Oy Audiator Ab JHTT-yhteisö VAHVISTUSILMOITUSKIRJE TILINTARKASTAJALLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oy Audiator Ab JHTT-yhteisö VAHVISTUSILMOITUSKIRJE TILINTARKASTAJALLE"

Transkriptio

1 o hallinnon o siihen, o valtionosuuksien o sisäisen Oy Audiator Ab JHTT-yhteisö VAHVISTUSILMOITUSKIRJE TILINTARKASTAJALLE Tämä vahvistusilmoituskirje on annettu pyynnöstänne osana tilintarkastusprosessia, jotta tilintarkastajana voitte noudattaa hyvää tilintarkastustapaa. Vahvistusilmoituskirje on annettu liittyen suorittamaanne tilintarkastukseen, jonka kohteena on Päijät- Hämeen liiton kirjanpito, tilinpäätös ja hallinto tilikaudelta ja jonka tarkoituksena on antaa lausunto siitä, 1) onko liiton hallintoa hoidettu lain ja maakuntavaltuuston päätösten mukaisesti; 2) onko liiton tilinpäätös laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti sekä antaako se oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista; 3) ovatko valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annetut tiedot oikeita; sekä 4) onko liiton sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti. Vahvistamme parhaan tietomme ja käsityksemme mukaisesti seuraavaa: Olemme täyttäneet velvollisuutemme, jotka koskevat tietojen antamista tilintarkastajalle sekä tilinpäätöksen laatimista kuntalain mukaisesti, erityisesti siten, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot. Liiketapahtumat, jotka edellytetään kirjattavaksi kirjanpitoon ja sisältyvän tilinpäätökseen, on kirjattu kirjanpitoon, ja ne sisältyvät tilinpäätökseen. Merkittävät oletukset, joita on käytetty kirjanpidollisia arvioita tehtäessä, ovat asianmukaisia määrittämistavoitteisiin nähden. Sellaisten tilinpäätöspäivän fälkeisten tapahtumien, jotka edellyttävät tilinpäätöksen oikaisemista tai lisätietojen esittämistä, mukaiset oikaisut on tehty tai vaadittavat tiedot esitetty. Olemme arvioineet riskiä, joka koskee sitä mahdollisuutta, että tilinpäätös saattaa olla väärinkäytöksen seurauksena olennaisesti virheellinen ja olemme antaneet teille tiedoksi käsityksemme tästä riskistä. Tiedossamme ei ole liittoa koskevia väärinkäytöksiä tai epäiltyjä väärinkäytöksiä tai säädösten tai määräysten noudattamatta jättämisiä tai epäiltyjä noudattamatta jättämisiä, jotka vaikuttavat laillisuuteen tai maakuntavaltuuston päätösten mukaisuuteen; onko liiton tilinpäätös laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti ja antaako se oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista; perusteista ja käytöstä annettujen tietojen oikeellisuuteen; tai valvonnan järjestämisen asianmukaisuuteen, ja johon on osallisena liiton tilivelvollinen, viranhaltija tai työntekijä tai muita. Olemme antaneet teille tiedot tiedossamme olevista vaateista ja vireillä olevista oikeudenkäynneistä, joiden vaikutukset tulisi ottaa huomioon liiton tilinpäätöstä laadittaessa. Tiedossamme olevat vaateet ja vireillä olevat oikeudenkäynnit, joiden vaikutus tulisi ottaa huomioon tilinpäätöstä laadittaessa, on käsitelty kirjanpidossa ja esitetty tilinpäätöksessä. Tiedossamme ei ole esteellisyyssäännösten vastaisia päätöksiä tai liiketapahtumia. Valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annetut tiedot ovat oikeita.

2 Olemme antaneet toimintakertomuksessa selonteot sisäisen valvonnan järjestämisestä. Selonteoissa on kuvattu tiedossamme olevat sisäisen valvonnan puutteet sekä annettu muut toimintakertomuksen laadintaa koskevien ohjeiden mukaiset tiedot. Vahvistusilmoituskirjeellä ei muuteta maakuntahallituksen, tilivelvollisten, viranhaltijoiden, työntekijöiden eikä tilintarkastajan lainsäädännön mukaisia velvoitteita eikä vastuita. Tähän kirjeeseen sovelletaan tilintarkastajan salassapitovelvollisuutta. Sitoudumme ilmoittamaan tilintarkastajalle, mikäli ennen tilintarkastuskertomuksen antamista tietoomme tulee muutoksia tässä vahvistusilmoituskirjeessä kuvatuissa seikoissa. Tämä kirje annetaan tiedoksi myös tarkastuslautakunnalle. Lahdessa Maakuntahallituksen puolesta Jari Salonen Maakuntahallituksen puheenjohtaja' Jari Parkkonen maakuntajohtaja 1 Vahvistusilmoituskirjeen voi allekirjoittaa maakuntahallituksen puolesta esim. maakuntahallituksen puheenjohtaja. Hallitus voi myös valtuuttaa maakuntajohtajan allekirjoittamaan vahvistusilmoituskirjeen puolestaan.

3 ... PAIJA T-HAMEEN LIITON..... TILINPAA TOS VUODELTA 2074

4 ... PAIJA T-HAMEEN Lll TTO TASEK/RJA 2014

5 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 4 SELONTEKO LIITON SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIEN HALLINNAN TILASTA 6 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN 9 TOIMINNAN RAHOITUS 10 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON KOKONAISTULOTJA-MENOT 11 MAAKUNTAHALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ 12 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 13 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO 13 MAAKUNTAVALTUUSTO 13 MAAKU NTAHALLITUS 13 TARKASTUSLAUTAKUNTA 13 VARSINAINEN TOIMINTA 14 MATALAMMAN ENERGIAKULUTUKSENTYÖ- JA ELÄMÄNTAVAT 14 VAHVA SUURKAUPUNKIKESKUS JA MONIPUOLISET MAHDOLLISUUDET 14 TUOTTAVA JA INNOSTAVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ 15 TAVOITTEELLINEN ALUERAKENNE 16 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 17 TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 17 TULOSLASKELMA 20 TULOSLASKELMAVERTAILU 22 TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 23 RAHOITUSLASKELMA 24 RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 25 TASE 26 TASEVERTAI LUT 28 TASE JA SEN TUNNUSLUVUT 30 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 31 ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET PELASTUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS ALLEKIRJOITUKSET 38 MUUT LIITTEET 39 TOIMIELINTEN KOKOONPANO 39 LIITON HENKILÖKUNTA VUONNA

6 TOIMINTAKERTOMUS OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA Maakuntajohtajan katsaus Vuotta 2014 leimasivat edelleen talouden ja tulevaisuuden ennustamattomuus, joka loi varsin haastavan kehittämis- ja toimintaympäristön. Maan hallituksen keskeiset kehittämishankkeet, jotka ovat näkyneet useina selvityksinä, lausuntoina ja seminaareina, näyttivät jäävän loppusuoralla tavalla tai toisella keskeneräisiksi. Nämä näkyivät vuoden aikana liiton ja jäsenkuntien valmistelussa ja toiminnassa monin eri tavoin. Liiton keskeinen onnistunut tavoite on ollut, että maakunnan kuntien keskusteluyhteyttä ja yhteisten asioiden valmistelua on pystytty edistämään tilanteessa, jossa kuntia asetetaan toistuvasti vastakkain valtion toimesta. Vuoden 2014 kokonaisarviota maakuntaliiton toiminnan ja talouden osalta voidaan pitää vähintäänkin hyvänä. Vuoden 2014 talouden osalta päästiin sovituilla toimenpiteillä ennustetta parempaan lopputulokseen. Tästä tulee osoittaa suuri kiitos henkilökunnalle, sidosryhmille ja luottamushenkilöille. Liiton taloudellinen tilanne on lähivuosien osalta kireä ja vaatii kustannustehokkuutta lisäävien toimenpiteiden jatkamista, joiden toteuttaminen edellyttää jäsenkuntien tukea myös jatkossa. Toiminnallisesti maakuntakaavatyön edistyminen loppusuoralle ja aluekehityksen uudet avaukset ovat olleet onnistuneita esimerkkejä liiton roolista maakunnan kehittämiseksi. Vuonna 2012 alkanut rakennerahastokauden valmisteluvastuu Etelä-ja Länsi Suomessa saatiin pääosin päätökseen, ja liittomme rooli kansallisessa valmistelussa oli merkittävä. Tulevan ohjelmakauden hallinnollinen rakenne eroaa vanhasta ja tarkoittaa muutoksia liiton ja alueen toimijoiden osalta, EAKR-rakennerahastojen koordinoinnin siirtyessä Uudenmaan liittoon. Päijät-Hämeen Brysselin kansainvälisten ja toimistopalveluiden osalta liityttiin Helsinki-EU -toimiston konsortioon, jota vetää Uudenmaan liittoja mukana ovat muista maakunnista Kanta-Häme ja Kymenlaakso. Vuoden aikana EU- toiminnan kehittämisestä ja suorien EU-hankerahoituksen hyödyntämisestä käytiin yhteisneuvotteluja maakunnan sidosryhmien kanssa. Kansainvälisen yhteistyön osalta jatkoimme yhteydenpitoa CPMR:n suuntaan osallistumalla valmisteluun ja kokouksiin. Päijät-Häme muodostaa yhteistoiminta-alueen Kanta-Hämeen ja Uudenmaan kanssa. Yhteistoiminta-alueen virka- ja luottamushenkilöt ovat kokoontuneet vuoden aikana useaan otteeseen ja vuoden aikana jatkettiin edellisvuoden tulevaisuustyötä maakuntasuunnitelmien yhteensovittamisilla. Vuoden 2014 aikana Päijät-Häme toimi yhteistoiminta-alueen puheenjohtajana. Hallitusten yhteiskokous Brysselissä linjasi yhteiset kehittämiskärjet, yhteisesitys hallitusohjelmaan ja yhteinen kannanotto aluehallintouudistukseen. Maakuntavaltuusto toivoi maakuntapäivän kokouksessaan poliittisella tandonilmaisulla alueen toimijoilta suurempaa yksituumaisuutta, jolla voidaan vaikuttaa tulevan hallituskauden aluehallintouudistukseen, liikenneinvestointeihin, osaamispohjan vahvistamiseen ja edunvalvontaan. 4

7 Kuntayhtymän hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Päijät-Hämeen liitto on kuntayhtymä, jonka muodostavat 11 jäsenkuntaa: Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Nastola, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Liitto on lakisääteinen ns. pakollinen kuntayhtymä, joka maankäyttö-ja rakennuslain mukaan hoitaa alueensa maakuntakaavoituksen ja alueiden kehittämislain mukaan vastaa alueensa yleisestä kehittämisestä. Alueellisen pelastustoimen hallinto siirtyi liitolle vuoden 2004 alusta lukien. Liiton ylläpitämä pelastuslaitos vastaa pelastustoimilain 4 :n mukaisten tehtävien hoitamisesta Päijät-Hämeen maakunnan alueella. Pelastuslaitos on kirjanpidollisesti eriytetty liikelaitos, jonka tilinpäätöksen maakuntavaltuusto hyväksyy osana Päijät-Hämeen liiton tilinpäätöstä. Liiton toiminnan ohjausjärjestelmän tavoitteena on, että luottamuselimillä olisi todellinen mahdollisuus resursseja suuntaamalla ohjata liiton toimintaa ja sitä kautta maakunnan kehitystä kulloinkin haluamaansa suuntaan. Asteittain tarkentuvassa järjestelmässä maakuntavaltuusto päättää taloussuunnitelmassa ja -arviossa suurista linjauksista, joita maakuntahallitus tarkentaa työohjelmalla ja käyttösuunnitelma I:IIä. Toimistossa käytännön toimintaa ohjaa työsuunnitelma ja käyttösuunnitelma II. Tilivelvollisia toimielimiä ovat maakuntahallitus ja pelastuslaitoksen osalta johtokunta. Tilivelvollisiksi viranhaltijoiksi maakuntavaltuusto on kokouksessaan todennut maakuntajohtajan, kehittämisjohtajan ja hallintojohtajan sekä pelastuslaitoksen osalta pelastusjohtajan ja hallintopäällikön. Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Kansainvälisen talouden kehittyminen on viime aikoina ollut kaksijakoista. Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa kasvunäkymät ovat hyvät ja vuonna 2015 molempien maiden kasvun ennustetaan olevan noin kolmen prosentin tuntumassa. Euroalueen tilanteen taas ennustetaan jatkuvan vaisuna. Vuonna 2014 kasvua kertyy prosentin verran ja vuosi 2015 näyttää vain hiukan paremmalta. Saksan kasvunäkymät ovat heikentyneet ja seuraavien kahden vuoden aikana kasvu jää puoleentoista prosenttiin. Ruotsissa kasvu jatkuu euroaluetta nopeampana. Tilastokeskuksen julkaisemien alustavien kansantalouden neljännesvuositilinpidon lukujen mukaan Suomen talous kasvoi vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä 0,2 %edellisestä nefjänneksestä. Myös toisen neljänneksen kasvulukua korjattiin ylöspäin. Valtiovarainministeriön kansantalousosaston ennuste BKT:n kasvuksi vuonna 2014 on tältä pohjalta 0,1 /o. Vaimean kasvun taustalla on nettoviennin positiivinen kontribuutio, sillä yksityinen kulutus ei lisäänny lainkaan ja yksityiset investoinnit laskevat. VM:n kansantalousosasto ennusteen mukaan vuoden 2015 kasvuksi muodostuu 0,9 %, kun kasvu muuttuu laajapohjaisemmaksi. Yksityinen kulutus lisääntyy 0,3 /a, huolimatta siitä, että kotitalouksien reaalitulot eivät juuri kasva. Kotitalouksien säästämisaste laskee hieman ennusperiodin loppua kohden ja velkaantumisaste taittuu. Viennin kasvu jää edelleen maailmankaupan kasvua heikommaksi ja siten markkinaosuuksien menettäminen jatkuu. Tuonnin kasvua hidastaa kotimaisen kysynnän vaimeus. Yksityiset investoinnit hieman virkoavat lähinnä koneja laiteinvestointien sekä t&k-investointien vetämänä. Euroalueen yhdenmukaistetulla hintaindeksillä mitattuna Suomen kuluttajahinnat kohoavat kuluvana vuonna noin 1,2 %. Suomen inflaatiovauhti v on tuntuvasti euroalueen keskimääräistä vauhtia nopeampi, koska euroalueen keskimääräinen kuluttajahintojen nousu jää noin puoleen prosenttiin. Syinä Suomen euroaluetta nopeampaan inflaatioon ovat pääasiassa välillisen verotuksen kiristykset sekä vuokratason kohtuullisen ripeä nousu. Tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien ja kuntayhtymien toimintamenot kasvoivat vuonna 2013 n. 1,0 prosenttia. Toimintatulot vähenivät n. 0,5 prosenttia. Kuntien verotulojen tilitykset kasvoivat 5

8 viime vuonna 2,5 %. Päijät-Hämeen alueella kasvu oli samalla tasolla. Päijät-Hämeen kuntien lainankanta nousi keskimääräistä voimakkaammin Vuoden 2014 joulukuun lopussa Päijät-Hämeen väkiluku oli ennakkotiedon mukaan eli väheni 258 henkilöllä. Väheneminen johtui syntyneiden negatiivisuudesta, jota muuttovoitto ei voinut kattaa. Maassamuutto oli negatiivista, mutta maahanmuutto oli positiivisia. Ennakkotiedon mukaan vuoden 2014 joulukuun lopussa väkiluku lisääntyi Hämeenkoskella ja Lahdessa, mikä perustui molemmissa kunnissa muuttovoittoon. Työttömyysprosentti oli vuoden 2014 lopussa 14,9, kun se vuoden 2013 lopussa oli 13,5 %. Koko maan työttömyysaste vuoden 2014 lopussa oli 13,9 %. Olennaiset muutokset liiton toiminnassa ja taloudessa Liiton toiminta ja talous on raamitettu maakuntavaltuuston hyväksymässä taloussuunnitelmassa ja talousarviossa. Liiton toiminta oli talousarvion mukaista. Talouden osalta talousarvion menot alitettiin ja saavutettiin arvioitua parempi tulos. Liiton työn luonteesta johtuen tavoitteet ovat määrärahan perusteluja, eivät mitattavissa olevia sitovia tavoitteita. Käyttötalousosassa maakuntavaltuusto on hyväksynyt sitovasti tehtäville toimintamenotja toimintatulot nettomääräisinä sekä tavoitteet määrärahan perusteluna. Liiton maksuvalmius oli toimintavuonna hyvällä tasolla. Henkilöstö Liiton vakinaisen henkilökunnan määrä on 20 henkilöä. Lisäksi Päijät-Hämeen liitossa toimii Etelä-Suomen EAKR-ohjelman yhteinen EU-yksikkö, jossa työskentelee tällä hetkellä viisi henkilöä. Yksikön toiminta rahoitetaan ohjelman teknisellä tuella. Palkkojen ja palkkioiden kokonaissumma tilikaudella oli euroa. Liitossa on ns. matriisiorganisaatio, jossa liiton tehtäväkenttä on jaettu kolmeen vastuualueeseen. Kullekin vastuualueelle on nimetty vetäjä, joka vastaa vastuualueelle kuuluvien tehtävien toteuttamisesta sekä tehtäväalueen hallinnollisista tehtävistä. Tehtävien toteuttamiseksi toimisto on jaettu 16 osaamisalueeseen, joista neljä keskittyy seuraamaan eri hallinnonalojen kehitystä ja tuomaan näitä koskevan erityisosaamisen toimintaan, muut ovat luonteeltaan ammatillista erityisosaamista vaativia tehtäviä. Toimintavuodelta on laadittu henkilöstötilinpäätös, joka saatetaan maakuntavaltuuston tietoon tilinpäätöksen tausta-aineistona. Toimiston henkilökunta on esitetty toimintakertomuksen liitteenä SELONTEKO LIITON SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TILASTA Maakuntahallitus toteaa, että liiton toiminnan luonne huomioon ottaen sisäinen valvonta ja riskienhallinta maakunnan liitossa on järjestetty asianmukaisella ja riittävällä tavalla. Maakuntahallitus perustaa kantansa seuraaviin seikkoihin: Liiton säännöt ja ohjeet ovat pääosin ajan tasalla. Liiton lakisääteiset tehtävät on suoritettu ao. lakeja ja säädöksiä noudattaen. Maakuntahallitus on hyväksynyt sisäisen valvonnan ohjeet liitossa noudatettaviksi. Rakennerahastoista myönnettävissä tuissa noudatetaan ohjelmakauden hallinto- ja valvontajärjestelmää, joka on toimitettu työ-ja elinkeinoministeriöön.

9 Sisäisen valvonnan osalta si ole havaittu puutteita kuluneella tilikaudella Johtoryhmän jäsenet ovat tehtäväalueensa osalta raportoineet maakuntajohtajalle sisäisen valuontansa järjestämisestä. Tavoitteiden, varojen käytön ja toiminnan tuloksellisuuden toteutumisen seuranta esitetään pääsääntöisesti toimintakertomuksessa ja talousarvion toteutumisvertailussa. Osana riskienhallintaa liiton vakuutukset ovat ajan tasalla ja riittävän kattavat. Liitto käytti vuonna 2014 vahinkojen varalta vakuutusmaksuihin euroa. Pätevää henkilöstöä on ollut riittävästi saatavilla. Henkilöiden koulutusta on tuettu työaikajärjestelyillä. Tietoturvariskien varalta liitolla on henkilökuntaa varten maakuntahallituksen kirjallinen ohjeistus. Liitolla on ajantasaiset palomuurit ja virustorjunnat. Liiton sopimusten voimassaoloa ja sopimusehtoja seurataan. Erityinen huomio sopimusehtoihin kohdistuu maksettaessa sopimuksiin perustuvia laskuja. Liitolla ei ole päätoimista sisäistä tarkastajia vaan tehtävä on hoidettu sisäisin tehtäväjärjestelyin. Sisäisen tarkastuksen laajuus on suhteutettu liiton toiminnan laajuuteen ja sen pääpaino on ollut EU-varojen hallinnoinnin ja maksatusten tarkastuksessa. Vuonna 2014 on suoritettu hanketarkastuksia. EU-hankkeissa tehdään hanke-ja toteuttajakohtainen riskiarviointi jokaisen rahoitettavan hankkeen osalta. Talousarvion toteutuminen Maakuntavaltuuston hyväksymän talousarvion mukaiset toimintatuotot olivat euroa ja toimintamenot euroa eli toimintakate (tuottojen ja kulujen erotus) oli euroa ylijäämäinen. Poistojen jälkeen talousarvio oli euroa ylijäämäinen. Toimintatuottoja kertyi euroa eli euroa arvioitua vähemmän. Edelliseen vuoteen verrattuna tuloja kertyi 6,3 %vähemmän. Toimintakulut olivat yhteensä euroa, joten kuluja toteutui euroa arvioitua vähemmän. Edelliseen vuoteen verrattuna kulut olivat 7,9 %pienemmät. Rahoitustuotot olivat 598 euroa ja rahoituskulut euroa. Suunnitelmanmukaisia poistoja oli euroa. Näin ollen ylijäämää muodostui euroa, mikä on euroa arvioitua enemmän. Liitolla on aikaisemmilta vuosilta ylijäämää ,98 euroa. Em. lukuihin sisältyy projektien osuutta euroa. Näistä suurimmat ovat EU-yksikkö euroa, Lahden yliopistokeskus euroa, Verkkotietokeskus euroa, SHFhanke euroa ja Kuntayhteistyön tuki hanke euroa. Liitto on rahoittanut projekteja ja kuntayhteistyötä eurolla, muuten projektit toimivat 0-periaatteella eikä niillä ole vaikutusta liiton tulokseen. Maakuntavaltuusto on hyväksyessään talousarvion antanut maakuntahallitukselle oikeuden ottaa liiton hallinnoitavaksi talousarviovuonna mahdollisesti käynnistyviä projekteja, joita ei ole huomioitu talousarviossa ja joiden rahoitukseen ei käytetä jäsenkuntien maksuosuuksia. Merkittävimmät poikkeamat talousarvioon Luoftamush enkilöhallin to Luottamushenkilöhallinnon tuotot talousarviossa olivat euroa ja toteutuma euroa eli toteutumisaste oli 94,5 %. Tulopuoli muodostuu jäsenkuntien maksuosuuksista euroa, EU:n teknisestä tuesta ja arvonlisäverosta, jota käytettiin maakunnan yhteistyöryhmän toiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin euroa.

10 Luottamushenkilöhallinnon kulut talousarviossa olivat euroa ja toteutuma euroa eli käyttöaste oli 84,4 %. Palvelujen ostot alittuivat euroa. Varsinainen toiminta Varsinaisen toiminnan tuotot talousarviossa olivat euroa ja toteutuma euroa eli toteutumisaste oli 96,8 %. Pääosa tuotoista muodostui jäsenkuntien maksuosuuksista euroa. EU:n teknisen tuen osuus oli euroa. Talousarviossa EU-tukien ja maakunnan kehittämisrahan osuudeksi arvioitiin yhteensä euroa, joten tältä osin tulot toteutuivat euroa arvioitua pienempinä. Muita toimintatuottoja kertyi euroa. Varsinaisen toiminnan kulut talousarviossa olivat euroa ja toteutuma euroa eli käyttöaste oli 89,4 %. Henkilöstökulut alittuivat euroa. Palveluiden ostoihin varattu määräraha alittui euroa. Hankintoihin varattu määräraha alittui euroa. Muut toimintakulut alittuivat euroa. Rahoitustuotot ja kulut Talousarviossa rahoitustuotoiksi arvioitiin euroa. Rahoitustuottoja kertyi 598 euroa. Rahoituskulut olivat euroa. Talousarviossa oli varauduttu euron korkokuluihin. Jäsenkuntien maksuosuudet Jäsenkunnilta kerättiin maksuosuuksina se määrä, joka talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen. Näin ollen talousarviossa vahvistettu maksuosuus on liiton lopullista tuloa, joka ei mahdollista jälkikäteisperintää eikä palautusta. Jäsenkunnilta kerättiin maksuosuuksia uroa. Maksuosuuksia kerättiin 1,20 enemmän kuin edellisenä vuonna ja niiden osuus perustoimintojen koko tulorahoituksesta oli 89 %. Jäsenkuntien keskinäinen maksuvelvollisuus määräytyy asukaslukujen suhteessa. Jäsenkuntien maksuosuudet on esitetty tilinpäätöksen liitetietona. Tilinpäätöksen vaikutus vuoden 2015 talousarvioon ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Vuoden 2015 talousarvion alijäämä on euroa. Määrärahojen osalta vuoden 2015 talousarvio näyttää toteutuvan arvioiden mukaisesti.

11 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT (ei sisällä pelastuslaitosta) Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Korkotuotot Korkokulut Vuosikate Poistot Tilikauden tulos Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatulot/toimintamenot 105,9 104,7 98,4 Vuosikate/Poistot, % 272,7 % 222,4 % -137,7 ~7

12 TOIMINNAN RAHOITUS PÄIJÄT-HAMEEN LIITON KOKONAISTALOUDEN RAHAN LAHTEET JA RAHAN KAYTTO (ei sisällä pelastuslaitosta eikä projekteja) RAHAN LÄHTEET Toimintatuotot Myyntituotot Muut tuotot Rahoitustuotot Korkotuotot Rahan lähteet yhteensä RAHAN KÄYTTÖ Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat Muut menot Rahoitusmenot Korkomenot Toimintapääoman lisäys/vähennys Rahan käyttö yhteensä Q

13 MENOT PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON KOKONAISTULOT JA -MENOT 2014 (sisältää pelastuslaitoksen) TULOT Toiminta Toimintatuotot Korkotuotot Muut rahoitustuotot Tulorahoituksen korjauserät - Pysyvien vastaavien hyöd. luovutusvoitot Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyöd.luovutustulot Rahoitustoiminta Pitkäaikaisten lainojen lisäys Lyhytaikaisten lainojen lisäys Oman pääoman lisäykset Kokonaistulot yhteensä Toiminta Toimintakulut Korkokulut 14 0 Muut rahoituskulut 42 0 Investoinnit 223 Investointimenot Rahoitustoiminta 0 Antolainasaamisten lisäys 0 Pitkäaikaisten lainojen 0 vähennys 73 Lyhytaikaisten lainojen 0 vähennys Kokonaismenot yhteensä

14 MAAKUNTAHALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ Kuntalain 69, 86 :n mukaan maakuntahallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Maakuntahallitus esittää, että liiton vuoden 2014 tilikauden tulos ,27 euroa kirjataan taseen yli-/alijäämätilille. Edellisien tilikausien ylijäämiä on liitolla yhteensä ,98 euroa. Pelastuslaitoksen tilikauden tulos ,23 euroa kirjataan voitto-ja tappiotilille. Tilinpäätös 2014 osoittaa ylijäämää yhteensä ,50 euroa. 12

15 o pelastustoimen o maankäyttö- TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2014 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO Maakuntavaltuusto Maakuntavaltuuston kokouksia pidettiin toimintavuonna kaksi ja niissä käsiteltiin yhteensä 22 asiaa. Kevätkokous pidettiin Kokouksessa maakuntavaltuusto mm: - hyväksyi vuoden 2013 tilinpäätöksen - asetti pelastuslaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle Syyskokous pidettiin Kokouksessa maakuntavaltuusto mm: - hyväksyi toiminta- ja taloussuunnitelman ja talousarvion toivoi poliittisessa tandonilmaisussaan maakuntaan suurempaa yksituumaisuutta. Toimintavuonna järjestettiin kaksi maakuntavaltuuston poliittisten ryhmien puheenjohtajien neuvottelua, joissa käsiteltiin maakuntavaltuuston kokouksiin tulevia asioita. Maakuntahallitus Maakuntahallitus kokoontui toimintavuoden aikana 11 kertaa ja käsitteli yhteensä 217 asiaa. Maakuntahallitus on valmistellut kaikki maakuntavaltuuston käsittelemät asiat. Lukumääräisesti suurin osa maakuntahallituksen päätöksistä on EU- ja maakunnan kehittämisrahapäätöksiä sekä aluesuunnittelua koskevia lausuntoja. Maakuntahallituksen päätöksiä: - valitsi kehittämisjohtajaksi Riitta Niemisen - päivitti matkustusohjeen - perusti kiinteistötyöryhmän selvittämään pelastuslaitoksen vuokrakustannuksien alentamista - totesi maakuntakaavan aikataulun ja valmistelutilanteen - antoi lausunnon mm. aluejaosta o kuntarakenteesta v valtionosuusjärjestelmästä o sote-laista o metropolilaista ja rakennuslaista Liiton toimiston johtoryhmä ja pelastuslaitoksen (ohto tekivät kevään aikana perinteisen kuntakierroksen kaikkiin jäsenkuntiin. Tilaisuuksiin osallistui jäsenkuntien johtavia luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita. Tilaisuuksissa esiteltiin liiton ja pelastuslaitoksen toiminnan ja talouden suuntaviivoja ja käytiin niistä keskusteluja. Tarkastuslautakunta Lautakunta kokoontui toimintavuoden aikana 8 kertaa. 13

16 Tarkastuslautakunta on laatinut oman toimintasuunnitelmansa, jonka pohjalta se on työskennellyt. Maakuntavaltuustolle antamassaan arviointikertomuksessa lautakunta arvioi, miten maakuntavaltuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet. VARSINAINEN TOIMINTA TAVOITE: Matalamman energiakulutuksentyö- ja elämäntavat - Enemmän omaa energiaa ja vähemmän päästöjä - Enemmän sähköisiä mahdollisuuksia ja vähemmän turhaa liikennettä - Enemmän julkista liikennettä ja vähemmän yksityisliikennettä - Enemmän puhdasta ympäristöä ja vähemmän ympäristön rasitusta TOTEUTUMINEN: Maankäytön ja luontoarvojen yhteensovittaminen Päijät-Hämeessä hanke saatiin päätökseen. Hankkeessa valmistui toimintavuoden aikana uusia selvityksiä ja niitä sekä aikaisemmin valmistuneita otettiin huomioon aluesuunnittelussa maakuntakaavatyös$ä sovittaen yhteen ympäristöarvoja ja muuta maankäyttöä. Valmistuneet selvitykset ovat luettavissa ja todennettavissa maakuntaliiton 2014/maakuntakaavaan liittyvat dokumentit Liikennejärjestelmätyön yhteydessä toteutettiin Lahden kaupunkiseudun ja Heinolan alueelle väestön, työpaikkojen, päivittäistavarakaupan ja muun erikoistavarakaupan sijoittaminen liikennemallin osa-alueille. Liikennemallin tuloksena saatiin ennusteet liikennemäärien kehittymiseen ja kulkutapaosuuden muutoksiin vuoteen 2035 sekä maankäytön vaikutukset liikenneverkon kuormittumiseen. Kaupan aiheuttamat matkat saatiin myös eriteltynä. Liikennemäärien ennustetaan kasvavat edelleen, mutta ajoneuvoliikenteen osuuden kasvu näyttäisi pysähtyvän. Yhteistoiminta-alueen yhteistyönä valmisteltiin toimintavuoden lopulla käynnistynyt Resurssitehokas kiviaineshuolto -hanke. EAKR:IIa osarahoitetut hankkeet tavoittelevat muun muassa energiatehokkuutta. Uuden ohjelmakauden ensimmäisen haun hankkeita valmisteltiin 2014 loppupuolella. Päättyvän ohjelmakauden hankkeet ovat keskittyneet muun muassa vesikysymyksiin. TAVOITE: Vahva suurkaupunkikeskus ja monipuoliset mahcionlisuudet - Enemmän mahdollisuuksia luovan potentiaalin kohtaamiseen - Enemmän vetovoimaa ja vähemmän rajoja - Enemmän tiivistämistä ja vähemmän asutuksen hajoamista - Enemmän erikoistuneita kyliä ja vähemmän taantuvaa maaseutua TOTEUTUMINEN: Maakuntakaavaan liittyvät viimeiset selvitykset valmistuivat keväällä lukuun ottamatta kauppaan liittyviä selvityksiä, jotka päätettiin säästösyistä laatia liiton omana työnä. selvitysten riittävyydestä järjestettiin neuvottelu ympäristöministeriön kanssa keväällä ja toinen syksyllä liittyen varsinaisiin kaavaratkaisuihin sekä merkintöihin ja määräyksiin. Lisäksi syksyllä oli vielä ympäristöministeriön kanssa erityisesti luonnon- ja kulttuuriympäristöä sekä maisema-alueita koskeva neuvotteluja muuta vuoropuhelua kaupan ja muihin kaavaratkaisuihin liittyen. Toimintavuonna valmisteltiin maakuntak~avaehdotuskartasta ja kaupan mitoituksesta luonnokset ja kommentoitavaksi kuntiin. Kommentointikierroksen pohjalta korjattiin kaavaehdotuskartta sekä merkinnät ja määräykset. Kaavatyötä varten perustetut edustukselliset ryhmät eli teemaryhmät kutsuttiin koolle, joista kaupanryhmä kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Maankäytön ohjausryhmä oli koolla toimintavuonna kahdeksan kertaa. Maakuntakaavan nähtäville laittaminen päätettiin siirtää vuoden 2015 puolelle monista valmistelun aikatauluihin vaikuttaneista seikoista johtuen. 14

17 Vahvasta kaupungistumisesta huolimatta maaseudun mahdollisuuksista on keskusteltu pääasiassa biotaloutta visioitaessa. Euroopan aluekehitysrahaston uuden ohjelmakauden mukaiset painotukset antavat alueen toimijoille mahdollisuuden rahoittaa uusiutuvia luonnonvaroja hyödyntäviä kehityshankkeita. Uuden ohjelmakauden ensimmäinen haku järjestettiin alkusyksystä, ja hankkeiden valmistelu jatkui vuodenvaihteeseen. Mukana on biotaloutta edistäviä hankkeita. Päättyvän ohjelmakauden hankkeet ovat keskittyneet muun muassa luovien alojen toimintaedellytysten kehittämiseen. Esimerkiksi K3-hanke keskittyi kehittämään kulttuurikeskusta Lahden keskustaan. TAVOITE: Tuottava ja innostava toimintaympäristö - Enemmän osaamista ja vähemmän syrjäytymistä - Enemmän erikoistumista, innovaatioita ja vähemmän massatuotantoa - Enemmän tuottavuutta ja vähemmän työpanosta - Enemmän terveyttä ja työuraa ja vähemmän uupumista TOTEUTUMINEN: Liiton virkistystoimikunta färjesti useita tapahtumia ja osallistumisaste oli korkea Toimintavuonna päivitettiin maakunnan työpaikkaennuste kahdesti yhdessä Hämeen ELYkeskuksen kanssa ja kommentoitiin sen pohjalta kolme Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ennusteversiota. Liitolle hankittiin uudet ammattirakennetaulut, joista valmisteltiin työskentelyaineisto Päijät-Hämeen koulutuskonsernin työelämäneuvottelukunnille yhteistä ennakointityötä varten. Paikallisten yritysten tulevia rekrytointi- ja osaamistarpeita selvitettiin yhdessä LADEC:n kanssa kyselytutkimuksen avulla. Koulutustarve-ennakoinnin ja maakunnan muun ennakoinnin välistä työnjakoa selkeytettiin sekä liitossa että sidosryhmien parissa. Ennakointiverkoston yhdyshenkilöt kokoontuivat viidesti ja johto kerran. Lisäksi saatettiin alulle maakunnan koulutuspoliittisen ohjelman valmistelu ja järjestettiin yhdeksän avoimien ovien kokous-ja keskustelupäivää. Kaksivuotinen K&K-kokeilu lopetettiin 3. joulukuuta. Terveysliikuntastrategiaa edistettiin edelleen Päijät-Hämeen liiton hallinnoimalla usean maakunnan yhteishankkeella SportHealthFeeling. Vuoden 2014 aikana saatettiin loppuun terveysliikuntaan perustuvien konseptien ja toimintamallien tuotteistaminen. Toimintamallien kehittämisessä on tavoiteltu yksittäisen toimintakonseptin ympärille rakennettavaa osaamiskokonaisuutta, jonka avulla yksittäisten erityisosaamisten tai tuotekonseptien kansainvälistäminen olisi helpompaa. SHF-projektin toiminta päättyi suunnitellusti vuoden 2014 lopussa. Maakunnan kehittämisrahalla osarahoitettu ennakointihanke Muuttuva maailma käynnistyi. Hankkeen avulla hahmotetaan tulevaisuuden osaamistarpeita ja elinkeinoja, mikä auttaa muitakin maakunnan toimijoita kehittämään toimintaansa vastaamaan tulevaisuuden kysyntään. Päijäthämäläistä osaamista pyrkivät kehittämään myös Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat hankkeet, joissa haettiin vihreän talouden (ml. biotalous ja cleantech) ratkaisuja kotimaakunnan lisäksi laajemmin Etelä-Suomeen. Uudella ohjelmakaudella painopiste on kasvussa ja työllisyydessä, ja puolletut hankkeet keskittyvät muun muassa vähähiilisyyteen, kiertotalouteen ja liiketoimintamallien uudistamiseen. Tuottavuutta haetaan siis kestävästä kasvusta. Päättyvän ohjelmakauden hankkeet ovat muun muassa kokeilleet Älybussi-konseptin toimivuutta haja-asutusseudulla, rahoittaneet professuureja ja kehittäneet vanhuspalveluita. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspalvelujen färjestäminen hankkeessa kehitettiin palvelujen kustannustehokkuutta ja vaikuttavuutta kehittämällä palvelujen suurkuluttajien hallintaa, suunnittelemalla laitosvaltaisuuden vähentämisen toimenpiteitä sekä tukemalla omahoidon sähköistä käyttöönottoa. Maakunnan toimijoiden lisäksi yhteistyökumppaneita kehittämistyössä olivat mm. Laatukeskus, NHG, THL ja VATT. Kunnat toimivat vuoden aikana niihin kohdistuvan lainsäädännön valmistelun ja kuntarakenneselvityksen vuoksi poikkeuksellisen paineen alla. Kuntayhteistyön tuki hanke 15

18 koordinoi ja valmisteli asioita sekä hankki taustatietoa kuntien päätöksentekoa varten. Hankkeessa laadittiin kuntien ICT-palveluiden uudelleen järjestämisen suunnitelma, selvitettiin kuntien riskienhallinnan nykytilaa, päivitettiin turvallisuussuunnitelma sekä valmisteltiin turvallisuus-riskipolitiikkamallia maakuntaan. Liitto esitteli maakunnan toimijoille entistäkin ponnekkaammin kansainvälisen rahoituksen mahdollisuuksia, koska maakunnan kehittämisraha on lakkautettuja EAKR:n Päijät-Hämeeseen kohdistuva tukisumma on huomattavasti entistä pienempi. Myös liiton omaa tuottavuutta on tarkasteltu kriittisesti, koska vähentynyt työntekijämäärä pakottaa harkitsemaan resurssien käytön entistä tarkemmin. Verkkotietokeskus toimi neljättä vuotta Päijät-Hämeen liiton tuottamana tietopalveluna. Asiakkaiden toimeksiannot painottuivat väestöä, työmarkkinoita ja elinkeinoelämää koskeviin tiedonhakuihin ja tilastoanalyyseihin. Toimeksiantoja oli kaikkiaan 70 kappaletta. Lisäksi Verkkotietokeskus osallistui maakuntaohjelman ja maakuntakaavan tekemiseen toimittamalla niihin päivitettyjä tietoja. Informatiivinen viestintä -projektiin toimitettiin tietoja Päijät-Hämeen markkinointia varten ja avainindikaattoreita EAKR-raportointiin. Lisäksi toimitettiin säännöllisesti hyvän vastaanoton saanutta uutisviestiä (18 kpl) ja palveltiin muiden tahojen yksittäisissä tietopyynnöissä. Verkkotietokeskus osallistui myös kahdesti järjestettyyn maakuntaliittojen tilastoja tutkimusverkoston tapaamiseen sekä Kansalliseen Kaupunkifoorumiin. Halukkaille käyttäjille järjestettiin kaksi tietokantakoulutusta, joihin osallistui 15 koulutettavaa. TAVOITE: Tavoitteellinen aluerakenne -Vahva suurkaupunkikeskus, hyvän kaupunkitason keskukset, kaupunkikylät, kirkonkylät ja maaseutukylät -Virkistyksen ja vapaa-ajan suuralueet -Yhteydet ja kehityskäytävät TOTEUTUMINEN: Eteläisen Suomenlahden aluerakenne hanke (RDSP-hanke) saatiin valmiiksi Etelä-Karjalan, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen ja Uudenmaan yhteistyönä. Hankkeen tuloksena koottiin maakuntien aluerakennetason kehittämistavoitteetja haasteet. Ne kuvattiin yhteisesti sovittujen kriteerien pohjalta neljälle teemakartalle. Asumisen, liikenteen ja logistiikan, elinkeinojen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämistavoitteita kuvaavat kartat toimivat myös maakuntien yhteisenä viestinä käynnissä olleen valtakunnan tason aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuvan (ALLI) laatimiselle. Etelä-Suomen kuuden liiton aluesuunnittelijoiden yhteistyötä jatkettiin ja vaikutettiin myös tällä laajemmalla kokoonpanolla ALLI-työhön. Salpausselän palveluvyöhyke -hanketta ideoitiin Kymenlaakson liiton kanssa ja hankkeelle määriteltiin alustavia painopisteitä. Päijät-Hämeen liiton koordinoima PRO VT12 edunvalvontaryhmä vaikutti valtatien 12 suunnittelun vauhdittamiseksi ja se johti VT12 Uusikylä Tillola-välin yleissuunnittelun käynnistymiseen. Liitto osallistui VT12 Lahden eteläisen kehätien tiesuunnitteluun, joka eteni suunnitellussa aikataulussaan. Liitto on ollut edistämässä Heinolan ja Kouvolan välistä vesiväylän eli Kimolan kunnostushanketta valtion rahoitukseen vuodelle Maakuntaan perustettiin jatkuva liikennejärjestelmätyöryhmä, jonka tehtävänä on edesauttaa liikennejärjestelmäsuunnitelman toimenpiteiden toteutusta, käsitellä maakuntakaavan liikenneasioita ja vastata kuntien ja valtion välisestä yhteistyöstä liikenneasioissa. 16

19 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO 2014 (ei sisällä pelastuslaitosta) TA 2014 Toteutuma Poikkeama Käyttö ToimintatuototJtulot Myyntituotot ,0 Tuet ja avustukset ,0 Muut toimintatuotot Toimintatuotot/tulot ,5 Toimintakulut/menot Henkilöstökulut Palkatja palkkiot ,7 Henkilösivukulut Eläkekulut ,0 Muut henkilösivukulut ,7 Henkilösivukulut ,4 Henkilöstökulut ,6 Palveluiden ostot ,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 Muut toimintakulut ,5 Toimintakulutlmenot ,4 TOIMINTAKATE TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

20 VARSINAINEN TOIMINTA 2014 (ei sisällä pelastuslaitosta) TA 2014 Toteutuma Poikkeama Käyttö /a Toimintatuotot/tulot Myyntituotot ,0 Tuet ja avustukset ,8 Muut toimintatuotot ~ Toimintatuototltulot ,8 Toimintakulut/menot Fienkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,8 Henkilösivukulut Eläkekulut ,0 Muut henkilösivukulut ,5 Henkilösivukulut ,2 Henkilöstökulut ,8 Palveluiden ostot ,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 Muut toimintakulut ,3 Toimintakulut/menot ,4 TOIMINTAKATE ,1 Poistot ja arvonalentumiset ,4 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,9 18

21 KUNTAYHTEISTYÖ JA PROJEKTIT 2014 (ei sisällä pelastuslaitosta) TA 2014 Toteutuma Poikkeama M~Cäyttö Toi mi ntatuotot/tu I of My~mtituotot Tuet ja avustukset Toimintatuototltulot Toimin#akulut/menot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut IVluut henkilösivukulut Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palveluiden ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Toimintakulut/menot TOIMINTAKATE TILIKAUDEN TULOS , , , , , , , , , , , , , ,0 19

22 TULOSLASKELMA 2014 (ei sisällä pelastuslaitosta) TA 2014 Toteutuma Poikkeama Käyttö TOIMINTATUOTOT/TULOT Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT/TULOT YFiT. TOIMINTAKULUT/MENOT HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot HENKILÖSIVUKULUT Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKULUT/MENOT TOIMINTAKATE RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut RAHOITUSTUOTOT- JA KULUT VUOSIKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 2 a , ,4 2d

23 TULOSLASKELMA 2014 Päijät-Hämeen Päijät-Hämeen Yhteensä liitto pelastuslaitos TOIMINTATUOTOT/TU LQT Liiketoiminnan myyntituotot 0, , ,20 Myyntituotot kunnilta , , ,87 Muut myyntituotot 5 862, , ,74 Maksutuotot 0,00 281,52 281,52 Tuetja avustukset , , ,93 Vuokratuotot 3 020, , ,79 Muut toimintatuotot 9 605,54 0, ,54 TOIMINTATUOTOT/TULOT YHT , , ,59 TOIMINTAKULUT/MENOT HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot , , ,93 HENKILÖSIVUKULUT Eläkekulut , , ,56 Muut henkilösivukulut , , ,59 Henkilösivukulut , , ,15 HENKILÖSTÖKULUT , , ,08 PALVELUJEN OSTOT , , ,29 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , ,66 AVUSTUKSET 0, , ,00 MUUT TOIMINTAKULUT Vuokrat , , ,79 Muut toimintakulut , , ,27 MUUT TOIMINTAKULUT , , ,06 TOIMINTAKULUT/MENOT , , ,09 TOIMINTAKATE , , ,50 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot 291,37 939, ,74 Muut rahoitustuotot 307,01 125,26 432,27 Korkokulut ,60 0, ,60 Muut rahoituskulut , , ,06 RAHOITUSTUOTOT- JA KULUT , , ,65 VUOSIKATE , , ,85 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot , , ,35 TILIKAUDEN TULOS , , ,50 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , ,50 21

24 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON TULOSLASKELMAVERTAILU 2014 (sisältää pelastuslaitoksen) TOIMINTATUOTOT/TULOT Liiketoiminnan myyntituotot Myyntituotot kunnilta Muut myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOTITULOT YHT TOIMINTAKULUT/MENOT HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot HENKILÖSIVUKULUT Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT Vuokrat Muut toimintakulut MUUT TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ TOIMINTAKULUT/MENOT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,74 281, , , , , , , ,21-393, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,84 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut RAHOITUSTUOTOT- JA KULUT 1 230,74 432, , , ,65 297, , , , ,14 VUOSIKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,30 TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , , ,40 22

25 116,3 105,0 1 TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2014 (sisältää pelastuslaitoksen) Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 1 0 Muut rahoitustuotot 0 22 Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alijäämä) TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut % Vuosikate/Poistot, % 105,3 125,1 23

26 RAHOITUSLASKELMA 2014 Päijät-Hämeen Päijät-Hämeen Yhteensä liitto pelastuslaitos TOIMINNAN RAHAVIRTA Vuosikate TULORAHOITUS YHTEENSÄ INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin INVESTOINNIT YHTEENSÄ TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , , , , , , , , ,43 0, , ,12 0, , , , , ,54 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA LAINAKANNAN MUUTOKSET Pitkäaikaisten lainojen vähennys LAINAKANNAN MUUTOKSET , ,00 0, 00 0, , ,00 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET Toimeksiantojen varojen ja po:n muutokset Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET RAHOITUKSEN RAFiAVIRTA -9, , , , ,39 0, , , , ,35-9, , , , ,04 RAHAVARAT RAHAVARAT 1.1. RAHAVAROJEN MUUTOS , , , , , , , , ,58 24

27 1 RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2014 (sisältää pelastuslaitoksen) Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyöd. luovutusvoitot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen vähennys Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, Investointien tulorahoitus % 160,4 102,0 Lainanhoitokate 14,2 14,9 Kassan riittävyys pv 54,6 46,5 25

28 TASE 2014 (ei sisällä pelastuslaitosta) VASTAAVAA PYSYVAT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot , ,54 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,54 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,84 Sijoitukset yhteensä , ,84 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,38 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot , ,89 TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ , ,89 ~/AIHTUVAT VASTAAVAT SAAMISET Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 0, ,66 Muut saamiset , ,62 Siirtosaamiset 5 352,94 878,89 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,17 Rahat ja pankkisaamiset , ,08 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,25 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ~7 318,52 26

29 TASE 2014 (ei sisällä pelastuslaitosta) VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,20 Edellisen tilikausien yli-/alijäämä , ,91 Tilikauden yli-/alijäämä , ,07 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,18 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot , ,99 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHT , ,99 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rah. -ja vak.laitoksilta , ,00 Pitkäaikainen , ,00 Lyhytaikainen Lainat rah.- ja vak.laitoksilta , ,00 Saadut ennakot 0, ,00 Ostovelat , ,23 Muut velat , ,82 Siirtovelat , ,30 Lyhytaikainen vieras pääoma yht , ,35 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,35 VASTATTA\/AA YHTEENSÄ , ,52 27

30 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON TASEVERTAILU 2014 (sisältää pelastuslaitoksen) VASTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot , ,54 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,54 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , ,57 Ennakkomaksu ja kesk.eräiset hank , ,47 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,04 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,84 Sijoitukset yhteensä , ,84 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,42 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot , ,89 TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ , ,89 VAIHTUVAT VASTAAVAT SAAMISET Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,01 Muut saamiset , ,98 Siirtosaamiset , ,12 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,11 Rahoitusarvopaperit Sijoitukset , ,00 Rahoitusarvopaperit yhteensä , ,00 Rahat ja pankkisaamiset , ,66 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,77 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,08

31 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,20 Edellisen tilikausien yli-/alijäämä , ,41 Tilikauden yli-/alijäämä , ,40 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,01 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot , ,99 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHT , ,99 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rah. -ja vak.laitoksilta , ,00 Pitkäaikainen , ,00 Lyhytaikainen Lainat rah.- ja vak.laitoksilta , ,00 Saadut ennakot 0, ,00 Ostovelat , ,51 Muut velat , ,81 Siirtovelat , ,76 Lyhytaikainen vieras pääoma yht , ,08 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,08 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,08

32 1 TASE JA SEN TUNNUSLUVUT 2014 (sisältää pelastuslaitoksen) VASTAAVAA A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot II Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskener. hank. III Sijoitukset Osakkeet ja osuudet B TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot C VAIHTUVAT VASTAAVAT II Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset III Rahoitusomaisuusarvopaperit Joukkovelkakirjalainasaamiset IV Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA A OMA PÄÄOMA Peruspääoma IV Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) V Tilikauden ylijäämä (alijäämä) D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot E VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rah.- ja vak.laitoksilta II Lyhytaikainen Lainat rah.- ja vak.laitoksilta Saadut ennakot 0 40 Ostovelat Muut lyhytaikaiset velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 35,5 25,2 Suhteellinen velkaantuneisuus-% 17,2 16,5 Kertynyt yli/alijäämä, Lainakanta

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA Yhtymäkokous 3 24.05.2016 VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2015 106/02.020.201/2013 Yhtymäkokous 3 Hallitus 37 29.3.2016

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Muotoilemme elämäämme kestäväksi

Muotoilemme elämäämme kestäväksi Muotoilemme elämäämme kestäväksi Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelma strategia 2035 Maakuntasuunnitelma on pitkän aikavälin suunnitelma maakunnan kehittämiseksi Pohjautuu sekä alueiden kehittämis- että maankäyttö-

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Toteuma

Toteuma 1 Kymenlaakson Liitto OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Iitin kunta. Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015

Iitin kunta. Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015 Iitin kunta Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015 Johdanto Yhteyshenkilö Kaija Pakkanen JHTT, KHT Puh. +358 20 760 3000 kaija.pakkanen@kpmg.fi

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa %

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % Lapin liitto Sivu 1 000102 Valtuusto 4003 Maksetut palkat ja palkki -19.800-7.494,07-12.305,93 37,8-19.800-7.494,07-12.305,93 37,8 4101 Eläkekulut -1.500-184,90-1.315,10 12,3 4150 Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.21 Maakunnan talousarvio 21 ja toimintasuunnitelma 21 213 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.29 134. TOIMINTATUOTOT Maakunnan

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 21.5.2015 1 VUODEN Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohtia Taseessa ylijäämää 3 050 944,03 Vuonna 2015 kuntien maksuosuudet eivät

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 1.6.2015 1 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot