KOKEMÄEN KAUPUNKI HARJAVALLAN KAUPUNKI YHDISTYMISSOPIMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKEMÄEN KAUPUNKI HARJAVALLAN KAUPUNKI YHDISTYMISSOPIMUS"

Transkriptio

1 YHDISIYM SSOPiM.4US 1 KOKEMÄEN KAUPUNKI HARJAVALLAN KAUPUNKI NAKKILAN KUNTA EURAJOEN KUNTA YHDISTYMISSOPIMUS

2 SISALLYS SOPIMUKSEN PERUSTEET...3 Y IInISTY FA ISPERUSTF SOP M UKSFN VOIMA ANTULO JA SF1 OV JUS SEKÄ Y HDiSTY MIS-N TO I EUTTA V.INEN... 3 KUNNA N NIMI _......_ UUDEN KUNNAN KEHITTÄMISEN KESKEISET TAVOITTEET TALOUDENHOIDON PERIAATTEET JA TAVOITTEET...4 TA V OITT- - T UUDEN KUNNAN TA LOUDENI IOICOLLE KUNTIEN TA LO Ii DENHOI IO ENNEN YI id STYP.IIS IÄ YHDISTYMISHALLITUS YHDISIYM ISHALLIT UKSEN KOKOONPANO JA VA LINTA Y I IDISTY MISHA LLITUKSFN TOIMIV A L1A UUDEN KUNNAN LUOTTAM USHENKILÖORGANISAATIO UUDEN KUNNAN HENKILÖSTÖORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖN ASE-M A KAUPUNGINJO HIAJA M UJ HENKILOSTO HENKII ÖSTON A SEMA A KOSKEV AT MUUT P_RIA A T I EET YHDISTYM ISESTÄ AIHEUTUVAT MUUT JÄRJESTELYT OMA ISUUS JA V FI A T SOPI 'vm KSFT KUNNA LL SET SA ANNOT JA KIAKSUT YIITFISO.JCIJ JA SÄill OIUEN KOTIPA '.KA T V A RA L TLV INEN MA HUO LLiS I'N MU II.N K IJNTA LIITOKSI N SUUNNITELM A KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN YHTEEN -SOVITTAM ISESTA PA LV ELUIDEN JÄ RJESTÄ M NEN JA KEHI I IÄ.M NFN LÄ HIPA LV ELUI JA A SIAKA SPA LV FI UPISTCCT SOSIA A LI- JA TFRV CY SPA LV ELU I KOULUTUS- JA V A RHAISKA SVA TUSPAI.V FIIIT KULI 1 UURI- JA V A PA A -A JA NPA LV ELUT TEKNISET PA LV ELU 1... l KA I.:PIINKIKEHITYSPA LV ELUT... 12

3 1. SOPIMUKSEN PERUSTEET 1.1 Yhdistymispe ruste Kuntarakennelain 4 :n mukaan kuntajakoa voidaan muuttaa, jos muutos edis tää 2 :s s ä tarkoitettua kuntajaon kehittäm is en tavoitteita sekä parantaa: 1. kunnan toim innallisia ja taloudellisia edellytyksiä vastata palvelujen järjestämisestä ja tuottam isesta tai muuten edistää kunnan toimintakykyä: 2. alueen as ukkaiden palveluja tai elinolos uhteita; 3. alueen elinkeinojen toim intamahdollisuuksia; tai 4. alueen yhdyskuntarakenteen toimivuutta Yhdis tyvien kuntien valtuustot kats ovat kuntaliitoksen täyttävän kuntarakennelain 4 :n asettam at edellytykset. 1.2 Sopimukse n v oimaantulo ja sitov uus sekä yhdistymise n toteuttamine n Täm ä sopim us on kuntarakennelain ( ) 8 :n tarkoittam a yhdis tymiss opirnus. Kuntajakoa es itetään muutettavaks i siten, että Eurajoen kunta, Harjavallan kaupunki, Kokem äen kaupunki ja Nakkilan kunta perustavat uuden kunnan. Tämä sopimus sitoo kaikkia kuntia kuntajaon muutospäätöksestä lähtien sen voimaantuloon saakka ja sen jälkeen uutta perus tettavaa kuntaa kuntajaon muutoks en voim aantulosta lähtien kolm en (3) vuoden ajan eli vuoden 2019 loppuun, ellei tässä sopimuksessa toisin mainita. Yhdistyvät kunnat toteuttavat lain edellyttämän yhteistoimintarnenettelyn oman henkilöstönsä osalta. Tämä sopimus tulee voimaan, kun se on hyväksytty kuntien valtuuaoissa on 'enny`. paat uks n kr.n.ta'aon muut_:k_e:t_. 1.3 Kunnan nimi Uuden kunnari nim i on Teljä. Uusi kunta ottaa käyttöön ka up un ki - nimityks en. 2. UUDEN KUNNAN KEHITTÄMISEN KESKEISET TAVOITTEET Uuden kunnan lähtökohtana on lähi- ja peruspalveluiden turvaam inen tulevais uudess a. Myös uuden kunnan elinvoim an kehittäm inen on kuntajaon muutoksen taustalla. Yhdistym is en päätavoitteena on, että uudes ta kunnas ta kehittyy vahva, toim intakykyinen ja elinvoim ainen kunta, jonka talous on tasapainossa ja joka myös tulevaisuudessa kykenee tuottam aan ja järjestäm ään kuntalais illeen laadukkaat lähi- ja perus palvelut. Uusi kunta o n m yös

4 YHCIS I'Y vahvempi toimija alueen edunvalvonnassa ja yritystoim innan kehittämisess ä. Uude n ku nnan hyö dyt void aan saavuttaa panostam alla yhdistymisen hyvään johtam is een ja toteuttamiseen, jota arvioidaan yhdistym iss opim uks en voim as saoloajan. Uus i kunta on elinkeinorakenteeltaan m onipuolinen ja kehittyvä. Kunta panos taa elinkeinoeläm än toim intaedellytyks iin. Kunta ottaa as ukkaat m ukaan yhteisöllis een päätöks entekoon ja takaa heille m ahdollis uudet hyvään eläm änlaatuun. Elinvoim an, viihtyis yyden ja lähipalveluiden säilyttäm inen kuntakes kuksiss a ori uuden kunnan leim allinen orninais piirre. 3. TALOUDENHOIDON PERIAATTEET JA TAVOITTEET 3.1 Tavoittee t uude n kunnan taloude nhoidolle Uus i kunta järjes tää palvelut s iten, että talouden tas apaino turvataan ja palveluiden kus tannus tas o on kohtuullinen. Mikäli uusi kunta saa valtiolta yhdistymisavustusta, sen määrä on 4,5 miljoonaa euroa, joka maksetaan vuosina Yhdistym is avustukset tullaan uudes s a kunnas s a käyttäm ään kuntarakennelain m ukaisesti yhdistym isestä aiheutuviin kustannuksiin. Uudess a kunnas s a talouden hoidoss a noudatetaan vas tuullista, suunnitelmallista ja pitkäjänteistä taloudenhoitoa. Tavoitteena ori menojen ja tulojen tasapaino. Tavoitteena on, että kunnan tulorahoitus on riittävä ja s en rahoitus asem a kes tävällä pohjalla kunnan palveluiden järjestäm is eksi ja sitoum us ten täyttämiseks i. Vuos ikatteen tulee kattaa korvausinves toinnit ja vieraanpääom an hoitokyvyn tulee olla riittävä. 3.2Kuntien taloudenhoito ennen yhdistymistä Yhdis tyvät kunnat hoitavat talouttaan vas tuullis es ti. Toiminnas saan ne noudattavat kuntarakennelain 31 :ää, jossa säädetään yhdistyvän kunnan viranom ais ten toim ivallas ta. Sen m ukaan kuntien yhdis tym is tä kos kevan valtioneuvoston päätöksen tekem isen jälkeen yhdis tyvän kunnan viranomainen ei saa päättää asioista, joilla olisi merkittäviä uutta kuntaa sitovia vaikutuksia ja joista päättäm inen olisi yhdistym iss opim uks en tarkoituksen vas tais ta. Tällä yhdistym is s opim uksella sovitaan lis äks i, että 31 :n rajoitus ta noudatetaan m y ös niillä kuuk aus ina, jolloi n kuntien valt uus tot ovat jo tehneet yhdistyrnispäätöksensä. mutta valtioneuvosto ei ole om aa päätös tään vielä antanut.

5 Talous arvioiden laadintaa vuodelle 2016 ohjaa yhdistym is hallitus. Mikäli talous arvioihin tulee vuoden aikana poikkeam ia, on poikkeam at käsiteltävä ja hyväksyttävä yhdistym ishallituksessa. Ennen yhdistym is tä kunnat sitoutuvat toteuttam aan kuntakohtais ia talous arvioitaan ja -suunnitelm iaan. 4. YHD IST YMISHALLITUS 4.1 Yhdistymishallitukse n kokoonpano ja valinta Kuntien valtuustojen tulee kokoontua valitsemaan yhdistym ishallituksen jäs enet ja varajäs enet neljän viikon kulues s a s iitä, kun valtuus tot ovat tehneet päätöks ens ä yhdistymis es ityks estä valtioneuvos tolle. Yhdistym is hallituks en kokoonpano tullaan päättäm ään kuntakohtaises ti kuntien valtuus tojen toim es ta edellisten kuntavaalien kuntakohtais ten tulosten mukaan. Yhdis tym ishallitukseen valitaan12 jäs entä ja heille henkilökohtaiset varajäs enet tasa-arvolain kiintiös äännös töä noudattaen. Yhdis tym is hallituks en paikkajako on s euraava: - Eurajoki: 3 paikkaa - Harjavalta: 3 paikkaa - Kokemäki: 3 paikkaa - Nakkila: 3 paikkaa Yhdistym ishallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen m äärän varapuheenjohtajia. 4.2 Yhdistymishallitukse n toimiv alta Yhdis tymis hallitus vastaa kuntarakennelain 10 :n mukais es ti yhdistym is s opim uksen toim eenpanosta ja huolehtii uuden kunnari toim innan ja hallinnon järjestämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes kuntavaalit on käyty ja uusi valtuusto valittu. Yhdis tymis hallitus päättää uutta kuntaa kos kevista yhteis is tä asiois ta. As iat, joilla voidaan nähdä olevan vaikutuks ia uuden kunnan toim intaan ja talouteen, tulee s aattaa yhdistymishallituksen käs iteltäviksi. Yhdis lymis hallituksen esittelijänä toimii Harjavallan kaupunginjohtaja Jaana Karrimaa ja valm istelijoina toim ivat yhdistyvien kuntien kuntajohtajat yhdistyrnishallituksessa nim etyillä vastuilla. Heidän avukseen yhdis tymis hallitus nim eää valm istelevat viranhaltijat ja sihteerin sekä tarvittavat valm istelutyöryhm ät. Yhdis tyvien kuntien hallitukset toim ivat vuos ina käyttäen sitä päätösvaltaa, joka kunnanhallitukselle lainnwkaisesti kuuluu. Kuntien yhdis tym is tä kos kevan valtioneuvoston päätöks en jälkeen yhdis tyvien kuntien viranom ais et eivät s aa päättää as iois ta, joilla olis i m erkittäviä 9 0

6 Y IIDIS I v r A Is s o Pi mus 6 uutta kuntaa sitovia vaikutuksia ja jcis:a päätti m inen olisi yhdistymissopimuksen tarkoituksen vastaista. 5. UUDEN KUNNAN LUO TTAMUS HENKILÖO RGANIS AAT IO Uuden kunnan valtuusto on kuntalain mukaisesti 43 valtuutettua. Kuntavaalit käydään syksyllä 2016 ja uusi valtuusto aloittaa heti vaalituloks en vahvistamisen jälkeen. Uuden kunnan hallituks ess a on 11 jäs entä ja 11varajäs entä. Hallituks en puheenjohtajan tehtävä on osa-aikainen tai päätoim inen luottam ustoim i. Uuden kunnan lautakunnat ova: Kes kus vaalilautakunta Tarkastuslautakunta Perus turvalautakunta (valtakunnallinen linjaus vaikuttaa) Sivis tys lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunkikehityslautakunta Ym päris tölautakunta Keskusvaalilautakunnassa on 5 j äs en tä ja vähintään 5 varajäsentä, tarkastus lautakunnas sa 4 jäsentä ja 4 varajäs entä. Muut lautakunnat vastaavat palveluiden järjestämisestä uudessa kunnas sa. Näiss ä lautakunniss a on 11 jäsentä ja 11 varajäs entä. Lautakuntien kokoonpanossa varm istetaan kaikkien yhdistyvien kuntien edustus. Lis äksi hallituks en alaisuudess a toim ii henkilös töjaos to, joka ohjaa uuden kunnan henkilös tö- ja työllis täm ispolitiikkaa. Henkilös töjaos toon nimetään 7 jäs entä ja 7 varajäsentä. Edellä mainittujen lautakuntien lisäksi kuntaan perustetaan muut lakisääteiset toim ielimet nuorten, vanhusten ja vamm aisten asioiden käs ittelyyn. Kaupungin konsernin rakenne ja om istajaohjauksen periaatteet valm is tellaan yhdistym is hallituksess a. Yhdistym ishallitus hyväks yy uuden kunnan organisaation ja konsernirakenteen mennes sä ja lopullis en päätöksen tekee uuden kunnan valtuusto ensimm äisess ä kokouks es saan. 6. UUDEN KUNNAN HENKIL ÖSTÖOR GANISAATIO JA HENK ILÖSTÖ N ASE- MA 6.1 Kaupunginjohtaja Yheis tyvien kuntien kuntajohtajien s iirtäm is es tä uuteen kuntaan ja s iitä sopimisesta on säädetty kuntarakennelain 8 :ssä ja 30 :ssä.

7 Yhdis tyvien kuntien kuntajohtajien tehtävät sovitaan erikseen laadittavan suunnitelman mukaisesti. Tehtävissä huomioidaan kuntajohtajien olemassa olevat johtajasopimukset, osaaminen ja kokemus. 6.2 Muu henkilöstö Kuntajaon muutos on yhdistyvien kuntien ja purkautuvan Keski- Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtym än henkilöstön osalta kuntarakennelain 29 :n m ukainen liikkeenluovutus. Kaikilla vakinaisilla viranhaltijoilla s ekä niillä työntekijöillä, joilla on tois tais eks i voimas sa oleva työs opimus, on kuntarakennelain 29.2 :n m ukainen taloudellis iin ja tuotannollis iin syihin liittyvä viiden (5) vuoden mittainen irtis anom is s uoja. Kyseinen s uoja ulottuu vuoden 2017 a lus ta vuoden 2021 loppuun asti. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun muutos vuoden 2017 alusta voi muuttaa terveydenhuollon kuntayhtym än henkilöstön asemaa kunnan päätöksenteosta riippum atta. Kuntajaon muutoksen myötä yhdistyvien kuntien henkilöstö siirtyy uuden kunnan palvelukseen heille soveltuviin tehtäviin. Määräaikainen henkilöstö siirtyy kunnan palvelukseen tehtyä virkamääräystä tai määräaikaista työsopimusta vastaavaksi ajaksi. Ennen yhdis tym is tä määräaikais et virkam ääräyks et ja työsopimuks et tehdään pääs ääntöis esti enintään saakka. Kaikki palveluss uhteet jatkuvat katkeam attomina sopim uks ien mukaisesti ja työntekijät siirtyvät ns. vanhoina työntekijöinä uuden kunnan palveluks een. Viiden vuoden irtisanomissuoja turvataan myös sellaisessa tapauksess a, jossa kunnan työntekijöitä siirtyy uuden kunnan liikelaitoksen tai tytäryhtiön palvelukseen. Työntekijä ja viranhaltija voidaan kuitenkin irtisanoa, jos hän kieltäytyy vastaanottam asta työnantajan hänelle tarjoam aa työsopimuslain 7 luvun 4 :n tai kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 37 :n mukaista uutta työtehtävää tai virkaa. Henkilös tön sijoittam ises sa on pääs ääntöises ti lähtökohtana työntekijän jatkam inen samankaltaisessa tehtävässä, mikäli työn sisällöistä tai muus ta perus tellusta s yystä ei aiheudu erityis tä tarvetta m uutoksiin. Uuden kunnari henkilöstöorganisaation rakentamisen eri vaiheessa kuullaan henkilöstön mielipiteitä. Henkilöstön työn suorittam ispaikka järjes tetään mahdollisuuks ien mukaan nykyis en kunnan alueella. 1lenkilös tön toiveita siirtyä toiseen. :.rpis tees een tai toisiin tehtäviin otetaan huom ioon m ahde 1!sr. k : aikaan. Siirtyvän henkilös tön eläketurva määräytyy kuntien eläke lain mukaan. Eläketurva ei s iirron yhteydes s ä heikkene eikä sovellettava eläkelaki muutu.

8 Ylin ISTYPAISSOPI rv1us 8 Uus i kunta voi kuitenkin neuvotella ja s opia nykyisten viranhaltijoidens a ja työntekijöidens ä kans sa poikkeavis ta eläke- ym. ratkais uis ta. 6.3 Henkilöstön asemaa koskevat muut periaatteet Yhdistyrnis een liittyvän henkilös töorganisaation suunnittelusta vas taa yhdis tym is hallitus kuntajohtajien yhteis es tä valm is telus ta ja es ittelystä. Henkilös töorganisaation perus rakenne noudattaa uutta lautakuntarakennetta. Kustakin toim ialasta vastaa toim ialajohtaja, jonka virkanimike on es itetty toimialan nim en peräs sä. Uuden organisaation toimialat ovat seuraavat: Keskushallinto (hallintojohtaja) sisältäen kaupunkikehitys palvelut Perus turvapalvelut (perus turvajohtaja) Sivis tyspalvelut (sivis tys johtaja) Teknis et palvelut (tekninen johtaja) Yhdis tymis hallitus päättää ensimm äisen vuoden tulosalueista. Tulos aluerakenne voi muuttua täm än s opimuks en voim as s aolon aikana uuden kunnan tarpeiden mukaisesti. Yhdistym ishallitus päättää uuden kunnan johtam isjärjestelm ästä mennes sä. Kuntien toim intojen ja henkilöstön yhdistym isestä voidaan sopia ennen virallis ta yhdis tym is ajankohtaa kuntien kes ken. Vakinais ia virkojen ja toim ien täyttöjä tai virkojen ja toimien perustam is ia toteutetaan yhdistym is s opim uks en hyväks ymis en jälkeen vain yhdis tymis hallituksen päätös ten perusteella. Uusi kunta painottaa henkilöstöhallinnon organisointia, työ- ja toim intakulttuurien yhteensovittam ista sekä osaamisen ja esim iestyön kehittäm is tä. Kes keinen tehtävä on henkilöstöstrategian laadinta ja täytäntöönpano sekä oikeudenmukaisen palkkausjärjestelm än aikaans aam inen ja toteuttaminen. 7. YHDIST YMISESTÄ AIHEUTUVAT MUUT JÄRJEST ELYT 7.1 Omaisuus ja velat Yhdis tyvien kuntien omaisuus, velat ja velvoitteet s iirtyvät uudelle kunnalle. 7.2 Sopimukset Yhdis tyvien kuntien keskinäiset kunnallis ta yhteis toim intaa koskevat sopim uks et päättyvät Yhdis tyvien kuntien sopim ukset siirtyvät automaattisesti uudelle kunnalle. Yhdistymishallituksen tehtävänä ori neuvotella uuden kunnan näkökulm asta tarvittavat muutoks et sopim uks iin m ennes sä.

9 Y HC)IS1Y MIS SOi IMUS Kunnalliset säännöt ja maksut Uusi kunta päättää kunnallisista säännöistä ja maksuista alkaen. Kunnallis et maks ut, taks arakenteet ja taks at harm onis oidaan siten, että ne ovat yhtenevät koko uuden kunnan alueella Yhteisöjen ja säätiöiden kotipaikat Uuden kunnan alueella toim ivien yhtiöiden, yhdistysten, osuuskuntien tai yhteis öjen. toim inim ien tai s äätiöiden kotipaikaks i tulee uus i kunta. Viranom aiset tekevät tarvittavat muutokset rekisteriin viran puolesta kuntarakennelain 34 :n m ukaisesti. 7.5 Varautuminen mahdollisiin muihin kuntaliitoksiin Mikäli naapurikunnat tai kunnanosat ilm oittavat tahdostaan toteuttaa muita kuntaliitoksia jo yhdistyneen kunnan ensim mäisen valtuus tokauden aikana, on uusi kunta valmis neuvottelem aan laitoksista huomioiden kulloinkin voimassa oleva lainsäädäntö. Mahdollis et muut kuntaliitokset eivät saa muodostua kohtuuttom iks i henkilös tön, toim innan tai talouden kannalta. 8. SUUNNITELMA KUNTIEN PALV ELURAKENTEIDEN YHTEEN- SOVIT TAMISEST A 8.1 Palv e luiden järjestäminen ja ke hittämine n Verkostomainen palveluiden järjestämistapa huomioi sekä kunnan sisäis en palveluiden järjes tämis en että yhteis toiminnan muiden palveluja tarjoavien tahojen kanssa. Eurajoen, Harjavallan, Kokemäen ja Nakkilan kuntakeskukset muodostavat neljä palvelukeskusta. Niiden palvelutarjonta turvaa palveluiden alueellis en jakautum isen. Valtuus to soveltaa verkos tom aista palvelujen järjes täm is tapaa siten, että kunnan om in toim in mahdollistetaan kunnan eriosien kehittym inen. Kehityks een vaikuttavat kuitenkin m onet m uutkin kuin kunnan toim et, joten eri alueiden kehittym inen ei voi olla sam anlaista. Lisäksi kunkin alueen on voitava hyödyntää om ia vahvuuksiaan. Palvelut järjes tetään uuden kunnan alueella taloudellises ti kes tävällä ja yhdenm ukais ella tavalla koko kunnanalue huom ioiden. Uuden kunnan om at palvelut tuotetaan tehokkaasti yhtenä kokonaisuutena, mutta siten, että mahdollistetaan lähipalvelut ja asiointi kuntakeskuksissa. Erityis palvelut ja harvoin käytettävät palvelut tuotetaan kuntien yhteis työnä tai maakuntatas olla sopien kulloinkin parhaasta järjestämistavasta. Sähköis ten ja liikkuvien palveluiden tarjontaa kehitetään as ioinnin ja om atoim isuuden edistäm iseksi. Myös palveluihin liittyvät uudet toim intam uodot s ekä toim innan arviointi ja ennakointi otetaan vahvas ti mukaan uuden kunnan toinlintam alliin. Selvitys tietohallinnon

10 järjestäm is es tä uudes s a kunnass a tehdään erillisenä selvityksenä yhdis tym is päätöksen jälkeen. Palvelutuotannoss a tuetaan as ukkaiden om atoim isuutta ja edis tetään kumppanuutta yritys ten ja kolm annen s ektorin kans sa. Kunnat voivat yhdis tää palvelutuot antoaan jo ennen kuntien es itysten ja yhdis tymis hallituksen päätös ten perusteella. 8.2 Lähipalvelut ja asiakaspalvelupisteet As ukkaita palvellaan kuntakes kuks iss a sijaitseviss a palvelupis teis sä. As iakas palvelua tarjotaan sekä as iakas palvelupis teiss ä että sähköisesti. Lähipalveluna kuntakeskuksissa tarjotaan varhaiskasvatuksen palvelua. perus opetuksen palvelua, kirjastopalvelua, nuoris otilat ja lähiliikuntapaikat. Myös sosiaali- ja terveydenhuollon arkivastaanoton tarjoam inen kuntakes kuks iss a on kuntien yhteinen tavoite, mutta mahdollinen järjestäm isvastuun muutos vuodesta 2017 alkaen voi rajata uuden kunnan päätösvaltaa asian suhteen. 8.3 Sosiaali - ja terveyspalvelut Sos iaali- ja terveys palvelu -uudis tuks en parlam entaarinen ohjaus ryhm ä on laatinut luonnoksen eduskunnalle annettavaksi hallituksen es ityks eks i sos iaali- ja terveydenhuollon järjes tämislaiks i. Edus kunta päättänee lais ta m aalis kuus s a Esityks en m ukaan kunnilta poistuu käytännös s ä sote-palveluiden sekä järjes täm is- että tuottamis vastuu. Kunta on jatkos sa as ukkaidens a edunvalvoja suhteess a sotepalveluiden järjes täjiin ja tuottajiin. Täs sä sopimuks es sa sotepalveluiden os alta ei ole kys e s iitä, m iten ko. palvelut järjes tetään tai tuotetaan vaan uuden kunnan tavoitteista niiden osalta. Sote-alueet tulevat te kem ään joka neljäs vuosi järjestäm ispäätöksen palveluiden tuottam is es ta ja rahoituks es ta. Yhdistym ishallitus tekee es ityksen siitä, miten sote-palveluiden järjestäm is es tä tulisi päättää nykyis en Satakunnan s airaanhoitopiirin alueella vuos ina Uus i kunta tulee edunvalvonnan keinoin tavoittelem aan verkos tomais ta ja nionikanavais ta palveluiden tuottam is tapaa sekä as ukaslähtöisiä palvelupros es seja. Uusi kunta tavoittelee painopis teen siirtäm is tä ennalta ehkäis eviin palveluihin kaikiss a asukasryhmiss ä. Ikäihmis ten palvelukokonais uudes s a pyritään palvelujärjestelm ää muuttamaan avopalvelupainotteis eks i. Sosiaali- ja terveys as em at pyritään säilyttämään kaikis s a liitoks een os allis tuviss a kuntakes kuksis sa. Uuden kunnan tavoitteiden toteutum inen tulee riippum aan sen edunvalvontakyvys tä. Mikäli e duskunta ei hyväksy hallituksen esitystä soto-järjestäm islaiksi tai sen sisältö olennaisesti muuttuu, on se kuntarakennelaissa 9 0

11 ts:rkoitettu mahdottom uus, joka estää yhdistym issopim uksen toteuaamisen tältä os in, m utta ei vaikuta m uihin s opimusm ääräyksiin. 8.4 Koulutus - ja varhaiskasvatuspalvelut Varhais kas vatus on uudes s a kunnas s a lähipalvelua. Vuorohoitoa (ilta-, yö ja viikonloppuhoitoa)varten rakennetaan laajem pia palvelualueita. Palveluverkkona on kattava päiväkotiverkko, jota täydentää hyvin toimiva perhepäivähoitajien ja ryhmäperhepäiväkotien verkosto. Uudessa kunnass a päivähoito organis oidaan aluem allin mukais es ti kahdeks i alue eksi Perus opetus on lähipalvelua ja s en palveluverkko on tarkoituksenmukainen, taloudellinen ja laadukkaan opetuksen mahdollis tava. Yläkouluverkko mukailee nykyis tä yläkouluverkkoa. Lukiokoulutus säilytetään uuden kunnan om ana toim intana. Järjestämislupaa haetaan yhdessä yhdistyvien kuntien toimesta. Yläkoulun ja lukion toimimisella sam assa koulukeskuksessa varmis tetaan yläkoulun pätevä aineenopetus. Vapaan sivis tystyönpalvelut järjes tetään joko om ana toim intana tai yhteis työss ä muiden toim ijoiden kans sa. 8.5 Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut Uuden kunnan kulttuuri- ja vapaa-aikatoim en palvelurakenteen painopis teet ovat kuntalais ten hyvinvoinnis sa, elämänhallinnas s a ja ennaltaehkäisemis es sä. Toim innan painopisteet koros tavat mm. terveys liikunnan ja kulttuuritoiminnan merkitys tä. Palvelut tuotetaan monituottajarnallilla. Kunta ylläpitää tarvittavia tiloja ja palveluita kehitetään alueellisesti kuntalais ten erilais ten tarpeiden kannalta m onipuolis esti. Toim ialojen ja eri toim ijoiden välillä tehdään yhteistyötä hyvinvoinnin, terveyden ja turvallis uuden kehittäm is eksi. Kuntalais ten osallistumista ja heidän yhteisöjensä toim intaa tuetaan. Uuden kunnan palveluverkko m uodostuu niistä palvelupisteistä, jotka kunniss a olivat yhdistymis tä edeltävänä vuonna. 8.6 Tekniset palvelut Uuden kunnan teknis ten palvelujen palvelut hoidetaan os in om ana työnä ja os in hankkim alla palvelut ulkopuolis ilta toim ijoilta. Yks ityis kohtais em pien s uunnitelmien tekeminen aloitetaan, kun uudes ta kunnasta on tehty kuntien valtuustoissa m yönteiset päätökset. hons,n:,

12 Toim inta keskitetään siltä osin kuin se on tarkoituksenmukaista tavoitteena as iakkaiden kattavat palvelut yhdestä toimipisteestä. Sähköis een as iointiin panos tetaan. Henkilöstön erikoisosaaminen huomioidaan ja sitä hyödynnetään uuden kunnan palvelutuotannossa. Varallaolo- ja päivystysjärjestelyt yhtenäistetään ja niistä laaditaan erillinen suunnitelma. Uuden kunnan kiinteistövarallisuus otetaan mahdollisim man tehokkaaseen käyttöön. Ylim ääräisestä om aisuudesta luovutaan. Uuden kunnan om is tuks een jäävien kiinteistöjen korjauksista ja kunnallis teknisistä verkos toista laaditaan realis tinen, pitkän aikavälin suunnitelma. Sisäis ten vuokrien laskentaperus teet yhtenäis tetään sellaiseks i, että vuokratas o mahdollis taa kiinteistöjen ylläpidon ja tarvittavat korjauks et. Siivoukyön ja ruokahuollon palvelut yhdistetään koko uuden kunnan alueella. Tavoitteena on ruuanvalmistuksen keskittäminen ottaen kuitenkin huomioon kuljetusmatkat ja työvoiman tarkoituksenmukainen käyttö. Siivoustyön mitoitus otetaan käyttöön koko uuden kunnan alueella. Uuden kunnan vesi- ja lämpöhuolto yhtiöitetään. 8.7 Kaupunkikehityspalvelut Uuden kunnan m aankäytön suunnittelun pääm ääränä on koko kunnan kehittäminen. Kaupunkikehityksen keskeiset tekijät (m aankäyttö, kaavoitus, mittaustoim i, rakennus valvonta, as um inen sekä elinkeinopalvelut) kootaan yhteen kaupunkikehityksen lautakunnan alaisuuteen. ellei lainsäädännöstä muuta johdu. Yhdis tyvien kuntien nykyisiä kuntakeskuksia kehitetään ja niissä tarjotaan kysyntä huomioiden tontteja asumisee n ja elinkeinoelämälle. Haj :-»s r.:usaluciden tonttitarjontaa kehitetään huomioiden kylien kohittärnis. ahvuudet. Kaupunkikehityksen palvelut hoidetaan uudessa kunnassa pääosin kunnan omana työnä. Kaavoitus, elinkeinopalvelut ja asuminen edellyttävät henkilöstöresursoinnin vahvistamista riittävien palveluiden tun.,aamise:ksi. Uudess a kunnass a otetaan käyttöön yhteinen karttasuunnittelujärjes telmä. Pohjakartat uudistetaan. ja

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. arviointimekanismin perustamisesta Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamista varten

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. arviointimekanismin perustamisesta Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamista varten EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.11.2010 KOM(2010) 624 lopullinen 2010/0312 (COD) C7-0370/10 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS arviointimekanismin perustamisesta Schengenin säännöstön soveltamisen

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

S uomen perustuslaki 11.6.1999/731

S uomen perustuslaki 11.6.1999/731 S uomen perustuslaki 11.6.1999/731 Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään: 1 luku Valtiojärjestyksen perusteet 1 Valtiosääntö S uomi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi.

Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi. Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi. Voimassa oleva lainsäädäntö. Työllisyyslaki on annettu 28 päivänä kesäkuuta 1963 ( 3 3 1 /6 3 ). Sitä on muutettu kunnan sopimustöiden osalta vuonna 1967

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.3.2012 COM(2012) 131 final 2012/0061 (COD) C7-0086/12 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyden- ja sairaanhoidon, vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tilaaminen yhteistoimintaalueella

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kv 15.12.2014 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 2 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION 2015 JA SUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT... 4 1.1. KUNTALAIN

Lisätiedot

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

OSALLISTUMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN UUDISTUKSEN MUKAISTEN TUOTANTOALUEIDEN VALMISTELUUN

OSALLISTUMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN UUDISTUKSEN MUKAISTEN TUOTANTOALUEIDEN VALMISTELUUN Kunnanhallitus 213 08.12.2014 OSALLISTUMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN UUDISTUKSEN MUKAISTEN TUOTANTOALUEIDEN VALMISTELUUN 285/06.00/2014, 40/06.00/2014 KH 213 Pääministeri Stubbin hallitus on sitoutunut

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 25.6.2007 2007/nro 1 SISÄINEN VALTONTA JA HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOTAPA SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Valvonnan rakenne Valkeakoskella 3 2.1 Ulkoinen valvonta 3 2.2

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 18.8.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen.

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Esityksen

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen lautakunta 26.52014. Aänekosken kaupunki Kasvun ja oppimisen toimiala. Liite nm 2 KOULUVERKKOSELVITYS. Kouluverkkotyöryhmä

Kasvun ja oppimisen lautakunta 26.52014. Aänekosken kaupunki Kasvun ja oppimisen toimiala. Liite nm 2 KOULUVERKKOSELVITYS. Kouluverkkotyöryhmä Kasvun ja oppimisen lautakunta 26.52014 Aänekosken kaupunki Kasvun ja oppimisen toimiala Liite nm 2 KOULUVERKKOSELVITYS Kouluverkkotyöryhmä 2014 1 TACS l.\ A Äänekos ken kaupunki ja Uurais ten kunta olivat

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus 2012 2 Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Tampereen kaupunkiseutu 2012 Teksti:

Lisätiedot

Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti;

Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti; 8.5.2013 Koordinaatioryhmän linjaus kuntauudistuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen yhteensovittamiseksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain keskeisiksi periaatteiksi.

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

OKM /2/591/2015 9.2.2015. Jakelussa mainituille

OKM /2/591/2015 9.2.2015. Jakelussa mainituille OKM /2/591/2015 9.2.2015 Jakelussa mainituille Asia: Ennakkotieto Järjestämislupahakemus: lukiokoulutus, ammatillinen peruskoulutus ja ammatillinen aikuiskoulutus Vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjien

Lisätiedot

O i k e u s m i n i s t e r i ö l l e

O i k e u s m i n i s t e r i ö l l e O i k e u s m i n i s t e r i ö l l e Oikeusministeriö asetti 1 päivänä maaliskuuta 2000 työryhmän, jonka tehtävänä oli Eduskunnan 19 päivänä lokakuuta 1999 antamaan lausumaan liittyen selvittää, miten

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA KH 07.05.2008, liite nro 2 KH 03.06.2008, liite nro 2 KV 11.06.2008, liite nro 6 SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009 2012 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. JOHDANTO 3 2. AIEMMAT

Lisätiedot

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

VAASANSEUDUN PALVELUSTRATEGIA 3.4.2006

VAASANSEUDUN PALVELUSTRATEGIA 3.4.2006 1 VAASANSEUDUN PALVELUSTRATEGIA 3.4.2006 2 1 Johdanto 4 2 Tavoitteet 5 2.1 Hankesuunnitelmassa asetetut tavoitteet 5 2.2 Täsmennetyt tavoitteet: 5 2.3 Lähtökohdat ja reunaehdot 7 3 Nykytilan analyysi 7

Lisätiedot