PORVOON ENERGIA Kaupunginosa 6 Osa korttelia 115. Asemakaava 329 ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PORVOON ENERGIA Kaupunginosa 6 Osa korttelia 115. Asemakaava 329 ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1."

Transkriptio

1 Asemakaava 329 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot PORVOON ENERGIA Kaupunginosa 6 Osa korttelia 115 Asemakaavan vireille tulo: Kaupunkisuunnitteluosaston työohjelmassa Asemakaavan käsittely: Kaavoitus ja rakennuslautakunta: Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus: Asemakaavan hyväksyminen: Kaupunginvaltuusto:

2 2 1.2 Kaavaalueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Porvoon keskustan itäosassa, Mannerheiminkadun ja Kallenlinnankadun risteyksessä. Se ulottuu koillisosastaan Myllymäenkatuun (liite 1). 2 LÄHTÖKOHDAT 2.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Suunnittelualue on kooltaan 9420 m 2. Alueella sijaitsee Porvoon Energian konttorirakennus, keskustan sähköasema sekä varastorakennus Luonnonympäristö ja maaperä Alueella ei ole varsinaista luonnonympäristöä Rakennettu ympäristö Mannerheiminkadun varrella sijaitseva konttorirakennus vuodelta 1913 on arkkitehti Selim A. Lindqvistin suunnittelema. Se on rakennustaiteellisesti arvokas. Alun perin sähkölaitos sijaitsi konttorirakennuksen yhteydessä, pihan puolella. Nykyään rakennus on muutettu kokonaan toimistotiloiksi. Kuva : Näkymä Mannerheiminkadulta kaakosta. Lisäksi tontilla on yhdistetty sähköasema ja asuinrakennus (1958, arkkitehti Bertel Saarnio) sekä tontin itäosassa varastorakennus. Myllymäenkadulle ulottuva tontin osuus on asfaltoitua pysäköintialuetta. Kuva : Pihanäkymä. Varastorakennus vasemmalla ja oikealla sähköasema ja asuinrakennus. Suunnittelualueen pohjoispuolella on pientaloja ja itäpuolella kerrostaloja Maanomistus Alue on kaupungin omistuksessa ja vuokrattu Porvoon Energia yhtiöille.

3 Kunnallistekniikka Alueella on kunnallistekniikka Häiriötekijät Kaavaalue on kaupungin keskustassa, joten liikenteestä aiheutuu melua. 2.2 Suunnittelutilanne Kaavaaluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maakuntakaava: ItäUudenmaan maakuntakaavassa, vahvistettu , alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi (A). Alue on varustettu merkinnällä: kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue, maakunnallisesti merkittävä. Yleiskaava: Porvoon keskeisten alueiden osayleiskaavassa, hyväksytty , kortteli on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (C) (kuva). Asemakaava: Voimassa olevassa asemakaavassa, vahvistettu 1976, suunnittelualue on kunnallisteknisten rakennusten ja laitosten korttelialuetta (YT). Rakennustehokkuus e=0,8 (liite 2). 3 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET Tavoitteena on muodostaa keskustaalueelle täydentävää rakentamista samalla mahdollistaen Porvoon Energian tulevat rakennustarpeet. 4 ASEMAKAAVAN KUVAUS 4.1 Kaavan rakenne Porvoon Energian rakennukset sijoittuvat Mannerheiminkadun puoleiseen tontin osaan ja täydentävä rakentaminen Kallenlinnankadun ja Myllymäenkadun varteen sekä tontin sisäosaan Mitoitus Kaavaalueelle saa rakentaa neljä asuintaloa, joista Kallenlinnankadun varrella (750 km 2 ) ja tontin koillisosassa (550 ja 450 km 2 ) ovat kaksikerroksisia ja tontin itäosassa oleva pistetalo (1200 km 2 ) neljäkerroksinen. Asuinrakennusten korttelialueet ovat pintaalaltaan 4795 m 2. Porvoon Energian käyttöön jäävällä tontilla (4625 m 2 ) on rakennusoikeutta 2450 km 2. Uudisrakentamisosuus sijoittuu tontin itäosaan ja Mannerheiminkadun varteen. Rakennusoikeus pienenee 2136 km 2 verrattuna alueella voimassaolevaan asemakaavaan Palvelut Alueen julkiset lähipalvelut sijaitsevat keskustassa (päiväkodit, koulut, terveyskeskuksen palvelupiste) samoin kaupalliset palvelut.

4 Liikenneverkosto Mannerheiminkatu on yksi keskustan pääkaduista eikä siltä saa järjestää ajoneuvoliittymää tontille. Kallenlinnankatu on eteläosastaan varattu yleiselle jalankululle, jolla on kuitenkin sallittu huoltoajo tonteille Virkistysalueet Suunnittelualueen länsipuolella on Kirjapuisto. Laajemmat ulkoilualueet ovat etelässä Joonaanmäellä (n. 1 km), Linnamäen ympäristössä (n.1 km) ja jokirannassa (n. 1 km). 4.2 Aluevaraukset Korttelialueet Asemakaavassa on käytetty seuraavia korttelialuevarauksia: A13 Asuinrakennusten korttelialue. Jokaisella asunnolla on oltava tarkoituksenmukainen ulkooleskelutila. Autopaikkavaatimus: 1ap/85 km 2 ja vähintään 1ap/asunto. KTY1 Toimistorakennusten korttelialue. Alueelle saa rakentaa toimistorakennuksia sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia varasto ja laitosrakennuksia. Autopaikkavaatimus: 1ap/60 km 2 toimisto ja 1ap/300 km 2 varasto ja laitostilaa kohti. Vanha toimistorakennus on määrätty säilytettäväksi erityisesti julkisivujen osata. Rakennusten kattokulma on säädelty: satulakatto 1:2 1:3, yksilappeinen katto 1:3 1:4. Rakennusten julkisivujen tulee olla vaaleaa rappausta tai vaaleaa sileää tai harjattua tiiltä vaalealla saumavärillä. Tavoitteena on sovittaa uusi rakennuskanta ympäröiviin kivipintaisiin rakennuksiin. Porvoon Energia yhtiöiden uuden sähköaseman rakennussuunnittelu on edennyt asemakaavanmuutoksen rinnalla ja otettu huomioon asemakaavanmuutoksessa. Porvoon Energia aikoo purkaa tontilla olevat kaksi vanhaa rakennusta tarpeettomina. Sähköaseman uudisrakennuksen rakennuslupahakemuksen valmistelua on käsitelty pääsuunnittelijan kanssa kahdessa palaverissa vuosina ja näin ollen on pystytty ohjaamaan uudisrakennuksen suhdetta säilytettävään toimistorakennukseen. Tontin luoteisrajalle, omakotitontteja vastaan tulee istuttaa puita ja pensaita. Puuistutusten tulee olla jalopuita, koriste tai hedelmäpuita. Tällä halutaan korostaa alueen kaupunkimaista luonnetta. Istutukset antavat näkösuojaa tonteille. Asuinrakennusten tontilla sallitaan maanalainen pysäköinti. Radonturvallinen rakentaminen on otettava huomioon rakennettaessa. Tontin poikki ja sen itäosassa on maanalainen johtorasite, joka rajoittaa rakentamista. Asemakaavaalueella tonttijako on sitova ja se sisältyy asemakaavaan.

5 5 4.3 Kaavan vaikutukset Kaavoituksen keskeisimmät vaikutukset on arvioitu nykytilanteeseen ja voimassa olevaan kaavaan verrattuna. Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen Kaavan toteuttaminen eheyttää ja täydentää keskustaalueen yhdyskuntarakennetta. Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja kaupunkikuvaan Alue on luonteva keskustaasumiselle. Kallenlinnankadun ja Myllymäenkadun varrella kaupunkikuva eheytyy, kun tyhjät kohdat täydentyvät ympäristön massoittelun huomioivalla rakentamisella. Myllymäenkatuun rajoittuvalle tontin osalle on varattu 2½kerroksinen rakennusala 1 kerroksisen omakotitalon ja 4kerroksisen kerrostalon väliin. Kallenlinnankadun varrella oleva 2kerrosinen rakennus porrastuu rinteen mukaan. Mannerheiminkadun varrelle sijoittuva uusi keskustan sähköasema täydentää kaupunkikuvaa. Julkisivujen suunnittelussa on huomioitava sen näkyvä asema sekä sijoittuminen rakennushistoriallisesti arvokkaan toimistorakennuksen viereen. Vaikutukset liikenteeseen Asuminen lisää jonkun verran liikennettä Kallenlinnankadulla ja Myllymäenkadulla/Purokadulla. Toisaalta Porvoon Energian toimintojen osittainen siirtyminen muualle vähentää työpaikkaliikennettä. 5 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 5.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Asemakaavan suunnittelu perustuu kaupunginhallituksen päätökseen tutkia alueen käyttöä myös muuhun kuin Porvoon Energian tarpeisiin. 5.2 Suunnittelun käynnistämien ja sitä koskevat päätökset Kaupunginhallitus ja valtuusto pohtivat 1998 tontin myyntiä Porvoon Energialle kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten. Kaupunginhallitukselta toimeksi saaneena teknisen toimen johtaja lähetti kirjeen kaupunkisuunnitteluosastolle kehottaen laatimaan kaavamuutoksen, jossa tontin käyttötarkoitus määritellään uudestaan, esim. liiketontiksi. Asemakaavan muutosluonnos oli nähtävänä loppuvuodesta Tällöin Porvoon Energian johtokunta ilmoitti, ettei se voi hyväksyä kaavamuutosta, jossa tontti osoitettiin asuin, liike ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL). Tämän jälkeen keskellä tonttia sijaitsevan sähköaseman uudistaminen tuli ajankohtaiseksi. Uudistamissuunnitelma valmistui Alueen asemakaavoitus on sisältynyt kaupunkisuunnitteluosaston työohjelmaan Alueen suunnittelun käynnistymisestä on informoitu kaavoituskatsauksien yhteydessä. 5.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osallistuminen on toteutettu osallistumis ja arviointisuunnitelman mukaisesti (liite 3). Asemakaavasta on järjestetty MRL 66 :n ja MRA 26 :n mukainen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Osallisille on varattu mahdollisuus mielipiteen esittämiseen asettamalla kaavaluonnos MRA 30 :n mukaisesti nähtäville ja uudelleen Yhteenveto alustavista lausunnoista,

6 6 mielipiteistä sekä niiden vaikutuksesta kaavaehdotukseen on esitetty kaavaselostuksen liitteenä 4. Asemakaavan muutosehdotus on ollut MRA 27 :n mukaisesti julkisesti nähtävänä ja pyydetyt lausunnot on saatu. Uudenmaan elinkeino, liikenne ja ympäristökeskukselta pyydettiin lausunto myöhemmin. ELYkeskus totesi lausunnon yhteydessä, että ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu ei ole tarpeen. Yhteenveto lausunnoista ja muistutuksista sekä kaupunkisuunnitteluosaston vastineista on esitetty asemakaavaselostuksen liitteenä 4. 7 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 7.2 Toteuttaminen ja ajoitus Asemakaavan toteutus voidaan käynnistää, kun keskustan sähköasema on uusittu ja rakennettu Mannerheiminkadun varteen ja kun asennustoiminnalle on järjestetty uudet toimitilat. Asemakaavaan sisältyvä tonttijaon muutos edellyttää myös tarpeettomiksi jäävien rakennusten purkamista. Porvoon Energia yhtiöihin kuuluva Porvoon Sähköverkko Oy on hakenut sähköaseman uudisrakennukselle rakennuslupaa kesällä Rakennus ja ympäristölautakunta myönsi luvan kokouksessaan Porvoossa , , , , , Eero Löytönen Kaupunkisuunnittelupäällikkö Anneli Naukkarinen, asemakaavaarkkitehti Pekka Mikkola, kaavoittaja LIITTEET 1. Alueen sijainti 2. Ajantasaasemakaava 3. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 4. Yhteenveto kuulemisen järjestämisestä 5. Havainnekuva 6. Tonttijakokartta

7

8

9 PORVOO PORVOON ENERGIA LIITE 3 KESKUSTA, KAUPUNGINOSA 6, OSA KORTTELIA 115 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Nro 329 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Porvoon keskustan itäosassa, Mannerheiminkadun ja Kallenlinnankadun risteyksessä. Se ulottuu koillisosastaan Myllymäenkatuun. 2. Hankkeen taustaa Kaupunginhallitus ja valtuusto pohtivat 1998 tontin myyntiä Porvoon Energialle kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten. Kaupunginhallitukselta toimeksi saaneena teknisen toimen johtaja kirjelmöi kaupunkisuunnitteluosastoa laatimaan kaavamuutoksen, jossa tontin käyttötarkoitus määritellään uudestaan, esim. liiketontiksi. Asemakaavan muutos oli alustavasti nähtävänä (kaavamääräys TKL(Y)). Tämän jälkeen asemakaavan määräyksiä tarkennettiin (AL: Asuin, liike ja toimistorakennusten korttelialue) ja siitä tiedotettiin kirjeellä Porvoon Energialle ja rajanaapureille Porvoon Energian johtokunta ilmoitti, ettei se voi hyväksyä kaavamuutosta. Lisäksi tontilla sijaitsee keskustan sähköasema ja sen uusiminen tulisi lähivuosina ajankohtaiseksi. Tämä halutaan selvittää ennen kaavan muuttamista. Keskustan sähköaseman selvitys valmistui toukokuussa Neuvotteluissa oli katsottu, että sopiva paikka sen sijoittamiseksi on Mannerheiminkadun varrella toimistorakennuksen itäpuolella. Kaavamuutoksesta on tiedotettu kaavoituskatsauksien yhteydessä. 3. Suunnittelun tavoite Asemakaavassa tutkitaan tontin mahdollisuutta laajentaa tontin käyttötarkoitusta, kuitenkin huomioiden Porvoon Energian tulevat tarpeet. Rakennustaiteellisesti arvokas toimistorakennus tullaan suojelemaan kaavamerkinnöin. Kaavamuutoksella haetaan täydentävää keskustarakentamista. Sähköaseman siirtäminen Mannerheiminkadun varteen täydentää osaltaan kaupunkikuvaa, mikä on otettava huomioon julkisivujen suunnittelussa. 4. Lähtötiedot (kaavatilanne, kaavan toteutuminen, yms.) Alueen koko: 9420 m 2. Yleiskaava: Porvoon keskeisten alueiden osayleiskaavassa ( ) kortteli on keskustatoimintojen alue (C). Asemakaava: Voimassa olevassa asemakaavassa, vahv. 1976, tontti 14 on kunnallisteknillisten rakennusten ja laitosten korttelialuetta. Rakennustehokkuus e=0,8. Maanomistustilanne: Alueen tontin omistaa Porvoon kaupunki. Rakennettu ympäristö: Mannerheiminkadun varrella sijaitsee Selim A. Lindqvistin suunnittelema konttorirakennus 1900luvun alusta (alun perin konttori ja sähkölaitos). Lisäksi tontin keskellä on yhdistetty sähköasema ja asuinrakennus sekä itäreunassa varastorakennus. Myllymäenkadulle ulottuva tontin osa on pysäköintialueena. Kaavaalueen pohjoispuolella on neljä rakennettua pientalotonttia ja itäpuolella nelikerroksisia kerrostaloja. Luonnonympäristö: Alueella ei ole merkittävää luonnonympäristöä muutamaa puuta lukuun ottamatta.

10 Kunnallistekniikka: Alueella on kunnallistekniikka. 5. Kaavan keskeisimmät vaikutukset Kaavoituksen keskeisimmät vaikutukset arvioidaan nykytilanteeseen verrattuna. Vaikutuksista ei tehdä erillisiä selvityksiä vaan ne arvioidaan kaavamuutoksen laatimisen yhteydessä osana kaavaprosessia. 6. Osalliset Maanomistajat: Porvoon kaupunki Seuraavat vaikutukset arvioidaan: Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja kaupunkikuvaan Vaikutukset alueen liikenteeseen Naapurimaanomistajat Muut osalliset: Sonera / Carrier Elisa Oyj Porvoon Energia Oy Porvoon Sähköverkko Oy Porvoon alueverkko Oy ItäUudenmaan maakuntamuseo Uudenmaan ympäristökeskus Kaavoituksen kuluessa kuultavat viranomais ym. tahot: ItäUudenmaan maakuntamuseo Uudenmaan ELYkeskus Porvoon kaupungin seuraavat yksiköt: Kiinteistö ja mittausosasto Katuosasto Porvoon Vesi ItäUudenmaan pelastuslaitos Rakennusvalvonta Terveyskeskus, terveydensuojelu Ympäristönsuojelu Lautakunnat: Tekninen lautakunta Ympäristönsuojelulautakunta Terveydensuojelujaosto 7. Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen Viranomaisneuvottelu: Uudenmaan ympäristökeskuksen kanssa pidetään aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu ja tarvittaessa suunnitteluvaiheen viranomaisneuvottelu. Suunnitteluvaiheen kuuleminen: (MRL 62, MRA 30 ) Kaavaluonnos ja muu suunnittelumateriaali ovat esillä kaupunkisuunnitteluosastolla, Rihkamatori B, 3 krs sekä Porvoon kaupungin internetsivuilla Osallisille varataan mahdollisuus esittää kirjallisia mielipiteitä. Kaavaluonnoksen nähtävillä olosta tiedotetaan kirjeellä kaavaalueen maanomistajille/haltijoille sekä naapurimaanomistajille/haltijoille, lisäksi kuulutus kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä Uusimaassa, Borgåbladetissa ja Vartissa. Alustavat lausunnot ns. virastokierros: Kommentit/alustavat lausunnot viranomaistahoilta, Porvoon Energiayhtiöiltä ja Soneralta. Neuvottelukierros: Saatujen kommenttien pohjalta järjestetään tarvittaessa neuvotteluja eri tahojen kanssa.

11 Virallinen kuuleminen: (MRL 65, MRA 27 ) Kaavaehdotus ja muut kaavaasiakirjat ovat virallisesti esillä kaupunkisuunnitteluosastolla, Rihkamatori B, 3 krs sekä Porvoon kaupungin internetsivuilla Osallisille varataan mahdollisuus esittää kirjallisia muistutuksia. Kaavaehdotuksen nähtävillä olosta tiedotetaan kirjeellä kaavamuutoksen hakijoille sekä kaavaalueen maanomistajille/haltijoille ja naapurimaanomistajille/haltijoille, joiden kotikunta on toisella paikkakunnalla, lisäksi kuulutus kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä Uusimaassa, Borgåbladetissa ja Vartissa. Viralliset lausunnot: (MRA 28 ) Ympäristönsuojelulautakunta Tekninen lautakunta Terveydensuojelujaosto ItäUudenmaan maakuntamuseo Uudenmaan ELYkeskus Perusteltu kannanotto muistutuksen johdosta:(mrl 65 2) Muistutuksen tehneille toimitetaan kaupungin perusteltu kannanotto. Ilmoitus kaavan hyväksymisestä (MRL 67 ) Kirjallinen ilmoitus Uudenmaan ELYkeskukselle ja ItäUudenmaan maakuntamuseolle sekä niille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet. Kaavan lainvoimaisuudesta kuuluttaminen (MRA 93 ) Ilmoitus kunnan virallisella ilmoitustaululla sekä kaupungin kotisivuilla (www.porvoo.fi). 8. Kaavoitushankkeen aikataulu Suunnittelutyö on käynnistynyt Tavoitteena on, että asemakaavanmuutos hyväksytään vuonna Valmistelusta vastaa Asemakaavaarkkitehti Suunnitteluavustaja Anneli Naukkarinen Liisa Laakso puh puh sp: liisa.laakso porvoo.fi Suunnitteluavustaja Christina Eklund Kaavoittaja Pekka Mikkola Päiväys , , , Eero Löytönen Kaupunkisuunnittelupäällikkö Kaupunkisuunnitteluosasto PL PORVOO Käyntiosoite: Rihkamatori B, III krs

12 YHTEENVETO KUULEMISEN JÄRJESTÄMISESTÄ LIITE 4 Asemakaava 329 PORVOON ENERGIA Kaupunginosa 6 Osa korttelia 115 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. Laatimisvaiheen kuuleminen (MRA 30 ) Osallistumis ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos ovat olleet nähtävänä MRA 30 :n mukaisesti kaupunkisuunnitteluosastolla sekä Porvoon kaupungin internetsivuilla Huomautukset ja kaupunkisuunnitteluosaston vastineet jäljempänä. Kuulutukset kaupungin virallisella ilmoitustaululla, Uusimaassa, Borgåbladetissa ja Vartissa. Kirje lähinaapureille. Alustavat lausunnot (ns. virastokierros mennessä) pyydetty ja saatu seuraavilta tahoilta: Lausunnon antaja Lyhennelmä lausunnosta Teknisen ja ympäristötoimen johto Maarit Ståhlberg Katuosasto Autopaikkavaatimuksen tulee olla 1,5 autopaikkaa/asunto Liittymäkielto Myllymäenkadulle ja Kallenlinnankadulle niin, että liittymäpaikka on eteläreunassa Kiinteistö ja mittausosasto Terhi Pöllänen, Henrik Siren Rakennusvalvonta Ulf Blomberg ItäUudenmaan pelastuslaitos Tomi Pursiainen Porvoon Vesi Mats Blomberg Johtorasitteelle riittävästi tilaa. Terveydensuojelu Outi Lankia Ympäristönsuojelu Jukka Palmgren Porvoon Museo / ItäUudenmaan maakuntamuseo Merja Herranen, Henrik Wager Konttorirakennus varustettu asianmukaisella suojelumerkinnällä ja määräyksellä. Voisiko Myllymäenkadun varrella toteuttaa rakentamisen kaksikerroksisena? Uudisrakennusten suunnitteluun kiinnitettävä huomiota Kaupunkisuunnitteluosaston vastine Liittymäkiellot lisätään kaavaan, autopaikkamääräystä tiukennetaan. Ei huomauttamista Ei huomauttamista Varataan tontin itäreunaan, Mannerheiminkadun läheisyyteen riittävästi tilaa johtorasitteelle. Ei huomauttamista Ei huomauttamista Uudisrakentamisen julkisivumääräyksiä on täydennetty.

13 Uudenmaan elinkeino, liikenne ja ympäristökeskus , Tuomas Autere, Olli Miettinen Kaavaehdotusta on täydennetty määräyksellä: Muutostöistä on pyydettävä lausunto museoviranomaiselta. Kaavamääräykseen sr on syytä lisätä lause: Rakennuksessa tehtävistä muutoksista on pyydettävä museoviranomaisen lausunto. Sonera/Carrier Harry Andersson Tontin läpi kulkee yleisen televerkon osa, joka tullaan siirtämään mahdollisuuksien mukaan pois tontilta kevään 2010 aikana. Porvoon Sähköverkko Magnus Nylander Palaveri Nylander Naukkarinen Porvoon Energia Christer Allen Elisa Oyj Petri Holopainen Porvoon Alueverkko Oy Jyrki Havukainen Markku Silander K 115 T Kallenlinnankatu 7 Vastustaa 4kerr. taloa (näköhaitat) ja tehokkuutta e=0,8. As.Oy Mannerheiminkatu 28 Bostadas Ab K 115 T 6 OPIsännöintikeskus, Lundinkatu 9 Carl och Birgitta Flander K 115 T 17 Kvarnbergsgatan 15 RekoAntti Suojanen ja Kirsti Tamminen K 115 T Kallenlinnankatu 5 Esitetty tiheä rakentaminen ei ole linjassa korttelin muun rakentamisen kanssa. Ehdottavat, että 4kerr. talo madalletaan 2 kerroksiseksi ja tontin kokonaiskerrosalaa pienennetään vastaamaan omakotitonttien kerrosalaa, Kallenlinnankadun varrelle esitetty 2 kerr. talo tulisi olla 1kerroksinen As.Oy Adlergreuzinkatu 22 K 115 T 15 c/o OPIsännöintikeskus, Lundinkatu 9 As.Oy Porvoon Mannerheiminkatu 23 Bostads AB, K 116 T 2 c/o Porvoon seudun OPKKeskus, Lundinkatu 9 Ei vaikuta kaavaan. Ei muutoksia kaavaan. 4kerroksinen talo korttelin sisällä on perusteltu korttelin itäosassa olevien talojen ollessa 4 kerroksisia. Keskeisillä alueilla tarvitaan myös hissillisiä taloja. Uusien asuintonttien tehokkuus e=0,55 (välittömästi omakotitalojen edessä) ja e=0,65 lähempänä Porvoon Energian rakennuksia, kts myös jäljempänä. Omakotitonttien rajaa vasten tulee istuttaa puita ja pensaita. Korttelin itäosassa on kolme kerrostalotonttia, jotka ovat tehokkaammin rakennetut (tontti 15, tehokkuus e=0,82, tontti 6 e=1,05 ja tonttii 7 e=1.34 kaikki ilman osittain maanpäällistä kellarikerrosta) kuin nyt esitetyt asuintontit e=0,55 ja e=0,65. Kaavamuutoksessa on haettu kaupunkirakenteellisesti välittävää tekijää tontin eri osien välille sekä kaupunkirakenteen tiivistämistä valtuuston päätösten mukaisesti. Porvoon Aasunnot Oy Borgå Abostäder AB 116 T 5 Vuorikatu 3 K

14 2. Virallinen kuuleminen (MRA 27 ) ja lausunnon antaminen (MRA 28 ) Kaavaehdotus ja kaavaasiakirjat ovat olleet virallisesti nähtävänä MRA 27 :n mukaisesti kaupunkisuunnitteluosastolla. Kaavasta jätettiin yksi muistutus. Kuulutukset kaupungin virallisella ilmoitustaululla, Uusimaassa, Borgåbladetissa ja Vartissa sekä kaupungin verkkosivuilla. Lausunnot on pyydetty ja saatu mennessä. Uudenmaan elinkeino, liikenne ja ympäristökeskukselta pyydettiin lausunto Lausunnon antaja Lyhennelmä lausunnosta Tekninen lautakunta, : Ei huomautettavaa Ympäristönsuojelulautakunta, : Ei huomautettavaa Terveydensuojelujaosto, : Suunnittelualueen häiriötekijöitä ovat liikenteen melu ja pölyhaitat. Asuinrakennusten korttelialue tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että asuntojen sisämelutasot sekä mahdollisuuksien mukaan ulkooleskelualueiden melutaso ei ylitä valitoneuvoston päätöksen (193/92) mukaisia ohjearvoja. Porvoon museo / ItäUudenmaan maakuntamuseo, Merja Herranen, Henrik Wager : Museo on esittänyt luonnoksesta antamassaan lausunnossa Myllymäenkadun varteen osoitetun rakennusalan kerrosluvuksi kahta. Kerroskorkeutta ei ole laskettu vaikka se olisi toivottavaa. Uudenmaan elinkeino, liikenne ja ympäristökeskus, Tuomas Autere, Olli Miettinen : Ei huomautettavaa. Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelua ei ole tarpeen järjestää. MUISTUTUS Kaupunkisuunnitteluosaston vastine Kaavamääräyksiä on täydennetty ääneneristävyysvaatimuksella sekä suosituksella ulkooleskelualueiden melusuojauksesta. Myllymäenkadun korttelijulkisivukokonaisuutta on tutkittu edelleen suunnittelun edetessä. Suunnittelualue rajoittuu kaakossa noin vuonna 1985 rakennettuun nelikerroksiseen asuinkerrostaloon ja luoteessa puolitoistakerroksiseen pientaloon. Asemakaavanmuutoksessa esitetty kadun puolelta kaksi ja puolikerroksinen uudisrakennus toimii hyvin mittakaavan muutosta välittävänä elementtinä. Kaavaa on täydennetty merkinnällä, joka määrittelee katujulkisivun ylimmän sallitun korkeusaseman. Markku Silander, K 115 T 1 Kallenlinnankatu 7, Muutosehdotuksen hyväksyminen sellaisenaan lisäisi rakennusoikeutta tuntuvasti eikä kohtelisi korttelin muita kiinteistönomistajia tasapuolisesti. Korttelin omakotitonteilla on vain 0,20 suuruinen tehokkuus, kun kaavamuutosehdotus nostaisi tehokkuuden 0,80:een (kaavaalueella). Muistuttaja toistaa luonnosvaiheessa esittämänsä näkemyksen nelikerroksisen asuinrakennuksen ympäristöön nähden liiallisesta korkeudesta. Muistuttaja edellyttää vähintään julkisivujen ja katon harjan suurimpien sallittujen korkeusasemien Asemakaavaalue sijaitsee kaupungin pääkadun, Mannerheiminkadun tuntumassa jossa tällä kohdin rakennustapa on keskustamaisen tehokas. Suunnittelualue rajoittuu kaakkoisosaltaan nelikerroksisina toteutuneiden kerrostalojen tontteihin kapean katualueen välityksellä. Suunnittelualueen tuleekin muodostaa mittakaavallisesti Mannerheiminkadun varren kaupunkimaisen rakennustavan ja korttelin pohjoisosan pientalotonttien tonttitehokkuudet yhteen sovittava murrosvyöhykkeenä toimiva korttelirakenne. Siksi suunnittelualueen keskivaiheilla on yksi nelikerroksisen

15 määrittelemistä. Lisäksi kattojen kaltevuuksien tulee olla sopusoinnussa korttelin muiden rakennusten kattojen kaltevuuden kanssa. uudisrakennuksen rakennusala kun taas Kallenlinnan ja Myllymäenkadun varsilla on rivitalomaisen rakennustavan mukaiset noin kaksikerroksisten rakennusten rakennusalat. Suunnittelualueen asuinrakennusten korttelialueen kahden tontin keskimääräinen tehokkuus on noin 0,61 eli muistuttajan esittämää alhaisempi. Nelikerroksisen rakennuksen rakennusala on sijoitettu muodostettavan tontin Mannerheiminkadun puoleiseen osaan, jolloin sen mahdollinen alueen pohjoispuolisia pientalotontteja varjostava vaikutus on mahdollisimman vähäinen. Kaavaa on täydennetty merkinnällä, joka määrittelee julkisivun ylimmän sallitun korkeusaseman. Kaavassa on määräys kattomuodosta ja sallituista kaltevuuksista, joiden avulla uudisrakentamisen sovittaminen ympäröivään rakennuskantaan on pyritty varmistamaan.

16

17

PORVOON ENERGIA Kaupunginosa 6 Kortteli 115, tontti 14 ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Asemakaava 329. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.

PORVOON ENERGIA Kaupunginosa 6 Kortteli 115, tontti 14 ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Asemakaava 329. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1. Asemakaava 329 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot PORVOON ENERGIA Kaupunginosa 6 Kortteli 115, tontti 14 Asemakaavan vireille tulo: Kaupunkisuunnitteluosaston työohjelmassa

Lisätiedot

GAMMELBACKAN SIIRTOLAPUUTARHA

GAMMELBACKAN SIIRTOLAPUUTARHA 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORVOO GAMMELBACKAN SIIRTOLAPUUTARHA Kaupunginosa 28, kortteli 2611 ja katualuetta. Asemakaavan muutos koskee osaa puistoaluetta kaupunginosassa 28. Alueen sijainti

Lisätiedot

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS 01:151 / ASEMAKATU 2 / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

24. KAUPUNGINOSA, KORTTELIT 2004, 2006-2010 SEKÄ YLEISEN TIEN, KATU-, PUISTO- JA SUOJAVIHERALUEET ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVANMUUTOS

24. KAUPUNGINOSA, KORTTELIT 2004, 2006-2010 SEKÄ YLEISEN TIEN, KATU-, PUISTO- JA SUOJAVIHERALUEET ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVANMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIITE 5 PORVOO KUNINKAANPORTTI, ETELÄINEN ALUE 24. KAUPUNGINOSA, KORTTELIT 2004, 2006-2010 SEKÄ YLEISEN TIEN, KATU-, PUISTO- JA SUOJAVIHERALUEET Asemakaava osille

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS VASARAKATU 23 JA 25 KAAVATUNNUS 15:088 KAAVAN PÄIVÄYS 28.10.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.12.2010 15:088

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS VATIALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LENKKITIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 8.10.2013 ASEMAKAAVAN NUMERO 727 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI KYLÄ VATIALA KORTTELIT 1350

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA(MRL 63 )18.11.2009/tark.21.2.2012

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA(MRL 63 )18.11.2009/tark.21.2.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA(MRL 63 )18.11.2009/tark.21.2.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan tarkistaa kaavatyön aikana tarpeen mukaan. TORPANTIE 33 Asemakaavan ja tonttijaon

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 10. 22.6.2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 10. Oheiselle kartalle on osoitettu

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS KALERVONKATU 8 KAAVATUNNUS 02:119 KAAVAN PÄIVÄYS 21.2.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 28.2.2013 02:119 / KALERVONKATU

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston.

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 24.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti ja rajaus Suunnittelualue käsittää Äänejärven

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/583/10.02.03/2014 VP 9/17.3.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 15 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1643 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh. (06) 828 9111 Faksi

Lisätiedot

Korson torni. Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015. Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt

Korson torni. Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015. Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Korson torni Asemakaavan muutos nro 002144,

Lisätiedot

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS iite kaupunkikehityksen lautakunnan esityslistaan nro 5 6.11.2014 asia 46 OSAISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITEMA KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee: 205 Sievarin kaupunginosa, korttelin

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

Kortteli 52125, asemakaavan muutos

Kortteli 52125, asemakaavan muutos Kortteli 52125, asemakaavan muutos Työ nro 002260 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 17.8.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi

Lisätiedot

LAMMINPÄÄ-2024-8, MURRONKORVENTIE 15. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KARTTA NRO 8336. Kaava-alueen sijainti ja luonne

LAMMINPÄÄ-2024-8, MURRONKORVENTIE 15. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KARTTA NRO 8336. Kaava-alueen sijainti ja luonne LAMMINPÄÄ-2024-8, MURRONKORVENTIE 15. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KARTTA NRO 8336. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18. päivänä elokuuta 2011 päivättyä ja 5.1.2012

Lisätiedot

PORVOO, PIHLAJATIE VALKOVUOKONKAARI Kaupunginosa 4 Korttelit 270-272 sekä katu- ja puistoalueet ASEMAKAAVAN SELOSTUS.

PORVOO, PIHLAJATIE VALKOVUOKONKAARI Kaupunginosa 4 Korttelit 270-272 sekä katu- ja puistoalueet ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Asemakaava 409 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot PORVOO, PIHLAJATIE VALKOVUOKONKAARI Kaupunginosa 4 Korttelit 270 272 sekä katu ja puistoalueet Asemakaavan vireille tulo:

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelukeskus Asemakaavayksikkö 14.10.2003 6034/503/2002. asemakaavan muutos, alue 132201

ESPOON KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelukeskus Asemakaavayksikkö 14.10.2003 6034/503/2002. asemakaavan muutos, alue 132201 ESPOON KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelukeskus Asemakaavayksikkö 14.10.2003 6034/503/2002 KILONPUISTO IA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE ASEMAKAAVA KILONPUISTO

Lisätiedot

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee Kortisbackan kylän kortteleita 436001 436004 ja 436006 sekä katu-, liikenne- ja puistoalueita.

Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee Kortisbackan kylän kortteleita 436001 436004 ja 436006 sekä katu-, liikenne- ja puistoalueita. Asemakaava 428 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot PORVOO, HINTHAARA CARLANDERINTIE Kaupunginosa 50 Korttelit 7005 7008 sekä katu ja puistoalueet Asemakaavan muutos Asemakaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1/ 5 Alue 411611 Laurinlahti (34 / Espoonlahti) Asemakaavan muutos Asianumero 6903/10.02.03/2011 3.11.2014 Alue on nykyisen asemakaavan mukaan rivitalojen korttelialuetta. Alueen maankäyttöä tehostetaan

Lisätiedot

Kemin korkeusjärjestelmämuutoksesta johtuva asemakaavan muutos (N2000) SELOSTUS - LUONNOS 10.09.2013 (sama pvm kuin karttaan)

Kemin korkeusjärjestelmämuutoksesta johtuva asemakaavan muutos (N2000) SELOSTUS - LUONNOS 10.09.2013 (sama pvm kuin karttaan) ASEMAKAAVAMUUTOS KOKO KEMIN KAUPUNGIN ASEMAKAAVA-ALUEET Kemin korkeusjärjestelmämuutoksesta johtuva asemakaavan muutos (N2000) SELOSTUS - LUONNOS 10.09.2013 (sama pvm kuin karttaan) 1 (6) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työn tavoitteena on

Lisätiedot

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206.

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 14. päivänä toukokuuta 2007 päivättyä ja 11.06.2007 tarkistettua asemakaavakarttaa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2. kuva Ida Fasching 2014 Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS YMPÄRISTÖTOIMEN KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 (OAS) (MRL 63 ) 1(5) Maankäyttöpalvelut 24.2.2015, päivitetty 27.5.2015 Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 Aloite Asemakaavan muutoksen laadintaan on ryhdytty yksityisen maanomistajan aloitteesta.

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA Asemakaavan muutos nro 002134, Korennontie, Nikinmäki VANTAA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.5.2016 muutos: liitetty Mehiläisentien katualuetta asemakaavamuutokseen

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 2.12.2014 päivitetty: 4.5.2015 on lakisääteinen

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro Havukoski

Asemakaavan muutos nro Havukoski Asemakaavan muutos nro 001993 Havukoski Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan muutosta on hakenut Vantaan kaupungin

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 28.kaupunginosan kortteleita 169 ja 168 sekä autopaikkojen korttelialueen AP (168, 169) ja niihin liittyviä katualueita koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET RAISION KAUPUNKI ALHAISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

Kerhomajankadun. kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA. 16.11.2015, tark 25.1.2016

Kerhomajankadun. kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA. 16.11.2015, tark 25.1.2016 16.11.2015, tark 25.1.2016 Kerhomajankadun kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos Hyvinkään kaupungin 17. kaupunginosan katualuetta koskeva asemakaavan muutos 17:036 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 23.11.2015

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5178 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Kankaanpään keskustan kulttuurikortteli ei ole toteutunut voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Korttelin alueella

Lisätiedot

LEHMUSKYLÄN PIENET MUUTOKSET (OSAT KORTTELEITA 32 JA 51) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.8.2014

LEHMUSKYLÄN PIENET MUUTOKSET (OSAT KORTTELEITA 32 JA 51) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.8.2014 MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Tuija Mustonen puh. 040 129 4114, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0932 LEHMUSKYLÄN PIENET MUUTOKSET

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Pirilän Kukkatalo Oy:n liiketoiminnan alueella Kerttulan kaupunginosassa

Lisätiedot

Båssastranden asemakaava

Båssastranden asemakaava Båssastranden asemakaava Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Suunnittelualue osoitettu yhtenäisellä punaisella viivalla. Lähivaikutusalue osoitettu sinisellä katkoviivalla.

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS Asemakaavan muutos koskien Karvian keskustan kortteleita 82 ja 83 sekä M aluetta. Tilat 230-405-8-76, 8-180, 8-179, 8-220 11.11.2013 Pohjois-Satakunnan

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut 1(5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut Asemakaavan muutos (2314) Asemantie 1-3 Asemakaavan muutos koskee 4. keskustan kaupunginosan rautatiealuetta. 3.11.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS

ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.11.2010 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911,

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 LINJA-AUTOASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63

Lisätiedot

METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) ÄÄNEKOSKI METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 17.3.2014 KAUPUNGINHALLITUS HYVÄKSYNYT _._.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 17. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI LIITE 1 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPUNGINOSAN NRO 8 KORTTELIN 801 TONTTI 7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.11.2014, TARK. 6.2.2015 Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

Kaupunginosa 33 Korttelit 3554-3561 sekä katu-, pysäköinti-, erityis- ja puistoalueet

Kaupunginosa 33 Korttelit 3554-3561 sekä katu-, pysäköinti-, erityis- ja puistoalueet 1 Asemakaava 429 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot HAIKKOO, LASARETTI Kaupunginosa 33 Korttelit 3554-3561 sekä katu-, pysäköinti-, erityis- ja puistoalueet Asemakaavan

Lisätiedot

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 16. päivänä toukokuuta 2014 päivättyä ja 6.10.2014 muutettua (lausunnot) asemakaavakarttaa. Lampuodintie (19/2013) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavanmuutos

Lisätiedot

Alue 230962 Haukilahti Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Alue 230962 Haukilahti Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 5 Alue 230962 Haukilahti Asemakaavan muutos Asianumero 3801/10.02.03/2014 30.3.2015 Asemakaavan muutoksessa laajennetaan osoitteessa Toppelundintie 11 15 olevaa koulun, monitoimitalon ja päiväkodin

Lisätiedot

Kirismäen asemakaava ja asemakaavan muutos A24100

Kirismäen asemakaava ja asemakaavan muutos A24100 Kaarinan kaupunki Kirismäen asemakaava ja asemakaavan muutos osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 30.3.2016 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Asemakaavan muutos nro 002134 ja tonttijako,

Lisätiedot

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 12.6.2014 Vireille tulosta ilmoitettu: Tekninen lautakunta 26.2.2014. Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (6) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Teuvontien varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan osana kaavatyön

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee asemakaavamuutosta: Paraisten kaupungin Österbyn (05) kaupunginosan Korttelin 19 osassa sekä osassa Österbyntien

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) 1(7) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan muutoksen laadintaan on ryhdytty Keravan kaupungin omistaman

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

Janakkalan kunta Tervakoski

Janakkalan kunta Tervakoski Janakkalan kunta Tervakoski 1 Kaartotie, kortteli 146 D:no 46/2015 Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Tervakosken taajaman eteläosassa, Kaartotien luoteispuolella.

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 11.12.2012

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy ASEMAKAAVAMUUTOSALUEEN LIKIMÄÄRÄINEN SIJAINTI ASEMAKAAVAMUUTOS

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 SELOSTUS NRO 522 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot