PORVOON ENERGIA Kaupunginosa 6 Osa korttelia 115. Asemakaava 329 ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PORVOON ENERGIA Kaupunginosa 6 Osa korttelia 115. Asemakaava 329 ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1."

Transkriptio

1 Asemakaava 329 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot PORVOON ENERGIA Kaupunginosa 6 Osa korttelia 115 Asemakaavan vireille tulo: Kaupunkisuunnitteluosaston työohjelmassa Asemakaavan käsittely: Kaavoitus ja rakennuslautakunta: Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus: Asemakaavan hyväksyminen: Kaupunginvaltuusto:

2 2 1.2 Kaavaalueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Porvoon keskustan itäosassa, Mannerheiminkadun ja Kallenlinnankadun risteyksessä. Se ulottuu koillisosastaan Myllymäenkatuun (liite 1). 2 LÄHTÖKOHDAT 2.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Suunnittelualue on kooltaan 9420 m 2. Alueella sijaitsee Porvoon Energian konttorirakennus, keskustan sähköasema sekä varastorakennus Luonnonympäristö ja maaperä Alueella ei ole varsinaista luonnonympäristöä Rakennettu ympäristö Mannerheiminkadun varrella sijaitseva konttorirakennus vuodelta 1913 on arkkitehti Selim A. Lindqvistin suunnittelema. Se on rakennustaiteellisesti arvokas. Alun perin sähkölaitos sijaitsi konttorirakennuksen yhteydessä, pihan puolella. Nykyään rakennus on muutettu kokonaan toimistotiloiksi. Kuva : Näkymä Mannerheiminkadulta kaakosta. Lisäksi tontilla on yhdistetty sähköasema ja asuinrakennus (1958, arkkitehti Bertel Saarnio) sekä tontin itäosassa varastorakennus. Myllymäenkadulle ulottuva tontin osuus on asfaltoitua pysäköintialuetta. Kuva : Pihanäkymä. Varastorakennus vasemmalla ja oikealla sähköasema ja asuinrakennus. Suunnittelualueen pohjoispuolella on pientaloja ja itäpuolella kerrostaloja Maanomistus Alue on kaupungin omistuksessa ja vuokrattu Porvoon Energia yhtiöille.

3 Kunnallistekniikka Alueella on kunnallistekniikka Häiriötekijät Kaavaalue on kaupungin keskustassa, joten liikenteestä aiheutuu melua. 2.2 Suunnittelutilanne Kaavaaluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maakuntakaava: ItäUudenmaan maakuntakaavassa, vahvistettu , alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi (A). Alue on varustettu merkinnällä: kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue, maakunnallisesti merkittävä. Yleiskaava: Porvoon keskeisten alueiden osayleiskaavassa, hyväksytty , kortteli on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (C) (kuva). Asemakaava: Voimassa olevassa asemakaavassa, vahvistettu 1976, suunnittelualue on kunnallisteknisten rakennusten ja laitosten korttelialuetta (YT). Rakennustehokkuus e=0,8 (liite 2). 3 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET Tavoitteena on muodostaa keskustaalueelle täydentävää rakentamista samalla mahdollistaen Porvoon Energian tulevat rakennustarpeet. 4 ASEMAKAAVAN KUVAUS 4.1 Kaavan rakenne Porvoon Energian rakennukset sijoittuvat Mannerheiminkadun puoleiseen tontin osaan ja täydentävä rakentaminen Kallenlinnankadun ja Myllymäenkadun varteen sekä tontin sisäosaan Mitoitus Kaavaalueelle saa rakentaa neljä asuintaloa, joista Kallenlinnankadun varrella (750 km 2 ) ja tontin koillisosassa (550 ja 450 km 2 ) ovat kaksikerroksisia ja tontin itäosassa oleva pistetalo (1200 km 2 ) neljäkerroksinen. Asuinrakennusten korttelialueet ovat pintaalaltaan 4795 m 2. Porvoon Energian käyttöön jäävällä tontilla (4625 m 2 ) on rakennusoikeutta 2450 km 2. Uudisrakentamisosuus sijoittuu tontin itäosaan ja Mannerheiminkadun varteen. Rakennusoikeus pienenee 2136 km 2 verrattuna alueella voimassaolevaan asemakaavaan Palvelut Alueen julkiset lähipalvelut sijaitsevat keskustassa (päiväkodit, koulut, terveyskeskuksen palvelupiste) samoin kaupalliset palvelut.

4 Liikenneverkosto Mannerheiminkatu on yksi keskustan pääkaduista eikä siltä saa järjestää ajoneuvoliittymää tontille. Kallenlinnankatu on eteläosastaan varattu yleiselle jalankululle, jolla on kuitenkin sallittu huoltoajo tonteille Virkistysalueet Suunnittelualueen länsipuolella on Kirjapuisto. Laajemmat ulkoilualueet ovat etelässä Joonaanmäellä (n. 1 km), Linnamäen ympäristössä (n.1 km) ja jokirannassa (n. 1 km). 4.2 Aluevaraukset Korttelialueet Asemakaavassa on käytetty seuraavia korttelialuevarauksia: A13 Asuinrakennusten korttelialue. Jokaisella asunnolla on oltava tarkoituksenmukainen ulkooleskelutila. Autopaikkavaatimus: 1ap/85 km 2 ja vähintään 1ap/asunto. KTY1 Toimistorakennusten korttelialue. Alueelle saa rakentaa toimistorakennuksia sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia varasto ja laitosrakennuksia. Autopaikkavaatimus: 1ap/60 km 2 toimisto ja 1ap/300 km 2 varasto ja laitostilaa kohti. Vanha toimistorakennus on määrätty säilytettäväksi erityisesti julkisivujen osata. Rakennusten kattokulma on säädelty: satulakatto 1:2 1:3, yksilappeinen katto 1:3 1:4. Rakennusten julkisivujen tulee olla vaaleaa rappausta tai vaaleaa sileää tai harjattua tiiltä vaalealla saumavärillä. Tavoitteena on sovittaa uusi rakennuskanta ympäröiviin kivipintaisiin rakennuksiin. Porvoon Energia yhtiöiden uuden sähköaseman rakennussuunnittelu on edennyt asemakaavanmuutoksen rinnalla ja otettu huomioon asemakaavanmuutoksessa. Porvoon Energia aikoo purkaa tontilla olevat kaksi vanhaa rakennusta tarpeettomina. Sähköaseman uudisrakennuksen rakennuslupahakemuksen valmistelua on käsitelty pääsuunnittelijan kanssa kahdessa palaverissa vuosina ja näin ollen on pystytty ohjaamaan uudisrakennuksen suhdetta säilytettävään toimistorakennukseen. Tontin luoteisrajalle, omakotitontteja vastaan tulee istuttaa puita ja pensaita. Puuistutusten tulee olla jalopuita, koriste tai hedelmäpuita. Tällä halutaan korostaa alueen kaupunkimaista luonnetta. Istutukset antavat näkösuojaa tonteille. Asuinrakennusten tontilla sallitaan maanalainen pysäköinti. Radonturvallinen rakentaminen on otettava huomioon rakennettaessa. Tontin poikki ja sen itäosassa on maanalainen johtorasite, joka rajoittaa rakentamista. Asemakaavaalueella tonttijako on sitova ja se sisältyy asemakaavaan.

5 5 4.3 Kaavan vaikutukset Kaavoituksen keskeisimmät vaikutukset on arvioitu nykytilanteeseen ja voimassa olevaan kaavaan verrattuna. Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen Kaavan toteuttaminen eheyttää ja täydentää keskustaalueen yhdyskuntarakennetta. Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja kaupunkikuvaan Alue on luonteva keskustaasumiselle. Kallenlinnankadun ja Myllymäenkadun varrella kaupunkikuva eheytyy, kun tyhjät kohdat täydentyvät ympäristön massoittelun huomioivalla rakentamisella. Myllymäenkatuun rajoittuvalle tontin osalle on varattu 2½kerroksinen rakennusala 1 kerroksisen omakotitalon ja 4kerroksisen kerrostalon väliin. Kallenlinnankadun varrella oleva 2kerrosinen rakennus porrastuu rinteen mukaan. Mannerheiminkadun varrelle sijoittuva uusi keskustan sähköasema täydentää kaupunkikuvaa. Julkisivujen suunnittelussa on huomioitava sen näkyvä asema sekä sijoittuminen rakennushistoriallisesti arvokkaan toimistorakennuksen viereen. Vaikutukset liikenteeseen Asuminen lisää jonkun verran liikennettä Kallenlinnankadulla ja Myllymäenkadulla/Purokadulla. Toisaalta Porvoon Energian toimintojen osittainen siirtyminen muualle vähentää työpaikkaliikennettä. 5 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 5.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Asemakaavan suunnittelu perustuu kaupunginhallituksen päätökseen tutkia alueen käyttöä myös muuhun kuin Porvoon Energian tarpeisiin. 5.2 Suunnittelun käynnistämien ja sitä koskevat päätökset Kaupunginhallitus ja valtuusto pohtivat 1998 tontin myyntiä Porvoon Energialle kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten. Kaupunginhallitukselta toimeksi saaneena teknisen toimen johtaja lähetti kirjeen kaupunkisuunnitteluosastolle kehottaen laatimaan kaavamuutoksen, jossa tontin käyttötarkoitus määritellään uudestaan, esim. liiketontiksi. Asemakaavan muutosluonnos oli nähtävänä loppuvuodesta Tällöin Porvoon Energian johtokunta ilmoitti, ettei se voi hyväksyä kaavamuutosta, jossa tontti osoitettiin asuin, liike ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL). Tämän jälkeen keskellä tonttia sijaitsevan sähköaseman uudistaminen tuli ajankohtaiseksi. Uudistamissuunnitelma valmistui Alueen asemakaavoitus on sisältynyt kaupunkisuunnitteluosaston työohjelmaan Alueen suunnittelun käynnistymisestä on informoitu kaavoituskatsauksien yhteydessä. 5.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osallistuminen on toteutettu osallistumis ja arviointisuunnitelman mukaisesti (liite 3). Asemakaavasta on järjestetty MRL 66 :n ja MRA 26 :n mukainen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Osallisille on varattu mahdollisuus mielipiteen esittämiseen asettamalla kaavaluonnos MRA 30 :n mukaisesti nähtäville ja uudelleen Yhteenveto alustavista lausunnoista,

6 6 mielipiteistä sekä niiden vaikutuksesta kaavaehdotukseen on esitetty kaavaselostuksen liitteenä 4. Asemakaavan muutosehdotus on ollut MRA 27 :n mukaisesti julkisesti nähtävänä ja pyydetyt lausunnot on saatu. Uudenmaan elinkeino, liikenne ja ympäristökeskukselta pyydettiin lausunto myöhemmin. ELYkeskus totesi lausunnon yhteydessä, että ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu ei ole tarpeen. Yhteenveto lausunnoista ja muistutuksista sekä kaupunkisuunnitteluosaston vastineista on esitetty asemakaavaselostuksen liitteenä 4. 7 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 7.2 Toteuttaminen ja ajoitus Asemakaavan toteutus voidaan käynnistää, kun keskustan sähköasema on uusittu ja rakennettu Mannerheiminkadun varteen ja kun asennustoiminnalle on järjestetty uudet toimitilat. Asemakaavaan sisältyvä tonttijaon muutos edellyttää myös tarpeettomiksi jäävien rakennusten purkamista. Porvoon Energia yhtiöihin kuuluva Porvoon Sähköverkko Oy on hakenut sähköaseman uudisrakennukselle rakennuslupaa kesällä Rakennus ja ympäristölautakunta myönsi luvan kokouksessaan Porvoossa , , , , , Eero Löytönen Kaupunkisuunnittelupäällikkö Anneli Naukkarinen, asemakaavaarkkitehti Pekka Mikkola, kaavoittaja LIITTEET 1. Alueen sijainti 2. Ajantasaasemakaava 3. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 4. Yhteenveto kuulemisen järjestämisestä 5. Havainnekuva 6. Tonttijakokartta

7

8

9 PORVOO PORVOON ENERGIA LIITE 3 KESKUSTA, KAUPUNGINOSA 6, OSA KORTTELIA 115 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Nro 329 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Porvoon keskustan itäosassa, Mannerheiminkadun ja Kallenlinnankadun risteyksessä. Se ulottuu koillisosastaan Myllymäenkatuun. 2. Hankkeen taustaa Kaupunginhallitus ja valtuusto pohtivat 1998 tontin myyntiä Porvoon Energialle kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten. Kaupunginhallitukselta toimeksi saaneena teknisen toimen johtaja kirjelmöi kaupunkisuunnitteluosastoa laatimaan kaavamuutoksen, jossa tontin käyttötarkoitus määritellään uudestaan, esim. liiketontiksi. Asemakaavan muutos oli alustavasti nähtävänä (kaavamääräys TKL(Y)). Tämän jälkeen asemakaavan määräyksiä tarkennettiin (AL: Asuin, liike ja toimistorakennusten korttelialue) ja siitä tiedotettiin kirjeellä Porvoon Energialle ja rajanaapureille Porvoon Energian johtokunta ilmoitti, ettei se voi hyväksyä kaavamuutosta. Lisäksi tontilla sijaitsee keskustan sähköasema ja sen uusiminen tulisi lähivuosina ajankohtaiseksi. Tämä halutaan selvittää ennen kaavan muuttamista. Keskustan sähköaseman selvitys valmistui toukokuussa Neuvotteluissa oli katsottu, että sopiva paikka sen sijoittamiseksi on Mannerheiminkadun varrella toimistorakennuksen itäpuolella. Kaavamuutoksesta on tiedotettu kaavoituskatsauksien yhteydessä. 3. Suunnittelun tavoite Asemakaavassa tutkitaan tontin mahdollisuutta laajentaa tontin käyttötarkoitusta, kuitenkin huomioiden Porvoon Energian tulevat tarpeet. Rakennustaiteellisesti arvokas toimistorakennus tullaan suojelemaan kaavamerkinnöin. Kaavamuutoksella haetaan täydentävää keskustarakentamista. Sähköaseman siirtäminen Mannerheiminkadun varteen täydentää osaltaan kaupunkikuvaa, mikä on otettava huomioon julkisivujen suunnittelussa. 4. Lähtötiedot (kaavatilanne, kaavan toteutuminen, yms.) Alueen koko: 9420 m 2. Yleiskaava: Porvoon keskeisten alueiden osayleiskaavassa ( ) kortteli on keskustatoimintojen alue (C). Asemakaava: Voimassa olevassa asemakaavassa, vahv. 1976, tontti 14 on kunnallisteknillisten rakennusten ja laitosten korttelialuetta. Rakennustehokkuus e=0,8. Maanomistustilanne: Alueen tontin omistaa Porvoon kaupunki. Rakennettu ympäristö: Mannerheiminkadun varrella sijaitsee Selim A. Lindqvistin suunnittelema konttorirakennus 1900luvun alusta (alun perin konttori ja sähkölaitos). Lisäksi tontin keskellä on yhdistetty sähköasema ja asuinrakennus sekä itäreunassa varastorakennus. Myllymäenkadulle ulottuva tontin osa on pysäköintialueena. Kaavaalueen pohjoispuolella on neljä rakennettua pientalotonttia ja itäpuolella nelikerroksisia kerrostaloja. Luonnonympäristö: Alueella ei ole merkittävää luonnonympäristöä muutamaa puuta lukuun ottamatta.

10 Kunnallistekniikka: Alueella on kunnallistekniikka. 5. Kaavan keskeisimmät vaikutukset Kaavoituksen keskeisimmät vaikutukset arvioidaan nykytilanteeseen verrattuna. Vaikutuksista ei tehdä erillisiä selvityksiä vaan ne arvioidaan kaavamuutoksen laatimisen yhteydessä osana kaavaprosessia. 6. Osalliset Maanomistajat: Porvoon kaupunki Seuraavat vaikutukset arvioidaan: Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja kaupunkikuvaan Vaikutukset alueen liikenteeseen Naapurimaanomistajat Muut osalliset: Sonera / Carrier Elisa Oyj Porvoon Energia Oy Porvoon Sähköverkko Oy Porvoon alueverkko Oy ItäUudenmaan maakuntamuseo Uudenmaan ympäristökeskus Kaavoituksen kuluessa kuultavat viranomais ym. tahot: ItäUudenmaan maakuntamuseo Uudenmaan ELYkeskus Porvoon kaupungin seuraavat yksiköt: Kiinteistö ja mittausosasto Katuosasto Porvoon Vesi ItäUudenmaan pelastuslaitos Rakennusvalvonta Terveyskeskus, terveydensuojelu Ympäristönsuojelu Lautakunnat: Tekninen lautakunta Ympäristönsuojelulautakunta Terveydensuojelujaosto 7. Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen Viranomaisneuvottelu: Uudenmaan ympäristökeskuksen kanssa pidetään aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu ja tarvittaessa suunnitteluvaiheen viranomaisneuvottelu. Suunnitteluvaiheen kuuleminen: (MRL 62, MRA 30 ) Kaavaluonnos ja muu suunnittelumateriaali ovat esillä kaupunkisuunnitteluosastolla, Rihkamatori B, 3 krs sekä Porvoon kaupungin internetsivuilla Osallisille varataan mahdollisuus esittää kirjallisia mielipiteitä. Kaavaluonnoksen nähtävillä olosta tiedotetaan kirjeellä kaavaalueen maanomistajille/haltijoille sekä naapurimaanomistajille/haltijoille, lisäksi kuulutus kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä Uusimaassa, Borgåbladetissa ja Vartissa. Alustavat lausunnot ns. virastokierros: Kommentit/alustavat lausunnot viranomaistahoilta, Porvoon Energiayhtiöiltä ja Soneralta. Neuvottelukierros: Saatujen kommenttien pohjalta järjestetään tarvittaessa neuvotteluja eri tahojen kanssa.

11 Virallinen kuuleminen: (MRL 65, MRA 27 ) Kaavaehdotus ja muut kaavaasiakirjat ovat virallisesti esillä kaupunkisuunnitteluosastolla, Rihkamatori B, 3 krs sekä Porvoon kaupungin internetsivuilla Osallisille varataan mahdollisuus esittää kirjallisia muistutuksia. Kaavaehdotuksen nähtävillä olosta tiedotetaan kirjeellä kaavamuutoksen hakijoille sekä kaavaalueen maanomistajille/haltijoille ja naapurimaanomistajille/haltijoille, joiden kotikunta on toisella paikkakunnalla, lisäksi kuulutus kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä Uusimaassa, Borgåbladetissa ja Vartissa. Viralliset lausunnot: (MRA 28 ) Ympäristönsuojelulautakunta Tekninen lautakunta Terveydensuojelujaosto ItäUudenmaan maakuntamuseo Uudenmaan ELYkeskus Perusteltu kannanotto muistutuksen johdosta:(mrl 65 2) Muistutuksen tehneille toimitetaan kaupungin perusteltu kannanotto. Ilmoitus kaavan hyväksymisestä (MRL 67 ) Kirjallinen ilmoitus Uudenmaan ELYkeskukselle ja ItäUudenmaan maakuntamuseolle sekä niille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet. Kaavan lainvoimaisuudesta kuuluttaminen (MRA 93 ) Ilmoitus kunnan virallisella ilmoitustaululla sekä kaupungin kotisivuilla (www.porvoo.fi). 8. Kaavoitushankkeen aikataulu Suunnittelutyö on käynnistynyt Tavoitteena on, että asemakaavanmuutos hyväksytään vuonna Valmistelusta vastaa Asemakaavaarkkitehti Suunnitteluavustaja Anneli Naukkarinen Liisa Laakso puh puh sp: liisa.laakso porvoo.fi Suunnitteluavustaja Christina Eklund Kaavoittaja Pekka Mikkola Päiväys , , , Eero Löytönen Kaupunkisuunnittelupäällikkö Kaupunkisuunnitteluosasto PL PORVOO Käyntiosoite: Rihkamatori B, III krs

12 YHTEENVETO KUULEMISEN JÄRJESTÄMISESTÄ LIITE 4 Asemakaava 329 PORVOON ENERGIA Kaupunginosa 6 Osa korttelia 115 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. Laatimisvaiheen kuuleminen (MRA 30 ) Osallistumis ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos ovat olleet nähtävänä MRA 30 :n mukaisesti kaupunkisuunnitteluosastolla sekä Porvoon kaupungin internetsivuilla Huomautukset ja kaupunkisuunnitteluosaston vastineet jäljempänä. Kuulutukset kaupungin virallisella ilmoitustaululla, Uusimaassa, Borgåbladetissa ja Vartissa. Kirje lähinaapureille. Alustavat lausunnot (ns. virastokierros mennessä) pyydetty ja saatu seuraavilta tahoilta: Lausunnon antaja Lyhennelmä lausunnosta Teknisen ja ympäristötoimen johto Maarit Ståhlberg Katuosasto Autopaikkavaatimuksen tulee olla 1,5 autopaikkaa/asunto Liittymäkielto Myllymäenkadulle ja Kallenlinnankadulle niin, että liittymäpaikka on eteläreunassa Kiinteistö ja mittausosasto Terhi Pöllänen, Henrik Siren Rakennusvalvonta Ulf Blomberg ItäUudenmaan pelastuslaitos Tomi Pursiainen Porvoon Vesi Mats Blomberg Johtorasitteelle riittävästi tilaa. Terveydensuojelu Outi Lankia Ympäristönsuojelu Jukka Palmgren Porvoon Museo / ItäUudenmaan maakuntamuseo Merja Herranen, Henrik Wager Konttorirakennus varustettu asianmukaisella suojelumerkinnällä ja määräyksellä. Voisiko Myllymäenkadun varrella toteuttaa rakentamisen kaksikerroksisena? Uudisrakennusten suunnitteluun kiinnitettävä huomiota Kaupunkisuunnitteluosaston vastine Liittymäkiellot lisätään kaavaan, autopaikkamääräystä tiukennetaan. Ei huomauttamista Ei huomauttamista Varataan tontin itäreunaan, Mannerheiminkadun läheisyyteen riittävästi tilaa johtorasitteelle. Ei huomauttamista Ei huomauttamista Uudisrakentamisen julkisivumääräyksiä on täydennetty.

13 Uudenmaan elinkeino, liikenne ja ympäristökeskus , Tuomas Autere, Olli Miettinen Kaavaehdotusta on täydennetty määräyksellä: Muutostöistä on pyydettävä lausunto museoviranomaiselta. Kaavamääräykseen sr on syytä lisätä lause: Rakennuksessa tehtävistä muutoksista on pyydettävä museoviranomaisen lausunto. Sonera/Carrier Harry Andersson Tontin läpi kulkee yleisen televerkon osa, joka tullaan siirtämään mahdollisuuksien mukaan pois tontilta kevään 2010 aikana. Porvoon Sähköverkko Magnus Nylander Palaveri Nylander Naukkarinen Porvoon Energia Christer Allen Elisa Oyj Petri Holopainen Porvoon Alueverkko Oy Jyrki Havukainen Markku Silander K 115 T Kallenlinnankatu 7 Vastustaa 4kerr. taloa (näköhaitat) ja tehokkuutta e=0,8. As.Oy Mannerheiminkatu 28 Bostadas Ab K 115 T 6 OPIsännöintikeskus, Lundinkatu 9 Carl och Birgitta Flander K 115 T 17 Kvarnbergsgatan 15 RekoAntti Suojanen ja Kirsti Tamminen K 115 T Kallenlinnankatu 5 Esitetty tiheä rakentaminen ei ole linjassa korttelin muun rakentamisen kanssa. Ehdottavat, että 4kerr. talo madalletaan 2 kerroksiseksi ja tontin kokonaiskerrosalaa pienennetään vastaamaan omakotitonttien kerrosalaa, Kallenlinnankadun varrelle esitetty 2 kerr. talo tulisi olla 1kerroksinen As.Oy Adlergreuzinkatu 22 K 115 T 15 c/o OPIsännöintikeskus, Lundinkatu 9 As.Oy Porvoon Mannerheiminkatu 23 Bostads AB, K 116 T 2 c/o Porvoon seudun OPKKeskus, Lundinkatu 9 Ei vaikuta kaavaan. Ei muutoksia kaavaan. 4kerroksinen talo korttelin sisällä on perusteltu korttelin itäosassa olevien talojen ollessa 4 kerroksisia. Keskeisillä alueilla tarvitaan myös hissillisiä taloja. Uusien asuintonttien tehokkuus e=0,55 (välittömästi omakotitalojen edessä) ja e=0,65 lähempänä Porvoon Energian rakennuksia, kts myös jäljempänä. Omakotitonttien rajaa vasten tulee istuttaa puita ja pensaita. Korttelin itäosassa on kolme kerrostalotonttia, jotka ovat tehokkaammin rakennetut (tontti 15, tehokkuus e=0,82, tontti 6 e=1,05 ja tonttii 7 e=1.34 kaikki ilman osittain maanpäällistä kellarikerrosta) kuin nyt esitetyt asuintontit e=0,55 ja e=0,65. Kaavamuutoksessa on haettu kaupunkirakenteellisesti välittävää tekijää tontin eri osien välille sekä kaupunkirakenteen tiivistämistä valtuuston päätösten mukaisesti. Porvoon Aasunnot Oy Borgå Abostäder AB 116 T 5 Vuorikatu 3 K

14 2. Virallinen kuuleminen (MRA 27 ) ja lausunnon antaminen (MRA 28 ) Kaavaehdotus ja kaavaasiakirjat ovat olleet virallisesti nähtävänä MRA 27 :n mukaisesti kaupunkisuunnitteluosastolla. Kaavasta jätettiin yksi muistutus. Kuulutukset kaupungin virallisella ilmoitustaululla, Uusimaassa, Borgåbladetissa ja Vartissa sekä kaupungin verkkosivuilla. Lausunnot on pyydetty ja saatu mennessä. Uudenmaan elinkeino, liikenne ja ympäristökeskukselta pyydettiin lausunto Lausunnon antaja Lyhennelmä lausunnosta Tekninen lautakunta, : Ei huomautettavaa Ympäristönsuojelulautakunta, : Ei huomautettavaa Terveydensuojelujaosto, : Suunnittelualueen häiriötekijöitä ovat liikenteen melu ja pölyhaitat. Asuinrakennusten korttelialue tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että asuntojen sisämelutasot sekä mahdollisuuksien mukaan ulkooleskelualueiden melutaso ei ylitä valitoneuvoston päätöksen (193/92) mukaisia ohjearvoja. Porvoon museo / ItäUudenmaan maakuntamuseo, Merja Herranen, Henrik Wager : Museo on esittänyt luonnoksesta antamassaan lausunnossa Myllymäenkadun varteen osoitetun rakennusalan kerrosluvuksi kahta. Kerroskorkeutta ei ole laskettu vaikka se olisi toivottavaa. Uudenmaan elinkeino, liikenne ja ympäristökeskus, Tuomas Autere, Olli Miettinen : Ei huomautettavaa. Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelua ei ole tarpeen järjestää. MUISTUTUS Kaupunkisuunnitteluosaston vastine Kaavamääräyksiä on täydennetty ääneneristävyysvaatimuksella sekä suosituksella ulkooleskelualueiden melusuojauksesta. Myllymäenkadun korttelijulkisivukokonaisuutta on tutkittu edelleen suunnittelun edetessä. Suunnittelualue rajoittuu kaakossa noin vuonna 1985 rakennettuun nelikerroksiseen asuinkerrostaloon ja luoteessa puolitoistakerroksiseen pientaloon. Asemakaavanmuutoksessa esitetty kadun puolelta kaksi ja puolikerroksinen uudisrakennus toimii hyvin mittakaavan muutosta välittävänä elementtinä. Kaavaa on täydennetty merkinnällä, joka määrittelee katujulkisivun ylimmän sallitun korkeusaseman. Markku Silander, K 115 T 1 Kallenlinnankatu 7, Muutosehdotuksen hyväksyminen sellaisenaan lisäisi rakennusoikeutta tuntuvasti eikä kohtelisi korttelin muita kiinteistönomistajia tasapuolisesti. Korttelin omakotitonteilla on vain 0,20 suuruinen tehokkuus, kun kaavamuutosehdotus nostaisi tehokkuuden 0,80:een (kaavaalueella). Muistuttaja toistaa luonnosvaiheessa esittämänsä näkemyksen nelikerroksisen asuinrakennuksen ympäristöön nähden liiallisesta korkeudesta. Muistuttaja edellyttää vähintään julkisivujen ja katon harjan suurimpien sallittujen korkeusasemien Asemakaavaalue sijaitsee kaupungin pääkadun, Mannerheiminkadun tuntumassa jossa tällä kohdin rakennustapa on keskustamaisen tehokas. Suunnittelualue rajoittuu kaakkoisosaltaan nelikerroksisina toteutuneiden kerrostalojen tontteihin kapean katualueen välityksellä. Suunnittelualueen tuleekin muodostaa mittakaavallisesti Mannerheiminkadun varren kaupunkimaisen rakennustavan ja korttelin pohjoisosan pientalotonttien tonttitehokkuudet yhteen sovittava murrosvyöhykkeenä toimiva korttelirakenne. Siksi suunnittelualueen keskivaiheilla on yksi nelikerroksisen

15 määrittelemistä. Lisäksi kattojen kaltevuuksien tulee olla sopusoinnussa korttelin muiden rakennusten kattojen kaltevuuden kanssa. uudisrakennuksen rakennusala kun taas Kallenlinnan ja Myllymäenkadun varsilla on rivitalomaisen rakennustavan mukaiset noin kaksikerroksisten rakennusten rakennusalat. Suunnittelualueen asuinrakennusten korttelialueen kahden tontin keskimääräinen tehokkuus on noin 0,61 eli muistuttajan esittämää alhaisempi. Nelikerroksisen rakennuksen rakennusala on sijoitettu muodostettavan tontin Mannerheiminkadun puoleiseen osaan, jolloin sen mahdollinen alueen pohjoispuolisia pientalotontteja varjostava vaikutus on mahdollisimman vähäinen. Kaavaa on täydennetty merkinnällä, joka määrittelee julkisivun ylimmän sallitun korkeusaseman. Kaavassa on määräys kattomuodosta ja sallituista kaltevuuksista, joiden avulla uudisrakentamisen sovittaminen ympäröivään rakennuskantaan on pyritty varmistamaan.

16

17

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 305 osaa sekä puistoaluetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 305 tontti 1 Kaavan

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Loviisan kaupunki Tekninen keskus Kaavoitus- ja arkkitehtitoimisto KORTTELIN 316 OSAN ASEMAKAAVANMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tässä suunnitelmassa esitetään kaavoitushankkeen sijainti

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUPALVELUT/KAAVOITUS 2008 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 10. 22.6.2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 10. Oheiselle kartalle on osoitettu

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA(MRL 63 )18.11.2009/tark.21.2.2012

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA(MRL 63 )18.11.2009/tark.21.2.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA(MRL 63 )18.11.2009/tark.21.2.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan tarkistaa kaavatyön aikana tarpeen mukaan. TORPANTIE 33 Asemakaavan ja tonttijaon

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos Hyvinkään kaupungin 17. kaupunginosan katualuetta koskeva asemakaavan muutos 17:036 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 23.11.2015

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA Asemakaavan muutos nro 002134, Korennontie, Nikinmäki VANTAA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.5.2016 muutos: liitetty Mehiläisentien katualuetta asemakaavamuutokseen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Markku Mattila ja Johanna Salminen ovat

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

Kortteli 52125, asemakaavan muutos

Kortteli 52125, asemakaavan muutos Kortteli 52125, asemakaavan muutos Työ nro 002260 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 17.8.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2. kuva Ida Fasching 2014 Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS YMPÄRISTÖTOIMEN KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut 1(5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut Asemakaavan muutos (2314) Asemantie 1-3 Asemakaavan muutos koskee 4. keskustan kaupunginosan rautatiealuetta. 3.11.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston.

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 24.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti ja rajaus Suunnittelualue käsittää Äänejärven

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1/ 5 Alue 411611 Laurinlahti (34 / Espoonlahti) Asemakaavan muutos Asianumero 6903/10.02.03/2011 3.11.2014 Alue on nykyisen asemakaavan mukaan rivitalojen korttelialuetta. Alueen maankäyttöä tehostetaan

Lisätiedot

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro Havukoski

Asemakaavan muutos nro Havukoski Asemakaavan muutos nro 001993 Havukoski Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan muutosta on hakenut Vantaan kaupungin

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelukeskus Asemakaavayksikkö 14.10.2003 6034/503/2002. asemakaavan muutos, alue 132201

ESPOON KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelukeskus Asemakaavayksikkö 14.10.2003 6034/503/2002. asemakaavan muutos, alue 132201 ESPOON KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelukeskus Asemakaavayksikkö 14.10.2003 6034/503/2002 KILONPUISTO IA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE ASEMAKAAVA KILONPUISTO

Lisätiedot

LAMMINPÄÄ-2024-8, MURRONKORVENTIE 15. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KARTTA NRO 8336. Kaava-alueen sijainti ja luonne

LAMMINPÄÄ-2024-8, MURRONKORVENTIE 15. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KARTTA NRO 8336. Kaava-alueen sijainti ja luonne LAMMINPÄÄ-2024-8, MURRONKORVENTIE 15. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KARTTA NRO 8336. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18. päivänä elokuuta 2011 päivättyä ja 5.1.2012

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 Kaavoituspalvelut 05.10.2011 ¹) Täydennetty 29.9.2015 PERUSTIEDOT ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 06.10.2016 Näkymä kiinteistön Hiukanmäki peltoalueelle. OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy ASEMAKAAVAMUUTOSALUEEN LIKIMÄÄRÄINEN SIJAINTI ASEMAKAAVAMUUTOS

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 LINJA-AUTOASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Iso-Kauselan asemakaavan muutos A1102

Iso-Kauselan asemakaavan muutos A1102 Kaarinan kaupunki Iso-Kauselan asemakaavan muutos osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 30.3.2016 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Asemakaavan muutos nro 002134 ja tonttijako,

Lisätiedot

Kerhomajankadun. kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA. 16.11.2015, tark 25.1.2016

Kerhomajankadun. kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA. 16.11.2015, tark 25.1.2016 16.11.2015, tark 25.1.2016 Kerhomajankadun kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä

Lisätiedot

Kirismäen asemakaava ja asemakaavan muutos A24100

Kirismäen asemakaava ja asemakaavan muutos A24100 Kaarinan kaupunki Kirismäen asemakaava ja asemakaavan muutos osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS

ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.11.2010 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911,

Lisätiedot

Janakkalan kunta Tervakoski

Janakkalan kunta Tervakoski Janakkalan kunta Tervakoski 1 Kaartotie, kortteli 146 D:no 46/2015 Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Tervakosken taajaman eteläosassa, Kaartotien luoteispuolella.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KELLOMÄEN PUUTARHA (työnumero 358, asian:o 2931/2015) ASEMAKAAVAN MUUTOS 15.4.2015 OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee asemakaavamuutosta: Paraisten kaupungin Österbyn (05) kaupunginosan Korttelin 19 osassa sekä osassa Österbyntien

Lisätiedot

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440 Kaarinan kaupunki Auvaisten asemakaavan laajennus osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 112/2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 11. KAUPUNGINOSA KATU JA VIRKISTYSALUE Savottaranta, Venemiehentie

ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 11. KAUPUNGINOSA KATU JA VIRKISTYSALUE Savottaranta, Venemiehentie ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 11. KAUPUNGINOSA KATU JA VIRKISTYSALUE Savottaranta, Venemiehentie OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANMITTAUS JA SUUNNITTELUPALVELUKESKUS SUUNNITTELUPALVELUT

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 Ak 5171 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 20.11.2012 RUOKORINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 61 tonttia 1, tilaa 214-406-3-466

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Suopursunmutkan varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

GOLFKLUBIN asemakaavamuutos

GOLFKLUBIN asemakaavamuutos GOLFKLUBIN asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä asiakirja on osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on kunnan esitys yhteistyöstä osallisille. Se määrittelee asemakaavan

Lisätiedot

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kunnan esitys yhteistyötavasta osallisille. Se määrittelee kaavan valmistelussa ja kaavan vaikutusten

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(6) 22.10.2015 THUREVIKIN PAPPILA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 12. Palosaaren

Lisätiedot

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NURMO TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti Asemakaavan muutosalue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n kaupunginosassa kortteleissa 7077 ja maantie ja kaavoittamattomilla

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI , SAMMONKATU 1 d

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI , SAMMONKATU 1 d KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 51 21 5, SAMMONKATU 1 d ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE ASEMAKAAVATYÖN TARKASTELUALUE KOKKOLAN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Asemakaavan muutos, Santtio 11, kortteli 32 sekä puisto- ja lähivirkistysalue Liite 1 1 Sijainti opaskartalla Aluerajaus Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 SELOSTUS NRO 522 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 3425/10.02.03/2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 2.10.2014 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6)

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6) 1(6) KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 30.1.2007 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö-

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014, tark.8.5.14, tark. 8.8.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri,

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 30. KAUPUNGINOSA JUMALNIEMI OSA KORTTELIA 6 SEKÄ LÄHIVIRKISTYSALUETTA, KAAVA NRO 0616 VALMISTELIJA Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9 Valmistelija Elina Masalin, kaavasuunnittelija, p. 040 773 7752 KAAVA NRO 0316 Kaupunkisuunnittelu OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013

Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013 Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä... 3 2. Aloite... 3 3. Suunnittelualue... 3 4. Suunnittelun lähtökohdat

Lisätiedot