Päätös toteutuksesta, suunnittelu ja tiedotus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päätös toteutuksesta, suunnittelu ja tiedotus"

Transkriptio

1 Palkitseva ja luova vanhustyö Case-esimerkki: Omahoitajamalliin siirtyminen kotihoidossa Tämä on kuvaus uuden työtoimintamallin käyttöönotosta erään kaupungin kotihoidossa. Kotihoitotyö on siellä jaettu viiteen tiimiin maantieteellisen alueen mukaan. Kotihoidon vastuuhenkilönä on osastonhoitaja, ja tiimeissä työskentelee vastaava sairaanhoitaja ja 6-8 muuta kotihoidon työntekijää (perushoitajia, lähihoitajia, kodinhoitajia ja kotiavustajia). Tarve ja lähtökohta työkäytännön muuttamiselle. Kotihoitoyksikössä oli jo jonkin aikaa mietitty kotihoitotyön käytännön muuttamista. Nyt kehittämishankkeen käynnistämiseen tuli sopiva hetki, kun ulkopuolinen tutkimuslaitos otti yhteyttä tiedustellen halukkuutta osallistua vanhustyöhankkeeseen: lähteä viemään omaehtoisesti läpi joku organisaation tarpeelliseksi kokema kehittämishanke. Samanaikaisesti yhden alueen vastaava hoitaja aloitti jatko-opintonsa, jonka opinnäytetyöksi kehittämishanke sopi hyvin. Kotihoitoyksikkö suunnitteli ja vei kehittämishankkeen läpi pääsääntöisesti omin voimin. Tutkimuslaitoksen edustaja osallistui muutaman kuukauden välein pidettyihin hankkeen ydinryhmän palavereihin, joissa tehtyä suunnitelmaa ja hankkeen etenemisen vaiheita käsiteltiin yhdessä. Ulkopuolisen antama tuki hankkeelle sisälsi vain asioiden selventämistä kysymysten avulla, vaihtoehtoisten etenemistapojen yhteistä punnintaa - joista ratkaisun tekeminen jäi organisaatiolle - ja hankkeen dokumentoinnista muistuttamista. Hanke eteni seuraavien vaiheiden kautta: päätös kehittämishankkeen toteutuksesta alustava hankesuunnitelma hankkeesta tiedottaminen alkukysely omahoitajamallin muotoilu: yksi tiimi edelläkävijänä, muut perässä vaiheittain käynnistymisen seuranta jatkosuunnitelmat. Päätös toteutuksesta, suunnittelu ja tiedotus Päätös kehittämishankkeen toteutuksesta tehtiin aloituspalaverissa, jossa mukana olivat kaupungin hoito- ja hoivapalvelujen johtava hoitaja, kotihoidon osastonhoitaja, yhden kotihoitoalueen vastaava sairaanhoitaja ja ulkopuolisena Työterveyslaitoksen tutkija. Tässä tapaamisessa organisaatio teki päätöksen kehittämishankkeen toteuttamisesta sekä jatkoopinnoissaan aloittanut sairaanhoitaja siitä, että hanke tulee olemaan hänen opinnäytetyönsä. Kyseinen sairaanhoitaja valikoitui näin luontevasti hankkeen vastuuhenkilöksi yhteisössä. Vastuuhenkilö laati alustavan hankesuunnitelman, jota käsiteltiin ydinryhmässä. Hankekokouksissa käytiin läpi mm. kotihoidon henkilöstölle suoritettavaa kyselyä, pohdittiin hankkeessa mahdollisesti eteen tulevia ongelmia, sekä prosessoitiin hankkeen eri vaiheiden sisältöä ja erityisesti aikataulutusta. Selvennettiin, mitä suunnilleen tapahtuu missäkin vaiheessa. Hankkeesta tiedottaminen. Kotihoidon henkilöstölle kerrottiin omahoitajamalliin siirtymisestä ja omahoitajuuden aloituksen ajankohdasta osastopalaverissa syyskuussa Henkilöstön Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A, Helsinki, puh , faksi , Y-tunnus ,

2 2/7 palaute oli myönteinen. Alkuperäinen suunnitelma oli, että omahoitajuus käynnistetään ensimmäisenä lännen tiimissä, joka oli hankkeen vastuuhenkilön oma tiimi. Suunniteltiin, että muut tiimit tulevat perässä omaan tahtiinsa sopivalla aikataululla. Kuitenkin muiden tiimien innokkuus sekä aikataulun tiivistämisen tarve (johtuen vastuuhenkilön keväällä alkavasta äitiyslomasta) muuttivat suunnitelmaa siten, että jokaisessa tiimissä omahoitajuus päätettiin käynnistää viimeistään tammikuussa Alkukysely tukee tiedotusta ja suunnittelua Samassa osastopalaverissa kerrottiin myös tulevasta alkukyselystä. Alkukyselyllä selvitettiin henkilöstön käsityksiä omahoitajuudesta sekä pyydettiin ehdotuksia toimintojen käytännön järjestämisestä. Kyselyllä tuettiin tiedottamista, valmistettiin tulevaan ja saatiin esille huomioonotettavia asioita omahoitajamallin rakennetta ja toimintoja suunniteltaessa. Kyselyn laadinta, esitestaus ja toteutus. Kyselyn laadintaan opinnäytetyön tekijä sai ohjausta amk:n opettajalta ja Työterveyslaitoksen tutkijalta. Lännen tiimin henkilöstö esitestasi lomakkeen lokakuun 2008 lopussa. Vastausten saamiseen kului aikaa vajaa kaksi viikkoa, kaikki vastasivat. Vastaajat eivät kokeneet kyselylomaketta vaikeaksi tai muutoksia vaativaksi. Marraskuussa kyselylomake jaettiin muihin tiimeihin. Lomake jaettiin yhteensä 47 henkilölle (mukaan lukien 7 esitestaajaa). Kyselyä ei jaettu kovin lyhytaikaisille sijaisille. Vastausaikaa henkilöstöllä oli 2,5 viikkoa. Vastauksia saatiin yhteensä esitestausvastausta. Kaikista vastanneista vain 3 henkilöä piti omahoitajuutta huonona ideana. Vastaamatta jättäneiden näkemystä omahoitajuudesta ei valitettavasti voi siis tietää. Omahoitajamallin muotoilu - edelläkävijänä yksi tiimi Omahoitajamalliin siirtymisessä edelläkävijänä oli yksi tiimi. Omahoitajamallin suunnittelu käynnistyi alkukyselyn vastauksia odoteltaessa. Tässä vaiheessa hyödynnettiin kyselyn esitestauksessa saatuja vastauksia. Lännen tiimin kanssa pidettiin myös yksi erillinen reilun tunnin pituinen omahoitajuuteen liittyvä palaveri. Tiimi koki omahoitajamalliin siirtymisen myönteisenä. Tiimi esitti toiveen koota omahoitajuuteen liittyen oman kansionsa, johon tulisi myös omahoitajan muistilista asioiden hoitoa helpottamaan. Kansion toivottiin olevan mahdollisimman yksinkertainen ja selkeä, joten sen rakentaminen ei ole työlästä. Kansion säilytyspaikaksi sovittiin toimiston pöytä. Säännöksi sovittiin, että sitä ei saa laittaa kaappiin, koska sinne se sitten hukkuu ja unohtuu. Välisivuja apuna käyttäen kansioon tehtiin jokaiselle työntekijälle oma kohtansa, jonne pystyy laittamaan asiakkaistaan tietoja ylös. Kaikkien kyselyvastausten pohjalta ja muutamalla asialla täydennettynä kotihoidolle muodostui omahoitajien tehtävät -lista. Seuraavaksi oli vuorossa alustava asiakkaiden jako tiimin omahoitajille. Jako alkoi lännen tiimistä, jonka vastaava sairaanhoitajana hankkeen ydinhenkilö toimi. Tämän jaon teko vaatii tiimin sairaanhoitajalta mahdollisuuden tiiviiseen keskittymiseen, joten sitä varten on oltava rauhallinen hetki - tässä tapauksessa se oli tarkoituksenmukaista tehdä kotona. Omahoitajuuden piiriin otettavien säännöllisten tukipalveluasiakkaiden ja hoito- ja palvelusuunnitelman omaavien asiakkaiden tuntemus on asiakkaiden jakoa tehdessä hyvin oleellista. Oleellista on myös tieto oman tiimin henkilöstön koulutuksesta sekä työntekijöiden toimintatavoista ja vahvuuksista (eli kuka sopii kenenkin asiakkaan omahoitajaksi).

3 3/7 Muut tiimit mukaan yksi kerrallaan Muut tiimit mukaan yksi kerrallaan, edetään vaiheittain. Joulukuussa 2008 omahoitajuuteen siirtymisen palaveri pidettiin seuraavassa tiimissä. Se valikoitui seuraavaksi sen vuoksi, että siellä omahoitajuuteen oli ehkä eniten tarvetta tiimin jäsenten ja asiakkaiden hoidon kannalta. Aloituspalaverin aikana omahoitajuus ei saanut kaikilta tiimiläisiltä varauksetonta myönteistä vastaanottoa, mutta jatkossa asiat etenivät hyvin. Joulukuun tiimipalaverin yhteydessä vahvistettiin sairaanhoitajan tekemä alustava asiakkaiden jako. Asiakkaiden jako sujui kaiken kaikkiaan todella hyvin, ja jopa ns. vaativien asiakkaiden omahoitajien löytyminen onnistui loistavasti! Joidenkin asiakkaiden kohdalla käytiin jopa pientä "taistelua" siitä, kuka pääsee heidän omahoitajakseen. Tiimin kanssa sovittiin, että sairaanhoitaja on aina omahoitajan parina ja raskaille, hyvin työllistäville asiakkaille valittiin omahoitajiksi ns. "kolmen kopla", jossa on lähi- ja sairaanhoitajan lisäksi kodinhoitaja. Tämän jälkeen tehtiin toimiston seinälle lista omahoitajista. Tiimin kanssa sovittiin, että asiakkaille kerrotaan heidän omahoitajansa muutamin poikkeuksin. Vahvasti psykiatristen asiakkaiden kohdalla tai muusta harkitusta syystä sitä ei toivottu tehtävän. Tammikuun alussa 2009 lännen tiimissä alkoi jo omahoitajuuden toteutus. Samaan aikaan kolmannessa tiimissä pidettiin alkupalaveri, ja asia alkoi edetä siellä oman tiiminvetäjän vastuulla. Neljännen tiimin sairaanhoitaja kävi ahkerasti tammikuun aikana kyselemässä vastuuhenkilöltä asioista ja lähti viemään asiaa eteenpäin omassa tiimissään mm. rakentamalla tiimilleen oman omahoitajakansion. Myös kolmannen tiimin sairaanhoitaja alkoi toimia samoin parin viikon viiveellä. Näiden tiimien sairaanhoitajat ohjeistettiin tekemään alustava asiakkaiden jako saman periaatteen pohjalta, kuin se oli tehty lännen tiimissä. Viimeisen tiimin omahoitajuuden aloituspalaveri pidettiin helmikuussa Hankkeen vastuuhenkilö oli mukana myös tässä, kuten kaikkien muidenkin tiimien aloituskokouksessa. Käynnistymisen seuranta Omahoitajuuden käynnistymistä seurattiin. Maaliskuussa tehtiin lista siitä, mitä asioita omahoitajuudesta on siinä kohdin oltava jo tehtynä. Tämä lista toimitettiin jokaiseen tiimiin, ja sen toivottiin vauhdittavan myös viimeisinä mukaan tulleiden tiimien omahoitajuuden etenemistä. Osastonhoitaja osallistui huhti-toukokuun 2009 aikana jokaisen tiimin tiimipalaveriin, joissa käytiin läpi miten omahoitajuus on kussakin tiimissä edennyt. Elämässä sattuu ja tapahtuu, joustavuutta tarvitaan. Alkuperäistä suunnitelmaa jouduttiin jossain kohdin muuttamaan. Vaikka hankkeen vastuuhenkilön tulossa oleva iloinen perhetapahtuma nopeutti aikataulua, pystyttiin omahoitajuus käynnistämään tiimeissä suunnitellusti. Vastuu kokonaisuudesta siirtyi tässä kohdin osastonhoitajalle. Myös kuntatalouden vaikeudet koskettivat tätä hanketta. Kevään ajaksi suunniteltiin tiimien vastaaville sairaanhoitajille ryhmätyönohjausta, jotta nämä hankkeen keskeiset käytännön toteuttajat saisivat tukea omahoitajuuden käynnistämisessä omassa tiimissään. Tiukan taloudellisen tilanteen vuoksi tätä suunnitelmaa ei kuitenkaan voitu toteuttaa.

4 4/7 Jatkosuunnitelmat Entä sitten jatkossa? Syyskuussa pidetään ulkopuolisella tuella koulutusiltapäivä omahoitajuudesta koko kotihoidon henkilöstölle. Tällöin voidaan yhteisesti todeta missä mennään, kerätä kokemuksia toteutuneesta ja sopia tältä pohjalta yhteisistä käytännöistä. Loppusyksyllä tehdään seurantakysely henkilöstölle. Sillä selvitetään kokemuksia omahoitajuuden aloituksesta, toimivuudesta ja kehitysideoista opinnäytetyötä ajatellen. Keväällä 2010, kun opinnäytetyö valmistuu, myös kotihoito saa raportin. Onnistumisen edellytyksiä Kotihoidon kokemusten pohjalta omahoitajamalliin siirtyminen edellyttää seuraavia asioita: Työyhteisöissä: Työyhteisön tulee olla sillä tavoin toimiva, että tavanomaiset asiat ja työtehtävät hoituvat suurin piirtein suunnitellusti. Omahoitajamalliin siirtymisellä ei ratkaista työyhteisön akuuttia kriisiä. Valtaosa työyhteisön jäsenistä hyväksyy omahoitajamalliin siirtymisen perusteluiksi esimerkiksi seuraavia asioita: parempi asiakaspalvelun laatu, tyytyväisemmät asiakkaat ja omaiset, tasaisempi työn kuormituksen jakautuminen, parempi työn sujuvuus sekä selkeämpi tehtävänkuva. Eduksi on, jos työyhteisö on odottavalla mielellä muutosten suhteen eli muutoksen odotetaan selvästi parantavan joitakin tunnettuja epäkohtia vastuiden ja tehtävien organisoimisessa. Työyhteisö pääsee nopeammin tavoitteeseensa, - kun yhteisössä on jo olemassa valmius muutoksiin - kun yhteisö osaa jo kantaa itsenäisesti vastuuta - kun yhteisössä on kyky toimia tietyssä sovitussa aikataulussa - kun sovitaan selkeästi mitä asioita hoidetaan, mitä pitää olla valmiina ja ohjeet ovat konkreettisia ja selkokielisiä - kun otetaan tarpeeksi pieniä tavoitteita, ei kaikkea kerralla - kun etenemisen tahti sovitetaan työyhteisön valmiuteen muuttua - mitä kypsempi ja osaavampi yhteisö, sitä nopeammin voi edetä. Tarvitaan hoitajia, jotka muuttavat toimintaansa siten, kuin on sovittu eli noudattavat omahoitajan muistilistaa ja pitävät kiinni sovituista määräajoista. kertovat mielipiteensä siitä, minkälaiset asiakas-hoitaja -parit olisivat heille mieleen, miten omahoitajan tehtävät sujuvat ja miten voitaisiin toimia entistä paremmin. auttavat toisiaan, mutta antavat toisilleen myös työrauhan, koska harvoihin asioihin pätee vain yksi optimaalinen ratkaisumalli. osallistuvat, koska kokevat asian tärkeäksi asiakkaille, itselleen ja kokevat projektin jakavan vastuuta ja työnjakoa kaikille tasapuolisemmin. saavat positiivista palautetta asiakkailta, huomaavat oman työnsä arvostuksen, huomaavat osaavansa työnsä. osaavat hoitaa kokonaisvaltaisemmin, kokevat työnkuvansa selkeäksi.

5 5/7 Tarvitaan vetäjä, joka on asiasta innostunut, ja jolle varataan tehtävään aikaa sekä valtuutus viedä asiaa eteenpäin. kirjoittaa omahoitajan muistilistan työvälineeksi omahoitajille. Vetäjä tietää, mistä kaikista asioista on huolehdittava. tekee ehdotuksen asiakas-hoitaja -parien muodostamiseksi. Vetäjän on hyvä tuntea asiakkaat ja hoitajat, joskin lopullinen parinmuodostus sovitaan työyhteisön kesken. vahvistaa yhteisesti sovitut tavoitteet ja aikataulutuksen. varmistaa että yhteisesti sovittuja menettelytapoja noudatetaan ja että kaikki pysyvät aikataulussa. huolehtii tiedonkulusta. on saatavilla, kun uudet omahoitajat ottavat uusia tehtäviä hoitaakseen ja auttaa heitä omahoitajan uran alkuun. Esimies, joka miettii yhdessä vetäjän kanssa, miten muutos omahoitajamalliin parhaiten toteutetaan. miettii yhdessä vetäjän kanssa yhteisön muutosvalmiuksien vahvuuksia ja kriittisiä kohtia. osoittaa, että vetäjällä on esimiehen valtuutus ja hyväksyntä omahoitajamalliin siirtymiseksi esimerkiksi siten, että koko työyhteisön kuullen vahvistaa, että omahoitajamalliin ollaan nyt siirtymässä ja vetäjä on vetovastuussa. tukee vetäjää muutosprosessin aikana esim. miettimällä vetäjän kanssa, miten muutosvastarintaa käännetään voimavaroiksi tai miten toimitaan ongelmatilanteissa. osallistuu itse projektiin ja kuuntelee saavutettuja asioita. seuraa ja tarkistaa projektin etenemistä esim. keräämällä tiimin yhteen ja kuulemalla mitä on saavutettu. ymmärtää, että edetään aikataulussa, mutta realistisessa aikataulussa ja pitää siitä kiinni. järjestää vetäjälle mahdollisuuden perehtyä ja suunnitella projektin kulkua. mahdollisuuksien mukaan hyödyntää ulkopuolisen tuen, asiantuntijuuden, muiden kokemukset. näyttää, että työyhteisön aikaansaannoksista ovat muutkin kiinnostuneita näin projekti saadaan myös näkyväksi ja työyhteisö voi olla ylpeä savutuksistaan. Muutkin ovat huomanneet! vahvistaa tiimin yhteistä toimintaa ja oma-aloitteisuutta. voi käyttää projektin myötä syntyneitä uusia toimintatapoja hyödyksi ja osoittaa näin, että projektista on hyötyä käytännön työssä esim. ohjeistaa tiettyjen asiakasasioiden hoitamisen oma-hoitajille. Kokemuksia omahoitajamallin kehittämismatkan varrelta kotihoidosta Seuraavat kokemukset keräsi kotihoidon osastonhoitaja. Mikä lähti hyvin toimimaan, missä päästy eteenpäin (mitkä asiat sitä auttaneet)? Selkeä projektin vetämisvastuu yhdellä henkilöllä. Heti alussa selvillä mitä asioita pitää kehittää. Aikataulutus toiminut ja projektin edetessä saatu oikeasti jalkautettua työyhteisöön uutta toimintaa. Koettu myönteisenä, asiakkailta tullut hyvää palautetta.

6 6/7 Mikä auttoi motivoitumaan? Työtehtävien ja vastuun tasaisempi jakautuminen kaikille. Löytyy asioista vastuussa oleva. Tuo selkeyttä työhön. Millaisia onnistumisen kokemuksia (pieniäkin asioita, huomioita, muutoksia) on havaittu? Hyvä palaute työtovereilta, asiakkailta ja omaisilta. Asiat tulee hoidetuksi. Homma hanskassa omahoitajalla. On huomannut, että osaa tehdä työnsä hyvin. On huomannut, että projektin työ koostuu ihan arkipäivän asioista, ei vaadita mitään utopioita -> helpotus ja innostus toimia uudella tavalla. Mikä oli hankalaa alkuun, mitä vinkiksi muille? Osa luuli, että vaaditaan jotakin mitä ei osaa, ks. edellinen kohta. Tavoitteiden pitää olla selkeitä ja konkreettisia, mieluiten esimerkit ja kunnon ohjeistus miten toimitaan, jotta osataan ryhtyä toimeen. Miten toiminnan (asioiden) kehittymistä on seurattu? Sovittu osa-tavoitteista ja päivämääristä, mihin mennessä niiden tulee olla tehtyinä. Pidetty palavereja, joissa tiimeittäin seurattu asioiden etenemistä. Sovittujen tavoitteiden mukaiset asiat kirjattu ja merkitty selkeästi, koska valmista. Mitä hyötyjä hankkeesta on nähtävissä? Vastuunjako on selkiytynyt. Esimies löytää asioille hoitajan. Työkuormitus jakautuu tasaisemmin. Työ on suunnitelmallisempaa. Varmistaa turvallisemman asioiden hoitamisen. Tiimiytyminen parempaa, kaikki mukana, kaikki tarpeellisia, saa tukea muilta. Miten tästä jatketaan? Pidetään yllä omahoitajamallia. Järjestetään aiheeseen liittyvä koulutus koko henkilöstölle; ovat ansainneet lisää tukea ja voidaan sopia yhteisistä käytännöistä kokemusten jälkeen; on mukava antaa hyvää palautetta uurastuksen jälkeen. Vinkkejä omahoitaja-hankkeen vetäjille ja esimiehille Lähdetään liikkeelle helpoimmista asioista. Esimerkki: Jos omahoitajamalliin on siirtymässä useita tiimejä tai osastoja, muutos kannattaa käynnistää siellä, missä muutosvalmiutta on eniten, ja josta löytyy motivoitunut vetäjä. Onnistuneen muutosprosessin myötä muiden on helpompi seurata vanavedessä jo syntyneitä toimintamalleja hyödyntäen. Toinen esimerkki: Kun omahoitaja alkaa vastata omien asiakkaidensa palvelusta/hoidosta, ei siirretä vastuuta kaikista asioista kerralla. Aloitetaan muistilistan helpoimmilta tuntuvista tehtävistä, esim. asiakastietojen päivityksestä. Kun tämä asia on

7 7/7 kaikkien asiakkaiden osalta kunnossa, siirrytään seuraavaksi sovitun tehtävän toteuttamiseen. Vaikuttamismahdollisuudet. Hoitajat asettavat yhdessä vetäjän kanssa tavoitteita ja suunnittelevat aikatauluja, jotka vetäjä vahvistaa. Hoitajat ovat oman työnsä parhaita asiantuntijoita, ja tämä asiantuntemus tulee hyödyntää. Omahoitajan muistilistaa noudattamalla omahoitaja tutustuu koko vastuualueeseensa asia kerrallaan. Epävarmuus mahdollisista uusista odotuksista ja vaatimuksista vähenee. Omahoitajamalli saa hahmotettavan muodon, kun tehtävät on selvästi kirjattu. Edetään tarpeeksi nopeasti ja pidetään aikatauluista kiinni. Esimerkki: Sovitaan, että omahoitaja päivittää omien asiakkaidensa asiakastiedot tietojärjestelmään kahden viikon kuluessa. Kun kaksi viikkoa on kulunut, vetäjä varmistaa, että sovittu asia on tehty. Pidetään palaveri, jossa todetaan eteneminen ja määritetään uusi tavoite sekä sille aikaraja. Näin muutokset pysyvät konkreettisesti esillä eivätkä unohdu. "Unohtunut" muutos on työläs kaivaa esiin ja saatella eteenpäin. Pienin, mutta täsmällisin ja realistisin tavoittein eteenpäin - kerätään onnistumisen kokemuksia, joista syntyy myönteinen kierre.

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Kehittämistyön seuraamukset, kestävyys ja leviäminen Maija Träskelin Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Pieni opas muistimentorille

Pieni opas muistimentorille Kotona Paras 2008 2011 Ko Pieni opas muistimentorille w w w.kotonaparas.fi Pieni opas muistimentorille Hyvä lukija, Julkaisija ja tilaukset: ry Fredriksberginkatu 2 00240 Helsinki Sähköposti: info@muistiasiantuntijat.fi

Lisätiedot

PEREHDYTYSOPAS TIKKURILAN TERVEYSASEMALLE

PEREHDYTYSOPAS TIKKURILAN TERVEYSASEMALLE PEREHDYTYSOPAS TIKKURILAN TERVEYSASEMALLE Noora Tiilimaa ja Susanna Virta Opinnäytetyö, kevät 2010 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY. Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 ESLH-2006-03839/So-62 Loppuraportti 11.9.2008 Arto Honkala Taina Kultanen Satu Kujala Laila Mäki-Kerttula

Lisätiedot

Sodankylän vammaispalvelujen kehittämispilotti. Vatupassi

Sodankylän vammaispalvelujen kehittämispilotti. Vatupassi Sodankylän vammaispalvelujen kehittämispilotti Vatupassi SISÄLTÖ 1 JOHDANTO...1 2 SODANKYLÄN VAMMAISPALVELUJEN KEHITTÄMISHANKE...2 2.1 Hankkeen tavoitteet...2 2.2 Tavoitteiden toteuttamiskeinot...2 3 PILOTIN

Lisätiedot

KONSULTOIVIEN ERITYISLASTENTARHANOPETTAJIEN VUOSIKELLO

KONSULTOIVIEN ERITYISLASTENTARHANOPETTAJIEN VUOSIKELLO ARVIOINTIRAPORTTI KONSULTOIVIEN ERITYISLASTENTARHANOPETTAJIEN VUOSIKELLO Kirsi Alila Ediva Oy 10.8.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 2 ARVIOINNIN SUORITTAMINEN 6 3 ARVIOINNIN TULOKSET 9 3.1 Konsultoivien

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Kannen suunnittelu ja lay-out: Anu Nieminen

Kannen suunnittelu ja lay-out: Anu Nieminen Kannen suunnittelu ja lay-out: Anu Nieminen Kiisa Hulkko, Christina Sweins, Anu Hakonen ja Vanhustyön keskusliitto Centralförbundet för de gamlas väl ry. Malmin kauppatie 26 00700 Helsinki Puh. (09) 350

Lisätiedot

Loppuraportti. Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014

Loppuraportti. Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014 Loppuraportti Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014 Minna Majava Heli Alaräisänen Lapin yliopisto 17.12.2014 SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 2. Joustotyön käsite ja historia...

Lisätiedot

Kohti innostunutta työyhteisöä

Kohti innostunutta työyhteisöä Kohti innostunutta työyhteisöä Innostava työ Avoimuus Yhdessä osaaminen Innostavat ja luovuutta tukevat puitteet Rohkeus Luovuus Arvostus Sitoutuminen Positiivisuus Me-henki Työyhteisötaidot Luottamus

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

Lähidemokratiaa Lempäälässä. Toimintatutkimuksen raportti

Lähidemokratiaa Lempäälässä. Toimintatutkimuksen raportti Lähidemokratiaa Lempäälässä Toimintatutkimuksen raportti Anna Kulmakorpi 26.8.2015 s. 1 / 20 Lähidemokratiaa Lempäälässä Toimintatutkimuksen raportti Sisällys Tiivistelmä... 2 1. Johdanto... 3 2. Tutkimuksen

Lisätiedot

Työmieli-hankkeen arviointiraportti

Työmieli-hankkeen arviointiraportti Työmieli-hankkeen arviointiraportti ajanjaksolta: huhtikuu 2010 - toukokuu 2011 Hanna Hannukainen Sisällys 1. Aluksi... 2 2. Työmieli-hanke lyhyesti... 3 3. Arvioinnin lähtökohdat ja arvioinnin kokonaisuus...

Lisätiedot

KOTONA PIDEMPÄÄN-PROJEKTI 2008-2010 LOPPURAPORTTI 2010. Marjo Silvander

KOTONA PIDEMPÄÄN-PROJEKTI 2008-2010 LOPPURAPORTTI 2010. Marjo Silvander KOTONA PIDEMPÄÄN-PROJEKTI 2008-2010 LOPPURAPORTTI 2010 Marjo Silvander 2 SISÄLTÖ 1. PROJEKTIN TAUSTA JA TAVOITTEET SIVU 1.1. Tausta 3 1.2. Tavoitteet 4 1.3. Kohderyhmät 4 1.4. Yhteistyötahot 4 1.5. Toiminta-alueet

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki ohjeet välineiden käyttöön

Reilun Pelin työkalupakki ohjeet välineiden käyttöön Reilun Pelin työkalupakki ohjeet välineiden käyttöön Reilun Pelin henkeen kuuluu, että työhyvinvointia rakennetaan yhteistyönä, jossa mukana ovat henkilöstön edustajat, esimiehet, työyhteisöjen kehittäjät

Lisätiedot

KUVAUS VASTUULLISEN JOHTA- MISEN TÄYDENNYSKOULUTUK- SEN SUUNNITTELUSTA KOULU- TUKSEN TOTEUTUKSEEN JA AR- VIOINTIIN

KUVAUS VASTUULLISEN JOHTA- MISEN TÄYDENNYSKOULUTUK- SEN SUUNNITTELUSTA KOULU- TUKSEN TOTEUTUKSEEN JA AR- VIOINTIIN 1 KUVAUS VASTUULLISEN JOHTA- MISEN TÄYDENNYSKOULUTUK- SEN SUUNNITTELUSTA KOULU- TUKSEN TOTEUTUKSEEN JA AR- VIOINTIIN Pilottikoulutuksen hyvät käytännöt ja kehittämistarpeet Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen

Lisätiedot

Esimiehen työkalupakki osallistamiseen ja ongelmanratkaisuun

Esimiehen työkalupakki osallistamiseen ja ongelmanratkaisuun Esimiehen työkalupakki osallistamiseen ja ongelmanratkaisuun Sisällysluettelo 1. Vuorovaikutus kaiken a ja o...3 Motivointi on kuuntelua ja osallistamista...3 Oma esimerkki heijastuu koko työyhteisöön...3

Lisätiedot

TOIMINTAKYKYISENÄ IKÄÄNTYMINEN- JUURRUTTAMISHANKE KESKI-SATAKUNNAN PILOTTI 1.10.2012 30.9.2013

TOIMINTAKYKYISENÄ IKÄÄNTYMINEN- JUURRUTTAMISHANKE KESKI-SATAKUNNAN PILOTTI 1.10.2012 30.9.2013 TOIMINTAKYKYISENÄ IKÄÄNTYMINEN- JUURRUTTAMISHANKE KESKI-SATAKUNNAN PILOTTI 1.10.2012 30.9.2013 Kotihoidon yhteistyöprosessien kehittäminen Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän alueella Kaija

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI 1 SISÄLTÖ 1. AIKE-HANKKEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA JULKAISUT... 2 2. PERUSTAT KUNTOON... 4 Lähtökohdat ja tavoitteet... 4 Organisaatio

Lisätiedot

BENCHMARKING-TUTKIMUS

BENCHMARKING-TUTKIMUS Sisältö Johdanto... 3 Tarina Turku 1 -klubityön kulusta... 5 Ensimmäinen kokous syksyllä 2014... 5 Toinen kokous... 5 Kolmas kokous... 6 Seuraavat kokoukset... 7 BENCHMARKING-TUTKIMUS 1 Määrittele benchmarking-kohde...

Lisätiedot

Tarja Frisk Pekka Antila. Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä

Tarja Frisk Pekka Antila. Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä Tarja Frisk Pekka Antila Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä 2. painos Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/95) mukaisesti kielletty

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen.

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 3 1 TAUSTA 4 2 KUSTANNUKSET JA VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

IDEOITA JA VÄLINEITÄ AMMATTIOPISTON RYHMÄNOHJAUKSEEN. Minulla on tavoitteita, jotka haluan toteuttaa. Onni RO-OPE

IDEOITA JA VÄLINEITÄ AMMATTIOPISTON RYHMÄNOHJAUKSEEN. Minulla on tavoitteita, jotka haluan toteuttaa. Onni RO-OPE IDEOITA JA VÄLINEITÄ AMMATTIOPISTON RYHMÄNOHJAUKSEEN Minulla on tavoitteita, jotka haluan toteuttaa. Onni RO-OPE Julkaisija: Kuntoutussäätiö Pakarituvantie 4 5 00410 Helsinki www.kuntoutussaatio.fi Helsinki

Lisätiedot

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia.. SISÄLTÖ 1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..10 4. PROJEKTIN TOTEUTUMINEN..11 4.1. Yhteistyö työterveyksien,

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Johanna Haapamäki, Marko Hakonen, Kaisa Simanainen, Matti Vartiainen, Mika P. Nieminen ja Jouni Virtaharju Aalto-yliopisto Teknillinen

Lisätiedot

Organisaatio- muutos. esimiehen näkökulmasta

Organisaatio- muutos. esimiehen näkökulmasta Organisaatio- muutos esimiehen näkökulmasta Tämä opas on osa Tukea työpaikalle organisaatiomuutoksen toteuttamiseen -hanketta. Hanketta ovat tukeneet sosiaali- ja terveysministeriö ja Työsuojelurahasto.

Lisätiedot

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 40 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) YISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJAT VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointiklusterin esiselvitys Projektien projekti

Lisätiedot

Koen itse olevani tekijä. Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta

Koen itse olevani tekijä. Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta Koen itse olevani tekijä Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta Koen itse olevani tekijä Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta Painopaikka: Esa Print Oy, Lahti Taitto: Mac&Me/Virpi Sirpelä Kannen

Lisätiedot