LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Laurea Järvenpää RYHMÄSSÄ YKSINÄISYYS UNOHTUU -KOKEMUKSIA IKÄÄNTYNEIDEN RYHMÄINTERVENTIOSTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Laurea Järvenpää RYHMÄSSÄ YKSINÄISYYS UNOHTUU -KOKEMUKSIA IKÄÄNTYNEIDEN RYHMÄINTERVENTIOSTA"

Transkriptio

1 LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Laurea Järvenpää RYHMÄSSÄ YKSINÄISYYS UNOHTUU -KOKEMUKSIA IKÄÄNTYNEIDEN RYHMÄINTERVENTIOSTA Mia Louhelainen Sosiaaliala Valmistuva opinnäytetyö Huhtikuu, 2008

2 LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Laurea Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Vanhustyön suuntautumisvaihtoehto TIIVISTELMÄ Mia Louhelainen Ryhmässä yksinäisyys unohtuu kokemuksia ikääntyneiden ryhmäinterventiosta. Vuosi 2008 Sivumäärä 61 Opinnäytetyön liittyy Keravalla toimivaan kolmevuotiseen Nostalgia projektiin. Projektin tarkoituksena on ennaltaehkäistä ikääntyneiden syrjäytymistä ja masennusta kolmen Elämä jatkuu ryhmän avulla. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kotihoidon asiakkaista koostuvan Torstai ryhmän kokemuksia ryhmäinterventiosta. Opinnäytetyön toimii osana Nostalgia projektin väliraporttia, jonka pohjalta projektin suuntaa voi vielä muuttaa. Torstai ryhmän suurimmaksi masennuksen ja syrjäytymisen uhaksi nousi yksinäisyys. Tutkimuksen lähestymistapa on sosiokulttuurinen vanhuskäsitys. Opinnäytetyö on laadullinen tutkimus. Olen toiminut ryhmässä osallistuvana havainnoijana puolen vuoden. Tutkimusaineisto koostuu havainnoinnin tuloksista, videomateriaalista ja lomakekyselyiden tuloksista. Aineiston analyysissä käytin laadullista aineistolähtöistä sisällönanalyysiä, joka etenee aineiston pelkistämisen, luokittelun ja käsitteellistämisen kautta tutkimustulosten esittämiseen. Aineiston luokittelussa on käytetty teemoittelua ja miellekarttaa. Tutkimuksen pääteemaksi nousi ikääntyneiden yksinäisyys, joka ohjasi aineiston luokittelua kaikissa vaiheissa yhdessä teoreettisen osuuden ja tutkimuskysymysten kanssa. Tulokset osoittavat, että Torstai ryhmä oli osallistujille merkityksellinen. Ryhmäläiset kokivat tärkeäksi me- hengen, eli ryhmän mahdollisti jakamisen ja osallisuuden kokemuksen. Ryhmäinterventiolla oli vaikutusta myös ryhmäläisten yksinäisyyden kokemuksiin, vaikka yksinäisyyden tunteet olivat edelleen olemassa. Torstai ryhmän haasteiksi nousivat ryhmäläisten kuulovaikeuksien huomioiminen, ryhmän toiminnan kehittäminen ryhmäläisten toiveita vastaavammaksi ja yhteistyön lisääminen kotihoidon kanssa. Tutkimuksen tulokset olivat samansuuntaisia aiempien ikääntyneiden masennuksen ja yksinäisyyden ehkäisyyn liittyvien tutkimusten kanssa. Tulosten perusteella voidaan tehdä johtopäätös, että Nostalgia projektin Torstai ryhmän ryhmäinterventio on ollut ryhmäläisille merkityksellinen ja se on tukenut ryhmäläisten kotona asumista ryhmän aikana. Torstai -ryhmän kaltainen toiminta voi olla yksi mahdollisuus lieventää kotihoidon turvin kotona asuvien ikääntyvien keravalaisten yksinäisyyttä ja vahvistaa heidän osallisuuttaan yhteisössä. Asiasanat: Ikääntyneiden yksinäisyys, ikääntyneiden masennus, sosiokulttuurinen vanhuskäsitys

3 LAUREA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Laurea Järvenpää Degree Programme in Social Services Work with the Aged ABSTRACT Mia Louhelainen Loneliness Forgotten in Group Experiences of Aged People in Group Intervention Year 2008 Pages 61 This thesis is connected to a three-year project called Nostalgia in Kerava. The purpose of this project is to prevent social exclusion and depression of aged people with three Life goes on groups. The purpose of this study was to clear out experiences of customers of homecare Torstai group. Especially experiences of group intervention were studied. The thesis is a part of the intermediate report of Nostalgia project, on the basis of which the direction of the project can be changed. The biggest threat of depression and social exclusion was loneliness in Torstai group. The approach of this study is the sociocultural image of aged people. The thesis is a qualitative study. The writer of the thesis acted in a group as a participating observer for half a year. The study material consists of the results of observations, video material and the results of questionnaires. The analytical method used was primarily derived from the content of the material by quality point of view. Then the material was reduced, classified, conceptualized and finally results were obtained. Arranging by themes and an association map were used in the classification of material. Loneliness of aged people was raised to a main theme of this study. This guided the classification of material in all phases together with the theoretical part and the questionnaire. Results showed that Torstai group was meaningful to participants. They felt solidarity to be important. The group enabled sharing and participation experiences. Group intervention affected participants loneliness, even though their feelings of loneliness still existed. The challenges of Torstai group were considering hearing problems, developing the group according to the opinion of participants and increasing cooperation with homecare. The results of the study were parallel with earlier studies of prevention of aged people s depression and loneliness. Based on the results a conclusion may be drawn that Torstai group of Nostalgia project was meaningful to the participants due to group intervention. It has also promoted living at home during the project. Activity like Torstai group can be one possibility to reduce loneliness of aged people living at home with the help of homecare in Kerava. This type of activity can also strengthen their participation in community. Keywords: Loneliness of aged people, depression of aged people, sociocultural image of aged people

4 SISÄLLYS 1 JOHDANTO NOSTALGIA PROJEKTI SOSIOKULTTUURINEN VANHUSKÄSITYS Sosiokulttuurinen innostaminen Yhteisöllisyys IKÄIHMISTEN YKSINÄISYYS JA MASENNUS Ikääntyneiden yksinäisyys Ikääntyneiden masennus Yksinäisyys ja masennus kotihoidon asiakkailla OPINNÄYTETYÖNI TAUSTA JA TUTKIMUSKYSYMYKSET TUTKIMUSAINEISTO JA TUTKIMUSMENETELMÄT Ryhmätilanteiden havainnointi Lomakekysely Torstai -ryhmäläisille ja kotihoidon omahoitajille TORSTAI RYHMÄN IKÄÄNTYNEET Torstai ryhmäläisten valinta Torstai ryhmäläisiä yhdistää kotihoito KOKEMUKSIA TORSTAI RYHMÄN RYHMÄINTERVENTIOSTA Torstai ryhmä ja yksinäisyyden kokemukset Torstai ryhmän merkitys ryhmäläisille Torstai ryhmän kehityshaasteet LOPUKSI...45 LÄHTEET...49 JULKAISEMATTOMAT LÄHTEET...53 LIITTEET...54

5 1 JOHDANTO Opinnäytetyöni on osa Keravalla toimivaa Nostalgia projektia, joka on kolmevuotinen Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama ja Lähde ry:n hallinnoima hanke. Sen tavoitteena on ikäihmisten masennuksen ja syrjäytymisen ennaltaehkäisy. Idea projektista heräsi Lähde ry:n Vapaaehtoisen hyvinvointityön keskuksessa julkisuudessa käydyn vanhustenhuoltoa ja hoidon tasoa koskevan keskustelun pohjalta. (Projektisuunnitelma 2006.) Ennusteiden mukaan ikäihmisten määrä tulee lähivuosikymmeninä vain kasvamaan (Väestöennuste 2007), joten ennaltaehkäisevä työ ja kolmannen sektorin osuus vanhustenhuollossa tulee entistä merkityksellisemmäksi (Kivelä 2006, 94-96). Vapaaehtoistyön ja julkisen palvelun yhteistyö onkin Lähde ry:n toiminnalle ominaista. Ikäihmisten määrän lisääntyessä lisääntyy myös erilaisten erityisryhmien määrä (Jyrkämä 2003, 15-16), jolloin todennäköisesti myös masennus- ja syrjäytymisvaarassa olevien ikäihmisten joukko kasvaa. Projektin lähtökohdat osuvat siis mielestäni asian ytimeen. Opinnäytetyöni tarkoitus on selvittää yhden Elämä jatkuu ryhmän kokemuksia ryhmäinterventiosta. Kohteeksi olen valinnut Nostalgia projektin kolmesta ryhmästä kotihoidon asiakkaista koostuvan ryhmän, sillä minua kiinnostaa ryhmäintervention mahdollisuus tukea erityisesti ikäihmisten kotona jaksamista. Virallinen tavoitehan on, että 90% yli 75 vuotiaista voisi asua kotona tarvitsemansa tuen turvin (Vaarama, Luoma & Ylönen 2006, 128; Heinola, Kauppinen, Kattainen & Finne-Soveri 2007). Olen toiminut ryhmässä ohjaajana ja tutkivana opiskelijana sen alusta lähtien. Alkuhaastatteluissa ja ryhmätilanteissa nousi esiin ryhmäläisten yksinäisyys. Yksinäisyys on ikäihmisillä tutkimustenkin mukaan yleistä ja se liittyy läheisesti masennukseen ja syrjäytymiseen (Routasalo, Pitkälä, Savikko & Tilvis 2003,8,31; Tiikainen 2007, 34,55). Ikääntyneiden yksinäisyys on vakava haaste yhteiskunnalle, sillä yksinäisyyden tiedetään johtavan vähitellen avun tarpeen lisääntymiseen, laitoshoitoon ja mahdollisesti myös masennukseen (Routasalo & Pitkälä 2005, 21, 23). Nykyiset sosiaali- ja terveyspalvelut ovat kuitenkin riittämättömiä yksinäisyydestä ja masennusuhasta kärsiville ikääntyneille. Mielenterveyspalveluihin he ovat liian terveitä, eikä perusterveydenhuollollakaan ole keinoja yksinäisten ja masentuneiden ikääntyneiden auttamiseen (Pitkälä ym. 2005, 57). Näen ryhmäintervention avulla yksinäisyyteen puuttumisen yhdeksi mahdollisuudeksi ennaltaehkäistä masennusta ja syrjäytymistä. Ikääntyneiden yksinäisyys ja masennus ovatkin keskeisiä käsitteistä opinnäytetyössäni.

6 Opinnäytetyöni viitekehyksenä on sosiokulttuurinen vanhuskäsitys, joka korostaa ikääntyneiden yksilöllisyyttä, heterogeenisyyttä ja voimavaroja (Koskinen 2006, 6-7). Vastaavia arvoja löytyy kuntien, myös Keravan kaupungin, vanhuspoliittisista strategioista (Voutilainen & Kaskiharju 2007, 23; Keravan vanhusneuvosto 2002, 19). Sosiokulttuurisen vanhuskäsityksen tavoin vuoden 2008 Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen yksi keskeisistä periaatteita on osallisuus, mikä tarkoittaa ikääntyneen oikeutta yhteisönsä täysivaltaiseen jäsenyyteen. Laatusuositus painottaa myös ehkäisevän toiminnan ensisijaisuutta. (Kiiskinen, Vehko, Matikainen, Natunen & Aromaa 2008, 14, 10.) Näenkin Elämä jatkuu -ryhmän toiminnan konkreettisena mahdollisuutena osallisuuden lisäämiseen ja samalla suurempien ongelmien ennaltaehkäisyyn alentuneen toimintakyvyn vuoksi kotiin sidotuille" ryhmäläisille. Tutkimusaineistoni muodostuu lomakekyselyistä ryhmäläisille ja kotihoidon omahoitajille sekä omista kenttäpäiväkirjaan kirjatuista havainnoistani, joita olen vahvistanut ryhmätilanteista kuvatulla materiaalilla.

7 7 2 NOSTALGIA PROJEKTI Nostalgia projektia hallinnoiva Lähde ry on keravalainen vuonna 1994 toimintansa aloittanut vapaaehtoista hyvinvointityötä tekevä yhdistys. Se on perustettu vuodesta 1991 toimineen Talkoorenkaan tukiyhdistykseksi. Lähde ry:n yhtenä tärkeänä kehityslinjana on sen perustamisesta asti ollut vanhustyö, sillä jo Talkoorenkaan alkuperäinen tarkoitus oli sekä löytää eläkkeellä oleville henkilöille yhteinen tapaamispaikka, että aloittaa auttamistoiminta vanhusten ja vammaisten parissa. (Aho 2006, ) Talkoorengas organisoi edelleen monenlaista vapaaehtoistyönä toteutettavaa ystäväpalvelua muun muassa sairaala- ja kirjasto vapaaehtoisten toimintaa. Vapaaehtoistyöstä ei makseta palkkaa, mutta toimijoille järjestetään koulutusta ja virkistystapahtumia. Lisäksi Lähde ry:n toimintaan kuuluu Hyvinvointiakatemia, joka järjestää hyvinvointiin liittyvää koulutusta ja luentoja yhteistyössä Keravan opiston kanssa. Lähde ry:n perustajajäsen Sulo Aho on ollut myös Nostalgia projektin idean kehittelijä yhdessä nykyisen toiminnanjohtajan Tarja Orlowin kanssa. Lähde ry:llä on laaja yhteistyöverkosto, johon Keravan kaupunki on alusta asti kuulunut. Yhteistyöedellytykset Nostalgia projektin käynnistymiselle yhteistyössä kaupungin kotihoidon ja Hopeahovin palvelukeskuksen kanssa olivat jo näin ollen olemassa. (Talkoorengas/Lähde Ry 2007.) Lähde ry:llä on myös aikaisempaa kokemusta ikäihmisille suunnatun ryhmämuotoisen virkistystoiminnan järjestämisestä jo vuosilta , joten Nostalgia projekti oli luontevaa jatkoa yhdistyksen toiminnalle (Projektisuunnitelma 2006). Nostalgia -projektilla on monentasoisia tavoitteita. Projektin päätavoitteena on aktivoida projektiin valittuja syrjäytymis- ja masentumisvaarassa olevia ikäihmisiä, edistämällä heidän sosiaalista, psyykkistä ja fyysistä hyvinvointiin. Tavoitteena on myös kerätä ideoita ja testata niitä ikäihmisten viikoittaisissa tapaamisissa. Pidemmän aikavälin tavoitteena on luoda toimivista työkaluista kolme erilaista työkalupakkia vapaaehtoisten ryhmänohjaajien käyttöön. Tavoitteena on myös tuottaa Elämä jatkuu- työkirja kohderyhmäläisille. (Projektisuunnitelma 2006.) Tavoitteisiin pyritään kolmella erilaisella Elämä jatkuu- ryhmällä. Istujat ryhmä muodostuu palvelukeskuksessa asuvista ikäihmisistä, seka ryhmä kotihoidon asiakkaista ja liikkujat ryhmään jäsenet tulevat itse ilmoittautumalla. Ryhmät kokoontuvat viikoittain kolmen tunnin ajan. Kukin ryhmä kestää vuoden. Istujat kokoontuvat palvelukeskuksen tiloissa, seka ryhmäläiset, jotka hae-

8 8 taan projektin toimesta taksilla, sekä liikkujat kokoontuvat Hyvinvointikeskuksen tiloissa. Ryhmät lähtivät käyntiin syksyllä Projektin yhteistyökumppaneihin kuuluvat Keravan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen alainen kotihoito ja kaupungin palvelukeskus. Yhteistyö heidän kanssaan alkoi jo varhaisessa vaiheessa. Marjovuon ja Routasalon (2005, 70-71) mukaan verkostoituminen muiden ikäihmisiä hoitavien tahojen kanssa onkin välttämätöntä, sillä ikääntyvien ryhmiä ei ole helppo saada kokoon. Nostalgia projektille on ollutkin suuri etu, että suhteet yhteistyökumppaneihin ovat olleet jo osittain olemassa. Yhteistyökumppanit kertoivat asiakkailleen Elämä jatkuu ryhmistä ja antoivat projektille yhteystiedot, asianomaisten omalla suostumuksella, heidän mielestään ryhmiin sopivista henkilöistä. Projektista otettiin yhteyttä henkilöihin ensin puhelimitse, jonka jälkeen ryhmiin halukkaat haastateltiin henkilökohtaisesti. Liikkujat ryhmän jäsenet ovat ilmoittautuneet ryhmään itse tai omaisen välityksellä. Tietoa liikkujat ryhmästä on levitetty lehti-ilmoitusten ja ilmoitustauluilmoitusten avulla. Elämä jatkuu -ryhmät muodostuivat hyvin heterogeenisiksi, koska mukaan on otettu kaikki ryhmiin mahtuvat henkilöt. Ryhmäläisten välillä on huomattavaa eroa iässä, toimintakyvyssä ja taustoissa. Homogeenisempi ryhmärakenne tukisi paremmin vertaisten ystävyyssuhteiden muodostumista ja ryhmäytymistä (Pitkälä, Routasalo, Kautiainen, Savikko & Tilvis 2005, 22). Kynnys Elämä jatkuu ryhmiin osallistumiselle haluttiin pitää kuitenkin matalana, joten ryhmien raamit määriteltiin väljiksi. Kaikkia ryhmäläisiä yhdistää kuitenkin omaisen, hoitohenkilökunnan tai oma kokemus mahdollisesta masennus- tai syrjäytymisriskistä. Ryhmätoiminnan sisältö vaihtelee ryhmittäin, mutta ryhmien runko on kaikilla ryhmillä sama. Jokaiseen ryhmäkertaan sisältyy aluksi kukkuluuruu -kierros, jonka aikana kaikki ryhmäläiset ja ohjaajat saavat kertoa päällimmäiset kuulumisensa. Kuulumisten jälkeen on vuorossa liikunnallinen osuus, joka voi olla esimerkiksi tuolijumppaa, senioritanssia tai venyttelyä. Ryhmäkertojen pääsisältö vaihtelee neljän eri teeman välillä. Teemoja ovat maalaus, muistelu, ajankohtainen aihe ja retki. Teemoja on toteutettu hyvin väljästi ja luovasti. Tarkoitus on ettei toimintoja ole suunniteltu etukäteen liian valmiiksi, jotta ohjelmaa voidaan muokata ryhmän tarpeita ja toiveita vastaavaksi. Routasalon (2004, 69) mukaan ikääntyvien ryhmissä intervention yllätyksellisyys toimii, jolloin ryhmäläisillä on pieni jännitys mitä seuraavalla ryhmätapaamisella tehdään. Nostalgia projektissa ohjelmien on oltava myös vapaaehtoistyöntekijöiden toteutettavissa, sillä Elämä jatkuu ryhmien on tarkoitus jatkua heidän ohjaaminaan. Jokaiseen tapaamiskertaan kuuluu myös yhteinen kahvihetki. Tapaamisen lopuksi käydään vielä kierros,

9 9 jonka aikana kaikki saavat kertoa tuntemuksiaan kyseisestä ryhmäkerrasta. Kukin Elämä jatkuu -ryhmä kestää vuoden ja ryhmien kokoonpanon on tarkoitus pysyä samana koko ryhmän keston ajan eli ryhmät ovat suljettuja. Kunkin ryhmän vahvuus oli suunnitteluvaiheessa kymmenen henkilöä. Ryhmät käynnistyivät 6-8 ryhmäläisen voimin. Saattaa olla, että ryhmiä joudutaan matkan varrella täydentämään uusilla jäsenillä. Seuraavia Nostalgia ryhmiä kootessa suunnittelisin ryhmäläisten rekrytointia vielä tarkemmin. Kokemus on lisäksi osoittanut, että ikäihmisten sairastavuus lisää poissaoloja ryhmistä, joten erityisesti istujat ja seka ryhmissä vahvuus vaihtelee eri kerroilla. Tutkimukseni kohde oli seka ryhmä eli kotihoidon piirissä, yhtä ryhmäläistä lukuunottamatta, olevien ryhmä. Kutsun ryhmää jatkossa Torstai ryhmäksi yksinkertaisuuden vuoksi. Nimi tulee ryhmän kokoontumispäivästä. Seka ryhmä on ollut vain ryhmän työnimi, joka on ollut tarkoitus korvata ryhmästä itsestään nousevalla nimellä. Torstai ryhmä kokoontui Lähde ry:n tiloissa Hyvinvointikeskuksen Sinisessä salissa. Ryhmätilaan oli mahdollista tulla myös liikuntarajoitteisten, mikä onkin tärkeä ikääntyvien ryhmissä ottaa huomion (Marjovuo & Routasalo 2005, 72). Torstai ryhmäläisistä kuitenkin vain yhdellä henkilöllä oli mukana rollaattori, muut henkilöt selviytyivät lyhyistä matkoista ilman apuvälineitä. Torstai ryhmän erityisyytenä oli kuljetuspalvelu. Ryhmäläiset haettiin ja vietiin takaisin koteihinsa taksilla, mikä mahdollisti fyysisesti heikompikuntoistenkin ryhmäläisten osallistumisen toimintaan. Torstai -ryhmää ohjasi Nostalgia -projektin projektipäällikkö ja vapaaehtoinen ryhmänohjaaja. Minä olin mukana ryhmässä tutkivana opiskelijana ja ryhmänohjajana ryhmän puoliväliin asti eli syksystä 2007 jouluun asti. Torstai ryhmän ryhmäinterventio tapaamiset noudattivat samaa struktuuria kuin muissakin Elämä jatkuu ryhmissä. 3. SOSIOKULTTUURINEN VANHUSKÄSITYS Opinnäytetyöni viitekehyksenä on sosiokulttuurinen vanhuskäsitys, jossa ikääntyminen nähdään kiinteässä yhteydessä historiaan, elämänkulkuun, kulttuuriin ja yhteiskuntaan. (Koskinen 2006, 7). Sosiokulttuurisen vanhuskäsityksen mukaan vanhuus voidaan nähdä uutena mahdollisuutena, joka voi monessa suhteessa merkitä kasvua ja kehitystä. Ikääntyneen ongelmien ja sairauksien sijaan huomiota kiinnitetään hänen osaamiseensa ja vahvuuksiinsa. Gergen & Gergenin (2003, ) mukaan ikääntyneen positiivisten voimavarojen tukemisessa tärkeää on yksilön oman kehityksen tukeminen,

10 10 sekä sosiaalisiin suhteisiin ja yhteisöllisyyteen panostaminen. (Koskinen 2004, ) Koskisen (2006, 6-7) tavoin uskonkin, että ikääntyneiden voimavarojen ja toimintakyvyn tukeminen, johon masennuksen ja syrjäytymisen ennaltaehkäisykin mielestäni perustuu, onnistuu vain sosiokulttuurisen vanhuskäsityksen pohjalta. Elämä jatkuu Torstai ryhmän interventiossa tavoitteena on sekä yksilöllinen että yhteisöllinen kasvu, jossa jakamisen ja osallisuuden lisäämisen kautta on mahdollista kokea yhteisöllisyyttä. Sosiokulttuurinen vanhuskäsitys tukee myös opinnäytetyöni tavoitetta tuoda ikäihmisten oma kokemus Torstai- ryhmästä näkyväksi ja näin vahvistaa heidän ääntänsä Nostalgia -projektin jatkoa ajatellen. Sosiokulttuuriseen vanhuskäsitykseen näen liittyvän läheisesti myös sosiokulttuurisen innostamisen käsitteen, jossa korostuu ikääntyvien osallisuus ja aktiivisuus jota tuetaan sekä yksilöllisin että yhteisöllisin keinoin (Kurki 2007, 7). Sosiokulttuurisen vanhuskäsityksen vastakohdaksi näen toisaalta biolääketieteellisen eli medikaalisen vanhuskäsityksen ja toisaalta taas onnistuvan vanhuuden käsitteen. Medikaalisessa vanhuskäsityksessä ikääntyvät nähdään homogeenisenä ryhmänä, jossa korostuu vanhenemiseen liittyvät sairaudet, raihnaisuudet ja menetykset (Koskinen 2006, 6-7). Vaaraksi näen tässä vanhuskäsityksessä, että ikääntyneiden toimintakyvyn tukeminen typistyy sairauksien hoitamiseksi (Vaarama 2004, 186). Käytännössä ikääntyneitä kohdellaan laajasti biolääketieteelliseen vanhuskuvaan pohjaten (Koskinen 2006, 6-7), vaikka tavoitteet vanhustenhuollossa ovatkin lähempänä sosiokulttuurista vanhuskuvaa (ks. Ikäihmisten palvelujen laatusuositus 2008). Onnistuvan vanhenemisen taas nähdään edellyttävän ikääntyvällä sairauksien ja toiminnan vajauksien välttämistä, hyvää kognitiivista ja fyysistä toimintakykyä, sekä aktiivista elämänotetta (Heikkinen, E 2008, 404). Tässä mallissa näen vaarana liian suurien tavoitteiden asettamisen suhteessa ikääntyneiden todelliseen tilanteeseen (Heikkinen, E 2008, 404; Koskinen 2007, 12), jolloin ikääntynyt saattaa kokea korkeiden tavoitteiden saavuttamattomuuden epäonnistuneena vanhenemisena. Myös Koskinen (2006, 6-7) pitää erittäin tärkeänä määritellä ja olla tietoinen vanhuskäsityksestä, jonka pohjalta ikääntyneiden voimavaroja ja toimintakykyä tuetaan. Sosiaali- ja terveysministeriön uudessa Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksessa (2008) ei mainita mihin vanhuskäsitykseen suositukset perustuvat, mutta lähtökohdiltaan suositukset ovat lähellä sosiokulttuurista vanhuskäsitystä. Laatusuosituksen mukaan ihmisarvoisen vanhuuden turvaavia eettisiä periaatteita ovat itsemääräämisoikeus, voimavaralähtöisyys, oikeudenmukaisuus, osallisuus, yksilöllisyys ja turvallisuus.

11 11 Periaatteissa puhutaan sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamisesta ja sosiaalisesta yhteenkuuluvuudesta, jotta ikääntynyt henkilö voi kokea olevansa yhteisönsä täysivaltainen jäsen. Laatusuositus kehottaa ikääntyneen kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen, jossa ikääntyneellä itsellään on mahdollisuus tehdä itseään koskevia valintoja. (Kiiskinen, Vehko, Matikainen, Natunen & Aromaa. 2008, ) Myös sosiokulttuuriseen vanhuskäsitykseen liittyy olennaisesti ikääntyneen aktiivinen rooli osallistujana ja oman elämänsä asiantuntijana (Vaarama 2004, 38). Sosiokulttuurinen vanhuskäsitys opinnäytetyöni viitekehyksenä ja Torstai ryhmän toiminnan perustana on sosiaali- ja terveysministeriön Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen hengen mukainen. Sosiokulttuurinen vanhuskäsitys näkee ikääntyneet heterogeenisenä ryhmänä (Koskinen 2006, 6), mikä onkin tarpeellista sillä ikääntyvien yksilölliset erot ovat suuret. Yksinäiset, sairaat, köyhät ja syrjäytyneet ikääntyneet täytyy ottaa myös huomioon ja pyrkiä lisäämän heidän voimavarojaan. Osalla ikääntyneistä voimavarat ovat kuluneet vähiin jo melko nuorena ja silti heillä on oikeus täyteen ihmisarvoon (Koskinen 2007, 16). Torstai ryhmässäkin on henkilöitä, jotka ikänsä puolesta kuuluisivat vielä aktiivisen kolmannen iän vaiheeseen, mutta heidän toimintakykynsä on alentunut jo huomattavasti. Kokemukseni mukaan heille yhteiskunnan odotukset onnistuneesta vanhenemisesta ovat olleet raskaat (ks. E, Heikkinen 2004, 32-33). Sosiokulttuurisessa vanhuskäsityksessä positiivisesta voimavaralähtöisyydestä huolimatta mahdolliset sairaudet ja alentunut toimintakyky otetaan ikääntyneillä huomioon, sillä toiminta lähtee yksilön elämäntilanteesta ja hänen tavoitteistaan (Vaarama 2004, 37; Koskinen 2006, 6-7). Torstai -ryhmän ikääntyneiden ryhmäinterventiossa olen kokenut toteutuneen sosiokulttuurisen vanhuskäsityksen mukaisen ikääntyneiden huomioimisen riippumatta heidän toimintakyvystään. 3.1 Sosiokulttuurinen innostaminen Sosiokulttuurinen innostaminen on sosiaalipedagogiikan suuntaus, jossa tavoitteena on saada ihmiset toimimaan itse. Saada heidät näkemään omat vaikutusmahdollisuutensa, sekä tukea ja auttaa heitä löytämään heissä itsessään jo oleva kyky toimia. Innostamisella aktivoidaan ja motivoidaan ihmisiä heidän omassa elinympäristössään näkemään muutoksen mahdollisuus ja tarjotaan työvälineitä käytännön toteutukseen. Kohteena sosiokulttuurisessa innostamisessa on sekä yksilöt että yhteisöt. Toiminnan perustana on yhteisölliset suhteet, joissa jokainen yksilö säilyy omana subjektinaan. (Kurki 2000, 7, 10-12, 20,129.) Myös ikäihmisten kohdalla sosiokulttuurisen innostamisen

12 12 perustavoite on saada yksilöt ja yhteisöt kykeneviksi ottamaan mahdollisuuksien mukaan pääosa toimijoina omassa elämässään ja kehityksessään. Tavoitteena on mahdollistaa ikääntyneiden persoonan kokonaisvaltainen toteuttaminen, saada heidät osallistumaan yhteiskuntaan myönteisellä tavalla, jolloin heidän äänensä tulee kuuluviin ja heitä arvostetaan. (Kurki 2007, 83.) Koen sosiokulttuurisessa innostamisessa toteutuvan sosiokulttuurisen vanhuskäsityksen mukaisen ikääntyneen henkilön tasa-arvoisen kohtaamisen. Molemmissa korostuu ikääntyvän ihmisen osallisuus ja hänen arvostamisensa ja näkemisensä kokonaisvaltaisena yksilönä, jolloin toiminta lähtee ikääntyvän omista lähtökohdista (ks. Kurki 2002, 138; Vaarama 2006, 38). Sosiokulttuurisella innostamisella ei myöskään ole omia menetelmiä, vaikka se voidaankin nähdä yhdeksi sosiaalityön teoriakehykseksi (Kurki 2000, 19). Innostamisessa menetelmät voivat olla monenlaisia eri tieteiden kautta löydettyjä, kuten sosiokulttuurista vanhuskäsitystäkin toteuttavassa toiminnassa. Tärkeintä sosiokulttuurisessa innostamisessa on osallistavan pedagogiikan toteutuminen, jolloin ihmiset saadaan yhteyteen toisten ihmisten kanssa. (Kurki 2007, 70). Käytäntö ja teoria kulkevat sosiokulttuurisessa innostamisessa rinnakkain, joten toiminta on suunniteltua ja perusteltua. Toimijoina suunnitteluvaiheesta arviointiin ovat kaikki asianosaiset eivät ainoastaan työntekijät. Kurki korostaa myös, että sosiokulttuurisen innostaminen tapahtuu siellä missä ihmiset ovat, joten innostajan on tutustuttava ihmisten arkeen ja siihen todellisuuteen, jossa toimintaa aiotaan toteuttaa. (Kurki ) Myös ikääntyneiden kohdalla heidän arkeensa tutustuminen ja heidän tilanteensa ymmärtäminen on sosiokulttuurisen innostamisen edellytys. Sosiokulttuurinen innostaminen on mielestäni idealistista toimintaa, jonka perusta on maalaisjärjellä ymmärrettävissä. Sosiokulttuurinen innostaja paitsi rohkaisee, innostaa ja motivoi, hän myös organisoi toimintaa mahdollistaen osallistumisen toimimalla yhdessä ihmisten kanssa. Innostaja toimii tarvittaessa tiedon välittäjänä ja marginaaliryhmien äänitorvena virallisiin tahoihin. Sosiokulttuurinen innostaminen ikääntyneiden parissa voi olla sekä radikaalia barrikadeille nousemista heidän oikeuksiensa puolesta, sekä ikääntyneen todellista kuulemista, herkistymistä hänen tilanteeseensa. Torstai ryhmän toiminnassa on mielestäni elementtejä sosiokulttuurisesta innostamisesta, vaikka toiminta on työntekijälähtöistä. Näenkin Nostalgia projektin kannanottona ikääntyvien puolesta medikalisoitua vanhuskuvaa vastaan. Innostaminen ikääntyneiden kohdalla voi olla myös heidän tukemistaan arkipäivässä, jotta heidän arkensa askel kerrallaan tulisi täydemmäksi ja inhimillisemmäksi ja heidän osallisuutensa yhteisössä

13 13 kasvaisi. Ikääntyneiden kohdalla innostumisen tie ei voi olla nopeaa, vaan tärkeää on edetä ikääntyneen ihmisen ehdoilla. Elämä jatkuu Torstai ryhmässä näen tärkeänä tavoitteena ikääntyneiden henkilöiden asteittaisen osallisuuden lisäämisen ja ryhmän tarkoituksen muistamisen. Torstai ryhmässä olen huomannut, etteivät ikääntyneet ole tottuneet esittämään toiveitaan ääneen, joten opinnäytetyöhöni liittyvän kyselyn ja havainnointini kautta voin tuoda heidän äänensä kuuluville ja vahvistaa heidän toimijuuttaan ryhmässä sosiokulttuurisen innostamisen periaatteiden mukaisesti. (ks. Kurki 2007, 16, 30-31, 84-85, 70-71, 107.) Ikääntyneiden sosiokulttuurinen innostaminen tulee tapahtua heidän todellisuudestaan käsin, mikä on innostajan kannalta haasteellista kotona asuvien ikääntyneiden kohdalla. Avuntarpeiden ymmärtämiseksi innostajan on herkistyttävä kuulemaan ikääntynyttä ja ymmärrettävä hänen elämäntilanteensa. Konkreettisen avuntarpeen lisäksi ongelmana heillä on usein, Torstai-ryhmäläisten tavoin, yksinäisyys ja eristyneisyys, jolloin innostajan tehtävä on motivoida ikääntyviä sosiaaliseen toimintaan. Kurki (2007, 94-95, 98) suhtautuu melko skeptisesti ikääntyneille järjestettyyn ryhmätoimintaan, sillä hän epäilee niiden jäävän irralliseksi ajanvietteeksi. Minustakin optimaalisin tilanne olisi, että olisi olemassa innostajien ammattiryhmä, joka tukisi kotona asuvia ikääntyneitä kokonaisvaltaisesti heidän psyykkisissä ja fyysisissä ongelmissaan. Olemassa oleviin resursseihin nähden katson Nostalgia projektin ja Torstai- ryhmän toiminnan ikääntyneiden masennuksen ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi toteuttavan monelta osin sosiokulttuurisen innostamisen elementtejä. Toiminnassa on pyritty toteuttamaan Kurjenkin (2000, 19) peräänkuuluttamaa hyvää vuorovaikutussuhdetta, joka toimii subjekti-subjekti tasolla ryhmänohjaajien ollessa samalla tasolla Torstai ryhmäläisten kanssa. Toimintaa on mahdollista kehittää vielä enemmän ikääntyneitä osallistavaksi, mutta tämän tulee mielestäni tapahtua asteittain ikääntyneiden omilla ehdoilla. 3.3 Yhteisöllisyys Markku Hyypän (2002, 113) mukaan yhteisöllisyys, jota hän kutsuu myös sosiaaliseksi pääomaksi, tarkoittaa vapaaehtoista osallistumista ja aktiivista toimintaa kansalaisryhmissä. Yhteisöllisyyden voima nousee ihmisten keskinäisestä yhteydestä ja osallistujien vapaasta halusta. Tutkimuksissaan Hyyppä (2002, 96) on havainnut, että suomenruotsalaiset ovat terveempiä ja elävät pidempään kuin valtaväestö. Ero selittyy sosiaalisen pääoman määrällä eli suomenruotsalaisten yhteisöllisyyden kulttuurilla. Hyypän kokemusten ja tutkimusten mukaan yhteisöllisyyttä on mahdollista kokea lähes missä ta-

14 14 hansa harrastusryhmässä, kunhan toiminta on vapaaehtoista toimijoille. Yksinäisyyttä kokeville ikääntyneille hän suosittelee yhteisöllistä toimintaa, jota esimerkkeinä hän mainitsee kirkkokuoron (Hyyppä 2002, 169). Senioripysäkin yksinäisyyttä kokeville ikääntyneille tarkoitetussa ryhmäterapiassa korostetaan jakamista ja toisten ryhmäläisten aitoa kuulemista. Siinä yhtenä tavoitteena on tutustuttaa ryhmäläisiä toisiinsa ja kannustaa heitä tapaamisiin myös ryhmän ulkopuolella. (Marjovuo 2005, 12, 20.) Senioripysäkin toiminta on mielestäni sosiokulttuurisen vanhuskäsityksen mukaista ja siinä tavoitellaan yhteisöllisyyden kokemuksia, vaikka tavoitteissa ei yhteisöllisyydestä puhutakaan. Yhteisöllisyys liittyy läheisesti sosiokulttuurisen innostamisen ja sosiokulttuurisen vanhuskuvan peräänkuuluttamaan osallisuuteen. Myös Torstai ryhmän interventiossa yksi tavoite on ollut ennaltaehkäistä ryhmäläisten masennusta ja syrjäytymistä, sekä vähentää yksinäisyyden kokemuksia ryhmän mahdollistavan yhteisöllisyyden kokemusten avulla. Riitta-Liisa Heikkisen (2008, 217) mukaan ikääntyneet kaipaavatkin yhteisöllisyyttä, mutta eivät sitä silti vaadi, mikä saattaa liittyä ikääntyneiden vaikeuksiin esittää toiveitaan (Kurki 2007, 16). Sosiaalisella tuella katsotaan olevan positiivisen vaikutuksen ihmisen fyysiselle ja psyykkiselle hyvinvoinnille (Tenkanen 2007, 187; Hyyppä 2002, 96; Lindfors 2007, 1) ja yhteisöllisen toiminnan on osoitettu jopa pidentävän ikää (Hyyppä 2005, 18). Vastaavasti yhteisöllisyyden puute saattaa lisätä sekä psyykkistä, että fyysistä oireilua (Lindfors 2007, 4). Lindfors näkee, että yhteisöllisyyden puutteesta on tullut yhteiskunnassamme suuri sairastuttaja. Hänen toteaa, että medikalisaatio ja syrjäytyneisyys ovat vain lisääntyneet yltiöyksilöllisessä kulttuurissamme. Hyyppä (2005, 20) käyttää yhteisöllisyyden kanssa synonyyminä ilmaisua me- henki, joka kuvaa minusta osuvasti ja kansantajuisesti yhteisöllisyyttä ja sosiaalista pääomaa. Torstai ryhmässä yhteisöllisyyden kokemuksia ja me henkeä lisäsi mielestäni mahdollisuus keskinäiseen jakamiseen tasavertaisessa ryhmässä. Myös Senioripysäkin ryhmäterapissa ikääntyneet kokivat saman sukupolven kanssa jakamisen erityisen merkittäväksi (Tummavuori & Vilo 2005, 52). Lindforsin (2007, 4) mukaan yhteisöllisyys ilmeneekin jakamisena ja ymmärryksenä. Hän esittää että käytännössä yhteisöllisyyden tervehdyttävää kokemusta ihmisten välillä vahvistaa esimerkiksi huumori, tanssi, laulu ja kosketus, joka voi olla halaamista tai vaikka hierontaa (9-10, 13). Myös Hyyppä (2005, 107) vahvistaa halaamisen kertovan yhteisöllisyydestä. 4. IKÄIHMISTEN YKSINÄISYYS JA MASENNUS

15 15 Tutkimukseni yksi keskeinen käsite on ikäihmisten yksinäisyys. Yksinäisyyden teema nousi ryhmästä, sillä poikkeuksetta kaikissa Elämä jatkuu Torstai ryhmäläisten alkuhaastatteluissa esiin nousivat yksinäisyyden kokemukset. Mielestäni yksinäisyys onkin suurin riskitekijä Torstai ryhmäläisille. Masennus ja sosiaalisen eristyneisyys ikäihmisillä liittyy tutkimustenkin mukaan läheisesti yksinäisyyteen, vaikka niiden selvää syy - seuraus suhdetta ei ole voitu tutkimuksin osoittaa (Routasalo, Pitkälä, Savikko & Tilvis 2003,8,31; Kivelä 2006, 83). Routasalon ym. (2003, 15,20) tutkimuksessa yli 75 vuotiaista lähes 40% kärsii yksinäisyydestä toisinaan tai jatkuvasti ja yksinäisistä masentuneeksi itsensä usein, aina tai toisinaan koki 77%, kun ei yksinäisillä vastaava luku oli vain 31%. Ei-yksinäiset ikäihmiset myös kokivat itsensä terveemmiksi, ottivat enemmän osaa erilaisiin tapahtumiin ja he harrastivat enemmän liikuntaa kuin yksinäiset samanikäiset (29, 31). Masennuksella on biologinen ja elämänhistoriallinen tausta, mutta ikääntyneiden masennus liittyy myös elämän sisällyksettömyyteen ja vaikeuksiin saada otetta elämästä. Ikäihmiselle on tärkeää yhteisöllisyys ja yhteisössä itsenä tarpeelliseksi kokeminen. (Saarenheimo 2003, 48.) Myös Tiikkaisen (2006, 54) tutkimuksessa vanhuusiän masennuksen ja yksinäisyyden tunteita selittävät puutteet läheisissä ja apua tuottavissa suhteissa. Useassa tutkimuksessa ikääntyneiden masennus ja yksinäisyys onkin liitetty yhteen, vaikka niiden syy ja seuraussuhdetta on ollut vaikeampi todeta (Tiikkainen 2006,65; Routasalo, Pitkälä, Savikko & Tilvis 2003,8,31). 4.1 Ikääntyneiden yksinäisyys Yksinäisyyden katsotaan olevan subjektiivinen tunne, kielteinen kokemus, joka liittyy puutteellisiin sosiaalisiin suhteisiin, mutta on silti eri asia kuin objektiivisesti todistettavissa oleva sosiaalinen eristyneisyys. Toisaalta yksinäisyys voi olla myös positiivista itse valittua yksinoloa (Tiikkainen 2006, 12; Kangasniemi 2005, ). Tässä tutkimuksessa keskityn negatiiviseen yksinäisyyteen ja sen ennaltaehkäisemiseen, joten jatkossa tarkoitan yksinäisyydellä vain negatiivisia yksinäisyyden kokemuksia. Ihminen saattaa tuntea itsensä yksinäiseksi läheisten ympäröimäkin, sillä yksinäisyyden kokemus liittyy yksilön subjektiiviseen kokemukseen sosiaalisten suhteiden riittävyydestä (Routasalo & Pitkälä 2005, 19-20). Tutkimusten mukaan ikääntyneiden yksinäisyyden tunteet liittyvät yksin asumiseen, leskeyteen, subjektiiviseen terveydentilaan, masen-

16 16 nukseen, pessimistisiin elämänasenteisiin ja ihmissuhteiden odotuksiin (Routasalo ym. 2003, 31; Tiikkainen 2006, 12). Tärkeimmiksi yksinäisyyden syiksi Routasalo ym. (2003, 31) tutkimuksessa ikäihmiset kokivat puolison kuoleman, oman sairauden, heikentyneen toimintakyvyn ja ystävien vähyyden. Ikäihmisten kokema yksinäisyys on siis hyvin ymmärrettävissä, sillä vanhenemiseen liittyy paljon luopumista. Tulee sekä henkilömenetyksiä, että oman itsemääräämisvallan menetystä toimintakyvyn heikkenemisen myötä. Sairaana ei jaksa enää toimia entiseen tahtiin mikä taas saattaa aiheuttaa riittämättömyyden ja arvottomuuden tunnetta. (Tummavuori 2005, 66.) Yksinäisyys on suuri haaste vanhustyössä, sillä sen tiedetään lisäävän kuolleisuutta, laitoshoitoon siirtymistä ja muistihäiriöitä (Routasalo & Pitkälä 2005, 19). Vaikuttamalla ikääntyneiden yksinäisyyteen voidaan vaikuttaa ikääntyvien elämänlaatuun ja jopa elämän pituuteen. Kaikilla Torstai- ryhmäläisillä on yhtäläisiä ominaisuuksia tutkimusten mukaan yksinäisten ikääntyneiden kanssa. Kaikkien kahdeksan ryhmäläisten toimintakyky on heikentynyt. Useimpien ryhmäläisten sukulaiset asuvat kaukana tai ovat kuolleet. Muutamalla ryhmäläisellä sukulaiset asuvat lähellä, mutta ovat kiireisiä oma työnsä ja perheensä takia. Myös ryhmäläisten ystäväpiiristä monet ovat kuolleet tai tapaamiset ovat harventuneet molempien osapuolien heikentyneen toimintakyvyn takia. Jokaisella ryhmäläisellä on vaikeuksia liikkumisessa, mikä estää heitä osallistumasta tavallisiin ikäihmisille tai muulle väestölle suunnattuihin harrastuksiin tai tapahtumiin. Kaikki ryhmäläiset, yhtä ryhmäläistä lukuun ottamatta, asuvat myös yksin ja leskiä heistä on puolet. Puolison kuolema lisääkin huomattavasti yksinäisyydentunnetta sekä miehillä että naisilla (Routasalo ym. 2003, 25). Kaikki Torstai ryhmän lesket ovat naisia, mikä onkin tyypillistä heidän ikäpolvensa leskille (Karisto & Konttinen 2004,85). Nostalgian projektiin liittyvän ikääntyneiden syrjäytymisen uhan ymmärrän tarkoittavan sosiaalista eristyneisyyttä. Elämä jatkuu Torstai ryhmän alkuhaastatteluissa ei kysytty suoraan ryhmäläisten yksinäisyydestä, mutta haastatteluiden yhteydessä esille tuli sosiaalinen eristyneisyys. Haastattelijat ymmärsivät kaikkien ryhmäläisten kokevan sosiaalisen eristyneisyyden negatiiviseksi, jolloin voidaan puhua kielteisestä yksinäisyydestä (Tiikkainen 2006, 12). Sava (2004, 38-39) näkee syrjäytymisen tarkoittavan itsestä ja omasta arvokkaaksi koettavasta elämästä syrjäytymistä, mikä kuvaa mielestäni osuvasti myös ikääntyneiden tilannetta. Toimintakyvyn heikkeneminen ja toisten huolehtimisen varaan joutuminen saattavat syrjäyttää aktiivisesta omasta elämästään päättämisestä, jolloin myös identiteetti hämärtyy. Tästä näkökulmasta syrjäytymisen voi nähdä tarkoittavan sosiaalista eristäytymistä, joka voi johtaa yksinäisyyden kokemuk-

17 17 siin ja masennukseen. Torstai ryhmäläisten kohdalla näen heidän yksinäisyytensä liittyvän Savan luonnehtimaan syrjäytymiseen, oman elämän kokemiseen merkityksettömänä ja vaikeuksiin saada otetta elämästään. Samat asiat liittyvät Saarenheimon (2003, 48) mukaan myös ikääntyneiden masennukseen. Elämän merkityksettömäksi kokeminen taas saattaa mielestäni liittyä myös yleiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun ikääntyvistä kansalaisista taakkana nuoremmille sukupolville (Helminen & Karisto 2005, 17). 4.2 Ikääntyneiden masennus Masennus voi olla tunnetila, oire tai mielenterveyden häiriöihin luokiteltava sairaus. Sen oireet voivat olla hyvin monenlaiset. Esimerkiksi mielialan lasku, ruokahaluttomuus, väsymys, epämääräiset kivut, saamattomuus ja erilaiset mielialan vaihtelut voivat liittyä masennukseen. Kuoleman ja itsemurhan ajatukset ovat myös masennuksen merkkejä. Suomessa mielenterveyden häiriöt, josta suurimpana masennus, ovat yleisin työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen syy. (Gould, Grönlund, Korpiluoma, Nyman & Tuominen 2007, ) Masennus on myös ikäihmisten yleisin psyykkinen ongelma (Tahvanainen 2004, 137; Saarenheimo 2003, 61). Lievästä tai keksiasteisesta masennuksesta kärsii 13,5% ja vakavasta masennuksesta 1,2% yli 65 vuotiaista henkilöistä, jotka eivät sairasta dementoivaa sairautta. Hoitamattomat ja tunnistamattomat masennustilat aiheuttavat turhaa terveyspalveluiden käyttöä, lisäävät fyysisten sairauksien riskiä, altistavat laitokseen joutumista ja lisäävät itsemurhariskiä. (Kivelä 2006, ) Suomessa ikääntynyt ihminen tekeekin itsemurhan keskimäärin joka toinen päivä (Marjovuo 2005, 6), mikä kertoo äärimmäisen pahasta olosta, jonka takaa olisi löytynyt todennäköisesti masennus. Kivelän (2006, 83) mukaan ikääntyneidenkin hoitamaton tai puutteellisesti hoidettu masennus aiheuttaakin yksilön ja lähiympäristön henkisen kärsimyksen lisäksi mittavat yhteiskunnalliset kustannukset. Ajattelen Marjovuon (2005, 9) tavoin, että ikääntyneiden mielenterveyden ongelmien hoitaminen on myös suuri eettinen kysymys yhteiskunnassa. Heidän tulisi saada apua mielenterveyden ongelmiinsa tasa-arvoisesti muiden ikäpolven edustajien kanssa. Yksilöille ja yhteiskunnalle paras vaihtoehto olisi tehokas mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy, josta Nostalgia-projektin Torstai ryhmän toiminta on yksi esimerkki. Ikääntyneiden masennuksen tunnistaminen voi olla vaikeaa, sillä oireet saattavat olla hyvinkin monimuotoisia. Masennus ja fyysiset sairaudet kuuluvat ikääntyneillä yhteen. Masennuksen oireet voivat olla myös hyvin fyysisiä, esimerkiksi kipuja, särkyjä, unetto-

18 18 muutta ja ruokahaluttomuutta, joihin voi liittyä muistin heikkenemistä ja tahtoelämän lamaantumista. (Kivelä 2006, ) Vaarana ikääntyvän masennuksen tunnistamisessa on sekä yli- että alidiagnosointi. Uuden aktiivisen vanhuskäsityksen mukaan ikääntymisen normaalia luopumisista johtuvaa surua ja alakuloa voidaan pitää hoitoa vaativana masennuksena. Toisaalta vanhan vanhuskäsityksen mukaan masennuksen saatetaan ajatella kuuluvan vanhuuteen, jolloin se jätetään kokonaan hoitamatta. (Saarenheimo 2003, 62; Tummavuori ) Ikääntyneen henkilön voi olla vaikea saada apua masennuksen hoitoon, vaikka se tunnistettaisiinkin, sillä perusterveydenhuollon henkilökunnalla ja ikääntyneiden omaisilla ei välttämättä ole riittävää tietoutta kohdata ikääntyneiden mielenterveyden ongelmia (Saarenheimo 2003, 12-13; Pajunen 2004, 328; Tenkanen 2007, 185). Heidän ongelmiaan saatetaan myös vähätellä ja jättää hoitamatta korkean iän vuoksi (Marjovuo 2005, 9), jolloin hoidon esteenä on omaisten tai lääkärin asenne ikääntyvän mielenterveyden ongelmia kohtaan (Pajunen 2004, 328; Kivelä 2006, 124). Myös ikääntyvälle itselleen kynnys hakeutua hoitoon mielenterveyden ongelmien vuoksi on hyvin korkea, sillä iäkkäät sukupolvet yhdistävät psyykeen ongelmat mielisairauksiin ja jopa hullujen huoneisiin. Ikääntyneet saattavat lääkärin luona valittaa univaikeuksiaan ja särkyjään, vaikka taustalla olisikin masennus. Useimmiten mielenterveyden ongelmista kärsivän ikääntyneen ohjaakin lääkärin vastaanotolle hänen sukulaisensa tai muu hoitava taho. (Saarenheimo 2003, 91, 124.) Ikääntyvillä vakavien masennustilojen taustalla painottuvat biologiset tekijät, kun taas lievemmissä psykososiaaliset ja sosiaaliset tekijät vaikuttavat enemmän masennuksen syntyyn (Kivelä 2006, 83). Yksinäiset ja fyysisesti sairaat ikääntyneet ovatkin masennuksen riskiryhmässä (Saarenheimo 2003, 62). Tummavuoren ( ) mukaan menetyksiä kokenut ikääntynyt saattaa jäädä hyvin yksin, mikä altistaa masennukselle. Hänen kokemuksensa mukaan menetyksen aiheuttama masennus saattaa viedä ikääntyneeltä jopa jalat alta, jolloin vaivaan ei löydy fyysistä selitystä. Eräs Torstai ryhmäläinen oli menettänyt lähiomaisensa hiljattain ja häntä vaivasivat selittämättömät fyysiset vaivat, jotka hän itse tulkitsi surun aiheuttamiksi. Usein ikäihminen itse ei kuitenkaan näe fyysisinä kokemiaan vaivoja masennuksen aiheuttamiksi, sillä heille mielenterveysasioista puhuminenkin voi olla vaikeaa. Saarenheimo (2003, 92) kehottaakin hienotunteisuuteen ikääntyneiden mielenterveyden ongelmia kohdatessa. Hänen mukaansa yksi keino on ensin kuunnella ikääntyneen itsensä kokemat vaivat ja sen jälkeen varovasti esittää oma näkemyksensä esimerkiksi mahdollisesta masennuksesta. (ks. Saarenheimo 2003, )

19 19 Torstai ryhmäläiset valikoituivat ryhmään kotihoidon kautta, mutta meillä ei ole tietoa ryhmäläisten mahdollisista diagnooseista. Minulla ei ole myöskään pätevyyttä arvioida ryhmäläisten mahdollisia mielenterveyden ongelmia. Kaikki ovat Torstai -ryhmään mukaan tullessaan tienneet ryhmän tarkoituksen, joten he ovat jollain tasolla kokeneet tarvitsevansa masennuksen ja syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn tähtäävää ryhmätoimintaa. Itselleni oli yllättävää kuinka vaikeaa ryhmäläisille oli tästä huolimatta puhua mielenterveyteen liittyvistä asioista. Saarenheimon (2003, 92) mukaan ikääntyneiltä saattaa puuttua sanastokin mielenterveyteen ja erityisesti sen ongelmista puhumiseen. Vasta ryhmän kuluessa ymmärsin, miten suuri kynnys ryhmäläisille oli saattanut olla jo mukaan lähteminen Torstai ryhmään. Ikääntyneet saattavatkin kokea jo mielenterveysaiheisen tilaisuuteen osallistumisen leimaavana, puhumattakaan että ryhmän tarkoituksessa on nimetty, vaikkakin ennaltaehkäisevässä mielessä, syrjäytyminen ja masennus. (ks. Saarenheimo 2003, ) Tästä syystä Senioripysäkin toiminnasta kerrottaessa vältetään käyttämästä mielenterveys sanaa ja toimintaa luonnehditaan keskusteluapuna antavaksi tahoksi (Marjovuo & Routasalo 2005, 72). Tutkimustani varten teettämäni kyselyn yhteydessä kehotin ryhmäläisiä pyytämään täyttämisessä apua lapsiltaan tai muilta tuttaviltaan, ymmärtämättä etteivät he todennäköisesti halua ilmaista sukulaistensa kuullen mahdollisia yksinäisyyden ja masennuksen tunteitaan. 4.3 Yksinäisyys ja masennus kotihoidon asiakkailla Nostalgia projektissa emme tiedä kotihoidon piiriin kuuluvien Torstai ryhmäläisten syytä kotihoidon aloittamiseen. Kaikilla ryhmäläisillä voi kuitenkin todeta silmämääräisesti fyysisen toimintakyvyn alentuneen, joten uskoisin sen myös pääsyyksi kotihoidon piiriin pääsemiselle. Fyysiset syyt ovatkin suurin syy säännöllisen kotihoidon aloittamiseen (Ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalvelut 2007, 70). Nostalgia projektin tarkoitus on ennaltaehkäistä ikäihmisten syrjäytymistä ja masennusta ja kotihoidon henkilökunta on tehnyt oman arvionsa asiakkaidensa tarpeesta Torstai ryhmäläiseksi suositellessaan heille ryhmää. Tämä osoittaa henkilökunnan tunnistavan sosiaalisiin kontakteihin, yksinäisyyteen ja mahdollisia mielenterveyteen liittyviä ongelmia, vaikka toimivia mittareita siihen ei ole käytettävissä. Raija Tenkanen (2007, 187) näkeekin kotihoidon henkilökunnan aseman tärkeänä ikääntyneiden yksinäisyyden tunnistamisessa, sillä he tuntevat asiakkaansa ja voivat välittää tietoa eteenpäin esimerkiksi juuri Nostalgia projektin kaltaiseen toimintaan.

20 20 Voutilaisen ja Vaaraman (2005, 36) tutkimuksessa 70% kuntien ikääntyneiden palveluista vastaavista henkilöistä arvioi, että olemassa olevat toimintakykyä mittaavat mittarit mittaavat riittämättömästi tai ei lainkaan ikäihmisten yksinäisyyttä, sosiaalisten kontaktien puutetta ja sosiaalisia verkostoja. Myös mielenterveyttä ja mielialaa kuntien vanhustyöstä vastaavat kokivat mittareiden mittaavan heikosti, sillä yli puolet arvioi mielenterveyden oireiden mittaamisen riittämättömäksi tai olemattomaksi. Kuitenkin kunnista lähes 70% perustelee kotihoidon päätöksiä toimintakyvyn arvioinneilla (23-24). Psyykkis-sosiaaliset syyt ovatkin säännöllisen kotihoidon aloittamisen pääsyynä vain 9,7% tapauksista (Ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalvelut 2007, 67), mikä on hyvin ymmärrettävää toimivien mittareiden puuttuessa. Eniten kotihoidossa mittaamiseen käytetään RAVA indeksiä (ikääntyvän toimintakyvyn ja päivittäisen avuntarpeen mittari) ja MMSE testiä (Mini-Mental State Examination). Esimerkiksi vaikka vain yksi osa RA- VA:sta koskee psyykkistä toimintakykyä lähes puolet kunnista käyttää RAVAa sen mittaamiseen. (Voutilainen & Vaarama 2005, ) 5. OPINNÄYTETYÖNI TAUSTA JA TUTKIMUSKYSYMYKSET Ryhmäintervention vaikuttavuutta ikääntyneiden yksinäisyyteen on tutkittu Vanhustyön keskusliiton vuosina toteutetussa Geriatrisen kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishankkeen Ikääntyneiden yksinäisyys -tutkimuksessa (Vanhustyön keskusliitto 2008). Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään kolmen erilaisen ammatillisesti ohjatun ryhmäintervention vaikuttavuutta. Keinoina oli taide- ja viriketoiminta, ryhmäliikunta ja -keskustelu sekä ryhmäterapia ja terapeuttinen kirjoittaminen. (Pitkälä ym. 2005, 5.) Tutkimustulokset osoittivat kaikkien ryhmäinterventioiden vähentäneen ryhmäläisten yksinäisyyden kokemuksia parantaen ikäihmisten psykososiaalista hyvinvointia, kognitiota ja terveyttä. Tutkimustuloksia on hyödynnetty Senioripysäkin ryhmäterapiassa ja Vanhustyön keskusliiton Yhdessä elämyksiä arkeen projektin Ystäväpiiri ryhmissä (58). Nostalgia projektin Torstai-ryhmässä on yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia Ikääntyneiden yksinäisyys ryhmien kanssa. Yksi merkittävin ero on ryhmien lähtökohdassa ja resursseissa. Ikääntyneiden yksinäisyys -tutkimuksessa katsottiin ryhmien vaikuttavuuden edellytykseksi ammattimainen ryhmien ohjaaminen työparin kanssa (Pitkälä ym. 2005, 60), kun taas Torstai ryhmää ohjaa projektipäällikkö ja vapaaehtoistyöntekijä.

21 21 Nostalgia projektissa yhtenä tavoitteena onkin Elämä jatkuu -ryhmien siirtyminen kokonaan vapaaehtoisohjaajien ohjaamiksi. Torstai ryhmä eroaa Ikääntyneiden yksinäisyys tutkimuksen ryhmistä myös ryhmän kestolta, ryhmien sisällöltä, ryhmäläisten valintakriteereiltä ja ryhmän lähtökohdilta. Yhteisiä piirteitä molemmissa ryhmäinterventioissa on kuitenkin ryhmäläisten yksinäisyyden jakaminen vertaisten kanssa, yhdessä tekeminen, sosiaalisen tuen ja yhteenkuuluvuuden kokeminen. Molemmissa tapauksissa ryhmät olivat myös suljettuja pienryhmiä (ks. Pitkälä ym. 2005, 26, ) Elämä jatkuu -ryhmien Torstai ryhmän kaltaisia ryhmäinterventioita yksinsäisyydestä kärsiville tai masennusvarassa oleville ikääntyneille on jonkin verran ollut ympäri Suomea. Esimerkkinä Suomen Mielenterveysseuran järjestämät Hyvä mieli Iloa elämään -ryhmät yksinäisyyttä ja masennusta kokeville ikääntyneille (Kuntoutuskurssit 2008). Senioripysäkin ideoija Marjovuo (2005, 6) kannustaa kokeilemaan ryhmäterapiaa yksinkertaisempiakin ryhmäinterventioita ikääntyneiden yksinäisyyden ja masennuksen ennaltaehkäisemiseksi. Elämä jatkuu ryhmien ja sen Torstai ryhmän vahvuudeksi näen hyvän yhteistyön kolmannen sektorin ja Keravan kaupungin välillä, jolloin toiminnalla on mahdollisuus onnistuessaan jatkua kaupungin avustuksella projektin päätyttyäkin. Torstai ryhmän erityisyytenä on kuljetuspalvelu, joka mahdollistaa vajaakuntoistenkin ikääntyneiden osallistumisen ryhmäinterventioon. Toivon tutkimukseni avulla voivani osoittaa ikääntyvien masennuksen ja yksinäisyyden ehkäisyn tarpeen ja samalla esittää Nostalgia projektin kaltaisen toiminnan jatkumisen tarpeellisuuden keravalaisille ikääntyneille projektin jälkeenkin. Keravalla toimiva projekti on lähellä sydäntäni sillä siinä tuetaan oman kotikaupunkini ikääntyneitä Tutkimukseni viitekehyksenä on sosiokulttuurinen vanhuskäsitys, joka korostaa ikääntyneiden henkilöiden olemassa olevia voimavaroja, sekä heidän yksilöllistä ja yhteisöllistä aktivoimistaan (Koskinen 2004, 37-38). Opinnäytetyöni tavoite on toteuttaa myös osaltaan vanhustyön sosiokulttuurista innostamista, sillä innostamiseen kuuluu äänitorvena ja puolestapuhujana oleminen. Olen kokenut että ikääntyneiden on vaikea nousta itse puolustamaan oikeuksiaan, joten toivon opinnäytetyöni kautta voivani välittää Torstai ryhmäläisten ryhmäkokemuksia ja edistää heidän oikeuttaan osallisuuteen ja yhteisöllisyyteen. Haluan tuoda esille ikääntyneiden yksinäisyyden ja siihen puuttumisen tärkeyden. Tutkimusongelmana työssäni on Torstai -ryhmän kokemusten selvittäminen. Tutkimuskysymyksiä on kaksi. 1.Millaisena Torstai ryhmän ikäihmiset ovat kokeneet Elämä jatkuu ryhmän?

22 22 Miten Torstai ryhmä on muuttanut heidän mahdollisia yksinäisyyden kokemuksiaan? Mitä ryhmäläiset pitävät tärkeänä itselleen ryhmässä? Mitä muutoksia ryhmäläiset toivovat Torstai ryhmältä? 2. Millainen on kotihoidon omahoitajien kokemus Torstai -ryhmästä ja sen vaikutuksista heidän asiakkailleen? Suoritin valinnaisen harjoitteluni Nostalgia projektissa, joten minulla oli hyvä mahdollisuus tutustua projektiin ja sen lähtökohtiin ennen opinnäytetyöni aloittamista. Havainnoinnin ja kenttäpäiväkirja kirjoittamisen aloitin jo harjoitteluaikanani allekirjoitettiin tutkimuslupa (liite 1) opinnäytetyötäni varten, joka mahdollisti myös kuvatun materiaalin käyttämisen tutkimuksessani. Opinnäytetyössäni en käsittele ryhmäprosessia ja sen vaikutuksia ryhmään. Ryhmäprosessin seuraaminen olisi ollut mielestäni oma kokonaisuutensa, johon nyt en keskittynyt. Ryhmäprosessiin ja ryhmädynamiikan tutkimiseen olisi ollut parempi ryhmä, jonka kesto olisi ollut lyhyempi. Minun olisi ollut myös vaikea tutkia ryhmäprosessia vain ryhmän puoliväliin asti. En myöskään keskittynyt yksittäisten toimintamuotojen, kuten muistelun, tuolijumpan tai maalaamisen toimivuuden arviointiin, vaikka havainnointini tuloksena myös viittauksia erilaisten ryhmätoimintoihin on tullut. Erilaisten ryhmätoimintojen tutkiminen olisi ollut myös erittäin mielekästä, mutta koin selkeämmäksi rajata ne opinnäytetyöni ulkopuolelle, jotta tutkimukseni ei paisunut liian laajaksi. 6 TUTKIMUSAINEISTO JA TUTKIMUSMENETELMÄT Opinnäytetyöni on kvalitatiivinen tutkimus, jossa tutkimusaineistoa on kerätty usealla eri tavalla. Aineisto koostuu osallistuvan havainnoinnin tuloksista, jossa yhtenä menetelmänä oli videointi, sekä lomakekyselyistä ryhmäläisille ja heidän kotihoidon omahoitajilleen. Opinnäytetyöni tarkoitus on tuoda Torstai- ryhmäläisten kokemus ryhmästä

Vanhusten päivätoiminnan merkitys sosiaalisen hyvinvoinnin ja kotona asumisen tukena

Vanhusten päivätoiminnan merkitys sosiaalisen hyvinvoinnin ja kotona asumisen tukena Vanhusten päivätoiminnan merkitys sosiaalisen hyvinvoinnin ja kotona asumisen tukena Sini Suvanto Pro gradu-tutkielma Sosiaalityö Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Jyväskylän yliopisto Syksy 2014

Lisätiedot

JA MYÖ TOIVOTTAS, ETTÄ TÄMÄ JATKUIS JA ETTÄ JOKU MEITÄ TUKIS. Virtapiirien tilanne vuonna 2009. Haja-asutusalueiden ikääntyvien vertaisryhmätoiminta.

JA MYÖ TOIVOTTAS, ETTÄ TÄMÄ JATKUIS JA ETTÄ JOKU MEITÄ TUKIS. Virtapiirien tilanne vuonna 2009. Haja-asutusalueiden ikääntyvien vertaisryhmätoiminta. JA MYÖ TOIVOTTAS, ETTÄ TÄMÄ JATKUIS JA ETTÄ JOKU MEITÄ TUKIS. Virtapiirien tilanne vuonna 2009. Haja-asutusalueiden ikääntyvien vertaisryhmätoiminta. Hilkka Jäsperi Katja Mäkelä Opinnäytetyö Toukokuu 2010

Lisätiedot

Heli Heiskanen Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan

Heli Heiskanen Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan KÄSI MUISTAA Käsityö ikääntyneiden elämänlaadun kohentajana Heli Heiskanen Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

Tuula Kälviäinen. Ikääntyneiden voimavarat kotona asumisen tukena

Tuula Kälviäinen. Ikääntyneiden voimavarat kotona asumisen tukena Tuula Kälviäinen Ikääntyneiden voimavarat kotona asumisen tukena Miltä näyttää teuvalaisten 83 87 -vuotiaiden ikäihmisten arki omassa kodissaan opinnäytetyö Kevät 2009 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö

Lisätiedot

Hän pitää mua käsikynkästä ja me kävellään Vapaaehtoista keikkaapua saaneiden ikäihmisten kokemuksia ja keikka-avun kehittämistä Espoossa

Hän pitää mua käsikynkästä ja me kävellään Vapaaehtoista keikkaapua saaneiden ikäihmisten kokemuksia ja keikka-avun kehittämistä Espoossa Hän pitää mua käsikynkästä ja me kävellään Vapaaehtoista keikkaapua saaneiden ikäihmisten kokemuksia ja keikka-avun kehittämistä Espoossa Koivula, Kirsi 2012 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää

Lisätiedot

Riitta Koskipää & Hannamari Rajakoski-Tamminen. Eikä sekään mitä tehdään kun vaan tullaan tänne ja tavataan

Riitta Koskipää & Hannamari Rajakoski-Tamminen. Eikä sekään mitä tehdään kun vaan tullaan tänne ja tavataan Riitta Koskipää & Hannamari Rajakoski-Tamminen Eikä sekään mitä tehdään kun vaan tullaan tänne ja tavataan toisia Kotorinteen alueen yhteisöllisyyden vahvistaminen ryhmätoimintojen avulla Opinnäytetyö

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN ELÄMINEN JA ASUMINEN ILTAKOTI RY:N PAL- VELUTALO ROSINASSA

IKÄIHMISTEN ELÄMINEN JA ASUMINEN ILTAKOTI RY:N PAL- VELUTALO ROSINASSA Mervi Kosonen, Terhi Laakkonen, Maria Mielikäinen IKÄIHMISTEN ELÄMINEN JA ASUMINEN ILTAKOTI RY:N PAL- VELUTALO ROSINASSA Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Joulukuu 2006 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

IKÄÄNTYVIEN KOKEMUKSIA KOTIPALVELUN LAADUSTA

IKÄÄNTYVIEN KOKEMUKSIA KOTIPALVELUN LAADUSTA IKÄÄNTYVIEN KOKEMUKSIA KOTIPALVELUN LAADUSTA Ikonen Kaija Pro gradu -tutkielma Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Yhteiskuntatieteiden laitos Sosiaalityön pääaine Syyskuu

Lisätiedot

MUUTTO VILLA ANDANTEEN Kokemuksia hoivakotiin muutosta. Inka Suhonen

MUUTTO VILLA ANDANTEEN Kokemuksia hoivakotiin muutosta. Inka Suhonen MUUTTO VILLA ANDANTEEN Kokemuksia hoivakotiin muutosta Inka Suhonen MUUTTO VILLA ANDANTEEN Kokemuksia hoivakotiin muutosta Inka Suhonen Opinnäytetyö, syksy 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Sosiaalialan

Lisätiedot

Heidi Mukkala. Ikäihminen kehittäjänä mallin ja ennaltaehkäisevän työn juurtuminen

Heidi Mukkala. Ikäihminen kehittäjänä mallin ja ennaltaehkäisevän työn juurtuminen Heidi Mukkala Ikäihminen kehittäjänä mallin ja ennaltaehkäisevän työn juurtuminen Aijjoos -hankkeen tulokset ja ideat järjestöjen, seurakunnan ja yksityisen sektorin toimijoiden arvioimana Opinnäytetyö

Lisätiedot

DIAKONI HENGELLISEN TYÖN TEKIJÄNÄ VANHUSTEN PA- RISSA ITÄSUOMALAISESSA MAASEUTUSEURAKUNNASSA

DIAKONI HENGELLISEN TYÖN TEKIJÄNÄ VANHUSTEN PA- RISSA ITÄSUOMALAISESSA MAASEUTUSEURAKUNNASSA DIAKONI HENGELLISEN TYÖN TEKIJÄNÄ VANHUSTEN PA- RISSA ITÄSUOMALAISESSA MAASEUTUSEURAKUNNASSA Paula Vartiainen DIAKONI HENGELLISEN TYÖN TEKIJÄNÄ VANHUSTEN PA- RISSA ITÄSUOMALAISESSA MAASEUTUSEURAKUNNASSA

Lisätiedot

Sara Pekonen Mia Pietilä. Pitäjänmäen asumispalveluyksikön ryhmätoiminnan käynnistäminen sosiokulttuurisen innostamisen keinoin

Sara Pekonen Mia Pietilä. Pitäjänmäen asumispalveluyksikön ryhmätoiminnan käynnistäminen sosiokulttuurisen innostamisen keinoin Sara Pekonen Mia Pietilä Pitäjänmäen asumispalveluyksikön ryhmätoiminnan käynnistäminen sosiokulttuurisen innostamisen keinoin Metropolia Ammattikorkeakoulu Sosionomi (AMK) Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

Nostalgia-projektin loppuraportti

Nostalgia-projektin loppuraportti Nostalgia-projektin loppuraportti Tiivistelmä Nostalgia-projekti on kolmevuotinen vanhus- ja seniori-ikäisten yksinäisyydestä johtuvan syrjäytymisen kokemuksen ja masennuksen ehkäisyyn tarkoitettu Rahaautomaattiyhdistyksen

Lisätiedot

IDEAOPAS IKÄÄNTYVIEN PUOLISO-OMAISHOITAJIEN JAKSAMISEN TUKEMISEEN

IDEAOPAS IKÄÄNTYVIEN PUOLISO-OMAISHOITAJIEN JAKSAMISEN TUKEMISEEN IDEAOPAS IKÄÄNTYVIEN PUOLISO-OMAISHOITAJIEN JAKSAMISEN TUKEMISEEN Aino Salomaa Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

HOITAJIA LIIAN VÄHÄN, EI HEILLÄ OLE AIKAA

HOITAJIA LIIAN VÄHÄN, EI HEILLÄ OLE AIKAA HOITAJIA LIIAN VÄHÄN, EI HEILLÄ OLE AIKAA Viriketoiminta vanhusten toimintakyvyn tukena, virikemateriaalipaketti Tuulia Lehtimäki & Niina Leppänen Opinnäytetyö, Kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN OMAISHOITOPERHEIDEN KOKEMUK- SIA TAUKOPIRTTI-TOIMINNASTA

IKÄÄNTYNEIDEN OMAISHOITOPERHEIDEN KOKEMUK- SIA TAUKOPIRTTI-TOIMINNASTA IKÄÄNTYNEIDEN OMAISHOITOPERHEIDEN KOKEMUK- SIA TAUKOPIRTTI-TOIMINNASTA Taukopirtti-hanke Sari Rousu & Katja Törrönen Opinnäytetyö Hyvinvointipalveluiden osaamisala Vanhustyön koulutusohjelma Geronomi (AMK)

Lisätiedot

MASENNUS ON SITÄ, ETTÄ KUN PYÖRRYTTÄÄ Lapsen ja vanhemman kokemus Auta leija lentoon, lapsi omaisena -projektin vertaisryhmätoiminnasta

MASENNUS ON SITÄ, ETTÄ KUN PYÖRRYTTÄÄ Lapsen ja vanhemman kokemus Auta leija lentoon, lapsi omaisena -projektin vertaisryhmätoiminnasta Päivi Akkanen Helena Naukkarinen Ani Närhi MASENNUS ON SITÄ, ETTÄ KUN PYÖRRYTTÄÄ Lapsen ja vanhemman kokemus Auta leija lentoon, lapsi omaisena -projektin vertaisryhmätoiminnasta Opinnäytetyö Sosiaalialan

Lisätiedot

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ Ohjaajan käsikirja 2 Sisällysluettelo Ryhmäohjaajalle 3 Selvä suunta ryhmän tausta-ajatuksia 8 Toisin kuin ennen (runo) 12 Hilkka-mummin mietteitä 13 Hyvinvointi

Lisätiedot

EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä

EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä Kyllikki Kemppainen Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Itä,

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN YHTEISÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN KORTTELIKERHON PILOTOINTINA

IKÄIHMISTEN YHTEISÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN KORTTELIKERHON PILOTOINTINA IKÄIHMISTEN YHTEISÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN KORTTELIKERHON PILOTOINTINA Marjatta Väisänen Artikkeli Korkeanasteen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus Gerontologinen erityisosaaminen (30 op) Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

ASUKKAAN ONNISTUNEEN MUUTTOPROSESSIN OHJEISTUS - PALVELUTALO KOTIKAAREN LAATUKÄSIKIRJAAN

ASUKKAAN ONNISTUNEEN MUUTTOPROSESSIN OHJEISTUS - PALVELUTALO KOTIKAAREN LAATUKÄSIKIRJAAN ASUKKAAN ONNISTUNEEN MUUTTOPROSESSIN OHJEISTUS - PALVELUTALO KOTIKAAREN LAATUKÄSIKIRJAAN Mervi Pirilä Opinnäytetyö, syksy 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaalisen kuntoutuksen suuntautumisvaihtoehto

Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaalisen kuntoutuksen suuntautumisvaihtoehto TIIVISTELMÄ Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaalisen kuntoutuksen suuntautumisvaihtoehto SINI HÖGLUND: Kulttuurien koti -hankkeen farsinkielisten naisten ryhmän BIKVA-arviointi

Lisätiedot

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana Johanna Sämpi Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto Sairaanhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

ANNA AIKAA YSTÄVYYDELLE - SE ON TIE ONNEEN!

ANNA AIKAA YSTÄVYYDELLE - SE ON TIE ONNEEN! ANNA AIKAA YSTÄVYYDELLE - SE ON TIE ONNEEN! Marita Rentola Tuija Tolvanen Päättötyö Syksy 1999 Diakonia-ammattikorkeakoulu Alppikadun yksikkö FINAL PAPER ABSTRACT THE DIACONIA INSTITUTE OF HIGHER EDUCATION

Lisätiedot

VANHUSTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Ehkäisevät kotikäynnit Raumalla

VANHUSTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Ehkäisevät kotikäynnit Raumalla SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Marita Ollikainen VANHUSTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Ehkäisevät kotikäynnit Raumalla HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto 24 1 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma MASENTUNEEN IKÄIHMISEN KOKEMUKSIA KOTIHOIDOLTA SAAMASTAAN TUESTA JA AVUSTA

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma MASENTUNEEN IKÄIHMISEN KOKEMUKSIA KOTIHOIDOLTA SAAMASTAAN TUESTA JA AVUSTA POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Anna-Liisa Kinnunen MASENTUNEEN IKÄIHMISEN KOKEMUKSIA KOTIHOIDOLTA SAAMASTAAN TUESTA JA AVUSTA Opinnäytetyö Maaliskuu 2008 OPINNÄYTETYÖ Kevät

Lisätiedot

SENIOREIDEN SOSIAALINEN YMPÄRISTÖ JA ITSENÄISYYTTÄ TUKEVAT PALVELUT. TSA -hankkeen loppuraportti

SENIOREIDEN SOSIAALINEN YMPÄRISTÖ JA ITSENÄISYYTTÄ TUKEVAT PALVELUT. TSA -hankkeen loppuraportti SENIOREIDEN SOSIAALINEN YMPÄRISTÖ JA ITSENÄISYYTTÄ TUKEVAT PALVELUT TSA -hankkeen loppuraportti Hilkka Tervaskari Tampereen yliopisto Hoitotieteen laitos 15.3.2006 Hoitotieteen laitos 2(77) ALUKSI Tämä

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET TULEVAISUUDEN HAASTEENA NÄKÖKULMIA ULLAVAN VANHUSTENHUOLLON KEHITTÄMISEEN

IKÄÄNTYNEET TULEVAISUUDEN HAASTEENA NÄKÖKULMIA ULLAVAN VANHUSTENHUOLLON KEHITTÄMISEEN Sirpa Björkbacka, Miia Itäsalmi, Milla Siirilä, Petra-Kaisa Toikko & Paula Ylikangas IKÄÄNTYNEET TULEVAISUUDEN HAASTEENA NÄKÖKULMIA ULLAVAN VANHUSTENHUOLLON KEHITTÄMISEEN Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN

Lisätiedot

Ikäihmisten yksinäisyys

Ikäihmisten yksinäisyys Minna Viitanen Ikäihmisten yksinäisyys - vaikutukset ja hyvinvointiteknologian mahdollisuudet Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Hyvinvointiteknologia Insinöörityö 8.5.2012 Tiivistelmä Tekijä

Lisätiedot

PALVELUJEN KEHITTÄMINEN LAPSEN TAI NUOREN OMAISHOITAJAN JAKSAMISEN NÄKÖKULMASTA

PALVELUJEN KEHITTÄMINEN LAPSEN TAI NUOREN OMAISHOITAJAN JAKSAMISEN NÄKÖKULMASTA PALVELUJEN KEHITTÄMINEN LAPSEN TAI NUOREN OMAISHOITAJAN JAKSAMISEN NÄKÖKULMASTA Katariina Niukkala Opinnäytetyö Toukokuu 2012 Ylempi ammattikorkeakoulu Sosiaaliala Tampereen ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ

Lisätiedot