Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin mielipiteisiin ja lausuntoihin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vastineet kaavaluonnoksesta 10.10.2008 saatuihin mielipiteisiin ja lausuntoihin"

Transkriptio

1 LIITE 10 sivu 1/9 Tuusulan kunta Maantiekylä II asemakaava ja asemakaavan muutos Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin mielipiteisiin ja lausuntoihin 1. Uudenmaan ympäristökeskuksen lausunto: Vastine: Kaavaluonnoksessa Tuusulanväylän ja Vanhan Tuusulantien välinen kortteli on varattu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T-14). Mikäli alueelle on tarkoitus sijoittaa myös liike-, toimisto- ja myymälätiloja, niin kaavassa tulee osoittaa niiden enimmäismäärä käytetystä rakennusoikeudesta. Alueen pohjoisosa sisältyy tärkeään pohjavesialueeseen. Sen osalla voidaan sallia vain sellainen rakentaminen ja toimenpiteet, jotka eivät aiheuta haitallisia vaikutuksia pohjavesiesiintymälle. Kaavan yhteydessä tulee arvioida, onko edellytyksiä varata koko tämä osuus tontin käyttösuunnitelman mukaisesti pysäköintialueeksi. Alue tulee muodostamaan tärkeän taajamakuvallisen näkymän pääteille. Sen vuoksi kaavamääräyksiin tulee lisätä vaatimukset rakennuksen massoittelun ja julkisivumateriaalien arkkitehtonisesti laadukkaasta suunnittelusta. Mikäli pohjoisosassa varataan tilaa pysäköintialueelle, kuljetetaan pohjavesialueella hulevedet joka tapauksessa öljynerotuskaivon kautta pois. Rakennettavien kenttien pohjarakenteissa on huomioitava pohjaveden suojelu. Kaavamääräyksissä huomioidaan kaupunkikuva: Rakentamisen on muodostettava yhtenäinen ja kaupunkikuvallisesti laadukas kokonaisuus. Kaavamääräyksistä on poistettu liike-, toimisto- ja myymälätilojen rakentamismahdollisuus. 2. Tiehallinnon lausunto Asemakaavaluonnoksen liikennejärjestelyistä on tehty kaksi vaihtoehtoista luonnosta. Vaihtoehto A on liikenteen turvallisuuden, toimivuuden sekä liikenteenohjauksen selkeyden kannalta parempi. Kantatien 45 varren rakennusten perustamistavat tulee yhteen sovittaa tien rakenteisiin ja varmistaa myös tien kuivatusjärjestelmän toimivuus. Alueelta tulevat valuma- ja muutkin vedet tulee johtaa ensisijaisesti kunnallisteknisiin järjestelmiin. Asemakaavan jatkosuunnittelussa tulee alueen pintavesien käsittelystä laatia erillinen suunnitelma. Suunnitelmasta tulee antaa päätös Vesilain 20 Luvun säännösten mukaisesti, mikäli vesiä tullaan johtamaan maantien kuivatusjärjestelmiin ja maantien alueelle. Tiehallinto toimii tällaisessa tapauksessa lausunnonantajana. 1

2 LIITE 10 sivu 2/9 Vastine: Asemakaava-alueen liittymä- ja kevytliikennejärjestelyjen toteuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi tulee Tuusulan kunnan tehdä kadunpitopäätös Vanhan Tuusulantien (mt 11556) muuttamiseksi kaduksi asemakaava-alueella. Ennen kadunpitopäätöksen tekemistä kaduksi muuttuvan maan tiejakson päivittäisten hoitotoimenpiteiden vastuista tehdään erillinen sopimus Tuusulan kunnan ja Tiehallinnon kesken. Kadunpitopäätöksen antamisen jälkeen Tuusulan kunta voi haluamallaan tavalla itse päättää kadun kunnossa- ja puhtaanapidosta, suunnitelmien hyväksymisestä, tarpeellisten kevyen liikenteen väylien rakentamisesta sekä katualueen ja sen yläpuolisten ja alapuolisten johtojen, laitteiden ja rakenteiden yhteensovittamisesta ja sijoittamisesta. Katujakson järjestelyjä suunniteltaessa tulee ottaa huomioon tiejaksolla sijaitseva erikoiskuljetusten reitti. Asemakaavan hyväksymisen jälkeen nykyinen maantien alue tulee Tuusulan kunnan omistukseen. Kadunpitopäätöksen tekemisen jälkeen Tuusulan kunnan tulee maanmittaustoimituksella rekisteröidä kaduksi muuttunut maantien alue omistukseensa. Uudenmaan tiepiiri myös ilmoittaa kadunpitopäätöksestä maanmittaustoimistolle. Kun asemakaava on hyväksytty Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti, Uudenmaan tiepiiri pyytää hyväksymispäätöksen tiedokseen. Kaavassa on merkitty kuntatekninen johtorasitealue maantien länsireunaan kuivatusjärjestelyjä varten. Alueen hulevesijärjestelyjen periaateratkaisuja kuvaava alustava pintavesiselvitys liitetään kaavaehdotukseen. Alueen pintavedet johtuvat Tuusulanväylän alitse länsipuolella olevaan uomaan, joka johtaa edelleen Vantaan puolelle Kylmäojaan. Selvityksessä esitetään periaatteellinen laskelma kertyvästä hulevesien määrästä. Pintavesipulsseja on tarkoitus tasata tontilla esim. pihakentän alaisilla, vettä pidättävillä rakennekerroksilla, joita voidaan toteuttaa tontin korkeusasemien tasaamisen yhteydessä. Hulevesien hallitsematon valuminen tontin eteläpuoleisille kiinteistöille estetään etelärajalle rakennettavalla savi-moreenipadolla. 3. Tuusulan kunnan teknisen lautakunnan lausunto Vanha Tuusulantie on Tiehallinnon tie, joka asemakaavan muutoksessa suunnitteluosuudella on merkitty kaduksi. Vanhalle Tuusulantielle ei kaavan johdosta tehdä rakentamistoimenpiteitä. Vanha Tuusulantie lakkaa yleisenä tienä ko. osuudella kunnan kadunpitopäätöksellä. Korttelialueelle 9007 tulee sallia kaksi ajoliittymää Vanhalle Tuusulantielle korttelin eteläosasta. Vanhan Tuusulantien länsireunassa sijaitseva bussipysäkki tulee säilyttää entisellä paikallaan. Korttelin 9007 rajalle aina pohjoisreunasta pysäkin eteläpäähän saakka tulee merkitä liittymäkielto kaavaan. Kaavaan tulee varata johtorasite sadevesiviemäriä varten korttelin 9007 itärajalle alkaen n.20 metriä korttelin pohjoisrajasta aina etelärajaan saakka. Kaavaan tulee myös lisätä korttelin 9007 etelärajalle rasite sadevesiviemäriä varten. Kunnan rakennettu vesijohto- ja jätevesiviemäriverkko sijaitsee n. 20 m:n päässä korttelin 9007 etelärajasta. Kaavan länsirajan määrittelyssä on otettava huomioon Focus-alueen tekeillä oleva osayleiskaava ja kehä IV:n suunnitelmat. 2

3 LIITE 10 sivu 3/9 Vastine: Kehä IV ja Tuusulanväylän eritasoliittymäsuunnitelmissa on yhtenä vaihtoehtona ratkaisu, jossa Kehä IV:ltä tulee ramppi lännestä pohjoiseen menevää liikennettä varten. Ramppi erkanee omaksi sillaksi Kehä IV:n eteläpuolella ja jatkuu kohti pohjoista. Tuusulanväylälle tulee varautua kolmanteen kaistaan pohjoiseen. Ennustettuihin liikennemääriin perustuen on myös varattava Tuusulanväylältä Kehä IV:lle etelästä tulevalle rampille kaksi kaistaa. Nämä suunnitelmat huomioon ottaen tulee Tuusulanväylän ja Kehä IV:n eritasoliittymän tiejärjestelyt viemään nykyistä enemmän tilaa korttelialueen 9007 länsireunassa. Kaavaluonnoksessa esitettyä kaavan rajaa tulee siirtää idemmäksi enimmillään 10 metriä rampin kohdalla. Tien suoja-alueelle ei saa rakentaa kiinteitä rakenteita. Liittymäkieltoa jatketaan pohjoisrajaan saakka, lukuun ottamatta Jusslansuoran kohtaa, jolle mahdollistetaan nelihaaraliittymän tekeminen Vanhalle Tuusulantielle. Liittymäkieltoa ulotetaan myös bussipysäkin vaatiman varauksen verran etelään. Alueen liikennejärjestelyissä huomioidaan bussipysäkin säilyminen nykyisellä paikallaan. Tuusulanväylälle varattava tila täsmennetään laatimalla liittymän alueelta nykyistä tarkempi tilavaraussuunnitelma, jonka perusteella korttelialueen raja piirretään. Tontilla jatketaan johtorasitetta sekä Vanhan Tuusulantien varteen eteläreunaan saakka sekä lisätään johtorasite eteläreunaan. 4. Tuusulan kunnan johtava rakennustarkastaja Korttelin 9007 kaavamerkintä on T-14 eli teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Lisämääräyksenä on mm., että korttelialueelle saa rakentaa ympäristöhäiriötä tuottamatonta tuotantotilaa sekä toimisto- ja liiketiloja. Liike- ja toimistotilojen osuutta koko rakentamiseen suhteutettuna ei ole rajattu tai määritelty. Selvyyden vuoksi kaavamääräyksessä tulisi määritellä ainakin liiketilojen osuus koko rakennettavasta kerrosalasta. Esitetyn merkinnän mukaan on hiukan ristiriitaista, että pääkäyttötarkoitus on teollisuus- ja varastorakentaminen, mutta liiketiloja voidaan rakentaa periaatteessa vaikka koko käytettävä kerrosala. Korttelin halki menee pohjavesimääräys (pv-1 6). Merkinnän esitystapa on muuttunut, joten pelkkää kaavakarttaa katsomalla ei ole varmuutta kummalla puolella rajausta pohjavesimääräys on voimassa. Selvyyden vuoksi kaavamerkintää tulisi tarkistaa kummalla puolen viivaa merkintä on voimassa. Jos alueelle tulee varastotoimintaa, usein tällaisen toiminnan yhteydessä on tarvetta rakentaa lisäksi katoksia tavaroitten säilytystä varten. Kaavaehdotuksesta tehtäessä olisi syytä miettiä, olisiko tarpeen määritellä esimerkiksi kerrosalan lisäksi rakennettavista katoksista. Isohkot katokset tulkitaan rakennuksiksi ja siten kerrosalaan laskettavaksi. Liike- ja toimitilojen osuus, ks. vastine Uudenmaan ympäristökeskuksen lausuntoon. Pohjavesimerkintä tarkistetaan. Kaavamääräyksiä tarkennetaan rakennusoikeuden osalta: 3

4 LIITE 10 sivu 4/9 - Alueelle saa kaavassa merkityn rakennusoikeuden lisäksi toteuttaa katoksia ja muita rakennelmia. 5. Tuusulan kunnan Maankäyttö- ja karttapalvelut Kaavaselostukseen on liitettävä tarkempi ote voimassaolevasta asemakaavasta. Osa korttelialueesta on maantien tiealuetta, joka on siirtynyt kunnan omistukseen alueelle voimaantulleen asemakaavan perusteella, mutta alueella on tieoikeus, jonka lakkauttamista tulee hakea tiehallinnolta. Pumppaamolle on varmistettava tarvittava ajoyhteys kaavan toteuttamisen yhteydessä. Maininta ohjeellisesta tonttijaosta on lisättävä kaavaselostukseen ja kaavakarttaan. Kaava-alueen yksityisen maanomistajan kanssa on tarkoitus tehdä maankäyttösopimus. Kaavoituksen käynnistämissopimus on tehty maanomistajan kanssa ja se on hyväksytty kunnanhallituksessa Osapuolia sitova maankäyttösopimus tehdään, kun kaavaluonnos on ollut nähtävillä ja siitä saatu palaute on käsitelty kaavoituslautakunnassa. Em. maininta maankäyttösopimuksista on lisättävä kaavaselostuksen kohtaan Maanomistus. Selostukseen liitetään tarkempi ote voimassa olevasta asemakaavasta. Pumppaamolle on esitetty ajoyhteys rasitteena työpaikkatontin kautta. Kaavakarttaan ja selostukseen lisätään maininta ohjeellisesta tonttijaosta. Selostusta täydennetään em. maankäyttösopimusten osalta. 6. Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä Kaava-alueella ei sijaitse Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän intresseissä olevia pohjavesialueita eikä kuntayhtymän vesijohtoja. Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymällä ei ole huomautettavaa kaavaluonnoksen johdosta. 7. Vantaan kaupunki, Kaupunkisuunnittelu Liittyminen ympäristöönsä - Hanke sijoittuu Vanhan Tuusulantien varteen vastapäätä Jusslan vanhaa kanta- tilaa. Vanha Tuusulantie toimii jakajana vanhan asutusalueen ja uuden tulevan Logistiikka ja varastointialueen välillä. Saumakohta on tärkeä ja asemakaavalla tulisikin ohjata uuden rakentamisen sijoittumista vanhaan rakenteeseen. Käyttötarkoitus - Korttelin 9007 käyttötarkoitus poikkeaa osayleiskaavaluonnoksessa esitetystä maankäytöstä, koska korttelialueella esitetään sallittavaksi myös liiketilan 4

5 LIITE 10 sivu 5/9 Liikenne rakentaminen. Koska kokonaisrakennusoikeus on merkittävät km2 tulisi mahdollisen liiketilan määrää rajoittaa asemakaavalla. - Kaavatyötä tulisi täydentää liikenteen yleissuunnitelmalla, jossa osoitetaan mm. Vanhan Tuusulantien varren kevyenliikenteen järjestelyt. Asemakaavaan olisi syytä osoittaa korttelialueelle edes osittaiset liittymäkiellot. Korttelialueen sisäisen liikenteen toimivuus tulee myös esittää asemakaavassa. Hulevedet - Tuusulan Maantiekylän hulevedet johdetaan Tuusulan väylän länsipuolella kulkevaan valtaojaan. Tämä tuo vedet Vantaan puolelle Kylmäojan puron läntiseen nk. lentokentän haaraan. Kunnan rajalla on suota ja puro mutkittelee Ruskeasannan pohjavesialueella noin 2,5 km ennen kuin puro palaa moottori- tien itäpuolelle keskelle tiivistä asutusta. Tuusulan väylän länsipuolisella alueella, lentokentän vieressä ei liiemmin ole asutusta. Kylmäojan nk. lentokentän haaraan tulee huomattava osa Helsinki-Vantaan lentokentän hulevesistä. Vaikka Maantienkylän hulevesien virtaamahuiput jossain määrin ehtivät tasaantua matkalla kuntien rajalta Tuusulan väylän itäpuolelle, on nk. lentokentän haaraan virtaama huomattava. Entisen pellon muuttaminen logistiikan keskukseksi lisää alueelta tulevan hulevesivirtaaman arviolta kymmenkertaiseksi. Tämä voi aiheuttaa eroosiota ja tulvahaittoja. Siksi olisi hyvä viivyttää hulevesiä jo tontilla, siten että kaava- alueelta lähtevä virtaama olisi esimerkiksi vain viisinkertainen nykyiseen verrattuna. Koska raskaista ajoneuvoista saattaa valua maahan öljyjä, hulevesiä olisi myös hyvä puhdistaa, etenkin kun nämä vedet kulkeutuvat Ruskeasannan pohjavesi alueen läpi. Erityisen hyvä olisi imeyttää puhtaimmat sadevedet, esimerkiksi katoilta tulevat, pohjavedeksi. Näin sekä pohjaveden antoisuus että sen laatu säilyisivät Tuusulassa. Jos veden imeyttäminen ei onnistu, voisi käyttää virtamaa vähentäviä viherkattoja. Tontilla voisi käyttää lisäksi nurmipintaisia, puhdistavia ja imeyttäviä painanteita. Kylmäojasta on poistettu kalojen nousuesteet ja välistä purossa onkin havaittu taimenen poikasia. Kylmäoja on muutenkin potentiaalinen taimenen poikastuotantoalue. Myös taimenten kannalta hulevedet olisi hyvä puhdistaa. Lisäksi olisi pyrittävä hillitsemään puroveden lämpötilan nousua kesähelteillä käyttämällä luonnonmukaista hulevesien hallintaa. Liittyminen ympäristöönsä - Tontille halutaan mahdollistaa erityyppisten toimijoiden ja työpaikkatoimintojen sijoittuminen. Eri toimijoilla voi olla rakentamisen volyymin ja sijoittumisen suhteen hyvinkin vaihtelevia tarpeita. Tämän vuoksi kaavamerkinnöin tai määräyksin ei ole nähty tarkoituksenmukaiseksi ohjata liian tarkoin rakennusten tai rakennelmien sijaintia. Tärkeimpänä rakentamista ohjaavana tavoitteena on ollut Tuusulanväylän 5

6 LIITE 10 sivu 6/9 kaupunkikuvallinen laatu, mitä varten kaavaehdotuksen määräyksiä tarkennetaan, ks. Uudenmaan ympäristökeskuksen lausunto ja vastine. Käyttötarkoitus - Kaavamääräyksistä on poistettu liike-, toimisto- ja myymälätilojen rakentamismahdollisuus. Liikenne - Koska alueelle toimijan lopullinen tontin käyttö ei asemakaavavaiheessa ole tarkasti selvillä, halutaan tontille osoittaa joustavat liittymien sijainnit. Liittymien määrä Vanhalle Tuusulantielle rajoitetaan enintään kahteen. Hulevedet - Kaavaselostuksen vaikutusten arviointia täydennetään hulevesien osalta. Alueen hulevesijärjestelyjen periaateratkaisuja kuvaava alustava pintavesiselvitys liitetään kaavaehdotukseen. Selvityksessä esitetään periaatteellinen laskelma tontilta kertyvästä hulevedestä. Alueen pintavedet on tarkoitus jatkossakin johtaa Tuusulanväylän alitse sen länsipuolella olevaan uomaan, ja edelleen Kylmäojan haaraan. Pintavesipulsseja on tarkoitus tasata tontilla esim. pihakentän alaisilla, vettä pidättävillä rakennekerroksilla, joita voidaan toteuttaa tontin korkeusasemien tasaamisen yhteydessä. Hulevesien valuminen tontin eteläpuoleisille kiinteistöille estetään. Tontin toiminta laajoine kenttäalueineen ei mahdollista pintavesien seisotusaltaiden toteutusta. Lisäksi tontin maaperä on savikkoa, eikä vesien imeyttäminen alueen maaperään ole mahdollista. 8. Fortum Power and Heat Oy Maantiekylä 2 asemakaava- ja asemakaavan muutosalue sijaitsee uuden ja vanhan Tuusulantien välisellä alueella. Fortum Power and Heat Oy:ä on kaukolämpötoimintaa jo Maantiekylässä. Kaukolämpöputket ulottuvat nyt ko. korttelin pohjoispäähän. Asemakaavaalueen kl - teho on n. 500 kw. Tulemme tarjoamaan kaukolämpöä lämmitysmuodoksi ko. tontille rakennettaville uusille kiinteistöille. 9. Fortum Sähkönsiirto Oy Alueen sähköntoimitus hoidetaan Maantiekylän sähköasemalta. Vanhan Tuusulan tien varressa sijaitsee 20 kv ilmajohto jota ei ole esitetty kaavan pohjakartassa. Johto rajoittaa rakentamista siten että emme suosittele rakentamista lähemmäs kuin 7 metriä johdon keskilinjasta. Verkostoa tullaan kuitenkin maakaapeloimaan alueen liittymä toimitusten yhteydessä, joten rajoitteet rakentamiselle tulevat tältä osin poistumaan. Kaapelireittiä on alustavasti suunniteltu Vanhan Tuusulantien varteen kevyen liikenteen tien varteen. Ennen rakenteen muutosta tulee ilmajohdon osalta kuitenkin huomioida sähköturvallisuuteen liittyvät vähimmäisetäisyydet työskentelyssä sen läheisyydessä. Kaavan mukaisen rakentamisen sähköntoimitus tulee edellyttämään uuden puisto muuntamon rakentamista korttelialueelle. Kaavamääräyksissä on mainittu Kortteli- alueelle saa sijoittaa kunnallistekniikan ja energiahuollon tarvitsemia laitteita ja rakennelmia. Tämä tulkintamme mukaisesti tarkoittaa tätä sijoittamisoikeutta. 6

7 LIITE 10 sivu 7/9 10. Finavia Kaava-alue sijaitsee Helsinki-Vantaan lentoaseman pääkiitotien lähestymissektorissa 22L. Mikään rakenne tai laite ei saa läpäistä ilmailumääräyksen AGA M3-6 mukaisia esterajoituksia, joista ote on liitteenä. Esterajoituspinnan korkeus merenpinnasta vaihtelee kaavan alueella +63,5:stä +69:än metriin. Kaavaselostuksessa mainittua enimmäiskorkeutta 70 m tulee tarkistaa. Kehä IV:n ja Tuusulanväylän eritasoliittymällä on tulevina vuosina merkitystä myös lentoaseman toiminnalle. Eritasoliittymän kehittämistarpeiden tilavaraukset tulee luonnollisesti ottaa huomioon kaavan rajauksissa. Kaavaan tehdään enimmäiskorkeuden osalta korjaus. Tuusulanväylän eritasoliittymä: ks. vastineet Tiehallinnon ja teknisen lautakunnan lausuntoihin. 11. Gasum Oy Kaava-alueen pohjoisosaa sivuaa maakaasuputkisto joka on kooltaan Peh160. Tienalituksen kohdalta putki on suojaputkitettu. Rakennettaessa aluetta huomioitava maakaasuputkisto ja tarpeen vaatiessa suojattava raskaalta työkoneliikenteeltä. Suojaus voidaan toteuttaa esim. 10 mm metalli levyllä joka ulottuu n. 750 mm putken molemmille puolille. Levy asennetaan n. 500 mm putken yläpuolelle. 12. Tuusula-Seura ry Suunnittelualue on vanhan Tuusulantien ja Tuusulan moottoritien välissä Jusslansuoran kohdalla oleva n. 4 ha alue. Se on osa laajempaa Focus-alueen suunnittelua ja mahdollistaa alueelle tyypillisten logististen ja työpaikkatoimintojen rakentamisen, joten Maantiekylä II:n kaava soveltuu tarkoituksenmukaisesti alueen rakentamiskokonaisuuteen. Tässä suhteessa Tuusula-Seuralla ei ole asemakaavaan huomautettavaa. Maisemaltaan ja luonnonoloiltaan ale soveltuu hyvin suunniteltuun rakentamiseen. Koska alueella ei ole maisemallisesti arvokkaita kohteita eikä kulttuurihistoriallisesti merkittäviä rakennuksia, rajoittaa rakennusten suunnittelua lähinnä vain lentokenttätoimintojen sallima enimmäiskorkeus rakennuksille. Koska alueelle saa rakentaa vain enintään 4- kerroksisia rakennuksia, ei enimmäiskorkeus tule ylittymään. Alueen pohjoisin kärki kuuluu I-luokan pohjavesialueeseen. Tämä on kaavaluonnoksessa todettu. Kaavaluonnos myös toteaa, että pv 16-merkintäinen pohjavesialue ei mahdollista nestemäisten polttoaineiden eikä pohjavettä likaavien aineiden varastointia. Tämä rajoitus tulisi huomioida rakennettavan terminaalin toimintalupaehdoissa. Sinänsä pohjavesialueen ja runsaasti raskasta liikennettä tuottavan terminaalin lähekkäin sijaitseminen on haasteellista, ja vaatii erityistä varovaisuutta sekä suunnittelussa että liikenteen järjestelyssä. Rakentamisen tehokkuudeksi esitetään e=0,5, joka mahdollistaa kerrosneliömetrin rakentamisen. Tähän Tuusula-Seuralla ei ole sinänsä mitään huomautettavaa, vaikkakin terminaalin piha-alue korkean rakennustehokkuuden myötä vaikuttaa ahtaahkolta pitkien täysperävaunuyhdistelmien vaivattomaan käsittelyyn. Mahdollista ongelmaa voitaneen lieventää terminaalin purkaus / lastauslaitureiden sijoittelun hyvällä suunnittelulla. 7

8 LIITE 10 sivu 8/9 Kaavoituksellisesti ehkä haastavin asia on Maantiekylä II:n toteutumisen myötä kasvavan liikenteen ohjaaminen kaava-alueelta sekä suunnitellulle Kehä IV:lle että erityisesti vanhalle Tuusulantielle. Kaavaluonnoksessa on todettu vanhan Tuusulantien keskimääräiseksi vuoden 2007 liikennesuoritteeksi 4700 suoritetta / vrk ja ennusteeksi vuonna 2030 yhden % kasvulla 5900 suoritetta. Ennuste ei Tuusula-Seuran mielestä ota riittävästi huomioon Focusalueen rakentamisen tuomaa liikenteen kasvua. Kaavan osalta liikenteen kasvu vaikuttaa erityisesti rakennettavan terminaalin liikennejärjestelyiden ja vanhan Tuusulantien liittymien suunnitteluun (liitteet 4 a ja 4b), koska Tuusulantie on melko vilkasliikenteinen. Valitettavasti liitteet ovat melko huonolaatuisia josta johtuen esitetyt ratkaisut jäävät osin epäselviksi. Tuusula-Seura haluaa korostaa raskaan liikenteen vaatimien ja riittävän pitkien hidastus- ja kiihdytyskaistojen rakentamista sekä pohjoisen että etelän suuntaan. Harkittavaksi ehdotamme myös sitä, onko perusteltua suunnitella ja rakentaa sisään tulevalle ja ulos menevälle liikenteelle erilliset liittymät. Yleisesti voidaan todeta, että rakentamisen ohjaaminen erityisesti merkittävästi lisäliikennettä aiheuttavilta osilta on järkevää suunnata Tuusulan eteläosiin. Omalta osaltaan tämä yleisperiaate helpottaa Hyrylän alueen jo ennestäänkin tukkoiseen liikenneympäristöön kohdistuvaa painetta. Formaalisena toiveena Tuusula-Seura esittää, että kaavaluonnoksien kuvista löytyisivät aina muutamat peruskomponentit: pohjoissuunta, mittakaava mieluimmin janana ja joitakin tien ym. paikan nimiä. Vanhan Tuusulantien kaavassa osoitettu katualueen leveys mahdollistaa liittymäkaistojen toteuttamisen risteyksissä. Tontin käytön kannalta ensisijaisena liittymäratkaisuna on tavoiteltu 2 liittymää, mikä mahdollistaisi ajoneuvoliikenteen mahdollisimman sujuvan toiminnan verraten kapealla tontilla ilman, että ajoneuvoille tarvitsisi varata laajoja kääntöalueita tontin sisällä. 13. Kimmo ja Annikki Tikka, Suonsilmä RN:o 2:59 Kaava nro 3472 Maantiekylä II - Ennen työn aloitusta on tehtävä katselmus naapuritonteilla, jos tulee muutoksia taloissa ja ym. tärinän ym. johdosta. Häviääkö kaivosta vedet, kallistuuko rakennukset savimaan poistosta. - Sovittu YIT:n Suojoen kanssa alustavasti aidan rakentamisesta tonttien väliin näkö ym. esteeksi. - Työ tehtävä mieluummin päivätyönä, ettei turhaa meteliä iltaisin. - Kauanko mahdollinen paalutus kestää? - Liitynnät vanhalta tieltä ovat vielä kysymysmerkki. Uusi rakennushanke pienentää joka tapauksessa kertyvän pohjaveden määrää ja on mahdollista, että pohjaveden taso voi muuttua. Uuden rakentamisen aiheuttamaa haittaa naapurikiinteistöille pyritään minimoimaan. 8

9 LIITE 10 sivu 9/9 Ennen rakennustöiden aloittamista naapuritonteilla suoritetaan katselmus ja mahdolliset perustus- ja rakennustöistä aiheutuvat vauriot korvataan kiinteistöjen omistajille. Perustustöiden arvioidaan kestävän 2-3 kuukautta, mutta työn kestoa ei voida ennen toteutusvaiheen käynnistymistä tarkemmin arvioida. Kaavaan lisätään määräys aidan rakentamisesta tontin eteläreunalle. Asemakaava ei muuta alueen eteläpuolisten kiinteistöjen liittymäjärjestelyjä Vanhalle Tuusulantielle. 14. Erkki Ohtonen ja Anita Nousiainen, Multala RN:o 2:60 Kaavoituksessa tulisi ottaa huomioon seuraavia asioita: Mielestämme asemakaavahanke aiheuttaa melu- ja saaste haittoja asukkaille. Niin kuin luonnoksessa on mainittukin toiminta aiheuttaa ympäristöhäiriöitä asumiselle lisääntyvän ajoneuvoliikenteen vuoksi. Liikennejärjestelyissä vaihtoehto A:ssa ajoneuvoliittymä on liian lähellä asutuksen sisäänajotietä, koska toiminnan liikenne saattaa aiheuttaa vaaratilanteita asukkaille. Rakentaminen aiheuttaa lisäksi melu-, tärinä- ja päästöhaittoja. Jos hanke toteutetaan ne tulee eliminoida minimiin esim. rakentamalla pysyvä suoja-aita tontin rajalle. Liittymän sijoittaminen alueen eteläisimmälle osuudelle on raskaiden ajoneuvojen kannalta tarpeellinen, sillä siellä korkeusero tontin ja Vanhan Tuusulantien välillä on vähäisin. Tilanteessa, jossa liittymä toteutuisi, rakennettaisiin etelästä lähestyvälle tontille kääntyvälle liikenteelle liittymäkaista. Toteutusvaiheen liikenne- ja katusuunnittelussa tontin eteläosan ja tontin eteläpuolisten kiinteistöjen ajoliittymien järjestelyyn on kiinnitettävä erityistä huomiota. Tontin eteläraja, ks. vastine Kimmo ja Annikki Tikan mielipiteeseen. 9

MYNÄMÄEN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI / 6 VASTINE

MYNÄMÄEN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI / 6 VASTINE 1 / 6 VASTINE MYNÄMÄEN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 180 Keskustan asemakaavan muutos, kortteli 180 on ollut kaavaluonnoksena nähtävillä 8.4. 7.5.2013 Mynämäen kunnassa. Luonnoksesta on

Lisätiedot

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Vastineet luonnosvaiheen palautteeseen: -8kpl lausuntoja -0kpl mielipiteitä? 1. Lapin Elinkeino-,

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö.

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Melunleviämiskartat Liite 5 Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Maanomistus Liite 6 Kunnan omistamat maa-alueet on merkitty

Lisätiedot

KESKEISET PERIAATTEET

KESKEISET PERIAATTEET NUMMI-PUSULA IKKALA KAAVARUNKO Luonnos 9.3.2009 KESKEISET PERIAATTEET 1 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Suunnittelualue käsittää Ikkalan kylätaajaman keskeisen ydinalueen. Suunnittelualueella sijaitsee

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Vaasa Vähäkyrö kk. Hiiripellontie. OAS 1 Plan-Ark Oy Kaava nro 1048 ALUE: VÄHÄKYRÖ KIRKONSEUTU. HIIRIPELLONTIEN JA HAARAJOENTIEN LIIKENNEALUEET JA NIIDEN VIEREISET KORTTELI-, PUISTO-, HAUTAUSMAA-, JA KATUALUEET.

Lisätiedot

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(3) 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. 3 KULTTUURI JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖKUVA

Lisätiedot

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari Tekninen lautakunta 77 19.04.2011 Tekninen lautakunta 141 25.10.2011 Kaupunginhallitus 284 14.11.2011 Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos 341/10.02.03/2011 TL 137/26.11.2008

Lisätiedot

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61 Valtuusto 6 09.09.2013 6 S 19 C Joensuun venesataman asemakaavan hyväksyminen 152/10.02.03/2012 KAAVJAOS 61 Kaavoitusjaosto 12.6.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at)

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

Liite: Kaavaselostus liitteineen, liite 1/ 6. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite: Kaavaselostus liitteineen, liite 1/ 6. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Valtuusto 61 18.06.2012 NG 5 Kartanonrinteen asemakaava ja asemakaavan muutos 33/10.02.03/2012 KAAVJAOS 6 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at) sipoo.fi,

Lisätiedot

Pelastustoimi mukana maankäytön suunnittelussa

Pelastustoimi mukana maankäytön suunnittelussa Pelastustoimi mukana maankäytön suunnittelussa 14.2.2013 / Henri Kokko 1 Toiminta-alue 14.2.2013 / Henri Kokko 2 Yhteistyö paloturvallisuusasioissa 10 kunnan kaavoitusvirastot - kaavalausunnot - osallistumis-

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA 1(5) MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 220 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

YRITYSTONTIT. Ruoveden kunta Ruovedentie 30, RUOVESI p

YRITYSTONTIT. Ruoveden kunta Ruovedentie 30, RUOVESI p YRITYSTONTIT Ruovedellä myynnissä olevat kunnan omistamat yritys- ja teollisuustontit sijaitsevat hyvien liikenneyhteyksien varrella keskustan läheisyydessä Kuruntien ja Rajaportin alueilla sekä Ruhalassa

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6)

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6) 1(6) KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 30.1.2007 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Elisa Oyj (0116510 6) PL 1, 00061 ELISA jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja.

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Vastine Juankosken keskustaajaman asemakaavamuutosluonnoksesta (korttelit 58,62,98,99,257,263,334 ja 337) saatuihin palautteisiin

Vastine Juankosken keskustaajaman asemakaavamuutosluonnoksesta (korttelit 58,62,98,99,257,263,334 ja 337) saatuihin palautteisiin Vastine 1 (5) Leskinen Timo/Mari Piipponen Juankosken kaupunginhallitus Juankoskentie 13 73500 JUANKOSKI Lausuntopyyntö Vastine luonnoksesta (korttelit 58,62,98,99,257,263,334 ja 337) saatuihin palautteisiin

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI /TAAVETTI Marttilantie-Kappakatu-Taavetintie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 21.12.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osan Marttilantiestä sekä Kauppakadun

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 12.05.2015 06.10.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. makaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA BG - liikekiinteistöt Oy asemakaava ja asemakaavan muutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA BG - liikekiinteistöt Oy asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA BG - liikekiinteistöt Oy asemakaava ja asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 7 koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos 51:006

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille sekä osalle katu- ja yleisen tien aluetta

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille sekä osalle katu- ja yleisen tien aluetta Tekninen lautakunta 64 24.02.2016 Kaupunginhallitus 84 29.02.2016 Kaupunginhallitus 182 18.04.2016 Kaupunginvaltuusto 51 25.04.2016 Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT xx.xx.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

KOLKAN POHJOISEN TEOLLISUUS- ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS

KOLKAN POHJOISEN TEOLLISUUS- ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS URAJALAN KUNTA KOLKAN POHJOISEN TEOLLISUUS ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS PALAUTERAPORTTI 08.02.2016 KAAVAEHDOTUS (28.09.2015 ) Saapuneet lausunnot: Palautteen antaja Pvm Urjalan kunnan rakennuslautakunta

Lisätiedot

LAUSUNNOT. KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi. 1. Lapin ELY-keskus

LAUSUNNOT. KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi. 1. Lapin ELY-keskus 1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi tekninen@kemijarvi.fi 9.10.2015 Liite 5 Ehdotusvaiheen nähtävilläoloaikana (28.8 28.9.2015) saatujen lausuntojen (3 kpl) ja mielipiteiden (5

Lisätiedot

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA VIITASAAREN KAUPUNKI Maankäyttö 10.3.2010 TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA KORTTELIT 270-274 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA KATUALUEET RAKENNUSTAPAOHJEET TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVAN RAKENNUSTAPAOHJEET 2 KORTTELI

Lisätiedot

URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU 31 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU 31 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Tuija Mustonen puh. 040 129 4114, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 954 URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU

Lisätiedot

HOLLOLA Ote ajantasa-asemakaavasta 1:4000 Pvm Otteen oikeaksi todistaa: Liite 2. Hollolan kunta EV-2 EV-2 EV-3 T-1 T-1 T-1 EV-1 Y-7 EV-1

HOLLOLA Ote ajantasa-asemakaavasta 1:4000 Pvm Otteen oikeaksi todistaa: Liite 2. Hollolan kunta EV-2 EV-2 EV-3 T-1 T-1 T-1 EV-1 Y-7 EV-1 P8 P P85 5 P6 57 56 58 50 57 P8 P 5 5 P P0 56 575 58 P 50 P89 577 P9 579 P9 58 P P95 P6 58 5 56 585 587 589 58 59 P8 59 55 595 P99 55 P0 597 556 P0 599 558 605 P 560 60 P0 56 60 56 566 P05 P 6 568 85 570

Lisätiedot

Iso-Kauselan asemakaavan muutos A1102

Iso-Kauselan asemakaavan muutos A1102 Kaarinan kaupunki Iso-Kauselan asemakaavan muutos osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue 1 (6) Asianumero 3941/10.02.03/2014 Aluenumero 220827 Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18.

Lisätiedot

Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula) moottoriurheilualuetta koskevan asemakaavan hyväksyminen (Palovuori)

Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula) moottoriurheilualuetta koskevan asemakaavan hyväksyminen (Palovuori) Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 40 17.3.2015 Tekninen lautakunta 98 7.6.2016 Kaupunginhallitus 252 19.9.2016 Asianro 955/10.02.03/2014 80 Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula)

Lisätiedot

Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja osa katualuetta (Entinen Rauhan keskuskeittiön tontti)

Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja osa katualuetta (Entinen Rauhan keskuskeittiön tontti) Tekninen lautakunta 94 19.03.2014 Kaupunginhallitus 131 24.03.2014 Kaupunginhallitus 235 19.05.2014 Kaupunginvaltuusto 44 02.06.2014 Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja

Lisätiedot

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin.

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin. Kaavoitustoimikunta 21 08.12.2006 Joutsan kunnanhallitus, -2007 81 05.03.2007 Kaavoitustoimikunta 24 05.10.2007 Joutsan kunnanhallitus 39 04.02.2008 Kaavoitustoimikunta 7 10.04.2008 Joutsan kunnanhallitus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 234 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös

Lisätiedot

Leinelä / K Lassi Tolkki asemakaavasuunnittelija. Mielipiteiden kuuleminen MRL

Leinelä / K Lassi Tolkki asemakaavasuunnittelija. Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 12.3.2013 Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Leinelä / K 70116 Asemakaavan muutos nro 002066 Koivukylä 70. kaupunginosa Kaupunkisuunnittelussa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Beckhoff Automation Oy

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Beckhoff Automation Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Beckhoff Automation Oy Hyvinkään kaupungin 24. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 2301 24:012 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 30.03.2016

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

Kirismäen asemakaava ja asemakaavan muutos A24100

Kirismäen asemakaava ja asemakaavan muutos A24100 Kaarinan kaupunki Kirismäen asemakaava ja asemakaavan muutos osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 05.09.2016 Sivu 1 / 1 4941/2015 10.02.03 270 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Puustellinmäki, asemakaavan muutos 110517, hyväksymistä koskevasta valituksesta Valmistelijat

Lisätiedot

Harjunpään asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 1 / 6

Harjunpään asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 1 / 6 Harjunpään asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 1 / 6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harjunpään asemakaavan muutos Ulvilan kaupunki, Harjunpään (25.) kaupunginosa, kortteli

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 28.3.2011 KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 28.3.2011 KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223c Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos 1 Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ote opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus. Fonecta kartat 1. Miksi kaavoitukseen on

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 18 JA 19

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 18 JA 19 KOSKI TL KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 18 JA 19 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.11.2016 Kosken Tl Kirkonseudun asemakaavan muutos / Korttelit 18 ja 19 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kunnan esitys yhteistyötavasta osallisille. Se määrittelee kaavan valmistelussa ja kaavan vaikutusten

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Tämä on maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma/ II (Tämä asiakirja löytyy myös internetistä osoitteesta http://www.vantaa.fi/kaupunkisuunnittelu)

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaisee kuinka suuren osan rakennusoikeudesta saa rakentaa

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 132-AK1305 NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 KAAVASELOSTUS Ehdotus 16.1.2014 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma

Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA KONTIOLAHDEN KUNTA Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 433-P26804 Suunnitelmaselostus Mönkkönen Eino Sisällysluettelo

Lisätiedot

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm Sivu 1/5 Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.0 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:@@ 1.04 1.040 Erillispientalojen korttelialue. Alueella saa rakentaa korkeintaan yhden asunnon erillispientaloja. Asuinrakennuksissa

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 651/AK HEIKKIMÄKI Vierumäen (30) kaupunginosa Härkälän kylän (404) tilat 3:128,3:181 ja 3:182 sekä osa tiealueesta 2:12

ASEMAKAAVA 651/AK HEIKKIMÄKI Vierumäen (30) kaupunginosa Härkälän kylän (404) tilat 3:128,3:181 ja 3:182 sekä osa tiealueesta 2:12 651/Ak ASEMAKAAVA 651/AK HEIKKIMÄKI Vierumäen (30) kaupunginosa Härkälän kylän (404) tilat 3:128,3:181 ja 3:182 sekä osa tiealueesta 2:12 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.9.2015, 22.4.2014 Suunnittelualue:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Kaavatunnus 1/7 5-021 Asianumero 471/10.02.03/2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Asemakaavan muutos koskee asemakaavan mukaista puistoaluetta Valssitien alueella. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Kaavoituspalvelut valmisteluvaiheen kuuleminen KEURUU

Kaavoituspalvelut valmisteluvaiheen kuuleminen KEURUU Keuruun kaupunki KAAVAN LAATIJAN VASTINEET Kaavoituspalvelut Multiantie 5 valmisteluvaiheen kuuleminen 42700 KEURUU 7.11.2016 K AR J OL A POHJOINEN Karjola pohjoisen valmisteluvaiheen asiakirjat olivat

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut 1 (8) Tekniset palvelut asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Paltamon kirkonkylän asemakaava-alueen korttelit 22, 23 ja 27 sekä niihin liittyvät vesi-, liikenne- ja viheralueet. Suunnittelualue

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201 Kydön asemakaavalaajennus ja -muutos, korttelit 738 ja 738B Aluerajaus kunnanhallituksen päätös ei mittakaavassa Kohde ja suunnittelualue Hakija / Suunnittelutehtävä ja tavoite Alue sijoittuu osin Tammelan

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS.

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS. sivu 1 (6) RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.09.2013 RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS Aloite Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Ruskon kunta. Suunnittelualue

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ.

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. 1(7) OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös asemakaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus 77 16.02.2009 Kunnanhallitus 243 12.10.2009 Kunnanhallitus 270 23.11.2009 Kunnanhallitus 5 11.01.2010 Kunnanvaltuusto 4 17.02.2010 SAUKKOVAARAN LAKIALUEEN ASEMAKAAVA 101/10/2009 KHALL 77

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 LINJA-AUTOASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

L43 Kisakuja, 19. kaupunginosa, korttelin osien 1996 ja 1998 sekä kevyenliikenteen ja katualueen asemakaavan muutos.

L43 Kisakuja, 19. kaupunginosa, korttelin osien 1996 ja 1998 sekä kevyenliikenteen ja katualueen asemakaavan muutos. L43 Kisakuja, 19. kaupunginosa, korttelin osien 1996 ja 1998 sekä kevyenliikenteen ja katualueen asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja valmisteluvaiheen aineisto nähtävillä 16.2.-17.3.2015

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki PL 193 40101 Postitoimipaikka Lausunto Päiväys: 14.8.2015 Yhteyshenkilö: Samuli Hämäläinen Puhelin: 040 647 5198 Sähköposti: samuli.hamalainen@elenia.fi Fax: Varassaari Haapalahti asemakaavan

Lisätiedot

RAKENTAMISOHJEET Hyväksytty rakennuslupajaostossa

RAKENTAMISOHJEET Hyväksytty rakennuslupajaostossa RAKENTAMISOHJEET Hyväksytty rakennuslupajaostossa 6.5.2013 71 Asemakaavamääräykset Asemakaava nro 001781 1. Erillispientalojen korttelialue AO. 2. Suurin sallittu kerrosluku Iu½. 3. Asuinrakennus tulee

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 51 14.4.2015 Tekninen lautakunta 97 7.6.2016 Asianro 957/10.02.03/2014 253 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) kortteleita 502 (osa), 517

Lisätiedot

JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava

JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA 07.10.2013 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava 1. SUUNNITTELUALUE SIJAINTI Suunnittelualue sijaitsee Jämin palvelukeskuksen

Lisätiedot

TÄRKEÄÄ TIETOA KURTTILAN TONTEISTA (Saunaniemi II A:n asemakaava-alue) ASEMAKAAVA- JA KANTAKARTAT

TÄRKEÄÄ TIETOA KURTTILAN TONTEISTA (Saunaniemi II A:n asemakaava-alue) ASEMAKAAVA- JA KANTAKARTAT TÄRKEÄÄ TIETOA KURTTILAN TONTEISTA (Saunaniemi II A:n asemakaava-alue) ASEMAKAAVA- JA KANTAKARTAT ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET ASUNTOJEN LUKUMÄÄRÄ KORTTELISUUNNITELMA Asemakaavamääräykset ovat erillisessä liitteessä.

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANTA JA KANSALA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO

RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANTA JA KANSALA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANTA JA KANSALA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO 17.1.2013 16.2.2013. Kaavaluonnoksesta saatu palaute vastineineen 28.2.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos

MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos LIITE 7 Kuva: Rejlers Oy MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos 17.6.2014 2 1. JOHDANTO... 3 2. SUUNNITTELUALUE... 3 2.2 Kuvakooste suunnittelualueesta ja rakennetusta

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

TAMPERE Dnro TRE: 1031/10.02.01/2008. Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 26.8.2010

TAMPERE Dnro TRE: 1031/10.02.01/2008. Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 26.8.2010 TAMPERE Dnro TRE: 1031/10.02.01/2008 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 26.8.2010 LAKALAIVA-6037-9, -10, -11 JA -12, TEOLLISUUSTONTTIEN MUUTTAMINEN LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN

Lisätiedot

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS Ote osoitekartasta. KOHDEALUE Asemakaavan muutosalue sijaitsee Pumminmäen kaupunginosassa Tarmonpolun varressa. Muutosalueeseen kuuluu kortteli 4. Korttelin pinta-ala on

Lisätiedot

Kaava V 45 Koivissillan asemakaava ja asemakaavan muutos, vastineet kaavamuutosehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin

Kaava V 45 Koivissillan asemakaava ja asemakaavan muutos, vastineet kaavamuutosehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Kaava V 45 Koivissillan asemakaava ja asemakaavan muutos, vastineet kaavamuutosehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Koivissillan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen ehdotus pidettiin

Lisätiedot

Alueen nykytila. Osayleiskaavan vaikutukset. Sulan osayleiskaava, hulevesien yleispiirteinen hallintasuunnitelma

Alueen nykytila. Osayleiskaavan vaikutukset. Sulan osayleiskaava, hulevesien yleispiirteinen hallintasuunnitelma Alueen nykytila Suunnittelualue on Sulan osayleiskaava-alue, joka on pinta-alaltaan n. 510 hehtaaria. Alueesta noin hieman alle 200 ha on asemakaavoitettu asumisen ja työpaikkojen alueiksi. Kaavoittamattomat

Lisätiedot

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri,

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 30. KAUPUNGINOSA JUMALNIEMI OSA KORTTELIA 6 SEKÄ LÄHIVIRKISTYSALUETTA, KAAVA NRO 0616 VALMISTELIJA Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen,

Lisätiedot

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 06.10.2016 Näkymä kiinteistön Hiukanmäki peltoalueelle. OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot