Energiahaasteet ja -politiikka. Komission panos 22. toukokuuta 2013 kokoontuvaan Eurooppa-neuvostoon

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Energiahaasteet ja -politiikka. Komission panos 22. toukokuuta 2013 kokoontuvaan Eurooppa-neuvostoon"

Transkriptio

1 Energiahaasteet ja -politiikka Komission panos 22. toukokuuta 2013 kokoontuvaan Eurooppa-neuvostoon

2 Energiahaasteet ja -politiikka Komission panos 22. toukokuuta 2013 kokoontuvaan Eurooppa-neuvostoon Tässä asiakirjassa tarkastellaan eräitä Euroopan energiahaasteita Eurooppa-neuvoston 22. toukokuuta 2013 pidettävää kokousta varten. Tarkastelussa keskitytään talouden kilpailukykyyn liittyviin ajankohtaisiin aiheisiin. Siinä ei käsitellä laajempaa kysymystä energiankäytön ilmasto- ja ympäristöulottuvuudesta, josta on parhaillaan käynnissä julkinen kuuleminen 1. Asiakirjan liitteessä esitetään joitakin taustatietoja ja lukuja energialähteiden valinnasta ja haasteista Euroopassa sekä EU:n politiikan ja lainsäädäntökehyksen pääkohdista. Eri jäsenvaltioissa käytetään hyvin erilaista energiavalikoimaa. Energian kokonaistarve EU:ssa kokonaisenergiankulutuksena ilmaistuna katettiin vuonna 2011 keskimäärin seuraavista lähteistä: öljy 35 %, kaasu 24 %, kiinteät polttoaineet (esim. hiili) 17 %, ydinvoima 14 % ja uusiutuvat energialähteet (esim. vesi- ja tuulivoima) 10 %. Yhdistelmä vaihtelee suuresti eri maissa (ks. liite 5). Lisäksi maiden maantieteelliset olosuhteet, kuten luonnonvarojen saatavuus ja käytettävyys, kansalliset poliittiset valinnat (esim. päätös käyttää tai olla käyttämättä ydinvoimaa), muuttuvat taloudelliset kannustimet, teknologian kehitys, hiilestä irtautumisen vaatimukset ja sisämarkkinoiden kehitys, muokkaavat yhdistelmää ajan kuluessa 2. Tavoitteet ovat samankaltaisia Eroavuuksistaan huolimatta jäsenvaltioilla on kolme yhteistä poliittista tavoitetta: alentaa kotitalouksien ja yritysten energiakustannuksia ( kilpailukyky ), varmistaa luotettava ja keskeytymätön energiansaanti ( toimitusvarmuus ) sekä vähentää energian tuotannon, kuljetuksen ja käytön ympäristövaikutuksia ( kestävä kehitys ). Monissa tapauksissa nämä tavoitteet saavutetaan parhaiten yhteisten puitteiden ja EU:n tasolla toteutettavien yhteisten toimien avulla. Tästä syystä valtion- ja hallitusten päämiehet sopivat kolmesta yleistavoitteesta, jotka on määrä saavuttaa vuoteen 2020 mennessä (ja joita kutsutaan usein tavoitteiksi): vähentää hiilidioksidipäästöjä 20 prosenttia vuoden 1990 tasosta, nostaa uusiutuvien energialähteiden osuus EU:n energialähteiden kokonaisyhdistelmästä 20 prosenttiin ja parantaa energiatehokkuutta 20 prosenttia. Nämä tavoitteet ovat keskeisiä myös Eurooppa strategiassa, jolla pyritään älykkääseen, kestävään ja osallistavaan kasvuun. ja toimintakehys yhteinen. Lainsäädäntökehys, jolla syvennetään ja yhdenmukaistetaan Euroopan energiamarkkinoita kehittämällä infrastruktuurien yhteenliittämistä sekä turvaamalla kaasun ja sähkön toimitusvarmuus, kuluttajien oikeudet ja yhdenvertaiset mahdollisuudet kilpailuun ja valvontaan energia-alan toimijoiden kesken, on olemassa. EU on lainsäädännöllä pyrkinyt edistämään uusiutuvien energialähteiden käyttöä, vahvistamaan energiatehokkuuteen tähtääviä toimia ja varmistamaan, että öljyn ja kaasun turvallinen hyödyntäminen avomerellä. Useita näistä välineistä ei ole vielä pantu täytäntöön (ks. liite 3). 1 2 Euroopan komissio esitti neuvoa-antavan vihreän kirjan energian ja ilmastopolitiikan puitteista vuoden 2020 jälkeen 27. maaliskuuta 2013 (COM (2013) 169). Kuulemisen (maaliskuun lopusta heinäkuun alkuun) tulokset otetaan huomioon komission valmistellessa konkreettisia ehdotuksia vuoden 2013 loppuun mennessä. Tarkempia tietoja erilaisista mahdollisista skenaarioista esitetään Euroopan komission laatimissa etenemissuunnitelmissa: Etenemissuunnitelma siirtyminen kilpailukykyiseen vähähiiliseen talouteen vuonna 2050 (KOM (2011) 112) ja Energia-alan etenemissuunnitelma 2050 (KOM (2011) 885). 1

3 1. Euroopan keskeiset haasteet energia-alalla Eurooppa on yhä enemmän riippuvainen energian tuonnista kolmansista maista Emme tällä hetkellä kykene tuottamaan läheskään tarpeeksi energiaa kattamaan EU:n kysynnän. Euroopan riippuvuus energian tuonnista on kasvanut kahden viime vuosikymmenen aikana, ja öljyn ja kaasun osalta se kasvaa vääjäämättä yli 80 %:iin vuoteen 2035 mennessä. Joillakin jäsenvaltioilla on vain yksi venäläinen toimittaja ja usein yksi ainoa toimitusreitti %:lle niiden kaasunkulutuksesta. Ne ovatkin ainoan toimittajansa markkinavoiman armoilla, eikä toimittajan hinnoittelu välttämättä aina ole markkinaperusteista. Eurooppa käy maailmanlaajuista kilpailua energialähteistä. Kansainvälisen energiajärjestön (IEA) mukaan energian maailmanlaajuisen kysynnän odotetaan kasvavan yli kolmanneksella vuoteen 2035 mennessä. Kiinan, Intian ja Lähi-idän osuus tästä kasvusta on 60 %. Energian kysynnän kasvulla muualla maailmassa voi olla suoria vaikutuksia Eurooppaan. Kun Japani ja Korea esimerkiksi maksoivat korkeita hintoja nesteytetystä maakaasusta (LNG) noin 60 % korkeampia kuin LNG:n keskimääräinen tuontihinta EU:hun helmikuussa 2013 nesteytetyn maakaasun tuonti EU:hun väheni 30 % vuoteen 2011 verrattuna. Jäsenvaltiot, joilla on monipuolinen valikoima kaasuntoimittajia ja toimitusreittejä ja kehittyneet kaasumarkkinat, saavat etua edullisemmasta tuonnista. Kaasun tuontihinnan rajalla arvioidaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa ja Belgiassa olevan keskimäärin selvästi (noin 35 %) alhaisempi kuin kaasun tuontihinta rajalla maissa, jotka ovat riippuvaisia rajallisesta määrästä toimittajia, kuten Bulgariassa ja Liettuassa. Euroopan riippuvuus fossiilisten polttoaineiden tuonnista kasvaa, mutta Yhdysvalloista on nyt tulossa kaasun tuojan sijaan sen nettoviejä. Fossiilisten polttoaineiden hinta vaikuttaa merkittävästi sähkön hintaeroihin, ja öljyn ja kaasun, etenkin liuskekaasun, oman tuotannon viime aikainen elpyminen Yhdysvalloissa kasvattaa EU:n ja Yhdysvaltojen teollisuuden energiahintojen välistä kuilua. Vuonna 2012 teollisuudessa käytettävän kaasun hinnat olivat Yhdysvalloissa yli neljä kertaa alhaisemmat kuin Euroopassa. Tämä syö eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä. Kehitys vaikuttaa myös muualla maailmassa. IEA:n hintaindeksi teollisuuden käyttämän sähkön reaalihinnoille on noussut 37 % Euroopan OECD-maissa pelkästään seitsemän viime vuoden aikana (vuosina ), kun taas Yhdysvalloissa vastaava muutos oli 4 %:n lasku. Kotitalouksien indeksi nousi Euroopassa vähemmän (+ 22 %), mutta silti selvästi enemmän kuin Yhdysvalloissa (+ 8 prosenttia). Toinen Yhdysvaltojen liuskekaasubuumin vaikutus on hiilidioksidipäästöjä aiheuttavan hiilen käytön lisääntyminen Euroopan voimaloissa. Kun Yhdysvalloissa käytetään paljon kaasua, kivihiililtä jää Yhdysvalloista vietäväksi Eurooppaan. Hiilen (kivi- ja ruskohiilen) kulutus EU:ssa kasvoi 2 % ja tuonti lähes 9 % vuoden 2012 ensimmäisten 11 kuukauden aikana verrattuna samaan ajanjaksoon vuonna Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Espanjassa hiilen (kivi- ja ruskohiilen) kulutus kasvoi 28 % vuoden 2012 ensimmäisten 11 kuukauden aikana Ranskassa hiilen kulutus kasvoi 16 % ja Saksassa 3 %. Kasvu oli suurinta Irlannissa (hiilen kulutus kaksinkertaistui vuoden 2012 ensimmäisten 11 kuukauden aikana) ja Portugalissa (+ 38 %). 2

4 Euroopan komission yhteisen tutkimuskeskuksen hiljattain tekemään tutkimukseen sisältyi skenaarioanalyysi oman liuskekaasutuotannon mahdollisista vaikutuksista tuontiriippuvuuteen. Vaikka on erittäin epätodennäköistä, että Euroopasta tulisi maakaasun suhteen omavarainen, optimistisessa skenaariossa omilla epätavanomaisilla kaasulähteillä voitaisiin korvata tavanomaisen tuotannon väheneminen, ja tuontiriippuvuus pysyisi noin 60 %:n tasolla. Epätavanomaisia lähteitä hyödynnetään jo Euroopassa: Viro kattaa 90 % energiatarpeistaan kaivostekniikalla talteenotettavalla liuskeöljyllä. Osa hinnankorotuksista EU:ssa on lähtöisin poliittisista päätöksistä kansallisella tasolla Kuluttajien energialaskut ovat yhä suurempia ja muodostavat yhä suuremman osan kotitalouksien keskimääräisistä menoista. Niiden osuus on 7 17 % kaikissa jäsenvaltioissa, henkilökohtaiset liikennemenot mukaan luettuina. Köyhemmillä väestönosilla energiamenojen osuus kokonaismenoista on joissakin jäsenvaltioissa 22 %. Kotitalouksien energiamenojen, verot ja maksut mukaan luettuina, arvioidaan edelleen kasvavan, vaikka kaikki energian sisämarkkinoiden toteuttamisesta saatavat mahdolliset hyödyt otetaan huomioon. Tämä johtuu osittain luonnonvarojen maailmanlaajuisen kysynnän kasvun aiheuttamasta paineesta sekä kustannuksista, jotka liittyvät vanhenevaan ja entistä vaikeammin kunnossapidettävään infrastruktuuriin. Energian hinnat johtuvat kuitenkin myös suurelta osin tariffeja sekä perittäviä maksuja (myös tukijärjestelmien maksuja) ja veroja koskevista jäsenvaltioiden päätöksistä. EU-15:n osalta (tiedot kaikista 27 jäsenvaltiosta eivät vielä ole saatavilla) näiden päätösten osuus oli 28 % kotimaan kuluttajien lopullisesta hinnasta vuonna 2010, kun se vuonna 1998 oli 22 %. Teollisten käyttäjien osalta vastaavat luvut olivat 19 % vuonna 1998 ja 27 % vuonna Joissakin jäsenvaltioissa, kuten Tanskassa, verojen ja maksujen osuus tiettyjen sähkön ja kaasun kuluttajien lopullisesta energialaskusta on jopa 50 %. Energia-alan investoinnit ennätyksellisen alhaisella tasolla Komission vähähiiliseen talouteen siirtymisen ja energia-alan vuoteen 2050 ulottuvien etenemissuunnitelmien mukaan siirtyminen varmaan ja kilpailukykyiseen vähähiiliseen energiaan edellyttää enemmän investointeja tuotantovälineisiin, jakeluverkkoihin, siirtoteknologiaan, infrastruktuuriin ja rakennusten energiatehokkuuteen. Investointeja olisi lisättävä arviolta 1,5 prosenttia suhteessa BKT:hen vuosittain vuoteen 2050 mennessä. Vuoteen 2020 mennessä EU:ssa on tehtävä investointeja noin biljoonan euron edestä, jotta voidaan varmistaa toimitusvarmuus, lähteiden monipuolistaminen, puhtaammat energialähteet ja kilpailukykyiset hinnat yhdennetyillä energiamarkkinoilla. Jotkut jäsenvaltiot ovat edelleen energiasaarekkeita, koska niiden infrastruktuuria ei ole riittävästi liitetty muuhun unioniin. Riippuvuus yhdestä toimittajasta kaasuntuonnissa on edelleen merkittävää Pohjois- ja Itä-Euroopassa. Tietyillä Euroopan alueilla yhä suurempia määriä uusiutuvista lähteistä tuotettua epäsäännöllistä energiaa ei saada kuljetettua kuluttajille, koska infrastruktuuri ei ole riittävä. Näiden puutteiden korjaamiseen tarvitaan uusia investointeja (noin 200 miljardia euroa) voimajohtoihin, rajayhdysputkiin, varastointimahdollisuuksiin jne. vuoteen 2020 mennessä. 3

5 Investointeja on lisättävä sähkön alalla yli 50 % ja kaasun osalta noin 30 % ajanjaksolta ajanjaksoon Tämän odotetaan kuitenkin vaikuttavan kuluttajille aiheutuviin kustannuksiin vain vähän (noin 1 % sähkön osalta), ja vaikutusten odotetaan tasoittuvan pitkälti hintojen lähentymisestä, toimitusvarmuuden parantumisesta ja varavoimatarpeen vähenemisestä sekä uusiutuvien energiamuotojen yleistymisestä saatavien hyötyjen avulla. EU:n koko kivihiilikapasiteetista, joka on verrattavissa Puolan kaikkien laitosten kokonaissähkökapasiteettiin, on määrä poistaa käytöstä lähes viidennes vuoteen 2020 mennessä. Yhdistyneen kuningaskunnan kansallisesta sähköntuotantokapasiteetista poistetaan verkosta 11 %. EU:ssa, Sveitsissä ja Norjassa voimalaitoksia suunnitellaan poistettavan käytöstä 70 % enemmän kuin viitenä edellisenä vuonna. Vähentyneen energiankysynnän ja uusiutuvista energialähteistä saatavan sähköntuotannon lisääntymisen myötä kolmen viime vuoden aikana on joko lykätty tai peruutettu kaasuvoimalahankkeita noin 40 GW ja hiilivoimalahankkeita noin 25 GW. Tämä on suurin piirtein sama kuin Alankomaiden, Belgian ja Tanskan kapasiteetit yhteenlaskettuina. Investoinnit uusiutuviin energialähteisiin vähenivät Euroopassa vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä 25 % ja pysähtyivät lähes kokonaan esimerkiksi Espanjassa (-96 %), Italiassa ja Ranskassa. 2. Oikeasta politiikasta on päätetty, mutta täytäntöönpano on liian hidasta Eurooppa ei ainakaan lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä pysty kilpailemaan sen suurimman kauppakumppanin eli Yhdysvaltojen kanssa hyödynnettävien luonnonvarojen eroavaisuuden vuoksi. Koska Eurooppa on energian nettotuoja, sen strategia kestävän, kilpailukykyisen ja varman energiahuollon turvaamiseksi edellyttää ehdottomasti laaja-alaista lähestymistapaa, joka perustuu energiatehokkuuteen, älykkäisiin infrastruktuureihin pohjautuviin kilpailumarkkinoihin, polttoaineiden ja kuljetusreittien monipuolistamiseen, tavanomaisten ja epätavanomaisten energialähteiden hyödyntämiseen sekä innovointiin. 1) Energiatehokkuus: investointi halvempaan ja puhtaampaan energiaan Jotta EU:n 20 %:n energiatehokkuustavoite vuoteen 2020 mennessä saavutettaisiin, on säästöä saatava kivihiilivoimalan tai tuuliturbiinin verran. Energiatehokkuus laskee energian kysyntää ja vähentää energian tuontia ja saasteita. Se on myös pitkän aikavälin ratkaisu energiaköyhyyden ja korkeiden energiahintojen ongelmaan. Siitä huolimatta, että energiatehokkuudella on tärkeä merkitys kysynnän vähentämisessä, sen taloudellisesta potentiaalista hyödynnetään nykyisellään vain pieni osa. Euroopassa on edelleen energiatehokkuuden suurimmat markkinat maailmassa (osuus maailmanlaajuisista energiatehokkuusinvestoinneista 40 % vuonna 2011), ja EIP myöntää lainoja puhtaaseen energiaan eniten maailmassa. Kiina, joka investoi 3 4 prosenttia energia-alan tuloista vuodessa, ja Yhdysvallat, jonka energiatehokkuusmenot yli kaksinkertaistuivat vuosina , tulevat hyvää vauhtia perästä. 4

6 Laatikko 1: Teollisuustuotteita koskevat energiatehokkuuden vähimmäisstandardit (ekosuunnitteluasetukset) Ensimmäiset neljä sähköisten teollisuustuotteiden (moottorit, kiertovesipumput, tuulettimet ja lämpöpumput) ekologista suunnittelua koskevien asetusten 3 avulla odotetaan vuoteen 2020 mennessä saatavan vuotuista energiansäästöä määrä, joka vastaa Unkarin nykyistä lopullista energiankulutusta (195 TWh). Niiden odotetaan edistävän merkittävästi Eurooppa strategian tavoitteiden saavuttamista. Nämä asetukset ovat maailmassa ensimmäiset, joissa yhdistetään joukko toisiinsa liittyviä tuotteita (laajennettuun tuotteeseen perustuva lähestymistapa) sekä kuluttajien tarpeet ja muuttuvat käyttötavat (käyttötapaherkkyys). Lainsäädännön innovatiivinen luonne on lisäksi jo saanut aikaan huomattavaa teknologian kehitystä. Jotkin näistä asetuksista ovat käynnistäneet standardointiprosesseja Euroopassa ja maailmanlaajuisesti. Kiina oli ensimmäinen maa, joka käyttää moottoreista annettua EU:n asetusta kansallisen lainsäädäntönsä pohjana. Saudi-Arabia harkitsee, asettaako se EU:n moottoriasetusta vastaavia vaatimuksia. Yhdysvaltain hallinto on parhaillaan ottamassa käyttöön pumppuja ja puhaltimia koskevat EU:n lainsäädännön mukaiset vaatimukset ja käyttää myös niihin liittyviä mittausstandardeja. 2) Euroopan tarpeita vastaavat avoimet ja kilpaillut energiamarkkinat Markkinoiden avautuminen, valtioiden rajat ylittävän kaupankäynnin lisääntyminen, markkinoiden yhdentyminen ja kilpailun lisääntyminen, joita kaikkia edistetään EU:n lainsäädännöllä sekä kilpailu- ja valtiontukisääntöjen noudattamisen valvomisella, pitävät energian hintoja kurissa. Vaikka primäärienergian hinnat ovat vuodesta 2002 vuoteen 2012 nousseet raakaöljyn osalta 14 %, kaasun osalta melkein 10 % ja hiilen osalta 8 % vuosittain, sähkön tukkuhinta EU:ssa on noussut paljon vähemmän, vain 3,4 % 4. Markkinoiden vapauttaminen luonut paineita hinnanalennuksille tukkumarkkinoilla, joilla vapauttaminen sallittiin. Kilpailumarkkinat mahdollistivat myös sähköinfrastruktuurien käytön optimoinnin ja loivat hintasignaaleja investoinneille. Parantamisen varaa on kuitenkin vielä. Käynnissä olevassa selvityksessä, joka koskee aiheutuvia kustannuksia, ellei Euroopan energiamarkkinoita yhdennettäisi kaasun osalta, arvioidaan, että kolmannen energiapaketin täydellisestä täytäntöönpanosta vuonna 2015 vuoteen 2012 (lähtöoletus) verrattuna saatavat markkinahyödyt voisivat enimmillään olla 8 miljardia euroa vuodessa. Nämä edut voisivat nousta jopa 30 miljardiin euroon vuodessa, jos markkinat yhdennettäisiin täysin EU:n 27 jäsenmaassa. Sähkön osalta markkinoiden yhdentämisellä (vastakohtana kansalliselle omavaraisuudelle) säästettäisiin kustannuksia vuosittain jopa 35 miljardia euroa. 3 4 Asetus (EY) N:o 640/2009 sähkömoottorien ekologista suunnittelua koskevista vaatimuksista, asetus (EY) N:o 641/2009 kiertovesipumppujen ekologista suunnittelua koskevista vaatimuksista, asetus (EU) N:o 327/2011 ottoteholtaan vähintään 125 watin ja enintään 500 kilowatin moottoreilla varustettujen puhaltimien ekologista suunnittelua koskevista vaatimuksista ja asetus (EU) N:o 547/2012 vesipumppujen ekologista suunnittelua koskevista vaatimuksista. Tukkukauppa- ja vähittäishintojen välinen ero määräytyy kansallisista veroista ja maksuista, jotka ovat muita kuin energiantuotantoon liittyviä energiakustannusten osatekijöitä. 5

7 Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston (ACER) arvioiden mukaan säästöä voidaan saada 15 miljardia euroa vuodessa (10 % kaasun tukkuhinnoista), jos nykyiseen EU:n jäsenvaltioiden väliset kilpailun puutteesta johtuvat hintaerot mahdollistava markkinoiden epätäydellinen toiminta korjataan. Loppuhinnan sääntely hidastaa edelleen markkinoiden avaamista vähittäiskaupassa. Tämä haittaa kilpailua ja investointeja. Jos hinnat on säännelty kustannuksia alhaisemmiksi, syntyy alijäämiä, jotka päätyvät lopulta veronmaksajien maksettaviksi. Laatikko 2: Investoinnit rajat ylittäviin energiainfrastruktuureihin EU:n on investoitava rajat ylittäviin yhteyksiin energian sisämarkkinoiden synnyttämiseksi ja energiasaarekkeiden poistamiseksi. Euroopan energia-alan elvytysohjelman (European Energy Programme for Recovery, EEPR), ansiosta Keski- ja Itä-Euroopassa on käynnistetty useita käänteisvirtahankkeita kaasualalla. Ne auttoivat osaltaan välttämään kaasun tarjontaan liittyviä ongelmia vuoden 2012 helmikuun kylmän ajanjakson aikana. Euroopan laajuisia energiainfrastruktuureja koskevissa uusissa suuntaviivoissa, jotka hyväksyttiin hiljattain, otetaan käyttöön uusi tapa yhteistä etua koskevien infrastruktuurihankkeiden tunnistamiseksi ja niiden toteuttamisen nopeuttamiseksi tehostamalla alueellista yhteistyötä, virtaviivaistamalla lupamenettelyjä, sääntelemällä alaa riittävästi ja myöntämällä EU:n taloudellista tukea ehdotetun Verkkojen Eurooppa -välineen puitteissa. Alueellinen yhteistyö jäsenvaltioiden välillä voi olla erittäin hyödyllistä toteutettaessa tarvittavia investointeja. Itämeren energiamarkkinoiden yhteenliitäntäsuunnitelmassa (BEMIP) yhteistyössä toimivat jäsenvaltiot sopivat 25. maaliskuuta 2013 kattavasta maakaasuinfrastruktuurin kehityspaketista ja toimintasuunnitelmasta sen täytäntöön panemiseksi. Uuteen LNG-terminaaliin, joka voisi kattaa jopa 40 % näiden maiden tämänhetkisestä kaasuntarpeesta ja putkistohankkeista (Baltian kaasuputki, Baltian sisäiset liittymät sekä Puolan ja Liettuan välinen yhdysputki), ehdotettujen noin 1,3 miljardin euron suuruisten investointien avulla korjattaisiin Baltian maiden ja Suomen eristyneisyys ja parannettaisiin energian toimitusvarmuutta. 3) Säästöt uusiutuvan energian sekä muiden tavanomaisten ja epätavanomaisten omien energialähteiden kustannuksissa Vähentääkseen hiilidioksidipäästöjä, riippuvuuttaan kolmansien maiden energiatoimituksista ja fossiilisten polttoaineiden tuontilaskuaan jäsenvaltiot kasvattivat uusiutuvan energian osuutta Euroopan lopullisessa energiankulutuksessa 13,0 %:iin vuonna 2011 (viiden prosenttiyksikön lisäys kuudessa vuodessa). Vuonna 2011 sähköstä oli peräisin 20,6 % uusiutuvista lähteistä. Tämän kehityksen avulla on mahdollista pitää sähkön tukkuhinnat kurissa, sillä tärkeimpien teknologioiden (tuuli- ja aurinkoenergia) rajakustannukset ovat lähes olemattomat. Investoinneilla uusiutuviin energialähteisiin on mahdollista luoda kolme miljoonaa uutta työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä (tällä hetkellä alalla on EU:ssa jo 1,19 miljoonaa työntekijää). EU on saavuttamassa uusiutuvien energialähteiden 20 prosentin osuuden energian loppukulutuksesta uusiutuvia energialähteitä koskevan direktiivin tavoitteen mukaisesti, vaikkakin tilanne vaihtelee jäsenvaltiosta toiseen. 6

8 Kansalliset tukijärjestelmät ovat uusiutuvia energialähteitä koskevan direktiivin mukaisesti olleet keskeisessä asemassa uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämisessä. Uusiutuvien energialähteiden käytön lisääminen perustuu kuitenkin yhä suurelta osin tukiin, eikä joissakin jäykissä tukijärjestelmässä ole otettu huomioon merkittävää hintojen laskua teknologian valmiusasteen parantuessa. Tämän seurauksena korvaukset olivat ylimitoitettuja vaikeina taloudellisina aikoina. Samalla yllättävät tukijärjestelmien muutokset, joita joissakin tapauksissa on sovellettu taannehtivasti, ovat lisänneet investoijien epävarmuutta. Uusiutuvia energialähteitä koskevan direktiivin perusteella käytettävissä olevia yhteistyömekanismeja ei toistaiseksi ole käytetty ja kansallisia tukijärjestelmiä on lähennettävä toisiinsa yhdennettyjen energiamarkkinoiden eurooppalaisen ulottuvuuden hyödyntämiseksi. On arvioitu, että koko EU:n kattavan uusiutuvan energian kaupan ja kaikissa jäsenvaltioissa kustannustehokkaasti tapahtuvan uusiutuvaa energiaa koskevan 20 % tavoitteen saavuttamisen myötä koko energiajärjestelmänkustannukset laskisivat 8 miljardia euroa vuoteen 2020 mennessä. Uusiutuvan energian suuri osuus sähköntuotannon rakenteessa nostaa esiin kysymyksen tuotantokapasiteetin ja verkkojen riittävyydestä. Tähän liittyy ongelmia silloin, kun epäsäännöllisten uusiutuvien tuuli- ja aurinkoenergialähteiden tueksi tarvitaan muita lähteitä. Jotkin jäsenvaltiot suunnittelevat, että sähköntuotantokapasiteetin saatavuudesta maksettaisiin kansallisella tasolla ( kapasiteettimarkkinat ), ja tämä kapasiteetti perustuu useimmiten fossiilisiin polttoaineisiin. Tämä lähestymistapa saattaa olla taloudellisesti tehoton, minkä lisäksi se todennäköisesti pitää yllä energian sisämarkkinoiden pirstaleisuutta ja pakottaa käyttämään fossiilisiin polttoaineisiin perustuvaa tuotantokapasiteettia. Mahdollisiin riittävyysongelmiin on olemassa muita järjestelmää joustavoittavia toimenpiteitä, jotka ovat taloudellisesti kestävämpiä ja jotka säilyttävät tai jopa vahvistavat sisäisiä energiamarkkinoita. Näihin toimenpiteisiin kuuluvat investoinnit rajat ylittävään infrastruktuuriin (mitä laajempi verkko, sitä helpompaa uusiutuviin energialähteisiin liittyvä tasapainottaminen), kysynnänohjaustoimenpiteet ja varastointi. 4) Teknologia ja innovointi Teknologinen siirtymä, jota tarvitaan EU:n energiatavoitteiden saavuttamiseen, voidaan taata vain nykyaikaistamalla nykyistä energiainfrastruktuuria huomattavasti. Energia-alan T&K ja innovointi ovat edelleen ratkaisevassa roolissa, kun kehitetään nykyistä halvempia, tehokkaampia ja luotettavampia energiateknologioita. Kriisistä huolimatta EU:n T&K-menot ovat saavuttamassa Japanin ja Yhdysvaltain vastaavan tason. Julkiset ja yksityiset investoinnit strategiseen energiateknologiasuunnitelmaan (SET-suunnitelman) kuuluvilla teknologian kehittämisen aloilla kasvoivat 3,2 miljardista eurosta vuonna ,4 miljardiin euroon vuonna Tällä hetkellä tuotannonalan osuus kaikista tutkimus- ja innovaatioinvestoinneista SET-suunnitelman painopistealoilla on noin 70 %, kun jäsenvaltioiden osuus on noin 20 % ja Euroopan komission 10 %. T&K-toimet ovat jäsenvaltioissa edelleen hajanaisia. Jos resursseja koordinoitaisiin paremmin ja yhdistettäisiin jäsenvaltioiden kesken, voitaisiin tehostaa tutkimustoimintaa, välttää päällekkäisyyksiä ja saavuttaa kriittinen massa teknologisten läpimurtojen aikaansaamiseksi. 7

9 EU:n tutkimustoiminnalla on kahden viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana vaikutettu merkittävästi hintojen laskuun ja teknologian kehitykseen monilla keskeisillä energia-aloilla (esim. tuulivoima ja aurinkosähköjärjestelmä). Tämä ja muut syyt vaikuttivat siihen, että aurinkokennomoduulien kustannukset laskivat jyrkästi (kolmasosaan muutaman vuoden aikana). SET-suunnitelman tavoite, joka on 1 euro/kw vuoteen 2030 mennessä, voi hyvin toteutua vuoteen 2020 mennessä. Myös liikenteen alalla EU:n toimet ovat olleet käynnistämässä toisen sukupolven biopolttoaineiden kehitystä. Vuodesta 2007 alkaen Euroopan älykkään energiahuollon ohjelmalla on edistetty teknologioiden yleistymistä markkinoilla ja muiden kuin teknologiaan perustuvien esteiden poistamista yli 300 hankkeessa, joihin liittyvät investoinnit ylittävät 4 miljardia euroa. Älykäs energiahuolto Euroopassa II -ohjelmaan sisältyy myös yhteistyötä rahoituslaitosten kanssa noin 2 miljardin euron suuruisten kestävän energian investointien (josta 38 miljoonaa euroa EU:n rahoitusta) aikaansaamiseksi ohjelman hankesuunnittelun tukivälineiden (ELENA ja Mobilising Local Energy Investment -MLEI) välityksellä. Näiden investointien myötä odotetaan energiaa säästettävän yli 2000 GWh vuodessa. Liitteet: 1. Edistyminen vuoden 2020 tavoitteiden saavuttamisessa 2. Eurooppa-neuvoston 4. helmikuuta 2011 antamien energiaa koskevien suuntaviivojen jatkotoimet 3. EU:n keskeisen energialainsäädännön täytäntöönpano 4. Yleiskatsaus EU:n energiapolitiikkaa tukevista rahoitusvälineistä 5. Perustietoa energiatilanteesta EU:ssa 8

10 Liite 1: Edistyminen vuoden 2020 tavoitteiden saavuttamisessa 1) EU:n tavoite vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 20 % verrattuna vuoden 1990 tasoon Vuonna 2011 kasvihuonekaasupäästöt arvioitiin 16 % pienemmiksi kuin vuoden 1990 päästötasot. Tämä tavoite toteutetaan EU:n päästökauppajärjestelmän (EU ETS) ja taakanjakopäätöksen avulla. 2) Uusiutuvien energialähteiden 20 %:n osuus energian kokonaisloppukulutuksesta EU:ssa Vuonna 2011 uusiutuvien energialähteiden osuus energian loppukulutuksesta EU:ssa oli 13,0 % verrattuna 8,5 %:iin vuonna Oikeudellisesti sitovien kansallisten tavoitteiden asettamisen jälkeen uusiutuvien energialähteiden käyttö on lisääntynyt. Sen olisi kuitenkin oltava keskimäärin 6,3 % vuodessa, jotta saavutettaisiin vuodelle 2020 asetettu yleistavoite. Tämän vuoksi komissio on yksilöinyt neljä alaa, joilla toimia on vauhditettava: energiamarkkinat, tukijärjestelmät, yhteistyömekanismit ja yhteistyö Välimeren alueella 5. Komissio laatii parhaillaan toiminnalle suuntaviivoja (mm. sähkön sisämarkkinoiden avaaminen, uusiutuvan energian markkinapenetraation edistäminen, yhteistyö ja kauppa, infrastruktuuri ja kuluttajat sekä teknologiainnovaatiot). 3) 20 %:n säästö EU:n primäärienergian kulutuksessa vuonna 2007 tehtyihin ennusteisiin verrattuna Tavoite ei ole jäsenvaltioita oikeudellisesti sitova. Primäärienergian kulutus nousi huippuunsa vuosina (noin miljoonaa öljyekvivalenttitonnia) ja on vuodesta 2007 supistunut hieman (1 730 miljoonaa öljyekvivalenttitonnia vuonna 2011). Tähän ovat syynä talouskriisi, nykyisten politiikkojen tehokkuus ja EU:n energiavaltaisen teollisuuden väheneminen. 5 Tiedonanto Uusiutuva energia: merkittävä tekijä Euroopan energiamarkkinoilla (COM(2012) 271). 9

11 Liite 2: Eurooppa-neuvoston 4. helmikuuta 2011 antamien energiaa koskevien suuntaviivojen jatkotoimet Energiatehokkuus Energiatehokkuusdirektiivi annettiin lokakuussa 2012, ja sen avulla EU:n odotetaan parantavan energiatehokkuutta noin 17 %, kun tavoitteena on 20 % vuoteen 2020 mennessä. Samaten vuonna 2012 tehtiin EU:n ja Yhdysvaltojen välinen Energy Star -sopimus toimistolaitteiden energiatehokkuusmerkinnöistä ja perustettiin energiatehokkuusrahasto, jonka talousarvio on 265 miljoonaa euroa. Komission ehdotuksesta Horizon aloitteeseen kuuluvaksi haasteeksi, jonka määrärahaehdotus on 6,5 miljardia euroa, neuvotellaan parhaillaan, ja siihen on tarkoitus sisällyttää energiatehokkuutta parantavia ohjelmia. Heinäkuussa 2012 käynnistettiin vielä älykkäitä kaupunkeja ja yhteisöjä koskeva eurooppalainen innovaatiokumppanuus, jolla pyritään löytämään innovatiivisia energia liikenne tieto- ja viestintä -teknologioihin perustuvia ratkaisuja kaupunkien ja yhteisöjen kestävän kehityksen edistämiseksi. Sisämarkkinat Täysin toimivat, yhteenliitetyt ja yhdennetyt energian sisämarkkinat vuoteen 2014 mennessä : Edistystä on tapahtunut kytkentöjen lisääntymisessä sähkömarkkinoilla, tukkuhintojen lähentymisessä sekä kaasualan sisäisen kilpailun vilkastumisessa yhteenkytkentöjen lisäännyttyä. Marraskuussa 2012 perustetun sähköalan koordinointiryhmän on tarkoitus lisätä jäsenvaltioissa koordinointia, jonka avulla tunnistetaan riskit ja varmistetaan riittävä reagointi toimitusvarmuuteen kohdistuvissa kriiseissä. Komission energian sisämarkkinoista antamassa tiedonannossa ehdotettiin toimintasuunnitelmaa (COM(2012) 663) jäljellä oleviin haasteisiin vastaamiseksi ennen vuoden 2014 määräaikaa. Tiettyjen jäsenvaltioiden liittäminen Euroopan kaasu- ja sähköverkkoihin vuodeksi 2015 asetettuun määräaikaan mennessä : Valmistelutöitä infrastruktuurin kehittämiseksi Euroopassa jatketaan, kunnes saadaan lopullinen monivuotinen rahoituskehys ja Verkkojen Eurooppa -väline, jossa komissio ehdotti 9,1 miljardin euron määrärahoja energiainfrastruktuuriin. Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien suuntaviivat hyväksyttiin maaliskuussa Niissä asetetaan etusijalle 12 strategista Euroopan laajuista energiakäytävää ja esitetään tapa yhteistä etua koskevien hankkeiden yksilöimiseksi ja niiden täytäntöönpanon nopeuttamiseksi. ENTSO-E:ssä ja ENTSO-G:ssä on myös edistytty paljon kymmenvuotisten verkonkehittämissuunnitelmien (TYNDP) laatimisessa kaasun ja sähköverkkoja varten. 10

12 EU:n ja jäsenvaltioiden toimien parempi koordinointi, jotta voidaan varmistaa yhtenäisyys ja johdonmukaisuus EU:n ulkosuhteissa : EU:n energiapolitiikan ulkoista ulottuvuutta pyrittiin edelleen vahvistamaan sen jälkeen, kun Eurooppa-neuvosto peräänkuulutti parempaa koordinointia. Kaspianmeren alueen kaasuputkesta ja eteläisestä kaasukäytävästä käytävissä neuvotteluissa edistyttiin. EU:n ja Venäjän välisestä vuoteen 2050 ulottuvasta energia-alan etenemissuunnitelmasta sovittiin, ja neuvotteluja Venäjän ja Valko-Venäjän kanssa Baltian maiden sähköjärjestelmän toiminnasta jatkettiin. Kiinan kanssa aloitettiin kaupungistumista käsittelevä EU Kiina-kumppanuus sekä energia-alan turvallisuutta koskeva vuoropuhelu. Eurooppa-neuvosto pyysi antamaan tietoja kahdenvälisistä energiasopimuksista kolmansien maiden kanssa, ja tästä syystä marraskuussa 2012 hyväksyttiin ja otettiin käyttöön tiedonvaihtojärjestelmä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden hallitustenvälisistä sopimuksista. 11

13 Liite 3: EU:n keskeisen lainsäädännön täytäntöönpano Kolmannen energiapaketin direktiivien siirtäminen kansalliseen lainsäädäntöön (Tilanne ) Sähkön sisämarkkinoita koskevat yhteiset säännöt (direktiivi 2009/72/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009) ja maakaasun sisämarkkinoita koskevat yhteiset säännöt (direktiivi 2009/73/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009) Jäsenvaltio Siirtämisen yhteinen määräaika: Jäsenvaltion ilmoitus siirtämisen nykytilanteesta -Sähködirektiivi- Jäsenvaltion ilmoitus siirtämisen nykytilanteesta -Kaasudirektiivi- Belgia Kokonaan Kokonaan Bulgaria Kokonaan Kokonaan Tšekki Kokonaan Kokonaan Tanska Kokonaan Kokonaan Saksa Kokonaan Kokonaan Viro Kokonaan Kokonaan Irlanti Kokonaan Kokonaan Kreikka Kokonaan Kokonaan Espanja Kokonaan Kokonaan Ranska Kokonaan Kokonaan Italia Kokonaan Kokonaan Kypros Kokonaan Kokonaan Latvia Kokonaan Kokonaan Liettua Kokonaan Osittain Luxemburg Kokonaan Kokonaan Unkari Kokonaan Kokonaan Malta Kokonaan Kokonaan Alankomaat Kokonaan Kokonaan Itävalta Kokonaan Kokonaan Puola Kokonaan Kokonaan Portugali Kokonaan Kokonaan Romania Kokonaan Kokonaan Slovenia Osittain Osittain Slovakia Kokonaan Kokonaan Suomi Osittain Osittain Ruotsi Kokonaan Kokonaan Yhdistynyt kuningaskunta Osittain Osittain

14 Kolmannessa energiapaketissa edellytetty siirtoverkonhaltijoiden kansallinen sertifiointi M Ilmoitettu / annetut lausunnot Kesken Vielä ilmoittamatta

15 Uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin täytäntöönpano (EU:n tavoitteena oleva uusiutuvien energialähteiden 20 %:n osuus energian kokonaisloppukulutuksesta ) Direktiivi 2009/28/EC, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009 / Siirtämisen määräaika: Tilannekatsaus ensimmäisen välitavoitteen osalta* (Edistymiskertomus ) >2 % yli välitavoitteen <1 % välitavoitteesta tai <2 % yli välitavoitteen >>1 % alle välitavoitteen< Jäsenvaltio Uusiutuvan energian osuus 2005 Uusiutuvan energian osuus välitavoite Uusiutuvan energian tavoite 2020 Itävalta 23,3 % 30,1 % 25,4 % 34 % Belgia 2,2 % 5,4 % 4,4 % 13 % Bulgaria 9,4 % 13,8 % 10,7 % 16 % Kypros 2,9 % 5,7 % 4,9 % 13 % Tšekki 6,1 % 9,4 % 7,5 % 13 % Saksa 5,8 % 11,0 % 8,2 % 18 % Tanska 17 % 22,2 % 19,6 % 30 % Viro 18 % 24,3 % 19,4 % 25 % Kreikka 6,9 % 9,7 % 9,1 % 18 % Espanja 8,7 % 13,8 % 10,9 % 20 % Suomi 28,5 % 33 % 30,4 % 38 % Ranska 10,3 % 13,5 % 12,8 % 23 % Unkari 4,3 % 8,8 % 6,0 % 13 % Irlanti 3,1 % 5,8 % 5,7 % 16 % Italia 5,2 % 10,4 % 7,6 % 17 % Liettua 15 % 19,7 % 16,6 % 23 % Luxemburg 0,9 % 3 % 2,9 % 11 % Latvia 32,6 % 32,6 % 34,0 % 40 % Malta 0 % 0,4 % 2,0 % 10 % Alankomaat 2,4 % 3,8 % 4,7 % 14 % Puola 7,2 % 9,5 % 8,8 % 15 % Portugali 20,5 % 24,6 % 22,6 % 31 % Romania 17,8 % 23,6 % 19,0 % 24 % Ruotsi 39,8 % 49,1 % 41,6 % 49 % Slovenia 16,0 % 19,9 % 17,8 % 25 % Slovakia 6,7 % 9,8 % 8,2 % 14 % Yhdistynyt kuningaskunta 1,3 % 3,3 % 4,0 % 15 % EU 8,5 % 12,7 % 10,7 % 20 % * Objektiivisin mittaustapa keskusteltaessa edistymisestä on arvioida, miten jäsenvaltiot ovat saavuttaneet ensimmäistä välitavoitettaan, joka on laskettu vuosien 2011/2012 osuuksien keskimääränä. Edistyminen on vuoteen 2010 mennessä ollut keskimäärin hyvää, mutta tästä eivät käy ilmi politiikkaan ja talouteen liittyvät epävarmuustekijät, joihin uusiutuvan energian tuottajat näyttävät tällä hetkellä törmäävän.

16 Energiatehokkuus: rakennusten energiatehokkuutta koskevan direktiivin siirtäminen kansalliseen lainsäädäntöön Direktiivi 2010/31/EU, annettu 19 päivänä toukokuuta 2010 Siirtämisen määräaika: Jäsenvaltio Siirretty Direktiivi rakennusten energiatehokkuudesta* NZEB-kertomus** Kustannusoptimaalisuuslaskelmat Itävalta Belgia Bulgaria Kypros Tšekki Tanska Viro Suomi Ranska Saksa Kreikka Unkari Irlanti Italia Latvia Liettua Luxemburg Malta Alankomaat Puola Portugali Romania Slovakia Slovenia Espanja Ruotsi Yhdistynyt kuningaskunta * Tilannekatsaus perustuu jäsenvaltioiden ilmoituksiin direktiivien siirtämisestä niiden kansalliseen lainsäädäntöön (vihreä:siirretty kokonaan; oranssi: siirretty osittain; punainen: ei siirretty lainkaan). Komissio tekee parhaillaan prima facie- ja vaatimustenmukaisuustarkastuksia jäsenvaltioissa, jotka ovat ilmoittaneet siirtämistoimistaan. NZEB-kertomusten ja kustannusoptimaalisuuslaskelmien osalta tilanne perustuu siihen, onko kertomukset toimitettu vai ei, eikä kertomusten täydellisyyteen. Komissio analysoi parhaillaan saatuja kertomuksia. ** Lähes nollaenergiarakennukset (Nearly Zero Energy Buildings, NZEB).

17 Liite 4: Yleiskatsaus EU:n energiapolitiikkaa tukeviin rahoitusvälineisiin Yleiskatsaus energia-alalle varattuihin EU:n varoihin ohjelmittain ja rahoitusvälineittäin (nykyiset ja mahdolliset uudet kaudella ) Summat miljoonina euroina Myönnetty rahoituskehyksestä Sähkö- & kaasuinfrastruktuuri (1) 155 Yhteensä Kestävä energia (2) Ydinvoima (3) Euroopan laajuiset energiaverkot (TEN-E) Verkkojen Eurooppa -väline Komission ehdotus varojen myöntämiseksi rahoituskehyksestä Yhteensä Sähkö- & kaasuinfrastruktuuri (1) Kestävä energia (2) Ydinvoima (3) johon sisältyy rahoitusvälineitä (1 000) Euroopan energia-alan elvytysohjelma (EEPR) EU:n varat johon sisältyy rahoitusvälineitä (Euroopan energiatehokkuusrahasto) CIP-Älykäs energiahuolto Euroopassa -ohjelma johon sisältyy ELENA (tekninen apu) (265) (A) - (B) (132) Rakennerahastot T&K-puiteohjelma (C) Riskinjakorahoitusväline (D) (komissio-eip) Laajentumispolitiikan rahoitus 112 Ydinalan EURATOM PO ohjelma, ydinfissio Ydinalan PO7 -ohjelma, ydinfuusio Ydinlaitosten poistaminen käytöstä (LT,SK,BG) VÄLISUMMA YHTEENSÄ A. Mukaan luettuna ELENA yhteistyössä EIP:n, Euroopan neuvoston kehityspankin, EBRD:n ja KfW-pankin kanssa. B. Osa uutta tutkimuksen puiteohjelmaa ( Horizon 2020 ). C. T&K-puiteohjelma vuosiksi : Muuhun kuin ydinenergiatutkimukseen yleisesti varatut varat. D. 14 % riskinjakorahoitusvälineen (RSFF) kokonaismäärärahoista, jotka on pääasiassa tarkoitettu aurinko- ja tuulienergiaan.

18 Liite 5: Perustietoa energiatilanteesta EU:ssa 1. Euroopan energiayhdistelmä Energiayhdistelmät muuttuvat Energian kokonaiskulutus EU:ssa 2011 Energian kokonaiskulutus EU:ssa 2030 (skenaario) Ydinvoima Uusiutuva 14% 10% 17% Kiinteät polttoaineet Ydinvoima Uusiutuva 14% 18% 12% Kiinteät polttoaineet Kaasu 24% 35% Öljy Kaasu 22% 33% Öljy Lähde: Euroopan komissio Energia yhteiskunnan ja talouden moottorina Energian kokonaiskulutus EU:ssa sektoreittain 2011 Muut Palvelut 1% Teollisuus Maatalous 2% 13% 26% 25% Kotitaloudet ja yhdyskuntatarpeet 33% Liikenne Lähde: Euroopan komissio

19 EU:n energiayhdistelmät hyvin erilaisia Kokonaiskulutus EU:n jäsenvaltioissa vuonna 2011 Öljy Kaasu Kiinteät polttoaineet Ydinvoima Uusiutuva energia 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% AT BE BG CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HU IE IT LT LU LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK Lähde: Euroopan komissio

20 2. Euroopan tuontiriippuvuus Eurooppa tuo vuosittain 406 miljardin euron edestä (3.2 % suhteessa BKT:hen) öljyä, kaasua ja kivihiiltä ja tuontiriippuvuuden odotetaan lisääntyvän Tuontipolttoaineiden osuus EU:n kokonaiskulutuksesta ("business as usual" -skenaario) % 100 Öljy Kaasu Kiinteät polttoaineet Lähde: Euroopan komissio Eurooppa on riippuvainen muutamista energiantoimittajista Raakaöljyn tuonti EU:hun 2011 Maakaasun tuonti EU:hun 2011 Norja 12 % Azerbaidžan 5 % Kazakstan 6 % Meksiko 1 % Muut 8 % Opec-maat 33 % Nigeria 4 % Erittelemätön 10 % Qatar 11 % Egypti, Libya, Trinidad ja Tobago, muut 1 % kukin Venäjä* 30 % Venäjä 35 % Algeria 13 % Norja 28 % * Tämä luku sisältää Venäjän kautta EU:hun muista maista kuin Venäjältä tuotavan öljyn/kaasun. Lähde: Euroopan komissio

21 3. Suuntaukset maailmalla vaikuttavat EU:hun Energian kysyntä kasvaa Energian kysynnän kehitys maailmassa miljoonina öljyekvivalenttitonneina (Mtoe) Muu maailma Kiina Muut OECD-maat EU Mtoe Lähde: Kansainvälinen energiajärjestö Sähkön hinta: Yhdysvalloille lisää etua etenkin liuskeöljystä 150 Teollisuuden käyttämän sähkön loppukäyttäjähintojen kehitys Verot mukaan luettuina (2005 = indeksi 100) OECD Eurooppa USA Japani Q Lähde: Kansainvälinen energiajärjestö

22 Epätavanomaisen kaasun ja LNG:n lisääntyvät toimitukset monipuolistavat kauppavirtoja Kaasun merkittävimmät kauppavirrat maailmassa vuonna 2035 Pohjois-Amerikka Latinalainen Amerikka Euraasia Afrikka Lähi-itä Oseania Aasia (ei OECD Aasia, Kiina ja Intia) Lähde: Kansainvälinen energiajärjestö Maailmanlaajuiset investoinnit uusiutuviin energialähteisiin kasvussa 120 Uudet investoinnit puhtaaseen energiaan alueittain (miljardia $) Aasia & Oseania Eurooppa Pohjois-Amerikka & Karibia Lähi-itä & Afrikka Keski- & Etelä-Amerikka Lähde: Bloomberg

23 Uusiutuvaa energiaa tuetaan kaikkialla yhä enemmän: EU edelleen johdossa vuonna Kokonaistukimäärä yhteensä 88 miljardia USD eli kuudesosa kiinteiden polttoaineiden tukimäärästä. Uusiutuvan energian tuet maailmassa alueittain Muu maailma Intia Kiina US EU Miljardia $ 250 $ 200 $ 150 $ 100 $ 50 $ Lähde: Kansainvälinen energiajärjestö 4. Euroopan energia-alan sisämarkkinoiden toteutus on kesken Verojen ja maksujen osuus kotitaloussähkön hinnasta Kotitalouksien käyttämän sähkön hinta vuoden 2012 alkupuoliskolla (euroa/kwh) Nettohinnat (ilman veroja) ALV Muut verot ja maksut DK CY DE BE IE IT SE PT AT EU NL ES SK MT LU UK HU FI SI CZ PL FR LV LT HR EE RO BG Lähde: Euroopan komissio

24 Teollisuuden käyttämän sähkön hinnassa vähemmän eroja EU:ssa Teollisuuden käyttämän sähkön hinta vuoden 2012 alkupuoliskolla (euroa/kwh) Nettohinnat (ilman veroja) ALV Muut verot ja maksut CY DK MT IT DE SK IE EU ES PT LT UK LV HU AT BE CZ NL SI PL HR FR LU RO SE EE FI BG Lähde: Euroopan komissio EU:ssa erilaisia hinnanmääritysmekanismeja Sähkön ja/tai kaasun vähittäishinnan sääntely (LV vain sähkö; IE vain kaasu) Ei vähittäishinnan sääntelyä / Sääntelyä ollaan poistamassa / Sääntely, joka ei vääristä kilpailua tai vääristää sitä vähemmän (esim. markkinoiden eristyneisyyden vuoksi) Lähde: Euroopan komissio

25 Kaasun hinta vaihtelee EU:ssa paljon kilpailun tasosta riippuen Kaasun keskimääräinen hinta /MWh < > 35 Ei tietoa Lähde: Euroopan komissio Kaasun hinnoista kilpailukykyisempiä useammilla toimittajilla/lähteillä Kaasun tukkuhintojen vertailu EU:ssa ( / MWh) /MWh /MWh 40 /MWh 40 /MWh 35 /MWh 35 /MWh 30 /MWh 30 /MWh 25 /MWh 25 /MWh 20 /MWh 20 /MWh 15 /MWh 15 /MWh 10 /MWh 10 /MWh 5 /MWh /MWh Venäjältä Liettuaan Alankomaista Yhdistyneeseen kuningaskuntaan Norjasta Belgiaan Keskimääräinen hinta Saksan rajalla Lähde: Euroopan komissio

26 Energiatehokkuutta voidaan parantaa vielä paljon kaikkialla maailmassa Ennustetut energiatehokkuusmahdollisuudet, jotka toteutuvat / jäävät toteutumatta vuoteen 2035 mennessä Toteutuneet energiatehokkuusmahdollisuudet 100% Toteutumatta jäävät energiatehokkuusmahdollisuudet 80% 60% 40% 20% 0% Teollisuus Liikenne Sähköntuotan to Rakennukset Lähde: Kansainvälinen energiajärjestö Energiajärjestelmän uudistamiseen tai kunnostamiseen tarvitaan merkittäviä investointeja Sähköntuotantokapasiteetin ikä EU:ssa vuonna 2013 (vuosina) Öljy Kaasu Hiili Ydinvoima Uusiutuva 140,000 MW 120,000 MW 100,000 MW 80,000 MW 60,000 MW 40,000 MW 20,000 MW 0 MW Lähde: Euroopan komissio

27 Uusiutuvan energian osuus oli 13 % energian kokonaiskulutuksesta EU:ssa vuonna % 2011 Vuoden 2020 tavoite 50% 40% 30% 20% EU:n tavoite vuonna % 0% MT LU UK BE NL CY IE HU CZ SK PL FR IT EL DE EU BG ES SL LT RO DK PT EE AT FI LV SE Lähde: Euroopan komissio Epäsäännöllisten energialähteiden nousu edellyttää myös lisätoimia tuotannon riittävyyden varmistamiseksi Epäsäännöllisten energialähteiden (tuuli ja aurinko) osuus jäsenvaltioittain vuosina 2010 ja 2020 Tuuli- ja aurinkovoima 2010 Tuuli- ja aurinkovoima % 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% AT BE BG CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HU IE IT LT LU LV MT NL PL PT RO SE SK SL UK EU Lähde: Euroopan komissio

28

EUROOPAN ENERGIA-ALAN PAINOPISTEET

EUROOPAN ENERGIA-ALAN PAINOPISTEET EUROOPAN ENERGIA-ALAN PAINOPISTEET J. M. Barroso, Euroopan komission puheenjohtaja, puhe Eurooppa-neuvostossa 4.2.2011 Sisältö 1 I. Energiapolitiikan tärkeys II. Kiireellisten toimien tarve III. Neljä

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 8.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

LIITE PÄIVITETTY ENERGIAUNIONIN ETENEMISSUUNNITELMA. asiakirjaan

LIITE PÄIVITETTY ENERGIAUNIONIN ETENEMISSUUNNITELMA. asiakirjaan EUROOPAN KOISSIO Bryssel 18.11.2015 CO(2015) 572 final ANNEX 1 LIITE PÄIVITETTY ENERGIAUNIONIN ETENEISSUUNNITELA asiakirjaan KOISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA

Lisätiedot

EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET

EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET J. M. Barroso, Euroopan komission puheenjohtaja, puhe Eurooppa-neuvostossa 4.2.2011 Sisältö 1 I. Eurooppa on vaarassa menettää asemiaan II. Mikä Euroopassa on vialla?

Lisätiedot

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä?

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä? Ylioppilaskoetehtäviä YH4-kurssi Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni Alla on vanhoja Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni -kurssiin liittyviä reaalikoekysymyksiä. Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2014 COM(2014) 730 final OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka VIII Euroopan

Lisätiedot

24.3.2016. VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot. VIENNIN VOLYYMI LASKI 4,7 PROSENTTIA VUONNA 2015 Vientihinnat nousivat 0,7 prosenttia

24.3.2016. VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot. VIENNIN VOLYYMI LASKI 4,7 PROSENTTIA VUONNA 2015 Vientihinnat nousivat 0,7 prosenttia 2.3.216 VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot VIENNIN VOLYYMI LASKI,7 PROSENTTIA VUONNA 21 Vientihinnat nousivat,7 prosenttia Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 21 neljä prosenttia Tullin ulkomaankauppatilaston

Lisätiedot

EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita. Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj

EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita. Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj FORS-seminaari 2011 - Operaatiotutkimuksella kohti energiatehokkuutta, Aalto-yliopisto, 16.12.2011 EU:n

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

Eurooppa matkalla energiaunioniin

Eurooppa matkalla energiaunioniin Eurooppa matkalla energiaunioniin ylijohtaja Riku Huttunen ET:n syysseminaari, Helsinki, 19.11.2015 Esityksen teemat EU:n energia- ja ilmastotavoitteet vuoteen 2030 Energiaunioni Toimeenpano EU-toimet

Lisätiedot

Lisää uusiutuvaa - mutta miten ja millä hinnalla? VTT, Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät Satu Helynen, Liiketoiminnan operatiivinen johtaja

Lisää uusiutuvaa - mutta miten ja millä hinnalla? VTT, Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät Satu Helynen, Liiketoiminnan operatiivinen johtaja Lisää uusiutuvaa - mutta miten ja millä hinnalla? VTT, Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät Satu Helynen, Liiketoiminnan operatiivinen johtaja Energiateollisuus ry:n syysseminaari 13.11.2014, Finlandia-talo

Lisätiedot

Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely

Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Edustavat tulokset Euroopan unionin jäsenmaasta Paketti sisältää Suomen ja EUjäsenvaltion tulokset Mielipidekyselyn muotoilu Paneurooppalainen

Lisätiedot

Kääntyykö Venäjä itään?

Kääntyykö Venäjä itään? Heli Simola Suomen Pankki Kääntyykö Venäjä itään? BOFIT Venäjä-tietoisku 5.6.2015 5.6.2015 1 Venäjän ulkomaankaupan kehitystavoitteita Viennin monipuolistaminen Muun kuin energian osuus viennissä 30 %

Lisätiedot

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä)

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä) Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 22 (miljardia tonnia hiiltä) 1 8 6 4 2 19 191 192 193 194 195 196 197 198 199 2 21 22 Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut

Lisätiedot

VN-TEAS-HANKE: EU:N 2030 ILMASTO- JA ENERGIAPOLITIIKAN LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET SUOMEN KILPAILUKYKYYN

VN-TEAS-HANKE: EU:N 2030 ILMASTO- JA ENERGIAPOLITIIKAN LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET SUOMEN KILPAILUKYKYYN VN-TEAS-HANKE: EU:N 23 ILMASTO- JA ENERGIAPOLITIIKAN LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET SUOMEN KILPAILUKYKYYN Seminaariesitys työn ensimmäisten vaiheiden tuloksista 2.2.216 EU:N 23 ILMASTO-

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE Pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendaan

Lisätiedot

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua.

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. Se asettaa itselleen energiatavoitteita, joiden perusteella jäsenmaissa joudutaan kerta kaikkiaan luopumaan kertakäyttöyhteiskunnan

Lisätiedot

Välillisen verotuksen rooli elintarvikkeiden ja eräiden muiden tuotteiden hinnanmuodostuksessa

Välillisen verotuksen rooli elintarvikkeiden ja eräiden muiden tuotteiden hinnanmuodostuksessa Kauppa 2010 -päivä Päivittäistavarakaupan aamupäivä 30.9.2009 Välillisen verotuksen rooli elintarvikkeiden ja eräiden muiden tuotteiden hinnanmuodostuksessa Hanna Karikallio Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos

Lisätiedot

Sähköntuotannon näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki

Sähköntuotannon näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki Sähköntuotannon näkymiä Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki Sähkön tuotanto Suomessa ja tuonti 2016 (85,1 TWh) 2 Sähkön tuonti taas uuteen ennätykseen 2016 19,0 TWh 3 Sähköntuotanto energialähteittäin

Lisätiedot

Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula?

Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula? Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula? Pääjohtaja Erkki Liikanen Kaupan päivä 23.1.2006 Marina Congress Center Talouden arvonlisäys, Euroalue 2004 Maatalous ja kalastus 3 % Rakennusala 5 % Teollisuus

Lisätiedot

Asia Komission tiedonanto lämmitystä ja jäähdytystä koskevasta EU:n strategiasta

Asia Komission tiedonanto lämmitystä ja jäähdytystä koskevasta EU:n strategiasta Työ- ja elinkeinoministeriö PERUSMUISTIO TEM2016-00131 EOS Puhakka Pentti(TEM) 17.03.2016 Asia Komission tiedonanto lämmitystä ja jäähdytystä koskevasta EU:n strategiasta Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

Puhtaan energian paketti Niina Honkasalo VNK EU-asioiden osasto

Puhtaan energian paketti Niina Honkasalo VNK EU-asioiden osasto Puhtaan energian paketti 25.1.2017 Niina Honkasalo VNK EU-asioiden osasto Puhtaan energian paketti UUSIUTUVA ENERGIA Direktiivi uusiutuvan energian edistämisestä ENERGIA- TEHOKKUUS Energiatehokkuusdirektiivi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

Mauri Pekkarinen Energiateollisuuden kevätseminaari Oulu 23.5.2013. Energiahaasteet eivät pääty vuoteen 2020 miten siitä eteenpäin?

Mauri Pekkarinen Energiateollisuuden kevätseminaari Oulu 23.5.2013. Energiahaasteet eivät pääty vuoteen 2020 miten siitä eteenpäin? Mauri Pekkarinen Energiateollisuuden kevätseminaari Oulu 23.5.2013 Energiahaasteet eivät pääty vuoteen 2020 miten siitä eteenpäin? Vanhasen hallituksen strategiassa vuonna 2020 Vuonna 2020: Kokonaiskulutus

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 3.11.23/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15

Lisätiedot

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Gigaluokan muuttujia Kulutus ja päästöt Teknologiamarkkinat

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2015/0009(COD) 6.3.2015 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan

LIITTEET. asiakirjaan ROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.11.201 COM(201) 906 final ANNEXES 1 to LIITTEET asiakirjaan LUONNOS KOMISSION JA NVOSTON YHTEISEKSI TYÖLLISYYSRAPORTIKSI - oheisasiakirja komission tiedonantoon vuotuisesta kasvuselvityksestä

Lisätiedot

Uusiutuvan energian kilpailunäkökohtia. Erikoistutkija Olli Kauppi kkv.fi. kkv.fi

Uusiutuvan energian kilpailunäkökohtia. Erikoistutkija Olli Kauppi kkv.fi. kkv.fi Uusiutuvan energian kilpailunäkökohtia Erikoistutkija Olli Kauppi 14.1.2013 EU:n energiapolitiikka - Päästökauppa, -yhteismarkkinat, -kapasiteettimarkkinat, - RES-tuki Kilpailu - Edullinen energia - Kestävä

Lisätiedot

Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin

Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin Jukka Leskelä Energiateollisuus Energia- ja ilmastostrategian valmisteluun liittyvä asiantuntijatilaisuus 27.1.2016 Hiilen käyttö sähköntuotantoon on

Lisätiedot

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien

Lisätiedot

Julkaistavissa 8.2.2016, klo 9.00. VUOSIJULKAISU: ennakkotiedot

Julkaistavissa 8.2.2016, klo 9.00. VUOSIJULKAISU: ennakkotiedot Julkaistavissa 8.2.216, klo 9. VUOSIJULKAISU: ennakkotiedot VIENNIN ARVO LASKI VUONNA 215 NELJÄ PROSENTTIA Kauppataseen alijäämä väheni merkittävästi ulkokaupan ylijäämäisen kaupan vuoksi Suomen tavaraviennin

Lisätiedot

GLOBAALIT TRENDIT ENERGIAMARKKINOILLA

GLOBAALIT TRENDIT ENERGIAMARKKINOILLA GLOBAALIT TRENDIT ENERGIAMARKKINOILLA Suomen Kaasuyhdistyksen kaasupäivä 18.11.2014 18.11.2014 HEIKKI PIKKARAINEN NESTEJACOBS.COM Kehittyvät taloudet ovat kasvun vetureita energiamarkkinoilla MOE= Miljoonaa

Lisätiedot

Väestörakenne muutoksessa, Vaikutukset yhteiskuntaan ja talouteen

Väestörakenne muutoksessa, Vaikutukset yhteiskuntaan ja talouteen Kauppatieteellisen yhdistyksen Visiopäivä 9..1: Väestörakenne muutoksessa, vaikutukset yhteiskuntaan ja talouteen Kauppatieteen yhdistyksen visiopäivä Toimitusjohtaja Matti Vuoria 9..1 Sisältö Suomen väestörakenteen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä.

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. EUROOPAN UNIONI Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus Yleistä tietoa Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. 1. Seuraavalla sivulla olevassa Yleistä tietoa -osiossa

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

LIITE. Energiaunionin viisi ulottuvuutta: jäsenvaltioiden ja EU:n tason toimintapoliittiset huomiot. asiakirjaan

LIITE. Energiaunionin viisi ulottuvuutta: jäsenvaltioiden ja EU:n tason toimintapoliittiset huomiot. asiakirjaan EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.2.2017 COM(2017) 53 final ANNEX 2 LIITE Energiaunionin viisi ulottuvuutta: jäsenvaltioiden ja EU:n tason toimintapoliittiset huomiot asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Yhteenveto selvityksestä päästökaupan markkinavakausvarannon vaikutuksista sähkön tukkuhintaan

Yhteenveto selvityksestä päästökaupan markkinavakausvarannon vaikutuksista sähkön tukkuhintaan Yhteenveto selvityksestä päästökaupan markkinavakausvarannon vaikutuksista sähkön tukkuhintaan Kesäkuu 215 Valtioneuvoston selvitysja tutkimustoiminnan julkaisusarja 9 /215 -yhteenveto Päästökauppajärjestelmän

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

Syöttötariffit. Vihreät sertifikaatit. Muut taloudelliset ohjauskeinot. Kansantalousvaikutukset

Syöttötariffit. Vihreät sertifikaatit. Muut taloudelliset ohjauskeinot. Kansantalousvaikutukset UUSIUTUVAN ENERGIAN OHJAUSKEINOT KANSANTALOUDEN KANNALTA Juha Honkatukia VATT Syöttötariffit Vihreät sertifikaatit Muut taloudelliset ohjauskeinot Kansantalousvaikutukset UUSIUTUVAN ENERGIAN OHJAUSKEINOT

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2016 COM(2016) 621 final 2016/0301 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU ICAO-sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta, joka koskee päätöstä ilmaliikenteen hallintaa

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Suomen maksut EU:n budjettiin vuonna 2012

Suomen maksut EU:n budjettiin vuonna 2012 Suomen maksut EU:n budjettiin vuonna 2012 2/8 SUOMEN JÄSENMAKSUT EU:LLE 2012 Suomi on Euroopan unionin budjetin nettomaksaja: unionin kassaan maksetaan enemmän kuin sieltä saadaan. Vuonna 2012 Suomi maksoi

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Energiaviraston esittely RES-kouluttajien infotilaisuus Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto

Energiaviraston esittely RES-kouluttajien infotilaisuus Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto Energiaviraston esittely RES-kouluttajien infotilaisuus 5.10.2015 Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto 1 Energiavirasto lähtökohtia ja lukuja Energiavirasto valvoo ja edistää: energiamarkkinoiden toimintaa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 4/2016 30.6.2016 Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain *) Pl. henkilöautojen

Lisätiedot

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin. Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK

Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin. Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK 125 120 Bruttokansantuote Vol.indeksi 2005=100, kausitas. Hidas kasvu: - työttömyys -

Lisätiedot

U 55/2016 vp Ehdotus asetukseksi sitovista kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksistä jäsenvaltioissa , taakanjakoehdotus

U 55/2016 vp Ehdotus asetukseksi sitovista kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksistä jäsenvaltioissa , taakanjakoehdotus U 55/2016 vp Ehdotus asetukseksi sitovista kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksistä jäsenvaltioissa 2021-2030, taakanjakoehdotus Tuija Talsi 28.9.2016 Talousvaliokunta Eurooppa-neuvosto lokakuu 2014 : EU:n

Lisätiedot

METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy

METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari - 22.3.216 Pöyry Management Consulting Oy EU:N 23 LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT EU:n 23 linjausten toteutusvaihtoehtoja

Lisätiedot

Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti

Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti Fields marked with are mandatory. Tähdellä () merkityt kentät ovat pakollisia. 1 Vastaajan profiili Vastaan: Yksityishenkilönä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista FI FI PERUSTELUT Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä

Lisätiedot

Energian hankinta, kulutus ja hinnat

Energian hankinta, kulutus ja hinnat Energia 2011 Energian hankinta, kulutus ja hinnat 2010, 4. vuosineljännes Energian kokonaiskulutus nousi 9 prosenttia vuonna 2010 Energian kokonaiskulutus oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 1445

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.10.2015 COM(2015) 545 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU FI FI Euroopan komissio ottaa huomioon

Lisätiedot

Kohti puhdasta kotimaista energiaa

Kohti puhdasta kotimaista energiaa Suomen Keskusta r.p. 21.5.2014 Kohti puhdasta kotimaista energiaa Keskustan mielestä Suomen tulee vastata vahvasti maailmanlaajuiseen ilmastohaasteeseen, välttämättömyyteen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen

Lisätiedot

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää Yrittämisen edellytykset Suomessa Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää 1 Teema I Yrittäjyyden ja yritysympäristön kuva KYSYMYS NUMERO 1: Pidän Suomen tarjoamaa yleistä

Lisätiedot

Biokaasun käytön kannustimet ja lainsäädäntö

Biokaasun käytön kannustimet ja lainsäädäntö Biokaasun käytön kannustimet ja lainsäädäntö Biokaasusta liiketoimintaa mahdollisuudet ja reunaehdot Seminaari ja keskustelutilaisuus 3.12.2008, Helsinki Erkki Eskola Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

Sähkötehon riittävyys osana energiaja ilmastostrategian valmistelua

Sähkötehon riittävyys osana energiaja ilmastostrategian valmistelua Sähkötehon riittävyys osana energiaja ilmastostrategian valmistelua Ylitarkastaja Tatu Pahkala Energiaviraston keskustelutilaisuus kesällä 2017 alkavasta tehoreservikaudesta 20.4.2016 Agenda Hallitusohjelma

Lisätiedot

Laskelmat ja skenaariot energiamuutoksen takana

Laskelmat ja skenaariot energiamuutoksen takana TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Laskelmat ja skenaariot energiamuutoksen takana Energia- ja ilmastostrategian kick-offtilaisuus 25.11.2015, Kulttuuritehdas korjaamo, Helsinki Tiina Koljonen, VTT, Energiajärjestelmät

Lisätiedot

Energiavarastot ja älykkäät järjestelmät

Energiavarastot ja älykkäät järjestelmät Energiavarastot ja älykkäät järjestelmät Energian varastointi TEKES -seminaari 24.5.2016 Tatu Pahkala Kärkihanke 1: Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti TAVOITE: Uusiutuvan

Lisätiedot

Energiaa luonnosta. GE2 Yhteinen maailma

Energiaa luonnosta. GE2 Yhteinen maailma Energiaa luonnosta GE2 Yhteinen maailma Energialuonnonvarat Energialuonnonvaroja ovat muun muassa öljy, maakaasu, kivihiili, ydinvoima, aurinkovoima, tuuli- ja vesivoima. Energialuonnonvarat voidaan jakaa

Lisätiedot

Tulevien energiamääräysten valmisteluprosessi ja tilanne

Tulevien energiamääräysten valmisteluprosessi ja tilanne Tulevien energiamääräysten valmisteluprosessi ja tilanne Comprehensive development of nearly zero-energy municipal service buildings (COMBI), Tampere 28.1.2016 Jyrki Kauppinen EPBD direktiivin toimeenpano

Lisätiedot

METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS 1.10.2013

METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS 1.10.2013 METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS LAUHDESÄHKÖN MERKITYS SÄHKÖMARKKINOILLA Lauhdesähkö on sähkön erillissähköntuotantoa (vrt. sähkön ja lämmön yhteistuotanto) Polttoaineilla (puu,

Lisätiedot

Suomen energiaturvallisuus muuttuvassa maailmassa

Suomen energiaturvallisuus muuttuvassa maailmassa Suomen energiaturvallisuus muuttuvassa maailmassa Tietoisku Strategisen tutkimuksen neuvoston Rakkaudesta tieteeseen tilaisuudessa, Helsinki/Musiikkitalo EL-TRAN & WINLAND 14.2.2017 Profs. Pami Aalto &

Lisätiedot

EU:N 2030 ILMASTO- JA ENERGIAPOLITIIKAN LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET SUOMESSA

EU:N 2030 ILMASTO- JA ENERGIAPOLITIIKAN LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET SUOMESSA EU:N 23 ILMASTO- JA ENERGIAPOLITIIKAN LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET SUOMESSA TEM, Energia- ja ilmastostrategian valmisteluun liittyvä asiantuntijatilaisuus 27.1.216 ENSIMMÄISEN VAIHEEN

Lisätiedot

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 -strategia Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia= visio 3 temaattista prioriteettia 5 EU-tason

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän kaupunginvaltuusto 30.5.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 1.6.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus

Lisätiedot

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 45 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 16.5.23/SAK /TL Lähde: European Commission 2 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2014

Keski-Suomen energiatase 2014 Keski-Suomen energiatase 2014 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto Sisältö Keski-Suomen energiatase 2014 Energialähteet ja energiankäyttö Uusiutuva energia Sähkönkulutus

Lisätiedot

Finanssipolitiikka EU:ssa. Finanssineuvos Marketta Henriksson

Finanssipolitiikka EU:ssa. Finanssineuvos Marketta Henriksson Finanssipolitiikka EU:ssa Finanssineuvos Marketta Henriksson Perussopimus asettaa rajat Julkisen talouden alijäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen ei saa ylittää kolmea prosenttia Julkisen velan suhde

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 2016

Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 2016 Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 216 Energiaviraston tiedotustilaisuus 17.1.217 Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto 1 Sähkön tukkumarkkinat Miten sähkön tukkumarkkinat

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. euron käyttöönottamisesta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. euron käyttöönottamisesta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.6.2013 COM(2013) 345 final 2013/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS euron käyttöönottamisesta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014 FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Neuvosto

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.7.2016 COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS pöytäkirjan (2015) tekemisestä Euroopan unionin puolesta siviili-ilma-alusten kauppaa koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.7.2016 COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen

Lisätiedot

Uusiutuvan energian direktiivin uudistaminen ja biomassan kestävyyskriteerit. EU-edunvalvontapäivä Pia Oesch

Uusiutuvan energian direktiivin uudistaminen ja biomassan kestävyyskriteerit. EU-edunvalvontapäivä Pia Oesch Uusiutuvan energian direktiivin uudistaminen ja biomassan kestävyyskriteerit EU-edunvalvontapäivä 5.2.2016 Yleistä uusiutuvan direktiivin uudistamisesta Koskee uusiutuvien energialähteiden direktiivin

Lisätiedot

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017 Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 217 Bkt:n kehitys 217 / 216, % Pohjois-Amerikka: +2,2 % USA +2,2 % Kanada +2, % Etelä- ja Väli-Amerikka: +2,1 % Brasilia +1,2 % Meksiko +2,2 % Argentiina

Lisätiedot

Vähäpäästöistä liikkuvuutta koskeva eurooppalainen strategia. (COM(2016) 501 lopullinen)

Vähäpäästöistä liikkuvuutta koskeva eurooppalainen strategia. (COM(2016) 501 lopullinen) Vähäpäästöistä liikkuvuutta koskeva eurooppalainen strategia (COM(2016) 501 lopullinen) 1 Strategian tavoitteet Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen tulee vuonna 2050 olla vähintään 60 prosenttia pienemmät

Lisätiedot

Kapasiteettikorvausmekanismit. Markkinatoimikunta 20.5.2014

Kapasiteettikorvausmekanismit. Markkinatoimikunta 20.5.2014 Kapasiteettikorvausmekanismit Markkinatoimikunta 20.5.2014 Rakenne Sähkömarkkinoiden nykytila Hinnnanmuodostus takkuaa Ratkaisuja Fingridin näkemys EU:n nykyiset markkinat EU:n markkinamalli pohjoismainen

Lisätiedot

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Muuramen energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Muuramen energiatase 2010 Öljy 135 GWh Teollisuus 15 GWh Prosessilämpö 6 % Sähkö 94 % Turve 27 GWh Rakennusten lämmitys 123 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Suomen energia- ja ilmastostrategia ja EU:n kehikko

Suomen energia- ja ilmastostrategia ja EU:n kehikko Suomen energia- ja ilmastostrategia ja EU:n 2030- kehikko Teollisuusneuvos Petteri Kuuva Ilmasto- ja energiapolitiikan aamupäivä, Rake-sali 27.4.2016 Agenda Strategian valmisteluprosessi EU:n 2030 tavoitteet

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS

LIITE. asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4..3 COM(3) 856 final ANNEXES to 3 LIITE asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS Euroopan unionin solidaarisuusrahasto Vuosikertomus FI FI LIITE I: VUONNA SOVELLETTAVAT SUURKATASTROFIEN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Kuinka pitkälle ja nopeasti asuntomarkkinat yhdentyvät?

Kuinka pitkälle ja nopeasti asuntomarkkinat yhdentyvät? Kuinka pitkälle ja nopeasti asuntomarkkinat yhdentyvät? OP -kiinteistökeskusten 60-vuotisjuhlaseminaari 9.8.2006 Pentti Hakkarainen, johtokunnan jäsen, Suomen Pankki Asuntomarkkinoilla vahvoja kansallisia

Lisätiedot

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi TYÖOLOJEN KEHITYS Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi % Palkansaajien koulutusrakenne Työolotutkimukset 1977-2013 100 90 10 13 14 20

Lisätiedot

Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi. Paula Lehtomäki Ympäristöministeri

Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi. Paula Lehtomäki Ympäristöministeri Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi Paula Lehtomäki Ympäristöministeri 2 22.3.2010 Globaali ongelma vaatii globaalin ratkaisun EU on hakenut sopimusta, jossa numerot ja summat ei julistusta

Lisätiedot

Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli

Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli Suomessa monet asiat kehittyvät nopeasti yhteiskunnan toivomalla tavalla Bioenergia Tuulivoima Energiatehokkuus

Lisätiedot

Ilmastonmuutos. Ihmiskunnan suurin haaste. Paula Lehtomäki Ympäristöministeri

Ilmastonmuutos. Ihmiskunnan suurin haaste. Paula Lehtomäki Ympäristöministeri Ilmastonmuutos Ihmiskunnan suurin haaste Paula Lehtomäki Ympäristöministeri 1 2 Ilmastonmuutos edelleen tosiasia Maapallon keskimääräinen lämpötila noussut 100 vuoden aikana 0,74 C 15 lämpimintä vuotta

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-25 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 EU-25 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 21.9.24/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot