Lohjan kaupungin elinvoimaja kilpailukykyohjelma vuoteen Kaupunginvaltuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lohjan kaupungin elinvoimaja kilpailukykyohjelma vuoteen 2021. Kaupunginvaltuusto 15.4.2015 49"

Transkriptio

1 Lohjan kaupungin elinvoimaja kilpailukykyohjelma vuoteen 2021 Kaupunginvaltuusto

2

3 Sisällys 1. Yleistä Taustaa Lähtökohdat luvun kehityssuuntia Lohjalla / Lohja tilastotietojen valossa Yleisen talouskehityksen vaikutukset Lohja vuonna Rakennamme yhdessä Lohjaa...11 Toimenpideohjelma

4 1. Yleistä Yleisesti kunnan ja Lohjankin menestymisen yhtenä edellytyksenä on monipuolinen elinkeinorakenne ja laaja yrityskanta. Tähän vaikuttaa olennaisena osana järkevä ja tuloksellinen elinkeinopolitiikan harjoittaminen. Elinkeinopolitiikan tehtävänä on olosuhteiden luominen liiketoiminnalle ja siten liiketoimintaympäristön kilpailukyvyn vahvistaminen. Seudullisen yhteistyön merkitys tulevaisuudessa korostuu. Tähän meillä on välineenä Seudulliset Yrityspalvelut, jossa ovat mukana alueen yrityksiä palvelevat organisaatiot. Länsi-Uudellemaalle on perustettu Hangon, Inkoon, Siuntion, Raaseporin ja Lohjan kanssa yhteinen kehittämisyhtiö Novago Yrityskehitys Oy. Se hoitaa yksittäisten yritysten kehittämisja rahoitusneuvontaa, uusien yritysten perustamisneuvontaa, yritysten hautomotoimintaa ja lisäksi erillisiä projekteja. Kaupunkien tehtävänä on hoitaa oman kuntansa elinkeinopolitiikka ja yritysten sijoittumispalvelut. Elinkeinojen kehittäminen on siis ensisijaisesti kehitysedellytysten luomista ja vasta toissijaisesti kehityksen tukemista. Osaavia ja hyviä ihmisiä ja ideoita kannattaa tukea enemmän kuin suunnittelua ja suunnitelmia. Elinkeinorakenne työpaikkojen mukaan 2012 Terveys ja sosiaalipalvelut 3378 Muut palvelut 728 Tuntematon 228 Maa, metsä ja kalatalous 449 Teollisuus 3236 Rakentaminen 1290 Koulutus, Julkinen hallinto 1887 Rahoitus, vakuutusym. 328 Informaatio, Tieteell., tekn.toim., Hall.toim Kuljetus, varastointi Kauppa, majoitus, ravitsemistoim (Valtuustoinfo )

5 2. Taustaa Lohja on määrätietoisesti asettanut elinkeinopoliittisia tavoitteita ja seurannut tavoitteiden toteutumista. Kaudella elinkeino-ohjelman painopisteet olivat kaupungin kasvun edellytykset, yritysten toimintaedellytykset ja vetovoimainen kaupunkikuva. Tätä edeltävän ohjelman painopisteet olivat vetovoimaa ja tunnettuutta kaupunkikuvaan, uusia työpaikkoja ja uusia osaajia sekä tehokkaammat yrityspalvelut. Lohjan elinkeinopoliittiset onnistumiset ovat monitasoisia. Viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana olemme Lohjalla onnistuneet ainakin seuraavissa asioissa: 1. Lohjan sijaintitekijöihin liittyvät asiat E18-moottoritien rakentaminen Lempolan kauppapuisto E18-liittymässä kuntaliitosten jälkeen Lohja riittävän suuri toimija maaseutuorganisaation laajentaminen 2. Lohjan ja alueen markkinointi asukas-, yritys- ja matkailumarkkinointikampanjat Tytyrin elämysmuseon toteutettavuusselvitys tehokas matkailupalvelu ABC Lohjalla 3. yrittäjyyden edistäminen Novago Yrityskehitys Oy:n perustaminen yrittäjäyhteistyö aamukahvitapaamisissa ja hankintaseminaareissa Yritystalo BusinessLohjan rakentaminen sidosryhmäyhteistyö BusinessLohja-neuvottelukunnassa virkamiesyhteistyö kaupunginjohtajan elinkeinoryhmässä vapaat toimitilat Lohjan verkkosivuilla määrällisesti riittävä omakotitonttivaranto määrällisesti riittävä työpaikkatonttivaranto 4

6 3. Lähtökohdat Lohjan elinkeinopolitiikan linjauksiin vaikuttavat Lohjan elinvoima- ja kilpailukykyohjelmassa määritelty Lohjan visio ja strategian linjaukset. Lisäksi linjauksiin vaikuttavat Uudenmaan liiton, Uudenmaan ELY-keskuksen ja seudullisen KasvuKraft-sopimuksen elinkeinopoliittiset linjaukset. Nykypäivänä ei yksittäisen kunnan toimintaa elinkeinopolitiikassa voida nähdä erillisenä saarekkeena, vaan voimaannuttavana tekijänä on yhteistyöalueella tehtävä yhteistyö. Visiossaan Lohja on kaupunki ja maaseutu yhdessä sekä sujuvan arjen kaupunki pääkaupungin lähellä. Strategian kärjet ovat kasvava Lohja, tasapainoinen talous, hyvät peruspalvelut, laadukas ympäristö ja toimiva tietoyhteiskunta. Lohja kehitykseen vaikuttavat muun muassa yritysten määrä ja rakenne työpaikkatarjonta sekä Lohjan toimijat. Lohjalla yritysten tulevaisuuden haasteina ovat työvoiman ja työpaikkojen kohtaaminen sekä sukupolvenvaihdokset ja omistajanvaihdokset. Keskeisessä asemassa tuloksellisen elinkeinopolitiikan harjoittamisessa ovat kaikki Lohjan toimijat, joita ovat mm. Lohjan virkamiehet, luottamushenkilöt ja yrittäjät, sillä onnistunut ja menestyksekäs elinkeinopolitiikka on selvästi ihmislähtöistä. Se vaatii laajaa, aukotonta, luottamuksellista ja toimivaa yhteistyötä osapuolten välillä sekä kaikkien toimijoiden halua kehittää Lohjaa eteenpäin. Mitä elinkeinopolitiikka sisältää sekä mitkä ovat ne toimenpiteet, joilla Lohja käytännössä toteuttaa elinkeinopolitiikkaa. Miten näillä toimenpitein edistetään Lohjan yrittäjien menestystä ja houkutellaan alueelle uusia yrittäjiä ja taataan siten Lohjan menestyminen myös tulevaisuudessa. Elinkeinopolitiikka on ytimeltään edellytysten luomista hyville tapahtumille ja päätöksille sekä kovaa työtä hyvien tapahtumien sattumuksille luotujen edellytysten avulla. Elinkeinopolitiikassa voidaan ajatella olevan kaksi tasoa: se on toisaalta pitkäjännitteistä, vuosikymmenien tähtäimellä tapahtuvaa edellytysten luomista ja toisaalta edellytysten hyväksikäyttöä tässä ja nyt 5

7 Lohjan elinvoima- ja kilpailukykyohjelma sisältää seuraavat asiat 1. Kasvuun liittyvät asiat Menestystekijät: Varmistamme Lohjan saavutettavuuden pohjoisella kasvuväylällä Hyödynnämme Lohjan sijaintietua Huolehdimme Lohjan vetovoimasta ja viihtyvyydestä ja teemme Lohjasta iloisten tapahtumien kaupungin 2. Talouden tasapaino Menestystekijät: Lohjan kunnallisverotus koetaan kohtuulliseksi Työllistämistä hoidetaan tehokkaasti ja suunnitelmallisesti Parannamme tuottavuuttamme 3. Hyvät peruspalvelut yrityksille Menestystekijät: Edistämme yrittäjyyttä ja tuemme yritysten uusiutumista ja innovaatiokykyä Teemme yhteistyötä lohjalaisten yritysten kanssa Uudistamme omaa toimintaamme 4. Ympäristöviihtyvyys ja hyvinvointi Menestystekijät: Etsimme ja tuemme uusiutuvien energiamuotojen kehittämistä alueella Säästämme luonnonvaroja ja käytämme niitä viisaasti Asukkaat ja matkailijat kokevat mukavia elämyksiä kaupungissamme 5. Tietoyhteiskunnan ja osaamisen kehittäminen Menestystekijät: Tuemme ja kehitämme alueen tietoteknisiä ja sähköisiä palveluratkaisuja Teemme yhteistyötä korkeakoulujen ja alueen koulutusorganisaatioiden kanssa. (Seudulliset yrityspalvelut) Kehitämme kaupunkimme henkistä osaamispääomaa Tukena ohjelmalle ovat toimialakohtaiset kehittämisohjelmat

8 luvun kehityssuuntia Lohjalla / Lohja tilastotietojen valossa Tilastotietojen mukaan Lohjan kehityksessä on havaittavissa selväpiirteisiä trendejä. Kehityskulut voivat olla myönteisiä tai kielteisiä. Kehityksen arvioiminen positiiviseksi tai negatiiviseksi on arvo-pohjaista. Kehitykseen sisältyy sekä uhkia että mahdollisuuksia. a. Myönteiset trendit yritysten määrä kasvaa (+) väestön määrä kasvaa (+) Lohja laajenee (+) asukkaat ovat entistä koulutetumpia (+) asukkaan käytössä oleva tila kasvaa (+) eläkeikäisten nettomuutto on voitollista suhdanteista riippumatta (+) vieraskielisten asukkaiden osuus kasvaa (+) b. Kielteiset trendit keskimääräinen yrityskoko pienenee (-) väestön määrä kasvaa tavoitetta vähemmän (-) väestö ikääntyy (-) työpaikkaomavaraisuus heikkenee (-) moottoritie ruuhkautuu (-) infrastruktuuri laajenee (-) muiden? alojen työpaikat vähenevät (-) keskituloisten työpaikat vähenevät (-) pienten, 1 ja 2 henkilön, asuntokuntien osuus kasvaa (-) suurten, 3 ja useamman henkilön asuntokuntien osuus vähenee (-) lapsiperheiden osuus vähenee (-) työikäisten muutto vaihtelee suhdanteiden mukaan (-) c. Myönteiset/kielteiset trendit pendelöinti lisääntyy (-/+) autoistuminen vahvistuu (-/+) omistusasuminen lisääntyy (+/-) terveys- ja sosiaalipalvelujen sekä kaupan työpaikat lisääntyvät (+/-) työikäisten nettomuutto on voitollista korkeasuhdanteessa ja tappiollista matalasuhdanteessa (+/-) Elinvoima- ja kilpailukykyohjelma pyrkii osaltaan vastaamaan trendien haasteisiin ja esittämään tarvittavia toimenpiteitä. 7

9 5. Yleisen talouskehityksen vaikutukset Lohjan on pyrittävä löytämään ratkaisuja, joilla voidaan lieventää epävarmuudesta, taloudellisesta kehityksestä ja työttömyydestä johtuvia vaikutuksia kaupungin ja sen asukkaiden elämään. Työllisyyden hoitoon liittyvät valtiovallan päätökset tulevat myös vaikuttamaan kaupungin talouteen. Yritysten tehostaessa toimintaansa on Lohjan työttömyysaste kohonnut. Työttömyyden kasvu näkyy kaikissa ikäluokissa, mutta yli 50-vuotiaiden työttömien määrän kasvu on huomioitava. Erityisesti on syytä kiinnittää huomiota nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömien tilanteeseen potentiaalisen syrjäytymisriskin takia. On syytä kiinnittää huomiota siihen, että samalla jaksolla ei avointen työpaikkojen määrä ole merkittävästi muuttunut. Näin ollen työttömyysasteen muutos on osittain rakenteellista. Tähän voidaan osaltaan vastata kouluttamisella, kolmannen sektorin työmahdollisuuksilla ja yrittäjyysneuvonnalla. Uudenmaan Liiton Alueelliset kehitysnäkymät 2/2014 mukaan Uudenmaan taloustilanne on tavanomaista heikompi kaikilla päätoimialoilla, eikä helpotusta ole lähiaikoina luvassa. Taantuman lisäksi Venäjän tilanne heikentää etenkin elintarvikealan ja turismin näkymiä. Eniten taloustilanne on heikentynyt Uudellamaalla palveluiden ja kaupan aloilla. Jälkimmäisen merkitys on suuri, sillä noin 40 prosenttia alueen liikevaihdosta tulee kaupasta. Ala on kärsinyt pahasti taantumasta ja verkkomyynnin tuomasta rakennemuutoksesta. Uudenmaan kemianteollisuuden tila sen sijaan on melko vakaa, ja näkymät aiempaa valoisammat. Myös teknologiateollisuus ja rakentaminen ovat elpymässä, vaikka niiden kasvu jääneekin vähäiseksi. Tilanne näyttää niin ikään hyvältä ICT- ja viestintäsektorilla. Suuren haasteen Uudellemaalle luo työttömyys, joka on viime vuosina lisääntynyt maakunnassa enemmän kuin Suomessa keskimäärin. Etenkin pitkäaikaistyöttömyys on osoittautunut vaikeasti hoidettavaksi ongelmaksi. Lohjalla työttömyys helpottui vuoteen 2008 asti. Vuoden 2009 laman jälkeen työttömyys paheni, mutta näytti jo olevan kehittymässä parempaan suuntaan vuonna Sen jälkeen kaikkien ikäryhmien työttömyys on ollut Lohjalla kasvussa. Työttömyysaste Lohjalla työttömyysaste työttömät työnhakijat avoimet työpaikat työttömyysaste työttömät työnhakijat avoimet työpaikat työttömyysaste työttömät työnhakijat avoimet työpaikat tammikuu 11, , , helmikuu 11, , , maaliskuu 11, , , huhtikuu 11, , , toukokuu 10, , , kesäkuu 11, , , heinäkuu 12, , , elokuu 11, , , syyskuu 11, , , lokakuu 11, , , marraskuu 12, , , joulukuu 13, , ,

10 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Nuorisotyöttömät tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marra s joulu Yli 50-vuotiaat työttömät tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marra s joulu Pitkäaikaistyöttömät

11 Tarkastelukaudella ( ) Lohjalle perustettujen yritysten määrä kääntyi kasvuun vuonna Yrityskannan nettolisäys on tarkastelukauden viimeisenä vuotena 2013 ollut korkein. 300 Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Lohjalla Aloittaneet yritykset Lopettaneet yritykset Yrityskannan nettolisäys 250 Määrä (kpl) Lohjan väkiluvun kasvuun on 2000-luvulla eniten vaikuttanut kuntien välinen muuttoliike. Lohja on hyötynyt muuttoliikkeestä niin määrällisesti kuin rakenteellisestikin. Lohjalle on muuttanut aktiivi-ikäisiä, joiden tulotaso on korkeampi kuin poismuuttaneilla. Muuttovoittoa olemme saaneet erityisesti Espoosta. Nettomuutto pääkaupunkiseudulta Lohjalle Muuttajien määrä Espoo Helsinki Kauniainen Vantaa PKS

12 6. Lohja vuonna Lohjalla on monipuolinen elinkeinorakenne 55 Matkailu on ympärivuotista ja matkailijoiden määrä on kasvanut 55 Lohja hyödyntää paikallisia toimijoita 55 Työpaikkojen määrä on kasvanut 55 Työpaikkaomavaraisuus on yli 83 % 55 Lohjalla on terveellinen, turvallinen ja ajanmukainen toimintaympäristö 55 Lohjalle suuntautuvasta taajamaradasta on päätös (Valtuustoinfo ) 7. Rakennamme yhdessä Lohjaa Keskeisessä asemassa tuloksellisen elinkeinopolitiikan harjoittamisessa ovat kaikki Lohjan toimijat, joita ovat mm. Lohjan yrittäjät, luottamushenkilöt ja virkamiehet, sillä onnistunut ja menestyksekäs elinkeinopolitiikka on selvästi ihmislähtöistä. Merkityksellisiä elinkeinopolitiikan kannalta ovat Lohjalla toimivat suuret yritykset. Onnistunut elinkeinopolitiikka vaatii laajaa, aukotonta, luottamuksellista ja toimivaa yhteistyötä osapuolten välillä sekä kaikkien toimijoiden halua kehittää Lohjaa eteenpäin. 11 (Valtuustoinfo )

13 Lohjan kaupungin elinvoima- ja kilpailukykyohjelma vuoteen toimenpideohjelma Jatkuva / Tekninen toimi, Elinkeinotoimi ja Kehä V -yhteishanke / 2015 alkaen / Tekninen toimi / Rahoituspäätösten mukaan Jatkuva / Tekninen toimi / Toimenpiteittäin 2015 alkaen / Ympäristötoimi ja Elinkeinotoimi / Maanhankinnan kustannukset / Ympäristötoimi ja Elinkeinotoimi / KÄRKI 1: KASVAVA LOHJA väestö kasvaa 1 %/v työpaikkaomavaraisuusaste on yli 83 % työpaikkojen määrä kasvaa aluekeskus Lohja kasvaa myös kuntaliitosten myötä taajamarata Lohjalle 12 Elinvoimaohjelman menestystekijät Varmistamme Lohjan saavutettavuuden pohjoisella kasvuvyöhykkeellä Pietari Helsinki Turku Tukholma Toimenpiteet Mittarit Ajoitus / vastuu / kustannukset Lobbaamme kaupungillemme tärkeitä väylähankkeita. Suunnittelemme taajamarataa tukevan maankäytön. Kohteiden määrä toimintasuunnitelmassa Taajamaosayleiskaavan toteuttamisohjelma laadittu ja asemakaavoitus käynnistynyt sen mukaisesti Jatkuva / Kaupungin luottamus- ja virkamiesjohto / 2015 / Ympäristötoimi / Edistämme Hanko Hyvinkää-radan sähköistämistä. Edistämistoimenpiteiden määrä/päätökset Hyödynnämme Lohjan sijaintietua Edistämme Kehä V -väylän sujuvuutta, Rakennamme Tynninharjun eritasoliittymän yhteistyössä ELYkeskuksen kanssa. Sisäisten ja ulkoisten bussiyhteyksien turvaaminen, Kutsutaksiliikenne Hyödynnämme kaupallisesti E18- moottoritien liittymiä mm. Lempolassa ja Karnaisissa sekä työpaikka-alueina myös muita liittymäalueita. Profiloimme uudet työpaikka-alueet vetovoimaisiksi erityisesti mm. Lempolassa, Karnaisissa ja Gunnarlassa. Suunnitelmien eteneminen, rahoituspäätökset Asiakaspalaute Bussivuorojen määrä E18-liittymäalueilta hankitun raakamaan määrä Työpaikka-alueiden ydinkohderyhmät on markkinoinnin kannalta määritelty. Työpaikka-alueiden kehittämisen tavoitteet on päivitetty. Työpaikka-alueet on houkuttelevasti nimetty.

14 2014 alkaen / Tekninen toimi / Investointibudjetissa 2014 alkaen / Ympäristötoimi / 2014 alkaen / Ympäristötoimi / Jatkuva / Kaupungin luottamus- ja virkamiesjohto / Toimenpiteittäin 2014 alkaen / Ympäristö- ja Tekninen toimi sekä Elinkeinotoimi / Toimenpiteittäin Jatkuva / Matkailupalvelu, Lohjan Matkailupalvelukeskus, alueen matkailuyrittäjien verkosto ja Länsi- Uudenmaan matkailun myynti- ja markkinointi Lumo Oy / 2021 asti / Sivistystoimi ja sidosryhmätoimijat / Jatkuva / Markkinointiryhmä, kaupunkilaiset, lohjalaiset yritysjohtajat ja yrittäjät / Otamme käyttöön uusia asuinalueita Gunnarla, vaiheet 2-4, tämän jälkeen muita uusia alueita kysynnän mukaan. Tonttien luovutusvalmius Suuntaamme ja kehitämme kaupunkimme maanhankintaa. Maan hankinnan strategisesti tärkeimmät kohdealueet on määritelty eri toimintojen osalta. Kaupungin aktiiviset yhteydenotot maanomistajiin; määrä/vuosi Pidämme maankäytön kaupungin ohjauksessa. Maapoliittinen ohjelma on uudistettu. Kehitämme kaupunkiamme länsiuusmaalaisena täyden palvelun seutukeskuksena. Palaute asukkailta, yrittäjiltä ja matkailijoilta 13 Huolehdimme Lohjan vetovoimasta ja viihtyvyydestä ja teemme Lohjasta iloisten tapahtumien kaupungin Pidämme kaupunkikeskustan elinvoimaisena. Mahdollistamme yhteistyössä keskustan toimijoiden kanssa uusien kerrostalojen ja kauppojen rakentumisen keskustaan. Keskustaan rakennettujen asuntojen asukasviihtyvyys (kortteli 42, Nahkurinraitti, keksitehdas keskustassa) sekä toteutuneet kaupalliset hankkeet. Kaupallisen viihtymiskeskuksen toteutuminen keskusta-alueelle. Kävelykeskustan toteutuminen Kehitämme Lohjaa matkailukaupunkina. Lohja on kiinnostava ympärivuotinen matkailukohde, Länsi-Uudenmaan matkailun myynti- ja markkinointiyhtiö toimii ja Lohjan tarjonta on näkyvästi mukana. Viemme elämyskaivoshanketta eteenpäin myöhemmin tehtävien päätösten mukaisesti. Kehitämme Tytyristä ympärivuotisen kansainvälisesti kiinnostavan Elämyskaivoskohteen kaupungin kasvustrategian ja Länsi- Uudenmaan KasvuKraft-suunnitelman sekä Uusimaa-ohjelman mukaisesti. Kehitämme Lohjaa sivistys-, kulttuuri-, liikunta- ja koulutuskaupunkina. Lohjan kasvustrategian toimenpideohjelma sivistystoimessa toteutuminen Teemme yhdessä kaupunkiamme myönteisesti tunnetuksi. Matkailu-, asukas- ja yritysmarkkinoinnin vuosisuunnitelmat Kontaktien määrä kaupungin verkkosivuilla asukas-, matkailu- ja yritysosioissa

15 KÄRKI 2: TASAPAINOINEN TALOUS Lohjan talous on terveellä pohjalla kunnallisverot pidetään siedettävällä tasolla lainamäärä pysyy alle maan keskiarvon taloudellinen yhdyskunta- ja palvelurakenne Elinvoimaohjelman menestystekijät Lohjan kunnallisverotus koetaan kohtuulliseksi Toimenpiteet Mittarit Ajoitus / vastuu / kustannukset Pidämme kunnallisverotuksemme uusmaalaisittain kilpailukykyisenä. Kuntien vertailutiedot Jatkuva / Kaupunginvaltuusto / Vuositalousarviot 14 Hoidamme työllistämistä tehokkaasti ja suunnitelmallisesti Suunnitelemme ja toteutamme Lohjalle työllistämisen kokonaismallin. Toteutuneet työttömyysluvut ja kustannukset Jatkuva / Kaupunginvaltuusto ja -hallitus / Toteuttamismallin mukaan Parannamme tuottavuuttamme Kehitämme edellytykset tuottavalle toiminnalle: Teemme yhdyskuntarakennetta, palveluverkkoa, palvelutasoa ja palvelutuotantoa (oma tuotanto, ostot, kumppanuudet) koskevat linjavalinnat. Tehdyt linjavalinnat Jatkuva / Kaupunginvaltuusto ja -hallitus /, toimenpiteittäin Tuottavuushankkeen läpivieminen Tuottavuuskehitys / Kaupungin johtoryhmä ja henkilöstö /, toimenpiteittäin

16 Kaava-, tontti- ja ympäristölupaprosessit kuvattu ja toiminta kuvauksen mukaista. Jatkuva / Kaupunginhallitus ja johtoryhmä / 2014 alkaen / Ympäristötoimi / 2014 alkaen / Ympäristötoimi ja elinkeinotoimi / KÄRKI 3: HYVÄT PALVELUT lohjalaiset ovat onnellisia ja tyytyväisiä parhaat käytännöt toiminnassa vahva ja laaja oma tuotanto ja osaaminen palveluissa Lohjan kaupunki on haluttu työnantaja, jolla on kehityshaluinen ja hyvinvoiva henkilöstö palvelutuotannolla on terveellinen, turvallinen ja ajanmukainen toimintaympäristö 15 Elinvoimaohjelman menestystekijät Edistämme yrittäjyyttä ja tuemme yritysten uusiutumista ja innovaatiokykyä Kaupunkimme tekee yhteistyötä lohjalaisten yritysten kanssa Toimenpiteet Mittarit Ajoitus / vastuu / kustannukset Osaava yritysten ja yrityksen perustajien palvelu Toteutamme seudullisen elinvoima- ja kilpailukykyohjelman. Käytämme lähihankintoja elinkeinopoliittisena vipuna hankintalain puitteissa. Aloittaneiden yritysten määrä Yrityskehityshankkeiden määrä Hankintaohjeiden ajantasaisuus Jatkuva / Yritystalo BusinessLohjan toimijaverkko / Toimijoiden budjetit ja julkinen rahoitus Jatkuva / Yritystalo BusinessLohjan toimijaverkko / Toimijoiden budjetit ja julkinen rahoitus / Toimialojen hankinnat / Uudistamme omaa toimintaamme Arvioimme kaupungin merkittävien päätösten yritysvaikutukset valmisteluvaiheessa valmistelijan toimesta. Kehitämme ja nopeutamme edelleen kaava-. tontti- ja lupaprosessejamme. Yritysvaikutusten arviointien määrä ja laatu Kaupungilla laadullisesti ja määrällisesti sopivaa liike- ja teollisuustonttivarantoa jatkuvasti tarjolla noin 2 3 vuoden tarpeisiin. Kehitämme edelleen yritysten sijoittumisprosessia sujuvammaksi. Vastuutahot määritelty ja toiminta yritysten suuntaan vastuutusten mukaista. Tuotannollisen toiminnan säilymisen ja laajentumisen mahdollistaminen kaavoituksen ja tonttipolitiikan keinoin

17 Jatkuva / Yritystalo BusinessLohjan toimijaverkko / Toimijoiden budjetit ja julkinen rahoitus 2014 alkaen / Kaupungin toimialat ja yritykset / ja yritysten budjeteissa Jatkuva / Yritystalo BusinessLohjan toimijaverkko Jatkuva / Ympäristötoimi ja tekninen toimi mahdollistajina, yritykset toimijoina / ja yritysten budjeteissa 2014 alkaen / Ympäristötoimi ja tekninen toimi mahdollistajina, yritykset toimijoina / ja yritysten budjeteissa KÄRKI 4: LAADUKAS YMPÄRISTÖ monimuotoinen ja puhdas luonto kaunis ja aktiivinen maaseutu viihtyisä ja terveellinen kaupunkiympäristö puhtaat pohjavedet ja parempi vesistöjen tila hiilineutraali kunta (HINKU-hanke) toimivat ja terveelliset toimitilat Elinvoimaohjelman menestystekijät Etsimme ja tuemme uusiutuvien energiamuotojen kehittämistä alueella Toimenpiteet Mittarit Ajoitus / vastuu / kustannukset Tuulivoiman, maalämmön ja muiden uusiutuvien energiamuotojen edistäminen ja niihin liittyvien yritysten tukeminen Alalla toimivien yritysten määrä ja liikevaihdon kasvu Jatkuva / Yritystalo BusinessLohjan toimijaverkko 16 Säästämme luonnonvaroja ja käytämme niitä viisaasti Asukkaat ja matkailijat kokevat mukavia elämyksiä kaupungissamme Osaava alan yritysten ja yrityksen perustajien palvelu Kaupunki houkuttelevaksi alan yrityksille Toteutamme Hinku-hankkeen. (Hinku = hiilineutraali kunta) Cleantech-yritysten toimintaedellytysten parantaminen Parannamme laadukkaan kaupunkiluontoympäristömme houkuttelevaksi palveluympäristöksi. Kehitämme mm. Aurlahtea ja Porlan aluetta entistä viihtyisämmäksi eri toiminnoin, jotta asukkaat ja matkailijat viihtyvät Lohjalla. Alalla aloittaneiden yritysten määrä Hiilidioksidipäästöjen kehitys Uusien Cleantech-yritysten määrän lisääntyminen ja uudet innovaatiot Toimenpiteiden ja investointien määrä Aurlahti-Porla-alueen toiminnallinen toteutus

18 Jatkuva / Kaupunki mahdollistajana, oppilaitokset toimijoina / ja oppilaitosten budjeteissa lisättynä julkisella rahoituksella 2021 asti / Sivistystoimi ja sidosryhmätoimijat / KÄRKI 5: TOIMIVA TIETOYHTEISKUNTA asukkaiden palvelujen turvaaminen ja vuorovaikutuksen parantaminen asukkailla tasapuoliset mahdollisuudet käyttää tietotekniikkaa turvallinen tietoyhteiskunta henkilökunnan vähentymiseen varautuminen tuottavuuden oleellinen lisääminen palvelutuotannossa 17 Elinvoimaohjelman menestystekijät Tuemme ja kehitämme alueen tietoteknisiä ja sähköisiä palveluratkaisuja Teemme yhteistyötä korkeakoulujen ja alueen koulutusorganisaatioiden kanssa. (Seudulliset yrityspalvelut) Toimenpiteet Mittarit Ajoitus / vastuu / kustannukset Lisäämme sähköisiä asiointimahdollisuuksia esim. rakennus-, ympäristö- ja poikkeamisluvat. Kaupungin omien tietoteknisten ja sähköisten ratkaisujen kehittäminen Yhteistyö alueen/alan yrittäjien kanssa alueen tietoteknisen infrastruktuurin kehittämiseksi Kehitämme mm. Laureaammattikorkeakoulun kanssa mm. kaupunkimme mainetta, kaupunkilaisten hyvinvointia, kotimaisia ja kansainvälisiä yhteistyöverkostoja, tulevaisuuden osaamista ja hanketoimintaa. Lupapiste.fi-palvelu käytössä Sähköisten järjestelmien kautta tulevien hakemusten määrä Palveluiden käyttöönotto ja asiakastyytyväisyys 2014 / Ympäristötoimi / Jatkuva / Tietohallinto / Toimenpiteittäin Uudet alueen tietotekniset ratkaisut Jatkuva / Kaupunginhallitus, johtoryhmä ja tietohallinto / Yritysten budjetit ja julkinen rahoitus Yhteistyöhankkeiden määrä ja tulokset Jatkuva / Kaupungin toimialat ja oppilaitokset / ja oppilaitosten budjeteissa lisättynä julkisella rahoituksella Kehitämme kaupunkimme henkistä osaamispääomaa Houkuttelemme osaajia asumaan kaupunkiimme ja valmennamme lohjalaisia entistä paremmiksi osaajiksi. Työllistyminen alueelle Asukkaiden ja kaupungin henkilöstön mahdollisuuksista ja palveluista huolehtiminen tietoyhteiskunnassa tasapuolisesti, turvallisesti ja tuottavasti Lohjan kasvustrategian toimenpideohjelma sivistystoimessa Toimiva tietoyhteiskunta toteutuminen

19

20 LOHJAN KAUPUNKI / LOJO STAD Karstuntie 4 / PL 71 / Lohja Karstuvägen 4 / PB 71 / Lojo

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma

Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma Käsittelyt: Elinkeino- ja maapoliittinen toimikunta 28.5.2013, aloituskeskustelu 3 Elinkeino- ja maapoliittinen toimikunta 25.9.2013,

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 2 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Esipuhe...3 1 Johdanto...4 2 Etelä-Karjalan nykytila ja kehitysnäkymät...6 3

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUUN LIITTO 2014 A:3 Sisällys Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1 KAINUU OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6

Lisätiedot

Iin elinkeino-ohjelma 2014 2017

Iin elinkeino-ohjelma 2014 2017 Iin elinkeino-ohjelma 2014 2017 1 2 IIN KUNTA ELINKEINO-OHJELMA 2014 2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. ELINKEINO-OHJELMAN TARKOITUS 2. ELINVOIMAAN VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ 3. IIN PAINOTUKSET a. KASVU b. TYÖLLISYYS

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN MAAPOLITIIKKA (hyv. valt. 29.9.2014 41) Maapoliittinen ohjelma 2015-2018

LIPERIN KUNNAN MAAPOLITIIKKA (hyv. valt. 29.9.2014 41) Maapoliittinen ohjelma 2015-2018 LIPERIN KUNNAN MAAPOLITIIKKA (hyv. valt. 29.9.2014 41) Maapoliittinen ohjelma 2015-2018 1. SISÄLTÖ 1. SISÄLLYSLUETTELO 2. JOHDANTO Maapoliittinen ohjelma 3. MAAPOLITIIKAN YLEISET PERUSTEET JA KEINOVALIKOIMA

Lisätiedot

Strateginen maakuntaohjelma 2014+

Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Häme-ohjelma Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 www.hameenliitto.fi Yhteydet henkilökuntaan:

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Maakuntahallituksen hyväksymä 22.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan nykytila ja kehitysnäkymät vuosina 2013 2014... 4

Lisätiedot

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Alueellinen kilpailukyky ja työllisyystavoite POHJOIS SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2010 Hyväksytty P S EAKR

Lisätiedot

KotiKaupunKina HelsinKi Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012

KotiKaupunKina HelsinKi Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Helsingin kaupunki Talous- ja

Lisätiedot

Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020

Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020 Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020 1 2 Sisällys 1 Tausta... 3 2 Loviisan ja Lapinjärven strategiset tavoitteet... 3 2.1 Vetovoimaisuus... 4 2.2 Asiakas ja kuntalainen... 4 2.3 Henkilöstö ja

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

Oriveden kaupungin elinkeino-ohjelma 2015-2017. Orivesi on viihtyisä ja kasvava monipuolisten palvelujen kaupunki Tampereen seudulla

Oriveden kaupungin elinkeino-ohjelma 2015-2017. Orivesi on viihtyisä ja kasvava monipuolisten palvelujen kaupunki Tampereen seudulla Oriveden kaupungin elinkeino-ohjelma 2015-2017 Orivesi on viihtyisä ja kasvava monipuolisten palvelujen kaupunki Tampereen seudulla Kaupunginhallitus 17.11.2014 2 TERVETULOA ASUMAAN JA YRITTÄMÄÄN ORIVEDELLE

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland Varsinais-Suomen maakuntastrategia

Lisätiedot

Yleiskaavan ihmisiin kohdistuvat sosiaaliset ja viihtyisyyteen liittyvät vaikutukset

Yleiskaavan ihmisiin kohdistuvat sosiaaliset ja viihtyisyyteen liittyvät vaikutukset HELSINGIN YLEISKAAVA Yleiskaavan ihmisiin kohdistuvat sosiaaliset ja viihtyisyyteen liittyvät vaikutukset Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017 Kaarinan kaupungin talousarvio 215 ja taloussuunnitelma 215 217 Talousarvio 215 Sisällyss 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia 214 22... 5 3. Taloussuunnittelun tavoitteet

Lisätiedot

Matkailukeskukset ja toimintaympäristö: esimerkkejä Pohjois- Suomesta

Matkailukeskukset ja toimintaympäristö: esimerkkejä Pohjois- Suomesta Matkailukeskukset ja toimintaympäristö: esimerkkejä Pohjois- Suomesta Tutkimuksia 1 / 2013 (toim.) - 2 - Matkailukeskukset ja toimintaympäristö Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 1 / 2013 Matkailukeskukset

Lisätiedot

KOKO Länsi-Uusimaa loppuraportti 2010 2012. Ohjausryhmä 11.12.2012, hyv. Toimintaryhmä 28.11.2012, hyv.

KOKO Länsi-Uusimaa loppuraportti 2010 2012. Ohjausryhmä 11.12.2012, hyv. Toimintaryhmä 28.11.2012, hyv. Hanko Inkoo Karjalohja Karkkila Lohja Nummi-Pusula Raasepori Siuntio loppuraportti 2010 2012 Kuvassa: Naapuriohjelma-alueet Ohjausryhmä 11.12.2012, hyv. Toimintaryhmä 28.11.2012, hyv. 1 LÄNSI-UUSIMAA LAUKKAAN!

Lisätiedot

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Toimituskunta Timo Kauppinen Pauliina Mattila-Holappa Merja Perkiö-Mäkelä Anja Saalo Jouni Toikkanen Seppo Tuomivaara Sanni Uuksulainen

Lisätiedot

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Tutkimuksia 2 / 2012-1 - - 2 - Rukan matkailuyritysten yhteistyö Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 2 / 2012 Rukan matkailuyritysten

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Luonnos Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA LIITON STRATEGISET PAINOPISTEET

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA B 8 Hannu Nyqvist, Marko Iljin & Mikko Pärnänen PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 8 Pk-yritysten haasteet

Lisätiedot

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä astories1/14 Pekka Pohjakallio, 925 Design: Luovuutta ei pidä rajoittaa Punavuoren kulmille Hanne Paila, Rastor: Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan Leila Kostiainen, STTK:n pääsihteeri:

Lisätiedot

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen 1 2 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Muuttuva toimintaympäristö... 5 2.1 Osaaminen ja asiantuntemus työelämässä... 5 2.2 Alueiden kehittäminen

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Hankkeita, toimintaa, tuloksia EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Vipuvoimaa EU:lta 2007 2013 Rakennerahastot Suomessa Mitä Euroopan unionin rakennerahastoilla on saatu aikaan Suomessa? E uroopan unionin

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot