M 4MEG 1N I 3MEG 1N J 1.69MEG 1.78N L 533K 5.62N D 178K 5.62N B 562K 1.78N

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "M 4MEG 1N I 3MEG 1N J 1.69MEG 1.78N L 533K 5.62N D 178K 5.62N B 562K 1.78N"

Transkriptio

1 Johdanto Harjoitustyön ohjeet Laboratoriotyössä harjoitellaan sähköisten piirien simulointia, ja simuloinnit tehdään työasemaympäristössä käyttäen kaupallista ohjelmistopakettia, joka sisältää piirikaavioeditorin ja piirisimulaattorin. Työt tehdään kahden hengen ryhmissä, ja kullakin ryhmällä on ryhmän tunnuskirjaimen mukaan hieman erilaiset mitoitukset simuloitaville piireilleen, katso taulukosta 1 sivulla 3. Työselostukseksi palautetaan 4-sivuinen lomake (sivut 12-15), johon (pienellä käsialalla) sopii kaikkien tehtävien ratkaisut. Kukin ryhmä täyttää sivujen lomakkeet. Lomakkeisiin tulee kummankin nimet joten niitä ei palauteta kaksin kappalein! Tämä koskee myös esitehtävien tarkistusta: tarkistetaan yhdet esitehtävät per ryhmä. Tarkistustilaisuuteen voi tarpeen vaatiessa osallistua vain toinen ryhmän jäsenistä. Esitehtävien tarkastustilaisuudessa saattaa kuitenkin joutua tekemään korjauksia. Työ koostuu kolmesta osasta: a) esitehtävistä (sivut 12-13) jotka on tehtävä ennen työasemaluokkaan tuloa. Niissä muodostetaan kuva siitä mitä simuloinneista oletetaan tulevaksi ja lasketaan valmiiksi herätteiden muotoja. Työohje on syytä lukea ennen laboratorioon tuloa. b) simulointitehtävistä, jotka tehdään työasemaluokassa. Simuloinneista kirjataan muistiin muutamia oleellisia tuloksia. Sivut c) jälkitehtävistä, jossa katsotaan mitä harjoitustyöstä jäi käteen tai mieleen. Nämä tehdään laboratoriotyön lopussa ennen palautusta. Sivu 15. Lue ja täytä myös sivun 16 salassapitosopimus. Sen tekevät kummatkin ryhmän jäsenet ja se annetaan assistentille työn lopussa. Simuloitava piiri on näytetty oheisessa kuvassa. Piirille tehdään seuraavat simulaatiot: aikavaste (transienttianalyysi) askelmaiselle herätteelle, aikavaste (transienttianalyysi) sinimuotoiselle herätteelle ja taajuusvasteanalyysi (AC-analyysi) jatkuvalle sinisignaalille R uin uout C Taulukossa 1 on ryhmien komponenttiarvot. Vasemmanpuoleisen sarakkeen kirjain saadaan harjoitustyön ilmoittautumislistasta. Taulukko 1: Ryhmäkohtaiset komponenttiarvot Kirjain R [Ω] C [F] A 1MEG 1N B 562K 1.78N C 316K 3.16N D 178K 5.62N E 2MEG 1N F 1.12MEG 1.78N G 632K 3.16N H 356K 5.62N I 3MEG 1N J 1.69MEG 1.78N K 949K 3.16N L 533K 5.62N M 4MEG 1N N 2.25MEG 1.78N O 1.26MEG 3.16N P 711K 5.62N Q 5MEG 1N R 2.81MEG 1.78N S 1.58MEG 3.16N T 889K 5.62N KÄYTÄ SIIS AINA LYHENTEITÄ N, U, M, K ja MEG: N = 10-9 (nano) U = 10-6 (mikro) M = 10-3 (milli) K = 10 3 (kilo) MEG = 10 6 (mega) Lisäksi: Käytä pistettä pilkun asemesta (esim. ei 5,62N vaan 5.62N). Älä myöskään jätä väliä numeroarvon ja lyhenteen välille. 3 2

2 MENTOR GRAPHICSIN KÄYTTÖÖNOTTO Mentor Graphicsin ohjelmistopakettia käytetään Oulun yliopistossa moniin eri harjoitustöihin useilla eri asetuksilla, jotka ovat osin toisiaan poissulkevia. Jotta löydettäisiin tarvittavat kirjastot ja vältyttäisiin erinäisiltä ongelmilta, tätä työtä varten on määritelty uudestaan Mentorin ohjelmakutsut siten, että ne samalla asettavat oikeat hakupolut. Kaikki työssä tarvittavat tiedostot löytyvät hakemistosta /elsoft1/mentor/tech/sapi. Tee näin: Aukaise tekstieditorilla (esim. dtpad) oma.cshrc -tiedostosi eli kirjoita Terminal-ikkunassa: dtpad.cshrc& Lisää sanatarkasti.cshrc tiedostoosi oman polkumärittelysi rivin set path = ($path $HOME/bin) jälkeen: set path = (/elsoft1/mentor/tech/sapi/bin $path) Talleta.cshrc-tiedosto (Pulldown)>File>Save 1 ja suorita se terminaalissa komennolla. source.cshrc ja huomaa, että tämän istunnon aikana muutokset vaikuttavat vain siinä Terminalikkunassa, jossa kirjoitit source-komennon. Ensimmäisen istunnon aikana Mentorin ohjelmat eivät siis käynnisty muista ikkunoista, jollei niissäkin anneta e.m source-komentoa. Tee kotihakemistoosi alihakemisto mentor/sapi mkdir mentor cd mentor mkdir sapi cd sapi 1. Pulldown-valikko: työalueen yläpuolella on tavanomainen valikko, josta löytyy useita alivalikkoja (File, Edit,...) PIIRIKAAVION PIIRTO-OHJEET Käynnistä piirikaavioeditori komennolla sapi_da & Aloita piirikaavion piirto Pulldown-valikosta File>Open>Sheet ja kirjoita siihen nimeksi /home/oma_tunnus/mentor/sapi/rcpiiri Poimi nyt (Pulldown)>Libraries>SpiceLib -valikosta saatavasta SpiceLibpanelista komponentit Portin, Portout, Resistor, Capacitor ja Ground ja johdota niistä haluttu RC-piiri. Käytä piirikaavion piirtoon apuna sivuja 6-7. Muuta komponenttien arvot oikeiksi (taulukko 1) ja komponenttien nimiin osanumerot juokseviksi (R1 ja C1). Kiinnitä erityisesti huomiota, mihin kohtaan tulee arvo (instpar, esim 1.26MEG), mihin nimi (inst, esim. R1). Muuta myös tuloja lähtöporttien portin ja portout nimiksi uin ja uout. Kun piirikaavio on piirretty, se tarkistetaan komennolla (Pulldown)>Check>Sheet Huom! Jos tarkastus-raportti näyttää virheitä tai varoituksia, on jotain pielessä. Piirikaavio talletetaan komennolla (Pulldown)>File>Save Sheet instpar (laita tähän oma ryhmäkoht. arvo taulukosta 1) (LÄHTÖPORTTI) portout Kuva R1 1.26MEG (TULOPORTTI) portin uin uout inst resistor capacitor ground C1 3.16N instpar (ryhmäkoht.) käytä pistettä tarvittaessa, EI PILKKUA!!!

3 MENTOR GRAPHICSIN KÄYTTÖLIITTYMÄ SUN-työasemissa on kolminappinen hiiri, jonka nappeja puhutellaan jatkossa LMB=vasen (left), MMB=keskimm. (middle) ja RMB=oikea (right). MG:n ohjelmissa käskyt voidaan antaa hyvin monella eri tavalla. Eri tapoja ovat Pulldown-valikko: työalueen yläpuolella on tavanomainen valikko, josta löytyy useita alivalikkoja (File, Edit,...) Panelivalikko: Työalueen oikealla puolella on ohjelman tilan mukaan päivittyvä paneli, josta todennäköisimmät funktiot saa suoraan Työalueella piirtäminen ja valitseminen tehdään vasemmalla hiiren napilla (LMB), mutta oikealla hiiren (RMB) napilla saadaan popup-valikko, josta löytyy tarpeellinen määrä alivalikoita. Mentor Graphicsin ohjelmissa on myös graafinen käskytulkki, joka toimii siten, että työalueella painetaan keskimmäinen hiiren nappi (MMB) pohjaan ja piirretään sillä jokin yksinkertainen kuvio (stroke). Piirtämällä kysymysmerkin saa esille luettelon käytössä olevista strokeista. Stroken koko on vapaa, mutta sen muoto tulkitaan 3 x 3 ruudukon avulla. Funktionäppäimet F1-F12 on ohjelmoitu erilaisille pikafunktioille, ks. taulukko 2. Aluksi on helpointa käyttää panelista tai popup-valikosta löytyviä käskyjä. Käytännössä popup-valikolla selviää erittäin hyvin. Pulldown-valikko Työtila Popupvalikko stroke Paneli Funktionäppäinten help Kuva 2 Ohjelmiston käyttöliittymä Ohessa on muutamia piirrossa tarvittavia toimintoja: Taulukko 2: Piirikaavioeditorin toimintoja Funktio Käskyn antotapa Valinta Hiiren vasen näppäin (LMB) Unselect all eli poista valinta F2 popup-valikko Hiiren oikea näppäin (RMB) tai F4 stroke (piirrettävä komento) Hiiren keskim. näppäin (MMB) pohjassa piirron ajan Move -nappi ja MMB painettuna Johtimen piirto stroke ylhäältä alas tai F3 Komponentin kiertäminen 90 o (rotate) Valitaan komponentti. (Popup) Rotate/Flip Propertyn editoiminen eli komponentin nimen tai arvoin muuttaminen Shift-F7 editoitavan nimen tai arvon päällä tai (popup)properties>modify Copy Control-MMB painettuna tai stroke C Delete DEL-näppäin View alue stroke vas.ylhäältä oikealle alas View kaikki stroke oik.alhaalta vas. ylös Zoomaa kauemmas ja lähemmäs Kauemmas: stroke vas.alhaalta oikealle ylös Lähemmäs: stroke oik. ylhäältä vasemmalle alas Näytön keskitys kaksois-klikkaus MMB:llä keskittää näytön osoittimen osoittamaan paikkaan Symbolin sijoittaminen joko Spicelib-paletista tai peruspaletista komennolla Choose symbol Piirikaavion tarkistaminen (Pulldown)Check>Check sheet Piirikaavion tallentaminen (Pulldown)File>Save sheet 7 6

4 SIMULOINTIOHJEET (Tehtävät sivulla 14-15) Leikkaa ensin irti kaikki työselostuslomakkeet (sivut 12-15) ja tee simuloinnit käyttäen näitä ohjeita. Lomakkeita täytettään yksi kappale per ryhmä. Kun piirikaavio on piirretty, käynnistä Terminal-ikkunasta simulaattori komennolla sapi_accusim rcpiiri Simulaattori käynnistyttyä katsele hetki oikeampuoleista paneli-valikkoa. Panelin ylälaidassa on punaisella mm. kohdat DC, FREQ ja TIME, joilla valitaan suoritettavan simuloinnin tyyppi. Analyysissä tarvittavat asetukset löytyvät panelin Setup Analysis -napista. Sivulla 9 löytyy ohjeet tulosten tarkasteluun ja sivulla 10 selitetään annettaviin arvoihin liittyviä termejä. Valitse oikeanpuoleisesta panelista Add Keeps -> All Simulointien asetukset määrätään aina toiminnolla Setup analysis ja herätteet (tulosignaali) toiminnolla Add force. Simulointitehtävät 1 ja 2: (TIME MODE) Paina panelista nappia TIME. Ensimmäisellä kerralla Setup Analysis-ikkuna aukeaa automaattisesti. Nyt asetetaan simuloinnin kesto ja aika-askel, joita esitehtävissää laskettiin. Seuraavaksi määritä heräte valitsemalla hiiren vasemmalla näppäimellä ainoastaan tulosignaalin johdin ja suorittamalla panelista Add Force ja valitse ikkunassa Pulse ja sijoita tähän esitehtävissä lasketut sopivat numeeriset arvot. Simulointiherätteen muuttaminen käy antamalla tulosolmulle uusi force, joka korvaa entisen. Seuraavaksi valitse tarkasteltavat signaalit valitsemalla piirikaaviosta, eli valitse tulo- ja lähtöjohdin ja paina panelista kohtaa Trace Trace on simuloinnin aikana jatkuvasti päivittyvä oskilloskooppikuva ja se on tässä työssä kätevämpi kuin toinen graafinen esitystapa Chart, joka piirretään simuloinnin jälkeen ja joka ei päivity kun simulointi ajetaan uudestaan. Kuvaa voi zoomata lähemmäs ja kauemmas kuten piirikaavioeditorissa (ed. sivun taulukko). Simulointi käynnistyy panelikomennolla Run Nyt voidaan tarkastella simulointituloksia. Kun herätettä muutetaan pulssista siniherätteeksi, määritetään uusi heräte TIME MODE-panelista (muista valita ensin ainoastaan tulosignaalin johdin) Add Force ja valitse nyt Sin Simulointitehtävä 3: (FREQ MODE) Poista ensin mahdolliset chart/trace ikkunat. Taajuustason analyysi on nyt siis FREQ (eikä TIME MODE) ja setup analysis -parametrit annetaan AC analyysille. Taajuusvaste esitetään useimmiten ns. Boden kuvaajana, jossa taajuusakseli ja amplitudi-informaatio esitetään logaritmisena. Tälläinen kuvaaja saadaan siten, että ensin ajetaan AC-simulointi ja sitten valitaan piirikaaviosta pelkästään lähtösolmu ja annetaan komento (Pulldown)>Results>Chart>Chart Result (valitse bode ja paina ok) Tuloksien tarkastelu jokaisessa simulointitehtävissä Liukuva kursori saadaan trace/chart-ikkunassa hiiren oikean napin takaa: (Popup)>Chart>Add Cursor>Click Siirrä osoitin kuvaajaan ja klikka vasenta hiiren nappia. Tällöin pystyakselin viereen trace/chart-ikkunassa syntyy harmaa palkki jota klikattaessa vasemmalla hiiren napilla kursorin väri muuttuu vihreäksi. Tämän jälkeen kursori on liikuteltavissa vasemmalla hiiren napilla. Kursoreita voidaan ottaa käyttöön useampiakin, jolloin ensimmäisessä kursorissa lukee aikaruudun alaosassa base ja muissa kursoreissa vastaavassa kohdassa aikaväli base-kursoriin. Tämä on kätevä esim. kahden sinisignaalin välisen viiveen määrittämiseen.. u(t) u(t) Kursori T base t HUOM! Yleinen simulaattorin toimimattomuuteen johtanut temppu on herätteen (forcen) määrittäminen esim. väärään paikkaan. Tästä pääsee eroon poistamalla kaikki forcet: (Pulldown) > delete > Forces > All signals 9 8

5 LIITE 1. Herätteiden ja simulointien kuvaus piirisimulaattorissa Simulointitehtävät 1 ja 2 ovat aikatason simulointeja (transienttianalyysi). Tehtävässä 1 herätteen tyyppi on PULSE ja tehtävässä 2 SIN. Simulointitehtävässä 3 tehdään taajuustason analyysi, jolloin valitaan ensin paneelista FREQ MODE. Kuvassa 3 on simulaattorin tarvitsemia tietoja herätteestä (force) ja simulointiparametreistä (setup analysis). Kuvassa 3 tarkoittaa simulaattorissa v1 min. amplitudi = 0 initial value v2 max. amplitudi = 1 pulsed value td viive = 0 delay time tr nousuaika = 0.1τ rise time tf laskuaika= 0.1τ fall time tw pulssin leveys = 7τ pulse width tper jakso eli periodi = 14.2τ period dcval poikkeama nollakeskiarvosta = 0 offset ampl (huippu-) amplitudi magnitude f taajuus frequency Simuloinnin kuvaus (Setup Analysis) transienttianalyysi (TIME MODE) taajuustason analyysi (AC-analyysi, simulaattorissa FREQ. MODE) aika-askel = 0.01τ simuloinnin kesto pisteitä per dekadi (kun taajuus kasvaa 10-kertaiseksi) = 30 aloitustaajuus = 0.01/τ lopetustaajuus = 100/τ time step stop time points per decade start freq stop freq 10 PULSE tw v2 v1 tr tf td tper SIN ampl { dcval Kuva 3: Pulssi- ja siniheräte. 11 tw T = 1/f

6 Huom! Työselostuksia tehdään 1 kappale / ryhmä. Piiriteoria I työselostuslomake 2007 tekijät koul. ohj./ aloitusvuosi / / sotu tai opisk.nro Ryhmän nro/ kompon. kirjain / Esitehtävät (tehtävä ja tarkastettava ennen työasemaluokkaan tuloa) Käytä aina ryhmäkohtaisia komponenttiarvoja (Taulukko 1) LEIKKAA IRTI 1. Sivun 2 kuvassa on yksinkertainen RC-piiri. a ) Esitä sen askelvaste (tulosignaali uin muuttuu 0V:stä 1V:ksi ajanhetkellä t = 0) suljetussa muodossa. uout(t) = laske: b) τ = RC= s ω o =1/τ = rad/s f o = ω o /2π = Hz c) uout(1τ) = V uout(2τ) = V uout(3τ) = V uout(4τ) = V uout(5τ) = V d) aika, jolloin uout = 0.1V ja 0.9V. uout(t1) = (1-e -t1/τ ) = 0.1V -> t 1 = s uout(t2) = (1-e -t2/τ ) = 0.9V -> t 2 = s U 2. a) Esitä verkon siirtofunktio Hjω ( ) out ( jω) = , sekä sen itseisarvo ja U vaihekulma. in ( jω) H(jω) H(jω) H(jω) 12

7 b) Laske em. arvot taajuuksilla ω = 0.1/τ, ω = 1/τ ja ω = 10/τ H(jω) ω=0.1/τ ω=1/τ ω=10/τ H(jω) astetta astetta astetta 3. Simulointitehtäviä varten kirjoita seuraavat herätteiden tiedot. (Aikavakio τ on laskettu edellisellä sivulla). a) Pulssimuotoinen heräte Askeleen nousu- ja laskuaika ovat 0.1τ, pulssin leveys 7τ, pulssin periodi 14.2τ, simuloinnin kesto 14.2τ ja aika-askel on 0.01τ. LEIKKAA IRTI nousuaika ja laskuaika pulssin leveys pulssin periodi ja simuloinnin kesto aika-askel s s s s b) sinimuotoinen heräte Signaalin amplitudi on 1V, kulmataajuus ω on 10/τ ja analyysin kesto 30 jaksoa. Aika-askel on sama, kun a)-kohdassa. Simulaattori käyttää taajuuksia f = ω/2π eikä kulmataajuuksia, joten taajuudet on aina muutettava hertzeiksi! kulmataajuus taajuus simuloinnin kesto aika-askel rad/s Hz s s c) AC-analyysin heräte siten että taajuutta pyyhkäistään logaritmisesti välillä 0.01/τ /τ (muuta hertzeiksi). pisteitä per dekadi aloitustaajuus (Hz) lopetustaajuus (Hz) 30 Hz Hz 4. (Kääntöpuolelle) Miten Design Architect -piirikaavioeditorissa a) muutetaan komponentin arvoa, b) käännetään komponenttia (rotate) ja c) piirretään johdin. d) Miten simulaattorissa mitataan kahden sinisignaalin välinen viive käyttäen kursoria? 13

8 Simulointitehtävät (tehdään työasemaluokassa) Vinkki: ole aktiivinen mutta alä sählää. Valtaosa vastauksista löytyy työohjeesta. Assistentiltakin voi kysyä neuvoa. Aloita sivulta 4 (seuraa työohjeen ohjeita). Käytä simulointitehtävissä omia komponenttiarvoja ja esitehtävien vastauksia. SIMULOINTIOHJEET OVAT SIVULLA Simuloi piirin aikavaste esitehtävässä 3a määrittämällesi pulssimuotoiselle herätteelle uin. Mittaa aika, jolloin uout on 630mv ja 900mV (käytä kursoria, s. 9). 630mV: t 1 = s 900mV: t 2 = s LEIKKAA IRTI 2. Muuta heräte uin sinimuotoiseksi (taajuus 10/τ, amplitudi uin 1, dc-offset 0), simuloi 30 jakson mittainen aika (ks. esitehtävä 3b). Mittaa ja kirjoita alla olevaan taulukkoon: a) Lähtöjännitteen amplitudi uout (ks. kuva 3), kun alkutransientti on tasaantunut, b) alkutransientin kestoaika ja c) tulo- ja lähtöjännitteen välinen vaihe-ero asteina. Vaihe-ero määritellään seuravalla tavalla: tulon ja lähdön välinen viive jaettuna jakson mitalla T kertaa 360 o. Toista simulointi myös taajuuksille 1/τ sekä 0.1/τ ja kirjaa tulokset taulukkoon. HUOM! Kun taajuutta pienennetään kymmenesosaan, pitää simuloinnin lopetusaikaa kasvattaa kymmenkertaiseksi (saadaan saman verran jaksoja näkyville). ω f [Hz] T =1/f [s] 2a) 2b) 2c) etumerkki on miinus! 10/τ 1/τ 0.1/τ 14

9 3. Muuta simulointi taajuusvasteen analyysiksi (AC-analyysiksi, simulaattorissa FREQ MODE), herätteeksi Add Force->AC->Magnitude: 1, ja simuloi taajuusalue ω = 0.01/τ /τ (ks. esitehtävä 3c ja s. 9). a) Esitä simulointitulos Boden kuvaajana (sivu 9). Kirjaa taulukkoon amplitudivahvistus ja vaihe-ero eri taajuuden arvoilla. ω (rad/s) f (Hz) (kopioi ed. sivulta) Vahvistus (db) Vaihe-ero (deg) 10/τ 1/τ 0.1/τ LEIKKAA IRTI b) vertaa tehtävän 2 taulukon transienttianalyysillä saatuja amplitudi- ja vaihearvoja nyt AC-analyysillä saatuihin arvoihin (ed. teht. taulukosta 2a ja 2c). Kuinka hyvin tulokset vastasivat toisiaan? vahvistus desibeleinä lasketaan: 20*log 10 ( uout / uin ). Esim. 20*log 10 (0.7) on noin - 3dB. (rasti ruutuun) Erittäin hyvin Osittain Hyvin Huonosti c) luonnostele simuloimasi taajuusvaste: (deg) 0 o 0db (db) Amplitudi (db) Vaihe-ero (deg) - 90 o -40dB f alku f loppu f (Hz) (logariminen) Jälkitehtävät (vastaa kääntöpuolelle) 1. Miten transienttianalyysi ja taajuustason analyysi poikkeavat toisistaan? 2. Kommentteja harjoitustyöstä? 15

10 Palauta tämä työn päätteeksi. Älä niittaa sitä työselostukseen. SCHEDULE 2 CONFIDENTIALITY AGREEMENT Mentor Graphics haluaa opiskelijoiden täyttävän tämmöisen salassapitosopimuksen. Student: School: Effective Date: / 2007 University of Oulu Dept. Electrical and Information Engineering P.O. Box 4500, University of Oulu, Finland LEIKKAA IRTI Älä siis kopioi tai poista tai muuten väärinkäytä softaa tai sen dokumentointia. Kuvien tai simulointitulosten julkaisusta (jossain muussa yhteydessä) täytyy sopia erikseen. In consideration of the opportunity to utilize Mentor Graphics products licensed to School, Student acknowledges and agrees to the following: Software licensed to School (Licensed Software) is trade secret or confidential information of Mentor Graphics or its licensors. Student shall not reverse-assemble, reverse-compile, or otherwise reverse-engineer Licensed Software, in whole or in part. Student shall maintain the confidentiality of Licensed Software and shall not disclose or provide Licensed Software, documentation or any other information regarding Licensed Software to any third party. Student shall not remove any Licensed Software or documentation from the classroom or laboratory. In the event that Student wishes to publish a thesis, results of any study or any other document which refers to either Mentor Graphics and/or the Licensed Software Student shall provide a draft of such proposed publication to Mentor Graphics and obtain Mentor Graphics prior written consent. The provisions of this Confidentiality Agreement shall survive the termination of the Mentor Graphics Educational License Agreement between School and Mentor Graphics. STUDENT Nimmari tulee kohtaan By By Typed Name Date / 2007 Educational License Agreement (Rev ) Page 1 of 1 16

+ - Piiriteoria I - Harjoitustyön ohjeet v out. v in (Heräte) 1. Johdanto. vin. 1. Johdanto Alkutoimet... 3

+ - Piiriteoria I - Harjoitustyön ohjeet v out. v in (Heräte) 1. Johdanto. vin. 1. Johdanto Alkutoimet... 3 vin (V) time Piiriteoria I - Harjoitustyön ohjeet 2009 vin + - + vout vout(v) - time 1. Johdanto Laboratoriotyössä harjoitellaan sähköisten piirien simulointia, ja simuloinnit tehdään työasemaympäristössä

Lisätiedot

1 PID-taajuusvastesuunnittelun esimerkki

1 PID-taajuusvastesuunnittelun esimerkki Enso Ikonen, Oulun yliopisto, systeemitekniikan laboratorio 2/23 Säätöjärjestelmien suunnittelu 23 PID-taajuusvastesuunnittelun esimerkki Tehtävänä on suunnitella säätö prosessille ( ) = = ( +)( 2 + )

Lisätiedot

Flowcode 6 Omien komponenttien luonti 3D- tilassa Ledi

Flowcode 6 Omien komponenttien luonti 3D- tilassa Ledi Flowcode 6 Omien komponenttien luonti 3D- tilassa Ledi Oman painonappi komponentin luonti 6 versiossa Flowcode 6 versio mahdollistaa omien Flowcode komponenttien tekemisen. Komponentit on mahdollista piirtää

Lisätiedot

ANALOGIAPIIRIT III/SUUNNITTELUHARJOITUS OSA 1

ANALOGIAPIIRIT III/SUUNNITTELUHARJOITUS OSA 1 ANALOGIAPIIRIT III/SUUNNITTELUHARJOITUS OSA 1 Tässä osassa suunnitellaan 1. asteen Σ muunnin SC tekniikkaa hyväksikäyttäen. Muuntimen ideaalisen mallin toiminta varmistetaan Cadence simuloinnilla. Tavoitteet:

Lisätiedot

TTY TKT-1110 Mikroprosessorit TKT. HEW-ohjeet ver 1.0

TTY TKT-1110 Mikroprosessorit TKT. HEW-ohjeet ver 1.0 Johdanto Nämä ohjeet opastavat sinut tekemään kurssiin TKT-1110 Mikroprosessorit liittyvät harjoitustyöt. Ohjeet sisältävät kolme osiota. Ensimmäisenä esitellään projektin luonti, mikä tehdään ainoastaan

Lisätiedot

LABORAATIOSELOSTUSTEN OHJE H. Honkanen

LABORAATIOSELOSTUSTEN OHJE H. Honkanen LABORAATIOSELOSTUSTEN OHJE H. Honkanen Tämä ohje täydentää ja täsmentää osaltaan selostuskäytäntöä laboraatioiden osalta. Yleinen ohje työselostuksista löytyy intranetista, ohjeen on laatinut Eero Soininen

Lisätiedot

Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen:

Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen: Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen: osaat määrittää moottorin kierrosnopeuden pulssianturin ja Counter-sisääntulon avulla, osaat siirtää manuaalisesti mittaustiedoston LabVIEW:sta MATLABiin,

Lisätiedot

S Signaalit ja järjestelmät

S Signaalit ja järjestelmät dsfsdfs S-72.1110 Työ 2 Ryhmä 123: Tiina Teekkari EST 12345A Teemu Teekkari TLT 56789B Selostus laadittu 1.1.2007 Laboratoriotyön suoritusaika 31.12.2007 klo 08:15 11:00 Esiselostuksen laadintaohje Täytä

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

FYSP105 / K3 RC-SUODATTIMET

FYSP105 / K3 RC-SUODATTIMET FYSP105 / K3 R-SODATTIMET Työn tavoitteita tutustua R-suodattimien toimintaan oppia mitoittamaan tutkittava kytkentä laiterajoitusten mukaisesti kerrata oskilloskoopin käyttöä vaihtosähkömittauksissa Työssä

Lisätiedot

Operaatiovahvistimen vahvistus voidaan säätää halutun suuruiseksi käyttämällä takaisinkytkentävastusta.

Operaatiovahvistimen vahvistus voidaan säätää halutun suuruiseksi käyttämällä takaisinkytkentävastusta. TYÖ 11. Operaatiovahvistin Operaatiovahvistin on mikropiiri ( koostuu useista transistoreista, vastuksista ja kondensaattoreista juotettuna pienelle piipalaselle ), jota voidaan käyttää useisiin eri kytkentöihin.

Lisätiedot

Kondensaattorin läpi kulkeva virta saadaan derivoimalla yhtälöä (2), jolloin saadaan

Kondensaattorin läpi kulkeva virta saadaan derivoimalla yhtälöä (2), jolloin saadaan VAIHTOVIRTAPIIRI 1 Johdanto Vaihtovirtapiirien käsittely perustuu kolmen peruskomponentin, vastuksen (resistanssi R), kelan (induktanssi L) ja kondensaattorin (kapasitanssi C) toimintaan. Tarkastellaan

Lisätiedot

A. SMD-kytkennän kokoaminen ja mittaaminen

A. SMD-kytkennän kokoaminen ja mittaaminen A. SMD-kytkennän kokoaminen ja mittaaminen Avaa tarvikepussi ja tarkista komponenttien lukumäärä sekä nimellisarvot pakkauksessa olevan osaluettelon avulla. Ilmoita mahdollisista puutteista tai virheistä

Lisätiedot

SIMULINK 5.0 Harjoitus. Matti Lähteenmäki 2004 www.tpu.fi/~mlahteen/

SIMULINK 5.0 Harjoitus. Matti Lähteenmäki 2004 www.tpu.fi/~mlahteen/ SIMULINK 5.0 Harjoitus 2004 www.tpu.fi/~mlahteen/ SIMULINK 5.0 Harjoitus 2 Harjoitustehtävä. Tarkastellaan kuvan mukaisen yhden vapausasteen jousi-massa-vaimennin systeemin vaakasuuntaista pakkovärähtelyä,

Lisätiedot

2.1 Yksinkertaisen geometrian luonti

2.1 Yksinkertaisen geometrian luonti 2.1 Yksinkertaisen geometrian luonti Kuva 2.1 Tiedon portaat Kuva 2.2 Ohjelman käyttöliittymä suoran luonnissa 1. Valitse Luo, Suora, Luo suora päätepistein. 2. Valitse Pystysuora 3. Valitse Origo Origon

Lisätiedot

Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet Pekka Vienonen

Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet Pekka Vienonen Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet 3.12.2014 Pekka Vienonen Ohjelman käynnistys ja käyttöympäristö Käynnistyksen yhteydessä Tervetuloa-ikkunassa on mahdollisuus valita suoraan uudessa asiakirjassa

Lisätiedot

Luento 8. Suodattimien käyttötarkoitus

Luento 8. Suodattimien käyttötarkoitus Luento 8 Lineaarinen suodatus Ideaaliset alipäästö, ylipäästö ja kaistanpäästösuodattimet Käytännölliset suodattimet 8..006 Suodattimien käyttötarkoitus Signaalikaistan ulkopuolisen kohinan ja häiriöiden

Lisätiedot

TASA- JA VAIHTOVIRTAPIIRIEN LABORAATIOTYÖ 5 SUODATINPIIRIT

TASA- JA VAIHTOVIRTAPIIRIEN LABORAATIOTYÖ 5 SUODATINPIIRIT TASA- JA VAIHTOVIRTAPIIRIEN LABORAATIOTYÖ 5 SUODATINPIIRIT Työselostuksen laatija: Tommi Tauriainen Luokka: TTE7SN1 Ohjaaja: Jaakko Kaski Työn tekopvm: 02.12.2008 Selostuksen luovutuspvm: 16.12.2008 Tekniikan

Lisätiedot

LIITE 1 1. Tehtävänä on mallintaa kitara ohjeiden mukaan käyttäen Edit Poly-tekniikkaa.

LIITE 1 1. Tehtävänä on mallintaa kitara ohjeiden mukaan käyttäen Edit Poly-tekniikkaa. LIITE 1 1 HARJOITUS 1 Kitara Tehtävänä on mallintaa kitara ohjeiden mukaan käyttäen Edit Poly-tekniikkaa. Käsiteltävät asiat Edit Poly Muokkaus kuvan mukaan TurboSmooth Extrude 1. Tarkistetaan että mittayksiköt

Lisätiedot

Pohjan ja leikkauksen tekeminen Casa Parrista

Pohjan ja leikkauksen tekeminen Casa Parrista 1 / 12 Digitaalisen arkkitehtuurin yksikkö Aalto-yliopisto 24.11.2015 Pohjan ja leikkauksen tekeminen Casa Parrista Talon sijoittaminen maastoon 2 / 12 1. File --> import --> valitse maastotiedosto (tai

Lisätiedot

Kyläsivujen InfoWeb-ohje

Kyläsivujen InfoWeb-ohje Kyläsivujen InfoWeb-ohje Kirjoita internet-selaimesi osoitekenttään kyläsivujen hallintaosoite; www.yla -savo.fi/admin Saavut seuraavalle sivulle, johon kirjoitat käyttäjätunnuksesi ja salasanasi: Paina

Lisätiedot

20 Kollektorivirta kun V 1 = 15V 10. 21 Transistorin virtavahvistus 10. 22 Transistorin ominaiskayrasto 10. 23 Toimintasuora ja -piste 10

20 Kollektorivirta kun V 1 = 15V 10. 21 Transistorin virtavahvistus 10. 22 Transistorin ominaiskayrasto 10. 23 Toimintasuora ja -piste 10 Sisältö 1 Johda kytkennälle Theveninin ekvivalentti 2 2 Simuloinnin ja laskennan vertailu 4 3 V CE ja V BE simulointituloksista 4 4 DC Sweep kuva 4 5 R 2 arvon etsintä 5 6 Simuloitu V C arvo 5 7 Toimintapiste

Lisätiedot

Tekniikka ja liikenne (5) Tietoliikennetekniikan laboratorio

Tekniikka ja liikenne (5) Tietoliikennetekniikan laboratorio Tekniikka ja liikenne 4.4.2011 1 (5) Tietoliikennetekniikan laboratorio Työ 1 PCM-työ Työn tarkoitus Työssä tutustutaan pulssikoodimodulaation tekniseen toteutustapaan. Samalla nähdään, miten A/Dmuunnin

Lisätiedot

Raspin Geany-IDE:n etäkäyttö

Raspin Geany-IDE:n etäkäyttö Raspin Geany-IDE:n etäkäyttö PUNOMO NETWORKS OY 23.7.2016 pva Geany ei ole IDE, eikä se ole teksturi, vaan se on kevyt-ide. IDE, Integrated Development Environment, integroitu ohjelmointiympäristö. Geany

Lisätiedot

ANALOGIAPIIRIT III/SUUNNITTELUHARJOITUS OSA 2

ANALOGIAPIIRIT III/SUUNNITTELUHARJOITUS OSA 2 ANALOGIAPIIRIT III/SUUNNITTELUHARJOITUS OSA 2 Tässä osassa suunnitellaan operaatiovahvistin 1. osassa suunniteltua Σ muunninta varten. Operaatiovahvistimen toiminta varmistetaan Cadence simuloinneilla.

Lisätiedot

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla GEOS 1 Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla Libre Office Calc ohjelman saat ladattua ilmaiseksi osoitteesta: https://fi.libreoffice.org/ Tässä ohjeessa on käytetty Libre Office Calc 5.0 versiota

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla

VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla Kopiointiohjeita_VHS2DVD 17.3.2016 1 VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla I Kasetin luku Adobe Premiere Elements -ohjelmaan Kytke virta tietokoneeseen, näyttöön ja videolaitteeseen.

Lisätiedot

Adobe Premiere 6.0 ohjelmasta

Adobe Premiere 6.0 ohjelmasta 1 Adobe Premiere 6.0 ohjelmasta 1. Ohjelman käynnistys...2 2 Ohjelman näkymän esittely...3 Työskentelytila...3 3 VIDEON KAAPPAUS:...6 3.1. Tallennuspaikka valitaan valitsemalla...6 3. 2. Kaappaus aloitetaan

Lisätiedot

6. Harjoitusjakso II. Vinkkejä ja ohjeita

6. Harjoitusjakso II. Vinkkejä ja ohjeita 6. Harjoitusjakso II Seuraavaksi harjoitellaan algebrallisten syötteiden, komentojen ja funktioiden käyttöä GeoGebrassa. Tarjolla on ensimmäisen harjoittelujakson tapaan kahden tasoisia harjoituksia: perustaso

Lisätiedot

LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE

LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE Johdanto Liikematkatoimistojärjestelmä on lisäarvopalvelu Winres -varausjärjestelmään, jolla matkatoimisto pystyy tuottamaan liikeasiakkailleen raportteja heidän matkatoimistopalveluiden

Lisätiedot

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Ami Mouse Wireless 300 -tuotteen käyttäjille.voit liikkua hiiren avulla kaikissa lempisovelluksissasi

Lisätiedot

Kuva: Ilpo Okkonen

Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS OHJAAJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS Oulun yliopistossa Oulun yliopiston koulutusneuvosto on päättänyt, että OodiHOPS-toiminto otetaan käyttöön vähintään aloittavilla opiskelijoilla

Lisätiedot

E-RESULTS LITE -OHJEET

E-RESULTS LITE -OHJEET E-RESULTS LITE -OHJEET 1 ALKUVALMISTELUT Huolehdi ennen rastiesi pitoa, että Tulospalvelutietokoneen akku on ladattu täyteen Seuran EMIT-kortit ovat tallessa ja selkeästi erillään lähtöleimasimesta. Lähtö-

Lisätiedot

PERUSLASKUJA. Kirjoita muuten sama, mutta ota välilyönti 4:n jälkeen 3/4 +5^2 3

PERUSLASKUJA. Kirjoita muuten sama, mutta ota välilyönti 4:n jälkeen 3/4 +5^2 3 PERUSLASKUJA Matemaattisten lausekkeiden syöttäminen: Kirjoita ilman välilyöntejä 3/+^ 3 Kirjoita muuten sama, mutta ota välilyönti :n jälkeen 3/ +^ 3 Liiku matematiikka alueella nuolinäppäimin. Kokeile

Lisätiedot

Liikennevalot. Arduino toimii laitteen aivoina. Arduinokortti on kuin pieni tietokone, johon voit ohjelmoida toimintoja.

Liikennevalot. Arduino toimii laitteen aivoina. Arduinokortti on kuin pieni tietokone, johon voit ohjelmoida toimintoja. Liikennevalot Laite koostuu Arduinokortista ja koekytkentälevystä. Liikennevalon toiminnat ohjelmoidaan Arduinolle. Ledit ja muut komponentit asetetaan koekytkentälevylle. Arduino toimii laitteen aivoina.

Lisätiedot

Ubuntu tunkkausta En US / Helsinki asennuksen jälkeen jotta loki5ac toimisi oikein Winen päällä.

Ubuntu tunkkausta En US / Helsinki asennuksen jälkeen jotta loki5ac toimisi oikein Winen päällä. Ubuntu tunkkausta En US / Helsinki asennuksen jälkeen jotta loki5ac toimisi oikein Winen päällä. Tämä siis vain Ubuntu käyttäjille jotka ovat valinneet asennuksessa kieleksi Englanti ja paikaksi Helsinki...

Lisätiedot

Tällä ohjelmoitavalla laitteella saat hälytyksen, mikäli lämpötila nousee liian korkeaksi.

Tällä ohjelmoitavalla laitteella saat hälytyksen, mikäli lämpötila nousee liian korkeaksi. Lämpötilahälytin Tällä ohjelmoitavalla laitteella saat hälytyksen, mikäli lämpötila nousee liian korkeaksi. Laite koostuu Arduinokortista ja koekytkentälevystä. Hälyttimen toiminnat ohjelmoidaan Arduinolle.

Lisätiedot

Osatentti

Osatentti Osatentti 3 1.4.016 Nimi: Opiskelijanumero: Ohjeet: Kirjoita vastaukset paperissa annettuun tilaan. Lisävastaustilaa on paperin lopussa. Käytä selvää käsialaa. Laskin EI ole sallittu. Tenttikaavasto jaetaan.

Lisätiedot

TAMK Ohjelmistotekniikka G Graafisten käyttöliittymien ohjelmointi Herkko Noponen Osmo Someroja. Harjoitustehtävä 2: Karttasovellus Kartta

TAMK Ohjelmistotekniikka G Graafisten käyttöliittymien ohjelmointi Herkko Noponen Osmo Someroja. Harjoitustehtävä 2: Karttasovellus Kartta TAMK Ohjelmistotekniikka G-04237 Graafisten käyttöliittymien ohjelmointi Harjoitustehtävä 2: Karttasovellus Kartta TAMK Karttasovellus Kartta Sivu 2/8 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. VAATIMUSMÄÄRITTELY...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET PERUSTEET SANASTOA KIRJAUTUMINEN OPETUKSEN TYÖTILAT. Kopan osoite koppa.tampere.fi

KÄYTTÖOHJEET PERUSTEET SANASTOA KIRJAUTUMINEN OPETUKSEN TYÖTILAT. Kopan osoite koppa.tampere.fi KÄYTTÖOHJEET Kopan osoite koppa.tampere.fi PERUSTEET Käytä mieluiten Firefox-, Opera-, Chrome- tai Internet Explorer 8 selainta. SANASTOA Dashlet: Työpöydälle tai työtilaan sijoitettava ikkuna tai pienohjelma.

Lisätiedot

Matlab-tietokoneharjoitus

Matlab-tietokoneharjoitus Matlab-tietokoneharjoitus Tämän harjoituksen tavoitteena on: Opettaa yksinkertaisia piirikaavio- ja yksikkömuunnoslaskuja. Opettaa Matlabin perustyökaluja mittausten analysoimiseen. Havainnollistaa näytteenottotaajuuden,

Lisätiedot

PlanMan Project projektihallintaohjelmisto koulutusohjeistus

PlanMan Project projektihallintaohjelmisto koulutusohjeistus PlanMan Project projektihallintaohjelmisto koulutusohjeistus PlanMan Project ohjelmiston valmistaja 14.2.2012 Asko Saarenpää Uuden projektin tai työohjelman aloitus Näkymä-valikon kautta voi valita mitä

Lisätiedot

MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN?

MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN? Connect-ohje oppilaalle MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN? 1. Avaa internet-selain ja kirjoita osoiteriville virtuaaliluokkasi osoite, esim. http://tampere.adobeconnect.com/virta ja paina Enter: Luokkien

Lisätiedot

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja:

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja: Ohjeita järjestöpankin käytön tueksi Huomioitavaa:... 1 1 Sisäänkirjautuminen... 2 2 Sivun/henkilökortin muokkaaminen... 2 3 Uutisen/sivun/tapahtuman, tms. lisääminen... 3 4 Uutisen/tapahtuman saaminen

Lisätiedot

KODU. Lumijoen peruskoulu

KODU. Lumijoen peruskoulu KODU Lumijoen peruskoulu Sisällysluettelo 1. Aloitus... 2 1.1 Pelin tallennuspaikka... 2 1.2 Kodu Game lab... 3 2 Maan luominen... 4 2.1. Seinän tekeminen... 5 2.2. Vesialueen tekeminen peliin... 6 2.3.

Lisätiedot

ATK tähtitieteessä. Osa 3 - IDL proseduurit ja rakenteet. 18. syyskuuta 2014

ATK tähtitieteessä. Osa 3 - IDL proseduurit ja rakenteet. 18. syyskuuta 2014 18. syyskuuta 2014 IDL - proseduurit Viimeksi käsiteltiin IDL:n interaktiivista käyttöä, mutta tämä on hyvin kömpelöä monimutkaisempia asioita tehtäessä. IDL:llä on mahdollista tehdä ns. proseduuri-tiedostoja,

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen 27.2.2017 Yleiset ohjeet Kaksinkäsin.fi sivujen yläreunassa on valikko, josta pääsee suoraan useisiin tässä ohjeessa viitattuihin alisivuihin. Kun olet kirjautuneena

Lisätiedot

Näin asennat MS-DOS käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen

Näin asennat MS-DOS käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen Näissä ohjeissa käydään läpi Microsoftin MS-DOS 6.22 -käyttöjärjestelmän asennus Microsoftin Virtual PC 2007 -virtuaalikoneeseen. Asennusta varten sinulla on oltava Virtual PC 2007 asennettuna tietokoneellasi

Lisätiedot

Projektin luonti LPCXpressolla

Projektin luonti LPCXpressolla Projektin luonti LPCXpressolla Ensimmäiseksi työtilaan (workspace) pitää liittää käytössä olevalle prosessorille sopiva CMSIS-kirjasto. LPCXpresson projektinluontivelhot olettavat, että projektit käyttävät

Lisätiedot

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen it-arvi Ohjeet sovelluksen käyttöön KÄYNNISTYS: - Sovellus käynnistetään tuplanapauttamalla kuvaketta Esteettomyysarviointi.exe. ETUSIVU: Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Osa 7: Hahmojen ohjelmointi ja hienosäätö

Osa 7: Hahmojen ohjelmointi ja hienosäätö 1 Osa 7: Hahmojen ohjelmointi ja hienosäätö Tässä luvussa käymme läpi perusohjelmoinnin alkeita. - Ensimmäisenä koduhahmon ohjelmointia. 1. Program -osiossa tapahtuu itse se koodin kirjoitus, missä määrätään

Lisätiedot

Käsiteltävät asiat LIITE 2 1. Tehtävänä on mallintaa keilarata ohjeiden mukaan. MassFX Boolean Lathe

Käsiteltävät asiat LIITE 2 1. Tehtävänä on mallintaa keilarata ohjeiden mukaan. MassFX Boolean Lathe LIITE 2 1 HARJOITUS 2 Keilarata Tehtävänä on mallintaa keilarata ohjeiden mukaan. Käsiteltävät asiat MassFX Boolean Lathe 1. Tarkistetaan että mittayksiköt ovat Generics Units, valikosta Customize/Units

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys UpdateIT 2010: Uutisten päivitys Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Uutisen lisääminen... 1

Lisätiedot

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Liite 4 1(19) KEMIN ENERGIA Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Janne Pirttimaa 12.2.2013 Liite 4 2(19) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhdistäminen bluetoothilla... 3 2. Ongelmatilanteet ja ratkaisut...

Lisätiedot

Tilastokeskuksen rajapintapalveluiden käyttöönotto QGISohjelmistossa

Tilastokeskuksen rajapintapalveluiden käyttöönotto QGISohjelmistossa 1(13) Tilastokeskuksen rajapintapalveluiden käyttöönotto QGISohjelmistossa (QuantumGIS) Ohjeita laatiessa on käytetty QuantumGIS:n versiota 2.0.1. Ruudunkaappauskuvat ovat englanninkielisestä versiosta,

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Harjoitus Morphing. Ilmeiden luonti

Harjoitus Morphing. Ilmeiden luonti LIITE 1 1(5) Harjoitus Morphing Harjoituksessa käsiteltävät asiat: Objektien kopioiminen Editoitavan polygonin muokkaaminen Morph-modifier käyttö ilmeiden luomiseen Lyhyen animaation luonti set key- toimintoa

Lisätiedot

Adobe Photoshop Elements, kuvakäsittelyn perusteet

Adobe Photoshop Elements, kuvakäsittelyn perusteet Sivu 1 / 8 Adobe Photoshop Elements, kuvakäsittelyn perusteet Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit - kääntää kuvan - valita kuvasta vain tietyn alueen ja poistaa kuvasta muut (eng. crop, suom. rajaus) - muuttaa

Lisätiedot

BlueJ ohjelman pitäisi löytyä Development valikon alta mikroluokkien koneista. Muissa koneissa BlueJ voi löytyä esim. omana ikonina työpöydältä

BlueJ ohjelman pitäisi löytyä Development valikon alta mikroluokkien koneista. Muissa koneissa BlueJ voi löytyä esim. omana ikonina työpöydältä Pekka Ryhänen & Erkki Pesonen 2002 BlueJ:n käyttö Nämä ohjeet on tarkoitettu tkt-laitoksen mikroluokan koneilla tapahtuvaa käyttöä varten. Samat asiat pätevät myös muissa luokissa ja kotikäytössä, joskin

Lisätiedot

SATE1040 PIIRIANALYYSI I / MAARIT VESAPUISTO: APLAC -HARJOITUSTYÖ / KEVÄT RYHMÄ 4: Luoma, Tervo

SATE1040 PIIRIANALYYSI I / MAARIT VESAPUISTO: APLAC -HARJOITUSTYÖ / KEVÄT RYHMÄ 4: Luoma, Tervo 1 SATE1040 PIIRIANALYYSI I / MAARIT VESAPUISTO: APLAC -HARJOITUSTYÖ / KEVÄT 2008 RYHMÄ 4: Luoma, Tervo Harjoitustyön tarkoituksena on ensisijaisesti tutustua Aplac-simulointiohjelmiston ominaisuuksiin

Lisätiedot

A-Tiilikate objektikirjasto

A-Tiilikate objektikirjasto A-Tiilikate objektikirjasto 15.1.2014 A-Tiilikate-objektikirjasto toimii ArchiCAD 14, 15, 16 ja 17 -versioissa. Kirjaston käyttöön tarvitaan Graphisoftin Tarvikkeet-laajennus. Tarvikkeet-laajennuksen käyttöönotto

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

Harjoitus 5: Simulink

Harjoitus 5: Simulink Harjoitus 5: Simulink Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt Syksy 2006 Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt 1 Harjoituksen aiheita Tutustuminen Simulinkiin Differentiaaliyhtälöiden

Lisätiedot

MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN?

MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN? Connect-ohje oppilaalle MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN? 1. Avaa internet-selain ja kirjoita osoiteriville virtuaaliluokkasi osoite, esim. http://tampere.adobeconnect.com/virta ja paina Enter: Luokkien

Lisätiedot

Fx-CP400 -laskimella voit ratkaista yhtälöitä ja yhtälöryhmiä eri tavoin.

Fx-CP400 -laskimella voit ratkaista yhtälöitä ja yhtälöryhmiä eri tavoin. 3. Yhtälöt Fx-CP400 -laskimella voit ratkaista yhtälöitä ja yhtälöryhmiä eri tavoin. 3.1 Ensimmäisen asteen yhtälöt Ratkaise yhtälö. 3 x ( x 3) 4x 5 Kirjoita tehtävä sellaisenaan, maalaa se ja käytä Interactive

Lisätiedot

SCI- A0000: Tutustuminen Linuxiin, syksy 2015

SCI- A0000: Tutustuminen Linuxiin, syksy 2015 SCI- A0000: Tutustuminen Linuxiin, syksy 2015 Sisältö SCI- A0000: Tutustuminen Linuxiin, syksy 2015... 1 1. Mikä Linux?... 1 2. Linuxin käyttö graafisesti... 1 3. Pari sanaa komentorivistä... 2 4. Kalapankki...

Lisätiedot

Johdanto: Jaetut näytöt Jaetun näytön asetukset ja näytöstä poistuminen Aktiivisen sovelluksen valitseminen

Johdanto: Jaetut näytöt Jaetun näytön asetukset ja näytöstä poistuminen Aktiivisen sovelluksen valitseminen Kappale 14: Jaetut näytöt 14 Johdanto: Jaetut näytöt... 232 Jaetun näytön asetukset ja näytöstä poistuminen... 233 Aktiivisen sovelluksen valitseminen... 235 TI-89 / TI-92 Plus:ssä voit jakaa näytön ja

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard & Mouse -tuotteiden käyttäjille. Jos kaipaat lisäapua, voit ottaa yhteyttä

Lisätiedot

RefWorks (scienceport.tut.fi/newrefworks)

RefWorks (scienceport.tut.fi/newrefworks) RefWorks (scienceport.tut.fi/newrefworks) 1 on web-selaimella toimiva viitteidenhallintaohjelma, jolla voi luoda oman viitetietokannan, hallinnoida viitetietoja sekä tehdä tekstiviitteet ja lähdeluettelon.

Lisätiedot

padvisor - pikaohje - työkalu SATRON Smart/Hart dp- ja painelähettimiä varten

padvisor - pikaohje - työkalu SATRON Smart/Hart dp- ja painelähettimiä varten padvisor - pikaohje - työkalu SATRON Smart/Hart dp- ja painelähettimiä varten Sisältö: 1. Ohjelman toimintojen kuvaus 2. Ohjelman asennus 3. padvisor-ohjelman perustoiminnot 3.1 Ohjelman käynnistys 3.2

Lisätiedot

Ohjelmistopohjaisen lisenssin käyttö

Ohjelmistopohjaisen lisenssin käyttö 24.11.15 rev. 2 Ohjelmistopohjaisen lisenssin käyttö Yleistä Mastercam on käyttänyt aina suojauspalikkaan sidottuja lisenssejä. Ne ovat suhteellisen helppokäyttöisiä ja lisenssin siirtämiseen ei tarvita

Lisätiedot

Ohjeita. Datan lukeminen

Ohjeita. Datan lukeminen ATK Tähtitieteessä Harjoitustyö Tehtävä Harjoitystyössä tehdään tähtikartta jostain taivaanpallon alueesta annettujen rektaskensio- ja deklinaatiovälien avulla. Karttaan merkitään tähdet aina kuudenteen

Lisätiedot

zotero www.zotero.org

zotero www.zotero.org zotero www.zotero.org Viitteidenhallintajärjestelmä Zotero toimii Firefox-selaimessa. Muita ilmaisia viitteidenhallintajärjestelmiä ovat esimerkiksi EndNote ja Mendeley. Näissä ohjeissa on kuvataan Zoteron

Lisätiedot

Mittalaitetekniikka. NYMTES13 Vaihtosähköpiirit Jussi Hurri syksy 2014

Mittalaitetekniikka. NYMTES13 Vaihtosähköpiirit Jussi Hurri syksy 2014 Mittalaitetekniikka NYMTES13 Vaihtosähköpiirit Jussi Hurri syksy 2014 1 1. VAIHTOSÄHKÖ, PERUSKÄSITTEITÄ AC = Alternating current Jatkossa puhutaan vaihtojännitteestä. Yhtä hyvin voitaisiin tarkastella

Lisätiedot

CVS. Kätevä väline usein päivitettävien tiedostojen, kuten lähdekoodin, hallitsemiseen

CVS. Kätevä väline usein päivitettävien tiedostojen, kuten lähdekoodin, hallitsemiseen CVS Versionhallintajärjestelmä Kätevä väline usein päivitettävien tiedostojen, kuten lähdekoodin, hallitsemiseen Käytetään komentoriviltä, myös graafisia käyttöliittymiä saatavilla CVS Kaikki tiedostot

Lisätiedot

2016/07/05 08:58 1/12 Shortcut Menut

2016/07/05 08:58 1/12 Shortcut Menut 2016/07/05 08:58 1/12 Shortcut Menut Shortcut Menut Shortcut menut voidaan aktivoida seuraavista paikoista. Shortcut menun sisältö riippuu siitä, mistä se aktivoidaan. 1. Shortcut menu suunnitellusta linjasta

Lisätiedot

Kuvan pienentäminen Paint.NET-kuvankäsittelyohjelmalla

Kuvan pienentäminen Paint.NET-kuvankäsittelyohjelmalla Kuvan pienentäminen Paint.NET-kuvankäsittelyohjelmalla Avaa Paint.NET tuplaklikkaamalla sen pikakuvaketta. Paint.NET avautuu tämän näköisenä. Edessä on tyhjä paperi. Saadaksesi auki kuvan, jota aiot pienentää

Lisätiedot

Hyvyyskriteerit. ELEC-C1230 Säätötekniikka. Luku 8: Säädetyn järjestelmän hyvyys aika- ja taajuustasossa, suunnittelu taajuustasossa, kompensaattorit

Hyvyyskriteerit. ELEC-C1230 Säätötekniikka. Luku 8: Säädetyn järjestelmän hyvyys aika- ja taajuustasossa, suunnittelu taajuustasossa, kompensaattorit Hyvyyskriteerit ELEC-C1230 Säätötekniikka Aikaisemmilla luennoilla on havainnollistettu, miten systeemien käyttäytymiseen voi vaikuttaa säätämällä niitä. Epästabiileista systeemeistä saadaan stabiileja,

Lisätiedot

ÄÄNEKKÄÄMMÄN KANTELEEN MALLINTAMINEN ELEMENTTIME- NETELMÄLLÄ

ÄÄNEKKÄÄMMÄN KANTELEEN MALLINTAMINEN ELEMENTTIME- NETELMÄLLÄ ÄÄNEKKÄÄMMÄN KANTELEEN MALLINTAMINEN ELEMENTTIME- NETELMÄLLÄ Henna Tahvanainen 1, Jyrki Pölkki 2, Henri Penttinen 1, Vesa Välimäki 1 1 Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos Aalto-yliopiston sähkötekniikan

Lisätiedot

1 (14) Ohje. Ohje. GTK-wiki. Geologian tutkimuskeskus, Verkkosivustopalvelut

1 (14) Ohje. Ohje. GTK-wiki. Geologian tutkimuskeskus, Verkkosivustopalvelut 1 (14) GTK-wiki 2 (14) Sisällysluettelo 1. Wikin ylläpito... 3 1.1. Wiki-artikkelin muokkaus... 3 1.2. Wiki-artikkelin lisääminen... 3 2. Wiki-toiminnot... 4 2.1. Ristiinlinkitys... 4 2.2. Tekstin muotoilu...

Lisätiedot

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö A. Peruskäyttöohje Digilehtiö 1 1. Aseta haluamasi paperi tai lehtiö alustan päälle. Kirjoita ja piirrä muistiinpanot digilehtiön kynällä, kun kirjoitat uudelle sivulle, käännä lehti syrjään, ja paina

Lisätiedot

Kuva 1. GIMP:in uuden kuvan luominen. Voit säätää leveyttä ja korkeutta ja kokeilla muitakin vaihtoehtoja. Napsauta sitten "OK".

Kuva 1. GIMP:in uuden kuvan luominen. Voit säätää leveyttä ja korkeutta ja kokeilla muitakin vaihtoehtoja. Napsauta sitten OK. Gimp alkeet III 8 luokan ATK-työt/HaJa Sivu 1 / 6 Uuden kuvan luominen GIMP:illä yleisinfoa ----> LUE! Sen lisäksi, että GIMP on loistava valokuvankäsittelyohjelma, sillä saa piirrettyä myös omia kuvia

Lisätiedot

Matriisit ovat matlabin perustietotyyppejä. Yksinkertaisimmillaan voimme esitellä ja tallentaa 1x1 vektorin seuraavasti: >> a = 9.81 a = 9.

Matriisit ovat matlabin perustietotyyppejä. Yksinkertaisimmillaan voimme esitellä ja tallentaa 1x1 vektorin seuraavasti: >> a = 9.81 a = 9. Python linkit: Python tutoriaali: http://docs.python.org/2/tutorial/ Numpy&Scipy ohjeet: http://docs.scipy.org/doc/ Matlabin alkeet (Pääasiassa Deni Seitzin tekstiä) Matriisit ovat matlabin perustietotyyppejä.

Lisätiedot

Finnfoam tuotekirjaston asennusohje. Asennus ja rekisteröintiohje

Finnfoam tuotekirjaston asennusohje. Asennus ja rekisteröintiohje Finnfoam tuotekirjaston asennusohje Asennus ja rekisteröintiohje 1. Sisältö 1. Lataa asennuspaketti 4 2. Zip-tiedoston purku ja sovelluksen asennus 4 3. Sovelluksen rekisteröinti 8 4. Sisällön lataus 10

Lisätiedot

Opera Hotel Edition. Arvonlisäverokantojen muutos Operaan 01.07.2010. Finland. Toukokuu 2010 MICROS-Fidelio Finland Oy, Hotel Systems HelpDesk

Opera Hotel Edition. Arvonlisäverokantojen muutos Operaan 01.07.2010. Finland. Toukokuu 2010 MICROS-Fidelio Finland Oy, Hotel Systems HelpDesk Opera Hotel Edition Arvonlisäverokantojen muutos Operaan 01.07.2010 Toukokuu 2010 MICROS-Fidelio Finland Oy, Hotel Systems HelpDesk Sivu / Page: 1 / 15 Document revision history Version Revision Author

Lisätiedot

PowerPoint -esitysgrafiikka

PowerPoint -esitysgrafiikka TAMPEREEN KAUPUNKI Kasvatus- ja opetustoimiala @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ PowerPoint -esitysgrafiikka jatkokurssi SisällysError! Not a valid link. 1 Automaattiset muodot 1 2 Piirrosobjektin

Lisätiedot

STELLARIUM KÄYTTÖOHJE

STELLARIUM KÄYTTÖOHJE Järjestelmävaatimukset: Windows (XP, Vista, 7) DirectX 9.x ja uusin ServicePack tai MacOS X 10.3.x (tai suurempi), 3D-grafi ikkkortti ja OpenGL-tuki, min. 512 MB RAM, 1 GB vapaata levytilaa. ASENNUS Asennus

Lisätiedot

SGN-1200 Signaalinkäsittelyn menetelmät, Tentti

SGN-1200 Signaalinkäsittelyn menetelmät, Tentti SG-1200 Signaalinkäsittelyn menetelmät, Tentti 21.3.2006 Kirjoita nimesi ja opiskelijanumerosi jokaiseen paperiin. Vastauspaperit tullaan irrottamaan toisistaan. Jos tila ei riitä, jatka kääntöpuolelle

Lisätiedot

Muita kuvankäsittelyohjelmia on mm. Paint Shop Pro, Photoshop Elements, Microsoft Office Picture Manager

Muita kuvankäsittelyohjelmia on mm. Paint Shop Pro, Photoshop Elements, Microsoft Office Picture Manager Missio: 1. Asentaminen 2. Valokuvien tarkastelu, tallennus/formaatit, koko, tarkkuus, korjaukset/suotimet, rajaus 3. Kuvan luonti/työkalut (grafiikka kuvat) 4. Tekstin/grafiikan lisääminen kuviin, kuvien/grafiikan

Lisätiedot

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot

Planssit (layouts) ja printtaus

Planssit (layouts) ja printtaus 1 / 21 Digitaalisen arkkitehtuurin yksikkö Aalto-yliopisto 17.11.2015 Planssit (layouts) ja printtaus Yksittäisen kuvan printtaus 2 / 21 Ennen printtausta valitse näkymä, jonka haluat printata, klikkaamalla

Lisätiedot

Public Account-tili on pysyvä, joten kannattaa käyttää mieluummin sitä kuin kaupallisen tilin kokeiluversiota.

Public Account-tili on pysyvä, joten kannattaa käyttää mieluummin sitä kuin kaupallisen tilin kokeiluversiota. 1.1 Tässä harjoituksessa opit laatimaan luokitellun teemakartan maastossa aiemmin keräämistäsi pisteistä. Käytämme Esrin ArcGis-palvelun ilmaisia ominaisuuksia. Kartan tekoa voi harjoitella kokonaan ilman

Lisätiedot

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien Palvelinohjelma. Käyttö- ja asennusohjeet

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien Palvelinohjelma. Käyttö- ja asennusohjeet Lahden Teho-Opetus Oy Opetusohjelmien Palvelinohjelma Käyttö- ja asennusohjeet YLEISTÄ Lahden Teho-Opetus Oy:n opetusohjelmia voidaan nyt käyttää verkon välityksellä siten, että itse opetusohjelma asennetaan

Lisätiedot

PID-sa a timen viritta minen Matlabilla ja simulinkilla

PID-sa a timen viritta minen Matlabilla ja simulinkilla PID-sa a timen viritta minen Matlabilla ja simulinkilla Kriittisen värähtelyn menetelmä Tehtiin kuvan 1 mukainen tasavirtamoottorin piiri PID-säätimellä. Virittämistä varten PID-säätimen ja asetettiin

Lisätiedot