Tunturialueiden matkailuyritysten

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tunturialueiden matkailuyritysten"

Transkriptio

1 Tunturialueiden matkailuyritysten jätehuollon kehittäminen Kyselytutkimus matkailuyrityksissä

2 Tunturialueiden matkailuyritysten jätehuollon kehittäminen Tunturialueiden matkailuyritysten jätehuollon kehittämiseen liittyvä kartoitus on osa laajempaa esiselvitystä, jonka tarkoituksena on selvittää tunturialueiden matkailuyritysten jätehuollon nykytilanne, ongelmakohdat sekä yrittäjien toiveet, tarpeet ja odotukset jätehuollon toteuttamisesta. Selvitys tehdään kyselytutkimuksena kaikissa alueen matkailuyrityksissä. Samoin haastatellaan alueella toimivia jätehuoltoyrityksiä ja kuntien jätehuollosta vastaavia henkilöitä. Projektin hallinnoinnista vastaa Pidä Lappi Siistinä ry. ja sitä ohjaa ohjausryhmä, johon kuuluvat edustajat Pidä Lappi Siistinä ry:stä, matkailuyrityksistä, jätehuollon toimijoista, ympäristökeskuksesta ja kunnista. Selvityksen tavoitteena on löytää selkeitä jätehuollon kehittämiskohteita ja saada aikaiseksi hankerahoitteinen kehittämis- tai koulutusprojekti tunturialueiden jätehuollon parantamiseksi. Ohjausryhmä Jarmo Ketola (pj.) toiminnanjohtaja Pidä Lappi Siistinä ry. Osmo Aikio toimitusjohtaja Lapeco Jukka Alatervo insinööri Lapin ympäristökeskus Matti Heikkilä aluepäällikkö Molok Oy Heikki Herrala yhteyspäällikkö Lassila & Tikanoja Oyj Tuulikki Luoma terveystarkastaja, ympäristönsuojelusihteeri Kolarin kunta Kirsti Ryytty-Tuominen puheenjohtaja Pyhä-Luoston laatu/ympäristötiimi Ohjausryhmän asiantuntija Jani Siivola toimitusjohtaja, Reddo Partners Oy Lyhyt kuvaus toimenpiteistä Tunturialueiden jätehuoltoon liittyvän selvityksen tekeminen aloitettiin ohjausryhmän kokouksella. Kokouksessa määritettiin ne asiat, joita kyselyn avulla haluttiin selvittää. Kysymysten muotoilujen jälkeen ne siirrettiin Webropol-järjestelmään, jonka avulla luotiin sähköinen kyselykaavake. Kaavaketta välitettiin Lapin läänin ja Kuusamon alueella eri matkailutoimijoiden ja yhdistysten kautta. Kysely lähti noin 900 yritykselle ja vastauksia saatiin 150, jolloin vastausprosentiksi saadaan noin 15. Tarkkaa prosenttia on vaikea määrittää, koska sähköpostilistojen kautta saavutettavaa yritysmäärä ei voi tarkasti määrittää.

3 Raportti Yrityksen toimiala? Vastaajien määrä: 150 Suurin osa yrityksistä kuuluu toimialaan Majoitus- ja ravitsemistoiminta. Nämä tuottavat pääsääntöisesti suurimman määrän jätettä. Myös hotellit tuottavat suuren määrän biojätettä vaikka niiden prosentuaalinen osuus onkin vastanneista pieni. Muu matkailutoiminta ja ohjelmapalvelut tuottavat vähemmän jätettä. Joku muu, mikä? -kohdan yritykset ovat pääasiallisesti kauppaliikkeitä tai muita pieniä matkailuun liittyviä tukitoimintoja. Merkittäviä kyselyn kannalta ovat kaupat ja elintarvikemyymälät, jotka tuottavat jätteitä enemmän, varsinkin pakkausjätettä ja pahvia. Kiinteistönvälitykseen ja - huolintaan liittyvät yritykset täytyy myös huomioida, koska ne huolehtivat loppukäyttäjän tuottamista jätteistä.

4 2. Yrityksen henkilömäärä sesonkiaikana? Vastaajien määrä: 150 Yli 70 prosenttia vastanneista yrityksistä ovat henkilöstömäärältään alle 10 hengen yrityksiä, mikä noudattaa hyvin pitkälle myös Lapin yleistä yrityskokoa. Suurin osa yrityksistä on pieniä muutaman hengen yrityksiä henkeä työllistäviä yrityksiä on 15 prosenttia ja yli 31 työllistäviä kaiken kaikkiaan 14 prosenttia. 3. Kunta, jossa pääasiallisesti toimitte? (voitte valita useamman vaihtoehdon) Vastaajien määrä: 149 Kolme suurinta vastauskuntaa ovat Kolari, Kittilä ja Kuusamo. Näissä kunnissa sijaitsevat myös suurimmat matkailukeskukset. Noin kymmenen prosentin tienoilla ovat Sodankylä, Inari ja Rovaniemi.

5 4. Asiakasmäärä / sesonkikuukausi? Vastaajien määrä: 150 Asiakasmäärä voidaan jakaa kolmeen kategoriaan. Alle 1000 asiakasta kuukaudessa on 61 prosentilla vastaajista asiakasta on noin 20 prosentilla ja yli 5000 asiakasta 18 prosentilla vastaajista. Asiakasmäärä ja yrityksen toimiala vaikuttavat merkittävästi yrityksen tuottamaan jätteen määrään ja laatuun. Hotelli- ja ravintola-alan yritykset tuottavat pääsääntöisesti enemmän biojätettä kuin esimerkiksi safari- tai ohjelmapalveluyritykset.

6 5. Lajitteletteko jätteistänne (lajitteluaktiivisuus)? Vastaajien määrä: 149 Vastanneista yrityksistä 35 prosenttia lajittelee suurimman osan jätteistään. 25 prosenttia yrityksistä lajittelee hyvin vähän tai ei lainkaan, mikä on varsin huolestuttava tilanne. 38 prosenttia lajittelee jonkin verran. Lajitteluun vaikuttavia seikkoja ovat mm. lajitellun jätteen kerääminen kunnassa tai paikkakunnalla, lajittelun vaatima infrastruktuuri, hinta ja asenne. Merkittävää tulevaisuudessa on lainsäädännön muutos asteittain kohti tehokkaampaa lajittelua. 6. Mitä eri jakeita valtaosin lajittelette? Vastaajien määrä: 137 Kyseisessä kohdassa vastaaja sai valita useampia vaihtoehtoja. Taulukosta voidaan havaita, että suosituimmat lajittelun kohteet olivat keräyslasi ja keräyspaperi, joissa molemmissa tulos nousi yli 70 prosentin. Selkeänä kolmosena tuli pienmetalli noin 65 prosentin osuudella ja hieman yli 50 prosentin osuudella pienmetalli ja sekajäte. Biojätteen osuus on vain 40 prosentin luokkaa.

7 7. Mikäli ette lajittele (kaikkea), niin minkä jakeen katsotte tärkeimmäksi lajitelta- vaksi? (merkitse kaksi tärkeintä) Vastaajien määrä: 83 Ne yritykset, jotka eivät lajittele kaikkia jätteitään pitivät biojätteen lajittelua kaikista tärkeimpänä lähes 50 prosentin osuudella. Myös keräyspahvin, -lasin ja -paperin lajittelua pidettiin erittäin tärkeänä. Keräyskartongin osuus on ainoastaan noin 20 prosentin luokkaa, koska keräyskartongin keräys alueilla on vielä vähäistä.

8 8. Paljonko arvioitte tällä hetkellä kaatopaikalle menevästä jätteestä olevan biojätettä prosentteina? Vastaajien määrä: 150 Yli 40 prosenttia yrityksistä arvioi biojätteen määrän olevan ainoastaan 5 prosenttia kokonaisjätteen määrästä. 33 %:lla yrityksistä biojätettä sekajätteestä on prosenttia. Kysymys laadittiin sen vuoksi, että saadaan samalla kohdistettua yritysten mielenkiinto biojätteen määrään ja yritykset arvioimaan tuottamaansa biojätteen määrää suhteessa sekajätteeseen. Yleishuomiona todettakoon, että biojätteen määrä arvioidaan melko vähäiseksi suurimmassa osassa yrityksiä.

9 9. Kuka hoitaa jätteenne kuljetuksen? Vastaajien määrä: 140 Joku muu, mikä? -kohdassa korostuvat Huoltokero Oy noin 30 prosentin osuudella vastauskohdasta ja Kuusamon jätehuolto 13,6 prosentin osuudella. Muut vastauskohdat ovat yksittäisiä yrityksiä. Lisäksi muutamat yritykset hoitavat jätteensä kuljetuksen itse tai käyttävät omaa kompostia. 10. Paljonko ovat jätehuoltonne euromääräiset kustannukset sesonkikuukautena? Vastaajien määrä: 150 Lähes 50 prosentilla jätehuollon kustannukset ovat sesonkikuukausina alle 50 euroa. 42 prosentilla kustannukset ovat välillä euroa. Noin kymmenellä prosentilla kustannukset ylittävät yli 500 euroa. Jätehuollon kustannuksia ei mainita ongelmallisiksi avoimissa vastauksissa.

10 11. Kiinnitättekö huomiota jätteensynnyn ehkäisyyn seuraavissa asioissa? Vastaajien määrä: 116 Jätteensynnyn ehkäisyssä selkeästi tärkein huomion kohde on ruokahävikin ehkäisy. Lisäksi tärkeänä pidetään huomion kohdistamista pakkausmateriaaleihin. Kierrätettävyyttä, pakkauskokoa ja annoskokojen suunnittelua ei koeta niin tärkeiksi. 12. Minkä koette suurimmaksi ongelmaksi jätehuollon järjestämisessä? Vastaajien määrä: 99 Relevantteja vastauksia 83 kappaletta Suurimmat ongelmat liittyvät biojätteen keräämiseen ja sijoittamiseen, kierrätyspisteiden vähyyteen ja asiakkaiden osaamiseen ja asenteeseen. Seuraavana ryhmänä tulevat jätehuollon järjestäminen, lajittelu, välimatkat, asenne ja informaation puute.

11 13. Miten haluaisitte kehittää jätehuoltoa yrityksenne kohdalta? Vastaajien määrä: 95 Tärkeimmäksi kehitettäväksi kohdaksi nousi n. 28 prosentin osuudella lajittelun tehostaminen. Seuraavaksi tärkeimmiksi kehityskohteiksi mainittiin biojätteen keräämisen tehostaminen 18,1 prosentin osuudella ja yhteisten kierrätyspisteiden määrän kierrätysastioiden määrän lisääminen 9,6 prosentin osuudella. Muita mainittuja kehittämiskohteita ovat tärkeysjärjestyksessä mm. pahvinkierrätyksen tehostaminen, Informaation jakamisen tehostaminen ja oman kompostin hankinta. 14. Millaista tietoa kaipaisitte lisää liittyen jätehuoltoon? Vastaajien määrä: 49 Relevantteja vastauksia 35 Avoimissa vastauksissa korostuu selkeästi huoli jätteen lajittelusta ja lopullisesta sijoituspaikasta. Lajittelua ei koeta järkeväksi, jos lajiteltu jäte menee joka tapauksessa samalle kaatopaikalle. Muuten tietoa kaivataan erityisesti lajittelusta yleisesti: asiakkaille jaettavia ohjeita kieliversioineen, hintaesimerkkejä, lajittelun malliesimerkkejä ja tietoa lainsäädännöstä.

12 15. Onko yrityksellenne myönnetty ympäristösertifikaattia? Vastaajien määrä: 144 Avoimet vastaukset: Kyllä, mikä? - Den Norske Veritas:n myöntämä ISO-ympäristösertifikaatti - iso 14001: iso 14001:2004 Kolmella yrityksellä vastanneista on käytössään jokin myönnetty ympäristösertifikaatti. ISO 14001:2004 määrittelee ympäristöjärjestelmän vaatimukset. Ympäristöjärjestelmän tehokas toiminta ja standardinmukaisuus on mahdollista osoittaa auditoinnilla tai sertifioinnilla. 16. Onko yrityksellänne käytössä omaa ympäristöohjelmaa? Vastaajien määrä: 146 Kolmanneksella vastanneista on käytössään oma ympäristöohjelma. Käytännössä ympäristöohjelmien määrä on todella vähäinen. Matkailun laatujärjestelmässä Laatu1000:ssa on osio ympäristöä varten.

13 17. Oletteko mukana jossakin alueellisesti järjestetyssä ympäristön laatu- tai kehitysohjelmassa? Vastaajien määrä: prosenttia yrityksistä on jossakin alueellisesti järjestetyssä ympäristön laatu- tai kehitysohjelmassa. Alueellinen yhteistyö ei juurikaan lisää yritysten käytössä olevien ympäristöohjelmien määrää. Voidaan kuitenkin olettaa, että yritykset toteuttavat ohjelmaa tarkemmin yhteistyössä toisten yritysten kanssa.

14 Ristiintaulukointeja: 1. Toimiala - lajitteluaktiivisuus Lajitteletteko jätteistänne? Vastaajien määrä: Toimialoista lajitteluaktiivisin on Hotellit, joista 80 prosenttia arvioi lajittelevansa jonkin verran. Ei lainkaan -lajittelevia ei ole. Kuitenkin Hotellit-toimialasta vain noin 20 prosenttia arvioi lajittelevansa suurimman osan. - Toiseksi aktiivisin lajitteleva toimiala on Muu matkailutoiminta, johon kuuluvat pääsääntöisesti matkailun tukitoiminnot. - Ohjelmapalveluyrityksistä lajittelee suurimman osan hieman yli 40 prosenttia yrityksistä ja jonkin verran noin 50 prosenttia yrityksistä.

15 2. Toimiala biojätteen määrä Paljonko arvioitte tällä hetkellä kaatopaikalle menevästä jätteestä olevan biojätettä prosentteina? Vastaajien määrä: 150 Yrityksen toimialan vaikutus biojätteen määrään vaikuttaa selvästi tuloksiin. - pääosin biojätteen määrä arvioidaan todella pieneksi eli noin viiden prosentin tasolle. Poikkeuksen tekeee Hotellit-toimiala, jossa 40 prosenttia yrityksistä arvioi biojätteen määrän olevan 30 prosenttia kokonaisjätemäärästä. - Yli viisikymmentä prosenttia biojätettä kokonaisjätemäärästä on todella pienellä määrällä yrityksiä

16 3. Lajitteluaktiivisuus mitä jakeita lajittelee Mitä eri jakeita valtaosin lajittelette? Vastaajien määrä: Suosituimmat jakeet ovat keräyspaperi ja keräyslasi - Keräyspahvin osuus on yllättävän pieni - Biojätteen määrä on myös todella vähäinen, vaihtelee noin viiden ja viidentoista prosentin välillä

17 4. Lajitteluaktiivisuus mikäli ei lajittele Mikäli ette lajittele, niin minkä jakeen katsotte tärkeimmäksi lajiteltavaksi? (merkitse kaksi tärkeintä) Vastaajien määrä: 83 - Tärkeimmäksi lajiteltavaksi jakeeksi tulevaisuudessa on arvostettu biojäte, keräyspahvi sekä keräyslasi - Varsinkin Suurimman osan eli aktiivisimmin lajittelevat haluaisivat lajitella biojätteen - Vähiten huolta aiheuttavat keräyskartonki, pienmetalli sekä keräyspaperi. Näiden kierrättämiseen on jo totuttu.

18 5. Lajitteluaktiivisuus biojätteen määrä Paljonko arvioitte tällä hetkellä kaatopaikalle menevästä jätteestä olevan biojätettä prosentteina? Vastaajien määrä: Aktiivisimmat lajittelijat arvioivat että heidän osaltaan kaatopaikalle menevän jätteen määrästä on pääosin biojätettä viidestä kymmeneen prosenttia. - Ei lainkaan -lajittelevista suuntaus on samanlainen

19 6. Lajitteluaktiivisuus euromääräiset kustannukset Paljonko ovat jätehuoltonne euromääräiset kustannukset sesonkikuukautena? Vastaajien määrä: suurimman osan lajittelevista jätehuollon kustannukset ovat 50 prosentin osalla alle 50 euroa kuussa - suurimman osan lajittelevista kustannukset ovat noin 17 prosentin osalta euroa, samoissa lukemissa euroa - suurimman osan lajittelevista noin 15 prosentilla kulut ylittävät 500 euroa kuukaudessa - jonkin verran lajittelevista hieman yli 40 prosentilla kulut ovat alle 50 euroa kuussa - jonkin verran lajittelevista noin 25 prosentilla kulut ovat euroa, noin 23 prosentilla kulut ovat välillä euroa. - HUOM! Hyvin vähän lajittelevista yli 30 prosentilla kulut ovat euron välillä, noin 17 prosentilla alle 150 euroa ja noin kahdeksalla prosentilla yli 500.

20 7. Lajitteluaktiivisuus jätteensynnyn ehkäisy Kiinnitättekö huomiota jätteensynnyn ehkäisyyn seuraavissa asioissa? Vastaajien määrä: Suurimman osan lajittelevista huomio kiinnittyy erityisesti ruokahävikin ehkäisyyn - jonkin verran lajittelevista suurin huomio kiinnittyy samoin ruokahävikin ehkäisyyn sekä pakkausmateriaaleihin - hyvin vähän lajittelevista huomio myös ruokahävikin ehkäisyyn - Ei lainkaan -lajittelevista huomio kiinnittyy kierrätettävyyteen ja ruokahävikin ehkäisyyn

21 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Lajitteluaktiivisuuden ja -tietoisuuden lisääminen - biojätteen ja keräyskartongin keräämisen tehostaminen - keräyspahvin, keräyslasin ja -paperin lajittelun tehostaminen - biojätteen keräämisen hyödyntäminen (joko kuljetus tai kompostointi, paikallinen/alueellinen hyödyntäminen) Selvitettäviä asioita - selvitys: kustannusten todellinen taso selville tarkemmin - selvitys: mikä on jätehuollon kustannusten kipukynnys - selvitys: hintojen muutokset lainsäädännön muuttuessa - kuntatason yhteistyön tehostaminen Koulutus ja informaatio - ohjeistus jätteensynnyn ehkäisyn tehostamiseksi (koulutus ja informaation jakaminen) - asiantuntijoiden esille tuonti - jakeiden erojen opettaminen - toimialakohtaiset ympäristöohjeet (esim. safariyritykset, hotellit jne.) - asiakkaiden osaamisen lisääminen ja asenteiden muokkaus (markkinoinnin keinot) - ympäristö- ja laatuohjelmien määrän lisääminen - alueellisten ympäristöohjelmien määrän lisääminen ja/tai yritysten sitouttaminen tehokkaammin alueelliseen yhteistyöhön - ympäristöohjelmiin liittyvät koulutukset/oppaat toimialakohtaisesti Infrastruktuurin kehittäminen - kierrätyspisteiden lisääminen, kompostointi, alueellinen/paikallinen hyödyntäminen - suurkeittiöiden osaratkaisut, pidemmällä aikavälillä jonkun suurkeittiön biojätteen käsittelyn pilotointihanke - investoinnit hankkeiden avulla (hankintahintojen subventointi?) - alueellisten ympäristötiimien toiminnan tukeminen Painopistealueet - jatkotoimenpiteissä kannattaa alkuvaiheessa keskittyä suurten matkailukeskusten biojätteiden kierrättämiseen ja loppusijoittamiseen - vaihtoehtojen hakeminen biojätteen hyödyntämiseen pienimuotoisessa energiantuotannossa - kiinteistökohtaisen kompostoinnin lisääminen

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

Kunta luontomatkailun kehittäjänä

Kunta luontomatkailun kehittäjänä ISBN 978-951-40-2454-2 (PDF) ISSN 1795-150X Kunta luontomatkailun kehittäjänä Leena Petäjistö ja Ashley Selby www.metla.fi Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN ELINKEINOELÄ- MÄÄ PALVELEVIEN KOULUTUS- JA KEHITTÄMISORGANISAATIOIDEN ROOLIJAKOSELVITYS

ITÄ-UUDENMAAN ELINKEINOELÄ- MÄÄ PALVELEVIEN KOULUTUS- JA KEHITTÄMISORGANISAATIOIDEN ROOLIJAKOSELVITYS ITÄ-UUDENMAAN ELINKEINOELÄ- MÄÄ PALVELEVIEN KOULUTUS- JA KEHITTÄMISORGANISAATIOIDEN ROOLIJAKOSELVITYS 2010 POSINTRA OY / ROOLIJAKOSELVITYS 2010 2 (33) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA... 3 1.1.

Lisätiedot

SELVITYS POHJOISKARJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN MARKKINOINTIOSAAMISESTA

SELVITYS POHJOISKARJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN MARKKINOINTIOSAAMISESTA SELVITYS POHJOISKARJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN MARKKINOINTIOSAAMISESTA Raija Komppula Tommi Laukkanen Hanna-Kaisa Raninen Helen Reijonen Niko Suhonen Sasu Tuominen ESIPUHE Pohjoiskarjalaisten

Lisätiedot

Päivi Tommola (toim.) Matkalla tulevaan matkailupalvelutuotannon näkymiä

Päivi Tommola (toim.) Matkalla tulevaan matkailupalvelutuotannon näkymiä Päivi Tommola (toim.) Matkalla tulevaan matkailupalvelutuotannon näkymiä Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 116 Päivi Tommola

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa Pohjois-Karjalassa Vaikutusarvio

Nolla tapaturmaa Pohjois-Karjalassa Vaikutusarvio Nolla tapaturmaa Pohjois-Karjalassa Vaikutusarvio Joensuu 22.11.21 Anne Vänttinen Projektitutkija Josek Oy, Protek hanke SISÄLLYS 1 Asiakaskyselyn toteutus... 1 2 Yritysten taustatiedot... 2 3 Nolla tapaturmaa

Lisätiedot

CRM/ERP RAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI. Liiketalous / Kotka

CRM/ERP RAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI. Liiketalous / Kotka Liiketalous / Kotka TUTKIMUSRAPORTTI CRM/ERP RAPORTTI SELVITYS KYMENLAAKSOLAISTEN YRITYSTEN ASIAKASHALLINTA- JA TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN TILANTEESTA Heidi Hölttä Leena Piispanen Kati Raikunen Laura

Lisätiedot

Lapin EU-projektien arviointikäytännöt

Lapin EU-projektien arviointikäytännöt Juha Koskela Lapin EU-projektien arviointikäytännöt Esiselvitysraportti Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan julkaisuja C. Tutkimusraportteja ja selvityksiä 54 Rovaniemi 2013 ISSN 1237-2676

Lisätiedot

Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 11/2012. Tapahtumien ympäristöasiat tarvekartoitus. Marika Nyyssönen

Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 11/2012. Tapahtumien ympäristöasiat tarvekartoitus. Marika Nyyssönen Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 11/2012 Tapahtumien ympäristöasiat tarvekartoitus Marika Nyyssönen Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 11/2012 Marika Nyyssönen Tapahtumien

Lisätiedot

Wood Academy: kyselytutkimus. Kysely puu- ja rakennusalan yrittäjille

Wood Academy: kyselytutkimus. Kysely puu- ja rakennusalan yrittäjille Wood Academy: kyselytutkimus Kysely puu- ja rakennusalan yrittäjille Melina Maunula 18.1.2013 Sisällysluettelo 1 KYSELYN TOTEUTUS... 1 1.1 Kyselyn valmistelu... 1 1.2 Kyselyn rakenne... 1 1.3 Lomakkeen

Lisätiedot

Jätehuollon palvelutason vaikutukset kotitaloudessa syntyvän sekajätteen koostumukseen. Insinöörityö 17.12.2008 62 + 5

Jätehuollon palvelutason vaikutukset kotitaloudessa syntyvän sekajätteen koostumukseen. Insinöörityö 17.12.2008 62 + 5 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU TEKNIIKKA KUOPIO Koulutusohjelma Ympäristöteknologian koulutusohjelma Tekijä Johanna Hynynen Työn nimi Jätehuollon palvelutason vaikutukset kotitaloudessa syntyvän sekajätteen

Lisätiedot

Miten venäjän kielen ja kulttuurin opiskelua ja opetusta tulisi kehittää?

Miten venäjän kielen ja kulttuurin opiskelua ja opetusta tulisi kehittää? Miten venäjän kielen ja kulttuurin opiskelua ja opetusta tulisi kehittää? Cultura-säätiön toteuttaman verkkokyselyn tulokset Maaliskuu 2015 Tuija Korpela Irma Kettunen Sisällys Johdanto... 3 Vastaajaprofiili...

Lisätiedot

Travelli matkailualan osaamiskartoitus. Keski-Suomi

Travelli matkailualan osaamiskartoitus. Keski-Suomi Travelli matkailualan osaamiskartoitus Keski-Suomi Maakuntaraportti 2002 YLEISTÄ Travelli matkailualan osaamiskartoitus kuvaa matkailualan osaamista, sen tasoa ja osaamistarpeita kolmesta näkökulmasta;

Lisätiedot

JÄTTEEN MONILOKEROKERÄYSKOKEILU ITÄ-UUDENMAAN JÄTEHUOLTO OY:N ALUEELLA SIPOOSSA VUOSINA 2012-2013

JÄTTEEN MONILOKEROKERÄYSKOKEILU ITÄ-UUDENMAAN JÄTEHUOLTO OY:N ALUEELLA SIPOOSSA VUOSINA 2012-2013 JÄTTEEN MONILOKEROKERÄYSKOKEILU ITÄ-UUDENMAAN JÄTEHUOLTO OY:N ALUEELLA SIPOOSSA VUOSINA 2012-2013 Aalto-yliopisto Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitos 26.08.2013 1 JÄTTEEN MONILOKEROKERÄYSKOKEILU ITÄ-UUDENMAAN

Lisätiedot

Digitaalinen markkinointi teollisuusyrityksissä -tutkimusraportti. www.dimar.fi

Digitaalinen markkinointi teollisuusyrityksissä -tutkimusraportti. www.dimar.fi Digitaalinen markkinointi teollisuusyrityksissä -tutkimusraportti www.dimar.fi 2 Digitaalinen markkinointi teollisuusyrityksissä tutkimusraportti Copyright 2011 DIMAR-hanke Viittaaminen: Karjaluoto, H.,

Lisätiedot

Digitaalinen markkinointi teollisuusyrityksissä - tutkimusraportti

Digitaalinen markkinointi teollisuusyrityksissä - tutkimusraportti Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Heikki Karjaluoto, Aarne Töllinen, Antti Tenhunen & Matti Leppäniemi Digitaalinen markkinointi teollisuusyrityksissä - tutkimusraportti N:o 183 / 2011 Jyväskylän

Lisätiedot

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta IT-barometri 2013 maksuton versio Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 31.12.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Tutkimuksen toteutus, vastaajat

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset 8/2012 Niina Puistovirta 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Mitä LEADER-toiminta on?... 4 3. Kyselyn tavoite ja aiemmat

Lisätiedot

LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTA SUOMESSA TOIMIVISSA YRITYKSISSÄ VUONNA 2013 RAPORTTI TUULI TYRVÄINEN TIMO TUOMENPURO MIKA HANNULA

LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTA SUOMESSA TOIMIVISSA YRITYKSISSÄ VUONNA 2013 RAPORTTI TUULI TYRVÄINEN TIMO TUOMENPURO MIKA HANNULA LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTA SUOMESSA TOIMIVISSA YRITYKSISSÄ VUONNA 2013 RAPORTTI TUULI TYRVÄINEN TIMO TUOMENPURO MIKA HANNULA 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä... 3 2. Tutkimuksen tausta ja tavoite...

Lisätiedot

Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-2013 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ

Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-2013 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ SELVITYKSIÄ: 47 Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-20 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ RESEARCH PAPERS Vireä Tunturi-Lappi 2007-20 kehittämisohjelman toteutumisen

Lisätiedot

Teollisen muotoilun toimialakartoitus

Teollisen muotoilun toimialakartoitus 2002 Teollisen muotoilun toimialakartoitus Muotoilun innovaatiokeskus Designium rakentuu kiinteälle yhteistyölle Taideteollisen korkeakoulun, Lapin yliopiston, Teknillisen korkeakoulun ja Helsingin kauppakorkeakoulun,

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan yrityspalveluiden asiakas- ja kehittämistarveselvitys

Pohjois-Pohjanmaan yrityspalveluiden asiakas- ja kehittämistarveselvitys Pohjois-Pohjanmaan yrityspalveluiden asiakas- ja kehittämistarveselvitys Keimo Sillanpää Tommi Ålander Harri Mähönen 01/2010 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja POHJOIS-POHJANMAAN

Lisätiedot

Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke

Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke LOPPURAPORTTI Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 1.1.-31.8.2012 Sisältö 1. Hankkeen tiedot... 2 2. Yhteenveto hankkeesta... 2 3. Hankkeen tavoitteet... 3 3.1 Yleiset tavoitteet...

Lisätiedot

Sosiaalinen media teollisuudessa

Sosiaalinen media teollisuudessa Esiselvitysraportti Harri Lakkala Sisällysluettelo 1 Raportin tiivistelmä 1 Tärkeimmät löydökset 3 -selvitys Selvityksen tausta ja tavoitteet 3 Tarve selvitykselle 3 Selvityksen toteuttaminen 4 6 Verkkokyselyn

Lisätiedot

YRITYSTEN JA JULKISTEN ORGANISAATIOIDEN TIETOISUUS SEPA:STA JA SIIHEN VALMISTAUTUMINEN

YRITYSTEN JA JULKISTEN ORGANISAATIOIDEN TIETOISUUS SEPA:STA JA SIIHEN VALMISTAUTUMINEN i ANNE-MARI NIEMELÄ YRITYSTEN JA JULKISTEN ORGANISAATIOIDEN TIETOISUUS SEPA:STA JA SIIHEN VALMISTAUTUMINEN Tietojohtamisen erikoistyö TITA-6400 Tietojohtamisen erikoistyö i SISÄLLYS SISÄLLYS...i 1. JOHDANTO...1

Lisätiedot

Raportti Tampereen kaupunki 2013 Merja Haapoja Kuntademokratiayksikkö

Raportti Tampereen kaupunki 2013 Merja Haapoja Kuntademokratiayksikkö KUNTALAISTEN OSALLISTUMISEN JÄRJESTÄMISEN NYKYTILANNE VIRKAMIESNÄKÖKULMASTA Raportti Tampereen kaupunki 2013 Merja Haapoja Kuntademokratiayksikkö Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Kuntalaisten osallistumisen

Lisätiedot

EKOTUKITOIMINTA SUURISSA KAUPUNGEISSA 2013

EKOTUKITOIMINTA SUURISSA KAUPUNGEISSA 2013 Johanna Korpikoski EKOTUKITOIMINTA SUURISSA KAUPUNGEISSA 2013 Helsinki, Espoo, Turku ja Oulu 1 EKOTUKITOIMINTA SUURISSA KAUPUNGEISSA 2013 Helsinki, Espoo, Turku ja Oulu Julkaisija: Turun Kaupunki, 2013

Lisätiedot

Toimiston asiakirjastandardit opetuskäytössä Selvityksen tulokset

Toimiston asiakirjastandardit opetuskäytössä Selvityksen tulokset Toimiston asiakirjastandardit opetuskäytössä Hanna Vuohelainen Asiakirjastandardien käyttö opetuksessa 2 (26) Sisältö 1 Taustaksi ja johdannoksi... 3 2 Asiakirjastandardit osana SFS ry:n standardisointityötä

Lisätiedot

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Kyselytutkimus Suomen Yrittäjien jäsenistölle Sirpa Laitinen-Väänänen, Lahden ammattikorkeakoulu Liisa Vanhanen-Nuutinen, Haaga-Helia

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA - SELVITYS LAHDEN JA HEINOLAN SEUDUN TYÖLLISYYSPALVELUISTA Harri Hietala Jukka Lindberg Kaija Ray Vates-säätiö 2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO...

Lisätiedot