Vantaan kaupunki / Viheralueyksikkö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vantaan kaupunki / Viheralueyksikkö 22.5.2007"

Transkriptio

1 YLEIS- JA TOTEUTUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN VANTAALLA Yleissuunnitelma on periaatesuunnitelma, jossa on esitetty kohdealueen jäsentely, toteuttaminen ja hoito riittävällä tasolla siten, että kohteen rakentamisen kustannukset voidaan laskea kohtuullisen luotettavasti. Yleissuunnitelman keskeisin rooli on toimia viranomaisten päätöksenteon välineenä sekä havainnollisena illustraationa toteutuvasta suunnitelmasta. Yleissuunnitelman lähtötietoina käytetään kantakarttaa. ajantasa-asemakaavaa tai asemakaavan muutosehdotusta. kiinteistökarttaa. johtokarttaa. ilmakuvia. tilaajan ohjeita. lähiympäristösuunnitelmaa. muita selvityksiä ja raportteja tilaajan ohjeiden mukaan. Lisäksi yleissuunnittelun alussa konsultti laatii lähtötietona käytettävän tarkemittausohjelman, jonka mittauttamisesta vastaa tilaaja. Yleissuunnitteluun sisältyy suunnittelun aloitustiedotteen laatiminen Vantaan mallin mukaan. Yleisö- ja asukasesittelystä mainitaan tarjouspyynnössä tai sovitaan erikseen. Sähköisen lähtöaineiston konsultti tilaa omatoimisesti Vantaan kaupungin mittausosastolta, joka toimittaa sen dgn-muodossa. Lähiympäristösuunnitelman saa kaupunkisuunnittelusta. Suunnittelua varten perustetaan usein ohjausryhmä, joka kokoontuu tarjouksessa sovituissa puitteissa. Konsultti vastaa ohjausryhmän yhteystietoluettelon, kokouskutsujen, esityslistojen ja muistioiden laatimisesta ja toimittaa ne kaikki sähköisesti tilaajalle ja kokouksiin osallistuvien sidosryhmien edustajille. Muistiot tarkastutetaan tilaajalla ennen jakelua, joka toimitetaan viikon kuluessa ko. kokouksesta. Yleissuunnitelmassa tulee esittää olemassa oleva, säilytettävä puuvartinen kasvillisuus (puut ja pensaat). Lisäksi siinä esitetään istutettava kasvillisuus. Poistettavaa kasvillisuutta ei tarvitse esittää, ellei sitä erikseen pyydetä. pinnoitteet (luonnonmukainen metsän pohjakasvillisuus, niitty, nurmikko, kivituhka, luonnon- tai betonikiveys tai asfaltti jne.). toiminnot. reitistö. kuivatuksen ja tasauksen periaatteet. pohjarakennustekniset periaatteet maarakentamisessa mahdollisesti tarvittavien erityisratkaisujen teknisen periaatteet. valaistuksen periaatteet. kalusteiden ja varusteiden periaatteet kohdealueen kalusteiden ja varusteiden väritysperiaatteet. 1

2 2 Yleissuunnitelmassa tulee esittää viheralueen tai sen osa-alueiden hoitoluokat. Merkintöjen selitysten tulee olla kattavat ja yksiselitteiset. Yleissuunnitelman asiakirjat sisältävät: suunnitelman kannen asiakirjaluettelon asemapiirustuksen/ asemapiirustukset (mustavalkoisena). asemapiirustuksen / asemapiirustukset (värillisenä). mahdolliset detaljit, leikkaukset ja havainnekuvat tarpeen mukaan. suunnitelmaselostuksen. kustannusarvion. Kustannusarvio litteroidaan INFRA RYL2006 -yleisen työselityksen otsakkeiden mukaan. Asemapiirustuksen väritulostetta käytetään esittelytarkoituksiin paperitulosteena ja sähköisenä tiedostona, jonka koko voi vaihdella. Sen vuoksi siinä ei kannata esittää kaikkia yksityiskohtaisimpia kuvatekstejä, jotka esitetään mustavalkoisessa asemapiirustuksessa. Yleissuunnitelmasta laaditaan Powerpoint -esitys lautakuntakäsittelyä varten Vantaan kaupungin mallin mukaan. Havainnollisista kuvasovitteista yms. perspektiivipiirroksista sovitaan tarvittaessa erikseen. Toteutussuunnitelma on tarkka, toteutustasoinen asiakirja, jonka pohjalta rakennetaan ko. viheralue. Toteutussuunnitelman keskeisin rooli on toimia työmaapiirustuksena ja olla toteutuksen kannalta mahdollisimman selkeä ja yksiselitteinen asiakirja. Siihen liittyy oleellisena osana hoito-ohje eli hoidon työselitys. Toteutussuunnitteluun sisältyy tarkemittaussuunnitelman laatiminen heti projektin alussa. Muista suunnittelun tarvitsemista täydennysmittaussuunnitelmista ja pohjatutkimuksista projektin kuluessa sovitaan erikseen. Toteutussuunnitteluun sisältyy suunnittelun aloitustiedotteen laatiminen Vantaan mallin mukaan. Yleisö- ja asukasesittelystä mainitaan tarjouspyynnössä tai sovitaan erikseen. Toteutussuunnittelun lähtötietoina käytetään tarkemittauksen lisäksi kantakarttaa. ajantasa-asemakaavaa tai asemakaavan muutosehdotusta. kiinteistökarttaa. johtokarttaa. ilmakuvia. tilaajan ohjeita. yleissuunnitelmaa lähiympäristösuunnitelmaa. muita alueeseen liittyvä suunnitelmia, selvityksiä ja raportteja tilaajan ohjeiden mukaan.

3 Suunnittelua varten perustetaan ohjausryhmä, joka kokoontuu tarjouksessa sovituissa puitteissa. Ohjausryhmä kokoontuu yleensä vähintään työn aloittamiseksi (aloituskokous), luonnosten käsittelemiseksi, asukastilaisuuden jälkeen ja suunnitelma-aineiston ollessa esitarkistusvaiheessa. Tarvittaessa järjestetään muita kokouksia työn edistymisen mukaisesti. Suunnittelijakonsultti vastaa ohjausryhmän yhteystietoluettelon, kokouskutsujen, esityslistojen ja muistioiden laatimisesta ja toimittaa ne kaikki sähköisesti tilaajalle ja kokouksiin osallistuvien sidosryhmien edustajille. Muistiot tarkastutetaan tilaajalla ennen jakelua, joka toimitetaan viikon kuluessa ko. kokouksesta. Toteutussuunnitelmassa tulee esittää olemassa oleva, säilytettävä puuvartinen kasvillisuus ja sen käsittely, poistettava puuvartinen kasvillisuus sekä kaikki istutettava ja kylvettävä kasvillisuus. pinnoitteet (luonnonmukainen metsän pohjakasvillisuus, kostea-, tuore- tai kuivaniitty, luonnonnurmi, puisto- tai käyttönurmi, koristenurmi, kivituhka, luonnon- ja betonikiveys, asfaltti, sirotepintaukset, turva-alustat jne.). toiminnot. reitistö, aukiot, oleskelupaikat ja pysäköintialueet. kuivatus- ja tasaus. pohjarakennustekniikka. erikoisrakenteet ja niiden perustaminen. valaistuksen periaatteet. kalusteet ja varusteet sekä niiden yksityiskohtainen värityssuunnitelman. Säilytettävä puuvartinen kasvillisuus inventoidaan kuvioittain, puuryhminä tai yksittäispuina, luetteloidaan mallin mukaan ja piirretään kartalle. Istutettava kasvillisuus luetteloidaan mallin mukaan. Kenttäkerros inventoidaan yleisellä tasolla siten, että sille voidaan määritellä toteutustasoiset käsittelyohjeet sekä hoito. Inventointitulokset taulukoidaan ja numeroidaan suunnitelmaan vastaavasti. Nro Laji Ikä Kunto Toimenpide 3 1 Latinankielinen nimi taimi, nuori, varttunut tai vanha yksilö / ryhmä Hyvä, kohtalainen, huono tai kuollut Poistetaan / Säilytetään ja hoitotoimenpide Esim. historiallisissa puistossa kasvavien vanhojen jalojen lehtipuiden hoitoleikkauksen suunnittelu ei sisälly toteutussuunnitelmaan ellei toisin pyydetä. Istutettavan kasvillisuuden taulukko esitetään tarvittaessa karttakohtaisesti: Nro Laji Määrä Koko Istutustiheys Huomautukset PUUT: A1 Latinankielinen nimi kpl rungon ympärysmitta cm x cm liittyviä erityisiä seikkoja. PENSAAT: B1 Latinankielinen nimi kpl versojen cm x cm liittyviä erityisiä seikkoja. pituuus Taimityyppi. PERENNAT: C1 Latinankielinen nimi kpl - cm x cm liittyviä erityisiä seikkoja KÖYNNÖKSET:

4 4 D1 Latinankielinen nimi kpl - cm x cm liittyviä erityisiä seikkoja E=yksivuotiset kasvit ja F=sipulikasvit. Kasvillisuuden voi esittää kartalla ja kasviluettelossa myös latinankielisten nimien lyhenteinä. Niityt on eriteltävä olemassa olevasta kasvillisuudesta hoitamalla kehitettäviin ja perustettaviin alueisiin. Niityn perustaminen ja kylvö ohjeistetaan työselityksessä. Pinnoitteiden ja massaistutusten pinta-alat esitetään merkintöjen selityksissä. Talvikunnossa pidettävästä valaistavasta raitista (leveys > 3 m) suunnitellaan mittalinja, josta laaditaan asianmukainen koordinaattitaulukko. Kapeammista poluista ja muista alueista esitetään riittävästi koordinaattipisteitä, jotta se voidaan rakentamisen yhteydessä kätevästi mitata paikoilleen. Raittien, polkujen sekä muiden alueiden rakenteet on esitettävä yksiselitteisesti. Aidoista esitetään riittävän tarkasti niiden linjaus ja tolpat numeroidaan tai aakkostetaan asemapiirustukseen. Ao. tolppapisteistä laaditaan myös koordinaattipisteluettelo, erityisesti aitojen linjan muuttuessa. Mikäli aita sovitetaan topografialtaan vaihtelevaan maastoon, ao. kohdista laaditaan erilliset pituuspoikkileikkaukset aidan sovittamiseksi maastoon turvallisuusnormien mukaisesti. Kuivatus ja tasaus suunnitellaan pääosin perinteisesti tai hulevesien käsittelyn periaatteilla Vantaan kaupungin esityksen mukaan. Kysymykseen voi tulla myös em. yhdistelmä. Pohjarakennussuunnittelua tarvitaan, mikäli kohteen pohjarakennusolosuhteet ovat vaativat erityisesti pääreittien, kenttien, jne. osalta. Samoin siihen sisältyy siltojen, muurien, patojen, putkien, aita- ja porttiperustusten, katsomoiden, huvimajojen yms. erikoisrakenteiden perustussuunnittelu. Jos perinteiseen puistosuunnitteluun tarvitaan muutoin pohjarakennusteknistä asiantuntijaa, siitä mainitaan tarjouspyynnössä erikseen. Toteutussuunnittelussa määritellään valaisimien paikat, malli, pylvään korkeus ja malli sekä tarvittaessa varsi. Lisäksi määritetään kaikkien em. väri RAL -värikoodin avulla. Valaistussuunnittelu edellyttää sidosryhmätyöskentelyä Vantaan Energian kanssa, mutta varsinaiset kaapelointisuunnitelmat eivät sisälly toteutussuunnitteluun. Hankkeesta vastaava laadituttaa myös erillisen varsinaisen valaistussuunnitelman Vantaan suunnittelukäytännön mukaisesti yhteistyössä Vantaan Energian kanssa. Kunkin suunnittelukohteen kalusteiden ja varusteiden tulee muodostaa väritykseltään järkevä kokonaisuus. Samalla niiden tulee sopeutua ympäristöönsä arkkitehtuuriin ja olemassa oleviin kalusteisiin ja varusteisiin. Värityssuunnitelma on osa työselitystä, mutta se tulee liittää myös hoidon työselitykseen.

5 Uusien leikkipaikkojen suunnitelmat tulee varustaa maininnalla j a kuvalla opastaulusta, jonka malli on Lappset (kaiverrettu teksti). 5 LEIKKIALUEEN SUOMENKIELINEN NIMI LEKPLATS SVENSKT NAMN Koivupään puistopolku 4 Koivupää parkstigen 4 Kunnossapito puh Underhåll tfn Yleinen hätänumero Allmänt nödnummer 112 Rakennesuunnittelu (sillat, huvimajat, portit, kaiteet, portaat, kalusteet, aidat, muurit yms.) ja niiden perustuksien suunnittelu sisältyy toteutussuunnitteluun, mikäli niiden tarpeesta on ollut selkeä tieto toteutussuunnittelun tarjousvaiheessa ja niistä on alustavat tiedot aiemmin laaditussa yleissuunnitelmassa tai lähiympäristösuunnitelmassa. Muutoin rakennesuunnittelu ei sisälly toteutussuunnitteluun, vaan siitä pyydetään erillinen tarjous. Toteutussuunnitelman asiakirjat sisältävät: Asemapiirustuksen / asemapiirustukset. Kuivatus- ja tasaussuunnitelman, johon sisältyy mittapiirustus. Raittien ja polkujen rakennepoikkileikkaukset. Talvikunnosa pidettävien raittien (leveys > 3m) pitkittäisleikkaukset. Muita tarpeellisia detaljipiirustuksia ja leikkauksia. Suunnitelman kannen. Asiakirjaluettelon. Työselityksen. Hoidon työselityksen. Määrä- ja kustannusarvion RAPAL Oy:n rakennusosalaskennalla suoritettuna Työselitys litteroidaan INFRA RYL2006 -yleisen työselityksen mukaan. Yleis- ja toteutussuunnitelman laatiminen sisältää yleensä aloitustiedotteen laatimisen, ellei toisin mainita. Yleis- ja/tai toteutussuunnitelman sähköinen tiedosto laaditaan Vantaan kaupungin viheralueyksikön ohjeiden mukaan siten, että eri aihepiireihin kuuluvat asiat on asianmukaisesti esitetty omilla tasoillaan. Tasot, joille viheralueyksikön tilaamien suunnitelmien sisältämät tiedot tulostetaan, käyvät ilmi erillisestä liitteetä Vay tasot.xl.

6 Otsikkotauluna käytetään Vantaan kaupungin Kuntatekniikan otsikkotaulua, jotka numeroidaan Vantaan kaupungin kuntatekniikan arkiston ohjeiden mukaan. Numerot pyydetään karttakohtaisesti arkistonhoitajalta. Viheralueyksikön otsikkotaulun täyttömalli. 6 Konsultti voi lisätä otsikkotaulun alle oman logonsa ja kentät tarkistus- ja hyväksymismerkintöjä varten. Kaikki suunnitelma-aineisto kootaan ns. esitarkistuskansioon, kun se on lähes valmis. Sen tulee sisältää kaikki suunnitelma-asiakirjat. Esitarkistuskansion tarkistaa Vantaan kaupungin kuntatekniikan keskuksen eri asiantuntijatahot. Konsultti tekee tarvittavat tarkistukset koko suunnitelma-aineistoon sen valmiiksi saattamiseksi. Suunnitelmat toimitetaan Vantaan kaupungille muoveina hyväksyntää ja allekirjoitusta varten. Tilaajalle toimitettavissa valmiissa muovissa on oltava aina asianmukaiset konsultin tarkistus- ja hyväksymismerkinnät. Vantaan kaupungin viheralueyksikön puistopäällikkö hyväksyy päätöksellään toteuttamistasoiset puistosuunnitelmat. Puistojen yleissuunnitelmat asetetaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti nähtäville. Nähtävilläolon jälkeen kaupunkisuunnittelulautakunnan kuntatekniikan ja joukkoliikenneasioiden jaosto hyväksyy suunnitelmat. Päätöksistä on valittamismahdollisuus. Valitusajan jälkeen, mikäli valituksia ei ole tullut, suunnitelmat ovat valmiit ja toteuttamiskelpoiset. Lisäksi suunnitelmat toimitetaan CD-rommille tallennettuna dgn- ja pdf-muodossa ( 3 CDlevyä kutakin levyä). Dgn-tidostot on tallennettava MicroStation V7 -versiolla, ellei toisin mainita. Pdf-tiedostojen tulee tallentaa sekä luonnollisen kokoisina että A3 -kokoisina. Li-

7 säksi toimitettavalle CD-rommille tallennetaan kaikki doc- ja xl-tiedostot sekä kohdealueesta otetut valokuvat. Muovit ja sähköiset tiedostot on toimitettava Vantaan kaupungille samalla kertaa, ellei toisin pyydetä. Viheralueyksikön ja kehittämisyksikön vastaamissa hankkeissa suunnitelmien sähköiset tiedostot voi toimittaa suoraan Vantaan kaupungin käyttämään kopiolaitokseen, joka huolehtii muovien tulostuksesta, toimittaa ne suoraan ja osoittaa laskunsa suoraan Vantaan kaupungille. 7

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet HAUKKANIEMI Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet KUOPION KAUPUNKI Tekninen virasto Kaavoitusosasto 31.8.2007 SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISOHJEET SISÄLTÖ OSA 1 PIENTALORAKENTAJIEN SUUNNITTELU-

Lisätiedot

Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa

Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Vt7 Haminan kohdalla, tiesuunnitelma

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Ametriini Oy SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO. Suunnittelun erittelyt 1

Ametriini Oy SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO. Suunnittelun erittelyt 1 Suunnittelun erittelyt 1 Ametriini Oy Asiakas ; Kohteen osoite; Tilaajan nimi; Tilaajan yhteystiedot; SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ Tämä tehtäväluettelo on tarkoitettu

Lisätiedot

YKSITYISTIEN PARANTAMINEN Suunnittelun ja toteuttamisen perusteet

YKSITYISTIEN PARANTAMINEN Suunnittelun ja toteuttamisen perusteet YKSITYISTIEN PARANTAMINEN Suunnittelun ja toteuttamisen perusteet Esko Hämäläinen Yksityistiejulkaisut 1 Tämä sähköinen nettijulkaisu sisältää valikoidun osan painetusta kirjasta YKSITYISTIEN PARANTAMINEN

Lisätiedot

Järjestämisohjeita kilpailujohtajalle ja ratamestarille

Järjestämisohjeita kilpailujohtajalle ja ratamestarille 2013 Sprinttisuunnistuskilpailun suunnittelu Järjestämisohjeita kilpailujohtajalle ja ratamestarille 2 3 Sprinttisuunnistuskilpailun suunnittelu Järjestämisohjeita kilpailunjohtajalle ja ratamestarille

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNKI, NURMON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS

SEINÄJOEN KAUPUNKI, NURMON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS SEINÄJOEN KAUPUNKI, NURMON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS 01.11.2014 Tilaaja Seinäjoen kaupunki Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus PL 215 (Kirkkokatu 6) 60101 Seinäjoki Tehtävä, lähtökohdat ja tavoitteet

Lisätiedot

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa SISÄLLYS 1.Voimajohdot osana voimajärjestelmää... 4 2.Voimajohdon elinkaari: suunnittelu ja ylläpito...

Lisätiedot

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa SISÄLLYS 1 Voimajohdot osana voimajärjestelmää... 4 2 Voimajohdon elinkaari: suunnittelu ja ylläpito...

Lisätiedot

Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa

Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa SUOMEN YMPÄRISTÖ 14 2013 Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ 14 2013 Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa Helsinki 2013 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAADUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ VASTINEET NIIHIN KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ 26.8. 26.9.2013 LAUSUNTOAIKA 26.8.2013 18.10.2013 A. Lausunnot

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 2 (19) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Kaavoitusmaksut... 3 2.1. Asemakaava...

Lisätiedot

PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET

PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET Luonnonvara- ja ympäristöala Metsäalan perustutkinto Opinnäytetyö Opiskelijan nimi/nimet ja ryhmätunnus työn valmistumiskuukausi / 2008 SISÄLLYS 1. MIKSI OPINNÄYTETYÖ?

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

RT 10-10387 TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU SISÄLLYSLUETTELO. talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project

RT 10-10387 TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU SISÄLLYSLUETTELO. talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project RT 10-10387 ohjetiedosto tammikuu 1989 korvaa RT l 06.10 1 (24) TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project Tämä RT-ohjekortti kuvaa talonrakennushankkeen kokonaisuutta

Lisätiedot

Tilahankkeiden suunnittelu ja toteutus

Tilahankkeiden suunnittelu ja toteutus Tilahankkeiden suunnittelu ja toteutus Case Sodankylän kunta Rakennuttajakoulutus RAPS-36 Tutkielma Pekka Rouhiainen Sodankylän kunta Sodankylässä 10.10.2014 Aalto University Professional Development Aalto

Lisätiedot

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ nro 3422 kkltk hallitus valtuusto nähtävilläolo ANTTILANRANTA Korttelit 8089-8094 sekä luonnos 13.6.2006 19.6.2006 MRA 30 17.7.-18.8.2006 katu-, erityis- ja A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN

Lisätiedot

Projektipankki rakennustyömaan

Projektipankki rakennustyömaan Tapio Halonen Sokonet Oy tapio.halonen@sokonet.fi Kari Varkki Kehitysjohtaja, Rakennusosakeyhtiö Hartela kari.varkki@hartela.fi 498 Projektipankki rakennustyömaan sähköiset asiakirjat ja niiden hallinta

Lisätiedot

Rakennuttaja on Mäntsälän kunta, Tekniset palvelut.

Rakennuttaja on Mäntsälän kunta, Tekniset palvelut. FCG Finnish Consulting Group Oy Työselitys 1 (8) MÄNTSÄLÄN KUNTA, APPOSEN VANHAN KENKÄTEHTAAN ALUE, PILAANTUNEEN MAAPERÄN KUNNOSTUS TYÖSELITYS 0 YLEISTÄ 01 Rakennuskohde ja sen sijainti 02 Rakennuttaja

Lisätiedot

ASOLA. uuden osa-alueen suunnittelu ja toteutus. tavoitteet ja työohjelma. asuntotuotanto, palvelutuotanto ja ympäristörakentaminen

ASOLA. uuden osa-alueen suunnittelu ja toteutus. tavoitteet ja työohjelma. asuntotuotanto, palvelutuotanto ja ympäristörakentaminen ASOLA uuden osa-alueen suunnittelu ja toteutus tavoitteet ja työohjelma asuntotuotanto, palvelutuotanto ja ympäristörakentaminen Vantaan ympäristön ja maankäytön toimiala asemakaavoitus ja yrityspalvelut

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Työsuojelujulkaisuja 88 Jorma Lappalainen Simo Sauni Päivi Piispanen Eeva Rantanen Tarja Mäkelä Työterveyslaitos VTT Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Toimintaopas Työsuojeluhallinto Tampere

Lisätiedot

OHJEITA TYÖSELOSTUKSEN LAATIMISEEN

OHJEITA TYÖSELOSTUKSEN LAATIMISEEN OHJEITA TYÖSELOSTUKSEN LAATIMISEEN Raportointi kuuluu tärkeänä osana jokaisen fyysikon työhön riippumatta siitä työskenteleekö hän tutkijana yliopistossa, opettajana koulussa vai teollisuuden palveluksessa.

Lisätiedot

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN ESTEETTÖMYYSKARTOITUS Opas kartoituksen tilaajalle ja toteuttajalle

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN ESTEETTÖMYYSKARTOITUS Opas kartoituksen tilaajalle ja toteuttajalle RAKENNETUN YMPÄRISTÖN ESTEETTÖMYYSKARTOITUS Opas kartoituksen tilaajalle ja toteuttajalle Invalidiliitto RAKENNETUN YMPÄRISTÖN ESTEETTÖMYYSKARTOITUS Opas kartoituksen tilaajalle ja toteuttajalle Invalidiliitto

Lisätiedot

Koira. kuntalaisena. Opas kunnille ja koiranomistajille SUOMEN KENNELLIITTO FINSKA KENNELKLUBBEN RY.

Koira. kuntalaisena. Opas kunnille ja koiranomistajille SUOMEN KENNELLIITTO FINSKA KENNELKLUBBEN RY. Koira kuntalaisena Opas kunnille ja koiranomistajille SUOMEN KENNELLIITTO FINSKA KENNELKLUBBEN RY. Kennelliitto koira-alan asiantuntija Suomen Kennelliitto Finska Kennelklubben ry on perustettu vuonna

Lisätiedot

HJR12 ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ

HJR12 ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 RT 10-11107 LVI 03-10518 SIT 13-610092 KH X4-00514 Infra 053-710110 OHJEET maaliskuu 2013 1 (24) korvaa RT 10-10575 LVI 03-10239 KH

Lisätiedot

Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Hankkeesta vastaa Tiehallinto, Savo-Karjalan tiepiiri PL 1117 (Kirkkokatu

Lisätiedot

1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5

1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (26) Sisällysluettelo 1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5 3 YLEISTÄ... 5 3.1 YTM-asetuksen tavoite... 5 3.2 YTM-asetuksen soveltaminen... 6 3.3 Ehdottaja vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS I LUKU: Yleistä 1 Rakennusjärjestyksen tehtävä Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten

Lisätiedot

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Kielotie 28, 01300 Vantaa Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille Asemakaavamuutoksen selostus ja tonttijaon muutos,

Lisätiedot