M 4MEG 1N I 3MEG 1N J 1.69MEG 1.78N L 533K 5.62N D 178K 5.62N B 562K 1.78N

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "M 4MEG 1N I 3MEG 1N J 1.69MEG 1.78N L 533K 5.62N D 178K 5.62N B 562K 1.78N"

Transkriptio

1 Johdanto Harjoitustyön ohjeet Laboratoriotyössä harjoitellaan sähköisten piirien simulointia, ja simuloinnit tehdään työasemaympäristössä käyttäen kaupallista ohjelmistopakettia, joka sisältää piirikaavioeditorin ja piirisimulaattorin. Työt tehdään kahden hengen ryhmissä, ja kullakin ryhmällä on ryhmän tunnuskirjaimen mukaan hieman erilaiset mitoitukset simuloitaville piireilleen, katso taulukosta 1 sivulla 3. Työselostukseksi palautetaan 4-sivuinen lomake (sivut 12-15), johon (pienellä käsialalla) sopii kaikkien tehtävien ratkaisut. Kukin ryhmä täyttää sivujen lomakkeet. Lomakkeisiin tulee kummankin nimet joten niitä ei palauteta kaksin kappalein! Tämä koskee myös esitehtävien tarkistusta: tarkistetaan yhdet esitehtävät per ryhmä. Tarkistustilaisuuteen voi tarpeen vaatiessa osallistua vain toinen ryhmän jäsenistä. Esitehtävien tarkastustilaisuudessa saattaa kuitenkin joutua tekemään korjauksia. Työ koostuu kolmesta osasta: a) esitehtävistä (sivut 12-13) jotka on tehtävä ennen työasemaluokkaan tuloa. Niissä muodostetaan kuva siitä mitä simuloinneista oletetaan tulevaksi ja lasketaan valmiiksi herätteiden muotoja. Työohje on syytä lukea ennen laboratorioon tuloa. b) simulointitehtävistä, jotka tehdään työasemaluokassa. Simuloinneista kirjataan muistiin muutamia oleellisia tuloksia. Sivut c) jälkitehtävistä, jossa katsotaan mitä harjoitustyöstä jäi käteen tai mieleen. Nämä tehdään laboratoriotyön lopussa ennen palautusta. Sivu 15. Lue ja täytä myös sivun 16 salassapitosopimus. Sen tekevät kummatkin ryhmän jäsenet ja se annetaan assistentille työn lopussa. Simuloitava piiri on näytetty oheisessa kuvassa. Piirille tehdään seuraavat simulaatiot: aikavaste (transienttianalyysi) askelmaiselle herätteelle, aikavaste (transienttianalyysi) sinimuotoiselle herätteelle ja taajuusvasteanalyysi (AC-analyysi) jatkuvalle sinisignaalille R uin uout C Taulukossa 1 on ryhmien komponenttiarvot. Vasemmanpuoleisen sarakkeen kirjain saadaan harjoitustyön ilmoittautumislistasta. Taulukko 1: Ryhmäkohtaiset komponenttiarvot Kirjain R [Ω] C [F] A 1MEG 1N B 562K 1.78N C 316K 3.16N D 178K 5.62N E 2MEG 1N F 1.12MEG 1.78N G 632K 3.16N H 356K 5.62N I 3MEG 1N J 1.69MEG 1.78N K 949K 3.16N L 533K 5.62N M 4MEG 1N N 2.25MEG 1.78N O 1.26MEG 3.16N P 711K 5.62N Q 5MEG 1N R 2.81MEG 1.78N S 1.58MEG 3.16N T 889K 5.62N KÄYTÄ SIIS AINA LYHENTEITÄ N, U, M, K ja MEG: N = 10-9 (nano) U = 10-6 (mikro) M = 10-3 (milli) K = 10 3 (kilo) MEG = 10 6 (mega) Lisäksi: Käytä pistettä pilkun asemesta (esim. ei 5,62N vaan 5.62N). Älä myöskään jätä väliä numeroarvon ja lyhenteen välille. 3 2

2 MENTOR GRAPHICSIN KÄYTTÖÖNOTTO Mentor Graphicsin ohjelmistopakettia käytetään Oulun yliopistossa moniin eri harjoitustöihin useilla eri asetuksilla, jotka ovat osin toisiaan poissulkevia. Jotta löydettäisiin tarvittavat kirjastot ja vältyttäisiin erinäisiltä ongelmilta, tätä työtä varten on määritelty uudestaan Mentorin ohjelmakutsut siten, että ne samalla asettavat oikeat hakupolut. Kaikki työssä tarvittavat tiedostot löytyvät hakemistosta /elsoft1/mentor/tech/sapi. Tee näin: Aukaise tekstieditorilla (esim. dtpad) oma.cshrc -tiedostosi eli kirjoita Terminal-ikkunassa: dtpad.cshrc& Lisää sanatarkasti.cshrc tiedostoosi oman polkumärittelysi rivin set path = ($path $HOME/bin) jälkeen: set path = (/elsoft1/mentor/tech/sapi/bin $path) Talleta.cshrc-tiedosto (Pulldown)>File>Save 1 ja suorita se terminaalissa komennolla. source.cshrc ja huomaa, että tämän istunnon aikana muutokset vaikuttavat vain siinä Terminalikkunassa, jossa kirjoitit source-komennon. Ensimmäisen istunnon aikana Mentorin ohjelmat eivät siis käynnisty muista ikkunoista, jollei niissäkin anneta e.m source-komentoa. Tee kotihakemistoosi alihakemisto mentor/sapi mkdir mentor cd mentor mkdir sapi cd sapi 1. Pulldown-valikko: työalueen yläpuolella on tavanomainen valikko, josta löytyy useita alivalikkoja (File, Edit,...) PIIRIKAAVION PIIRTO-OHJEET Käynnistä piirikaavioeditori komennolla sapi_da & Aloita piirikaavion piirto Pulldown-valikosta File>Open>Sheet ja kirjoita siihen nimeksi /home/oma_tunnus/mentor/sapi/rcpiiri Poimi nyt (Pulldown)>Libraries>SpiceLib -valikosta saatavasta SpiceLibpanelista komponentit Portin, Portout, Resistor, Capacitor ja Ground ja johdota niistä haluttu RC-piiri. Käytä piirikaavion piirtoon apuna sivuja 6-7. Muuta komponenttien arvot oikeiksi (taulukko 1) ja komponenttien nimiin osanumerot juokseviksi (R1 ja C1). Kiinnitä erityisesti huomiota, mihin kohtaan tulee arvo (instpar, esim 1.26MEG), mihin nimi (inst, esim. R1). Muuta myös tuloja lähtöporttien portin ja portout nimiksi uin ja uout. Kun piirikaavio on piirretty, se tarkistetaan komennolla (Pulldown)>Check>Sheet Huom! Jos tarkastus-raportti näyttää virheitä tai varoituksia, on jotain pielessä. Piirikaavio talletetaan komennolla (Pulldown)>File>Save Sheet instpar (laita tähän oma ryhmäkoht. arvo taulukosta 1) (LÄHTÖPORTTI) portout Kuva R1 1.26MEG (TULOPORTTI) portin uin uout inst resistor capacitor ground C1 3.16N instpar (ryhmäkoht.) käytä pistettä tarvittaessa, EI PILKKUA!!!

3 MENTOR GRAPHICSIN KÄYTTÖLIITTYMÄ SUN-työasemissa on kolminappinen hiiri, jonka nappeja puhutellaan jatkossa LMB=vasen (left), MMB=keskimm. (middle) ja RMB=oikea (right). MG:n ohjelmissa käskyt voidaan antaa hyvin monella eri tavalla. Eri tapoja ovat Pulldown-valikko: työalueen yläpuolella on tavanomainen valikko, josta löytyy useita alivalikkoja (File, Edit,...) Panelivalikko: Työalueen oikealla puolella on ohjelman tilan mukaan päivittyvä paneli, josta todennäköisimmät funktiot saa suoraan Työalueella piirtäminen ja valitseminen tehdään vasemmalla hiiren napilla (LMB), mutta oikealla hiiren (RMB) napilla saadaan popup-valikko, josta löytyy tarpeellinen määrä alivalikoita. Mentor Graphicsin ohjelmissa on myös graafinen käskytulkki, joka toimii siten, että työalueella painetaan keskimmäinen hiiren nappi (MMB) pohjaan ja piirretään sillä jokin yksinkertainen kuvio (stroke). Piirtämällä kysymysmerkin saa esille luettelon käytössä olevista strokeista. Stroken koko on vapaa, mutta sen muoto tulkitaan 3 x 3 ruudukon avulla. Funktionäppäimet F1-F12 on ohjelmoitu erilaisille pikafunktioille, ks. taulukko 2. Aluksi on helpointa käyttää panelista tai popup-valikosta löytyviä käskyjä. Käytännössä popup-valikolla selviää erittäin hyvin. Pulldown-valikko Työtila Popupvalikko stroke Paneli Funktionäppäinten help Kuva 2 Ohjelmiston käyttöliittymä Ohessa on muutamia piirrossa tarvittavia toimintoja: Taulukko 2: Piirikaavioeditorin toimintoja Funktio Käskyn antotapa Valinta Hiiren vasen näppäin (LMB) Unselect all eli poista valinta F2 popup-valikko Hiiren oikea näppäin (RMB) tai F4 stroke (piirrettävä komento) Hiiren keskim. näppäin (MMB) pohjassa piirron ajan Move -nappi ja MMB painettuna Johtimen piirto stroke ylhäältä alas tai F3 Komponentin kiertäminen 90 o (rotate) Valitaan komponentti. (Popup) Rotate/Flip Propertyn editoiminen eli komponentin nimen tai arvoin muuttaminen Shift-F7 editoitavan nimen tai arvon päällä tai (popup)properties>modify Copy Control-MMB painettuna tai stroke C Delete DEL-näppäin View alue stroke vas.ylhäältä oikealle alas View kaikki stroke oik.alhaalta vas. ylös Zoomaa kauemmas ja lähemmäs Kauemmas: stroke vas.alhaalta oikealle ylös Lähemmäs: stroke oik. ylhäältä vasemmalle alas Näytön keskitys kaksois-klikkaus MMB:llä keskittää näytön osoittimen osoittamaan paikkaan Symbolin sijoittaminen joko Spicelib-paletista tai peruspaletista komennolla Choose symbol Piirikaavion tarkistaminen (Pulldown)Check>Check sheet Piirikaavion tallentaminen (Pulldown)File>Save sheet 7 6

4 SIMULOINTIOHJEET (Tehtävät sivulla 14-15) Leikkaa ensin irti kaikki työselostuslomakkeet (sivut 12-15) ja tee simuloinnit käyttäen näitä ohjeita. Lomakkeita täytettään yksi kappale per ryhmä. Kun piirikaavio on piirretty, käynnistä Terminal-ikkunasta simulaattori komennolla sapi_accusim rcpiiri Simulaattori käynnistyttyä katsele hetki oikeampuoleista paneli-valikkoa. Panelin ylälaidassa on punaisella mm. kohdat DC, FREQ ja TIME, joilla valitaan suoritettavan simuloinnin tyyppi. Analyysissä tarvittavat asetukset löytyvät panelin Setup Analysis -napista. Sivulla 9 löytyy ohjeet tulosten tarkasteluun ja sivulla 10 selitetään annettaviin arvoihin liittyviä termejä. Valitse oikeanpuoleisesta panelista Add Keeps -> All Simulointien asetukset määrätään aina toiminnolla Setup analysis ja herätteet (tulosignaali) toiminnolla Add force. Simulointitehtävät 1 ja 2: (TIME MODE) Paina panelista nappia TIME. Ensimmäisellä kerralla Setup Analysis-ikkuna aukeaa automaattisesti. Nyt asetetaan simuloinnin kesto ja aika-askel, joita esitehtävissää laskettiin. Seuraavaksi määritä heräte valitsemalla hiiren vasemmalla näppäimellä ainoastaan tulosignaalin johdin ja suorittamalla panelista Add Force ja valitse ikkunassa Pulse ja sijoita tähän esitehtävissä lasketut sopivat numeeriset arvot. Simulointiherätteen muuttaminen käy antamalla tulosolmulle uusi force, joka korvaa entisen. Seuraavaksi valitse tarkasteltavat signaalit valitsemalla piirikaaviosta, eli valitse tulo- ja lähtöjohdin ja paina panelista kohtaa Trace Trace on simuloinnin aikana jatkuvasti päivittyvä oskilloskooppikuva ja se on tässä työssä kätevämpi kuin toinen graafinen esitystapa Chart, joka piirretään simuloinnin jälkeen ja joka ei päivity kun simulointi ajetaan uudestaan. Kuvaa voi zoomata lähemmäs ja kauemmas kuten piirikaavioeditorissa (ed. sivun taulukko). Simulointi käynnistyy panelikomennolla Run Nyt voidaan tarkastella simulointituloksia. Kun herätettä muutetaan pulssista siniherätteeksi, määritetään uusi heräte TIME MODE-panelista (muista valita ensin ainoastaan tulosignaalin johdin) Add Force ja valitse nyt Sin Simulointitehtävä 3: (FREQ MODE) Poista ensin mahdolliset chart/trace ikkunat. Taajuustason analyysi on nyt siis FREQ (eikä TIME MODE) ja setup analysis -parametrit annetaan AC analyysille. Taajuusvaste esitetään useimmiten ns. Boden kuvaajana, jossa taajuusakseli ja amplitudi-informaatio esitetään logaritmisena. Tälläinen kuvaaja saadaan siten, että ensin ajetaan AC-simulointi ja sitten valitaan piirikaaviosta pelkästään lähtösolmu ja annetaan komento (Pulldown)>Results>Chart>Chart Result (valitse bode ja paina ok) Tuloksien tarkastelu jokaisessa simulointitehtävissä Liukuva kursori saadaan trace/chart-ikkunassa hiiren oikean napin takaa: (Popup)>Chart>Add Cursor>Click Siirrä osoitin kuvaajaan ja klikka vasenta hiiren nappia. Tällöin pystyakselin viereen trace/chart-ikkunassa syntyy harmaa palkki jota klikattaessa vasemmalla hiiren napilla kursorin väri muuttuu vihreäksi. Tämän jälkeen kursori on liikuteltavissa vasemmalla hiiren napilla. Kursoreita voidaan ottaa käyttöön useampiakin, jolloin ensimmäisessä kursorissa lukee aikaruudun alaosassa base ja muissa kursoreissa vastaavassa kohdassa aikaväli base-kursoriin. Tämä on kätevä esim. kahden sinisignaalin välisen viiveen määrittämiseen.. u(t) u(t) Kursori T base t HUOM! Yleinen simulaattorin toimimattomuuteen johtanut temppu on herätteen (forcen) määrittäminen esim. väärään paikkaan. Tästä pääsee eroon poistamalla kaikki forcet: (Pulldown) > delete > Forces > All signals 9 8

5 LIITE 1. Herätteiden ja simulointien kuvaus piirisimulaattorissa Simulointitehtävät 1 ja 2 ovat aikatason simulointeja (transienttianalyysi). Tehtävässä 1 herätteen tyyppi on PULSE ja tehtävässä 2 SIN. Simulointitehtävässä 3 tehdään taajuustason analyysi, jolloin valitaan ensin paneelista FREQ MODE. Kuvassa 3 on simulaattorin tarvitsemia tietoja herätteestä (force) ja simulointiparametreistä (setup analysis). Kuvassa 3 tarkoittaa simulaattorissa v1 min. amplitudi = 0 initial value v2 max. amplitudi = 1 pulsed value td viive = 0 delay time tr nousuaika = 0.1τ rise time tf laskuaika= 0.1τ fall time tw pulssin leveys = 7τ pulse width tper jakso eli periodi = 14.2τ period dcval poikkeama nollakeskiarvosta = 0 offset ampl (huippu-) amplitudi magnitude f taajuus frequency Simuloinnin kuvaus (Setup Analysis) transienttianalyysi (TIME MODE) taajuustason analyysi (AC-analyysi, simulaattorissa FREQ. MODE) aika-askel = 0.01τ simuloinnin kesto pisteitä per dekadi (kun taajuus kasvaa 10-kertaiseksi) = 30 aloitustaajuus = 0.01/τ lopetustaajuus = 100/τ time step stop time points per decade start freq stop freq 10 PULSE tw v2 v1 tr tf td tper SIN ampl { dcval Kuva 3: Pulssi- ja siniheräte. 11 tw T = 1/f

6 Huom! Työselostuksia tehdään 1 kappale / ryhmä. Piiriteoria I työselostuslomake 2007 tekijät koul. ohj./ aloitusvuosi / / sotu tai opisk.nro Ryhmän nro/ kompon. kirjain / Esitehtävät (tehtävä ja tarkastettava ennen työasemaluokkaan tuloa) Käytä aina ryhmäkohtaisia komponenttiarvoja (Taulukko 1) LEIKKAA IRTI 1. Sivun 2 kuvassa on yksinkertainen RC-piiri. a ) Esitä sen askelvaste (tulosignaali uin muuttuu 0V:stä 1V:ksi ajanhetkellä t = 0) suljetussa muodossa. uout(t) = laske: b) τ = RC= s ω o =1/τ = rad/s f o = ω o /2π = Hz c) uout(1τ) = V uout(2τ) = V uout(3τ) = V uout(4τ) = V uout(5τ) = V d) aika, jolloin uout = 0.1V ja 0.9V. uout(t1) = (1-e -t1/τ ) = 0.1V -> t 1 = s uout(t2) = (1-e -t2/τ ) = 0.9V -> t 2 = s U 2. a) Esitä verkon siirtofunktio Hjω ( ) out ( jω) = , sekä sen itseisarvo ja U vaihekulma. in ( jω) H(jω) H(jω) H(jω) 12

7 b) Laske em. arvot taajuuksilla ω = 0.1/τ, ω = 1/τ ja ω = 10/τ H(jω) ω=0.1/τ ω=1/τ ω=10/τ H(jω) astetta astetta astetta 3. Simulointitehtäviä varten kirjoita seuraavat herätteiden tiedot. (Aikavakio τ on laskettu edellisellä sivulla). a) Pulssimuotoinen heräte Askeleen nousu- ja laskuaika ovat 0.1τ, pulssin leveys 7τ, pulssin periodi 14.2τ, simuloinnin kesto 14.2τ ja aika-askel on 0.01τ. LEIKKAA IRTI nousuaika ja laskuaika pulssin leveys pulssin periodi ja simuloinnin kesto aika-askel s s s s b) sinimuotoinen heräte Signaalin amplitudi on 1V, kulmataajuus ω on 10/τ ja analyysin kesto 30 jaksoa. Aika-askel on sama, kun a)-kohdassa. Simulaattori käyttää taajuuksia f = ω/2π eikä kulmataajuuksia, joten taajuudet on aina muutettava hertzeiksi! kulmataajuus taajuus simuloinnin kesto aika-askel rad/s Hz s s c) AC-analyysin heräte siten että taajuutta pyyhkäistään logaritmisesti välillä 0.01/τ /τ (muuta hertzeiksi). pisteitä per dekadi aloitustaajuus (Hz) lopetustaajuus (Hz) 30 Hz Hz 4. (Kääntöpuolelle) Miten Design Architect -piirikaavioeditorissa a) muutetaan komponentin arvoa, b) käännetään komponenttia (rotate) ja c) piirretään johdin. d) Miten simulaattorissa mitataan kahden sinisignaalin välinen viive käyttäen kursoria? 13

8 Simulointitehtävät (tehdään työasemaluokassa) Vinkki: ole aktiivinen mutta alä sählää. Valtaosa vastauksista löytyy työohjeesta. Assistentiltakin voi kysyä neuvoa. Aloita sivulta 4 (seuraa työohjeen ohjeita). Käytä simulointitehtävissä omia komponenttiarvoja ja esitehtävien vastauksia. SIMULOINTIOHJEET OVAT SIVULLA Simuloi piirin aikavaste esitehtävässä 3a määrittämällesi pulssimuotoiselle herätteelle uin. Mittaa aika, jolloin uout on 630mv ja 900mV (käytä kursoria, s. 9). 630mV: t 1 = s 900mV: t 2 = s LEIKKAA IRTI 2. Muuta heräte uin sinimuotoiseksi (taajuus 10/τ, amplitudi uin 1, dc-offset 0), simuloi 30 jakson mittainen aika (ks. esitehtävä 3b). Mittaa ja kirjoita alla olevaan taulukkoon: a) Lähtöjännitteen amplitudi uout (ks. kuva 3), kun alkutransientti on tasaantunut, b) alkutransientin kestoaika ja c) tulo- ja lähtöjännitteen välinen vaihe-ero asteina. Vaihe-ero määritellään seuravalla tavalla: tulon ja lähdön välinen viive jaettuna jakson mitalla T kertaa 360 o. Toista simulointi myös taajuuksille 1/τ sekä 0.1/τ ja kirjaa tulokset taulukkoon. HUOM! Kun taajuutta pienennetään kymmenesosaan, pitää simuloinnin lopetusaikaa kasvattaa kymmenkertaiseksi (saadaan saman verran jaksoja näkyville). ω f [Hz] T =1/f [s] 2a) 2b) 2c) etumerkki on miinus! 10/τ 1/τ 0.1/τ 14

9 3. Muuta simulointi taajuusvasteen analyysiksi (AC-analyysiksi, simulaattorissa FREQ MODE), herätteeksi Add Force->AC->Magnitude: 1, ja simuloi taajuusalue ω = 0.01/τ /τ (ks. esitehtävä 3c ja s. 9). a) Esitä simulointitulos Boden kuvaajana (sivu 9). Kirjaa taulukkoon amplitudivahvistus ja vaihe-ero eri taajuuden arvoilla. ω (rad/s) f (Hz) (kopioi ed. sivulta) Vahvistus (db) Vaihe-ero (deg) 10/τ 1/τ 0.1/τ LEIKKAA IRTI b) vertaa tehtävän 2 taulukon transienttianalyysillä saatuja amplitudi- ja vaihearvoja nyt AC-analyysillä saatuihin arvoihin (ed. teht. taulukosta 2a ja 2c). Kuinka hyvin tulokset vastasivat toisiaan? vahvistus desibeleinä lasketaan: 20*log 10 ( uout / uin ). Esim. 20*log 10 (0.7) on noin - 3dB. (rasti ruutuun) Erittäin hyvin Osittain Hyvin Huonosti c) luonnostele simuloimasi taajuusvaste: (deg) 0 o 0db (db) Amplitudi (db) Vaihe-ero (deg) - 90 o -40dB f alku f loppu f (Hz) (logariminen) Jälkitehtävät (vastaa kääntöpuolelle) 1. Miten transienttianalyysi ja taajuustason analyysi poikkeavat toisistaan? 2. Kommentteja harjoitustyöstä? 15

10 Palauta tämä työn päätteeksi. Älä niittaa sitä työselostukseen. SCHEDULE 2 CONFIDENTIALITY AGREEMENT Mentor Graphics haluaa opiskelijoiden täyttävän tämmöisen salassapitosopimuksen. Student: School: Effective Date: / 2007 University of Oulu Dept. Electrical and Information Engineering P.O. Box 4500, University of Oulu, Finland LEIKKAA IRTI Älä siis kopioi tai poista tai muuten väärinkäytä softaa tai sen dokumentointia. Kuvien tai simulointitulosten julkaisusta (jossain muussa yhteydessä) täytyy sopia erikseen. In consideration of the opportunity to utilize Mentor Graphics products licensed to School, Student acknowledges and agrees to the following: Software licensed to School (Licensed Software) is trade secret or confidential information of Mentor Graphics or its licensors. Student shall not reverse-assemble, reverse-compile, or otherwise reverse-engineer Licensed Software, in whole or in part. Student shall maintain the confidentiality of Licensed Software and shall not disclose or provide Licensed Software, documentation or any other information regarding Licensed Software to any third party. Student shall not remove any Licensed Software or documentation from the classroom or laboratory. In the event that Student wishes to publish a thesis, results of any study or any other document which refers to either Mentor Graphics and/or the Licensed Software Student shall provide a draft of such proposed publication to Mentor Graphics and obtain Mentor Graphics prior written consent. The provisions of this Confidentiality Agreement shall survive the termination of the Mentor Graphics Educational License Agreement between School and Mentor Graphics. STUDENT Nimmari tulee kohtaan By By Typed Name Date / 2007 Educational License Agreement (Rev ) Page 1 of 1 16

+ - Piiriteoria I - Harjoitustyön ohjeet v out. v in (Heräte) 1. Johdanto. vin. 1. Johdanto Alkutoimet... 3

+ - Piiriteoria I - Harjoitustyön ohjeet v out. v in (Heräte) 1. Johdanto. vin. 1. Johdanto Alkutoimet... 3 vin (V) time Piiriteoria I - Harjoitustyön ohjeet 2009 vin + - + vout vout(v) - time 1. Johdanto Laboratoriotyössä harjoitellaan sähköisten piirien simulointia, ja simuloinnit tehdään työasemaympäristössä

Lisätiedot

1 PID-taajuusvastesuunnittelun esimerkki

1 PID-taajuusvastesuunnittelun esimerkki Enso Ikonen, Oulun yliopisto, systeemitekniikan laboratorio 2/23 Säätöjärjestelmien suunnittelu 23 PID-taajuusvastesuunnittelun esimerkki Tehtävänä on suunnitella säätö prosessille ( ) = = ( +)( 2 + )

Lisätiedot

ANALOGIAPIIRIT III/SUUNNITTELUHARJOITUS OSA 1

ANALOGIAPIIRIT III/SUUNNITTELUHARJOITUS OSA 1 ANALOGIAPIIRIT III/SUUNNITTELUHARJOITUS OSA 1 Tässä osassa suunnitellaan 1. asteen Σ muunnin SC tekniikkaa hyväksikäyttäen. Muuntimen ideaalisen mallin toiminta varmistetaan Cadence simuloinnilla. Tavoitteet:

Lisätiedot

LABORAATIOSELOSTUSTEN OHJE H. Honkanen

LABORAATIOSELOSTUSTEN OHJE H. Honkanen LABORAATIOSELOSTUSTEN OHJE H. Honkanen Tämä ohje täydentää ja täsmentää osaltaan selostuskäytäntöä laboraatioiden osalta. Yleinen ohje työselostuksista löytyy intranetista, ohjeen on laatinut Eero Soininen

Lisätiedot

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistävalikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

Flowcode 6 Omien komponenttien luonti 3D- tilassa Ledi

Flowcode 6 Omien komponenttien luonti 3D- tilassa Ledi Flowcode 6 Omien komponenttien luonti 3D- tilassa Ledi Oman painonappi komponentin luonti 6 versiossa Flowcode 6 versio mahdollistaa omien Flowcode komponenttien tekemisen. Komponentit on mahdollista piirtää

Lisätiedot

Kannattaa opetella parametrimuuttujan käyttö muidenkin suureiden vaihtelemiseen.

Kannattaa opetella parametrimuuttujan käyttö muidenkin suureiden vaihtelemiseen. 25 Mikäli tehtävässä piti määrittää R3:lle sellainen arvo, että siinä kuluva teho saavuttaa maksimiarvon, pitäisi variointirajoja muuttaa ( ja ehkä tarkentaa useampaankin kertaan ) siten, että R3:ssä kulkeva

Lisätiedot

A. SMD-kytkennän kokoaminen ja mittaaminen

A. SMD-kytkennän kokoaminen ja mittaaminen A. SMD-kytkennän kokoaminen ja mittaaminen Avaa tarvikepussi ja tarkista komponenttien lukumäärä sekä nimellisarvot pakkauksessa olevan osaluettelon avulla. Ilmoita mahdollisista puutteista tai virheistä

Lisätiedot

1 Asentaminen. 2 Yleistä ja simuloinnin aloitus 12/2006 1.1.1

1 Asentaminen. 2 Yleistä ja simuloinnin aloitus 12/2006 1.1.1 1 Asentaminen...2 2 Yleistä ja simuloinnin aloitus...2 2.1 PI-säätimet...3 2.2 Trendit...4 3 Lämpölaitoksen ohjaus...5 4 Voimalan alkuarvojen muuttaminen...6 5 Tulostus...8 6 Mahdollisia ongelmia...8 6.1

Lisätiedot

2. DC-SWEEP, AC-SWEEP JA PSPICE A/D

2. DC-SWEEP, AC-SWEEP JA PSPICE A/D 11 2. DC-SWEEP, AC-SWEEP JA PSPICE A/D Oleellista sweep -sovelluksissa on se, että DC-sweep antaa PSpice A/D avulla graafisia esityksiä, joissa vaaka-akselina on virta tai jännite, AC-sweep antaa PSpice

Lisätiedot

SSH Secure Shell & SSH File Transfer

SSH Secure Shell & SSH File Transfer SSH Secure Shell & SSH File Transfer TIETOHALLINTO Janne Suvanto 1.9 2002 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Yleistä... 2 SSH Secure Shell ohjelman asetukset... 3 POP3 tunnelin asetukset... 6 Yhteyden

Lisätiedot

Viva-16. Käyttöohje. 1.4.2009 Veikko Nokkala Suomen Videovalvonta.com

Viva-16. Käyttöohje. 1.4.2009 Veikko Nokkala Suomen Videovalvonta.com Viva-16 Käyttöohje 1.4.2009 Veikko Nokkala Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Ohjelmisto käyttöliittymä... 3 Asentaminen... 3 Käyttöönotto... 3 Katselu... 6 Tallennus... 8 Toistaminen... 9 Selain käyttöliittymä...

Lisätiedot

Operaatiovahvistimen vahvistus voidaan säätää halutun suuruiseksi käyttämällä takaisinkytkentävastusta.

Operaatiovahvistimen vahvistus voidaan säätää halutun suuruiseksi käyttämällä takaisinkytkentävastusta. TYÖ 11. Operaatiovahvistin Operaatiovahvistin on mikropiiri ( koostuu useista transistoreista, vastuksista ja kondensaattoreista juotettuna pienelle piipalaselle ), jota voidaan käyttää useisiin eri kytkentöihin.

Lisätiedot

Kondensaattorin läpi kulkeva virta saadaan derivoimalla yhtälöä (2), jolloin saadaan

Kondensaattorin läpi kulkeva virta saadaan derivoimalla yhtälöä (2), jolloin saadaan VAIHTOVIRTAPIIRI 1 Johdanto Vaihtovirtapiirien käsittely perustuu kolmen peruskomponentin, vastuksen (resistanssi R), kelan (induktanssi L) ja kondensaattorin (kapasitanssi C) toimintaan. Tarkastellaan

Lisätiedot

TASA- JA VAIHTOVIRTAPIIRIEN LABORAATIOTYÖ 5 SUODATINPIIRIT

TASA- JA VAIHTOVIRTAPIIRIEN LABORAATIOTYÖ 5 SUODATINPIIRIT TASA- JA VAIHTOVIRTAPIIRIEN LABORAATIOTYÖ 5 SUODATINPIIRIT Työselostuksen laatija: Tommi Tauriainen Luokka: TTE7SN1 Ohjaaja: Jaakko Kaski Työn tekopvm: 02.12.2008 Selostuksen luovutuspvm: 16.12.2008 Tekniikan

Lisätiedot

Luento 8. Suodattimien käyttötarkoitus

Luento 8. Suodattimien käyttötarkoitus Luento 8 Lineaarinen suodatus Ideaaliset alipäästö, ylipäästö ja kaistanpäästösuodattimet Käytännölliset suodattimet 8..006 Suodattimien käyttötarkoitus Signaalikaistan ulkopuolisen kohinan ja häiriöiden

Lisätiedot

MrSmart 8-kanavainen lämpötilamittaus ja loggaus, digitoija ja talletusohjelma

MrSmart 8-kanavainen lämpötilamittaus ja loggaus, digitoija ja talletusohjelma MrSmart 8-kanavainen lämpötilamittaus ja loggaus, digitoija ja talletusohjelma Kuva 1 MrSmart on digitointilaite PC:lle Yleistä MrSmart on sarjaliikenteellä toimiva sarjaliikennedigitoija. Laite mittaa

Lisätiedot

FYSP105 / K3 RC-SUODATTIMET

FYSP105 / K3 RC-SUODATTIMET FYSP105 / K3 R-SODATTIMET Työn tavoitteita tutustua R-suodattimien toimintaan oppia mitoittamaan tutkittava kytkentä laiterajoitusten mukaisesti kerrata oskilloskoopin käyttöä vaihtosähkömittauksissa Työssä

Lisätiedot

OPERAATIOVAHVISTIN. Oulun seudun ammattikorkeakoulu Tekniikan yksikkö. Elektroniikan laboratoriotyö. Työryhmä Selostuksen kirjoitti 11.11.

OPERAATIOVAHVISTIN. Oulun seudun ammattikorkeakoulu Tekniikan yksikkö. Elektroniikan laboratoriotyö. Työryhmä Selostuksen kirjoitti 11.11. Oulun seudun ammattikorkeakoulu Tekniikan yksikkö Elektroniikan laboratoriotyö OPERAATIOVAHVISTIN Työryhmä Selostuksen kirjoitti 11.11.008 Kivelä Ari Tauriainen Tommi Tauriainen Tommi 1 TEHTÄVÄ Tutustuimme

Lisätiedot

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8)

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) 1 UUDEN KILPAILUTIEDOSTON AVAUS Avaa Wcondes ohjelma tuplaklikkaamalla wcondes.lnk ikonia. Ohjelma avaa automaattisesti viimeksi tallennetun kilpailutiedoston.

Lisätiedot

AWR Design Environment 2009

AWR Design Environment 2009 1. Johdanto: AWR Design Environment 2009 Tässä harjoituksessa tutustutaan AWR (Applied Wave Research) piirisimulaattorin käyttöön, jolla voidaan käyttää mm. tasavirta-, vaihtovirta ja transienttianalyyseissä.

Lisätiedot

Muuttujien määrittely

Muuttujien määrittely Tarja Heikkilä Muuttujien määrittely Määrittele muuttujat SPSS-ohjelmaan lomakkeen kysymyksistä. Harjoitusta varten lomakkeeseen on muokattu kysymyksiä kahdesta opiskelijoiden tekemästä Joupiskan rinneravintolaa

Lisätiedot

ANALOGIAPIIRIT III/SUUNNITTELUHARJOITUS OSA 2

ANALOGIAPIIRIT III/SUUNNITTELUHARJOITUS OSA 2 ANALOGIAPIIRIT III/SUUNNITTELUHARJOITUS OSA 2 Tässä osassa suunnitellaan operaatiovahvistin 1. osassa suunniteltua Σ muunninta varten. Operaatiovahvistimen toiminta varmistetaan Cadence simuloinneilla.

Lisätiedot

Säätötekniikan matematiikan verkkokurssi, Matlab tehtäviä ja vastauksia 29.7.2002

Säätötekniikan matematiikan verkkokurssi, Matlab tehtäviä ja vastauksia 29.7.2002 Matlab tehtäviä 1. Muodosta seuraavasta differentiaaliyhtälöstä siirtofuntio. Tämä differentiaaliyhtälö saattaisi kuvata esimerkiksi yksinkertaista vaimennettua jousi-massa systeemiä, johon on liitetty

Lisätiedot

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Helsingin yliopisto WebOodi 1 OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen Ilmoittautuneista opiskelijoista

Lisätiedot

SIMULINK 5.0 Harjoitus. Matti Lähteenmäki 2004 www.tpu.fi/~mlahteen/

SIMULINK 5.0 Harjoitus. Matti Lähteenmäki 2004 www.tpu.fi/~mlahteen/ SIMULINK 5.0 Harjoitus 2004 www.tpu.fi/~mlahteen/ SIMULINK 5.0 Harjoitus 2 Harjoitustehtävä. Tarkastellaan kuvan mukaisen yhden vapausasteen jousi-massa-vaimennin systeemin vaakasuuntaista pakkovärähtelyä,

Lisätiedot

20 Kollektorivirta kun V 1 = 15V 10. 21 Transistorin virtavahvistus 10. 22 Transistorin ominaiskayrasto 10. 23 Toimintasuora ja -piste 10

20 Kollektorivirta kun V 1 = 15V 10. 21 Transistorin virtavahvistus 10. 22 Transistorin ominaiskayrasto 10. 23 Toimintasuora ja -piste 10 Sisältö 1 Johda kytkennälle Theveninin ekvivalentti 2 2 Simuloinnin ja laskennan vertailu 4 3 V CE ja V BE simulointituloksista 4 4 DC Sweep kuva 4 5 R 2 arvon etsintä 5 6 Simuloitu V C arvo 5 7 Toimintapiste

Lisätiedot

KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA

KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA SISÄLLYS 1. KUVAN TUOMINEN PAINTIIN...1 1.1. TALLENNETUN KUVAN HAKEMINEN...1 1.2. KUVAN KOPIOIMINEN JA LIITTÄMINEN...1 1.1. PRINT

Lisätiedot

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Helsingin yliopisto WebOodi 1 OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen Ilmoittautuneista opiskelijoista

Lisätiedot

http://www.microsoft.com/expression/

http://www.microsoft.com/expression/ Verkkojulkaisuharjoitus1 TAVOITE Harjoituksen tarkoituksena on opiskella käyttämään verkkojulkaisueditoria (Microsoft Expression Web) ja käynnistämään verkkosivu internetissä. VERKKOSIVUEDITORIN KÄYTTÖOHJEITA

Lisätiedot

Analyysi on helpointa aloittaa painamalla EDIT-painiketta. (Tuotu tiedosto täytyy olla aktiivinen eli valittuna).

Analyysi on helpointa aloittaa painamalla EDIT-painiketta. (Tuotu tiedosto täytyy olla aktiivinen eli valittuna). 1 PRAAT OHJE Yleistä Praat on puheentutkimukseen tarkoitettu ilmainen ohjelma (GNU ohjelma, open source). Se sisältää useita eri analyysimahdollisuuksia, mahdollisuuden määrittää hyvin tarkasti kuvien

Lisätiedot

Kyläsivujen InfoWeb-ohje

Kyläsivujen InfoWeb-ohje Kyläsivujen InfoWeb-ohje Kirjoita internet-selaimesi osoitekenttään kyläsivujen hallintaosoite; www.yla -savo.fi/admin Saavut seuraavalle sivulle, johon kirjoitat käyttäjätunnuksesi ja salasanasi: Paina

Lisätiedot

2.1 Yksinkertaisen geometrian luonti

2.1 Yksinkertaisen geometrian luonti 2.1 Yksinkertaisen geometrian luonti Kuva 2.1 Tiedon portaat Kuva 2.2 Ohjelman käyttöliittymä suoran luonnissa 1. Valitse Luo, Suora, Luo suora päätepistein. 2. Valitse Pystysuora 3. Valitse Origo Origon

Lisätiedot

Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto

Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto Condess ratamestariohjelman käyttö Aloitus ja alkumäärittelyt Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto Kun kysytään kilpailun nimeä, syötä kuvaava nimi. Samaa nimeä käytetään oletuksena

Lisätiedot

Pikanäppäin Yhdistelmiä. Luku 6 Pikanäppäimet

Pikanäppäin Yhdistelmiä. Luku 6 Pikanäppäimet Luku 6 Pikanäppäimet Pikanäppäimet ovat näppäinyhdistelmiä, jotka mahdollistavt ZoomTextin komennot ilman ZoomTextin käyttäjäliittymän aktivointia. Pikanäppäin komentoja on melkein jokaisella ZoomTextin

Lisätiedot

1 Funktiot, suurin (max), pienin (min) ja keskiarvo

1 Funktiot, suurin (max), pienin (min) ja keskiarvo 1 Funktiot, suurin (max), pienin (min) ja keskiarvo 1. Avaa uusi työkirja 2. Tallenna työkirja nimellä perusfunktiot. 3. Kirjoita seuraava taulukko 4. Muista taulukon kirjoitusjärjestys - Ensin kirjoitetaan

Lisätiedot

Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet Pekka Vienonen

Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet Pekka Vienonen Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet 3.12.2014 Pekka Vienonen Ohjelman käynnistys ja käyttöympäristö Käynnistyksen yhteydessä Tervetuloa-ikkunassa on mahdollisuus valita suoraan uudessa asiakirjassa

Lisätiedot

Novapoint 16.20 Lisensiointi. Copyright 2006, ViaNova IT AS. All rights reserved 1

Novapoint 16.20 Lisensiointi. Copyright 2006, ViaNova IT AS. All rights reserved 1 Novapoint 16.20 Lisensiointi Copyright 2006, ViaNova IT AS. All rights reserved 1 Sisällysluettelo Työasemakohtainen lisensiointi... 3 Laitteistolukon (USB-lukon) ajurin asennus...3 Laitteistolukon (USB-lukon)

Lisätiedot

Ubuntu - peruskäyttö. Seuraavassa läpikäydään Ubuntun peruskäyttöä:

Ubuntu - peruskäyttö. Seuraavassa läpikäydään Ubuntun peruskäyttöä: Ubuntu - peruskäyttö Seuraavassa läpikäydään Ubuntun peruskäyttöä: Perustoiminnot Sisäänkirjautuminen Työpöytä Uloskirjautuminen Lähteinä on käytettu Ubuntu tutuksi Wikikirjaa http://fi.wikibooks.org/wiki/ubuntu_tutuksi.

Lisätiedot

Matlab-tietokoneharjoitus

Matlab-tietokoneharjoitus Matlab-tietokoneharjoitus Tämän harjoituksen tavoitteena on: Opettaa yksinkertaisia piirikaavio- ja yksikkömuunnoslaskuja. Opettaa Matlabin perustyökaluja mittausten analysoimiseen. Havainnollistaa näytteenottotaajuuden,

Lisätiedot

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005 Outlook Express Käyttöliittymä Outlook Express on windows käyttöön tarkoitettu sähköpostin ja uutisryhmien luku- ja kirjoitussovellus. Se käynnistyy joko omasta kuvakkeestaan työpöydältä tai Internet Explorer

Lisätiedot

Hops-ohjaajan ohje Opiskelijan hopsit.

Hops-ohjaajan ohje Opiskelijan hopsit. Hops-ohjaajan ohje Tässä ohjeessa kuvataan kaksi erilaista tapaa hakea tietyn opiskelijan lähettämä hops. Ensin ohjeistetaan miten toimitaan, jos hopsin ryhmätyökalu on käytössä, eli ohjaajalle on luotu

Lisätiedot

TL5503 DSK, laboraatiot (1.5 op) Suodatus 1 (ver 1.0) Jyrki Laitinen

TL5503 DSK, laboraatiot (1.5 op) Suodatus 1 (ver 1.0) Jyrki Laitinen TL5503 DSK, laboraatiot (1.5 op) Suodatus 1 (ver 1.0) Jyrki Laitinen TL5503 DSK, laboraatiot (1.5 op), K2005 1 Suorita oheisten ohjeiden mukaiset tehtävät Matlab-ohjelmistoa käyttäen. Kokoa erilliseen

Lisätiedot

Ensin klikkaa käynnistä-valikkoa ja sieltä Kaikki ohjelmat valikosta kaikki ohjelmat

Ensin klikkaa käynnistä-valikkoa ja sieltä Kaikki ohjelmat valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistä-valikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

Tämä on PicoLog Windows ohjelman suomenkielinen pikaohje.

Tämä on PicoLog Windows ohjelman suomenkielinen pikaohje. Tämä on PicoLog Windows ohjelman suomenkielinen pikaohje. Asennus: HUOM. Tarkemmat ohjeet ADC-16 englanninkielisessä User Manual issa. Oletetaan että muuntimen kaikki johdot on kytketty anturiin, käyttöjännite

Lisätiedot

TIMMI-TILAVARAUSOHJELMISTO

TIMMI-TILAVARAUSOHJELMISTO Timmi Software Oy Pikaopas 1(12) TIMMI-TILAVARAUSOHJELMISTO Tämä dokumentti on pikaopas Timmi-tilavarausohjelmiston ominaisuuksien testausta varten. Pikaohjeen merkinnät Pikaohjeessa käytetään seuraavia

Lisätiedot

SYDÄN-HÄMEEN RASTIT 2015. TULOSPALVELUN OHJEET v.2 1. LAITTEISTO 2. LAITTEISTON VALMISTELU 3. VALMISTELUT ENNEN TAPAHTUMAA

SYDÄN-HÄMEEN RASTIT 2015. TULOSPALVELUN OHJEET v.2 1. LAITTEISTO 2. LAITTEISTON VALMISTELU 3. VALMISTELUT ENNEN TAPAHTUMAA SYDÄN-HÄMEEN RASTIT 2015 TULOSPALVELUN OHJEET v.2 1. LAITTEISTO - Kannettava tietokone Panasonic CF-29, verkkolaturi, autolaturi ja langaton hiiri. (vara-akku) - Emit 250 -lukijaleimasin - MTR4-kortinlukija

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

Raspin Geany-IDE:n etäkäyttö

Raspin Geany-IDE:n etäkäyttö Raspin Geany-IDE:n etäkäyttö PUNOMO NETWORKS OY 23.7.2016 pva Geany ei ole IDE, eikä se ole teksturi, vaan se on kevyt-ide. IDE, Integrated Development Environment, integroitu ohjelmointiympäristö. Geany

Lisätiedot

Piirilevyohjelma ARES

Piirilevyohjelma ARES Piirilevyohjelma ARES Ohjelman käyttöliittymä on seuraavanlainen: Valikot Yleisikkuna Työkaluvalikko Valintaruutu C1 yläkupari, C10 alakupari Pikanäppäimet: F1 = Ohje F2-F4 = Snap(grid) tuuman tuhannesosia.

Lisätiedot

Kuvien lisääminen ja käsittely

Kuvien lisääminen ja käsittely Kuvien lisääminen ja käsittely KUVIEN LISÄÄMINEN JA KÄSITTELY Tämä on ote VIS Online Mediahallinta ohjeesta. Kuvia lisätään autojen tietoihin VIS Online kuvankäsittelyohjelmalla. Ohjelma käynnistyy klikkaamalla

Lisätiedot

Microstation 3D laitesuunnittelu 2014

Microstation 3D laitesuunnittelu 2014 Microstation 3D laitesuunnittelu 2014 Uusi tiedosto Element Templates Graphic Groups Piirustus, Project Explorer Piirustuksen kuvannot Piirustusarkki 5/16/2014 1 Uusi tiedosto Siementiedostona voi käyttää

Lisätiedot

NÄIN TEET VIDEO-MAILIN (v-mail)

NÄIN TEET VIDEO-MAILIN (v-mail) 1 NÄIN TEET VIDEO-MAILIN (v-mail) Kirjaudu iwowwe Back Officeen. HOME Klikkaa kotisivullasi (HOME) olevaa vihreää Video E-mail kuvaa Vastaava linkki Video Email on myös Video Tools - alasvetovalikossa

Lisätiedot

Kameran käyttö Excel 2003 ja 2007

Kameran käyttö Excel 2003 ja 2007 Kameran käyttö Excel 2003 ja 2007 SISÄLTÖ: 1. Kameran käyttö: Microsoft Excel 2003 ja Microsoft Windows XP. 2. Kameran käyttö: Microsoft Excel 2007 ja Microsoft Windows Vista Usein mitoituksesta tehdään

Lisätiedot

Käyttöohje Lyhyt esittely DecoStudy-palveluun.

Käyttöohje Lyhyt esittely DecoStudy-palveluun. Opi ja opeta visuaalista myyntityötä Käyttöohje Lyhyt esittely DecoStudy-palveluun. decostudy.com Tehtävät 1A. Tehtävät avautuvat ratas-kuvakkeesta (1A. yläpalkissa vasemmalla). Tehtävät on lajiteltu kansioihin

Lisätiedot

NXT Infrapuna-sensori

NXT Infrapuna-sensori NXT Infrapuna-sensori Joissakin tilanteissa on hyödyllistä, jos robotti tunnistaa ympäristöstä tulevaa infrapunavaloa. Tämä tieto on välttämätön esim. RCJ:n robottijalkapallossa. Tässä esitellään vain

Lisätiedot

SiMAP - lämmityksen ohjauskeskus. Contents

SiMAP - lämmityksen ohjauskeskus. Contents 1 (13) SiMAP - lämmityksen ohjauskeskus Contents 1. SiMAP SÄÄTÖ - sisäänkirjautuminen...2 2. T - Sensors, TC ja Trend...3 3. ASETUSARVON ASETTAMINEN - asuntojen lämpötila...6 4. MITTAUSNÄKYMÄ...7 4.1 Huoneistot...7

Lisätiedot

Keskellä ruutua kuvan yläpuolella linkki on call diabeteksen hallintaohjelmisto. Klikkaa sitä

Keskellä ruutua kuvan yläpuolella linkki on call diabeteksen hallintaohjelmisto. Klikkaa sitä Irroita kaapeli sekä tietokoneesta, että mittarista. Mene osoitteeseen www.ekoweb.fi Keskellä ruutua kuvan yläpuolella linkki on call diabeteksen hallintaohjelmisto. Klikkaa sitä Tämä siirtää sinut aconlabsin

Lisätiedot

Ubuntu tunkkausta En US / Helsinki asennuksen jälkeen jotta loki5ac toimisi oikein Winen päällä.

Ubuntu tunkkausta En US / Helsinki asennuksen jälkeen jotta loki5ac toimisi oikein Winen päällä. Ubuntu tunkkausta En US / Helsinki asennuksen jälkeen jotta loki5ac toimisi oikein Winen päällä. Tämä siis vain Ubuntu käyttäjille jotka ovat valinneet asennuksessa kieleksi Englanti ja paikaksi Helsinki...

Lisätiedot

VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla

VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla Kopiointiohjeita_VHS2DVD 17.3.2016 1 VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla I Kasetin luku Adobe Premiere Elements -ohjelmaan Kytke virta tietokoneeseen, näyttöön ja videolaitteeseen.

Lisätiedot

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE 1. SISÄÄN KIRJAUTUMINEN Sisään kirjautuminen VerkkoVelho-ylläpitotyökaluun tapahtuu yrityksesi osoitteessa www.omaosoitteesi.fi/yllapito, esim. www.verkkovelho.fi/yllapito.

Lisätiedot

1 Asentaminen 12/2006 1.1.1

1 Asentaminen 12/2006 1.1.1 1 Asentaminen...2 2 Yleistä ja simuloinnin aloitus...3 2.1 PI-säätimet...4 2.2 Trendit...5 3 Lämpölaitoksen ohjaus...6 4 Voimalan alkuarvojen muuttaminen...7 5 Tulostus...9 6 Mahdollisia ongelmia...9 6.1

Lisätiedot

GeoGebra-harjoituksia malu-opettajille

GeoGebra-harjoituksia malu-opettajille GeoGebra-harjoituksia malu-opettajille 1. Ohjelman kielen vaihtaminen Mikäli ohjelma ei syystä tai toisesta avaudu toivomallasi kielellä, voit vaihtaa ohjelman käyttöliittymän kielen seuraavasti: 2. Fonttikoon

Lisätiedot

Kondensaattorin läpi kulkeva virta saadaan derivoimalla yhtälöä (2), jolloin saadaan. cos sin.

Kondensaattorin läpi kulkeva virta saadaan derivoimalla yhtälöä (2), jolloin saadaan. cos sin. VAIHTOVIRTAPIIRI 1 Johdanto Vaihtovirtapiirien käsittely perustuu kolmen peruskomponentin, vastuksen (resistanssi R), kelan (induktanssi L) ja kondensaattorin (kapasitanssi C) toimintaan. Tarkastellaan

Lisätiedot

BaseMidlet. KÄYTTÖOHJE v. 1.00

BaseMidlet. KÄYTTÖOHJE v. 1.00 KÄYTTÖOHJE v. 1.00 KUVAUS BaseMidlet on matkapuhelimessa toimiva sovellus jolla voi etäkäyttää Tiimi 7000 sarjan säätimiä. Copyright Team-Control Oy, oikeudet muutoksiin pidätetään. TiiMi on Team-Control

Lisätiedot

REITTIHÄRVELIN KÄYTTÖOHJE (ESIM. ILTARASTIEN YHTEYDESSÄ)

REITTIHÄRVELIN KÄYTTÖOHJE (ESIM. ILTARASTIEN YHTEYDESSÄ) REITTIHÄRVELIN KÄYTTÖOHJE (ESIM. ILTARASTIEN YHTEYDESSÄ) Tämä ohje löytyy paikasta: http://arkisto.kouvolansuunnistajat.fi/ohjeita/reittiharvelin_kayttoohje_kousu_2015.pdf Työvaiheet: 1. Tarvittavien tiedostojen

Lisätiedot

TAMK Ohjelmistotekniikka G Graafisten käyttöliittymien ohjelmointi Herkko Noponen Osmo Someroja. Harjoitustehtävä 2: Karttasovellus Kartta

TAMK Ohjelmistotekniikka G Graafisten käyttöliittymien ohjelmointi Herkko Noponen Osmo Someroja. Harjoitustehtävä 2: Karttasovellus Kartta TAMK Ohjelmistotekniikka G-04237 Graafisten käyttöliittymien ohjelmointi Harjoitustehtävä 2: Karttasovellus Kartta TAMK Karttasovellus Kartta Sivu 2/8 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. VAATIMUSMÄÄRITTELY...

Lisätiedot

SeaMonkey pikaopas - 1

SeaMonkey pikaopas - 1 SeaMonkey pikaopas SeaMonkey on ilmainen ja yksinkertainen www-sivujen teko-ohjelma. Sillä on kätevää koostaa yksinkertaisia sivuja ilman, että täytyy tietää jotain HTML-koodista. Tämä opas esittelee sivuston

Lisätiedot

VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla

VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla Kopiointiohjeita_VHS2DVD 8.7.2014 1 VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla I Kasetin luku Adobe Premiere Elements -ohjelmaan Kytke virta tietokoneeseen, näyttöön ja videolaitteeseen.

Lisätiedot

SATE1040 PIIRIANALYYSI I / MAARIT VESAPUISTO: APLAC -HARJOITUSTYÖ / KEVÄT RYHMÄ 4: Luoma, Tervo

SATE1040 PIIRIANALYYSI I / MAARIT VESAPUISTO: APLAC -HARJOITUSTYÖ / KEVÄT RYHMÄ 4: Luoma, Tervo 1 SATE1040 PIIRIANALYYSI I / MAARIT VESAPUISTO: APLAC -HARJOITUSTYÖ / KEVÄT 2008 RYHMÄ 4: Luoma, Tervo Harjoitustyön tarkoituksena on ensisijaisesti tutustua Aplac-simulointiohjelmiston ominaisuuksiin

Lisätiedot

E-RESULTS LITE -OHJEET

E-RESULTS LITE -OHJEET E-RESULTS LITE -OHJEET 1 ALKUVALMISTELUT Huolehdi ennen rastiesi pitoa, että Tulospalvelutietokoneen akku on ladattu täyteen Seuran EMIT-kortit ovat tallessa ja selkeästi erillään lähtöleimasimesta. Lähtö-

Lisätiedot

Asiakastukiryhmä Kesä- ja talviaika

Asiakastukiryhmä Kesä- ja talviaika Asiakastukiryhmä Kesä- ja talviaika Seppo Takkula Ohjelmistoversio Päiväys Hlö 1.0 04/04/2002 Seppo Takkula Sisältö 1. TARKOITUS...3 2. OHJEET...3 2.1. CLS....3 2.2. NT Tallennin...5 2.3. Näyttötapahtumien

Lisätiedot

Harjoitus 5: Simulink

Harjoitus 5: Simulink Harjoitus 5: Simulink Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt Syksy 2006 Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt 1 Harjoituksen aiheita Tutustuminen Simulinkiin Differentiaaliyhtälöiden

Lisätiedot

Valitse aineisto otsikoineen maalaamalla se hiirella ja kopioimalla (Esim. ctrl-c). Vaihtoehtoisesti, Lataa CSV-tiedosto

Valitse aineisto otsikoineen maalaamalla se hiirella ja kopioimalla (Esim. ctrl-c). Vaihtoehtoisesti, Lataa CSV-tiedosto Versio k15 Näin laadit ilmastodiagrammin Libre Officen taulukkolaskentaohjelmalla. Ohje on laadittu käyttäen Libre Officen versiota 4.2.2.1. Voit ladata ohjelmiston omalle koneellesi osoitteesta fi.libreoffice.org.

Lisätiedot

6. Harjoitusjakso II. Vinkkejä ja ohjeita

6. Harjoitusjakso II. Vinkkejä ja ohjeita 6. Harjoitusjakso II Seuraavaksi harjoitellaan algebrallisten syötteiden, komentojen ja funktioiden käyttöä GeoGebrassa. Tarjolla on ensimmäisen harjoittelujakson tapaan kahden tasoisia harjoituksia: perustaso

Lisätiedot

Muuta pohjan väri [ ffffff ] valkoinen Näytä suuri risti

Muuta pohjan väri [ ffffff ] valkoinen Näytä suuri risti 1. Qcad. Aloitusohjeita. Asenna ohjelma pakettien hallinasta. Tämä vapaa ohjelma on 2D. 3D ohjelma on maksullinen. Qcad piirustusohjelma avautuu kuvakkeesta. Oletuksena, musta pohja. On kuitenkin luontevaa

Lisätiedot

PlanMan Project projektihallintaohjelmisto koulutusohjeistus

PlanMan Project projektihallintaohjelmisto koulutusohjeistus PlanMan Project projektihallintaohjelmisto koulutusohjeistus PlanMan Project ohjelmiston valmistaja 14.2.2012 Asko Saarenpää Uuden projektin tai työohjelman aloitus Näkymä-valikon kautta voi valita mitä

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto VMS-, Alpro- tai DelProtuotannonohjausjärjestelmästä Ammuohjelmistoon 5/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot VMS-Management

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN ILMAISTEN KARTTOJEN TULOSTAMINEN QUANTUM GIS -OHJELMALLA

MAANMITTAUSLAITOKSEN ILMAISTEN KARTTOJEN TULOSTAMINEN QUANTUM GIS -OHJELMALLA 1 (6) MAANMITTAUSLAITOKSEN ILMAISTEN KARTTOJEN TULOSTAMINEN QUANTUM GIS -OHJELMALLA TEEMU SALORIUTTA 17.6.2012 Päivitetty 28.6.2013 1. Avaa Maanmittauslaitoksen latauspalvelu osoitteesta https://tiedostopalvelu.maanmittauslaitos.fi/tp/kartta.

Lisätiedot

Oppilaan pikaopas. Project 2013 käyttöliittymä ja näkymät

Oppilaan pikaopas. Project 2013 käyttöliittymä ja näkymät 1 Oppilaan pikaopas Project 2013 käyttöliittymä ja näkymät Kun avaat Project 2013 -ohjelman, näet ensimmäisenä pelkistetyn näkymän. Uusi Project 2013 voi auttaa projektinhallinnassa kuten esim. projektitietojen

Lisätiedot

Adobe Premiere 6.0 ohjelmasta

Adobe Premiere 6.0 ohjelmasta 1 Adobe Premiere 6.0 ohjelmasta 1. Ohjelman käynnistys...2 2 Ohjelman näkymän esittely...3 Työskentelytila...3 3 VIDEON KAAPPAUS:...6 3.1. Tallennuspaikka valitaan valitsemalla...6 3. 2. Kaappaus aloitetaan

Lisätiedot

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Johdanto... 1 Päänavigointi...

Lisätiedot

Harjoitustehtäväkierros 1

Harjoitustehtäväkierros 1 T-06.50 kurssihenkilökunta deadline Tiistai 20.0.2009 2:5 Johdanto Tämä tehtäväkierros käsittelee pääasiassa toisen luennon sisältöä. Harjoituksia saa tehdä yksin tai yhdessä. Yhdessä tekeminen on suositeltavaa,

Lisätiedot

Tilastolliset toiminnot

Tilastolliset toiminnot -59- Tilastolliset toiminnot 6.1 Aineiston esittäminen graafisesti Tilastollisen aineiston tallentamisvälineiksi TI-84 Plus tarjoaa erityiset listamuuttujat L1,, L6, jotka löytyvät 2nd -toimintoina vastaavilta

Lisätiedot

Säätötekniikan ja signaalinkäsittelyn työkurssi

Säätötekniikan ja signaalinkäsittelyn työkurssi Säätötekniikan ja signaalinkäsittelyn työkurssi Työ D102: Sinimuotoisen signaalin suodattaminen 0.4 op. Julius Luukko Lappeenrannan teknillinen yliopisto Sähkötekniikan osasto/säätötekniikan laboratorio

Lisätiedot

ISIS Draw (Windows versio 2.5)

ISIS Draw (Windows versio 2.5) 1 ISIS Draw (Windows versio 2.5) ISIS Draw on helppokäyttöinen kemian piirto-ohjelma, jolla voidaan muun muassa piirtää kemiallisia rakenteita, reaktioyhtälöitä ja yksinkertaisia proteiinirakenteita. Lisäksi

Lisätiedot

Nuorten liikunnallisen aktiivisuuden lisääminen projekti. Johanna Korkala johanna.korkala@eduouka.fi. FirstStep. FA20 Aktiivisuusmittari

Nuorten liikunnallisen aktiivisuuden lisääminen projekti. Johanna Korkala johanna.korkala@eduouka.fi. FirstStep. FA20 Aktiivisuusmittari Nuorten liikunnallisen aktiivisuuden lisääminen projekti Johanna Korkala johanna.korkala@eduouka.fi FirstStep FA20 Aktiivisuusmittari AKTIIVISUUSMITTARI Päivittäisellä liikkumisella on tutkitusti terveyttä

Lisätiedot

Ajokorttimoduuli Moduuli 2. - Laitteenkäyttö ja tiedonhallinta. Harjoitus 1

Ajokorttimoduuli Moduuli 2. - Laitteenkäyttö ja tiedonhallinta. Harjoitus 1 Ajokorttimoduuli Moduuli 2 - Laitteenkäyttö ja tiedonhallinta Harjoitus 1 Tämän harjoituksen avulla opit alustamaan levykkeesi (voit käyttää levykkeen sijasta myös USBmuistitikkua). Harjoitus tehdään Resurssienhallinnassa.

Lisätiedot

OPERAATIOVAHVISTIMET 2. Operaatiovahvistimen ominaisuuksia

OPERAATIOVAHVISTIMET 2. Operaatiovahvistimen ominaisuuksia KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ja liikenteen ala TYÖ 11 ELEKTRONIIKAN LABORAATIOT H.Honkanen OPERAATIOVAHVISTIMET 2. Operaatiovahvistimen ominaisuuksia TYÖN TAVOITE Tutustua operaatiovahvistinkytkentään

Lisätiedot

18 LIITTYMÄT MUIHIN JÄRJESTELMIIN

18 LIITTYMÄT MUIHIN JÄRJESTELMIIN 18 MUIHIN JÄRJESTELMIIN Prospekti DAFOon rakennettu liittymiä muiden ohjelmiston toimittajien järjestelmiin. Tässä yhteydessä ei tarkoiteta siirtotiedoston muodostamista, kuten reskontraan siirto tai lappujen

Lisätiedot

KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN

KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN -Mene osoitteeseen keskustanuoret.fi/user - Kirjoita saamasi käyttäjätunnus ja salasana - Klikkaa yllä olevaa piirisi logoa niin

Lisätiedot

Asennuksessa kannattaa käyttää asennusohjelman tarjoamia oletusarvoja.

Asennuksessa kannattaa käyttää asennusohjelman tarjoamia oletusarvoja. 1 1 Tivax Laskutus 4.5 1.1 Tivax ohjelman asentaminen TivaxLaskutus version 4.5 asentamiseksi on oltava asennus CD. Asennusohjelma käynnistetään tuplaklikkamalla asennus CD:llä olevaa Tivax45LaskuSetup.exe

Lisätiedot

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset - Avaa Työkalut valikko ja valitse Tilien asetukset - Valitse vasemman reunan lokerosta Lähtevän postin palvelin (SM - Valitse listasta palvelin, jonka

Lisätiedot

FOTONETTI BOOK CREATOR

FOTONETTI BOOK CREATOR F O T O N E T T I O Y FOTONETTI BOOK CREATOR 6 2012 Kemintie 6 95420 Tornio puhelin: 050-555 6500 pro/kirja: 050-555 6580 www.fotonetti.fi Ohjelman asentaminen 1 Hae ohjelma koneellesi osoitteesta http://www.fotonetti.fi/kuvakirjatilaa

Lisätiedot

NAVITA BUDJETTIJÄRJESTELMÄN ENSIASENNUS PALVELIMELLE

NAVITA BUDJETTIJÄRJESTELMÄN ENSIASENNUS PALVELIMELLE NAVITA BUDJETTIJÄRJESTELMÄN ENSIASENNUS PALVELIMELLE Ennen palvelinohjelman asennusta perustetaan tarvittavat kansiot. Oikeustasoista share- tai security-tason oikeudet riittävät; molempien oikeustasojen

Lisätiedot

Näin asennat MS-DOS käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen

Näin asennat MS-DOS käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen Näissä ohjeissa käydään läpi Microsoftin MS-DOS 6.22 -käyttöjärjestelmän asennus Microsoftin Virtual PC 2007 -virtuaalikoneeseen. Asennusta varten sinulla on oltava Virtual PC 2007 asennettuna tietokoneellasi

Lisätiedot

HSC-ohje laskuharjoituksen 1 tehtävälle 2

HSC-ohje laskuharjoituksen 1 tehtävälle 2 HSC-ohje laskuharjoituksen 1 tehtävälle 2 Metanolisynteesin bruttoreaktio on CO 2H CH OH (3) 2 3 Laske metanolin tasapainopitoisuus mooliprosentteina 350 C:ssa ja 350 barin paineessa, kun lähtöaineena

Lisätiedot

sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin

sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin Zyxel Prestige 645 ISP Zyxel Prestige 645 WEB Zyxel Prestige 645R Zyxel Prestige 645 Ennen aloitusta tarkista,

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

Foscam kameran asennus ilman kytkintä/reititintä

Foscam kameran asennus ilman kytkintä/reititintä Foscam kameran asennus ilman kytkintä/reititintä IP laitteiden asennus tapahtuu oletusarvoisesti käyttäen verkkokaapelointia. Kaapeli kytketään kytkimeen tai suoraan reittimeen, josta laite saa IP -osoitetiedot,

Lisätiedot