KOKEMÄEN KAUPUNKI HARJAVALLAN KAUPUNKI YHDISTYMISSOPIMUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKEMÄEN KAUPUNKI HARJAVALLAN KAUPUNKI YHDISTYMISSOPIMUS"

Transkriptio

1 YHDISIYM SSOPiM.4US 1 KOKEMÄEN KAUPUNKI HARJAVALLAN KAUPUNKI NAKKILAN KUNTA EURAJOEN KUNTA YHDISTYMISSOPIMUS

2 SISALLYS SOPIMUKSEN PERUSTEET...3 Y IInISTY FA ISPERUSTF SOP M UKSFN VOIMA ANTULO JA SF1 OV JUS SEKÄ Y HDiSTY MIS-N TO I EUTTA V.INEN... 3 KUNNA N NIMI _......_ UUDEN KUNNAN KEHITTÄMISEN KESKEISET TAVOITTEET TALOUDENHOIDON PERIAATTEET JA TAVOITTEET...4 TA V OITT- - T UUDEN KUNNAN TA LOUDENI IOICOLLE KUNTIEN TA LO Ii DENHOI IO ENNEN YI id STYP.IIS IÄ YHDISTYMISHALLITUS YHDISIYM ISHALLIT UKSEN KOKOONPANO JA VA LINTA Y I IDISTY MISHA LLITUKSFN TOIMIV A L1A UUDEN KUNNAN LUOTTAM USHENKILÖORGANISAATIO UUDEN KUNNAN HENKILÖSTÖORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖN ASE-M A KAUPUNGINJO HIAJA M UJ HENKILOSTO HENKII ÖSTON A SEMA A KOSKEV AT MUUT P_RIA A T I EET YHDISTYM ISESTÄ AIHEUTUVAT MUUT JÄRJESTELYT OMA ISUUS JA V FI A T SOPI 'vm KSFT KUNNA LL SET SA ANNOT JA KIAKSUT YIITFISO.JCIJ JA SÄill OIUEN KOTIPA '.KA T V A RA L TLV INEN MA HUO LLiS I'N MU II.N K IJNTA LIITOKSI N SUUNNITELM A KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN YHTEEN -SOVITTAM ISESTA PA LV ELUIDEN JÄ RJESTÄ M NEN JA KEHI I IÄ.M NFN LÄ HIPA LV ELUI JA A SIAKA SPA LV FI UPISTCCT SOSIA A LI- JA TFRV CY SPA LV ELU I KOULUTUS- JA V A RHAISKA SVA TUSPAI.V FIIIT KULI 1 UURI- JA V A PA A -A JA NPA LV ELUT TEKNISET PA LV ELU 1... l KA I.:PIINKIKEHITYSPA LV ELUT... 12

3 1. SOPIMUKSEN PERUSTEET 1.1 Yhdistymispe ruste Kuntarakennelain 4 :n mukaan kuntajakoa voidaan muuttaa, jos muutos edis tää 2 :s s ä tarkoitettua kuntajaon kehittäm is en tavoitteita sekä parantaa: 1. kunnan toim innallisia ja taloudellisia edellytyksiä vastata palvelujen järjestämisestä ja tuottam isesta tai muuten edistää kunnan toimintakykyä: 2. alueen as ukkaiden palveluja tai elinolos uhteita; 3. alueen elinkeinojen toim intamahdollisuuksia; tai 4. alueen yhdyskuntarakenteen toimivuutta Yhdis tyvien kuntien valtuustot kats ovat kuntaliitoksen täyttävän kuntarakennelain 4 :n asettam at edellytykset. 1.2 Sopimukse n v oimaantulo ja sitov uus sekä yhdistymise n toteuttamine n Täm ä sopim us on kuntarakennelain ( ) 8 :n tarkoittam a yhdis tymiss opirnus. Kuntajakoa es itetään muutettavaks i siten, että Eurajoen kunta, Harjavallan kaupunki, Kokem äen kaupunki ja Nakkilan kunta perustavat uuden kunnan. Tämä sopimus sitoo kaikkia kuntia kuntajaon muutospäätöksestä lähtien sen voimaantuloon saakka ja sen jälkeen uutta perus tettavaa kuntaa kuntajaon muutoks en voim aantulosta lähtien kolm en (3) vuoden ajan eli vuoden 2019 loppuun, ellei tässä sopimuksessa toisin mainita. Yhdistyvät kunnat toteuttavat lain edellyttämän yhteistoimintarnenettelyn oman henkilöstönsä osalta. Tämä sopimus tulee voimaan, kun se on hyväksytty kuntien valtuuaoissa on 'enny`. paat uks n kr.n.ta'aon muut_:k_e:t_. 1.3 Kunnan nimi Uuden kunnari nim i on Teljä. Uusi kunta ottaa käyttöön ka up un ki - nimityks en. 2. UUDEN KUNNAN KEHITTÄMISEN KESKEISET TAVOITTEET Uuden kunnan lähtökohtana on lähi- ja peruspalveluiden turvaam inen tulevais uudess a. Myös uuden kunnan elinvoim an kehittäm inen on kuntajaon muutoksen taustalla. Yhdistym is en päätavoitteena on, että uudes ta kunnas ta kehittyy vahva, toim intakykyinen ja elinvoim ainen kunta, jonka talous on tasapainossa ja joka myös tulevaisuudessa kykenee tuottam aan ja järjestäm ään kuntalais illeen laadukkaat lähi- ja perus palvelut. Uusi kunta o n m yös

4 YHCIS I'Y vahvempi toimija alueen edunvalvonnassa ja yritystoim innan kehittämisess ä. Uude n ku nnan hyö dyt void aan saavuttaa panostam alla yhdistymisen hyvään johtam is een ja toteuttamiseen, jota arvioidaan yhdistym iss opim uks en voim as saoloajan. Uus i kunta on elinkeinorakenteeltaan m onipuolinen ja kehittyvä. Kunta panos taa elinkeinoeläm än toim intaedellytyks iin. Kunta ottaa as ukkaat m ukaan yhteisöllis een päätöks entekoon ja takaa heille m ahdollis uudet hyvään eläm änlaatuun. Elinvoim an, viihtyis yyden ja lähipalveluiden säilyttäm inen kuntakes kuksiss a ori uuden kunnan leim allinen orninais piirre. 3. TALOUDENHOIDON PERIAATTEET JA TAVOITTEET 3.1 Tavoittee t uude n kunnan taloude nhoidolle Uus i kunta järjes tää palvelut s iten, että talouden tas apaino turvataan ja palveluiden kus tannus tas o on kohtuullinen. Mikäli uusi kunta saa valtiolta yhdistymisavustusta, sen määrä on 4,5 miljoonaa euroa, joka maksetaan vuosina Yhdistym is avustukset tullaan uudes s a kunnas s a käyttäm ään kuntarakennelain m ukaisesti yhdistym isestä aiheutuviin kustannuksiin. Uudess a kunnas s a talouden hoidoss a noudatetaan vas tuullista, suunnitelmallista ja pitkäjänteistä taloudenhoitoa. Tavoitteena ori menojen ja tulojen tasapaino. Tavoitteena on, että kunnan tulorahoitus on riittävä ja s en rahoitus asem a kes tävällä pohjalla kunnan palveluiden järjestäm is eksi ja sitoum us ten täyttämiseks i. Vuos ikatteen tulee kattaa korvausinves toinnit ja vieraanpääom an hoitokyvyn tulee olla riittävä. 3.2Kuntien taloudenhoito ennen yhdistymistä Yhdis tyvät kunnat hoitavat talouttaan vas tuullis es ti. Toiminnas saan ne noudattavat kuntarakennelain 31 :ää, jossa säädetään yhdistyvän kunnan viranom ais ten toim ivallas ta. Sen m ukaan kuntien yhdis tym is tä kos kevan valtioneuvoston päätöksen tekem isen jälkeen yhdis tyvän kunnan viranomainen ei saa päättää asioista, joilla olisi merkittäviä uutta kuntaa sitovia vaikutuksia ja joista päättäm inen olisi yhdistym iss opim uks en tarkoituksen vas tais ta. Tällä yhdistym is s opim uksella sovitaan lis äks i, että 31 :n rajoitus ta noudatetaan m y ös niillä kuuk aus ina, jolloi n kuntien valt uus tot ovat jo tehneet yhdistyrnispäätöksensä. mutta valtioneuvosto ei ole om aa päätös tään vielä antanut.

5 Talous arvioiden laadintaa vuodelle 2016 ohjaa yhdistym is hallitus. Mikäli talous arvioihin tulee vuoden aikana poikkeam ia, on poikkeam at käsiteltävä ja hyväksyttävä yhdistym ishallituksessa. Ennen yhdistym is tä kunnat sitoutuvat toteuttam aan kuntakohtais ia talous arvioitaan ja -suunnitelm iaan. 4. YHD IST YMISHALLITUS 4.1 Yhdistymishallitukse n kokoonpano ja valinta Kuntien valtuustojen tulee kokoontua valitsemaan yhdistym ishallituksen jäs enet ja varajäs enet neljän viikon kulues s a s iitä, kun valtuus tot ovat tehneet päätöks ens ä yhdistymis es ityks estä valtioneuvos tolle. Yhdistym is hallituks en kokoonpano tullaan päättäm ään kuntakohtaises ti kuntien valtuus tojen toim es ta edellisten kuntavaalien kuntakohtais ten tulosten mukaan. Yhdis tym ishallitukseen valitaan12 jäs entä ja heille henkilökohtaiset varajäs enet tasa-arvolain kiintiös äännös töä noudattaen. Yhdis tym is hallituks en paikkajako on s euraava: - Eurajoki: 3 paikkaa - Harjavalta: 3 paikkaa - Kokemäki: 3 paikkaa - Nakkila: 3 paikkaa Yhdistym ishallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen m äärän varapuheenjohtajia. 4.2 Yhdistymishallitukse n toimiv alta Yhdis tymis hallitus vastaa kuntarakennelain 10 :n mukais es ti yhdistym is s opim uksen toim eenpanosta ja huolehtii uuden kunnari toim innan ja hallinnon järjestämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes kuntavaalit on käyty ja uusi valtuusto valittu. Yhdis tymis hallitus päättää uutta kuntaa kos kevista yhteis is tä asiois ta. As iat, joilla voidaan nähdä olevan vaikutuks ia uuden kunnan toim intaan ja talouteen, tulee s aattaa yhdistymishallituksen käs iteltäviksi. Yhdis lymis hallituksen esittelijänä toimii Harjavallan kaupunginjohtaja Jaana Karrimaa ja valm istelijoina toim ivat yhdistyvien kuntien kuntajohtajat yhdistyrnishallituksessa nim etyillä vastuilla. Heidän avukseen yhdis tymis hallitus nim eää valm istelevat viranhaltijat ja sihteerin sekä tarvittavat valm istelutyöryhm ät. Yhdis tyvien kuntien hallitukset toim ivat vuos ina käyttäen sitä päätösvaltaa, joka kunnanhallitukselle lainnwkaisesti kuuluu. Kuntien yhdis tym is tä kos kevan valtioneuvoston päätöks en jälkeen yhdis tyvien kuntien viranom ais et eivät s aa päättää as iois ta, joilla olis i m erkittäviä 9 0

6 Y IIDIS I v r A Is s o Pi mus 6 uutta kuntaa sitovia vaikutuksia ja jcis:a päätti m inen olisi yhdistymissopimuksen tarkoituksen vastaista. 5. UUDEN KUNNAN LUO TTAMUS HENKILÖO RGANIS AAT IO Uuden kunnan valtuusto on kuntalain mukaisesti 43 valtuutettua. Kuntavaalit käydään syksyllä 2016 ja uusi valtuusto aloittaa heti vaalituloks en vahvistamisen jälkeen. Uuden kunnan hallituks ess a on 11 jäs entä ja 11varajäs entä. Hallituks en puheenjohtajan tehtävä on osa-aikainen tai päätoim inen luottam ustoim i. Uuden kunnan lautakunnat ova: Kes kus vaalilautakunta Tarkastuslautakunta Perus turvalautakunta (valtakunnallinen linjaus vaikuttaa) Sivis tys lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunkikehityslautakunta Ym päris tölautakunta Keskusvaalilautakunnassa on 5 j äs en tä ja vähintään 5 varajäsentä, tarkastus lautakunnas sa 4 jäsentä ja 4 varajäs entä. Muut lautakunnat vastaavat palveluiden järjestämisestä uudessa kunnas sa. Näiss ä lautakunniss a on 11 jäsentä ja 11 varajäs entä. Lautakuntien kokoonpanossa varm istetaan kaikkien yhdistyvien kuntien edustus. Lis äksi hallituks en alaisuudess a toim ii henkilös töjaos to, joka ohjaa uuden kunnan henkilös tö- ja työllis täm ispolitiikkaa. Henkilös töjaos toon nimetään 7 jäs entä ja 7 varajäsentä. Edellä mainittujen lautakuntien lisäksi kuntaan perustetaan muut lakisääteiset toim ielimet nuorten, vanhusten ja vamm aisten asioiden käs ittelyyn. Kaupungin konsernin rakenne ja om istajaohjauksen periaatteet valm is tellaan yhdistym is hallituksess a. Yhdistym ishallitus hyväks yy uuden kunnan organisaation ja konsernirakenteen mennes sä ja lopullis en päätöksen tekee uuden kunnan valtuusto ensimm äisess ä kokouks es saan. 6. UUDEN KUNNAN HENKIL ÖSTÖOR GANISAATIO JA HENK ILÖSTÖ N ASE- MA 6.1 Kaupunginjohtaja Yheis tyvien kuntien kuntajohtajien s iirtäm is es tä uuteen kuntaan ja s iitä sopimisesta on säädetty kuntarakennelain 8 :ssä ja 30 :ssä.

7 Yhdis tyvien kuntien kuntajohtajien tehtävät sovitaan erikseen laadittavan suunnitelman mukaisesti. Tehtävissä huomioidaan kuntajohtajien olemassa olevat johtajasopimukset, osaaminen ja kokemus. 6.2 Muu henkilöstö Kuntajaon muutos on yhdistyvien kuntien ja purkautuvan Keski- Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtym än henkilöstön osalta kuntarakennelain 29 :n m ukainen liikkeenluovutus. Kaikilla vakinaisilla viranhaltijoilla s ekä niillä työntekijöillä, joilla on tois tais eks i voimas sa oleva työs opimus, on kuntarakennelain 29.2 :n m ukainen taloudellis iin ja tuotannollis iin syihin liittyvä viiden (5) vuoden mittainen irtis anom is s uoja. Kyseinen s uoja ulottuu vuoden 2017 a lus ta vuoden 2021 loppuun asti. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun muutos vuoden 2017 alusta voi muuttaa terveydenhuollon kuntayhtym än henkilöstön asemaa kunnan päätöksenteosta riippum atta. Kuntajaon muutoksen myötä yhdistyvien kuntien henkilöstö siirtyy uuden kunnan palvelukseen heille soveltuviin tehtäviin. Määräaikainen henkilöstö siirtyy kunnan palvelukseen tehtyä virkamääräystä tai määräaikaista työsopimusta vastaavaksi ajaksi. Ennen yhdis tym is tä määräaikais et virkam ääräyks et ja työsopimuks et tehdään pääs ääntöis esti enintään saakka. Kaikki palveluss uhteet jatkuvat katkeam attomina sopim uks ien mukaisesti ja työntekijät siirtyvät ns. vanhoina työntekijöinä uuden kunnan palveluks een. Viiden vuoden irtisanomissuoja turvataan myös sellaisessa tapauksess a, jossa kunnan työntekijöitä siirtyy uuden kunnan liikelaitoksen tai tytäryhtiön palvelukseen. Työntekijä ja viranhaltija voidaan kuitenkin irtisanoa, jos hän kieltäytyy vastaanottam asta työnantajan hänelle tarjoam aa työsopimuslain 7 luvun 4 :n tai kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 37 :n mukaista uutta työtehtävää tai virkaa. Henkilös tön sijoittam ises sa on pääs ääntöises ti lähtökohtana työntekijän jatkam inen samankaltaisessa tehtävässä, mikäli työn sisällöistä tai muus ta perus tellusta s yystä ei aiheudu erityis tä tarvetta m uutoksiin. Uuden kunnari henkilöstöorganisaation rakentamisen eri vaiheessa kuullaan henkilöstön mielipiteitä. Henkilöstön työn suorittam ispaikka järjes tetään mahdollisuuks ien mukaan nykyis en kunnan alueella. 1lenkilös tön toiveita siirtyä toiseen. :.rpis tees een tai toisiin tehtäviin otetaan huom ioon m ahde 1!sr. k : aikaan. Siirtyvän henkilös tön eläketurva määräytyy kuntien eläke lain mukaan. Eläketurva ei s iirron yhteydes s ä heikkene eikä sovellettava eläkelaki muutu.

8 Ylin ISTYPAISSOPI rv1us 8 Uus i kunta voi kuitenkin neuvotella ja s opia nykyisten viranhaltijoidens a ja työntekijöidens ä kans sa poikkeavis ta eläke- ym. ratkais uis ta. 6.3 Henkilöstön asemaa koskevat muut periaatteet Yhdistyrnis een liittyvän henkilös töorganisaation suunnittelusta vas taa yhdis tym is hallitus kuntajohtajien yhteis es tä valm is telus ta ja es ittelystä. Henkilös töorganisaation perus rakenne noudattaa uutta lautakuntarakennetta. Kustakin toim ialasta vastaa toim ialajohtaja, jonka virkanimike on es itetty toimialan nim en peräs sä. Uuden organisaation toimialat ovat seuraavat: Keskushallinto (hallintojohtaja) sisältäen kaupunkikehitys palvelut Perus turvapalvelut (perus turvajohtaja) Sivis tyspalvelut (sivis tys johtaja) Teknis et palvelut (tekninen johtaja) Yhdis tymis hallitus päättää ensimm äisen vuoden tulosalueista. Tulos aluerakenne voi muuttua täm än s opimuks en voim as s aolon aikana uuden kunnan tarpeiden mukaisesti. Yhdistym ishallitus päättää uuden kunnan johtam isjärjestelm ästä mennes sä. Kuntien toim intojen ja henkilöstön yhdistym isestä voidaan sopia ennen virallis ta yhdis tym is ajankohtaa kuntien kes ken. Vakinais ia virkojen ja toim ien täyttöjä tai virkojen ja toimien perustam is ia toteutetaan yhdistym is s opim uks en hyväks ymis en jälkeen vain yhdis tymis hallituksen päätös ten perusteella. Uusi kunta painottaa henkilöstöhallinnon organisointia, työ- ja toim intakulttuurien yhteensovittam ista sekä osaamisen ja esim iestyön kehittäm is tä. Kes keinen tehtävä on henkilöstöstrategian laadinta ja täytäntöönpano sekä oikeudenmukaisen palkkausjärjestelm än aikaans aam inen ja toteuttaminen. 7. YHDIST YMISESTÄ AIHEUTUVAT MUUT JÄRJEST ELYT 7.1 Omaisuus ja velat Yhdis tyvien kuntien omaisuus, velat ja velvoitteet s iirtyvät uudelle kunnalle. 7.2 Sopimukset Yhdis tyvien kuntien keskinäiset kunnallis ta yhteis toim intaa koskevat sopim uks et päättyvät Yhdis tyvien kuntien sopim ukset siirtyvät automaattisesti uudelle kunnalle. Yhdistymishallituksen tehtävänä ori neuvotella uuden kunnan näkökulm asta tarvittavat muutoks et sopim uks iin m ennes sä.

9 Y HC)IS1Y MIS SOi IMUS Kunnalliset säännöt ja maksut Uusi kunta päättää kunnallisista säännöistä ja maksuista alkaen. Kunnallis et maks ut, taks arakenteet ja taks at harm onis oidaan siten, että ne ovat yhtenevät koko uuden kunnan alueella Yhteisöjen ja säätiöiden kotipaikat Uuden kunnan alueella toim ivien yhtiöiden, yhdistysten, osuuskuntien tai yhteis öjen. toim inim ien tai s äätiöiden kotipaikaks i tulee uus i kunta. Viranom aiset tekevät tarvittavat muutokset rekisteriin viran puolesta kuntarakennelain 34 :n m ukaisesti. 7.5 Varautuminen mahdollisiin muihin kuntaliitoksiin Mikäli naapurikunnat tai kunnanosat ilm oittavat tahdostaan toteuttaa muita kuntaliitoksia jo yhdistyneen kunnan ensim mäisen valtuus tokauden aikana, on uusi kunta valmis neuvottelem aan laitoksista huomioiden kulloinkin voimassa oleva lainsäädäntö. Mahdollis et muut kuntaliitokset eivät saa muodostua kohtuuttom iks i henkilös tön, toim innan tai talouden kannalta. 8. SUUNNITELMA KUNTIEN PALV ELURAKENTEIDEN YHTEEN- SOVIT TAMISEST A 8.1 Palv e luiden järjestäminen ja ke hittämine n Verkostomainen palveluiden järjestämistapa huomioi sekä kunnan sisäis en palveluiden järjes tämis en että yhteis toiminnan muiden palveluja tarjoavien tahojen kanssa. Eurajoen, Harjavallan, Kokemäen ja Nakkilan kuntakeskukset muodostavat neljä palvelukeskusta. Niiden palvelutarjonta turvaa palveluiden alueellis en jakautum isen. Valtuus to soveltaa verkos tom aista palvelujen järjes täm is tapaa siten, että kunnan om in toim in mahdollistetaan kunnan eriosien kehittym inen. Kehityks een vaikuttavat kuitenkin m onet m uutkin kuin kunnan toim et, joten eri alueiden kehittym inen ei voi olla sam anlaista. Lisäksi kunkin alueen on voitava hyödyntää om ia vahvuuksiaan. Palvelut järjes tetään uuden kunnan alueella taloudellises ti kes tävällä ja yhdenm ukais ella tavalla koko kunnanalue huom ioiden. Uuden kunnan om at palvelut tuotetaan tehokkaasti yhtenä kokonaisuutena, mutta siten, että mahdollistetaan lähipalvelut ja asiointi kuntakeskuksissa. Erityis palvelut ja harvoin käytettävät palvelut tuotetaan kuntien yhteis työnä tai maakuntatas olla sopien kulloinkin parhaasta järjestämistavasta. Sähköis ten ja liikkuvien palveluiden tarjontaa kehitetään as ioinnin ja om atoim isuuden edistäm iseksi. Myös palveluihin liittyvät uudet toim intam uodot s ekä toim innan arviointi ja ennakointi otetaan vahvas ti mukaan uuden kunnan toinlintam alliin. Selvitys tietohallinnon

10 järjestäm is es tä uudes s a kunnass a tehdään erillisenä selvityksenä yhdis tym is päätöksen jälkeen. Palvelutuotannoss a tuetaan as ukkaiden om atoim isuutta ja edis tetään kumppanuutta yritys ten ja kolm annen s ektorin kans sa. Kunnat voivat yhdis tää palvelutuot antoaan jo ennen kuntien es itysten ja yhdis tymis hallituksen päätös ten perusteella. 8.2 Lähipalvelut ja asiakaspalvelupisteet As ukkaita palvellaan kuntakes kuks iss a sijaitseviss a palvelupis teis sä. As iakas palvelua tarjotaan sekä as iakas palvelupis teiss ä että sähköisesti. Lähipalveluna kuntakeskuksissa tarjotaan varhaiskasvatuksen palvelua. perus opetuksen palvelua, kirjastopalvelua, nuoris otilat ja lähiliikuntapaikat. Myös sosiaali- ja terveydenhuollon arkivastaanoton tarjoam inen kuntakes kuks iss a on kuntien yhteinen tavoite, mutta mahdollinen järjestäm isvastuun muutos vuodesta 2017 alkaen voi rajata uuden kunnan päätösvaltaa asian suhteen. 8.3 Sosiaali - ja terveyspalvelut Sos iaali- ja terveys palvelu -uudis tuks en parlam entaarinen ohjaus ryhm ä on laatinut luonnoksen eduskunnalle annettavaksi hallituksen es ityks eks i sos iaali- ja terveydenhuollon järjes tämislaiks i. Edus kunta päättänee lais ta m aalis kuus s a Esityks en m ukaan kunnilta poistuu käytännös s ä sote-palveluiden sekä järjes täm is- että tuottamis vastuu. Kunta on jatkos sa as ukkaidens a edunvalvoja suhteess a sotepalveluiden järjes täjiin ja tuottajiin. Täs sä sopimuks es sa sotepalveluiden os alta ei ole kys e s iitä, m iten ko. palvelut järjes tetään tai tuotetaan vaan uuden kunnan tavoitteista niiden osalta. Sote-alueet tulevat te kem ään joka neljäs vuosi järjestäm ispäätöksen palveluiden tuottam is es ta ja rahoituks es ta. Yhdistym ishallitus tekee es ityksen siitä, miten sote-palveluiden järjestäm is es tä tulisi päättää nykyis en Satakunnan s airaanhoitopiirin alueella vuos ina Uus i kunta tulee edunvalvonnan keinoin tavoittelem aan verkos tomais ta ja nionikanavais ta palveluiden tuottam is tapaa sekä as ukaslähtöisiä palvelupros es seja. Uusi kunta tavoittelee painopis teen siirtäm is tä ennalta ehkäis eviin palveluihin kaikiss a asukasryhmiss ä. Ikäihmis ten palvelukokonais uudes s a pyritään palvelujärjestelm ää muuttamaan avopalvelupainotteis eks i. Sosiaali- ja terveys as em at pyritään säilyttämään kaikis s a liitoks een os allis tuviss a kuntakes kuksis sa. Uuden kunnan tavoitteiden toteutum inen tulee riippum aan sen edunvalvontakyvys tä. Mikäli e duskunta ei hyväksy hallituksen esitystä soto-järjestäm islaiksi tai sen sisältö olennaisesti muuttuu, on se kuntarakennelaissa 9 0

11 ts:rkoitettu mahdottom uus, joka estää yhdistym issopim uksen toteuaamisen tältä os in, m utta ei vaikuta m uihin s opimusm ääräyksiin. 8.4 Koulutus - ja varhaiskasvatuspalvelut Varhais kas vatus on uudes s a kunnas s a lähipalvelua. Vuorohoitoa (ilta-, yö ja viikonloppuhoitoa)varten rakennetaan laajem pia palvelualueita. Palveluverkkona on kattava päiväkotiverkko, jota täydentää hyvin toimiva perhepäivähoitajien ja ryhmäperhepäiväkotien verkosto. Uudessa kunnass a päivähoito organis oidaan aluem allin mukais es ti kahdeks i alue eksi Perus opetus on lähipalvelua ja s en palveluverkko on tarkoituksenmukainen, taloudellinen ja laadukkaan opetuksen mahdollis tava. Yläkouluverkko mukailee nykyis tä yläkouluverkkoa. Lukiokoulutus säilytetään uuden kunnan om ana toim intana. Järjestämislupaa haetaan yhdessä yhdistyvien kuntien toimesta. Yläkoulun ja lukion toimimisella sam assa koulukeskuksessa varmis tetaan yläkoulun pätevä aineenopetus. Vapaan sivis tystyönpalvelut järjes tetään joko om ana toim intana tai yhteis työss ä muiden toim ijoiden kans sa. 8.5 Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut Uuden kunnan kulttuuri- ja vapaa-aikatoim en palvelurakenteen painopis teet ovat kuntalais ten hyvinvoinnis sa, elämänhallinnas s a ja ennaltaehkäisemis es sä. Toim innan painopisteet koros tavat mm. terveys liikunnan ja kulttuuritoiminnan merkitys tä. Palvelut tuotetaan monituottajarnallilla. Kunta ylläpitää tarvittavia tiloja ja palveluita kehitetään alueellisesti kuntalais ten erilais ten tarpeiden kannalta m onipuolis esti. Toim ialojen ja eri toim ijoiden välillä tehdään yhteistyötä hyvinvoinnin, terveyden ja turvallis uuden kehittäm is eksi. Kuntalais ten osallistumista ja heidän yhteisöjensä toim intaa tuetaan. Uuden kunnan palveluverkko m uodostuu niistä palvelupisteistä, jotka kunniss a olivat yhdistymis tä edeltävänä vuonna. 8.6 Tekniset palvelut Uuden kunnan teknis ten palvelujen palvelut hoidetaan os in om ana työnä ja os in hankkim alla palvelut ulkopuolis ilta toim ijoilta. Yks ityis kohtais em pien s uunnitelmien tekeminen aloitetaan, kun uudes ta kunnasta on tehty kuntien valtuustoissa m yönteiset päätökset. hons,n:,

12 Toim inta keskitetään siltä osin kuin se on tarkoituksenmukaista tavoitteena as iakkaiden kattavat palvelut yhdestä toimipisteestä. Sähköis een as iointiin panos tetaan. Henkilöstön erikoisosaaminen huomioidaan ja sitä hyödynnetään uuden kunnan palvelutuotannossa. Varallaolo- ja päivystysjärjestelyt yhtenäistetään ja niistä laaditaan erillinen suunnitelma. Uuden kunnan kiinteistövarallisuus otetaan mahdollisim man tehokkaaseen käyttöön. Ylim ääräisestä om aisuudesta luovutaan. Uuden kunnan om is tuks een jäävien kiinteistöjen korjauksista ja kunnallis teknisistä verkos toista laaditaan realis tinen, pitkän aikavälin suunnitelma. Sisäis ten vuokrien laskentaperus teet yhtenäis tetään sellaiseks i, että vuokratas o mahdollis taa kiinteistöjen ylläpidon ja tarvittavat korjauks et. Siivoukyön ja ruokahuollon palvelut yhdistetään koko uuden kunnan alueella. Tavoitteena on ruuanvalmistuksen keskittäminen ottaen kuitenkin huomioon kuljetusmatkat ja työvoiman tarkoituksenmukainen käyttö. Siivoustyön mitoitus otetaan käyttöön koko uuden kunnan alueella. Uuden kunnan vesi- ja lämpöhuolto yhtiöitetään. 8.7 Kaupunkikehityspalvelut Uuden kunnan m aankäytön suunnittelun pääm ääränä on koko kunnan kehittäminen. Kaupunkikehityksen keskeiset tekijät (m aankäyttö, kaavoitus, mittaustoim i, rakennus valvonta, as um inen sekä elinkeinopalvelut) kootaan yhteen kaupunkikehityksen lautakunnan alaisuuteen. ellei lainsäädännöstä muuta johdu. Yhdis tyvien kuntien nykyisiä kuntakeskuksia kehitetään ja niissä tarjotaan kysyntä huomioiden tontteja asumisee n ja elinkeinoelämälle. Haj :-»s r.:usaluciden tonttitarjontaa kehitetään huomioiden kylien kohittärnis. ahvuudet. Kaupunkikehityksen palvelut hoidetaan uudessa kunnassa pääosin kunnan omana työnä. Kaavoitus, elinkeinopalvelut ja asuminen edellyttävät henkilöstöresursoinnin vahvistamista riittävien palveluiden tun.,aamise:ksi. Uudess a kunnass a otetaan käyttöön yhteinen karttasuunnittelujärjes telmä. Pohjakartat uudistetaan. ja

YHDISTYMISSOPIMUSLUONNOS. Punaisella asioita, jotka eivät lain mukaan välttämättä tarvitse olla sopimuksessa Sinisellä asioita joista sovittava

YHDISTYMISSOPIMUSLUONNOS. Punaisella asioita, jotka eivät lain mukaan välttämättä tarvitse olla sopimuksessa Sinisellä asioita joista sovittava YHDISTYMISSOPIMUSLUONNOS ASKOLA, LAPINJÄRVI, LOVIISA, MYRSKYLÄ, PORVOO JA SIPOO Punaisella asioita, jotka eivät lain mukaan välttämättä tarvitse olla sopimuksessa Sinisellä asioita joista sovittava 1.

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN KUNNAT. Imatra, Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale ja Taipalsaari YHDISTYMISSOPIMUSLUONNOSRUNKO

ETELÄ-KARJALAN KUNNAT. Imatra, Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale ja Taipalsaari YHDISTYMISSOPIMUSLUONNOSRUNKO ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS ETELÄ-KARJALAN KUNNAT Imatra, Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale ja Taipalsaari 18.6.2014 YHDISTYMISSOPIMUSLUONNOSRUNKO Keltaiset

Lisätiedot

Lavia Pori erityinen kuntajakoselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Saarinen

Lavia Pori erityinen kuntajakoselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Saarinen Lavia Pori erityinen kuntajakoselvitys Kuntajakoselvittäjä Arto Saarinen 28.2.2014 Tehtävä Selvittäjän on suoritettava kuntarakennelain 16a :ssä tarkoitettu erityinen kuntajakoselvitys Erityinen kuntajakoselvitys

Lisätiedot

1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat. 1.2. Sopimuksen sitovuus ja voimaantulo. 1.3. Kuntajaon muutoksen toteutustapa

1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat. 1.2. Sopimuksen sitovuus ja voimaantulo. 1.3. Kuntajaon muutoksen toteutustapa 1 KAUHAJOEN KAUPUNKI TEUVAN KUNTA YHDISTYMISSOPIMUS 1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat 1.1. Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on liitteineen kuntajakolain (1698/2009) 8 :n tarkoittama yhdistymissopimus,

Lisätiedot

Uusi Imatra. Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS

Uusi Imatra. Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS Uusi Imatra Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS UUSI IMATRA YHDISTYMISSOPIMUS 300914 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YHDISTYMISSOPIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA KUNNAN NIMI... 3 1.1. Sopimuksen tarkoitus...

Lisätiedot

EURAJOEN JA LUVIAN KUNNAT. Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 2.2.2015

EURAJOEN JA LUVIAN KUNNAT. Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 2.2.2015 EURAJOEN JA LUVIAN KUNNAT Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 2.2.2015 Sisällys 1 KUNTIEN YHDISTYMISEN TARKOITUS JA TAVOITTEET... 3 1.1 Sopimuksen tarkoitus... 3 1.2 Sopimuksen sitovuus, voimaantulo

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI JA EURAN KUNTA 22.4.2015 YHDISTYMISSOPIMUS

RAUMAN KAUPUNKI JA EURAN KUNTA 22.4.2015 YHDISTYMISSOPIMUS RAUMAN KAUPUNKI JA EURAN KUNTA 22.4.2015 YHDISTYMISSOPIMUS Hyväksytty ohjausryhmän kokouksessa 22.4.2015 1.1.2017 31.12.2019 YHDISTYMISSOPIMUS 22.4.2015 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YHDISTYMISSOPIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT

Lisätiedot

Sisältö LOVIISA - LAPINJÄRVI YHDISTYMISSOPIMUSEHDOTUS,

Sisältö LOVIISA - LAPINJÄRVI YHDISTYMISSOPIMUSEHDOTUS, 1 LOVIISA - LAPINJÄRVI YHDISTYMISSOPIMUSEHDOTUS, 5.12.2014 Sisältö 1. KUNTAJAON MUUTTAMISEN TOTEUTTAMISTAPA JA AJANKOHTA... 2 1.1. Sopimuksen tarkoitus... 2 1.2. Sopimuksen sitovuus ja voimaantulo... 2

Lisätiedot

JÄMIJÄRVEN KUNTA, KANKAANPÄÄN KAUPUNKI JA PARKANON KAUPUNKI YHDISTYMISSOPIMUSLUONNOS NEUVOTTELUJEN POHJAKSI

JÄMIJÄRVEN KUNTA, KANKAANPÄÄN KAUPUNKI JA PARKANON KAUPUNKI YHDISTYMISSOPIMUSLUONNOS NEUVOTTELUJEN POHJAKSI JÄMIJÄRVEN KUNTA, KANKAANPÄÄN KAUPUNKI JA PARKANON KAUPUNKI YHDISTYMISSOPIMUSLUONNOS NEUVOTTELUJEN POHJAKSI 10.06.11. YHDISTYMISSOPIMUSLUONNOS 24.05.2011 2 SISÄLLYS 1. YHDISTYMISSOPIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT...

Lisätiedot

1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat Sopimuksen sitovuus ja voimaantulo Kuntajaon muutoksen toteutustapa

1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat Sopimuksen sitovuus ja voimaantulo Kuntajaon muutoksen toteutustapa 1 KURIKAN KAUPUNKI TEUVAN KUNTA YHDISTYMISSOPIMUS 1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat 1.1. Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on liitteineen kuntajakolain (1698/2009) 8 :n tarkoittama yhdistymissopimus,

Lisätiedot

RÄÄKKYLÄN KUNNAN JA KITEEN KAUPUNGIN KUNTARAKENNELAIN 8 :n MUKAINEN YHDISTYMISSOPIMUS 16.3.2016

RÄÄKKYLÄN KUNNAN JA KITEEN KAUPUNGIN KUNTARAKENNELAIN 8 :n MUKAINEN YHDISTYMISSOPIMUS 16.3.2016 RÄÄKKYLÄN KUNNAN JA KITEEN KAUPUNGIN KUNTARAKENNELAIN 8 :n MUKAINEN YHDISTYMISSOPIMUS 16.3.2016 Sisällys 1 Sopimuksen tarkoitus... 3 1.1 Sopimuksen sitovuus ja voimaantulo... 3 1.2 Yhdistymisen toteuttaminen

Lisätiedot

Toim intasuunnitelm a uuden opsin mukaisen toim intakulttuurin luomise sta kouluille,

Toim intasuunnitelm a uuden opsin mukaisen toim intakulttuurin luomise sta kouluille, Opetuspalvelut Toiminnallis et tavoitteet Suunnittelukauden 2014-2017 tavoitteet Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016 Perus opetuks es s a on toim iva laatu- Lukuvuoden 2015-2016 laatutavoitteet

Lisätiedot

KÖYLIÖN JA SÄKYLÄN KUNTIEN YHDISTYMISSOPIMUS

KÖYLIÖN JA SÄKYLÄN KUNTIEN YHDISTYMISSOPIMUS 1 Köyliön kunnanvaltuusto 20.4.2015 Säkylän kunnanvaltuusto 20.4.2015 (Lopullinen) KÖYLIÖN JA SÄKYLÄN KUNTIEN YHDISTYMISSOPIMUS 1. SOPIMUSTAUSTA Kuntarakennelain 2 :ssä todetaan kuntajaon kehittämisen

Lisätiedot

Porin seudun kuntajako-selvitys

Porin seudun kuntajako-selvitys Porin seudun kuntajako-selvitys Pomarkku Alustavan suunnitelma yhdistymissopimusneuvotteluvaiheen prosessista, toteuttamisesta ja aikataulusta Pori Ulvila Luvia Nakkila Lavia 13.10.2014 Kehitysjohtaja

Lisätiedot

Sot e- u u d ist u s Järjestämislain keskeinen sisältö

Sot e- u u d ist u s Järjestämislain keskeinen sisältö Sot e- u u d ist u s Järjestämislain keskeinen sisältö Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäm inen. Turvata yhdenvertaiset,

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI JA VIHANNIN KUNTA

RAAHEN KAUPUNKI JA VIHANNIN KUNTA RAAHEN KAUPUNKI JA VIHANNIN KUNTA YHDISTYMISSOPIMUSLUONNOS 2.4.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. YHDISTYMISSOPIMUKSEN TAUSTA JA KUNNAN NIMI... 3 1.1 Sopimuksen tarkoitus... 3 1.2 Sopimuksen sitovuus ja voimaantulo...

Lisätiedot

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 Tarkastussääntö 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 2 Lautakunnan kokoonpano 1 3 Lautakunnan kokoukset 1 4 Lautakunnan tehtävät

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

UusiKunta Päijät-Hämeen kuntajakoselvitys

UusiKunta Päijät-Hämeen kuntajakoselvitys UusiKunta Päijät-Hämeen kuntajakoselvitys Selvittäjät Valtiovarainministeriö asetti 20.11.2009 Päijät- Hämeeseen kuntajakoselvityksen kymmenen kunnan alueelle. Huhtikuussa 2010 Kuhmoinen irtautui selvityksestä

Lisätiedot

LAVIA PORI erityinen kuntajakoselvitys 2014 YHDISTYMISSOPIMUS

LAVIA PORI erityinen kuntajakoselvitys 2014 YHDISTYMISSOPIMUS LAVIA PORI erityinen kuntajakoselvitys 2014 YHDISTYMISSOPIMUS Arto Saarinen kuntajakoselvittäjä 28.2.2014 Sisällysluettelo 1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat 3 1.1. Sopimuksen tarkoitus 3 1.2. Sopimuksen

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Merikarvia Siikainen PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Työryhmien toimeksianto II Uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Luvia Pori Nakkila Pomarkku Ulvila Harjavalta Lavia 17.1.2014

Lisätiedot

Liite 6. Yhdistymissopimuksen teknistä pohjaa

Liite 6. Yhdistymissopimuksen teknistä pohjaa 1(5) Liite 6. Yhdistymissopimuksen teknistä pohjaa Sopimuksen tarkoitus, sitovuus ja voimaantulo Tämä asiakirja on kuntarakennelain (1698/2009) 8 :n mukainen yhdistymissopimus. Sopimuksen osapuolina ovat

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSOPIMUS

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSOPIMUS POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSOPIMUS 1 Henkilöstösopimuksen perusteet Lakkautettavan Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän henkilöstö, Siikaisten kunnan peruspääoman

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin sekä Ristiinan ja Suomenniemen kuntien yhdistymissopimusluonnos. Alustava sopimusluonnos uuden kunnan perustamisesta Versio 1

Mikkelin kaupungin sekä Ristiinan ja Suomenniemen kuntien yhdistymissopimusluonnos. Alustava sopimusluonnos uuden kunnan perustamisesta Versio 1 Mikkelin kaupungin sekä Ristiinan ja Suomenniemen kuntien yhdistymissopimusluonnos Alustava sopimusluonnos uuden kunnan perustamisesta Versio 1 Kuntaliitoksen johtoryhmän 16.1.2012 käsittelyä varten Käsitelty

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 Kunnanhallitus 91 22.05.2017 Valtuusto 29 12.06.2017 VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 KH 22.05.2017 91 (Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Savolainen) Valittaessa kunnan toimielimiä

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 24 19.05.2016 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 19.05.2016 24 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Hallitus , LIITE 6

Hallitus , LIITE 6 Hallitus 16.12.2015, LIITE 6 LUONNOS 28.10.2015 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (sosiaali- ja terveysvirasto) y-tunnus 0201256-6 PL 6000 00099 Helsingin kaupunki 1.2 Luovutuksensaaja Helsingin

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1950/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1950/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (1) 85 Asianro 1950/00.04.01/2013 Juankosken ja Kuopion kaupunkien kuntaliitos / yhdistymissopimuksen muuttaminen 22.02.2016 57: Kaupunginsihteeri Heikki Vienola Kansliapalvelu

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ HÄRKÄTIEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 1.1.2015 31.12.2016 1. Sopimuksen osapuolet Tämän yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 JOHDANTO Työnantaja ja pääsopijajärjestöjen edustajat ovat valmistelleet yhteistyössä Karkkilan kaupungin yhteistoimintasopimuksen selkeyttääkseen yhteistoiminnan

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki. Valmisteluryhmän ehdotus (2013:45) Virpi Kölhi

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki. Valmisteluryhmän ehdotus (2013:45) Virpi Kölhi Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki Valmisteluryhmän ehdotus (2013:45) Virpi Kölhi 21.1.2014 Yleistä Osa säännöksistä ehdottomia Osa ns. perälautasäännöksiä; kunnat voivat sopia asiasta, mutta

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen toteutus

Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen toteutus Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen toteutus Kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen, Paavo Kaitokari ja Jouko Luukkonen Sähköposti: etunimi.sukunimi@vm.fi Jyväskylän valtuuston seminaari

Lisätiedot

PÖYTYÄN JA TARVASJOEN KUNTIEN YHDISTYMISSOPIMUS LUONNOS 8.4.2014

PÖYTYÄN JA TARVASJOEN KUNTIEN YHDISTYMISSOPIMUS LUONNOS 8.4.2014 PÖYTYÄN JA TARVASJOEN KUNTIEN YHDISTYMISSOPIMUS LUONNOS 8.4.2014 2 HALLINNON JA PALVELUJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUS 1. SOPIMUKSEN PERUSTEET... 3 1.1. Yhdistymisperuste...3 1.2. Yhdistymisen muut tavoitteet...3

Lisätiedot

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-alan kehittäminen yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-uudistus tulee ja muuttaa rakenteita Järjestämisvastuu Järjestämisvastuu t ja tuotantovastuu

Lisätiedot

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntajakolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden kunnan valtuuston toimikautta ja järjestelytoimikunnan asettamista

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yhteistoimintaelin 6 26.01.2017 Henkilöstöjaosto 9 30.01.2017 Kaupunginhallitus 37 20.02.2017 Valtuusto 20 29.05.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yte 26.01.2017 6 1.1.2014

Lisätiedot

Kesälahden kunnan ja Kiteen kaupungin yhdistymissopimus

Kesälahden kunnan ja Kiteen kaupungin yhdistymissopimus Kesälahden kunnan ja Kiteen kaupungin yhdistymissopimus Kesälahden kunnanvaltuusto 26.4.2012 17 Kiteen kaupunginvaltuusto 26.4.2012 25 1. Kuntien yhdistymissopimuksen lähtökohta Tämä asiakirja on kuntajakolain

Lisätiedot

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa UK-henkilöstöryhmä, 10.6.2010 Henkilöstöjohtamisella tarkoitetaan tässä sitä johtamisen

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut Kaupunginhallitus 16.5.2016 Liite 1 185 Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut 16.5. 2016 Mikkelin poliittis-hallinnollinen rakenneluonnos Konsernijaosto (5) Elinvoimajaosto (ryhmien & KH pj:t) Valtuusto

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 15.11.2006 SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...3 1 ULKOINEN JA SISÄINEN VALVONTA...3 TARKASTUSLAUTAKUNTA...3 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

1. K u n n a n j o h t a j a n t e h t ä v ä t j a t y ö n p a i n o p i s t e a l u e e t

1. K u n n a n j o h t a j a n t e h t ä v ä t j a t y ö n p a i n o p i s t e a l u e e t K U N N A N J O H T A J A S O P I M U S Tällä J uuan kunnan ja kunnanjohtaja Pekka Pietiäis en välis ellä johtajasopimuks ella on tarkoituksena selkeyttää poliittis en ja ammatillisen johdon työnjakoa

Lisätiedot

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Tarkastussääntö Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Sisällysluettelo Valvontajärjestelmä... 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 1 Tarkastuslautakunta... 1 2 Lautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

Henkilöstön asema sote-uudistuksessa. Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Suolahti 19.11.2014 Keski-Suomen Sote 2020 - hanke

Henkilöstön asema sote-uudistuksessa. Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Suolahti 19.11.2014 Keski-Suomen Sote 2020 - hanke Henkilöstön asema sote-uudistuksessa Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Suolahti 19.11.2014 Keski-Suomen Sote 2020 - hanke Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (Luonnos 18.8.2014) 1 Lain

Lisätiedot

Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto.

Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto. PARKANON KAUPUNGIN NUORISOVALTUUSTON SÄÄNNÖT 1 Parkanon Nuorisovaltuusto Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto.

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

Kuntajaon muuttaminen oikeudellisesti ja prosessina

Kuntajaon muuttaminen oikeudellisesti ja prosessina Kuntajaon muuttaminen oikeudellisesti ja prosessina Matti Muukkonen HTL, YTM, kunnanjohtaja 14.12.2012 Kuntajaon oikeudellinen perusta Suomen perustuslaki (731/1999) 121.1 : Suomi jakautuu kuntiin, joiden

Lisätiedot

Pöytäkirjanote Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Pöytäkirjanote Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 1 32 Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kunnanhallitus 22.9.2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.10.2013 118 Voimaan 1.1.2014 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimiala... 2 II LUKU... 2 2 Johtokunta... 2 III LUKU...

Lisätiedot

SOTE rakenneuudistus

SOTE rakenneuudistus SOTE rakenneuudistus 29.5.2013 Esimerkki perustason alueesta ja sote alueesta Kunta C: 15 000 as. SOTE-ALUE (laaja perustaso) PERUSTASON ALUE Kunta E: 3000 as. Kunta A: 50 000 as. SOTE ALUEEN VASTUUKUNTA

Lisätiedot

Kunnat nimeävät yhteiseen jaostoon jäseniä seuraavasti:

Kunnat nimeävät yhteiseen jaostoon jäseniä seuraavasti: YHTEISTOIMINTASOPIMUS JÄTEHUOLLON VIRANOMAISTEHTÄVIEN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen osapuolina ovat Porin, Harjavallan, Kokemäen ja Ulvilan kaupungit sekä Eurajoen, Merikarvian,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 55 Asianro 6591/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta kunnallisiin luottamustoimiin Yleistä Valtioneuvosto on tehnyt 16. kesäkuuta 2016 päätöksen Kuopion ja Juankosken

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6591/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6591/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat 55 21.11.2016 40 Asianro 6591/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta kunnallisiin luottamustoimiin Päätöshistoria Kaupunginhallitus,

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

KH liite n:o 2/ VALT liite n:o 2/

KH liite n:o 2/ VALT liite n:o 2/ KH liite n:o 2/4.12.2012 VALT liite n:o 2/13.12.2012 Sivu 2 / 5 1 VALIOKUNNAT Pudasjärven kaupungin valiokunnat osallistuvat kaupungin päätöksien valmisteluun valtuustolle, kaupunginhallitukselle tai virkamiehille.

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

Laukaan ja Konneveden kuntien YHDISTYMISSOPIMUS

Laukaan ja Konneveden kuntien YHDISTYMISSOPIMUS Laukaan ja Konneveden kuntien YHDISTYMISSOPIMUS SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopimuksen tarkoitus ja sitovuus... 3 2. Yhdistymisen toteuttamistapa ja ajankohta... 3 3. Kunnan nimi ja vaakuna... 3 4. Kuntien yhdistymisen

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

YHDISTYMISSOPIMUS. 1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat SASTAMALAN KAUPUNKI KIIKOISTEN KUNTA Sopimuksen tarkoitus

YHDISTYMISSOPIMUS. 1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat SASTAMALAN KAUPUNKI KIIKOISTEN KUNTA Sopimuksen tarkoitus 1 SASTAMALAN KAUPUNKI KIIKOISTEN KUNTA YHDISTYMISSOPIMUS 1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat 1.1. Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on liitteineen kuntajakolain (1698/2009) 8 :n tarkoittama yhdistymissopimus,

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstötyöryhmä 13.5.2014

Talous- ja henkilöstötyöryhmä 13.5.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 13.5.2014 Talousvastaavien työ, tilannekatsaus Yhdistymisavustuksen käyttö Työryhmätyöskentely: hyödyt ja haitat + yhdistymisavustus + muut linjaukset Talousvastaavien työ

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki. Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki. Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen päämäärä ja tavoitteet Päämääränä väestön

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8)

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8) johtosääntö 1(8) SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JA JAOSTON SEKÄ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 103 ja tulee voimaan 1.1.2013 Muutos KV 10.12.2012

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

PORIN KUNTAJAKOSELVITYS

PORIN KUNTAJAKOSELVITYS Pomarkku Pori Ulvila Luvia Nakkila Kokemäki PORIN KUNTAJAKOSELVITYS Kuntauudistukseen liittyvä kuntalaistilaisuus Luvia 5.3.2015 Porin selvitysalueen kuntajakoselvityksen vaiheet vuosina 2013-2015 KUNTARAKENNELAKI

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 10 V 7.6.2017, Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002973 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelujen tuottaminen Pekka Järvinen STM Keskeiset asiat Lakisääteinen julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto toteutetaan jatkossakin kunnallisena toimintana

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet. Selvitysryhmän kokous

Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet. Selvitysryhmän kokous Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet Selvitysryhmän kokous 11.3.2014 Selvitysprosessi ja aikataulu 2013 Elo-Joulukuu 2014 Tammi-Huhtikuu Syyskuu Joulukuu

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät:

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: Johtokunta Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto 10.6.2008 LIIKELAITOS EDUPOLIN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä Liikelaitos Edupoli on kuntalain

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Jaana Karrimaa

Kaupunginjohtaja Jaana Karrimaa Kaupunginjohtaja Jaana Karrimaa } Erikoissairaanhoito ja kehitysvammaisten erityishuolto Satakunnan sairaanhoitopiirin ky:stä } Kunnat Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän jäsenkuntia Väestöpohja

Lisätiedot

Kysymyksiä yhdistymissopimuksesta. Johtoryhmä 8.2.2010 Nastola

Kysymyksiä yhdistymissopimuksesta. Johtoryhmä 8.2.2010 Nastola Kysymyksiä yhdistymissopimuksesta Johtoryhmä 8.2.2010 Nastola Toteuttamistapa ja ajankohta Nykyiset kunnat lakkautetaan 31.12.2012 Uusi Kunta perustetaan 1.1.2013 Yhdistymissopimus voimassa 2015 loppuun

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1950/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1950/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/2016 1 (1) 191 Asianro 1950/00.04.01/2013 Kuopio-Juankoski kuntaliitos - henkilöstön sijoitussuunnitelma ja tarvittavien virkojen perustaminen Henkilöstöjohtaja Markku Mattila

Lisätiedot

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat):

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat): Luonnos 16.03.2012 Yhteistoimintasopimus jätehuoltoviranomaisena toimimisesta 1. Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä

Lisätiedot

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän. Tarkastussääntö. Hyväksytty yhtymävaltuustossa , 26

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän. Tarkastussääntö. Hyväksytty yhtymävaltuustossa , 26 Seinäjoen koulutuskuntayhtymän Tarkastussääntö Hyväksytty yhtymävaltuustossa 16.12.2015, 26 Sisällys Valvontajärjestelmä... 3 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 3 Tarkastuslautakunta... 3 2 Lautakunnan

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvio vuodelle 2015 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvio vuodelle 2015 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 Omistajaohjausryhmä 23 09.06.2014 Yhtymähallitus 74 25.06.2014 Omistajaohjausryhmä 31 21.08.2014 Yhtymähallitus 87 27.08.2014 Omistajaohjausryhmä 38 24.09.2014 Yhtymähallitus 99 24.09.2014 Raahen seudun

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä: MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN KH 30.062016 vs. 13.06.2016 6 Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Lisätiedot

Kuntarakenneselvitys Maisemajärjestelmän

Kuntarakenneselvitys Maisemajärjestelmän Kuntarakenneselvitys Maisemajärjestelmän avulla Eero Vaissi Maisema-seminaari 6.2.2013 Lausunnolla olevasta laista Rakennelakiluonnos lähetettiin kuntiin lausunnolle 22.11.2012 ja lausuntoaika päättyy

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Asukasilta Hausjärven tulevaisuudesta? tilaisuus Ryttylä klo Kunnanjohtaja Pekka Määttänen

Asukasilta Hausjärven tulevaisuudesta? tilaisuus Ryttylä klo Kunnanjohtaja Pekka Määttänen Asukasilta Hausjärven tulevaisuudesta? tilaisuus Ryttylä 11.4.2017 klo 18.00 Kunnanjohtaja Pekka Määttänen Kuntastrategia on kunnan toiminnan punainen lanka, tie kohti haluttua tulevaisuutta Uuden kuntalain

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Mikä maakuntauudistus ja miksi?

Mikä maakuntauudistus ja miksi? Mikä maakuntauudistus ja miksi? 1-17.2.2017 Miksi uudistus tehdään ja mitä sillä tavoitellaan? Tehokkaamman hallinnon avulla edistetään ihmisten ja yritysten toimintaa Uudistus tehdään avoimesti, asiakaslähtöisesti

Lisätiedot

Palveluverkkotyö Jyväskylässä

Palveluverkkotyö Jyväskylässä Palveluverkkotyö Jyväskylässä Erityinen kuntajakoselvitys Selvitystyöryhmä 29.10.2013 Risto Kortelainen muutosjohtaja risto.kortelainen@jkl.fi 30.10.2013 1 Palveluverkkosuunnittelun lähtökohdat Kokonaisvaltainen

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kuntarakenneuudistuksen tavoitteet ja tilannekatsaus

Kuntarakenneuudistuksen tavoitteet ja tilannekatsaus Kuntarakenneuudistuksen tavoitteet ja tilannekatsaus Seutufoorumi 8.10.213 Aija Tuimala Johtaja FCG Konsultointi 8.10.2013 Page 1 8.10.2013 Page 2 Tavoitteena vahvat peruskunnat Paras -hankkeen alusta

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SOTE palveluiden tuottaminen Pohjois-Savossa. Jussi Huttunen Neuvottelutilaisuus, Tahko 19.9.2014

SOTE palveluiden tuottaminen Pohjois-Savossa. Jussi Huttunen Neuvottelutilaisuus, Tahko 19.9.2014 SOTE palveluiden tuottaminen Pohjois-Savossa Jussi Huttunen Neuvottelutilaisuus, Tahko 19.9.2014 Tuottajalle asetetut vaatimukset Tuottamisvastuullisella pitää olla kyky vastata ehkäisevistä, korjaavista,

Lisätiedot