kylien OY yhteneväistä vaa JOKISILTA ÄNGESLEVÄ- MARKKUU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "kylien OY 17.1.2014 yhteneväistä vaa JOKISILTA ÄNGESLEVÄ- MARKKUU"

Transkriptio

1 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA TYRNÄVÄN KUNTA Ängeslevänjokivarren kylien rakentamistapaohjeet Rakentamistapaohjeet Rakentamistapaohjeiden tarkoitus on edistää viihtyisää, yleisilmeeltään yhteneväistä ja Limingan lakeuden rakennusperinnettä kunnioittav vaa rakentamistapaa Ängeslevänjokivarren kylien alueella. Rakentamistapaohjeet t ovat ohjeellisia.. Rakentamistapaohjeet t on laadittu Ängeslevänjokivarren kylien osayleiskaavan tueksi ja ne koskevat osayleiskaavan suunnittelualuetta. JOKISILTA ÄNGESLEVÄ- MARKKUU FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P15797

2 Rakentamistapaohjeet Eva Persson Puurula Sisällysluettelo 1 Rakentamistapaohjeiden tarkoitus ja sitovuus Tausta Rakennusten sijoittaminen rakennuspaikkaan ja maastoon Rakennusten muodot Julkisivumateriaalit ja värit Kattomuoto, katemateriaalit ja värit Muut asiat... 6 Lähteet ja kirjallisuus: - Käden jälki Lakeuden kulttuuriympäristö ja sen hoito Liminka-Lumijoki-Rantsila- Temmes-Tyrnävä, TE-keskus 6/ Perinteisen pihapiirin hoito, Lakeuden kulttuuriympäristö Rakentamistapaohjeita Luoteis-Lapin kyliin, 1992, Lapin seutukaavaliitto, Päivi Tallberg, Julkaisu n:o 124 Sarja A

3 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Rakentamistapaohjeet 1 (6) Ängeslevänjokivarren kylien rakentamistapaohjeet 1 Rakentamistapaohjeiden tarkoitus ja sitovuus 2 Tausta Rakentamistapaohjeet on laadittu Ängeslevänjokivarren kylien oikeusvaikutteisen osayleiskaavan tueksi ja ne koskevat osayleiskaavan suunnittelualuetta. Rakentamistapaohjeet täydentävät osayleiskaavassa rakentamistapaa ohjaavat sitovat merkinnät ja määräykset. Rakentamistapaohjeet ovat ohjeellisia. Rakentamisessa on noudatettava Tyrnävän kunnan rakennusjärjestyksen määräyksiä, ellei osayleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa ole asiasta toisin määrätty. Rakentamistapaohjeet on asetettu julkisesti nähtäville yhtä aikaa osayleiskaavaluonnoksen kanssa ja niitä on päivitetty osayleiskaavaan tehtyjen muutoksen mukaisesti. Rakentamistapaohjeet hyväksyy Tyrnävän kunnanvaltuusto. Ängeslevänjokivarren kylien osayleiskaavan suunnittelualueet sijaitsevat valtakunnallisesti arvokkaalla Limingan lakeuden maisema-alueella. Limingan kirkonkylän ja Tyrnävän välinen alue on maamme suurimpia tasankoja, jossa 10 metrin korkeus saavutetaan vasta 15 kilometrin päästä merestä. Alueita luonnehtii äärimmäinen tasaus. Vastakohtana aluetta halkovat pienehköt, paikoitellen syvissä kanjoneissa virtaavat Ängeslevänjoki ja Tyrnävänjoki. Ängeslevänjoki on uurtanut uomansa syvälle hieta- ja hiekkasedimentteihin. Joen kanjoni on Markkuulla yli 20 m syvä, törmät ovat äkkijyrkkiä ja helposti vyöryviä. Joen virtaamavaihtelu on suurta. Kasvillisuus jokiuoman rinteillä on koko matkalla huomattavan rehevää. Alueet ovat haja-asutusaluetta. Nykyaikaista, tiivistä rakentamista ei suunnittelualueilla juuri ole. Väestöluvut ovat Jokisillan kylässä 213, Ängeslevän kylässä 333 ja Markkuun kylässä 292 asukasta ( ). Ängeslevän- ja Tyrnävänjokivarsilla on runsaasti vanhaa perinteistä rakennuskantaa. Laajat viljelymaisemat yhdessä arvokkaan rakennetun kulttuurin kanssa muodostavat rikkaan kulttuurimaiseman. Asutus tukeutuu Ängeslevän-jokivarteen perinteisen jokivarsikylän tavoin. Pihapiirit ovat usein neljältä sivulta suljettuja piha-alueita. Osayleiskaavassa uusia rakennuspaikkoja on pyritty sijoittamaan olemassa olevan rakentamisen yhteyteen ja peltojen reuna-alueille tukemaan perinteistä harvaa jokivarsikylärakennetta. Rakennuskannan ikähaarukka on 1700-luvulta tähän päivän saakka. Talonpoikaisen rakennuskannan lisäksi on joitakin jälleenrakennuskauden tyyppipiirustuksilla tehtyjä rakennuksia sekä maatiloille uusia talousrakennustyyppejä; suurempia navettoja, isoja kalustohalleja, kuivaamoja ja siiloja. Suunnittelualueilla on maatilojen talouskeskuksien lisäksi pysyvää asutusta ja jonkin verran loma-asutusta. Asuinrakennukset ovat pääasiassa yksikerroksisia, koulurakennukset kaksikerroksisia. Alueella eniten esiintyvät julkisivuvärit ovat punaisen (punamullan sävyt) ja keltaisen sävyjä. Julkisivumateriaalina on enimmäkseen puupaneelia ja katemateriaalina huopaa ja peltiä. Katemateriaalin yleisin väri on punainen.

4 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Rakentamistapaohjeet 2 (6) Ängeslevä-Markkuun alueella tunnetaan seudullisesti ja paikallisesti arvokkaita kulttuuriympäristökohteita (Kohteet on merkitty osayleiskaavakarttaan ja selostettu kaavaselostuksessa). Toppisen korjattua myllyä lukuun ottamatta ne ovat vanhoja tiloja, joihin pihapiireihin kuuluvat neliöpihoja, asuinrakennuksia, pikkupuolia, aittoja, riihiä, luhteja, navettoja, saunoja ja muita talousrakennuksia sekä koivukujia ja yksittäispuita. Kuva 1. Limingan lakeuden tasainen viljelymaisema. 3 Rakennusten sijoittaminen rakennuspaikkaan ja maastoon Osayleiskaavan sitovat merkinnät ja määräykset: Rakennus on sijoitettava osayleiskaavan siihen tarkoitukseen määrättyihin aluevarauksiin (AP, AM, RA, PL). Rakennuspaikkojen määrä on osoitettu vihreillä (uusia) ja punaisilla neliöillä (nykyisiä). Asuinrakennuspaikalle (AP) saa rakentaa yksi- tai kaksiasuntoisen asuinrakennuksen talousrakennuksineen sekä sellaisia työtiloja, jotka eivät aiheuta haittaa ympäröivälle asutukselle. Uudisrakennukset tulee sijoittaa niin, että ne luovat yhtenäisen pihapiirin. Rakennussuunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota kohteen yhteensopivuuteen sitä ympäröivän rakennuskannan kanssa. Uuden rakennusalan pinta-ala tulee olla vähintään 2000 m 2. Asuinrakennuksen kerrosala saa olla enintään 300 k-m 2. Loma-asunnon rakennuspaikalle (RA) saa rakentaa yhden loma-asunnon, jonka kerrosala saa olla enintään 120 k-m 2 ja erillinen saunarakennuksen, jonka kerrosala saa olla enintään 25 k-m 2. Uuden rakennusalan pinta-ala tulee olla vähintään 2000 m 2. Lähipalvelujen rakennuspaikalle (PL) saa rakentaa enintään kaksikerroksisen päärakennuksen talousrakennuksineen. Uudisrakennukset tulee sijoittaa niin, että ne luovat yhtenäisen pihapiirin. Rakennussuunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota kohteen yhteensopivuuteen sitä ympäröivän rakennuskannan kanssa. Osayleiskaavan yleisten määräysten mukaisesti tulvavahingolle alttiiden rakennusosien tulee olla vähintään 1 metri ylimmän havaitun tulvavedenkorkeuden yläpuolella.

5 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Rakentamista apaohjeet 3 (6) Rakennus on perustettava maaston mukaisesti. Pengerryksiä tulee välttää. tai leikkauksia Kuva 2. Rakennustenn perustamistapoja Uuden rakentamisen tulee pääsääntöisesti muodostaaa neliömäinen pihapiiri tai liittyä olemassa olevaan pihapiiriin. Vanha nurkistaann avoin neliöpihatyypp on edelleen käyttökelpoinen Lakeuden avoimessa ympäristössä. Myös uusissa pihapiireissä tulisi toiminnot jakaa useampiin rakennuksiin niin, että pihaa rajaavat rakennukset vähintään kolmelta sivulta. Metsän reunaan nojautuvissa pihapiireissä voidaan perinteestä poiketa, koska metsä osaltaan suojaa piha- aluetta. Vanhoissa ja j uusissa pihapiireissä tulee uudisrakennusten suunnittelussa ja sijoittelussa aina ottaa tarkoin huomioon niiden sopivuus vanhaan ympäristöön. Eläinsuojat voidaan sijoittaa pihapiiristä tukeutuvat jokivarteenn ja metsäreunaan. erilleen, kuitenkin niin, että ne Kuva 3. Luoteis-lapin talonpoikaispihapiirissä päärakennus, säilytysrakennus ryhmittyvät neliömäisen pihan kolmelle Rakentamistapaohjeita Luoteis-Lapin kyliin, 1992) kotieläinsuoja ja sivulle. (Lähde:

6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Rakentamista apaohjeet 4 (6) Tasaisella lakeudella rakentamisella tulisi aina muodostaa rajaa ympäröivään maisemaan. Raja voi olla rakennus, jota täydentää puurivi. Rakennuspaikkojen sisääntuloteiden varrella puukujanteiden suositeltava. säilyttämistä ja stuttamista on 4 Rakennusten muodot Uusien rakennusten suunnitellussa tulisi soveltaa pohjalaistalon piirteitä. Rakennuksen pääasiallinen muoto tulee olla suorakaide, katto harja- eli satulakatto. tunnusomaisia kaksilappeinen Asuinrakennuksen tulee olla yksi- tai palvelurakennus enintään kaksikerroksinen. puolitoistakerroksinen, julkinen Pienehköt talousrakennukset voidaann hyvin rakennuskantaan perinteisiä mittasuhteita käyttäen. k sopeuttaa vanhaan On suositeltava rakentaa rakennuksesta ulkoneva kuisti. Kuistin tulisi olla neliömäinenn tai suorakaiteen muotoinen ja harjakattoinen ja mahdolliset koristeaiheet kohtuulliset. Kuisti on rakennuksen käyntikortti. Tulee suosia paikallisia malleja. Kuva 4. Kuisti, Matinollin päärakennus (lähde maisemaselvitys) 5 Julkisivumateriaalit ja värit Asuinrakennusten pääasiallisenaa julkisivumateriaalina tulee käyttää puuta; hirttä, julkisivuverhouslautaa tai puupaneelia. On suositeltava käyttää perinteistä tapaa laudoittaa ulkoseinät; peiterimoin tai leveää yksinkertaista vaakapaneelia. pystylaudoitus Talousrakennusten julkisivuihin on suositeltavaa käyttää maatalousrakennuksissa yleisesti käytössä olevia materiaaleja; puuta, peltiä ja betoniharkkoja. Puu on suositeltavin ja j ympäristöön parhaiten sopiva julkisivumateriaali myös suuremmissa rakennuksissa. Puun ja pellin suositeltavin värisävy on punainen (punamultamaalinn sävyt). Betoniharkk kojen tulee olla perinteisesti harmaita tai punaharmaita. Puujulkisivuu tulee käsitellä peittävällä maalilla tai perinteisellä keittomaalilla.

7 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Rakentamista apaohjeet 5 (6) Päärakennusten pääasiallisena julkisivuvärinä on suositeltava käyttää punaisen ja keltaisen sävyjä etenkin avoimessa viljelymaisev emassa. Voidaan käyttää myös ruskeita ja harmaita värejä. Suositeltavia värisävyjä ovat: - Punamultamaalin värisävyjä, esimerkiksi Uula keittomaali Falunpunainen, Uula-pellavaöljymaali 4200 Puolukka ja Tikkurilan talomaalivärikartasta 525X tai muun valmistajan vastaavat sävyt. Maalien sävytyskoneissa voidaan myös syöttää hakusanaksi punamulta. - Keltamultamaalin värisävyjä, esimerkiks Uula-keittomaali 20/10 2:1, Uula- talomaalivärikartasta 509X tai muun valmistajan vastaavat sävyt. - Vaalean keltainen (kartanonkeltainen), esimerkiksi Uula-pellavaöljymaali 2009 Olki ja 2006 vanilja ja Tikkurilan talomaalivärikartastaa 510X ja 511X pellavaöljymaali 2015 Kaura ja 2012 Nauris ja Tikkurilan tai muun valmistajan vastaavat sävyt. Maalien sävytyskoneissa voidaan myös syöttää kartanonkeltainen sävynn hakusanaksi. - Ruskea (tummanruskea), esimerkiksi Uula-pellavU vaöljymaali 5055 Pähkinä ja Tikkurilan talomaalivärikartasta 540X tai muun valmistajan vastaavat sävyt. Myös tervamaalikäsittely on mahdollista. - Harmaa (vain ruskeaan taipuvia lämpimiä sävyjä), esimerkiksi Uula- talomaalivärikartasta 560X ja 561X tai muun valmistajan vastaavat sävyt. Puupinta voidaan myös käsitellä harmaaksi rautavihtrillillä tai antaa harmaantua luonnollisesti ilman käsittelyä. pellavaöljymaali 1518 Laava, 1515 Savi ja 1512 Naava sekä Tikkurilan Kuva 5. Esimerkit maatalousrakentamisesta

8 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Rakentamista apaohjeet 6 (6) 6 Kattomuoto, katemateriaalit ja värit Rakennuksissa tulee käyttää harjakattoa. Kattokaltevuuden tulee olla välillä 1: :2 ja 1:1,5.. Vesikatolla tulee olla räystäs. Räystään tulee olla avoin,, kotelointia tulisi välttää, aluslaudoitus ja hyönteissuoja voi kuitenkin olla. Pääasiallisena katemateriaalina tulee käyttää kattohuopaa tai peltiä. (Poltettua tiiltä ja sementtitiiltä tulisi välttää.) mattapintaista Huopakattoo tulisi olla ensisijaisesti tiivissaumakate tai kolmiorimakate. Tulisi välttää palahuopakatetta. Huopakattoon suositeltavat värit ovat tiilenpunainen, grafiitinmusta, ruskea ja metsänvihreä. Peltikaton tulisi t ensisijaisesti olla pystysaumakatto tai profiloitu teräskattolevy tai poimulevy. Tulisi välttää tiilikattoa jäljittäviää aalto- ja j tiilikuvioisia katelevyjä. Peltikattoon suositeltavat värit ovat punainen, tumman harmaa ja vihreä (esim. ruukkikatot RR 29, RR 23 ja RR R 11). Talousrakennuksissa paanu-, päre-, lauta- ja tuohikatot sekä viher- ja turvekatot ovat myöss suositeltavia. Tällöin kattokaltevuus saa poiketa yllä mainituista ohjeista rakenteellisista syistä. 7 Muut asiat Ikkunoiden tulisi olla leveyttä korkeammat, mieluiten kuusiruutuisia ikkunoita, nk. maisemaikkunoita tulisi välttää. ristikarmillisia Ikkunoita ja ovia reunustavien vuorilautojen tulisi olla yksinkertaiset. Puukaupungeille ominaisia nikkarityylisiä pielilautoja tulisi välttää. Ovien ja ikkunoiden vuorilautojen ja muun listoituksenn väri tulisi olla valkoinen. Mikäli on tarvetta t aidata aluetta, on suositeltava käyttää perinteisiä hyvin maaseutuympäristöönn sopivia riuku- ja j pystyaitoja tai yksinkertaisia puusäleaitoja. Maaseutuympäristössää tulisi välttää kaupunkimaisia ratkaisuja pihapiirin istutuksia suunnitelta essa ja äydentäessä. Hyvä piha on väljä, toimiva ja helppohoitoinen. Istutukset sijoitetaan lähinnä pihan reunamille.

Immeljärven asemakaavan muutos, kortteli 690, Rakentamistapaohjeet

Immeljärven asemakaavan muutos, kortteli 690, Rakentamistapaohjeet SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA KITTILÄN KUNTA Immeljärven asemakaavan muuts, krtteli 690, Rakentamistapahjeet Lunns Immelkartann päärakennus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 424-P26265 Rakentamistapahjeet 1 (6)

Lisätiedot

LÄNSI-KOLSARI 1. VAIHE

LÄNSI-KOLSARI 1. VAIHE Rakentamistapaohje 1/2009 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 25.2.2009 LÄNSI-KOLSARI 1. VAIHE Kuva. Havainnepiirros 1. Rakentamistapaohjeen tarkoitus Rakentamistapaohjeet täydentävät asemakaavan määräyksiä

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E MANNISENMÄKI

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E MANNISENMÄKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E ASEMAKAAVAN MUUTOS 29. KAUPUNGINOSAN VIRKISTYSALUEELLE JA 29. KAUPUNGINOSAN LAAJENNUS MANNISENMÄKI KAAVATUNNUS 29:020 KAAVAN PÄIVÄYS 20.01.2012 RAKENTAMISTAPAOHJEIDEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA NARVAN KAAKKOISEN ALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET

VESILAHDEN KUNTA NARVAN KAAKKOISEN ALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET VESILAHDEN KUNTA NARVAN KAAKKOISEN ALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET NARVAN KAAKKOISEN ASEMAKAAVA ALUE koskee Vesilahden kunnan Narvan kylän tilan 4-74 (Poukka 2) aluetta Karholantien itäpuolella sekä Narvan osakaskunnan

Lisätiedot

Kyynäränkangas ja Niemelänniemi Asemakaava V092. Rakentamistapaohjeet 31.3.2014, tark. 17.5.2014. Arkkitehtitoimisto AJAK Oy Adalbert Aapola

Kyynäränkangas ja Niemelänniemi Asemakaava V092. Rakentamistapaohjeet 31.3.2014, tark. 17.5.2014. Arkkitehtitoimisto AJAK Oy Adalbert Aapola Kyynäränkangas ja Niemelänniemi Asemakaava V092 Rakentamistapaohjeet 31.3.2014, tark. 17.5.2014 Arkkitehtitoimisto AJAK Oy Adalbert Aapola SISÄLLYS 1. Yleistä... 3 1.1 Rakentaminen lähellä tontin rajaa...

Lisätiedot

P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS 17.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo ja Oulu

Lisätiedot

Ängeslevänjokivarren kylien osayleiskaava

Ängeslevänjokivarren kylien osayleiskaava SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TYRNÄVÄN KUNTA ivarren kylien osayleiskaava en vastineet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.1.2014 679-P15797 tark. 11.2.2014 en vastineet 1 (16) ivarren kylien osayleiskaava Tyrnävän

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman kaupungin rakennusjärjestys 1 04 01

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman kaupungin rakennusjärjestys 1 04 01 RAUMAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 30.3.2009 Voimaantulopäivä 3.4.2009 I LUKU YLEISTÄ 1 Tavoite Rakennusjärjestyksellä annetaan paikallisista oloista johtuvia määräyksiä ja

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Sisällys 1. Soveltamisala ja viranomaiset 1.1 Soveltamisala..1 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen..1 2. Lupajärjestelmät 2.1 Rakentamisen ja muiden toimenpiteiden luvanvaraisuus

Lisätiedot

Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin

Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin Sirkka Köykkä 1. MAISEMARAKENNE Maisema rakentuu ekologisista perustekijöistä: kallio- ja maaperästä, vesistöistä, ilmastosta ja elollisesta luonnosta.

Lisätiedot

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13.

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 109 Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 1 Kulttuuriympäristön säilyttäminen ja suojelu asemakaavalla Rakennettu ympäristömme koostuu eri ikäisistä

Lisätiedot

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava Kaavaluonnoksen selostus ASIA: 254/713/2009 Kaavan laatija: Seppo Lamppu tmi s-posti seppo.lamppu@kaavoitus.fi puh. 040 8674 451 Kunnan

Lisätiedot

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos Perusselvitykset ja tavoitteet Kate 12.2.2014 Asia 450/10.02.03/2013 Kaavan laatijat: Teija Hallenberg, maankäyttöteknikko Asemantie 30, 03100 Nummela

Lisätiedot

ORIMATTILA Artjärven alueen omakotitontit

ORIMATTILA Artjärven alueen omakotitontit ORIMATTILA Artjärven alueen omakotitontit SALMENRANTA KOTOKOLMIO Orimattilan omakotitontit Orimattilan kaupungilla on tarjolla omakotitontteja keskustan lähellä Arolan Metsärinteen alueella ja Käkelässä

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE LEUNANMÄKI-HURUSLAHDENRANTA TONTIT 11-7, 11-8 JA 17-1. 2.3.2007, sivu 1/7

RAKENTAMISTAPAOHJE LEUNANMÄKI-HURUSLAHDENRANTA TONTIT 11-7, 11-8 JA 17-1. 2.3.2007, sivu 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE LEUNANMÄKI-HURUSLAHDENRANTA TONTIT -, -8 JA -..00, sivu / ..00, sivu / ALUE ; kortteli / tontti sekä kortteli / tontit ja 8 YLEISTÄ Rakennustapaohje on laadittu noudatettavaksi asemakaavan

Lisätiedot

Voivalan rannan asemakaavan muutos (Voivalan rannan lisäalue)

Voivalan rannan asemakaavan muutos (Voivalan rannan lisäalue) .0.04 Rakennusvalvonta, p. 588 486 Voivalan rannan asemakaavan muutos (Voivalan rannan lisäalue) Erillispientalojen alueet () kortteli 6035 Korttelissa 6035 asemakaavan ja rakentamistapaohjeiden määräykset

Lisätiedot

Suunnittelu- ja mitoitusperusteet

Suunnittelu- ja mitoitusperusteet 18.11.2009/13.3.2015 Viiden kylän kyläyleiskaava Sivu 1/30 Sisältö 1 KYLÄYLEISKAAVOITUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA SISÄLTÖVAATIMUKSET 2 1.1 Kyläyleiskaavoituksen lähtökohdat 2 1.2 Kyläyleiskaavan sisältövaatimukset

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava 2040 KAAVASELOSTUS

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava 2040 KAAVASELOSTUS Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan Liminganportin osayleiskaava 2040 KAAVASELOSTUS 13.4.2015 hyväksyttyy KV 25.5.2015 33 Johdanto Tämän osayleiskaavan pohjana on vuonna 1997 käynnistetty

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO. 1 Soveltamisala. 2 Rakennusvalvontaviranomainen. 3 Talousrakennuksen ilmoituksenvaraisuus

SEINÄJOEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO. 1 Soveltamisala. 2 Rakennusvalvontaviranomainen. 3 Talousrakennuksen ilmoituksenvaraisuus SEINÄJOEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 2 Rakennusvalvontaviranomainen 3 Talousrakennuksen ilmoituksenvaraisuus 4 Suunnittelutarvealue 5 Toimenpiteiden luvan-/ilmoituksenvaraisuus

Lisätiedot

Jääsjärven rantayleiskaavan muutos ja osittainen kumoaminen sekä Murakan kyläkaava

Jääsjärven rantayleiskaavan muutos ja osittainen kumoaminen sekä Murakan kyläkaava HARTOLAN KUNTA muutos ja osittainen sekä Murakan kyläkaava Kaavaselostus, luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 30.1.2015 P21427 Kaavaselostus, luonnos 1 (50) 30.1.2015 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

vähimmäiskoko on 5000 m², muutoin 10000 m². Rakentaminen on sovitettava huolella ympäröivään maisemaan ja rakennettuun ympäristöön.

vähimmäiskoko on 5000 m², muutoin 10000 m². Rakentaminen on sovitettava huolella ympäröivään maisemaan ja rakennettuun ympäristöön. LIITE 10. LEPSÄMÄN OSAYLEISKAAVA Kaavamerkinnät ja -määräykset AT-1 PY-1 Kyläalue. Alueella sallitaan asuinrakentaminen sekä kylän ja sitä ympäröivän asutuksen tarvitsema palvelurakentaminen. Mitoituksen

Lisätiedot

NIINIKANGAS RAKENTAMISTAPAOHJEET

NIINIKANGAS RAKENTAMISTAPAOHJEET 13.6.2013 NIINIKANGAS RAKENTAMISTAPAOHJEET 6. SAVION KAUPUNGINOSAN KORTTELEILLE 1728, 1729, 1730 JA 1731 YLEISTÄ Asemakaavan ja sitä täydentävien rakentamisohjeiden tavoitteena on laadukas asuinympäristö

Lisätiedot

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet HAUKKANIEMI Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet KUOPION KAUPUNKI Tekninen virasto Kaavoitusosasto 31.8.2007 SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISOHJEET SISÄLTÖ OSA 1 PIENTALORAKENTAJIEN SUUNNITTELU-

Lisätiedot

TÖRNÄVÄN SAIRAALAN ALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET RAKENTAMISTAPAOHJEET TÖRNÄVÄN SAIRAALA-ALUE SEINÄJOKI

TÖRNÄVÄN SAIRAALAN ALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET RAKENTAMISTAPAOHJEET TÖRNÄVÄN SAIRAALA-ALUE SEINÄJOKI TÖRNÄVÄN SAIRAALAN ALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET TÖRNÄVÄN SAIRAALAN ALUEEN RAKENTAMISTAPAOHJEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 1.1 Ohjeiden tarkoitus ja tavoitteet 1.2 Rakennusalueen sijainti 1.3 Alueen erityispiirteet

Lisätiedot

HIRVENSALMI LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVA

HIRVENSALMI LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVA Valtuusto 10.4.2012 10 1 HIRVENSALMI LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVA RANTAOSAYLEISKAAVA ON TULLUT VOIMAAN KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖKSELLÄ 25.6.2012 111 LUKUUNOTTAMATTA TILOJA: SUVIRANTA 419-7-1, HONKALA 423-1-94,

Lisätiedot

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAADUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ VASTINEET NIIHIN KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ 26.8. 26.9.2013 LAUSUNTOAIKA 26.8.2013 18.10.2013 A. Lausunnot

Lisätiedot