Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin mielipiteisiin ja lausuntoihin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vastineet kaavaluonnoksesta 10.10.2008 saatuihin mielipiteisiin ja lausuntoihin"

Transkriptio

1 LIITE 10 sivu 1/9 Tuusulan kunta Maantiekylä II asemakaava ja asemakaavan muutos Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin mielipiteisiin ja lausuntoihin 1. Uudenmaan ympäristökeskuksen lausunto: Vastine: Kaavaluonnoksessa Tuusulanväylän ja Vanhan Tuusulantien välinen kortteli on varattu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T-14). Mikäli alueelle on tarkoitus sijoittaa myös liike-, toimisto- ja myymälätiloja, niin kaavassa tulee osoittaa niiden enimmäismäärä käytetystä rakennusoikeudesta. Alueen pohjoisosa sisältyy tärkeään pohjavesialueeseen. Sen osalla voidaan sallia vain sellainen rakentaminen ja toimenpiteet, jotka eivät aiheuta haitallisia vaikutuksia pohjavesiesiintymälle. Kaavan yhteydessä tulee arvioida, onko edellytyksiä varata koko tämä osuus tontin käyttösuunnitelman mukaisesti pysäköintialueeksi. Alue tulee muodostamaan tärkeän taajamakuvallisen näkymän pääteille. Sen vuoksi kaavamääräyksiin tulee lisätä vaatimukset rakennuksen massoittelun ja julkisivumateriaalien arkkitehtonisesti laadukkaasta suunnittelusta. Mikäli pohjoisosassa varataan tilaa pysäköintialueelle, kuljetetaan pohjavesialueella hulevedet joka tapauksessa öljynerotuskaivon kautta pois. Rakennettavien kenttien pohjarakenteissa on huomioitava pohjaveden suojelu. Kaavamääräyksissä huomioidaan kaupunkikuva: Rakentamisen on muodostettava yhtenäinen ja kaupunkikuvallisesti laadukas kokonaisuus. Kaavamääräyksistä on poistettu liike-, toimisto- ja myymälätilojen rakentamismahdollisuus. 2. Tiehallinnon lausunto Asemakaavaluonnoksen liikennejärjestelyistä on tehty kaksi vaihtoehtoista luonnosta. Vaihtoehto A on liikenteen turvallisuuden, toimivuuden sekä liikenteenohjauksen selkeyden kannalta parempi. Kantatien 45 varren rakennusten perustamistavat tulee yhteen sovittaa tien rakenteisiin ja varmistaa myös tien kuivatusjärjestelmän toimivuus. Alueelta tulevat valuma- ja muutkin vedet tulee johtaa ensisijaisesti kunnallisteknisiin järjestelmiin. Asemakaavan jatkosuunnittelussa tulee alueen pintavesien käsittelystä laatia erillinen suunnitelma. Suunnitelmasta tulee antaa päätös Vesilain 20 Luvun säännösten mukaisesti, mikäli vesiä tullaan johtamaan maantien kuivatusjärjestelmiin ja maantien alueelle. Tiehallinto toimii tällaisessa tapauksessa lausunnonantajana. 1

2 LIITE 10 sivu 2/9 Vastine: Asemakaava-alueen liittymä- ja kevytliikennejärjestelyjen toteuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi tulee Tuusulan kunnan tehdä kadunpitopäätös Vanhan Tuusulantien (mt 11556) muuttamiseksi kaduksi asemakaava-alueella. Ennen kadunpitopäätöksen tekemistä kaduksi muuttuvan maan tiejakson päivittäisten hoitotoimenpiteiden vastuista tehdään erillinen sopimus Tuusulan kunnan ja Tiehallinnon kesken. Kadunpitopäätöksen antamisen jälkeen Tuusulan kunta voi haluamallaan tavalla itse päättää kadun kunnossa- ja puhtaanapidosta, suunnitelmien hyväksymisestä, tarpeellisten kevyen liikenteen väylien rakentamisesta sekä katualueen ja sen yläpuolisten ja alapuolisten johtojen, laitteiden ja rakenteiden yhteensovittamisesta ja sijoittamisesta. Katujakson järjestelyjä suunniteltaessa tulee ottaa huomioon tiejaksolla sijaitseva erikoiskuljetusten reitti. Asemakaavan hyväksymisen jälkeen nykyinen maantien alue tulee Tuusulan kunnan omistukseen. Kadunpitopäätöksen tekemisen jälkeen Tuusulan kunnan tulee maanmittaustoimituksella rekisteröidä kaduksi muuttunut maantien alue omistukseensa. Uudenmaan tiepiiri myös ilmoittaa kadunpitopäätöksestä maanmittaustoimistolle. Kun asemakaava on hyväksytty Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti, Uudenmaan tiepiiri pyytää hyväksymispäätöksen tiedokseen. Kaavassa on merkitty kuntatekninen johtorasitealue maantien länsireunaan kuivatusjärjestelyjä varten. Alueen hulevesijärjestelyjen periaateratkaisuja kuvaava alustava pintavesiselvitys liitetään kaavaehdotukseen. Alueen pintavedet johtuvat Tuusulanväylän alitse länsipuolella olevaan uomaan, joka johtaa edelleen Vantaan puolelle Kylmäojaan. Selvityksessä esitetään periaatteellinen laskelma kertyvästä hulevesien määrästä. Pintavesipulsseja on tarkoitus tasata tontilla esim. pihakentän alaisilla, vettä pidättävillä rakennekerroksilla, joita voidaan toteuttaa tontin korkeusasemien tasaamisen yhteydessä. Hulevesien hallitsematon valuminen tontin eteläpuoleisille kiinteistöille estetään etelärajalle rakennettavalla savi-moreenipadolla. 3. Tuusulan kunnan teknisen lautakunnan lausunto Vanha Tuusulantie on Tiehallinnon tie, joka asemakaavan muutoksessa suunnitteluosuudella on merkitty kaduksi. Vanhalle Tuusulantielle ei kaavan johdosta tehdä rakentamistoimenpiteitä. Vanha Tuusulantie lakkaa yleisenä tienä ko. osuudella kunnan kadunpitopäätöksellä. Korttelialueelle 9007 tulee sallia kaksi ajoliittymää Vanhalle Tuusulantielle korttelin eteläosasta. Vanhan Tuusulantien länsireunassa sijaitseva bussipysäkki tulee säilyttää entisellä paikallaan. Korttelin 9007 rajalle aina pohjoisreunasta pysäkin eteläpäähän saakka tulee merkitä liittymäkielto kaavaan. Kaavaan tulee varata johtorasite sadevesiviemäriä varten korttelin 9007 itärajalle alkaen n.20 metriä korttelin pohjoisrajasta aina etelärajaan saakka. Kaavaan tulee myös lisätä korttelin 9007 etelärajalle rasite sadevesiviemäriä varten. Kunnan rakennettu vesijohto- ja jätevesiviemäriverkko sijaitsee n. 20 m:n päässä korttelin 9007 etelärajasta. Kaavan länsirajan määrittelyssä on otettava huomioon Focus-alueen tekeillä oleva osayleiskaava ja kehä IV:n suunnitelmat. 2

3 LIITE 10 sivu 3/9 Vastine: Kehä IV ja Tuusulanväylän eritasoliittymäsuunnitelmissa on yhtenä vaihtoehtona ratkaisu, jossa Kehä IV:ltä tulee ramppi lännestä pohjoiseen menevää liikennettä varten. Ramppi erkanee omaksi sillaksi Kehä IV:n eteläpuolella ja jatkuu kohti pohjoista. Tuusulanväylälle tulee varautua kolmanteen kaistaan pohjoiseen. Ennustettuihin liikennemääriin perustuen on myös varattava Tuusulanväylältä Kehä IV:lle etelästä tulevalle rampille kaksi kaistaa. Nämä suunnitelmat huomioon ottaen tulee Tuusulanväylän ja Kehä IV:n eritasoliittymän tiejärjestelyt viemään nykyistä enemmän tilaa korttelialueen 9007 länsireunassa. Kaavaluonnoksessa esitettyä kaavan rajaa tulee siirtää idemmäksi enimmillään 10 metriä rampin kohdalla. Tien suoja-alueelle ei saa rakentaa kiinteitä rakenteita. Liittymäkieltoa jatketaan pohjoisrajaan saakka, lukuun ottamatta Jusslansuoran kohtaa, jolle mahdollistetaan nelihaaraliittymän tekeminen Vanhalle Tuusulantielle. Liittymäkieltoa ulotetaan myös bussipysäkin vaatiman varauksen verran etelään. Alueen liikennejärjestelyissä huomioidaan bussipysäkin säilyminen nykyisellä paikallaan. Tuusulanväylälle varattava tila täsmennetään laatimalla liittymän alueelta nykyistä tarkempi tilavaraussuunnitelma, jonka perusteella korttelialueen raja piirretään. Tontilla jatketaan johtorasitetta sekä Vanhan Tuusulantien varteen eteläreunaan saakka sekä lisätään johtorasite eteläreunaan. 4. Tuusulan kunnan johtava rakennustarkastaja Korttelin 9007 kaavamerkintä on T-14 eli teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Lisämääräyksenä on mm., että korttelialueelle saa rakentaa ympäristöhäiriötä tuottamatonta tuotantotilaa sekä toimisto- ja liiketiloja. Liike- ja toimistotilojen osuutta koko rakentamiseen suhteutettuna ei ole rajattu tai määritelty. Selvyyden vuoksi kaavamääräyksessä tulisi määritellä ainakin liiketilojen osuus koko rakennettavasta kerrosalasta. Esitetyn merkinnän mukaan on hiukan ristiriitaista, että pääkäyttötarkoitus on teollisuus- ja varastorakentaminen, mutta liiketiloja voidaan rakentaa periaatteessa vaikka koko käytettävä kerrosala. Korttelin halki menee pohjavesimääräys (pv-1 6). Merkinnän esitystapa on muuttunut, joten pelkkää kaavakarttaa katsomalla ei ole varmuutta kummalla puolella rajausta pohjavesimääräys on voimassa. Selvyyden vuoksi kaavamerkintää tulisi tarkistaa kummalla puolen viivaa merkintä on voimassa. Jos alueelle tulee varastotoimintaa, usein tällaisen toiminnan yhteydessä on tarvetta rakentaa lisäksi katoksia tavaroitten säilytystä varten. Kaavaehdotuksesta tehtäessä olisi syytä miettiä, olisiko tarpeen määritellä esimerkiksi kerrosalan lisäksi rakennettavista katoksista. Isohkot katokset tulkitaan rakennuksiksi ja siten kerrosalaan laskettavaksi. Liike- ja toimitilojen osuus, ks. vastine Uudenmaan ympäristökeskuksen lausuntoon. Pohjavesimerkintä tarkistetaan. Kaavamääräyksiä tarkennetaan rakennusoikeuden osalta: 3

4 LIITE 10 sivu 4/9 - Alueelle saa kaavassa merkityn rakennusoikeuden lisäksi toteuttaa katoksia ja muita rakennelmia. 5. Tuusulan kunnan Maankäyttö- ja karttapalvelut Kaavaselostukseen on liitettävä tarkempi ote voimassaolevasta asemakaavasta. Osa korttelialueesta on maantien tiealuetta, joka on siirtynyt kunnan omistukseen alueelle voimaantulleen asemakaavan perusteella, mutta alueella on tieoikeus, jonka lakkauttamista tulee hakea tiehallinnolta. Pumppaamolle on varmistettava tarvittava ajoyhteys kaavan toteuttamisen yhteydessä. Maininta ohjeellisesta tonttijaosta on lisättävä kaavaselostukseen ja kaavakarttaan. Kaava-alueen yksityisen maanomistajan kanssa on tarkoitus tehdä maankäyttösopimus. Kaavoituksen käynnistämissopimus on tehty maanomistajan kanssa ja se on hyväksytty kunnanhallituksessa Osapuolia sitova maankäyttösopimus tehdään, kun kaavaluonnos on ollut nähtävillä ja siitä saatu palaute on käsitelty kaavoituslautakunnassa. Em. maininta maankäyttösopimuksista on lisättävä kaavaselostuksen kohtaan Maanomistus. Selostukseen liitetään tarkempi ote voimassa olevasta asemakaavasta. Pumppaamolle on esitetty ajoyhteys rasitteena työpaikkatontin kautta. Kaavakarttaan ja selostukseen lisätään maininta ohjeellisesta tonttijaosta. Selostusta täydennetään em. maankäyttösopimusten osalta. 6. Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä Kaava-alueella ei sijaitse Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän intresseissä olevia pohjavesialueita eikä kuntayhtymän vesijohtoja. Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymällä ei ole huomautettavaa kaavaluonnoksen johdosta. 7. Vantaan kaupunki, Kaupunkisuunnittelu Liittyminen ympäristöönsä - Hanke sijoittuu Vanhan Tuusulantien varteen vastapäätä Jusslan vanhaa kanta- tilaa. Vanha Tuusulantie toimii jakajana vanhan asutusalueen ja uuden tulevan Logistiikka ja varastointialueen välillä. Saumakohta on tärkeä ja asemakaavalla tulisikin ohjata uuden rakentamisen sijoittumista vanhaan rakenteeseen. Käyttötarkoitus - Korttelin 9007 käyttötarkoitus poikkeaa osayleiskaavaluonnoksessa esitetystä maankäytöstä, koska korttelialueella esitetään sallittavaksi myös liiketilan 4

5 LIITE 10 sivu 5/9 Liikenne rakentaminen. Koska kokonaisrakennusoikeus on merkittävät km2 tulisi mahdollisen liiketilan määrää rajoittaa asemakaavalla. - Kaavatyötä tulisi täydentää liikenteen yleissuunnitelmalla, jossa osoitetaan mm. Vanhan Tuusulantien varren kevyenliikenteen järjestelyt. Asemakaavaan olisi syytä osoittaa korttelialueelle edes osittaiset liittymäkiellot. Korttelialueen sisäisen liikenteen toimivuus tulee myös esittää asemakaavassa. Hulevedet - Tuusulan Maantiekylän hulevedet johdetaan Tuusulan väylän länsipuolella kulkevaan valtaojaan. Tämä tuo vedet Vantaan puolelle Kylmäojan puron läntiseen nk. lentokentän haaraan. Kunnan rajalla on suota ja puro mutkittelee Ruskeasannan pohjavesialueella noin 2,5 km ennen kuin puro palaa moottori- tien itäpuolelle keskelle tiivistä asutusta. Tuusulan väylän länsipuolisella alueella, lentokentän vieressä ei liiemmin ole asutusta. Kylmäojan nk. lentokentän haaraan tulee huomattava osa Helsinki-Vantaan lentokentän hulevesistä. Vaikka Maantienkylän hulevesien virtaamahuiput jossain määrin ehtivät tasaantua matkalla kuntien rajalta Tuusulan väylän itäpuolelle, on nk. lentokentän haaraan virtaama huomattava. Entisen pellon muuttaminen logistiikan keskukseksi lisää alueelta tulevan hulevesivirtaaman arviolta kymmenkertaiseksi. Tämä voi aiheuttaa eroosiota ja tulvahaittoja. Siksi olisi hyvä viivyttää hulevesiä jo tontilla, siten että kaava- alueelta lähtevä virtaama olisi esimerkiksi vain viisinkertainen nykyiseen verrattuna. Koska raskaista ajoneuvoista saattaa valua maahan öljyjä, hulevesiä olisi myös hyvä puhdistaa, etenkin kun nämä vedet kulkeutuvat Ruskeasannan pohjavesi alueen läpi. Erityisen hyvä olisi imeyttää puhtaimmat sadevedet, esimerkiksi katoilta tulevat, pohjavedeksi. Näin sekä pohjaveden antoisuus että sen laatu säilyisivät Tuusulassa. Jos veden imeyttäminen ei onnistu, voisi käyttää virtamaa vähentäviä viherkattoja. Tontilla voisi käyttää lisäksi nurmipintaisia, puhdistavia ja imeyttäviä painanteita. Kylmäojasta on poistettu kalojen nousuesteet ja välistä purossa onkin havaittu taimenen poikasia. Kylmäoja on muutenkin potentiaalinen taimenen poikastuotantoalue. Myös taimenten kannalta hulevedet olisi hyvä puhdistaa. Lisäksi olisi pyrittävä hillitsemään puroveden lämpötilan nousua kesähelteillä käyttämällä luonnonmukaista hulevesien hallintaa. Liittyminen ympäristöönsä - Tontille halutaan mahdollistaa erityyppisten toimijoiden ja työpaikkatoimintojen sijoittuminen. Eri toimijoilla voi olla rakentamisen volyymin ja sijoittumisen suhteen hyvinkin vaihtelevia tarpeita. Tämän vuoksi kaavamerkinnöin tai määräyksin ei ole nähty tarkoituksenmukaiseksi ohjata liian tarkoin rakennusten tai rakennelmien sijaintia. Tärkeimpänä rakentamista ohjaavana tavoitteena on ollut Tuusulanväylän 5

6 LIITE 10 sivu 6/9 kaupunkikuvallinen laatu, mitä varten kaavaehdotuksen määräyksiä tarkennetaan, ks. Uudenmaan ympäristökeskuksen lausunto ja vastine. Käyttötarkoitus - Kaavamääräyksistä on poistettu liike-, toimisto- ja myymälätilojen rakentamismahdollisuus. Liikenne - Koska alueelle toimijan lopullinen tontin käyttö ei asemakaavavaiheessa ole tarkasti selvillä, halutaan tontille osoittaa joustavat liittymien sijainnit. Liittymien määrä Vanhalle Tuusulantielle rajoitetaan enintään kahteen. Hulevedet - Kaavaselostuksen vaikutusten arviointia täydennetään hulevesien osalta. Alueen hulevesijärjestelyjen periaateratkaisuja kuvaava alustava pintavesiselvitys liitetään kaavaehdotukseen. Selvityksessä esitetään periaatteellinen laskelma tontilta kertyvästä hulevedestä. Alueen pintavedet on tarkoitus jatkossakin johtaa Tuusulanväylän alitse sen länsipuolella olevaan uomaan, ja edelleen Kylmäojan haaraan. Pintavesipulsseja on tarkoitus tasata tontilla esim. pihakentän alaisilla, vettä pidättävillä rakennekerroksilla, joita voidaan toteuttaa tontin korkeusasemien tasaamisen yhteydessä. Hulevesien valuminen tontin eteläpuoleisille kiinteistöille estetään. Tontin toiminta laajoine kenttäalueineen ei mahdollista pintavesien seisotusaltaiden toteutusta. Lisäksi tontin maaperä on savikkoa, eikä vesien imeyttäminen alueen maaperään ole mahdollista. 8. Fortum Power and Heat Oy Maantiekylä 2 asemakaava- ja asemakaavan muutosalue sijaitsee uuden ja vanhan Tuusulantien välisellä alueella. Fortum Power and Heat Oy:ä on kaukolämpötoimintaa jo Maantiekylässä. Kaukolämpöputket ulottuvat nyt ko. korttelin pohjoispäähän. Asemakaavaalueen kl - teho on n. 500 kw. Tulemme tarjoamaan kaukolämpöä lämmitysmuodoksi ko. tontille rakennettaville uusille kiinteistöille. 9. Fortum Sähkönsiirto Oy Alueen sähköntoimitus hoidetaan Maantiekylän sähköasemalta. Vanhan Tuusulan tien varressa sijaitsee 20 kv ilmajohto jota ei ole esitetty kaavan pohjakartassa. Johto rajoittaa rakentamista siten että emme suosittele rakentamista lähemmäs kuin 7 metriä johdon keskilinjasta. Verkostoa tullaan kuitenkin maakaapeloimaan alueen liittymä toimitusten yhteydessä, joten rajoitteet rakentamiselle tulevat tältä osin poistumaan. Kaapelireittiä on alustavasti suunniteltu Vanhan Tuusulantien varteen kevyen liikenteen tien varteen. Ennen rakenteen muutosta tulee ilmajohdon osalta kuitenkin huomioida sähköturvallisuuteen liittyvät vähimmäisetäisyydet työskentelyssä sen läheisyydessä. Kaavan mukaisen rakentamisen sähköntoimitus tulee edellyttämään uuden puisto muuntamon rakentamista korttelialueelle. Kaavamääräyksissä on mainittu Kortteli- alueelle saa sijoittaa kunnallistekniikan ja energiahuollon tarvitsemia laitteita ja rakennelmia. Tämä tulkintamme mukaisesti tarkoittaa tätä sijoittamisoikeutta. 6

7 LIITE 10 sivu 7/9 10. Finavia Kaava-alue sijaitsee Helsinki-Vantaan lentoaseman pääkiitotien lähestymissektorissa 22L. Mikään rakenne tai laite ei saa läpäistä ilmailumääräyksen AGA M3-6 mukaisia esterajoituksia, joista ote on liitteenä. Esterajoituspinnan korkeus merenpinnasta vaihtelee kaavan alueella +63,5:stä +69:än metriin. Kaavaselostuksessa mainittua enimmäiskorkeutta 70 m tulee tarkistaa. Kehä IV:n ja Tuusulanväylän eritasoliittymällä on tulevina vuosina merkitystä myös lentoaseman toiminnalle. Eritasoliittymän kehittämistarpeiden tilavaraukset tulee luonnollisesti ottaa huomioon kaavan rajauksissa. Kaavaan tehdään enimmäiskorkeuden osalta korjaus. Tuusulanväylän eritasoliittymä: ks. vastineet Tiehallinnon ja teknisen lautakunnan lausuntoihin. 11. Gasum Oy Kaava-alueen pohjoisosaa sivuaa maakaasuputkisto joka on kooltaan Peh160. Tienalituksen kohdalta putki on suojaputkitettu. Rakennettaessa aluetta huomioitava maakaasuputkisto ja tarpeen vaatiessa suojattava raskaalta työkoneliikenteeltä. Suojaus voidaan toteuttaa esim. 10 mm metalli levyllä joka ulottuu n. 750 mm putken molemmille puolille. Levy asennetaan n. 500 mm putken yläpuolelle. 12. Tuusula-Seura ry Suunnittelualue on vanhan Tuusulantien ja Tuusulan moottoritien välissä Jusslansuoran kohdalla oleva n. 4 ha alue. Se on osa laajempaa Focus-alueen suunnittelua ja mahdollistaa alueelle tyypillisten logististen ja työpaikkatoimintojen rakentamisen, joten Maantiekylä II:n kaava soveltuu tarkoituksenmukaisesti alueen rakentamiskokonaisuuteen. Tässä suhteessa Tuusula-Seuralla ei ole asemakaavaan huomautettavaa. Maisemaltaan ja luonnonoloiltaan ale soveltuu hyvin suunniteltuun rakentamiseen. Koska alueella ei ole maisemallisesti arvokkaita kohteita eikä kulttuurihistoriallisesti merkittäviä rakennuksia, rajoittaa rakennusten suunnittelua lähinnä vain lentokenttätoimintojen sallima enimmäiskorkeus rakennuksille. Koska alueelle saa rakentaa vain enintään 4- kerroksisia rakennuksia, ei enimmäiskorkeus tule ylittymään. Alueen pohjoisin kärki kuuluu I-luokan pohjavesialueeseen. Tämä on kaavaluonnoksessa todettu. Kaavaluonnos myös toteaa, että pv 16-merkintäinen pohjavesialue ei mahdollista nestemäisten polttoaineiden eikä pohjavettä likaavien aineiden varastointia. Tämä rajoitus tulisi huomioida rakennettavan terminaalin toimintalupaehdoissa. Sinänsä pohjavesialueen ja runsaasti raskasta liikennettä tuottavan terminaalin lähekkäin sijaitseminen on haasteellista, ja vaatii erityistä varovaisuutta sekä suunnittelussa että liikenteen järjestelyssä. Rakentamisen tehokkuudeksi esitetään e=0,5, joka mahdollistaa kerrosneliömetrin rakentamisen. Tähän Tuusula-Seuralla ei ole sinänsä mitään huomautettavaa, vaikkakin terminaalin piha-alue korkean rakennustehokkuuden myötä vaikuttaa ahtaahkolta pitkien täysperävaunuyhdistelmien vaivattomaan käsittelyyn. Mahdollista ongelmaa voitaneen lieventää terminaalin purkaus / lastauslaitureiden sijoittelun hyvällä suunnittelulla. 7

8 LIITE 10 sivu 8/9 Kaavoituksellisesti ehkä haastavin asia on Maantiekylä II:n toteutumisen myötä kasvavan liikenteen ohjaaminen kaava-alueelta sekä suunnitellulle Kehä IV:lle että erityisesti vanhalle Tuusulantielle. Kaavaluonnoksessa on todettu vanhan Tuusulantien keskimääräiseksi vuoden 2007 liikennesuoritteeksi 4700 suoritetta / vrk ja ennusteeksi vuonna 2030 yhden % kasvulla 5900 suoritetta. Ennuste ei Tuusula-Seuran mielestä ota riittävästi huomioon Focusalueen rakentamisen tuomaa liikenteen kasvua. Kaavan osalta liikenteen kasvu vaikuttaa erityisesti rakennettavan terminaalin liikennejärjestelyiden ja vanhan Tuusulantien liittymien suunnitteluun (liitteet 4 a ja 4b), koska Tuusulantie on melko vilkasliikenteinen. Valitettavasti liitteet ovat melko huonolaatuisia josta johtuen esitetyt ratkaisut jäävät osin epäselviksi. Tuusula-Seura haluaa korostaa raskaan liikenteen vaatimien ja riittävän pitkien hidastus- ja kiihdytyskaistojen rakentamista sekä pohjoisen että etelän suuntaan. Harkittavaksi ehdotamme myös sitä, onko perusteltua suunnitella ja rakentaa sisään tulevalle ja ulos menevälle liikenteelle erilliset liittymät. Yleisesti voidaan todeta, että rakentamisen ohjaaminen erityisesti merkittävästi lisäliikennettä aiheuttavilta osilta on järkevää suunnata Tuusulan eteläosiin. Omalta osaltaan tämä yleisperiaate helpottaa Hyrylän alueen jo ennestäänkin tukkoiseen liikenneympäristöön kohdistuvaa painetta. Formaalisena toiveena Tuusula-Seura esittää, että kaavaluonnoksien kuvista löytyisivät aina muutamat peruskomponentit: pohjoissuunta, mittakaava mieluimmin janana ja joitakin tien ym. paikan nimiä. Vanhan Tuusulantien kaavassa osoitettu katualueen leveys mahdollistaa liittymäkaistojen toteuttamisen risteyksissä. Tontin käytön kannalta ensisijaisena liittymäratkaisuna on tavoiteltu 2 liittymää, mikä mahdollistaisi ajoneuvoliikenteen mahdollisimman sujuvan toiminnan verraten kapealla tontilla ilman, että ajoneuvoille tarvitsisi varata laajoja kääntöalueita tontin sisällä. 13. Kimmo ja Annikki Tikka, Suonsilmä RN:o 2:59 Kaava nro 3472 Maantiekylä II - Ennen työn aloitusta on tehtävä katselmus naapuritonteilla, jos tulee muutoksia taloissa ja ym. tärinän ym. johdosta. Häviääkö kaivosta vedet, kallistuuko rakennukset savimaan poistosta. - Sovittu YIT:n Suojoen kanssa alustavasti aidan rakentamisesta tonttien väliin näkö ym. esteeksi. - Työ tehtävä mieluummin päivätyönä, ettei turhaa meteliä iltaisin. - Kauanko mahdollinen paalutus kestää? - Liitynnät vanhalta tieltä ovat vielä kysymysmerkki. Uusi rakennushanke pienentää joka tapauksessa kertyvän pohjaveden määrää ja on mahdollista, että pohjaveden taso voi muuttua. Uuden rakentamisen aiheuttamaa haittaa naapurikiinteistöille pyritään minimoimaan. 8

9 LIITE 10 sivu 9/9 Ennen rakennustöiden aloittamista naapuritonteilla suoritetaan katselmus ja mahdolliset perustus- ja rakennustöistä aiheutuvat vauriot korvataan kiinteistöjen omistajille. Perustustöiden arvioidaan kestävän 2-3 kuukautta, mutta työn kestoa ei voida ennen toteutusvaiheen käynnistymistä tarkemmin arvioida. Kaavaan lisätään määräys aidan rakentamisesta tontin eteläreunalle. Asemakaava ei muuta alueen eteläpuolisten kiinteistöjen liittymäjärjestelyjä Vanhalle Tuusulantielle. 14. Erkki Ohtonen ja Anita Nousiainen, Multala RN:o 2:60 Kaavoituksessa tulisi ottaa huomioon seuraavia asioita: Mielestämme asemakaavahanke aiheuttaa melu- ja saaste haittoja asukkaille. Niin kuin luonnoksessa on mainittukin toiminta aiheuttaa ympäristöhäiriöitä asumiselle lisääntyvän ajoneuvoliikenteen vuoksi. Liikennejärjestelyissä vaihtoehto A:ssa ajoneuvoliittymä on liian lähellä asutuksen sisäänajotietä, koska toiminnan liikenne saattaa aiheuttaa vaaratilanteita asukkaille. Rakentaminen aiheuttaa lisäksi melu-, tärinä- ja päästöhaittoja. Jos hanke toteutetaan ne tulee eliminoida minimiin esim. rakentamalla pysyvä suoja-aita tontin rajalle. Liittymän sijoittaminen alueen eteläisimmälle osuudelle on raskaiden ajoneuvojen kannalta tarpeellinen, sillä siellä korkeusero tontin ja Vanhan Tuusulantien välillä on vähäisin. Tilanteessa, jossa liittymä toteutuisi, rakennettaisiin etelästä lähestyvälle tontille kääntyvälle liikenteelle liittymäkaista. Toteutusvaiheen liikenne- ja katusuunnittelussa tontin eteläosan ja tontin eteläpuolisten kiinteistöjen ajoliittymien järjestelyyn on kiinnitettävä erityistä huomiota. Tontin eteläraja, ks. vastine Kimmo ja Annikki Tikan mielipiteeseen. 9

LAUSUNNOT, MUISTUTUKSET JA VASTINEET EHDOTUKSEN NÄHTÄVILLÄOLOAJALTA 22.5. 27.6.2014

LAUSUNNOT, MUISTUTUKSET JA VASTINEET EHDOTUKSEN NÄHTÄVILLÄOLOAJALTA 22.5. 27.6.2014 1 SULAN OSAYLEISKAAVA LAUSUNNOT, MUISTUTUKSET JA VASTINEET EHDOTUKSEN NÄHTÄVILLÄOLOAJALTA 22.5. 27.6.2014 LAUSUNNOT 1. Keski-Uudenmaan maakuntamuseo Ei huomautettavaa. Museovirasto on lausunnonantaja arkeologisen

Lisätiedot

Kaavaselostus Högberginmäen asemakaava (3555)

Kaavaselostus Högberginmäen asemakaava (3555) Kaavaselostus Högberginmäen asemakaava (3555) Maantiekylä 20.5.2015 (nähtävilläoloajat lisätty selostukseen 8.6.2015) Tämä selostus koskee 20.5.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. nro 3555 KKL hallitus

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS Erillinen liikenneosioiden vastaus: Tehtyjen liikenneselvitysten perusteella voidaan todeta, että Lahelanpellon liikenne pystytään järjestämään

Lisätiedot

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS Dnro YMP 153/1103/2014 Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavaselostus, joka koskee 30.03.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. Vireille tulo

Lisätiedot

Sipoon kunta Bastukärr Freeway Logistic City Työpaikka-alueen asemakaava

Sipoon kunta Bastukärr Freeway Logistic City Työpaikka-alueen asemakaava Sipoon kunta Bastukärr Freeway Logistic City Työpaikka-alueen asemakaava Kuva 1. Kaava-alueen sijainti ilmakuvaan rajattuna. 26.5.2008 Sisällysluettelo 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 3 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

2 Väestönsuojatiloja erillispientalojen suojelutarpeisiin Kaava-alueelle on sijoitettu tilavaraus kolmelle

2 Väestönsuojatiloja erillispientalojen suojelutarpeisiin Kaava-alueelle on sijoitettu tilavaraus kolmelle NASTOLA, ASEMAKAAVA, V092 Kyynäränkannas ja Niemelänniemi Luonnosvaiheen lausunnot ja mielipiteet ja kaavanlaatijan vastineet vastineet korjattu 8.1.2014 päivätyn kaavaehdotuksen mukaan 1. LAUSUNNOT nro

Lisätiedot

Kristiina Strömmer 21.10.2011

Kristiina Strömmer 21.10.2011 VASTINEET 1 (11) 21.10.2011 HAUKIPUTAAN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Haapakangas III kauppapaikka KAAVOITTAJAN VASTINEET, LUONNOSVAIHE Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 19.8.-2.9.2011 välisen

Lisätiedot

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43.

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 4. (Mahittulan) kaupunginosan katualuetta (Vesilaitoksentie) sekä 6. (Kuloisten) kaupunginosan katu- ja liikennealueita. Asemakaavan muutos koskee 6. (Kuloisten)

Lisätiedot

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI 1 Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI Asemakaava: 80.kaup.osa, korttelit 44 tontit 7-12, korttelit 45 ja 72-76 sekä virkistys-, suojaviher-, ja katualueet Päivi Saloranta,

Lisätiedot

Tuusulan kunta Maantiekylä II (kaava nro 3472) LIITE 3

Tuusulan kunta Maantiekylä II (kaava nro 3472) LIITE 3 Tuusulan kunta Maantiekylä II (kaava nro 3472), asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 23.3.2015 Kuvat 1 ja 2: Asemakaava-alueen sijainti Etelä-Tuusulassa, Tuusulanväylän

Lisätiedot

Paiholan osayleiskaava

Paiholan osayleiskaava Ympäristölautakunta 229 20.12.2012 Ympäristölautakunta 207 13.12.2013 Ympäristölautakunta 24 29.01.2014 Ympäristölautakunta 182 16.09.2014 Ympäristölautakunta 248 12.12.2014 Kunnanhallitus 16 19.01.2015

Lisätiedot

Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet

Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet KUULEMISEN PALAUTE Kaupunkikehityslautakunta 9.10.2014 67 Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet Osallisilta pyydetyt lausunnot L1. Järvenpään elinkeino-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS K-Market Ukko-Pekka (Hyvinkäänkatu 15)

ASEMAKAAVAN SELOSTUS K-Market Ukko-Pekka (Hyvinkäänkatu 15) ASEMAKAAVAN SELOSTUS K-Market Ukko-Pekka (Hyvinkäänkatu 15) Hyvinkään kaupungin Viertolan (6.) kaupunginosan korttelin 501 osaa sekä katualuetta koskeva asemakaavan muutos 06:103 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA

Lisätiedot

Luonnoksesta esitetyt lausunnot ja mielipiteet vastineineen

Luonnoksesta esitetyt lausunnot ja mielipiteet vastineineen 1 Lempäälän kunta, Anniston alueen asemakaava Luonnoksesta esitetyt lausunnot ja mielipiteet vastineineen Anniston alueen asemakaavaluonnokset olivat nähtävillä 21.2-25.3.2013. Luonnoksista saatiin viisi

Lisätiedot

Kaavaselostus, joka koskee 27.11.2007 päivättyä asemakaavakarttaa.

Kaavaselostus, joka koskee 27.11.2007 päivättyä asemakaavakarttaa. Kaavaselostus, joka koskee 27.11.2007 päivättyä asemakaavakarttaa. Akm 200: Kaupunginvarikon asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelia 1401 sekä teollisuusraide- ja katualueita. Asemakaavan

Lisätiedot

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava Kaavaluonnoksen palauteraportti Ympa 8.6.2010 Ympa liite Asia 145/712/2008 Kaavan laatija: Suvi Lehtoranta, kaavoitusarkkitehti MA S-posti suvi.lehtoranta@vihti.fi

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Asemakaavakartta. 1.4 Kaavan nimi ja tarkoitus

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Asemakaavakartta. 1.4 Kaavan nimi ja tarkoitus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alueen nimi: osa Kirkonkylää Kunta: Sipoo Kylä: Kirkonkylä Korttelit: 2031-2032 Kaavan nimi: Nikkilän asemakaavan muutos ja asemakaava harjoitusjäähallia varten

Lisätiedot

Miehikkälän kunta. Vihreän logistiikka-alueen asemakaava. Kaavaselostus Ehdotus 4.4.2013. Yhdyskuntasuunnittelu Kaija Maunula

Miehikkälän kunta. Vihreän logistiikka-alueen asemakaava. Kaavaselostus Ehdotus 4.4.2013. Yhdyskuntasuunnittelu Kaija Maunula Miehikkälän kunta Vihreän logistiikka-alueen asemakaava Kaavaselostus Ehdotus 4.4.2013 Tullut vireille 8.2.2012 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.6.2013 Yhdyskuntasuunnittelu Kaija Maunula 1 1 PERUS- JA

Lisätiedot

VASTINELUETTELO PIEKSÄMÄKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.2.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY ARKKITEHTI TIMO RYSÄ

VASTINELUETTELO PIEKSÄMÄKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.2.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY ARKKITEHTI TIMO RYSÄ Liite 5 VASTINELUETTELO PIEKSÄMÄKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.2.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY ARKKITEHTI TIMO RYSÄ PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS ALOITUS- JA VALMISTELUVAIHEESSA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tupalantien kulma. Kansikuva

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tupalantien kulma. Kansikuva ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tupalantien kulma 8.5.2014 Asemakaavan muutos Diaarinumero TEKNINEN 2067/2011 Kaavatunnus 010096 Kansikuva Vireilletulosta ilmoittaminen 7.3.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

SORTAVALANKATU 2-4 Asemakaavan muutos

SORTAVALANKATU 2-4 Asemakaavan muutos Työnumero 1634 27.11.2014 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS SORTAVALANKATU 2-4 Asemakaavan muutos KAAVASELOSTUS,luonnos KÄSITTELYVAIHEET Vireilletulo 20.2.2013 KrakLK Nähtävillä

Lisätiedot

Kalevanrinteen osayleiskaava Sisällysluettelo

Kalevanrinteen osayleiskaava Sisällysluettelo Tampereen kaupunki, 24.5.2011 Kalevanrinteen osayleiskaava Tiivistelmä osayleiskaavaehdotuksesta 17.11.2009 jätetystä palautteesta, vastineet ja toimenpide-ehdotukset Sisällysluettelo Johdanto...2 Muistutukset...3

Lisätiedot

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Siuntion kunta ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kunta Siuntio Kaavan nimi SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Asemakaavalla muutettavat asemakaavat: ks. 3.2.1 Asemakaavassa muodostuvat korttelit 25, 27, 28, 29, 30, 127,

Lisätiedot

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a KAAVOITUS N132 Kotirinne Asemakaava ja asemakaavan muutos Valmisteluaineiston selostus Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a Asia 299/713/2007 Kaavaprosessi ja käsittelyvaiheet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

JAAKKOO- TAARA. ASEMAKAAVANMUUTOS Asemakaavatunnus 21/2013 Diaarionumero 8900-2013. SELOSTUS 4.6.2014 muutettu 24.10.

JAAKKOO- TAARA. ASEMAKAAVANMUUTOS Asemakaavatunnus 21/2013 Diaarionumero 8900-2013. SELOSTUS 4.6.2014 muutettu 24.10. Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelun kaavoitusyksikkö JAAKKOO- TAARA ASEMAKAAVANMUUTOS Asemakaavatunnus 21/2013 Diaarionumero 8900-2013 SELOSTUS 4.6.2014 muutettu 24.10.2014 (lausunnot) 1 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA NUMMELA, VANHA-NUMMELAN TAAJAMANOSAN RAUTATIEALUE KAAVA 114 ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

VIHDIN KUNTA NUMMELA, VANHA-NUMMELAN TAAJAMANOSAN RAUTATIEALUE KAAVA 114 ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS VIHDIN KUNTA Ympa 28.10.2004 liite 2 Ympa 17.02.2005 liite 7 Kh 07.03.2005 liite 2 Ympa 14.06.2005 liite 6 Kh 19.9.2005 liite 7 Kv 10.10.2005 28.10.2004 LIM NUMMELA, VANHA-NUMMELAN TAAJAMANOSAN RAUTATIEALUE

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Tonttijako laaditaan sitovana ja se sisältyy asemakaavaan.

TIIVISTELMÄ. Tonttijako laaditaan sitovana ja se sisältyy asemakaavaan. ASEMAKAAVAN ASETTAMINEN NÄHTÄVILLE. LAKALAIVA, 6030 4, 8, 9, 6032 5, 6034 3, 5, 9, 6055 5 JA MESSUKYLÄN KYLÄ 19, SEKÄ KATU, VIRKISTYS, SUOJAVIHER, LIIKENNE JA ERITYISALUETTA, LAHDESJÄRVI, KATU JA SUOJAVIHERALUETTA,

Lisätiedot

HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIITE 1 KALAJOEN KAUPUNKI HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS O S A L L I S T U M I S J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Kalajoen

Lisätiedot