Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin mielipiteisiin ja lausuntoihin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vastineet kaavaluonnoksesta 10.10.2008 saatuihin mielipiteisiin ja lausuntoihin"

Transkriptio

1 LIITE 10 sivu 1/9 Tuusulan kunta Maantiekylä II asemakaava ja asemakaavan muutos Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin mielipiteisiin ja lausuntoihin 1. Uudenmaan ympäristökeskuksen lausunto: Vastine: Kaavaluonnoksessa Tuusulanväylän ja Vanhan Tuusulantien välinen kortteli on varattu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T-14). Mikäli alueelle on tarkoitus sijoittaa myös liike-, toimisto- ja myymälätiloja, niin kaavassa tulee osoittaa niiden enimmäismäärä käytetystä rakennusoikeudesta. Alueen pohjoisosa sisältyy tärkeään pohjavesialueeseen. Sen osalla voidaan sallia vain sellainen rakentaminen ja toimenpiteet, jotka eivät aiheuta haitallisia vaikutuksia pohjavesiesiintymälle. Kaavan yhteydessä tulee arvioida, onko edellytyksiä varata koko tämä osuus tontin käyttösuunnitelman mukaisesti pysäköintialueeksi. Alue tulee muodostamaan tärkeän taajamakuvallisen näkymän pääteille. Sen vuoksi kaavamääräyksiin tulee lisätä vaatimukset rakennuksen massoittelun ja julkisivumateriaalien arkkitehtonisesti laadukkaasta suunnittelusta. Mikäli pohjoisosassa varataan tilaa pysäköintialueelle, kuljetetaan pohjavesialueella hulevedet joka tapauksessa öljynerotuskaivon kautta pois. Rakennettavien kenttien pohjarakenteissa on huomioitava pohjaveden suojelu. Kaavamääräyksissä huomioidaan kaupunkikuva: Rakentamisen on muodostettava yhtenäinen ja kaupunkikuvallisesti laadukas kokonaisuus. Kaavamääräyksistä on poistettu liike-, toimisto- ja myymälätilojen rakentamismahdollisuus. 2. Tiehallinnon lausunto Asemakaavaluonnoksen liikennejärjestelyistä on tehty kaksi vaihtoehtoista luonnosta. Vaihtoehto A on liikenteen turvallisuuden, toimivuuden sekä liikenteenohjauksen selkeyden kannalta parempi. Kantatien 45 varren rakennusten perustamistavat tulee yhteen sovittaa tien rakenteisiin ja varmistaa myös tien kuivatusjärjestelmän toimivuus. Alueelta tulevat valuma- ja muutkin vedet tulee johtaa ensisijaisesti kunnallisteknisiin järjestelmiin. Asemakaavan jatkosuunnittelussa tulee alueen pintavesien käsittelystä laatia erillinen suunnitelma. Suunnitelmasta tulee antaa päätös Vesilain 20 Luvun säännösten mukaisesti, mikäli vesiä tullaan johtamaan maantien kuivatusjärjestelmiin ja maantien alueelle. Tiehallinto toimii tällaisessa tapauksessa lausunnonantajana. 1

2 LIITE 10 sivu 2/9 Vastine: Asemakaava-alueen liittymä- ja kevytliikennejärjestelyjen toteuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi tulee Tuusulan kunnan tehdä kadunpitopäätös Vanhan Tuusulantien (mt 11556) muuttamiseksi kaduksi asemakaava-alueella. Ennen kadunpitopäätöksen tekemistä kaduksi muuttuvan maan tiejakson päivittäisten hoitotoimenpiteiden vastuista tehdään erillinen sopimus Tuusulan kunnan ja Tiehallinnon kesken. Kadunpitopäätöksen antamisen jälkeen Tuusulan kunta voi haluamallaan tavalla itse päättää kadun kunnossa- ja puhtaanapidosta, suunnitelmien hyväksymisestä, tarpeellisten kevyen liikenteen väylien rakentamisesta sekä katualueen ja sen yläpuolisten ja alapuolisten johtojen, laitteiden ja rakenteiden yhteensovittamisesta ja sijoittamisesta. Katujakson järjestelyjä suunniteltaessa tulee ottaa huomioon tiejaksolla sijaitseva erikoiskuljetusten reitti. Asemakaavan hyväksymisen jälkeen nykyinen maantien alue tulee Tuusulan kunnan omistukseen. Kadunpitopäätöksen tekemisen jälkeen Tuusulan kunnan tulee maanmittaustoimituksella rekisteröidä kaduksi muuttunut maantien alue omistukseensa. Uudenmaan tiepiiri myös ilmoittaa kadunpitopäätöksestä maanmittaustoimistolle. Kun asemakaava on hyväksytty Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti, Uudenmaan tiepiiri pyytää hyväksymispäätöksen tiedokseen. Kaavassa on merkitty kuntatekninen johtorasitealue maantien länsireunaan kuivatusjärjestelyjä varten. Alueen hulevesijärjestelyjen periaateratkaisuja kuvaava alustava pintavesiselvitys liitetään kaavaehdotukseen. Alueen pintavedet johtuvat Tuusulanväylän alitse länsipuolella olevaan uomaan, joka johtaa edelleen Vantaan puolelle Kylmäojaan. Selvityksessä esitetään periaatteellinen laskelma kertyvästä hulevesien määrästä. Pintavesipulsseja on tarkoitus tasata tontilla esim. pihakentän alaisilla, vettä pidättävillä rakennekerroksilla, joita voidaan toteuttaa tontin korkeusasemien tasaamisen yhteydessä. Hulevesien hallitsematon valuminen tontin eteläpuoleisille kiinteistöille estetään etelärajalle rakennettavalla savi-moreenipadolla. 3. Tuusulan kunnan teknisen lautakunnan lausunto Vanha Tuusulantie on Tiehallinnon tie, joka asemakaavan muutoksessa suunnitteluosuudella on merkitty kaduksi. Vanhalle Tuusulantielle ei kaavan johdosta tehdä rakentamistoimenpiteitä. Vanha Tuusulantie lakkaa yleisenä tienä ko. osuudella kunnan kadunpitopäätöksellä. Korttelialueelle 9007 tulee sallia kaksi ajoliittymää Vanhalle Tuusulantielle korttelin eteläosasta. Vanhan Tuusulantien länsireunassa sijaitseva bussipysäkki tulee säilyttää entisellä paikallaan. Korttelin 9007 rajalle aina pohjoisreunasta pysäkin eteläpäähän saakka tulee merkitä liittymäkielto kaavaan. Kaavaan tulee varata johtorasite sadevesiviemäriä varten korttelin 9007 itärajalle alkaen n.20 metriä korttelin pohjoisrajasta aina etelärajaan saakka. Kaavaan tulee myös lisätä korttelin 9007 etelärajalle rasite sadevesiviemäriä varten. Kunnan rakennettu vesijohto- ja jätevesiviemäriverkko sijaitsee n. 20 m:n päässä korttelin 9007 etelärajasta. Kaavan länsirajan määrittelyssä on otettava huomioon Focus-alueen tekeillä oleva osayleiskaava ja kehä IV:n suunnitelmat. 2

