Oy Audiator Ab JHTT-yhteisö VAHVISTUSILMOITUSKIRJE TILINTARKASTAJALLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oy Audiator Ab JHTT-yhteisö VAHVISTUSILMOITUSKIRJE TILINTARKASTAJALLE"

Transkriptio

1 o hallinnon o siihen, o valtionosuuksien o sisäisen Oy Audiator Ab JHTT-yhteisö VAHVISTUSILMOITUSKIRJE TILINTARKASTAJALLE Tämä vahvistusilmoituskirje on annettu pyynnöstänne osana tilintarkastusprosessia, jotta tilintarkastajana voitte noudattaa hyvää tilintarkastustapaa. Vahvistusilmoituskirje on annettu liittyen suorittamaanne tilintarkastukseen, jonka kohteena on Päijät- Hämeen liiton kirjanpito, tilinpäätös ja hallinto tilikaudelta ja jonka tarkoituksena on antaa lausunto siitä, 1) onko liiton hallintoa hoidettu lain ja maakuntavaltuuston päätösten mukaisesti; 2) onko liiton tilinpäätös laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti sekä antaako se oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista; 3) ovatko valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annetut tiedot oikeita; sekä 4) onko liiton sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti. Vahvistamme parhaan tietomme ja käsityksemme mukaisesti seuraavaa: Olemme täyttäneet velvollisuutemme, jotka koskevat tietojen antamista tilintarkastajalle sekä tilinpäätöksen laatimista kuntalain mukaisesti, erityisesti siten, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot. Liiketapahtumat, jotka edellytetään kirjattavaksi kirjanpitoon ja sisältyvän tilinpäätökseen, on kirjattu kirjanpitoon, ja ne sisältyvät tilinpäätökseen. Merkittävät oletukset, joita on käytetty kirjanpidollisia arvioita tehtäessä, ovat asianmukaisia määrittämistavoitteisiin nähden. Sellaisten tilinpäätöspäivän fälkeisten tapahtumien, jotka edellyttävät tilinpäätöksen oikaisemista tai lisätietojen esittämistä, mukaiset oikaisut on tehty tai vaadittavat tiedot esitetty. Olemme arvioineet riskiä, joka koskee sitä mahdollisuutta, että tilinpäätös saattaa olla väärinkäytöksen seurauksena olennaisesti virheellinen ja olemme antaneet teille tiedoksi käsityksemme tästä riskistä. Tiedossamme ei ole liittoa koskevia väärinkäytöksiä tai epäiltyjä väärinkäytöksiä tai säädösten tai määräysten noudattamatta jättämisiä tai epäiltyjä noudattamatta jättämisiä, jotka vaikuttavat laillisuuteen tai maakuntavaltuuston päätösten mukaisuuteen; onko liiton tilinpäätös laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti ja antaako se oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista; perusteista ja käytöstä annettujen tietojen oikeellisuuteen; tai valvonnan järjestämisen asianmukaisuuteen, ja johon on osallisena liiton tilivelvollinen, viranhaltija tai työntekijä tai muita. Olemme antaneet teille tiedot tiedossamme olevista vaateista ja vireillä olevista oikeudenkäynneistä, joiden vaikutukset tulisi ottaa huomioon liiton tilinpäätöstä laadittaessa. Tiedossamme olevat vaateet ja vireillä olevat oikeudenkäynnit, joiden vaikutus tulisi ottaa huomioon tilinpäätöstä laadittaessa, on käsitelty kirjanpidossa ja esitetty tilinpäätöksessä. Tiedossamme ei ole esteellisyyssäännösten vastaisia päätöksiä tai liiketapahtumia. Valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annetut tiedot ovat oikeita.

2 Olemme antaneet toimintakertomuksessa selonteot sisäisen valvonnan järjestämisestä. Selonteoissa on kuvattu tiedossamme olevat sisäisen valvonnan puutteet sekä annettu muut toimintakertomuksen laadintaa koskevien ohjeiden mukaiset tiedot. Vahvistusilmoituskirjeellä ei muuteta maakuntahallituksen, tilivelvollisten, viranhaltijoiden, työntekijöiden eikä tilintarkastajan lainsäädännön mukaisia velvoitteita eikä vastuita. Tähän kirjeeseen sovelletaan tilintarkastajan salassapitovelvollisuutta. Sitoudumme ilmoittamaan tilintarkastajalle, mikäli ennen tilintarkastuskertomuksen antamista tietoomme tulee muutoksia tässä vahvistusilmoituskirjeessä kuvatuissa seikoissa. Tämä kirje annetaan tiedoksi myös tarkastuslautakunnalle. Lahdessa Maakuntahallituksen puolesta Jari Salonen Maakuntahallituksen puheenjohtaja' Jari Parkkonen maakuntajohtaja 1 Vahvistusilmoituskirjeen voi allekirjoittaa maakuntahallituksen puolesta esim. maakuntahallituksen puheenjohtaja. Hallitus voi myös valtuuttaa maakuntajohtajan allekirjoittamaan vahvistusilmoituskirjeen puolestaan.

3 ... PAIJA T-HAMEEN LIITON..... TILINPAA TOS VUODELTA 2074

4 ... PAIJA T-HAMEEN Lll TTO TASEK/RJA 2014

5 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 4 SELONTEKO LIITON SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIEN HALLINNAN TILASTA 6 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN 9 TOIMINNAN RAHOITUS 10 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON KOKONAISTULOTJA-MENOT 11 MAAKUNTAHALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ 12 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 13 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO 13 MAAKUNTAVALTUUSTO 13 MAAKU NTAHALLITUS 13 TARKASTUSLAUTAKUNTA 13 VARSINAINEN TOIMINTA 14 MATALAMMAN ENERGIAKULUTUKSENTYÖ- JA ELÄMÄNTAVAT 14 VAHVA SUURKAUPUNKIKESKUS JA MONIPUOLISET MAHDOLLISUUDET 14 TUOTTAVA JA INNOSTAVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ 15 TAVOITTEELLINEN ALUERAKENNE 16 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 17 TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 17 TULOSLASKELMA 20 TULOSLASKELMAVERTAILU 22 TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 23 RAHOITUSLASKELMA 24 RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 25 TASE 26 TASEVERTAI LUT 28 TASE JA SEN TUNNUSLUVUT 30 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 31 ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET PELASTUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS ALLEKIRJOITUKSET 38 MUUT LIITTEET 39 TOIMIELINTEN KOKOONPANO 39 LIITON HENKILÖKUNTA VUONNA

6 TOIMINTAKERTOMUS OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA Maakuntajohtajan katsaus Vuotta 2014 leimasivat edelleen talouden ja tulevaisuuden ennustamattomuus, joka loi varsin haastavan kehittämis- ja toimintaympäristön. Maan hallituksen keskeiset kehittämishankkeet, jotka ovat näkyneet useina selvityksinä, lausuntoina ja seminaareina, näyttivät jäävän loppusuoralla tavalla tai toisella keskeneräisiksi. Nämä näkyivät vuoden aikana liiton ja jäsenkuntien valmistelussa ja toiminnassa monin eri tavoin. Liiton keskeinen onnistunut tavoite on ollut, että maakunnan kuntien keskusteluyhteyttä ja yhteisten asioiden valmistelua on pystytty edistämään tilanteessa, jossa kuntia asetetaan toistuvasti vastakkain valtion toimesta. Vuoden 2014 kokonaisarviota maakuntaliiton toiminnan ja talouden osalta voidaan pitää vähintäänkin hyvänä. Vuoden 2014 talouden osalta päästiin sovituilla toimenpiteillä ennustetta parempaan lopputulokseen. Tästä tulee osoittaa suuri kiitos henkilökunnalle, sidosryhmille ja luottamushenkilöille. Liiton taloudellinen tilanne on lähivuosien osalta kireä ja vaatii kustannustehokkuutta lisäävien toimenpiteiden jatkamista, joiden toteuttaminen edellyttää jäsenkuntien tukea myös jatkossa. Toiminnallisesti maakuntakaavatyön edistyminen loppusuoralle ja aluekehityksen uudet avaukset ovat olleet onnistuneita esimerkkejä liiton roolista maakunnan kehittämiseksi. Vuonna 2012 alkanut rakennerahastokauden valmisteluvastuu Etelä-ja Länsi Suomessa saatiin pääosin päätökseen, ja liittomme rooli kansallisessa valmistelussa oli merkittävä. Tulevan ohjelmakauden hallinnollinen rakenne eroaa vanhasta ja tarkoittaa muutoksia liiton ja alueen toimijoiden osalta, EAKR-rakennerahastojen koordinoinnin siirtyessä Uudenmaan liittoon. Päijät-Hämeen Brysselin kansainvälisten ja toimistopalveluiden osalta liityttiin Helsinki-EU -toimiston konsortioon, jota vetää Uudenmaan liittoja mukana ovat muista maakunnista Kanta-Häme ja Kymenlaakso. Vuoden aikana EU- toiminnan kehittämisestä ja suorien EU-hankerahoituksen hyödyntämisestä käytiin yhteisneuvotteluja maakunnan sidosryhmien kanssa. Kansainvälisen yhteistyön osalta jatkoimme yhteydenpitoa CPMR:n suuntaan osallistumalla valmisteluun ja kokouksiin. Päijät-Häme muodostaa yhteistoiminta-alueen Kanta-Hämeen ja Uudenmaan kanssa. Yhteistoiminta-alueen virka- ja luottamushenkilöt ovat kokoontuneet vuoden aikana useaan otteeseen ja vuoden aikana jatkettiin edellisvuoden tulevaisuustyötä maakuntasuunnitelmien yhteensovittamisilla. Vuoden 2014 aikana Päijät-Häme toimi yhteistoiminta-alueen puheenjohtajana. Hallitusten yhteiskokous Brysselissä linjasi yhteiset kehittämiskärjet, yhteisesitys hallitusohjelmaan ja yhteinen kannanotto aluehallintouudistukseen. Maakuntavaltuusto toivoi maakuntapäivän kokouksessaan poliittisella tandonilmaisulla alueen toimijoilta suurempaa yksituumaisuutta, jolla voidaan vaikuttaa tulevan hallituskauden aluehallintouudistukseen, liikenneinvestointeihin, osaamispohjan vahvistamiseen ja edunvalvontaan. 4

7 Kuntayhtymän hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Päijät-Hämeen liitto on kuntayhtymä, jonka muodostavat 11 jäsenkuntaa: Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Nastola, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Liitto on lakisääteinen ns. pakollinen kuntayhtymä, joka maankäyttö-ja rakennuslain mukaan hoitaa alueensa maakuntakaavoituksen ja alueiden kehittämislain mukaan vastaa alueensa yleisestä kehittämisestä. Alueellisen pelastustoimen hallinto siirtyi liitolle vuoden 2004 alusta lukien. Liiton ylläpitämä pelastuslaitos vastaa pelastustoimilain 4 :n mukaisten tehtävien hoitamisesta Päijät-Hämeen maakunnan alueella. Pelastuslaitos on kirjanpidollisesti eriytetty liikelaitos, jonka tilinpäätöksen maakuntavaltuusto hyväksyy osana Päijät-Hämeen liiton tilinpäätöstä. Liiton toiminnan ohjausjärjestelmän tavoitteena on, että luottamuselimillä olisi todellinen mahdollisuus resursseja suuntaamalla ohjata liiton toimintaa ja sitä kautta maakunnan kehitystä kulloinkin haluamaansa suuntaan. Asteittain tarkentuvassa järjestelmässä maakuntavaltuusto päättää taloussuunnitelmassa ja -arviossa suurista linjauksista, joita maakuntahallitus tarkentaa työohjelmalla ja käyttösuunnitelma I:IIä. Toimistossa käytännön toimintaa ohjaa työsuunnitelma ja käyttösuunnitelma II. Tilivelvollisia toimielimiä ovat maakuntahallitus ja pelastuslaitoksen osalta johtokunta. Tilivelvollisiksi viranhaltijoiksi maakuntavaltuusto on kokouksessaan todennut maakuntajohtajan, kehittämisjohtajan ja hallintojohtajan sekä pelastuslaitoksen osalta pelastusjohtajan ja hallintopäällikön. Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Kansainvälisen talouden kehittyminen on viime aikoina ollut kaksijakoista. Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa kasvunäkymät ovat hyvät ja vuonna 2015 molempien maiden kasvun ennustetaan olevan noin kolmen prosentin tuntumassa. Euroalueen tilanteen taas ennustetaan jatkuvan vaisuna. Vuonna 2014 kasvua kertyy prosentin verran ja vuosi 2015 näyttää vain hiukan paremmalta. Saksan kasvunäkymät ovat heikentyneet ja seuraavien kahden vuoden aikana kasvu jää puoleentoista prosenttiin. Ruotsissa kasvu jatkuu euroaluetta nopeampana. Tilastokeskuksen julkaisemien alustavien kansantalouden neljännesvuositilinpidon lukujen mukaan Suomen talous kasvoi vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä 0,2 %edellisestä nefjänneksestä. Myös toisen neljänneksen kasvulukua korjattiin ylöspäin. Valtiovarainministeriön kansantalousosaston ennuste BKT:n kasvuksi vuonna 2014 on tältä pohjalta 0,1 /o. Vaimean kasvun taustalla on nettoviennin positiivinen kontribuutio, sillä yksityinen kulutus ei lisäänny lainkaan ja yksityiset investoinnit laskevat. VM:n kansantalousosasto ennusteen mukaan vuoden 2015 kasvuksi muodostuu 0,9 %, kun kasvu muuttuu laajapohjaisemmaksi. Yksityinen kulutus lisääntyy 0,3 /a, huolimatta siitä, että kotitalouksien reaalitulot eivät juuri kasva. Kotitalouksien säästämisaste laskee hieman ennusperiodin loppua kohden ja velkaantumisaste taittuu. Viennin kasvu jää edelleen maailmankaupan kasvua heikommaksi ja siten markkinaosuuksien menettäminen jatkuu. Tuonnin kasvua hidastaa kotimaisen kysynnän vaimeus. Yksityiset investoinnit hieman virkoavat lähinnä koneja laiteinvestointien sekä t&k-investointien vetämänä. Euroalueen yhdenmukaistetulla hintaindeksillä mitattuna Suomen kuluttajahinnat kohoavat kuluvana vuonna noin 1,2 %. Suomen inflaatiovauhti v on tuntuvasti euroalueen keskimääräistä vauhtia nopeampi, koska euroalueen keskimääräinen kuluttajahintojen nousu jää noin puoleen prosenttiin. Syinä Suomen euroaluetta nopeampaan inflaatioon ovat pääasiassa välillisen verotuksen kiristykset sekä vuokratason kohtuullisen ripeä nousu. Tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien ja kuntayhtymien toimintamenot kasvoivat vuonna 2013 n. 1,0 prosenttia. Toimintatulot vähenivät n. 0,5 prosenttia. Kuntien verotulojen tilitykset kasvoivat 5

8 viime vuonna 2,5 %. Päijät-Hämeen alueella kasvu oli samalla tasolla. Päijät-Hämeen kuntien lainankanta nousi keskimääräistä voimakkaammin Vuoden 2014 joulukuun lopussa Päijät-Hämeen väkiluku oli ennakkotiedon mukaan eli väheni 258 henkilöllä. Väheneminen johtui syntyneiden negatiivisuudesta, jota muuttovoitto ei voinut kattaa. Maassamuutto oli negatiivista, mutta maahanmuutto oli positiivisia. Ennakkotiedon mukaan vuoden 2014 joulukuun lopussa väkiluku lisääntyi Hämeenkoskella ja Lahdessa, mikä perustui molemmissa kunnissa muuttovoittoon. Työttömyysprosentti oli vuoden 2014 lopussa 14,9, kun se vuoden 2013 lopussa oli 13,5 %. Koko maan työttömyysaste vuoden 2014 lopussa oli 13,9 %. Olennaiset muutokset liiton toiminnassa ja taloudessa Liiton toiminta ja talous on raamitettu maakuntavaltuuston hyväksymässä taloussuunnitelmassa ja talousarviossa. Liiton toiminta oli talousarvion mukaista. Talouden osalta talousarvion menot alitettiin ja saavutettiin arvioitua parempi tulos. Liiton työn luonteesta johtuen tavoitteet ovat määrärahan perusteluja, eivät mitattavissa olevia sitovia tavoitteita. Käyttötalousosassa maakuntavaltuusto on hyväksynyt sitovasti tehtäville toimintamenotja toimintatulot nettomääräisinä sekä tavoitteet määrärahan perusteluna. Liiton maksuvalmius oli toimintavuonna hyvällä tasolla. Henkilöstö Liiton vakinaisen henkilökunnan määrä on 20 henkilöä. Lisäksi Päijät-Hämeen liitossa toimii Etelä-Suomen EAKR-ohjelman yhteinen EU-yksikkö, jossa työskentelee tällä hetkellä viisi henkilöä. Yksikön toiminta rahoitetaan ohjelman teknisellä tuella. Palkkojen ja palkkioiden kokonaissumma tilikaudella oli euroa. Liitossa on ns. matriisiorganisaatio, jossa liiton tehtäväkenttä on jaettu kolmeen vastuualueeseen. Kullekin vastuualueelle on nimetty vetäjä, joka vastaa vastuualueelle kuuluvien tehtävien toteuttamisesta sekä tehtäväalueen hallinnollisista tehtävistä. Tehtävien toteuttamiseksi toimisto on jaettu 16 osaamisalueeseen, joista neljä keskittyy seuraamaan eri hallinnonalojen kehitystä ja tuomaan näitä koskevan erityisosaamisen toimintaan, muut ovat luonteeltaan ammatillista erityisosaamista vaativia tehtäviä. Toimintavuodelta on laadittu henkilöstötilinpäätös, joka saatetaan maakuntavaltuuston tietoon tilinpäätöksen tausta-aineistona. Toimiston henkilökunta on esitetty toimintakertomuksen liitteenä SELONTEKO LIITON SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TILASTA Maakuntahallitus toteaa, että liiton toiminnan luonne huomioon ottaen sisäinen valvonta ja riskienhallinta maakunnan liitossa on järjestetty asianmukaisella ja riittävällä tavalla. Maakuntahallitus perustaa kantansa seuraaviin seikkoihin: Liiton säännöt ja ohjeet ovat pääosin ajan tasalla. Liiton lakisääteiset tehtävät on suoritettu ao. lakeja ja säädöksiä noudattaen. Maakuntahallitus on hyväksynyt sisäisen valvonnan ohjeet liitossa noudatettaviksi. Rakennerahastoista myönnettävissä tuissa noudatetaan ohjelmakauden hallinto- ja valvontajärjestelmää, joka on toimitettu työ-ja elinkeinoministeriöön.

9 Sisäisen valvonnan osalta si ole havaittu puutteita kuluneella tilikaudella Johtoryhmän jäsenet ovat tehtäväalueensa osalta raportoineet maakuntajohtajalle sisäisen valuontansa järjestämisestä. Tavoitteiden, varojen käytön ja toiminnan tuloksellisuuden toteutumisen seuranta esitetään pääsääntöisesti toimintakertomuksessa ja talousarvion toteutumisvertailussa. Osana riskienhallintaa liiton vakuutukset ovat ajan tasalla ja riittävän kattavat. Liitto käytti vuonna 2014 vahinkojen varalta vakuutusmaksuihin euroa. Pätevää henkilöstöä on ollut riittävästi saatavilla. Henkilöiden koulutusta on tuettu työaikajärjestelyillä. Tietoturvariskien varalta liitolla on henkilökuntaa varten maakuntahallituksen kirjallinen ohjeistus. Liitolla on ajantasaiset palomuurit ja virustorjunnat. Liiton sopimusten voimassaoloa ja sopimusehtoja seurataan. Erityinen huomio sopimusehtoihin kohdistuu maksettaessa sopimuksiin perustuvia laskuja. Liitolla ei ole päätoimista sisäistä tarkastajia vaan tehtävä on hoidettu sisäisin tehtäväjärjestelyin. Sisäisen tarkastuksen laajuus on suhteutettu liiton toiminnan laajuuteen ja sen pääpaino on ollut EU-varojen hallinnoinnin ja maksatusten tarkastuksessa. Vuonna 2014 on suoritettu hanketarkastuksia. EU-hankkeissa tehdään hanke-ja toteuttajakohtainen riskiarviointi jokaisen rahoitettavan hankkeen osalta. Talousarvion toteutuminen Maakuntavaltuuston hyväksymän talousarvion mukaiset toimintatuotot olivat euroa ja toimintamenot euroa eli toimintakate (tuottojen ja kulujen erotus) oli euroa ylijäämäinen. Poistojen jälkeen talousarvio oli euroa ylijäämäinen. Toimintatuottoja kertyi euroa eli euroa arvioitua vähemmän. Edelliseen vuoteen verrattuna tuloja kertyi 6,3 %vähemmän. Toimintakulut olivat yhteensä euroa, joten kuluja toteutui euroa arvioitua vähemmän. Edelliseen vuoteen verrattuna kulut olivat 7,9 %pienemmät. Rahoitustuotot olivat 598 euroa ja rahoituskulut euroa. Suunnitelmanmukaisia poistoja oli euroa. Näin ollen ylijäämää muodostui euroa, mikä on euroa arvioitua enemmän. Liitolla on aikaisemmilta vuosilta ylijäämää ,98 euroa. Em. lukuihin sisältyy projektien osuutta euroa. Näistä suurimmat ovat EU-yksikkö euroa, Lahden yliopistokeskus euroa, Verkkotietokeskus euroa, SHFhanke euroa ja Kuntayhteistyön tuki hanke euroa. Liitto on rahoittanut projekteja ja kuntayhteistyötä eurolla, muuten projektit toimivat 0-periaatteella eikä niillä ole vaikutusta liiton tulokseen. Maakuntavaltuusto on hyväksyessään talousarvion antanut maakuntahallitukselle oikeuden ottaa liiton hallinnoitavaksi talousarviovuonna mahdollisesti käynnistyviä projekteja, joita ei ole huomioitu talousarviossa ja joiden rahoitukseen ei käytetä jäsenkuntien maksuosuuksia. Merkittävimmät poikkeamat talousarvioon Luoftamush enkilöhallin to Luottamushenkilöhallinnon tuotot talousarviossa olivat euroa ja toteutuma euroa eli toteutumisaste oli 94,5 %. Tulopuoli muodostuu jäsenkuntien maksuosuuksista euroa, EU:n teknisestä tuesta ja arvonlisäverosta, jota käytettiin maakunnan yhteistyöryhmän toiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin euroa.

10 Luottamushenkilöhallinnon kulut talousarviossa olivat euroa ja toteutuma euroa eli käyttöaste oli 84,4 %. Palvelujen ostot alittuivat euroa. Varsinainen toiminta Varsinaisen toiminnan tuotot talousarviossa olivat euroa ja toteutuma euroa eli toteutumisaste oli 96,8 %. Pääosa tuotoista muodostui jäsenkuntien maksuosuuksista euroa. EU:n teknisen tuen osuus oli euroa. Talousarviossa EU-tukien ja maakunnan kehittämisrahan osuudeksi arvioitiin yhteensä euroa, joten tältä osin tulot toteutuivat euroa arvioitua pienempinä. Muita toimintatuottoja kertyi euroa. Varsinaisen toiminnan kulut talousarviossa olivat euroa ja toteutuma euroa eli käyttöaste oli 89,4 %. Henkilöstökulut alittuivat euroa. Palveluiden ostoihin varattu määräraha alittui euroa. Hankintoihin varattu määräraha alittui euroa. Muut toimintakulut alittuivat euroa. Rahoitustuotot ja kulut Talousarviossa rahoitustuotoiksi arvioitiin euroa. Rahoitustuottoja kertyi 598 euroa. Rahoituskulut olivat euroa. Talousarviossa oli varauduttu euron korkokuluihin. Jäsenkuntien maksuosuudet Jäsenkunnilta kerättiin maksuosuuksina se määrä, joka talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen. Näin ollen talousarviossa vahvistettu maksuosuus on liiton lopullista tuloa, joka ei mahdollista jälkikäteisperintää eikä palautusta. Jäsenkunnilta kerättiin maksuosuuksia uroa. Maksuosuuksia kerättiin 1,20 enemmän kuin edellisenä vuonna ja niiden osuus perustoimintojen koko tulorahoituksesta oli 89 %. Jäsenkuntien keskinäinen maksuvelvollisuus määräytyy asukaslukujen suhteessa. Jäsenkuntien maksuosuudet on esitetty tilinpäätöksen liitetietona. Tilinpäätöksen vaikutus vuoden 2015 talousarvioon ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Vuoden 2015 talousarvion alijäämä on euroa. Määrärahojen osalta vuoden 2015 talousarvio näyttää toteutuvan arvioiden mukaisesti.

11 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT (ei sisällä pelastuslaitosta) Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Korkotuotot Korkokulut Vuosikate Poistot Tilikauden tulos Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatulot/toimintamenot 105,9 104,7 98,4 Vuosikate/Poistot, % 272,7 % 222,4 % -137,7 ~7

12 TOIMINNAN RAHOITUS PÄIJÄT-HAMEEN LIITON KOKONAISTALOUDEN RAHAN LAHTEET JA RAHAN KAYTTO (ei sisällä pelastuslaitosta eikä projekteja) RAHAN LÄHTEET Toimintatuotot Myyntituotot Muut tuotot Rahoitustuotot Korkotuotot Rahan lähteet yhteensä RAHAN KÄYTTÖ Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat Muut menot Rahoitusmenot Korkomenot Toimintapääoman lisäys/vähennys Rahan käyttö yhteensä Q

13 MENOT PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON KOKONAISTULOT JA -MENOT 2014 (sisältää pelastuslaitoksen) TULOT Toiminta Toimintatuotot Korkotuotot Muut rahoitustuotot Tulorahoituksen korjauserät - Pysyvien vastaavien hyöd. luovutusvoitot Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyöd.luovutustulot Rahoitustoiminta Pitkäaikaisten lainojen lisäys Lyhytaikaisten lainojen lisäys Oman pääoman lisäykset Kokonaistulot yhteensä Toiminta Toimintakulut Korkokulut 14 0 Muut rahoituskulut 42 0 Investoinnit 223 Investointimenot Rahoitustoiminta 0 Antolainasaamisten lisäys 0 Pitkäaikaisten lainojen 0 vähennys 73 Lyhytaikaisten lainojen 0 vähennys Kokonaismenot yhteensä

14 MAAKUNTAHALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ Kuntalain 69, 86 :n mukaan maakuntahallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Maakuntahallitus esittää, että liiton vuoden 2014 tilikauden tulos ,27 euroa kirjataan taseen yli-/alijäämätilille. Edellisien tilikausien ylijäämiä on liitolla yhteensä ,98 euroa. Pelastuslaitoksen tilikauden tulos ,23 euroa kirjataan voitto-ja tappiotilille. Tilinpäätös 2014 osoittaa ylijäämää yhteensä ,50 euroa. 12

15 o pelastustoimen o maankäyttö- TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2014 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO Maakuntavaltuusto Maakuntavaltuuston kokouksia pidettiin toimintavuonna kaksi ja niissä käsiteltiin yhteensä 22 asiaa. Kevätkokous pidettiin Kokouksessa maakuntavaltuusto mm: - hyväksyi vuoden 2013 tilinpäätöksen - asetti pelastuslaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle Syyskokous pidettiin Kokouksessa maakuntavaltuusto mm: - hyväksyi toiminta- ja taloussuunnitelman ja talousarvion toivoi poliittisessa tandonilmaisussaan maakuntaan suurempaa yksituumaisuutta. Toimintavuonna järjestettiin kaksi maakuntavaltuuston poliittisten ryhmien puheenjohtajien neuvottelua, joissa käsiteltiin maakuntavaltuuston kokouksiin tulevia asioita. Maakuntahallitus Maakuntahallitus kokoontui toimintavuoden aikana 11 kertaa ja käsitteli yhteensä 217 asiaa. Maakuntahallitus on valmistellut kaikki maakuntavaltuuston käsittelemät asiat. Lukumääräisesti suurin osa maakuntahallituksen päätöksistä on EU- ja maakunnan kehittämisrahapäätöksiä sekä aluesuunnittelua koskevia lausuntoja. Maakuntahallituksen päätöksiä: - valitsi kehittämisjohtajaksi Riitta Niemisen - päivitti matkustusohjeen - perusti kiinteistötyöryhmän selvittämään pelastuslaitoksen vuokrakustannuksien alentamista - totesi maakuntakaavan aikataulun ja valmistelutilanteen - antoi lausunnon mm. aluejaosta o kuntarakenteesta v valtionosuusjärjestelmästä o sote-laista o metropolilaista ja rakennuslaista Liiton toimiston johtoryhmä ja pelastuslaitoksen (ohto tekivät kevään aikana perinteisen kuntakierroksen kaikkiin jäsenkuntiin. Tilaisuuksiin osallistui jäsenkuntien johtavia luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita. Tilaisuuksissa esiteltiin liiton ja pelastuslaitoksen toiminnan ja talouden suuntaviivoja ja käytiin niistä keskusteluja. Tarkastuslautakunta Lautakunta kokoontui toimintavuoden aikana 8 kertaa. 13

16 Tarkastuslautakunta on laatinut oman toimintasuunnitelmansa, jonka pohjalta se on työskennellyt. Maakuntavaltuustolle antamassaan arviointikertomuksessa lautakunta arvioi, miten maakuntavaltuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet. VARSINAINEN TOIMINTA TAVOITE: Matalamman energiakulutuksentyö- ja elämäntavat - Enemmän omaa energiaa ja vähemmän päästöjä - Enemmän sähköisiä mahdollisuuksia ja vähemmän turhaa liikennettä - Enemmän julkista liikennettä ja vähemmän yksityisliikennettä - Enemmän puhdasta ympäristöä ja vähemmän ympäristön rasitusta TOTEUTUMINEN: Maankäytön ja luontoarvojen yhteensovittaminen Päijät-Hämeessä hanke saatiin päätökseen. Hankkeessa valmistui toimintavuoden aikana uusia selvityksiä ja niitä sekä aikaisemmin valmistuneita otettiin huomioon aluesuunnittelussa maakuntakaavatyös$ä sovittaen yhteen ympäristöarvoja ja muuta maankäyttöä. Valmistuneet selvitykset ovat luettavissa ja todennettavissa maakuntaliiton 2014/maakuntakaavaan liittyvat dokumentit Liikennejärjestelmätyön yhteydessä toteutettiin Lahden kaupunkiseudun ja Heinolan alueelle väestön, työpaikkojen, päivittäistavarakaupan ja muun erikoistavarakaupan sijoittaminen liikennemallin osa-alueille. Liikennemallin tuloksena saatiin ennusteet liikennemäärien kehittymiseen ja kulkutapaosuuden muutoksiin vuoteen 2035 sekä maankäytön vaikutukset liikenneverkon kuormittumiseen. Kaupan aiheuttamat matkat saatiin myös eriteltynä. Liikennemäärien ennustetaan kasvavat edelleen, mutta ajoneuvoliikenteen osuuden kasvu näyttäisi pysähtyvän. Yhteistoiminta-alueen yhteistyönä valmisteltiin toimintavuoden lopulla käynnistynyt Resurssitehokas kiviaineshuolto -hanke. EAKR:IIa osarahoitetut hankkeet tavoittelevat muun muassa energiatehokkuutta. Uuden ohjelmakauden ensimmäisen haun hankkeita valmisteltiin 2014 loppupuolella. Päättyvän ohjelmakauden hankkeet ovat keskittyneet muun muassa vesikysymyksiin. TAVOITE: Vahva suurkaupunkikeskus ja monipuoliset mahcionlisuudet - Enemmän mahdollisuuksia luovan potentiaalin kohtaamiseen - Enemmän vetovoimaa ja vähemmän rajoja - Enemmän tiivistämistä ja vähemmän asutuksen hajoamista - Enemmän erikoistuneita kyliä ja vähemmän taantuvaa maaseutua TOTEUTUMINEN: Maakuntakaavaan liittyvät viimeiset selvitykset valmistuivat keväällä lukuun ottamatta kauppaan liittyviä selvityksiä, jotka päätettiin säästösyistä laatia liiton omana työnä. selvitysten riittävyydestä järjestettiin neuvottelu ympäristöministeriön kanssa keväällä ja toinen syksyllä liittyen varsinaisiin kaavaratkaisuihin sekä merkintöihin ja määräyksiin. Lisäksi syksyllä oli vielä ympäristöministeriön kanssa erityisesti luonnon- ja kulttuuriympäristöä sekä maisema-alueita koskeva neuvotteluja muuta vuoropuhelua kaupan ja muihin kaavaratkaisuihin liittyen. Toimintavuonna valmisteltiin maakuntak~avaehdotuskartasta ja kaupan mitoituksesta luonnokset ja kommentoitavaksi kuntiin. Kommentointikierroksen pohjalta korjattiin kaavaehdotuskartta sekä merkinnät ja määräykset. Kaavatyötä varten perustetut edustukselliset ryhmät eli teemaryhmät kutsuttiin koolle, joista kaupanryhmä kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Maankäytön ohjausryhmä oli koolla toimintavuonna kahdeksan kertaa. Maakuntakaavan nähtäville laittaminen päätettiin siirtää vuoden 2015 puolelle monista valmistelun aikatauluihin vaikuttaneista seikoista johtuen. 14

17 Vahvasta kaupungistumisesta huolimatta maaseudun mahdollisuuksista on keskusteltu pääasiassa biotaloutta visioitaessa. Euroopan aluekehitysrahaston uuden ohjelmakauden mukaiset painotukset antavat alueen toimijoille mahdollisuuden rahoittaa uusiutuvia luonnonvaroja hyödyntäviä kehityshankkeita. Uuden ohjelmakauden ensimmäinen haku järjestettiin alkusyksystä, ja hankkeiden valmistelu jatkui vuodenvaihteeseen. Mukana on biotaloutta edistäviä hankkeita. Päättyvän ohjelmakauden hankkeet ovat keskittyneet muun muassa luovien alojen toimintaedellytysten kehittämiseen. Esimerkiksi K3-hanke keskittyi kehittämään kulttuurikeskusta Lahden keskustaan. TAVOITE: Tuottava ja innostava toimintaympäristö - Enemmän osaamista ja vähemmän syrjäytymistä - Enemmän erikoistumista, innovaatioita ja vähemmän massatuotantoa - Enemmän tuottavuutta ja vähemmän työpanosta - Enemmän terveyttä ja työuraa ja vähemmän uupumista TOTEUTUMINEN: Liiton virkistystoimikunta färjesti useita tapahtumia ja osallistumisaste oli korkea Toimintavuonna päivitettiin maakunnan työpaikkaennuste kahdesti yhdessä Hämeen ELYkeskuksen kanssa ja kommentoitiin sen pohjalta kolme Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ennusteversiota. Liitolle hankittiin uudet ammattirakennetaulut, joista valmisteltiin työskentelyaineisto Päijät-Hämeen koulutuskonsernin työelämäneuvottelukunnille yhteistä ennakointityötä varten. Paikallisten yritysten tulevia rekrytointi- ja osaamistarpeita selvitettiin yhdessä LADEC:n kanssa kyselytutkimuksen avulla. Koulutustarve-ennakoinnin ja maakunnan muun ennakoinnin välistä työnjakoa selkeytettiin sekä liitossa että sidosryhmien parissa. Ennakointiverkoston yhdyshenkilöt kokoontuivat viidesti ja johto kerran. Lisäksi saatettiin alulle maakunnan koulutuspoliittisen ohjelman valmistelu ja järjestettiin yhdeksän avoimien ovien kokous-ja keskustelupäivää. Kaksivuotinen K&K-kokeilu lopetettiin 3. joulukuuta. Terveysliikuntastrategiaa edistettiin edelleen Päijät-Hämeen liiton hallinnoimalla usean maakunnan yhteishankkeella SportHealthFeeling. Vuoden 2014 aikana saatettiin loppuun terveysliikuntaan perustuvien konseptien ja toimintamallien tuotteistaminen. Toimintamallien kehittämisessä on tavoiteltu yksittäisen toimintakonseptin ympärille rakennettavaa osaamiskokonaisuutta, jonka avulla yksittäisten erityisosaamisten tai tuotekonseptien kansainvälistäminen olisi helpompaa. SHF-projektin toiminta päättyi suunnitellusti vuoden 2014 lopussa. Maakunnan kehittämisrahalla osarahoitettu ennakointihanke Muuttuva maailma käynnistyi. Hankkeen avulla hahmotetaan tulevaisuuden osaamistarpeita ja elinkeinoja, mikä auttaa muitakin maakunnan toimijoita kehittämään toimintaansa vastaamaan tulevaisuuden kysyntään. Päijäthämäläistä osaamista pyrkivät kehittämään myös Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat hankkeet, joissa haettiin vihreän talouden (ml. biotalous ja cleantech) ratkaisuja kotimaakunnan lisäksi laajemmin Etelä-Suomeen. Uudella ohjelmakaudella painopiste on kasvussa ja työllisyydessä, ja puolletut hankkeet keskittyvät muun muassa vähähiilisyyteen, kiertotalouteen ja liiketoimintamallien uudistamiseen. Tuottavuutta haetaan siis kestävästä kasvusta. Päättyvän ohjelmakauden hankkeet ovat muun muassa kokeilleet Älybussi-konseptin toimivuutta haja-asutusseudulla, rahoittaneet professuureja ja kehittäneet vanhuspalveluita. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspalvelujen färjestäminen hankkeessa kehitettiin palvelujen kustannustehokkuutta ja vaikuttavuutta kehittämällä palvelujen suurkuluttajien hallintaa, suunnittelemalla laitosvaltaisuuden vähentämisen toimenpiteitä sekä tukemalla omahoidon sähköistä käyttöönottoa. Maakunnan toimijoiden lisäksi yhteistyökumppaneita kehittämistyössä olivat mm. Laatukeskus, NHG, THL ja VATT. Kunnat toimivat vuoden aikana niihin kohdistuvan lainsäädännön valmistelun ja kuntarakenneselvityksen vuoksi poikkeuksellisen paineen alla. Kuntayhteistyön tuki hanke 15

18 koordinoi ja valmisteli asioita sekä hankki taustatietoa kuntien päätöksentekoa varten. Hankkeessa laadittiin kuntien ICT-palveluiden uudelleen järjestämisen suunnitelma, selvitettiin kuntien riskienhallinnan nykytilaa, päivitettiin turvallisuussuunnitelma sekä valmisteltiin turvallisuus-riskipolitiikkamallia maakuntaan. Liitto esitteli maakunnan toimijoille entistäkin ponnekkaammin kansainvälisen rahoituksen mahdollisuuksia, koska maakunnan kehittämisraha on lakkautettuja EAKR:n Päijät-Hämeeseen kohdistuva tukisumma on huomattavasti entistä pienempi. Myös liiton omaa tuottavuutta on tarkasteltu kriittisesti, koska vähentynyt työntekijämäärä pakottaa harkitsemaan resurssien käytön entistä tarkemmin. Verkkotietokeskus toimi neljättä vuotta Päijät-Hämeen liiton tuottamana tietopalveluna. Asiakkaiden toimeksiannot painottuivat väestöä, työmarkkinoita ja elinkeinoelämää koskeviin tiedonhakuihin ja tilastoanalyyseihin. Toimeksiantoja oli kaikkiaan 70 kappaletta. Lisäksi Verkkotietokeskus osallistui maakuntaohjelman ja maakuntakaavan tekemiseen toimittamalla niihin päivitettyjä tietoja. Informatiivinen viestintä -projektiin toimitettiin tietoja Päijät-Hämeen markkinointia varten ja avainindikaattoreita EAKR-raportointiin. Lisäksi toimitettiin säännöllisesti hyvän vastaanoton saanutta uutisviestiä (18 kpl) ja palveltiin muiden tahojen yksittäisissä tietopyynnöissä. Verkkotietokeskus osallistui myös kahdesti järjestettyyn maakuntaliittojen tilastoja tutkimusverkoston tapaamiseen sekä Kansalliseen Kaupunkifoorumiin. Halukkaille käyttäjille järjestettiin kaksi tietokantakoulutusta, joihin osallistui 15 koulutettavaa. TAVOITE: Tavoitteellinen aluerakenne -Vahva suurkaupunkikeskus, hyvän kaupunkitason keskukset, kaupunkikylät, kirkonkylät ja maaseutukylät -Virkistyksen ja vapaa-ajan suuralueet -Yhteydet ja kehityskäytävät TOTEUTUMINEN: Eteläisen Suomenlahden aluerakenne hanke (RDSP-hanke) saatiin valmiiksi Etelä-Karjalan, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen ja Uudenmaan yhteistyönä. Hankkeen tuloksena koottiin maakuntien aluerakennetason kehittämistavoitteetja haasteet. Ne kuvattiin yhteisesti sovittujen kriteerien pohjalta neljälle teemakartalle. Asumisen, liikenteen ja logistiikan, elinkeinojen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämistavoitteita kuvaavat kartat toimivat myös maakuntien yhteisenä viestinä käynnissä olleen valtakunnan tason aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuvan (ALLI) laatimiselle. Etelä-Suomen kuuden liiton aluesuunnittelijoiden yhteistyötä jatkettiin ja vaikutettiin myös tällä laajemmalla kokoonpanolla ALLI-työhön. Salpausselän palveluvyöhyke -hanketta ideoitiin Kymenlaakson liiton kanssa ja hankkeelle määriteltiin alustavia painopisteitä. Päijät-Hämeen liiton koordinoima PRO VT12 edunvalvontaryhmä vaikutti valtatien 12 suunnittelun vauhdittamiseksi ja se johti VT12 Uusikylä Tillola-välin yleissuunnittelun käynnistymiseen. Liitto osallistui VT12 Lahden eteläisen kehätien tiesuunnitteluun, joka eteni suunnitellussa aikataulussaan. Liitto on ollut edistämässä Heinolan ja Kouvolan välistä vesiväylän eli Kimolan kunnostushanketta valtion rahoitukseen vuodelle Maakuntaan perustettiin jatkuva liikennejärjestelmätyöryhmä, jonka tehtävänä on edesauttaa liikennejärjestelmäsuunnitelman toimenpiteiden toteutusta, käsitellä maakuntakaavan liikenneasioita ja vastata kuntien ja valtion välisestä yhteistyöstä liikenneasioissa. 16

19 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO 2014 (ei sisällä pelastuslaitosta) TA 2014 Toteutuma Poikkeama Käyttö ToimintatuototJtulot Myyntituotot ,0 Tuet ja avustukset ,0 Muut toimintatuotot Toimintatuotot/tulot ,5 Toimintakulut/menot Henkilöstökulut Palkatja palkkiot ,7 Henkilösivukulut Eläkekulut ,0 Muut henkilösivukulut ,7 Henkilösivukulut ,4 Henkilöstökulut ,6 Palveluiden ostot ,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 Muut toimintakulut ,5 Toimintakulutlmenot ,4 TOIMINTAKATE TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

20 VARSINAINEN TOIMINTA 2014 (ei sisällä pelastuslaitosta) TA 2014 Toteutuma Poikkeama Käyttö /a Toimintatuotot/tulot Myyntituotot ,0 Tuet ja avustukset ,8 Muut toimintatuotot ~ Toimintatuototltulot ,8 Toimintakulut/menot Fienkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,8 Henkilösivukulut Eläkekulut ,0 Muut henkilösivukulut ,5 Henkilösivukulut ,2 Henkilöstökulut ,8 Palveluiden ostot ,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 Muut toimintakulut ,3 Toimintakulut/menot ,4 TOIMINTAKATE ,1 Poistot ja arvonalentumiset ,4 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,9 18

21 KUNTAYHTEISTYÖ JA PROJEKTIT 2014 (ei sisällä pelastuslaitosta) TA 2014 Toteutuma Poikkeama M~Cäyttö Toi mi ntatuotot/tu I of My~mtituotot Tuet ja avustukset Toimintatuototltulot Toimin#akulut/menot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut IVluut henkilösivukulut Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palveluiden ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Toimintakulut/menot TOIMINTAKATE TILIKAUDEN TULOS , , , , , , , , , , , , , ,0 19

22 TULOSLASKELMA 2014 (ei sisällä pelastuslaitosta) TA 2014 Toteutuma Poikkeama Käyttö TOIMINTATUOTOT/TULOT Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT/TULOT YFiT. TOIMINTAKULUT/MENOT HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot HENKILÖSIVUKULUT Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKULUT/MENOT TOIMINTAKATE RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut RAHOITUSTUOTOT- JA KULUT VUOSIKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 2 a , ,4 2d

23 TULOSLASKELMA 2014 Päijät-Hämeen Päijät-Hämeen Yhteensä liitto pelastuslaitos TOIMINTATUOTOT/TU LQT Liiketoiminnan myyntituotot 0, , ,20 Myyntituotot kunnilta , , ,87 Muut myyntituotot 5 862, , ,74 Maksutuotot 0,00 281,52 281,52 Tuetja avustukset , , ,93 Vuokratuotot 3 020, , ,79 Muut toimintatuotot 9 605,54 0, ,54 TOIMINTATUOTOT/TULOT YHT , , ,59 TOIMINTAKULUT/MENOT HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot , , ,93 HENKILÖSIVUKULUT Eläkekulut , , ,56 Muut henkilösivukulut , , ,59 Henkilösivukulut , , ,15 HENKILÖSTÖKULUT , , ,08 PALVELUJEN OSTOT , , ,29 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , ,66 AVUSTUKSET 0, , ,00 MUUT TOIMINTAKULUT Vuokrat , , ,79 Muut toimintakulut , , ,27 MUUT TOIMINTAKULUT , , ,06 TOIMINTAKULUT/MENOT , , ,09 TOIMINTAKATE , , ,50 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot 291,37 939, ,74 Muut rahoitustuotot 307,01 125,26 432,27 Korkokulut ,60 0, ,60 Muut rahoituskulut , , ,06 RAHOITUSTUOTOT- JA KULUT , , ,65 VUOSIKATE , , ,85 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot , , ,35 TILIKAUDEN TULOS , , ,50 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , ,50 21

24 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON TULOSLASKELMAVERTAILU 2014 (sisältää pelastuslaitoksen) TOIMINTATUOTOT/TULOT Liiketoiminnan myyntituotot Myyntituotot kunnilta Muut myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOTITULOT YHT TOIMINTAKULUT/MENOT HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot HENKILÖSIVUKULUT Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT Vuokrat Muut toimintakulut MUUT TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ TOIMINTAKULUT/MENOT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,74 281, , , , , , , ,21-393, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,84 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut RAHOITUSTUOTOT- JA KULUT 1 230,74 432, , , ,65 297, , , , ,14 VUOSIKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,30 TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , , ,40 22

25 116,3 105,0 1 TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2014 (sisältää pelastuslaitoksen) Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 1 0 Muut rahoitustuotot 0 22 Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alijäämä) TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut % Vuosikate/Poistot, % 105,3 125,1 23

26 RAHOITUSLASKELMA 2014 Päijät-Hämeen Päijät-Hämeen Yhteensä liitto pelastuslaitos TOIMINNAN RAHAVIRTA Vuosikate TULORAHOITUS YHTEENSÄ INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin INVESTOINNIT YHTEENSÄ TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , , , , , , , , ,43 0, , ,12 0, , , , , ,54 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA LAINAKANNAN MUUTOKSET Pitkäaikaisten lainojen vähennys LAINAKANNAN MUUTOKSET , ,00 0, 00 0, , ,00 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET Toimeksiantojen varojen ja po:n muutokset Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET RAHOITUKSEN RAFiAVIRTA -9, , , , ,39 0, , , , ,35-9, , , , ,04 RAHAVARAT RAHAVARAT 1.1. RAHAVAROJEN MUUTOS , , , , , , , , ,58 24

27 1 RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2014 (sisältää pelastuslaitoksen) Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyöd. luovutusvoitot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen vähennys Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, Investointien tulorahoitus % 160,4 102,0 Lainanhoitokate 14,2 14,9 Kassan riittävyys pv 54,6 46,5 25

28 TASE 2014 (ei sisällä pelastuslaitosta) VASTAAVAA PYSYVAT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot , ,54 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,54 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,84 Sijoitukset yhteensä , ,84 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,38 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot , ,89 TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ , ,89 ~/AIHTUVAT VASTAAVAT SAAMISET Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 0, ,66 Muut saamiset , ,62 Siirtosaamiset 5 352,94 878,89 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,17 Rahat ja pankkisaamiset , ,08 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,25 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ~7 318,52 26

29 TASE 2014 (ei sisällä pelastuslaitosta) VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,20 Edellisen tilikausien yli-/alijäämä , ,91 Tilikauden yli-/alijäämä , ,07 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,18 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot , ,99 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHT , ,99 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rah. -ja vak.laitoksilta , ,00 Pitkäaikainen , ,00 Lyhytaikainen Lainat rah.- ja vak.laitoksilta , ,00 Saadut ennakot 0, ,00 Ostovelat , ,23 Muut velat , ,82 Siirtovelat , ,30 Lyhytaikainen vieras pääoma yht , ,35 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,35 VASTATTA\/AA YHTEENSÄ , ,52 27

30 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON TASEVERTAILU 2014 (sisältää pelastuslaitoksen) VASTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot , ,54 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,54 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , ,57 Ennakkomaksu ja kesk.eräiset hank , ,47 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,04 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,84 Sijoitukset yhteensä , ,84 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,42 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot , ,89 TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ , ,89 VAIHTUVAT VASTAAVAT SAAMISET Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,01 Muut saamiset , ,98 Siirtosaamiset , ,12 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,11 Rahoitusarvopaperit Sijoitukset , ,00 Rahoitusarvopaperit yhteensä , ,00 Rahat ja pankkisaamiset , ,66 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,77 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,08

31 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,20 Edellisen tilikausien yli-/alijäämä , ,41 Tilikauden yli-/alijäämä , ,40 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,01 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot , ,99 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHT , ,99 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rah. -ja vak.laitoksilta , ,00 Pitkäaikainen , ,00 Lyhytaikainen Lainat rah.- ja vak.laitoksilta , ,00 Saadut ennakot 0, ,00 Ostovelat , ,51 Muut velat , ,81 Siirtovelat , ,76 Lyhytaikainen vieras pääoma yht , ,08 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,08 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,08

32 1 TASE JA SEN TUNNUSLUVUT 2014 (sisältää pelastuslaitoksen) VASTAAVAA A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot II Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskener. hank. III Sijoitukset Osakkeet ja osuudet B TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot C VAIHTUVAT VASTAAVAT II Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset III Rahoitusomaisuusarvopaperit Joukkovelkakirjalainasaamiset IV Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA A OMA PÄÄOMA Peruspääoma IV Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) V Tilikauden ylijäämä (alijäämä) D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot E VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rah.- ja vak.laitoksilta II Lyhytaikainen Lainat rah.- ja vak.laitoksilta Saadut ennakot 0 40 Ostovelat Muut lyhytaikaiset velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 35,5 25,2 Suhteellinen velkaantuneisuus-% 17,2 16,5 Kertynyt yli/alijäämä, Lainakanta

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS Sivu 1/110 LAPIN LIITTO / LAPIN PELASTUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 Kansainvälinen Barents Rescue 2015 harjoitus (BR15) 30.9-1.10. 2015 Levillä. Lapin liitto/lapin pelastuslaitos ( Koko yritys (YR) )

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN TIEDOTE 27.3.2017 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN Juuri valmistuneessa tilinpäätöksessä

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2016 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2016. Väestö kasvoi 29 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 176. Työllisyystilanne oli hieman

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO  TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Väestömuutokset 2017, kuukausittain Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 21.09.2017 Puhtaan veden tekijät Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1-8 / 2017... 1 Rahoituslaskelma 1-8 / 2017... 2 Tavoitteet 2017... 3 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI 81 Taloussuunnitelma LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS

ESPOON KAUPUNKI 81 Taloussuunnitelma LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS ESPOON KAUPUNKI 81 LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 2019 ESPOON KAUPUNKI 82 LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS Pelastuslain 24 :n mukaisesti kunnat

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot