HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN NÄKYMÄT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN NÄKYMÄT"

Transkriptio

1 Suomen Hotelli- ja Ravintolaliitto HOTLLI- JA RAVINTOLA-ALAN NÄKYMÄT 1 Yleinen taloudellinen kehitys Kansantalouden kokonaistuotannon kasvuvauhti on selvästi vaimentunut kuluvan vuoden aikana. Kasvua on hidastanut erityisesti teollisuustuotannon supistuminen vientikysynnän käännyttyä laskuun. Muun muassa tuloveron alennusten siivittämä kotitalouksien kulutus on puolestaan vaikuttanut päinvastaiseen suuntaan. Bruttokansantuotteen kasvuksi 2001 ennakoidaan 1-2 %. Vuonna 2002 nousuvauhdin ennustetaan lievästi piristyvän kokonaistuotannon lisääntyessä 2-3 %. Yksityinen kulutus kasvoi kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla runsaat 3 %. Koko vuoden nousuksi muodostunee vajaat 3 %. Kotitalouksien reaalisen ostovoiman lisääntyessä tänä vuonna noin 4 % säästämisaste nousee jonkin verran viime vuodesta. nsi vuonna ostovoiman kasvuvauhti hidastunee noin 2-3 %:iin, ja kun säästämisasteen arvioidaan säilyvän likimäärin kuluvan vuoden tasolla, yllettäneen myös kulutuksen nousussa lähes samaan vauhtiin. Kasvun vaimeneminen on heijastunut osin jo myös työpanoksen kysyntään, joka tuottavuuskehityksen hidastumisen vuoksi on kuitenkin ollut edelleen loivassa kasvussa. Työllisten määrällä mitattu työllisyyskehitys jatkunee lievästi noususuuntaisena myös kuluvan vuoden lopun aikana. Keskimääräinen työttömyysaste asettunee tänä vuonna runsaaseen 9 %:iin eli noin 0,5 %-yksikköä viimevuotista alemmalle tasolle. nsi vuonna laskun arvioidaan taittuvan työttömyysasteen säilyessä vähintään kuluvan vuoden tasolla. Inflaatio on jatkunut kuluvana vuonna mm. öljyn ja elintarvikkeiden kallistumisen vuoksi suhteellisen nopeana. Kuluttajahintaindeksin vuosikeskiarvon muutos asettunee tänä vuonna vajaaseen 3 %:iin. nsi vuonna vastaava muutos on noin 2 %. Palkansaajien ansiotasoindeksi kohoaa tänä vuonna noin 4 % edellisvuodesta. Vuonna 2002 nousuvauhti säilynee lähes ennallaan.

2 2 2 Hotelli- ja ravintola-alan kehitys 2.1 Myynti ja käyttöaste Toteutunut kehitys tammi-kesäkuussa 2001 Hotelli- ja ravintola-alan myyntikehitys on jatkunut nousevana, mutta viime vuodesta hidastuneena kuluvan vuoden alkupuoliskolla. Kasvua myynnin arvossa oli tammikesäkuussa runsaat 4 %. Alan palveluiden kysynnän kasvu jäi vajaaseen prosenttiin myyntihintojen kohottua noin 3,5 %. Kun alan tarjonta oli edelleenkin kasvussa, aleni kapasiteetin käyttöaste jonkin verran edellisvuodesta. Sektoreittain ja alueittain 1 kehityksessä oli tuntuvia eroja HOTLLI- JA RAVINTOLAMYYNNIN VOLYYMIN JA KANSANTALOUDN KOKONAISTUOTANNON KHITYS (1972=100) BKT HOT.& RAV Kuvio 1: Hotelli- ja ravintolamyynnin määrän kehitys on yleisestä talouskasvusta huolimatta ollut vaisua parin viime vuoden aikana. A- ja B-luvin toimivien anniskeluravintoloiden myynnin arvo kasvoi STTV:n alkuvuoden tilastojen pohjalta arvioituna noin 5 %. Määrällisesti kysyntä lisääntyi 2 % myyntihintojen kohottua noin 3 %. Nousun taustalla oli pääosin ruokamyynnin suotuisa kehitys anniskelumyynnin volyymin supistuttua jonkin verran. 1 Alueelliset kehityserot anniskeluluvan omaavissa ravintoloissa käyvät ilmi Tuotevalvontakeskuksen nettiosoitteesta kohdasta Tilastot.

3 A- JA B-RAVINTOLOIDN MYYNTI-, KAPASITTTI- JA KÄYTTÖASTKHITYS (1980=100) 290 A SIAKASPAIKAT MYYNNIN VOLYYMI KÄYTTÖAST Lähteet: STTV, TK 3 Kuvio 2: Myynnin kasvusta huolimatta ravintolakapasiteetin käyttöaste ei ole viime vuosina noussut, sillä alan tarjonta on lisääntynyt vähintään kysynnän kasvun tahdissa. Kysynnän kasvusta huolimatta kiinteähintaisen myynnin ja asiakaspaikkojen suhteella mitattu ravintolakapasiteetin käyttöaste aleni noin 2 %, sillä tarjonta lisääntyi samaan aikaan 4 % (kuvio 2). Hotellien majoitusmyynti kasvoi Tilastokeskuksen (TK) tietojen pohjalta arvioituna arvoltaan noin 10 %. Kasvu sisälsi huonemyynnin volyymin lisäystä lähes 4 % huonehintojen noustua vajaat 6 %. Yöpymismäärinä mitaten kasvua oli 2,5 %. Suomalaisten hotelliyöpymiset lisääntyivät noin 0,5 % ja ulkomaalaisten 8,5 %. Majoitustarjonnan lisäännyttyä noin 3 % huonekäyttöaste kohosi edellisvuodesta lähes %-yksikön, ja sen tasoksi tammi-kesäkuussa muodostui runsaat 49 % (kuvio 3) HOTLLIN HUONKÄYTTÖASTN KHITYS HLSINKI 70 % KOKO MAA Lähteet: T K, S H R Kuvio 3: Huonekäyttöaste koko maassa on ollut kuluvana vuonna lievästi nouseva, sillä majoituskysyntä on kasvanut tarjontaa nopeammin. 1 Helsingin hotellien käyttöasteen koko maan hotellien käyttöastetta heikompaa kehitystä vuoden alkupuoliskolla selittää pääkaupungin vaimeamman kysyntäkehityksen ohella majoitustarjonnan voimakkaampi kasvu: tammi-kesäkuussa Helsingissä oli huonekapasiteettia keskimäärin noin 5,5 % edellisvuotista enemmän huonekysynnän kasvun jäätyä 2 %:iin.

4 2.1.2 Tuleva kehitys Ns. keskiolutpaikkojen (C-luvat) myyntikehitys on ollut sekä arvoltaan että volyymiltaan miinusmerkkistä. Koska kuitenkin tarjonta on tällä sektorilla supistunut kysyntääkin jyrkemmin, on kapasiteetin käyttöaste ollut keskimäärin jonkin verran nouseva. Pikaruokaravintoloiden ja kahviloiden myynti on arvoltaan keskimäärin lähes polkenut paikoillaan ja volyymiltaan supistunut. Toisaalta myös tarjonnan kasvu näyttää sektorilla taittuneen 3. Henkilöstöravintolatoiminnassa olemassa olevien toimipaikkojen myyntikehitys on vastannut likimäärin koko hotelli- ja ravintola-alan yleistä kasvuvauhtia. Yritysten ruokapalvelujen ulkoistamisen myötä sektorilla on kuitenkin päästy alan keskimääräisen kehityksen ylittäneeseen myynnin nousuun. Yleisten talousnäkymien taustaa vasten on arvioitavissa, että alan myynnin nousuvauhti tulee ainakin jossain määrin hidastumaan loppuvuoden aikana. 4 Vaimenevan yleisen talouskehityksen vastapainona mm. tuloveron alennusten siivittämä kotitalouksien ostovoiman nousu luo perustaa alan myynnin jonkinasteiselle kasvulle vuoden loppukuukausina. Mikäli kuluttajien luottamus tulevaan talouskehitykseen säilyy yleisten näkymien synkkenemisestä huolimatta kohtuullisella tasolla, on se omiaan edesauttamaan ostovoiman kasvun realisoitumista hotelli- ja ravintolapalveluiden kulutuksen kasvuna. Kuluttajien tuloista ja ajankäytöstä kilpailevat kuitenkin enenevässä määrin myös muut vapaa-ajan rahankäyttökohteet, joten hotelli- ja ravintolapalveluiden kysynnän kasvu saattaa jatkossakin jäädä kulutuksen yleistä kehitystä hitaammaksi. Nousevakaan kysyntäkehitys ei kuitenkaan edelleenkään yksin takaa sitä, että alan kapasiteetin keskimääräinen käyttöaste olisi jatkossakaan juuri kasvava. On nimittäin mahdollista, että tarjonnan lisääntyminen alan keskeisillä sektoreilla jatkuu lähes kysynnän nousun tahdissa. 2.2 Kustannukset ja kannattavuus Alan ainekäyttökustannusten hintakehitys on ollut alkuvuoden aikana keskimäärin melko vaimeaa, joskin ruoan raaka-ainehintojen nousuvauhti on viime kuukausina ollut kiihtymään päin. Alkoholijuomien ja ruoan raaka-aineiden tukkuhinnat kohosivat vuoden alkupuoliskolla keskimäärin vain noin 2 % edellisvuodesta. 3 Viiden suurimman pikaruokaravintolaketjun yhteenlaskettu myynti kasvoi tammi-kesäkuussa arvoltaan 0,4 %, mutta supistui volyymiltaan 3,6 %. Toimipaikkoja niillä oli vuoden puolivälissä 2,3 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. 4 Selvintä hidastuminen tullee olemaan vientikysynnästä eniten riippuvaisessa majoituskysynnässä, jonka ensimmäisen vuosineljänneksen voimakas kasvu on toisella vuosineljänneksellä tasaantunut. 4

5 Y ritykset KONKURSSIIN HATTUJN YRITYSTN JA UHANALAISIKSI JOUTUNIDN TYÖPAIKKOJN MÄÄRÄ HOTLLI- JA RAVINTOLA- ALALLA Henkilöstö (käyrä) Y ritykset (pylväät) Henkilöstö Lähteet: TK, Kuvio 4: Alan kannattavuuskehityksestä kertoo osaltaan konkurssiin haettujen yritysten määrän kehitys, jonka trendi on jo pitkään ollut laskeva.. Työn hinta nousi noin 3 %. Työvoimakustannusten kautta tulevia hintapaineita ei kuitenkaan viime vuodesta poiketen pienentänyt tuottavuuden kohoaminen, minkä seurauksena yksikkötyökustannusten kasvu lienee myös ollut noin 3 %. Liikehuoneistojen vuokrien nousuvauhti on ilmeisesti säilynyt lähellä viimevuotista 4 %:a. Myyntihintojen nousua jonkin verran vaimeampi kustannuskehitys merkitsi kapasiteetin käyttöasteen lievästä laskusta huolimatta alan keskimääräisen kannattavuuden säilymistä likimäärin viime vuoden tasolla, joskin sektoreiden ja alueiden väliset erot ovat myös tältä osin olleet huomattavat. Kannattavuuden kehityksestä kertoo osaltaan konkurssikehitys: tammi-kesäkuussa konkurssiin haettiin alan yrityksiä 21 % edellisvuotista vähemmän. Konkurssien vuoksi uhanalaisiksi joutuneiden työpaikkojen määrä supistui samaan aikaan lähes 30 % (kuvio 4). 2.3 Työllisyys ja tuottavuus Alan työtunteina mitattu työpanos kasvoi vuoden alkupuoliskolla arviolta vajaan prosentin edellisvuodesta. T H T Y J N T Y Ö T U N T I N M Ä Ä R Ä N K H IT Y S (1980=100) HO TLLI- JA RAVINTO LA-ALA 100 K O K O K A N S A N T A L O U S Lähteet: TK, Kuvio 5: Hotelli- ja ravintolapalveluiden kysynnän kasvun hidastuminen on heijastunut myös alan työpanokseen, jonka nousu näyttää viime vuodesta lähtien taittuneen.

6 Myynnin volyymin ja tehtyjen työtuntien suhteella mitattu työn tuottavuus polki näin ollen lähes paikoillaan TYÖN TUOTTAVUUDN VUOSIMUUTOKST HOTLLI- JA RAVINTOLA-ALALLA Kiinteähintainen myynti / tehdyt työtunnit Lähteet: STTV, TK, 3 Johtopäätöksiä Kuvio 6: Hotelli- ja ravintola-alan tuottavuus on tänä vuonna säilynyt lähes viimevuotisella tasolla. Hotelli- ja ravintolapalveluiden kysyntäkehitys jatkui lievästi nousevana, mutta viime vuodesta hidastuneena kuluvan vuoden alkupuoliskolla. Ostovoiman kasvun vaikutukset olivat nähtävissä majoitustoiminnan lisäksi pääasiassa ruokamyynnissä, kun taas anniskelumyynnin arvossa ei tapahtunut muutosta edellisvuodesta. Myyntihintakehityksen alittanut kustannusten nousu heijastui positiivisesti alan kannattavuuteen, jonka paranemista kapasiteetin käyttöasteen lievä lasku kuitenkin osin jarrutti. Työn kysyntä säilyi likimäärin viime vuoden tasolla tuottavuuskehityksen poljettua lähes paikoillaan. Yleisten talousnäkymien pohjalta on arvioitavissa, että alan palveluiden kysyntäkehitys tulee edelleen hidastumaan vuoden loppukuukausina. Alan työpanos säilynee korkeintaan viime vuoden tasolla. Palveluiden kysynnän muutos 2002 riippuu ratkaisevalla tavalla tällä hetkellä varsin epävarmalla pohjalla olevien yleisten talousnäkymien toteutumisesta. Suuria muutoksia kuluvan vuoden kehitykseen ei liene kuitenkaan odotettavissa. Yhteyshenkilö: tutkimuspäällikkö Heikki Lankinen, puh. (09) tai

7 7

Suhdanne 2/2012 MATKAILU- JA RAVINTOLA-ALAN KEHITYSNÄKYMÄT. Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry www.mara.fi

Suhdanne 2/2012 MATKAILU- JA RAVINTOLA-ALAN KEHITYSNÄKYMÄT. Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry www.mara.fi Suhdanne 2/2012 MATKAILU- JA RAVINTOLA-ALAN KEHITYSNÄKYMÄT Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry www.mara.fi 2 Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 4.6.2012 Matkailu- ja ravintola-alan näkymät 1 Yleinen

Lisätiedot

Vienti virkoaa ja taantuma taipuu Euroopan investointien vilkastuessa

Vienti virkoaa ja taantuma taipuu Euroopan investointien vilkastuessa Julkaisuvapaa 17.9.213 klo 1. Talousennuste vuosille 213 21 Vienti virkoaa ja taantuma taipuu Euroopan investointien vilkastuessa Ennusteryhmä Seija Ilmakunnas Mari Kangasniemi Markku Lehmus Eero Lehto

Lisätiedot

Suomen talouskasvu jää tänä vuonna 0,6 prosenttiin ensi vuonna jo parempaa

Suomen talouskasvu jää tänä vuonna 0,6 prosenttiin ensi vuonna jo parempaa Julkaisuvapaa 18.3.13 klo 1. Talousennuste vuosille 13 1 Suomen talouskasvu jää tänä vuonna, prosenttiin ensi vuonna jo parempaa Ennusteryhmä Seija Ilmakunnas Mari Kangasniemi Markku Lehmus Eero Lehto

Lisätiedot

Kustannukset ja hinnat

Kustannukset ja hinnat Kustannukset ja hinnat Kuluttajahinnat Kuluttajahintojen vuotuinen nousuvauhti on viime kuukausina pysynyt prosentin tuntumassa. Kuluttajahintaindeksi on kuitenkin vaihdellut tuntuvasti vuoden 5 aikana.

Lisätiedot

2013 Talouden näkymät

2013 Talouden näkymät 5 2013 Talouden näkymät Sisällys Pääkirjoitus...3 Suomen Pankin ennusteet...5 Ennusteen kokonaiskuva...6 Talouden näkymät...9 Viimeaikainen kehitys...9 Kehikko 1. Vuoden 2013 kolmannen neljänneksen tilinpito...11

Lisätiedot

Euroopassa vihdoin käänne ylöspäin

Euroopassa vihdoin käänne ylöspäin Julkaisuvapaa.3.1 klo 1. Talousennuste vuosille 1 15 Euroopassa vihdoin käänne ylöspäin Ennusteryhmä Seija Ilmakunnas Mari Kangasniemi Ohto Kanninen Markku Lehmus Eero Lehto Heikki Taimio Lisätietoja Ennustepäällikkö

Lisätiedot

Euro & talous. Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste 2000 2002. Suomen rahoitusjärjestelmän vakaus

Euro & talous. Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste 2000 2002. Suomen rahoitusjärjestelmän vakaus Euro & talous Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste Suomen rahoitusjärjestelmän vakaus Vahva julkinen talous luo tilaa veronkevennyksille Työn tarjonta ja tuloverotus Euro & talous Markka & talous

Lisätiedot

2011 Talouden näkymät. Julkaisuvapaa 15.6.2011 klo 11.00

2011 Talouden näkymät. Julkaisuvapaa 15.6.2011 klo 11.00 3 2011 Talouden näkymät Julkaisuvapaa 15.6.2011 klo 11.00 Sisällys Pääkirjoitus...1 Suomen Pankin ennusteet...3 Ennusteen kokonaiskuva...4 Viimeaikainen kehitys...6 Kehikko 1. Vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen

Lisätiedot

kasvua Talousennuste vuosille 2012 2013 Ennusteryhmä

kasvua Talousennuste vuosille 2012 2013 Ennusteryhmä Julkaisuvapaa 4.9.212 klo 9:3 Talousennuste vuosille 212 213 Euroopan velkakriisi hidastaa kasvua Ennusteryhmä Seija Ilmakunnas Mari Kangasniemi Mauri Kotamäki Markku Lehmus Eero Lehto Heikki Taimio Svante

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinat. Korot. RRahoitusmarkkinoiden kehitys on viime kuukausina jatkunut vakaana, kun maailmantalouden näkymät ovat pysyneet

Rahoitusmarkkinat. Korot. RRahoitusmarkkinoiden kehitys on viime kuukausina jatkunut vakaana, kun maailmantalouden näkymät ovat pysyneet Rahoitusmarkkinat RRahoitusmarkkinoiden kehitys on viime kuukausina jatkunut vakaana, kun maailmantalouden näkymät ovat pysyneet melko suotuisina. Korot ovat maltillisesta nousustaan huolimatta edelleen

Lisätiedot

Suomen talous on menossa. taantumaan. Talousennuste vuosille 2008 2009. Ennusteryhmä Markku Lehmus Eero Lehto Ilpo Suoniemi Heikki Taimio

Suomen talous on menossa. taantumaan. Talousennuste vuosille 2008 2009. Ennusteryhmä Markku Lehmus Eero Lehto Ilpo Suoniemi Heikki Taimio Julkaisuvapaa.8.8 klo 1. Talousennuste vuosille 8 9 Suomen talous on menossa laskusuhdanteeseen muttei taantumaan Ennusteryhmä Markku Lehmus Eero Lehto Ilpo Suoniemi Heikki Taimio Lisätietoja Ennustepäällikkö

Lisätiedot

2013 Talouden näkymät

2013 Talouden näkymät 3 2013 Talouden näkymät Sisällys Pääkirjoitus...3 Suomen Pankin ennusteet...5 Ennusteen kokonaiskuva...6 Talouden näkymät...9 Viimeaikainen kehitys...9 Kehikko 1. Vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen tilinpito...12

Lisätiedot

Suomen Pankki. Suomen Pankin ennusteita. syksy 1980

Suomen Pankki. Suomen Pankin ennusteita. syksy 1980 Suomen Pankki Suomen Pankin ennusteita syksy 1980 Luottamuksellinen SUHDANNE-ENNUSTE VUOSIKSI 1980-1982 Lokakuu 1980 Ennuste perustuu 26.9.1980 mennessä saatuun informaatioon Kansantalouden osasto 1.10.1980

Lisätiedot

Pk-yrityksen tilinpäätös 1999

Pk-yrityksen tilinpäätös 1999 Pk-yrityksen tilinpäätös 1999 Suomi ja Ruotsi Pk-yrityksen liikevaihdon kasvu, % 12 1 8 6 4 2-2 -4 93 Ruotsi 94 Suomi 9 96 97 98 99 Ruotsi Suomi Sisällys Esipuhe 3 Korkeasuhdanne jatkuu pohjoisissa naapurimaissa

Lisätiedot

1 Kansainvälinen ja kotimainen suhdannekehitys

1 Kansainvälinen ja kotimainen suhdannekehitys 1 Kansainvälinen ja kotimainen suhdannekehitys 1.1 Kansainvälinen talous Suomen metsäteollisuuden vientiosuuksilla painotettu maailmantalouden reaalikasvu on tänä vuonna noin 2,5 prosenttia ja nousee ensi

Lisätiedot

Euro & talous. Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste 2003 2005. Onko Suomen vaihtotaseen ylijäämä pysyvä?

Euro & talous. Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste 2003 2005. Onko Suomen vaihtotaseen ylijäämä pysyvä? Euro & talous Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste Onko Suomen vaihtotaseen ylijäämä pysyvä? Kilpailu ja sääntely Euroopan vähittäismaksujärjestelmissä Euro & talous Markka & talous -lehden. vuosikerta

Lisätiedot

Talousnäkymät ja palkanmuodostus

Talousnäkymät ja palkanmuodostus Talousnäkymät ja palkanmuodostus Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan raportti 13.1.2015 Talousnäkymät ja palkanmuodostus Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan raportti 13.1.2015

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ... 2. 2 Pohjois-Savon kehityskuva... 14

TIIVISTELMÄ... 2. 2 Pohjois-Savon kehityskuva... 14 Syksy 2012 Sisällysluettelo: TIIVISTELMÄ... 2 1 Aluetalous Pohjois-Savossa... 4 1.1 Liikevaihto... 4 1.2 Vienti... 6 1.3 Palkkasumma... 8 1.4 Työllisyys ja väestö... 10 1.5 Maakuntien vertailua... 13 2

Lisätiedot

1.1 Kansainvälinen talous

1.1 Kansainvälinen talous 1 Kansainvälinen ja kotimainen suhdannekehitys 1.1 Kansainvälinen talous Maailmantalouden kasvu hidastuu euroalueen ajautessa loppuvuonna taantumaan. Suomen metsäteollisuuden vientiosuuksilla painotettu

Lisätiedot

Kysyntä. Kulutus. tuonti että erityisesti vienti kasvoivat vuonna 2004 helmikuun ennakkoarviota. kasvuvaikutusarvio on muuttunut

Kysyntä. Kulutus. tuonti että erityisesti vienti kasvoivat vuonna 2004 helmikuun ennakkoarviota. kasvuvaikutusarvio on muuttunut Kysyntä Kuvio 8. Kysyntäerien vaikutus kasvuun* Prosenttiyksikköä 8 7 6 5 4 4 6 4 4 e 5 e 6 e 7. Vienti 5. Yksityiset investoinnit. Tuonti 6. Varastojen muutos ja tilastollinen ero. Yksityinen kulutus

Lisätiedot

Talousnäkymät Tammikuu 2008

Talousnäkymät Tammikuu 2008 Talousnäkymät Tammikuu 8 Sisältö Numeroyhteenveto Maailma Keskeisiä tunnuslukuja... YLEISKATSAUS Kasvunäkymät heikentyvät ja inflaatioriskit kasvavat... Korot... 7 YHDYSVALLAT Valuutat... 7 Kohti taantumaa?...8

Lisätiedot

TOIMIALAVUOROPUHELU HOTELLI-, RAVINTOLA- JA MATKAILUTOIMIALA

TOIMIALAVUOROPUHELU HOTELLI-, RAVINTOLA- JA MATKAILUTOIMIALA Suomi maailmantaloudessa -seminaari 12.10.2004, Dipoli TOIMIALAVUOROPUHELU HOTELLI-, RAVINTOLA- JA MATKAILUTOIMIALA Palvelualojen Ammattiliitto PAM ry Suomen Hotelli- ja Ravintolaliitto SHR ry Suomen Restonomit

Lisätiedot

Rakentaminen kääntynee ensi vuonna

Rakentaminen kääntynee ensi vuonna kevät 2015 Rakentaminen kääntynee ensi vuonna Vuoden 2014 betonirakenne, Länsisatamankatu 23, Helsingin Jätkäsaaressa. Kuva: Marko Huttunen Rakentamisen määrä vähenee vielä tänä vuonna. Neljän heikon vuoden

Lisätiedot

Sisällys. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... 1. Jarno Ilves ja Hannu Viertola Suomen ja euroalueen maiden velkaantuminen...

Sisällys. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... 1. Jarno Ilves ja Hannu Viertola Suomen ja euroalueen maiden velkaantuminen... 4 009 Sisällys Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... Jarno Ilves ja Hannu Viertola Suomen ja euroalueen maiden velkaantuminen... 9 Risto Herrala Kotitalouksien velkaantuminen ja maksuhäiriöt Suomessa...

Lisätiedot

TEM-analyyseja 16/2009

TEM-analyyseja 16/2009 TEM-analyyseja 16/2009 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN LYHYEN AIKAVÄLIN TALOUS- JA TYÖMARKKINAENNUSTE Syksy 2009 Johanna Alatalo - Ilkka Nio Mika Tuomaala ISSN 1797-5271 ISBN 978-952-227-258-4 Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Talousnäkymät ja palkanmuodostus

Talousnäkymät ja palkanmuodostus Talousnäkymät ja palkanmuodostus Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan raportti 24.1.2012 Talousnäkymät ja palkanmuodostus Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan raportti 24.1.2012

Lisätiedot

Y h t e i s k u n t a

Y h t e i s k u n t a Talous&3/2008 Y h t e i s k u n t a Kuntatalous Seija Ilmakunnaksen haastattelu Talousennuste 2008-09 Talous& Yhteiskunta 36. vuosikerta 4 numeroa vuodessa Sisällys 3 / 2008 T a l o u s&3/2008 Y h t e

Lisätiedot

TEM-analyyseja 8/2008

TEM-analyyseja 8/2008 TEM-analyyseja 8/2008 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN LYHYEN AIKAVÄLIN TALOUS- JA TYÖMARKKINAENNUSTE Syksy 2008 Ilkka Nio - Kai Torvi - Mika Tuomaala ISSN 1797-5271 ISBN 978-952-227-106-8 Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

täystyöllisyyttä Kohti Täystyöllisyydellä ei taloustieteessä tarkoiteta sitä, että kaikilla olisi

täystyöllisyyttä Kohti Täystyöllisyydellä ei taloustieteessä tarkoiteta sitä, että kaikilla olisi Kohti täystyöllisyyttä Työttömyysasteen aleneminen alle 7 prosenttiin näyttää törmäävän kiihtyvään inflaatioon. Työvoimapolitiikan aktiivitoimet ovat paras keino väistää tämä ongelma. Markku Lehmus Vanhempi

Lisätiedot

10 marraskuu 2007. SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät

10 marraskuu 2007. SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät 10 marraskuu 2007 SATAKUNNAN talous nykytila ja lähiajan näkymät YLEISTÄ Teksti: Saku Vähäsantanen Satakunnan talouden huippuvire jatkui myös vuoden 2007 tammi kesäkuussa. Kaikkien päätoimialojen liikevaihdon

Lisätiedot