3 LIITE 10 sivu 3/9 Vastine: Kehä IV ja Tuusulanväylän eritasoliittymäsuunnitelmissa on yhtenä vaihtoehtona ratkaisu, jossa Kehä IV:ltä tulee ramppi lännestä pohjoiseen menevää liikennettä varten. Ramppi erkanee omaksi sillaksi Kehä IV:n eteläpuolella ja jatkuu kohti pohjoista. Tuusulanväylälle tulee varautua kolmanteen kaistaan pohjoiseen. Ennustettuihin liikennemääriin perustuen on myös varattava Tuusulanväylältä Kehä IV:lle etelästä tulevalle rampille kaksi kaistaa. Nämä suunnitelmat huomioon ottaen tulee Tuusulanväylän ja Kehä IV:n eritasoliittymän tiejärjestelyt viemään nykyistä enemmän tilaa korttelialueen 9007 länsireunassa. Kaavaluonnoksessa esitettyä kaavan rajaa tulee siirtää idemmäksi enimmillään 10 metriä rampin kohdalla. Tien suoja-alueelle ei saa rakentaa kiinteitä rakenteita. Liittymäkieltoa jatketaan pohjoisrajaan saakka, lukuun ottamatta Jusslansuoran kohtaa, jolle mahdollistetaan nelihaaraliittymän tekeminen Vanhalle Tuusulantielle. Liittymäkieltoa ulotetaan myös bussipysäkin vaatiman varauksen verran etelään. Alueen liikennejärjestelyissä huomioidaan bussipysäkin säilyminen nykyisellä paikallaan. Tuusulanväylälle varattava tila täsmennetään laatimalla liittymän alueelta nykyistä tarkempi tilavaraussuunnitelma, jonka perusteella korttelialueen raja piirretään. Tontilla jatketaan johtorasitetta sekä Vanhan Tuusulantien varteen eteläreunaan saakka sekä lisätään johtorasite eteläreunaan. 4. Tuusulan kunnan johtava rakennustarkastaja Korttelin 9007 kaavamerkintä on T-14 eli teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Lisämääräyksenä on mm., että korttelialueelle saa rakentaa ympäristöhäiriötä tuottamatonta tuotantotilaa sekä toimisto- ja liiketiloja. Liike- ja toimistotilojen osuutta koko rakentamiseen suhteutettuna ei ole rajattu tai määritelty. Selvyyden vuoksi kaavamääräyksessä tulisi määritellä ainakin liiketilojen osuus koko rakennettavasta kerrosalasta. Esitetyn merkinnän mukaan on hiukan ristiriitaista, että pääkäyttötarkoitus on teollisuus- ja varastorakentaminen, mutta liiketiloja voidaan rakentaa periaatteessa vaikka koko käytettävä kerrosala. Korttelin halki menee pohjavesimääräys (pv-1 6). Merkinnän esitystapa on muuttunut, joten pelkkää kaavakarttaa katsomalla ei ole varmuutta kummalla puolella rajausta pohjavesimääräys on voimassa. Selvyyden vuoksi kaavamerkintää tulisi tarkistaa kummalla puolen viivaa merkintä on voimassa. Jos alueelle tulee varastotoimintaa, usein tällaisen toiminnan yhteydessä on tarvetta rakentaa lisäksi katoksia tavaroitten säilytystä varten. Kaavaehdotuksesta tehtäessä olisi syytä miettiä, olisiko tarpeen määritellä esimerkiksi kerrosalan lisäksi rakennettavista katoksista. Isohkot katokset tulkitaan rakennuksiksi ja siten kerrosalaan laskettavaksi. Liike- ja toimitilojen osuus, ks. vastine Uudenmaan ympäristökeskuksen lausuntoon. Pohjavesimerkintä tarkistetaan. Kaavamääräyksiä tarkennetaan rakennusoikeuden osalta: 3

4 LIITE 10 sivu 4/9 - Alueelle saa kaavassa merkityn rakennusoikeuden lisäksi toteuttaa katoksia ja muita rakennelmia. 5. Tuusulan kunnan Maankäyttö- ja karttapalvelut Kaavaselostukseen on liitettävä tarkempi ote voimassaolevasta asemakaavasta. Osa korttelialueesta on maantien tiealuetta, joka on siirtynyt kunnan omistukseen alueelle voimaantulleen asemakaavan perusteella, mutta alueella on tieoikeus, jonka lakkauttamista tulee hakea tiehallinnolta. Pumppaamolle on varmistettava tarvittava ajoyhteys kaavan toteuttamisen yhteydessä. Maininta ohjeellisesta tonttijaosta on lisättävä kaavaselostukseen ja kaavakarttaan. Kaava-alueen yksityisen maanomistajan kanssa on tarkoitus tehdä maankäyttösopimus. Kaavoituksen käynnistämissopimus on tehty maanomistajan kanssa ja se on hyväksytty kunnanhallituksessa Osapuolia sitova maankäyttösopimus tehdään, kun kaavaluonnos on ollut nähtävillä ja siitä saatu palaute on käsitelty kaavoituslautakunnassa. Em. maininta maankäyttösopimuksista on lisättävä kaavaselostuksen kohtaan Maanomistus. Selostukseen liitetään tarkempi ote voimassa olevasta asemakaavasta. Pumppaamolle on esitetty ajoyhteys rasitteena työpaikkatontin kautta. Kaavakarttaan ja selostukseen lisätään maininta ohjeellisesta tonttijaosta. Selostusta täydennetään em. maankäyttösopimusten osalta. 6. Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä Kaava-alueella ei sijaitse Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän intresseissä olevia pohjavesialueita eikä kuntayhtymän vesijohtoja. Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymällä ei ole huomautettavaa kaavaluonnoksen johdosta. 7. Vantaan kaupunki, Kaupunkisuunnittelu Liittyminen ympäristöönsä - Hanke sijoittuu Vanhan Tuusulantien varteen vastapäätä Jusslan vanhaa kanta- tilaa. Vanha Tuusulantie toimii jakajana vanhan asutusalueen ja uuden tulevan Logistiikka ja varastointialueen välillä. Saumakohta on tärkeä ja asemakaavalla tulisikin ohjata uuden rakentamisen sijoittumista vanhaan rakenteeseen. Käyttötarkoitus - Korttelin 9007 käyttötarkoitus poikkeaa osayleiskaavaluonnoksessa esitetystä maankäytöstä, koska korttelialueella esitetään sallittavaksi myös liiketilan 4

5 LIITE 10 sivu 5/9 Liikenne rakentaminen. Koska kokonaisrakennusoikeus on merkittävät km2 tulisi mahdollisen liiketilan määrää rajoittaa asemakaavalla. - Kaavatyötä tulisi täydentää liikenteen yleissuunnitelmalla, jossa osoitetaan mm. Vanhan Tuusulantien varren kevyenliikenteen järjestelyt. Asemakaavaan olisi syytä osoittaa korttelialueelle edes osittaiset liittymäkiellot. Korttelialueen sisäisen liikenteen toimivuus tulee myös esittää asemakaavassa. Hulevedet - Tuusulan Maantiekylän hulevedet johdetaan Tuusulan väylän länsipuolella kulkevaan valtaojaan. Tämä tuo vedet Vantaan puolelle Kylmäojan puron läntiseen nk. lentokentän haaraan. Kunnan rajalla on suota ja puro mutkittelee Ruskeasannan pohjavesialueella noin 2,5 km ennen kuin puro palaa moottori- tien itäpuolelle keskelle tiivistä asutusta. Tuusulan väylän länsipuolisella alueella, lentokentän vieressä ei liiemmin ole asutusta. Kylmäojan nk. lentokentän haaraan tulee huomattava osa Helsinki-Vantaan lentokentän hulevesistä. Vaikka Maantienkylän hulevesien virtaamahuiput jossain määrin ehtivät tasaantua matkalla kuntien rajalta Tuusulan väylän itäpuolelle, on nk. lentokentän haaraan virtaama huomattava. Entisen pellon muuttaminen logistiikan keskukseksi lisää alueelta tulevan hulevesivirtaaman arviolta kymmenkertaiseksi. Tämä voi aiheuttaa eroosiota ja tulvahaittoja. Siksi olisi hyvä viivyttää hulevesiä jo tontilla, siten että kaava- alueelta lähtevä virtaama olisi esimerkiksi vain viisinkertainen nykyiseen verrattuna. Koska raskaista ajoneuvoista saattaa valua maahan öljyjä, hulevesiä olisi myös hyvä puhdistaa, etenkin kun nämä vedet kulkeutuvat Ruskeasannan pohjavesi alueen läpi. Erityisen hyvä olisi imeyttää puhtaimmat sadevedet, esimerkiksi katoilta tulevat, pohjavedeksi. Näin sekä pohjaveden antoisuus että sen laatu säilyisivät Tuusulassa. Jos veden imeyttäminen ei onnistu, voisi käyttää virtamaa vähentäviä viherkattoja. Tontilla voisi käyttää lisäksi nurmipintaisia, puhdistavia ja imeyttäviä painanteita. Kylmäojasta on poistettu kalojen nousuesteet ja välistä purossa onkin havaittu taimenen poikasia. Kylmäoja on muutenkin potentiaalinen taimenen poikastuotantoalue. Myös taimenten kannalta hulevedet olisi hyvä puhdistaa. Lisäksi olisi pyrittävä hillitsemään puroveden lämpötilan nousua kesähelteillä käyttämällä luonnonmukaista hulevesien hallintaa. Liittyminen ympäristöönsä - Tontille halutaan mahdollistaa erityyppisten toimijoiden ja työpaikkatoimintojen sijoittuminen. Eri toimijoilla voi olla rakentamisen volyymin ja sijoittumisen suhteen hyvinkin vaihtelevia tarpeita. Tämän vuoksi kaavamerkinnöin tai määräyksin ei ole nähty tarkoituksenmukaiseksi ohjata liian tarkoin rakennusten tai rakennelmien sijaintia. Tärkeimpänä rakentamista ohjaavana tavoitteena on ollut Tuusulanväylän 5

6 LIITE 10 sivu 6/9 kaupunkikuvallinen laatu, mitä varten kaavaehdotuksen määräyksiä tarkennetaan, ks. Uudenmaan ympäristökeskuksen lausunto ja vastine. Käyttötarkoitus - Kaavamääräyksistä on poistettu liike-, toimisto- ja myymälätilojen rakentamismahdollisuus. Liikenne - Koska alueelle toimijan lopullinen tontin käyttö ei asemakaavavaiheessa ole tarkasti selvillä, halutaan tontille osoittaa joustavat liittymien sijainnit. Liittymien määrä Vanhalle Tuusulantielle rajoitetaan enintään kahteen. Hulevedet - Kaavaselostuksen vaikutusten arviointia täydennetään hulevesien osalta. Alueen hulevesijärjestelyjen periaateratkaisuja kuvaava alustava pintavesiselvitys liitetään kaavaehdotukseen. Selvityksessä esitetään periaatteellinen laskelma tontilta kertyvästä hulevedestä. Alueen pintavedet on tarkoitus jatkossakin johtaa Tuusulanväylän alitse sen länsipuolella olevaan uomaan, ja edelleen Kylmäojan haaraan. Pintavesipulsseja on tarkoitus tasata tontilla esim. pihakentän alaisilla, vettä pidättävillä rakennekerroksilla, joita voidaan toteuttaa tontin korkeusasemien tasaamisen yhteydessä. Hulevesien valuminen tontin eteläpuoleisille kiinteistöille estetään. Tontin toiminta laajoine kenttäalueineen ei mahdollista pintavesien seisotusaltaiden toteutusta. Lisäksi tontin maaperä on savikkoa, eikä vesien imeyttäminen alueen maaperään ole mahdollista. 8. Fortum Power and Heat Oy Maantiekylä 2 asemakaava- ja asemakaavan muutosalue sijaitsee uuden ja vanhan Tuusulantien välisellä alueella. Fortum Power and Heat Oy:ä on kaukolämpötoimintaa jo Maantiekylässä. Kaukolämpöputket ulottuvat nyt ko. korttelin pohjoispäähän. Asemakaavaalueen kl - teho on n. 500 kw. Tulemme tarjoamaan kaukolämpöä lämmitysmuodoksi ko. tontille rakennettaville uusille kiinteistöille. 9. Fortum Sähkönsiirto Oy Alueen sähköntoimitus hoidetaan Maantiekylän sähköasemalta. Vanhan Tuusulan tien varressa sijaitsee 20 kv ilmajohto jota ei ole esitetty kaavan pohjakartassa. Johto rajoittaa rakentamista siten että emme suosittele rakentamista lähemmäs kuin 7 metriä johdon keskilinjasta. Verkostoa tullaan kuitenkin maakaapeloimaan alueen liittymä toimitusten yhteydessä, joten rajoitteet rakentamiselle tulevat tältä osin poistumaan. Kaapelireittiä on alustavasti suunniteltu Vanhan Tuusulantien varteen kevyen liikenteen tien varteen. Ennen rakenteen muutosta tulee ilmajohdon osalta kuitenkin huomioida sähköturvallisuuteen liittyvät vähimmäisetäisyydet työskentelyssä sen läheisyydessä. Kaavan mukaisen rakentamisen sähköntoimitus tulee edellyttämään uuden puisto muuntamon rakentamista korttelialueelle. Kaavamääräyksissä on mainittu Kortteli- alueelle saa sijoittaa kunnallistekniikan ja energiahuollon tarvitsemia laitteita ja rakennelmia. Tämä tulkintamme mukaisesti tarkoittaa tätä sijoittamisoikeutta. 6

7 LIITE 10 sivu 7/9 10. Finavia Kaava-alue sijaitsee Helsinki-Vantaan lentoaseman pääkiitotien lähestymissektorissa 22L. Mikään rakenne tai laite ei saa läpäistä ilmailumääräyksen AGA M3-6 mukaisia esterajoituksia, joista ote on liitteenä. Esterajoituspinnan korkeus merenpinnasta vaihtelee kaavan alueella +63,5:stä +69:än metriin. Kaavaselostuksessa mainittua enimmäiskorkeutta 70 m tulee tarkistaa. Kehä IV:n ja Tuusulanväylän eritasoliittymällä on tulevina vuosina merkitystä myös lentoaseman toiminnalle. Eritasoliittymän kehittämistarpeiden tilavaraukset tulee luonnollisesti ottaa huomioon kaavan rajauksissa. Kaavaan tehdään enimmäiskorkeuden osalta korjaus. Tuusulanväylän eritasoliittymä: ks. vastineet Tiehallinnon ja teknisen lautakunnan lausuntoihin. 11. Gasum Oy Kaava-alueen pohjoisosaa sivuaa maakaasuputkisto joka on kooltaan Peh160. Tienalituksen kohdalta putki on suojaputkitettu. Rakennettaessa aluetta huomioitava maakaasuputkisto ja tarpeen vaatiessa suojattava raskaalta työkoneliikenteeltä. Suojaus voidaan toteuttaa esim. 10 mm metalli levyllä joka ulottuu n. 750 mm putken molemmille puolille. Levy asennetaan n. 500 mm putken yläpuolelle. 12. Tuusula-Seura ry Suunnittelualue on vanhan Tuusulantien ja Tuusulan moottoritien välissä Jusslansuoran kohdalla oleva n. 4 ha alue. Se on osa laajempaa Focus-alueen suunnittelua ja mahdollistaa alueelle tyypillisten logististen ja työpaikkatoimintojen rakentamisen, joten Maantiekylä II:n kaava soveltuu tarkoituksenmukaisesti alueen rakentamiskokonaisuuteen. Tässä suhteessa Tuusula-Seuralla ei ole asemakaavaan huomautettavaa. Maisemaltaan ja luonnonoloiltaan ale soveltuu hyvin suunniteltuun rakentamiseen. Koska alueella ei ole maisemallisesti arvokkaita kohteita eikä kulttuurihistoriallisesti merkittäviä rakennuksia, rajoittaa rakennusten suunnittelua lähinnä vain lentokenttätoimintojen sallima enimmäiskorkeus rakennuksille. Koska alueelle saa rakentaa vain enintään 4- kerroksisia rakennuksia, ei enimmäiskorkeus tule ylittymään. Alueen pohjoisin kärki kuuluu I-luokan pohjavesialueeseen. Tämä on kaavaluonnoksessa todettu. Kaavaluonnos myös toteaa, että pv 16-merkintäinen pohjavesialue ei mahdollista nestemäisten polttoaineiden eikä pohjavettä likaavien aineiden varastointia. Tämä rajoitus tulisi huomioida rakennettavan terminaalin toimintalupaehdoissa. Sinänsä pohjavesialueen ja runsaasti raskasta liikennettä tuottavan terminaalin lähekkäin sijaitseminen on haasteellista, ja vaatii erityistä varovaisuutta sekä suunnittelussa että liikenteen järjestelyssä. Rakentamisen tehokkuudeksi esitetään e=0,5, joka mahdollistaa kerrosneliömetrin rakentamisen. Tähän Tuusula-Seuralla ei ole sinänsä mitään huomautettavaa, vaikkakin terminaalin piha-alue korkean rakennustehokkuuden myötä vaikuttaa ahtaahkolta pitkien täysperävaunuyhdistelmien vaivattomaan käsittelyyn. Mahdollista ongelmaa voitaneen lieventää terminaalin purkaus / lastauslaitureiden sijoittelun hyvällä suunnittelulla. 7

8 LIITE 10 sivu 8/9 Kaavoituksellisesti ehkä haastavin asia on Maantiekylä II:n toteutumisen myötä kasvavan liikenteen ohjaaminen kaava-alueelta sekä suunnitellulle Kehä IV:lle että erityisesti vanhalle Tuusulantielle. Kaavaluonnoksessa on todettu vanhan Tuusulantien keskimääräiseksi vuoden 2007 liikennesuoritteeksi 4700 suoritetta / vrk ja ennusteeksi vuonna 2030 yhden % kasvulla 5900 suoritetta. Ennuste ei Tuusula-Seuran mielestä ota riittävästi huomioon Focusalueen rakentamisen tuomaa liikenteen kasvua. Kaavan osalta liikenteen kasvu vaikuttaa erityisesti rakennettavan terminaalin liikennejärjestelyiden ja vanhan Tuusulantien liittymien suunnitteluun (liitteet 4 a ja 4b), koska Tuusulantie on melko vilkasliikenteinen. Valitettavasti liitteet ovat melko huonolaatuisia josta johtuen esitetyt ratkaisut jäävät osin epäselviksi. Tuusula-Seura haluaa korostaa raskaan liikenteen vaatimien ja riittävän pitkien hidastus- ja kiihdytyskaistojen rakentamista sekä pohjoisen että etelän suuntaan. Harkittavaksi ehdotamme myös sitä, onko perusteltua suunnitella ja rakentaa sisään tulevalle ja ulos menevälle liikenteelle erilliset liittymät. Yleisesti voidaan todeta, että rakentamisen ohjaaminen erityisesti merkittävästi lisäliikennettä aiheuttavilta osilta on järkevää suunnata Tuusulan eteläosiin. Omalta osaltaan tämä yleisperiaate helpottaa Hyrylän alueen jo ennestäänkin tukkoiseen liikenneympäristöön kohdistuvaa painetta. Formaalisena toiveena Tuusula-Seura esittää, että kaavaluonnoksien kuvista löytyisivät aina muutamat peruskomponentit: pohjoissuunta, mittakaava mieluimmin janana ja joitakin tien ym. paikan nimiä. Vanhan Tuusulantien kaavassa osoitettu katualueen leveys mahdollistaa liittymäkaistojen toteuttamisen risteyksissä. Tontin käytön kannalta ensisijaisena liittymäratkaisuna on tavoiteltu 2 liittymää, mikä mahdollistaisi ajoneuvoliikenteen mahdollisimman sujuvan toiminnan verraten kapealla tontilla ilman, että ajoneuvoille tarvitsisi varata laajoja kääntöalueita tontin sisällä. 13. Kimmo ja Annikki Tikka, Suonsilmä RN:o 2:59 Kaava nro 3472 Maantiekylä II - Ennen työn aloitusta on tehtävä katselmus naapuritonteilla, jos tulee muutoksia taloissa ja ym. tärinän ym. johdosta. Häviääkö kaivosta vedet, kallistuuko rakennukset savimaan poistosta. - Sovittu YIT:n Suojoen kanssa alustavasti aidan rakentamisesta tonttien väliin näkö ym. esteeksi. - Työ tehtävä mieluummin päivätyönä, ettei turhaa meteliä iltaisin. - Kauanko mahdollinen paalutus kestää? - Liitynnät vanhalta tieltä ovat vielä kysymysmerkki. Uusi rakennushanke pienentää joka tapauksessa kertyvän pohjaveden määrää ja on mahdollista, että pohjaveden taso voi muuttua. Uuden rakentamisen aiheuttamaa haittaa naapurikiinteistöille pyritään minimoimaan. 8

9 LIITE 10 sivu 9/9 Ennen rakennustöiden aloittamista naapuritonteilla suoritetaan katselmus ja mahdolliset perustus- ja rakennustöistä aiheutuvat vauriot korvataan kiinteistöjen omistajille. Perustustöiden arvioidaan kestävän 2-3 kuukautta, mutta työn kestoa ei voida ennen toteutusvaiheen käynnistymistä tarkemmin arvioida. Kaavaan lisätään määräys aidan rakentamisesta tontin eteläreunalle. Asemakaava ei muuta alueen eteläpuolisten kiinteistöjen liittymäjärjestelyjä Vanhalle Tuusulantielle. 14. Erkki Ohtonen ja Anita Nousiainen, Multala RN:o 2:60 Kaavoituksessa tulisi ottaa huomioon seuraavia asioita: Mielestämme asemakaavahanke aiheuttaa melu- ja saaste haittoja asukkaille. Niin kuin luonnoksessa on mainittukin toiminta aiheuttaa ympäristöhäiriöitä asumiselle lisääntyvän ajoneuvoliikenteen vuoksi. Liikennejärjestelyissä vaihtoehto A:ssa ajoneuvoliittymä on liian lähellä asutuksen sisäänajotietä, koska toiminnan liikenne saattaa aiheuttaa vaaratilanteita asukkaille. Rakentaminen aiheuttaa lisäksi melu-, tärinä- ja päästöhaittoja. Jos hanke toteutetaan ne tulee eliminoida minimiin esim. rakentamalla pysyvä suoja-aita tontin rajalle. Liittymän sijoittaminen alueen eteläisimmälle osuudelle on raskaiden ajoneuvojen kannalta tarpeellinen, sillä siellä korkeusero tontin ja Vanhan Tuusulantien välillä on vähäisin. Tilanteessa, jossa liittymä toteutuisi, rakennettaisiin etelästä lähestyvälle tontille kääntyvälle liikenteelle liittymäkaista. Toteutusvaiheen liikenne- ja katusuunnittelussa tontin eteläosan ja tontin eteläpuolisten kiinteistöjen ajoliittymien järjestelyyn on kiinnitettävä erityistä huomiota. Tontin eteläraja, ks. vastine Kimmo ja Annikki Tikan mielipiteeseen. 9

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS iite kaupunkikehityksen lautakunnan esityslistaan nro 5 6.11.2014 asia 46 OSAISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITEMA KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee: 205 Sievarin kaupunginosa, korttelin

Lisätiedot

Määräysnumero Ulkoasu ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 0.9

Määräysnumero Ulkoasu ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 0.9 Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 4.042 4.0421 4.043 5.00 Korttelialueelle ei saa sijoittaa päivittäistavarakauppaa, eikä muuta yli 2000 kerrosalaneliömetrin suuruista

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN KUNTA KAAVOITUKSEN TULOSYKSIKKÖ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS VIHILUODON YRITYSALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELYJÄ VARTEN VIHILUODON OSA-ALUE

Lisätiedot

N080 Etelätie Korttelit 93-95 ja 528-530 Asemakaava ja asemakaavan muutos

N080 Etelätie Korttelit 93-95 ja 528-530 Asemakaava ja asemakaavan muutos LIITE 3 Nastolan kunta Korttelit 93-95 ja 528-530 Asemakaava ja asemakaavan muutos Kaavaehdotusvaiheen vastineet muistutuksiin ja lausuntoihin Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Ehdotusvaiheen vastineet

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI / 6 VASTINE

MYNÄMÄEN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI / 6 VASTINE 1 / 6 VASTINE MYNÄMÄEN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 180 Keskustan asemakaavan muutos, kortteli 180 on ollut kaavaluonnoksena nähtävillä 8.4. 7.5.2013 Mynämäen kunnassa. Luonnoksesta on

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Liike- ja toimistotilaa saa olla 10

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Vastineet luonnosvaiheen palautteeseen: -8kpl lausuntoja -0kpl mielipiteitä? 1. Lapin Elinkeino-,

Lisätiedot

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET RAISION KAUPUNKI ALHAISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

Maantiekylä II (kaava nro 3472) asemakaava ja asemakaavan muutos

Maantiekylä II (kaava nro 3472) asemakaava ja asemakaavan muutos 070 Kuva 1. Kaava-alueen sijainti ilmakuvaan rajattuna. Tuusulan kunta Maantiekylä II (kaava nro 3472) asemakaava ja asemakaavan muutos Ehdotus 23.3.2015 A R K K I T E H D I T A N T T I L A & R U S A N

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä 30.6.2014 Viite 1510007986 NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS NASTOLAN KUNTA ESISELVITYS Päivämäärä 30.6.20014

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Kuntakehityslautakunta 22.4.2015 KAAVALUONNOS KAAVAEHDOTUS 15.4.2014 PALAUTE OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA Nähtävillä 22.5. 27.6.2014 Lausuntoja 23 Muistutuksia 20 Pääasiat lausunnoissa

Lisätiedot

SAAREN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

SAAREN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS SAAREN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Rakentamistapaohjeet (4. alue) PAIMION KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖPALVELUT 2 1. YLEISTÄ - Rakennuttajia kehotetaan ottamaan yhteyttä rakennusvalvontaan jo tontin

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ESKONKUJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) TEHTÄVÄ DNRO PROJ.NRO 195 Eskonkujan alueen asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Vaasa Vähäkyrö kk. Hiiripellontie. OAS 1 Plan-Ark Oy Kaava nro 1048 ALUE: VÄHÄKYRÖ KIRKONSEUTU. HIIRIPELLONTIEN JA HAARAJOENTIEN LIIKENNEALUEET JA NIIDEN VIEREISET KORTTELI-, PUISTO-, HAUTAUSMAA-, JA KATUALUEET.

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

Katumantie 2 asemakaavamuutos, kaavaselostuksen liite 2. Hämeenlinnan kaupunki, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

Katumantie 2 asemakaavamuutos, kaavaselostuksen liite 2. Hämeenlinnan kaupunki, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut Katumantie 2 asemakaavamuutos, kaavaselostuksen liite 2. Kooste valmistelu- ja ehdotusvaiheessa saadusta palautteesta sekä ehdotusvaiheessa laaditut vastineet saatuun palautteeseen Valmisteluvaiheessa

Lisätiedot

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos)

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Kaavaluonnoksesta saadut huomautukset ja niihin laaditut vastineet

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS VASARAKATU 23 JA 25 KAAVATUNNUS 15:088 KAAVAN PÄIVÄYS 28.10.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.12.2010 15:088

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS Asemakaavan muutos koskien Karvian keskustan kortteleita 82 ja 83 sekä M aluetta. Tilat 230-405-8-76, 8-180, 8-179, 8-220 11.11.2013 Pohjois-Satakunnan

Lisätiedot

Liite: Kaavaselostus liitteineen, liite 1/ 6. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite: Kaavaselostus liitteineen, liite 1/ 6. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Valtuusto 61 18.06.2012 NG 5 Kartanonrinteen asemakaava ja asemakaavan muutos 33/10.02.03/2012 KAAVJAOS 6 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at) sipoo.fi,

Lisätiedot

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö.

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Melunleviämiskartat Liite 5 Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Maanomistus Liite 6 Kunnan omistamat maa-alueet on merkitty

Lisätiedot

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMEN KOULUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.9.2014 PROJ. NRO 244 Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti

Lisätiedot

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa MUISTIO 1 (3) MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa Valta-, kanta- ja seututeitä sekä niitä yhdistäviä ja niiden jatkeena olevia teitä varten, jotka palvelevat pääasiassa

Lisätiedot

YIT RAKENNUS OY FOCUS GATE- TYÖPAIKKA-ALUE HULEVESIEN HALLINTA 13.05.2009

YIT RAKENNUS OY FOCUS GATE- TYÖPAIKKA-ALUE HULEVESIEN HALLINTA 13.05.2009 LIITE 7 12552 YIT RAKENNUS OY FOCUS GATE- TYÖPAIKKA-ALUE HULEVESIEN HALLINTA 13.05.2009 Insinööritoimisto POHJATEKNIIKKA OY Nuijamiestentie 5 B, 00400 Helsinki, Puh. (09) 477 7510, Fax (09) 4777 5111 Suunnittelu-

Lisätiedot

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61 Valtuusto 6 09.09.2013 6 S 19 C Joensuun venesataman asemakaavan hyväksyminen 152/10.02.03/2012 KAAVJAOS 61 Kaavoitusjaosto 12.6.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at)

Lisätiedot

Vastine Juankosken keskustaajaman asemakaavamuutosluonnoksesta (korttelit 58,62,98,99,257,263,334 ja 337) saatuihin palautteisiin

Vastine Juankosken keskustaajaman asemakaavamuutosluonnoksesta (korttelit 58,62,98,99,257,263,334 ja 337) saatuihin palautteisiin Vastine 1 (5) Leskinen Timo/Mari Piipponen Juankosken kaupunginhallitus Juankoskentie 13 73500 JUANKOSKI Lausuntopyyntö Vastine luonnoksesta (korttelit 58,62,98,99,257,263,334 ja 337) saatuihin palautteisiin

Lisätiedot

Jatkotoimenpiteet Ranta-asemakaavasta tulee pyytää ehdotusvaiheen nähtävilläpidon yhteydessä lausunnot keskeisiltä viranomaisilta.

Jatkotoimenpiteet Ranta-asemakaavasta tulee pyytää ehdotusvaiheen nähtävilläpidon yhteydessä lausunnot keskeisiltä viranomaisilta. 1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi tekninen@kemijarvi.fi 12.6.2015 Valmistelumateriaalin nähtävilläoloaikana (29.1 27.2.2015) saatujen lausuntojen (4 kpl) ja mielipiteiden (6

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli.

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli. ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIEN ASEMAKAAVAMUUTOS 2011 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIE KAAVASELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 20.6.2011 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari Tekninen lautakunta 77 19.04.2011 Tekninen lautakunta 141 25.10.2011 Kaupunginhallitus 284 14.11.2011 Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos 341/10.02.03/2011 TL 137/26.11.2008

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

FOCUS-LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 3508 VALMISTELUAINEISTO

FOCUS-LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 3508 VALMISTELUAINEISTO FOCUS-LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 3508 VALMISTELUAINEISTO ASEMAKAAVAN TARKOITUS Asemakaavalla tarkennetaan ylempiasteisissa kaavoissa (maakuntakaava ja yleiskaava) määriteltyjä alueen

Lisätiedot

Hulevesien hallinnan suunnittelu yleis- ja asemakaavatasolla

Hulevesien hallinnan suunnittelu yleis- ja asemakaavatasolla Hulevesien hallinnan suunnittelu yleis- ja asemakaavatasolla Olli Jaakonaho, Uudenmaan ELY-keskus SEMINAARI HULEVESIEN HALLINNASTA VANTAANJOEN VALUMA ALUEELLA KAAVOITUS, RAKENTEET, TOIMIVUUS JA HUOLTO

Lisätiedot

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Elisa Oyj (0116510 6) PL 1, 00061 ELISA jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 12.05.2015 06.10.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. makaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULVILAN KAUPUNKI Hormiston asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 / 6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Hormiston asemakaavan muutos Ulvilan kaupunki, Hormiston kaupunginosa, kortteli

Lisätiedot

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala 31, YMP 10.5.2012 17:30 Suunnittelutarvepäätös kiinteistölle 535-404-8-124 Asia Hakija Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Nietula Matti ja Anita Poutakuja 3 B 2 37470 Vesilahti Rakennuspaikka

Lisätiedot

KOLKAN POHJOISEN TEOLLISUUS- ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS

KOLKAN POHJOISEN TEOLLISUUS- ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS URAJALAN KUNTA KOLKAN POHJOISEN TEOLLISUUS ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS PALAUTERAPORTTI 08.02.2016 KAAVAEHDOTUS (28.09.2015 ) Saapuneet lausunnot: Palautteen antaja Pvm Urjalan kunnan rakennuslautakunta

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT xx.xx.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

VAPAAT YRITYSTONTIT 4. 8. 3. 9.

VAPAAT YRITYSTONTIT 4. 8. 3. 9. VAPAAT YRITYSTONTIT 11. 6. 10. 7. 5. 4. 8. 3. 9. 2. 1. Pääsette tonttien tarkempiin tietoihin klikkaamalla kyseisen tontin numeroa Leppävirran vapaat yritystontit 1. Pohjukansalon teollisuusalueella, Pöllipolun

Lisätiedot

Hähniemi V098 Villähde Kortteli 6 tontit 24-28 Asemakaavan muutos

Hähniemi V098 Villähde Kortteli 6 tontit 24-28 Asemakaavan muutos Liite yleiskaavoittajan päätös 5.3.2015 2 Nastolan kunta Villähde Kortteli 6 tontit 24-28 Asemakaavan muutos Luonnosvaiheen vastineet mielipiteisiin ja lausuntoihin Arkyhtymä Oy Lahti Nastolan kunta Luonnosvaiheen

Lisätiedot

Tuusulan kunta Maantiekylä II (kaava nro 3472) LIITE 3

Tuusulan kunta Maantiekylä II (kaava nro 3472) LIITE 3 Tuusulan kunta Maantiekylä II (kaava nro 3472), asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 23.3.2015 Kuvat 1 ja 2: Asemakaava-alueen sijainti Etelä-Tuusulassa, Tuusulanväylän

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007 Kauklahden alueella on käynnissä useita maankäytön kehittämiseen tähtääviä suunnitelmia. Kauklahdenväylän kehittämisselvitys Länsiväylän ja Kehä III:n välillä on laadittu, jotta maankäytön suunnittelussa

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS HARTOLA, Kirkonseudun asemakaava-alue MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ehdotus Koskee 21.3.2012 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Asemakaavan muutos koskee: Kirkonseudun asemakaava-alue kortteli

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen korttelialue, jolle saa sijoittaa liike- ja toimistotiloja enintään 10 prosenttia kerrosalasta. Asuin-, liike- hotelli- ja toimistorakennusten

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA 1(5) MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 220 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA BG - liikekiinteistöt Oy asemakaava ja asemakaavan muutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA BG - liikekiinteistöt Oy asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA BG - liikekiinteistöt Oy asemakaava ja asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 7 koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos 51:006

Lisätiedot

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 196 29.10.2014. 196 Asianro 5773/10.03.01.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 196 29.10.2014. 196 Asianro 5773/10.03.01.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) 196 Asianro 5773/10.03.01.00/2014 Varstakadun, Luhtikujan, Lyhdekujan, Suvitien, Sormulanraitin ja Puutossalmentien kevyen liikenteen väylän katusuunnitelmaluonnoksien

Lisätiedot

HOLLOLA Ote ajantasa-asemakaavasta 1:4000 Pvm Otteen oikeaksi todistaa: Liite 2. Hollolan kunta EV-2 EV-2 EV-3 T-1 T-1 T-1 EV-1 Y-7 EV-1

HOLLOLA Ote ajantasa-asemakaavasta 1:4000 Pvm Otteen oikeaksi todistaa: Liite 2. Hollolan kunta EV-2 EV-2 EV-3 T-1 T-1 T-1 EV-1 Y-7 EV-1 P8 P P85 5 P6 57 56 58 50 57 P8 P 5 5 P P0 56 575 58 P 50 P89 577 P9 579 P9 58 P P95 P6 58 5 56 585 587 589 58 59 P8 59 55 595 P99 55 P0 597 556 P0 599 558 605 P 560 60 P0 56 60 56 566 P05 P 6 568 85 570

Lisätiedot

Kirismäen asemakaava ja asemakaavan muutos A24100

Kirismäen asemakaava ja asemakaavan muutos A24100 Kaarinan kaupunki Kirismäen asemakaava ja asemakaavan muutos osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Beckhoff Automation Oy

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Beckhoff Automation Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Beckhoff Automation Oy Hyvinkään kaupungin 24. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 2301 24:012 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 30.03.2016

Lisätiedot

ASKOLA. MONNINKYLÄ KAUPPAPAIKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS Luonnos. Helsinki 13.10.2011.

ASKOLA. MONNINKYLÄ KAUPPAPAIKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS Luonnos. Helsinki 13.10.2011. ASKOLA MONNINKYLÄ KAUPPAPAIKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS Luonnos Helsinki 13.10.2011. Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520 Helsinki p. 09-1481943, 0400-425390 email: phartikainen@kolumbus.fi Vireille

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto Dnro KH/KV: 345 /2015 35 KERCA V (2301) ASEMAKAAVAN MUUTOS 20.5.2015/35 Kkj. 35 Asemakaavan muutosalue sijaitsee 9. Alikeravan kaupunginosassa, noin 3 km:n etäisyydellä kaupungin keskustasta etelään, Kercan

Lisätiedot

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue.

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 5.03 6.011 Lähivirkistysalue,

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 132-AK1305 NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 KAAVASELOSTUS Ehdotus 16.1.2014 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

12.011 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 12.03 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 12.05 Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

12.011 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 12.03 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 12.05 Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja. Sivu 1/6 Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 2.031 2.06 Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue yliopiston rakennuksia varten. Alueelle voidaan sijoittaa

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja osa katualuetta (Entinen Rauhan keskuskeittiön tontti)

Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja osa katualuetta (Entinen Rauhan keskuskeittiön tontti) Tekninen lautakunta 94 19.03.2014 Kaupunginhallitus 131 24.03.2014 Kaupunginhallitus 235 19.05.2014 Kaupunginvaltuusto 44 02.06.2014 Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kunnan esitys yhteistyötavasta osallisille. Se määrittelee kaavan valmistelussa ja kaavan vaikutusten

Lisätiedot

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

KIHINTÖYRÄÄN ASEMAKAAVA-ALUE

KIHINTÖYRÄÄN ASEMAKAAVA-ALUE KIHINTÖYRÄÄN ASEMAKAAVA-ALUE Rakentamistapaohje 14.02.2012 Kihintöyrään asemakaava-alue Yleistä Alueen luonne Rakennustapaohjeiden tarkoitus on ohjata rakentamista Kihintöyrään alueelle niin että syntyy

Lisätiedot

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue 1 (6) Asianumero 3941/10.02.03/2014 Aluenumero 220827 Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18.

Lisätiedot

Kaavoitus ja pohjavedet. Hydrogeologi Timo Kinnunen Uudenmaan ELY-keskus Luonnon- ja vesiensuojelun yksikkö

Kaavoitus ja pohjavedet. Hydrogeologi Timo Kinnunen Uudenmaan ELY-keskus Luonnon- ja vesiensuojelun yksikkö Kaavoitus ja pohjavedet Hydrogeologi Timo Kinnunen Uudenmaan ELY-keskus Luonnon- ja vesiensuojelun yksikkö 7.10.2015 Kaavoitus ja pohjavedet, sisältö: Maankäytön suunnittelujärjestelmä Suomessa Esimerkkejä

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10 Tekninen lautakunta 100 01.04.2015 Kaupunginhallitus 154 07.04.2015 Kaupunginhallitus 284 06.07.2015 Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10 588/10.02.03.00/2014 TEKLA 100

Lisätiedot

III LPA. jk-6. py-5 4800 +102.8 III III III. 35 dba III. jk-6 III III III III

III LPA. jk-6. py-5 4800 +102.8 III III III. 35 dba III. jk-6 III III III III 0 0 V V V V V V V V V V V V 9 kt kt 9 0 9 0 00 0 0 0 0 0 0 lt V 00 +0. dba jk- jk- py- 900 00 9900 00 LPA ASEMAKAAVAMERKNNÄT JA -MÄÄRÄYKSET LPA 00000 Autopaikkojen korttelialue. 00000 m kaava-alueen rajan

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

Kellon keskustan asemakaavan muutoksen ja asemakaavan laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kellon keskustan asemakaavan muutoksen ja asemakaavan laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kellon keskustan asemakaavan muutoksen ja asemakaavan laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavan laadinnan yhteydessä

Lisätiedot

Porttipuiston kauppakeskuksen tontin. alustava hulevesiselvitys. Vantaa, Helsinki

Porttipuiston kauppakeskuksen tontin. alustava hulevesiselvitys. Vantaa, Helsinki Porttipuiston kauppakeskuksen tontin alustava hulevesiselvitys Vantaa, Helsinki Maaliskuu 2008 Porttipuiston kauppakeskus, Vantaa, Helsinki 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 3 2 HULEVESIMÄÄRÄT...

Lisätiedot

Hausjärvi Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 25.6.2003, päivitetty 13.1.2010, 10.6.2011 ja 27.6.2012

Hausjärvi Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 25.6.2003, päivitetty 13.1.2010, 10.6.2011 ja 27.6.2012 Hausjärvi Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 25.6.2003, päivitetty 13.1.2010, 10.6.2011 ja 27.6.2012 Asemakaava ja asemakaavan muutos Oitti, Kantatie 54 varren yritysalue Korttelit 401 ja 405-407

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 2658/10.03.01/2012 127 Lausunnon antaminen kaupunginhallitukselle tiesuunnitelmasta Vihdintien (mt 120) parantaminen Mariannantien ja Juvanmalmintien kohdalla

Lisätiedot

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA VIITASAAREN KAUPUNKI Maankäyttö 10.3.2010 TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA KORTTELIT 270-274 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA KATUALUEET RAKENNUSTAPAOHJEET TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVAN RAKENNUSTAPAOHJEET 2 KORTTELI

Lisätiedot

Lausunnon antaja Lausunnon sisältö Kaavatoimikunnan vastine Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta. Pohjaveden suojelua koskeva määräys on asianmukainen.

Lausunnon antaja Lausunnon sisältö Kaavatoimikunnan vastine Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta. Pohjaveden suojelua koskeva määräys on asianmukainen. Kaavan nimi: Kauttuan keskuksen asemakaavan muutos Luonnos nähtävillä 13.4.-14.5.2015 Kooste saaduista lausunnoista ja mielipiteistä Kaavatoimikunta Lausunnon antaja Lausunnon sisältö Kaavatoimikunnan

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Pirilän Kukkatalo Oy:n liiketoiminnan alueella Kerttulan kaupunginosassa

Lisätiedot

Suunnittelu kohdistuu Mussalontiehen Aittakorventien liittymästä pohjoiseen vt 7:n eteläisiin ramppeihin asti. Sijaintikartta.

Suunnittelu kohdistuu Mussalontiehen Aittakorventien liittymästä pohjoiseen vt 7:n eteläisiin ramppeihin asti. Sijaintikartta. 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ OSOITE Asemakaavan muutos Mussalontie Lankila ja Aittakorpi PROJ.NRO 0712 ALOITE TAI HAKIJA Kotkan kaupunki, kuntatekniikka SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue

Lisätiedot

Kaava V 45 Koivissillan asemakaava ja asemakaavan muutos, vastineet kaavamuutosehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin

Kaava V 45 Koivissillan asemakaava ja asemakaavan muutos, vastineet kaavamuutosehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Kaava V 45 Koivissillan asemakaava ja asemakaavan muutos, vastineet kaavamuutosehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Koivissillan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen ehdotus pidettiin

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 29.8.2011 OHKOLA TARUMAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2011

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 29.8.2011 OHKOLA TARUMAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2011 1(6) OHKOLA TARUMAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2011 PROJ. NRO X Taruman asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä ALOITE TAI HAKIJA

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

T 7 Pähkinälehdon laajennuksen, osan A, asemakaava ja asemakaavan muutos

T 7 Pähkinälehdon laajennuksen, osan A, asemakaava ja asemakaavan muutos Valtuusto 36 15.06.2015 T 7 Pähkinälehdon laajennuksen, osan A, asemakaava ja asemakaavan muutos 652/10.02.03/2014 MAAJAOS 19 Maankäyttöjaosto 18.3.2015 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Jarkko Lyytinen,

Lisätiedot

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS.

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS. sivu 1 (6) RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.09.2013 RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS Aloite Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Ruskon kunta. Suunnittelualue

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 28.3.2011 KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 28.3.2011 KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223c Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Kaavatunnus 1/7 5-021 Asianumero 471/10.02.03/2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Asemakaavan muutos koskee asemakaavan mukaista puistoaluetta Valssitien alueella. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS TIESUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tiesuunnitelma liittyy osana Lakarin teollisuus- ja logistiikkaalueen kehittämiseen. Uusi

Lisätiedot

TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET:

TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET: KAAVA 02 SIVU 1/4 TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 1-19, 21 JA 31 SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ RAKENNUSKAAVATIE-, LIIKENNE-, VIRKISTYS-, ERITYIS-, MAA- JA METSÄTALOUS- SEKÄ VESIALUEITA.

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Tämä on maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma/ II (Tämä asiakirja löytyy myös internetistä osoitteesta http://www.vantaa.fi/kaupunkisuunnittelu)

Lisätiedot

Harjunpään asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 1 / 6

Harjunpään asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 1 / 6 Harjunpään asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 1 / 6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harjunpään asemakaavan muutos Ulvilan kaupunki, Harjunpään (25.) kaupunginosa, kortteli

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 651/AK HEIKKIMÄKI Vierumäen (30) kaupunginosa Härkälän kylän (404) tilat 3:128,3:181 ja 3:182 sekä osa tiealueesta 2:12

ASEMAKAAVA 651/AK HEIKKIMÄKI Vierumäen (30) kaupunginosa Härkälän kylän (404) tilat 3:128,3:181 ja 3:182 sekä osa tiealueesta 2:12 651/Ak ASEMAKAAVA 651/AK HEIKKIMÄKI Vierumäen (30) kaupunginosa Härkälän kylän (404) tilat 3:128,3:181 ja 3:182 sekä osa tiealueesta 2:12 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.9.2015, 22.4.2014 Suunnittelualue:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TARMONTIE 7, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Hollola, Tiirismaan (11) kunnanosa, korttelin 113 tontteja 4 ja 5 koskeva asemakaavan muutos. Suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 234 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot