Kauniaisten kaupunki. Asemakaavan muutos 1. kaupunginosan kortteli 304, yleinen pysäköintialue sekä Sansinpellonpuisto. Ehdotus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kauniaisten kaupunki. Asemakaavan muutos 1. kaupunginosan kortteli 304, yleinen pysäköintialue sekä Sansinpellonpuisto. Ehdotus"

Transkriptio

1 148 Kauniaisten kaupunki Asemakaavan muutos 1. kaupunginosan kortteli 304, yleinen pysäköintialue sekä Sansinpellonpuisto Ehdotus A R K K I T E H D I T A N T T I L A & R U S A N E N O Y LÖNNROTINKATU 30 D, H E L S I N K I

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavamuutoksen tarkoitus 3 2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT Suunnittelualueen kuvaus Suunnittelualueen luonnonolot, maisema ja rakennettu ympäristö Maaperä Liikenne Ympäristön häiriötekijät Maanomistus Suunnittelutilanne Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtioneuvoston päätös melulle asetettavista ohjearvoista Maakuntakaava Kauniaisten kaupungin maankäytön yleissuunnitelma Voimassa oleva asemakaava Muut kaava-aluetta koskevat päätökset, suunnitelmat ja selvitykset 7 3. ASEMAKAAVASUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavasuunnittelun tarve Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Suunnittelu- ja päätöksentekovaiheet sekä vuorovaikutusmenettelyt 9 4. ASEMAKAAVAN KUVAUS Suunnitteluratkaisut Lähtökohtaiset tavoitteet Työn kuluessa rakentuneet tavoitteet Kaavan rakenne ja ratkaisun perusteet Kaavan vaikutukset Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön Vaikutukset luonnonoloihin, maisemaan ja rakennettuun ympäristöön Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen sekä liikenteeseen Vaikutukset terveyteen Kaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin Kaavan suhde yleiskaavan sisältövaatimuksiin ASEMAKAAVAN TOTEUTUS LUETTELO SUUNNITELMAA KOSKEVISTA ASIAKIRJOISTA, SELVITYKSISTÄ JA LÄHDEMATERIAALISTA 17 LIITTEET 18 1

3 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kauniaisten kaupunki Kaupunginosa: 1 Korttelit: 304 Kaavan nimi: Asemakaavan muutos 1. kaupunginosan kortteli 304, yleinen pysäköintialue sekä Sansinpellonpuisto Kaavan laatija: Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy Mikko Rusanen, arkkitehti Leena Holmila, arkkitehti Antti Haataja, ark. yo 1.2 Kaava-alueen sijainti Ramboll Finland Oy Maisema-arkkit. Anne Bergman, maisema-analyysi DI Kirsi Koivisto, maaperä ja tärinä Ins Petri Saarelainen, katusuunnittelu DI Olli-Matti Luhtinen, meluselvitys Kaava-alue sijaitsee Kauniaisten 1. kaupunginosassa Forsellesintien ja Kaunaistentien välissä. Alue käsittää Sansinpellon päiväkodin ja asuinkerrostalotontin (Forsellesintie 16-18) korttelissa 304 sekä Sansinpellon puistoalueen. Kaava-alueen pinta-ala on m 2. Kaava-alue sijaitsee lähellä Kauniaisten rautatieasemaa, matkaa nykyisistä asuintaloista on vain n. 200 metriä. Kuva 1: Asemakaava-alueen sijainti. Kauniaisten juna-asema on kaava-alueen välittömässä läheisyydessä. 2

4 1.3 Kaavamuutoksen tarkoitus Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa uuden Sansinpellon päiväkodin rakentaminen alueelle. Päiväkoti korvaa nykyisen päiväkotirakennuksen ja sen on määrä sijoittua jatkossa omalle tontilleen. Uuden päiväkodin rakentaminen edellyttää myös muutoksia viereisen puistoalueen rajauksiin. Asuinkerrostalojen osalta tavoitteena on mahdollistaa uuden asuinkerrostalon sijoittaminen ja tutkia sen vaatimat edellytykset. 2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 2.1 Suunnittelualueen kuvaus Suunnittelualueen luonnonolot, maisema ja rakennettu ympäristö Kuva 2: Ilmakuva alueelta. Nykyinen päiväkoti kuvassa keskellä. Alue rajautuu pohjoisessa Forsellesintiehen, etelässä Kauniaistentiehen, lännessä kerrostalokortteliin 303 ja huoltoasemakortteliin 25, idässä rivitalokortteliin 302. Suunnittelualueella on 1970-luvulla rakennettu Sansinpellon päiväkoti, joka syksyllä 2009 suljettiin rakennuksessa havaittujen kosteusvaurioiden vuoksi. Päiväkotirakennus sijaitsee Forsellesintie 16 18:n kerrostalotontilla, josta kaupunki on vuokrannut alueen päiväkotia varten. Päiväkodille kulkee ajoyhteys asuinkerrostalojen itäpuolella puiston reunassa. Paikalla on myös asuintalojen pysäköintikenttä, joka on suurelta osin vailla käyttöä. Päiväkodin pihana on käytetty viereistä puistoaluetta. Forsellesintien varrella olevalla kerrostalotontilla on kaksi- ja kolmekerroksiset luvulla rakennetut asuinkerrostalot. Rakennuksissa on asunto-osakeyhtiöjärjestyksen mukaan yhteensä 35 asuntoa. Rakennusten toteutunut asuinkerrosala on yhteensä 3389 m². Kerrostalojen maantasokerroksessa on 24 kpl autotalleja. Kerrostalotontin länsipuolelle on kevyen liikenteen väylälle varattu kapea puistokäytävä. 3

5 2.1.2 Maaperä Liikenne Sansinpellon puistoalue on osittain hoidettua nurmikkoa, johon on istutettu pensaita ja puita, osittain alue on luonnontilaista metsikköä. Forsellesintien varressa on hieno rivi terijoensalavia. Puiston itäpuoleiset rivitalojen pihat rajautuvat puistoon kuusin ja kuusiaidoin. Kauniaistentietä vasten on kuusta ja koivua kasvava metsikkö. Puiston alueen halki kulkee avouoma, joka on osa Kauniaisten keskustan hulevesiverkkoa. Alueella ei ole luonnonarvojen kannalta merkittäviä kohteita. Kaava-alueen pohjamaa koostuu pääasiallisesti 1 4 m paksusta hiekkamoreenikerroksesta, jonka ala-puolella on kalliopinta. Alueen itäpuolella koillisesta lounaaseen virtaavan ojan läheisyydessä pohjamaan ylin kerros on muodostunut laihasta savesta, paksuudeltaan 0 1,5 m, jonka alapuolella on ohut hiekkamoreenikerros ja kallionpinta. Kerrostalotontille on kaksi liittymää Forsellesintieltä, joista toinen johtaa myös päiväkodille. Forsellesintien ja Gresantien osalta ei liikennemäärien kannalta esiinny merkittävää ongelmaa. Gresantien osalta on alueen asukkaiden toimesta toivotta ajoväylään levennystä. Kauniaistentieltä ei ole liittymiä alueelle. Kaava-alueeseen kuuluva jalankulku- ja pyörätie on tärkeä kulkureitti juna-aseman suuntaan Ympäristön häiriötekijät Liikenteen aiheuttama tärinähäiriö Ramboll Finland Oy:n antaman lausunnon mukaan kaava-alue sijoittuu värähtelyluokkaan B (suhteellisen hyvät olosuhteet) ja täyttää siten asuinrakennuksissa sekä uusille asuinrakennuksille hyväksyttävän värähtelyluokan C että vanhoille asuinrakennuksille hyväksyttävän värähtelyluokan D vaatimukset junaliikennetärinän osalta. Katuliikenteestä ei arvioida aiheutuvan erityistä tärinähaittaa tarkastelualueella. Rakenteiden vaurioitumisriskin osalta tarkasteltu Sansinpellon alue kuuluu kokonaisuudessaan tärinäluokkaan E, jolloin rakenteiden tärinästä aiheutuvan vaurioitumisen vaara on hyvin epätodennäköinen. Alueella suositellaan myöhemmässä vaiheessa tehtäväksi pieni tärinämittaus tässä selvityksessä esitettyjen tulosten varmentamiseksi. Liikenteen aiheuttama meluhäiriö Kaavatyön yhteydessä on laadittu meluselvitys (Ramboll Finland Oy/2012). Selvitys perustuu autoliikenteen osalta vuoden 2035 ennustetilanteeseen ja raideliikenteen osalta Espoo-Kauklahti kaupunkiradan yleissuunnitelmaan. Kauniaistentien liikenne tai raideliikenne ei aiheuta selvityksen perusteella päiväkodin piha-alueelle ohjearvon 55 db ylittävää melutasoa. Samoin asuintalojen piha-alueiden melutaso jää alle ohjearvon (päivä 55 db/yö 45 db), mutta radan suuntaan olevilla julkisivuilla hetkelliseen enimmäismeluun on varauduttava rakenteellisesti. 4

6 Kuva 3: Päivämelutason laskenta tie- ja raideliikenteelle yhdessä. Asemakaava-alueen rakennukset tai pihatilat eivät ole keltaisella vyöhykkeellä, jolta alkaen ohjearvot ylittyvät. 2.2 Maanomistus Kuva 4: Yömelutason laskenta tie- ja raideliikenteelle yhdessä. Asemakaava-alueen rakennukset tai pihatilat eivät ole tumman vihreällä vyöhykkeellä, jolla ohjearvot ylittyvät. Suunnittelualueen omistavat kaupunki ja asunto-osakeyhtiö. 5

7 2.3 Suunnittelutilanne Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtioneuvosto on tehnyt päätöksen valtakunnallisista alueidenkäytön tavoitteista osana maankäyttö- ja rakennuslakia. Päätös on ollut voimassa alkaen, ja siinä annetaan maankäyttö- ja rakennuslain 24 perustuvia tavoitteita auttaa saavuttamaan suunnittelun avulla hyvää elinympäristöä sekä kestävää kehitystä kaava-alueella. Tavoitteiden tarkoituksena on luoda alueidenkäytöllisiä edellytyksiä valtakunnallisten hankkeiden toteuttamiselle. Sansinpellon kaavamuutos edistää valtioneuvoston päätöksestä seuraavien periaatteiden kehitystä: 1. toimiva aluerakenne 2. eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 3. kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat Valtioneuvoston päätös melulle asetettavista ohjearvoista Maakuntakaava Valtioneuvosto on antanut päätöksen noudatettavista melutason ohjearvoista. Niiden mukaan uusilla alueilla asumiselle ja hoitotoiminnalle asetettu päivämelun ohjearvo pihatilojen osalta on 55dB (yömelun 45 db) ja sisätiloille asetettu ohjearvo 35 db. Alueella on voimassa Ympäristöministeriön vahvistama maakuntakaava (saanut lainvoiman KHO:n päätöksellä ). Suunnittelualue kuuluu taajamatoimintojen alueeseen (merkitty ruskealla kuvassa 5). Taajamatoimintojen alue tulee suunnitella asumisen, ympäristöönsä soveltuvien työpaikkatoimintojen sekä näihin liittyvien palvelujen ja toimintojen alueena. Alueen yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota mm. yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen ja uuden rakentamisen sopeuttamiseen ympäristöönsä tavalla, joka vahvistaa taajaman omaleimaisuutta ja turvaa ympäristö- ja perinnearvot. Kaava-alue sijaitsee myös keskustatoimintojen alueen (Kauniaisten keskustan) välittömässä läheisyydessä. Kuva 5: Ote Uudenmaan maakuntakaavasta. Kauniaisten asema punainen ruutu keskellä kuvaa. 6

8 2.3.4 Kauniaisten kaupungin maankäytön yleissuunnitelma Kauniaisten kaupungin maankäytön yleissuunnitelmassa MASU 2:ssa (hyväksytty ) suunnittelualueen käyttötarkoitus on merkitty kerrostalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AK) ja lähivirkistysalueeksi (VL). Kuva 6: Ote MASU 2:sta Voimassa oleva asemakaava Suunnittelualueella on voimassa ja vahvistetut asemakaavat, joissa kortteliin 304 on osoitettu rakennusalat kahdelle asuinkerrostalolle merkinnällä asuntokerrostalojen korttelialue (AK 1 ). Rakennuksille on määrätty rakennusoikeudeksi yhteensä 3500 k-m 2 ja asuntolukumäärä on rajattu 50 kappaleeseen. Sosiaalista toimintaa palvelevia rakennuksia varten rakennusoikeutta on 400 k-m 2. Muu osa suunnittelualueesta on asemakaavassa merkitty puistoalueeksi (P). Asuntokerrostalojen korttelialue merkinnällä on määrätty myös, että pihaoleskelu- ja leikkitilaa on rakennettava vähintään 10 m 2 asuntoa kohti ja autopaikkoja on varattava vähintään yksi asuntoa kohti. Korttelialueelle on osoitettu pysäköintialue tontin itälaidalle. 2.4 Muut kaava-aluetta koskevat päätökset, suunnitelmat ja selvitykset Päiväkotiverkkoselvitys Kauniaisten sosiaali- ja terveystoimi on laatinut vuonna 2009 päiväkotiverkkoselvityksen, jonka perusteella tavoitteeksi on asetettu 107 hoitopaikan kokoisen päiväkodin suunnittelu nykyisen päiväkodin tilalle. 7

9 Päiväkoti Kaavamuutoksen perustaksi päiväkodista on laadittu alustavia suunnitelmia kolmella vaihtoehdolla A, B ja C (Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Oy ), joista Kauniaisten kaupungin yhdyskuntalautakunta on valinnut asemakaavamuutoksen lähtökohdaksi vaihtoehto B:n mukaisen rakenneratkaisun (YLK 83, ja YLK 99, ). Kuva 7: Asemapiirros päiväkotisuunnitelmasta , ei mittakaavassa. Liikenteelliset selvitykset Kaavamuutoksen yhteydessä on laadittu liikenneselvitys päiväkodin laajennuksen liikennejärjestelytarpeista ja mahdollisesta uudesta katuyhteydestä Kauniaistentieltä (FCG ). 8

10 3. ASEMAKAAVASUUNNITTELUN VAIHEET 3.1 Asemakaavasuunnittelun tarve Kauniaisten sosiaali- ja terveystoimi on laatinut kaupungin päiväkotiverkostoselvityksen 2020, jonka pohjalta kaupunginhallitus asetti tavoitteeksi n. 107 päivähoitopaikan suuruisen päivähoitoyksikön suunnittelun Sansinpellon alueelle. Korttelissa 304 asuinkerrostalotontilla vuokratulla alueella sijaitsee 1970-luvulla rakennettu päiväkotirakennus, joka suljettiin syksyllä 2009 rakennuksessa havaittujen kosteusvaurioiden vuoksi. Asemakaavan muutoksella on tavoitteena osoittaa uutta päiväkotirakennusta varten oma tontti (YL-tontti), joka osittain muodostuisi nykyisestä päiväkodin vuokra-alueesta sekä osittain viereisestä puistoalueesta. Asuinkerrostalotontin osalta tavoitteena on nykyisten asuinrakennusten osalta säilyttää olemassa oleva tilanne ja tutkia uuden asuinrakennuksen sijoittumista niiden itäpuolelle. 3.2 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallisia ovat alueen maanomistaja sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Tämän asemakaavamuutoksen osallisia ovat: Suunnittelualueen maanomistajat ja asukkaat Naapurikiinteistöjen maanomistajat ja asukkaat Rakennuslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) Fortum Asemakaavamuutoksen vireille tulosta on kuulutettu osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisen yhteydessä Suunnittelu- ja päätöksentekovaiheet sekä vuorovaikutusmenettelyt Asemakaavan muutokseen on ryhdytty Kauniaisten kaupungin tarpeesta. Kaavamuutoksen taustalla on kaupunginhallituksen päätös päiväkotiverkoston kehittämisestä. Kaavamuutoksen vireille tulon yhteydessä nähtäville asetettiin osallis- 9

11 tumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on suunnitelma kaavan laatimisessa noudatettavasta vuorovaikutusmenettelystä, suunnittelutyön tavoitteista sekä suunnitelman vaikutusten arvioinnista. Kaavoitusprosessin alussa osallisille tiedotetaan kaavoituksen alkamisesta. Kaavatyön vaiheista ilmoitetaan Kaunis Grani -lehdessä ja kaupungin internet-sivuilla. Nähtäville asetettavat asiakirjat ovat esillä Kauniaisten kaupungintalolla sekä kaupungin internet-sivuilla. Kaavamuutoksen valmisteluvaiheessa on järjestetty yleisötilaisuus päiväkodin sijoittamisen vaihtoehtoisista suunnitelmista alueelle laadittavan asemakaavamuutoksen pohjaksi. Asemakaavaluonnos laadittiin päiväkodin rakennussuunnittelun luonnosvaiheen perusteella. Kaavaluonnos oli nähtävillä Nähtävillä olon aikana järjestettiin yleisötilaisuus Kaavaluonnoksesta lausunnon antoivat kaupungin rakennuslautakunta ja sosiaali- ja terveyslautakunta, Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä (HSY), Fortum sekä Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos. Lisäksi jätettiin 3 mielipidettä. Asukasmielipiteissä ilmaistiin erityisesti huoli saattoliikenteen määrän kasvusta, liikenneturvallisuudesta ja nykyisen ajoyhteyden riittämättömyydestä. Asemakaavaehdotus oli nähtävillä Nähtävillä olon aikana järjestettiin yleisötilaisuus Ehdotuksesta lausunnon antoivat Uudenmaan ELY keskus, rakennuslautakunta sekä sosiaali- ja terveyslautakunta. Ehdotuksesta jätettiin kaksi muistutusta (As Oy Kylätie 6 ja As Oy Sansinpelto). Muistutuksissa tuotiin esille tarve leventää Gresantietä ja parantaa liikenneturvallisuutta liikennemäärien kasvaessa alueen rakennushankkeiden myötä. 4. ASEMAKAAVAN KUVAUS 4.1 Suunnitteluratkaisut Lähtökohtaiset tavoitteet Lähtökohtaisena tavoitteena kaupungin puolelta on ollut mahdollistaa uuden päiväkodin rakentaminen Sansinpellon alueelle omalle tontilleen. Tontin omistaja on tuonut esiin tavoitteensa lisärakennusoikeuden osoittamisesta tontilleen. Asemakaava laaditaan samanaikaisesti päiväkodin rakennussuunnittelun kanssa Työn kuluessa rakentuneet tavoitteet Kaavaluonnoksesta annetussa asukaspalautteessa suurimpana huolenaiheena on ollut saattoliikennemäärän lisääntyminen aamuisin ja iltapäivisin. Asemakaavassa mahdollistetaan tämän vuoksi toisen saatto-/pysäköintialueen toteuttaminen nykyisen huoltoaseman yhteyteen Kauniaistentien puolelle, mikäli nykyinen yhteys osoittautuu riittämättömäksi. Uuden pysäköintialueen toteutuminen pienentäisi jonkin verran nykyistä puistoaluetta. Päiväkodin tontin pinta-alaa laajennettiin ehdotusvaiheessa autopaikkojen määrän lisäämiseksi ja saattoliikenteen sujuvuuden mahdollistamiseksi. 10

12 Työn yhteydessä on tutkittu myös vaihtoehtoa nykyisen kevyen liikenteen raitin muuttamiseksi päiväkodin piha-alueeksi - pihan pinta-alan kasvattamiseksi - sekä kerrostalotontin osaksi, mutta hyvän kulkuyhteyden säilyttämistä juna-aseman suuntaan on pidetty ensisijaisen tärkeänä. Ehdotusvaiheessa laadittiin päivitetty liikennemeluselvitys. Selvityksen perusteella asemakaavaan täsmennettiin määräyksiä uuden asuinrakentamisen ja päiväkodin pihaalueen osalta Kaavan rakenne ja ratkaisun perusteet Kuva 8: Asemakaavasuunnitelma (ei mittakaavassa). Päiväkodille varattava korttelialue Korttelissa sijaitseva päiväkodin vuokra-alue sekä osa puistoaluetta erotetaan omaksi tontikseen, johon on tarkoitus rakentaa uusi päiväkoti. Jotta kaikki uuden päiväkodin toiminnot mahtuvat omalle tontille, muutetaan puistoaluetta osaksi korttelialuetta. Ajoyhteys kadulta päiväkodille muutetaan osaksi päiväkodin tonttia. Päiväkodin tontti merkitään kaavaan julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue merkinnällä (YL). Tontille saa rakentaa enintään kaksikerroksisen ja enintään 1520 k-m2 käsittävän rakennuksen, jonka lisäksi tontille saa rakentaa kylmiä tiloja (ulkoiluvälinevarasto, kiinteistövarasto ja jätetilaa). Päiväkodin piha-alueelle varataan tilaa vähintään 2000 m2. Päiväkoti piha-alueineen on suojattava Kauniaistentien suunnalta tulevalta liikennemelulta tontin rajalle rakennettavalla aidalla. Autopaikkoja päiväkodin tarpeisiin on sijoitettava vähintään normin 1 ap / 100 k-m2 mukaan, mutta tontin mitoituksessa on varauduttu 20 autopaikkaan. Päiväkodin tontin kautta osoitetaan kaavassa ajoyhteys ker- 11

13 rostalotontille. Korttelialue on rajattu siten, että kaupunkikuvassa tärkeät puurivi ja yksittäiset hienot puut jäävät puistoalueen puolelle. Asuinkerrostalojen korttelialue Nykyinen asuinkerrostalotontti pienenee merkittävästi, mutta muutoin sen asemakaavallinen tilanne säilyy siten, että asemakaavamerkinnät päivitetään vastaamaan nykyisenmaankäyttö- ja rakennuslain mukaisia merkintöjä. Tontille osoitetaan jatkossakin kaksi rakennusalaa, joista toiselle on osoitettu rakennusoikeutta 2040 k-m 2 ja toiselle 1360 k-m 2. Näiden asuinkerrosalojen lisäksi rakennusten alimpiin kerroksiin saa sijoittaa autopaikkoja ja asukkaiden yhteistiloja 680 k-m 2 rakennusta kohti. Kerroskorkeusmerkinnät päivitetään vastaamaan nykykäytäntöä, jolloin aiemmat maanpäälliset kellarit lasketaan kerroksiksi. Tällöin III-kerroksisen rakennuksen kerrosluvuksi merkitään IV ja vastaavasti II-kerroksisen rakennuksen kerrosluvuksi III. AK -korttelista erotetaan oma tontti uudelle asuinkerrostalolle ja sen vaatimille autopaikoille. Uudelle tontille saa rakentaa yhden asuinkerrostalon, jonka kerrosluku on IV, ja sille osoitetaan rakennusoikeutta 1400 k-m2. Asemakaavan rakennusalan rajaus mahdollistaa toteutusvaiheen suunnitteluun jouston varaa. Tontin kulkuyhteys järjestetään ajoyhteytenä päiväkodin tontin kautta. Periaatteena on, että asuinkerrostalojen autopaikkojen tulee sijaita omilla tonteillaan. Nykyisten kerrostalojen tontille on sijoitettava autopaikkoja yhteensä 35 kpl, joista 24 kpl on autotallissa ja 11 kpl piha-alueella. Tällöin paikkoja on yksi jokaista asuntoa kohti. Autopaikat voidaan sijoittaa esimerkiksi tontin Forsellesintien puoleiselle alueelle. Uuden kerrostalon tontille on sijoitettava normin 1 ap / 85 k-m 2 mukaisesti 16 autopaikkaa, kuitenkin vähintään yksi asuntoa kohti. Puistoalueet Sansinpellonpuiston alue kaventuu kaavamuutoksen myötä, sillä päiväkodin pihaalueet ja saattoliikenteen järjestelyt varauksineen vaativat aiempaa enemmän tilaa. Alueen läpi kulkevat johtolinjat siirretään päiväkodin tontin kohdalta puistoalueen puolelle. Johtolinjaa pitkin voidaan rakentaa kapea metsäpolku. Nykyinen varsinainen kevyen liikenteen yhteys Forsellesintien ja Kauniaistentien välillä kortteleiden 303 ja 304 välissä säilyy nykyisenkaltaisena, jolloin päiväkoti on paremmin saavutettavissa myös ilman autoa. Liikenneverkko Korttelin 304 liittymät Forsellesintielle säilytetään. Päiväkodin saattoliikenne järjestetään Forsellesintien kautta. Kaavassa on lisäksi osoitettu varaus pysäköintialueelle Kauniaistentien puolelle huoltoaseman yhteyteen. Tämä varaus voidaan toteuttaa, mikäli saattoliikenteen järjestäminen Forsellesintien kautta osoittautuu riittämättömäksi. Pysäköintialueen toteuttaminen pienentää puistoaluetta. Työn yhteydessä on esitetty myös uuden liittymän rakentamista päiväkodille Kauniaistentien puolelta, mutta laaditun liikenneselvityksen perusteella Kauniaistentien liittymätiheyden lisäämistä ei liikennemäärään nähden ( autoa/vrk) ole pidetty toteutuskelpoisena ratkaisuna. 12

14 Liikenteen aiheuttaman meluhäiriön huomiointi Laaditun liikennemeluselvityksen perusteella kaavaan on merkitty asuinkerrostalojen osalta julkisivurakenteelle ääneneristävyysvaatimus junaradan suuntaan avautuville julkisivuille. Päiväkodin piha-alue on suojattava Kauniaistentien suuntaan liikennemelulta 2 metriä korkealla aitarakenteella. 4.2 Kaavan vaikutukset Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön Kaavalla ei muuteta tai hävitetä merkittäviä ulkoilu- tai virkistysalueita. Alueen kautta kulkeva virkistysyhteys säilyy. Asemakaavalla mahdollistetaan kaupungin laatiman palveluselvityksen mukaisen päiväkotipaikkojen tarjonnan ylläpitäminen Vaikutukset luonnonoloihin, maisemaan ja rakennettuun ympäristöön Alueella ei ole merkittäviä luonnonarvoja tai maisemallisia arvoja. Päiväkodin ja uuden asuinrakennuksen toteutuminen sekä puuston poistaminen muuttaa paikallista maisemaa. Päiväkodin tontin lisäksi puustoa poistuu uudelleen linjattavan ja putkitettavan purouoman tieltä. Päiväkodin tontin ja viereisten rivitalojen pihojen väliin jää pienimmillään 20 metrin puistovyöhyke. Puistoalueen rajaus säilyttää Forsellesintien varren hienon puuryhmän puistoalueen puolella. Kauniaistentietä vasten säilyy päiväkodin ja kadun välissä nykyistä puustoa. Alueen halki kulkevan avouoman putkittamisen yhteydessä on huomioitava toimenpiteen vaikutus valumavesien virtaamaan. Muutostöiden yhteydessä olisi tutkittava esim. virtausta pidättävien hulevesialtaiden toteuttamista virtaaman hillitsemiseksi tulvahuippujen aikana. Uusi asuinrakentaminen ei kerroskorkeuksiltaan poikkea olemassa olevasta rakennuskannasta. Uusi päiväkotirakennus on nykyistä huomattavasti suurempi ja se sijoittuu vastaavalle etäisyydelle pohjoispuolella olevasta asuintalosta kuin nykyinen. Päiväkodin rakennussuunnitelmissa asuintalon läheisyys on huomioitu madaltamalla rakennusta sitä kohti. Rakenteiden vaurioitumisriskin osalta kaava-alue kuuluu kokonaisuudessaan tärinäluokkaan E, jolloin rakenteiden tärinästä aiheutuvan vaurioitumisen vaara on hyvin epätodennäköinen. (Lausunto liikenteen aiheuttamasta tärinästä, Ramboll Finland Oy ) Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen sekä liikenteeseen Asuinrakentamisen osoittaminen raideliikenteen aseman läheisyyteen on yhdyskuntarakenteen kannalta perusteltua. Samoin päiväkoti hyödyntää olemassa olevaa rakennuspaikkaa hyvien joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen yhteyksien varrella. 13

15 Päiväkodin saattoliikenne kulkee Forsellesintien kautta kuten nykyisinkin. Uuden päiväkodin 107 päivähoitopaikkaa tuottaa arviolta n auton saattoliikenteen. Katuverkon toimivuuden kannalta lisäystä ei ole pidetty merkittävänä. Päiväkodin sijainti hyvien kevyen liikenteen reittien varrella ja juna-aseman vieressä tukee lapsien saattamista päiväkotiin ilman autoa. Uuden kerrostalon aiheuttama autojen lisäys (16 autopaikkaa) ei ole liikenneverkon kannalta olennainen. Kaavatyön kuluessa saadussa asukaspalautteessa on ilmaistu voimakas huoli saattoliikenteen ruuhkautumisesta ja liikenneturvallisuuden heikkenemisestä, mikäli päiväkodin käytössä on vain yksi ajoliittymä Forsellesintien kautta. Asemakaavassa on varaus toisen saattopaikan toteuttamiseksi Kauniaistentien varteen nykyisen huoltoaseman tontin yhteyteen, mikäli nykyinen liittymä osoittautuisi riittämättömäksi. Uusi saattoyhteys edellyttäisi myös huoltoaseman piha-alueen järjestelyihin muutoksia. Saattoliikenteen vaatimista järjestelyistä on laadittu suunnitelma, jossa huoltoaseman nykyiset autopaikat säilyvät ja aseman toimivuus voidaan turvata. Kaavatyön yhteydessä saadussa palautteessa on lisäksi selkeästi tuotu esiin Gresantien katualueen kapeudesta koituva liikenteen sujuvuuden ja liikenneturvallisuuden ongelma. Alueen katuverkkoon on mahdollista tehdä tilannetta parantavia muutoksia voimassa olevan asemakaavan puitteissa Vaikutukset terveyteen Kaavatyön yhteydessä laaditun meluselvityksen perusteella ulkoalueiden melutilanne ei periaatteessa edellytä mitään toimenpiteitä ohjearvon saavuttamiseksi. Koska ohjearvomelu ulottuu selvityksen perusteella päiväkodin piha-alueen reunaan saakka, toteutetaan leikkipihan eteläreunaan vähintään 2 metriä korkea Kauniaistentien liikennemelulta suojaava aita. Aita on nähty tarpeelliseksi toteuttaa sen varmistamiseksi, että ohjearvot eivät ylity leikkipihalla, vaikka Kauniaistentien liikenne kasvaisi ennustetasoa enemmän tai nopeusrajoitus nousisi. Selvityksen perusteella kaavassa on määrätty asuinrakennusten radan puoleisille julkisivuille määräys ääneneristävyydestä junaliikenteen hetkellisen enimmäismelun perusteella. Maaperätietojen perusteella tehdyn ennustemallin mukaan raideliikenteestä ei aiheudu alueelle tärinähaittoja. Kaava-alue sijoittuu värähtelyluokkaan B (suhteellisen hyvät olosuhteet) ja täyttää siten asuinrakennuksissa sekä uusille asuinrakennuksille hyväksyttävän värähtelyluokan C että vanhoille asuinrakennuksille hyväksyttävän värähtelyluokan D vaatimukset junaliikennetärinän osalta. Katuliikenteestä ei arvioida aiheutuvan erityistä tärinähaittaa tarkastelualueella. (Lausunto liikenteen aiheuttamasta tärinästä, Ramboll Finland Oy ). Päiväkodin piha-alueen vieressä sijaitsevan polttonesteiden jakeluaseman toiminta tulee jatkumaan vastaisuudessakin. Asemalle on myönnetty ympäristölupa vuonna 2004, jolloin kaavoitettavan uuden päiväkodin kohdalla on jo ollut päiväkoti ja sen pihaalue. Ympäristöluvan saamisen edellytyksenä on, että toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista tai vaaraa. Asemalle myönnetyssä ympäristöluvassa todetaan terveysvaikutusten osalta, että jakeluaseman sijoittumisen ja toiminnan ei normaalioloissa voida katsoa aiheuttavan ympäristöterveyshaittaa. Jakeluaseman ja sen toiminnan aiheuttamat päästöt eivät ole merkityksellisiä alueen 14

16 ilman laadun kannalta. Ympäristöluvassa määritellään myös poikkeuksia ja häiriötilanteita koskevat toimenpiteet. Lupaprosessin yhteydessä on pyydetty lausunto myös Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta, jolla ei ollut lupahakemukseen huomautettavaa. Koska jakeluaseman toiminnalla ei ole merkittävää vaikutusta asemakaava-alueen päiväkodin tai asutuksen kannalta, ei sitä ole sisällytetty asemakaavaan, eikä asemakaavan muutoksella voida asettaa ehtoja kaavarajauksen ulkopuolelle jäävän jakeluaseman toiminnasta. 4.3 Kaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin Maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA 25 ) mukaan asemakaavan selostuksessa on mm. esitettävä selvitys kaavan suhteesta valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin ja maakuntakaavaan, mikäli asemakaava laaditaan alueelle, jolla ei ole voimassa olevaa oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Lisäksi maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 24 ) 2 momentin mukaan alueidenkäytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioimisesta siten, että edistetään niiden toteutumista. Kaavamuutos edistää elinympäristöjen toimivuutta ja taloudellisuutta hyödyntämällä olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta tiivistäen sitä. Asemakaavamuutos on maakuntakaavan mukainen. 4.4 Kaavan suhde yleiskaavan sisältövaatimuksiin Jos asemakaava laaditaan alueelle, jolla ei ole voimassa olevaa oikeusvaikutteista yleiskaavaa, on maankäyttö- ja rakennuslain 54 mukaisesti asemakaavaa laadittaessa soveltuvin osin otettava huomioon mitä yleiskaavan sisältövaatimuksista maankäyttöja rakennuslaissa säädetään (MRL 39 ). Yleiskaavaa laadittaessa on maakuntakaava otettava huomioon siten kuin siitä edellä säädetään: Kaavamuutos on maakuntakaavan mukainen. Yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys: Olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö: Kaavamuutos kohdistuu olemassa olevaan asuinalueeseen, joka on kunnallisteknisten verkostojen piirissä. Ajanmukaistettu suunnitelma mahdollistaa paremmin vielä rakentamattomien korttelialueiden ottamisen käyttöön. Asumisen tarpeet ja palvelujen saatavuus: Hanke toteuttaa kaupungissa laaditun palveluverkkoselvityksen mukaisia tavoitteita ja turvaa riittävän päiväkotipaikkamäärän tarjontaa. Asuinrakentaminen on lähellä Kaunaisten keskustan palveluja. Mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön luonnon ja talouden kannalta kestävällä tavalla: Kaavamuutos kohdistuu olemassa olevaan asuinalueeseen. Asuinrakentamisen tiivistäminen on pe- 15

17 5. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS rusteltua juna-aseman välittömässä läheisyydessä. Kevyen liikenteen tarpeet huomioidaan kaavassa. Mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön: Kaavamuutos ei aiheuta elinympäristölle terveysriskejä. Kaavassa huomioidaan alueeseen kohdistuvat ympäristöhäiriöt. Rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen: Suunnitelmalla ei vaikuteta merkittäviin rakennetun ympäristön, maiseman tai luonnon arvoihin. Virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys: Kaavalla ei heikennetä merkittävästi virkistyksen kannalta merkittävien alueiden määrää tai virkistysyhteyksien toteutumista. Asemakaava ei aiheuta maanomistajille kohtuutonta haittaa: Kaavahankkeella on maanomistajien hyväksyntä. Toteutushankkeet voidaan käynnistää asemakaavan tultua voimaan. Asemakaavaan sisältyy sitova tonttijaon muutos. Asemakaavoituksen yhteydessä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen. Pysäköintialueen toteuttaminen Kauniaistentien varteen edellyttää kaupungin ja huoltoaseman tontin omistajan sopimusta. 16

18 6. LUETTELO SUUNNITELMAA KOSKEVISTA ASIAKIRJOISTA, SELVITYKSISTÄ JA LÄHDEMATERIAALISTA Uudenmaan maakuntakaava, Kauniaisten kaupungin maankäytön yleissuunnitelma 2, Voimassa olevat asemakaavat Ak 33 ja Ak 67 Pohjatutkimukset, Insinööritoimisto Pohjatekniikka 1975 Sansinpellon päiväkoti, kaavoitusta palveleva suunnittelu, Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Oy Sansinpellon päiväkodin rakennussuunnitelma, luonnos , Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Oy Maisemallinen analyysikartta asemakaava-alueelta, Ramboll Finland Oy Lausunto liikenteen aiheuttamasta tärinästä, Ramboll Finland Oy Yleisötilaisuuden muistio Kaavaluonnoksesta annetut lausunnot ja mielipiteet sekä vastineet Sansinpellon asemakaavan liikenneselvitys, FCG Kauniaistentien ja huoltoaseman liikennejärjestelyjen yleissuunnitelma, Ramboll Finland Oy Liikennemeluselvitys kaavamuutosalueelta 08/2012, Ramboll Finland Oy Ympäristölupapäätös polttoaineen jakeluasemalle, Oy Teboil Ab, Kaavaehdotuksesta annetut lausunnot, muistutukset ja vastineet Helsingissä Mikko Rusanen, arkkitehti SAFA 17

19 LIITTEET 1. Voimassa oleva asemakaavakartta ja määräykset: Asemakaavakartta ja -määräykset, ehdotus Asemakaavan havainnekuva 4. Seurantalomake 5. Tonttijakokartta 6. Meluselvitys 18

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2016 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Suomun matkailukeskuksessa

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, kortteli 615

Asemakaavan muutos, kortteli 615 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI Asemakaavan muutos, kortteli 615 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2012 P195-P19523 Kaavaselostus

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Maankäyttöyksikkö

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Maankäyttöyksikkö KAUNIAISTEN KAUPUNKI Maankäyttöyksikkö ASEMAKAAVAN MUUTOS osa 7. kaupunginosan korttelista 1052 29.4.2011, tarkistettu 26.3.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Mikä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Hämeenlinnan kaupunki 4.6.2015 1 Sisällysluettelo 1. TEHTÄVÄ... 2 2. SUUNNITTELUALUE... 2 3. ALOITE... 2 4. NYKYINEN SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

ASEMATIE 13. Ak 212 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Asemakaavan muutos 4. kaupunginosa, kortteli 46, tontti 3

ASEMATIE 13. Ak 212 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Asemakaavan muutos 4. kaupunginosa, kortteli 46, tontti 3 Ak 212 ASEMATIE 13 Asemakaavan muutos 4. kaupunginosa, kortteli 46, tontti 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 3.3.2015, päivitetty 22.11.2016 Valmistelija / lisätiedot: Kauniaisten kaupunki

Lisätiedot

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 14.3.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

KORTTELI 27 UTAJÄRVI

KORTTELI 27 UTAJÄRVI KORTTELI 27 UTAJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS 23.5.2013 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU Puhelin 010 241 4600 Telefax 010 241 4601 UTAJÄRVEN KUNTA Laitilantie 5 PL 18 91600 UTAJÄRVI Vireilletulosta

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee:

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee: 1 ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014 Asemakaavan muutosluonnos koskee: Helsingin kaupungin 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin 31119 tontteja 1 ja 12 Hankenumero:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORNAINEN LINNUNLAULUN PÄIVÄKOTI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 24.11.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13 Ilmakuva lännestä. Asemakaavamuutosalueen likimääräinen

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9. 691/AK LIITE 1 ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.2015 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Heinolan

Lisätiedot

KAUNIAISTENTIE 1. kaupunginosan liikennealueet Asemakaavan muutos Ak 208

KAUNIAISTENTIE 1. kaupunginosan liikennealueet Asemakaavan muutos Ak 208 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Maankäyttöyksikkö 5.3.2013 KAUNIAISTENTIE 1. kaupunginosan liikennealueet Asemakaavan muutos Ak 208 Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 5.3.2013

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23

kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23 Rovaniemen kaupunki Yleiskaavan muutos kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 23.04.2013 ROVANIEMEN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ 2013 2 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ote rantaosayleiskaavakartasta, kaavamuutosalueella punainen rajaus SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki. Asemakaavan muutos, jolla osasta puisto- ja lähivirkistysaluetta. Ehdotus 20.8.2012

Kauniaisten kaupunki. Asemakaavan muutos, jolla osasta puisto- ja lähivirkistysaluetta. Ehdotus 20.8.2012 023c Kauniaisten kaupunki Asemakaavan muutos, jolla osasta puisto- ja lähivirkistysaluetta muodostuu erityisalue Ehdotus 20.8.2012 A R K K I T E H D I T A N T T I L A & R U S A N E N O Y LÖNNROTINKATU

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5192 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 28.02.2017 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 7. kaupunginosan (Reima) korttelia 527 ja puistoaluetta koskeva

Lisätiedot

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 29.4.2016 1( 5) Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma AK 0183 Torin ympäristö, 1. (Keskusta) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu-

Lisätiedot

KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS LUONNOS 28.2.2017 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT:.. 2017 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 28. PÄIVÄNÄ HELMIKUUTA 2017 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1 PERUS-

Lisätiedot

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 8.9.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavaehdotus koskee Myllylän

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 10.6.2015 2

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy ASEMAKAAVAMUUTOSALUEEN LIKIMÄÄRÄINEN SIJAINTI ASEMAKAAVAMUUTOS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

KORTTELEITA 656 JA 672 SEKÄ KOPOLANPUISTON OSAA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KORTTELEITA 656 JA 672 SEKÄ KOPOLANPUISTON OSAA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) KORTTELEITA 656 JA 672 SEKÄ KOPOLANPUISTON OSAA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.10.2017 Suonenjoen kaupunki Maankäytön ja suunnittelun palvelualue OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite _ HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ.

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. 1(7) OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös asemakaavan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 234 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosa, Ylikylä kortteli 27 tontit 6 ja 7, kortteli 20 tontti 1, kortteli 21 sekä katu ja VL -alueet Ylikyläntie - Pihkaporintie OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 5.12.2012, PÄIVITETTY 6.2.2013

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 5.12.2012, PÄIVITETTY 6.2.2013 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(9) KORTTELIN 86 JA 87 ASEMAKAAVAN MUUTOS (TORVENSOITTAJANKADUN JA KELLONSOITTAJANKADUN VÄLINEN ALUE) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Alakaupungin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

Kortteli 52125, asemakaavan muutos

Kortteli 52125, asemakaavan muutos Kortteli 52125, asemakaavan muutos Työ nro 002260 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 17.8.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Y-TONTTI TOIVONTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Y-TONTTI TOIVONTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 1454/2014 14:15 Y-TONTTI TOIVONTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 11.1.2015 päivitetty 9.11.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2.

Lisätiedot

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi

Lisätiedot

Muonio. ÄKÄSKERON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 2 ja 6 sekä korttelin 7 rakennuspaikka 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Muonio. ÄKÄSKERON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 2 ja 6 sekä korttelin 7 rakennuspaikka 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Muonio ÄKÄSKERON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 2 ja 6 sekä korttelin 7 rakennuspaikka 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 19.12.2016 Seitap

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1/ 5 Alue 411611 Laurinlahti (34 / Espoonlahti) Asemakaavan muutos Asianumero 6903/10.02.03/2011 3.11.2014 Alue on nykyisen asemakaavan mukaan rivitalojen korttelialuetta. Alueen maankäyttöä tehostetaan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Uudenkaupungin kaupunki Ak 1506 Hallinto- ja kehittämiskeskus Kaupunkisuunnittelu KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee X.5.2017 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 LINJA-AUTOASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014

Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014 Seitap Oy 2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/2409/2015 VP 16/12.5.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HYVELÄNVIIKIN 54. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1676 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma,

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto Dnro KH/KV: 870 /2014 34 KURJENMETSÄ (2308), ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.3.2015/18 20.5.2015/34 Kkj. 18 Asemakaava muutos koskee 1. Kalevan kaupunginosan korttelia 600 sekä puistoaluetta (VP). Asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

KORTTELIN 658 ASEMAKAAVAMUUTOS (ak ) ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Suonenjoen kaupunki Maankäytön ja suunnittelun palvelualue

KORTTELIN 658 ASEMAKAAVAMUUTOS (ak ) ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Suonenjoen kaupunki Maankäytön ja suunnittelun palvelualue KORTTELIN 658 ASEMAKAAVAMUUTOS (ak 006030) Koskee 6. kaupunginosan korttelin 658 tonttia 1, muutoksella muodostuu korttelin 658 tontti 1. ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS 15.9.2017 Suonenjoen kaupunki Maankäytön

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 98 TONTILLA 1, EVAKKOTIE - PIISIVALKEANTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Suunnittelu- ja vaikutusalue Suunnittelualue käsittää

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 (OAS) (MRL 63 ) 1(5) Maankäyttöpalvelut 24.2.2015, päivitetty 27.5.2015 Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 Aloite Asemakaavan muutoksen laadintaan on ryhdytty yksityisen maanomistajan aloitteesta.

Lisätiedot

Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako

Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako Kuva 1: Ilmakuva suunnittelualueesta Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen 30 mukainen

Lisätiedot

OSA KORTTELIA 49, BREDANTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Ak kaupunginosa, osa korttelia 49 Asemakaavan muutos

OSA KORTTELIA 49, BREDANTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Ak kaupunginosa, osa korttelia 49 Asemakaavan muutos OSA KORTTELIA 49, BREDANTIE 15 17 Ak 217 4. kaupunginosa, osa korttelia 49 Asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 19.1.2016, päivitetty 28.10.2016 Valmistelija / lisätiedot: Kauniaisten

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki

Janakkalan kunta Turenki Janakkalan kunta Turenki 17.8.2015 1 Kauriinmaa etelä D:no 267/2015 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan pohjoispuolella,

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 11.12.2012

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 3425/10.02.03/2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 2.10.2014 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän asemakaavamuutos (Ylä-Kittilän niitty) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.12.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 3.8.2015 Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nahinlahden alue, 7. (Myllykylä) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5187 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 25.10.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 47 tonttia 1 ja korttelin

Lisätiedot

Kerhomajankadun. kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA. 16.11.2015, tark 25.1.2016

Kerhomajankadun. kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA. 16.11.2015, tark 25.1.2016 16.11.2015, tark 25.1.2016 Kerhomajankadun kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 120 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 120 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Nilsiä, Tahkovuori 1/5 NILSIÄ, TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 120 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Tahkovuoren asemakaava-alueen korttelia 110, 119

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot