Tuulia International Oy Tutkimusraportti 1/2009. Ravintolan ruoanhankintatietojen käyttö ravitsemuksellisen laadun arvioinnissa ja seurannassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuulia International Oy Tutkimusraportti 1/2009. Ravintolan ruoanhankintatietojen käyttö ravitsemuksellisen laadun arvioinnissa ja seurannassa"

Transkriptio

1 Tuulia International Oy Tutkimusraportti 1/2009 Ravintolan ruoanhankintatietojen käyttö ravitsemuksellisen laadun arvioinnissa ja seurannassa Helsinki 2009

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO AINEISTO JA MENETELMÄT Aineisto Menetelmät TULOKSET Aineiston ja sen rajaaminen Aineiston käsittelystä Ravintoaineiden vertailut suosituksiin Hankintojen kuukausittainen vaihtelu ravintoaineiden arvioinnissa Verkkopalvelu ja ravintoaineet TULOSTEN TARKASTELU Päiväkodin ja koulun hankinnat verrattuna suosituksiin Tulosten luottavuudesta Tiedon koonnin kattavuus Tiedon koodaaminen Tulosten oikeellisuus ja tulkinta Verkkopalvelu ja sen automatisointi JOHTOPÄÄTÖKSET...23 LÄHTEET...24 LIITTEET 2

3 1 JOHDANTO Joukkoruokailulla on suuri merkitys suomalaisten ravinnonsaannissa. Suomessa nautitaan päivittäin yli 2 miljoonaa ateriaa kodin ulkopuolella ja kolmannes väestöstä käyttää erilaisia ateria- tai ruokapalveluita päivittäin (Ac Nielsen, 2007). Vaikka suosituksia joukkoruokailun tarjoamalle ruoalle on lukuisia olemassa (Airaksinen, 1994; Valtion ravitsemusneuvottelukunta, 2003), suositusten seuraamiseen tai valvontaan ei ole edullisia ja riittävän tarkkoja menetelmiä käytettävissä. Myös tutkittu tieto ravintolaruoan ravitsemuksellisesta laadusta on samaisesta syystä vähäistä (Vanhala ym., 2004), mikä heikentää mahdollisuuksia puuttua ja vaikuttaa tehokkaasti joukkoruokailun kautta väestön ravitsemukseen. Ravintoloissa kertyy ruoanhankintatietoja jatkuvasti tavarantoimittajien ja tilaajien välisen kaupan seurauksena (Tuulia International, 2008), mutta tällä hetkellä tätä tietoa ei hyödynnetä millään tavoin ravitsemuksellisiin tarkoituksiin. Tieto on lisäksi koottavissa valmiiksi sähköisessä muodossa, mikä tekee isojenkin tietomäärien käsittelyn mahdolliseksi. Itse tiedonkeruun työläys ei ole näin ollen enää kyseisen tiedon hyödyntämistä rajoittava tekijä, mihin törmättiin esimerkiksi vastaavissa hankkeissa kotitalouksien kohdalla 1980-luvulla (Nelson ym., 1985). Ruoanhankintatietoja voidaan myös verrata yksinkertaisella tavalla ravitsemussuosituksiin jos hyödynnetään erilaisia suhteellisia suureita, kuten energiavakiointia tai painoon liittyviä osuuksia. Esimerkiksi energiavakiotuja arvoja voidaan käyttää yksittäisten tuotteiden ja koostettujen ruokien (Valsta, 1982) kuten myös ruokavalioiden ravitsemuksellisen laadun arviointiin (Valtion ravitsemusneuvottelukunta, 2005). Tuulia International Oy on kehittämässä automatisoitua järjestelmää, jossa ravintolan tai keittiön ruoan ravitsemuksellista laatua arvioidaan keittiöön hankittavien ruoka-ainesten perusteella. Tuulia International Oy toteutti Sitran rahoittamana kesällä 2008 kaksivaiheisen projektin ensimmäisen osan, jossa tutkittiin kertyykö ravintoloissa jo tällä hetkellä ruokahankintatietoa sellaisessa muodossa ja tarkkuudessa, jota järjestelmä vaatisi, ja missä vaiheessa tämä tieto olisi siirrettävissä jatkokäsittelyyn varsinaisia laskentatoimia varten. Projektin toisessa vaiheessa testattiin järjestelmän toimivuutta käytännön tasolla. Tutkimuksessa haluttiin selvittää kuinka ravintolan ruoanhankitatietoja voitaisiin käyttää ravitsemuksellisen laadun arvioimiseen ja millaisia tuloksia menetelmä antaa verrattuna ravitsemussuosituksiin. Tutkimuksessa haluttiin luoda myös konkreettinen malli verkkopalvelusta, millä ravintoloiden ruoanhankintatieto voitaisiin analysoida 3

4 nopeasti ja vähäisin kustannuksin sekä esittää halutuille tahoilla reaaliaikaisesti laajassa mittakaavassa. Projektin toteutuksesta vastasi Aki Paasonen, Eero Toivainen, Pasi Kinnunen ja vastuullisina johtajana Pertti Väisänen Tuulia International Oy:stä. Projektia valvoi Markku Mikola Sitrasta. Pilotointiyksiköt valittiin Espoon kaupungin ruokapalvelukeskuksesta (Espoo Catering -liikelaitos 2009 lähtien), jonka vastaavana johtajana oli Minna Ahola. 2 AINEISTO JA MENETELMÄT 2.1 Aineisto Tutkimus toteutettiin Espoon ruokapalvelun kanssa. Projektia varten Espoosta valittiin mukaan kaksi toimintarakenteeltaan erityyppistä ravintolaan; yksi päiväkoti ja yksi koulu. Päiväkodin yksikössä oli heterogeeninen asiakaskunta ja useisiin jakelukeittiöihin perustuva toimintarakenne, kun taas kouluruokalan asiakkaat olivat astetta homogeenisempi joukkio ja ravintolan toimintarakenne perustui yhteen valmistuskeittiöön ilman erillisia jakelupisteitä. Molemmista ravintoloista kerättiin käsittelyyn syksyn 2008 ajalta kolmen kuukauden hankintatiedot. Hankintatiedot muodostuivat elintarvikekuormien mukana saapuvista kuormakirjoista (lähetyslistoista/tuotelähetteistä/lähetteistä), jotka muunnettiin takaisin sähköiseen muotoon manuaalisesti. Aineisto käsitti molempien mukana olleen ravintolan osalta syys-, loka- ja marraskuun hankinnat, joiden arveltiin olevan edustavimmat syksyn kuukausista. Päiväkoti Tutkimukseen valitun päiväkodin ravintolayksikkö muodostui yhdestä valmistuskeittiöstä ja kahdesta erillisestä jakelupisteestä. Myös valmistuskeittiö toimi omana jakelupisteenään (kuva 1). Päiväkodin ravintolayksikkö tarjosi päivittäin lounaan noin 220 asiakkaalle, joista pääosa oli 1 7 vuotiaita lapsia (n~190) ja loput päiväkodin henkilökuntaa (n~30). Lisäksi kaikki jakelupisteet tarjosivat lapsille aamu- ja välipalat, jotka eivät olleet tarkoitettu henkilökunnalle. Aamu- ja välipalatarpeet kukin jakelupiste hankki itsenäisesti, mutta tiedot kaikista hankinnoista kertyivät valmistuskeittiöön (Vepsä, 2008). 4

5 Kuva 1. Päiväkodin ravintolayksikön rakenne Yleensä päiväkodin valmistuskeittiöön tuli noin 3 kuormaa viikossa. Kahdesti viikossa tuoretuotteet (maito- ja lihatuotteet sekä vihannekset) ja kerran viikossa leivät. Muuta kuivatavaraa saapui tavallisesti joka toinen viikko yksi kuorma. Tilaukset oli tapana tehdä tilauskirjanpidon ja tarvelaskelmien mukaan pääosin kolmelta eri tavarantoimittajalta (Vepsä, 2008). Koulu Tutkimukseen valitun koulun ruokahuollosta vastasi yksi valmistuskeittiö, joka toimi myös ravintolayksikön ainoana jakelupisteenä (kuva 2). Ravintola tarjosi lounaan noin 1000 asiakkaalle päivittäin. Halukkaille oli saatavana myös maksullista välipalaa. Oppilaita koulussa oli noin tuhat ja henkilökunnasta ravintolaa käytti päivittäin noin 40 henkeä. Oppilaat olivat yläkoululaisia ja lukiolaisia eli pääosiltaan ikäryhmää v. Ravintolaan tilattiin ruokaa tyypillisesti yhdeksältä eri tavarantoimittajalta tarveainelaskelmien mukaisesti ja kuormia ravintolaan saapui viikottain vähintään kymmenkunta. Tuoretuotteet saapuivat useana eränä viikossa ja kuivatavara ja leivät kerran viikossa tai harvemmin (Hotanen, 2008). 5

6 Kuva 2. Koulun ravintolayksikön rakenne 2.2 Menetelmät Yleiskuvaus Menetelmä käsittää ruoanhankintatiedon keruun, käsittelyn ja esittämisen. Ensimmäisenä ravintoloiden ruoanhankintatiedot muunnettiin paperimuotoisista kuormakirjoista sähköiseen muotoon (Excel 2002), jolloin saatiin koottua tiedot minä päivänä kyseiseen ravintolaan on saapunut tietty määrä tiettyä tuotetta. Toisessa vaiheessa jokainen tuote tunnistettiin hyödyntäen tavarantoimittajan tuotenumeroita ja tuotenimiä. Tunnistuksen jälkeen jokaiselle tuotteelle selvitettiin tarkat tuotekohtaiset ravintoarvot (energiapitoisuus, hiilihydraatti, proteiini, rasva, kova rasva, kuitu, natrium ja suola) hyödyntäen tavarantoimittajien ja valmistajien tuotetiedotteita, tuoteluetteloita ja internet-sivustoja. Tunnistukseen ja arvojen keruuseen hyödynnettiin tarvittaessa myös Tuulia International Oy:n omaa tuotetietokantaa ja GS1 Finland Oy:n Sinfos-tuotetietopankkia. Perusraaka-aineille, kuten hedelmille ja kasviksille, haettiin ravintoarvot suoraan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen elintarvikkeiden koostumustietokannasta (Fineli). Myös tuotteille, joille ei löytynyt kaikkia ravintoarvoja tai ainuttakaan ravintoarvoa toimittajalta, tai tuotteille, joita ei kyetty tunnistamaan varmuudella, hyödynnettiin Finelin sisältämiä tuotetietoja. Fineliä käytettiin myös jokaisen tuotteen ruoankäyttöluokitteluun. 6

7 Tulosten esittäminen tehtiin kahdella tavalla. Tulokset tarkkoja tuotetietoja käyttäen koottiin keskeisimmiltä osiltaan perinteisen raportin muotoon, mutta moniulotteisemman ja syvällisemmän tarkastelun mahdollistava esittämistapa tehtiin verkkopalvelun muodossa. Samalla tämä kuvastaa tapaa, jolla järjestelmä mahdollistaa tiedon tarjoamisen nopeasti kaikille tarvittaville tahoille. Verkkopalvelun pilotoinnissa tuotteille käytettiin kuitenkin keskimääräisiä ravintoarvoja, miltä osin tulokset eroavat raportissa esitetyistä tarkkoja tuotetietoja hyödyntäneistä tuloksista. Ruoanhankintatiedoista laskettiin kolmen kuukauden ajalla kertyneet ravintoaineiden määrät ja nämä lukuarvot suhteutettiin ruoasta kertyneeseen energiamäärään. Näitä energiaan suhteutettuja arvoja verrattiin Valtion ravitsemusneuvottelukunnan antamiin energiavakioituihin ravintoainesuosituksiin (taulukko 1) (Valtion ravitsemusneuvottelukunta, 2005). Taulukko 1. Energiavakioidut suositukset, jossa energiaravintoaineiden suositukset esitetty ravintoaineen osuutena kokonaisenergiasta sekä näistä johdettuina gramma-arvoina. Ravintoaine Suositus (% energiasta) Suositus (g/1000 kcal) Hiilihydraatti Proteiini Rasva Kova rasva (tyydyttyneet < 10 < 11 rasvahapot + transrasvahapot) Kuitu ,5 Suola ,1 Jokaisen ravintoaineen kohdalla selvitettiin myös kuukausittainen vaihtelu (suhteellinen keskihajonta) olettaen, että mittaukset olisi tehty kolmena erillisenä mittauksena. Vaihtelun suuruus kuvastaa kuinka paljon eri kuukausien hankinnat poikkeavat toisistaan ja kuinka luotettavana yksittäisen kuukauden hankinnoista saatua arvoa voidaan pitää. 7

8 Verkkopalvelun kautta ravintoloiden ruoanhankintatiedoista saatiin esitettyä myös lukuisia muita yksityiskohtia. Esimerkiksi ravintoaineiden merkittävimmät saantilähteet saatiin esille niin ruoankäyttöluokituksen kuin yksittäisen tuotteen tasolla. Lisäksi mahdollistui lukuisten muiden ravintoaineiden, kuten vitamiinien ja kivennäisaineiden, esittäminen ja arviointi sekä kuukausittaiset aikasarjat. Ravintoaineet Energia: Yksikkönä käytettiin kaloreita. Jos tuotteen energiapitoisuus oli saatavana vain jouleina, muunnettiin joulet kaloreiksi käyttäen jakajana arvoa 4,184. Hiilihydraatti: Finelin hiilihydraattiarvona käytettiin imeytyvää hiilihydraattia. Hiilihydraatin energiasisällön arvona käytettiin 4 kcal/g. Rasva: Rasvan energiasisällön arvona käytettiin 9 kcal/g. Kova rasva: Kovaksi rasvaksi laskettiin tyydyttyneiden rasvahappojen määrä. Kovan rasvan energiasisällön arvona käytettiin 4 kcal/g. Proteiini: Proteiinin energiasisällön arvona käytettiin 4 kcal/g. Suola/natrium: Suolapitoisuus laskettiin ensisijaisesti natriumpitoisuuden kautta käyttäen kertomena arvoa 2,548. Jos natriumpitoisuutta ei oltu ilmoitettu hyödynnettiin suoraan suolapitoisuutta. 3 TULOKSET 3.1 Aineiston ja sen rajaaminen Kerättävä aineisto rajattiin ensimmäisenä totettamiskelpoiseksi kokonaisuudeksi. Etukäteen arvioitiin realistisen kokoiseksi ruoanhankintatietojen aineistomääräksi 4 9 kuukauden aineisto, joka projektin puitteissa saataisiin käsiteltyä. Erilaisten ravintoloiden toimintarakenteiden etujen ja hankaluuksien hahmottamiseksi päätettiin ravintolayksiköitä otettavan tarkasteluun vähintään kaksi, mutta enintään neljä kappaletta. Lisäksi ravintoloiden haluttiin olevan asiakaskuntiensa suhteen erityyppisiä, jolloin menetelmän käytettävyydestä erityyppisissä ravintoloissa saatettaisiin saada hyödyllistä tietoa. Keskutelut ravintoloiden hankinnoista vastaavien ruokapalvelupäälliköiden kanssa vakuuttivat, että aineisto kannattaa heti alkuun kerätä kolmen kuukauden jaksolta. Yhden kuukauden otoksissa sattuman arveltiin voivan vaikuttaa liiaksi saataviin tuloksiin. Kuivatavaran hankinta saattaa osua 8

9 kuukauksien vaihtuessa kumpaan tahansa kuukauteen ja teoriassa yhdessä kuukaudessa voi jäädä yksittäinen kuorma pois sekä kuukauden alusta että lopusta samalla kun vierekkäiset kuukaudet saavat tavaraa enemmän. Ravintolaan kohdistuva työmäärä aineiston kokoamiseksi ei myöskään lisääntynyt merkittävästi kattavamman otoksen myötä, joten tarkasteluperiodiksi valittiin kolmen kuukauden jakso. Aineistoon tutustumisen jälkeen ne myös päätettiin koodata kokonaisuudessaan koko kolmen kuukauden jaksolta. Näin aineistoksi valikoitui neljästä projektiin käytettävästä ravintolasta kaksi ravintolaa, joista molemmista käsiteltiin kolmen kuukauden hankinnat. Nämä neljä ravintolayksikköä oli valittu aiemmin mainittujen kriteerien puitteissa Espoon ruokapalvelun kanssa. 3.2 Aineiston käsittelystä Kuormakirjat ja tuotemäärät Ruoanhankintatiedot saatiin koottua kuormakirjoista, jotka seuraavat ravintolaan toimitettavaa lähetystä. Koska kuormakirjoista oli olemassa sähköisessä muodossa vain kaupungin tietohallintoon toimitettu eräkohtainen kustannus, oli kuormakirjat muunnettava ensimmäisenä takaisin sähköiseen muotoon. Tiedot syötettiin Excel-muotoon. Muokkauksessa hyödynnettiin toimittajien tuoteluetteloita, jolloin ruokatavaran kirjaaminen saatiin nopeammaksi ja virhelyöntien määrää rajoitettua. Aineistoon kerättiin kuormakirjoista välttämättömät tiedot: toimituspaikka ja päivämäärä, tuotenumero- ja nimi sekä mahdollinen EAN-koodi (European Article Number) ja tuotemäärä annoksina tai kiloina tuotteen tyypistä riippuen. Myös lähetenumero kirjattiin ylös, jotta alkuperäisiin lähetteisiin olisi helppo palata tarvittaessa. Päiväkodin yksikköön tuli 3 kuukauden aikana 95 lähetystä eli noin 32 kpl/kk, kun kouluun saapui samaisen ajan kuluessa 215 lähetystä eli 72 kpl/kk. Kuormakirjoja kertyi kuukausittain siis vähintään se määrä, mikä oli etukäteisoletuksena, joten aineiston kattavuuden voidaan päätellä olevan hyvä. Kuormakirjojen käsittelyn osalta päiväkoti osoittautui yksinkertaisemmaksi, sillä heillä tavarantoimittajia oli vain kolme, kun kouluun tavaraa tilattiin yhdeksästä toimipaikasta. Päiväkotiin tilattiin kaikkiaan noin 9150 kg ruokaa ja 943 yksittäistä tuotetta tai tuote-erää. Näistä 357 oli erilaisia tuotteita. Koulun ruoan tilausmäärä oli noin kg. Yksittäisiä tuotteita tai 9

10 tuote-eriä oli 1189 kpl, joista 372 toisistaan erilaisia. Lopullinen kerätty tietomäärä käsitti ravintoloiden osalta 2132 riviä erilaisia hankintoja. Merkittävä tämän tutkimuksen työmäärä syntyi satojen erilaisten tuotteiden koodaamisesta ja tarkkojen arvojen etsimisestä. Tiedot erilaisten tuotteiden määristä viittaavat siihen, ettei ravintolan koolla ole sinänsä suurta merkitystä koodauksen työmäärään, sillä käsiteltävä tuotemäärä ei kasva ravintolan asiakasmäärän kasvaessa. Esimerkiksi nyt havaittiin, että päiväkotiin hankittiin kolmen kuukauden aikana lähes sama määrä erilaisia tuotteita kuin kouluun, vaikka päiväkodin päivittäinen asiakasmäärä on noin 1/5-osa verrattuna kouluun. Isompaan yksikköön hankitaan vain suurempia määriä hankittavia tuotteita. Päiväkodin ruokahankinnat olivat 9151 kg seuratulla kolmen kuukauden jaksolla, kun kuukausittainen keskiarvo (± std) oli 3050 ± 299 kg. Kouluun hankittiin vastaavasti kg ruokaa, kuukausittaisen keskiarvon ollessa 8682 ± 331 kg. Sinänsä absoluuttiset ruokamäärät kokonaisuutena tai asiakasta kohden laskettuna voivat antaa hyödyllistä tietoa kuukausittaisessa seurannassa yksittäisen ravintolan kohdalla, mutta ovat huonoja suureita ravintoloiden keskinäiseen vartailuun. Esimerkiksi päiväkotiin hankittiin runsaasti jauhoja, joilla he itse leipoivat leipää, kun taas kouluun leipä tuli valmiiksi leivottuna. Sama energiamäärä voi siis sisältyä pienempää tai suurempaan ruokamäärään riippuen hankintojen valmistusasteesta. Tuotteiden koodaus ja tarkat tuotetiedot Sähköiseen muotoon muutetun aineiston koodaaminen ravintosisällön laskentaa varten aloitettiin tuotteiden tunnistamisella ja tarkkojen tuotetietojen keruulla. Tuotteiden riittävän tarkka tunnistaminen on tärkeää ravintosisältöjen, mutta myös tuotepainojen osalta. Ravintolaan tilattavat ruokamäärät ovat suuria ja virheellisen annoskoon seuraukset kertautuvat helposti suuriksi myös ravintoaineiden osalta. Tuotteet kirjattiin säännönmukaisesti hankintapainojen mukaisesti. Poikkeuksen muodostivat erilaiset liemikonsentraatit tai jauheet, jotka käsittelyn helpottamiseksi laskettiin käyttövalmiina liemenä. Tältä osin esitetyt ruokamäärät ovat yliarvioita kuormakirjojen mukaisesta kilomäärästä. Tarkat ravintosisältötiedot kerättiin pääosin tavarantoimittajien tuotetiedotteista, tuoteluetteloista ja internet-sivustoilta. Niiden tuotteiden osalta, joista kuormakirjan mukana toimitettiin myös EANkoodit, hyödynnettiin Tuulian omaa tietokantaa ja Sinfos-tuotetietopankkia. EAN-koodien käyttö 10

11 kuormakirjoissa oli kuitenkin pääsääntöisesti vähäistä, sillä toimittajat käyttivät ensisijaisesti omaa tuotenumerointiaan. Tarkkojen ravintoarvojen ilmoittaminen eri tuotteiden kohdalla vaihteli runsaasti. Osalle tuotteista toimittaja ei esittänyt ravintoarvoja lainkaan, mutta pääsääntöisesti arvoja oli saataville useita. Kotimaisissa tuotteissa ravintoarvot olivat paremmin saatavilla kuin ulkomaisissa. Tämä ei kuitenkaan ollut merkittävä ongelmana, sillä iso osa ravintoloihin tilatuista tuotteista oli kotimaista tai toisaalta ilman tarkkoja tuotetietoja koodattavissa olevaa perusraaka-ainetta. Kaikkiaan 65,6 % tutkimusjaksolla ravintoloihin tulleista tuotteista sai vähintään yhden tuotekohtaisen tarkan arvon. Eri ravintoaineiden osalta tarkkoja arvoja kertyminen tuotteille vaihteli taulukon 2 mukaisesti. Eniten tarkkoja arvoja kertyi energialle (65,6 %) ja vähiten kuidulle (44,9 %). Merkittävä osa tuotteista, joille käytettiin suoraan Finelin mukaista tuotekohtaista keskiarvoa, olivat perusraakaaineita, kuten kasviksia ja hedelmiä, joilla tarkkoja tuotekohtaisia arvoja ei ollut edes tarve hakea. Taulukko 2. Ravintoloihin hankittujen tuotteiden tarkkojen arvojen osuudet (%) ravintotekijän perusteella. Ravintotekijä Tarkkojen arvojen %-osuus Energia 65,6 Hiilihydraatti 65,5 Proteiini 62,8 Rasva 62,8 Kova rasva 54,4 Kuitu 44,9 Suola 55,8 Tarkkojen arvojen haun jälkeen jokainen tuote koodattiin Finelin mukaisesti, jolloin saatiin haettua tässä vaiheessa vielä puuttuvat ravintoarvot ja kyettiin luokittelemaan aineisto ruoankäyttöluokkiin. Finelin käyttö koodauksen apuna koettiin suurtalouspuolella helpommaksi kuin päivittäistavarakaupan puolella, sillä soveltuvia keskiarvotietoja oli hyvin olemassa. 11

12 Viimeisenä vaiheena ennen aineiston analysointia aineisto tarkistettiin painoihin ja ravintoarvoihin liittyvien ääriarvojen ja mahdollisten koodauksessa tapahtuneiden lyöntivirheiden osalta. 3.3 Ravintoaineiden vertailut suosituksiin Päiväkoti Päiväkodin ruokahankinnat (3 kk) noudattivat ravitsemussuosituksia pääosiltaan (taulukko 3). Energiaravintoaineiden osalta kaikki suositukset täyttyivät, mutta kuidun jäi alle suositellun (92,8 % suositellusta) ja suolan ylitti suosituksen (38 % yli suositellun). Energiaa ruoka sisälsi kokonaisuutena noin 9,2 milj. kcal, mistä riittäisi 65 päiväksi 220 hengelle noin 640 kcal/vrk. Taulukko 3. Päiväkodin ruokahankintojen ravitsemuksellinen sisältö verrattuna ravitsemussuosituksiin. Ravintoaine Suositusarvo Hiilihydraatti (E%) 50, Proteiini (E%) 17, Rasva (E%) 30, Kova rasva (E%) 9,0 < 10 Kuitu (%) 92,8 100 (vastaa 12,5 g/1000 kcal) Suola (%) (vastaa 2,1 g/1000 kcal) 12

