Training. Ulkoinen ympäristö. Rupert Beinhauer, René Wenzel (FHJ) train.eu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Training. Ulkoinen ympäristö. Rupert Beinhauer, René Wenzel (FHJ) www.strategy train.eu"

Transkriptio

1 Strategy Train Moduuli III Luku 2 Tekijät Koulutus materiaalia verkossa Small Enterprise Strategic Development Training Strateginen diagnostiikka Ulkoinen ympäristö Rupert Beinhauer, René Wenzel (FHJ) train.eu Euroopan komissio on tukenut tätä projektia taloudellisesti. Tämä julkaisu heijastaa vain tekijöidensä mielipiteitä, eikä komissio ole vastuussa siitä, miten julkaisun tietoja käytetään.

2 Sisällysluettelo Moduuli III. Strateginen diagnostiikka Luku 2: Ulkoinen ympäristö Luvun kuvaus... 3 Avainsanat... 3 Oppimistavoite... 3 Lukuun käytettävä aika... 3 Johdanto Kontekstuaalinen ympäristö ja havaintoympäristö Mitkä ovat ulkoisen ympäristön perusvoimia? Miksi kilpailijoiden tarkkaileminen on tärkeää? Keille yrityksen tuotteet ovat suunnattuja? Kontekstuaalisen ympäristön ja havaintoympäristön analysointi Esimerkkitapaus: Kilpailuympäristön analyysi Porterin viiden kilpailuvoiman malli kilpailuanalyysi Mikä on Porterin viiden kilpailuvoiman malli? Miksi jotkin alat ovat kannattavampia kuin toiset? Mihin Porterin mallia voidaan soveltaa? Miten soveltaa tätä analyysimenetelmää? Esimerkkitapaus Strategiset ryhmät Mitä strategiset ryhmät ovat? Miksi käyttää strateginen ryhmä analyysiä Porterin viiden kilpailuvoiman sijasta? Strategisten ryhmien kilpailuedellytykset Miten strateginen ryhmä analyysi tehdään? Esimerkkitapaus Yhteenveto luvun pääkohdista Yhteenveto oppimistavoitteista Lähdeluettelo Kirjat ja artikkelit Module III Unit 2 2

3 Moduuli III. Strateginen diagnostiikka Luku 2: Ulkoinen ympäristö Luvun kuvaus Avainsanat Asiakkaat, tavarantoimittajat, teknologia, synergiat, kilpailijat, Porterin viiden kilpailuvoiman malli, strategiset ryhmät, alalle pääsyn esteet Oppimistavoite Tässä luvussa käsitellään organisatorista ympäristöä ja siinä esitellään kaikki ne ympäristölliset tekijät, jotka voivat vaikuttaa yrityksen toimintoihin. Luku auttaa ymmärtämään, mitä tapahtuu niin yrityksesi sisä kuin ulkopuolellakin ja antaa ehdotuksia ja keinoja ympäristöanalyysin yhdistämiseksi liiketoimintastrategiaan. Ennen kuin ympäristöanalyysi voidaan tehdä, johtajien täytyy ymmärtää organisatorisen ympäristön rakenne. Tässä luvussa käsitellään sekä kontekstuaalista että transaktionaalista ympäristöä sekä Porterin viiden kilpailuvoiman mallia, toimialan rakennetta ja strategisia ryhmiä käsitteleviä malleja. Viimeiseksi luvussa korostetaan kilpailun ja teknologian luomia uhkia. Lukuun käytettävä aika Tämän luvun suorittamiseen menee noin 90 minuuttia. Johdanto Yrityksen ulkoinen ympäristö on keskeinen tekijä, joka suurelta osin määrää yrityksen menestyksen. Yrityksen on vastattava kuluttajien odotuksiin, samalla kun se on riippuvainen tavarantoimittajien resursseista. Teknologia on liiketoimintaprosessiesi liikkeellepaneva voima ja kilpailijasi haluavat laajentaa markkinaosuuksiaan yrityksesi kustannuksella. Porterin viiden kilpailuvoiman malli auttaa sinua kaikkien sidosryhmien ja yrityksesi kilpailuaseman analysoinnissa. Strategiset ryhmät ovat toinen, yksityiskohtaisempi tapa tarkkailla yrityksesi markkina asemaa. 2.1 Kontekstuaalinen ympäristö ja havaintoympäristö Avainsanat asiakas, markkinat, kuluttajamarkkinat, organisaatiomarkkinat, tavarantoimittajat, neuvotteluvoima, teknologia, synergiat, toimiala, strateginen ryhmä, kilpailija, tulokkaat, neuvotteluvoima, korvaava tuote, työmarkkinat, työntekijä Johdanto Kontekstuaalinen ja transaktionaalinen ympäristö koostuvat asiakkaista, tavarantoimittajista, kilpailijoista, työnhakijoista, teknologiasta ja synergioista. Module III Unit 2 3

4 Asiakkaat muodostavat yhden yrityksesi tärkeimmistä sidosryhmistä. Liiketoimintaa harjoitettaessa on selvästikin oltava tietoinen siitä, keitä asiakkaat ovat ja millainen neuvotteluvoima heillä on käytettävissään, yrityksen tuotteiden tai palveluiden ominaisuuksista riippuen. Asiakasryhmittymää kutsutaan markkinoiksi. Erilaisia markkinatyyppejä ovat mm. kuluttajamarkkinat ja organisaatiomarkkinat. Markkinatyypillä voi olla suuri vaikutus yrityksen menestykselle. Teknologia, tavarantoimittajat ja synergiat muodostavat kolme tärkeää ulkoista tekijää, joilla voi olla suuri vaikutus yrityksesi toimialoihin ja siitä johtuen myös yrityksesi strategioihin. Tavarantoimittajat voivat neuvottelutaidoistaan riippuen vaikuttaa yrityksesi voittoihin. Synergiat voivat auttaa säästämään resursseja yhdessä liiketoimintaprosessissa, mutta usein jonkun toisen prosessin kustannuksella. Teknologia puolestaan auttaa tuotannossa ja kommunikoinnissa. Kilpailu mielletään usein uhaksi, mutta samaan aikaan se voi toimia myös liikkeellepanevana voimana yrityksesi kehittämisessä. Työmarkkinat ovat näennäinen markkinapaikka, jossa työnantajat ja (potentiaaliset) työntekijät kohtaavat toisensa. Työmarkkinamallit keskittyvät kunkin yksittäisen työntekijän neuvotteluvoimaan. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että mitä korkeampi koulutus, sitä korkeampi palkka Mitkä ovat ulkoisen ympäristön perusvoimia? Yrityksiin vaikuttavat monet voimat, joita täytyy tarkkailla liiketoimintastrategian tehostamiseksi. Asiakkaita ja heidän ryhmittymistään markkinoilla kutsutaan kysynnäksi. Myyjän näkökulmasta markkinat ovat asiakasryhmiä, jotka ovat kyseessä olevan tuotteen todellisia tai potentiaalisia ostajia. Asiakkaat ovat keskeinen sidosryhmä ja siksi sinun tulisikin tehdä heistä yksityiskohtainen analyysi. Tavarantoimittajat puolestaan välittävät yritykselle sen tuotteiden valmistukseen tarvitsemia raaka aineita, tuotteita ja palveluita. Tavarantoimittajat vaikuttavat toimialan/liiketoiminnan kannattavuuteen, sillä niiden myymiä tuotteita ja palveluita käytetään panoksena toimialan/liiketoiminnan arvoketjussa. Teknologia on monien yrityksen liitetoimintaprosessien takana vaikuttava liikkeellepaneva voima. Teknologiaa ei tarvita vain tuotantoprosesseissa vaan myös tiedonvälityksessä, logistiikassa jne. Työmarkkinat toimivat työntekijöiden ja työnantajien välillä. Uudemmat työmarkkinamallit keskittyvät molempien puolten neuvotteluvoimaan. Myös kilpailijat ovat tärkeä osa markkinoiden tarjonnan analysointia. Kilpailijoita voi löytyä samantyyppisiltä toimialoilta esim. kuljetusvälineissä pyörä voi korvata auton ja samasta strategisesta ryhmästä. Module III Unit 2 4

5 Toinen vaihtoehto yrityksen kilpailuaseman parantamiseen on etsiä potentiaalisia synergioita. Koko toimintaprosessia eli niin kutsuttua arvoketjua täytyy tarkkailla kustannusten ja erilaistumisen tuottamien hyötyjen kannalta. Joskus arvoketjujen yhdistelmä johtaa hyödyn sijasta enemmänkin liiketoimintaprosessin monimutkaistumiseen, koordinointiin vaadittavien ponnistelujen kasvamiseen ja yrityksestä luotavan kokonaiskäsityksen hämärtymiseen Miksi kilpailijoiden tarkkaileminen on tärkeää? Kilpailijoilla on ratkaiseva rooli markkinoilla vallitsevan tarjonnan hahmottamisessa, sillä kilpailijat voivat auttaa ymmärtämään paremmin yrityksen aseman markkinoilla vallitsevassa kilpailussa. Tästä syystä kilpailuympäristö voidaan jakaa kolmeen osaan (Müller Stewens 2005): Toimiala: Toimialalla tarkoitetaan (kilpailevia) yrityksiä, jotka tarjoavat samantyyppisiä tuotteita tai palveluja. Tämä määritelmä johtaa oletukseen, että keskenään kilpailevien yritysten asenne on ratkaiseva tekijä toimiala analyysissä. Siksi kilpailun tehokkuus on keskeinen tekijä yrityksen menestykselle. Tätä käsitellään Porterin viiden kilpailuvoiman mallissa luvussa 2.2. Toimialan sisäiset strategiset ryhmät: Toimialatutkimus luo kuvan koko toimialan kannattavuuden määräävistä prosesseista. Se ei kuitenkaan riitä selvittämään yrityksesi todellista sijoittumista kilpailussa. Tämä tavoite voidaan saavuttaa tarkkailemalla sitä strategista ryhmää, johon yritys kuuluu. Strategisia ryhmiä analysoidaan lisää luvussa 2.3. Yksittäiset kilpailijat: Yksittäisen kilpailijan suora tarkkailu on kilpailuympäristön viimeinen osa alue. Suoralla tarkkailulla pyritään keräämään tietoa yksittäisen, suoran kilpailijan asenteesta. Tämä on erityisen tärkeä niille yrityksille, joilla on vain yksi tai vain muutamia kilpailijoita toimialallaan. Sellaisessa tilanteessa kaikki yritykset pyrkivät keräämään paljon tietoa muiden markkinoilla toimivien yritysten tavoitteista ja strategioista. Toisilla, hajaantuneilla toimialoilla kaikkien kilpailijoiden analysoiminen ja huomaaminen voisi olla vaikeaa Keille yrityksen tuotteet ovat suunnattuja? Asiakkaiden tarpeiden tunteminen on hyvin tärkeää. Tulisi pitää mielessä, että markkinoilla erilaisten asiakkaiden tarpeet ja halut ovat moninaisia, minkä vuoksi samaa strategiaa ei pitäisi soveltaa kaikkiin yrityksen asiakkaisiin. On selvästikin mahdotonta vastata kaikkien asiakkaiden tarpeisiin tietyillä nimenomaisilla markkinoilla. Markkinat voidaan jakaa kahteen tyyppiin: Kuluttajamarkkinoihin, jotka koostuvat yksilöistä ja talouksista, jotka ostavat tuotteita ja palveluja omiin henkilökohtaisiin tarpeisiinsa, ja organisaatiomarkkinoihin, jotka voidaan jakaa tuottajamarkkinoihin, jälleenmyyntimarkkinoihin ja valtion markkinoihin. Module III Unit 2 5

6 Näillä markkinatyypeillä on omat ominaisuutensa ja ne toimivat omien sääntöjensä puitteissa, jotka ovat tärkeitä yrityksesi strategiselle kehittymiselle. Siksi on suositeltavaa, että keskityt kuuteen keskeiseen kysymykseen (Anwander 2002): HARJOITUS: Käytä hieman aikaa seuraavien toimialaasi/yritystäsi koskevien asioiden pohtimiseen: Keitä markkinoilla tarkkaan ottaen on? Mitä markkinoilla ostetaan? Milloin sitä ostetaan? Kuka sitä ostaa? Miksi sitä ostetaan? Miten sitä ostetaan? Kontekstuaalisen ympäristön ja havaintoympäristön analysointi Seuraavat päätekijät täytyy ottaa huomioon yrityksen markkina asemaa hahmotettaessa. Asiakkaat Asiakkaiden tarpeiden tunteminen on hyvin tärkeää yrityksellesi. Tässä muutamia vinkkejä, jotka voivat auttaa asiakkaidesi hahmottamisessa: Asiakkailla on tarpeita, jotka täytyy tyydyttää. Tee ero asiakasryhmien välillä ja suorita markkinasegmentointi. Analysoi toimialallasi vallitseva kilpailu ja selvitä, miten yrityksesi poikkeaa kilpailijoistaan. Pidä seuraava kysymys mielessäsi: Miksi asiakkaat ostavat yritykseni tuotteita eivätkä kilpailevien yritysten tuotteita? Viimeiseksi sinun tulee päättää, mitä kilpailustrategiaa käytät tietyillä markkinoilla: Käytätkö kilpailussa kustannusjohtajuus vai erilaistumisstrategiaa? Päätä, mille markkinoille astut ja missä järjestyksessä. Tehdäksesi oikean ratkaisun kysy itseltäsi seuraavat kysymykset: Mitkä ovat kohderyhmäni? Miten suurista markkinoista on kyse? Mitkä tekijät ovat ratkaisevia asiakkaiden kannalta? Minkä markkinaosuuden tahdon/yritykseni tahtoo saavuttaa? Tavarantoimittajat Yrityksesi menestys riippuu vahvasti tavarantoimittajien hinnoista. Niinpä tavarantoimittajien neuvotteluvoima on erittäin tärkeä asia ja riippuu seuraavista seikoista (Grant 2002): Module III Unit 2 6

7 Keskittymisaste: Mitä vähäisempi määrä toimialalla on tavarantoimittajia, sitä suurempi on heidän vaikutusvaltansa kyseisellä toimialalla. Jos kuitenkin tavarantoimittajia on paljon ja asiakkaita vain vähän, markkinoiden kysyntä voi määrätä hinnat. Standardisointiaste: Tuotteiden ja palveluiden suunnittelu on myös tärkeä seikka tavarantoimittajien neuvotteluvoiman kannalta. Mitä vakiintuneempia tavarantoimittajat ovat, sitä helpompi ne on korvata. Jos niiden tuotteet ovat hyvin erikoistuneita, vaihtamisesta aiheutuu tavallisesti korkeat kulut, koska tavarantoimittajan vaihtamisesta aiheutuu suuret kulut, esim. uusien logistiikkaohjelmien käyttöönoton myötä. Mahdollisuus integroitua alavirtaan: Tavarantoimittajan kyky kasvattaa toimintaansa yrityksesi toimialalla kasvattaa sen neuvotteluvoimaa, sillä sen voi olla helpompi löytää muita asiakkaita. Toimialan tärkeys: Neuvotteluvoima riippuu myös toimialan tärkeydestä tavarantoimittajalle. Jos tuottaja ansaitsee suurimman osan voitoistaan tai liikevaihdostaan yrityksesi toimialalla, voit odottaa sen olevan kiinnostunut toimialallasi toimivista yrityksistä ja yrittävän vastata yrityksesi tarpeisiin. Jos toimiala sen sijaan on tavarantoimittajalle vähemmän tärkeä, sen neuvotteluvoima kasvaa. HARJOITUS: Varaa hieman aikaa seuraavien kysymysten pohtimiseen. Millä seuraavista tuottajista on suurin neuvotteluvoima? Millä niistä on pienin neuvotteluvoima? Analysoi niitä edellä mainittujen tekijöiden valossa. Intel tietotekniikkateollisuus Luomuviljelijät ruokakauppaketju Naulanvalmistaja puusepän verstas Matkapuhelinten valmistajat matkapuhelinoperaattorit Leipomo pitopalvelu Teknologia Tarkkaillessasi toimialallasi käytössä olevaa teknologiaa sinun tulisi huomioida seuraavat seikat: Tuotantoteknologia o Tarkkaile prosessitekniikan kehitystrendejä. Kilpailijoiden edellä oleminen voi olla ratkaiseva tekijä yrityksesi menestyksessä. o Onko prosesseja tai toimintoja mahdollista uudistaa nykyistä tuotantoteknologiaa käyttäen? o Voitko automatisoida tai standardisoida tuotannon uuden teknologian avulla? o Voiko tuotantoprosessia ohjata tietokoneiden avulla? Korvaavat teknologiat Korvaavilla teknologioilla tarkoitetaan teknologioita, jotka voivat korvata muita teknologioita yrityksesi eri osastoilla ja prosesseissa (Hinterhuber 1996). o Onko tuotantoprosessissasi jo käytössä olevalle teknologialle olemassa siihen uudistuksia tuovaa korvaavaa teknologiaa? o Mitä kuluja korvaava teknologia aiheuttaa verrattuna nykyiseen teknologiaan? Tuoteinnovaatio Module III Unit 2 7

8 o Mitkä ovat tuoteteknologian kehitystrendit? o Onko tuoteinnovaatiolla lisäpotentiaalia? Informaatio ja viestintäteknologia o Millainen viestintäteknologia on tarpeen yrityksesi pysymiseksi mukana markkinoilla vallitsevassa kilpailussa? Työmarkkinat Työntekijät ovat yksi yrityksesi tärkeimmistä resursseista. Koska potentiaaliset työntekijät löytyvät työmarkkinoilta, on kannattavaa tarkkailla työmarkkinoita säännöllisesti. Työntekijöiden ja ammattiliittojen käyttäytyminen voi vaikuttaa merkittävästi yrityksesi toimintaan. Jokaisen yksittäisen työntekijän tai työnhakijan neuvotteluvoima riippuu pääasiassa seuraavista kahdesta kriteeristä (Lombriser & Abplanap 2005): Työntekijän irtisanoutumisesta yritykselle aiheutuvat kulut. Kulujen määrä riippuu työntekijän pätevyydestä, työn vaativuudesta ja työsuhteen kestosta. Tällaisia työntekijöitä ei voi korvata helposti, joten he voivat helposti panna toimeen palkkavaatimuksia ja heidän irtisanomiselleen on vain pieni riski. Työmarkkinoiden olosuhteet. Mitä alhaisempi työttömyysaste markkinoilla vallitsee, sitä pienempi mahdollisuus löytää sopivia työntekijöitä entisten tilalle. Tällöin työntekijän neuvotteluvoima kasvaa ja he voivat saada korkeampaa palkkaa. Jos työttömiä on prosentuaalisesti paljon, työnantajien on helpompi löytää muita työntekijöitä. Tällöin työntekijöiden neuvotteluvoima pienentyy. Synergiat Synergiat voivat kuulostaa hyvältä idealta, mutta sellaisen strategian omaksumisessa täytyy olla varovainen. Tulee ottaa huomioon, että synergioista seuraa tavallisesti korkeat kulut, koska ne kuluttavat aikaa ja resursseja. Jos yrityksestäsi löytyy mahdollisuuksia synergioihin, sinun täytyy laskea painaako yhdellä osa alueella saavutettava hyöty vaakakupissa enemmän kuin tuotantoprosessin koordinoimisessa koettavat haitat Esimerkkitapaus: Kilpailuympäristön analyysi X treme 1 on uusi maastopyöriä erittäin kevyestä materiaalista valmistava yritys. Sen päätuotteita ovat kunnianhimoisille harrastelijaurheilijoille suunnatut maastopyörät. Yritys on parhaillaan vakiinnuttamassa itseään markkinoille. Yrityksen johto keräsi yhdessä markkina asiantuntijoiden kanssa tietoa markkinoista ja yrityksen kilpailijoista suorittaakseen markkina ja kilpailija analyysin. Analyysin päälähteinä käytettiin Internetissä julkaistuja tutkimuksia ja kilpailijoiden Internet sivuja. 1 Esimerkki lähteestä: Schmalzer, Schweiger, Wenzel (2008) Module III Unit 2 8

9 Kuva 1: Maastopyörämarkkinat: Schmalzer, Schweiger, Wenzel (2008) Markkinat, joille X treme pyrkii, ovat hyvinvoivat. Yrityksen valmistamien maastopyörien hinta on korkeampi kuin muiden keskihintaisten maastopyörien hinta. Keskivertoasiakas kyseisellä markkinasegmentillä on hyvin tienaava kunnianhimoinen harrastelijaurheilija. Markkinaanalyysin tuloksena oli, että niin yrityksen kohderyhmä kuin maastopyörämarkkinat kokonaisuudessaan kasvavat. Kilpailuympäristön analyysiä varten markkinat jaettiin kahteen osa alueeseen: massamarkkinoihin (alhainen hinta) ja kapea alaisiin niche markkinoihin (korkea hinta). Yllä olevassa kaavakuvassa nähdään kilpailijat eri markkinasegmenteissä. X treme ltd:n suorat kilpailijat on rajattu punaisiin laatikoihin, muut yritykset valmistavat erityyppisiä maastopyöriä. Yrityslogojen koko ja sijainti pystyakselilla on tässä merkityksetöntä. Yhteenveto luvun pääkohdista Ulkoinen ympäristö sisältää moninaisia voimia, joille yrityksesi altistuu. Ulkoisessa ympäristössä vaikuttavat päävoimat ovat asiakkaat, tavarantoimittajat, kilpailijat, työmarkkinat, synergiat ja teknologia. Kaikilla niistä voi olla suuri vaikutus yritykseesi. Asiakkaat ovat keskeinen sidosryhmä ja niinpä heistä pitäisikin tehdä yksityiskohtainen analyysi. Yksittäisen kilpailijan analysoiminen on erityisen tärkeää niille yrityksille, joilla on vain yksi tai vain muutamia kilpailijoita toimialallaan. Tavarantoimittajat vaikuttavat toimialan kannattavuuteen, sillä ne myyvät tuotteita ja palveluja, joita käytetään toimialan arvoketjuprosessin panoksena. Siksi tavarantoimittajien neuvotteluvoiman analysoiminen on hyvin tärkeää. Yrityksesi työntekijät ja teknologia ovat muutamia yrityksesi tärkeimmistä resursseista. Jokaisen yksittäisen työntekijän tai työnhakijan neuvotteluvoima riippuu työmarkkinoiden tilanteesta ja työntekijän irtisanomiseen liittyvistä kuluista. Module III Unit 2 9

10 Yrityksesi käyttää teknologiaa tuotannon lisäksi myös viestinnässä, logistiikassa ja monilla muilla alueilla. 2.2 Porterin viiden kilpailuvoiman malli kilpailuanalyysi Avainsanat Tulokkaat, neuvottelu, korvikkeet, tavarantoimittaja Johdanto Porter tunnisti viisi kilpailuvoimaa, jotka vaikuttavat kaikilla toimialoilla ja markkinoilla. Jokaisen kilpailuvoiman ominaisuudet määräävät tietyllä toimialalla vallitsevan kilpailun tehokkuuden ja täten toimialan potentiaalisen kannattavuuden ja viehättävyyden potentiaalisille tulokkaille. Siksi liiketoimintastrategian tulisi pyrkiä heikentämään näiden kilpailuvoimien yrityksellesi asettamia uhkia. Porterin malli toimii työkaluna kyseessä olevalla markkinasektorilla vallitsevien liikkeellepanevien voimien analysoimisessa. Tämän tiedon perusteella voit päättää yrityksellesi sopivasta strategiasta Mikä on Porterin viiden kilpailuvoiman malli? Porterin viiden kilpailuvoiman malli on analyysityökalu, joka keskittyy viiteen toimialalla vaikuttavaan kilpailuvoimaan. Porterin viiden kilpailuvoiman malli mahdollistaa yrityksesi kilpailuaseman analysoinnin sen toimialalla. Nämä viisi kilpailuvoimaa ovat: Uusien tulokkaiden uhka Ostajien neuvotteluvoima Korvaavien tuotteiden tai palveluiden uhka Tavarantoimittajien neuvotteluvoima Yritysten välinen kilpailu Seuraava kaavakuva esittää Porterin viiden kilpailuvoiman välistä vuorovaikutusta: Kuva 2: Porterin viiden kilpailuvoiman malli Module III Unit 2 10

11 Luku luo yleiskuvan siihen, miten näitä osa alueita analysoidaan Porterin mallissa Miksi jotkin alat ovat kannattavampia kuin toiset? Tämä luku ei voi vastata tähän kysymykseen, mutta se tukee sinua yrityksesi toimialan tutkimisessa. Kysymyksen vastaus piilee alan kilpailurakenteen dynamiikan ymmärtämisessä. Porterin viiden kilpailuvoiman malli on kaikkein vaikutusvaltaisin analyyttinen malli toimialalla vallitsevan kilpailun luonteen arvioimiseen Mihin Porterin mallia voidaan soveltaa? Porterin malli sopii kaikille yrityksille riippumatta yrityksen koosta tai toimialasta. Porterin mukaan viiden kilpailuvoiman mallia tulisi käyttää toimialan tasolla. Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi toimialaryhmien tai toimialasektorin tasolla. Kuten tullaan näkemään, strategiset ryhmät heikentävät Porterin viiden kilpailuvoiman tärkeyttä, sillä toimiala koostuu hyvin erilaisista yrityksistä. Yrityksen strategian tärkein kysymys on niiden toimialojen valitseminen, joilla yrityksen tulisi toimia; ja jokaisen toimialan tulisi kehittää oma, toimialakohtainen viiden kilpailuvoiman analyysi Miten soveltaa tätä analyysimenetelmää? Tässä luvussa esitetään yksityiskohtainen yleiskatsaus Porterin viiden kilpailuvoiman mallista sekä kysymyksiä ja määritelmiä, jotka voivat auttaa kilpailuvoimien analysoinnissa. Uusien tulokkaiden uhka Uudet tulokkaat ovat aina potentiaalinen uhka jo olemassa oleville yrityksille. Se voi johtaa mahdolliseen hintojen laskuun ja markkinaosuuksien menetykseen, mikä voi aiheuttaa painetta vakiintuneille yrityksille. Kilpailijat voivat yrittää vakiinnuttaa asemaansa ja synnyttää asiakasuskollisuutta käyttämällä erilaisia strategioita. Suurempi innovaatiokyky, franchising ja tuotedifferointi ovat muutamia niistä keinoista, joita voi käyttää yrityksen vakiinnuttamiseen toimialallaan. Koska uusien tulokkaiden ilmaantuminen on mahdollinen riski vakiintuneille yrityksille, on todennäköistä, että ne puolustavat markkina asemaansa potentiaalisilta uusilta tulokkailta (Grant 2002). Pidä mielessä, että jos yrityksesi on uusi kilpailija, se tulee aina kohtaamaan alalle pääsyn esteitä. Alalle pääsyn esteet voidaan jakaa kahteen ryhmään: olemassa oleviin esteisiin ja toimialalla vakiintuneiden yritysten reaktioihin: Suurtuotannon edut: Suurtuotannolla saavutetaan etuja tuotantoteknologian synnyttäessä korkeita kiinteitä kustannuksia verrattuna ylläpitokustannuksiin. Yrityksen kasvaessa tuotantokulut ovat paljon pienemmät ja niinpä voidaan valmistaa kannattavampia tuotteita kuin pienessä yrityksessä. Tuotedifferointi: Tuotedifferointi tarkoittaa, että yrityksen valmistamat tuotteet poikkeavat huomattavasti kilpailijoiden tuotteista. Tämä voidaan saavuttaa tekemällä muutoksia käytetyssä teknologiassa ja materiaaleissa, tuotteen ulkonäössä ja tuotantolaitteistossa. Module III Unit 2 11

12 Pääomavaatimukset: Uponneisiin kustannuksiin täytyy kiinnittää erityistä huomiota. Uponneet kustannukset ovat menneitä kuluja, joita ei voi saada takaisin, jos yritys päättää poistua markkinoilta. Myös toimialakohtaisia asioita tulee tarkkailla. Vaihtokustannukset: Vaihtokustannukset koskevat asiakkaita, kun he harkitsevat vaihtavansa yrityksesi tuotteista jonkun muun yrityksen tuotteisiin. Jakelukanava: Valmistajien ja avainasemassa olevien tukkumyyjien väliset suhteet ja sopimukset voivat myös luoda alalle pääsyn esteitä. Markkinoille pyrkivät yritykset saattavat etsiä yksilöllistä jakelukanavaa, joka mahdollistaisi heidän tuotteidensa pääsyn markkinoille ja tuotedifferoinnin. Koosta riippumattomat kustannusedut: Vakiintuneet yritykset hyötyvät usein käytössä olevasta tuotantoteknologiasta, matalahintaisten resurssien käytöstä, edullista sijainnista ja avustuksista. Yritysten välinen kilpailu Intensiivinen kilpailu on keskenään vuorovaikutuksessa olevien rakenteellisten tekijöiden tulosta. Näihin tekijöihin kuuluu (Daschmann 1996): Lukuisat tai samoin varustautuneet yritykset: Kilpailupaineet nousevat automaattisesti kilpailijoiden määrän kasvaessa. Markkinatilanne on usein epävakaa, jos yritykset ovat samankokoisia ja niillä on käytettävissään samanlaiset resurssit. Tällaisessa ympäristössä pienillä muutoksilla (esim. hinnoissa) voi olla huomattava vaikutus kaikkiin. Toimialan hidas kasvu: Hitaan (tai olemattoman) kasvun vaiheessa alkaa armoton kilpailu keskeisistä markkinoista. Erilaistumisen puute tai asiakkaiden alhaiset vaihtokustannukset: Jos asiakkaiden on vaikea tehdä ero eri tuotteiden välillä, kilpailua käydään enemmän mainonnan kuin ainutlaatuisen myyntiväittämän välityksellä. Vaihtokustannusten ollessa alhaiset asiakkaat vaihtavat todennäköisemmin muiden kilpailijoiden tuotteisiin. Korkeat varastointikulut tai helposti pilaantuvat tuotteet pakottavat yrityksen myymään tuotteensa niin pian kuin mahdollista. Strategiset panokset ovat korkealla yrityksen menettäessä markkina asemiaan tai jos sillä on potentiaalia suureen kasvuun. Tämä voimistaa kilpailua. Korkeat markkinoilta poistumisen esteet voivat asettaa tuotteen hylkäämiselle suuret kulut. Yrityksen täytyy kilpailla. Erilaisen yrityskulttuurin, historian ja filosofian omaavien yritysten runsaus voi tehdä toimialasta epävakaan. Toimialan heilahtelu: Kasvavat markkinat ja mahdollisuudet suuriin voittoihin houkuttelevat uusia yrityksiä astumaan markkinoille ja vakiintuneita yrityksiä kasvattamaan tuotantoaan. Korvaavien tuotteiden tai palveluiden uhka Korvaavat tuotteet tai palvelut muodostavat uhan, jos asiakas voi korvata yrityksen valmistavan tuotteen tai palvelun vastaavalla tuotteella tai palvelulla. Jos tuotteidesi hinnat nousevat, asiakkaat alkavat todennäköisesti etsiä niille korvikkeita toisilta yrityksiltä. Korvaavia tuotteita analysoidessa tulisi pohtia seuraavia seikkoja (Anwander 2002): Miten suuri on korvikkeiden aiheuttama uhka yrityksesi tuotteille tai palveluille? Module III Unit 2 12

13 Ovatko mahdolliset korvikkeet korkealaatuisia? Millaista tutkimusta ja kehitystä toimialalla tapahtuu, joka voi johtaa mahdollisten korvikkeiden ilmaantumiseen? Mikä on korvikkeiden hinta laatusuhde? Tavarantoimittajien neuvotteluvoima Tavarantoimittajat ovat tärkeä tekijä Porterin analyysissa, koska yritykset ovat riippuvaisia tuotteiden laadusta ja tavarantoimittajien palveluista. Pohdi seuraavia kysymyksiä analysoidaksesi, miten tavarantoimittajat vaikuttavat toimialaasi ja yritykseesi (Anwander 2002): Minkälaisia paineita tavarantoimittajat voivat aiheuttaa yrityksellesi? (Esim. suhteessa yrityksesi riippuvuuteen tietystä tuotteesta) Voivatko tavarantoimittajat löytää uusia asiakkaita ja jos näin on, niin miten nopeasti? Miten riippuvainen yrityksesi on tavarantoimittajista? Asiakkaiden neuvotteluvoima Lopuksi, analysoi asiakkaitasi. Pohdi seuraavia asioita: Miten tärkeä tuotteesi tai palvelusi on asiakkaille? Onko yrityksesi riippuvainen tietystä asiakkaasta (tai asiakasryhmistä)? Millaista liikevaihtoa tavoittelet asiakkaiden (tai asiakasryhmien) avulla? Miten todennäköistä on, että asiakkaasi ostavat korvaavia tuotteita? Miten paljon asiakkailla on tietoa korvaavista tuotteista? Mitä trendejä asiakkaiden tarpeissa on odotettavissa? Miten tärkeä tuotemerkkisi on asiakkaille? Millaisia laatuvaatimuksia asiakkailla on? Esimerkkitapaus X treme ltd:n 2 johto suorittaa toimiala analyysin yhdessä markkina asiantuntijoiden kanssa. Analyysissa tarvittavat tiedot saatiin haastattelemalla asiakkaita ja tavarantoimittajia, etsimällä tietoa Internetistä ja käymällä messuilla. Analyysi osoitti, että markkinoilla vallitsevaan kilpailuun vaikuttivat seuraavat tekijät: Maastopyörien laatu: Maastopyörien laatu on pääkriteeri kapea alaisilla ammattilaiskäyttöön tarkoitettujen pyörien niche markkinoilla. Raaka aineiden hinnat: Jos raaka aineiden hinnat laskevat, X treme ltd. kohtaa mitä todennäköisimmin kovempaa kilpailua. Muotitrendit: Muotitrendit ovat kaikista tärkein kriteeri harrastelijakäyttöön tarkoitettujen pyörien markkinoilla, koska trendeillä on vahva vaikutus ostajiin. Kilpailijoiden määrä. 2 Esimerkki lähteestä: Schmalzer, Schweiger, Wenzel (2008). Module III Unit 2 13

14 Yhteenveto luvun pääkohdista Porterin viiden kilpailuvoiman malli on menetelmä, jolla voit tarkkailla toimialaasi keskittyen a) yritysten väliseen kilpailuun, b) uusien tulokkaiden uhkaan, c) ostajien neuvotteluvoimaan, d) tavarantoimittajien neuvotteluvoimaan ja e) korvaavien tuotteiden tai palveluiden uhkaan. Perusteellinen tutkiminen auttaa sinua Porterin viiden kilpailuvoiman analysoimisessa. 2.3 Strategiset ryhmät Avainsanat strateginen ryhmä, Porterin viisi kilpailuvoimaa Johdanto Strateginen ryhmä analyysissä yritysten ominaisuuksia pidetään erottelun perustana. Strateginen ryhmä on joukko tietyn alan yrityksiä, jotka noudattavat samaa tai samankaltaista strategiaa Mitä strategiset ryhmät ovat? Strateginen ryhmä määritellään joukoksi yrityksiä, jotka käyttävät samaa tai samankaltaisia strategioita tietyllä toimialalla. Hunt havaitsi, että jotkut yritykset noudattavat hyvin erilaisia strategioita verrattuna muihin samoilla markkinoilla toimiviin yrityksiin. Hunt luokitteli yhtenäisiä toimialakohtaisia alaryhmiä niiden arvonketjun perusteella. Näitä alaryhmiä, jotka osoittavat samankaltaista käyttäytymistä keskeisillä strategisilla ulottuvuuksilla, kutsutaan strategisiksi ryhmiksi. Porter havaitsi, että strategisen ryhmän yksittäiset jäsenet kohtaavat samankaltaisia uhkia ja mahdollisuuksia kilpailumarkkinoilla. Lisäksi, samankaltaiset resurssimääritykset muodostavat suojamuurin strategisten ryhmien ympärille. Strategisen ryhmän sisällä strateginen käyttäytyminen ja toiminta on hyvin samankaltaista. Teollisuudenala voi koostua useista tai vain yhdestä strategisesta ryhmästä. Strateginen ryhmä voi koostua yhdestä tai useammista jäsenistä. (Müller Stewens 2005) Miksi käyttää strateginen ryhmä analyysiä Porterin viiden kilpailuvoiman sijasta? Strategisten ryhmien käsite vaikuttaa toimiala analyysiin monilla tavoilla: Porterin viiden kilpailuvoiman vaikutus menettää merkitystään, koska strategisilla ryhmillä voi olla hyvin erilaisia ominaisuuksia toimialan sisällä (esim. isoilla yrityksillä on paljon suurempi neuvotteluvoima tavaratoimittajiinsa nähden verrattuna pieniin yrityksiin, koska isoilla yrityksillä on paljon suurempi määrä tilauksia). Strategisten ryhmien käsite keskittyy enemmän ryhmän sisäiseen kilpailuun. Näissä strategisissa ryhmissä vallitsee määräävä kilpailu, koska muiden ryhmien kanssa kilpailemisella on vähemmän merkitystä. Esimerkiksi luksusravintolat eivät kilpaile pikaruokaketjujen kanssa, vaikka ne molemmat kuuluvat samaan toimialaan. Module III Unit 2 14

15 2.3.3 Strategisten ryhmien kilpailuedellytykset Toimiala kokonaisuutena, yksittäiset strategiset ryhmät ja strategiseen ryhmään kuuluvat yritykset yrittävät johtaa strategioita, jotka tuottavat kaikkein lupaavimpia tuloksia. Näin ollen ne yrittävät suojella itseään ulkopuoliselta kilpailulta rakentamalla eristysmekanismin estämään kilpailijoiden pääsyn toimialalle tai strategiseen ryhmään. Strateginen ryhmä yrittää säilyttää epätäydelliset kilpailuedellytykset ja vakauden kasvattamalla sijoituskuluja, koska korkeat alalle pääsyn esteet viittaavat vähäisempään kilpailuun. Tämä johtaa parempaan tehokkuuteen pitkällä tähtäimellä, jonka seurauksena ympäristön epävarmuus vähenee Miten strateginen ryhmä analyysi tehdään? Toimialan strategisten ryhmien väliseen erotteluun ja strategisten ryhmien käyttäytymisen erojen analysointiin voidaan käyttää seuraavia kriteerejä (Müller Stewens 2005): Vertikaalinen ja horisontaalinen integraatio Markkinoiden alueellinen segmentointi Omistusrakenne Yrityksen koko Kapasiteetin käyttö Kustannusrakenne Myyntikanavat Markkinointitoimet Tuotemerkin omistus Tuotteiden monipuolisuus Tuotteiden laatu Tutkimus ja kehitys (T&K) kapasiteetti Jotta strategisten ryhmien segmentoitumista voitaisiin visualisoida, on hyödyllistä piirtää kartta (Müller Stewens 2005): Tätä tarkoitusta varten täytyy määritellä kaksi tai useampaa kriteeriä, jotka auttavat strategisten ryhmien luokittelussa. Nämä kriteerit muodostavat akselin, johon voidaan luonnostella segmentointia kuvaava matriisi. Huolehdi, että käytät kriteerejä, joilla on suuri merkitys suhteessa kilpailijoiden toimintaan. Seuraavaksi toimialan yritykset asetetaan kartalle. Viimeinen askel on jakaa yritykset strategisiin ryhmiin. Toisiaan lähellä olevat ryhmät muodostavat strategisen ryhmän. Lisäksi strategisten ryhmien markkinaosuutta voidaan kuvata suurentamalla ympyröiden kokoa. Alla yksi tällainen kartta (tässä kuvassa ympyröiden koko ei edusta markkinaosuuksia): Module III Unit 2 15

16 Kuva 3: Strategiset ryhmät autoteollisuudessa, Müller Stewens&Lechner (2005). Piirrettyäsi kartan strategisista ryhmistä voit suorittaa seuraavan analyysin: Analysoi jokaisen ryhmän vetovoimaa suorittamalla jokaisesta ryhmästä viiden kilpailuvoiman analyysi. Porterin viiden kilpailuvoiman malli löytyy luvusta 2.2. Tunnista liikkuvuusesteet, jotka estävät yritysten siirtymisen strategisten ryhmien välillä: o Toimialalle pääsyn esteiden korkeus riippuu kyseessä olevasta strategisesta ryhmästä, johon tulokas pyrkii liittymään. o Liikkuvuusesteet ovat ryhmäkohtaisia alalle pääsyn esteitä, jotka rajoittavat strategisten ryhmien siirtymistä asemasta toiseen. o Liikkuvuusesteet estävät menestyksekkäiden strategioiden nopeaa jäljittelyä. o Kaikkein tärkeintä minkä tahansa strategisen ryhmän analysoinnissa on tunnistaa liikkuvuusesteet, jotka estävät ryhmien välistä liikettä. o Liikkuvuusesteistä ei ole olemassa tyhjentävää listaa. Module III Unit 2 16

17 2.3.5 Esimerkkitapaus Palataan luvussa esitettyyn diagrammiin 3 : Punaisella rajatuissa laatikoissa olevat yritykset muodostavat strategisen ryhmän X treme Ltd:n kanssa. Nämä yritykset: jakavat saman korkeahintaisten maastopyörien markkinasegmentin, ovat samankokoisia ja valmistavat samankaltaisia maastopyöriä. Strategisen ryhmän analysoinnin jälkeen X treme ltd. on alkanut soveltaa erilaistumisstrategiaa korkeatuloisten harrastelijapyöräilijöiden kapea alaisilla ja korkeahintaisilla niche markkinoilla. Erilaistuminen perustuu maastopyörien laatuun ja tuotemerkkiin. X tremen vakiinnuttamiseksi markkinoille sovellettiin seuraavia strategisia toimenpiteitä: Markkinointi loppukäyttäjille keskittyen hyvännäköisten ryhmään. Tuotemerkin johtaminen ja imagon vahvistaminen sponsoroimalla ammattipyöräilijöitä. Jakeluverkoston laajentaminen hyvämaineisten urheiluvälinekauppiaiden välityksellä. Halvempien pyörien valmistus ei tullut X treme ltd:lle kyseeseen, koska se voisi mahdollisesti johtaa tuotemerkistä saatavan mielikuvan vääristymiseen. Yhteenveto luvun pääkohdista Strateginen ryhmä on joukko tietyn toimialan yrityksiä, jotka noudattavat samaa tai samankaltaista strategiaa. Strategisen ryhmän sisällä strateginen käyttäytyminen ja toiminta on samankaltaista. Toimiala voi koostua useista tai vain yhdestä strategisesta ryhmästä ja strateginen ryhmä voi koostua yhdestä tai useammista jäsenistä. Lisäksi, toimiala kokonaisuutena, yksittäiset strategiset ryhmät ja strategiseen ryhmään kuuluvat yritykset pyrkivät noudattamaan strategioita, jotka tuottavat kaikkein lupaavimmat tulokset. Näin ollen ne yrittävät suojella itseään ulkopuoliselta kilpailulta rakentamalla 3 Esimerkki lähteeestä: Schmalzer, Schweiger, Wenzel (2008). Module III Unit 2 17

18 eristysmekanismeja potentiaalisia toimialalle tai strategiseen ryhmään pyrkiviä kilpailijoita vastaan. Yhteenveto oppimistavoitteista Luettuasi tämän luvun sinun pitäisi olla totuttautunut yrityksesi ulkoiseen ympäristöön ja myös tärkeimpiin analyysimetodeihin, joita voidaan käyttää ulkoisen ympäristön ymmärtämiseen. Lähtökohtana on tutustuminen yrityksen kontekstuaaliseen ympäristöön ja havaintoympäristöön. Lisäksi, havaintojen tekeminen teknologiasta, tavarantoimittajista, synergioista, kilpailusta ja työmarkkinoista pitäisi viedä kohti Porterin viiden kilpailuvoiman mallia, joka kattaa edellä mainitut tekijät ja sen, miten ne vaikuttavat yritykseesi. Lopuksi luvussa esiteltiin strategisten ryhmien periaatteita, mikä on yksityiskohtaisempi lähestymistapa yrityksesi ulkoiseen ympäristöön. Module III Unit 2 18

19 Lähdeluettelo Kirjat ja artikkelit Anwander A. (2002): Strategien erfolgreich verwirklichen 2 nd edition. Springer: Berlin. Daschmann H. A. (1996): Erfolge planen. Beck: Munich. Grant, R.M. (2002): Contemporary strategy analysis 4 th edition. Blackwell Publishers: Malden. Hinterhuber H.H. (1996): Strategische Unternehmensführung: I. Strategisches Denken. 6th edition. Walter de Gruyter: Berlin. Lombriser R., Abplanap P.A. (2005): Strategisches Management 5th edition. Versus: Zürich. Müller Stewens G.; Lechner C. (2005): Strategisches Management 3rd edition. Schäffer Poeschel: Stuttgart. Schmalzer T., Schweiger C., Wenzel R. (2008): Business Excellence for Start ups: Leitfaden zum Aufbau von Führungsstrukturen in Wachstumsunternehmen. FH JOANNEUM: Graz. Module III Unit 2 19

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Training. Strategisen johtamisen perusteet. Rupert Beinhauer, René Wenzel (FHJ) www.strategy train.eu

Training. Strategisen johtamisen perusteet. Rupert Beinhauer, René Wenzel (FHJ) www.strategy train.eu Strategy Train Moduuli II Luku 1 Tekijät Koulutus materiaalia verkossa Small Enterprise Strategic Development Training Strategia analyysi Strategisen johtamisen perusteet Rupert Beinhauer, René Wenzel

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Yrityksen nimi/yksikön nimi: [kirjoita tähän] Päivä: 22. tammikuuta 2010 Markkinointisuunnitelma 2(5) Sisällysluettelo 1. Perustiedot yrityksestä...

Lisätiedot

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved.

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved. ISO/DIS 14001:2014 Organisaation ja sen toimintaympäristön ymmärtäminen sekä Sidosryhmien tarpeiden ja odotusten ymmärtäminen Organisaation toimintaympäristö 4.1 Organisaation ja sen toimintaympäristön

Lisätiedot

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Jäljempänä esitetty vaiheistettu konsultoinnin sisältökuvaus sopii mm. uuden liiketoiminnan käynnistämiseen (kaupallistamiseen),

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

Elintarvikealan pk yritysten toimintaympäristö 2008

Elintarvikealan pk yritysten toimintaympäristö 2008 Taulukko 1. Tutkimusaineiston toimialakohtainen jakauma Toimiala N Osuus tutkimusaineistosta (%) Toimialan yrityksiä (alle 20 henkeä) Suomessa %:a koko elintarvikealasta v. 2007 (Ruoka Suomi tilasto) Leipomotuotteet

Lisätiedot

KEVÄT 2009: Mallivastaukset TERVEYSTALOUSTIEDE. 1. Määrittele seuraavat käsitteet (4. p, Sintonen - Pekurinen - Linnakko):

KEVÄT 2009: Mallivastaukset TERVEYSTALOUSTIEDE. 1. Määrittele seuraavat käsitteet (4. p, Sintonen - Pekurinen - Linnakko): KEVÄT 2009: Mallivastaukset TERVEYSTALOUSTIEDE 1. Määrittele seuraavat käsitteet (4. p, Sintonen - Pekurinen - Linnakko): 1.1. Vakuutettujen epätoivottava valikoituminen (1 p.) Käsite liittyy terveysvakuutuksen

Lisätiedot

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi KHT Antti Ollikainen 23.9.2010 Johdanto: miksi yrityksen pitäisi kasvaa? Suuremmalla yrityksellä on helpompaa esimerkiksi näistä

Lisätiedot

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu Alustava liiketoimintasuunnitelma Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu 15.1.2013/LTPT1013 22.4.2013/EO1213 HM Miksi alustava LTS? Jäsennetään ja selvennetään aiotun yritystoiminnan kannattavuutta

Lisätiedot

SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja. Moduuli 4

SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja. Moduuli 4 SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja Moduuli 4 Miksi uusien tuotteiden tuominen markkinoille on tärkeää? Kuluttajat kaipaavat jatkuvaa muutosta Myös kilpailijat voivat pakottaa muutokseen esittelemällä

Lisätiedot

1) Ymmärrä - ja tule asiantuntijaksi askel askeleelta

1) Ymmärrä - ja tule asiantuntijaksi askel askeleelta Tarkkailuharjoitus 4..4. Tarkkailu- harjoitus Tarkkailuvihkotekniikka Alla on kuvattu askel askeleelta etenevät ohjeet siitä, kuinka kuluttajien tarpeita voidaan paljastaa. Tämä metodi auttaa sinua tekemään

Lisätiedot

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015 REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ Tero Lausala, 24.9.2015 TYÖN MUUTOS JA MURROS TYÖPAIKOISTA TYÖTEHTÄVIIN: MONIMUOTOISET TAVAT TEHDÄ TYÖTÄ TYÖN TARJONNAN JA KYSYNNÄN KOHTAANTO-ONGELMA

Lisätiedot

SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA

SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA Verkkokauppa ja sähköinen markkinointi Nethit Oy Jani Lehtimäki 28.10.2013 SKJ Business Tämä materiaali ja kaikki siihen liittyvät oikeudet kuuluvat Nethit Oy:lle. Miksi verkkokauppa

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Pystysuuntainen hallinta 2/2

Pystysuuntainen hallinta 2/2 Pystysuuntainen hallinta 2/2 Noora Veijalainen 19.2.2003 Yleistä Tarkastellaan tilannetta jossa: - Ylävirran tuottajalla on yhä monopoliasema - Alavirran sektorissa vallitsee kilpailu - Tuottaja voi rajoitteillaan

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045 Yhteenveto suunnitelman tekemisestä Liiketoimintasuunnitelman merkitys pakotta miettimään liikeideaa järjestelmällisesti ja varmistamaan, että markkinapotentiaali

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

W. Chan Kim Renée Mauborgne SINISEN MEREN STRATEGIA

W. Chan Kim Renée Mauborgne SINISEN MEREN STRATEGIA W. Chan Kim Renée Mauborgne SINISEN MEREN STRATEGIA Talentum Helsinki 2005 Ystävyydelle ja perheillemme, jotka lisäävät mielekkyyttä maailmaamme. The title of the original edition is Blue Ocean Strategy

Lisätiedot

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Tällä mennään Tuotteistaminen & asiakaslähtöinen markkinointi Vähän teoriaa, enemmän käytäntöä. http://www.youtube.com/watch?v=uk0zrvzvtb4

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Asiakastarpeiden merkitys ja perusta asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Mihin asiakastarpeiden selvittämistä tarvitaan yhteisen kielen/tarkastelutavan

Lisätiedot

Sinisen valtameren strategia työkaluja järjestöille Sisällys

Sinisen valtameren strategia työkaluja järjestöille Sisällys Sinisen valtameren strategia työkaluja järjestöille Sisällys Johdanto... 2 Kummassa meressä uit?... 2 10 kysymystä Onko aika katsoa uuteen?... 3 Vähennä, luovu, vahvista, luo -matriisi... 4 Muutoksen karikot...

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Johdatus markkinointiin

Johdatus markkinointiin Markkinoinnin perusteet 23A00110 Johdatus markkinointiin Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Päivän agenda Kuka kukin on? Mitä markkinointi on? Miksi sinun tulisi

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

Muutokset henkilökunnan määrässä yrityksen perustamisesta alkaen. 10 % 15 % kasvanut vähintään viidellä henkilöllä 9 % kasvanut 3-4 henkilöllä 44 % 22 % kasvanut 1-2 henkilöllä pysynyt ennallaan vähentynyt

Lisätiedot

11.10.2011 Virpi Laukkanen. Savonia-ammattikorkeakoulu

11.10.2011 Virpi Laukkanen. Savonia-ammattikorkeakoulu Hyvä liikeidea? 11.10.2011 Virpi Laukkanen Savonia-ammattikorkeakoulu Mistä hyvä bisnes syntyy? TILANNE TOIMINTA TULOS (hyvä) tyyppi + (onnekas/suotuisa) tilanne = (hyvä) toiminta (hyvä) tulos (Pyykkö,

Lisätiedot

II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04

II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04 II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04 08.45-09.00 Kahvi Voitto II seminaariohjelma 01.04.04 09.00-09.15 Tuotekonseptoinnin haasteet/ VTT Tiina Apilo 09.15-09.30 Konseptoinnin eri tasot/ TKK Matti

Lisätiedot

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab SKI-kyvykkyysanalyysi Kyvykäs Oy Ab Sisällysluettelo STRATEGISEN KYVYKKYYDEN INDEKSI... STRATEGISET TAVOITTEET JA PÄÄAKSELIEN STRATEGISET PAINOARVOT... 5 PÄÄAKSELIT... 6 1. HENKILÖSTÖKYVYKKYYS... 7 1.1

Lisätiedot

TUOTEKEHITYKSELLÄ HUNAJAN KULUTUS KASVUUN. Vuokko Tuononen 24.11.2007

TUOTEKEHITYKSELLÄ HUNAJAN KULUTUS KASVUUN. Vuokko Tuononen 24.11.2007 TUOTEKEHITYKSELLÄ HUNAJAN KULUTUS KASVUUN Vuokko Tuononen 24.11.2007 Tuotekehitys "Tuotekehitys on toimintaa, jonka tarkoituksena on etsiä, synnyttää, valita ja kehittää yritykselle uusia tuotteita sekä

Lisätiedot

Nonprofit-organisaation markkinointi. Dosentti Pirjo Vuokko

Nonprofit-organisaation markkinointi. Dosentti Pirjo Vuokko Nonprofit-organisaation markkinointi Dosentti Pirjo Vuokko Markkinoinnin lähtökohdat Markkinoinnin lähtökohdat Peruskysymys: Mitä me haluamme olla ja kenelle? Miten tämä saavutetaan? Tärkeää: Kohderyhmälähtöisyys

Lisätiedot

Markkinoinnin perusteet 23A Kohdemarkkinointi

Markkinoinnin perusteet 23A Kohdemarkkinointi Markkinoinnin perusteet 23A00110 29.9.2015 Kohdemarkkinointi Sonja Lätti, KTM Emma Mäenpää, KTM Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Kohdemarkkinoinnin perusajatus Usein vaikeaa tai

Lisätiedot

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN Marko Pyhäjärvi PUHEENVUORON TAVOITE On olemassa miljoonia eri keinoja vauhdittaa matkailuyrityksen myyntiä, ja Facebookmarkkinointi on

Lisätiedot

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Tuo ideasi Tuoteväylän asiantuntijoiden arvioitavaksi Onko sinulla uusi innovatiivinen idea, josta voisi

Lisätiedot

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle KASVOT LUOMULLE 1. Perustiedot (lyhyesti ja ytimekkäästi) Mitä yritys myy? Mikä on pääkohderyhmä? Kenelle myydään? Miten

Lisätiedot

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Viikko-seminaari 27.9.2007 Lauri Byckling, Deloitte Mitä on arvo Arvon määritelmiä: Hyöty suhteessa hintaan Laatu suhteessa odotuksiin Saatu lisähyöty Tietohallinnon

Lisätiedot

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki

Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki 20.10.2017 Markkinoinnin punainen lanka 20.10. Tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Markkinoinnin

Lisätiedot

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI?

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? Aalto University Executive Education Teemu Malmi Professori, AUSB WORKSHOP Alustus: Budjetti ohjaa, kaikki hyvin? Keskustelu pöydissä Yhteenveto Alustus: Miten varmistan,

Lisätiedot

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit Brändäystä lyhyesti Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit BRÄNDÄYSTÄ HELPOSTI -KURSSIN SISÄLTÖ Päivä 1 Päivä 2 PERUSTEET Mitä kurssi sisältää? Mitä on luova ajattelu brändäyksessä? Brändi-aakkoset

Lisätiedot

LÄHIRUOAN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET

LÄHIRUOAN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET Lähiruoka- ja ruokaketjuhankkeiden ajankohtaisseminaari 11.6.2014 LÄHIRUOAN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET Tutkimusjohtaja Markku Virtanen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus Ventspils University

Lisätiedot

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012 www.matkailukonsultit.fi Suomen Matkailukonsultit Oy Mäntyharjunkatu 4, 70820 Kuopio puh. 050-9178 688 info@matkailukonsultit.fi www.matkailukonsultit.fi Jouni Ortju

Lisätiedot

Johdatusta strategiaan

Johdatusta strategiaan Strategia, taktiikka 1924 kenraali Karl von Clausewitz: strategia on sotavoimien laaja toiminnan kuvaus taistelujen yhdistämisestä palvelemaan sodan tarkoitusta, taktiikka on taas yksittäisten taisteluiden

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

Apua, multa tulee idea!

Apua, multa tulee idea! Apua, multa tulee idea! -eli mitä teen ennen kehittämisen aloittamista 1 Tässä vaiheessa, pahaa aavistamatta Asiat ovat vielä normaalisti. Aika ennen aloituspäätöstä on ehkä koko kehitysprosessin tärkein

Lisätiedot

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi!

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! 1 1 Online - matkatoimistot lentomyynnin voittajia 2 2 1 Nettimatkatoimiston myynnin jakauma 86 % Lennot 13 % Hotellit, autot ym. 1% Paketointi

Lisätiedot

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille 1. Tässä opintojaksossa painotetaan työelämätaitoja ja yrittäjyyttä. Lisäksi käsitellään lyhyesti oman talouden suunnittelua.

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS YT2 ALOITTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTASUUNNITELMA LITE Tämä työkirja on tarkoitettu yrityksen perustamista suunnitteleville henkilöille ja soveltuu parhaiten

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunta Opiskelijavalinta 07.06.2005 1 2 3 4 5 YHT Henkilötunnus

Taloustieteiden tiedekunta Opiskelijavalinta 07.06.2005 1 2 3 4 5 YHT Henkilötunnus 1 2 3 4 5 YHT 1. Selitä lyhyesti, mitä seuraavat käsitteet kohdissa a) e) tarkoittavat ja vastaa kohtaan f) a) Työllisyysaste (2 p) b) Oligopoli (2 p) c) Inferiorinen hyödyke (2 p) d) Kuluttajahintaindeksi

Lisätiedot

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila -kyselytutkimus Tavoitteena laaja yleiskuva suomalaisen markkinoinnin tilasta ja kehityksestä

Lisätiedot

Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus

Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus Mirja Rautiainen - Mika Siiskonen Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus HARJOITUSTEHTÄVIÄ LUKU 15: HUONEMYYNNIN MAKSIMOINTI http://charles.savonia.fi/~mas/julkaisut HINNOITTELUN VAIKUTUS HUONETUOTTOIHIN

Lisätiedot

OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN

OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN Liiketoimintasuunnitelman laatimisesta yleisesti 1. Yritysidea 2. Tuotteet ja/tai palvelut 3. Asiakashankinta ja markkinoiden selvittäminen 3.1 Asiakkaat (kohderyhmä)

Lisätiedot

Uusien keksintöjen hyödyntäminen

Uusien keksintöjen hyödyntäminen Uusien keksintöjen hyödyntäminen Otso Ojanen 9.4.2003 Optimointiopin seminaari - Kevät 2003 / 1 Sisältö Käyttöönoton viiveet Ulkoisvaikutukset ja standardointi Teknologiaodotusten koordinointimalli Lisensiointi

Lisätiedot

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT Johdanto Mahdollisuus koputtaa harvoin ovellesi. Koputa sen sijaan mahdollisuuden ovea, jos toivot pääseväsi sisään. J okaisen myyjän on hyvä tiedostaa miten ja miksi pitää

Lisätiedot

Kilpailu- ja kuluttajapolitiikan vaikutukset talouden kasvuun. Tutkimusjohtaja Martti Virtanen KKV-päivä 23.10.2014. kkv.fi. kkv.

Kilpailu- ja kuluttajapolitiikan vaikutukset talouden kasvuun. Tutkimusjohtaja Martti Virtanen KKV-päivä 23.10.2014. kkv.fi. kkv. Kilpailu- ja kuluttajapolitiikan vaikutukset talouden kasvuun Tutkimusjohtaja Martti Virtanen KKV-päivä 23.10.2014 Kasvuvaikutusten arviointi Vaikutukset kasvun ajoittumiseen Torjutaan kasvun mahdollistavien

Lisätiedot

Joukkoliikenteen markkinoiden toiminnan parantamisen kolme tärkeintä kohtaa suurilla kaupunkiseuduilla

Joukkoliikenteen markkinoiden toiminnan parantamisen kolme tärkeintä kohtaa suurilla kaupunkiseuduilla Joukkoliikenteen markkinoiden toiminnan parantamisen kolme tärkeintä kohtaa suurilla kaupunkiseuduilla Case pääkaupunkiseutu PLL ry:n vuosikokous 22.3.2012 Markku Tinnilä ja Jukka Kallio Perusteesi Joukkoliikenteen

Lisätiedot

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 Päivämäärä Lajin vastuuhenkilöt: Tea Ruppa, lajivastaava, Jyväskylän ammattiopisto Semifinaalikoordinaattori:

Lisätiedot

Näyttötutkintojen markkinointi. Olli Vuorinen

Näyttötutkintojen markkinointi. Olli Vuorinen Näyttötutkintojen markkinointi Olli Vuorinen Markkinoinnin peruskysymykset (Mitä on markkinointi?) Miksi markkinoidaan? Mitä markkinoidaan? Kenelle markkinoidaan? Miten markkinoidaan? Miksi markkinoidaan?

Lisätiedot

Yritysyhteenliittymän markkinointi

Yritysyhteenliittymän markkinointi Yritysyhteenliittymän markkinointi Hankintayksikön markkinakartoitus l. RFI Toimittajat voivat markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan hankintayksikölle kuten muillekin potentiaalisille asiakkaille - aktiiviset

Lisätiedot

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio 27.9.2012 Oskari Uotinen Intosome Oy on yhteisöllisen bisneskehityksen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme ymmärtämään ja hyödyntämään yhteisöllisiä

Lisätiedot

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Markkinointi on asiakaslähtöinen ajattelu- ja toimintatapa, jonka avulla luodaan yrityksille kilpailuetua, tuodaan hyödykkeet markkinoille ostohalua synnyttäen ja rakennetaan

Lisätiedot

https://xlitemprod.pearsoncmg.com/api/v1/print/en-us/econ

https://xlitemprod.pearsoncmg.com/api/v1/print/en-us/econ 06 www4 Page of 5 Student: Date: Instructor: hannele wallenius Course: Kansantaloustieteen perusteet 06 Assignment: 06 www4. Mikä seuraavista alueista vastaa voittoa maksimoivan monopoliyrityksen ylisuuria

Lisätiedot

TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA

TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Omien taitojen tunnistaminen 3. Omista taidoista kertominen 4. Työnhaun viidakko 5. Miten ylläpitää motivaatiota? 6. Työntekijöiden terveisiä

Lisätiedot

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää.

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Oletko tehnyt uuden keksinnön ja mietit, miten tehdä keksinnöstäsi liiketoimintaa? Miten keksintöäsi

Lisätiedot

4. www-harjoitusten mallivastaukset 2017

4. www-harjoitusten mallivastaukset 2017 TU-91.1001 Kansantaloustieteen perusteet 4. www-harjoitusten mallivastaukset 2017 Tehtävä 1. Oikea vastaus: C Voitto maksimoidaan, kun MR=MC. Kyseisellä myyntimäärällä Q(m) voittomarginaali yhden tuotteen

Lisätiedot

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin.

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Ajatuksia hinnoittelusta Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Hinnoittelu Yritystoiminnan tavoitteena on aina kannattava liiketoiminta ja asiakastyytyväisyys. Hinta

Lisätiedot

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media -kyselyn tausta Kyselyssä selvitettiin, miten suomalaiset

Lisätiedot

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TAVOITTEET Annetaan tietoa ja valmiuksia työnhakuun liittyvistä taidoista ja menetelmistä, mukaan lukien simuloitu työhaastattelu. Työnhakuun liittyvien

Lisätiedot

Oman työn hinnoittelu. Hinta ja hinnoittelu. Hinnoittelussa huomioitavia tekijöitä. Oikean hinnan määritteleminen

Oman työn hinnoittelu. Hinta ja hinnoittelu. Hinnoittelussa huomioitavia tekijöitä. Oikean hinnan määritteleminen Oman työn hinnoittelu Oikean hinnan määritteleminen Hinta ja hinnoittelu Hinta ilmoittaa tuotteen arvon ( ) luo tuotteelle arvoa (käyttöarvo, status, brandi) on aktiivisinen kilpailun osatekijöitä oma

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-3/2014 30.4.2014 Juha Varelius, toimitusjohtaja SERVICE & SOFTWARE

Osavuosikatsaus 1-3/2014 30.4.2014 Juha Varelius, toimitusjohtaja SERVICE & SOFTWARE Osavuosikatsaus 1-3/2014 30.4.2014 Juha Varelius, toimitusjohtaja Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden 1-3/2014 pääkohdat Digia-konserni 1-3/2014 1-3/2013 Muutos % Liikevaihto 23 958 23 513 1,9 % Liikevoitto

Lisätiedot

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10 Auvo Turpeinen Uusyrityskeskus toiminta: Elinkeinoelämän perustama yhteistoimintajärjestö 31 alueellista yhdistystä, yli 80 neuvontapistettä Suomessa vuodesta -89 saakka Jäseninä

Lisätiedot

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA.

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. 2 Talous, työelämä ja markkinat muuttuvat nopeammin kuin koskaan. Pääoma ja teknologia

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Vanhempi tutkija Jari Karjalainen, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu, PYK

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Vanhempi tutkija Jari Karjalainen, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu, PYK Näkökulmia sosiaalisten yritysten kilpailuedusta alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Vanhempi tutkija Jari Karjalainen, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu, PYK Lähtökohdat Miten

Lisätiedot

11 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, Ch 17)

11 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, Ch 17) 11 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, Ch 17) Oligopoli on markkinamuoto, jossa markkinoilla on muutamia yrityksiä, jotka uskovat tekemiensä valintojen seurauksien eli voittojen riippuvan

Lisätiedot

PERSOONALLISUUSTYYPIT

PERSOONALLISUUSTYYPIT PERSOONALLISUUSTYYPIT Johdanto Kovempaa soutaminen ei auta jos veneen nokka on väärään suuntaan. M iksi asiakkaiden suhtautumistavat myyntitapahtumaan ovat erilaisia? Uusien asiakkaiden hankkiminen vaatii

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä

Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä Voidaanko brändeillä vaikuttaa? Maaliskuu 2006 Professori Helsingin yliopisto Psykologian laitos gote.nyman@helsinki.fi Mistä tiedämme.? Miten voimme toimia.? Kenelle

Lisätiedot

Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle. Antti Jääskeläinen Matti Vuori Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle Antti Jääskeläinen Matti Vuori Mitä on nopeus? 11.11.2014 2 Jatkuva nopeus Läpäisyaste, throughput Saadaan valmiiksi tasaiseen, nopeaan tahtiin uusia tuotteita

Lisätiedot

Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja. MASSIVE Helsinki / TrueStory 11.9.2014

Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja. MASSIVE Helsinki / TrueStory 11.9.2014 Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja MASSIVE Helsinki / TrueStory 11.9.2014 Ja kaikki alkoi suunnittelusta... Ennen kilpailutusta mieti tarkkaan, että mihin tarkoitukseen videotuotanto tulee ja mitä

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE

OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE Saila Rosas KTT Pankinjohtaja, Länsi-Kymen Osuuspankki Poimintoja 15.12.2015 tarkastetusta väitöskirjasta Co-operative acquisitions the contextual factors

Lisätiedot

Hintakilpailu lyhyellä aikavälillä

Hintakilpailu lyhyellä aikavälillä Hintakilpailu lyhyellä aikavälillä Virpi Turkulainen 5.3.2003 Optimointiopin seminaari - Kevät 2003 / 1 Sisältö Johdanto Bertrandin ristiriita ja sen lähestyminen Bertrandin ristiriita Lähestymistavat:

Lisätiedot

Elintarvikeyrittäjyyden kehittämisen hankeseminaari

Elintarvikeyrittäjyyden kehittämisen hankeseminaari Elintarvikeyrittäjyyden kehittämisen hankeseminaari Marja-Riitta Kottila Sisältö Mikä on elintarvikeketju? Case luomuketju Tuloksia toimivuudesta ja tiedonkulusta Ajatuksia hankevetäjille Elintarvikeketju

Lisätiedot

Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2.

Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2. Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2. Strategia ja johtaminen kilpailijoita paremmaksi Pk-koulutusohjelma vastaa Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Verkostoituminen, näkyvyys ja markkinointi. Annukka Jyrämä 10.11.2014

Verkostoituminen, näkyvyys ja markkinointi. Annukka Jyrämä 10.11.2014 Verkostoituminen, näkyvyys ja markkinointi 10.11.2014 Verkostoituminen http://images.google.fi/images?q=aboriginal+art&hl=fi&um=1&ie=utf 8&sa=X&oi=images&ct=title Verkostoituminen Verkostoteoriat: markkinat

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

suurtuotannon etujen takia yritys pystyy tuottamaan niin halvalla, että muut eivät pääse markkinoille

suurtuotannon etujen takia yritys pystyy tuottamaan niin halvalla, että muut eivät pääse markkinoille KILPAILUMUODOT Kansantaloustieteen lähtökohta on täydellinen kilpailu. teoreettinen käsitteenä tärkeä Yritykset ovat tuotantoyksiköitä yhdistelevät tuotannontekijöitä o työvoimaa o luonnon varoja o koneita

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN VENÄJÄ-OSAAMISEN SELVITYS Eväitä menestykseen Venäjällä. KiVi 2009, Kotka 3.11.2009

PK-YRITYSTEN VENÄJÄ-OSAAMISEN SELVITYS Eväitä menestykseen Venäjällä. KiVi 2009, Kotka 3.11.2009 1 PK-YRITYSTEN VENÄJÄ-OSAAMISEN SELVITYS Eväitä menestykseen Venäjällä KiVi 2009, Kotka 3.11.2009 1 Fintra pähkinänkuoressa Suomen johtava kansainvälisen liiketoiminnan valmentaja lähes 50 vuoden kokemuksella

Lisätiedot

Palvelumuotoiluprosessin 1. vaihe: Ymmärrä

Palvelumuotoiluprosessin 1. vaihe: Ymmärrä Palvelumuotoiluprosessin 1. vaihe: Ymmärrä Understanding Ymmärrä Thinking Pohdi Generating Kehitä Filtering Seulo Explaining Selitä Realising Toteuta Ymmärrä Tässä vaiheessa kerätään tietoa suunnittelukohteesta

Lisätiedot

REALTIME CUSTOMER INSIGHT. 2015 Wellnator Oy

REALTIME CUSTOMER INSIGHT. 2015 Wellnator Oy REALTIME CUSTOMER INSIGHT YMMÄRRÄ ASIAKASTA Asiakastyytyväisyyttä ja asiakaskokemusta mittaamalla saadaan arvokasta tietoa asiakasrajapinnasta. Analysoimalla tätä tietoa ja reagoimalla siihen asiakassuhteet

Lisätiedot

Valmet Automotiven kilpailukyky globaalissa toimintaympäristössä. 19.9.2015 Turku

Valmet Automotiven kilpailukyky globaalissa toimintaympäristössä. 19.9.2015 Turku Valmet Automotiven kilpailukyky globaalissa toimintaympäristössä 19.9.2015 Turku Kilpailukyky? On usean tekijän summa Kustannustehokkuus Innovatiivisuus Toimitusketjun hallinta Koulutetun työvoiman saatavuus

Lisätiedot

Matkailun tuotteistustyöpaja. Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola

Matkailun tuotteistustyöpaja. Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola Matkailun tuotteistustyöpaja Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola 1. Työpaja 10.9.2013 Asiakasymmärrys ja tuotteistaminen asiakasryhmien mukaan Mitkä ovat asiakasryhmämme? Miten asiakasryhmät

Lisätiedot

Markkinoinnin perusteet 2012

Markkinoinnin perusteet 2012 Markkinoinnin perusteet 2012 CASE: Procter & Gamble Pantene XX Tehtävänanto 26.3. Aalto-yliopisto Tehtävän oppimistavoitteita Kohderyhmän löytäminen Viestin muotoilu kohderyhmälle Uudet markkinointiviestinnän

Lisätiedot

Opas koulujen VALO-hankintaan. Elias Aarnio Avoimet verkostot oppimiseen -hanke Educoss Innopark Oy

Opas koulujen VALO-hankintaan. Elias Aarnio Avoimet verkostot oppimiseen -hanke Educoss Innopark Oy Opas koulujen VALO-hankintaan Elias Aarnio Avoimet verkostot oppimiseen -hanke Educoss Innopark Oy Mikä ihmeen VALO? VALO = vapaat ja avoimen lähdekoodin ohjelmistot Kyse on siis Open Sourcesta eli vapaista

Lisätiedot

4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino (Mankiw & Taylor, 2 nd ed., chs 4-5)

4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino (Mankiw & Taylor, 2 nd ed., chs 4-5) 4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino (Mankiw & Taylor, 2 nd ed., chs 4-5) Opimme tässä ja seuraavissa luennoissa että markkinat ovat hyvä tapa koordinoida taloudellista toimintaa (mikä on yksi taloustieteen

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Laadun kehittämisestä businesshyötyjä

Laadun kehittämisestä businesshyötyjä Laadun kehittämisestä businesshyötyjä Pekka Kantola, OBN, 2015 Tervetuloa kehittämään liiketoimintaa kanssamme LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEN ASIANTUNTIJA Perinteiset ja teknologiatoimialat PROFESSIONAL Oulu

Lisätiedot