Kaarinan kaupunki IKÄÄNTYNEEN MIELENTERVEYSASIAKKAAN HOITOPOLKU KAARINASSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaarinan kaupunki IKÄÄNTYNEEN MIELENTERVEYSASIAKKAAN HOITOPOLKU KAARINASSA"

Transkriptio

1 Kaarinan kaupunki IKÄÄNTYNEEN MIELENTERVEYSASIAKKAAN HOITOPOLKU KAARINASSA

2 SISÄLTÖ JOHDANTO MITÄ ON MIELENTERVEYS IKÄÄNTYNEEN MIELENTERVEYSASIAKKAAN PALVELUT IKÄÄNTYNEEN MIELENTERVEYSONGELMISTA KÄRSIVÄN PALVELUT KAARINASSA -KAAVIO...3 KOTIHOITO...4 IKÄIHMISTEN NEUVOLA...4 PALVELUKESKUSTOIMINTA...4 KAARINAKOTI...5 KAARINAN SEUDUN VAMMAISTEN PALVELUYHDISTYS ry...5 KAARINAN SEURAKUNTA...5 KAARINAN PIIKKIÖN TERVEYSKESKUS KUNTAYHTYMÄ...5 MIELENTERVEYSKESKUS...6 HALIKON SAIRAALA...7 YKSITYISET PALVELUT TALOUDELLINEN TURVA...8 KANSANELÄKELAITOS...8 EDUNVALVOJA KEHITTÄMISTARPEET ESIMERKKITAPAUKSIA JOHTOPÄÄTÖKSET...13

3 1 IKÄÄNTYNEEN MIELENTERVEYSASIAKKAAN HOITOPOLKU KAARINASSA JOHDANTO Tämän esityksen työstäminen on saanut alkunsa kaarinalaisen vanhustyön laatuhankkeen osana. Hankkeen tarkoituksena on luoda yhtenäisiä toimintamalleja vanhustyöhön yhteisen laatukäsikirjan avulla. Laatuhankkeen alkuvaiheessa muodostettiin työryhmiä, joiden toimeksiannot perustuivat kaarinalaisessa vanhustyössä havaittuihin yhteisten toimintamallien puuttumiseen. Työryhmä koostui Kaarinakodin, kotipalvelun, kotisairaanhoidon, terveyskeskuksen, Ikäihmisten neuvolan ja Kaarinan vanhusten palvelukeskuksen säätiön yhteensä noin kymmenestä työntekijästä. Tämän työn tavoitteena on antaa ammattilaisille työkalu, joka helpottaa mielenterveyden ongelmista kärsivien kaarinalaisten ikäihmisten oikeanlaisen ja oikea-aikaisen avun koordinointia palvelujärjestelmässä. Työstä on tarkoituksella jätetty pois päihderiippuvuuteen liittyvän mielenterveystyön osuuden selvittäminen. Mielenterveyden ongelmat ja päihderiippuvuus liittyvät joidenkin asiakkaiden kohdalla kiinteästi yhteen siten, että ei ole mahdollisuutta lähteä niitä erikseen hoitamaan. Työssä viitataan päihdehuoltoon vain maininnalla terveyskeskuksen päihdeterapeutista. Kaarinassa ikääntyvien mielenterveysasiakkaiden hoito tapahtuu pääasiassa avohoidossa; omaisten, kotipalvelun ja sen tukipalveluiden, kotisairaanhoidon ja palveluasumisen turvin. Suurimpana psykogeriatrisena häiriönä tiedetään olevan masennuksen, jota eri arvioiden mukaan sairastaa 2 10 % vanhusväestöstä. Kaarinassa on v ennusteen mukaan 2710 yli 65-vuotiasta, joten masennusta sairastavien osuus olisi arvion mukaan henkilöä. Masennuksen lisäksi tavallisimpia psykogeriatrisia häiriöitä ovat dementian käytösoireet, harhaluuloisuus, ahdistuneisuushäiriöt ja skitsofrenia. Tekstissä käytetään termiä ikääntynyt, jolla tarkoitetaan yli 65-vuotiasta henkilöä. Mielenterveys tässä esityksessä ymmärretään oireina, jotka rajoittavat henkilön toimintakykyä tai osallistumis- ja selviytymismahdollisuuksia. Mielenterveysasiakkaalla tarkoitetaan mielenterveyden vaikeuksista kärsivää henkilöä, joka tavalla tai toisella tulee kaarinalaisten palveluiden piiriin. Hoitopolulla tarkoitetaan asiakkaan ongelmakokonaisuuteen kohdistuvaa ja organisaatiorajat ylittävää prosessinomaista palvelukokonaisuutta. Psykogeriatrinen asiakas on yli 65-vuotias henkilö, jolla on niin vaikeita mielenterveyden häiriöitä, että ne haittaavat selvästi häntä itseään tai hänen ympäristöään. Näistä tavallisimpia ovat masennus ja dementia. 1. MITÄ ON MIELENTERVEYS Mielenterveys on olennainen osa terveyttä eli ihmisen psyykkistä, fyysistä, henkistä ja sosiaalista kokonaisuutta. Sen määrittelyyn vaikuttavat monet tekijät, kuten aikakausi, kulttuuri, yhteiskunnan normit ja lainsäädäntö sekä ihmisten omat tarpeet. Uusiksi

4 2 määreiksi ovat yhä painavammin nousemassa terveyden ja hyvinvoinnin suhde taloudelliseen toimeentuloon, työhön sekä fyysiseen ja sosiaaliseen ympäristöön. Mielenterveydellä on myös pitkälti yli terveysajattelun meneviä, ihmisenä olemisen mahdollisuuksiin liittyviä ulottuvuuksia, kuten kyky löytää uusia ja rakentavia tapoja itsensä kehittämiseen ja asioiden jakamiseen toisten kanssa. Mielenterveys liittyy myös ihmisen mahdollisuuksiin löytää paikkansa yhteisössä ja elämälleen merkitys. Mielen hyvinvointi ei ole pysyvä olotila, vaan vaihtelee elämämme eri vaiheissa aivan kuten fyysinen kuntomme. Mielenterveys ei tarkoitakaan sitä, ettei elämässä ole ongelmia. Kukaan ei myöskään ole jatkuvasti aivan terve ja tasapainoinen; elämän solmukohdissa paha olo ilmenee sekä psyykkisinä että fyysisinä oireina. Voimme oppia tukemaan mielenterveyttä tekemällä sille tilaa itsessämme arjen tilanteissa. Hyvinvointinsa, elämänilonsa ja tyytyväisyytensä säilyttämiseksi kannattaa huolehtia itsestään. (Suomen Mielenterveysseura) Mielenterveyslaki velvoittaa kuntia järjestämään mielenterveyspalvelut laajuudeltaan sellaisiksi kuin kunnassa tai kuntainliiton alueella esiintyvä tarve edellyttää (MTL 4 ). Palveluiden tulee muodostaa toiminnallinen kokonaisuus (MTL 6 d ). 2. IKÄÄNTYNEEN MIELENTERVEYSASIAKKAAN PALVELUT Suurin osa elämän ongelmista ja myös mielenterveyden ongelmista kohdataan peruspalveluissa. Lähtökohtana on, että jo peruspalvelut voisivat auttaa valtaosaa näitä ongelmia. Peruspalveluluiden rooli mielenterveystyössä on mielenterveyden tukemisessa ja ongelmien sekä ongelmiin johtavien kokemusten ja olosuhteiden tunnistamisessa. Osa mielenterveystyötä ovat mielenterveyttä ja/tai ongelmien kehitystekijöitä koskevat väestö-, ryhmä- tai olosuhdekohtaiset hankkeet. Asiakaskohtaiset toimenpiteet ovat mm. asiakkaan kuulemista, voimavarojen vahvistamista, tilanteen selvittelyä, ongelmien hoitamista ja tukea sekä ohjaamista erityistason hoitopaikkaan tarvittaessa. Palvelut koskevat kaikkia ikäryhmiä. Somaattisesti sairaiden ja iäkkäiden ihmisten kohdalla elämäntilanteen tukeminen myös mielenterveyden näkökulmasta on omiaan tukemaan kokonaisterveyttä, elämänhalua ja selviytymistä silloinkin, kun varsinaista mielenterveyspalveluiden tarvetta ei ilmene.

5 IKÄÄNTYNEEN MIELENTERVEYSONGELMISTA KÄRSIVÄN PALVELUT KAARINASSA -KAAVIO Seuraavassa kaaviossa ei ole piirretty nuolia asiakkaasta / toimijasta toiseen, koska asiakkaan tilanne vaihtelee. Toisaalta samanaikaisesti voi asiakkaan tukena olla monia toimijoita, jotka asiakkaan luvalla keskenään kommunikoimalla edesauttavat asiakkaan kuntoutumista. vapaaehtoistyö potilasjärjestöt omaisjärjestöt seurakunta Kaarinan seudun vammaispalveluyhdistys Terveyskeskus lääkärivastaanotot sairaalan osastot sosiaalityöntekijä psykologi päihdeterapeutti Mielenterveyskeskus poliklinikka päiväosasto Kaarinan vanhusten palvelukeskuksen säätiö Hovirinnan palvelukeskus Kuovinkadun toimintakeskus Palvelutalo Värttinä Ryhmäkoti Muistola Ryhmäkoti Vaarintupa Kotihoito kotipalvelu kotisairaanhoito omaishoidontuki Ikäihmisten neuvola etsivä työ KELA eläkkeensaajan hoitotuki ja asumistuki ASIAKAS omaiset ystävät naapurit Sosiaalitoimisto toimeentuloturva edunvalvoja sosiaalityö Maistraatti holhoustoimi Halikon sairaala vanhuspsykiatrian poliklinikka vanhusten vastaanottoyksikkö Kaarinakoti hoivaosasto dementiaosasto Yksityiset hoitokodit Pelastuslaitos Kihlakunnanvirasto poliisi ulosottovirasto

6 4 KOTIHOITO Kotipalvelussa tavallinen asiakas on alkavan muistihäiriön takia avun piirin tullut henkilö. Muistihäiriöt aiheuttavat asiakkaille joskus hyvinkin ahdistavia ja toimintakykyä lamaannuttavia vaikeuksia. Kaarinassa on laadittu muistisairautta sairastavan henkilön palveluketjun kehittämisen kuvaus, jonka toivotaan entisestään vahvistavan muistihäiriöisten hoitoketjun toteutumista Kaarinassa. Kotipalvelussa toimii Almi-tiimi, joka keskittyy mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden arjen kokonaisvaltaiseen tukemiseen kotona. Almi-tiimin tarve ja työ kohdistuu työikäisiin, kotihoidossa on tarve panostaa myös ikääntyvän mielenterveysasiakkaan kotikuntoutukseen. Kotisairaanhoito on suunniteltua yhteistoimintaa, jonka tavoitteena on auttaa asiakasta elämään kodissaan sairauksista huolimatta mahdollisimman kauan ja laadukkaasti. Kotisairaanhoito tekee yhteistyötä kotipalvelua tarvitsevien mielenterveysasiakkaiden sairaanhoidollisissa ja lääkitykseen liittyvissä asioissa. Tarvittaessa kotisairaanhoidon lääkäri tekee myös kotikäyntejä. Omaishoidon tukea voi hakea myös mielenterveyskuntoutujan omainen. Tuki myönnetään asiakkaan hoidettavuuden ja hoidon sitovuuden perusteella. Omaishoidon palveluohjaajan tekemän kotikäynnin aikana laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa määritellään omaishoidon tuen sisältö; rahana tai asiakkaalle maksuttomana palveluna tai em. yhdistelmänä. IKÄIHMISTEN NEUVOLA Ikäihmisten neuvolassa palveluohjaus on toimintaa, jossa huolehditaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan palvelutarpeesta. Tavoitteista ja päämääristä sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa. Ne voivat liittyä yhtä hyvin perustarpeisiin kuin henkiseen hyvinvointiin. Palveluohjaaja ei korvaa muita palveluita, vaan huolehtii siitä, että asiakas ja palvelujärjestelmä kohtaavat. Ikäihmisten terveyden kartoitus tarkoittaa toimintaa, jossa haastattelun avulla selvitetään asiakkaan arkipäivän toimintakykyä ja voimavaroja. (liite) PALVELUKESKUSTOIMINTA Kaarinan vanhusten palvelukeskuksen säätiön toiminta tukee kotona tai kodinomaisessa ryhmäkodissa asumista omalla asuinalueella tarjoamalla asiakkaiden tarpeiden mukaisia palveluita pitkäaikaisen laitoshoidon välttämiseksi. Toimintamuotoja ovat avoin päivätoiminta, päivähoito, askartelu- ja viriketoiminta, ateriapalvelu, saunapalvelu ja lyhytaikaishoito. Asumispalveluissa on yhteensä 68 palveluasuntoa ja 4 lyhytaikaishoitopaikkaa. Mielenterveysongelmaisten ikäihmisten tukeminen on päivittäistä ennaltaehkäisevää ja kuntouttavaa toimintaa, jonka tavoitteena on yksilöllisesti huomioida asiakkaan olemassa olevat voimavarat ja niiden ylläpitäminen. Päivätoimintoja on Kuovinkadun toimintakeskuksessa. Hovirinnan Palvelukeskuksessa ja Palvelutalo Värttinässä on sekä päivätoimintoja että palveluasumista. Ryhmäkodit Muistola ja Vaarintupa ovat tehostetun palveluasumisen yksiköitä. Muistolassa puolet asukkaista on selkeästi psykogeriatrisia.

7 5 KAARINAKOTI Kaarinakoti tarjoaa hoivaa ja hoitoa ikääntyville Kaarinalaisille hyvän vanhuuden mahdollistamiseksi. Kaarinakodissa luodaan laitosasumista ja hoivahoitoa tarvitseville iäkkäille henkilöille edellytykset elää täyttä elämää, koota yhteen eletyn elämän kokemuksia ja päättää elämä turvallisesti ja arvokkaasti. Kaarinakoti toteuttaa omalta osaltaan Kaarinan kaupungin vanhustyötä, sen arvoja ja tavoitteita. Hoitotyön keskeisiä arvoja ovat elämä ja ihmisyys, elämän kunnioittaminen kaikissa tilanteissa. Kaarinakotiin asukkaita tulee kotoa suoraan ja mm. Halikon sairaalasta. KAARINAN SEUDUN VAMMAISTEN PALVELUYHDISTYS ry. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on vammaisten itsenäistymisen kaikinpuolinen edistäminen ja mahdollisimman omatoimisen elämän saavuttaminen yhteiskunnan jäsenenä. Kasevan Kiesi Kaarinan keskustassa on kaikille vammaisille ja pitkäaikaissairaille avoin kohtaamispaikka, jonka toiminta on kävijälähtöistä niin, että kävijät ovat mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa toimintaa. Kiesissä toteutuu myös kävijöiden keskinäinen vertaistuki "ihmisenä ihmiselle" -periaatteella. Asiakkaat ovat pääsääntöisesti alle 65-vuotiaita, mutta toiminta ei rajaa pois ikäihmisiä. KAARINAN SEURAKUNTA Seurakunnan osalta ikääntyneet mielenterveyskuntoutujat ovat lähinnä diakoniatyön asiakkaita. Diakonian tehtävänä on etsiä, lievittää ja poistaa ihmisten hätää ja kärsimystä. Sen tavoitteena on parantaa ja eheyttää ihmistä yksilönä ja yhteisössä sekä selviytymään vaikeuksienkin keskellä. Diakonia vahvistaa ihmisten osallisuutta ja vastuullisuutta. vaikuttamaan myös niiden syihin. Se pyrkii edistämään oikeudenmukaisuutta ja luomakunnan eheyttä ja toimimaan ihmisarvoisen elämän edellytysten luomiseksi. Diakoniatyö tekee yhteistyötä kaupungin sosiaali- ja terveystoimen, diakoniasekä sosiaali- ja terveysalan järjestöjen ja yhdistysten sekä oppilaitosten kanssa. KAARINAN PIIKKIÖN TERVEYSKESKUS KUNTAYHTYMÄ Lääkäreiden vastaanotoille päiväaikana hakeudutaan ajanvarauksella. Päivystysvastaanotto on tarkoitettu kiireellistä hoitoa tarvitseville potilaille ja toimii ajanvarauksella. Yöpäivystys hoidetaan Turun pääterveysasemalla. Vastaanotoilta lääkäri antaa tarvittaessa lähetteen jatkotutkimuksiin tai esim. Mielenterveyskeskukseen tai Halikon sairaalaan. Terveyskeskuksen sairaalassa on kaksi osastoa, joista kummallakin on 40 potilaspaikkaa. Osastot ovat potilasmateriaaliltaan samankaltaiset ja niillä hoidetaan yleislääkäritasoista sairaanhoitoa tarvitsevia potilaita. Osastot toimivat tiiviissä yhteistyössä terveyskeskuksen muiden toimipisteiden, sosiaalitoimen sekä omaisten kanssa.

8 6 Sosiaalityöntekijän asiakastyön lähtökohtana ovat sairastumisen tai vammautumisen aiheuttamat ongelmat. Hänen tehtävänään on arvioida, jäsentää ja tutkia asiakkaan elämäntilannetta yhdessä asiakkaan ja omaisten kanssa. Työn painopisteenä on sosiaalisten ongelmien ehkäisy tukemalla asiakasta ja hänen kotona selviytymistään mahdollisimman pitkään. Terveyskeskuksen sosiaalityöntekijä selvittää asiakkaan sosiaalista tilannetta, tiedottaa ja antaa apua sosiaaliturvan ja sosiaalipalveluiden hakemisessa sekä niiden tarkoituksenmukaisessa käyttämisessä tukee asiakasta ja hänen omaisiaan avustaa kotiutus- ja jatkohoitojärjestelyissä avustaa kuntoutuspalveluiden saamisessa avustaa tarvittaessa potilaan asioiden hoidossa ja edunvalvonnassa. Sosiaalityöntekijä toimii myös potilasasiamiehenä. Mikäli potilas on tyytymätön palveluun, hoitoon tai kohteluun terveyskeskuksessa, hänen kannattaa ottaa yhteyttä ao. henkilöön tai hoitoyksikköön ja sen jälkeen tarvittaessa kääntyä potilasasiamiehen puoleen ongelmien selvittämiseksi. Terveyskeskuksessa on kaksi psykologin virkaa (toinen virka jaettu kahden työntekijän kesken), joiden työpanoksesta osa suuntautuu aikuisväestöön. Toisen viran eräänä vastuualueena on mainittu vanhusväestön mielenterveyspalvelut, mutta käytännössä erityiseen panostukseen ei ole nykyisillä resursseilla mahdollisuutta. Ikääntyneitä palvellaan osana aikuisväestöä, mitään erityisiä ikääntyneisiin kohdistuvia mielenterveyspalveluja ei siis ole tarjolla tällä hetkellä. Ikääntyneet itse tai heidän läheisensä ottavat psykologiin yhteyttä monenlaisissa elämän kriisitilanteissa, ihmissuhdeongelmissa sekä mieliala-, muisti- ja käyttäytymisongelmissa. Psykologit toimivat yhteistyössä terveyskeskuksen lääkäreiden, osastojen ja kotisairaanhoidon henkilöstön kanssa sekä tarvittaessa Kaarinan mielenterveyskeskuksen, sosiaalitoimen ym. ikääntyneiden kanssa toimivien tahojen kanssa. Työterveyshuollon psykologi tukee ikääntyneiden kanssa toimivia työntekijöitä, mikä välillisesti tukee myös ikääntyneen väestön psyykkistä hyvinvointia. Mielenterveystyön kokonaissuunnitelmassa on otettu kantaa kolmannen psykologin viran ja psykiatrisen erikoissairaanhoitajan viran perustamisen puolesta. Näitä molempia, erityisesti psykiatrisen erikoissairaanhoitajan virkaa on perusteltu myös ikääntyneeseen väestöön kohdistuvien palvelujen parantamisella. Päihdeterapeutti on päihdehoitoon erikoistunut työntekijä. Päihteidenkäyttäjien lisäksi voivat myös muista riippuvuusongelmista, kuten pakonomaisesta pelaamisesta, kärsivät tulla päihdeterapeutin vastaanotolle. Päihdeterapeutti on oman vastaanottotoimintansa ohella yhteistyössä terveyskeskuksen muiden toimipisteiden kanssa, esimerkiksi käytettävissä katkaisuhoitojen yhteydessä. Päihdeterapeutin asiakastyön muotoja ovat mm. arviointi-, selvittely-, neuvonta- ja terapiatyö. Päihdeterapeutille voi hakeutua yksin tai yhdessä puolison tai muun läheisen kanssa. Läheinen voi tulla myös yksinään, mikäli ongelmainen ei ole valmis tai pysty hakeutumaan itse. Päihdeterapeutin tehtäviin kuuluvat myös koulutus-, konsultaatio- ja työnohjauspalvelut. Päihdeterapeutilta saa tietoa päihdehoitomahdollisuuksista ja päihdekäyttöön liittyvistä kysymyksistä. MIELENTERVEYSKESKUS Kaarinan mielenterveyskeskuksessa on hoidettavana hyvin vähän yli 65-vuotiaita, eikä psykiatrian poliklinikalla ole mitään erityisosaamista vanhusten osalta. Mielenterveysongelmista hyvin hyvin ohut siivu on erikoissairaanhoitoa vaativaa. Kaarinalaisten vanhusten käytettävissä on Salon seudun vanhuspsykiatrian poliklinikka, joka

9 7 toimii Halikon sairaalassa. Vanhuspsykiatrian poliklinikalle hakeudutaan lähetteellä. Asiakkaina olevat yli 65-vuotiaat ovat pääosin pitkään sairastaneita skitsofreniapotilaita ja kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavia, joiden käynnit ovat seuranta- ja reseptinuusimiskäyntejä tai neurolepti-injektiolääkityksiä. Hoidon porrastus sama kuin muullakin väestöllä; perusterveydenhuolto on ensisijaista ja tarvittaessa erikoissairaanhoitoa. Kaarinassa hyvät vanhusten perusterveydenhuollon palvelut tukevat kotona selviytymistä ja vähentävät erikoissairaanhoidon tarvetta. Mielenterveyskeskuksessa korostetaan myös työntekijöiden mahdollisuutta pyytää konsultaatiota erikoissairaanhoidosta. HALIKON SAIRAALA VANHUSTEN VASTAANOTTOYKSIKKÖ 601 Yksikkö on 14-paikkainen suljettu vanhusten vastaanottoyksikkö, jossa on potilaina sekä naisia että miehiä. Yksikkömme tehtävä on tutkia ja hoitaa vanhusten psykiatrisia häiriöitä Jokaiselle potilaalle valitaan omahoitajat, jotka yhdessä potilaan sekä muun hoitavan henkilökunnan kanssa vastaavat potilaan hoitoprosessin suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista (kirjallinen hoitosuunnitelma). Hoidossa otetaan huomioon potilaan yksilölliset tavat, tottumukset ja toiveet. Potilaalla on mm. halutessaan mahdollisuus käyttää omia vaatteitaan, mikäli jaksaa huolehtia niistä Kotoa tulevan potilaan kanssa omahoitajat tekevät yleensä kotikäynnin. Jatkohoidosta vastaa sovitusti mielenterveystoimisto tai terveyskeskus. Kotisairaanhoito- ja kotiavustajapalveluja varataan tarpeen mukaan. Jatkohoito voi tapahtua myös vanhainkodissa tai muussa laitoksessa. Joskus potilas siirtyy yksiköstämme sairaalan toiseen yksikköön esim. odottamaan vanhainkotiin pääsyä. VANHUSYKSIKKÖ 602 Vanhusyksikkö 602 on osa psykogeriatrista vastuualuetta, johon lisäksi kuuluu Vanhusten vastaanottoyksikkö 601 ja Vanhuspsykiatrian poliklinikka. 602 on vanhusten jatkohoitoyksikkö, jossa hoitopaikkoja on 22. Vanhusyksikkö 602 tarjoaa psykiatrista erikoissairaanhoitoa ja jatkohoidon suunnittelua. Vanhuksen jatkohoidon suunnittelu huomioidaan jo hoitojakson alkuvaiheessa. Vanhuksen päivittäinen hoitotyö pohjautuu ammattitaitoon ja eettisiin periaatteisiin ts. on tasa-arvoista, yksilöllistä, kuntouttavaa ja turvallista. Vanhuksella ja hänen omaisillaan on mahdollisuus saada tarvitsemaansa tietoa sekä vaikutusmahdollisuus omaansa / läheisensä hoitoon. Vanhuksella / omaisella on mahdollisuus hoitotyön / palvelun arviointiin. YKSITYISET PALVELUT Kaarinan kaupunki ostaa asumispalveluita myös mielenterveyskuntoutujille lähialueen yksityisiltä asumispalveluyksiköiltä (liite). Näistä muutamalla on perehtyneisyyttä erityisesti myös psykogeriatriaan. Asiakkaan ja hänen läheisensä päätettävissä on psykiatripalveluiden hankkiminen yksityisiltä palveluntuottajilta.

10 8 3. TALOUDELLINEN TURVA Ikääntynyt mielenterveysasiakas on oikeutettu vanhuus- ja työeläkkeisiin. Yleensä mielenterveysongelma vaikeuttaa päivittäistä selviytymistä niin paljon, että henkilö on oikeutettu myös hoitotukeen. Toimeentulotuki on viimesijainen toimeentuloturvan muoto, joka on osittain harkinnanvarainen. Se on tarkoitettu tilanteisiin, jossa varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin. Sosiaalitoimistot voivat ottaa asiakkaan varoja ns. välitystilille, josta asiakas saa sovitusti käyttövaroja. Maistraatin määräämän edunvalvoja on raskain keino huolehtia taloudellisten asioiden sujuvuudesta. KANSANELÄKELAITOS Kansaneläkelaitos hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Toimintaa ohjaavat arvot ovat ihmisen arvostus, osaaminen, yhteistyökyky, uudistuminen. Toimintaperiaatteena on, että asiakas saa päätöksen etuushakemukseensa nopeasti, yhdenmukaisesti ja oikein. Kelan etuudet ikäihmisille eivät mielenterveyskuntoutujan kohdalla poikkea muiden yli 65-vuotiaiden etuuksista. Eläkkeensaajan hoitotukea voidaan myöntää sairauden tai vamman aiheuttaman toimintakyvyn alentumisen ja itsestään huolehtimisen pitkäaikaisen heikentymisen takia. Hakemukseen liitetään lääkärintodistus. Tuki on veroton, kolmiportainen avuntarpeen, ohjauksen ja valvonnan sekä erityiskustannusten perusteella. Eläkkeensaajan asumistukea voivat hakea pienituloiset, joko omassa tai vuokraasunnossa asuvat eläkeläiset. Lääkekorvauksia voi hakea lääkkeistä, perusvoiteista ja kliinisistä ravintovalmisteista, joita lääkäri on määrännyt hakijan sairauden hoitoon. Vuotuisen omavastuurajan (v / 616,72 ) ylittävistä suurista lääkekuluista voi hakea lisäkorvausta Kelan toimistosta. EDUNVALVOJA Holhoustoimen palveluilla pyritään auttamaan henkilöitä, jotka eivät itse kykene huolehtimaan taloudellisista asioistaan. Holhoustoimen avulla tällainen henkilö voi saada tuekseen edunvalvojan, joka yhdessä hänen kanssaan tai hänen puolestaan huolehtii hänen asioistaan ja valvoo hänen etujaan. Edunvalvoja voi olla tarpeen, kun esimerkiksi vaikea sairaus tai korkea ikä ovat heikentäneet asianomaisen henkisiä kykyjä niin, että hän ei itse kykene valvomaan etujaan tai hoitamaan asioitaan. Hakemus tai ilmoitus edunvalvojan määräämiseksi jätetään kotikunnan maistraattiin. Maistraatti selvittää ilmoituksen kohteena olevan henkilön edunvalvonnan tarpeellisuuden. Selvityksen perustana on lääkärinlausunto sekä kuulemiset sosiaaliviranomaisten ja terveydenhuollon ammattihenkilöstön kanssa. Maistraatti kuulee myös hakemuksen tai ilmoituksen kohteena olevaa henkilöä, mikäli hankitussa lääkärinlau-

11 9 sunnossa todetaan, että häntä voidaan kuulla. Lisäksi maistraatti voi kuulla sellaisia sukulaisia ja ystäviä, joilla on tietoa hakemuksessa tai ilmoituksessa tarkoitetun henkilön tilasta ja olosuhteista. Edunvalvojaksi voidaan määrätä tehtävään sopiva ja suostuva henkilö, jolla on riittävä taito ja kokemus. Usein edunvalvojana toimii tukea tarvitsevan lapsi, aviopuoliso tai muu läheinen. Edunvalvojaksi määrätään myös usein yleinen edunvalvoja, joka hoitaa näitä tehtäviä työnsä puolesta. Palveluista saa tietoa kunnan toimistosta tai maistraatista. Useimmiten edunvalvoja määrätään huolehtimaan päämiehensä omaisuudesta ja taloudellisista asioista. Edunvalvoja voidaan määrätä hoitamaan myös yksittäistä asiaa, esimerkiksi kiinteistön myymistä päämiehensä puolesta. 4. KEHITTÄMISTARPEET Salassapito ja häpeä leimaavat usein mielenterveysongelmien havaitsemista ja hoitoa. Ammattihenkilöstön haasteena on panostettava varhaiseen puuttumiseen. Terveyskeskuspalveluiden suurkuluttajina saattaa olla ikääntyneitä, joiden todellinen avuntarve onkin psyykkisellä puolelle huolimatta potilaan somaattisista oireista. Palvelukeskuksissa käy päivätoiminnassa ja päivähoidossa ikääntyneitä mielenterveysasiakkaita, joiden ainoa kontakti ammattihenkilöstöön on ao. paikassa. Palvelukeskusten henkilöstö ylläpitää yhteyksiä omaisiin sekä muuhun ammattihenkilöstöön. Asiakkaan tullessa palveluiden piiriin, on tärkeätä erottaa mielenterveysongelma normaalista vanhuudesta ja sen mukanaan tuomista hankaluuksista ja toimintatapojen muuttumisesta. Henkilöstön ammattitaidolla, asenteella ja varsinkin hoitosuhteen alkuvaiheessa riittävällä ajankäytöllä voidaan ehkäistä ongelman kasvua. Vuorovaikutuksen merkitys voi olla suurempi kuin tabletin. Vaikka mielenterveysasiakas olisikin ikääntynyt henkilö, on hänen sairautensa koko perhettä koskettava asia. Omaisten ja läheisten kanssa yhteistyön onnistuminen vaatii tarkkaa havainnointia ja herkkyyttä kuulla ja ymmärtää myös rivien välistä. Nuorempien mielenterveysongelmaisten hoidosta tuttu perhekeskeinen auttaminen soveltuu myös ikääntyneen henkilön auttamiseen. Kaarinassa sosiaalityössä ei kuitenkaan ole sosiaalityöntekijää, joka olisi perehtynyt nimenomaan vanhusten avuntarpeeseen. Terveyskeskuksen sosiaalityöntekijän asiakkaista suuri osa on ikääntyneitä. Ikäihmisten neuvolassa on mahdollisuus keskustelutukeen sekä palveluketjussa eteenpäin ohjaamiseen. Omaisten tukemiseen tulisi kiinnittää erityistä huomiota, koska ikääntynyt voi itsekin olla omainen mielenterveyskuntoutujalle ja mielenterveysongelmista kärsivä ikäihminen liittyy aina tavalla tai toisella omaisiinsa. Tiedon jakamisella on tässä suuri merkitys. Ei riitä, että asiakas ja omainen saavat käteensä nipun papereita, vaan työntekijän tulee varmistaa useilla kontakteilla tiedon ymmärretyksi tuleminen. Potilas- ja omaisjärjestöjen rooli vertaistuen antajana tulisi huomioida. Vanhustyön henkilöstö koostuu lähihoitajista, perushoitajista, sairaanhoitajista sekä kodinhoitajista. Kodinhoitajat ovat saaneet 5 ov. hoitotaitokoulutuksen. Perusosaamisen merkitystä mielenterveysasiakkaan arjen tukemisessa on syytä pohtia yksiköissä. Työkokemuksen kautta tietotaito kehittyy, mutta silloin on huomioitava myös teoreettisen tiedon saamisen varmistaminen. Tällä hetkellä kaarinalaisissa vanhustyön yksiköissä opinnoissaan mielenterveystyöhön suuntautuneita on vain muutama (hoitotyössä on yhteensä noin 150 työntekijää).

12 10 Tärkeää olisi kuitenkin saada enemmän vanhusten mielenterveys ongelmiin perehtynyttä henkilöstöä, joten rekrytoinnilla on tässä merkittävä rooli jokaisen työntekijän omaehtoisen ammatillisen kouluttautumisen lisäksi. Työnantajankin etu on mahdollistaa kouluttautuminen esim. opintovapaiden tai oppisopimuskoulutuksen muodossa. Kaarinan kaupunki suunnittelee lähivuosina koko henkilöstölle toteutettavaa osaamiskartoitusta, jonka avulla todellista tietotaitoa kartoitetaan. Tähän kartoitukseen osallistuu todennäköisesti myös vanhusten palvelukeskuksen säätiö. Vanhustyössä sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat laativat vuosittain yhteisen koulutussuunnitelman. V teemana on 'vanhus ja mielenterveys'. Tämä sisältää viisi koulutuspäivää aiheesta. Henkilöstöresurssien riittävyydestä mielenterveysasiakkaiden hoitotyössä on huolehdittava. Kotipalvelussa pääasiassa alle 65-vuotiaiden parissa toimivan Almi-tiimin lisäksi resurssointia tarvittaisiin vastaavaan toimintaan yli 65-vuotiaiden mielenterveysasiakkaiden tukemiseksi kotihoidossa. Palveluasumisessa ja laitoshoidossa tulisi 'Ikäihmisten hoitoa ja laatua koskevan laatusuosituksen' mukaan hoitohenkilökunnan mitoitusta lisätä 0,10 0,20:llä, kun asukkaina/potilaina on mm. psykogeriatrisia tai dementoituneita henkilöitä. Halikon sairaalan vanhuspsykiatrian yksiköt tarjoavat myös alueellaan toimiville ammattilaisille konsultaatiota. Dementiahoitoon on Kaarinassa panostettu voimakkaasti viime vuosina. Avohoidon henkilöstöä on koulutettu, dementiaa sairastavien omaisia tuetaan erilaisilla järjestelyillä ja pitkäaikaiseen asumiseen dementiaryhmäkoti Vaarintupa ja Kaarinakodin dementiaosasto. Molemmissa on tarjolla myös lyhytaikaisasumista. Jonkin verran Kaarinan sosiaalitoimi ostaa myös yksityisiä dementiapaikkoja. Väestöennusteen mukaan v Kaarinassa on 3321 yli 65-vuotiasta. Todennäköisesti samassa suhteessa tulee myös mielenterveysasiakkaiden määrä lisääntymään. Tulevaisuuden suurena haasteena olisi perustaa psykogeriatrinen yksikkö, jossa ammatillisesti pätevä henkilöstö vastaisi toiminnasta ja kykenisi myös olemaan paikallisena tukiverkkona mm. kotihoidon asiakkaille ja henkilöstölle. Kaarinan kokoisessa kaupungissa voisi olla jo omakin yksikkö ja ainakin seutuyhteistyönä lähikuntien kanssa olisi riittävä väestöpohja psykogeriatriselle yksikölle. Kaarinalaisessa vanhustyössä on paikallisella tasolla monia toimijoita, jotka tekevät työtä myös mielenterveysongelmaisten ikäihmisten kanssa. Tärkeimpänä työvälineenä yhteistyön sujuvuudessa on pidettävä ajantasaista asiakkaan, omaisten ja ammattilaisten yhdessä laatimaa hoito- ja palvelusuunnitelmaa. Tunnettujen, kotihoidossa olevien ikääntyneiden mielenterveysasiakkaiden palveluiden tarpeesta neuvotellaan suhteellisen joustavasti asiakkaan, omaisten ja ammattihenkilöstön kesken. Saumakohtana asiakkaan liikkuminen laitoshoidon ja avohoidon välillä vaatii kehittämistä; tiedonkulun varmistamista hoidon jatkuvuuden takaamiseksi. Vanhustyön toimijoiden välillä on otettu käyttöön v potilaan/asiakkaan siirtolomake, jonka käytön tärkeyden sisäistäminen hoitohenkilöstöllä tuottaa vieläkin vaikeuksia. Sähköisen kirjallisen hoitopolun toteutuminen edesauttaisi tiedonkulkua. Tämä edellyttää kaikkien toimijoiden yhteneväistä tietokantaa ja henkilöstön kouluttautumista. Tällä hetkellä kotipalvelu, terveyskeskuksen yksiköt ja Kaarinakoti osittain hyödyntävät samaa atk-ohjelmaa.

13 11 MIELENTERVEYSTYÖN KOKONAISSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelma toimenpidesuosituksen mukaan kuntien mielenterveyspalvelut on järjestettävä vuoteen 2001 mennessä saumattomasti ja monipuolisesti niin, että kuntakohtaiset tavoitteet ja työnjako eri palvelujen tuottajien kesken on sovittu kattavasti. Kokonaissuunnitelman tulisi pohjautua * nykyisen palvelutilanteen kokonaisvaltaiseen arviointiin * selvitykseen kuntakohtaisesta mielenterveys- ja päihdeongelmien esiintyvyydestä eri ikäryhmissä ja niiden kehityksestä tulevaisuudessa * selvitykseen ehkäisevistä toimista ja niiden kehittämisestä sekä * selvitykseen mielenterveysongelmista kärsivän väestönosan palvelutarpeista Suunnitelmassa tulisi huomioida mm. seuraavia asioita: * palveluiden tuottajien välisen yhteistyön koordinointi * mielenterveyden edistäminen ja ehkäisy osana mielenterveystyötä * mielenterveystyön osaamisen turvaaminen * lisää psykiatrista osaamista ikääntyneiden hoitoon * mielenterveyspalveluille laatusuositukset (julkaistu v. 2001) ja lisää resursseja * mielenterveystyön foorumit työn kehittäjäksi Kaarinassa pidettiin syksyllä 2004 seminaari, jonka osallistujat edustivat kattavasti Kaarinassa erilaisia ja eritasoisia mielenterveyspalveluita tuottavia toimijoita. Seminaarissa kartoitettiin nykytilaa pintaa raapaisten. Tästä kuitenkin käynnistyi kaarinalaisen mielenterveysohjelman laatiminen. Se valmistui joulukuussa Siinä todettiin puutteellisuuksia, mm. ikääntyviä mielenterveysasiakkaita ei oltu huomioitu lainkaan. Suunnitelmaa työsti edelleen sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä Kaarinan-Piikkiön terveyskeskuskuntayhtymän psykologin johdolla ja Kaarinan kaupungin mielenterveysohjelma vuosille valmistui loppuvuonna ESIMERKKITAPAUKSIA ESIMERKKI 1. 'Vuonna 1924 syntynyt nainen asuu omakotitalossa, jonka ovat miehensä kanssa rakentaneet. Miehen kuoleman jälkeen vaimo jää yksin asumaan. Tytär asuu muualla, äiti masentuu, avuttomuus lisääntyy, mielikuvitus ja ulkopuolinen todellisuus sekoittuvat. Naapurit kiinnittävät huomiota outoon käytökseen ja pukeutumiseen ja ottavat yhteyttä kotisairaanhoitoon. Kotisairaanhoitaja tekee kotikäynnin. Kotipalveluohjaajan kanssa he järjestävät pesumahdollisuuden palvelutaloon saunaan, jonne nainen tuodaan osaksi paperiin kääriytyneenä. Pestynä ja puettuna nainen toimitetaan terveyskeskuksen päivystykseen, josta nainen saa lähetteen Halikon sairaalaan. Sairaalassaolon aikana kotipalveluohjaaja järjestää asunnon vanhusten rivitalosta Kaarinan keskustasta. Halikon sairaalan sairaanhoitajan kanssa nainen tekee muutaman tunnin kotikäyntejä uuteen kotiin.

14 12 Kotiuttamispalaveri pidetään Halikon sairaalassa, mukana on myös kotipalvelun ja kotisairaanhoidon työntekijät. Kotiuduttuaan uuteen kotiin sairaanhoitaja Halikon sairaalasta tekee muutamia kotikäyntejä, jonka jälkeen hoitovastuu siirtyi päivittäin käyvälle kodinhoitajalle ja Kaarinan mielenterveyskeskuksen sairaanhoitajalle. Ilmeisesti vuodenvaihteen pauke ja raketit aiheuttivat uudelleen pelkotilan ja harhat, jolloin nainen joutui taas Halikon sairaalaan ja sai myös sähkösokkihoitoa. Kotiuduttuaan nainen pärjäsi taas hyvin kotipalvelun avun ja tuen turvin. Hän aloitti palvelukeskuksessa päivähoidon päivittäin. Siellä oli mahdollisuus tehdä käsitöitä, osallistua viriketoimintaan ja siellä hän pääsi myös saunaan. Nainen muutti palvelukeskuksesta vapautuneeseen asuntoon huhtikuussa Siellä hän pärjää hyvin asukashoitajien ympärivuorokautisen avun ja tuen turvin ja kokee olonsa turvalliseksi.' ESIMERKKI 2. omaiset ALMI-tiimi yksin kotona asuva 78- vuotias rouva, hänellä on mielenterveys anamneesi (krooninen skitsofrenia) KSH:n hoitaja käy j.t.vk antamassa lääkeinj. Kaarinan mielenterveystoimisto terveyskeskus päivystys osastot sos. työntekijät vanhainkodin intervallijaksot muutto parempikuntoisten asuntoon erikoissairaanhoito somaattisten sairauksien kohdalla

15 13 6. JOHTOPÄÄTÖKSET Lähes jokaisella on jossain elämänsä vaiheessa mielenterveyden ongelmia, mutta välttämättä ne eivät ole varsinaisia psyykkisiä ongelmia. Ikäihmisillä kyse voi olla vanhuuden kehitysvaiheesta, jolloin ikääntymisen hyväksyminen kaikkine puolineen tulee merkitykselliseksi. Suhtautuminen omaan ikääntymiseen on hyvin henkilökohtainen asia. Siihen vaikuttavia tekijöitä ovat mm. terveys, toimintakyky, sosiaaliset verkostot. Ikääntymiseen liittyvä toimintakyvyn lasku tuottaa jossain vaiheessa riippuvuuden toisten avusta on opittava ajattelemaan itseään apua tarvitsevana ihmisenä. Samalla tulee lähemmäs elämän rajallisuus. Jos iäkäs ihminen kokee itsensä fyysisesti sairaaksi, se vaikuttaa myös psyykkiseen toimintakykyyn. Toisaalta esimerkiksi masennus voi johtaa fyysisen toimintakyvyn lamaantumiseen. Edellä mainitut saattavat herättää ihmisessä surua, masennusta ja vihaa, jotka pitkittyessään voivat johtaa mielenterveyden epätasapainoon. Ikääntyneiden psyykkisten sairauksien tunnistaminen vaatii huolellista tilanteen kartoittamista. Sekavuus, masentuneisuus, muistihäiriöt voivat olla yhtälailla merkkejä somaattisesta sairaudesta. Vanhuksen kanssa pidempään yhteistyössä ollut työntekijä yleensä jo osaa tunnistaa, mistä asiakkaan oireilu johtuu. Terveyskeskuksen lääkärivastaanotoilla, varsinkin päivystyksessä, usein käyvien ikääntyneiden kohdalla lääkäriltä edellytetään myös geriatrian tietämystä. Esimerkiksi yleisimmän vanhusten psykogeriatrisen sairauden masennuksen tunnistaminen voidaan tehdä jo hyvin varhaisessa vaiheessa yksinkertaisilla testeillä; mm. geriatrinen depressioseula (GDS 15), Basdec -depressiokysely ja Cornell -dementoituvan potilaan depression mittari. Näiden käyttöönottoa tulisi harkita jo säännöllisesti käytettävien RaVa -toimintakykymittarin ja Minimental -testin lisäksi. GDS 15 on suuntaa antava testi joka sopii hyvin asiakkaan tilan karkeaan kartoittamiseen osasto ja laitosoloissa ja myös kotihoidossa. Testin voi tehdä asiakasta tutkiva tai hoitava henkilö, siis lääkäri ja /tai hoitohenkilökunta. Testin kannattaa tehdä intensiivisesti kysymyksiin ja vastauksiin keskittyen. On hyvä pitää huolta siitä, ettei asiakkaan vastaukset ala rönsyilemään ja ettei asiakas ala puhua muusta testin tekemisen aikana. On tarkoitus, että asiakas vastaa kyllä tai ei periaatteella. Testin voi uusia esim. kahden kuukauden kuluttua ja verrata tuloksia onko hoidollisesti saavutettu parempaa oloa asiakkaalle. Testi kertoo asiat asiakkaan itsensä kokemana. Hoitokokonaisuutta ajatellen hoitavien henkilöiden ns. "tutkiva silmä" ja vuorovaikutus / haastattelutilanteen yleisen ilmapiirin arviointi antaa hyvän kokonaiskäsityksen asiakkaan masennuksen tilasta. Etsivällä työllä ja ongelmien varhaisella toteamisella voidaan katkaista kierre, joka hoitamattomana johtaisi ennenaikaiseen laitoshoidon tarpeeseen. Ammattihenkilöstöä sitova vaitiolovelvollisuus koetaan tärkeäksi asiakkaan oikeusturvan kannalta, mutta varsinkin epäillyn mielenterveysongelman hoidon alkaminen saattaa hankaloitua vaitiolovelvollisuuden takia. Ikääntyvä mielenterveysasiakas sekä hänen läheisensä tarvitsevat asiallista ja selkeää tietoa sairaudesta ja sen hallinnan saavuttamiseksi. Jotta asiakkaan toimintakyky säi-

16 14 lyisi, hän tarvitsee myös ammattihenkilöstön tukea selviytyäkseen arjessa. Eikä vain toimintakyky ole tärkeää, vaan myös tunne hyväksytyksi tulemisesta omana itsenään. Edellä mainitut asettavat ammattihenkilöinä toimivat tilanteeseen, jossa vaaditaan äärimäistä herkkyyttä ja toisaalta vahvaa ammattitaitoa auttaa ja olla tukena. Tällä hetkellä suuntauksena on auttaa mielenterveysasiakkaita mahdollisuuksien mukaan lääkkeettömästi tai ainakin pyrkiä vähentämään niitä. Medikalisaatioon pohjaavan hoito-otteen kääntäminen vaatii aikaa. Toisaalta ennen vanhaan ikääntyneet saivat (halusivat tai eivät) tehdä työtä ja osallistua lähipiirin elämään, niin kauan kuin vain jaksoivat. Tämä antoi heille tunteen tarpeellisuudesta. Puutteellinen arjen sisältö tekee varmasti tämän päivän ikäihmisistä onnettomia huolimatta arkeen liittyvistä tekniikan tuomista helpotuksista. Arjen sisällön ylläpitäjinä kontaktit omaisiin, työntekijöihin sekä osallistuminen esimerkiksi palvelukeskusten toimintoihin ovat tärkeitä. Ikäihmisten kanssa työskentelevien ammatillinen osaaminen ja koulutus ovat osaltaan takeena palvelun ja hoidon laadulle. Mielenterveystyö on erityisosaamista vaativa alue, jonka tarve tulee varmasti lisääntymään. Henkilöstön ammatillinen vahvuus edesauttaa työssä jaksamista ja työhyvinvointia. Myös henkilöstön riittävällä resurssoinilla ja onnistuneella rekrytoinnilla vaikutetaan ikääntyneiden mielenterveysasiakkaiden palvelun laatuun myönteisesti. Sairastumiset, työssä uupuminen, osaamisen riittämättömyys ja sen kautta mahdolliset hoitovirheet lisäävät taloudellisia kustannuksia. Ikääntyneiden mielenterveysasiakkaiden kanssa toimijat tarvitsevat työnsä tueksi yhteistyöfoorumeita, joiden avulla saadaan tuntumaa yhteisestä tekemisestä asiakkaan hyväksi. Myös osaamista ja kokemusta voidaan jakaa näissä tapaamisissa. Hyvin hoidettuna yhteistyö koituu sekä asiakkaan, työntekijän että kaupungin eduksi.

17 LIITE 1 MIELENTERVEYSASIAKKAAN HOITOON JA PALVELUIHIN VAIKUTTAVIA LAKEJA JA ASETUKSIA mm. Suomen perustuslaki / 731 Kuntalaki / 365 Kansanterveyslaki / 66 Laki kansanterveyslain muuttamisesta Laki potilaan asemasta ja oikeuksista / 785 Sosiaalihuoltolaki / 710 Mielenterveyslaki / 1116 Erikoissairaanhoitolaki / 1062 Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista / 380 Potilasvahinkolaki / 585 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjojen laatimisesta sekä niiden ja muun hoitoon liittyvän materiaalin säilyttämisestä / 99 Hallintomenettelylaki / 598 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 1992 / 734 Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista / 912 Henkilötietolaki / 523 Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta / 621 Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta / 1030 Laki tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta / 389 Asetus tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta / 432 Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä / 559 Laki terveydenhuollon valtakunnallisesta henkilörekisteristä / 556 Laki holhoustoimesta / 442 Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta / 488

18 LIITE 2 TAHDOSTA RIIPPUMATON PSYKIATRINEN HOITO Suomessa avohoito on kehittynyt viime vuosina hyvinkin paljon. Se on muuttunut aktiiviseksi ja kotikäyntejä tekeväksi. Aina tukitoimet eivät kuitenkaan riitä ja potilas joutuu turvautumaan sairaalahoitoon. Potilas pyritään aina ensin toimittamaan sairaalaan vapaaehtoisesti. Joskus psykoottinen ihminen on kuitenkin niin sairaudentunnoton tai haluton sairaalahoitoon, että hänet joudutaan toimittamaan sairaalaan hänen tahdostaan riippumatta. Jos potilas on haluton sairaalahoitoon, mutta lääkäri arvioi hänen sitä tarvitsevan, kirjoittaa hän M1-lähetteen. Sen nojalla potilas voidaan toimittaa sairaalahoitoon hänen tahdostaan riippumatta. Kriteerit tahdosta riippumattomaan hoitoon löytyvät Mielenterveyslaista (N:o 1116/ luku 8 ): Henkilö voidaan määrätä tahdostaan riippumatta psykiatriseen sairaalahoitoon vain: 1) jos hänen todetaan olevan mielisairas; 2) jos hän mielisairautensa vuoksi on hoidon tarpeessa siten, että hoitoon toimittamatta jättäminen olennaisesti pahentaisi hänen mielisairauttaan tai vakavasti vaarantaisi hänen terveyttään tai turvallisuuttaan taikka muiden henkilöiden terveyttä tai turvallisuutta; ja 3) jos mitkään muut mielenterveyspalvelut eivät sovellu käytettäviksi tai ovat riittämättömiä. Edellä esitettyjen edellytysten on täytyttävä samanaikaisesti. Tahdosta riippumatta sairaalaan lähetetty potilas kuljetetaan aina ambulanssilla. Joskus saattajana voi olla poliisi, jos potilas on hyvin aggressiivinen tai kiihdyksissään. Psykoottinen potilas voi olla välinpitämätön oman terveytensä ja turvallisuutensa suhteen, suorastaan vaarallinen itselleen tai muille. Siksi hänen olemistaan joudutaan useimmiten rajoittamaan sijoittamalla hänet suljetulle osastolle. Tämä tarkoittaa, että osaston ovet ovat lukossa, eikä osastolta poistuminen ole mahdollista ilman hoitohenkilökunnan lupaa. Joskus potilas voidaan joutua myös eristämään eristyshuoneeseen tai sitomaan lepositeisiin. Täytyy kuitenkin muistaa, että nämä ovat aina viimeisiä keinoja ja niitä käytetään vasta kun kaikki muut keinot selvitä tilanteesta on käytetty. Potilaan eristämiseen tarvitaan aina lääkärin lupa. Eristämisestä ja rajoittamisesta määrää Mielenterveyslaki (N:o 1423/2001). M1-lähetteellä hoitoon saapunut potilas asetetaan yleensä tarkkailuun. Se tarkoittaa, että potilas on sairaalan osastolla kolme päivää tarkkailtavana. Viimeistään neljäntenä päivänä tulopäivästä hoitava lääkäri tekee tarkkailulausunnon (M2-lausunto). Tarkkailulausunnon tulee sisältää perusteltu kannanotto siitä, ovatko edellytykset hoitoon määräämiseen tahdosta riippumatta olemassa.

19 2 Tarkkailulausunnon ja muiden sairaskertomusten perusteella ylilääkäri tekee hoitopäätöksen (M3). Päätös on tehtävä viimeistään neljäntenä päivänä tarkkailuun ottamispäivän jälkeen. Päätös on annettava potilaalle tiedoksi viipymättä. Päätöksen perusteella hoito jatkuu joko vapaaehtoiselta tai tahdosta riippumattomalta pohjalta. Tahdosta riippumaton hoitopäätös voi olla voimassa kolme kuukautta, jonka jälkeen se raukeaa tai potilas voidaan asettaa uudelleen tarkkailuun. Uusi päätös alistetaan heti lääninhallituksen vahvistettavaksi, ja se on voimassa 6 kuukautta. Menettely voidaan aloittaa alusta sairaalan ulkopuolisen lääkärin arviosta. Lain valmistelussa on ollut lähtökohtana se, että terveyskeskus on ensisijainen ja potilasta lähellä oleva paikallisten olosuhteiden asiantuntija. Täten tarkkailulähetteen laatii pääsääntöisesti terveyskeskuslääkäri. Terveyskeskuksen toimintavelvollisuus: Jos on syytä epäillä, että terveyskeskuksen toiminta-alueella asuva tai oleskeleva henkilö täyttää mielenterveyslain mukaiset hoitoon määräämisen edellytykset, terveyskeskuksen vastaavan lääkärin tai tämän tehtävään määräämän lääkärin on tarvittaessa laadittava hänestä tarkkailulähete ja toimitettava hänet terveyskeskuksen kustannuksella sairaalaan.

20 LIITE 3 IKÄIHMISTEN NEUVOLA MIKÄ IKÄIHMISTEN NEUVOLA ON? Ikäihmisten neuvola on sosiaali- ja terveystoimen yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on tukea kokonaisvaltaisesti ikäihmisten (yli 65-v) elämän arkea kotona. Toiminta rakentuu Kaarinan vanhustenhuollon arvojen ja periaatteiden mukaisesti ja lähtee liikkeelle ennaltaehkäisevän työn näkökulmasta. Työparina neuvolassa toimii terveydenhoitaja Tarja Kansanen ja vanhustyön palveluohjaaja Raija Ruoho. MISSÄ? Neuvolan tilat ovat Kotihoitokeskuksessa, osoitteessa Lautakunnankatu 6. Tarvittaessa tehdään myös kotikäyntejä asiakkaan luokse. TOIMINNAN SISÄLTÖ Kutsuneuvola Kutsun neuvolakäynnille saavat 70 vuotta täyttävät kaarinalaiset, joilla ei ole säännöllistä kontaktia sosiaali- ja/tai terveydenhuollon palveluihin. Ennen neuvolakäyntiä asiakkaalle postitetaan esitietolomake, jonka avulla kartoitetaan kokonaistilannetta. Neuvolan ensikäynti ja mahdolliset jatkokäynnit määräytyvät yksilöllisesti. Käynti voi painottua esim. ongelmallisten asioiden selvittelyyn ja eteenpäin viemiseen tai hyvän toimintakyvyn ylläpitämistä motivoivaan ohjaukseen. Puhelinaika Puhelinajalla on mahdollisuus varata aikaa neuvolakäynnille tai kysyä neuvoa ja ohjausta. Palveluohjaaja vastaa asiakaslähtöisestä palvelutarpeesta, puhelinaika on arkisin klo (p ). Terveyteen liittyvistä asioista vastaa terveydenhoitajan, puhelinaika torstaisin klo (p ). Ajanvarausneuvola Neuvolaan voivat varata aikaa myös muut kaarinalaiset ikäihmiset halutessaan tietoa palvelujärjestelmästä tai halutessaan keskustella henkilökohtaisesti ja luottamuksellisesti erilaisista mieltä painavista asioista (esim. yksinäisyys tai erilaiset elämän muutostilanteet). Ennaltaehkäisevät kotikäynnit Kotikäyntiä tarjotaan 80 vuotta täyttäville kaarinalaisille, jotka eivät ole säännöllisesti sosiaali- ja/tai terveyspalvelujen piirissä. Kotikäynnillä kartoitetaan haastattelulomakkeen avulla kokonaisvaltaisesti asiakkaan hyvinvointia ja annetaan suullista ja kirjallista tietoa palveluista. Lisäksi asiakkaalla on mahdollisuus keskustella tai kysyä neuvoa mieltä askarruttavista asioita. Tiedotustyö Tiedotus on osa neuvolan toimintaa.

21 2 Tuleva toiminta Myöhemmin neuvolan puitteissa voidaan toteuttaa esille nousseiden tarpeiden perusteella esim. ryhmätoimintoja. Toiminnan suuntaa ohjaa aloitusvaiheessa saadut kokemukset ja palautteet sekä toiminnan jatkuva arviointi. LISÄTIEDOT TOIMINNASTA Tarja Kansanen Raija Ruoho terveydenhoitaja vanhustyön palveluohjaaja p / p /

22 LIITE 4 YHTEYSTIETOJA Kaarinassa on julkaistu 'Ikäihmisten palveluopas', joka sisältää kattavasti tietoa kaarinalaisille ikäihmisille tarkoitetuista palveluista. Opasta saa mm. Ikäihmisten neuvolasta, palvelukeskuksista, kotihoidon työntekijöiltä, terveyskeskuksen sosiaalityöntekijältä. * Ikäihmisten neuvola / * Kaarinakoti * Kaarinan kotihoito kotipalveluohjaaja kotisairaanhoito, puhelintunti klo / * Kaarinan vanhusten palvelukeskuksen säätiö Hovirinnan palvelukeskus / Kuovinkadun toimintakeskus Palvelutalo Värttinä / * Kaarinan sosiaalitoimisto sosiaalityö ajanvaraus / omaishoidon tuki vammaispalvelu Yleinen edunvalvoja * Terveyskeskuskeskus ajantilaus lääkärille päivystysvastaanotto yöpäivystys (klo ) sosiaalityöntekijä * Kaarinan Seudun Vammaisten Palveluyhdistys Kasevan Kiesi * Kaarinan Mielenterveyskeskus psykiatrian poliklinikka * Salon seudun sairaala / Halikon Sairaala Vanhusten vastaanottoyksikkö Vanhuspsykiatrian poliklinikka * Turun maistraatti * Kaarinan seurakunta diakoniatyö / * KELA Kaarinan toimisto Varissuon toimisto * Punainen Risti Kaarinan osasto Lähitupa * Omaiset mielenterveystyön tukena Lounais-Suomen yhdistys ry

23 2 * Yksityisiä hoitokoteja: Liedon yksityinen hoitokoti Hoitokoti Piikkiön Olivia Dementiaryhmäkoti Kotikunnas Turku Medivire Hoiva Oy Turku Josefiinakoti Oy Turku Palvelukoti Hopeapirtti Oy Hoitokoti Villa Näset Västanfjärd k:\liite nieminen.doc

Etelä-Pohjanmaa ry ARJEN AVUKSI. Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella

Etelä-Pohjanmaa ry ARJEN AVUKSI. Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella Etelä-Pohjanmaa ry ARJEN AVUKSI Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Omaisen hyvinvointi ja oikeudet...

Lisätiedot

Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI

Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Omaisen hyvinvointi ja oikeudet... 3 2.1. Omaisen

Lisätiedot

Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015

Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015 KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN PERUSTURVAN EDELLÄKÄVIJÄ Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015 1 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Ikäpoliittinen ohjelma 2011 2015 Evijärven kunta Kauhavan kaupunki Lappajärven

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelma vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma vuoteen 2016

Nurmijärven kunnan ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelma vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma vuoteen 2016 Nurmijärven kunnan ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelma vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma vuoteen 2016... ja mitäpä kertoisin enään heidän elämänsä päivästä ja sen vaiheista? Se kulki rauhallisesti puolipäivän

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012

RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012 RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 30.1.2006 Päivitys sosiaali- ja terveyslautakunta 19.5.2009 SISÄLTÖ

Lisätiedot

LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016

LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 4 1 JOHDANTO Vanhuuden käsite ei ole yksiselitteinen eikä vanhuudelle ole olemassa yleisesti pätevää ikärajaa. Vanhuuden

Lisätiedot

TORNIO-IKÄIHMISILLE HYVÄ PAIKKA ELÄÄ,ASUA JA OSALLISTUA. Ikääntymispoliittinen strategia

TORNIO-IKÄIHMISILLE HYVÄ PAIKKA ELÄÄ,ASUA JA OSALLISTUA. Ikääntymispoliittinen strategia TORNIO-IKÄIHMISILLE HYVÄ PAIKKA ELÄÄ,ASUA JA OSALLISTUA Ikääntymispoliittinen strategia Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.04.2008 80 Kaupunginhallitus 21.04.2008 112 Kaupunginvaltuusto / 2008 SISÄLLYS

Lisätiedot

JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5. 1.1. Lait ja suositukset...

JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5. 1.1. Lait ja suositukset... IKAALISTEN ILTA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5 1.1. Lait ja suositukset... 5 1.2. Valvonta... 6 1.3. Käsitteitä...

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-ja terveyspalveluista, 5 ) Peruspalvelulautakunta 5.2.2014 1 ELÄMÄÄ KOKO

Lisätiedot

Kotona Asumisen Tukemisen (KAT) - ympäristöt

Kotona Asumisen Tukemisen (KAT) - ympäristöt Kotona Asumisen Tukemisen (KAT) - ympäristöt 2 ESIPUHE Kotona Asumisen Tukemisen (KAT) ympäristöt selvityksen on teettänyt Kuopion Innovation Oy. Selvitys liittyy Kuopion seudun osaamiskeskuksen toimintaan

Lisätiedot

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 KEMINMAAN KUNTA Hyvinvointipalvelut LIITE 50 Kunnanhallitus 8/17.5.2011 210 KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 6.5.2010 2 KEMINMAAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN

Lisätiedot

Masentunut vanhus potilaana palvelujärjestelmässä

Masentunut vanhus potilaana palvelujärjestelmässä Masentunut vanhus potilaana palvelujärjestelmässä Panu Aunola projektityöntekijä, sh Liisa Kantojärvi projektityöntekijä, LT, EL, vastuualueen johtaja Tiina Puotiniemi projektipäällikkö, TtM 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS Hausjärven, Lopen ja Riihimäen vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 2014 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS... 3 3. VANHUSTYÖN VISIO, ARVOT JA EETTISET

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 Kuva: Iivolan palvelukeskus Käsitelty Juankosken sosiaalilautakunnassa 22.10.2009 35 Vahvistettu Juankosken kaupunginvaltuustossa 29/12.2009

Lisätiedot

Omaisen opas. Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti

Omaisen opas. Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti Omaisen opas Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti 2 INNEHÅLL Johdanto oppaaseen... Miksi ihminen sairastuu psyykkisesti?... Millloin sairastunut tarvitsee ammattiapua?...

Lisätiedot

2006 2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI

2006 2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI Vanhusstrategia 2006 2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI 1 JOHDANTO...4 2 PALVELUSTRATEGIAN ARVOT JA PERIAATTEET...5 3 VÄESTÖTILANNE 31.12.2004 SEKÄ VÄESTÖENNUSTE V. 2015...5 4 IKÄIHMISTEN PALVELUJA KOSKEVAT SUOSITUKSET...7

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 4 03.02.2011 Kunnanhallitus 56 21.02.2011 Kunnanvaltuusto 30 15.06.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus Perusturvapalvelut Lokakuu 2012 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTA-AJATUS... 5 2.1. Kohderyhmä... 5 2.2.

Lisätiedot

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka Keuruun vanhuspoliittinen YksilöllisyyS Toimiva arki Rakkaus OsAllisuus Turvallisuus KaveriaEi jätetä Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka vuoteen 2020 Sisällysluettelo 1 STRATEGIAN

Lisätiedot

NILAKAN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEOHJELMA.

NILAKAN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEOHJELMA. NILAKAN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEOHJELMA. JOHDANTO Mielenterveys- ja päihdeongelmien suuri kansanterveydellinen merkitys on kasvavan huomion kohde. Vaikka mielenterveyshäiriöiden yleisyys ei ole muuttunut,

Lisätiedot

Pyhärannan kunnan ikääntymispoliittinen strategia 2011-2015

Pyhärannan kunnan ikääntymispoliittinen strategia 2011-2015 Pyhärannan kunnan ikääntymispoliittinen strategia 2011-2015 Hyväksytty KV 6.6.2011 23 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 1.1 Pyhärannan kunnan sijainti 3 1.2 Yleistä 4 2 IKÄÄNTYMISPOLIITTISEN STRATEGIAN TAUSTAA

Lisätiedot

Heinäveden MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA

Heinäveden MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA Heinäveden MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA 2015-2017 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN MÄÄRITTELYÄ... 4 3. TILANNEKATSAUS HEINÄVEDELLÄ... 5 4. STRATEGISET TAVOITTEET...

Lisätiedot

Vanhusten päivätoiminnan merkitys sosiaalisen hyvinvoinnin ja kotona asumisen tukena

Vanhusten päivätoiminnan merkitys sosiaalisen hyvinvoinnin ja kotona asumisen tukena Vanhusten päivätoiminnan merkitys sosiaalisen hyvinvoinnin ja kotona asumisen tukena Sini Suvanto Pro gradu-tutkielma Sosiaalityö Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Jyväskylän yliopisto Syksy 2014

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 21.5.2014 8.38 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS SISÄLLYSLUETTELO I IHMISOIKEUDET...

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007

VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007 VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007 Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.12.2002 JOHDANTO Valkeakoskella on enemmän vanhuksia kuin koskaan aiemmin. Tulevaisuudessa vanhusten määrällinen

Lisätiedot

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLI- TUKSILLE VUODELTA 2014

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLI- TUKSILLE VUODELTA 2014 SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLI- TUKSILLE VUODELTA 2014 Hamina, Kaakon kaksikko, Kotka, Kouvola, Pyhtää Sirkku Bilaletdin 31.3.2015 Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom Kunnanhallituksille

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET TULEVAISUUDEN HAASTEENA NÄKÖKULMIA ULLAVAN VANHUSTENHUOLLON KEHITTÄMISEEN

IKÄÄNTYNEET TULEVAISUUDEN HAASTEENA NÄKÖKULMIA ULLAVAN VANHUSTENHUOLLON KEHITTÄMISEEN Sirpa Björkbacka, Miia Itäsalmi, Milla Siirilä, Petra-Kaisa Toikko & Paula Ylikangas IKÄÄNTYNEET TULEVAISUUDEN HAASTEENA NÄKÖKULMIA ULLAVAN VANHUSTENHUOLLON KEHITTÄMISEEN Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, erityisasiantuntija, Muistiliitto ry ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Muistiliitto ry (toim.) SISÄLTÖ: I Ihmisoikeudet 1. Muistisairaan

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMA. Vanhustenhuollon pitkän tähtäimen suunnitelman 2002 2030. Päivitysosa vuosille 2013 2016

HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMA. Vanhustenhuollon pitkän tähtäimen suunnitelman 2002 2030. Päivitysosa vuosille 2013 2016 HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMA Vanhustenhuollon pitkän tähtäimen suunnitelman 2002 2030 Päivitysosa vuosille 2013 2016 Sisällys JOHDANTO... 3 OSA 1. HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMAN TAUSTOJA... 4 1. IKÄOHJELMAN TAUSTALLA

Lisätiedot