13 Koulu Koulun ruokahankinnat (3 kk) eivät täyttäneet kaikkia arvioituja ravitsemussuosituksia (taulukko 4). Energiaravintoaineista suositukset eivät täyttyneet hiilihydraatin (47,2 E%) eikä kovan rasvan (10,3 E%) osalta. Proteiinien ja rasvan osuus pysyi suositellulla välillä. Kuidun osuus jäi alle suositellun (88 % suositellusta) ja suolan yli suosituksen (143 % yli suosituksen). Ruoasta kertynyt energiamäärä oli noin 26,5 milj. kcal, mistä riittäisi 1000 hengelle 60 koulupäivän ajaksi noin 440 kcal/vrk. Taulukko 4. Koulun ruokahankintojen ravitsemuksellinen sisältö verrattuna ravitsemussuosituksiin. Ravintoaine Suositusarvo Hiilihydraatti (E%) 47, Proteiini (E%) 17, Rasva (E%) 34, Kova rasva (E%) 10,3 < 10 Kuitu (%) (vastaa 12,5 g/1000 kcal) Suola (%) (vastaa 2,1 g/1000 kcal) 3.4 Hankintojen kuukausittainen vaihtelu ravintoaineiden arvioinnissa Laskemalla eri kuukausien hankinnat erikseen voidaan kaikille ravintoaineille sekä energia- että ruokamäärälle laskea kuukausien väliset suhteelliset keskihajonnat, joissa n = 3. (taulukko 5). Pääosiltaan suhteelliset keskihajonnat jäivät alle 10 %. Suolan kohdalla kuukausittainen vaihtelu oli suurinta (13,8 ja 19,2 %). 13

14 Taulukko 5. Hankintojen kuukausittaisen (n = 3) vaihtelun (suhteellinen keskihajonta) suuruus eri ravintoaineilla. Tekijä Suhteellinen keskihajonta (%) Päiväkoti Koulu Ruokamäärä 9,8 3,8 Energia 2,9 3,6 Hiilihydraatti 1,2 2,7 Proteiini 9,6 4,7 Rasva 7,1 2,8 Kova rasva 8,7 3,6 Kuitu 10,1 7,1 Suola 13,8 19,2 3.5 Verkkopalvelu ja ravintoaineet Verkkopalvelussa nähtävät tulokset pohjautuvat Finelin tuoteryhmäkohtaisiin keskiarvoihin poiketen siltä osin edellä esitetyistä tuloksista. Kuvassa 3 ovat keskeiset tulokset energiaravintoaineiden osalta päiväkodissa ja kuvassa 4 vastaavasti koulun osalta. Kuvat ovat poimittu suoraan verkkopalvelusta, jonka linkki löytyy osoitteesta: Käyttäjätunnukset ja salasanat tietoihin tutustumiseksi on pyydettävissä Tuuliasta. 14

15 Kuva 3. Päiväkotiin hankitun ruoan ravitsemuksellinen laatu energiaravintoaineiden osalta verkkopalvelun kautta nähtynä (lyhenne Ostos viittaa 3 kk:n jakson viimeiseen kuormaan/lähetykseen). Kuva 4. Kouluun hankitun ruoan ravitsemuksellinen laatu energiaravintoaineiden osalta verkkopalvelun kautta nähtynä (lyhenne Ostos viittaa 3 kk:n jakson viimeiseen kuormaan/lähetykseen). 15

16 Verkkopalvelun kautta nähtävät tulokset vastaavat pitkälti tarkoilla tuotetiedoilla saatuja tuloksia. Taulukossa 6 esitetään virheprosentit sille jos ravintotekijän määritykseen olisi käytetty yksinomaan Finelin tuoteryhmäkohtaista keskiarvoa sen sijaan, että käytettiin aiemmin kuvatusti tarkkoja tuotearvoja. Tarkkojen arvojen käytöllä proteiinin, kovan rasvan ja suolan arvot pienenivät samalla, kun kuidun arvo suureni verrattuna puhtaasti Finelin keskiarvojen käyttöön. Taulukko 6. Ravintotekijöiden virheprosentit jos määritykseen olisi käytetty yksinomaan Finelin tuoteryhmäkohtaisia keskiarvoja. Plusmerkki (+) viittaa siihen, että Finelin arvoilla saataisiin tarkkojen arvojen käyttöön verrattuna suurempia tuloksia, ja miinusmerkki (-) viittaa päinvastaiseen. Tekijä Virheprosentti (%) Päiväkoti Koulu Energia - 1,9-1,3 Hiilihydraatti - 0,2-4,4 Proteiini + 3,5 + 10,4 Rasva + 1,3 + 1,7 Kova rasva + 13,3 + 8,7 Kuitu - 5,2-10,9 Suola + 13,8 + 7,8 Verkkopalvelussa voi tarkastella suositusten täyttymistä myös muiden ravintoaineiden osalta. Näille ravintoaineille ei ole kuitenkaan olemassa vertailu mahdollisuutta tarkkojen arvojen tuottamiin tuloksiin, sillä tuotteiden valmistajat harvemmin ilmoittavat nyt kerättyjen seitsemän merkittävän ravintoarvon lisäksi muita ravintoarvoja tuotteistaan. Kuvassa 5 ravintoloiden hankintoja verrataan muun muassa vitamiinien ja kivennäisaineiden energiavakioituihin suosituksiin, mistä nähdään että suolan ja kuidun ohella myös folaatin ja raudan tason olevan ei-suositeltu molempien ravintoloiden henkinnoissa. Koulussa myös D-vitamiinin 3 kuukauden arvo jää alle suositellun (93 % suositellusta). 16

17 Kuva. 5. Ravintoloihin hankitun ruoan ravitsemuksellinen laatu suolan, kuidun, kolesterolin, vitamiinien ja kivennäisaineiden osalta verkkopalvelun kautta nähtynä (vihreä plus-pallo viittaa suosituksen täyttymiseen ja punainen miinus-pallo päinvastaiseen). Verkkopalvelussa voi myös tarkastella yksittäisen ravintoaineen merkittäviä saantilähteitä joko ruokaryhmä tai tuotetasolla. Kuvassa 6 on tästä esitetty esimerkki, jossa näytetään merkittävät kovan rasvan lähteet ruokaryhmätasolla päiväkodissa. 17

18 Kuva 6. Kovan rasvan lähteet ruokaryhmittäin päiväkodissa 3 kuukauden jaksolla verkkopalvelun kautta nähtynä. 4 TULOSTEN TARKASTELU 4.1 Päiväkodin ja koulun hankinnat verrattuna suosituksiin Tässä pilottiprojektissa mukana olleiden Espoon ruokapalvelun ravintoloiden hankinnat olivat monilta osin suositusten mukaisia, vaikka tietyt suomalaisille tyypilliset ravitsemusongelmat nousivat esiin. Energiaravintoaineiden osalta suositukset täyttyivät parhaiten molemmissa ravintoloissa. Päiväkodissa kaikki arvot mahtuivat suositusväleihin ja koulussa hiilihydraattia ja kovaa rasvaa lukuunottamatta myös kaikki suositukset täyttyivät. Kovan rasvan osalta ylitys oli myös erittäin pieni (10,3 % energiasta kovasta rasvasta). Suolan ja kuidun kohdalla suosituksiin yltämissä oli eniten vaikeuksia, mikä on nähty myös suomalaisessa aikuisväestössä (Paturi ym., 2008). Suolaa molempien ravintoloiden hankinnoissa oli yli suositellun (2,1 g/1000 kcal), mutta on hyvä muistaa, että käytetty, ja varsinaisesti lapsille luotu, suositusraja on todella tiukka. Tässä suhteessa esimerkiksi päiväkodin suolatilannetta (38 % yli suosituksen) voidaan pitää todella hyvänä saavutuksena. Koulussa suositus ylittyi jo 143 %:lla, mikä jo osaltaan voi kertoa siitä että vanhetessa nuorille ei enää kelpaa suolaton ruoka. Lisäksi suolan kohdalla havaittiin hieman odotetustikin, että sen tulokset ovat kaikkein altiimmat 18

19 muuttumaan kuukausittaisten hankintojen mukaan. Suhteelliset keskihajonnat olivat 13,8 19,2 %. Kuidun osalta suositukset jäivät molemmilla ravintoloilla hieman alle suositellun eli noin 90 %:n tasolle suositellusta. Verkkopalvelussa esitetyt tulokset pohjautuvat ilman tarkkoja tuotetietoja saatuihin tuloksiin, mutta ovat jopa yllättävän samansuuntaiset tarkkojen arvojen antaman arvion kanssa. Saman suuntaiset johtopäätökset kokonaisuuden osalta olisi syntynyt molemmilla laskennallisille menetelmillä. Energian, rasvan ja hiilihydraatin tulokset ovat samalla tasolla, mutta proteiini, kova rasva ja suola olivat yliarvoita ja kuitu aliarvio keskiarvoisia ravintoarvoja käytettäessä. Näiden jälkimmäisten ravintoaineiden kohdalla mittaustarkkuutta kokonaisuuden osalta voidaan parantaa 10 %:n luokkaa käyttämällä tarkkoja tuotetietoja. Verkkopalvelulla kyettiin kuitenkin arvioimaan myös muita ravintoaineita kuin aiemmin esitetyt energiaravintoaineet, kuitu ja suola. 16 arvioidusta vitamiinista ja kivennäisaineesta ainoastaan folaatin ja raudan ravintoainetiheys oli alle suositellun molemmissa ravintoloissa. D-vitamiini jäi alle suositustason koulussa, mutta vain niukasti. Päivähoidolla kodin ulkopuolella tiedetään olevan edulliset vaikutukset lasten ruokavalioon (Kyttälä ym., 2008) ja tämä näkyi myös päiväkodin ruoassa, joka oli pääosiltaan suositeltua. Teiniikäisten koululaisten ruokavaliossa ongelmakohdiksi on tunnistettu tyydyttyneiden rasvahappojen ja puhdistetun sokerin runsas saanti sekä kuidun, A-, D- ja E-vitamiinien, tiamiinin ja folaatin niukka saanti. Tytöillä esiintyy myös vähäistä raudan saantia (Hoppu ym., 2008). Näihin havaintoihin verrattuna espoolaiskoulun ruoka esitetyistä puutteistaan huolimatta parantaa monin osin nuorten ruokavaliota. 4.2 Tulosten luottavuudesta Tiedon koonnin kattavuus Ravintoloiden hankintatiedot kootiin kuormakirjoista, joiden kuukausittainen kappalemäärä vastasi odotuksia. Tältä osin aineistoa voi luonnehtia kattavaksi. Myöskään kuukausittaisvaihtelussa ei havaittu sellaista vaihtelua, joka voisi viitata puutuvaan aineistoon. Kolmas tapa arvioida kuinka kattavasti tiedonkoonti on onnistunut, on verrata aineiston mukaisia kokonaisenergian määriä teoreettisiin enimmäisarvoihin, joita asiakaskunnan arvellaan kuluttavan. Näin saatuna päiväkotiin 19

20 hankittiin energiaa noin 640 kcal/vrk/henk. syys-, loka- ja marraskuiden aikana. Olettaen lapsien iän olevan keskimäärin 4 v., jolloin päivittäinen energiantarve on 1300 kcal tasolla, kattaa päiväkodin ruoat noin puolet lasten päivittäisestä energiantarpeesta. Tämä vastaa suuruusluokaltaan erittäin hyvin todellisuutta, sillä lapsille on päivittäin lounaan ohella tarjolla myös aamu- ja välipalaa. Kouluun hankitun ruoan sisältämä energiamäärä oli tasoa 440 kcal/vrk/henk. Olettaen koululaisten keski-iäksi 15 v. ja energiankulutustasoksi 2400 kcal/vrk vastaa energiamäärä noin 18 % päivittäisestä tarpeesta. Kun suosituksen mukaan (Valtion ravitsemusneuvottelukunta, 2008) kouluruoan tulisi kattaa noin 1/3-osa päivittäisestä energiantarpeesta, vaikuttaa saanto alhaiselta. On kuitenkin muistettava, että teini-ikäisten kouluruoan syömisen tiedetään olevan suosituksia vähäisempää merkittävällä osalla oppilaista (Raulio ym., 2007; Hoppu ym., 2008), joten suuruusluokaltaan nyt arvioitu ruoan kokonaisenergiamäärä on kuitenkin täysin realistisella tasolla. Luonnollisesti ns. varastotilanne voi vaikuttaa saataviin tuloksiin. Eli ennen mittauksen aloittamista ravintolassa voi olla valmiina ruokavarastoja ja mittauksen päätyttyä osa hankituista tuotteista voi jäädä varastoon. Asian merkitys kuitenkin pienenee sitä mukaan kuin mittausjakson pituus suurenee. Nyt käytettyä kolmen kuukauden jaksoa voikin pitää jo erittäin hyvänä estimaattina todellisesta kulutuksesta. Nykyisin varastot pyritään ja myös kyetään pitämään pieninä luotettavan tavaralogistiikan ansiosta, joten tämä parantaa mittaustarkkuutta lyhyemmilläkin otosjaksoilla. Ongelmallisin mittauskohde on kuitenkin ruokasuola, jota on helppo varastoida suhteellisen suuriakin määriä pienissä tiloissa. Myös nyt nähtiin suolan osalta suurimmat vaihtelut hankintojen suhteen, mikä voi liittyä ruokasuolan tai erilaisten liemijauheiden varastointiin Tiedon koodaaminen Ravintoloihin hankituista tuotteista tarkkoja tuotekohtaisia ravintoarvoja sai vähintään yhden 65,6 %. Huomioiden, että loppuosaan kuuluu merkittävä määrä perus raaka-aineita, joille käytettiin suoraan Finelin tuoteryhmäkohtaista keskiarvoa, voidaan tietotason luotettavuutta pitää erittäin hyvänä. Tarkkojen ravintoarvojen määrä kuitenkin vaihteli ravintoaineesta riippuen, sillä tavarantoimittajien tietojen kattavuus vaihteli eri ravintoaineiden suhteen. Kuitenkin jopa kuidun osalta, jolle oli vähiten tarkkoja arvoja saatavana, päästiin 44,9 % kattavuuteen. Tarkoista arvoista on kuitenkin muistettava, että jopa pakkausmerkintöjen tiedetään sisältävän virheitä (Itkonen ja Toivonen 2005) ja monesti ilmoitetut tarkat arvot ovat Finelillä laskettuja eivätkä kemiallisten analyysien tuloksia. 20

21 Kovaksi rasvaksi tässä tutkimuksessa laskettiin vain tyydyttyneet rasvahapot, vaikka määritelmän mukaisesti kovaksi rasvaksi lasketaan myös transrasvahapot. Tarkkoja tietoja transrasvahapoista ei voitu kuitenkaan kerätä, sillä tavarantoimittajilla ei ole niitä yleisesti saatavilla. Transrasvahappojen osuuden kovasta rasvasta tiedetään olevan väestötasolla pieni (Paturi ym., 2008), mikä viittaa siihen, että myös tässä tutkimuksessa kovan rasvan tulokset ovat vain lievästi aliarvoitu verrattuna todelliseen tilanteeseen. Tässä tutkimuksessa tarkkojen tuotetietojen avulla saatiin selkeitä tarkennuksia keskimääräisten arvojen käyttöön nähden. Arviot proteiinin, kovan rasvan ja suolan olisisivat olleet suurempia ja kuidun osalta pienempiä ilman tarkkojen arvojen käyttöä Tulosten oikeellisuus ja tulkinta Saatujen tulosten absoluuttista oikeellisuutta on vaikea arvioida. Systemaattisen virheen olemassa oloa ei voida poissulkea tai suuruutta todentaa, sillä soveltuvaa vertailuaineistoa toisella menetelmällä arvioituna kyseiselle kolmen kuukauden jaksolle ei ole olemassa. Ehkä parhain vertailuarvio voisi syntyä ruokalistojen analysoinnilla, mutta sitä ei tämän tutkimuksen puitteissa erikseen lähdetty selvittämään. Ruokalistalaskennat kuvaavat kuitenkin arviota tietyn ajanjakson mukaisesta optimaalisesta lounaasta, mikä on eri asia kuin toteutuneet ruokahankinnat. Lisäksi hankintoihin voi lukeutua mukaan myös välipalaostoja, kuten tämänkin tutkimuksen ravintoloissa tapahtui. Espoon päiväkotien ja koulujen ruokalistat on kuitenkin liitetty syys-, loka- ja marraskuiden ajalta (viikot 36 48) liitteisiin 1 2. Tulosten tulkitsemisessa on myös oltava tarkka. Ostettu ruoka ei kuvaa suoraan asiakkaiden syömää ruokaa, sillä osa hankitusta ruoasta voi jäädä syömättä eri syistä. Keittissä voi esimerkiksi syntyä valmistus- tai varastointitappioita huolimatta hankintojen optimoinnista ja puolivalmisteiden runsaasta käytöstä. Lisäksi osa tarjolla olleesta ruoasta voi yksinkertaisesti jäädä syömättä päätyen biojätteeksi. Yksittäisen yksilön syömän ruoan laatua hankinnointoihin perustuvalla menetelmällä ei siis nähdä yhtään sen paremmin kuin ruokalistoihin perustuvilla arvioinneilla. 21

22 4.3 Verkkopalvelu ja sen automatisointi Osoitteessa oleva verkkopalvelu kuvaa jo olemassa olevaa mahdollisuutta analysoida ja esittää ravintoloiden hankintotietoja. Internetillä välitettynä tulokset ovat myös nopeasti kaikkien haluttujen tahojen nähtävissä. Samalla tieto saadaan myös yksityiskohtaisenkin tarkistustoiminnan alle, jolloin sen luotettavuus ja läpinäkyvyys paranevat. Tarkkoja tuotekohtaisia ravintoarvoja voidaan myös hyödyntää siinä määrin kuin tavarantoimittajalla on niitä tarjota, mikä parantaa kokonaiskuvan tarkkuutta aiemmin esitetyssä suuruusluokassa. Yleisimmät ravintoarvot toimittajilla on hyvin saatavilla, mikä näkyi myös tässä tutkimuksessa. Tutkimuksellista käyttöä ajatellen hankintatiedot ovat lisäksi vertailukelpoisessa muodossa eli samalla menetelmällä mitattuja, jolloin tutkimusmenetelmälliset eroavaisuudet eivät vaikuta ravintolakohtaisiin tuloksiin. Energiavakioinnin ansiosta ravintolakohtaiset tulokset ovat myös asiakasmäärästä riippumattomia, jolloin eri kokoluokan ravintoloita on yksinkertaista verrata toisiinsa. Menetelmää voidaan käyttää yksittäisiinkin arviointeihin, mutta kustannustehokkainta sitä on hyödyntää pitkäaikaisiin seurantoihin. Seurantatarkoituksiin järjestelmä on myös pitkälle automatisoitavissa, sillä hankintatiedot sisältävät kuormakirjat on mahdollista kerätä suoraan tavarantoimittajilta sähköisessä muodossa ja jopa pitkälle jälkikäteen. Esimerkiksi eräs Espoon ruokapalvelun merkittävistä tavarantoimittajista säilyttää tarkat kuormakirjat järjestelmissään vuoden ajan taaksepäin. Pitkälle vietynä automatisointi vaatii vahvaa yhteistyötä tavarantoimittajien kanssa, jolloin tiedonsiirto hankinnoista saadaan tapahtumaan mahdollisimman reaaliaikaisesti. Automatisoinnissa on oleellista huomioida myös se, että mitä vähemmän tavarantoimittajia ravintolalla on sitä helpommin automaattinen järjestelmä on luotavissa. Järjestelmä mahdollistaa myös ravitsemussuositusten huomioimisen ruoka-ainesten hankintaan liittyvässä kilpailutuksessa. Näin ruoan ravitsemuksellinen laatu saadaan mitattavaan muotoon hintatietojen rinnalle ja ruoan ravitsemukselliset vaatimukset täytettyä esimerkiksi säästötoimienkin aikana. Pienenkin muutokset joukkoruokailun kautta kulkevan ruoan laadussa vaikuttuvat joka tapauksessa merkittävästi suomalaisten ravitsemukseen, sillä Suomessa nautitaan lähes 800 miljoonaa ateriaa vuosittain kodin ulkopuolella (Ac Nielsen, 2007) ja esimerkiksi Espoon kaupungin ruokapalvelukeskus yksistään tarjoaa yli 13 miljoonaa ateriaa vuositasolla (Espoon ruokapalvelukeskus 2007). 22

23 5 JOHTOPÄÄTÖKSET Ravintoloiden hankintatietojen käyttö ruoan ravitsemuksellisen laadun arviointiin osoittautui toimivaksi ja ravintoloiden kannalta yksinkertaiseksi menetelmäksi arvioida ja seurata pidemmällä aikajänteellä ravitsemussuositusten noudattamista. Menetelmän antamia tietoja voidaan hyödyntää suoraan ravintolassa halutun laatutason saavuttamiseen ja ylläpitoon, mutta samalla se tarjoaa uuden mittausvälineen tutkia ylipäätään joukkoruokailua ja sen ravitsemuksellisia piirteitä. Lisäksi menetelmää on mahdollista hyödyntää ruoanhankinnan kilpailutuksessa, jolloin ruoan ravitsemukselliset ominaisuudet saadaan hintojen rinnalle laatukriteereiksi. Pilotointiprojektissa mukana olleiden Espoon ruokapalvelun ravintoloiden hankkima ruoka osoittautui kolmen kuukauden jaksolla tarkasteltuna monin osin suositelluksi, mutta myös tiettyjä muutenkin suomalaisille tyypillisiä ravitsemusongelmia esiintyi. Tutkimusprojektissa luotiin valmis ja toimiva malli verkkopalvelusta, jossa kerätty ruoanhankintatieto kyetään analysoimaan ja esittämään halutuin osin. Valitsemalla sopiva tiedonkeruujakso ja hyödyntämällä tarkkoja tuotetietoja voidaan menetelmän mittauksen luotettavuus ja tarkkuus pitää halutulla tasolla. Automatisoimalla hankintatietojen siirto ja käsittely järjestelmä toimii kustannustehokkaasti ravitsemuksellisen laadun pitkäaikaisseurannassa. Pilottijärjestelmään on mahdollista tutustua osoitteessa: 23

24 LÄHTEET Ac Nielsen. Kodin ulkopuolella syötyjen annosten määrä kasvoi. Tiedote Horeca- rekisteri Airaksinen L., Hakala-Lahtinen P., Hasunen K., Jäntti A., Parkkinen K., Peltosaari L., Schauman A., Seppänen R., Tainio R., Vainio L., Packalen L. (toim.). Joukkoruokailun ravitsemussuositukset. Helsinki. 2. uud. p Espoon ruokapalvelukeskus. Ruokapalvelukeskuksen toimintakertomus Espoo Hoppu U., Kujala J., Lehtisalo J., Tapanainen H., Pietinen P. (toim.). Yläkoululaisten ravitsemus ja hyvinvointi. Lähtötilanne ja lukuvuonna toteutetun interventiotutkimuksen tulokset. Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto, ravitsemusyksikkö, Kansanterveyslaitos. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B 30/2008. Hotanen K. Tutkimukseen valitun koulun ruokapalveluesimiehen henkilökohtainen haastattelu 3. joulukuuta Itkonen T, Toivonen A. Elintarvikkeiden pakkausmerkinnät. Elintarvikeviraston julkaisuja 3/2005. Elintarvikevirasto Kyttälä P., Ovaskainen M., Kronberg-Kippilä C., Erkkola M., Tapanainen H., Tuokkola J., Veijola R., Simell O., Knip M., Virtanen S.M. Lapsen ruokavalio ennen kouluikää. Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto, ravitsemusyksikkö, Kansanterveyslaitos. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B 32/2008. Nelson M, Dyson PA, Paul AA. Family food purchases and home food consumption: comparison of nutrient contents. Br J Nutr 1985;54: Paturi M, Tapanainen H, Reinivuo H, Pietinen P. Finravinto 2007 tutkimus. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B23/2008. Kansanterveyslaitos, Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto, ravitsemusyksikö. Helsinki Raulio S, Pietikäinen M, Prättälä R. Suomalaisnuorten kouluaikainen ateriointi. Ruokapalveluiden seurantaraportti 2. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B26/2007. Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto, kroonisten tautien ehkäisyn yksikkö. Kansanterveyslaitos Tuulia International. Esiselvitys joukkoruokailun ravitsemuksellisen laadun mittaamiseen soveltuvan automaattisen järjestelmän edellytyksistä. Helsinki Valsta L. Suomalaisten ruokien ravintoainetiheys. Pro gradu työ Ravitsemustieteen laitos. Helsingin yliopisto. Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Toimintaohjelma kansallisten ravitsemussuositusten toteuttamiseksi. Edita Prima Oy, Helsinki, 2003 Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Suomalaiset ravitsemussuositukset ravinto ja liikunta tasapainoon. Valtionravitsemusneuvottelukunta, Edita Prima Oy, Helsinki, Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Kouluruokailusuositus. Savion Kirjapaino Oy. Helsinki, 2008 Vanhala M., Hasunen K., Mertanen E., Nurttila A., Prättälä R., Koivisto P. Suurkeittiöiden tarjoaman ruoan ravitsemuksellinen laatu. Suomen Sydänliiton julkaisuja, 2004;1. Vepsä S. Tutkimukseen valitun päiväkodin ruokapalveluesimiehen henkilökohtainen haastattelu 2. joulukuuta

25 LIITE 1 (1/7). Päiväkotien ruokalistat syksyllä (viikot 36-48) 2008 Espoossa. 25

26 LIITE 1 (2/7). Päiväkotien ruokalistat syksyllä (viikot 36-48) 2008 Espoossa. 26

27 LIITE 1 (3/7). Päiväkotien ruokalistat syksyllä (viikot 36-48) 2008 Espoossa. 27

28 LIITE 1 (4/7). Päiväkotien ruokalistat syksyllä (viikot 36-48) 2008 Espoossa. 28

29 LIITE 1 (5/7). Päiväkotien ruokalistat syksyllä (viikot 36-48) 2008 Espoossa. 29

30 LIITE 1 (6/7). Päiväkotien ruokalistat syksyllä (viikot 36-48) 2008 Espoossa. 30

31 LIITE 1 (7/7). Päiväkotien ruokalistat syksyllä (viikot 36-48) 2008 Espoossa. 31

32 LIITE 2. (1/4) Koulujen ruokalistat syksyllä (viikot 36-48) 2008 Espoossa. 32

33 LIITE 2. (2/4) Koulujen ruokalistat syksyllä (viikot 36-48) 2008 Espoossa. 33

34 LIITE 2. (3/4) Koulujen ruokalistat syksyllä (viikot 36-48) 2008 Espoossa. 34

35 LIITE 2. (4/4) Koulujen ruokalistat syksyllä (viikot 36-48) 2008 Espoossa. 35

Ravitsemussuositusten mukainen vegaaninen ruokalista suurkeittiöille mallilista

Ravitsemussuositusten mukainen vegaaninen ruokalista suurkeittiöille mallilista Ravitsemussuositusten mukainen vegaaninen ruokalista suurkeittiöille mallilista Nina Johansson Opinnäytetyö Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma 2008 Tiivistelmä 13.5.2008 Hotelli-

Lisätiedot

Ravitsemus. katsaus. 2Neuvoloiden. Kala & terveys s. 8. Kouluruokailusuositus s. 14. ravitsemusneuvonta s. 27. Vanhusten ravitsemus

Ravitsemus. katsaus. 2Neuvoloiden. Kala & terveys s. 8. Kouluruokailusuositus s. 14. ravitsemusneuvonta s. 27. Vanhusten ravitsemus Ravitsemus katsaus 2 / 2 0 0 7 Kala & terveys s. 8 Kouluruokailusuositus s. 14 2Neuvoloiden ravitsemusneuvonta s. 27 Vanhusten ravitsemus Ravitsemus 2 2 0 0 7 29. vuosikerta Ravitsemuskatsaus on lehti

Lisätiedot

RAVINTOLA ROSMARIININ LOUNAIDEN RAVINTOAINELASKELMAT JA NIIDEN VERTAAMINEN YLEISIIN RAVITSEMUSSUOSITUKSIIN

RAVINTOLA ROSMARIININ LOUNAIDEN RAVINTOAINELASKELMAT JA NIIDEN VERTAAMINEN YLEISIIN RAVITSEMUSSUOSITUKSIIN RAVINTOLA ROSMARIININ LOUNAIDEN RAVINTOAINELASKELMAT JA NIIDEN VERTAAMINEN YLEISIIN RAVITSEMUSSUOSITUKSIIN Koivikko Miia Mäkinen Erja Opinnäytetyö Syyskuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014

Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014 Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014 Terveyttä ruoasta Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014 Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2014 Suositusten valmistelutyöryhmä: Mikael Fogelholm (puh.joht.) Ravitsemustieteen

Lisätiedot

Kansanterveys. Ravitsemustutkimus. Ravitsemussuositukset eivät ole muuttuneet s. 3. Makumieltymysten perinnöllisyys s. 12

Kansanterveys. Ravitsemustutkimus. Ravitsemussuositukset eivät ole muuttuneet s. 3. Makumieltymysten perinnöllisyys s. 12 Kansanterveys KANSANTERVEYSLAITOS WWW. KTL. FI 5-6 / 2 0 0 7 Ravitsemustutkimus Ravitsemussuositukset eivät ole muuttuneet s. 3 Makumieltymysten perinnöllisyys s. 12 Uimarantojen tartuntavaarat s. 20 Kansi:

Lisätiedot

PAINONHALLINTAVIIKKO RAVINTOLA TALLIIN

PAINONHALLINTAVIIKKO RAVINTOLA TALLIIN Katja Juutilainen PAINONHALLINTAVIIKKO RAVINTOLA TALLIIN Opinnäytetyö Palvelujen tuottaminen ja johtaminen Maaliskuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Katja Juutilainen Koulutusohjelma

Lisätiedot

TERVEELLISTÄ RUOKAA RAVINTOLASSA?

TERVEELLISTÄ RUOKAA RAVINTOLASSA? TERVEELLISTÄ RUOKAA RAVINTOLASSA? Anu Sikström Opinnäytetyö Joulukuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 12.12.2003 Tekijä(t)

Lisätiedot

Suomalaiset ravitsemussuositukset. ravinto ja liikunta tasapainoon

Suomalaiset ravitsemussuositukset. ravinto ja liikunta tasapainoon Suomalaiset ravitsemussuositukset ravinto ja liikunta tasapainoon Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2005 Suomalaiset ravitsemussuositukset ravinto ja liikunta tasapainoon Valtion ravitsemusneuvottelukunta

Lisätiedot

Itä-Suomen juureksia, kaukomaan kalaa ja muun maan mansikkaa

Itä-Suomen juureksia, kaukomaan kalaa ja muun maan mansikkaa Sari Väänänen, Eija Muukka, Helena Vuorinen Itä-Suomen juureksia, kaukomaan kalaa ja muun maan mansikkaa Lautaslaatuselvitys 2012 Kestävyyttä Itä-Suomen ruokapalveluihin hanke Sisällysluettelo 1 KestITÄ

Lisätiedot

Lukki-kirjastojen kokoelmaprojektin tuloksia. Antti Karhos

Lukki-kirjastojen kokoelmaprojektin tuloksia. Antti Karhos Lukki-kirjastojen kokoelmaprojektin tuloksia Antti Karhos Laatuprojektin tuloksia 1. Lukki-kirjastojen laatuprojekti Lukki-kirjastojen laadunarviointi toteutettiin vuosien 2011-12 aikana. Se jakautui kahteen

Lisätiedot

Salla Sankari. Asiakastyytyväisyys päiväkotilasten ruokapalvelussa. Case Seinäjoen kaupunki

Salla Sankari. Asiakastyytyväisyys päiväkotilasten ruokapalvelussa. Case Seinäjoen kaupunki Salla Sankari Asiakastyytyväisyys päiväkotilasten ruokapalvelussa Case Seinäjoen kaupunki Opinnäytetyö Syksy 2011 Liiketalouden, yrittäjyyden ja ravitsemisalan yksikkö Palvelujen tuottamisen ja johtamisen

Lisätiedot

Ravitsemus Miksi kansa lihoo?

Ravitsemus Miksi kansa lihoo? Kehittyvä 4 2003 Ravitsemus Miksi kansa lihoo? Difcon elatusaineet suoraan meiltä 1.10.2003 alkaen BD on yksi maailman suurimmista lääketieteellisten laitteiden ja diagnostisten järjestelmien valmistajista.

Lisätiedot

Itä-Suomen juureksia, kaukomaan kalaa ja muun maan mansikkaa

Itä-Suomen juureksia, kaukomaan kalaa ja muun maan mansikkaa Itä-Suomen juureksia, kaukomaan kalaa ja muun maan mansikkaa Lautaslaatuselvityksen tiivistelmä 2012 Onko ravitsemuksellisesti samantekevää, mitä kalaruokaa ammattikeittiöissä tarjotaan? Vieläkö perunasta

Lisätiedot

MIESTEN KÄSITYKSET TERVEELLISESTÄ RUOASTA JA NIIDEN VAIKUTUS KEVYTLOUNASVALINTOIHIN

MIESTEN KÄSITYKSET TERVEELLISESTÄ RUOASTA JA NIIDEN VAIKUTUS KEVYTLOUNASVALINTOIHIN 1 MIESTEN KÄSITYKSET TERVEELLISESTÄ RUOASTA JA NIIDEN VAIKUTUS KEVYTLOUNASVALINTOIHIN Leena Korpi Opinnäytetyö Joulukuu 2003 Matkailu-, ravitsemis - ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Suositus korkeakouluruokailun periaatteiksi

Suositus korkeakouluruokailun periaatteiksi Suositus korkeakouluruokailun periaatteiksi Kela ja Valtion ravitsemusneuvottelukunta Suositus korkeakouluruokailun periaatteiksi Kela ja Valtion ravitsemusneuvottelukunta Suosituksen laatinut työryhmä:

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA SOKERISTA JA RAVITSEMUKSESTA LOKAKUU 2005 UUDET POHJOISMAISET RAVITSEMUSSUOSITUKSET 2004 SYÖDÄ PITÄÄ, MUTTA MILLOIN?

AJANKOHTAISTA SOKERISTA JA RAVITSEMUKSESTA LOKAKUU 2005 UUDET POHJOISMAISET RAVITSEMUSSUOSITUKSET 2004 SYÖDÄ PITÄÄ, MUTTA MILLOIN? Perspektiivi AJANKOHTAISTA SOKERISTA JA RAVITSEMUKSESTA LOKAKUU 2005 UUDET POHJOISMAISET RAVITSEMUSSUOSITUKSET 2004 SYÖDÄ PITÄÄ, MUTTA MILLOIN? RUOKAVALIO-OHJEET KÄYTÄNNÖSSÄ ERI POHJOISMAISSA SOKERIN SAANTISUOSITUKSET

Lisätiedot

LASTEN RUOKAKASVATUS VARHAISKASVATUKSESSA

LASTEN RUOKAKASVATUS VARHAISKASVATUKSESSA pauliina ojansivu mari sandell hanna lagström arja lyytikäinen LASTEN RUOKAKASVATUS VARHAISKASVATUKSESSA RUOKAILOA JA TERVEYTTÄ LAPSILLE Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksen julkaisuja 8/2014 Lasten

Lisätiedot

Ravintoarvomerkintäopas

Ravintoarvomerkintäopas Eviran ohje17030/1 Ravintoarvomerkintäopas elintarvikevalvojille ja elintarvikealan toimijoille Ravintoarvomerkintäopas elintarvikevalvojille ja elintarvikealan toimijoille Eviran ohje 17030/1 Eviran

Lisätiedot

Kolmas- ja viidesluokkalaisten ravinnon saanti koulussa ja kotona

Kolmas- ja viidesluokkalaisten ravinnon saanti koulussa ja kotona Kolmas- ja viidesluokkalaisten ravinnon saanti koulussa ja kotona Terhi Airaksinen, Anne Nyberg, Hannele Huotari, Maarit Partanen, Pirjo Suominen, Tuula Heikkinen, Irmeli Siltanen, Sirkka-Liisa Antman,

Lisätiedot

Helsinki 2004. Selvitys työaikojen tilastoinnista Suomessa ja kansainvälisesti

Helsinki 2004. Selvitys työaikojen tilastoinnista Suomessa ja kansainvälisesti Helsinki 2004 Selvitys työaikojen tilastoinnista Suomessa ja kansainvälisesti 2004 Tilastokeskus Tietoja lainattaessa lähteenä on mainittava Tilastokeskus. ISBN 952-467-327-4 Edita Prima Oy, Helsinki 2004

Lisätiedot

Ulla Hoppu Johanna Kujala Jenni Lehtisalo Heli Tapanainen Pirjo Pietinen (toim.) Yläkoululaisten ravitsemus ja hyvinvointi

Ulla Hoppu Johanna Kujala Jenni Lehtisalo Heli Tapanainen Pirjo Pietinen (toim.) Yläkoululaisten ravitsemus ja hyvinvointi Ulla Hoppu Johanna Kujala Jenni Lehtisalo Heli Tapanainen Pirjo Pietinen (toim) Yläkoululaisten ravitsemus ja hyvinvointi Lähtötilanne ja lukuvuonna toteutetun interventiotutkimuksen tulokset Kansanterveyslaitoksen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 10.11.2003 KOM(2003) 671 lopullinen 2003/0262 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden aineiden lisäämisestä

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN RUOKAVALINNAT LUOTTAMUS RUOKAAN AJANKOHTAISTA SOKERISTA JA RAVITSEMUKSESTA LOKAKUU 2012

LASTEN JA NUORTEN RUOKAVALINNAT LUOTTAMUS RUOKAAN AJANKOHTAISTA SOKERISTA JA RAVITSEMUKSESTA LOKAKUU 2012 LASTEN JA NUORTEN RUOKAVALINNAT LUOTTAMUS RUOKAAN AJANKOHTAISTA SOKERISTA JA RAVITSEMUKSESTA LOKAKUU 2012 Pohjolan nuorten ruokavalinnat Nuorten ruokavalio ei ole muuttunut toivotulla tavalla valistuksesta

Lisätiedot

RAPORTTI. Helsingin yliopisto, biotieteellinen tiedekunta

RAPORTTI. Helsingin yliopisto, biotieteellinen tiedekunta RAPORTTI 2013 WWF:n kalaopas ja vastuullisuuden kehitys suomalaisessa kalakaupassa vuosina 2005 2012 Helsingin yliopisto, biotieteellinen tiedekunta Sisältö WWF:n kalaopas ja vastuullisuuden kehitys suomalaisessa

Lisätiedot

Tavoitteena terveyttä edistävä ruoka ja ravitsemus

Tavoitteena terveyttä edistävä ruoka ja ravitsemus Tavoitteena terveyttä edistävä ruoka ja ravitsemus Valmennusaineisto www.ravitsemuspassi.fi SISÄLTÖ Hei Sinä ruokapalvelun ammattilainen! Ravitsemuspassin suorittaminen Johdanto 5 1 Lautasmallilla on monta

Lisätiedot

LEHDISTÖLLE JAETTAVA TAUSTAMATERIAALI KESKUSTELUTILAISUUS HIILIHYDRAATTIEN RAJOITTAMISESTA 9.2.2009 KELLO 14.00-17.00 SUOMEN AKATEMIASSA

LEHDISTÖLLE JAETTAVA TAUSTAMATERIAALI KESKUSTELUTILAISUUS HIILIHYDRAATTIEN RAJOITTAMISESTA 9.2.2009 KELLO 14.00-17.00 SUOMEN AKATEMIASSA LEHDISTÖLLE JAETTAVA TAUSTAMATERIAALI Julkaisuvapaa maanantaina 9.2.2009 klo 17.00 KESKUSTELUTILAISUUS HIILIHYDRAATTIEN RAJOITTAMISESTA 9.2.2009 KELLO 14.00-17.00 SUOMEN AKATEMIASSA Läsnä: Mikael Fogelholm,

Lisätiedot

Julkisten ruokapalveluiden ravitsemuslaatu Hankintailmoitusrekisteri tarkastelussa

Julkisten ruokapalveluiden ravitsemuslaatu Hankintailmoitusrekisteri tarkastelussa Tiina Vikstedt Susanna Raulio Ritva Prättälä Joukkoruokailutyöryhmä Julkisten ruokapalveluiden ravitsemuslaatu Hankintailmoitusrekisteri tarkastelussa RAPORTTI 18 2011 Joukkoruokailutyöryhmän kokoonpano

Lisätiedot

TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA JARNO TUIMALA

TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA JARNO TUIMALA TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA JARNO TUIMALA Helsinki 2010 Jarno Tuimala 1. painos Sisällysluettelo Lotto Syntymäpäivät Ässäarpa A1-maito ja diabetes Ihmisen ruumiinlämpö Vauvan

Lisätiedot

Tavoitteena terveyttä edistävä ruoka ja ravitsemus

Tavoitteena terveyttä edistävä ruoka ja ravitsemus Tavoitteena terveyttä edistävä ruoka ja ravitsemus Valmennusaineisto www.ravitsemuspassi.fi SISÄLTÖ Johdanto Ravitsemuspassin suorittaminen 1 Ravitsemuspassi Tavoitteena terveyttä edistävä ruoka ja ravitsemus

Lisätiedot

Oulun yliopisto. Maria Molander ELEKTRONISEN AINEISTON VAIKUTUS KAUKOPALVELUTOIMINTAAN OULUN YLIOPISTON KIRJASTOSSA

Oulun yliopisto. Maria Molander ELEKTRONISEN AINEISTON VAIKUTUS KAUKOPALVELUTOIMINTAAN OULUN YLIOPISTON KIRJASTOSSA Oulun yliopisto Maria Molander ELEKTRONISEN AINEISTON VAIKUTUS KAUKOPALVELUTOIMINTAAN OULUN YLIOPISTON KIRJASTOSSA Informaatiotutkimuksen pro gradu tutkielma Oulu 2006 Tiivistelmä opinnäytetyöstä Laitos

Lisätiedot