Training. Ulkoinen ympäristö. Rupert Beinhauer, René Wenzel (FHJ) train.eu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Training. Ulkoinen ympäristö. Rupert Beinhauer, René Wenzel (FHJ) www.strategy train.eu"

Transkriptio

1 Strategy Train Moduuli III Luku 2 Tekijät Koulutus materiaalia verkossa Small Enterprise Strategic Development Training Strateginen diagnostiikka Ulkoinen ympäristö Rupert Beinhauer, René Wenzel (FHJ) train.eu Euroopan komissio on tukenut tätä projektia taloudellisesti. Tämä julkaisu heijastaa vain tekijöidensä mielipiteitä, eikä komissio ole vastuussa siitä, miten julkaisun tietoja käytetään.

2 Sisällysluettelo Moduuli III. Strateginen diagnostiikka Luku 2: Ulkoinen ympäristö Luvun kuvaus... 3 Avainsanat... 3 Oppimistavoite... 3 Lukuun käytettävä aika... 3 Johdanto Kontekstuaalinen ympäristö ja havaintoympäristö Mitkä ovat ulkoisen ympäristön perusvoimia? Miksi kilpailijoiden tarkkaileminen on tärkeää? Keille yrityksen tuotteet ovat suunnattuja? Kontekstuaalisen ympäristön ja havaintoympäristön analysointi Esimerkkitapaus: Kilpailuympäristön analyysi Porterin viiden kilpailuvoiman malli kilpailuanalyysi Mikä on Porterin viiden kilpailuvoiman malli? Miksi jotkin alat ovat kannattavampia kuin toiset? Mihin Porterin mallia voidaan soveltaa? Miten soveltaa tätä analyysimenetelmää? Esimerkkitapaus Strategiset ryhmät Mitä strategiset ryhmät ovat? Miksi käyttää strateginen ryhmä analyysiä Porterin viiden kilpailuvoiman sijasta? Strategisten ryhmien kilpailuedellytykset Miten strateginen ryhmä analyysi tehdään? Esimerkkitapaus Yhteenveto luvun pääkohdista Yhteenveto oppimistavoitteista Lähdeluettelo Kirjat ja artikkelit Module III Unit 2 2

3 Moduuli III. Strateginen diagnostiikka Luku 2: Ulkoinen ympäristö Luvun kuvaus Avainsanat Asiakkaat, tavarantoimittajat, teknologia, synergiat, kilpailijat, Porterin viiden kilpailuvoiman malli, strategiset ryhmät, alalle pääsyn esteet Oppimistavoite Tässä luvussa käsitellään organisatorista ympäristöä ja siinä esitellään kaikki ne ympäristölliset tekijät, jotka voivat vaikuttaa yrityksen toimintoihin. Luku auttaa ymmärtämään, mitä tapahtuu niin yrityksesi sisä kuin ulkopuolellakin ja antaa ehdotuksia ja keinoja ympäristöanalyysin yhdistämiseksi liiketoimintastrategiaan. Ennen kuin ympäristöanalyysi voidaan tehdä, johtajien täytyy ymmärtää organisatorisen ympäristön rakenne. Tässä luvussa käsitellään sekä kontekstuaalista että transaktionaalista ympäristöä sekä Porterin viiden kilpailuvoiman mallia, toimialan rakennetta ja strategisia ryhmiä käsitteleviä malleja. Viimeiseksi luvussa korostetaan kilpailun ja teknologian luomia uhkia. Lukuun käytettävä aika Tämän luvun suorittamiseen menee noin 90 minuuttia. Johdanto Yrityksen ulkoinen ympäristö on keskeinen tekijä, joka suurelta osin määrää yrityksen menestyksen. Yrityksen on vastattava kuluttajien odotuksiin, samalla kun se on riippuvainen tavarantoimittajien resursseista. Teknologia on liiketoimintaprosessiesi liikkeellepaneva voima ja kilpailijasi haluavat laajentaa markkinaosuuksiaan yrityksesi kustannuksella. Porterin viiden kilpailuvoiman malli auttaa sinua kaikkien sidosryhmien ja yrityksesi kilpailuaseman analysoinnissa. Strategiset ryhmät ovat toinen, yksityiskohtaisempi tapa tarkkailla yrityksesi markkina asemaa. 2.1 Kontekstuaalinen ympäristö ja havaintoympäristö Avainsanat asiakas, markkinat, kuluttajamarkkinat, organisaatiomarkkinat, tavarantoimittajat, neuvotteluvoima, teknologia, synergiat, toimiala, strateginen ryhmä, kilpailija, tulokkaat, neuvotteluvoima, korvaava tuote, työmarkkinat, työntekijä Johdanto Kontekstuaalinen ja transaktionaalinen ympäristö koostuvat asiakkaista, tavarantoimittajista, kilpailijoista, työnhakijoista, teknologiasta ja synergioista. Module III Unit 2 3

4 Asiakkaat muodostavat yhden yrityksesi tärkeimmistä sidosryhmistä. Liiketoimintaa harjoitettaessa on selvästikin oltava tietoinen siitä, keitä asiakkaat ovat ja millainen neuvotteluvoima heillä on käytettävissään, yrityksen tuotteiden tai palveluiden ominaisuuksista riippuen. Asiakasryhmittymää kutsutaan markkinoiksi. Erilaisia markkinatyyppejä ovat mm. kuluttajamarkkinat ja organisaatiomarkkinat. Markkinatyypillä voi olla suuri vaikutus yrityksen menestykselle. Teknologia, tavarantoimittajat ja synergiat muodostavat kolme tärkeää ulkoista tekijää, joilla voi olla suuri vaikutus yrityksesi toimialoihin ja siitä johtuen myös yrityksesi strategioihin. Tavarantoimittajat voivat neuvottelutaidoistaan riippuen vaikuttaa yrityksesi voittoihin. Synergiat voivat auttaa säästämään resursseja yhdessä liiketoimintaprosessissa, mutta usein jonkun toisen prosessin kustannuksella. Teknologia puolestaan auttaa tuotannossa ja kommunikoinnissa. Kilpailu mielletään usein uhaksi, mutta samaan aikaan se voi toimia myös liikkeellepanevana voimana yrityksesi kehittämisessä. Työmarkkinat ovat näennäinen markkinapaikka, jossa työnantajat ja (potentiaaliset) työntekijät kohtaavat toisensa. Työmarkkinamallit keskittyvät kunkin yksittäisen työntekijän neuvotteluvoimaan. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että mitä korkeampi koulutus, sitä korkeampi palkka Mitkä ovat ulkoisen ympäristön perusvoimia? Yrityksiin vaikuttavat monet voimat, joita täytyy tarkkailla liiketoimintastrategian tehostamiseksi. Asiakkaita ja heidän ryhmittymistään markkinoilla kutsutaan kysynnäksi. Myyjän näkökulmasta markkinat ovat asiakasryhmiä, jotka ovat kyseessä olevan tuotteen todellisia tai potentiaalisia ostajia. Asiakkaat ovat keskeinen sidosryhmä ja siksi sinun tulisikin tehdä heistä yksityiskohtainen analyysi. Tavarantoimittajat puolestaan välittävät yritykselle sen tuotteiden valmistukseen tarvitsemia raaka aineita, tuotteita ja palveluita. Tavarantoimittajat vaikuttavat toimialan/liiketoiminnan kannattavuuteen, sillä niiden myymiä tuotteita ja palveluita käytetään panoksena toimialan/liiketoiminnan arvoketjussa. Teknologia on monien yrityksen liitetoimintaprosessien takana vaikuttava liikkeellepaneva voima. Teknologiaa ei tarvita vain tuotantoprosesseissa vaan myös tiedonvälityksessä, logistiikassa jne. Työmarkkinat toimivat työntekijöiden ja työnantajien välillä. Uudemmat työmarkkinamallit keskittyvät molempien puolten neuvotteluvoimaan. Myös kilpailijat ovat tärkeä osa markkinoiden tarjonnan analysointia. Kilpailijoita voi löytyä samantyyppisiltä toimialoilta esim. kuljetusvälineissä pyörä voi korvata auton ja samasta strategisesta ryhmästä. Module III Unit 2 4

5 Toinen vaihtoehto yrityksen kilpailuaseman parantamiseen on etsiä potentiaalisia synergioita. Koko toimintaprosessia eli niin kutsuttua arvoketjua täytyy tarkkailla kustannusten ja erilaistumisen tuottamien hyötyjen kannalta. Joskus arvoketjujen yhdistelmä johtaa hyödyn sijasta enemmänkin liiketoimintaprosessin monimutkaistumiseen, koordinointiin vaadittavien ponnistelujen kasvamiseen ja yrityksestä luotavan kokonaiskäsityksen hämärtymiseen Miksi kilpailijoiden tarkkaileminen on tärkeää? Kilpailijoilla on ratkaiseva rooli markkinoilla vallitsevan tarjonnan hahmottamisessa, sillä kilpailijat voivat auttaa ymmärtämään paremmin yrityksen aseman markkinoilla vallitsevassa kilpailussa. Tästä syystä kilpailuympäristö voidaan jakaa kolmeen osaan (Müller Stewens 2005): Toimiala: Toimialalla tarkoitetaan (kilpailevia) yrityksiä, jotka tarjoavat samantyyppisiä tuotteita tai palveluja. Tämä määritelmä johtaa oletukseen, että keskenään kilpailevien yritysten asenne on ratkaiseva tekijä toimiala analyysissä. Siksi kilpailun tehokkuus on keskeinen tekijä yrityksen menestykselle. Tätä käsitellään Porterin viiden kilpailuvoiman mallissa luvussa 2.2. Toimialan sisäiset strategiset ryhmät: Toimialatutkimus luo kuvan koko toimialan kannattavuuden määräävistä prosesseista. Se ei kuitenkaan riitä selvittämään yrityksesi todellista sijoittumista kilpailussa. Tämä tavoite voidaan saavuttaa tarkkailemalla sitä strategista ryhmää, johon yritys kuuluu. Strategisia ryhmiä analysoidaan lisää luvussa 2.3. Yksittäiset kilpailijat: Yksittäisen kilpailijan suora tarkkailu on kilpailuympäristön viimeinen osa alue. Suoralla tarkkailulla pyritään keräämään tietoa yksittäisen, suoran kilpailijan asenteesta. Tämä on erityisen tärkeä niille yrityksille, joilla on vain yksi tai vain muutamia kilpailijoita toimialallaan. Sellaisessa tilanteessa kaikki yritykset pyrkivät keräämään paljon tietoa muiden markkinoilla toimivien yritysten tavoitteista ja strategioista. Toisilla, hajaantuneilla toimialoilla kaikkien kilpailijoiden analysoiminen ja huomaaminen voisi olla vaikeaa Keille yrityksen tuotteet ovat suunnattuja? Asiakkaiden tarpeiden tunteminen on hyvin tärkeää. Tulisi pitää mielessä, että markkinoilla erilaisten asiakkaiden tarpeet ja halut ovat moninaisia, minkä vuoksi samaa strategiaa ei pitäisi soveltaa kaikkiin yrityksen asiakkaisiin. On selvästikin mahdotonta vastata kaikkien asiakkaiden tarpeisiin tietyillä nimenomaisilla markkinoilla. Markkinat voidaan jakaa kahteen tyyppiin: Kuluttajamarkkinoihin, jotka koostuvat yksilöistä ja talouksista, jotka ostavat tuotteita ja palveluja omiin henkilökohtaisiin tarpeisiinsa, ja organisaatiomarkkinoihin, jotka voidaan jakaa tuottajamarkkinoihin, jälleenmyyntimarkkinoihin ja valtion markkinoihin. Module III Unit 2 5

6 Näillä markkinatyypeillä on omat ominaisuutensa ja ne toimivat omien sääntöjensä puitteissa, jotka ovat tärkeitä yrityksesi strategiselle kehittymiselle. Siksi on suositeltavaa, että keskityt kuuteen keskeiseen kysymykseen (Anwander 2002): HARJOITUS: Käytä hieman aikaa seuraavien toimialaasi/yritystäsi koskevien asioiden pohtimiseen: Keitä markkinoilla tarkkaan ottaen on? Mitä markkinoilla ostetaan? Milloin sitä ostetaan? Kuka sitä ostaa? Miksi sitä ostetaan? Miten sitä ostetaan? Kontekstuaalisen ympäristön ja havaintoympäristön analysointi Seuraavat päätekijät täytyy ottaa huomioon yrityksen markkina asemaa hahmotettaessa. Asiakkaat Asiakkaiden tarpeiden tunteminen on hyvin tärkeää yrityksellesi. Tässä muutamia vinkkejä, jotka voivat auttaa asiakkaidesi hahmottamisessa: Asiakkailla on tarpeita, jotka täytyy tyydyttää. Tee ero asiakasryhmien välillä ja suorita markkinasegmentointi. Analysoi toimialallasi vallitseva kilpailu ja selvitä, miten yrityksesi poikkeaa kilpailijoistaan. Pidä seuraava kysymys mielessäsi: Miksi asiakkaat ostavat yritykseni tuotteita eivätkä kilpailevien yritysten tuotteita? Viimeiseksi sinun tulee päättää, mitä kilpailustrategiaa käytät tietyillä markkinoilla: Käytätkö kilpailussa kustannusjohtajuus vai erilaistumisstrategiaa? Päätä, mille markkinoille astut ja missä järjestyksessä. Tehdäksesi oikean ratkaisun kysy itseltäsi seuraavat kysymykset: Mitkä ovat kohderyhmäni? Miten suurista markkinoista on kyse? Mitkä tekijät ovat ratkaisevia asiakkaiden kannalta? Minkä markkinaosuuden tahdon/yritykseni tahtoo saavuttaa? Tavarantoimittajat Yrityksesi menestys riippuu vahvasti tavarantoimittajien hinnoista. Niinpä tavarantoimittajien neuvotteluvoima on erittäin tärkeä asia ja riippuu seuraavista seikoista (Grant 2002): Module III Unit 2 6

7 Keskittymisaste: Mitä vähäisempi määrä toimialalla on tavarantoimittajia, sitä suurempi on heidän vaikutusvaltansa kyseisellä toimialalla. Jos kuitenkin tavarantoimittajia on paljon ja asiakkaita vain vähän, markkinoiden kysyntä voi määrätä hinnat. Standardisointiaste: Tuotteiden ja palveluiden suunnittelu on myös tärkeä seikka tavarantoimittajien neuvotteluvoiman kannalta. Mitä vakiintuneempia tavarantoimittajat ovat, sitä helpompi ne on korvata. Jos niiden tuotteet ovat hyvin erikoistuneita, vaihtamisesta aiheutuu tavallisesti korkeat kulut, koska tavarantoimittajan vaihtamisesta aiheutuu suuret kulut, esim. uusien logistiikkaohjelmien käyttöönoton myötä. Mahdollisuus integroitua alavirtaan: Tavarantoimittajan kyky kasvattaa toimintaansa yrityksesi toimialalla kasvattaa sen neuvotteluvoimaa, sillä sen voi olla helpompi löytää muita asiakkaita. Toimialan tärkeys: Neuvotteluvoima riippuu myös toimialan tärkeydestä tavarantoimittajalle. Jos tuottaja ansaitsee suurimman osan voitoistaan tai liikevaihdostaan yrityksesi toimialalla, voit odottaa sen olevan kiinnostunut toimialallasi toimivista yrityksistä ja yrittävän vastata yrityksesi tarpeisiin. Jos toimiala sen sijaan on tavarantoimittajalle vähemmän tärkeä, sen neuvotteluvoima kasvaa. HARJOITUS: Varaa hieman aikaa seuraavien kysymysten pohtimiseen. Millä seuraavista tuottajista on suurin neuvotteluvoima? Millä niistä on pienin neuvotteluvoima? Analysoi niitä edellä mainittujen tekijöiden valossa. Intel tietotekniikkateollisuus Luomuviljelijät ruokakauppaketju Naulanvalmistaja puusepän verstas Matkapuhelinten valmistajat matkapuhelinoperaattorit Leipomo pitopalvelu Teknologia Tarkkaillessasi toimialallasi käytössä olevaa teknologiaa sinun tulisi huomioida seuraavat seikat: Tuotantoteknologia o Tarkkaile prosessitekniikan kehitystrendejä. Kilpailijoiden edellä oleminen voi olla ratkaiseva tekijä yrityksesi menestyksessä. o Onko prosesseja tai toimintoja mahdollista uudistaa nykyistä tuotantoteknologiaa käyttäen? o Voitko automatisoida tai standardisoida tuotannon uuden teknologian avulla? o Voiko tuotantoprosessia ohjata tietokoneiden avulla? Korvaavat teknologiat Korvaavilla teknologioilla tarkoitetaan teknologioita, jotka voivat korvata muita teknologioita yrityksesi eri osastoilla ja prosesseissa (Hinterhuber 1996). o Onko tuotantoprosessissasi jo käytössä olevalle teknologialle olemassa siihen uudistuksia tuovaa korvaavaa teknologiaa? o Mitä kuluja korvaava teknologia aiheuttaa verrattuna nykyiseen teknologiaan? Tuoteinnovaatio Module III Unit 2 7

8 o Mitkä ovat tuoteteknologian kehitystrendit? o Onko tuoteinnovaatiolla lisäpotentiaalia? Informaatio ja viestintäteknologia o Millainen viestintäteknologia on tarpeen yrityksesi pysymiseksi mukana markkinoilla vallitsevassa kilpailussa? Työmarkkinat Työntekijät ovat yksi yrityksesi tärkeimmistä resursseista. Koska potentiaaliset työntekijät löytyvät työmarkkinoilta, on kannattavaa tarkkailla työmarkkinoita säännöllisesti. Työntekijöiden ja ammattiliittojen käyttäytyminen voi vaikuttaa merkittävästi yrityksesi toimintaan. Jokaisen yksittäisen työntekijän tai työnhakijan neuvotteluvoima riippuu pääasiassa seuraavista kahdesta kriteeristä (Lombriser & Abplanap 2005): Työntekijän irtisanoutumisesta yritykselle aiheutuvat kulut. Kulujen määrä riippuu työntekijän pätevyydestä, työn vaativuudesta ja työsuhteen kestosta. Tällaisia työntekijöitä ei voi korvata helposti, joten he voivat helposti panna toimeen palkkavaatimuksia ja heidän irtisanomiselleen on vain pieni riski. Työmarkkinoiden olosuhteet. Mitä alhaisempi työttömyysaste markkinoilla vallitsee, sitä pienempi mahdollisuus löytää sopivia työntekijöitä entisten tilalle. Tällöin työntekijän neuvotteluvoima kasvaa ja he voivat saada korkeampaa palkkaa. Jos työttömiä on prosentuaalisesti paljon, työnantajien on helpompi löytää muita työntekijöitä. Tällöin työntekijöiden neuvotteluvoima pienentyy. Synergiat Synergiat voivat kuulostaa hyvältä idealta, mutta sellaisen strategian omaksumisessa täytyy olla varovainen. Tulee ottaa huomioon, että synergioista seuraa tavallisesti korkeat kulut, koska ne kuluttavat aikaa ja resursseja. Jos yrityksestäsi löytyy mahdollisuuksia synergioihin, sinun täytyy laskea painaako yhdellä osa alueella saavutettava hyöty vaakakupissa enemmän kuin tuotantoprosessin koordinoimisessa koettavat haitat Esimerkkitapaus: Kilpailuympäristön analyysi X treme 1 on uusi maastopyöriä erittäin kevyestä materiaalista valmistava yritys. Sen päätuotteita ovat kunnianhimoisille harrastelijaurheilijoille suunnatut maastopyörät. Yritys on parhaillaan vakiinnuttamassa itseään markkinoille. Yrityksen johto keräsi yhdessä markkina asiantuntijoiden kanssa tietoa markkinoista ja yrityksen kilpailijoista suorittaakseen markkina ja kilpailija analyysin. Analyysin päälähteinä käytettiin Internetissä julkaistuja tutkimuksia ja kilpailijoiden Internet sivuja. 1 Esimerkki lähteestä: Schmalzer, Schweiger, Wenzel (2008) Module III Unit 2 8

9 Kuva 1: Maastopyörämarkkinat: Schmalzer, Schweiger, Wenzel (2008) Markkinat, joille X treme pyrkii, ovat hyvinvoivat. Yrityksen valmistamien maastopyörien hinta on korkeampi kuin muiden keskihintaisten maastopyörien hinta. Keskivertoasiakas kyseisellä markkinasegmentillä on hyvin tienaava kunnianhimoinen harrastelijaurheilija. Markkinaanalyysin tuloksena oli, että niin yrityksen kohderyhmä kuin maastopyörämarkkinat kokonaisuudessaan kasvavat. Kilpailuympäristön analyysiä varten markkinat jaettiin kahteen osa alueeseen: massamarkkinoihin (alhainen hinta) ja kapea alaisiin niche markkinoihin (korkea hinta). Yllä olevassa kaavakuvassa nähdään kilpailijat eri markkinasegmenteissä. X treme ltd:n suorat kilpailijat on rajattu punaisiin laatikoihin, muut yritykset valmistavat erityyppisiä maastopyöriä. Yrityslogojen koko ja sijainti pystyakselilla on tässä merkityksetöntä. Yhteenveto luvun pääkohdista Ulkoinen ympäristö sisältää moninaisia voimia, joille yrityksesi altistuu. Ulkoisessa ympäristössä vaikuttavat päävoimat ovat asiakkaat, tavarantoimittajat, kilpailijat, työmarkkinat, synergiat ja teknologia. Kaikilla niistä voi olla suuri vaikutus yritykseesi. Asiakkaat ovat keskeinen sidosryhmä ja niinpä heistä pitäisikin tehdä yksityiskohtainen analyysi. Yksittäisen kilpailijan analysoiminen on erityisen tärkeää niille yrityksille, joilla on vain yksi tai vain muutamia kilpailijoita toimialallaan. Tavarantoimittajat vaikuttavat toimialan kannattavuuteen, sillä ne myyvät tuotteita ja palveluja, joita käytetään toimialan arvoketjuprosessin panoksena. Siksi tavarantoimittajien neuvotteluvoiman analysoiminen on hyvin tärkeää. Yrityksesi työntekijät ja teknologia ovat muutamia yrityksesi tärkeimmistä resursseista. Jokaisen yksittäisen työntekijän tai työnhakijan neuvotteluvoima riippuu työmarkkinoiden tilanteesta ja työntekijän irtisanomiseen liittyvistä kuluista. Module III Unit 2 9

10 Yrityksesi käyttää teknologiaa tuotannon lisäksi myös viestinnässä, logistiikassa ja monilla muilla alueilla. 2.2 Porterin viiden kilpailuvoiman malli kilpailuanalyysi Avainsanat Tulokkaat, neuvottelu, korvikkeet, tavarantoimittaja Johdanto Porter tunnisti viisi kilpailuvoimaa, jotka vaikuttavat kaikilla toimialoilla ja markkinoilla. Jokaisen kilpailuvoiman ominaisuudet määräävät tietyllä toimialalla vallitsevan kilpailun tehokkuuden ja täten toimialan potentiaalisen kannattavuuden ja viehättävyyden potentiaalisille tulokkaille. Siksi liiketoimintastrategian tulisi pyrkiä heikentämään näiden kilpailuvoimien yrityksellesi asettamia uhkia. Porterin malli toimii työkaluna kyseessä olevalla markkinasektorilla vallitsevien liikkeellepanevien voimien analysoimisessa. Tämän tiedon perusteella voit päättää yrityksellesi sopivasta strategiasta Mikä on Porterin viiden kilpailuvoiman malli? Porterin viiden kilpailuvoiman malli on analyysityökalu, joka keskittyy viiteen toimialalla vaikuttavaan kilpailuvoimaan. Porterin viiden kilpailuvoiman malli mahdollistaa yrityksesi kilpailuaseman analysoinnin sen toimialalla. Nämä viisi kilpailuvoimaa ovat: Uusien tulokkaiden uhka Ostajien neuvotteluvoima Korvaavien tuotteiden tai palveluiden uhka Tavarantoimittajien neuvotteluvoima Yritysten välinen kilpailu Seuraava kaavakuva esittää Porterin viiden kilpailuvoiman välistä vuorovaikutusta: Kuva 2: Porterin viiden kilpailuvoiman malli Module III Unit 2 10

11 Luku luo yleiskuvan siihen, miten näitä osa alueita analysoidaan Porterin mallissa Miksi jotkin alat ovat kannattavampia kuin toiset? Tämä luku ei voi vastata tähän kysymykseen, mutta se tukee sinua yrityksesi toimialan tutkimisessa. Kysymyksen vastaus piilee alan kilpailurakenteen dynamiikan ymmärtämisessä. Porterin viiden kilpailuvoiman malli on kaikkein vaikutusvaltaisin analyyttinen malli toimialalla vallitsevan kilpailun luonteen arvioimiseen Mihin Porterin mallia voidaan soveltaa? Porterin malli sopii kaikille yrityksille riippumatta yrityksen koosta tai toimialasta. Porterin mukaan viiden kilpailuvoiman mallia tulisi käyttää toimialan tasolla. Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi toimialaryhmien tai toimialasektorin tasolla. Kuten tullaan näkemään, strategiset ryhmät heikentävät Porterin viiden kilpailuvoiman tärkeyttä, sillä toimiala koostuu hyvin erilaisista yrityksistä. Yrityksen strategian tärkein kysymys on niiden toimialojen valitseminen, joilla yrityksen tulisi toimia; ja jokaisen toimialan tulisi kehittää oma, toimialakohtainen viiden kilpailuvoiman analyysi Miten soveltaa tätä analyysimenetelmää? Tässä luvussa esitetään yksityiskohtainen yleiskatsaus Porterin viiden kilpailuvoiman mallista sekä kysymyksiä ja määritelmiä, jotka voivat auttaa kilpailuvoimien analysoinnissa. Uusien tulokkaiden uhka Uudet tulokkaat ovat aina potentiaalinen uhka jo olemassa oleville yrityksille. Se voi johtaa mahdolliseen hintojen laskuun ja markkinaosuuksien menetykseen, mikä voi aiheuttaa painetta vakiintuneille yrityksille. Kilpailijat voivat yrittää vakiinnuttaa asemaansa ja synnyttää asiakasuskollisuutta käyttämällä erilaisia strategioita. Suurempi innovaatiokyky, franchising ja tuotedifferointi ovat muutamia niistä keinoista, joita voi käyttää yrityksen vakiinnuttamiseen toimialallaan. Koska uusien tulokkaiden ilmaantuminen on mahdollinen riski vakiintuneille yrityksille, on todennäköistä, että ne puolustavat markkina asemaansa potentiaalisilta uusilta tulokkailta (Grant 2002). Pidä mielessä, että jos yrityksesi on uusi kilpailija, se tulee aina kohtaamaan alalle pääsyn esteitä. Alalle pääsyn esteet voidaan jakaa kahteen ryhmään: olemassa oleviin esteisiin ja toimialalla vakiintuneiden yritysten reaktioihin: Suurtuotannon edut: Suurtuotannolla saavutetaan etuja tuotantoteknologian synnyttäessä korkeita kiinteitä kustannuksia verrattuna ylläpitokustannuksiin. Yrityksen kasvaessa tuotantokulut ovat paljon pienemmät ja niinpä voidaan valmistaa kannattavampia tuotteita kuin pienessä yrityksessä. Tuotedifferointi: Tuotedifferointi tarkoittaa, että yrityksen valmistamat tuotteet poikkeavat huomattavasti kilpailijoiden tuotteista. Tämä voidaan saavuttaa tekemällä muutoksia käytetyssä teknologiassa ja materiaaleissa, tuotteen ulkonäössä ja tuotantolaitteistossa. Module III Unit 2 11

12 Pääomavaatimukset: Uponneisiin kustannuksiin täytyy kiinnittää erityistä huomiota. Uponneet kustannukset ovat menneitä kuluja, joita ei voi saada takaisin, jos yritys päättää poistua markkinoilta. Myös toimialakohtaisia asioita tulee tarkkailla. Vaihtokustannukset: Vaihtokustannukset koskevat asiakkaita, kun he harkitsevat vaihtavansa yrityksesi tuotteista jonkun muun yrityksen tuotteisiin. Jakelukanava: Valmistajien ja avainasemassa olevien tukkumyyjien väliset suhteet ja sopimukset voivat myös luoda alalle pääsyn esteitä. Markkinoille pyrkivät yritykset saattavat etsiä yksilöllistä jakelukanavaa, joka mahdollistaisi heidän tuotteidensa pääsyn markkinoille ja tuotedifferoinnin. Koosta riippumattomat kustannusedut: Vakiintuneet yritykset hyötyvät usein käytössä olevasta tuotantoteknologiasta, matalahintaisten resurssien käytöstä, edullista sijainnista ja avustuksista. Yritysten välinen kilpailu Intensiivinen kilpailu on keskenään vuorovaikutuksessa olevien rakenteellisten tekijöiden tulosta. Näihin tekijöihin kuuluu (Daschmann 1996): Lukuisat tai samoin varustautuneet yritykset: Kilpailupaineet nousevat automaattisesti kilpailijoiden määrän kasvaessa. Markkinatilanne on usein epävakaa, jos yritykset ovat samankokoisia ja niillä on käytettävissään samanlaiset resurssit. Tällaisessa ympäristössä pienillä muutoksilla (esim. hinnoissa) voi olla huomattava vaikutus kaikkiin. Toimialan hidas kasvu: Hitaan (tai olemattoman) kasvun vaiheessa alkaa armoton kilpailu keskeisistä markkinoista. Erilaistumisen puute tai asiakkaiden alhaiset vaihtokustannukset: Jos asiakkaiden on vaikea tehdä ero eri tuotteiden välillä, kilpailua käydään enemmän mainonnan kuin ainutlaatuisen myyntiväittämän välityksellä. Vaihtokustannusten ollessa alhaiset asiakkaat vaihtavat todennäköisemmin muiden kilpailijoiden tuotteisiin. Korkeat varastointikulut tai helposti pilaantuvat tuotteet pakottavat yrityksen myymään tuotteensa niin pian kuin mahdollista. Strategiset panokset ovat korkealla yrityksen menettäessä markkina asemiaan tai jos sillä on potentiaalia suureen kasvuun. Tämä voimistaa kilpailua. Korkeat markkinoilta poistumisen esteet voivat asettaa tuotteen hylkäämiselle suuret kulut. Yrityksen täytyy kilpailla. Erilaisen yrityskulttuurin, historian ja filosofian omaavien yritysten runsaus voi tehdä toimialasta epävakaan. Toimialan heilahtelu: Kasvavat markkinat ja mahdollisuudet suuriin voittoihin houkuttelevat uusia yrityksiä astumaan markkinoille ja vakiintuneita yrityksiä kasvattamaan tuotantoaan. Korvaavien tuotteiden tai palveluiden uhka Korvaavat tuotteet tai palvelut muodostavat uhan, jos asiakas voi korvata yrityksen valmistavan tuotteen tai palvelun vastaavalla tuotteella tai palvelulla. Jos tuotteidesi hinnat nousevat, asiakkaat alkavat todennäköisesti etsiä niille korvikkeita toisilta yrityksiltä. Korvaavia tuotteita analysoidessa tulisi pohtia seuraavia seikkoja (Anwander 2002): Miten suuri on korvikkeiden aiheuttama uhka yrityksesi tuotteille tai palveluille? Module III Unit 2 12

13 Ovatko mahdolliset korvikkeet korkealaatuisia? Millaista tutkimusta ja kehitystä toimialalla tapahtuu, joka voi johtaa mahdollisten korvikkeiden ilmaantumiseen? Mikä on korvikkeiden hinta laatusuhde? Tavarantoimittajien neuvotteluvoima Tavarantoimittajat ovat tärkeä tekijä Porterin analyysissa, koska yritykset ovat riippuvaisia tuotteiden laadusta ja tavarantoimittajien palveluista. Pohdi seuraavia kysymyksiä analysoidaksesi, miten tavarantoimittajat vaikuttavat toimialaasi ja yritykseesi (Anwander 2002): Minkälaisia paineita tavarantoimittajat voivat aiheuttaa yrityksellesi? (Esim. suhteessa yrityksesi riippuvuuteen tietystä tuotteesta) Voivatko tavarantoimittajat löytää uusia asiakkaita ja jos näin on, niin miten nopeasti? Miten riippuvainen yrityksesi on tavarantoimittajista? Asiakkaiden neuvotteluvoima Lopuksi, analysoi asiakkaitasi. Pohdi seuraavia asioita: Miten tärkeä tuotteesi tai palvelusi on asiakkaille? Onko yrityksesi riippuvainen tietystä asiakkaasta (tai asiakasryhmistä)? Millaista liikevaihtoa tavoittelet asiakkaiden (tai asiakasryhmien) avulla? Miten todennäköistä on, että asiakkaasi ostavat korvaavia tuotteita? Miten paljon asiakkailla on tietoa korvaavista tuotteista? Mitä trendejä asiakkaiden tarpeissa on odotettavissa? Miten tärkeä tuotemerkkisi on asiakkaille? Millaisia laatuvaatimuksia asiakkailla on? Esimerkkitapaus X treme ltd:n 2 johto suorittaa toimiala analyysin yhdessä markkina asiantuntijoiden kanssa. Analyysissa tarvittavat tiedot saatiin haastattelemalla asiakkaita ja tavarantoimittajia, etsimällä tietoa Internetistä ja käymällä messuilla. Analyysi osoitti, että markkinoilla vallitsevaan kilpailuun vaikuttivat seuraavat tekijät: Maastopyörien laatu: Maastopyörien laatu on pääkriteeri kapea alaisilla ammattilaiskäyttöön tarkoitettujen pyörien niche markkinoilla. Raaka aineiden hinnat: Jos raaka aineiden hinnat laskevat, X treme ltd. kohtaa mitä todennäköisimmin kovempaa kilpailua. Muotitrendit: Muotitrendit ovat kaikista tärkein kriteeri harrastelijakäyttöön tarkoitettujen pyörien markkinoilla, koska trendeillä on vahva vaikutus ostajiin. Kilpailijoiden määrä. 2 Esimerkki lähteestä: Schmalzer, Schweiger, Wenzel (2008). Module III Unit 2 13

14 Yhteenveto luvun pääkohdista Porterin viiden kilpailuvoiman malli on menetelmä, jolla voit tarkkailla toimialaasi keskittyen a) yritysten väliseen kilpailuun, b) uusien tulokkaiden uhkaan, c) ostajien neuvotteluvoimaan, d) tavarantoimittajien neuvotteluvoimaan ja e) korvaavien tuotteiden tai palveluiden uhkaan. Perusteellinen tutkiminen auttaa sinua Porterin viiden kilpailuvoiman analysoimisessa. 2.3 Strategiset ryhmät Avainsanat strateginen ryhmä, Porterin viisi kilpailuvoimaa Johdanto Strateginen ryhmä analyysissä yritysten ominaisuuksia pidetään erottelun perustana. Strateginen ryhmä on joukko tietyn alan yrityksiä, jotka noudattavat samaa tai samankaltaista strategiaa Mitä strategiset ryhmät ovat? Strateginen ryhmä määritellään joukoksi yrityksiä, jotka käyttävät samaa tai samankaltaisia strategioita tietyllä toimialalla. Hunt havaitsi, että jotkut yritykset noudattavat hyvin erilaisia strategioita verrattuna muihin samoilla markkinoilla toimiviin yrityksiin. Hunt luokitteli yhtenäisiä toimialakohtaisia alaryhmiä niiden arvonketjun perusteella. Näitä alaryhmiä, jotka osoittavat samankaltaista käyttäytymistä keskeisillä strategisilla ulottuvuuksilla, kutsutaan strategisiksi ryhmiksi. Porter havaitsi, että strategisen ryhmän yksittäiset jäsenet kohtaavat samankaltaisia uhkia ja mahdollisuuksia kilpailumarkkinoilla. Lisäksi, samankaltaiset resurssimääritykset muodostavat suojamuurin strategisten ryhmien ympärille. Strategisen ryhmän sisällä strateginen käyttäytyminen ja toiminta on hyvin samankaltaista. Teollisuudenala voi koostua useista tai vain yhdestä strategisesta ryhmästä. Strateginen ryhmä voi koostua yhdestä tai useammista jäsenistä. (Müller Stewens 2005) Miksi käyttää strateginen ryhmä analyysiä Porterin viiden kilpailuvoiman sijasta? Strategisten ryhmien käsite vaikuttaa toimiala analyysiin monilla tavoilla: Porterin viiden kilpailuvoiman vaikutus menettää merkitystään, koska strategisilla ryhmillä voi olla hyvin erilaisia ominaisuuksia toimialan sisällä (esim. isoilla yrityksillä on paljon suurempi neuvotteluvoima tavaratoimittajiinsa nähden verrattuna pieniin yrityksiin, koska isoilla yrityksillä on paljon suurempi määrä tilauksia). Strategisten ryhmien käsite keskittyy enemmän ryhmän sisäiseen kilpailuun. Näissä strategisissa ryhmissä vallitsee määräävä kilpailu, koska muiden ryhmien kanssa kilpailemisella on vähemmän merkitystä. Esimerkiksi luksusravintolat eivät kilpaile pikaruokaketjujen kanssa, vaikka ne molemmat kuuluvat samaan toimialaan. Module III Unit 2 14

15 2.3.3 Strategisten ryhmien kilpailuedellytykset Toimiala kokonaisuutena, yksittäiset strategiset ryhmät ja strategiseen ryhmään kuuluvat yritykset yrittävät johtaa strategioita, jotka tuottavat kaikkein lupaavimpia tuloksia. Näin ollen ne yrittävät suojella itseään ulkopuoliselta kilpailulta rakentamalla eristysmekanismin estämään kilpailijoiden pääsyn toimialalle tai strategiseen ryhmään. Strateginen ryhmä yrittää säilyttää epätäydelliset kilpailuedellytykset ja vakauden kasvattamalla sijoituskuluja, koska korkeat alalle pääsyn esteet viittaavat vähäisempään kilpailuun. Tämä johtaa parempaan tehokkuuteen pitkällä tähtäimellä, jonka seurauksena ympäristön epävarmuus vähenee Miten strateginen ryhmä analyysi tehdään? Toimialan strategisten ryhmien väliseen erotteluun ja strategisten ryhmien käyttäytymisen erojen analysointiin voidaan käyttää seuraavia kriteerejä (Müller Stewens 2005): Vertikaalinen ja horisontaalinen integraatio Markkinoiden alueellinen segmentointi Omistusrakenne Yrityksen koko Kapasiteetin käyttö Kustannusrakenne Myyntikanavat Markkinointitoimet Tuotemerkin omistus Tuotteiden monipuolisuus Tuotteiden laatu Tutkimus ja kehitys (T&K) kapasiteetti Jotta strategisten ryhmien segmentoitumista voitaisiin visualisoida, on hyödyllistä piirtää kartta (Müller Stewens 2005): Tätä tarkoitusta varten täytyy määritellä kaksi tai useampaa kriteeriä, jotka auttavat strategisten ryhmien luokittelussa. Nämä kriteerit muodostavat akselin, johon voidaan luonnostella segmentointia kuvaava matriisi. Huolehdi, että käytät kriteerejä, joilla on suuri merkitys suhteessa kilpailijoiden toimintaan. Seuraavaksi toimialan yritykset asetetaan kartalle. Viimeinen askel on jakaa yritykset strategisiin ryhmiin. Toisiaan lähellä olevat ryhmät muodostavat strategisen ryhmän. Lisäksi strategisten ryhmien markkinaosuutta voidaan kuvata suurentamalla ympyröiden kokoa. Alla yksi tällainen kartta (tässä kuvassa ympyröiden koko ei edusta markkinaosuuksia): Module III Unit 2 15

16 Kuva 3: Strategiset ryhmät autoteollisuudessa, Müller Stewens&Lechner (2005). Piirrettyäsi kartan strategisista ryhmistä voit suorittaa seuraavan analyysin: Analysoi jokaisen ryhmän vetovoimaa suorittamalla jokaisesta ryhmästä viiden kilpailuvoiman analyysi. Porterin viiden kilpailuvoiman malli löytyy luvusta 2.2. Tunnista liikkuvuusesteet, jotka estävät yritysten siirtymisen strategisten ryhmien välillä: o Toimialalle pääsyn esteiden korkeus riippuu kyseessä olevasta strategisesta ryhmästä, johon tulokas pyrkii liittymään. o Liikkuvuusesteet ovat ryhmäkohtaisia alalle pääsyn esteitä, jotka rajoittavat strategisten ryhmien siirtymistä asemasta toiseen. o Liikkuvuusesteet estävät menestyksekkäiden strategioiden nopeaa jäljittelyä. o Kaikkein tärkeintä minkä tahansa strategisen ryhmän analysoinnissa on tunnistaa liikkuvuusesteet, jotka estävät ryhmien välistä liikettä. o Liikkuvuusesteistä ei ole olemassa tyhjentävää listaa. Module III Unit 2 16

17 2.3.5 Esimerkkitapaus Palataan luvussa esitettyyn diagrammiin 3 : Punaisella rajatuissa laatikoissa olevat yritykset muodostavat strategisen ryhmän X treme Ltd:n kanssa. Nämä yritykset: jakavat saman korkeahintaisten maastopyörien markkinasegmentin, ovat samankokoisia ja valmistavat samankaltaisia maastopyöriä. Strategisen ryhmän analysoinnin jälkeen X treme ltd. on alkanut soveltaa erilaistumisstrategiaa korkeatuloisten harrastelijapyöräilijöiden kapea alaisilla ja korkeahintaisilla niche markkinoilla. Erilaistuminen perustuu maastopyörien laatuun ja tuotemerkkiin. X tremen vakiinnuttamiseksi markkinoille sovellettiin seuraavia strategisia toimenpiteitä: Markkinointi loppukäyttäjille keskittyen hyvännäköisten ryhmään. Tuotemerkin johtaminen ja imagon vahvistaminen sponsoroimalla ammattipyöräilijöitä. Jakeluverkoston laajentaminen hyvämaineisten urheiluvälinekauppiaiden välityksellä. Halvempien pyörien valmistus ei tullut X treme ltd:lle kyseeseen, koska se voisi mahdollisesti johtaa tuotemerkistä saatavan mielikuvan vääristymiseen. Yhteenveto luvun pääkohdista Strateginen ryhmä on joukko tietyn toimialan yrityksiä, jotka noudattavat samaa tai samankaltaista strategiaa. Strategisen ryhmän sisällä strateginen käyttäytyminen ja toiminta on samankaltaista. Toimiala voi koostua useista tai vain yhdestä strategisesta ryhmästä ja strateginen ryhmä voi koostua yhdestä tai useammista jäsenistä. Lisäksi, toimiala kokonaisuutena, yksittäiset strategiset ryhmät ja strategiseen ryhmään kuuluvat yritykset pyrkivät noudattamaan strategioita, jotka tuottavat kaikkein lupaavimmat tulokset. Näin ollen ne yrittävät suojella itseään ulkopuoliselta kilpailulta rakentamalla 3 Esimerkki lähteeestä: Schmalzer, Schweiger, Wenzel (2008). Module III Unit 2 17

18 eristysmekanismeja potentiaalisia toimialalle tai strategiseen ryhmään pyrkiviä kilpailijoita vastaan. Yhteenveto oppimistavoitteista Luettuasi tämän luvun sinun pitäisi olla totuttautunut yrityksesi ulkoiseen ympäristöön ja myös tärkeimpiin analyysimetodeihin, joita voidaan käyttää ulkoisen ympäristön ymmärtämiseen. Lähtökohtana on tutustuminen yrityksen kontekstuaaliseen ympäristöön ja havaintoympäristöön. Lisäksi, havaintojen tekeminen teknologiasta, tavarantoimittajista, synergioista, kilpailusta ja työmarkkinoista pitäisi viedä kohti Porterin viiden kilpailuvoiman mallia, joka kattaa edellä mainitut tekijät ja sen, miten ne vaikuttavat yritykseesi. Lopuksi luvussa esiteltiin strategisten ryhmien periaatteita, mikä on yksityiskohtaisempi lähestymistapa yrityksesi ulkoiseen ympäristöön. Module III Unit 2 18

19 Lähdeluettelo Kirjat ja artikkelit Anwander A. (2002): Strategien erfolgreich verwirklichen 2 nd edition. Springer: Berlin. Daschmann H. A. (1996): Erfolge planen. Beck: Munich. Grant, R.M. (2002): Contemporary strategy analysis 4 th edition. Blackwell Publishers: Malden. Hinterhuber H.H. (1996): Strategische Unternehmensführung: I. Strategisches Denken. 6th edition. Walter de Gruyter: Berlin. Lombriser R., Abplanap P.A. (2005): Strategisches Management 5th edition. Versus: Zürich. Müller Stewens G.; Lechner C. (2005): Strategisches Management 3rd edition. Schäffer Poeschel: Stuttgart. Schmalzer T., Schweiger C., Wenzel R. (2008): Business Excellence for Start ups: Leitfaden zum Aufbau von Führungsstrukturen in Wachstumsunternehmen. FH JOANNEUM: Graz. Module III Unit 2 19

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

KEVÄT 2009: Mallivastaukset TERVEYSTALOUSTIEDE. 1. Määrittele seuraavat käsitteet (4. p, Sintonen - Pekurinen - Linnakko):

KEVÄT 2009: Mallivastaukset TERVEYSTALOUSTIEDE. 1. Määrittele seuraavat käsitteet (4. p, Sintonen - Pekurinen - Linnakko): KEVÄT 2009: Mallivastaukset TERVEYSTALOUSTIEDE 1. Määrittele seuraavat käsitteet (4. p, Sintonen - Pekurinen - Linnakko): 1.1. Vakuutettujen epätoivottava valikoituminen (1 p.) Käsite liittyy terveysvakuutuksen

Lisätiedot

SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja. Moduuli 4

SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja. Moduuli 4 SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja Moduuli 4 Miksi uusien tuotteiden tuominen markkinoille on tärkeää? Kuluttajat kaipaavat jatkuvaa muutosta Myös kilpailijat voivat pakottaa muutokseen esittelemällä

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Pystysuuntainen hallinta 2/2

Pystysuuntainen hallinta 2/2 Pystysuuntainen hallinta 2/2 Noora Veijalainen 19.2.2003 Yleistä Tarkastellaan tilannetta jossa: - Ylävirran tuottajalla on yhä monopoliasema - Alavirran sektorissa vallitsee kilpailu - Tuottaja voi rajoitteillaan

Lisätiedot

W. Chan Kim Renée Mauborgne SINISEN MEREN STRATEGIA

W. Chan Kim Renée Mauborgne SINISEN MEREN STRATEGIA W. Chan Kim Renée Mauborgne SINISEN MEREN STRATEGIA Talentum Helsinki 2005 Ystävyydelle ja perheillemme, jotka lisäävät mielekkyyttä maailmaamme. The title of the original edition is Blue Ocean Strategy

Lisätiedot

Markkinoinnin perusteet 23A Kohdemarkkinointi

Markkinoinnin perusteet 23A Kohdemarkkinointi Markkinoinnin perusteet 23A00110 29.9.2015 Kohdemarkkinointi Sonja Lätti, KTM Emma Mäenpää, KTM Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Kohdemarkkinoinnin perusajatus Usein vaikeaa tai

Lisätiedot

11.10.2011 Virpi Laukkanen. Savonia-ammattikorkeakoulu

11.10.2011 Virpi Laukkanen. Savonia-ammattikorkeakoulu Hyvä liikeidea? 11.10.2011 Virpi Laukkanen Savonia-ammattikorkeakoulu Mistä hyvä bisnes syntyy? TILANNE TOIMINTA TULOS (hyvä) tyyppi + (onnekas/suotuisa) tilanne = (hyvä) toiminta (hyvä) tulos (Pyykkö,

Lisätiedot

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi!

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! 1 1 Online - matkatoimistot lentomyynnin voittajia 2 2 1 Nettimatkatoimiston myynnin jakauma 86 % Lennot 13 % Hotellit, autot ym. 1% Paketointi

Lisätiedot

Johdatus markkinointiin

Johdatus markkinointiin Markkinoinnin perusteet 23A00110 Johdatus markkinointiin Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Päivän agenda Kuka kukin on? Mitä markkinointi on? Miksi sinun tulisi

Lisätiedot

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää.

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Oletko tehnyt uuden keksinnön ja mietit, miten tehdä keksinnöstäsi liiketoimintaa? Miten keksintöäsi

Lisätiedot

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT Johdanto Mahdollisuus koputtaa harvoin ovellesi. Koputa sen sijaan mahdollisuuden ovea, jos toivot pääseväsi sisään. J okaisen myyjän on hyvä tiedostaa miten ja miksi pitää

Lisätiedot

PERSOONALLISUUSTYYPIT

PERSOONALLISUUSTYYPIT PERSOONALLISUUSTYYPIT Johdanto Kovempaa soutaminen ei auta jos veneen nokka on väärään suuntaan. M iksi asiakkaiden suhtautumistavat myyntitapahtumaan ovat erilaisia? Uusien asiakkaiden hankkiminen vaatii

Lisätiedot

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TAVOITTEET Annetaan tietoa ja valmiuksia työnhakuun liittyvistä taidoista ja menetelmistä, mukaan lukien simuloitu työhaastattelu. Työnhakuun liittyvien

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE

OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE Saila Rosas KTT Pankinjohtaja, Länsi-Kymen Osuuspankki Poimintoja 15.12.2015 tarkastetusta väitöskirjasta Co-operative acquisitions the contextual factors

Lisätiedot

https://xlitemprod.pearsoncmg.com/api/v1/print/en-us/econ

https://xlitemprod.pearsoncmg.com/api/v1/print/en-us/econ 06 www4 Page of 5 Student: Date: Instructor: hannele wallenius Course: Kansantaloustieteen perusteet 06 Assignment: 06 www4. Mikä seuraavista alueista vastaa voittoa maksimoivan monopoliyrityksen ylisuuria

Lisätiedot

4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino (Mankiw & Taylor, 2 nd ed., chs 4-5)

4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino (Mankiw & Taylor, 2 nd ed., chs 4-5) 4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino (Mankiw & Taylor, 2 nd ed., chs 4-5) Opimme tässä ja seuraavissa luennoissa että markkinat ovat hyvä tapa koordinoida taloudellista toimintaa (mikä on yksi taloustieteen

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Hintakilpailu lyhyellä aikavälillä

Hintakilpailu lyhyellä aikavälillä Hintakilpailu lyhyellä aikavälillä Virpi Turkulainen 5.3.2003 Optimointiopin seminaari - Kevät 2003 / 1 Sisältö Johdanto Bertrandin ristiriita ja sen lähestyminen Bertrandin ristiriita Lähestymistavat:

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Organisaatiokäyttäytyminen. 21C00250, 6 op, , periodi I

Organisaatiokäyttäytyminen. 21C00250, 6 op, , periodi I Organisaatiokäyttäytyminen 21C00250, 6 op, 2016 2017, periodi I Tämän päivän oppimistavoitteet Ymmärtää, mitä motivaatio on ja mikä sen merkitys on työssä suoriutumiselle Oppia keskeisimmät motivaatioita

Lisätiedot

Supply Chain Module 1

Supply Chain Module 1 2.5.2016 Supply Chain Module 1 1. Määritelmä 2. Kuinka vähittäiskaupan ketju toimii? 3. Mitä toimenpiteitä teet kaupassa? 3.1. Perusvarastonvalvonta/ Check-in ja Check-out toiminnot (Vastaanotto ja Palautukset)

Lisätiedot

KYSYNTÄ, TARJONTA JA HINTA. Tarkastelussa käsitellään markkinoiden toimintaa tekijä kerrallaan MARKKINAT

KYSYNTÄ, TARJONTA JA HINTA. Tarkastelussa käsitellään markkinoiden toimintaa tekijä kerrallaan MARKKINAT KYSYNTÄ, TARJONTA JA HINTA Tarkastelussa käsitellään markkinoiden toimintaa tekijä kerrallaan MARKKINAT Paikka, jossa ostaja ja myyjä kohtaavat, voivat hankkia tietoa vaihdettavasta tuotteesta sekä tehdä

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Vanhempi tutkija Jari Karjalainen, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu, PYK

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Vanhempi tutkija Jari Karjalainen, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu, PYK Näkökulmia sosiaalisten yritysten kilpailuedusta alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Vanhempi tutkija Jari Karjalainen, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu, PYK Lähtökohdat Miten

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

CxO Mentor Oy. Organisaatiokulttuurit. CxO Academy Eerik Lundmark. CxO Mentor Oy 2014

CxO Mentor Oy. Organisaatiokulttuurit. CxO Academy Eerik Lundmark. CxO Mentor Oy 2014 CxO Mentor Oy Organisaatiokulttuurit CxO Academy 16.4.2014 Eerik Lundmark Menestystekijät luovat kulttuurin Joustavuus Kontrolli Sisäinen Ulkoinen Painopiste Kohdennus Organisaatiokulttuurin moodit Joustavuus

Lisätiedot

suurtuotannon etujen takia yritys pystyy tuottamaan niin halvalla, että muut eivät pääse markkinoille

suurtuotannon etujen takia yritys pystyy tuottamaan niin halvalla, että muut eivät pääse markkinoille KILPAILUMUODOT Kansantaloustieteen lähtökohta on täydellinen kilpailu. teoreettinen käsitteenä tärkeä Yritykset ovat tuotantoyksiköitä yhdistelevät tuotannontekijöitä o työvoimaa o luonnon varoja o koneita

Lisätiedot

Organisaation näkökulma palkitsemiseen: parhaat käytännöt vs. paras yhteensopivuus

Organisaation näkökulma palkitsemiseen: parhaat käytännöt vs. paras yhteensopivuus Organisaation näkökulma palkitsemiseen: parhaat käytännöt vs. paras yhteensopivuus Heini Ikävalko, 9.2.2016 heini.ikavalko@aalto.fi Heini Ikävalko Tausta - KM, Helsingin yliopisto, aikuiskasvatustiede

Lisätiedot

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa 3.11.2016 1 Kokenut ja osaava toimittaja & Toimituksia vuodesta 1991 liikevaihto 5,3 M 2015, tulos 1 MEUR

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Antti Sekki & Mika Niemi MENESTY YRITTÄJÄNÄ. 68 käytännön ohj etta. Talentum Pro 2016 Helsinki

Antti Sekki & Mika Niemi MENESTY YRITTÄJÄNÄ. 68 käytännön ohj etta. Talentum Pro 2016 Helsinki Antti Sekki & Mika Niemi MENESTY YRITTÄJÄNÄ 68 käytännön ohj etta Talentum Pro 2016 Helsinki Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN: 978-952-14-2766-4 ISBN: 978-952-14-2767-1 (sähkökirja) ISBN:

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto HINTAVASTAVÄITTEE T TYÖKIRJA.docx UUSASIAKASHANKINTA Johdanto Laatu on paras liiketoimintasuunnitelma M iten löytää enemmän ja parempia uusia asiakkaita, on yksi myyjän ydintaidoista. Millainen strategia

Lisätiedot

ESIPUHE... 3 SISÄLLYSLUETTELO... 4 1. JOHDANTO... 6

ESIPUHE... 3 SISÄLLYSLUETTELO... 4 1. JOHDANTO... 6 Sisällysluettelo ESIPUHE... 3 SISÄLLYSLUETTELO... 4 1. JOHDANTO... 6 2. LAADULLISEN TUTKIMUKSEN KÄSITTEITÄ... 9 1.1 TUTKIMUKSEN TEKEMISEN TAUSTAFILOSOFIAT... 10 1.2 LAADULLINEN TUTKIMUS VS. MÄÄRÄLLINEN

Lisätiedot

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja PHKKn visio 2017 Olemme oppimisen ja kestävän uudistamisen kansainvälinen

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 1 Yrittäjäkoulutus Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 2 Markkinaselvitys Markkinaselvityksessä selvitetään ennen yritystoiminnan aloittamista, onko aiotulla yritysidealla kannattavan liiketoiminnan

Lisätiedot

Strateginen ketteryys

Strateginen ketteryys Strateginen ketteryys Strategisen ketteryyden ja herkkyyden rakentaminen organisaatioon ForeC Advisors Asko Horttanainen 1.9.2012 STRATEGINEN KETTERYYS STRATEGINEN KETTERYYS tarkoittaa kykyä tehdä tosiaikaisia

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen Miksi palveluliiketoimintaa? Lisää myyntiä Tuotteen lisäksi asiakkaille tarjotaan palveluja Syntyy uusinta- ja modernisointikauppaa, varaosa -liiketoimintaa

Lisätiedot

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta 30-60 minuuttia valmentajan aikaa, ja Harjoituslomake ja kynä noin 1-2 viikkoa oman työn tarkkailuun. Tavoitteet Harjoite on kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kauppakamarin Syysbarometri Grafiikka

Pohjois-Karjalan kauppakamarin Syysbarometri Grafiikka Pohjois-Karjalan kauppakamarin Syysbarometri 2016 Grafiikka Liikevaihto Kohderyhmänä pohjoiskarjalaiset yritykset 7% Toteutettiin 10.10.-4.11.2016 9% Vastauksia 328 kpl 38% 34% alle 500 000 euroa 500 000

Lisätiedot

Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu. Esittelymateriaali

Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu. Esittelymateriaali Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu Esittelymateriaali Esityksen sisältö Viitta-työkalun tausta Miten työkalu on syntynyt? Viitta-työkalun tavoitteet ja hyödyt Itsearviointiprosessi

Lisätiedot

Kumppanuus ja asiakkaan valinnanoikeus SOTE verkottumistilaisuus Turku

Kumppanuus ja asiakkaan valinnanoikeus SOTE verkottumistilaisuus Turku Kumppanuus ja asiakkaan valinnanoikeus SOTE verkottumistilaisuus Turku 12.4.2014 mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen 1 Kiinnostavia teemoja Tuottaja kysymys Asiakkaan valinnanoikeus Mikko Martikainen

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA Markkinan polarisoituminen on uhka yleisbrändeille + Markkinoilla on menossa kehitys, jossa pärjäävät sekä lisäarvolla erottuvat ykkösbrändit että edullisella hinnalla

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Etäisyys katoaa! Purkautuvatko kaupungit? Antti Kurvinen

Etäisyys katoaa! Purkautuvatko kaupungit? Antti Kurvinen Etäisyys katoaa! Purkautuvatko kaupungit? Antti Kurvinen 2.2.2017 Kaupungistumisen perusta taloustieteen näkökulma Jos erikoistumisesta ei ole hyötyä eikä tuotannossa ole mahdollista saavuttaa mittakaavaetuja

Lisätiedot

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Diplomityöseminaari 6.6.2005 Tekijä: Sanna Zitting Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Jari Hakalin Sisältö Taustaa Ongelmanasettelu

Lisätiedot

8 Yritys kilpailullisilla markkinoilla (Mankiw & Taylor, Ch 14)

8 Yritys kilpailullisilla markkinoilla (Mankiw & Taylor, Ch 14) 8 Yritys kilpailullisilla markkinoilla (Mankiw & Taylor, Ch 14) Markkinat ovat kilpailulliset silloin, kun siellä on niin paljon yrityksiä, että jokainen pitää markkinoilla määräytyvää hintaa omista toimistaan

Lisätiedot

Asiakaspalvelu- ja myyntisuoritusten arviointi

Asiakaspalvelu- ja myyntisuoritusten arviointi ASIAKASPALVELUSUORITUSTEN ANALYSOINTI Asiakaspalvelu- ja myyntisuoritusten arviointi Seuraavan, alla olevan helpon työkalun avulla voit itse nopeasti arvioida myynnissä ja asiakaspalvelussa työskentelevien

Lisätiedot

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto 28.3.2014 Mitä on ennakointi? SUUNNITTELU ENNAKOINTI VERKOSTOI- TUMINEN TULEVAI- SUUDEN- TUTKIMUS Lähde: Euroopan

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Finnairin strategia toiminut Aasian liikenteessä miljoonan matkustajan kasvu Aasian strategian myötä 2001 visio Pohjolan paras, eturivin eurooppalainen

Lisätiedot

Muotoilumaailman hahmottaminen - Tuotesemantiikka

Muotoilumaailman hahmottaminen - Tuotesemantiikka TUOTESEMANTIIKAN TEORIA kreik. semeion = merkki Tuotesemantiikka kiinnostaa tutkimusmielessä monia erilaisia tuotteiden kanssa tekemisiin joutuvia elämänalueita. Sellaisia ovat esimerkiksi Markkinointi,

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino

4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino 4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino (Taloustieteen oppikirja, luku 4) Opimme tässä ja seuraavissa luennoissa että markkinat ovat hyvä tapa koordinoida taloudellista toimintaa (mikä on yksi taloustieteen

Lisätiedot

15 askelta kohti. Parempia kyselyitä ja tutkimuksia

15 askelta kohti. Parempia kyselyitä ja tutkimuksia 15 askelta kohti Parempia kyselyitä ja tutkimuksia Onnittelut! Lataamalla Webropol-tutkimusoppaan olet ottanut ensimmäisen askeleen kohti entistä parempien kyselyiden ja tutkimusten tekoa. Tämä opas tarjoaa

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Harjoitteen tavoitteet ja hyödyt Harjoitteen tavoitteena on varmistaa, että

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

Aktiivinen omistaja 18.5.2011 KEURUU. Sakari Oikarinen Toimitusjohtaja Confidentum Oy

Aktiivinen omistaja 18.5.2011 KEURUU. Sakari Oikarinen Toimitusjohtaja Confidentum Oy Aktiivinen omistaja 18.5.2011 KEURUU Sakari Oikarinen Toimitusjohtaja Confidentum Oy 050 4000 523 Sakari Oikarinen 1. Työskentelen perheyritysten sukupolvenvaihdosten asiantuntijana yleensä konfliktitilanteiden

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

TALOUSTIETEEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT

TALOUSTIETEEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT TALOUSTIETEEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT 1. Suhteellisen edun periaate 1. Maassa A: 1 maito ~ 3 leipää 1 leipä ~ 0,33 maitoa Maassa B: a. b. 3 maitoa ~ 5 leipää 1 maito ~ 1,67 leipää 1 leipä ~ 0,6 maitoa i. Maalla

Lisätiedot

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Lisää tähän otsikko MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK KANSANTALOUS VÄESTÖKEHITYS JA TUOTTAVUUS Kestävyysvaje aiempaakin suurempi:

Lisätiedot

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä 27.1.2017 (c) Kari I. Mattila 1 STRATEGISEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot

Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana

Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana - kokemuksia EU-hankkeista Forest Energy 2020 vuosiseminaari Joensuu, 9.10.2013 Jyrki Raitila, VTT Taustaa VTT (Jyväskylä) ollut mukana useissa EU- ja maakuntaprojekteissa,

Lisätiedot

Syöttötariffit. Vihreät sertifikaatit. Muut taloudelliset ohjauskeinot. Kansantalousvaikutukset

Syöttötariffit. Vihreät sertifikaatit. Muut taloudelliset ohjauskeinot. Kansantalousvaikutukset UUSIUTUVAN ENERGIAN OHJAUSKEINOT KANSANTALOUDEN KANNALTA Juha Honkatukia VATT Syöttötariffit Vihreät sertifikaatit Muut taloudelliset ohjauskeinot Kansantalousvaikutukset UUSIUTUVAN ENERGIAN OHJAUSKEINOT

Lisätiedot

12 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu

12 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu 12 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, 2nd ed., chs 16-17; Taloustieteen oppikirja, s. 87-90) Oligopoli on markkinamuoto, jossa markkinoilla on muutamia yrityksiä, jotka uskovat tekemiensä

Lisätiedot

Panos-tuotos -analyysi ja omakustannusarvo, L28b

Panos-tuotos -analyysi ja omakustannusarvo, L28b , L28b -analyysi (Input-output analysis) Menetelmän kehitti Wassily Leontief (1905-1999). Venäläissyntyinen ekonomisti. Yleisen tasapainoteorian kehittäjä. 1953: Studies in the Structure of the American

Lisätiedot

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA ASIAOSAAMISEEN KESKITTYMINEN ON VÄÄRÄ FOKUS. ETSI ASENNETTA. Uuden työntekijän sopeutuminen uusiin tehtäviin voi viedä jopa

Lisätiedot

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset 1. Ohjaustyylit on hyvä tunnistaa itselleen ominaiset tavat ohjata opiskelijoita. on hyvä osata joustavasti muuttaa ohjaustyyliään erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille opiskelijoille sopivaksi. Seuraavaksi

Lisätiedot

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Maankäyttötieteiden laitos Geoinformatiikan tutkimusyhmä Julkisen tiedon avaaminen - tutkimustietoa avaamispäätöksen tueksi Tarve Paikkatietojen

Lisätiedot

Osaamisen ennakointi osana strategiatyötä. Päivi Mäkeläinen Helsingin kaupunki, henkilöstökeskus

Osaamisen ennakointi osana strategiatyötä. Päivi Mäkeläinen Helsingin kaupunki, henkilöstökeskus Osaamisen ennakointi osana strategiatyötä Päivi Mäkeläinen Helsingin kaupunki, henkilöstökeskus Mitä, miksi, milloin ennakoidaan? Alueellinen palvelutarve muuttuu ja palvelutuotannon vaatimukset kasvavat.

Lisätiedot

OSA I Strategia miksi ja miten

OSA I Strategia miksi ja miten SISÄLLYS ESIPUHE...11 SAATESANAT KOLMANTEEN PAINOKSEEN...14 OSA I Strategia miksi ja miten 1. STRATEGIAN TAUSTATEKIJÄT...17 Organisaatiot ovat olemassa asiakkaitaan varten...17 Hinta määräytyy markkinoilla...18

Lisätiedot

CREATIVE PRODUCER money money money

CREATIVE PRODUCER money money money CREATIVE PRODUCER money money money 26.11.2009 Lenita Nieminen, KTM, tutkija Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Liiketoimintamalli tuottojen lähteet (tuote-, palvelu- ja informaatio- ja tulovirrat)

Lisätiedot

Integroitu markkinointiviestintä

Integroitu markkinointiviestintä Markkinoinnin perusteet 23A00110 Videoluento I Integroitu markkinointiviestintä Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Markkinointiviestintä (marketing communication)

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Science with Arctic attitude

Science with Arctic attitude 1 Science with Arctic attitude Oulun yliopiston strategia 2016 2020 Strategian julkistus 4.2.2016 2 Tuotamme uutta tietoa kestävämmän, terveemmän älykkäämmän ja humaanimman maailman rakentamiseksi Globaaleja

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä. Pasi Kuoppamäki. Imatra

Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä. Pasi Kuoppamäki. Imatra Maailmantalouden kasvu hiipuu Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti Imatra 23.8.2011 2 Markkinalevottomuuden syitä ja seurauksia Länsimaiden heikko suhdannekuva löi

Lisätiedot

pandia Business Intelligence Asuinkiinteistöjen omistajille Pandia Oy Sinikalliontie Espoo

pandia Business Intelligence Asuinkiinteistöjen omistajille Pandia Oy Sinikalliontie Espoo pandia Business Intelligence Asuinkiinteistöjen omistajille contact@pandia.fi puh: 09 549 194 69 fax: 09 584 414 10 Pandia Oy Sinikalliontie 14 02630 Espoo PANDIA REAL ESTATE KERÄÄ JA JALOSTAA TIETOA Kirjanpidon

Lisätiedot

Hankearvioinnin kehikko - käsitteet

Hankearvioinnin kehikko - käsitteet Hankearvioinnin kehikko - käsitteet Yhteiskuntataloudellinen analyysi = Kannattavuuslaskelma + Vaikutusten analysointi + Toteuttavuuden arviointi Vaikutusten analyysissa tuodaan esiin erityisesti ne hyödyt

Lisätiedot

Katetta kumppanuudelle

Katetta kumppanuudelle JUKKA VESALAINEN Katetta kumppanuudelle Hyöty ja sen jakaminen asiakas-toimittaja-suhteessa Esipuhe T ämä teos on jatkoa vuonna 2002 julkaistulle Kaupankäynnistä kumppanuuteen -kirjalle, jossa tarkastelin

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

Kestävää kauneutta vuodesta 1862. Sijoitus Invest 11.11.2015 Minna Avellan, sijoittajasuhdepäällikkö

Kestävää kauneutta vuodesta 1862. Sijoitus Invest 11.11.2015 Minna Avellan, sijoittajasuhdepäällikkö Kestävää kauneutta vuodesta 1862 Sijoitus Invest 11.11.2015 Minna Avellan, sijoittajasuhdepäällikkö Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Teknologia jalostusasteen työkaluna. FENOLA OY Harri Latva-Mäenpää Toimitusjohtaja 14.5.2014 Seinäjoki

Teknologia jalostusasteen työkaluna. FENOLA OY Harri Latva-Mäenpää Toimitusjohtaja 14.5.2014 Seinäjoki Teknologia jalostusasteen työkaluna FENOLA OY Harri Latva-Mäenpää Toimitusjohtaja 14.5.2014 Seinäjoki Fenola Oy Fenola Oy on suomalainen yritys, jonka liikeideana on valmistaa ainutlaatuisia ja aitoja

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

DNA YHDISTÄÄ IHMISET, ASIAT JA TEKNOLOGIAN

DNA YHDISTÄÄ IHMISET, ASIAT JA TEKNOLOGIAN DNA YHDISTÄÄ IHMISET, ASIAT JA TEKNOLOGIAN Elämä on. Tässä ja nyt. Siitä pitää ottaa kaikki irti. Tämän mahdollistaa DNA. Tarjoamme yhteydenpitoon, viihtymiseen ja työntekoon laadukkaita puhe-, data- ja

Lisätiedot

Viestintäviraston julkiset toimialatiedot. Viestintäviraston tietoseminaari

Viestintäviraston julkiset toimialatiedot. Viestintäviraston tietoseminaari Viestintäviraston julkiset toimialatiedot Viestintäviraston tietoseminaari 27.11.2015 Viestintäviraston toimialatiedot Mitä ovat Viestintäviraston toimialatiedot? Mikä on seminaarin tavoite? Mihin Viestintävirasto

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 11.11.2010 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1337/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

Hyvä muotoilu myy enemmän. 24/11/15 heikki rajasalo

Hyvä muotoilu myy enemmän. 24/11/15 heikki rajasalo Hyvä muotoilu myy enemmän. 24/11/15 heikki rajasalo 2015 1 Mitä muotoilu on? 24/11/15 heikki rajasalo 2015 2 24/11/15 heikki rajasalo 2015 3 1970 Participatory Design 1980 Human-centered Design, ergonomia

Lisätiedot

Ryhmämallitusohje 2016

Ryhmämallitusohje 2016 LUONTAISET TAIPUMUKSET Ryhmämallitusohje 2016 Kalevi Sipinen RYHMÄMALLITUSOHJEITA: VAIHE 1 Mallittamalla otetaan tietoiseen käyttöön olemassa olevia taitoja/mestaruutta LUONTAISET TAIPUMUKSET RYHMÄMALLITUS:

Lisätiedot

Lataa strategiset työkalut

Lataa strategiset työkalut Lataa strategiset työkalut Joiden avulla saavutat taloudellisen riippumattomuuden. Mitä sinä tekisit, jos pystyisit rakentamaan jopa 4.000,00 kuukaudessa tuottavan tulovirran? Entä miten pitkään olet valmis

Lisätiedot