Tästä johtuen tontin kaavamuutos on poistettu tästä kaavoitushankkeesta. Tämän tontin kaavamuutoksesta käynnistetään oma erillinen asemakaavan muutoshanke. 11

14 . 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Kaupunginvaltuusto päätti uuden uimahallin sijoituspaikan Uimahallin toteuttaminen valitulle paikalle edellyttää asemakaavan laatimista. Kaavahanke on kuvattu tarkemmin myös kaavoituskatsauksessa , jonka kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Tekninen lautakunta hyväksyi kaavoitusta koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) ja päätti asettaa sen nähtäville. Kaavan vireilletulosta ja OAS:n nähtävilläolosta ilmoitettiin sanomalehti Pyhäjokiseudussa ja kaupungin ilmoitustaululla julkaistulla kuulutuksella päivätty OAS oli nähtävillä ja saatavilla teknisessä palvelukeskuksessa välisenä aikana sekä kaupungin internetsivuilla osoitteessa koko kaavoituksen ajan. Tekninen lautakunta päätti asettaa kaavaluonnoksen valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtäville MRL 62 :n mukaisesti. Kaavamuutosluonnos on ollut nähtävillä välisen ajan teknisessä keskuksessa sekä kaupungin internet-sivuilla. Tekninen lautakunta hyväksyi kaavaehdotuksen ja päätti asettaa sen MRA 27 :n mukaisesti nähtäville. 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Kaavan osallisia ovat ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava ja kaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaisista Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Oulaisten kaupungin valvontalautakunta Ympäristöpalvelut Helmi Jokilaaksojen pelastuslaitos Elenia Oy Oulaisten vesiosuuskunta Oulaisten kaupungin viemärilaitos Pohjanmaan PPO Oy Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt on kuvattu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa Viranomaisyhteistyö 1. Viranomaisneuvottelu järjestettiin Asemakaavan tavoitteet Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa uuden uimahallin rakentaminen kaupunginvaltuuston päättämään paikkaan Oulaistenkadun ja Konttilantien kulmaukseen, mahdollistaa uuden kokoojakadun rakentaminen sekä luoda puitteet viihtyisille ja toimiville liikunta- ja asumispalveluille. Kaavaratkaisussa huomioidaan alueelle tehdyt pohjatutkimukset. 12

15 4.4.1 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen Pohjatutkimuksia täydennettiin alustavalla perustamistapalausunnolla, mikä vaikutti korttelialueiden sijoitteluun ja rajauksiin kaavaluonnoksessa. Hulevesiselvitys laadittiin alustavan kaavaluonnoksen valmistuttua. 4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Asemakaavasta on laadittu yksi luonnos, jota on työstetty suunnittelun edetessä kaupungin ja viranomaisten kommenttien perusteella. Uusi kokoojakatu on tarkoitus jatkaa myöhemmässä vaiheessa sujuvana yhteytenä Reservikompaniankatuun saakka. Katuyhteyden järjestämistä varten tarvitaan erillinen, teknisluontoinen kaavamuutos. Samassa yhteydessä tulisi muuttaa Konttilantien kadunnimi Reservikomppaniankadun päähän jäävällä osalla. 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Mitoitus Kaavoitettavan alueen pinta-ala on 7,5275 ha ja kaavamuutosalueen pinta-ala 0,4884 ha Palvelut Uudelle uimahallille kaavoitetaan rakennuspaikka. Uimahallia voivat hyödyntää myös terveys- ja liikuntapalvelut. Uimahallin yhteyteen tulee myös pieni kioski-kahvio. Uimahallin lisäksi alueelle ei ole toistaiseksi suunniteltu muita uusia palveluita. Läheisten sairaala-, hyvinvointitai opetuspalvelujen on mahdollista laajentaa palveluitaan kaavoitettaville yleisten rakennusten korttelialueille (Y). Asuinpientalojen tonteille (AP) on mahdollista toteuttaa tavanomaisten pientaloasuntojen ohella myös esim. tukiasuntoja. 5.2 Aluevaraukset Kaikki korttelialueiden käyttötarkoitukset ja aluevaraukset ilmenevät kaavakartalta. Asuinpientalojen korttelialue AP: Uudet asuinpientalotontit (AP) liittyvät uuteen kokoojakatuun. Kerrosluku korttelin 25 tonteilla on I 1/2 ja tonttitehokkuus e=0.25. Kerrosluku kortteleissa 26 ja 27 tonteilla on II ja tehokkuus e=0.25. Ensisijaisesti alueelle tavoitellaan kuitenkin yksikerroksista, nykyaikaiset esteettömyysvaatimukset täyttävää asuinrakentamista. Merkintä sallii rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten ohella myös omakotitalojen toteuttamisen. Tonteille voi toteuttaa myös palvelu- ja tukiasuntoja. Maaperän kantavuus on heikko, joten paaluperustus on todennäköisesti ainoa mahdollinen perustamistapa ainakin Uimarinkadun itäpuolisilla tonteilla. Tonteilla edellytetään rakennuspaikkakohtaista perustamistapaselvitystä ennen rakennusluvan hakemista. Erillispientalojen korttelialue AO: Konttilantien varteen kaupungin maalle on osoitettu yksi uusi erillispientalotontti kolmen aiemmin rakentuneen tontin väliin. Uusi tontti on melko kapea, mutta syvä. Tontin koko on 1655 m2. AO-tonttien suurin sallittu kerrosluku on I 1/2 ja tonttitehokkuus e=0.20. Tonteille voidaan rakentaa enintään kaksi erillistä pientaloa. Yleisten rakennusten korttelialue Y: Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuu kaksi yleisten rakennusten tonttia, jotka liittyvät sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueiseen (YS). Tontti 14 muodostuu nykyisen asemakaavan mukaisen Konttilantien katualueen koh- 13

16 dalle. Tontti 14 sijaitsee myös opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueen (YO) välittömässä läheisyydessä. Uudet Y-tontit on tarkoitettu lähinnä viereisten sairaala-, hyvinvointi- tai opetuspalvelujen laajennusvaraksi, eikä niiden tulevasta käyttötarkoituksesta ole toistaiseksi tarkempia suunnitelmia. Tonttien suurin sallittu kerrosluku on II ja tonttitehokkuus e=0.50. Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue YU: Korttelialueelle muodostuu uuden uimahallin rakennuspaikka kaupunginvaltuuston päättämälle paikalle. Tontin rakennusoikeus on 5000 k-m2 ja suurin sallittu kerroskorkeus ¾ k II. Osa kerrosalasta voidaan siten sijoittaa hankesuunnitelman mukaisesti kellarikerrokseen. Rakennusala on melko tiukasti rajattu lähelle Oulaistenkadun ja Konttilantien risteysaluetta, missä on suotuisampi maapohja rakentamista ajatellen. Viitteellinen periaatepiirros pysäköintialueen järjestelyistä ja liittymisestä katuverkkoon. Oulaistenkadulta riittänee yksi tonttiliittymä, jolla ainoastaan tontille ajo on sallittu. Pysäköimispaikka on jaettava istutuksin tai rakentein osa-alueisiin ja pysäköimispaikan pintaalasta vähintään 5 % tulee olla istutettua. Pysäköintialueelle sopii autopaikkaa. Autopaikan vähimmäisleveydeksi suositellaan 2,6 m. Katualueet: Uimarinkadusta on tarkoitus muodostaa uusi selkeä kokoojakatu Oulaistenkadulta Reservikomppaniankadulle. Tässä vaiheessa Uimarinkatu kaavoitetaan vain Kuntotiehen saakka ja liittyminen Reservikomppaniankatuun ratkaistaan muussa yhteydessä. Uimarinkadun katualue on 20 m leveä, joten siihen voidaan toteuttaa erillinen kevyen liikenteen väylä. 14

17 Konttilantie katkaistaan ja muutetaan tonttikaduksi. Kevyen liikenteen yhteys Konttilantieltä Uimarinkadulle voidaan järjestää lähivirkistysalueen kautta. Kaavamuutosalueen kohdalla Reservikomppaniankadun katualue levenee ja sille osoitetaan liittymäkielto. Korttelin 3 tontille 15 ajo sallitaan jalankululle ja polkupyöräilylle varatun kadun kautta. Lähivirkistysalueet (VL): Hilkanpuiston lähivirkistysalueesta muodostuu yleiskaavan mukainen laaja vihervyöhyke kaavoitettavan alueen koillisosaan. Alueelle voi toteuttaa lähialueen asukkaita palvelevan taajamapuiston, jolla sijaitsee esteetön kulkureitti levähdys- ja oleskelupaikkoineen. Alueelle saa rakentaa myös käyttötarkoitusta palvelevia rakennelmia, joiden kerrosala on yhteensä enintään 100 m2. Taajamapuiston toteuttaminen voi tulla ajankohtaiseksi lähialueelle rakennettavien palvelu- ja tukiasuntojen myötä. Taajamapuiston toteuttamisesta ei ole tarkempia suunnitelmia, mutta siihen on haluttu kaavoituksessa varautua. Uimarinkadun varrella on lisäksi kaksi asuintontteihin liittyvää pienempää lähivirkistysaluetta, joilla on yleiselle jalankululle ja pyöräilylle varattu alueen osa sekä olevaa puistomuuntamoa varten varattu alueen osa. 5.3 Kaavamääräykset 5.4 Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Korttelialueiden rakentuminen muuttaisi kaavoitettavan alueen ympäristön täysin vanhasta peltoalueesta rakennetuksi taajamaympäristöksi. Suunniteltu uusi uimahalli sijaitsee erittäin näkyvällä paikalla Oulaistenkadun ja Konttilankadun kulmauksessa. Uimarinkadusta muodostuu selkeä kokoojakatu, jonka varrelle on osoitettu runsaasti uutta rakentamista. Toisaalta alueelle jää myös selkeä laaja vihervyöhyke, jonka reunamat voidaan rakentaa taajamamaisen tiiviisti Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Suunnittelualueen luonnonympäristö on kulttuurivaikutteista, kauttaaltaan ihmisen muokkaamaan ympäristöä. Alueen ympäristö kehittyy ja maankäyttö tehostuu nykytilanteeseen nähden huomattavasti. Vaikutukset luonnonympäristöön ovat kuitenkin neutraalit. Alueelle jää rakentamisen ohella edelleen melko laajoja virkistysalueita, jotka on mahdollista muokata puistomaiseksi ympäristöksi maaston muokkauksen, hulevesien käsittelyn sekä alue- ja vihersuunnittelun keinoin Vaikutukset yritystoimintaan Yritysvaikutukset uuden uimahallin rakentamisen ja käytön osalta ovat myönteiset. Hanke edistää yritystoiminnan edellytyksiä paikkakunnalla. Uimahallin käyttöön liittyviä tehtäviä voidaan ostaa yrityksiltä. Esim. lipunmyynti, kahvilanpitäminen ja siivous voidaan ulkoistaa. Paikkakunnan yritysten henkilöstö voi käyttää vapaa-aikanaan uimahallia virkistäytymiseen, kuntoiluun ja työhyvinvoinnin edistämiseen. Uusi uimahalli lisää myös kaupungin vetovoimatekijöitä ja parantaa imagoa. Uusi uimahalli mahdollistaa uudenlaista yritystoimintaa ainakin hyvinvointipalveluiden osalta. 15

18 5.4.4 Vaikutukset liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen Liikennöinti alueella tulee lisääntymään jonkin verran, mutta liikennemäärien kasvu kohdistuu lähinnä Oulaistenkadulle ja Uimarinkadulle. Konttilantiellä autoliikenne oletettavasti vähenee, kun läpikulku estyy ja kulku ammattiopistolle siirtyy Uimarinkadulle. Liikenneturvallisuuteen kaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia. Paikallisten koululaisten matka uimahallille hieman pitenee, mutta alueelle on hyvät kevyen liikenteen yhteydet. Kapeahkolla Konttilantiellä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikenneturvallisuus oletettavasti paranee kun muu liikenne vähenee. Konttilantien kautta voidaan muodostaa turvallinen jalankulku- ja pyöräilyreitti ammattikoululle Muut vaikutukset ja ihmisiin kohdistuvat vaikutukset Uimahallin käyttäjämäärien odotetaan kasvavan noin kävijästä kävijään. Ihmisten hyvinvointi paranee, kun uimahallin palvelutarjonta lisääntyy. Uimahallilla on terveyttä edistäviä vaikutuksia. Sijainti on erinomainen muihin terveys- ja hyvinvointipalveluihin nähden. Uuteen uimahalliin tulee esteettömyys erinomaiselle tasolle verrattuna nykyiseen uimahalliin. Kuntoutuskoti Taukokankaan asukkaiden ja suunnittelualueen itäpuolelle suunnitellun uuden palvelukodin asukkaiden kannalta on tärkeää, että uimahalli sijaitsee lähietäisyydellä. Uusi uimahalli on noin 1 kilometrin päässä koulukeskuksesta, mikä heikentää paikallisten koululaisten saavutettavuutta nykyisen uimahallin sijaintiin verrattuna. Etäisyys ei kuitenkaan merkittävästi pitene ja alueelle on hyvät jalankulku- ja pyörätieyhteydet. Etäisyys saattaa lisätä jonkin verran varsinkin alaluokkien (0-2 luokat) kuljetustarvetta koulukeskuksen ja hallin välillä. Toisaalta lapsia tulisikin saada liikkumaan enemmän myös koulupäivän aikana. Suuri osa uimahallia käyttävistä koululaisista kuljetetaan linja-autoilla muiden kuntien alueelta ja hallin sijaitsee ulkopaikkakuntalaisten kuljetuksia ajatellen liikenteellisesti hyvällä paikalla. Lähistöllä sijaitsevat myös muut Kasarminmäen liikunta-alueet, joita koululaiset voivat hyödyntää uuden uimahallin ohella. Liikuntapaikkojen työntekijöiden yhteiskäyttö paranee uimahallihankkeen myötä. Käyttäjämäärät kasvavat uudessa uimahallissa ja energiatehokkuus myös paranee. Toisaalta kaupungin talous tiukkenee investoinnin ja käyttökustannusten nousun vuoksi. Konttilantien varrella sijaitsee kolme yksityistä asuinkiinteistöä, joille kaavoitetaan tontit. Naapuriin osoitetaan myös uusia rakentamisalueita. Rakennettujen omakotitonttien asuinpihojen rauhallisuus ja yksityisyys on pyritty mahdollisimman hyvin säilyttämään kaavamerkintöjen ja määräysten avulla. Tonttien rakentamisalueet on rajattu ja uimahallin tonttia vasten on osoitettu suojavyöhykkeeksi säilytettävää / istutettavaa puustoa. Konttilantien katkaiseminen ja ajoneuvoliikenteen läpikulun estäminen katsotaan olevan eduksi Konttilantien asukkaiden ja asumisviihtyvyyden kannalta. Kaavoitettavalla alueella sijaitsee maanalaisia sähkökaapeleita ja vesi- ja viemärijohtoja, joiden tarkempi sijainti tulee selvittää ja ottaa tonttien rakentamisessa huomioon. Mahdollisista johdonsiirto- ja muutostöistä aiheutuvat kustannukset tulevat maanomistajan maksettaviksi. Mahdollisesti toteutuksen yhteydessä siirrettäviä sähköjohtoja ja sähköverkon maakaapeleita ei ole merkitty kaavakarttaan. 5.5 Ympäristön häiriötekijät Suunnittelualueille ei kohdistu tai oleteta muodostuvat merkittäviä ympäristön häiriötekijöitä. 5.6 Nimistö Uimarinkatu on uusi kadunnimi. 16

19 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteutusta ohjaavat asemakaavan lisäksi alueelle tehdyt maaperätutkimukset ja liitteenä olevat rakennettavuus- ja hulevesiselvitykset. 6.2 Toteuttaminen ja ajoitus Uimahallin rakentaminen ajoittuu tällä hetkellä talousarviosuunnitelmissa vuodelle Kaupunki vastaa uimahallin, sekä alueen katujen ja muun yhdyskuntatekniikan rakentamisesta ja rahoituksesta. Uimahallin rakennussuunnittelu käynnistyy heti asemakaavoituksen rinnalla / jälkeen. Muiden kortteli- ja virkistysalueiden toteuttamisesta ei ole olemassa tarkempia suunnitelmia tai aikataulua. Elina Marjakangas Arkkitehti SAFA Kristiina Strömmer Arkkitehti, YKS-260, ARK

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT. 1.

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT. 1. KOKEMÄEN KAUPUNKI LUONNOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot PITKÄJÄRVEN 107 KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS: OSAKORTTELI

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN PIIPSJÄRVEN KYLÄN TILOJA SOUTULA 46:20 JA SURFIRANTA 46:12 KOSKEVA RANTA-ASEMAKAAVA Kaavan päiväys: Kuva Hannu

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELI 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELI 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELI 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (9) 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Venesjärven kylän tiloja Liisanniemi 214-423- 3-141 ja Etelärinne 214-423-3-145 koskeva ranta-asemakaava. VENESJÄRVEN MARJAKEITAAN RANTA-ASEMAKAAVA 2 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN PIIPSJÄRVEN KYLÄN TILOJA SOUTULA 46:20 JA SURFIRANTA 46:12 KOSKEVA RANTA-ASEMAKAAVA Kaavan päiväys: 26.6.2012

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS VATIALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LENKKITIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 8.10.2013 ASEMAKAAVAN NUMERO 727 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI KYLÄ VATIALA KORTTELIT 1350

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

RIMMINKANKAAN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RIMMINKANKAAN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26942 TILAAJA: PUDASJÄRVEN KAUPUNKI RIMMINKANKAAN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS 2.5.2014 päivämääriä lisätty 28.5.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Kaavatyön käynnistäminen,

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 10.6.2015 2

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.11.2013 (tark. 01.04.2014) JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 2

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.11.2013 (tark. 01.04.2014) JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 2 KOKEMÄEN KAUPUNKI EHDOTUS ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.11.2013 (tark. 01.04.2014) JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot PITKÄJÄRVEN 107 KAUPUNGINOSAN

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS LIITE 2 MAANKÄYTTÖ JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Alustava osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.3.2008. Täydennetty 06.5.2009

Lisätiedot

8. KASARMINMÄEN KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 2, 3 JA 17

8. KASARMINMÄEN KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 2, 3 JA 17 8. KASARMINMÄEN KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 2, 3 JA 17 Luonnos 27.1.2014 Vireilletulopäivämäärä: 30.12.2013 Kaupunginhallituksen hyväksymispäivämäärä: Kaupunginvaltuuston hyväksymispäivämäärä:

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 334, tiloja 214-406-2-117 ja 214-406-2-542 sekä puistoaluetta koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos. 214005182 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 10. JA 25. KAUPUNGINOSIEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS SEKÄ 10. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 44 TONTTIEN 6 JA 7 SEKÄ VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS (KELJO, CITYMARKET)

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 1. (OULAS) KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 24 KOSKEVA ASEMAKAA- VAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 1. (OULAS) KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 24 KOSKEVA ASEMAKAA- VAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 1. (OULAS) KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 24 KOSKEVA ASEMAKAA- VAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU 1. (OULAS)

Lisätiedot

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI Vastaanottaja Laihian kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, MAANTIET KADUIKSI KAAVASELOSTUS Tarkastus

Lisätiedot

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI E27462 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI RIMMINKANKAAN JA KURENALAN ETELÄISEN OSAN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET Blom Kartta 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 57. kaupunginosan kaavatonta aluetta ja asemakaavan

Lisätiedot

TUOMISENALUE, VIKINKAARI

TUOMISENALUE, VIKINKAARI ORIMATTILAN KAUPUNKI TUOMISENALUE VIKINKAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI 164 TUOMISENALUE, VIKINKAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 20.3.2012

Lisätiedot

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS 01:151 / ASEMAKATU 2 / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus LUONNOS 29.8.2016 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus Sivu 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Suunnittelualueen sijainti ja kuvaus...

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ak 5147 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Justeerinpuiston/ Kotikioskin asemakaavan muutoksen selostus 9. kaupunginosa (Kärki) korttelin 731 osa sekä katu- ja puistoalue HALLINTOKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 1.8.2006

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014

Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014 Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014 1 Moisio 1 D:no 287/2014 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan itäpuolella ja se rajoittuu

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; KORTTELIT 153, 154 JA 255 ASEMAKAAVASELOSTUS EHDOTUS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 16.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI LIITE 1 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPUNGINOSAN NRO 8 KORTTELIN 801 TONTTI 7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.11.2014, TARK. 6.2.2015 Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli.

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli. ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIEN ASEMAKAAVAMUUTOS 2011 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIE KAAVASELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 20.6.2011 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

LEMPÄÄLÄN KUNTA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kuljun asemakaava ja asemakaavan muutos, Kiimakallion eteläosan laajennus, kaava n:ro 10045

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI LIITE 1 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPUNGINOSAN NRO 1 KORTTELIT 170 JA 192, PUISTOALUE SEKÄ KATUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.9.2014, TARK. 17.11.2014, TARK. 12.1.2015

Lisätiedot

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 8.9.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavaehdotus koskee Myllylän

Lisätiedot

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 28.kaupunginosan kortteleita 169 ja 168 sekä autopaikkojen korttelialueen AP (168, 169) ja niihin liittyviä katualueita koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI LIEKSAN KAUPUNKI MÄHKÖN (6). KAUPUNGINOSAN KORTTELIA RNO 58 KOSKEVA ASEMAKAAVAMUUTOS JA SITOVA TONTTIJAKO (OSAKORTTELI 58) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin (03) 888

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 SELOSTUS NRO 522 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA)

KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA) L O V I I S A KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: SEPPÄLÄNTIE / TORPPARINKUJA Kaupunki: LOVIISA Kaupunginosa:

Lisätiedot

ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIN 517 TONTTIA 1

ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIN 517 TONTTIA 1 ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIN 517 TONTTIA 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 517 TONTIT 1 JA 3 ULVILASSA 1.3.2013 MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS VASARAKATU 23 JA 25 KAAVATUNNUS 15:088 KAAVAN PÄIVÄYS 28.10.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.12.2010 15:088

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKIEN 8. KASARMINMÄKI KAUPUNGINOSAN PUOLUSTUSVOIMIEN ALUETTA (EP) SEKÄ URHEILUALUEEN OSAA.

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKIEN 8. KASARMINMÄKI KAUPUNGINOSAN PUOLUSTUSVOIMIEN ALUETTA (EP) SEKÄ URHEILUALUEEN OSAA. OULAISTEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKIEN 8. KASARMINMÄKI KAUPUNGINOSAN PUOLUSTUSVOIMIEN ALUETTA (EP) SEKÄ URHEILUALUEEN OSAA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5.2015 Suunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 118-AK1502 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 11.3.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (10) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NURMO TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti Asemakaavan muutosalue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n kaupunginosassa kortteleissa 7077 ja maantie ja kaavoittamattomilla

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151 Ak 5151 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus 4. kaupunginosa (Tapala) korttelin 314 tontti 5 ja puistoalue YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 27.3.2007

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ...2 1 SUUNNITTELUALUE...2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...2 3 KAAVAT ILANNE...2 4 MAANOMISTUS...2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINT I...3

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN 36. KAUPUNGINOSAN (OLLINSAARI) KORTTELIN 3629 ASEMAKAAVAN MUUTOS (Nikolantie 3)

RAAHEN KAUPUNGIN 36. KAUPUNGINOSAN (OLLINSAARI) KORTTELIN 3629 ASEMAKAAVAN MUUTOS (Nikolantie 3) Akm 227 RAAHEN KAUPUNGIN 36. KAUPUNGINOSAN (OLLINSAARI) KORTTELIN 3629 ASEMAKAAVAN MUUTOS (Nikolantie 3) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.10.2013 Suunnittelualue on rajattu opaskarttaan punaisella.

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT xx.xx.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS KALERVONKATU 8 KAAVATUNNUS 02:119 KAAVAN PÄIVÄYS 21.2.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 28.2.2013 02:119 / KALERVONKATU

Lisätiedot

MURSKETIEN ASEMAKAAVA

MURSKETIEN ASEMAKAAVA UURAISTEN KUNTA MURSKETIEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS EHDOTUS 22.1.2016 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella (pohjakuva MML2015). Sisältö 1 PERUS-

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos (Peräpellontien katualue) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26016 Turku, 4.1.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) ÄÄNEKOSKI METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 17.3.2014 KAUPUNGINHALLITUS HYVÄKSYNYT _._.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 17. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014

Lisätiedot

Kaavaselostus

Kaavaselostus 4 NIVALAN KAUPUNKI KORTTELIN 309 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 15.5.2012 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU kortteli 309, TONTIT 2 ja 4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9. 691/AK LIITE 1 ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.2015 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Heinolan

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Selostus. Työ: 26024. Turku, 17.12.2013, 13.6.2014 tark.

EURAJOEN KUNTA. Selostus. Työ: 26024. Turku, 17.12.2013, 13.6.2014 tark. EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Selostus Työ: 26024 Turku, 17.12.2013, 13.6.2014 tark. Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.scewo.fi Toimistot:

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta.

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta. 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA 2090 Moisio-Hakkarin asemakaava, Kiviahon pohjoisosan laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.3.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.10.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

YLIVIESKA. Asemakaavan muutos koskee Kaisaniemen (6.) kaupunginosan korttelin 5 osaa ja puistoaluetta.

YLIVIESKA. Asemakaavan muutos koskee Kaisaniemen (6.) kaupunginosan korttelin 5 osaa ja puistoaluetta. YLIVIESKA Liite 2 Asemakaavan muutos koskee Kaisaniemen (6.) kaupunginosan korttelin 5 osaa ja puistoaluetta. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MRL 63 Täydennetty 10 / 2014 ehdotusvaihe Osallistumis-

Lisätiedot