Toimivat työmarkkinat - hyvinvoiva yhteiskunta. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimivat työmarkkinat - hyvinvoiva yhteiskunta. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006"

Transkriptio

1 Toimivat työmarkkinat - hyvinvoiva yhteiskunta Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006

2 Toimivat työmarkkinat hyvinvoiva yhteiskunta Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006

3 Sisältö Toimivista työmarkkinoista kilpailuetu 3 Tiivistelmä 4 Työmarkkinapolitiikan päämäärä ja keskeiset haasteet 6 Sopimukset ja työlait kilpailukykyä ja työllisyyttä tukeviksi 10 Työyhteisöjen hyvinvointi edistää kilpailukykyä 14 Kannustava sosiaaliturva on hyvinvoinnin ja kasvun ehto 16 Ammattitaitoisten työntekijöiden saaminen yritysten palvelukseen 20

4 Toimivista työmarkkinoista kilpailuetu Yritysten toimintaympäristö on muuttunut viime vuosina voimakkaasti. Työmarkkinapolitiikalla ja työelämän pelisäännöillä on keskeinen vaikutus yritysten kilpailukykyyn ja hyvinvoinnin perusteisiin. Tästä syystä Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työvaliokunta antoi keskusliiton jäsenyritysten edustajista nimetylle työryhmälle tehtäväksi hahmotella EK:n työmarkkinapolitiikan suuntaa. EK:n työvaliokunta hyväksyi työryhmän laatimat linjaukset. Työryhmän puheenjohtajana oli toimitusjohtaja Hannu Syrjänen (SanomaWSOY Oyj) ja jäseninä toimitusjohtaja Kristiina Hautakangas (Medivire Hoiva Oy), toimitusjohtaja Arto Hiltunen (HOK-Elanto), konsernijohtaja Ole Johansson (Wärtsilä Oyj Abp), pääjohtaja Henri Kuitunen, (VR-Yhtymä Oy), toimitusjohtaja Matti Kyytsönen (ISS Palvelut Oy), johtaja Pekka Laaksonen (Stora Enso Oyj), toimitusjohtaja Matti Lehti, (TietoEnator Oyj) ja toimitusjohtaja Gretel Ramsay (Tammet Oy). EK:n toimistosta työryhmän työhön osallistuivat johtaja Seppo Riski, lakiasiainjohtaja Lasse Laatunen, apulaisjohtaja Eeva-Liisa Inkeroinen sekä sihteereinä asiantuntijat Rauno Lindahl ja Vesa Rantahalvari. Työvoimakustannusten kehitys sekä työmarkkinoiden joustava ja häiriötön toiminta ovat kaikissa maissa keskeisiä kilpailutekijöitä. Koska eri toimialat ja yritykset ovat erilaisissa kilpailutilanteissa, tulee ratkaisujen myös työmarkkinakysymyksissä olla erilaisia. Sopimukset tulee kehittää pikkutarkoista määräyksistä väljiksi kehyssopimuksiksi, jota antavat liikkumavaraa yritys- ja asiakaslähtöisille ratkaisuille. Vastuulliseen yritystoimintaan kuuluu lakien ja sopimusten noudattaminen, hyvä johtaminen, luottamukselliset suhteet esimiesten ja työntekijöiden välillä sekä kaikkien työyhteisön jäsenten tasapuolinen arvostaminen. Hyvinvoinnin rahoitus ei ole kestävällä pohjalla. Siksi tarvitaan sosiaaliturvan uudistamisen jatkamista. Työmarkkinapoliittiset linjaukset käsittelevät sopimustoimintaa, työlainsäädäntöä, työyhteisöjen kehittämistä, sosiaalipolitiikkaa ja ammattitaitoisten työntekijöiden saatavuutta. Verotusta, koulutusta ja työvoimapolitiikkaa tarkastellaan yksityiskohtaisemmin EK:n valmisteilla olevissa erillisissä linjauksissa. Yrittäjyyttä on tarkasteltu syksyllä 2005 julkistetussa PK-ohjelmassa. Etelärannassa Hannu Syrjänen Kristiina Hautakangas Arto Hiltunen Ole Johansson Henri Kuitunen Matti Kyytsönen Pekka Laaksonen Matti Lehti Gretel Ramsay Elinkeinoelämän keskusliitto EK Työmarkkinapoliittiset linjaukset

5 Tiivistelmä Työmarkkinapolitiikka tähtää hyvinvoinnin lisäämiseen Suomen työmarkkinapolitiikka on lähivuosina suurten ratkaisujen edessä. Jos oikeat toimintalinjat löydetään, tämän päivän haasteet muuttuvat huomispäivän vahvuuksiksi. Niillä turvataan suomalaisten taloudellinen hyvinvointi. Kansalaisten hyvinvoinnin ylläpitäminen ja työllisyys vaativat yrityksiltä hyvää kilpailukykyä. Siksi työmarkkinapolitiikan tavoitteena on edistää yritysten menestymistä ja kasvua. Hyvin toimivilla työelämän pelisäännöillä on suuri merkitys, samoin työntekoon ja omaan vastuuseen kannustavalla sosiaaliturvalla. Kansainvälistyminen tarjoaa mahdollisuuksia, joihin on tartuttava. Suomi on riippuvainen kyvystään menestyä palvelujen ja tavaroiden viennissä. Sopimukset ja työlait kilpailukykyä ja työllisyyttä tukeviksi Elinkeinoelämän rakenne on muuttunut. Toimihenkilöiden ja työntekijöiden rajat ovat monilta osin poistuneet, ja verkostoituminen on synnyttänyt kokonaan uusia tuotantoketjuja. Tarvitaan väljiä sopimuskokonaisuuksia, jotka antavat työnantajalle ja työntekijälle mahdollisuuden ottaa huomioon erilaisten työpaikkojen omat, paikalliset olosuhteet. Tuottavuuden nousu vaikuttaa ratkaisevasti yritysten kilpailukykyyn ja mahdollisuuksiin investoida ja työllistää. Tuottavuuden kasvu asettaa rajat myös työvoimakustannusten kehitykselle. Yritysten kilpailutilanteet vaihtelevat. On tärkeää, että yritys voi vastata kilpailuun sovittamalla työajat ja palkkauksen olosuhteiden mukaisiksi. Tästä voidaan parhaiten sopia yrityksen sisällä, paikallisesti. Monipuoliset työajat palvelevat sekä asiakkaiden että henkilöstön tarpeita. Mahdollisuus lisätä tai vähentää tuotantoa kysynnän mukaan vahvistaa yrityksen kilpailuasemaa. Palkkaus saadaan entistä kannustavammaksi, jos työntekijän henkilökohtainen ammattitaito, pätevyys ja työsuoritus otetaan nykyistä enemmän huomioon. Siksi kaikille samansuuruisten yleiskorotusten osuutta tulee vähentää työehtosopimuksissa ja siirtää painopistettä yrityksissä tehtäviin päätöksiin. Työrauhasta voidaan kehittää Suomelle kilpailuetu. Se edellyttää työehtosopimuslain ja työriitojen sovittelua koskevan lain uudistamista. Myös työmarkkinajärjestöjen välisiä rajoja on selkiytettävä kiistojen välttämiseksi. Työyhteisöjen hyvinvointi edistää kilpailukykyä Avoin yhteistoiminta työpaikoilla ja ammattitaitoinen, reilu johtaminen ovat avainasioita henkilöstön motivaation ylläpitämiseksi ja hyvän työtuloksen saavuttamiseksi. Keskinäinen kunnioitus ja tasa-arvo ovat hyvän työilmapiirin perustekijöitä. Myös työn ja perheelämän yhteensovittaminen kuuluu nykyaikaiseen työelämään. 4 Työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006 Elinkeinoelämän keskusliitto EK

6 Kannustava sosiaaliturva on hyvinvoinnin ja kasvun ehto Sosiaaliturva on tärkeä sekä kansalaisille että kansantaloudelle. Se on keskeinen osa hyvinvointia. Samalla sosiaaliturvan tulee kannustaa riittävästi työntekoon ja omatoimisuuteen. Sosiaaliturvan kustannukset eivät saa ylittää kansantalouden kantokykyä. Työn ensisijaisuuden sekä omavastuun ja omaehtoisuuden vahvistaminen ovat tärkeitä rahoituksen riittävyyden parantamiseksi. Työeläkemaksun nousu heikentäisi yritysten kilpailukykyä ja työllisyyttä, minkä takia edellytyksiä maksun nostamiseen ei ole. Työperusteisten pakollisten sosiaalivakuutusmaksujen rahoitusvastuu tulee jakaa tasan työntekijöiden ja työnantajien kesken. Perhevapaakustannusten rahoittaminen kuuluu koko yhteiskunnalle. Julkisten palvelujen tuottavuutta tulee nostaa, jotta kasvaviin palvelutarpeisiin kyetään vastaamaan. Ammattitaitoisten työntekijöiden saaminen yritysten palvelukseen Vaikka työttömiä on paljon, yritysten on vaikeaa saada palvelukseensa ammattitaitoisia työntekijöitä. Ristiriita johtuu erityisesti siitä, että suuret ikäluokat ovat lähtemässä eläkkeelle eikä työttömien työnhakijoiden ammattitaito useinkaan riitä tarjolla oleviin työtehtäviin. Lisäksi uudet ammatit ja pitkät opiskeluajat ovat aiheuttaneet sen, että työvoimapula on monessa yrityksessä kasvun este. Toisaalta tuottavuuden nousu ja automaation yleistyminen vapauttavat työvoimaa, jonka ammattitaito tulee saada vastaamaan työvoimapulasta kärsivien yritysten tarpeita. Erityisesti julkisen sektorin toimintatapojen tehostaminen on välttämätöntä työvoiman tarjonnan supistuessa. Koulutusta on suunnattava nykyistä paremmin työelämän tarpeisiin, ja koulutusta ja opiskelua tulee tehostaa. Työntekijöiden valmiutta etsiä työtä myös kotipaikkansa ulkopuolelta tulee lisätä tehostamalla työllistämistä ja työvoimapalveluja sekä poistamalla työttömyysturvan passivoittavia ominaisuuksia. Ikääntyneiden jatkamista työssä tulee edistää muun muassa tehostamalla koulutusta ja kuntoutusta sekä vaikuttamalla asenteisiin. Yksi osaratkaisu työvoimapulaan on työperusteisen maahanmuuton edellytysten parantaminen. Elinkeinoelämän keskusliitto EK Työmarkkinapoliittiset linjaukset

7 Työmarkkinapolitiikan päämäärä ja keskeiset haasteet Työmarkkinapolitiikan päämääränä on hyvinvoinnin lisääminen kansallista kilpailukykyä vahvistamalla. Työmarkkinapolitiikan keskeiset haasteet ovat: kansainvälistymisen hyödyntäminen, ammattitaitoisten työntekijöiden saaminen, hyvinvoinnin rahoittaminen. Työmarkkinapolitiikka tähtää hyvinvoinnin lisäämiseen Työmarkkinapolitiikan keskeisenä tehtävänä on hyvinvoinnin taloudellisen perustan eli kansallisen kilpailukyvyn vahvistaminen. Kansallinen kilpailukyky perustuu yritysten menestymiseen. Suomen talous on riippuvainen palvelujen ja tavaroiden viennistä. Työmarkkinapolitiikalla on luotava nykyistä paremmat edellytykset tuottavuuden nousulle ja työllisyyden kasvulle. Hyvinvoinnin tasoa mitataan usein ostovoimakorjatulla bruttokansantuotteella asukasta kohti. Tällä mittarilla kehitys on ollut Suomessa viime vuosina hitaampaa kuin monissa muissa kehittyneissä maissa. Suomi on jäänyt selvästi jälkeen kärkijoukosta. Vuonna 2003 sijoitus oli vasta 15:s. Lisäksi Suomen talousongelmat ilmenevät myös vain keskinkertaisena työllisyysasteena Taulukko 1. Talouden kasvu on ollut Suomessa hitaampaa kuin monissa muissa maissa. Asukasta kohti laskettu bruttokansantuote on kaukana maailman kärjestä. Ostovoimakorjattu bruttokansantuote asukasta kohti Yhdysvaltain dollareilla 2003 ja 1990 Muutos keskimäärin, % Luxemburg (5.) 7,7 2. USA (1.) 4,0 3. Norja (3.) 4,8 4. Irlanti (19.) 9,3 5. Kanada (2.) 3,2 6. Sveitsi (4.) 3,9 7. Tanska (11.) 5,0 8. Itävalta (16.) 5,3 9. Alankomaat (14.) 5,1 10. Iso-Britannia (12.) 4,9 11. Belgia (15.) 5,0 12. Ruotsi (6.) 4,0 13. Japani (7.) 4,0 14. Ranska (10.) 4,4 15. Suomi (9.) 4,1 16. Saksa* (8.) 3,8 17. Italia (13.) 4,3 18. Espanja (17.) 5,7 19. Kreikka (21.) 8,7 20. Portugali (20.) 6,7 21. Viro Venäjä (18.) -0,2 23. Kiina Intia (22.) 14,1 *) Saksan tieto vuodelta 1994 Lähde: CIA World Factbook 6 Työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006 Elinkeinoelämän keskusliitto EK

8 ja kireänä verotuksena, eivätkä yritykset laajenna toimintaansa Suomessa. Kansainvälistymisen hyödyntäminen Menestyminen kansainvälisessä kilpailussa takaa talouden kasvun ja työllisyyden. Kasvu ja korkea työllisyysaste ovat välttämättömiä hyvinvoinnin ja vaurauden edistämisessä. Hyvinvointiyhteiskunnan rahoittaminen vaatii työtä ja siitä saatavia verotuloja. Yritykset sijoittuvat kansainvälisessä taloudessa sinne, missä niillä on hyvä ympäristö toimia. Hyvässä toimintaympäristössä on muun muassa kannustava verotus, kohtuulliset työvoimakustannukset ja ammattitaitoista työvoimaa. Maat ja alueet kilpailevat entistä enemmän yritysten investoinneista, työpaikoista ja osaavasta työvoimasta. Menestyäkseen kansainvälisessä kilpailussa Suomen kaltaisen pienen maan tulisi hyödyntää kansainvälistymisen mahdollisuudet. Suomi ei ole kyennyt houkuttelemaan riittävästi ulkomaisia investointeja. Entistä suurempi osa kotimaistenkin toimijoiden investoinneista suuntautuu ulkomaille. Taloudellisen kasvun haaste koskee koko Eurooppaa. Suomen on osaltaan pyrittävä vaikuttamaan siihen, että EU:n sisäisessä päätöksenteossa keskitytään pääasian kasvun ja työllisyyden turvaamiseen. Yritysten ulkomaista kilpailukykyä ei voida enää parantaa valuutan arvoa alentamalla, koska Suomi on jäsenenä Euroopan talous- ja rahaliitossa. Kotimaiselle tuotannolle suotuisa toimintaympäristö on saatava aikaan muilla keinoin. Tässä työmarkkinajärjestöjen ja valtiovallan vastuu on suuri, koska ne säätelevät yritysten toimintamahdollisuuksia. Suomen ongelmaksi kilpailukykyvertailuissa on todettu muun muassa työehtojen ja erityisesti palkanmuodostuksen jäykkyys. Jotta yritykset menestyisivät, niiden toiminta on voitava joustavalla tavalla sopeuttaa uusiin tilanteisiin Kuva 1. Suomi ei ole ollut houkutteleva investointikohde Yritysten kiinteät investoinnit , ind. 1990= USA Tanska Ruotsi Euroalue Suomi * 04* 06e Lähde: OECD Economic Outlook, No 77, 2005 Elinkeinoelämän keskusliitto EK Työmarkkinapoliittiset linjaukset

9 Tulopoliittisissa kokonaisratkaisuissa palkankorotusten lähtökohtana on ollut tuottavuuden ja elinkustannusten nousu. Näin määräytyvät palkankorotukset eivät ota huomioon tuottajahintojen kehityksen eroja eivätkä jätä tilaa investoinneille ja työllisyyden kasvulle. Palkankorotukset ovat olleet liian suuria niille yrityksille ja toimialoille, joiden tuottavuus on noussut keskimääräistä hitaammin. Pulmaa kärjistävät niin sanotut matalapalkkaja naispalkkaerät. Seurauksena on väistämättä ollut työpaikkojen vähentyminen. Kustannus- ja hintakilpailukyvyn kannalta olennaista on työvoimakustannusten, tuottavuuden sekä valuuttakurssien kehitys Suomessa ja kilpailijamaissa. Toistaiseksi palkat ja muut työvoimakustannukset ovat Suomessa kuitenkin nousseet enemmän kuin kilpailijamaissa. Emu-jäsenyyden aikana suomalaisten palkansaajien nimellisansiot ovat nousseet yhteensä 26 prosenttia ja reaaliansiot 14 prosenttia. Euroalueella vastaavana aikana nimellisansiot ovat nousseet 17 prosenttia ja reaaliansiot vain 4 prosenttia. Työvoimakustannusten kohoaminen on jo osaltaan aiheuttanut kannattavuusongelmia monilla toimialoilla, esimerkiksi metsäteollisuudessa. Ammattitaitoisten työntekijöiden saaminen Työvoiman tarjonta supistuu olennaisesti lähivuosikymmeninä. Vuonna 2030 työmarkkinoilla on noin ihmistä vähemmän kuin nyt. Se on 7,5 prosenttia vuoden 2004 työvoimasta. Pulaa tulee olemaan entistä enemmän varsinkin ammattitaitoisista ja kokeneista työntekijöistä. Eläkkeelle siirtymisen lisäksi työvoiman saatavuutta vaikeuttavat muun muassa kouluttamattomien nuorten suuri osuus, koulutusaikojen pidentyminen, rakenteellinen työttömyys ja työmarkkinoilta poistuminen ennen vanhuuseläkeikää. Vaikka työvoiman saatavuus heikkenee, työmarkki- Kuva 2. Suomessa on korkeat työvoimakustannukset Teollisuuden työvoimakustannukset EU-maissa 2005, euroa/tunti Kuva 3. Työvoimakustannukset ovat nousseet Suomessa enemmän kuin kilpailijamaissa keskimäärin Työvoimakustannusten muutos Suomessa ja euromaissa Tanska Saksa Belgia Suomi Hollanti Ruotsi Itävalta Luxemburg* Iso-Britannia Ranska Irlanti Italia Espanja Kypros* Kreikka* Slovenia* Portugali Unkari* Puola* Tshekki Slovakia* Viro Liettua* Latvia* EU12 Suomi Lähde: EU15-maiden sekä Viron ja Tshekin osalta Svenskt Näringsliv ja U.S. Department of Labor, ja tiedot koskevat teollisuuden työntekijöitä. Suomen tiedot ovat EK:n ja koskevat teollisuuden työntekijöitä. Kyproksen tiedot ovat EU:n. Muiden maiden tiedot ovat CE-Researchin ja koskevat teollisuuden koko henkilöstöä. Teollisuuden työntekijät, * = Lähde: EU:n komission ennuste marraskuu 2005 (Economic forecasts, compensation per employee) 05* 06* 8 Työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006 Elinkeinoelämän keskusliitto EK

10 noilla on jatkossakin työnhakijoita, joilla on suuria vaikeuksia työllistyä. Työelämän osaamisvaatimukset poikkeavat tarjolla olevan työvoiman osaamisesta. Työpaikat sijaitsevat eri paikkakunnilla kuin vapaana oleva työvoima. Myös elinkeinoelämän väistämätön rakennemuutos lisää työllistymisvaikeuksia. Työpaikat vähenevät teollisuudessa ja lisääntyvät erilaisissa palveluissa. Työpaikkoja syntyy erityisesti niin sanottuihin hyvinvointipalveluihin ja vapaa-aikaan liittyviin palveluihin. Toimisto- ja palvelutyön automaation kehittyminen johtaa väistämättä siihen, että työntekijöitä vapautuu suurin joukoin perinteisistä toimistotehtävistä. Tietoyhteiskuntaan siirtyminen on teollistumiseen verrattava työmarkkinoiden ja elinkeinorakenteen muutos. Hyvinvoinnin rahoittaminen Suomen julkinen talous ei ole kestävällä pohjalla. Mikäli rakenteellisia muutoksia ei tehdä, menot nousevat olennaisesti ja pysyvästi tuloja suuremmiksi. Menojen kasvu johtuu pääasiassa väestön ikääntymisestä: työeläkkeisiin sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin kuluu entistä enemmän rahaa. Julkista taloutta ei voida tasapainottaa verotusta kiristämällä. Palkansaajan verojen ja työnantajamaksujen osuus työvoimakustannuksista on Suomessa yksi läntisten teollisuusmaiden korkeimmista. Jo ennestään korkean verotuksen kiristäminen heikentäisi yritysten kilpailukykyä ja talouskasvua. Verojen kiristäminen näivettäisi elintason kasvun, koska se supistaisi käytettävissä olevia tuloja ja talouskasvua. Kuva 4. Työvoiman potentiaalinen tarjonta supistuu Työmarkkinoilta poistuvat ja työmarkkinoille tulevat Kuva 5. Työpaikkojen väheneminen jatkuu teollisuudessa sekä maa- ja metsätaloudessa. Uusia työpaikkoja syntyy palvelualoille Työllisyyden kehitys toimialoittain , henkeä Työmarkkinoilta poistuvat Julkiset ja muut palvelut Teollisuus Kauppa, hotellit ja ravintolat Rahoitus, vakuutus ja liike-elämän palvelut Liikenne Rakentaminen Maa- ja metsätalous Työmarkkinoille tulevat Lähde: Työministeriö Lähde: Tilastokeskus (tilastoinnissa ja luokituksissa on tapahtunut muutoksia 1980 ja 1989) Elinkeinoelämän keskusliitto EK Työmarkkinapoliittiset linjaukset

11 Sopimukset ja työlait kilpailukykyä ja työllisyyttä tukeviksi Sopimukset joustaviksi Yritykset toimivat kilpailutilanteessa. Yritystoiminnan erikoistuminen ja talouden kansainvälistyminen edellyttävät mahdollisuutta joustavaan yritys- ja työpaikkakohtaiseen töiden organisointiin. Työt on järjestettävä olosuhteiden mukaan parhaalla mahdollisella tavalla. Yritysten ja työpaikkojen kasvun avaimet ovat sopimuksista neuvottelevien työmarkkinaosapuolten ja lainsäädännöstä päättävän eduskunnan käsissä. Muutostarve työmarkkinapolitiikassa asettaa kolmikannan ja konsensuksen koetukselle. Tarvitaan ennustettavaa, pitkäjänteistä sopimustoimintaa, joka samalla antaa mahdollisuuden nopeisiinkin muutoksiin. Sopimuksia tulee kehittää väljemmiksi kehyssopimuksiksi, jotka antavat liikkumavaraa yritysja asiakaslähtöisille ratkaisuille. Lisääntyneet muutostarpeet edellyttävät liitoilta aloitteellisuutta sopimusten kehittämisessä sekä toimipaikoilla osapuolten valmiutta paikalliseen sopimiseen. Joustavuuden lisääminen vahvistaa myös yrittäjyyden edellytyksiä. Sopimustoiminnassa on kolme tasoa: keskusjärjestö-, liitto- ja yritystaso. Kaikkiin niihin liittyy merkittäviä muutostarpeita. Olennaista ei kuitenkaan ole sopimusmalli vaan sopimusten sisältö. Sopimustoimintaa tulee edelleen kehittää jatkuvan ratkaisumenettelyn suuntaan. Työelämän ongelmat olisi ratkaistava sitä mukaa kun ne tulevat esille. Näin varsinaisten työehtosopimusneuvottelujen asialistaa voidaan lyhentää etukäteen. Palkkaus yksilöllisemmäksi sekä tuottavuus- ja kannattavuuserot huomioon ottavaksi Palkkauksessa suurimmat haasteet liittyvät palkkausjärjestelmien toimivuuteen yritystasolla sekä palkkaratkaisujen tasoon ja rakenteeseen. Palkkauksessa on otettava huomioon palkanmaksukyvyn ohella yritysten väliset tuottavuuserot. Työntekijälle on merkityksellistä kokea palkkaus kannustavaksi. Kannustava palkkaus tuntuu oikeudenmukaiselta, ja sillä ohjataan yrityksen toimintaa ja lisätään työn tuottavuutta. Palkkaerot ovat Pohjoismaissa ja varsinkin Suomessa kansainvälisesti verrattuna erittäin vähäisiä. Keskeiset muutostarpeet ovat: sopimukset joustaviksi, palkkaus yksilöllisemmäksi sekä tuottavuus- ja kannattavuuserot huomioon ottavaksi, työaikoihin monipuolisuutta, työlait joustaviksi, lisää paikallista sopimista, työrauhasta Suomelle kilpailuetu, sopimusrakenteiden ja järjestökentän uudistaminen. Työmarkkinasopimusten on annettava nykyistä enemmän tilaa sekä yrityskohtaisille ratkaisuille että erilaisille kannustimille. Yleiskorotusten osuutta on syytä pienentää ja suunnata pääosa korotuksista kannustavasti ja yksilöllisesti. Palkkaratkaisun osana voidaan sopia erilaisista yrityskohtaisista eristä tai korvata niillä yleiskorotus kokonaan. Kokeilemisen arvoisia ovat myös mallit, joissa palkankorotuksista sovitaan yksilöllisesti työpaikalla työnantajan ja työntekijän kesken. Tästä on hyviä kokemuksia muissa maissa. Esimerkiksi Tanskassa pääosa palkankorotuksista sovitaan nykyisin yrityksissä työrauhan vallitessa. Tämä tulee olemaan työmarkkinaratkaisujen suunta tulevaisuudessa. Sopimuskorotusten tulee olla prosentuaalisia. Tuottavuus ja palkanmaksukyky vaihtelevat yrityksittäin ja toimialoittain. Jos korotukset määritellään sentteinä eikä prosentteina, korotus nostaa palkkoja suhteellisesti eniten siellä, missä tuottavuus on matala ja palkanmaksukyky heikko. Lisäksi yrityksissä vallitsevat palkkarakenteet vääristyvät. Osa ammattiyhdistysliikkeestä on pyrkinyt estämään tuloerojen kasvua niin sanotulla solidaarisella palkkapolitiikalla. On haluttu, että myös huonosti tuottavilla aloilla maksetaan yhtä paljon kuin menestyvillä ja palkanmaksukykyisillä aloilla. Tämä on heikentänyt enti- 10 Työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006 Elinkeinoelämän keskusliitto EK

12 sestään huonosti tuottavien yritysten taloudellista asemaa, ja työntekijät ovat tavallaan hinnoitelleet itsensä ulos työmarkkinoilta. Lisäksi solidaarinen palkkapolitiikka on estänyt vähemmän koulutettujen työntekijöiden työnsaantia, kun heidän työehtosopimuksen mukainen palkkansa on koulutukseen ja työn tuottavuuteen verrattuna noussut liian korkeaksi. Edellä kuvattua solidaarista palkkapolitiikkaa ei voida enää jatkaa. Tulospalkkaus on yleistynyt, ja sitä on syytä edelleen lisätä. Oikein käytettynä tulospalkkaus nostaa tuottavuutta ja lisää palkkauksen joustavuutta. Vuonna 2004 tulospalkkaa maksettiin joka kolmannelle henkilölle EK:n jäsenyrityksissä. Tulospalkat muodostivat 2,5 prosenttia koko palkkasummasta. Tulospalkkaus on yksi johtamisen ja kannustamisen välineistä ja siten yritysjohdon ja henkilöstön välinen asia. Yrityksen toiminnan jatkuminen ja työpaikkojen säilyttäminen voivat edellyttää, että yritystasolla on mahdollisuus poiketa työehtosopimusten vähimmäismääräyksistä. Kuva 6. Tuottavuuden ja tuotannon hinnan erot ovat kasvaneet toimialojen välillä Tuottavuuden ja tuotannon hinnan muutoksen summa eräillä yksityisen sektorin toimialoilla. Toimialoittaiset keskiarvot, %-muutos Kuva 7. Tulospalkkauksen käyttö vaihtelee suuresti toimialoittain Tulopalkkauksen levinneisyys EK:n jäsenyrityksissä toimialoittain 2004, % henkilöstöstä Toimiala Lähde: Tilastokeskus Energiateollisuus Paperiteollisuus Tietopalvelut Rahoitus Kemianteollisuus Vakuutus Teknologiateollisuus Tukkukauppa Painaminen Elintarviketeollisuus Henkilökohtaiset palvelut Tutkimus- ja tekniset palvelut Vähittäiskauppa Viestintäpalvelut Puuteollisuus Rakennustuoteteollisuus Liiketoimintapalvelut Talonrakennus Liikenne Rakennusasennus Hotellit ja ravintolat TeVaNaKe-teollisuus Terveyspalvelut Kiinteistöpalvelut Hoito- ja sosiaalipalvelut Koulutuspalvelut Lähde: EK:n palkkausjärjestelmätiedustelu 2005 Elinkeinoelämän keskusliitto EK Työmarkkinapoliittiset linjaukset

13 Työaikoihin monipuolisuutta Euroopassa tehdään vähemmän töitä kuin muualla: työaika on yleensä lyhyt. Se heikentää yritysten kilpailukykyä, ja siksi viime aikoina on käyty keskustelua työajan pidentämisestä. Suomessa työehtosopimusten mukainen säännöllinen työaika on tuntia viikossa, eräillä aloilla jopa alle 35 tuntia. Nämä työajat kuuluvat Euroopan lyhimpien joukkoon. Lyhytkin työaika voidaan hyödyntää entistä tehokkaammin tekemällä työtä joustavasti, tuotannon ja asiakkaiden tarpeiden mukaan. Työtä tehdään silloin kun sitä on. Myös työntekijät usein toivovat joustavia ja monipuolisia työaikoja. Monilla aloilla työehtosopimukset eivät kuitenkaan salli vieläkään riittävästi paikallisia työaikajoustoja. Kuva 8. Työaika on Suomessa EU-maiden lyhyimpiä Säännöllinen vuosityöaika EU maissa 2004, teollisuuden työntekijät, tuntia vuodessa Työajan käytössä on paljon erilaisia soveltamismahdollisuuksia. Jo nykyisin eräillä aloilla voidaan esimerkiksi kerätä työaikaa työaikapankkiin, josta voidaan saada vapaata silloin, kun siihen on tarvetta ja työtilanne antaa mahdollisuuden. Monipuoliset työajat ja mahdollisuudet lisätä ja vähentää työaikaa kysynnän mukaan parantavat yritysten edellytyksiä sopeuttaa toimintansa asiakkaiden vaatimuksia vastaavaksi. Myös työajan pidennyksestä pitää voida sopia yrityskohtaisesti. Töiden järjestäminen asiakkaiden tilausten mukaisesti on yritykselle aina kilpailuetu. Se vahvistaa yrityksen asemaa, eikä kysynnän tilapäinen supistuminen välttämättä johda henkilöstön vähentämiseen. Työaikalain mahdollistamaa työajan tasoittumisjaksoa tulee voida pidentää. Erilaiset työnteon muodot kuuluvat nykyaikaiseen työelämään. Kaikki työsuhteet ovat arvokkaita, ja kaikkia työsuhdemuotoja tarvitaan. On töitä, jotka työn luonteesta johtuen edellyttävät esimerkiksi määräaikaisia tai osa-aikaisia työsuhteita. On myös työntekijöitä, joiden henkilökohtaiseen elämäntilanteeseen ne sopivat. Monilla aloilla tuotteen tai palvelun kysyntä vaihtelee erittäin paljon vuodenajan, viikonpäivän ja vuorokaudenajan mukaan. Mahdollisuus erilaisten työsuhdemuotojen käyttöön tulee turvata. Liettua Latvia Viro Sveitsi Kreikka Puola Irlanti Portugali Unkari Slovenia Malta Luxemburg Espanja Kypros Slovakia Alankomaat Itävalta Suomi Italia Saksa, itä Norja Tshekki Ruotsi Belgia Britannia Tanska Ranska Saksa, länsi Lähde: Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Työlait joustaviksi, lisää paikallista sopimista Työlainsäädäntöä ja sopimustoimintaa on arvioitava jatkuvasti yritysten kilpailukyvyn näkökulmasta. Tarpeetonta säätelyä on purettava. Jäykän säätelyn sijasta on huomioitava työpaikkojen kokonaistarpeet. Normien tulee tukea yritysten sopeutumista talouden ja markkinoiden jatkuvaan muutokseen. Paikallinen sopiminen on yleistynyt 1990-luvulta alkaen. Paikallisen sopimisen mahdollisuuksia on laajennettu työehtosopimuksilla erityisesti työaikojen osalta. Monilla aloilla työehtosopimukset eivät kuitenkaan vielä salli riittävästi paikallista sopimista. Oman työpaikan asioissa esimiehet ja työntekijät ovat parhaita asiantuntijoita. Paikallisen sopimisen lisääminen edellyttää nykyistä parempia sopimisvalmiuksia yrityksissä. Jotta lainsäädäntö edistäisi työllisyyttä, on erityisen tärkeää, ettei työllistämiskynnystä nosteta työsuhteen solmimista tai päättämistä koskevilla jäykillä säädöksillä. Työsuhdeturvan kireys heikentää työmarkkinoi- 12 Työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006 Elinkeinoelämän keskusliitto EK

14 den sopeutumiskykyä, hidastaa työllisyyden kasvua ja pidentää työttömyyden kestoa. Esimerkkiä työllistämiskynnyksen alentamisesta voisi ottaa muun muassa Saksasta, jossa on esitetty kahden vuoden koeajan käyttöönottoa ja pienten yritysten irtisanomisperusteiden helpottamista. Työrauhasta Suomelle kilpailuetu Lakko-oikeus kuuluu työntekijöiden perusoikeuksiin, eikä siihen ole tarvetta puuttua. Työrauhan pelisääntöjä on kuitenkin syytä selkiyttää. Työrauha ja pelisääntöjen noudattaminen vaikuttavat yritysten investointi- ja sijoittumispäätöksiin ja sitä kautta työllisyyteen. Lakkoherkkään maahan ei investoida. Yritykset toimivat nykyisin pitkän tuotantoketjun osina, verkottuneesti. Siksi vähäisetkin työrauhahäiriöt tai niiden uhat aiheuttavat paljon ongelmia ja suuria taloudellisia menetyksiä. Usein lakosta joutuvat kärsimään pahiten työriidan ulkopuoliset yritykset, asiakkaat ja työntekijät. Työtaistelujen aiheuttamat vahingot ovat usein suhteettoman suuria verrattuna lakon syihin ja sillä tavoiteltuihin etuihin. Vaikka lakkojen määrä on vähentynyt Suomessa 20:n viime vuoden aikana, laittomat lakot ovat lisääntyneet viime vuosina selvästi. Ammattiliitot ovat monasti laiminlyöneet valvontavelvollisuutensa. Laittomiin lakkoihin on houkutellut se, että niistä tuomittavien hyvityssakkojen määrällä ei ole ollut ennalta ehkäisevää merkitystä. Toisin kuin Suomessa, laittomasta lakosta tuomittavalla seuraamuksella ei Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa ole ylärajaa. Työrauhaa on vahvistettava korottamalla laittoman toiminnan seuraamuksia. Vahingonkorvausten käyttöön ottoa on harkittava eräiden maiden esimerkkiä noudattaen. Työrauhajärjestelmän uudistamista vaatii myös niin sanottujen myötätuntotyötaistelujen ja ristikkäisten painostustoimien käyttö, joita työrauhavelvollisuus ei koske: viimeksi mainituissa on kysymys siitä, että ammattiliitto ryhtyy lakkoon toisen samaan liittoon kuuluvan ryhmän tueksi. Esimerkiksi Saksassa myötätuntolakot on kokonaan kielletty. Laki työriitojen sovittelusta velvoittaa osapuolet osallistumaan sovitteluun, mutta sovittelutuloksen hyväksyminen on osapuolten tahdon varassa. Selvää on, että kun pienet avainryhmät aiheuttavat toistuvasti lakoillaan laajasti häiriötä yhteiskunnassa, on tarvetta puuttua asiaan lainsäädäntöä muuttamalla. Työrauhajärjestelmä on uudistettava myös laajentamalla ennakkoilmoitusvelvollisuus koskemaan kaikkia työtaisteluja. Työrauha on yrityksille niin tärkeä asia, että siitä tulee tehdä kilpailuetu. Jos työmarkkinajärjestöt saavat työriitojen sovittelukeinot toimimaan, voimme markkinoida Suomea luotettavana ja vakaana sijaintipaikkana myös ulkomaisille yrityksille. Vastuun ottaminen Suomen työmarkkinamaineesta on kaikkien työmarkkinajärjestöjen velvollisuus. Sopimusrakenteiden ja järjestökentän uudistaminen Työehtosopimusten kenttä on varsin pirstaleinen. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n jäsenliitot solmivat nykyisin 230 työehtosopimusta. Työmarkkinat ovat viime vuosina olleet mullistusten kohteena yritysten yhdistymisen, yhtiöittämisen, ulkoistamisen ja julkisten palvelujen kilpailulle avautumisen vuoksi. Perinteiset sopimusrajat ovat hämärtyneet. Myös jako toimihenkilöihin ja työntekijöihin on jo pitkään ollut vanhentunut. Sopimuksia tulee kehittää nykyistä laajemmiksi kokonaisuuksiksi ja samalla entistä joustavammiksi. Sopimuksia on syytä yksinkertaistaa ja keskittyä niissä vain työehtojen yleisiin kehyksiin. Yksityiskohtaiset sovellukset ja ratkaisut tehdään yhä lähempänä työpaikkaa, yritysten olosuhteet huomioon ottaen. Työmarkkinoiden sopimuskentän muuttuminen aiheuttaa väistämättä tarpeita uudistaa myös järjestökenttää. Muutoksia ei pidä pelätä. Esimerkiksi työnantajajärjestöissä on viime vuosina tehty ennakkoluulottomia ratkaisuja, joiden hyödyt ovat ilmeiset. Järjestöjen reviirikiistat tulee ratkaista hallitusti ilman häiriöitä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla, jotta työmarkkinakoneisto tältäkin osin voi toimia moitteettomasti. Elinkeinoelämän keskusliitto EK Työmarkkinapoliittiset linjaukset

15 Työyhteisöjen hyvinvointi edistää kilpailukykyä Työhyvinvointi edistää tuottavuutta ja liiketoiminnan tuloksellisuutta. Se on kilpailutekijä, joka vaikuttaa yrityskuvaan ja menestymiseen markkinoilla. Koska yritykset joutuvat kilpailemaan ammattitaitoisista työntekijöistä, on työpaikan maineella ja vetovoimalla suuri merkitys. Niihin pitää panostaa. Työhyvinvoinnilla on keskeinen merkitys myös työilmapiiriin ja sairauspoissaolojen määrään. Hyvä johtaminen on menestyksen tärkeä työkalu Työvoiman tarjonnan supistuminen vaikeuttaa työvoiman ja erityisesti ammattitaitoisen työvoiman saatavuutta. Tämä edellyttää huomion kiinnittämistä myös työpaikkojen maineeseen ja vetovoimaisuuteen. Osaamistason nousu puolestaan korostaa hyvän henkilöstöjohtamisen merkitystä. Tavoitteena on luoda innostava ja myös palkitseva ilmapiiri työpaikoille. Avoimuus, luottamus, osaaminen, selkeät tavoitteet, kannustus ja palkitseminen ovat johtamisen avainsanoja niin pienessä kuin suuremmassakin yrityksessä. Työyhteisöissä on etsittävä keinoja, joilla edistetään uuden tiedon luomista, työntekijöiden innovatiivisuutta sekä uusien toimintamallien kehittämistä ja jatkuvaa uuden oppimista. Yritykset ovat yhä enemmän riippuvaisia työntekijöiden sitoutuneisuudesta. Työelämän johtamisen haasteina ovat myös työhyvinvoinnin ja työntekijöiden työkyvyn edistäminen ja ylläpito. Työssä jatkamisesta on tullut entistä tärkeämpi tavoite. Keskeistä on työntekijän sekä henkinen että fyysinen terveys. Työsuojelu, työterveyshuolto ja muut terveyden ja työkyvyn kehittämiseen tähtäävät toimet luovat perustan pitkälle työuralle. Työntekijän oma motivaatio huolehtia terveydestään on ratkaisevan tärkeä, mutta työnantaja voi olennaisesti tukea tätä motivaatiota. Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen lisää sitoutumista työhön Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen tarkoittaa käytännössä yksilöllisten ratkaisujen luomista erilaisiin perheen tai yksilön elinkaareen liittyviin tilanteisiin esimerkiksi joustavilla työajoilla. Tavoitteena on myös kannustaa vanhempia nykyistä tasapuolisempaan perhevapaiden käyttöön. Työn ja perhe-elämän toimiva Työhyvinvoinnin edistäminen: hyvä johtaminen on menestyksen tärkeä työkalu, työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen lisää sitoutumista työhön, tasa-arvo edistää tuloksellisuutta ja tuottavuutta. yhdistäminen mahdollistaa molempien vanhempien täysipainoisen osallistumisen työelämään ja hyvinvoinnin rakentamiseen. Työn ja perhe-elämän onnistunut yhteensovittaminen on myös yhä tärkeämpi työelämän laatuun vaikuttava tekijä. Työaikajärjestelyt ja paikallinen sopiminen edellyttävät sekä työnantajan että työntekijän tarpeiden huomioon ottamista. Myös arjen sujumista tulee edistää parantamalla esimerkiksi perheille suunnattuja palveluja, kotitalousvähennystä ja yksityisen hoidon tukea. Työn ja perhe-elämän hyvä yhteensovittaminen lisää työhön sitoutumista ja tuloksellisuutta. Työn ja perheelämän yhteensovittaminen osoittautuu lähivuosina todennäköisesti myös hyväksi kilpailutekijäksi työmarkkinoilla, kun yritykset kilpailevat työntekijöistä. Tasa-arvo edistää tuloksellisuutta ja tuottavuutta Tasa-arvo merkitsee työelämässä kaikkien työntekijöiden tasapuolista ja oikeudenmukaista kohtelua muun muassa sukupuolesta, iästä tai etnisestä alkuperästä riippumatta. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa naiset ja miehet jakautuvat eri tehtäviin ja ammatteihin nykyistä tasaisemmin kykyjensä ja taipumustensa mukaisesti, jotta parhaat voimavarat saadaan käyttöön. Samapalkkaisuusperiaate edellyttää, että samassa tai yhtä vaativassa työssä olevia työntekijöitä ei saa palkkauksessa kohdella eriarvoisesti sukupuolen perusteella. Naisten ja miesten keskimääräistä palkkaeroa työmarkkinoilla voidaan kaventaa edistämällä nuorten ha- 14 Työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006 Elinkeinoelämän keskusliitto EK

16 keutumista tasapuolisesti eri toimialoille ja kannustamalla naisten urakehitystä. Vastuu tasa-arvolainsäädännön noudattamisesta työpaikalla kuuluu työnantajalle, mutta vastuu tasa-arvoisesta käyttäytymisestä kuuluu koko työyhteisölle. Tasaarvo on yksi työpaikan ilmapiirin perustekijöistä. Työpaikan tasa-arvoisuus vähentää sairauspoissaoloja sekä lisää henkilöstön työhyvinvointia ja oma-aloitteisuutta. Parhaimmillaan tasa-arvoa kehittämällä voidaan parantaa yrityksen kilpailukykyä työvoiman hankinnassa ja säilyttämisessä sekä lisätä tuottavuutta. Elinkeinoelämän keskusliitto EK Työmarkkinapoliittiset linjaukset

17 Kannustava sosiaaliturva on hyvinvoinnin ja kasvun ehto Sosiaaliturvan muutostarpeet ovat: työ ensisijaiseksi toimeentulon lähteeksi, työeläkemaksun nousun estäminen, sosiaalivakuutusmaksut puoliksi työnantajien ja palkansaajien kesken, valtiolle suurempi vastuu perhevapaakorvauksista, hyvinvointipalvelut tuottavammiksi, lisää omavastuuta ja omatoimisutta, rahoitus selkeäksi. Kuva 9. Yksityisalojen työeläkemaksu uhkaa nousta vajaalla 7 prosenttiyksiköllä TyEL-maksu prosentteina palkoista Työnantaja Kokonaismaksu Työntekijä 53+ v Työntekijä <53 v Lähde: ETK 2004 Sosiaaliturva on keskeinen osa hyvinvointia. Toimeentuloturvalla huolehditaan toimeentulosta työkyvyttömyyden, perheenhuoltajan kuoleman ja työttömyyden varalta sekä vanhuuden aikana. Sosiaali- ja terveyspalveluilla edistetään muun muassa terveyttä ja toimintakykyä sekä mahdollistetaan osallistuminen työelämään. Nykyinen sosiaaliturva on johtamassa entistä kireämpään verotukseen, mikä vaarantaa hyvinvoinnin perustan. Verotuksen kiristymisen uhka johtuu väestön ikääntymisestä, mikä kasvattaa työeläke- sekä sosiaalija terveyspalvelumenoja. Työvoimakustannusten hallinta edellyttää, että yritysten pakollisten sosiaalimaksujen osuus palkoista säilyy pitkälläkin aikavälillä korkeintaan nykyisellä tasollaan. Palkansaajien verotusta ei voida entisestään kiristää palkansaajien maksuja korottamalla. Sosiaaliturvan tulee kannustaa riittävästi työn tekoon ja omatoimisuuteen. Sosiaaliturvan kustannukset eivät saa ylittää kansantalouden kantokykyä. Näin sosiaaliturva tukisi nykyistä enemmän talouden kasvua ja mahdollistaisi hyvinvoinnin kasvun rahoittamisen. Työ ensisijaiseksi toimeentulon lähteeksi Hyvinvoinnin edistäminen edellyttää, että nykyistä suurempi osa työikäisestä väestöstä käy työssä ja saa siitä oman ja perheensä toimeentulon. Lainsäädännön tulee tukea nykyistä selkeämmin työn ensisijaisuutta. Työllisyyden kasvu mahdollistaa myös palvelujen ja toimeentulon omatoimisen järjestämisen, mitä on tarkoituksenmukaista edistää. Ansiosidonnainen työttömyysturva on tarpeellinen toimeentuloturvan muoto. Se mahdollistaa ammattitaitoa vastaavan työn hakemisen. Nykyinen työttömyysturva kuitenkin väistämättä pitkittää työttömyyttä ja heikentää työmarkkinoiden toimivuutta. Työttömyysturvan enimmäiskesto tulee porrastaa työntekijän työuran pituuden mukaan. Pitkäkestoinen työttömyysturva pitää ansaita. Työttömyyseläkkeen korvanneet työttömyysturvan lisäpäivät kannustavat varhaiseen työelämästä poistumiseen ja työntekijöiden irtisanomiseen vanhimmasta 16 Työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006 Elinkeinoelämän keskusliitto EK

18 päästä. Oikeus työttömyysturvan lisäpäiviin on tarkoituksenmukaista poistaa tai sitä tulisi ainakin rajoittaa. Työeläkemaksun nousun estäminen Vaikka vuoden 2005 alussa pääosin voimaan tulleen eläkeuudistuksen tavoitteet toteutuisivat täysimääräisesti, työeläkemaksussa on edelleen olennainen nousupaine, noin 7 prosenttiyksikköä vuoteen 2030 mennessä. Edellytyksiä työeläkemaksun nostamiselle ei ole. Työeläkevarojen sijoitustoiminnalla on suuri merkitys työeläkemaksun kehitykseen. Jos vuotuinen tuotto saadaan nousemaan 1 prosenttiyksiköllä, se vähentää työeläkemaksun nousupainetta 2 prosenttiyksiköllä. Työeläkevarojen sijoitussääntöjä tulee väljentää sijoitustoiminnan tuottojen kohottamiseksi. Työeläkelaitoksille on tarpeen antaa mahdollisuus sijoittaa olennaisesti nykyistä enemmän osakkeisiin, koska ne tuottavat pitkällä aikavälillä selvästi muita sijoituskohteita enemmän. Sijoitustoiminnan onnistuminen ja työeläkevakuutusyhtiöiden tehokas toiminta edellyttävät, että yhtiöiden päätöksentekoelimissä on vakuutustoiminnan ja erityisesti sijoittamisen asiantuntemusta. Työmarkkinoiden keskusjärjestöjen asema työeläkevakuutusyhtiöiden hallinnossa on riittävä. Työeläkkeiden rahastointiasteella tarkoitetaan eläkerahastojen osuutta karttuneista eläkkeistä. Laskelmien mukaan rahastointiaste nousee nykyisestä 30 prosentista seuraavan runsaan kahden vuosikymmenen aikana 34 prosenttiin. Osa tästä noususta johtuu työmarkkinoiden keskusjärjestöjen vuonna 2002 solmiman eläkesopimuksen mukaisesta vanhuuseläkkeiden lisärahastoinnista vuosina Työeläkemaksun nousupainetta voidaan hillitä kiinnittämällä työeläkkeiden rahastointiaste esimerkiksi nykyiselle tasolle. Tarvittaessa rahastointiastetta voidaan jopa alentaa. Edellä mainitun eläkesopimuksen mukaan rahastoinnista päätetään erikseen pyrkien mahdollisimman tasaiseen maksukehitykseen. Myös työeläketurvan uudistamista tulee jatkaa. Työeläkkeen ansainnan tulee perustua nykyistä selkeämmin työstä maksettavaan palkkaan. Eläkekarttuma lapsen syntymään liittyviltä perhevapailta voidaan kuitenkin katsoa perhepoliittisesti perustelluksi. Keskimääräisen eläkkeelle siirtymisiän nostaminen on eläkepolitiikan onnistumisen kannalta hyvin tärkeää. Nykyiset korotetut karttumaprosentit johtavat kuitenkin siihen, että eläkkeelle siirtymisiän nousu ei usein johdakaan eläkemenojen kasvun supistumiseen. Tämän takia karttumaprosentit ja niihin liittyvä 53 vuotta täyttäneiden korotettu eläkemaksu on tarpeen mitoittaa uudelleen siten, että eläkkeelle siirtymisen myöhentäminen parantaa eläkejärjestelmän taloudellista kestävyyttä. Osa-aikaeläke on yleistynyt. Tämä eläkemuoto kannustaa työkykyisiä ja työikäisiä työntekijöitä siirtymään osittain eläkkeelle. Valtaosa osa-aikaeläkkeen saajista jatkaisi työssä vanhuuseläkeikään saakka, ellei tätä mahdollisuutta olisi. Osa-aikaeläkkeen houkuttelevuutta on tarpeen vähentää muokkaamalla siitä osittainen varhennettu vanhuuseläke. Silloin eläkkeen varhentaminen pienentäisi eläkkeen määrää ja saisi työntekijää harkitsemaan uudelleen osittaista eläkkeelle siirtymistä. Sosiaalivakuutusmaksut puoliksi työnantajien ja palkansaajien kesken Työn tekemiseen liittyvän sosiaaliturvan rahoitusvastuu on perusteltua jakaa tasan työnantajien ja vakuutettujen kesken. Rahoitusvastuun tasajako lisäisi kansalaisten vastuullisuutta sosiaaliturva-asioissa ja lisäisi sosiaalivakuutuksen rahoituksen läpinäkyvyyttä. Kansalaiset näkisivät nykyistä selvemmin sosiaalivakuutuksen etuuksien ja palvelujen kehittämisen vaikutukset työvoimakustannuksiin, käteen jäävään palkkaan ja sosiaalivakuutusmaksuihin. Koska maksukorotukset supistaisivat työntekijöiden käteen jäävää palkkaa, rahoitusvastuun muutos tulee ottaa huomioon palkoissa. Muutos olisi otettava huomioon myös verotuksessa ja tulonsiirroissa, jotta muutos ei kiristäisi verotusta tai leikkaisi sosiaalietuuksia. Elinkeinoelämän keskusliitto EK Työmarkkinapoliittiset linjaukset

19 Taulukko 2. Työnantajat maksavat 3/4 ja palkansaajat 1/4 pakollisen sosiaalivakuutuksen vakuutusmaksuista Pakolliset sosiaalivakuutusmaksut keskimäärin 2006, % palkasta Työnantajat Palkansaajat Yhteensä Työeläkemaksu (TEL) 16,70 4,50 21,20 Työttömyysvakuutusmaksu 2,29 0,58 2,87 Sairausvakuutus 2,06 2,10 4,16 Työtapaturmavakuutusmaksu 1,10-1,10 Kansaneläkemaksu 1,64-1,64 Ryhmähenkivakuutusmaksu 0,08-0,08 Yhteensä 23,87 7,18 31,05 Osuus yhteismäärästä 77 % 23 % 100 % Valtiolle suurempi vastuu perhevapaakorvauksista Perhevapaat, kuten äitiys- ja vanhempainvapaat, rasittavat erityisesti työ- ja naisvaltaisia yrityksiä. Perhevapaiden tasapuolinen käyttö merkitsisi naisten lisääntyvää työpanosta, ja samalla se jakaisi tasaisesti perhevapaista johtuvia kustannuksia. Perhevapaakustannusten tasapainoa pitää parantaa myös siten, että valtio kantaa nykyistä suuremman vastuun perhevapaakustannusten korvaamisesta. Vastuu väestön kasvusta kuuluu koko yhteiskunnalle. Siksi perhevapaakustannuksia ei ole perusteltua sälyttää yksinomaan työnantajien ja työntekijöiden maksettaviksi. Hyvinvointipalvelut tuottavammiksi, lisää omavastuuta ja omatoimisuutta Julkisten hyvinvointipalvelujen tuottavuutta ja laatua voidaan parantaa olennaisesti käyttämällä entistä enemmän yksityisiä palveluja ja omaksumalla uusia toimintatapoja. Niiden lisäksi tuottavuutta voidaan nostaa hyödyntämällä laajasti tieto- ja viestintätekniikkaa. Kuntalaisten edun tulee olla etusijalla palvelujen tarkoituksenmukaisinta tuottamistapaa valittaessa, koska kunnat eivät ole olemassa työllistämistä varten. Julkisten palvelujen ulkoistamisessa siirtyvien työntekijöiden asema voidaan turvata hallitusti nykyisen työ- ja sosiaalilainsäädännön mukaisesti. Kotitalouksien tulot ja varallisuus kasvavat. Tästä syystä asiakasmaksujen osuutta voidaan lisätä julkisten palvelujen kustantamisessa. Kotitalouksien tulojen ja varallisuuden nousu mahdollistaa myös itse ostettavien palvelujen ja etuuksien hankkimisen. Tätä tulee tukea verovähennysoikeuksilla, palveluseteleillä ja yksityisten palvelujen käytön korvauksilla. Julkinen tuki tuo yksityiset palvelut myös pienituloisten ulottuville. Lisäksi se ohjaa osan sosiaaliturvan kysynnästä omaehtoisiin järjestelyihin, parantaa kotitalouksien mahdollisuuksia valita itselleen parhaiten sopivat palvelut ja etuudet, karsii epätarkoituksenmukaista palvelujen ja etuuksien käyttöä sekä kannustaa tuottajia parantamaan palvelujen laatua ja tuottavuutta. 18 Työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006 Elinkeinoelämän keskusliitto EK

20 Rahoitus selkeäksi Yleisesti hyväksytty periaate on, että kaikkien Suomessa asuvien muuhun kuin työn tekemiseen perustuva sosiaaliturva tulee rahoittaa yleisin verovaroin. Tällaisen sosiaaliturvan rahoittaminen palkkaperusteisilla sosiaalivakuutusmaksuilla nostaa työn hintaa, mikä rasittaa yritysten kilpailukykyä. Työnantajan kansaneläkemaksu tulee tästä syystä poistaa. Työttömyysturvan rahoituksen lähtökohtana on se, että valtio vastaa työttömyyspäivärahojen peruspäivärahaa vastaavasta osuudesta ja työnantajat sekä työntekijät rahoittavat perusturvan ylittävän osuuden eli ansioturvaosan. Työttömyysturvan rahoitus pitää järjestää kaikilta osin tämän lähtökohdan mukaisesti. Valtion tulee rahoittaa peruspäivärahaa vastaava osuus myös lomautuspäivien ja niin sanottujen lisäpäivien päivärahoista. Elinkeinoelämän keskusliitto EK Työmarkkinapoliittiset linjaukset

7 SAK:n edustajakokouksen sopimuspoliittiset päätökset 7.1 Sopimuspolitiikan tavoitetila vuosikymmenen jälkipuoliskolla Onnistuneen sopimuspolitiikan ansiosta, jossa on yhteen sovitettu talousja työmarkkinapolitiikka,

Lisätiedot

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 Työllisyysaste 1989-23 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 75 8 % Suomi EU 7 65 6 55 5 89 91 93 95 97 99 1* 3** 13.1.23/SAK /TL Lähde: OECD Economic Outlook December 22 2 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 11.2.2011

Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 11.2.2011 Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 2 Jorma Turunen toimitusjohtaja 3 Globaali rakennemuutos siirtää työtä ja pääomia Aasiaan Teollisuustuotannon jakauma maailmassa 1950-2009

Lisätiedot

Työmarkkinoiden kehitystrendejä Sähköurakoitsijapäivät

Työmarkkinoiden kehitystrendejä Sähköurakoitsijapäivät Työmarkkinoiden kehitystrendejä Sähköurakoitsijapäivät 18.4.2013 Varatoimitusjohtaja Risto Alanko Maailma on muuttunut, muuttuuko Suomen työmarkkinakäytännöt? Taloudet kansainvälistyvät ja yhdentyvät edelleen

Lisätiedot

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 45 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 16.5.23/SAK /TL Lähde: European Commission 2 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

PIDEMPÄÄN TYÖELÄMÄSSÄ HARMAANTUVASSA SUOMESSA. Erkki Pekkarinen

PIDEMPÄÄN TYÖELÄMÄSSÄ HARMAANTUVASSA SUOMESSA. Erkki Pekkarinen PIDEMPÄÄN TYÖELÄMÄSSÄ HARMAANTUVASSA SUOMESSA Erkki Pekkarinen Varma on keskinäinen ja itsenäinen Varma on keskinäinen eli asiakkaidensa omistama yhtiö Päätösvaltaa Varmassa käyttävät kaikki, jotka maksavat

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 3.11.23/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15

Lisätiedot

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi TYÖOLOJEN KEHITYS Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi % Palkansaajien koulutusrakenne Työolotutkimukset 1977-2013 100 90 10 13 14 20

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin. Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK

Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin. Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK 125 120 Bruttokansantuote Vol.indeksi 2005=100, kausitas. Hidas kasvu: - työttömyys -

Lisätiedot

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen 14.2.2017 Taustaa Nykyisen YT-lain tavoitteet: 1. Edistää työnantajan ja työntekijän välistä sekä henkilöstöryhmien keskinäistä vuorovaikutusta perustuen oikea-aikaisesti

Lisätiedot

HUOM: yhteiskunnallisilla palveluilla on myös tärkeä osuus tulojen uudelleenjaossa.

HUOM: yhteiskunnallisilla palveluilla on myös tärkeä osuus tulojen uudelleenjaossa. 1 2. JULKISEN SEKTORIN MENOT SUOMESSA JA ERÄISSÄ MUISSA MAISSA (NÄMÄ TIEDOT OVAT TUOMALAN UUDESTA JULKAISEMATTOMASTA KÄSIKIRJOITUKSESTA) EI SAA LEVITTÄÄ ULKOPUIOLELLE LUENTOJEN! Tässä luvussa tarkastelemme

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-25 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 EU-25 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 21.9.24/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää Yrittämisen edellytykset Suomessa Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää 1 Teema I Yrittäjyyden ja yritysympäristön kuva KYSYMYS NUMERO 1: Pidän Suomen tarjoamaa yleistä

Lisätiedot

Kilpailukykysopimuksen vaikutukset. Olli Savela Metalli 49:n seminaari Turku

Kilpailukykysopimuksen vaikutukset. Olli Savela Metalli 49:n seminaari Turku Kilpailukykysopimuksen vaikutukset Olli Savela Metalli 49:n seminaari Turku 12.11.2016 1 Kilpailukykysopimuksen taustaa Sipilän hallitus uhkasi ns. pakkolaeilla ja 1,5 miljardin euron lisäleikkauksilla

Lisätiedot

Suomalaisen hyvinvoinnin haasteita. Tilastokeskus-päivä 4.11.2008

Suomalaisen hyvinvoinnin haasteita. Tilastokeskus-päivä 4.11.2008 Suomalaisen hyvinvoinnin haasteita Tilastokeskus-päivä 4.11.28 Kaksi näkökulmaa suomalaisen hyvinvoinnin haasteista 1) Väestön ikääntymisen seuraukset :! Talouskasvun hidastuminen, kun työikäinen väestö

Lisätiedot

Työllisyydenhoito kunnassa

Työllisyydenhoito kunnassa Työllisyydenhoito kunnassa Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista Lähde: TEM/Heikki Räisänen,

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita maailmantalouden,

Lisätiedot

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia?

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Kuntamarkkinat 15.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista

Lisätiedot

Työelämän trendit suomalaisen työelämäkulttuurin peilissä

Työelämän trendit suomalaisen työelämäkulttuurin peilissä EEVA-LIISA INKEROINEN Eeva-Liisa Inkeroinen (synt. 1963) on Elinkeinoelämän Keskusliitto EK:n työmarkkinasektorin apulaisjohtaja. Hän on ollut järjestötehtävissä työnantajapuolella vuodesta 1987 alkaen

Lisätiedot

Suomi työn verottajana 2008

Suomi työn verottajana 2008 Kansainvälinen palkkaverovertailu Suomi työn verottajana 28 Kansainvälinen palkkaverovertailu 28 Tutkimuksen maat Alankomaat, Australia, Belgia, Espanja, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Japani, Kanada,

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15 64 v)

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15 64 v) Työllisyysaste 198 26 Työlliset/Työikäinen väestö (15 64 v 8 % Suomi 75 EU 15 EU 25 7 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 6** 5.4.25/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985 26

Lisätiedot

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Ylä-Savon kauppakamariosasto 16.5.2011 Pentti Hakkarainen Johtokunnan varapuheenjohtaja Suomen Pankki Maailmantaloudessa piristymisen merkkejä 60 Teollisuuden ostopäällikköindeksi,

Lisätiedot

Teknologiatellisuuden työkaarimalli

Teknologiatellisuuden työkaarimalli Toimenpiteillä kohti pidempiä työuria Teknologiatellisuuden työkaarimalli Parempi työ seminaari 7.4.2014 Metallityöväen Liitto 1 Teknologiateollisuuden työehtosopimus 2011-2013 Ikääntyneet työntekijät

Lisätiedot

Työllisyys ja julkinen talous Martti Hetemäki

Työllisyys ja julkinen talous Martti Hetemäki Työllisyys ja julkinen talous 29.12.2016 Martti Hetemäki Miten paljon työllisyys vaikuttaa julkiseen talouteen? Miten työllisyys liittyy sukupolvien väliseen sopimukseen? Miten työllisyysaste on kehittynyt

Lisätiedot

Sivistyksessä Suomen tulevaisuus. KOULUTUS 2030 Pitkän aikavälin kehittämistarpeet ja tavoitteet Opetusministeri Henna Virkkunen

Sivistyksessä Suomen tulevaisuus. KOULUTUS 2030 Pitkän aikavälin kehittämistarpeet ja tavoitteet Opetusministeri Henna Virkkunen Sivistyksessä Suomen tulevaisuus KOULUTUS 2030 Pitkän aikavälin kehittämistarpeet ja tavoitteet Opetusministeri Henna Virkkunen Millaisia tietoja ja taitoja tulevaisuudessa tarvitaan? Tulevaisuuden tietojen

Lisätiedot

Paras sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisessa Pentti Kananen

Paras sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisessa Pentti Kananen Paras sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisessa 1 17.11.2009 Pentti Kananen Valtioneuvoston selonteko 12.11.2009 Hallinnollisten rakenteiden kehittämisen ohella keskeistä on palvelurakenteiden ja palvelujen

Lisätiedot

Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI

Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI Y-sukupolvi on keskittynyt omaan uraansa, kulkemaan omia polkujaan ja kehittämään taitojaan varmistaakseen kilpailukykynsä työmarkkinoilla. Muiden johtaminen ei ole prioriteettilistan

Lisätiedot

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma Sisällysluettelo Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma 3 Kuntaliiton työllisyyspoliittiset linjaukset 4 1) Työnjaon selkeyttäminen 4 2) Aktivointitoiminnan

Lisätiedot

Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula?

Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula? Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula? Pääjohtaja Erkki Liikanen Kaupan päivä 23.1.2006 Marina Congress Center Talouden arvonlisäys, Euroalue 2004 Maatalous ja kalastus 3 % Rakennusala 5 % Teollisuus

Lisätiedot

Kääntyykö Venäjä itään?

Kääntyykö Venäjä itään? Heli Simola Suomen Pankki Kääntyykö Venäjä itään? BOFIT Venäjä-tietoisku 5.6.2015 5.6.2015 1 Venäjän ulkomaankaupan kehitystavoitteita Viennin monipuolistaminen Muun kuin energian osuus viennissä 30 %

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

Finanssipolitiikkaa harjoitetaan sekä koko maan tasolla että paikallistasolla kunnissa. Mitä perusteita tällaiselle kahden tason politiikalle on?

Finanssipolitiikkaa harjoitetaan sekä koko maan tasolla että paikallistasolla kunnissa. Mitä perusteita tällaiselle kahden tason politiikalle on? !" # $ Tehtävä 1 %&'(&)*+,)**, -./&,*0. &1 23435 6/&*.10)1 78&99,,: +800, (&)**,9)1 +8)**, 7;1*)+,)**, (&6,,77. )0; '?@0?(; (, ',)00&(, &1 9&/9.,*0, (, 0&)*,,70, +,0,7,*0, -./&,*0..*0,A

Lisätiedot

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2016

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2016 Julkaisuvapaa klo 4. Kansainvälinen palkkaverovertailu 216 Selvityksessä yhteensä 18 maata Euroopasta Alankomaat Belgia Britannia Espanja Italia Itävalta Norja Ranska Saksa Sveitsi Tanska Viro Euroopan

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016

Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016 Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016 15.9.2016 Mikko Spolander Talousnäkymät Keskeiset taloutta kuvaavat indikaattorit lähivuosina ja keskipitkällä aikavälillä 2013 2014 2015 2016 e 2017 e 2018 e 2019 e

Lisätiedot

Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos

Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos 29.2.2016 1 Yleistä Sopimuksen hyväksymisen edellytyksenä on, että se korvaa hallituksen valmistelevat pakkolait Työmarkkinakeskusjärjestöt edellyttävät, että hallitus

Lisätiedot

17.2.2015 Matti Paavonen 1

17.2.2015 Matti Paavonen 1 1 Uusi vuosi vanhat kujeet 17.2.2015, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti 2 Pohjalla voi liikkua myös horisontaalisesti BKT:n volyymin kausitasoitettu kuukausi-indeksi 116 2005 = 100

Lisätiedot

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus Juha Kilponen Suomen Pankki Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus ELY Areena Talousseminaari Turku, 25.1.2016 25.1.2016 Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla

Lisätiedot

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2011

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2011 Kansainvälinen palkkaverovertailu 11 Tutkimuksessa yhteensä 18 maata Euroopasta Alankomaat Belgia Britannia Espanja Italia Itävalta Norja Ranska Ruotsi Saksa Sveitsi Tanska Viro Euroopan ulkopuolelta Australia

Lisätiedot

Neuvottelutulos SAK/RJ. Sopimuskierros Neuvottelutulos

Neuvottelutulos SAK/RJ. Sopimuskierros Neuvottelutulos 29.11.2004 Neuvottelutulos SAK/RJ Sopimuskierros 2005-2007 Neuvottelutulos 29.11.2004 PALKANKOROTUKSET Sopimuskorotusten rakenne ja kustannusvaikutus! Sopimuskausi 16.2.2005-30.9.2007! 1.3.2005 1.6.2006!

Lisätiedot

Esimerkkejä Euroopasta. Koonnut (2012): Tutkija Anneli Miettinen

Esimerkkejä Euroopasta. Koonnut (2012): Tutkija Anneli Miettinen Esimerkkejä Euroopasta Koonnut (2012): Tutkija Anneli Miettinen Ruotsi Tanska Slovenia Liettua Hollanti Itävalta Latvia Portugali Ranska Kypros SUOMI Belgia Saksa Bulgaria Viro Puola Luxembourg Tsekin

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Kestävä työ ja työkyky - Polkuja työelämään Tempo hanke. Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö

Kestävä työ ja työkyky - Polkuja työelämään Tempo hanke. Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö Kestävä työ ja työkyky - Polkuja työelämään Tempo hanke Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö Osatyökykyisyys ja työelämä Hyvinvointiyhteiskunnan turvaaminen edellyttää korkeampaa työllisyysastetta ja pidempiä

Lisätiedot

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI LÄHTÖKOHDAT SAK:n tavoitteena on hyvinvointia rakentava työelämä SAK:n edustajakokous 2011: Työelämän ihmisoikeudet toteutuvat silloin, kun tärkeäksi

Lisätiedot

Kilpailukyvyllä kiinni kasvuun. Penna Urrila Varsinais-Suomen ELY-keskus Turku

Kilpailukyvyllä kiinni kasvuun. Penna Urrila Varsinais-Suomen ELY-keskus Turku Kilpailukyvyllä kiinni kasvuun Penna Urrila Varsinais-Suomen ELY-keskus 25.1.2016 Turku Maailmantalouden kasvu kohtalaista Kasvun painopiste on kaukana Suomesta Kiinan kasvunäkymät heikkenevät EU:ssa

Lisätiedot

Talouskasvun edellytykset

Talouskasvun edellytykset Pentti Hakkarainen Suomen Pankki Talouskasvun edellytykset Martti Ahtisaari Instituutin talousfoorumi 16.5.2016 16.5.2016 Julkinen 1 Talouden supistuminen päättynyt, mutta kasvun versot hentoja Bruttokansantuotteen

Lisätiedot

Väestörakenne muutoksessa, Vaikutukset yhteiskuntaan ja talouteen

Väestörakenne muutoksessa, Vaikutukset yhteiskuntaan ja talouteen Kauppatieteellisen yhdistyksen Visiopäivä 9..1: Väestörakenne muutoksessa, vaikutukset yhteiskuntaan ja talouteen Kauppatieteen yhdistyksen visiopäivä Toimitusjohtaja Matti Vuoria 9..1 Sisältö Suomen väestörakenteen

Lisätiedot

Kustannuskilpailukyky kasvumenestyksen ehtona Mittausta, osatekijöitä ja tulkintaa

Kustannuskilpailukyky kasvumenestyksen ehtona Mittausta, osatekijöitä ja tulkintaa Kustannuskilpailukyky kasvumenestyksen ehtona Mittausta, osatekijöitä ja tulkintaa Mika Maliranta Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA Helsinki, 26.8.2014 Suomen talous kärsii nestevajauksesta, mikä haittaa

Lisätiedot

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Työhön ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Vakuuttaminen Suomessa asuvat ovat vakuutettuja Kelan hoitaman sosiaaliturvan osalta, jos Henkilöllä on täällä varsinainen asunto ja koti ja

Lisätiedot

Työmarkkinoilla tapahtuu Miten se vaikuttaa työsuhteeni ehtoihin?

Työmarkkinoilla tapahtuu Miten se vaikuttaa työsuhteeni ehtoihin? Työmarkkinoilla tapahtuu Miten se vaikuttaa työsuhteeni ehtoihin? Teknologiateollisuuden ja suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden sekä tietotekniikan palvelualalla työskentelevien yhteinen

Lisätiedot

Turvaa, kasvua ja työtä suomalaisille. Pääministeri Matti Vanhanen Hallituksen politiikkariihi

Turvaa, kasvua ja työtä suomalaisille. Pääministeri Matti Vanhanen Hallituksen politiikkariihi Turvaa, kasvua ja työtä suomalaisille Pääministeri Matti Vanhanen Hallituksen politiikkariihi 23.- Hallitus varautuu huonoon kehitykseen Lähivuosina Suomi velkaantuu kymmenillä miljardeilla Työllisyydestä

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Rakenneuudistuksissa ja kustannuskilpailukyvyssä tavoitteet korkealle 3 PÄÄKIRJOITUS Rakenneuudistuksissa ja kustannuskilpailukyvyssä tavoitteet

Lisätiedot

Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna

Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna Henkilöstöjohdon seminaari 27.3.2012 Varatoimitusjohtaja Eija Lehto-Kannisto Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen Perspektiivinä viimeiset noin 10

Lisätiedot

Kaupan indikaattorit. Luottamusindeksit vähittäiskaupassa, autokaupassa ja teknisessä kaupassa

Kaupan indikaattorit. Luottamusindeksit vähittäiskaupassa, autokaupassa ja teknisessä kaupassa Kaupan indikaattorit Luottamusindeksit vähittäiskaupassa, autokaupassa ja teknisessä kaupassa Luottamusindeksit kaupan alalla Tammikuu 2010 Vähittäiskaupan indeksit (ml. autojen vähittäiskauppa): 1. Kokonaisindeksi

Lisätiedot

Väestön ikääntyminen: talouden voimavara ja kustannustekijä

Väestön ikääntyminen: talouden voimavara ja kustannustekijä Väestön ikääntyminen: talouden voimavara ja kustannustekijä Seppo Honkapohja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton seminaari 4.9.2012 Sisältö Väestörakenteen muutos Suomessa Suomessa ikääntymisen kansantaloudelliset

Lisätiedot

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2015

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2015 Julkaisuvapaa klo 4. Kansainvälinen palkkaverovertailu 215 Selvityksessä yhteensä 18 maata Euroopasta Alankomaat Belgia Britannia Espanja Italia Itävalta Norja Ranska Saksa Sveitsi Tanska Viro Euroopan

Lisätiedot

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia 1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia Ihmisarvon kunnioittaminen ja siihen liittyen yhdenvertaisuus, syrjimättömyys ja yksityisyyden

Lisätiedot

Rakenneuudistukset tarkastelussa Heikki Koskenkylä Valtiot. tri, konsultti

Rakenneuudistukset tarkastelussa Heikki Koskenkylä Valtiot. tri, konsultti Rakenneuudistukset tarkastelussa Heikki Koskenkylä Valtiot. tri, konsultti Millä eväillä valtiontalous ja kilpailukyky saadaan kuntoon? Suomen Perustan pikkujouluseminaari 10.12.2013 Ostrobotnia 1. Suomen

Lisätiedot

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Espoo Valtuuston seminaari 22.4.2015 Seppo Laakso, Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Helsingin seudun kasvu 2000-luvulla Bruttokansantuote v. 2010 hinnoin, Ind.2000=100

Lisätiedot

Muuttuva väestörakenne ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät. Jarmo Partanen

Muuttuva väestörakenne ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät. Jarmo Partanen ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät Jarmo Partanen Tarkan kokonaiskuvan perusta Muut rekisterit Väestötietojärjestelmä (VRK) Eläkerekisterit Työsuhderekisterit Verotusrekisterit Henkilöt Rakennukset ja huoneistot

Lisätiedot

Välillisen verotuksen rooli elintarvikkeiden ja eräiden muiden tuotteiden hinnanmuodostuksessa

Välillisen verotuksen rooli elintarvikkeiden ja eräiden muiden tuotteiden hinnanmuodostuksessa Kauppa 2010 -päivä Päivittäistavarakaupan aamupäivä 30.9.2009 Välillisen verotuksen rooli elintarvikkeiden ja eräiden muiden tuotteiden hinnanmuodostuksessa Hanna Karikallio Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos

Lisätiedot

Mitä työkyvytön aika maksaa case Kuopion kaupunki

Mitä työkyvytön aika maksaa case Kuopion kaupunki Mitä työkyvytön aika maksaa case Kuopion kaupunki Hannu Alanko 7.2.2013 Hoffmanco International 1 Hoffmanco International Oy Health Due Diligence nykytila-analyysi Sirius ohjausjärjestelmä Sirius sairauskassa

Lisätiedot

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2014

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2014 Kansainvälinen palkkaverovertailu 214 Selvityksessä yhteensä 18 maata Euroopasta Alankomaat Belgia Britannia Espanja Italia Itävalta Norja Ranska Saksa Sveitsi Tanska Viro Euroopan ulkopuolelta Australia

Lisätiedot

Kuva 5. Palkkojen taso 2003, 10 kärkimaata teollisuuden työntekijät, euroa/tunti

Kuva 5. Palkkojen taso 2003, 10 kärkimaata teollisuuden työntekijät, euroa/tunti Kuva 5. Palkkojen taso 2003, 10 kärkimaata teollisuuden työntekijät, euroa/tunti Tanskassa palkkoihin sisältyvät myös työeläkemaksut. Kuva 6. Palkkataso EU-maissa 2003, teollisuuden työntekijät * Tiedot

Lisätiedot

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 5 2012 Talouden näkymät TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 Suomen kokonaistuotannon kasvu on hidastunut voimakkaasti vuoden 2012 aikana. Suomen Pankki ennustaa vuoden 2012 kokonaistuotannon kasvun

Lisätiedot

Yrityselämän kansainvälisyystaidot - mitä tulevilta ammattilaisilta odotetaan? Piia Alvesalo Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Yrityselämän kansainvälisyystaidot - mitä tulevilta ammattilaisilta odotetaan? Piia Alvesalo Elinkeinoelämän keskusliitto EK Lisää tähän otsikko Yrityselämän kansainvälisyystaidot - mitä tulevilta ammattilaisilta odotetaan? 7.10.09 Piia Alvesalo Elinkeinoelämän keskusliitto EK www.ek.fi Ketä Elinkeinoelämän keskusliitto EK edustaa?

Lisätiedot

Samapalkkaisuusohjelma Pelastustoimen naisverkosto Outi Viitamaa-Tervonen, Sosiaali- ja terveysministeriö

Samapalkkaisuusohjelma Pelastustoimen naisverkosto Outi Viitamaa-Tervonen, Sosiaali- ja terveysministeriö Pelastustoimen naisverkosto 4.5.2016 Outi Viitamaa-Tervonen, Sosiaali- ja terveysministeriö Sukupuolten palkkatasa-arvo sitkeä ja keskeinen tasa-arvokysymys Naisten ja miesten syrjimätön ja tasa-arvoinen

Lisätiedot

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Kirsi Ahola Työelämän lait ohjaavat esimiestä määrittelemällä velvollisuudet ja toimintatavat Työturvallisuuslaki 738/2002: Työnantaja on velvollinen

Lisätiedot

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2012 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 2 PALKKOJEN KOROTTAMINEN Palkkojen

Lisätiedot

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU VIESTINNÄN KESKUSLIITTO MEDIAUNIONI TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 23.11.2011 Paikka Viestinnän Keskusliiton kokoustilat, Helsinki Läsnä VKL Johanna Varis Elina Nissi

Lisätiedot

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017 Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 217 Bkt:n kehitys 217 / 216, % Pohjois-Amerikka: +2,2 % USA +2,2 % Kanada +2, % Etelä- ja Väli-Amerikka: +2,1 % Brasilia +1,2 % Meksiko +2,2 % Argentiina

Lisätiedot

Eläkejärjestelmät ja globaali talous kansantaloudellisia näkökulmia

Eläkejärjestelmät ja globaali talous kansantaloudellisia näkökulmia Eläkejärjestelmät ja globaali talous kansantaloudellisia näkökulmia Seppo Honkapohja* *Esitetyt näkemykset ovat omiani eivätkä välttämättä vastaa SP:n kantaa. I. Eläkejärjestelmät: kansantaloudellisia

Lisätiedot

Palkkamontun umpeenluonti kohti 1800 alinta palkkaa. SAK:n tasa-arvoviikonloppu 8.-9.6.2013/Jarkko Eloranta

Palkkamontun umpeenluonti kohti 1800 alinta palkkaa. SAK:n tasa-arvoviikonloppu 8.-9.6.2013/Jarkko Eloranta Palkkamontun umpeenluonti kohti 1800 alinta palkkaa SAK:n tasa-arvoviikonloppu 8.-9.6.2013/Jarkko Eloranta Toimintaympäristön haasteet Väestön ikääntyminen Palvelujen kysyntä (eläkejärjestelmä, hoito-

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2015-2017 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet liitot sopivat työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 30.8.2013 työllisyys- ja kasvusopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen tulevaisuuden näkymiä -tilaisuus 15.6.2016 Satu Ågren Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä.

Lisätiedot

Demografinen huoltosuhde. Mikä on hyvä huoltosuhde?

Demografinen huoltosuhde. Mikä on hyvä huoltosuhde? Demografinen huoltosuhde Mikä on hyvä huoltosuhde? Mikä ihmeen demografinen huoltosuhde? Suhdeluku, joka kertoo kuinka monta ei-työikäistä eli huollettavaa on yhtä työikäistä kohden. 0-14 -vuotiaat + yli

Lisätiedot

Muuttuva väestörakenne ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät. Jarmo Partanen

Muuttuva väestörakenne ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät. Jarmo Partanen ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät Jarmo Partanen Tarkan kokonaiskuvan perusta Muut rekisterit Väestötietojärjestelmä (VRK) Eläkerekisterit Työsuhderekisterit Verotusrekisterit Henkilöt Rakennukset ja huoneistot

Lisätiedot

SAK:n tavoitteet sopimuskierrokselle

SAK:n tavoitteet sopimuskierrokselle SAK:n tavoitteet sopimuskierrokselle 2005-2006 2.11.2004 04.09.2004 SAK/SAM/NN SAK:n tavoitteet sopimuskierrokselle 2005-2006 Työelämän muutosturvallisuuden vahvistaminen Työn tilaajan vastuu ja ammattiliiton

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Euro & talous 4/2015. Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015. Julkinen

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Euro & talous 4/2015. Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015. Julkinen Erkki Liikanen Suomen Pankki Euro & talous 4/2015 Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015 1 EKP:n neuvosto seuraa taloustilannetta ja on valmis toimimaan 2 Inflaatio hintavakaustavoitetta hitaampaa

Lisätiedot

Finanssipolitiikka EU:ssa. Finanssineuvos Marketta Henriksson

Finanssipolitiikka EU:ssa. Finanssineuvos Marketta Henriksson Finanssipolitiikka EU:ssa Finanssineuvos Marketta Henriksson Perussopimus asettaa rajat Julkisen talouden alijäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen ei saa ylittää kolmea prosenttia Julkisen velan suhde

Lisätiedot

Tulevaisuus työelämässä -seminaari 24.3.2010 Scandic Marina Congress Center. Johtaja Eeva-Liisa Inkeroinen Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Tulevaisuus työelämässä -seminaari 24.3.2010 Scandic Marina Congress Center. Johtaja Eeva-Liisa Inkeroinen Elinkeinoelämän keskusliitto EK Tulevaisuus työelämässä -seminaari 24.3.2010 Scandic Marina Congress Center Johtaja Eeva-Liisa Inkeroinen Elinkeinoelämän keskusliitto EK Ohjelma 13.00 Tilaisuuden avaus Työmarkkinat murroksessa Johtaja

Lisätiedot

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU Taskutilasto 2013 VEROTUS SUOMESSA Suomen verotuksesta päätetään eduskunnassa, Euroopan unionissa ja kunnissa. Verotusta säätelevät verolait, jotka valmistellaan valtiovarainministeriössä ja hyväksytään

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Suomen tulevaisuus teknologiamaana? Keskusteluaineisto työpaikoille

Suomen tulevaisuus teknologiamaana? Keskusteluaineisto työpaikoille 9.5.2012 Suomen tulevaisuus teknologiamaana? Keskusteluaineisto työpaikoille - Me olemme teknologiayritys - Teknologiateollisuus Suomessa - Maailman muutos - Suomen pärjääminen Me olemme teknologiayritys

Lisätiedot

Missä mennään työmarkkinoilla? Johtaja Eeva-Liisa Inkeroinen

Missä mennään työmarkkinoilla? Johtaja Eeva-Liisa Inkeroinen Missä mennään työmarkkinoilla? Johtaja Eeva-Liisa Inkeroinen Sopimusten mukaiset toimialakohtaiset neuvottelut keväällä 2009 Teknologiateollisuus Työntekijät, tietotekniikan palveluala ja ylemmät toimihenkilöt:

Lisätiedot

Johtamisen haasteet julkisella sektorilla. Valtiovarainministeriön visio

Johtamisen haasteet julkisella sektorilla. Valtiovarainministeriön visio Johtamisen haasteet julkisella sektorilla Kauppatieteellisen yhdistyksen visiopäivä Juhani Turunen 28.1.2009 Valtiovarainministeriön visio Suomi on kestävä, kilpailukykyinen ja innovatiivinen kansantalous,

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS ON PAHIN YHTEISKUNNALLINEN ONGELMA

TYÖTTÖMYYS ON PAHIN YHTEISKUNNALLINEN ONGELMA TYÖTTÖMYYS ON PAHIN YHTEISKUNNALLINEN ONGELMA Suomen talouden ja työllisyyden parantaminen edellyttää viennin vetoa ja monipuolistamista, investointeja sekä tuottavuuden kasvua kaikilla sektoreilla. Seuraavan

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017 Raisio KASVUN PAIKKA TULEVIEN VUOSIEN HENKILÖSTÖHALLINNOLLISIA HAASTEITA Niukat taloudelliset resurssit Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön saatavuus ja

Lisätiedot

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 1 ILMARISEN TALOUSENNUSTE Historian ensimmäinen Julkistus jatkossa keväisin ja syksyisin Erityisesti yritysnäkökulma Keskiössä: 1. Bkt:n

Lisätiedot

Talouden näkymistä tulevalle vuosikymmenelle

Talouden näkymistä tulevalle vuosikymmenelle Suomen Pankki Talouden näkymistä tulevalle vuosikymmenelle Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton edustajakokous 1 Euroalue koki kaksoistaantuman, nyt talouden elpyminen laaja-alaista BKT Euroalue KLL* GIIPS*

Lisätiedot

Paperi-insinöörien syyskokous 23.11.2011. Penna Urrila Johtava ekonomisti

Paperi-insinöörien syyskokous 23.11.2011. Penna Urrila Johtava ekonomisti EK:n Lisää tähän Suhdannebarometri otsikko Paperi-insinöörien syyskokous 23.11.11 Penna Urrila Johtava ekonomisti Miten tähän oikein on tultu Lännen kasvu finanssikriisin jälkeen Normaali taantuma pp.kk.vvvv

Lisätiedot

Pakolliset eläkemaksut uusissa EU-maissa vuonna 2010. Suunnitteluosasto 2010 Elina Kirjalainen

Pakolliset eläkemaksut uusissa EU-maissa vuonna 2010. Suunnitteluosasto 2010 Elina Kirjalainen Pakolliset eläkemaksut uusissa EU-maissa vuonna 2010 Suunnitteluosasto 2010 Elina Kirjalainen Päivitetty: marraskuu 2010 Lisätietoja: Kv-tiimi: Mika Vidlund, Hannu Ramberg, Antti Mielonen, Elina Kirjalainen

Lisätiedot

Valinnan vapaus ja rahoituksen uudistaminen. 23.1.2016 Helsinki Olli Savela, yliaktuaari ja kaupunginvaltuutettu, Hyvinkää

Valinnan vapaus ja rahoituksen uudistaminen. 23.1.2016 Helsinki Olli Savela, yliaktuaari ja kaupunginvaltuutettu, Hyvinkää Valinnan vapaus ja rahoituksen uudistaminen 23.1.2016 Helsinki Olli Savela, yliaktuaari ja kaupunginvaltuutettu, Hyvinkää Sote-rahoituksen vaihtoehtoja Sosiaali- ja terveystoimi on puolet kuntien menoista

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain :n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 87/2011 vp) täydentämisestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS 1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat

Lisätiedot

Poistetaan naisten ja miesten välinen palkkaero. http://ec.europa.eu/equalpay

Poistetaan naisten ja miesten välinen palkkaero. http://ec.europa.eu/equalpay Poistetaan naisten ja miesten välinen palkkaero Sisällys Mitä sukupuolten palkkaero tarkoittaa? Miksi sukupuolten palkkaerot säilyvät? Mitä EU tekee? Miksi asia on tärkeä? Sukupuolten palkkaero vaikuttaa

Lisätiedot

1 PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKANKOROTUKSET

1 PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKANKOROTUKSET METALLITEOLLISUUDENHARJOITTAJAIN LIITTO MTHL:N TYÖNANTAJAT Jukka Huhtala/EL JÄSENTIEDOTE 3/2008 1 (5) 27.8.2008 Jakelu Rakennuspelti- ja teollisuuseristysalan jäsenliikkeet 1 PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN

Lisätiedot