Oy Audiator Ab JHTT-yhteisö VAHVISTUSILMOITUSKIRJE TILINTARKASTAJALLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oy Audiator Ab JHTT-yhteisö VAHVISTUSILMOITUSKIRJE TILINTARKASTAJALLE"

Transkriptio

1 o hallinnon o siihen, o valtionosuuksien o sisäisen Oy Audiator Ab JHTT-yhteisö VAHVISTUSILMOITUSKIRJE TILINTARKASTAJALLE Tämä vahvistusilmoituskirje on annettu pyynnöstänne osana tilintarkastusprosessia, jotta tilintarkastajana voitte noudattaa hyvää tilintarkastustapaa. Vahvistusilmoituskirje on annettu liittyen suorittamaanne tilintarkastukseen, jonka kohteena on Päijät- Hämeen liiton kirjanpito, tilinpäätös ja hallinto tilikaudelta ja jonka tarkoituksena on antaa lausunto siitä, 1) onko liiton hallintoa hoidettu lain ja maakuntavaltuuston päätösten mukaisesti; 2) onko liiton tilinpäätös laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti sekä antaako se oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista; 3) ovatko valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annetut tiedot oikeita; sekä 4) onko liiton sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti. Vahvistamme parhaan tietomme ja käsityksemme mukaisesti seuraavaa: Olemme täyttäneet velvollisuutemme, jotka koskevat tietojen antamista tilintarkastajalle sekä tilinpäätöksen laatimista kuntalain mukaisesti, erityisesti siten, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot. Liiketapahtumat, jotka edellytetään kirjattavaksi kirjanpitoon ja sisältyvän tilinpäätökseen, on kirjattu kirjanpitoon, ja ne sisältyvät tilinpäätökseen. Merkittävät oletukset, joita on käytetty kirjanpidollisia arvioita tehtäessä, ovat asianmukaisia määrittämistavoitteisiin nähden. Sellaisten tilinpäätöspäivän fälkeisten tapahtumien, jotka edellyttävät tilinpäätöksen oikaisemista tai lisätietojen esittämistä, mukaiset oikaisut on tehty tai vaadittavat tiedot esitetty. Olemme arvioineet riskiä, joka koskee sitä mahdollisuutta, että tilinpäätös saattaa olla väärinkäytöksen seurauksena olennaisesti virheellinen ja olemme antaneet teille tiedoksi käsityksemme tästä riskistä. Tiedossamme ei ole liittoa koskevia väärinkäytöksiä tai epäiltyjä väärinkäytöksiä tai säädösten tai määräysten noudattamatta jättämisiä tai epäiltyjä noudattamatta jättämisiä, jotka vaikuttavat laillisuuteen tai maakuntavaltuuston päätösten mukaisuuteen; onko liiton tilinpäätös laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti ja antaako se oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista; perusteista ja käytöstä annettujen tietojen oikeellisuuteen; tai valvonnan järjestämisen asianmukaisuuteen, ja johon on osallisena liiton tilivelvollinen, viranhaltija tai työntekijä tai muita. Olemme antaneet teille tiedot tiedossamme olevista vaateista ja vireillä olevista oikeudenkäynneistä, joiden vaikutukset tulisi ottaa huomioon liiton tilinpäätöstä laadittaessa. Tiedossamme olevat vaateet ja vireillä olevat oikeudenkäynnit, joiden vaikutus tulisi ottaa huomioon tilinpäätöstä laadittaessa, on käsitelty kirjanpidossa ja esitetty tilinpäätöksessä. Tiedossamme ei ole esteellisyyssäännösten vastaisia päätöksiä tai liiketapahtumia. Valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annetut tiedot ovat oikeita.

2 Olemme antaneet toimintakertomuksessa selonteot sisäisen valvonnan järjestämisestä. Selonteoissa on kuvattu tiedossamme olevat sisäisen valvonnan puutteet sekä annettu muut toimintakertomuksen laadintaa koskevien ohjeiden mukaiset tiedot. Vahvistusilmoituskirjeellä ei muuteta maakuntahallituksen, tilivelvollisten, viranhaltijoiden, työntekijöiden eikä tilintarkastajan lainsäädännön mukaisia velvoitteita eikä vastuita. Tähän kirjeeseen sovelletaan tilintarkastajan salassapitovelvollisuutta. Sitoudumme ilmoittamaan tilintarkastajalle, mikäli ennen tilintarkastuskertomuksen antamista tietoomme tulee muutoksia tässä vahvistusilmoituskirjeessä kuvatuissa seikoissa. Tämä kirje annetaan tiedoksi myös tarkastuslautakunnalle. Lahdessa Maakuntahallituksen puolesta Jari Salonen Maakuntahallituksen puheenjohtaja' Jari Parkkonen maakuntajohtaja 1 Vahvistusilmoituskirjeen voi allekirjoittaa maakuntahallituksen puolesta esim. maakuntahallituksen puheenjohtaja. Hallitus voi myös valtuuttaa maakuntajohtajan allekirjoittamaan vahvistusilmoituskirjeen puolestaan.

3 ... PAIJA T-HAMEEN LIITON..... TILINPAA TOS VUODELTA 2074

4 ... PAIJA T-HAMEEN Lll TTO TASEK/RJA 2014

5 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 4 SELONTEKO LIITON SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIEN HALLINNAN TILASTA 6 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN 9 TOIMINNAN RAHOITUS 10 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON KOKONAISTULOTJA-MENOT 11 MAAKUNTAHALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ 12 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 13 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO 13 MAAKUNTAVALTUUSTO 13 MAAKU NTAHALLITUS 13 TARKASTUSLAUTAKUNTA 13 VARSINAINEN TOIMINTA 14 MATALAMMAN ENERGIAKULUTUKSENTYÖ- JA ELÄMÄNTAVAT 14 VAHVA SUURKAUPUNKIKESKUS JA MONIPUOLISET MAHDOLLISUUDET 14 TUOTTAVA JA INNOSTAVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ 15 TAVOITTEELLINEN ALUERAKENNE 16 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 17 TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 17 TULOSLASKELMA 20 TULOSLASKELMAVERTAILU 22 TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 23 RAHOITUSLASKELMA 24 RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 25 TASE 26 TASEVERTAI LUT 28 TASE JA SEN TUNNUSLUVUT 30 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 31 ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET PELASTUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS ALLEKIRJOITUKSET 38 MUUT LIITTEET 39 TOIMIELINTEN KOKOONPANO 39 LIITON HENKILÖKUNTA VUONNA

6 TOIMINTAKERTOMUS OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA Maakuntajohtajan katsaus Vuotta 2014 leimasivat edelleen talouden ja tulevaisuuden ennustamattomuus, joka loi varsin haastavan kehittämis- ja toimintaympäristön. Maan hallituksen keskeiset kehittämishankkeet, jotka ovat näkyneet useina selvityksinä, lausuntoina ja seminaareina, näyttivät jäävän loppusuoralla tavalla tai toisella keskeneräisiksi. Nämä näkyivät vuoden aikana liiton ja jäsenkuntien valmistelussa ja toiminnassa monin eri tavoin. Liiton keskeinen onnistunut tavoite on ollut, että maakunnan kuntien keskusteluyhteyttä ja yhteisten asioiden valmistelua on pystytty edistämään tilanteessa, jossa kuntia asetetaan toistuvasti vastakkain valtion toimesta. Vuoden 2014 kokonaisarviota maakuntaliiton toiminnan ja talouden osalta voidaan pitää vähintäänkin hyvänä. Vuoden 2014 talouden osalta päästiin sovituilla toimenpiteillä ennustetta parempaan lopputulokseen. Tästä tulee osoittaa suuri kiitos henkilökunnalle, sidosryhmille ja luottamushenkilöille. Liiton taloudellinen tilanne on lähivuosien osalta kireä ja vaatii kustannustehokkuutta lisäävien toimenpiteiden jatkamista, joiden toteuttaminen edellyttää jäsenkuntien tukea myös jatkossa. Toiminnallisesti maakuntakaavatyön edistyminen loppusuoralle ja aluekehityksen uudet avaukset ovat olleet onnistuneita esimerkkejä liiton roolista maakunnan kehittämiseksi. Vuonna 2012 alkanut rakennerahastokauden valmisteluvastuu Etelä-ja Länsi Suomessa saatiin pääosin päätökseen, ja liittomme rooli kansallisessa valmistelussa oli merkittävä. Tulevan ohjelmakauden hallinnollinen rakenne eroaa vanhasta ja tarkoittaa muutoksia liiton ja alueen toimijoiden osalta, EAKR-rakennerahastojen koordinoinnin siirtyessä Uudenmaan liittoon. Päijät-Hämeen Brysselin kansainvälisten ja toimistopalveluiden osalta liityttiin Helsinki-EU -toimiston konsortioon, jota vetää Uudenmaan liittoja mukana ovat muista maakunnista Kanta-Häme ja Kymenlaakso. Vuoden aikana EU- toiminnan kehittämisestä ja suorien EU-hankerahoituksen hyödyntämisestä käytiin yhteisneuvotteluja maakunnan sidosryhmien kanssa. Kansainvälisen yhteistyön osalta jatkoimme yhteydenpitoa CPMR:n suuntaan osallistumalla valmisteluun ja kokouksiin. Päijät-Häme muodostaa yhteistoiminta-alueen Kanta-Hämeen ja Uudenmaan kanssa. Yhteistoiminta-alueen virka- ja luottamushenkilöt ovat kokoontuneet vuoden aikana useaan otteeseen ja vuoden aikana jatkettiin edellisvuoden tulevaisuustyötä maakuntasuunnitelmien yhteensovittamisilla. Vuoden 2014 aikana Päijät-Häme toimi yhteistoiminta-alueen puheenjohtajana. Hallitusten yhteiskokous Brysselissä linjasi yhteiset kehittämiskärjet, yhteisesitys hallitusohjelmaan ja yhteinen kannanotto aluehallintouudistukseen. Maakuntavaltuusto toivoi maakuntapäivän kokouksessaan poliittisella tandonilmaisulla alueen toimijoilta suurempaa yksituumaisuutta, jolla voidaan vaikuttaa tulevan hallituskauden aluehallintouudistukseen, liikenneinvestointeihin, osaamispohjan vahvistamiseen ja edunvalvontaan. 4

7 Kuntayhtymän hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Päijät-Hämeen liitto on kuntayhtymä, jonka muodostavat 11 jäsenkuntaa: Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Nastola, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Liitto on lakisääteinen ns. pakollinen kuntayhtymä, joka maankäyttö-ja rakennuslain mukaan hoitaa alueensa maakuntakaavoituksen ja alueiden kehittämislain mukaan vastaa alueensa yleisestä kehittämisestä. Alueellisen pelastustoimen hallinto siirtyi liitolle vuoden 2004 alusta lukien. Liiton ylläpitämä pelastuslaitos vastaa pelastustoimilain 4 :n mukaisten tehtävien hoitamisesta Päijät-Hämeen maakunnan alueella. Pelastuslaitos on kirjanpidollisesti eriytetty liikelaitos, jonka tilinpäätöksen maakuntavaltuusto hyväksyy osana Päijät-Hämeen liiton tilinpäätöstä. Liiton toiminnan ohjausjärjestelmän tavoitteena on, että luottamuselimillä olisi todellinen mahdollisuus resursseja suuntaamalla ohjata liiton toimintaa ja sitä kautta maakunnan kehitystä kulloinkin haluamaansa suuntaan. Asteittain tarkentuvassa järjestelmässä maakuntavaltuusto päättää taloussuunnitelmassa ja -arviossa suurista linjauksista, joita maakuntahallitus tarkentaa työohjelmalla ja käyttösuunnitelma I:IIä. Toimistossa käytännön toimintaa ohjaa työsuunnitelma ja käyttösuunnitelma II. Tilivelvollisia toimielimiä ovat maakuntahallitus ja pelastuslaitoksen osalta johtokunta. Tilivelvollisiksi viranhaltijoiksi maakuntavaltuusto on kokouksessaan todennut maakuntajohtajan, kehittämisjohtajan ja hallintojohtajan sekä pelastuslaitoksen osalta pelastusjohtajan ja hallintopäällikön. Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Kansainvälisen talouden kehittyminen on viime aikoina ollut kaksijakoista. Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa kasvunäkymät ovat hyvät ja vuonna 2015 molempien maiden kasvun ennustetaan olevan noin kolmen prosentin tuntumassa. Euroalueen tilanteen taas ennustetaan jatkuvan vaisuna. Vuonna 2014 kasvua kertyy prosentin verran ja vuosi 2015 näyttää vain hiukan paremmalta. Saksan kasvunäkymät ovat heikentyneet ja seuraavien kahden vuoden aikana kasvu jää puoleentoista prosenttiin. Ruotsissa kasvu jatkuu euroaluetta nopeampana. Tilastokeskuksen julkaisemien alustavien kansantalouden neljännesvuositilinpidon lukujen mukaan Suomen talous kasvoi vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä 0,2 %edellisestä nefjänneksestä. Myös toisen neljänneksen kasvulukua korjattiin ylöspäin. Valtiovarainministeriön kansantalousosaston ennuste BKT:n kasvuksi vuonna 2014 on tältä pohjalta 0,1 /o. Vaimean kasvun taustalla on nettoviennin positiivinen kontribuutio, sillä yksityinen kulutus ei lisäänny lainkaan ja yksityiset investoinnit laskevat. VM:n kansantalousosasto ennusteen mukaan vuoden 2015 kasvuksi muodostuu 0,9 %, kun kasvu muuttuu laajapohjaisemmaksi. Yksityinen kulutus lisääntyy 0,3 /a, huolimatta siitä, että kotitalouksien reaalitulot eivät juuri kasva. Kotitalouksien säästämisaste laskee hieman ennusperiodin loppua kohden ja velkaantumisaste taittuu. Viennin kasvu jää edelleen maailmankaupan kasvua heikommaksi ja siten markkinaosuuksien menettäminen jatkuu. Tuonnin kasvua hidastaa kotimaisen kysynnän vaimeus. Yksityiset investoinnit hieman virkoavat lähinnä koneja laiteinvestointien sekä t&k-investointien vetämänä. Euroalueen yhdenmukaistetulla hintaindeksillä mitattuna Suomen kuluttajahinnat kohoavat kuluvana vuonna noin 1,2 %. Suomen inflaatiovauhti v on tuntuvasti euroalueen keskimääräistä vauhtia nopeampi, koska euroalueen keskimääräinen kuluttajahintojen nousu jää noin puoleen prosenttiin. Syinä Suomen euroaluetta nopeampaan inflaatioon ovat pääasiassa välillisen verotuksen kiristykset sekä vuokratason kohtuullisen ripeä nousu. Tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien ja kuntayhtymien toimintamenot kasvoivat vuonna 2013 n. 1,0 prosenttia. Toimintatulot vähenivät n. 0,5 prosenttia. Kuntien verotulojen tilitykset kasvoivat 5

8 viime vuonna 2,5 %. Päijät-Hämeen alueella kasvu oli samalla tasolla. Päijät-Hämeen kuntien lainankanta nousi keskimääräistä voimakkaammin Vuoden 2014 joulukuun lopussa Päijät-Hämeen väkiluku oli ennakkotiedon mukaan eli väheni 258 henkilöllä. Väheneminen johtui syntyneiden negatiivisuudesta, jota muuttovoitto ei voinut kattaa. Maassamuutto oli negatiivista, mutta maahanmuutto oli positiivisia. Ennakkotiedon mukaan vuoden 2014 joulukuun lopussa väkiluku lisääntyi Hämeenkoskella ja Lahdessa, mikä perustui molemmissa kunnissa muuttovoittoon. Työttömyysprosentti oli vuoden 2014 lopussa 14,9, kun se vuoden 2013 lopussa oli 13,5 %. Koko maan työttömyysaste vuoden 2014 lopussa oli 13,9 %. Olennaiset muutokset liiton toiminnassa ja taloudessa Liiton toiminta ja talous on raamitettu maakuntavaltuuston hyväksymässä taloussuunnitelmassa ja talousarviossa. Liiton toiminta oli talousarvion mukaista. Talouden osalta talousarvion menot alitettiin ja saavutettiin arvioitua parempi tulos. Liiton työn luonteesta johtuen tavoitteet ovat määrärahan perusteluja, eivät mitattavissa olevia sitovia tavoitteita. Käyttötalousosassa maakuntavaltuusto on hyväksynyt sitovasti tehtäville toimintamenotja toimintatulot nettomääräisinä sekä tavoitteet määrärahan perusteluna. Liiton maksuvalmius oli toimintavuonna hyvällä tasolla. Henkilöstö Liiton vakinaisen henkilökunnan määrä on 20 henkilöä. Lisäksi Päijät-Hämeen liitossa toimii Etelä-Suomen EAKR-ohjelman yhteinen EU-yksikkö, jossa työskentelee tällä hetkellä viisi henkilöä. Yksikön toiminta rahoitetaan ohjelman teknisellä tuella. Palkkojen ja palkkioiden kokonaissumma tilikaudella oli euroa. Liitossa on ns. matriisiorganisaatio, jossa liiton tehtäväkenttä on jaettu kolmeen vastuualueeseen. Kullekin vastuualueelle on nimetty vetäjä, joka vastaa vastuualueelle kuuluvien tehtävien toteuttamisesta sekä tehtäväalueen hallinnollisista tehtävistä. Tehtävien toteuttamiseksi toimisto on jaettu 16 osaamisalueeseen, joista neljä keskittyy seuraamaan eri hallinnonalojen kehitystä ja tuomaan näitä koskevan erityisosaamisen toimintaan, muut ovat luonteeltaan ammatillista erityisosaamista vaativia tehtäviä. Toimintavuodelta on laadittu henkilöstötilinpäätös, joka saatetaan maakuntavaltuuston tietoon tilinpäätöksen tausta-aineistona. Toimiston henkilökunta on esitetty toimintakertomuksen liitteenä SELONTEKO LIITON SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TILASTA Maakuntahallitus toteaa, että liiton toiminnan luonne huomioon ottaen sisäinen valvonta ja riskienhallinta maakunnan liitossa on järjestetty asianmukaisella ja riittävällä tavalla. Maakuntahallitus perustaa kantansa seuraaviin seikkoihin: Liiton säännöt ja ohjeet ovat pääosin ajan tasalla. Liiton lakisääteiset tehtävät on suoritettu ao. lakeja ja säädöksiä noudattaen. Maakuntahallitus on hyväksynyt sisäisen valvonnan ohjeet liitossa noudatettaviksi. Rakennerahastoista myönnettävissä tuissa noudatetaan ohjelmakauden hallinto- ja valvontajärjestelmää, joka on toimitettu työ-ja elinkeinoministeriöön.

9 Sisäisen valvonnan osalta si ole havaittu puutteita kuluneella tilikaudella Johtoryhmän jäsenet ovat tehtäväalueensa osalta raportoineet maakuntajohtajalle sisäisen valuontansa järjestämisestä. Tavoitteiden, varojen käytön ja toiminnan tuloksellisuuden toteutumisen seuranta esitetään pääsääntöisesti toimintakertomuksessa ja talousarvion toteutumisvertailussa. Osana riskienhallintaa liiton vakuutukset ovat ajan tasalla ja riittävän kattavat. Liitto käytti vuonna 2014 vahinkojen varalta vakuutusmaksuihin euroa. Pätevää henkilöstöä on ollut riittävästi saatavilla. Henkilöiden koulutusta on tuettu työaikajärjestelyillä. Tietoturvariskien varalta liitolla on henkilökuntaa varten maakuntahallituksen kirjallinen ohjeistus. Liitolla on ajantasaiset palomuurit ja virustorjunnat. Liiton sopimusten voimassaoloa ja sopimusehtoja seurataan. Erityinen huomio sopimusehtoihin kohdistuu maksettaessa sopimuksiin perustuvia laskuja. Liitolla ei ole päätoimista sisäistä tarkastajia vaan tehtävä on hoidettu sisäisin tehtäväjärjestelyin. Sisäisen tarkastuksen laajuus on suhteutettu liiton toiminnan laajuuteen ja sen pääpaino on ollut EU-varojen hallinnoinnin ja maksatusten tarkastuksessa. Vuonna 2014 on suoritettu hanketarkastuksia. EU-hankkeissa tehdään hanke-ja toteuttajakohtainen riskiarviointi jokaisen rahoitettavan hankkeen osalta. Talousarvion toteutuminen Maakuntavaltuuston hyväksymän talousarvion mukaiset toimintatuotot olivat euroa ja toimintamenot euroa eli toimintakate (tuottojen ja kulujen erotus) oli euroa ylijäämäinen. Poistojen jälkeen talousarvio oli euroa ylijäämäinen. Toimintatuottoja kertyi euroa eli euroa arvioitua vähemmän. Edelliseen vuoteen verrattuna tuloja kertyi 6,3 %vähemmän. Toimintakulut olivat yhteensä euroa, joten kuluja toteutui euroa arvioitua vähemmän. Edelliseen vuoteen verrattuna kulut olivat 7,9 %pienemmät. Rahoitustuotot olivat 598 euroa ja rahoituskulut euroa. Suunnitelmanmukaisia poistoja oli euroa. Näin ollen ylijäämää muodostui euroa, mikä on euroa arvioitua enemmän. Liitolla on aikaisemmilta vuosilta ylijäämää ,98 euroa. Em. lukuihin sisältyy projektien osuutta euroa. Näistä suurimmat ovat EU-yksikkö euroa, Lahden yliopistokeskus euroa, Verkkotietokeskus euroa, SHFhanke euroa ja Kuntayhteistyön tuki hanke euroa. Liitto on rahoittanut projekteja ja kuntayhteistyötä eurolla, muuten projektit toimivat 0-periaatteella eikä niillä ole vaikutusta liiton tulokseen. Maakuntavaltuusto on hyväksyessään talousarvion antanut maakuntahallitukselle oikeuden ottaa liiton hallinnoitavaksi talousarviovuonna mahdollisesti käynnistyviä projekteja, joita ei ole huomioitu talousarviossa ja joiden rahoitukseen ei käytetä jäsenkuntien maksuosuuksia. Merkittävimmät poikkeamat talousarvioon Luoftamush enkilöhallin to Luottamushenkilöhallinnon tuotot talousarviossa olivat euroa ja toteutuma euroa eli toteutumisaste oli 94,5 %. Tulopuoli muodostuu jäsenkuntien maksuosuuksista euroa, EU:n teknisestä tuesta ja arvonlisäverosta, jota käytettiin maakunnan yhteistyöryhmän toiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin euroa.

10 Luottamushenkilöhallinnon kulut talousarviossa olivat euroa ja toteutuma euroa eli käyttöaste oli 84,4 %. Palvelujen ostot alittuivat euroa. Varsinainen toiminta Varsinaisen toiminnan tuotot talousarviossa olivat euroa ja toteutuma euroa eli toteutumisaste oli 96,8 %. Pääosa tuotoista muodostui jäsenkuntien maksuosuuksista euroa. EU:n teknisen tuen osuus oli euroa. Talousarviossa EU-tukien ja maakunnan kehittämisrahan osuudeksi arvioitiin yhteensä euroa, joten tältä osin tulot toteutuivat euroa arvioitua pienempinä. Muita toimintatuottoja kertyi euroa. Varsinaisen toiminnan kulut talousarviossa olivat euroa ja toteutuma euroa eli käyttöaste oli 89,4 %. Henkilöstökulut alittuivat euroa. Palveluiden ostoihin varattu määräraha alittui euroa. Hankintoihin varattu määräraha alittui euroa. Muut toimintakulut alittuivat euroa. Rahoitustuotot ja kulut Talousarviossa rahoitustuotoiksi arvioitiin euroa. Rahoitustuottoja kertyi 598 euroa. Rahoituskulut olivat euroa. Talousarviossa oli varauduttu euron korkokuluihin. Jäsenkuntien maksuosuudet Jäsenkunnilta kerättiin maksuosuuksina se määrä, joka talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen. Näin ollen talousarviossa vahvistettu maksuosuus on liiton lopullista tuloa, joka ei mahdollista jälkikäteisperintää eikä palautusta. Jäsenkunnilta kerättiin maksuosuuksia uroa. Maksuosuuksia kerättiin 1,20 enemmän kuin edellisenä vuonna ja niiden osuus perustoimintojen koko tulorahoituksesta oli 89 %. Jäsenkuntien keskinäinen maksuvelvollisuus määräytyy asukaslukujen suhteessa. Jäsenkuntien maksuosuudet on esitetty tilinpäätöksen liitetietona. Tilinpäätöksen vaikutus vuoden 2015 talousarvioon ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Vuoden 2015 talousarvion alijäämä on euroa. Määrärahojen osalta vuoden 2015 talousarvio näyttää toteutuvan arvioiden mukaisesti.

11 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT (ei sisällä pelastuslaitosta) Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Korkotuotot Korkokulut Vuosikate Poistot Tilikauden tulos Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatulot/toimintamenot 105,9 104,7 98,4 Vuosikate/Poistot, % 272,7 % 222,4 % -137,7 ~7

12 TOIMINNAN RAHOITUS PÄIJÄT-HAMEEN LIITON KOKONAISTALOUDEN RAHAN LAHTEET JA RAHAN KAYTTO (ei sisällä pelastuslaitosta eikä projekteja) RAHAN LÄHTEET Toimintatuotot Myyntituotot Muut tuotot Rahoitustuotot Korkotuotot Rahan lähteet yhteensä RAHAN KÄYTTÖ Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat Muut menot Rahoitusmenot Korkomenot Toimintapääoman lisäys/vähennys Rahan käyttö yhteensä Q

13 MENOT PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON KOKONAISTULOT JA -MENOT 2014 (sisältää pelastuslaitoksen) TULOT Toiminta Toimintatuotot Korkotuotot Muut rahoitustuotot Tulorahoituksen korjauserät - Pysyvien vastaavien hyöd. luovutusvoitot Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyöd.luovutustulot Rahoitustoiminta Pitkäaikaisten lainojen lisäys Lyhytaikaisten lainojen lisäys Oman pääoman lisäykset Kokonaistulot yhteensä Toiminta Toimintakulut Korkokulut 14 0 Muut rahoituskulut 42 0 Investoinnit 223 Investointimenot Rahoitustoiminta 0 Antolainasaamisten lisäys 0 Pitkäaikaisten lainojen 0 vähennys 73 Lyhytaikaisten lainojen 0 vähennys Kokonaismenot yhteensä

14 MAAKUNTAHALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ Kuntalain 69, 86 :n mukaan maakuntahallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Maakuntahallitus esittää, että liiton vuoden 2014 tilikauden tulos ,27 euroa kirjataan taseen yli-/alijäämätilille. Edellisien tilikausien ylijäämiä on liitolla yhteensä ,98 euroa. Pelastuslaitoksen tilikauden tulos ,23 euroa kirjataan voitto-ja tappiotilille. Tilinpäätös 2014 osoittaa ylijäämää yhteensä ,50 euroa. 12

15 o pelastustoimen o maankäyttö- TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2014 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO Maakuntavaltuusto Maakuntavaltuuston kokouksia pidettiin toimintavuonna kaksi ja niissä käsiteltiin yhteensä 22 asiaa. Kevätkokous pidettiin Kokouksessa maakuntavaltuusto mm: - hyväksyi vuoden 2013 tilinpäätöksen - asetti pelastuslaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle Syyskokous pidettiin Kokouksessa maakuntavaltuusto mm: - hyväksyi toiminta- ja taloussuunnitelman ja talousarvion toivoi poliittisessa tandonilmaisussaan maakuntaan suurempaa yksituumaisuutta. Toimintavuonna järjestettiin kaksi maakuntavaltuuston poliittisten ryhmien puheenjohtajien neuvottelua, joissa käsiteltiin maakuntavaltuuston kokouksiin tulevia asioita. Maakuntahallitus Maakuntahallitus kokoontui toimintavuoden aikana 11 kertaa ja käsitteli yhteensä 217 asiaa. Maakuntahallitus on valmistellut kaikki maakuntavaltuuston käsittelemät asiat. Lukumääräisesti suurin osa maakuntahallituksen päätöksistä on EU- ja maakunnan kehittämisrahapäätöksiä sekä aluesuunnittelua koskevia lausuntoja. Maakuntahallituksen päätöksiä: - valitsi kehittämisjohtajaksi Riitta Niemisen - päivitti matkustusohjeen - perusti kiinteistötyöryhmän selvittämään pelastuslaitoksen vuokrakustannuksien alentamista - totesi maakuntakaavan aikataulun ja valmistelutilanteen - antoi lausunnon mm. aluejaosta o kuntarakenteesta v valtionosuusjärjestelmästä o sote-laista o metropolilaista ja rakennuslaista Liiton toimiston johtoryhmä ja pelastuslaitoksen (ohto tekivät kevään aikana perinteisen kuntakierroksen kaikkiin jäsenkuntiin. Tilaisuuksiin osallistui jäsenkuntien johtavia luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita. Tilaisuuksissa esiteltiin liiton ja pelastuslaitoksen toiminnan ja talouden suuntaviivoja ja käytiin niistä keskusteluja. Tarkastuslautakunta Lautakunta kokoontui toimintavuoden aikana 8 kertaa. 13

16 Tarkastuslautakunta on laatinut oman toimintasuunnitelmansa, jonka pohjalta se on työskennellyt. Maakuntavaltuustolle antamassaan arviointikertomuksessa lautakunta arvioi, miten maakuntavaltuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet. VARSINAINEN TOIMINTA TAVOITE: Matalamman energiakulutuksentyö- ja elämäntavat - Enemmän omaa energiaa ja vähemmän päästöjä - Enemmän sähköisiä mahdollisuuksia ja vähemmän turhaa liikennettä - Enemmän julkista liikennettä ja vähemmän yksityisliikennettä - Enemmän puhdasta ympäristöä ja vähemmän ympäristön rasitusta TOTEUTUMINEN: Maankäytön ja luontoarvojen yhteensovittaminen Päijät-Hämeessä hanke saatiin päätökseen. Hankkeessa valmistui toimintavuoden aikana uusia selvityksiä ja niitä sekä aikaisemmin valmistuneita otettiin huomioon aluesuunnittelussa maakuntakaavatyös$ä sovittaen yhteen ympäristöarvoja ja muuta maankäyttöä. Valmistuneet selvitykset ovat luettavissa ja todennettavissa maakuntaliiton 2014/maakuntakaavaan liittyvat dokumentit Liikennejärjestelmätyön yhteydessä toteutettiin Lahden kaupunkiseudun ja Heinolan alueelle väestön, työpaikkojen, päivittäistavarakaupan ja muun erikoistavarakaupan sijoittaminen liikennemallin osa-alueille. Liikennemallin tuloksena saatiin ennusteet liikennemäärien kehittymiseen ja kulkutapaosuuden muutoksiin vuoteen 2035 sekä maankäytön vaikutukset liikenneverkon kuormittumiseen. Kaupan aiheuttamat matkat saatiin myös eriteltynä. Liikennemäärien ennustetaan kasvavat edelleen, mutta ajoneuvoliikenteen osuuden kasvu näyttäisi pysähtyvän. Yhteistoiminta-alueen yhteistyönä valmisteltiin toimintavuoden lopulla käynnistynyt Resurssitehokas kiviaineshuolto -hanke. EAKR:IIa osarahoitetut hankkeet tavoittelevat muun muassa energiatehokkuutta. Uuden ohjelmakauden ensimmäisen haun hankkeita valmisteltiin 2014 loppupuolella. Päättyvän ohjelmakauden hankkeet ovat keskittyneet muun muassa vesikysymyksiin. TAVOITE: Vahva suurkaupunkikeskus ja monipuoliset mahcionlisuudet - Enemmän mahdollisuuksia luovan potentiaalin kohtaamiseen - Enemmän vetovoimaa ja vähemmän rajoja - Enemmän tiivistämistä ja vähemmän asutuksen hajoamista - Enemmän erikoistuneita kyliä ja vähemmän taantuvaa maaseutua TOTEUTUMINEN: Maakuntakaavaan liittyvät viimeiset selvitykset valmistuivat keväällä lukuun ottamatta kauppaan liittyviä selvityksiä, jotka päätettiin säästösyistä laatia liiton omana työnä. selvitysten riittävyydestä järjestettiin neuvottelu ympäristöministeriön kanssa keväällä ja toinen syksyllä liittyen varsinaisiin kaavaratkaisuihin sekä merkintöihin ja määräyksiin. Lisäksi syksyllä oli vielä ympäristöministeriön kanssa erityisesti luonnon- ja kulttuuriympäristöä sekä maisema-alueita koskeva neuvotteluja muuta vuoropuhelua kaupan ja muihin kaavaratkaisuihin liittyen. Toimintavuonna valmisteltiin maakuntak~avaehdotuskartasta ja kaupan mitoituksesta luonnokset ja kommentoitavaksi kuntiin. Kommentointikierroksen pohjalta korjattiin kaavaehdotuskartta sekä merkinnät ja määräykset. Kaavatyötä varten perustetut edustukselliset ryhmät eli teemaryhmät kutsuttiin koolle, joista kaupanryhmä kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Maankäytön ohjausryhmä oli koolla toimintavuonna kahdeksan kertaa. Maakuntakaavan nähtäville laittaminen päätettiin siirtää vuoden 2015 puolelle monista valmistelun aikatauluihin vaikuttaneista seikoista johtuen. 14

17 Vahvasta kaupungistumisesta huolimatta maaseudun mahdollisuuksista on keskusteltu pääasiassa biotaloutta visioitaessa. Euroopan aluekehitysrahaston uuden ohjelmakauden mukaiset painotukset antavat alueen toimijoille mahdollisuuden rahoittaa uusiutuvia luonnonvaroja hyödyntäviä kehityshankkeita. Uuden ohjelmakauden ensimmäinen haku järjestettiin alkusyksystä, ja hankkeiden valmistelu jatkui vuodenvaihteeseen. Mukana on biotaloutta edistäviä hankkeita. Päättyvän ohjelmakauden hankkeet ovat keskittyneet muun muassa luovien alojen toimintaedellytysten kehittämiseen. Esimerkiksi K3-hanke keskittyi kehittämään kulttuurikeskusta Lahden keskustaan. TAVOITE: Tuottava ja innostava toimintaympäristö - Enemmän osaamista ja vähemmän syrjäytymistä - Enemmän erikoistumista, innovaatioita ja vähemmän massatuotantoa - Enemmän tuottavuutta ja vähemmän työpanosta - Enemmän terveyttä ja työuraa ja vähemmän uupumista TOTEUTUMINEN: Liiton virkistystoimikunta färjesti useita tapahtumia ja osallistumisaste oli korkea Toimintavuonna päivitettiin maakunnan työpaikkaennuste kahdesti yhdessä Hämeen ELYkeskuksen kanssa ja kommentoitiin sen pohjalta kolme Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ennusteversiota. Liitolle hankittiin uudet ammattirakennetaulut, joista valmisteltiin työskentelyaineisto Päijät-Hämeen koulutuskonsernin työelämäneuvottelukunnille yhteistä ennakointityötä varten. Paikallisten yritysten tulevia rekrytointi- ja osaamistarpeita selvitettiin yhdessä LADEC:n kanssa kyselytutkimuksen avulla. Koulutustarve-ennakoinnin ja maakunnan muun ennakoinnin välistä työnjakoa selkeytettiin sekä liitossa että sidosryhmien parissa. Ennakointiverkoston yhdyshenkilöt kokoontuivat viidesti ja johto kerran. Lisäksi saatettiin alulle maakunnan koulutuspoliittisen ohjelman valmistelu ja järjestettiin yhdeksän avoimien ovien kokous-ja keskustelupäivää. Kaksivuotinen K&K-kokeilu lopetettiin 3. joulukuuta. Terveysliikuntastrategiaa edistettiin edelleen Päijät-Hämeen liiton hallinnoimalla usean maakunnan yhteishankkeella SportHealthFeeling. Vuoden 2014 aikana saatettiin loppuun terveysliikuntaan perustuvien konseptien ja toimintamallien tuotteistaminen. Toimintamallien kehittämisessä on tavoiteltu yksittäisen toimintakonseptin ympärille rakennettavaa osaamiskokonaisuutta, jonka avulla yksittäisten erityisosaamisten tai tuotekonseptien kansainvälistäminen olisi helpompaa. SHF-projektin toiminta päättyi suunnitellusti vuoden 2014 lopussa. Maakunnan kehittämisrahalla osarahoitettu ennakointihanke Muuttuva maailma käynnistyi. Hankkeen avulla hahmotetaan tulevaisuuden osaamistarpeita ja elinkeinoja, mikä auttaa muitakin maakunnan toimijoita kehittämään toimintaansa vastaamaan tulevaisuuden kysyntään. Päijäthämäläistä osaamista pyrkivät kehittämään myös Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat hankkeet, joissa haettiin vihreän talouden (ml. biotalous ja cleantech) ratkaisuja kotimaakunnan lisäksi laajemmin Etelä-Suomeen. Uudella ohjelmakaudella painopiste on kasvussa ja työllisyydessä, ja puolletut hankkeet keskittyvät muun muassa vähähiilisyyteen, kiertotalouteen ja liiketoimintamallien uudistamiseen. Tuottavuutta haetaan siis kestävästä kasvusta. Päättyvän ohjelmakauden hankkeet ovat muun muassa kokeilleet Älybussi-konseptin toimivuutta haja-asutusseudulla, rahoittaneet professuureja ja kehittäneet vanhuspalveluita. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspalvelujen färjestäminen hankkeessa kehitettiin palvelujen kustannustehokkuutta ja vaikuttavuutta kehittämällä palvelujen suurkuluttajien hallintaa, suunnittelemalla laitosvaltaisuuden vähentämisen toimenpiteitä sekä tukemalla omahoidon sähköistä käyttöönottoa. Maakunnan toimijoiden lisäksi yhteistyökumppaneita kehittämistyössä olivat mm. Laatukeskus, NHG, THL ja VATT. Kunnat toimivat vuoden aikana niihin kohdistuvan lainsäädännön valmistelun ja kuntarakenneselvityksen vuoksi poikkeuksellisen paineen alla. Kuntayhteistyön tuki hanke 15

18 koordinoi ja valmisteli asioita sekä hankki taustatietoa kuntien päätöksentekoa varten. Hankkeessa laadittiin kuntien ICT-palveluiden uudelleen järjestämisen suunnitelma, selvitettiin kuntien riskienhallinnan nykytilaa, päivitettiin turvallisuussuunnitelma sekä valmisteltiin turvallisuus-riskipolitiikkamallia maakuntaan. Liitto esitteli maakunnan toimijoille entistäkin ponnekkaammin kansainvälisen rahoituksen mahdollisuuksia, koska maakunnan kehittämisraha on lakkautettuja EAKR:n Päijät-Hämeeseen kohdistuva tukisumma on huomattavasti entistä pienempi. Myös liiton omaa tuottavuutta on tarkasteltu kriittisesti, koska vähentynyt työntekijämäärä pakottaa harkitsemaan resurssien käytön entistä tarkemmin. Verkkotietokeskus toimi neljättä vuotta Päijät-Hämeen liiton tuottamana tietopalveluna. Asiakkaiden toimeksiannot painottuivat väestöä, työmarkkinoita ja elinkeinoelämää koskeviin tiedonhakuihin ja tilastoanalyyseihin. Toimeksiantoja oli kaikkiaan 70 kappaletta. Lisäksi Verkkotietokeskus osallistui maakuntaohjelman ja maakuntakaavan tekemiseen toimittamalla niihin päivitettyjä tietoja. Informatiivinen viestintä -projektiin toimitettiin tietoja Päijät-Hämeen markkinointia varten ja avainindikaattoreita EAKR-raportointiin. Lisäksi toimitettiin säännöllisesti hyvän vastaanoton saanutta uutisviestiä (18 kpl) ja palveltiin muiden tahojen yksittäisissä tietopyynnöissä. Verkkotietokeskus osallistui myös kahdesti järjestettyyn maakuntaliittojen tilastoja tutkimusverkoston tapaamiseen sekä Kansalliseen Kaupunkifoorumiin. Halukkaille käyttäjille järjestettiin kaksi tietokantakoulutusta, joihin osallistui 15 koulutettavaa. TAVOITE: Tavoitteellinen aluerakenne -Vahva suurkaupunkikeskus, hyvän kaupunkitason keskukset, kaupunkikylät, kirkonkylät ja maaseutukylät -Virkistyksen ja vapaa-ajan suuralueet -Yhteydet ja kehityskäytävät TOTEUTUMINEN: Eteläisen Suomenlahden aluerakenne hanke (RDSP-hanke) saatiin valmiiksi Etelä-Karjalan, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen ja Uudenmaan yhteistyönä. Hankkeen tuloksena koottiin maakuntien aluerakennetason kehittämistavoitteetja haasteet. Ne kuvattiin yhteisesti sovittujen kriteerien pohjalta neljälle teemakartalle. Asumisen, liikenteen ja logistiikan, elinkeinojen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämistavoitteita kuvaavat kartat toimivat myös maakuntien yhteisenä viestinä käynnissä olleen valtakunnan tason aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuvan (ALLI) laatimiselle. Etelä-Suomen kuuden liiton aluesuunnittelijoiden yhteistyötä jatkettiin ja vaikutettiin myös tällä laajemmalla kokoonpanolla ALLI-työhön. Salpausselän palveluvyöhyke -hanketta ideoitiin Kymenlaakson liiton kanssa ja hankkeelle määriteltiin alustavia painopisteitä. Päijät-Hämeen liiton koordinoima PRO VT12 edunvalvontaryhmä vaikutti valtatien 12 suunnittelun vauhdittamiseksi ja se johti VT12 Uusikylä Tillola-välin yleissuunnittelun käynnistymiseen. Liitto osallistui VT12 Lahden eteläisen kehätien tiesuunnitteluun, joka eteni suunnitellussa aikataulussaan. Liitto on ollut edistämässä Heinolan ja Kouvolan välistä vesiväylän eli Kimolan kunnostushanketta valtion rahoitukseen vuodelle Maakuntaan perustettiin jatkuva liikennejärjestelmätyöryhmä, jonka tehtävänä on edesauttaa liikennejärjestelmäsuunnitelman toimenpiteiden toteutusta, käsitellä maakuntakaavan liikenneasioita ja vastata kuntien ja valtion välisestä yhteistyöstä liikenneasioissa. 16

19 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO 2014 (ei sisällä pelastuslaitosta) TA 2014 Toteutuma Poikkeama Käyttö ToimintatuototJtulot Myyntituotot ,0 Tuet ja avustukset ,0 Muut toimintatuotot Toimintatuotot/tulot ,5 Toimintakulut/menot Henkilöstökulut Palkatja palkkiot ,7 Henkilösivukulut Eläkekulut ,0 Muut henkilösivukulut ,7 Henkilösivukulut ,4 Henkilöstökulut ,6 Palveluiden ostot ,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 Muut toimintakulut ,5 Toimintakulutlmenot ,4 TOIMINTAKATE TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

20 VARSINAINEN TOIMINTA 2014 (ei sisällä pelastuslaitosta) TA 2014 Toteutuma Poikkeama Käyttö /a Toimintatuotot/tulot Myyntituotot ,0 Tuet ja avustukset ,8 Muut toimintatuotot ~ Toimintatuototltulot ,8 Toimintakulut/menot Fienkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,8 Henkilösivukulut Eläkekulut ,0 Muut henkilösivukulut ,5 Henkilösivukulut ,2 Henkilöstökulut ,8 Palveluiden ostot ,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 Muut toimintakulut ,3 Toimintakulut/menot ,4 TOIMINTAKATE ,1 Poistot ja arvonalentumiset ,4 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,9 18

21 KUNTAYHTEISTYÖ JA PROJEKTIT 2014 (ei sisällä pelastuslaitosta) TA 2014 Toteutuma Poikkeama M~Cäyttö Toi mi ntatuotot/tu I of My~mtituotot Tuet ja avustukset Toimintatuototltulot Toimin#akulut/menot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut IVluut henkilösivukulut Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palveluiden ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Toimintakulut/menot TOIMINTAKATE TILIKAUDEN TULOS , , , , , , , , , , , , , ,0 19

22 TULOSLASKELMA 2014 (ei sisällä pelastuslaitosta) TA 2014 Toteutuma Poikkeama Käyttö TOIMINTATUOTOT/TULOT Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT/TULOT YFiT. TOIMINTAKULUT/MENOT HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot HENKILÖSIVUKULUT Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKULUT/MENOT TOIMINTAKATE RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut RAHOITUSTUOTOT- JA KULUT VUOSIKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 2 a , ,4 2d

23 TULOSLASKELMA 2014 Päijät-Hämeen Päijät-Hämeen Yhteensä liitto pelastuslaitos TOIMINTATUOTOT/TU LQT Liiketoiminnan myyntituotot 0, , ,20 Myyntituotot kunnilta , , ,87 Muut myyntituotot 5 862, , ,74 Maksutuotot 0,00 281,52 281,52 Tuetja avustukset , , ,93 Vuokratuotot 3 020, , ,79 Muut toimintatuotot 9 605,54 0, ,54 TOIMINTATUOTOT/TULOT YHT , , ,59 TOIMINTAKULUT/MENOT HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot , , ,93 HENKILÖSIVUKULUT Eläkekulut , , ,56 Muut henkilösivukulut , , ,59 Henkilösivukulut , , ,15 HENKILÖSTÖKULUT , , ,08 PALVELUJEN OSTOT , , ,29 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , ,66 AVUSTUKSET 0, , ,00 MUUT TOIMINTAKULUT Vuokrat , , ,79 Muut toimintakulut , , ,27 MUUT TOIMINTAKULUT , , ,06 TOIMINTAKULUT/MENOT , , ,09 TOIMINTAKATE , , ,50 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot 291,37 939, ,74 Muut rahoitustuotot 307,01 125,26 432,27 Korkokulut ,60 0, ,60 Muut rahoituskulut , , ,06 RAHOITUSTUOTOT- JA KULUT , , ,65 VUOSIKATE , , ,85 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot , , ,35 TILIKAUDEN TULOS , , ,50 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , ,50 21

24 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON TULOSLASKELMAVERTAILU 2014 (sisältää pelastuslaitoksen) TOIMINTATUOTOT/TULOT Liiketoiminnan myyntituotot Myyntituotot kunnilta Muut myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOTITULOT YHT TOIMINTAKULUT/MENOT HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot HENKILÖSIVUKULUT Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT Vuokrat Muut toimintakulut MUUT TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ TOIMINTAKULUT/MENOT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,74 281, , , , , , , ,21-393, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,84 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut RAHOITUSTUOTOT- JA KULUT 1 230,74 432, , , ,65 297, , , , ,14 VUOSIKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,30 TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , , ,40 22

25 116,3 105,0 1 TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2014 (sisältää pelastuslaitoksen) Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 1 0 Muut rahoitustuotot 0 22 Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alijäämä) TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut % Vuosikate/Poistot, % 105,3 125,1 23

26 RAHOITUSLASKELMA 2014 Päijät-Hämeen Päijät-Hämeen Yhteensä liitto pelastuslaitos TOIMINNAN RAHAVIRTA Vuosikate TULORAHOITUS YHTEENSÄ INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin INVESTOINNIT YHTEENSÄ TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , , , , , , , , ,43 0, , ,12 0, , , , , ,54 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA LAINAKANNAN MUUTOKSET Pitkäaikaisten lainojen vähennys LAINAKANNAN MUUTOKSET , ,00 0, 00 0, , ,00 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET Toimeksiantojen varojen ja po:n muutokset Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET RAHOITUKSEN RAFiAVIRTA -9, , , , ,39 0, , , , ,35-9, , , , ,04 RAHAVARAT RAHAVARAT 1.1. RAHAVAROJEN MUUTOS , , , , , , , , ,58 24

27 1 RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2014 (sisältää pelastuslaitoksen) Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyöd. luovutusvoitot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen vähennys Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, Investointien tulorahoitus % 160,4 102,0 Lainanhoitokate 14,2 14,9 Kassan riittävyys pv 54,6 46,5 25

28 TASE 2014 (ei sisällä pelastuslaitosta) VASTAAVAA PYSYVAT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot , ,54 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,54 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,84 Sijoitukset yhteensä , ,84 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,38 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot , ,89 TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ , ,89 ~/AIHTUVAT VASTAAVAT SAAMISET Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 0, ,66 Muut saamiset , ,62 Siirtosaamiset 5 352,94 878,89 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,17 Rahat ja pankkisaamiset , ,08 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,25 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ~7 318,52 26

29 TASE 2014 (ei sisällä pelastuslaitosta) VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,20 Edellisen tilikausien yli-/alijäämä , ,91 Tilikauden yli-/alijäämä , ,07 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,18 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot , ,99 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHT , ,99 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rah. -ja vak.laitoksilta , ,00 Pitkäaikainen , ,00 Lyhytaikainen Lainat rah.- ja vak.laitoksilta , ,00 Saadut ennakot 0, ,00 Ostovelat , ,23 Muut velat , ,82 Siirtovelat , ,30 Lyhytaikainen vieras pääoma yht , ,35 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,35 VASTATTA\/AA YHTEENSÄ , ,52 27

30 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON TASEVERTAILU 2014 (sisältää pelastuslaitoksen) VASTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot , ,54 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,54 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , ,57 Ennakkomaksu ja kesk.eräiset hank , ,47 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,04 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,84 Sijoitukset yhteensä , ,84 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,42 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot , ,89 TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ , ,89 VAIHTUVAT VASTAAVAT SAAMISET Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,01 Muut saamiset , ,98 Siirtosaamiset , ,12 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,11 Rahoitusarvopaperit Sijoitukset , ,00 Rahoitusarvopaperit yhteensä , ,00 Rahat ja pankkisaamiset , ,66 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,77 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,08

31 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,20 Edellisen tilikausien yli-/alijäämä , ,41 Tilikauden yli-/alijäämä , ,40 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,01 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot , ,99 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHT , ,99 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rah. -ja vak.laitoksilta , ,00 Pitkäaikainen , ,00 Lyhytaikainen Lainat rah.- ja vak.laitoksilta , ,00 Saadut ennakot 0, ,00 Ostovelat , ,51 Muut velat , ,81 Siirtovelat , ,76 Lyhytaikainen vieras pääoma yht , ,08 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,08 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,08

32 1 TASE JA SEN TUNNUSLUVUT 2014 (sisältää pelastuslaitoksen) VASTAAVAA A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot II Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskener. hank. III Sijoitukset Osakkeet ja osuudet B TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot C VAIHTUVAT VASTAAVAT II Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset III Rahoitusomaisuusarvopaperit Joukkovelkakirjalainasaamiset IV Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA A OMA PÄÄOMA Peruspääoma IV Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) V Tilikauden ylijäämä (alijäämä) D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot E VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rah.- ja vak.laitoksilta II Lyhytaikainen Lainat rah.- ja vak.laitoksilta Saadut ennakot 0 40 Ostovelat Muut lyhytaikaiset velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 35,5 25,2 Suhteellinen velkaantuneisuus-% 17,2 16,5 Kertynyt yli/alijäämä, Lainakanta

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 MAAKUNTAHALLITUS 12.3.2007 LIITTYY ASIAAN 4/1

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 MAAKUNTAHALLITUS 12.3.2007 LIITTYY ASIAAN 4/1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 MAAKUNTAHALLITUS 12.3.2007 LIITTYY ASIAAN 4/1 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 4 TILIKAUDEN TULOKSEN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2003

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2003 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2003 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN... 14 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON TULOSLASKELMA

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 7.4.2015 152 Kaupunginvaltuusto 13.5.2015

Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 7.4.2015 152 Kaupunginvaltuusto 13.5.2015 Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 7.4.2015 152 Kaupunginvaltuusto 13.5.2015 Sisällysluettelo KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 1 TOIMINTAKERTOMUS... 2 1. Tilinpäätöksen laatiminen ja sisältö... 2 2. Yleinen

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Hyväksytty kunnanhallituksessa 23.3.2015/52 Hyväklsytty kunnanvaltuustossa 27.4.2015/11 JUUPAJOEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Lapuan kaupunki 2 Sisällysluettelo Sivunro TASEKIRJA Toimintakertomus 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3 1.2 Kaupungin

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 TASEKIRJAN SISÄLTÖ Toimintakertomus 3 Talousarvion toteutuminen 30 Tilinpäätöslaskelmat 60 Konsernilaskelmat 65 Liitetiedot 69 Allekirjoitukset ja merkinnät 89 Luettelot ja

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Kaupunginvaltuusto 2.6.2014

Tilinpäätös 2013 Kaupunginvaltuusto 2.6.2014 Tilinpäätös 2013 Kaupunginvaltuusto 2.6.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupunginjohtajan katsaus 5 Yleinen taloustilanne 6 Kuntatalous 6 Kaupunkikehityksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25

Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25 Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25 TILINPÄÄTÖS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.1

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2013

HOLLOLAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2013 HOLLOLAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2013 Palvelukoti Onnenkoto valmistui v. 2013. 1 Kunnanhallitus 31.3.2014 1 Onnenkodon on rakennuttanut omistukseensa Lahden Talojen tytäryhtiö Lahden Palveluasunnot Oy. Hoivapalvelut

Lisätiedot

LIITE 1. Tilinpäätös 2014. Maakuntahallitus 23.3.2015

LIITE 1. Tilinpäätös 2014. Maakuntahallitus 23.3.2015 LIITE 1 Tilinpäätös 2014 Maakuntahallitus TOKE2014 1 (49) Sisällys 1 TOIMINTAKERTOMUS... 2 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 2 1.1.1 Maakuntajohtajan katsaus vuoteen 2014... 2 1.1.2

Lisätiedot

Taipalsaaren kunta. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Taipalsaaren kunta. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Taipalsaaren kunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Kunnanhallitus 31.3.2015 Tarkastuslautakunta NN.NN.2015 Kunnanvaltuusto NN.NN.2015 Sisällys TOIMINTAKERTOMUS... 3 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Tilinpäätös 2010

SIPOON KUNTA Tilinpäätös 2010 SIPOON KUNTA Tilinpäätös 2010 TASEKIRJA 2010 SISÄLLYSLUETTELO sivu TOIMINTAKERTOMUS KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1.1 Sipoon kunnan hallinto...2 1.2 Yleinen

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI T A S E K I R J A 2 0 1 3

KALAJOEN KAUPUNKI T A S E K I R J A 2 0 1 3 KALAJOEN KAUPUNKI T A S E K I R J A 2 0 1 3 Kaupunginhallitus 7.4.2014 Valtuusto 24.6.2014 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Olennaiset tapahtumat taloudessa ja toiminnassa... 5 1.1.1. Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Toimintakertomus

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Toimintakertomus HARJAVALLAN KAUPUNKI Toimintakertomus 2011 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA 1 JA TALOUDESSA SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO JA YLEISPERUSTELUT 2 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2 1. Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

2.5 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA... 95 2.5.1 YMPÄRISTÖPALVELUT (TEHTÄVÄ 500)... 95 2.6 Käyttötalousosan numero-osan yhteenveto... 103 2.7 Tuloslaskelmaosan

2.5 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA... 95 2.5.1 YMPÄRISTÖPALVELUT (TEHTÄVÄ 500)... 95 2.6 Käyttötalousosan numero-osan yhteenveto... 103 2.7 Tuloslaskelmaosan TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT KONTIOLAHDEN KUNTA LIITETIEDOT 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2014

HOLLOLAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2014 HOLLOLAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanhallitus 30.3.2015 2 1. Sisällys 1. Toimintakertomus... 4 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.1.2 Hallinto...

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 KUNNANVALTUUSTO 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2. Kunnan hallinto 3 1.3. Kunnan henkilöstö 5 1.4. Yleinen

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2010 JA TASEKIRJA. Kunnanhallitus 4.4.2011 70

HARTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2010 JA TASEKIRJA. Kunnanhallitus 4.4.2011 70 HARTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2010 JA TASEKIRJA Kunnanhallitus 4.4.2011 70 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.1.3 Yleinen ja oman

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2

SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2 TASEKIRJA 2013 SISÄLLYSLUETTELO sivu I TOIMINTAKERTOMUS KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2 1.1 Sipoon kunnan hallinto...2 1.2 Yleinen taloudellinen kehitys...4

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013 Riihimäen kaupunki

TILINPÄÄTÖS 2013 Riihimäen kaupunki TILINPÄÄTÖS 2013 Riihimäen kaupunki Konserni- ja hallintopalvelut Kalevankatu 1 11100 Riihimäki KV:n hyväksymä 9.6.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 I TOIMINTAKERTOMUS 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2013 VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO sivu I TOIMINTAKERTOMUS KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1.1 Sipoon kunnan hallinto...2 1.2 Yleinen taloudellinen kehitys...4

Lisätiedot

S I M O N K U N T A. Kunnanvaltuusto 16.6.2014

S I M O N K U N T A. Kunnanvaltuusto 16.6.2014 1 S I M O N K U N T A Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013 Kunnanvaltuusto 16.6.2014 1. Tilinpäätössäännökset 2 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan ja kuntayhtymän on sisällytettävä tilinpäätökseensä

Lisätiedot

S I M O N K U N T A. Kunnanvaltuusto 17.6.2013

S I M O N K U N T A. Kunnanvaltuusto 17.6.2013 1 S I M O N K U N T A Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2012 Kunnanvaltuusto 17.6.2013 1. Tilinpäätössäännökset 2 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan ja kuntayhtymän on sisällytettävä tilinpäätökseensä

Lisätiedot

Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös 2011 1. Tilinpäätös 2014

Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös 2011 1. Tilinpäätös 2014 Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös 2011 1 Tilinpäätös 2014 KYMENLAAKSON LIITTO Tilinpäätös 2014 Julkaisija: Kymenlaakson Liitto Karhulantie 36 B, PL 35, 48601 Kotka Faksi 05 230 8910 etunimi.sukunimi@kymenlaakso.fi

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2014

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2014 KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kunnanhallituksen 3.3.215 ehdotus valtuustolle 15.6.215 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS Kunnanjohtajan katsaus 1 Kunnan organisaatio 2 Yleinen taloudellinen kehitys 3

Lisätiedot