Näin homma toimii seminaari Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry, Rovaniemi Omaisena edelleen ry, Tuija Kotiranta 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Näin homma toimii seminaari Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry, Rovaniemi 27.11.2012. Omaisena edelleen ry, Tuija Kotiranta 1"

Transkriptio

1 Näin homma toimii seminaari Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry, Rovaniemi Omaisena edelleen ry, Tuija Kotiranta 1

2 Valtakunnallinen yhdistys Tavoitteena tukea niitä omaisia ja läheisiä, joiden pitkäaikaissairas, iäkäs tai vammainen läheinen on muuttanut tai siirtymässä kodin ulkopuoliseen hoitoon, hoitoympäristöön ( esim. palvelu-, hoitokoti, vuorohoidon yksiköt, asumispalveluyksiköt) Muutos- ja siirtymävaiheet, lyhytaikais- ja tilapäishoidon tilanteet, lopullinen muutto kodin ulkopuoliseen hoitoon, hoitovastuusta luopuminen, Omaisyhteistyön edistäminen Omaisena edelleen ry, Tuija Kotiranta 2

3 Omaisena edelleen ry:n yhteistyön sisältöteemoja Muutostilanteiden merkitys omaisille Muutokseen liittyvät tunteet Omaisena edelleen muutostilanteet ja tunteet Hoitovastuusta luopuminen omaishoitoperheessä Luopuminen prosessina omaishoidon tilanteissa Omasta kodista uuteen kotiin Kodin ulkopuoliseen hoitoon siirtyminen Omaiset osana hoidon ja hoivan kokonaisuutta Kohtaamisen haasteet Omaisten ja ammattihenkilöstön välinen yhteistyö Omaisyhteistyön kehittäminen Omaisena edelleen ry, Tuija Kotiranta 3

4 Omaisyhteistyö pysyväksi käytännöksi Omaisilla, läheisillä edelleen keskeinen asema läheisensä hoidon ja hoivan kokonaisuudessa, kotihoidossa ja ulkopuoliseen hoitoympäristöön siirtymisen jälkeenkin Miten voisimme tukea perheenä olemista, perheeseen kuulumista, vahvistaa mahdollisuuksia hyvään elämään Omaisena edelleen ry, Tuija Kotiranta 4

5 Muutos- ja siirtymävaiheet omaishoidossa Diagnoosin varmistuminen, sairauden eteneminen Kotiin tuotavat palvelut, niiden vastaanottaminen Lyhytaikaishoitojaksot Tilapäisestä hoitovastuusta luopumisen vaikeus Luottamuksellisen suhteen syntyminen Kotihoidosta, hoitovastuusta luopuminen Sairastuneen läheisen kuolema Muut elämänkaarelle sijoittuvat muutostilanteet Omaisena edelleen ry, Tuija Kotiranta 5

6 Muutostilanteet perhe asiakkaana Hoitoa/ tukea tarvitsevan läheiset, omaishoitoperhe Äkillinen muutos on kriisi Muutos koetaan usein uhkana Osalla vahva toimintatarmo muutostilanteissa, osa lamaantuu, arkailee ottaa yhteyttä, avun hakeminen vaikeaa Perheet kokevat jäävänsä yksin Muutos herättää tunteita Työntekijä Sairauteen / omaishoitoon liittyvän prosessin ymmärtäminen keskeistä Edessä vuosien yhteistyö Edellyttää kykyä havainnoida, olla ajan tasalla perheen tilanteesta riittävä tiedottaminen saatavilla olevista tuen muodoista Joustavuus, nopeaa reagointia tarvittaessa ollaan samalla puolella, vaikka työntekijänä osa palvelujärjestelmää Omaisena edelleen ry, Tuija Kotiranta 6

7 Luottamuksen rakentaminen -oleellista omaisyhteistyössä Luottamuksen rakentaminen on pitkä prosessi Ollaan samalla puolella Huolenaiheet esille Kuulluksi tulemisen kokemus Mikä on perheelle luovuttamatonta? Hoito- ja palvelusuunnitelma ja sen päivittäminen tärkeä väline Elämänkaaren huomioiminen Muistisairaan arjen elävöittäminen ( kulttuuri, taide, musiikki) Omaisena edelleen ry, Tuija Kotiranta 7

8 Mihin luottamus perustuu Miten pyritään vahvistamaan luottamusta asiakkaan kohtaamisen tilanteissa, hoitoon? Miten työntekijänä voi vahvistaa luottamuksen rakentumista? Mihin kaikkeen luottamus vaikuttaa hoitotyössä? Kohtaamisen tilanteissa? Huolenaiheet esille kuulluksi tulemisen kokemus Perhelähtöisyys Omaisena edelleen ry, Tuija Kotiranta 8

9 Uuteen kotiin Huomattava määrä tukea, hoitoa ja hoivaa tarvitsevia henkilöitä asuu kodin ulkopuolisissa hoitoympäristöissä ja asumispalveluiden piirissä vuoden 2010 lopulla: Vanhainkodit ja tehostetun palveluasumisen yksiköt, asiakasta Psykiatrian asumispalveluissa yli 7200 asiakasta Kehitysvammaisten asumispalveluissa n asiakasta Lähde: sosiaalihuollon laitos ja asumispalvelut. Tilastoraportti Sosiaaliturva THL Omaisena edelleen ry, Tuija Kotiranta 9

10 Omaisena edelleen ry, Omaiset rakentamassa asukaslähtöisyyttä, Oras- projekti Valtakunnallisen hankkeen tavoitteena kodin ulkopuoliseen hoitoon ja hoivaan liittyvien asukaslähtöisyyttä tukevien toimintatapojen ja käytäntöjen vahvistaminen Perhelähtöisyyden ja yhteisöllisyyden lisääminen erilaisissa hoitoyksiköissä ja hoitokulttuurissa yleisemminkin Päämääränä tukea perhettä (esim. puolisot, vammaisen nuoren kotoa muutto, omaishoitoperhe) olemaan edelleen perhe muutos- ja siirtymävaiheen, kodin ulkopuoliseen hoitoon siirtymisen jälkeenkin Omaisena edelleen ry, Tuija Kotiranta 10

11 Omaisten ja ammattihenkilöstön yhteistyön edistäminen, Oras- toimintamalli, pilotoitu soveltaen eri tyyppisissä hoitoyksiköissä, asumispalveluissa eri puolilla Suomea Omaisten ilta/ päivä/ teematilaisuus Omaisten vertaistoimintaa, esim ryhmä Tuloksena: - Tiedonkulku paranee - Vuorovaikutus edistyy - Hoidon ja hoivan laatu paranee Omaisyhteistyöhön tukea ja ohjausta ammattihenkilöstölle Yhteinen tilaisuus omaisille ja ammattihlöstölle Omaisena edelleen ry, Tuija Kotiranta 11

12 KUOPIO Yhteistyössä Kuopion seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry, Omaisena edelleen ry sekä vuorohoitoa tarjoavat yksiköt Kuopiossa: Harjula, Valkeinen Tietofoorumit 26.5 ja Muutostilanteiden haasteet omaishoitoperheissä Yhteiset tilaisuudet omaisille ja ammatti-henkilöstölle Palautteet ja kysely jatkotoiveista. Kesällä 2009 jatkosuunnitelma Tavoitteena Palautteet, kyselyt, purku kesällä Eriteltiin työntekijöiden ja omaisten vastaukset. Toivottiin erillisiä tilaisuuksia omaisille ja ammattihenkilöstölle Työpajat vuorohoitoyksiköiden työntekijöille: Kohtaamisen Haasteet vuorohoidon jaksoilla 20.1., edistää omaisten ja ammattihenkilöstön välistä yhteistyötä vuorohoitojaksoilla saada tietoa vuorohoitoon liittyvistä kokemuksista, ongelmista Omaisena edelleen vertaisryhmä vuorohoitoon osallistuvien omaisille, syksy xkk. Omaisena edelleen ry, Tuija Kotiranta 12

13 Kuopio Omaisyhteistyön edistäminen vuorohoitoyksikössä Ammattihenkilöstölle työpaja Toiveet, odotukset Luento Kohtaamisen haasteet Pienryhmätyöskentely Yhteiskeskustelu Evästystä hoitotiimien omaan kehittämistyöhön Työskentelyn arviointi Yhteenveto, jatkosuunnitelmat Omaisille vertaisryhmä Kolme kokoontumiskertaa Muutostilanteet ja tunteet Vuorohoidon merkitys perheelle Kohtaamisen haasteet Omaisten ja hoitohlökunnan yhteistyö Oma hyvinvointi Voimavarat Omaisena edelleen ry, Tuija Kotiranta 13

14 Hämeenlinna Omaisyhteistyön kehittäminen vanhuspalveluissa Mukaan ( kuntaliitos v. 2009) kaikki alueen vanhainkodit, vanhuspalvelut Omaisyhteistyön kehittäminen Yhteistyökumppaneina: Hämeenlinnan kaupunki & IkäKasteen POLKKA- hanke & Omaisena edelleen ry Omaisyhteistyön ohjausta henkilöstölle Omaisten tilaisuuksia Kehittämiskohteiden valinta yksiköittäin Omaisyhteistyötä edistäviä käytäntöjä Omaisena edelleen ry, Tuija Kotiranta 14

15 Omaisyhteistyön toimintamalli vanhuspalveluissa yhteistyö IKÄKASTE-ÄLDRE-KASTEEN POLKKA-hanke, Hämeenlinnan vanhuspalvelut, Omaisena edelleen ry:n Orasprojekti ( Lähde: Taina Laakso, Tuija Kotiranta. 2011) Kohti luottamuksellista yhteistyötä omaisyhteistyön toimintamalli vanhuspalveluissa opas syksy ammattihenkilöstölle suunnatut työpajat omassa työyhteisössä 2. omaisille järjestetyt tilaisuudet 3. Yhteiset tilaisuudet työntekijöille ja omaisille 4. Omaisille suunnattu vertaisryhmä 5. Omaisyhdyshenkilöt, koulutus ja verkoston luominen 6. Miniseminaarit työntekijöille 7. Järjestöyhteistyö ja vapaaehtoistoimijat THL: tai Omaisena edelleen ry, Tuija Kotiranta 15

16 Ammattihenkilöstön palautetta omaisyhteistyöstä Kohtaaminen omaisten ja vanhusten kanssa parantunut Olen saanut varmuutta omaisten kohtaamiseen Selkeämpi kuva mitä tarkoitetaan omaisyhteistyöllä Ammattilaiset ovat saaneet itse luoda omaisyhteistyön säveliä Antanut työkaluja tehdä hoitotyötä Enemmän ehkä otettu huomioon asukkaiden elämänkaari Lisännyt hoitajien jaksamista, vastuun jakaminen Herätellyt ajatuksia asiasta, jonka kautta nousee uusia raiteita tehdä työtä, kehittämistyö muokkaa aina jollakin tasolla hoitotyötä Omaisena edelleen ry, Tuija Kotiranta 16

17 Omaisyhteistyön kehittäminen omaisten näkökulmasta Ensikohtaaminen tärkeää itsensä esitteleminen ei aina ihan rutiinikäytäntö Omahoitaja-käytäntö Kenen puoleen voi kääntyä lomien aikana Ohjaus ja tuki Omaiset kaipaavat ohjausta ja tukea esim. muistisairaan terveydentilan heikentyessä Mietityttää mikä on totta muistisairaan kertomuksissa Hoitoympäristö hoitokodin tilat perhelähtöisyyden tukemisessa Asukkaan juhlat, isänpäivän vietto, lupa keittää kahvia jne Säännöllinen yhteydenpito luo turvallisuutta ja lisää luottamusta annettavaan hoitoon Omaisena edelleen ry, Tuija Kotiranta 17

18 Oras- projektin tuloksia ja tuotoksia Projektissa tarkasteltiin omaisten, läheisten osuutta hoidon ja hoivan kokonaisuudessa Omaisyhteistyö edistäminen edellyttää määrätietoista ammatillista kehittämistä Keskeistä omaisyhteistyössä on luottamuksellisen suhteen rakentaminen ja muutostilanteessa turvallisuuden tunteeseen vastaaminen Lyhytaikaishoitojaksoille osallistuvien omaishoitajien huomioiminen, tukeminen tärkeä osa hoidon kokonaisuudessa Esimiesten osuus merkittävä omaisyhteistyöhön innostamisessa Toimiva omaisyhteistyö lisää työntekijöiden työhyvinvointia Asukas- ja perhelähtöisyyden tukemiseksi elämän isoissa muutostilanteissa käytäntöjä asukkaan perheelle, omaiselle, ammattihenkilöstölle, hoitoyksikölle Omaisena edelleen ry, Tuija Kotiranta 18

19 Omaisyhteistyön hyödyt mm. Lähde: Omaisyhteistyön toimintamalli vanhuspalveluissa. Kotiranta, Oras-projekti & Laakso, POLKKA-hanke Asukas, hoitoa tarvitseva Elämänlaatu ja hyvinvointi vahvistuu Turvallisuuden tunne lisääntyy Omainen Rooli hoidon ja hoivan kokonaisuudessa selkiytyy, tunnetukea muutostilanteessa Työntekijä Osaaminen ja työhyvinvointi vahvistuu Hoitoyksikkö Hoidon ja hoivan laatu paranee Yhteiskunta Hoito- ja hoivatyöhön lisää laatua, nostetta Omaisena edelleen ry, Tuija Kotiranta 19

20 Kohtaamisen tilanteet ja hyvät käytännöt miten toimimme jatkossa? Luottamuksellinen, turvallinen ilmapiiri Yhteistyö omaisten ja hoitohenkilökunnan kesken Hyvät tavat pienet teot! Omaisella edelleen keskeinen asema läheisensä huolenpidon ja hoivan kokonaisuudessa Kehittämiseen liittyvää pohdintaa: Mistä omaiset voivat päättää? Mikä on omaisen rooli hoidon kokonaisuudessa, hoitoyhteisössä? Perhelähtöisyys, sen vahvistaminen hoidon ja hoivan kokonaisuudessa Omaisena edelleen ry, Tuija Kotiranta 20

21 Omaisena edelleen ry - perustettu vuonna valtakunnallinen yhdistys - Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n jäsenyhdistys - Suomen omaishoidon verkoston jäsen Omaisyhteistyö Muutos- ja siirtymävaiheisiin liittyvät RAY:n rahoittamat kehittämisprojektit: Jokaiseen ongelmaan on monta ratkaisua! Omaisten tukiverkot VERSOT-projekti ja Omaiset rakentamassa asukaslähtöisyyttä ORAS-projekti Omaisena edelleen ry

22 Tavoitteena omaisyhteistyön edistäminen! Toimistot: Helsinki Länsi-Suomi ja Pohjanmaa Hämeentie 105 A 18, 1. krs Antinkatu 15 C HELSINKI PORI Omaisyhteistyön päällikkö Omaisyhteistyön ohjaaja Tuija Kotiranta Erja Laikio , tuija.kotiranta(at)omaisenaedelleen.fi erja.laikio(at)omaisenaedelleen.fi Omaisena edelleen ry

AVOIMUUS - LUOTTAMUS - YHTEISTYÖ

AVOIMUUS - LUOTTAMUS - YHTEISTYÖ AVOIMUUS - LUOTTAMUS - YHTEISTYÖ Avaimia omaisten ja henkilökunnan hyvään vuorovaikutukseen Uppsalankaaressa Tuula Heinänen Oppaan kirjoittaja: Tuula Heinänen Kanta-Hämeen POLKKA -hanke 2009 2011 (Palvelujen,

Lisätiedot

MALLI KUNTOUTTAVASTA LYHYTAIKAISHOIDOSTA KÄYTTÄJÄN OPAS

MALLI KUNTOUTTAVASTA LYHYTAIKAISHOIDOSTA KÄYTTÄJÄN OPAS MALLI KUNTOUTTAVASTA LYHYTAIKAISHOIDOSTA KÄYTTÄJÄN OPAS SAMPO -HANKE Samalla polulla -voimavaroja lyhytaikaishoidosta 2007 2010 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 2. KUNTOUTTAVAN LYHYAIKAISHOIDON MALLI... 2 2.1

Lisätiedot

Samalla polulla voimavaroja lyhytaikaishoidosta

Samalla polulla voimavaroja lyhytaikaishoidosta Samalla polulla voimavaroja lyhytaikaishoidosta Sampo hankkeen loppuraportti 33100 Tampere www.pirkanmaanmuistiyhdistys.fi SISÄLLYSLUETTELO 1 HANKEEN PÄÄMÄÄRÄ... 6 1.1 LYHTYAIKAISHOIDON KEHITTÄMINEN JA

Lisätiedot

LOPPURA- PORTTI. VALmennusta Omaishoitoperheille Terveydenhuollossa

LOPPURA- PORTTI. VALmennusta Omaishoitoperheille Terveydenhuollossa 10 VALmennusta Omaishoitoperheille Terveydenhuollossa LOPPURA- PORTTI Valot projekti 2009-2013 Maarit Väisänen (toim.), projektivastaava Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 Onneksi on Julkaisija: Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare

Lisätiedot

SYYSKIRJE 2013 PIDÄMME HUOLTA- PIDÄMME PUOLTA LAKEUDEN OMAISHOITAJAT RY. www.lakeudenomaishoitajat.fi

SYYSKIRJE 2013 PIDÄMME HUOLTA- PIDÄMME PUOLTA LAKEUDEN OMAISHOITAJAT RY. www.lakeudenomaishoitajat.fi LAKEUDEN OMAISHOITAJAT RY www.lakeudenomaishoitajat.fi Seinäjoki, Kauhava, Kurikka, Lapua, Ilmajoki, Jalasjärvi SYYSKIRJE 2013 PIDÄMME HUOLTA- PIDÄMME PUOLTA Kuitenkin meidän yhdistyksenä tulee ajatella

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry SISÄLLYS YLEISTÄ 3 HOITOKOTI VENLA 4 RYHMÄKOTI KAISLA 5 SYLVI-KOTI 5 PÄIVÄPAIKKA VILLA 6 ASUINKOTI KOTIKUNNAS 8 SOTAINVALIDIEN ASUINKOTI 8 SAIRAANHOIDON

Lisätiedot

Minäkö omaishoitaja? Ensiopas omaishoidosta

Minäkö omaishoitaja? Ensiopas omaishoidosta Minäkö omaishoitaja? Ensiopas omaishoidosta Minäkö omaishoitaja? Ensiopas omaishoidosta JULKAISIJAT Lakeuden Omaishoitajat ry, www.lakeudenomaishoitajat.fi Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry,

Lisätiedot

OMAISHOITO ARJEN KEHYKSISSÄ

OMAISHOITO ARJEN KEHYKSISSÄ OMAISHOITO ARJEN KEHYKSISSÄ HEIKKILÄ RIITTA Tampereen yliopisto Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos Sosiaalityön pro gradu tutkielma Toukokuu 2008 Tampereen Yliopisto Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön

Lisätiedot

Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015

Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015 KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN PERUSTURVAN EDELLÄKÄVIJÄ Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015 1 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Ikäpoliittinen ohjelma 2011 2015 Evijärven kunta Kauhavan kaupunki Lappajärven

Lisätiedot

Vapaaehtoisuus vanhustenhuollon voimavarana

Vapaaehtoisuus vanhustenhuollon voimavarana Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry:n Osaajien markkinat Vapaaehtoiseksi työelämästä (Osaaja 2009 2011) -projektin rahoittajana on toiminut Raha-automaattiyhdistys ja projektin projektityöryhmään ovat

Lisätiedot

VALMU-hankkeen loppuraportti (2011-2014) voimavaralähtöinen monimuotovalmennus muistisairaiden perheille

VALMU-hankkeen loppuraportti (2011-2014) voimavaralähtöinen monimuotovalmennus muistisairaiden perheille 2014 VALMU-hankkeen loppuraportti (2011-2014) voimavaralähtöinen monimuotovalmennus muistisairaiden perheille Saanko piirtää tunteet? lapsenlapsi 7 v. Pauliina Kinnunen Mikkelin seudun Muisti ry 17.12.2014

Lisätiedot

KOTONA PIDEMPÄÄN-PROJEKTI 2008-2010 LOPPURAPORTTI 2010. Marjo Silvander

KOTONA PIDEMPÄÄN-PROJEKTI 2008-2010 LOPPURAPORTTI 2010. Marjo Silvander KOTONA PIDEMPÄÄN-PROJEKTI 2008-2010 LOPPURAPORTTI 2010 Marjo Silvander 2 SISÄLTÖ 1. PROJEKTIN TAUSTA JA TAVOITTEET SIVU 1.1. Tausta 3 1.2. Tavoitteet 4 1.3. Kohderyhmät 4 1.4. Yhteistyötahot 4 1.5. Toiminta-alueet

Lisätiedot

S a t u A a l t o Satu Marjakangas. Ikääntymisen resurssikeskusopas

S a t u A a l t o Satu Marjakangas. Ikääntymisen resurssikeskusopas S a t u A a l t o Satu Marjakangas Ikääntymisen resurssikeskusopas Kehittyvät vanhuspalvelut julkaisuja 2/2008 Ikääntymisen resurssikeskusopas S a t u A a l t o Satu Marjakangas Ikääntymisen resurssikeskusopas

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISEN OMAISHOITAJIEN OHJAUSMALLIN KEHITTÄMINEN TERVEYDENHUOLTOON

ASIAKASLÄHTÖISEN OMAISHOITAJIEN OHJAUSMALLIN KEHITTÄMINEN TERVEYDENHUOLTOON ASIAKASLÄHTÖISEN OMAISHOITAJIEN OHJAUSMALLIN KEHITTÄMINEN TERVEYDENHUOLTOON VALOT hanke (2009-2013) Leena Herranen, toiminnanohjaaja Maarit Väisänen, projektityöntekijä Mikkelin seudun Omaishoitajat ja

Lisätiedot

DEMENTOITUVIEN KUNTOUTTAVAN LYHYTAIKAISHOIDON TOIMINNAN KÄSIKIRJA

DEMENTOITUVIEN KUNTOUTTAVAN LYHYTAIKAISHOIDON TOIMINNAN KÄSIKIRJA DEMENTOITUVIEN KUNTOUTTAVAN LYHYTAIKAISHOIDON TOIMINNAN KÄSIKIRJA LyhDeKe-projekti 2005-2007 SISÄLTÖ 1. TAUSTAA 2. KEHITTÄMISHANKKEESSA SAATUJA KOKEMUKSIA JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ 3. TYÖPROSESSIT 3.1 Asiakkaaksi

Lisätiedot

Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014 2016

Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014 2016 Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014 2016 Väliraportti 1/ 30.11.2014 ajalta 1.2.2014 31.10.2014 Liisa Ahonen hankejohtaja 1 Sisällysluettelo 1. Hankkeen tausta ja lähtökohdat... 3 2. Hankkeen

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA OSANA KUNNAN VANHUSPALVELUJA

VAPAAEHTOISTOIMINTA OSANA KUNNAN VANHUSPALVELUJA VAPAAEHTOISTOIMINTA OSANA KUNNAN VANHUSPALVELUJA Raportti vapaaehtoistoiminnan kehittämisestä Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen kunnissa 2012 2014 Tuulikki Hassinen-Ali-Azzani (toim.) VAPAAEHTOISTOIMINTA

Lisätiedot

Tampereen kaupungin vanhustenhuollon kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi LOPPURAPORTTI 16.03.2011

Tampereen kaupungin vanhustenhuollon kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi LOPPURAPORTTI 16.03.2011 Tampereen kaupungin vanhustenhuollon LOPPURAPORTTI 6.0.0 Juha Palmunen, johtava konsultti SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ ERILLISENÄ TIEDOSTONA TAUSTA JA ARVIOINNIN TAVOITTEET ASETELMA MENETELMÄ 5 TULOKSET

Lisätiedot

MATKARAPORTTI HOLLANTI 14. -18.5.2013

MATKARAPORTTI HOLLANTI 14. -18.5.2013 MATKARAPORTTI HOLLANTI 14. -18.5.2013 MATKARAPORTTI Opintomatka Hollantiin 14 18.5.2013. Ikäosaavat palvelualueet Etelä-Savossa hanke Ikäosaavat palvelualueet vapaaehtoistoiminnan kehittäminen Etelä-Savossa-hanke

Lisätiedot

Osaamisen ammattilainen. Helmikuu 1/2011 Osoitteellinen jakelu. Itä-Suomen, Oulun ja Lapin lääni PALOSALMI-KOTI. Sisällä:

Osaamisen ammattilainen. Helmikuu 1/2011 Osoitteellinen jakelu. Itä-Suomen, Oulun ja Lapin lääni PALOSALMI-KOTI. Sisällä: Itä-Suomen, Oulun ja Lapin lääni Sisällä: SOSIAALI- JA KUNTATALOUS 1 s. 2-3 Lastensuojelu s. 4-10 Vanhustyö s. 10-13 Erityisryhmät s. 14-21 Päihdehuolto/ Mielenterveys s. 22-28 Koulut ym. palvelut Helmikuu

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

Tietoa, taitoa ja tahtoa vanhustyöhön - hanke. Loppuraportti 1.11.2007-31.8.2009

Tietoa, taitoa ja tahtoa vanhustyöhön - hanke. Loppuraportti 1.11.2007-31.8.2009 Tietoa, taitoa ja tahtoa vanhustyöhön - hanke Loppuraportti 1.11.2007-31.8.2009 Mervi Pääkkö 22.9.2009 Jos luulet olevasi liian pieni vaikuttamaan asioihin, yritä nukkua suljetussa huoneessa, jossa on

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLUT TEPA. VÄLIRAPORTTI 2014 (30.4.2014) Projektipäällikkö Anne Aholainen

KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLUT TEPA. VÄLIRAPORTTI 2014 (30.4.2014) Projektipäällikkö Anne Aholainen KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLUT TEPA VÄLIRAPORTTI 2014 (30.4.2014) Projektipäällikkö Anne Aholainen SISÄLLYSLUETTELO 1. TEPA-PROJEKTI JA VÄLIRAPORTIN TAVOITTEET 1 2. TEPA-PROJEKTIN

Lisätiedot

Malla Heino Merja Kaivolainen. Toimivat vertaiset - Kirjanen omaishoitoyhdistysten vertaistukitoimintaan

Malla Heino Merja Kaivolainen. Toimivat vertaiset - Kirjanen omaishoitoyhdistysten vertaistukitoimintaan Malla Heino Merja Kaivolainen Toimivat vertaiset - Kirjanen omaishoitoyhdistysten vertaistukitoimintaan 1 Sisällysluettelo Aluksi 4 1. Vertaistukitoiminnan periaatteita 6 1.1. Vertaistoiminnan arvot 8

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017

Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017 Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017 Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto.omaiset@netikka.fi www.omaisetep.fi 2

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ

PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ Vanhuspalveluiden ohjelma v. 2010 2020 ja toimenpidesuunnitelma v. 2010 2015 2 Näinhän se on, kun kuljemme täällä elämän rataa ja kestämme päivät,

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN

VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN Tampere 2011 Kustantaja: Koivupirtin säätiö, www.koivupirtti.fi Kirjoittaja: Tanja Laatikainen Julkaisun graafinen suunnittelu, taitto ja kuvitus: Johanna

Lisätiedot

Hoiva-asumisen toimintamalli Etelä-Kymenlaakson kunnille

Hoiva-asumisen toimintamalli Etelä-Kymenlaakson kunnille Hoiva-asumisen toimintamalli Etelä-Kymenlaakson kunnille Kaakon SOTE-INTO 2 Etelä-Kymenlaakson osahanke Hyväksytty 5/ 2010 Päivitetty 23.8.2012 Kaakon SOTE-INTO 2 / Etelä-Kymenlaakson osahanke 1 Kaakon

Lisätiedot

PALVELU- TARPEEN ARVIOINTI

PALVELU- TARPEEN ARVIOINTI Väli-Suomen IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II 1.11.2011 31.10.2013 Kanta-Hämeen IKÄKASTE Pitsi II stm.fi/kaste PALVELU- TARPEEN ARVIOINTI Työntekijän avuksi 1 on osa IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II -hanketta Opas liittyy

Lisätiedot