Yhdessä ikäihmisten asialla. Eurajoen vanhuspoliittinen kehittämissuunnitelma vuosille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhdessä ikäihmisten asialla. Eurajoen vanhuspoliittinen kehittämissuunnitelma vuosille 2014 2017"

Transkriptio

1 Yhdessä ikäihmisten asialla Eurajoen vanhuspoliittinen kehittämissuunnitelma vuosille Vanhustenhuollon työryhmä

2 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO VÄESTÖNKEHITYS EURAJOELLA JA IKÄÄNYNEIDEN TARPEET TOIMINNAN NYKYTILA Palvelujen piirissä olevien ikäihmisten toimintakyky ja avuntarve Kotona selviytymistä tukevat palvelut Terveysaseman palvelut Kotipalvelu ja kotisairaanhoito sekä tukipalvelut Päiväkeskus Omaishoidontuki Liikunta- ja kulttuuripalvelut Esteetön liikkuminen ja kuljetuspalvelut Palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen Tupalan palvelutalo ja vanhustentaloalue, Jokisimpukan palveluasunnot Tehostettu palveluasuminen Laitoshoito vanhainkodissa Terveyskeskuksen vuodeosasto Seurakunta, järjestötoiminta ja vapaaehtoistyö Vanhustenhuollon palvelujen kehittäminen Henkilöstöresurssit ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä Henkilöstöresurssit kotipalvelussa Henkilöstön kelpoisuus ja koulutustaso Vanhustenhuollon toiminnan kehittäminen VANHUSPOLIITTINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Visio ja päämäärät Keskeiset tavoitteet Toimenpideohjelma VANHUSPOLIITTISEN KEHITTÄMISUUNNITELMAN SEURANTA LITTEET Palvelurakenteen kehittämisohjelma... 1

3 1. JOHDANTO Heinäkuussa 2013 voimaan tulleen vanhuspalvelulain mukaan kunnan on laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnittelussa on painotettava kotona asumista ja kuntouttavia toimenpiteitä. Suunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto ja se on tarkistettava valtuustokausittain. Eurajoen kunnassa on investoitu ja kehitetty viimeisen kymmenen vuoden aikana runsaasti kunnallista vanhustenhuoltoa. Vuonna 2003 valmistui Palvelukeskus Jokisimpukka, jonne siirtyi vanhainkoti, tehostetun palveluasumisen yksiköt ja uutena toimintana päiväkeskustoiminta. Vuonna 2013 valmistui Palvelukeskus Jokisimpukan laajennus, jossa on neljä palveluasumisen yksikköä, asuntoja yhteensä 33, ja senioreiden Ikäkeskus Helmi, joka tarjoaa neuvontaa ja yhteistä toimintaa. Vuonna 2013 myös lyhytaikaishoidon toiminta siirtyi yhdelle osastolle, aikaisemman neljän osaston sijaista. Näin ollen kunnan vanhustenhuollon palvelujärjestelmä on toimiva ja seuraavien viiden vuoden aikana haasteet tulevat olemaan erityisesti ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa ja kotihoidon henkilöstön lisäystarpeissa. Tämän Eurajoen vanhuspoliittisen kehittämissuunnitelman pohjana on käytetty aikaisempaa suunnitelmaa (Yhdessä ikäihmisten asialla, Eurajoen vanhuspoliittinen strategia ja kehittämisohjelma vuosille ). Kehittämissuunnitelman laatimisesta ovat vastanneet viranhaltijat yhdessä henkilöstön ja vanhusneuvoston kanssa. Suunnitelmasta pyydetään lausunnot eri hallintokunnilta, järjestöiltä ja kunnan asukkailta. 2. VÄESTÖN KEHITYS EURAJOELLA JA IKÄÄNTYNEIDEN TARPEET Eurajoella yli 65 vuotiaiden osuus väestöstä on vuonna 2012 noin 20 % (maan keskiarvo 18 %). Vuonna 2020 yli 65 vuotiaiden osuus on noin 26 % ja vuonna 2030 noin 36 % (maan keskiarvo 26 %). Yli 85 - vuotiaiden osuus tulee 2,5 kertaistumaan seuraavien vuosikymmenten aikana, vuoteen 2040 mennessä. Tämä tuo suuria haasteita palvelujärjstelmälle. Ikäihmisten kotona asumisen toive ja sen mahdollistaminen toimintakyvyn heikkenemisestä huolimatta edellyttää monilla eri sektoreilla lisää resursseja sekä kykyä ja oivallusta kehittää toimintoja ja palveluja. Taulukko 1. Eurajoen ikäihmisten määrän kehitys vuoteen

4 Merkittävin ihmisen palvelutarpeeseen vaikuttava tekijä ei kuitenkaan ole ikä, vaan toimintakyky. Tutkimusten mukaan vain joka neljäs 75 vuotta täyttäneistä käyttää säännöllisiä palveluita. Vakavat sairaudet, yksinäisyys, toimivien ihmissuhteiden puuttuminen ja puutteelliset elinolot sekä yksin asuminen altistavat palvelujen tarpeelle. Syyskuussa 2013 Eurajoella säännöllisten palvelujen piirissä yli 75 vuotiaista on 24,9 %. 3. TOIMINNAN NYKYTILA 3.1 Palvelujen piirissä olevien ikäihmisten toimintakyky ja avuntarve Eurajoen vanhustenhuollossa on arvioitu viimeisten vuosien aikana palvelujen piirissä olevien ikääntyneiden toimintakykyä ja avuntarvetta systemaattisesti. Tällä tavoin voidaan seurata henkilön yksilöllistä toimintakykyä ja avuntarvetta ja toisaalta yksikkötasolla arvioida vanhusten sijoittelun onnistumista ja henkilöstöresurssin suuntaamista. RAVA-indeksi on vanhusten toimintakyvyn ja avuntarpeen arviointiin kehitelty mittari. Indeksin minimi on 1,29 ja maksimi 4,0. Mitä suuremman arvon ikääntynyt saa, sitä suurempi on hoidon ja avun tarve. Kuviosta näkyy, että kotihoidossa (kotipalvelu ja kotisairaanhoito) olevien vanhusten indeksin keskiarvo on noin 1,9, ryhmäkodeissa asuvien indeksin keskiarvot 2,8 3,2 ja vanhainkodissa vastaavasti 3,3 3,4. Keskiarvojen mukaan voidaan todeta hoidon porrastuksen olevan oikean suuntainen. Taulukko 2. RAVA-indeksien keskiarvot eri palvelumuodoissa. 3.2 Kotona selviytymistä tukevat palvelut Ihmisen elämää tuetaan monin tavoin elämänkulun eri vaiheissa. Osa toiminnoista on myös vanhustyön näkökulmasta ehkäisevää työtä. Käytännön vanhustyössä ehkäisevä toiminta on monitasoista ja moniulotteista. Väestön erilaistumisen ja ikääntymisen huomioiminen elinympäristön, asuinalueiden ja esimerkiksi julkisen liikenteen suunnittelussa on pitkän aikavälin ehkäisevää toimintaa. Ehkäisevällä työllä vaikutetaan niihin syihin, jotka voivat heikentää ikääntyneiden ihmisten terveyttä, elinoloja, elämänlaatua ja elämänhallintaa. Toimintakykyä tuetaan yhteisöllisillä toiminta- ja osallistumismahdollisuuksilla, kolmannen sektorin palveluilla sekä yksilölliseen 3

5 tarpeeseen suunnitelluilla huolenpito- ja hoitopalveluilla. Kuten kuviosta 1 on nähtävissä avohoidollinen sekä sairaaloista ja laitoksista saatava tuki on monipuolista ja näillä tukitoimilla voidaan tukea toimintakyvyltään melko heikkokuntoistakin ikäihmistä asumaan kotonaan. Kaikille säännöllistä palvelua ja hoitoa tarvitseville vanhuksille laaditaan yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa toteutuu kuntouttavan ja ehkäisevän työn periaatteet. Jotta ikääntynyt pystyy asumaan kodissaan pitkään tulee kaikkien toimijoiden tehdä saumatonta yhteistyötä ja sitoutua yhteiseen tavoitteeseen. AVOHOIDOLLINEN TUKI kodissaan SAIRAALOISTA JA LAITOKSISTA asuva ikäihminen SAATAVA TUKI tukipalvelut konsultoiva tuki kotihoidon tiimeille ulkoilutusapu/ystävätoiminta Asuin- ja elinympäristö sosiaalityö kuljetuspalvelut, kutsutaksi Naapuruston asenteet poliklinikat kotipalvelun ja kotisairaan- vanhuspsykiatrinen tuki kotihoidon tiimeille ja hoidon osaaminen Läheiset omalääkärille omalääkäri, lääkärin kotikäynnit Omaiset lyhytaikaishoito muistihoitaja/-muistineuvola Osallistuminen akuutti sairaanhoito ennaltaehkäisevät kotikäynnit kuntoutus ja hoitotarpeen arviointikäynnit Luottamus, että palveluja saa tarvittaessa kuntoutuminen sosiaalityö päiväkeskus hoito- ja palvelusuunnitelmat omahoitaja/omatyöntekijä palvelujen ympärivuorokautisuus TURVALLISUUS JOS JOTAIN SATTUU 24 tunnin tuki Kuvio 1. Kotona asumista edistävä ikääntyneen palvelukokonaisuus Terveysaseman palvelut Eurajoen terveysasema on osa Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymää. Terveysasema palvelee kuntalaisia maanantaista perjantaihin klo 8-16 tarjoten ikäihmisille lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotot, suun terveydenhuoltoa, kotisairaanhoitoa, psykiatrisen sairaanhoitajan, diabeteshoitajan, jalkahoitajan ja muistihoitajan vastaanottoja, fysioterapian palveluja apuvälinelainaamoineen sekä laboratoriopalveluja. Harjavaltaan keskitettyinä palveluina tarjotaan peruserikoissairaanhoitoon kuuluvia lääkärikonsultaatioita (mm. geriatrin palvelut) ja Kokemäelle keskitettyinä palveluina korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkärin sekä audionomin palvelut. Lääkärin päiväpäivystys on Eurajoen terveysasemalla klo 8-16 ja Satakunnan keskussairaalassa arkisin klo 16-8 sekä viikonloppuisin. 4

6 3.2.2 Kotipalvelu ja kotisairaanhoito sekä tukipalvelut Kotihoito Eurajoella muodostuu pääsääntöisesti kotisairaanhoidon ja kotipalvelun muodostamasta palvelukokonaisuudesta. Kotihoito on suunniteltua ja koordinoitua yhteistoimintaa potilaan tai vanhuksen ja hänen läheisten hyväksi. Säännöllinen kotihoito pohjautuu yhteistyössä tehtyyn hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Hoito- ja hoivatyön tavoitteena on tukea ikääntyneen selviytymistä kotona hänen sairauksistaan tai heikentyneestä toimintakyvystään huolimatta. Eurajoen kotisairaanhoito on osa Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän kotisairaanhoitoa. Sen toimipiste sijaitsee Eurajoen terveysasemalla. Kotisairaanhoidossa työskentelee kolme sairaanhoitajaa. Kotisairaanhoitajat työskentelevät arkisin klo Viikonloppuisin ennalta suunniteltuja kotikäyntejä tekee yksi hoitaja klo Kotisairaanhoito perustuu aina sairaanhoidolliseen tarpeeseen ja sairaanhoidolliseen hoitosuunnitelmaan. Kotisairaanhoidon ja lääkärin yhteistoiminta toteutuu kerran viikossa. Tällöin lääkäri tekee hoitajan kanssa tarvittaessa kotikäyntejä Tupalan ja Jokisimpukan palveluasumisasukkaiden luona ja potilaiden luona, joiden on vaikea tulla vastaanotolle. Potilaan sairaudentilan vaatiessa kotisairaanhoito toimii yhteistyössä potilasta hoitavan yksikön kanssa. Kotipalveluhenkilöstö työskentelee Tupalan vanhustentaloalueella ja Jokisimpukan palveluasumisyksiköissä ja muualla kunnan alueella joka päivä klo Tupalan vanhustentaloalueella toimii tukipalveluina ruokalat, josta on saatavissa ateriapalvelut, saunapalvelu, pyykkipalvelu ja turvapalvelu. Tukipalvelut ovat myös muiden, Tupalan ulkopuolella asuvien ikääntyneiden saatavissa. Kotipalveluhenkilöstöä on yhteensä 15. Kunnalla on noin 70 turvapuhelinta. Tarvittaessa asiakkaalle voidaan asentaa turvapuhelin, jonka avulla mahdollistuu nopea avunsaanti asiakkaan luo ympäri vuorokauden. Päivisin turvapuhelinhälytyksiin vastaa kotipalveluhenkilöstö, yöaikaan turvapuhelinhälytykset välittyvät Palvelukeskus Jokisimpukkaan Päiväkeskus Ikäihmisten päiväkeskustoiminta on tarkoitettu Eurajoella erityisesti yksinäisille vanhuksille, jotka eivät itsenäisesti pysty osallistumaan virikkeellisiin toimintoihin sekä niille ikääntyneille, joiden omainen toimii omaishoitajana. Päiväkeskukseen ikäihmiset kokoontuvat yhdessäolon ja toiminnan merkeissä. Päiväkeskus tarjoaa osallistujille omatoimisuutta ja kotona selviytymistä tukevia palveluja. Päiväkeskuksen ryhmässä on mukana kerrallaan 10 vanhusta ja ryhmiä on tällä hetkellä kaksi. Ryhmien toiminnasta vastaavat toiminnanohjaajat ja heillä voi olla apunaan 1-2 vapaaehtoistyöntekijää. Päiväkeskusasiakkailla on mahdollisuus saunomiseen kotipalvelun hoitajien avustaessa heitä. Toiminnan tavoitteena on ylläpitää ikääntyneiden liikunta- ja toimintakykyä, terveyttä sekä edistää sosiaalista kanssakäymistä. Tarvittaessa päiväkeskukseen järjestetään kuljetus. Päiväkeskus toimii keskiviikkoisin ja torstaisin Palvelukeskus Jokisimpukassa. Ohjelma alkaa klo ja kotiinlähtö on Päivän aikana osallistujat nauttivat kaksi lämmintä ateriaa ja päiväkahvin Omaishoidontuki Omaishoidon tuki on vanhuksen, vammaisen tai sairaan kotona tapahtuvan hoidon tai muun huolenpidon turvaamiseksi maksettavaa hoitopalkkiota. Omaishoidon tuen myöntämisen perusteena on hoidettavan hoidettavuus. Eurajoella ikäihmisen hoitoisuutta ja 5

7 avuntarvetta arvioivaan RAVA-mittarin avulla ja omaishoidon tuen myöntämisrajana pidetään avuntarvetta, jolloin RAVA-indeksi on vähintään 2,5. Tuki maksetaan talousarviossa annetun määrärahan puitteissa ja kohdennetaan eniten hoitoa ja huolenpitoa tarvitseville. Vuonna 2013 omaishoidon tuen piiriin on kuulunut Eurajoella yli 75 vuotiaita 18 kpl (3,4 %) Liikunta- ja kulttuuripalvelut Liikunta- ja kulttuuripalvelujen osalta Eurajoella on periaatteena, että ikääntynyt väestö osallistuu mahdollisuuksiensa mukaan samoihin palveluihin kuin muukin väestö. Kulttuuritoimi tarjoaa myös ikääntyneille suunnattuja kulttuuripalveluja ympäri vuoden, erilaisia tapahtumia, juhlia ja virikkeitä. Usein kulttuuritoimi ja sosiaalitoimi tuottavat ikäihmisille tapahtumia yhteistyössä. Eurajoella on meneillään Kaikille ikäihmisille kulttuuria hanke ( ). Hankkeen tavoitteena on luoda Eurajoelle ikäihmisten kultturipalveluiden toimintamalli. Toimintamalli rakentuu kulttuuritoimen, sosiaalitoimen ja paikallisten toimijoiden, kuten yhdistysten, järjestöjen, ja yhteisöjen välisestä yhteistyöverkostosta. Yhteisöverkoston avulla edistetään ikäihmisille järjestettävien kultturitapahtumien- ja palveluiden saavutettavuutta. Hanke on tuottanut ikäihmisten kulttuurivuosikellon, kulttuurikaveritoiminnan ja koulutuksen sekä lukuisia suoraan ikäihmisille kohdistettuja kulttuuritapahtumia mm. nojatuolimatkat. Ikääntyneiden liikuntapalvelujen toteutus tapahtuu yhteistyössä sosiaalitoimen, kansalaisopiston, eri järjestöjen ja yksityisten palveluntuottajien kesken. Liikuntapaikat soveltuvat pääsääntöisesti hyvin myös ikäihmisten käyttöön. Eurajoella on neljä koulun liikuntasalia ja kolme kuntosalia, joista Jokisimpukan kuntosali soveltuu hyvin ikäihmisille. Kunta antaa seniorikuntosalitilan sellaisten yhdistysten tai ryhmien käyttöön, joiden jäsenistö koostuu eläkeläisistä. Yhdistys vastaa toiminnan pyörittämisestä ja jokainen seniori osallistuu kuntoiluun omalla vastuullaan. Tällä hetkellä seniorikuntosalia käyttää 9 eri järjestöä tai ryhmää. Viikoittain nämä järjestöt ovat varanneet käyttöönsä yhteensä 15 eri harjoitteluvuoroa. Eurajoki tarjoaa hyvät mahdollisuudet ulkoiluun ja luonnossa liikkumiseen. Keskustasta löytyy valaistu kuntorata/-latu. Ilveskallion maastossa on kiintorasteja ja luontopolku. Liikuntakeskuksessa on mm. yleisurheilukenttä, ulkokuntosali, kaksi tenniskenttää, hiekkatekonurmi ja jäähalli. Eurajoen Veikkojen majan lähettyviltä löytyy myös kaksi tenniskenttää. Lahdenperän virkistysalue tarjoaa mahdollisuuden saunomiseen ja uimiseen sekä erilaisten pelien harrastamiseen, kuten frisbeegolfiin. Pinkjärven alueella on mm. Metsähallituksen ylläpitämiä laavuja. Rauman uimahalli tarjoaa hyvät edellytykset uinnin, vesijumpan ym. vesiliikunnan harrastamiselle. Eurajoen kunnanviraston itäpäädyssä sijaitsee 4- ratainen keilahalli. Vanhustenhuollossa on käytettävissä kuntohoitajan ja toiminnanohjaajan työpanos. Tämä resurssi on jaettu Tupalan vanhustentaloalueen ja Palvelukeskus Jokisimpukan välille. Kuntohoitajan toiminta painottuu ryhmäliikunnan ohjaukseen, kuntosali-, tuolijumppa- ja kävelyä aktivoiviin ryhmiin. Kuntohoitaja toteuttaa myös yksilöohjausta, apuvälinearviointeja ja neuvontaa sekä liikkumisen aktivointia. Toiminnanohjaaja järjestää viriketilaisuuksia, toiminta- ja askartelutuokioita sekä tarvittaessa antaa vanhuksille yksilöllistä ohjausta. Toiminnan ohjaaja toimii yhdyshenkilönä koordinoiden yhteistyötä seurakunnan, eri yhdistysten, erilaisten ohjelman suorittajien ja vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa. 6

8 3.2.6 Esteetön liikkuminen ja kuljetuspalvelut Ikääntyminen tuo mukanaan monia liikuntaesteisyyteen liittyviä ongelmia, kuten näön, kuulon ja lihasvoiman heikkenemistä. Havaitseminen, arviointi ja reagointi vievät enemmän aikaa kuin nuorempana. Samoin sairaudet ja niiden vaatima lääkitys voivat vaikuttaa siihen, kuinka liikenteessä voidaan toimia. Tutkimuksissa on havaittu, että iäkkään henkilön liikkumisen väheneminen ei välttämättä ole hänen oma valintansa, vaan se johtuu myös liikkumismahdollisuuksien vähenemisestä. Huonosti suunnitellussa rakennetussa ympäristössä ja liikennevälineissä on monenlaisia liikkumisen esteitä ja ongelmia: - tasoero-ongelma on vaikein liikkumisesteisen ongelma. - tilantarveongelma koskee erityisesti pyörätuolin käyttäjiä. - etäisyysongelma korostuu kantamusten kanssa liikuttaessa - orientoituvuusongelma haittaa eniten näkövammaisia. - tasapaino-ongelma korostuu portaissa, luiskissa ja liikennevälineissä - ulottuvuusongelma koskee mm. pyörätuolinkäyttäjiä. - voimattomuusongelma ilmenee raskaita ovia avattaessa. - turvallisuusongelma liittyy mm. portaisiin, esteisiin kulkureiteillä On arvioitu, että ihminen on jopa 40 % elinajastaan liikkumis- ja toimimisesteinen ja jopa 10 % ihmisistä on pysyvästi liikunta- ja toimimisesteisiä. Kyse on siis huomattavan suuresta ihmisryhmästä. Liikuntaesteisten toimintamahdollisuuksien lisäämiseksi tehdyt parannukset koituvat useimmiten kaikkien kansalaisten hyödyksi. Ikääntyneiden kannalta liikkuminen Eurajoen keskustassa ja eri palvelupisteissä ei ole aivan ongelmatonta. Alla olevassa taulukossa on joitakin julkisia palvelupisteitä, joihin apuvälineen kanssa liikkuvan on vaikea päästä. asiointipaikka saavutettavuus liikkumisen apuvälineen kanssa ongelma kirjasto vaatii avustajan oven aukaisu hankalaa kirkko vaatii avustajan liian jyrkkä luiska, ovi raskas Kahari vaatii avustajan liian jyrkkä luiska, ovi kunnanvirasto vaatii avustajan oven aukaisu hankalaa jäähallin katsomo ei lainkaan jyrkät portaat hiekkatekonurmi ja ulkokuntosali huonosti saavutettavissa rollaattorin avulla kulkevilla pyöröovet (jos isot portit kiinni), joista ei mahdu kulkemaan Kunnanvirasto vaatii avustajan kunnantorin ovi lukossa estää pääsyn maan tasolta suoraan hissiin myös apuvälineillä Lännenpuoleiselle ovelle heikkokuntoisemmalla vaikeuksia kiivetä Taulukko 3. Eurajoen kunnassa liikuntaesteisen vaikeasti saavutettavia palvelupisteitä 7

9 Kunta järjestää haja-asutusalueilta kutsutaksikuljetuksia kunnan keskustaan. Käytössä on tällä hetkellä 6 eri reittiä, jotka kuljetaan tarvittaessa viikoittain. Kriteerit täyttäville ikääntyneille ja vammaisille voidaan myöntää kuljetuspalvelua vammaispalvelu- tai sosiaalihuoltolain mukaisesti. 3.3 Palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen Tupalan palvelutalo ja vanhustentaloalue, Jokisimpukan palveluasunnot Tupalan alueella palvelutalossa on 10 yksiötä, joista 5 on invalidiasuntoja ja 5 varustettu makuualkovilla. Lisäksi alueella on 52 vuokrarivitaloasuntoa. Asuntojen koko vaihtelee m². Vanhustentalot on rakennettu vuosina 1977, 1982, 1985 ja Tupalan alueen talot omistaa Kiinteistö Oy Eurajoki. Viime vuosina Tupalan vuokra-asuntojen kysyntä ja tarjonta ovat olleet hyvin tasapainossa, kaikki asunnot ovat olleet käytössä, eikä pitkäaikaista jonotusta ole ollut. Tupalan vanhustentaloalue palveluineen pyrkii turvaamaan ikääntyneille yksilöllisen ja kodinomaisen asumisen. Osa Tupalan alueella asuvista ikäihmisistä selviytyy täysin omatoimisesti asumisestaan. Useat asukkaat tarvitsevat kuitenkin omaisten ja läheisten sekä kotipalvelun ja -sairaanhoidon antamaa hoivaa ja huolenpitoa, jotta he selviävät jokapäiväisistä askareista ja kykenevät asumaan kotonaan mahdollisimman pitkään. Kotipalveluhenkilöstö työskentelee alueella joka päivä klo , yöaikaan turvapuhelinhälytykset välittyvät Palvelukeskus Jokisimpukkaan. Palvelutalossa toimii tukipalveluina ruokala, saunapalvelu, pyykkipalvelu ja turvapalvelu. Tukipalvelut ovat myös muiden, Tupalan ulkopuolella asuvien ikääntyneiden saatavissa. Palvelukeskus Jokisimpukkaan valmistui keväällä 2013 palveluasuntoja, 30 yhden hengen asuntoa ja 3 kahden hengen asuntoa. Asunnot sijaitsevat neljässä eri asumisyksikössä. Asukkaiden käytettävissä ovat yhteiset ruokailu- ja seurustelutilat. Kotipalveluhenkilöstö työskentelee palveluasumisyksiköissä joka päivä klo , yöaikaan turvapuhelinhälytykset välittyvät Jokisimpukan tehostetun palveluasumisen yksikköön. Palvelutalossa toimii tukipalveluina ruokala, saunapalvelu, pyykkipalvelu ja turvapalvelu Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen Palvelukeskus Jokisimpukassa on tarkoitettu iäkkäille henkilöille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoivaa ja hoitoa, mutta jotka kuitenkin selviytyvät pääsääntöisesti päivittäisistä toiminnoistaan yhden hoitajan avustamana. Iäkkään henkilön toimintakyvyn edelleen heiketessä hänellä on mahdollisuus oireenmukaiseen hoitoon ja arvokkaaseen kuolemaan omassa, tutussa hoitoyksikössä. Tehostettu palveluasuminen tarkoittaa, että hoito- ja hoiva on järjestetty ympärivuorokauden. Tehostettua palveluasumista järjestetään Karpalon ja Suvannon ryhmäkodeissa. Karpalon ryhmäkoti on tarkoitettu muistisairautta sairastaville ikäihmisille. Ryhmäkodin asukkaille laaditaan yhteistyössä asukkaan ja/tai omaisen kanssa hoito- ja palvelusuunnitelma Ryhmäkodin asunnot ovat kooltaan joko 18 m² tai 21 m² ja lähes jokaisessa asunnossa on oma kylpyhuone ja wc. Karpalon ja Suvannon ryhmäkodeissa on kummassakin 18 asuntoa. Ryhmäkotien käytössä on yhteisiä tiloja kuten ruokailu- ja oleskelutilat, pieni jakelukeittiö ja saunatilat. 8

10 Hoitohenkilöstöä ryhmäkodeissa on yhteensä 23. Henkilökunta koostuu avopalveluohjaajasta, sairaanhoitajista, hoitajista, hoivatyöntekijästä ja oppisopimusopiskelijasta. Ryhmäkodeissa on oma yövalvonta ja hoitajat huolehtivat myös Jokisimpukan palveluasumisyksikköjen yöhälytyskäynneistä. 3.4 Laitoshoito vanhainkodissa Jokisimpukan 29 laitoshoidonpaikasta vanhainkotipaikkoja on tällä hetkellä 24 ja lyhytaikaishoidon paikkoja 5. Vanhainkotipaikat on varattu vanhuksille, jotka tarvitsevat pitkäaikaista laitoshoitoa. Vanhainkodin asukkaiden avuntarve on suuri ympäri vuorokauden. Lyhytaikaishoidon paikat on tarkoitettu kuntoutumiseen ja omaishoitajien vapaapäiviin. Lyhytaikaishoidon paikalla voi odottaa myös paikkaa joko palveluasumiseen, tehostettuun palveluasumiseen tai laitoshoitoon. Vanhainkodin asukashuoneet ovat yhden hengen huoneita ja varustettu suurimmaksi osaksi omalla WC:llä ja peseytymistilalla. Vanhainkodin käytössä on yhteisiä tiloja kuten ruokailu- ja oleskelutila, pieni jakelukeittiö ja saunatilat. Ulkoilu on mahdollista esimerkiksi laajalla terassilla tai Jokisimpukan sisäpihoilla. Vanhainkodissa vanhuksen hoito perustuu vanhuksen itsensä ja tarvittaessa hänen läheisensä kanssa yhdessä laadittuun hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Hoitohenkilökuntaa vanhainkodissa on yhteensä 21, henkilökunta koostuu vastaavasta sairaanhoitajasta, sairaanhoitajistaja hoitajista ja oppisopimusopiskelijasta. Vanhainkodin hoitajat huolehtivat kunnanalueelta tulevista yöhälytyskäynneistä. 3.5 Terveyskeskuksen vuodeosasto Terveyskeskuksen vuodeosasto sijaitsee Palvelukeskus Jokisimpukassa. Vuodeosastolla hoidetaan eurajokelaisia potilaita, jotka tarvitsevat erikoissairaanhoidon jälkeistä jatkohoitoa tai akuuttia perussairaanhoitoa. Vuodeosaston hoitoperiaatteena on kuntouttava hoitotyö, joka tarkoittaa perushoidon ja kuntouttavan toiminnan yhdistämistä siten, että kaikki toiminnot potilaan kanssa edesauttavat hänen toimintakykynsä ylläpitoa ja kohentumista. Osastolla hoidetaan myös saattohoitopotilaita. Potilasruuhkahuippujen tasoittamiseen tarvitaan aika ajoin paikkoja myös kuntayhtymän terveyskeskussairaalasta. 3.6 Seurakunta, järjestötoiminta ja vapaaehtoistyö Eurajoella on vireää vapaaehtois- ja järjestötoimintaa. Eläkeläisjärjestöistä aktiivisesti toimivat mm. Eurajoen Eläkeliitto ry. ja Eurajoen Eläkkeensaajat ry. sekä veteraanijärjestöjen alaosastot. Eläkeläisjärjestöt järjestävät säännöllisiä kokoontumisia, retkiä, liikunta- ja lauluryhmiä jäsenilleen. Sosiaalitoimi koordinoi vapaaehtoistyötä, jossa toimijoita on lähes 35. He toimivat aktiivisesti Kammaritoiminnassa Kaharilla ja avustajina Jokisimpukan päiväkeskuksessa. SPR:n ystävätoiminnassa on mukana yli 15 auttajaa. Eurajoen seurakunta kohtaa ikäihmisiä heidän omassa arjessaan, iloissa ja suruissa. Kohtaaminen tapahtuu yksilö- ja ryhmätoiminnoissa, jumalanpalveluselämässä, hartaushetkissä sekä leiri- ja retki toiminnassa. Ikäihmisten kohtaamista tapahtuu myös heidän kodeissaan. Seurakunta käy onnittelemassa 80-, 85-, 90- ja yli 90-vuotiaita. 70- ja 75- vuotiaille järjestetään seurakunnassa oma yhteinen juhla seurakuntakeskus tapulissa. Seurakunnassa on yhteensä viisi varttuneen iän kerhoa kuukaudessa; Kultaisen iän kerho Tapulissa, Kuivalahden kerho rukoushuoneella, Tupalan kerho kerhohuoneella, Irjanteen 9

11 kerho nuorisotalolla ja Huhdan kerho koululla. Kerhoissa on hengellistä ohjelmaa sekä virkistävää ja virikkeellistä ohjelmaa. Samalla kerhot tarjoavat osallistujilleen mahdollisuuden ylläpitää sosiaalista kanssakäymistä. Seurakunnan toimintaan osallistuu aktiivisesti myös vapaaehtoistyöntekijät. He osallistuvat monenlaisiin tapahtumiin esim. yhteisvastuukeräyksen tempauksiin. He käyvät katsomassa oman kylänsä vanhuksia ja toimivat omalla paikallaan ihmisten elämän hyväksi. 3.7 Vanhustenhuollon palvelujen kehittäminen Henkilöstöresurssit ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä Valtakunnallisessa laatusuosituksessa asetetaan suositus henkilöstön ehdottomaksi vähimmäismääräksi: tehostettu palveluasuminen 0,5 hoitajaa/asukas vanhainkoti 0,5 hoitajaa/asukas Jokisimpukan ryhmäkodeissa hoitotyötä tekevän henkilöstön mitoitus on 0,56 (0,58). Sulkeissa olevaan mitoitukseen on laskettu mukaan työllistämistuella palkattu oppisopimusopiskelija. Jokisimpukan vanhainkodissa hoitotyötä tekevän henkilöstön mitoitus on 0,62 (0,66). Sulkeissa olevaan mitoitukseen on laskettu mukaan työllistämistuella palkattu oppisopimusopiskelija. Vuodeosaston mitoitus on 0, Henkilöstöresurssit kotipalvelussa Kotipalvelussa työskentelee kotipalveluohjaajan lisäksi yhteensä 14 hoitajaa tai kodinhoitajaa sekä 1 työllistämistuella palkattua oppisopimusopiskelija. Jotta kotihoito olisi todellinen vaihtoehto laitoshoidolle, kotona asuville vanhuksille tulisi olla mahdollisuus saada kotipalveluja jopa useita kertoja päivässä, myös iltaisin sekä viikonloppuisin. arkisin klo 7-15 arkisin klo14-22 vkl klo 7-15 vkl klo Tupalan alueella 3 hlö (+ 1 tuki- 1 hlö 2 hlö 1 hlö palveluissa) Joksimpukan palveluasumisyksikössä 2 hlö 2 hlö 2 hlö 2 hlö Kentällä 3 hlä 1 hlö 1 hlö (+ ostopalvelu klo 7-11) 1 hlö Taulukko 4. Kotipalveluhenkilöstön työskentely eri vuoroissa vuonna lokakuu

12 3.7.3 Henkilöstön kelpoisuus ja koulutustaso Ammattitaitoinen ja oman ammattitaidon kehittämisestä kiinnostunut sekä työhönsä motivoitunut henkilöstö on iäkkäiden hyvän hoidon ja palvelun tärkein osatekijä. Eurajoella on pysyvä ja motivoitunut henkilöstö. Valtakunnallisessa ikäihmisten hoitoa ja palveluja koskevassa laatusuosituksessa esitetään tavoitteeksi, että vanhustyössä toimivalla henkilöstöllä olisi sosiaali- ja terveydenhuollon peruskoulutus. Eurajoella vanhustenhuollossa työskentelee yhteensä 69 vakituista työntekijää. Heistä on vailla sosiaali- ja terveydenhuollon peruskoulutusta yksi henkilö Vanhustenhuollon toiminnan kehittäminen Eurajoen vanhustenhuoltoa on kehitetty suunnitelmallisesti viime vuosina. Kehittäminen on tarkoittanut Palvelukeskus Jokisimpukan rakentamista ja laajentamista, vanhustenhuollon laitos- ja avohuollon yhdistämistä, tehostetun palveluasumisen ja palveluasumisen lisäämistä, henkilöstömitoituksen parantamista ja suunnitelmallista toiminnan kehittämistä. Toiminaan kehittämishankkeita on viety eteenpäin pienimuotoisesti arjen työn lomassa, tavoitteena kuitenkin pitkällä tähtäimellä rakentaa systemaattinen toimintajärjestelmä, joka on tarkoitus kuvata IMS-toimintajärjestelmään. Kehittämishankkeista osa on ollut yhteisiä alueellisia Kaste-hankkeita, kuten Kastetoimintakykyisenä ikääntyminen sekä päihde- ja mielenterveystyön kehittämishanke (Länsi 2012 ja 2013). Ikäihmisten kotona asumisen tukemiseksi pilotoitiin GPSturvarannekeiden ja turvatolppien käyttöä syksyllä Tulokset GPS-turvarannekkeiden osalta eivät olleet vakuuttavia, paikannustarkkuus oli erittäin huono. GPSturvarannekkeista ei saatu tukea ikäihmisten kotona asumiseen. 4. VANHUSPOLIITTINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Visio ja päämäärät Visiona on yhdessä ikäihmisten asialla. Eurajokelaisella on mahdollisuus ikääntyä vireinä ja hyväkuntoisina. Ikääntyvät voivat elää itsenäistä ja omatoimista elämää ja heillä on mahdollisuus asua omassa kodissaan, tutussa ja turvallisessa ympäristössä tai kodinomaisessa palveluasumisessa kunnes kotona asuminen ei ole enää turvallista tai sairauksein hoito vaatii ympärivuorokautista valvontaa ja hoivaa. Ikääntyvien ihmisten kotona asumista tuetaan riittävillä, yksilöllisen tarpeen mukaan oikeaaikaisilla palveluilla. Ennen kaikkea tuetaan ikääntyneiden laaja-alaista toimintakykynsä säilyttämistä ja parantamista. Ikääntyneiden oma vastuunottoa terveytensä ja toimintakykynsä säilymisestä korostuu. Kaikissa näissä toimissa noudatetaan ennaltaehkäisyn, kuntouttavan työotteen, yhteistyön ja tiedottamisen periaatteita. Tarvittaessa ikääntyneelle järjestetään tarkoituksenmukainen kodinomainen palveluasumisen tai tehostetun palveluasumisen paikka, tai jos lääketieteelliset syyt vaativat niin laitoshoitopaikka. Iäkkään henkilön toimintakyvyn edelleen heiketessä ja sairauksien lisääntyessä hänellä on oikeus hyvään oireenmukaiseen hoitoon ja arvokkaaseen kuolemaan omassa tutussa ympäristössään. 11

13 Vision saavuttamiseksi asetetaan seuraavat päämäärät: yli 75-vuotiaista eurajokelaisista omassa kodissaan asuu % (vuonna 2013 tilanne 87,8 %) laitoshoidossa vanhainkodissa asuu 2-3 % (vuonna 2013 tilanne 4,6 %) tehostetussa palveluasumisessa asuu 6-7 % (vuonna 2013 tilanne 7,6 %) omaishoidon tuen laajuus 6-7 % yli 75-vuotiaista (vuonna 2013 tilanne 3,4 %, 18 henkilöä) säännölllisesti kotihoitoa saavien osuus % yli 75-vuotiaista (vuonna 2013 tilanne 15,2 %) 4.2 Keskeiset tavoitteet 1) Terveyden edistäminen ja ikääntyneen toimintakyvyn tukeminen. 2) Kotona asumisen turvaaminen. 3) Omaishoidon kehittäminen. 4) Yksinäisyyden ja syrjäytymisen estäminen tukemalla aktiivisesti vapaaehtoistyötä ikäihmisten parissa. 5) Ikäihmisten toimintakyvyn tukeminen monipuolisen liikunnan ja kulttuurin avulla. 6) Esteetön liikkuminen Eurajoella ja liikkumisen turvallisuus. 7) Muistisairauksien aikainen diagnostisointi ja hoitoon ohjaus 8) Palveluketjujen kehittäminen 9) Osaava, innostunut ja riittävä vanhustenhuollon henkilöstö. Vanhustenhuollon palvelujärjestelmän muuttokset, vuonna : 8 terveyskeskuksen vuodeosastopaikkaa => lisätty 10 paikaksi (2013) 27 vanhainkotipaikkaa vähenee => 20 paikaksi 5 lyhytaikaishoidon paikkaa lisääntyy => 9 paikaksi Tupalan 72 asuntoa => vähentynyt 62 asunnoksi (2013) Jokisimpukan uusi siipi lisää palveluasuntoja 30 yksiötä ja 3 kaksiota 4.3 Toimenpideohjelma Liitteenä 1 oleva vanhuspoliittisen kehittämissuunnitelman toimepideohjelma on rakennettu edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Toimenpideohjelmassa on kirjattuna tarvittavat toimenpiteet, resurssit ja aikataulutus. 12

14 5. VANHUSPOLIITTISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN SEURANTA Kunnanhallitusta pyydetään nimeämään vanhusneuvosto vanhuspoliittisen kehittämissuunnitelman ja toimenpideohjelman seurantaryhmäksi. 13

15 Liite 1; 2(2) Vanhuspoliittisen kehittämissuunnitelman toimenpideohjelma 1. Mahdollisimman omatoiminen ja mielekäs elämä omassa kodissa tai tarvittaessa kodinomaisessa asumismuodossa 2. Ikäihminen ottaa vastuuta omasta terveydestään ja toimintakyvystään Tavoite Toimenpide esitykset Vastuutahot Aikataulu Ikääntyvällä on mahdollisuus osallisuuteen; sosiaaliseen ja hengelliseen toimintaan ja jatkuvaan oppimiseen, oman osaamisensa jakamiseen ja aktiivisena toimijana vaikuttamiseen 1. Osallisuutta mahdollistetaan: o Julkisten tilojen avaaminen yhä enemmän kuntalaisten käyttöön; kyläkoulujen ruokalat, atk tilat, kirjasto o Kulttuurikaveri toiminta otetaan käyttöön o Kulttuurin vuosikello työstetään yhteisesti ja se käyttöönotetaan o Lisätään matalan kynnyksen kerhoja eri puolille kuntaa o Kohdennetaan avustukset järjestöille, jotka järjestävät toimintaa ikäihmisille o Diakonissan yksilölliset kotikäynnit, joilla tavoitetaan ne, jotka kaipaavat hengellistä yhteyttä, mutta eivät pääse järjestettyyn toimintaan o Vapaaehtoistoiminta on systemaattista ja koordinoitua Kulttuuritoimi, sosiaalitoimi, seurakunta, eri yhteisöt, tekninen toimi Vaikuttamismahdollisuuksia kehitetään o Asiakasraati, joka arvioi/kehittää ikääntyvien palveluja o Vanhusneuvoston toimintaa tehdään tunnetuksi ja jäseniä hyödynnetään palveluja suunniteltaessa 3. Jatkuvan oppimisen mahdollistaminen ja osaamisen jakaminen o ATK osaamisen (Internet koulutus) lisääminen ikäihmisille o yhteistyö järjestöjen, kansalaisopiston, kyläyhdistysten ja vapaaehtoistyön kesken sosiaalitoimi sosiaalitoimi

16 Ikääntyvällä on mahdollisuus säännölliseen liikuntaan sekä terveelliseen ruokavalioon 1. Säännöllinen liikunta mahdollistetaan: o Matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia järjestetään ikäihmisille o Kyläyhdistysten ja järjestöjen kautta aktivoidaan liikuntatoimintaa o Yhteistyössä kootaan ikääntyneiden liikuntakalenteri o Lääkärit ja koko hoito ja kuntoutushenkilöstö aktiivisesti kannustavat ikääntyneitä oman fyysisen toimintakykynsä parantamiseen ja korostavat liikunnan merkitystä o Mallinnettu tasapainoharjoittelu otetaan käyttöön ja työnjaosta sovitaan Liikuntatoimi, sosiaalitoimi, terveystoimi kuntohoitaja/ fysioterapeutti Liite 1; 2(2) Ikääntyvällä on mahdollisuus varhaiseen tukeen ja neuvontaan; mahdollisuus saada riittävästi omatoimisuutta tukevaa tietoa ja palveluohjausta 2. Terveellinen ja riittävä ravitsemus mahdollistetaan: o Ravitsemustilan arviointeja MNA testillä (Mini Nutritional Assesment) ja painon seurantaa käytetään ravitsemusohjaus ja puheeksiottotilanteissa o Kotihoidossa omahoitaja seuraa ikääntyneen ravitsemustilaa o Jokisimpukan keittiössä, yhteistyössä hoitajien kanssa varmennetaan ympärivuorokautisessa hoivassa ja hoidossa olevien riittävä ja monipuolinen ravinto (Ravitsemussuositukset ikääntyneille, Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2010) 1. Jokisimpukkaan kehitetään seniorien neuvontakeskus, josta yli 65 vuotias saa tarvitsemaansa matalan kynnyksen ohjausta, neuvontaa ja tietoa 2. Ikääntyvien neuvontakeskuksessa kehitetään käynnistettyä Ikäpuhelin toimintamallia, jossa asiakkaan kysymyksiin vastataan, asiakas ohjataan oikean asiantuntijan luokse tai oikeiden palvelujen piiriin. 3. Koko ikäryhmään kohdentuvat 75 vuotiaiden seulontakyselyt ja 80 vuotiaiden hyvinvointia edistävät, kotona tehtävät terveystarkastukset. 4. Elämäntapa ohjeistus mallinnetaan vanhustenhuollon työntekijät, keittiöhenkilöstö Palveluohjaaja/ toiminnanohjaaja/vanhustyön johtaja Tk:n hoitaja/ palveluohjaaja

17 Ikääntyvällä on mahdollisuus saada nopeaa reagointia sairauksien hoitoon ja kuntoutukseen Asuin ja elinympäristöt ovat esteettömiä ja tukevat itsenäistä asumista Asuntojen perusparantaminen on suunnitelmallista ja korjaamiseen kannustavaa 5. Terveydenhuollon ja sosiaalitoimen asiakaskontakteissa kiinnitetään huomio muistisairauksien varhaiseen löytymiseen, päihteiden riskikulutukseen, mielialaongelmiin ja toimintakyvyn alenemiseen. 6. Palvelujen piirissä olevien ikääntyneiden kohdalla omahoitaja vastaa varhaisen tuen toteutumisesta 7. Esitteitä, nettisivuja ja oppaita kehitetään 1. Lääkäri hoitajapari järjestelmä toimii 2. Vanhustenhuollossa on oma lääkäri, joka on perehtynyt juuri ikääntyvien hoitoon 3. Geriatrin konsultaatiot tarvittaessa 4. Moniammatillinen kuntoutuksen toimintamalli käyttöön 1. Toimivat kuljetuspalvelut, mm. kutsutaksi 2. Esteetön rakentaminen 1. Asuntojen muutostöihin resursseja 2. Korjausneuvontaa vanhustenhuollon henkilöstö terveystoimi/ sosiaalitoimi keskushallinto tekninen toimi tekninen toimi ympäristötoimi Liite 1; 2(2) 3. Ikääntyneille suunnitellut palvelukokonaisuudet ja prosessit tukevat hyvinvointia ja toimintakykyä Tavoite Toimenpide esitykset Vastuutahot Aikataulu Kotihoito on riittävän kattavaa ja tehokasta 1. Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon riittävät resurssit, jotta yhä suuremmassa avuntarpeessa olevia ikääntyneitä voidaan hoitaa heidän omissa kodeissaan 2. Kotisairaalatoiminnan mahdollisuutta arvioidaan ja suunnitellaan kuntayhteistyönä 3. Kotisairaanhoito ja palvelu tekevät työtä alueellisissa tiimeissä, omahoitaja vastaa asiakkaidensa hoidon kokonaisuudesta 4. Kotihoidossa hyödynnetään kodin turvallisuutta lisääviä teknisiä laitteita sosiaalitoimi/ vanhustenhuolto terveystoimi Kotihoidossa on riittävästi kotihoitoa 1. Lyhytaikaishoito keskitetään vanhainkotiin ja paikkamäärää sosiaalitoimi/

18 tukevia palvelukokonaisuuksia Omaishoito on nykyistä merkittävämpi osa palvelujärjestelmän kokonaisuutta Muistioireisten diagnosointi ja hoito on tehokasta Asiakkuudet hallintaan Palveluasumisen ja ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan paikkojen järjestelyt tukevat kuntoutumista ja omatoimisuutta Ikääntyneiden mielenterveys ja päihdeasioissa toimitaan ennakoiden ja varhaisen tuen periaatteella lisätään 5 paikasta, 9 paikkaan. 2. Päiväkeskustoimintaa ylläpidetään 2 päivää/viikossa 3. Neuvontakeskuksen ennaltaehkäisevät toimintamuodot otetaan käyttöön 1. Omaishoitoa kehitetään sekä määrällisesti ja laadullisesti 2. Omaishoitajille suunnatun kyselyn avulla on selvitetty omaishoitajien mielipiteitä omaishoidon tukitoimista, kyselyn työstämistä jatketaan 3. Omaishoitajien jaksamisen tukemiseen kehitetään vuosikello 1. Muistioireisen hoitopolku on kuvattu, myös haastavat muistioireiset on huomioitava ja yhteistyötä tarvitaan koko Satakunnan alueella 2. Muistisairautta sairastavan läheinen saa tukea ja ohjausta arjen tilanteisiin 3. Yhteistyön on varmistettu eri tahojen kanssa 1. Kehitetään palvelupolkuja ja kokonaisuuksia yhteistyössä asiakkaiden kanssa ja kuvataan ne toimintajärjestelmään. 2. Omahoitajajärjestelmä toimii avo ja laitospalveluissa 1. Vanhainkotipaikkoja vähennetään 27:stä 20 paikkaan 2. Jokisimpukan laajennuksen myötä palveluasumispaikkoja otetaan vaiheittain käyttöön. 3. Arvioidaan palveluasuntojen muuttamista tehostetuksi palveluasumiseksi ikäväestön muutoksen suhteessa. 4. Tupalan huonokuntoisista vuokra asunnoista luovutaan 1. Päihde ja mielenterveysasioiden puheeksiottaminen on systemaattista 2. Avopuolen mielenterveys ja päihdeasiakkaille on olemassa riittäviä tukitoimia Lääkehoitoa toteutetaan turvallisesti 1. Palvelujen piirissä olevien asiakkaiden kohdalla vähintään vuosittain arvioidaan lääkitys ja lääkkeiden yhteisvaikutusta 2. Kotihoidossa ja tehostetussa palveluasumisessa selvitetään keskitetyn lääkejakelun mahdollisuutta ja seurataan kehitystyötä vanhustenhuolto sosiaalitoimi/ vanhustenhuolto opiskelija/ palveluohjaaja sosiaali ja terveystoimi terveystoimi/ vanhustenhuolto sosiaalitoimi/ vanhustenhuolto sosiaali ja terveystoimi sosiaali ja terveystoimi Liite 1; 2(2)

19 4. Henkilöstö on ammattitaitoista, motivoitunutta ja työvoiman saatavuus turvataan Liite 1; 2(2) Tavoite Toimenpide esitykset Vastuutahot Aikataulu Henkilökunta on sitoutunutta ja orientoitunutta kuntouttavaan toimintaan 1. Varmistetaan tavoitteellinen täydennyskoulutus, arvioitujen osaamistarpeiden mukaisesti, noudattamalla koulutussuunnitelmaa ja sosiaali ja terveydenhuollon täydennyskoulutussäädöksiä ja suosituksia ja painottamalla kuntouttavaa työotetta 2. Osaamisen kehittämisessä on käytössä monipuoliset menetelmät; työnkierto, kehittämishankkeet, omaehtoinen opiskelu, mentorointi, keskustelut 3. Tehdään tiivistä yhteistyötä työterveyshuollon kanssa ja toimintaa kehitetään edelleen 4. Otetaan aktiiviseen käyttöön varhaisen tuen malli 5. Tuetaan työssä jatkamista ammatillisen eläkeiän jälkeen 6. Työnohjauksen käytöstä luodaan linjaus sosiaali ja terveystoimi Esimiestyö on ammattitaitoista Ikäihmisten parissa tehtävä työ on vetovoimaista ja työvoiman riittävyys varmistetaan 1. Kehityskeskustelut ovat systemaattisesti käytössä 2. Esimiesasemassa olevilla on riittävä johtamiskoulutus 3. Esimiehille turvataan työnohjaus tarvittaessa 1. Työyksiköistä välittyy positiivinen kuva sijaisille ja opiskelijoille 2. Varahenkilöjärjestelmää kehitetään 3. Palkkaus ja kannustusjärjestelmää kehitetään 4. Jatketaan yhteistyötä oppilaitosten kanssa ja opiskelija ohjaukseen panostetaan sosiaalitoimi/ vanhustenhuolto sosiaalitoimi/ vanhustenhuolto 5. Kustannukset vähenevät 75-vuotiasta kohti, kun toimenpiteet ohjataan ennakoivaan, ehkäisevään ja kuntouttavaan toimintaan Tavoite Toimenpide esitys Vastuutahot Aikataulu Vanhustenhuollon kustannukset eivät nouse vaikka yli 75 vuotiaiden määrä kasvaa 1. Resurssien ohjausta suunnataan ennaltaehkäisevään toimintaan, kotihoidon kehittämiseen ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen sosiaalitoimi

20 Yhdessä ikäihmisten parhaaksi vanhuspoliittinen kehittämissuunnitelma Visio Eurajokelaisilla on mahdollisuus ikääntyä vireänä ja hyväkuntoisena. Ikääntyvät voivat elää itsenäistä ja omatoimista elämää ja heillä on mahdollisuus pitkään asua omassa kodissaan. Strategiset tavoitteet Näkökulma Menestystekijät Avainmittarit tulostavoitteet Vaikuttavuus 1. Mahdollisimman omatoiminen ja mielekäs elämä omassa kodissa tai tarvittaessa kodinomaisessa asumismuodossa. 2. Ikäihminen ottaa vastuuta omasta terveydestään ja toimintakyvystään. Ikääntyvällä on mahdollisuus osallisuuteen säännölliseen liikuntaan sekä terveelliseen ruokavalioon saada riittävästi omatoimisuutta tukevaa tietoa ja palveluohjausta varhaiseen tukeen saada tarpeen mukaisia palveluja, sairaanhoitoa ja kuntoutusta asuin- ja elinympäristöt ovat esteettömät ja tukevat itsenäistä asumista Kotona asuminen Yli 75 -vuotiaista % asuu kodissaan 2-3 % vanhainkodissa 6-7 % tehostetussa palveluasumisessa Asiakaskysely Prosessit 3. Ikääntyneiden palvelukokonaisuudet ja -prosessit tukevat hyvinvointia ja toimintakykyä Kotihoitoa tukeva kuntoutus Muistioireisten dg on tehokasta ja hoitoketjut toimivat Omaishoito on nykyistä merkittävämpi osa palvelujärjestelmän kokonaisuutta Teknisten apuvälineiden hyödyntäminen Systemaattinen kehittäminen Palvelujen käyttö Yli 75-vuotiaista kotihoitoa % omaishoito 6-7 % päivätoimintaa 3-4 % Aikaansaantikyky 4. Henkilökunta on ammattitaitoista, motivoitunutta ja työvoiman saatavuus turvataan. Henkilökunta on sitoutunutta ja orientoitunutta kuntouttavaan toimintaan Henkilöstön määrä ja rakenne vastaavat tehtäville asetettuja odotuksia ja vaatimuksia Johtaminen on ammattitaitoista Ikäihmisten parissa tehtävä työ on vetovoimaista Asiakasmäärät segmentittäin Työhyvinvointikysely Hyväksytty henkilöstömitoitus Sijaisten saatavuus Taloudellisuus ja tuottavuus 5.Kustannukset vähenevät 75-vuotiasta kohti, kun toimenpiteet ohjataan ennakoivaan, ehkäisevään ja kuntouttavaan toimintaan. Resurssien ohjausta suunnataan ennalta ehkäisevään toimintaan, kotihoidon kehittämiseen ja henkilöstön osaamiseen kehittämiseen Vanhustenhuollon kustannukset/ 75 -vuotias

Vanhuspoliittisen kehittämissuunnitelman toimenpideohjelma 2014-2017

Vanhuspoliittisen kehittämissuunnitelman toimenpideohjelma 2014-2017 Vanhuspoliittisen kehittämissuunnitelman toimenpideohjelma 2017 1. Mahdollisimman omatoiminen ja mielekäs elämä omassa kodissa tai tarvittaessa kodinomaisessa asumismuodossa 2. Ikäihminen ottaa vastuuta

Lisätiedot

Yhdessä ikäihmisten asialla. Eurajoen vanhuspoliittinen kehittämissuunnitelma vuosille 2014 2017

Yhdessä ikäihmisten asialla. Eurajoen vanhuspoliittinen kehittämissuunnitelma vuosille 2014 2017 Yhdessä ikäihmisten asialla Eurajoen vanhuspoliittinen kehittämissuunnitelma vuosille 2014 2017 Vanhustenhuollon työryhmä 4.12.2013 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 2 2. VÄESTÖNKEHITYS EURAJOELLA JA IKÄÄNYNEIDEN

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Esperi Care Anna meidän auttaa

Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi palvelee, kasvaa ja kehittää. Valtakunnallinen Esperi Care -konserni tarjoaa kuntouttavia asumispalveluja ikääntyneille, mielenterveyskuntoutujille ja vammaispalvelun

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Koko kunta ikääntyneen asialla

Koko kunta ikääntyneen asialla 1 Kuka hoitaa ikäihmiset tulevaisuudessa? 21.9.2010 Rita Oinas palvelujohtaja Vanhuspalvelut Oulun kaupunki Koko kunta ikääntyneen asialla 2 Oulun kaupungin vanhustyötä ohjaa kaupungin strateginen tavoite,

Lisätiedot

Kotisairaalatoiminnan aloittaminen Eurajoella

Kotisairaalatoiminnan aloittaminen Eurajoella Kotisairaalatoiminnan aloittaminen Eurajoella vastaava sairaanhoitaja Eurajoen terveyskeskuksen vuodeosasto ja vanhainkoti Taustaa Kotisairaalatoiminnan tarkoituksena on tarjota potilaalle hänen kotonaan

Lisätiedot

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa akohtaiset palvelut Kunt Kotiin annettavat palvelut Ikäihmisten kotona selviytymistä tuetaan järjestämällä erilaisia palveluja kotiin. Kotiin annettavia palveluita on kotihoito, kotihoidon tukipalvelut,

Lisätiedot

Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille

Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille 2009-2030 Tavoitteena hyvinvoinnin tasa-arvo Jokaiselle on turvattava oikeus hyvään vanhuuteen Valtakunnallinen Ikäihmisten palvelujen laatusuositus 2008 Hyvinvoinnin

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja

Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja Lääkärin rooli toimintakykyä tukevan ja edistävän työn korostamisessa Kunnon Hoitaja koulutus kaipaa tuekseen laajan organisaation tuen

Lisätiedot

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu?

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Juha Jolkkonen geriatrian erikoislääkäri osastopäällikkö Helsingin kaupunki sosiaali- ja terveysvirasto sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Lisätiedot

Vanhustenhuolto 1.1.2017 alkaen: Vastuut ja roolit. 9.3.2016 v. 7. (Esimiesasemassa olevat numeroitu)

Vanhustenhuolto 1.1.2017 alkaen: Vastuut ja roolit. 9.3.2016 v. 7. (Esimiesasemassa olevat numeroitu) 1 Vanhustenhuolto 1.1.2017 alkaen: Vastuut ja roolit 9.3.2016 v. 7 (Esimiesasemassa olevat numeroitu) Viranhaltija Roolit Vastuut 1) Asiakkuuspäällikkö Kaisu Korpela Strateginen johtaminen - Erityisasumisen

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma perustuu ns. Vanhuspalvelulain 5 : Kunnan on laadittava suunnitelma ja se on osa kaupungin/kunnan

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT 2014 SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄKESKUKSEN TOIMINTA-AJATUS: Iloa ja eloa ikääntyneen arkeen. Omien voimavarojen mukaan, yhdessä ja yksilöllisesti. PÄIVÄKESKUS JOHDANTO

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI Liite 1 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI SUUNNITELMA IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TUKEMISEKSI 2016-2020 27.2.201 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN TAUSTAA... 1 2. OSALLISUUS JA TOIMIJUUS... 2 3. ASUMINEN

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Kuntien toiminta ja ennakointi ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa ja elinympäristöjen kehittämisessä

Kuntien toiminta ja ennakointi ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa ja elinympäristöjen kehittämisessä Kuntien toiminta ja ennakointi ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa ja elinympäristöjen kehittämisessä 6.4.2017 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ym.fi Ikääntyneiden asumisen

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.2010 YLEISTÄ Kotona asumista tuetaan ensisijaisesti tukipalvelujen avulla (ateria-, turva- ja kuljetuspalvelu).

Lisätiedot

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso KOKONAISUUS A: Kotiin vietävien palvelujen sisältö ja kohdentuminen Kuntoutus ja ennaltaehkäisy TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso Eija Janhunen TAVOITTEENA MAAKUNNALLINEN IDEAALIMALLI KUNTOUTTAVAN

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI TILANTEESSA. Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä

IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI TILANTEESSA. Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI 18.4.16 TILANTEESSA Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä 12..16 Ikäihmisten palveluiden strategiassa 12-1-2 on pidetty palveluketjun kehittämistä ohjaavana valtakunnallista

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

SenioriKaste Lapin JOHTAJAT PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA

SenioriKaste Lapin JOHTAJAT PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA SenioriKaste Lapin toiminnallinen osakokonaisuus JOHTAJAT 9.4.2015 PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA Vanhuspalvelulaki Kunnalla on velvollisuus lli järjestää j hyvinvointia, i terveyttä, toimintakykyä ja

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi Ikääntyminen voimavarana seminaari SYO, Kauhava 3.5.2011 Ikäpoliittinen ohjelma v. 2011-2015 Visio:

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

IÄKKÄIDEN PALVELUIDEN RIITTÄVYYDEN JA LAADUN ARVIOINTI SULKAVALLA

IÄKKÄIDEN PALVELUIDEN RIITTÄVYYDEN JA LAADUN ARVIOINTI SULKAVALLA IÄKKÄIDEN PALVELUIDEN RIITTÄVYYDEN JA LAADUN ARVIOINTI SULKAVALLA 5.11.2015 IÄKKÄIDEN PALVELUIDEN RIITTÄVYYDEN JA LAADUN ARVIOINTI 1.Taustaa 2.Väestön kehitys 3.Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaali-

Lisätiedot

Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito

Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito RAI-seminaari 24.3.2011 Kirsi Kiviniemi TtT, kehittämispäällikkö Sisältö Ihmislähtöisen asumisen sekä hoidon ja huolenpidon yhdistäminen Iäkäs ihminen Asuminen

Lisätiedot

Anitta Mikkola, kotihoidon osastonhoitaja, Ikäihminen toimijana kehittämisjakson vetäjä Sodankylän hyvinvointisuunnitelman laatija

Anitta Mikkola, kotihoidon osastonhoitaja, Ikäihminen toimijana kehittämisjakson vetäjä Sodankylän hyvinvointisuunnitelman laatija Anitta Mikkola, kotihoidon osastonhoitaja, Ikäihminen toimijana kehittämisjakson vetäjä Sodankylän hyvinvointisuunnitelman laatija Väestökehitys - painopiste ennaltaehkäisevään työhön, hyviä vuosia kotona

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen 1 Sosiaali- ja terveystoimiala Koti- ja laitoshoidon palvelut Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.4.2014 36 2 Ikäihmisten päivätoiminnan tarkoitus

Lisätiedot

Saamelaisten toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen

Saamelaisten toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen Saamelaisten toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen palveluissa Edellytykset yy ja haasteet Inari 20.9.2013 Mirja Laiti Työkalupakin arviointia Kokonaisuudessaan erinomainen työväline henkilöstön

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT Sallan kunta Sosiaali- ja terveyslautakunta SAS-työryhmä 2015 VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot

TYÖNKUVAT. Vanhusneuvoston työkokous Saara Bitter

TYÖNKUVAT. Vanhusneuvoston työkokous Saara Bitter TYÖNKUVAT Vanhusneuvoston työkokous 5.10.2015 Saara Bitter LÄÄKÄRI Muistilääkäri on muistisairauksiin perehtynyt lääkäri, tavallisimmin geriatri, neurologian tai psykogeriatrian erikoislääkäri. Hän toimii

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaa. Pohjois-Suomen Kaste -alueen vanhustyön kehittämishanke 2014-2016

Keski-Pohjanmaa. Pohjois-Suomen Kaste -alueen vanhustyön kehittämishanke 2014-2016 Keski-Pohjanmaa Pohjois-Suomen Kaste -alueen vanhustyön kehittämishanke 2014-2016 SenioriKaste Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Tavoitteena on kehittää vanhustyön palveluja ja toimintatapoja,

Lisätiedot

Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena

Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena Anna Haverinen Vanhustyön johtaja, Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut 29.9.2014 Ikäihmisten palvelujen tavoitteita Ikäihmiset ovat tyytyväisiä elämäänsä, kokevat

Lisätiedot

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue TP 2013 TP 2014 TA2015 Henkilöstömäärä 1196 1134 1071 Toimintakulut 102,4 M 99,4M 97,8 M joista henkilöstökulut 54 M 52,4 M joista asumis- ja hoiva-palvelujen ostot

Lisätiedot

Ikääntyminen on mahdollisuus. Ministeri Helena Pesola

Ikääntyminen on mahdollisuus. Ministeri Helena Pesola Ikääntyminen on mahdollisuus Ministeri Helena Pesola Väestö iän ja sukupuolen mukaan 2000, 2020 ja 2050 2 Kela/Aktuaariryhmä 14.6.2013 Yli 80-vuotiaat ja yli 100-vuotiaat 3 Kela/Aktuaariryhmä14.6.2013

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Maisema-seminaari 23.04.2009 Helsinki Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta Ikäihmisten palvelujen ydinprosessi Tampereen kaupunki

Lisätiedot

Jokaiselle sairastuneelle laaditaan hoitosuunnitelma. Järjestetään yhteistyössä OYS:n ja Oulun seudun muistiyhdistyksen

Jokaiselle sairastuneelle laaditaan hoitosuunnitelma. Järjestetään yhteistyössä OYS:n ja Oulun seudun muistiyhdistyksen Muistipolku Tämä esite on tarkoitettu muistisairaille ja heidän läheisilleen. Esitteeseen on kirjattu palveluita, joita sairastunut voi tarvita sairautensa eri vaiheissa. Esite auttaa valitsemaan jokaiselle

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) Voimaan 1.7.2013 Keskeisiä linjauksia Erillislaki Ei säädetä uusista palveluista

Lisätiedot

Asumisen palveluiden konseptit - kehämalli

Asumisen palveluiden konseptit - kehämalli Asumisen palveluiden konseptit - kehämalli Tulevaisuuden senioriasuminen Tampereella - Omassa kodissa palveluiden turvin 14.12.2005 Markku Riihimäki TULEVAISUUDEN SENIORIASUMINEN - Omassa kodissa asumisen

Lisätiedot

Vanhus- ja vammaispalvelut 2016

Vanhus- ja vammaispalvelut 2016 Vanhus- ja vammaispalvelut 2016 VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja Soili Partanen HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT PALVELUT palvelupäällikkö Kirsi Oksanen PALVELUOHJAUS RUORI Ateriapalvelu

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA Omenamäen palvelukeskus Tulliportinkatu 4 06100 Porvoo Puh 040 676 1414 www.porvoo.fi/ruori Ikäihmisten palveluohjaus yhdessä paikassa! Tervetuloa! TAUSTALLA VANHUSPALVELULAKI

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa.

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa. Kotihoidon id myöntämisen perusteet 1.4.2014 alkaen - Rovaniemi Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen kohdentumista t (oikea-aikaisuus, i saavutettavuus), tt varattujen voimavarojen

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä. Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015

Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä. Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015 Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015 Menettelytapasäännöksiä Vanhuspalveluissa ei subjektiivisia uusia oikeuksia

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet Perusturvalautakunta 17.12.2013 167, Liite 2. Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet 1 Ikäihmisten asumispalvelut Lyhytaikainen asuminen Lyhytaikaisella asumispalvelulla pyritään

Lisätiedot

Asukkaaksi Hopeasiltaan

Asukkaaksi Hopeasiltaan Asukkaaksi Hopeasiltaan Käytännön opas uudelle Hopeasillan asukkaalle, omaisille ja läheisille YLEISTÄ Hopeasillan vanhainkoti on rakennettu vuonna 1965 ja peruskorjattu vuonna 1995. Hopeasillassa on 59

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (930 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (930 hlöä) RANUA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 4 093 21,8 % (930 hlöä) 3 254 3 040 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 904 (22 %) 1

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 53. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 53. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 19.05.2016 Sivu 1 / 1 4726/2014 00.01.02 53 Suunnitelma Espoon ikääntyneen väestön hyvinvoinnin turvaamiseksi 2016-2021 Valmistelijat / lisätiedot: Maria Rysti, puh. 050 541 8655 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Omaishoitajuus erikoissairaanhoidossa

Omaishoitajuus erikoissairaanhoidossa Omaishoitajuus erikoissairaanhoidossa Kokemuksia omaishoitajien tukemisesta ja tunnistamisesta syöpätautien poliklinikalla ja sydäntautien vuodeosastolla A32 Näkökulmia omaishoitajuuteen Erikoissairaanhoidossa

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.10.2015 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli, Soini 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Kauppapalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu...

Lisätiedot

KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT

KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT Kelan kautta haettavia etuuksia: Osittain tai kokonaan korvattavat lääkkeet Eläkettä saavan hoitotuki Eläkkeen saajan asumistuki LÄÄKEKORVAUKSET

Lisätiedot

Vanhusten palvelutalot

Vanhusten palvelutalot Vanhusten palvelutalot Vanhusten palvelutalot Asunnot tarkoitettu päivittäin kotihoitoa tarvitseville Vantaan kaupungin palvelutalot on tarkoitettu ikäihmisille, jotka eivät pärjää kotonaan runsaankaan

Lisätiedot

Yhdessä ikääntyen, voimavaroja tukien VANHUSPALVELUT

Yhdessä ikääntyen, voimavaroja tukien VANHUSPALVELUT Yhdessä ikääntyen, voimavaroja tukien VANHUSPALVELUT SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN VANHUSPALVELUT HAAPAVEDEN KARTANONVÄKI Rautionkuja 1 Alice Pekkala 050 374 8968, hoitajat p. 043 211 1573 IIN KARTANONVÄKI

Lisätiedot

Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma Työryhmän loppuraportti

Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma Työryhmän loppuraportti Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma Työryhmän loppuraportti Anne-Mari Raassina Neuvotteleva virkamies STM Työryhmän toimeksianto laatia kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma, johon sisältyvät

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 - voimaan 1.7.2013 Kuntamarkkinat

Lisätiedot

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Työpaja ammattikorkeakouluille ja sidosryhmille kuntousalan koulutuksesta 27.5.2014 Johtaja Päivi Voutilainen Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Ikäneuvo-hanke Asiakasohjauksen kokeiluun osallistuvien kuntien yhteiset kotihoidon ja tukipalvelujen kriteerit

Ikäneuvo-hanke Asiakasohjauksen kokeiluun osallistuvien kuntien yhteiset kotihoidon ja tukipalvelujen kriteerit Ikäneuvo-hanke Asiakasohjauksen kokeiluun osallistuvien kuntien yhteiset kotihoidon ja tukipalvelujen kriteerit 1 Kotihoito yhteiset kriteerit 1/2 Kotihoitoa järjestetään eri-ikäisille asiakkaille, jotka

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2010 lopussa Suositus, 2008 Asui

Lisätiedot

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ikäihmisten palvelujen kehittämistä linjaavat Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö RAVA-MITTAUS UUDESSAKAUPUNGISSA VIIKOLLA 42/2016 Raija Yrttimaa Kirsi Routi-Pitkänen 10.1.2017 2 RAVA-TOIMINTAKYKYMITTARI RAVA-toimintakykymittari

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAMINEN KOTIHOIDOSSA. Kotka 29.9.2015 Anni Pentti

IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAMINEN KOTIHOIDOSSA. Kotka 29.9.2015 Anni Pentti IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAMINEN KOTIHOIDOSSA Kotka 29.9.2015 Anni Pentti Ikäihmisten kuntoutus = Geriatrinen kuntoutus Laaja-alaista, kokonaisvaltaista kuntoutusta Ymmärretään ihmisen normaali ikääntyminen

Lisätiedot

Tilapäinen ateriapalvelu on mahdollinen esim. toipilasajan yhteydessä.

Tilapäinen ateriapalvelu on mahdollinen esim. toipilasajan yhteydessä. HANGON PERUSTURVALAUTAKUNNAN PERIAATTEET IKÄÄNTYNEIDEN, VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN PALVELUJEN MYÖNTÄMISELLE Iäkkäiden palvelukeskuksen toiminta-ajatuksena on tukea iäkkäiden osallisuutta ja toimijuutta

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Sisäinen hanke/suunnitelma

Sisäinen hanke/suunnitelma Sisäinen hanke/suunnitelma 10.2.2015 Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman tavoitteena mm. ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan vahvistaminen, kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Ohjelman

Lisätiedot

Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet

Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. LYHYTAIKAINEN HOITO, TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN,

Lisätiedot

Laatusuositus ikäystävällisen Suomen asialla

Laatusuositus ikäystävällisen Suomen asialla Laatusuositus ikäystävällisen Suomen asialla Kaste-kehittämisfoorumi 13.11.2013 13.11.2013 Laatusuositus / Matti Mäkelä 1 Laatusuositusten taustaa Aiemmat suositukset 2001, 2008: STM ja Kuntaliitto Suosituksissa

Lisätiedot

Palvelukeskus Maijala

Palvelukeskus Maijala Palvelukeskus Maijala Perustietoa Maijalasta Asuntoja palvelukeskuksessa on 87 kpl, joista Mattilaksi kutsutussa E-talossa 21 kpl. Palvelukeskus Maijalassa on 79 yksiötä ja 8 kaksiota. Asunnot ovat savuttomia,

Lisätiedot

Kotona asumista tukevat palvelut ja kotihoidon palveluseteli

Kotona asumista tukevat palvelut ja kotihoidon palveluseteli Kotona asumista tukevat palvelut ja kotihoidon palveluseteli Ikäihmisten Palvelutori - Poiju Mahdollistetaan ikäihmisten kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Tuetaan ja autetaan yhdessä asiakasta, itse

Lisätiedot

Vanhuspalvelulakiin tehdyt keskeiset muutokset

Vanhuspalvelulakiin tehdyt keskeiset muutokset Vanhuspalvelulakiin tehdyt keskeiset muutokset Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta (HE 240/2014) Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 Lähihoitajan tutkinto, suuntautuminen kuntoutukseen Kyky itsenäiseen ja aktiiviseen työskentelyyn Omaa hyvät

Lisätiedot

Ikääntyvien palvelujen kehittäminen Oulun Eteläisellä alueella

Ikääntyvien palvelujen kehittäminen Oulun Eteläisellä alueella Ikääntyvien palvelujen kehittäminen Oulun Eteläisellä alueella Sonectus Hallinnoija OAMK terveysalan Oulaisten yksikkö Hankkeen kesto 1.9.2008-31.5.2011 Hankkeen kokonaiskustannusarvio ja rahoittajat:

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta 10.2.2011 Markku Tervahauta palvelualuejohtaja Kuopion kaupunki ASIAKASVOLYYMI Potentiaaliset asiakkaat (yritykset,

Lisätiedot

Ikäihminen toimijana hanke

Ikäihminen toimijana hanke Ikäihminen toimijana hanke Väliarviointi 4/2014 Johtoryhmä 28.4.2014 LAPPI: väliarviointi 4/2014 Hanketyönä on kunnissa kirjattu vanhussuunnitelma (5 ) ikääntyneen väestön tukemiseksi. Vanhusneuvoston

Lisätiedot

Pohjois-Savossa I&O kärkihankkeessa kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja kaikenikäisten omaishoitoa. Vahvuudet ja kehittämiskohteet

Pohjois-Savossa I&O kärkihankkeessa kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja kaikenikäisten omaishoitoa. Vahvuudet ja kehittämiskohteet Pohjois-Savossa I&O kärkihankkeessa kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja kaikenikäisten omaishoitoa Vahvuudet ja kehittämiskohteet Päivi Tikkanen I&O muutosagentti, TtT FAKTOJA POHJOIS- SAVOSTA: 75v täyttäneiden

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme

Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme Minna-Liisa Luoma 1 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula Selvityshenkilö Valtuustoseminaari 21.2.2011 Valmistelun ohjaus Valtuusto Kaupunginhallitus Organisaatiotoimikunta

Lisätiedot

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut MYÖNTÄMISPERUSTEET kotihoito palveluasuminen tehostettu palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut Sisällys 1. Kotihoidon myöntämisperusteet.3 2. Palveluasumisen myöntämisperusteet 5 3.Tehostetun palveluasumisen

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN 1 LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN (Laki omaishoidontuesta 2.12.2005/937) Omaishoidon tuen sisältö: Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki voimaan Vanhuspalvelulain käytännön toteutus Vanhusneuvosto

Vanhuspalvelulaki voimaan Vanhuspalvelulain käytännön toteutus Vanhusneuvosto Vanhuspalvelulaki voimaan 1.7.2013 Vanhuspalvelulain käytännön toteutus Vanhusneuvosto Palvelujohtaja Pirkko Soidinmäki Lain tavoitteet Ikääntynyt väestö ( =vanhuuseläkeikäiset) - tuetaan hyvinvointia,

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö RAVA-MITTAUS UUDESSAKAUPUNGISSA VIIKOLLA 42/2014 Raija Yrttimaa Kirsi Routi-Pitkänen Jaana Aitta 8.12.2014 RAVA-TOIMINTAKYKYMITTARI RAVA-toimintakykymittari

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.12.2016 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Asiointipalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu... 4

Lisätiedot