Tekninen lautakunta nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekninen lautakunta nro 1/2010 12.1.2010 SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 nro 1/2010 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 1 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 2 Kaavoituskatsaus vuodelle 2010 TEKNLTK 3 Störsvikin uuden tulotien alueen asemakaavoitus TEKNLTK 4 Hakemus Pohjois-n osayleiskaavan muuttamiseksi Myllykylä, Aspskog II, RN:o 3:4 TEKNLTK 5 Marsuddenin ja Klobbenin alueiden yleiskaavan muutos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma TEKNLTK 6 Tiedoksi TEKNLTK 7 Muut asiat

2 Sivu 2 Nro 1/2010 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo Läsnäolevat jäsenet Poissaolevat jäsenet Muut läsnäolevat Flythström Kjell, puheenjohtaja Kaisla Heikki, varapuheenjohtaja Keskitapio Antti, jäsen Nygård Jan-Peter, jäsen Parviainen Kristian, jäsen Tuomi Tuulia, jäsen Särkkä Jussi varajäsen Hallén Gerd, varajäsen Ekström Susanne, jäsen Janhunen Taina, jäsen Uusi-Eskola Minna, jäsen Westermarck Mikael, kh:n edustaja Magnus Malmberg, vt. tekninen johtaja Markku Kärkkäinen, kunnanins. Ann-Britt Latvala, toimistonhoitaja Asiat 1-7 Allekirjoitukset Kjell Flythström Puheenjohtaja Ann-Britt Latvala Pöytäkirjanpitäjä Kristian Parviainen Pöytäkirjantarkastaja Heikki Kaisla Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä, aika ja paikka Rakennustoimistossa Todistaa, allekirjoitus Virka-asema Ann-Britt Latvala Toimistonhoitaja

3 Sivu 3 TEKNLTK 1 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN päättää 1. todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 2. valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja valitsi Kristian Parviainen ja Heikki Kaisla pöytäkirjantarkastajiksi.

4 Sivu 4 TEKNLTK 2 KAAVOITUSKATSAUS VUODELLE 2010 Liite 1 Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnan on vuosittain laadittava kaavoituskatsaus, jossa informoidaan vireilläolevista ja vireilletulevista kaavoitushankkeista. Tarkoitus on että, v keskitytään sellaisiin hankkeisiin, jotka vahvistavat kuntakeskuksen väestöpohjaa ja joilla on merkitystä kunnan maanmyyntitulojen, verotulokertymän lisäämisen ja elinkeinopolitiikan edistämisen kannalta. Kunnan elinkeinopoliittinen strategian tarkistaminen on työn alla. Lännentiet raportti korostaa kuntakeskuksen väestöpohjan voimakasta vahvistamista osana raideliikenteen kehittämistä koko läntisellä Uudellamaalla. Sjundbyntien ja Leankujan asemakaavoja ei ole enää mukana, koska ne on loppukäsittelyssä kunnanhallituksessa. Marsuddenin niemen muun osan yleiskaavoituksen tarkistamista on ehdotettu käynnistettäväksi perusselvityksillä. Sillä on merkitystä valmistelussa olevan yleiskaavan muutoksen kannalta. Yleiskaava osin vanhentunut. Vuohimäki- Sunnanvik alueen yleiskaavan tarkistukseen ei ole vielä päästy, koska tiehallinnolla ei ole ollut valmiuksia siihen. Se edellyttää tiivistä yhteistyötä kunnan ja tiehallinnon välillä. Hyväksyessään talousarvion vuodelle 2010 valtuusto päätti Valtuusto edellyttää, että talousarviossa mainittujen kaavoitushankkeiden aikajanasta ja niihin liittyvien investointipaineiden jakautumisesta laaditaan vuoden 2010 aikana realistinen suunnitelma. Kunnan teknisen toimen käytössä oleva priorisointilista ei anna riittävää tietoa jo valmiina olevien sekä uusien kaavoitushankkeiden mukanaan tuomista investointitarpeista eikä niiden aikataulusta. Ehdotus: (MK) Hyväksytään ehdotus kaavoituskatsaukseksi v Ehdotetaan pantavaksi joukkoristisiteenä jakeluun jokaiseen talouteen ja kunnan kotisivuille. Kaavoitushankkeiden aikataulu ja investointitarve kartoitetaan valtuuston päätöksen mukaisesti talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnan yhteydessä. Siihen lisätään arvio kunnalle tulevista maankäyttösopimusten ja tontinmyynnin tuloista. Sen pohjalta voidaan kuntataloudellisia vaikutuksia arvioida. Asia lähetetään kh:lle.

5 Sivu 5 TEKNLTK 3 Kh / 122 Liite 2 STÖRSVIKIN UUDEN TULOTIEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS Hakijoiden tilat yht. n. 9 ha sijaitsevat Störsvikin yleiskaava-alueella. Uusi tulotie vapaa-ajankeskuksesta Sunnanvikin risteykseen kulkee tilan läpi. Uuden tulotien rakentaminen on ajankohtainen lähivuosina. Nykyisen tulotien eli Störsvikintien liikenneturvallisuutta parannetaan rakentamalla kevyen liikenteen väylä sen varteen, rakennussuunnittelu on käynnissä ja rakentaminen budjetoitu tälle ja ensi vuodelle. Alueen palvelukeskus sijoittuu uuden tulotien varteen, joten senkin takia uuden tulotien rakentamiseen on valmistauduttava jo nyt. Uuden tulotien alue on asemakaavoitettava, jotta aluevaraukset tiloittain voidaan osoittaa, maankäyttösopimukset tehdä, jotta alueet saadaan kunnan haltuun rakentamista varten. Asemakaavoituksessa tulee alueelle osoitettavaksi myös asuntorakentamista. Se voidaan aikatauluttaa maankäytön kehityskuvan mukaisesti pidemmällä aikavälillä. Osa asuntorakentamisesta voidaan toteuttaa vasta kun uusi tulotie on rakennettu. Asemakaavassakin voidaan antaa määräyksiä kaavan toteuttamisen aikataulusta. Störsvikin yleiskaava-alueen hyötyanalyysi on valmistunut. Siinä on laskettu maanomistajittain maankäyttösopimuskorvaukset. Uuden tulotien alueen maankäyttösopimustuloilla voidaan kattaa rakentaminen, joka voidaan tehdä vaiheittain. I-vaiheessa ajorata sorapintaisena milj.eur (alv 0%). Störsvikin yleiskaava-alueella ympäristölautakunta ei ota käsittelyyn rakennuslupahakemuksia, koska asemakaavaa ei ole olemassa. Alueella on kuitenkin perusteltuja tarpeita rakentaa esim. jos perheen lapset tai muut läheiset haluavat muuttaa lähelle vanhempiensa omistamalle tilalle. Tämäntyyppisissä tapauksissa rakentaminen tulisi sallia, edellyttäen tietenkin ettei se vaikeuta asemakaavoitusta. Nykytekniikalla voidaan kunnallistekniset järjestelyt hoitaa turvallisesti ja kohtuuhintaan väliaikaisratkaisunakin. Mainittakoon, että yleiskaava-alueen asemakaavoitus tulee kestämään pitkän aikaa (vuosikymmeniä), joten ei ole perusteltua pitää sen takia kaikkea rakentamista jumissa. Liitteessä 2 on ohjeellinen päätösehdotuksen mukaan asemakaavoitettavan alueen rajaus. Ehdotus: Kunnanhallitus antaa tekniselle lautakunnalle tehtäväksi laatia liitteen 2 ohjeellisen rajausehdotuksen mukaisen uuden tulotien alueen asemakaavan ja antaa ympäristölautakunnalle tehtäväksi ohjeiden laatimisen rakennuslupien myöntämistä varten Störsvikin yleiskaava-alueelle.

6 Sivu 6 Teknltk / 72 Liite 5 Ehdotus: (MK) Teknltk / 44 Liite 1 Ehdotus: (MK) Käsittely: Teknltk / 94 Liite 1 Ehdotus: (MK) Teknltk / 3 Liite 2 Ehdotus hyväksyttiin. = Laatuperusteisen kilpailutuksen kautta kaavoittajaksi on valittu Eriksson Arkkitehdit Oy, Finnmap Consulting täydentää pohjakartan. Luonto- ja eläimistöselvitykset kuuluvat kaavoittajalle. Merkitään tiedoksi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, luontoarvoselvitys, pohjakartan päivitys ja informaatiotilaisuus maanomistajille on pidetty. Luontoarvoselvitystä on täydennetty ja tullaan vielä täydentämään. Kaavoittaja tulee kokoukseen selvittämään kaavoitustilanteen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja asemakaavaluonnos pannaan julkiseen käsittelyyn. Lautakunta oli sitä mieltä, että V 1 yksi on parempi vaihtoehto. Perusteluna on että lakialueita ei kaavoitettaisi, maanomistajaa pyritään kompensoimaan rak.oikeuksilla eteläpuolella tietä. Jäsen Antti Keskitapio ilmoitti eriävän mielipiteensä. Kaavaluonnos on ollut julkisessa käsittelyssä. Kaavoittaja on laatinut vastineet palautteeseen ja tehnyt sen pohjalta kaavaehdotuksen, mutta asiakirjojen valmistelu muutoin on vielä kesken. Ympäristökeskuksessa järjestettiin työpalaveri, jossa hanketta käsiteltiin. Luontoselvitys on valmistunut, meluselvitys on tehty ja ymp.keskuksen lausunto saatu. Asiakirjat kunnan kotisivuilla, ja ne saa myös Ann-Britt Latvalalta puh Lähetetään kaavoittajan vastineet muistutuksen tehneille ja pyydetään vielä kommentoimaan niitä tarpeen mukaan tämän kuun loppuun mennessä. Jäsen Uusi-Eskola saapui tämän asian käsittelyn aikana klo Lisäkommenttien osalta informoidaan kokouksessa tarkemmin.

7 Sivu 7 Uuden tulotien toteuttaminen vaiheittain tulee ottaa harkintaan. Valtuuston hyväksymässä talousarviossa vv on Störsvikintien kevyen liikenteen väylän rakentaminen. Kun ko. väylä rakennetaan Störsvikintien liikenneturvallisuus paranee ja lisäliikennettä voidaan sille ohjata. Vaihtoehtoisesti voi harkita niin että tulotien asemakaava-alueen liikenne ohjataan toistaiseksi pohjoiseen Timalantien kautta ja etelään Störsvikin tien kautta, jolloin tulotien loppuosaa ei silloin tarvita. Lisäksi asiaan vaikuttaa se, että liikennejärjestelyt Sunnanvikin risteyksessä ovat tällä hetkellä epäselvät. Tiehallinnolta odotetaan parantamissuunnitelmia, eritasoliittymä on ajankohtainen. Investoinnit tulee ajoittaa vaiheittain tarpeiden mukaisesti. Investointitarve olisi tässä vaiheessa n. 1.0 milj. eur pienempi kuin jos toteutetaan koko tulotie kerralla. Lisätään liitteeksi ja päätösehdotukseen Henrik Östermanin lisämuistutus. Ehdotus: (MK) Hyväksytään kaavoittajan vastineet ja lähetetään tulotien asemakaava ehdotuksena kh:lle jatkokäsittelyyn. Tulotien eteläpuoleisen asutuksen liittymät merkitään kaavaan. Kuitenkin ehdotetaan, että julkiseen käsittelyyn pannaan kaksi vaihtoehtoa. 1. Kaavoittajan ehdotuksen mukainen 2. Vaihtoehto, jossa tulotien loppuosa poistetaan asemakaavasta. Lopullinen päätös vaihtoehdoista tehdään, kun lausunnot ja muistutukset on niistä saatu.

8 Sivu 8 TEKNLTK :103 /2009 TEKNLTK 4 Teknltk / 100 Liite 4 HAKEMUS POHJOIS-SIUNTION OSAYLEISKAAVAN MUUTTAMISEKSI MYLLYKYLÄ, ASPSKOG II, RN:O 3:4 Haettava muutos: Alueen muuttaminen A-erillispientalojen alueeksi ja rakennuspaikkojen tarkistus. Alueen nykytilanne hakemuksen mukaan: Yleiskaavassa on alueelle merkitty neljä erillistä loma-asuntoa. Näistä on yksi ollut rakennettuna, mutta rakennus on nyttemmin purettu. Muut RA-kaavan rakennusalueelle myönnetyt luvat ovat jääneet käyttämättä. Tilan silloiseen länsiosaan on rakennettu omakotitalo. Myös naapuritilalle etelään rakennetaan suuri hirsitalo. Alueen ympäristön käytön muuttumisen myötä on tullut tarkoituksenmukaiseksi sen käyttäminen loma-asuntojen sijasta tavanomaisten omakotitalojen rakentamiseen. Lähinaapurit (3:71, 72, 34, 38) eivät ole vastustaneet kaavamerkinnän muuttamista ennakkolausunnoilla, joihin asiaa koskeva kirjeeni antoi mahdollisuuden. Hakemus: Kyseinen RA-loma-asuntojen alue esitetään muutettavaksi A-erillistalojen alueeksi, jolle voidaan rakentaa erillispientaloja talousrakennuksineen. Rakennuspaikkojen parantamiseksi esitetään, että niitä ei enää sijoiteta rakennusalueen koilliseen viettävän kaakkoiskulmaan vaan sen länsiosaan. Alueelle sopivan väljyyden vuoksi esitetään, että rakennuspaikat sijoitetaan nykyistä harvempaan, rakentamiseen parhaiten soveltuviin kohtiin. Kaavaan esitetään merkittäväksi kolme rakennuspaikkaa liitekartan mukaisesti. Näistä eteläinen ja pohjoinen ovat, maasto huomioon ottaen erittäin hyvin rakentamiseen soveltuvia ja keskimmäinenkin varsin hyvin. Lisäys hakemukseen: Rakennusoikeuden nykytilanteen määrittäminen. Tilalle on myönnetty poikkeuslupa rakentaa 2 omakotitaloa, 2 talousrakennusta ja 2 katos/vajaa, yhteensä k-m² rakennusoikeutta. Päätökseen on kirjattu, että Lupahakemuksen mukaisten rakennuksien rakentaminen korvaa yleiskaavan mukaisten vapaa-ajan asuntojen rakentamisen.

9 Sivu 9 Poikkeusluvalla alueelle on rakennettu yksi omakotitalo. Muilta osin poikkeuslupa on rauennut. Siten rakennusoikeutta koskevan lausuman edellytykseksi todettu lupahakemuksen mukaisten rakennuksien rakentaminen ei ole toteutunut. Tällöin myös edellä lainattu rakennusoikeuslausuma on kumoutunut. Siksi tilan nykyinen rakennusoikeus on tarpeen vahvistaa uudelleen. Poikkeusluvalla on rakennettu omakotitalo tilalle 3:71 Savolainen- Tapaninaho. Rakentamiseen on käytetty kerrosalaa vähemmän kuin yhden vapaa-ajan asunnon rakennuspaikan enimmäisrakennusoikeus, joka on 160 k-m². Siten toteutunut rakentaminen vastaa yhden vapaa-ajan asunnon rakennuspaikan käyttöä. Tämän vuoksi tulee yleiskaavaan merkittyjen rakennuspaikkojen määrää vähentää toteutuneen rakentamisen johdosta vain yhdellä. Edellä todetun perusteella ehdotetaan, että tilan Aspskog II, 3:4 nyt voimassa olevaksi rakennusoikeudeksi hyväksytään yleiskaavassa kolme vapaaajan rakennuspaikkaa kaavaan nyt merkittyjen neljän sijasta. Tämä olisi siten pohjana valmisteltaessa päätöstä tehdystä kaavan muutoshakemuksesta. Kaavoittaja on pyydetty valmistelemaan hakemusta. Asian juridinen tausta selvitetään, koska se on osin periaatteellinen. Asia selvitellään kokouksessa. Ehdotus: Pannaan pöydälle, kunnes kaavoittajan ehdotus on saatu ja juridinen tausta selvitetty. Käsittely: Hakija on lähettänyt vielä lisäyksen hakemukseensa ( ). Teknltk / 4 Liite 3 Ehdotus: (MK) Puheenjohtaja totesi tämän jälkeen, että tekninen lautakunta oli päättänyt jättää asian pöydälle. Lakiasiantuntijan (Pekka Tulikoura) lausunto on saatu. Sen mukaan tilan RN:o 3:72 rakennusoikeus epäselvä. Se on olennainen asia. Lähialueen asukkaat ovat pyytäneet kiinnittämään huomiota alueen maisema- ja luontoarvoihin. Viitaten lakiasiantuntijan lausuntoon pyydetään tilan RN:0 3:72 omistajalta lausuntoa hakemuksesta. Uudenmaan Maakuntamuseon ja Museoviraston sekä aluearkkitehdin lausunnot pyydetään.

10 Sivu 10 TEKNLTK :107 /2009 TEKNLTK 5 Liite 4 Ehdotus: (MK) MARSUDDENIN JA KLOBBENIN ALUEIDEN YLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuusto on hyväksynyt maankäyttösopimuksen Nokian kanssa. Siinä on tarkoitus muuttaa yleiskaavaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on valmistunut. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pannaan julkiseen käsittelyyn.

11 Sivu 11 TEKNLTK 6 A - B TIEDOKSI - Lähiympäristö- ja rakentamistapaohje, n Sydän (A) - Asuntojen vuokrat (B) Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

12 Sivu 12 TEKNLTK 7 MUUT ASIAT Jussi Särkkä: Störsvikin asuntoalueen liikenneturvallisuus. Jussi Särkkä esitti huolensa lasten liikenneturvallisuudesta asuntoalueella. Nopeusrajoitus ja lisäliikennemerkkejä (esim. lapsia tiellä) tulee pystyttää. Käytiin yleiskeskustelu. Seuraavaan kokoukseen valmistellaan asia asuntoalueen liikenneturvallisuuden parantamiseksi ja samalla päätetään yhtenäisesti asuntoalueiden nopeusrajoituksesta kunnan taajamissa. 20 km/h yleiskeskustelussa todettiin liian pieneksi ehkä 30 km/h. Kuntakeskuksen alueella on jollakin alueella 20 km/h ja muualla 30 km/h nopeusrajoitus. (MM) Störsvikin alueella on jollakin alueella 20 km/h ja joillakin alueilla ei ole rajoitusta ollenkaan. Markku Kärkkäinen: Itäisen Kuninkaantien liikenneturvallisuus kalliolouhinnan alettua Pickalan alueella: Kyseisellä tiellä liikkuu paljon koululaisia. Kun kalliolouhinta aloitetaan, tiettävästi rekkaliikenne tiellä lisääntyy huomattavasti. Se edellyttää liikenneturvallisuustoimenpiteitä. Seuraavaan kokoukseen valmistellaan kirjelmäehdotus kh:lle lähetettäväksi edelleen tiehallinnolle (MM).

13 Sivu 13 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska perusteet päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaa timusviranomainen ja - aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi hakea kirjallisen oikaisuvaatimuksen., jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Pykälät: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.kunnan jäsenen katsotaan saaneenpäätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

14 Sivu 14 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuk- Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta valitusaika sen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Kunnallisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Pykälät: Valitusaika päivää Valituskirjelmä Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1) : nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

Tekninen lautakunta nro 8/2013 3.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 8/2013 3.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 8/2013 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 69 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 70 Talousarvion hyväksyminen vuodelle 2014 TEKNLTK 71 Toiminnalliset tavoitteet TEKNLTK 72 Teknisen lautakunnan esitys talouden

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 3/2014 19.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 3/2014 19.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2014 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 30 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 31 Teknisen lautakunnan talouden seuranta 3/2014 TEKNLTK 32 Vastaus valtuustoaloitteeseen Aleksis Kiven koulun homevaurioiden selvittämisestä

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 7/2011 5.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 7/2011 5.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 7/2011 SISÄLLYSLUETTELO KV 62 KV 63 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman seuranta KV 64 Lisämäärärahaesitys teknisen lautakunnan tehtäväalueelle 2011 KV 65 KV 66 KV 67 KV 68 KV

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 10/2013 5.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 10/2013 5.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 85 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 86 Vuoden 2013 talousarvion investointimäärärahan muuttaminen TEKNLTK 87 Teknisen lautakunnan talouden seuranta 10/2013 TEKNLTK

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 2/2011 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 2/2011 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 11 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 12 Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 13 Länsi-n osayleiskaavan muutos (myransin kylä) TEKNLTK 14 Pohjois-n

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 1/2010 21.1.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 1/2010 21.1.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2010 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 1 Kokouksen järjestäytyminen SIVLTK 2 Sivistyslautakunnan kokoukset vuonna 2010 SIVLTK 3 Kirjastossa perittävien maksujen tarkistus SIVLTK 4 Urheilijoiden apurahat ja

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 6/2010 26.8.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 6/2010 26.8.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2010 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 54 SIVLTK 55 SIVLTK 56 SIVLTK 57 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Apurahan myöntäminen taljajousiammunnan mm-kultaa voittaneelle

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 16/2012 5.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 16/2012 5.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 16/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 216 KH 217 KH 218 KH 219 KH 220 KH 221 KH 222 KH 223 KH 224 KH 225 KH 226 Kokouksen järjestäytyminen Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Saapuneet

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 12/2011 3.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 12/2011 3.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 12/2011 SISÄLLYSLUETTELO KH 201 KH 202 KH 203 KH 204 KH 205 KH 206 KH 207 KH 208 KH 209 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Talouden tasapainotusohjelman seuranta Lautakuntien ja viranhaltijoiden

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 27.10.2010 klo 18.00-19.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2012 14.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2012 14.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2012 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YMPJARAKL 123 Pöytäkirjantarkastajien valinta YMPJARAKL 124 Viranhaltijapäätösten ja jaoston laillisuusvalvonta YMPJARAKL

Lisätiedot

KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, kunnanjohtajan kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, kunnanjohtajan kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 6.5.2013 klo 18.00 20.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, kunnanjohtajan kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2013 11.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2013 11.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 134 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 135 Lausunto maalämpökaivon toimenpidelupahakemuksesta YMPJARAKL 136 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talousseuranta 11/2013

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 1/2015 8.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 1/2015 8.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO SIVLSUOJ 1 Kokouksen järjestäytyminen SIVLSUOJ 2 Viranhaltijapäätökset tiedoksi SIVLSUOJ 3 Ehdotus Tsekin opintomatkan lisäämiseksi Aleksis Kiven koulun lukuvuoden 2014-2015

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 1/2011 12.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 1/2011 12.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2011 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YMPJARAKL 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta YMPJARAKL 3 Rakennuslupahakemus, Nurmitek Oy / Ari Nurmi YMPJARAKL 4 Hakemus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 18.00 20.20 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 9/2012 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 9/2012 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2012 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 84 TEKNLTK 85 TEKNLTK 86 TEKNLTK 87 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta n maankäytön kehityskuvan tarkistus, 2. vaihe Kunnan yleiskaavoituksen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 8/2014 8.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 8/2014 8.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 8/2014 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 64 SIVLTK 65 SIVLTK 66 SIVLTK 67 SIVLTK 68 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Investointimäärärahan poistaminen vuoden 2014 talousarviosta

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 Kokousaika 19.07.2011 klo 19.00-20.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 11/2013 30.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 11/2013 30.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 11/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 173 KH 174 KH 175 Kokouksen järjestäytyminen Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Saapuneet kirjeet, ilmoitukset ja päätökset KH 176 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 3/2015 14.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 3/2015 14.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2015 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 26 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 27 Oy Ingvald Lindberg Ab:n ympäristölupahakemus YMPJARAKL 28 Lausunto Upinniemen tykkilaiturin ja veneluiskan rakentamisesta,

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2013. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2013. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2013 Kokousaika 14.10.2013 klo 18.00 20.35 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 Kunnanhallitus 26.8.2013. 192. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...253. 193. Kirkonkylän yleiskaava...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 Kunnanhallitus 26.8.2013. 192. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...253. 193. Kirkonkylän yleiskaava... PÖYTÄKIRJA 13/2013 Kunnanhallitus 26.8.2013 Käsiteltävät asiat 192. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...253 193. Kirkonkylän yleiskaava...254 194. Vastine hallinto-oikeudelle kaavavalituksesta...255

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 9/2011 12.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 9/2011 12.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2011 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 123 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YMPJARAKL 124 Pöytäkirjantarkastajien valinta YMPJARAKL 125 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta YMPJARAKL 126 Aloite

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 VESILAHDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 Kokousaika Tiistai 24.4.2012 klo 19.00 22.20 Kokouspaikka Rakennustoimisto Osallistujat Jäsen: Varajäsen: Päätöksentekijät Alakoski Virpi Ala-Orvola Markku

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 10.5.2011 klo 19.00 19.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot