KIRKKONUMMEN KUNTA Rakennus- ja ympäristölautakunta Esityslista Liite Bilaga 8. Lupatunnus 14-2-OIK Sivu 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIRKKONUMMEN KUNTA Rakennus- ja ympäristölautakunta Esityslista Liite Bilaga 8. Lupatunnus 14-2-OIK 24.02.2014 Sivu 1"

Transkriptio

1 Lupatunnus 14-2-OIK Sivu 1 Asia Oikaisuvaatimus rakennuslupaan A. Hakemus on saapunut ja sitä on täydennetty , , ja (valtakirjat). Lupa-arkkitehti myönsi rakennusluvan Naapuri teki oikaisuvaatimuksen 14-2-OIK. Rakennuspaikka LUOMA, Rajavartijantie 16, MASALA Kiinteistön nimi Siekkis Pinta-ala 990 m² Rakennuspaikka LUOMA, Rajavartijantie 14, MASALA Kiinteistön nimi Villa Sommarhem Pinta-ala 1878 m² Rakennuspaikka LUOMA, Rajavartijantie 15, MASALA Kiinteistön nimi Sommarhem 3 Pinta-ala 1539 m² Rakennuspaikka LUOMA, Rajavartijantie 16 Kiinteistön nimi SOMMARHEM Pinta-ala 2585 m² Hakija Toimenpide Ruuhijärvi Oy Mannerheimintie 15 A, HELSINKI Omakotitalon ja talousrakennuksen rakentaminen sekä vanhan asuinja talousrakennuksen purkaminen Kyseessä on tilojen 5:107, 5:159, 5:160 ja 5:161 muodostama yhteinen rakennuspaikka. Lisäselvitys Omakotitalon 131 k-m2, rakentaminen Talousrakennuksen 35 k-m2, rakentaminen Omakotitalon 131 k-m2 ja talousrakennuksen 35 k-m2 purkaminen (yleiskaavan suojelukohde) Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös Rakennuslupapäätös Lupa-arkkitehti Naapurin oikaisvaatimus 14-2-OIK Hakijan vastine oikaisuvaatimukseen: 1. Valitus on perusteeton, koska se koskee maatäyttöjä, jotka on tehty ennen luvan hakemista eivätkä liity haettuun rakennuslupaan mitenkään eivätkä vaikuta mahdollisien hulevesien virtauksiin mitenkään. Suunnittelutarveratkaisun mukaisella rakennusalueella hulevesien kulku ei rakentamisen johdosta muutu aikaisemmasta. Hulevesien kulku lupaa koskevalla alueella on suunnitelmissa selkeästi

2 Lupatunnus 14-2-OIK Sivu 2 Kerrosala 166 m² Kokonaisala 166 m² Tilavuus 535 m³ myös osoitettu. 2. Hakijan tila sijaitsee tilan 5:107 luoteispuolella, joka sijaitsee korkeammalla kuin 5:107. Vedet eivät voi virrata ylämäkeen valittajan puolelle. Näin ollen vaatimus on siltäkin osin perusteeton. Myös muiden rajanaapureiden suunnasta vedet virtaavat 5:107:n suuntaan, jonka länsinurkka onkin perinteisesti ollut lähiympäristön, myös Malinien tilan valuma-alue. Nämä naapurit eivät luonnollisestikaan ole valittaneet. 3. Vaatimus "hulevesiongelman" aiheuttaman haitan ratkaisemisesta ja toteuttamisesta "ennen asuintalon rakentamisen aloittamista" on sinänsä perusteeton eikä perustu rakennuslakiin eikä Kirkkonummen kunnan rakennusjärjestykseen. Kuuleminen Hakija on ilmoittanut hankkeen vireilletulosta osalle naapureista ja kunta lopuille. Kunnan lähettämät ilmoitukset ovat lähteneet kirjeenä Naapurikiinteistöjen omistajat ovat huomauttaneet. Hakija on toimittanut tarkennetun asemapiirustuksen länsiosan maatäytöstä ja hulevesien imeytysalueesta sekä pintavesisuunnitelman. Maatäyttö sijoittuu lähimmillään n. 7 m tilan 5:106 rajasta ja hulevedet on esitetty imeytettäväksi tilan länsiosaan. Suunnittelijat Pääsuunnittelija Henrik Jansson, arkkitehti Lausunnot Lausunnon antaja Ympäristönsuojelu Lausuntopvm Lähtökohtaisesti rakennettavien alueiden kuivanapito ja hulevesien johtaminen aina purkupaikkaan asti tulisi suunnitella ja ratkaista maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa kaavoissa. Rakennuspaikan (rakennusten, rakennelmien, piha-alueen jne.) kuivanapitoon liittyvät suunnitelmat ja kuivatusvesien johtaminen toimivaan kuivatusjärjestelmään kuten hulevesiviemäriin, ojajärjestelmään tai imeyttäminen imeytyskelpoiseen maaperään, ratkaistaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten lupien yhteydessä. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia lupia myös niissä esitettyjen hulevesiratkaisujen osalta valvoo kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Jos kuivatusvesiä on maan kuivattamiseksi tarpeen johtaa toisen ojaan, eikä ojaan rajautuvan naapurikiinteistön omistaja tai muut ojan varren kiinteistöjen omistajat anna suotumustaan vesien johtamiseen, voidaan oikeutta ojan käyttöön kuivatusvesien johtamiselle hakea kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta (vesilaki 5 luku 9 1 momentti). Ojitukseen ja niiden kunnossapitoon liittyvät erimielisyydet, kuten hyödynsaajien listaaminen, kunnossapidon kustannusten jakaminen

3 Lupatunnus 14-2-OIK Sivu 3 hyödynsaajien kesken, vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriverkoston ulkopuolella, silloin kuin ne eivät liity luvitettavaan rakentamiseen, ratkaistaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa, kun ojien kuivatuksesta hyötyviä hyödynsaajaosapuolia on vähemmän kuin kolme ja kun ojitus ei aiheuta vesistön pilaantumista, muuttumista yms. vesilain 3 luvun 2 :ssä tarkoitettuja seurauksia eikä siten edellytä vesilain mukaista lupaa. Kun erimielisiä ojituksen kuivatuksesta hyötyviä hyödynsaajaosapuolia on vähintään kolme, ratkaistaan erimielisyys ely-keskuksessa ojitustoimituksessa. Jos ojituksesta aiheutuu edellä mainittuja vesilain 3 luvun 2 :ssä ja 5 luvun 3 :ssä tarkoitettuja seurauksia, tulee ojitukselle hakea vesilain mukainen lupa aluehallintovirastosta (AVI). Vesilain mukaisen luvan tarpeen arvioimiseksi vähäistä suuremmasta ojituksesta on tehtävä ojitusilmoitus ely-keskukseen. Lausunnon antaja Ympäristönsuojelu Lausuntopvm Ympäristönsuojeluyksikköön toimitettiin selvityspyyntö koskien rakennuspaikalle läjitettyä maa-ainesta sekä siihen liittyviä hulevesijärjestelyitä ( ILM). Kiinteistön omistaja toimitti pyynnöstä ilmoituksen täytemaan hyödyntämisestä. Ilmoituksen mukaan maa-aines on puhdasta pintamaata pellosta, joka on kaivettu pois rivitalotyömaalta Vantaan Kaivokselasta. Ilmoituksen mukaan maa-aineksella on tasattu rakennuspaikan pihamaata. Ympäristösuojeluyksikön saamien tietojen perusteella kyseinen maa-aines ei ole jätelain mukaista jätettä eikä sen voida olettaa aiheuttavan ympäristön pilaantumista. Ympäristönsuojeluyksiköllä ei ole toimivaltaa puuttua selvityspyynnössä esitettyyn täytöstä mahdollisesti aiheutuvaan hulevesiongelmaan. Liitteet Työn aloittaminen Omistus- ja hallintaoikeuden selvitys Ote peruskartasta Kiinteistörekisteriote Pääpiirustukset RH-ilmoitus Selvitys suunnittelijoista Lainvoimainen poikkeamispäätös Lainvoimainen suunnittelutarveratkaisupäätös Kaupparekisteriote Suunnitelma vesihuollosta Energiatodistus Ote yleiskaavasta Selvitys pääpiirustusten sisällöstä Kiinteistönjakosopimus Ote hallituksen kokouksen pöytäkirjasta Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin on hyväksytty: - rakennustöiden vastaava työnjohtaja - kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistojen vastaava työnjohtaja - ilmanvaihtolaitteiston vastaava työnjohtaja

4 Lupatunnus 14-2-OIK Sivu 4 Vaaditut suunnitelmat Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on rakennusvalvontaviranomaiselle toimitettava seuraavat selvitykset ja erityissuunnitelmat: - rakennesuunnitelma - ilmanvaihtosuunnitelma - salaojasuunnitelma - selvitys pohja- ja perusmistamisolosuhteista - muu erityissuunnitelma Katselmukset Rakennustyön aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontaviranomaiselle ja työn toteuttaminen edellyttää seuraavien toimenpiteiden ja katselmusten suorittamista: - aloituskokous - paikan ja korkeusaseman merkitseminen - sijaintikatselmus - rakennekatselmus - loppukatselmus Lupamääräykset Asiantuntijatarkastukset - rakennustyön edistymisen mukaan on pidettävä tarkastuksia ja kirjattava ne tarkastusasiakirjaan allekirjoituksineen: - pohjatarkastus (pohjatutkija/rakennesuunnittelija) - raudoitustarkastus (vastaava työnjohtaja/rakennesuunnittelija) - perustustarkastus (vastaava työnjohtaja/rakennesuunnittelija) - salaoja- ja routaeristystarkastus (kvv-/vastaava työnjohtaja) - vesieristysten tarkastus (vastaava työnjohtaja/rakennesuunnittelija) - vesi- ja viemärilaitteistojen tarkastus (kvv-työnjohtaja) - ilmanvaihtolaitteistojen tarkastus (iv-työnjohtaja/iv-suunnittelija) - savuhormin/tulisijan tarkastus (vastaava työnjohtaja) - sähköasennuksen tarkastus (sähköurakoitsija) - pintavesi-/pihatarkastus (pääsuunnittelija) - rakennustuotteiden CE-merkinnät / ETA (suunnittelijat/työnjohtajat) (2011/305/EU) Aloituskokouksessa: - ilmoitus rakenne-, kvv- ja ilmanvaihtosuunnitelmien suunnittelijoista sekä turvallisuuskoordinaattorista (VnA 205/2009) Perustustyön jälkeen tilattava sijaintikatselmus: mikäli korkeusasemassa / sijainnissa on poikettu rakennusluvasta, ei työtä saa jatkaa ennen kuin muutos on hyväksytty. Ennen rakennustyön (lukuunottamatta perustustyöt) jatkamista, on toimitettava muu erityissuunnitelma eli seinärakenneleikkaukset 1:20 normaali-ikkunan ja kuistin kohdalta sekä kuistin pohjapiirustus 1:50, missä on otettu huomioon ikkunoiden sijoittuminen symmetrisesti nurkan suhteen, niin että kummallakin sivulla on kolme ikkunaa. Ikkunoissa tulee olla todelliset puitteet, ei päälleliimattuja 'valepuitteita', ja puinen ylälista. Räystäissä ei saa olla kotelointia. Vesikourujen tulee

5 Lupatunnus 14-2-OIK Sivu 5 olla pyöreitä. Radonriskit on otettava huomioon suunnittelussa ja rakentamisessa (RakMK B2 ja D3). Vanha omakotitalo tulee purkaa ennen uuden omakotitalon käyttöönottoa. Länsiosan maatäytön osalta on huolehdittava, että hulevedet imeytetään omalla tilalla eikä niistä saa aiheutua haittaa naapuritiloille. Loppukatselmukseen: - tarkastusasiakirja - energiaselvitys ja -todistus, pääsuunnittelijan päivittämä ja allekirjoittama - käyttö- ja huolto-ohje (esitettävä)

KIRKKONUMMEN KUNTA Rakennus- ja ympäristölautakunta Esityslista Liite Bilaga 3. Lupatunnus 14-0109-A 26.08.2014 Sivu 1

KIRKKONUMMEN KUNTA Rakennus- ja ympäristölautakunta Esityslista Liite Bilaga 3. Lupatunnus 14-0109-A 26.08.2014 Sivu 1 Lupatunnus 14-0109-A 26.08.2014 Sivu 1 Asia Rakennuslupa Hakemus on saapunut 24.4.2014. Sitä on täydennetty 9.6.2014 ja 20.6.2014. Rakennuspaikka MASALA, 257-460-0005-0112 Vernerinkuja 5, 02430 MASALA

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA Rakennus- ja ympäristölautakunta Esityslista Liite Bilaga 5. Lupatunnus 14-0167-A 23.09.2014 Sivu 1

KIRKKONUMMEN KUNTA Rakennus- ja ympäristölautakunta Esityslista Liite Bilaga 5. Lupatunnus 14-0167-A 23.09.2014 Sivu 1 Lupatunnus 14-0167-A 23.09.2014 Sivu 1 Asia Rakennuslupa Hakemus on saapunut 6.6.2014. Sitä on päivitetty 24.6.2014 ja 15.8.2014. Rakennuspaikka KALLJÄRVI, 257-441-0001-0552 Kiinteistön nimi KALLIOMÄKI

Lisätiedot

HAKIJA: Janne Niskan kuolinpesä valtakirja toimitetaan ennen rakennuslautakunnan kokousta

HAKIJA: Janne Niskan kuolinpesä valtakirja toimitetaan ennen rakennuslautakunnan kokousta Rakennuslautakunta 23 09.04.2014 Rakennuslautakunta 29 14.05.2014 Rakennuslupahakemus, R2-2014 (1. kaupunginosan korttelin 300 tontti 3, Fasaaninpolku 8, erillispientalon rakentaminen ja maalämpökaivon

Lisätiedot

Tontin pinta-ala 3879,00 m² 04600 MÄNTSÄLÄ

Tontin pinta-ala 3879,00 m² 04600 MÄNTSÄLÄ Lupanumero 2014-0035 Sivu 1 Hakija Mäntsälän vuokra-asunnot Oy Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ Rakennuspaikka Kiinteistötunnus 505-407-0011-1547 Kaupunginosa/kylä Mäntsälä Tilan nimi K217T1 RN:o 11:1547 Kortteli

Lisätiedot

HATTULAN KUNTA Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS

HATTULAN KUNTA Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS HATTULAN KUNTA Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS 2 HATTULAN KUNTA Rakennusvalvonta Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS LUVAN HAKEMINEN JA ASIAKIRJAT Hattulassa rakennuslupaa haetaan joko

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Aika: 09.04.2014 klo 17:30-18:15 Paikka: Kokoushuone 3, Kaupungintalo LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 16 Kokouksen järjestäytyminen 3 17 Viranhaltijan päätöspöytäkirjat

Lisätiedot

-_.. _----~~----~------"----------~-~-~----

-_.. _----~~----~----------------~-~-~---- ESPOON KAUPUNKI PÄÄTÖS Sivu 1 -_.. _----~~----~------"----------~-~-~---- Päätöspäivä Päätös annetaan julkipanon Uudisrakennuslupa jälkeen 31.01.2013 04.02.2013 2012-2213 Rakennuspaikka 49-50-313-1 Sotilastorpantie

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 33/2015 1 (41) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO YLIARKKITEHTI HENKILÖTIEDOT POISTETTU 7.5.2015

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 33/2015 1 (41) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO YLIARKKITEHTI HENKILÖTIEDOT POISTETTU 7.5.2015 33/2015 1 (41) YLIARKKITEHTI HENKILÖTIEDOT POISTETTU 7.5.2015 Yliarkkitehti on 7.5.2015 tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset: 185 194 Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 12.5.2015, jolloin päätösten

Lisätiedot

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan Kunnon ammattilainen alallaan - K-rauta 75 on rakentamisen, remontoinnin ja pihapiirin kunnostamisen Gourmet kokki. Asiantunteva henkilökuntamme osaa kunnon reseptit omakoti-asumisen tarpeisiin - kuinka

Lisätiedot

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA KUN RYHDYT RAKENTAMAAN: 1. Tontin hankinta ja rakennusoikeuden varmistus Lappajärven kunnan omistamia tontteja voi tiedustella kunnan Teknisestä toimistosta. Tontteja on kaupan myös avoimilla markkinoilla.

Lisätiedot

RAKENTAMINEN PÖYTYÄN KUNNASSA

RAKENTAMINEN PÖYTYÄN KUNNASSA RAKENTAMINEN PÖYTYÄN KUNNASSA voimassa 1.5.2010 alkaen 1. MIHIN TARVITAAN LUPA? Yleistä Rakentamiseen liittyvät luvat voidaan jakaa seuraavasti: Ennen rakennusluvan hakemista tarvittaessa: - Poikkeamispäätös

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 78. Rakennuslautakunta 04.06.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 78. Rakennuslautakunta 04.06.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 04.06.2015 Sivu 1 / 1 2009/10.03.00/2015 78 Uudelleenkäsittely oikaisuvaatimuksen johdosta, Uudisrakennuslupa-asia, 2015-199, Porttikuja 16 02180 ESPOO, Jukka Jauho Oy Päätöspäivämäärä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 204. Rakennuslautakunta 11.12.2014 Sivu 1 / 1. 204 Uudisrakennuslupa-asia, 2013-1085, Klippinkitie 7 02780 ESPOO, Peab Oy

Espoon kaupunki Pöytäkirja 204. Rakennuslautakunta 11.12.2014 Sivu 1 / 1. 204 Uudisrakennuslupa-asia, 2013-1085, Klippinkitie 7 02780 ESPOO, Peab Oy Rakennuslautakunta 11.12.2014 Sivu 1 / 1 204 Uudisrakennuslupa-asia, 2013-1085, Klippinkitie 7 02780 ESPOO, Peab Oy 5141/10.03.00/2014 Päätöspäivämäärä 11.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 17.12.2014

Lisätiedot

Lupatunnus 15-0465-RL 27.08.2015 Sivu 1. Karstuntie 4, 08100 LOHJA

Lupatunnus 15-0465-RL 27.08.2015 Sivu 1. Karstuntie 4, 08100 LOHJA Lupatunnus 15-0465-RL 27.08.2015 Sivu 1 LUPA-ASIA Rakennuslupa RAKENNUSPAIKKA ROUTIO, 444-022-0646-0004 Havumetsäntie 4, 08350 LOHJA Pinta-ala 42696 m² Asemakaava Asemakaava AK 507 Sallittu kerrosala 8000

Lisätiedot

Rakennustyön valvonta

Rakennustyön valvonta A1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Asunto- ja rakennusosasto 1 Rakennustyön valvonta MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 2000 Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 13 :n (132/1999)

Lisätiedot

Suomussalmen Kunta Rakentajan opas

Suomussalmen Kunta Rakentajan opas Suomussalmen Kunta Rakentajan opas Tämä opas on tarkoitettu rakentajille. Oppaassa selvitetään tontin tai muun rakennuspaikan hankinta ja rakentamisen eri vaiheet. Opas soveltuu kaikkeen Suomussalmen kunnan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 (31) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO YLIARKKITEHTI HENKILÖTIEDOT POISTETTU 17.2.2015

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 (31) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO YLIARKKITEHTI HENKILÖTIEDOT POISTETTU 17.2.2015 12/2015 1 (31) YLIARKKITEHTI HENKILÖTIEDOT POISTETTU 17.2.2015 Yliarkkitehti on 17.2.2015 tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset: 48 ja 51-54 Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 20.2.2015, jolloin päätösten

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta PIENTALORAKENTAJAN ABC

Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta PIENTALORAKENTAJAN ABC PIENTALORAKENTAJAN ABC 1 Sisällysluettelo 1. MIHIN LUPAA TARVITAAN?... 4 YLEISTÄ... 4 LUPAMUODOT... 4 2. LUPAPROSESSI... 7 YLEISTÄ... 7 NAAPURIN KUULEMINEN... 8 KAAVAMAHDOLLISUUDET... 8 RAKENNUSJÄRJESTYS...

Lisätiedot

S a l o n r a k e n n u s v a l v o n n a n l u p a o p a s

S a l o n r a k e n n u s v a l v o n n a n l u p a o p a s S a l o n r a k e n n u s v a l v o n n a n l u p a o p a s 2 0 1 1 versio 1 01.01.2011 Sisällysluettelo Tonttipalvelut s. 3 Muut kuin rakennusvalvontaviranomaisen myöntämät luvat Poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 98. Rakennuslautakunta 25.06.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 98. Rakennuslautakunta 25.06.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 25.06.2015 Sivu 1 / 1 98 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-793, Viljatullintie 2 02940 ESPOO, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö / Ahti Varis 3069/10.03.00/2015 Päätöspäivämäärä 25.06.2015

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33. Rakennuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33. Rakennuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 1 823/10.03.00/2015 33 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-37, Ullanmäentie 14 02750 ESPOO, Asunto Oy Espoon Etuhovi II c/o Taaleritehtaan Asuntorahasto VI Ky ym. Päätöspäivämäärä

Lisätiedot

17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS +107,61 2. +104,60 4. 2. 3. KAAKKOON 4. +96,00 PIENTALO - OHJE 2009 17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAIS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...5 1. YLEISTÄ...5 2. MILLAINEN

Lisätiedot

A1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus Määräykset ja ohjeet 2006

A1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus Määräykset ja ohjeet 2006 A1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus Määräykset ja ohjeet 2006 1 Ympäristöministeriön asetus rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus Annettu Helsingissä 28

Lisätiedot

Aili Sorjanen. Vesilain (587/2011) mukainen ojitusopas kunnan ympäristönsuojeluviranhaltijoille

Aili Sorjanen. Vesilain (587/2011) mukainen ojitusopas kunnan ympäristönsuojeluviranhaltijoille Aili Sorjanen Vesilain (587/2011) mukainen ojitusopas kunnan ympäristönsuojeluviranhaltijoille Kehittämistehtävä Syksy 2011 Maa- ja metsätalouden yksikkö Maaseudun vesitalouden erityisasiantuntija oppisopimustyyppinen

Lisätiedot

RAKENNA RIIHIMÄELLÄ Rakentajan opas viranomaispalveluihin

RAKENNA RIIHIMÄELLÄ Rakentajan opas viranomaispalveluihin RAKENNA RIIHIMÄELLÄ Rakentajan opas viranomaispalveluihin Riihimäen kaupunki Tekniikan ja ympäristön toimiala Eteläinen Asemakatu 2 11130 Riihimäki Päiväys 2/2015 Sisällysluettelo: Oma koti Riihimäelle...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (31) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO LUPAYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 20.1.2015

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (31) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO LUPAYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 20.1.2015 2/2015 1 (31) LUPAYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 20.1.2015 Lupayksikön päällikkö on 20.1.2015 tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset 26-36 Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 23.1.2015, jolloin

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY PUISTONURKKA, RAKENNUSLUPA 15-8-R, KORJAUS-JA HUOLTOHALLI, SOSIAALITILAT JA AUTOKATOS

KIINTEISTÖ OY PUISTONURKKA, RAKENNUSLUPA 15-8-R, KORJAUS-JA HUOLTOHALLI, SOSIAALITILAT JA AUTOKATOS Kaavoitus- ja rakennusjaosto 38 05.03.2015 KIINTEISTÖ OY PUISTONURKKA, RAKENNUSLUPA 15-8-R, KORJAUS-JA HUOLTOHALLI, SOSIAALITILAT JA AUTOKATOS KAAVRAKJ 05.03.2015 38 ASIA Rakennuslupa RAKENNUSPAIKKA Kulju,

Lisätiedot

SADE- JA PERUSTUSTEN KUIVATUSVESIEN POISJOHTAMINEN

SADE- JA PERUSTUSTEN KUIVATUSVESIEN POISJOHTAMINEN RAKENNUSVALVONTAVIRASTO SADE- JA PERUSTUSTEN KUIVATUSVESIEN POISJOHTAMINEN Ohje: Marraskuu 2004, korvaa ohjeen 10/2000 Vuoden 2014 syksyllä voimaan astuvaa sääntelyä ei ole huomioitu ohjeessa. Ohje päivitetään

Lisätiedot

Lupa nro 2014-192 / Lappeenrannan Arvokiinteistöt Oy, rakennuslupahakemus

Lupa nro 2014-192 / Lappeenrannan Arvokiinteistöt Oy, rakennuslupahakemus Rakennuslautakunta 53 03.06.2014 Rakennuslautakunta 59 01.07.2014 Lupa nro 2014-192 / Lappeenrannan Arvokiinteistöt Oy, rakennuslupahakemus 187/10.03.00.04.00/2014 RAKLA 53 Valmistelija/lisätiedot: Rakennustarkastaja

Lisätiedot

Tontin pinta-ala: 1802m2

Tontin pinta-ala: 1802m2 Rakennuslautakunta 54 17.09.2014 Rakennuslupahakemus, R59-2014 (3. kaupunginosan korttelin 422 tontti 7, Kavallintie 7a, kahden erillispientalon rakentaminen ja maalämpökaivon poraaminen) 719/10.03.00/2014

Lisätiedot