8. KASARMINMÄEN KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA KONTTILANTIEN KATUALUETTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "8. KASARMINMÄEN KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA KONTTILANTIEN KATUALUETTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS"

Transkriptio

1 8. KASARMINMÄEN KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA KONTTILANTIEN KATUALUETTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS Vireilletulopäivämäärä: Kaupunginhallituksen hyväksymispäivämäärä: Kaupunginvaltuuston hyväksymispäivämäärä: Työnumero E26332 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A OULU Puhelin Telefax OULAISTEN KAUPUNKI Y-tunnus

2

3 Selostuksen sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaava-alueen sijainti Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö ja maisema Rakennettu ympäristö Rakennettavuus ja maaperä Hulevedet Maanomistus Suunnittelutilanne Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaava Rakennusjärjestys Pohjakartta Uimahallihanke ja sijaintipaikan arviointi ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö Asemakaavan tavoitteet Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Mitoitus Palvelut Aluevaraukset Kaavamääräykset Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Vaikutukset yritystoimintaan Vaikutukset liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen Muut vaikutukset ja ihmisiin kohdistuvat vaikutukset

4 5.5 Ympäristön häiriötekijät Nimistö ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteuttaminen ja ajoitus Valokuvat AIRIX Ympäristö Oy / Elina Marjakangas Elina Marjakangas Arkkitehti SAFA Kristiina Strömmer Arkkitehti, YKS-260, ARK-790 2

5 1 Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavan laajennus koskee 8. (Kasarminmäki) kaupunginosaa. Asemakaavan muutos koskee 8. (Kasarminmäki) Konttilantien katualuetta. Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuvat 8. (Kasarminmäki) kaupunginosan korttelin 3 tontti 14, korttelit ja niihin liittyvät katu- ja virkistysalueet. 1.1 Kaava-alueen sijainti Asemakaavan laajennusalue sijaitsee Oulaistenkadun, Konttilantien ja Kuntotien välisellä alueella. Kaavan muutosalue sijaitsee Reservikomppaniankadun varrella. Molemmat suunnittelualueet kaavoitetaan samalla kaavamenettelyllä. Kaavan muutos- ja laajennusalueen sijainti ja rajaus punaisella, vaikutusalue sinisellä 1.2 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ote voimassa olevasta asemakaavasta 1:2000 Alustava rakennettavuusselvitys Hulevesiselvitys Asemakaavan seurantalomake 1.3 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista Alustava rakennettavuusselvitys (AIRIX Ympäristö Oy, ) Konttirämeen pohjatutkimukset (Pohjatutkimus ja mittauspalvelu Oy, ) Oulaisten uimahallin hankesuunnitelma (Arkkitehtuuritoimisto Arktes Oy, ) Oulaisten uuden uimahallin sijaintivaihtoehdot (Arkkitehtuuritoimisto Arktes Oy, ) Keskustan osayleiskaavan selvitykset (maisemarakenne, luonto) 3

6 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Kaupunginvaltuusto päätti uuden uimahallin sijoituspaikan Tekninen lautakunta käsitteli osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja päätti asettaa sen nähtäville Asemakaavatyön vireilletulo Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä ja saatavilla Työn aloituspalaveri Oulaisissa Suunnittelupalaveri Oulaisissa (alustava kaavaluonnos) Viranomaisneuvottelu Oulussa Tekninen lautakunta käsitteli kaavaluonnoksen ja päätti asettaa sen nähtäville Asemakaavaluonnos nähtävillä, valmisteluvaiheen kuuleminen (MRA 62 ) Tekninen lautakunta käsitteli kaavaehdotuksen ja päätti asettaa sen nähtäville Asemakaavaehdotus nähtävillä (MRA 27 ) xx.xx.2013 xx Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen xx.xx.2013 xx Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavaehdotuksen xx.xx.2013 Voimaantulokuulutus (MRA 93 ) 2.2 Asemakaava Asemakaavalla muodostuu tontti (YU) uudelle uimahallille, uusi kokoojakatu Oulaistenkadulta Reservikomppaniankadulle, Hilkanpuiston lähivirkistysaluetta (VL) sekä lisäksi tontteja täydentävälle asuinrakentamiselle (AP ja AO) sekä yleisille rakennuksille (Y). Konttilantie katkaistaan ja muutetaan tonttitieksi, jolta ei ole läpikulkuyhteyttä Reservikomppaniankadulle saakka. Rakennusoikeutta uimahallin tontilla on yhteensä 5000 k-m2. Osa rakennuksesta voidaan toteuttaa kellarikerrokseen. Uimahallin rakennuspaikka vastaa tehtyä hankesuunnitelmaa, joskin pysäköimispaikan muotoilussa on huomioitu uusi kokoojakatu. Autopaikkoja tontille mahtuu noin 160 kpl. Tontin sisäiset ajo- ja huoltoyhteydet on mahdollista ratkaista vastaavalla tavalla, kuin hankesuunnitelmaluonnoksissa on esitetty. Uudet asuinpientalotontit (AP) liittyvät uuteen kokoojakatuun, Uimarinkatuun. Kerrosluku korttelin 25 tonteilla on I ½ ja tonttitehokkuus e=0.25. Korttelin 26 ja 27 tonteilla kerrosluku on II ja tonttitehokkuus e=0.25. Ensisijaisesti alueelle tavoitellaan kuitenkin yksikerroksista, nykyaikaiset esteettömyysvaatimukset täyttävää asuinrakentamista. Konttilantien varteen muodostuu lisäksi yksi uusi omakotitontti (AO). Kaavoitettavan alueen maaperä on heikosti kantavaa, minkä vuoksi tonteilla on tehtävä rakennuspaikkakohtaiset perustamistapaselvitykset ennen perustamistavan valintaa ja rakennusluvan hakemista. Uimarinkadun itäpuolisilla tonteilla paaluperustus on todennäköisesti ainoa vaihtoehto. 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Uimahallin rakentaminen ajoittuu tällä hetkellä talousarviosuunnitelmissa vuodelle Kaupunki vastaa uimahallin, sekä alueen katujen ja muun yhdyskuntatekniikan rakentamisesta ja rahoituksesta. Uimahallin rakennussuunnittelu käynnistyy asemakaavoituksen rinnalla tai heti sen jälkeen. Muiden kortteli- ja virkistysalueiden toteuttamisesta ei ole olemassa tarkempia suunnitelmia. 4

7 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Asemakaavan laajennusalue on pääosin rakentumatonta vanhaa peltoa. Alueella sijaitsee myös kolme asuinkäytössä olevaa omakotitaloa sekä sotainvalideille ja muille vanhuksille tarkoitettu vuokrarivitalo. Lisäksi kaupungin omistamalla kiinteistöllä Konttilantien varressa on yksi varastorakennus. Vesihuollon hoitaa Oulaisten vesiosuuskunta, viemäriverkosto on kaupungin viemärilaitoksen ylläpitämä ja sähkön alueelle toimittaa Elenia Oy Luonnonympäristö ja maisema Kaavoitettava alue on pääosin vanhaa ojien halkomaa peltoa ja niittyä. Alueen kautta kulkee myös merkittävä laskuoja. Maaperä on vanhaa meri- ja järvikerrostumaa (hiekka, hiesu, savi). Kuivempi kangas ulottuu Konttilantien laitaan, missä on tiheä metsälö. Konttilantien varrella puusto on lähinnä korkeaa mäntyä ja kuusta ja avoimen niityn laidassa on havupuiden seassa tuoreempia lehtipuita ja pensaita. Myös niityn keskellä ja rakennettujen tonttien ympärillä on pensas- ja puusaarekkeita. Niittyalueet muodostavat suurehkon avoimen maisematilan, joka ulottuu paikoin Oulaistenkadulta Kuntotielle saakka. Kaukonäkymät Pyhäjoen suuntaan kuitenkin puuttuvat, sillä ammattiopisto ja rivitalotontti sekä Kuntotien varren kasvillisuus rajaavat maisemaa etelässä. Oulaistenkadun varrella on lämpölaitos, joka on näkyvä maamerkki pohjoissuunnassa. Kaavan laajennusalueen maisemaa etelästä Kuntotieltä. 5

8 Kuntotien varsi vuokrarivitalojen ja laskuojan välissä on pensaikon ja nuorten lehtipuiden valtaamaa aluetta Rakennettu ympäristö Kaava-alueella Konttilantien varressa on kolme eri-ikäistä, luvulla rakennettua omakotiasuntoa pihapiireineen ja yksi erillinen varastorakennus. Kuntotien varressa on sotainvalideille ja muille vanhuksille tarkoitettu rivitalokohde. Vaikutusalueella on myös kolme omakotitaloa ja Mannerkorven kiinteistö Konttilantien toisella puolella, Elenia Oy:n lämpölaitos, ammattiopisto, sairaalan rakennuksia ja Taukokankaan kuntoutuskoti. Lähialueelle suunnitellaan myös uutta palvelukotirakentamista. Suunnittelualueella ei ole kulttuuriympäristön kannalta arvokkaita rakennuskohteita. Urheilukenttä, pesäpallokenttä ja jäähalli Konttilantien omakotiasuntoja ja Mannerkorven kiinteistö Lämpölaitos Suunniteltuja palveluasuntoja Oulaskankaan sairaala Kuntoutuskoti Taukokangas Sotainvalidien / vanhusten asuntoja Ammattioppilaitos Suunnittelualueen ja lähialueiden rakennettua ympäristöä. 6

9 Konttilantie on kokoojakatu, joka liittyy sairaala-alueen takaa kulkevaan Reservikomppaniankatuun ja ammattioppilaitokselle kulkevaan Kuntotiehen. Kevyen liikenteen väyliä on Oulaistenkadun, Konttilantien, Kuntotien ja Reservikomppaniankadun varsilla. Oulaistenkadulla kevyen liikenteen väylät ovat tien molemmin puolin ja suunnittelualueen kohdalla on bussipysäkki. Kaavoitettavalla alueella on Elenia Verkko Oy:n omistama puistomuuntamo ja ilmajohtoja. Kaava-alueen koillisosaan ulottuu keskijänniteilmajohto, jonka linjaus on jo aiemman kaavoituksen yhteydessä suunniteltu siirrettävän suunnittelualueen koillislaidalle. Lisäksi Konttilantien ja Kuntotien läheisyydessä on maakaapeleita. Konttilantien rakennettua ympäristöä. 7

10 Kartta alueen sähköjohdoista ja muuntamon sijainti Rakennettavuus ja maaperä Alustava rakennettavuusselvitys vanhalta peltoalueelta on selostuksen liitteenä. Suunnitellun uimahallin kohdalle on tehty maaperätutkimukset ja rakennettavuusselvitys erikseen hankesuunnittelun yhteydessä. Maapohja on heikosti kantavaa, joten rakentaminen edellyttää todennäköisesti paaluttamista. Massanvaihto saattaa tulla kyseeseen ainoastaan kaavoitettavan alueen etelä- ja länsiosassa Hulevedet Alustavan luonnoksen pohjalta tehty hulevesiselvitys on selostuksen liitteenä. Selvityksen tarkoituksena on hallita asemakaava-alueen hulevesien johtamista ja mahdollista käsittelyä Maanomistus Kaupunki omistaa suunnittelualueen maat kolmea yksityistä asuinkiinteistöä lukuun ottamatta. 3.2 Suunnittelutilanne Maakuntakaava Maakuntakaavassa suunnittelualueet ovat taajamatoimintojen aluetta (A). Merkinnällä osoitetaan asumisen, palvelujen, teollisuus- ja muiden työpaikka-alueiden ym. taajamatoimintojen sijoittumisalue ja laajentumisalueita. Ympäristöministeriö on vahvistanut Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan (päätös YM3/5222/2003). Maakuntakaavaa ollaan parhaillaan 8

11 uudistamassa ja uusi 1. vaihekaavan luonnos on valmistunut Siinä ei ole esitetty alueelle kohdistuvia muutoksia. Ote maakuntakaavasta Yleiskaava Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Oulaisten keskustan tarkistetun osayleiskaavan. Kaavoitettava alue on yleiskaavassa julkisten hallinnon ja palvelun aluetta (PY), pientalovaltaista asuinaluetta (AP) sekä lähivirkistysaluetta (VL). Katujen varsille osoitetut kevyen liikenteen reitit ovat toteutuneet. Ote yleiskaavasta Asemakaava Asemakaavoitettavan alueen kaikki ympäröivät lähialueet on asemakaavoitettu aikaisemmin. Ympäröivät asemakaavat ovat vahvistuneet pääosin 1990-luvulla. Alueen asemakaava on vahvistettu Ote voimassa olevasta asemakaavasta on selostuksen liitteenä. 9

12 Ote asemakaavayhdistelmästä Rakennusjärjestys Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Oulaisten kaupungin rakennusjärjestyksen Pohjakartta Pohjakartta on kaavoitusmittausasetuksen 1284/1999 mukainen ja vastaa tilannetta Uimahallihanke ja sijaintipaikan arviointi Kaupunginhallitus on asettanut uimahallityöryhmän, joka on selvittänyt uuden uimahallin mahdollisia sijoituspaikkoja. Arktes Oy laati +/- -vertailun ja karkeat luonnokset yhteensä 5 eri sijaintipaikasta Arkkitehtitoimisto Arktes Oy on arvioinut hankesuunnittelun yhteydessä uuden uimahallin sijaintipaikkaa (VE 5) Oulaistenkadun ja Konttilantien kulmauksessa seuraavasti: ++ kaupunki omistaa alueen ++ saavutettavuus Oulaistenkadulta hyvä ++ laajennusmahdollisuus hyvä ++ etäisyys sosiaali- ja terveyspalveluista - - vaatii asemakaavan - - huono rakennuspaikka, pehmeikköä - - ei muuta tukevaa toimintaa Uimahallityöryhmä päätyi esittämään rakennuksen sijoituspaikaksi monitoimihallin viereistä aluetta (VE 4). Kaupunginhallitukselle toimitettiin lisäyksenä arviot VE 4 vaatiman uuden pesäpallokentän kustannuksista sekä VE 5 vaatimista paalutuskustannuksista ja kustannusarvioiden perusteella kaupunginhallitus päätyi esittämään sijaintipaikkaa VE 5 edelleen kaupunginvaltuustolle. Kaupunginvaltuusto päätti uimahallin sijoituspaikaksi Oulaistenkadun ja Konttilantien risteysalueen

13 Luonnos uimahallin asemapiirroksesta (Arkkitehtitoimisto Arktes Oy) 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Kaavoitus on tullut vireille kaupungin aloitteesta. Uuden uimahallin rakentaminen on ollut jo useita vuosia Oulaisten kaupungin investointiohjelmassa. Nykyinen uimahalli vaatisi täydellisen peruskorjauksen mm. uima-altaiden osalta. Peruskorjauksessa uimahallia ei saa mm. esteettömyyden ja allaspalveluiden osalta tämän päivän vaatimusten mukaiseksi. Allasosastoa ei voi laajentaa. Näin ollen uimahallia ei kannata peruskorjata. Uutta uimahallia voivat hyödyntää oulaistelaisten lisäksi myös lähikuntien asukkaat ja koululaiset sekä terveys- ja hyvinvointipalvelut. Uimahallin rakennuspaikan kaavoittamisen yhteydessä on tarve tarkastella koko suunnittelualueen liittyminen liikenteen ja muun rakentamisen osalta muuhun asemakaavoitettuun ympäristöön ja täydentää Kasarminmäen kaupunginosan asemakaava Oulaistenkadun, Konttilantien ja Kuntotien väliselle alueelle. Alussa kaavoitushankkeessa oli mukana myös korttelin 3 tonttia 8 koskeva asemakaavan muutos. Kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen on tullut tarve muuttaa tontin käyttötarkoitus 4 5 kerroksiseksi kerrostalotontiksi ns. senioritalon tontiksi. Tästä johtuen tontin kaavamuutos on poistettu tästä kaavoitushankkeesta. Tämän tontin kaavamuutoksesta käynnistetään oma erillinen asemakaavan muutoshanke. 11

14 . 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Kaupunginvaltuusto päätti uuden uimahallin sijoituspaikan Uimahallin toteuttaminen valitulle paikalle edellyttää asemakaavan laatimista. Kaavahanke on kuvattu tarkemmin myös kaavoituskatsauksessa , jonka kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Tekninen lautakunta hyväksyi kaavoitusta koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) ja päätti asettaa sen nähtäville. Kaavan vireilletulosta ja OAS:n nähtävilläolosta ilmoitettiin sanomalehti Pyhäjokiseudussa ja kaupungin ilmoitustaululla julkaistulla kuulutuksella päivätty OAS oli nähtävillä ja saatavilla teknisessä palvelukeskuksessa välisenä aikana sekä kaupungin internetsivuilla osoitteessa koko kaavoituksen ajan. Tekninen lautakunta päätti asettaa kaavaluonnoksen valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtäville MRL 62 :n mukaisesti. Kaavamuutosluonnos on ollut nähtävillä välisen ajan teknisessä keskuksessa sekä kaupungin internet-sivuilla. Tekninen lautakunta hyväksyi kaavaehdotuksen ja päätti asettaa sen MRA 27 :n mukaisesti nähtäville. 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Kaavan osallisia ovat ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava ja kaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaisista Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Oulaisten kaupungin valvontalautakunta Ympäristöpalvelut Helmi Jokilaaksojen pelastuslaitos Elenia Oy Oulaisten vesiosuuskunta Oulaisten kaupungin viemärilaitos Pohjanmaan PPO Oy Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt on kuvattu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa Viranomaisyhteistyö 1. Viranomaisneuvottelu järjestettiin Asemakaavan tavoitteet Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa uuden uimahallin rakentaminen kaupunginvaltuuston päättämään paikkaan Oulaistenkadun ja Konttilantien kulmaukseen, mahdollistaa uuden kokoojakadun rakentaminen sekä luoda puitteet viihtyisille ja toimiville liikunta- ja asumispalveluille. Kaavaratkaisussa huomioidaan alueelle tehdyt pohjatutkimukset. 12

15 4.4.1 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen Pohjatutkimuksia täydennettiin alustavalla perustamistapalausunnolla, mikä vaikutti korttelialueiden sijoitteluun ja rajauksiin kaavaluonnoksessa. Hulevesiselvitys laadittiin alustavan kaavaluonnoksen valmistuttua. 4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Asemakaavasta on laadittu yksi luonnos, jota on työstetty suunnittelun edetessä kaupungin ja viranomaisten kommenttien perusteella. Uusi kokoojakatu on tarkoitus jatkaa myöhemmässä vaiheessa sujuvana yhteytenä Reservikompaniankatuun saakka. Katuyhteyden järjestämistä varten tarvitaan erillinen, teknisluontoinen kaavamuutos. Samassa yhteydessä tulisi muuttaa Konttilantien kadunnimi Reservikomppaniankadun päähän jäävällä osalla. 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Mitoitus Kaavoitettavan alueen pinta-ala on 7,5275 ha ja kaavamuutosalueen pinta-ala 0,4884 ha Palvelut Uudelle uimahallille kaavoitetaan rakennuspaikka. Uimahallia voivat hyödyntää myös terveys- ja liikuntapalvelut. Uimahallin yhteyteen tulee myös pieni kioski-kahvio. Uimahallin lisäksi alueelle ei ole toistaiseksi suunniteltu muita uusia palveluita. Läheisten sairaala-, hyvinvointitai opetuspalvelujen on mahdollista laajentaa palveluitaan kaavoitettaville yleisten rakennusten korttelialueille (Y). Asuinpientalojen tonteille (AP) on mahdollista toteuttaa tavanomaisten pientaloasuntojen ohella myös esim. tukiasuntoja. 5.2 Aluevaraukset Kaikki korttelialueiden käyttötarkoitukset ja aluevaraukset ilmenevät kaavakartalta. Asuinpientalojen korttelialue AP: Uudet asuinpientalotontit (AP) liittyvät uuteen kokoojakatuun. Kerrosluku korttelin 25 tonteilla on I 1/2 ja tonttitehokkuus e=0.25. Kerrosluku kortteleissa 26 ja 27 tonteilla on II ja tehokkuus e=0.25. Ensisijaisesti alueelle tavoitellaan kuitenkin yksikerroksista, nykyaikaiset esteettömyysvaatimukset täyttävää asuinrakentamista. Merkintä sallii rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten ohella myös omakotitalojen toteuttamisen. Tonteille voi toteuttaa myös palvelu- ja tukiasuntoja. Maaperän kantavuus on heikko, joten paaluperustus on todennäköisesti ainoa mahdollinen perustamistapa ainakin Uimarinkadun itäpuolisilla tonteilla. Tonteilla edellytetään rakennuspaikkakohtaista perustamistapaselvitystä ennen rakennusluvan hakemista. Erillispientalojen korttelialue AO: Konttilantien varteen kaupungin maalle on osoitettu yksi uusi erillispientalotontti kolmen aiemmin rakentuneen tontin väliin. Uusi tontti on melko kapea, mutta syvä. Tontin koko on 1655 m2. AO-tonttien suurin sallittu kerrosluku on I 1/2 ja tonttitehokkuus e=0.20. Tonteille voidaan rakentaa enintään kaksi erillistä pientaloa. Yleisten rakennusten korttelialue Y: Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuu kaksi yleisten rakennusten tonttia, jotka liittyvät sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueiseen (YS). Tontti 14 muodostuu nykyisen asemakaavan mukaisen Konttilantien katualueen koh- 13

16 dalle. Tontti 14 sijaitsee myös opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueen (YO) välittömässä läheisyydessä. Uudet Y-tontit on tarkoitettu lähinnä viereisten sairaala-, hyvinvointi- tai opetuspalvelujen laajennusvaraksi, eikä niiden tulevasta käyttötarkoituksesta ole toistaiseksi tarkempia suunnitelmia. Tonttien suurin sallittu kerrosluku on II ja tonttitehokkuus e=0.50. Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue YU: Korttelialueelle muodostuu uuden uimahallin rakennuspaikka kaupunginvaltuuston päättämälle paikalle. Tontin rakennusoikeus on 5000 k-m2 ja suurin sallittu kerroskorkeus ¾ k II. Osa kerrosalasta voidaan siten sijoittaa hankesuunnitelman mukaisesti kellarikerrokseen. Rakennusala on melko tiukasti rajattu lähelle Oulaistenkadun ja Konttilantien risteysaluetta, missä on suotuisampi maapohja rakentamista ajatellen. Viitteellinen periaatepiirros pysäköintialueen järjestelyistä ja liittymisestä katuverkkoon. Oulaistenkadulta riittänee yksi tonttiliittymä, jolla ainoastaan tontille ajo on sallittu. Pysäköimispaikka on jaettava istutuksin tai rakentein osa-alueisiin ja pysäköimispaikan pintaalasta vähintään 5 % tulee olla istutettua. Pysäköintialueelle sopii autopaikkaa. Autopaikan vähimmäisleveydeksi suositellaan 2,6 m. Katualueet: Uimarinkadusta on tarkoitus muodostaa uusi selkeä kokoojakatu Oulaistenkadulta Reservikomppaniankadulle. Tässä vaiheessa Uimarinkatu kaavoitetaan vain Kuntotiehen saakka ja liittyminen Reservikomppaniankatuun ratkaistaan muussa yhteydessä. Uimarinkadun katualue on 20 m leveä, joten siihen voidaan toteuttaa erillinen kevyen liikenteen väylä. 14

17 Konttilantie katkaistaan ja muutetaan tonttikaduksi. Kevyen liikenteen yhteys Konttilantieltä Uimarinkadulle voidaan järjestää lähivirkistysalueen kautta. Kaavamuutosalueen kohdalla Reservikomppaniankadun katualue levenee ja sille osoitetaan liittymäkielto. Korttelin 3 tontille 15 ajo sallitaan jalankululle ja polkupyöräilylle varatun kadun kautta. Lähivirkistysalueet (VL): Hilkanpuiston lähivirkistysalueesta muodostuu yleiskaavan mukainen laaja vihervyöhyke kaavoitettavan alueen koillisosaan. Alueelle voi toteuttaa lähialueen asukkaita palvelevan taajamapuiston, jolla sijaitsee esteetön kulkureitti levähdys- ja oleskelupaikkoineen. Alueelle saa rakentaa myös käyttötarkoitusta palvelevia rakennelmia, joiden kerrosala on yhteensä enintään 100 m2. Taajamapuiston toteuttaminen voi tulla ajankohtaiseksi lähialueelle rakennettavien palvelu- ja tukiasuntojen myötä. Taajamapuiston toteuttamisesta ei ole tarkempia suunnitelmia, mutta siihen on haluttu kaavoituksessa varautua. Uimarinkadun varrella on lisäksi kaksi asuintontteihin liittyvää pienempää lähivirkistysaluetta, joilla on yleiselle jalankululle ja pyöräilylle varattu alueen osa sekä olevaa puistomuuntamoa varten varattu alueen osa. 5.3 Kaavamääräykset 5.4 Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Korttelialueiden rakentuminen muuttaisi kaavoitettavan alueen ympäristön täysin vanhasta peltoalueesta rakennetuksi taajamaympäristöksi. Suunniteltu uusi uimahalli sijaitsee erittäin näkyvällä paikalla Oulaistenkadun ja Konttilankadun kulmauksessa. Uimarinkadusta muodostuu selkeä kokoojakatu, jonka varrelle on osoitettu runsaasti uutta rakentamista. Toisaalta alueelle jää myös selkeä laaja vihervyöhyke, jonka reunamat voidaan rakentaa taajamamaisen tiiviisti Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Suunnittelualueen luonnonympäristö on kulttuurivaikutteista, kauttaaltaan ihmisen muokkaamaan ympäristöä. Alueen ympäristö kehittyy ja maankäyttö tehostuu nykytilanteeseen nähden huomattavasti. Vaikutukset luonnonympäristöön ovat kuitenkin neutraalit. Alueelle jää rakentamisen ohella edelleen melko laajoja virkistysalueita, jotka on mahdollista muokata puistomaiseksi ympäristöksi maaston muokkauksen, hulevesien käsittelyn sekä alue- ja vihersuunnittelun keinoin Vaikutukset yritystoimintaan Yritysvaikutukset uuden uimahallin rakentamisen ja käytön osalta ovat myönteiset. Hanke edistää yritystoiminnan edellytyksiä paikkakunnalla. Uimahallin käyttöön liittyviä tehtäviä voidaan ostaa yrityksiltä. Esim. lipunmyynti, kahvilanpitäminen ja siivous voidaan ulkoistaa. Paikkakunnan yritysten henkilöstö voi käyttää vapaa-aikanaan uimahallia virkistäytymiseen, kuntoiluun ja työhyvinvoinnin edistämiseen. Uusi uimahalli lisää myös kaupungin vetovoimatekijöitä ja parantaa imagoa. Uusi uimahalli mahdollistaa uudenlaista yritystoimintaa ainakin hyvinvointipalveluiden osalta. 15

18 5.4.4 Vaikutukset liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen Liikennöinti alueella tulee lisääntymään jonkin verran, mutta liikennemäärien kasvu kohdistuu lähinnä Oulaistenkadulle ja Uimarinkadulle. Konttilantiellä autoliikenne oletettavasti vähenee, kun läpikulku estyy ja kulku ammattiopistolle siirtyy Uimarinkadulle. Liikenneturvallisuuteen kaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia. Paikallisten koululaisten matka uimahallille hieman pitenee, mutta alueelle on hyvät kevyen liikenteen yhteydet. Kapeahkolla Konttilantiellä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikenneturvallisuus oletettavasti paranee kun muu liikenne vähenee. Konttilantien kautta voidaan muodostaa turvallinen jalankulku- ja pyöräilyreitti ammattikoululle Muut vaikutukset ja ihmisiin kohdistuvat vaikutukset Uimahallin käyttäjämäärien odotetaan kasvavan noin kävijästä kävijään. Ihmisten hyvinvointi paranee, kun uimahallin palvelutarjonta lisääntyy. Uimahallilla on terveyttä edistäviä vaikutuksia. Sijainti on erinomainen muihin terveys- ja hyvinvointipalveluihin nähden. Uuteen uimahalliin tulee esteettömyys erinomaiselle tasolle verrattuna nykyiseen uimahalliin. Kuntoutuskoti Taukokankaan asukkaiden ja suunnittelualueen itäpuolelle suunnitellun uuden palvelukodin asukkaiden kannalta on tärkeää, että uimahalli sijaitsee lähietäisyydellä. Uusi uimahalli on noin 1 kilometrin päässä koulukeskuksesta, mikä heikentää paikallisten koululaisten saavutettavuutta nykyisen uimahallin sijaintiin verrattuna. Etäisyys ei kuitenkaan merkittävästi pitene ja alueelle on hyvät jalankulku- ja pyörätieyhteydet. Etäisyys saattaa lisätä jonkin verran varsinkin alaluokkien (0-2 luokat) kuljetustarvetta koulukeskuksen ja hallin välillä. Toisaalta lapsia tulisikin saada liikkumaan enemmän myös koulupäivän aikana. Suuri osa uimahallia käyttävistä koululaisista kuljetetaan linja-autoilla muiden kuntien alueelta ja hallin sijaitsee ulkopaikkakuntalaisten kuljetuksia ajatellen liikenteellisesti hyvällä paikalla. Lähistöllä sijaitsevat myös muut Kasarminmäen liikunta-alueet, joita koululaiset voivat hyödyntää uuden uimahallin ohella. Liikuntapaikkojen työntekijöiden yhteiskäyttö paranee uimahallihankkeen myötä. Käyttäjämäärät kasvavat uudessa uimahallissa ja energiatehokkuus myös paranee. Toisaalta kaupungin talous tiukkenee investoinnin ja käyttökustannusten nousun vuoksi. Konttilantien varrella sijaitsee kolme yksityistä asuinkiinteistöä, joille kaavoitetaan tontit. Naapuriin osoitetaan myös uusia rakentamisalueita. Rakennettujen omakotitonttien asuinpihojen rauhallisuus ja yksityisyys on pyritty mahdollisimman hyvin säilyttämään kaavamerkintöjen ja määräysten avulla. Tonttien rakentamisalueet on rajattu ja uimahallin tonttia vasten on osoitettu suojavyöhykkeeksi säilytettävää / istutettavaa puustoa. Konttilantien katkaiseminen ja ajoneuvoliikenteen läpikulun estäminen katsotaan olevan eduksi Konttilantien asukkaiden ja asumisviihtyvyyden kannalta. Kaavoitettavalla alueella sijaitsee maanalaisia sähkökaapeleita ja vesi- ja viemärijohtoja, joiden tarkempi sijainti tulee selvittää ja ottaa tonttien rakentamisessa huomioon. Mahdollisista johdonsiirto- ja muutostöistä aiheutuvat kustannukset tulevat maanomistajan maksettaviksi. Mahdollisesti toteutuksen yhteydessä siirrettäviä sähköjohtoja ja sähköverkon maakaapeleita ei ole merkitty kaavakarttaan. 5.5 Ympäristön häiriötekijät Suunnittelualueille ei kohdistu tai oleteta muodostuvat merkittäviä ympäristön häiriötekijöitä. 5.6 Nimistö Uimarinkatu on uusi kadunnimi. 16

19 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteutusta ohjaavat asemakaavan lisäksi alueelle tehdyt maaperätutkimukset ja liitteenä olevat rakennettavuus- ja hulevesiselvitykset. 6.2 Toteuttaminen ja ajoitus Uimahallin rakentaminen ajoittuu tällä hetkellä talousarviosuunnitelmissa vuodelle Kaupunki vastaa uimahallin, sekä alueen katujen ja muun yhdyskuntatekniikan rakentamisesta ja rahoituksesta. Uimahallin rakennussuunnittelu käynnistyy heti asemakaavoituksen rinnalla / jälkeen. Muiden kortteli- ja virkistysalueiden toteuttamisesta ei ole olemassa tarkempia suunnitelmia tai aikataulua. Elina Marjakangas Arkkitehti SAFA Kristiina Strömmer Arkkitehti, YKS-260, ARK

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN PIIPSJÄRVEN KYLÄN TILOJA SOUTULA 46:20 JA SURFIRANTA 46:12 KOSKEVA RANTA-ASEMAKAAVA Kaavan päiväys: 26.6.2012

Lisätiedot

MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta

MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 344, osa korttelia 346 sekä katualuetta MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS LIITE 2 MAANKÄYTTÖ JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Alustava osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.3.2008. Täydennetty 06.5.2009

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 45 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen, kunnanhallitus Hyväksyminenkunnanvaltuusto

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 10.10.2007 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee 31. kaupunginosan hautausmaa- ja katualuetta.

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 15. KIVISENKANGAS KAUPUNGINOSAN KORTTELEITA 9 JA 22 SEKÄ KIVENHAKAAJAN PUISTON PUISTOALUEEN OSAA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 15. KIVISENKANGAS KAUPUNGINOSAN KORTTELEITA 9 JA 22 SEKÄ KIVENHAKAAJAN PUISTON PUISTOALUEEN OSAA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 15. KIVISENKANGAS KAUPUNGINOSAN KORTTELEITA 9 JA 22 SEKÄ KIVENHAKAAJAN PUISTON PUISTOALUEEN OSAA KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27 L O V I I S A 5.11.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 30 PERNAJA (SÄHKÖKUJAN ALUE, KOSKENKYLÄ) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: KOSKENKYLÄ, PERNAJA Kaupunki: LOVIISA

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 334, tiloja 214-406-2-117 ja 214-406-2-542 sekä puistoaluetta koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos. 214005182 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET Blom Kartta 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 57. kaupunginosan kaavatonta aluetta ja asemakaavan

Lisätiedot

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI Vastaanottaja Laihian kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, MAANTIET KADUIKSI KAAVASELOSTUS Tarkastus

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot ASEMAKAAVA/ASEMAKAAVAN MUUTOS/TONTTIJAKO: ALLEKIRJOITUS PVM. 5.11.2015 VIREILLETULO

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PUJOTIEN ETELÄPÄÄ JA TILA SEKÄ SOKOJANTIETÄ

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PUJOTIEN ETELÄPÄÄ JA TILA SEKÄ SOKOJANTIETÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PUJOTIEN ETELÄPÄÄ JA TILA 404-40-0 SEKÄ SOKOJANTIETÄ 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee Kallisen

Lisätiedot

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI E27462 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI RIMMINKANKAAN JA KURENALAN ETELÄISEN OSAN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet

Lisätiedot

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 8.9.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavaehdotus koskee Myllylän

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014

Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014 Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014 1 Moisio 1 D:no 287/2014 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan itäpuolella ja se rajoittuu

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, kortteli 615

Asemakaavan muutos, kortteli 615 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI Asemakaavan muutos, kortteli 615 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2012 P195-P19523 Kaavaselostus

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus LUONNOS 29.8.2016 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus Sivu 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Suunnittelualueen sijainti ja kuvaus...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 18. kaupunginosan asemakaavan muutos Kaavan tunnus: 18/17 Kaavan päiväys:20.5.2009

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NURMO TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti Asemakaavan muutosalue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n kaupunginosassa kortteleissa 7077 ja maantie ja kaavoittamattomilla

Lisätiedot

ANTINKYLÄNTIEHEN RAJAUTUVAN KORTTELIN 731, KORTTELIN 787 OSAN SEKÄ PUISTO- JA LÄHIVIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

ANTINKYLÄNTIEHEN RAJAUTUVAN KORTTELIN 731, KORTTELIN 787 OSAN SEKÄ PUISTO- JA LÄHIVIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS L O V I I S A ANTINKYLÄNTIEHEN RAJAUTUVAN KORTTELIN 731, KORTTELIN 787 OSAN SEKÄ PUISTO- JA LÄHIVIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: ANTINKYLÄNTIE

Lisätiedot

ULVILA, FRIITALA, PITKÄRANTA PITKÄRANNAN ASEMAKAAVA (LAAJENNUS): KATUALUE

ULVILA, FRIITALA, PITKÄRANTA PITKÄRANNAN ASEMAKAAVA (LAAJENNUS): KATUALUE ULVILA, FRIITALA, PITKÄRANTA PITKÄRANNAN ASEMAKAAVA (LAAJENNUS): KATUALUE PITKÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: KORTTELEITA 882-884 SEKÄ KATU- JA LÄHIVIRKISTYS- ALUEITA PITKÄRANNAN ASEMAKAAVALLA (LAAJENNUS)

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki

Janakkalan kunta Turenki Janakkalan kunta Turenki 17.8.2015 1 Kauriinmaa etelä D:no 267/2015 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan pohjoispuolella,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALLIONKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS MUURATSALO 33. KAUPUNGINOSA PUISTO- JA KATUALUE KAAVATUNNUS 33:010

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALLIONKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS MUURATSALO 33. KAUPUNGINOSA PUISTO- JA KATUALUE KAAVATUNNUS 33:010 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 33. KAUPUNGINOSA PUISTO- JA KATUALUE KALLIONKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS MUURATSALO KAAVATUNNUS 33:010 KAAVAN PÄIVÄYS 25.1.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 19.2.2012 33:010 /

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; KORTTELIT 153, 154 JA 255 ASEMAKAAVASELOSTUS EHDOTUS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 16.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA)

KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA) L O V I I S A KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: SEPPÄLÄNTIE / TORPPARINKUJA Kaupunki: LOVIISA Kaupunginosa:

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT xx.xx.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS 28.8.2013 28.11.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 SELOSTUS NRO 522 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Kaavaselostus

Kaavaselostus 4 NIVALAN KAUPUNKI KORTTELIN 309 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 15.5.2012 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU kortteli 309, TONTIT 2 ja 4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.3.2016 KURIKAN KAUPUNKI Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA

ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU LÄHIVIRKISTYSALUE ULVILASSA 5.3.2013 MAANKÄYTTÖOSASTO 1. PERUS-

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI LIEKSAN KAUPUNKI MÄHKÖN (6). KAUPUNGINOSAN KORTTELIA RNO 58 KOSKEVA ASEMAKAAVAMUUTOS JA SITOVA TONTTIJAKO (OSAKORTTELI 58) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

Alustava osallistumis- ja arviointisuunnitelma , jota voi täydentää kaavamuutosehdotuksen nähtävillä oloon asti.

Alustava osallistumis- ja arviointisuunnitelma , jota voi täydentää kaavamuutosehdotuksen nähtävillä oloon asti. ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANKÄYTTÖ JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Alustava osallistumis- ja arviointisuunnitelma 9.5.2006, jota voi täydentää kaavamuutosehdotuksen nähtävillä

Lisätiedot

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 8.8.2013, tarkistettu 28.2.2014 BÖLE, KOTIMETSÄ 1 Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

MURSKETIEN ASEMAKAAVA

MURSKETIEN ASEMAKAAVA UURAISTEN KUNTA MURSKETIEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS EHDOTUS 22.1.2016 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella (pohjakuva MML2015). Sisältö 1 PERUS-

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus

MARTTILAN KUNTA. Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus MARTTILAN KUNTA Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus 3.9.2009 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 6 asemakaavan muutos Marttilan kunta, Marttilan asemakaava-alue, kortteli 6 Selostus

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.10.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Markku Mattila ja Johanna Salminen ovat

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee asemakaavamuutosta: Paraisten kaupungin Österbyn (05) kaupunginosan Korttelin 19 osassa sekä osassa Österbyntien

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 305 osaa sekä puistoaluetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 305 tontti 1 Kaavan

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6)

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6) 1(6) KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 30.1.2007 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö-

Lisätiedot

NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Selostus. Työ: 26024. Turku, 17.12.2013, 13.6.2014 tark.

EURAJOEN KUNTA. Selostus. Työ: 26024. Turku, 17.12.2013, 13.6.2014 tark. EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Selostus Työ: 26024 Turku, 17.12.2013, 13.6.2014 tark. Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.scewo.fi Toimistot:

Lisätiedot

HIU 19. KAUPUNGINOSA PURON TILAN KOHDALLA ASEMAKAAVAMUUTOS

HIU 19. KAUPUNGINOSA PURON TILAN KOHDALLA ASEMAKAAVAMUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1905 Hallinto- ja kehittämiskeskus Kaupunkisuunnittelu HIU 19. KAUPUNGINOSA PURON TILAN KOHDALLA ASEMAKAAVAMUUTOS Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee xx.xx.xxxx päivättyä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9 Valmistelija Elina Masalin, kaavasuunnittelija, p. 040 773 7752 KAAVA NRO 0316 Kaupunkisuunnittelu OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Jyväskylän ammattioppilaitos, Viitaniementie 1

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Jyväskylän ammattioppilaitos, Viitaniementie 1 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 33 TONTTIEN 16, 17 JA 18 SEKÄ VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Jyväskylän ammattioppilaitos, Viitaniementie 1 KAAVATUNNUS 11:092 KAAVAN

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot