TOIMINTAKYKYISENÄ IKÄÄNTYMINEN- VANHUSPALVELURAKENTEEN JA TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN LÄNSI-SUOMESSA PILOTTI:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKYKYISENÄ IKÄÄNTYMINEN- VANHUSPALVELURAKENTEEN JA TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN LÄNSI-SUOMESSA 2010-2012 PILOTTI:"

Transkriptio

1 TOIMINTAKYKYISENÄ IKÄÄNTYMINEN- VANHUSPALVELURAKENTEEN JA TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN LÄNSI-SUOMESSA PILOTTI: Kotiuttamiskäytäntöjen yhtenäistäminen Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän alueella. Kevät 2012 Leena Puotila ja Johanna Ruusunen

2 SISÄLLYS 1.) Johdanto 2.) Pilotin päämäärät ja tavoitteet 3.) Pilotin voimavarat 4.) Hankkeen tulokset ja tuotokset 4.1.) Prosessikuvaukset, käytännöt 4.2.) Yhteenveto kehittämistarpeista 5.) Asiakaspalautteet 6.) Hankkeen aikana toteutetut yhteiset koulutukset 7.) Itsearviointi 8.) Loppupäätelmät ja jatkotyöskentely 1.) JOHDANTO Kaste on sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma, jota sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa. Kaste on myös työkalu, jolla toteutetaan hallitusohjelmaa. Länsi- Suomen Kaste hankkeessa on tavoitteena ikäihmisten mahdollisuus asua kotona tai kodinomaisessa ympäristössä itsenäisesti ja turvallisesti mahdollisimman pitkään. Toimintakykyisenä ikääntyminen - vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi- Suomessa hankkeen kaksi teemaa ovat olleet neuvontapalvelujen kehittäminen ja rajapintakäytäntöjen (kotiuttaminen) kehittäminen. Syksyllä v Keski- Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä osallistui Länsi- Suomen Kaste hanke suunnitteluun. Laiko- projekti oli loppunut v ja Kaste projektiin osallistumisessa ei oltu vielä aktiivisia. Laiko- hanke oli kuitenkin tuonut esiin vanhustenpalveluiden tulevaisuuden haasteita. Näitä olivat mm pitkäaikaisten laitoshoidon sairaansijojen vähentäminen, toimintakykyä ylläpitävän ja edistävän työotteen kehittäminen ja vahvistaminen ja tiedonkulun ja moniammatillisen tiimityön kehittäminen.

3 2.) PILOTIN PÄÄMÄÄRÄ JA TAVOITTEET Toukokuussa v Keski- Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän johtavat viranhaltijat ja projektipäällikkö Hanna Nyfors valmistelivat hankkeeseen osallistumista. Hankkeen tavoitteeksi päädyttiin esittämään kuntayhtymän hallitukselle rajapintakäytänteiden kehittämistä. Kesäkuussa kuntayhtymän hallitus päätti osallistua Toimintakykyisenä ikääntyminen hankkeeseen ja hallinnoida osahanketta. Kuntayhtymän hallinnoiman osahankkeen läpimenoaika oli yksi vuosi (v. 2011) ja hankkeelle myönnetty rahoitus oli euroa. Hankkeen nimeksi muotoutui Kotiuttamiskäytäntöjen yhtenäistäminen Keski- Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän alueella. Projektityöskentelyn pääpaino oli kotiuttamistilanteiden selkeyttäminen ja tehostaminen ja tiedonkulkuun panostaminen. Konkreettisia parannuksia haluttiin kotiutushoitajien toimintaedellytyksiin, kotihoidon lähetteeseen, työnjakoon ja tiedonkulkuun. Hoitoneuvottelujen mallintaminen oli tärkeä osa hanketta. Hankeaikana toivottiin tehtävän tiivistä yhteistyötä Harjavallan ja Kokemäen vuodeosastojen henkilökunnan ja Harjavallan, Kokemäen ja Nakkilan kotihoidon kanssa. Arjen työn lisäksi yhteistyö toteutui kolmessa yhteisessä koulutuksessa. Hankkeen tuloksena toivottiin ikäihmisten tulevaisuudessa kotiutuvan turvallisesti niin että jatkohoito kotona olisi turvattu tarvittavien tukitoimien avulla. Suunnitelmalliset kotiutukset luovat edellytykset myös eri palvelutuottajien suunnitelmalliseen ja taloudelliseen työskentelyyn. 3.) PILOTIN VOIMAVARAT Projektityöntekijät: ksthky:n Kokemäen vuodeosaston osastonhoitaja Leena Puotila, 50 % työajasta, sijaisena osastolla sh Ulla-Maija Laurinen. Harjavallan kaupungin avopalveluohjaaja Johanna Ruusunen, 50 % työajasta.

4 Pilotin nykytilakartoitus ja teoriaosuus työstettiin osana Geronomi AMK-opiskelija Johanna Ruususen opinnäytetyötä. Opinnäytetyön aiheena on: Kotiuttamiskäytäntöjen kehittäminen ja yhtenäistäminen Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän alueella. (Opinnäytetyö loppuraportin liitteenä). Hankkeen tukiryhmä: vanhustyön johtaja Leila Saarela (pj.), ksthky:n ylilääkäri Kerkko Rantanen (myöh. Jussi Laaksonen), johtava hoitaja Jaana Oksa, Kokemäen vanhuspalveluiden johtaja Anne-Marie Ståhlström (myöh. Kirsi-Marja Polo) sekä Nakkilan vanhustyön ohjaaja Marita Mäenpää, sihteereinä ovat toimineet projektityöntekijät Leena Puotila ja Johanna Ruusunen. Ohjausryhmän kokoontumisiin on osallistunut myös hankkeen projektipäällikkö Hanna Nyfors. Ohjausryhmä on kokoontunut yhteensä kuusi kertaa. Länsi-Suomen aluehallintovirasto sekä sosiaali- ja terveysministeriö tarkastivat kehittämishankkeen ) HANKKEEN TULOKSET JA TUOTOKSET 4.1 Prosessikuvaukset, käytännöt Opinnäytetyön haastattelutuloksien pohjalta laadittiin ns. kotiuttamisen prosessikaavio havainnollistamaan prosessin moniulotteisuutta ja merkityksellisyyttä (opinnäytetyössä Liite 3, s. 38). Prosessikaavion kohta 1). Päävastuu kotiuttamisessa tulee olla osaston lääkärillä sekä osaston hoitohenkilökunnalla joka hoitaa potilasta päivittäin. Mikäli potilas on jo osastolle tullessaan ollut kotihoidon asiakas, hänen mukanaan on toimitettu kotihoidon

5 lähete (Liite 4), johon on kirjattu oleelliset ja tärkeät tiedot potilaan tilanteesta. Kotihoidon lähete täytetään jokaisesta kotoa sairaalahoitoon lähetettävästä asiakkaasta. Prosessikaavion kohta 2). Kotiuttamisen suunnittelu tulee aloittaa heti potilaan saapuessa osastolle. Tulohaastattelussa tiedot päivitetään. Tulohaastattelussa kirjataan Pegasos-ohjelmaan potilaan tulotilanne, hoidon tavoitteet sekä tarkastetaan ja päivitetään kaikki yhteystiedot. Potilas ja omainen/omaiset otetaan mukaan kotiuttamisen suunnitteluun. Prosessikaavion kohta 3). Palvelutarveselvitys. Potilaan fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky ja voimavarat on selvitetty esim. havainnoimalla, haastattelemalla ja erilaisilla tutkimustuloksilla (esim. RaVa-toimintakykymittari, MMSE-muistitesti, Braden, Depressioseula ). Hyödynnetään moniammatillista yhteistyötä ja muiden työntekijöiden erityisosaamisalueita. Tehdään kotiuttamissuunnitelma aikatauluineen yhdessä potilasta ja omaisia kuunnellen. Tehdään tarvittavat toimenpiteet kotiuttamisen mahdollistamiseksi, esimerkiksi kotikäynti ja mahdolliset asunnonmuutostyöt sekä apuvälinehankinnat. Mikäli kotiuttamista suunniteltaessa ilmenee jotakin erityistä, potilaan hoitaja ottaa yhteyttä kotiutushoitajaan joka auttaa ja tarvittaessa jatkaa potilaan onnistunutta kotiuttamisprosessia. Merkittävä osa järjestettävistä kotiuttamisista ei tarvitse erikseen kotiutusvastuuhoitajan työskentelyä vaan potilaat siirtyvät takaisin kotiinsa asumaan itsenäisesti tai järjestettyjen tukipalvelujen avulla. Prosessikaavion kohta 4). Jatkuva arviointi, kirjaaminen. Kotiuttamisprosessia jatketaan koko osastohoidon ajan ja kuljetaan yhdessä kohti asetettuja tavoitteita. Osallistetaan, aktivoidaan ja rohkaistaan potilasta ja omaisia. Arvioidaan potilaan

6 kokonaistilannetta realistisesti ja järjestetään tarvittavat tukitoimet arvioinnin perusteella. Prosessikaavion kohta 5). Siirtotiedot kirjallisesti ja suullisesti. Potilaan kotiutuessa aikataulutetun kotiutussuunnitelman mukaisesti kotihoidon henkilökuntaa ja omaisia informoidaan riittävän varhain ja hyvin kotiuttamiseen liittyvistä asioista. Kotihoidolle ja potilaalle itselleen annetaan riittävät tiedot potilaan sairauden hoidosta (hoitoohjeet). Hoitotyön yhteenveto ja muut tarvittavat hoitotiedot ja lääkelistat tulostetaan kirjallisena tietona potilaalle ja tiedoksi jatkohoitopaikkaan. Haastatteluaineiston asiakokonaisuuksien pohjalta kotiuttamisen ohjeistukset ja toimintasäännöt voidaan tiivistää seuraaviin osa-alueisiin: 1. Suunnittelu Kotiutussuunnitelma tehdään osana hoitosuunnitelmaa Potilasta, omaisia ja muita hoitoon osallistuvia haastattelemalla kartoitetaan potilaan kokonaistilanne (Fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja kognitiivinen). Kartoitetaan potilaan ja omaisten mielipide palvelujen tarpeesta/riittävyydestä Huomioidaan kotihoidosta potilaan mukana mahdollisesti tulleet siirtotiedot, kotihoidon lähete Pyydetään potilaalta tarvittaessa kirjallinen suostumus tarvittavien tietojen siirtoon 2. Toteuttaminen Valmistautuminen turvalliseen kotiuttamiseen Yhteistyö eri toimijoiden kanssa (sosiaaliohjaaja, kotihoito, asiantuntijahoitajat) Puhelut, tiedustelut, haastattelut, lausunnot, erityisosaajien hyödyntäminen yms. potilaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti Sovitaan yhteisesti ennalta kotiutuspäivä ja kellon aika Opetetaan potilaalle jo sairaalassa kotona tarvittavia taitoja, esim. lääkedosetin käyttö, opastus apuvälineiden käytössä Tehdään tarvittaessa kotikäynti jo sairaalassa oloaikana fysioterapeutin kanssa Järjestetään tarvittaessa hoitoneuvottelu 3. Arviointi

7 Jatkohoidon turvaaminen Yhteydenotot jatkohoidosta vastaaviin tahoihin (suullinen ja kirjallinen ohjaus) Hoitoneuvotteluyhteenveto, hoito-ohjeet tai muut siirtotiedot toimitetaan jatkohoidosta vastaaville työntekijöille, potilaalle sekä omaisille Kotihoidossa tiedetään mihin terveydentilaa koskeviin asioihin on kiinnitettävä huomiota (hengenahdistus, verenvuodot jne.) Kotihoito tietää mihin otetaan yhteyttä hoidon ongelmatilanteissa Omaisten huomiointi Hoitoneuvottelujen järjestäminen Kotiutushoitaja valmistelee ja järjestää hoitoneuvottelun mikäli: Potilas tai hänen omainen on huolissaan kotona selviytymisestä, eivätkä tarjolla olevat tukipalvelut tunnu riittäviltä tai tarkoituksenmukaisilta Potilaan terveydentilassa ja/tai toimintakyvyssä on tapahtunut merkittäviä muutoksia (esimerkiksi AVH-potilaat) Potilaalla on toistuvia sairaala- ja/tai hoitojaksoja tai pitkä laitoshoito Potilas on saattohoitovaiheessa Potilaalla on erityishoitojen tarvetta Potilaalla ei ole aikaisemmin ollut koti- tai tukipalveluita Hoitoneuvottelun järjestämisestä vastaa kotiutushoitaja. Muu hoitohenkilökunta avustaa tarvittaessa. Kotiutushoitajan työtehtäviin kuuluu selvittää hoitoneuvotteluun tarvittavat osallistujat (omaiset/läheiset, kotihoito, muu asumisyksikön henkilökunta/omahoitaja, fysioterapeutti, kolmas sektori jne.) sekä sopia neuvottelun ajankohdasta ja paikasta. Kotiutushoitajan tulee tehdä neuvottelutilavaraus rauhallisesta ympäristöstä, perehtyä kokonaisvaltaisesti potilaan tilanteeseen, tehdä kirjallisia tietoja täydentäviä tutkimuksia (esim. RaVa, MMSE, Braden, Depressioseula jne) sekä järjestää tarvittaessa kotikäynti potilaan luokse (esim. fysioterapeutti sekä potilas). Kotiutushoitaja informoi hoitoneuvottelusta potilasta ja muita osallistujia. Hoitoneuvottelukutsua käytetään kirjallisena tiedotteena (Liite 5). Kotiutushoitaja

8 laatii hoitoneuvottelusta kirjallisen yhteenvedon, kirjaa hoitoneuvottelussa sovitut asiat potilastietojärjestelmään (Pegasos) Hoke-kaavakkeelle, josta toimitetaan kopiot potilaalle, omaisille sekä kotihoitoon. Tulevaisuudessa myös kotihoidon henkilökunta tulee käyttämään samaa potilastietojärjestelmää (Pegasos), joten tiedonkulku tehostuu ja nykyaikaistuu entisestään. Hoitoneuvottelun kulusta ja yhteenvedosta laadittiin kirjallinen 2-puolinen lomake kotiutushoitajan käytännön työvälineeksi (Liite 6). 4.2) Yhteenveto kehittämistarpeista Haastatteluaineiston perusteella voidaan todeta, että keskeisimpinä tekijöinä laadukkaissa kotiuttamisissa koetaan olevan aikaisemmissakin tutkimuksissa esiin nousseet: yhteistyö, tiedonkulku ja vuorovaikutus. Näiden lisäksi tässä tutkimuksessa selkeiksi kehittämiskohteiksi nousivat hoitohenkilökunnan osaaminen ja asenteet, toimenkuvien selkeys, johtajuus sekä yhtenäiset käytännöt/pelisäännöt. Tärkeänä koettiin myös kotihoidon ja osastojen välillä toistensa toimintatapojen tuntemista. Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän alueen kotiuttamisten kehittämistarpeet teemoittain haastatteluaineiston perusteella: Teema Kehittämistarve Resurssit Johtaminen Resurssien riittävyys, perehdytyksen merkitys korostuu, osaamisen kehittäminen, työnkuvien selkiytyminen, työvuorosuunnittelun merkitys. Johtamisen tärkeys järjestelmän ja työvälineiden tasolla, arvostava johtajuus, palkitseminen.

9 Prosessit Yhteistyö Tiedonkulku Kotiuttamisprosessin kehittäminen asiakas- ja tarvelähtöisesti, laaduntarkkailu ja arviointi, työn hallinta, vaikutusmahdollisuudet, sitoutuminen. Yhteistyön lisääminen eri sektoreiden kanssa, muiden toimijoiden työn tuntemus ja arvostus, yhteystietojen päivittäminen ja ylläpitäminen, säännöllisten tapaamisten järjestäminen. Vuorovaikutus. Tiedonkulun turvaaminen, yhtenäisestä käytännöstä sopiminen, tiedottamisen helpottuminen ja yksinkertaistaminen Lisäksi tulee luoda kotiuttamisen seurantaa varten yhteiset arviointimittarit ja menetelmät, esimerkiksi: hoitojaksojen keskimääräinen aika/kk, hoitoneuvottelujen määrä/kk, sairaala hoidontarpeen uusiutuminen/kk ja tehostetun kotihoidon purkamisen mahdollistuminen/kk. Kotihoidon ja vuodeosaston kotiutushoitajan tapaamiset kaksi kertaa vuodessa jolloin keskitytään toiminnan kehittämiseen ja vapaamuotoiseen palautekeskusteluun. 5.) Asiakaspalautteet Systemaattista asiakaspalautetta hankkeesta ei ole kerätty. Asiakaspalautetta hankkeen tuloksista ja tuotoksista on saatu ksthky:n alueen kotihoidolta ja vuodeosastojen henkilökunnalta. Palautteet ovat olleet positiivisia, erityisesti lomakkeet ovat helpottaneet kotiuttamisia, tehostanut tiedonsiirtoa ja tuonut siten kotiuttamisiin lisää laadukkuutta. Hankkeen aikana toteutuneista koulutuksista on saatu runsaasti positiivista palautetta. 6.) Hankkeen aikana toteutetut yhteiset koulutukset yms. * Pilotin aloitusseminaari, , osallistujia yht. 45. Aiheena hankkeen esittely.

10 *Geriatri Taina Lupsakon luento , aiheena ikäihmisten toimintakyvyn edistämisen haasteet. Osallistujia yht. 80. *Loppuseminaari, luennoitsijana yliopettaja Marja Flinck, aiheena esimies- ja alaistaidot ja moniammatillisuus. * Kotiutuskäytänteiden toiminnan arviointikokoukset vertaisryhmissä toteutettiin kaksi kertaa hankkeen aikana. 7.) Itsearviointi Projektityöntekijöiden työskennellessä koko ajan myös arjen tilanteissa, hanke oli hyvin käytännönläheinen. Haasteena kotiuttamiskäytänteiden yhtenäistämisessä oli eri työyksiköiden omat ja erilaiset toimintakulttuurit sekä asenteet hanketta kohtaan. Tarve kotiuttamiskäytänteiden kehittämiseen koettiin kuitenkin hyvin tärkeänä ja pilotin työntekijät kykenivät olemaan hyvänä linkkinä kotihoidon ja vuodeosastojen henkilökunnan välillä. Yhteistyö syveni pilotin aikana konkreettisista toimintatavoista sopimalla ja tutustumalla/verkottumalla toinen toisiinsa. Toimintamalleja kyettiin yhtenäistämään Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän alueella. Suunniteltu kotiuttaminen osana potilaan turvallista hoitoa sai laajaa huomiota projektin aikana. Yhteiset koulutukset koettiin tärkeiksi ja onnistuneiksi. Projektin aikana rohkeus ja systemaattisuus lisääntyi potilaan jatkohoidon suunnittelussa, jolloin esim. pitkäaikaispotilaiden määrä laski edelleen vuodeosastoilla. Hankkeen toimintaajatuksia esiteltiin ikäihmisten yhdistyksien kokoontumisissa, Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän hallituksen iltakoulussa sekä Tehy:n esimieskoulutuksessa. Hankkeessa kyettiin saavuttamaan konkreettiset tavoitteet hyvin: Kotiuttamishoitajan käytännön päivitys ja mallinnus, kriteerit kotiuttamiselle, selkeä

11 työnjako eri toimijoiden välille sekä yhteisestä tiedonsiirrosta/tiedonkulusta sopiminen. Hankeaika osoitti sen, että asiakkaiden kokonaistilanne on yhä useammin haasteellinen ja vaatii riittävää paneutumista kotiuttamiseen sekä palvelutarpeen arviointiin. Vuodeosastolla kotiutusvastuuhoitajan nimeäminen ko. työtehtäviin mahdollistaa sujuvat ja onnistuneet kotiuttamiset. 8) Loppupäätelmät ja jatkotyöskentely Projektissa ja sen jälkeisissä keskusteluissa on kiinnitetty huomiota hoitoneuvottelujen ajankohtiin. Kotiuttamisen suunnittelu tulee aloittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Hoitoneuvottelun järjestämisen vuoksi hoitojakso osastohoidossa ei saa tarpeettomasti pidentyä. Hankkeen vaikutuksia hoitojaksojen pituuteen tullaan seuraamaan tiiviisti SAS-työryhmissä, jokapäiväisessä työskentelyssä sekä erikseen kaksi kertaa vuodessa kotiuttamisvastuuhoitajien ja kotihoidon kotiutusvastuuhoitajien yhteisissä vertaistapaamisissa. Projektissa ei systemaattisesti selvitetty kyselyllä tai haastattelulla asiakasnäkökulmaa kotiuttamisesta. Asiakaspalaute kotiuttamisesta tuli kuitenkin useasti esiin erityisesti kotihoidon käynnistyessä. Itsestään selvänä voidaan pitää, että turvallinen potilaan kotiuttaminen vuodeosastolta kotihoitoon ei onnistu ilman potilaan aktiivista osallistumista. Ammattilaisten on nähtävä potilaan tulevaisuus ja voimavarat sekä todellinen palveluntarve. Projektin aikana erityisesti potilaan pelot ja omaisten vastustus kotiuttamista kohtaan toivat haasteita työntekijöille. Työntekijöiden välinen työssä tapahtuva sosiaalinen kanssakäyminen ja toistensa tunteminen lisääntyi projektin aikana ja tehosti työskentelyä tuoden samalla myös aikasäästöä. Avoin, rehellinen keskustelu potilaiden, omaisten ja eri ammattiryhmien välillä edistää kokonaisvaltaista hoitoa.

12 Osahankkeen tukiryhmässä käydyn arviointikeskustelun keskustelun perusteella todettiin osahankkeen organisoitumista edistäneen se, että omasta organisaatiosta tuleva hanketyöntekijä oli onnistunut valinta, koska verkostot olivat valmiina ja yhteistyökuviot tunnettiin. Toisaalta projektityöntekijöiden osa-aikaisuus koettiin joskus hankalana, hanketyöntekijät eivät aina pystyneet paneutumaan täysillä hanketyöhön omien tehtäviensä takia. Kokemäellä hanketyöntekijällä oli nimettynä sijainen, mikä helpotti hanketyöhön sitoutumista. Kun hankekuntia on useampia, projektityöntekijöiden on helpompi työskennellä omissa kunnissaan. Siksi on tärkeää jatkossa huolehtia, että työpanosta suunnataan kaikkiin hankekuntiin. Toisaalta tukiryhmän kanta oli, että organisaatioiden ulkopuolinen hanketyöntekijä voi nähdä asioita uusin silmin, jota pidettiin hyvänäkin asiana. Yhteiset koulutustilaisuudet olivat tukiryhmän mielestä parasta antia. Lisäksi tukiryhmä katsoi, että hanketyöntekijöillä tulisi olla tietoa ja osaamista kehittämismenetelmistä. Koko hankkeessa olisi tähän pitänyt hankkeen käynnistyessä panostaa. Hankesuunnitelman tavoitteet eivät olleet riittävän selkeät ja konkreettiset, jolloin aikaa kului hankkeen käynnistämiseksi. Tavoitteet jatkohankkeessa pitäisivät olla konkreettiset, jolloin tiedetään, mitä osaamista hanketyössä tarvitaan. Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän alueen sairaalahoidon ja kotihoidon yhteistyötä tullaan edelleen kehittämään geriatrisen osaamiskeskus-mallin myötä. Tämän kotiuttamiskäytänteiden yhtenäistämishankkeen toiminta on luonut hyvän pohjan tulevalle geriatriselle osaamiskeskustoiminnalle Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän alueella. LIITTEET Liite 1 Liite 2 Tarkennettu pilotointisuunnitelma Opinnäytetyö: Kotiuttamiskäytäntöjen kehittäminen ja yhtenäistäminen Keski- Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän alueella

Kaste-hanke. Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012

Kaste-hanke. Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012 Kaste-hanke Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012 Rajapintakäytännöt IÄKKÄÄN PÄIVYSTYSPOTILAAN HOITOPOLKU OSAHANKE RAPORTTI

Lisätiedot

YHTEISVOIMIN KOTONA IKÄÄNTYNEIDEN KOTIIN ANNETTAVIEN PALVELUIDEN JA KUNTOUTUKSEN KEHITTÄMINEN

YHTEISVOIMIN KOTONA IKÄÄNTYNEIDEN KOTIIN ANNETTAVIEN PALVELUIDEN JA KUNTOUTUKSEN KEHITTÄMINEN YHTEISVOIMIN KOTONA IKÄÄNTYNEIDEN KOTIIN ANNETTAVIEN PALVELUIDEN JA KUNTOUTUKSEN KEHITTÄMINEN Satakunnan sairaanhoitopiirin kehittämisosio Kotiutushoitajien haastattelut perusterveydenhuollossa 26.11.2014

Lisätiedot

TOIMINTAKYKYISENÄ IKÄÄNTYMINEN- JUURRUTTAMISHANKE KESKI-SATAKUNNAN PILOTTI 1.10.2012 30.9.2013

TOIMINTAKYKYISENÄ IKÄÄNTYMINEN- JUURRUTTAMISHANKE KESKI-SATAKUNNAN PILOTTI 1.10.2012 30.9.2013 TOIMINTAKYKYISENÄ IKÄÄNTYMINEN- JUURRUTTAMISHANKE KESKI-SATAKUNNAN PILOTTI 1.10.2012 30.9.2013 Kotihoidon yhteistyöprosessien kehittäminen Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän alueella Kaija

Lisätiedot

Toimintakykyä edistävä työote kotihoidossa Etelä-Kymenlaakson toimintamalli

Toimintakykyä edistävä työote kotihoidossa Etelä-Kymenlaakson toimintamalli 21.08.2012 Toimintakykyä edistävä työote kotihoidossa Etelä-Kymenlaakson toimintamalli Kaakon SOTE-INTO Etelä-Kymenlaakson osahanke Kotihoidon työryhmä 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Tavoitteellisuus...

Lisätiedot

Kotiutushoitajan tehtävänkuva ja hyvän kotiutuksen kriteerit

Kotiutushoitajan tehtävänkuva ja hyvän kotiutuksen kriteerit Kotiutushoitajan tehtävänkuva ja hyvän kotiutuksen kriteerit Vantaan kaupungin kotihoidossa Sosiaali- ja terveysala Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Opinnäytetyö Kevät, 2006 Pia Leppänen Sosiaali- ja

Lisätiedot

Pitkäaikaisesti oireilevien psykoosipotilaiden hoidon ja kuntoutuksen rajapintatyöskentelyn kehittäminen Pop-Valo- hanke (luonnos syyskuu 2012)

Pitkäaikaisesti oireilevien psykoosipotilaiden hoidon ja kuntoutuksen rajapintatyöskentelyn kehittäminen Pop-Valo- hanke (luonnos syyskuu 2012) Pitkäaikaisesti oireilevien psykoosipotilaiden hoidon ja kuntoutuksen rajapintatyöskentelyn kehittäminen Pop-Valo- hanke (luonnos syyskuu 2012) Kristiina Kuusi, sh Kirsi Koivisto, sh Anne Meriluoto, ayl

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus Perusturvapalvelut Lokakuu 2012 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTA-AJATUS... 5 2.1. Kohderyhmä... 5 2.2.

Lisätiedot

Samalla polulla voimavaroja lyhytaikaishoidosta

Samalla polulla voimavaroja lyhytaikaishoidosta Samalla polulla voimavaroja lyhytaikaishoidosta Sampo hankkeen loppuraportti 33100 Tampere www.pirkanmaanmuistiyhdistys.fi SISÄLLYSLUETTELO 1 HANKEEN PÄÄMÄÄRÄ... 6 1.1 LYHTYAIKAISHOIDON KEHITTÄMINEN JA

Lisätiedot

Tietoa, taitoa ja tahtoa vanhustyöhön - hanke. Loppuraportti 1.11.2007-31.8.2009

Tietoa, taitoa ja tahtoa vanhustyöhön - hanke. Loppuraportti 1.11.2007-31.8.2009 Tietoa, taitoa ja tahtoa vanhustyöhön - hanke Loppuraportti 1.11.2007-31.8.2009 Mervi Pääkkö 22.9.2009 Jos luulet olevasi liian pieni vaikuttamaan asioihin, yritä nukkua suljetussa huoneessa, jossa on

Lisätiedot

Tarkennettu toimintasuunnitelma Ikäihmisten palveluiden malli Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 1.4.2015 Kaija Joensuu Eliisa Mannila

Tarkennettu toimintasuunnitelma Ikäihmisten palveluiden malli Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 1.4.2015 Kaija Joensuu Eliisa Mannila Tarkennettu toimintasuunnitelma Ikäihmisten palveluiden malli Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 1.4.2015 Kaija Joensuu Eliisa Mannila Sisällys 1. TAUSTA... 3 2. TOIMENPITEET... 4 2.1. Juuri

Lisätiedot

Riskiryhmien palvelukonseptien kehittäminen palvelurakenteita muotoilemalla 2013-2015

Riskiryhmien palvelukonseptien kehittäminen palvelurakenteita muotoilemalla 2013-2015 Riskiryhmien palvelukonseptien kehittäminen palvelurakenteita muotoilemalla 2013-2015 Palvelumuotoilu ja johtaminen Mielenterveys- ja päihdeasiakkaan palvelukokonaisuuden suunnittelu ja kehittäminen Salossa

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA. Yhtymähallitus 1.3. 2013. Päivitetty

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA. Yhtymähallitus 1.3. 2013. Päivitetty PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Yhtymähallitus 1.3. 2013 Päivitetty 2 Sisältö Sisältö... 2 1. Johdanto... 4 2. Hyvinvointi- ja Terveyspalveluiden Potilas- ja asiakasturvallisuuskulttuurin

Lisätiedot

VANHUSTEN KOTIHOIDON TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA

VANHUSTEN KOTIHOIDON TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA VANHUSTEN KOTIHOIDON TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA 05/2005 11/2006 LOPPURAPORTTI Päivi Lehtinen - Sari Koski - Kari Natunen 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 3 1. HANKKEEN KULKU 4 1.1 TOIMINTYMPÄRISTÖ 4

Lisätiedot

1 JOHDANTO... 3 2 LAIT, LAATUSUOSITUKSET JA MUUT LINJAUKSET... 4 3 NYKYTILAN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS...

1 JOHDANTO... 3 2 LAIT, LAATUSUOSITUKSET JA MUUT LINJAUKSET... 4 3 NYKYTILAN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS... SALON KAUPUNGIN VANHUSPALVELUIDEN SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 2(31) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 LAIT, LAATUSUOSITUKSET JA MUUT LINJAUKSET... 4 3 NYKYTILAN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS... 5 3.1

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI 1.3.2010 31.10.2012

LOPPURAPORTTI 1.3.2010 31.10.2012 TOIMINTAKYKYISENÄ IKÄÄNTYMINEN Vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi Suomessa 2010-2012 LOPPURAPORTTI 1.3.2010 31.10.2012 Projektipäällikkö Hanna Nyfors 2 Tiivistelmä

Lisätiedot

Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015

Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015 KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN PERUSTURVAN EDELLÄKÄVIJÄ Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015 1 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Ikäpoliittinen ohjelma 2011 2015 Evijärven kunta Kauhavan kaupunki Lappajärven

Lisätiedot

TUETUN KOTONA KUNTOUTUMISEN MALLI IKÄIHMISILLE UUDENMAAN ALUEHANKKEEN LOPPURAPORTTI 1.3.2008-28.2.2010

TUETUN KOTONA KUNTOUTUMISEN MALLI IKÄIHMISILLE UUDENMAAN ALUEHANKKEEN LOPPURAPORTTI 1.3.2008-28.2.2010 TUETUN KOTONA KUNTOUTUMISEN MALLI IKÄIHMISILLE UUDENMAAN ALUEHANKKEEN LOPPURAPORTTI 1.3.2008-28.2.2010 Tämä aluehanke on osa rintamaveteraanien ja sotainvalidien avo- ja kotikuntoutuksen kehittämishanketta

Lisätiedot

VÄLI-SUOMEN POTKU LOPPURAPORTTI

VÄLI-SUOMEN POTKU LOPPURAPORTTI VÄLI-SUOMEN POTKU LOPPURAPORTTI MaaliPOTKU osahanke 1.4.2010 31.10.2012 Marita Pitkänen Tiina Nurmela Heta Leino Sisällysluettelo 1. OSAHANKKEEN ORGANISOITUMINEN... 4 2. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN FORSSAN

Lisätiedot

LOPPURA- PORTTI. VALmennusta Omaishoitoperheille Terveydenhuollossa

LOPPURA- PORTTI. VALmennusta Omaishoitoperheille Terveydenhuollossa 10 VALmennusta Omaishoitoperheille Terveydenhuollossa LOPPURA- PORTTI Valot projekti 2009-2013 Maarit Väisänen (toim.), projektivastaava Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Hoiva-asumisen toimintamalli Etelä-Kymenlaakson kunnille

Hoiva-asumisen toimintamalli Etelä-Kymenlaakson kunnille Hoiva-asumisen toimintamalli Etelä-Kymenlaakson kunnille Kaakon SOTE-INTO 2 Etelä-Kymenlaakson osahanke Hyväksytty 5/ 2010 Päivitetty 23.8.2012 Kaakon SOTE-INTO 2 / Etelä-Kymenlaakson osahanke 1 Kaakon

Lisätiedot

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY. Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 ESLH-2006-03839/So-62 Loppuraportti 11.9.2008 Arto Honkala Taina Kultanen Satu Kujala Laila Mäki-Kerttula

Lisätiedot

Työelämä ja oppiminen

Työelämä ja oppiminen 1 Anneli Sarajärvi ja Marianne Roivas (toim.) Työelämä ja oppiminen Näkökulmia terveys- ja hoitoalan koulutukseen ja kehittämiseen Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja Anneli Sarajärvi ja Marianne

Lisätiedot

Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014 2016

Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014 2016 Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014 2016 Väliraportti 1/ 30.11.2014 ajalta 1.2.2014 31.10.2014 Liisa Ahonen hankejohtaja 1 Sisällysluettelo 1. Hankkeen tausta ja lähtökohdat... 3 2. Hankkeen

Lisätiedot

Salla Nyholm 90980 Tampereen yliopisto Porin yksikkö/sosiaalityö Kehittämistyön käytäntö Loppuraportti

Salla Nyholm 90980 Tampereen yliopisto Porin yksikkö/sosiaalityö Kehittämistyön käytäntö Loppuraportti Kehittämistyön käytäntö loppuraportti Toimintakykyisenä ikääntyminen osahankkeessa toteutettavan kotiuttamisen internet -pohjaisen SAS -sovellusohjelman suunnitteluvaiheen ja käyttökokeilun tuki- ja arviointitehtävä.

Lisätiedot

KOTIUTUSTEN ONNISTUMISIA JA EPÄONNISTUMISIA PEIJAKSEN SAIRAALASTA OSASTOLTA S3 VANTAAN JA KERAVAN KOTISAIRAANHOITOON

KOTIUTUSTEN ONNISTUMISIA JA EPÄONNISTUMISIA PEIJAKSEN SAIRAALASTA OSASTOLTA S3 VANTAAN JA KERAVAN KOTISAIRAANHOITOON KOTIUTUSTEN ONNISTUMISIA JA EPÄONNISTUMISIA PEIJAKSEN SAIRAALASTA OSASTOLTA S3 VANTAAN JA KERAVAN KOTISAIRAANHOITOON Maarit Nuutinen DIAK A9 muunto Opinnäytetyö Maaliskuu 2002 Diakonia AMK Helsingin yksikkö

Lisätiedot

TOIPILAASTA KUNTOON. Kirjallinen esite potilaalle ja omaisille kuntouttavasta hoitotyöstä akuuttisairaalassa

TOIPILAASTA KUNTOON. Kirjallinen esite potilaalle ja omaisille kuntouttavasta hoitotyöstä akuuttisairaalassa TOIPILAASTA KUNTOON Kirjallinen esite potilaalle ja omaisille kuntouttavasta hoitotyöstä akuuttisairaalassa Nadezhda Nikitina ja Svetlana Permi Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyydestä elämänlähtöisyyteen. Kotikuntoutuksen kehittäminen 2014 Loppuraportti Tampereen kaupunki

Asiakaslähtöisyydestä elämänlähtöisyyteen. Kotikuntoutuksen kehittäminen 2014 Loppuraportti Tampereen kaupunki Asiakaslähtöisyydestä elämänlähtöisyyteen Kotikuntoutuksen kehittäminen 2014 Loppuraportti Tampereen kaupunki Heli Vesaranta 8.12.2014 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kotikuntoutuksen tausta

Lisätiedot

KOTISAIRAANHOIDON JA KOTIPALVELUN YHTEISTYÖ -työntekijöiden kuvaamana

KOTISAIRAANHOIDON JA KOTIPALVELUN YHTEISTYÖ -työntekijöiden kuvaamana KOTISAIRAANHOIDON JA KOTIPALVELUN YHTEISTYÖ -työntekijöiden kuvaamana Marja Immonen - Vuokko Strengell Opinnäytetyö, kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

PALVELUOHJAUS JA VANHEMMUUDEN TUKEMINEN HANKKEEN 1.2. 31.12.2012 LOPPURAPORTTI

PALVELUOHJAUS JA VANHEMMUUDEN TUKEMINEN HANKKEEN 1.2. 31.12.2012 LOPPURAPORTTI 2012 PALVELUOHJAUS JA VANHEMMUUDEN TUKEMINEN HANKKEEN 1.2. 31.12.2012 LOPPURAPORTTI Suunnannäyttäjä Päivi Ojanen 21.12.2012 Tampereen kaupunki Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Palveluohjaus ja vanhemmuuden

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLUT TEPA. VÄLIRAPORTTI 2013 Projektipäällikkö Anne Aholainen

KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLUT TEPA. VÄLIRAPORTTI 2013 Projektipäällikkö Anne Aholainen KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLUT TEPA VÄLIRAPORTTI 2013 Projektipäällikkö Anne Aholainen SISÄLLYSLUETTELO 1. TEPA-PROJEKTI JA VÄLIRAPORTIN TAVOITTEET 1 2. TEPA-PROJEKTIN VISIO, TAVOITTEET

Lisätiedot